รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 55-01891
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 19 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 173,500.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนวรัตน์ งาแก้วรันดรศักดิ์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลคลองแงะ ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • nawaratnawarat (Owner)  
  • Peeraya JindamaneePeeraya Jindamanee (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
  1. เพื่อให้ชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดี ชุมชนสะอาด น่าอยู่ มีการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
  2. มีระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่มีมาตรฐาน
  3. เพื่อสร้างกระบวนการเรีนรู้ร่วมกันในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน

  4. เพื่อส่งเสริมปฏิบัติ คัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชน

  5. คณะทำงานประชุมหาแนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการ
  6. เพื่อให้มีการบริหารจัดการขยะในชุมชนย่างครบวงจร
  7. มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายการบริหาร กับชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (173,500.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายสถานการณ์ปัจจุบันความคาดหวังจำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน)
รวมกลุ่มเป้าหมาย 0

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาโดยตรง

1. ชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดี ชุมชนสะอาดน่าอยู่ มีการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม2. มีระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่ีมีมาตรฐาน3. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน4. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการคัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชน5. เพื่อให้มีแนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการ6. มีการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน7. เพื่อให้มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดสอดคล้อง
การจัดการความรู้ นวัตกรรมและสื่อ
พัฒนาขีดความสามารถของคนและเครือข่าย (Health Litercy - PA)
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่บ้าน
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่โรงเรียน
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่องค์กร
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่ชุมชน
ขับเคลื่อนนโยบาย PA ทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่
องค์กรกีฬาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายและเป็นองค์กรที่มีนโยบายปลอดเหล้าบุหรี่
อื่น ๆ

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Peeraya Jindamanee Peeraya Jindamanee เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 16:43 น.