บ้านสวนเทศน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ด้วยสองมือเรา

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by narumon Satun @3 พ.ย. 55 09.50 ( IP : 180...172 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-0006
รหัสโครงการ 55-01803
ชื่อโครงการ บ้านสวนเทศน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ด้วยสองมือเรา
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายลัทพล ชอบงาม
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2555 - 15 พฤศจิกายน 2556
งบประมาณโครงการ 209,150.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

-เด็กและเยาวชน กลุ่มทั่วไป  30  คน -เด็กและเยาวชน กล่มเสี่ยง  25  คน -สภาชุมชน                      45  คน -คณะกรรมการหมู่บ้าน        17  คน

พื้นที่ดำเนินการ บ้านสวนเทศ หมู่ที่ 5 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
จังหวัด สตูล
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • narumon Satunnarumon Satun(Trainer)
 • สวนเทศสวนเทศ(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อจัดตั้งสภาชุมชนระดับหมู่บ้านและสร้างความเข้มแข็งในการแก้ปัญหาขยะของชุมชน
กิจกรรมหลัก

1.การประชุมวางแผนงาน จัดประชุมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงโครงการ และรับสมัครแกนนำ

2.ประชุมตัวแทนแต่ละกลุ่มของชุมชน  เพื่อจัดตั้งสภาชุมชนกำหนดแนวทางการทำงานและทำระเบียบของสภาฯ

3.สภาฯทำแผนการพัฒนาการจัดการขยะ

4.ประชุมสภาฯชุมชนทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน ดดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการขยะ

5ประชาสัมพันธ์การทำงานของสภาฯ

6.ตัวแทนสภาชุมชนประชุมร่วมกับสภาเยาวชน เพื่อชี้แจงโดรงการและสร้างความสัมพันธ์อันดี

7.ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ
8.ประชุมทำความเข้าใจขอความร่วมมือจากร้านค้าแจกคูปองแก่ผู้ที่มาซื้อของโดยไม่ใส่ถุงพลาสติก   -รณรงค์ให้แม่บ้านลดการสร้างขยะ   -ให้แม่บ้านและร้านชำถอดบทเรียน

9.กิจกรรมธนาคารขยะ   -ประสานงานพ่อค้ามารับซื้อเดือนละ1ครั้ง   -อาสาชุมชนเป็นแกนนำในการรับซื้อ คัดแยกและขาย

10.ทำฐานข้อมูลขยะ   -อาสาชุมชนจัดเก็บข้อมูลขยะตามบ้านเรือนเป็นเวลา 7วัน โดยเก็บ3ครั้ง ทุก3เดือน   -นำข้อมูลที่ได้มารวบรวมและวิเคราะห์ขยะ

11.กิจกรรมนำขยะกลับมาใช้ใหม่ โดยการฝึกอบรมให้แก่ตัวแทนแต่ละครัวเรือน
12.จัดตั้งกองทุนขยะและกำหนดกติกากองทุน
13.เสวนาลดการเผาขยะ 14.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยเก็บขยะในที่สาธารณะ

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (209,150.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
เพื่อจัดตั้งสภาชุมชนระดับหมู่บ้านและสร้างความเข้มแข็งในการแก้ปัญหาขยะของชุมชน
ตัวชี้วัด

1.1 เกิดสภาชุมชนระดับหมู่บ้านและมีกิจกรรมที่เกิดจากสภาชุมชน

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
1 ประชุมวางแผน 7,700.00 0 1 0.00
2 ประชุมตัวแทนแต่ละกลุ่มของชุมชน 7,650.00 0 1 0.00
3 สภาทำแผนพัฒนาการจัดการขยะ 8,500.00 0 1 0.00
4 ประชุมสภาชุมชน 12,400.00 0 8 0.00
5 ตัวแทนสภาชุมชนประชุมร่วมกับสภาเยาวชน 6,500.00 0 1 0.00
6 ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ 17,000.00 0 2 0.00
7 ธนาคารขยะ 16,900.00 0 8 0.00
8 จัดทำฐานข้อมูลขยะ 10,500.00 0 3 5,800.00
9 นำขยะกลับมาใช้ใหม่ 23,100.00 0 3 11,700.00
10 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 36,000.00 0 4 7,500.00
11 เรื่องเล่าความสุขที่เกิดจากกองขยะ 19,100.00 0 1 19,100.00
12 ถอดบทเรียนโครงการ 9,600.00 0 1 0.00
13 ลดการสร้างขยะ 14,700.00 0 1 0.00
14 จัดตั้งกองทุนขยะ 6,500.00 0 1 0.00
15 สสส สนับสนุนเพิ่มเติม 13,000.00 0 6 0.00
209,150.00 0 42 44,100.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (209,150.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (44,100.00 บาท)

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
30 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยnarumon Satunnarumon Satunเมื่อ 23 กันยายน 2556 11:42:32
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย Peeraya Jindamanee เมื่อ 24 กันยายน 2556 15:55:34 น.

ชื่อกิจกรรม : ตรวจรายงานปิดโครางการ

กิจกรรมหลัก : สสส สนับสนุนเพิ่มเติม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ตรวจเอกสารปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สามารถปิดโครงการได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการนำเอกสารมาพบจนท.สจรส.เพื่อปิดโคดรงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตรวจเอกสารการเงิน ส.2 ส.3 ส.4

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เอกสาร/หลักฐานสามารถปิดโครางการได้สมบูรณ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
28 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยสวนเทศสวนเทศเมื่อ 22 กันยายน 2556 23:17:13
Project owner
แก้ไขโดย Peeraya Jindamanee เมื่อ 23 กันยายน 2556 14:44:33 น.

