รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 55-00065
รหัสโครงการ 54-00203
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)
ชุดโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุจินต์ มัจฉาชาญ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555
งบประมาณโครงการ 61,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลดอน ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  3.4.5  และ 6  ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี  จำนวน 100  คน

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3.4.5 และ 6 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • sujinsujin (Owner)  
  • Sunya P.Sunya P. (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น 3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการดูแลสุขภาพจิตโดยการนั่งสมาธและปฏิบัติธรรมสมำ่เสมอ

กิจกรรมหลัก

1.รับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ  2. ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ  3. พัฒนาความรู้ของผู้สูงอายุ  ในเรื่อง  การออกกำลังกาย  การรับประทานอาหาร  และการดูแลสุขภาพจิตด้วยการอบรม  4. ผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านออกกำลังกายตามความสนใจ  5.  กิจกรรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม  6.  ติดตามพฤติกรรม การออกกำลังกาย  การรับประทานอาหาร  การดูแลสุขภาพจิตโดย อสม.  7. ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุหลังเข้าโครงการ

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2555 1 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2555 0.00
2 1 มิ.ย. 2555 15 มี.ค. 2556 1 มิ.ย. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (61,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

ยังไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

15 ม.ค. 2555 ประชุมชี้แจงโครงการ และรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 0 0.00
6 ก.พ. 2555 ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 ตำบลดอน 0 0.00
7 ก.พ. 2555 ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลดอน 0 0.00
22 ก.พ. 2555 พัฒนาความรู้ของผู้สูงอายุ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ 3 อ.ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งสาธิตและร่วมออกกำลังกาย 0 0.00
25 ก.พ. 2555 ปฏิบัติธรรม 0 0.00
15 มี.ค. 2555 พัฒนาความรู้ของผู้สูงอายุ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ 3 อ. ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งสาธิตและร่วมออกกำลังกาย 0 0.00
24 มี.ค. 2555 ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 2 0 0.00
20 เม.ย. 2555 พัฒนาความรู้ของผู้สูงอายุ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ 3 อ. ครั้งที่ 3 พร้อมทั้งสาธิตและร่วมออกกำลังกาย 0 0.00
21 เม.ย. 2555 ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 3 0 0.00
26 พ.ค. 2555 ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 4 0 0.00
15 มิ.ย. 2555 ส่งรายงานโครงการ ครั้งที่ 1 0 0.00
19 มิ.ย. 2555 พัฒนาความรู้ของผู้สูงอายุ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง 3 อ. ครั้งที่ 4 พร้อมทั้งสาธิตและร่วมออกกำลังกาย 0 0.00
23 มิ.ย. 2555 ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 5 0 0.00
20 ก.ค. 2555 พัฒนาความรู้ของผู้สูงอายุ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง 3 อ. ครั้งที่ 5 พร้อมทั้งสาธิตและร่วมออกกำลังกาย 0 0.00
28 ก.ค. 2555 ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 6 0 0.00
15 ส.ค. 2555 พัฒนาความรู้ของผู้สูงอายุ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง 3 อ. ครั้งที่ 6 พร้อมทั้งสาธิตและร่วมออกกำลังกาย 0 0.00
25 ส.ค. 2555 ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 7 0 0.00
17 ก.ย. 2555 พัฒนาความรู้ของผู้สูงอายุ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง 3 อ. ครั้งที่ 7 พร้อมทั้งสาธิตและร่วมออกกำลังกาย 0 0.00
22 ก.ย. 2555 ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 8 0 0.00
19 ต.ค. 2555 ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุหลังเข้าร่วมโครงการ 0 0.00
27 ต.ค. 2555 ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 9 0 0.00
29 ต.ค. 2555 ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุหลังเข้าร่วมโครงการ 0 0.00
2 พ.ย. 2555 ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุหลังเข้าร่วมโครงการ 0 0.00
8 พ.ย. 2555 พี่เลี้ยงติดตามครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้างวดที่ 1 0 0.00
16 พ.ย. 2555 ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุหลังเข้าร่วมโครงการ 0 0.00
30 พ.ย. 2555 ส่งรายงานการติดตามประเมินของพี่เลี้ยงครั้งที่ 1 0 0.00
6 ธ.ค. 2555 ประชุมชี้แจง และสรุปผลโครงการ 0 0.00
6 ธ.ค. 2555 พี่เลี้ยงติดตามครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้างวดที่ 2 0 0.00
25 ธ.ค. 2555 ส่งรายงานการติดตามประเมินของพี่เลี้ยงครั้งที่ 2 0 0.00
30 ธ.ค. 2555 วันที่ 30 ธันวาคม 2556 0 0.00
8 ม.ค. 2556 พี่เลี้ยงติดตามครั้งที่ 3 ติดตามโครงการและถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 0 0.00
15 ม.ค. 2556 ประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน 0 0.00
21 ม.ค. 2556 พี่เลี้ยงร่วมประชุมติดตามโครงการร่วมกับ สจรส.มอ. ครั้งที่ 1 0 0.00
26 ม.ค. 2556 ส่งรายงานการติดตามประเมินของพี่เลี้ยงครั้งที่ 3 และรายงานถอดบทเรียน 0 0.00
11 มี.ค. 2556 ติดตามโครงการ 0 0.00
รวม 0.00 0 35 0.00 28 59,014.00

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (61,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Sunya P. Sunya P. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 14:15 น.