by suttichart @3 พ.ย. 55 09.42 ( IP : 113...157 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-1040
รหัสโครงการ 55-01909
ชื่อโครงการ โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดาโหด ปานเเขวง
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 1 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 196,100.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ 80 ของครัวเรือน  (จำนวน  110  ครัวเรือน)  ในบ้านวังตง หมุ่ที่ 4 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

พื้นที่ดำเนินการ บ้านวังตง ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
จังหวัด สตูล
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Trainer)
 • suttichartsuttichart(Trainer)
 • abdulabdul(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ
 2. เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้มีทักษะ ลดปริมาณขยะเเละการจัดการขยะในชุมชน
กิจกรรมหลัก
 1. จัดทำฐานข้อมูลชุมชน
 2. สร้างกระแสกิจกรรมโครงการ รณรงค์การจัดการขยะในชุมชนและพัฒนาหมู่บ้าน(BIG CLERNNING DAY)
 3. สร้างกฎระเบียบบการจัดการขยะในชุมชน
 4. ใช้องค์ความรู้ในการจัดการขยะในครัวเรือนตนเองชุมชน
 5. ค้นหาบ้านเรือนต้นแบบการจัดการขยะ
 6. การใช้วิถีมุสลิม กับการจัดการขยะ
 7. การจัดตั้งกองทุนขยะ “ตากาฝุลขยะ.
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
3 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (196,100.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ
ตัวชี้วัด

1.1 ชุมชนมีระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะ 1.2 ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 1.3 มีมาตรการทางสังคมด้านการจัดการขยะร่วมกัน

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
1 จัดตั้งคณะทำงานมอบหมายบทบาทหน้าทีแก่คระกรรมการ 4,100.00 0 1 0.00
2 จัดทำฐานข้อมูลชุมชน 7,900.00 0 1 0.00
3 สร้างกระแสกิจกรรมโครงการ 37,000.00 0 1 37,000.00
4 ฟากาตกันจาหราขยะ 13,100.00 0 1 0.00
5 ฝากาตกัน แกหรา ขยะในครัวเรือน 32,600.00 0 2 0.00
6 โครงการบ้าน ฝา กาตกันแกหราขยะ 5,500.00 0 1 0.00
7 อิสลามกับการจัดการขยะ 16,500.00 0 1 0.00
8 ฝากาตกันสร้างธนาคารขยะ 26,100.00 0 2 0.00
9 จัดตั้งกองกองทุนขยะ ตากาฝุลขยะ 7,700.00 0 1 0.00
10 กิจกรรมติดตั้งจุดประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน 20,000.00 0 1 0.00
11 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 12,600.00 0 1 13,500.00
12 งบสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สสส 13,000.00 0 11 0.00
196,100.00 0 24 50,500.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (196,100.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (50,500.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้มีทักษะ ลดปริมาณขยะ และการจัดการขยะในชุมชน
ตัวชี้วัด

2.1 มีแผนในการจัดการขยะ 2.2 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการจัดการขยะ 2.3 ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 80

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00
วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
31 ตุลาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยPeeraya JindamaneePeeraya Jindamaneeเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2556 11:55:56
แก้ไขโดย Peeraya Jindamanee เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2556 11:56:30 น.

ชื่อกิจกรรม : ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมหลัก : งบสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อนำส่งรายงานฉบับมบูรณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,088.00 0.00 0.00 0.00 1,088.00 UnLock
27 ตุลาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยabdulabdulเมื่อ 27 ตุลาคม 2556 16:27:08
Project owner
แก้ไขโดย suttichart เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556 15:04:29 น.

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลการดำเนินงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การจัดทำแผนขยะชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนประเภทขยะ และแบ่งโซนรับผิดชอบในแต่ละโซน

สรุปผลการประเมิน

จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด  165  ครัวเรือน 1.  เพศ  หญิง  100  คน เพศชาย  65  คน 2.  สถานะ นักศึกษา    50  คน ประชาชน  115  คน 3.  วุฒิการศึกษา    ระดับประถมศึกษา 150  คน    มัธยมศึกษา  10  คน    ปริญญาตรี 5  คน
4.  อายุ   ต่ำกว่า 20 ปี 50  คน            20-40 ปี 70  คน          41 ปีขึ้นไป  45  คน
5.  ผลการประเมินความคิดเห็น รายละเอียด ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  ( ครัวเรือน ) 1.  ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ 74.54  ( 123 ) 2.  ชุมชนเห็นความสำคัญของปัญหาขยะ 94.54  ( 156 ) 3.  ชุมชนมีความรับผิดชอบในการกำจัดขยะในชุมชน   60    ( 99) 4.  ชุมชนมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือในการกำจัดขยะของชุมชน   60    (99) 5.  ชุมชนมีการทิ้งขยะถูกที่มากน้อยเพียงใด                         69.69  (115) 6.  ชุมชนมีการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ                         64.84  (107) 7.  ชุมชนมีการนำขยะไปขายหรือนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่                         74.54  (123)
8.  กิจกรรมตามโครงการนี้มีผลกับการควบคุมการกำจัดขยะ 94.54  (156 ) 9.  มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะเพื่อนำมาใช้ใหม่เพียงพอ 74.54  (123) 10.  มีการกำหนดสถานที่ในการบริหารจัดการขยะ 89.69  (148 ) 11. ชุมชนสามารถจัดการเรื่องขยะในชุมชนได้ จะทำให้ชุมชนน่าอยู่ 100    (165 ) 12.  ชุมชนมีความต้องการโครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ควรให้มี
      กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 100    (165 )

6.  ชุมชนคิดว่าขยะประเภทใดเป็นปัญหากับท่านมากที่สุด    ขยะประเภท  1.  ถุงพลาสติก  2.  ขวดแก้ว-พลาสติก 7. ชุมชนมีวิธีการกำจัดมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ    1.  การทิ้งลงถังขยะ  2.  กองบนพื้นแล้วเผา ข้อเสนอแนะความต้องการของชุมชน  ( คิดเป็นร้อยละ ) 1.  ชุมชนต้องการองค์ความรู้ในเรื่องของการจัดการขยะ              30 % 2.  นำขยะมาสร้างรายได้                                      20 %
3.  สร้างมาตรการทางสังคม         
4.  ชุมชนต้องการให้มีโครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 20 % 5.  จัดทำแผนขยะชุมชนนำสู่องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       15 % รวม 100 %

