รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 55-01861
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบ้านน่ามอง คลองน่าดู ชุมชนน่าอยู่ หมู่ประชาเข้มแข็ง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 209,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวีรวรรณ ลิ่มทอง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านทุ่งจิก หมู่ที่ 8 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • yingnuiyingnui (Owner)  
  • wannawanna (Trainer)  
  • parbenparben (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (209,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
เพื่อประชาชนในชุมชนมีการบริโภคที่ปลอดภัย(ทำปุ๋ยชีวภาพและปลูกผักปลอดสารพิษ)

ครัวเรือนในชุมชนมีการปลูกผักปลอดสารพิษ

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 พ.ย. 55 ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างสุขชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โซนภาคใต้ตอนบน 0 0.00 3,640.00
10 พ.ย. 55 ประชุมคณะทำโครงการ 0 0.00 2,000.00
26 พ.ย. 55 - 27 ธ.ค. 55 จัดฝึกการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า แก่ประชาชน/เยาวชน 0 0.00 18,000.00
8 ธ.ค. 55 กองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0.00 38,600.00
8 ธ.ค. 55 ให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยชีวภาพและสาธิตการทำปุ๋ยชีวภาพ, ปลูกผักปลอดสารพิษ 0 0.00 0.00
22 ธ.ค. 55 ให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะ และส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมจากขยะ,จัดให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 0 0.00 10,400.00
14 - 15 ม.ค. 56 ติดตามโครงการของ สจรส. ครั้งที่ 1 0 0.00 1,000.00
18 ม.ค. 56 รณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาลำคลองไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสียขึ้น จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และปลูกไม้ประดับบริเวณคันคลอง 0 0.00 25,000.00
29 ม.ค. 56 ประชุม ประเมินผลการดำเนินโครงการครั้งที่ 2 พร้อมทั้งสรุปโครงการส่งงาน สสส. ประจำงวดที่ 1 0 0.00 5,400.00
23 - 24 ก.พ. 56 ติดตามโครงการของ สจรส. ครั้งที่ 2 0 0.00 1,000.00
24 มี.ค. 56 ประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในการจัดงานกลางบ้าน 0 0.00 10,000.00
27 เม.ย. 56 จัดงานทำบุญกลางบ้านประจำปี และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 0 0.00 44,500.00
11 - 12 พ.ค. 56 ติดตามโครงการ ของ สจรส. ครั้งที่ 3 0 0.00 900.00
25 ก.ค. 56 จัดกิจกรรม Big cleaning day, ทำความสะอาดถนนในชุมชน, ตัดต้นไม้และหญ้าริมถนน 100 9,500.00 9,500.00
2 - 3 ส.ค. 56 ติดตามโครงการ ของ สจรส. ครั้งที่ 4 0 0.00 600.00
16 ส.ค. 56 ส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมจากขยะ,จัดให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ สาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ 100 9,600.00 14,000.00
24 ส.ค. 56 ประชุม และสรุปแบบสอบถามความถึงพอใจหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว 150 48,000.00 10,000.00
14 ก.ย. 56 ประชุม สรุปการดำเนินงานและปิดโครงการ 150 48,000.00 15,000.00
19 - 20 ก.ย. 56 ติดตามครั้งที่ 5 เพื่อปิดโครงการและสังเคราะห์ความรู้ 0 0.00 400.00
รวม 500 115,100.00 19 209,940.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.การจัดการขยะและน้ำเน่าเสียของชุมชน

2.รณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาลำคลองไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสีย

4.จัดงานประจำปีสวดกลางบ้านและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

4.สร้างรายได้จากขยะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย parben parben เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 14:21 น.