สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : ภาพถ่ายโครงการ

กิจกรรมวันนี้ : ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

กิจกรรมวันนี้ : ทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมวันนี้ : ถ่ายภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันนี้ : สำรวจชนิดและปริมาณการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี และต้นทุนการเพาะปลูกอื่นๆ รายรับจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

กิจกรรมวันนี้ : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมวันนี้ : ดูแลพืชผักสองข้างทางของถนน

กิจกรรมวันนี้ : ครัวเรือนอาสาสำรวจขยะในชุมชน

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์

  1.สภาผู้นำทั้ง 21 คน เข้าร่วมประชุมเเละวางแผนการใช้เงินตามโครงการ 500,000 บาท 2.สภาผู้นำ เตรียมวางแผนจัดประชุม ในฐานะเป็นเจ้าภาพ เช่น สถานที่ อาหาร เอกสาร เป็นต้น@06 ก.พ. 59 19:48
 • ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว

  1.เข้าใจในการทำเอกสารในการเขียนรายงานตามขั้นตอนต่างๆ@06 ก.พ. 59 19:44
 • สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์

   @06 ก.พ. 59 19:44
 • โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน

  โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน

  เวลา 09.00 น. สมาชิกทุกคนเข้าห้องเรียนเพื่อเรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ เวลา 10.00-14.00 น. สมาชิกทุกคนร่วมกันลงมือปฏิบัติจริงในการทำปุ๋ยหมัก และ น้ำหมักชีวภาพ บริเวณโรงเรือนในโรงเรียนที่มีอยู่แล้ว เพื่อสมาชิกทุกคนได้นำเอาไปใช้ประโยนช์ในการปลูกผักปลอดสารพิษ@06 ก.พ. 59 19:22
 • สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์

  สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์

  สมาชิกในโครงการ ได้รับประทานผลผลิตจากการปลูกพืชพักสวนครัวเเละแบ่งปันบ้านใกล้เรือนเคียง เป็นการลดค่าใช้จ่ายรวมทั้งปลอดภัยจากสารเคมีเเละยาฆ่าเเมลง @06 ก.พ. 59 19:07
 • ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว

  1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้โดยการแก้ปัญหา เช่นผลผลิตเหลือ เศษอาหารที่เหลือได้กลับมาเป็นปุ๋ยชีวภาพ 2.เรียนรู้การปลูกพืชเสริม พืชผักสวนครัว การปลูกพื้นที่เล็กน้อยได้แซนบิเวณบ้าน พืชสมุนไพรข้างบ้าน 3.ผู้เข้าร่วมมีความสนใจและมีการเข้ามาสอบถามนอกรอบถึงสูตรการหมักปุ๋ยชีวภาพ ขั้นตอนต่างๆ รวมถึงผู้ที่ทำแล้วก็มาสอบถามเพิ่มเติม 4.ประชาชนที่เข้าร่วมฟังมีความตระหนักถึงผลผลิตที่จากเมื่อก่อนทิ้งไม่ได้ใช้ประโยชน์เริ่มเลงเห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้นรู้ถึงผลประโยชน์ของการนำน้ำหมักมาใช่ลดการใช้สารเคมีมาเพิ่มในผลผลิตเกษตร@06 ก.พ. 59 18:50
 • ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน

  การดำเนินกิจกรรมสสส.ที่ผ่านคือกิจกรรมการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ ทำให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ได้รับความรู้ ในการประกอบอาชีพในด้านการปลูกพืชผักได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปปฏิบัติในการเพาะ พืชผัก ปลอดสารพิษได้ โดยการใช้น้ำหมักชีวภาพ ในไล่แมลงชนิดต่างๆ และน้ำหมักยังช่วยในการเป็นปุ๋ยให้กับพืชอีกด้วย และการจัดกิจกรรมทั้งหมด ทำให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก จากการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ทำให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ในหมู่บ้านเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เด็ก เยาวชน และผู้นำ ผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้ @06 ก.พ. 59 17:41
 • บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

  มีการดำเนินการ จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมาย ทุกๆ 2 เดือน มีการจัดเวที จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้ มีการคัดเลือกมอบประกาศนียบัตรและของรางวัล ให้กับผู้ที่มีการ ปฏิบัติดังนี้ - มีกิจกรรมการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ โดยการปลูกพืช ผัก มากกว่า 3 ชนิดขึ้นไป - มีการจัดทำบัญชีอย่างสม่ำเสมอ - เป็นสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้าน มีการออมอย่างสม่ำเสมอ               โดยได้คัดเลือกจำนวน 10 คน ดังนี้ 1.  นางสาวอุทัย เกตุแก้ว 2.  นางสาวสุพิชญา ชูศรี 3. นายจีระเดช  หมาดหมาน 4.  นางชฎา  ผุดผ่อง 5.  นายบรรเจิด เรืองศรี 6.  นางจุไรพร  ถมทอง 7.  นายปรีชา  ส่องสง 8.  นางแช่ม    บัวศรี 9.  นายย่อง    รามริน 10. นางอนงค์    รัตนะ@06 ก.พ. 59 17:30

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการที่มีประสบการณ์ที่ดีและมีรูปธรรมความสำเร็จ วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนปรับปรุงวิธีการดำเนินโครงการ กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3 2" ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. การจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ.ชุมพร@06 ก.พ. 59 13:34
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการที่มีประสบการณ์ที่ดีและมีรูปธรรมความสำเร็จ วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนปรับปรุงวิธีการดำเนินโครงการ โครงการดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง.... โครงการวัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก.... โครงการบ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร.... โครงการผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน.... โครงการลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง.... โครงการสมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด.... โครงการสวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลง.... โครงการร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่ เป็นชุมชนติดทะเล กิจกรรมดำเนินการใช้งบประมาณไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเจอปัญหาน้ำทะเลช่วงมรสุม นำหนุนสูงทำให้จัดกิจกรรมปลูกป่าไม่ได้ ประกอบกับต้นกล้าที่เพาะไว้ปลูกเติบโตไม่ทัน และกิจกรรมวางทุนปะการังไม่สามารถจัดได้เนื่องฝนฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวย ชุชนแก้ปัญหาโดยจัดกิจกรรมอื่นก่อน และทำเรื่องขอขยายเวลา โครงการสร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง ดำเนินการเด่นในเรื่องประสานงานเครือข่ายบูรณาการสุขภาพ สาธารณสุข เทศบาล ทำกิกจรรมร่วมกัน โดยลงพืนที่พูดคุยเรื่องสุขภาพ ดำเนินการสร้างลานกิจกรรม โครงการควนสูงน่าอยู่ ครอบครัวสดใส ห่างไกลอบายมุข.... จัดทำรายงานปิดรายงานงวดที่ 1 ชุมชนเข้าร่วม 10 โครงการ ได้รับการแนะนำการเขียนใบเสร็จโครงการ และการเขียนผลดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้อง ชุมชนบางส่วนทำกิจกรรมการใช้เงินไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยให้ทำหนังสือขอขยายเวลาการส่งงวด เร่งกิจกรรมในพื้นที่ และจัดส่งรานงานภายใน 1 เดือน โครงการที่สามารถเป็นต้นแบบการทำรายงานและการเงิน คือ โครงการสมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด โครงการที่ได้รับทุนช้า 1 โครงการ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการส่งเอกสารการทำสัญญา ทำให้ปิดงวดขอขยายเวลา โครงการขอขยายเวลา ภายใน 15 มีนาคม 2559 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่............เนื่องจาก......... ข้อสังเกต/ค้นพบ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ฝึกทักษะการเล่าเรื่องโครงการ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ การปฏิบัิติจริง ผ่านการวิเคราะห์ด้วยตนเอง รู้จักสถานการณ์ของชุมชน วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขโครงการได้ ซึ่งในอนาคตการเรียนรู้แก้ปัญหานี้จะเกิดขึ้นฝังตัวในบุคคลโดยธรรมชาติ นำไปสู่ภาวะผู้นำในการแก้ปัญหาในชุมชนได้ คณะทำงานได้เรียนรู้หลักการจัดทำเอกสารทางการเงินอย่างถูกต้อง และมีการบริหารจัดการโครงการนำไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาในชุมชนต่อไป พี่เลี้ยงมีศักยภาพในเวทีนำกระบวนการพูดคุบ รู้จักวิเคราะห์ สรุปประเด็นในเวทีได้@05 ก.พ. 59 12:07
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  ทีมแกนนำที่ทำโครงการและกลุ่มเยาวชนรู้สึกดีใจที่ทางทีม สจรส.ม.อ.ได้ลงมาเยี่ยมพื้นที่ ซึ่งโครงการได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ทำให้ได้รับคำแนะนำต่อการทำโครงการในครั้งต่อไป ทีม สจรส.ม.อ.รู้สึกดีที่ได้กลับไปเยี่ยมโครงการ เกิดสัมพันธ์ต่อกัน และให้คำปรึกษาต่อการทำโครงการ@29 ม.ค. 59 21:59
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  สรุปประเด็นการติดตาม ปี 2556 จำนวน136 โครงการ ปิดโครงการ 134 โครงการ รอยกเลิกโครงการ 2 โครงการ *สถานะรอยกเลิกโครงการ (สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2556) 55-01813 สมุนไทยทางเลือกใหม่ของชุมชน (ตรัง) 55-01809 ป่ายางต้นแบบตามรอยปู่-ตา (นครศรีธรรมราช) ปี 2557 (ต่อเนื่อง) 49 โครงการ ปิดโครงการ 37 โครงการ ยุติโครงการ 1 โครงการ รอปิดโครงการ1 โครงการ สสส.ได้รับรายงานแล้วรอเบิกเงิน 1 โครงการ ยังไม่ส่งงานล่าช้า 6 โครงการ ปี 2557 จำนวน 142 โครงการ ปิดโครงการ 87 โครงการ ยุติโครงการ 1 โครงการ รอยกเลิกโครงการ 1 โครงการ รอปิดโครงการ 12 โครงการ สสส.ได้รับรายงานแล้วรอเบิกเงิน25 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดส่งงาน 2 โครงการ ยังไม่ส่งงานล่าช้า 14 โครงการ ปี 2558จำนวน193 โครงการ กำหนดส่งรายงานงวดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการใหม่ 163 โครงการ โครงการต่อเนื่อง 30 โครงการ โครงการส่วนใหญ่ดำเนินงานและใช้จ่ายเงินไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ แนวทางการดำเนินงาน ปี 58 - ถ้าส่งงานตามระยะเวลางวดเดิม จัดส่งแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายเงิน (ตั้งแต่ มีค. - สิ้นสุดโครงการ) - ขยายเวลาส่งผลงานงวด (ไม่เกิน 2 เดือน) จัดส่งเอกสารขยายเวลา นำส่งผลงานพร้อมระบุเหตุผลประกอบ (ส่งจดหมายก่อนเวลาที่ต้องการขยาย) ประเด็นข้อค้นพบ 1. โครงการที่มีความเสี่ยงให้รีบทำหนังสือแจ้ง สสส. เพื่อยุติโครงการ โดยระบุเหตุผลประกอบการยุติโครงการให้ชัดเจนเพื่อการบริหารจัดการขั้นต่อไป 2. รายงานความก้าวหน้า / สรุปปิดโครงการ 2.1เน้นการเขียนผลลัพธ์ที่ชัดเจนระบุผลเชิงปริมาณเป็น ตัวเลขไม่ควรบอกเพียงร้อยละ 2.2เขียนรายงานเป็นกลุ่มกิจกรรม (ปัจจุบันเขียนรายงาน ตามวันที่จัดกิจกรรม) 2.3ปรับการแสดงรูปภาพกิจกรรมในรายงานให้ใหญ่ขึ้น 3. รายงานการติดตามโครงการ - การประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงาน - ร้อยละของผลผลิตที่เกิดขึ้นกับผลผลิตทั้งโครงการ - การประเมินความน่าสนใจสำหรับการสื่อสาร สรุปประเด็นปัญหาในการติดตามและตรวจสอบรายงาน ความล่าช้าในการส่งรายงานให้สจรส.ม.อ. ได้รับเงินงวดล่าช้า ( ได้เงินโอนช้า/ ไม่ได้ไปปรับสมุดบัญชี/ ปรับกับเครื่องฯ) - ไม่ทำรายงานกิจกรรม/ เขียนรายงานไม่สมบูรณ์ ( รายงานไม่ครบ/ภาพประกอบไม่มี /อินเทอร์เน็ตหรือคนทำรายงานไม่พร้อม) - ทำกิจกรรมทำไม่ครบถ้วน แต่ไม่ทำหนังสือขอขยายเวลา 2.ความล่าช้าในการส่งรายงานให้ สสส. - ได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน/ เอกสารไม่สมบูรณ์ (ข้อมูลไม่ครบ, ไม่มีภาพประกอบ, ไม่ลงนามในเอกสารการเงิน) - รายงานการเงินไม่ถูกต้อง : ลง วันที่ไม่ต่อเนื่องจากรายงานงวดแรก/ลงวันทับซ้อนกัน : ลงยอดดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง (ลงซ้ำซ้อน , ลงไม่ครบ, ไม่ปรับดอกเบี้ยเมื่อถึงเวลาต้องไปปรับ, ความเข้าใจผิดเรื่องการปรับดอกเบี้ย) :ลงตัวเลขเงินรับอื่นๆ , เงินคงเหลือในบัญชี, เงินสดในมือไม่ถูกต้อง - แจ้งแล้วไม่ดำเนินการแก้ไขในทันที - รอรายงานบันทึกกิจกรรม และบันทึกการติดตามของพี่เลี้ยง / ขาดความสมบูรณ์เชิงคุณภาพ/ ทำรายงานไม่ครบตามกิจกรรมหลักที่พื้นที่ทำกิจกรรมในงวดนั้นๆ หรือ ไม่รายงาน / ควรประเมินความเสี่ยงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น / ไม่เขียนข้อสรุปที่ 4 สรุปความเห็นของผู้ติดตาม และส่วนที่ 5 สรุปภาพรวมของการติดตามประจำงวด (ข้อสังเกต/สิ่งดีๆ ที่ค้นพบ/ ข้อพึงระวัง/บทเรียนที่ได้) - เอกสารรายงานสูญหายระหว่างการจัดส่ง การส่งรายงานตรงไป สสส. ไม่ผ่านมาที่ สจรส.มอ. ส่วนใหญ่ส่งเอกสารไม่ครบ - ส่งครบแต่ก็ผิด แล้ว สสส.ส่งเอกสารกลับมาให้ สจรส.แก้ และตามกันใหม่ เสียเวลาไปอีกหลายอาทิตย์ การหักภาษี ณ ที่จ่าย กระทำการแทน สสส. ในหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% รายการที่ต้องหักภาษี - รายจ่ายตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปที่ต้องหัก มีดังนี้ 1) ค่าตอบแทน 2) ค่าจ้าง 3) ค่าเช่ารถตู้รถบัส - การจัดซื้อครุภัณฑ์ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป การหักและนำส่งภาษี ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ผู้รับเงินในนาม สสส. หมาย เลข 0-9940-00005-37-7 โครงการส่งเงินภาษีที่หักส่งสรรพากรภายในวันที่7 ของเดือนถัดไป ส่งเอกสารการหักภาษีให้ สสส. 1 ชุด พร้อมกับรายงานเบิกเงินงวด เมื่อโครงการได้รับหนังสือเชิญพบจาก กรมสรรพากร ฉบับที่ 2 ขอให้โครงการติดต่อเพื่อขอคำปรึกษากับศูนย์ปรึกษาภาษีเป็นรายกรณี ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านภาษี โทรศัพท์02-8729175-6 099-0493991 , 081-8035931 อีเมล์sook_concept@hotmail.com@25 ม.ค. 59 09:44ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่

@8 ธ.ค. 58 10.22

กรณีที่ภาคีได้รับหนังสือจากสรรพากรพื้นที่ หรือได้รับการประสานจากสรรพากรพื้นที่ให้ไปชี้แจงเรืองการรับทุนกับ สสส. หรือแจ้งให้เสียภาษีอากรแสตมป์
เบื้องต้น สสส.ได้ทำเอกสาร (ตามไฟล์ที่แนบ)

ขั้นตอนการดำเนิน ดังนี้
1. ให้ภาคีถือไปชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่  เพื่อยืนยันว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้เคยวินิจฉัยแล้วว่าสัญญารับทุนของ สสส.
ไม่ได้เป็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ผู้รับทุนไม่ต้องเสียภาษีอากรแสตมป์
เอกสารนี้สามารถนำไปยื่นใช้ได้เลย
(ตามไฟล์แนบ)

หากพื้นที่สรรพากรใด ปฏิเสธต้องการเอกสารเพิ่มเติม ประสานมาที่สำนักกรณีที่สรรพากรปฏิเสธต้องการเอกสารเพิ่มเติม ขั้นตอนการประสาน ดังนี้

 1. ให้ผู้รับทุนจัดทำจดหมาย (ตามไฟล์แนบ) และจัดส่งมายัง สสส. กรณีได้รับหนังสือแจ้งเป็นทางการจากสรรพากรให้แนบมากับจดหมายด้วย กรณีไม่มีหนังสือแจ้ง
  ให้ทำการเล่ารายละเอียดในจดหมายว่าได้รับการประสานงานจากสรรพากรผ่านช่องทางใด โดยขอให้ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 2. หลังจาก สสส. ได้รับจดหมายแล้ว จะรีบดำเนินการจัดส่งเอกสาร เพื่อใช้สำหรับชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่ต่อไป

 3. ในการเข้าไปพบกับสรรพากรพื้นที่นั้น หากสรรพากรแจ้งให้ผู้รับทุนเสียภาษีหรือให้เซ็นเอกสาร ยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ
  เนื่องจากขณะนี้ สสส. กำลังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปกับกรมสรรพากร

หนังสือเชิญการประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 (เฉพาะจังหวัดสตูล) น. ณ สตาร์รินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

@1 ธ.ค. 58 22.09

ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนและพี่เลี้ยงในระหว่างการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงการร่วมกัน

การประชุมฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สตาร์รินทร์รีสอร์ท ถนนยาตราสวัสดิ์ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แนบไฟล์ 2 ไฟล์ 1. หนังสือเชิญขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2. กำหนดการประชุม

กำหนดการวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 58 พัฒนาศักยภาพผู้รับทุนเรื่องเขียนรายงานและการเงิน และหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม (เฉพาะผู้รับทุน จ.กระบี่และภูเก็ต)

@3 พ.ย. 58 17.21

กำหนดการการพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน  (เฉพาะผู้รับทุน จ.กระบี่ และภูเก็ต) วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ จ.กระบี่

กำหนดการแนบไฟล์มา 2 ไฟล์
1. กำหนดการประชุม 2. หนังสือเชิญอบรม

หนังสือเชิญปฐมนิเทศโครงการปี 2558 เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล(บางส่วน) วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 58 (สถานที่จัดประชุม สจรส.มอ.ชั้น 14 ม.อ.หาดใหญ๋)

@28 ก.ย. 58 14.26

หนังสือเชิญปฐมนิเทศโครงการปี 2558 เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล(บางส่วน) วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 58 (สถานที่จัดประชุม สจรส.มอ.ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา) แนบไฟล์หนังสือเชิญมา 1 ไฟล์

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »