การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by Peeraya Jindamanee @31 ต.ค. 55 16.43 ( IP : 110...168 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-1037
รหัสโครงการ 55-01891
ชื่อโครงการ การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนวรัตน์ งาแก้วรันดรศักดิ์
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 173,500.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก  คือ กลุ่มแกนนำเยาวชนในชุมชน  จำนวน  ๓๐  คน (จากจำนวนเยาวชน ๑๕๘ คน) และนักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ป.6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ

พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลคลองแงะ ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • Peeraya JindamaneePeeraya Jindamanee(Trainer)
 • nawaratnawarat(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อให้ชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดี ชุมชนสะอาด น่าอยู่ มีการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
 2. มีระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่มีมาตรฐาน
 3. เพื่อสร้างกระบวนการเรีนรู้ร่วมกันในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน

 4. เพื่อส่งเสริมปฏิบัติ คัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชน

 5. คณะทำงานประชุมหาแนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการ
 6. เพื่อให้มีการบริหารจัดการขยะในชุมชนย่างครบวงจร
 7. มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายการบริหาร กับชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ
กิจกรรมหลัก
 1. สร้างจิตสำนึกในการจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 2. จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองแงะ
 3. ฝึกเยาวชนในชุมชนให้เป็นแกนนำในเรื่องของการคัดแยกขยะ
 4. เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์
 5. จัดตั้งและประชุมทีมอาสาสมัครเพื่อวางแผนปฏิบัติการในพื้นที่
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (173,500.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
ชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดี ชุมชนสะอาดน่าอยู่ มีการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด
 • เกิดกลุ่มแกนนำในการจัดการปัญหาขยะในชุมชน
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
1 ชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดี ชุมชนสะอาด น่าอยู่ มีการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 10,800.00 0 1 0.00
2 สร้างระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่มีมาตรฐาน 12,700.00 0 3 0.00
3 สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน 15,700.00 0 2 0.00
4 ส่งเสริมการปฏิบัติการ คัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชน 36,200.00 0 4 0.00
5 หาแนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการ 17,300.00 0 3 6,200.00
6 บริหารจัดการขยะในชุมชน อย่างครบวงจร 49,300.00 0 3 0.00
7 แนวทางในการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร กับชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ 53,000.00 0 6 0.00
8 สสส สนับสนุนเพิ่มเติม 13,000.00 0 8 0.00
208,000.00 0 30 6,200.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (208,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (6,200.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
มีระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่ีมีมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
 • คนในชุมชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ตัวชี้วัด
 • มีแผนการจัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะร่วมกันในชุมชน
 • มีกฎ กติกาและแผนการดำเนินงานร่วมกับคนในชุมชน
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 4

วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการคัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชน
ตัวชี้วัด
 • มีปริมาณขยะในชุมชนลดลง
 • มีทีมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 5

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีแนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการ
ตัวชี้วัด
 • มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะแบบครบวงจร
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 6

วัตถุประสงค์ :
มีการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน
ตัวชี้วัด
 • มีธนาคารขยะในชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการขยะที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 7

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ
ตัวชี้วัด
 • เกิดเครือข่ายภาคีร่วมกันในการจัดการขยะชุมชนทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาล
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (208,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (173,500.00 บาท)

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
16 ตุลาคม 2556 เวลา 13:00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยnawaratnawaratเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2556 22:52:58
Project owner
แก้ไขโดย nawarat เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2556 23:23:04 น.

ชื่อกิจกรรม : เปิดป้ายธนาคารขยะที่ โรงเรียนกอบกุลวิทยา

 • photo เปิดป้ายธนาคารขยะที่ โรงเรียนกอบกุลวิทยาเปิดป้ายธนาคารขยะที่ โรงเรียนกอบกุลวิทยา
 • photo เปิดป้ายธนาคารขยะที่ โรงเรียนกอบกุลวิทยาเปิดป้ายธนาคารขยะที่ โรงเรียนกอบกุลวิทยา
 • photo เปิดป้ายธนาคารขยะที่ โรงเรียนกอบกุลวิทยาเปิดป้ายธนาคารขยะที่ โรงเรียนกอบกุลวิทยา
 • photo เปิดป้ายธนาคารขยะที่ โรงเรียนกอบกุลวิทยาเปิดป้ายธนาคารขยะที่ โรงเรียนกอบกุลวิทยา
 • photo

กิจกรรมหลัก : แนวทางในการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร กับชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-เพื่อจัดตั้งธนาคารขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ปริมาณของขยะลดลงและเยาวชนสามารถ ให้ความรู้ที่ได้ไปบอกเล่าเพื่อนๆๆในโรงเรียนได้ทราบถึงวิธีการคัดแยกขยะ และโทษของขยะได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เรื่องการจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนทั้ง 11 ชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-เยาวชนแกนนำ สามารถจัดการขยะอย่างเป็นระบบ -เยาวชนแกนนำสามารถจัดกิจกรรมกับทางโรงเรียนได้เป็นอย่างดี -สามารถทราบได้ว่าปริมาณขยะในแต่ละชุมชนลดลงจริง วัดได้จากแกนนำเยาวชนที่นำขยะมาขายกับธนาคารขยะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-เยาวชนมีความเขาใจในการจัดการขยะเป็นอย่างี และสามารถนำความรู้ที่ได้ไป บอกเล่าให้เพื่อน และสามารถจัดกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ต้องการให้มีการสนับสนุนและต่อยอดโครงการดีๆๆต่อไปไม่อยากให้หยุดแค่นี้ค่ะ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-เข้าใจถึงสภาพปัญหาชุมชนเป็นอย่างดี ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาที่ดี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 1,000.00 200.00 0.00 0.00 1,400.00 UnLock
29 กันยายน 2556 เวลา 08.30-12.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยnawaratnawaratเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2556 22:23:21
Project owner
แก้ไขโดย nawarat เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2556 22:51:42 น.

ชื่อกิจกรรม : ร่วมขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเอง

 • photo ร่วมขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเองร่วมขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเอง
 • photo ร่วมขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเองร่วมขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเอง
 • photo ร่วมขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเองร่วมขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเอง
 • photo ร่วมขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเองร่วมขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเอง

กิจกรรมหลัก : สสส สนับสนุนเพิ่มเติม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและรับฝังปัญหาและการแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆๆของแต่ละโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ได้รับทราบถึงปัญหาของแต่ละโครงการพร้อมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมเสนอแนวคิดเพื่อการปรับปรุงแก้ไขของโครงการในครั้งต่อไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-กำหนดตนเอง ทิศทางการขับเคลื่อนชุมชน ท้องถิ่นให้น่าอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ได้รับฟังและได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-ได้รับทราบถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา ได้มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-ต้องการให้มีการจัดเวที แลกเปลี่ยนประสพการอย่างนี้อีก

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-ให้คำแนะนำดี และเอาใจใส่ในการทำงาน เข้าใจในพื้นที่ๆรับผิดชอบ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
400.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
28 กันยายน 2556 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยnawaratnawaratเมื่อ 28 กันยายน 2556 22:05:28
Project owner
แก้ไขโดย nawarat เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2556 22:23:57 น.

ชื่อกิจกรรม : ร่วมขับเครื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเอง

 • photo ร่วมขับเครื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเองร่วมขับเครื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเอง
 • photo ร่วมขับเครื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเองร่วมขับเครื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเอง
 • photo ร่วมขับเครื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเองร่วมขับเครื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเอง
 • photo ร่วมขับเครื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเองร่วมขับเครื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเอง
 • photo ร่วมขับเครื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเองร่วมขับเครื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเอง
 • photo ร่วมขับเครื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเองร่วมขับเครื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเอง
 • photo ร่วมขับเครื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเองร่วมขับเครื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเอง
 • photo ร่วมขับเครื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเองร่วมขับเครื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเอง

กิจกรรมหลัก : สสส สนับสนุนเพิ่มเติม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-เพื่อได้รับฟังและแลกเปลี่ยนจากโครงการอื่น ที่สำเร็จแล้วเพื่อนำไปพัฒนาโครงการที่ตัวเองรับผิดชอบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ได้รับทราบถึงปัญหาของโครงการรอื่นๆๆที่นำเสนอแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ้งกันและกัน ได้ทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาในรูแบบต่างๆ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เสวนา คูณค่าของการจัดการชุมชนท้องถิ่นที่น่าอยู่ในบริบทวิถีคนใต้  ประสบการณ์การขยับงานในพื้นที่จริง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ได้ฟังและได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ้งกันและกันระหว่างโครงการ โดยมีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาซึ้งกันและกันในทุกๆๆด้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-สามารถนำไปประยุกค์ใช้ และไปปรับปรุงกับโครงการตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยค่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ต้องการให้มีเวที การแลกเปลี่ยนความรู้อย่างนี้อีกค่ะ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ให้การแนะนำดี และติดตามงานอย่างต่อเนื่อ เข้าใจถึงสภาพชุมชนเป็นอย่างดีไม่มีปัญหาการประสานงานค่ะ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
800.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
26 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยnawaratnawaratเมื่อ 28 กันยายน 2556 21:40:00
Project owner
แก้ไขโดย nawarat เมื่อ 10 ตุลาคม 2556 20:18:30 น.

ชื่อกิจกรรม : ให้ความรูเรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะเข้าบ้านพร้อมแจกถุงผ้าแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และ กลุ่มแกนนำสรุปงานให้ประชาชนรับทราบ ถึงผลการทำงาน ในแต่ละโซน

