สินสืบสุขร่วมใจทำบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by กำไล @1 พ.ย. 55 13.47 ( IP : 113...214 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-0938
รหัสโครงการ 55-01779
ชื่อโครงการ สินสืบสุขร่วมใจทำบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิตติพร เรืองทอง
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 131,900.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

จำนวน 100 คน

พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนสินสืบสุข หมู่ที่ 1 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • subsuksubsuk(Owner)
 • paleeratpaleerat(Trainer)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อให้สมาชิกชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะและการดูแลบ้านสะอาด และร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม เกิดกติกาชุมชนเพื่อบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค
 2. คนในชุมชนมีความสามัคคีร่วมใจกันจัดการขยะในครัวเรือน
กิจกรรมหลัก
 1. ประชุมทีมก่อนหลังทำกิจกรรมทุกเดือนเพื่อเตรียมงาน ประเมินงาน และแบ่งงาน  15 คน
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรมการจัดการขยะในครัวเรือน โดยร่วมตั้งมาตรการชุมชนในการกำจัดขยะจากครัวเรือนด้วยหลัก 3 R จำนวน 2 วันโดย วิทยาการภายนอก 2 คน
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีมงานและผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คนเรื่องระบบการจัดการขยะของเทศบาลนครตรัง จำนวน 1 วัน
 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมการกำจัดขยะและระบบการจัดการขยะ เปียก ทั่วไป และรีไซเคิล  ฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพสำหรับบริโภค อุปโภค และใช้เป็นปุ๋ย 5.รวมพลังชาวชุมชน แปลงขยะสร้างมูลค่า จากขยะรีไซเคิล ร่วมตกลงทำสินสืบสุขชุมชนปลอดขยะ และเปิดธนาคารขยะชุมชนสินสืบสุข รับซื้อขยะเดือนละครั้ง
 5. ประชุมคณะทำงานต่อเนื่องทุกเดือน หลังรับซื้อขยะ และบันทึกข้อตกลงกติกาชุมชนสินสืบสุขปลอดขยะ 7.จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ทุก 2-3 เดือน ทุกวันที่ 20 จำนวน 4 ครั้ง โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานในพื้นที่ และวางแผนจัดกิจกรรมประกวดบ้านน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากขยะ
 6. จัดประกวดบ้านตัวอย่างครอบครัวปลอดขยะและให้รางวัลผู้ชนะพร้อมประกาศเกียรติคุณแก่ครัวเรือนที่ร่วมโครงการ
 7. ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย
 8. จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (131,900.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้สมาชิกในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะและการดูแลบ้านสะอาด เรียบร้อย ดูแลสิ่งแวดล้อมข้างบ้าน เกิดกฎกติกาของชุมชนเพื่อบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค
ตัวชี้วัด

.- 100 ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนตามข้อกำหนดบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค -มีระบบการจัดการขยะของชุมชนในซอย 3 ซอยมาจากกติกาชุมชนและมาตรการจัดการขยะในชุมชน

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
1 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ประสานงานและเตรีมวัสดุในการจัดประชุม 15,600.00 0 16 0.00
2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาธิตและฝึกทำปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมัก 24,000.00 0 2 0.00
3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทศบาลนครตรัง 10,700.00 0 1 0.00
4 เปิดธนาคารขยะและสร้างกติกาชุมชนปลอดขยะ 9,600.00 0 1 0.00
5 จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ รับซื้อขยะ สื่งประดิษฐ์จากขยะต่อเนื่อง 52,000.00 0 4 0.00
6 ติดตาม ประกวดบ้านต้นแบบปลอดขยะและมอบรางวัล 2,500.00 0 1 0.00
7 ถอดบทเรียน 4,000.00 0 1 0.00
8 รวบรวมรายงาน 1,500.00 0 1 0.00
9 งานกลาง(อื่นๆ) 12,000.00 0 9 0.00
131,900.00 0 36 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (131,900.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (0.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
2. คนในชุมชนมีความสามัคคี ร่วมใจกันจัดการขยะในครัวเรือน
ตัวชี้วัด

-มีครอบครัวต้นแบบในชุมชน 10 ครอบครัว -มีตัวแทนซอยจัดการขยะในซอยตนเอง ทุกซอย ในชุมชน ซอยละ 5 คน

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กำไล กำไล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 13:47 น.