รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 55-01789
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสร้างสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภูมิปัญญา หมัดหลี
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านบนควน หมู่ที่ 7 บ้านคลองกั่ว หมู่ที 10 บ้านเขาสอยดาว หมู่ที่ 3 บ้านนาลึก หมู่ที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาพระ เเละหมู่ที่ 11 โรงเรียนศึกษาศาสตร์ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จำงหวัดสงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • เกษตรภูมิปัญญาเกษตรภูมิปัญญา (Owner)  
 • twoseadjtwoseadj (Trainer)  
 • wannawanna (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
เพื่อให้ชาวบ้านมีพฤติกรรมลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร
 1. ร้อยละ 70 ของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมลด ละ การใช้สารเคมี
 2. เกิดแปลงเกษตรต้นแบบด้านการปลูกผักและผลไม้ที่ไม่ใช้สารเคมี จำนวน  50 ครัวเรือน
 3. เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกผักผลไม้ไม่ใช้สารเคมี
 4. เยาวชนเกิดทักษะการเก็บและรวบรวมข้อมูล
เพื่อพัฒนารูปแบบการกระจายสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดสาร
 1. เกิดจุดจำหน่ายผักปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้านในรูปแบบตลาดชุมชน ตลาดจำหน่ายผักในโรงพยาบาล ตลาดในโรงเรียน ตลาดหน้าอำเภอรัตภูมิ หรือตลาดข้างโรงพยาบาลรัตภูมิ
 2. เกิดการวางแผนการผลิตผักปลอดสารพิษและผักพื้นบ้าน
 3. เกิดชุดความรู้รูปแบบการกระจายสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดสาร จำนวน 1 ชุด
เพื่อพัฒนานโยบายของชุมชนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร ผักพื้นบ้าน
 1. โรงเรียนในพื้นที่มีผักพื้นบ้านมาเป็นส่วนประกอบของอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนและมีแปลงผักพื้นบ้านเพื่อการเรียนรู้ไว้ในโรงเรียน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 พ.ย. 55 ประชุมปฐมนิเทศ 0 0.00 -
10 พ.ย. 55 เวทีเตรียมทีม และทำความเข้าใจโครงการ 0 0.00 500.00
27 พ.ย. 55 อบรมเชิงปฏิบัติการ 0 0.00 18,213.00
8 ธ.ค. 55 พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในการเก็บข้อมูล 0 0.00 14,100.00
10 ธ.ค. 55 ถอดบทเรียนจากการทำโครงการ 0 0.00 2,250.00
24 - 28 ธ.ค. 55 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล200ครัวเรือนในหมู่ที่6 0 0.00 50,050.00
10 ม.ค. 56 ถอดบทเรียนจากการทำโครงการ 0 0.00 570.00
18 ม.ค. 56 เวทีติดตามการดำเนินงานกิจกรรม 0 0.00 500.00
19 ม.ค. 56 จัดเวทีวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ลงไปเก็บมา 0 0.00 1,500.00
10 ก.พ. 56 ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 1 0 0.00 0.00
13 ก.พ. 56 พัฒนายุวเกษตรน้อย 0 0.00 4,190.00
19 ก.พ. 56 กิจกรรมตรวจสารฆ่าแมลงในผัก 0 0.00 0.00
6 มี.ค. 56 ผู้บริโภคพบผู้ผลิต 0 0.00 56,573.00
20 มี.ค. 56 เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 0 0.00 -
27 มี.ค. 56 จัดทำเมนูผักปลอดสารพิษในอาหาร 0 0.00 17,800.00
3 เม.ย. 56 การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผักพื้นบ้าน 0 0.00 -
10 เม.ย. 56 ถอดบทเรียนจากการทำโครงการ 0 0.00 -
10 เม.ย. 56 ประชุมเตรียมงาน ก่อนจัดกิจกรรมผู้บริโภคพบผู้ผลิต 0 0.00 0.00
16 มิ.ย. 56 ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 2 0 0.00 0.00
5 ก.ค. 56 กิจกรรมพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผักพื้นบ้าน 70 8,423.00 8,423.00
14 ส.ค. 56 เตรียมงานก่อนจัดกิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชน 0 0.00 0.00
21 ส.ค. 56 เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 120 23,000.00 23,000.00
16 ก.ย. 56 กิจกรรมถอดบทเรียนจากการทำโครงการ ระยะสรุปผลโครงการ 30 4,638.00 4,680.00
28 - 29 ก.ย. 56 ประชุมสรุปแลกเปลี่ยนปิดโครงการ 0 0.00 1,000.00
รวม 220 36,061.00 20 204,849.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 • กิจกรรมที่ 1    อมรมเชิงปฎิบัติการ
 • กิจกรรมที่ 2    การจัดทำข้อมูลสถานการณ์ การใช้สารเคมี,สถานการณ์สุขภาวะ
 • กิจกรรมที่ 3    การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผักพื้นบ้าน
 • กิจกรรมที่ 4    พัฒนายุวเกษตรน้อย
 • กิจกรรมที่ 5    จัดทำเมนูผักปลอดสารพิษในอาหาร
 • กิจกรรมที่ 6    ผู้บริโภคพบผู้ผลิิต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย twoseadj twoseadj เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 10:46 น.