สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

กิจกรรมวันนี้ : ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพึ่งตนเอง ด้วยการเลี้ยงปลาดุกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันนี้ : การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนน่าอยู่

กิจกรรมวันนี้ : ตลาดชุมชน อาหารปลอดภัย

กิจกรรมวันนี้ : ประชาชนปฎิบัติการทำบัญชีครัวเรือนด้วยตนเอง

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวล้อม

กิจกรรมวันนี้ : ทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมวันนี้ : สมาชิกโครงการ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ครัวเรือนปฏิบัติตามแผนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ

  ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ

  เกิดครัวเรือนพึ่งตนเอง 5 ครัวเรือน เกิดกลุ่มเยาวชนสตรีและกลุ่มจิตอาสา กลุ่มครัวเรือนสืบสารวัฒนธรรมลงแขกที่มีแต่ดั้งเดิมที่กำลังจะสูญหายให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง เกิดกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่องในการสร้างความสามัคคีและสร้างจิตอาสาในชุมชน@25 มิ.ย. 59 10:06
 • ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  ชุมชนรับรู้ถึงปัญหาจากขยะ และให้ความร่วมมือเห็นความสำคัญของพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องเน้นเรื่องภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยคงามของธรรมชาติเพื่อเรียกนักท่องเที่ยว เกิดครัวเรือนแยกขยะที่ถูกวิถี และเกิดกลุ่มเยาวชนจัดเก็บขยะให้ชุมชน และนำสู่การเกิดกลุ่มประดิษฐ์ผลงานจากขยะ@25 มิ.ย. 59 04:52
 • ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา

  @25 มิ.ย. 59 01:28
 • ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา

  ได้รับความร่วมมือ ในการช่วยกันพัฒนาทำความสะอาด รักษาสิงแวดล้อม สร้างจิตสำนึกที่ดี การมีส่วนร่วมกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนบ้านตาบา เทศบาล ตำรวจ ทหาร ผบ.ฉก.31 เพื่อดูแลความปลอดภัย @25 มิ.ย. 59 01:00
 • ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา

  ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา

  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาจากคนในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง โดยมีหน่วยงานราชการ ทหาร และตัวแทนจากประเทศมาเลเซียเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรม 350 คน ชุมชนรับทราบและตอบรับโครงการ เป็นอย่างดี กลุ่มร้านค้า ผู้ปกครอง หน่วยงานราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ สนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรมเปิดโครงการ  การดูแลความปลอดภัยทางเทศบาลได้จัดให้ตำรวจหมู่บ้านมารักษาความปลอดภัย เกิดความร่วมมือทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ เกิดความสามัคคีลดความหวาดระแวงต่อกัน ผู้รับผิดชอบโครงการทีมสถภาชุมชน รับทราบแนวทางการบริหารจัดการโครงการ และการรายงานกิจกรรมผ่านเวปไซด์@24 มิ.ย. 59 21:42
 • บ้านตรังสร้างสุข

   @24 มิ.ย. 59 18:16
 • บ้านตรังสร้างสุข

   @24 มิ.ย. 59 18:09
 • บ้านตรังสร้างสุข

  บ้านตรังสร้างสุข

  ผลที่เกิดได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากการทำขึ้นเอง ผลผลิตได้ปุ๋ยหมักจำนวนหนึ่ง ผลลัพธ์ผู้เข้าร่วมทำปุ๋ยหมักให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ได้ความสามัคคีในชุมชน@24 มิ.ย. 59 17:01

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

   @23 มิ.ย. 59 10:21
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  เจ้าหน้าที่ สจรส.มอ. รับฟังรับข้อเสนอการร้องเรียนในพื้นที่ และสอบถามข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ได้สรุปเอกสารการร้องเรียนและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปยัง สสส. ข้อค้นพบ ข้อสังเกต - ระบบเว็บไซต์ทำให้ทั้งคนภายในชุมขนและภายนอกชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกิจกรรมและการใช้เงินในพื้นที่@21 มิ.ย. 59 09:53
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  เป้าหมายของการจัดงานสร้างสุข มี 3 อย่าง คือ 1) กลไกระบบการจัดการด้าน ข้อมูล ความรู้ และการพัฒนาศักยภาพ 2) งานประชุมวิชาการหรืองานสร้างสุขภาคใต้ 3) คณะทำงานเสริมพลัง การนำเสนอความก้าวหน้าของแต่ละประเด็น 1.ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ใช้ฐานงานสำนัก 6 เรื่องการส่งเสริมบริโภคผักในโรงเรียนและการผลิตผักในชุมชน โดยประสานงานร่วมกับวิทยาลัยภูมิปัญญา หลัก ๆ คือ ต้องมีข้อมูลที่บอกได้ถึงการเปลี่ยนแปลง 2.ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ เลือกพื้นที่ต้นแบบและใช้เครื่องมือของ สปสช.(กองทุนสุขภาพตำบล) เครื่องมือ HIA และเครื่องมือธรรมนูญชุมชน เพื่อขยับเข้าสู่งานวิชาการ 3.ประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ ทำ Mapping เครือข่ายแต่ละประเด็น ได้แก่ปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ ภัยพิบัติ การพนันและอุบัติเหตุ ของแต่ละจังหวัด โดยใช้กลไกงดเหล้า ความรุนแรงในเด็กและผู้หญิง และเอดส์ มีการเตรียมความพร้อมนักวิชาการเพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด สิ่งที่จะทำต่อไป คือ จัดเวทีวิชาการ 2 ครั้ง เพื่อระดมความคิดเห็นและพัฒนาสู่ข้อเสนอในเวทีระดมความคิดเห็นในโซนภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง สิ่งที่ยังขาดและต้องการสนับสนุน คือ ผู้ประสานงานใต้ล่างและงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ อ.จุฑารัตน์ จากคณะแพาย์จะเข้ามาร่วมสร้างกลไกในประเด็นเด็กและเยาวชนร่วมกัน โดยใช้กลไกเครื่องมือจาก ม.มหิดลเพื่อนำไปสู่การสร้างกลไกคุ้มครองเด็กและเยาวชน 4.งานสื่อ นำเสนอโดยพี่อานนท์ เน้นการสร้างบุคลากรในพื้นที่ "การสร้างคนผลิตสื่อ" อย่างง่ายด้วยมือถือ ข้อเสนอจากที่ประชุม ให้กำหนดคุณสมบัติของนักสื่อสาร เพื่อยกระดับการสื่อสาร และช่องทางที่จะเชื่อมไปยัง ThaiPBS 5.กลไกขับเคลื่อนภาคใต้ ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพ การสื่อสารสาธารณะ โดยจะใช้ระบบเวบไซต์ในการติดตามจัดทำชุดข้อมูล ให้แต่ละเครือข่ายไปหารือเพื่อใช้เวบไซต์ในการจัดทำข้อมูล รูปแบบการจัดงานสร้างสุข 1.ยกระดับขับเคลื่อนในเชิงประเด็น มี 6 ห้องย่อย คือ ชุมชนน่าอยู่ ความมั่นคงทางอาหาร (ยุทธศาสตร์ข้าวและรูปแบบการจัดการอาหาร) ความมั่นคงทางมนุษย์ ความมั่นคงทางทรัพยากร (การท่องเที่ยว) กองทุนตำบลสุขภาพ และธรรมนูญสุขภาพ 2.งานยกระดับทางวิชาการ แบ่งออกเป็นบทความวิชาการ และการนำเสนอเรื่องเล่าเร้าพลัง เป็นการนำเสนองานสังเคราะห์นวัตกรรมเชิงพื้นที่ ทำเป็นเอกสารออกมา 3.งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่าย งานเสวนา นิทรรศการ และการสาธิตทางบูธ การบริหารจัดการ ให้แต่ละเครือข่ายส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมมายัง สจรส.ก่อนวันงาน เพื่อจัดทำใบลงทะเบียนและเบิกจ่ายเงิน "หากไม่มีชื่อจะไม่เบิกเงินให้" การบริหารจัดการภาพรวมรับผิดชอบโดยพี่เลี้ยงโครงการชุมชนน่าอยู่ ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 จัดทำ timeline ตลอดเวลางานอีก 3 เดือน นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559 ณ สจรส.ม.อ.@19 มิ.ย. 59 14:58
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  บ้านปลักจอก กิจกรรมตรวจหาสารพิษในเลือด กิจกรรมปลูกผัก กิจกรรมแบ่งกลุ่มปลูกผัก โดยสมาชิก 6 คน จำนวน 10 กลุ่ม คิดเป็นสมาชิก 60 คน แต่ละคนจะไปปลูกข้างบ้าน โดยมีหัวหน้ากลุ่มทำการตรวจ ผักที่ปลูกมีคะน้า ผักบุ้ง ถั่ว มีการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ ตามชนิดที่ต้องการปลูก ไม่ได้มีการกำหนดว่าแต่ละบ้านจะปลูกกี่ชนิดก็ได้ กิจกรรมจัดทำบัญชีครัวเรือน มีการทำแล้ว 1 คน เริ่มทำมาแล้ว 1 เดือน โดยได้แจกจ่ายให้ทีมนำไปทำ แต่ไม่ได้ติดตาม ซึ่งมีอาจารย์มาอบรมให้แล้ว โดย 1 คน ที่ทำนั้นจะทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ยังไม่ได้นำมาสรุป กิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพ ทำผังรวมกันในหมู่บ้าน โดยปกติชาวบ้านจะใช้ปุ๋ยขี้วัว ขี้ไก่ แกลบเผา ในการนำมาทำปุ๋ยใส่ผัก การใส่ปุ๋ยแต่ละชนิดจะอยู่ที่ประเภทของผัก ซึ่งตรงนี้ยังไม่มีการใส่ข้อมูลในเว็บไซต์ - ชี้วัวหากได้เผาไฟจะดีที่สุด จะช่วยทำลายวัชพืช ขี้วัวที่ดีต้องเป็นขี้วัวที่หมักกองอยู่ในคอก และขี้วัวที่เผายังช่วยทำลายหนอนและเชื้อราให้ตาย บ้านในหัน หลังปิดงวดที่ 1 ทำกิจกรรมไปแล้ว 2 กิจกรรม 1. ทำบัญชีครัวเรือน นัดตรวจทุก 3 เดือน แจกไป 80 ครัวเรือน ส่วนใหญ่กรรมการทุกคนจะทำแต่ชาวบ้านมักไม่ค่อยทำเพราะบอกว่าทำไม่ถูก 2. สำรวจปัจจัยเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมี ส่วนใหญ่ผู้สำรวจเป็นโรคเรื้อรัง อาหารส่วนใหญ่ปรุงเอง 3. ตรวจเลือดโดย รพ.สต. มีผู้ตรวจ 82 คน ขอตัวแทนครัวเรือน ผลการตรวจ ปกติ 2คน ปลอดภัย 8 คน เสี่ยง 43 คน ไม่ปลอดภัย 30 คน / เป็นเด็ก(อายุ 9-12 ปี) 21 คน (เสี่ยง 16 คน ปลอดภัย 4 คน ไม่ปลอดภัย 1 คน) กิจกรรมต่อไป 1. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษตามบ้านเรือน 2. ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรียน จากเด็กนักเรียน 90 กว่าคน ซึ่งครูในโรงเรียนจะจัดทำแปลงสนับสนุนปลูกผักในโรงเรียน และได้ปรับอาหารกลางวัน เป็นการซึ่งผักในหมู่บ้าน แต่ไม่เพียงพอจึงต้องซื้อจากตลาด 3. กิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง ส่งที่ สจรส.ม.อ. ต้องปรับปรุง - การเขียนใบหักภาษี กรณีค่าใช้จ่ายที่ต้องหักภาษี การตรวจสอบเอกสารการเงิน - ฝ่ายการเงินสามารถทำเอกสารการเงินได้ถูกต้องดีขึ้นกว่าการทำการเงินงวด 1 ที่ผ่านมา บ้านท่าขึ้น กิจกรรมทำปุ๋ยชีวภาพ - สูตรในการทำปุ๋ยอยู่อายุและชนิดของพืช หากเป็นพืชหนักอายุมากต้องใช้มูลสัตว์เยอะ - มีสมาชิกร่วมทำปุ๋ยจำนวน 60 คน แบ่งแจกจ่ายนำไปปลูกแต่ละบ้านและมีผู้สนใจอื่นเข้ามาขอในกลุ่มด้วย ทั้งปุ๋ยและเมล็ดพืช - ผักที่ปลูกและเห็นผลมีพริก โหระพา ผักกาด กิจกรรมต่อไป - ส่งเสริมการเพาะพันธุ์พืชอายุสั้น ข้อแนะนำ - เพิ่มจำนวนคนที่มาขอปุ๋ยและผัก และจำนวนสมาชิกที่เพิ่มเข้ามาและมีรายชื่อของคนที่เข้ามา - เมล็ดพันธุ์ที่มีการเก็บเพื่อทำเป็นพันธุกรรมต่อไป การตรวจเอกสารการเงิน - มีปรับแก้เอกสารเพิ่มเติม บ้านในโคร๊ะ กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก - กลุ่มเป้าหมาย 80 คน แบ่งออกเป็น 4 โซน ปลูกผักปลอดสารพิษเป็นผักสวนครัว มีการถามว่าแต่ละโซนจะต้องการปลูกผักอะไร ผักที่ปลูกได้แก่ บวบ ดีปลี ถั่ว แตงกวา กิจกรรมเจาะเลือดหาเคมี ครั้งที่ 2 กิจกรรมปลูกผัก - มีบ้านต้นแบบ มีการกระตุ้นให้ปลูกผัก ทำให้เกิดความตระหนัก มีการลงแขกและทำแปลงสาธิต และเกิดแปลงสาธิต พฤติกรรมที่เปลี่ยน - มีการปลูกผักกันเอง คนที่ซื้อผักในตลาดมีการลดการซื้อ - มีการนำผักที่ปลูกในแปลงมาใช้ในวันกินผักโลก ข้อเสนอแนะ - เพิ่มเติมข้อมูลในรายงาน ประเภทของผักที่นำมาใช้จัดงาน การตรวจเอกสารการเงิน - ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เริ่มหักภาษี 1 เปอร์เซ็นต์ การทำบัญชีครัวเรือน - มีสมาชิกเข้าร่วมเรียนรู้ 80 คน ทางทีมจะติดตามผลการทำบัญชีในเดือนหน้า (กรกฎาคม 2559) ข้อสังเกต ค้นพบ - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการ ระหว่าง ชุมชน พี่เลี้ยง และ สจรส.ม.อ. ได้แนะนำแนวทางการจัดทำโครงการให้ตอบผลลัพธ์และความสำเร็จของโครงการ และจุดเด่นที่มองเห็นในชุมชน เช่น ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำโครงการ ตัวอย่างเช่น ชุมชนปลักจอก พบว่าขี้วัวหากได้เผาไฟจะดีที่สุด จะช่วยทำลายวัชพืช ขี้วัวที่ดีต้องเป็นขี้วัวที่หมักกองอยู่ในคอก และขี้วัวที่เผายังช่วยทำลายหนอนและเชื้อราให้ตาย เป็นต้น - เกิดการกระตุ้นชุมชนมีพลังกำลังใจในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง - เอกสารการเงินโครงการมีรู้ความเข้าใจเอกสารการเงินมากขึ้น สามารถแก้ไขตามคำแนะนำจากการตรวจงวดที่แล้ว - เกิดการวางระบบการเกณฑ์ตัดสินใจการทำกิจกรรมต่อในอนาคตของโครงการ@19 มิ.ย. 59 13:35ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเชิญ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง))

@22 มี.ค. 59 14.43

หนังสือเชิญ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559  การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง)) ประชุมห้อง 1402 ชั้น 14 ตึก LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ได้แนบหนังสือเชิญ ดังนี้
1. ฉบับไม่ขออนุญาตต้นสังกัด 2. ฉบับขออนุญาตจากต้นสังกัด 3. หลักการและเหตุผล และกำหนดการประชุม


หลักการและเหตุผล

ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ มีพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานมากกว่า 794 ชุมชน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ทำให้คนใต้มีสุขภาพดีทั้งทางกาย จิต สังคม และปัญญา และในการดำเนินโครงการมีหลักคิดที่สำคัญ คือ<br />

1. ให้ชุมชนมีระบบสุขภาพที่ดีโดยการจัดการของชุมชน
2. การทำให้สุขภาพดีโดยชุมชนต้องพัฒนาตัวของชุมชน การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและสร้างกลไกเพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพด้วยชุมชนเอง ที่ผ่านมาการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพจะเน้นเรื่องธรรมาภิบาลของโครงการโดยทาง สจรส.ม.อ.ได้พัฒนาระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการและระบบการติดตามประเมินผลออนไลน์ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปติดตาม ตรวจสอบ และเรียนรู้ได้ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม สามารถเรียกดูรายงาน ผลการดำเนินงาน และรายงานการเงินอย่างเป็นปัจจุบัน (real time)
อย่างไรก็ตามยังพบว่า ระบบดังกล่าวอาจจะยังไม่สอดคล้องกับระบบติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะกับหน่วยงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และระบบภาษีของสรรพากร เนื่องจากผู้ออกแบบให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตนเองของผู้รับทุนโครงการเป็นเบื้องต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบและมีความเข้าใจตรงกันในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ทาง สจรส.ม.อ.จึงจะจัดให้มีการประชุมทำความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลร่วมกันระหว่างหน่วยงานสรรพากร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ 2. เพื่อทำความเข้าใจเรื่องระบบการหักภาษี และชำระภาษีแก่ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วย 1. ทีม สสส. จำนวน 4 คน 2. ทีม สจรส.ม.อ. จำนวน 20 คน 3. ทีมสนับสนุนวิชาการภาคใต้ (พี่เลี้ยง) จำนวน 40 คน 4. สรรพากรภาค 11 และภาค 12 และสรรพากรพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 18 คน
5. สำนักตรวจเงินแผ่นดิน 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 14 คน 6. วิทยากร 4 คน

วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน จัดการประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ตามกำหนดการ
09.00 – 10.00 น. แนวคิดในการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ของ สสส. ด้วยหลักธรรมาภิบาล และการจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ โดย ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

10.00 - 10.30 น. การวางระบบภาษีและระบบธรรมาภิบาลร่วมกันระหว่าง สสส. กรมสรรพากร และ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
โดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ที่ปรึกษาด้านภาษีอากรของ สสส. และ ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์ กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

10.30 – 11.15 น. แนวทางการปฏิบัติ การติดตามและการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อธรรมาภิบาล โดย ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

11.15– 12.00 น. ระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างเสริมสุขภาพ โดย สรรพากรภาค 12

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 16.00 น. การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

แนวทางการชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่

@8 ธ.ค. 58 10.22

กรณีที่ภาคีได้รับหนังสือจากสรรพากรพื้นที่ หรือได้รับการประสานจากสรรพากรพื้นที่ให้ไปชี้แจงเรืองการรับทุนกับ สสส. หรือแจ้งให้เสียภาษีอากรแสตมป์
เบื้องต้น สสส.ได้ทำเอกสาร (ตามไฟล์ที่แนบ)

ขั้นตอนการดำเนิน ดังนี้
1. ให้ภาคีถือไปชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่  เพื่อยืนยันว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้เคยวินิจฉัยแล้วว่าสัญญารับทุนของ สสส.
ไม่ได้เป็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ผู้รับทุนไม่ต้องเสียภาษีอากรแสตมป์
เอกสารนี้สามารถนำไปยื่นใช้ได้เลย
(ตามไฟล์แนบ)

หากพื้นที่สรรพากรใด ปฏิเสธต้องการเอกสารเพิ่มเติม ประสานมาที่สำนักกรณีที่สรรพากรปฏิเสธต้องการเอกสารเพิ่มเติม ขั้นตอนการประสาน ดังนี้

 1. ให้ผู้รับทุนจัดทำจดหมาย (ตามไฟล์แนบ) และจัดส่งมายัง สสส. กรณีได้รับหนังสือแจ้งเป็นทางการจากสรรพากรให้แนบมากับจดหมายด้วย กรณีไม่มีหนังสือแจ้ง
  ให้ทำการเล่ารายละเอียดในจดหมายว่าได้รับการประสานงานจากสรรพากรผ่านช่องทางใด โดยขอให้ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 2. หลังจาก สสส. ได้รับจดหมายแล้ว จะรีบดำเนินการจัดส่งเอกสาร เพื่อใช้สำหรับชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่ต่อไป

 3. ในการเข้าไปพบกับสรรพากรพื้นที่นั้น หากสรรพากรแจ้งให้ผู้รับทุนเสียภาษีหรือให้เซ็นเอกสาร ยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ
  เนื่องจากขณะนี้ สสส. กำลังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปกับกรมสรรพากร

หนังสือเชิญการประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 (เฉพาะจังหวัดสตูล) น. ณ สตาร์รินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

@1 ธ.ค. 58 22.09

ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนและพี่เลี้ยงในระหว่างการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงการร่วมกัน

การประชุมฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สตาร์รินทร์รีสอร์ท ถนนยาตราสวัสดิ์ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แนบไฟล์ 2 ไฟล์ 1. หนังสือเชิญขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2. กำหนดการประชุม

กำหนดการวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 58 พัฒนาศักยภาพผู้รับทุนเรื่องเขียนรายงานและการเงิน และหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม (เฉพาะผู้รับทุน จ.กระบี่และภูเก็ต)

@3 พ.ย. 58 17.21

กำหนดการการพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน  (เฉพาะผู้รับทุน จ.กระบี่ และภูเก็ต) วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ จ.กระบี่

กำหนดการแนบไฟล์มา 2 ไฟล์
1. กำหนดการประชุม 2. หนังสือเชิญอบรม

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »