โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)

โครงการผู้สูงอายุ

by Sunya P. @1 พ.ย. 55 14.15 ( IP : 110...168 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00065
รหัสโครงการ 54-00203
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)
ชุดโครงการ โครงการผู้สูงอายุ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุจินต์ มัจฉาชาญ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555
งบประมาณโครงการ 61,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลดอน ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  3.4.5  และ 6  ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี  จำนวน 100  คน

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3.4.5 และ 6 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • Sunya P.Sunya P.(Trainer)
  • sujinsujin(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น 3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการดูแลสุขภาพจิตโดยการนั่งสมาธและปฏิบัติธรรมสมำ่เสมอ

กิจกรรมหลัก

1.รับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ  2. ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ  3. พัฒนาความรู้ของผู้สูงอายุ  ในเรื่อง  การออกกำลังกาย  การรับประทานอาหาร  และการดูแลสุขภาพจิตด้วยการอบรม  4. ผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านออกกำลังกายตามความสนใจ  5.  กิจกรรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม  6.  ติดตามพฤติกรรม การออกกำลังกาย  การรับประทานอาหาร  การดูแลสุขภาพจิตโดย อสม.  7. ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุหลังเข้าโครงการ

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2555 1 มิ.ย. 2555 31 ธ.ค. 2555 0.00
2 1 มิ.ย. 2555 15 มี.ค. 2556 1 มิ.ย. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (61,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (61,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Sunya P. Sunya P. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 14:15 น.