โครงการ"จากโรงเรียนสู่บ้าน สืบสานความพอเพียง" หมู่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by twoseadj @3 พ.ย. 55 09.30 ( IP : 110...75 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-0718
รหัสโครงการ 55-00991
ชื่อโครงการ โครงการ"จากโรงเรียนสู่บ้าน สืบสานความพอเพียง" หมู่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเจริญ ปิ่นทอง
คณะทำงาน ? นายเจริญ ปิ่นทอง,นางอารีย์ เรืองสุข,นางกฤษณา แสงสุวรรณ,นางวลี ไพบูลย์, นายวิชัย พวงดอกไม้,นางสาวพิชญา ปิ่นทอง
พี่เลี้ยงโครงการ ภก.สมชาย ละอองพันธ์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 กรกฎาคม 2555 - 19 กรกฎาคม 2556
งบประมาณโครงการ 184,800.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 150
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คน
 2. ประชาชน50คน
 3. คณะทำงาน/หน่วยงานรัฐ/ภาคี10คน
พื้นที่ดำเนินการ ณ ห้องประชุม โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • twoseadjtwoseadj(Trainer)
 • wannawanna(Trainer)
 • แป้งแป้ง(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนในศูนย์เรียนรู้
 2. เพื่อขยายแนวคิดการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนรอบศูนย์เรียนรู้
กิจกรรมหลัก
 1. การปฐมนิเทศและการเสริมสร้าง ทักษะความรู้เรื่อง วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
 2. การพัฒนากลไกคณะทำงาน
 3. การจัดปฏิบัติการชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
 4. การจัดทำแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ก.ค. 2555 19 ธ.ค. 2555 20 ก.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 92,400.00
2 20 ธ.ค. 2555 19 มิ.ย. 2556 1 เม.ย. 2556 31 ส.ค. 2556 73,920.00
3 20 มิ.ย. 2556 19 ก.ค. 2556 18,480.00
รวมงบประมาณ 184,800.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนในศูนย์เรียนรู้
ตัวชี้วัด
 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้รับการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ประชาชนในพื้นที่หมู่ 2 บ้านบ่อประดู่ ได้รับการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50 ครัวเรือน
 3. เกิดแกนนำเยาวชนสุขภาวะ
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 15,000.00 150 2 0.00
2 จัดตั้งคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนที่มีองค์ประกอบจาก3ภาคส่วน 10,000.00 20 5 0.00
3 ปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน6ครั้ง 62,500.00 150 7 0.00
87,500.00 320 14 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (87,500.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (0.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
เพื่อขยายแนวคิดการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนรอบศูนย์เรียนรู้
ตัวชี้วัด
 1. ประชาชนในพื้นที่หมู่ 2 บ้านบ่อประดู่ ดำเนินชีวิตตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 50 ครัวเรือน
 2. เกิดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในตลาดนัดชุมชน จำนวน 1 แห่ง
 3. เกิดชุดความรู้เรื่อง แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ชุด
 4. เกิดข้อมูลแผนที่สุขภาวะของหมู่บ้าน
 5. เกิดคณะทำงานด้านการขับเคลื่อนสู่ชุมชนสุขภาวะที่มีองค์ประกอบจาก 3 ภาคส่วน คือ ภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. เกิดแผนงานเพื่อการขับเคลื่อนงานของพื้นที่
 7. แผนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนสุขภาวะถูกบรรจุเป็นแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
1 การจัดทำสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเป็นผลผลิตจากเศรษฐกิจพอเพียง 21,000.00 30 4 0.00
2 การประชุมเพื่อพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลแผนที่สุขภาวะชุมชน 21,000.00 50 0 0.00
3 ตลาดนัดสุขภาวะแกนนำครอบครัว 10,300.00 30 0 0.00
4 นำแผนงานด้านความพอเพียงสู่ชุมชนสุขภาวะ 25,600.00 150 0 0.00
5 การพัฒนาแนวคิดและการกำหนดกรอบวิธีการถอดบทเรียน 9,000.00 120 0 0.00
6 ถอดบทเรียนกิจกรรม/สรุป/ประเมินผลโครงการ 18,000.00 120 0 0.00
7 ผลักดันองค์การบริหารส่วนตำบล ทำแผนงานสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและสรุปงาน/ปิดโครงการ 20,000.00 120 0 0.00
124,900.00 620 4 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (124,900.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (0.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ
ตัวชี้วัด
 1. คณะทำงานโครงการเข้าร่วมการประชุมกับสสส. หรือ สจรส.ม.อ. อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งทีจัด
 2. มีป้ายไวนีลสถานที่นี้ปลอดบุหรีจัดตั้งไว้ในชุมชน
 3. มีรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์จัดส่ง สสส.
 4. มีภาพถ่ายทุกกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
1 ประชุมร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 13,000.00 2 4 0.00
13,000.00 2 4 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (13,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (0.00 บาท)

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (225,400.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (184,800.00 บาท)

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
5 กันยายน 2556 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยtwoseadjtwoseadjเมื่อ 15 กันยายน 2556 13:40:32
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 15 กันยายน 2556 13:47:43 น.

ชื่อกิจกรรม : ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 3และ นำทีม รพ.ระโนดร่วมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 • photo น้องๆคณะทำงานธนาคารขยะทองคำ ตอบคำถามและข้อสงสัยของพี่ๆจากธนาคารขยะรีไซเคิล รพ.ระโนดน้องๆคณะทำงานธนาคารขยะทองคำ ตอบคำถามและข้อสงสัยของพี่ๆจากธนาคารขยะรีไซเคิล รพ.ระโนด
 • photo คณะทำงานของธนาคารขยะ รพ.ระโนด และกลุ่มข้าราชการใหม่ ถ่ายภาพหมู่ร่วมเป็นทีระลึกคณะทำงานของธนาคารขยะ รพ.ระโนด และกลุ่มข้าราชการใหม่ ถ่ายภาพหมู่ร่วมเป็นทีระลึก
 • photo คณะทำงานขยะทองคำของ รร.สทิงพระชนูปถัมภ์คณะทำงานขยะทองคำของ รร.สทิงพระชนูปถัมภ์
 • photo อ. เจริญ ปิ่นทอง และคณะทำงาน บรรยายและดูของจริงเกี่ยวกับผลงาน เตาเผาชีวมวล 1000 ลิตอ. เจริญ ปิ่นทอง และคณะทำงาน บรรยายและดูของจริงเกี่ยวกับผลงาน เตาเผาชีวมวล 1000 ลิต
 • photo อีกหนึ่งเรียนรู้ของโครงการ คือ ปุ๋ยหมักชีวภาพอีกหนึ่งเรียนรู้ของโครงการ คือ ปุ๋ยหมักชีวภาพ
 • photo คณะศึกษาดูงานถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกบริเวณป้ายของโครงการคณะศึกษาดูงานถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกบริเวณป้ายของโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคการดำเนินกิจกรรมของพื้นที่ รับฟังปัญหาและนำเสนอข้อเสนอแนะให้กับพื้นที่
 2. เป็นการสร้างกำลังใจในการทำงานโดยนำคณะทำงานธนาคารขยะ และกลุ่มข้าราชการใหม่ รพ.ระโนด ศึกษาดูงานกิจกรรมที่สำคัญ คือ ธนาคารขยะ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมในโครงการที่ผ่านมาร่วมกับคณะศึกษาดูงานของ รพ.ระโนด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เป็นการรับฟังบรรยายการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา และให้คณะทำงานธนาคารขยะ รพ.ระโนด ซักถามประเด็นข้อสงสัยในการดำเนินโครงการที่ผ่านมา
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เป็นการรับฟังบรรยายการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา และให้คณะทำงานธนาคารขยะ รพ.ระโนด ซักถามประเด็นข้อสงสัยในการดำเนินโครงการที่ผ่านมา

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะทำงานธนาคารขยะ ของ รร.สทิงพระชนูปถัมภ์ คณะทำงานโครงการ และคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลระโนด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • คณะทำงานโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมในโครงการที่ผ่านมาร่วมกับคณะศึกษาดูงานของ รพ.ระโนด
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. ระยะเวลาในการศึกษาดูงานของคณะดูงานจาก รพ.ระโนด ค่อนข้างมีเวลาจำกัด ส่งผลให้เน้นความเรียบง่าย
 2. คณะทำงานของธนาคารขยะรีไซเคิล ยังขาดทักษะของการนำเสนอเกี่ยวกับธนาคารขยะ เช่น บางคนอาจจะเขินอาย เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีคณะมาร่วมศึกษาดูงาน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

25 สิงหาคม 2556 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยแป้งแป้งเมื่อ 28 สิงหาคม 2556 19:52:57
Project owner
แก้ไขโดย yaowalak เมื่อ 10 มีนาคม 2557 17:08:14 น.

ชื่อกิจกรรม : เปิดตัวธนาคารขยะทองคำ และปฏิบัติการการเพาะเห็ดนางฟ้า

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน6ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงภาพรวมโครงการธนาคารขยะทองคำแก่เยาวชนประชาชนและนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อฝึกปฏิบัติการอันเป็นเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่ปชช.รวมทั้งการสร้างนิสัยแก่เยาวชนเพื่อให้รู้จักการสร้างรายได้ด้วยตนเองและเพื่อฝึกนิสัยการเ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. มีประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากวิทยากร
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจกิจกรรมด้านการลดค่าใช้จ่าย/ดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.  เปิดงานโดยนายชูสิน วรเดช (ผู้อำนวยการโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์) 2.  การชี้แจงภาพรวมโครงการธนาคารขยะโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงเปรมวดี  ผอมเอียด วิทยากรจากชุมชนป้อมหก ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3.  มีการบรรยายผลสัมฤทธ์ของการดำเนินชีวิตตามวิถีแนวเศรษฐกิจพอเพียง 4. การเปิดตัวธนาคารขยะทองคำของ หมู่ 2 วัดจันทร์ 5. การพูดคุยแนวทางการให้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.  การสาธิตการเพาะเห็ดนางฟ้า โดย คุณอรุณ เรืองสุข

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 78 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชนและเยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.  เปิดงานโดยนายชูสิน วรเดช (ผู้อำนวยการโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์) 2.  การชี้แจงภาพรวมโครงการธนาคารขยะโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงเปรมวดี  ผอมเอียด วิทยากรจากชุมชนป้อมหก ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3.  มีการบรรยายผลสัมฤทธ์ของการดำเนินชีวิตตามวิถีแนวเศรษฐกิจพอเพียง 4. การเปิดตัวธนาคารขยะทองคำของ หมู่ 2 วัดจันทร์ 5. การพูดคุยแนวทางการให้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.  การสาธิตการเพาะเห็ดนางฟ้า โดย คุณอรุณ เรืองสุข มีการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย: นักเรียนและประชาชนจำนวน178คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. มีประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 178คน   รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากวิทยากร
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจกิจกรรมด้านการลดค่าใช้จ่าย/ดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มีเพราะทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดหวัง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้คำปรึกษาในการเชิญวิทยากรและการจัดสถานที่ทำกิจกรรม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณสมชาย ละอองพันธุ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,832.00 0.00 0.00 0.00 4,832.00 UnLock
18 สิงหาคม 2556 เวลา 07:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยแป้งแป้งเมื่อ 28 สิงหาคม 2556 18:11:13
Project owner
แก้ไขโดย yaowalak เมื่อ 10 มีนาคม 2557 17:10:07 น.

ชื่อกิจกรรม : คณะทำงาน ร่วมทำบุญลอยแพและประชาสัมพันธ์ุผลงานที่ได้จากโครงการประจำปีของตำบลวัดจันทร์

 • photo ...ลงชื่อเพื่อรับผลิตภัณฑ์...ลงชื่อเพื่อรับผลิตภัณฑ์
 • photo
 • photo
 • photo ...ชาวบ้านให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์...ชาวบ้านให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน6ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพี่อร่วมทำบุญลอยแพประจำปีของตำบลวัดจันทร์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 215 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานได้นำเอาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งอันเป็นผลผลิตจากโครงการจากโรงเรียนสู่บ้านสืบสานสู่ความพอเพียง หมู่2มาทำการบริจาคแก่ชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญ จำนวน200ถุงทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านได้รู้จักผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นใหม่ในโครงการคือผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่ง ซึ่งได้มาจากเศษถ่านไม้สนแล้วนำมาดัดแปลงเป็นถ่านอัดแท่ง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานจำนวน15คนได้ร่วมกันทำบุญประจำปีกับชาวบ้านตำบลวัดจันทร์ซึ่งเป็นงานบุญที่จัดทำขึ้นเป็นประจำของทุกปีโดยปีนี้คณะทำงานได้นำผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งอันเป็นผลผลิตจากโครงการจากโรงเรียนสู่บ้านสืบสานสู่ความพอเพียง หมู่2มาทำการบริจาคแก่ชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญ จำนวน200ถุง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 215 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชนวัดจันทร์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานได้นำผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งอันเป็นผลผลิตจากโครงการจากโรงเรียนสู่บ้านสืบสานสู่ความพอเพียง หมู่2มาทำการบริจาคแก่ชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญ จำนวน200ถุง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากที่คณะทำงานได้นำเอาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งอันเป็นผลผลิตจากโครงการจากโรงเรียนสู่บ้านสืบสานสู่ความพอเพียง หมู่2มาทำการบริจาคแก่ชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญ จำนวน200ถุง ปรากฏว่าผลตอบรับเกินคาด โดยมีคณะทำงานที่ร่วมทำบุญจำนวน15คนดังนี้1.  นายเจริญ  ปิ่นทอง 2.  นางวลี ไพบูลย์ 3.  นางอารีย์ เรืองสุข 4.  นางกฤษณา แสงสุวรรณ 5.  นายวิชัย พวงดอกไม้ 6.  นางสาวพิชญา ปิ่นทอง 7.  นางสาวศิริพร  พรหมบุตร 8.  นาตยา  เรืองศรี 9.  สุธิดา  พวงดอกไม้ 10.  พงศ์ศักดิ์  เมฆฉาย 11.  สุรัตนวดี  ชัยสินธุ์ 12.  รุจีรัตน์  วัชฤทธิ์ 13.นายผ่อน เรืองสุข 14.นายทศพล หมื่นแกล้วกล้าวิชิต 15.นายกวิน มูลมณี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

จำนวนผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน แนวทางการแก้ไขคือผลิตเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่เพื่อให้พอต่อความต้องการ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แนะนำวิธีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อให้ชาวบ้านได้รู้จักเพื่อจะได้มาติดต่อซื้อขายและเพื่อจะได้นำเอารายได้เข้าโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณสมชาย ละอองพันธุ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 380.00 2,620.00 0.00 0.00 3,000.00 UnLock
12 สิงหาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยแป้งแป้งเมื่อ 28 สิงหาคม 2556 16:52:32
Project owner
แก้ไขโดย yaowalak เมื่อ 5 มีนาคม 2557 17:01:26 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะ

 • photo เภสัชกร สมชาย พี่เลี้ยง กำลังระดมความคิดเห็นคณะทำงานเรื่องการดำเนินกิจกรรมงวดที่ 2เภสัชกร สมชาย พี่เลี้ยง กำลังระดมความคิดเห็นคณะทำงานเรื่องการดำเนินกิจกรรมงวดที่ 2
 • photo คณะทำงานโครงการ นำทีมโดย อ.เจริญ ทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาคณะทำงานโครงการ นำทีมโดย อ.เจริญ ทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา
 • photo คณะทำงานโครงการ กำลังวางแผนการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ต.วัดจันทร์คณะทำงานโครงการ กำลังวางแผนการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ต.วัดจันทร์
 • photo ร่วมกันวางแผนการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลร่วมกันวางแผนการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
 • photo คณะทำงานยินดีที่จะร่วมกันทำงานในช่วงที่ 2คณะทำงานยินดีที่จะร่วมกันทำงานในช่วงที่ 2

กิจกรรมหลัก : ประชุมเชิงปฏิบัติการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในกิจกรรมธนาคารขยะทองคำและแนวคิดของคณะทำงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานในที่ประชุมมีความเข้าใจในวิธีการดำเนินโครงการรวมถึงขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องและการลงมือปฏิบัติต่อโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานจำนวน 6  คนและคุณสมชาย ละอองพันธุ์เพื่อวางแผนการจัดเตรียมงานและสถานที่การทำธนาคารขยะทองคำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดประชุมคณะทำงานเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในวิธีการดำเนินโครงการรวมถึงขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องและการลงมือปฏิบัติต่อโครงการ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

การซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆประกอบงาน เพื่อให้งานมีเนื้อหามีสาระมากที่สุดและมีประโยชน์กับนักเรียนและชุมชน การเตรียมการในครั้งนี้ถือว่าคณะทำงานทุกคนให้ความสำคัญและมีความตั้งใจที่จะทำงานกันอย่างจริงจังเพื่อให้งานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเข้าร่วมโครงการใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวในชุมชน และการเคาะประตูชาวบ้านเพื่อให้การเข้าร่วมมีมากขึ้น มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม1.  นายเจริญ  ปิ่นทอง 2.  นางวลี ไพบูลย์ 3.  นางอารีย์ เรืองสุข 4.  นางกฤษณา แสงสุวรรณ 5.  นายวิชัย พวงดอกไม้ 6.  นางสาวพิชญา ปิ่นทอง
และคุณสมชาย ละอองพันธุ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ติดต่อและประสานงานวิทยากรรวมทั้งให้คำปรึกษาร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมอันที่จะเกิดขึ้น

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณสมชาย ละอองพันธุ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 UnLock
12 สิงหาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยtwoseadjtwoseadjเมื่อ 9 กันยายน 2556 22:43:47
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 9 กันยายน 2556 22:55:56 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะ

 • photo ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะ
 • photo ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะ
 • photo ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะ
 • photo ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะ

กิจกรรมหลัก : ประชุมเชิงปฏิบัติการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อร่วมกับคณะทำงานโครงการวางแผนการทำกิจกรรมในช่วงที่่ 2 ของโครงการ
 2. เพื่อทบทวนปัญหาการทำงานในโครงการช่วงที่ผ่านมา
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 คน
 • เกิดการทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา
 • เกิดแนวทางการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ 2

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เป็นการประชุมเพื่อปรึกษาหารือระหว่างคณะทำงานโครงการจากโรงเรียนสู่บ้านสืบสานความพอเพียง  เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา ตลอดจนร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ 2 นับจากการปรับรูปแบบการทำกิจกรรม 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ลักษณะเป็นการประชุมคณะทำงานโครงการ จำนวน 5 คน เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาที่ผ่านมาของการดำเนินกิจกรรม
 • การวางแผนแนวทางการดำเนินกิจกรรมในโครงการช่วงที่ 2
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • คณะทำงานโครงการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 คน
 • เกิดการทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา
 • เกิดแนวทางการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ 2
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. ปัญหาความล่าช้าในการโอนเงินงวดที่ 2 ของ สสส. เนื่องจากความเข้าใจผิดในเรื่องการใช้เงินงบประมาณตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ความล่าช้าดังกล่าว ประมาณ 2 เดือน อันจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้

แนวทางแก้ไข คณะทำงานจะต้องเร่งวางแผนการทำงานและแบ่งกันรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมตามที่วางไว้อย่างเคร่งครัด

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ต้องการให้ สสส.ลงมาดูพื้นที่ตลอดจนความตั้งใจของการทำงานของคณะกรรมการโครงการ
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

27 กรกฎาคม 2556 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยแป้งแป้งเมื่อ 26 สิงหาคม 2556 13:03:12
Project owner
แก้ไขโดย yaowalak เมื่อ 10 มีนาคม 2557 17:12:58 น.

ชื่อกิจกรรม : นำคณะทำงานจำนวน15คนศึกษาดูงานธนาคารขยะที่ชุมชนป้อมหก อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมเชิงปฏิบัติการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

  เพื่อให้คณะทำงานได้เห็นและวิธีปฏิบัติจริงของกิจกรรมที่ชุมชนป้อมหกได้ทำเพื่อจะได้นำเอาแนวทางขั้นตอนที่ประสบผลสำเร็จเพื่อจะนำมาปรับปรุงใช้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานทุกคนได้เห็นแนวทางการการดำเนินงานของชุมชนป้อมหกและนำเอาเกร็ดความรู้ที่ได้รับจากการดูงานมาปรับปรุงใช้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมนอกสถานที่ ดูงานธนาคารขยะเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมธนาคารขยะ ตามโครงการที่จะต้องนำเนินการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำคณะทำงานจำนวน15คนศึกษาดูงานธนาคารขยะที่ชุมชนป้อมหก อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา เพื่อให้คณะทำงานได้เห็นและวิธีปฏิบัติจริงของกิจกรรมที่ชุมชนป้อมหกได้ทำเพื่อจะได้นำเอาแนวทางขั้นตอนที่ประสบผลสำเร็จเพื่อจะนำมาปรับปรุงใช้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงานทุกคนได้เห็นแนวทางการการดำเนินงานของชุมชนป้อมหกและนำเอาเกร็ดความรู้ที่ได้รับจากการดูงานมาปรับปรุงใช้ โดยมีคณะทำงาน15คนดังนี้1.  นายเจริญ  ปิ่นทอง 2.  นางวลี ไพบูลย์ 3.  นางอารีย์ เรืองสุข 4.  นางกฤษณา แสงสุวรรณ 5.  นายวิชัย พวงดอกไม้ 6.  นางสาวพิชญา ปิ่นทอง 7.  นางสาวศิริพร  พรหมบุตร 8.  นาตยา  เรืองศรี 9.  สุธิดา  พวงดอกไม้ 10.  พงศ์ศักดิ์  เมฆฉาย 11.  สุรัตนวดี  ชัยสินธุ์ 12.  รุจีรัตน์  วัชฤทธิ์ 13.นายผ่อน เรืองสุข 14.นายทศพล หมื่นแกล้วกล้าวิชิต 15.นายกวิน มูลมณี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ติดต่อและประสานงานในการศึกษาดูงานนอกสถานที่

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณสมชาย ละอองพันธ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,500.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 UnLock
19 มิถุนายน 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยแป้งแป้งเมื่อ 21 สิงหาคม 2556 19:48:57
Project owner
แก้ไขโดย yaowalak เมื่อ 5 มีนาคม 2557 17:21:54 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมต่อยอดโครงการปี 2ต่อปี3

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อปฐมนิเทศน์โครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ปี2ต่อปี3 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการทั้งปีเก่าและปีใหม่โดยเฉพาะผู้ดำเนินโครงการหน้าใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเว้ปไซร์ คนใต้สร้างสุขตลอดจนการบริหารจัดการโครงการ เช่น การดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ เอกสารการเงิน ฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เพื่อแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มในการต่อยอดครั้งต่อไปและร่วมวางแผนกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีต่อไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มในการต่อยอดครั้งต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เพื่อปฐมนิเทศน์โครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ปี2ต่อปี3 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการทั้งปีเก่าและปีใหม่โดยเฉพาะผู้ดำเนินโครงการหน้าใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเว้ปไซร์ คนใต้สร้างสุขตลอดจนการบริหารจัดการโครงการ เช่น การดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ เอกสารการเงิน ฯ ส่วนผู้ดำเนินกิจกรรมรายเก่าที่คิดจะต่อปี2สู่ปี3ก็จะได้ฟังวิธีการดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไปและแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มในการต่อยอดครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้เข้าร่วมในที่ประชุมมีความเข้าใจในวิธีการดำเนินโครงการรวมถึงขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องและการลงมือปฏิบัติต่อโครงการ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ นายเจริญ  ปิ่นทอง นางสาวพิชญา  ปิ่นทอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แนะแนวการทำโครงการต่อและอธิบายขั้นตอนถึงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณสมชาย ละอองพันธ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 UnLock
8 พฤษภาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยแป้งแป้งเมื่อ 21 สิงหาคม 2556 14:54:37
Project owner
แก้ไขโดย yaowalak เมื่อ 10 มีนาคม 2557 17:00:09 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสรุปผลและต่อยอดโครงการปีที่3

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

  1.  การประชุมเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ 2.  แนวคิดประสบการณ์จากวิทยากรพี่เลี้ยงการดำเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่3.  การติดตามประเมินผลด้วยตัวเอง การสนับสนุนติดตามประเมินผล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้เข้าร่วมประชุม อบรมมีประสบการณ์จากวิทยากรพี่เลี้ยงที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.  การประชุมเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่   2.  แนวคิดจากประสบการณ์วิทยากรพี่เลี้ยง การดำเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ 3.  การติดตามประเมินผลด้วยตัวเองการสนับสนุนติดตามประเมินผล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  1.  การประชุมเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่   2.  แนวคิดจากประสบการณ์วิทยากรพี่เลี้ยง การดำเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ 3.  การติดตามประเมินผลด้วยตัวเองการสนับสนุนติดตามประเมินผล

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้เข้าร่วมประชุม อบรมมีประสบการณ์จากวิทยากรพี่เลี้ยงที่ให้ความรู้และเข้าใจในขั้นตอนที่สสส.กำหนด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เน็ตไม่ต่อเนื่องทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี เพราะพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและดูแลเป็นอย่างดี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

1.  แนะนำการดำเนินกิจกรรมก่อนหลังตามกำหนดการ 2.  ให้คำปรึกษาแนะนำสถานที่ศึกษาดูงาน 3.  แนะนำวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้าน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณสมชาย ละอองพันธ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 UnLock
3 มีนาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยแป้งแป้งเมื่อ 11 มีนาคม 2556 22:22:51
Project owner
แก้ไขโดย yaowalak เมื่อ 5 มีนาคม 2557 17:20:45 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน ชุมชนอันเป็นผลผลิตจากกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในตลาดนัดชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การจัดทำสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเป็นผลผลิตจากเศรษฐกิจพอเพียง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อสรุปผลและปัญหาอุปสรรค์ของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครั้งที่ผ่านมา2.เพื่อวางแผนเตรียมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน ชุมชนในตลาดนัดชุมชนครั้งต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสรุปผลการจัดตลาดนัดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน ชุมชนและเพื่อวางแผนเตรียมการจัดตลาดนัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียนชุมชนครั้งต่อไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานเตรียมการด้านสถานที่จำหน่าย ผลผลิต ผลิตภัณฑ์นักเรียน ชุมชน จากกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงในตลาดนัด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.จัดประชุมคณะทำงานและกรรมการดำเนินงานเพื่อสรุปผลการจัดการตลาดนัดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน ชุมชนถึงปัญหาและอุปสรรค์ของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 2.  เพื่อวางแผนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน ชุมชนในตลาดนัดชุมชนหัวถนนวัดจันทร์ครั้งต่อไป มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 1.  นายเจริญ  ปิ่นทอง 2.  นางวลี ไพบูลย์ 3.  นางอารีย์ เรืองสุข 4.  นางกฤษณา แสงสุวรรณ 5.  นายวิชัย พวงดอกไม้ 6.  นางสาวพิชญา ปิ่นทอง 7.  นางสาวศิริพร  พรหมบุตร 8.  นาตยา  เรืองศรี 9.  สุธิดา  พวงดอกไม้ 10.  พงศ์ศักดิ์  เมฆฉาย 11.  สุรัตนวดี  ชัยสินธุ์ 12.  รุจีรัตน์  วัชฤทธิ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสรุปผลการจัดตลาดนัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน ชุมชน ผลคือผักปลอดสารพิษมีจำนวนน้อยขายหมดเร็วเกินไปเพราะมีแม่ค้ามารับ เหมาจนหมดเนื่องจากเห็นว่าเป็นผักปลอดสารพิษและเป็นผลงานของนักเรียน ประชุมวางแผนเตรียมการตลาดนัดชุมชนเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน ชุมชนในครั้งต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ควรจัดให้มีเต้นถอดประกอบได้  ไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม        ทำแผ่นพับแนะนำกิจกรรม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมชาย ละอองพันธ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 2,050.00 UnLock
27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 06:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยแป้งแป้งเมื่อ 10 มีนาคม 2556 23:58:59
Project owner
แก้ไขโดย yaowalak เมื่อ 10 มีนาคม 2557 17:10:58 น.

ชื่อกิจกรรม : เปิดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อันเป็นผลผลิตจากกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในตลาดนัดชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การจัดทำสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเป็นผลผลิตจากเศรษฐกิจพอเพียง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

จัดทำสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน ชุมชนอันเป็นผลผลิตจากกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในตลาดนัดชุมชน ฝึกให้นักเรียนจำหน่ายด้วยตัวเอง ทอนเงินได้ ทำบัญชีรับ จ่ายเป็น 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน ชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การจัดทำสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน ชุมชนอันเป็นผลผลิตจากกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในตลาดนัดชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เปิดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน ชุมชน อันเป็นผลผลิตจากกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในตลาดนัดชุมชนหัวถนนวัดจันทร์ จำหน่ายผักปลอดสารพิษ ถ่านไม้สนน้ำส้มควันไม้ฯ.มีนักเรียนและคณะทำงานจำนวน  คน1.นายเจริญ ปิ่นทอง 2.นางอารีย์ เรืองสุข 3.นางวรี ไพบูลย์ 4.นางกฤษณา แสงสุวรรณ 5.นางสาวอารียา วงค์สุวรรณ 6.นางสาวศิริพร พรหมบุตร 7.นางสาวนาตยา เรืองศรี 8.นาฃสาววนิดา ศิลนุสัญ 7.นางสาวสุรัตนวดี ชัยสิทธิ์ 8.นางสาวจุรีรัตน์ วัชฤทธิ์ 9.นายพงค์ศักดิ์ เมฆฉาย 10.นายธนพล อินทอง 11.นายกวิน มูลมณี 12.นายทศพล หมื่นแกล้วกล้าวิชิต

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน ชุมชน นักเรียนเตรียมการ วางแผนการขาย เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ผักที่จะจำหน่าย เตรียมการตามขั้นตอนตลอดจนการฝึกทำบัญชีค้า ขาย รับ จ่ายด้วยตนเอง แบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบกันทำ  ผลผลิตขายดีมากเพราะชาวบ้านเห็นว่าเป็นผลงานนักเรียน ผักปลอดสารเคมี ไร้สารพิษ ใช้ปุ่ยหมัก และปุ๋ยน้ำชีวภาพ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

จะมีแม่ค้ามารับเหมาซื้อผักแต่เช้าตรู่ ประมาณ 05.00นนักเรียนไปขายไม่ทันเพราะนักเรียนบ้านอยู่ไกล ไม่มีรถเดินทาง/แก้โดยครูจะนัดนักเรียนและไปรับที่บ้าน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ต้องฝึกให้นักเรียนกล้าที่จะขาย ฝึกทำบัญชีให้เป็น

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมชาย ละอองพันธ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 UnLock
24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยแป้งแป้งเมื่อ 6 มีนาคม 2556 00:58:20
Project owner
แก้ไขโดย yaowalak เมื่อ 10 มีนาคม 2557 17:11:40 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผนเตรียมการจัดทำแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดนัดชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนที่มีองค์ประกอบจาก3ภาคส่วน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และแนวคิดการทำงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเป็นผลผลิตของนักเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานจำนวน 5 คนเพื่อวางแผนการจัดเตรียมสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดนัดสุขภาพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
-วางแผนการจำหน่าย -จัดทำสถานที่จำหน่าย -แบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชุมคณะทำงานหารือวางแผนการจัดทำสถานที่จำหน่ายผลผลิตนักเรียนตามโครงการ ปรากฏว่า จะมีการจัดจำหน่ายในตลาดนัดของชุมชน เนื่องจากเป็นแหล่งที่ชาวบ้านทั้งตำบลมาจับจ่ายใช้สอยอาหารอยู่แล้ว  ส่วนการเตรียมผลผลิตเพื่อการจำหน่ายจะประกอบด้วย ผักปลอดสารพิษชนิดต่างๆ เช่นผักกวางตุ้ง ผักบุ้งจีน ฯถ่านไม้สน น้ำส้มควันไม้ให้ใช้ฟรี

มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม1. นายเจริญ  ปิ่นทอง 2.นางวลี ไพบูลย์ 3.นางอารีย์ เรืองสุข 4.นางกฤษณา แสงสุวรรณ 5.นายวิชัย  พวงดอกไม้ 6.นางสาวพิชญา ปิ่นทอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ผลผลิตของนักเรียนที่ออกมาไม่เพียงพอต่อการนำไปจำหน่าย นักเรียนมักไม่ยากขายมักจะเก็บไปกินเอง ส่วนที่เหลือจะแจกจ่ายกันในหมู่นักเรียนด้วยกัน

แนวทางแก้ไขปัญหา: วางแผนการผลิตให้มีความพอเพียง

2.สถานที่จำหน่ายที่ยังไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวก เช่น เต็นท์

แนวทางแก้ไข: ใช้โต๊ะขาววางก่อนช่วงแรก แต่ให้มีการทำไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมและรายละเอียดของกิจกรรม แต่ในอนาคตจะมีการจัดทำไวนิลให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาซื้อของ และการทำแผ่นพับแนะนำกิจกรรม ตลอดจนการจัดหาเต้นฑ์แบบสามารถถอดประกอบได้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 1. เสนอแนะให้บริการน้ำส้มไม้แก่เกษตรกรผู้สนใจ ไปทดลองใช้
 2. ให้มีการจัดทำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการทำถ่านจากเตาชีวมวล หรือ การทำปุ๋ย วิธีการใช้น้ำส้มควันไม้
 3. การจัดทำไวนิลแนะนำโครงการและภาพการทำกิจกรรมที่ชัดเจน
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมชาย ละอองพันธุ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,450.00 0.00 0.00 0.00 1,450.00 UnLock
20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยแป้งแป้งเมื่อ 5 มีนาคม 2556 22:43:26
Project owner
แก้ไขโดย yaowalak เมื่อ 10 มีนาคม 2557 17:13:48 น.

ชื่อกิจกรรม : นำคณะทำงานเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าและการแสดงผลงานทางการเกษตร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การจัดทำสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเป็นผลผลิตจากเศรษฐกิจพอเพียง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อต้องการให้คณะทำงานได้มีความรู้และประสบการณ์ในการวางจำหน่ายสินค้า การแสดงผลงาน  เทคนิคในการสาธิตการใช้อุปกรณ์ การแสดงผลงานเพื่อนำไปดัดแปลงใช้ในการจัดสถานที่จำหน่ายผลงานนักเรียนตามโครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมในตลาดนัดชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน แกนนำนักเรียนศึกษาการจัดบูท การสาธิตการใช้เครื่องมือเกษตรตามหลักปรัชญาเศณษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปดัดแปลงใช้ในการจัดสถานที่จำหน่ายผลงาน ผลิตภัณฑ์เกษ๖ณกรรมในตลาดชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำคณะทำงานเพื่อศึกษาเทคนิควิธีการต่างๆในการจัดวางจำหน่ายสินค้าและสาธิตการใช้อุปกรณ์เครื่องมือตามแนวการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำคณะทำงานแกนนำนักเรียนไปศึกษาการจัดบูทจำหน่ายสินค้าและการสาธิตการใช้เครื่องมือเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในงานการแสดงผลงานอบจ.สงขลา ณ บริเวณลานหน้าวัดพะโค๊ะป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงานและแกนนำนักเรียนเข้าชมงานการจัดบูทของหน่วยงานต่างๆของส่วนราชการจังหวัดสงขลา  ได้เก็บหลักฐานเอกสารประกอบการเยี่ยมชมงาน ชมการสาธิตการใช้เครื่องมือเกษตร การผลิตเชื้อราขาว ราเขียว ปุ่ยหมักชีวภาพ เตาชีวภาพฯ. ซึ่งคณะทำงานเห็นว่าการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ควรเน้นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการจำหน่ายในเชิงการให้ผู้ซื้อมาเรียนรู้การทำกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

มีผู้ร่วมเดินทางไป ประกอบด้วย

1.นายเจริญ ปิ่นทอง 2.นายวิชัย  พวงดอกไม้ 3.นส.อารียา วงค์สุวรรณ 4.นส.ศิริพร พรหมบุตร 5.นส.นาตยา เรืองศรี 6.วนิดา ศิลนุสัญ 7.นส.สุรัตนวดี ชัยสินธ์ 8.นส.จุรีรัตน์ วัชรฤทธิ์ 9.นายพงค์ศักดิ์ เมฆฉาย 10.นายธนพล อินทอง 11.นายกวิน มูลมณี 12.นายทศพล หมื่นแกล้วกล้าพิชิต 13.นส.สุธิดา พวงดอกไม้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 UnLock
17 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยแป้งแป้งเมื่อ 4 มีนาคม 2556 22:48:25
Project owner
แก้ไขโดย yaowalak เมื่อ 5 มีนาคม 2557 17:10:13 น.

ชื่อกิจกรรม : การปฐมนิเทศและการเสริมสร้าง ทักษะความรู้เรื่อง วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การจัดทำสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเป็นผลผลิตจากเศรษฐกิจพอเพียง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อชี้แจงภาพรวมโครงการแก่ประชาชนและนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมกิจกรรม2. เพื่อฝึกปฏิบัติการอันเป็นเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่ปชช.3. เพื่อเข้าเปิดตัวศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นทางการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. มีประชาชนเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศจำนวน 100 คน
 2. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 50 คน รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากวิทยากร
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจกิจกรรมด้านการลดค่าใช้จ่าย/ดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. มีการเปิดกิจกรรมโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์(นายสมยศ สักพันธ์)
 2. การชี้แจงภาพรวมโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการแก่ผู่เข้าร่วมกิจกรรม(อาจารย์เจริญ ปิ่นทอง)
 3. มีการบรรยายผลสัมฤทธ์ของการดำเนินชีวิตตามวิถีแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 4. การเปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียงของ หมู่ 2 วัดจันทร์ การแสดงสาธิตการปฎิบัติกิจกรรมเตาเผ่าถ่านไม้สน เตาชีวมวล การอัดถ่านแท่ง การสกัดน้ำส้มควันไม้
 5. การพูดคุยแนวทางการให้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 250 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. มีการเปิดกิจกรรมโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์(นายสมยศ สักพันธ์)
 2. การชี้แจงภาพรวมโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม(อาจารย์ เจริญ ปิ่นทอง)
 3. มีการบรรยายผลสัมฤทธ์ของการดำเนินชีวิตตามวิถึแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 4. การเปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียงของ หมู่ 2 วัดจันทร์ 5.การแสดงสาธิตการปฎิบัติกิจกรรมเตาเผาถ่านไม้สน เตาชีวมวล การอัดถ่านแท่ง การสกัดน้ำส้มควันไม้
 5. การพูดคุยแนวทางการให้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ และ เกษตรอำเภอสทิงพระ

มีการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์

มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย: นักเรียน จำนวน161 คนชุมชนจำนวน 89คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนผูั้้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังคำบรรยายและการสาธิตกิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน250 คน
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบภาพรวมโครงการ
 3. เปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่ 2 วัดจันทร์ อย่างเป็นทางการ
 4. เกิดแนวทางการให้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เข้าร่วม

4.1 อบต.วัดจันทร์ สนับสนุนงบประมาณและการพัฒนาศักยภาพชาวบ้านที่จะเข้าเรียนรู้หลักสูตรของศูนย์ฯ

4.2 สำนักงานเกษตร อ.สทิงพระ จะนำเกษตรตำบลมาฝึกฝนการทำการเกษตรในศูนย์ฯ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดหวัง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้คำปรึกษาในการเชิญวิทยากร

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมชาย ละอองพันธ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
11,050.00 0.00 24,850.00 0.00 0.00 0.00 35,900.00 UnLock
13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยแป้งแป้งเมื่อ 5 มีนาคม 2556 21:25:55
Project owner
แก้ไขโดย yaowalak เมื่อ 5 มีนาคม 2557 17:06:36 น.

ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะทำงานครั้งที่4เพื่อติดตามผลการดำเนินการเตรียมงานตามโครงการปฐมนิเทศ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนที่มีองค์ประกอบจาก3ภาคส่วน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนและติดตามความคืบหน้าการเตรียมงานปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดประชุมเพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมติดตามความคืบหน้าการประชาสัมพันธ์โครงการ งานปฐมนิเทศ การเชิญนักการเมืองและผู้นำท้องถิ่นให้เข้าร่วมกิจกรรม การติดต่อวิทยกรที่จะมาร่วมบรรยาย การเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงานเพื่อรายงานผลที่จัดเตรียมงานในด้านต่างๆเช่นการประชาสัมพันธ์งาน การเชิญวิทยากรชุมชน ประธานในพิธีฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. การซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆประกอบงาน เพื่อให้งานมีเนื้อหามีสาระมากที่สุดและมีประโยชน์กับนักเรียนและชุมชน การเตรียมการในครั้งนี้ถือว่าคณะทำงานทุกคนให้ความสำคัญและมีความตั้งใจที่จะทำงานกันอย่างจริงจังเพื่อให้งานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 2. การประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเข้าร่วมโครงการใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวในชุมชน และการเคาะประตูชาวบ้านเพื่อให้การเข้าร่วมมีมากขึ้น

มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม1. นายเจริญ  ปิ่นทอง 2.นางวลี ไพบูลย์ 3.นางอารีย์ เรืองสุข 4.นางกฤษณา แสงสุวรรณ 5.นายวิชัย  พวงดอกไม้ 6.นางสาวพิชญา ปิ่นทอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แนะนำวิทยากรให้เพื่อให้ได้วิทยากรที่มีความรู้และมีประสบการณ์จริงตรงตามจุดประสงค์ของงาน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมชาย ละอองพันธ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 UnLock
11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยแป้งแป้งเมื่อ 11 มกราคม 2556 22:19:12
Project owner
แก้ไขโดย yaowalak เมื่อ 5 มีนาคม 2557 16:02:42 น.

ชื่อกิจกรรม : ปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านแปลงผักประสานใจ

 • photo ...การเตรียมแปลงปลูกผัก...การเตรียมแปลงปลูกผัก
 • photo ...หญ้าที่ได้จากการเตรียมแปลงปลูกผักเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมัก...หญ้าที่ได้จากการเตรียมแปลงปลูกผักเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมัก
 • photo ...ปุ๋ยหมักพร้อมใช้...ปุ๋ยหมักพร้อมใช้
 • photo ...ปุ๋ยหมักที่ได้จากกระบวนการหมักพร้อมใช้...ปุ๋ยหมักที่ได้จากกระบวนการหมักพร้อมใช้
 • photo ...ผักปลอดสารพิษกินสดๆได้...ผักปลอดสารพิษกินสดๆได้
 • photo ...แปลงข้าวโพดปลอดสารพิษ...แปลงข้าวโพดปลอดสารพิษ
 • photo ...แปลงทดลองปลูกผักปลอดสารพิษ...แปลงทดลองปลูกผักปลอดสารพิษ
 • photo ...ใช้ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมีปลูกผักและไม้ดอก...ใช้ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมีปลูกผักและไม้ดอก

กิจกรรมหลัก : ปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน6ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อนักเรียนปลูกผักกินได้แต่ละชนิดตามความสมัครใจและนำผลผลิตที่ได้ไปกินที่บ้านและที่เหลือไปจำหน่าย2. เพื่อฝึกฝนความรับผิดชอบของนักเรียนผ่านกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 165 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นักเรียนทุกคนทำแปลงผักปลอดสารพิษและปลูกผักกินได้คนละ 1 แปลง จำนวน 165 แปลง ร่วมกับผู้ปกครองเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. แบ่งพื้นที่แปลงผักให้นักเรียนดายหญ้า
 2. นักเรียนนำหญ้าที่ดายไว้ผสมมูลสัตว์และสารเร่งปุ๋ยหมักเพื่อผลิตปุ๋ยชีวถาพ
 3. นำปุ๋ยที่ได้ไปรองหลุมปลูกพืชกินได้ตามความสมัครใจ
 4. นำผลผลิตที่ได้ไปวางจำหน่ายที่ตลาดชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 165 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นักเรียน / ประชาชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นักเรียนปลูกผักกินได้แต่ละชนิดตามความสมัครใจและนำผลผลิตที่ได้ไปกินที่บ้านและที่เหลือไปจำหน่าย ผักที่นักเรียนชอบปลูกมีหลายชนิด เช่นผักบุ้ง ผักกาดขาว ผักกวางตุ้ง  ถั่วฝักยาว มะเขือ ข้าวโพด มะละกอ โหรพา กะเพรา ผักตำลึง ผักหวาน ถั่วคล้า กล้วยน้ำว้า มะเขือพวง ถั่วพลู ฟักแฟง แตงกวา มะกรูด มะนาว พริกขี้หนู.

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

นักเรียนทุกคนปฏิบัตการทำแปลงคนละ 1 แปลงจำนวน 165 แปลง ปลูกผักปลอดสารพิษกินได้ตามความสมัครใจว่าใครสนใจหรืออยากจะปลูกผักชนิดใด เมื่อได้ผลิตผลก็นำไปกินที่บ้าน หากเหลือกินก็จะจำหน่าย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ปัญหาสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย โดยขณะที่ดำเนินกิจกรรมย่างเข้าสู่ฤดูฝนทำให้ฝนตกชุกพืชผักบางชนิดเมื่อน้ำท่วมขังแปลงจะรากเน่าก็จะตายหรือไม่ก็จะไม่แข็งแรงผลผลิตจึงต่ำกว่าปกติ

แนวทาแก้ไข ดังนั้นควรปลูกหลังฤดูฝน

2.การวางเป้าหมายการทำกิจกรรมจะเน้นการปลูกผักร่วมกับผู้ปกครองนั้น ปรากฎว่าผู้ปกครองไม่ว่างหรือสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แนะนำให้ใช้น้ำส้มควันไม้แทนการฉีดยาฆ่าแมลงและให้บริการแก่ชุมชน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณสมชาย ละอองพันธ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 3,000.00 0.00 0.00 4,500.00 UnLock
3 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยแป้งแป้งเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2556 21:50:23
Project owner
แก้ไขโดย yaowalak เมื่อ 5 มีนาคม 2557 16:01:48 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนที่มีองค์ประกอบจาก3ภาคส่วน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันต่อขั้นตอนการทำกิจกรรมการปฐมนิเทศ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานทุกคนได้ซักซ้อมทำความเข้าใจ รับทราบผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ผ่านมาและเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและลงประชามติ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ  ในวันที่ 17  กุมภาพันธ์  2556 เวลา  08.30 น. ถึง 13.00น. เพื่อร่วมปรึกษาหารือข้อตกลงเกี่ยวกับการเชิญวิทยากร การประชาสัมพันธ์งานให้เกษตรกรในชุมชนและนักเรียนทราบแล้วมาร่วมในวันดังกล่าว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงานเวลา13.30น.เรื่องการติดตามงาน ที่เตรียมการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556และความคืบหน้าของโครงการ  พิจารณา วางแผนการประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรและเยาวชน  การเชิญวิทยากรมาบรรยายและทำการสาธิตการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การผลิตถ่านอัดแท่ง  การผลิตเตาชีวมวล ผู้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้ 1. นายเจริญ  ปิ่นทอง 2. นางอารีย์  เรืองสุข 3.นางวลี ไพบูลย์ 4.นางกฤษณา  แสงสุวรรณ 5.นางสาวพิชญา  ปิ่นทอง 6.นายวิชัย  พวงดอกไม้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชุมคณะทำงานทุกคนได้ซักซ้อมทำความเข้าใจ แสดงความคิดเห็น รับทราบผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ผ่านมาและเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและลงประชามติการวางแผนการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

    -

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แนะนำตัววิทยากรให้เหมาะสมกับกิจกรรม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณสมชาย ละอองพันธ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 500.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
21 มกราคม 2556 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยแป้งแป้งเมื่อ 12 มกราคม 2556 22:41:51
Project owner
แก้ไขโดย yaowalak เมื่อ 5 มีนาคม 2557 15:59:21 น.

ชื่อกิจกรรม : ปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียงแปรรูปถ่านอัดแท่ง

 • photo ...เตรียมอุปกรณ์บดถ่าน...เตรียมอุปกรณ์บดถ่าน
 • photo ...ทดสอบอุปกรณ์ผสมถ่าน...ทดสอบอุปกรณ์ผสมถ่าน
 • photo ...สาธิตแนะนำการทำงานของอุกรณ์...สาธิตแนะนำการทำงานของอุกรณ์
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน6ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำถ่านอัดแท่ง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.การทดลองปฏิบัตการผลิตถ่านอัดแท่งประกอบด้วยการทำอุปกรณ์สำหรับอัดแท่งถ่ายและการผสมส่วนประกอบของถ่านอัดแท่ง การวางแผนการจำหน่าย  การจำหน่าย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.  จัดหาอุปกรณ์ตามกระบวนการผลิตถ่านอัด 2.  เตรียมจัดหาวัตถุดิษและรวบรวมผงถ่านและถ่านไม้ 3.  ปฎิบัติการผลิตถ่านอัดแท่ง 4.  นำถ่านอัดออกจำหน่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นักเรียน/ประชาชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.  จัดหา ประกอบเครื่องมือ อุปกรณ์บดถ่าน,ผสมถ่านและอัดถ่าน 2.  นำคณะทำงานศึกษาดูงานเพื่อหาประสพการณ์นำมาปฏิบัติ 3.  เตรียมรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ผงถ่าน ถ่านไม้สนเพื่อปฏิบัติการอัดแท่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.การเตรีบมครื่องมืออุปกรณ์สำหรับทำถ่านอัดแท่งนั้น มีการปรับประยุกต์ใช้อุปกรณ์บดอาหารกบ แต่ปรับให้สามารถมาอัดแท่งกลมๆออกมา โดยมีการจ้างช่างในหมู่บ้านมาช่วยดูแลปรับอุปกรณ์ให้ 2. การฝึกเตรียมส่วนผสมของถ่านอัดแท่งที่เป็นของศูนย์ฯ  มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม1.  นายเจริญ  ปิ่นทอง 2.  นางวลี ไพบูลย์ 3.  นางอารีย์ เรืองสุข 4.  นางกฤษณา แสงสุวรรณ 5.  นายวิชัย พวงดอกไม้ 6.  นางสาวพิชญา ปิ่นทอง
และคุณสมชาย ละอองพันธุ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. ถ่านที่ผ่านเครื่องอัดแท่งไม่เป็นแท่งที่แข็งมากพอ

แนวทางแก้ไข: จะมีการให้ช่างเหล็ก/เครื่องกลในหมู่บ้านมาปรับใหม่อีกครั้ง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 16,603.00 0.00 0.00 16,603.00 UnLock
18 มกราคม 2556 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยแป้งแป้งเมื่อ 29 มกราคม 2556 11:33:01
Project owner
แก้ไขโดย yaowalak เมื่อ 5 มีนาคม 2557 15:57:52 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อทราบและรับฟังข้อเสนอแนะ แก้ไขแนวทางการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ผ่านมาพร้อมเสนอแนะแก้ไข

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานจำนวน 3 คนคือ1.นายเจริญ  ปิ่นทอง  2.นางวรี  ไพบูลย์  3.นางสาวพิชญา  ปิ่นทอง เดินทางไปรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการที่ผ่านมา พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข นำไปเป็นแบบอย่างการปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

พื่เลี้ยงได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก้ไข ในการดำเนินกิจกรรมต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ขาดเอกสาร หลักฐานการใช้จ่ายเงินไปแสดง    แนวทางแก้ไข ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมและต้องใช้เงิน จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และนำหลักฐานการใช้จ่ายเงินมาทุกครั้ง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แนะนำการใช้เอกสาร หลักฐานประกอบการใช้จ่ายเงิน และการรายงานกิจกรรม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
...นายสมชาย ละอองพันธ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 800.00 0.00 0.00 600.00 0.00 1,400.00 UnLock
11 มกราคม 2556 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยแป้งแป้งเมื่อ 14 มกราคม 2556 21:26:31
Project owner
แก้ไขโดย yaowalak เมื่อ 5 มีนาคม 2557 15:57:01 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานครั้งที่2

 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนที่มีองค์ประกอบจาก3ภาคส่วน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

  ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมทำความเข้าใจแก้คณะทำงาน เกี่ยวความคืบหน้าของโครงการ เพื่อนำไปสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการปฏิบัติงานทุกคนเข้าร่วมประชุม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมทำความเข้าใจให้แก่คณะทำงานเกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติกิจกรรมตามโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการปฏิบัติงานทุกคนเข้าร่วมประชุม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมทำความเข้าใจแก้คณะทำงาน เกี่ยวความคืบหน้าของโครงการ เพื่อนำไปสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการต่อไป  ผู้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้ 1. นายเจริญ  ปิ่นทอง 2. นางอารีย์  เรืองสุข 3.นางวลี ไพบูลย์ 4.นางกฤษณา  แสงสุวรรณ 5.นางสาวพิชญา  ปิ่นทอง 6.นายวิชัย  พวงดอกไม้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงานทุกคนพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมตามโครงการด้วยความยินดีและตั้งใจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ปรึกษาและข้อเสนอแนะการเชิญวิทยากรมาบรรยายวันประชุมนิเทศโครงการ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

เสนอแนะและแนะนำวิทยากรที่มีความรู้ให้ในการนำมาปฐมนิเทศแก่ประชาชนและนักเรียน คือ บังเพาซี ซึ่งมีความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเคยมีประสบการณ์ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมได้

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณสมชาย ละอองพันธ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
25 ธันวาคม 2555 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยแป้งแป้งเมื่อ 11 มกราคม 2556 23:00:12
Project owner
แก้ไขโดย yaowalak เมื่อ 5 มีนาคม 2557 15:53:07 น.

ชื่อกิจกรรม : ปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียงเตาเผาถ่านชีวมวลขนาด1000ลิตร

 • photo ...กิ่งไ้ม้สนที่จะนำไปเผาถ่าน...กิ่งไ้ม้สนที่จะนำไปเผาถ่าน
 • photo
 • photo ...เตรียมไม้เข้าเตา...เตรียมไม้เข้าเตา
 • photo
 • photo ...ปิดเตาเพื่อทำการเผาถ่าน...ปิดเตาเพื่อทำการเผาถ่าน
 • photo ...คัดเลือกถ่านเพื่อนำไปชั่งน้ำหนัก...คัดเลือกถ่านเพื่อนำไปชั่งน้ำหนัก
 • photo ...จุดไฟเผาถ่านในเตา...จุดไฟเผาถ่านในเตา
 • photo ...ชั่งน้ำหนักเพื่อจัดจำหน่าย...ชั่งน้ำหนักเพื่อจัดจำหน่าย

กิจกรรมหลัก : ปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน6ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

  นักเรียนนำไม้ที่คัดขนาดไว้ เข้าเตาเผา จัดเรียงให้เป็นระเบียบตั้งทรงขึ้น ปิดเตาเผาด้วยดินเหนียว จากนั้นให้จุดไฟเผา ใช้เวลาประมาณ40 ชั่วโมงให้สังเกตสีของควันไฟที่ออกมาจากเตาเผา หากควันไฟสีใสๆ ให้ปิดปากเตาเผาใช้เวลาประมาณ35 ชั่วโมงหรือจับดูว่าเตาเผาเย็นแล้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นักเรียนปฏิบัติการเผาถ่านได้ทุกคนและได้ปริมาณถ่านตามต้องการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.  ให้ความรู้พื้นฐานแก่นักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการเผาถ่าน 2.  ให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับชนิดของไม้ที่สามารถนำมาเผาถ่านได้ 3.  นักเรียนเข้าใจเลือกขนาดของไม้ที่สามาารถนำเข้าเตาเผาได้ 4.  แนะนำให้นักเรียนทราบเกี่ยวกลไกการส่งผ่านความร้อนในเตาเผาถ่านตลอดจนการได้มาซึ่งน้ำส้มควันไม้ 5.  ปฏิบัติการเผาถ่านและการสังเกตสีของควันจากเตาเผาถ่าน ว่าถ่านสุขทั่วเตาและต้องปิดเตาอย่างไรเมื่อใดกี่ชั่วโมง 6.  เทคนิคการนำถ่านออกจากเตาเผา การรักษาคุณภาพของถ่านให้ดูสวย การบรรจุถุงให้ปริมาตรคงที่มีความเป็นธรรมแก่ผู้ซื้อไปใช้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 95 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  นักเรียนนำไม้ที่คัดขนาดไว้ เข้าเตาเผา จัดเรียงให้เป็นระเบียบตั้งทรงขึ้น ปิดเตาเผาด้วยดินเหนียว จากนั้นให้จุดไฟเผา ใช้เวลาประมาณ40 ชั่วโมงให้สังเกตสีของควันไฟที่ออกมาจากเตาเผา หากควันไฟสีใสๆ ให้ปิดปากเตาเผาใช้เวลาประมาณ35 ชั่วโมงหรือจับดูว่าเตาเผาเย็นแล้วจึงสามารถนำถ่านออกจากเตาเผาได้และนำไปบรรจุถุงส่งจำหน่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

นักเรียนมีความสามารถเรียนรู้ไม่เท่ากัน ความมานะอดทนต่างกัน ครูต้องควบคุมอย่างไกล้ชิดจึงได้ถ่านที่ดีมีคุณภาพสามารถส่งออกขายยังท้องตลาดได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เมื่อมีการเผามากๆเตาทำให้กิ่งไม้ที่ตัดมีไม่เพียงพอกับการเผาและความต้องการของตลาด จึงทำแม่ค้าต้องสั่งจอง ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์กิ่งไม้สน จากพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์บริหารส่วนตำบลพร้อมขอรถกระเช้า เพื่อตัดแต่งกิ่งต้นสนที่เกะกะมาใช้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แนะนำให้ขอความอนุเคราะห์กิ่งสนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ตกแต่งกิ่งและตัดทิ้ง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณสมชาย ละอองพันธ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 7,376.00 0.00 20,240.00 0.00 0.00 28,616.00 UnLock

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 5470
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง