สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อชุมชนม่วงทวนน่าอยู่

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by senee @3 พ.ย. 55 10.41 ( IP : 180...172 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-0993
รหัสโครงการ 55-01817
ชื่อโครงการ สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อชุมชนม่วงทวนน่าอยู่
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเสกสรร แหละหมัน
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
งบประมาณโครงการ 222,300.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

1.เด็กอายุ 7-12 ปี  จำนวน  60 คน 2.เยาวชน 70 คน 3.คณะทำงาน 30 คน 4.ตัวแทนครัวเรือน  60 คน

พื้นที่ดำเนินการ บ้านม่วงทวน หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
จังหวัด พัทลุง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • seneesenee(Trainer)
  • กุลนิษฐ์  เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตร(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะ 2.เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน 3.เพื่อให้เกิดกติกาชุมชนหรือมาตรการมาบังคับใช้ในการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมหลัก

1.จัดทำฐานข้อมูลขยะครัวเรือน 2.ส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะโดยชุมชนเพื่อชุมชน 3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการก่อให้เกิดขยะ ลดการนำเข้าขยะ 4.กำหนดกติกาชุมชนมาบังคับใช้ในการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (222,300.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะ 2.เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน 3.เพื่อให้เกิดกติกาชุมชนหรือมาตรการมาบังคับใช้ในการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด

-ขยะในชุมชนลดลงร้อยละ 50 -จำนวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมร้อยละ 70 -มีกติกาของชุมชนในการจัดการขยะที่ทุกคนมีส่วนร่วม

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
1 สร้างกระบวนการเรียนรู้ 43,800.00 0 10 9,000.00
2 ส่งเสริมการเรียนรู้ 10,200.00 0 1 0.00
3 รณรงค์การคัดแยกขยะลดอัตราการเกิดขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 117,300.00 0 14 40,900.00
4 ร่วมกำหนดกติกาชุมชน 9,000.00 0 3 9,000.00
5 กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 13,000.00 0 7 0.00
193,300.00 0 35 58,900.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (193,300.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (58,900.00 บาท)

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (193,300.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (222,300.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย senee senee เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 10:41 น.