รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 55-01823
ชื่อโครงการ/กิจกรรม คนนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 115,700.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริญญา เณรานนท์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านนาโหรง ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • piyavitsirinyapiyavitsirinya (Owner)  
 • กำไลกำไล (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 8 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 8 มี.ค. 2556 0.00
2 9 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 9 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (115,700.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
เพื่อให้คนบ้านนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเรื่องพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

มีฐานการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานพลังงานในชุมชน 4 ฐาน - ฐานเรียนรู้ การผลิต เตาฮั่งโล่
- ฐานเรียนรู้ การผลิต  การเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพสูงจากถังน้ำมัน 200 ลิตร
- ฐานเรียนรู้ การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำผลิตภัณฑ์ ไล่แมลง จากน้ำส้มควันไม้  ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่าน
-  ฐานเรียนรู้ การปั๊มน้ำโดยการใช้จักรยานฯลฯ

เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำวิทยากรในฐานเรียนรู้ให้สามารถเป็นวิทยากรหลักเพื่อขยายผลการทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเรื่องพลังงานทดแทน

แกนนำวิทยากรมีเอกสารประกอบการเป็นวิทยากร ตามแบบภูมิปัญญาไทย ใช้เป็นสื่อในการเป็นวิทยากร คนละ 1 เรื่อง

เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ให้ครอบคลุมในหมู่บ้าน

ทุกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมทำผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน อย่างน้อยครัวเรือนละ 1 ชนิด สามรถจำหน่ายได้ เพิ่มรายได้ครอบครัว

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 ต.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 0 0.00 1,300.00
8 ต.ค. 55 ประชุมชาวบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์พลังงาน และเชื่อมโยงการใช้ภูมิปัญญท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กำหนดแผนการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะในการสร้างอาชีพ เลือกแกนนำที่เป็นตัวแทนกลุ่ม้ฃเพื่อเป็นวิทยากร 0 0.00 7,000.00
5 พ.ย. 55 ประชุมทีมคณะกรรมการ 0 0.00 1,300.00
6 พ.ย. 55 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างและฝึกทักษะเทคโนโลยี่ที่สามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงโดยให้ปราชฌ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากรในแต่ละกิจกรรมและสร้างแกนนำไปพร้อมกันในฐานที่ 1 ฐานการผลิตเตาฮั่งโล่ 0 0.00 2,000.00
7 พ.ย. 55 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างและฝึกทักษะเทคโนโลยี่ที่สามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงโดยให้ปราชฌ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากรในแต่ละกิจกรรมและสร้างแกนนำไปพร้อมกันในฐานที่ 1 ฐานการผลิตเตาฮั่งโล่ 0 0.00 2,000.00
8 พ.ย. 55 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างและฝึกทักษะเทคโนโลยี่ที่สามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงโดยให้ปราชฌ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากรในแต่ละกิจกรรมและสร้างแกนนำไปพร้อมกันในฐานที่ 1 ฐานการผลิตเตาฮั่งโล่ 0 0.00 0.00
5 ธ.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการ 0 0.00 1,300.00
6 ธ.ค. 55 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างและฝึกทักษะเทคโนโลยี่ที่สามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงโดยให้ปราชฌ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากรในแต่ละกิจกรรมและสร้างแกนนำไปพร้อมกันในฐานที่ 2 การเผาถ่านด้วยเตาประสิทธิภาพสูง 0 0.00 6,500.00
7 ธ.ค. 55 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างและฝึกทักษะเทคโนโลยี่ที่สามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงโดยให้ปราชฌ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากรในแต่ละกิจกรรมและสร้างแกนนำไปพร้อมกันในฐานที่ 3การทำน้ำหมัชีวภาพการทำผลิตภัณฑ์ไล่แมลงจากนำส้มควันไม้ 0 0.00 6,500.00
8 ธ.ค. 55 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างและฝึกทักษะเทคโนโลยี่ที่สามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงโดยให้ปราชฌ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากรในแต่ละกิจกรรมและสร้างแกนนำไปพร้อมกันในฐานที่ 3 การทำน้ำหมักชีวภาพการทำผลิตภัณฑ์ไล่แมลงจากน้ำส้มควันไม้ 0 0.00 6,500.00
1 ม.ค. 56 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00 0.00
5 ม.ค. 56 ประชุมทีมคณะทำงาน 15 3,600.00 1,300.00
9 ม.ค. 56 เรียนรู้ฐานที่ 4 การปั๊มน้ำโดยใช้จักรยาน 0 0.00 6,500.00
5 ก.พ. 56 ประชุมทีมคณะทำงาน 0 0.00 -
14 มี.ค. 56 สร้างบุลกรในชุมชนเพื่อเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความู้โดยให้มีการเเลกเปลี่ยนเรียนรู็โดยปราชญ์แต่ละสาขาเพื่อเป็นวิทยากรประจำชุมชนโดยการฝึกพูดเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิดและความคิดเห็นที่สื่อให้เห็นถึงข้อมูลรายละเอียดในวิถีชีวิตของชุมชนในด้านการใช้เทคโนโลยีประหยด 0 0.00 -
15 มี.ค. 56 สร้างบุคลากรในชุมชนเพื่อดป็นวิยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันของปราชญ์ชาวบ้านและมีการฝึกพูดเขียนที่สื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมาประกอบเพื่อผลิตเป็นสื่อคู่มือของชุมชน 0 0.00 -
16 มี.ค. 56 สร้างบุคลากรในชุมชนเพื่อเป็นวทยากรในการถ่ายทอดความรู้เพื่อผลิตเป็นสื่อคู่มือของชุมชน 0 0.00 -
20 มี.ค. 56 ประชุมการขับเคลื่อนงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี 0 0.00 0.00
21 มี.ค. 56 ประชุมคณะทำงานเพื่อปรมวลผลการทำงานที่ผ่านมา 0 0.00 -
25 มี.ค. 56 ประหยัดพลังงานร่มแสดงวิสัยทัศน์และหารูปแบบในการพัฒนาฐานเรียนรู้เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานประจำท้งถิ่นเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างอาชีพให้กับชุมชนและเพื่อเป็นการศึกษาดูงานและเผยแพร่สำหรับผู้ที่สนใจต่อไป 0 0.00 -
5 เม.ย. 56 ประชุมทีมคณะทำงาน 0 0.00 -
7 เม.ย. 56 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการทำงานในที่ประชุมหมู่บ้าน 50 10,000.00 10,000.00
10 เม.ย. 56 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานการเผาถ่านประหยัดพลังงาน 0 0.00 24,000.00
16 เม.ย. 56 แกนนำวิทยากรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลและประเมินผลการใข้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างด้านการประหยัดพลังงานประจำชุมชน 0 0.00 -
5 พ.ค. 56 ประชุมทีมคณะทำงาน 0 0.00 -
4 มิ.ย. 56 ประชุมทีมคณะทำงาน 0 0.00 10,000.00
28 มิ.ย. 56 แกนนำวิทยากรชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 0 0.00 0.00
3 ก.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ติดตามผลงาน ของวิทยากรชุมชน (ต้นกล้าวิทยากร) 0 0.00 1,500.00
9 ก.ค. 56 ประชุมคณะทำงานเพื่อประมวลผลการทำงานที่ผ่านมา และวางแผนการจัดทำเอกสารคู่มือประจำฐานเรียนรู้ 0 0.00 5,500.00
23 ก.ค. 56 สร้างบุคคลากรในชุมชน เพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้จัดทำคู่มือประจำฐานเรียนรู้แต่ละฐาน 0 0.00 6,500.00
31 ก.ค. 56 ผลิตสื่อเป้นเอกสาร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 0 0.00 1,566.00
5 ส.ค. 56 ประชุมคณะทำงานเพื่อปรมวลผลการทำงานที่ผ่านมา ถอดบทเรียน 0 0.00 -
6 ส.ค. 56 ทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 20 0.00 3,000.00
23 ส.ค. 56 ติดตามการดำเนินงานและสอนการเขียนรายงานปิดโครงการ 0 0.00 0.00
1 ก.ย. 56 - 0 0.00 -
15 ก.ย. 56 เคลียร์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมร่วมกับ สจรส.มอ. 0 0.00 7,500.00
30 ก.ย. 56 จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ 0 0.00 2,434.00
รวม 85 13,600.00 26 116,200.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. ประชุมทีมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมงาน ติดตามงาน ประเมินผล
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์พลังงานเชื่อมโยงการใช้ภูมิปัญญาด้านพลังงาน
 3. กำหนดแผนการฝึกทักษะภูมิปัญญาด้านการประหยัดพลังงาน
 4. เลือกแกนนำเพื่อเป็นวิทยากร
 5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างแลฝึกทักษะเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 6. ผลิตสื่อประจำฐานเรียนรู้โดยวิทยากรชุมชน
 7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน
 8. ประเมินผล สรุปผล
 9. ถอดบทเรียน สรุปรายราย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กำไล กำไล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 13:56 น.