รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 55-00-1037
รหัสโครงการ 55-01891
ชื่อโครงการ การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนวรัตน์ งาแก้วรันดรศักดิ์
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 173,500.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก  คือ กลุ่มแกนนำเยาวชนในชุมชน  จำนวน  ๓๐  คน (จากจำนวนเยาวชน ๑๕๘ คน) และนักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ป.6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ

พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลคลองแงะ ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • nawaratnawarat (Owner)  
 • Peeraya JindamaneePeeraya Jindamanee (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อให้ชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดี ชุมชนสะอาด น่าอยู่ มีการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
 2. มีระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่มีมาตรฐาน
 3. เพื่อสร้างกระบวนการเรีนรู้ร่วมกันในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน

 4. เพื่อส่งเสริมปฏิบัติ คัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชน

 5. คณะทำงานประชุมหาแนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการ
 6. เพื่อให้มีการบริหารจัดการขยะในชุมชนย่างครบวงจร
 7. มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายการบริหาร กับชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ
กิจกรรมหลัก
 1. สร้างจิตสำนึกในการจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 2. จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองแงะ
 3. ฝึกเยาวชนในชุมชนให้เป็นแกนนำในเรื่องของการคัดแยกขยะ
 4. เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์
 5. จัดตั้งและประชุมทีมอาสาสมัครเพื่อวางแผนปฏิบัติการในพื้นที่
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (173,500.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

ชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดี ชุมชนสะอาดน่าอยู่ มีการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
 • เกิดกลุ่มแกนนำในการจัดการปัญหาขยะในชุมชน
มีระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่ีมีมาตรฐาน
 • คนในชุมชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 • มีแผนการจัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะร่วมกันในชุมชน
 • มีกฎ กติกาและแผนการดำเนินงานร่วมกับคนในชุมชน
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการคัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชน
 • มีปริมาณขยะในชุมชนลดลง
 • มีทีมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
เพื่อให้มีแนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการ
 • มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะแบบครบวงจร
มีการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน
 • มีธนาคารขยะในชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการขยะที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
เพื่อให้มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ
 • เกิดเครือข่ายภาคีร่วมกันในการจัดการขยะชุมชนทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดี ชุมชนสะอาด น่าอยู่ มีการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 10,800.00 0 1 - 1 13,555.00
7 พ.ย. 55 จัดเวทีประชุม, และทำความเข้าใจและแนะนำโครงการ 0 - -
2 สร้างระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่มีมาตรฐาน 12,700.00 0 3 - 3 13,970.00
21 พ.ย. 55 ประชุมวางแผนคณะทำงาน 0 - -
10 ม.ค. 56-20 กุมภาพันธ์ 2561 แบ่งกลุ่มแกนนำเยาวชนลงสำรวจพื้นที่ในชุมชน 0 - -
6 ก.พ. 56 คณะกรรมการโครงการประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติการในพื้นที่ 0 - -
3 สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน 15,700.00 0 2 - 2 17,270.00
8 พ.ย. 55 ประชุมแกนนำเยาวชน ครั้งที่ 1 0 - -
20 พ.ค. 56 ประชุมคณกรรมการ กำหนดแนวทางการจัดตั้งธนาคารขยะ ร่วมกับ ทต.คลองแงะ 0 - -
4 ส่งเสริมการปฏิบัติการ คัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชน 36,200.00 0 4 - 4 38,160.00
12 ธ.ค. 55 ประชุมทีมอาสาสมัครเพื่อวางแผนปฏิบัติการในพื้นที่ 0 - -
19 ธ.ค. 55 ประชุมแบ่งเขตความรับผิดชอบของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ 0 - -
25 ธ.ค. 55 จัดตั้งและประชุมทีมอาสาสมัครเพื่อวางแผนปฎิบัติงานในพื้นที่ 0 - -
28 มิ.ย. 56 การฝึกเยาวชนแกนนำ ทำน้ำยาล้างจานจากเศษขยะเปรียก 0 - -
5 หาแนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการ 17,300.00 0 3 6,200.00 3 16,470.00
29 พ.ค. 56 ประชุมคณะทำงานร่วมกับ เทศบาลคลองแงะ และ รพสต. 0 - -
13 มิ.ย. 56 การประชุมสรุปโครงการที่ทำมาให้หน่วย งานต่างๆในเทศบาลได้ทราบถึงการดำเนินงาน 0 - -
16 ก.ค. 56 - ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างย่างยืนแก่คน ในชุมชน และทีมงานเทศบาล รพสต. อสม. 0 - -
6 บริหารจัดการขยะในชุมชน อย่างครบวงจร 49,300.00 0 3 - 3 34,020.00
15 ม.ค. 56 นำเยาวชนศึกษาดูงานการดำเนินงานธนาคารขยะ 0 - -
20 มี.ค. 56 ประชุมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะแบบบูรณาการ 0 - -
2 ก.ค. 56 สั่งทำกระเป๋าและประชุมคณะกรรมการ 0 - -
7 แนวทางในการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร กับชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ 53,000.00 0 6 - 6 46,720.00
13 พ.ค. 56 ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ และกำหนดแนวทางของธนาคารขยะ 0 - -
4 มิ.ย. 56 ดณะกรรมการ ประชุมร่วมกับ แกนนำเยาวชนสรุปการทำงานในพื้นที่ 0 - -
26 มิ.ย. 56 เดินรณรงค์การจัดการขยะชุมชนร่วมกับเทศบาลคลองแงะ 0 - -
19 ก.ย. 56 คณะกรรมการโครงการเขาร่วมสรุป โครงการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ทราบถึงการทำงานร่วมกับ อสม.ทั้ง 11 ชุมชน 0 - -
26 ก.ย. 56 ให้ความรูเรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะเข้าบ้านพร้อมแจกถุงผ้าแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และ กลุ่มแกนนำสรุปงานให้ประชาชนรับทราบ ถึงผลการทำงาน ในแต่ละโซน 0 - -
16 ต.ค. 56 เปิดป้ายธนาคารขยะที่ โรงเรียนกอบกุลวิทยา 0 - -
8 สสส สนับสนุนเพิ่มเติม 13,000.00 0 8 - 8 5,300.00
3-4 พ.ย. 55 ประชุมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผ้รับทุนโครงการ 0 - -
18 ม.ค. 56 การติดตามการดำเนินการตามโครงการครั้งที่ 1 ของ สจรส.มอ. 0 - -
8 มี.ค. 56 ติดตามโครงการของ สจรส.มอ.ครั้งที่2 0 - -
8 พ.ค. 56 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 0 - -
29 มิ.ย. 56 ติดตามโครงการของ สจรส.มอ.ครั้งที่ 4 0 - -
24 ก.ย. 56 ติดตามโครงการ สจรส.มอ.ครั้งที่ 5 0 - -
28 ก.ย. 56 ร่วมขับเครื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเอง 0 - -
29 ก.ย. 56 ร่วมขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเอง 0 - -

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

21 พ.ค. 2556 ประชุมคณะกรรมการและแกนนำเยาวชน เรื่องการดำเนินการธนาคารขยะ ร่วมกับ ทต.คลองแงะ 0 0.00
รวม 208,000.00 0 31 6,200.00 30 185,465.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (208,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (6,200.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (173,500.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (208,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Peeraya Jindamanee Peeraya Jindamanee เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 16:43 น.