โครงการชุมชนบ้านเจริญทรัพย์ปลอดหนี้สิน ทำกินกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by somjai @4 พ.ย. 55 15.27 ( IP : 180...224 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-0924
รหัสโครงการ 55-01842
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนบ้านเจริญทรัพย์ปลอดหนี้สิน ทำกินกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลำยอง บัวผัน
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 190,570.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนบ้านเจริญทรัพย์จำนวน 243ครัวเรือน 1,121คน

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
จังหวัด ชุมพร
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • somjaisomjai(Trainer)
  • wannawanna(Trainer)
  • ลำยองลำยอง(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
  1. เพื่อให้ประชาชนจัดทำบัญชีครัวเรือน

2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้

กิจกรรมหลัก

1.ประชุมชี้แจงโครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการลดปลดหนี้

2.จัดอบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน/เศรษฐกิจพอเพียง

3.จัดทำถุงผ้าสสส.ลดโลกร้อน

4.สร้างอาชีพเสริมรายได้

5.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำกลุ่มเกษตรอินทรีย์

6.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องข้อมูลรายรับรายจ่ายจากการทำบัญชีครัวเรือน

7.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

8.จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอชุมชนท้องถิ่น

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (190,570.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ประชาชนจัดทำบัญชีครัวเรือน
ตัวชี้วัด

1) ร้อยละ 70 จำนวนครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการทำบัญชีครัวเรือน/ 2)จำนวนครัวเรือนที่มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
1 จัดอบรมทำบัญชีครัวเรือน 29,200.00 0 1 0.00
2 จัดให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4,700.00 0 0 0.00
3 จัดให้ความรู้้การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 13,200.00 0 1 0.00
4 ให้ความรู้ทำน้ำยาล้างจานและทำไม้กวาดดอกอ้อ 19,100.00 0 1 0.00
5 อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 6,200.00 0 1 0.00
6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายการทำบัญชีครัวเรือน 14,210.00 0 0 0.00
7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้บัญชีครัวเรือนและการทำเกษตรอินทรีย์นอกพื้นที่ 15,000.00 0 1 15,000.00
8 จัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์และกลุ่มอาชีพ 22,050.00 0 1 0.00
9 ประชุมติดตามประเมินผล และ จัดเวทีสรุปผลโครงการ มอบรางวัล จัดทำสื่อ ทำป้ายกำหนดความดี 53,910.00 0 1 53,910.00
10 รวบรวมรายงานสรุปปิดโครงการ 13,000.00 0 9 0.00
190,570.00 0 16 68,910.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (190,570.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (68,910.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้
ตัวชี้วัด

1)มีกลุ่มอาชีพเสริมรายได้ 2)มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย somjai somjai เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 15:27 น.