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำแผนขยะชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 56 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มเวลา10.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้นำชุมชน อสม. อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และชาวบ้าน เข้าร่วมประชุม โดยมีคุณ ดาโหด เป็นผู้เปิดวาระการประชุม ซึ่งได้ชี้แจงกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา ตั้งแต่ทการจัดทำข้อมูล การรณรงค์ การร่างและจัดทำกฎระเบียบ การให้องค์ความรู้ การคัดเลือกบ้านตัวอย่าง การใช้หลักคำสอนอิสลามกับการจัดการขยะ การจัดตั้งกลุ่มเยาวชน คณะทำงาน การร่วมกันสร้างโรงเรือนตากาฟุลขยะ ( ธนาคารขยะ ) ซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดได้สรุปวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่ทางชุมชนยังขาดองค์ความรู้ การบูรณาการร่วม ระหว่างชุมชนต่อชุมชน บ้านต่อบ้าน หน่วยงานต่อชุมชน หลังจากนั้น ทางคณะผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเสนอให้มีการจัดทำแผน จัดตั้งคณะกรรมการ โดยให้ชื่อว่า คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุนชนประเภทขยะ โดยให้แบ่งโซนหมู่บ้านเป็น 6 โซน โซนที่ 1 โซนหน้าวัด โดยมีผู้รับผิดชอบ 3 คน คือ คุณชาติ คุณวร และคุณเดือนเป็นผู้รับผิดชอบ  โซนที่ 2 โซนหลังโรงเรียน โดยให้คุณกาญ คุณอรุณี และคุณฮาบา เป็นผู้รับผิดชอบ โซนที่ 3 โซนควนทอง มีคุณอร คุณไล และคุณหญิง โซนที่4 โซนกลางหมู่บ้าน มีคุณฮารีหยัน คุณฮาบูยะ คุณฮาซิตี โซนที่ 5 โซนท้ายซอย มีคุณปรีดา คุณยูหอด คุณปาเสด โซนที่ 6 โซนถนนใหญ่ มีคุณอับดุล คุณดาโหด และผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้มีบทบาทเป็นผู้ประสานประชาสัมพันธ์ เป็นแกนนำ ร่วมกันจัดทำแผนการจัดการขยะในชุมชน จนถึงเวลา 17.00 น. ได้เสร็จสิ้นการเเละได้มีการประเมินผลการดำเนินงานโดยใช้เเบบประเมินซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน1  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบเเบบสอบถาม ประกอบไปด้วย ชื่อ เพศ  สถานะ วุฒิการศึกษา  อายุ  ส่วนที่ 2 คำถามประเมิน  สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ          รายละเอียดมีดังนี้ 1 ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ 2 ท่านเห็นความสำคัญของปัญหาขยะ 3 ท่านมีความรับผิดชอบในการกำจัดขยะในชุมชน 4 ท่านมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือในการกำจัดขยะของชุมชน 5 ท่านมีการทิ้งขยะถูกที่มากน้อยเพียงใด 6 ท่านมีการคัดเเยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ 7 ท่านมีการนำขยะไปขายหรือนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ 8 กิจกรรมตามโครงการนี้มีผลกกับการควบคุมการกำจัดขยะ 9 มีการประชาสัมธ์เรื่องการคัดเเยกขยะเพื่อนำมาใช้ใหม่เพียงพอ 10 มีการกำหนดสถานที่ในการบริหารจัดการขยะ 11 ท่านคิดว่าหากชุมชนสามารถจัดการเรื่องขยะในชุมชนใด้ จะทำให้ ชุมชนน่าอยู่ 12 ท่านคิดว่าโครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ควรให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 13 ท่านคิดว่าขยะประเภทใดเป็นปัญหากับท่านมากที่สุด ประเภท......... 14 วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน(ตอบใด้มากกว่า 1 ข้อ)  ( ) กองบนพื้น  (Open  Dumping)  ( ) กองบนพื้นเเล้วเผา ( Open Burning )  ( ) ฝังในหลุม    ไถกลบทุกวัน  ไถกลบครั้งคราว  ( ) ฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ   ( ) หมักทำปุ๋ย Composting ขนาด..... ตันต่อวัน ระบบที่ไช้......  ( ) เผาในเตาเผา Incineration ขนาด.....ตันต่อวัน ระบุประเภท......  ( ) อื่นๆ  ระบุ               ผลการประเมินมีดั่งต่อไปนี้    1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด
      ส่วนที่ 3 ข้อเสนอเเนะ

    3.1 สิ่งที่ท่านพึ่งพอใจในการร่วมโครงการครั้งนี้
    3.2 สิ่งที่ควรเสนอเเนะนำไปพัฒนาการจัดโครงการครั้งต่อไป
              โดยกิจกรรมประเมินนี้ โดยมีคณะทำงานลงพื้นที่ประเมิน เสร็จจากการประเมิน มาวิเคราะห์สรุป         ผลการดำเนินงาน  หลังจากนั้นก็เเยกย้ายกันกลับบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนประเภทขยะ และแบ่งโซนรับผิดชอบในแต่ละโซน อีกทั้งชาวบ้านได้มีมติให้ครัวเรือนทุกครัวเรือนในชุมชนร่วมกันบริจาคขยะหรือที่เรียกว่า " ซอดาเก๊าะ " ( บริจาค ) เพื่อให้เป็นการสมทบทุนในการจัดการขยะครั้งต่อไป เพราะขณะนี้ ในกองทุนตากาฟุลขยะ มีเงินทุนอยู่ 2,000 บาท  เเละได้มีการประเมินผลการดำเนินงานโดยใช้เเบบประเมินซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน1  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบเเบบสอบถาม ประกอบไปด้วย
ชื่อ เพศ  สถานะ วุฒิการศึกษา  อายุ  ส่วนที่ 2 คำถามประเมิน  สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ           รายละเอียดมีดังนี้ 1 ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ
2 ท่านเห็นความสำคัญของปัญหาขยะ 3 ท่านมีความรับผิดชอบในการกำจัดขยะในชุมชน 4 ท่านมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือในการกำจัดขยะของชุมชน 5 ท่านมีการทิ้งขยะถูกที่มากน้อยเพียงใด 6 ท่านมีการคัดเเยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ 7 ท่านมีการนำขยะไปขายหรือนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ 8 กิจกรรมตามโครงการนี้มีผลกกับการควบคุมการกำจัดขยะ 9 มีการประชาสัมธ์เรื่องการคัดเเยกขยะเพื่อนำมาใช้ใหม่เพียงพอ 10 มีการกำหนดสถานที่ในการบริหารจัดการขยะ 11 ท่านคิดว่าหากชุมชนสามารถจัดการเรื่องขยะในชุมชนใด้ จะทำให้ ชุมชนน่าอยู่ 12 ท่านคิดว่าโครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ควรให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
13 ท่านคิดว่าขยะประเภทใดเป็นปัญหากับท่านมากที่สุด ประเภท......... 14 วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน(ตอบใด้มากกว่า 1 ข้อ)   ( ) กองบนพื้น  (Open  Dumping)  ( ) กองบนพื้นเเล้วเผา ( Open Burning )   ( ) ฝังในหลุม    ไถกลบทุกวัน  ไถกลบครั้งคราว   ( ) ฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ
  ( ) หมักทำปุ๋ย Composting ขนาด..... ตันต่อวัน ระบบที่ไช้......   ( ) เผาในเตาเผา Incineration ขนาด.....ตันต่อวัน ระบุประเภท......   ( ) อื่นๆ  ระบุ
              ผลการประเมินมีดั่งต่อไปนี้     1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด
      ส่วนที่ 3 ข้อเสนอเเนะ

    3.1 สิ่งที่ท่านพึ่งพอใจในการร่วมโครงการครั้งนี้     .......................................
    3.2 สิ่งที่ควรเสนอเเนะนำไปพัฒนาการจัดโครงการครั้งต่อไป

    .......................................

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนยังมีน้อย / ผู้ดำเนินการใช้หลักการในการตั้งคำถาม นำปัญหามานำเสนอเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน 2. คนในชุมชนยังไม่เห็นว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาของคนในชุมชนเอง / สร้างความเข้าใจปัญหาของขยะในชุมชน เช่น ชุมชนไม่มีที่ทิ้งขยะ ขยะกองอยู่หน้าบ้าน ไม่มีที่จัดการ เกิดเชื้อโรค อีกทั้งใช้การตั้งคำถามถึงการจัดการขยะในชุมชนของแต่ละครัวเรือน และเปรียบเที่ยบกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริงในชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

นำแผนการจัดการขยะแต่ละชุมชนไปสู่หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณสุทธิชาติ เมืองปาน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
9,000.00 0.00 5,108.00 0.00 0.00 0.00 14,108.00 UnLock
22 ตุลาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยabdulabdulเมื่อ 27 ตุลาคม 2556 16:59:37
Project owner
แก้ไขโดย abdul เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2556 18:45:37 น.

ชื่อกิจกรรม : ร่วมกันสร้างโรงเรือนคัดแยกขยะ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ฝากาตกันสร้างธนาคารขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเป็นโรงเรือนในการสต๊อคขยะที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 2. เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะให้กับคนในชุมชนและนอกชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชาวบ้านและเยาวชนร่วมกันสร้างโรงเรือนคัดแยกขยะ เป็นระยะเวลา 5 วัน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ชาวบ้านและเยาวชนร่วมกันสร้างโรงเรือนคัดแยกขยะ เป็นระยะเวลา 5 วัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันแรก เวลา 10.00 น. ชาวบ้านไม่ได้กรีดยางจึงมากันแต่เช้าเพื่อช่วยกันคนละไม้คนละมือในการช่วยกันยกเสา ขึ้นเสา ขึ้นหลังคา ยิงตะปู แบกหาม และในทุกๆ วัน จนครบ 5 วัน ในบางวันฝนตกจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง แต่ในที่สุด ก็ได้ทำเสร็จสิ้นตามกำหนด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้โรงเรือนสำหรับในการสต๊อคขยะ หลังจากที่ได้สร้างโรงเรือนเสร็จ ชาวบ้านเริ่มเห็นความสำคัญและยังให้ความร่วมมือ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น ชุมชนอื่นได้เห็นจึงอยากจะนำไปใช้กับชุมชนของตนเองบ้าง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ฝนตก / รอให้ฝนแล้ง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

อยากให้ทาง สสส.มีแบบแปลนโรงเรือนที่ได้มาตรฐานและสะดวก

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณสุทธิชาติ เมืองปาน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 9,000.00 5,000.00 0.00 0.00 14,000.00 UnLock
30 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยabdulabdulเมื่อ 23 กันยายน 2556 10:55:47
Project owner
แก้ไขโดย abdul เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2556 10:12:58 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำรายงานสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : งบสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทำรายงานสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทำรายงานได้ครบถ้วนสมบูณณ์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทำรายงานสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทำรายงานสรุปปิดโครงการ ประกอบด้วย  ง1 ง2 ส 2 ส3 และ ส4

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

โครงการมีความเข้าใจและสามารถทำรายงานสรุปปิดโครงการได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,420.00 0.00 0.00 0.00 2,420.00 UnLock
28 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยabdulabdulเมื่อ 23 กันยายน 2556 10:49:38
Project owner
แก้ไขโดย abdul เมื่อ 23 กันยายน 2556 11:04:20 น.

ชื่อกิจกรรม : ร่วมงานสร้างสุขคนใต้

กิจกรรมหลัก : งบสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมงานสร้างสุขคนใต้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุขคนใต้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภาคใต้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมกิจกรรมสร้างสุขคนใต้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภาคใต้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ร่วมกิจกรรมสร้างสุขคนใต้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภาคใต้ในประเด็นๆไม่ว่าจะเป็นเกษตร ทรัพยากร เด็กและเยาวชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 UnLock
23 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยabdulabdulเมื่อ 23 กันยายน 2556 13:00:05
Project owner
แก้ไขโดย abdul เมื่อ 23 กันยายน 2556 13:00:54 น.

ชื่อกิจกรรม : คืนเงินค่าเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมหลัก : งบสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อคืนเงินค่าเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คืนเงินค่าเปิดบัญชี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คืนเงินค่าเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คินเงินค่าเปิดบัญชีธนาคาร 500บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คืนเงินค่าเปิดบัญชีธนาคาร 500 บาท 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
20 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยabdulabdulเมื่อ 22 กันยายน 2556 10:16:19
Project owner
แก้ไขโดย abdul เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2556 10:46:55 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งจุดประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมติดตั้งจุดประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้คนในชุมชน ได้เข้ามาเรียนรู้ประโยชน์ ปัญหา และการแก้ปัญหาของขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำป้ายกิจกรรม ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายองค์ความรู้ จำนวน 8 ป้ายติดตั้งที่บริเวณหลังโรงเรียน อาคารตากาฟุลขยะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

คุณสุทธิชาติ  เมืองปาน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณสุทธิชาติ เมืองปาน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 UnLock
17 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยabdulabdulเมื่อ 22 กันยายน 2556 09:08:58
Project owner
แก้ไขโดย abdul เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2556 18:45:13 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งกองทุนขยะ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งกองกองทุนขยะ ตากาฝุลขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ชาวบ้านได้มีรายได้จากขยะ 2. เป็นที่รวบรวมขยะประเภทต่างๆ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ได้จัดตั้งกลุ่มเยาวชน ที่จะมาบริหารจัดการขยะในชุมชน
 2. เยาวชนได้มีความรู้ในการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 3.  เยาวชนได้มีความรู้ในการคัดแยกขยะ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. จัดตั้งกลุ่มเยาวชนร่วมกันบริหารจัดการขยะในชุมชน
 2. เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้ในการจัดการขยะ 3.  สร้า้งข้อกำหนด ระเบียบในการบริหารจัดการขยะ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มเวลา 10.00 น. แกนนำเยาวชนได้รวบรวมทีมกลุ่มเยาวชนนัดหมายกันที่ป่าชายเลน อ่าวผ๊อก บ้านวังตง โดยมีพี่เลี้ยง คุณลัดดาวรรณ ไฉนวงศ์ เป็นผู้นำเยาวชน เยาวชนได้จัดเตรียมทีมบริหารขยะชุมชน โดยมีการเสนอแลกเปลี่ยนผู้ที่มีความสมัครใจ ให้ทุกคนนำเสนอความต้องการที่จะขับเคลื่อนการจัดการขยะ โดยมีทีมดังนี้ 1.  เด็กหญิงรินระดา เป็นประธาน 2.  เด็กหญิงสุกานดา เป็นรองประธาน 3.  เด็กหญิงวรัญญา  เป็นเหรัญญิก 4.  เด็กชายพุฒิพงศ์  เป็นเลขาฯ 5.  เด็กหญิงทิพวรรณ  เป็นกรรมการ 6.  เด็กชายอัษฏายุทธ  เป็นกรรมการ 7.  เด็กชายอัตพล  เป็นกรรมการ 8.  เด็กชายนิษารัตน์  เป็นกรรมการ 9.  เด็กหญิงรังสิมา  เป็นกรรมการ 10.  เด็กหญิงพรรพษา  เป็นกรรมการ 11.  เด็กหญิงจรัญญา  เป็นกรรมการ 12. เด็กหญิงแก้วทิพย์  เป็นกรรมการ 13.  เด็กหญิงสุชาดา  เป็นกรรมการ 14.  เด็กหญิงสุกัญญา  เป็นกรรมการ 15.  เด็กหญิงกัญญาวี  เป็นกรรมการ 16.  เด็กหญิงวิภาภรณ์  เป็นกรรมการ 17. เด็กชายเอกชัย  เป็นกรรมการ 18. เด็กหญิงกิตติกา  เป็นกรรมการ 19. เด็กหญิงซีตรีฟาตีม๊ะ  เป็นกรรมการ หลังจากที่ได้ชุดทำงานแล้ว ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดกัน เรื่อง การสร้างรายได้จากขยะ โดยภายในกลุ่มคิดว่า ในชุมชนของเรา มีขยะอะไรบ้าง ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือสามารถสร้างรายได้ได้ โดยสมาชิกในกลุ่ม ได้นำเสนอแนวทางจัดหาขยะ ดังนี้ 1.  เหล็ก + อลูมิเนียม 2.  ขวดพลาสติก 3.  กระดาษ โดยมีการนัดหมายกัน  โดยส่งทุกๆ สัปดาห์ ตรงกับวันอาทิตย์ หลังจากนั้น ทางกลุ่มได้รวบรวมเงิน เป็นกองทุนในการจัดการขยะ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท เวลา 12.00 น. รับประทานอาหาร เวลา 14.00 น. เริ่มกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ โดยพี่เลี้ยง ให้กลุ่มเยาวชน รู้จักขยะ รู้จักการคัดแยกว่า อะไรคือขยะที่สามารถทำเป็นรายได้ได้ ขยะ recycle ขยะอันตราย ขยะ reduce

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ได้จัดตั้งกลุ่มเยาวชน ที่จะมาบริหารจัดการขยะในชุมชน
 2. เยาวชนได้มีความรู้ในการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 3.  เยาวชนได้มีความรู้ในการคัดแยกขยะ 4.  เยาวชนเกิดปฏิสัมพันธ์ ในกลุ่มด้วยกัน ได้กล้าแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.  ความพร้อมเพรียงของเยาวชนในการนัดหมาย / สร้างกฎกติกา มารยาท 2.  สถานที่ทำกิจกรรมไม่มีที่นั่ง / เปลี่ยนสถานที่ในการทำกิจกรรมครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

อยากให้มีการส่งเสริมเยาวชนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณสุทธิชาติ เมืองปาน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 4,800.00 500.00 0.00 0.00 7,700.00 UnLock
15 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00-16.00.น น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยabdulabdulเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556 15:31:31
Project owner
แก้ไขโดย abdul เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2556 18:43:18 น.

ชื่อกิจกรรม : “ฝากาตกันสร้างธนาคารขยะ”(ร่วมมือกันเย็บจาก)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ฝากาตกันสร้างธนาคารขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. จัดหาวัสดุใบจาก เพื่อต้องการจัดทำหลังคาโรงเรือน
 2. เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาการเย็บจาก
 3. เพื่อให้คนในชุมชนมีความสามัคคีและเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ได้ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 2. เยาวชนได้จัดเตรียมวัสดุใบจาก หวาย ไม้ไผ่
 3. เด็ก ผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-กลุ่มผลิตหลังคาจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ( หลังคาจาก) กลุ่มเยาวชน ตัดจาก กลุ่มแม่บ้านเย็บจาก จำนวน 500 ตับ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 9.00 น. ทีมเยาวชนจัดหาใบจาก ไม้ไผ่ หวาย มารวมไว้ที่บ้านคุณสมัน  ซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่ในชุมชน หลังจากนั้น ชาวบ้านซึ่งรวมทั้งเยาวชน ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ประมาณ 20 คน ได้ร่วมกันเย็บจาก ในระหว่างการเย็บจาก ชาวบ้านได้พูดคุยถึงวิธีการเย็บจาก เพราะบางคนซึ่งเป็นเยาวชนไม่เคยเย็บจาก จึงได้ให้ผู้สูงอายุซึ่งมีประสบการณ์ช่วยสอน แนะนำถึงวิธีการเย็บจาก การเหลาหวาย ความยาวของไม้ไผ่ การพับใบจาก การซอยใบจาก การเก็บรักษา การปลูกจาก ซึ่งในกระบวนการเหล่านี้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกคนรู้สึกสนุกกับกิจกรรม หลังจากนั้น ร่วมกันรับประทานอาหารเที่ยงเวลา 12.30 น. พร้อมกับอาหารว่าง ชา กาแฟ ขนม หลังจากนั้นคณะเย็บจากได้พูดคุยการก่อสร้างโรงเรือนขนาด 6x6 เมตร ซึ่งได้มอบหมายให้ทีมเยาวชนช่วยกันตัดไม้ในป่าโกงกาง และนัดหมายก่อสร้างโรงเรือนในเดือนตุลาคม จากนั้น เวลา 14.00 น. ก็ได้ดำเนินกิจกรรมเย็บจากต่อไปจนถึงเวลา 17.00 น. จึงแยกย้ายกันกลับบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ได้แผ่นจากที่สานแล้วจำนวน 500 แผ่น
 2. ได้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน
 3. เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 4. ได้ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทะฺผล 5.  ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาการเย็บจาก จากผู้สูงอายุ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.  เยาวชนเย็บจากไม่เป็น / ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้สูงอายุ 2.  ในการเย็บจาก มีผู้สูงอายุจำนวนมาก จึงทำให้เกิดความล่าช้า / แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเยาวชน 3.  หวายที่ใช้ฉีกขาดบ่อย / ใช้เชือกใยแข็งแทน พร้อมกับใช้เข็มเย็บกระสอบ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

นำภูมิปัญญาการเย็บจาก เข้าสู่สถานศึกษา เื่พื่อให้เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้อย่างจริงจัง

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณสุทธิชาติ เมืองปาน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 11,100.00 10,600.00 0.00 0.00 21,700.00 UnLock
8 พฤษภาคม 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยabdulabdulเมื่อ 23 กันยายน 2556 12:27:09
Project owner
แก้ไขโดย abdul เมื่อ 23 กันยายน 2556 12:32:16 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการครั้งที่ 3

กิจกรรมหลัก : งบสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามโครงการ ผลการดําเนินงาน โดย สจรส.มอ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งทั้งประเมินคุณค่าของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมพร้อมทั้งประเมินคุณค่าของกิจกรรม และให้โครงการนำเสนอข้อดีของการดำเนินโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 UnLock
30 มีนาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยabdulabdulเมื่อ 23 กันยายน 2556 12:16:04
Project owner
แก้ไขโดย abdul เมื่อ 23 กันยายน 2556 12:18:01 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

กิจกรรมหลัก : งบสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ส่งรายงานงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ส่งรายงาน สสส งวดที่ 1

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามความก้าวหนเาการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ส่งรายงานงวดที่ 1 ประกอบด้วย  ง1 ส1 ส2 และภาพประกอบ 10 ภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

โครงการส่งรายงานงวดที่ 1

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,088.00 0.00 0.00 0.00 1,088.00 UnLock
16 มีนาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยabdulabdulเมื่อ 23 กันยายน 2556 12:22:26
Project owner
แก้ไขโดย abdul เมื่อ 23 กันยายน 2556 12:25:03 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก : งบสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการทำรายงานงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทำรายงานงวดที่ 1

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามโครงการ ผลการดําเนินงาน โดย สจรส.มอ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมติดตามการดำเนินโครงการวันที่ 6-7 มีนาคม ที่ สจรส หาดใหญ่

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ติดตามผลการดำเนินโครงการตรวจสอบเอกสารการเงินและทำรายงานงวดที่ 1 แต่ยังคงไม่สมบูรณ์จึงต้องนำกลับมาส่งใหม่อีกครั้ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,088.00 0.00 0.00 0.00 1,088.00 UnLock
3 มีนาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยabdulabdulเมื่อ 8 มีนาคม 2556 22:33:11
Project owner
แก้ไขโดย abdul เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2556 18:41:33 น.

ชื่อกิจกรรม : ชุมชนรู้จักหลักการสอนของศาสนาอิสลาม เพื่อให้มาซึ่งการจัดการขยะ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อิสลามกับการจัดการขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้หลักคำสอนของศาสนาเกี่ยวกับการจัดการขยะ 2.เพื่อนำบทความ/อัลหะดิษ นำมาใช้ในการจัดการขยะ เพื่อนำมาเป็นแบบอย่าง/บรรทัดฐานในการจัดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ชุมชนได้เรียนรู้อิสลามกับการจัดการขยะ 2.คนในชุมชนได้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.สร้างกระแสและการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง โดยให้หลักคำสอนทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้วิทยากรโต๊ะครูอิสลามศึกษาในประเด็น รู้อิสลามกับการจัดการขยะ
2. จัดทำคัดเลือกบทความ/อัลหะดิษ 5 ข้อความเพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกครัวเรือน 6.สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 7.ชี้แจงกิจกรรมครั้งต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 10.30 น.คนในชุมชนเข้าร่วมประชุมโดยนายมัด ไมมะหาด โต๊ะอิหมั่มประจำหมู่บ้านได้เปิดประเด็นอิสลามกับการจัดการขยะ โดยได้อธิบายถึงหน้าที่ของคนที่นับถือศาสนาอิสลามจะต้องมีการประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในความสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก หากผู้ใดไม่ประพฤติ ปฏิบัติตาม ก็จะไม่สามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ อีกทั้งมีข้อบัญญัติที่ระบุไว้ว่า ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา ซึ่งในข้อบัญญัตินี้ได้กล่าวถึงความสะอาด ซึ่งรวมไปถึงความสดอาดทางด้านร่างกาย จิตใจ เสื้อผ้า บ้านที่อยู่อาศัย ชุมชน สถานที่ ดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาจะต้องปฏิบัติถึงความสะอาดในที่นี้จะพูดถึงประเด็นอิสลามกับการจัดการขยะแสดงให้เห็นถึงความสะอาดในบ้าน ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องรู้จักถึงความสะอาดบ้านของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะ การกำจัดขยะ โดยได้อธิบายถึง เช่น เศษอาหารที่เหลือห้ามเก็บไว้ในบ้านได้อธิบายถึงสาเหตุที่ห้ามเก็บไว้ในบ้านเพราะจะทำให้เกิดแหล่งเชื้อโรค พาหะนำโรคเช่น หนู แมลงสาบ จิ้งจก อีกทั้งหากผู้ใดไม่ทำความสะอาดภาชนะที่ใส่อาหารในคืนนั้น พระเจ้าตัดริสิกี(สิ่งที่พระองค์ประทานในวันต่อไป)อีกทั้งเป็นเครื่องหมายความยากจน ฉะนั้นในบ้านของเราก้อเช่นเดียวกันหากทิ้งเพ่นพ่าน เรี้ยราด ไม่เป็นระเบียบทำให้บ้านของตนเองไม่น่ามอง ทำให้บ้านสกปรก ก็แสดงว่าบ้านหลังนี้ไม่สามารถประกอบพิธีกรรมทาวศาสนาได้ เวลา 12.10 น.ร่วมรับประทานอาหารและละมาดร่วมกัน จากนั้นเวลา 13.15 น. ผู้ร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนกันถึงเรื่องอิสลามกับการจัดการขยะ โดยปกติแล้วคนในชุมชนไม่เคยได้เรียนรู้ว่ามีข้อบัญญัติเกี่ยวกับความสะอาด ดังนั้น โต๊ะอิหมั่มได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าความสะอาดต้องเริ่มจากตัวตน คนรอบข้าง สิ่งแวดล้อม ในข้อบัญญัติได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องรักและห่วงแหนทรัพยากรที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา ฉะนั้นขยะที่เป็นพลาสติก ขยะอันตราย ซึ่งขยะเหล่านี้เป็นขยะที่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลก ทำลายสิ่งแวดล้อม อย่างเช่น ถ้าเรานำไปทิ้งในแม่น้ำลำคลองจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำ อีกทั้งการย่อยสลายของขยะเหล่านีี้ อายุของการย่อยสลายเกินกว่า 400 ปี ดังนั้นหากผู้ใดฝ่าฝืนก็เท่ากับผู้นั้นขัดต่อข้อบัญญัติศาสนา และได้อธิบายต่ออีกว่าในชุมชนก็เช่นกัน การทำให้ชุมชนไม่มีขยะ การจัดการขยะ การมีสำนึกอย่างที่ถูกต้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นบรรทัดฐานของบรรดาผู้ศรัทธาที่จะทำให้ชุมชนน่าอยู่ มีความสะอาด ลองคิดดูถ้าหากชุมชนมีการจัดการความสะอาดก็เท่ากับบุคคลนั้น ชุมชนนั้นได้ประพฤติ ปฏิบัติข้อบัญญัติของศาสนา ทำให้ชุมชนเกิดความรู้ รัก สามัคคี คนนอกชุมชนจะได้ดูเป็นแบบอย่าง พระเจ้าก้อประทานริสิกีให้กับชุมชนนั้นๆ มีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งยืนนาน จากนั้นเวลา 15.00 น. โต๊ะอิหมั่มได้ขอดูอาขอพรและปิดประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับข้อบัญญัติศาสนา/อัลหะดิษ
1.ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา
2.บ้านใดสกปรกเท่ากับบ้านหลังนั้นไม่สามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ 3.มนุษย์ทุกคนจะต้องห่วงแหนทรัพยากรที่พระเจ้าสร้างมา 4.บ้านใดปรกสกบ้านนั้นย่อมไม่มีริสิกี 5.ผู้ใดไม่ทำความสะอาดภาชนะที่ใส่อาหารในคืนนั้น พระเจ้าตัดริสิกี(สิ่งที่พระองค์ประทานในวันต่อไป)อีกทั้งเป็นเครื่องหมายความยากจน 6.ชุมชนเห็นว่าควรนำอัลหะดิษเหล่านี้มาประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเพื่อรู้ และถือปฏิบัติในชีวิตประจำวันพร้อมกันโดยพร้อมเพียง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.สถานที่คับแคบ คนในชุมชนเวลาช่วงบ่ายง่วงนอนเพราะเป็นงานวิชาการ /เปลี่ยนสถานที่ หาวิทยากรที่มีมุขตลก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.อยากให้ สสส.นำข้อบัญญัติเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

1.ให้ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนและรายงานผล

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณสุทธิชาติ เมืองปาน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 13,500.00 3,000.00 0.00 200.00 16,700.00 UnLock
26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา - น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยabdulabdulเมื่อ 17 มีนาคม 2556 14:10:31
Project owner
แก้ไขโดย abdul เมื่อ 30 มีนาคม 2556 10:34:59 น.

ชื่อกิจกรรม : ถอนเงินเพื่อทำกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : งบสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 UnLock
19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยabdulabdulเมื่อ 8 มีนาคม 2556 21:33:27
Project owner
แก้ไขโดย abdul เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2556 18:41:14 น.

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยน ข้อมูลร่าง กฎระเบียบจัดทีมทำงานขยะในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ฟากาตกันจาหราขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อคนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการคัดแยกขยะ การลดขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่หรือทำลาย 2.ตั้งกฎระเบียบกติกาโดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.วิทยากรได้ให้ความรู้ในการจัดการขยะ แผนการจัดการขยะในชุมชน โดยใช่กฎและระเบียบ ข้อมูลในการตัดสินใจโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.คณะทำงานวางแผน/แบ่งบทบาทหน้าที่ 2. ประสานผู้ ทรงคุณวุฒิ มาทำความเข้าใจ/ให้ความรู้ในการ จัดการขยะในชุมชน ตั้งแต่การ ลดขยะ การตัดแยกขยะ และการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือทำลาย 3. นำข้อมูลขยะในชุมชนมาเสนอต่อชุมชน  เพื่อให้ชุมชนร่วมวาง แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ร่วมกันร่างกฎกติกา ระเบียบในชุมชนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและประชามติของชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 10.30 น. จัดเตรียมสถานที่ประชุม โต๊ะ เก้าอี้ อาหาร เอกสาร เวลา 10.55 น. เปิดประชุมโดยผู้ใหญ่บ้าน นายสาเบ็ญ พันหาบ โดยมีวาระชี้แจงกิจกรรมของวันนี้หลังจากนั้น นายอับดลลอห์ หมัดศิริ ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ในกิจกรรมครั้งนี้และได้นำข้อมูลปริมาณขยะในชุมชนมาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้คนในชุมชนได้รับรู้ รับทราบ ปริมาณขยะ การจัดการขยะในชุมชน ประเภทขยะในชุมชนหลังจากที่นำเสนอแล้วจึงให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยน โดยมีเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นายประพันธ์  สันบาหมิน ได้มาแลกเปลี่ยน โดยมีข้อเสนอแนะ อธิบายถึงการจัดการขยะในแบบของสาธารณสุขและได้นำเสนอว่า "ให้ชุมชนลดขยะถุงพลาสติก โดยการใช้ถุงผ้าแทน" หลังจากนั้นคนในชุมชนโดยคุณ รัตนา หมาดหมิน ได้เสนอให้มีป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวร 2 ข้างทางถนน โดยที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ หลังจากนั้นทุกคนก็ได้เสนอกฎกติกาได้ข้อสรุปดังนี้ 1.ห้ามทิ้งขยะในบริเวณสาธารณะ ผู้ใดฝ่าฝืนโดนปรับ 1,000 บาท 2.ให้ทิ้งขยะที่ทางชุมชนได้จัดเตรียมไว้
3.ในการทิ้งขยะแต่ละครั้งจะต้องคัดแยกทุกครั้ง
4.ห้ามทิ้งขยะมีพิษ ลงแม่น้ำลำคลองและที่สาธารณะ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย 5.ให้จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน 6.ให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ ซึ่งในการออกฎระเบียบในครั้งนี้มีนิติกรของอบต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชนร่วมลงนามกฎระเบียบในครั้งนี้ด้วย หลังจากนั้นเวลา 12.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.30 น. ได้เชิญวิทยากรคุณกูดะนัย ราเหม ร่วมกับคุณดาโหด  ตาแขวง ได้อธิบายโครงการจัดการขยะตั้งแต่การลดขยะ การคัดแยกขยะ การกลับมาใช้ใหม่หรือทำลาย พร้อมกลับให้คนชุมชนร่วมกันวางแผนการจัดการขยะในชุมชน เวลา 15.00 น. สิ้นสุดการแลกเปลี่ยนความรู้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้องค์ความรู้จากวิทยากรในการจัดการขยะ จึงทำให้คนในชุมชนมีแผนการจัดการขยะ ดังนี้ 1.จัดให้มีกระสอบคัดแยกขยะ ครัวเรือนละ 3 ใบ 2.เรียนรู้การทำแก๊สชีวิภาพ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ
3.ให้คนในชุมชนลดการใช้ถุงพลาสติกโดยใช้ถุงผ้าแทน 4.คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะ 5.สร้างกระแสในการจัดการขยะโดยการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง 6.ใช้หลักคำสอนทางศาสนามาใช้ 7.สร้างโรงเรือนให้เป็นธนาคารขยะของหมู่บ้าน 8.จัดทำองค์ความรู้เรื่อง การจัดการขยะ การคัดเลือกขยะ โทษของขยะ ปัญหาของขยะ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ในที่ประชุมยังไม่กล้าเสนอปัญหา/พยายามตั้งคำถามเพื่อแลกเปลี่ยน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.อยากให้ สสส.เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเนื่องจากแผนและกิจกรรมนี้นำไปสู่การต่อยอดงบประมาณครั้งต่อไป

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.อยากให้ สสส.เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเนื่องจากแผนและกิจกรรมนี้นำไปสู่การต่อยอดงบประมาณครั้งต่อไป

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

อยากให้พี่เลี้ยงลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 10,200.00 0.00 0.00 500.00 13,100.00 UnLock
14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยabdulabdulเมื่อ 30 มีนาคม 2556 10:31:12
Project owner
แก้ไขโดย abdul เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2556 18:41:08 น.

ชื่อกิจกรรม : ร่วมกันจัดหาบ้านที่มีการจัดการขยะเพื่อได้มาซึ่งต้นแบบการจัดการขยะ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : โครงการบ้าน ฝา กาตกันแกหราขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ 2.เพื่อสร้างครัวเรือนต้นแบบไปสู่การเป็นตัวอย่างให้กับครัวเรือนอื่นๆ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ได้ครัวเรือนต้นแบบนำไปเป็นตัวอย่างให้กับครัวเรือนอื่นๆ 2.มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนจนได้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบ้านต้นแบบ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.คัดเลือกครอบครัวต้นแบบในการจัดการขยะ ดีเด่น ในชุมชน จำนวน  20 ครัวเรือน 2.มอบประกาศนียบัตรแก่ครัวเรือนต้นแบบพร้อมประกาศเกียรติคุณให้ชุมชนรับทราบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.โดยนายอับดลลอห์ หมัดศิริ เปิดวาระการประชุมพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดหาบ้าน ครัวเรือนต้นแบบ โดยในที่ประชุมร่วมกันเสนอชื่อบ้านที่พอจะเป็นต้นแบบ ได้มาประมาณ 30 ครัวเรือน โดยใช้หลักเกณฑ์จากคณะทำงานของอสม. แต่เป้าประสงค์ของกิจกรรมต้องการ 20 ครัวเรือน จึงได้นำเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันคัดเลือกกันในช่วงบ่าย แต่ในช่วงเช้าก่อนรับประทานอาหารเที่ยงให้ที่ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละครัวเรือนโดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 1.เน้นความสะอาด 2.ความร่มรื่น 3.สภาพแวดล้อม 4.เจ้าของบ้าน 5.การจัดการขยะ เมื่อได้เกณฑ์ลักษณะที่ประชุม็รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกับพูดคุยลักษณะบ้านแต่ละหลักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละครัวเรือนของความเหมาะสม ที่จะมาเป็นครัวเรือนต้นแบบ 2.เวลา 13.30 น.ที่ประชุมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ 20 ครัวเรือนพร้อมกับจัดทำประกาศนียบัตรและติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนและนอกชุมชนให้รับทราบ เวลา 15.00 น.เลิกประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.ได้ครัวเรือนต้นแบบ 20 ครัวเรือน 2.ได้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ
3.คนในชุมชนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงบ้านแต่ละหลังถึงการจัดการบ้านของตนเอง บ้านของคนอื่น ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันถึงวิธีการจัดการบ้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประชุมได้กล่าวถึง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.เรื่องจัดทำประกาศนียบัตร/แก้ปัญหาโดยให้เลื่อนมอบประกาศนียบัตร ป้ายประชาสัมพันธ์ในช่วงกิจกรรมเปิดศูนย์ตากาฟุลขยะ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

อยากให้ทีมสสส.เป็นผู้มอบหรือรับรองใบประกาศนียบัตร

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

อยากให้พี่เลี้ยงลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรม

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

1.แนะนำให้ปฏิบัติกิจกรรมไปตามแผนและรายงานผล

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 2,500.00 0.00 0.00 5,500.00 UnLock
16 มกราคม 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยabdulabdulเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556 23:13:12
Project owner
แก้ไขโดย Peeraya Jindamanee เมื่อ 9 เมษายน 2556 14:41:40 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการครั้งที่ 1

กิจกรรมหลัก : งบสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานผลกิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ได้รายงานกิจกรรมต่างๆกับพี่เลี้ยง สจรส.มอ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามโครงการ ผลการดําเนินงาน โดย สจรส.มอ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.รายงานนผลดำเนินงานที่ผ่านมา

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้รับเเนะนำจากพี่เลี้ยงเเละได้สอบถาม ชี้เเจ้งผลการดำเนินกิจรรมโครงการ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

--

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ได้กำชับให้ดำเนินกิจกรรมตามเเผน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณสุทธิชาติ เมืองปาน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 420.00 UnLock
15 มกราคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยabdulabdulเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556 22:32:20
Project owner
แก้ไขโดย abdul เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2556 18:39:18 น.

ชื่อกิจกรรม : .จัดทำฐานข้อมูลชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดทำฐานข้อมูลชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้คนชุมชนให้มีฐานข้อมูลปริมาณขยะ
2.เพื่อลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะ 3.เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปริมาณขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานลงจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่งในแบบสอบถามประกอบไปด้วย ชื่อ ที่อยู่ ประเภทขยะ การจัดการขยะ จำนวนปริมาณขยะ ซึ่งในแบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามปริมาณขยะแต่ละครัวเรือนภายในเดือนที่ผ่านมา หลังจากนั้นคณะทำงานได้รวบรวมข้อมูลโดยมีข้อมูล ในจำนวนครัวเรือน 160 ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.คณะทำงาน วางแผนแบ่งหน้าที่ลงจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนเพื่อให้ได้มาข้อมูลด้านชุมชน  ปริมาณขยะ 2.ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือน 3.นำข้อมูลมาวิเคราะห์ 4.พร้อมสรุปรายงานปริมาณขยะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เวลา 10.30 น. คณะทำงาน 25 คน วางแผนแบ่งหน้าที่ลงจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนเพื่อให้ได้มาข้อมูลด้านชุมชน  ปริมาณขยะ โดยแบ่งคณะทำงานเป็น 5 กลุ่มๆละ 5 คน โดยกลุ่มที่ 1 จัดเก็บข้อมูลบริเวณชุมชนหลังโรงเรียน กลุ่มที่ 2 จัดเก็บข้อมูลชุมชนหน้าวัด กลุ่มที่ 3 จัดเก็บข้อมูลชุมชนถนนใหญ่ กลุ่มที่ 4 จัดเก็บข้อมูลชุมชนมัสยิด กลุ่มที่ 5 จัดเก็บข้อมูลชุมชนกลางหมู่บ้าน หลังจากนั้นให้ทุกคนนำข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปรายงานในเวลา 13.00 น.พร้อมกับรับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นรวบรวมข้อมูล แบ่งประเภทขยะ ปริมาณ การจัดเก็บ การทำลาย ในครัวเรือนของแต่ละครัวเรือน เวลา 15.00 น. เลิกปฏิบัติกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.ทีมลงพื้นที่เเบ่งโซ้นสอบถามข้อมูลทุกครัวเรือนโดยใช้เเบบสอบถาม
2.ประชุมรวมรวบข้อมูลพร้อมวิเคราะห์ปริมาณขยะ ดังนี้ โดยมีประเภทขยะ ดังนี้ 1.ขยะพลาสติก 160 ครัวเรือนมีปริมาณเฉลี่ย 450 กก.ต่อเดือน การจัดการ เผาและคัดแยกจําหน่าย 2.ขยะอันตรายมี 90 กก.ต่อเดือน การจัดการคือทําลาย 3.เศษอาหาร 320 กก.ต่อเดือน การจัดการ ให้สัตว์เลี้ยง ฟังกลบทําปุ๋ย แก็สชีวภาพ 4.ขยะแก้ว มีปริมาณ 800 กก.ต่อเดือน การจัดการ แยกจําหน่าย ลงถัง 6.ขยะการเกษตรมีปริมาณ 1600 กก. การจัดการ เผา จําหน่าย ทําปุ๋ย แก็สชีวภาพ
3.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเภทขยะ การจัดการขยะ ปัญหาขยะในครัวเรือน และทราบปริมาณขยะจากกิจกรรมนี้ทำให้เกิดการนำเสนอให้ชุมชนมีการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม บางครัวเรือนเสนอให้มีเตาเผาขยะในชุมชน ให้มีกฎกติกา ให้มีธนาคารขยะ การรีไซเคิลขยะ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ช่วงเช้าคนในชุมชนประกอบกรีดยาง  เเก้ปัญหาโดยเลื่อนไปช่วงบ่าย

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.อยากให้องค์ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะในเชิงลึก โดยอาจใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบัน นักศึกษา เข้ามาสนับสนุนให้ความรู้ในการจัดเก็บข้อมูลเพราะการจัดเก็บข้อมูลที่มีผลประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการแก้ปัญหาขยะของชุมชน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.อยากให้พี่เลี้ยงประสานงานอย่างต่อเนื่อง

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

อยากให้พี่เลี้ยงลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,750.00 1,650.00 0.00 2,500.00 7,900.00 UnLock
29 ธันวาคม 2555 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยabdulabdulเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2555 21:01:02
Project owner
แก้ไขโดย abdul เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2556 18:38:52 น.

ชื่อกิจกรรม : เวทีชี้แจงจัดทำโครงการชุมชนน่าอยู่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งคณะทำงานมอบหมายบทบาทหน้าทีแก่คระกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ชี้แจงรายละเอียด ความเป็นมา วัตถุประสงค์โครงการ และขอความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ใด้จัดตั้งคณะทำงานมอบหมายบทบาทหน้าที่ขยะชุมชนดังนี้ นายดาโหด ปานแขวง ประธาน นางกาญจณา พยัควัลย์ รองฯ นาย อับดลลอห์ หมัดศิริ เลขาฯ น.ส.ปัตทมวรรณ อิฐฤทธิ์ เลขาฯ นางร่อฉ๊ะ  คลังคล่อง  นางอรุณี  เกาะกลาง  นางฮาบูย๊ะ  ทิ้งทอง  นางพูนสุข  แลต๋อง  นางรอห๊ะ  หมาดหมิน นางร่วมบน  มานะกล้า  นายสมจิตร  เวชสิทธิ์  กรรมการ
2.จัดเตรียมเอกสาร 3.จัดเตรียมสถานที่ 4.ชี้แจงรายละเอียด ความเป็นมา วัตถุประสงค์โครงการ และขอความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันของชุมชน5.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 90 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.จัดตั้งคณะทำงานมอบหมายบทบาทหน้าที่  แก่คณะกรรมการ 2.จัดเตรียมเอกสาร 3.จัดเตรียมสถานที่ 4.ชี้แจงรายละเอียด ความเป็นมา วัตถุประสงค์โครงการ และขอความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันของชุมชน5.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เตรียมห้องประชุมเวลา 9.30น.กวาดขยะ จัดโต๊ะ  เก้าอี้ ติดกระดาษชาร์ต หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมเริ่มทยอยเข้ามาที่ประชุมเวลา10.30น.พร้อมกับแม่ครัวในชุมชนจัดเตรียมอาหารหลัก+ว่าง2.เวลา10.45น.เริ่มชวนคุยประเด็นขยะ ซักถามในระหว่างรอคนให้ครบและแจกเอกสารรายละเอียดโครงการ3.เวลา 11.15น.เปิดประชุมโดยผ.ญ.สาเบ็ญ พันหาบ โดยเปิดประเด็นเรื่องขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมขยะในชุมชนหลังจากนั้นนาย อับดลลอห์ หมัดศิริ ตัวเเทนคณะทํางาน ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการตามเอกสารที่ทางสสส.ได้ส่งมา ใด้ใช้เวลาชี้แจงประมาณ 45 นาที หลังจากนั้นให้ที่ประชุม แลกเปลี่ยน ซักถาม พร้อมรับประทานอาหารไปด้วย หลังจากนั้นเวลา 13.30น.นายดาโหด ปานแขวงได้นําเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการขยะชุมชนโดยใช้วิธีเสนอรายชื่อ จากนั้นเวลา14.45น.ใด้เชิญนายสุทธิชาติ เมืองปาน พี่เลี้ยงสสส.ใด้มาพบปะ อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมถึงที่มา วัตถุประสงค์ พร้อมแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นเวลา15.40น.สรุปกิจกรรมพร้อมชี้แจงกิจกรรมต่อไป จากนั้นปิดประชุมเวลา16.00น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.จัดตั้งคณะทำงาน เตรียมเอกสาร เตรียมสถานที่ มีผู้เข้าร่วมประชุม 2.เกิดการแลกเปลี่ยนและได้มีองค์ความรู้ในการจัดการขยะ เช่น ชุมชนเสนอให้มีการจัดการขยะแบบบูรณาการร่วมกับนอกชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านวังเจริญราชดร์ 3.ได้จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเพื่อประกอบอาหารในกิจกรรมโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ผู้เข้าร่วมประชุมมาไม่ตรงเวลา/ขอความร่วมมือให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมให้ตรงเวลา 2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาไม่ครบตามที่กำหนด/ประชาสัมพันธ์ อธิบายให้ครัวเรือนได้เข้าใจถึงความสำคัญของกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.ช่วงนำเสนอโครงการอยากให้ทีมพี่เลี้ยง สสส. เข้าร่วมรับฟังกันหลายๆคนเพื่อสร้างกระแสให้กับคนในชุมชน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.ช่วงนำเสนอโครงการอยากให้ทีมพี่เลี้ยง สสส. เข้าร่วมรับฟังกันหลายๆคนเพื่อสร้างกระแสให้กับคนในชุมชน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

คุณสุทธิชาติ  เมืองปาน ได้เสนอว่า อยากให้คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม สนับสนุน กิจกรรมโครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณสุทธิชาติ เมืองปาน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,600.00 500.00 0.00 0.00 4,100.00 UnLock
19 ธันวาคม 2555 เวลา 11:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยabdulabdulเมื่อ 30 มีนาคม 2556 10:28:05
Project owner
แก้ไขโดย abdul เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2556 18:38:17 น.

ชื่อกิจกรรม : ไปธนาคารเพื่อเบิกเงินทํากิจกรรม

กิจกรรมหลัก : งบสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 UnLock

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 7075
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง