by รัตนา จ่ายวาณิชย์ @1 พ.ย. 55 14.59 ( IP : 113...214 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00070
รหัสโครงการ 54-00304
ชื่อโครงการ โครงการนวดและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ชุดโครงการ โครงการผู้สูงอายุ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัตนา จ่ายวาณิชย์ (ติดต่อคุณปดล 085-
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2555 - 31 มกราคม 2556
งบประมาณโครงการ 61,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

1.ชมรมผู้สูงอายุจำนวน 50 คนได้รู้จักนำสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาทำลูกประคบรักษา

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านคลองกลาง(บ้านไซม้า) ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี94180
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล(Trainer)
 • รัตนา จ่ายวาณิชย์รัตนา จ่ายวาณิชย์(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

ชมรมผู้สูงอายุนำสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดรักษาโรคปวดเมื่อยการทำลุกประคบสมุนไพร

กิจกรรมหลัก

การทำลูกประคบสมุนไพร และนวดประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.พ. 2555 31 ม.ค. 2556 1 ก.พ. 2555 31 ม.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (61,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
ชมรมผู้สูงอายุนำสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดรักษาโรคปวดเมื่อยการทำลูกประคบ
ตัวชี้วัด
 1. ผู้สูงอายุปลูกพื้นสมุนไพรอย่างน้อย10ชนิดจำนวน50คน
 2. ผู้สูงอายุมีความรู้ในการทำลูกประคบ 50คน
 3. ผู้สูงอายุมีความรู้นวดประคบ 50คน
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (61,000.00 บาท)

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
24 ธันวาคม 2555 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุลเมื่อ 25 ธันวาคม 2555 20:57:42
Project trainer
แก้ไขโดย กัลยา เอี่ยวสกุล เมื่อ 28 มีนาคม 2556 11:57:05 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินการโครงและพัฒนาศักยภาพคณะทำงานในการจัดทำเอกสาร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้สูงอายุปลูกสมุนไพรในพื้นที่วัดแม่กังจำนวน 10ชนิด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ลงพื้นที่ติดตามแนะนำการจัดทำรายงานเพื่อปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุภายใต้โครงการฯเพื่อพัฒนาการจัดทำเอกสารโดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมพร้อมทั้งคณะทำงานจำนวน ๒๐ คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้สูงอายุปลูกสมุนไพรจำนวน 10ชนิดเช่น ข่า ตะไคร้ ไพร ฯ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

สมันไพรในการจัดทำลูกประคบไม่เพียงพอ เนื่องจากการปลูกพืชสมุนไพรเจริญเติบโตไม่ทันกับการผลิต

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

     


            ๐

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่              ๐

2 พฤศจิกายน 2555 เวลา ๅ น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpongthep sutheravutpongthep sutheravutเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2555 10:13:41
แก้ไขโดย รัตนา จ่ายวาณิชย์ เมื่อ 5 มีนาคม 2556 14:20:56 น.

ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมประชุมกับ สสส

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

/

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

/

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

/

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
/
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
15 กันยายน 2555 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยรัตนา จ่ายวาณิชย์รัตนา จ่ายวาณิชย์เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2555 12:08:15
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย กัลยา เอี่ยวสกุล เมื่อ 30 มีนาคม 2556 18:57:47 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมนวดคลายเส้น

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้เรื่องการนวดคลายเส้น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • การให้บริการนวดคลายเส้นกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มทหาร และหมู่บ้านใกล้เคียง 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้นำชุมชน กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มหมูบ้านใกล้เคียง  เข้ารับการอบรมนวดคลายเส้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ผุ้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนวดคลายเส้นได้
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • มีคนจากต่างอำเภอเข้ามาหาข้อมูลในพื้นที่
 • เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มสมุนไพรต่างพื่นที่เช่น กลุ่มผู้สูงอายุจากปานาเระ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา
ไม่มี แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,750.00 0.00 19,500.00 0.00 0.00 0.00 25,250.00 UnLock
4 พฤษภาคม 2555
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยรัตนา จ่ายวาณิชย์รัตนา จ่ายวาณิชย์เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2555 21:09:42
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมประชุมกับ สสส

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้า

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ไปโรงแรมทวินโลตัสมีผู้นำชุมชนและสมาชิกผู้สูงอายุ จำนวน 6 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้ความรู้เพิ่มจากการอบรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 UnLock
20 มีนาคม 2555
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยรัตนา จ่ายวาณิชย์รัตนา จ่ายวาณิชย์เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2555 20:57:24
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย รัตนา จ่ายวาณิชย์ เมื่อ 4 ธันวาคม 2555 11:23:44 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมนวดประคบสมุนไพร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้นวดคลายเส้นและนวดประคบสมุนไพร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.อบรมนวดคลายเส้นและนวดประคบสมุนไพรระหว่างวันที่ 20 - 30 มีนาคม 2555จำนวน 663 คน ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน 2.จัดซื้อวัสดุในการทำกิจกรรมอบรม - ผ้าดิบ 250 บาท - ค่าเตาแก๊ส 2,200 บาท - ค่าหม้อนึ่งไฟฟ้า 1,800 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.มีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 2.เกิดการบริการนวดและจำหน่ายลูกประคบให้แก่คนในชุมชนและนอกชุมชน 3.มีผู้นำชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา -คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยยอมรับในช่วงแรก แนวทางแก้ไข -ดึงผู้นำเข้ามาช่วยชี้แจงให้ทราบ -ดึงเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้ามาช่วยชี้แจงให้ชาวบ้านยอมรับ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,250.00 0.00 9,500.00 4,250.00 0.00 0.00 17,000.00 UnLock
1 มีนาคม 2555
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยรัตนา จ่ายวาณิชย์รัตนา จ่ายวาณิชย์เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2555 20:28:10
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย รัตนา จ่ายวาณิชย์ เมื่อ 6 มีนาคม 2556 09:36:21 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่โดยมีตราสัญลักษณ์ สสส จำนวน 2 ป้าย

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชาสัมพันธ์โครงการนวดประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่คนในท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ รณรงค์ปลอดบุหรี่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทำป้ายโครงการที่นี้ปลอดบุหรี่จำนวน 2 ป้าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ชุมชนทราบเกี่ยวกับโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
26 กุมภาพันธ์ 2555
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยรัตนา จ่ายวาณิชย์รัตนา จ่ายวาณิชย์เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2555 20:17:12
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย รัตนา จ่ายวาณิชย์ เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2555 20:29:21 น.

ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมประชุมกับ สสส

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมรับฟังชี้แจง 3 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเข้าใจรายละเอียดโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 UnLock
26 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยรัตนา จ่ายวาณิชย์รัตนา จ่ายวาณิชย์เมื่อ 6 มีนาคม 2556 09:10:35
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย yaowalak เมื่อ 14 มีนาคม 2556 10:16:23 น.

ชื่อกิจกรรม : การติดตามสนับสนุนจาก สจรส.ม.อ.

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อใหู้้ที่ต้องการเขียนโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจถึงขั้นตอนการเขียนโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับแนวทางในการขียนโครงการและเเลกเปลี่ยนประสบการญ์ต่างๆกัน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฟังการบรรยายการเขียนโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละที่เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทดลองการเขียนโครงการ กิจกรรมกลุ่มสมพันธ์แลกเปลียนประสบการณ์การทำงานของผู้สูงอายุในแต่ละที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้แนวทางการเขียนโครงการและทดลองเขียนจริงและได่ประสบการจริงที่เขียนโครงการไปผิดถูกที่ตรงไหนได้แลกเปลี่ยนในเวที

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผึกการเขียนโครงการและการเก็บข้อมูลในการเขียนโครงการให้เหมาะกับพื้นที่และการทำงานจริง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ควนเก็บข้อมูลและเรียงลำดับความสำคัญของโครงการต่างและมีการติดต่อกับเครือข่ายต่างในพื้นที่ที่มีการสนับสนุน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ต้องการได้พี่เลี้ยงที่อยุ่ใกล้และสามารถลงมาพื้นที่ได้เพื่อสดวกในการติดต่อประสานงาน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 9673
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง