สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ :

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยใช้พื้นที่วัดเป็นการสร้างความรักสามัคคี

กิจกรรมวันนี้ : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5

กิจกรรมวันนี้ : วิเคราะห์ข้อมูลจากเเบบสอบถาม

กิจกรรมวันนี้ : สรุปวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เด็ก เยาวชนและครอบครัว ม.5 บ้านปลักแรด

กิจกรรมวันนี้ : ประชุมติดตามและประเมินผลจากการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชน

กิจกรรมวันนี้ : นำขยะมาแลกไข่และของใช้ต่างๆจับชิงโชคของรางวัลผู้ที่มีแต้มสะสมสูงสุดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก

กิจกรรมวันนี้ : ตั้งด่านตระเวณและตรวจสารเสพติดในชุมชนตอนกลางคืนตามที่ตกลงกันไว้

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านดอนรักร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน

  ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านดอนรักร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน

  สรุปผลของกิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการที่ได้ดำเนินการมาแล้วในเรื่องการเฝ้าระวังภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ การจัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อเฝ้าระวังอุบัติภัย  การอบรมหลักสูตรFRที่มีการเสียสละเป็นจิตอาสา การเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาล/การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างถูกวิธี แนวทางการจัดการภัยพิบัต การสื่อสาร อบรมศิลปวัฒนธรรมพร้อมทั้งจัดกลุ่มในการร่วมกิจกรรมในประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่น  กลุ่มกีฬาสัมพันธ์ และเชื่อมเครือข่ายกับเยาวชนต้นแบบการช่วยเหลือชุมชนเมื่อเกิดภัยพิบัต จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงา่นและเสริมพลังให้รางวัลกับเยาวชนต้นแบบ ประชุมทีมงานทุกเดือนพร้อมนำเสนอผลงานเพื่อหาจัดกิจกรรมดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มต่างๆในชุมชนต่อเนื่องในการวางแผนในการทำกิจกรรมในครั้งต่อไปโดยมุ่งเน้นไปยังคนในชุมชน ผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชนของตนเอง
 • วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง)

  วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง)

  สมาชิกของกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน กลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าใจบทบาทและแนวทางการทำงานของกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกันนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สมาชิกของกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความรู้และทักษะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ทักษะการรณรงค์ และทักษะการสื่อสารเพิ่มขึ้น
 • บุโหลนเล ปลอดขยะ (ต่อยอด)

  ประชาชนชาวบ้าน ผู้นำหมู่บ้านได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้จากการอบรมเชิงวิชาการ เนื้อหาและการสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกหรือขยะที่เกิดขึ้นบ่อยในครัวเรือน ที่บ่อยครั้งพบปัญหากลิ่นรบกวนยังรวมไปถึงการก่อให้เกิดพาหะนำโรคต่างๆที่มาจากสัตว์นำโรค อันได้แก่แมลงวัน แมลงสาป หนู เป็นต้น     เมื่อชาวบ้านได้รับรู้ ความเสี่ยงจากขยะที่นำไปสู่การเกิดโรค จึงทำให้ชาวบ้านเกิดความตระหนัก จึงทำให้การจัดการขยะ ลดขยะจึงเห็นความสำคัญและให้ความสนใจมากขึ้น หลังจากวิทยากรอบรม และการสาธิตการทำปุ๋ยหมักแล้ว จัดให้ชาวบ้านแบ่งกลุมการทำปุ๋ยหมักโดยเตรียมอุปกรณ์เอง และผสมน้ำกับอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ เช่น กากน้ำตาล เชื้อจุลินทรีย์หรือ EM  หลังจากนั้นแจกพันธุ์ผักให้กับประชาชนชาวบ้านเพื่อนำไปปลูก และทดลองใช้ปุ๋ยที่ลงมือทำเอง     ผู้ใหญ่บ้าน  คณะผู้ดำเนินโครงการ ได้ทำข้อตกลงให้ชาวบ้านปลูกผักและทดลองใช้น้ำหมักชีวภาพโดยจะมีการติดตามทุกเดือน และต่อไปนำไปขยายผลต่อโดยการ นำโยชน์จากการทำน้ำหมักชีวภาพ มาใช้กับผักเพื่อผลผลิตที่ดี เพื่อในอนคตสามารถเก็บเกี่ยวเป็นรายได้ให้กับครัวเรือนได้อีกด้วย          
 • ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง)

