โครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by twoseadj @3 พ.ย. 55 10.56 ( IP : 180...172 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-1049
รหัสโครงการ 55-01792
ชื่อโครงการ โครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ณรงค์ชัย ชูเรืองสุข
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 213,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. ประชาชนนำร่อง 100 คน
 2. เยาวชน 30 คน
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนป้อมหก ถนน รัถการ, ถนน ถัดอุทิศ ,ถนน ป้อมหกดินแดง ,ซอย 38และ ซอยริมทางรถไฟ
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • twoseadjtwoseadj(Trainer)
 • wannawanna(Trainer)
 • yaowalakyaowalak(Trainer)
 • pramwadepramwade(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการจัดการขยะร่วมกันของประชาชน
 2. เพื่อเกิดการปฏิบัติการของชุมชนด้านการจัดการขยะของ ชุมชนป้อมหก
กิจกรรมหลัก
 1. เวทีทำความเข้าใจชี้แจงโครงการ
 2. จัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ
 3. การจัดตั้งธนาคารขยะ
 4. การสื่อสารประชาสัมพันธ์
  • สร้างบอร์ด
  • อบรมการจัดบอร์ด
  • อบรมและจัดทำจัดทำจดหมายข่าว
 5. ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล
  • ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล ครั้งที่ 1   - ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล ครั้งที่ 2

6.เปลี่ยนภูเขาขยะเป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามัคคี .

7 . ถอดบทเรียน

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชนในชุมชน
ตัวชี้วัด
 1. ร้อยละ90 ของประชาชนป้อมหกที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ด้านการจัดการขยะ
 2. มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 100 คน
 3. ประชาชนที่เข้าโครงการมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่ถูกต้อง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 4. อัตราการเผาทำลายขยะของชุมชนลดลง
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
1 เปิดเวทีชี้แจงโครงการ 17,200.00 0 1 0.00
2 สำรวจสถานการณ์ขยะและพัฒนาชุมชน 18,300.00 0 4 850.00
3 จัดตั้งธนาคารขยะ 16,500.00 0 9 0.00
4 สร้างสื่อสาธารณะ ประโยชน์ 69,450.00 0 13 6,330.00
5 ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล 42,300.00 0 3 17,789.00
6 ถอดบทเรียน 38,700.00 0 2 38,470.00
7 กิจกรรมประชุมกับสสส. 13,000.00 0 9 700.00
215,450.00 0 41 64,139.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (215,450.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (64,139.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเกิดการปฎิบัติการของชุมชนด้านการจัดการขยะของชุมชนป้อมหก
ตัวชี้วัด
 1. เกิดคณะทำงาน
 2. มีมาตรการร่วมของชุมชนในการลดขยะ
 3. เกิดกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการชุมชน 1 กองทุน
 4. มีพื้นที่ ที่สามารถใช้ประโยชน์ทดแทนกองขยะอย่างน้อย 8 จุด
 5. สภาพแวดล้อมโดยของชุมชน สะอาด เรียบร้อย น่าอยู่อาศัย
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (215,450.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย twoseadj twoseadj เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 10:56 น.