รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 57-01417
ชื่อโครงการ/กิจกรรม คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 211,290.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนันต์ มณีประสิทธิ์
พี่เลี้ยงโครงการ น.ส.จุรีย์ หนูผุด
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • anunmaneeanunmanee (Owner)  
 • ChureeChuree (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 5 พ.ย. 2557 84,516.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 6 พ.ย. 2557 12 ก.ค. 2558 105,645.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 21,129.00
รวมงบประมาณ 211,290.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมาย 1 ปี
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีความรู้และเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
 • จำนวนคนในชุมชน จำนวน 153 คน เข้าร่วมเรียนรู้ข้อมูลสมุนไพรจากกิจกรรมของโครงการ
 • ข้อมูลสมุนไพรในชุมชน จำนวน 1 ชุด
พื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธ์พืชสมุนไพรให้คงอยู่กับครัวเรือน ชุมชนและแหล่งตามธรรมชาติ
 • มีแหล่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพรที่มีพันธ์สมุนไพรไม่ต่ำกว่า 150 ชนิด จำนวน 1 แหล่ง
 • มีการเพาะพันธ์/ขยายพันธ์สมุนไพรที่สูญพันธ์/หายากทั้งในแหล่งเรียนรู้และคืนสู่ป่า ไม่ต่ำกว่า 50 ชนิด
 • ได้ตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนเขาอ้อ 1 ตำรับ
 • พื้นที่ป่าในชุมชนได้รับการดูแลจำนวน3 ไร่
 • มีสมุนไพรดูแลสุขภาพ 20 ชนิด
เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนการจัดการพืชสมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน
 • มีคณะทำงานในการขับเคลื่อนโครงการจากความสมัครใจจำนวน 21คนที่มาจากตัวแทน กรรมการหมู่บ้านจำนวน 9 คน ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 5 คน ตัวแทนท้องที่ท้องถิ่นจำนวน 3 คน สภาองค์กรชุมชนจำนวน 3 คน พระ 1 คน
 • มีกฎ กติกา มาตรการ ข้อบัญญัติ ในการจัดการสมุนไพรจำนวน 1 ชุด
เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามผลประเมิลผลโครงการ

จำนวนครั้งที่่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สจรส.

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
14 - 15 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการฯ 2 3,280.00 0.00
18 ก.ค. 57 ประชุมคณะทำงานพื่อสร้างความเข้าใจโครงการฯ 21 825.00 825.00
18 ก.ค. 57 ทำป้าย 2 1,000.00 1,000.00
25 ก.ค. 57 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 21 525.00 525.00
25 ก.ค. 57 ถอนเงินเปิดบัญชี 2 500.00 500.00
3 ส.ค. 57 ประชุมทำความเข้าใจโครงการฯ/เปิดตัวโครงการกับคนในชุมชน 153 23,990.00 23,990.00
7 ส.ค. 57 พัฒนาศักยภาพและติดตามรายงานผลโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงฯ 2 860.00 860.00
25 ส.ค. 57 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 21 525.00 525.00
2 ก.ย. 57 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการครั้งที่ 1 45 2,825.00 2,825.00
8 ก.ย. 57 เวทีเสวนาคุณค่าสมุนไพรด้วยภูมิปํญญาผู้สูงวัยบ้านเขาอ้อสภาพสมบูรณ์ของบ้านเขาอ้อชนิด ปริมาณสรรพคุณของสมุนไพรที่มีอย๋ในชุมชน 80 15,000.00 15,000.00
15 ก.ย. 57 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 21 525.00 525.00
20 ก.ย. 57 ประชุมออกแบบสำรวจข้อมูลและทำความเข้าใจแบบสำรวจ 35 2,000.00 2,000.00
30 ก.ย. 57 ปฎิบัติการสำรวจสมุนไพรของพื้นที่โดยเด็กเยาวชน ครั้งที่ 1 35 6,350.00 6,350.00
4 ต.ค. 57 ปฎิบัติการสำรวจสมุนไพรของพื้นที่โดยเยาวชนครั้งที่ 2 35 6,350.00 6,350.00
14 ต.ค. 57 ปฏิบัติการสำรวจสุมนไพรของพื้นที่โดยเด็กเยาวชนครั้งที่ 3 35 6,350.00 6,350.00
22 ต.ค. 57 รวบรวมสังเคราะห์เพื่อยกร่างข้อมูล 40 2,400.00 2,200.00
25 ต.ค. 57 ประชุมคณะทำงานครั็งที่ 4 21 525.00 525.00
5 พ.ย. 57 ติดตามหนุนเสริมกับ สจรส 2 1,150.00 1,150.00
14 พ.ย. 57 เวทีถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชน 100 18,400.00 18,400.00
17 พ.ย. 57 จัดทำฐานข้อมูล 50 12,350.00 12,350.00
25 พ.ย. 57 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 5 21 525.00 525.00
12 ธ.ค. 57 การจัดทำแหล่งเรียนรู้สวนสมุไพรชุมชน / ทำทะเบียนและป้ายชื่อสมุนไพร 30 19,750.00 19,750.00
16 ธ.ค. 57 จัดเก็บเมล็ดสมุนไพรเพื่อนำกลับไปเพาะขยาย เพิ่มจำนวนตามสถานการณ์ของสมุนไพร 25 11,500.00 11,500.00
25 ธ.ค. 57 ประชุมคณะทำงานครั้งงที่ 6 21 525.00 525.00
30 ธ.ค. 57 เวทีติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการครั้งที่ 2 45 2,825.00 2,825.00
20 ม.ค. 58 กิจกรรมเวทีเสวนาคุณค่าสมุนไพรท่ีจำเป็นในประจำวัน 80 15,200.00 15,200.00
25 ม.ค. 58 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 7 21 525.00 525.00
26 - 28 ม.ค. 58 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนผ่านงานประเพณีประจำปี 300 9,500.00 9,500.00
3 ก.พ. 58 กิจกรรมทัวร์สมุนไพรเดินป่าในพื้นที่วัดเขาอ้อเพื่อสำรวจจัดทำแผนครั้งที่ 1 25 6,050.00 6,050.00
10 ก.พ. 58 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานกับ สจรส. 2 1,410.00 650.00
20 ก.พ. 58 กิจกรรมทัวร์สมุนไพรพื้นที่วัดเขาอ้อครั้งที่ 2 25 6,050.00 6,050.00
25 ก.พ. 58 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 8 21 525.00 525.00
9 มี.ค. 58 เวทีถ่ายทอดองค์ความรู้สมุนไพรและประกาศใช้กฎกติกา เชื่อมร้อยความร่วมมือในการจัดการสมุนไพรของบ้านเขาอ้อ 110 18,000.00 18,000.00
17 มี.ค. 58 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการครั้งที่ 3 45 2,825.00 2,825.00
25 มี.ค. 58 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 9 21 525.00 525.00
7 เม.ย. 58 ประชุมยกร่างกฎกติกามาตรการร่วมกับหน่วยงาน องค์กรในชุมชน 60 3,500.00 3,500.00
25 เม.ย. 58 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 10 21 525.00 525.00
21 - 22 พ.ค. 58 ติดตามหนุนเสริมกับ สจรสครั้งที่ 4 3 650.00 650.00
26 พ.ค. 58 จัดทำภาพถ่ายกิจกรรมในโครงการ 2 1,000.00 1,000.00
24 มิ.ย. 58 จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ 21 1,000.00 1,300.00
9 ก.ค. 58 จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการฯ 3 1,000.00 1,000.00
11 - 12 ก.ค. 58 ติดตามหนุนเสริม กับ สจรส. 3 2,150.00 2,150.00
รวม 1,628 211,290.00 42 210,630.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 16:58 น.