โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by Sunya P. @3 พ.ย. 55 09.29 ( IP : 110...75 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-1027
รหัสโครงการ 55-01899
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนกร ไชยภักดี
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 162,640.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

เด็กและเยาวชน อายุ 10-25 ปี จำนวน 40 คน

พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนโรงภาษีเก่า ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล(Trainer)
 • tanakountanakoun(Owner)
 • kanithakanitha(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชน
 3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมกับครอบครัวและชุมชน
กิจกรรมหลัก
 1. ประชุมชี้แจงโครงการ
 2. สำรวจข้อมูลและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
 3. จัดเวทีและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะประเพณี วัฒนธรรมประจำเดือน
 4. ฝึกสอนมโนราห์และปันจักสิลัต
 5. จัดงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในงานประเพณีต่าง ๆ ด้วยการนำเด็กที่ได้รับการฝึกสอนเข้าร่วมกิจกรรม
 6. กิจกรรมออกกำลังกายกลางแจ้งโดยแกนนำเยาวชน
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (162,640.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ตัวชี้วัด

เกิดสภาวัฒนธรรมชุมชนโรงภาษีเก่า 1ชุดจำนวน24คน

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
1 จัดประชุมหัวหน้าครัวเรือน 165 ครัวเรือน 22,350.00 0 2 22,350.00
2 สอนมโนราห์และปันจักสิลัต 31,200.00 0 52 62,400.00
3 จัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 21,200.00 0 1 0.00
4 จัดประชุมประเมินผู้เข้าร่วมด้านประเพณีวัฒนธรรมของประชาชน 23,040.00 0 12 46,080.00
5 จัดสำรวจข้อมูลการเข้าร่วมงานประเพณี 4,950.00 0 1 0.00
6 ออกกำลังกายกลางแจ้ง 27,000.00 0 30 54,000.00
7 ให้เยาวชนออกแสดงมโนราห์ และปันจักสิลัต 3,500.00 0 8 7,000.00
8 จัดทำหลักสูตรชุมชนเรื่องศิลปวัฒนธรรม 500.00 0 1 500.00
9 เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมจาก สสส. 13,000.00 0 22 0.00
146,740.00 0 129 192,330.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (146,740.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (192,330.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชน
ตัวชี้วัด

ความร่วมมือประชานในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมกับครอบครัวและชุมชน
ตัวชี้วัด
 1. เกิดความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ของประชานในชุมชนในการสนับสนุนและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
 2. เกิดกลุ่มเยาวชน 2 กลุ่มในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (146,740.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (162,640.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Sunya P. Sunya P. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 09:29 น.