โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by Sunya P. @3 พ.ย. 55 09.29 ( IP : 110...75 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-1027
รหัสโครงการ 55-01899
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนกร ไชยภักดี
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 162,640.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

เด็กและเยาวชน อายุ 10-25 ปี จำนวน 40 คน

พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนโรงภาษีเก่า ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล(Trainer)
 • tanakountanakoun(Owner)
 • kanithakanitha(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชน
 3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมกับครอบครัวและชุมชน
กิจกรรมหลัก
 1. ประชุมชี้แจงโครงการ
 2. สำรวจข้อมูลและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
 3. จัดเวทีและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะประเพณี วัฒนธรรมประจำเดือน
 4. ฝึกสอนมโนราห์และปันจักสิลัต
 5. จัดงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในงานประเพณีต่าง ๆ ด้วยการนำเด็กที่ได้รับการฝึกสอนเข้าร่วมกิจกรรม
 6. กิจกรรมออกกำลังกายกลางแจ้งโดยแกนนำเยาวชน
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (162,640.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ตัวชี้วัด

เกิดสภาวัฒนธรรมชุมชนโรงภาษีเก่า 1ชุดจำนวน24คน

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
1 จัดประชุมหัวหน้าครัวเรือน 165 ครัวเรือน 22,350.00 0 2 22,350.00
2 สอนมโนราห์และปันจักสิลัต 31,200.00 0 52 62,400.00
3 จัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 21,200.00 0 1 0.00
4 จัดประชุมประเมินผู้เข้าร่วมด้านประเพณีวัฒนธรรมของประชาชน 23,040.00 0 12 46,080.00
5 จัดสำรวจข้อมูลการเข้าร่วมงานประเพณี 4,950.00 0 1 0.00
6 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 27,000.00 0 30 54,000.00
7 ให้เยาวชนออกแสดงมโนราห์ และปันจักสิลัต 3,500.00 0 8 7,000.00
8 จัดทำหลักสูตรชุมชนเรื่องศิลปวัฒนธรรม 500.00 0 1 500.00
9 เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมจาก สสส. 13,000.00 0 22 0.00
146,740.00 0 129 192,330.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (146,740.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (192,330.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชน
ตัวชี้วัด

ความร่วมมือประชานในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมกับครอบครัวและชุมชน
ตัวชี้วัด
 1. เกิดความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ของประชานในชุมชนในการสนับสนุนและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
 2. เกิดกลุ่มเยาวชน 2 กลุ่มในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (146,740.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (162,640.00 บาท)

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
28 กันยายน 2556 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยtanakountanakounเมื่อ 22 กันยายน 2556 19:57:06
Project owner
แก้ไขโดย tanakoun เมื่อ 30 กันยายน 2556 10:23:08 น.

ชื่อกิจกรรม : ร่วมงานคนใต้สร้างสุข

 • photo แลกเปลี่ยนประสบการทำงานแลกเปลี่ยนประสบการทำงาน
 • photo แลกเปลี่ยนประสบการทำงานแลกเปลี่ยนประสบการทำงาน
 • photo แลกเปลี่ยนประสบการทำงานแลกเปลี่ยนประสบการทำงาน
 • photo แลกเปลี่ยนประสบการทำงานแลกเปลี่ยนประสบการทำงาน
 • photo แลกเปลี่ยนประสบการทำงานแลกเปลี่ยนประสบการทำงาน
 • photo แลกเปลี่ยนประสบการทำงานแลกเปลี่ยนประสบการทำงาน
 • photo แลกเปลี่ยนประสบการทำงานแลกเปลี่ยนประสบการทำงาน
 • photo แลกเปลี่ยนประสบการทำงานแลกเปลี่ยนประสบการทำงาน
 • photo แลกเปลี่ยนประสบการทำงานแลกเปลี่ยนประสบการทำงาน

กิจกรรมหลัก : เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมจาก สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนกิจกรรมภายใต้โครงการชุมชนท้องถิ่นหน้า 14 จังหวัดภาคใต้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานภายใต้โครงการร่วมสร้างท้องถิ่นหน้าอยู่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำจุดเด่นโครงการ มโนราห์จำนวน 10 คน ปันจักสิลัต 4 คน กรรมการ 2 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้แลกเปลี่ยประสบการณ์ และนำแนวคิดมาพัฒนาต่อ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,095.00 0.00 0.00 0.00 4,095.00 UnLock
28 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยtanakountanakounเมื่อ 23 กันยายน 2556 22:09:03
Project owner
แก้ไขโดย tanakoun เมื่อ 26 กันยายน 2556 12:21:33 น.

ชื่อกิจกรรม : ร่วมงานสร้างสุขที่ภาคใต้

กิจกรรมหลัก : เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมจาก สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงานตามโครงการท้องถิ่นน่าอยู่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แลกเปลี่ยนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 14จังหวัดภาคใต้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำจุดเด่นโครงการไปเสนอในงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สร้างความรู้ในการทำกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แนะนำรูปแบบการนำเสนอของโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
22 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุลเมื่อ 22 กันยายน 2556 16:47:24
Project trainer
แก้ไขโดย กัลยา เอี่ยวสกุล เมื่อ 22 กันยายน 2556 16:47:56 น.

ชื่อกิจกรรม : นัดผู้รับผิดชอบโครงการตรวจเอกสารรายงานปิดโครงการ

 • photo

กิจกรรมหลัก : เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมจาก สสส.

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำเอกสารรายงานงวดที่2เตรียมปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ปิดโครงตามงวด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำเอกสารรายงานสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานร่วมจัดทำเอกสารรายปิดโครงและพี่เลี้ยงร่วมประเมินโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดทำเอกสารรายงานปิดโครงการอย่างสมบรูณ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

22 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยtanakountanakounเมื่อ 22 กันยายน 2556 17:25:10
Project owner
แก้ไขโดย tanakoun เมื่อ 26 กันยายน 2556 12:22:30 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดทำเอกสารปิดโครงการ

 • photo จัดทำเอกสารปิดโครงการจัดทำเอกสารปิดโครงการ
 • photo จัดทำเอกสารปิดโครงการจัดทำเอกสารปิดโครงการ
 • photo จัดทำเอกสารปิดโครงการจัดทำเอกสารปิดโครงการ
 • photo จัดทำเอกสารปิดโครงการจัดทำเอกสารปิดโครงการ
 • photo จัดทำเอกสารปิดโครงการจัดทำเอกสารปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมจาก สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สามารถจัดเอกสารการปิดโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อจัดทำเอกสารรายงานปิดรายงานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำเอกสาร ง.2 ส.3 ส.4 กรรมการโครงการร่วทำงาน 2 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

รวมเอกสาร ง.2 ส. 3 ส.4

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้จัดทำเอกสารอย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถจัดคีย์ข้อมูลได้ง่าย

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 472.00 1,000.00 0.00 0.00 1,472.00 UnLock
22 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยtanakountanakounเมื่อ 23 กันยายน 2556 22:05:59
Project owner
แก้ไขโดย tanakoun เมื่อ 25 กันยายน 2556 11:42:07 น.

ชื่อกิจกรรม : นัดผู้รับผิดชอบโครงการตรวจเอกสารรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมจาก สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทำรายงานปิดโครงการ 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำเอกสารรายงานสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานและเอกสารการปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

รวมเอกสารในการปิดโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
8 กันยายน 2556 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยtanakountanakounเมื่อ 20 กันยายน 2556 00:09:48
Project owner
แก้ไขโดย tanakoun เมื่อ 26 กันยายน 2556 12:22:34 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนครั้งที่ 12

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมประเมินผู้เข้าร่วมด้านประเพณีวัฒนธรรมของประชาชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ประเมินการเข้าร่วมงานประเพณีของประชาชนในชุมชนโรงภาษีเก่า

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลของการเข้าร่วมงานด้านประเพณี การจทำงานอย่างมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อทราบการทำงานของโครงการละสรุปเข้าร่วมประเพณีของชาวชุมชนโรงภาษีเก่า และกำหนดการจัดกิจกรรมต่อไป จัดโดย สภาวัฒนธรรมชุมชนโรงภาษีเก่า จำนวน 24 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. รวบรวมข้อมูลต่างๆของการดำเนินกิจกรรมที่ผ่ามมา
 2. รวบรวมผลการประเมินของการทำกิจกรรม
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. สร้างการทำงานร่วมกันระหว่างประชาชนในชุมชนกัยเด็กเยาวชน
 2. การทำงานของกลุ่มเยาวชนด้านประเพณีท้องถิ่น
 3. สรุปปัญหาและวิธีการแก้ใขโดยใช้เวทีการพูดคุยในการแก้ปัญหา
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,745.00 0.00 500.00 0.00 3,245.00 UnLock
7 กันยายน 2556
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยtanakountanakounเมื่อ 23 กันยายน 2556 22:03:12
Project owner
แก้ไขโดย tanakoun เมื่อ 26 กันยายน 2556 12:22:38 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานและส่งรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมจาก สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำเอกสารรายงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดทำเอกสาร

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานส่งให้กับ สสส.โดยคณะทำงานของโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำเอกสาร การรายงานทางเว็บไซท์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดทำเอกสารต่างๆ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
2 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยtanakountanakounเมื่อ 20 กันยายน 2556 00:05:23
Project owner
แก้ไขโดย tanakoun เมื่อ 26 กันยายน 2556 23:02:47 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนครั้งที่ 11

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมประเมินผู้เข้าร่วมด้านประเพณีวัฒนธรรมของประชาชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

รวบรวมข้อมูลของกิจกรรมประเพณี ประเมินการเข้าร่วมงานประเพณีของประชาชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ผลการประเมินของชาวชุมชนกับการเข้าร่วงานประเพณี
 2. รู้ข้อมูลจากประชาชนในการร่วมกิจกรรมชุมชน 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อทราบการทำงานของโครงการละสรุปเข้าร่วมประเพณีของชาวชุมชนโรงภาษีเก่า และกำหนดการจัดกิจกรรมต่อไป จัดโดย สภาวัฒนธรรมชุมชนโรงภาษีเก่า จำนวน 24 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เยาวชนและประชาชน จำนวน 24 คน ร่วมกันแลกเปลี่ยนและเสนอรายละเอี่ยดกับกิจกรรมที่ผ่านมาให้กับที่ประชุมทราบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ความตั้งใจในการเข้าร่วมของเยาวชน
 2. ชี้แจงปัญหาของโครงการที่ผ่านมา
 3. สร้างสามััคคีในกลุ่มทำงานมากขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,745.00 0.00 500.00 0.00 3,245.00 UnLock
31 สิงหาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยtanakountanakounเมื่อ 19 กันยายน 2556 22:34:07
Project owner
แก้ไขโดย tanakoun เมื่อ 26 กันยายน 2556 23:00:28 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดสำรวจข้อมูลด้านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมชุมชน

 • photo จัดสำรวจข้อมูลด้านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมชุมชนจัดสำรวจข้อมูลด้านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมชุมชน
 • photo จัดสำรวจข้อมูลด้านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมชุมชนจัดสำรวจข้อมูลด้านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมชุมชน
 • photo จัดสำรวจข้อมูลด้านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมชุมชนจัดสำรวจข้อมูลด้านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมชุมชน
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดสำรวจข้อมูลการเข้าร่วมงานประเพณี

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านการเข้าร่วงานประเพณีของประชาชนในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนในชุมชนโรงภาษีเก่า ด้านประเพณีและวัฒนธรรม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ให้แกนนำเยาวชนจำนวน 15 คน ออกสำรวจข้อมูลด้านการเข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมของประชาชนในชุมชนโรงภาษีเก่า จำนวน165 ครอบครัว แบบสำรวจ165 ชุด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เยาวชน จำนวน 15 คนเดินสำรวจข้อมูลด้านประเพณีวัฒนธรรมกับประชาชนของชุมชนโรงภาษีเก่า

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. สามารถจัดเก็บข้องมูลของประชาชนด้านประเพณี
 2. สามารถทราบถึงปัญหาที่ประชาชนไม่ค่อยเข้าร่วมงานด้านประเพณี
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,950.00 0.00 0.00 0.00 4,950.00 UnLock
31 สิงหาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยtanakountanakounเมื่อ 19 กันยายน 2556 23:58:36
Project owner
แก้ไขโดย tanakoun เมื่อ 26 กันยายน 2556 12:22:47 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนครั้งที่ 10

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมประเมินผู้เข้าร่วมด้านประเพณีวัฒนธรรมของประชาชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

รวบรวมข้อมูลของกิจกรรมประเพณี ประเมินการเข้าร่วมงานประเพณีของประชาชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชนมีส่วนร่วในการดำเนินกิจกรรมรวบรวมข้อมูลด้านประเพณีในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อทราบการทำงานของโครงการละสรุปเข้าร่วมประเพณีของชาวชุมชนโรงภาษีเก่า และกำหนดการจัดกิจกรรมต่อไป จัดโดย สภาวัฒนธรรมชุมชนโรงภาษีเก่า จำนวน 24 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การเข้าร่วมประชุม จำนวน 24 คน เสนอแลกเปลี่ยนการประเมินกิจกรรม วางแผนการดำเนินกิจกรรมที่ทำในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ความตั้งใจในการเข้าร่วมของเยาวชน
 2. ชี้แจงปัญหาของโครงการที่ผ่านมา
 3. สร้างสามััคคีในกลุ่มทำงานมากขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,745.00 0.00 500.00 0.00 3,245.00 UnLock
30 สิงหาคม 2556 เวลา 17:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยtanakountanakounเมื่อ 20 กันยายน 2556 11:37:17
Project owner
แก้ไขโดย tanakoun เมื่อ 26 กันยายน 2556 12:22:54 น.

