สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

กิจกรรมวันนี้ : ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพึ่งตนเอง ด้วยการเลี้ยงปลาดุกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันนี้ : การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนน่าอยู่

กิจกรรมวันนี้ : ตลาดชุมชน อาหารปลอดภัย

กิจกรรมวันนี้ : ประชาชนปฎิบัติการทำบัญชีครัวเรือนด้วยตนเอง

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวล้อม

กิจกรรมวันนี้ : ทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมวันนี้ : ฝึกอบรมอาชีพเสริมด้านการจักรสาน

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ


โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ531 คน - โครงการชุมชนน่าอยู่ปี 58 จำนวน 326 คน (183 โครงการ /2 คน) - โครงการชุมชนน่าอยู่ปี 53-57 จำนวน 40 คน (20 โครงการ /2 คน) - โครงการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องเล่ากรณีศึกษา 5 พื้นที่ ปี 56 – 58 จำนวน 25 คน พื้นที่ละ 5 คน - นิทรรศการ 30 บูธ จำนวน 90 คน บูธละ 3 คน (คก.ปี 56-57 จำนวน 10 บูธ คก.ปี 58 จำนวน 20 บูธ) - พี่เลี้ยงโครงการชุมชนน่าอยู่ จำนวน 50 คน - ทีมนักแสดง / ผู้เข้าร่วมเสวนา / และวิทยากร ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้ทาง สจรส.ม.อ. ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 โดยแจ้งชื่อมายัง ฮามีด๊ะ เอ็กซ์ นุช หากไม่ส่งรายชื่อมาในเวลาที่กำหนด จะไม่มีอาหารทานและไม่สามารถเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พักได้ กรอบการนำเสนอห้องชุมชนน่าอยู่ มี 3 รูปแบบ คือ เสวนา สานพลังขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่สู่นโยบายสาธารณะ กรณีศึกษาบ้านทุ่งยาว โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ ที่บ้านทุ่งยาว ม.11 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง นำเสนอเรื่องเล่ากรณีศึกษา พื้นที่ต้นแบบชุมชนน่าอยู่ ขยับสู่การขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะ จำนวน 5 พื้นที่ ใน 5 ประเด็น คือ 1) เศรษฐกิจพอเพียง 2) การจัดการขยะ 3) การจัดการทรัพยารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) เด็กและเยาวชนและ 5) ระบบสุขภาพและอาหารปลอดภัย จัดกิจกรรมบันเทิง สันทนาการภายในห้อง เพื่อสร้างความสนุกสนานและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน 4.กิจกรรมนิทรรศการ shopping พาชมบูธจำนวน 30 บูธ การบริหารจัดการห้องย่อย ผู้จัดการห้องย่อย • อภิวัฒน์ ไชยเดช เอกสารการเงินห้องย่อย • สุดา ไพศาล และ กัลยา เอี่ยวสกุล (รับผิดชอบหลัก) • พี่เลี้ยงรับผิดชอบแต่ละจังหวัด o จ.กระบี่ ภูเก็ต : จารุวรรณ วงษ์เวช o จ.ตรัง พัทลุง : จุรีย์ หนูผุด และ เบญจวรรณ เพ็งหนู o จ.สตูล : อนัญญา แซะหลี o จ.นครศรีธรรมราช : มนูญ พลายชุมมติกา มาลารัตน์ และ ปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์ o จ.สุราษฎร์ธานี ชุมพร : กัญณภัส จันทร์ทอง o จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส : นิมลต์ หะยีนิมะ และ เพียงกานต์ เด่นดารา o จ.สงขลา : ใบเฟิร์น สุวรรณมณี ดูแลวิทยากร นักแสดง และผู้เข้าร่วมเสวนา • สมใจ ด้วงพิบูลย์ • เบญจา รัตนมณี • นภาภรณ์ แก้วเหมือน จัดการดูแลอาหารผู้เข้าร่วมประชุม • สมใจ ด้วงพิบูลย์/ เบญจา รัตนมณี /นภาภรณ์ แก้วเหมือน/ ทีม สจรส.ม.อ.(นุ้ยและทราย) สรุปและบันทึกข้อมูลประเด็นห้องย่อย • ดร.วิสาขะ อนันธวัช / ยงยุทธ์ สุขพิทักษ์ / สิทธิพรรณ เรือนจันทร์ บันทึกภาพถ่าย • อภิวัฒน์ ไชยเดช ประสานผู้เข้าร่วมเสวนา และทีมนักแสดง • พี่เลี้ยงที่รับผิดชอบแต่ละประเด็นประสานและส่งรายชื่อมาให้ สจรส.ม.อ. • สจรส.ม.อ.ทำหนังสือเชิญผู้ร่วมเสวนา ร่างกำหนดการห้องชุมชนน่าอยู่ดังไฟล์แนบ@28 ก.ค. 59 18:39
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  ถอดบทเรียน ณ ห้อง 1405 ชั้น 14 ตึก LRC สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ปัจจัยความสำเร็จ กิจกรรมเด่นที่เป็นต้นแบบ เพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดให้ชุมชน โดยมีพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยน ดังนี้ ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง จ.สงขลา ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.นราธิวาส พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว *** กำลังอยู่ในช่วงการบันทึกรายละเอียดการถอดบทเรียน*** รายละเอียดการถอดบทเรียนจะรวบรวมเป็นหนังสือชุดความรู้เผยแพร่ในครั้งต่อไป@28 ก.ค. 59 17:53
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  โครงการปี 60-62 การสนับสนุนพื้นที่ต่อเนื่อง 3 ปี เน้นสภาผู้นำชุมชน เครื่องมือกระบวนการ ได้แก่ แผนชุมชนพึ่งตนเอง, การประเมินผลเน้นการเรียนรู้และพัฒนาความเข้มแข็งชุมชน 9 มิติ ได้แก่ 1.การมีส่วนร่วม 2.ผู้นำชุมชน 3.โครงสร้างองค์กร 4.ความสามารถในการประเมินปัญหา 5.การระดมทรัพยากร 6.การเชื่อมโยงกับองค์กรชุมชนอื่น 7.การตั้งคำถามเพื่อการเรียนรู้ (การถามว่าทำไม) 8.ความสัมพันธ์กับตัวแทนองค์กรภายนอก 9.การบริหารจัดการโครงการ  , การประเมินเพื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนา (ARE) , การขัเบคลื่อนงานเชิงประเด็น กระบวนการทำงาน สามารถแบ่งช่วงหลัก ดังนี้ - กระบวนพัฒนาโครงการ 6 เดือน พี่เลี้ยงร่วมทำแผนชุมชนและพัฒนาข้อเสนอโครงการ ส่ง สสส.พิจารณา และอนุมัติดำเนินงาน - ปี 1 เกิดกลไกสภาผู้นำ เกิดความสำเร็จเชิงประเด็น 1 ประเด็น - ปี 2 เกิดกลไกสภาผู้นำ เกิดความสำเร็จเชิงประเด็นอย่างน้อย 2 ประเด็น - ปี 3 ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองได้ เกิดความสำเร็จเชิงประเด็นอย่างน้อย 3 ประเด็น และยกระดับเป็นพื้นที่การเรียนรู้@28 ก.ค. 59 09:40
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  15 กค. 59 อ.พงค์เทพ คุยแผนกับ สสส. สน. 6 ลักษณะงานอนาคต สนับสนุนพื้นที่ต่อเนื่อง 3 ปี วางแผนงานชุมชนน่าอยู่ปี 58 ปรับแผนการลงพื้นที่ปิดงวดให้มากขึ้น ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช จ.ชุมพร ทบทวนแผนงานที่จะดำเนินการต่อ หนังสือติดตามคู่มือวิชาการ / หนังสือเว็บไซต์ / หนังสือถอดบทเรียน (พี่ถนอม 3 เล่ม) CD ได้แก่ ซีดีชุมชนน่าอยู่ (พี่แดง) และ ซีดีการใช้งานเว็บไซต์หนังสือพี่ถนอม ควรเสร็จก่อน วันที่ 15 กันยายน 2559 เตรียมประชุมงานสร้างสุข ได้แก่ ห้องชุมชนน่าอยู่ วันที่ 4 ตค. 59 เวลา 9.00-17.00 น. ลานปัญญา/ลานสร้างสุข วันที่ 3 , 4 , 5 ตค.59 เรื่องเร้าพลัง พี่ถนอม ทั้งวันประมาณ 24 เรื่อง ระบบการลงทะเบียน การเงิน ระบบอาหาร เอกสาร ห้องชุมชนน่าอยู่ ห้องชุมชนน่าอยู่ วันที่ 4 ตค. 59 เวลา 9.00-17.00 น. พี่เบิร์ดรับผิดชอบหลักโจทย์ยกระดับพื้นที่สู่การขยายผลในเชิงนโยบาย และเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาบ้านทุ่งยาว และอีก 5 เรื่อง รวมทั้งหมด 6 เรื่อง ลานปัญญา/ลานสร้างสุข ลานปัญญา/ลานสร้างสุข วันที่ 3 , 4 , 5 ตค.59 พี่หนุ่ยรับผิดชอบหลัก ดีไซน์ พี่อานนท์ ฮาริสสจรส. มี เอ๋ เอ็กซ์ ไร ห้องเรื่องเล่าเร้าพลังพี่กำไล พี่ธิดา พี่สมนึก รับผิดชอบหลัก(แต่มีงานรับผิดชอบในห้องชุมชนน่าอยู่ ) เรื่องเร้าพลัง มี พี่ถนอม พี่แมน เป็นพิธีกรกระบวนการเรื่องเล่าแลกเปลี่ยนประมาณ ทั้งวันประมาณ 24 เรื่อง อาจเล่าในเวทีพี่อานนท์ ระบบการลงทะเบียน การเงินพี่สุดา พี่จุรีย์ พี่ยงยุทธ์ รับผิดชอบหลัก ใช้ระบบการลงทะเบียน น้องไรท์ รายชื่อส่งรวบรวมวันที่ 15 กันยายน 2559 วันงาน ลงทะเบียนวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เอารายชื่อให้เครือข่ายวันที่ 3 ตุลาคม 2559 การเบิกจ่ายเงิน ค่าโรงแรม ค่าเดินทาง วันที่ 3 ตค. 59 ให้ทุกคนเขียนใบรายงานการเดินทาง อาหาร พี่แมว พี่สมใจ ป้าเบญ รับผิดชอบหลัก สจรส. มีพี่นุ้ย น้องทราย ไม่มีอาหารว่าง มื้อกลางวันเลี้ยงวันที่ 3,4,5 มื้อเย็น เลี้ยงวันที่ 3,4 ติดต่อหอประชุม เปิดขายอาหาร ระบบเอกสาร พี่จ้ะ สจรส.มอ.รับผิดชอบหลัก เอกสารมีดังนี้ หนังสือถอดบทเรียน 3 เล่ม พี่ถนอม เอกสารเฉพาะประเด็น แต่ละห้อง ส่งต้นฉบับใน สจรส.มอ.ก่อน สูจิบัตรงาน / แผนผังงาน สสส. / สปสช./สช. มีเอกสารแจกหรือไม่สอบถามอีกครั้ง เอกสารการประเมิน การประเมินผลอ.พงค์เทพ เป็นทีมประเมิน นักศึกษา จับประเด็นถอดบทเรียน ส่งข้อมูลให้ อ.พงค์เทพ พี่อานนท์ทำสื่อสรุปงาน และสรุปเป็นรูปแบบสื่อวีดิทัศน์@21 ก.ค. 59 15:51ข่าวประชาสัมพันธ์

*** ลงทะเบียน งานสร้างสุข 59 “นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ" 3-5 ต.ค. 59 ***

@16 ก.ค. 59 11.28

**ลงทะเบียน >>คลิก<< ที่ชื่อจังหวัด ด้านล่างได้ เลยครับ**

   
จังหวัดรายชื่อลงทะเบียน
กระบี่รออัพเดท
ชุมพรรออัพเดท
ตรังรออัพเดท
นครศรีธรรมราช รออัพเดท
นราธิวาสรออัพเดท
ประจวบคีรีขันธ์ รออัพเดท
ปัตตานีรออัพเดท
พัทลุงรออัพเดท
ภูเก็ตรออัพเดท
ยะลารออัพเดท
สงขลารออัพเดท
สตูลรออัพเดท
สุราษฎร์ธานีรออัพเดท
หมายเหตุ :  ลงทะเบียนภายใน 15 กันยายน 2559

หนังสือเชิญ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง))

@22 มี.ค. 59 14.43

หนังสือเชิญ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559  การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง)) ประชุมห้อง 1402 ชั้น 14 ตึก LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ได้แนบหนังสือเชิญ ดังนี้
1. ฉบับไม่ขออนุญาตต้นสังกัด 2. ฉบับขออนุญาตจากต้นสังกัด 3. หลักการและเหตุผล และกำหนดการประชุม


หลักการและเหตุผล

ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ มีพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานมากกว่า 794 ชุมชน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ทำให้คนใต้มีสุขภาพดีทั้งทางกาย จิต สังคม และปัญญา และในการดำเนินโครงการมีหลักคิดที่สำคัญ คือ<br />

1. ให้ชุมชนมีระบบสุขภาพที่ดีโดยการจัดการของชุมชน
2. การทำให้สุขภาพดีโดยชุมชนต้องพัฒนาตัวของชุมชน การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและสร้างกลไกเพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพด้วยชุมชนเอง ที่ผ่านมาการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพจะเน้นเรื่องธรรมาภิบาลของโครงการโดยทาง สจรส.ม.อ.ได้พัฒนาระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการและระบบการติดตามประเมินผลออนไลน์ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปติดตาม ตรวจสอบ และเรียนรู้ได้ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม สามารถเรียกดูรายงาน ผลการดำเนินงาน และรายงานการเงินอย่างเป็นปัจจุบัน (real time)
อย่างไรก็ตามยังพบว่า ระบบดังกล่าวอาจจะยังไม่สอดคล้องกับระบบติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะกับหน่วยงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และระบบภาษีของสรรพากร เนื่องจากผู้ออกแบบให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตนเองของผู้รับทุนโครงการเป็นเบื้องต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบและมีความเข้าใจตรงกันในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ทาง สจรส.ม.อ.จึงจะจัดให้มีการประชุมทำความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลร่วมกันระหว่างหน่วยงานสรรพากร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ 2. เพื่อทำความเข้าใจเรื่องระบบการหักภาษี และชำระภาษีแก่ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วย 1. ทีม สสส. จำนวน 4 คน 2. ทีม สจรส.ม.อ. จำนวน 20 คน 3. ทีมสนับสนุนวิชาการภาคใต้ (พี่เลี้ยง) จำนวน 40 คน 4. สรรพากรภาค 11 และภาค 12 และสรรพากรพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 18 คน
5. สำนักตรวจเงินแผ่นดิน 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 14 คน 6. วิทยากร 4 คน

วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน จัดการประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ตามกำหนดการ
09.00 – 10.00 น. แนวคิดในการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ของ สสส. ด้วยหลักธรรมาภิบาล และการจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ โดย ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

10.00 - 10.30 น. การวางระบบภาษีและระบบธรรมาภิบาลร่วมกันระหว่าง สสส. กรมสรรพากร และ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
โดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ที่ปรึกษาด้านภาษีอากรของ สสส. และ ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์ กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

10.30 – 11.15 น. แนวทางการปฏิบัติ การติดตามและการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อธรรมาภิบาล โดย ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

11.15– 12.00 น. ระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างเสริมสุขภาพ โดย สรรพากรภาค 12

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 16.00 น. การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

แนวทางการชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่

@8 ธ.ค. 58 10.22

กรณีที่ภาคีได้รับหนังสือจากสรรพากรพื้นที่ หรือได้รับการประสานจากสรรพากรพื้นที่ให้ไปชี้แจงเรืองการรับทุนกับ สสส. หรือแจ้งให้เสียภาษีอากรแสตมป์
เบื้องต้น สสส.ได้ทำเอกสาร (ตามไฟล์ที่แนบ)

ขั้นตอนการดำเนิน ดังนี้
1. ให้ภาคีถือไปชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่  เพื่อยืนยันว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้เคยวินิจฉัยแล้วว่าสัญญารับทุนของ สสส.
ไม่ได้เป็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ผู้รับทุนไม่ต้องเสียภาษีอากรแสตมป์
เอกสารนี้สามารถนำไปยื่นใช้ได้เลย
(ตามไฟล์แนบ)

หากพื้นที่สรรพากรใด ปฏิเสธต้องการเอกสารเพิ่มเติม ประสานมาที่สำนักกรณีที่สรรพากรปฏิเสธต้องการเอกสารเพิ่มเติม ขั้นตอนการประสาน ดังนี้

 1. ให้ผู้รับทุนจัดทำจดหมาย (ตามไฟล์แนบ) และจัดส่งมายัง สสส. กรณีได้รับหนังสือแจ้งเป็นทางการจากสรรพากรให้แนบมากับจดหมายด้วย กรณีไม่มีหนังสือแจ้ง
  ให้ทำการเล่ารายละเอียดในจดหมายว่าได้รับการประสานงานจากสรรพากรผ่านช่องทางใด โดยขอให้ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 2. หลังจาก สสส. ได้รับจดหมายแล้ว จะรีบดำเนินการจัดส่งเอกสาร เพื่อใช้สำหรับชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่ต่อไป

 3. ในการเข้าไปพบกับสรรพากรพื้นที่นั้น หากสรรพากรแจ้งให้ผู้รับทุนเสียภาษีหรือให้เซ็นเอกสาร ยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ
  เนื่องจากขณะนี้ สสส. กำลังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปกับกรมสรรพากร

หนังสือเชิญการประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 (เฉพาะจังหวัดสตูล) น. ณ สตาร์รินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

@1 ธ.ค. 58 22.09

ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนและพี่เลี้ยงในระหว่างการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงการร่วมกัน

การประชุมฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สตาร์รินทร์รีสอร์ท ถนนยาตราสวัสดิ์ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แนบไฟล์ 2 ไฟล์ 1. หนังสือเชิญขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2. กำหนดการประชุม

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »