โครงการ"จากโรงเรียนสู่บ้าน สืบสานความพอเพียง" หมู่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 55-00-0718
รหัสโครงการ 55-00991
ชื่อโครงการ โครงการ"จากโรงเรียนสู่บ้าน สืบสานความพอเพียง" หมู่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเจริญ ปิ่นทอง
คณะทำงาน ? นายเจริญ ปิ่นทอง,นางอารีย์ เรืองสุข,นางกฤษณา แสงสุวรรณ,นางวลี ไพบูลย์, นายวิชัย พวงดอกไม้,นางสาวพิชญา ปิ่นทอง
พี่เลี้ยงโครงการ ภก.สมชาย ละอองพันธ์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 กรกฎาคม 2555 - 19 กรกฎาคม 2556
งบประมาณโครงการ 184,800.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 150
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คน
 2. ประชาชน50คน
 3. คณะทำงาน/หน่วยงานรัฐ/ภาคี10คน
พื้นที่ดำเนินการ ณ ห้องประชุม โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • twoseadjtwoseadj (Trainer)
 • wannawanna (Trainer)
 • แป้งแป้ง (Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนในศูนย์เรียนรู้
 2. เพื่อขยายแนวคิดการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนรอบศูนย์เรียนรู้
กิจกรรมหลัก
 1. การปฐมนิเทศและการเสริมสร้าง ทักษะความรู้เรื่อง วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
 2. การพัฒนากลไกคณะทำงาน
 3. การจัดปฏิบัติการชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
 4. การจัดทำแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ก.ค. 2555 19 ธ.ค. 2555 20 ก.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 92,400.00
2 20 ธ.ค. 2555 19 มิ.ย. 2556 1 เม.ย. 2556 31 ส.ค. 2556 73,920.00
3 20 มิ.ย. 2556 19 ก.ค. 2556 18,480.00
รวมงบประมาณ 184,800.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนในศูนย์เรียนรู้
 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้รับการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ประชาชนในพื้นที่หมู่ 2 บ้านบ่อประดู่ ได้รับการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50 ครัวเรือน
 3. เกิดแกนนำเยาวชนสุขภาวะ
เพื่อขยายแนวคิดการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนรอบศูนย์เรียนรู้
 1. ประชาชนในพื้นที่หมู่ 2 บ้านบ่อประดู่ ดำเนินชีวิตตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 50 ครัวเรือน
 2. เกิดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในตลาดนัดชุมชน จำนวน 1 แห่ง
 3. เกิดชุดความรู้เรื่อง แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ชุด
 4. เกิดข้อมูลแผนที่สุขภาวะของหมู่บ้าน
 5. เกิดคณะทำงานด้านการขับเคลื่อนสู่ชุมชนสุขภาวะที่มีองค์ประกอบจาก 3 ภาคส่วน คือ ภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. เกิดแผนงานเพื่อการขับเคลื่อนงานของพื้นที่
 7. แผนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนสุขภาวะถูกบรรจุเป็นแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ
 1. คณะทำงานโครงการเข้าร่วมการประชุมกับสสส. หรือ สจรส.ม.อ. อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งทีจัด
 2. มีป้ายไวนีลสถานที่นี้ปลอดบุหรีจัดตั้งไว้ในชุมชน
 3. มีรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์จัดส่ง สสส.
 4. มีภาพถ่ายทุกกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 15,000.00 150 2 - 2 4,000.00
27 ก.ค. 56 นำคณะทำงานจำนวน15คนศึกษาดูงานธนาคารขยะที่ชุมชนป้อมหก อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 15 - -
12 ส.ค. 56 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะ 6 - -
2 จัดตั้งคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนที่มีองค์ประกอบจาก3ภาคส่วน 10,000.00 20 5 - 5 8,200.00
21 พ.ย. 55 ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 0 - -
11 ม.ค. 56 ประชุมคณะทำงานครั้งที่2 6 - -
3 ก.พ. 56 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 6 - -
13 ก.พ. 56 การประชุมคณะทำงานครั้งที่4เพื่อติดตามผลการดำเนินการเตรียมงานตามโครงการปฐมนิเทศ 6 - -
24 ก.พ. 56 ประชุมวางแผนเตรียมการจัดทำแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดนัดชุมชน 12 - -
3 ปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน6ครั้ง 62,500.00 150 7 - 7 64,151.00
2 ธ.ค. 55 ไปศึกษาดูงานเตาเผาถ่านชีวมวลที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านหนองเสาธง ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 0 - -
8 ธ.ค. 55 ศึกษาดูงานการทำถ่านอัดแท่ง ที่เทศบาลตำบลปริก จ.สงขลา ณ ทีชุมชนตลาดใต้ - บ้านกลาง 0 - -
25 ธ.ค. 55 ปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียงเตาเผาถ่านชีวมวลขนาด1000ลิตร 50 - -
21 ม.ค. 56 ปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียงแปรรูปถ่านอัดแท่ง 6 - -
11 ก.พ. 56 ปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านแปลงผักประสานใจ 165 - -
18 ส.ค. 56 คณะทำงาน ร่วมทำบุญลอยแพและประชาสัมพันธ์ุผลงานที่ได้จากโครงการประจำปีของตำบลวัดจันทร์ 215 - -
25 ส.ค. 56 เปิดตัวธนาคารขยะทองคำ และปฏิบัติการการเพาะเห็ดนางฟ้า 100 - -
4 การจัดทำสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเป็นผลผลิตจากเศรษฐกิจพอเพียง 21,000.00 30 4 - 4 45,650.00
17 ก.พ. 56 การปฐมนิเทศและการเสริมสร้าง ทักษะความรู้เรื่อง วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 150 - -
20 ก.พ. 56 นำคณะทำงานเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าและการแสดงผลงานทางการเกษตร 15 - -
27 ก.พ. 56 เปิดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อันเป็นผลผลิตจากกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในตลาดนัดชุมชน 15 - -
3 มี.ค. 56 ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน ชุมชนอันเป็นผลผลิตจากกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในตลาดนัดชุมชน 12 - -
5 การประชุมเพื่อพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลแผนที่สุขภาวะชุมชน 21,000.00 50 - - - -
6 ตลาดนัดสุขภาวะแกนนำครอบครัว 10,300.00 30 - - - -
7 นำแผนงานด้านความพอเพียงสู่ชุมชนสุขภาวะ 25,600.00 150 - - - -
8 การพัฒนาแนวคิดและการกำหนดกรอบวิธีการถอดบทเรียน 9,000.00 120 - - - -
9 ถอดบทเรียนกิจกรรม/สรุป/ประเมินผลโครงการ 18,000.00 120 - - - -
10 ผลักดันองค์การบริหารส่วนตำบล ทำแผนงานสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและสรุปงาน/ปิดโครงการ 20,000.00 120 - - - -
11 ประชุมร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 13,000.00 2 4 - 4 5,000.00
3-4 พ.ย. 55 ปฐมนิเทศโครงการ 2 - -
18 ม.ค. 56 ประชุมติดตามโครงการ 3 - -
8-9 พ.ค. 56 ประชุมสรุปผลและต่อยอดโครงการปีที่3 3 - -
19-20 มิ.ย. 56 ประชุมต่อยอดโครงการปี 2ต่อปี3 3 - -

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

17 พ.ย. 2555 ปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านการทำนาอินทรีย์ 0 0.00
21 ม.ค. 2556 ปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียงแปรรูปถ่านอัดแท่ง 0 0.00
28 ม.ค. 2556 ปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านธนาคารขยะร่วม ม.1และ ม.2 0 0.00
16 ก.พ. 2556 การรวมพลังเตรียมงานปฐมนิเทศและการเสริมสร้าง ทักษะความรู้เรื่อง วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 0 0.00
6 มี.ค. 2556 เปิดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ อันเป็นผลผลิตจากกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในตลาดนัดชุมชน 0 0.00
31 ส.ค. 2556 เชิญวิทยากรมาออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลสำรวจแผนที่เพื่อสุขสุขภาวะของชุมชน 0 0.00
5 ก.ย. 2556 ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 3และ นำทีม รพ.ระโนดร่วมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 0 0.00
รวม 225,400.00 942 29 0.00 22 127,001.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (225,400.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (0.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (184,800.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (225,400.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย twoseadj twoseadj เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 09:30 น.