รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 55-00-0912
รหัสโครงการ 55-01861
ชื่อโครงการ โครงการบ้านน่ามอง คลองน่าดู ชุมชนน่าอยู่ หมู่ประชาเข้มแข็ง
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวีรวรรณ ลิ่มทอง
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 209,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในชุมชน จำนวน 100 คน

พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านทุ่งจิก หมู่ที่ 8 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
จังหวัด ชุมพร
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • yingnuiyingnui (Owner)  
  • wannawanna (Trainer)  
  • parbenparben (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและน้ำเน่าเสียของชุมชน 2. เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาลำคลองไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสีย 3. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมโดยการจัดงานประจำปีสวดกลางบ้านและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

กิจกรรมหลัก

1.การจัดการขยะและน้ำเน่าเสียของชุมชน

2.รณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาลำคลองไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสีย

4.จัดงานประจำปีสวดกลางบ้านและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

4.สร้างรายได้จากขยะ

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (209,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อประชาชนในชุมชนมีการบริโภคที่ปลอดภัย(ทำปุ๋ยชีวภาพและปลูกผักปลอดสารพิษ)

ครัวเรือนในชุมชนมีการปลูกผักปลอดสารพิษ

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 การจัดการขยะและน้ำเน่าเสียของชุมชน 21,400.00 0 2 - 2 12,400.00
10 พ.ย. 55 ประชุมคณะทำโครงการ 0 - -
22 ธ.ค. 55 ให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะ และส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมจากขยะ,จัดให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 0 - -
2 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 8,000.00 0 2 - 2 38,600.00
8 ธ.ค. 55 กองทุนสวัสดิการชุมชน 0 - -
8 ธ.ค. 55 ให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยชีวภาพและสาธิตการทำปุ๋ยชีวภาพ, ปลูกผักปลอดสารพิษ 0 - -
3 การรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาลำคลองไม่ให้เกิดเน้ำเน่าเสียขึ้น 36,000.00 0 1 - 1 25,000.00
18 ม.ค. 56 รณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาลำคลองไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสียขึ้น จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และปลูกไม้ประดับบริเวณคันคลอง 0 - -
4 สร้างรายได้เสริมจากขยะ 9,600.00 0 1 9,600.00 1 14,000.00
16 ส.ค. 56 ส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมจากขยะ,จัดให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ สาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ 100 - -
5 จัดสอนการออกกำลังกายด้วยผ้าคะข้าว แก่ประชาชน/เยาวชน 18,000.00 0 1 - 1 18,000.00
26 พ.ย. 55-27 ธ.ค. 55 จัดฝึกการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า แก่ประชาชน/เยาวชน 0 - -
6 จัดงานประจำปีสวดกลางบ้านและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 44,500.00 0 2 - 2 54,500.00
24 มี.ค. 56 ประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในการจัดงานกลางบ้าน 0 - -
27 เม.ย. 56 จัดงานทำบุญกลางบ้านประจำปี และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 0 - -
7 จัดกิจกรรม big cleanning day 9,500.00 0 1 9,500.00 1 9,500.00
25 ก.ค. 56 จัดกิจกรรม Big cleaning day, ทำความสะอาดถนนในชุมชน, ตัดต้นไม้และหญ้าริมถนน 100 - -
8 จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ 1,000.00 0 1 48,000.00 1 10,000.00
24 ส.ค. 56 ประชุม และสรุปแบบสอบถามความถึงพอใจหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว 150 - -
9 ประชุมผลการประเมินโครงการ 48,000.00 0 2 48,000.00 2 20,400.00
29 ม.ค. 56 ประชุม ประเมินผลการดำเนินโครงการครั้งที่ 2 พร้อมทั้งสรุปโครงการส่งงาน สสส. ประจำงวดที่ 1 0 - -
14 ก.ย. 56 ประชุม สรุปการดำเนินงานและปิดโครงการ 150 - -
10 เงินสนับสนุนจาก สสส. 13,000.00 0 6 - 6 7,540.00
5-6 พ.ย. 55 ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างสุขชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โซนภาคใต้ตอนบน 0 - -
14-15 ม.ค. 56 ติดตามโครงการของ สจรส. ครั้งที่ 1 0 - -
23-24 ก.พ. 56 ติดตามโครงการของ สจรส. ครั้งที่ 2 0 - -
11-12 พ.ค. 56 ติดตามโครงการ ของ สจรส. ครั้งที่ 3 0 - -
2-3 ส.ค. 56 ติดตามโครงการ ของ สจรส. ครั้งที่ 4 0 - -
19-20 ก.ย. 56 ติดตามครั้งที่ 5 เพื่อปิดโครงการและสังเคราะห์ความรู้ 0 - -
รวม 209,000.00 0 19 115,100.00 19 209,940.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (209,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (115,100.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย parben parben เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 14:21 น.