คนนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by กำไล @1 พ.ย. 55 13.56 ( IP : 180...144 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-1059
รหัสโครงการ 55-01823
ชื่อโครงการ คนนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริญญา เณรานนท์
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 115,700.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

แกนนำ ปราชฌ์ชาวบ้าน ตัวแทนครัวเรือน

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านนาโหรง ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • กำไลกำไล(Trainer)
 • piyavitsirinyapiyavitsirinya(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

เพื่อให้คนบ้านนาโหรงรวมทำฐานเรียนรู้ ภูมิปัญญาเรื่องพลังงานทดแทนเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

กิจกรรมหลัก
 1. ประชุมทีมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมงาน ติดตามงาน ประเมินผล
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์พลังงานเชื่อมโยงการใช้ภูมิปัญญาด้านพลังงาน
 3. กำหนดแผนการฝึกทักษะภูมิปัญญาด้านการประหยัดพลังงาน
 4. เลือกแกนนำเพื่อเป็นวิทยากร
 5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างแลฝึกทักษะเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 6. ผลิตสื่อประจำฐานเรียนรู้โดยวิทยากรชุมชน
 7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน
 8. ประเมินผล สรุปผล
 9. ถอดบทเรียน สรุปรายราย
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 8 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 8 มี.ค. 2556 0.00
2 9 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 9 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (115,700.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้คนบ้านนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเรื่องพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
ตัวชี้วัด

มีฐานการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานพลังงานในชุมชน 4 ฐาน - ฐานเรียนรู้ การผลิต เตาฮั่งโล่
- ฐานเรียนรู้ การผลิต  การเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพสูงจากถังน้ำมัน 200 ลิตร
- ฐานเรียนรู้ การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำผลิตภัณฑ์ ไล่แมลง จากน้ำส้มควันไม้  ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่าน
-  ฐานเรียนรู้ การปั๊มน้ำโดยการใช้จักรยานฯลฯ

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
1 ประชุมทีมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมงาน ติดตามงาน ประเมินผล 15,600.00 0 5 0.00
2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์พลังงานเชื่อมโยงการใช้ภูมิปัญญาด้านพลังงาน 7,000.00 0 2 0.00
3 . กำหนดแผนการฝึกทักษะภูมิปัญญาด้านการประหยัดพลังงาน 7,000.00 0 1 0.00
4 เลือกแกนนำเพื่อเป็นวิทยากร 14,400.00 0 1 0.00
5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างแลฝึกทักษะเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 49,260.00 0 5 0.00
6 ผลิตสื่อประจำฐานเรียนรู้โดยวิทยากรชุมชน 3,840.00 0 2 0.00
7 . จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน 1,200.00 0 2 10,000.00
8 ประเมินผล สรุปผล 1,200.00 0 1 0.00
9 9. ถอดบทเรียน สรุปรายงาน 3,200.00 0 1 3,600.00
10 งบประมาณสนับสนุน จาก สสส. 13,000.00 0 3 0.00
115,700.00 0 23 13,600.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (115,700.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (13,600.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำวิทยากรในฐานเรียนรู้ให้สามารถเป็นวิทยากรหลักเพื่อขยายผลการทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเรื่องพลังงานทดแทน
ตัวชี้วัด

แกนนำวิทยากรมีเอกสารประกอบการเป็นวิทยากร ตามแบบภูมิปัญญาไทย ใช้เป็นสื่อในการเป็นวิทยากร คนละ 1 เรื่อง

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ให้ครอบคลุมในหมู่บ้าน
ตัวชี้วัด

ทุกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมทำผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน อย่างน้อยครัวเรือนละ 1 ชนิด สามรถจำหน่ายได้ เพิ่มรายได้ครอบครัว

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00
วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
30 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpiyavitsirinyapiyavitsirinyaเมื่อ 15 กันยายน 2556 12:45:45
Project owner
แก้ไขโดย ampornpoonthong เมื่อ 16 ตุลาคม 2556 15:09:08 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : งบประมาณสนับสนุน จาก สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ  รายงานส.3 ง.1 ง.2

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แนนำการจัดทำรายงาน เช่น ส.3 ง.1 ง.2 และส.4

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางกำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,434.00 0.00 0.00 0.00 2,434.00 UnLock
28 กันยายน 2556 เวลา 08.30-17.00น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpiyavitsirinyapiyavitsirinyaเมื่อ 15 กันยายน 2556 12:41:02
Project owner
แก้ไขโดย ampornpoonthong เมื่อ 16 ตุลาคม 2556 15:09:36 น.

ชื่อกิจกรรม :

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ร่วมขับเคลื่อนชุมชน และท้องถิ่นน่าอยู่ สู่การจัดการตนเอง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ร่วมขับเคลื่อนชุมชน และท้องถิ่นน่าอยู่ สู่การจัดการตนเอง(งานสร้างสุขภาคใต้) โดยการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมขับเคลื่อนชุมชน และท้องถิ่นน่าอยู่ สู่การจัดการตนเอง(งานสร้างสุขภาคใต้) โดยการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมขับเคลื่อนชุมชน และท้องถิ่นน่าอยู่ สู่การจัดการตนเอง(งานสร้างสุขภาคใต้) โดยการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ร่วมขับเคลื่อนชุมชน และท้องถิ่นน่าอยู่ สู่การจัดการตนเอง(งานสร้างสุขภาคใต้) โดยการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
23 สิงหาคม 2556 เวลา 13:00-15.00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 21 กันยายน 2556 16:29:12
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 14 ตุลาคม 2556 16:08:40 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานและสอนการเขียนรายงานปิดโครงการ

 • photo ติดตามการดำเนินงานและสอนการเขียนรายงานปิดโครงการติดตามการดำเนินงานและสอนการเขียนรายงานปิดโครงการ
 • photo ติดตามการดำเนินงานและสอนการเขียนรายงานปิดโครงการติดตามการดำเนินงานและสอนการเขียนรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการและสอนการเขียนรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าใจการทำรายงานปิดโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ถอดบทเรียนและสอนการเขียนรายงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงและผู้รับผิดชอบโครงการพูดคุยเพื่อสรุปการดำเนินงานและกำหนดประเด็นการพัฒนาต่อเนื่อง สอนการทำรายงานปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีฐานเรียนรู้ที่มีวิทยากรสามารถถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีแล้ว พัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้ฐานเรียนรู้บ้านนาโหรงจะได้เป็นฐาเรียนรู้ของหมู่บ้านเพื่ออนุรักษ์พลังงานได้ต่อเนื่อง มีเยาวชนมาเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาได้ต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้พัฒนาทักษะการนำเสนอและการสอนเยาวชนในฐานเรียนรู้ พัฒนาการเขียนสรุปการดำเนินงานเพื่อนำเสนอต่อประชาชนที่เข้ามาเรียนรู้ สร้างแกนนำเยาวชนให้มีศักยภาพสามารถทำหน้าที่แทนปราชญ์ชุมชนในฐานเรียนรู้ต่อไป

6 สิงหาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpiyavitsirinyapiyavitsirinyaเมื่อ 15 กันยายน 2556 15:29:13
Project owner
แก้ไขโดย ampornpoonthong เมื่อ 16 ตุลาคม 2556 15:10:00 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมหลัก : งบประมาณสนับสนุน จาก สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพือสรุปผลการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทำรายงานฉบับสมบูรณ์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 UnLock
31 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpiyavitsirinyapiyavitsirinyaเมื่อ 15 กันยายน 2556 12:04:50
Project owner
แก้ไขโดย piyavitsirinya เมื่อ 15 กันยายน 2556 15:15:53 น.

ชื่อกิจกรรม : ผลิตสื่อเป้นเอกสาร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

กิจกรรมหลัก : ผลิตสื่อประจำฐานเรียนรู้โดยวิทยากรชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อหาข้อสรุป และและแนวทางในการพัฒนากิจกรรมต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมคณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการ สรุปผล เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป มีผู้เข้ร่วมประชุม 75 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการ สรุปผล เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการ สรุปผล เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป มีผู้เข้ร่วมประชุม 75  คน  ฐานเรียนรู้ละ 15 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชุมคณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการ สรุปผล เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป มีผู้เข้ร่วมประชุม 75  คน  ฐานเรียนรู้ละ 15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,566.00 0.00 0.00 1,566.00 UnLock
23 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpiyavitsirinyapiyavitsirinyaเมื่อ 15 กันยายน 2556 11:56:30
Project owner
แก้ไขโดย piyavitsirinya เมื่อ 15 กันยายน 2556 15:42:38 น.

ชื่อกิจกรรม : สร้างบุคคลากรในชุมชน เพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้จัดทำคู่มือประจำฐานเรียนรู้แต่ละฐาน

กิจกรรมหลัก : เลือกแกนนำเพื่อเป็นวิทยากร

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป้นคู่มือ ในการศึกษาเรียนรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดทำคู่มือประจำฐานเรียนรู้แต่ละฐาน จำนวน ฐานละ 100 ชุด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำคู่มือประจำฐานเรียนรู้แต่ละฐาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำคู่มือประจำฐานเรียนรู้แต่ละฐาน จำนวน ฐานละ 100 ชุด คือ ฐานเตาเผา ฐานจักรยานสูบน้ำ ฐานนำ้หมักชีวภาพ ฐาน น้ำส้มควันไม้ ฐานเตาฮั่งโล่

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดทำคู่มือประจำฐานเรียนรู้แต่ละฐาน จำนวน ฐานละ 100 ชุด คือ ฐานเตาเผา ฐานจักรยานสูบน้ำ ฐานนำ้หมักชีวภาพ ฐาน น้ำส้มควันไม้ ฐานเตาฮั่งโล่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อำพร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,500.00 2,000.00 0.00 0.00 6,500.00 UnLock
9 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpiyavitsirinyapiyavitsirinyaเมื่อ 30 กรกฎาคม 2556 16:25:02
Project owner
แก้ไขโดย piyavitsirinya เมื่อ 15 กันยายน 2556 15:17:56 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานเพื่อประมวลผลการทำงานที่ผ่านมา และวางแผนการจัดทำเอกสารคู่มือประจำฐานเรียนรู้

กิจกรรมหลัก : ผลิตสื่อประจำฐานเรียนรู้โดยวิทยากรชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ประชุมคณะทำงานเพื่อประมวลผลการทำงานที่ผ่านมา และวางแผนการจัดทำเอกสารคู่มือประจำฐานเรียนรู้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมคณะทำงานเพื่อประมวลผลการทำงานที่ผ่านมา และวางแผนการจัดทำเอกสารคู่มือประจำฐานเรียนรู้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานเพื่อประมวลผลการทำงานที่ผ่านมา และวางแผนการจัดทำเอกสารคู่มือประจำฐานเรียนรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงานเพื่อประมวลผลการทำงานที่ผ่านมา และวางแผนการจัดทำเอกสารคู่มือประจำฐานเรียนรู้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชุมคณะทำงานเพื่อประมวลผลการทำงานที่ผ่านมา และวางแผนการจัดทำเอกสารคู่มือประจำฐานเรียนรู้จำนวน 100เล่ม ๆละ 50บาท

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 UnLock
3 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpiyavitsirinyapiyavitsirinyaเมื่อ 4 กรกฎาคม 2556 11:31:59
Project owner
แก้ไขโดย piyavitsirinya เมื่อ 30 กรกฎาคม 2556 16:19:51 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ติดตามผลงาน ของวิทยากรชุมชน (ต้นกล้าวิทยากร)

