โครงการสร้างสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by twoseadj @3 พ.ย. 55 10.46 ( IP : 180...172 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-0987
รหัสโครงการ 55-01789
ชื่อโครงการ โครงการสร้างสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภูมิปัญญา หมัดหลี
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 213,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. เเกนนำชุมชน จำนวน 10 คน
 2. ชาวบ้าน จำนวน 100 คน
 3. เเกนนำเยาวชนเเละกลุ่มเยาวชน จำนวน 20 คน
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านบนควน หมู่ที่ 7 บ้านคลองกั่ว หมู่ที 10 บ้านเขาสอยดาว หมู่ที่ 3 บ้านนาลึก หมู่ที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาพระ เเละหมู่ที่ 11 โรงเรียนศึกษาศาสตร์ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จำงหวัดสงขลา
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • twoseadjtwoseadj(Trainer)
 • wannawanna(Trainer)
 • เกษตรภูมิปัญญาเกษตรภูมิปัญญา(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อให้ชาวบ้านมีพฤติกรรมลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร
 2. เพื่อพัฒนารูปเเบบการกระจายสิ้นค้าทางการเกษตรที่ปลอดสาร
 3. เพื่อพัฒนานโยบายของชุมชนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร  ผักพื้นบ้าน
กิจกรรมหลัก
 • กิจกรรมที่ 1    อมรมเชิงปฎิบัติการ
 • กิจกรรมที่ 2    การจัดทำข้อมูลสถานการณ์ การใช้สารเคมี,สถานการณ์สุขภาวะ
 • กิจกรรมที่ 3    การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผักพื้นบ้าน
 • กิจกรรมที่ 4    พัฒนายุวเกษตรน้อย
 • กิจกรรมที่ 5    จัดทำเมนูผักปลอดสารพิษในอาหาร
 • กิจกรรมที่ 6    ผู้บริโภคพบผู้ผลิิต
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ชาวบ้านมีพฤติกรรมลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร
ตัวชี้วัด
 1. ร้อยละ 70 ของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมลด ละ การใช้สารเคมี
 2. เกิดแปลงเกษตรต้นแบบด้านการปลูกผักและผลไม้ที่ไม่ใช้สารเคมี จำนวน  50 ครัวเรือน
 3. เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกผักผลไม้ไม่ใช้สารเคมี
 4. เยาวชนเกิดทักษะการเก็บและรวบรวมข้อมูล
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 16,700.00 0 2 0.00
2 การจัดทำข้อมูลสถานการณ์ การใช้สารเคมี,สถานการณ์สุขภาวะ 78,000.00 0 5 23,000.00
3 การพัฒนาช้องทางการจำหน่ายผักพื้นบ้าน 14,000.00 0 1 8,423.00
4 พัฒนายุวเกษตรน้อย 12,000.00 0 2 0.00
5 จัดทำเมนูผักปลอดสารพิษในอาหาร 17,800.00 0 2 0.00
6 ผู้บริโภคพบผู้ผลิต 54,000.00 0 2 0.00
7 ถอดบทเรียนจากการทำโครงการ 7,500.00 0 4 4,638.00
8 เงินสนับสนุนจาก สสส 13,000.00 0 1 0.00
213,000.00 0 19 36,061.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (213,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (36,061.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนารูปแบบการกระจายสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดสาร
ตัวชี้วัด
 1. เกิดจุดจำหน่ายผักปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้านในรูปแบบตลาดชุมชน ตลาดจำหน่ายผักในโรงพยาบาล ตลาดในโรงเรียน ตลาดหน้าอำเภอรัตภูมิ หรือตลาดข้างโรงพยาบาลรัตภูมิ
 2. เกิดการวางแผนการผลิตผักปลอดสารพิษและผักพื้นบ้าน
 3. เกิดชุดความรู้รูปแบบการกระจายสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดสาร จำนวน 1 ชุด
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3

วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนานโยบายของชุมชนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร ผักพื้นบ้าน
ตัวชี้วัด
 1. โรงเรียนในพื้นที่มีผักพื้นบ้านมาเป็นส่วนประกอบของอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนและมีแปลงผักพื้นบ้านเพื่อการเรียนรู้ไว้ในโรงเรียน
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00
วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
28 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยเกษตรภูมิปัญญาเกษตรภูมิปัญญาเมื่อ 12 กันยายน 2556 12:55:52
Project owner
แก้ไขโดย เกษตรภูมิปัญญา เมื่อ 12 กันยายน 2556 17:11:45 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสรุปแลกเปลี่ยนปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนจากการทำโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสรุปและแลกเปลี่ยนโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ให้เร่งดำเนินกิจกรรมในส่วนที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย การพัฒนากลไกการกระจายผัก การพัฒนาระบบข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะเกษตรกร การเร่งผลักดันให้เมนูผักบรรจุอยู่ในเมนูอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
 • ให้รวบรวมข้อมูลเพื่อทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฉบับสมบูรณ์(ส.3)และ การงานสรุปปิดโครงการ(ส.4) ประเด็นการต่อยอดโครงการปีที่ 2 นั้นให้พื้นที่ลองพูดคุยประเด็นที่ต้องการทำงานต่อ
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมชาย ละอองพันธุ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
16 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยเกษตรภูมิปัญญาเกษตรภูมิปัญญาเมื่อ 12 กันยายน 2556 12:48:58
Project owner
แก้ไขโดย เกษตรภูมิปัญญา เมื่อ 12 กันยายน 2556 12:49:11 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถอดบทเรียนจากการทำโครงการ ระยะสรุปผลโครงการ

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนจากการทำโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ถอดบทเรียนจากการทำโครงการ
 • พูดคุยถึงปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,680.00 0.00 0.00 0.00 4,680.00 UnLock
21 สิงหาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยเกษตรภูมิปัญญาเกษตรภูมิปัญญาเมื่อ 22 สิงหาคม 2556 23:39:31
Project owner
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 28 ตุลาคม 2556 22:57:37 น.

ชื่อกิจกรรม : เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน

 • photo เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
 • photo เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
 • photo เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
 • photo เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
 • photo เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
 • photo เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
 • photo เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
 • photo
 • photo เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน

กิจกรรมหลัก : การจัดทำข้อมูลสถานการณ์ การใช้สารเคมี,สถานการณ์สุขภาวะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อนำข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะ และสถานการณ์การใช้สารเคมีในชุมชน มานำเสนอให้ชาวบ้านได้รับฟัง
 • เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้สารเคมีอันตราย
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ชุมชนมีความตระหนักในการใช้สารเคมี
 • ชาวบ้านได้รู้ถึงสถานการณ์การใช้สารเคมีในชุมชน และสถานการณ์สุขภาพ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ให้เยาวชนนำเสนอข้อมูลที่ได้ไปเก็บมาให้กับชาวบ้าน
 • รับฟังความคิดเห็นกับชาวบ้าน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • รับลงทะเบียน
 • กล่าวต้อนรับ โดย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพระ
 • ชี้แจงโคงการ หลักการความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์กิจกรรม
 • นำเสนอข้อมูลสถานการณ์การใช้สารเคมี และสถานการณ์สุขภาวะของชุมชน โดยตัวแทนนักเรียน
 • นำพุดคุยถึงสถานการสุขภาพในปัจจุบันที่เกิดขึ้น
 • เปิดเวทีซักถามข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ชาวบ้านได้รับรู้เรื่องการใช้สารเคมีในชุมชน
 • ชาวบ้านให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในเวที และกิจกรรมต่อๆไป เห็นได้จากการนำเสนอความคิดเห็นของชาวบ้านที่เข้าร่วมเวทีบางส่วน
 • เกิดการร่วมกันแชร์ปัญหาทางด้านการเกษตรที่เกิดขึ้ย
 • มีการรับปากจากชาวบ้านบางส่วนในการร่วมกันปลูกผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 0.00 20,500.00 500.00 500.00 0.00 23,000.00 UnLock
14 สิงหาคม 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยเกษตรภูมิปัญญาเกษตรภูมิปัญญาเมื่อ 16 สิงหาคม 2556 10:52:17
Project owner
แก้ไขโดย เกษตรภูมิปัญญา เมื่อ 16 สิงหาคม 2556 11:25:38 น.

ชื่อกิจกรรม : เตรียมงานก่อนจัดกิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชน

กิจกรรมหลัก : การจัดทำข้อมูลสถานการณ์ การใช้สารเคมี,สถานการณ์สุขภาวะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพูดคุยวางแผนการดำเนินงานในกิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีแบบแผนการจัดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พูดคุยปรึกษากับทางผู้อำนวยการโรงเรียนในกิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • นัดวันการจัดกิจกรรม
 • วางแผนการดำเนินรายการในเวที
 • แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการประสารงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • นัดวันจันกิจกรรมในวันที่ 21 สิงหาคม 2556
 • ให้ทางโรงเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมกิจกรรม
 • กำหนดการ คือ มีการกล่าวต้นรับโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพระ ชี้แจงภาพรวมโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะ และสถานการณ์การใช้สารเคมี โดยนักเรียนที่ลงเก็บข้อมูล ให้ความรู้เรื่องสุขภาพชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาพระ และเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยน และสักถาม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
5 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยเกษตรภูมิปัญญาเกษตรภูมิปัญญาเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 15:55:31
Project owner
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 18 ตุลาคม 2556 08:08:57 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผักพื้นบ้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาช้องทางการจำหน่ายผักพื้นบ้าน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนารูปแบบการกระ- - จายสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดสาร
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เกิดจุดจำหน่ายผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ
 • เกิดระบบจำหน่อยผักพื้นบ้านแบบขายตรงสู่ผู้บริโภค

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

หารือแกนนำชุมชน อบต. โรงพยาบาล และชาวบ้านเรื่องการจัดตั้งตลาด
วิธีการ - ใช้การระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นสถานที่ แนวการประชาสัมพันธ์ รูปแบบการเพ็กกิ้ง ณ. ศูนย์เรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทยเกษตรธาตุ 4 - จัดตั้งจุดจำหน่ายผักพื้นบ้าน ผักปลอดสารใน  3 รูปแบบ คือ ช่องทางที่ 1.ตลาดชุมชน ให้ชาวบ้านมาจำหน่ายทุกวัน หมายเหตุ มีการตรวจสอบความปลอดภัยของผักพื้นบ้านโดยเยาวชน

ช่องทางที่ 2จุดจำหน่ายผักพื้นบ้านในโรงพยาบาลรัตภูมิ

ช่องทางที่ 3 จุดจำหน่ายตลาดหน้าอำเภอรัตภูมิ หรือข้างโรงพยาบาลรันภูมิ

 • กระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ใช้วิธีการระดมความคิดเห็นรูปแบบ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • หารือประเด็น สถานที่จักจำหน่าย แนวการประชาสัมพันธ์ และรูปแบบการแพ็คกิ้ง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ระบบการกระจายผักพื้นบ้าน

- มีผู้จักการการกระจายสินค้า คือ นายปรัชญา  หมัดหลี มีหน้าที่ หาข้อมูลดูว่าสมาชิดมีผักอะไรบ้าง(ผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิดต้องผ่านการตรวจสารปนเปื้อนในผักของบคณะกรรมการโดยวิธีการลงไปดูในแปลงผลิตผัก) ดูแผนการผลิตผักของสมาชิก ในรอบ วัน และรอบเดือน และนัดวันไปรับผักกับสมาชิก แล้วนำไปส่งที่จุดจำหน่อยในชุมชน - มีจุดจำหน่อยผักในชุมชนที่ชัดเจน 2 จุด คือ พื้นที่ บ้านหน้าเขา หมู่ 10 และพื้นที่บ้านแม่พรุ หมู่ 6 ต.เขาพระ - จุดจำหน่ายผักพื้นบ้านในโรงพยาบาล มีสถานที่ขายชัดเจนโดยได้คำรับรองจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ แต่ชุมยังไม่สามารถไปขายได้เนื่องจากหาผู้รับผิดชอบไม่ได้ - ตลาดหน้าอำเภอ ก็ยังหาผู้จัดการไม่ได้ แต่ชุมชนก็ยังเห็นตรงกันอยู่ว่าจะพยายามทำจุดจำหน่ายสองจุดนี้ให้เกิดขึ้น 2. แนวการประชาสัมพันธ์ มีการเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง Facebook วิทยุเพื่อสุขภาพ และแผ่นผับต่างๆ 3. รูปแบบการแพ็คกิ้ง มีการเสนอว่า การบรรจุภัณฑ์ยังคงใช้รูปแบบเดิม แต่ ต้องมีโลโก้ของเกษตรธาตุ 4 เพื่อรับรองความเชื้อมั่นต่อผู้บริโภค

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,600.00 500.00 1,323.00 0.00 8,423.00 UnLock
16 มิถุนายน 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยtwoseadjtwoseadjเมื่อ 18 มิถุนายน 2556 19:35:17
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 18 มิถุนายน 2556 22:48:23 น.

ชื่อกิจกรรม : ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 2

 • photo ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 2ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ตลอดจนทบทวนปัญหาอุปสรรคการทำกิจกรรมช่วงที่ 2 ตลอดจนการต่อยอดโครงการในปีที่ 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. พี่เลี้ยงและผู้รับผิดชอบโครงการมีการทบทวนผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาของโครงการและผลการดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการเดิมหรือไม่
 2. พี่เลี้ยงและผู้รับผิดชอบร่วมกันวางแผนแนวทางการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ 3 เพื่อตอบสนองกับ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เป็นการประชุมร่วมของคณะทำงานโครงการและพี่เลี้ยงเพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาว่า เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ จากการดำเนินกิจกรรมอะไรบ้าง การร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ การดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย การร่วมกันพูดคุยประเด็นที่ต้องการต่อยอดโครงการในปีที่ 2 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 7 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เป็นการประชุมร่วมของคณะทำงานโครงการและพี่เลี้ยงเพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาว่า เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ จากการดำเนินกิจกรรมอะไรบ้าง การร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ การดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย การร่วมกันพูดคุยประเด็นที่ต้องการต่อยอดโครงการในปีที่ 2 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 7 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.พี่เลี้ยงและผู้รับผิดชอบโครงการมีการทบทวนผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาของโครงการและผลการดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการเดิมหรือไม่ รายละเอียดมีดังนี้

 • พี่เลี้ยงมีการทวทวนวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการซึ่งเขียนไว้ในโครงการ เพื่อให้คณะทำงานได้รับทราบอีกครั้ง และมีการเขียนเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินกิจกรรมและวัตถุประสงค์แต่ละข้อ
 • ประเด็นที่เป็นหัวใจของโครงการ คือ
  1.1การพัฒนากลไกการจำหน่ายผักพื้นบ้านและผักปลอดสารในชุมชน ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนในเรื่องระบบการจัดการ ช่องทางกระจายสินค้า ระบบของกลุ่มเพื่อจำน่ายไม่ชัดเจน ซึ่งพื้นที่มีการเล่าให้ฟังแค่เพียงมีกิจกรรมผู้ผลิตพบผู้บริโภค ซึ่งผลที่ออกมาเป็นแค่การจัดกิจกรรมเฉพาะครั้งคราว

พี่เลี้ยงเสนอแนะ:ควรมีการมาทบทวนการกระจายผักพื้นบ้านที่ชัดเจน เช่น รูปแบบการกระจายผักพื้นบ้านในชุมชน การกระจายในระดับอำเภอ เช่น การไปจำหน่ายที่ รพ.รัตภูมิ เป็นต้น และการกระจายผักพื้นบ้านไปยังหาดใหญ่ ผ่านระบบ CSA ซึ่งพื้นที่ควรมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

1.2 การจัดทำข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะของเกษตร พบว่าข้อมูลที่ได้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการวัดระดับสุขภาวะของเกษตรกรได้ชัดเจนมากนัก เช่น มีแค่ตัวเลขปริมาณการใช้สารเคมี หรือการใช้ยาฆ่าแมลง เป็นต้น

พี่เลี้ยงเสนอแนะ:ควรมีการทบทวนแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะใหม่ และอาจปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือแผนที่เดินดินมาใช้ในการจัดเก็บ ตลอดจนการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมทำงาน เช่น เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อบต.เป็นต้น พร้อมกับมีการนำเสนอและใช้ข้อมูลเพื่อให้คนในพื้นทีเกิดความตระหนักถึงสถานการณ์สุขภาวะของเกษตรกร

1.3 การผลักดันนโยบายเกี่ยวกับผักพื้นบ้าน เช่น การผลักดันให้เมนูผักพื้นบ้านไปบรรจุไว้ในเมนูอาหารกลางวันของโรงเรียนในพื้นที่

พี่เลี้ยงเสนอแนะ:ให้มีการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ปรุงอาหารแก่นักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เภสัชกรและโภชนการของโรงพยาบาลรัตภูมิ เพื่อมาร่วมกันหารือและจัดการผลักดันให้เกิดเมนูอาหารอย่างชัดเจนต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • ให้เร่งดำเนินกิจกรรมในส่วนที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย การพัฒนากลไกการกระจายผัก การพัฒนาระบบข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะเกษตรกร การเร่งผลักดันให้เมนูผักบรรจุอยู่ในเมนูอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
 • ให้รวบรวมข้อมูลเพื่อทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฉบับสมบูรณ์(ส.3)และ การงานสรุปปิดโครงการ(ส.4)
 • ประเด็นการต่อยอดโครงการปีที่ 2 นั้นให้พื้นที่ลองพูดคุยประเด็นที่ต้องการทำงานต่อ
28 พฤษภาคม 2556 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยเกษตรภูมิปัญญาเกษตรภูมิปัญญาเมื่อ 30 พฤษภาคม 2556 14:43:30
Project owner
แก้ไขโดย เกษตรภูมิปัญญา เมื่อ 29 มิถุนายน 2556 11:30:42 น.

ชื่อกิจกรรม : ผู้บริโภคพบผู้ผลิต

 • photo เปิดรับลงทะเบียนเปิดรับลงทะเบียน
 • photo กิจกรรมขายสินค้า ผักพื้นบ้านกิจกรรมขายสินค้า ผักพื้นบ้าน
 • photo จำลองตลาดผักพื้ยบ้านจำลองตลาดผักพื้ยบ้าน
 • photo ...นักเรียนเรียนรู้เรื่องผัก...นักเรียนเรียนรู้เรื่องผัก
 • photo ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 กล่าวต้อนรับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 กล่าวต้อนรับ
 • photo เปิดพิธีโดย ผอ.โรงพยาบาลรัตภูมิเปิดพิธีโดย ผอ.โรงพยาบาลรัตภูมิ
 • photo ชมแปลงเกษตรต้นแบบ แปลงที่ 1ชมแปลงเกษตรต้นแบบ แปลงที่ 1
 • photo ชมแปลงผักพื้นบ้านแปลงที่ 2ชมแปลงผักพื้นบ้านแปลงที่ 2
 • photo เวทีเสวนาสถานการสุขภาพเวทีเสวนาสถานการสุขภาพ
 • photo เปิดป้ายตลาดผักพื้นบ้านในชุมชน หมู่10เปิดป้ายตลาดผักพื้นบ้านในชุมชน หมู่10
 • photo ชมแปลงผักพื้นบ้าน แปลงที่ 3ชมแปลงผักพื้นบ้าน แปลงที่ 3
 • photo มอบรางวันให้นักเรียนที่ตอบคำถามมอบรางวันให้นักเรียนที่ตอบคำถาม

กิจกรรมหลัก : ผู้บริโภคพบผู้ผลิต

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคผักพื้นบ้าน และเป็นการประชาสัมพันธ์เปิดตลาดผักพื้นบ้านในชุมชนอีกด้วย
 • เพื่อเผยแพร่คุณค่า และประโยชน์ของการบริโภคผักพื้นบ้านปลอดสาร
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้บริโภคจากภายนอกมีความมันใจต่อผักพื้นบ้านของทีมทำงานโครงการ
 • ผู้บริโภครู้แหล่งผลิด และข่ายผักพื้นบ้านปลอดสารพิษในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • นำผู้บริโภคผักพื้นบ้านปลอดสารพิษจากภายนอกพื้นที่เข้ามาดูรูปแบบการผลิตผักในแปลง
 • นำเสนอเมนูผักพื้นบ้านปลอดสารพิษในหมู่บ้าน
 • ชมตลาดผักพื้นบ้านปลอดสารพิษในหมู่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคผักพื้นบ้าน และเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาดในชุมชนอีกด้วย
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ลงทะเบียน
 • กล่าวเปิดงาน โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ
 • ชี้แจงวัตถุประสงค์โดย นายอภินันต์  หมัดหลี (ผอ.ศูนย์เรียนรู้เกษตรธาตุ 4 ฯ)
 • ลงพื้นที่ชมแปลงเกษตรต้นแบบ ม.3,ม.7,และม.10 ต.เขาพระ
 • รับประทานอาหาร(เมนูผักพื้นบ้าน)
 • เวทีเสวนา  - สถานการสุขภาพในปัจจุบัน และสถานการการใช้สารเคมี
                    - เรียนรู้เทคนิค การตอนกิ่งมะละกอ การเพาะถั่วงอกแบบพกพา                                        .                    และการปลูกพริกตีลังกา
  คุณได้อะไรจากกิจกรรมในครั้งนี้บ้าง
 • ผู้ดำเนินรายการ  1.นายชิต    ขวัญคำ      2.นายภูมิปัญญา  หมัดหลี
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • มีผู้เข้าร่วม 131 คน จากคนในชุมชน ชุมชนใกล้เคียง โรงพยาบาลรัตภูมิ โรงเรียนในพื้นที่ จำนวนสามโรงเรียน กลุ่มผู้บริโภคหาดใหญ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 โรงพยาบาลในอำเภอรัตภูมิ
 • เมื่อผู้บริโภคจากภายนอกได้เข้ามาเดินชมดูแปลงต้นแบบที่มีการผลิดผักปลอดสาร ได้เห็นของจริง ตั้งแต่แนวคิด วิธีการของผู้ผลิด ก็เกิดความมั่มใจในแหล่งผลิดนั้นๆ
 • ผู้บริโภคได้เห็นตลาดผักพื้นบ้านปลอดสารพิษของทีมทำงานโครงการซึ่งตั้งอยู่ริมถนน
 • ทำให้ช่าวบ้านมีความมันใจกับกลุ่มผู้ผลิดผักพื้นบ้านที่เป็นกลุ่มซึ่งได้จัดตั้งขึ้นจากโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • เวลาในการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป ทำให้มีเวลาในการชมแปลงน้อยมาก หากมีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกควนที่จะกำหนดเวลาให้มากกว่านี้
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 49,950.00 586.00 37.00 0.00 56,573.00 UnLock
15 พฤษภาคม 2556
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยเกษตรภูมิปัญญาเกษตรภูมิปัญญาเมื่อ 28 มีนาคม 2556 10:47:02
Project owner
แก้ไขโดย เกษตรภูมิปัญญา เมื่อ 18 มิถุนายน 2556 21:46:29 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดทำเมนูผักปลอดสารพิษในอาหาร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดทำเมนูผักปลอดสารพิษในอาหาร

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-เพื่อรวบรวมเมนูผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในพื้นที่ -เพื่อนำเมนูผักพื้นบ้านมาเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • มีข้อมูลเมนูผักพื้นบ้าน
 • โรงเรียนมีการสรอดแทรกเมนูผักพื้นบ้านเป็นอาหารกลางวัน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดทำข้อมูลรวบรวมเมนูผักพื้นบ้านโดยคณะทำงานจัดกระบวนการให้นักเรียนทั้งสองโรงเรียนเก็บข้อมูลในชุมชน
 • พูดคุยปรึกษากับทางโภชนาการของโรงเรียนใหเสรอดแทรกเมนูผักพื้นบ้านปลอดสารพิษให้กับอาหารกลางวันของนักเรียน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ออกแบบเครื่องมือแบบสอบถาม
 • ให้เยาวชนโรงเรียนศึกษาศาสน์ โรงเรียนบ้านควนดินแดง และโรงเรียนบ้านเขาพระเก็บข้อมูลเมนูผักพื้นบ้านโดยใช้แบบสอบถาม
 • รวบรวมข้อมูล แลัวจัดพิม
 • พูดคุยกับทางโรงเรียนในการหาวิธีการสรอดแทรกเมนูผักพื้นบ้านเข้าสู่อาหารกลางวันของนักเรียน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • มีหนังสือเมนูผักพื้นบ้านที่ได้จารการเก็บข้อมูลของเยาวชน จำนวน 1 ชุด จัดพิมแล้ว 200 เล่ม
 • เยาวชนได้เรียนรู้เกียวกับเมนูผักพื้นบ้าน
 • เผยแพร่เมนู
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 0.00 15,800.00 0.00 500.00 0.00 17,800.00 UnLock
10 เมษายน 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยเกษตรภูมิปัญญาเกษตรภูมิปัญญาเมื่อ 10 เมษายน 2556 22:11:56
Project owner
แก้ไขโดย วินิจ ชุมนูรักษ์ เมื่อ 29 มิถุนายน 2556 11:20:13 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเตรียมงาน ก่อนจัดกิจกรรมผู้บริโภคพบผู้ผลิต

 • photo ประชุมเตรียมงาน ก่อนจัดกิจกรรมผู้บริโภคพบผู้ผลิตประชุมเตรียมงาน ก่อนจัดกิจกรรมผู้บริโภคพบผู้ผลิต
 • photo ประชุมเตรียมงาน ก่อนจัดกิจกรรมผู้บริโภคพบผู้ผลิตประชุมเตรียมงาน ก่อนจัดกิจกรรมผู้บริโภคพบผู้ผลิต
 • photo ประชุมเตรียมงาน ก่อนจัดกิจกรรมผู้บริโภคพบผู้ผลิตประชุมเตรียมงาน ก่อนจัดกิจกรรมผู้บริโภคพบผู้ผลิต
 • photo ประชุมเตรียมงาน ก่อนจัดกิจกรรมผู้บริโภคพบผู้ผลิตประชุมเตรียมงาน ก่อนจัดกิจกรรมผู้บริโภคพบผู้ผลิต
 • photo ประชุมเตรียมงาน ก่อนจัดกิจกรรมผู้บริโภคพบผู้ผลิตประชุมเตรียมงาน ก่อนจัดกิจกรรมผู้บริโภคพบผู้ผลิต

กิจกรรมหลัก : ผู้บริโภคพบผู้ผลิต

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมผู้บริโภคพบผู้ผลิต
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • มีรูปแบบวิธีการดำเนินกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นัดทีมทำงานประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานในกิจกรรมผู้บริโภคพบผู้ผลิต

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • หารือการจัดกิจกรรมผู้บริโภคพบผู้ผลิต ในเรื่องของรูปแบบการจัดกิจกรรม วางกำหนดการ กำหนดวันจัดกิจกรรม แล้ววางกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • กำหนดวันจัดกิจกรรม ในวันที่ 28 เดือนพฤษภาคม 2556

วันอังคาร ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 ณ.ศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทยเกษตรธาตุ 4

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. กล่าวเปิดงาน โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ

09.30 - 10.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์โดย นายอภินันต์  หมัดหลี (ผอ.ศูนย์เรียนรู้เกษตรธาตุ 4 ฯ)

10.00 - 12.00 น. ลงพื้นที่ชมแปลงเกษตรต้นแบบ ม.3,ม.7,และม.10 ต.เขาพระ

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหาร(เมนูผักพื้นบ้าน)

13.00 - 15.30 น. เวทีเสวนา  - สถานการสุขภาพในปัจจุบัน และสถานการการใช้สารเคมี

                                        - เรียนรู้เทคนิค การตอนกิ่งมะละกอ การเพาะถั่วงอกแบบพกพา                                        .                                                              และการปลูกพริกตีลังกา

      - คุณได้อะไรจากกิจกรรมในครั้งนี้บ้าง

ผู้ดำเนินรายการ  1.นายชิต    ขวัญคำ      2.นายภูมิปัญญา  หมัดหลี

....กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม....


E-mail:   book_4635@hotmail.com หรือโทร. นายอภินันต์  หมัดหลี 084-8599849 ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทยเกษตรธาตุ 4   นายภูมิปัญญา หมัดหลี 081-5410681 ผู้รับผิดชอบ และผู้ประสางานโครงการ

 • มีกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอรัตภูมิ โรงพยาบาลละ 10 คน โรงพยาบาลรัตภูมิ 20 คน โรงเรียน 30 คน สมาชิดศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทยเกษตรธาตุ 4 จำนวน 40 คน และคณะผู้ใหญ่บ้าน 10 คน
 • เกิดคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้ดำเนินรายการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายดูแลความปลอดภัยเรื่องรถ ฝ่านต้อนรับ ผู้รับลงทะเบียน ตากล้อง วิทยากรสนาม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยเกษตรภูมิปัญญาเกษตรภูมิปัญญาเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2556 21:36:43
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 7 มีนาคม 2556 11:42:52 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมตรวจสารฆ่าแมลงในผัก

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดทำเมนูผักปลอดสารพิษในอาหาร

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อตรวจดูสารฆ่าแมลงในผักพื้นบ้าน
 • เพื่อต้องการทำข้อมูลผักเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • หลังจากที่ทางคณะทำงานโครงการฯได้ชีแจงโครงการโดยได้เชิญหลากหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมในการทำงาน ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจึงให้ความสำคัญหลังจากนั้นทาง รพ.สต. ก็ได้ขอตัวอย่างผักในแปลงต้นแบบเพื่อส่งตรวจสารฆ่าแมลงในผัก หลังจากนั้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ทางศูนย์ก็ได้เตรียมผักไว้ 20 ชนิด ได้แก่ ผักตบแขก ยอดตกเบ็ด ส้มเกียบ ยอดหัวครก(ยอดมะม่วงหิมพานต์)
  ก้ายตรง ลำเพ็ง หมุยบ้าน หมุ่ยป่า ใบมวง ผักกรูด มันปู ผักบุ้ง กระเพรา ผักเหรียง ลูกฉิง ผักชีล้อม เตาร้าง หน่อไม้ ผักหนาม และสะเดาซาอุ แล้วส่งให้กับทาง รพ.สต. แล้วรอรับผล วันนี้ทาง รพ.สต. ได้นำผลการตรวจผักที่ส่งไปมาให้

 • ได้รู้ว่าผักในแปลงต้นแบบมีสารปนเปื้อนหรือไม่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เก็บรวบรวมผักในแปลงต้นแบบ
 • ส่งให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • รอรับผลการตรวจสอบ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เก็บผักในแปลงต้นแบบ
 • ส่งตรวจโดย รพ.สต.
 • รับฟังผล
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ผักทุกชนิดที่ส่งตรวจผ่านการตรวจสอบทั้งหมัด ไม่มีสารปนเปื้อนไดๆ เช่น ผักเหรียง,ผักกูด,ยอดตกเบ็ด,ผักหนาม,หยวกปุด,เตาร้าง,หน่อไม่,มันปู, ฯลฯ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
10 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยเกษตรภูมิปัญญาเกษตรภูมิปัญญาเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2556 21:01:00
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 7 มีนาคม 2556 10:38:39 น.

ชื่อกิจกรรม : พัฒนายุวเกษตรน้อย

 • photo พัฒนายุวเกษตรน้อยพัฒนายุวเกษตรน้อย
 • photo พัฒนายุวเกษตรน้อยพัฒนายุวเกษตรน้อย
 • photo พัฒนายุวเกษตรน้อยพัฒนายุวเกษตรน้อย
 • photo พัฒนายุวเกษตรน้อยพัฒนายุวเกษตรน้อย
 • photo พัฒนายุวเกษตรน้อยพัฒนายุวเกษตรน้อย
 • photo
 • photo พัฒนายุวเกษตรน้อยพัฒนายุวเกษตรน้อย
 • photo พัฒนายุวเกษตรน้อยพัฒนายุวเกษตรน้อย
 • photo พัฒนายุวเกษตรน้อยพัฒนายุวเกษตรน้อย
 • photo พัฒนายุวเกษตรน้อยพัฒนายุวเกษตรน้อย
 • photo พัฒนายุวเกษตรน้อยพัฒนายุวเกษตรน้อย
 • photo พัฒนายุวเกษตรน้อยพัฒนายุวเกษตรน้อย

กิจกรรมหลัก : พัฒนายุวเกษตรน้อย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียนได้เรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารพิษ
 • เพื่อให้เยาวชนมีความตะนักในเรื่องของการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีผลต่อสุขภาพ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • นักเรียนสามารถทำน้ำหมักเป็น
 • นักเรียนสามารถขยายพันธ์ไม้ได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ลงแปลงฝึกปลูกผักเพื่อบริโภคของนักเรียนในแปลงสาธิตทั้ง  2  โรงเรียน
 • ปฏิบัติการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
 • ฝึกสอนการตอนกิ่งพันธุ์ผักพื้นบ้าน
 • การรวบรวมและขัดเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ณ.โรงเรียนบ้านควนดินแดง
 • ชวนเยาวชนวาดแผนที่ที่ลงเก็บข้อมูล
 • สอนการทำเกษตรในรูปแบบปลอดสารพิษ
 • สอนวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • จากการที่ได้พูดคุยกับทาง ผอ.โรงเรียนบ้านควนดินแดง ในการทำกิจกรรมพัฒนายุวเกษตรน้อยเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม ทาง ผอ.โรงเรียนได้เสนอว่าทางโรงเรียนต้องการสอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการขยายพันธุ์ไม้ กิจกรรมจึงเริ่มขึ้นเมื่อนัดวันกันในวันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2556 กับทางโรงเรียนเป็นที่เรียนร้อย หลังจากที่คณะทำงานโครงการได้พูดคุยกับทางโรงเรียนก็กลับมาติดต่อเชิญทางครูภูมิปัญญาในชุมชนที่มีความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการขยายพันธุ์ไม้ เพื่อไปให้ความรู้กับเยาวชนในพื้นที่ หลักจากนั้นก็เตรียมอุปกรณ์การทำปุ๋ยหมัก และอุปกรณ์การขยายพันธุ์ไม้
  เมื่อถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ก็ได้ลงไปที่โรงเรียนตามที่ได้นัดกันไว้ ก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนรู้เรื่องของปุ๋ยหมัก นายภูมิปัญญาหมัดหลี ได้ชวนคุยเล่าถึงที่มาที่ไปขอกกิจกรรม และชวนวิเคราะห์ข้อมูลที่น้องๆได้ลงไปเก็บมาอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เป็นการทำแผนที่ทำมือแล้วให้น้องเล่าถึงสถานการณ์สุขภาพแต่ละหลังแล้วมาจุดไว้ในแผนที่ เมื่อเสร็จจากการทำแผนที่ก็เชิญครูปุ๋ยหมักมาสอนเกี่ยวกับวิธีการทำปุ๋ยหมักในสูตรต่างๆ แล้วให้ตัวแทนนักเรียนขึ้นมาทำปุ๋ยหมักให้เพื่อนๆดู เสร็จจากการทำปุ๋ยหมัก ก็ต่อด้วยเรื่องของการขยายพันธ์ไม้

 • นักเรียนได้เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักน้ำ 2  สูตร คือ สูตรเร็งดอก และสูตรบำรุงต้น บำรุงใบ และบำรุงดอก ได้เรียนรู้กายขยายพันธุ์ไม้ 4 วิธี คือ การตอนกิ่ง การเสียบยอด การเสียบข้าง และปักชำ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผนที่ทำมืออีกด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 0.00 1,000.00 1,690.00 0.00 0.00 4,190.00 UnLock
10 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10:30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยtwoseadjtwoseadjเมื่อ 6 มีนาคม 2556 18:25:36
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 6 มีนาคม 2556 18:47:31 น.

ชื่อกิจกรรม : ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 1

 • photo ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 1ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 1
 • photo ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 1ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 1

กิจกรรมหลัก : พัฒนายุวเกษตรน้อย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา
 2. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนให้ข้อเสนอ การเป็นกำลังใจแก่คณะทำงานของโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ได้รับพบคณะทำงานที่ดำเนินโครงการอย่างพร้อมเพรียงและเห็นการมีส่วนเข้ามารับรู้การดำเนินกิจกรรมของชุมชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
 2. ได้รับการบอกเล่าผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วางแผนการลงพื้นที่ไว้เวลา 10.00 น.บริเวณศูนย์เรียนรู้เกษตรธาตุ 4 ของ ต.เขาพระ โดยนัดคณะทำงานโครงการประมาณ 6 คน เพื่อร่วมพูดคุยความคืบหน้าการดำเนินโครงการ โดยมีการนำเสนอกิจกรรมที่ดำเนินการเป็นรายกิจกรรม มีการให้คณะทำงานเล่าให้ฟังบรรยากาศการจัดกิจกรรมผลที่เกิดขึ้น และที่สำคัญคือ ปัญหาอุปสรรคจากการทำงานในโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงลงพื้นที่จริงเวลา 10.30 น. ณ ศูนย์เรียนเรียนรู้เกษตรธาตุ เมื่อไปถึงมีทีมนำของโครงการ จำนวน 10 คน มาร่วมพูดคุยถึงการทำกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา ประกอบด้วยกิจกรรมการพูดคุยทำความเข้าใจคณะทำงาน ชาวบ้าน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรม เช่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล(รพ.สต.) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลรัตภูมิ (มีผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเภสัชกรจากฝ่ายเภสัชกรรม ) มาร่วมในการทำกิจกรรม และที่สำคัญคือ ชาวบ้าน จำนวน 10 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ได้รับพบคณะทำงานที่ดำเนินโครงการอย่างพร้อมเพรียงและเห็นการมีส่วนเข้ามารับรู้การดำเนินกิจกรรมของชุมชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
 2. ได้รับการบอกเล่าผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. มีเวลาจำกัด เนื่องจากในวันดังกล่าวมีกิจกรรมหลายอย่างเข้ามาทำงานในพื้นที่

แนวทางแก้ไข: พี่เลี้ยงควรลงพื้นที่ในวันที่มีการทำกิจกรรมจริงตามตาราง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

สามารถมาถอดบทเรียนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พื้นที่อื่น

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

1.มีปัญหาเรื่อง การลงข้อมูลรายการใช้จ่ายเงิน ที่ไม่ทันสมัย จึงแนะนำให้มีการลงข้อมูลให้เรียบร้อยทุกครั้งที่ทำกิจกรรมเสร็จ และให้มีการแจ้งการใช้จ่ายเงินในที่ประชุมประจำเดือน 2. การดำเนินกิจกรรมบางอย่างที่ล่าช้า เช่น การจัดช่องทางกระจายสินค้าทางการเกษตร

แนวทางแก้ไขปัญหา: 

10 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยwannawannaเมื่อ 7 มีนาคม 2556 12:55:48
Project trainer
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 7 มีนาคม 2556 12:57:16 น.

ชื่อกิจกรรม : ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 1

กิจกรรมหลัก : พัฒนายุวเกษตรน้อย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพือติดตามความก้าวหน้าโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เกิดการว่างแผนการทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เกิดการวางแผนการทำงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การทำกราฟ และแผนที่ทำมือ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมชาย ละอองพันธุ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
19 มกราคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยเกษตรภูมิปัญญาเกษตรภูมิปัญญาเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2556 14:59:47
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 7 มีนาคม 2556 10:50:52 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ลงไปเก็บมา

 • photo จัดเวทีวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ลงไปเก็บมาจัดเวทีวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ลงไปเก็บมา
 • photo จัดเวทีวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ลงไปเก็บมาจัดเวทีวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ลงไปเก็บมา
 • photo จัดเวทีวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ลงไปเก็บมาจัดเวทีวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ลงไปเก็บมา
 • photo จัดเวทีวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ลงไปเก็บมาจัดเวทีวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ลงไปเก็บมา
 • photo จัดเวทีวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ลงไปเก็บมาจัดเวทีวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ลงไปเก็บมา

กิจกรรมหลัก : การจัดทำข้อมูลสถานการณ์ การใช้สารเคมี,สถานการณ์สุขภาวะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อนำข้อมูลดิบมาวิเคราะห์
 • เพื่อให้เห็นสถานการณ์การการใช่สารเคมีและสถานการณ์สุขภาวะในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • มีข้อมูลสถานการณ์ ที่สามารถนำเสนอคืนสู่ชุมชนได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำข้อมูลเรื่องการใช้สารเคมี และสถานการณ์สุขภาวะของชุมชน ที่เยาวชนได้ไปเก็บมา ร่วมกับคณะทำงานโครงการ และผู้รู้ในชุมชน รวมกันวิเคราะห์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ให้เยาวชนนำข้อมูลที่ได้ลงไปเก็บมา เปิดดูไปที่ละข้อ
 • แล้วให้ตอบคำถามตามที่คณะทำงานถาม เช่น เราไปเก็บข้อมูลมาจำนวนกี่ครัวเรือน? เป็นต้น
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • เมื่อเยาวชนแต่ละโรงเรียนได้เก็บข้อมูลเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ละโรงเรียนก็ได้นัดวันกันลงไปที่โรงเรียนเพื่อที่จะร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมา โดยเริ่มดูจากแบบสอบถามว่ามีเรื่องอะไรบ้าง แล้วนำมาตั้งเป็นโจทย์ เช่น
 1. จำนอนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดกี่คน ?
 2. ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ
 • จำนวนผู้ให้ข้อมูลที่ปลูกผักกินเองมี่กี่ราย? ประเภทอะไรบ้าง?

 • จำนวนผู้ให้ข้อมูลที่ซื้อผักกินมีกี่ราย? ประเภทอะไรบ้าง? รวมค่าใช้จ่ายของทุกรายในการซื้อผักต่อเดือนเท่าไร?

 • โรคประจำตัว(รวมทั้งหมดจากการเก็บข้อมูลทุกคนทั้งผู้ให้ข้อมูล และสมาชิกในครอบครัวของผู้ให้ข้อมูล)

ประเภทโรค
เบาหวาน ความดัน หอบหืด
ผิวหนัง ปวดเมื่อย
กระเพาะอาหาร
ปวดหัวบ่อยๆ ไอเรื้อรัง
วัณโรค
อื่นๆ รวม(คน )

 1. สถานการณ์การใช้สารเคมีในชุมชน
 • อาชีพหลักของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด ?

 • อาชีพเสริมของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด ?

(ข้อมูลอาชีพเกษตร)

 • เนื้อที่ในการทำเกษตรของผู้ให้ข้อมูลร่วมทั้งหมด ?

 • รูปแบบในการทำเกษตร

i. จำนวนผู้ให้ข้อมูลที่ทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวมีกี่ราย

ii. จำนวนผู้ให้ข้อมูลที่ทำอาชีพแบบผสมผสารมีกี่ราย

iii. จำนวยผู้ให้ข้อมูลที่ทำเกษตรทั้งสองรูปแบบมีกี่ราย

iv. ต้นทุนการผลิต

 1. ค่าปุ๋ยรวมทั้งหมดจากผู้ให้ข้อมูลทุกคนคิดเป็นเงินเท่าไรต่อปี และใช้ตราอะไรบ้าง
 2. ค่ายาปราบศัตรูพืชทั้งหมดจากผู้ให้ข้อมูลทุกคนคิดเป็นเงินเท่าไรต่อปี และใช้ตราอะไรบ้าง
 3. ค่ายาฆ่าหญ้าทั้งหมดจากผู้ให้ข้อมูลทุกคนคิดเป็นเงินเท่าไรต่อปี และใช้ตราอะไรบ้าง
 4. ค่าอื่นๆมีอะไรบ้าง
 5. รวมต้นทุนการผลิตของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดคิดเป็นเงินเท่าไรต่อปี เมื่อได้โจทย์ออกมาเป็นข้อๆแล้ว ก็น้ำข้อมูลดิบออกมาเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวที่ได้กำหนอไว้
 • หลังจากนันก็ดูในแบบสอบถามแล้วช่วยกันตอบ
 1. จำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 355 คน
 2. ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ

- จำนวนผู้ให้ข้อมูลที่ปลูกผักกินเองมี  201 ราย
- จำนวนผู้ให้ข้อมูลที่ซื้อผักกินมี 80 ราย    รวมค่าใช้จ่ายของทุกรายในการซื้อผักต่อเดือนประมาณ 72,150 บาท

 • จำนวนผู้ให้ข้อมูลที่ปลูกผักกินเองบ้าง และที่ซื้อผักกินบ้างมี ๗๔ ราย  รวมค่าใช้จ่ายของทุกรายในการซื้อผักกินเองบ้าง และที่ปลูกผักกินเองบ้างต่อเดือนประมาณ ๗๕,๒๑๐ บาท

 • โรคประจำตัว(รวมทั้งหมดจากการเก็บข้อมูลทุกคนทั้งผู้ให้ข้อมูล และสมาชิกในครอบครัวของผู้ให้ข้อมูล) อันดับ

 1. ปวดเมื่อย 248 ราย
 2. ปวดหัวบ่อยๆ 132 ราย
 3. กระเพราะอาหาร 81 ราย
 4. ความดัน 71 ราย
 5. โรคผิวหนัง 57 ราย
 6. หอบหืด 54 ราย
 7. เบาหวาน 25 ราย
 8. โรคภูมิแพ้ 25 ราย
 9. ไอเรื้อรัง 21 ราย 10.โรคหัวใจ 7 ราย
 10. ริดสีดวง 5 ราย
 11. กรดไหลย้อน 3 ราย
 12. มะเร็ง 2 ราย
 13. ไทรอย 2 ราย
 14. ไมเกรน 2 ราย


 15. สถานการณ์การใช้สารเคมีในชุมชน

- อาชีพหลักของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด คือ
1. ทำสวนยางพารา
2. ทำสวนผลไม้
3. กรีดยาง
4. รับจ้างทั่วไป
5. ค้าขาย
6. ผลิตและจำหน่ายมีด
7. เพาะพันธุ์ไม้
8. ครูโรงเรียนเอกชน 9. รับซื้อน้ำยาง 10. รับราชการ 11. ทำนา 12. ประมง 13. ขับรถรับจ้าง - อาชีพเสริมของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด คือ
1. ค้าขาย
2. รับจ้างทั่วไป
3. ก่อสร้าง
4. ช่างไฟฟ้า
5. ช่างเย็บผ้า
6. ครูฟัรดูอีน(คุรุสัมพันธ์)
7. หมอบีบนวด
8. ขับรถรับส่งนักเรียน

(ข้อมูลอาชีพเกษตร)

 • เนื้อที่ในการทำเกษตรของผู้ให้ข้อมูลร่วมทั้งหมด 3,861 ไร่

 • รูปแบบในการทำเกษตร

i. จำนวนผู้ให้ข้อมูลที่ทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวมี  196 ราย

ii. จำนวนผู้ให้ข้อมูลที่ทำอาชีพแบบผสมผสานมี 72 ราย

iii.จำนวนผู้ให้ข้อมูลที่ทำเกษตรทั้งสองรูปแบบมี  60 ราย

iv. ต้นทุนการผลิต

  1.ค่าปุ๋ยรวมทั้งหมดจากผู้ให้ข้อมูลทุกคนคิดเป็นเงิน 3,553,080 บาท/ปี 

  2. ค่ายาปราบศัตรูพืชทั้งหมดจากผู้ให้ข้อมูลทุกคนคิดเป็นเงิน 165,680บาท/ปี

  3. ค่ายาฆ่าหญ้าทั้งหมดจากผู้ให้ข้อมูลทุกคนคิดเป็นเงิน 268,910 บาท/ปี

  4. ค่าอื่นๆ เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์พืช  ค่าจ้างหรือค่าแรงในการตัดหญ้า ค่าน้ำมัน ค่าจ้างในการฉีดหญ้า เป็นต้น คิดเป็นเงิน 35,600 บาทต่อปี

  5. รวมต้นทุนการผลิตของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดคิดเป็นเงิน 4,023,270 บาท/ปี

  4. อื่นๆ

 • เนื้อที่ในการปลูกยางพาราบางส่วน ไม่มีเอกสารสิทธิ เนื่องจากเป็นที่ สปก.ที่ซื้อต่อกันมาที่ไม่มีหลักฐานในการซื้อขายและการเป็นเจ้าของ
 • เกษตรกรบางราย รับจ้างกรีดยาง บางรายรับจ้างเก็บน้ำยาง รับจ้างฉีดยาหญ้าในสวน รับจ้างจัดหญ้าในสวน ซึ่งเกษตรกรส่วนนี้บางรายใช้สารเคมีไม่ระมัดระวัง ใช้ไม่ถูกวิธี จึงทำให้มีผลต่อสุขภาพ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
18 มกราคม 2556 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยเกษตรภูมิปัญญาเกษตรภูมิปัญญาเมื่อ 18 มกราคม 2556 11:17:11
Project owner
แก้ไขโดย เกษตรภูมิปัญญา เมื่อ 18 มกราคม 2556 11:32:45 น.

ชื่อกิจกรรม : เวทีติดตามการดำเนินงานกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : เงินสนับสนุนจาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เพื่อติดตามรายงาน ส.1 ส.2 ง.1 ให้แล้วเสร็จ
 • เพื่อคายข้อสงสัยให้กับโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มีการนัดเพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มาเข้าร่วม และรับฟังการเสนอแนะจากพี่เลี้ยงโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • รายงานยังไม่เสร็จ เนื่องการยังไม่ชำนานในการเคลียงบประมาณ
 • ได้ซักถามเกียวกับการเครียงบประมาณ จนเข้าใจ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
10 มกราคม 2556
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยเกษตรภูมิปัญญาเกษตรภูมิปัญญาเมื่อ 15 มกราคม 2556 17:04:16
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 7 มีนาคม 2556 10:59:29 น.

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนจากการทำโครงการ

 • photo

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนจากการทำโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เมื่อถึงวันที่ 10 ซึงเป็นวันประชุมประจำเดือนของศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทยเกษตรธาตุ 4 คณะทำงานของโครงการจึงได้ใส่วาระเรื่องการถอดบทเรียนระยะที่สอง ผู้รับผิดชอบโครงการก็ได้เล่าว่าการดำเนินงานการลงเก็บข้อมูลโดยเยาวชนทั้ง 3 โรงเรียน เรื่องการจัดทำข้อมูลส

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เพือหาปัญหาจาการทำโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ถอดบทเรียนระหว่างกลางโครงการ ใช้วิธีการสัมพาษณ์แลฃะเขียนสรุปงานโดย กลุ่มเยาวชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • มีการพูดถึงกิจกรรมที่ทำผ่านมา
 • พูดถึงปัญหาที่แต่ละคนพบ
 • ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • เมื่อถึงวันที่ 10 ซึงเป็นวันประชุมประจำเดือนของศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทยเกษตรธาตุ 4 คณะทำงานของโครงการจึงได้ใส่วาระเรื่องการถอดบทเรียนระยะที่สอง ผู้รับผิดชอบโครงการก็ได้เล่าว่าการดำเนินงานการลงเก็บข้อมูลโดยเยาวชนทั้ง 3 โรงเรียน เรื่องการจัดทำข้อมูลสถานการณ์ การใช้สารเคมี และสถานการณ์สุขภาวะ ได้ดำเนินการเสร็จไปสองโรงเรียน คือโรงเรียนศึกษาศาสน์ และโรงเรียนบ้านเขาพระ ส่วนโรงเรียนบ้านควนดินแดงยังทำข้อมูลไม่ครบถ้วน นายเศกสิทธ์ เกียติเสนากุล ได้ถามต่อว่าเนื่องจากสาเหตุอะไรที่โรงเรียนบ้านควนดินแดงทำข้อมูลยังไม่เสร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการก็ตอบว่า ได้ไปพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนแล้ว เหตุผลก็คือ ทางโรงเรียนกำลังวุ่นอยู่กับการลงตรวจโรงเรียนโดย สมศ.สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิมคุณภาพการศึกษาการดำเนินการก็เลยไม่ราบรื้นมากนัก คณะทำงานจึงหารือกันว่า ก็ให้เวลากับทางโรงเรียนเพิ่ม
 • การเก็บข้อมูลโดยเยาวชนล้าช้านิดหน่อย แต่ก็ไม่เป็นปัญหากับโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 570.00 0.00 0.00 0.00 570.00 UnLock
24 ธันวาคม 2555 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยเกษตรภูมิปัญญาเกษตรภูมิปัญญาเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2556 14:11:08
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 7 มีนาคม 2556 11:06:15 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เก็บข้อมูล200ครัวเรือนในหมู่ที่6

 • photo ลงพื้นที่เก็บข้อมูล200ครัวเรือนในหมู่ที่6ลงพื้นที่เก็บข้อมูล200ครัวเรือนในหมู่ที่6
 • photo ลงพื้นที่เก็บข้อมูล200ครัวเรือนในหมู่ที่6ลงพื้นที่เก็บข้อมูล200ครัวเรือนในหมู่ที่6
 • photo ลงพื้นที่เก็บข้อมูล200ครัวเรือนในหมู่ที่6ลงพื้นที่เก็บข้อมูล200ครัวเรือนในหมู่ที่6

กิจกรรมหลัก : การจัดทำข้อมูลสถานการณ์ การใช้สารเคมี,สถานการณ์สุขภาวะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการสุขภาวะ และสถานการการใช้สารเคมีของคนในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • หลังจากที่เยาวชนทั้ง 3 โรงเรียนมีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือแบบสอบถามาเป็นที่เรียนร้อยแล้ว แต่ละโรงเรียนก็ได้กำหนดลงเก็บข้อมูลในพื้นที่กันในช่วงหลังเลิกเรียน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ให้แล้วเสร็จ แต่ก็มีโรงเรียนบ้านควนดินแดงที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลให้เสร็จได้ภายในเดือนธันวาคม 55 เนื่องจากทางโรงเรียนกำลังวุ้นอยู่--  กับการตรวจโรงเรียนของ(สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา) จึงต้องขอต่อระยะเวลาการเก็บข้อมูลให้แล้วเสร็จเป็นกลางเดือนมกราคม 56
 • มีข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะ และสถานการณ์การใช้สารเคมีของคนในชุมชน 200 ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ให้เยาวชน2โรงเรียนจำนวน 40  คน  และคณะทำงานดูแล 5  คน  ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 200  ครัวเรือนในหมู่ที่ 6
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เยาวชนทั้งสามโรงเรียนก็ได้ลงเก็บข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคมในวันเวลาที่ตนเองว่างจากการเรียน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ได้ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะ และสถานการณ์การใช้สารเคมีในชุมชน 355 ครัวเรือน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 50,050.00 0.00 0.00 0.00 50,050.00 UnLock
10 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยเกษตรภูมิปัญญาเกษตรภูมิปัญญาเมื่อ 14 ธันวาคม 2555 11:31:50
Project owner
แก้ไขโดย เกษตรภูมิปัญญา เมื่อ 12 กันยายน 2556 16:52:09 น.

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนจากการทำโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนจากการทำโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อปรึกษาหารือ  ปัญหาอุปสรรคในการจัดเวทีที่ผ่านมาและหาวิธีการแก้ไขปัญหากิจกรรมครั้งต่อไป
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น
 • มีวิธีการแก้ไขปัญหา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • นัดวันประชุม
 • ปรึกษาหารือ  ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • มีการพูดคุยเรื่องการดำเนินงานที่ผ่านมา
 • รวมกันมองปัญหาที่เกิดขึ้น
 • ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • หลังจากที่ผู้ประสานงานโครงการได้ประสานกับสมาชิกเข้าร่วมประชุมในวันที่  10  ธันวาคม  2555  เพื่อถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา  สมาชิกของโครงการที่ไม่ติดภาระกิจอะไร  ก็มาร่วมประชุมกันพร้อมหน้า  เมื่อถึงเวลาบ่ายโมงตรง  นายภูมิปัญญา  หมัดหลี (ผู้รับผิดชอบโครงการ)  ก็ได้พูดคุยถึงการจัดเวทีอบรมเชิงปฎิบัติการที่ผ่านมาในวันที่  27  พฤศจิกายน  2555  เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นเพื่อเป็นการทบทวนความจำเล็กๆน้อยๆ
        เมื่อเล่าเหตุการณ์ของวันนั้นจบ  ก็เปิดเวทีให้ทุกคนได้ช่วยระดมความคิดเห็นกันในทุกๆเรื่องของการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา  ในช่วงนี้ต่างคนต่างช่วยกันมองถึงปัญหาที่ตัวเองประสบในวันนั้น  เมื่อทุกคนได้ร่วมแชร์ปัญหาออกมาจนหมดแล้ว     นายภูมิปัญญา  หมัดหลี  ก็ได้อธิบายการดำเนินงานตามแผนงานในช่วงต่อไป
 • นายอภินันท์  หมัดหลี  กล่าวว่า  รู้สึกมีความภาคภูมิใจกับเวทีในวันนั้นมาก  หน่วยงานที่เราได้เชิญก็มากันครบทุกหน่วยงาน
 • นายสัน  เส็นหล๊ะ (ครูภูมิปัญญาด้านเกษตร  4ย.)  กล่าวว่า  สำหรับผมเห็นอยู่นิดเดี่ยวก็คือ  ช่วงแสดงความคิดเห็นควรกำหนดเวลาให้แต่ละคน
 • นายชิต  ขวัญคำ  กล่าวว่า  ดีใจกับการที่โรงเรียนทั้ง  3  โรงเรียนให้ความสำคัญแต่รู้สึกว่า  นักเรียนที่มาในวันนั้น ยังคงงงๆอยู่กับเวที -คุณชลาทิพย์  หมัดเส็น  กล่าวว่า  ในช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมประชุมเหลือน้อยเพราะว่ามีภาระกิจต่างๆ  เช่น  รับลูกที่โรงเรียน  ติดประชุมที่อื่นๆบ้าง  นายชิตก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาทุกเวทีก็จะพบปัญหาแบบนี้  นายภูมิปัญญา  หมัดหลี  ก็นำเสนอว่าเราควรจะเอาเนื้อหาสาระมาเน้นในช่วงเช้าให้หมดและช่วงบ่ายหากมีคนเหลือน้อยก็เป็นการสรุป -การหารือกันในเวที  การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง  ซึ่งก๊ะเหม๊าะที่เป็นทีมทำงานของโครงการยังไม่ได้มา  ก็ด้วยเหตุว่า  วันที่ประชุมเตรียมเวที  ก๊ะเหม๊าะได้กลับก่อนและผู้ประสานคิดว่าก๊ะเหม๊าะรู้แล้ว  และยังคิดว่าทีมทำงานที่อยู่บ้านใกล้กันได้บอกให้ฟังแล้ว
 • วิทยากรมีเวลาน้อยมากในการพูด  เพราะมีเรื่องอื่นๆเข้ามา  และเวลาแลกเปลี่ยนก็เกินเวลา
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 UnLock
8 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยเกษตรภูมิปัญญาเกษตรภูมิปัญญาเมื่อ 15 มกราคม 2556 15:55:05
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 7 มีนาคม 2556 11:27:11 น.

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในการเก็บข้อมูล

 • photo ตัวแทนโครงการลงไปพูดคุยกับทางโรงเรียนตัวแทนโครงการลงไปพูดคุยกับทางโรงเรียน
 • photo ตัวแทนโครงการลงไปพูดคุยกับทางโรงเรียนตัวแทนโครงการลงไปพูดคุยกับทางโรงเรียน
 • photo ร่วมกันออกแบบเครืองมือแบบสอบถามร่วมกันออกแบบเครืองมือแบบสอบถาม
 • photo สอนการใช้เครื่องมือให้กับเยาวชนสอนการใช้เครื่องมือให้กับเยาวชน

กิจกรรมหลัก : การจัดทำข้อมูลสถานการณ์ การใช้สารเคมี,สถานการณ์สุขภาวะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

จากการจัดเวทีชี้แจงภาพรวมโครงการ ได้มีโรงเรียนต่างๆ 3 โรงเรียนที่อยู่ในระแวกชุมชนได้เข้ารวมในเวที ทั้ง 3 โรงเรียนเห็นความสำคัญ และสนใจในการทำงานร่วมกัน จึงมีกลุ่มเป้าหมายเพื่มขึ้นมา 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านควนดินแดง จากสองโรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านเขา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • มีเครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
 • เยาวชนสามารถใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมกันออกแบบเครื่องมือแบบสอบถาม(เก็บข้อมูลสถานะการณ์การใช้สารเคมี,สถานการณ์สุขภาวะ) -ฝึกการทดสอบใช้เครื่องมือแบบสอบถาม -วางแผนการไปตรวจสารปนเปื้อน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ออกแบบเคื่องมือ แบบสอบถาม
 • ชี้แจงให้กับเยาวชนในการเก็บข้อมูล
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • จากการจัดเวทีชี้แจงภาพรวมโครงการ ได้มีโรงเรียนต่างๆ 3 โรงเรียนที่อยู่ในระแวกชุมชนได้เข้ารวมในเวที ทั้ง 3 โรงเรียนเห็นความสำคัญ และสนใจในการทำงานร่วมกัน จึงมีกลุ่มเป้าหมายเพื่มขึ้นมา 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านควนดินแดง จากสองโรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาพระ และโรงเรียนศึกษาศาสน์  ในกิจกรรมที่ 2 การจัดทำข้อมูลสถานะการณ์สุขภาพ และสถานการณ์การใช้สารเคมีในชุมชน คณะทำงานโครงการจึงได้ลงไปพูดคุยกับทางโรงเรียนแต่ละโรงเรียน เพื่อกำหนดวันเวลาในการดำเนินงานในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน คณะทำงานจึงให้ความเห็นตรงกันว่า ควรที่จะลงไปทำกิจกรรมทีละโรงเรียนด้วยกับสาเหตุว่าโรงเรียนแต่ละโรงว่างไม่ตรงกัน แต่ละโรงจะมีคาบชุมนมที่ไม่ตรงกัน หลังจากนั้นคณะทำงานโครงการก็ได้ร่วมกันออกแบบเครื่องมือแบบสอบถามร่วมกัน แล้งลงไปสอนการใช้เครื่องมือแบบสอบถามในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ให้กับนักเรียนโรงเรียนศึกษาศาสน์ วัันที่ 4 ธันวาคม 2555 ให้กับโรงเรียนบ้านเขาพระ และวันที่ 7 ธันว่าคม 2555 ให้กับโรงเรียนบ้านควนดินแดง
 • มีแบบสอบถามดังนี้

    ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะ และสถานการณ์การใช้สารเคมีในชุมชน

 1. ประวัติผู้ให้สัมภาษณ์

• ชื่อ.......

• ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้..............• เบอร์โทรศัพท์........

 1. ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ

• สมาชิกในครอบครัว................

• ข้อมูลการบริโภคผัก

 •  ปลูกเอง ประเภท.......................

 •  ซื้อกิน ประเภท.........หากซื้อกินมีค่าใช้จ่ายในการซื้อ ต่อเดือนละประมาณ............บาท

• โรงประจำตัว หรือความเจ็บป่วย ( ใช้เครื่องหมาย ในตาราง )

• สวนใหญ่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่.................

 1. สถานการณ์การใช้สารเคมีในชุมชน

• อาชีพหลักในครอบครัว...............

• อาชีพเสริม......................

(หากทำอาชีพเกษตรให้ตอบข้อมูลด้านล้างนี้)

• เนื้อที่ในการทำเกษตรร่วมทั้งหมด..............ไร่

• รูปแบบในการทำเกษตร

 •  เชิงเดียว

ปลูก.............

 •  ผสมผสาร

ปลูก............

 • ต้นทุนการผลิต
 1. ค่าปุ๋ยรวมทั้งหมด.........บาท/ปี ตรา............

 2. ค่ายาปราบศัตรูพืช.....บาท/ปี ตรา.......

 3. ค่ายาฆ่าหญ้า.......บาท/ปี ตรา.......

 4. ค่าอื่นๆ............

รวม....................บาท/ปี

 1. อื่นๆ................

ลงชื่อผู้สัมภาษณ์            ลงชื่อผู้ให้สัมภาษณ์

    .................               .................

(.....................) (.........................)

  วดป.../..../..            ว/ด/ป..../....../........

 • นักเรียนทั้งสามโรงเรียนมีความเข้าใจในการทำแบบสอบถาม และสามารถนำไปใช้ในการเก็บขอมูลในชุมชนได้จริง

 • โรงเรียนแต่ละโรงกำหนดวันในการลงพื้นที่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 10,250.00 3,850.00 0.00 0.00 14,100.00 UnLock
27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09:00-16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยเกษตรภูมิปัญญาเกษตรภูมิปัญญาเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2555 15:23:27
Project owner
แก้ไขโดย wanna เมื่อ 7 มีนาคม 2556 11:31:12 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ

 • photo การลงทะเบียนการลงทะเบียน
 • photo ผอ.ศูนย์กล่าวเปิดงานผอ.ศูนย์กล่าวเปิดงาน
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงโครงการผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงโครงการ
 • photo ที่ปรึกษาโครงการเสริมเนื้อหาโครงการที่ปรึกษาโครงการเสริมเนื้อหาโครงการ
 • photo นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
 • photo ผอ.รพ.สต.ร่วมแสดงความคิดเห็นเกียวกับโครงการผอ.รพ.สต.ร่วมแสดงความคิดเห็นเกียวกับโครงการ
 • photo บรรยากาศการรับประทานอาหารกลางวันบรรยากาศการรับประทานอาหารกลางวัน
 • photo นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
 • photo ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพระร่วมหารือโครงการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพระร่วมหารือโครงการ
 • photo นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น

กิจกรรมหลัก : อบรมเชิงปฏิบัติการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. ร้อยละ 70 ของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมลด ละ การใช้สารเคมี
 2. เกิดแปลงเกษตรต้นแบบด้านการปลูกผักและผลไม้ที่ไม่ใช้สารเคมี จำนวน  50 ครัวเรือน
 3. เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกผักผลไม้ไม่ใช้สารเคมี
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. หนวยงานต่างๆ ทั้ง โรงเรียน โรงพยาบาล อสม. ผู้นำชุมชน อบต. และชุมชน ได้รับรู้ และมีความเข้าใจเกียวกับโครงการ
 2. ชุมชนเริ่มให้ความสำคัญกับการเลือกกินผักผลไม้ที่ปลอดสาร และลดการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร
 3. เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการผลิตหาหารทางการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี
 4. เกิดแปลงเกษตรต้นแบบด้านการปลูกผักและผลไม้ที่ไม่ใช้สารเคมี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ชี้แจงภาพรวมโครงการ พร้อมจัดตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. เยาวชน อสม.และตัวแทนชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ
 2. ฟื้นฟูความรู้ และทักษะการปลูกพืชแบบปลอดสารแก่คนในชุมชน โดยผู้รู้ในศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทยเกษตรธาตุ 4
 3. ระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการผลิตผักพื้นบ้านปลอดสารร่วมกัน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ชี้แจงโครงการ
 • แลกเปลียนเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรปลอดสารพิษกับครูภูมิปัญญาในพื้นที่
 • ร่วมกันหารือช่องทางการตลาด
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • สำหรับวันนี้เป็นกิจกรรมที่ 1 ของโครงการ จึงรู้สึกเป็นกังวนเล็กน้อยเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย เพราะกลัวว่า กลุ่มเป้าหมายที่ได้เชิญไปไม่ให้ความสนใจ เมื่อได้เวลาตามกำหนดการ 09.00 น. เป็นการเริ่มลงทะเบียน ความกังวนก็ได้จากหายไปจนหมดเมื่อเวลา 10.00 น. กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มทุกองค์กร ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเวทีกันถ้วนหน้า
  เมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วผู้ดำเนินรายการก็เชิญเข้าห้องประชุม แล้วเชิญคุณอภินันต์  หมัดหลี ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทยเกษตรธาตุ 4 กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดพิธี หลังจากนั้น ก็เชิญ คุณจำรัช เพ็ชรหมาด มาอธิบายความเป็นมาหลักการและเหตุผลของโครงการ แล้วนายภูมิปัญญา  หมัดหลี ก็ต่อด้วยการอธิบายวัตถุประสงค์ และแผนกิจกรรมของโครงการทั้งหมด เมื่อได้อธิบายเรียนร้อยแล้วก็เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน และซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ ในช่วงระยะนี้ ก็มีการตอบรับการร่วมโครงการเป็นอย่างดี จากผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูทั้ง 3 โรงเรียน คือ 1.โรงเรียนบ้านเขาพระ 2.โรงเรียนบ้านควนดินแดง และ3.โรงเรียนศึกษาศาสน์  ทางชุมชนก็ให้ความสนใจ
  หลังจากที่หลายๆหน่วยงานเข้าใจโครงการมากขึ้นก็ได้เชิญครูภูมิปัญญาในพื้นที่ คือ นายสัน  เส็นหล๊ะ ผู้เชี่ยวชานด้านการทำเกษตร 4 ย. ที่พูดถึงความยั้งยืนทั้งชีวิต ดิน น้ำ และผลผลิต นายชิต  ขวัญคำผู้เชี่ยวชานเรื่องเกษตร 5 ต.ต้อง ที่ดูดถึง การจัดการพื้นที่รอบ-- บ้านให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และนายเศกสิทธ์ เกียติเสนากุล ผู้เชี่ยวชาดเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่พูดถึงการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับพื้นที่ของตัวเอง เมื่อทั้งสามคนได้พูดจบ เวลาของช่วงเช้าก็หมดลง ทุกคนก็พักรับประทานอาหารกลางวัน ที่เต็มไปด้วยผักพื้นบ้านมากมาย จากการปรุงแต่งของกลุ่มสตรีก้าวหน้า กลุ่มแม่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ เวลา 13.00 น.ก็เข้าสู่กิจกรรมของช่วงบ่าย โดยผู้ดำเนินรายการได้ตั้งโจทย์ คือ “แนวคิด แนวทางวิธีการการจักการของแต่ละหน่วยงานให้เกิดผักพื้นบ้านปลอดสารพิษขึ้นในชุมชน” แล้วผู้ดำเนินรายการก็อธิบาย ทำความเข้าใจโจทย์ให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจ หลังจากนั้นก็ให้แต่ละหน่วยงาน นั่งรวมกันเป็นกลุ่มแล้วแจกกระดาษ เพื่อเขียนแนวคิด แนวทางของตนในแต่ละหน่วยงาน หลังจากนั้นก็เป็นการน้ำเสนอ นายภูมิปัญญา  หมัดหลี(ผู้รับผิดชอบโครงการ)ก็นำสรุปเนื้อหาประเด็นต่างๆที่ได้นำเสนอขึ้นจากหน่วยงานต่างๆ  ขณะนี้เป็นเวลา 15.00 น. ซึ่งตามกำหนดการก็อยู่ในช่วงทายของเวที จึงได้เชิญนายอภินันต์ หมัดหลี ขึ้นมาพูดคุย และให้การฝากฝังการทำงานรวมกันให้ประสบผลสำเร็จ ไปด้วยกัน


  หน่วยงานต่างๆให้การยอมรับ และตอบรับโครงการ และมีการนำเสนอแนวคิดและวิธีการ ดั่งนี้ โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • จากผู้อำนวยการโรงเรียน “ยินดีรวมสนับสนุน สถานที่ในการปลูกผัก และให้นักเรียนร่วมจัดกระบวนการการเรียนรู้เรื่องผักพื้นบ้าน อย่างเต็มที่”
 • จากแผนระดมความคิดเห็น และแนวทางการจักการ ปลูกผักในกระถางที่ทำจากล้อรถ แล้วว่างหน้าห้องเรียนของทุกห้อง เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ เสนอขายให้กับโครงการอาหารกลางวัน และตลาดข้างโรงเรียน โรงเรียนบ้านควนดินแดง
 • จากผู้อำนวยการโรงเรียน “โรงเรียนควนดินแดงเป็นโรงเรียนน้องใหม่ที่เข้าร่วมงานกับศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทยเกษตรธาตุ 4 แต่ก็สนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี”
 • จากแผ่นระดมความคิดเห็น และแนวทางการจัดการ ชวนกันนำผักพื้นบ้านมาเพราะ แล้วนำไปปลูกที่โรงเรียน เพื่อนำผลผลิตมาทำอาหารในโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้กินผักปลอดสารพิษ และรณรงค์ห้ามใช้สารเคมี แล้วทำกิจกรรมเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักนำไปใช้ในโรงเรียน โรงเรียนศึกษาศาสน์
 • จากคุณครูผู้รับผิดชอบ “อยากให้ปราชญ์เขาไปสงเสริมการเรียนรู้การปลูกผักพื้นบ้าน และการทำปุ๋ยหมักในโรงเรียน รวบรวมผักไว้ในโรงเรียน ไปศึกษาดูงานการแพคกิ้ง จากพายนอก
 • จากแผนระดมความคิดเห็นฯ โรงเรียนมีแปลงที่จะปลูกผักซึ่งมีเนื้อที่ มากพอที่จะใช้ในการ ปลูกผักปลอดสารพิษ และอาจจะขยายผลเป็นโรงเรียนต้นแบบ สอนเรื่องของผักพื้นบ้านปลอดสารพิษได้ ชุมชน
 • จากแผนระดมความคิดเห็น เริ่มจากการหาสมาชิดโดยการแนะนำชักชวนมาปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อรับประทานเอง แจกพันผักให้กับสมาชิกในกลุ่ม เมื่อรับผลผลิตแล้ว ก็กินเองที่เหลือจากกินก็นำไปขาย โรงพยาบาล
 • จากแผ่นระดมความคิดเห็นฯ มีการนำเสนอเรื่องของตลาด สองรูปแบบ คือ 1. หากชุมชนรวบรวมผักปลอดสารกันได้ก็สามารถส่งให้ทางโภชนากรของโรงพยาบาลเพื่อปรุงเป็นอาหารของโรงพยาบาล 2.ชาวบ้านคนไหนสามารถนำผักไปข่ายก็จะมีสถานที่ๆเตรียมไว้ กรณีนี้จะต้องไปขายเอง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,500.00 0.00 14,630.00 583.00 500.00 0.00 18,213.00 UnLock
Comment #1
พร
Posted @20 เม.ย. 56 01.11 ip : 61...86

เป็นโครงการที่ดีนะคะ คงจะยากน่าดูดหมือนกันกว่าจะได้มาเยอะขนาดนี้ การจะเข้าหาชุมชนแล้วให้เขาสนใจในสิ่งที่เรานำเสนอให้เขานั้น มันเป็นสิ่งที่น่าอึดอัดลำบากใจมากเลย ในคนที่ไม่พยายามเข้าใจในสิ่งที่เราพูด สู้ๆๆ ค่า อิอิ

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 7261
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง