รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 55-01792
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ณรงค์ชัย ชูเรืองสุข
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนป้อมหก ถนน รัถการ, ถนน ถัดอุทิศ ,ถนน ป้อมหกดินแดง ,ซอย 38และ ซอยริมทางรถไฟ
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • pramwadepramwade (Owner)  
 • twoseadjtwoseadj (Trainer)  
 • wannawanna (Trainer)  
 • yaowalakyaowalak (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมาย 1 ปี
เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชนในชุมชน
 1. ร้อยละ90 ของประชาชนป้อมหกที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ด้านการจัดการขยะ
 2. มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 100 คน
 3. ประชาชนที่เข้าโครงการมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่ถูกต้อง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 4. อัตราการเผาทำลายขยะของชุมชนลดลง
เพื่อเกิดการปฎิบัติการของชุมชนด้านการจัดการขยะของชุมชนป้อมหก
 1. เกิดคณะทำงาน
 2. มีมาตรการร่วมของชุมชนในการลดขยะ
 3. เกิดกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการชุมชน 1 กองทุน
 4. มีพื้นที่ ที่สามารถใช้ประโยชน์ทดแทนกองขยะอย่างน้อย 8 จุด
 5. สภาพแวดล้อมโดยของชุมชน สะอาด เรียบร้อย น่าอยู่อาศัย

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
17 ก.ย. 55 เปิดเวทีชี้แจงโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ 0 0.00 -
17 ก.ย. 55 เปิดเวทีชี้แจงโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ 0 0.00 16,496.50
24 - 25 ต.ค. 55 การสำรวจสถานการณ์ขยะและพัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วม 0 0.00 -
25 ต.ค. 55 กิจกรรม การสำรวจสถานการณ์ขยะและพัฒนาชุมชน 0 0.00 16,900.00
3 - 4 พ.ย. 55 การประชุมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ 0 0.00 -
3 พ.ย. 55 การประชุมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ 0 0.00 1,100.00
21 พ.ย. 55 จัดตั้งกองทุนขยะผ่านการจัดตั้งธนาคารขยะ 0 0.00 15,305.00
12 ธ.ค. 55 กิจกรรมที่4 การจัดทำบอร์ดความรู้่ 0 0.00 -
13 ธ.ค. 55 กิจกรรมต่อเนื่อง4.2 การจัดบอร์ดความรู้เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แก่ชุมชน 0 0.00 3,668.00
13 - 14 ธ.ค. 55 กิจกรรมที่4 สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชน 4.2การจัดบอร์ดความรู้เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารชุมชน 0 0.00 21,150.00
14 ธ.ค. 55 4.3สร้างสื่อสาธารณะประโยชน์ 0 0.00 4,182.00
25 - 26 ธ.ค. 55 ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิลครั้งที่1 0 0.00 15,152.00
5 ม.ค. 56 ภก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ 0 0.00 0.00
10 ม.ค. 56 ปรับพื้นที่ขยะให้เป็นประโยชน์ 0 0.00 0.00
17 ม.ค. 56 กิจกรรมวันครู 0 0.00 0.00
18 ม.ค. 56 ติดตามผลระหว่างการดำเนินการโดย สจรส.มอ. 0 0.00 0.00
30 ม.ค. 56 จัดบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารชุมชนโดยเยาวชน 0 0.00 850.00
8 ก.พ. 56 ธนาคารขยะมอบทุนการศึกษาจากการเขียนเรียงความเยาวชน 0 0.00 0.00
28 ก.พ. 56 จัดบอร์ดความรู้ รณรงค์ เรื่องยุงลายกับไข้เลือดออก 0 0.00 750.00
26 มี.ค. 56 ครูกศน.พาน้องทำความดี @ สงขลา 0 0.00 0.00
27 มี.ค. 56 จดหมายข่าว 0 0.00 3,500.00
29 มี.ค. 56 จัดทำบอร์ด 0 0.00 750.00
19 เม.ย. 56 จัดบอร์ดความรู้ 0 0.00 750.00
8 - 9 พ.ค. 56 อบรมถอดบทเรียน6เดือน 0 0.00 300.00
10 พ.ค. 56 ีธนาคารขยะนำขยะส่งโรงงาน 0 0.00 0.00
17 พ.ค. 56 จัดบอร์ดความรู้ เรื่่อง วันวิสาขบูชา 0 0.00 780.00
18 พ.ค. 56 ร้านค้า 0 บาท พบเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ 0 0.00 200.00
21 พ.ค. 56 ปลูกผักเพิ่มพื้นที่สีเขียว 0 0.00 1,000.00
22 พ.ค. 56 พัฒนาพื้นที่เฉพาะกิจ 0 0.00 1,850.00
24 พ.ค. 56 เปลี่ยนภูเขาขยะให้เป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามััคคี 0 0.00 18,730.00
16 มิ.ย. 56 ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 2 0 0.00 0.00
21 มิ.ย. 56 จดหมายข่าว 23 3,500.00 3,500.00
30 มิ.ย. 56 จัดบอร์ดความรู้ 10 850.00 850.00
28 ก.ค. 56 จัดบอร์ดความรู้ 10 1,000.00 1,000.00
31 ก.ค. 56 Big Cleaning Day ชุมชนป้อมหก 96 850.00 850.00
16 ส.ค. 56 จัดบอร์ดความรู้ 17 980.00 980.00
29 - 30 ส.ค. 56 ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล ครั้งที่3 142 17,789.00 17,789.00
2 ก.ย. 56 เทศบาลปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการจัดการขยะป้อมหก 0 0.00 1,800.00
3 - 6 ก.ย. 56 ชุมชนป้อมหกเทศบาลนครหาดใหญ่รับรางวัล จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 0 0.00 0.00
11 ก.ย. 56 ถอดบทเรียน 0 0.00 4,930.00
12 ก.ย. 56 เข้าหารือเรื่อง การทำรายงานปิดโครงการ 0 0.00 350.00
17 ก.ย. 56 ประชุมหารือวางแผนกิจกรรมถอดบทเรียนชุมชนป้อมหกและเตรียมความพร้อมสู่ปี 2 20 700.00 700.00
25 ก.ย. 56 ชุมชนป้อมหกรับรางวัล zero waste 0 0.00 0.00
26 ก.ย. 56 ถอดบทเรียนทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ 27 38,470.00 38,470.00
28 - 29 ก.ย. 56 จัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการ 0 0.00 0.00
รวม 345 64,139.00 41 194,832.50
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. เวทีทำความเข้าใจชี้แจงโครงการ
 2. จัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ
 3. การจัดตั้งธนาคารขยะ
 4. การสื่อสารประชาสัมพันธ์
  • สร้างบอร์ด
  • อบรมการจัดบอร์ด
  • อบรมและจัดทำจัดทำจดหมายข่าว
 5. ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล
  • ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล ครั้งที่ 1   - ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล ครั้งที่ 2

6.เปลี่ยนภูเขาขยะเป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามัคคี .

7 . ถอดบทเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย twoseadj twoseadj เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 10:56 น.