รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 55-01817
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อชุมชนม่วงทวนน่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
งบประมาณ 222,300.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเสกสรร แหละหมัน
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านม่วงทวน หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • กุลนิษฐ์  เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตร (Owner)  
  • เสณี จ่าวิสูตรเสณี จ่าวิสูตร (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (222,300.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1.เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะ 2.เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน 3.เพื่อให้เกิดกติกาชุมชนหรือมาตรการมาบังคับใช้ในการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน

-ขยะในชุมชนลดลงร้อยละ 50 -จำนวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมร้อยละ 70 -มีกติกาของชุมชนในการจัดการขยะที่ทุกคนมีส่วนร่วม

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 พ.ย. 55 ประชุมปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการภาคใต้ตอนล่าง 0 0.00 2,300.00
8 พ.ย. 55 ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 0 0.00 5,885.00
13 พ.ย. 55 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านม่วงทวน 0 0.00 10,900.00
19 พ.ย. 55 ประชุมออกแบบสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือน 0 0.00 3,300.00
25 พ.ย. 55 แกนนำเยาวชนออกสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือน 0 0.00 1,000.00
27 พ.ย. 55 ประชุมติดตามผลความคืบหน้าของการสำรวจข้อมูล 0 0.00 0.00
28 พ.ย. 55 ประมวลผลข้อมูล 0 0.00 0.00
2 ธ.ค. 55 สำรวจข้อมูลขยะครัวเรือน 0 0.00 9,000.00
11 ธ.ค. 55 จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน 0 0.00 2,700.00
18 ธ.ค. 55 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะกับชุมชนห้วยหล่อ 0 0.00 10,200.00
20 ธ.ค. 55 รณรงค์คัดแยกขยะเวทีระดับหมู่บ้าน 0 0.00 11,700.00
26 ธ.ค. 55 เดินรณรงค์คัดแยกขยะภายในหมู่บ้าน 0 0.00 2,700.00
28 ธ.ค. 55 รณรงค์คัดแยกขยะในโรงเรียนบ้านม่วงทวน ครั้งที่ 1 0 0.00 5,080.00
17 ม.ค. 56 ประชุมติดตามและสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ 0 0.00 640.00
18 ม.ค. 56 อบรมการคัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โดยใช้ละครหุ่นมือเป็นสื่อ 0 0.00 9,600.00
5 มี.ค. 56 ประชุมจัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการ 0 0.00 780.00
8 - 9 พ.ค. 56 ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ 2 0.00 2,980.00
16 พ.ค. 56 ประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อวางแผนการดำเนินงานงวดที่ 2 0 0.00 1,400.00
22 พ.ค. 56 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง 0 0.00 500.00
31 พ.ค. 56 ประชุมชี้แจงกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะโรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 0 0.00 0.00
5 มิ.ย. 56 กิจกรรมส่งเสริมการทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน 0 0.00 31,084.00
6 มิ.ย. 56 กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 0 0.00 20,480.00
15 ส.ค. 56 ส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิล 30 10,600.00 10,650.00
16 ส.ค. 56 ส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิล 30 0.00 0.00
17 ส.ค. 56 ส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิล 30 0.00 0.00
23 ส.ค. 56 อบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะ 30 14,900.00 14,900.00
10 - 11 ก.ย. 56 ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ 30 6,100.00 9,350.00
17 ก.ย. 56 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 2 0.00 980.00
21 ก.ย. 56 สำรวจข้อมูลขยะครัวเรือน ครั้งที่ 2 15 9,000.00 3,000.00
23 ก.ย. 56 ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าชุมชน พ่อค้ารถเร่ 30 1,400.00 1,400.00
24 ก.ย. 56 ประเมินผลการประกวดหน้าบ้านน่ามอง 30 9,300.00 9,300.00
25 ก.ย. 56 ประชุมยกร่างกฎกติกาของชุมชน 15 1,400.00 1,400.00
26 ก.ย. 56 จัดเวทีนำเสนอกติกาชุมชน 90 6,200.00 7,200.00
27 ก.ย. 56 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการงวดสุดท้าย 2 0.00 1,780.00
28 - 29 ก.ย. 56 ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ 2 0.00 1,000.00
รวม 338 58,900.00 36 193,189.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.จัดทำฐานข้อมูลขยะครัวเรือน 2.ส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะโดยชุมชนเพื่อชุมชน 3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการก่อให้เกิดขยะ ลดการนำเข้าขยะ 4.กำหนดกติกาชุมชนมาบังคับใช้ในการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เสณี จ่าวิสูตร เสณี จ่าวิสูตร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 10:41 น.