รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 55-01899
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 162,640.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนกร ไชยภักดี
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนโรงภาษีเก่า ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • tanakountanakoun (Owner)  
 • kanithakanitha (Owner)  
 • กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (162,640.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมาย 1 ปี
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี

เกิดสภาวัฒนธรรมชุมชนโรงภาษีเก่า 1ชุดจำนวน24คน

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชน

ความร่วมมือประชานในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น

เพื่อให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมกับครอบครัวและชุมชน
 1. เกิดความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ของประชานในชุมชนในการสนับสนุนและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
 2. เกิดกลุ่มเยาวชน 2 กลุ่มในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 พ.ย. 55 ปฐมนิเทศ และแลกเปลี่ยนผู้ร่วมเข้าทุน โครงการชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ 0 0.00 2,116.00
12 พ.ย. 55 ติดตามโครงการทางโทรศัพท์ 0 0.00 0.00
15 พ.ย. 55 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อการวางแผนการทำกิจกรรม 0 0.00 0.00
16 พ.ย. 55 พี่เลี้ยงติดตามนัดหมายการประชุมชี้แจงทางโทรศัพท์ 0 0.00 0.00
29 พ.ย. 55 พี่เลี้ยงติดตามโครงการครั้งที่ 1 ร่วมประชุมชี้แจง 0 0.00 0.00
3 ธ.ค. 55 พี่เลี้ยงติดตามการดำเนินงานและร่วมประชุมชี้แจงโครงการ 0 0.00 0.00
8 ธ.ค. 55 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 40 31,200.00 1,403.00
9 ธ.ค. 55 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
15 ธ.ค. 55 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
16 ธ.ค. 55 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
22 ธ.ค. 55 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
23 ธ.ค. 55 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
5 ม.ค. 56 สอนปันจักสิลัต 0 0.00 288.00
6 ม.ค. 56 สอนปันจักสิลัต 0 0.00 288.00
13 ม.ค. 56 จัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 0 0.00 0.00
13 ม.ค. 56 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 0 0.00 21,200.00
20 ม.ค. 56 จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชน ครั้งที่ 1 24 23,040.00 1,920.00
21 - 22 ม.ค. 56 พี่เลี้ยงร่วมประชุมติดตามโครงการร่วมกับ สจรส.มอ. ครั้งที่ 1 0 0.00 1,280.00
24 ม.ค. 56 จัดให้เด็กและเยาวชนที่ฝึกมโนราห์ทำการแสดงครั้งที่ 1 20 3,500.00 500.00
26 ม.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
27 ม.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
2 ก.พ. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
3 ก.พ. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
9 ก.พ. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
10 ก.พ. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
24 ก.พ. 56 ให้เยาวชนฝึกมโนราห์ทำการแสดงครั้งที่ 2 0 0.00 500.00
26 ก.พ. 56 จัดแสดงมโนราห์ ครั้งที่ 3 0 0.00 0.00
1 มี.ค. 56 ส่งรายงานโครงการ ครั้งที่ 1 0 0.00 0.00
2 มี.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 40 31,200.00 1,076.00
3 มี.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
3 มี.ค. 56 จัดทำป้ายรณรงค์ลดละเลิก.การสูบบุหรี 0 0.00 1,050.00
9 มี.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
10 มี.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
15 มี.ค. 56 รายงานงวดที่ 1 0 0.00 0.00
16 มี.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
17 มี.ค. 56 จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชน ครั้งที่ 2 24 23,040.00 4,070.00
17 มี.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 0.00
23 มี.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
24 มี.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
30 มี.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
31 มี.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
4 เม.ย. 56 สอนมโนราห์และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
5 เม.ย. 56 สอนมโนราห์ 0 0.00 288.00
6 เม.ย. 56 สอนมโนราห์ 0 0.00 288.00
21 เม.ย. 56 จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนครั้งที่ 3 0 0.00 3,245.00
22 เม.ย. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
23 เม.ย. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
24 เม.ย. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
25 เม.ย. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
26 เม.ย. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
27 เม.ย. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
27 เม.ย. 56 เยาวชนออกการแสดงครั้งที่ 4 0 0.00 500.00
28 เม.ย. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
29 เม.ย. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
30 เม.ย. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 2,649.00
1 พ.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
2 พ.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
3 พ.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
4 พ.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
5 พ.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
6 พ.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
7 พ.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
8 พ.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
8 พ.ค. 56 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้ 0 0.00 2,000.00
9 พ.ค. 56 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้ 0 0.00 0.00
10 พ.ค. 56 สอนมโนราห์และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
11 พ.ค. 56 สอนมโนราห์และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
12 พ.ค. 56 สอนมโนราห์และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
14 พ.ค. 56 งานแสดงของเยาวชนครั้งที่ 5 0 0.00 1,000.00
17 พ.ค. 56 เยาวชนออกการแสดงครั้งที่ 6 0 0.00 500.00
18 พ.ค. 56 จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนครั้งที่ 4 0 0.00 3,245.00
24 พ.ค. 56 สอนมโนราห์และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
25 พ.ค. 56 สอนมโนราห์และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
26 พ.ค. 56 สอนมโนราห์และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
31 พ.ค. 56 จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนครั้งที่ 5 0 0.00 2,745.00
1 มิ.ย. 56 สอนมโนราห์และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
2 มิ.ย. 56 สอนมโนราห์และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
9 มิ.ย. 56 เยาวชนออกการเสดงมโนราห์ ครั้งที่ 7 20 3,500.00 500.00
23 มิ.ย. 56 จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนครั้งที่ 6 0 0.00 3,245.00
23 มิ.ย. 56 ลงพื้นที่ร่วมประเมินกิจกรรม 0 0.00 0.00
27 มิ.ย. 56 เยาวชนออกการแสดงครั้งที่ 8 0 0.00 500.00
6 ก.ค. 56 จัดทำหลักสูตรชุมชนเรื่องศิลปวัฒนธรรม 24 500.00 500.00
6 ก.ค. 56 ลงพื้นที่ร่วมพัฒนาหลักสูตร 0 0.00 0.00
7 ก.ค. 56 จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนครั้งที่ 7 0 0.00 3,245.00
13 ก.ค. 56 นัดโครงการ 0 0.00 0.00
14 ก.ค. 56 นัดโครงการ 0 0.00 0.00
21 ก.ค. 56 จัดประชุมประเมินผู้เข้าร่วมงานประเพณีวัฒนธรรม ครั้งที่ 8 0 0.00 3,245.00
21 ก.ค. 56 ประเมินโครงการ 0 0.00 0.00
1 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 60 27,000.00 900.00
2 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 60 27,000.00 900.00
3 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
4 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
5 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
6 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
7 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
8 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
9 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
10 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
11 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
12 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
13 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
14 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
15 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
16 ส.ค. 56 จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนครั้งที่ 9 0 0.00 2,954.00
16 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
17 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
18 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
19 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
20 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
21 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
22 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
23 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
24 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 1,400.00
24 ส.ค. 56 จัดประชุมหัวหน้าครัวเรือน เพื่อชี้แจงผลการดำเนินโครงการและถอดบทเรียน 165 22,350.00 3,859.00
25 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
26 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
27 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
28 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
29 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
30 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
31 ส.ค. 56 จัดสำรวจข้อมูลด้านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมชุมชน 0 0.00 4,950.00
31 ส.ค. 56 จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนครั้งที่ 10 0 0.00 3,245.00
2 ก.ย. 56 จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนครั้งที่ 11 0 0.00 3,245.00
7 ก.ย. 56 จัดทำรายงานและส่งรายงานปิดโครงการ 0 0.00 0.00
8 ก.ย. 56 จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนครั้งที่ 12 0 0.00 3,245.00
22 ก.ย. 56 นัดผู้รับผิดชอบโครงการตรวจเอกสารรายงานปิดโครงการ 0 0.00 0.00
22 ก.ย. 56 จัดทำเอกสารปิดโครงการ 0 0.00 1,472.00
28 - 29 ก.ย. 56 ร่วมงานสร้างสุขที่ภาคใต้ 0 0.00 0.00
28 - 29 ก.ย. 56 ร่วมงานคนใต้สร้างสุข 0 0.00 4,095.00
รวม 477 192,330.00 131 163,300.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. ประชุมชี้แจงโครงการ
 2. สำรวจข้อมูลและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
 3. จัดเวทีและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะประเพณี วัฒนธรรมประจำเดือน
 4. ฝึกสอนมโนราห์และปันจักสิลัต
 5. จัดงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในงานประเพณีต่าง ๆ ด้วยการนำเด็กที่ได้รับการฝึกสอนเข้าร่วมกิจกรรม
 6. กิจกรรมออกกำลังกายกลางแจ้งโดยแกนนำเยาวชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Sunya P. Sunya P. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 09:29 น.