รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 55-00-0938
รหัสโครงการ 55-01779
ชื่อโครงการ สินสืบสุขร่วมใจทำบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิตติพร เรืองทอง
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 131,900.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

จำนวน 100 คน

พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนสินสืบสุข หมู่ที่ 1 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • subsuksubsuk (Owner)  
 • paleeratpaleerat (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อให้สมาชิกชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะและการดูแลบ้านสะอาด และร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม เกิดกติกาชุมชนเพื่อบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค
 2. คนในชุมชนมีความสามัคคีร่วมใจกันจัดการขยะในครัวเรือน
กิจกรรมหลัก
 1. ประชุมทีมก่อนหลังทำกิจกรรมทุกเดือนเพื่อเตรียมงาน ประเมินงาน และแบ่งงาน  15 คน
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรมการจัดการขยะในครัวเรือน โดยร่วมตั้งมาตรการชุมชนในการกำจัดขยะจากครัวเรือนด้วยหลัก 3 R จำนวน 2 วันโดย วิทยาการภายนอก 2 คน
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีมงานและผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คนเรื่องระบบการจัดการขยะของเทศบาลนครตรัง จำนวน 1 วัน
 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมการกำจัดขยะและระบบการจัดการขยะ เปียก ทั่วไป และรีไซเคิล  ฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพสำหรับบริโภค อุปโภค และใช้เป็นปุ๋ย 5.รวมพลังชาวชุมชน แปลงขยะสร้างมูลค่า จากขยะรีไซเคิล ร่วมตกลงทำสินสืบสุขชุมชนปลอดขยะ และเปิดธนาคารขยะชุมชนสินสืบสุข รับซื้อขยะเดือนละครั้ง
 5. ประชุมคณะทำงานต่อเนื่องทุกเดือน หลังรับซื้อขยะ และบันทึกข้อตกลงกติกาชุมชนสินสืบสุขปลอดขยะ 7.จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ทุก 2-3 เดือน ทุกวันที่ 20 จำนวน 4 ครั้ง โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานในพื้นที่ และวางแผนจัดกิจกรรมประกวดบ้านน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากขยะ
 6. จัดประกวดบ้านตัวอย่างครอบครัวปลอดขยะและให้รางวัลผู้ชนะพร้อมประกาศเกียรติคุณแก่ครัวเรือนที่ร่วมโครงการ
 7. ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย
 8. จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (131,900.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

1.เพื่อให้สมาชิกในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะและการดูแลบ้านสะอาด เรียบร้อย ดูแลสิ่งแวดล้อมข้างบ้าน เกิดกฎกติกาของชุมชนเพื่อบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค

.- 100 ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนตามข้อกำหนดบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค -มีระบบการจัดการขยะของชุมชนในซอย 3 ซอยมาจากกติกาชุมชนและมาตรการจัดการขยะในชุมชน

2. คนในชุมชนมีความสามัคคี ร่วมใจกันจัดการขยะในครัวเรือน

-มีครอบครัวต้นแบบในชุมชน 10 ครอบครัว -มีตัวแทนซอยจัดการขยะในซอยตนเอง ทุกซอย ในชุมชน ซอยละ 5 คน

