โครงการสร้างสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by twoseadj @3 พ.ย. 55 10.46 ( IP : 180...172 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-0987
รหัสโครงการ 55-01789
ชื่อโครงการ โครงการสร้างสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภูมิปัญญา หมัดหลี
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 213,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. เเกนนำชุมชน จำนวน 10 คน
 2. ชาวบ้าน จำนวน 100 คน
 3. เเกนนำเยาวชนเเละกลุ่มเยาวชน จำนวน 20 คน
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านบนควน หมู่ที่ 7 บ้านคลองกั่ว หมู่ที 10 บ้านเขาสอยดาว หมู่ที่ 3 บ้านนาลึก หมู่ที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาพระ เเละหมู่ที่ 11 โรงเรียนศึกษาศาสตร์ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จำงหวัดสงขลา
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • twoseadjtwoseadj(Trainer)
 • wannawanna(Trainer)
 • เกษตรภูมิปัญญาเกษตรภูมิปัญญา(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อให้ชาวบ้านมีพฤติกรรมลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร
 2. เพื่อพัฒนารูปเเบบการกระจายสิ้นค้าทางการเกษตรที่ปลอดสาร
 3. เพื่อพัฒนานโยบายของชุมชนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร  ผักพื้นบ้าน
กิจกรรมหลัก
 • กิจกรรมที่ 1    อมรมเชิงปฎิบัติการ
 • กิจกรรมที่ 2    การจัดทำข้อมูลสถานการณ์ การใช้สารเคมี,สถานการณ์สุขภาวะ
 • กิจกรรมที่ 3    การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผักพื้นบ้าน
 • กิจกรรมที่ 4    พัฒนายุวเกษตรน้อย
 • กิจกรรมที่ 5    จัดทำเมนูผักปลอดสารพิษในอาหาร
 • กิจกรรมที่ 6    ผู้บริโภคพบผู้ผลิิต
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ชาวบ้านมีพฤติกรรมลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร
ตัวชี้วัด
 1. ร้อยละ 70 ของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมลด ละ การใช้สารเคมี
 2. เกิดแปลงเกษตรต้นแบบด้านการปลูกผักและผลไม้ที่ไม่ใช้สารเคมี จำนวน  50 ครัวเรือน
 3. เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกผักผลไม้ไม่ใช้สารเคมี
 4. เยาวชนเกิดทักษะการเก็บและรวบรวมข้อมูล
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 16,700.00 0 2 0.00
2 การจัดทำข้อมูลสถานการณ์ การใช้สารเคมี,สถานการณ์สุขภาวะ 78,000.00 0 5 23,000.00
3 การพัฒนาช้องทางการจำหน่ายผักพื้นบ้าน 14,000.00 0 1 8,423.00
4 พัฒนายุวเกษตรน้อย 12,000.00 0 2 0.00
5 จัดทำเมนูผักปลอดสารพิษในอาหาร 17,800.00 0 2 0.00
6 ผู้บริโภคพบผู้ผลิต 54,000.00 0 2 0.00
7 ถอดบทเรียนจากการทำโครงการ 7,500.00 0 4 4,638.00
8 เงินสนับสนุนจาก สสส 13,000.00 0 1 0.00
213,000.00 0 19 36,061.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (213,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (36,061.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนารูปแบบการกระจายสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดสาร
ตัวชี้วัด
 1. เกิดจุดจำหน่ายผักปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้านในรูปแบบตลาดชุมชน ตลาดจำหน่ายผักในโรงพยาบาล ตลาดในโรงเรียน ตลาดหน้าอำเภอรัตภูมิ หรือตลาดข้างโรงพยาบาลรัตภูมิ
 2. เกิดการวางแผนการผลิตผักปลอดสารพิษและผักพื้นบ้าน
 3. เกิดชุดความรู้รูปแบบการกระจายสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดสาร จำนวน 1 ชุด
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3

วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนานโยบายของชุมชนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร ผักพื้นบ้าน
ตัวชี้วัด
 1. โรงเรียนในพื้นที่มีผักพื้นบ้านมาเป็นส่วนประกอบของอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนและมีแปลงผักพื้นบ้านเพื่อการเรียนรู้ไว้ในโรงเรียน
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย twoseadj twoseadj เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 10:46 น.