รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 54-01742
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สวนพ่อเฒ่าสร้างสุขภาวะชุมชน
ภายใต้โครงการ สำนักงาน สช. จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 19 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556
งบประมาณ 339,500.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยณรงค์ คงเกื้อ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอหัวไทร,ชะอวด,ร่อนพิบูลย์,จุฬาภรณ์,เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • rong-505rong-505 (Owner)  
  • กำไลกำไล (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร/ผู้นำชุมชนให้มีความตระหนัก  ในการสร้างและพัฒนาสวนพ่อเฒ่า
  2. เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างสวนพ่อเฒ่าในลุ่มน้ำปากพนัง ให้เป็นสวนต้นแบบ
  3. เพื่อผลักดันให้ อบต. อย่างน้อย 2 อบต.มีหลักการทำงานส่งเสริมในแนวทางสวนพ่อเฒ่า
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ม.ค. 2555 29 มิ.ย. 2555 1 ม.ค. 2555 29 มิ.ย. 2555 0.00
2 30 มิ.ย. 2555 31 มี.ค. 2556 30 มิ.ย. 2555 31 มี.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (339,500.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ยุติโครงการ

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายสถานการณ์ปัจจุบันความคาดหวังจำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน)
รวมกลุ่มเป้าหมาย 0

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาโดยตรง

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ผู้นำชุมชน ให้มีความตระหนักในการสร้างและพัฒนาสวนพ่อเฒ่า2. เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างสวนพ่อเฒ่าในลุ่มน้ำปากพนังให้เกิดสวนต้นแบบ3. เพื่อผลักดันให้ อบต. อย่างน้อย ๒ อบต. มีหลักการทำงานส่งเสริมแนวทางสวนพ่อเฒ่า

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดสอดคล้อง
การจัดการความรู้ นวัตกรรมและสื่อ
พัฒนาขีดความสามารถของคนและเครือข่าย (Health Litercy - PA)
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่บ้าน
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่โรงเรียน
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่องค์กร
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่ชุมชน
ขับเคลื่อนนโยบาย PA ทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่
องค์กรกีฬาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายและเป็นองค์กรที่มีนโยบายปลอดเหล้าบุหรี่
อื่น ๆ

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กำไล กำไล เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 17:13 น.