รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 55-00-0924
รหัสโครงการ 55-01842
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนบ้านเจริญทรัพย์ปลอดหนี้สิน ทำกินกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลำยอง บัวผัน
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 190,570.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนบ้านเจริญทรัพย์จำนวน 243ครัวเรือน 1,121คน

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
จังหวัด ชุมพร
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ลำยองลำยอง (Owner)  
  • somjaisomjai (Trainer)  
  • wannawanna (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
  1. เพื่อให้ประชาชนจัดทำบัญชีครัวเรือน

2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้

กิจกรรมหลัก

1.ประชุมชี้แจงโครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการลดปลดหนี้

2.จัดอบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน/เศรษฐกิจพอเพียง

3.จัดทำถุงผ้าสสส.ลดโลกร้อน

4.สร้างอาชีพเสริมรายได้

5.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำกลุ่มเกษตรอินทรีย์

6.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องข้อมูลรายรับรายจ่ายจากการทำบัญชีครัวเรือน

7.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

8.จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอชุมชนท้องถิ่น

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (190,570.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อให้ประชาชนจัดทำบัญชีครัวเรือน

1) ร้อยละ 70 จำนวนครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการทำบัญชีครัวเรือน/ 2)จำนวนครัวเรือนที่มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้

1)มีกลุ่มอาชีพเสริมรายได้ 2)มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 จัดอบรมทำบัญชีครัวเรือน 29,200.00 0 1 - 1 25,584.00
15 ธ.ค. 55 อบรมให้ความรู้และสร้่างการมีส่วนร่วมการทำบัญชีครัวเรือน/ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง 0 - -
2 จัดให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4,700.00 0 - - - -
3 จัดให้ความรู้้การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 13,200.00 0 1 - 1 11,290.00
16 ธ.ค. 55 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำน้ำหมักชีวภาพ/ให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชปลอดสารพิษ 0 - -
4 ให้ความรู้ทำน้ำยาล้างจานและทำไม้กวาดดอกอ้อ 19,100.00 0 1 - 1 21,100.00
17 ธ.ค. 55 อบรมเชิงปฏิบัติการและสาธิตการทำน้ำยาล้างจาน/ทำไม้กวาดดอกอ้อ 0 - -
5 อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 6,200.00 0 1 - 1 5,600.00
28 มิ.ย. 56 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำกลุ่มเกษตรอินทรีย์และพร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรุ้เรื่องข้อมูลรายรับรายจ่าย 0 - -
6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายการทำบัญชีครัวเรือน 14,210.00 0 - - - -
7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้บัญชีครัวเรือนและการทำเกษตรอินทรีย์นอกพื้นที่ 15,000.00 0 1 15,000.00 1 15,000.00
18 ก.ค. 56 แลกเปลี่นเรียนรู้ในพื้นที่ หมู่4 ต.ทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 50 - -
8 จัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์และกลุ่มอาชีพ 22,050.00 0 1 - 1 22,050.00
5 ส.ค. 56 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือน 0 - -
9 ประชุมติดตามประเมินผล และ จัดเวทีสรุปผลโครงการ มอบรางวัล จัดทำสื่อ ทำป้ายกำหนดความดี 53,910.00 0 1 53,910.00 1 55,910.00
26 ส.ค. 56 จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน มอบรางวัล พร้อมทั้งทำสื่อประชาสัมพันธ์ 203 - -
10 รวบรวมรายงานสรุปปิดโครงการ 13,000.00 0 9 - 9 19,640.00
6 พ.ย. 55 ชี้แจงรายงานการเงิน(กิจกรรมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่) 0 - -
14-15 ม.ค. 56 สจรส.มอ.นิเทศติดตามโครงการฯครั้งที่๑ 0 - -
2-3 มี.ค. 56 สจรส.มอ.นิเทศติดตามโครงการฯครั้งที่๒ 0 - -
11 พ.ค. 56 ทีมงานสจรส นิเทศโครงการมีการอภิปราย และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 0 - -
12 พ.ค. 56 เรียนรู้การวิเคราะห์คุณค่าจากการดำเนินงานโดย ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ 0 - -
16 ก.ค. 56 ประสานงานกับภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้บ้านแหลมยางนาเพื่อดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนอกพื้นที่ 100 - -
3 ส.ค. 56 เดินทางพบพี่เลี้ยง สจรส.ที่วังไผ่ 2 - -
6 ก.ย. 56 ประชุมติดตามประเมิณผล 0 - -
10 ก.ย. 56 ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปงานลง ส3 ส4 0 - -

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

5 ต.ค. 2555 ประชุมชีแจงโครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการลดปลดหนี้ 0 0.00
5 พ.ย. 2555 ประชุมปฐมนิเทศโครงการ(กิจกรรมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่) 0 0.00
15 ธ.ค. 2555 พี่เลี้ยงติดตามโครงการฯครั้งที่๑ 0 0.00
5 ก.พ. 2556 พี่เลี้ยงติดตามโครงการครั้งที่๒ 0 0.00
5 ก.พ. 2556 ประชุมประเมิณติดตามผล 0 0.00
8 มี.ค. 2556 ประชุมติดตามประเมินผลสรุปผลงาน 0 0.00
8 เม.ย. 2556 ประชุมติดตามประเมินผลโครงการ 0 0.00
10 เม.ย. 2556 ประชุมติดตาประเมินผล 0 0.00
4 พ.ค. 2556 ทีมสจรส.มอ.นิเทศติดตามโครงการฯ ครั้งที่๓ 0 0.00
5 พ.ค. 2556 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 0 0.00
8 พ.ค. 2556 ประชุมประเมินผลโครงการ 0 0.00
5 มิ.ย. 2556 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือน 0 0.00
8 มิ.ย. 2556 ประชุมติดตามประเมินผลของโครงงาน 0 0.00
29 มิ.ย. 2556 พี่เลี้ยงโครงการฯติดตามเยี่ยมโครงการครั้งที่๓ 0 0.00
4 ก.ค. 2556 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือน 0 0.00
8 ก.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินงาน 0 0.00
26 ก.ค. 2556 พบพี่เลี้ยงบันทึกกิจกรรม 0 0.00
5 ส.ค. 2556 ประชุมติดตามประเมินผลสรุปผลงาน 13 9100.00
26 ส.ค. 2556 พี่เลี้ยงติดตามสรุปผลโครงการ 0 0.00
6 ก.ย. 2556 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือน 63 292000.00
13 ก.ย. 2556 ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปงานลง ส3 ส4 0 0.00
14 ก.ย. 2556 ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปงานลง ส3 ส4 0 0.00
20 ก.ย. 2556 พบพี่เลี้ยง สจ.รส.เพื่อตรวจเช็คเอกสารปิดโครงการ 2 10000.00
รวม 190,570.00 0 39 380,010.00 35 190,984.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (190,570.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (380,010.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย somjai somjai เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 15:27 น.