 • photo ทำพิธีเปิดป้ายธนาคารขยะ พร้อมให้ความรูเรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะเข้าบ้านทำพิธีเปิดป้ายธนาคารขยะ พร้อมให้ความรูเรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะเข้าบ้าน
 • photo ทำพิธีเปิดป้ายธนาคารขยะ พร้อมให้ความรูเรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะเข้าบ้านทำพิธีเปิดป้ายธนาคารขยะ พร้อมให้ความรูเรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะเข้าบ้าน
 • photo แจกกระเป๋าผ้าแก่คนในชุมชนแจกกระเป๋าผ้าแก่คนในชุมชน
 • photo วิทยากรให้ความรู้เรื่องการใชกล่องนมมาทำกระเป๋า จากของเหลือใช้ให้เกิดคุณค่าวิทยากรให้ความรู้เรื่องการใชกล่องนมมาทำกระเป๋า จากของเหลือใช้ให้เกิดคุณค่า
 • photo เยาวชนฝึกการทำกระเป๋าจากกล่องนมเยาวชนฝึกการทำกระเป๋าจากกล่องนม
 • photo ทำพิธีเปิดป้ายธนาคารขยะ พร้อมให้ความรูเรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะเข้าบ้านทำพิธีเปิดป้ายธนาคารขยะ พร้อมให้ความรูเรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะเข้าบ้าน
 • photo เยาวชนให้ความสนใจเรื่องการจัดการขยะอย่างยั่งยืนเยาวชนให้ความสนใจเรื่องการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
 • photo อสม.เข้าร่วมกิจกรรมอสม.เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : แนวทางในการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร กับชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-เพื่อลดปริมาณขยะเข้าบ้านโดยการใช้ถุงผ้าแทนถุงปลาสติก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-เพื่อต้องการลดปริมาณขยะในครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-จัดพิธีเปิดป้ายธนาคารขยะให้ประชาชนทั้ง 11 ชุมชนรับทราบ  พร้อมแจกกระเป๋าผ้า

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ให้ความรู้แกนนำเยาวชนในเรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงปลาสติก เพื่อการให้ถุงผ้าไปซื้อของในตลาด
-เป็นการลดปริมาณขยะเข้าบ้านโดยการหิ้วถุงผ้าไปซื้ออาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-ทำให้ปริมาณขยะลดลงจริงตามที่ต้องการ -ประชาชนสนใจการใชถุงผ้าแทนถุงปลาสติกมากขึ้น -สามารถเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่นได้ในเรื่องการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ประชาชนส่วนใหญ่ยังบอกว่าถุงผ้าจะช่วยได้จริงหรือ/แก้ไขโดยใช้แกนนำเยาวชนเข้าไปพูดคุยและอธิบายว่าใช้แทนใด้เพราะจะลดปริมาณถุงปลาสติกในครัวเรือน โดยสรุปจากปริมาณขยะที่ลดลงในแต่ละโซนที่ เยาวชนรับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ต้องการให้ สสส. สนับสนุนโครงการดีๆๆที่ทำเพื่อสังคมไปเรื่อยๆๆ 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-พี่เลี้ยงให้คำแนะนำดี และร่วมช่วยแก้ไขจุดบกพร่องของการทำงานในชุมชนเป็นอย่างดี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 22,600.00 UnLock
24 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยnawaratnawaratเมื่อ 24 กันยายน 2556 15:56:12
Project owner
แก้ไขโดย nawarat เมื่อ 28 กันยายน 2556 22:25:36 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการ สจรส.มอ.ครั้งที่ 5

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สสส สนับสนุนเพิ่มเติม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการปฎิบัตงานของคณะกรรมการโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ได้ทราบถึงรายการที่ออกบิลว่าให้เป็นไปตามจริงที่วางไว้ในโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ดูการทำงานของคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-สรุปผลการทำงานให้เป็นที่เรียบร้อย -ดูบิล  รายจ่ายตามโครงการที่วางไว้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้รับความรู้เรื่องการออกบิล  ว่าควรทำอย่างไร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

--

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
400.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
19 กันยายน 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยnawaratnawaratเมื่อ 22 กันยายน 2556 18:12:14
Project owner
แก้ไขโดย Peeraya Jindamanee เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2556 09:03:11 น.

ชื่อกิจกรรม : คณะกรรมการโครงการเขาร่วมสรุป โครงการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ทราบถึงการทำงานร่วมกับ อสม.ทั้ง 11 ชุมชน

 • photo
 • photo คณะกรรมการโครงการเขาร่วมสรุป โครงการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ทราบถึงการทำงานร่วมกับ อสม.ทั้ง 11 ชุมชนคณะกรรมการโครงการเขาร่วมสรุป โครงการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ทราบถึงการทำงานร่วมกับ อสม.ทั้ง 11 ชุมชน
 • photo คณะกรรมการโครงการเขาร่วมสรุป โครงการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ทราบถึงการทำงานร่วมกับ อสม.ทั้ง 11 ชุมชนคณะกรรมการโครงการเขาร่วมสรุป โครงการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ทราบถึงการทำงานร่วมกับ อสม.ทั้ง 11 ชุมชน
 • photo คณะกรรมการโครงการเขาร่วมสรุป โครงการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ทราบถึงการทำงานร่วมกับ อสม.ทั้ง 11 ชุมชนคณะกรรมการโครงการเขาร่วมสรุป โครงการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ทราบถึงการทำงานร่วมกับ อสม.ทั้ง 11 ชุมชน
 • photo คณะกรรมการโครงการเขาร่วมสรุป โครงการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ทราบถึงการทำงานร่วมกับ อสม.ทั้ง 11 ชุมชนคณะกรรมการโครงการเขาร่วมสรุป โครงการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ทราบถึงการทำงานร่วมกับ อสม.ทั้ง 11 ชุมชน
 • photo คณะกรรมการโครงการเขาร่วมสรุป โครงการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ทราบถึงการทำงานร่วมกับ อสม.ทั้ง 11 ชุมชนคณะกรรมการโครงการเขาร่วมสรุป โครงการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ทราบถึงการทำงานร่วมกับ อสม.ทั้ง 11 ชุมชน
 • photo คณะกรรมการโครงการเขาร่วมสรุป โครงการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ทราบถึงการทำงานร่วมกับ อสม.ทั้ง 11 ชุมชนคณะกรรมการโครงการเขาร่วมสรุป โครงการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ทราบถึงการทำงานร่วมกับ อสม.ทั้ง 11 ชุมชน

กิจกรรมหลัก : แนวทางในการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร กับชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายการ บริหารจัดการขยะ อย่างครบวงจร กับชุมชน ในเขตเท ศบาล ทั้ง 11 ชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ทำให้ปริมาณขยะของเทศบาลคลองแงะลดลง -คณะกรรมการทั้ง 11ชุมชน เข้าใจถึงวิธีจัดการขยะอย่างยั่งยืน - อสม.สามารถให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการ สรุปโครงการ และการทำงาน ตลอดโครงการให้เจ้าหน้าที่ ทต. ได้รับทราบ และ อสม. ทั้ง 11 ชุมชน ได้มีความเข้าใจในการกำจัดและคัดแยกขยะ อย่างยั่งยืน และได้ขยายไปยังชุมชนต่างๆๆเพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่อง การจัดการขยะแก่ชุมชนทุกชมชนโดยฝ่านทาง อสม. ทุกชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-คณะกรรมการชุมชน และ อสม. ชุมชน มีความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน -อสม. สามารถให้ความรู้เชิงปฎิบัติการระบบการจัดการขยะในพื้นที่ชุมชน ทั้ง 11 ชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-ทางเทศบาลให้ความสำคัญในเรื่องการคัดแยกขยะโดยให้ชุมชนแต่ละ ชุมชนประกวดในโครงการ น่าบ้านบ่ามอง -โดย อสม. ทุกชุมชนเป็นผู้เสนอ และได้ให้ความรูเรื่องขยะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรคแก่ประชาชนในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ประชาชนบางกลุ่มไม่ค่อยให้ความร่วมมือ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ให้ สสส. ให้การสนับสนุนโครงการดีๆๆต่อไปค่ะ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ให้คำแนะนำดีค่ะ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
16 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยnawaratnawaratเมื่อ 24 กันยายน 2556 15:39:26
Project owner
แก้ไขโดย Peeraya Jindamanee เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2556 08:57:19 น.

ชื่อกิจกรรม : - ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างย่างยืนแก่คน ในชุมชน และทีมงานเทศบาล รพสต. อสม.

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หาแนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-ประชาชนในชุมชนได้ใชถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน -ทีม งาน อสม.ร่วมให้ความรู้ชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ปริมาณขยะในชุมชนลดลง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ให้ความรู้ถึงการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  และให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน -ประชุมทีมงาน  อสม.เพื่อวางแผนการปฎิบัติงานในพื้ที่ทั้ง  11 ชุมชน ของเทศบาลคลองแงะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ปริมาณขยะในชุมชน ลด ลงประชาชนในชุมชน มีความรู้เรื่องการทำพลังงานทดแทนใช้ใด้เอง เช่นทำ น้ำหม้ก ทำน้ำยาล้างจาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-ทีมคณะกรรมการและทีมงานของ  อสม. ทำงานโดยการลงให้ความรู้คนในชุมชน -ชุมชนมีสภาพแวดล้อมดีขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 4,600.00 0.00 1,000.00 0.00 6,200.00 UnLock
2 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยnawaratnawaratเมื่อ 24 กันยายน 2556 15:25:48
Project owner
แก้ไขโดย nawarat เมื่อ 24 กันยายน 2556 21:35:28 น.

ชื่อกิจกรรม : สั่งทำกระเป๋าและประชุมคณะกรรมการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการขยะในชุมชน อย่างครบวงจร

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน -งดการเอาขยะเข้าบ้าน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ปริมาณขยะในชุมชน
ลดลง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ประชุมคณะกรรมการทำงาน และ อสม. -วิทยากร สอนวิธีการทำของใช้จากขยะเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์และมีค่า

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ทุกครัวเรือนในชุมชนได้ใช้ถุงผ้าเพื่อลด การนำขยะเข้าบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-ชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่น่าอยู่ และทุกครัวเรือนมีวิธีการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-บางครอบครัวไม่ค่อยให้ความร่วมมือ/แก้โดยการใช้ให้เยาวชนแกนนำไปพูดคุณเพราะเป็นลูกหลานเลยเชื่อฟัง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

--

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
--
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
800.00 0.00 7,820.00 1,000.00 2,000.00 0.00 11,620.00 UnLock
29 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยnawaratnawaratเมื่อ 29 มิถุนายน 2556 15:15:15
Project owner
แก้ไขโดย nawarat เมื่อ 29 มิถุนายน 2556 15:34:47 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการของ สจรส.มอ.ครั้งที่ 4

 • photo ติดตามโครงการของ สจรส.มอ.ครั้งที่ 4ติดตามโครงการของ สจรส.มอ.ครั้งที่ 4
 • photo ติดตามโครงการของ สจรส.มอ.ครั้งที่ 4ติดตามโครงการของ สจรส.มอ.ครั้งที่ 4

กิจกรรมหลัก : สสส สนับสนุนเพิ่มเติม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้ทราบถึงรายการที่ ออกบิลว่าให้เป็นไปตามจริง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ดูการทำงานของขณะผู้รับผิดชอบโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สรุปการทำงานให้เป็นที่เรียบร้อย ดูบิล รายจ่ายตามโครงการที่วางไว้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้ความรู้เรื่องการออกบิลที่ถูกต้องและได้ติดตามงานที่ทำ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ให้คำแนะนำ และเสนอแนะในเรื่องการดูแลบิลที่ถูกต้อง

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
400.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
28 มิถุนายน 2556 เวลา 10:00 - 15.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยnawaratnawaratเมื่อ 18 กรกฎาคม 2556 14:10:34
Project owner
แก้ไขโดย nawarat เมื่อ 28 กันยายน 2556 23:30:46 น.

ชื่อกิจกรรม : การฝึกเยาวชนแกนนำ ทำน้ำยาล้างจานจากเศษขยะเปรียก

 • photo ภาพกิจกรรมเยาวชนทำปุ๋ยหมักชีวภาพและผลิตน้ำยาลางจาน จากนัำหมักขยะ...ภาพกิจกรรมเยาวชนทำปุ๋ยหมักชีวภาพและผลิตน้ำยาลางจาน จากนัำหมักขยะ...
 • photo
 • photo เยาวชนผลิตน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักเศษอาหาร...เยาวชนผลิตน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักเศษอาหาร...
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการปฏิบัติการ คัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-เพื่อส่งเสริมการปฎิบัติการ คัดแยกขยะในพื้นที่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ทุกครัวเรือนสามารถนำขยะเปียกมาใช้ประโยชน์ได้ โดยการทำน้ำหมักชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-แกนนำเยาวชนได้ฝึกทำน้ำยาล้างจาน จากเศษขยะเปียก โดยใช้เปลือกสับปรด เปลือกมะนาว และเศษอาหารที่มีรสเปรี้ยวมาหมัก -แกนนำร่วมกันกวนน้ำยา และนำน้ำยาที่ใด้ไปใช้ในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-เยาวชนในชุมชนสามารถทำพลังงานทดแทนโดยการใช้เศษ อาหารมาหมักเป็นปุ่ยหมัก และ ทำน้ำยาล้างจานใด้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-เยาวชนสามารถผลิตน้ำยาล้างจานจาก น้ำหมักชีวภาพได้จริง และสามารถลดรายจ่ายครัวเรือนได้  และเยาวชนได้นำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้ด้วย โดยการผลิตน้ำยาล้างจานจำหน่ายในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-ควรให้การสนับสุนนโครงการอย่างต่อเนื่อง

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-พี่เลี้ยงให้คำแนะนำดีค่ะ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 200.00 7,820.00 2,800.00 250.00 0.00 11,670.00 UnLock
26 มิถุนายน 2556 เวลา 09:00-11.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยnawaratnawaratเมื่อ 29 มิถุนายน 2556 14:55:29
Project owner
แก้ไขโดย Peeraya Jindamanee เมื่อ 5 กรกฎาคม 2556 09:18:37 น.

ชื่อกิจกรรม : เดินรณรงค์การจัดการขยะชุมชนร่วมกับเทศบาลคลองแงะ

 • photo เดินรณรงค์การจัดการขยะชุมชนร่วมกับเทศบาลคลองแงะเดินรณรงค์การจัดการขยะชุมชนร่วมกับเทศบาลคลองแงะ
 • photo เดินรณรงค์การจัดการขยะชุมชนร่วมกับเทศบาลคลองแงะเดินรณรงค์การจัดการขยะชุมชนร่วมกับเทศบาลคลองแงะ
 • photo เดินรณรงค์การจัดการขยะชุมชนร่วมกับเทศบาลคลองแงะเดินรณรงค์การจัดการขยะชุมชนร่วมกับเทศบาลคลองแงะ
 • photo เดินรณรงค์การจัดการขยะชุมชนร่วมกับเทศบาลคลองแงะเดินรณรงค์การจัดการขยะชุมชนร่วมกับเทศบาลคลองแงะ

กิจกรรมหลัก : แนวทางในการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร กับชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนทั้ง 11 ชุมชนเกิดการตื่นตัวในเรื่องการคัดแยกขยะทุกครัวเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชนให้ความสนใจและเช้าร่วมเดินขบวน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เดินขบวนรณรงค์พร้อมแจกใบความรู้ ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เดินขบวนแจกใบความรู้และทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องการคัดแยกขยะ  และให้ความรู้เรื่องโรคที่เกิดจากกองขยะด้วย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชาชนเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะและได้ทราบถึงโทษของขยะว่าสามารถทำให้คนที่รัก เป็นโรคได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

อยากให้มาร่วมกิจกรรมบ้างค่ะ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 5,000.00 1,000.00 0.00 0.00 6,000.00 UnLock
13 มิถุนายน 2556 เวลา 09:00-11.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยnawaratnawaratเมื่อ 29 มิถุนายน 2556 14:37:05
Project owner
แก้ไขโดย nawarat เมื่อ 18 กรกฎาคม 2556 15:09:44 น.

ชื่อกิจกรรม : การประชุมสรุปโครงการที่ทำมาให้หน่วย งานต่างๆในเทศบาลได้ทราบถึงการดำเนินงาน

 • photo การประชุมสรุปโครงการที่ทำมาให้หน่วย งานต่างๆในเทศบาลได้ทราบถึงการดำเนินงานการประชุมสรุปโครงการที่ทำมาให้หน่วย งานต่างๆในเทศบาลได้ทราบถึงการดำเนินงาน
 • photo การประชุมสรุปโครงการที่ทำมาให้หน่วย งานต่างๆในเทศบาลได้ทราบถึงการดำเนินงานการประชุมสรุปโครงการที่ทำมาให้หน่วย งานต่างๆในเทศบาลได้ทราบถึงการดำเนินงาน
 • photo การประชุมสรุปโครงการที่ทำมาให้หน่วย งานต่างๆในเทศบาลได้ทราบถึงการดำเนินงานการประชุมสรุปโครงการที่ทำมาให้หน่วย งานต่างๆในเทศบาลได้ทราบถึงการดำเนินงาน
 • photo การประชุมสรุปโครงการที่ทำมาให้หน่วย งานต่างๆในเทศบาลได้ทราบถึงการดำเนินงานการประชุมสรุปโครงการที่ทำมาให้หน่วย งานต่างๆในเทศบาลได้ทราบถึงการดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก : หาแนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ได้เข้าใจถึงการทำงานของคณะกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเห็นด้วยและได้บรรจุไวในแผน สามปี ของเทศบาล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการโครงการ สรุป การทำงานให้ทางเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ เช่น รพสต. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5  คณะกรรมการ อสม. คณะกรรมการชุมชน ในท้องที่ทราบถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการมีการประชุมร่วมกับ คณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เช่น ทตใคลองแงะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 และผอ.รพสต  เพื่อปรึกษาเรื่องแนวทางจัดการขยะทั้ง 11 ชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้บริหารได้มอบหมายให้คณะกรรมการทั้ง 11 ชุมชนถือเป็นนโยบายร่วมกันระหว่างชุมชนกับเทศบาล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-แนวทางแก้ไขปัญหา คณะกรรมการโครงการประชุมและเสนอแนะแนวคิดการจัดการขยะและการจัดการขยะอย่างยั่งยืนร่วมกับ ทต.คลองแงะๆ ให้การสนับสนุนโครงการในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วมกับ 11 ชุมชน ช่วยเสนอแนวคิดแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน และแนวทางการจัดตั้งธนาคารขยะด้วย

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
4 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยnawaratnawaratเมื่อ 29 มิถุนายน 2556 14:17:54
Project owner
แก้ไขโดย nawarat เมื่อ 18 กรกฎาคม 2556 13:24:25 น.

ชื่อกิจกรรม : ดณะกรรมการ ประชุมร่วมกับ แกนนำเยาวชนสรุปการทำงานในพื้นที่

 • photo ดณะกรรมการ ประชุมร่วมกับ แกนนำเยาวชนสรุปการทำงานในพื้นที่ดณะกรรมการ ประชุมร่วมกับ แกนนำเยาวชนสรุปการทำงานในพื้นที่
 • photo ดณะกรรมการ ประชุมร่วมกับ แกนนำเยาวชนสรุปการทำงานในพื้นที่ดณะกรรมการ ประชุมร่วมกับ แกนนำเยาวชนสรุปการทำงานในพื้นที่
 • photo ดณะกรรมการ ประชุมร่วมกับ แกนนำเยาวชนสรุปการทำงานในพื้นที่ดณะกรรมการ ประชุมร่วมกับ แกนนำเยาวชนสรุปการทำงานในพื้นที่
 • photo

กิจกรรมหลัก : แนวทางในการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร กับชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อซักซ้อมการทำงานตามโครงการในครั้งต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาวชนที่ลงพื้นที่ได้มาแลกเปลี่ยนและได้พูดคุยถึงปัญหาที่พบเพื่อร่วมกันแก้ไขร่วมกันกับคณะกรรมการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมวางแผนการทำงาน ระหว่างคณะกรรมการกับแกนนำเยาวชน พร้อมสรุปงานที่แกนนำลงพื้นที่ในครั้งที่ฝ่านมา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แกนนำได้สรุปการทำงานในพื้นที่ให้คณะทำงานรับทราบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เยาวชนได้ทราบถึงปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับคณะกรรมการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 7,800.00 250.00 1,000.00 0.00 10,270.00 UnLock
29 พฤษภาคม 2556 เวลา 10:00-15.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยnawaratnawaratเมื่อ 29 มิถุนายน 2556 13:14:40
Project owner
แก้ไขโดย nawarat เมื่อ 18 กรกฎาคม 2556 15:24:48 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานร่วมกับ เทศบาลคลองแงะ และ รพสต.

 • photo ประชุมคณะทำงานร่วมกับ เทศบาลคลองแงะ และ รพสต.ประชุมคณะทำงานร่วมกับ เทศบาลคลองแงะ และ รพสต.
 • photo ประชุมคณะทำงานร่วมกับ เทศบาลคลองแงะ และ รพสต.ประชุมคณะทำงานร่วมกับ เทศบาลคลองแงะ และ รพสต.

กิจกรรมหลัก : หาแนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมขณะทำงานร่วมกับท่าน นายก เทศบาลคลองแงะเพื่อให้เกิดภาคีร่วมในการจัดการขยะทั้ง 11 ชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้มีการประชุมร่วมเชิงปฎิบัติการระบบ การจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนทั้ง 11 ชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ใด้รู้ถึงวิธีการอดออมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดยส่งผลถึงการอดออมสัจจะวันละบาท

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ประชาชนทั้ง 11 ชุมชน ได้รู้ถึงวิธีการอดออม แลได้รายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ -คณะกรรมการโครงการได้สรุ)การทำงาน ตามโครงการให้คณะกรรมการชุมชนได้รับทราบและ ได้เสนอแนวคิดการจัดการขยะชุมชนให้ชุมชนอื่นได้รับทราบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-ประชาชนคัดแยกขยะได้และเสริมรายได้ครัวเรือนและสามารถส่งผลให้ลดรานจ่ายได้จริง -ชุมชนทั้ง 11 ชุมชนให้ความสนใจ และอยากที่จะทำให้เหมือนกับชุมชนโรงฆ่าสัตว์ เลยได้แนวคิดในการพัฒนาการจัดการขยะกับชุมชนตนเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 7,820.00 250.00 1,000.00 0.00 10,270.00 UnLock
21 พฤษภาคม 2556 เวลา 13:00-15.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยnawaratnawaratเมื่อ 29 มิถุนายน 2556 12:35:55
Project owner
แก้ไขโดย nawarat เมื่อ 28 กันยายน 2556 23:05:29 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณกรรมการ กำหนดแนวทางการจัดตั้งธนาคารขยะ ร่วมกับ ทต.คลองแงะ

 • photo ประชุมคณกรรมการ และแกนนำเยาวชนเรื่องการจัดการดำเนินการ ธนาคารขยะ ในชุมชนประชุมคณกรรมการ และแกนนำเยาวชนเรื่องการจัดการดำเนินการ ธนาคารขยะ ในชุมชน
 • photo ประชุมคณกรรมการ และแกนนำเยาวชนเรื่องการจัดการดำเนินการ ธนาคารขยะ ในชุมชนประชุมคณกรรมการ และแกนนำเยาวชนเรื่องการจัดการดำเนินการ ธนาคารขยะ ในชุมชน
 • photo

กิจกรรมหลัก : สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการดำเนินการ จัดการดำเนินการธนาคารขยะในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-แกนนำเยาวชนได้เข้าใจในเรื่องการจัดการดำเนินการ ธนาคารขยะ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-จัดการดำเนินการโครงการธนาคารขยะ -กำหนดแนวทางการดำเนินงานของธนาคารขยะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานธนาคารขยะ -หากมีการจัดตั้งธนาคารขยะผลกำไรที่ได้จากการจัดตั้งธนาคาร ส่งจะส่งผลให้คนในชุมชนรู้จักวิธีการอดออม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-คณะกรรมการและแกนนำเยาวชน มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เรื่องการจัดการดำเนินการ ธนาคารขยะ  และสามารถเพิ่มรายได้เพื่อลดรายจ่ายครัวเรือนได้ด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

พี่เลี้ยงให้คำแนะนำดีค่ะ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 4,600.00 250.00 1,000.00 0.00 6,450.00 UnLock
20 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00-12.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยnawaratnawaratเมื่อ 29 มิถุนายน 2556 12:21:51
Project owner
แก้ไขโดย nawarat เมื่อ 28 กันยายน 2556 23:04:03 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ และกำหนดแนวทางของธนาคารขยะ

 • photo ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ และกำหนดแนวทางของธนาคารขยะประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ และกำหนดแนวทางของธนาคารขยะ
 • photo ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ และกำหนดแนวทางของธนาคารขยะประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ และกำหนดแนวทางของธนาคารขยะ
 • photo ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ และกำหนดแนวทางของธนาคารขยะประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ และกำหนดแนวทางของธนาคารขยะ

กิจกรรมหลัก : แนวทางในการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร กับชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจเรื่องธนคารขยะกับคณะทำงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการและแกนนำชุมชนลงปฎิบัติงานตามแผน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เปิดทำการธนาคารขยะโดยใช้บริการสัปดาห์ละ 3 วัน เพื่อรับซื้อขยะจากสมาชิก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วางแผนก่รจัดทำธนาคารขยะร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เยาวชนและคณะกรรมการเข้าใจ และแบ่งงานรับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 4,600.00 250.00 1,000.00 0.00 6,450.00 UnLock
8 พฤษภาคม 2556 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยnawaratnawaratเมื่อ 8 พฤษภาคม 2556 18:32:45
Project owner
แก้ไขโดย nawarat เมื่อ 29 มิถุนายน 2556 14:35:26 น.

ชื่อกิจกรรม : การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 • photo การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • photo การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • photo การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมหลัก : สสส สนับสนุนเพิ่มเติม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนและการพัฒนาต่อยอดโครงการ  เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ได้รวบรวมโครงการให้บรรลุเป้าหมาย และได้สังเคราะห์โครงการเชิงคุณค่าของการดำเนินงาน และการพัฒนาต่อยอดโครงการ -ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการกับกลุ่มอื่น

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ติดตามความก้าวหน้าโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและการพัฒนาต่อยอดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-สามารถนำความรู้ที่ใด้รับไปใช้ได้จริง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ต้องการให้พี่เลี้ยงลงพื้นที่บ้างค่ะ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้คำแนะนำดีค่ะ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
400.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
20 มีนาคม 2556 เวลา 10.00-15.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยnawaratnawaratเมื่อ 29 มิถุนายน 2556 11:00:59
Project owner
แก้ไขโดย nawarat เมื่อ 29 มิถุนายน 2556 15:46:28 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะแบบบูรณาการ

 • photo ประชุมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะแบบบูรณาการประชุมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะแบบบูรณาการ
 • photo ประชุมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะแบบบูรณาการประชุมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะแบบบูรณาการ
 • photo ประชุมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะแบบบูรณาการประชุมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะแบบบูรณาการ

กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการขยะในชุมชน อย่างครบวงจร

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อมีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะแบบครบวงจร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชนเข้าใจถึงการจัดการขยะ และได้ทราบถึงการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การวางแผนการบูรณาการรวมกับเทศบาลตำบลคลองแงะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมกำหนดแนวทางการแกไขปัญหาขยะแบบบูรณาการร่วมกับเทศบาลคลองแงะและหน่วยที่เกี่ยวข้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชาชนสามารถจัดการขยะในครัวเรือนได้อย่างเป็นระบบ และสามารถคัดแยกขยะออกมาใช้ประโยชน์ได้จริง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 8,600.00 1,000.00 0.00 0.00 11,600.00 UnLock
8 มีนาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยnawaratnawaratเมื่อ 8 พฤษภาคม 2556 19:41:42
Project owner
แก้ไขโดย nawarat เมื่อ 22 กันยายน 2556 19:07:14 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการของ สจรส.มอ.ครั้งที่2

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สสส สนับสนุนเพิ่มเติม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้ทราบถึงรายการที่ออกบิลว่าให้เป็นไปตามรายการจ่ายจริง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ดูการทำงานของคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-สรุปผลการทำงานให้เป็นที่เรียบร้อย ดูบิลรายจ่ายตามโครงการที่วางไว้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้รับความรู้เรื่องการเขียนใบสำคัญรับเงินและได้รับการตรวจความก้าวหน้าของโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

พี่เลี้ยงให้คำแนะนำดีค่ะ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
400.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยnawaratnawaratเมื่อ 8 พฤษภาคม 2556 18:52:45
Project owner
แก้ไขโดย nawarat เมื่อ 29 มิถุนายน 2556 14:52:24 น.

ชื่อกิจกรรม : คณะกรรมการโครงการประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติการในพื้นที่

 • photo
 • photo
 • photo ...ภาพรณรงค์การจัดการขยะ...ภาพรณรงค์การจัดการขยะ
 • photo ...ภาพน้ำปุ๋ยหมัก...ภาพน้ำปุ๋ยหมัก
 • photo ...ภาพน้ำหมักต่างๆๆ เพื่อต่อยอดจากขยะเปียกให้เป็นสิ่ที่มีคุณค่า โดยการเอามาทำน้ำยาล้างจาน...ภาพน้ำหมักต่างๆๆ เพื่อต่อยอดจากขยะเปียกให้เป็นสิ่ที่มีคุณค่า โดยการเอามาทำน้ำยาล้างจาน
 • photo ...ป้ายรณรงค์การจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามชุมชนต่างๆๆในเขตเทศบาล...ป้ายรณรงค์การจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามชุมชนต่างๆๆในเขตเทศบาล

กิจกรรมหลัก : สร้างระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่มีมาตรฐาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะกรรมการใด้รับรู้ถึงปัญหาขยะในพื้นที่ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องขยะกับเยาวชนแกนนำ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-คณะกรรมการเข้าใจในการทำงานในพื้นที่ โดยร่วมกับแกนนำเยาวชนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ฝึกเยาวชนในชุมชนทำพลังงานทดแทนโดยใช้เศษอาหารหมักเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-เยาวชนได้เรียนรู้ถึงวิธีการจัดการขยะอย่างย่างยืน และสามารถอธิบายให้คณะกรรมการเข้าใจถึงการคัดแยกขยะ และการทำน้ำหมักชีวภาพใด้
-เยาวชนสามารถที่ร่วมกับคณะกรรมการทำงานในพื้นที่ได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-คณะกรรมการและแกนนำเยาวชนสามารถทำงานในพื้นที่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี -คณะกรรมการและแกนนำเยาวชนลงพื้นที่และได้ทำความเข้าใจกับคนในชุมชน ถึงเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือนว่ามีความจำเป็นอย่างไร  และได้บอกถึงภัยจากขยะที่ทิ้งอย่างไม่เป็นระเบียบ ว่าเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอย่างดี และจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ประชาชนบางท่านไม่ค่อยให้ความร่วมมืเท่าที่ควร -แก้ปัญหาโดยใช้แกนนำเยาวชนเข้าไปอธิบาย พ่อ แม่ ที่ยังไม่เข้าใจในการทำโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

อยากให้ลงพื้นที่บ้าง

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 4,200.00 0.00 4,400.00 UnLock

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 2497
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง