by นัยนา หนูนิล @5 พ.ย. 55 15.04 ( IP : 110...26 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-1071
รหัสโครงการ 55-01902
ชื่อโครงการ โครงการการจัดการขยะเพื่ออาหารปลอดภัย
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ สุทธิรัตน์ ทศพล
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2555 - 1 กันยายน 2556
งบประมาณโครงการ 213,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่ม อสม.30 คน กลุ่มสตรี 30 คน กล่มอาชีพ 50 คน กลุ่มแกนนำชุมชน 20 คน กลุ่มร้านอาหาร 20 คน

พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนอินทรีย์บ้านนางตรา ชุมชนวัดท่าสูง หมู่ที่ 3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • นัยนา หนูนิลนัยนา หนูนิล(Trainer)
  • suttirutsuttirut(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.เพื่อชุมชนมีกระบวนการจัดการเรื่องขยะ

2.เพื่อคนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ชุมชนอินทรีย์

3.เพื่อให้สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาด

กิจกรรมหลัก

1.ร่วมคิดร่วมวางแผนเรื่องขยะของชุมชน

2.กระบวนการเรียนรู้เรื่องขยะของชุมชนเมืือง

3.การจัดกิจกรรมสร้างประโยชน์จากขยะ

4.ถอดบทเรียน วิเคราะห์ สรุป

5.ชุมชนสะอาด

6.ประเมินผล และสื่อสารประชาสัมพันธ์

7.ขยายผลการจัดการขยะสู่โรงเรียนประถมในชุมชน

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ยุติโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
ชุมชนมีกระบวนการจัดการขยะ
ตัวชี้วัด

1.1 คนในชุมชน 150 ครัวเข้าร่วม 1.2ปริมาณขยะลดลง 1.3ครัวเรือน 100 ครัวนำขยะมาใช้ประโยชน์

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
คนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ชุมชนอินทรีย์
ตัวชี้วัด

2.1ลดการใช้สารเคมี 50% จำนวน 100 ตนัว 2.2คนในชุมชน 100 ครัวแข็งแรงจากผักปลอดสารพิษ 2.3ลดค่าใช้จ่าย

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3

วัตถุประสงค์ :
สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาด
ตัวชี้วัด

3.1คนในชุมชนมีส่วนร่วมรักษาความสะอาด 3.2มีกิจกรรมการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบกิจกรรม
(บาท)
0.00 0 0 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นัยนา หนูนิล นัยนา หนูนิล เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 15:04 น.