รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 57-00-0954
รหัสโครงการ 57-01417
ชื่อโครงการ คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนันต์ มณีประสิทธิ์
คณะทำงาน ? นายสมศักดิ์ คนนวล, นายสมใจทองคง, นายบัญชาสุวรรณ, น.ส.สุนิสา นิระโส, นายประสิทธิ์หิรัญชาติ
พี่เลี้ยงโครงการ น.ส.จุรีย์ หนูผุด
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณโครงการ 211,290.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 153
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

-คนในชุมชน
-เด็กและเยาวชน -องค์กร / หน่วยงาน

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
จังหวัด พัทลุง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • ChureeChuree (Trainer)
 • anunmaneeanunmanee (Owner)
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 5 พ.ย. 2557 84,516.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 6 พ.ย. 2557 12 ก.ค. 2558 105,645.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 21,129.00
รวมงบประมาณ 211,290.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีความรู้และเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
 • จำนวนคนในชุมชน จำนวน 153 คน เข้าร่วมเรียนรู้ข้อมูลสมุนไพรจากกิจกรรมของโครงการ
 • ข้อมูลสมุนไพรในชุมชน จำนวน 1 ชุด
พื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธ์พืชสมุนไพรให้คงอยู่กับครัวเรือน ชุมชนและแหล่งตามธรรมชาติ
 • มีแหล่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพรที่มีพันธ์สมุนไพรไม่ต่ำกว่า 150 ชนิด จำนวน 1 แหล่ง
 • มีการเพาะพันธ์/ขยายพันธ์สมุนไพรที่สูญพันธ์/หายากทั้งในแหล่งเรียนรู้และคืนสู่ป่า ไม่ต่ำกว่า 50 ชนิด
 • ได้ตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนเขาอ้อ 1 ตำรับ
 • พื้นที่ป่าในชุมชนได้รับการดูแลจำนวน3 ไร่
 • มีสมุนไพรดูแลสุขภาพ 20 ชนิด
เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนการจัดการพืชสมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน
 • มีคณะทำงานในการขับเคลื่อนโครงการจากความสมัครใจจำนวน 21คนที่มาจากตัวแทน กรรมการหมู่บ้านจำนวน 9 คน ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 5 คน ตัวแทนท้องที่ท้องถิ่นจำนวน 3 คน สภาองค์กรชุมชนจำนวน 3 คน พระ 1 คน
 • มีกฎ กติกา มาตรการ ข้อบัญญัติ ในการจัดการสมุนไพรจำนวน 1 ชุด
เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามผลประเมิลผลโครงการ

จำนวนครั้งที่่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สจรส.

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจโครงการและแบ่งบทบาทหน้าที่ฯ 825.00 21 1 825.00 1 825.00
18 ก.ค. 57 ประชุมคณะทำงานพื่อสร้างความเข้าใจโครงการฯ 21 825.00 825.00
2 กิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจ/เปิดตัวโครงการฯกับคนในชุมชน 24,990.00 153 2 24,990.00 2 25,290.00
3 ส.ค. 57 ประชุมทำความเข้าใจโครงการฯ/เปิดตัวโครงการกับคนในชุมชน 153 23990.00 23,990.00
24 มิ.ย. 58 จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ 21 1000.00 1,300.00
3 เวทีเสวนาคุณค่าสมุนไพรด้วยภูมิปัญญาผู้สูงวัยบ้่านเขาอ้อ 15,000.00 80 1 15,000.00 1 15,000.00
8 ก.ย. 57 เวทีเสวนาคุณค่าสมุนไพรด้วยภูมิปํญญาผู้สูงวัยบ้านเขาอ้อสภาพสมบูรณ์ของบ้านเขาอ้อชนิด ปริมาณสรรพคุณของสมุนไพรที่มีอย๋ในชุมชน 80 15000.00 15,000.00
4 กิจกรรมศึกษาควบคู่ปฏิบัติข้อมูลพืชสมุนไพร 2,000.00 35 1 2,000.00 1 2,000.00
20 ก.ย. 57 ประชุมออกแบบสำรวจข้อมูลและทำความเข้าใจแบบสำรวจ 35 2000.00 2,000.00
5 ปฏิบัติการสำรวจสมุนไพรของพื้นที่ โดยเด็กเยาวชน 19,050.00 35 3 19,050.00 3 19,050.00
30 ก.ย. 57 ปฎิบัติการสำรวจสมุนไพรของพื้นที่โดยเด็กเยาวชน ครั้งที่ 1 35 6350.00 6,350.00
4 ต.ค. 57 ปฎิบัติการสำรวจสมุนไพรของพื้นที่โดยเยาวชนครั้งที่ 2 35 6350.00 6,350.00
14 ต.ค. 57 ปฏิบัติการสำรวจสุมนไพรของพื้นที่โดยเด็กเยาวชนครั้งที่ 3 35 6350.00 6,350.00
6 รวบรวม สังเคราะห์เพื่อยกร่างข้อมูล 2,400.00 40 1 2,400.00 1 2,200.00
22 ต.ค. 57 รวบรวมสังเคราะห์เพื่อยกร่างข้อมูล 40 2400.00 2,200.00
7 เวทีถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูล 18,400.00 100 1 18,400.00 1 18,400.00
14 พ.ย. 57 เวทีถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชน 100 18400.00 18,400.00
8 จัดทำฐานข้อมูลสมุนไพร/แผนที่สมุนไพร 12,350.00 50 1 12,350.00 1 12,350.00
17 พ.ย. 57 จัดทำฐานข้อมูล 50 12350.00 12,350.00
9 .กิจกรรมทัวร์สมุนไพร เดินป่าในพื้นที่วัดเขาอ้อของสมุนไพร 12,100.00 25 2 12,100.00 2 12,100.00
3 ก.พ. 58 กิจกรรมทัวร์สมุนไพรเดินป่าในพื้นที่วัดเขาอ้อเพื่อสำรวจจัดทำแผนครั้งที่ 1 25 6050.00 6,050.00
20 ก.พ. 58 กิจกรรมทัวร์สมุนไพรพื้นที่วัดเขาอ้อครั้งที่ 2 25 6050.00 6,050.00
10 จัดเก็บเมล็ดพันธุ์สมุนไพรเพื่อนำกลับไปเพาะ ขยาย เพิ่มจำนวนสมุนไพร 11,500.00 25 1 11,500.00 1 11,500.00
16 ธ.ค. 57 จัดเก็บเมล็ดสมุนไพรเพื่อนำกลับไปเพาะขยาย เพิ่มจำนวนตามสถานการณ์ของสมุนไพร 25 11500.00 11,500.00
11 กิจกรรมการจัดทำแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรชุมชน - ทำทะเบียนและป้ายชื่อพืชสมุนไพรแต่ละชนิดในแหล่งเรียนรู้ 19,750.00 30 1 19,750.00 1 19,750.00
12 ธ.ค. 57 การจัดทำแหล่งเรียนรู้สวนสมุไพรชุมชน / ทำทะเบียนและป้ายชื่อสมุนไพร 30 19750.00 19,750.00
12 กิจกรรม “วันสมุนไพรคืนป่า”เวทีเสวนาคุณค่าของพืชสมุนไพรที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน 15,200.00 80 1 15,200.00 1 15,200.00
20 ม.ค. 58 กิจกรรมเวทีเสวนาคุณค่าสมุนไพรท่ีจำเป็นในประจำวัน 80 15200.00 15,200.00
13 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนผ่านงานประจำปี "งานทำบุญบูรพาจารย์..กินข้าวเหนียวดำ 9,500.00 300 1 9,500.00 1 9,500.00
26-28 ม.ค. 58 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนผ่านงานประเพณีประจำปี 300 9500.00 9,500.00
14 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ (ระยะ 4 เดือน/ครั้ง จำนวน 3 ครั้ง) 8,475.00 45 3 8,475.00 3 8,475.00
2 ก.ย. 57 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการครั้งที่ 1 45 2825.00 2,825.00
30 ธ.ค. 57 เวทีติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการครั้งที่ 2 45 2825.00 2,825.00
17 มี.ค. 58 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการครั้งที่ 3 45 2825.00 2,825.00
15 กิจกรรมประชุมยกร่างกฎ กติกา มาตรการร่วมกับหน่วยงาน องค์กรในชุมชน 3,500.00 60 1 3,500.00 1 3,500.00
7 เม.ย. 58 ประชุมยกร่างกฎกติกามาตรการร่วมกับหน่วยงาน องค์กรในชุมชน 60 3500.00 3,500.00
16 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สมุนไพร และประกาศใช้กฎกติกา 18,000.00 110 1 18,000.00 1 18,000.00
9 มี.ค. 58 เวทีถ่ายทอดองค์ความรู้สมุนไพรและประกาศใช้กฎกติกา เชื่อมร้อยความร่วมมือในการจัดการสมุนไพรของบ้านเขาอ้อ 110 18000.00 18,000.00
17 กิจกรรมประชุมคณะทำงานโครงการฯ เดือนละครั้ง.. จำนวน 10 ครั้ง 5,250.00 21 10 5,250.00 10 5,250.00
25 ก.ค. 57 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 21 525.00 525.00
25 ส.ค. 57 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 21 525.00 525.00
15 ก.ย. 57 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 21 525.00 525.00
25 ต.ค. 57 ประชุมคณะทำงานครั็งที่ 4 21 525.00 525.00
25 พ.ย. 57 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 5 21 525.00 525.00
25 ธ.ค. 57 ประชุมคณะทำงานครั้งงที่ 6 21 525.00 525.00
25 ม.ค. 58 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 7 21 525.00 525.00
25 ก.พ. 58 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 8 21 525.00 525.00
25 มี.ค. 58 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 9 21 525.00 525.00
25 เม.ย. 58 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 10 21 525.00 525.00
18 ปฐมนิเทศ 3,280.00 2 1 3,280.00 1 3,280.00
14-15 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการฯ 2 3280.00 3,280.00
19 กิจกรรมหนุนเสริมติดตามกาำรดำเนินงานโครงการในพื้นที่กับ สจรส. 6,720.00 2 6 6,720.00 6 5,960.00
25 ก.ค. 57 ถอนเงินเปิดบัญชี 2 500.00 500.00
7 ส.ค. 57 พัฒนาศักยภาพและติดตามรายงานผลโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงฯ 2 860.00 860.00
5 พ.ย. 57 ติดตามหนุนเสริมกับ สจรส 2 1150.00 1,150.00
10 ก.พ. 58 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานกับ สจรส. 2 1410.00 650.00
21-22 พ.ค. 58 ติดตามหนุนเสริมกับ สจรสครั้งที่ 4 3 650.00 650.00
11-12 ก.ค. 58 ติดตามหนุนเสริม กับ สจรส. 3 2150.00 2,150.00
20 กิจกรรมจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และล้างอัดขยายภาพ 2,000.00 2 2 2,000.00 2 2,000.00
18 ก.ค. 57 ทำป้าย 2 1000.00 1,000.00
26 พ.ค. 58 จัดทำภาพถ่ายกิจกรรมในโครงการ 2 1000.00 1,000.00
21 กิจกรรมจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ 1,000.00 0 1 1,000.00 1 1,000.00
9 ก.ค. 58 จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการฯ 3 1000.00 1,000.00
รวม 211,290.00 1,216 42 211,290.00 42 210,630.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 16:58 น.