รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 57-01417
ชื่อโครงการ/กิจกรรม คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 19 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 211,290.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนันต์ มณีประสิทธิ์
พี่เลี้ยงโครงการ น.ส.จุรีย์ หนูผุด
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • anunmaneeanunmanee (Owner)  
  • ChureeChuree (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 5 พ.ย. 2557 84,516.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 6 พ.ย. 2557 12 ก.ค. 2558 105,645.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 21,129.00
รวมงบประมาณ 211,290.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายสถานการณ์ปัจจุบันความคาดหวังจำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน)
รวมกลุ่มเป้าหมาย 0

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาโดยตรง

1. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีความรู้และเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ2. พื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธ์พืชสมุนไพรให้คงอยู่กับครัวเรือน ชุมชนและแหล่งตามธรรมชาติ3. เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนการจัดการพืชสมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน4. เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามผลประเมิลผลโครงการ

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดสอดคล้อง
การจัดการความรู้ นวัตกรรมและสื่อ
พัฒนาขีดความสามารถของคนและเครือข่าย (Health Litercy - PA)
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่บ้าน
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่โรงเรียน
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่องค์กร
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่ชุมชน
ขับเคลื่อนนโยบาย PA ทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่
องค์กรกีฬาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายและเป็นองค์กรที่มีนโยบายปลอดเหล้าบุหรี่
อื่น ๆ

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 16:58 น.