by กำไล @1 พ.ย. 55 13.41 ( IP : 113...214 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-0714
รหัสโครงการ 55-00995
ชื่อโครงการ มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภูษณิศา แก้วเนิน
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 กรกฎาคม 2555 - 19 กรกฎาคม 2556
งบประมาณโครงการ 224,600.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

1.ครัวเรือน หมู่ที่ 4 ตำบลหัวไทร 2.สภาผู้นำตำบลหัวไทร
3.ครัวเรือนที่มีเป้าหมายตามวัตถุประสงค์เดียวกัน

พื้นที่ดำเนินการ 1.ครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านหัวลำภู ตำบลหัวไทร 2.ครัวเรือนผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำ ในพื้นที่ตำบลหัวไทร 2.ครัวเรือนที่มีเป้าหมายตามวัตถุประสงค์เดียวกัน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • กำไลกำไล(Trainer)
  • phusanisa_kaewphusanisa_kaew(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 3 ด้าน เกษตรกรรมยั่งยืน / วัฒนธรรม / สวัสดิการ ขยายผลสู่ชุมชนและเครือข่าย

2.เพื่อพัฒนาชุดความรู้มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน  และขยายเครือข่ายได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมหลัก

พัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 3 ด้าน เกษตรกรรมยั่งยืน / วัฒนธรรม / สวัสดิการ เป็นต้นแบบ และศูนย์เรียนรู้ชุมชน ขยายผลสู่เครือข่าย

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ก.ค. 2555 20 ธ.ค. 2555 20 ก.ค. 2555 20 ธ.ค. 2555 0.00
2 21 ธ.ค. 2555 31 ก.ค. 2556 21 ธ.ค. 2555 31 ก.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (224,600.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
...เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 3 ด้าน เกษตรกรรมยั่งยืน / วัฒนธรรม / สวัสดิการ.
ตัวชี้วัด

...1.1 คนในชุมชนเข้าร่วมหลักสูตรร้อยละ 80 1.2 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตต้นแบบ 3 ด้าน 1.3 คนในชุมชนมีความมั่นคงในชีวิตร้อยละ80

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
1 ผลิตหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน 11,000.00 0 2 0.00
2 ค่ายอาสาพัฒนาคน 24,000.00 0 1 0.00
3 เปิดบ้านสู่ฐานเรียนรู้ 33,000.00 0 6 0.00
4 ต้นแบบวัฒนธรรม 54,000.00 0 4 0.00
5 สภาประชาชน 24,000.00 0 14 0.00
6 ต้นแบบสวัสดิการ 38,000.00 0 3 0.00
7 สรุปรายงานผลทำชุดความรู้ 27,600.00 0 4 0.00
8 สสส สนับสนุนเพิ่มเติม 13,000.00 0 1 0.00
224,600.00 0 35 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (224,600.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (0.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
...เพื่อพัฒนาชุดความรู้ วิทยาลัยสุขภาวะ ณ.หัวลำภู และขยายเครือข่ายเป็น มหาวิทยาลัยสุขภาวะ
ตัวชี้วัด

...2.1คนในชุมชนนำฐานเรียนรู้ไปใช้ในวิถีชีวิตร้อยละ80 2.2คนในชุมชนสืบทอดประเพณีท้องถิ่นร้อยละ80

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กำไล กำไล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 13:41 น.