รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 54-00304
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการนวดและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 19 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2555 - 31 มกราคม 2556
งบประมาณ 61,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัตนา จ่ายวาณิชย์ (ติดต่อคุณปดล 085-
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านคลองกลาง(บ้านไซม้า) ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี94180
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • รัตนา  จ่ายวาณิชย์รัตนา จ่ายวาณิชย์ (Owner)  
  • กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

ชมรมผู้สูงอายุนำสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดรักษาโรคปวดเมื่อยการทำลุกประคบสมุนไพร

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.พ. 2555 31 ม.ค. 2556 1 ก.พ. 2555 31 ม.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (61,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายสถานการณ์ปัจจุบันความคาดหวังจำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน)
รวมกลุ่มเป้าหมาย 0

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาโดยตรง

1. ชมรมผู้สูงอายุนำสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดรักษาโรคปวดเมื่อยการทำลูกประคบ

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดสอดคล้อง
การจัดการความรู้ นวัตกรรมและสื่อ
พัฒนาขีดความสามารถของคนและเครือข่าย (Health Litercy - PA)
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่บ้าน
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่โรงเรียน
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่องค์กร
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่ชุมชน
ขับเคลื่อนนโยบาย PA ทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่
องค์กรกีฬาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายและเป็นองค์กรที่มีนโยบายปลอดเหล้าบุหรี่
อื่น ๆ

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย รัตนา  จ่ายวาณิชย์ รัตนา จ่ายวาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 14:59 น.