รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 57-01437
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 19 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 พฤษภาคม 2557 - 19 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 212,260.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชวเอิบ อินทรภักดิ์ โทรศัพท์ 084 1944067
พี่เลี้ยงโครงการ นายเสณี จ่าวิสูตร
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๕,๖,๘ ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • chavaearbchavaearb (Owner)  
  • เสณี จ่าวิสูตรเสณี จ่าวิสูตร (Trainer)  
  • ChureeChuree (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 พ.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 20 พ.ค. 2557 6 พ.ย. 2557 84,904.00
2 16 ต.ค. 2557 15 พ.ค. 2558 7 พ.ย. 2557 12 ก.ค. 2558 106,130.00
3 16 พ.ค. 2558 19 มิ.ย. 2558 21,226.00
รวมงบประมาณ 212,260.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายสถานการณ์ปัจจุบันความคาดหวังจำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน)
รวมกลุ่มเป้าหมาย 0

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาโดยตรง

1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ข้อมูลของชนิดปริมาณ มูลค่า ผลกระทบจากขยะที่มีต่อคนต่อสภาพแวดล้อมและการจัดการในปัจจุบันทั้งระดับชุมชนและตำบลนำไปสู่การเห็นความสำคัญในการจัดการขยะร่วมกัน2. เพื่อหนุนเสริมปฏิบัติการการจัดการขยะของหมู่บ้านต้นแบบและครัวเรือนต้นแบบ3. เพื่อสร้างระบบความร่วมมือระหว่างอบต.และหมู่บ้านในการแก้ปัญหาขยะ4. เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดสอดคล้อง
การจัดการความรู้ นวัตกรรมและสื่อ
พัฒนาขีดความสามารถของคนและเครือข่าย (Health Litercy - PA)
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่บ้าน
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่โรงเรียน
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่องค์กร
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่ชุมชน
ขับเคลื่อนนโยบาย PA ทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่
องค์กรกีฬาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายและเป็นองค์กรที่มีนโยบายปลอดเหล้าบุหรี่
อื่น ๆ

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 16:58 น.