ชื่อกิจกรรม : ออกกำลังกายกลางแจ้ง

กิจกรรมหลัก : ออกกำลังกายกลางแจ้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อนำศิลปะมาประยุกต์ในการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง
 2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยในครอบครัว
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. เพื่อนำศิลปะมาประยุกต์ในการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง
 2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยในครอบครัว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำท่ามโนราห์ และท่าปันจักสิลัตมาใช้ประกอบการออกกำลังกายให้กับประชาชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำท่ามโนราห์ และปันจักสิลัตมาใช้ในการออกกำลังกาย โดยมีเยาวชนและผู้สูงอายุเข้าร่วม อุปกรณ์มาเสริมในการออกกำลังกาย (กระบอง)

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. สร้างความสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน
 2. สร้างความผ่อนคลายให้กับประชาชน
 3. ผลของการออกกำลัง ด้วยท่ามโนราห์และปันจักสิลัต จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด  ความยืดหยุ่นและความสมดุลของร่างกาย 4.เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ของชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 UnLock
29 สิงหาคม 2556 เวลา 17:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยtanakountanakounเมื่อ 20 กันยายน 2556 11:35:06
Project owner
แก้ไขโดย tanakoun เมื่อ 26 กันยายน 2556 12:23:01 น.

ชื่อกิจกรรม : ออกกำลังกายกลางแจ้ง

กิจกรรมหลัก : ออกกำลังกายกลางแจ้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อนำศิลปะมาประยุกต์ในการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง
 2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยในครอบครัว
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. เพื่อนำศิลปะมาประยุกต์ในการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง
 2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยในครอบครัว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำท่ามโนราห์ และท่าปันจักสิลัตมาใช้ประกอบการออกกำลังกายให้กับประชาชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำท่ามโนราห์ และปันจักสิลัตมาใช้ในการออกกำลังกาย โดยมีเยาวชนและผู้สูงอายุเข้าร่วม อุปกรณ์มาเสริมในการออกกำลังกาย (กระบอง)

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. สร้างความสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน
 2. สร้างความผ่อนคลายให้กับประชาชน
 3. ผลของการออกกำลัง ด้วยท่ามโนราห์และปันจักสิลัต จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด  ความยืดหยุ่นและความสมดุลของร่างกาย 4.เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ของชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 UnLock
28 สิงหาคม 2556 เวลา 17:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยtanakountanakounเมื่อ 20 กันยายน 2556 11:32:59
Project owner
แก้ไขโดย tanakoun เมื่อ 26 กันยายน 2556 12:23:06 น.

ชื่อกิจกรรม : ออกกำลังกายกลางแจ้ง

กิจกรรมหลัก : ออกกำลังกายกลางแจ้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อนำศิลปะมาประยุกต์ในการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง
 2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยในครอบครัว
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. เพื่อนำศิลปะมาประยุกต์ในการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง
 2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยในครอบครัว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำท่ามโนราห์ และท่าปันจักสิลัตมาใช้ประกอบการออกกำลังกายให้กับประชาชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำท่ามโนราห์ และปันจักสิลัตมาใช้ในการออกกำลังกาย โดยมีเยาวชนและผู้สูงอายุเข้าร่วม อุปกรณ์มาเสริมในการออกกำลังกาย (กระบอง)

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. สร้างความสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน
 2. สร้างความผ่อนคลายให้กับประชาชน
 3. ผลของการออกกำลัง ด้วยท่ามโนราห์และปันจักสิลัต จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด  ความยืดหยุ่นและความสมดุลของร่างกาย 4.เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ของชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 UnLock
27 สิงหาคม 2556 เวลา 17:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยtanakountanakounเมื่อ 20 กันยายน 2556 11:29:32
Project owner
แก้ไขโดย tanakoun เมื่อ 26 กันยายน 2556 12:23:10 น.

ชื่อกิจกรรม : ออกกำลังกายกลางแจ้ง

กิจกรรมหลัก : ออกกำลังกายกลางแจ้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อนำศิลปะมาประยุกต์ในการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง
 2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยในครอบครัว
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. เพื่อนำศิลปะมาประยุกต์ในการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง
 2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยในครอบครัว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำท่ามโนราห์ และท่าปันจักสิลัตมาใช้ประกอบการออกกำลังกายให้กับประชาชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำท่ามโนราห์ และปันจักสิลัตมาใช้ในการออกกำลังกาย โดยมีเยาวชนและผู้สูงอายุเข้าร่วม อุปกรณ์มาเสริมในการออกกำลังกาย (กระบอง)

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. สร้างความสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน
 2. สร้างความผ่อนคลายให้กับประชาชน
 3. ผลของการออกกำลัง ด้วยท่ามโนราห์และปันจักสิลัต จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด  ความยืดหยุ่นและความสมดุลของร่างกาย 4.เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ของชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 UnLock
26 สิงหาคม 2556 เวลา 17:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยtanakountanakounเมื่อ 20 กันยายน 2556 11:26:52
Project owner
แก้ไขโดย tanakoun เมื่อ 26 กันยายน 2556 12:23:14 น.

ชื่อกิจกรรม : ออกกำลังกายกลางแจ้ง

กิจกรรมหลัก : ออกกำลังกายกลางแจ้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อนำศิลปะมาประยุกต์ในการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง
 2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยในครอบครัว
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. เพื่อนำศิลปะมาประยุกต์ในการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง
 2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยในครอบครัว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำท่ามโนราห์ และท่าปันจักสิลัตมาใช้ประกอบการออกกำลังกายให้กับประชาชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำท่ามโนราห์ และปันจักสิลัตมาใช้ในการออกกำลังกาย โดยมีเยาวชนและผู้สูงอายุเข้าร่วม อุปกรณ์มาเสริมในการออกกำลังกาย (กระบอง)

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. สร้างความสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน
 2. สร้างความผ่อนคลายให้กับประชาชน
 3. ผลของการออกกำลัง ด้วยท่ามโนราห์และปันจักสิลัต จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด  ความยืดหยุ่นและความสมดุลของร่างกาย 4.เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ของชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 UnLock
25 สิงหาคม 2556 เวลา 17:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยtanakountanakounเมื่อ 20 กันยายน 2556 11:24:40
Project owner
แก้ไขโดย tanakoun เมื่อ 26 กันยายน 2556 12:23:18 น.

ชื่อกิจกรรม : ออกกำลังกายกลางแจ้ง

กิจกรรมหลัก : ออกกำลังกายกลางแจ้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อนำศิลปะมาประยุกต์ในการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง
 2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยในครอบครัว
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. เพื่อนำศิลปะมาประยุกต์ในการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง
 2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยในครอบครัว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำท่ามโนราห์ และท่าปันจักสิลัตมาใช้ประกอบการออกกำลังกายให้กับประชาชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำท่ามโนราห์ และปันจักสิลัตมาใช้ในการออกกำลังกาย โดยมีเยาวชนและผู้สูงอายุเข้าร่วม อุปกรณ์มาเสริมในการออกกำลังกาย (กระบอง)

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. สร้างความสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน
 2. สร้างความผ่อนคลายให้กับประชาชน
 3. ผลของการออกกำลัง ด้วยท่ามโนราห์และปันจักสิลัต จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด  ความยืดหยุ่นและความสมดุลของร่างกาย 4.เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ของชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 UnLock
24 สิงหาคม 2556 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยtanakountanakounเมื่อ 20 กันยายน 2556 00:17:44
Project owner
แก้ไขโดย tanakoun เมื่อ 26 กันยายน 2556 12:23:25 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมหัวหน้าครัวเรือน เพื่อชี้แจงผลการดำเนินโครงการและถอดบทเรียน

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมหัวหน้าครัวเรือน 165 ครัวเรือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงและผลดำเนินการของโครงการและความคืบหน้าของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 165 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

หัวหน้าครอบครัวมีความเข้าใจพร้อมทั้งเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมต่าง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อสรุปและถอดบทเรียนและเสนอการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นของการจัดโครงการ ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา ดดยหัวหน้าครัวเรือน จำนวน 165 คนและ สภาวัฒนธรรมชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 165 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีประชาชนและหัวหน้าครัวเรื่อนร่วมประชุม มีการเสนอแนะกิจกรรมและมอบถามหากหมดงบประมาณจะมีการต่อยอกดกิจกรรมอย่างไร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีการขอเสนอให้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง เยาวชนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ไหญ่กับเยาวชนมากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,859.00 0.00 0.00 0.00 3,859.00 UnLock
24 สิงหาคม 2556 เวลา 17:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยtanakountanakounเมื่อ 20 กันยายน 2556 11:18:35
Project owner
แก้ไขโดย tanakoun เมื่อ 26 กันยายน 2556 12:23:23 น.

ชื่อกิจกรรม : ออกกำลังกายกลางแจ้ง

กิจกรรมหลัก : ออกกำลังกายกลางแจ้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อนำศิลปะมาประยุกต์ในการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง
 2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยในครอบครัว
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. เพื่อนำศิลปะมาประยุกต์ในการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง
 2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยในครอบครัว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำท่ามโนราห์ และท่าปันจักสิลัตมาใช้ประกอบการออกกำลังกายให้กับประชาชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำท่ามโนราห์ และปันจักสิลัตมาใช้ในการออกกำลังกาย โดยมีเยาวชนและผู้สูงอายุเข้าร่วม อุปกรณ์มาเสริมในการออกกำลังกาย (กระบอง)

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. สร้างความสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน
 2. สร้างความผ่อนคลายให้กับประชาชน
 3. ผลของการออกกำลัง ด้วยท่ามโนราห์และปันจักสิลัต จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด  ความยืดหยุ่นและความสมดุลของร่างกาย 4.เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ของชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 500.00 0.00 1,400.00 UnLock
23 สิงหาคม 2556 เวลา 17:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยtanakountanakounเมื่อ 20 กันยายน 2556 11:15:46
Project owner
แก้ไขโดย tanakoun เมื่อ 26 กันยายน 2556 12:23:28 น.

ชื่อกิจกรรม : ออกกำลังกายกลางแจ้ง

กิจกรรมหลัก : ออกกำลังกายกลางแจ้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อนำศิลปะมาประยุกต์ในการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง
 2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยในครอบครัว
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ใช้ท่ามโนราห์และปันจักสิลัตในการออกำลังกาย
 2. ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
 3. เกิดความสัมพันธ์และความสามัคคีในหมู่ประชาชนในชุมชน
 4. การนำศิลปวัฒนธรรมมาสร้างวัตกรรมใหม่ในการออกกำลังเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำท่ามโนราห์ และท่าปันจักสิลัตมาใช้ประกอบการออกกำลังกายให้กับประชาชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำท่ามโนราห์ และปันจักสิลัตมาใช้ในการออกกำลังกาย โดยมีเยาวชนและผู้สูงอายุเข้าร่วม อุปกรณ์มาเสริมในการออกกำลังกาย (กระบอง)

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. สร้างความสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน
 2. สร้างความผ่อนคลายให้กับประชาชน
 3. ผลของการออกกำลัง ด้วยท่ามโนราห์และปันจักสิลัต จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด  ความยืดหยุ่นและความสมดุลของร่างกาย 4.เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ของชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 UnLock
22 สิงหาคม 2556 เวลา 17:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยtanakountanakounเมื่อ 20 กันยายน 2556 11:14:07
Project owner
แก้ไขโดย tanakoun เมื่อ 26 กันยายน 2556 12:23:30 น.

ชื่อกิจกรรม : ออกกำลังกายกลางแจ้ง

กิจกรรมหลัก : ออกกำลังกายกลางแจ้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อนำศิลปะมาประยุกต์ในการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง
 2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยในครอบครัว
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ใช้ท่ามโนราห์และปันจักสิลัตในการออกำลังกาย
 2. ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
 3. เกิดความสัมพันธ์และความสามัคคีในหมู่ประชาชนในชุมชน
 4. การนำศิลปวัฒนธรรมมาสร้างวัตกรรมใหม่ในการออกกำลังเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำท่ามโนราห์ และท่าปันจักสิลัตมาใช้ประกอบการออกกำลังกายให้กับประชาชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำท่ามโนราห์ และปันจักสิลัตมาใช้ในการออกกำลังกาย โดยมีเยาวชนและผู้สูงอายุเข้าร่วม อุปกรณ์มาเสริมในการออกกำลังกาย (กระบอง)

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

. สร้างความสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน 2. สร้างความผ่อนคลายให้กับประชาชน 3. ผลของการออกกำลัง ด้วยท่ามโนราห์และปันจักสิลัต จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด  ความยืดหยุ่นและความสมดุลของร่างกาย 4.เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ของชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 UnLock

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 6364
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง