โครงการบ้านน่ามอง คลองน่าดู ชุมชนน่าอยู่ หมู่ประชาเข้มแข็ง

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by parben @3 พ.ย. 55 14.21 ( IP : 113...154 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-0912
รหัสโครงการ 55-01861
ชื่อโครงการ โครงการบ้านน่ามอง คลองน่าดู ชุมชนน่าอยู่ หมู่ประชาเข้มแข็ง
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวีรวรรณ ลิ่มทอง
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 209,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในชุมชน จำนวน 100 คน

พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านทุ่งจิก หมู่ที่ 8 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
จังหวัด ชุมพร
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • wannawanna(Trainer)
  • parbenparben(Trainer)
  • yingnuiyingnui(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและน้ำเน่าเสียของชุมชน 2. เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาลำคลองไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสีย 3. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมโดยการจัดงานประจำปีสวดกลางบ้านและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

กิจกรรมหลัก

1.การจัดการขยะและน้ำเน่าเสียของชุมชน

2.รณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาลำคลองไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสีย

4.จัดงานประจำปีสวดกลางบ้านและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

4.สร้างรายได้จากขยะ

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (209,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
เพื่อประชาชนในชุมชนมีการบริโภคที่ปลอดภัย(ทำปุ๋ยชีวภาพและปลูกผักปลอดสารพิษ)
ตัวชี้วัด

ครัวเรือนในชุมชนมีการปลูกผักปลอดสารพิษ

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
1 การจัดการขยะและน้ำเน่าเสียของชุมชน 21,400.00 0 2 0.00
2 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 8,000.00 0 2 0.00
3 การรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาลำคลองไม่ให้เกิดเน้ำเน่าเสียขึ้น 36,000.00 0 1 0.00
4 สร้างรายได้เสริมจากขยะ 9,600.00 0 1 9,600.00
5 จัดสอนการออกกำลังกายด้วยผ้าคะข้าว แก่ประชาชน/เยาวชน 18,000.00 0 1 0.00
6 จัดงานประจำปีสวดกลางบ้านและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 44,500.00 0 2 0.00
7 จัดกิจกรรม big cleanning day 9,500.00 0 1 9,500.00
8 จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ 1,000.00 0 1 48,000.00
9 ประชุมผลการประเมินโครงการ 48,000.00 0 2 48,000.00
10 เงินสนับสนุนจาก สสส. 13,000.00 0 6 0.00
209,000.00 0 19 115,100.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (209,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (115,100.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย parben parben เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 14:21 น.