รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 57-01437
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 พฤษภาคม 2557 - 19 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 212,260.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชวเอิบ อินทรภักดิ์ โทรศัพท์ 084 1944067
พี่เลี้ยงโครงการ นายเสณี จ่าวิสูตร
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๕,๖,๘ ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • chavaearbchavaearb (Owner)  
  • เสณี จ่าวิสูตรเสณี จ่าวิสูตร (Trainer)  
  • ChureeChuree (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 พ.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 20 พ.ค. 2557 6 พ.ย. 2557 84,904.00
2 16 ต.ค. 2557 15 พ.ค. 2558 7 พ.ย. 2557 12 ก.ค. 2558 106,130.00
3 16 พ.ค. 2558 19 มิ.ย. 2558 21,226.00
รวมงบประมาณ 212,260.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมาย 1 ปี
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ข้อมูลของชนิดปริมาณ มูลค่า ผลกระทบจากขยะที่มีต่อคนต่อสภาพแวดล้อมและการจัดการในปัจจุบันทั้งระดับชุมชนและตำบลนำไปสู่การเห็นความสำคัญในการจัดการขยะร่วมกัน

๑.มีชุดข้อมูลเรื่องขยะ จำนวน ๑ ชุด ๒.มีการคืนข้อมูลแก่หมู่บ้านต้นแบบ ครัวเรือนต้นแบบ ๓.มีการเรียนรู้รูปธรรมความสำเร็จในการจัดการขยะโดยชุมชน เพื่อนำมาปรับใช้ ๑ครั้ง

เพื่อหนุนเสริมปฏิบัติการการจัดการขยะของหมู่บ้านต้นแบบและครัวเรือนต้นแบบ

หทุ1 มีครัวเ้รือนต้นแบบจำนวน ๑๐๐ ครัวเรือน ในพืนที่ ๓ ในพื้นที่ ๓ หมู่บ้าน ๒.มีกฏกติกาของครัวเรือนต้นแบบและของหมู่บ้าน ๓.ครัวเรือนต้นแบบมีความรู้เรื่องการจัดการขยะครบวงจร ๔.มีระบบการจัดการวมของหมู่บ้าน

เพื่อสร้างระบบความร่วมมือระหว่างอบต.และหมู่บ้านในการแก้ปัญหาขยะ

คณะทำงานระดับตำบลมีหน้าที่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการหนุนเสริมการดำเนินงานของหมู่บ้านให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการบรรลุวัตถุประสงค์

เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส.และ สจรส.

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
15 มิ.ย. 57 ประชุมปฐมนิเทศโครงการ 2 2,000.00 1,970.00
25 มิ.ย. 57 ประชุมคณะทำงานระดับตำบล 30 4,100.00 4,100.00
22 ก.ค. 57 ประมชุมคณะทำงาน 3 หมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการและรับสมัครคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 100 7,600.00 7,600.00
23 ก.ค. 57 เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการและรับสมัครคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 100 7,600.00 7,600.00
24 ก.ค. 57 เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการและรับสมัครคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 100 7,600.00 7,600.00
7 ส.ค. 57 ประชุมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ สจสร. 2 1,000.00 300.00
8 ส.ค. 57 ทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และการล้างอัดขยายภาพ 0 1,000.00 1,000.00
9 - 23 ส.ค. 57 ออกแบบสำรวจข้อมูลขยะและสำรวจข้อมูล 30 13,060.00 13,060.00
24 ส.ค. 57 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 60 10,200.00 10,200.00
25 ส.ค. 57 ประชุมหมู่บ้าน เพื่อคืนข้อมูลและรับสมัครครัวเรือนต้นแบบ/สร้างกฏกติกาของครัวเรือนต้นแบบ 150 9,350.00 9,350.00
28 ส.ค. 57 ประชุมเพื่อคืนข้อมูลและรับสมัครกฏกติกาของครัวเรือนต้นแบบ 150 9,350.00 9,350.00
2 ก.ย. 57 ประชุมหมู่บ้าน เพื่อคืนข้อมูลและรับสมัครครัวเรือนต้นแบบ/สร้างกฏกติกาของครัวเรือนต้นแบบ 150 9,350.00 9,350.00
18 ก.ย. 57 ศึกษาดูงานได้เรียนรู้วิธีการกำจัดขยะ 100 31,600.00 31,600.00
5 พ.ย. 57 ถอนเงินคืนบัญชี 1 500.00 500.00
5 - 6 พ.ย. 57 ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปิดงวดที่ 1 2 2,000.00 1,500.00
10 พ.ย. 57 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการทุก ๆ 4 เดือนต่อครั้ง 30 4,100.00 4,100.00
13 พ.ย. 57 ประชุมคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 45 2,025.00 2,025.00
24 พ.ย. 57 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการและติดตามครัวเรือนต้นแบบในการดำเนินกิจกรรม 30 1,250.00 1,250.00
2 - 4 ธ.ค. 57 กิจกรรมการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์การเก็บขยะทั้ง 3 หมู่บ้าน 100 4,600.00 13,800.00
16 ธ.ค. 57 ประชุมคณะทำงานระดับตำบล 30 1,250.00 1,250.00
18 ธ.ค. 57 ประชุมคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 45 2,025.00 2,025.00
8 ม.ค. 58 ประชุมคณะทำงานหมู่บ้่าน 45 2,025.00 2,025.00
7 ก.พ. 58 ประชุมคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 45 2,025.00 2,025.00
10 ก.พ. 58 ติดตามผลระหว่างการดำเนินงานตามโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ 2 1,250.00 500.00
11 ก.พ. 58 ประชุมคณะทำงานระดับตำบล 30 1,250.00 1,250.00
20 ก.พ. 58 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจำนวน 4 เดือนต่อครั้ง 30 4,100.00 4,100.00
7 มี.ค. 58 ประชุมคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 10 2,025.00 2,025.00
8 มี.ค. 58 ประชุมคณะทำงานระดับตำบล 30 1,250.00 1,250.00
10 มี.ค. 58 ประชุมคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 30 2,025.00 1,250.00
25 มี.ค. 58 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจำนวน 4 เดือนต่อครั้ง 30 4,100.00 4,100.00
10 เม.ย. 58 ประชุมคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 45 2,025.00 2,025.00
22 เม.ย. 58 จัดซื้อถุงผ้าลดโลกร้อน 100 7,000.00 7,000.00
29 เม.ย. 58 ประชุมคณะทำงานระดับตำบล 30 1,250.00 1,250.00
1 พ.ค. 58 ประชุมคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 30 2,025.00 2,025.00
21 พ.ค. 58 ประชุมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ สจสร. 2 1,300.00 800.00
26 พ.ค. 58 ประชุมคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 45 2,025.00 2,035.00
3 มิ.ย. 58 ประชุมคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 15 2,025.00 2,025.00
12 มิ.ย. 58 สรุปผลการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงาน 150 28,600.00 28,600.00
30 มิ.ย. 58 จัดทำภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ 1 1,000.00 1,000.00
30 มิ.ย. 58 จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการปิดโครงการ 2 1,000.00 1,000.00
11 - 12 ก.ค. 58 ประชุมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ สจสร. 2 900.00 900.00
รวม 1,931 200,760.00 41 206,715.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 16:58 น.