รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 55-00070
รหัสโครงการ 54-00304
ชื่อโครงการ โครงการนวดและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ชุดโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัตนา จ่ายวาณิชย์ (ติดต่อคุณปดล 085-
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2555 - 31 มกราคม 2556
งบประมาณโครงการ 61,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

1.ชมรมผู้สูงอายุจำนวน 50 คนได้รู้จักนำสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาทำลูกประคบรักษา

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านคลองกลาง(บ้านไซม้า) ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี94180
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • รัตนา  จ่ายวาณิชย์รัตนา จ่ายวาณิชย์ (Owner)  
  • กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

ชมรมผู้สูงอายุนำสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดรักษาโรคปวดเมื่อยการทำลุกประคบสมุนไพร

กิจกรรมหลัก

การทำลูกประคบสมุนไพร และนวดประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.พ. 2555 31 ม.ค. 2556 1 ก.พ. 2555 31 ม.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (61,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

ชมรมผู้สูงอายุนำสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดรักษาโรคปวดเมื่อยการทำลูกประคบ
  1. ผู้สูงอายุปลูกพื้นสมุนไพรอย่างน้อย10ชนิดจำนวน50คน
  2. ผู้สูงอายุมีความรู้ในการทำลูกประคบ 50คน
  3. ผู้สูงอายุมีความรู้นวดประคบ 50คน

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

26 ก.พ. 2555 การติดตามสนับสนุนจาก สจรส.ม.อ. 0 0.00
26 ก.พ. 2555 เข้าร่วมประชุมกับ สสส 0 0.00
26 ก.พ. 2555 เข้าร่วมประชุมกับ สสส 0 0.00
1 มี.ค. 2555 ทำป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่โดยมีตราสัญลักษณ์ สสส จำนวน 2 ป้าย 0 0.00
20 มี.ค. 2555 อบรมนวดประคบสมุนไพร 0 0.00
4 พ.ค. 2555 เข้าร่วมประชุมกับ สสส 0 0.00
15 มิ.ย. 2555 ส่งรายงานโครงการ ครั้งที่ 1 0 0.00
15 ก.ย. 2555 อบรมนวดคลายเส้น 0 0.00
2 พ.ย. 2555 เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศน์กับ สจรส. ม.อ. 0 0.00
25 พ.ย. 2555 พี่เลี้ยงติดตามครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้างวดที่ 1 0 0.00
30 พ.ย. 2555 ส่งรายงานการติดตามประเมินของพี่เลี้ยงครั้งที่ 1 0 0.00
14 ธ.ค. 2555 พี่เลี้ยงติดตามครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้างวดที่ 2 0 0.00
24 ธ.ค. 2555 ลงพื้นที่ติดตามโครงการ 0 0.00
25 ธ.ค. 2555 ส่งรายงานการติดตามประเมินของพี่เลี้ยงครั้งที่ 2 0 0.00
30 ธ.ค. 2555 ส่งรายงานโครงการ ครั้งที่ 2 0 0.00
8 ม.ค. 2556 พี่เลี้ยงติดตามครั้งที่ 3 ติดตามโครงการและถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 0 0.00
21 ม.ค. 2556 พี่เลี้ยงร่วมประชุมติดตามโครงการร่วมกับ สจรส.มอ. ครั้งที่ 1 0 0.00
25 ม.ค. 2556 ส่งรายงานการติดตามประเมินของพี่เลี้ยงครั้งที่ 3 และรายงานถอดบทเรียน 0 0.00
รวม 0.00 0 17 0.00 7 51,250.00

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (61,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย รัตนา  จ่ายวาณิชย์ รัตนา จ่ายวาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 14:59 น.