 • photo ถ่าน จากฝีมือ ของต้นกล้าวิทยากรถ่าน จากฝีมือ ของต้นกล้าวิทยากร
 • photo เตาเผา ทำเองได้แล้วครับเตาเผา ทำเองได้แล้วครับ
 • photo ซุปเปอร์ฮั่งโล่ ขายได้ครับ ติดต่อผมได้ราคาเป็นกันเองซุปเปอร์ฮั่งโล่ ขายได้ครับ ติดต่อผมได้ราคาเป็นกันเอง

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมงาน ติดตามงาน ประเมินผล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อขยายเครือข่ายการมีและใช้ประโยชฯื ของเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและมีการติดตามผลงาน และการใช้ประโยชน์ จากผลงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

การดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การเรียนรู้สถานการณืพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนในยามวิกฤติ การเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทน การฝึกทักษะ จากวิทยากรชุมชน การเรียนรู้กลวิธี เทคนิค และและเคล็ดลับการ ใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานในชุมชน และการพัฒนาต่อยอด การส่งเสริม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการประหยัดพลังงาน  โดยการผลิต วิทยากรชุมชนรุ่นใหม่ เพื่อขยายเครือข่ายการมีและใช้ประโยชฯื ของเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและมีการติดตามผลงาน และการใช้ประโยชน์ จากผลงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การเรียนรู้สถานการณืพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนในยามวิกฤติ การเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทน การฝึกทักษะ จากวิทยากรชุมชน การเรียนรู้กลวิธี เทคนิค และและเคล็ดลับการ ใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานในชุมชน และการพัฒนาต่อยอด การส่งเสริม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการประหยัดพลังงาน  โดยการผลิต วิทยากรชุมชนรุ่นใหม่ เพื่อขยายเครือข่ายการมีและใช้ประโยชฯื ของเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและมีการติดตามผลงาน และการใช้ประโยชน์ จากผลงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การเรียนรู้สถานการณืพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนในยามวิกฤติ การเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทน การฝึกทักษะ จากวิทยากรชุมชน การเรียนรู้กลวิธี เทคนิค และและเคล็ดลับการ ใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานในชุมชน และการพัฒนาต่อยอด การส่งเสริม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการประหยัดพลังงาน  โดยการผลิต วิทยากรชุมชนรุ่นใหม่ เพื่อขยายเครือข่ายการมีและใช้ประโยชฯื ของเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและมีการติดตามผลงาน และการใช้ประโยชน์ จากผลงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

การดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การเรียนรู้สถานการณืพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนในยามวิกฤติ การเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทน การฝึกทักษะ จากวิทยากรชุมชน การเรียนรู้กลวิธี เทคนิค และและเคล็ดลับการ ใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานในชุมชน และการพัฒนาต่อยอด การส่งเสริม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการประหยัดพลังงาน  โดยการผลิต วิทยากรชุมชนรุ่นใหม่ เพื่อขยายเครือข่ายการมีและใช้ประโยชฯื ของเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและมีการติดตามผลงาน และการใช้ประโยชน์ จากผลงาน ผลจากการติดตามพบว่าวิทยากรชุมชนรุ่นใหม่สามารถ ผลิตเตาเผาถ่าน ได้ด้วย ตนเอง และสามารถปั้นเตาซุปเปอร์ ฮั่งโล่ได้ และสามารถ ใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่ผลิตขึ้นมาได้ด้วยตนเอง อย่างรู้ค่า และคุ้มค่า สามารถสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่มีอยู่ในชุมชน สามารถ ส่งเสริม และอนุรักษ์ และสามารถต่อยอดให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง ควรมีการส่งเสริม และสนับสนุนและให้โอกาส

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

พี่เลี้ยงควรมีการติดตามและให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับแผนงานโครงการที่วางไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมและระยะเวลา

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ผลผลิต ที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เช่น ถ่าน หรือ เตาเผาถ่านชนิดต่าง ๆ ควรติดต่อหาช่องทาง เพื่อจำหน่าย และควรมีการสาธิต และบรรจุเป็นหลักสูรท้องถิ่นให้กับนักเรียนในตำบล อำเภอ เพื่อเป็นการสร้างกระแสการเรียนรู้ และเป็นการอนุรักษื ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการพึ่งตนเอง อย่างยั่งยืน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อำพร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
28 มิถุนายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpiyavitsirinyapiyavitsirinyaเมื่อ 4 กรกฎาคม 2556 09:42:29
Project owner
แก้ไขโดย piyavitsirinya เมื่อ 4 กรกฎาคม 2556 11:35:25 น.

ชื่อกิจกรรม : แกนนำวิทยากรชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

 • photo ผลลัพย์ของโครงการ เยาวชน ทำได้ เป็นวิทยากรได้ และพร้อมที่จะเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนผลลัพย์ของโครงการ เยาวชน ทำได้ เป็นวิทยากรได้ และพร้อมที่จะเป็นแกนนำในการขับเคลื่อน
 • photo น้อง ต้อ (ฉัตรชัย รักษาสี) ต้นกล้าวิทยากรชุมชนน้อง ต้อ (ฉัตรชัย รักษาสี) ต้นกล้าวิทยากรชุมชน
 • photo เขาสอนอย่างไร เราทำได้ อย่างว่าเขาสอนอย่างไร เราทำได้ อย่างว่า
 • photo แกนนำวิทยากรชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแกนนำวิทยากรชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