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ประสานงานและเตรีมวัสดุในการจัดประชุม 15,600.00 0 16 - 16 16,100.00
15 พ.ย. 55 ประชุมคณะทำงาน 15 คน 0 - -
14 ธ.ค. 55 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน 0 - -
10 ม.ค. 56 ประชุมคณะทำงานโครงการและรับการติดตามจากพี่เลี้ยง 0 - -
29 ม.ค. 56 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน 0 - -
27 ก.พ. 56 พี่เลี้ยงติดตามความก้าวหน้าโครงการเพื่อปิดงวด 0 - -
5 มี.ค. 56 รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันที่5 ของทุกเดือน 0 - -
7 เม.ย. 56 รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือน 0 - -
5 พ.ค. 56 รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือน 0 - -
5 มิ.ย. 56 รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรก 0 - -
14 มิ.ย. 56 พี่เลี้ยงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่2และประชุมคณะทำงานประจำเดือน 0 - -
5 ก.ค. 56 รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือน 0 - -
20 ก.ค. 56 เบิกเงินโครงการเพื่อปิดงวด 2 ที่ อ.เมือง 0 - -
5 ส.ค. 56 รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือน 0 - -
24 ส.ค. 56 ร่วมประชุมเพื่อวางแผนต่อยอด 0 - -
5 ก.ย. 56 รับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรก 15 - -
15 ก.ย. 56 นำส่งเอกสารตรวจสอบ 2 - -
2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาธิตและฝึกทำปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมัก 24,000.00 0 2 - 2 24,000.00
20 ธ.ค. 55 ประชุมอบรมการจัดการขยะในครัวเรือน 2 วัน 0 - -
21 ธ.ค. 55 ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการทำน้ำหมักชัวภาพและปุ๋ยชีวภาพจากขยะเปียก 0 - -
3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทศบาลนครตรัง 10,700.00 0 1 - 1 10,700.00
24 ม.ค. 56 แกนนำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างจังหวัด 0 - -
4 เปิดธนาคารขยะและสร้างกติกาชุมชนปลอดขยะ 9,600.00 0 1 - 1 9,600.00
5 ก.พ. 56 เปิดธนาคารขยะชุมชนและรับซื้อขยะทุกวันเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์แรกและประชุมคณะทำงานประจำเดือน 0 - -
5 จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ รับซื้อขยะ สื่งประดิษฐ์จากขยะต่อเนื่อง 52,000.00 0 4 - 4 52,000.00
20 มี.ค. 56 จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 1 0 - -
15 พ.ค. 56 จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 2 0 - -
21 มิ.ย. 56 จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่3 100 - -
4 ส.ค. 56 จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 4 100 - -
6 ติดตาม ประกวดบ้านต้นแบบปลอดขยะและมอบรางวัล 2,500.00 0 1 - 1 2,500.00
26 ก.ค. 56 คณะทำงานติดตามประเมินบ้านเข้าร่วมโครงการ ถ่ายรูป เพื่อจัดประกวดบ้านตัวอย่าง 10 - -
7 ถอดบทเรียน 4,000.00 0 1 - 1 4,000.00
21 มิ.ย. 56 ถอดบทเรียนร่วมกับทีมงาน ผู้เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงโครงการ 40 - -
8 รวบรวมรายงาน 1,500.00 0 1 - 1 1,500.00
6 ก.ย. 56 พี่เลี้ยงติดตามโครงการ 15 - -
9 งานกลาง(อื่นๆ) 12,000.00 0 9 - 9 12,321.00
5-6 พ.ย. 55 ร่วมประชุมข้อตกลงโครงการและระบบรายงานการเงิน 0 - -
21 ธ.ค. 55 พี่เลี้ยงติดตามโครงการครั้งที่1 0 - -
20 ม.ค. 56 ประชุมรับการติดตามโครงการจากสจรส.มอ. 0 - -
2 มี.ค. 56 ประมวลภาพโครงการงวด 1 0 - -
13 พ.ค. 56 ประชุมรับการติดตามโครงการจาก สจรส 0 - -
21 ก.ค. 56 รวรวมเอกสาร หลักฐานให้สจรส.หาดใหญ่ตรวจสอบ 2 - -
6 ส.ค. 56 ตรวจสอบการจัดส่งข้อมูลรายงานทางเวบไซด์ 0 - -
1 ก.ย. 56 จัดทำเอกสาร รายงานฉบับสมบูรณ์ 7 - -
27-28 ก.ย. 56 ร่วมงานสร้างสึขคนใต้ 2 - -
รวม 131,900.00 0 36 0.00 37 133,021.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (131,900.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กำไล กำไล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 13:47 น.