รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 55-01842
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการชุมชนบ้านเจริญทรัพย์ปลอดหนี้สิน ทำกินกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 190,570.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลำยอง บัวผัน
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ลำยองลำยอง (Owner)  
  • somjaisomjai (Trainer)  
  • wannawanna (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (190,570.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมาย 1 ปี
เพื่อให้ประชาชนจัดทำบัญชีครัวเรือน

1) ร้อยละ 70 จำนวนครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการทำบัญชีครัวเรือน/ 2)จำนวนครัวเรือนที่มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้

1)มีกลุ่มอาชีพเสริมรายได้ 2)มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 ต.ค. 55 ประชุมชีแจงโครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการลดปลดหนี้ 0 0.00 0.00
5 พ.ย. 55 ประชุมปฐมนิเทศโครงการ(กิจกรรมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่) 0 0.00 0.00
6 พ.ย. 55 ชี้แจงรายงานการเงิน(กิจกรรมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่) 0 0.00 4,500.00
15 ธ.ค. 55 อบรมให้ความรู้และสร้่างการมีส่วนร่วมการทำบัญชีครัวเรือน/ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง 0 0.00 25,584.00
15 ธ.ค. 55 พี่เลี้ยงติดตามโครงการฯครั้งที่๑ 0 0.00 0.00
16 ธ.ค. 55 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำน้ำหมักชีวภาพ/ให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชปลอดสารพิษ 0 0.00 11,290.00
17 ธ.ค. 55 อบรมเชิงปฏิบัติการและสาธิตการทำน้ำยาล้างจาน/ทำไม้กวาดดอกอ้อ 0 0.00 21,100.00
14 - 15 ม.ค. 56 สจรส.มอ.นิเทศติดตามโครงการฯครั้งที่๑ 0 0.00 640.00
5 ก.พ. 56 ประชุมประเมิณติดตามผล 0 0.00 0.00
5 ก.พ. 56 พี่เลี้ยงติดตามโครงการครั้งที่๒ 0 0.00 0.00
2 - 3 มี.ค. 56 สจรส.มอ.นิเทศติดตามโครงการฯครั้งที่๒ 0 0.00 0.00
8 มี.ค. 56 ประชุมติดตามประเมินผลสรุปผลงาน 0 0.00 0.00
8 เม.ย. 56 ประชุมติดตามประเมินผลโครงการ 0 0.00 0.00
10 เม.ย. 56 ประชุมติดตาประเมินผล 0 0.00 0.00
4 - 5 พ.ค. 56 ทีมสจรส.มอ.นิเทศติดตามโครงการฯ ครั้งที่๓ 0 0.00 -
5 พ.ค. 56 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 0 0.00 0.00
8 พ.ค. 56 ประชุมประเมินผลโครงการ 0 0.00 0.00
11 พ.ค. 56 ทีมงานสจรส นิเทศโครงการมีการอภิปราย และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 0 0.00 320.00
12 พ.ค. 56 เรียนรู้การวิเคราะห์คุณค่าจากการดำเนินงานโดย ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ 0 0.00 320.00
5 มิ.ย. 56 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือน 0 0.00 0.00
8 มิ.ย. 56 ประชุมติดตามประเมินผลของโครงงาน 0 0.00 0.00
28 มิ.ย. 56 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำกลุ่มเกษตรอินทรีย์และพร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรุ้เรื่องข้อมูลรายรับรายจ่าย 0 0.00 5,600.00
29 มิ.ย. 56 พี่เลี้ยงโครงการฯติดตามเยี่ยมโครงการครั้งที่๓ 0 0.00 0.00
4 ก.ค. 56 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือน 0 0.00 0.00
8 ก.ค. 56 สรุปผลการดำเนินงาน 0 0.00 0.00
16 ก.ค. 56 ประสานงานกับภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้บ้านแหลมยางนาเพื่อดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนอกพื้นที่ 100 0.00 800.00
18 ก.ค. 56 แลกเปลี่นเรียนรู้ในพื้นที่ หมู่4 ต.ทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 50 15,000.00 15,000.00
26 ก.ค. 56 พบพี่เลี้ยงบันทึกกิจกรรม 0 0.00 0.00
3 ส.ค. 56 เดินทางพบพี่เลี้ยง สจรส.ที่วังไผ่ 2 0.00 320.00
5 ส.ค. 56 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือน 0 0.00 22,050.00
5 ส.ค. 56 ประชุมติดตามประเมินผลสรุปผลงาน 13 9,100.00 0.00
26 ส.ค. 56 จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน มอบรางวัล พร้อมทั้งทำสื่อประชาสัมพันธ์ 203 53,910.00 0.00
26 ส.ค. 56 พี่เลี้ยงติดตามสรุปผลโครงการ 0 0.00 0.00
6 ก.ย. 56 ประชุมติดตามประเมิณผล 0 0.00 9,100.00
6 ก.ย. 56 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือน 63 292,000.00 0.00
10 ก.ย. 56 ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปงานลง ส3 ส4 0 0.00 3,000.00
13 ก.ย. 56 ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปงานลง ส3 ส4 0 0.00 0.00
14 ก.ย. 56 ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปงานลง ส3 ส4 0 0.00 0.00
20 ก.ย. 56 พบพี่เลี้ยง สจ.รส.เพื่อตรวจเช็คเอกสารปิดโครงการ 2 10,000.00 0.00
รวม 433 380,010.00 35 190,984.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.ประชุมชี้แจงโครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการลดปลดหนี้

2.จัดอบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน/เศรษฐกิจพอเพียง

3.จัดทำถุงผ้าสสส.ลดโลกร้อน

4.สร้างอาชีพเสริมรายได้

5.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำกลุ่มเกษตรอินทรีย์

6.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องข้อมูลรายรับรายจ่ายจากการทำบัญชีครัวเรือน

7.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

8.จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอชุมชนท้องถิ่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย somjai somjai เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 15:27 น.