บ้านสวนเทศน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ด้วยสองมือเรา

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by narumon Satun @3 พ.ย. 55 09.50 ( IP : 180...172 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-0006
รหัสโครงการ 55-01803
ชื่อโครงการ บ้านสวนเทศน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ด้วยสองมือเรา
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายลัทพล ชอบงาม
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2555 - 15 พฤศจิกายน 2556
งบประมาณโครงการ 209,150.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

-เด็กและเยาวชน กลุ่มทั่วไป  30  คน -เด็กและเยาวชน กล่มเสี่ยง  25  คน -สภาชุมชน                      45  คน -คณะกรรมการหมู่บ้าน        17  คน

พื้นที่ดำเนินการ บ้านสวนเทศ หมู่ที่ 5 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
จังหวัด สตูล
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • narumon Satunnarumon Satun(Trainer)
  • สวนเทศสวนเทศ(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
  1. เพื่อจัดตั้งสภาชุมชนระดับหมู่บ้านและสร้างความเข้มแข็งในการแก้ปัญหาขยะของชุมชน
กิจกรรมหลัก

1.การประชุมวางแผนงาน จัดประชุมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงโครงการ และรับสมัครแกนนำ

2.ประชุมตัวแทนแต่ละกลุ่มของชุมชน  เพื่อจัดตั้งสภาชุมชนกำหนดแนวทางการทำงานและทำระเบียบของสภาฯ

3.สภาฯทำแผนการพัฒนาการจัดการขยะ

4.ประชุมสภาฯชุมชนทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน ดดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการขยะ

5ประชาสัมพันธ์การทำงานของสภาฯ

6.ตัวแทนสภาชุมชนประชุมร่วมกับสภาเยาวชน เพื่อชี้แจงโดรงการและสร้างความสัมพันธ์อันดี

7.ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ
8.ประชุมทำความเข้าใจขอความร่วมมือจากร้านค้าแจกคูปองแก่ผู้ที่มาซื้อของโดยไม่ใส่ถุงพลาสติก   -รณรงค์ให้แม่บ้านลดการสร้างขยะ   -ให้แม่บ้านและร้านชำถอดบทเรียน

9.กิจกรรมธนาคารขยะ   -ประสานงานพ่อค้ามารับซื้อเดือนละ1ครั้ง   -อาสาชุมชนเป็นแกนนำในการรับซื้อ คัดแยกและขาย

10.ทำฐานข้อมูลขยะ   -อาสาชุมชนจัดเก็บข้อมูลขยะตามบ้านเรือนเป็นเวลา 7วัน โดยเก็บ3ครั้ง ทุก3เดือน   -นำข้อมูลที่ได้มารวบรวมและวิเคราะห์ขยะ

11.กิจกรรมนำขยะกลับมาใช้ใหม่ โดยการฝึกอบรมให้แก่ตัวแทนแต่ละครัวเรือน
12.จัดตั้งกองทุนขยะและกำหนดกติกากองทุน
13.เสวนาลดการเผาขยะ 14.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยเก็บขยะในที่สาธารณะ

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (209,150.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
เพื่อจัดตั้งสภาชุมชนระดับหมู่บ้านและสร้างความเข้มแข็งในการแก้ปัญหาขยะของชุมชน
ตัวชี้วัด

1.1 เกิดสภาชุมชนระดับหมู่บ้านและมีกิจกรรมที่เกิดจากสภาชุมชน

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
1 ประชุมวางแผน 7,700.00 0 1 0.00
2 ประชุมตัวแทนแต่ละกลุ่มของชุมชน 7,650.00 0 1 0.00
3 สภาทำแผนพัฒนาการจัดการขยะ 8,500.00 0 1 0.00
4 ประชุมสภาชุมชน 12,400.00 0 8 0.00
5 ตัวแทนสภาชุมชนประชุมร่วมกับสภาเยาวชน 6,500.00 0 1 0.00
6 ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ 17,000.00 0 2 0.00
7 ธนาคารขยะ 16,900.00 0 8 0.00
8 จัดทำฐานข้อมูลขยะ 10,500.00 0 3 5,800.00
9 นำขยะกลับมาใช้ใหม่ 23,100.00 0 3 11,700.00
10 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 36,000.00 0 4 7,500.00
11 เรื่องเล่าความสุขที่เกิดจากกองขยะ 19,100.00 0 1 19,100.00
12 ถอดบทเรียนโครงการ 9,600.00 0 1 0.00
13 ลดการสร้างขยะ 14,700.00 0 1 0.00
14 จัดตั้งกองทุนขยะ 6,500.00 0 1 0.00
15 สสส สนับสนุนเพิ่มเติม 13,000.00 0 6 0.00
209,150.00 0 42 44,100.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (209,150.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (44,100.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย narumon Satun narumon Satun เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 09:50 น.