by กำไล @1 พ.ย. 55 13.41 ( IP : 113...214 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-0714
รหัสโครงการ 55-00995
ชื่อโครงการ มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภูษณิศา แก้วเนิน
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 กรกฎาคม 2555 - 19 กรกฎาคม 2556
งบประมาณโครงการ 224,600.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

1.ครัวเรือน หมู่ที่ 4 ตำบลหัวไทร 2.สภาผู้นำตำบลหัวไทร
3.ครัวเรือนที่มีเป้าหมายตามวัตถุประสงค์เดียวกัน

พื้นที่ดำเนินการ 1.ครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านหัวลำภู ตำบลหัวไทร 2.ครัวเรือนผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำ ในพื้นที่ตำบลหัวไทร 2.ครัวเรือนที่มีเป้าหมายตามวัตถุประสงค์เดียวกัน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • กำไลกำไล(Trainer)
 • phusanisa_kaewphusanisa_kaew(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 3 ด้าน เกษตรกรรมยั่งยืน / วัฒนธรรม / สวัสดิการ ขยายผลสู่ชุมชนและเครือข่าย

2.เพื่อพัฒนาชุดความรู้มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน  และขยายเครือข่ายได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมหลัก

พัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 3 ด้าน เกษตรกรรมยั่งยืน / วัฒนธรรม / สวัสดิการ เป็นต้นแบบ และศูนย์เรียนรู้ชุมชน ขยายผลสู่เครือข่าย

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ก.ค. 2555 20 ธ.ค. 2555 20 ก.ค. 2555 20 ธ.ค. 2555 0.00
2 21 ธ.ค. 2555 31 ก.ค. 2556 21 ธ.ค. 2555 31 ก.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (224,600.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
...เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 3 ด้าน เกษตรกรรมยั่งยืน / วัฒนธรรม / สวัสดิการ.
ตัวชี้วัด

...1.1 คนในชุมชนเข้าร่วมหลักสูตรร้อยละ 80 1.2 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตต้นแบบ 3 ด้าน 1.3 คนในชุมชนมีความมั่นคงในชีวิตร้อยละ80

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
1 ผลิตหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน 11,000.00 0 2 0.00
2 ค่ายอาสาพัฒนาคน 24,000.00 0 1 0.00
3 เปิดบ้านสู่ฐานเรียนรู้ 33,000.00 0 6 0.00
4 ต้นแบบวัฒนธรรม 54,000.00 0 4 0.00
5 สภาประชาชน 24,000.00 0 14 0.00
6 ต้นแบบสวัสดิการ 38,000.00 0 3 0.00
7 สรุปรายงานผลทำชุดความรู้ 27,600.00 0 4 0.00
8 สสส สนับสนุนเพิ่มเติม 13,000.00 0 1 0.00
224,600.00 0 35 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (224,600.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (0.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
...เพื่อพัฒนาชุดความรู้ วิทยาลัยสุขภาวะ ณ.หัวลำภู และขยายเครือข่ายเป็น มหาวิทยาลัยสุขภาวะ
ตัวชี้วัด

...2.1คนในชุมชนนำฐานเรียนรู้ไปใช้ในวิถีชีวิตร้อยละ80 2.2คนในชุมชนสืบทอดประเพณีท้องถิ่นร้อยละ80

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00
วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
30 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยphusanisa_kaewphusanisa_kaewเมื่อ 30 กรกฎาคม 2556 13:16:03
Project owner
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 23 ตุลาคม 2556 13:04:47 น.

ชื่อกิจกรรม : ขยายผลต้นแบบสวัสดิการสู่ชุมชนและเครือข่าย

กิจกรรมหลัก : สรุปรายงานผลทำชุดความรู้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อขยายผลต้นแบบสวัสดิการสู่เครือข่าย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สามารถขยายผลสู่ชมรมผู้สูงอายุได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุอบต.หัวไทร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้สูงอายุตำบลหัวไทรร่วมกิจกรรมจำนวน350คน สมาชิกอบต.ทั้ง12หมู่บ้าน นางเกษร จันทร์เขียว เลขานายกอบต. นายทนงค์ กรุงไกรจักร นายจรูญ ทองเกียรติ รองนายกอบต.หัวไทร นายสัมพันธ์ จุลสงค์ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลหัวไทร นายประเทือง มิ่งใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านม.8 นายสมปอง คงแก้ว อดีตผู้ใหญ่บ้านม.5 นายสมบูรณ์ ขลุกเอียด นายกอบต.ประธานเปิดงาน และสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม มีข้าวต้มมัด ต้ม โอวัลติน น้ำเต้าหู้ เป็นอาหารว่าง แกงหมูกับหยวกกล้วย ต้มไก่กับฟัก เป็นอาหารมื้อเที่ยง แกล้มด้วยลอดช่องขาว ใส่น้ำแข็งอร่อยอย่าบอกใคร 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุสนใจและต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการมากขึ้น ต่างนัดกันร่วมกิจกรรมต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 5,000.00 4,000.00 0.00 0.00 9,000.00 UnLock
23 กรกฎาคม 2556 เวลา 17:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยphusanisa_kaewphusanisa_kaewเมื่อ 30 กรกฎาคม 2556 13:03:43
Project owner
แก้ไขโดย phusanisa_kaew เมื่อ 30 กรกฎาคม 2556 13:14:03 น.

ชื่อกิจกรรม : แห่เทียนพรรษา

กิจกรรมหลัก : เปิดบ้านสู่ฐานเรียนรู้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ขยายผลต้นแบบวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีผู้ร่วมกิจกรรม เข้าวัดมากขึ้น สามารถขยายผลวัฒนธรรมสู่เครือข่ายชุมชนใกล้เคียงได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมกิจกรรมเทศกาลเข้าพรรษา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา16.30น.ผู้สูงอายุแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวเริ่มเดินเข้าวัด ผ่านหน้าบ้านใครก็ตะโกนชวนกันไปวัด ยายบุญเรือน สุขช่วย ยายหนูพัน บุญคงมาก ยายผิ้น กวนซัง ยายสะอิ้ง หนูคงบัต และแม่ชี ต่างช่วยกันกวาดศาลาการเปรียญร่วมกับพระภิกษุ แกนนำหมู่บ้าน ส.อบต. ผู้ช่วย พี่น้องบ้านหัวลำภูและใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมเต็มศาลาการเปรียญจำนวน 300คน พระภิกษุจำพรรษา12รูป เริ่มสวดมนต์เวลา18.00น.ถวายเทียนพรรษา นั่งสมาธิ รับพรพระ กว่าจะเสร็จก็ 20.00น.ข้าพเจ้ารายงานสถานะการเงินวัดแต่ละคืน สรุปการทำงานของคณะกรรมการวัด และถามปัญหาต่างๆ รับข้อเสนอแนะของทุกคน ไม่มีงบประมาณในการทำกิจกรรมแต่ทุกคนลงขันกันซื้อน้ำเต้าหู้และนมถวายพระและแจกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรม 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้ร่วมกิจกรรมสนใจและเข้าวัดมากขึ้นกว่าปีก่อน ทุกคนมีความเป็นเจ้าของวัด เจ้าของหมู่บ้าน ต่างเสนอแนะแนวทางในการทำงานร่วมกัน ชาวบ้านมีความสามัคคี มีรอยยิ้มให้กันมากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พัฒนาต่อไปตามวิถีของชุมชน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
20 กรกฎาคม 2556 เวลา 07:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยphusanisa_kaewphusanisa_kaewเมื่อ 25 กรกฎาคม 2556 22:07:14
Project owner
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 23 ตุลาคม 2556 12:23:18 น.

ชื่อกิจกรรม : สภาวัฒนธรรมนำสุข

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สภาประชาชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อขยายผลต้นแบบวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ชุมชนและเครือข่าย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สามารถขยายผลวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เครือข่ายได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบวชต้นแบบเยาวชนอำเภอหัวไทร นายพิชชาบดี ดำจันทร์ บุตรนางภูษณิศา แก้วเนิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มนัดเตรียมกับข้าวตั้งแต่วันที่18กค.หลังจากเก็บกวาดในวัดเสร็จแล้วต่างนัดกันต่อที่บ้านข้าพเจ้า นำทีมโดยป้าเตือนใจ คงกำไร ป้าติ้ม แซ่พั่ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อบต. ผู้สูงอายุ 25คน เตรียมเครื่องแกง โดยทุกคนตกลงกันว่า การจัดงานครั้งนี้ไม่มีการใช้ถุงพลาสติกใส่ข้าว ใช้โถข้าวเหมือนก่อน ไม่เลี้ยงน้ำอัดลม มีเวลาบอกเพื่อนบ้าน3วัน สระหัวนาค วันที่ 20กค.เลี้ยงผู้ร่วมอนุโมทนาบุญตลอดวัน งานครัวมีเพื่อนบ้านช่วยกันอย่างเต็มที่ ใช้โรงเรียนวัดหัวลำภูเป็นสถานที่จัดงาน กลางคืน 18.00น.มีมโนราห์ลูกหลานหัวลำภูแสดงบนเวที โดยครูเดียร์ วิชชุดา สุขช่วย และครูไชยา นุ่นสังข์ เป็นผู้จัดเต็ม หลังจากนั้นก็รำวงเวียนครกกัน เลิกตีสอง วันที่21กค.วันอุปสมบท ซึ่งครบรอบวันเกิดคุณแม่เขียดพอดี ลูกบวชเป็นของขวัญวันเกิดจะมีแม่คนไหนโชคดีแบบนี้บ้าง ฝ่ายบิดานำญาติมาร่วมงานสามวันล่วงหน้า ขบวนแห่นาคตามแบบโบราณ หนุ่มๆแย่งกันแบกนาคขึ้นบ่าเพราะถือว่าเป็นสิริมงคล ผู้สูงอายุทูนผ้าไตร นำขบวนด้วยกลองยาวอย่างสนุกสนาน แห่รอบหลวงพ่อพวย3รอบ รอบโบสถ์3รอบ เมื่อพระออกมาจากโบสถ์ก็หว่านกำพริกให้ทุกคนแย่งกันเก็บอย่างสนุกสนาน หากเด็กเก็บได้ก็นำไปซื้อขนมกิน แต่ถ้าผู้ใหญ่เก็บได้ก็จะนำไปทำเป็นเงินขวัญถุง บ้างเก็บไว้ใส่ในเสาเอกบ้าง แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแต่ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งนั้น ทีมงานรถเกี่ยวข้าวจากอำเภอระโนด สงขลา นำหมูมาร่วมงาน2ตัว พ่อเลี้ยงจากจังหวัดเชียงรายถวายผ้าไตรจีวร น้องใหม่จากร่อนพิบูลย์ นำมันแกวมาช่วยงาน4กระสอบ นายบัญชา ปลอดทองสม อดีตกำนัน นำกลองยาวมาร่วมงาน มหาวิทยาลัยหมู่บ้านนำมโนราห์มาร่วมงาน ผักจากสมาชิก โรงเรียนและวัดให้สถานที่ เทศบาลตำบลเกาะเพชรให้น้ำใช้ในงาน3คันรถ  อปพร.อบต.หัวไทร3คนอำนวยความสะดวกการจอดรถ มูลนิธิ3คน อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ ตำรวจ2นายอำนวยความสงบ สาวเสริฟใส่เสื้อทีมสีโอรส 50คน สกรีนว่า "ร่วมบุญบวช อ้อฟ"เงินอนุโมทนาบุญอุปสมบท470,000บาท พระมีฉายา ณฐิโก จำพรรษาวัดหัวลำภู ขอบคุณทุกคนและรับส่วนบุญกุศลโดยทั่วถึงกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

งานเลี้ยงไม่มีถุงพลาสติกใส่ข้าว ไม่มีน้ำอัดลมเลี้ยงแขกในงาน เป็นงานแรกของอำเภอหัวไทร หลายคนถามหา ตอบว่าเพื่อสุขภาพของเขาเอง ต่างก็ยอมรับ นางรจนา ทรงสังข์ พยาบาลเวชปฎิบัติร.พหัวไทร มาร่วมชื่นชมการจัดงานและถ่ายรูปโถใส่ข้าวเพื่อนำไปเป็นตัวอย่างต่อไป การจัดงานเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ นอกจากขยายผลด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เครือข่ายแล้ว ยังสามารถขยายผลด้านสุขภาพสู่เครือข่ายได้ และเป็นตัวอย่างแก่งานอื่นต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

อยากให้ผู้ร่วมทำโครงการนำไปเป็นตัวอย่างในการจัดงานของตนเอง

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไร สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
14 กรกฎาคม 2556 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยphusanisa_kaewphusanisa_kaewเมื่อ 25 กรกฎาคม 2556 20:57:20
Project owner
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 23 ตุลาคม 2556 13:06:58 น.

ชื่อกิจกรรม : สภาวัฒนธรรมนำสุข

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สภาประชาชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อขยายผลต้นแบบวัฒนธรรมสู่เครือข่าย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สามารถขยายผลวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เครือข่ายได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่13กค.เที่ยง นัดชาวบ้านหัวลำภูและละแวกใกล้เคียงแกนนำ ภรรยาผู้ใหญ่บ้าน ภรรยาผู้ช่วย อบต.ทั้ง2คน ผู้สูงอายุ 50คนนัดกันเพื่อเตรียมทำอาหารเลี้ยงคณะทัวร์นักบุญในวันรุ่งขึ้น มีขนมจีน350กิโล หุงข้าว แกงไก่กับหยวกกล้วย ได้หยวกกล้วยบ้านพี่สาวพี่ประเสริฐ บ้านป้าเตือนใจ แกงจืดผักรวมจากบ้านบุญธรรม บ้านพี่ส่อง บ้านพี่พน น้ำแกงขนมจีนได้เคยปลาบ้านป้าแจ้ง15กิโล ปลาจากน้องอุ้ม50กิโล ผักเหนาะจากทุกบ้านและที่หัวพานสานใจ ตะไคร้กำลังน่าแกงพอดี โหระพาเขียวไปทั้งสะพาน มะเขือ  ผักบุ้ง ผักกาด อีกทั้งเพื่อนต่างหมู่บ้านต่างก็นำผักมาฝาก ข้าวสารป้าเสริญมอบให้1กระสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำเงินมาสมทบด้วย 10,000บาท อบต.จุฑามาศ แก้วจันทร์1,000บาท กว่าจะเตรียมทุกอย่างเสร็จก็ค่ำพอดี  ตี2นัดรวมพลอีกครั้ง โทรศัพฑ์ปลุกแต่ละคน แล้วขับมอเตอร์ไซค์กับป้าเตือนใจ ตระเวณรับแม่ครัว ต่างช่วยกันหุงหาอาหารให้ทันเวลา10.00น.ตามเวลาที่ขบวนทัวร์เดินทางมาถึง หอมน้ำแกงขนมจีนโชยมาแต่ไกล อีกทั้งแกงเขียวหวานที่ป้าจำเริญ สุกแก้วกับพรรคพวกเตรียมมาอีกหม้อใหญ่ แกงคั่วไก่ แกงจืด เสร็จแล้ว ขนมกล้วยทอดจากป้าขวัญ ภรรยาอบต.หมู่ที่11 ปิ่นโตจากชาวบ้านจัดมาอีก 50ชุด เวลา10.30นตั้งขบวนรับ นายบัญชา ปลอดทองสม อดีตกำนัน ไวยาวัจกร นายสมพงศ์ คะเณยื อดีตอบต.นายสุทัศน์ พูนายสมบูรณ์ ขลุกเอียด นายกอบต.หัวไทร นางเกษร จันทร์เขียว เลขานายกอบต.หัวไทร นายทวี ศรีนอง ประธานชมรมผู้สูงอายุม.4 นางเรณู ประกอบบุญ อดีตอบต. นางจุฑามาศ แก้วจันทร์ อบต.ม.4 นายพิศทยา พลายด้วง อบต.ม4 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผรส.ช่วยจัดขบวนรถ คณะกรรมการวัดหัวลำภู ลุงพนคนหัวไทร ดีเจคลื่น103 เจ้าหน้าที่จากกฟผ. อปพร.จากอบต.หัวไทรขบวนกลองยาว ข้าพเจ้าพร้อมด้วยผูร่วมทีมยืนไหว้คณะทัวร์ที่หน้าประตูวัด ประกอบด้วยรถทัวร์25คัน รถตู้5คัน พระ15รูป ทั้งหมด 1,500คน ไหว้จนตาลายเลยค่ะ แผนกอาหารเลี้ยงอาหาร แกงไก่ขายดีมากหมดก่อนใคร เมื่อทุกคนพักผ่อนเรียบร้อยแล้ว ก็แห่เทียนพรรษา3รอบทุกคนต่างรำกันอย่างสนุกสนาน ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าบ้าน ใครเป็นแขก ยอดเงินทำบุญ 79,802บาท กว่าจะส่งทุกคนขึ้นรถกลับก็บ่ายโมงพอดี ทุกคนยิ้มอย่างมีความสุขและบอกว่าจะมาร่วมทอดกฐินด้วย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชาชนหลั่งไหลมาร่วมงานแห่เทียนพรรษาอย่างล้นหลาม ไม่เคยมีมาก่อน แม้แต่ทอดกฐินแม้ว่าจะได้เงินมากแต่จำนวนคนไม่ได้มากมายเหมือนครั้งนี้เต็มแน่นวัดไปหมด ทั้งๆที่ก่อนหน้านี7วันวัดหัวลำภูพบกับปัญหาอีกครั้งเมื่อพระในวัดแบ่งเป็น2ฝ่ายและทะเลาะกัน จนพระรักษาการทนไม่ได้ต้องสึกจากพระ และต้องนำพระอีกรูปไปฝากวัดอื่นไว้ก่อน กว่าจะนิมนต์พระที่สร้างปัญหาไปอยู่วัดอื่นได้ และนำพระกลับมาวัด นำพระที่สึกไปบวชใหม่อีกครั้งก็วันที่12กค.พอดี ไม่เช่นนั้นชาวบ้านจะไม่เข้าวัด คณะกรรมการวัดก็ไม่ร่วมด้วยหากพระที่สร้างปัญหายังอยู่ เหลือกันสองคนผู้ใหญ่บ้านไม่รู้จะไปไหนได้เพราะบ้านเกิดเราอยู่ที่นี่ สึกพระครั้งนี้ ข้าพเจ้าต้องแลกวัดกับญาติพี่น้องบางคน แต่ผลของความดี ความถูกต้องคุ้มค่าเสมอ หัวลำภูสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งอย่างเข้มแข็งกว่าเดิม และเป็นศูนย์รวมหัวใจของทุกคน ข้าพเจ้าได้รับเกียรติจากทุกคนเป็นตัวแทนถือเทียนพรรษาในขบวนแห่รอบวิหาร แค่นี้ก็หายเหนื่อยแล้วล่ะ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไร สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
19 มิถุนายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 23 ตุลาคม 2556 10:05:36
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 24 ตุลาคม 2556 20:26:00 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมถอดบทเรียนโครงการกับสจรส.มอ.

กิจกรรมหลัก : สสส สนับสนุนเพิ่มเติม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานกับ สสส

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้นำเสนองานให้สสสทราบ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำเสนองานกับ สสส

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แกนนำโครงการ จำนวน ๕ คน นำเสนองานรอบปี ร่วมถอดบทเรียนโครงการกับ สสส

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้แนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่องในหมู่บา้น คือ เปิดฐานเรียนรู้ให้มีชาวบ้านมาเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อได้ฝึกวิทยายุทธของวิทยากรประจำฐาน และมีการพัฒนาในแต่ละด้านให้ชัดมากขึ้น พัฒนาโฮมสเตย์ เพื่อไว้รองรับผู้ที่มาเรียนรู้กับบ้านหัวลำภู

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ฝึกวิยากรประจำฐานให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
8 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยphusanisa_kaewphusanisa_kaewเมื่อ 11 มิถุนายน 2556 16:42:15
Project owner
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 24 ตุลาคม 2556 20:25:26 น.

ชื่อกิจกรรม : สภาวัฒนธรรมนำสุข

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สภาประชาชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ขยายผลต้นแบบวัฒนธรรมสู่เครือข่าย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สามารถขยายผลกิจกรรมวัฒนธรรมสู่เครือข่ายได้จากสภาวัฒนธรรมทุกตำบล ทั้ง 11 ตำบล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ขยายผลต้นแบบวัฒนธรรมสู่เครือข่ายและชุมชนอื่นได้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฎิบัติธรรมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวไทร ที่วัดหน้าสตน ตำบลหน้าสตน โดยสภาวัฒนธรรมทุกตำบล ทั้ง11ตำบลร่วมกิจกรรม แกนนำชุมชน ผู้สูงอายุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมงานกฟผ.จำนวน 150 คน ร่วมถวายภัตตาหารเพล ขอพรพระ ทานขนมจีนมื้อเที่ยงร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เครือข่ายร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอย่างมีความสุขและอิ่มบุญ โดยไม่เคยมีกิจกรรมอย่างนี้มาก่อน ผู้ร่วมกิจกรรมได้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น นำทีมโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวไทร รองประธาน ลุงพนคนหัวไทร คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมทุกตำบล โดยได้รับการสนับสนุนอาหารเลี้ยงพระจากชาวบ้านในพื้นที่นำปิ่นโตมาช่วย กฟผ.สนับสนุนอาหารมื้อเที่ยงและอาหารว่าง สามารถขยายผลกิจกรรมวัฒนธรรมสู่เครือข่ายได้จากสภาวัฒนธรรมทุกตำบล ทั้ง 11 ตำบล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ต่อยอดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมท้องถิ้น

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พัฒนาต่อยอดกิจกรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของภาคใต้เรื่องการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
5 มิถุนายน 2556 เวลา 10.30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยphusanisa_kaewphusanisa_kaewเมื่อ 11 มิถุนายน 2556 15:54:08
Project owner
แก้ไขโดย phusanisa_kaew เมื่อ 16 มิถุนายน 2556 14:09:56 น.

ชื่อกิจกรรม : สภาประชาชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สภาประชาชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สรุปผลกิจกรรมมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สามารถขยายผลกิจกรรมสู่ชุมชนได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปผล ถอดบทเรียน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ผู้ร่วมกิจกรรม65คน ผู้ใหญ่บ้านนายสุมาศ จันทร์ศรี นางจุฑามาศ แก้วจันทร์ นายพิศทยา พลายด้วง ส.อบต. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แกนนำ อสม.ร่วมสรุปผลกิจกรรม ร่วมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน การแก้ไขปัญหาชุมชน วางแผนการต้อนรับคณะทัวร์นักบุญจากจังหวัดสงขลาจำนวน 20คันรถบัส 1000คนซึ่งเดินทางมาถวายเทียนพรรษาที่วัดหัวลำภู วันที่ 14กรกฎาคม2556นี้ จากการประชุมคณะกรรมการวัดร่วมกับพระสงฆ์ จะทำขนมจีนเพื่อเลี้ยงมื้อเที่ยง โดยนางถูษณิศา แก้วเนิน เป็นผู้ประสานงานจัดเลี้ยง และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะเจ้าภาพต้อนรับและขอสนับสนุนทุนในการจัดเลี้ยง ผักจากสมาชิก กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ พิชิตไข้เลือดออก ขณะนี้ผักที่หัวพานเก็บกินได้แล้ว ทุกตอนเย็นเป็นที่เล่นของเด็กๆที่มาช่วยกันรดน้ำผัก และชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านครูสนใจที่จะทำกิจกรรมนีด้วย 30 รายชื่อ ซึ่งจะประสานงานในการทำกิจกรรมผ่านทางผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ขณะนี้ผักที่หัวพานเก็บกินได้แล้ว ทุกตอนเย็นเป็นที่เล่นของเด็กๆที่มาช่วยกันรดน้ำผัก และชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านครูสนใจที่จะทำกิจกรรมนีด้วย 30 รายชื่อ ซึ่งจะประสานงานในการทำกิจกรรมผ่านทางผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยฯสามารถขยายผลกิจกรรมสู่เครือข่ายได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ต่อยอดกิจกรรมมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
4 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยphusanisa_kaewphusanisa_kaewเมื่อ 11 มิถุนายน 2556 14:06:37
Project owner
แก้ไขโดย phusanisa_kaew เมื่อ 16 มิถุนายน 2556 17:15:47 น.

ชื่อกิจกรรม : เตรียมความพร้อมขยายผลสู่เครือข่าย ต้นแบบสวัสดิการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ต้นแบบสวัสดิการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบสวัสดิการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สามารถขยายผลต้นแบบสวัสดิการสู่เครือข่ายในพื้นที่ตำบลหัวไทรและตำบลอื่น10ตำบลในอำเภอหัวไทร ได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ขยายผลต้นแบบสวัสดิการสู่เตรือข่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีผู้ร่วมกิจกรรม400คน กำนัน11ตำบลผูใหญ่บ้าน99หมู่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อส.การจัดสวัสดิการด้านการศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสจำนวน12ทุนๆละ500บาท นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ นายอำเภอหัวไทรให้เกียรติมอบทุน ในที่ประชุมประจำเดือนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน เกษตร พัฒนาชุมชน กศน. ประมง สำนักงานที่ดิน สาธารณสุข ครูศพด.ผู้ปกครอง ครูรร.บ้านลำคลอง เด็กที่ได้รับทุนดญ.สรวีย์ แซ่อุ้ย หมู่ที่1 ดญ.ขวัญฤทัย บุญมา หมู่ที่2 ดช.ศรายุทธ เพชรทองชุม หมู่ที่3 ดญ.ปวริศา สุขช่วย ดญ.อิศิยา ทวีรัตน์ หมู่ที่4 ดญ.ณัฐวิกา จันทรมณี หมู่ที่5 ดช.ธวัชชัย บุญทองแก้ว หมู่ที่6 ดญ.ศิริลักษณ์ คงแก้ว หมู่ที่ 7 ดช.รฐนนท์ ณ กาศ หมู่ที่8 ดญ.พรลภัส เมฆตรง หมู่ที่ 10 ดญ.จิระนันท์ จอกทอง ดช.ธีระเดช คำแก้ว หมู่ที่11

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สามารถขยายผลสู่เครือข่ายได้อย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน400คน ซึ่งเป็นแกนนำในแต่ละหมู่บ้าน จำนวน99หมู่บ้านของอำเภอหัวไทร และเป็นต้นแบบสวัสดิการแก่ตำบลอื่นได้ คนในตำบลอื่นถามว่าทำไมจึงมีแต่ตำบลหัวไทร อะไร อะไร ก็ได้แต่ตำบลหัวไทร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พัฒนาต่อตามวิถีของชุมชนเพื่อให้ทีมงานที่มาร่วมดำเนินงานได้ง่าย และมีความเป็นไปได้ตามวิถีสู่ความสำเร็จได้

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
25 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยphusanisa_kaewphusanisa_kaewเมื่อ 11 มิถุนายน 2556 14:40:09
Project owner
แก้ไขโดย phusanisa_kaew เมื่อ 16 มิถุนายน 2556 17:20:32 น.

ชื่อกิจกรรม : วัฒนธรรมสานสัมพันธ์ชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เปิดบ้านสู่ฐานเรียนรู้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ขยายผลต้นแบบวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ขยายผลต้นแบบวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เครือข่ายได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ขยายผลกิจกรรมทางวัฒนธรรมสู่เครือข่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมกิจกรรมประเพณีสมโภชขวัญข้าว บ้านศาลาแก้ว หมู่ที่3ตำบลหัวไทร มีการประกวดกระเฌอขวัญข้าว การชนวัว มีผู้ร่วมกิจกรรม1000คน โดยนายพิชัย บุญเกียรติ นายกอบจ.นครศรีธรรมราช ประธาน ร่วมด้วยนายสมบูรณ์ ขลุกเอียด นายกอบต.หัวไทร นายทรงไทย วิทวุฒิศักดิ์ ส.อบจ.หัวไทร นายเสน่ห์ แก้วจันทร์ ส.อบจ.เฉลิมพระเกียรติ นายทรงวุฒิ หมื่นราษฎร์ ส.อบจเขาพังไกร นายจำลอง ฝั่งชลจิตร นักเขียน ทีมงานส.อบต.ทุกหมู่บ้าน ทีมงานผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร นายสุริศักดิ์ เมทิโก ผอ.โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว ทีมงานกฟผ. แกนนำชุมชน นายเอื้อน เพชรสุข ปราชญ์ชุมชน ทำหน้าที่พราหมน์นำพิธีสมโภชขวัญข้าว มีปลัดเสน่ห์ อ่อนเกตุพล ปลัดอบต.หัวไทรและเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะรับบริจาคเงินทำบุญชาวบ้านร่วมกันคลิงขนมโค ทำน้ำแกงขนมจีนเลี้ยงผู้มาร่วมกิจกรรม ขนมโคอร่อยหมดเกลี้ยงตั้งแต่งานพอเริ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สามารถขยายผลต้นแบบวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เครือข่าย และชุมชนอื่นได้ผู้ร่วมกิจกรรม1000คนที่ได้รับรู้และรักษาประเพณีให้คงอยู่สืบต่อไป นายกอบจ.นายพิชัย บุญเกียรติ รับปากว่าปีหน้าจะร่วมสมทบงบประมาณอีก ปีนี้ร่วมสมทบงบประมาณ 10,000บาท กฟผ.ร่วมสมทบงบประมาณ 18,000บาท และกิจกรรมนี้ได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์รักบ้านเกิด ฉบับที่21เดือนมิถุนายน2556หน้า1หัวข้อ ชาวนาต.หัวไทรสืบสานประเพณีสมโภชขวัญข้าว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
14 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยphusanisa_kaewphusanisa_kaewเมื่อ 14 พฤษภาคม 2556 18:24:54
Project owner
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 24 ตุลาคม 2556 20:24:22 น.

ชื่อกิจกรรม : สภาสวัสดิการสร้างสุข

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ต้นแบบสวัสดิการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ขยายผลต้นแบบสวัสดิการสู่เครือข่าย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สามารถขยายผลต้นแบบสวัสดิการสู่ชุมชน และขยายผลสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ขยายผลต้นแบบสวัสดิการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมเวทีทำความเข้าใจกองทุนสวัสดิการร่วมกับตำบลบ้านราม ตำบลบางนบและตำบลหน้าสตน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ร่วมเวทีประชาคม3ตำบลได้แก่ต.บ้านราม ต.หน้าสตน และต.บางนบ ที่หอประชุมอบต.บ้านรามโดยคณะอนุกรรมกาีรขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายบุญโชค สุขบำเพ็ญ นางสาวยุพิน เยาวนิตย์ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการอำเภอหัวไทร ลุงพนคนหัวไทร นางภูษณิศา แก้วเนิน ร่วมเวทีประชาคม นายนุสรณ์ อุ่นเมือง นายกอบต.บ้านราม ประธานเปิดเวที นายบุญณรงค์ โชคสวัสดิกร ปลัดอบต.บ้านราม พัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลหน้าสตน แกนนำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.อาสาสมัครแรงงาน ร่วมประชุม82คน เพื่อทำความเข้าใจการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน และการสร้างภาคีเครือข่าย หากตำบลไหนต้องการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ให้ประสานงานผ่านหัวลำภูซึ่งยินดีเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
13 พฤษภาคม 2556 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยphusanisa_kaewphusanisa_kaewเมื่อ 11 มิถุนายน 2556 15:23:07
Project owner
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 23 มิถุนายน 2556 16:17:55 น.

ชื่อกิจกรรม : สรุปผล ถอดบทเรียน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สรุปรายงานผลทำชุดความรู้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ผลิตหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สามารถขยายผลต้นแบบ3ด้าน1เกษตรกรรมยั่งยืน 2วัฒนธรรมท้องถิ่น 3.สวัสดิการชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปผล ถอดบทเรียนโครงการ ร่วมกับสจรส.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมกิจกรรมสรุปผล ถอดบทเรียนต่อยอดโครงการ ร่วมกับสจรส.และผู้ดำเนินโครงการของจังหวัดนครศรีธรรมราช 250คน ต้นแบบ3ด้าน1เกษตรกรรมยั่งยืน นางชาลี นพรัตน์ นางส่อง คงเล่ห์ นายบุญธรรม สังข์ผอม(บ้านวิถีพอเพียง) นางสัมพันธ์ สุขแก้วนางฉิ้น สุขช่วย นางมนธิรา แก้วเนิน(น้ำมันมะพร้าว) นายวิรยุทธ หวังแก้ว(ธนาคารต้นไม้)นายสุมาศ จันทร์ศรี(น้ำอ้อย)นายสวย ดำนุ้ย(น้ำส้มจาก)นายไพโรจน์ หวานอม นายศานิต นุ่มคง(นาอินทรีย์) 2ต้นแบบวัฒนธรรมท้องถิ่น นางแจ้ง หวานอม นางบุญเรือน สุขช่วย นางผิ้น กวนซัง นางหวน จันบรรจง(งานจักสาน) นายไชยา นุ่นสังข์ รำพราน นางติ้ม แซ่พั่ว นางวิชชุดา สุขช่วย นางหนูเล็ก คงขลิก รำกลองยาว นายสร้วง เขียวทองจันทร์ ทำหมาจาก  นางเตือนใจ คงกำไร พาหลานสาวไปร่วมกิจกรรมด้วย ทำขนมลา นายเสกสรรค์ สุขเกษม งานใบตอง(เพิ่มฐานโดยไม่ได้ออกแบบไว้ล่วงหน้า)3ด้านสวัสดิการ นางภูษณิศา แก้วเนิน และเพิ่มต้นแบบโดยไม่ได้ออกแบบไว้ล่วงหน้า คือต้นแบบเยาวชน นายพิชชาบดี ดำจันทร์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการเยาวชนระดับอำเภอ ต้นแบบทุกคนนำเสนอผลของกิจกรรมและพร้อมที่จะเป็นครูในมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ต้นแบบสามารถขยายผลสู่เครือข่ายได้อย่างเป็นรูปธรรมต้นแบบ3ด้าน1เกษตรกรรมยั่งยืน นางชาลี นพรัตน์ นางส่อง คงเล่ห์ นายบุญธรรม สังข์ผอม(บ้านวิถีพอเพียง) นางสัมพันธ์ สุขแก้วนางฉิ้น สุขช่วย นางมนธิรา แก้วเนิน(น้ำมันมะพร้าว) นายวิรยุทธ หวังแก้ว(ธนาคารต้นไม้)นายสุมาศ จันทร์ศรี(น้ำอ้อย)นายสวย ดำนุ้ย(น้ำส้มจาก)นายไพโรจน์ หวานอม นายศานิต นุ่มคง(นาอินทรีย์) 2ต้นแบบวัฒนธรรมท้องถิ่น นางแจ้ง หวานอม นางบุญเรือน สุขช่วย นางผิ้น กวนซัง นางหวน จันบรรจง(งานจักสาน) นายไชยา นุ่นสังข์ รำพราน นางติ้ม แซ่พั่ว นางวิชชุดา สุขช่วย นางหนูเล็ก คงขลิก รำกลองยาว นายสร้วง เขียวทองจันทร์ ทำหมาจาก  นางเตือนใจ คงกำไร พาหลานสาวไปร่วมกิจกรรมด้วย ทำขนมลา นายเสกสรรค์ สุขเกษม งานใบตอง(เพิ่มฐานโดยไม่ได้ออกแบบไว้ล่วงหน้า)นางพยอม หอมช่วย งานปักผ้า (ม.2)นางภัชรณัญ  มณีเพชร งานใบเตย (ม.2) 3ด้านสวัสดิการ นางภูษณิศา แก้วเนิน  ต้นแบบเด็กและเยาวชน นายพิชชาบดี ดำจันทร์ ต้นแบบคนดี นางสาวสุมณฑา หนูสีคง (ผู้ช่วยม.8)และอยู่ในวิถีชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ต่อยอดกิจกรรมขยายผลสู่เครือข่าย

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พัฒนาต่อกิจกรรมการจัดทำคู่มือเป็นหลักสูตรของหัวลำภู ชวนกันมาพูดคุยและบันทึกเพื่อทำเป็นเล้มได้สมบูรณ์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
25 เมษายน 2556 เวลา 13.00-19.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยphusanisa_kaewphusanisa_kaewเมื่อ 3 พฤษภาคม 2556 13:42:42
Project owner
แก้ไขโดย phusanisa_kaew เมื่อ 16 มิถุนายน 2556 17:37:00 น.

ชื่อกิจกรรม : สภาวัมฒนธรรมนำสุข

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ต้นแบบวัฒนธรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อขยายผลต้นแบบวัฒนธรรมสู่เครือข่าย และขยายผลมหาวิทยาลัยสุขภาวะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คนในชุมชนสามารถขยายผลสู่ชุมชนอื่นได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คนในชุมชนสืบทอดประเพณีท้องถิ่น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วัฒนธรรมร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเทศบาลตำบลหัวไทรสู่วัดแหลม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวไทร นายธวัช ทวีชนม์ ประธานวัฒนธรรมอำเภอหัวไทร นางภูษณิศา แก้วเนิน เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวไทร ทีมงานไข่นุ้ยคุ้ยข่าวสภาวัฒนธรรมตำบลต่างๆ 11 ตำบล อสม.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มกลองยาว กลุ่มผู้สูงอายุ นายเรวัตร ด่านตันติศุภกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลหัวไทรและทีมงาน พระราเชนทร์ เจ้าอาวาสวัดเกาะเพชร พระครูโกศลเวทม์ เจ้าคณะอำเภอหัวไทร และพุ?ธศาสนิกชน จำนวน 500คนร่วมขบวนพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความสิริมงคลแก่ชีวิต งานนี้อิ่มบุญกันถ้วนหน้า พระและชาวบ้านได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ต่างคนต่างยิ้มให้กันอย่างมีความสุข ผู้สูงอายุบางคนถึงกับร้องไห้ซาบซึ้งบอกว่าในชีวิตนี้ไม่เคยได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุเลย ขอบคุณสภาวัฒนธรรมที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
20 เมษายน 2556 เวลา 13-17.00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 20 เมษายน 2556 20:28:58
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 23 มิถุนายน 2556 15:42:45 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการและร่วมจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน

 • photo ติดตามโครงการและร่วมจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้านติดตามโครงการและร่วมจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน
 • photo ติดตามโครงการและร่วมจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้านติดตามโครงการและร่วมจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน
 • photo ติดตามโครงการและร่วมจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้านติดตามโครงการและร่วมจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน
 • photo ติดตามโครงการและร่วมจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้านติดตามโครงการและร่วมจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน
 • photo ติดตามโครงการและร่วมจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้านติดตามโครงการและร่วมจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน
 • photo ติดตามโครงการและร่วมจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้านติดตามโครงการและร่วมจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน
 • photo ติดตามโครงการและร่วมจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้านติดตามโครงการและร่วมจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน
 • photo ติดตามโครงการและร่วมจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้านติดตามโครงการและร่วมจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน
 • photo ติดตามโครงการและร่วมจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้านติดตามโครงการและร่วมจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน

กิจกรรมหลัก : เปิดบ้านสู่ฐานเรียนรู้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามโครงการและร่วมจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้มากกว่าเป้าหมาย มีเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมและช่วยเสนอแนะการทำหลักสูตร

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำหลักสูตรเป็นชุดความรู้มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวทีเรียนรู้เรื่องเกษตรปลอดสารพิษพิชิตไข้เลือดออก และจัดทำหลักสูตรบ้านหัวลำภู ผู้เข้าร่วม ๔๘ คน มาจากบ้านต้นแบบ ๒๐ ครัว อสม.ตำบล ๘ คน ตัวแทนการไฟฟ้า ๑ คน ตัวแทน กศน. ๑ คน ตัวแทนกองทุนฟื้นฟู ๑ คน ประธานคณะกรรมการ สปสช. ๑ คน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ คณะกรรมการโครงการ ๙ คน และพี่เลี้ยง ๒ คน (อ.กำไล และทีมงาน)

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

หน่วยงานทั้งหมด ๘ หน่วยงาน สนับสนุนการดำเนินงานชุมชน ตามภาระกิจหน่วยงาน กศน.ให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ และแจกเมล็ดพันธ์ผัก คณะกรรมการช่วยกันทำล้อยางปลูกผัก บ้านต้นแบบร่วมกันนำเวทีเล่าเรื่องฐานเรียนรู้ของตนเองให้แกนนำช่วยสรุป และเขียนเป็นหลักสูตรของหมู่บ้าน ใช้ภาษาชาวบ้าน เพื่อเป็นแนวการสอน การเป็นวิทยากร เมื่อเปิดบ้านต้นแบบของตนเองให้เพื่อมาเรียนรู้ เมื่อทำหลักสูตรเสร็จ วางแผนกันต่อ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ประสานงานกับนายก อบต. จัดประชาชนในตำบลมาเรียนรู้ทุกบ้านที่ทำหลักสูตร ขณะนี้มี ๓๐ บ้า โดยแบ่งเป็นกลุ่มมาเรียนรู้แล้วนำข้อมูลไปสรุปเพื่อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ อบต. อีกครั้ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ให้กำลังใจทำได้ดีแล้วให้ทำดีอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

20 เมษายน 2556 เวลา 08.00-17.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยphusanisa_kaewphusanisa_kaewเมื่อ 11 พฤษภาคม 2556 12:05:52
Project owner
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 24 ตุลาคม 2556 20:04:02 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการและร่วมจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เปิดบ้านสู่ฐานเรียนรู้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อขยายผลสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ถอดบทเรียนฐานเรียนรู้แต่ละฐาน เพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรของต้นแบบแต่ละบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การสรุป รวบรวม ประเมิน รายงานผลและถอดบทเรียนจัดทำชุดความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ถอดบทเรียน จัดทำชุดความรู้มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กิจกรรมต้นแบบชุมชนจัดการสุขภาพ บ้านหัวลำภู บูรณาการร่วมกับอสม.หมู่ที่4และ5 สปสช.อบต.หัวไทรโดยนายสัมพันธ์ จุลสงค์ รองประธาน และประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลหัวไทร นายสุชาติ พุ่มหมอ ส.อบต.ม.9 นายอัมพร สุขแก้ว นายจำเนียร พรหมเรืองคณะกรรมการสปสช.อบต.หัวไทร กศน.หัวไทรโดยครูต้อย ลัดดาวัลย์ สุวรรณจันทร์ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผัก เสร็จแล้วต้นแบบแต่ละบ้านถอดบทเรียน ฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน1.บ้านบุญธรรม สังข์ผอม ถอดบทเรียนบ้านวิถีพอเพียง วิชาการปลูกผัก 2.บ้านชาลี นพรัตน์ บ้านวิถีพอเพียง วิชาการเลี้ยงปลา 3.บ้านส่อง คงเลห์ บ้านวิถีพอเพียง วิชาตลาดนัดชุมชนทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์ 3.สัมพันธ์ สุขแก้ว วิชานำ้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น4.บ้านมนธิรา แก้วเนิน วิชาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 5.บ้านฉิ้น สุขช่วย วิชาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น6.บ้านลุงสวย ดำนุ้ย วิชาน้ำส้มโตนด น้ำส้มจาก7.บ้านลุงสร้วง เขียวทองจันทร์ วิชาหมาจาก 8.ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน สุมาศ จันทร์ศรี วิชาน้ำอ้อย 9.บ้านผู้ช่วยวิรยุทธ หวังแก้ว วิชาธนาคารต้นไม้ 10.บ้านแพทย์ประจำตำบลศานิต นุ่มคง วิชานาอินทรีย์ 11.บ้านมาตรฐานจีเอพีไพโรจน์ หวานอม วิชานาอินทรีย์ ต้นแบบวัฒนธรรมท้องถิ่น 12.บ้านครูติ้ม แซ่พั่ว วิชากลองยาว 13.บ้านหนูเล็ก คงขลิก วิชากลองยาว14.บ้านครู วิชชุดา สุขช่วย วิชากลองยาว 15.บ้านไชยา นุ่นสังข์ วิชารำพรานโนราห์ 16.บ้านยายบุญเรือน สุขช่วย วิชาสานสอบนั่ง 17.บ้านยายหวน จันบรรจง วิชาสานเป้า 18.บ้านยายแจ้ง หวานอม วิชาสานสาด 19.บ้านลุงสร้วง เขียวทองจันทร์ วิชาหมาจาก 20.บ้านยายผิ้น กวนซัง วิชาสานสาด 21.บ้านผู้ช่วยสุมณฑา หนูสีคง วิชาคนต้นแบบ 22.หัวพานสานใจ วิชาปลูกผักปลอดสารพิษ พิชิตไข้เลือดออก 23.บ้านสาวเขียด ห้องสมุดชุมชน ศูนย์สายใยชุมชน(สว้สดิการ) สำนักงานเลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวไทร 24.บ้านบ่าวอ้อฟ พิชชาบดี ดำจันทร์ ต้บแบบสภาเด็กและเยาวชน เพิ่มเติมโดยไม่เคยมีมาก่อน ตัวแทนตำบลหัวไทร ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอหัวไทร หลังจากเสร็จการทำกิจกรรม นัดการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนดูแลผักที่หัวพานสานใจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

จัดทำชุดความรู็หลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน ฉบับหัวลำภูเพื่อให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียนรู้

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 25,500.00 2,100.00 0.00 0.00 27,600.00 UnLock
13 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยphusanisa_kaewphusanisa_kaewเมื่อ 16 เมษายน 2556 00:38:29
Project owner
แก้ไขโดย phusanisa_kaew เมื่อ 16 มิถุนายน 2556 17:38:33 น.

ชื่อกิจกรรม : สภาวัฒนธรรมนำสุข

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ต้นแบบวัฒนธรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ต้นแบบวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ขยายผลวันกตัญญูสู่ชุมชนและภาคีเครือข่าย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ขยายผลต้นแบบวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ชุมชนและเครือข่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กิจกรรมวันกตัญญู สรงน้ำหลวงพ่อพวยองคมุนี พระคู่บ้านคู่เมือง รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มอบของขวัญผู้สูงอายุ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีผู้ร่วมกิจกรรม80คน ปีนี้น้อยกว่าปีก่อนเนื่องจากฝนตกติดต่อกัน3วันแล้ว แต่ลูกหลานยังคงร่วมใจกันเข้าวัดโดยไม่ได้นัดหมาย มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.ทั้ง2คน อดีตนายกอบต.หัวไทร นายสุทัศน์ พูลเสน นำของขวัญมาร่วมด้วย และพี่ย.โย่ง จากกฟผ.นำของขวัญมามอบให้ผู้สูงอายุ เวลา09.30น ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ รับพรจากพระสงฆ์ สรงน้ำหลวงพ่อพวย รดน้ำและร่วมกันมอบของขวัญผู้สูงอายุ ซึ่งมาจากหลายหมู่บ้านในละแวกใกล้เคียงที่มีความศรัทธาและผูกพันธ์กับวัดหัวลำภู นอกจากนี้ยังเห็นภาพของผู้สูงอายุต่างรดน้ำซึ่งกันและกันด้วย เวลา11.00น.ร่วมขบวนเดินเท้าไปที่บ้านคุณพ่อดล คุณแม่ฉิ้น สุขช่วย ผู้สูงอายุต้นแบบน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เพื่อร่วมกันรดน้ำผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน จำนวน 12คน เด็กๆเล่นเกม รำวง สาดน้ำอย่างสนุกสนาน ภาคค่ำ ร่วมกิจกรรมงานสงกรานต์ที่วัดเกาะเพชร ตำบลเกาะเพชร ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลเกาะเพชร เด็กนักเรียนจากโรงเรียนพื้นที่ตำบลเกาะเพชร ศูนย์เด็กเล็กบ้านไชยราม นำโดยครสาว นางมนธิรา แก้วเนิน ครูน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น พี่น้องทั้งไทยพุทธ และมุสลิม จำนวน 500คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
2 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยphusanisa_kaewphusanisa_kaewเมื่อ 16 เมษายน 2556 00:29:56
Project owner
แก้ไขโดย phusanisa_kaew เมื่อ 16 มิถุนายน 2556 17:39:23 น.

ชื่อกิจกรรม : สภาประชาชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สภาประชาชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ขยายผลสู่เครือข่าย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สามารถขยายผลด้านเกษตรกรรม ด้านสุขภาพ สู่เครือข่ายสุขภาพได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ขยายผลเครือข่ายด้านเกษตรกรรม ด้านสุขภาพสู่เครือข่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมเวทีประชุมอสม.ตำบลหัวไทร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ร่วมเวทีประชุมอสม.ตำบลหัวไทร มีผู้ร่วมประชุม200คน  โดยนายสุชาติ โชคอำนวย สาธารณสุขอำเภอหัวไทร นางมาลี คงแท่น จนท.สาธารณสุข นางรจนา ทรงสังข์ พยาบาลร.พหัวไทร ร่วมกับ สมาชิกอบต.หัวไทร ผู้ใหญ่บ้านต.หัวไทร แกนนำต.หัวไทร ร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เสนอแนวความคิดเรื่องโรคไข้เลือดออกซึ่งกำลังระบาดในพื้นที่ขณะนี้ ส่วนใหญ่คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และภัยของไข้เลือดออก แต่ยังขาดการเฝ้าระวังและป้องกัน  อสม.ม1เสนอให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุและหอกระจายข่าวของแต่ละหมู่บ้าน อสม.ม.2เสนอให้อสม.เป็นต้นแบบในการกำจัดลูกนำยุงลายและการดูแลบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ อสม.ม.11เสนอให้ใช้นำมันเครื่องราดลงในนำที่ขังใต้ถุนบ้านเพื่อกำจัดลูกนำยุงลาย และนางภูษณิศา แก้วเนิน ตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวไทร ร่วมเสนอแนะแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันไข้เลือดออก อสม.แกนนำสุขภาพ เป็นต้นแบบก่อน แล้วแนะนำเพื่อนหรือครัวเรือนที่รับผิดชอบ ทำงานและประชาสัมพันธ์เชิงรุก กำหนดระเบียบ กฎหมู่บ้านร่วมกับเวทีประชาคมหมู่บ้าน หาต้นแบบ  โดยครูมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภูทำเป็นต้นแบบ ที่บ้านต้นแบบมีป้ายสื่อสารระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยี่ยม เพื่อบันทึกการเยี่ยมบ้านของหน่วยงานต่างๆรวมทั้งอสม.ด้วย หลังจากบันทึกกิจกรรมแล้วให้ลงคะแนนบ้านที่เยี่ยมด้วย เพื่อการปรับเปลี่ยน เติมเต็มให้เจ้าของบ้านได้เรียนรู้ แล้วมาประชันกันว่า 1ปีผ่านไปคะแนนเป็นอย่างไร หน่วยงานไหนมาเยี่ยมเราบ้าง และจะนำเสนอที่ประชุมของทุกหมู่บ้านเพื่อการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำเสนอการจัดทำตำบลหัวไทรเป็นตำบลจัดการสุขภาพ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วย และจะร่วมประชุมราษฎรกับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
28 มีนาคม 2556 เวลา 10.00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยphusanisa_kaewphusanisa_kaewเมื่อ 12 พฤษภาคม 2556 10:25:26
Project owner
แก้ไขโดย phusanisa_kaew เมื่อ 16 มิถุนายน 2556 17:42:24 น.

ชื่อกิจกรรม : ต้นแบบสวัสดิการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ต้นแบบสวัสดิการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ขยายผลต้นแบบสวัสดิการสู่เครือข่าย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ขยายผลต้นแบบสวัสดิการสู่เครือข่ายได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เกิดต้นแบบสวัสดิการและขยายผลสู่เครือข่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลหัวไทร นายสัมพันธ์ จุลสงค์ ประธาน นายสุชาติ พุ่มหมอ นายประภาส หนูทอง สมาชิกอบต.ม.4นางจุฑามาศ แก้วจันทร์ นายพิศทยา พลายด้วง ผู้ชี่วยผู้ใหญ่บ้านนายสุพิศ นุ่นทองหอม อสม.อ.4 นายสุมาศ จันทร์ศรี ประธาน นายสัมพันธ์ จันทร์เรือง นางเตือนใจ คงกำไร และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ม.4 จำนวน 84 คนร่วมเรียนรู้สวัสดิการชุมชนตำบลหัวไทร และได้มอบสวัสดิการทำขวัญบุตร ให้แก่น้องใบตอง บุตรของสมาชิก นางมนธิรา แก้วเนิน ต้นแบบน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เพื่อใ้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลหัวไทร โดยนายสัมพันธ์ จุลสงค์ ประธาน นายประพาส หนูทอง นายจำเนียร  พรหมเรือง นายสุชาติ พุ่มหมอ และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลหัวไทร จำนวน 84 คนได้ร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนกัน และสามารถขยายผลด้านสวัสดิการสู่เครือข่าย ผู้สูงอายุต่างชักชวนและนัดแนะกันมาเรียนรู้กิจกรรมเพิ่มเติมในครั้งต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

เสนอชมรมผู้สูงอายุตำบลหัวไทร ร่วมเรียนรู้หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 32,000.00 4,000.00 0.00 0.00 38,000.00 UnLock
3 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-13.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยphusanisa_kaewphusanisa_kaewเมื่อ 4 มีนาคม 2556 18:22:55
Project owner
แก้ไขโดย phusanisa_kaew เมื่อ 16 มิถุนายน 2556 17:48:03 น.

ชื่อกิจกรรม : ผักปลอดสารพิษพิชิตไข้เลือดออก

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ผลิตหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ขยายผลต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่เครือข่าย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สามารถขยายผลเกษตรกรรมยั่งยืนสู่ชุมชน และเครือข่ายได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ขยายผลฐานเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สมาชิกมหาวิทยาลัยหมู่บ้านบ้านหัวลำภูจำนวน30ครัวเรือนร่วมกับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวลำภูจำนวน20ครัวเรือนซึ่งได้รับการสนับสนุนงบสมทบจากสปสช.อบต.หัวไทรในการทำกิจกรรมร่วมในครั้งนี้ ร่วมกับแกนนำหมู่บ้านนายสุรศักดิ์ หวานอม(ผรส)นายสุพิศ นุ่นทองหอม(ผช)เยาวชนจำนวน10คน และเครือข่ายจากอำเภอร่อนพิบูลย์ จ.นครฯ นำโดยนายไกรวรรณ อัครกุลพร้อมทีมงาน 4คน เป็นวิทยากรสอนการทำล้อยางรถยนต์เป็นกระถางต้นไม้ โดยมีเครือข่ายจากบ้านทะเลปัง หมู่ที่2ตำบลหัวไทรจำนวน10คนร่วมกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สมาชิกทั้งหมดจำนวน 85คนโดยมีกลุ่มแกนนำอสม.จากหมู่ที่2ตำบลหัวไทรจำนวน12คนมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย  ต่างช่วยกันทำล้อยางรถยนต์เป็นกระถางต้นไม้อย่างสนุกสนาน แล้วนำไปตั้งที่หน้าบ้านของตนเองเพื่อปลูกผักไว้กินเอง และส่วนหนึ่งนำไปตั้งบนสะพานหัวลำภู เพื่อปลูก(ไว้ให้ส่วนรวมไว้บริโภคในชุมชน และยังสามารถป้องกันการแพร่พันธ์ของลูกนำยุงลายจากยางรถยนต์ได้อีกด้วย ตอนเที่ยงร่วมรับประทานข้าวมันไก่บ้านจากครัวสมาชิกที่ให้ไก่มา5ต้ว(นายศานิต นุ่มคง)ที่สำคัญงานนี้มีเด็กและเยาวชนวัยรุ่นมาร่วมกิจกรรมด้วยจำนวน8คน เด็กเล็กบางคนตามผู้ปกครองมาดูอย่างสนใจและใช้ล้อยางเป็นของเล่นไปพลาง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
25 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยphusanisa_kaewphusanisa_kaewเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2556 17:34:31
Project owner
แก้ไขโดย phusanisa_kaew เมื่อ 16 มิถุนายน 2556 17:52:58 น.

ชื่อกิจกรรม : สภาธรรมนำสุข(แห่ผ้าพาสุข)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สภาประชาชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ขยายเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เกิดเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ขยายผลเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สมาชิกมหาวิทยาลัยหมู่บ้านร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมตำบลหัวไทร นางภูษณิศา แก้วเนิน ,นางสาวสุมณฑา หนูสีคง ม.8,นางพิไลลักษณ์ บัวทอง ม.2,นางสาวขวัญฤทัย จันทร์ช่วยนา ม.5,นางสาวธันยพร ชุมแป้น ม.12 ร่วมกับ นายสมโภช โชติชูช่วง นายอำเภอหัวไทร นายไพบูลย์ นาคทิพย์พิมาน ปลัดอาวุโส กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอหัวไทร กลองยาวบ้านพัทธสีมา และนักธรรมจำนวน100คนร่วมขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครซึ่งมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ สื่อมวลชนต่างๆนับหมื่นคนร่วมงานประเพณีดังกล่าว

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งชาวไทยและต่างประเทศนับหมื่นคน มีเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มขึ้น จากมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภูสู่ตำบลหัวไทร สู่อำเภอหัวไทร และสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทุกอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มาตั้งขบวนแห่ผ้า ไม่มีอำเภอใดนำป้ายวัฒนธรรมประจำอำเภอมาร่วมขบวนนอกจากอำเภอหัวไทร สภาวัฒนธรรมจังหวัดตะโกนมาที่ขบวนแห่ของหัวไทรว่าดีมาก ยิ้มอย่างภูมิใจ นายพิชัย บุญเกียรติ นายกอบจ.ยกนิ้วให้ขบวนหัวไทร ทุกคนต่างเป็นปลื้ม ที่ได้ประกาศให้โลกรู้ว่าแต่นี้ไปวัฒนธรรมได้รับการสืบทอดแล้ว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13-17.00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556 21:40:52
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 23 มิถุนายน 2556 15:38:11 น.

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนการดำเนินงาน

 • photo ถอดบทเรียนการดำเนินงานถอดบทเรียนการดำเนินงาน
 • photo ถอดบทเรียนการดำเนินงานถอดบทเรียนการดำเนินงาน
 • photo ถอดบทเรียนการดำเนินงานถอดบทเรียนการดำเนินงาน
 • photo ถอดบทเรียนการดำเนินงานถอดบทเรียนการดำเนินงาน
 • photo ถอดบทเรียนการดำเนินงานถอดบทเรียนการดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงติดตามโครงการและถอดบทเรียนการดำเนินงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงติดตามโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีแกนนำทำกิจกรรมโครงการและเครือข่ายอำเภอหัวไทรจากบ้านควนชะลิต เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน จำนวน 16 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมกับการถอดบทเรียนคนทำงาน พร้อมกับการเรียนรู้จากเพื่อนเครือข่ายในอำเภอหัวไทร โดยคนหัวลำภู เล่าเรื่องการดำเนินงานเพื่อพัฒนากิจกรรมในแต่ละด้านให้เป็นมหาววิทยาลัยหมู่บ้าน มีการจัดทำหลักสูตรไว้สอนคนที่มาดูงาน ช่วยกันเล่าเรื่องกิจกรรมและแรงบรรดาลใจให้ทำ ทุกคนเห็นปัญหาด้วยกันว่าสารเคมีเป็นต้นเหตุของการเป็นโรคมะเร็ง คนใกล้บ้านตายจากมะเร็งแล้ว ๕ คน ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว จึงหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง โดย ปลูกผักกินเอง ออกกำลังกายเป็นกลุ่ม ทั้งกลองยาวและรำพรานโนราห์ และทำนาอินทรีย์ ตอนนี้ขยายผลเป็นบ้านเกษตรอินทรีย์ บ้านเศรษฐกิจพอเพียงวิถีเกษตรอินทรีย์ และมีกลุ่มสวัสดิการที่มั่นคง ทุกคนในหมู่บ้านได้ประชุมกันต่อเนื่อง ขยายผลบ้านต้นแบบเป็นมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน โดยมีกติกาว่าเพื่อนบ้านหรือกลุ่มเครือข่ายที่มาเรียนรู้ ต้องมาอยู่เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านหัวลำภูอย่างน้อย ๓ วัน มากินมานอนด้วยกัน ชวนกันลงมือทำ ให้ผู้มาเรียนเรียนจากการลงมือทำ และเป็นเครือข่ายเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เหมือนวันนี้ ควนชะลิตมาเรียนรู้ ก็ให้กลับไปเตรียมทีมงานที่จะมาเรียนรู้แบบปฏิบัติการร่วมกันจริงๆ คนหัวลำภูอยากให้การเรียนรู้ที่หัวลำภู เป็นมหาวิทยาลัยหมู่บ้านที่มีชีวิต ลงมือปฏิบัติกัน ให้เห็นผลกันจริงว่านำไปทำได้หรือไม่ ร่วมกันคิดและร่วมกันทำ ให้ต่อเนื่องและร่วมเป็นเครือข่ายเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

Comment #1
Posted @30 พ.ย. 55 21.34 ip : 223...247

ดำเนินงานได้ดี มีคนมาเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

Comment #2
Posted @29 ธ.ค. 55 10.20 ip : 118...149

ขอชื่นชมและให้กำลังใจทีมงานหัวลำภูทุกท่านครับ
ที่ร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต
และคงต้องขอกำลังทีมหัวลำภูในการร่วมสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่มีชีวิตกันต่อไปครับ

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 5752
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง