รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 55-00-0987
รหัสโครงการ 55-01789
ชื่อโครงการ โครงการสร้างสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภูมิปัญญา หมัดหลี
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 213,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. เเกนนำชุมชน จำนวน 10 คน
 2. ชาวบ้าน จำนวน 100 คน
 3. เเกนนำเยาวชนเเละกลุ่มเยาวชน จำนวน 20 คน
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านบนควน หมู่ที่ 7 บ้านคลองกั่ว หมู่ที 10 บ้านเขาสอยดาว หมู่ที่ 3 บ้านนาลึก หมู่ที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาพระ เเละหมู่ที่ 11 โรงเรียนศึกษาศาสตร์ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จำงหวัดสงขลา
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • เกษตรภูมิปัญญาเกษตรภูมิปัญญา (Owner)  
 • twoseadjtwoseadj (Trainer)  
 • wannawanna (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อให้ชาวบ้านมีพฤติกรรมลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร
 2. เพื่อพัฒนารูปเเบบการกระจายสิ้นค้าทางการเกษตรที่ปลอดสาร
 3. เพื่อพัฒนานโยบายของชุมชนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร  ผักพื้นบ้าน
กิจกรรมหลัก
 • กิจกรรมที่ 1    อมรมเชิงปฎิบัติการ
 • กิจกรรมที่ 2    การจัดทำข้อมูลสถานการณ์ การใช้สารเคมี,สถานการณ์สุขภาวะ
 • กิจกรรมที่ 3    การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผักพื้นบ้าน
 • กิจกรรมที่ 4    พัฒนายุวเกษตรน้อย
 • กิจกรรมที่ 5    จัดทำเมนูผักปลอดสารพิษในอาหาร
 • กิจกรรมที่ 6    ผู้บริโภคพบผู้ผลิิต
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อให้ชาวบ้านมีพฤติกรรมลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร
 1. ร้อยละ 70 ของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมลด ละ การใช้สารเคมี
 2. เกิดแปลงเกษตรต้นแบบด้านการปลูกผักและผลไม้ที่ไม่ใช้สารเคมี จำนวน  50 ครัวเรือน
 3. เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกผักผลไม้ไม่ใช้สารเคมี
 4. เยาวชนเกิดทักษะการเก็บและรวบรวมข้อมูล
เพื่อพัฒนารูปแบบการกระจายสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดสาร
 1. เกิดจุดจำหน่ายผักปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้านในรูปแบบตลาดชุมชน ตลาดจำหน่ายผักในโรงพยาบาล ตลาดในโรงเรียน ตลาดหน้าอำเภอรัตภูมิ หรือตลาดข้างโรงพยาบาลรัตภูมิ
 2. เกิดการวางแผนการผลิตผักปลอดสารพิษและผักพื้นบ้าน
 3. เกิดชุดความรู้รูปแบบการกระจายสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดสาร จำนวน 1 ชุด
เพื่อพัฒนานโยบายของชุมชนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร ผักพื้นบ้าน
 1. โรงเรียนในพื้นที่มีผักพื้นบ้านมาเป็นส่วนประกอบของอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนและมีแปลงผักพื้นบ้านเพื่อการเรียนรู้ไว้ในโรงเรียน

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 16,700.00 0 2 - 2 18,713.00
10 พ.ย. 55 เวทีเตรียมทีม และทำความเข้าใจโครงการ 0 - -
27 พ.ย. 55 อบรมเชิงปฏิบัติการ 0 - -
2 การจัดทำข้อมูลสถานการณ์ การใช้สารเคมี,สถานการณ์สุขภาวะ 78,000.00 0 5 23,000.00 5 88,650.00
8 ธ.ค. 55 พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในการเก็บข้อมูล 0 - -
24-28 ธ.ค. 55 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล200ครัวเรือนในหมู่ที่6 0 - -
19 ม.ค. 56 จัดเวทีวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ลงไปเก็บมา 0 - -
14 ส.ค. 56 เตรียมงานก่อนจัดกิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชน 0 - -
21 ส.ค. 56 เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 120 - -
3 การพัฒนาช้องทางการจำหน่ายผักพื้นบ้าน 14,000.00 0 1 8,423.00 1 8,423.00
5 ก.ค. 56 กิจกรรมพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผักพื้นบ้าน 70 - -
4 พัฒนายุวเกษตรน้อย 12,000.00 0 2 - 2 4,190.00
10 ก.พ. 56 ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 1 0 - -
13 ก.พ. 56 พัฒนายุวเกษตรน้อย 0 - -
5 จัดทำเมนูผักปลอดสารพิษในอาหาร 17,800.00 0 2 - 2 17,800.00
19 ก.พ. 56 กิจกรรมตรวจสารฆ่าแมลงในผัก 0 - -
27 มี.ค. 56 จัดทำเมนูผักปลอดสารพิษในอาหาร 0 - -
6 ผู้บริโภคพบผู้ผลิต 54,000.00 0 2 - 2 56,573.00
6 มี.ค. 56 ผู้บริโภคพบผู้ผลิต 0 - -
10 เม.ย. 56 ประชุมเตรียมงาน ก่อนจัดกิจกรรมผู้บริโภคพบผู้ผลิต 0 - -
7 ถอดบทเรียนจากการทำโครงการ 7,500.00 0 4 4,638.00 4 8,500.00
10 ธ.ค. 55 ถอดบทเรียนจากการทำโครงการ 0 - -
10 ม.ค. 56 ถอดบทเรียนจากการทำโครงการ 0 - -
16 ก.ย. 56 กิจกรรมถอดบทเรียนจากการทำโครงการ ระยะสรุปผลโครงการ 30 - -
28-29 ก.ย. 56 ประชุมสรุปแลกเปลี่ยนปิดโครงการ 0 - -
8 เงินสนับสนุนจาก สสส 13,000.00 0 1 - 1 500.00
18 ม.ค. 56 เวทีติดตามการดำเนินงานกิจกรรม 0 - -

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

3 พ.ย. 2555 ประชุมปฐมนิเทศ 0 0.00
20 มี.ค. 2556 เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 0 0.00
3 เม.ย. 2556 การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผักพื้นบ้าน 0 0.00
10 เม.ย. 2556 ถอดบทเรียนจากการทำโครงการ 0 0.00
16 มิ.ย. 2556 ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 2 0 0.00
รวม 213,000.00 0 24 36,061.00 20 204,849.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (213,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (36,061.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย twoseadj twoseadj เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 10:46 น.