by suttichart @3 พ.ย. 55 09.42 ( IP : 113...157 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-1040
รหัสโครงการ 55-01909
ชื่อโครงการ โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดาโหด ปานเเขวง
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 1 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 196,100.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ 80 ของครัวเรือน  (จำนวน  110  ครัวเรือน)  ในบ้านวังตง หมุ่ที่ 4 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

พื้นที่ดำเนินการ บ้านวังตง ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
จังหวัด สตูล
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Trainer)
 • suttichartsuttichart(Trainer)
 • abdulabdul(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ
 2. เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้มีทักษะ ลดปริมาณขยะเเละการจัดการขยะในชุมชน
กิจกรรมหลัก
 1. จัดทำฐานข้อมูลชุมชน
 2. สร้างกระแสกิจกรรมโครงการ รณรงค์การจัดการขยะในชุมชนและพัฒนาหมู่บ้าน(BIG CLERNNING DAY)
 3. สร้างกฎระเบียบบการจัดการขยะในชุมชน
 4. ใช้องค์ความรู้ในการจัดการขยะในครัวเรือนตนเองชุมชน
 5. ค้นหาบ้านเรือนต้นแบบการจัดการขยะ
 6. การใช้วิถีมุสลิม กับการจัดการขยะ
 7. การจัดตั้งกองทุนขยะ “ตากาฝุลขยะ.
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
3 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (196,100.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ
ตัวชี้วัด

1.1 ชุมชนมีระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะ 1.2 ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 1.3 มีมาตรการทางสังคมด้านการจัดการขยะร่วมกัน

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
1 จัดตั้งคณะทำงานมอบหมายบทบาทหน้าทีแก่คระกรรมการ 4,100.00 0 1 0.00
2 จัดทำฐานข้อมูลชุมชน 7,900.00 0 1 0.00
3 สร้างกระแสกิจกรรมโครงการ 37,000.00 0 1 37,000.00
4 ฟากาตกันจาหราขยะ 13,100.00 0 1 0.00
5 ฝากาตกัน แกหรา ขยะในครัวเรือน 32,600.00 0 2 0.00
6 โครงการบ้าน ฝา กาตกันแกหราขยะ 5,500.00 0 1 0.00
7 อิสลามกับการจัดการขยะ 16,500.00 0 1 0.00
8 ฝากาตกันสร้างธนาคารขยะ 26,100.00 0 2 0.00
9 จัดตั้งกองกองทุนขยะ ตากาฝุลขยะ 7,700.00 0 1 0.00
10 กิจกรรมติดตั้งจุดประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน 20,000.00 0 1 0.00
11 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 12,600.00 0 1 13,500.00
12 งบสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สสส 13,000.00 0 11 0.00
196,100.00 0 24 50,500.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (196,100.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (50,500.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้มีทักษะ ลดปริมาณขยะ และการจัดการขยะในชุมชน
ตัวชี้วัด

2.1 มีแผนในการจัดการขยะ 2.2 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการจัดการขยะ 2.3 ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 80

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย suttichart suttichart เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 09:42 น.