รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 55-00-1071
รหัสโครงการ 55-01902
ชื่อโครงการ โครงการการจัดการขยะเพื่ออาหารปลอดภัย
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ สุทธิรัตน์ ทศพล
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2555 - 1 กันยายน 2556
งบประมาณโครงการ 213,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่ม อสม.30 คน กลุ่มสตรี 30 คน กล่มอาชีพ 50 คน กลุ่มแกนนำชุมชน 20 คน กลุ่มร้านอาหาร 20 คน

พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนอินทรีย์บ้านนางตรา ชุมชนวัดท่าสูง หมู่ที่ 3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • suttirutsuttirut (Owner)  
  • นัยนา หนูนิลนัยนา หนูนิล (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.เพื่อชุมชนมีกระบวนการจัดการเรื่องขยะ

2.เพื่อคนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ชุมชนอินทรีย์

3.เพื่อให้สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาด

กิจกรรมหลัก

1.ร่วมคิดร่วมวางแผนเรื่องขยะของชุมชน

2.กระบวนการเรียนรู้เรื่องขยะของชุมชนเมืือง

3.การจัดกิจกรรมสร้างประโยชน์จากขยะ

4.ถอดบทเรียน วิเคราะห์ สรุป

5.ชุมชนสะอาด

6.ประเมินผล และสื่อสารประชาสัมพันธ์

7.ขยายผลการจัดการขยะสู่โรงเรียนประถมในชุมชน

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ยุติโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

ชุมชนมีกระบวนการจัดการขยะ

1.1 คนในชุมชน 150 ครัวเข้าร่วม 1.2ปริมาณขยะลดลง 1.3ครัวเรือน 100 ครัวนำขยะมาใช้ประโยชน์

คนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ชุมชนอินทรีย์

2.1ลดการใช้สารเคมี 50% จำนวน 100 ตนัว 2.2คนในชุมชน 100 ครัวแข็งแรงจากผักปลอดสารพิษ 2.3ลดค่าใช้จ่าย

สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาด

3.1คนในชุมชนมีส่วนร่วมรักษาความสะอาด 3.2มีกิจกรรมการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

5 พ.ย. 2555 ประชุมเรียนรู้การบันทึกข้อมูล 0 0.00
15 พ.ย. 2555 กิจกรรมที่1ครั้งที่1ร่วมคิดร่วมวางแผนเรื่องขยะของชุมชน 0 0.00
18 พ.ย. 2555 อ.นัยนา ติดตามโครงการครั้งที่ 1 0 0.00
25 พ.ย. 2555 กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่2 ร่วมคิดร่วมวางแผนเรื่องขยะของชุมชน 0 0.00
2 ธ.ค. 2555 กิจกรรมที่ 2 กระบวนการเรียนรู้เรื่องขยะของชุมชนเมือง 0 0.00
6 ม.ค. 2556 อ.นัยนา ติดตามครั้งที่ 2 0 0.00
7 ม.ค. 2556 อ.นัยนา นัดพบครั้งที่ 3 0 0.00
9 ม.ค. 2556 อ.นัยนา นัดครั้งที่ 4 (ตรวจสอบเอกสารการเงิน) 0 0.00
19 ม.ค. 2556 ติดตามคร้ั้งที่1 0 0.00
24 ม.ค. 2556 พี่เลี้ยงตรวจเยี่ยมโครงการ 0 0.00
27 ม.ค. 2556 กิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรมสร้างประโยชน์จากขยะ ครั้งที่1 0 0.00
3 ก.พ. 2556 กิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรมสร้างประโยชน์จากขยะ ครั้งที่2 0 0.00
10 ก.พ. 2556 กิจกรรมที่4ถอดบทเรียน 0 0.00
17 ก.พ. 2556 กิจกรรมที่ 5 ชุมชนสะอาดครั้งที่ 1 0 0.00
24 ก.พ. 2556 กิจกรรมที่ 5 ชุมชนสะอาดครั้งที่2 0 0.00
9 มี.ค. 2556 ติดตามโครงการครั้งที่2 0 0.00
25 มี.ค. 2556 กิจกรรมที่ 6ประเมินผล และสื่อสารประชาสัมพันธ์ 0 0.00
11 พ.ค. 2556 ติดตามโครงการครั้งที่3 0 0.00
30 พ.ค. 2556 กิจกรรมที่ 7 ขยาายผลการจัดการขยะสู่โรงเรียนประถมในชุมชน 0 0.00
20 ก.ค. 2556 ติดตามโครงการครั้งที่4 0 0.00
25 ก.ค. 2556 กิจกรรมที่ 8 ถอดบทเรียน 0 0.00
28 ก.ย. 2556 ติดตามโครงการครั้งที่5 0 0.00
รวม 0.00 0 22 0.00 11 91,300.00

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (213,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นัยนา หนูนิล นัยนา หนูนิล เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 15:04 น.