by กำไล @31 ต.ค. 55 17.13 ( IP : 180...144 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-0057
รหัสโครงการ 54-01742
ชื่อโครงการ สวนพ่อเฒ่าสร้างสุขภาวะชุมชน
ชุดโครงการ โครงการเปิดรับทั่วไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยณรงค์ คงเกื้อ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556
งบประมาณโครงการ 339,500.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

1.กลุ่มคนรักษ์ถิ่น (เครือข่ายผู้นำ พื้นที่ลุ่มน้ำ 5  อำเภอ)  กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้  จะเป็นกลุ่มแกนนำธรรมชาติ  ซึ่งจะกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จำนวนประมาณ  12  คน  ซึ่งทางโครงการได้คาดหวังว่า แกนนำสามารถสร้างต้นแบบทางความคิดและรูปธรรม ให้เป็นตัวอย่าง  แก่ผู้อื่นทั้งในและนอกพื้นที่ได้  คัดเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม    จำนวน  6 คน 2. กลุ่ม เกษตรกร  ในชุมชนเป้าหมาย  6  หมู่บ้าน    กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่ง  จะเป็นกลุ่มที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายทั้ง  6  หมู่บ้าน  จะเป็นผู้นำที่มีความคิดเพื่อสังคม เช่น ผู้นำกลุ่มต่างๆในชุมชน,  กลุ่ม อสม.และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  เป็นต้น  ชุมชนละไม่ต่ำกว่า 10 คน รวมประมาณ  60 คน  คัดเลือกมาเป็นกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  35  คน

พื้นที่ดำเนินการ อำเภอหัวไทร,ชะอวด,ร่อนพิบูลย์,จุฬาภรณ์,เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • กำไลกำไล(Trainer)
 • rong-505rong-505(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร/ผู้นำชุมชนให้มีความตระหนัก  ในการสร้างและพัฒนาสวนพ่อเฒ่า
 2. เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างสวนพ่อเฒ่าในลุ่มน้ำปากพนัง ให้เป็นสวนต้นแบบ
 3. เพื่อผลักดันให้ อบต. อย่างน้อย 2 อบต.มีหลักการทำงานส่งเสริมในแนวทางสวนพ่อเฒ่า
กิจกรรมหลัก

แผนกิจกรรมเก็บข้อมูล/สำรวจสวนพ่อเฒ่าในพื้นที่
-  ประชุมออกแบบการเก็บข้อมูล โดย ใช้กระบวนการร่วมชุมชนเป้าหมายมีส่วน

-  ศึกษารวบรวมรูปแบบสวนพ่อเฒ่า ตามสภาพภูมินิเวศที่แตกต่าง  เช่น พื้นที่ราบ  ,พื้นที่โซนน้ำเค็ม ,พื้นที่ป่าพรุและพื้นที่ราบสูง  เขตภูเขา แผนกิจกรรมถอดบทเรียนตัวอย่างสวนพ่อเฒ่าในพื้นที่ลุ่มน้ำ

-จัดเวทีถอดบทเรียน  ตัวอย่างสวนพ่อเฒ่า  ที่มีการบูรณาการประสบความในลุ่มน้ำปากพนัง จำนวน  1 ครั้ง จำนวน 15 คน แผนสนับสนุนการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพสร้างความตระหนักเกษตรกร /ผู้นำชุมชน  เห็นคุณค่า ของสวนพ่อเฒ่า  ในการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน

-  จัดสัมมนา  สวนพ่อเฒ่า  กับการสร้างสุขภาวะชุมชน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 2 รุ่นๆละ 25  คนครั้งละ 2 วัน 1 คืน

-จัดสัมมนา  ในชุมชนๆละ  1  ครั้ง รวม  7 ครั้ง 25 คน /ชุมชน

-สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้  เทคนิคการสร้างสวนเพื่อสร้างสุขภาวะ  เช่น  การศึกษาดูงาน  ชุมชนละ 1  ครั้ง รวม  7 ครั้ง  ( กลุ่มคนรักถิ่น =  1 ชุมชน)

-สนับสนุน กิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างสุขภาวะ เช่น ทำไวนิล แผ่นพับ ต่างๆ แผนกิจกรรมเสริมสร้างรูปธรรมสวนพ่อเฒ่าต้นแบบในพื้นที่ลุ่มน้ำ  ทีเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

-ประชุมสรรหา คัดเลือก  สวนพ่อเฒ่าต้นแบบ  ของชุมชน  โดยชุมชน
-สนับสนุน  กิจกรรมพัฒนาแปลงต้นแบบ ของชุมชน  เช่น วัสดุอุปกรณ์  เบื้องต้นเท่าที่จำเป็น ไม่น้อยกว่า 10  แปลง

 • จัดเวที  สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  กลุ่มแกนนำ  2 ครั้งละ 20 คน 2 วัน 1คืน /ครั้ง
  แผนประสานและพัฒนาผลักดันนโยบายท้องถิ่น  ในระดับตำบล

 • .เชิญสมาชิก และหรือผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม ในชุมชน ทุกครั้ง

 • ประชุม หารือ กับ ผู้บริหารและสมาชิก  องค์กรบริหารส่วนตำบล ในรูปต่าง ทั้งรูปเป็นทางการและไม่ เป็นทางการ

 • จัดเวทีนำเสนอ แนวทางการสร้างสุขภาวะชุมชน ต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.ละ  1  ครั้ง  รวม 3 ครั้ง

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ม.ค. 2555 29 มิ.ย. 2555 1 ม.ค. 2555 29 มิ.ย. 2555 0.00
2 30 มิ.ย. 2555 31 มี.ค. 2556 30 มิ.ย. 2555 31 มี.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (339,500.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ยุติโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ผู้นำชุมชน ให้มีความตระหนักในการสร้างและพัฒนาสวนพ่อเฒ่า
ตัวชี้วัด

เกิดรูปธรรมสวนพ่อเฒ่า เป็นแบบอย่างได้ ๑๐ แปลง

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างสวนพ่อเฒ่าในลุ่มน้ำปากพนังให้เกิดสวนต้นแบบ
ตัวชี้วัด

เกิดเครือข่ายสวนพ่อเฒ่า มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคในการดูแลสุขภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ๑ เครือข่าย

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3

วัตถุประสงค์ :
เพื่อผลักดันให้ อบต. อย่างน้อย ๒ อบต. มีหลักการทำงานส่งเสริมแนวทางสวนพ่อเฒ่า
ตัวชี้วัด

อบต.ในพื้นที่เป้าหมาย ๒ ตำบล มีแผนงานส่งเสริมระบบการเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาพในแนวทางเช่นเดียวกันกับสวนพ่อเฒ่า

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (339,500.00 บาท)

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
12 มีนาคม 2556 เวลา 13.30-17.00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 12 มีนาคม 2556 20:22:57
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 2 พฤษภาคม 2556 21:54:34 น.

ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยงติดตามโครงการ

 • photo พี่เลี้ยงติดตามโครงการพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงติดตามโครงการพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงติดตามโครงการพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงติดตามโครงการพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงติดตามโครงการพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงติดตามโครงการพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงติดตามโครงการพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงติดตามโครงการพี่เลี้ยงติดตามโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงลงพื้นที่บ้านนายไพโรจน์ จูวงศกร 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงลงพื้นที่สวนพ่อเฒ่าต้นแบบ บ้านไพโรจน์ จูวงศกร  สัมภาษณ์ลูกหลานและเพื่อนบ้าน จำนวน 5 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-บ้านต้นแบบมีแนวคิดเรื่องการกลับสู่ธรรมชาติโดยใช้ธรรมชาติที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน พัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ ปลูกสมุนไพรหายาก ปลูกผักปลอดสารพิษ ไม้ยืนต้น พืชเศรษฐกิจ แล้วชวนเพื่อบ้านทั้งในอำเภอและอำเภอใกล้เคียงมาร่วมเรียนรู้ ใช้บทกลอนถ่ายทอดความรู้ได้น่าสนใจและอยากติดตาม นอกจากบ้านนายไพโรจน์แล้ว ยังมีบ้านอื่นๆอีก ดังนี้ ๑) นายเล็ก เอียดแก้ว เนื้อที่ ๔ ไร่ ต.ทรายขาว อ.หัวไทร ๒)นายสมปอง ฤทธิดุ เนื้อที่ ๓ ไร่ ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง ๓)นายอภัย ชูประจง เนื้อที่ ๓ ไร่ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ ๔)นายไพโรจน์ ชูวงศกร เนื้อที่ ๙ ไร่ ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ ๕)นายคนึง สะอาด เนื้อที่ ๙ ไร่ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร ๖)นายประเสริฐ เพชรคงทอง เนื้อที่ ๔ ไร่ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด ๗)นายประชา ศรีวงศ์แวว เนื้อที่ ๓ ไร่ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด ๘)นายหนู พิทักษ์  เนื้อที่ ๔ ไร่ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด ๙)นายสมพร ยอดระบำ  เนื้อที่ ๙ ไร่ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ ๑๐)นายมนู ชูแก้ว เนื้อที่ ๕ ไร่ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ ๑๑)นายกฐิน อารีย์กิจ เนื้อที่ ๓ ไร่ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ ๑๒)นายอนงค์ ขุนบุญจันทร์ เนื้อที่ ๔ ไร่ ต.ทรายขาว อ.หัวไทร - สรุปการดำเนินงานโครงการส่งปิดโครงการให้ สสส. ได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ให้กำลังใจเพื่อพัฒนาต่อไป

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

12 มีนาคม 2556 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 30 เมษายน 2556 15:37:23
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 30 เมษายน 2556 16:58:16 น.

ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยงติดตามโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

พี่เลี้ยงติดตามโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงติดตามโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงติดตามโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานส่ง สสส โดยรวบรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ สรุปยอดการดำเนินงานทั้งปี

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง สสส

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ทำรายงานส่ง สสส

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 5,691.50 0.00 0.00 0.00 5,691.50 UnLock
10 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 30 เมษายน 2556 15:29:59
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 30 เมษายน 2556 16:59:04 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ติดตามโครงการรวมกันทั้งจังหวัด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ติดตามโครงการรวมกันทั้งจังหวัด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามโครงการรวมกันทั้งจังหวัด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ได้สรุปรายงานที่ มอ.หาดใหญ่ ตรวจสอบรายงาน และรายงานโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้แนวทางการสรุปรายงานส่ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พื้นที่ตัวอย่างดำเนินงานเป็นแบบอย่างสวนพ่อเฒ่าได้ดี ควรขยายผลให้พื้นที่อื่นได้เรียนรู้ด้วย

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,748.00 0.00 0.00 0.00 1,748.00 UnLock
3 มีนาคม 2556
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 14 เมษายน 2556 10:51:24
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 14 เมษายน 2556 10:52:58 น.

ชื่อกิจกรรม : 16. การติดตามผล

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างสวนพ่อเฒ่าให้เป็นสวนต้นแบบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน  จำนวน  3  คน  ลงพื้นที่  เพื่อประเมินสถานการณ์  และผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินไปแล้วบางส่วน
    เพื่อสรุปรายงาน  ผู้ให้การสนับสนุน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประเมินสถานการณ์  และผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินไปแล้วบางส่วน
    เพื่อสรุปรายงาน  ผู้ให้การสนับสนุน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงาน  จำนวน  3  คน  ลงพื้นที่  เพื่อประเมินสถานการณ์  และผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินไปแล้วบางส่วน
    เพื่อสรุปรายงาน  ผู้ให้การสนับสนุน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • เกษตรกรสวนใหญ่  ยังมีปัญหาทางความคิด  ที่ยังยึดติดกับ การช่วยเหลือจากภาครัฐ  ปัจจุบัน  หลายคนบอกว่า  “ ปลูกผัก  เลี้ยงปลา  ขายรัฐ  กำไรดี  เพราะต้นทุนตำ  ทำง่าย)
 • คนที่มีความคิดแบบสวนพ่อเฒ่า  มีการขยายน้อยมากเพราะต้านนโยบาย  ปลูกปาล์มน้ำมันไม่ได้  สวนพ่อเฒ่าหลายสวน  เมื่อตกทอดถึงลูกหลาน  จะถูกแปรสภาพเป็นสวนปาล์มน้ำมัน
 • เกษตรกร  ที่เข้าร่วมโครงการ  และได้ร่วมกิจกรรมทุกราย  ยังดำเนินการแนวคิดที่ได้จากิจกรรมต่างๆของโครงการ  และมีความมุ่งมั่นทุกคน
 • คาดว่าแม้โครงการจะยุติแต่ คนมีความคิด  จะไม่หยุดคิดไม่หยุดทำ  เพราะไม่มีสัญญาผูกพันธ์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,930.00 0.00 0.00 0.00 1,930.00 UnLock
21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 30 เมษายน 2556 14:42:11
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 30 เมษายน 2556 15:13:03 น.

ชื่อกิจกรรม : รณรงค์สวนพ่อเฒ่า

 • photo รณรงค์สวนพ่อเฒ่ารณรงค์สวนพ่อเฒ่า
 • photo รณรงค์สวนพ่อเฒ่ารณรงค์สวนพ่อเฒ่า
 • photo รณรงค์สวนพ่อเฒ่ารณรงค์สวนพ่อเฒ่า

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างสวนพ่อเฒ่า

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดทำสติ๊กเกอร์รณรงค์  สวนพ่อเฒ่า ภูมิปัญญาคลังอาหาร  จำนวน  150  แผ่น

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำสติ๊กเกอร์รณรงค์  สวนพ่อเฒ่า ภูมิปัญญาคลังอาหาร  จำนวน  150  แผ่น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำแผ่นพับ  ความสุข ความมั่นคงทางอาหาร  อยู่ที่บ้านของเรา  สวนพ่อเฒ่า  ภูมิปัญญาคลังอาหาร  วัฒนธรรมการเกษตร ของคนลุ่มน้ำปากพนัง  จำนวน  300  แผ่น  ไวนิล ป้านสติกเกอร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดทำแผ่นพับ  ความสุข ความมั่นคงทางอาหาร  อยู่ที่บ้านของเรา  สวนพ่อเฒ่า  ภูมิปัญญาคลังอาหาร  วัฒนธรรมการเกษตร ของคนลุ่มน้ำปากพนัง  จำนวน  300  แผ่น

    จัดทำไวนิล รณรงค์  ให้ความรู้  สวนพ่อเฒ่า  ความสุขความมั่นคงทางอาหาร  ขนาด  1.2 x 2.4 เมตร  จำนวน  5  ผืน  โดยติดไวในชุมชน  สถานที่ที่มีคน เข้าออกเป็นประจำ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

กำไล สมรักษ์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,072.00 6,800.00 0.00 0.00 7,872.00 UnLock
20 มกราคม 2556 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 30 เมษายน 2556 15:26:30
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 30 เมษายน 2556 15:28:34 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการจังหวัดนครศรีฯ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามรายงานการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตรวจรายงานการเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เจ้าหน้าที่ สจรส.มอ.ช่วตรวจรายการเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้รับการตรวจรายงานการเงิน แล้วสบายใจมากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 UnLock
19 มกราคม 2556 เวลา 08:30-21.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 14 เมษายน 2556 10:59:57
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 30 เมษายน 2556 17:33:37 น.

ชื่อกิจกรรม : (สนับสนุนการเรียนรู้) ทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มคนรักษ์ถิ่น

 • photo (สนับสนุนการเรียนรู้) ทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มคนรักษ์ถิ่น(สนับสนุนการเรียนรู้) ทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มคนรักษ์ถิ่น
 • photo (สนับสนุนการเรียนรู้) ทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มคนรักษ์ถิ่น(สนับสนุนการเรียนรู้) ทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มคนรักษ์ถิ่น
 • photo (สนับสนุนการเรียนรู้) ทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มคนรักษ์ถิ่น(สนับสนุนการเรียนรู้) ทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มคนรักษ์ถิ่น
 • photo (สนับสนุนการเรียนรู้) ทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มคนรักษ์ถิ่น(สนับสนุนการเรียนรู้) ทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มคนรักษ์ถิ่น
 • photo (สนับสนุนการเรียนรู้) ทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มคนรักษ์ถิ่น(สนับสนุนการเรียนรู้) ทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มคนรักษ์ถิ่น
 • photo (สนับสนุนการเรียนรู้) ทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มคนรักษ์ถิ่น(สนับสนุนการเรียนรู้) ทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มคนรักษ์ถิ่น
 • photo (สนับสนุนการเรียนรู้) ทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มคนรักษ์ถิ่น(สนับสนุนการเรียนรู้) ทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มคนรักษ์ถิ่น
 • photo (สนับสนุนการเรียนรู้) ทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มคนรักษ์ถิ่น(สนับสนุนการเรียนรู้) ทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มคนรักษ์ถิ่น
 • photo (สนับสนุนการเรียนรู้) ทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มคนรักษ์ถิ่น(สนับสนุนการเรียนรู้) ทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มคนรักษ์ถิ่น

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างสวนพ่อเฒ่าให้เป็นสวนต้นแบบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน  เทคนิคการสร้างสุขภาวะ  พื้นที่ บ้านทับเหรียง ต.ทุ่งคาโงก  อ.เมือง จ.พังงา 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน  เทคนิคการสร้างสุขภาวะ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน 2 วัน 18-19 มกราคม 2556  จำนวน  23  คน ประกอบด้วย - ผู้บริหารโครงการ  จำนวน  3  คน - เกษตรกรกลุ่มตนรักษ์ถิ่น จากชุมชน  บ้านทรายขาว อ.หัวไทร, ชุมชนบ้านตูล อ.ชะอวด ,ชุมชนบ้านสวนเลา ต.ทุ่งโพธิ์  อ.จุฬาภรณ์ และเกษตรกรในพื้นที่ บ้านทับเหรียง ต.ทุ่งคาโงก  อ.เมือง จ.พังงา
- ผู้แทนจากสภาพัฒนาการเมือง  จ.พังงา - ผู้แทนสมาคมนักธุรกิจ  การท่องเที่ยว จ.พังงา - นักการเมืองท้องถิ่น  จ.พังงา
ประเด็นเนื้อหา - แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง ปัญหาและการปรับตัว    ของชุมชนท่าดินแดง  ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา  หลังจากโดนสึนามิ  ถล่ม  ชุมชนร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชายเลน  และปรับวิธีการปลูกผัก เป็นผักไร้ดินดิน  ซึ่งทางหน่วยงานราชการเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนทุน - เสวนาแลกเปลี่ยน เรื่อง  เปิดประชาคมอาเชี่ยน เกษตรกรจะตั้งรับการอย่างไร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนในประเด็นต่าง  และได้ข้อเสนอแนะ  เพื่อที่จะนำไปปรับให้เหมาะกับสภาพแต่ละพื้นที่ต่อไป สรุปการเสวนา ดังนี้ คุณชำนาญ พึ่งถิ่น : ทำงานสภาองค์กรชุมชนเป็นการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐ (สภาพัฒนาการเมือง) เป็นการทำงานกับหลายๆ หน่วยงาน โดยมีความเชื่อว่าใครมี ดิน น้ำ ต้นไม้ จะไม่จน และทำงานที่มหาวิทยาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
เปิดประชาคมอาเซียนปี 2558 จะตั้งรับพันพรือ ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of South East Asia) เมื่อเดือน ก.ค.2504 เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดำเนินการไปได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟื้นฟูสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างสองประเทศ จึงได้มีการแสวงหาหนทางความร่วมมือกันอีกครั้ง แต่หากท่านหมายถึง “AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” >>ไปที่ thai-aec.com<<  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ส.ค.2510 หลังจากการลงนามในปฎิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Declaration of ASEAN Concord) หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration)โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซึ่งผู้แทนทั้ง 5 ประเทศที่ร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ ประกอบด้วย 1.นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย 2.ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย 3.นายนาซิโซ รามอส รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ 4.นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ 5.พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จากประเทศไทย หลังจากจัดตั้ง ประชาคมอาเซียนเมื่อ 8 ส.ค.2510 แล้ว อาเซียนได้เปิดรับสมาชิกใหม่จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติมเป็นระยะ ตามลำดับได้แก่ -บรูไนดารุสซาลาม เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 8 มกราคม 2527 -สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 28 กรกฏาคม 2538 -สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 23 กรกฎาคม 2540 -สหภาพพม่า เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 23 กรกฏาคม 2540 -ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 30 เมษายน 2542 วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ทำให้อาเซียนได้หันมามุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น วัตถุประสงค์หลักที่กำหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) มี 7 ประการ ดังนี้ 1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม 2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร 4. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย 5. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสาร และปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิต 6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 7. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 ประชาคมย่อย ซึ่งเปรียบเสมือนสามเสาหลักซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ได้แก่ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทำให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม ในตอนนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการให้บรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปีเป้าหมาย 2558 โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือน ก.พ.2552 นี้ ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนจะรับรองแผนงานหรือแผนกิจกรรมการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน AEC หรือ Asean Economics Communityคือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์, อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลจริงๆจังๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากอย่างที่คุณคิดไม่ถึงทีเดียว AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 2.การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยให้แต่ละประเทศใน AEC ให้มีจุดเด่นต่างๆดังนี้ พม่า : สาขาเกษตรและประมง มาเลเซีย : สาขาผลิตภัณฑ์ยาง และสาขาสิ่งทอ อินโดนีเซีย : สาขาภาพยนต์และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้ ฟิลิปปินส์ : สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สิงคโปร์ : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ ไทย : สาขาการท่องเที่ยว และสาขาการบิน (ประเทศไทยอยู่ตรงกลาง ASEAN) การเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นได้ชัดๆใน AEC โดยอธิบายให้เห็นภาพเข้าใจง่ายๆ เช่น - การลงทุนจะเสรีมากๆ คือ ใครจะลงทุนที่ไหนก็ได้ ประเทศที่การศึกษาระบบดีๆ ก็จะมาเปิดโรงเรียนในบ้านเรา อาจทำให้โรงเรียนแพงๆแต่คุณภาพไม่ดีลำบาก - ไทยจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และการบินอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะว่าอยู่กลาง Asean และไทยอาจจะเด่นในเรื่อง การจัดการประชุมต่างๆ, การแสดงนิทรรศการ, ศูนย์กระจายสินค้า และยังเด่นเรื่องการคมนาคมอีกด้วยเนื่องจากอยู่ตรงกลางอาเซียน และการบริการด้านการแพทย์และสุขภาพจะเติบโตอย่างมากเช่นกันเพราะ จะผสมผสานส่งเสริมกันกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ค่าบริการทางการแพทย์ต่างชาติจะมีราคาสูงมาก) - การค้าขายจะขยายตัวอย่างน้อย 25% ในส่วนของอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น รถยนต์, การท่องเที่ยว, การคมนาคม, แต่อุตสาหกรรมที่น่าห่วงของไทยคือ ที่ใช้แรงงานเป็นหลักเช่น ภาคการเกษตร, ก่อสร้าง, อุตสาหกรรมสิ่งทอจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากฐานการผลิตอาจย้ายไปประเทศที่ผลิตสินค้าทดแทนได้เช่นอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยผู้ลงทุนอาจย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่า เนื่องด้วยบางธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะมากนัก ค่าแรงจึงถูก - เรื่องภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะมีคนอาเซียน เข้ามาอยู่ในไทยมากมายไปหมด และมักจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ แต่จะใช้ภาษาอังกฤษ (AEC มีมาตรฐานแจ้งว่าจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางใน AEC) บางทีเรานึกว่าคนไทยไปทักพูดคุยด้วย แต่เค้าพูดภาษาอังกฤษกลับมา เราอาจเสียความมั่นใจได้ ส่วนสิ่งแวดล้อมนั้น ป้ายต่างๆ หนังสือพิมพ์, สื่อต่างๆ จะมีภาษาอังกฤษมากขึ้น (ให้ดูป้ายที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นตัวอย่าง) และจะมีโรงเรียนสอนภาษามากมาย หลากหลายหลักสูตร - การค้าขายบริเวณชายแดนจะคึกคักอย่างมากมาย เนื่องจาก ด่านศุลกากรชายแดนอาจมีบทบาทน้อยลงมาก แต่จะมีปัญหาเรื่องยาเสพติด และปัญหาสังคมตามมาด้วย - เมืองไทยจะไม่ขาดแรงงานที่ไร้ฝีมืออีกต่อไปเพราะแรงงานจะเคลื่อย้ายเสรี จะมี ชาวพม่า, ลาว, กัมพูชา เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น แต่คนเหล่านี้ก็จะมาแย่งงานคนไทยบางส่วนด้วยเช่นกัน และยังมีปัญหาสังคม, อาชญากรรม จะเพิ่มขึ้นอีกด้วย อันนี้รัฐบาลควรระวัง - คนไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ บางส่วนจะสมองไหลไปทำงานเมืองนอก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ (ที่จะให้สิงคโปร์เป็นหัวหอกหลัก) เพราะชาวไทยเก่ง แต่ปัจจุบันได้ค่าแรงถูกมาก อันนี้สมองจะไหลไปสิงคโปร์เยอะมาก แต่พวกชาวต่างชาติก็จะมาทำงานในไทยมากขึ้นเช่นกัน อาจมีชาว พม่า, กัมพูชา เก่งๆ มาทำงานกับเราก็ได้ โดยจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง บริษัท software ในไทยอาจต้องปรับค่าจ้างให้สู้กับ บริษัทต่างชาติให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะเกิดภาวะสมองไหล - อุตสาหกรรมโรงแรม, การท่องเที่ยว, ร้านอาหาร, รถเช่า บริเวณชายแดนจะคึกคักมากขึ้น เนื่องจากจะมีการสัญจรมากขึ้น และเมืองตามชายแดนจะพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นจุดขนส่ง - สาธารณูปโภคในประเทศไทย หากเตรียมพร้อมไม่ดีอาจขาดแคลนได้เช่น ชาวพม่า มาคลอดลูกในไทย ก็ต้องใช้โรงพยาบาลในไทยเป็นต้น - กรุงเทพฯ จะแออัดอย่างหนัก เนื่องจากมีตำแหน่งเป็นตรงกลางของอาเซียนและเป็นเมืองหลวงของไทย โดยเมืองหลวงอาจมีสำนักงานของต่างชาติมาตั้งมากขึ้น รถจะติดอย่างมาก สนามบินสุวรรณภูมิจะแออัดมากขึ้น (ปัจจุบันมีโครงการที่จะขยายสนามบินแล้ว) - ไทยจะเป็นศูนย์กลางอาหารโลกในการผลิตอาหาร เพราะ knowhow ในไทยมีเยอะประสบการณ์สูง และบริษัทอาหารในไทยก็แข็งแกร่ง ประกอบทำเลที่ตั้งเหมาะสมอย่างมาก แม้จะให้พม่าเน้นการเกษตร แต่ทางประเทศไทยเองคงไปลงทุนในพม่าเรื่องการเกษตรแล้วส่งออก ซึ่งก็ถือเป็นธุรกิจของคนไทยที่ชำนาญ อยู่แล้ว - ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจาก จะมีขยะจำนวนมากมากขึ้น, ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้, จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์, ลาวทาวน์, กัมพูชาทาวน์, ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา, คนจะทำผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย จะมีการขนส่งจากท่าเทียบเรือทางทะเลฝั่งขวาไปยังฝั่งซ้าย เวียดนาม-ไทย-พม่า มีระยะทางติดต่อกันโดยประมาณ 1,300 กม.อยู่ในเขตประเทศไทยถึง 950 กม. ลาว 250 กม. เวียนดนาม 84 กม.เส้นทางเริ่มที่ เมืองท่าดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านเมืองเว้และเมืองลาวบาว ผ่านเข้าแขวงสะหวันนะเขตในประเทศ ลาว และมาข้ามสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ข้ามแม่น้ำโขงสู่ไทยที่ จังหวัดมุกดาหาร ผ่านจังหวัด กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุดที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากนั้นเข้าไปยังประเทศพม่าไปเรื่อยๆ ถึงอ่าวเมาะตะมะ ที่เมืองเมาะลำไย หรือมะละแหม่ง เป็นการเชื่อมจากทะเลจีนใต้ไปสู่อินเดีย มันจะมีผลที่ดีคือ การขนส่ง logistic ใน AEC จะพัฒนาอีกมาก และจากาการที่ไทยอยู่ตรงกลางทำให้เราขายของได้มากขึ้นเพราะเราจะส่งของไปท่าเรือทางฝั่งซ้ายก็ได้ ทางฝั่งขวาก็ได้ ที่ดินในไทยบริเวณดังกล่าวก็น่าจะมีราคาสูงขึ้น และที่พม่ายังมี โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือโครงการ “ทวาย” (ศูนย์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่,ท่าเรือขนาดใหญ่ ที่ปัจจุบัน Italian-Thai Development PLC ได้รับสัมปทานในการก่อสร้างแล้ว) ที่เส้นทางสอดคล้องกับ East West Economic Corridor โดยทวายจะกลายเป็นทางออกสู่ทะเลจุดใหม่ที่สำคัญมากต่ออาเซียน เพราะในอดีตทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียจำเป็นต้องใช้ท่าเรือของสิงคโปร์เท่านั้น ขณะเดียวกันโปรเจกต์ทวายนี้ยังเป็นต้นทางรับสินค้าจากฝั่งมหาสมุทรอินเดียหรือสินค้าที่มาจากฝั่งยุโรปและตะวันออกกลาง โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน ก๊าซ ซึ่งจะถูกนำเข้าและแปรรูปในโรงงานปิโตรเคมีภายในพื้นที่โปรเจกต์ทวาย เพื่อส่งผ่านไทยเข้าไปยังประเทศกลุ่มอินโดจีนเช่น ลาว กัมพูชา และไปสิ้นสุดปลายทางยังท่าเรือดานังประเทศเวียดนาม และจะถูกส่งออกไปยังเอเชียตะวันออกอย่างญี่ปุ่นและจีน ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่เราควรจะเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ ที่สำคัญตอนนี้คือ ภาษาอังกฤษ อย่างน้อยๆเราก็จะได้สื่อสารทางธุรกิจได้ เพราะหากสื่อสารไม่ได้ เรื่องอื่นก็คงไม่ต้องทำอะไรต่อ และถ้าจะหาลูกค้าแค่ในไทยก็อาจไม่เพียงพอแล้วเพราะ ธุรกิจต่างชาติก็จะมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของเราแน่นอน เรื่อง AEC จึงถือเป็นเรื่องใหญ่ ที่ธุรกิจและคนไทยต้องปรับตัวและเตรียมพร้อมให้ดี และจากการประชุมนาฟต้า มีสินค้าเกษตร 80 ชนิด ปลอดภาษี โดยเริ่ม 1 ม.ค.2553 แต่ยังมีสินค้า 93 ชนิดที่ยังไม่ปลอดภาษี โดยปี 2558 จะให้ปลอดภาษีให้หมด มีการเคลื่อนย้ายได้ทั้งหมด 10 ประเทศ ถ้าเราไม่กฎหมายรองรับ จากกระแสกำลังเคลื่อนย้ายเป็นหนึ่งเดียวจึงต้องมีการทำแผนจากล่างขึ้นบนให้ได้ และอาจมีการบูรณาการการท่องเที่ยวจากอันดามันสู่อ่าวไทย ในสมาคมอาเซียนว่าด้วยเรื่องของธุรกิจ โดยภาคใต้จะได้รับผลกระทบอย่างมากเพราจะมีโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในแผนการสร้างอีกมาก ซึ่งเราจำเป็นต้องมีการวางแผนในแต่ละจังหวัด ที่ในการทำแผนในระดับจังหวัดต้องมีสภาองค์กรชุมชนเข้าไปเป็นกรรมการระดับจังหวัด ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการพัฒนาประเทศ จึงเกิดแผนการพัฒนาภาคใต้ ในการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า อ่างเก็บน้ำหรือเขื่อน เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.หัวไทร และอ่างเก็บน้ำ ที่เกาะพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยมีจุดศูนย์กลางที่ อ.ทุ่งสง และการสร้างท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล ไว้รองรับธุรกิจ
ส่วนการท่องเที่ยวเที่ยวในเขาหลัก อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวสูงอายุ จึงมีข้อตกลงที่ชายหาดจะไม่มีร่ม เจสกี กีฬาทางน้ำ จึงจะมีการจัดโซนนิ่ง โดยจะพยายามให้องถิ่นออกเทศบัญญัติ แต่โดยความจริงแล้วชาวบ้านสามารถวางกฎระเบียบเองได้ ถ้าพี่งกฎหมายจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ทางออกของชาวบ้านกับสมาคมอาเซียนเมื่อใดก็ตามที่ประชาคมอาเซียนไม่สามารถอยู่รอดได้ คือชาวบ้านทำสวนพ่อเฒ่า โดยปลูกในสิ่งที่กิน กินในสิ่งที่ปลูก ซึ่งในสวนจะมีทั้งตลาด โรงพยาบาลอยู่ในสวน และสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ โดยมีการท่องเที่ยวในสวนของชาวบ้าน นายสมพร ยอดระบำ การทำสวนพ่อเฒ่า โดยการนำแบบอย่างของปะหรน หมัดหลี เกษตรกรธาตุ 4 อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มาประยุกต์ใช้โดยการปลูกต้นไม้หลายชนิดในหลุมเดียวกัน การสร้างดินให้ดี น้ำดี อากาศดี จะทำให้สุขภาพดี และมีศีลธรรม 80 % อาหาร 20 % และสร้างวิธีคิกของคนด้วยให้มองโลกในแง่ดี
ในการขยายผลสวนพ่อเฒ่าจำเป็นต้องมีแกนนำในการให้ความรู้ถึงการทำสวนพ่อเฒ่าที่พึ่งตนเองได้ ถึงแม้จะมีเศรษฐกิจอาเซียนเข้ามาแต่เราก็สามารถอยู่ได้ ในอดีตการทำสวนพ่อเฒ่าจะมีป่าอยู่ขอบแปลง โดยป่าเป็นผู้ผลิต คนบริโภค จุลินทรีย์ย่อยสลาย ใช้หลักออมดิน ออมน้ำ ออมป่า โดยมีการปลูกโดยใช้ศาสตร์และศิลปะ มีทั้งไม้สร้างบ้าน พืชสมุนไพร พืชบนดินและใต้ดิน เป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนของเกษตรและผักที่ปลูกในสวนพ่อเฒ่าจะเป็นผักปลอดสาร สุขภาพก็จะดีด้วย จึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนสู่เยาวชนในโรงเรียน สุขภาพ แม่ธรณี แม่คงคา แม่โพสพ ดีจากสวนพ่อเฒ่า แม่ป่วยทำให้โลกป่วยด้วย การปลูกต้นไม้เป็นการลดโลกร้อนด้วย สวนพ่อเฒ่าเป็นวัฒนธรรม การเคารพดิน ดังคำกล่าวที่ว่า “ ความกตัญญู กตเวที เป็นคนดี” วัฒนธรรมบริโภคของคนเราเปลี่ยนไป กินอาหารขยะ ผักมีสารปนเปื้อน โดยคนเรานั้นจะกินอาหารที่เหมาะสมกับอากาศไม่เกิน 90 กิโลเมตร สิ่งที่ต้องจัดการเมื่อมีเศรษฐกิจเข้ามาในประเทศคือ การจัดการขยะ การเมืองต้องเป็นการเมืองภาคประชาชน ส่วนสินค้าเกษตรนั้นต้องเท่าทันถึงของแต่ละประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม ส่วนประกอบหลักของอาหารคือ มะขาม เราสามารถปลูกในสวนพ่อเฒ่าส่งขายได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 17,160.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 UnLock
18 มกราคม 2556 เวลา 08:30-21.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 14 เมษายน 2556 09:14:39
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 30 เมษายน 2556 17:34:15 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน

 • photo สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน
 • photo สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน
 • photo สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน
 • photo สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน
 • photo สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน
 • photo สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน
 • photo สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน
 • photo สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน
 • photo สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้นำชุมชนให้มีความตระหนักในการสร้างสวนพ่อเฒ่า

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้ตามแผน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู็้เพื่อสนับสนุนชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน  จำนวน  23  คน ประกอบด้วย - ผู้บริหารโครงการ  จำนวน  3  คน - เกษตรกรกลุ่มตนรักษ์ถิ่น จากชุมชน  บ้านทรายขาว อ.หัวไทร, ชุมชนบ้านตูล อ.ชะอวด ,ชุมชนบ้านสวนเลา ต.ทุ่งโพธิ์  อ.จุฬาภรณ์ และเกษตรกรในพื้นที่ บ้านทับเหรียง ต.ทุ่งคาโงก  อ.เมือง จ.พังงา
- ผู้แทนจากสภาพัฒนาการเมือง  จ.พังงา - ผู้แทนสมาคมนักธุรกิจ  การท่องเที่ยว จ.พังงา - นักการเมืองท้องถิ่น  จ.พังงา
ประเด็นเนื้อหา - แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง ปัญหาและการปรับตัว    ของชุมชนท่าดินแดง  ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา  หลังจากโดนสึนามิ  ถล่ม  ชุมชนร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชายเลน  และปรับวิธีการปลูกผัก เป็นผักไร้ดินดิน  ซึ่งทางหน่วยงานราชการเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนทุน - เสวนาแลกเปลี่ยน เรื่อง  เปิดประชาคมอาเชี่ยน เกษตรกรจะตั้งรับการอย่างไร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนในประเด็นต่าง  และได้ข้อเสนอแนะ  เพื่อที่จะนำไปปรับให้เหมาะกับสภาพแต่ละพื้นที่ต่อไป สรุปการเสวนา ดังนี้ คุณชำนาญ พึ่งถิ่น : ทำงานสภาองค์กรชุมชนเป็นการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐ (สภาพัฒนาการเมือง) เป็นการทำงานกับหลายๆ หน่วยงาน โดยมีความเชื่อว่าใครมี ดิน น้ำ ต้นไม้ จะไม่จน และทำงานที่มหาวิทยาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
เปิดประชาคมอาเซียนปี 2558 จะตั้งรับพันพรือ ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of South East Asia) เมื่อเดือน ก.ค.2504 เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดำเนินการไปได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟื้นฟูสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างสองประเทศ จึงได้มีการแสวงหาหนทางความร่วมมือกันอีกครั้ง แต่หากท่านหมายถึง “AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” >>ไปที่ thai-aec.com<<  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ส.ค.2510 หลังจากการลงนามในปฎิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Declaration of ASEAN Concord) หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration)โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซึ่งผู้แทนทั้ง 5 ประเทศที่ร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ ประกอบด้วย 1.นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย 2.ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย 3.นายนาซิโซ รามอส รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ 4.นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ 5.พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จากประเทศไทย หลังจากจัดตั้ง ประชาคมอาเซียนเมื่อ 8 ส.ค.2510 แล้ว อาเซียนได้เปิดรับสมาชิกใหม่จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติมเป็นระยะ ตามลำดับได้แก่ -บรูไนดารุสซาลาม เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 8 มกราคม 2527 -สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 28 กรกฏาคม 2538 -สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 23 กรกฎาคม 2540 -สหภาพพม่า เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 23 กรกฏาคม 2540 -ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 30 เมษายน 2542 วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ทำให้อาเซียนได้หันมามุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น วัตถุประสงค์หลักที่กำหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) มี 7 ประการ ดังนี้ 1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม 2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร 4. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย 5. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสาร และปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิต 6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 7. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 ประชาคมย่อย ซึ่งเปรียบเสมือนสามเสาหลักซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ได้แก่ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