  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้านทั้งด้านอาหาร ดนตรีไทย และนำการประกอบอาชีพที่ได้ดำเนินการจากโครงการฯปีที่ ๑ นำมาแดงและจำหน่าย เช่นไม้กวาดดอกอ้อ นำ้ยาอนกประสงค์ พืชผักสวนครัวรั้วกิน เป็นต้นได้ที่เกิดจากชุมชนนำมาแสดงและจำหน่ายในราคาถูก รวมทั้งพิธีเปิดที่พักผู้สูงอายุ โดยมีคณะผู้ตรวจราชการเขต ๑๑ สุราษฏร์ธานีนายพทย์  ไกรวุฒิ  ก้วนหิ้นเป็นประธานในพิธี มีนายแพทญ์อุทัย  จินดาพลประธานเครือข่ายผู้สงอายุภาคใต้ เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการและสร้างเสริมสุขภาพพร้อมทั่้งมีพิธีเปืดบ้านพักสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่ให้ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย/เยาวชนร่วมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนและให้กลุ่มมีกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 • การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน

  ได้จัดทำรายงานเพื่อเสนอ สสส.
 • การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน

  การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน

  บันทึกการประชุมโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน ครั้งที่ 11 วันที่ 26 กันยายน    2557           (กิจกรรมที่4.1 ประกาศใช้มาตรการในหลักสูตรชุมชน สู่หัวหน้าครัวเรือน) ณ มัสยิดบ้านคลองขนาน         ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา หัวหน้าคัวเรือน คณะกรรมการหมู่บ้าน  กลุ่ม อสม. รวม92คน         เปิดประชุมโดยประธานคณะกรรมการโครงการฯ และชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นถึงกิจกรรมสุดท้ายคือการประกาศใช้มาตรการในวันนี้  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและลดเยาวชนกลุ่มเสี่ยง  โดยจัดกิจกรรมให้เยาวชนได้พบปะผู้สูงอายุในชุมชน  เพื่อเสาะหาข้อมูลในชุดความรู้ทั้ง 4ชุด จากนั้นเลขานุการคณะกรรม  นำเสนอข้อมูลที่ได้บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนที่กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำเล่ม  ในชุดความรู้ที่1 ชุดผังเครือญาติ ได้บรรจุที่มาของแต่ตระกูลและผังเครือญาติ 4ลำดับชั้นของแต่ละตระกูลใน4ตระกูลหลักของชุมชน  ชุดที่2ชุดประวัติหมู่บ้านและอาชีพของคนในชุมชน  ได้บรรจุประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน อาณาเขต ของดีในชุมชน อาชีพและความเปลี่ยนแปลงของชุมชนจากในอดีตสู่ปัจจุบัน  ชุดที่3 ชุดองค์กรศาสนา ได้บรรจุความเป็นมาของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นที่นับถือของคนในชุมชนเกือบทั้งหมด  รวมถึงหลักการศาสนา ประเพณีและจุดอ่อน จุดแข็งของคนในชุมชนว่าด้วยเรื่องหลักการศาสนา ชุดที่4 ชุดความรู้ร้านค้าปุ๋ยชุมชนบ้านคลองขนาน ซึ่งเป็นองค์กรของชุมชน บริหารจัดการโดยชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และที่สำคัญหรือจุดเด่นคือ การบริหารการจัดการเพื่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  ที่ได้นำเอาจุดแข็งของชุมชนคือหลักการศาสนา  เข้ามาสอดแทรกไว้ในระเบียบข้อบังคับเพื่อเป็นการเรียนรู้  ในการใช้หลักการศาสนาแก้ปัญหาสังคม ถึงแม้การจัดตั้งร้านค้าฯและเวลาในการดำเนินการเพียงแค่8ปี ก็สามารถเห็นความต่างจากองค์กรสาธารณะอื่น ที่สามารถยืนหยัดการดำเนินการอยู่ได้  และที่สำคัญสามารถจัดสรรผลกำไรไปต่อยอดกิจกรรมอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น กิจกรรมสร้างโอกาสเด็กกำพร้ากับร้านค้าปุ๋ยชุมชน โดยสมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนร่วมกันบริจาค(ออกซากาตตามหลักการศาสนา)ร้อยละ2.5จากผลกำไรของทุกปี ให้แก่เด็กกำพร้าทุกคนในชุมชน และเด็กกำพร้าก็จะเอาเงินดังกล่าวลงหุ้นกับร้านค้าฯตามระเบียบข้อบังคับของร้านค้าฯ เป็นการสร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีโอกาสเท่าเทียมกัน คือเจ้าของร้านค้าปุ๋ยชุมชนด้วยการถือหุ้น  และอีกหนึ่งกิจกรรมต่อยอดของร้านค้าฯ คือการจัดสรรเงินจากผลกำไรร้อยละ 20 ไปจัดตั้งเป็นกองทุนสร้างคนด้วยความรัก ด้วยปณิธาณของคณะทำงานที่ว่า  “สร้างรักล้อมลูกเพื่อสร้างรั้วล้อมร้านล้อมชุม ด้วยสายใยรักและรักแห่งคุณธรรมจริยธรรม”  ด้วยกรรมวิธีการสร้างรัก 2วิธี คีอ 1สร้างจิตสำนึกด้วยคุณธรรมจริยธรรม โดยการนำคุณธรรมจริยธรรมแทรกเข้าไปในกิจกรรมสังคมผ่านระเบียบข้อบังคับในกิจกรรม  2 เปลี่ยนความรู้สึกด้วยการใส่เครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของเข้าไปในกิจกรรมสังคม  ในกองทุนความร่วมมือเพื่อคนรุ่นใหม่บ้านคลองขนาน     จากนั้นเป็นการนำเสนอสรุปผลการดำเนินการโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน  และประกาศใช้มาตรการในหลักสูตรกับโรงเรียนและศูนย์อบรมจริยธรรม  แต่เนื่องจากการจัดทำเล่มหลักสูตรยังแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ จึงยังไม่มีตัวอย่างเล่มหลักสูตรมานำเสนอในที่ประชุม     หลังจากนั้น ท่านอีหม่ามมัสยิดบ้านคลองขนาน และผู้อำนวยการศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด กล่าวชื่นชมหลักสูตรที่ส่งเสริมการใช้หลักการศาสนาแก้ปัญหาสังคม  และดุอาขอพรปิดการประชุม     นายประดิษฐ์ ขนานใต้  ผู้บันทึกการประชุม
 • บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา

  บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา

  จากการสำรวจและ คัดแยกประภทของขยะ สามารถสรุปข้อมูลขยะ รายครัวเรือน 100 ครัวเรือน ในเขตชุมชนบ้านเหนือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามการแบ่งประเภทของขยะ ดังนี้  1. ขยะอินทรีย์  คิดเป็นร้อยละ 60  โดยประมาณ         2.  ขยะแห้ง    คิดเป็นร้อยละ 35  โดยประมาณ         3.  ขยะมีพิษ    คิดเป็นร้อยละ  1  โดยประมาณ         4.  ขยะทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ  4  โดยประมาณ
 • โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว

  เกิดการร่วมคิดร่วมทำแก้ปัญหาชุมชนเพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  ประชุมทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา เดือนธันวาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557 ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา งวดที่ 1 ได้ดำเนินการในวัตถุประสงค์ที่ 1. พัฒนาศักยภาพทักษะผู้สนใจเสนอโครงการด้านการเขียนโครงการ  เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่  ที่มีความสมบูรณ์ตามกรอบทิศทางการสนับสนุนทุน และยกระดับคุณภาพโครงการให้ผู้รับทุนสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เรียบร้อย สรุปสถานการณ์ ปี 2557 รอบ 1 สามารถพัฒนาโครงการที่สมบูรณ์และชุมชนกำลังดำเนินโครงการจำนวน 119 โครงการ และได้ปฐมนิเทศเป็นทีเรียบร้อย ปี 2557 รอบ 2 ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. 73 โครงการ และกำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับแก้ข้อเสนอโครงการ รวมโครงการปี 2557 ทั้งหมด 192 โครงการ วางแผนการใช้จ่ายทางการเงิน ทบทวนค่าใช้จ่ายที่ผ่านมา การปิดงวดที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย และออกแบบการสร้างตาราง Excel ใหม่ เพื่อให้มองภาพรวมและรายละเอียดการใช้จ่ายการเงินได้มากขึ้น จากนั้นวางแผนค่าใช้จ่ายตามรายกิจกรรม นำไปสู่การกรอกค่าใช้จ่ายในแผนงานต่อไป วางแผนงานกิจกรรมลงปฏิทินกิจกรรม ได้ประชุมวางแผนงาน สรุปได้ดังนี้ เสาร์ 25 – อาทิตย์ 26 ตุลาคม 2557 ปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ รุ่น 2 ทุกจังหวัด, เสาร์ 1 - อาทิตย์ 2 พฤศจิกายน 2557 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดงวด 1 ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด รุ่น 1  ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา พัทลุง สตูล และตรัง, จันทร์ 3 - อังคาร 4พฤศจิกายน  2557 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดงวด 1 ภาคใต้บน รุ่น 1 ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฏร์ธานี, เสาร์ 31 มกราคม - อาทิตย์ 1 กุมภาพันธ์ 2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการชุมชนน่าอยู่ ปิดงวด 1 รุ่น 2 ทุกจังหวัด, พฤหัสบดี 19 – จันทร์ 23  กุมภาพันธ์ 2558 พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง (ชุมชนน่าอยู่), อาทิตย์ 1 – อาทิตย์ 15 มีนาคม 2558 ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ทีมสจรส. กับทีมสังเคราะห์ลงพื้นที่ สังเคราะห์คุณค่าโครงการร่วมกับ ผู้รับผิดขอบโครงการและพี่เลี้ยง, เสาร์ 9 – เสาร์16 พฤษภาคม 2558 ประชุมสังเคราะห์ ชุมชนน่าอยู่พี่เลี้ยงทบทวนงานสังเคราะห์ของถนอม แยกตามรายจังหวัด, เสาร์ 27 - อาทิตย์ 28 มิถุนายน 2558 ปิดโครงการชุมชนน่าอยู่ รุ่น 1 ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา พัทลุง สตูล และตรัง, จันทร์ 29 - อังคาร 30 มิถุนายน 2558 ปิดโครงการชุมชนน่าอยู่ รุ่น 1 ใต้บน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฏร์ธานี, เสาร์ 11 – อาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2558 งานสร้างสุขชุมชนน่าอยู่ ภาคใต้, เสาร์ 22 – อาทิตย์ 23  สิงหาคม 2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปิดโครงการชุมชนน่าอยู่ รุ่น 2
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

   
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  -
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  ผู้นำเสนอโครงการจาก 4 ภาค ได้ซักซ้อมข้อมูล และเห็นจุดเด่นที่จะนำมาเล่าเสนอให้ผู้มาร่วมงานฟัง รวมทั้งได้มีการเตรียมการจัดแสดงสิ่งของที่ดี ๆ ในโครงการ จนห้องย่อยเสร็จเรียบร้อยพร้อมนำเสนอและแสดงในวันพรุ่งนี้

งานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ข่าวจากงานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่พัทลุง

@7 ก.ค. 56 15.15

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงานโครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ ประกอบด้วยพื้นที่บ้านท่าช้าง ต.พนางตุง เรื่องเกษตรยั่งยืน,บ้านหูยาน ต.นาท่อม เรื่องการทำงานแบบบูรณาการฯ.และบ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน จ.พัทลุง เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ที่เป็นรูปธรรมในปีที่ 1

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค.56

@7 ก.ค. 56 15.06

เรียน..คณะกรรมการบริหารโครงการฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ ทุกท่าน จากการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน ซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้ตรงกับวันพุธที่ 10 ก.ค.56 ทางคณะทำงานโครงการฯจึงกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค. 56 ขึ้นในวันพุธที่ 10 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมบริษัทโตโยต้า(พัทลุง)จำกัด เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ทางคณะทำงานโครงการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางคณะกรรมการบริหารฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอแสดงความนับถือ

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • งานสำนักงานกลาง

  เส้นทางที่ ๑ เส้นทางท่องเที่ยวทางการเกษตร จากเขา-นา-เล(พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ ที่ทางโครงการเมืองลุงน่าอยู่หนุนเสริม)  ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ สังคมวนเกษตรบ้านในวัง มหาวิทยาลัยหมู่บ้านสวนคงแก้ว (อ.ศรีนครินทร์) เพื่อศึกษาการปลูกพืช ๖ ชั้นในแปลงเดียวกัน ซึ่งเป็นการเกื้อกูลกันของพืชในแปลง และเพิ่มรายได้จากผลผลิต ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง บ้านควนกุฎ(อ.เมือง) เพื่อดูการจัดการแปลงขนาดเล็กเพื่อการพึ่งตนเอง และกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านหูยาน (อ.เมือง)  ศึกษาการเลี้ยงผึ้งเพื่อเป็นอาชีพเสริมและการจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชน ศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนบ้านธนาคารดิน (อ.เขาชัยสน) เรียนรู้เทคนิคการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต เส้นทางที่ ๒ เส้นทาง การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ได้แก่ น้ำตกนกรำ แหล่งท่องเที่ยวปลอดอบายมุข ชุมชนเกษตรอินทรีย์ฟื้นฟูอาหารพื้นบ้าน และถิ่นที่อยู่ของซาไก (อ.กงหรา) เครือข่ายสินแพรทอง การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพื่อการพึ่งตนเอง (อ.ศรีนครินทร์) และกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านหูยาน เพื่อดูการเลี้ยงผึ้งพื้นเมือง(อ.เมือง) ซึ่งทำให้ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ซึ่งเป็นจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เส้นทางที่ ๓  เส้นทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต  ได้แก่วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรีวัดเขียนบางแก้วล่องเรือทะเลหลวงพิพิธภัณฑ์โลมาอิรวดี
 • งานสำนักงานกลาง

  งานสำนักงานกลาง

  คณะทำงานเมืองลุงน่าอยู่ จากการประสานงานกับทีงานของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เข้าร่วมได้ ทีมละ 5 คน เนื่องจากห้องต้อนรับเป็นห้องขนาดเล็ก และเป็นการพบกันของผู้ใหญ่ 3  ฝ่าย คือ ทีผู้ว่าราชการจังหวัด  ทีมงานของสสส และทีมงานของเมืองลุง น่าจะเป็นการคุยกันเพื่อต่อเชื่อม นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงในนโยบายเมืองลุงพอเพียงกับเมืองลุงน่าอยู่ในระดับนโยบายที่จะผนวกกันในการขับเคลื่อนข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาศักยภาพี่เลี้ยงด้านการเขียนรายงานติดตามโครงการ

@10 ก.ค. 57 10.24

กำหนดการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงติดตามโครงการ ด้านการเขียนรายงาน วันที่ 14 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังรายละเอียดไฟล์แนบ

ปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557

@3 มิ.ย. 57 16.52

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม วันที่ 14 มิ.ย.57 ผ่านองค์กรโครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผล และสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ จัดปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2557 ณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา แบ่งการจัดปฐมนิเทศออกเป็น 2 วัน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา และสงขลา  สำหรับวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการ พื้นที่ จ.พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

กำหนดการพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงพัฒนา ติดตามโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

@3 มิ.ย. 57 16.18

โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผล และสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ ปี 2557 โดย สจรส.มอ จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง พัฒนา และติดตามโครงการในจังหวัดภาคใต้ วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ สถาบันการจัดการทรัพยากรภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »