สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อชุมชนม่วงทวนน่าอยู่

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by senee @3 พ.ย. 55 10.41 ( IP : 180...172 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-0993
รหัสโครงการ 55-01817
ชื่อโครงการ สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อชุมชนม่วงทวนน่าอยู่
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเสกสรร แหละหมัน
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
งบประมาณโครงการ 222,300.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

1.เด็กอายุ 7-12 ปี  จำนวน  60 คน 2.เยาวชน 70 คน 3.คณะทำงาน 30 คน 4.ตัวแทนครัวเรือน  60 คน

พื้นที่ดำเนินการ บ้านม่วงทวน หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
จังหวัด พัทลุง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • seneesenee(Trainer)
 • กุลนิษฐ์ เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตร(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะ 2.เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน 3.เพื่อให้เกิดกติกาชุมชนหรือมาตรการมาบังคับใช้ในการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมหลัก

1.จัดทำฐานข้อมูลขยะครัวเรือน 2.ส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะโดยชุมชนเพื่อชุมชน 3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการก่อให้เกิดขยะ ลดการนำเข้าขยะ 4.กำหนดกติกาชุมชนมาบังคับใช้ในการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (222,300.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะ 2.เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน 3.เพื่อให้เกิดกติกาชุมชนหรือมาตรการมาบังคับใช้ในการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด

-ขยะในชุมชนลดลงร้อยละ 50 -จำนวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมร้อยละ 70 -มีกติกาของชุมชนในการจัดการขยะที่ทุกคนมีส่วนร่วม

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
1 สร้างกระบวนการเรียนรู้ 43,800.00 0 10 9,000.00
2 ส่งเสริมการเรียนรู้ 10,200.00 0 1 0.00
3 รณรงค์การคัดแยกขยะลดอัตราการเกิดขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 117,300.00 0 14 40,900.00
4 ร่วมกำหนดกติกาชุมชน 9,000.00 0 3 9,000.00
5 กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 13,000.00 0 7 0.00
193,300.00 0 35 58,900.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (193,300.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (58,900.00 บาท)

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (193,300.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (222,300.00 บาท)

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
28 กันยายน 2556 เวลา 08:30-17.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกุลนิษฐ์ เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตรเมื่อ 1 ตุลาคม 2556 10:03:50
Project owner
แก้ไขโดย senee เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2556 10:31:30 น.

ชื่อกิจกรรม : ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้

 • photo ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้
 • photo ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้
 • photo ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้
 • photo ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้
 • photo ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้
 • photo ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้
 • photo ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดประชุมสร้างสุขคนใต้และจัดนิทรรศการและสรุปภาพรวมการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สสส.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับทุนจาก สสส.มาร่วมกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่ร่วมถอดบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สจรส.มอ จัดกิจกรรมสร้างสุขภาคใต้โดยเชิญผู้รับทุนจาก สสส.ปี 55 ภาคใต้ทั้งหมดมาร่วมกิจกรรมโดยการร่วมกันถอดบทเรียนจากการทำงานจากทุกพื้นที่และจัดนิทรรศการสรุปผลการดำเนินที่มีการดำเนินการดีเด่นจากพื้นที่ต่างๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สจรส.มอใได้จัดประชุมสร้างสุขภาคใต้โดยการสรุปผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาของแต่ละพื้นที่และจัดนิทรรศการและโชว์กิจกรรมที่โดดเด่นจากพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับทุนร่วมถอดบทเรียนโครงการและนำเสนอกิจกรรมที่โดดเด่นในแต่ละพื้นที่มีการแยกห้องถอดบทเรียนและนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมาและนำเสนอแนวทางในการดำเนินงานปีต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
27 กันยายน 2556 เวลา 09:00-17.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกุลนิษฐ์ เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตรเมื่อ 1 ตุลาคม 2556 09:36:30
Project owner
แก้ไขโดย กุลนิษฐ์ เส็นบัตร เมื่อ 1 ตุลาคม 2556 09:59:19 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการงวดสุดท้าย

 • photo ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการงวดสุดท้ายประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการงวดสุดท้าย
 • photo ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการงวดสุดท้ายประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการงวดสุดท้าย

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินงานงวดสุดท้ายของแต่ละโครงการโดยการตรวจสอบรายงานการเงินและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ของแต่ละโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับทุนแต่ละพื้นที่นำเอกสารการใช้จ่ายเงินงวดสุดท้ายมาให้พี่เลี้ยงจาก สจรส.มอ.ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เสร็จสิ้น

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เลี้ยงจาก สจรส.มอ.นัดผู้รับทุนสนันสนุนโครงการจาก สสส.เพื่อตรวจเอกสารการเงินและการรายงานผล ส.3 และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับทุนจากแต่ละพื้นที่นำเอกสารการเงินมาให้พี่เลี้ยงตรวจสอบและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

พี่เลี้ยง สจรส.มอ.ตรวจสอบเอกสารการใช้จ่ายเงินและตรวจสอบการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ของแต่ละพื้นที่พร้อมให้คำแนะนำในการสรุปกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แนะนำการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์สรุปผลที่ได้จากการดำเนินโครงการและการต่อยอดกิจกรรมในปีต่อไป

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,780.00 0.00 0.00 0.00 1,780.00 UnLock
26 กันยายน 2556 เวลา 13:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกุลนิษฐ์ เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตรเมื่อ 25 กันยายน 2556 17:33:33
Project owner
แก้ไขโดย senee เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2556 10:28:54 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีนำเสนอกติกาชุมชน

 • photo จัดเวทีนำเสนอกติกาชุมชนจัดเวทีนำเสนอกติกาชุมชน
 • photo จัดเวทีนำเสนอกติกาชุมชนจัดเวทีนำเสนอกติกาชุมชน

กิจกรรมหลัก : ร่วมกำหนดกติกาชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอกฎกติกาข้อตกลงที่คระทำงานได้ร่างขึ้นมานำเสนอต่อที่ประชุมให้ได้ลงมติรับทราบเพื่อประกาศใช้ต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชุมชนมีกติกาข้อตกลงเรื่องการจัดการขยะของชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นัดประชุมชาวบ้านหมู่ที่ 3 บ้านม่วงทวนเพื่อนำเสนอกติกาชุมชนในเรื่องการจัดการขยะและจัดทำป้ายประกาศกฎกติกาของชุมชนในการจัดการขยะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เชิญครัวเรือนในชุมชนบ้านม่วงทวนมาประชุมเพื่อให้รับทราบถึงกติกาข้อตกลงที่คณะกรรมการได้ร่างขึ้นเพื่อประกาศใช้เป็นข้อบังคับของหมู่บ้านต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ที่ประชุมมีมติรับรองข้อบังคับของชุมชนเรื่องการจัดการขยะพร้อมทำป้ายติดประกาศให้รับทราบทั่วกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 4,000.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 UnLock
25 กันยายน 2556 เวลา 13:30-16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกุลนิษฐ์ เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตรเมื่อ 25 กันยายน 2556 17:17:46
Project owner
แก้ไขโดย senee เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2556 10:23:58 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมยกร่างกฎกติกาของชุมชน

 • photo ประชุมยกร่างกฎกติกาของชุมชนประชุมยกร่างกฎกติกาของชุมชน
 • photo ประชุมยกร่างกฎกติกาของชุมชนประชุมยกร่างกฎกติกาของชุมชน
 • photo ประชุมยกร่างกฎกติกาของชุมชนประชุมยกร่างกฎกติกาของชุมชน

กิจกรรมหลัก : ร่วมกำหนดกติกาชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อร่างกฎกติกาของชุมชนในการจัดการขยะและมีมาตรการลงโทษกับคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของหมู่บ้าน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้กฎกติกาของชุมชนในเรื่องของการจัดการขยะของชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะและสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นัดประชุมคณะทำงานเพื่อยกร่างกฎกติกาของชุมชนในเรื่องการจัดการขยะของชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เชิญคณะทำงานมาร่วมประชุมเพื่อยกร่างกฎกติกาของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คระกรรมการได้ยกร่างกติกา/ข้อตกลงของชุมชนในเรื่องของการจัดการขยะโดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 UnLock
24 กันยายน 2556 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกุลนิษฐ์ เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตรเมื่อ 25 กันยายน 2556 16:54:57
Project owner
แก้ไขโดย senee เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2556 10:20:39 น.

ชื่อกิจกรรม : ประเมินผลการประกวดหน้าบ้านน่ามอง

 • photo ประเมินผลการประกวดหน้าบ้านน่ามองประเมินผลการประกวดหน้าบ้านน่ามอง
 • photo ประเมินผลการประกวดหน้าบ้านน่ามองประเมินผลการประกวดหน้าบ้านน่ามอง
 • photo ประเมินผลการประกวดหน้าบ้านน่ามองประเมินผลการประกวดหน้าบ้านน่ามอง

กิจกรรมหลัก : รณรงค์การคัดแยกขยะลดอัตราการเกิดขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

คณะกรรมการออกประเมินครัวเรือนที่เข้าร่วมประกวดหน้าบ้านน่ามอง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ครัวเรือนที่เข้าร่วมประกวดหน้าบ้านน่ามองมีการปรับปรุงบริเวณบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการปลูกผักสวนครัวเพื่อประดับตกแต่งหน้าบ้าน มีการจัดการของเสียถูกสุขลักษณะ มีการคัดแยกขยะ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการออกประเมินครัวเรือนที่ส่งรายชื่อเข้าร่วมประกวดบ้านเรือนตามกิจกรรมน่าบ้านน่ามองโดยมีครัวเรือนส่งประกวดจำนวน 20 ครัวเรือน โดยใช้เกณฑ์การประเมินในด้านการกำจัดขยะ ความสะอาดเรียบร้อยของบริเวณบ้านและภายในบ้าน การปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพและการทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการจำนวน 3 คนออกประเมินบ้านเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าบ้านน่ามองโดยมีการออกประเมินเพื่อเยี่ยมเยียนทุกครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีครัวเรือนได้รับรางวัลทั้ง หมด 5 ครัวเรือนซึ่งจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณทั้ง 5 ครัวเรือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ครัวเรือนไม่ค่อยทำปุ๋ยหมักใช้เองและไม่ทำบัญชีครัวเรือนเนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 2,500.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 9,300.00 UnLock
23 กันยายน 2556 เวลา 13:30-16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกุลนิษฐ์ เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตรเมื่อ 25 กันยายน 2556 16:19:28
Project owner
แก้ไขโดย senee เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2556 10:11:45 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าชุมชน พ่อค้ารถเร่

กิจกรรมหลัก : ร่วมกำหนดกติกาชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการร้านค้าในหมู่บ้านเรื่องการรณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนเช่น เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก ถ้าไม่เอาถุงจะได้ของแถมหรือมีการสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชนมีความเข้าใจในกติกาของชุมชนและช่วยกันรณรงค์ให้ลูกค้ารู้จักลดปริมาณขยะโดยการซื้อของไม่รับถุงหรือนำถุงผ้ามาจากบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชนเพื่อทำข้อตกลงในการจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ การลดการใช้ถุงพลาสติก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เชิญผู้ประกอบการร้านค้ามาประชุมเพื่อจัดการขยะในชุมชนโดยกำหนดกติกาข้อตกลงในการจัดการขยะของร้านค้า

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีผู้ประกอบการร้านค้าจำนวน 15 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อวางกติกาในการรณรงค์ลดการก่อให้เกิดขยะ ซื้อของไม่รับถุงจะได้แต้มสะสมเพื่อรับของรางวัล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 UnLock
21 กันยายน 2556 เวลา 08:30-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกุลนิษฐ์ เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตรเมื่อ 25 กันยายน 2556 14:48:22
Project owner
แก้ไขโดย senee เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2556 10:06:51 น.

ชื่อกิจกรรม : สำรวจข้อมูลขยะครัวเรือน ครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก : สร้างกระบวนการเรียนรู้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจข้อมูลขยะ/ปริมาณขยะของแต่ละครัวเรือนหลังจากมีการรณรงค์กาารจัดการขยะไปแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อต้องการทราบข้อมูลปริมาณขยะในชุมชนว่ามีปริมาณลดลงหรือไม่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้ทราบข้อมูลปริมาณขยะของครัวเรือน การจัดการขยะ การคัดแยกขยะและผลที่ได้รับจากการรณรงค์จัดการขยะในครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แกนนำเยาวชนบ้านม่วงทวนออกสำรวจข้อมูลขยะชุมชนครั้งที่ 2 โดยใช้แบบสำรวจไปสอบถามข้อมูลทุกครัวเรือนของผู้เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แกนนำเยาวชนจำนวน 15 คนออกสำรวจข้อมูลขยะครัวในชุมชนบ้านม่วงทวนโดยสอบถามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทิ้งขยะ ปริมาณขยะในครัวเรือนลดลงหรือไม่

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ปริมาณขยะในชุมชนลดลงอย่างเป็นที่น่าพอใจ ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้น รู้จักคัดแยกขยะ ลดการนำเข้าขยะโดยการนำตะกร้าไปตลาดนัด นำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมัก และปลูกผักปลอดสารพิษกินเองมากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 UnLock
17 กันยายน 2556 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกุลนิษฐ์ เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตรเมื่อ 25 กันยายน 2556 14:21:43
Project owner
แก้ไขโดย กุลนิษฐ์ เส็นบัตร เมื่อ 25 กันยายน 2556 14:44:43 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบเอกสารการใช้จ่ายเงินของพื้นที่ที่ขอรับเงินทุนจาก สสส.ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่ของ  สจรส มอ.ตรวจเอกสารทางการเงินของโครงการทุกโครงการในพื้นที่จังหวัดพัทลุงให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลโครงการนัดตรวจเอกสารทางการเงินของทุกโครงการในจังหวัดพัทลุง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับทุนนำเอกสารทางการเงินมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เอกสารทางการเงินของโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อชุมชนม่วงทวนน่าอยู่ถูกต้องเรียบร้อย 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 980.00 0.00 0.00 0.00 980.00 UnLock
10 กันยายน 2556 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกุลนิษฐ์ เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตรเมื่อ 13 กันยายน 2556 12:44:38
Project owner
แก้ไขโดย senee เมื่อ 15 ตุลาคม 2556 16:11:11 น.

ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ

 • photo ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ
 • photo ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ
 • photo ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ
 • photo

กิจกรรมหลัก : รณรงค์การคัดแยกขยะลดอัตราการเกิดขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ครัวเรือนนำร่องได้นำผลผลิตที่ได้จากขยะกลับมาใช้ประโยชน์โดยการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ครัวเรือนนำร่องได้รับความรู้ความเข้าใจในการปลูกผักพื้นบ้านและสามารถนำน้ำหมักชีวภาพไปใช้ในปริมาณที่เหมาะสม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ส่งเสริมให้ครัวเรือนนำร่องปลูกผักปลอดสารพิษได้แก่ ผักเหลียงและผักตาหมัดโดยโครงการสนับสนุนพันธุ์ผักและให้ใช้ปุ๋ยหมักที่ชุมชนผลิตขึ้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 24 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักและการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพและสาธิตการปลูก การใส่ปุ๋ยโดยวิทยากรในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ครัวเรือนนำร่อง 24 ครอบครัวเข้าร่วมโครงการอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจในขั้นตอนการปลูกผัก การดูแลรักษาและการใช้ปุ๋ยชีวาพในอัตราที่เหมาะสม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

จนท.ผู้ติดตตามมานิเทศโครงการและถอดบทเรียนโครงการพร้อมสรุปผลการเรียนรู้ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าประชาชนในชุมชนบ้านม่วงทวนได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิด รู้จักคัดแยกขยะทุกครัวเรือน ปริมาณขยะในชุมชนลดลง เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของขยะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ทิ้งขยะลงบนสองข้างทางถ้าเห็นขยะมีค่าถูกทิ้งอยู่จะเก็บมาขาย หาเงินกินขนม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,100.00 0.00 0.00 5,250.00 0.00 0.00 9,350.00 UnLock
23 สิงหาคม 2556 เวลา 08:30 - 16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกุลนิษฐ์ เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตรเมื่อ 29 สิงหาคม 2556 12:36:09
Project owner
แก้ไขโดย senee เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2556 09:59:37 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะ

 • photo อบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะ
 • photo อบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะ
 • photo อบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะ
 • photo อบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะ
 • photo อบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะ

กิจกรรมหลัก : รณรงค์การคัดแยกขยะลดอัตราการเกิดขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่ออบรมให้ความรู้กัลกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารและเศษผักผลไม้ในครัวเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมการทำปุ่ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารที่คัดแยกจากครัวเรือนนำร่องและเศษอาหารจากโรงเรียนโดยเชิญตัวแทนครัวเรือนและคณะทำงานโครงการมาร่วมกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

อบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการโดยจัดร่วมกับเทศบาลตำบลหารเทา ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโหนดหมู่ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและได้ฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวาพและได้รับแจกนน้ำหมักที่ทำเสร็จแล้วกลับบ้านคนละขวด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,300.00 0.00 12,600.00 0.00 0.00 0.00 14,900.00 UnLock
17 สิงหาคม 2556 เวลา 08:30-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกุลนิษฐ์ เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตรเมื่อ 21 สิงหาคม 2556 11:18:18
Project owner
แก้ไขโดย senee เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2556 09:54:19 น.

ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิล

 • photo ส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิลส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิล
 • photo
 • photo ส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิลส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิล
 • photo ส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิลส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิล
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : รณรงค์การคัดแยกขยะลดอัตราการเกิดขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่ออบรมการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับอาสาสมัครและแกนนำเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำขยะมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ที่สวยงาม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โดยการนำกระป๋องแป้ง ไม้ไอติม ลังเล็กๆมาประดิษฐ์เป็นกล่องออมสิน โคมไฟ ที่ใส่ของเอนกประสงค์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

อบรมการกล่องออมสินจากกระป๋องแป้ง ทำกล่องเอนกประสงค์จากกระดาษลังและวัสดุอื่นๆ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

อาสาสมัครจากครัวเรือนและแกนนำเยาวชนจากโรงเรียนบ้านม่วงทวนจำนวน 40 คนเข้าร่วมอบรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุรีไซเคิล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
16 สิงหาคม 2556 เวลา 08:30 - 16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกุลนิษฐ์ เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตรเมื่อ 21 สิงหาคม 2556 10:42:57
Project owner
แก้ไขโดย senee เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2556 09:50:27 น.

ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิล

 • photo ส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิลส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิล
 • photo ส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิลส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิล
 • photo ส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิลส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิล
 • photo ส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิลส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิล

กิจกรรมหลัก : รณรงค์การคัดแยกขยะลดอัตราการเกิดขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่ออบรมการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิลโดยการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โดยการนำกล่องนมมาประดิษฐ์เป็นหมวกและกล่องใส่ทิชชู่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

อบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นตัวแทนจากครัวเรือนและแกนนำเยาวชนจากโรงเรียนบ้านม่วงทวน จำนวน 40 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

อบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครซึ่งเป็นตัวแทนจากครัวเรือนและแกนนำเยาวชนจากโรงเรียนบ้านม่วงทวนจำนวน 40 คน โดยอบรมการทำหมวกจากกล่องนมและกล่องใส่ทิชชู่จากกล่องนม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-วัตถุดิบมีน้อยเนื่องจากอาสาสมัครไม่ค่อยเก็บขยะเอาไว้จะทิ้งทั้งหมด

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
15 สิงหาคม 2556 เวลา 08:30 - 16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกุลนิษฐ์ เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตรเมื่อ 21 สิงหาคม 2556 09:40:54
Project owner
แก้ไขโดย senee เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2556 09:48:39 น.

ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิล

 • photo ส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิลส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิล
 • photo ส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิลส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิล
 • photo ส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิลส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิล
 • photo ส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิลส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิล

กิจกรรมหลัก : รณรงค์การคัดแยกขยะลดอัตราการเกิดขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการนำขยกลับมาใช้ประโยชน์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โดยเชิญอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คนเข้าร่วมอบรม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โดยการนำถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน ถุงนม มาทำดอกไม้ประดิษฐ์และนำขวดแก้วมาทำแจกันใส่ดอกไม้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

อบรมให้ความรู้เรื่องการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โดยการนำถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ถุงนม ถุงน้ำยาล้างจาน และถุงขนมกรุบกรอบมาทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์และนำขวดแก้วมาประดิษฐ์เป็นแจกันโดยใช้เชือกป่านมาพันรอบขวดและนำลูกไม้มาประดับให้สวยงาม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน ประกอบด้วย อาสาสมัครซึ่งเป็นแกนนำเยาวชนและ อสม.เข้าร่วมอบรมโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านม่วงทวน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,900.00 0.00 2,700.00 2,050.00 0.00 0.00 10,650.00 UnLock
6 มิถุนายน 2556 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกุลนิษฐ์ เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตรเมื่อ 6 มิถุนายน 2556 16:25:26
Project owner
แก้ไขโดย กุลนิษฐ์ เส็นบัตร เมื่อ 7 สิงหาคม 2556 08:42:48 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ

 • photo กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ
 • photo กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ
 • photo กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ
 • photo กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ
 • photo กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ
 • photo กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ

กิจกรรมหลัก : รณรงค์การคัดแยกขยะลดอัตราการเกิดขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อรณรงค์คัดแยกขยะในโรงเรียน โดยการประกวดคำขวัญ ประกวดแต่งเพลง ร้องเพลงและเดินรณรงค์คัดแยกขยะและเก็บขยะในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 112 คน มีการส่งคำขวัญเข้าประกวดจำนวน 10 คำขวัญ มีทีมส่งเพลงเข้าประกวด 1 ทีม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมประกวดคำขวัญรณรงค์คัดแยกขยะ ประกวดแต่งเพลง ร้องเพลงและเดินรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ภาคเช้ามีการประกวดคำขวัญ ประกวดร้องเพลง ภาคบ่ายมีการเดินรณรงค์เก็บขยะและคัดแยกขยะในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คระกรรมการตัดสินผู้เข้าประกวดที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 4 ทีม และผู้ชนะการประกวดร้องเพลง 1 ทีม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 3,080.00 15,400.00 2,000.00 0.00 0.00 20,480.00 UnLock
5 มิถุนายน 2556 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกุลนิษฐ์ เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตรเมื่อ 6 มิถุนายน 2556 16:09:18
Project owner
แก้ไขโดย กุลนิษฐ์ เส็นบัตร เมื่อ 29 กรกฎาคม 2556 10:03:47 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน

 • photo กิจกรรมส่งเสริมการทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนกิจกรรมส่งเสริมการทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน
 • photo กิจกรรมส่งเสริมการทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนกิจกรรมส่งเสริมการทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน
 • photo กิจกรรมส่งเสริมการทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนกิจกรรมส่งเสริมการทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน
 • photo กิจกรรมส่งเสริมการทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนกิจกรรมส่งเสริมการทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน

กิจกรรมหลัก : รณรงค์การคัดแยกขยะลดอัตราการเกิดขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน โดยมีการบรรยายพร้อมสาธิตการเชื่อมต่อถังแก๊สชีวภาพ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมชี้แจง บรรยายพร้อมสาธิตการเชื่อมต่อถังแก๊สชีวภาพ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ใช้วิธีการบรรยายพร้อมสาธิตวิธีการทำอุปกรณ์แก๊สชีวภาพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สาธิตการเชื่อมต่อระบบและการวางระบบแก๊สชีวภาพโดยอาจารย์และนิสิตอาสาแก๊สชีวภาพมาให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีการบรรยายให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจถึงระบบการเชื่อมต่อถังแก๊ส ให้กับคณะอาจารย์และกลุ่มนักเรียนแกนนำจำนวน 2 โรงเรียนและกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แก๊สชีวภาพ  จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านม่วงทวนและโรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,300.00 0.00 9,800.00 18,984.00 0.00 0.00 31,084.00 UnLock
31 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกุลนิษฐ์ เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตรเมื่อ 6 มิถุนายน 2556 15:21:57
Project owner
แก้ไขโดย กุลนิษฐ์ เส็นบัตร เมื่อ 6 มิถุนายน 2556 15:35:26 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมชี้แจงกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะโรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ

 • photo ประชุมชี้แจงกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะโรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิประชุมชี้แจงกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะโรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ
 • photo ประชุมชี้แจงกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะโรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิประชุมชี้แจงกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะโรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ
 • photo ประชุมชี้แจงกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะโรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิประชุมชี้แจงกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะโรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ

กิจกรรมหลัก : รณรงค์การคัดแยกขยะลดอัตราการเกิดขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญและอนาชีดรณรงค์คัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ต้องการให้นักเรียนร่วมกันส่งคำขวัญเพื่อการรณรงค์คัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ร่วมกันประกวดแต่งเพลงเพื่อการรณรงค์คัดแยกขยะ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นัดประชุมคณะครู อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนประทีปศาสน์ เพื่อชี้แจงการทำกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ การประกวดคำขวัญรณรงค์คัดแยกขยะ การประกวดอนาชีด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญและประกวดอนาชีดให้กับนักเรียนทั้งหมด 112 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 112 คน นัดหมายเพื่อที่จะส่งคำขวัญเข้าประกวดในวันที่ 6 มิถุนายน 2556

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
16 พฤษภาคม 2556 เวลา 18:00-21.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกุลนิษฐ์ เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตรเมื่อ 21 พฤษภาคม 2556 15:39:38
Project owner
แก้ไขโดย กุลนิษฐ์ เส็นบัตร เมื่อ 21 พฤษภาคม 2556 15:58:21 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อวางแผนการดำเนินงานงวดที่ 2

 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อวางแผนการดำเนินงานงวดที่ 2ประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อวางแผนการดำเนินงานงวดที่ 2
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อวางแผนการดำเนินงานงวดที่ 2ประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อวางแผนการดำเนินงานงวดที่ 2
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อวางแผนการดำเนินงานงวดที่ 2ประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อวางแผนการดำเนินงานงวดที่ 2
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อวางแผนการดำเนินงานงวดที่ 2ประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อวางแผนการดำเนินงานงวดที่ 2

กิจกรรมหลัก : สร้างกระบวนการเรียนรู้

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เเพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการในงวดที่ 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เชิญคณะทำงาน จำนวน 30 คนเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน แจ้งการโอนเงินงวดที่ 2

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นัดประชุมคณะทำงานโครงการ จำนวน 30 คน เพื่อแจ้งยอดจัดสรรจาก สสส. งวดที่ 2 วางแผนการจัดกิจกรรมและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีคณะทำงานร่วมประชุม จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุมที่โรงเรียนบ้านม่วงทวน ที่ประชุมได้วางแผนการจัดกิจกรรมให้ทันกับระยะเวลาของการดำเนินโครงการและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับคณะทำงานฝ่ายต่างๆ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 UnLock
8 พฤษภาคม 2556 เวลา 12.00-21.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกุลนิษฐ์ เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตรเมื่อ 11 พฤษภาคม 2556 10:34:21
Project owner
แก้ไขโดย senee เมื่อ 15 ตุลาคม 2556 16:02:06 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ

 • photo ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ
 • photo ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ
 • photo ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ
 • photo ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนและนำเสนอผลการดำเนินงาน แผน และการดำเนินงานตามแผนรวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขและรายงานผลการดำเนินงานทางเว็ปไซค์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับทุนจาก 6 จังหวัด มาร่วมโครงการพื้นที่ละ 2 คน มานำเสนอผลการดำเนินงานใน 6 เดือนที่ผ่านมา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สจรส.มอ.นัดประชุมผู้รับทุนโครงการ จากจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาสเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยการให้แต่ละพื้นที่รายงานผลเป็นรายโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สจรส.มอ.ให้ผู้รับทุนโครงการทบทวนและนำเสนอผลการดำเนินงาน 6 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับทุนจากแต่ละพื้นที่ มาร่วมประชุมพื้นที่ละ 2 คน และนำเสนอผลการดำเนินงาน แผนงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน จุดเด่น นวัตกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ต้องการให้พี่เลี้ยงลงพื้นที่บ่อยๆ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แนะนำการเขียนรายงานโครงการและการรายงานผลทางเว็บไซส์คนใต้สร้างสุข

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,980.00 0.00 0.00 0.00 2,980.00 UnLock
5 มีนาคม 2556 เวลา 08:00 - 16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกุลนิษฐ์ เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตรเมื่อ 18 มีนาคม 2556 10:58:03
Project owner
แก้ไขโดย กุลนิษฐ์ เส็นบัตร เมื่อ 18 มีนาคม 2556 11:19:30 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/รายงานการใช้จ่ายเงินและความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับทุนนำเอกสารการดำเนินงานมาให้ สจรส.มอ.ตรวจสอบ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สจรส.มอ.นัดผู้รับทุนโครงการมาตรวรสอบเอกสารการเงิน รายงานความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อรายงาน งวดที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สจรส.มอ นัดผู้รับทุนโครงการมาตรวจสอบเอกสารรายงานการดำเนินงานงวดที่ 1 เพื่อขอรับทุนงวดที่ 2 ต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เอกสารถูกต้องสมบูรณ์พร้อมรายงานให้ ทราบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-ให้เพิ่มผลที่เกิดขึ้นจริงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ -ส 2.และ ง.1 จะต้องให้ผู้รับผิดชอบและ จนท.การเงินลงนามกำกับด้วย

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 780.00 0.00 0.00 0.00 780.00 UnLock
18 มกราคม 2556 เวลา 10:00 -16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยกุลนิษฐ์ เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตรเมื่อ 4 มีนาคม 2556 16:42:47
Project owner
แก้ไขโดย กุลนิษฐ์ เส็นบัตร เมื่อ 4 มีนาคม 2556 17:21:39 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมการคัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โดยใช้ละครหุ่นมือเป็นสื่อ

 • photo
 • photo อบรมการคัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โดยใช้ละครหุ่นมือเป็นสื่ออบรมการคัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โดยใช้ละครหุ่นมือเป็นสื่อ
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : รณรงค์การคัดแยกขยะลดอัตราการเกิดขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านม่วงทวนในเรื่องการคัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โดยใช้หุ่นมือเป็นสื่อในการเรียนรู้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แกนนำนักเรียนแสดงละครหุ่นมือให้กับเพื่อนนักเรียนและผู้ตรวจราชการจาก ศมส.รับชมในเรื่องการคัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แกนนำนักเรียนแสดงหุ่นมือให้กับเพื่อนนักเรียนและผู้ตรวจราชการจาก ศมส.รับชมในเรื่องการคัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

แกนนำนักเรียนแสดงละครหุ่นมือ เรื่องคนรุ่นใหม่หัวใจรีไซเคิล ให้กับนักเรียนจำนวน 120 คน และผู้ตรวจราชการจาก ศมส.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 UnLock
Comment #1
Posted @28 ธ.ค. 55 12.15 ip : 27...58

หวังว่านักพัฒนาฯและผอ.คงยังอยู่เป็นแกนให้ชุมชนจนเสร็จโครงการนะครับ

Comment #2
Posted @9 ก.ย. 56 15.34 ip : 27...155

กรุณาปิดงวดภายใน ไม่เกิน15กย.นี้ 17 กย. สจรส.ลงตรวจ พบกันที่ รพ.สต.นาท่อมครับ

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 8025
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง