สินสืบสุขร่วมใจทำบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by กำไล @1 พ.ย. 55 13.47 ( IP : 113...214 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-0938
รหัสโครงการ 55-01779
ชื่อโครงการ สินสืบสุขร่วมใจทำบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิตติพร เรืองทอง
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 131,900.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

จำนวน 100 คน

พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนสินสืบสุข หมู่ที่ 1 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • subsuksubsuk(Owner)
 • paleeratpaleerat(Trainer)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อให้สมาชิกชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะและการดูแลบ้านสะอาด และร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม เกิดกติกาชุมชนเพื่อบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค
 2. คนในชุมชนมีความสามัคคีร่วมใจกันจัดการขยะในครัวเรือน
กิจกรรมหลัก
 1. ประชุมทีมก่อนหลังทำกิจกรรมทุกเดือนเพื่อเตรียมงาน ประเมินงาน และแบ่งงาน  15 คน
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรมการจัดการขยะในครัวเรือน โดยร่วมตั้งมาตรการชุมชนในการกำจัดขยะจากครัวเรือนด้วยหลัก 3 R จำนวน 2 วันโดย วิทยาการภายนอก 2 คน
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีมงานและผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คนเรื่องระบบการจัดการขยะของเทศบาลนครตรัง จำนวน 1 วัน
 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมการกำจัดขยะและระบบการจัดการขยะ เปียก ทั่วไป และรีไซเคิล  ฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพสำหรับบริโภค อุปโภค และใช้เป็นปุ๋ย 5.รวมพลังชาวชุมชน แปลงขยะสร้างมูลค่า จากขยะรีไซเคิล ร่วมตกลงทำสินสืบสุขชุมชนปลอดขยะ และเปิดธนาคารขยะชุมชนสินสืบสุข รับซื้อขยะเดือนละครั้ง
 5. ประชุมคณะทำงานต่อเนื่องทุกเดือน หลังรับซื้อขยะ และบันทึกข้อตกลงกติกาชุมชนสินสืบสุขปลอดขยะ 7.จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ทุก 2-3 เดือน ทุกวันที่ 20 จำนวน 4 ครั้ง โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานในพื้นที่ และวางแผนจัดกิจกรรมประกวดบ้านน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากขยะ
 6. จัดประกวดบ้านตัวอย่างครอบครัวปลอดขยะและให้รางวัลผู้ชนะพร้อมประกาศเกียรติคุณแก่ครัวเรือนที่ร่วมโครงการ
 7. ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย
 8. จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (131,900.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้สมาชิกในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะและการดูแลบ้านสะอาด เรียบร้อย ดูแลสิ่งแวดล้อมข้างบ้าน เกิดกฎกติกาของชุมชนเพื่อบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค
ตัวชี้วัด

.- 100 ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนตามข้อกำหนดบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค -มีระบบการจัดการขยะของชุมชนในซอย 3 ซอยมาจากกติกาชุมชนและมาตรการจัดการขยะในชุมชน

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
1 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ประสานงานและเตรีมวัสดุในการจัดประชุม 15,600.00 0 16 0.00
2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาธิตและฝึกทำปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมัก 24,000.00 0 2 0.00
3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทศบาลนครตรัง 10,700.00 0 1 0.00
4 เปิดธนาคารขยะและสร้างกติกาชุมชนปลอดขยะ 9,600.00 0 1 0.00
5 จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ รับซื้อขยะ สื่งประดิษฐ์จากขยะต่อเนื่อง 52,000.00 0 4 0.00
6 ติดตาม ประกวดบ้านต้นแบบปลอดขยะและมอบรางวัล 2,500.00 0 1 0.00
7 ถอดบทเรียน 4,000.00 0 1 0.00
8 รวบรวมรายงาน 1,500.00 0 1 0.00
9 งานกลาง(อื่นๆ) 12,000.00 0 9 0.00
131,900.00 0 36 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (131,900.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (0.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
2. คนในชุมชนมีความสามัคคี ร่วมใจกันจัดการขยะในครัวเรือน
ตัวชี้วัด

-มีครอบครัวต้นแบบในชุมชน 10 ครอบครัว -มีตัวแทนซอยจัดการขยะในซอยตนเอง ทุกซอย ในชุมชน ซอยละ 5 คน

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00
วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
27 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsubsuksubsukเมื่อ 6 กันยายน 2556 19:19:19
Project owner
แก้ไขโดย subsuk เมื่อ 7 กันยายน 2556 15:37:18 น.

ชื่อกิจกรรม : ร่วมงานสร้างสึขคนใต้

กิจกรรมหลัก : งานกลาง(อื่นๆ)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการอื่น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตัวแทนทีม 2 คนเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานสร้างชุมชนน่าอยู่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตัวแทนทีม 2 คนเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานสร้างชุมชนน่าอยู่

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทีมงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
วินิจ ชุมนุรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 UnLock
15 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsubsuksubsukเมื่อ 6 กันยายน 2556 19:17:14
Project owner
แก้ไขโดย subsuk เมื่อ 7 กันยายน 2556 15:16:43 น.

ชื่อกิจกรรม : นำส่งเอกสารตรวจสอบ

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการโครงการ ประสานงานและเตรีมวัสดุในการจัดประชุม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบควมถูกต้องเอกสาร โครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.รวบรวมเอกสารฉบับสมบูรณ์ เอกสารการเงิน ตัวจริง ภาพถ่าย 2.จัดทำแผ่นพับโครงการเพื่อเผยแพร่ 3.นำเอกสารให้พี่เลี้ยงสจรส ตรวจสอบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.รวบรวมเอกสารฉบับสมบูรณ์ เอกสารการเงิน ตัวจริง ภาพถ่าย 2.จัดทำแผ่นพับโครงการเพื่อเผยแพร่ 3.นำเอกสารให้พี่เลี้ยงสจรส ตรวจสอบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 UnLock
6 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยpaleeratpaleeratเมื่อ 6 กันยายน 2556 19:44:00
Project trainer
แก้ไขโดย paleerat เมื่อ 6 กันยายน 2556 20:05:36 น.

ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยงติดตามโครงการ

 • photo พี่เลี้ยงติดตามโครงการพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงติดตามโครงการพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงติดตามโครงการพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงติดตามโครงการพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงติดตามโครงการพี่เลี้ยงติดตามโครงการ

กิจกรรมหลัก : รวบรวมรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือกรรมการโครงการด้านการรวบรวมเอกสารต่างๆเพื่อปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชุมชนและกรรมการโครงการบอกความต้องการ บริบท ทุน และวางแผนพัฒนาเพื่อต่อยอดได้เป็นรูปธรรม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงเชิญกรรมการโครงการ เข้าร่วมพูดคุยแลกประเด็นต่อยอดแผนงานโครงการปีหน้า

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ปรึกษาพูดคุยใน 3 ประเด็น คือ สิ่งที่ทำได้ดีอยู่แล้วและต้องการทำต่อในปีหน้าโดยเน้นพัฒนาการ 2. ข้อควรปรับปรุงและโอกาสพัฒนามีอะไรบ้างและมีแผนแก้ไขอยางไร 3.ชุมชนอยากทำอะไรเพิ่มเพื่อสร้างชุมชนสินสืบสุขให้น่าอยู่ 4.ประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ชุมชนและกรรมการโครงการบอกความต้องการ บริบท ทุน และวางแผนพัฒนาเพื่อต่อยอดได้เป็นรูปธรรมได้ดังนี้ 1.วางแผนต่อยอดสอดคล้องทุนเดิมปีนี้ได้แก่ พัฒนากองทุนธนาคารขยะต่อเนื่องและจัดทำทะเบียนสมาชิกกลุ่ม และยอดขยะต่อเดือน เพื่อประเมินผลเชิงอัตราการลดปริมาณขยะ และคุณค่าขยะที่เปลี่ยนเป็นมูลค่า 2. พัฒนาการจัดตั้งกลุ่มทำน้ำหมักชีวภาพ ในลักษณะทำเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ร่วมกับการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเรื่องอบายมุข 3. การจัดตั้งกลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากขยะหรือของเก่า เพื่อสร้างมูลค่าสำหรับประดับตกแต่งบ้าน สวน บริเวณบ้าน และขายส่งในลักษณะ one community one product
4. ขยายเครือข่ายสู่โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์เพื่อความสะดวกด้านอาคารสถานที่ 5.พัฒนากลุ่มอาชีพโดยการเพาะเห็ดจากขยะ เศษวัสดุในชุมชน กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ และเลี้ยงปลา 6.ผลการประเมินกิจกรรมโครงการตามตัวชี้วัด ดังน้นี้ 6.1การมีส่วนร่วมของชุมชน อัตราร้อยละ 70  ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแผน และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะทุกคัวเรือน 6.2 เกิดระบบจัดการขยะชุมชน 2 ประการคือ กติกาชุมชนปลอดขยะ และธนาคารขยะสินสืบสุข ดยพบว่ามีกิจกรรมต่อเนื่องในด้านสนับสนุนจัดการซื้อ และขายขยะรีไซเคิล 6.3ความสามัคคีคนในชุมชน เชิงปริมารพบว่า กลุ่มคนที่ร่วมโครงการมักเป็นคนเดิมๆ และมีความสัมพันธ์อันดี ช่วยเหลือกัน กิจกรรมสนุก
6.4 เกิดครัวเรือนต้นแบบดีเด่นจำนวน 5 ครัวเรือน ซอยละ 1 หลัง และมีครัวเรือนที่จัดการขยะได้รองลงมา จำนวน 5 หลัง รวมทั้งหมด 10 หลัง เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ต้องการตามแผน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

นัดวันเวลาร่วมกิจกรรมสร้างสุข

6 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsubsuksubsukเมื่อ 6 กันยายน 2556 20:52:20
Project owner
แก้ไขโดย subsuk เมื่อ 7 กันยายน 2556 13:09:12 น.

ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยงติดตามโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : รวบรวมรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานผลโครงการและความก้าวหน้าโครงการแก่พี่เลี้ยงพื้นที่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมนำผลสรุปจากการถอดบทเรียนมาร่วมวางแผนพัฒนาโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงเชิญกรรมการโครงการ เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นต่อยอดแผนงานโครงการปีหน้า

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงเชิญกรรมการโครงการ เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นต่อยอดแผนงานโครงการปีหน้า

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กรรมการโครงการจำนวน 7 คนร่วมประชุมและวางแผนพร้อมประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การประเมินผลให้ครอบคลุมทั้งจำนวนและคุณภาพ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ปาลีรัน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
5 กันยายน 2556 เวลา 09:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsubsuksubsukเมื่อ 4 กันยายน 2556 20:01:19
Project owner
แก้ไขโดย subsuk เมื่อ 7 กันยายน 2556 15:00:47 น.

ชื่อกิจกรรม : รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรก

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการโครงการ ประสานงานและเตรีมวัสดุในการจัดประชุม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการขยะต่อเนื่อง เพื่อหารือเรื่องการรวบรวมรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดการกิจกรรมกองทุนขยะต่อเนื่อง
ช่วยกันรวบรวมรายงานปิดโครงการ 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ขยะมีค่า รู้วิธีแยกขยะและแลกเปลี่ยน จัดระบบ จัดการธนาคารขยะ และผู้รับผิดชอบรายเดือน

ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลโครงการและแนวทางการจัดเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดการกิจกรรมกองทุนขยะต่อเนื่อง
ช่วยกันรวบรวมรายงานปิดโครงการ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

รับซื้อขยะได้จำนวน 40 กก ในราคา กกละ 6 บาท และขายส่งใก้พ่อค้าที่มารับได้กำไรกก,ะ 1-2 บาท แม้ไม่มาก แต่มีผลในด้านการจัดการระบบและครัวเรือนมีส่วนร่วม พร้อมทั้งชุมชนได้มีกิจกรรมกองทุนขยะต่อเนื่อง
ช่วยกันรวบรวมรายงานปิดโครงการ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

รายงานการเงินปิดโครงการไม่สอดคล้องกับรายการจ่ายจริง พี่เลี้ยงแนะนำให้แก้ไขโดยเพิ่มกิจกรรมย่อยแทรกเพื่อให้ตรงงกับรายงานการเงินตามกิจกรรมหลัก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ปรับโครงสร้างการเก็บข้อมูลให้สอดคล้องมากขึ้น

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ตรวจสอบรยางาน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การทำรายงานการเงิน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 500.00 0.00 0.00 800.00 UnLock
1 กันยายน 2556 เวลา 10:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsubsuksubsukเมื่อ 4 กันยายน 2556 20:16:40
Project owner
แก้ไขโดย subsuk เมื่อ 14 กันยายน 2556 14:52:22 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดทำเอกสาร รายงานฉบับสมบูรณ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : งานกลาง(อื่นๆ)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดรวบรวมหลักฐานทำเอกสาร รายงานฉบับสมบูรณ์ และจัดเก็บเย็บชุดรายงานต่างๆให้เรียบร้อย ง่ายต่อการตรวจสอบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รวมรวมเอกสารได้ครบถ้วน ถูกต้อง และแก้ไขส่วนที่ผิดพลาด ใเตรียมเป็นชุดให้ง่ายต่อการตรวจสอบ จัดทำเอกสารตามที่แบ่งงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทีมงานร่วมสรุปโครงการและร่วมกันจัดทำรายงานเอกสารฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการจำนวน 15 คนแบ่งงานกันทำ เป็นด้านการเงิน 2คน เอกสาร 2 คน ด้านภาพถ่าย 2 คน ด้านตรวจสอบความสมบูรณ์ และรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมให้ตรงกันแต่ละครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

แบ่งงานกันทำดังนี้ อรลักษณ์และจิตติพร ทำการเงิน ศิริภัสสร ทำรายงานบนเวบ วัชรินทร์วิ่งรอบนอกกรณีหลักฐานไม่ครบ ถ่ายเอกสาร และล้างรูปภาพ จิรา และจเด็จ รวบรวมข้อมูลขยะ เป็นต้น สรุปว่า เสร็จไม่ทัน นัดกันทำต่อในวันที่ 8 /9/56

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ช่วยดูรายงานการเงิน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ช่วยตรวจสอบหลักฐานและช่วยทำรายงาน ง2

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 703.00 703.00 UnLock
24 สิงหาคม 2556 เวลา 09:00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsubsuksubsukเมื่อ 4 กันยายน 2556 17:04:50
Project owner
แก้ไขโดย subsuk เมื่อ 7 กันยายน 2556 14:56:14 น.

