รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 55-01902
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการการจัดการขยะเพื่ออาหารปลอดภัย
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2555 - 1 กันยายน 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ สุทธิรัตน์ ทศพล
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนอินทรีย์บ้านนางตรา ชุมชนวัดท่าสูง หมู่ที่ 3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • suttirutsuttirut (Owner)  
  • นัยนา หนูนิลนัยนา หนูนิล (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ยุติโครงการ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมาย 1 ปี
ชุมชนมีกระบวนการจัดการขยะ

1.1 คนในชุมชน 150 ครัวเข้าร่วม 1.2ปริมาณขยะลดลง 1.3ครัวเรือน 100 ครัวนำขยะมาใช้ประโยชน์

คนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ชุมชนอินทรีย์

2.1ลดการใช้สารเคมี 50% จำนวน 100 ตนัว 2.2คนในชุมชน 100 ครัวแข็งแรงจากผักปลอดสารพิษ 2.3ลดค่าใช้จ่าย

สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาด

3.1คนในชุมชนมีส่วนร่วมรักษาความสะอาด 3.2มีกิจกรรมการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 พ.ย. 55 ประชุมเรียนรู้การบันทึกข้อมูล 0 0.00 -
15 พ.ย. 55 กิจกรรมที่1ครั้งที่1ร่วมคิดร่วมวางแผนเรื่องขยะของชุมชน 0 0.00 21,700.00
18 พ.ย. 55 อ.นัยนา ติดตามโครงการครั้งที่ 1 0 0.00 0.00
25 พ.ย. 55 กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่2 ร่วมคิดร่วมวางแผนเรื่องขยะของชุมชน 0 0.00 0.00
2 ธ.ค. 55 กิจกรรมที่ 2 กระบวนการเรียนรู้เรื่องขยะของชุมชนเมือง 0 0.00 17,100.00
6 ม.ค. 56 อ.นัยนา ติดตามครั้งที่ 2 0 0.00 0.00
7 ม.ค. 56 อ.นัยนา นัดพบครั้งที่ 3 0 0.00 0.00
9 ม.ค. 56 อ.นัยนา นัดครั้งที่ 4 (ตรวจสอบเอกสารการเงิน) 0 0.00 0.00
19 ม.ค. 56 ติดตามคร้ั้งที่1 0 0.00 500.00
24 ม.ค. 56 พี่เลี้ยงตรวจเยี่ยมโครงการ 0 0.00 0.00
27 ม.ค. 56 กิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรมสร้างประโยชน์จากขยะ ครั้งที่1 0 0.00 6,500.00
3 ก.พ. 56 กิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรมสร้างประโยชน์จากขยะ ครั้งที่2 0 0.00 5,500.00
10 ก.พ. 56 กิจกรรมที่4ถอดบทเรียน 0 0.00 9,000.00
17 ก.พ. 56 กิจกรรมที่ 5 ชุมชนสะอาดครั้งที่ 1 0 0.00 8,200.00
24 ก.พ. 56 กิจกรรมที่ 5 ชุมชนสะอาดครั้งที่2 0 0.00 22,800.00
9 มี.ค. 56 ติดตามโครงการครั้งที่2 0 0.00 -
25 มี.ค. 56 กิจกรรมที่ 6ประเมินผล และสื่อสารประชาสัมพันธ์ 0 0.00 -
11 พ.ค. 56 ติดตามโครงการครั้งที่3 0 0.00 -
30 พ.ค. 56 กิจกรรมที่ 7 ขยาายผลการจัดการขยะสู่โรงเรียนประถมในชุมชน 0 0.00 -
20 ก.ค. 56 ติดตามโครงการครั้งที่4 0 0.00 -
25 ก.ค. 56 กิจกรรมที่ 8 ถอดบทเรียน 0 0.00 -
28 ก.ย. 56 ติดตามโครงการครั้งที่5 0 0.00 -
รวม 0 0.00 11 91,300.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.ร่วมคิดร่วมวางแผนเรื่องขยะของชุมชน

2.กระบวนการเรียนรู้เรื่องขยะของชุมชนเมืือง

3.การจัดกิจกรรมสร้างประโยชน์จากขยะ

4.ถอดบทเรียน วิเคราะห์ สรุป

5.ชุมชนสะอาด

6.ประเมินผล และสื่อสารประชาสัมพันธ์

7.ขยายผลการจัดการขยะสู่โรงเรียนประถมในชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นัยนา หนูนิล นัยนา หนูนิล เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 15:04 น.