โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)

โครงการผู้สูงอายุ

by Sunya P. @1 พ.ย. 55 14.15 ( IP : 110...168 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00065
รหัสโครงการ 54-00203
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)
ชุดโครงการ โครงการผู้สูงอายุ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุจินต์ มัจฉาชาญ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555
งบประมาณโครงการ 61,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลดอน ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  3.4.5  และ 6  ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี  จำนวน 100  คน

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3.4.5 และ 6 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • Sunya P.Sunya P.(Trainer)
 • sujinsujin(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น 3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการดูแลสุขภาพจิตโดยการนั่งสมาธและปฏิบัติธรรมสมำ่เสมอ

กิจกรรมหลัก

1.รับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ  2. ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ  3. พัฒนาความรู้ของผู้สูงอายุ  ในเรื่อง  การออกกำลังกาย  การรับประทานอาหาร  และการดูแลสุขภาพจิตด้วยการอบรม  4. ผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านออกกำลังกายตามความสนใจ  5.  กิจกรรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม  6.  ติดตามพฤติกรรม การออกกำลังกาย  การรับประทานอาหาร  การดูแลสุขภาพจิตโดย อสม.  7. ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุหลังเข้าโครงการ

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2555 1 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2555 0.00
2 1 มิ.ย. 2555 15 มี.ค. 2556 1 มิ.ย. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (61,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (61,000.00 บาท)

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
11 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsujinsujinเมื่อ 11 มีนาคม 2556 15:12:46
Project owner
แก้ไขโดย sujin เมื่อ 11 มีนาคม 2556 15:17:14 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ติดตามโครงการเพื่อส่งรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายงานเสร็จสิ้นและสามารถปิดโครงการได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจรายงาน ส3 รายงานการเงิน 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตรวจรายงาน ส3 การลงข้อมูลใน website รายงานการเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เกิดข้อผิดพลาดทางด้านการเงินที่ผู้รับผิดชอบโครงการ หลงลืมในการใช้จ่ายเงินแต่ละครั้ง และไม่ได้ลงรายละเอียดการเงินใน website

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เมื่อทำกิจกรรมเสร็จ ต้องลงรายละเอียดใน website ด้วยทุกครั้งพร้อมทั้งเก็บหลักฐานไว้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

สัญญา แพทย์จะเกร็ง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
15 มกราคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsujinsujinเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2556 10:54:50
Project owner
แก้ไขโดย sujin เมื่อ 11 มีนาคม 2556 15:10:10 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

จัดประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียนที่ได้จากการดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดประชุมให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องดำเนินโครงการ  ผลสำเร็จ  ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินโครงการ จำนวน 101 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียนที่ได้จากการดำเนินโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียนที่ได้จากการดำเนินโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

แสดงความคิดเห็นในเรื่องดำเนินโครงการ  ผลสำเร็จ  ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินโครงการ จำนวน 81 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,714.00 0.00 0.00 0.00 1,714.00 UnLock
6 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsujinsujinเมื่อ 13 ธันวาคม 2555 09:17:36
Project owner
แก้ไขโดย sujin เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556 08:53:47 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมชี้แจง และสรุปผลโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

จัดประชุมชี้แจง สรุปผลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้หลัก 3 อ. ให้แก่สมาชิกพร้อมทั้ง สาธิตและร่วมกันออกกำลังกาย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 101 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมชี้แจง สรุปผลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้หลัก 3 อ. ให้แก่สมาชิก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดประชุมชี้แจง สรุปผลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้หลัก 3 อ. ให้แก่สมาชิกพร้อมทั้ง สาธิตและร่วมกันออกกำลังกาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 91 คน  มีรายละเอียดการประเมินดังนี้

ผลการประเมินพฤติกรรม
ทั้งตำบลดอน อาหาร  ผ่านเกณฑ์  84.15 %
ออกกำลังกาย  ผ่านเกณฑ์  77.22 %
สุขภาพจิตผ่านเกณฑ์  90.09 %

หมู่ที่ 3
อาหาร  ผ่านเกณฑ์  88 %
ออกกำลังกาย  ผ่านเกณฑ์  88 %
สุขภาพจิตผ่านเกณฑ์  88%

หมู่ที่ 4 อาหาร  ผ่านเกณฑ์  84 %
ออกกำลังกาย  ผ่านเกณฑ์  72 %
สุขภาพจิตผ่านเกณฑ์  92%

หมู่ที่ 5 อาหาร  ผ่านเกณฑ์  76.92 %
ออกกำลังกาย  ผ่านเกณฑ์  61.53 %
สุขภาพจิตผ่านเกณฑ์  80.76 %

หมู่ที่ 6 อาหาร  ผ่านเกณฑ์  88 %
ออกกำลังกาย  ผ่านเกณฑ์  88 %
สุขภาพจิตผ่านเกณฑ์  100 %

ผลการประเมินสุขภาพ  ทั้งหมด  ผ่านเกณฑ์  66.33 หมู่ที่ 3 ผ่านเกณฑ์    68 % หมู่ที่ 4 ผ่านเกณฑ์    60 % หมู่ที่ 5 ผ่านเกณฑ์    65.38 % หมู่ที่ 6 ผ่านเกณฑ์    72 %

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
8,100.00 0.00 2,055.00 0.00 0.00 0.00 10,155.00 UnLock
16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 07:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsujinsujinเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2555 10:44:50
Project owner
แก้ไขโดย sujin เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2555 10:59:10 น.

ชื่อกิจกรรม : ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุหลังเข้าร่วมโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินสุขภาพของผู้สูงอายุหลังเข้าร่วมกิจกรรม  ตามโครงการ เพื่อเปรียบเทียบกับการประเมินสุขภาพ ก่อนเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการประเมินสุขภาพ  จำนวน  25 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุโดย ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  วัดความดัน  ตรวจน้ำตาลในเลือด  พร้อมทั้งแปรผลและให้คำแนะนำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุโดย ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  วัดความดัน  ตรวจน้ำตาลในเลือด  พร้อมทั้งแปรผลและให้คำแนะนำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการประเมินสุขภาพ  จำนวน  25 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยSunya P.Sunya P.เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2555 12:35:11
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย Sunya P. เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2555 13:00:59 น.

ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยงติดตามครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้างวดที่ 1

 • photo พี่เลี้ยงติดตามครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้างวดที่ 1พี่เลี้ยงติดตามครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้างวดที่ 1
 • photo พี่เลี้ยงติดตามครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้างวดที่ 1พี่เลี้ยงติดตามครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้างวดที่ 1
 • photo พี่เลี้ยงติดตามครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้างวดที่ 1พี่เลี้ยงติดตามครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้างวดที่ 1
 • photo พี่เลี้ยงติดตามครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้างวดที่ 1พี่เลี้ยงติดตามครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้างวดที่ 1
 • photo พี่เลี้ยงติดตามครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้างวดที่ 1พี่เลี้ยงติดตามครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้างวดที่ 1
 • photo พี่เลี้ยงติดตามครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้างวดที่ 1พี่เลี้ยงติดตามครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้างวดที่ 1

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ปฏิบัติงานได้ตามแปน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1) ติดตามการจัดกิจกรรม

2) ติดตามการจัดการเอกสาร

3) ติดตามความเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ติดตามการดำเนินงานโครงการกับคณะกรรมการโครงการ พบว่าดำเนินกิจกรรมไปแล้วกว่าร้อยละ 60 โครงการรายงานงวดที่ 1 แล้ว และได้รับงบประมาณงวดที่ 2 แล้ว 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สามารถกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุม และ อสม. เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพที่ชัดเจน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา 1) การประเมินผลลัพธ์ยังไม่ชัดเจน

2) การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดตามโครงการ

3) ยังไม่เข้าใจการใช้งานเว็บไซท์

แนวทางแก้ไข

1) เร่งรัดให้ดำเนินงานตามปฏิทินที่กำหนด

2) สอนการใช้เว็บไซท์แก่ทีมงาน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ควรเน้นการส่งเสริมทักษะการติดตามและประเมินภายในให้แต่ละโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

1) ควรประเมินพฤติกรรมตามตัวชี้วัดให้ชัดเจนและต่อเนื่องทุก 3 เดือน และนำข้อมูลมาใช้ในการปรับกิจกรรม

2) จัดชุดเอกสารการเงินให้เป็นระเบียบ

8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsujinsujinเมื่อ 17 มกราคม 2556 13:51:40
Project owner
แก้ไขโดย sujin เมื่อ 17 มกราคม 2556 14:08:34 น.

ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยงติดตามครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้างวดที่ 1

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลดอน รับการติดตาม จำนวน  10  คน 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามการจัดกิจกรรม ติดตามการจัดการเอกสาร ติดตามความเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ติดตามการจัดกิจกรรม ติดตามการจัดการเอกสาร ติดตามความเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนในชุมชน โดยมีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลดอน รับการติดตาม จำนวน  10  คน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลดอน รับการติดตาม จำนวน  10  คน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

1.การติดตามพฤติกรรมควรทำเป็นรายบุคคล 2.ควรติดตามประเมินผลเป็นรายไตรมาส 3.การจัดชุดเอกสาร 4.การใช้งานในเว็บไซต์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณสัญญา แพทย์จะเกร็ง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 07:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsujinsujinเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2555 09:47:11
Project owner
แก้ไขโดย sujin เมื่อ 11 มีนาคม 2556 15:44:09 น.

ชื่อกิจกรรม : ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุหลังเข้าร่วมโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินสุขภาพของผู้สูงอายุหลังเข้าร่วมกิจกรรม  ตามโครงการ เพื่อเปรียบเทียบกับการประเมินสุขภาพ ก่อนเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้สูงอายุเข้ารับการประเมินสุขภาพ  จำนวน 25 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุโดย ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  วัดความดัน  ตรวจน้ำตาลในเลือด  พร้อมทั้งแปรผลและให้คำแนะนำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เพื่อประเมินสุขภาพของผู้สูงอายุหลังเข้าร่วมกิจกรรม  ตามโครงการ เพื่อเปรียบเทียบกับการประเมินสุขภาพ ก่อนเข้าร่วมโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้สูงอายุเข้ารับการประเมินสุขภาพ  จำนวน 25 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 UnLock
29 ตุลาคม 2555 เวลา 07:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsujinsujinเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2555 15:48:55
Project owner
แก้ไขโดย sujin เมื่อ 11 มีนาคม 2556 15:09:13 น.

ชื่อกิจกรรม : ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุหลังเข้าร่วมโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุโดย ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  วัดความดัน  ตรวจน้ำตาลในเลือด  พร้อมทั้งแปรผลและให้คำแนะนำ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้สูงอายุเข้ารับการประเมินสุขภาพ  จำนวน 25 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุโดย ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  วัดความดัน  ตรวจน้ำตาลในเลือด  พร้อมทั้งแปรผลและให้คำแนะนำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุโดย ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  วัดความดัน  ตรวจน้ำตาลในเลือด  พร้อมทั้งแปรผลและให้คำแนะนำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้สูงอายุเข้ารับการประเมินสุขภาพ  จำนวน 25 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
27 ตุลาคม 2555 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsujinsujinเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2555 09:27:12
Project owner
แก้ไขโดย sujin เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2555 15:06:19 น.

ชื่อกิจกรรม : ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 9

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ฝึกปฏิบัติธรรมให้มีสมาธิ จนสามารถควบจิตใจให้ปกติและลดความเครียดลง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้สูงอายุเข้าร่วมปฏิบัติธรรม  จำนวน 101 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดให้มีการสวดมนต์  ไหว้พระ  ให้ความรู้ด้านศาสนา  นั่งสมาธิ สาธิตและร่วมออกกำลังกายแบบโยคะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดให้มีการสวดมนต์  ไหว้พระ  ให้ความรู้ด้านศาสนา  นั่งสมาธิ สาธิตและร่วมออกกำลังกายแบบโยคะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้สูงอายุเข้าร่วมปฏิบัติธรรม  จำนวน 46 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้สูงอายุเข้าร่วมปฏิบัติธรรม จำนวนน้อย  เนื่องจาก มีภาระกิจในชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 UnLock
19 ตุลาคม 2555 เวลา 07:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยSunya P.Sunya P.เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2555 13:46:19
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย sujin เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2556 09:32:44 น.

ชื่อกิจกรรม : ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุหลังเข้าร่วมโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินสุขภาพของผู้สูงอายุหลังเข้าร่วมกิจกรรม  ตามโครงการ เพื่อเปรียบเทียบกับการประเมินสุขภาพ ก่อนเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้สูงอายุเข้ารับการประเมินสุขภาพ  จำนวน 26 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุโดย ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  วัดความดัน  ตรวจน้ำตาลในเลือด  พร้อมทั้งแปรผลและให้คำแนะนำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุโดย ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  วัดความดัน  ตรวจน้ำตาลในเลือด  พร้อมทั้งแปรผลและให้คำแนะนำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้สูงอายุเข้ารับการประเมินสุขภาพ  จำนวน 26 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
22 กันยายน 2555 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsujinsujinเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2555 10:50:14
Project owner
แก้ไขโดย sujin เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2555 11:17:15 น.

ชื่อกิจกรรม : ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 8

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ฝึกปฏิบัติธรรมให้มีสมาธิ จนสามารถควบจิตใจให้ปกติและลดความเครียดลง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้สูงอายุเข้าร่วมปฏิบัติธรรม  จำนวน 101 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดให้มีการสวดมนต์  ไหว้พระ  ให้ความรู้ด้านศาสนา  นั่งสมาธิ สาธิตและร่วมออกกำลังกายแบบโยคะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดให้มีการสวดมนต์  ไหว้พระ  ให้ความรู้ด้านศาสนา  นั่งสมาธิ สาธิตและร่วมออกกำลังกายแบบโยคะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้สูงอายุเข้าร่วมปฏิบัติธรรม  จำนวน 30 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ในชุมชนมีกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 UnLock
17 กันยายน 2555 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsujinsujinเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2555 10:49:15
Project owner
แก้ไขโดย sujin เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2556 09:32:36 น.

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาความรู้ของผู้สูงอายุ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง 3 อ. ครั้งที่ 7 พร้อมทั้งสาธิตและร่วมออกกำลังกาย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ 3 อ. (อาหาร  ออกกำลังกาย  อารมณ์) และได้ร่วมกันออกกำลังกาย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมและออกกำลังกาย  จำนวน 101คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง 3 อ (อาหาร  ออกกำลังกาย  อารมณ์) พร้อมทั้ง มีการสาธิตการออกกำลังกาย  และสมาชิกร่วมออกกกำลังกาย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง 3 อ (อาหาร  ออกกำลังกาย  อารมณ์) พร้อมทั้ง มีการสาธิตการออกกำลังกาย  และสมาชิกร่วมออกกกำลังกาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมและออกกำลังกาย  จำนวน  52 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

มีกิจกรรมในชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 4,320.00 0.00 0.00 0.00 4,620.00 UnLock
25 สิงหาคม 2555 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsujinsujinเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2555 10:48:11
Project owner
แก้ไขโดย sujin เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2555 14:58:05 น.

ชื่อกิจกรรม : ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 7

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ฝึกปฏิบัติธรรมให้มีสมาธิ จนสามารถควบจิตใจให้ปกติและลดความเครียดลง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้สูงอายุเข้าร่วมปฏิบัติธรรม  จำนวน 101 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดให้มีการสวดมนต์  ไหว้พระ  ให้ความรู้ด้านศาสนา  นั่งสมาธิ สาธิตและร่วมออกกำลังกายแบบโยคะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดให้มีการสวดมนต์  ไหว้พระ  ให้ความรู้ด้านศาสนา  นั่งสมาธิ สาธิตและร่วมออกกำลังกายแบบโยคะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้สูงอายุเข้าร่วมปฏิบัติธรรม  จำนวน 34 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

มีกิจกรรมอื่น ๆในชุมชน  ควรปรับเรื่องของการดำเนินกิจกรรม  และการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 UnLock
15 สิงหาคม 2555 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsujinsujinเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2555 22:31:46
Project owner
แก้ไขโดย sujin เมื่อ 21 มกราคม 2556 14:35:57 น.

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาความรู้ของผู้สูงอายุ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง 3 อ. ครั้งที่ 6 พร้อมทั้งสาธิตและร่วมออกกำลังกาย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง 3 อ (อาหาร  ออกกำลังกาย  อารมณ์) พร้อมทั้ง มีการสาธิตการออกกำลังกาย  และสมาชิกร่วมออกกกำลังกาย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมและออกกำลังกาย  จำนวน 101คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง 3 อ (อาหาร  ออกกำลังกาย  อารมณ์) พร้อมทั้ง มีการสาธิตการออกกำลังกาย  และสมาชิกร่วมออกกกำลังกาย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง 3 อ (อาหาร  ออกกำลังกาย  อารมณ์) พร้อมทั้ง มีการสาธิตการออกกำลังกาย  และสมาชิกร่วมออกกกำลังกาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมและออกกำลังกาย  จำนวน 70 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 4,110.00 0.00 0.00 0.00 4,710.00 UnLock
28 กรกฎาคม 2555 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsujinsujinเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2555 22:31:00
Project owner
แก้ไขโดย sujin เมื่อ 21 มกราคม 2556 14:36:43 น.

ชื่อกิจกรรม : ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 6

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)
วัตถุประสงค์

จัดให้มีการสวดมนต์  ไหว้พระ  ให้ความรู้ด้านศาสนา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้สูงอายุเข้าร่วมปฏิบัติธรรม  จำนวน 101 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดให้มีการสวดมนต์  ไหว้พระ  ให้ความรู้ด้านศาสนา  นั่งสมาธิ สาธิตและร่วมออกกำลังกายแบบโยคะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดให้มีการสวดมนต์  ไหว้พระ  ให้ความรู้ด้านศาสนา

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้สูงอายุเข้าร่วมปฏิบัติธรรม  จำนวน 39 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

มีกิจกรรมอื่น ๆในชุมชน และขาดการประชาสัมพันธ์  แจ้งเตือน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 UnLock
20 กรกฎาคม 2555 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsujinsujinเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2555 22:29:26
Project owner
แก้ไขโดย sujin เมื่อ 21 มกราคม 2556 14:33:31 น.

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาความรู้ของผู้สูงอายุ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง 3 อ. ครั้งที่ 5 พร้อมทั้งสาธิตและร่วมออกกำลังกาย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง 3 อ (อาหาร  ออกกำลังกาย  อารมณ์) พร้อมทั้ง มีการสาธิตการออกกำลังกาย  และสมาชิกร่วมออกกกำลังกาย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมและออกกำลังกาย  จำนวน 101คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง 3 อ (อาหาร  ออกกำลังกาย  อารมณ์) พร้อมทั้ง มีการสาธิตการออกกำลังกาย  และสมาชิกร่วมออกกกำลังกาย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง 3 อ (อาหาร  ออกกำลังกาย  อารมณ์) พร้อมทั้ง มีการสาธิตการออกกำลังกาย  และสมาชิกร่วมออกกกำลังกาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมและออกกำลังกาย  จำนวน 65 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

มีกิจกรรมอื่น ๆในชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 4,325.00 0.00 0.00 0.00 4,925.00 UnLock
23 มิถุนายน 2555 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsujinsujinเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2555 22:28:40
Project owner
แก้ไขโดย sujin เมื่อ 21 มกราคม 2556 14:37:31 น.

ชื่อกิจกรรม : ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 5

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)
วัตถุประสงค์

จัดให้มีการสวดมนต์  ไหว้พระ  ให้ความรู้ด้านศาสนา  นั่งสมาธิ สาธิตและร่วมออกกำลังกายแบบโยคะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้สูงอายุเข้าร่วมปฏิบัติธรรม  จำนวน 101 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดให้มีการสวดมนต์  ไหว้พระ  ให้ความรู้ด้านศาสนา  นั่งสมาธิ สาธิตและร่วมออกกำลังกายแบบโยคะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดให้มีการสวดมนต์  ไหว้พระ  ให้ความรู้ด้านศาสนา  นั่งสมาธิ สาธิตและร่วมออกกำลังกายแบบโยคะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้สูงอายุเข้าร่วมปฏิบัติธรรม  จำนวน 58 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

มีงานบุญ ในชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 UnLock
19 มิถุนายน 2555 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsujinsujinเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2555 22:28:07
Project owner
แก้ไขโดย sujin เมื่อ 11 มีนาคม 2556 14:49:53 น.

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาความรู้ของผู้สูงอายุ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง 3 อ. ครั้งที่ 4 พร้อมทั้งสาธิตและร่วมออกกำลังกาย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง 3 อ (อาหาร  ออกกำลังกาย  อารมณ์) พร้อมทั้ง มีการสาธิตการออกกำลังกาย  และสมาชิกร่วมออกกกำลังกาย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมและออกกำลังกาย  จำนวน 101 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง 3 อ (อาหาร  ออกกำลังกาย  อารมณ์) พร้อมทั้ง มีการสาธิตการออกกำลังกาย  และสมาชิกร่วมออกกกำลังกาย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง 3 อ (อาหาร  ออกกำลังกาย  อารมณ์) พร้อมทั้ง มีการสาธิตการออกกำลังกาย  และสมาชิกร่วมออกกกำลังกาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมและออกกำลังกาย  จำนวน 99 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
900.00 0.00 4,510.00 1,900.00 0.00 0.00 7,310.00 UnLock
15 มิถุนายน 2555 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsujinsujinเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2555 11:32:45
Project owner
แก้ไขโดย sujin เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2555 08:59:59 น.

ชื่อกิจกรรม : ส่งรายงานโครงการ ครั้งที่ 1

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้หลัก 3 อ.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดทำและส่ง ส.1, ส.2, ง.1 และภาพถ่าย 5 ภาพติดบนกระดาษ A4 พร้อมคำบรรยาย พร้อมภาพถ่ายแสดงการจัดเขตปลอดบุหรี่ พร้อมสำเนาบัญชีคู่ฝากที่เป็นปัจจุบัน ส่งไปยัง สสส.งวดที่ 1 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำและส่ง ส.1, ส.2, ง.1 และภาพถ่าย 5 ภาพติดบนกระดาษ A4 พร้อมคำบรรยาย พร้อมภาพถ่ายแสดงการจัดเขตปลอดบุหรี่ พร้อมสำเนาบัญชีคู่ฝากที่เป็นปัจจุบัน ส่งไปยัง สสส.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำและส่ง ส.1, ส.2, ง.1 และภาพถ่าย 5 ภาพติดบนกระดาษ A4 พร้อมคำบรรยาย พร้อมภาพถ่ายแสดงการจัดเขตปลอดบุหรี่ พร้อมสำเนาบัญชีคู่ฝากที่เป็นปัจจุบัน ส่งไปยัง สสส.

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดทำรายงาน ส. 1 ส.2 และ ง.1 พร้อมภาพถ่ายแสดงการจัดเขตปลอดบุหรี่ พร้อมสำเนาบัญชีคู่ฝากที่เป็นปัจจุบัน ส่งไปยัง สสส.งวดที่ 1 ทันเวลาตามแผน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 พฤษภาคม 2555 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsujinsujinเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2555 22:26:51
Project owner
แก้ไขโดย sujin เมื่อ 17 พฤษภาคม 2556 09:21:40 น.

ชื่อกิจกรรม : ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 4

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดให้มีการสวดมนต์  ไหว้พระ  ให้ความรู้ด้านศาสนา  นั่งสมาธิ สาธิตและร่วมออกกำลังกายแบบโยคะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้สูงอายุเข้าร่วมปฏิบัติธรรม  จำนวน 101 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดให้มีการสวดมนต์  ไหว้พระ  ให้ความรู้ด้านศาสนา  นั่งสมาธิ สาธิตและร่วมออกกำลังกายแบบโยคะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดให้มีการสวดมนต์  ไหว้พระ  ให้ความรู้ด้านศาสนา  นั่งสมาธิ สาธิตและร่วมออกกำลังกายแบบโยคะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้สูงอายุเข้าร่วมปฏิบัติธรรม  จำนวน 70 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 3,000.00 100.00 0.00 0.00 400.00 UnLock

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 1645
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง