กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ ชุมชนน่าอยู่


โครงการของ สจรส.ม.อ.

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ สจรส.

 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  โครงการชุมชนน่าอยู่ที่เป็นตัวอย่างที่ดี - จ.สุราษฎร์ธานี โครงการบ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา - จ. นครศรีธรรมราช โครงการปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2) - จ.พัทลุง โครงการชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่การจัดการตนเอง (ต่อเนื่องปี 3) - จ.ตรัง โครงการพลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว - จ.กระบี่ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน - จ.ภูเก็ต โครงการการจัดการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย รายละเอียดขออนุญาตแนบไฟล์มา 1 ไฟล์@19 ส.ค. 59 14:27
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  สจรส.มอ.ได้รับการตรวจเอกสารทางการเงินโครงการ และจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 1(รายงานผลการดำเนินงานดังไฟล์แนบ)@15 ส.ค. 59 10:06
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  ผลผลิต ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทความทางวิชาการ 10 บทความ ดังนี้ กรณีศึกษา...............และบทความเรื่องเล่าเร้าพลัง ได้แก่.................. ผลลัพธ์ พี่เลี้ยงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพแนวทางการเขียนบทความเชิงวิชาการขึ้น เช่น.............. บทความนำไปสู่การเป็นต้นแบบโดยมีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ เป็นรูปแบบการจัดการชุมชนพึ่งตนเอง ได้แก่..........@15 ส.ค. 59 09:49
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  แนะนำขั้นตอนการส่งเอกสารผิดโครงการ สอบถามถึงปัญหา และร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา ตรวจรายละเอียดการเงิน ได้แนะนำกรทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง ตรวจรายละเอียดกิจกรรม ได้แนะนำการเขียนผลการดำเนินงาน นัดหมายชุมชนมาตรวจรายงานอีกครั้งวันที่ 18 สิงหาคม 2559@15 ส.ค. 59 08:54ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด