รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 55-01909
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 1 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 196,100.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดาโหด ปานเเขวง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านวังตง ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • abdulabdul (Owner)  
  • wannawanna (Trainer)  
  • suttichartsuttichart (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
3 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (196,100.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมาย 1 ปี
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ

1.1 ชุมชนมีระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะ 1.2 ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 1.3 มีมาตรการทางสังคมด้านการจัดการขยะร่วมกัน

เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้มีทักษะ ลดปริมาณขยะ และการจัดการขยะในชุมชน

2.1 มีแผนในการจัดการขยะ 2.2 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการจัดการขยะ 2.3 ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 80

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 พ.ย. 55 ประชุมปฐมนิเทศน์โครงการ 0 0.00 1,088.00
10 ธ.ค. 55 .จัดทำฐานข้อมูลชุมชน 0 0.00 7,900.00
19 ธ.ค. 55 ไปธนาคารเพื่อเบิกเงินทํากิจกรรม 0 0.00 300.00
29 ธ.ค. 55 เวทีชี้แจงจัดทำโครงการชุมชนน่าอยู่ 0 0.00 4,100.00
16 ม.ค. 56 ติดตามโครงการครั้งที่ 1 0 0.00 420.00
19 ม.ค. 56 แลกเปลี่ยน ข้อมูลร่าง กฎระเบียบจัดทีมทำงานขยะในชุมชน 0 0.00 13,100.00
14 ก.พ. 56 ร่วมกันจัดหาบ้านที่มีการจัดการขยะเพื่อได้มาซึ่งต้นแบบการจัดการขยะ 0 0.00 5,500.00
26 ก.พ. 56 ถอนเงินเพื่อทำกิจกรรม 0 0.00 300.00
3 มี.ค. 56 ชุมชนรู้จักหลักการสอนของศาสนาอิสลาม เพื่อให้มาซึ่งการจัดการขยะ 0 0.00 16,700.00
16 มี.ค. 56 ติดตามโครงการครั้งที่ 2 0 0.00 1,088.00
30 มี.ค. 56 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 0 0.00 1,088.00
8 พ.ค. 56 ติดตามโครงการครั้งที่ 3 0 0.00 0.00
3 ก.ค. 56 เบิกเงินในบัญชีและซื้อวัสดุ 0 0.00 34,900.00
14 - 16 ก.ค. 56 “ฝากาตกันสร้างธนาคารขยะ”(ร่วมมือกันเย็บจาก) 0 0.00 21,700.00
15 ก.ค. 56 . “ฝากาตกันสร้างธนาคารขยะ”(เตรียมวัสดุ) 0 0.00 0.00
17 ก.ย. 56 จัดตั้งกองทุนขยะ 0 0.00 7,700.00
20 ก.ย. 56 จัดตั้งจุดประชาสัมพันธ์ 0 0.00 25,000.00
23 ก.ย. 56 คืนเงินค่าเปิดบัญชีธนาคาร 0 0.00 500.00
27 ก.ย. 56 รณรงค์การจัดการขยะในชุมชน 200 37,000.00 12,000.00
28 - 29 ก.ย. 56 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ 0 0.00 2,200.00
30 ก.ย. 56 ทำรายงานสรุปปิดโครงการ 0 0.00 2,420.00
22 - 26 ต.ค. 56 ร่วมกันสร้างโรงเรือนคัดแยกขยะ 0 0.00 14,000.00
27 ต.ค. 56 สรุปผลการดำเนินงาน 30 13,500.00 14,108.00
31 ต.ค. 56 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 0 0.00 1,088.00
รวม 230 50,500.00 24 188,800.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. จัดทำฐานข้อมูลชุมชน
  2. สร้างกระแสกิจกรรมโครงการ รณรงค์การจัดการขยะในชุมชนและพัฒนาหมู่บ้าน(BIG CLERNNING DAY)
  3. สร้างกฎระเบียบบการจัดการขยะในชุมชน
  4. ใช้องค์ความรู้ในการจัดการขยะในครัวเรือนตนเองชุมชน
  5. ค้นหาบ้านเรือนต้นแบบการจัดการขยะ
  6. การใช้วิถีมุสลิม กับการจัดการขยะ
  7. การจัดตั้งกองทุนขยะ “ตากาฝุลขยะ.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย suttichart suttichart เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 09:42 น.