รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 55-00-1049
รหัสโครงการ 55-01792
ชื่อโครงการ โครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ณรงค์ชัย ชูเรืองสุข
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 213,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. ประชาชนนำร่อง 100 คน
 2. เยาวชน 30 คน
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนป้อมหก ถนน รัถการ, ถนน ถัดอุทิศ ,ถนน ป้อมหกดินแดง ,ซอย 38และ ซอยริมทางรถไฟ
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • pramwadepramwade (Owner)  
 • twoseadjtwoseadj (Trainer)  
 • wannawanna (Trainer)  
 • yaowalakyaowalak (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการจัดการขยะร่วมกันของประชาชน
 2. เพื่อเกิดการปฏิบัติการของชุมชนด้านการจัดการขยะของ ชุมชนป้อมหก
กิจกรรมหลัก
 1. เวทีทำความเข้าใจชี้แจงโครงการ
 2. จัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ
 3. การจัดตั้งธนาคารขยะ
 4. การสื่อสารประชาสัมพันธ์
  • สร้างบอร์ด
  • อบรมการจัดบอร์ด
  • อบรมและจัดทำจัดทำจดหมายข่าว
 5. ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล
  • ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล ครั้งที่ 1   - ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล ครั้งที่ 2

6.เปลี่ยนภูเขาขยะเป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามัคคี .

7 . ถอดบทเรียน

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชนในชุมชน
 1. ร้อยละ90 ของประชาชนป้อมหกที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ด้านการจัดการขยะ
 2. มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 100 คน
 3. ประชาชนที่เข้าโครงการมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่ถูกต้อง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 4. อัตราการเผาทำลายขยะของชุมชนลดลง
เพื่อเกิดการปฎิบัติการของชุมชนด้านการจัดการขยะของชุมชนป้อมหก
 1. เกิดคณะทำงาน
 2. มีมาตรการร่วมของชุมชนในการลดขยะ
 3. เกิดกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการชุมชน 1 กองทุน
 4. มีพื้นที่ ที่สามารถใช้ประโยชน์ทดแทนกองขยะอย่างน้อย 8 จุด
 5. สภาพแวดล้อมโดยของชุมชน สะอาด เรียบร้อย น่าอยู่อาศัย

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 เปิดเวทีชี้แจงโครงการ 17,200.00 0 1 - 1 16,496.50
17 ก.ย. 55-20 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดเวทีชี้แจงโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ 0 - -
2 สำรวจสถานการณ์ขยะและพัฒนาชุมชน 18,300.00 0 4 850.00 4 19,600.00
25 ต.ค. 55 กิจกรรม การสำรวจสถานการณ์ขยะและพัฒนาชุมชน 0 - -
10 ม.ค. 56 ปรับพื้นที่ขยะให้เป็นประโยชน์ 0 - -
22 พ.ค. 56 พัฒนาพื้นที่เฉพาะกิจ 0 - -
31 ก.ค. 56 Big Cleaning Day ชุมชนป้อมหก 96 - -
3 จัดตั้งธนาคารขยะ 16,500.00 0 9 - 9 18,305.00
21 พ.ย. 55 จัดตั้งกองทุนขยะผ่านการจัดตั้งธนาคารขยะ 0 - -
17 ม.ค. 56 กิจกรรมวันครู 0 - -
8 ก.พ. 56 ธนาคารขยะมอบทุนการศึกษาจากการเขียนเรียงความเยาวชน 0 - -
26 มี.ค. 56 ครูกศน.พาน้องทำความดี @ สงขลา 0 - -
10 พ.ค. 56 ีธนาคารขยะนำขยะส่งโรงงาน 0 - -
18 พ.ค. 56 ร้านค้า 0 บาท พบเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ 0 - -
21 พ.ค. 56 ปลูกผักเพิ่มพื้นที่สีเขียว 0 - -
2 ก.ย. 56 เทศบาลปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการจัดการขยะป้อมหก 0 - -
3-6 ก.ย. 56 ชุมชนป้อมหกเทศบาลนครหาดใหญ่รับรางวัล จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 0 - -
4 สร้างสื่อสาธารณะ ประโยชน์ 69,450.00 0 13 6,330.00 13 42,710.00
13 ธ.ค. 55 กิจกรรมต่อเนื่อง4.2 การจัดบอร์ดความรู้เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แก่ชุมชน 0 - -
13-14 ธ.ค. 55 กิจกรรมที่4 สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชน 4.2การจัดบอร์ดความรู้เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารชุมชน 0 - -
14 ธ.ค. 55 4.3สร้างสื่อสาธารณะประโยชน์ 0 - -
30 ม.ค. 56 จัดบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารชุมชนโดยเยาวชน 0 - -
28 ก.พ. 56 จัดบอร์ดความรู้ รณรงค์ เรื่องยุงลายกับไข้เลือดออก 0 - -
27 มี.ค. 56 จดหมายข่าว 0 - -
29 มี.ค. 56 จัดทำบอร์ด 0 - -
19 เม.ย. 56 จัดบอร์ดความรู้ 0 - -
17 พ.ค. 56 จัดบอร์ดความรู้ เรื่่อง วันวิสาขบูชา 0 - -
21 มิ.ย. 56 จดหมายข่าว 23 - -
30 มิ.ย. 56 จัดบอร์ดความรู้ 10 - -
28 ก.ค. 56 จัดบอร์ดความรู้ 10 - -
16 ส.ค. 56 จัดบอร์ดความรู้ 17 - -
5 ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล 42,300.00 0 3 17,789.00 3 51,671.00
25-26 ธ.ค. 55 ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิลครั้งที่1 0 - -
24 พ.ค. 56 เปลี่ยนภูเขาขยะให้เป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามััคคี 0 - -
29-30 ส.ค. 56 ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล ครั้งที่3 142 - -
6 ถอดบทเรียน 38,700.00 0 2 38,470.00 2 43,400.00
11 ก.ย. 56 ถอดบทเรียน 0 - -
26 ก.ย. 56 ถอดบทเรียนทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ 27 - -
7 กิจกรรมประชุมกับสสส. 13,000.00 0 9 700.00 9 2,650.00
3 พ.ย. 55-20 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ 0 - -
5 ม.ค. 56 ภก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ 0 - -
18 ม.ค. 56 ติดตามผลระหว่างการดำเนินการโดย สจรส.มอ. 0 - -
8-9 พ.ค. 56 อบรมถอดบทเรียน6เดือน 0 - -
16 มิ.ย. 56 ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 2 0 - -
12 ก.ย. 56 เข้าหารือเรื่อง การทำรายงานปิดโครงการ 0 - -
17 ก.ย. 56 ประชุมหารือวางแผนกิจกรรมถอดบทเรียนชุมชนป้อมหกและเตรียมความพร้อมสู่ปี 2 20 - -
25 ก.ย. 56 ชุมชนป้อมหกรับรางวัล zero waste 0 - -
28-29 ก.ย. 56 จัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการ 0 - -

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

17 ก.ย. 2555 เปิดเวทีชี้แจงโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ 0 0.00
24 ต.ค. 2555 การสำรวจสถานการณ์ขยะและพัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วม 0 0.00
3 พ.ย. 2555 การประชุมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ 0 0.00
12 ธ.ค. 2555 กิจกรรมที่4 การจัดทำบอร์ดความรู้่ 0 0.00
รวม 215,450.00 0 45 64,139.00 41 194,832.50

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (215,450.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (64,139.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (213,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (215,450.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย twoseadj twoseadj เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 10:56 น.