กำไล สมรักษ์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
13 มกราคม 2556 เวลา 09-16.00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 14 มกราคม 2556 14:48:55
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 14 มกราคม 2556 14:51:06 น.

ชื่อกิจกรรม : เวทีเรียนรู้ที่สวนท่านขุนเจริญ ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง

 • photo เวทีเรียนรู้ที่สวนท่านขุนเจริญ ต.ท่าพญา อ.ปากพนังเวทีเรียนรู้ที่สวนท่านขุนเจริญ ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง
 • photo เวทีเรียนรู้ที่สวนท่านขุนเจริญ ต.ท่าพญา อ.ปากพนังเวทีเรียนรู้ที่สวนท่านขุนเจริญ ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง
 • photo เวทีเรียนรู้ที่สวนท่านขุนเจริญ ต.ท่าพญา อ.ปากพนังเวทีเรียนรู้ที่สวนท่านขุนเจริญ ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง
 • photo เวทีเรียนรู้ที่สวนท่านขุนเจริญ ต.ท่าพญา อ.ปากพนังเวทีเรียนรู้ที่สวนท่านขุนเจริญ ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง
 • photo เวทีเรียนรู้ที่สวนท่านขุนเจริญ ต.ท่าพญา อ.ปากพนังเวทีเรียนรู้ที่สวนท่านขุนเจริญ ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง
 • photo เวทีเรียนรู้ที่สวนท่านขุนเจริญ ต.ท่าพญา อ.ปากพนังเวทีเรียนรู้ที่สวนท่านขุนเจริญ ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามโครงการการจัดเวทีเรียนรู้สวนพ่อเฒ่า

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ร่วมศึกษาดูงานสวนแก้วมังกรผสมผสาน 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ศึกษาดูงานสวนท่านขุนเจริญ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชาชนบ้านเกาะเพชร มาร่วมเรียนรู้ สวนแก้วมังกรผสมผสาน รวม ๑๓ คน เจ้าของสวน ๓ คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เกิดเวทีเรียนรู้ ๒ พื้นที่ แลกเปลี่ยนความรู้กันเพื่อนำไปปฏิบัติการปรับพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ ได้ร่วมเป็นเครือข่ายการทำ "สวนพ่อเฒ่า" กันและกัน ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มาเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มากกว่านี้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

13 มกราคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 14 เมษายน 2556 09:07:16
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 30 เมษายน 2556 16:59:23 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน

 • photo สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน
 • photo สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน
 • photo สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน
 • photo สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน
 • photo สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน
 • photo สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน
 • photo สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน
 • photo สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน
 • photo สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรีนรู้สวนพ่เฒ่า

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้ตามแผนที่วางไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สวนพ่อเฒ่า

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วม  จำนวน  15  คน  ประกอบด้วย 1. ผู้บริหารโครงการ  2  คน 2. ผู้ติดตามโครงการของสสส. 1  คน 3. สมาชิกโครงการในพื้นที่ บ้านเนินหนองหงษ์  จำนวน 12 คน สถานที่     สวนท่านขุนเจริญ  ที่ตำบลท่าพระยา  อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ ( โครงการบ่อร้าง  สร้างสุข) ประเด็นเนื้อหา  ในการแลกเปลี่ยน - พัฒนาการ  ของประเทศไทย ที่จะนำไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน  การเตรียมพร้อมของเกษตรกร ที่เข้าสู่เศรษฐกิจอาเชี่ยน ทำกันแล้วหรือยัง  และควรเตรียมพร้อมอย่างไร - เทคนิคการพัฒนาพื้นที่นากุ้งร้าง มาทำการเกษตรต้องทำอย่างไรบ้าง? - ลงพื้นที่  ดูระบบเกษตรในสวนท่านขุนเจริญ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจ อย่างน้อย  2  เรื่อง คือ
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน  คือ อะไร  การเปิดประชาคมอาเซี่ยน  ใครได้ใครเสีย  และเกษตรกรควรเตรียมตัวรับมือกับ ประชาคมดังกล่าวอย่างไรบ้าง  ( เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับทราบจากหน่วยรัฐ  เฉพาะด้านเดียว คือดี )
 • ได้ทราบแนวคิด  เทคนิค  และขั้นตอนการปรับพื้นที่นากุ้งร้าง  มาทำการเกษตรของ คุณประเคียง  ขุนเจริญ
    แนวทางที่จะดำเนินการต่อไป คือ เกษตรกรจะได้นำความคิด  ไปพัฒนาและปรับปรุงในสวนของตนเอง  ต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้นำความรู้จากการแลกเปลี่ยนมาพัฒนาต่อ ทำเป็นรายงานกิจกรรมส่ง สสส

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,921.00 0.00 0.00 0.00 4,921.00 UnLock
7 มกราคม 2556 เวลา 12:00-15.00 น. น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 7 มกราคม 2556 15:03:07
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 7 มกราคม 2556 15:21:18 น.

ชื่อกิจกรรม : แนะนำการบันทึกรายงานในเวปคนใต้สร้างสุขและติดตามการดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการบันทึกรายงานการจัดกิจกรรมในโครงการลงเวปคนใต้สร้างสุขได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถบันทึกรายงานการจัดกิจกรรมได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แนะนำการบันทึกรายงานในเวปคนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกงานในเวปคนใต้สร้างสุข พูดคุยทบทวนการดำเนินงานและวางแผนติดตามในพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถบันทึกรายงานในเวปคนใต้สร้างสุขได้ ได้ร่วมวางแผนการติดตามงานในพื้นที่ โดยเลือกไปดูในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายของโครงการเขตอำเภอจุฬาภรณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามโครงการต่อไปให้ได้ผลลัพธ์ตามสัญญาของโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

พี่เลี้ยงยังไม่พบทีมงานทั้งหมด แก้ไขโดยนัดทั้งทีมงานและกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการไปพร้อมกันในพื้นที่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ ใช้พื้นที่ของอำเภอจุฬาภรณ์

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

บันทึกรายงานให้เป็นปัจจุบัน ทันเวลา และลงปฏิทินโครงการให้ครบตลอดโครงการ

7 มกราคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 30 เมษายน 2556 15:24:07
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 30 เมษายน 2556 16:56:59 น.

ชื่อกิจกรรม : แนะนำการบันทึกรายงานในเวปคนใต้สร้างสุขและติดตามการดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสอนการลงข้อมูล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทดลองทำรายงานในเวป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แนะนำการบันทึกรายงานในเวปคนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ได้ฝึกทำการบันทึกในเวป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สามารถบันทึกได้บางส่วน ยังไม่ชำนาญ ต้องเพิ่มเติมอีกครั้ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้ฝึกบันทึกรายงานในคนใต้สร้างสุข

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 850.00 0.00 0.00 0.00 850.00 UnLock
25 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00-14.00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2555 15:32:23
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 16 ธันวาคม 2555 18:12:30 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานรายงวด

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปรึกษาการดำเนินงานและวางแผนงานต่อเนื่อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผููููููููั้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานสามารถดำเนินงานต่อเนื่องได้ ขอรายงานงวด 1 ช้ากว่ากำหนด 2 เดือน เนื่องจากพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำชุมชน คณะกรรมการใช้เวลาในการสร้างสัมพันธภาพใหม่ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ดีและรายงานงวดที่ 1 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอการดำเนินงาน พี่เลี้ยงติดตามการดำเนินงานรายงวด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอการดำเนินงาน พี่เลี้ยงติดตามการดำเนินงานรายงวด พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาการดำเนินงานในโครงการและการจัดทำรายงานผ่านเวปคนใต้สร้างสุข

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

การดำเนินงานในงวดที่ ๑ ดำเนินงานได้ตามแผน ในงวดที่ ๒ ล่าช้าเล็กน้อยเนื่องจากพบอุปสรรคคือ การเปลี่ยนผู้นำในพื้นที่ ต้องสร้างสัมพันธภาพและร่วมออกแบบการดำเนินงานใหม่ แต่ก็สามารถทำได้ พี่เลี้ยงได้ร่วมวางแผนการทำงานต่อเนื่อง การพัฒนางานให้ดีขึ้น และสอนการทำรายงานงวดพร้อมกับสอนการลงเวปคนใต้สร้างสุข

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

จัดกิจกรรมต่อไปได้ตามปกติ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ขอส่งรายงานงวดที่ ๒ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้พื้นที่มีการสรุปบทเรียนการดำเนินงานเพื่อมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

25 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08:30-21.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 30 เมษายน 2556 15:20:29
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 30 เมษายน 2556 16:56:08 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานรายงวด

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนการทำงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้มาวางแผนการทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามการดำเนินงานรายงวด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ได้วางแผนการทำงานต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้แผนงานดำเนินงานต่อเนื่อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ติดตามผลในพื้นที่สวนพ่อเฒ่าตามโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00 UnLock
2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09:00-12'00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 30 เมษายน 2556 15:16:32
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 30 เมษายน 2556 16:55:01 น.

ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมประชุมกับ สสส.

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมกับ สสส

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมกับ สสส

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมกับ สสส

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมกับ สสส

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เรียนรู้การทำรายงานระบบใหม่ใช้ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น กำหนดแนวทาง วางแผนงาน เข้าใจเบื้องต้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การดำเนินงาน การเขียนรายงาน การบันทึกข้อมูลในเวป ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีใหญ่ของภาคใต้

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 UnLock
18 ตุลาคม 2555 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 14 เมษายน 2556 10:26:39
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 14 เมษายน 2556 10:29:12 น.

ชื่อกิจกรรม : 13. สนับสนุนกิจกรรมแปลงต้นแบบ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างสวนพ่อเฒ่าให้เป็นสวนต้นแบบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สนับสนุน แปลงต้นแบบ นำร่อง  ในพื้นที่บ้านเนินหนองหงส์  เทศบาลตำบลเกาะเพชร อ.หัวไทรจำนวน 3 แปลง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. สนับสนุนกิจกรรมแปลงต้นแบบ 
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดซื้อหา  กิ่งพันส้มโอทองดี  จากชุมชนบ้านแสงวิมาน  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  จำนวน  50 กิ่ง เพื่อสนับสนุน แปลงต้นแบบ นำร่อง  ในพื้นที่บ้านเนินหนองหงส์  เทศบาลตำบลเกาะเพชร อ.หัวไทรจำนวน 3 แปลง คือ
1. นายคะนึง    สะอาด 2. นายสวัสดิ์    สมมุ่ง 3. นายอนงค์    ขุนบุญจันทร์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้นำในชุมชน(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่ง)  ได้ถือวิสาสะ  หยิบเอากิ่งพันธุ์ส้มโอที่ทางโครงการนำไปวางไว้ที่บ้านสมาชิก  เพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับแปลงต้นแบบ  เอาไปเป็นของตนเอง  พร้อมด้วยให้ลูกบ้านบางส่วนด้วย หาเสียงเลือกตั้งใหม่       ทำให้แปลงต้นแบบที่ได้สรรหาไว้  ได้ไปคนละ  5  ต้น
    และจากผลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้  ทำให้โครงการต้องยุติ  การสนับสนุนแปลงต้นแบบในพื้นที่อื่นๆด้วย  เพราะว่า เป็นฤดูกาลเลือกตั้ง  ทั้ง  เลือกผู้ใหญ่บ้าน  เลือกสมาชิก อบต. และเลือก  สจ.
  ดังนั้น  แปลงต้นแบบที่ตั้งเป้าไว้  จำนวน  10  แปลง  ที่เกิดจากโครงการจริงๆไม่มี  เพราะเราทำกระบวนการไม่ครบ  และไม่สนับสนุนต่อ  แต่แปลงดังกล่าว  สามารถเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้กับ เกษตรกรายอื่นๆได้ ทั้ง  10  แปลงที่สรรหาไว้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 3,500.00 0.00 0.00 4,100.00 UnLock
29 มิถุนายน 2555 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 30 เมษายน 2556 16:04:06
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 30 เมษายน 2556 16:05:07 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำรายงางวดที่ ๑

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปรายงานส่ง สสส

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทำรายงาน สสส

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทำรายงาน สสส

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทำรายงาน สสส

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทำรายงานส่งสสส

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 UnLock
9 มิถุนายน 2555 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 14 เมษายน 2556 10:19:36
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 30 เมษายน 2556 15:06:44 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสรรหาสวนต้นแบบ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างสวนพ่อเฒ่าให้เป็นสวนต้นแบบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ลงพื้นที่ได้ตามแผน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ลงพื้นที่บ้านต้นแบบเพื่อฟื้นฟสวนพ่อเฒ่า

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่  สรรหา  ที่บ้านลาไม  ต.วังอ่าง  อ.ชะอวด  จำนวน  3  คน และสรุปข้อมูลพื้นที่ทั้งหมด ๓ ครั้ง ที่วังอ่าง ราไม เกาะเพชร ในวันที่ ๒ ๙ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการสรรหาพบว่า  มีสวนดังต่อไปนี้  ที่สามารถหรือน่าจะพัฒนาไปสู่  สวนต้นแบบได้  คือ 1. สวนของนายคะนึง  สะอาด
2. สวนของนายสวัสดิ์  สมมุ่ง 3. สวนของนายอนงค์  ขุนบุญจันทร์
                ซึ่งทั้ง  3  แปลง  อยู่ในพื้นที่บ้านเนินหนองหงส์  เทศบาลตำบลเกาะเพชร  อ.หัวไทรสามารถพัฒนาให้เป็นสวนพ่อเฒ่าได้
4. สวนของนายประเสริฐ  เพชรคงทอง
5. สวนของนายประชา    ศรีวงศ์แวว 6. สวนของนายสุธรรม  คงสุก         ทั้ง  3  แปลง  อยู่ในพื้นที่ ต.วังอ่าง  อ.ชะอวด 7. สวนของนายสมพร  ยอดระบำ อยู่ในพื้นที่  ต.ทุ่งโพธิ์  อ.จุฬาภรณ์
8. สวนของนายเล็ก  เอียดแก้ว อยู่ในพื้นที่ ต.ทรายขาว  อ.หัวไทร
9. สวนของนายไพโรจน์  ชูวงศกร
10. สวนของนางหนูพับ  เพชรบูรณ์ อยู่ในพื้นที่ ต.เชียรเขา  อ.เฉลิมพระเกียรติ
แนวทางต่อไป  คือ
สนับสนุน  กิจกรรมพัฒนาให้เป็นแปลงต้นแบบต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 UnLock
2 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 14 เมษายน 2556 10:15:37
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 14 เมษายน 2556 10:18:24 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุม สรรหา คัดเลือก สวนพ่อเฒ่าต้นแบบ ของชุมชน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างสวนพ่อเฒ่าให้เป็นสวนต้นแบบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ลงพื้นที่ปฏิบัติได้ตามแผน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุม สรรหา คัดเลือก  สวนพ่อเฒ่าต้นแบบ  ของชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วม จำนวน 4  ท่าน คือ ผู้บริหาร  โครงการ 3  ท่านและแกนนำ  1  ท่าน สถานที่     สวนลุงสมพร  ยอดระบำ  บ้านสวนเลา  ต.ทุ่งโพธิ์
อ.จุฬาภรณ์  จ.นครศรีฯ ประเด็นเนื้อหา   สวนของเกษตรกร  ในพื้นที่โครงการ ที่มีแนวเป็นสวนพ่อเฒ่า  และหรือสวนที่สามารถพัฒนาให้เป็นสวนพ่อเฒ่าต้นแบบได้นั้น  มีสวนของใครบ้าง  และทาง  คนทำงานทั้ง 3  คน ลงไปสรรหาดู  โดยมีกรอบว่า
1. ต้องเป็นสวนที่เจ้าของแปลง  มีแนวคิดแบบสวนพ่อเฒ่าอยู่แล้ว 2. ลักษณะของสวนต้องมีความหลาย
3. เจ้าของแปลงมีความพร้อมที่จะพัฒนา  เพียงขาดเหลือบางส่วนที่โครงการสามารถสนับสนุนได้

ผู้บริหารโครงการ  ลงพื้นที่สรรหาสวนพ่อเฒ่า  พื้นที่บ้านเนินหนองหงส์  เทศบาลตำบลเกาะเพชร อ.หัวไทร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการสรรหาพบว่า  มีสวนดังต่อไปนี้  ที่สามารถหรือน่าจะพัฒนาไปสู่  สวนต้นแบบได้  คือ 1. สวนของนายคะนึง  สะอาด
2. สวนของนายสวัสดิ์  สมมุ่ง 3. สวนของนายอนงค์  ขุนบุญจันทร์
                ซึ่งทั้ง  3  แปลง  อยู่ในพื้นที่บ้านเนินหนองหงส์  เทศบาลตำบลเกาะเพชร  อ.หัวไทรสามารถพัฒนาให้เป็นสวนพ่อเฒ่าได้
4. สวนของนายประเสริฐ  เพชรคงทอง
5. สวนของนายประชา    ศรีวงศ์แวว 6. สวนของนายสุธรรม  คงสุก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
23 พฤษภาคม 2555 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 14 เมษายน 2556 09:54:39
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 30 เมษายน 2556 16:09:17 น.

ชื่อกิจกรรม : 8. จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เรื่อง สวนพ่อเฒ่า กับการพึ่งตนเอง

 • photo จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เรื่อง สวนพ่อเฒ่า กับการพึ่งตนเองจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เรื่อง สวนพ่อเฒ่า กับการพึ่งตนเอง
 • photo จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เรื่อง สวนพ่อเฒ่า กับการพึ่งตนเองจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เรื่อง สวนพ่อเฒ่า กับการพึ่งตนเอง
 • photo จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เรื่อง สวนพ่อเฒ่า กับการพึ่งตนเองจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เรื่อง สวนพ่อเฒ่า กับการพึ่งตนเอง
 • photo จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เรื่อง สวนพ่อเฒ่า กับการพึ่งตนเองจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เรื่อง สวนพ่อเฒ่า กับการพึ่งตนเอง
 • photo จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เรื่อง สวนพ่อเฒ่า กับการพึ่งตนเองจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เรื่อง สวนพ่อเฒ่า กับการพึ่งตนเอง
 • photo จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เรื่อง สวนพ่อเฒ่า กับการพึ่งตนเองจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เรื่อง สวนพ่อเฒ่า กับการพึ่งตนเอง
 • photo จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เรื่อง สวนพ่อเฒ่า กับการพึ่งตนเองจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เรื่อง สวนพ่อเฒ่า กับการพึ่งตนเอง
 • photo จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เรื่อง สวนพ่อเฒ่า กับการพึ่งตนเองจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เรื่อง สวนพ่อเฒ่า กับการพึ่งตนเอง
 • photo จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เรื่อง สวนพ่อเฒ่า กับการพึ่งตนเองจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เรื่อง สวนพ่อเฒ่า กับการพึ่งตนเอง

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างสวนพ่อเฒ่าให้เป็นสวนต้นแบบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เรื่อง สวนพ่อเฒ่า  กับการพึ่งตนเอง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เรื่อง สวนพ่อเฒ่า  กับการพึ่งตนเอง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวน  30  คน  ประกอบด้วย 1. ผู้บริหารโครงการ  3 คน 2. นักวิชาการจาก ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช และนักวิชาการโครงการ จำนวน  5 คน 3. ผู้ติดตามโครงการ สสส.  1  คน 4. เกษตรกรผู้ที่ทำสวนพ่อเฒ่า ที่ประสบความสำเร็จ  ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ อ.ตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน  5 คน แกนนำเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายโครงการ จำนวน  17  คน สถานที่
      สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย  ต. ทะเลน้อย อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง ประเด็นเนื้อหา - ที่มาและแนวคิดสวนพ่อเฒ่า - ปัญหาและการปรับตัว  การสร้างสวนพ่อเฒ่า ของผู้ที่ประสบความสำเร็จ - รูปแบบสวนพ่อเฒ่าในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง - เทคนิคการสร้างสวนพ่อเฒ่าให้ประสบความสำเร็จ - เศรษฐกิจ ครอบครัวและเทคนิคการสร้างรายได้จากสวนพ่อเฒ่า ความสุขทีได้รับจากการทำสวนพ่อเฒ่า

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ได้ชุดองค์ความรู้  สวนพ่อเฒ่า  ในแง่มุมต่างๆ
 • ผู้เข้าร่วม  ได้เกิดการเรียนรู้  เรื่องสวนพ่อเฒ่า  และเกิดความตั้งใจที่จะกลับไปทำสวนดังกล่าว  ให้ประสบความสำเร็จ
 • ได้แง่คิดและมุมมอง  “ ความมั่นคงทางอาหาร  อยู่ที่บ้านของเรา  ไม่ใช่  บิ๊กซี  โลตัส  หรือเซ่เว่น ”  ทุกคนมีความเห็นว่า  สิ่งที่ควรรักษาและปกป้องคือ  พื้นที่การเกษตร  ไม่ใช่พื้นอุตสาหกรรม ดังที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ภาคกลางที่ผ่านมา สรุปเนื้อหาชุดองค์ความรู้ ที่ได้       กระบวนการกิจกรรม
 • พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยตามอัธยาศัย
 • ระดมสมองกลุ่มใหญ่
 • ระดมสมองกลุ่มย่อย
 • นำเสนอผลกลุ่มย่อย
 • ระดมสมองเติมเติมกลุ่มใหญ่
 • กระตุ้น เติมเต็มข้อมูล โดยวิทยากรกระบวนการ
 • สร้างความรู้สึกร่วมด้วยดนตรีพื้นบ้าน  ศิลปินพื้นบ้าน

ช่วงเช้า วันที่ ๑ ระดมสมองกลุ่มใหญ่ ๑.ที่มาและความหมายของสวนพ่อเฒ่า -มีพรรณไม้ที่หลากหลาย -เป็นสวนสมรม -เป็นเศรษฐกิจพอเพียง -เป็นปัจจัยสี่ -พึ่งตนเองได้ “ อัตตาหิ อัตโนนาโถ : ตนนั้นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน” ๒.องค์ประกอบของสวนพ่อเฒ่าในอดีต ในความทรงจำ - มีความขยัน - มีศักดิ์ศรี เป็นสัมมาอาชีพ ไม่ยอมเมื่อถูกบุกรุก ถูกรังแกจากสิ่งที่ไม่ถูกต้อง “ ด้นแหละพ่อเฒ่าเรา ” - มีไม้ผลที่หลากหลาย - มีไม้/พืชให้พลังงาน ทำฟืนทำถ่าน ( ต้นกลาย ) - มีพืชมงคล ใช้ประกอบพิธีกรรม เช่นไม้ขวัญข้าวใช้ประกอบพีธีการทำขวัญข้าว - มีพืชผักสวนครัวและพืชผักสมุนไพร
- มีไม้ใช้สอยผลิตของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ไม้ไผ่  ต้นหวาย  ต้นคล้า ต้นคุ้ม เถาวัลย์
- มีพิธีกรรม ทำขวัญข้าว  ไหว้เจ้าที่/เจ้าสวน/เจ้าป่า/รุกขเทวดา
- บำรุงศาสนา  เช่น หุงข้าวใหม่ไปวัด  พาสารข้าวใหม่ไปวัด  ดับหมับผลไม้ไปวัด - ประเพณี การเคารพรักนับถือ เช่น พาสารเข้าใหม่ไปให้คนเฒ่าคนแก่ - มีการปลูกข้าว  ทำนาข้าว  ทำข้าวไร่ - มีสัตว์เลี้ยง วัว ควาย ม้า หมู เป็ด ไก่ หมา แมว - มีเพื่อนเล่นรุ่นราวคราวเดียวกัน จากญาติพี่น้อง
- มีการละเล่นพื้นบ้าน ยิงลูกบ้า  หมากขุม  ขวิดโหยง  เกหยบ - มีขนมพื้นบ้าน( ครัวแม่เฒ่า ) เหนียวห่อกล้วย  ต้มใบพ้อ ปัดยอดพร้าว  เหนียวหลาม  หนมหัวมันหน้าทิ  หนมเหนียวหน้าทิ  บวชกล้วย  กล้วยตาก  แป้งข้าวหมาก
- มีของเล่นจากภูมิปัญญา จากสิ่งของวัสดุในสวน  ปี่ซัง  รินลมใบโหนด  บอกฉับโพ้งไม้ไผ่ - ภูมิปัญญา เช่น น้ำส้มกล้วย/โหนด/พร้าว  การจักสานของใช้ในครัวเรือนเจย แซง ด้ง ตรองกะทิ , ของใช้ในอาชีพ แทงแซกหวาย  ควั้นเชื่อกด้วยเถาวัลย์  ไซดักปลา ข้องดักปลา ซ้อนดักปลา ลันจมไหล  การถนอมอาหาร ตากแห้ง หมักดอง  ปิ้งยาง - การช่วยเหลือแรงงาน เช่น วิดหนองจับปลา นาวานไถ่นา หนำข้าว  ถอนกล้า ดำกล้า เก็บข้าว หาบข้าว
เข็นหนวน นวดข้าว หามเรินยกเริน
- มีศิลปะท้องถิ่น ดูได้จากเหล็กขูด  ด้ามมีด/พร้า/ขวาน
- มีศิลปินพื้นบ้าน  ได้ฟังกลอนหนัง กลอนเพลงบอก กลอนโนราห์  กลอนยศกิจ - มีแหล่งน้ำใช้  บ่อน้ำปลา
- การถ่ายทอดความรู้ / ภูมิปัญญา ด้วยการทำให้ดู  ทำรวมกัน อยู่ให้เห็นแก่ลูกหลาน - การแบ่งปันผลผลิตให้กับผู้ที่ด้อยกว่า  (คนมาช่วยงาน) - จำหน่ายขายเป็นรายได้ ๓.สถานการณ์ - ไม่มีห้องข้าว (ฉางข้าว) - สวนพ่อเฒ่าลดจำนวนพื้นที่ลง จำนวนแปลงลง และถูกแปรสภาพ - เกษตรกรสวนพ่อเฒ่ามีความรู้ มีองค์ความรู้ แต่ขาดการบันทึก จัดเก็บอย่างเป็นระบบ - วิถีชีวิตเปลี่ยน เช่น การแยกเป็นครอบครัวเดียวสู่ตัวเมือง  หน้าที่ภาระการงาน เด็กเข้าสู่ระบบการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาในระบบ - สุขภาพแย่ลง - การปลูกฝังความคิดแก่ลูกหลาน “...ให้ได้เป็นเจ้าคนนายคน...” ๔.แนวทาง ทางรอดสวนพ่อเฒ่าในอนาคต - ปลูกฝังจิตสำนึก - เกษตรกรสวนพ่อเฒ่า “ทำให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นได้สัมผัส” - เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัวเรือน พืชผักสวนครัว สมุนไพร จัดการแหล่งน้ำ แลกเปลี่ยนผลผลิต แบ่งกลุ่มย่อยช่วงบ่ายโดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม       สวนพ่อเฒ่าดี / มีคุณค่า อย่างไร? -ไม่ต้องไป รพ. เพราะสุขภาพดี : สุขภาวะกาย -ประหยัดรายจ่าย/ลดรายจ่าย ทำปุ๋ยหมักน้ำแห้ง  มีพืชผักกิน : สุขภาวะจิตใจ -เพิ่มรายได้ : สุขภาวะจิตใจ -อยากกินไหร่ได้กิน : สุขภาวะกาย -ได้สั่งสอนสร้างจิตสำนึกแก่เด็กเยาวชนลูกหลาน : สุขภาวะปัญญา  สุขภาวะจิตใจ สุขภาวะสังคม -ได้เกิดการแบ่งปัน : สุขภาวะสังคม -ทำให้ระบบนิเวศดี  ดินดี อากาศดี  ธรรมชาติจัดการกันเองได้ : สุขภาวะสิ่งแวดล้อม -ได้ออกกำลังกาย : สุขภาวะกาย -ได้อยู่กับธรรมชาติ : สุขภาวะสิ่งแวดล้อม  สุขภาวะกาย  สุขภาวะจิตใจ
-ได้อยู่กับลูกหลานได้ดูแลลูกหลาน: สุขภาวะสังคม  สุขภาวะจิตใจ -ได้ช่วยเหลือกัน ลงแรงกัน: สุขภาวะสังคม
ปัญหา อุปสรรค์การทำสวนพ่อเฒ่า และการขับเคลื่อนสวนพ่อเฒ่า -ขาดการสืบทอดปลุกฝังให้ลูกหลาน -ภาระหน้าที่การงานของลูกหลาน -ขาดแรงงาน -กระบวนการศึกษาของภาครัฐ นโยบายรัฐ  ส่งเสริมพืชเชิงเดียว
- สื่อการตลาดของกลุ่มทุนธุรกิจด้านอาหาร  ร้านสะดวกซื้อ ห้างต่างชาติ
-ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง -ขาดความมั่นคงทางอารมณ์ของเกษตรกรสวนพ่อเฒ่า -ดินฟ้าอากาศ -เศรษฐกิจนิยม เงินนิยม -ขาดความรู้ -ติดวิถีคิด สิ่งที่ยืนหยัดทำสวนพ่อเฒ่า ณ ปัจจุบัน - ความทรงจำความสุขในวัยเด็ก - “ในน้ำมีปลาในนามีข้าว” - ความสุขที่เห็นลูกหลานได้มาสัมผัสกับสวนพ่อเฒ่า - มีเพื่อนแนวเดียวกัน มีเพื่อนแนวเดียวกัน เป็นเครือข่าย - เป็นรูปธรรม เป็นพลังของชุมชน สร้างอำนาจต่อรองกับสิ่งที่ถูกกระทำจากภาครัฐ แนวทางทางรอดของสวนพ่อเฒ่า ๑.ปรับตัว - การบริหารจัดการ น้ำ  นำซากพืชชนิดหนึ่งไปเป็นปุ๋ยของพืชชนิดอื่น - บริหารจัดการคน ติดอาวุธทางความคิด จุดประกายความคิด - จัดเข้าระบบการศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น ๒.จัดการระดับครอบครัวเกษตรกรสวนพ่อเฒ่า -สื่อสารกับภรรยา / สามีให้รู้เรื่อง เข้าใจ - ทำให้ลูกเห็น ชวนลูกทำกิจกรรมด้วย - ทำบันทึกการให้ - สร้างเงื่อนไขการให้ (ให้กับคนที่ควรให้  ให้ตามกาละ ตามโอกาส ) - ตั้งป้ายจุด /ศูนย์เรียนรู้สวนพ่อเฒ่า - แปรรูปผลผลิต - จัดท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศ เชิงอนุรักษ์ ๓.จัดการระดับชุมชน -ผลักดันจุด// ศูนย์เรียนรู้สวนพ่อเฒ่าให้คณะกรรมการหมู่บ้านตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯรับรอง -ผู้นำทางการต้องทำเป็นตัวอย่าง -จัดทำทะเบียนครอบครัวเกษตรกรสวนพ่อเฒ่า - ตลาดในชุมชน - จัดทำแผนระดับหมู่บ้าน ตำบลและผลักดันเข้าสู่กลไกพัฒนา ๔.จัดการระดับเครือข่าย -ประชุมสัญจรเชิงปฏิบัติการเกษตรกรสวนพ่อเฒ่า -มีวาระการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ถ่ายทอดความรู้ -จัดให้มีตลาดนัดสีเขียวระดับจังหวัด ๕.จัดการผลักดันเข้าสู่กลไกรัฐ/ท้องถิ่นภายในจังหวัด - ราชการ ผลักดันสู่วาระนครเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด - ท้องถิ่น : ให้ความสำคัญกับผู้สมัครเลือกตั้งที่มีแนวคิดแนวปฏิบัติเรื่องสวนพ่อเฒ่า ๖.จัดการผลักดันสู่กลไกระดับประเทศ - ให้จัดตั้งกรมสวนพ่อเฒ่า โดยมีกระทรวงหลักและเกี่ยวข้องดังนี้ ก.กลาโหม ก.พม. ก.ศษ. ก.สธ. องค์ประกอบของสวนพ่อเฒ่า ณ ปัจจุบัน ๑.ประเภทต้นไม้และพันธุ์พืช -ไม้ใช้สอย ได้แก่ ต้นเทียม ต้นยางนา ต้นไผ่ ต้นมะพร้าว กระจูด หวาย
-พืชสมุนไพร ได้แก่ บอระเพ็ด กะวาน จันเทศ  กานพลู -ไม้ผล ได้แก่ มะพร้าว มะม่วง มะนาว มะกอก มะละกอ กล้วย อ้อย -พืชใต้ดินกินหัว ได้แก่ ขิง ข่า เผือก  มัน กระชาย ขมิ้น
-พืชกินใบ ได้แก่ ผักหวาน ตำลึง ลำเพ็ง บัวบก ย่านาง
-พืชกันลม ได้แก่ ต้นไผ่  ไม้ยืนต้นพื้นถิ่น

วิธีทำสวนพ่อเฒ่า - ขยัน - หมั่นสังเกต ด้วยประสารทสัมผัสทั้ง 6 ในการตรวจ ดิน ฟ้า อากาศ  การเจริญเติบโตของพืช ของสัตว์ -ไม่ใช่สารเคมี กำจัดวัชพืช แมลงศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี -ใช้ธรรมชาติจัดการตนเอง ไส้เดือน แมลงดี การย่อยสลายของซากพืช -ปลูกพืชเป็นชั้นๆ -มีแหล่งน้ำ  น้ำซับจากต้นไม้ -บริหารจัดการ แนวทางขับเคลื่อนสวนพ่อเฒ่าสู่ลูกหลานคนรุ่นหลัง ๑.ทำให้เห็นทำให้ชัดด้วยการจัดตั้งติดป้ายเป็นแหล่งเรียนรู้ จุดเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ - มีคนเล่าเรื่อง สื่อสาร ถ่ายทอด - ความหมายของคำว่าสวนพ่อเฒ่า - มีความรู้เรื่องสวนพ่อเฒ่า - มีภูมิปัญญา - มีรูปธรรม - มีทักษะ เทคนิคการถ่ายทอด - มีแปลง มีพื้นที่ปฏิบัติ ลงมือทำ ลงมือเรียนรู้ได้ ๒.ทำกลุ่มกิจกรรมเด็กและเยาวชน ในฐานของสถานะภาพทางสังคมในหมู่บ้านในชุมชน ๓.เชื่อมกับ กม.สถานศึกษา และโรงเรียน ๔.เชื่อมกับวัด มัสยึด ๕.เชื่อมกับโฆษกชุมชน ๖.คำขวัญ / วิสัยทัศน์ / เป้าหมาย /
“ ความมั่นคงทางอาหารอยู่ที่สวนพ่อเฒ่า” “ จากสวนพ่อเฒ่าสู่ครัวแม่เฒ่า” “ความมั่งคงทางอาหารอยู่ที่บ้านของเรา” (ไม่ใช่อยู่ที่ เซเว็น โลตัส บิคซี) ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ๑.สถานที่ - ห้องประชุม เหมาะสมมีขนาดพอดีกับจำนวนผู้เข้าร่วม , มีพื้นที่กิจกรรมกลุ่มย่อย - ที่พัก สะดวกดีระหว่างห้องประชุม ห้องอาหารและที่พัก
๒.อาหาร
- รสชาติถูกปาก สะอาด - เพียงพอ ๓.ระยะเวลา - เหมาะสม ๒ วัน ๑ คืน
๔.รูปแบบกระบวนการดำเนินกิจกรรม - ได้พบเพื่อน พบเครือข่าย ( มีความสุข ได้กำลังใจ ได้พลังใจ ) - ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนตามอัธยาศัย  ตามประประเด็นร่วม - ได้ร่วมครุ่นคิด ทบทวน เรื่องราว ประสบการณ์ ๕.เนื้อหา - ได้แนวคิด ในการบริหารจัดการสวนพ่อเฒ่า - ได้หัวใจของสวนพ่อเฒ่า “ ความมั่นคงทางอาหารอยู่ที่บ้านของเรา ” - ได้แนวทางการจัดทำแหล่งเรียนรู้สวนพ่อเฒ่า / จุดเรียนรู้สวนพ่อเฒ่า / ศูนย์เรียนรู้สวนพ่อเฒ่า - ได้รับรู้เรียนรู้ข้อมูล สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงาน “ สวนพ่อเฒ่า ” - ได้เรียนรู้แนวทางและหลักการของสวนพ่อเฒ่า - ได้ความรู้สึกร่วม
ข้อเสนอแนะ - ครั้งต่อไป เนื้อหาต้องมากขึ้น เข้มข้นขึ้น ๖.วิทยากร - เป็นกันเองดี - ให้คำแนะนำดี

กิจกรรมที่จะทำต่อไปในอนาคต คือ   การรณรงค์  ให้คนในชุมชน และบุคลทั่วไป  เข้าใจเรื่องสวนพ่อเฒ่า  มากยิ่งขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,000.00 0.00 28,200.00 1,750.00 0.00 0.00 33,950.00 UnLock

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 8232
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง