รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 55-00995
ชื่อโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 กรกฎาคม 2555 - 19 กรกฎาคม 2556
งบประมาณ 224,600.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภูษณิศา แก้วเนิน
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 1.ครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านหัวลำภู ตำบลหัวไทร 2.ครัวเรือนผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำ ในพื้นที่ตำบลหัวไทร 2.ครัวเรือนที่มีเป้าหมายตามวัตถุประสงค์เดียวกัน
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • phusanisa_kaewphusanisa_kaew (Owner)  
  • กำไลกำไล (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ก.ค. 2555 20 ธ.ค. 2555 20 ก.ค. 2555 20 ธ.ค. 2555 0.00
2 21 ธ.ค. 2555 31 ก.ค. 2556 21 ธ.ค. 2555 31 ก.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (224,600.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
...เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 3 ด้าน เกษตรกรรมยั่งยืน / วัฒนธรรม / สวัสดิการ.

...1.1 คนในชุมชนเข้าร่วมหลักสูตรร้อยละ 80 1.2 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตต้นแบบ 3 ด้าน 1.3 คนในชุมชนมีความมั่นคงในชีวิตร้อยละ80

...เพื่อพัฒนาชุดความรู้ วิทยาลัยสุขภาวะ ณ.หัวลำภู และขยายเครือข่ายเป็น มหาวิทยาลัยสุขภาวะ

...2.1คนในชุมชนนำฐานเรียนรู้ไปใช้ในวิถีชีวิตร้อยละ80 2.2คนในชุมชนสืบทอดประเพณีท้องถิ่นร้อยละ80

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
23 ส.ค. 55 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าเรื่อง ''ลำนำหัวลำภู'' 0 0.00 11,000.00
25 ส.ค. 55 สภาประชาชน 0 0.00 1,000.00
5 ก.ย. 55 สภาประชาชน 0 0.00 1,000.00
25 ก.ย. 55 สภาประชาชน 0 0.00 1,000.00
5 ต.ค. 55 สภาประชาชน 0 0.00 1,000.00
6 - 7 ต.ค. 55 กิจกรรมเข้าค่ายอาสาพัฒนาคนต้นแบบ หัวลำภูสัญจร นอนพื้นที่ 0 0.00 24,000.00
25 ต.ค. 55 สภาประชาชน 0 0.00 1,000.00
5 พ.ย. 55 สภาประชาชน 0 0.00 1,000.00
25 พ.ย. 55 สภาประชาชน 0 0.00 1,000.00
30 พ.ย. 55 - 1 ธ.ค. 55 ต้นแบบวัฒนธรรม 0 0.00 0.00
1 ธ.ค. 55 พัฒนาต้นแบบเป็นฐานเรียนรู้ 0 0.00 54,000.00
5 ธ.ค. 55 พลังสามัคคี ตามวิถีพอเพียง 0 0.00 1,000.00
25 ธ.ค. 55 สภาประชาชน 0 0.00 -
25 ธ.ค. 55 สภาประชาชน 0 0.00 1,000.00
29 ธ.ค. 55 ส่งสุขปีใหม่ จากใจคนสร้างสุข 0 0.00 2,000.00
31 ธ.ค. 55 ทบทวนชุดความรู้มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน 0 0.00 -
1 ม.ค. 56 ทบทวนชุดความรู้ 0 0.00 1,000.00
12 ม.ค. 56 วันเด็กแห่งชาติ 0 0.00 2,000.00
25 ม.ค. 56 ประเมินผล ถอดบทเรียน 0 0.00 2,000.00
9 ก.พ. 56 ถอดบทเรียนการดำเนินงาน 0 0.00 0.00
25 ก.พ. 56 สภาธรรมนำสุข(แห่ผ้าพาสุข) 0 0.00 2,000.00
3 มี.ค. 56 ผักปลอดสารพิษพิชิตไข้เลือดออก 0 0.00 2,000.00
2 เม.ย. 56 สภาประชาชน 0 0.00 2,000.00
13 เม.ย. 56 สภาวัฒนธรรมนำสุข 0 0.00 2,000.00
20 เม.ย. 56 ติดตามโครงการและร่วมจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน 0 0.00 0.00
25 เม.ย. 56 สภาวัมฒนธรรมนำสุข 0 0.00 -
25 เม.ย. 56 สภาวัมฒนธรรมนำสุข 0 0.00 2,000.00
25 เม.ย. 56 ต้นแบบสวัสดิการ 0 0.00 38,000.00
13 พ.ค. 56 สรุปผล ถอดบทเรียน 0 0.00 2,000.00
14 พ.ค. 56 สภาสวัสดิการสร้างสุข 0 0.00 2,000.00
25 พ.ค. 56 วัฒนธรรมสานสัมพันธ์ชุมชน 0 0.00 2,000.00
4 มิ.ย. 56 เตรียมความพร้อมขยายผลสู่เครือข่าย ต้นแบบสวัสดิการ 0 0.00 1,000.00
5 มิ.ย. 56 สภาประชาชน 0 0.00 1,000.00
5 มิ.ย. 56 สภาประชาชน 0 0.00 -
8 มิ.ย. 56 สภาวัฒนธรรมนำสุข 0 0.00 0.00
15 มิ.ย. 56 อื่นๆ เวทีเสวนา 0 0.00 -
19 มิ.ย. 56 ประชุมถอดบทเรียนโครงการกับสจรส.มอ. 0 0.00 1,500.00
14 ก.ค. 56 สภาวัฒนธรรมนำสุข 0 0.00 2,000.00
20 ก.ค. 56 สภาวัฒนธรรมนำสุข 0 0.00 2,000.00
23 - 25 ก.ค. 56 แห่เทียนพรรษา 0 0.00 0.00
30 ก.ค. 56 ขยายผลต้นแบบสวัสดิการสู่ชุมชนและเครือข่าย 0 0.00 9,000.00
20 ต.ค. 56 สภาวัฒนธรรมนำสุข 0 0.00 -
รวม 0 0.00 35 236,100.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

พัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 3 ด้าน เกษตรกรรมยั่งยืน / วัฒนธรรม / สวัสดิการ เป็นต้นแบบ และศูนย์เรียนรู้ชุมชน ขยายผลสู่เครือข่าย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กำไล กำไล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 13:41 น.