รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 54-00203
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 19 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555
งบประมาณ 61,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุจินต์ มัจฉาชาญ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3.4.5 และ 6 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • sujinsujin (Owner)  
  • Sunya P.Sunya P. (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น 3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการดูแลสุขภาพจิตโดยการนั่งสมาธและปฏิบัติธรรมสมำ่เสมอ

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2555 1 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2555 0.00
2 1 มิ.ย. 2555 15 มี.ค. 2556 1 มิ.ย. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (61,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายสถานการณ์ปัจจุบันความคาดหวังจำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน)
รวมกลุ่มเป้าหมาย 0

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาโดยตรง

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดสอดคล้อง
การจัดการความรู้ นวัตกรรมและสื่อ
พัฒนาขีดความสามารถของคนและเครือข่าย (Health Litercy - PA)
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่บ้าน
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่โรงเรียน
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่องค์กร
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่ชุมชน
ขับเคลื่อนนโยบาย PA ทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่
องค์กรกีฬาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายและเป็นองค์กรที่มีนโยบายปลอดเหล้าบุหรี่
อื่น ๆ

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Sunya P. Sunya P. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 14:15 น.