by กำไล @31 ต.ค. 55 17.13 ( IP : 180...144 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-0057
รหัสโครงการ 54-01742
ชื่อโครงการ สวนพ่อเฒ่าสร้างสุขภาวะชุมชน
ชุดโครงการ โครงการเปิดรับทั่วไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยณรงค์ คงเกื้อ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556
งบประมาณโครงการ 339,500.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

1.กลุ่มคนรักษ์ถิ่น (เครือข่ายผู้นำ พื้นที่ลุ่มน้ำ 5  อำเภอ)  กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้  จะเป็นกลุ่มแกนนำธรรมชาติ  ซึ่งจะกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จำนวนประมาณ  12  คน  ซึ่งทางโครงการได้คาดหวังว่า แกนนำสามารถสร้างต้นแบบทางความคิดและรูปธรรม ให้เป็นตัวอย่าง  แก่ผู้อื่นทั้งในและนอกพื้นที่ได้  คัดเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม    จำนวน  6 คน 2. กลุ่ม เกษตรกร  ในชุมชนเป้าหมาย  6  หมู่บ้าน    กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่ง  จะเป็นกลุ่มที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายทั้ง  6  หมู่บ้าน  จะเป็นผู้นำที่มีความคิดเพื่อสังคม เช่น ผู้นำกลุ่มต่างๆในชุมชน,  กลุ่ม อสม.และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  เป็นต้น  ชุมชนละไม่ต่ำกว่า 10 คน รวมประมาณ  60 คน  คัดเลือกมาเป็นกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  35  คน

พื้นที่ดำเนินการ อำเภอหัวไทร,ชะอวด,ร่อนพิบูลย์,จุฬาภรณ์,เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • กำไลกำไล(Trainer)
 • rong-505rong-505(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร/ผู้นำชุมชนให้มีความตระหนัก  ในการสร้างและพัฒนาสวนพ่อเฒ่า
 2. เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างสวนพ่อเฒ่าในลุ่มน้ำปากพนัง ให้เป็นสวนต้นแบบ
 3. เพื่อผลักดันให้ อบต. อย่างน้อย 2 อบต.มีหลักการทำงานส่งเสริมในแนวทางสวนพ่อเฒ่า
กิจกรรมหลัก

แผนกิจกรรมเก็บข้อมูล/สำรวจสวนพ่อเฒ่าในพื้นที่
-  ประชุมออกแบบการเก็บข้อมูล โดย ใช้กระบวนการร่วมชุมชนเป้าหมายมีส่วน

-  ศึกษารวบรวมรูปแบบสวนพ่อเฒ่า ตามสภาพภูมินิเวศที่แตกต่าง  เช่น พื้นที่ราบ  ,พื้นที่โซนน้ำเค็ม ,พื้นที่ป่าพรุและพื้นที่ราบสูง  เขตภูเขา แผนกิจกรรมถอดบทเรียนตัวอย่างสวนพ่อเฒ่าในพื้นที่ลุ่มน้ำ

-จัดเวทีถอดบทเรียน  ตัวอย่างสวนพ่อเฒ่า  ที่มีการบูรณาการประสบความในลุ่มน้ำปากพนัง จำนวน  1 ครั้ง จำนวน 15 คน แผนสนับสนุนการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพสร้างความตระหนักเกษตรกร /ผู้นำชุมชน  เห็นคุณค่า ของสวนพ่อเฒ่า  ในการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน

-  จัดสัมมนา  สวนพ่อเฒ่า  กับการสร้างสุขภาวะชุมชน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 2 รุ่นๆละ 25  คนครั้งละ 2 วัน 1 คืน

-จัดสัมมนา  ในชุมชนๆละ  1  ครั้ง รวม  7 ครั้ง 25 คน /ชุมชน

-สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้  เทคนิคการสร้างสวนเพื่อสร้างสุขภาวะ  เช่น  การศึกษาดูงาน  ชุมชนละ 1  ครั้ง รวม  7 ครั้ง  ( กลุ่มคนรักถิ่น =  1 ชุมชน)

-สนับสนุน กิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างสุขภาวะ เช่น ทำไวนิล แผ่นพับ ต่างๆ แผนกิจกรรมเสริมสร้างรูปธรรมสวนพ่อเฒ่าต้นแบบในพื้นที่ลุ่มน้ำ  ทีเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

-ประชุมสรรหา คัดเลือก  สวนพ่อเฒ่าต้นแบบ  ของชุมชน  โดยชุมชน
-สนับสนุน  กิจกรรมพัฒนาแปลงต้นแบบ ของชุมชน  เช่น วัสดุอุปกรณ์  เบื้องต้นเท่าที่จำเป็น ไม่น้อยกว่า 10  แปลง

 • จัดเวที  สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  กลุ่มแกนนำ  2 ครั้งละ 20 คน 2 วัน 1คืน /ครั้ง
  แผนประสานและพัฒนาผลักดันนโยบายท้องถิ่น  ในระดับตำบล

 • .เชิญสมาชิก และหรือผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม ในชุมชน ทุกครั้ง

 • ประชุม หารือ กับ ผู้บริหารและสมาชิก  องค์กรบริหารส่วนตำบล ในรูปต่าง ทั้งรูปเป็นทางการและไม่ เป็นทางการ

 • จัดเวทีนำเสนอ แนวทางการสร้างสุขภาวะชุมชน ต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.ละ  1  ครั้ง  รวม 3 ครั้ง

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ม.ค. 2555 29 มิ.ย. 2555 1 ม.ค. 2555 29 มิ.ย. 2555 0.00
2 30 มิ.ย. 2555 31 มี.ค. 2556 30 มิ.ย. 2555 31 มี.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (339,500.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ยุติโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ผู้นำชุมชน ให้มีความตระหนักในการสร้างและพัฒนาสวนพ่อเฒ่า
ตัวชี้วัด

เกิดรูปธรรมสวนพ่อเฒ่า เป็นแบบอย่างได้ ๑๐ แปลง

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างสวนพ่อเฒ่าในลุ่มน้ำปากพนังให้เกิดสวนต้นแบบ
ตัวชี้วัด

เกิดเครือข่ายสวนพ่อเฒ่า มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคในการดูแลสุขภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ๑ เครือข่าย

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3

วัตถุประสงค์ :
เพื่อผลักดันให้ อบต. อย่างน้อย ๒ อบต. มีหลักการทำงานส่งเสริมแนวทางสวนพ่อเฒ่า
ตัวชี้วัด

อบต.ในพื้นที่เป้าหมาย ๒ ตำบล มีแผนงานส่งเสริมระบบการเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาพในแนวทางเช่นเดียวกันกับสวนพ่อเฒ่า

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (339,500.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กำไล กำไล เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 17:13 น.