ชื่อกิจกรรม : ร่วมประชุมเพื่อวางแผนต่อยอด

 • photo ร่วมประชุมเพื่อวางแผนต่อยอดร่วมประชุมเพื่อวางแผนต่อยอด
 • photo ร่วมประชุมเพื่อวางแผนต่อยอดร่วมประชุมเพื่อวางแผนต่อยอด
 • photo ร่วมประชุมเพื่อวางแผนต่อยอดร่วมประชุมเพื่อวางแผนต่อยอด
 • photo ร่วมประชุมเพื่อวางแผนต่อยอดร่วมประชุมเพื่อวางแผนต่อยอด
 • photo ร่วมประชุมเพื่อวางแผนต่อยอดร่วมประชุมเพื่อวางแผนต่อยอด

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการโครงการ ประสานงานและเตรีมวัสดุในการจัดประชุม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมปรึกษาหารือเรื่องขั้นตอยการวางแผนต่อยอดกับพี่เลี้ยงระดับจังหวัดและพี่เลี้ยงในพื้นที่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้ผลลัพธแนวคิด และหลักการและประเด็นต่อยอด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตัวแทนโครงการ 5 คน ร่วมประชุมเพื่อวางแผนต่อยอดกับพี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้งพื้นที่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตัวแทนโครงการ 5 คน ร่วมประชุมเพื่อวางแผนต่อยอดกับพี่เลี้ยงจังหวัด คุณกำไล  สมรักษ์ และพี่เลี้ยงพื้นที่คุณปาลีรัตน์  แก้วประดิษฐ์ เพื่อวางแผนต่อยอดโครงการให้เป็นรูปธรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ตัวแทนโครงการ 5 คน ร่วมประชุมเพื่อวางแผนต่อยอดกับพี่เลี้ยงจังหวัด คุณกำไล  สมรักษ์ และพี่เลี้ยงพื้นที่คุณปาลีรัตน์  แก้วประดิษฐ์ เพื่อวางแผนต่อยอดโครงการให้เป็นรูปธรรมได้ผลลัพธแนวคิด และหลักการและประเด็นต่อยอด เรื่อง การขยายเครือข่ายสิ่งประดิษฐ์จากขยะ และดำเนิการเรื่องเยาวชนอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงเรียนเทศบาลคงคาสวัสดิ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เขีนแผนร่วมกับชุมชนให้เป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้ลงรายละเอียดกิจกรรมย่อยและเริ่มทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
6 สิงหาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsubsuksubsukเมื่อ 6 กันยายน 2556 21:13:41
Project owner
แก้ไขโดย subsuk เมื่อ 7 กันยายน 2556 13:03:05 น.

ชื่อกิจกรรม : ตรวจสอบการจัดส่งข้อมูลรายงานทางเวบไซด์

กิจกรรมหลัก : งานกลาง(อื่นๆ)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อค้นหาและแก้ไขความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายงานทั้ง 2 ประการควรมีความถูกต้องและตรงกันสามารถแก้ไขได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

บันทึกและตรวจสอบข้อมูลในสมุดบันทึกเงินสดให้ตรงกับในเวบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการนำสมุดบันทึกเงินสด มาตรวจสอบกับรายงานงบประมาณบนเวบ และแก้ไขให้ตรงกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผลพบจำนวนและรายการที่บันทึกบนเวบและในสมุดไม่ตรงกัน เพราะคนทำเป็นคลละคนกัน แก้ไขโดยการแก้ไขให้ถูกต้อง 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

บางรายการแก้ไขยาก ต้องเพิ่มกิจกรรมย่อยเข้าไป

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,048.00 5,048.00 UnLock
5 สิงหาคม 2556 เวลา 09:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpaleeratpaleeratเมื่อ 21 สิงหาคม 2556 16:16:18
Project trainer
แก้ไขโดย subsuk เมื่อ 7 กันยายน 2556 15:01:20 น.

ชื่อกิจกรรม : รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือน

 • photo ภาพสรุปผลจากการถอดบทเรียนให้คณะทำงานนำมาอภิปรายในวันประชุมประจำเดือนภาพสรุปผลจากการถอดบทเรียนให้คณะทำงานนำมาอภิปรายในวันประชุมประจำเดือน
 • photo ร่วมขบวนพาเหรดเพื่อปชส.โครงการร่วมขบวนพาเหรดเพื่อปชส.โครงการ
 • photo ร่วมขบวนพาเหรดเพื่อปชส.โครงการร่วมขบวนพาเหรดเพื่อปชส.โครงการ
 • photo
 • photo รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือนรับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือน
 • photo รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือนรับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือน
 • photo หลังประชุมคณะทำงานประจำเดือนนำทีมร่วมขบวนพาเหรดแห่ป้ายโครงการหลังประชุมคณะทำงานประจำเดือนนำทีมร่วมขบวนพาเหรดแห่ป้ายโครงการ
 • photo หลังประชุมคณะทำงานประจำเดือนนำทีมโชว์ผลานโครงการหลังประชุมคณะทำงานประจำเดือนนำทีมโชว์ผลานโครงการ
 • photo รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือนรับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการโครงการ ประสานงานและเตรีมวัสดุในการจัดประชุม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรับซื้อขยะต่อเนื่อง ร่วมกิจกรรมกีฬาอำเภอเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแก่ชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-รับซื้อขยะตั้งแต่เวลา 08.00-09.30 มีผู้ร่วมกิจกรรมน้อยเนื่องจากไปร่วมขบวนแข่งขันกีฬาอำเภอ -นำคณะทำงาน 15 คน ร่วมขบวนพาเหรดและแห่ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสินสืบสุขร่วมใจฯเพื่อสื่อสารโครงการให้ชุมชนทราบ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ขยะมีค่า รู้วิธีแยกขยะและแลกเปลี่ยน จัดระบบ     จัดการธนาคารขยะ และผู้รับผิดชอบรายเดือน -ร่วมขบวนพาเหรดแข่งกีฬาประจำอำเภอเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสสส.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-รับซื้อขยะตั้งแต่เวลา 08.00-09.30 -ร่วมขบวนพาเหรดและแห่ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสินสืบสุขร่วมใจฯเพื่อสื่อสารโครงการให้ชุมชนทราบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-รับซื้อขยะตั้งแต่เวลา 08.00-09.30 มีผู้ร่วมกิจกรรมน้อยเนื่องจากไปร่วมขบวนแข่งขันกีฬาอำเภอ -คณะทำงาน 15 คน ร่วมขบวนพาเหรดและแห่ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสินสืบสุขร่วมใจฯเพื่อสื่อสารโครงการให้ชุมชนทราบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 500.00 0.00 0.00 800.00 UnLock
4 สิงหาคม 2556 เวลา 09:00-15.00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยpaleeratpaleeratเมื่อ 11 สิงหาคม 2556 08:28:51
Project trainer
แก้ไขโดย paleerat เมื่อ 21 สิงหาคม 2556 09:33:28 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4
 • photo จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4
 • photo จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4
 • photo
 • photo จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4
 • photo จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ รับซื้อขยะ สื่งประดิษฐ์จากขยะต่อเนื่อง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสื่อสารให้กลุ่มผู้ร่วมโครงการทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มชาวสินสืบสุขเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 80 คน และให้ความร่วมมือกับกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสานสัมพันธ์ชุมชนและความสามัคคี เพื่อสื่อสารความก้าวหน้าโครงการ
มอบรางวัลบ้านตัวอย่าง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เล่นเกมส์ เพื่อความสนุกสนาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 60 คน และมีเครือข่ายภาคท้องถิ่น เช่นโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากพนัง และผู้นำชุมชนใกล้เคียง ร่วมโครงการ จำนวน 15 คน 2. กิจกรรมนันทนาการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมได้ดี และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ควรประชาสัมพันธ์โครงการให้มากขึ้น

4 สิงหาคม 2556 เวลา 09:30-14.30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsubsuksubsukเมื่อ 21 สิงหาคม 2556 11:37:14
Project owner
แก้ไขโดย subsuk เมื่อ 21 สิงหาคม 2556 11:53:56 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4

 • photo จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4
 • photo จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4
 • photo จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4
 • photo จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4
 • photo จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4
 • photo จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4
 • photo จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4
 • photo จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4
 • photo จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ รับซื้อขยะ สื่งประดิษฐ์จากขยะต่อเนื่อง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความสัมพันธ์
เพื่อแจ้งความก้าวหน้าโครงการและวางแผนต่อยอดกิจกรรมปี 56 เพื่อสร้างแรงจูงใจและแบบอย่างในการจัดการขยะครัวเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.มีผู้มาร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน 2.บรรยากาศงานสนุกสนานเป็นกันเอง มีส่วนร่วม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสานสัมพันธ์ชุมชนและความสามัคคี เพื่อสื่อสารความก้าวหน้าโครงการ
มอบรางวัลบ้านตัวอย่าง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 85 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มกิจกรรม10.00 น.
1. ลงทะเบียนผู้มาร่วมกิจกรรม 2.หัวหน้าโครงการแจ้งความก้าวหน้าโครงการและงบประมาณ 3.เชิญภาคีจากท้องถิ่นเช่นสทในพื้นที่จำนวน 2 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมวางแผนต่อยอดกิจกรรมปี 56 3.จัดกิจกรรมนันทนาการโดยอ.สุธรรม แก้วประดิษฐ์ ร่วมกับคุณปาลีรัตน์  พี่เลี้ยงโครงการและนายเฉลียว  ไสยรัตน์ เป็นผู้จัดกระบวนการแบบมีส่วนร่วม 4.มอบรางวัลแก่บ้านที่ชนะเลิศในการประกวดการจัดการขยะครัวเรือน เลิกกิจกรรม 14.30 น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ลงทะเบียนผู้มาร่วมกิจกรรม และจากเครือข่ายและทีมงานรวมจำนวน 75 ราย 2.หัวหน้าโครงการแจ้งความก้าวหน้าโครงการและงบประมาณ ว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนด และความสำเร็จของชุมชนในด้านต่างๆ การได้รับโล่ห์รางวัลจากสปสช.เรื่องการร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลายและปลอดโรคไข้เลือดออกติดกัน 3 ปี 3.เชิญภาคีจากท้องถิ่นเช่นสทในพื้นที่จำนวน 2 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมวางแผนต่อยอดกิจกรรมปี 56 3.จัดกิจกรรมนันทนาการโดยอ.สุธรรม แก้วประดิษฐ์และนายเฉลียว  ไสยรัตน์ เป็นผู้จัดกระบวนการแบบมีส่วนร่วม 4.มอบรางวัลแก่บ้านที่ชนะเลิศในการประกวดการจัดการขยะครัวเรือนจำนวน 10 ครัวเรือน เลิกกิจกรรม 14.30 น.
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

หัวหน้าโครงการมีภาคความร่วมมือจากเครือข่ายดี ควรประสานงานต่อเนื่อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 UnLock
26 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:30-15.00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยpaleeratpaleeratเมื่อ 11 สิงหาคม 2556 08:53:48
Project trainer
แก้ไขโดย paleerat เมื่อ 21 สิงหาคม 2556 12:27:02 น.

ชื่อกิจกรรม : คณะทำงานติดตามประเมินบ้านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายรูป เพื่อจัดประกวดบ้านตัวอย่าง

 • photo จัดประกวดบ้านตัวอย่างจัดประกวดบ้านตัวอย่าง
 • photo จัดประกวดบ้านตัวอย่างจัดประกวดบ้านตัวอย่าง
 • photo จัดประกวดบ้านตัวอย่างจัดประกวดบ้านตัวอย่าง
 • photo จัดประกวดบ้านตัวอย่างจัดประกวดบ้านตัวอย่าง
 • photo จัดประกวดบ้านตัวอย่างจัดประกวดบ้านตัวอย่าง
 • photo จัดประกวดบ้านตัวอย่างจัดประกวดบ้านตัวอย่าง
 • photo จัดประกวดบ้านตัวอย่างจัดประกวดบ้านตัวอย่าง
 • photo จัดประกวดบ้านตัวอย่างจัดประกวดบ้านตัวอย่าง
 • photo จัดประกวดบ้านตัวอย่างจัดประกวดบ้านตัวอย่าง

กิจกรรมหลัก : ติดตาม ประกวดบ้านต้นแบบปลอดขยะและมอบรางวัล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมโครงการที่ตั้งใจพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชนให้น่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการโครงการมีส่วนร่วมในการประเมิน คัดเลือกบ้านน่าอยู่ มีกิจกรรมพูดคุย และมอบรางวัลแก่บ้านน่าอยู่ตามแผน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รับสมัครบ้านที่ร่วมประกวด ประเมินบ้านตัวอย่างพร้อมภาพถ่าย ตัดสินบ้านที่รับรางวัลชนะเลิศ 5 รางวัล ละ 1 รางวัล เป็น บ้านน่าอยู่ซอย1-5

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. จัดกิจกรรมในช่วงเวลา 10.00-14.30 มีผู้เข้าร่วมโครงการจากชุมชนประมาณ 50 ราย และจากเครือข่ายท้องถิ่นประมาณ 10 ราย 2.กิจกรรมสำคัญได้แก่
 2. กรรมการโครงการจำนวน 15 คน ติดตามที่บ้านแต่ละซอย ซอยละ 3 คน เพื่อประเมินผลการจัดการขยะในครัวเรือน พร้อมถ่ายรูปประกอบ
 3. ประชุมกรรมการเพื่อคัดเลือกบ้านน่าอยู่ สะอาดปราศจากโรคตามเกณฑ์ที่แจ้งชุมชนจำนวน 4 ข้อ 3.จัดมอบรางวัลแก่บ้านน่าอยู่แต่ละซอย  จำนวน 5 ซอยในวันที่จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. กรรมการโครงการจำนวน 15 คน ติดตามที่บ้านแต่ละซอย วอยละ 3 คน เพื่อประเมินผลการจัดการขยะในครัวเรือน พร้อมถ่ายรูปประกอบ
 2. ประชุมกรรมการเพื่อคัดเลือกบ้านน่าอยู่ สะอาดปราศจากโรคตามเกณฑ์ที่แจ้งชุมชนจำนวน 4 ข้อ 3.จัดมอบรางวัลแก่บ้านน่าอยู่แต่ละซอย  จำนวน 5 ซอยในวันที่จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ได้แก่ ซอย1 นางสมใจ  ชูนุ่น ซอย 2 ได้แก่ นางเอียด องอาจ ซอย 3 ได้แก่ นางปิ๋ว ทองท่าพยา เป็นต้น จากการสังเกต ชาวชุมชนให้ความร่วมมือดี บรรยากาศสนกสนาน มีลุ้น และการให้กำลังใจกัน ภาคีเครือข่ายภาคท้องถิ่น มีนายเฉลียว  ไสยรัตน์  นายเลือดไทย ไหมนวล พร้อมทีมงานประมาณ 10 คน มาร่วมกิจกรรมตลอด
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ทำได้ดีแล้ว

26 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsubsuksubsukเมื่อ 21 สิงหาคม 2556 11:06:44
Project owner
แก้ไขโดย subsuk เมื่อ 7 กันยายน 2556 15:10:52 น.

ชื่อกิจกรรม : คณะทำงานติดตามประเมินบ้านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายรูป เพื่อจัดประกวดบ้านตัวอย่าง

 • photo คณะทำงานติดตามประเมินบ้านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายรูป เพื่อจัดประกวดบ้านตัวอย่างคณะทำงานติดตามประเมินบ้านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายรูป เพื่อจัดประกวดบ้านตัวอย่าง
 • photo คณะทำงานติดตามประเมินบ้านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายรูป เพื่อจัดประกวดบ้านตัวอย่างคณะทำงานติดตามประเมินบ้านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายรูป เพื่อจัดประกวดบ้านตัวอย่าง
 • photo คณะทำงานติดตามประเมินบ้านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายรูป เพื่อจัดประกวดบ้านตัวอย่างคณะทำงานติดตามประเมินบ้านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายรูป เพื่อจัดประกวดบ้านตัวอย่าง
 • photo คณะทำงานติดตามประเมินบ้านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายรูป เพื่อจัดประกวดบ้านตัวอย่างคณะทำงานติดตามประเมินบ้านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายรูป เพื่อจัดประกวดบ้านตัวอย่าง
 • photo คณะทำงานติดตามประเมินบ้านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายรูป เพื่อจัดประกวดบ้านตัวอย่างคณะทำงานติดตามประเมินบ้านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายรูป เพื่อจัดประกวดบ้านตัวอย่าง
 • photo คณะทำงานติดตามประเมินบ้านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายรูป เพื่อจัดประกวดบ้านตัวอย่างคณะทำงานติดตามประเมินบ้านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายรูป เพื่อจัดประกวดบ้านตัวอย่าง
 • photo คณะทำงานติดตามประเมินบ้านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายรูป เพื่อจัดประกวดบ้านตัวอย่างคณะทำงานติดตามประเมินบ้านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายรูป เพื่อจัดประกวดบ้านตัวอย่าง
 • photo คณะทำงานติดตามประเมินบ้านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายรูป เพื่อจัดประกวดบ้านตัวอย่างคณะทำงานติดตามประเมินบ้านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายรูป เพื่อจัดประกวดบ้านตัวอย่าง
 • photo คณะทำงานติดตามประเมินบ้านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายรูป เพื่อจัดประกวดบ้านตัวอย่างคณะทำงานติดตามประเมินบ้านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายรูป เพื่อจัดประกวดบ้านตัวอย่าง

กิจกรรมหลัก : ติดตาม ประกวดบ้านต้นแบบปลอดขยะและมอบรางวัล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินและติดตามครัวเรือนในการจัดการขยะ และคัดเลือกครัวเรือนที่ขนะการประกวดบ้านน่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.มีการออกติดตามประเมินเพื่อคัดเลือกบ้านน่าอยู่ 2.มีบ้านเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย 3.มีครัวเรือนที่เป็นแบบอย่างด้านการจัดการขยะในครัวเรือนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมแต่ละซอย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รับสมัครบ้านที่ร่วมประกวด ประเมินบ้านตัวอย่างพร้อมภาพถ่าย ตัดสินบ้านที่รับรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัลในวันที่4 สค.56

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. กรรมการโครงการจำนวน 15 คน แบ่ง 5 ทีม ทีมละ 3 คน เข้าประเมินติดตามบ้านน่าอยู่แต่ละซอย ในช่วงเช้า ถ่ายรูปประกอบ
 2. นำรูปและประชุมถามความเห็นกรรมการพร้อมคัดเลือกรางวัลชนะเลิศซอยละ 1 ครัวเรือน และชมเชยซอยละ 1 ครัวเรือน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. กรรมการโครงการจำนวน 15 คน แบ่ง 5 ทีม ทีมละ 3 คน เข้าประเมินติดตามบ้านน่าอยู่แต่ละซอย ในช่วงเช้า ถ่ายรูปประกอบ พบว่ามีบ้านเข้าร่วมโครงการประมาณ 30 บ้าน และส่วนใหญืมีการจัดการครัวเรือนอย่างน้อย 2 กิจกรรม คือ เก็บคัดแยกขยะ และนำขยะมาแปลงรูปแบบต่างๆ และ3. นำขยะไปขายกับธนาคารขยะ เป็นต้น
 2. หลังนำรูปและประชุมถามความเห็นกรรมการพร้อมคัดเลือกรางวัลชนะเลิศซอยละ 1 ครัวเรือน และชมเชยซอยละ 1 ครัวเรือน ที่มีการร่วมกิจกรรมครบทั้ง 4 ประเภท และแจ้งผู้ได้รับรางวัลให้มาร่วมกิจกรรมและรับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรในวันที่ 4 สค.56
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 UnLock
21 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsubsuksubsukเมื่อ 4 กันยายน 2556 20:51:29
Project owner
แก้ไขโดย subsuk เมื่อ 6 กันยายน 2556 21:34:49 น.

ชื่อกิจกรรม : รวรวมเอกสาร หลักฐานให้สจรส.หาดใหญ่ตรวจสอบ

กิจกรรมหลัก : งานกลาง(อื่นๆ)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ส่งเอกสาร การเงิน ผลการประเมินคุณค่า ส่งสจรส.มอเพื่อตรวจสอบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ส่งเอกสาร การเงิน ผลการประเมินคุณค่า ส่งสจรส.มอเพื่อตรวจสอบ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อตรวจสอบเอกสเพื่อถอดบทเรียนโครงการเด่น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ส่งเอกสาร การเงิน ผลการประเมินคุณค่า ส่งสจรส.มอเพื่อตรวจสอบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ส่งเอกสาร การเงิน ผลการประเมินคุณค่า ส่งสจรส.มอเพื่อตรวจสอบ ถอดบทเรียนและประเมินคุณค่าโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เอกสารส่วนใหญ่ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 2,800.00 UnLock
20 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsubsuksubsukเมื่อ 4 กันยายน 2556 20:47:35
Project owner
แก้ไขโดย subsuk เมื่อ 7 กันยายน 2556 15:09:55 น.

ชื่อกิจกรรม : เบิกเงินโครงการเพื่อปิดงวด 2 ที่ อ.เมือง

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการโครงการ ประสานงานและเตรีมวัสดุในการจัดประชุม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เบิกเงินโครงการเพื่อปิดงวด 2 ที่ อ.เมือง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เพื่อปิดงวด 2 และเบิกจ่ายงบให้ถูกต้องก่อนนำส่งให้ สสส ตรวจสอบ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อปิดงวด 2 และเบิกจ่างบให้เหมาะสมตรงกับที่ควรเป็น และนำส่งเออกสารให้พี่เลี้ยงตรวจสอบที่ ,v"

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เพื่อปิดงวด 2 และเบิกจ่ายงบให้ถูกต้องก่อนนำส่งให้ สสส ตรวจสอบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบ 2 คน เดินทางไป อ.เมือง นครศรีธรรมราช เพื่อเบิกจายงบประมาณ ทำงบให้ถูกต้องก่อนนำส่งให้ สสส ตรวจสอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ตรงกับวันหยุดต้องเดินทางไปเบิกที่องเมือง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ขอเบิกค่าใช้จ่าย

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

พี่เลี้ยงจากมอ.ควรมาลงพื้นที่เองบ้าง

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ปาลีรัตน์ กแก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,500.00 580.00 0.00 0.00 4,080.00 UnLock
5 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpaleeratpaleeratเมื่อ 21 สิงหาคม 2556 15:32:04
Project trainer
แก้ไขโดย subsuk เมื่อ 7 กันยายน 2556 14:46:21 น.

ชื่อกิจกรรม : รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือน

 • photo รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือนรับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือน
 • photo รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือนรับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือน
 • photo รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือนรับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือน
 • photo รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือนรับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการโครงการ ประสานงานและเตรีมวัสดุในการจัดประชุม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมคณะทำงานและรับซื้อขยะตามแผน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. รับซื้อขยะรีไซเคิลจากชุมชน
 2. ขายขยะแก่พ่อค้ารับส่งขยะ
 3. ประชุมคณะทำงาน 15 ค

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ขยะมีค่า รู้วิธีแยกขยะและแลกเปลี่ยน จัดระบบ     จัดการธนาคารขยะ และผู้รับผิดชอบรายเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. รับซื้อขยะรีไซเคิลจากชุมชน
 2. ขายขยะแก่พ่อค้ารับส่งขยะ
 3. ประชุมคณะทำงาน 15 คน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. รับซื้อขยะรีไซเคิลจากชุมชนมีผู้ร่วมกิจกรรม 15 ราย จำนวนขยะประมาณ 70 กก
 2. ขายขยะแก่พ่อค้ารับส่งขยะ โดยมารับขยะถึงที่
 3. ประชุมคณะทำงาน 15 คน เพื่อวางแผนกิจกรรมต่อเนื่องและวิเคราะห์ต้นทุนขยะของธนาคารขยะ พบว่า มีกำไรจากการจัดการเล็กน้อยและสามารถผ่อนคืนทุนเงินหมุนเวียนแก่โครงการจำนวน5000 บาท
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่ม่

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 500.00 0.00 0.00 800.00 UnLock
21 มิถุนายน 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยpaleeratpaleeratเมื่อ 29 มิถุนายน 2556 14:27:22
Project trainer
แก้ไขโดย paleerat เมื่อ 29 มิถุนายน 2556 14:54:10 น.

ชื่อกิจกรรม :

 • photo ลงทะเบียนแยกซอยกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 3ลงทะเบียนแยกซอยกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 3
 • photo มุมสิ่งประดิษฐ์จากขยะในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 3มุมสิ่งประดิษฐ์จากขยะในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 3
 • photo ทีมวิทยากรในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 3ทีมวิทยากรในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 3
 • photo นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากชุมชนสินสืบสุขนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากชุมชนสินสืบสุข
 • photo ผลิตภัณฑ์น้ำหมักจากชุมชนนำมาแจกในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 3ผลิตภัณฑ์น้ำหมักจากชุมชนนำมาแจกในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 3
 • photo ความภูมิใจของแกนนำโครงการที่ทำน้ำหมักใช้เองได้สำเร็จและนำมาแจกเพื่อนๆความภูมิใจของแกนนำโครงการที่ทำน้ำหมักใช้เองได้สำเร็จและนำมาแจกเพื่อนๆ
 • photo พี่เลี้ยงร่วมสังเกตการกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 3พี่เลี้ยงร่วมสังเกตการกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 3
 • photo รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากพนังเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 3รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากพนังเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 3
 • photo พี่เลี้ยงร่วมสังเกตการกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 3พี่เลี้ยงร่วมสังเกตการกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 3

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมกิจกรรมกับชุมชน และสนับสนุนด้านกำลังใจ แนวคิด
เพื่อสังเกตความมีส่วนร่วมในโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-มีการดำเนินกิจกรรมประชุม นันทนาการ และสร้างพลังชุมชน - ผู้ร่วมโครงการตามเป้าหมายอย่างน้อย 80 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงร่วมสังเกต และติดตามโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ และการใช้งบประมาณ ครั้งที่ 2

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จากกรสังเกตพบว่า 1.แกนนำโครงการมีความรับผิดชอบ ร่วมไม้ร่วมมือกันดี แบ่งงานหน้าที่กันทำ คนละอย่างๆ เช่นด้านอาหารเลี้ยงผู้ร่วมกิจกรรม อาหารว่าง การลงทะเบียน แยกผู้รับลงทะเบียนแยกแต่ละซอย เพื่อร่วมกิจกรรมชุมชนซอยถมยาสามัคคี ส่วนผู้ชายก็จัดสถานที่ นำดดยคุณวัชรินทร์ และบรรดากรรมการโครงการ เช่น จเด้ด น้าพล ก็มาช่วยตั้งแต่เช้า ร่วมประชุมวางแผนเสร็จก็มาร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 2. ประธานเปิดพิธีโดยรองนายกเทศบาลเมืองปากพนังคุณฉัตรชัย สร้อยทางโดยมี สท.พื้นที่ นายเลือดไทย ไหมนวล เป็นวิทยากรดำเนินการ และนายสุธรรม  แก้วประดิษฐ์ อาจารย์จากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เป็นวิทยากรด้านกิจกรรมนันทนาการ 3. ระหว่างดำเนินกิจกรรม พี่เลี้ยงโครงการได้ร่วมสนทนาพูดคุยและแจ้งแนวทางสนับสนุนโครงการของสสส.และให้กำลังใจในการรวมพลังชุมชนสร้างชุมชนน่าอยู่มนปีที่ 2

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ทีมงานจัดสถานที่โดยนำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ ถุงสีสวย มาประดับเป็นนิทรรศการ ตามจุดต่างๆ มีมุมน้ำหมักเพื่อสุขภาพ น้ำหมักที่ใช้อุปโภคในครัวเรือนที่ทำในชุมชนเอง มุมของขวัญ ของที่ระลึกแจกแก่ผู่เล่นเกมส์
 • มีผู้ร่วมโครงการตามเป้าหมายและมีภาคีท้องถิ่นมาร่วมโครงการได้แก่คณะคณุ นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 ทีมสังเกตการณ์ของเทศบาลเมืองปากพนังที่จะเสนอโครงการใในปี 2556 -มีการดำเนินกิจกรรมประชุม นันทนาการ และสร้างพลังชุมชนโดยทีมวิทยากร และพี่เลี้ยงโครงการ บรรยากาศ สนุกสนาน เลิกกิจกรรมเวลา 17.00 น. และทุกคนร่วมทานขนมจีนพร้อมกัน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

เชิญแกนนำชุมชนอื่นมาร่วมเพื่อสร้างพลัง และสร้างกระแสรักสุขภาพร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่

21 มิถุนายน 2556 เวลา 13:0018.30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsubsuksubsukเมื่อ 20 กรกฎาคม 2556 19:42:52
Project owner
แก้ไขโดย subsuk เมื่อ 20 กรกฎาคม 2556 19:48:13 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่3

 • photo จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่3จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่3
 • photo จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่3จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่3
 • photo จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่3จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่3
 • photo จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่3จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่3
 • photo จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่3จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่3
 • photo จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่3จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่3
 • photo จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่3จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่3
 • photo จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่3จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่3
 • photo จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่3จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่3

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ รับซื้อขยะ สื่งประดิษฐ์จากขยะต่อเนื่อง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนและแจ้งความก้าวหน้าโครงการแก่สมาชิกทราบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำโครงการมีความรับผิดชอบ ร่วมไม้ร่วมมือกันดี แบ่งงานหน้าที่กันทำ คนละอย่างๆ เช่นด้านอาหารเลี้ยงผู้ร่วมกิจกรรม อาหารว่าง การลงทะเบียน แยกผู้รับลงทะเบียนแยกแต่ละซอย เพื่อร่วมกิจกรรมชุมชนซอยถมยาสามัคคี ส่วนผู้ชายก็จัดสถานที่ นำดดยคุณวัชรินทร์ และบรรดากรรมการโครงการ เช่น จเด้ด น้าพล ก็มาช่วยตั้งแต่เช้า ร่วมประชุมวางแผนเสร็จก็มาร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 2. ประธานเปิดพิธีโดยรองนายกเทศบาลเมืองปากพนังคุณฉัตรชัย สร้อยทางโดยมี สท.พื้นที่ นายเลือดไทย ไหมนวล เป็นวิทยากรดำเนินการ และนายสุธรรม  แก้วประดิษฐ์ อาจารย์จากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เป็นวิทยากรด้านกิจกรรมนันทนาการ 3. ระหว่างดำเนินกิจกรรม พี่เลี้ยงโครงการได้ร่วมสนทนาพูดคุยและแจ้งแนวทางสนับสนุนโครงการของสสส.และให้กำลังใจในการรวมพลังชุมชนสร้างชุมชนน่าอยู่มนปีที่ 2 ผลตามแผน -มีการดำเนินกิจกรรมประชุม นันทนาการ และสร้างพลังชุมชน - ผู้ร่วมโครงการตามเป้าหมายอย่างน้อย 80 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และสามัคคี สนุกสนาน เพื่อติดตามโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อแจ้งเกณฑ์ประเมินครอบครัวต้นแบบซอยละ 1 ครัวเรือนจำนวน 5 ซอย ตัดสินในเดือนกรกฏาคม 56

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 75 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และสามัคคี สนุกสนาน เพื่อติดตามโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อแจ้งเกณฑ์ประเมินครอบครัวต้นแบบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผลที่เกิดขึ้นจริง ทีมงานจัดสถานที่โดยนำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ ถุงสีสวย มาประดับเป็นนิทรรศการ ตามจุดต่างๆ มีมุมน้ำหมักเพื่อสุขภาพ น้ำหมักที่ใช้อุปโภคในครัวเรือนที่ทำในชุมชนเอง มุมของขวัญ ของที่ระลึกแจกแก่ผู่เล่นเกมส์ มีผู้ร่วมโครงการตามเป้าหมายและมีภาคีท้องถิ่นมาร่วมโครงการได้แก่คณะคณุ นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 ทีมสังเกตการณ์ของเทศบาลเมืองปากพนังที่จะเสนอโครงการใในปี 2556 -มีการดำเนินกิจกรรมประชุม นันทนาการ และสร้างพลังชุมชนโดยทีมวิทยากร และพี่เลี้ยงโครงการ บรรยากาศ สนุกสนาน เลิกกิจกรรมเวลา 17.00 น. และทุกคนร่วมทานขนมจีนพร้อมกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ชื่นชมการทำงานเป็นทีม มีความพร้อมและบรรยากาศสนุกสนาน ภาคีในชุมชนมีส่วนร่วมหลายภาคส่วน เช่น สท. เทศบาลเมืองปากพนัง ศสม.เป้นต้น

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 UnLock
21 มิถุนายน 2556 เวลา 09:00-12.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsubsuksubsukเมื่อ 21 สิงหาคม 2556 09:42:44
Project owner
แก้ไขโดย subsuk เมื่อ 7 กันยายน 2556 12:59:31 น.

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนร่วมกับทีมงาน ผู้เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงโครงการ

 • photo ถอดบทเรียนร่วมกับทีมงาน ผู้เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงโครงการถอดบทเรียนร่วมกับทีมงาน ผู้เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงโครงการ
 • photo ถอดบทเรียนร่วมกับทีมงาน ผู้เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงโครงการถอดบทเรียนร่วมกับทีมงาน ผู้เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงโครงการ
 • photo ถอดบทเรียนร่วมกับทีมงาน ผู้เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงโครงการถอดบทเรียนร่วมกับทีมงาน ผู้เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงโครงการ
 • photo ถอดบทเรียนร่วมกับทีมงาน ผู้เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงโครงการถอดบทเรียนร่วมกับทีมงาน ผู้เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงโครงการ
 • photo ถอดบทเรียนร่วมกับทีมงาน ผู้เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงโครงการถอดบทเรียนร่วมกับทีมงาน ผู้เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงโครงการ
 • photo ถอดบทเรียนร่วมกับทีมงาน ผู้เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงโครงการถอดบทเรียนร่วมกับทีมงาน ผู้เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงโครงการ
 • photo ถอดบทเรียนร่วมกับทีมงาน ผู้เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงโครงการถอดบทเรียนร่วมกับทีมงาน ผู้เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงโครงการ
 • photo ถอดบทเรียนร่วมกับทีมงาน ผู้เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงโครงการถอดบทเรียนร่วมกับทีมงาน ผู้เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงโครงการ
 • photo ถอดบทเรียนร่วมกับทีมงาน ผู้เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงโครงการถอดบทเรียนร่วมกับทีมงาน ผู้เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงโครงการ

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินผลโครงการว่าอะไรที่ต้องปรับปรุง อะไรที่เป็นข้อดี และความต้องการพัฒนาต่อยอด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ทีมงานมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันถึงการดำเนินงานโครงการรวมปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข 2.ร่วมกันวางแผนพัฒนาและค้นหากิจกรรมที่ดีในปีหน้า

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แลกเปลี่ยนในคณะทีมงานเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อดี ข้อด้อยและประเมินความพึงพอใจ ความร่วมมือ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 36 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.แลกเปลี่ยนในคณะทีมงานเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อดี ข้อด้อยและประเมินความพึงพอใจ ความร่วมมือ 2.วางแผนต่อยอดกิจกรรมในปีหน้า

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.มีผู้มาประชุมประมาณ 45 คน จากซอยต่างๆ จากนั้นคณะทีมงานร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันถึง อุปสรรค ข้อดี ข้อด้อยและประเมินความพึงพอใจ ความร่วมมือในปีที่ผ่านมา สรุปว่าปัญหาข้อด้อยมี 2 ประการ 1. คนมาร่วมโครงการน้อยกว่าที่ตั้งไว้ ประมาณ ร้อยละ 70 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 80 ซึ่งที่ประชุมลงมติว่าควรพัฒนาเรื่องการประชาสัมพันธ์เข้มข้นกว่าเดิมเพื่อดึงรายใหม่เข้ามา
2. ปัญหาเรื่องการร่วมกิจกรรมไม่ตลอดรายการ ส่วนใหญ่จัดกิจกรรมประมาณเวลา 10.00-15.30 แต่คนส่วนใหญ่เป็นคนสังคมเมืองที่มีภารกิจยุ่งยากมีเวลาร่วมกิจกรรมไม่นาน ทำให้กิจกรรมตอนบ่ายมีคนร่วมน้อยกว่าที่ตั้งไว้ ทีมเสนอว่า น่จะจัดกิจกรรมเพียงช่วงครึ่งวัน อาจเช้าหรือบ่ายก้ได้ แต่ซอยกิจกรรมให้บ่อยขึ้นเพื่อความต่อเนื่อง 2.วางแผนต่อยอดกิจกรรมในปีหน้า ซึ่งที่ประชุมเสนอแผนดังนี้ 2.1 โครงการธนาคารขยะเพื่อสุขภาพ 2.2 สร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะเพิ่มรายได้และทำการตลาดรีไซเคิลเพื่อสุขภาพสินสืบสุข 2.3ปรับปรุงรูปแบบและพัฒนาการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสรุปว่าที่ประชุมยอมรับและกรรมการร่วมวางแผนกิจกรรมในการประชุมครั้งต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่ม่

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ให้พี่เลี้ยงมาร่วมกิจกรรมทุกครั้งเพื่อกระตุ้นชุมชน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้า และในระยะใกล้ โดยการโทรกระตุ้นเตือน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 UnLock
14 มิถุนายน 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยpaleeratpaleeratเมื่อ 14 มิถุนายน 2556 18:31:20
Project trainer
แก้ไขโดย paleerat เมื่อ 14 มิถุนายน 2556 18:57:05 น.

ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่2และประชุมคณะทำงานประจำเดือน

 • photo พี่เลี้ยงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่2และร่วมประชุมกับคณะทำงานโครงการพี่เลี้ยงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่2และร่วมประชุมกับคณะทำงานโครงการ
 • photo ถุงสีต่างๆที่ทีมสินสืบสุขก็บไว้บรรจุขยะแบบต่างๆถุงสีต่างๆที่ทีมสินสืบสุขก็บไว้บรรจุขยะแบบต่างๆ
 • photo ถนนในซอยถมยา1-5 ปลอดขยะถนนในซอยถมยา1-5 ปลอดขยะ
 • photo พี่เลี้ยงพื้นที่ติดตามธนาคารขยะพี่เลี้ยงพื้นที่ติดตามธนาคารขยะ
 • photo ลงพื้นที่ติดตามถึงที่บ้านคุณปรีญา สินธุพาชี แบบอย่างการจัดการขยะในครัวเรือนลงพื้นที่ติดตามถึงที่บ้านคุณปรีญา สินธุพาชี แบบอย่างการจัดการขยะในครัวเรือน
 • photo พี่ซิ่วใช้หยวกกล่วยซอยคลุกกับเศษอาหารและรำเลี้ยงปลาพี่ซิ่วใช้หยวกกล่วยซอยคลุกกับเศษอาหารและรำเลี้ยงปลา
 • photo พี่เลี้ยงพื้นที่ลองชิมน้ำหมักเพื่อสุขภาพ น้ำลูกยอบ้านพี่แป๋วพี่เลี้ยงพื้นที่ลองชิมน้ำหมักเพื่อสุขภาพ น้ำลูกยอบ้านพี่แป๋ว
 • photo ลุงพลปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพที่ทำข้ึนเองลุงพลปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพที่ทำข้ึนเอง
 • photo พี่แป๋ว เจียมจิต์ เมตตาจิต ตักน้ำหมักที่หมักไว้ดื่มควบคุมน้ำตาลในเลือดพี่แป๋ว เจียมจิต์ เมตตาจิต ตักน้ำหมักที่หมักไว้ดื่มควบคุมน้ำตาลในเลือด

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการโครงการ ประสานงานและเตรีมวัสดุในการจัดประชุม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินความก้าวหน้าของโครงการด้านการดำเนินงาน งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.จากการประชุมแลกเปลี่ยนด้านแนวคิด พฤติกรรมคนในชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุฯค่าจากการทำโครงการ 2.ให้กำลังใจและสนับสนุนครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-พี่เลี้ยงซักถามพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทีมงาน และผู้เข้าร่วมโครงการ - พี่เลี้ยงลงพื้นที่พร้อมคณะทำงานเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ร่วมประชุมกับคณะทำงานโครงการ 2.ลงพื้นที่ในครัวเรือนที่ดำเนินกิจกรรมทำน้ำหมัก และปุํยหมักเพื่อให้กำลังใจและแลกเปลี่ยน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.จากการประชุมแลกเปลี่ยนด้านแนวคิด พฤติกรรมคนในชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุฯค่าจากการทำโครงการ พบว่า อย่างน้อย 10 ครัวเรือนที่มีการทำน้ำหมักใช้เองในครัวเรือน และร่วมกิจกรรมกองทุนขยะเพิ่มมากขึ้น 2.ให้กำลังใจและสนับสนุนครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชเช่นพี่แป๋ว พี่ซิ่ว ลุงพล และพี่อุ่น เป็นต้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

โครงการไปช้า

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้สามารถปรับเวลาในการดำเนินกิจกรรมได้เร็วและกระชับขึ้นแต่คงกิจกรรมและงบประมาณไว้ เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดสำคัญ

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 6338
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง