สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

กิจกรรมวันนี้ : ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพึ่งตนเอง ด้วยการเลี้ยงปลาดุกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันนี้ : การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนน่าอยู่

กิจกรรมวันนี้ : ตลาดชุมชน อาหารปลอดภัย

กิจกรรมวันนี้ : ประชาชนปฎิบัติการทำบัญชีครัวเรือนด้วยตนเอง

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวล้อม

กิจกรรมวันนี้ : ทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมวันนี้ : การทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • กล้วยเภาร่วมใจจัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ

  ผลผลิต 1.ตรวจประเมินบ้านโดยคณะกรรมการจำนวน 70 หลังคาเรือน ผลลัพธ์ 1.มีครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะจำนวน 70 ครัวเรือน@26 พ.ค. 59 14:05
 • สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน

   @26 พ.ค. 59 05:49
 • สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด

  -ได้สมุนไพรที่เพาะลงถุง จำนวน  1000  ถุง -ขมิ้น  500 ถุง -หัวไพร  300  ถุง -ขมิ้นอ้อย  200  ถุง@26 พ.ค. 59 05:41
 • สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน

  จากการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการจัดตั้งโครงสร้างของศูนย์ ได้ประเด็นสำคัญดังนี้ จัดตั้งคณะกรรมการของศูนย์ฯ โดยการแบ่งแต่ละฝ่ายจำนวน 5 ฝ่าย คณะกรรมการศูนย์ 5 คนโดยแบ่งเป็น 5 ฝ่าย 1. ฝ่ายวิชาการ 2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 3. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา 4. ฝ่ายประสานงาน และแต่งตั้งคณะบริหารศูนย์และที่ปรึกษาศูนย์โดยมี ผู้บริหารคือ ประธานศูนย์ รองประธาน และที่ปรึกษาอีก 1 ท่าน @26 พ.ค. 59 05:12
 • ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอ

  ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอ

  เอกสารถูกต้องครบถ้วน มีความพร้อมให้ สจรส.มอ. ตรวจเพื่อปิดงวดโครงการ งวดที่ 1@25 พ.ค. 59 19:50
 • ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอ

  ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอ

  สภาพเศรษฐกิจชุมชนโดยรวม มีรายรับที่ 27 ล้านบาท รายจ่าย 25 ล้าน ส่วนต่างรายรับ-รายจ่าย 2.2 ล้านบาท ชุมชนมีหนี้สิน 2.5 ล้านบาท แนวโน้มประชาชนยังต้องขยัน และประหยัด เพื่อให้มีเงินคงเหลือเพียงพอต่อการปลดหนี้ คณะสภาผู้นำได้วางแผนสร้างงานและจะดำเนินการตามแผนนงานโครงการต่อไป@25 พ.ค. 59 19:47
 • รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ย

  รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ย

  ผู้รับผิดชอบโครงการได้ให้ความรู้เรื่องการทำรายงานใน web และเอกสารการเงินที่ถูกต้อง ทีมพี่เลี้ยงได้แนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้เอกสารสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยปรับแก้เอกสารการเงินและรายงานในเว็บไซต์ ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายการเงินจะได้นำเอกสารการเงินกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนจะนำไปตรวจที่ฝ่ายการเงินของ สจรส.เพื่อส่งรายงานปิดงวดที่ 1@25 พ.ค. 59 19:36
 • รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ย

  รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ย

  ประชาชนได้เรียนรู็ข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน เห็นแนวโน้มรายได้และหนี้สิน แกนนำเห็นทิศทางเศรษฐกิจและคุยกันถึงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน@25 พ.ค. 59 19:29

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้

  โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้

  ทีมงาน สจรส.มอ. พี่เลี้ยงชุมพร คุณเบญจา รัตนมณี คุณสมใจ ด้วงพิบูลย์ คุณยุทธนา รัตนมณี พี่เลี้ยง จ.ระนอง คุณบุษกร อุ่ยเต๊กเค่ง ร่วมกับ ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ จ.ชุมพร และระนอง เข้าร่วมกระบวนการติดตามโครงการ และร่วมถอดประสบการณ์การทำงานของโครงการเด่นๆจังทั้งสองจังหวัด โดยมีคุณถนอม ขุนเพช็ร เก็บประเด็น จากวงชวนคิด ชวนพูด ชวนคุย ได้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อมาเรียบเรียงเป็นบทเรียนการทำงานจากพื้นที่@20 ต.ค. 56 21:00
 • โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้

  โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้

    อ.นัยนา หนูนิล นัดโครงการที่รับผิดชอบเป็นพี่เลี่ยงมา ให้ทาง สจรส.พูดคุย ปัญหาและหาทางออก ของโครงการสร้างสุขชุมชนคนสระบัว ถึงแผนการทำงานในช่วงเวลาที่เหลือรวมทั้งปัญหาที่พบในการบริหารจัดการโครงการที่ทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงที่ผ่านมา และขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน และทีมงานที่ประสบปัญหาการขาดทักษะการบริหารจัดการโครงการ ส่วนอีกโครงก่าร โครงการบ้านดอนทะเลร่วมใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ อ.นัยนาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีคุณค่า มีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งมีประสิทธิภาพภายใต้ระบบการบริหารจัดการชุมชนโดยคณะทำงานที่มีแบบแผนและให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างทีมและการมีส่วนร่วมของชุมชนควรที่จะมีการหนุนเสริมกระบวนการเพิ่มเติม ยกระดับและพัฒนาต่อยอด โดย อ.นัยนามองเห็นแนวโน้มว่าชุมชน ทีมงานมีโอกาสที่จะพัฒนาชุมชนได้ และบริหารจัดการชุมชนได้อย่างโปร่งใสและอยู่ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล@20 ต.ค. 56 20:47
 • โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้

  -@20 ต.ค. 56 20:44
 • โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้

  โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้

  ระดมความคิดและหารือ การเชื่อมต่อระบบติตดามเว๊บไซด์ของสจรส. และระบบติดตามสำนัก 6 ตลอดจนอุปสรรคที่พบ โดย คุณภาณุมาศ นนทพันธ์ คุณปรีดารัตน์ ศรัทธานนท์กุล คุณพิชัย บูรณะ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และพี่เลี้ยงติดตามโครงการ@20 ต.ค. 56 20:39ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเชิญ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง))

@22 มี.ค. 59 14.43

หนังสือเชิญ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559  การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง)) ประชุมห้อง 1402 ชั้น 14 ตึก LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ได้แนบหนังสือเชิญ ดังนี้
1. ฉบับไม่ขออนุญาตต้นสังกัด 2. ฉบับขออนุญาตจากต้นสังกัด 3. หลักการและเหตุผล และกำหนดการประชุม


หลักการและเหตุผล

ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ มีพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานมากกว่า 794 ชุมชน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ทำให้คนใต้มีสุขภาพดีทั้งทางกาย จิต สังคม และปัญญา และในการดำเนินโครงการมีหลักคิดที่สำคัญ คือ<br />

1. ให้ชุมชนมีระบบสุขภาพที่ดีโดยการจัดการของชุมชน
2. การทำให้สุขภาพดีโดยชุมชนต้องพัฒนาตัวของชุมชน การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและสร้างกลไกเพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพด้วยชุมชนเอง ที่ผ่านมาการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพจะเน้นเรื่องธรรมาภิบาลของโครงการโดยทาง สจรส.ม.อ.ได้พัฒนาระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการและระบบการติดตามประเมินผลออนไลน์ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปติดตาม ตรวจสอบ และเรียนรู้ได้ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม สามารถเรียกดูรายงาน ผลการดำเนินงาน และรายงานการเงินอย่างเป็นปัจจุบัน (real time)
อย่างไรก็ตามยังพบว่า ระบบดังกล่าวอาจจะยังไม่สอดคล้องกับระบบติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะกับหน่วยงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และระบบภาษีของสรรพากร เนื่องจากผู้ออกแบบให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตนเองของผู้รับทุนโครงการเป็นเบื้องต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบและมีความเข้าใจตรงกันในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ทาง สจรส.ม.อ.จึงจะจัดให้มีการประชุมทำความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลร่วมกันระหว่างหน่วยงานสรรพากร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ 2. เพื่อทำความเข้าใจเรื่องระบบการหักภาษี และชำระภาษีแก่ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วย 1. ทีม สสส. จำนวน 4 คน 2. ทีม สจรส.ม.อ. จำนวน 20 คน 3. ทีมสนับสนุนวิชาการภาคใต้ (พี่เลี้ยง) จำนวน 40 คน 4. สรรพากรภาค 11 และภาค 12 และสรรพากรพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 18 คน
5. สำนักตรวจเงินแผ่นดิน 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 14 คน 6. วิทยากร 4 คน

วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน จัดการประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ตามกำหนดการ
09.00 – 10.00 น. แนวคิดในการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ของ สสส. ด้วยหลักธรรมาภิบาล และการจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ โดย ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

10.00 - 10.30 น. การวางระบบภาษีและระบบธรรมาภิบาลร่วมกันระหว่าง สสส. กรมสรรพากร และ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
โดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ที่ปรึกษาด้านภาษีอากรของ สสส. และ ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์ กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

10.30 – 11.15 น. แนวทางการปฏิบัติ การติดตามและการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อธรรมาภิบาล โดย ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

11.15– 12.00 น. ระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างเสริมสุขภาพ โดย สรรพากรภาค 12

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 16.00 น. การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

แนวทางการชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่

@8 ธ.ค. 58 10.22

กรณีที่ภาคีได้รับหนังสือจากสรรพากรพื้นที่ หรือได้รับการประสานจากสรรพากรพื้นที่ให้ไปชี้แจงเรืองการรับทุนกับ สสส. หรือแจ้งให้เสียภาษีอากรแสตมป์
เบื้องต้น สสส.ได้ทำเอกสาร (ตามไฟล์ที่แนบ)

ขั้นตอนการดำเนิน ดังนี้
1. ให้ภาคีถือไปชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่  เพื่อยืนยันว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้เคยวินิจฉัยแล้วว่าสัญญารับทุนของ สสส.
ไม่ได้เป็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ผู้รับทุนไม่ต้องเสียภาษีอากรแสตมป์
เอกสารนี้สามารถนำไปยื่นใช้ได้เลย
(ตามไฟล์แนบ)

หากพื้นที่สรรพากรใด ปฏิเสธต้องการเอกสารเพิ่มเติม ประสานมาที่สำนักกรณีที่สรรพากรปฏิเสธต้องการเอกสารเพิ่มเติม ขั้นตอนการประสาน ดังนี้

 1. ให้ผู้รับทุนจัดทำจดหมาย (ตามไฟล์แนบ) และจัดส่งมายัง สสส. กรณีได้รับหนังสือแจ้งเป็นทางการจากสรรพากรให้แนบมากับจดหมายด้วย กรณีไม่มีหนังสือแจ้ง
  ให้ทำการเล่ารายละเอียดในจดหมายว่าได้รับการประสานงานจากสรรพากรผ่านช่องทางใด โดยขอให้ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 2. หลังจาก สสส. ได้รับจดหมายแล้ว จะรีบดำเนินการจัดส่งเอกสาร เพื่อใช้สำหรับชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่ต่อไป

 3. ในการเข้าไปพบกับสรรพากรพื้นที่นั้น หากสรรพากรแจ้งให้ผู้รับทุนเสียภาษีหรือให้เซ็นเอกสาร ยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ
  เนื่องจากขณะนี้ สสส. กำลังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปกับกรมสรรพากร

หนังสือเชิญการประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 (เฉพาะจังหวัดสตูล) น. ณ สตาร์รินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

@1 ธ.ค. 58 22.09

ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนและพี่เลี้ยงในระหว่างการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงการร่วมกัน

การประชุมฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สตาร์รินทร์รีสอร์ท ถนนยาตราสวัสดิ์ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แนบไฟล์ 2 ไฟล์ 1. หนังสือเชิญขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2. กำหนดการประชุม

กำหนดการวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 58 พัฒนาศักยภาพผู้รับทุนเรื่องเขียนรายงานและการเงิน และหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม (เฉพาะผู้รับทุน จ.กระบี่และภูเก็ต)

@3 พ.ย. 58 17.21

กำหนดการการพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน  (เฉพาะผู้รับทุน จ.กระบี่ และภูเก็ต) วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ จ.กระบี่

กำหนดการแนบไฟล์มา 2 ไฟล์
1. กำหนดการประชุม 2. หนังสือเชิญอบรม

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »