โครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by twoseadj @3 พ.ย. 55 10.56 ( IP : 180...172 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-1049
รหัสโครงการ 55-01792
ชื่อโครงการ โครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ณรงค์ชัย ชูเรืองสุข
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 213,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. ประชาชนนำร่อง 100 คน
 2. เยาวชน 30 คน
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนป้อมหก ถนน รัถการ, ถนน ถัดอุทิศ ,ถนน ป้อมหกดินแดง ,ซอย 38และ ซอยริมทางรถไฟ
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • twoseadjtwoseadj(Trainer)
 • wannawanna(Trainer)
 • yaowalakyaowalak(Trainer)
 • pramwadepramwade(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการจัดการขยะร่วมกันของประชาชน
 2. เพื่อเกิดการปฏิบัติการของชุมชนด้านการจัดการขยะของ ชุมชนป้อมหก
กิจกรรมหลัก
 1. เวทีทำความเข้าใจชี้แจงโครงการ
 2. จัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ
 3. การจัดตั้งธนาคารขยะ
 4. การสื่อสารประชาสัมพันธ์
  • สร้างบอร์ด
  • อบรมการจัดบอร์ด
  • อบรมและจัดทำจัดทำจดหมายข่าว
 5. ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล
  • ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล ครั้งที่ 1   - ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล ครั้งที่ 2

6.เปลี่ยนภูเขาขยะเป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามัคคี .

7 . ถอดบทเรียน

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชนในชุมชน
ตัวชี้วัด
 1. ร้อยละ90 ของประชาชนป้อมหกที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ด้านการจัดการขยะ
 2. มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 100 คน
 3. ประชาชนที่เข้าโครงการมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่ถูกต้อง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 4. อัตราการเผาทำลายขยะของชุมชนลดลง
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
1 เปิดเวทีชี้แจงโครงการ 17,200.00 0 1 0.00
2 สำรวจสถานการณ์ขยะและพัฒนาชุมชน 18,300.00 0 4 850.00
3 จัดตั้งธนาคารขยะ 16,500.00 0 9 0.00
4 สร้างสื่อสาธารณะ ประโยชน์ 69,450.00 0 13 6,330.00
5 ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล 42,300.00 0 3 17,789.00
6 ถอดบทเรียน 38,700.00 0 2 38,470.00
7 กิจกรรมประชุมกับสสส. 13,000.00 0 9 700.00
215,450.00 0 41 64,139.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (215,450.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (64,139.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเกิดการปฎิบัติการของชุมชนด้านการจัดการขยะของชุมชนป้อมหก
ตัวชี้วัด
 1. เกิดคณะทำงาน
 2. มีมาตรการร่วมของชุมชนในการลดขยะ
 3. เกิดกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการชุมชน 1 กองทุน
 4. มีพื้นที่ ที่สามารถใช้ประโยชน์ทดแทนกองขยะอย่างน้อย 8 จุด
 5. สภาพแวดล้อมโดยของชุมชน สะอาด เรียบร้อย น่าอยู่อาศัย
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (215,450.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
28 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 1 ตุลาคม 2556 00:21:06
Project owner
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 1 ตุลาคม 2556 01:06:56 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการ

 • photo จัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการ
 • photo จัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการ
 • photo จัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการ
 • photo จัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการ
 • photo จัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการ
 • photo จัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการ
 • photo จัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการ
 • photo จัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการ
 • photo จัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมประชุมกับสสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์


1.นำเสนอผลงานโครงการ 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการของ สสส.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ได้นำทีมงานออกสู่โลกแห่งกิจกรรม เพื่อรับความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 1. ได้มีการนำผลิตภัณฑ์จของโครงการกระจายสู่เครือข่าย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.รับการแจ้งข่าวการจัดงานนิทรรศการจากพี่เลี้ยง 2.ประชุมทีมเพื่อร่วมออกแบบกิจกรรม และ แบ่งหน้าที่ 3.เตรียมอุปกรณ์และ สั่งทำป้ายจัดแสดงผลงานโครงการ 4.ออกบูธจัดแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการต่างๆ รวมถึงเข้ารับฟังการสัมมนา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 26 กันยายน 2556  เวลา 17.30 น.  เดินทางไปยังศูนย์ประชุมแห่งชาติ เพื่อ จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์เพื่อแสดงในงาน

วันที่ 27 กันยายน 2556  เวลา 09.00 ทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ ส่งตัวแทนทีมงานไปร่วมกิจกรรมจำนวน 4 ท่าน และได้นำผลิตภัณฑ์ น้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ  น้ำยาอเนกประสงค์ สูตรน้ำหมักสับปะรด และ เงินมงคล มาแสดงและแจกฟรีภายในงานจำนวน 150 ขวด เงินมงคล 70 ซอง หมด 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.ได้รับความรู้จากโครงการอื่นๆ และสร้างแนวคิดใหม่แก่ทีม งาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 30 กันยายน 2556 20:02:33
Project owner
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 1 ตุลาคม 2556 09:45:56 น.

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่

 • photo ถอดบทเรียนทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ถอดบทเรียนทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่
 • photo
 • photo ถอดบทเรียนทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ถอดบทเรียนทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo ถอดบทเรียนทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ถอดบทเรียนทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่
 • photo ถอดบทเรียนทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ถอดบทเรียนทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่
 • photo ถอดบทเรียนทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ถอดบทเรียนทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่
 • photo ถอดบทเรียนทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ถอดบทเรียนทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่
 • photo ถอดบทเรียนทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ถอดบทเรียนทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่
 • photo ถอดบทเรียนทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ถอดบทเรียนทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่
 • photo ถอดบทเรียนทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ถอดบทเรียนทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่
 • photo ถอดบทเรียนทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ถอดบทเรียนทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1 .เพื่อถ่ายทอด ประสบการณ์ ข้อดี ข้อด้อย ปัญหา อุปสรรค์ และโอกาส จากการทำโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่

 1. เพื่อระดมความคิดวิเคราะห์ การทำโครงการปี 2 
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 27 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ได้บทเรียนจากการทำโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่จากทีมงาน

2.ได้ร่วมสร้างแผนโครงการปี2 ร่วมกัน เพื่อพัฒนาต่อย่างยั่งยืน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. วางแผนเตรียมถอดบทเรียนโครงการ หารือกำหนดวัน สถานที่ และ แนวทาง
 2. ประสานงาน ทีมงาน ที่ปรึกษา วิทยากรถอดบทเรียน วิทยากรสันทนาการ ติดต่อสถานที่
 3. เตรียมแผนการเดินทาง
 4. ถอดบทเรียน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 27 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีดังนี้

 1. คุณ ถนอม ขุนเพ็ชร วิทยากรกระบวนการถอดบทเรียน

 2. ดาบตำรวจ สมสิทธิ์  กระจาย  วิทยาการสันทนาการและทีมงาน 2 ท่าน

3.ที่ปรึกษา โครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่  คุณรชดี้  บินหวัง

 1. คณะทำงาน จำนวน 20  คน

 2. เครือข่ายชุมชน 3 คน

  26 กันยายน 2556 09.30  น. ถึง ฟ้าปรายตะวัน เกาะยอ สงขลา ณ ห้องสัมนา อันประกอบด้วย  ที่ปรึกษาโครงการ วิทยากร  คุณถนอม ขุนเพ็ชร์ และทีมงาน ประมาณ 10 ท่าน ช่วงเช้าเป็นการเปิดประเด็นโดยการให้ทีมงานได้ดูสื่อของ สสส. เรื่อง เคล็ดลับพิชิตปัญหาชุมชนท้องถิ่น  ตามด้วย วิทยากรให้ ที่ประชุมนึกถึงเรื่องราว หนัง ละคร สักเรื่องที่เราชื่นชอบแล้วเล่าให้ได้ประมาณ 5 นาที ต่อท่าน
  คุณระเบียบ เล่าเรื่อง พี่มาก ถึงเรื่องราวความรักของคน ทั้งสองแม้ต่างภพกันก็ยังรักกันได้ คุณ อำไพ ทวีทอง เล่าเรื่อง นางนาค เสริม

คุณ รชดี้ บินหวังที่ปรึกษาโครงการเล่าเรื่อง สงครามวันสิ้นโลก เรื่องโดยย่อคือ ในขณะทรัพย์กรกำลังจะหมดไปจากโลก และขณะที่ภัยธรรมชาติกำลังคุกคาม เข้ามาเรื่อยๆ แต่มนุษย์ก็ยังคิดแต่เรื่องผลประโยชน์และความสุขส่วนตััว ไม่คำนึงถึงภัยที่จะเข้ามาทำลายล้างโลก
คุณเปรมวดี ผอมเอียด เล่าเรื่อง น้ำใจแม่ หนังตะลุงเรื่องโปรด ที่สอนเรื่องกตัญญูกตเวทิตาต่อมารดา

  วิทยากรกล่าวว่า การเล่าเรื่องราวต่างๆ ก็คือ การสรุปเรื่องราวให้สั้นๆ เข้าใจง่ายเช่นเดียวกับการถอดบทเรียนครั้งนี้ จากหัวข้อว่าถอดบทเรียนอาจทำให้เรารู้สึกเครียด อาจเป็นวิชาการเกินไป แต่จริงๆแล้วคือการเล่าเรื่องราว การเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องราวการทำโครงการที่ผ่านมา
    วิทยากรถามถึง การเข้ามาร่วมกลุ่มของทีมงานเข้ามาอย่างไร       คุณ สมพร จันทวงค์ กล่าวว่า  เริ่มเข้ามาตอน พศ 2549 มาร่วมเป็นกรรมการชุมชน แต่มาเริ่มมีกิจกรรมชัดเจนตอน 2552 เนื่องจากบัณฑิตอาสาเข้ามาทำโครงการภัยพิบัติน้ำท่วม เกิดกลุ่มเกิดกองทุนขึ้น เกิดการรวมตัวขึ้น  ต่อจากนั้น ปี 2556 กลุ่มต่างๆก็ชัดเจนขึ้นจากการทำโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ ได้ น้องบี น้องไพ พร โอฬาร ฝ้าย ยา เข้ามาเรื่อยๆ

  เปรมวดีกล่าวว่า  การเข้ามาทำงาน เริ่มจาก การเห็นอกเห็นใจกัน กิจกรรมต่างๆ นั้นสร้างขึ้นมาก็เพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้ บีเห็นป้าพรทำงาน คนเดียว กับปัญหาต่างๆมากมายแต่ ชาวบ้านก็ยังบ่นว่า เทศบาลไม่ช่วยนั่น ไม่ช่วยนี่ ส่วนเทศบาล ก็กล่าวบ่อยๆ เรื่องทำหนังสือเข้ามา บีไม่รู้จะเริ่มอย่างไร แต่ทบทวนตัวเองว่าเราพอจะทำเอกสารต่างๆ ที่ว่านั้นได้มั้ย คำตอบคือ ได้แต่ไม่เก่งนักก็เริ่มปรึกษา บัณฑิตอาสาของ วพส. จนพอเริ่มจะทำอะไรเองได้บ้าง บางสิ่งบางอย่างก็เริ่มดีขึ้นแต่ เราสองคนเดินไปก็ยังไม่สำเร็จดีพอ มีพี่ๆ เห็นใจ เห็นว่าเราสองคนทำงานกันจริงจัง ก็เลย เข้ามาร่วม กัน

ป้าไพ (คุณ อำไพ ทวีทอง) เห็นใจพี่พร กับน้องบี ป้าไม่ใช่คนที่นี่แต่ นอนที่นี่ทุกวันทุกคืน อยากช่วย

พี่ฝ้าย เห็นใจ เค้าทำงานกันจริงจัง เลยส่งให้ลูกมาช่วยก่อนแล้วพอตัวเองว่างก็ชวนสามี มาร่วมกิจกรรม ตอนนี้พี่ยาไม่ได้มาด้วยเพราะไปรับรางวัลที่กรุงเทพ ซีโรเวส ของโครงการป้อมหกนี่แหละ

  คุณ ศิริพร ลักษณะกะชา กล่าวว่า ตนได้เข้ามาตอน 2552 ตอนนั้นแฟนเสียชีวิต เลยทำงานแทน เมื่อก่อนการจัดการไม่มี ถึงก็ช่าง ไม่ถึงก็ช่าง ยังไงก็ได้ ไม่มีใครมาสนใจ ล้าหลังคนอื่นทุกที ทุกเรื่อง แต่พอเริ่มมีวพส เข้ามา บัณฑิตอาสา เข้ามาทำเรื่องเยาวชน และเรื่องน้ำท่วม นี่จุดเริ่มต้น การเดินของกลุ่มและชัดเจนเรื่อยมาจนมาถึงวันนี้

    ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่อง อย่างอยากเห็นชุมชนเป็นอย่างไร   สรุปพอสังเขปได้ว่า

1.อยากเห้นชุมชนสีเขียว คือมีการปลูกต้นไม้ตลอดแนว อาทิ ผักสวนครัว ตะไคร้ แค ชะอม รา โหระพา มะละกอ ส้มจีด สะระแหน่ หอม ไม้มงคลต่างๆ ลดการใช้พลังงานใช้พลังงานทางเลือก การแปรรูปขยะ อาทิ การทำถุงผ้าใช้เองจากป้ายไวนิล การรีไซเคิลขยะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 1. การจัดระเบียบสัตว์เลี้ยง อาทิ  สุนัข  แมว อย่างเหมาะสม

 2. อยากให้มีการสอนภาษาต่างๆ เพื่อก้าวสู่อาเชี่ยน

 3. การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน ด้านยาเสพติดป้องกันกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่วงจรยาเสพติดและ อาชญากรรมต่างๆ

  ท่านวิทยากรกล่าวต่อถึงการจัดตั้งร่วมกลุ่มในชุมชนมีกลุ่มอะไรบ้าง คำตอบจากวงสนา  คือ

1.กลุ่มสัจจะ  คุณณรงค์ชัย ประธานกลุ่ม 2.กลุ่มส่งเสริมอาชีพ  คุณสมพร  ประธานกลุ่ม 3. กลุ่มธนาคารขยะ  คุณโอฬาร ประธานกลุ่ม 4.กลุ่มจัดการสิ่งแวดล้อม  เปรมวดี  ประธานกลุ่ม 5. กลุ่มเยาวชน คนสร้างสื่อ คุณ  ปิยะธิดา แกนนำกลุ่มเยาวชน

    หลังจากนั้นก็คุยเรื่องสัพเพเหระ เรื่อยๆ คุณถนอม วิทยากร กล่าวขอบคุณ ทีมงานที่ตั้งใจทำงานและ ให้กำลังใจทำงานต่อไป  ทางทีมงานมอบของที่ระลึก อันประกอบด้วยน้ำหมักชีวภาพที่ทางชุมชนจัดทำขึ้นเอง  และน้ำยาอเนกประสงค์ รวมถึง ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว อีกด้วย

        17.00น. ทีมงานเริ่มเข้ามาสมทบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างรอวิทยาก่อนก็ได้รับประทานอาหารร่วมกันอย่างสนุกสนาน  จน เวลา 17.45 น. ดาบตำรวจ สมสิทธิ์ กระจ่าง เดินทางมาพร้อมทีมงาน อีก 2 ท่านพร้อมอุปกรณ์สันทนาการ เมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วจังหวะ ดนตรีก็เริ่มขึ้น กิจกรรมการละลายพฤติกรรม ได้เชื่อมโยงร้อยใจทีมงานให้เป็นหนึ่ง ทุกคนมีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะจนสั่นห้องประชุมไปหมด  ทีมวิทยากร เก่งมากมีเพลงสนุกสนานมุกตลกๆมาทำให้ทีมลืมความเหน็ดก็ว่าได้   วิทยากรกล่าวว่า ดีใจที่ได้เห็นชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันแบบนี้เพราะเป็นภาพที่หาดูได้ยาก ในมิติของชุมชนเพราะคนส่วนใหญ่จะคิดเพียงทำมาหากินไม่คิดเรื่องจิตอาสา หรือการแก้ปัญาหาร่วมกันเพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตน แต่คนกลุ่มนี้สามารถเข้ามารวมตัวกันเพื่อทำให้ส่วนรวมอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ถือว่า เป็นกลุ่มคนตัวอย่าง
            วันที่ 27 กันยายน 2556  เวลา 09.30 น  ณ ห้องประชุมสัมมนา ฟ้าปรายตะวัน กิจกรรมต่อเนื่องโดยเริ่มจาก คุณเปรมวดี  ให้ที่มงานได้ดูวิดีโอภาพการทำกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดเพื่อเป็นการ ทบทวน ถึงกิจกรรมต่างๆ ก่อนเข้าประเด็น ที่ว่า ท่านชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดในโครงกาาร ในขณะที่ดูภาพกิจกรรม สังเกตุใบหน้าของทีมงานแต่ละคนอยู่ในอาการยิ้มน้อย ยิ้มใหญ่ เพราะได้เห็นภาพตัวเองและลูกหลานรวมถึง ชาวชุมชนป้อมหกบ้านเรามีความสุข

ต่อด้วยการตอบคำถามที่ว่าท่านชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดในโครงการข้างต้นได้คำตอบดังนี้

ป้าอำไพ ทวีทอง  ชอบการเอาขยะมารีไซเคิล กิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล เพราะเกิดความสามัคคี และได้ช่วยสังคม ได้บุญเกิดการร่วมมือร่วมใจกันทั้งมอ.  เทศบาล
และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อชุมชนอื่น

ป้ายุพา หมัดโสะ กล่าวว่า ชอบกิจกรรม อาร์ห้า เพราะเกิดความสามัคคี ได้ร่วมทำบุญ เห็นคุณค่าของ ผู้สูงอายุเพราะแทรกกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เห็นคนในชุมชนให้ความร่วมมือกัน และเกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของกิจกรรมร่วมกัน ป้าสมพร จันทวงศ์  กล่าวว่า กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ดีมาก เป็นการทำบุญร่วมกัน และการทำให้ชุมชนน่าอยู่ ชุมชนเราจะไม่ต้องอายใคร

พี่จุไร ชอบกิจกรรมทอดผ้าป่า เพราะเราได้มีโอกาสไปทำบุญร่วมกัน ได้บุญ และสนุกด้วย

  คุณแม่ครี้น  ผอมเอียด ให้ความคิดเห็นว่า ชอบทุกกิจกรรม ทั้งกิจกรรมพัฒนา และการทำบุญ ทำดีแล้ว ขอให้ทำต่อไป

พี่ก้อย กล่าวว่า ชอบทุกกิจกรรมเพราะเป็นรูปแบบการพัฒนาใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อน   พี่ศิริพร  ชอบ ทอดผ้าป่าและกิจกรรมวันเด็ก เพราะปีก่อนๆ เราไปจัดร่วมกับที่อื่น ขาดความเป็นเอกเทศ ปีนี้เรามีกิจกรรมต่างๆ เป็นของเราเองแล้ว  ภูมิใจในตัวเองและชุมชนมาก

คุณ เสาวคนธ์ กล่าวว่า  มีความภูมิใจในกิจกรรมที่ได้ทำกับคนในชุมชน ชอบและเต็มที่กับทุกกิจกรรม

น้อง กวาง  ชอบทุกกิจกรรมโดยเฉพาะ ทำบุญ และมีกิจกรรมที่ดีให้ร่วม

เปรมวดี  กล่าวว่า ชอบทุกกิจกรรมเพราะเกิดทีมงานเพิ่มขึ้น ชาวบ้านร่วมกันมากขึ้น

  คุณเปรมวดี  ได้สรุปผลสำเร็จของโครงการที่ได้จากการสำรวจข้อมูลดังนี้ จากกิจกรรมข้างต้นเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ

ผลผลิต คือ 1. ปริมาณขยะในชุมชนลดลงจากเดิม  1828.3กิโลกรัมต่อวัน  เหลือ 1128.9 กิโลกรัมต่อ เทียบเป็น ร้อยละ 61.8
(ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง มิถุนายน 2555- มิถุนายน 2556 ) 2. ปริมาณขยะที่คัดแยกได้ในชุมชน  จำนวน      กิโลกรัม ได้แก่ 2.1 ขยะอันตราย จำนวน    1.1        กิโลกรัมต่อวัน 2.2 ขยะรีไซเคิล                      จำนวน    336.2  กิโลกรัมต่อวัน 2.3 ขยะอินทรีย์                      จำนวน  756.8    กิโลกรัมต่อวัน 3. จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม เริ่มแรกประมาณ 40 -50    ครัวเรือน หลังทำโครงการ เพิ่มขึ้นเป็น 120 ครัวเรือน

ผลลัพธ์ คือ
1. ประชาชนมีความรู้เรื่องการจัดการขยะและเรื่องอื่น ๆ 2. ได้ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน 3. ได้ช่วยเหลือและส่งเสริมรายได้ให้คนในชุมชนผ่านการจัดการธนาคารขยะ
4. ประชาชนได้รับข่าวสารและเกิดการตื่นตัวของชุมชน 5. มีทีมงานที่เข้มแข็งในการร่วมพัฒนา  และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน ผลกระทบ  คือ
1. ผลกระทบทางบวก  ดังนี้ 1.1 ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลง 1.2 ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพจิตดี  เนื่องจากมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมที่จัดในชุมชน 1.3 ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน  ซึ่งเป็นผลผลิตจากการต่อยอดจากการจัดการขยะอินทรีย์  เช่น  น้ำหมักชีวภาพ  น้ำยาอเนกประสงค์  และน้ำยาล้างจาน  เป็นต้น 1.4 เกิดกองทุนจากการจัดตั้งธนาคารขยะ  ซึ่งนำไปใช้ดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ในชุมชน  เช่น  ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน  ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  เป็นต้น 2. ผลกระทบทางลบ  ดังนี้ /2.1 อาจส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง  เช่น  การเลือกรับประทานอาหารที่สามารถนำบรรจุภัณฑ์มาขายได้โดยไม่ใส่ใจคุณค่าทางอาหาร อาทีเช่น  การดื่มน้ำอัดลมกระป๋อง  และน้ำหวานบรรจุขวด  เป็นต้น ผลสำเร็จที่เกินความคาดหมาย 1. เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และหน่วยงานอื่นๆ
อาทิ เช่น ชุมชน หมัดยาเหมาะ เทศบาลนครหาดใหญ่                 โรงเรียนสทิงพระราชนูปถัมป์  อำเภอ  ระโนด  จังหวัด  สงขลา                 สำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลจังหวัด  ปัตตานี
2. ทีมงานได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง  การจัดการขยะ  การบริหารจัดการธนาคารขยะ 3. ทีมงานได้รับเชิญเป็นวิทยากรด้านส่งเสริมอาชีพจาก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงาน ตลาดท่าม้า จังหวัด  นครศรีธรรมราช  และ สำนักงานจังหวัดสงขลา

  หลังจากนั้นหารือต่อในประเด็นเรื่องก้าวต่อไปของป้อมหกสู่ โครงการปี 2 ได้ข้อมูลดังนี้

 1. กิจกรรมเปิดเวทีชี้แจงโครงการ ปี 2 2.การจัดตั้งกองทุนขยะและการจัดระบบ ระเบียบชุมชน
  3.การจัดตั้งร้านค้าศูนย์บาท 4.กิจกรรมปรับเปลี่ยนชุมชนเมืองเป็นชุมชนสีเขียว 5.กิจกรรม ขยะไม่ไร้ค่า 6.  กิจกรรม ถอดบทเรียน

  หลังจากคุยกันอย่างออกรสออกชาด แต่เมื่อดูเวลาแล้วก็ 11.45 นาที พอดี

ก็ได้ร่วมกันร้องเพลง กำลังใจ และเพลง ศรัทธา เพื่อเป็นการให้กำลังใจทีมงานก่อนกลับชุมชนมายืนหยัดกับการร่วมคิด ร่วมทำ สานต่อสิ่งดีๆ ในปีที่ 2

        12.00 รับประทานอาหารร่วมกัน ถ่ายภาพ

          13.00 น เดินทางกลับอย่างสวัสดภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. เกิดการร่วมแสดงความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบและความรู้สึก ของทีมงาน 2.เกิดการวางแผนรวมกันด้านการปฏิบัตการณ์ เรื่องสิ่งแวดล้อมต่อในปีที่ 2 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,500.00 0.00 34,650.00 320.00 0.00 0.00 38,470.00 UnLock
25 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 30 กันยายน 2556 19:43:06
Project owner
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 30 กันยายน 2556 19:49:10 น.

ชื่อกิจกรรม : ชุมชนป้อมหกรับรางวัล zero waste

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมประชุมกับสสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา ครบรอบ 86 พรรษา
  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร Zero Waste
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทำกิจกรรมตามแผนโครงการให้สำเร็จลุลวงไปด้วยดี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.เขียนรายงานกิจกรรมที่ชุมชนทำเพื่อเข้าร่วมประกวด
2. เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมคัดกรอง และ ส่งรายงานเข้าประกวด 3. รับผลตอบรับจากเทศบาลถึงการเข้ารอบของชุมชน 4. 26 กันยายน 2556 รับรางวัลรอบที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครหาดใหญ่ คุณ วิชิต พรรณราย

ตัวแทนชุมชน ป้อมหก คุณสัญญา  คงมา

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  คุณ พรรณี บัวจีน และคณะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้รับการพิจารณารับมอบรางวัล zero waste รอบที่ 1

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
17 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 17 กันยายน 2556 13:30:15
Project owner
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 17 ตุลาคม 2556 23:18:47 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมหารือวางแผนกิจกรรมถอดบทเรียนชุมชนป้อมหกและเตรียมความพร้อมสู่ปี 2

 • photo ประชุมหารือวางแผนกิจกรรมถอดบทเรียนชุมชนป้อมหกและเตรียมความพร้อมสู่ปี 2ประชุมหารือวางแผนกิจกรรมถอดบทเรียนชุมชนป้อมหกและเตรียมความพร้อมสู่ปี 2
 • photo ประชุมหารือวางแผนกิจกรรมถอดบทเรียนชุมชนป้อมหกและเตรียมความพร้อมสู่ปี 2ประชุมหารือวางแผนกิจกรรมถอดบทเรียนชุมชนป้อมหกและเตรียมความพร้อมสู่ปี 2
 • photo ประชุมหารือวางแผนกิจกรรมถอดบทเรียนชุมชนป้อมหกและเตรียมความพร้อมสู่ปี 2ประชุมหารือวางแผนกิจกรรมถอดบทเรียนชุมชนป้อมหกและเตรียมความพร้อมสู่ปี 2
 • photo ประชุมหารือวางแผนกิจกรรมถอดบทเรียนชุมชนป้อมหกและเตรียมความพร้อมสู่ปี 2ประชุมหารือวางแผนกิจกรรมถอดบทเรียนชุมชนป้อมหกและเตรียมความพร้อมสู่ปี 2
 • photo ประชุมหารือวางแผนกิจกรรมถอดบทเรียนชุมชนป้อมหกและเตรียมความพร้อมสู่ปี 2ประชุมหารือวางแผนกิจกรรมถอดบทเรียนชุมชนป้อมหกและเตรียมความพร้อมสู่ปี 2
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมประชุมกับสสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

หารือเรื่องการถอดบทเรียนชุมชนโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหก หารือเรื่องการวางแผนเตรียมความพร้อมสู่โครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่โครงการ 2 ปรึกษาปัญหา อุปสรรค์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสของการทำโครงการปีที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

หารือเรื่องการถอดบทเรียนชุมชนโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหก หารือเรื่องการวางแผนเตรียมความพร้อมสู่โครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่โครงการ 2 ปรึกษาปัญหา อุปสรรค์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสของการทำโครงการปีที่ 1

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

หารือเรื่องการถอดบทเรียนชุมชนโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหก หารือเรื่องการวางแผนเตรียมความพร้อมสู่โครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่โครงการ 2 ปรึกษาปัญหา อุปสรรค์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสของการทำโครงการปีที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณ สมศักดิ์ โป๊ะบุญชื่น 2.หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณ พรรณี บัวจีน และคณะเจ้าหน้าที่ 3. ประธานชุมชนป้อมหก 4.ทีมงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ จำนวน 7 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

9.00 น.  ทีมงานทยอยเข้าสู่ที่ประชุมพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่่จากเทศบาลนครหาดใหญ่งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  ขณะเดียวกับผอ. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็เดินทางสู่ที่ประชุม

  เริ่มเปิดประเด็นด้วยทีมงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ เสนอแผนการจัดการชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมสี่ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1.  กิจกรรมเรื่องการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า มีแผนกิจกรรมย่อยดังนี้ - การทำเทียนไขจากเศษไขมัน - การรณรงค์ปิดไฟฟ้า วันละ 1 ชั่วโมง -การรณรงค์ ใช้เที่ยนแทน การใช้ไฟฟ้าและ การใช้เทียนทำเองในงานลอยกระทง

 1. การเดินทางอย่างยั่งยืน -ทางเดียวกันไปด้วยกัน

- รณรงค์เดินไปตลาด - บริการจักรยานให้ยืมไปตลาด -การส่งเสริมพลังงานทางเลือก 3.การเพิ่มพื้นที่สีเขียว - การอนุรักษ์ต้นไม้เดิม - การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่าง - การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 4. การลดปริมาณขยะ - ธนาคารขยะชุมชน ป้อมหก ควรจัดวิธีการเพิ่มสมาชิก - ร้านค้าศูนย์บาท ควรเพิ่มเครือข่าย - การนำขยะเปลี่ยนเป็นประโยชน์ - การเก็บรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้วสูการผลิตไบโอดีเซลล์ - การจัดการขยะอินทรีย์ การทำน้ำหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก การทำน้ำยาล้างจาน พลังงานทางเลีอก ครอบครัวแก็สชีวภาพ

หลังจากคุณพรรณี บัวจีน หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงแผนดังกล่าวแล้ว
  ผอ.สมศักดิ์ โป๊ะบุญชื่น  ได้กล่าวเล่าให้ที่ประชุมฟังว่า ท่านได้ติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนมาตลอดขอชื่นชมชุมชนป้อมหกที่ให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมของชุมชน รวมถึง ท่านรองนายกก็ได้ชื่นชมชุมชนว่าขณะนี้ป้อมหกเป็นชุมชนที่เดียวที่มีศักยภาพในการริเริ่มจัดการขยะในชุมชนเมือง
ส่วนท่าน ผอ. สมศักดิ์ เสนอแนะเรื่องการจัดทำ จุดรวมขยะทั่วไป ให้ชุมชนออกแบบและหาสถานที่ ส่วนทางเทศบาลจะจัดทำจุดพักขยะมาให้  โดยเฉพาะถนนริมทางรถไฟ จะจัดที่พักขยะให้ 2 จุด  เพื่อทดสอบกระบวนการจัดการของชุมชนก่อน
  อีกประเด็นที่ ท่านฝากกับชุมชน คือ เรื่อง การปลูกผักสวนครัว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  น่าสนใจ ให้ชาวชุมชนออกแบบการจัดวางมาเพื่อท่านจะสนับสนุนล้อยางรถกระบะจากร้านซ่อมรถที่รู้จักมาให้ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้ให้ได้มากที่สุด     คุณณรงค์ชัย  ชูเรืองสุข  ประธานชุมชนได้กล่าวแนะนำที่ประชุมเรื่อง การจัดศูนย์การเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะของชุมชน  และได้ประสานกับสำนักการศึกษาเรื่องขอรถห้องสมุดเคลื่อนที่มีเพื่อให้ความรู้และเปิดโลกทัศน์แก่ประชาชน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการปรับพื้นที่คูระบายน้ำ และ เพื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่ชุมชน

    ต่อจากนั้นคุณ เปรมวดี ได้ เล่าถึงโครงการแนวทางร่วมสร้างปีที่ 2 และให้ทีมงานได้ ร่วมแสดงความคิดเห็นกับกิจกรรมดังกล่าว แล้วชี้แจงต่อถึงการถอดบทเรียน แก่ชาวชุมชน 100 ครัวเรียนกับทีมงาน
  หลังจากที่ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ประมาณ 15 นาที ก็ได้ปิดการประชุม

11.30 น. เลิกประชุม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 UnLock
16 กันยายน 2556 เวลา 16:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 18 กันยายน 2556 11:18:57
Project owner
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 29 กันยายน 2556 22:00:34 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดบอร์ดความรู้

 • photo จัดบอร์ดความรู้จัดบอร์ดความรู้
 • photo จัดบอร์ดความรู้จัดบอร์ดความรู้
 • photo จัดบอร์ดความรู้จัดบอร์ดความรู้

กิจกรรมหลัก : สร้างสื่อสาธารณะ ประโยชน์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

รณรงค์ ให้ความรู้ เรื่อง การลดพลังงาน  ลดโลกร้อน 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 17 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ต้องเกิดการวางแผน การให้ความรู้เรื่อง  การรณรงค์ การลดพลังงาน เพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างมีส่วนร่วม
 • เกิดการจัดบอร์ดขึ้น 3 จุด เพื่อให้ประชาสัมพันธ์และรณรงค์แก่ชุมชน 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.วันที่ 12 มกราคม 2556 เยาวชนรวมตัวกันที่บ้านป้าพรเพื่อรวบรวมข่าวสารข้อมูลในการจัดบอร์ด 2. วันที่16 สิงหาคม 2556 เยาวชน อสม.ทีมงาน ร่วมกันจัดบอร์ดความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 17 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมงาน 5 คน เยาวชน  10  คน เจ้าหน้าที่เทศบาล 2 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-ได้บอร์ดความรู้จำนวน 3 บอร์ดเล็ก -เกิดการมีส่วนร่วมของทีมงาน


ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่สามารถจัดบอร์ดใหญ่ได้เนื่องจาก พื้นที่วางบอร์ดใหญ่ขณะนี้กำลังก่อสร้าง

วิธีการแก้ไข

เก็่บบอร์ดใหญ่สำรวจหาพื้นที่ใหม่ และได้ทำการสื่อข่าวสารผ่านบอร์ดเล็ก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 980.00 0.00 0.00 980.00 UnLock
12 กันยายน 2556 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 18 กันยายน 2556 11:44:10
Project owner
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 1 ตุลาคม 2556 09:53:56 น.

ชื่อกิจกรรม : เข้าหารือเรื่อง การทำรายงานปิดโครงการ

 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมประชุมกับสสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อเข้าฟังคำชี้แจงการเตรียมเอกสารการปิดโครงการ 2. ข้อคำปรึกษาด้านการใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับการประมวลผลการถอดบทเรียนชุมชนป้อมหก 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เรื่องการปิดโครงการ  และการรายงาน ฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งสสส.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

10.30 พบคุณวินิต สจรส.
มอ. เพื่อเตรียมเอกสารปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1.  คุณ  สมพร  จันทวงศ์
2.  คุณ  เปรมวดี  ผอมเอียด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

หลังจากเดินทางถึงสจรส.มอ .เวลา 10.00 น.  ได้พบคุณวิ นิจ  เจ้าหน้าที่

คุณวินิจ  ได้ถามข่าวชุมชนและทีมงาน  สอบถามในเรื่องการทำกิจกรรมตามแผนโครงการ  แต่ สำหรับโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่  ยังมีกิจกรรม ถอดบทเรียน อีก 1 กิจกรรมที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

    คุณวินิจได้อธิบายถึงเรื่อง การทำรายงาน การเงิน รายเงิน สรุปด้านต่างๆ รวมถึงรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ คุณวินิจได้เตรียมแบบฟอร์มไว้เพื่อสะดวกในการทำรายงาน
    ทางทีมงานได้ขอคำแนะนำเรื่อง  การประมวลผลแบบสอบถามจากการถอดบทเรียน
          นอกจากนี้ทางชุมชนยังได้รับการประสานงานที่ดีจากคุณ วินิจ  เรื่อง วิทยากรถอดบทเรียน โดยติดต่อ คุณ ถนอม เพื่อร่วมเป็นวิทยากร กระบวนการถอดบทเรียนชุมชนป้อมหกครั้งนี้ด้วย ขอบคุณจริงๆคะ


ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 UnLock
11 กันยายน 2556 เวลา 16:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 12 กันยายน 2556 14:03:52
Project owner
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 1 ตุลาคม 2556 09:59:11 น.

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียน

 • photo ถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชนถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชน
 • photo ถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชนถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชน
 • photo ถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชนถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชน
 • photo ถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชนถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชน
 • photo ถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชนถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชน
 • photo ถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชนถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชน
 • photo ถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชนถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชน
 • photo ถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชนถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชน

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชน กับการทำกิจกรรมโครงการหนึ่งปีที่ผ่านมากับโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ชี้แจงการถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชน 2.แนะนำการทำแบบสอบถาม กับทีมพี่เลี้ยงและเยาวชน 3.สอบถามเยาวชนในประเด็นความต้องการของเยาวชนต่อกิจกรรมต่างๆ
อาทิ ชุมชนป้อมหกให้ฝันของเยาวชนเป็นอย่างไร

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.8 กันยายน  2556 ประชุมหารือร่วมทีมงาน แกนนำเยาวชน กศน. นักศึกษาคณะ ศิลปศาสตร์ 10 คน  เรื่องเตรียมความพร้อมถอดบทเรียนเยาวชน

2.11 กันยายน 2556 ถอดบทเรียน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1.ทีมเยาวชน 30 คน 2.นักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ จำนวน12 คน 3.ทีมงานโครงการจำนวน  10 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.มีเยาวชนเข้าร่วม 26 คน 2.มีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมเป็นพี่เลี้ยง 6 คน 3. มีทีมงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  6  คน

  เยาวชนเริ่มทยอยสู่รร.บ้านป้าพรกันเรื่อยๆ  พร้อมทั้งพี่ๆ คณะศิลปศาสตร์ที่อาสามาร่วมถอดบทเรียนกับน้องๆเยาวชนชุมชนป้อมหก ในวันนี้น้องๆ นั่งฟังคำอธิบายกันอย่างเรียบร้อยตามกลุ่มที่แบ่งกัน 3-5 คนต่อพี่เลี้ยง 1 คน  พี่เปรมวดี อธิบายถึงคำถามในแบบสอบถาม และคำถามที่ต้องคิดร่วมกันบนกระดาน  หลังจากนั้น ทีมงาน  พี่เลี้ยง และ น้องๆ ร่วมกันตอบแบบสอบถามและถอดบทเรียน กันอย่างสนุกสนาน บางคนก็ทำหน้าตาเคร่งเครียดกับคำถามบางข้อแต่พี่ๆก็พยายามอธิบายจนน้องๆ สามารถ ร่วมแสดงความคิดเห็นออกมาได้  ซึ่งการถอดบทเรียนเยาวชนครั้งนี้ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนที่พี่ๆและน้องๆ มารับประทานอาหารมื้อค่ำด้วยกันอย่างสนุกสนานเป็นกันเองและ อบอุ่น
    ก่อนแยกย้ายกลับบ้านทั้งพี่ๆและน้องๆป้อมหกได้ถ่ายรูปร่วมกัน บางคนก็ได้ขอช่องทางการสื่อสาร อาทิ เบอร์โทร และ facebook เพื่อสานสัมพันธ์ต่อ น่ารักจริงๆคะ  ส่วนผลจากการประมวลคร้่้งนี้ ต้องรอการประมวลจากทีมงานก่อนซึ่งจะแจ้งผลรอบหาถอดบทเรียนชุมชนและถอดบทเรียนทีมงาน  เร็วๆ นี้่ คะ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ขอ program spss เพื่อใช้ประมวลผลการถอดบทเรียน

-ได้รับการประสานเรื่อง program spss เพื่อใช้ประมวลผลการถอดบทเรียน จาก คุณวินิต  เรียบร้อยแล้ว  

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,750.00 180.00 0.00 0.00 4,930.00 UnLock
3 กันยายน 2556 เวลา 11:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 4 กันยายน 2556 22:44:46
Project owner
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 1 ตุลาคม 2556 10:03:45 น.

ชื่อกิจกรรม : เทศบาลปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการจัดการขยะป้อมหก

 • photo เทศบาลปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการจัดการขยะป้อมหกเทศบาลปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการจัดการขยะป้อมหก
 • photo เทศบาลปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการจัดการขยะป้อมหกเทศบาลปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการจัดการขยะป้อมหก
 • photo เทศบาลปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการจัดการขยะป้อมหกเทศบาลปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการจัดการขยะป้อมหก
 • photo เทศบาลปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการจัดการขยะป้อมหกเทศบาลปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการจัดการขยะป้อมหก
 • photo เทศบาลปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการจัดการขยะป้อมหกเทศบาลปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการจัดการขยะป้อมหก
 • photo เทศบาลปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการจัดการขยะป้อมหกเทศบาลปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการจัดการขยะป้อมหก
 • photo เทศบาลปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการจัดการขยะป้อมหกเทศบาลปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการจัดการขยะป้อมหก
 • photo เทศบาลปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการจัดการขยะป้อมหกเทศบาลปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการจัดการขยะป้อมหก
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งธนาคารขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าศึกษาดูงานเรื่องการจัดการธนาคารขยะชุมชนป้อมหกและ การจัดการขยะชุมชนป้อมหก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.เทศบาลประสานทีมงานชุมชนป้อมหกในวันที่ 2 กันยายน 2556  เรื่องการเข้าเยี่ยมชนโครงการ  และธนาคารขยะชุมชนป้อม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.เทศบาลประสานทีมงานชุมชนป้อมหกในวันที่ 2 กันยายน 2556  เรื่องการเข้าเยี่ยมชนโครงการ  และธนาคารขยะชุมชนป้อม 2.ทีมงานชุมชนหารือเตรียมความพร้อม
3.คณะทีมงาน นักศึกษาศิลปศาสตร์ เตรียมพร้อมต้อนรับคณะดูงาน 4.คณะเทศบาลปัตตานีเข้าดูงานป้อมหก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เทศบาลประสานทีมงานชุมชนป้อมหกในวันที่ 2 กันยายน 2556  เรื่องการเข้าเยี่ยมชนโครงการ  และธนาคารขยะชุมชนป้อม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เวลา 11.00 น. ทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลปัตตานีและชาวบ้านเจะเห  เข้าชมศึกษาดูงานที่ชุมชนป้อมหก 2 คันรถบัส  จำนวน 94 ท่าน
ทีมงานชุมชน คณะนักศึกษาศิลปศาสตร์ ร่วมใจกันต้อนรับคณะทีมผู้มาเยือนกันพร้อมหน้า ประเด็นที่สนใจของผู้เยี่ยมชมในครั้งนี้คือ การจัดการธนาคารขยะ และ การจัดการขยะประเภทต่างๆ  ผู้เข้าเยี่ยมชม สอบถามวิทยากรคือ คุณ เปรมวดี ผอมเอียด ในประเด็นที่ต้องเรียนรู้  ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะดูงานจะนำประสบการณ์ครั้งนี้ไปใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทพื้นที่อย่างลงตัว  นอกจากนี้ทีมงานป้อมหกยังมอบกระเช้าของขวัญเป็นที่ระลึกแก่คณะผู้บริหารเทศบาลปัตตานีอีกด้วย ซึ่งของขวัญในกระเช้าประกอบด้วย น้ำหมักชีวภาพ  น้ำยาอเนกประสงค์สูตรสับปะรด และเงินมงคล โครงการ รู้สึกภาคภูมิใจที่มีวันนี้เป็นที่สุด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 UnLock
3 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 17 กันยายน 2556 15:01:10
Project owner
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 17 กันยายน 2556 15:31:16 น.

ชื่อกิจกรรม : ชุมชนป้อมหกเทศบาลนครหาดใหญ่รับรางวัล จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 • photo ชุมชนป้อมหกเทศบาลนครหาดใหญ่รับรางวัล จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยชุมชนป้อมหกเทศบาลนครหาดใหญ่รับรางวัล จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • photo ชุมชนป้อมหกเทศบาลนครหาดใหญ่รับรางวัล จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยชุมชนป้อมหกเทศบาลนครหาดใหญ่รับรางวัล จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • photo ชุมชนป้อมหกเทศบาลนครหาดใหญ่รับรางวัล จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยชุมชนป้อมหกเทศบาลนครหาดใหญ่รับรางวัล จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • photo ชุมชนป้อมหกเทศบาลนครหาดใหญ่รับรางวัล จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยชุมชนป้อมหกเทศบาลนครหาดใหญ่รับรางวัล จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • photo ชุมชนป้อมหกเทศบาลนครหาดใหญ่รับรางวัล จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยชุมชนป้อมหกเทศบาลนครหาดใหญ่รับรางวัล จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • photo ชุมชนป้อมหกเทศบาลนครหาดใหญ่รับรางวัล จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยชุมชนป้อมหกเทศบาลนครหาดใหญ่รับรางวัล จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • photo ชุมชนป้อมหกเทศบาลนครหาดใหญ่รับรางวัล จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยชุมชนป้อมหกเทศบาลนครหาดใหญ่รับรางวัล จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • photo ชุมชนป้อมหกเทศบาลนครหาดใหญ่รับรางวัล จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยชุมชนป้อมหกเทศบาลนครหาดใหญ่รับรางวัล จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • photo ชุมชนป้อมหกเทศบาลนครหาดใหญ่รับรางวัล จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยชุมชนป้อมหกเทศบาลนครหาดใหญ่รับรางวัล จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งธนาคารขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเข้ารับรางวัลจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับธงและ เกียรติบัตร
2. ได้รับความรู้ใหม่ๆจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเรื่องการจัดการขยะและการปลูกป่า 3.ได้เห็นการปลูกป่าอย่างยั่งยืนและการสาธิตการปลูกป่า

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. 2 กันยายน 2556  เวลา 16.00น.  ออกเดินทางจากหาดใหญ่
 2. 3 กันยายน 2556  เวลา 09.00 น.ถึง 16.00 น  เข้าพิธีรับมอบธง และ เกียรติบัตร และ อบรมการปลูกป่า และการจัดการขยะ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 3. 4 กันยายน 2556  เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ศึกษาตัวอย่างชุมชนจัดการขยะ
 4. 5 กันยายน 2556  เวลา 09.00 น. ถึง  16.00 น. รับประกาศนีบัตรและเข้าชมการปลูกป่าอย่างยั่งยืน ณ บ้านโพธิ์
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่  คุณ วิชิต พรรณราย

หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณ พรรณี  บัวจีน

ตัวแทนชุมชนป้อมหก คุณระเบียบ  คงมา คุณ เปรมวดี  ผอมเอียด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

    ผู้บริหารและตัวแทนชุมชนเข้าสู่บรรยากาศที่น่าภาคภูมิใจเพราะ ในครั้งนี้มีเพียงตัวแทนชุมชน เพียง 20 ชุมชน และ 20 โรงเรียนเท่านั้นที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ  ทีมงานจากป้อมหกรู้สึก ตื่นเต้นมากๆ กับบรรยากาศและ กิจกรรมการรับธงซื่งนี่ก็หมายถึง ว่า ป้อมหกเป็นแห่งเดียวเท่านั้นในหาดใหญ่ที่ได้มารับรางวัล ยิ่งครั้งนี้ได้โอกาส ประชิตตัวผู้บริหาร  ทีมงานถึงกับทำอะไรไม่ถูก  แต่พิธีการก็ผ่านพ้นมาอย่างราบรื่น และ เพิ่มพลังพวกมหาศาลให้แก่ทีมงานมีกำลังใจในการพัฒนาโครงการต่อ  หลังจากนั้น ก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่กับความรู้ใหม่ๆ อีก 3 วัน ได้อะไรดีๆมากมายมาฝากชุมชน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
29 สิงหาคม 2556 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 30 สิงหาคม 2556 14:10:47
Project owner
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 12 กันยายน 2556 14:55:41 น.

ชื่อกิจกรรม : ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล ครั้งที่3

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน  เปลี่ยนขยะให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 2. เพื่อร่วมสร้างศาลาอเนกประสงค์  สำนักสงฆ์บ้านแหลมขวัญ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 142 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วันที่ 29 สิงหาคม 2556 10.00 น.เป็นต้นไป ทำบุญร่วมกันโดยการนำขยะรีไซเคิล อาทิ พลาสติก  เหล็ก
          อะลูมิเนียม กระดาษขวดแก้ว  กระดาษลัง  กระดาษหนังสือพิมพ์  กระดาษสำนักงาน

11.00 น.      สมาชิกธนาคารขยะรับเงินสะสมจากเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะชุมชน

14.00 น.-16.00 น. เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์  โดยกลุ่มส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
เทศบาล นครหาดใหญ่ สาธิต  การทำเทียนแฟนซีจากน้ำมันเหลือใช้ในครัวเรือน                           สาธิต  การทำน้ำยาอเนกประสงค์จากน้ำหมักชีวภาพ

17.00  น. ขบวนผ้าป่าเดินทางสู่ถนน  รัถการ  , ถนน ถัดอุทิศ,  ถนนป้อมหกดินแดง

18.30  น.                ชม วีดีโอ  การดำเนินงานโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่                               ตลอดระยะเวลา  1  ปี

18.45 น.     เข้าสู่พิธีมอบเกียรติบัตร  คนดี  ศรีป้อมหก โดย  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่
19.30 น. นายกเทศมนตรีกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม


19.40น. - 20.30 น. การแสดงของเด็กและเยาวชน

20.30 น.                จับรางวัลลุ้นโชค 21.00  น.            ประชาสัมพันธ์กำหนดการเดินทางไปถวายผ้าป่า
22.00 น.             เสร็จสิ้นกิจกรรม  วันที่ 29 สิงหาคม 2556

วันที่ 30 สิงหาคม 2556 09.00 น. รวมพล หน้าแพปลาลมเย็น  ถนน ถัดอุทิศ  อำเภอหาดใหญ่
09.20 น. ออกเดินทาง 10.00 น. ทำพิธีถวายผ้าป่าแด่สำนักสงฆ์เพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ถวายภัตตาหาร สังฆทาน แด่พระสงฆ์ 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกันและบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน 13.00 น. เดินทางกลับชุมชนป้อมหกโดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.1 กรกฎาคม 2556 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ชาวบ้านทราบข่าวล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อจะได้เก็บสะสมขยะที่ได้คัดแยกในครัวเรือนนำมาร่วมทำบุญ 2.ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีทีมงาน ที่ปรึกษา คณะกองทุนขยะ ธนาคารขยะ เยาวชน ครูกศน.อาจารย์สอนนาฎศิลป์ จากชุมชนเครือข่าย และ ปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมหารือเพื่อออกแบบกิจกรรม
3.29-30 สิงหาคม 2556 จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล ครั้งที่2  รับการบริจาคขยะจากชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธา 4.09 สิงหาคม  2555

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 142 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 1. นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่

 2. เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่

 3. การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

 4. คุณสมชาย ละอองพันธุ์  พี่เลี้ยงโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่

 5. ที่ปรึกษาโครงการโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่

อาจารย์ วัลภา  ฐาน์กาญจน์        ผู้จัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้

คุณ  รชดี้        บินหวัง              เจ้าหน้าที่โครงการเยาวชนจิตอาสา

คุณ  ณัฐชัย      เพ็ชรทองมา      หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

คุณ  ไพศาล      ทองชูช่วย          นักพัฒนาชุมชนเขต 1

คุณ  พีรดา        ศรีจำเริญ            หัวหน้าศูนย์สาธารณสุขเทศบาล1( เอ็งเสียงสามัคคี)

 1. คณะทำงานโครงการ 12  คน

 2. เด็กและเยาวชนชุมชนป้อมหก จำนวน 15 คน

 3. ชุมชนเครือข่าย

9.ชาวชุมชนป้อมหกจำนวน 100 ครัวเรือน

10.นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 15 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เริ่มกิจกรรมตอนเช้าของวันที่ 29  สิงหาคม 2555  ประมาณ 10.30 น.  ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ให้เกียรติ เข้ามาเยี่ยมกิจกรรมและ มอบผ้าป่าขยะรีไซเคิลให้ 1 กอง  เพื่อทำบุญร่วมกับชุมชนและกล่าวแนะนำเรื่องการต่อยอดกิจกรรม  รวมถึงให้กำลังใจทีมโครงการ   ในขณะที่ชาวบ้านทยอยนำขยะมาร่วมทำบุญกันอยู่เรื่อยๆ     14.00 น. เรียนรู้เรื่องการทำเทียนไขจากไขมันตะกอนจากท่อน้ำทิ้ง โดยพี่อ้อยงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และคุณวิ ทีมงานส่งเสริมเช่นกันให้ความรู้การทำน้ำยาล้างจาน เป็นที่สนใจของชาวชุมชนและนักศึกษาเป็นอย่างดี       17.00 oน.  เวลาดีของชาวป้อมหกได้เริ่มขึ้นนั่นคือ การเดินขบวนผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล  มีกลองขบวนกลองยาวจากเทศบาลนครหาดใหญ่มาร่วมด้วย สร้างความครึกครื้นให้กับขบวนเป็นอย่างดี ในขณะที่ กำลังเดินเข้าสู่ทางเข้าชุมชนนี่เอง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่  คุณ พฤกษ์ พัฒโน  เดินทางมาพอดี    ท่านลงจากรถและให้เกียรติเดินร่วมสนุกกับขบวนผ้าป่ากับชาวชุมชนด้วยทำให้ทีมงานและผู้ร่วมเดินแห่ผ้าป่ารู้สึกดีมาก มาก       ถึงเต็นท์กิจกรรม เสียงโห่ร้องและกลองยาวได้ดังสนั่นขี้นอย่างเร้าใจ หลังจากสิ้นเสียงกลองยาว ก็เข้าสู่พิธีการ  เริ่มด้วยรำเชิญพระขวัญของน้องเยาวชน 3 คน ฝึกซ้อมโดย ครูพี่ตุ้มชุมชนเครือข่าย  น้องๆรำอย่างน่ารักหน้าเอ็นดูมากๆ แม้ว่าจะซ้อมเพียง 2 วัน แต่น้องๆ เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมากเยี่ยมจริงๆ หลังจากนั้นได้นำเสนอการดำเนินกิจกรรมโครงการผ่านสื่อวีดีโอ เพื่อรายงานให้กับชาวชุมชนได้ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา
  รองนายกพฤกษ์ พัฒโน กล่าวชื่นชน ทีมงานและชาวชุมชนถึงการร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี และสร้างสรรค์ ยังชื่นชมอีกว่าได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สุงสุด

    และน้องๆคณะศิลปศาสตร์ก็ได้นำเข้าสู่กิจกรรมมอบเกียรติบัตร  ในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรจากรองนายกมอบเกียรติบัตรให้ทีมงาน  เยาวชน  คนดีศรีป้อมหกจำนวน 60 คน  เพื่อให้กำลังใจ ทีมงาน เยาวชน และคนดีของชุมชนที่ได้ร่วมทำความดีมาตลอด   นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากเยาวชน 2 ชุด เป็นการเด้นท์ เพลง แน่นอก  และขอใจแลกเบอร์โทร เป็นภาพที่น่ารัก น่าชื่นชมที่เดียว หลังจากการแสดงจบลงก็เป็นกิจกรรมการเล่นเกมส์จับรางวัล  ทุกคนมีรอยยิ้มและสนุกสนานกันทั่วหน้า

    คุณเปรมวดี ผอมเอียด นัดแนะให้ชาวบ้านเรื่องกำหนดการในวันที่ 30 สิงหาคม เพื่อเดินทางไปสำนักสงฆ์ร่วมกัน ก่อนจะเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันนี้

วันที่ 30 สิงหาคม 2556

9.00 น. รวมตัวกัน ณ จุดนัดหมายและออกเดินทาง 9.30 น. ถึงสำนักสงฆ์ เวลา 10.00 น. ทำพิธีทางศาสนาถวายผ้าป่าและ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้หน้าตาสดใส อิ่มบุญ อิ่มใจกันทั่วหน้า หลังจากนั้นได้ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก
  ก่อนลาพระและชาวบ้านแหลมขวัญและเดินทางกลับชุมชนป้อมหกโดยสวัสดิภาพ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 17,239.00 550.00 0.00 0.00 17,789.00 UnLock
31 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 1 สิงหาคม 2556 18:39:31
Project owner
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 17 ตุลาคม 2556 14:14:04 น.

ชื่อกิจกรรม : Big Cleaning Day ชุมชนป้อมหก

 • photo Big Cleaning Day ชุมชนป้อมหกBig Cleaning Day ชุมชนป้อมหก
 • photo Big Cleaning Day ชุมชนป้อมหกBig Cleaning Day ชุมชนป้อมหก
 • photo Big Cleaning Day ชุมชนป้อมหกBig Cleaning Day ชุมชนป้อมหก
 • photo Big Cleaning Day ชุมชนป้อมหกBig Cleaning Day ชุมชนป้อมหก
 • photo Big Cleaning Day ชุมชนป้อมหกBig Cleaning Day ชุมชนป้อมหก
 • photo Big Cleaning Day ชุมชนป้อมหกBig Cleaning Day ชุมชนป้อมหก
 • photo Big Cleaning Day ชุมชนป้อมหกBig Cleaning Day ชุมชนป้อมหก
 • photo Big Cleaning Day ชุมชนป้อมหกBig Cleaning Day ชุมชนป้อมหก
 • photo Big Cleaning Day ชุมชนป้อมหกBig Cleaning Day ชุมชนป้อมหก
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สำรวจสถานการณ์ขยะและพัฒนาชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนน่ามอง  นครหาดใหญ่น่าอยู่
 2. เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่องยุงลายไข้เลือดออก
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 96 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ชุมชนมีความสะอาด น้ำใน คูระบายน้ำสามารถไหลได้สะดวก

 1. ชาวชุมชนได้ตระหนักถึงเรื่องไข้เลือดออก

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

26 มิถุนายน 2556  ประชุมกรรมการชุมชน เรื่องการขอปรับพื้นฐานชุมชน 3  กรกฎาคม 2556  ประชุมหารือ ณ ห้องกิจกรรมสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ 23 กรกฎคม 2556  ปรึกษาออกแบบแผนกิจกรรมกลุ่มย่อย 28 กรกฎาคม 2556  mini cleaning before big cleaning 29  กรกฎาคม 2556  ประชุมคณะกรรมการชุมชน 31  กรกฎาคม 2556  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  ชุมชนป้อมหก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 96 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ชาวชุมชน 20 คน
 • รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่  2 ท่าน
 1. นายแพทย์รุ่งโรจน์  กั่วพานิชย์
 2. คุณ วิชิต  พรรณราย
 3. ผอ.สำนักช่างเทศบาลนครหาดใหญ่ คุณ สุภาพ แก้วกลัย
 4. ผอ.ส่วนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  คุณ อุดมศักดิ์ โป๊ะบุญชื่น
 5. เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 4 ท่าน
 6. พัฒนากรเขต 1 คุณ ไพศาล  ทองชูช่วย
 7. เจ้าหน้าที่พัฒนาสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่  15  คน
 8. ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 42  จำนวน  11 นาย
 9. ครูโรงเรียนเทศบาล 1  (เอ็งเสียงสามัคคี)
 10. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)  จำนวน  35 คน
 11. ครูจาก กศน. 2 คน
 12. คุณนริศรา  บือโต ชุมชนเครือข่าย
 13. สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ 4 ท่าน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

      09.30 น. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่  คุณ วิชิต  พรรณราย  ให้เกียรติเปิดกิจกรรมในวันนี้โดยกล่าวว่า  ชุมชนป้อมหกเป็นชุมชนต้นแบบ ที่ริเริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  ท่านรู้สึกดีใจที่ชุมชนให้ความสนใจในเรื่องนี้     หลังจากมีการแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม 1. กลุ่มที่ 1 นักเรียนหญิงและผู้สนใจงานประดิษฐ์  โดยมีครูจากกศน. เป็นผู้ฝึกสอน 2.กลุ่มที่ 2 นักเรียนชาย เดินประชาสัมพันธ์เรื่อง ยุงลาย ไข้เลือดออก  โดยมีพี่บี เปรมวดี  ผอมเอียด เป็นผู้ดูแลร่วมกับคุณครู 1 ท่าน กลุ่มที่ 4 -6 ลงโซนต่างๆประกอบด้วย ทหาร ร่วมกับพี่เลี้ยงและชาวบ้านลงพื้นที่พัฒนา     หลังจากน้องๆแจกใบปลิวเสร็จแล้วก็ไปร่วมพัฒมนากับเพื่อนๆ ด้วยๆ  ในขณะที่ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ นำ รถ เจซีบี เคลียร์ คูระบายน้ำ อย่างแข็งขัน   ด้านทีมแม่ครัวก็ร่วมปรุงอาหารกันอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ จ่าเฉลิมชัย แห่ง มทบ. 42 ได้ลงมือปรุงรส ผัดกระเพราไก่ด้วยตัวเองอีกด้วย     ด้านงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมวันนี้มาเก็บขยะอันตรายหน้าธนาคารขยะ และมารับน้ำมันเก่าที่ชาวบ้านได้เก็บสะสมมาขายที่ธนาคารขยะ  จำนวน 30 กิโลกรัม  และยังกล่าวอีกว่าตอนนี้รอลุ้นผลซีโร่ วอส ที่ได้ส่งชมชนป้อมหกเข้าประกวดด้วย   12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน ทุกคนทั้งอิ่ม ทั้งอร่อย และมีความสุขอย่างเห็นได้ชัด   13.00น. แม้แดดจะร้อนก็ไม่หวัน พี่ทหาร น้องๆ และ ชาวบ้าน พัฒนากันต่อ ยังสู้อยู่   14.30น. เข้าสู่กิจกรรมเวที่สะท้อนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมพัฒนาร่วมกัน ซึ่งได้ข้อมูลอย่างหลากหลาย และสร้างสรรค์
  15.30 น. ปิดกิจกรรมด้วยการร้องเพลงสามัคคีชุมนุม สร้างความประทับใจ ซึ้งใจ ตราตรึงไว้ในความทรงจำ   16.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม Big Cleaning Day  อย่างสมบูรณ์

  การพัฒนาครั้งนี้ใช้งบประมาณ จาก sml ชุมชนป้อมหก ปี 2555 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. ชาวบ้านยังออกมาช่วยกันน้อย เนื่องจากบางบ้านต้องออกทำงานแต่เช้า  บางบ้านมีเพียงคนชรา และผู้ป่วยจึงออกมาช่วยไม่สะดวก
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 850.00 0.00 0.00 0.00 850.00 UnLock
28 กรกฎาคม 2556 เวลา 16:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 13 สิงหาคม 2556 10:34:22
Project owner
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 13 สิงหาคม 2556 10:48:21 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดบอร์ดความรู้

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สร้างสื่อสาธารณะ ประโยชน์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์  เรื่อง
การเก็บน้ำมันที่เหลือใช้ในครัวเรือน มาขายกับธนาคารขยะ เพื่อทำไบโอดีเซลล์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในบอร์ดเล็กจำนวน  4 จุด
-ชาวบ้านได้รับความรู้เรื่องคุณค่าของสิ่งเหลือใช้จากครัวเรือนเพื่อสร้างรายได้และสร้างประโยชน์ให้สังคม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เยาวชนรวมตัวกันที่บ้านป้าพรเพื่อรวบรวมข่าวสารข้อมูลในการจัดบอร์ด
2. วันที่28 กรกฎาคม 2556
เยาวชนและทีมงานร่วมจัดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8-10  คน

มีการจัดบอร์ดข่าวสารประจำเดือนเพื่อสร้างเสริมความรู้สู่ชุมชน  จำนวน 4 จุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

หลังจากน้องๆ เิลิืกเรียนแล้วก็มารับอุปกรณ์เพื่อการจัดบอร์ด  ครั้งนี้ ทีมงานได้ใช้ป้ายไวนิลที่ทำไว้แล้วมาประชาสัมพันธ์ เรื่อง ํธนาคารขยะ่เปิดรับซื้อน้ำมันทอดที่ใช้แล้วในครัวเรือนนำมาขายใ่นราคา 12-14 บาท เพื่อส่งขายให้กับคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อไปเข้ากระบวนการไบโอดีเซลล์ ซึ่งทางธนาคารขยะได้รับข่าวดีนี้่มาจาก ทีมงานคุณพรรณี จากงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหา่ดใหญ่เพื่อเสริมรายได้ให้ครัวเรือน แบะร่วมสร้า่งโลกเราให้น่าอยู่อีกด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 700.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
30 มิถุนายน 2556 เวลา 16:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 1 กรกฎาคม 2556 10:39:57
Project owner
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 1 กรกฎาคม 2556 10:55:22 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดบอร์ดความรู้

 • photo จัดบอร์ดความรู้จัดบอร์ดความรู้
 • photo จัดบอร์ดความรู้จัดบอร์ดความรู้
 • photo จัดบอร์ดความรู้จัดบอร์ดความรู้
 • photo จัดบอร์ดความรู้จัดบอร์ดความรู้

กิจกรรมหลัก : สร้างสื่อสาธารณะ ประโยชน์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เรื่อง ความสามัคคี

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้บอร์ดความรู้เรื่องความสามัคคี 1 บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เส้นทางขยะของชุมชนป้อมหก 1 บอร์ด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.วันที่ 14 มิถุนายน 2556 เยาวชนรวมตัวกันที่บ้านป้าพรเพื่อรวบรวมข่าวสารข้อมูลในการจัดบอร์ด 2. วันที่30 มิถนายน 2556 เยาวชน อสม.ทีมงาน ร่วมกันจัดบอร์ดความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปราช์ชาวบ้าน 1 ท่าน ทีมงาน
แกนนำเยาชน
ครูกศน  2 ท่าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.ได้บอร์ดความรู้เรื่องความสามัคคี 1 บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เส้นทางขยะของชุมชนป้อมหก 1 บอร์ด 2.เกิดความร่วมมือระหว่างทีมงาน ปราชญ์ชาวบ้านเยาวชน อสม. และ ครูกศน.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 850.00 0.00 0.00 850.00 UnLock
21 มิถุนายน 2556
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 8 สิงหาคม 2556 21:28:48
Project owner
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 16 ตุลาคม 2556 22:59:06 น.

ชื่อกิจกรรม : จดหมายข่าว

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สร้างสื่อสาธารณะ ประโยชน์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

แจ้งข่าวให้ชาวบ้านได้รับรู้ข่าวสารเรื่องกิจกรรมของโครงการในรอบสามเดือนที่ผ่านมา
อาทิ  -การพัฒนาเฉพาะกิจที่มีเรื่องราวน่าประทับใจซ่อนอยู่ท่ามความเหน็ดเหนื่อย

        -กิจกรรมป้อมหก  อาร์ห้าลั้ลลา  สามัคคี    กิจกรรมที่เต็มไปด้วยประโยชน์  อัดแน่นด้วยสาระ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 23 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผลที่ไ้ด้ตามแผนคือ

1.เยาวชนไ้ด้ร่วมคิดร่วมทำ กับทีมงานถึงประเด็นที่น่าส่นในเพื่อเขียนข่าว

2.ได้ติดต่อกับเครือข่ายร้านยาชุมชนเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.14 มีนาคม 2556 ออกสำรวจประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในชุมชน
2.21 มีนาคม 2556 นำมาประมวลผล ส่งพิมพ์
3.22 มีนาคม 2556 กระจายจดหมายข่าวให้่กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 23 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มเยาวชน ฅนสร้างสื่อ จำนวน 15 คน ทีมงาน  6 คน ครูกศน. 2  ท่าน ร้านขายยาชุมชน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีการออกสำรวจประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในชุมชน โดยเยาวชนและทีมงาน ได้จดหมายข่าวให้่กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 ฉบับ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 UnLock
16 มิถุนายน 2556 เวลา 09:30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยtwoseadjtwoseadjเมื่อ 16 มิถุนายน 2556 11:15:38
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 25 มิถุนายน 2556 08:21:02 น.

ชื่อกิจกรรม : ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 2

 • photo ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ชุมชนป้อมหกพูดคุยกับคณะทำงานของธนาคารขยะป้อมหก จำนวน 5 คนภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ชุมชนป้อมหกพูดคุยกับคณะทำงานของธนาคารขยะป้อมหก จำนวน 5 คน
 • photo ป้าพร และน้องเปรมวดี ลุงโอฬารนั่งพูดคุยสถานาการณ์ปัญหาของการทำงานธนาคารขยะป้าพร และน้องเปรมวดี ลุงโอฬารนั่งพูดคุยสถานาการณ์ปัญหาของการทำงานธนาคารขยะ
 • photo ทั้งพี่เลี้ยงและทีมงานต่างแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้มีกำลังใจทำงานต่อเนื่องทั้งพี่เลี้ยงและทีมงานต่างแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้มีกำลังใจทำงานต่อเนื่อง

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมประชุมกับสสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ
 2. เพื่อติดตามปัญหาจากการดำเนินโครงการของชุมชนป้อมหก 3.  เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนการทำงานต่อยอดโครงการปีที่ 2
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาจากการดำเนินโครงการ
 2. การวางแผนร่วมกับคณะทำงานเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการปีที่ 2
 3. การลงพื้นที่ดูร่องรอยการทำกิจกรรมในพื้นที่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนผลการทำงาน ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์แนวทางการทำงานต่อยอดโครงการปีที่ 2 การลงพื้นที่ลงดูการทำกิจกรรมจริงในชุมชน มีผู้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานกิจกรรมอย่างน้อย 5 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนผลการทำงาน ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์แนวทางการทำงานต่อยอดโครงการปีที่ 2 มีผู้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานกิจกรรมอย่างน้อย 5 คน

ไม่สามารถลงดูการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากฝนตก

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผลการดำเนินโครงการ

 1. เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาจากการดำเนินโครงการ
 2. การวางแผนร่วมกับคณะทำงานเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการปีที่ 2
 3. การลงพื้นที่ดูร่องรอยการทำกิจกรรมในพื้นที่ 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ควรเร่งทำเป็นสื่อให้กำลังใจแก่คณะทำงานในพื้นที่ เหมาะสำหรับการเผยแพร่ด้านแนวคิดของการทำงานเพื่อชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้กำลังใจแม้จะได้เงินออมในธนาคารขยะน้อย (700บาท) แต่คุณค่าของงานครั้งนี้มีมากว่าเงินที่เกิดขึ้น กล่าวคือ บางคนที่เป็นสมาชิกก็ได้ธนาคารขยะนี่แหละเป็นค่าอาหารกรอกหม้อหรือ กรณีของชายหญิงพม่าคูหนึ่ง ได้เงินจากธนาคารขยะเพื่อเป็นค่าเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาล

16 มิถุนายน 2556 เวลา 09:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 24 มิถุนายน 2556 18:49:28
Project owner
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 1 ตุลาคม 2556 10:06:04 น.

ชื่อกิจกรรม : ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 2

 • photo ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 2ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 2
 • photo ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 2ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 2
 • photo ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 2ภ.ก.สมชาย ลงพื้นที่ติดตามโครงการครั้งที่ 2
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมประชุมกับสสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อพบทีมงานและลงพื้นที่ 2. เพื่อร่วมรับฟังและแก้ไขป้ญหาในโครงการ 3. หารือเรื่องโอกาสการพัฒนาโครงการสู่ปีที่สอง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.พบทีมงานและลงพื้นที่ 2.ได้ร่วมรับฟังและแก้ไขป้ญหาในโครงการ 3. หารือเรื่องโอกาสการพัฒนาโครงการสู่ปีที่สอง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.เพื่อพบทีมงานและลงพื้นที่ 2. เพื่อร่วมรับฟังและแก้ไขป้ญหาในโครงการ 3. หารือเรื่องโอกาสการพัฒนาโครงการสู่ปีที่สอง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. พี่เลี้ยงโครงการ 2. ทีมงาน 5 คน 3. แกนนำเยาวชน 2 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้พบปะพูดคุยและครั้งได้นำเสนอข้อมูลสมาชิกธนาคารและรายงานการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะ ผ่านคอมพิวเตอร์  มีการจัดการข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบมากขึ้นและหารือถึงโอกาสการทำโครงการอย่างต่อเนื่อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านป้าพร  จากพี่เลี้ยง  1000 บาท

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การสร้างแรงจูงใจ  ขวัญกำลังใจ แก่ผู้ที่นำขยะมาขายยังธนาคารขยะ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณสมชาย ละอองพันธ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 UnLock
24 พฤษภาคม 2556 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 30 พฤษภาคม 2556 11:39:56
Project owner
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 1 ตุลาคม 2556 10:19:31 น.

ชื่อกิจกรรม : เปลี่ยนภูเขาขยะให้เป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามััคคี

 • photo เปลี่ยนภูเขาขยะให้เป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามััคคีเปลี่ยนภูเขาขยะให้เป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามััคคี
 • photo เปลี่ยนภูเขาขยะให้เป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามััคคีเปลี่ยนภูเขาขยะให้เป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามััคคี
 • photo เปลี่ยนภูเขาขยะให้เป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามััคคีเปลี่ยนภูเขาขยะให้เป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามััคคี
 • photo เปลี่ยนภูเขาขยะให้เป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามััคคีเปลี่ยนภูเขาขยะให้เป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามััคคี
 • photo เปลี่ยนภูเขาขยะให้เป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามััคคีเปลี่ยนภูเขาขยะให้เป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามััคคี
 • photo เปลี่ยนภูเขาขยะให้เป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามััคคีเปลี่ยนภูเขาขยะให้เป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามััคคี
 • photo เปลี่ยนภูเขาขยะให้เป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามััคคีเปลี่ยนภูเขาขยะให้เป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามััคคี
 • photo เปลี่ยนภูเขาขยะให้เป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามััคคีเปลี่ยนภูเขาขยะให้เป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามััคคี
 • photo เปลี่ยนภูเขาขยะให้เป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามััคคีเปลี่ยนภูเขาขยะให้เป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามััคคี
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกภายใตแนวความคิดหลักการจัดการสิ่งแวดล้อม 5 อาร์ 2.ร่วมสืบสานประเพณีไทย 3. สร้างความสามัคคีให้เกิดแก่ชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.เยาวชนและชุมชนไ้ด้ทำบุญผู้สูงอายุร่วมกัน
2.เกิดการเรียนรู้และปฎิบัติการณ์ชุมชนด้านการจัดการตามแผนการจัดการหลัก 5 อาร์ เพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม 3.เกิดการมีส่วนร่วมในด้านการรับรู้เรื่องราวข่าวสารชุมชนร่วมกัน 4. เกิดความสามัคคีร่วมกันในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.17 เมษายน 2556 ประชุมหารือทีมงานเรื่องขอเปลียนชื่อกิจกรรม
2.18 เมษายน 2556 ส่งหนังสือเปลี่ยนชื่อกิจกรรมถึง สสส. 3. 23 เมษายน 2556 หารือออกแบบกิจกรรมกับทีมงานและเยาวชน 4. 1 พฤษภาคม 2556 ทบทวนแผนกิจกรรม ออกหนัีงสือต่างๆ 5. 15 พฤษภาคม 2556  เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ 6. 24 พฤษภาคม 2556 จัดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150-170 คน
 2. ภาคีเครือข่าย
      - เครืือข่ายชุมชนเมือง 7 ชุมชน     - เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่     - กลุ่มศิลปะในสวน     - เครือข่ายออกกำลังกายและโยคะเพื่อสุขภาพ     - เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครหาดใหญ่     -คณะที่ปรึุกษาโครงการ     -คณะอาจารย์ กศน.หาดใหญ่
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

09.00น. เยาวชนทะยอยกันมาที่ลานกิจกรรม ลงทะเบียน ช่วยจัดสถานที่ และชาวบ้านก็เริ่มเข้าสู่ลานพร้อมปิ่นโตคนละเถาเนื่องจากวันนี้เป็นวันพิเศษมีกิจกรรมเลี้ยงพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุในช่วงเช้า คนเริ่มมากขึ้นทุกขณะ  พระสงฆ์ก็เดินทางมาถึงประรัมพิธีแล้วเช่นกัน     กิจกรรมทางศาสนาเสร็จสิ้น ลูกหลานก็พากันเข้าแถวลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และยกอาหารมาเสิร์ฟอย่างไม่ขาดสาย วันนี้ลูกหลานตั้งใจอย่างยิ่งที่จะให้่ท่านสุขสบายใจเพราะ 1 ปี ได้จัดอย่างนี้ให้ท่านก็ไม่บ่อยนัก หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมงานก็ร่วมรับประทานอาหารอย่างมีความสุข อาหารมากมายเหล่านี้บางเมนูก็ได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้าน อย่างเช่น รอดช่องน้ำกะทิ ได้รับการสนับสนุนจาก ป้าหวิน ชาวชุมชนป้อมหก กว่า 30 กก. ใจดีจริงๆ

13.00 น กิจกรรมเข้าฐาน 5 อาร์ ได้เริ่มขึ้น ฐานที่ 1 เริมจากเพ้นท์สีถุงผ้าลดโลกร้อนเพื่อให้ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก  สอนโดย ครูจุบแจง ศิลปะในสวน วันนี้นำน้องๆ วาดภาพระบายสีถุงผ้าน้องๆก็ตั้งใจเพราะนี้่คือชิ้นเดียวในโลก และเมื่อเสร็จแล้วน้องๆนำไปใช้ได้เลย

  ฐานที่ 2 การทำน้ำหมักชีวภาพ  วิทยากรจากเทศบาลนครหาดใหญ่ คุณ พรทิพย์ /คุณพรรณี บัวจีน และทีมงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพสูตร มะนาวเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ และสูตร เพิ่มฮอร์โมนให้ไม้ดอกไม้ประดับ ขณะอบรมนั้นก็ให้น้องๆ ไ้ด้มีส่วนร่วมในการสาธิตครั้่งนี้ด้วย หลังจากสาธิตจบก็ได้แจกน้ำหมักชีวภาพคนละหนึ่งขวด เพื่อ น้ำไปรดน้ำต้นไม้ที่บ้านซึ่งนี้หมักที่แจกในวันนี้่ได้จากการแยกเศษอาหารจากครัวเรือนชาวป้อมหกลงในถังขยะอินทรีย์นี่เอง และถูกเก็บไปหมักจนได้น้ำหมักที่ให้ขวดกลับมาให้ชาวป้อมหกใ้ช้งาน เชื่อแล้วว่าขยะไม่ไร้ค่าจริงๆ

    ฐานที่ 3 นักซ่อมอาสา  เป็นการเข้ามาร่วมกิจกรรมของเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ที่ตั้งใจจะซ่อมจักรยาน และให้ความรู้เรื่องวิธีการใช้รถจักรยานและการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยคุณ อาคเนย์ ปัญจเทพ    ครั้่งนี้ดีใจมากที่ได้เห็นเด็กในชุมชนเมืองได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้นำเอาเรื่องราวการซ่อมแซมมาบรรจุไว้ในตัวกิจกรรม นี่คือการประยุกต์ความถนัดของแต่ละคนมาไว้ด้ว่ยกันและไปด้วยกันได้อย่างกลมกลืนและได้ประโยชน์ คุณอาคเนย์ยังกล่าวอีกว่าหากมีโอกาสจะเข้ามาร่วมกิจกรรมกัีนอีกโดยจะสร้างนักซ่อมอาสาให้เกิดในชุมชนนี้ให้ได้เพราะเห็นว่าน้องๆ สนใ่จกันหลายคนน่าจะต่อยอด

      ฐานที่ 4 ร้านค้า 0 บาท  โดยธนาคารขยะ    หลังจากประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้า ประมาณ 15 วัน ในวันนี้ ธนาคารขยะได้นำเครื่องอุปโภค บริโภคมารับแลกขยะ มีผู้ให้ความสนใจมากมายทั้งเยาวชนเองและชาวบ้านในชุมชน  สรุปปริมาณขยะได้120-250 กิโลกรัม เป็นอีกภาพหนึ่งที่น่าจดจำของโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้ขยะเป็นตัวตั้ง นำพลังชุมชนมาบวก ผลลัพธ์ คือ ความสามัคคี การมีส่วนร่วม การช่วยเหลือกัน ที่สำคัญชุมชนมีีความสุข นี่แหละกำไรสุทธิของโครงการที่ตั้งใจไว้

      ฐานที่ 5 Just say No  ฐานนี้ทีมงานตั้งใจออกแบบมาเพื่อเกิดปฎิบัติการชุมชน สำหรับงานนี้ทั้งงานไม่ใช้วัสดุที่ทำด้วยโฟมเลย จะใช้จานชาม และแก้วน้ำ แทนการใช้โฟมและพลาสติกแล้วทิ้ง  สำหรับอาหารว่างคุณ จินดา และ พี่เหมียวตั้่งใจพับกระดาษเป็นกระทบใส่ขนม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก เศษอาหารก็แยกขยะใส่ถังขยะอินทรีย์ ปริมาณขยะทั่วไปเหลือเพียง1-2 ถุงดำเท่านั้น ฐานนี้เราได้เห็นมาใหม่เกิดขึ้นคือ เกิดอาสาสมัครช่วยเสิร์ฟ อาหาร เช็ดจาน ล้างจาน เช็ดแก้วและล้างแก้วน้ำ สำเร็จ สำหรับปฎิบัติการณ์ลดการใช้โฟมแม้จะ1 วันก็คุ้มค่ามาก

เวลา 15.00 น. น้องๆ เตรียมต้นไม้ ดิน และอุปกรณ์การปลูกต้นไม้เพื่อนำต้นไม้ลงปลูกในหลุมที่พี่บ่าวทีมงานขุดไว้ให้เมื่อวานเพื่อให้น้องๆได้นำต้นโมกข์ลงปลูกร่วมกันในวันนี้
  นอกจากเยาวชนป้อมหกแล้วเรายังไ้ดรับเกียรติจากประธานชุมชนนวลแก้ว มาร่วมปลูกต้นไม้กับเราอีกด้วย  เพื่อเพิ่มลานเปลือกหอยของเราให้เขียวชะอุ่มน่าดูน่าชื่นชม

      เวลา 18.00น. ครูอ้อยพร้อม  ชุมชนก็พร้อม กับกิจกรรมแอโรบิ้คเด้นท์  วันเดียวครบรส สร้างสุขภาพดีให้่ชาวชุมชน ได้ออกกำลังกาย กิจกรรมนี่เป็นกิจกรรมหนึ้งที่เป็นตัวกระตุ้นให้ทีมงานต้องรีบสรรหาพื้นที่เหมาะๆ เพื่อเป็นสถานที่ให้ชาวชุมชนได้ออกกำลังกายขณะนั้น ทุกคนร่วมเด้นซ์กันอย่างสนุกสนาน ก่อนเข้าสู่กิจกรรมชว่งค่ำที่น้องๆ ตั้งใจโชว์อย่า่งเต็มที่
      19.00 น. คุณสัญญา คงมา  ที่ปรึุกษาชุมชนขึ้นกล่าวทักทายผู้ร่วมงานบนเวที และชื่นชมว่า ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นมาก กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ชาวมาเริ่มเข้าร่วมกันเพิ่มขึ้นเพราะการให้ความสนใจของชาวบ้าน และรู้สีกดีใจที่ได้เห็นการทำงานของทีมงานของโครงการมีความโปร่่งใส และขอให้กิจกรรมต่างๆประสบผลสำเร็จทุกประการ

  หลังจากนั้นคุณเปรมวดี ผอมเอี่ยด ได้กล่าวรายงานกิจกรรม 6 เดือนที่ผ่านมาของโครงการและก้าวต่อไปของโครงการให้ชาวชุมชนรับทราบ ต่อด้วยการแสดงของเยาวชน 4 ชุด รวด ที่ตั้งใจฝึกซ้อมมาอย่างดีจาก ครูอาร์กศน. น้องหมิว น้องฝ้าย และน้องทิว ที่ตั้งใจให้ออกมาให้ดีที่สุด

      จากนั้นเป็นกิจกรรมการจับรางวัลจากธนาคารขยะัซึ่งสร้างความบันเทิง เร้าใจ สนุกสนาน ตื่นเต้น และสร้างความสุขให้กับชุมชนเป็นอย่างยิ่ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 18,730.00 0.00 0.00 0.00 18,730.00 UnLock
22 พฤษภาคม 2556 เวลา 16:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 30 พฤษภาคม 2556 10:31:14
Project owner
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 14 กรกฎาคม 2556 14:32:17 น.

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาพื้นที่เฉพาะกิจ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สำรวจสถานการณ์ขยะและพัฒนาชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาพื้่นที่ทางเข้าถนนถัดอุทิศให้ดูสะอาดตาน่ามอง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ทำความสะอาดพื้นที่่ให้น่ามอง

 2. นำบอร์ดประชาสัมพันธ์มาวางเพื่อส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ทีมงานมองเห็นปัญหาร่วมกัน เข้าหารือเตรียมการ
 2. ออกหนังสือยืมอุปกรณ์และรถบรรทุกขยะจากเทศบาล
 3. 21 พ.ค. 2556  นัดแนะเยาวชน ทีมงานเตรียมพร้อม
 4. 22 พ.ค. 2556  พัฒนาทางเข้าถนนถัดอุทิศ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมงาน 8 คน

เยาวชน 17  คน

เจ้าหน้าที่พัฒนาจากเทศบาล 5 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เวลา 16.30 น. เยาวชนและทีมงานมาตามนัดหมาย เพื่อเข้าเคลียร์พื้นที่ ที่เป็นปัญหาร่วมกัน โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การพัฒนาจากเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่อีก 5 คน ดูแลเรื่องการขนขยะขึ้นรถ

      ขยะส่วนใหญ่ที่พบส่วนใหญ่เป็นเศษไม้ วัชพืช มูลฝอย เศษโฟม ขวดแก้ว ที่ทับถมกันเป็นเวลา 1-2 ปี  เยาวชนและทีมงานได้ระดมพลังจัดการกับกองขยะกันอย่างแข็งขัน พร้อมคัดแยกขยะพวกขวดแก้วและขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป เนื่องจากจะได้ง่ายในการจัดเก็บ ซึ่้งปริมาณขยะที่ได้จากการพัฒนาในวันนี้ มี พบาสติกและมูลฝอย 25 -28 ถุงดำ ประมาณ 280-300 กิโลกรัม โฟม เศษโฟม 7-10 กิโลกรัม หลอดไฟ 3 หลอด แก้วและขวดแก้ว 7 กิโลกรัม   ที่น่าประทับใจมากๆ คือ พี่ปู พรพรรณ แก้วกล  เห็นขยะในคูระบายน้ำจำนวนมาก พี่ปูลงไปเก็บในคูระบายน้ำ ซึ่่งมีน้ำประมาณ 50 ซม. เธอตักขยะขึ้นมาใส่ถุงดำอย่างเอาจริงเอาจัง เป็นภาพที่น้องๆ ประทับใจมาก พี่ปูกล่าวว่า หากตั้งใจทำแล้วก็ทำให้เต็มที่เสื้อผ้าเลอะเทอะไม่เกี่ยวสักออกได้ ขอให้พี้นที่ตรงนี้สะอาดคนอื่นจะได้ไม่กล้ามาทิ้งอีก  พี่ๆเทศบาลนำรถขนขยะมาพอดี น้องๆ และทีมงานได้ขนขยะขึ้นรถกันอย่างขะมักขเม้นทีเีดียว เป็นภาพความร่วมมือที่น่าประทับใจมาก

          เมื่อเครียพื้นที่เสร็จทีมงาน น้องๆ และพี่ๆจากเทศบาลทุกคนก็ได้มาล้างมือ เก็บอุปกรณ์ และมีรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ซึ่งในขณะนี้พี่พร  ศิริพร ลักษณะกะชา ได้เตรียมก๋วยจับรสเด็ด มารับรองเรียบร้อยแล้ว

      อีกมุมหนึ่งที่หน้า ธนาคารขยะ  คุณ สัญญา  คงมา ลุงหลวงโอฬาร และพี่บี กำลังเตรียมเคลื่อนย้ายบอร์ด ไปวางไว้ ณ จุดที่เพิ่งพัฒนาเสร็จ ภาพที่อยู่บนบอร์ดน่าจะทำให้คนที่มีพฤติกรรมทิ้งไม่เลือกที่หยุดดู และคิดอะไร ๆ ได้บ้าง เนื่่องจากภาพในบอร์ดเป็นภาพพระราชกรณียกิจของในหลวงและพระราชินีกำลังรดน้ำต้นไม้  หากยังทิ้งกันอีกก็ถือว่าขาดจิตสำนึกเอามากทีเดียว  ก้าวต่อไปของการพัฒนาที่บริเวณนี้คือ ก่ารปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวโดยทีมงานประสานกับหน่วยงานสวนสาธารณะเพื่อขอความอนุเคราะห์ไม้ดอกและไม้ประดับจำนวน 20 ต้น มาปลูกไว้เพื่อความสดชื่นของชุมชน  นอกจากบอร์ดวางบริเวณนี้แล้วยังนำไปวางไว้่ตามแผนด้วย 


        เสร็จกิจกรรมครั้งนี้แม้จะเหน็ดเหนื่อย  ทั้งทีมงาน เยาวชน และ ทุกๆ คน ก็ เชื่อแล้วว่า " สามัคคี  คือ พลัง " ไม่ได้มีแค่ตัวหนังสือ แต่วันนี้เราสัมผัสได้และเข้าถึงความหมายที่แท้จริงของมัน ร่วมกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,850.00 0.00 0.00 0.00 1,850.00 UnLock
21 พฤษภาคม 2556 เวลา 16:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 30 พฤษภาคม 2556 09:37:36
Project owner
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 1 ตุลาคม 2556 10:07:15 น.

ชื่อกิจกรรม : ปลูกผักเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 • photo ปลูกผักเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกผักเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งธนาคารขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.ให้ความรู้เรื่องการปลูกผักอย่างง่าย

2.ให้เยาวชนได้มีทักษะในการใช้น้ำหมักชีวภาพ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.เยาวชนมีความรู้เรื่องการปลูกพืชผักด้วยวิธีง่ายๆ 2.เยาวชนสามารถใช้น้ำหมักชีวภาพได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.หน่ว่ยงานส่งเสริมสิ่่งแวดล้อมนัดวันเข้าทำกิจกรรม 2.ประัชาสัมพันธ์ทีมงานและเยาวชนทราบ 3.ทำกิจกรรม ปลูกต้นผักกาด ณ รร.บ้านป้าพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1.หน่วยงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 4 ท่าน

 1. ทีมงาน 3 คน

 2. เยาวชน 13 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

16.30 น.เยาวชนเริ่มทะยอยมาที่โรงเรียนบ้านป้าพร เนื่องจาก โรงเรียนเปิดเทอมแล้วเด็กๆอาจเข้ามาไม่พร้อมกัน ในขณะที่หน่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครหาดใหญ่กำลังเดินทางมาถึงพร้อมเมล็ดพืชและอุปกรณ์การปลูกพืช ในวันนี้มี เมล็ดผัดกาด ดิน แก้วน้ำพลาสติก และล้อยางรถยนต์ที่เป็นอุปกรณ์หลัก

      เมื่อเยาวชนมาพร้อมกันแล้วคุณพรรณี  บัวจีน ก็ได้กล่าวแนะนำทีมงาน และให้ความรู้เกี่่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้น้ำหมักชีวภาพ การปลูกพืชไว้รับประทานเองในครัวเรือน และแนะนำอุปกรณ์การปลูกพืชสวนครัว หลังจากนั้นจึงสาธิตและให้น้องๆ ร่วมกันปลูกต้นไม้ น้องๆ ตั้งใจปลูกต้นไม้ของตนเองอย่างสนุกสนานไม่เว้นแม้แต่เจ้าตัวเล็กตัวน้อย ต่างพากันรดน้ำพรวนดินกันอย่างทะนุถนอม

  ปลูกต้นไม้เสร็จแล้วพี่อ้อยและทีมงานได้อบรมเพิ่มเติมอีกเรื่องการคัดแยกขยะให้ทำเป็นกิจวัตรจนเป็นนิสัย ชุมชนเราจะได้สะอาดและน่าอยู่  หลังจากนั้นพี่บี เสริมต่อ นัดแนะน้องๆ พรุ่งนี้ร่วมพัฒนาทางเข้าชุมชน เวลา 17.00 น. 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
18 พฤษภาคม 2556 เวลา 09:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 21 พฤษภาคม 2556 10:48:31
Project owner
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 14 กรกฎาคม 2556 14:30:18 น.

ชื่อกิจกรรม : ร้านค้า 0 บาท พบเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งธนาคารขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อจัดแสดงกิจการธนาคารขยะชุมชนป้อมหกผ่านร้านค้า 0 บาทและรับแลกขยะกับเครื่องอุปโภคบริโภค
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการชุมชนเครือข่ายร่วมกกัน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ได้่เผยแพร่กิจกรรมของธนาคารขยะชุมชนป้อมหกให้เครือข่ายทราบ
 2. ได้ขยะรีไซเคิลที่ได้จากการรีับแลกเครื่องอุปโภคบริโภคประมาณ 50 กิโลกรัมขึ้นไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. คลองระบายน้ำที่1 เชิญ ธนาคารขยะป้อมหกให้นำร้านค้า 0 บาท ร่วมกิจกรรมเครือข่ายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ทีมงานหารือร่วมกัน เรืองการจัดการและการแบ่่งหน้าที่ใ่นงาน และนัดโรงงานตามไปรับของ
 3. เดินทางออกบูธแสดง ณ คลองระบายน้ำที่ 1
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. คลองระบายน้ำที่1 เชิญ ธนาคารขยะป้อมหกให้นำร้านค้า 0 บาท ร่วมกิจกรรมเครือข่ายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ทีมงานหารือร่วมกัน เรืองการจัดการและการแบ่่งหน้าที่ใ่นงาน และนัดโรงงานตามไปรับของ
 3. เดินทางออกบูธแสดง ณ คลองระบายน้ำที่ 1
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ธนาคารขยะได้นำผลงานชิ้นโบว์แดงของโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ ออกสู่สาธารณชน คือการนำร้านค้า ศูนย์บาทออกแสดงในงานเครือข่ายสัมพันธ์ เศรษฐกิจพอเพียงของคลองระบายน้ำที่ 1  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทีมงานดีใจมากเพราะเป็นครั้งแรกที่จะได้ออกนอกสถานที่โดยมีการติดต่อกับโรงงานนัดแนะถึงการเข้าไปรับขยะ ณ คลองร.1 หลังเลิกกิจกรรม โรงงานก็ยินดีไปรับด้วยความเต็มใต อีกทั้่งหน่วยงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย คุณพรรณี บัวจีน พร้อมทีมงาน เข้ามาร่วมกับร้านค้า 0 บาทสัญจรอย่างเต็มที่
08.30 ชาวบ้านเริ่มลงทะเบียนในงานและเดินชมบูทแสดงของแต่ละชุมชน เมื่อถึงของชุมชนป้อมหกก็มีอาการงง  ว่า ร้านค้า 0 บาทคือ อะไร ขยะแลกเครืองใช้ของใช้เหล่านี้ได้อย่างไร ทางทีมงานก็อธิบายให้ฟังก็รู้สึกเข้าใจตรงกัน

09.00 นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้กล่าวเปิดงาน และชื่นชมเครือข่ายที่สามารถแสดงพลังร่วมกันในงานนี้ ขอให้ทำต่อไปเพื่อเครือข่้ายที่เข้มแข็ง ต่อไป จากนั้นคุณ ณรงค์ชัย  ชูเรืองสุขก็ได้กล่าวรายงานโครงการของชุมชนป้อมหกถึง 6 เดือนของโครงการและวันนี้ได้นำร้านค้าศูนย์บาทมาร่วมกิจกรรมด้วยพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านและผู้สนใจได้นำขยะมาและที่บูท     แม้ว่าวันนี้จะมีปริมาณขยะรีไซเคิลจากชุมชนคลองร.1 ไม่มากนัก แต่ถือว่าเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย และโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ได้ถูกเผยแพรแล้วเพีย่งเท่านี้ก็คุ้มค่าแล้ว

13.00 เดินทางกลับธนาคารขยะสินค้า 0 บาท ยังเหลืออีกหลายรายการ ทีมงานหารือว่าของไม่เสียหายใดๆ สามารถนำมาแลกในกิจกรรม เปลี่่ยนภูเขาขยะให้เป็นประโยชน์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นความคิดที่ดีอยู่แล้ว.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 UnLock

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 9509
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง