รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 55-00-0714
รหัสโครงการ 55-00995
ชื่อโครงการ มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภูษณิศา แก้วเนิน
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 กรกฎาคม 2555 - 19 กรกฎาคม 2556
งบประมาณโครงการ 224,600.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

1.ครัวเรือน หมู่ที่ 4 ตำบลหัวไทร 2.สภาผู้นำตำบลหัวไทร
3.ครัวเรือนที่มีเป้าหมายตามวัตถุประสงค์เดียวกัน

พื้นที่ดำเนินการ 1.ครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านหัวลำภู ตำบลหัวไทร 2.ครัวเรือนผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำ ในพื้นที่ตำบลหัวไทร 2.ครัวเรือนที่มีเป้าหมายตามวัตถุประสงค์เดียวกัน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • phusanisa_kaewphusanisa_kaew (Owner)  
  • กำไลกำไล (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 3 ด้าน เกษตรกรรมยั่งยืน / วัฒนธรรม / สวัสดิการ ขยายผลสู่ชุมชนและเครือข่าย

2.เพื่อพัฒนาชุดความรู้มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน  และขยายเครือข่ายได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมหลัก

พัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 3 ด้าน เกษตรกรรมยั่งยืน / วัฒนธรรม / สวัสดิการ เป็นต้นแบบ และศูนย์เรียนรู้ชุมชน ขยายผลสู่เครือข่าย

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ก.ค. 2555 20 ธ.ค. 2555 20 ก.ค. 2555 20 ธ.ค. 2555 0.00
2 21 ธ.ค. 2555 31 ก.ค. 2556 21 ธ.ค. 2555 31 ก.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (224,600.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

...เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 3 ด้าน เกษตรกรรมยั่งยืน / วัฒนธรรม / สวัสดิการ.

...1.1 คนในชุมชนเข้าร่วมหลักสูตรร้อยละ 80 1.2 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตต้นแบบ 3 ด้าน 1.3 คนในชุมชนมีความมั่นคงในชีวิตร้อยละ80

...เพื่อพัฒนาชุดความรู้ วิทยาลัยสุขภาวะ ณ.หัวลำภู และขยายเครือข่ายเป็น มหาวิทยาลัยสุขภาวะ

...2.1คนในชุมชนนำฐานเรียนรู้ไปใช้ในวิถีชีวิตร้อยละ80 2.2คนในชุมชนสืบทอดประเพณีท้องถิ่นร้อยละ80

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ผลิตหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน 11,000.00 0 2 - 2 13,000.00
23 ส.ค. 55 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าเรื่อง ''ลำนำหัวลำภู'' 0 - -
3 มี.ค. 56 ผักปลอดสารพิษพิชิตไข้เลือดออก 0 - -
2 ค่ายอาสาพัฒนาคน 24,000.00 0 1 - 1 24,000.00
6-7 ต.ค. 55 กิจกรรมเข้าค่ายอาสาพัฒนาคนต้นแบบ หัวลำภูสัญจร นอนพื้นที่ 0 - -
3 เปิดบ้านสู่ฐานเรียนรู้ 33,000.00 0 6 - 6 34,600.00
5 ธ.ค. 55 พลังสามัคคี ตามวิถีพอเพียง 0 - -
29 ธ.ค. 55 ส่งสุขปีใหม่ จากใจคนสร้างสุข 0 - -
12 ม.ค. 56 วันเด็กแห่งชาติ 0 - -
20 เม.ย. 56 ติดตามโครงการและร่วมจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน 0 - -
25 พ.ค. 56 วัฒนธรรมสานสัมพันธ์ชุมชน 0 - -
23-25 ก.ค. 56 แห่เทียนพรรษา 0 - -
4 ต้นแบบวัฒนธรรม 54,000.00 0 4 - 4 91,000.00
30 พ.ย. 55-1 ธ.ค. 55 ต้นแบบวัฒนธรรม 0 - -
1 ธ.ค. 55-20 กุมภาพันธ์ 2561 พัฒนาต้นแบบเป็นฐานเรียนรู้ 0 - -
13 เม.ย. 56 สภาวัฒนธรรมนำสุข 0 - -
25 เม.ย. 56-20 กุมภาพันธ์ 2561 สภาวัมฒนธรรมนำสุข 0 - -
5 สภาประชาชน 24,000.00 0 14 - 14 17,000.00
25 ส.ค. 55 สภาประชาชน 0 - -
5 ก.ย. 55 สภาประชาชน 0 - -
25 ก.ย. 55 สภาประชาชน 0 - -
5 ต.ค. 55 สภาประชาชน 0 - -
25 ต.ค. 55 สภาประชาชน 0 - -
5 พ.ย. 55 สภาประชาชน 0 - -
25 พ.ย. 55 สภาประชาชน 0 - -
25 ธ.ค. 55-20 กุมภาพันธ์ 2561 สภาประชาชน 0 - -
25 ก.พ. 56 สภาธรรมนำสุข(แห่ผ้าพาสุข) 0 - -
2 เม.ย. 56 สภาประชาชน 0 - -
5 มิ.ย. 56 สภาประชาชน 0 - -
8 มิ.ย. 56 สภาวัฒนธรรมนำสุข 0 - -
14 ก.ค. 56 สภาวัฒนธรรมนำสุข 0 - -
20 ก.ค. 56 สภาวัฒนธรรมนำสุข 0 - -
6 ต้นแบบสวัสดิการ 38,000.00 0 3 - 3 41,000.00
25 เม.ย. 56 ต้นแบบสวัสดิการ 0 - -
14 พ.ค. 56 สภาสวัสดิการสร้างสุข 0 - -
4 มิ.ย. 56 เตรียมความพร้อมขยายผลสู่เครือข่าย ต้นแบบสวัสดิการ 0 - -
7 สรุปรายงานผลทำชุดความรู้ 27,600.00 0 4 - 4 14,000.00
1 ม.ค. 56 ทบทวนชุดความรู้ 0 - -
25 ม.ค. 56 ประเมินผล ถอดบทเรียน 0 - -
13 พ.ค. 56 สรุปผล ถอดบทเรียน 0 - -
30 ก.ค. 56 ขยายผลต้นแบบสวัสดิการสู่ชุมชนและเครือข่าย 0 - -
8 สสส สนับสนุนเพิ่มเติม 13,000.00 0 1 - 1 1,500.00
19 มิ.ย. 56 ประชุมถอดบทเรียนโครงการกับสจรส.มอ. 0 - -

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

25 ธ.ค. 2555 สภาประชาชน 0 0.00
31 ธ.ค. 2555 ทบทวนชุดความรู้มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน 0 0.00
9 ก.พ. 2556 ถอดบทเรียนการดำเนินงาน 0 0.00
25 เม.ย. 2556 สภาวัมฒนธรรมนำสุข 0 0.00
5 มิ.ย. 2556 สภาประชาชน 0 0.00
15 มิ.ย. 2556 อื่นๆ เวทีเสวนา 0 0.00
20 ต.ค. 2556 สภาวัฒนธรรมนำสุข 0 0.00
รวม 224,600.00 0 42 0.00 35 236,100.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (224,600.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กำไล กำไล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 13:41 น.