สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : ภาพถ่ายโครงการ

กิจกรรมวันนี้ : ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

กิจกรรมวันนี้ : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมวันนี้ : ทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมวันนี้ : สภาผู้นำชุมชนประชุมชี้แจงโครงการ

กิจกรรมวันนี้ : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1

กิจกรรมวันนี้ : ถ่ายภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันนี้ : สำรวจชนิดและปริมาณการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี และต้นทุนการเพาะปลูกอื่นๆ รายรับจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • เมล็ดพันธุ์สารวัน สานพลังสร้างสุข

  จัดเก็บภาพตามกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อทำการเผยแพร่ต่อไป@01 ธ.ค. 58 05:10
 • เมล็ดพันธุ์สารวัน สานพลังสร้างสุข

  สรุปผลการดำเนินโครงการแบบฟอร์มการเขียนสรุปโครงการ วัตถุถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนให้ทราบถึงสถานสุขภาพของประชาชน ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน  ภัยสุขภาพ  ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพวมถึงภูมิปัญญาและทุนทางทรัพยากรต่างๆของชุมชน       ตัวชี้วัดความสำเร็จ   - มีเยาวชนนักวิจัยชุมชน จำนวน  20  คน  ซึ่งสามารถสำรวจข้อมูลได้อย่างถูกต้องคิดเป็น เป้าหมาย ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. วธิ ีดาเนินการ ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. งบประมาณ ต้งั ไว้ ................................................................... บาท ใชไ้ป ...................................................................บาท คงเหลือ ................................................................... บาท ตวั ช้ีวดั ความสาเร็จ / วธิ ีการติดตาม / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตัวชี้วดัความสาเร็จ วธิ ีประเมิน เครื่องมือทใี่ช้ในการประเมิน 7.สรุปผลการดาเนินงานตามวตัถุประสงค์ ที่ วตั ถุประสงค์ของ โครงการ / กจิ กรรม สภาพความสาเร็จ ผลการดาเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ  สรุปผลการดาเนินงามตามเป้าหมาย/ตวั ช้ีวดั ที่ เป้าหมาย/ตัวชี้วดัของโครงการ/กจิกรรม สภาพความสาเร็จ ผลการดาเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ   สรุปในภาพรวม 9.1 จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในคร้ังน้ี ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. 9.2จุดที่ควรพฒันาของโครงการ/กิจกรรมในคร้ังน้ี ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. 9.3ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาของโครงการ/กิจกรรมในคร้ังน้ี ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. (ลงชื่อ)......................................................................ผรู้ับผดิชอบโครงการ (...............................................................) ตาแหน่ง...................................................................@01 ธ.ค. 58 05:08
 • เมล็ดพันธุ์สารวัน สานพลังสร้างสุข

  แบบรายงานตามการบันทึกโปรแกรมและรวบรวมแบบประเมินต่างๆที่ดำเนินโครงการและจัดทำรูปเล่ม@01 ธ.ค. 58 04:40
 • เมล็ดพันธุ์สารวัน สานพลังสร้างสุข

  เมล็ดพันธุ์สารวัน สานพลังสร้างสุข

  ผลการทำการคืนข้อมูลชุมชน ครั้งที่ 2 ได้ทบทวนสถานะสุขภาพและวิเคราะห์สาเหตุเพื่อร่วมกันวางแผนการแก้ปัญหาต่อซึ่งจะต้องมีการประสานงานกับทุกภาคส่วนและมีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นปัจจุบันมาช่วยในการจัดการภาวะสุขภาพโดยรวม@30 พ.ย. 58 20:09
 • คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน

   @30 พ.ย. 58 19:30
 • เมล็ดพันธุ์สารวัน สานพลังสร้างสุข

  เมล็ดพันธุ์สารวัน สานพลังสร้างสุข

  นำเสนอผลการบันทึกลงโปรแกรมข้อมูลพื้นฐานจากการสำรวจ 1.ข้อมูลชุมชนและประชากร 2.ข้อมูลต่างๆ ของหมู่บ้าน 3.ข้อมูลหลังคาเรือน 4.แสดงรายละเอียดหลังคาเรือนตามบ้านเลขที่ 5.แสดงรายละเอียดรายบุคคล 6.แสดงรายละเอียดการเยี่ยมบ้าน 7.แสดงรายละเอียดโรคเรื้อรัง (กรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง) 8.ประวัติศาสตร์ชุมชน 9.ปฏิทินชุมชน 10.ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 11.ปิรามิดประชากร 12.จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ 13.จำแนกประชากรตามประเภทการอยู่อาศัย (Type area)       รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ@30 พ.ย. 58 19:27
 • โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)

  โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)

  จากการที่ สรรพกรพื้นที่กระบี่ ติดต่อให้โครงการที่ได้รับทุนเมื่อปี 56ซึ่งทำโครงการเสร็จสิ้นแล้วนั้น เข้ารับฟังแนวทางการชำระภาษีตามคำสั่งกรมสรรพกร ซึ่งผู้รับทุนและพี้เลี้ยง พื้นที่กระบี่ได้เข้ารายงานตัวที่สรรพกรเขตพื้นที่กระบี่ มีข้อสรุปและแนวทางปฏิบัติดังนี้ ผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 23 พย. 58 1. เจ้าหน้าที่กรมสรรพกรเขตพื้นที่กระบี่ ต้องปฏิบัติตามหนังสือคำสั่งจาก กรมสรรพกรส่วนกลาง ให้ติดต่อผู้รับทุนเข้ารายงานตัวพร้อมรับทราบแนวทางการชำระภาษี 2. พี่เลี้ยง สจรส.มอ. พื้นที่กระบี่ ได้นำเอกสารแนวทางการปฏิบัติมอบให้กับเจ้าหน้าที่สรรพกรพื้นที่กระบี่เพื่อพิจารณาและรายงานส่วนกลางต่อไป 3. พื้นที่รับทุนปฏิบัติตามคำแนะนำจากพี่เลี้ยงโครงการและรอเอกสารยืนยันจาก สสส. ต่อไป 4. สรรพกรพื้นสที่กระบี่ จะรายงานให้ส่วนกลางรับทราบต่อไป@30 พ.ย. 58 19:21
 • พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

  พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

  ทุกคนเกิดความคิดเกิดความรู้และทุ่งมั้นที้จะพัฒนาครัวเรือนของตนเองและหมู่บ้าน@30 พ.ย. 58 16:31

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 10 โครงการ สามารถกรอกข้อมูลลงในเวบไซต์ได้ถูกต้อง และได้วางแผนปฏิทินกิจกรรมร่วมกับทีม สจรส.มอ. จำนวน 4 กิจกรรม คือ อบรมการเขียนรายงานและจัดทำเอกสารการเงิน วันที่ 21 พ.ย.58 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปิดงวด 1 วันที่ 10 - 11 ก.พ.58 เข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ วันที่ 5 มิ.ย.59 สังเคราะห์โครงการและปิดงวด 2 วันที่ 12 ต.ค.58@17 ต.ค. 58 10:20
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  -@09 ต.ค. 58 11:09
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  ผู้รับทุนจำนวนโครงการ 37 โครงการ ลงข้อมูลแผนปฏิทินการทำโครงการได้เรียบร้อย และได้เรียนรู้การทำรายงานกิจกรรม และการจัดทำหลักฐานการเงิน จากการฝึกทำบันทึกกิจกรรม ปฐมนิเทศโครงการ ผู้รับทุนและพี่เลี้ยงได้วางแผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ สจรส.มอ. จำนวน 4 กิจกรรม คือ 1) อบรมการเขียนรายงานและการเงิน จ.สตูล และ สงขลา วันที่ 4 ธันวาคม 2558 จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส วันที่ 23-24 พ.ย.58 2) ปิดงวด 1 จ.สตูล สงขลา วันที่ 12 ก.พ.59 จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส วันที่9-10 ก.พ.59 3) งานสร้างสุขภาคใต้ จัดในเดือน มิ.ย.59 4) สังเคราะห์โครงการปิดงวด 2 จ.สตูล สงขลา วันที่ 26-27 ส.ค.59 จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส วันที่ 10 ต.ค.59@07 ต.ค. 58 11:55
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  มีโครงการปี 58 ที่เข้าร่วมจำนวน 47 โครงการ ได้ลงข้อมูลวางแผนการทำกิจกรรมใน 1 ปี และได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการทำรายงานกิจกรรมในเวบไซต์ การจัดการเอกสารการเงินที่ถูกต้อง โดยฝึกให้รายงานกิจกรรม ปฐมนิเทศที่จัดขึ้นในวันนี้ พี่เลี้ยง และผู้รับทุนโครงการได้วางแผนการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ สสส.จำนวน 3 ครั้ง คือ อบรมการเขียนรายงานและการเงิน จ.พัทลุง และ ตรัง จัดขึ้นในวันที่ 21-22 พ.ย.58 จ.กระบี่ ภูเก็ต วันที่ 17-18 พ.ย.58 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำรายงานงวดที่ 1 จ.พัทลุง และ ตรัง จัดขึ้นในวันที่ 20-21 ก.พ.58 จ.กระบี่ ภูเก็ต วันที่ 18-19 พ.ย.58 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สังเคราะห์โครงการ จัดทำรายงานปิดโครงการ จ.พัทลุง และ ตรัง จัดขึ้นในวันที่ 24-25 ก.ย.58 จ.กระบี่ ภูเก็ต วันที่ 21-22 ก.ย.59@05 ต.ค. 58 10:49ข่าวประชาสัมพันธ์

การทำหนังสือเพื่อขอแนวทางการชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่

@16 พ.ย. 58 12.29

การทำหนังสือเพื่อขอแนวทางการชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่

การดำเนินการ ดังนี้

 1. ให้ผู้รับทุนจัดทำจดหมาย (ตามไฟล์แนบ) และจัดส่งมายัง สสส.
  กรณีได้รับหนังสือแจ้งเป็นทางการจากสรรพากรให้แนบมากับจดหมายด้วย กรณีไม่มีหนังสือแจ้ง ให้ทำการเล่ารายละเอียดในจดหมายว่าได้รับการประสานงานจากสรรพากรผ่านช่องทางใด
  โดยขอให้ส่งจดหมายมาที่
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 2. หลังจาก สสส. ได้รับจดหมายแล้ว จะรีบดำเนินการจัดส่งเอกสาร เพื่อใช้สำหรับชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่ต่อไป

 3. ในการเข้าไปพบกับสรรพากรพื้นที่นั้น หากสรรพากรแจ้งให้ผู้รับทุนเสียภาษีหรือให้เซ็นเอกสาร ยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ  เนื่องจากขณะนี้ สสส. กำลังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปกับกรมสรรพากร

กำหนดการวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 58 พัฒนาศักยภาพผู้รับทุนเรื่องเขียนรายงานและการเงิน และหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม (เฉพาะผู้รับทุน จ.กระบี่และภูเก็ต)

@3 พ.ย. 58 17.21

กำหนดการการพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน  (เฉพาะผู้รับทุน จ.กระบี่ และภูเก็ต) วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ จ.กระบี่

กำหนดการแนบไฟล์มา 2 ไฟล์
1. กำหนดการประชุม 2. หนังสือเชิญอบรม

หนังสือเชิญปฐมนิเทศโครงการปี 2558 เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล(บางส่วน) วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 58 (สถานที่จัดประชุม สจรส.มอ.ชั้น 14 ม.อ.หาดใหญ๋)

@28 ก.ย. 58 14.26

หนังสือเชิญปฐมนิเทศโครงการปี 2558 เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล(บางส่วน) วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 58 (สถานที่จัดประชุม สจรส.มอ.ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา) แนบไฟล์หนังสือเชิญมา 1 ไฟล์

หนังสือเชิญปฐมนิเทศโครงการปี 2558 เฉพาะจังหวัดตรัง พัทลุง ภูเก็ต กระบี่ วันที่ 29-30 กันยายน 58 (สถานที่จัดประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง)

@14 ก.ย. 58 14.09

หนังสือเชิญปฐมนิเทศโครงการปี 2558 เฉพาะจังหวัดตรัง พัทลุง ภูเก็ต กระบี่ วันที่ 29-30 กันยายน 58 (สถานที่จัดประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง) แนบไฟล์หนังสือเชิญมา 1 ไฟล์

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »