รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 55-01803
ชื่อโครงการ/กิจกรรม บ้านสวนเทศน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ด้วยสองมือเรา
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2555 - 15 พฤศจิกายน 2556
งบประมาณ 209,150.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายลัทพล ชอบงาม
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านสวนเทศ หมู่ที่ 5 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • สวนเทศสวนเทศ (Owner)  
  • narumon Satunnarumon Satun (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (209,150.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
เพื่อจัดตั้งสภาชุมชนระดับหมู่บ้านและสร้างความเข้มแข็งในการแก้ปัญหาขยะของชุมชน

1.1 เกิดสภาชุมชนระดับหมู่บ้านและมีกิจกรรมที่เกิดจากสภาชุมชน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 พ.ย. 55 ประชุมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยน 0 0.00 1,700.00
11 พ.ย. 55 ประชุมวางแผนงาน 0 0.00 6,500.00
11 ธ.ค. 55 ประชุมตัวแทนแต่ละกลุ่มของชุมชน 0 0.00 9,250.00
15 ธ.ค. 55 ตัวแทนสภาชุมชประชุมร่ามกับสภาเยาวชน 0 0.00 6,500.00
24 ธ.ค. 55 กิจกรรมลดการสร้างขยะ 0 0.00 -
29 ธ.ค. 55 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 1/4 0 0.00 7,500.00
2 ม.ค. 56 จัดตั้งกองทุนขยะและกำหดกติกากองทุน 0 0.00 6,500.00
4 ม.ค. 56 กิจกรรมธนาคารขยะ 0 0.00 9,200.00
11 ม.ค. 56 สภาฯทำแผนพัฒนาจัดการขยะ 0 0.00 8,500.00
19 ม.ค. 56 ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ 0 0.00 10,000.00
20 ม.ค. 56 ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ 0 0.00 7,000.00
23 ม.ค. 56 ทำฐานข้อมูลขยะ 1/3 0 0.00 3,800.00
4 ก.พ. 56 กิจกรรมธนาคารขยะ 0 0.00 1,100.00
11 ก.พ. 56 ประชุมสภาชุมชน 1/8 0 0.00 1,550.00
18 ก.พ. 56 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 2/4 0 0.00 7,500.00
4 มี.ค. 56 กิจกรรมธนาคารขยะ 0 0.00 1,100.00
6 มี.ค. 56 รายงานความก้าวหน้าโครงการ งวดที่ 1 0 0.00 1,000.00
11 มี.ค. 56 ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 2/8 0 0.00 1,550.00
18 มี.ค. 56 กิจกรรมนำขยะกลับมาใช้ใหม่ รุ่นที่ 1 50 11,700.00 11,700.00
19 มี.ค. 56 กิจกรรมนำขยะนำกลับไปใช้ใหม่ รุ่นที่ 2 0 0.00 7,500.00
20 มี.ค. 56 กิจกรรมนำขยะกลับมาใช้ใหม่ รุ่นที่ 3 0 0.00 7,500.00
4 เม.ย. 56 กิจกรรมธนาคารขยะ 0 0.00 1,100.00
11 เม.ย. 56 ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 3/8 0 0.00 1,565.00
22 เม.ย. 56 ทำฐานข้อมูลขยะ 2/3 0 0.00 2,300.00
4 พ.ค. 56 กิจกรรม ธนาคารขยะ 0 0.00 1,100.00
6 - 7 พ.ค. 56 พี่เลี้ยงโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการได้มีโอกาศเรียนรู้ ทำความเข้าใจกระบวนกการบริหารจัดการโครงการฯ 0 0.00 1,790.00
11 พ.ค. 56 ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/8 0 0.00 1,550.00
18 พ.ค. 56 เสวนาลดการเผาขยะ 0 0.00 6,000.00
27 พ.ค. 56 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 3/4 0 0.00 7,500.00
4 มิ.ย. 56 กิจกรรมธนาคารขยะ 0 0.00 1,100.00
11 มิ.ย. 56 ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/8 0 0.00 1,550.00
4 ก.ค. 56 กิจกรรมธนาคารขยะ 0 0.00 1,100.00
11 ก.ค. 56 ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 6/8 0 0.00 1,550.00
15 ก.ค. 56 ตรวจสอบติดตามการทำกิจกรรมของโครงการ 0 0.00 1,000.00
20 ก.ค. 56 ทำฐานข้อมูลขยะ 3/3 15 5,800.00 5,800.00
4 ส.ค. 56 กิจกรรมธนาคารขยะ 0 0.00 1,100.00
11 ส.ค. 56 ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 7/8 0 0.00 1,550.00
26 ส.ค. 56 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 4/4 60 7,500.00 7,500.00
11 ก.ย. 56 ประชุมสภาฯ ครั้งที่8/8 0 0.00 1,550.00
15 ก.ย. 56 กิจกรรมเรื่องเล่าที่เกิดจากกองขยะ 100 19,100.00 19,100.00
20 ก.ย. 56 ถอดบทเรียนโครงการ 0 0.00 9,600.00
28 - 29 ก.ย. 56 ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ 0 0.00 7,600.00
30 ก.ย. 56 ตรวจรายงานปิดโครางการ 0 0.00 500.00
รวม 225 44,100.00 42 200,455.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.การประชุมวางแผนงาน จัดประชุมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงโครงการ และรับสมัครแกนนำ

2.ประชุมตัวแทนแต่ละกลุ่มของชุมชน  เพื่อจัดตั้งสภาชุมชนกำหนดแนวทางการทำงานและทำระเบียบของสภาฯ

3.สภาฯทำแผนการพัฒนาการจัดการขยะ

4.ประชุมสภาฯชุมชนทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน ดดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการขยะ

5ประชาสัมพันธ์การทำงานของสภาฯ

6.ตัวแทนสภาชุมชนประชุมร่วมกับสภาเยาวชน เพื่อชี้แจงโดรงการและสร้างความสัมพันธ์อันดี

7.ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ
8.ประชุมทำความเข้าใจขอความร่วมมือจากร้านค้าแจกคูปองแก่ผู้ที่มาซื้อของโดยไม่ใส่ถุงพลาสติก   -รณรงค์ให้แม่บ้านลดการสร้างขยะ   -ให้แม่บ้านและร้านชำถอดบทเรียน

9.กิจกรรมธนาคารขยะ   -ประสานงานพ่อค้ามารับซื้อเดือนละ1ครั้ง   -อาสาชุมชนเป็นแกนนำในการรับซื้อ คัดแยกและขาย

10.ทำฐานข้อมูลขยะ   -อาสาชุมชนจัดเก็บข้อมูลขยะตามบ้านเรือนเป็นเวลา 7วัน โดยเก็บ3ครั้ง ทุก3เดือน   -นำข้อมูลที่ได้มารวบรวมและวิเคราะห์ขยะ

11.กิจกรรมนำขยะกลับมาใช้ใหม่ โดยการฝึกอบรมให้แก่ตัวแทนแต่ละครัวเรือน
12.จัดตั้งกองทุนขยะและกำหนดกติกากองทุน
13.เสวนาลดการเผาขยะ 14.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยเก็บขยะในที่สาธารณะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย narumon Satun narumon Satun เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 09:50 น.