รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 55-00-0006
รหัสโครงการ 55-01803
ชื่อโครงการ บ้านสวนเทศน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ด้วยสองมือเรา
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายลัทพล ชอบงาม
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2555 - 15 พฤศจิกายน 2556
งบประมาณโครงการ 209,150.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

-เด็กและเยาวชน กลุ่มทั่วไป  30  คน -เด็กและเยาวชน กล่มเสี่ยง  25  คน -สภาชุมชน                      45  คน -คณะกรรมการหมู่บ้าน        17  คน

พื้นที่ดำเนินการ บ้านสวนเทศ หมู่ที่ 5 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
จังหวัด สตูล
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • สวนเทศสวนเทศ (Owner)  
  • narumon Satunnarumon Satun (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
  1. เพื่อจัดตั้งสภาชุมชนระดับหมู่บ้านและสร้างความเข้มแข็งในการแก้ปัญหาขยะของชุมชน
กิจกรรมหลัก

1.การประชุมวางแผนงาน จัดประชุมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงโครงการ และรับสมัครแกนนำ

2.ประชุมตัวแทนแต่ละกลุ่มของชุมชน  เพื่อจัดตั้งสภาชุมชนกำหนดแนวทางการทำงานและทำระเบียบของสภาฯ

3.สภาฯทำแผนการพัฒนาการจัดการขยะ

4.ประชุมสภาฯชุมชนทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน ดดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการขยะ

5ประชาสัมพันธ์การทำงานของสภาฯ

6.ตัวแทนสภาชุมชนประชุมร่วมกับสภาเยาวชน เพื่อชี้แจงโดรงการและสร้างความสัมพันธ์อันดี

7.ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ
8.ประชุมทำความเข้าใจขอความร่วมมือจากร้านค้าแจกคูปองแก่ผู้ที่มาซื้อของโดยไม่ใส่ถุงพลาสติก   -รณรงค์ให้แม่บ้านลดการสร้างขยะ   -ให้แม่บ้านและร้านชำถอดบทเรียน

9.กิจกรรมธนาคารขยะ   -ประสานงานพ่อค้ามารับซื้อเดือนละ1ครั้ง   -อาสาชุมชนเป็นแกนนำในการรับซื้อ คัดแยกและขาย

10.ทำฐานข้อมูลขยะ   -อาสาชุมชนจัดเก็บข้อมูลขยะตามบ้านเรือนเป็นเวลา 7วัน โดยเก็บ3ครั้ง ทุก3เดือน   -นำข้อมูลที่ได้มารวบรวมและวิเคราะห์ขยะ

11.กิจกรรมนำขยะกลับมาใช้ใหม่ โดยการฝึกอบรมให้แก่ตัวแทนแต่ละครัวเรือน
12.จัดตั้งกองทุนขยะและกำหนดกติกากองทุน
13.เสวนาลดการเผาขยะ 14.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยเก็บขยะในที่สาธารณะ

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (209,150.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อจัดตั้งสภาชุมชนระดับหมู่บ้านและสร้างความเข้มแข็งในการแก้ปัญหาขยะของชุมชน

1.1 เกิดสภาชุมชนระดับหมู่บ้านและมีกิจกรรมที่เกิดจากสภาชุมชน

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมวางแผน 7,700.00 0 1 - 1 6,500.00
11 พ.ย. 55 ประชุมวางแผนงาน 0 - -
2 ประชุมตัวแทนแต่ละกลุ่มของชุมชน 7,650.00 0 1 - 1 9,250.00
11 ธ.ค. 55 ประชุมตัวแทนแต่ละกลุ่มของชุมชน 0 - -
3 สภาทำแผนพัฒนาการจัดการขยะ 8,500.00 0 1 - 1 8,500.00
11 ม.ค. 56 สภาฯทำแผนพัฒนาจัดการขยะ 0 - -
4 ประชุมสภาชุมชน 12,400.00 0 8 - 8 12,415.00
11 ก.พ. 56 ประชุมสภาชุมชน 1/8 0 - -
11 มี.ค. 56 ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 2/8 0 - -
11 เม.ย. 56 ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 3/8 0 - -
11 พ.ค. 56 ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/8 0 - -
11 มิ.ย. 56 ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/8 0 - -
11 ก.ค. 56 ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 6/8 0 - -
11 ส.ค. 56 ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 7/8 0 - -
11 ก.ย. 56 ประชุมสภาฯ ครั้งที่8/8 0 - -
5 ตัวแทนสภาชุมชนประชุมร่วมกับสภาเยาวชน 6,500.00 0 1 - 1 6,500.00
15 ธ.ค. 55 ตัวแทนสภาชุมชประชุมร่ามกับสภาเยาวชน 0 - -
6 ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ 17,000.00 0 2 - 2 17,000.00
19 ม.ค. 56 ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ 0 - -
20 ม.ค. 56 ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ 0 - -
7 ธนาคารขยะ 16,900.00 0 8 - 8 16,900.00
4 ม.ค. 56 กิจกรรมธนาคารขยะ 0 - -
4 ก.พ. 56 กิจกรรมธนาคารขยะ 0 - -
4 มี.ค. 56 กิจกรรมธนาคารขยะ 0 - -
4 เม.ย. 56 กิจกรรมธนาคารขยะ 0 - -
4 พ.ค. 56 กิจกรรม ธนาคารขยะ 0 - -
4 มิ.ย. 56 กิจกรรมธนาคารขยะ 0 - -
4 ก.ค. 56 กิจกรรมธนาคารขยะ 0 - -
4 ส.ค. 56 กิจกรรมธนาคารขยะ 0 - -
8 จัดทำฐานข้อมูลขยะ 10,500.00 0 3 5,800.00 3 11,900.00
23 ม.ค. 56 ทำฐานข้อมูลขยะ 1/3 0 - -
22 เม.ย. 56 ทำฐานข้อมูลขยะ 2/3 0 - -
20 ก.ค. 56 ทำฐานข้อมูลขยะ 3/3 15 - -
9 นำขยะกลับมาใช้ใหม่ 23,100.00 0 3 11,700.00 3 26,700.00
18 มี.ค. 56 กิจกรรมนำขยะกลับมาใช้ใหม่ รุ่นที่ 1 50 - -
19 มี.ค. 56 กิจกรรมนำขยะนำกลับไปใช้ใหม่ รุ่นที่ 2 0 - -
20 มี.ค. 56 กิจกรรมนำขยะกลับมาใช้ใหม่ รุ่นที่ 3 0 - -
10 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 36,000.00 0 4 7,500.00 4 30,000.00
29 ธ.ค. 55 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 1/4 0 - -
18 ก.พ. 56 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 2/4 0 - -
27 พ.ค. 56 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 3/4 0 - -
26 ส.ค. 56 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 4/4 60 - -
11 เรื่องเล่าความสุขที่เกิดจากกองขยะ 19,100.00 0 1 19,100.00 1 19,100.00
15 ก.ย. 56 กิจกรรมเรื่องเล่าที่เกิดจากกองขยะ 100 - -
12 ถอดบทเรียนโครงการ 9,600.00 0 1 - 1 9,600.00
20 ก.ย. 56 ถอดบทเรียนโครงการ 0 - -
13 ลดการสร้างขยะ 14,700.00 0 1 - 1 6,000.00
18 พ.ค. 56 เสวนาลดการเผาขยะ 0 - -
14 จัดตั้งกองทุนขยะ 6,500.00 0 1 - 1 6,500.00
2 ม.ค. 56 จัดตั้งกองทุนขยะและกำหดกติกากองทุน 0 - -
15 สสส สนับสนุนเพิ่มเติม 13,000.00 0 6 - 6 13,590.00
3-4 พ.ย. 55 ประชุมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยน 0 - -
6 มี.ค. 56 รายงานความก้าวหน้าโครงการ งวดที่ 1 0 - -
6-7 พ.ค. 56 พี่เลี้ยงโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการได้มีโอกาศเรียนรู้ ทำความเข้าใจกระบวนกการบริหารจัดการโครงการฯ 0 - -
15 ก.ค. 56 ตรวจสอบติดตามการทำกิจกรรมของโครงการ 0 - -
28-29 ก.ย. 56 ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ 0 - -
30 ก.ย. 56 ตรวจรายงานปิดโครางการ 0 - -

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

24 ธ.ค. 2555 กิจกรรมลดการสร้างขยะ 0 0.00
รวม 209,150.00 0 43 44,100.00 42 200,455.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (209,150.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (44,100.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย narumon Satun narumon Satun เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 09:50 น.