สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยใช้พื้นที่วัดเป็นการสร้างความรักสามัคคี

กิจกรรมวันนี้ : ติดตามการปลูกพืชและเยี่ยมชมแปลงโดยทีมคณะทำงานโครงการ

กิจกรรมวันนี้ : เยาวชนเริ่มฝึกหัดเล่นดีเกฮูลู ระยะเวลา 3 เดือน

กิจกรรมวันนี้ : สร้างแกนนำเฝ้าระวังและอนุรักษ์ป่าชุมชน

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยอาศัยพื้นที่วัดสร้างความรักสามัคคีให้สมาชิกชุมชน

กิจกรรมวันนี้ : กลุ่มที่เรียนรู้เรื่องอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติการที่บ้าน

กิจกรรมวันนี้ : กลุ่มเยาวชนกลับใจบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

กิจกรรมวันนี้ : สมาชิกชุมชนจัดทำบัญชีของตนเองและครอบครัว

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม

  ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม

  เด็กเยาวชนได้เรียนรู้ข้อมูลชุมชนจากการลงมือทำจริงโดยผ่านการจัดทำแผ่นที่ชุมชน ซึ่งทำให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้สถานที่สำคัญในชุมชน บ้านบุคคลสำคัญ พื้นที่่ทำการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนเอง อีกทั้งเส้นทางการคมนาคม ในหมู่บ้าน ่จากการถ่ายทอดออกมาเป็นแผ่นที่ทำให้เด็กฯเองได้รู้ ได้เห็น ได้สังเกตุ โดยตัวเขาเอง ทางคณะทำงานโครงการฯจึงได้จัดทำแผ่นที่ชุมชนที่มีความละเอียดสมบูรณ์ ดูง่าย เข้าใจ ไว้จำนวน 1 แผ่น ขนาด...กว้าง 2 เมตร ยาว 2.5 เมตร เพื่อติดไว้ ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านไว้ให้คนในชุมชนได้เรียนรู้อีกด้วยและทางคณะทำงานโครงการมีความภาคภูมิใจในชิ้นงานของเด็กเยาวชนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก
 • เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด)

    กรรมการผุ้รับผิดชอบโครงการ 20 คน ร่วมกัน สรุปผลโครงการ ในวันที่ 14 มี 58 และให้ตัวแทนจัดทำรายงานงวด 1 โดยมี พี่เลี้ยงโเครงการตรวจสอบความถูกต้อง ช่วยบันทึกเพิ่มเติม และลงความเห็น และ พิมพ์รายงาน ส1 ส2 และ ง1 ส่ง ทางเวไซค์คนใต้สร้างสุข และรายงาน สจรส. ในวันที่ 29 มีค.58  ซึ่งมีผลสรุปกิจกรรมดังนี้ 1. โครงการสามารถบริหารจัดการเงินงบประมาณได้ตามแผน แต่ ล่าช้าบ้างเนื่องจากได้รับเงินโอนงวดที่ 1 ช้ากว่าในแผน 3 เดือน แต่สามารถบริหารงบประมาณไปได้กว่า 75% 2. การบันทึกข้อมูลกิจกรรม พบว่ารายงานช้ากว่าปฏิบัติจิง เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่สามารถบันทึกกิจกรรมเองได้ และมีอุปสรรคเรื่องสัญญาณอินเทอรเน็ตในหมู่บ้าน ยังไม่ทั่วถึง ผู้บันทึกต้องมาบันทึกข้อมูลที่ อบต. 3. การอัพโหลดภาพช้า เนื่องจากบางครั้งสัญญาณเน็ตอ่อน ทำให้บางครั้งบันทึกแล้ว ไม่สามารถตรวจสอบได้ ว่าครบถ้วนหรือไม่ 4. ทักษะการบันทึกและการทำความเข้าใจยังไม่ชำนาญ ทำให้ช้า และเสียเวลา
 • ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น

  จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มชุมชนและคณะกรรมการโครงการเพื่อจัดกิจกรรมที่เน้นการปรับวิถีชีวิตชุมชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีในชุมชน   - กิจกรรมที่เน้นการปรับวิถีชีวิตชุมชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ

  การอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างเอกลักษณ์ชุมชนรอบป่า สมากชิกแกนนำได้นำเสนอต้นไม้ในอดีตที่หายไป ซึ่งเป็นการสูญเสียทรัพยากรที่ช่วยในการรักษาป่าให้สมบูรณ์และยังยึดดินมิให้พังทะลาย เช่น ต้นมะเดื่อริมคลอง ต้นตะเคียนต่างๆ ต้นหลุมพอ กุหลิม จึงมีการแนะนำให้สมาชิกธนาคารนำต้นไม้ปลูกเสริมในแปลงของตนเองเพื่อเพิ่มความหลากหลายโดยป้องกันการบุกรุกป่าเพื่อตัดต้นไม้ในการใช้ประโยชน์ในอนาคต จึงมีการนำต้นตะเคียนที่สนับสนุนจากหน่วยป่าไม้ที่พยายามให้รณรงค์ให้ชาวบ้านได้ปลูกเสริมแต่ไม่ได้รับความสนใจเนื่องจากใช้ระยะเวลานาน  แต่เมื่อได้ผ่านการอบรมเป็นสมาชิกของธนาคารฯ มีผู้สนใจปลูกเพิ่มโดยได้รับจากพันธุ์ไม้ จำนวน 600 ต้น มีผู้สนใจปลูก 58 คน 48 ครัวเรือน
 • ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม

  ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม

  เด็กเยาวชนและคณะทำงานโครงการ ได้เรียนรู้เส้นทางจำนวน 6 เส้นทางหลักภายในหมู่บ้าน ได้ข้อมูลชุมชน ข้อมูลครัวเรือน สถานที่สำคัญ บ้านบุคคลสำคัญ ที่อยู่ในชุมชนบ้านไทรงามที่ได้จากการลงพื้นที่จริง ๆ จากการเดินสำรวจอย่างละเอียด ซึ่งทำให้เด็กเยาวชนสนุกและอยากเรียนรู้ข้อมูลชุมชน สถานที่สำคัญและคนสำคัญในหมู่บ้านต่อไป
 • ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม

  คณะทำงานโครงการและแกนนำเด็กเยาวชนจำนวน 20 คน ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ เข้าใจแบบสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแผ่นที่เดินดิน การจัดทำผังเครือญาติของแต่ละครัวเรือนที่ได้รับหมอบหมายอย่างเข้าใจ สามารถลงมือทำได้อย่างละเอียด
 • รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)

  รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)

  ผลการดำเนินกิจกรรมนี้ ทำให้คณะทำงานชุมชน และคณะกรรมการตลาด ร่วมกันหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน มีการหารือกันอย่างเป็นมิตร และพร้อมที่จะช่วยเหลือกันเพื่อพัฒนาตลาดเทศวิวัฒน์ 1 ทำให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น
 • ศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ำ บ้านผังปาล์ม 4,5

  ศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ำ บ้านผังปาล์ม 4,5

  การมีส่วนร่วมในการวางแผนงานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนนำไปสุ่สุขภาวะสมบุรณ์

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ


งานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ข่าวจากงานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่พัทลุง

@7 ก.ค. 56 15.15

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงานโครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ ประกอบด้วยพื้นที่บ้านท่าช้าง ต.พนางตุง เรื่องเกษตรยั่งยืน,บ้านหูยาน ต.นาท่อม เรื่องการทำงานแบบบูรณาการฯ.และบ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน จ.พัทลุง เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ที่เป็นรูปธรรมในปีที่ 1

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค.56

@7 ก.ค. 56 15.06

เรียน..คณะกรรมการบริหารโครงการฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ ทุกท่าน จากการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน ซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้ตรงกับวันพุธที่ 10 ก.ค.56 ทางคณะทำงานโครงการฯจึงกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค. 56 ขึ้นในวันพุธที่ 10 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมบริษัทโตโยต้า(พัทลุง)จำกัด เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ทางคณะทำงานโครงการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางคณะกรรมการบริหารฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอแสดงความนับถือ

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • งานสำนักงานกลาง

  ได้แผนการขับเคลื่อนขยายผลทั้ง 11 อำเภอ
 • งานสำนักงานกลาง

  -ดร.นฤทธิ์  ดวงสุวรรณ เป็นผู้ทำกระบวนการสังเคราะชุดความรู้เพื่อปิดโครงการร่วมกับคณะทำงาน -รายงานสรุป งานสมัชชา ได้รายงานผ่านเว็ปไซต์ คนใต้สร้างสุขวันที่ 4 กันยายน 2557 -ได้ร่วมกันออกแบบกรอบชุดบทเรียนเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการสังเคราะห์ความรู้แหล่งเรียนรู้ต้นแบบและชุดความรู้โครงการ -ข้อเสนอ ทิศทางเมืองลุงหลังปิดโครงการ โครงการเมืองลุงน่าอยู่มีผลงานและกิจกรรมเกิดขึ้นจำนวนมากในพื้นที่ทุกอำเภอทั้ง 11  อำเภอมีทั้งคน พื้นที่กิจกรรม ทางโครงการมีข้อเสนอ คือ 1. เสนอให้มีการปรับปรุงพัฒนากลไกโครงการ ที่เป็น กลไกกลาง  พื้นที่ เพื่อรักษาพื้นที่และเครือข่ายในการขยายผลเป้าหมายวิสัยทัศน์จังหวัดพัทลุง 2. เสนอให้มีการต่อโครงการเพื่อพัฒนากลไกเข็มแข็ง เพราะถ้าแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกได้แค่รวมคน สร้างกลไก เท่านั้นเอง ระยะที่ 2  ควรพัฒนากลไกให้แข็งแรง  ระยะที่ 3 การพัฒนาสู่จังหวัดจัดการตนเองเต็มรูปแบบได้จากการสร้างและพัฒนาเครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือขออนุญาต ปฐมนิเทศโครงการ ปี 57 รุ่น 2 วันที่ 29-30 พ.ย.57

@13 พ.ย. 57 16.00

หนังสือเชิญขออนุญาตโครงการเข้าร่วมปฐมนิเทศ

กำหนดการ การประชุมปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557 รอบ 2 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 ทุกจังหวัด

@12 พ.ย. 57 18.03

กำหนดการ
การประชุมปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557 รอบ 2 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 ณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เงื่อนไข 1. ผู้เข้าร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการๆ ละ 2 คน (หนึ่งในสองต้องมีคนใช้งานคอมพิวเตอร์ได้) 2. ให้นำสัญญาการดำเนินงานโครงการ จาก สสส. มาด้วย
3. ให้นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 4. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจากงบประมาณโครงการ
หมายเหตุ
ที่พัก ผู้รับผิดชอบโครงการจองเองได้ แต่หากไม่สะดวกจะให้ทาง สจรส.จองให้ควรแจ้ง “ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์” มาที่ สจรส. มอ. ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น. กระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อการหนุนเสริมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.00 - 11.00 น        ความคาดหวัง ประสบการณ์ และแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน
โดย คุณปรีดารัตน์ ศรัทธานนท์กุล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

11.00 - 12.00 น. - การบริหารจัดการโครงการ (ทีมงาน/ชุมชน) และวิธีการจัดการปัญหา โดยคุณกำไล สมรักษ์ - การบริหารการจัดการงบประมาณ  (การเก็บหลักฐาน และเอกสารการเงิน) โดยคุณสมบูรณ์ ขวัญสงค์ และคุณจุรีย์ หนูผุด - การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน โดยคุณกัญนภัส จันทร์ทอง 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. การจัดทำรายงานผ่านเวบไซต์คนใต้สร้างสุข www.happynetwork.org
โดยคุณภานุมาศ นนทพันธ์ 14.00 – 21.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ • การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์
• ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ
• การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรม
• การจัดทำรายงาน 


30 พฤศจิกายน 2557 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 - 12.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ (ต่อ) • การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์
• ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ
• การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรม
• การจัดทำรายงาน
13.00 - 15.00 น. ประชุมพี่เลี้ยงร่วมกับ สสส. เพื่อการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล


หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »