คนนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by กำไล @1 พ.ย. 55 13.56 ( IP : 180...144 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-1059
รหัสโครงการ 55-01823
ชื่อโครงการ คนนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริญญา เณรานนท์
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 115,700.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

แกนนำ ปราชฌ์ชาวบ้าน ตัวแทนครัวเรือน

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านนาโหรง ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • กำไลกำไล(Trainer)
 • piyavitsirinyapiyavitsirinya(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

เพื่อให้คนบ้านนาโหรงรวมทำฐานเรียนรู้ ภูมิปัญญาเรื่องพลังงานทดแทนเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

กิจกรรมหลัก
 1. ประชุมทีมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมงาน ติดตามงาน ประเมินผล
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์พลังงานเชื่อมโยงการใช้ภูมิปัญญาด้านพลังงาน
 3. กำหนดแผนการฝึกทักษะภูมิปัญญาด้านการประหยัดพลังงาน
 4. เลือกแกนนำเพื่อเป็นวิทยากร
 5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างแลฝึกทักษะเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 6. ผลิตสื่อประจำฐานเรียนรู้โดยวิทยากรชุมชน
 7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน
 8. ประเมินผล สรุปผล
 9. ถอดบทเรียน สรุปรายราย
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 8 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 8 มี.ค. 2556 0.00
2 9 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 9 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (115,700.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้คนบ้านนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเรื่องพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
ตัวชี้วัด

มีฐานการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานพลังงานในชุมชน 4 ฐาน - ฐานเรียนรู้ การผลิต เตาฮั่งโล่
- ฐานเรียนรู้ การผลิต  การเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพสูงจากถังน้ำมัน 200 ลิตร
- ฐานเรียนรู้ การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำผลิตภัณฑ์ ไล่แมลง จากน้ำส้มควันไม้  ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่าน
-  ฐานเรียนรู้ การปั๊มน้ำโดยการใช้จักรยานฯลฯ

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
1 ประชุมทีมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมงาน ติดตามงาน ประเมินผล 15,600.00 0 5 0.00
2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์พลังงานเชื่อมโยงการใช้ภูมิปัญญาด้านพลังงาน 7,000.00 0 2 0.00
3 . กำหนดแผนการฝึกทักษะภูมิปัญญาด้านการประหยัดพลังงาน 7,000.00 0 1 0.00
4 เลือกแกนนำเพื่อเป็นวิทยากร 14,400.00 0 1 0.00
5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างแลฝึกทักษะเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 49,260.00 0 5 0.00
6 ผลิตสื่อประจำฐานเรียนรู้โดยวิทยากรชุมชน 3,840.00 0 2 0.00
7 . จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน 1,200.00 0 2 10,000.00
8 ประเมินผล สรุปผล 1,200.00 0 1 0.00
9 9. ถอดบทเรียน สรุปรายงาน 3,200.00 0 1 3,600.00
10 งบประมาณสนับสนุน จาก สสส. 13,000.00 0 3 0.00
115,700.00 0 23 13,600.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (115,700.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (13,600.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำวิทยากรในฐานเรียนรู้ให้สามารถเป็นวิทยากรหลักเพื่อขยายผลการทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเรื่องพลังงานทดแทน
ตัวชี้วัด

แกนนำวิทยากรมีเอกสารประกอบการเป็นวิทยากร ตามแบบภูมิปัญญาไทย ใช้เป็นสื่อในการเป็นวิทยากร คนละ 1 เรื่อง

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ให้ครอบคลุมในหมู่บ้าน
ตัวชี้วัด

ทุกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมทำผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน อย่างน้อยครัวเรือนละ 1 ชนิด สามรถจำหน่ายได้ เพิ่มรายได้ครอบครัว

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กำไล กำไล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 13:56 น.