ระบบติดตามโครงการ

ระบบติดตามโครงการ ศอ.บต.


ระบบติดตามโครงการอื่น ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เดินหน้ากองทุน 50 ล้านขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาสังคม ชี้จ่ายงบฯงวดแรก 30 สิงหาคมนี้

@14 ก.ค. 61 10.27

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัช ผู้แทนพิเศษรัฐบาล เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการมีสาวนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการอบรมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการเสนอโครงการในการขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นจำนวน 50 ล้านบาท

พล.อ.อุดมชัย กล่าวในระหว่างพิธีเปิดว่า ภาคประชาสังคมในพื้นที่เป็นผู้ที่อยู่กับประชาชนในพื้นที่ เป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชนและเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลต่างๆ ว่าประชาชนนั้นมีความเป็นอยู่อย่างไร ประชาชนต้องการอะไร ดังนั้นโครงการที่เสนอจะสามารถเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมได้ เพื่อที่จะให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่

“ภาคประชาสังคมในพื้นที่มีความสำคัญมากเพราะพี่น้องประชาชนเชื่อใจและไว้วางใจ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับภาคประชาสังคม คิดว่าจะมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ เพราะบุคลากรจากภาคประชาสังคมมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชน เข้าใจปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำงานด้วยอุดมการณ์ ซึ่งในส่วนของปัจจัยในการขับเคลื่อนงานที่ทำเพื่อประชาชน รัฐจะพยายามสนับสนุนอย่างเต็มที่” พล.อ.อุดมชัยกล่าว

ในส่วนการดำเนินการในโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในครั้งนี้ ได้ตั้งคณะกรรมการจำนวน 15 คน ในจำนวนนี้มีผู้แทนของภาคประชาสังคมจำนวน 5 คน เรียกว่า คกป. และมีเจ้าหน้าที่ประสานงานจำวน 25 คน โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักประสานเครือข่ายภาคประชาสังคม ซึ่งศูนย์ประสานงานที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของ ศอ.บต. โดยคณะกรรมการดังกล่าวนี้จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ภาคประชาสังคมในพื้นที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุน รวมทั้งการกำกับดูแล ติดตามภาคประชาสังคมที่ได้รับกรอนุมัติทุนดำเนินการ

สำหรับโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนทุนในกรอบของกองทุนจะต้องเป็นโครงการที่มีประเด็นตามกรอบนโยบายใน 10 ประเด็นคือ 1 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 ด้านความยุติธรรมและเยียวยา 3 งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและเรื่องสิทธิมนุษยชน 4 การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 5 การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน 6 การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 7 การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 8 งานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต.ปี 60-62 9 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10 การพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม

ในการสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรประชาสังคมในกรอบของกองทุนนั้น ประชาสังคมที่สามารถเสนอโครงการจะต้องเป็นองค์กรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีสมาชิกที่เหมาะสม โดยสามารถเสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

สำหรับองค์กรประชาสังคมที่ประสงค์จะเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องเสนอโครงการให้คณะกรรมการพิจารณาภายในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ โดยคณะกรรมจะพิจารณาโครงการและจะดำเนินการจ่ายงบประมาณงวดแรกภายในวันที่ 30 สิงหาคม ทั้งนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาต่างๆ จะอยู่ในดุลยพินิจของ คปก.

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงกรอบการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณโครงการว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกฝ่ายที่ทำงานให้ประโยชน์กับประชาชนและกรอบคิดข้อเสนออาจจะมากกว่า10 ประเด็นตามที่กำหนดไว้ได้ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงของการดำเนินโครงการคือการหนุนเสริมและการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการพูดคุยสันติสุขที่กำลังดำเนินอยู่

หัวข้อข่าวทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • งานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

  งานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

  ได้รับความร่วมมือจากนายอำเภออบันนังสตามาเป็นประธานในพิธี มีผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา ตัวแทนศอ.บต.  ผู้อำนาวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ตลอดถึงทหาร  ตำรวจและประชาชนมาร่วมกิจกรรมนี้อย่างคับคั่ง@22 ก.ย. 61 10:43
 • งานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

  งานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

  ประชาชนต่างให้ความสนใจรวมถึงพี่น้องชาวไทยมุสลิมต่างก็ให้ความสนใจในงานครั้งนี้ด้วยครับ@22 ก.ย. 61 10:34
 • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์

  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์

  888@21 ก.ย. 61 08:13
 • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์

  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์

  444@21 ก.ย. 61 08:09
 • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์

  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์

  5555@21 ก.ย. 61 08:06
 • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์

  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์

  1เกิดเครื่อยข่ายองค์กรภาคประชาสังคมศูนย์เรียนรู้เศษรฐกิจ 2เกิดแนวทางการเข้าถึงตาดีกาและยกระดับ 3เกิดชมรมตาดีกาการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ร่วมกับเคลื่อนงาน 4เกิดจังหวะการสอดแทรกหลักความเชื่อที่ถูกต้องให้กับเยาวชนตั้งแต่ตาดีกาพร้อมกับการจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจังหวะปรับเปลียนความคิดให้กับผู้มีความคิดต่างโดยใช้วิธีค่อยๆเป็นค่อยๆไปหลายๆคนสงใส่ว่าอาจมี@20 ก.ย. 61 16:10
 • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์

  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์

  เกิดแกนฝึกเหนียวในใจของเยาวชนการที่จะยึดหลักความเชื่อนักเรียนมาตั่งแต่เด็ก  เกิดการสอดแทรกความเข้าใจจังหวะไม่ได้ตกใจเพราะไม่ไช้ในเวทีความมั่งคงแต่ในเวทีศาสนา เวที่ฮิจรอฮ ที่ทุกคนเชื่อและผูกมัดกันมา และล่นๆกันอยู่ เกิดเครื่อข่าย องค์กร ร่วมประชาชน ที่จะร่วมกับขับเคลื่อนการแก้ไข้ปัญหาและพัฒนาชายแดนใต้ให้สงค์สุข เกิดแผนในการที่ร่วมงานกับศูนย์ตาดีกาในละแวกภายในตำบล  และขยายสู่ภายในอำเภอตากใบ โดยผ่านทีมงานเครื่อยข่ายชมรมตาดีกาที่มีอิหมานเป็นประธานและครูตาดีกากรรมการและทีมงาน เพื่อ 1 ดึงเข้าร่วมเป็นการดีเครื่อยข่ายและเข้าถึงตาดีกา 2 สอดแทรกหลักความเชื่อและแนวทางปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมทางวัฒนธรรมโดยไม่ได้เน้นเวทีพูดแต่ จะเน้นกิจกรรม ใดกิจกรรมหนึ่งที่เห็นถึ่งการพัฒนาและกิจกรรมตาดีกาเช่นค่ายยาเสพติด ค่ายภาคฤดูร้อน กิจกรรมที่จัดการค่าย ที่ตาดีกา  เป็นต้น เพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ต่อต้าน ทันที่อาจอยู่ในเครือยข่ายเกิดการ หมิ่นเวที และไม่มีการร่วมงานที่จะทำให้เกิดการต่อต้าน สุดที่การจะปิดโอกาสกับเยาวชนจะใช้วิธีการสอดแทรกและสร้างแกนความเชื่อใหม่ให้กับ เยาวชนและค่อยๆปรับเปลียนหลักความคิดของคนรุ่นเก่ากับหลากหลายวิธีการ เช่นการดึงดูดให้หันมาสนใจอาชีพ เชิดชูผลงานขององค์กรและการชี้นำแนวทางที่องค์กรในวางไว้เป็นต้น@20 ก.ย. 61 10:49
 • ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ จชต.

  ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ จชต.

  1.สามัคคี ปรองดองกัน 2.มีความเข้าใจในการทำงานมากขึ้น@20 ก.ย. 61 10:34
 • ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ จชต.

  ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ จชต.

  เปิดโอกาสให้สตรีหม้ายที่ได้รับผลกระทบ ฯ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนปัญหาครอบครัวให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ฯ ด้วยกัน@20 ก.ย. 61 09:49
 • ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ จชต.

  ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ จชต.

  1.ส่งเสริมอาชีพให่แกผู้ได้รับผลกระทบ ฯ ที่ว่างงาน 2.สร้างได้ให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ ฯ แก้ปัยหาความเครียดของสตรีหม้ายที่ได้รับผลกระทบ ฯ@20 ก.ย. 61 09:19
 • ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ จชต.

  ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ จชต.

  1.ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้มีได้รับผลกระทบ ฯ ลดความว่างงาน 2.สร้างรายได้ให้กับครอบครัว บรรเทาความเดือดร้อน@20 ก.ย. 61 09:13
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดปัตตานี

  รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดปัตตานี

  23-24/05/2018 ได้เชิญพี่เลี้ยงกองทุน จนท.คีย์ข้อมูล ผู้เสนอโครงการฯ เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะกรรมการในประเด็นหัวข้อ 1.-การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ-การทำโครงการและวิเคราะห์โครงการฯโดยนายมะรอกี  เวาะเลง (พี่เลี้ยงกองทุน สป.สช.จังหวัดป้ตตานี) และประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะกรรมการในประเด็นหัวข้อ 2.-การทำแผนชุมชน    -การติดตามประเมินโครงการและการติดตามออนไลน์  โดยนายมูหะหมัด วันสุไลมาน (พี่เลี้ยงกองทุน สป.สช.จังหวัดป้ตตานี) โดยมีการตอบข้อซักถาม และแก้ปัญหาให้กับบางกองทุนฯ ที่ไม่สามารถเข้าระบบได้  ซึ่งมีจำนวน ผู้เข้ารวมประชุม 39 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองจิก ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย@19 ก.ย. 61 14:43