โครงการชุมชนบ้านเจริญทรัพย์ปลอดหนี้สิน ทำกินกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by somjai @4 พ.ย. 55 15.27 ( IP : 180...224 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-0924
รหัสโครงการ 55-01842
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนบ้านเจริญทรัพย์ปลอดหนี้สิน ทำกินกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลำยอง บัวผัน
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณโครงการ 190,570.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนบ้านเจริญทรัพย์จำนวน 243ครัวเรือน 1,121คน

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
จังหวัด ชุมพร
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • somjaisomjai(Trainer)
 • wannawanna(Trainer)
 • ลำยองลำยอง(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อให้ประชาชนจัดทำบัญชีครัวเรือน

2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้

กิจกรรมหลัก

1.ประชุมชี้แจงโครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการลดปลดหนี้

2.จัดอบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน/เศรษฐกิจพอเพียง

3.จัดทำถุงผ้าสสส.ลดโลกร้อน

4.สร้างอาชีพเสริมรายได้

5.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำกลุ่มเกษตรอินทรีย์

6.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องข้อมูลรายรับรายจ่ายจากการทำบัญชีครัวเรือน

7.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

8.จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอชุมชนท้องถิ่น

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (190,570.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ประชาชนจัดทำบัญชีครัวเรือน
ตัวชี้วัด

1) ร้อยละ 70 จำนวนครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการทำบัญชีครัวเรือน/ 2)จำนวนครัวเรือนที่มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
1 จัดอบรมทำบัญชีครัวเรือน 29,200.00 0 1 0.00
2 จัดให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4,700.00 0 0 0.00
3 จัดให้ความรู้้การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 13,200.00 0 1 0.00
4 ให้ความรู้ทำน้ำยาล้างจานและทำไม้กวาดดอกอ้อ 19,100.00 0 1 0.00
5 อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 6,200.00 0 1 0.00
6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายการทำบัญชีครัวเรือน 14,210.00 0 0 0.00
7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้บัญชีครัวเรือนและการทำเกษตรอินทรีย์นอกพื้นที่ 15,000.00 0 1 15,000.00
8 จัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์และกลุ่มอาชีพ 22,050.00 0 1 0.00
9 ประชุมติดตามประเมินผล และ จัดเวทีสรุปผลโครงการ มอบรางวัล จัดทำสื่อ ทำป้ายกำหนดความดี 53,910.00 0 1 53,910.00
10 รวบรวมรายงานสรุปปิดโครงการ 13,000.00 0 9 0.00
190,570.00 0 16 68,910.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของกิจกรรม (190,570.00 บาท) ไม่เท่ากับ รวมงบประมาณของกิจกรรมทุกครั้ง (68,910.00 บาท)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้
ตัวชี้วัด

1)มีกลุ่มอาชีพเสริมรายได้ 2)มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00
วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
20 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยลำยองลำยองเมื่อ 20 กันยายน 2556 21:41:48
Project owner
แก้ไขโดย ลำยอง เมื่อ 20 กันยายน 2556 22:01:56 น.

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยง สจ.รส.เพื่อตรวจเช็คเอกสารปิดโครงการ

 • photo พบพี่เลี้ยง สจ.รส.เพื่อตรวจเช็คเอกสารปิดโครงการพบพี่เลี้ยง สจ.รส.เพื่อตรวจเช็คเอกสารปิดโครงการ
 • photo พบพี่เลี้ยง สจ.รส.เพื่อตรวจเช็คเอกสารปิดโครงการและแก้ไขงานเพียงเล็กน้อยพบพี่เลี้ยง สจ.รส.เพื่อตรวจเช็คเอกสารปิดโครงการและแก้ไขงานเพียงเล็กน้อย

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปเอกสารปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตรวจเช็คเอกสารส่งมอบงานสิ้นสุดโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจเอกสารเพื่อปิดโครงการสิ้นสุดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เดินทางพบพี่เลี้ยง และทีมงานสจ.รส. เพื่อปรับแก้ให้ถูกต้องชัดเจน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

รายงานต้องมีการแก้ไขเล็กน้อย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การพิมพ์งานยังไม่เรียบร้อยต้องตรวจสอบก่อนส่งทุกครั้งอย่างละเอียด

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ต้องตรวจทานก่อนส่งให้เรียบร้อย

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
14 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยลำยองลำยองเมื่อ 16 กันยายน 2556 03:26:47
Project owner
แก้ไขโดย ลำยอง เมื่อ 17 กันยายน 2556 16:05:32 น.