กิจกรรมหลัก : ประเมินผล สรุปผล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค้นหาปัญหาและอุปสรรคผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และค้นหาผู้ที่มีทักษะฝีมือดีเด่นเพื่อขยายเครือข่ายวิทยากรประหยัดพลังงานในชุมชนต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยชี้ให้เห็นถึงทักษะแห่งความสำเร็จ และเสนอ ปัญหาอุปสรรค และการประยุกต์ใช้แนวทางในการฝึกทักษะให้ประสบความสำเร็จโดยให้ผู้ที่มีทักษะฝีมือ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และอธิบายเทคนิคและเคล็ดลับการใช้ทักษะฝีมือการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แกนนำวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหา และอุปสรรค พร้อมทั้งคัดเลือก ผู้มีทักษะฝีมือ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และทักษะให้กับผู้สนใจรายอื่น ๆ ได้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แกนนำวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยชี้ให้เห็นถึงทักษะแห่งความสำเร็จ และเสนอ ปัญหาอุปสรรค และการประยุกต์ใช้แนวทางในการฝึกทักษะให้ประสบความสำเร็จโดยให้ผู้ที่มีทักษะฝีมือ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และอธิบายเทคนิคและเคล็ดลับการใช้ทักษะฝีมือการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาสามารถสร้างวิทยากรชุมชน ซึ่งเป็นเยาวชนที่มีทักษะฝีมือสามารถเป็นวิทยากรชุมชน รุ่นใหม่ได้ คือ นายฉัตรชัย รักษาสี และนายวรรณศักดิ์ พิชัยยุทธิ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

แกนนำวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยชี้ให้เห็นถึงทักษะแห่งความสำเร็จ และเสนอ ปัญหาอุปสรรค และการประยุกต์ใช้แนวทางในการฝึกทักษะให้ประสบความสำเร็จโดยให้ผู้ที่มีทักษะฝีมือ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และอธิบายเทคนิคและเคล็ดลับการใช้ทักษะฝีมือการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาสามารถสร้างวิทยากรชุมชน ซึ่งเป็นเยาวชนที่มีทักษะฝีมือสามารถเป็นวิทยากรชุมชน รุ่นใหม่ได้ คือ นายฉัตรชัย รักษาสี และนายวรรณศักดิ์ พิชัยยุทธิ์ ซึ่งบุคคลดังกล่าวสามารถเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนได้อย่างดีเยี่ยม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • กิจกรรมบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เนื่องจาก สาเหตุ และปัจจัยหลายประการ เช่น ความพร้อมเพรียง ของกลุ่ม สภาพภูมิอากาศไม่อำนวย
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่มีอยู่ในชุมชน สามารถ ส่งเสริม และอนุรักษ์ และสามารถต่อยอดให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง ควรมีการส่งเสริม และสนับสนุนและให้โอกาส

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

พี่เลี้ยงควรมีการติดตามและให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับแผนงานโครงการที่วางไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมและระยะเวลา

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ควรมีการพบปะพูคุยผลกาดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด วิทยากรชุมชน และแกนนำที่มีคุณภาพและหลากหลายทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรเน้นหนักในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้มีกิจกรรมดำเนินการอย่างต่อเนื่องและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อำพร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
4 มิถุนายน 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpiyavitsirinyapiyavitsirinyaเมื่อ 4 กรกฎาคม 2556 10:51:27
Project owner
แก้ไขโดย piyavitsirinya เมื่อ 30 กรกฎาคม 2556 16:16:45 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะทำงาน

 • photo ประชุมทีมคณะทำงานประชุมทีมคณะทำงานพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค้นหาปัญหาและอุปสรรคผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และค้นหาผู้ที่มีทักษะฝีมือดีเด่นเพื่อขยายเครือข่ายวิทยากรประหยัดพลังงานในชุมชนต่อไปประชุมทีมคณะทำงานประชุมทีมคณะทำงานพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค้นหาปัญหาและอุปสรรคผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และค้นหาผู้ที่มีทักษะฝีมือดีเด่นเพื่อขยายเครือข่ายวิทยากรประหยัดพลังงานในชุมชนต่อไป

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมงาน ติดตามงาน ประเมินผล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค้นหาปัญหาและอุปสรรคผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และค้นหาผู้ที่มีทักษะฝีมือดีเด่นเพื่อขยายเครือข่ายวิทยากรประหยัดพลังงานในชุมชนต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหา และอุปสรรค พร้อมทั้งคัดเลือก ผู้มีทักษะฝีมือ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และทักษะให้กับผู้สนใจรายอื่น ๆ ได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แกนนำวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหา และอุปสรรค พร้อมทั้งคัดเลือก ผู้มีทักษะฝีมือ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และทักษะให้กับผู้สนใจรายอื่น ๆ ได้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แกนนำวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหา และอุปสรรค พร้อมทั้งคัดเลือก ผู้มีทักษะฝีมือ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และทักษะให้กับผู้สนใจรายอื่น ๆ ได้มีผู้เข้าร่วมประชุม 47 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ที่ประชุมมีมติให้ติดตามผลการดำเนินงานที่ได้ให้การสนับสนุน การดำเนินกิจกรรม ในกลุ่ม ต่าง ๆ ทั้งในเยาวชน และกลุ่มอื่น ๆ โดยให้ติดตามกลุ่มเยาวชน เป็นกรณีพิเศษ เพื่อต้องการให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด ซึ่งเป็นผลพลอยได้ และเป็นคุณค่าที่เกิดจากดครงการอย่างมหาศาล มติที่ประชุม เห็นด้วย และรีบดำเนินการ พร้อมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอปัญหาอุปสรรคและความต้องการตลอดจนการหาแนวทางในการพัฒนาต่อยอดโครงการและประกาศเกียรติคุณยกย่องวิทยากรชุมชนประจำฐานเรียนรู้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-กิจกรรมบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เนื่องจาก สาเหตุ และปัจจัยหลายประการ เช่น ความพร้อมเพรียง ของกลุ่ม สภาพภูมิอากาศไม่อำนวย

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่มีอยู่ในชุมชน สามารถ ส่งเสริม และอนุรักษ์ และสามารถต่อยอดให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง ควรมีการส่งเสริม และสนับสนุนและให้โอกาส

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

พี่เลี้ยงควรมีการติดตามและให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับแผนงานโครงการที่วางไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมและระยะเวลา

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ควรมีการพบปะพูคุยผลกาดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด วิทยากรชุมชน และแกนนำที่มีคุณภาพและหลากหลายทุกกลุ่มอายุ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อำพร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 UnLock
10 เมษายน 2556 เวลา 09:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpiyavitsirinyapiyavitsirinyaเมื่อ 4 พฤษภาคม 2556 08:02:16
Project owner
แก้ไขโดย piyavitsirinya เมื่อ 30 กรกฎาคม 2556 16:12:13 น.

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานการเผาถ่านประหยัดพลังงาน

 • photo เตรียมอุปกรณื การผลิตเตาเผาถ่านประหยัดพลังงานเตรียมอุปกรณื การผลิตเตาเผาถ่านประหยัดพลังงาน
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานการเผาถ่านประหยัดพลังงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานการเผาถ่านประหยัดพลังงาน
 • photo เตาเผาถ่านในชุมชน ที่ชุมชนผลิตขึ้นเองเตาเผาถ่านในชุมชน ที่ชุมชนผลิตขึ้นเอง
 • photo แกนนำการผลิตเตาเผาถ่านประหยัดพลังงานกำลังวางแผนการดำเนินกิจกรรมภายในกลุ่มแกนนำการผลิตเตาเผาถ่านประหยัดพลังงานกำลังวางแผนการดำเนินกิจกรรมภายในกลุ่ม
 • photo วิทยากรชุมชนกำลังสาธิตการผลิตเตาเผาถ่านประหยัดพลังงานวิทยากรชุมชนกำลังสาธิตการผลิตเตาเผาถ่านประหยัดพลังงาน
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานการเผาถ่านประหยัดพลังงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานการเผาถ่านประหยัดพลังงาน
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานการเผาถ่านประหยัดพลังงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานการเผาถ่านประหยัดพลังงาน
 • photo หัวหน้า กลุ่มบ้านลานควาย ขับเคลื่อนโครงการอย่างเต็มที่หัวหน้า กลุ่มบ้านลานควาย ขับเคลื่อนโครงการอย่างเต็มที่
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานการเผาถ่านประหยัดพลังงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานการเผาถ่านประหยัดพลังงาน

กิจกรรมหลัก : . จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพ่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาในแต่ละฐาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แลกเปลี่นเรียนรู้ ผลการดำเนินกิจกรรมในฐานการเผาถ่านประหยัดพลังงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แลกเปลี่นเรียนรู้ ผลการดำเนินกิจกรรมในฐานการเผาถ่านประหยัดพลังงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แลกเปลี่นเรียนรู้ ผลการดำเนินกิจกรรมในฐานการเผาถ่านประหยัดพลังงาน และบุคคลกรที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นวิทยากรประจำฐานเสนอผลงานอย่างเป็นรูปธรรมทุกกระบวนการ และขั้นตอนให้ชุมชนรับทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในทักษะฝีมือ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชาชนที่รวมกลุ่มกันในแต่ละฐานเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกทักษะร่วมกัน อย่างผสมผสานและบุคคลกรที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นวิทยากรประจำฐานเสนอผลงานอย่างเป็นรูปธรรมทุกกระบวนการ และขั้นตอนให้ชุมชนรับทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในทักษะฝีมือ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 24,000.00 UnLock
7 เมษายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpiyavitsirinyapiyavitsirinyaเมื่อ 3 พฤษภาคม 2556 20:32:11
Project owner
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 14 ตุลาคม 2556 16:27:25 น.

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการทำงานในที่ประชุมหมู่บ้าน

 • photo สาธิตการวางแผน ผลิต เตาซุปเปอร์ฮั่งโล่...สาธิตการวางแผน ผลิต เตาซุปเปอร์ฮั่งโล่...
 • photo วางแผนขับเคลื่อนงาน ในแต่ละกลุ่ม...วางแผนขับเคลื่อนงาน ในแต่ละกลุ่ม...

กิจกรรมหลัก : . จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการทำงานในที่ประชุมหมู่บ้าน และคัดเลือกวิทยากรชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการทำงานในที่ประชุมหมู่บ้าน และคัดเลือกวิทยากรชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการทำงานในที่ประชุมหมู่บ้าน และคัดเลือกวิทยากรชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการทำงานในที่ประชุมหมู่บ้าน และคัดเลือกวิทยากรชุมชนและประชุมชาวบ้านเพื่อคัดเลือกบุคคลากรในชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเป็นวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ประจำถิ่น

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการทำงานในที่ประชุมหมู่บ้าน และคัดเลือกวิทยากรชุมชนและประชุมชาวบ้านเพื่อคัดเลือกบุคคลากรในชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเป็นวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ประจำถิ่น ในที่ประชุมสามารถเสนอบุคคลเป็นวิทยากรประจำถิ่น ในแต่ละฐานคือื นายฉัตรชัย รักษาสี นายวรรณศักดิ์ พิชัยยุทธ์ ได้เป็นวิทยากรประจำฐาน การผลิตถ่านหุงต้มจากเตาเผาถ่านประหยัดพลังงาน นายปิยวิทย์  จันทร์เสถียร วิทยากรประจำฐานการผลิตเตาฮั่งโล่ประหยัดพลังงาน นาง สำรวย มณีกาญจน์ วิทยากรประจำฐานการปัั๊มน้ำโดยการใช้จักรยาน นายประดิษฐ์ จันทร์เสถียร การปลูกผักปลอดสารพิษ โดยไล่แมลงโดยใช้น้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 UnLock
20 มีนาคม 2556 เวลา 17:00-21.30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 30 มีนาคม 2556 09:59:57
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 14 ตุลาคม 2556 16:09:34 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมการขับเคลื่อนงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

 • photo ระดมสมองการขับเคลื่อนงานต่อไปพร้อมพี่เลี้ยงติดตามโครงการระดมสมองการขับเคลื่อนงานต่อไปพร้อมพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo ระดมสมองการขับเคลื่อนงานต่อไปพร้อมพี่เลี้ยงติดตามโครงการระดมสมองการขับเคลื่อนงานต่อไปพร้อมพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo ระดมสมองการขับเคลื่อนงานต่อไปพร้อมพี่เลี้ยงติดตามโครงการระดมสมองการขับเคลื่อนงานต่อไปพร้อมพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo ระดมสมองการขับเคลื่อนงานต่อไปพร้อมพี่เลี้ยงติดตามโครงการระดมสมองการขับเคลื่อนงานต่อไปพร้อมพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo ระดมสมองการขับเคลื่อนงานต่อไปพร้อมพี่เลี้ยงติดตามโครงการระดมสมองการขับเคลื่อนงานต่อไปพร้อมพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo ระดมสมองการขับเคลื่อนงานต่อไปพร้อมพี่เลี้ยงติดตามโครงการระดมสมองการขับเคลื่อนงานต่อไปพร้อมพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo ระดมสมองการขับเคลื่อนงานต่อไปพร้อมพี่เลี้ยงติดตามโครงการระดมสมองการขับเคลื่อนงานต่อไปพร้อมพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo ระดมสมองการขับเคลื่อนงานต่อไปพร้อมพี่เลี้ยงติดตามโครงการระดมสมองการขับเคลื่อนงานต่อไปพร้อมพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo ระดมสมองการขับเคลื่อนงานต่อไปพร้อมพี่เลี้ยงติดตามโครงการระดมสมองการขับเคลื่อนงานต่อไปพร้อมพี่เลี้ยงติดตามโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานได้ต่อเนื่อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้นำหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมตามแผน ๒๑ คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้นำหมู่บ้านเข้าร่วมทบทวนการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วม ๒๑ คน มีผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าฐานเรียนรู้ ๔ ฐาน หมอพร คณะกรรมการหมู่บ้าน แกนนำชุมชน และ อ.กำไล สมรักษ์ ทั้งหมด ร่วมทบทวนและวางแผนงานเพื่อให้พื้นที่ขับเคลื่อนงานได้สำเร็จ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทีผ่านมามีการขับเคลื่อนงานโดยปิยะวิทย์และหมอพร ผู้ใหญ่และคณะกรรมการหมู่บ้านมาร่วมน้อยไม่ได้ตามเป้าหมาย พี่เลี้ยงจึงต้องมาเสริมพลังให้สามารถขับเคลื่อนงานต่อได้ ดังนั้นวันนี้จึงเกิดเวทีระดมสมองขึ้น เพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านได้ร่วมคิดและร่วมทำ สรุปผลการหารือ คือ ทุกคนเห็นด้วยว่าขอดำเนินงานต่อไป โดยใช้ ๔ ฐานหลัก ในแต่ละฐานต้องมีทีมงาน ๑๐ คนขึ้นไป ให้ทุกคนไปชวนเพื่อนข้างบ้านมาเรียนรู้และขยายผลงานเพิ่ม มีผู้ใหญ่เป็นสื่อกลางการประชุม ใช้การประชุมหมู่บ้านทุกวันที่ ๗ ของทุกเดือนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการคือให้แต่ละฐานไปจัดกระบวนการเรียนรู้แล้วนำมาเล่าเพื่อให้เพื่อนช่วยเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็นในวันประชุม จากนั้นมีการติดตามเยี่ยมกลุ่มโดยคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อให้ขับเคลื่อนไปได้ มีการช่วยเหลือกันทั้งในกลุ่มและต่างกลุ่ม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ตรวจสอบการทำงาน และมีผู้นำฐานเรียนรู้ร่วมกับแกนนำชุมชนช่วยขับเคลื่อนงาน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ให้พัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ขอโอกาสให้พื้นที่พัฒนาศักยภาพอีกครั้ง

6 มีนาคม 2556
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 6 มีนาคม 2556 20:56:32
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 11 มีนาคม 2556 15:28:06 น.

ชื่อกิจกรรม :

 • photo พี่เลี้ยงติดตามโครงการพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงติดตามโครงการพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงติดตามโครงการพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงติดตามโครงการพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงติดตามโครงการพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงติดตามโครงการพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงติดตามโครงการพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงติดตามโครงการพี่เลี้ยงติดตามโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ติดตามโครงการโดยการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและทบทวนกิจกรรมที่ทำไปแล้ว วางแผนดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามโครงการโดยการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและทบทวนกิจกรรมที่ทำไปแล้ว วางแผนดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นายปิวิทย์ จันทร์เสถียร ให้ข้อมูลการดำเนินงานในศูนย์เรียนรู้ประหยัดพลังงาน มีการจัดทำกลุ่มสมาชิก มีการผลัดเปลี่ยนกันมาทำกิจกรรมในกลุ่มสมาชิกอยู่เรื่อยๆ ได้แจกเตาอั่งโล่ให้ทุกบ้านไปใช้ และให้มาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ นำเสนอขั้นตอนการทำเตาอั้งโล่ การทำแก็สชีวมวลจากมูลวัว และเศษอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

พบร่องรอยว่ามีการจัดกิจกรรมทำอั้งโล่ และกิจกรรมแก็สชีวมวล ซึ่งเป็นฐานเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนเข้ามาเรียนรู้ได้ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้สาธิตให้เห็นขั้นตอนการดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ยังไม่พบเอกสารการถ่ายทอดความรู้ ให้จัดทำเอกสารเพื่อถ่ายทอดความรู้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้มีการประชุมทีมบ่อยๆ 

9 มกราคม 2556
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpiyavitsirinyapiyavitsirinyaเมื่อ 22 มกราคม 2556 19:13:40
Project owner

ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้ฐานที่ 4 การปั๊มน้ำโดยใช้จักรยาน

กิจกรรมหลัก : แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์พลังงานเชื่อมโยงการใช้ภูมิปัญญาด้านพลังงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้ปั๊มน้ำโดยการใช้พลังงานจากการปั่นจักรยาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 กลุ่ม ๆละ 15 คนได้เรียนรู้ แะฝึกทักษะการใช้พลังงานจากการปั่นจักรยานเพื่อปั๊มน้ำไว้ใช้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้ปั๊มน้ำโดยการใช้พลังงานจากการปั่นจักรยาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้ปั๊มน้ำโดยการใช้พลังงานจากการปั่นจักรยาน โดยมีการเรียนรู้ไปทีละ 1 กลุ่ม ๆละ 15 คน ปลัดเปี่ยนหมุนเวียนกันไป โดยเริ่มตั้งแต่การติดตั้งและการประยุกต์ใช้ จักรยาน จนกระทั่งทดลองปั่นจนกระทั่งมีน้ำไว้ใช้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้ปั๊มน้ำโดยการใช้พลังงานจากการปั่นจักรยาน โดยมีการเรียนรู้ไปทีละ 1 กลุ่ม ๆละ 15 คน ปลัดเปี่ยนหมุนเวียนกันไป โดยเริ่มตั้งแต่การติดตั้งและการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 UnLock
5 มกราคม 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpiyavitsirinyapiyavitsirinyaเมื่อ 22 มกราคม 2556 17:16:23
Project owner
แก้ไขโดย charuwan เมื่อ 8 มีนาคม 2556 13:50:36 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก : 9. ถอดบทเรียน สรุปรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพบปะพูดคุยสรุปผลการดำเนินงานทีผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานและสนับนุนในขั้นตอนต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ที่ประชุมมีมติและข้อสรุปที่สามารถวางแผนการทำงานในขั้นตอนต่อไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พบปะพูดคุยสรุปผลการดำเนินงานทีผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานและสนับนุนในขั้นตอนต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พบปะพูดคุยสรุปผลการดำเนินงานทีผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานและสนับนุนในขั้นตอนต่อไปมีผู้เข้าร่วม 15 คน และมีผู้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ 4 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผลของการพบปะพูดคุยในที่ประชุมมีมตินัดการดำเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่อไปใเดือนมีนาคม 2556

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การพบปะพูดคุยควรเปิดโอกาส ให้ผู้สนใจเข้าร่วมมากที่สุด เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 500.00 500.00 0.00 1,300.00 UnLock
1 มกราคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยcharuwancharuwanเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556 12:56:32
แก้ไขโดย charuwan เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556 13:03:51 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมคณะทำงานเพื่อรายงานความคืบหน้าและวางแผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ตามวันเวลาที่นัดหมาย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำเดือนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ตามวันเวลาที่นัดหมาย วางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำเดือนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ตามวันเวลาที่นัดหมาย วางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป ในฐานการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพสูง และได้จัดเตรียมอุปกรณืเตรียมความพร้อม พร้อมทั้งวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ คือนางหนูแจ่ม พิชัยยุทธ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งคน และวัสดุอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการฝึกปฏิบัติในฐษนต่อไป เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเกิดความประทับใจ ต่อผู้เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ และฝึกทักษะ

8 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpiyavitsirinyapiyavitsirinyaเมื่อ 22 มกราคม 2556 17:04:13
Project owner
แก้ไขโดย piyavitsirinya เมื่อ 22 มกราคม 2556 17:05:21 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างและฝึกทักษะเทคโนโลยี่ที่สามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงโดยให้ปราชฌ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากรในแต่ละกิจกรรมและสร้างแกนนำไปพร้อมกันในฐานที่ 3 การทำน้ำหมักชีวภาพการทำผลิตภัณฑ์ไล่แมลงจากน้ำส้มควันไม้

กิจกรรมหลัก : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างแลฝึกทักษะเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ทำนำหมักชีวภาพและทำผลิตภัณฑ์ไล่แมลงจากน้ำส้มควันไม้ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านกลุ่มเป้าหมาย 60 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่ม ละ 15 คน เพื่อความมีประสิทธิภาพและทั่วถึงในการจัดการฝึกทักษะเรียนรู้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทำนำหมักชีวภาพและทำผลิตภัณฑ์ไล่แมลงจากน้ำส้มควันไม้ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านกลุ่มเป้าหมาย 60 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่ม ละ 15 คน เพื่อความมีประสิทธิภาพและทั่วถึงในการจัดการฝึกทักษะเรียนรู้ โดยเริ่มปฏิบัติการแต่ละกลุ่มและให้กลุ่มที่เหลือคอยสังเกตุการณ์ 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทำนำหมักชีวภาพและทำผลิตภัณฑ์ไล่แมลงจากน้ำส้มควันไม้ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านกลุ่มเป้าหมาย 60 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่ม ละ 15 คน เพื่อความมีประสิทธิภาพและทั่วถึงในการจัดการฝึกทักษะเรียนรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทำนำหมักชีวภาพและทำผลิตภัณฑ์ไล่แมลงจากน้ำส้มควันไม้ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านกลุ่มเป้าหมาย 60 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่ม ละ 15 คน เพื่อความมีประสิทธิภาพและทั่วถึงในการจัดการฝึกทักษะเรียนรู้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทุกคนได้เรียนรู้ และฝึกทักษะการทำนำส้มควันไม้จากการเผาถ่าน ได้น้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่านในแต่ละกลุ่ม ประมาณ 1 ลิตร ทดลองนำไปใช้ พ่นไล่แมลง ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 UnLock
7 ธันวาคม 2555 เวลา 00:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpiyavitsirinyapiyavitsirinyaเมื่อ 22 มกราคม 2556 16:32:05
Project owner
แก้ไขโดย piyavitsirinya เมื่อ 22 มกราคม 2556 17:03:42 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างและฝึกทักษะเทคโนโลยี่ที่สามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงโดยให้ปราชฌ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากรในแต่ละกิจกรรมและสร้างแกนนำไปพร้อมกันในฐานที่ 3การทำน้ำหมัชีวภาพการทำผลิตภัณฑ์ไล่แมลงจากนำส้มควันไม้

กิจกรรมหลัก : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างแลฝึกทักษะเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ทำนำหมักชีวภาพและทำผลิตภัณฑ์ไล่แมลงจากน้ำส้มควันไม้ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านกลุ่มเป้าหมาย 60 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่ม ละ 15 คน เพื่อความมีประสิทธิภาพและทั่วถึงในการจัดการฝึกทักษะเรียนรู้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทำนำหมักชีวภาพและทำผลิตภัณฑ์ไล่แมลงจากน้ำส้มควันไม้ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านกลุ่มเป้าหมาย 60 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่ม ละ 15 คน เพื่อความมีประสิทธิภาพและทั่วถึงในการจัดการฝึกทักษะเรียนรู้ โดยเริ่มปฏิบัติการแต่ละกลุ่มและให้กลุ่มที่เหลือคอยสังเกตุการณ์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทำนำหมักชีวภาพและทำผลิตภัณฑ์ไล่แมลงจากน้ำส้มควันไม้ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านกลุ่มเป้าหมาย 60 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่ม ละ 15 คน เพื่อความมีประสิทธิภาพและทั่วถึงในการจัดการฝึกทักษะเรียนรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทำนำหมักชีวภาพและทำผลิตภัณฑ์ไล่แมลงจากน้ำส้มควันไม้ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านกลุ่มเป้าหมาย 60 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่ม ละ 15 คน เพื่อความมีประสิทธิภาพและทั่วถึงในการจัดการฝึกทักษะเรียนรู้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทุกคนได้เรียนรู้ และฝึกทักษะการทำนำส้มควันไม้จากการเผาถ่าน ได้น้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่านในแต่ละกลุ่ม ประมาณ 1 ลิตร ทดลองนำไปใช้ พ่นไล่แมลง ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 UnLock
6 ธันวาคม 2555 เวลา 00:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpiyavitsirinyapiyavitsirinyaเมื่อ 22 มกราคม 2556 13:46:03
Project owner
แก้ไขโดย piyavitsirinya เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2556 20:12:51 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างและฝึกทักษะเทคโนโลยี่ที่สามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงโดยให้ปราชฌ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากรในแต่ละกิจกรรมและสร้างแกนนำไปพร้อมกันในฐานที่ 2 การเผาถ่านด้วยเตาประสิทธิภาพสูง

 • photo ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างและฝึกทักษะเทคโนโลยี่ที่สามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงโดยให้ปราชฌ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากรในแต่ละกิจกรรมและสร้างแกนนำไปพร้อมกันในฐานที่ 2 การเผาถ่านด้วยเตาประสิทธิภาพสูงประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างและฝึกทักษะเทคโนโลยี่ที่สามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงโดยให้ปราชฌ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากรในแต่ละกิจกรรมและสร้างแกนนำไปพร้อมกันในฐานที่ 2 การเผาถ่านด้วยเตาประสิทธิภาพสูง

กิจกรรมหลัก : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างแลฝึกทักษะเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ฝึกทักษะการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพสูงโดยให้ปราชฌ์ชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากรสอนการเผาถ่านซึ่งเริมตั้งแต่ การเตรียมเตา การเตรียมวัตถุดิบสำหรับการเผาถ่านซึ่ง มีตั้งแต่ เศษไม้ กะลามะพร้าว หรือแม้กระทั่งผลไม้ หรือวัถดุดิบอื่น ๆ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฝึกทักษะตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ฝึกทักษะเทคโนโลยีที่สามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ฝึกทักษะการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพสูงโดยให้ปราชฌ์ชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากรสอนการเผาถ่านซึ่งเริมตั้งแต่ การเตรียมเตา การเตรียมวัตถุดิบสำหรับการเผาถ่านซึ่ง มีตั้งแต่ เศษไม้ กะลามะพร้าว หรือแม้กระทั่งผลไม้ หรือวัถดุดิบอื่น ๆ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้เข้าร่วมฝึกทักษะสามารถเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างดี ภายใต้คำแนะนำของปราฌชาวบ้านมาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำ ซึ่งการเผาถ่านในครั้งแรกไม่สามารถเผาได้ตามความต้องการเพราะผู้เข้าฝึกทักษะเปิดเตาเผาก่อนเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้ไม้ที่นำมาเผาถ่านไม่เป็นถ่านทั่วทั้งก้อน และกลายเป็นขี้เถ้าค่อนข้ามาก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ในการฝึกปฏิบัติการเผาถ่านสามรถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น  ซึ่งมีปัญหาในช่วงการฝึกปฏิบัติในช่วงแรกเรื่องการตั้งเวลาที่เหมาะสมในการเผาถ่านไม่เป้นไปตามแผน ทำให้การเผาถ่านออกมาในลักษณะที่ไม่สูกทั้งก้อนทางผุ้เข้าร่วมฝึกทักษะและวิทยากรจึงหาแนวทางแก้ไขโดยการระดมความคิดเห็นและหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด แล้วมาปรับปรุงแก้ไขผลปรากฏสรุปได้ว่า สาเหตุที่ไม่สามารถเผาถ่านให้สุกได้ภายในเวลาที่กำหนดขึ้นอยู่กับ ระยะเวลา และชนิดของเนื้อไม้ที่นำมาเผาด้วย เพราะฉนั้นการตั้งเวลาในการเผาถ่านต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

อยากให้ สสส. สนับสนุน และต่อยอด เพื่อจะได้ทำเป็นธุรกิจ เป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

อยากให้ สจรส.มอ. สนับสนุน และต่อยอด เพื่อจะได้ทำเป็นธุรกิจ เป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 UnLock

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 7861
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง