by รัตนา จ่ายวาณิชย์ @1 พ.ย. 55 14.59 ( IP : 113...214 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00070
รหัสโครงการ 54-00304
ชื่อโครงการ โครงการนวดและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ชุดโครงการ โครงการผู้สูงอายุ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัตนา จ่ายวาณิชย์ (ติดต่อคุณปดล 085-
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2555 - 31 มกราคม 2556
งบประมาณโครงการ 61,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

1.ชมรมผู้สูงอายุจำนวน 50 คนได้รู้จักนำสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาทำลูกประคบรักษา

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านคลองกลาง(บ้านไซม้า) ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี94180
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล(Trainer)
  • รัตนา  จ่ายวาณิชย์รัตนา จ่ายวาณิชย์(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

ชมรมผู้สูงอายุนำสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดรักษาโรคปวดเมื่อยการทำลุกประคบสมุนไพร

กิจกรรมหลัก

การทำลูกประคบสมุนไพร และนวดประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.พ. 2555 31 ม.ค. 2556 1 ก.พ. 2555 31 ม.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (61,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
ชมรมผู้สูงอายุนำสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดรักษาโรคปวดเมื่อยการทำลูกประคบ
ตัวชี้วัด
  1. ผู้สูงอายุปลูกพื้นสมุนไพรอย่างน้อย10ชนิดจำนวน50คน
  2. ผู้สูงอายุมีความรู้ในการทำลูกประคบ 50คน
  3. ผู้สูงอายุมีความรู้นวดประคบ 50คน
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (61,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย รัตนา  จ่ายวาณิชย์ รัตนา จ่ายวาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 14:59 น.