โครงการ"จากโรงเรียนสู่บ้าน สืบสานความพอเพียง" หมู่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by twoseadj @3 พ.ย. 55 09.30 ( IP : 110...75 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-0718
รหัสโครงการ 55-00991
ชื่อโครงการ โครงการ"จากโรงเรียนสู่บ้าน สืบสานความพอเพียง" หมู่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเจริญ ปิ่นทอง
คณะทำงาน ? นายเจริญ ปิ่นทอง,นางอารีย์ เรืองสุข,นางกฤษณา แสงสุวรรณ,นางวลี ไพบูลย์, นายวิชัย พวงดอกไม้,นางสาวพิชญา ปิ่นทอง
พี่เลี้ยงโครงการ ภก.สมชาย ละอองพันธ์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 กรกฎาคม 2555 - 19 กรกฎาคม 2556
งบประมาณโครงการ 184,800.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 150
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คน
 2. ประชาชน50คน
 3. คณะทำงาน/หน่วยงานรัฐ/ภาคี10คน
พื้นที่ดำเนินการ ณ ห้องประชุม โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • twoseadjtwoseadj(Trainer)
 • wannawanna(Trainer)
 • แป้งแป้ง(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนในศูนย์เรียนรู้
 2. เพื่อขยายแนวคิดการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนรอบศูนย์เรียนรู้
กิจกรรมหลัก
 1. การปฐมนิเทศและการเสริมสร้าง ทักษะความรู้เรื่อง วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
 2. การพัฒนากลไกคณะทำงาน
 3. การจัดปฏิบัติการชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
 4. การจัดทำแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ก.ค. 2555 19 ธ.ค. 2555 20 ก.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 92,400.00
2 20 ธ.ค. 2555 19 มิ.ย. 2556 1 เม.ย. 2556 31 ส.ค. 2556 73,920.00
3 20 มิ.ย. 2556 19 ก.ค. 2556 18,480.00
รวมงบประมาณ 184,800.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนในศูนย์เรียนรู้
ตัวชี้วัด
 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้รับการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ประชาชนในพื้นที่หมู่ 2 บ้านบ่อประดู่ ได้รับการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50 ครัวเรือน
 3. เกิดแกนนำเยาวชนสุขภาวะ
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 15,000.00 150 2 0.00
2 จัดตั้งคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนที่มีองค์ประกอบจาก3ภาคส่วน 10,000.00 20 5 0.00
3 ปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน6ครั้ง 62,500.00 150 7 0.00
87,500.00 320 14 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (87,500.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (0.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
เพื่อขยายแนวคิดการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนรอบศูนย์เรียนรู้
ตัวชี้วัด
 1. ประชาชนในพื้นที่หมู่ 2 บ้านบ่อประดู่ ดำเนินชีวิตตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 50 ครัวเรือน
 2. เกิดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในตลาดนัดชุมชน จำนวน 1 แห่ง
 3. เกิดชุดความรู้เรื่อง แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ชุด
 4. เกิดข้อมูลแผนที่สุขภาวะของหมู่บ้าน
 5. เกิดคณะทำงานด้านการขับเคลื่อนสู่ชุมชนสุขภาวะที่มีองค์ประกอบจาก 3 ภาคส่วน คือ ภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. เกิดแผนงานเพื่อการขับเคลื่อนงานของพื้นที่
 7. แผนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนสุขภาวะถูกบรรจุเป็นแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
1 การจัดทำสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเป็นผลผลิตจากเศรษฐกิจพอเพียง 21,000.00 30 4 0.00
2 การประชุมเพื่อพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลแผนที่สุขภาวะชุมชน 21,000.00 50 0 0.00
3 ตลาดนัดสุขภาวะแกนนำครอบครัว 10,300.00 30 0 0.00
4 นำแผนงานด้านความพอเพียงสู่ชุมชนสุขภาวะ 25,600.00 150 0 0.00
5 การพัฒนาแนวคิดและการกำหนดกรอบวิธีการถอดบทเรียน 9,000.00 120 0 0.00
6 ถอดบทเรียนกิจกรรม/สรุป/ประเมินผลโครงการ 18,000.00 120 0 0.00
7 ผลักดันองค์การบริหารส่วนตำบล ทำแผนงานสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและสรุปงาน/ปิดโครงการ 20,000.00 120 0 0.00
124,900.00 620 4 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (124,900.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (0.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ
ตัวชี้วัด
 1. คณะทำงานโครงการเข้าร่วมการประชุมกับสสส. หรือ สจรส.ม.อ. อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งทีจัด
 2. มีป้ายไวนีลสถานที่นี้ปลอดบุหรีจัดตั้งไว้ในชุมชน
 3. มีรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์จัดส่ง สสส.
 4. มีภาพถ่ายทุกกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
1 ประชุมร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 13,000.00 2 4 0.00
13,000.00 2 4 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (13,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (0.00 บาท)

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (225,400.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (184,800.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย twoseadj twoseadj เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 09:30 น.