รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 55-01779
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สินสืบสุขร่วมใจทำบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 131,900.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิตติพร เรืองทอง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนสินสืบสุข หมู่ที่ 1 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • subsuksubsuk (Owner)  
  • paleeratpaleerat (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (131,900.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1.เพื่อให้สมาชิกในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะและการดูแลบ้านสะอาด เรียบร้อย ดูแลสิ่งแวดล้อมข้างบ้าน เกิดกฎกติกาของชุมชนเพื่อบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค

.- 100 ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนตามข้อกำหนดบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค -มีระบบการจัดการขยะของชุมชนในซอย 3 ซอยมาจากกติกาชุมชนและมาตรการจัดการขยะในชุมชน

2. คนในชุมชนมีความสามัคคี ร่วมใจกันจัดการขยะในครัวเรือน

-มีครอบครัวต้นแบบในชุมชน 10 ครอบครัว -มีตัวแทนซอยจัดการขยะในซอยตนเอง ทุกซอย ในชุมชน ซอยละ 5 คน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 พ.ย. 55 ร่วมประชุมข้อตกลงโครงการและระบบรายงานการเงิน 0 0.00 300.00
15 พ.ย. 55 ประชุมคณะทำงาน 15 คน 0 0.00 300.00
14 ธ.ค. 55 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน 0 0.00 1,170.00
20 ธ.ค. 55 ประชุมอบรมการจัดการขยะในครัวเรือน 2 วัน 0 0.00 13,000.00
21 ธ.ค. 55 พี่เลี้ยงติดตามโครงการครั้งที่1 0 0.00 0.00
21 ธ.ค. 55 ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการทำน้ำหมักชัวภาพและปุ๋ยชีวภาพจากขยะเปียก 0 0.00 11,000.00
10 ม.ค. 56 ประชุมคณะทำงานโครงการและรับการติดตามจากพี่เลี้ยง 0 0.00 300.00
20 ม.ค. 56 ประชุมรับการติดตามโครงการจากสจรส.มอ. 0 0.00 300.00
24 ม.ค. 56 แกนนำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างจังหวัด 0 0.00 10,700.00
29 ม.ค. 56 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน 0 0.00 300.00
5 ก.พ. 56 เปิดธนาคารขยะชุมชนและรับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือน 0 0.00 9,600.00
27 ก.พ. 56 พี่เลี้ยงติดตามความก้าวหน้าโครงการเพื่อปิดงวด 0 0.00 2,800.00
2 มี.ค. 56 ประมวลภาพโครงการงวด 1 0 0.00 370.00
5 มี.ค. 56 รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันที่5 ของทุกเดือน 0 0.00 800.00
20 มี.ค. 56 จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 1 0 0.00 13,000.00
7 เม.ย. 56 รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือน 0 0.00 800.00
5 พ.ค. 56 รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือน 0 0.00 800.00
13 พ.ค. 56 ประชุมรับการติดตามโครงการจาก สจรส 0 0.00 0.00
15 พ.ค. 56 จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 2 0 0.00 13,000.00
5 มิ.ย. 56 รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรก 0 0.00 660.00
14 มิ.ย. 56 พี่เลี้ยงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่2และประชุมคณะทำงานประจำเดือน 0 0.00 0.00
21 มิ.ย. 56 จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่3 100 0.00 13,000.00
21 มิ.ย. 56 ถอดบทเรียนร่วมกับทีมงาน ผู้เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงโครงการ 40 0.00 4,000.00
5 ก.ค. 56 รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือน 0 0.00 800.00
20 ก.ค. 56 เบิกเงินโครงการเพื่อปิดงวด 2 ที่ อ.เมือง 0 0.00 4,080.00
21 ก.ค. 56 รวรวมเอกสาร หลักฐานให้สจรส.หาดใหญ่ตรวจสอบ 2 0.00 2,800.00
26 ก.ค. 56 คณะทำงานติดตามประเมินบ้านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายรูป เพื่อจัดประกวดบ้านตัวอย่าง 10 0.00 0.00
4 ส.ค. 56 จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4 100 0.00 0.00
5 ส.ค. 56 รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือน 0 0.00 800.00
6 ส.ค. 56 ตรวจสอบการจัดส่งข้อมูลรายงานทางเวบไซด์ 0 0.00 5,048.00
24 ส.ค. 56 ร่วมประชุมเพื่อวางแผนต่อยอด 0 0.00 500.00
1 ก.ย. 56 จัดทำเอกสาร รายงานฉบับสมบูรณ์ 7 0.00 703.00
5 ก.ย. 56 รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรก 15 0.00 800.00
6 ก.ย. 56 พี่เลี้ยงติดตามโครงการ 15 0.00 0.00
15 ก.ย. 56 นำส่งเอกสารตรวจสอบ 2 0.00 50.00
27 - 28 ก.ย. 56 ร่วมงานสร้างสึขคนใต้ 2 0.00 2,000.00
รวม 293 0.00 37 133,021.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ประชุมทีมก่อนหลังทำกิจกรรมทุกเดือนเพื่อเตรียมงาน ประเมินงาน และแบ่งงาน  15 คน
  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรมการจัดการขยะในครัวเรือน โดยร่วมตั้งมาตรการชุมชนในการกำจัดขยะจากครัวเรือนด้วยหลัก 3 R จำนวน 2 วันโดย วิทยาการภายนอก 2 คน
  3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีมงานและผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คนเรื่องระบบการจัดการขยะของเทศบาลนครตรัง จำนวน 1 วัน
  4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมการกำจัดขยะและระบบการจัดการขยะ เปียก ทั่วไป และรีไซเคิล  ฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพสำหรับบริโภค อุปโภค และใช้เป็นปุ๋ย 5.รวมพลังชาวชุมชน แปลงขยะสร้างมูลค่า จากขยะรีไซเคิล ร่วมตกลงทำสินสืบสุขชุมชนปลอดขยะ และเปิดธนาคารขยะชุมชนสินสืบสุข รับซื้อขยะเดือนละครั้ง
  5. ประชุมคณะทำงานต่อเนื่องทุกเดือน หลังรับซื้อขยะ และบันทึกข้อตกลงกติกาชุมชนสินสืบสุขปลอดขยะ 7.จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ทุก 2-3 เดือน ทุกวันที่ 20 จำนวน 4 ครั้ง โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานในพื้นที่ และวางแผนจัดกิจกรรมประกวดบ้านน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากขยะ
  6. จัดประกวดบ้านตัวอย่างครอบครัวปลอดขยะและให้รางวัลผู้ชนะพร้อมประกาศเกียรติคุณแก่ครัวเรือนที่ร่วมโครงการ
  7. ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย
  8. จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กำไล กำไล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 13:47 น.