ชื่อกิจกรรม : ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้

กิจกรรมหลัก : สสส สนับสนุนเพิ่มเติม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดนิทรรศการผลงานและร่วมแลกเปลี่ยนกับโครงการพื้นที่อื่น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แกนนำโครงการ 2 คนไปร่วมแสดงนิทรรศการผลงานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แกนนำโครงการ 2 คนทำไวนิลกิจกรรมโครงการไปแสดงในงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการพื้นที่ีอื่นๆ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้แสดงผลงาน ชมผลงานของพื้นที่อื่นๆ ในประเด็นโครงการที่แตกต่างกันออกไป เพื่อนำสิ่งที่ดีๆมาปรับใช้กับพื้นที่ตนเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 7,600.00 UnLock
20 กันยายน 2556 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยสวนเทศสวนเทศเมื่อ 21 กันยายน 2556 17:03:40
Project owner
แก้ไขโดย สวนเทศ เมื่อ 22 กันยายน 2556 22:37:42 น.

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนโครงการ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ตัวแทนสภาชุมชน 10 คน/อาสาชุมชนและแม่บ้าน 40 คน ร่วมเสวนาถอดบทเรียนโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนสภาชุมชน 10 คน/อาสาชุมชนและแม่บ้าน 40 คน ร่วมเสวนาถอดบทเรียนโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อาสาชุมชน ตัวแทนสภาชุมชน ผู้นำชุมชนร่วมทำแบบสอบถามมาประเมินและถอดบทเรียนสรุปผลโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

อาสาชุมชน ตัวแทนสภาชุมชน ผู้นำชุมชนร่วมทำแบบสอบถามมาประเมินและถอดบทเรียนสรุปผลโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

บทเรียนชุมชน

 • มีการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้น 1 กลุ่ม มีสมาชิกทั้งหมด  55  ครัวเรือน ลงหุ้นเพื่อนำเงินรับซื้อขยะครัวเรือนละ 100  บาท
 • รวมมีเงินจัดตั้งธนาคารขยะ5,500 บ.
 • มีการรับซื้อขยะรวม  8  ครั้ง
 • มีเงินหมุนเวียน 18,327    บาท
 • มีเงินเข้ากองทุนขยะ1,833 บาท มีการอบรมทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ และครัวเรือนรวม 120 ครัวนำองค์ความรู้ไปทำต่อครัวเรือนละ 50 ลิตร รวม 6,000 ลิตร
 • จากการเก็บข้อมูลขยะจากครัวเรือนรวมทุกประเภทเมื่อเริ่มโครงการเฉลี่ยครัวเรือนละ 15 กก. เมื่อสิ้นสุดโครงการเฉลี่ยครัวเรือนละ 9 กก.
 • เงินกองทุนขยะ(10% จากกำไร)มีมติให้ใช้ในกิจกรรม กองทุนสวัสดิการชุมชนช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ช่วยคนยากไร้ ยังไม่ได้นำเงินไปใช้จริงเนื่องจากยังเป็นจำนวนน้อยอยู่
 • สภาพแวดล้อมในหมู่บ้านสะอาดขึ้น
 • ชาวบ้านได้ความรู้เพิ่มเรื่องขยะอันตรายว่ามีอะไรบ้าง ต้องกำจัดอย่างไร
 • แกนนำธนาคารขยะเกิดทักษะการจัดการขยะ การบริหารจัดการธนาคารขยะ
 • ส่งบ้านเข้าประกวดโครงการบ้านน่าอยู่ของ อบต.แป-ระ ได้ 2 รางวัลคือ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 3
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-  การนำข้อมูลมาเสนอแก่ที่ประชุม ทำให้เกิดความรู้สึกว่างานที่ทำมามีคุณค่า ควรนำประสบการณ์นี้ไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆของสภาฯต่อไป -  การถอดบทเรียนอาจชวนผู้ใหญ่ที่สำคัญๆ มาร่วมด้วยเพื่อรับรู้กิจกรรมที่หมู่บ้านทำ -  ขอบคุณที่หมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์โครงการ สสส.ให้หมู่บ้านอื่น อำเภออื่นได้รับทราบและขอทุนปี 56 จำนวน ถึง 6พื้นที่

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นฤมล อุโหยบ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 2,500.00 6,000.00 600.00 0.00 0.00 9,600.00 UnLock
20 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยnarumon Satunnarumon Satunเมื่อ 21 กันยายน 2556 21:44:05
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย narumon Satun เมื่อ 22 กันยายน 2556 10:44:27 น.

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนโครงการ

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อหาข้อดีโอกาสพัฒนาโครงการต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้สรุปข้อมูลกิจกรรมตามโครงการ และประสบการณ์ความคิดเห็นของชาวบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเวทีเสวนาชาวบ้าน พูดคุยประสบการณ์การทำโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชาวบ้านรวม 50 คนมาร่วมกันเสวนาถอดบทเรียนโครงการโดยพี่เลี้ยงช่วยนำกระบวนการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

บทเรียนชุมชน

 • มีการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้น 1 กลุ่ม มีสมาชิกทั้งหมด  55  ครัวเรือน ลงหุ้นเพื่อนำเงินรับซื้อขยะครัวเรือนละ 100  บาท
 • รวมมีเงินจัดตั้งธนาคารขยะ5,500 บ.
 • มีการรับซื้อขยะรวม  7  ครั้ง
 • มีเงินหมุนเวียน 18,327    บาท
 • มีเงินเข้ากองทุนขยะ1,833 บาท มีการอบรมทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ และครัวเรือนรวม 120 ครัวนำองค์ความรู้ไปทำต่อครัวเรือนละ 50 ลิตร รวม 6,000 ลิตร
 • จากการเก็บข้อมูลขยะจากครัวเรือนรวมทุกประเภทเมื่อเริ่มโครงการเฉลี่ยครัวเรือนละ 15 กก. เมื่อสิ้นสุดโครงการเฉลี่ยครัวเรือนละ 9 กก.
 • เงินกองทุนขยะ(10% จากกำไร)มีมติให้ใช้ในกิจกรรม กองทุนสวัสดิการชุมชนช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ช่วยคนยากไร้ ยังไม่ได้นำเงินไปใช้จริงเนื่องจากยังเป็นจำนวนน้อยอยู่
 • สภาพแวดล้อมในหมู่บ้านสะอาดขึ้น
 • ชาวบ้านได้ความรู้เพิ่มเรื่องขยะอันตรายว่ามีอะไรบ้าง ต้องกำจัดอย่างไร
 • แกนนำธนาคารขยะเกิดทักษะการจัดการขยะ การบริหารจัดการธนาคารขยะ
 • ส่งบ้านเข้าประกวดโครงการบ้านน่าอยู่ของ อบต.แป-ระ ได้ 2 รางวัลคือ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 3
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

15 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยสวนเทศสวนเทศเมื่อ 21 กันยายน 2556 17:39:03
Project owner
แก้ไขโดย narumon Satun เมื่อ 6 ตุลาคม 2556 22:34:33 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเรื่องเล่าที่เกิดจากกองขยะ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เรื่องเล่าความสุขที่เกิดจากกองขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดกิจกรรมเรื่องเล่ากี่เกิดจากกองขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยวชน อาสาชุมชนหรือคณะทำงานกองทุนขยะ แกนนำชุมชนและชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมเรื่องเล่าที่เกิดจากกองขยะ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมเรื่องเล่าความสุขที่เกิดจากกองขยะโดยสภาเด็กและเยาชนภาคเช้าเชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านและแกนนำชุมชนมาร่วมกิจกรรม ภาคบ่ายเชิญผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นำศาสนามาร่วมกิจกรรมภาคกลางคืนเชิญผู้นำท้องทีผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาแกนนำชุมชนมาร่วมกิจกรรมนันทนาการสายใยรักชุมชน ผลลัพธ์  ภาพกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตัวแทนสภาชุมชนตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน25 คน ชาวบ้านผู้นำท้องถิ่นร่วมเข้ารับฟังแสดงความคิดเห็นกันหลากหลาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เวลา 09.00 น.อาสาชุมชนหรือคณะทำงานธนาคารขยะพร้อมกันที่วัดสวนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม กระทั่งเวลา 15.00 น. แกนนำชุมชน/ชาวบ้านรวมทั้งเด็กและเยาวชนทยอยกันมาร่วมกิจกรรม นายกฤษ มากมี ทำหน้าที่ พิธกร ได้ให้คณะทำงานแต่ละคนเล่าถึงความประทับใจที่ที่ได้รับจากกองขยะและได้ทำงานเพื่อชุมชน นางจิรวรรณ รอเกตุ เล่าว่าที่ประทับใจมากที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องธนาคารขยะแต่เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยพุธไทยมุสลิม ทำให้ทุกคนปรบมือให้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 3,000.00 15,000.00 600.00 0.00 0.00 19,100.00 UnLock
12 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยสวนเทศสวนเทศเมื่อ 21 กันยายน 2556 16:53:22
Project owner
แก้ไขโดย Peeraya Jindamanee เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2556 20:32:30 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำฐานข้อมูลขยะ 3/3

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดทำฐานข้อมูลขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็มข้อมูลขยะในครัวเรือนของแต่ละวันเพื่อนำมาวิเคราะห์จำนวนขยะในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เพื่อเก็มข้อมูลขยะในครัวเรือนของแต่ละวันเพื่อนำมาวิเคราะห์จำนวนขยะในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อาสาชุมชนจัดเก็บข้อมูลที่มาของขยะจำนวนขยะของแต่ละวันตามบ้านเรือนในชุมชนเป็นเวลา 7 วันโดยให้อาสา 15 คน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลขยะในชุมชน โดยการนำแบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นมาไปเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละบ้านตามความ เป็นจริง โดยเก็บ 3 ครั้ง ทุก 3 เดือน - อาสาชุมชนนำข้อมูลที่ได้มารวบรวมทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลขยะ ผลลัพธ์  ข้อมูลขยะของหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

อาสาชุมชนหรือคณะทำงานกองทุนขยะ 15 คน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลขยะตามครัวเรือนในชุมชนทุกวันเป็นเวลา 7 วัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เวลา 09.00 น.อาสาชุมชนร่วมประชุมเพื่อลงพื้นที่เก็บขยะตามครัวเรือนที่ตัวเองรับผิดชอบเป็นเวลา 7 วัน วันแรกต่างก็ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพร้อมกัน พอวันต่อมาบางคนไปเก็บตอนเช้าบางคนไปเก็บตอนเย็น แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกไปตอนไหน เพื่อ นำมาวิเคราะห์ข้อมูลขยะในชุมชน จากการลงเก็บข้อมูลขยะ เฉลี่ยเป็นภาพรวมของชุมชนต่อครัวเรือน ในครั้งแรกจากการเก็บข้อมูลรวมทั้ง 7 วัน 11.7 กก. ครั้งที่ 2 ขยะรวม 7 วันของแต่ละครัวเรือน อยู่ที่ 13.85 กก.จะเห็นได้ว่าครั้งที่ 2 มีจำนวนขยะมากกว่าครั้งแรกเนื่องจากเป็นฤดูผลไม้ ส่วนในครั้งที่ 3 จำนวนขยะลดลงมากเฉลี่ยต่อครัวเรือนใน 7 วัน อยู่ที่ 8.2 กก.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 5,300.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 UnLock
11 กันยายน 2556 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยสวนเทศสวนเทศเมื่อ 11 กันยายน 2556 19:14:01
Project owner
แก้ไขโดย สวนเทศ เมื่อ 21 กันยายน 2556 14:01:51 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาฯ ครั้งที่8/8

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 8/8

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกสภาชุมชน 45 คนร่วมกับแกนนำชุมชนประชุมสภาชุมชนประจำเดือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

บทบาทของสภาฯทำหน้าที่ในการนำประเด็นหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการขยะในชุมชน ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วม “ร่วมให้ข้อมูล ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมติดตาม”
ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการสสส.
ผลลัพธ์ รายงานการประชุม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แกนนำชุมชน สมาชิกสภาชุมชนร่วมกันประชุมสภาชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เวลา 13.30 น.สมาชิกสภาชุมชนแกนนำชุมชนและชาวบ้านพร้อมกันที่ศาลาเอนกประสงค์วัดสวนเทศนายประวิทย์ เก็มเต็ง ทำหน้าที่ประธานกล่าวเปิดประชุม

  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

  1.1 เรื่อง การขี้นทะเบียนกระเษตรกร

  ประธาน  ให้พีน้องกระเษครกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ไปขึ้นทะเบียนกระเษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

  1.2 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต.