ชื่อกิจกรรม : ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปงานลง ส3 ส4

 • photo สรุปงานที่ห้องทำงานของพี่เลี้ยงคุณสมใจ ด้วงพิบูลย์สรุปงานที่ห้องทำงานของพี่เลี้ยงคุณสมใจ ด้วงพิบูลย์
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปงานลง ส3 ส4 ต้องทำต่อเนื่องให้เสร็จเพื่อให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้องผู้รับผิดชอบโครงการสรุปงานลง ส3 ส4 ต้องทำต่อเนื่องให้เสร็จเพื่อให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้อง
 • photo พี่เลี้ยงที่น่ารักเป็นกำลังใจให้อย่างอบอุุ่่่่นพี่เลี้ยงที่น่ารักเป็นกำลังใจให้อย่างอบอุุ่่่่น

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ส่งมอบงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สรุปรายงานฉบับสมบูรณ์ทำจนเสร็จเรียบร้อย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปงานเป็นรูปเล่มรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์  ส3 และ ตรวจสอบ ส4 พร้อมส่ง mail ให้พี่เลี้ยง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ได้มีการสรุปรายงานต่อเนื่องใช้เวลาในการทำงานหลายวัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ทำดีมากมีปัญหาอะไรให้ถามและแก้ไขงานให้ถูกต้อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูรณ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
13 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยลำยองลำยองเมื่อ 16 กันยายน 2556 03:15:29
Project owner
แก้ไขโดย ลำยอง เมื่อ 17 กันยายน 2556 15:01:53 น.

ชื่อกิจกรรม : ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปงานลง ส3 ส4

 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปงานลง ส3 ส4 ที่ทำการของผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการสรุปงานลง ส3 ส4 ที่ทำการของผู้รับผิดชอบโครงการ
 • photo สรุปงานอย่างเคร่งครัดเพื่อให้งานสำเร็จตามที่พี่เลี่ยงแนะนำสรุปงานอย่างเคร่งครัดเพื่อให้งานสำเร็จตามที่พี่เลี่ยงแนะนำ
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปงานลง ส3 ส4 ทำกันทั้งวันเลยผู้รับผิดชอบโครงการสรุปงานลง ส3 ส4 ทำกันทั้งวันเลย

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สรุปรายงานฉบับสมบูรณ์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทำ ส3 ส4

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดเพื่อบันทึกลงใน ส3 และ ส4

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ต้องใช้เวลาในการดำเนินการสรุปงานต่อเนื่องหลายวัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

คอมพิวเตอร์ มีปัญหาทำให้งานเสร็จล่าช้า

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้ทำการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยประสบการณ์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
10 กันยายน 2556 เวลา 11:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยลำยองลำยองเมื่อ 13 กันยายน 2556 12:46:31
Project owner
แก้ไขโดย ลำยอง เมื่อ 13 กันยายน 2556 13:06:01 น.

ชื่อกิจกรรม : ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปงานลง ส3 ส4

 • photo พี่เลี้ยงแนะแนวการทำ ส3 ส4พี่เลี้ยงแนะแนวการทำ ส3 ส4
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปงานลงส3ส4ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปงานลงส3ส4

กิจกรรมหลัก : รวบรวมรายงานสรุปปิดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สรุปส่งงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

งานเสร็จเรียบร้อยด้วยดี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจสอบรายงาน ดูความเรียบร้อย และสรุปแบบรายงานสุรปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สรุปงานจากรายงานและรวบรวมข้อมูลสรุปเป็นรูปเล่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำในการทำงานได้เป็นอย่างดีทำให้ได้ความรู้และบทเรียนต่างๆมากมาย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

คอมพิวเตอร์ cpu มีปัญหาทำให้งานเสร็จล่าช้า ต้องไปปริ้นที่ รพ.สต. ทะเลทรัพย์

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

มีข้อสงสัยอะไรหรือถ้าทำไม่ได้ยังไงให้ไปหาที่ โรงพยาบาลท่าแซะ พี่เลี้ยงช่วยได้ทุกเรื่อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 UnLock
6 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยลำยองลำยองเมื่อ 7 กันยายน 2556 12:18:41
Project owner
แก้ไขโดย ลำยอง เมื่อ 20 กันยายน 2556 07:50:47 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามประเมิณผล

 • photo ประชุมติดตามประเมิณผลเสร็จสิ้นโครงการประชุมติดตามประเมิณผลเสร็จสิ้นโครงการ
 • photo ประชุมติดตามประเมิณผลของโครงการด้วยกันกับคณะทำงานประชุมติดตามประเมิณผลของโครงการด้วยกันกับคณะทำงาน
 • photo ประชุมติดตามประเมิณผลทุกคนช่วยกันอย่างน่ารักประชุมติดตามประเมิณผลทุกคนช่วยกันอย่างน่ารัก

กิจกรรมหลัก : รวบรวมรายงานสรุปปิดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีคณะทำงานร่วมปิดโครงการครบทั้งคณะ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ระบบรายงานได้รับการบันทึกและตามกำหนด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สรุปปิดโครงงานร่วมกับคณะทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทำให้บุคคลากรในชุมชนได้เรียนรู้ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปประยุกต์ใช้กับครัวเรือนของตนเองได้ถึง 70 อยู่แบบพอเพียง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ควรให้โอกาสคนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทุกครั้งในการจัดกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

เป็นกำลังใจต่อไป

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือได้ดีมากแต่ภาคประชาชนควรดึงพลังให้เข้มแข็งมากกว่านี้

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 9,100.00 0.00 0.00 0.00 9,100.00 UnLock
6 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยลำยองลำยองเมื่อ 11 กันยายน 2556 03:27:50
Project owner
แก้ไขโดย ลำยอง เมื่อ 20 กันยายน 2556 07:51:09 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือน

 • photo ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือนแกนนำและคณะทำงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือนแกนนำและคณะทำงาน
 • photo จัดโต๊ะเพื่อร่วมรับประทานอาหารด้วยกันจัดโต๊ะเพื่อร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน
 • photo คณะทำงานนั่งน่าแฉล้มกันทุกคนนั่งฟังการสะท้อนโครงการคณะทำงานนั่งน่าแฉล้มกันทุกคนนั่งฟังการสะท้อนโครงการ
 • photo พูดคุยแลกเปลี่ยนการมองสะท้อนโครงการพูดคุยแลกเปลี่ยนการมองสะท้อนโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปการทำงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 63 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมงานและกลุ่มแกนนำสรุปผลการดำเนินงานด้วยกัน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานในการทำโครงการร่วมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 63 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการดำเนินงานของโครงการกันทั้งทีมงานและแกนนำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทำให้ทุกคนในทีมงานและกลุ่มแกนนำได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์งานเพื่อสรุปเป็นกระบวนการทำงานทั้งหมด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่ตรงเวลา ต้องมีการจัดการเวลาของตนเองในการเข้าร่วม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

มีความตั้งใจในการทำงานได้ดีแต่ต้องจัดตารางเวลาของชีวิตให้เป็นจะได้ไม่สับสนในชีวิต

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
27 สิงหาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsomjaisomjaiเมื่อ 31 สิงหาคม 2556 14:50:26
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย somjai เมื่อ 31 สิงหาคม 2556 15:24:48 น.

ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยงติดตามสรุปผลโครงการ

 • photo พี่เลี้ยงติดตามสรุปผลโครงการพี่เลี้ยงติดตามสรุปผลโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงติดตามสรุปผลโครงการพี่เลี้ยงติดตามสรุปผลโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงติดตามสรุปผลโครงการพี่เลี้ยงติดตามสรุปผลโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงติดตามสรุปผลโครงการพี่เลี้ยงติดตามสรุปผลโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงติดตามสรุปผลโครงการพี่เลี้ยงติดตามสรุปผลโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและคืนข้อมูลสู่ชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สรุปผลการดำเนินงานและคืนข้อมูลสู่ชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสรุปผลการติดตามโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยพี่เลี้ยง ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการโครงการ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประชาชน แกนนำชุมชน ชมรมอสม. ชมรมผู้สูงอายุ จนท.รพสต.ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน มีนายกเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมประชุม 130คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชาชนเข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผุ้สูงอายุและแม่บ้าน แกนนำชุมชนที่เข้าใจวิถีชีวิตพอเพียงที่มีการออมในกองทุนวันละบาทซึ่งมีทุนจำนวน 16,790บาทที่พร้อมในการสนับสนุนชุมชนในการจัดการบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่ต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ชุมชนมีความสามัคคีกันดีมีแนวคิดที่จะขยายผลการดำเนินโครงการระยะต่อไป

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ต้องสรุปผลโครงการให้เสร็จสิ้นภายใน15 กันยายน2556 

26 สิงหาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยลำยองลำยองเมื่อ 7 กันยายน 2556 10:07:37
Project owner
แก้ไขโดย ลำยอง เมื่อ 20 กันยายน 2556 06:33:08 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน มอบรางวัล พร้อมทั้งทำสื่อประชาสัมพันธ์

 • photo จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนจัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผน
 • photo มอบใบกำหนดความดีให้กับผู้ที่ออมวันละบาทอยู่แแบเศรษฐกิจพอเพียงมอบใบกำหนดความดีให้กับผู้ที่ออมวันละบาทอยู่แแบเศรษฐกิจพอเพียง
 • photo มอบใบกำหนดึความดีให้กับผู้ที่ออมวันละบาทของการอยู่แบบศรษฐกิจพอเพียงมอบใบกำหนดึความดีให้กับผู้ที่ออมวันละบาทของการอยู่แบบศรษฐกิจพอเพียง
 • photo มอบรางวัลให้ผู้ทำบัญชีครัวเรือนได้ถูกต้องมอบรางวัลให้ผู้ทำบัญชีครัวเรือนได้ถูกต้อง
 • photo ร่วมฟังการสรุปผลการดำเนินงานร่วมฟังการสรุปผลการดำเนินงาน
 • photo มอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลที่อยู่อย่างพอเพียงมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลที่อยู่อย่างพอเพียง
 • photo ร่วมฟังการสรุปผลการดำเนินงานร่วมฟังการสรุปผลการดำเนินงาน
 • photo มอบรางวัลให้กับผู้ทำบัญขีครัวเรือนได้ชัดเจนมอบรางวัลให้กับผู้ทำบัญขีครัวเรือนได้ชัดเจน
 • photo มอบใบกำหนดความดีให้กับผู้ที่รู้จักออมวันละบาทมอบใบกำหนดความดีให้กับผู้ที่รู้จักออมวันละบาท
 • photo มอบรางวัลให้กับผู้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงมอบรางวัลให้กับผู้ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

กิจกรรมหลัก : ประชุมติดตามประเมินผล และ จัดเวทีสรุปผลโครงการ มอบรางวัล จัดทำสื่อ ทำป้ายกำหนดความดี

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ท้องถิ่นได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 203 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนของโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอชุมชนท้องถิ่นและมอบรางวัลให้ผู้ทำบัญขีครัวเรือน และ ผู้ลดหนี้ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  มีผู้เข้าร่วม คณะทำงาน แกนนำ ชาวบ้านชุมชนเจริญทรัพย์ รวม 204 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน มอบรางวัลผู้ทำบัญชีครัวเรือนและผู้ลดปลดหนี้อยู่อย่างพอเพียง และจ้ดทำป้ายกำหนดความดี จำนวน  110 แผ่น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ขาดวินัยในการอยู่แบบส่วนรวมต้องสร้างพลังการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นกว่านี้โดยต้องมีการให้ความรู้ถึงการบริหารจัดการตนเองให้เป็น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ช่วยเป็นกำลังแรงใจส่งพลังจิตที่เข้มแข็งเผื่อแผ่กับผู้น้อยด้วย

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ต้องมีความรอบคอบและเรียนรู้หาประสบการณ์ในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งเพื่อเก็บข้อมูลไว้แก้ไขและแก้ปัญหาให้ตรงประเด็นและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 32,600.00 23,310.00 0.00 0.00 0.00 55,910.00 UnLock
16 สิงหาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsomjaisomjaiเมื่อ 18 สิงหาคม 2556 12:31:23
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย somjai เมื่อ 18 สิงหาคม 2556 12:48:12 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน มอบรางวัล พร้อมทั้งทำสื่อประชาสัมพันธ์

 • photo จัดเตรียมข้อมูลจัดเตรียมข้อมูล
 • photo พี่เลี้ยงตรวจสอบข้อมูลพี่เลี้ยงตรวจสอบข้อมูล

กิจกรรมหลัก : ประชุมติดตามประเมินผล และ จัดเวทีสรุปผลโครงการ มอบรางวัล จัดทำสื่อ ทำป้ายกำหนดความดี

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดแนวทางสรุปผลการดำเินินงานของโครงการเพื่อเตรียมข้อมูลนำเสนอในเวทีสรุปผลโครงการต่อชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 203 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดทำข้อมูลและสรุปผลงานเตรียมเสนอชุมชนในการพัฒนาต่อยอดโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอชุมชนท้องถิ่นเพื่อการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมผู้รับผิดชอบโครงการพบพี่เลี้ยงเพื่อจัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลให้พร้อมเพื่อเสนอชุมชนและท้องถิ่นในเวทีประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการและเตรียมต่อยอดโครงการซึ่งจะจัดในวันที่ ๒๖ ส.ค.56

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ชุมชนมีความพร้อมในการดำเนินการต่อยอดให้กลุ่มผู้สูงอายุโดยผลจากโครงการนี้มีเงินทุนจากกองทุนวันละบาทจำนวน16,750 บาท ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของชุมชนระดับหนึ่ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ชุมชนมีความพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาให้เข็มแข็งในทุกด้านแต่ยังขาดทุนและแนวทางสนับสนุนยังต้องการพี่เลี้ยงหนุนเสริมด้านวิชาการและสสส./ท้องถิ่นสนุบสนุนงบประมาณ ฯ

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

การกำหนดกิจกรรมพัฒนาต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนซึ่งจะได้จากเวทีประชาคมวันที่สรุปผลการดำเนินโครงการ

5 สิงหาคม 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยลำยองลำยองเมื่อ 10 สิงหาคม 2556 21:42:14
Project owner
แก้ไขโดย ลำยอง เมื่อ 17 กันยายน 2556 14:45:51 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามประเมินผลสรุปผลงาน

 • photo ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือนช่วยกันเก็บข้อมูลและเอกสารประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือนช่วยกันเก็บข้อมูลและเอกสาร
 • photo ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือนตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือนตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร
 • photo ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือนแกนนำร่วมกันสรุปงานด้วยกันประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือนแกนนำร่วมกันสรุปงานด้วยกัน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สรุปงานเพื่อปิดงบงวดที่2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 13 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานงวดเงิน งวดงานที่2

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนมีทิศทางก้าวหน้ามากขึ้นหรือน้อยลง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 13 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ได้ทำกิจกรรมครบตามแผนการดำเนินงานและบันทึกกิจกรรมเรียบร้อย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงานตรวจสอบเอกสารแต่เอกสารยังไม่ครบต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อสรุปส่งงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เอกสารยังไม่ครบ ต้องตรวจทานใหม่ให้รอบคอบ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ต้องมีการบันทึกรายจ่ายลงในบันทึกทุกครั้งไม่ควรลืม

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

อย่าลืมลงบันทึกรายการด้วย

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
5 สิงหาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยลำยองลำยองเมื่อ 12 สิงหาคม 2556 20:51:51
Project owner
แก้ไขโดย ลำยอง เมื่อ 17 กันยายน 2556 14:34:39 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือน

 • photo ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันหลังประชุมเสร็จร่วมรับประทานอาหารด้วยกันหลังประชุมเสร็จ
 • photo ประชุมติดตามประเมินผลสรุปผลงานโดยพี่เลี้ยงคุณเหมือนหมั้นนำร่องให้บรรยกาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นประชุมติดตามประเมินผลสรุปผลงานโดยพี่เลี้ยงคุณเหมือนหมั้นนำร่องให้บรรยกาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์และกลุ่มอาชีพ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมการจัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีการวางแผนงานในการสรุปผลการดำเนินงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรอินทรีย์และกลุ่มอาชีพเสริม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการจัดกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมตามแผน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีคณะทำงานและแกนนำทั้งหมด 63 คนช่วยกันรับผิดชอบกระบวนการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

วางแผนงานได้ดี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 22,050.00 0.00 0.00 0.00 22,050.00 UnLock
3 สิงหาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยลำยองลำยองเมื่อ 3 สิงหาคม 2556 14:08:55
Project owner
แก้ไขโดย ลำยอง เมื่อ 12 สิงหาคม 2556 21:27:23 น.

ชื่อกิจกรรม : เดินทางพบพี่เลี้ยง สจรส.ที่วังไผ่

 • photo เดินทางพบพี่เลี้ยง สจรส.ที่วังไผ่เดินทางพบพี่เลี้ยง สจรส.ที่วังไผ่
 • photo แก้ไขงานที่ค้างคาให้เสร็จแก้ไขงานที่ค้างคาให้เสร็จ
 • photo ตรวจเอกสารที่จะส่งให้ตรวจตรวจเอกสารที่จะส่งให้ตรวจ
 • photo แก้ไขข้อมูลที่ไม่เรียบร้อยแก้ไขข้อมูลที่ไม่เรียบร้อย

กิจกรรมหลัก : รวบรวมรายงานสรุปปิดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารและงานบันทึกกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำเอกสารและงานที่บันทึกกิจกรรมให้พี่เลี้ยงตรวจและแนะนำข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กิจกรรมต้องมีการลงรายละเอียดเพิ่มเติม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ต้องรับคำแนะนำและพร้อมแก้ไขให้ถูกต้องในครั้งต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

กลับไปทบทวนเอกสารใหม่ทำให้ชัดเจน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00 320.00 UnLock
26 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยลำยองลำยองเมื่อ 31 กรกฎาคม 2556 05:24:27
Project owner
แก้ไขโดย ลำยอง เมื่อ 31 กรกฎาคม 2556 05:27:55 น.

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงบันทึกกิจกรรม

 • photo พบพี่เลี้ยงบันทึกกิจกรรม แนะนำการทำงานพบพี่เลี้ยงบันทึกกิจกรรม แนะนำการทำงาน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้งานมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ดำเนินกิจกรรมและสรุปกิจกรรมด้วยความชัดเจน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมและสรุปกิจกรรมด้วยความชัดเจน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ดำเนินกิจกรรมและสรุปกิจกรรมด้วยความชัดเจน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ดำเนินกิจกรรมและสรุปกิจกรรมด้วยความชัดเจน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่จัดลำดับการทำงานต้องมีการวางแผนให้รัดกุมมากกว่านี้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ต้องมีการจัดการที่ดีในครั้งต่อไป

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
18 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยลำยองลำยองเมื่อ 12 สิงหาคม 2556 18:23:54
Project owner
แก้ไขโดย ลำยอง เมื่อ 12 สิงหาคม 2556 19:12:43 น.

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่นเรียนรู้ในพื้นที่ หมู่4 ต.ทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

 • photo เตรียมขึ้นรถไปแลกเปลี่นเรียนรู้ในพื้นที่ หมู่4 ต.ทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพรเตรียมขึ้นรถไปแลกเปลี่นเรียนรู้ในพื้นที่ หมู่4 ต.ทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
 • photo ถึงแล้วการแลกเปลี่นเรียนรู้ในพื้นที่ หมู่4 ต.ทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพรถึงแล้วการแลกเปลี่นเรียนรู้ในพื้นที่ หมู่4 ต.ทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
 • photo ได้รับความรู้ที่หลากหลายในพื้นที่ หมู่4 ต.ทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพรได้รับความรู้ที่หลากหลายในพื้นที่ หมู่4 ต.ทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
 • photo นั่งรถระหว่างการเดินทางไปแลกเปลี่นเรียนรู้ในพื้นที่ หมู่4 ต.ทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพรนั่งรถระหว่างการเดินทางไปแลกเปลี่นเรียนรู้ในพื้นที่ หมู่4 ต.ทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
 • photo ตั้งใจรับฟังข้อมูลแลกเปลี่นเรียนรู้ในพื้นที่ หมู่4 ต.ทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ด้วยกันทุกคนตั้งใจรับฟังข้อมูลแลกเปลี่นเรียนรู้ในพื้นที่ หมู่4 ต.ทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ด้วยกันทุกคน

กิจกรรมหลัก : แลกเปลี่ยนเรียนรู้บัญชีครัวเรือนและการทำเกษตรอินทรีย์นอกพื้นที่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้การดำเนินงานในพื้นที่ใกล้เคียง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้มีวิทยากรทั้ง 2 ท่านให้ความรู้บัญชีครัวเรือนและการทำเกษตรอินทรีย์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนและการทำเกษตรอินทรีย์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้นำชุมชนได้พูดถึงความเป็นมา และ ความสำเร็จในการจัดทำบัญชีครัวเรือนและ การทำเกษตรอินทรีย์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทำให้สมาชิกแกนนำได้รับความรู้ที่หลากหลายเพื่อนำมาปรับใช้ในบริบทของตนเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ทำได้ดีมาก

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 9,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 UnLock
16 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยลำยองลำยองเมื่อ 10 สิงหาคม 2556 21:18:42
Project owner
แก้ไขโดย ลำยอง เมื่อ 10 สิงหาคม 2556 21:39:34 น.

ชื่อกิจกรรม : ประสานงานกับภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้บ้านแหลมยางนาเพื่อดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนอกพื้นที่

 • photo มอบหนังสือแจ้งให้ทราบถึงการมาศึกษาดูงานในวันที่18ก.ค.56มอบหนังสือแจ้งให้ทราบถึงการมาศึกษาดูงานในวันที่18ก.ค.56
 • photo ผู้ใหญ่บ้าน และ แกนนำในชุมชนบ้านแหลมยางนาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีผู้ใหญ่บ้าน และ แกนนำในชุมชนบ้านแหลมยางนาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

กิจกรรมหลัก : รวบรวมรายงานสรุปปิดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงานจริง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ติดต่อประสานงานกับผู้นำท้องที่และท้องถิ่นผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดต่อประสานงานถึงการที่จะมาศึกษาดูงานที่ชุมชนบ้านแหลมยางนาในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สำรวจพื้นที่ก่อนพากลุ่มแกนนำไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทุกท่านในศูนย์การเรียนรุ้ให้การต้อนรับได้ดีมาก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

เก่งมาก มีการจัดการในระบบได้ชัดเจน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 UnLock
8 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยลำยองลำยองเมื่อ 3 สิงหาคม 2556 13:19:28
Project owner
แก้ไขโดย ลำยอง เมื่อ 17 กันยายน 2556 14:45:38 น.

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลการดำเนินงาน

 • photo มีส่วนร่วมในการสรุปผลการดำเนินงานมีส่วนร่วมในการสรุปผลการดำเนินงาน
 • photo รับประทานอาหารร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อปรับวิธีคิดให้ทันต่อเหตุการณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

มอบรางวัลโดยให้เป็นของใช้ที่จำเป็น

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปงานภายในกลุ่มทั้ง 2 กลุ่ม ถึงการทำบัญชีครัวเรือน และ ปลดหนี้ได้ รางวัลที่จะมอบไม่สนับสนุนรางวัลเป็นเงินสดซึ่งคณะทำงานลงความเห็นร่วมกันโดยให้เป็นของใช้ที่จำเป็นต้องใช้ในครัวเรือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กลุ่มอาชีพเสริม จำนวน 20 คน และ กลุ่มเกษตรอินทรีย์สามารถปลดหนี้ได้ จำนวน 10 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทั้ง 2 กลุ่ม ได้มีคณะทำงานแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

อย่าลืมบันทึกทุกครั้งที่ทำ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
4 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยลำยองลำยองเมื่อ 12 สิงหาคม 2556 19:45:34
Project owner
แก้ไขโดย ลำยอง เมื่อ 17 กันยายน 2556 14:46:42 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประสานงานให้ชัดเจน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานและแกนนำ 63 คน มีการคัดเลือกผู้เหมาะสมที่รับรางวัล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามการลงบัญชีครัวเรือนของสมาชิกที่ลงได้ถูกต้องและชัดเจนมีการคัดเลือกเพื่อมอบรางวัล 20 รางวัล และ รางวัลผู้ที่ปลดหนี้ได้อีก 10 รางวัล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีสมาชิกที่ปฏิบัติได้ 20 ท่าน และ ปลดหนี้ได้  10 ท่าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทำให้ครอบครัวมีความสุขรู้จักการจัดการชีวิตได้ดีขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ลืมกล้องถ่ายรูป ครั้งต่อไปจะไม่รีบร้อนจะรอบคอบให้มากกว่านี้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับรางวัลได้ตามบริบทของพื้นที่

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
29 มิถุนายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsomjaisomjaiเมื่อ 30 มิถุนายน 2556 19:15:54
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย somjai เมื่อ 30 มิถุนายน 2556 19:38:31 น.

ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยงโครงการฯติดตามเยี่ยมโครงการครั้งที่๓

 • photo วิทยากรวิทยากร
 • photo พี่เลี้ยงและคณะกรรมการโครงการพี่เลี้ยงและคณะกรรมการโครงการ
 • photo แกนนำเยาวชนเข้าร่วมประชุมด้วยแกนนำเยาวชนเข้าร่วมประชุมด้วย
 • photo พี่เลี้ยงและผู้รับผิดชอบโครงการพี่เลี้ยงและผู้รับผิดชอบโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีปารประชุมเชิงปฏิบัติการและสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมัก(นำ้ซาว ข้าว/อื่น ๆ)ปุ๋ยชีวภาพ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงโครงการฯพบสมาชิกหมู่บ้านในเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสาธิกิจกรรมโครงการของหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ติดตามผลกิจกรรมการดำเนินโครงการที่จัดขึ้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำกลุ่มเกษตรอินทรีย์ การทำนำ้หมักและปุ๋ยชีวภาพ โดยวิทยากรที่มีภูมิรู้และปฏิบัติได้จริงจาก อ.สวี จ.ชุมพร และมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ และเยาวชน จำนวน 100 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นเยาวชนเนื่องจากวัยผู้ใหญ่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในสวน(ยางพารา)ซึ่งมีเวลาจำกัดทำให้ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ เนื่องจากการประกอบอาชีพ จึงเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนเวลาการประชุม/เข้าร่วมกิจกรรมเป็นช่วงบ่ายหรือเย็น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

สามารถปรับเปลี่ยนเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นบางครั้ง

28 มิถุนายน 2556 เวลา 08:30 -12.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยลำยองลำยองเมื่อ 29 มิถุนายน 2556 20:05:00
Project owner
แก้ไขโดย ลำยอง เมื่อ 11 กันยายน 2556 04:12:56 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำกลุ่มเกษตรอินทรีย์และพร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรุ้เรื่องข้อมูลรายรับรายจ่าย

 • photo เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำกลุ่มเกษตรอินทรีย์เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำกลุ่มเกษตรอินทรีย์
 • photo ้เยาวชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์หน้าตาจิ้มลิ้มคุมทีมโดย สท.จักกฤษ มากประดิษฐ์้เยาวชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์หน้าตาจิ้มลิ้มคุมทีมโดย สท.จักกฤษ มากประดิษฐ์
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน ให้ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์ได้รับทราบความเป็นมา และ การดำเนินกิจกรรมตามแผนของโครงการผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน ให้ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์ได้รับทราบความเป็นมา และ การดำเนินกิจกรรมตามแผนของโครงการ
 • photo คณะทำงานของชุมชนเจริญทรัพย์คณะทำงานของชุมชนเจริญทรัพย์
 • photo รับลงทะเบียนคุณสมใจยิ้มสดใสกระชากวัยทีเดียวรับลงทะเบียนคุณสมใจยิ้มสดใสกระชากวัยทีเดียว
 • photo กลุ่มอินทรีย์ลงมือปฏิบัติทำน้ำหมัก และ ปุ๋ยหมักกลุ่มอินทรีย์ลงมือปฏิบัติทำน้ำหมัก และ ปุ๋ยหมัก
 • photo มีการเสวนากัน ในกลุ่มมีการเสวนากัน ในกลุ่ม
 • photo ตอบแบบสอบถาม และ ให้โอกาสซักถามสิ่งที่สนใจ หรือ สงสัยตอบแบบสอบถาม และ ให้โอกาสซักถามสิ่งที่สนใจ หรือ สงสัย

กิจกรรมหลัก : อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษตรอินทรีย์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สมาชิกชุมชนได้ลดการใช้สารเคมี และ ลดต้นทุนการผลิต และปรัับสภาพดิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกในชุมชน และ คณะทำงาน จำนวน 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักและปุ๋ยชีวภาพ พร้อมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องข้อมูลรายรับรายจ่ายจากการทำบัญชีครัวเรือน การออม การทำอาชีพเสริม เพื่อให้สมาชิกได้ทราบข้อมูลเป็นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คนมีวิทยากรครูมนัส หนูสวีครูสอนการทำกลุ่มเกษตรอินทรีย์น 1 คน/ผอ.รพสต.ทะเลทรัพย์/รองนายก และ คณะทีมงาน /
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ม.1

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มเกษรตอินทรีย์ มีความตั้งใจรับฟัง และ จะรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมในพี้นที่แปรงสาธิตให้เกิดผลจริงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนในโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

บริบทในพื้นที่สมาชิกมีการประกอบอาชีพในครัวเรือนทำให้มารับการอบรมได้ไม่ตรงเวลาตามหมายกำหนดการ ครั้งต่อไปต้องมีการปรับเวลาในการนัดพบเพื่อให้้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนตรงตามเวลาและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ปรับเวลาในการฝึกอบรมครั้งต่อไปให้ตรงกับบริบทในพื้นที่

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,600.00 UnLock
28 มิถุนายน 2556 เวลา 12.30- 16.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยลำยองลำยองเมื่อ 30 มิถุนายน 2556 22:31:13
Project owner
แก้ไขโดย ลำยอง เมื่อ 20 กันยายน 2556 14:39:03 น.

ชื่อกิจกรรม :

 • photo จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเรื่องข้อมูลรายรับรายจ่ายจากการทำบัญชีครัวเรือนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเรื่องข้อมูลรายรับรายจ่ายจากการทำบัญชีครัวเรือน
 • photo ลงทะเบียนในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเรื่องข้อมูลรายรับรายจ่ายจากการทำบัญชีครัวเรือนลงทะเบียนในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเรื่องข้อมูลรายรับรายจ่ายจากการทำบัญชีครัวเรือน
 • photo ทบทวนและถอดบทเรียนที่ผ่านมาร่วมกันเรื่องข้อมูลรายรับรายจ่ายจากการทำบัญชีครัวเรือนทบทวนและถอดบทเรียนที่ผ่านมาร่วมกันเรื่องข้อมูลรายรับรายจ่ายจากการทำบัญชีครัวเรือน
 • photo มีการพูดคุยถอดบทเรียนโดย พี่เลี้ยง คุณหมอเหมือนหมั้น สิทธิ์ศักดิ์มีการพูดคุยถอดบทเรียนโดย พี่เลี้ยง คุณหมอเหมือนหมั้น สิทธิ์ศักดิ์
 • photo ทุกคนมีการสนทนากันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในกลุ่มทุกคนมีการสนทนากันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม
 • photo สงสัย ไม่เข้าใจ เปิดโอกาสให้ซักถามสงสัย ไม่เข้าใจ เปิดโอกาสให้ซักถาม
 • photo มาดูแลอย่างใกล้ชิดกับทุกคนที่ตั้งใจเรียนรู้ในครั้งนี้มาดูแลอย่างใกล้ชิดกับทุกคนที่ตั้งใจเรียนรู้ในครั้งนี้
 • photo ให้ทุกคนทบทวน และ บูรณาการเชื่อมโยงเพื่อประยุกต์ใช้กับตนเองและครัวเรือนได้อย่างเข้มแข็งให้ทุกคนทบทวน และ บูรณาการเชื่อมโยงเพื่อประยุกต์ใช้กับตนเองและครัวเรือนได้อย่างเข้มแข็ง
 • photo ปิดการอบรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเรื่องข้อมูลข่าวสารปิดการอบรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเรื่องข้อมูลข่าวสาร

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ทราบข้ิอมูล ข่าวสาร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้เข้าร่วมประชุมมีภารกิจกับงานอาชีพของตนเอง ทำให้การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทะยอยมาเรื่อยๆ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน แชร์ความคิด ถอดบทเรียนร่วมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการซักถาม พุูดคุย สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เข้าร่วมอบรม กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 100 คน กลุ่มบัญชีครัวเรือน และ แกนนำ คณะทำงาน รวม  103 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทำให้การได้รับข้อมูลไม่ประติดประต่อ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ต้องปรับเวลาให้ตรงกับบริบทของสมาชิกในชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ปรับเวลาให้ตรงตามความต้องการของสมาชิกในชุมชน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 14,210.00 0.00 0.00 0.00 14,810.00 UnLock

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 4555
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง