ประวัติ ความเป็นมา

เว็บไซต์นี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สสส. สำนัก 6 ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)
ได้ดำเนินการพัฒนา ระบบพัฒนา ติดตามและประเมินโครงการ  ผ่านหน้าเว็บไซต์นี้ขึ้นมา
สำหรับสมาชิก/ชุมชน ที่ร่วมทำโครงการ ซึ่งอยู่ในชุดโครงการร่วมสร้างชุมน่าอยู่ ซึ่งเว็บไซต์ชื่อว่า "คนใต้สร้างสุข"
และต่อมาขยายงานกว้างขึ้นนอกเหนือจากภาคใต้ จึงปรับชื่อเป็น "ฅนสร้างสุข"
ใช้เป็นเครื่องมือ ในการทำงานร่วมกัน เป็นคลังข้อมูล เวทีแลกเปลี่ยน บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และจะมีเวทีย่อย
และเวทีใหญ่ที่จะพบปะกันเป็นประจำ ซึ่งเวทีใหญ่เป็นการรวมพลคนสร้างสุขในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีการจัดงาน "สร้างสุข ภาคใต้"
ซึ่งจัดกันเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดทิศทางนโยบายสาธารณะในวาระของการสร้างสุข
ซึ่งมีฐานคิดด้านสุขภาวะ 4 ด้าน คือ สุขภาวะทางกาย จิต สังคม จิตวิญญาณหรือปัญญา
สำหรับปี 2559 นี้ พี่น้องชาวสงขลาเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง ใช้สถานที่หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เนื้อหาสาระของงาน นอกจากมีประเด็นด้านสุขภาวะด้านต่าง ๆ  คณะจัดงานได้เน้นรูปแบบกิจกรรมพิเศษจาก เครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่โครงการ

รายละเอียดติดต่อ/สอบถาม ได้ที่..

  1. พี่เลี้ยงในพื้นที
  2. นายสุทธิพงษ์  อุสาหะพงษ์สิน โทร : 08-1818-2543  e-mail : sutthiphongu@gmail.com  Line ID: 18182543
  3. นายภาณุมาศ นนทพันธ์  โทร : 08-6748-9360  e-mail : softganz@gmail.com

>> สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) <<
ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-282904  โทรสาร : 074-282901