รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 55-00-1027
รหัสโครงการ 55-01899
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนกร ไชยภักดี
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 162,640.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

เด็กและเยาวชน อายุ 10-25 ปี จำนวน 40 คน

พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนโรงภาษีเก่า ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล (Trainer)
 • tanakountanakoun (Owner)
 • kanithakanitha (Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชน
 3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมกับครอบครัวและชุมชน
กิจกรรมหลัก
 1. ประชุมชี้แจงโครงการ
 2. สำรวจข้อมูลและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
 3. จัดเวทีและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะประเพณี วัฒนธรรมประจำเดือน
 4. ฝึกสอนมโนราห์และปันจักสิลัต
 5. จัดงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในงานประเพณีต่าง ๆ ด้วยการนำเด็กที่ได้รับการฝึกสอนเข้าร่วมกิจกรรม
 6. กิจกรรมออกกำลังกายกลางแจ้งโดยแกนนำเยาวชน
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (162,640.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี

เกิดสภาวัฒนธรรมชุมชนโรงภาษีเก่า 1ชุดจำนวน24คน

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชน

ความร่วมมือประชานในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น

เพื่อให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมกับครอบครัวและชุมชน
 1. เกิดความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ของประชานในชุมชนในการสนับสนุนและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
 2. เกิดกลุ่มเยาวชน 2 กลุ่มในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 จัดประชุมหัวหน้าครัวเรือน 165 ครัวเรือน 22,350.00 0 2 22,350.00 2 22,388.00
3 ธ.ค. 55 พี่เลี้ยงติดตามการดำเนินงานและร่วมประชุมชี้แจงโครงการ 0 0.00 18,529.00
24 ส.ค. 56 จัดประชุมหัวหน้าครัวเรือน เพื่อชี้แจงผลการดำเนินโครงการและถอดบทเรียน 165 22350.00 3,859.00
2 สอนมโนราห์และปันจักสิลัต 31,200.00 0 52 62,400.00 53 32,200.00
8 ธ.ค. 55 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 40 31200.00 1,403.00
9 ธ.ค. 55 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
15 ธ.ค. 55 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
16 ธ.ค. 55 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
22 ธ.ค. 55 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
23 ธ.ค. 55 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
5 ม.ค. 56 สอนปันจักสิลัต 0 0.00 288.00
6 ม.ค. 56 สอนปันจักสิลัต 0 0.00 288.00
26 ม.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
27 ม.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
2 ก.พ. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
3 ก.พ. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
9 ก.พ. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
10 ก.พ. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
2 มี.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 40 31200.00 1,076.00
3 มี.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
9 มี.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
10 มี.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
16 มี.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
17 มี.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 0.00
23 มี.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
24 มี.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
30 มี.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
31 มี.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
4 เม.ย. 56 สอนมโนราห์และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
5 เม.ย. 56 สอนมโนราห์ 0 0.00 288.00
6 เม.ย. 56 สอนมโนราห์ 0 0.00 288.00
22 เม.ย. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
23 เม.ย. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
24 เม.ย. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
25 เม.ย. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
26 เม.ย. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
27 เม.ย. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
28 เม.ย. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
29 เม.ย. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
30 เม.ย. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 2,649.00
1 พ.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
2 พ.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
3 พ.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
4 พ.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
5 พ.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
6 พ.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
7 พ.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
8 พ.ค. 56 สอนมโนราห์ และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
10 พ.ค. 56 สอนมโนราห์และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
11 พ.ค. 56 สอนมโนราห์และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
12 พ.ค. 56 สอนมโนราห์และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
24 พ.ค. 56 สอนมโนราห์และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
25 พ.ค. 56 สอนมโนราห์และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
26 พ.ค. 56 สอนมโนราห์และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
1 มิ.ย. 56 สอนมโนราห์และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
2 มิ.ย. 56 สอนมโนราห์และปันจักสิลัต 0 0.00 576.00
3 จัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 21,200.00 0 1 - 1 21,200.00
13 ม.ค. 56 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 0 0.00 21,200.00
4 จัดประชุมประเมินผู้เข้าร่วมด้านประเพณีวัฒนธรรมของประชาชน 23,040.00 0 12 46,080.00 12 37,649.00
20 ม.ค. 56 จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชน ครั้งที่ 1 24 23040.00 1,920.00
17 มี.ค. 56 จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชน ครั้งที่ 2 24 23040.00 4,070.00
21 เม.ย. 56 จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนครั้งที่ 3 0 0.00 3,245.00
18 พ.ค. 56 จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนครั้งที่ 4 0 0.00 3,245.00
31 พ.ค. 56 จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนครั้งที่ 5 0 0.00 2,745.00
23 มิ.ย. 56 จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนครั้งที่ 6 0 0.00 3,245.00
7 ก.ค. 56 จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนครั้งที่ 7 0 0.00 3,245.00
21 ก.ค. 56 จัดประชุมประเมินผู้เข้าร่วมงานประเพณีวัฒนธรรม ครั้งที่ 8 0 0.00 3,245.00
16 ส.ค. 56 จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนครั้งที่ 9 0 0.00 2,954.00
31 ส.ค. 56 จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนครั้งที่ 10 0 0.00 3,245.00
2 ก.ย. 56 จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนครั้งที่ 11 0 0.00 3,245.00
8 ก.ย. 56 จัดประชุมประเมินการเข้าร่วมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนครั้งที่ 12 0 0.00 3,245.00
5 จัดสำรวจข้อมูลการเข้าร่วมงานประเพณี 4,950.00 0 1 - 1 4,950.00
31 ส.ค. 56 จัดสำรวจข้อมูลด้านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมชุมชน 0 0.00 4,950.00
6 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 27,000.00 0 30 54,000.00 31 28,400.00
1 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 60 27000.00 900.00
2 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 60 27000.00 900.00
3 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
4 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
5 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
6 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
7 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
8 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
9 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
10 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
11 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
12 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
13 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
14 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
15 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
16 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
17 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
18 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
19 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
20 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
21 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
22 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
23 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
24 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 1,400.00
25 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
26 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
27 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
28 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
29 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
30 ส.ค. 56 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 0.00 900.00
7 ให้เยาวชนออกแสดงมโนราห์ และปันจักสิลัต 3,500.00 0 8 7,000.00 8 4,000.00
24 ม.ค. 56 จัดให้เด็กและเยาวชนที่ฝึกมโนราห์ทำการแสดงครั้งที่ 1 20 3500.00 500.00
24 ก.พ. 56 ให้เยาวชนฝึกมโนราห์ทำการแสดงครั้งที่ 2 0 0.00 500.00
26 ก.พ. 56 จัดแสดงมโนราห์ ครั้งที่ 3 0 0.00 0.00
27 เม.ย. 56 เยาวชนออกการแสดงครั้งที่ 4 0 0.00 500.00
14 พ.ค. 56 งานแสดงของเยาวชนครั้งที่ 5 0 0.00 1,000.00
17 พ.ค. 56 เยาวชนออกการแสดงครั้งที่ 6 0 0.00 500.00
9 มิ.ย. 56 เยาวชนออกการเสดงมโนราห์ ครั้งที่ 7 20 3500.00 500.00
27 มิ.ย. 56 เยาวชนออกการแสดงครั้งที่ 8 0 0.00 500.00
8 จัดทำหลักสูตรชุมชนเรื่องศิลปวัฒนธรรม 500.00 0 1 500.00 1 500.00
6 ก.ค. 56 จัดทำหลักสูตรชุมชนเรื่องศิลปวัฒนธรรม 24 500.00 500.00
9 เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมจาก สสส. 13,000.00 0 22 - 22 12,013.00
3-4 พ.ย. 55 ปฐมนิเทศ และแลกเปลี่ยนผู้ร่วมเข้าทุน โครงการชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ 0 0.00 2,116.00
12 พ.ย. 55 ติดตามโครงการทางโทรศัพท์ 0 0.00 0.00
15 พ.ย. 55 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อการวางแผนการทำกิจกรรม 0 0.00 0.00
16 พ.ย. 55 พี่เลี้ยงติดตามนัดหมายการประชุมชี้แจงทางโทรศัพท์ 0 0.00 0.00
29 พ.ย. 55 พี่เลี้ยงติดตามโครงการครั้งที่ 1 ร่วมประชุมชี้แจง 0 0.00 0.00
13 ม.ค. 56 จัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 0 0.00 0.00
21-22 ม.ค. 56 พี่เลี้ยงร่วมประชุมติดตามโครงการร่วมกับ สจรส.มอ. ครั้งที่ 1 0 0.00 1,280.00
1 มี.ค. 56 ส่งรายงานโครงการ ครั้งที่ 1 0 0.00 0.00
3 มี.ค. 56 จัดทำป้ายรณรงค์ลดละเลิก.การสูบบุหรี 0 0.00 1,050.00
15 มี.ค. 56 รายงานงวดที่ 1 0 0.00 0.00
8 พ.ค. 56 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้ 0 0.00 2,000.00
9 พ.ค. 56 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้ 0 0.00 0.00
23 มิ.ย. 56 ลงพื้นที่ร่วมประเมินกิจกรรม 0 0.00 0.00
6 ก.ค. 56 ลงพื้นที่ร่วมพัฒนาหลักสูตร 0 0.00 0.00
13 ก.ค. 56 นัดโครงการ 0 0.00 0.00
14 ก.ค. 56 นัดโครงการ 0 0.00 0.00
21 ก.ค. 56 ประเมินโครงการ 0 0.00 0.00
7 ก.ย. 56 จัดทำรายงานและส่งรายงานปิดโครงการ 0 0.00 0.00
22 ก.ย. 56 นัดผู้รับผิดชอบโครงการตรวจเอกสารรายงานปิดโครงการ 0 0.00 0.00
22 ก.ย. 56 จัดทำเอกสารปิดโครงการ 0 0.00 1,472.00
28-29 ก.ย. 56 ร่วมงานสร้างสุขที่ภาคใต้ 0 0.00 0.00
28-29 ก.ย. 56 ร่วมงานคนใต้สร้างสุข 0 0.00 4,095.00
รวม 146,740.00 0 129 192,330.00 131 163,300.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (146,740.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (192,330.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (162,640.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (146,740.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Sunya P. Sunya P. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 09:29 น.