รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 55-00-0057
รหัสโครงการ 54-01742
ชื่อโครงการ สวนพ่อเฒ่าสร้างสุขภาวะชุมชน
ชุดโครงการ สำนักงาน สช. จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยณรงค์ คงเกื้อ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556
งบประมาณโครงการ 339,500.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

1.กลุ่มคนรักษ์ถิ่น (เครือข่ายผู้นำ พื้นที่ลุ่มน้ำ 5  อำเภอ)  กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้  จะเป็นกลุ่มแกนนำธรรมชาติ  ซึ่งจะกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จำนวนประมาณ  12  คน  ซึ่งทางโครงการได้คาดหวังว่า แกนนำสามารถสร้างต้นแบบทางความคิดและรูปธรรม ให้เป็นตัวอย่าง  แก่ผู้อื่นทั้งในและนอกพื้นที่ได้  คัดเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม    จำนวน  6 คน 2. กลุ่ม เกษตรกร  ในชุมชนเป้าหมาย  6  หมู่บ้าน    กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่ง  จะเป็นกลุ่มที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายทั้ง  6  หมู่บ้าน  จะเป็นผู้นำที่มีความคิดเพื่อสังคม เช่น ผู้นำกลุ่มต่างๆในชุมชน,  กลุ่ม อสม.และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  เป็นต้น  ชุมชนละไม่ต่ำกว่า 10 คน รวมประมาณ  60 คน  คัดเลือกมาเป็นกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  35  คน

พื้นที่ดำเนินการ อำเภอหัวไทร,ชะอวด,ร่อนพิบูลย์,จุฬาภรณ์,เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • rong-505rong-505 (Owner)  
 • กำไลกำไล (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร/ผู้นำชุมชนให้มีความตระหนัก  ในการสร้างและพัฒนาสวนพ่อเฒ่า
 2. เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างสวนพ่อเฒ่าในลุ่มน้ำปากพนัง ให้เป็นสวนต้นแบบ
 3. เพื่อผลักดันให้ อบต. อย่างน้อย 2 อบต.มีหลักการทำงานส่งเสริมในแนวทางสวนพ่อเฒ่า
กิจกรรมหลัก

แผนกิจกรรมเก็บข้อมูล/สำรวจสวนพ่อเฒ่าในพื้นที่
-  ประชุมออกแบบการเก็บข้อมูล โดย ใช้กระบวนการร่วมชุมชนเป้าหมายมีส่วน

-  ศึกษารวบรวมรูปแบบสวนพ่อเฒ่า ตามสภาพภูมินิเวศที่แตกต่าง  เช่น พื้นที่ราบ  ,พื้นที่โซนน้ำเค็ม ,พื้นที่ป่าพรุและพื้นที่ราบสูง  เขตภูเขา แผนกิจกรรมถอดบทเรียนตัวอย่างสวนพ่อเฒ่าในพื้นที่ลุ่มน้ำ

-จัดเวทีถอดบทเรียน  ตัวอย่างสวนพ่อเฒ่า  ที่มีการบูรณาการประสบความในลุ่มน้ำปากพนัง จำนวน  1 ครั้ง จำนวน 15 คน แผนสนับสนุนการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพสร้างความตระหนักเกษตรกร /ผู้นำชุมชน  เห็นคุณค่า ของสวนพ่อเฒ่า  ในการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน

-  จัดสัมมนา  สวนพ่อเฒ่า  กับการสร้างสุขภาวะชุมชน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 2 รุ่นๆละ 25  คนครั้งละ 2 วัน 1 คืน

-จัดสัมมนา  ในชุมชนๆละ  1  ครั้ง รวม  7 ครั้ง 25 คน /ชุมชน

-สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้  เทคนิคการสร้างสวนเพื่อสร้างสุขภาวะ  เช่น  การศึกษาดูงาน  ชุมชนละ 1  ครั้ง รวม  7 ครั้ง  ( กลุ่มคนรักถิ่น =  1 ชุมชน)

-สนับสนุน กิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างสุขภาวะ เช่น ทำไวนิล แผ่นพับ ต่างๆ แผนกิจกรรมเสริมสร้างรูปธรรมสวนพ่อเฒ่าต้นแบบในพื้นที่ลุ่มน้ำ  ทีเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

-ประชุมสรรหา คัดเลือก  สวนพ่อเฒ่าต้นแบบ  ของชุมชน  โดยชุมชน
-สนับสนุน  กิจกรรมพัฒนาแปลงต้นแบบ ของชุมชน  เช่น วัสดุอุปกรณ์  เบื้องต้นเท่าที่จำเป็น ไม่น้อยกว่า 10  แปลง

 • จัดเวที  สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  กลุ่มแกนนำ  2 ครั้งละ 20 คน 2 วัน 1คืน /ครั้ง
  แผนประสานและพัฒนาผลักดันนโยบายท้องถิ่น  ในระดับตำบล

 • .เชิญสมาชิก และหรือผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม ในชุมชน ทุกครั้ง

 • ประชุม หารือ กับ ผู้บริหารและสมาชิก  องค์กรบริหารส่วนตำบล ในรูปต่าง ทั้งรูปเป็นทางการและไม่ เป็นทางการ

 • จัดเวทีนำเสนอ แนวทางการสร้างสุขภาวะชุมชน ต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.ละ  1  ครั้ง  รวม 3 ครั้ง

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ม.ค. 2555 29 มิ.ย. 2555 1 ม.ค. 2555 29 มิ.ย. 2555 0.00
2 30 มิ.ย. 2555 31 มี.ค. 2556 30 มิ.ย. 2555 31 มี.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (339,500.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ยุติโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ผู้นำชุมชน ให้มีความตระหนักในการสร้างและพัฒนาสวนพ่อเฒ่า

เกิดรูปธรรมสวนพ่อเฒ่า เป็นแบบอย่างได้ ๑๐ แปลง

เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างสวนพ่อเฒ่าในลุ่มน้ำปากพนังให้เกิดสวนต้นแบบ

เกิดเครือข่ายสวนพ่อเฒ่า มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคในการดูแลสุขภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ๑ เครือข่าย

เพื่อผลักดันให้ อบต. อย่างน้อย ๒ อบต. มีหลักการทำงานส่งเสริมแนวทางสวนพ่อเฒ่า

อบต.ในพื้นที่เป้าหมาย ๒ ตำบล มีแผนงานส่งเสริมระบบการเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาพในแนวทางเช่นเดียวกันกับสวนพ่อเฒ่า

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

5 ม.ค. 2555 ประชุม หารือ กับ ผู้บริหารและสมาชิก องค์กรบริหารส่วนตำบล ในรูปต่าง ทั้งรูปแบบเป็นทางการและไม่ เป็นทางการ 0 0.00
9 ม.ค. 2555 1. ประชุมออกแบบการเก็บข้อมูล โดย ใช้กระบวนการร่วมชุมชนเป้าหมายมีส่วน ( ระดมความคิด สวนพ่อเฒ่าและตัวชี้วัด) 0 0.00
13 ม.ค. 2555 สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน 0 0.00
17 ม.ค. 2555 14. ประชุมหาหรือ กับผู้บริหาร องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น อบต. เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 0 0.00
17 ม.ค. 2555 2. ศึกษารวบรวมรูปแบบสวนพ่อเฒ่า ตามสภาพภูมินิเวศที่แตกต่าง ในพื้นที่ 5 อำเภอ 0 0.00
18 ม.ค. 2555 สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน 0 0.00
24 ม.ค. 2555 ประชุมหารือ อบต. 0 0.00
30 ม.ค. 2555 3. จัดเวทีนำเสนอแนวทางการส่งเสริมสวนพ่อเฒ่าต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน ต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง 0 0.00
6 ก.พ. 2555 ศึกษารวบรวมรูปแบบสวนพ่อเฒ่า 0 0.00
7 ก.พ. 2555 ศึกษารวบรวมรูปแบบสวนพ่อเฒ่า 0 0.00
8 ก.พ. 2555 ศึกษารวบรวมรูปแบบสวนพ่อเฒ่า 0 0.00
12 ก.พ. 2555 ศึกษารวบรวมรูปแบบสวนพ่อเฒ่า 0 0.00
14 ก.พ. 2555 ศึกษารวบรวมรูปแบบสวนพ่อเฒ่า 0 0.00
17 ก.พ. 2555 ศึกษารวบรวมรูปแบบสวนพ่อเฒ่า 0 0.00
18 ก.พ. 2555 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์สวนพ่อเฒ่า 0 0.00
25 ก.พ. 2555 เข้าร่วมปฐมนิเทศ โครงการ 0 0.00
27 ก.พ. 2555 ศึกษารวบรวมรูปแบบสวนพ่อเฒ่า 0 0.00
31 มี.ค. 2555 2. ศึกษารวบรวมรูปแบบสวนพ่อเฒ่า ตามสภาพภูมินิเวศที่แตกต่าง ในพื้นที่ 5 อำเภอ 0 0.00
23 เม.ย. 2555 5. จัดสัมมนา เรื่องสวนพ่อเฒ่า กับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในชุมชนบ้านลาไม 0 0.00
27 เม.ย. 2555 ทำป้ายรณรงค์ 0 0.00
5 พ.ค. 2555 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประการณ์ กับเครือข่าย สสส. 0 0.00
23 พ.ค. 2555 8. จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เรื่อง สวนพ่อเฒ่า กับการพึ่งตนเอง 0 0.00
2 มิ.ย. 2555 ประชุม สรรหา คัดเลือก สวนพ่อเฒ่าต้นแบบ ของชุมชน 0 0.00
9 มิ.ย. 2555 ประชุมสรรหาสวนต้นแบบ 0 0.00
29 มิ.ย. 2555 ทำรายงางวดที่ ๑ 0 0.00
18 ต.ค. 2555 13. สนับสนุนกิจกรรมแปลงต้นแบบ 0 0.00
1 พ.ย. 2555 เข้าร่วมประชุม กับสสส. 0 0.00
2 พ.ย. 2555 เข้าร่วมประชุมกับ สสส. 0 0.00
25 พ.ย. 2555 ติดตามการดำเนินงานรายงวด 0 0.00
13 ธ.ค. 2555 สัมมนาในชุมชน 0 0.00
15 ธ.ค. 2555 รณรงค์สวนพ่อเฒ่า 0 0.00
20 ธ.ค. 2555 สัมมนาในชุมชน 0 0.00
27 ธ.ค. 2555 สัมมนาในชุมชน 0 0.00
7 ม.ค. 2556 แนะนำการบันทึกรายงานในเวปคนใต้สร้างสุขและติดตามการดำเนินงาน 0 0.00
13 ม.ค. 2556 เวทีเรียนรู้ที่สวนท่านขุนเจริญ ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง 0 0.00
18 ม.ค. 2556 (สนับสนุนการเรียนรู้) ทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มคนรักษ์ถิ่น 0 0.00
18 ม.ค. 2556 ประชุมติดตามโครงการ 0 0.00
19 ม.ค. 2556 แลกเปลี่ยนเรียนรู้" ประชาคมอาเชี่ยนกับการตั้งรับของชุมชน" กับแกนนำชุมชน บ้านทับเหรียง 0 0.00
20 ม.ค. 2556 ติดตามโครงการจังหวัดนครศรีฯ 0 0.00
26 ม.ค. 2556 สัมมนาสวนพ่อเฒ่า 0 0.00
30 ม.ค. 2556 สรรหาคัดเลือกต้นแบบสวนพ่อเฒ่า 0 0.00
21 ก.พ. 2556 รณรงค์สวนพ่อเฒ่า 0 0.00
3 มี.ค. 2556 16. การติดตามผล 0 0.00
10 มี.ค. 2556 ติดตามโครงการ 0 0.00
12 มี.ค. 2556 พี่เลี้ยงติดตามโครงการ 0 0.00
12 พ.ค. 2556 ติดตามโครงการ 0 0.00
รวม 0.00 0 46 0.00 31 141,630.50

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (339,500.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กำไล กำไล เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 17:13 น.