สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : หนุนเสริมครอบครัวทำนาอินทรีย์ข้าวพันธุ์พื้นบ้าน 20 ครอบครัว ครัวเรือนละ 1 ไร

กิจกรรมวันนี้ : ภาพถ่ายโครงการ

กิจกรรมวันนี้ : ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

กิจกรรมวันนี้ : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

กิจกรรมวันนี้ : ถ่ายภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันนี้ : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมวันนี้ : ถ่ายภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันนี้ : การปฐมนิเทศ โครงการชุมชนน่าอยู่ 2558

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง

  ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง

  มีคณะกรรมการ และประชาชนในชุมชน  เข้าร่วมเวที ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจโครงการ  จำนวน  92  คน 2.  ร่วมชี้แจง  และสร้างความใจ โครงการ  จากพี่เลี้ยงโครงการ  จำนวน  1  ครั้ง มีการกำหนดขั้นตอน แนวทาง การดำเนินโครงการ ต่อไป@07 ต.ค. 58 14:59
 • มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย

  คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจหลักการทำงานของ สสส.ในการทำโครงการของพื้นที่ - @07 ต.ค. 58 13:56
 • เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี

  เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี

    - วิทยากรได้เกริ่นนำที่มาของโครงการเป็นการทบทวนความจำ - สรุปผลการดำเนินการกิจกรรมทั้งหมดที่ได้ดำเนินการตามกิจกรรม - ตัวแทนครัวเรือนเล่าความสำเร็จและความพึงพอใจของการดำเนินการตามกิจกรรมที่ได้เข้ามาร่วมกันทำกิจกรรม - ตอบปัญหาผลที่ได้ทำกิจกรรมกันมาว่าได้ทำอะไรและเกิดผลอย่างไร - ผู้เข้าร่วมได้ให้ความรู้และชื่นชมการในการร่วมกันทำกิกจรรมตามโครงการที่ประสบความสำเร็จมีครอบครัวที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้และใช้ชีวิตประจำวันตามวิถีพอเพียง - มอบของรางวัลตัวแทนครัวเรือนที่มีกิจกวัตรประจำวันและการทำเกษตรที่ลดสารเคมีและปรับมาเป็นเกษตรอินทรีย์ - สรุปผลการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด@07 ต.ค. 58 13:17
 • เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี

  เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี

    - ได้สรุปผลการดำเนินการการปฏิบัติตามกิจกรรมทั้งหมดของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาทั้งในงวดที่ ๑ และที่ ๒ และได้ร่วมกันจัดทำแผนการปฏิบัติที่ทำให้เกิดการต่อเนื่องเพื่อรองรับการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาเป็นภาคีร่วมพัฒนาในหมู่บ้าน - จัดทำเอกสารที่ยังไม่สมบูรณ์ให้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเพื่อรอรับการตรวจสอบความถูกต้องจากพี่เลี้ยงและส่งผลการดำเนินการตามกิจกรรมให้กับทาง สสส.ต่อไป - ทำการคัดเลือกตัวแทนครัวเรือนที่ได้ทำจริงเป็นกิจกวัตรประจำวันที่ทำให้วิถีชีวิตประจำวันเปลี่ยนตั้งตัวเองและครอบครัวได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดสารเคมีมาพึ่งพาอินทรีย์มากขึ้น - ลงตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ทำจริงได้ผลจริงเพื่อให้กำลังใจในการดำเนินการต่อไปให้เกิดเป็นนิสัยที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรอินทรีย์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม @07 ต.ค. 58 12:44
 • ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3

  ให้ทางพี่เลี้ยงตรวจดูหน้าเวบและเอกสารการประกอบเบิกจ่าย และเอกสารปิดโครงการ@07 ต.ค. 58 12:16
 • ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3

  คัดเลือและล้างอัดภาพ@07 ต.ค. 58 11:58
 • บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน

   @07 ต.ค. 58 11:56
 • ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3

  ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกันสรุปปิดโครงการเป็นรูปเล่ม@07 ต.ค. 58 11:45


ความคิดเห็นต่อโครงการล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเชิญปฐมนิเทศโครงการปี 2558 เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล(บางส่วน) วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 58 (สถานที่จัดประชุม สจรส.มอ.ชั้น 14 ม.อ.หาดใหญ๋)

@28 ก.ย. 58 14.26

หนังสือเชิญปฐมนิเทศโครงการปี 2558 เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล(บางส่วน) วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 58 (สถานที่จัดประชุม สจรส.มอ.ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา) แนบไฟล์หนังสือเชิญมา 1 ไฟล์

หนังสือเชิญปฐมนิเทศโครงการปี 2558 เฉพาะจังหวัดตรัง พัทลุง ภูเก็ต กระบี่ วันที่ 29-30 กันยายน 58 (สถานที่จัดประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง)

@14 ก.ย. 58 14.09

หนังสือเชิญปฐมนิเทศโครงการปี 2558 เฉพาะจังหวัดตรัง พัทลุง ภูเก็ต กระบี่ วันที่ 29-30 กันยายน 58 (สถานที่จัดประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง) แนบไฟล์หนังสือเชิญมา 1 ไฟล์

หนังสือเชิญ “ความมั่นคงทางสุขภาวะ วาระสร้างสุขของฅนใต้ ปี 2558” วันที่ 4 – 6 กันยายน 2558 (แบบไม่ต้องขออนุญาตจากต้นสังกัด)

@21 ส.ค. 58 21.18

แนบไฟล์มา 3 ไฟล์ 1. หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม (แบบขออนุญาตจากต้นสังกัด) 2. กำหนดการ  3. ที่มาและหลักการ

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »