รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 55-00-1040
รหัสโครงการ 55-01909
ชื่อโครงการ โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดาโหด ปานเเขวง
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 1 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 196,100.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ 80 ของครัวเรือน  (จำนวน  110  ครัวเรือน)  ในบ้านวังตง หมุ่ที่ 4 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

พื้นที่ดำเนินการ บ้านวังตง ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
จังหวัด สตูล
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • abdulabdul (Owner)  
 • wannawanna (Trainer)  
 • suttichartsuttichart (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ
 2. เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้มีทักษะ ลดปริมาณขยะเเละการจัดการขยะในชุมชน
กิจกรรมหลัก
 1. จัดทำฐานข้อมูลชุมชน
 2. สร้างกระแสกิจกรรมโครงการ รณรงค์การจัดการขยะในชุมชนและพัฒนาหมู่บ้าน(BIG CLERNNING DAY)
 3. สร้างกฎระเบียบบการจัดการขยะในชุมชน
 4. ใช้องค์ความรู้ในการจัดการขยะในครัวเรือนตนเองชุมชน
 5. ค้นหาบ้านเรือนต้นแบบการจัดการขยะ
 6. การใช้วิถีมุสลิม กับการจัดการขยะ
 7. การจัดตั้งกองทุนขยะ “ตากาฝุลขยะ.
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
3 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (196,100.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ

1.1 ชุมชนมีระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะ 1.2 ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 1.3 มีมาตรการทางสังคมด้านการจัดการขยะร่วมกัน

เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้มีทักษะ ลดปริมาณขยะ และการจัดการขยะในชุมชน

2.1 มีแผนในการจัดการขยะ 2.2 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการจัดการขยะ 2.3 ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 80

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 จัดตั้งคณะทำงานมอบหมายบทบาทหน้าทีแก่คระกรรมการ 4,100.00 0 1 - 1 4,100.00
29 ธ.ค. 55 เวทีชี้แจงจัดทำโครงการชุมชนน่าอยู่ 0 - -
2 จัดทำฐานข้อมูลชุมชน 7,900.00 0 1 - 1 7,900.00
10 ธ.ค. 55 .จัดทำฐานข้อมูลชุมชน 0 - -
3 สร้างกระแสกิจกรรมโครงการ 37,000.00 0 1 37,000.00 1 12,000.00
27 ก.ย. 56 รณรงค์การจัดการขยะในชุมชน 200 - -
4 ฟากาตกันจาหราขยะ 13,100.00 0 1 - 1 13,100.00
19 ม.ค. 56 แลกเปลี่ยน ข้อมูลร่าง กฎระเบียบจัดทีมทำงานขยะในชุมชน 0 - -
5 ฝากาตกัน แกหรา ขยะในครัวเรือน 32,600.00 0 2 - 2 34,900.00
3 ก.ค. 56 เบิกเงินในบัญชีและซื้อวัสดุ 0 - -
15 ก.ค. 56 . “ฝากาตกันสร้างธนาคารขยะ”(เตรียมวัสดุ) 0 - -
6 โครงการบ้าน ฝา กาตกันแกหราขยะ 5,500.00 0 1 - 1 5,500.00
14 ก.พ. 56 ร่วมกันจัดหาบ้านที่มีการจัดการขยะเพื่อได้มาซึ่งต้นแบบการจัดการขยะ 0 - -
7 อิสลามกับการจัดการขยะ 16,500.00 0 1 - 1 16,700.00
3 มี.ค. 56 ชุมชนรู้จักหลักการสอนของศาสนาอิสลาม เพื่อให้มาซึ่งการจัดการขยะ 0 - -
8 ฝากาตกันสร้างธนาคารขยะ 26,100.00 0 2 - 2 35,700.00
14-16 ก.ค. 56 “ฝากาตกันสร้างธนาคารขยะ”(ร่วมมือกันเย็บจาก) 0 - -
22-26 ต.ค. 56 ร่วมกันสร้างโรงเรือนคัดแยกขยะ 0 - -
9 จัดตั้งกองกองทุนขยะ ตากาฝุลขยะ 7,700.00 0 1 - 1 7,700.00
17 ก.ย. 56 จัดตั้งกองทุนขยะ 0 - -
10 กิจกรรมติดตั้งจุดประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน 20,000.00 0 1 - 1 25,000.00
20 ก.ย. 56 จัดตั้งจุดประชาสัมพันธ์ 0 - -
11 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 12,600.00 0 1 13,500.00 1 14,108.00
27 ต.ค. 56 สรุปผลการดำเนินงาน 30 - -
12 งบสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สสส 13,000.00 0 11 - 11 12,092.00
3-4 พ.ย. 55 ประชุมปฐมนิเทศน์โครงการ 0 - -
19 ธ.ค. 55 ไปธนาคารเพื่อเบิกเงินทํากิจกรรม 0 - -
16 ม.ค. 56 ติดตามโครงการครั้งที่ 1 0 - -
26 ก.พ. 56 ถอนเงินเพื่อทำกิจกรรม 0 - -
16 มี.ค. 56 ติดตามโครงการครั้งที่ 2 0 - -
30 มี.ค. 56 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 0 - -
8 พ.ค. 56 ติดตามโครงการครั้งที่ 3 0 - -
23 ก.ย. 56 คืนเงินค่าเปิดบัญชีธนาคาร 0 - -
28-29 ก.ย. 56 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ 0 - -
30 ก.ย. 56 ทำรายงานสรุปปิดโครงการ 0 - -
31 ต.ค. 56 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 0 - -
รวม 196,100.00 0 24 50,500.00 24 188,800.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (196,100.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (50,500.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย suttichart suttichart เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 09:42 น.