  ประธาน  เนื่องจากนายกและสมาชิก อบต.ได้หมดวาระในวันที่ 5 กันยายน ตอนนี้ อบต.กำลังเปิดรับสมัครใหม่ จนภึงวันที่ 13 กันยายน และกำหนดวันเลือกตั้ง วันที่ 19 ตุลาคมนี้

  1.3 เรื่อง ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

  ประธาน ให้พี่น้องกระเษตรกรชาวสวนยาวไปขื้นทะเบียนกระเษตรที่สำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อรับความช่วยเหลือเรื่องราคายางได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน และทางสำนังงานเกษตรอำเภอจะมาให้บริการในหมู่บ้าน วันที่ 19 กัยยายน ที่วัดสวนเทศ

ที่ประชุม รับทราบ

  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณา

  2.1 เรื่อง พิจรณาร่างกฏระเบียบชุมชน

  ประธาน ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านได้พูดคุยกันและได้ช่วยกันร่างกฏระเบียบของชุมชนขึ้นมาเพื่อให่สภาชุมชนพิจารณาว่าสมควรจะมีหรือไม่แล้วที่คณะกรรมการหมู่บ้านร่างขึ้นมานั้นใช้ได้ไหมให้ที่ประชุมช่วยพิจารณา

  นายประสิทธิ์ ฤทธิ์หนู หมู่บ้านเราน่าจะมีกฏระเบียบมานานแล้วแต่ไม่มีใครคิดจะทำตามที่ได้อ่านร่างแล้วเห็นว่าข้อที่มีการยิงปืนให้ปรับควรแก่เป็น ถ้ามีการยิงปืนในเวลากลางคืนโดยไม่มีเหตุอันควรให้มีการปรับ 500 บาท

  ประธาน มีใครเสนอะอไรเพิ่มนอกเหนือจากนี้เติมบ้างในเมื่อไม่มีใครเสนอเพ่มเติมขอมตที่ประชุมว่าสมควรจะให่มีกฏระเบียบชุมชนหรือไม่

  ที่ประชุม เห็นชอบ

  ในเมื่อที่ประชุมเห็นชอบว่าสมควรให้มีกฏระเบียบชุมชนขอมติที่ประชุมว่าใครเห็นด้วยกับร่างกฏระเบียบชุมชนที่คณะกรรมการหมู่บ้านร่างขึ้นและได้มีการแก้ไขแล้ว

  ที่ประชุม เห็นชอบ

  ในเทื่ที่ประชุมสภาชุมชนเห็นชอบร่างกฏระเบียบชุมชนจะจัดพิมพ์และทำการประกาศใช้ภายใน 1 เดือนเพราะกิจกรรมที่ผ่านสภาชุมชนถือว่าเป็นมติของชุมชนทุกคนในชุมชนต้องเคารพกฏเกรณ์ของชุมชน

  ปิดประชุม เวลา 17.10 น.

  นายอนุศิษ หลีเจ๊ะ ผู้จดบันทึกการประชุม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 1,350.00 100.00 0.00 0.00 1,550.00 UnLock
10 กันยายน 2556 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยสวนเทศสวนเทศเมื่อ 11 กันยายน 2556 08:16:27
Project owner
แก้ไขโดย สวนเทศ เมื่อ 22 กันยายน 2556 20:59:40 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมธนาคารขยะ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ธนาคารขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

กองทุนขยะเปิดรับซื้อขยะประจำเดือนจากสมาชิกกองทุนขยะและชาวบ้าน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตณะทำงานกองทุนขยะ 15 คนรับซื้อขยะประจำเดือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ประสานงานพ่อค้ามารับซื้อเดือนละ 1 ครั้ง -อาสาชุมชนเป็นแกนนำในการรับซื้อ คัดแยก และขาย ผลลัพธ์  ภาพกิจกรรม บัญชีธนาคารขยะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานกองทุนขยะ 15 คนเปิดรับซื้อขยะสมาชิกกองทุนขยะและชาวบ้านที่นำขยะมาขาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เวลา 10.00 น.คณะทำงานกองทุนขยะพร้อมกันที่วัดสวนเทศเพื่อรับซื้อขยะวันนี้เกิดฝนตกเล็กน้องแต่ยังมีคนนำขยะมาขายมากกว่าเดือนที่แล้วพอสมควรเนื่องจากเดือนที่แล้วธนาคารเลื่อนการรับซื้อ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 UnLock
4 กันยายน 2556 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยสวนเทศสวนเทศเมื่อ 19 กันยายน 2556 22:40:06
Project owner
แก้ไขโดย narumon Satun เมื่อ 6 ตุลาคม 2556 22:24:31 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 4/4

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดการขยะบริเวณที่สาธารณะ 4 ครั้ง  (วัดสวนเทศ , บานาซะบ้านสวนเทศโรงเรียนและสองข้างทางในหมู่บ้าน)โดยแยกขยะที่ขายได้ออกให้กองทุนขยะ ที่เหลือกำจัดอย่างเหมาะสม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ ร่วมกับแกนนำชุมชนและชาวบ้านในชุมชนร่วมกันเก็บขยะสองข้างทาง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดการขยะบริเวณที่สาธารณะ 4 ครั้ง  (วัดสวนเทศ , บานาซะบ้านสวนเทศโรงเรียนและสองข้างทางในหมู่บ้าน)โดยแยกขยะที่ขายได้ออกให้กองทุนขยะ ที่เหลือกำจัดอย่างเหมาะสม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตรั้งที่ 4

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

แกนนำชุมชนร่ามกับชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศร่วมกันบำเพ็นประโยชน์โดยการเก็บขยะสองข้างทางตั้งแต่โรงเรียนบ้านสวนเทศจนสุดเขตหมู่บ้านระยะทาง 3 กม.เนื่องจากเป็นถนน 4 ช่องจราจรและเป็นถนนสายหลักระหว่างจังหวัดจึงมีขยะจำนวนมากได้ประสานงานกับ อบต.แป-ระ ขอรถยนต์กระบะมาบรรทุกขยะไปทิ้งยังบ่อขยะของ อบต.ท่าเรือ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 UnLock
27 สิงหาคม 2556 เวลา 09:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยสวนเทศสวนเทศเมื่อ 11 กันยายน 2556 09:05:49
Project owner
แก้ไขโดย สวนเทศ เมื่อ 22 กันยายน 2556 21:01:36 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 3/4

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ร่วมกันบำเพ็นประโยชน์โดยการจัดการขยะในที่สาธารณะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชนร่วมกับชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศร่วมกัยบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเก็บขยะสองข้างทางในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดการขยะบริเวณที่สาธารณะ 4 ครั้ง  (วัดสวนเทศ , บานาซะบ้านสวนเทศโรงเรียนและสองข้างทางในหมู่บ้าน)โดยแยกขยะที่ขายได้ออกให้กองทุนขยะ ที่เหลือกำจัดอย่างเหมาะสม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แกนนำชุมชนร่วมกับชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศร่วมกัยบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเก็บขยะสองข้างทางในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

นักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ  20 คน แกนนำชุมชนและชาวบ้านในชุมชน  คน ร่วมกันเก็บขยะสองข้างทาง ตั้งแต่สามแยกสวนเทศไปจนสุดแขตหมู่บ้านระยะทาง 3 กม.ครั้งนี้รู้สึกว่าขยะมีน้อยลงเนื่องจากมีการรณรงค์เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน เด็กๆสนุกกับการได้ร่วมกิจกรรมและเคนทำกิจกรรมมาแล้ว 1 ครั้ง จึงไม่ค่อยมีขยะ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 UnLock
14 สิงหาคม 2556 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยสวนเทศสวนเทศเมื่อ 14 สิงหาคม 2556 16:35:02
Project owner
แก้ไขโดย สวนเทศ เมื่อ 22 กันยายน 2556 21:03:01 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 7/8

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมสภาชุมชน 45 คนประจำเดือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

บทบาทของสภาฯทำหน้าที่ในการนำประเด็นหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการขยะในชุมชน ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วม “ร่วมให้ข้อมูล ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมติดตาม”
ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการสสส.
ผลลัพธ์ รายงานการประชุม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สมาชิกสภาชุมชน ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

วันที่ 14 สิงหาคม เวลา 13.30 น.สมาชิกสภาชุมชน พร้อมกันที่ศาลาเอนกประสงค์วัดสวยเทศ นายประวิทย์ทำหน้าที่ประธาน กล่าวเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่อง ประกวดบ้านน่าอยู่

ประธาน ทาง อบต.แป-ระ รับสมัครประกวดบ้านน่าอยู่ใครสนใจสมัครได้ที่ผู้ใหญ่บ้านภายในวันที่ 16 สิงหาคมนี้

1.3 เรื่อง กองทุนขยะ

ประธาน เนื่องจากครั้งที่ผ่านมามีการจัดงานภายในวัด กองทุนขยะเลื่อนมารับซื้อในวันที่ 13 สิงหาคม แต่ในเดือนต่อไปจะไปรับซื้อในวันที่ 10 เหมือนเดิม

1.4 เรื่อง

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณา

3.1 เรื่อง โครงการต่อยอดจาก สสส.

ประธาน เราได้ทำโครงการมาจนเกือบสิ้นสุดโครงการแล้วขอถามที่ประชุมว่าในปีต่อไปจะทำต่อ    หรือต่อยอดโครงการไหม

นายเหรน กาเส็มส๊ะ โครงการนี้รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีจากที่ไม่ค่อยได้พบปะพูดคุยกันของคนในหมู่บ้านพอโครงการนี้เข้ามาทำให้ได้ปรึกษาหารือกันและได้ทำงานร่วมกันของคนในหมู่บ้านเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน

ประธาน ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม เห็นชอบ

3.2 เรื่อง กิจการตามโครงการ

ประธาน เรื่องการทำกิจการมตามโครงการยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำวันนี้ขอความเห็นที่ประชุมว่าจะทำกันวันไหน

นางอาภา แก้วมี กิจกรรมบำเพ็ญประโชยน์ยังเหลืออีกสองครั้ง เป็นวันที่ 27 สิงหาคม กับวันที่ 9 กันยายน

ประธาน ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม เห็นชอบ

ในเมื่อที่ประชุมเห็นชอบขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้รามตัวกันที่บ้านผู้ใหณ่บ้านวันที่ 27 สิงหาคม เวลา 09.00

  ปิดประชุมเวลา 16.30.

  นายอนุศิษ หลีแจ๊ะ ผู้จดบัณทึกการประชุม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 1,350.00 100.00 0.00 0.00 1,550.00 UnLock
13 สิงหาคม 2556 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยสวนเทศสวนเทศเมื่อ 14 สิงหาคม 2556 16:23:40
Project owner
แก้ไขโดย สวนเทศ เมื่อ 23 กันยายน 2556 11:09:27 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมธนาคารขยะ

 • photo

กิจกรรมหลัก : ธนาคารขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

กองทุนขยะเปิดรับซื้อขยะจากสมาชิกกองทุนขยะและชาวบ้าน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กองทุนขยะเปิดรับซื้อขยะจากสมาชิกกองทุนขยะและชาวบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ประสานงานพ่อค้ามารับซื้อเดือนละ 1 ครั้ง -อาสาชุมชนเป็นแกนนำในการรับซื้อ คัดแยก และขาย ผลลัพธ์  ภาพกิจกรรม บัญชีธนาคารขยะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานกองทุนขยะ 15 คนรับซื้อขยะจากสมาชิงและชาวบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เวลา 10.00 นคณะทำงานกองทุนขยะพร้อมกันที่วัดสวนเทศเพื่อรับซื้อขยะจากชาวบ้านและสมาชิกกองทุน เดือนอื่นๆจะรับขยะในวันที่ 10 แต่เดือนนี้เนื่องจากวันที่ 10 ทางวัดสวนเทศได้จัดงานเทศนามหาชาติ ก็เลยเลื่อนมารับซื้อขยะวันที่ 4 สิงหาคม และวันที่ 13 สิงหาคม แทนทำให้วันนี้รับซื้อขยะได้ไม่มากนักเพราะเดืนนี้กองทุนขยะรับซื้อ 2 ครั้งในเคือนเดียว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 UnLock
4 สิงหาคม 2556 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยสวนเทศสวนเทศเมื่อ 22 กันยายน 2556 21:18:32
Project owner
แก้ไขโดย สวนเทศ เมื่อ 23 กันยายน 2556 11:07:34 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมธนาคารขยะ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ธนาคารขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ธนาคารขยะเปิดรับซื้อขยะจากสมาชิกและชาวบ้านที่นำขยะมาขาย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานกองทุนขยะ 15 คนรับซื้อขยะจากสมาชิงและชาวบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ประสานงานพ่อค้ามารับซื้อเดือนละ 1 ครั้ง -อาสาชุมชนเป็นแกนนำในการรับซื้อ คัดแยก และขาย ผลลัพธ์  ภาพกิจกรรม บัญชีธนาคารขยะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานกองทุนขยะ 15 คนรับซื้อขยะจากสมาชิงและชาวบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เวลา 10.00 นคณะทำงานกองทุนขยะพร้อมกันที่วัดสวนเทศเพื่อรับซื้อขยะจากชาวบ้านและสมาชิกกองทุน เดือนอื่นๆจะรับขยะในวันที่ 10 แต่เดือนนี้เนื่องจากวันที่ 10 ทางวัดสวนเทศได้จัดงานเทศนามหาชาติ ก็เลยเลื่อนมารับซื้อขยะวันที่ 4 สิงหาคม แทนทำให้วันนี้รับซื้อขยะได้ไม่มากนัก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 UnLock
15 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยสวนเทศสวนเทศเมื่อ 11 กันยายน 2556 08:37:35
Project owner
แก้ไขโดย สวนเทศ เมื่อ 22 กันยายน 2556 21:49:51 น.

ชื่อกิจกรรม : ทำฐานข้อมูลขยะ 2/3

 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดทำฐานข้อมูลขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็มข้อมูลขยะในครัวเรือนของแต่ละวันเพื่อนำมาวิเคราะห์จำนวนขยะในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อาสาชุมชน 15 คนลงพื้นที่เก็บข้อมูลขยะในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อาสาชุมชนจัดเก็บข้อมูลที่มาของขยะจำนวนขยะของแต่ละวันตามบ้านเรือนในชุมชนเป็นเวลา 7 วันโดยให้อาสา 15 คน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลขยะในชุมชน โดยการนำแบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นมาไปเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละบ้านตามความ เป็นจริง โดยเก็บ 3 ครั้ง ทุก 3 เดือน - อาสาชุมชนนำข้อมูลที่ได้มารวบรวมทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลขยะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

อาสาชุมชนหรือคณะทำงานกองทุนขยะ 15 คน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลขยะตามครัวเรือนในชุมชนทุกวันเป็นเวลา 7 วัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการที่อาสาชุมชนได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลขยะในชุมชนครั้งที่ 1 เกิดความสับสนบ้างเล็กน้อยทำให้ข้อมูลขยะครั้งที่แล้วไม่แน่นอนเท่าที่ควนในครั้งนี้แกนนำชุมชนและอาสาชุมชนได้ร่วมกันปรึกษาหารีอถึงความสับสนที่เกิดขึ้นแล้วนำมาปรับปรุงแก้ใขและแบ่งครังเรือนเขตรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลขยะ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องจึงยังไม่มีข้อสรุป

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 UnLock
15 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยสวนเทศสวนเทศเมื่อ 21 กันยายน 2556 21:13:26
Project owner
แก้ไขโดย สวนเทศ เมื่อ 22 กันยายน 2556 20:58:45 น.

ชื่อกิจกรรม : ตรวจสอบติดตามการทำกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมหลัก : สสส สนับสนุนเพิ่มเติม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ติดตามการดำเนินกิจกรรมของโครงการและทางการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำโครงการนำหลักฐานให้ตรวจสอบ ติดตามการลงเวป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แกนนำโครงการนำหลักฐานการดำเนินกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่สจรส.ตรวจ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผลการตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมและหลักฐานการเงินผลปรากฏว่าถูกต้องสมบูรณ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
11 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยสวนเทศสวนเทศเมื่อ 11 กรกฎาคม 2556 16:16:01
Project owner
แก้ไขโดย narumon Satun เมื่อ 21 กันยายน 2556 21:55:53 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 6/8

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกสภาชุมชน 45 คนร่วมประชุมสภาชุมชนประจำเดือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

บทบาทของสภาฯทำหน้าที่ในการนำประเด็นหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการขยะในชุมชน ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วม “ร่วมให้ข้อมูล ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมติดตาม”
ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการสสส.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สมาชิกสภาชุมชน 38 คน ร่วมประชุมสภาชุมชนประจำเดือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เวลา 13.30 น ฝนตกมาเล็กน้อย สมาชิกสภาชุมชน 38 คน พร้อมกันที่ศาลาเอนกประสงค์วัดสวนเทศ คงจะเป็นเพราะฝนตกเลยทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมน้อย

นายลัทพล ชอบงาม ทำหน้าที่ประธานกล่าวเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่อง งานเทศนามหาชาติ

ประธาน  วันที่ 10 สิงหาคม ทางวัดจะมีการจัดงานเทศนามหาชาติ

1.2 เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

ประธาน  งบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยรอบที่ 2 เข้ามาแล้วใครที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วให้ไปติดต่อได้ที่คณะทำงานโครงการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม  รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

3.1 เรื่อง ประชุมสภาชุมชนและธนาคารขยะเดือนสิงหาคม

ประธาน  วันที่ 10 สิงหาคม วัดสวนเทศจะมีการจัดงานใหญ่เทศนามหาชาติ ตรงกับที่ธนาคารขยะเปิดทำการและตรงกับประชุมสภาชุมชนพอดี

นส.กรภัทร์ มานก เสนอว่าต้องเลื่อนธนาคารขบะเป็นวันที่ 13 สิงหาคม และไปประชุมสภาชุมชนวันที่ 14 สิงหาคม แทน

ที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ

ประธาน  วันที่ 15 นี้ ไปรายงานความก้าวหน้าโครงการที่ มอ.ใครจะไปด้วย ให้บอกล่วงหน้าวันอาทิตย์ ขอจากกองทุนขยะ 2 คน สภาชุมชน 2 คน พร้อมกันที่บ้านผู้ใหญ่ เวลา 09.00 น. ประชุมสภาชุมชนครั้งต่อไปวันที่ 14 สิงหาคม เวลา 13.30 น.

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

นายอนุศิษ หลีเจ๊ะ ผู้จดบันทึกการประชุม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ฝนตกเล็กน้อย

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 1,350.00 100.00 0.00 0.00 1,550.00 UnLock
10 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยสวนเทศสวนเทศเมื่อ 10 กรกฎาคม 2556 19:23:32
Project owner
แก้ไขโดย narumon Satun เมื่อ 21 กันยายน 2556 21:56:01 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม ธนาคารขยะ

 • photo ธนาคารขยะรับซื้อขยะประจำเดือนธนาคารขยะรับซื้อขยะประจำเดือน
 • photo ธนาคารขยะรับซื้อขยะประจำเดือนธนาคารขยะรับซื้อขยะประจำเดือน
 • photo ธนาคารขยะรับซื้อขยะประจำเดือนธนาคารขยะรับซื้อขยะประจำเดือน

กิจกรรมหลัก : ธนาคารขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ธนาคารขยะรับซื้อขยะประจำเดือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อาสาชุมชน 15 คน รับซื้อขยะจากสมาชิกกองทุนขยะและชาวบ้านที่นำขยะมาขาย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ประสานงานพ่อค้ามารับซื้อเดือนละ 1 ครั้ง -อาสาชุมชนเป็นแกนนำในการรับซื้อ คัดแยก และขาย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

อาสาชุมชน 15 คนรับซื้อขยะจากสมาชิกกองทุนขยะและชาวบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เวลา 09.30 อาสาชุมชนหรือคณะทำงานกองทุนขยะ รับซื้อขยะจากสมาชิกและชาวบ้านที่นำขยะมาขาย เป็นวันแรกของการถือศิลอดของพี่น้องชาวมุสลิม เปิดรับขยะช้าไปครึ่งชั่วโมง มีคนนำขยะมาขายมากกว่าสองเดือนที่แล้ว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 UnLock
28 มิถุนายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยสวนเทศสวนเทศเมื่อ 9 กรกฎาคม 2556 15:59:56
Project owner
แก้ไขโดย สวนเทศ เมื่อ 12 กรกฎาคม 2556 13:45:05 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมนำขยะกลับมาใช้ใหม่ รุ่นที่ 3

 • photo ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 3ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 3
 • photo ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 3ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 3
 • photo ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 3ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 3

กิจกรรมหลัก : นำขยะกลับมาใช้ใหม่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 3

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ฝึกอบรมตัวแทนของแต่ละครัวเรือนๆ ละ 1 คนเข้ารับการอบรมการทำปุ๋ยหมัก รุ่นที่ 3

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ฝึกอบรม ตัวแทนของแต่ละครัวเรือนๆละ1 คนเข้ารับการอบรม และสาธิตการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาหารโดยวิทยากรที่มีความรู้เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้เองที่บ้าน โดยแจกหัวเชื้อการทำปุ๋ยหมักและกากน้ำตาลให้ครัวเรือนละ 1ชุด  โดยจัดเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน วันละ 50 คน ผลลัพธ์  ปุ๋ยหมัก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชาวบ้านในชุมชน 45 คน เข้าร่วมฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เวลา 09.00 ผู้เขารับการอบรมรุ่นที่ 3 จำนวน 45 คน พร้อมกันที่ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดสวนเทศ นายลัทพล ชอบงาม ชี้แจงความเป็นไปเป็นมาของโครงการแล้วให้นายแหรน กาเส็มส๊ะ ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านและหมอดินอาสาประจำตำบลแป-ระ เป็นวิทยากร และใด้รับการสนับสนุนสารเร่ง พด.จากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสตูลด้วย ผู้เข้ารับการอบรมสนใจมากกับการทำปุ๋ยหมักใช้เอง ก่อนการอบรมได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำแกลลอนขนาด 5 ลิตรมาใส่กากน้ำตาลที่โครงการจะสนับสนุนด้วย นายเหรน กาเส็มส๊ะ ได้อธิบายถึงคุนค่าของปุ๋ยน้ำว่ามีประโยชน์มากมาย ไม่แพ้ปุ๋ยที่ชื้อจากที่อื่นเลย และได้อธิบายขั้นตอนการหมักอย่างละเอียด โดย ให้ใช้กากน้ำตาลที่ให้ไปคนละ 5 ลิตร ผสมน้ำสะอาด 15 ลิตร ใส่ในถังขนาด 50 ลิตร จากนั้นให้ละลายสารเร่ง พด.2 1 ซองในน้ำ 1 ลิตร ทิ้งไว้ 5 นาทีแล้วนำไปผสมกับกากน้ำตาลที่ผสมน้ำแล้วและให้ไปเอาปุ๋ยน้ำที่หมักแล้วที่กลุ่มงูบองหลามาใส่ปนกันคนละ 1 ลิตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหมักจากนั้นค่อยใส่เศษอาหารที่เหลือกินหรือเศษผักผลไม้ลงไปเรื่อยๆ ใส่ได้ทุกวัน พยายามให้จมน้ำไม่งั้นจะไม่เห็นผลหลังจากใส่เศษอาหารครั้งสุดท้าย 30 วัน นำปุ๋ยไปใช้ได้เลย และได้กล่าวทิ้งท้ายว่าถ้าไม่เข้าใจขั้นตอนตรงไหนให้สอบถามได้ตลอดเวลา เพราะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมบางคนไม่มีถังที่จะหมักปุ๋ย/จะสอบถามที่ร้านรับชื้อของเก่าให้เพราะราคาไม่แพง
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 1,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 UnLock
27 มิถุนายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยสวนเทศสวนเทศเมื่อ 9 กรกฎาคม 2556 15:54:41
Project owner
แก้ไขโดย narumon Satun เมื่อ 21 กันยายน 2556 21:56:19 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมนำขยะนำกลับไปใช้ใหม่ รุ่นที่ 2

 • photo ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 2ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 2
 • photo ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 2ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 2
 • photo ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 2ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 2
 • photo ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 2ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 2

กิจกรรมหลัก : นำขยะกลับมาใช้ใหม่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ฝึกอบรมตัวแทนของแต่ละครัวเรือนๆ ละ 1 คนเข้ารับการอบรมการทำปุ๋ยหมัก รุ่นที่ 2

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ฝึกอบรม ตัวแทนของแต่ละครัวเรือนๆละ1 คนเข้ารับการอบรม และสาธิตการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาหารโดยวิทยากรที่มีความรู้เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้เองที่บ้าน โดยแจกหัวเชื้อการทำปุ๋ยหมักและกากน้ำตาลให้ครัวเรือนละ 1ชุด  โดยจัดเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน วันละ 50 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชาวบ้านในชุมชน 43 คน เข้าร่วมฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เวลา 09.00 ผู้เขารับการอบรมรุ่นที่ 2 จำนวน 43 คน พร้อมกันที่ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดสวนเทศ นายลัทพล ชอบงาม ชี้แจงความเป็นไปเป็นมาของโครงการแล้วให้นายแหรน กาเส็มส๊ะ ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านและหมอดินอาสาประจำตำบลแป-ระ เป็นวิทยากร และใด้รับการสนับสนุนสารเร่ง พด.จากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสตูลด้วย ผู้เข้ารับการอบรมสนใจมากกับการทำปุ๋ยหมักใช้เอง ก่อนการอบรมได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำแกลลอนขนาด 5 ลิตรมาใส่กากน้ำตาลที่โครงการจะสนับสนุนด้วย นายเหรน กาเส็มส๊ะ ได้อธิบายถึงคุนค่าของปุ๋ยน้ำว่ามีประโยชน์มากมาย ไม่แพ้ปุ๋ยที่ชื้อจากที่อื่นเลย และได้อธิบายขั้นตอนการหมักอย่างละเอียด และได้กล่าวทิ้งท้ายว่าถ้าไม่เข้าใจขั้นตอนตรงไหนให้สอบถามได้ตลอดเวลา เพราะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ผู้เข้าร่วมฝึกอบราบางคนไม่มีถังที่จะหมักปุ๋ย/แนะนำให้ไปหาชื้อที่ร้านรับชื้อของเก่าเพราะราคาไม่แพง
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 1,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 UnLock
26 มิถุนายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยสวนเทศสวนเทศเมื่อ 26 มิถุนายน 2556 18:35:00
Project owner
แก้ไขโดย narumon Satun เมื่อ 6 ตุลาคม 2556 22:20:05 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมนำขยะกลับมาใช้ใหม่ รุ่นที่ 1

 • photo ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 1ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 1
 • photo ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 1ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 1
 • photo ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 1ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 1
 • photo ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 1ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 1

กิจกรรมหลัก : นำขยะกลับมาใช้ใหม่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาอาหาร รุ่นที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ฝึกอบรมตัวแทนของแต่ละครัวเรือนๆ ละ 1 คนเข้ารับการอบรมการทำปุ๋ยหมัก รุ่นที่ 1

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-  ฝึกอบรม ตัวแทนของแต่ละครัวเรือนๆละ1 คนเข้ารับการอบรม และสาธิตการทำปุ๋ยหมักน้ำจากเศษอาหารโดยวิทยากรที่มีความรู้เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้เองที่บ้าน โดยแจกหัวเชื้อการทำปุ๋ยหมักและกากน้ำตาลให้ครัวเรือนละ 1ชุด  โดยจัดเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน วันละ 50 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชาวบ้านในชุมชน 48 เข้าร่วมฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เวลา 09.00 ผู้เขารับการอบรมรุ่นที่ 1 จำนวน 48 พร้อมกันที่ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดสวนเทศ นายลัทพล ชอบงาม ชี้แจงความเป็นไปเป็นมาของโครงการแล้วให้นายแหรน กาเส็มส๊ะ ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านและหมอดินอาสาประจำตำบลแป-ระ เป็นวิทยากร และใด้รับการสนับสนุนสารเร่ง พด.จากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสตูลด้วย ผู้เข้ารับการอบรมสนใจมากกับการทำปุ๋ยหมักใช้เอง ก่อนการอบรมได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำแกลลอนขนาด 5 ลิตรมาใส่กากน้ำตาลที่โครงการจะสนับสนุนด้วย นายเหรน กาเส็มส๊ะ ได้อธิบายถึงคุนค่าของปุ๋ยน้ำว่ามีประโยชน์มากมาย ไม่แพ้ปุ๋ยที่ชื้อจากที่อื่นเลย และได้อธิบายขั้นตอนการหมักอย่างละเอียด และได้กล่าวทิ้งท้ายว่าถ้าไม่เข้าใจขั้นตอนตรงไหนให้สอบถามได้ตลอดเวลา เพราะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ผู้เข้าร่วมฝึกอบราบางคนไม่มีถังที่จะหมักปุ๋ย/แนะนำให้ไปหาชื้อที่ร้านรับชื้อของเก่าเพราะราคาไม่แพง
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 1,000.00 6,000.00 4,200.00 0.00 0.00 11,700.00 UnLock

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 8935
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง