ฝึกอบรมอาชีพเสริมด้านการจักรสาน

ฝึกอบรมอาชีพเสริมด้านการจักรสาน

บ้านตรังสร้างสุข

วัน เสาร์ 24 กันยายน 2559 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่ ศูนย์หมู่บ้าน

ปฏิบัติการเพื่อรายได้เสริมและลดรายจ่าย แบ่งเป็น3กลุ่ม

  1. จัดกิจกรรมสาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์
  2. ทำปุ๋ยอินทรีย์ด้วยหญ้าและมูลสัตว์
  3. ทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่

โดย จเร ขวัญราช เมื่อ 3 ต.ค. 58 19:16 น.