สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อชุมชนม่วงทวนน่าอยู่

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by senee @3 พ.ย. 55 10.41 ( IP : 180...172 )
รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 55-00-0993
รหัสโครงการ 55-01817
ชื่อโครงการ สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อชุมชนม่วงทวนน่าอยู่
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเสกสรร แหละหมัน
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
งบประมาณโครงการ 222,300.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

1.เด็กอายุ 7-12 ปี  จำนวน  60 คน 2.เยาวชน 70 คน 3.คณะทำงาน 30 คน 4.ตัวแทนครัวเรือน  60 คน

พื้นที่ดำเนินการ บ้านม่วงทวน หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
จังหวัด พัทลุง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • seneesenee (Trainer)
  • กุลนิษฐ์  เส็นบัตรกุลนิษฐ์ เส็นบัตร (Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะ 2.เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน 3.เพื่อให้เกิดกติกาชุมชนหรือมาตรการมาบังคับใช้ในการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมหลัก

1.จัดทำฐานข้อมูลขยะครัวเรือน 2.ส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะโดยชุมชนเพื่อชุมชน 3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการก่อให้เกิดขยะ ลดการนำเข้าขยะ 4.กำหนดกติกาชุมชนมาบังคับใช้ในการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (222,300.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาโดยตรง
1.เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะ 2.เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน 3.เพื่อให้เกิดกติกาชุมชนหรือมาตรการมาบังคับใช้ในการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน

-ขยะในชุมชนลดลงร้อยละ 50 -จำนวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมร้อยละ 70 -มีกติกาของชุมชนในการจัดการขยะที่ทุกคนมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

แผนการดำเนินงาน

ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 สร้างกระบวนการเรียนรู้ 43,800.00 0 10 9,000.00 10 37,185.00
8 พ.ย. 55 ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 0 0.00 5,885.00
13 พ.ย. 55 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านม่วงทวน 0 0.00 10,900.00
19 พ.ย. 55 ประชุมออกแบบสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือน 0 0.00 3,300.00
25 พ.ย. 55 แกนนำเยาวชนออกสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือน 0 0.00 1,000.00
27 พ.ย. 55 ประชุมติดตามผลความคืบหน้าของการสำรวจข้อมูล 0 0.00 0.00
28 พ.ย. 55 ประมวลผลข้อมูล 0 0.00 0.00
2 ธ.ค. 55 สำรวจข้อมูลขยะครัวเรือน 0 0.00 9,000.00
11 ธ.ค. 55 จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน 0 0.00 2,700.00
16 พ.ค. 56 ประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อวางแผนการดำเนินงานงวดที่ 2 0 0.00 1,400.00
21 ก.ย. 56 สำรวจข้อมูลขยะครัวเรือน ครั้งที่ 2 15 9000.00 3,000.00
2 ส่งเสริมการเรียนรู้ 10,200.00 0 1 - 1 10,200.00
18 ธ.ค. 55 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะกับชุมชนห้วยหล่อ 0 0.00 10,200.00
3 รณรงค์การคัดแยกขยะลดอัตราการเกิดขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 117,300.00 0 14 40,900.00 15 125,344.00
20 ธ.ค. 55 รณรงค์คัดแยกขยะเวทีระดับหมู่บ้าน 0 0.00 11,700.00
26 ธ.ค. 55 เดินรณรงค์คัดแยกขยะภายในหมู่บ้าน 0 0.00 2,700.00
28 ธ.ค. 55 รณรงค์คัดแยกขยะในโรงเรียนบ้านม่วงทวน ครั้งที่ 1 0 0.00 5,080.00
18 ม.ค. 56 อบรมการคัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โดยใช้ละครหุ่นมือเป็นสื่อ 0 0.00 9,600.00
22 พ.ค. 56 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง 0 0.00 500.00
31 พ.ค. 56 ประชุมชี้แจงกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะโรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 0 0.00 0.00
5 มิ.ย. 56 กิจกรรมส่งเสริมการทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน 0 0.00 31,084.00
6 มิ.ย. 56 กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 0 0.00 20,480.00
15 ส.ค. 56 ส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิล 30 10600.00 10,650.00
16 ส.ค. 56 ส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิล 30 0.00 0.00
17 ส.ค. 56 ส่งเสริมการทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิล 30 0.00 0.00
23 ส.ค. 56 อบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะ 30 14900.00 14,900.00
10 ก.ย. 56 ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ 30 6100.00 9,350.00
24 ก.ย. 56 ประเมินผลการประกวดหน้าบ้านน่ามอง 30 9300.00 9,300.00
4 ร่วมกำหนดกติกาชุมชน 9,000.00 0 3 9,000.00 3 10,000.00
23 ก.ย. 56 ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าชุมชน พ่อค้ารถเร่ 30 1400.00 1,400.00
25 ก.ย. 56 ประชุมยกร่างกฎกติกาของชุมชน 15 1400.00 1,400.00
26 ก.ย. 56 จัดเวทีนำเสนอกติกาชุมชน 90 6200.00 7,200.00
5 กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 13,000.00 0 7 - 7 10,460.00
3 พ.ย. 55 ประชุมปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการภาคใต้ตอนล่าง 0 0.00 2,300.00
17 ม.ค. 56 ประชุมติดตามและสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ 0 0.00 640.00
5 มี.ค. 56 ประชุมจัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการ 0 0.00 780.00
8 พ.ค. 56 ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ 2 0.00 2,980.00
17 ก.ย. 56 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 2 0.00 980.00
27 ก.ย. 56 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการงวดสุดท้าย 2 0.00 1,780.00
28 ก.ย. 56 ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ 2 0.00 1,000.00
รวม 193,300.00 0 35 58,900.00 36 193,189.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (193,300.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (58,900.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (222,300.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (193,300.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย senee senee เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 10:41 น.