โครงการบ้านน่ามอง คลองน่าดู ชุมชนน่าอยู่ หมู่ประชาเข้มแข็ง

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by parben @3 พ.ย. 55 14.21 ( IP : 113...154 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-0912
รหัสโครงการ 55-01861
ชื่อโครงการ โครงการบ้านน่ามอง คลองน่าดู ชุมชนน่าอยู่ หมู่ประชาเข้มแข็ง
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวีรวรรณ ลิ่มทอง
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 209,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในชุมชน จำนวน 100 คน

พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านทุ่งจิก หมู่ที่ 8 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
จังหวัด ชุมพร
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Trainer)
 • parbenparben(Trainer)
 • yingnuiyingnui(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและน้ำเน่าเสียของชุมชน 2. เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาลำคลองไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสีย 3. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมโดยการจัดงานประจำปีสวดกลางบ้านและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

กิจกรรมหลัก

1.การจัดการขยะและน้ำเน่าเสียของชุมชน

2.รณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาลำคลองไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสีย

4.จัดงานประจำปีสวดกลางบ้านและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

4.สร้างรายได้จากขยะ

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (209,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
เพื่อประชาชนในชุมชนมีการบริโภคที่ปลอดภัย(ทำปุ๋ยชีวภาพและปลูกผักปลอดสารพิษ)
ตัวชี้วัด

ครัวเรือนในชุมชนมีการปลูกผักปลอดสารพิษ

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
1 การจัดการขยะและน้ำเน่าเสียของชุมชน 21,400.00 0 2 0.00
2 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 8,000.00 0 2 0.00
3 การรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาลำคลองไม่ให้เกิดเน้ำเน่าเสียขึ้น 36,000.00 0 1 0.00
4 สร้างรายได้เสริมจากขยะ 9,600.00 0 1 9,600.00
5 จัดสอนการออกกำลังกายด้วยผ้าคะข้าว แก่ประชาชน/เยาวชน 18,000.00 0 1 0.00
6 จัดงานประจำปีสวดกลางบ้านและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 44,500.00 0 2 0.00
7 จัดกิจกรรม big cleanning day 9,500.00 0 1 9,500.00
8 จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ 1,000.00 0 1 48,000.00
9 ประชุมผลการประเมินโครงการ 48,000.00 0 2 48,000.00
10 เงินสนับสนุนจาก สสส. 13,000.00 0 6 0.00
209,000.00 0 19 115,100.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (209,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (115,100.00 บาท)

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
19 กันยายน 2556 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยyingnuiyingnuiเมื่อ 19 กันยายน 2556 13:22:19
Project owner
แก้ไขโดย yingnui เมื่อ 19 กันยายน 2556 20:52:49 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามครั้งที่ 5 เพื่อปิดโครงการและสังเคราะห์ความรู้

กิจกรรมหลัก : เงินสนับสนุนจาก สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการทำงานและสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดสรุปยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามครั้งที่ 5 เพื่อปิดโครงการและสังเคราะห์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดสรุปยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดสรุปยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรม ทำแบบรายงาน ง2 ส 2 แบบสรุปปิดโครงการ แบบรายงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ  จัดทำรูปเล่มรายงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 UnLock
7 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยyingnuiyingnuiเมื่อ 15 กันยายน 2556 21:33:25
Project owner
แก้ไขโดย yingnui เมื่อ 19 กันยายน 2556 21:48:49 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุม สรุปการดำเนินงานและปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : ประชุมผลการประเมินโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมสรุปการดำเนินงานและสรุปปิดโครงการ พร้อมทั้งเสนอกิจกรรมแผนกิจกรรมปี 2

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อสรุปความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการหลังทำโครงการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมสรุปการดำเนินงานและสรุปปิดโครงการ พร้อมทั้งเสนอกิจกรรมแผนกิจกรรมปี 2 สมาชิกเข้าร่วมประชุมรับฟัง 150 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชุมสรุปการดำเนินงานและสรุปปิดโครงการ พร้อมทั้งเสนอกิจกรรมแผนกิจกรรมปี 2 สมาชิกเข้าร่วมประชุมรับฟัง 150 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แนะนำ และช่วยสรุปการทำงานโครงการที่ผ่านมา เสนอให้ที่ประชุมช่วยกันคิดทำแผนการดำเนินงานในโครงการต่อยอด และกล่าวปิดโครงโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 UnLock
24 สิงหาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยyingnuiyingnuiเมื่อ 9 กันยายน 2556 14:21:03
Project owner
แก้ไขโดย yingnui เมื่อ 19 กันยายน 2556 21:49:27 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุม และสรุปแบบสอบถามความถึงพอใจหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว

กิจกรรมหลัก : จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

การสรุปแบบสอบถามความถึงพอใจหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว ร้อยละ 80 มีความเห็นด้วยแสดงความยินในการร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการและกลุ่มเป้าหมายร่วมกันสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว แบบสอบถาม 100 ชุด มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชุมสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว แบบสอบถาม 100 ชุด มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขและพัฒนาในชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่มากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 UnLock
16 สิงหาคม 2556 เวลา 16:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยyingnuiyingnuiเมื่อ 25 สิงหาคม 2556 14:26:16
Project owner
แก้ไขโดย yingnui เมื่อ 19 กันยายน 2556 20:48:52 น.

ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมจากขยะ,จัดให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ สาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ

 • photo สาธิตการทำดอกไม้จากซองน้ำยาปรับผ้านุ่มสาธิตการทำดอกไม้จากซองน้ำยาปรับผ้านุ่ม
 • photo นักเรียนได้ช่วยกันทำผัดไท ใส่ถั่วงอกจากการเพาะถั่วงอกคอนโดนักเรียนได้ช่วยกันทำผัดไท ใส่ถั่วงอกจากการเพาะถั่วงอกคอนโด
 • photo เจ้าหน้าที่จาก PCU โรงพยาบาลชุมพร ถูกใจในกิจกรรมเจ้าหน้าที่จาก PCU โรงพยาบาลชุมพร ถูกใจในกิจกรรม
 • photo ท่านนายกศรีชัย วีรนระพานิช ได้มาเยี่ยม กล่าวชื่นชมในการทำกิจกรรมดังกล่าวท่านนายกศรีชัย วีรนระพานิช ได้มาเยี่ยม กล่าวชื่นชมในการทำกิจกรรมดังกล่าว
 • photo
 • photo ท่านนายก เยี่ยมชมการทำน้ำยาล้างจานท่านนายก เยี่ยมชมการทำน้ำยาล้างจาน
 • photo นักเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมหลัก : สร้างรายได้เสริมจากขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สมาชิกในชุมชนรู้จักการคัดแยกขยะ นำขยะที่คัดเแยกมาเพิ่มรายได้ในครัวเรือน สมาชิกในชุมชนได้บริโภคผ้กปลอดสารพิษ ทำให้ห่างไกลจากโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถนำไปจำหน่าย เพื่อได้แลกเปลี่ยนกันกินผ้กหลากหลายชนิด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นักเรียนและประชาชน ให้ความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดให้การเรียนรู้และการสาธิตเพื่อส่งเสริมให้มีรายได้เสริมในชุมชน กิจกรรมมีดังนี้ 1) การสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้วัสดุเหลือใช้ เช่น ซองน้ำยาปรับผ้านุ่ม ซองน้ำยารีดผ้า 2) การปลูกผักปลอดสารพิษ ได้สาธิตการเพาะถั่วงอกคอนโด 3) การสาธิตทำน้ำยาซักผ้า, น้ำยาล้างจาน, แชมพูสระผม 4)ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำส้มควันไม้กำจัดศัตรูพืช

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นบริเวณลานคนเดิน เทศบาลเมืองชุมพร เพื่อได้เผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป ให้เครือข่ายชุมชนอื่นๆ ซึ่งได้จัดให้การเรียนรู้และการสาธิตเพื่อส่งเสริมให้มีรายได้เสริมในชุมชน กิจกรรมมีดังนี้ 1) การสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้วัสดุเหลือใช้ เช่น ซองน้ำยาปรับผ้านุ่ม ซองน้ำยารีดผ้า 2) การปลูกผักปลอดสารพิษ ได้สาธิตการเพาะถั่วงอกคอนโด 3) การสาธิตทำน้ำยาซักผ้า, น้ำยาล้างจาน, แชมพูสระผม 4)ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำส้มควันไม้กำจัดศัตรูพืช
  ซึ่งในวันดังกล่าว นายศรีชัย วีรนระพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร และคณะ ได้ให้เกียรติมาร่วมชมในกิจกรรมดังกล่าว
ประชาชนและนักเรียนให้ความสนใจ จำนวน 150 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นบริเวณลานคนเดิน เทศบาลเมืองชุมพร เพื่อได้เผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป ให้เครือข่ายชุมชนอื่นๆ ซึ่งได้จัดให้การเรียนรู้และการสาธิตเพื่อส่งเสริมให้มีรายได้เสริมในชุมชน กิจกรรมมีดังนี้ 1) การสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้วัสดุเหลือใช้ เช่น ซองน้ำยาปรับผ้านุ่ม ซองน้ำยารีดผ้า 2) การปลูกผักปลอดสารพิษ ได้สาธิตการเพาะถั่วงอกคอนโด 3) การสาธิตทำน้ำยาซักผ้า, น้ำยาล้างจาน, แชมพูสระผม 4)ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำส้มควันไม้กำจัดศัตรูพืช
  ซึ่งในวันดังกล่าว นายศรีชัย วีรนระพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร และคณะ ได้ให้เกียรติมาร่วมชมในกิจกรรมดังกล่าว
ประชาชนและนักเรียนให้ความสนใจ จำนวน 150 คน   หลังจากมีการให้ความรู้ในชุมชนมากขึ้นส่งผลให้สมาชิกในชุมชนได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปขยายผลยังบ้านของตนเอง ทำให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน จากการขายขยะที่ได้ทำการคัดเลือก และมีการบริโภคผักปลอดสารพิษ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 UnLock
2 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยyingnuiyingnuiเมื่อ 2 สิงหาคม 2556 19:56:05
Project owner
แก้ไขโดย yingnui เมื่อ 19 กันยายน 2556 14:25:47 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการ ของ สจรส. ครั้งที่ 4

 • photo เพิ่งมาเป็นโครงการแรก หลังพี่เลี้ยงเพิ่งมาเป็นโครงการแรก หลังพี่เลี้ยง
 • photo
 • photo
 • photo ถ่ายรูปร่วมกับสมาชิก สสส.ด้วยกันถ่ายรูปร่วมกับสมาชิก สสส.ด้วยกัน

กิจกรรมหลัก : เงินสนับสนุนจาก สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความเรียบร้อยในการจัดทำเอกสารการเงิน และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้จัดทำเอกสารตามคำแนะนำ ของพี่เลี้ยง สจรส.ม.อ. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและรายงานกิจกรรมมากขึ้น

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจเอกสารการเงิน รายงาน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตรวจสอบเอกสารการเงิน และเสนอแนะการจัดทำงานและเอกสารการเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะ สจรส.มอ. แนะนำการทำกิจกรรมในเว็ปไซร์ให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบความถูกของใบสำคัญการรับเงิน และเอกสารต่าง ๆ ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้องอย่างไร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แนะนำ เสนอแนะในการนำเสนอโครงการเพื่อการต่อยอดในการต่อยอดปีต่อไป และการแนะนำในการจัดทำรายงานปิดโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี นายยุทธนา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 UnLock
25 กรกฎาคม 2556 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยyingnuiyingnuiเมื่อ 2 สิงหาคม 2556 10:12:31
Project owner
แก้ไขโดย yingnui เมื่อ 19 กันยายน 2556 20:52:26 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรม Big cleaning day, ทำความสะอาดถนนในชุมชน, ตัดต้นไม้และหญ้าริมถนน

 • photo สภาพเส้นทางถนนที่ยังไม่ได้ตัดแต่งต้นไม้และหญ้าริมถนนในชุมชนสภาพเส้นทางถนนที่ยังไม่ได้ตัดแต่งต้นไม้และหญ้าริมถนนในชุมชน
 • photo ภาพก่อนลงมือตัดแต่งภาพก่อนลงมือตัดแต่ง
 • photo ช่วยกันจนตลอดทุกเส้นช่วยกันจนตลอดทุกเส้น
 • photo ถึงคราวผู้รับผิดชอบโครงการลองทำดูบ้างถึงคราวผู้รับผิดชอบโครงการลองทำดูบ้าง
 • photo ถึงคราวผู้รับผิดชอบโครงการลองทำดูถึงคราวผู้รับผิดชอบโครงการลองทำดู
 • photo ยืนหมดแรงเลยต้องใช้จอบช่วยค้ำเลยยืนหมดแรงเลยต้องใช้จอบช่วยค้ำเลย
 • photo นำเสนอผลงานนำเสนอผลงาน
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรม big cleanning day

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ถนนในชุมชนความสะอาดน่ามอง ไม่มีขยะ ทำให้น่าสัญจรไปมา ปลอภัยในชีวิตเมื่อสัญจรไปมาในชุมชน,ตัดแต่งต้นไม้และหญ้าริมถนน ถนนโล่งมองเห็นได้ตลอดเส้นทาง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ถนนในชุมชนความสะอาด, ตัดแต่งต้นไม้และหญ้าริมถนน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทำความสะอาดถนนในชุมชน, ตัดต้นไม้และหญ้าริมถนน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทำความสะอาด ตัดหญ้าริมถนน ในชุมชน และตัดแต่งต้นไม้ในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ถนนในชุมชนสะอาดน่ามอง ไม่มีขยะ ริมถนนกว้างขึ้น การสัญจรทำให้มองเห็นรถสวน ไป-มา สะดวก ปลอดภัย  มีสมาชิกในชุมชนและพนักงานทำความสะอาด ตัดหญ้าริมถนน โดยได้รับการสนับสนุนกองสาธารณสุขและสิ่แวดล้อม เทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 100 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ต้นไม้ริมถนนมีต้นไม้สูง ติดเสาไฟฟ้า ทำให้ตัดแต่งยาก แนวทางการแก้ไข ขอรถแต่งต้นไม้ของไฟฟ้าลงมาช่วย เนื่องจากในชุมชนไม่มีเครื่องมือ ในการตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้  จึงได้ประสานกับทางเทศบาลเมืองชุมพรขอสนับสนุนเครื่องมือ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 UnLock
11 พฤษภาคม 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยyingnuiyingnuiเมื่อ 3 มิถุนายน 2556 09:37:21
Project owner
แก้ไขโดย yingnui เมื่อ 19 กันยายน 2556 14:23:50 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการ ของ สจรส. ครั้งที่ 3

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo พี่เลี้ยงชุมพร นั่งยิ้มหวานเชียวแหละพี่เลี้ยงชุมพร นั่งยิ้มหวานเชียวแหละ
 • photo อวยพรย้อนหลัง วันเกิดป้าเบญค่ะอวยพรย้อนหลัง วันเกิดป้าเบญค่ะ
 • photo นำเสนอโครงการต่ออาจารย์นำเสนอโครงการต่ออาจารย์
 • photo
 • photo ถึงคราวพี่เลี้ยงต้องช่วยถึงคราวพี่เลี้ยงต้องช่วย
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เงินสนับสนุนจาก สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการทำงาน ปัญหา และอุปสรรคของแต่ละโครงการ การสังเคราะห์เชิงคุณค่าของการดำเนินงานและการพัฒนาต่อยอดโครงการ โดย ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ สถานบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มอ.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

โครงการได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และการนำเสนอผลงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เสนอผลงานของแต่ละโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้ กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ นำเสนอผลงานของแต่ละโครงการ ความคาดหวัง เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน จุดเด่น จุดด้อย ของโครงการ เพื่อนำมาปรับปรุง และวางแผนที่จะต่อโครงการต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีการนำเสนอผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว และนำเสนอแผนการดำเนินงานพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคต กับ สจรส.มอ.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แนะนำเรื่องการจัดทำรายงานการเงินของแต่ละงวด

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 UnLock
27 เมษายน 2556 เวลา 07:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยyingnuiyingnuiเมื่อ 2 พฤษภาคม 2556 20:11:46
Project owner
แก้ไขโดย yingnui เมื่อ 19 กันยายน 2556 14:22:50 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดงานทำบุญกลางบ้านประจำปี และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

 • photo ประชาสัมพันธ์งานบุญกลางบ้านประชาสัมพันธ์งานบุญกลางบ้าน
 • photo ทำบุญเลี้ยงพระเช้าทำบุญเลี้ยงพระเช้า
 • photo ร่วมกันจัดอาหารถวายพระร่วมกันจัดอาหารถวายพระ
 • photo อาหารพร้อที่จะถวายพระอาหารพร้อที่จะถวายพระ
 • photo รดน้ำขอพระผู้สูงอายุในชุมชนรดน้ำขอพระผู้สูงอายุในชุมชน
 • photo การชนวัวการชนวัว
 • photo การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
 • photo ผู้ที่ได้รับรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัล
 • photo แข่งขันตีกอล์ฟภูธรแข่งขันตีกอล์ฟภูธร
 • photo การแสดงของผู้สูงอายุการแสดงของผู้สูงอายุ
 • photo เยาวชนที่ร่วมแสดงเยาวชนที่ร่วมแสดง
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดงานประจำปีสวดกลางบ้านและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีประชาชนในชุมชนและชุมชนใกล้ เทศบาล และ อบจ.เข้าร่วมงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านสืบทอดต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทำบุญประจำปี มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน รำวงย้อนยุค และการแสดงของเยาวชนในุชมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

งานบุญกลางบ้านประจำปี 2556 ณ  ลานที่ดิน นายกล้า ครุฑปักษี ซอยครุฑปักษ์ 2
ชุมชนทุ่งจิก  เทศบาลเมืองชุมพร วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2556 เวลา 7.00 น. พร้อมกัน ณ ลานที่ดิน นายกล้า ครุฑปักษี เวลา 7.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ (ถวายปิ่นโต) เวลา 8.30 น. สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
เวลา 9.00 น. มีการแข่งขันเปตอง เวลา 15.00 น. วัวชน 2 คู่ เวลา 16.00 น. การละเล่นแข่งกีฬาพื้นบ้าน หลากหลายประเภท เวลา 19.00 น. เชิญประธานกล่าวเปิดงาน โดย นายศรีชัย  วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชุมพร เวลา 19.30 น.เป็นต้นไป ขอเชิญผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน ร่วมกันสนุกสนานกับการรำวงย้อนยุค และการแสดงของเยาวชนในชุมชน     เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองและลูกหลาน ในเดือนปีใหม่ไทยนี้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน มาร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ (ถวายปิ่นโต) และรดน้ำผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นประเพณีที่ชุมชนทุ่งจิกได้กระทำสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 250 คน ได้มีเครือข่ายต่าง ๆ ชุมชนใกล้เคี้ยง สส.ชุมพร อบจ.และเทศบาลเมืองชุมพร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การแข่งขันกีฬา ไม่สามารถทำการแข่งขันได้หลากหลาย เพราะฝนตกในช่วงบ่ายของวันจัดกิจกรรม ปัญหาในเรื่องของงบประมาณซึ่งงบประมาณลงมาช้า จึงเกิดปัญหาในบางส่วน จึงได้ทดรองจ่ายไปก่อน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

เข้าร่วมงาน ได้ให้คำแนะนำในจัดกิจกรรมการให้หลากหลายมากขึ้น และควรมีสืบทอบตลอดไป

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 44,500.00 0.00 0.00 0.00 44,500.00 UnLock
24 มีนาคม 2556 เวลา 18.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยyingnuiyingnuiเมื่อ 25 มีนาคม 2556 10:53:09
Project owner
แก้ไขโดย yingnui เมื่อ 19 กันยายน 2556 15:07:17 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในการจัดงานกลางบ้าน

 • photo เสนอความคิดเห็นการจัดงานกลางบ้านเสนอความคิดเห็นการจัดงานกลางบ้าน
 • photo ทุกคนได้เสนอความคิดเห็นกันทุกคนได้เสนอความคิดเห็นกัน
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการจดบันทึกข้อเสนอของแต่ละคนผู้รับผิดชอบโครงการจดบันทึกข้อเสนอของแต่ละคน
 • photo สรุปความคิดเห็นตรงกันสรุปความคิดเห็นตรงกัน
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดงานประจำปีสวดกลางบ้านและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมและกำหนดการจัดงานกลางบ้าน การละเล่นและแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน มีคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเข้าร่วมประชุม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมและกำหนดการจัดงานกลางบ้าน เสนอแนะเรื่องการละเล่นและแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ชี้แจงการจัดกิจกรรมในการจัดงานกลางบ้าน จัดงานประจำปีสวดกลางบ้านและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน,กิจกรรมของเยาวชนในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กำหนดการจัดงานกลางบ้าน เสนอแนะเรื่องการละเล่นและแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน มีคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเข้าร่วม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ที่ประชุมเสนอ ให้มี ทำบุญเลี้ยงพระเช้า, รดน้ำผู้สูงอายุ และมอบของที่ระลึกเป็นกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ช่วงบ่ายมีประเพณีชนวัว และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชนิดต่าง ๆ เช่น อุ้มลูกโป่ง ตีกอล์ฟภูธร เหยียบลูกโป่ง ฯลฯ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 UnLock
21 มีนาคม 2556 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยyingnuiyingnuiเมื่อ 14 มกราคม 2556 13:39:29
Project owner
แก้ไขโดย วินิจ ชุมนูรักษ์ เมื่อ 20 กันยายน 2556 10:14:11 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการของ สจรส. ครั้งที่ 1

 • photo เจ้าหน้าที่ สจรส.ให้คำแนะนำและติดตามโครงการเจ้าหน้าที่ สจรส.ให้คำแนะนำและติดตามโครงการ
 • photo คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่นั่งหน้าแฉล้มกันเชียวคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่นั่งหน้าแฉล้มกันเชียว
 • photo มีพี่เลี้ยงเข้ามาติดตามความก้าวหน้าของโครงการและเอกสารมีพี่เลี้ยงเข้ามาติดตามความก้าวหน้าของโครงการและเอกสาร
 • photo เค้าชมว่าเสื้อของโครงการสวยจังเค้าชมว่าเสื้อของโครงการสวยจัง
 • photo คณะกรรมการเลยนั่งยิ้มหวานกันทุกคนคณะกรรมการเลยนั่งยิ้มหวานกันทุกคน
 • photo เห็นมีเจ้าหน้าที่ผู้ชายมาด้วยเลยถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานเห็นมีเจ้าหน้าที่ผู้ชายมาด้วยเลยถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน

กิจกรรมหลัก : เงินสนับสนุนจาก สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ชี้แจงการทำกิจกรรมที่ผ่านมากับผู้ติดตามประเมิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทราบการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมากับผู้ติดตามประเมินผลแผนการใช้เงินของแต่ละกิจกรรม คณะกรรมการโครงการฯ เข้าร่วมชี้แจงจำนวน ๓ - ๕ ท่าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามการดำเนินงานของโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชี้แจงการทำกิจกรรมที่ผ่านมากับผู้ติดตามประเมิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทราบการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมากับผู้ติดตามประเมินผลแผนการใช้เงินของแต่ละกิจกรรม คณะกรรมการโครงการฯ เข้าร่วมชี้แจงจำนวน ๕ ท่าน โครงการมีการรายงานและสถานะการเงินเป็นปัจจุบันและเรียบร้อยดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ใบสำคัญรับเงินยังไม่ไม่แยกเป็นรายกิจกรรม แนวทางแก้ไข ครั้งต่อไปให้แยกใบสำคัญรับเงินเป็นรายกิจกรรม และให้แนบใบเสร็จรับเงินชิ้นเล็กให้ติดลงในกระดาษเอ ๔

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ครั้งต่อไปให้แยกใบสำคัญรับเงินเป็นรายกิจกรรม และให้แนบใบเสร็จรับเงินชิ้นเล็กให้ติดปะลงในกระดาษเอ ๔

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยyingnuiyingnuiเมื่อ 2 มีนาคม 2556 16:45:57
Project owner
แก้ไขโดย yingnui เมื่อ 11 พฤษภาคม 2556 09:57:00 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการของ สจรส. ครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก : เงินสนับสนุนจาก สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

การสรุปและส่งรายงานงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดทำสรุปและส่งรายงานงวดที่ 1 ได้แก่ ส.1, ส.2, ง.1 และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามการดำเนินงานของโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทราบการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมากับผู้ติดตามประเมินผล แผนการใช้เงินของแต่ละกิจกรรม 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทราบการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมากับผู้ติดตามประเมินผล แผนการใช้เงินของแต่ละกิจกรรม เจ้าหน้าที่ สจรส.มอ. ได้ให้คำแนะในการจัดทำรายงานและส่งรายงานงวดที่ 1

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

เจ้าหน้าที่ สจรส.มอ. ให้คำแนะในการจัดทำรายงานและส่งรายงานงวดที่ 1
และยังให้คำชมเชยว่าทำงานได้ถูกต้องและเสร็จตามวัน เวลา ที่กำหนด

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยparbenparbenเมื่อ 20 มีนาคม 2556 13:34:45
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย parben เมื่อ 20 มีนาคม 2556 13:41:28 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการของ สจรส. ครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก : เงินสนับสนุนจาก สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการนำข้อมูลเอกสารเพื่อลงข้อมูลสรุผลการดำเนินการงวดที่ 1

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สจรส.มอ.แจ้งแผนการติดตามผลการดำเนินการโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงสจรส.มอ.ร่วมกับคณะทำงานโครงการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน การสรุปรายงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงานโครงการสามารถนำส่งรายงาน ส 1 ,ส 2 และ ง 1 ได้ครอบคลุมทุกกิจกรรมในงวดที่ 1

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

29 มกราคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยyingnuiyingnuiเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2556 20:21:21
Project owner
แก้ไขโดย parben เมื่อ 20 มีนาคม 2556 12:55:00 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุม ประเมินผลการดำเนินโครงการครั้งที่ 2 พร้อมทั้งสรุปโครงการส่งงาน สสส. ประจำงวดที่ 1

 • photo ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ
 • photo ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ
 • photo ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรมหลัก : ประชุมผลการประเมินโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ พร้อมที่จะส่งรายงาน และขอเบิกงวดที่ 2 ต่อไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อประเมินและสรุปผลการดำเนินของโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงาน แกนนำชุมชน และประชาชนในชุมชนร่วมกันประเมินผลการดำเนินโครงการ จำนวน 55 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สรุปผลการดำเนินโครงการ แก่คณะทำงานและประชาชนในชุมชน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมพร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพร และแกนนำในท้องถิ่น จำนวน 55 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 UnLock
18 มกราคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยyingnuiyingnuiเมื่อ 18 มกราคม 2556 19:08:32
Project owner
แก้ไขโดย yingnui เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556 21:50:55 น.

ชื่อกิจกรรม : รณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาลำคลองไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสียขึ้น จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และปลูกไม้ประดับบริเวณคันคลอง

 • photo เทศบาลฯ กำลังลอกคลองให้เทศบาลฯ กำลังลอกคลองให้
 • photo สภาพคลองมองไม่เห็นน้ำสภาพคลองมองไม่เห็นน้ำ
 • photo เยาวชนช่วยกันปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์เยาวชนช่วยกันปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์
 • photo ประชาชนในชุมชนก็ช่วยกันปลูกประชาชนในชุมชนก็ช่วยกันปลูก
 • photo ประชาชนและเยาวชนร่วมกันประชาชนและเยาวชนร่วมกัน
 • photo
 • photo หลังจากทำงานเสร็จพักรับประทานอาหารร่วมกันหลังจากทำงานเสร็จพักรับประทานอาหารร่วมกัน
 • photo เยาวชนช่วยกันปลูกต้นไม้อย่างมีความสุขเยาวชนช่วยกันปลูกต้นไม้อย่างมีความสุข
 • photo มีประชาชนนำสุนัขมาฉีดวัคซีนมีประชาชนนำสุนัขมาฉีดวัคซีน
 • photo เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองชุมพรเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองชุมพร

กิจกรรมหลัก : การรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาลำคลองไม่ให้เกิดเน้ำเน่าเสียขึ้น

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำคลอง และปลูกไม้ประดับริมคลองตะเคี้ยนด้วน ม.8

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชน/เยาวชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงประมาณ 80%

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำคลอง และปลูกไม้ประดับริมคลองตะเคี้ยนด้วน ม.8

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำคลอง และปลูกไม้ประดับริมคลองตะเคี้ยนด้วน ม.8 มีประชาชน/เยาวชนเข้าร่วม 130 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เทศบาลเมืองชุมพรได้สนับสนุนการขุดลอกคลอง กองอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการคลีนิคเคลื่อนที่ และบริการแจกและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวให้ฟรี มีนักเรียน/นักศึกษา จากโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าตะเภา ประธานชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ประชาชนชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 130 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ร่วมปลูกต้นไม้ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองชุมพร

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 8,000.00 17,000.00 0.00 0.00 25,000.00 UnLock
18 มกราคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยparbenparbenเมื่อ 20 มีนาคม 2556 13:13:35
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย parben เมื่อ 18 เมษายน 2556 00:23:28 น.

ชื่อกิจกรรม : รณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาลำคลองไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสียขึ้น จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และปลูกไม้ประดับบริเวณคันคลอง

กิจกรรมหลัก : การรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาลำคลองไม่ให้เกิดเน้ำเน่าเสียขึ้น

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบจัดหาพรรณไม้ประดับสำหรับปลูกตามแนวคันคลอง 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ริมคันคลองในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับคณะทำงาน กองสาธารณสุขเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าตะเภา จำนวน 130 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เสร็จกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ดำเนินงานได้ร้อยละ 90 ของพื้นที่ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ชุมชนไม่สามารถดำเนินการในคันคลองอีกฝั่งได้ เนื่องจากเจ้าของไม่ให้ความร่วมมือ ให้หาเวลาพูดคุยกับทุกบ้านเป็นรายๆไป

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้พิจารณาฝั่งคลองตรงกันข้าม ให้เข้าไปทำความเข้าใจและขอความร่วมมือ ให้บ้านที่อยู่ติดคันคลองร่วมมือกันปลูกต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ของตนเอง โดยทางโครงการจะรับผิดชอบต้นไม้

14 มกราคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยparbenparbenเมื่อ 20 มีนาคม 2556 13:01:22
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย parben เมื่อ 20 มีนาคม 2556 13:12:20 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการของ สจรส. ครั้งที่ 1

กิจกรรมหลัก : เงินสนับสนุนจาก สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยง สจรส.มอ.ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมพี่เลี้ยง สจรส.มอ.แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงานโครงการละ 2 คน นำข้อมูลเอกสารที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทีมพี่เลี้ยง สจรส.มอ.ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน จำนวน 4 คน ปรับและลงข้อมูลจนเป็นปัจจุบัน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

5 มกราคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยparbenparbenเมื่อ 5 มกราคม 2556 13:03:07
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย parben เมื่อ 5 มกราคม 2556 13:05:25 น.

ชื่อกิจกรรม :

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เลื่อนระยะเวลา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อปรับภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณคลองตะเคียนด้วน ม.8

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ขอเลื่อนเวลาออกไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เลื่อนระยะเวลา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและทีมงานไม่ว่างในการไปช่วยเก็บสิ่งของ/ขยะ จึงขอเลื่อนออกไป

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

22 ธันวาคม 2555 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยyingnuiyingnuiเมื่อ 23 ธันวาคม 2555 18:31:35
Project owner
แก้ไขโดย parben เมื่อ 20 มีนาคม 2556 12:56:55 น.

ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะ และส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมจากขยะ,จัดให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้

 • photo การคัดแยกขะยและส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมจากขยะการคัดแยกขะยและส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมจากขยะ
 • photo
 • photo กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo วิทยากรให้ความเรื่องของการคัดแยกขยะวิทยากรให้ความเรื่องของการคัดแยกขยะ
 • photo การนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นดอกไม้การนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นดอกไม้
 • photo ผลงานที่ได้ นำไปนำจำหน่ายเพิ่มรายได้ผลงานที่ได้ นำไปนำจำหน่ายเพิ่มรายได้
 • photo ทุกคนตั้งใจกันทั้งนั้นทุกคนตั้งใจกันทั้งนั้น

กิจกรรมหลัก : การจัดการขยะและน้ำเน่าเสียของชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแต่ละประเภท

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชนในชุมชนให้ความสนใจและมีความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะได้มากขึ้น พร้อมทั้งยังรู้จักประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ให้มีค่า

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. การจัดการขยะและน้ำเน่าเสียของชุมชน

        1) สำรวจการเกิดขยะในชุมชน

        2) จัดให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแต่ละประเภท

 1. สร้างรายได้เสริมจากขยะ

        1) จัดอบรมการประดิษฐ์สิ่งของจากขยะและวัสดุเหลือใช้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1) ทำแบบสำรวจการเกิดขยะในชุมชน 2) การให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแต่ละประเภท 3) การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.ให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะและส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมจากขยะ 2.จัดให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 3.วิทยากรให้ความรู้และฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากซองน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ประชาชนในชุมชนยังไม่เข้าใจในเรื่องขยะเหลือใช้ว่านำมาเพิ่มรายได้อย่างไรบ้าง แนวทางแก้ไข ให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ให้หลากหลายมากขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 10,400.00 UnLock
22 ธันวาคม 2555 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยparbenparbenเมื่อ 5 มกราคม 2556 12:43:02
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย parben เมื่อ 5 มกราคม 2556 12:49:35 น.

ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะ และส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมจากขยะ,จัดให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้

กิจกรรมหลัก : การจัดการขยะและน้ำเน่าเสียของชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สมาชิกชุมชนมีการจัดการขยะที่ถูกต้อง/มีรายได้จากกาขายขยะ/มีอาชีพจากการนำขยะมาประดิษฐ์เป็นวัสดุประดับบ้านและขาย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกชุมชนจำนวน ๔๕ คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้และขยะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สอนเรื่องการคัดแยกขยะ/การนำขยะไปขาย/การนำขยะและวัสดุเหลือใช้ไปประดิษฐ์เป็นดอกไม้ประดับบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สมาชิกเข้าร่วม ๔๕ คน ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของเป้าหมาย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

สมาชิกเข้าร่วมน้อยมาก อาจเป็นเพราะป็นกิจกรรมที่เขาไม่สนใจ/สร้างความเข้าใจและให้จัดกิจกรรมอีกครั้ง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้ดำเนินการจัดกิจกรมอีกครั้ง

8 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยyingnuiyingnuiเมื่อ 12 ธันวาคม 2555 13:50:52
Project owner
แก้ไขโดย yingnui เมื่อ 19 กันยายน 2556 15:28:12 น.

ชื่อกิจกรรม : กองทุนสวัสดิการชุมชน

 • photo ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
 • photo ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
 • photo ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ กับสมาชิกใหม่ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ กับสมาชิกใหม่
 • photo แกนนำในชุมชนแนะนำถึงการทำงานร่วมกันในชุมชนแกนนำในชุมชนแนะนำถึงการทำงานร่วมกันในชุมชน
 • photo บอกถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯบอกถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
 • photo
 • photo ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน
 • photo ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน

กิจกรรมหลัก : การผลิตปุ๋ยชีวภาพ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ให้ประชาชนมความรู้เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชนและรู้จักอดออมเพิ่มขึ้น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กองทุนสวัสดิการเทศบาลเมืองชุมพร ให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้และรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ให้ประชาชนได้ใช้ปุ๋ยชีวภาพในการปลูกผัก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีสมาชิกกองทุนฯ เพิ่มขึ้น ชาวบ้านให้ความสนใจในการทำปุ๋ยหมักและการปลูกผักปลอดสารพิษ ร้อยละ 80

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 85 คน 1.เจ้าหน้ากองทุนสวัสดิการชุมชนให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน 2.เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ให้ความรู้เรื่องการอดออมและการบริหารกองทุนฯ 3 มีประชาชนสนใจสมาชิกกองทุนฯ เพิ่มขึ้น หลังจากได้รับความรู้แล้ว ร่วมประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน เตรียมพร้อมที่จะได้รับความรู้ในช่วงบ่ายต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ชาวบ้านยังให้ความร่วมมือไม่เต็ม 100% แนวทางแก้ไข ต้องหาเครือข่ายภายนอกเข้ามากระตุ้นความสนใจให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ขอให้ประชาชนที่สมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถขยายในชุมชนและมีการเก็บออมมากขึ้น

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,600.00 1,500.00 18,000.00 15,500.00 2,000.00 0.00 38,600.00 UnLock

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 7247
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง