การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by Peeraya Jindamanee @31 ต.ค. 55 16.43 ( IP : 110...168 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-1037
รหัสโครงการ 55-01891
ชื่อโครงการ การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนวรัตน์ งาแก้วรันดรศักดิ์
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 173,500.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก  คือ กลุ่มแกนนำเยาวชนในชุมชน  จำนวน  ๓๐  คน (จากจำนวนเยาวชน ๑๕๘ คน) และนักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ป.6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ

พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลคลองแงะ ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • Peeraya JindamaneePeeraya Jindamanee(Trainer)
 • nawaratnawarat(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อให้ชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดี ชุมชนสะอาด น่าอยู่ มีการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
 2. มีระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่มีมาตรฐาน
 3. เพื่อสร้างกระบวนการเรีนรู้ร่วมกันในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน

 4. เพื่อส่งเสริมปฏิบัติ คัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชน

 5. คณะทำงานประชุมหาแนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการ
 6. เพื่อให้มีการบริหารจัดการขยะในชุมชนย่างครบวงจร
 7. มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายการบริหาร กับชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ
กิจกรรมหลัก
 1. สร้างจิตสำนึกในการจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 2. จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองแงะ
 3. ฝึกเยาวชนในชุมชนให้เป็นแกนนำในเรื่องของการคัดแยกขยะ
 4. เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์
 5. จัดตั้งและประชุมทีมอาสาสมัครเพื่อวางแผนปฏิบัติการในพื้นที่
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (173,500.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
ชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดี ชุมชนสะอาดน่าอยู่ มีการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด
 • เกิดกลุ่มแกนนำในการจัดการปัญหาขยะในชุมชน
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
1 ชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดี ชุมชนสะอาด น่าอยู่ มีการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 10,800.00 0 1 0.00
2 สร้างระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่มีมาตรฐาน 12,700.00 0 3 0.00
3 สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน 15,700.00 0 2 0.00
4 ส่งเสริมการปฏิบัติการ คัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชน 36,200.00 0 4 0.00
5 หาแนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการ 17,300.00 0 3 6,200.00
6 บริหารจัดการขยะในชุมชน อย่างครบวงจร 49,300.00 0 3 0.00
7 แนวทางในการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร กับชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ 53,000.00 0 6 0.00
8 สสส สนับสนุนเพิ่มเติม 13,000.00 0 8 0.00
208,000.00 0 30 6,200.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (208,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (6,200.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
มีระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่ีมีมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
 • คนในชุมชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ตัวชี้วัด
 • มีแผนการจัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะร่วมกันในชุมชน
 • มีกฎ กติกาและแผนการดำเนินงานร่วมกับคนในชุมชน
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 4

วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการคัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชน
ตัวชี้วัด
 • มีปริมาณขยะในชุมชนลดลง
 • มีทีมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 5

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีแนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการ
ตัวชี้วัด
 • มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะแบบครบวงจร
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 6

วัตถุประสงค์ :
มีการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน
ตัวชี้วัด
 • มีธนาคารขยะในชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการขยะที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 7

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ
ตัวชี้วัด
 • เกิดเครือข่ายภาคีร่วมกันในการจัดการขยะชุมชนทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาล
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (208,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (173,500.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Peeraya Jindamanee Peeraya Jindamanee เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 16:43 น.