by นัยนา หนูนิล @5 พ.ย. 55 15.04 ( IP : 110...26 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 55-00-1071
รหัสโครงการ 55-01902
ชื่อโครงการ โครงการการจัดการขยะเพื่ออาหารปลอดภัย
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ สุทธิรัตน์ ทศพล
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2555 - 1 กันยายน 2556
งบประมาณโครงการ 213,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่ม อสม.30 คน กลุ่มสตรี 30 คน กล่มอาชีพ 50 คน กลุ่มแกนนำชุมชน 20 คน กลุ่มร้านอาหาร 20 คน

พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนอินทรีย์บ้านนางตรา ชุมชนวัดท่าสูง หมู่ที่ 3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • นัยนา หนูนิลนัยนา หนูนิล(Trainer)
 • suttirutsuttirut(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.เพื่อชุมชนมีกระบวนการจัดการเรื่องขยะ

2.เพื่อคนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ชุมชนอินทรีย์

3.เพื่อให้สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาด

กิจกรรมหลัก

1.ร่วมคิดร่วมวางแผนเรื่องขยะของชุมชน

2.กระบวนการเรียนรู้เรื่องขยะของชุมชนเมืือง

3.การจัดกิจกรรมสร้างประโยชน์จากขยะ

4.ถอดบทเรียน วิเคราะห์ สรุป

5.ชุมชนสะอาด

6.ประเมินผล และสื่อสารประชาสัมพันธ์

7.ขยายผลการจัดการขยะสู่โรงเรียนประถมในชุมชน

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ยุติโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ :
ชุมชนมีกระบวนการจัดการขยะ
ตัวชี้วัด

1.1 คนในชุมชน 150 ครัวเข้าร่วม 1.2ปริมาณขยะลดลง 1.3ครัวเรือน 100 ครัวนำขยะมาใช้ประโยชน์

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ :
คนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ชุมชนอินทรีย์
ตัวชี้วัด

2.1ลดการใช้สารเคมี 50% จำนวน 100 ตนัว 2.2คนในชุมชน 100 ครัวแข็งแรงจากผักปลอดสารพิษ 2.3ลดค่าใช้จ่าย

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3

วัตถุประสงค์ :
สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาด
ตัวชี้วัด

3.1คนในชุมชนมีส่วนร่วมรักษาความสะอาด 3.2มีกิจกรรมการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม
ชื่อกิจกรรมงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
จำนวนครั้ง
(ครั้ง)
รวมงบ
(บาท)
0.00 0 0 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
24 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsuttirutsuttirutเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2556 15:00:46
Project owner
แก้ไขโดย Peeraya Jindamanee เมื่อ 2 กรกฎาคม 2556 10:41:39 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมที่ 5 ชุมชนสะอาดครั้งที่2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.สำรวจพื้นที่เป้าหมาย 2.วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทำความสะอาด 3.แบ่งกลุ่มทำความสะอาดพื้นที่เป้าหมาย เช่น ถนนทุกสายในชุมชน สถานที่สาธารณะ ได้แก่ วัด ศาลา ตลาด
4.ประเมิณผลงานหลังทำความสะอาด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ประชุมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
 2. ระดมความคิดและความเข้าใจร่วมกัน
 3. สร้างเนื้อหาการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.สำรวจพื้นที่เป้าหมาย 2.วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทำความสะอาด 3.แบ่งกลุ่มทำความสะอาดพื้นที่เป้าหมาย เช่น ถนนทุกสายในชุมชน สถานที่สาธารณะ ได้แก่ วัด ศาลา ตลาด
4.ประเมิณผลงานหลังทำความสะอาด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีการพัฒนาชุมชน ช่วยกันทำความสะอาด บริเวณถนน และข้างทางเท้า ทำให้ชุมชนเกิดความสะอาดตา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 1. ในการทำกิจกรรมชุมชนสะอาดนี้ งบประมาณตั้งไว้เพียง 21000 บาท แต่โครงการไปดำเนินงาน 2 ครั้ง รวมแล้ว เป็น 31300 บาท ซึ่งมากกว่าที่กำหนดมากเกินไป จึงคิดว่าไม่น่าจะอนุมัติได้

2.ในโครงการได้ระบุไว้ว่า สถานที่จะทำ คือ วัด ถนน และตลาด แต่ในภาพเห็นบริเวณถนน และบริมาณคนที่เข้าร่วม (ในภาพ) ไม่มากพอที่จะเบิกเงินมากขนาดนี้ ขอให้ทาง สจรส.พิจารณาด้วย

3.ในการทำกิจกรรมทุกครั้ง แกนนำควรต้องมาสรุปงานทุกครั้งว่า ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร ต้องมีการบันทึกในสมุด แล้วจึงมาลงในคอม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อในัยนา หนูนิล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 2,000.00 15,000.00 3,800.00 0.00 0.00 22,800.00 UnLock
17 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsuttirutsuttirutเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2556 15:30:50
Project owner
แก้ไขโดย Peeraya Jindamanee เมื่อ 2 กรกฎาคม 2556 10:47:19 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมที่ 5 ชุมชนสะอาดครั้งที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการทำความสะอาดชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีแกนนำผู้เข้าร่วมโครงการเข้าฝึกอบรม จำนวน 50 คน และได้เข้าใจแผนการที่วางไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ประชุมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
 2. ระดมความคิดและความเข้าใจร่วมกัน
 3. สร้างเนื้อหาการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ได้ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการ และแจกแจงรายละเอียดในการทำความสะอาดชุมชน ในแต่ละพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้มีการนัดหมายกันต่อในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สะอาด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ในกิจกรรม ชุมชนสะอาด ไม่จำเป็นต้องมานั่งประชุม เพราะไม่ได้ระบุไว้ในโครงการ แต่เป็นการลงพื้นที่โดยตรงเพื่อไปทำความสะอาดชุมชน ส่วนการประชุมเพื่อวางแผนควรทำไปแล้วในกิจกรรมการถอดบทเรียน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.นัยนา หนูนิล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 5,000.00 2,000.00 0.00 0.00 8,200.00 UnLock
10 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:30 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsuttirutsuttirutเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2556 16:09:15
Project owner
แก้ไขโดย Peeraya Jindamanee เมื่อ 2 กรกฎาคม 2556 10:33:19 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมที่4ถอดบทเรียน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-แจกแจงข้อมูลความสำเร็จของการทำกิจกรรม -หารือแนวทางส่งข้อมูลสู่ครัวเรือนเพิ่มเติม -กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม -สรุปผลกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีผู้เข้าร่วม 75 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ขณะนี้เราดำเนินการอยู่ที่ไหน สรุปพื้นที่ดำเนินการจัดการขยะเพื่ออาหารปลอดภัยในชุมชนเมือง 2.ต้องทำให้ไปถึงไหน วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการยายโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน 3.เราจะทำอย่างไร วิธีการขยายโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยแบ่งเขตพื้นที่
4.สำรวจไปถึงหรือยัง สรุปการดำเนินโครงการและประโยชน์ของโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-แจกแจงข้อมูลความสำเร็จของการทำกิจกรรม -หารือแนวทางส่งข้อมูลสู่ครัวเรือนเพิ่มเติม -กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม -สรุปผลกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้เข้าร่วมสามารถสรุปผลงานและแจกแจงข้อมูลของกิจกรรมที่ผ่านมา ในด้านการเรียนรู้เรื่องขยะเพื่อนำไปขยายข้อมูลสู่ครัวเรือนเพิ่มเติม และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ผลของการทำกิจกรรม (การประชุมถอดบทเรียน) ต้องเขียนในผลที่เกิดขึ้นจริงให้ละเอียด เกี่ยวกับ 1)แจกแจงข้อมูลความสำเร็จของการทำกิจกรรมที่ผ่านมาของแต่ละโซนว่าเป็นอย่างไร 2) ผลของการหารือแนวทางส่งข้อมูลสู่ครัวเรือนที่แต่ละโซนที่รับผิดชอบได้อย่างไร 3) ในแต่ละโซนได้มีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเข้ามาหรือไม่ และ 4) ผลสรุปของการประชุมครั้งนี้ เพื่อดำเนินงานต่อไป เป็นอย่างไร

ทั้งหมดที่พี่เลี้ยงเขียนอยู่ในแผนงานของโครงการทั้งสิ้น ขอให้อ่านโครงการหลายๆรอบ และที่สำคัญ ต้องทำจริงๆ และบันทึกสิ่งที่ได้ทำจริงๆ หากไม่มีอะไรจะบันทึก เท่ากับไม่ได้ทำอะไร

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.นัยนา หนูนิล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 UnLock
3 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsuttirutsuttirutเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2556 15:34:51
Project owner
แก้ไขโดย Peeraya Jindamanee เมื่อ 9 มีนาคม 2556 15:16:02 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรมสร้างประโยชน์จากขยะ ครั้งที่2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจ 2.วิเคราะห์และวางแผนร่วมกันในการจัดการขยะ 3. การผลิตปุ๋ยจากเศษอาหาร และพืชผักที่เหลือใช้ในชุมชน - เตรียมถังขนาดบรรจุ 50 ลิตร - ผักผลไม้หรือเศษอาหารตามจำนวนที่มีอยู่ - กากน้ำตาล เชื้อจุลินทรีย์ หรือนมเปรี้ยว 1 ขวด - น้ำ ให้ท

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. คนในชุมชนลดการใช้ปุ๋ยเคมี 30%
 2. คนในชุมชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 40%
 3. คนในชุมชนผลิตปุ๋ยใช้เอง 30%

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจ 2.วิเคราะห์และวางแผนร่วมกันในการจัดการขยะ 3.เตรียมพร้อมประฎิบัติการ 4. การผลิตปุ๋ยจากเศษอาหาร และพืชผักที่เหลือใช้ในชุมชน - เตรียมถังขนาดบรรจุ 50 ลิตร - ผักผลไม้หรือเศษอาหารตามจำนวนที่มีอยู่ - กากน้ำตาล เชื้อจุลินทรีย์ หรือนมเปรี้ยว 1 ขวด - น้ำ ให้ท่วมวัสดุที่หมัก - เมื่อผสมร่วมกันทิ้งไว้ 7 วัน - คนหรือกวน 1-2 ครั้ง/วัน เพื่อระบายก๊าซและทำให้ส่วนผสมคลุกเคล้าดีขึ้น - การพิจารณาน้ำหมักที่สมบูรณ์แล้วคือไม่พบฝองก๊าส คราบเชื้อลดลง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจ 2.วิเคราะห์และวางแผนร่วมกันในการจัดการขยะ 3. การผลิตปุ๋ยจากเศษอาหาร และพืชผักที่เหลือใช้ในชุมชน - เตรียมถังขนาดบรรจุ 50 ลิตร - ผักผลไม้หรือเศษอาหารตามจำนวนที่มีอยู่ - กากน้ำตาล เชื้อจุลินทรีย์ หรือนมเปรี้ยว 1 ขวด - น้ำ ให้ท่วมวัสดุที่หมัก - เมื่อผสมร่วมกันทิ้งไว้ 7 วัน - คนหรือกวน 1-2 ครั้ง/วัน เพื่อระบายก๊าซและทำให้ส่วนผสมคลุกเคล้าดีขึ้น - การพิจารณาน้ำหมักที่สมบูรณ์แล้วคือไม่พบฝองก๊าส คราบเชื้อลดลง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คนในชุมชนได้เรียนรู้ถึงชุมชนอินทรีย์ โดยศึกษาเรียนรู้จากท่านวิทยากรในเรื่อง ลดการใช้สารเคมีในด้านการเกษตร โดยการนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการนำเศษอาหารที่จะทิ้งมาหมัก เพื่อใช้ในการปลูกพืช ผัก เพื่อลดการใช้สารเคมี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

1.การบันทึกผลที่เกิดขึ้น ต้องเขียนผลจากการได้ทำกิจกรรมจริงๆ เช่นคนที่มาร่วมมีกี่คน ได้ทำกิจกรรมอะไร เท่าที่เห็น คือการทำปุ๋ย ผู้เข้าร่วมเรียนรู้่คิดว่าจะไปทำต่อได้หรือไม่อย่างไร

2.ในกิจกรรมนี้ ต้องมีการจัดทำที่เก็บขยะแห้ง โดยตั้งงบไว้ 5000 บาท แต่ไม่ได้ดำเนินงาน

3.ได้ตั้งเป้าหมาย ไว้ 150 คน แต่คนเข้ามาร่วมน้อย เนื่องจากอะไร ควรต้องชี้แจง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.นัยนา หนูนิล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 UnLock
27 มกราคม 2556
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsuttirutsuttirutเมื่อ 30 มกราคม 2556 15:12:25
Project owner
แก้ไขโดย Peeraya Jindamanee เมื่อ 2 กรกฎาคม 2556 10:34:04 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรมสร้างประโยชน์จากขยะ ครั้งที่1

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.สำรวจ เศษอาหารจากร้านอาหาร และงานพิธีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบำเพ็ญกุศล เพื่อที่จะนำมาเป็นอาหารสัตว์ในชุมชน 2.รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจ 3.วิเคราะห์และวางแผนร่วมกันในการจัดการขยะ 4.เตรียมพร้อมประฎิบัติการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้สำรวจเศษอาหาร และพืชผักที่เหลือใช้ในชุมชนและมีการแยกขยะในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. เตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ
 2. สร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด วางแผนและการดำเนินงานร่วมกัน
 3. สร้างแหล่งรวบรวมขยะ 1 แห่ง
 4. สามารถผลิตปุ๋ยจากเศษอาหารได้ และนำมาใช้ได้จริง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.สำรวจ เศษอาหารจากร้านอาหาร และงานพิธีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบำเพ็ญกุศล เพื่อที่จะนำมาเป็นอาหารสัตว์ในชุมชน 2.รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจ 3.วิเคราะห์และวางแผนร่วมกันในการจัดการขยะ 4.เตรียมพร้อมประฎิบัติการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มเป้าหมายรวบรวมขยะที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น เศษอาหารในครัวเรือน ร้านอาหาร และผักผลไม้ที่เหลือบริโภค นำมาทำน้ำหมัก ปุ๋ย ใช้ในการเกษตร เพื่อลดต้นทุน และลดการใช้สารเคมี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ในการทำกิจกรรมนี้ ต้องเริ่มที่การสำรวจเศษอาหารจากร้านอาหาร และงานต่างๆ แต่ไม่ได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถ นำผลการสำรวจมาวางแผนได้ จึงไม่ทราบว่าวันนี้มีการประชุมกันทำไม ประชุมเรื่องอะไรกัน และได้ผลการประชุมเป็นอย่างไร ลงบันทึกในผลที่เกิดขึ้นจริงด้วย และไม่เชื่อว่ามีคนตั้ง 100 คนเข้าร่วม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.นัยนา หนูนิล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 5,000.00 500.00 0.00 0.00 6,500.00 UnLock
24 มกราคม 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsuttirutsuttirutเมื่อ 30 มกราคม 2556 14:38:25
Project owner
แก้ไขโดย Peeraya Jindamanee เมื่อ 2 กรกฎาคม 2556 10:34:29 น.

ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยงตรวจเยี่ยมโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo พี่เลี้ยงตรวจเยี่ยมโครงการพี่เลี้ยงตรวจเยี่ยมโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมกลุ่มแกนนำในพื้นที่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แบ่งโซนกิจกรรม 4 โซน จุดมุ่งหมายสำคัญ 1คัดแยกขยะ 2จุดรับขยะแต่ละโซน 3การทำบัญชี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แบ่งโซนการทำกิจกรรมและแบ่งกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีคนเข้าร่วมประชุม 15 คน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กำหนดครัวเรือนเป้าหมายโซนละ 25 ครัวเรือน จำนวน 4โซน รวม 100 ครัวเรือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แบ่งโซนกิจกรรม 4 โซน จุดมุ่งหมายสำคัญ  1คัดแยกขยะ 2จุดรับขยะแต่ละโซน 3การทำบัญชี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.นัยนา หนูนิล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 UnLock
19 มกราคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsuttirutsuttirutเมื่อ 30 มกราคม 2556 14:30:26
Project owner
แก้ไขโดย suttirut เมื่อ 9 มีนาคม 2556 12:08:15 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามคร้ั้งที่1

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ตรวจสอบการบันทึกเรื่องการเงิน และการบันทึกกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กิจกรรมที่บันทึกและเอกสารถูกต้อง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการบันทึกกิจกรรมเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ได้ส่งเอกสารการเงินและการการบันทึกกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

การบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องและครบถ้วนเท่าที่ควร ต้องมีการแก้ไขตามแผนงานที่เจ้าหน้าที่กำหนด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ขาดความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์ ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้การบันทึกข้อมูล -ไม่เข้าความหมายของหัวข้อบางอย่าง จึงยากแก่การอธิบาย แนวทางแก้ไข จะต้องจดบันทึกกิจกรรมก่อนการบันทึกในเว็บไซท์

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การบันทึกเอกสารทางการเงิน การทำกิจกรรมในพื้นที่และลักษณะกลุ่มเป้าหมาย

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.นัยนา หนูนิล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
9 มกราคม 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยนัยนา หนูนิลนัยนา หนูนิลเมื่อ 14 มกราคม 2556 14:19:32
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย นัยนา หนูนิล เมื่อ 14 มกราคม 2556 14:20:05 น.

ชื่อกิจกรรม : อ.นัยนา นัดครั้งที่ 4 (ตรวจสอบเอกสารการเงิน)

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ตรวจสอบเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีเอกสารการเงิน ครบถ้วน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจสอบเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตามแผน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

โครงการเข้าใจการทำบันทึกการเงินและกดารเขียนใบเสร็จ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

7 มกราคม 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยนัยนา หนูนิลนัยนา หนูนิลเมื่อ 7 มกราคม 2556 14:36:05
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย นัยนา หนูนิล เมื่อ 7 มกราคม 2556 14:39:22 น.

ชื่อกิจกรรม : อ.นัยนา นัดพบครั้งที่ 3

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามโครงการ และตรวจสอบหลักฐานการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทำงานตามแผน และใช้จ่ายเงินถูกต้อง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.เพื่อติดตามโครงการ
2.ตรวจสอบหลักฐานการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ได้ให้โครงการพูดถึงการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค 2.ตรวจสอบเอกสารการเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.ได้ทำกิจกไปเพียง 3 กิจกรรม ไม่มีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมที่ทำ 2.ไม่มีเอกสารการเงิน มีเฉพาะค่าอาหาร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ไม่เอกสารการเงินที่ใช้ไป 48,000 บาท 2.ใช้จ่ายเงินไม่ตรงกับในโครงการที่อนุมัติ เช่น นำไปซ้อเครื่องเสียง กล้องถ่ายรูป 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

1.ให้หาใบเสร็จให้ครบถ้วน ก่อนจะดำเนินการต่อไป 2.นัดใหม่วันที่ 9 มค.นี้

6 มกราคม 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยนัยนา หนูนิลนัยนา หนูนิลเมื่อ 7 มกราคม 2556 14:32:47
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย นัยนา หนูนิล เมื่อ 14 มกราคม 2556 14:20:58 น.

ชื่อกิจกรรม : อ.นัยนา ติดตามครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้า และการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ให้การดำเนินงานได้ตามแผน และใช้จ่ายเงินถูกต้อง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ติดตามความก้าวหน้า
2.การใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ไม่เกิดผลลัพธ์เนื่องจากไม่เข้าประชุม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

นัดใหม่วันจันทร์ ที่ 7 มค. 56

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

2 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsuttirutsuttirutเมื่อ 11 ธันวาคม 2555 16:30:47
Project owner
แก้ไขโดย suttirut เมื่อ 8 มีนาคม 2556 21:49:38 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมที่ 2 กระบวนการเรียนรู้เรื่องขยะของชุมชนเมือง

 • photo เริ่มลงทะเบียนตอนเช้า...เริ่มลงทะเบียนตอนเช้า...
 • photo คนเริ่มทยอยมาประชุมคนเริ่มทยอยมาประชุม
 • photo เริ่มประชุมอย่างเอาจริงเอาจังเริ่มประชุมอย่างเอาจริงเอาจัง
 • photo
 • photo
 • photo พักเที่ยงรับประทานอาหารที่เตรียมไว้พักเที่ยงรับประทานอาหารที่เตรียมไว้
 • photo ยังไม่อิ่มยังไม่อิ่ม
 • photo ลูกเด็กเล็กแดงช่วยกันเก็บกวาดลูกเด็กเล็กแดงช่วยกันเก็บกวาด
 • photo สุดท้ายทำความสะอาดรอบวัดสุดท้ายทำความสะอาดรอบวัด

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อการบอกเล่าปัญหาของขยะในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
 2. เพื่อการแก้ปัญหาเรื่องขยะ
 3. เพื่อการป้องกันและจำกัดปริมาณของขยะในชุมชน
 4. เพื่อการสร้างข้อตกลงเรื่องขยะในชุมชน
 5. เพื่อสรุปปัญหาและนำเสนอ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่ม อสม. 30 คน 2. กลุ่มสตรี 50 คน 3. กลุ่มอาชีพ 50คน
4. กลุ่มแกนนำ 20 คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่ชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. การบอกเล่าปัญหาของขยะในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
 2. การแก้ปัญหาเรื่องขยะ
 3. การป้องกันและกำจัดปริมาณของขยะในชุมชน
 4. การสร้างข้อตกลงเรื่องขยะในชุมชน
 5. สรุปปัญหาและนำเสนอ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมบอกเล่าปัญหาของขยะในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
 2. ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องขยะ
 3. มีการร่วมกันป้องกันและจำกัดปริมาณของขยะในชุมชน
 4. ร่วมกันสร้างข้อตกลงเรื่องขยะในชุมชน
 5. สรุปปัญหาและนำเสนอ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

หลังจากที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้นำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยวิธีการ แยกขยะ เพื่อนำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ออกจากขยะที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก จึงลดปริมาณขยะที่จะทิ้งให้ลดลงได้ ไปเผยแพร่แก่ชุมชน ผลที่เกิดขึ้นมีดังนี้ 1. คนในชุมชนรู้จักวิธีการจัดการขยะ
2. คนในชุมชนมีความตระหนักเรื่องปัญหาขยะ
3. คนในชุมชนแยกขยะก่อนทิ้งขยะ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาคือ คนในชุมชนทิ้งขยะไม่เป็นที่ ยากแก่การควบคุม ไม่มีความตระหนักในเรื่อง การตกค้างของขยะในที่สาธารณะ แนวทางแก้ไขคือ ต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ และข้อตกลงเรื่องขยะในชุมชน และให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาต่างๆ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

1.ในการเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งนี้ สิ่งสำคัญ คือ 1) ต้องมีการสร้างกฎกติกาที่จะกำหนดร่วมกัน 2) มีการทำแผนงานร่วมกันในชุมชนอย่างชัดเจน และ 3) มีแนวทางว่าจะมีการเชื่อมหรือสร้างเครือข่ายในชุมชนและหน่วยงานในชุมชนอย่างไรบ้าง ซึ่งทั้งหมดต้องบันทึก ลงในผลที่เกิดขึ้นจริง

2.ในกิจกรรมนี้ การทำความสะอาดชุมชนไม่ใช้จุดประสงค์ ดังนั้นต้องดูกิจกรรมที่เขียนไว้ในโครงการเป็นหลัก

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์นัยนา หนูนิล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 0.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00 17,100.00 UnLock
25 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsuttirutsuttirutเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2555 12:39:50
Project owner
แก้ไขโดย suttirut เมื่อ 9 มีนาคม 2556 12:04:14 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่2 ร่วมคิดร่วมวางแผนเรื่องขยะของชุมชน

 • photo กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่2 ร่วมคิดร่วมวางแผนเรื่องขยะของชุมชนกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่2 ร่วมคิดร่วมวางแผนเรื่องขยะของชุมชน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ -ให้ชุมชนสามารถกำหนดแนวทางแก้ไข และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ปฎิบัติได้ตามแผน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของชุมชนเอง -ให้กลุ่มเป้าหมายมีความตื่นตัวเห็นถึงความสำคัญของโครงการ -มีความพร้อมและคิดวางแผนเรื่องขยะของชุมชนอย่างจริงจัง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 146 คน รวมครั้งที่ 1 เกือบตรงตามวัตถุประสงค์ และมีส่วนราชการเช่น อบต พัฒนาชุมชนและเกษตรอำเภอมาเข้าร่วมและรับฟังการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมพอสมควร เกือบตรงตามเป้าหมาย ร่วมกันเสนอปัญหาเรื่องขยะของชุมชน เสนอประเภทของขยะที่มีมาก เรียนรู้การย่อยสลายของขยะแต่ละประเภทนำเสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.กลุ่มเป้าหมายมีจำนวนมากยากแก่การจัดการ
2.กิจกรรมอยู่ในช่วงฤดูฝนกำหนดเวลาได้ไม่แน่นอน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

1.ในการทำทำกิจกรรมครั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงต้องเขียนให้ครอบคลุมสิ่งที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ คือ 1)การจัดการขยะแบบเดิมเป็นอย่างไร 2) มีการแบ่งกลุ่มออกเป็นกี่โซนใครรับผิดชอบ รับผิดชอบกลุ่มละดกี่ครัวเรือน เป้าหมายทั้งหมด 150 ครัว 3)ขยะในชุมชนมีกี่ประเภทอะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด 4) แนวทางการแก้ปัญหาเป็นอย่างไร

2.ใช้เงินไป สองหมื่นกว่าบาท หากไม่สามารถแจกแจงผลงานจากการทำกิจกรรมได้จริง ก็เท่ากับไม่ได้ทำอะไร

3.ขอให้เขียนให้ละเอียด ก่อนเบิกเงินงวด 2

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.นัยนา หนูนิล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.30 น. น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยนัยนา หนูนิลนัยนา หนูนิลเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555 14:18:05
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย นัยนา หนูนิล เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555 14:23:34 น.

ชื่อกิจกรรม : อ.นัยนา ติดตามโครงการครั้งที่ 1

 • photo อ.นัยนา ติดตามโครงการครั้งที่ 1อ.นัยนา ติดตามโครงการครั้งที่ 1
 • photo อ.นัยนา ติดตามโครงการครั้งที่ 1อ.นัยนา ติดตามโครงการครั้งที่ 1
 • photo อ.นัยนา ติดตามโครงการครั้งที่ 1อ.นัยนา ติดตามโครงการครั้งที่ 1
 • photo อ.นัยนา ติดตามโครงการครั้งที่ 1อ.นัยนา ติดตามโครงการครั้งที่ 1

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ติดตามเรื่องการบันทึกข้อมูล 2.ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.โครงการยังไม่เข้าใจการบันทึกข้อมูล 2.การเงินยังไม่มีการสรุปเนื่องจากเป็นกิจกรรมแรก 3.ผู้เข้ามาร่วม ยังไม่ครอบคลุม ควรจะเชิญให้ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาร่วม 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.การที่กลุ่มเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามเป้า ควรให้ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาร่วมเป็นกรรมการตั้งแต่แรก และเป็นคนเชิญประชุมชาวบ้านทั้งหมด 2.ได้สอนวิธีการบันทึก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

เชิญผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุม และเป็นกรรมการ

18 พฤศจิกายน 2555
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsuttirutsuttirutเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2555 13:21:38
Project owner
แก้ไขโดย Peeraya Jindamanee เมื่อ 2 กรกฎาคม 2556 10:36:11 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมที่1ครั้งที่1ร่วมคิดร่วมวางแผนเรื่องขยะของชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.) เพื่อชุมชนมีกระบวนการจัดการเรื่องขยะ 2.) เพื่อคนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ชุมชนอินทรีย์ 3.) เพื่อสภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.) คนในชุมชนรู้จักการจัดการขยะ 150 ครัวเรือน 2.) ปริมาณขยะในชุมชนลดลง โดยวัดจากปริมาณขยะของ อบต. ที่เก็บได้จากชุมชน 3.) คนในชุมชนรู้จักวิธีการนำขยะมาทำประโยชน์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการลด,แยกขยะ และนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง ให้ชุมชนรู้จักโทษของขยะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.) ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทำโครงการ ให้แก่ผู้นำชุมชนและแกนนำได้รับทราบ 2.) แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน เป็นกลุ่มละ 15 คน จำนวน 10 กลุ่ม 3.) การเสนอความคิดในการแก้ปัญหาของขยะในชุมชนโดยตัวแทนกลุ่ม 4.) วิเคราะห์ถึงประเภทของขยะในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มเป้าหมาย 150 คน ทราบถึงวัตถุประสงค์การทำโครงการ การจัดการขยะเพื่ออาหารปลอดภัย ร่วมคิดร่วมวางแผน เรื่องขยะของชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจากชุมชนมีพื้นที่กว้างยากแก่การจจัดกิจกรรม จึงแบ่งกลุ่มเป้าหมาย 150 คน ออกเป็น 10 กลุ่ม แล้วแบ่งการประชุมออกเป็นแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แนะนำการบันทึกกิจกรรม ให้คำปรึกษาด้านการทำกิจกรรมและการเงิน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.นัยนา หนูนิล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 1,700.00 18,000.00 1,000.00 0.00 0.00 21,700.00 UnLock
18 พฤศจิกายน 2555
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยนัยนา หนูนิลนัยนา หนูนิลเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2555 21:24:00
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย นัยนา หนูนิล เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2555 21:35:48 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมที่1ครั้งที่1ร่วมคิดร่วมวางแผนเรื่องขยะของชุมชน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงโครงการ และวางแผนร่วมกัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เลื่อนจากวันที่ 15 เป็น 18 พย. 55 มีผู้เข้าร่วม 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ชี้แจงโครงการ และวางแผนร่วมกัน เชิญผู้เข้าร่วม 50 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เชิญวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับการจัดการขยะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีคนเข้าร่วมตามเป้า

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การเบิกจ่ายควรมีการทบทวนใหม่

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ควรมีการเชิญผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมรับรู้และเป็นคณะกรรมการในโครงการ

5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยsuttirutsuttirutเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2555 10:27:21
Project owner
แก้ไขโดย Peeraya Jindamanee เมื่อ 2 กรกฎาคม 2556 10:35:37 น.

ชื่อกิจกรรม :

 • photo ประชุมเรียนรู้การบันทึกข้อมูลประชุมเรียนรู้การบันทึกข้อมูล
 • photo ประชุมเรียนรู้การบันทึกข้อมูลประชุมเรียนรู้การบันทึกข้อมูล
 • photo ประชุมเรียนรู้การบันทึกข้อมูลประชุมเรียนรู้การบันทึกข้อมูล

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เรียนรู้การบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ สจรส และอาจารย์พงศ์เทพ และปฏิบัติการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

หลังจากได้รับการอบรมประถมนิเทศ สามารถบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินของกิจกรรมได้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ได้ประชุมประถมนิเทศโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เรียนรู้การบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ สจรส และอาจารย์พงศ์เทพ และปฏิบัติการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรายจ่ายของกิจกรรมได้ ในเว็บไซท์ www.happynetwork.org

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ยังขาดความชำนาญในการบันทึกข้อมูล และความชำนาญในด้านการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

1.การเข้าเว็บไซร์ของสจรส 2.การฝึกบันทึกข้อมูล 3.แนวทางการทำกิจกรรม 4.การใช้เงินในการทำกิจกรรม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.นัยนา หนูนิล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 2437
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง