รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 57-00-0738
รหัสโครงการ 57-01437
ชื่อโครงการ ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชวเอิบ อินทรภักดิ์ โทรศัพท์ 084 1944067
คณะทำงาน ? นายชุมนุม ช่วยคุณูปการ นางสาวสมใจ คำเขียว นางดวน ชูแสง นายสุวิทย์ ทองเอม นายสรกฤต คงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายเสณี จ่าวิสูตร
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 พฤษภาคม 2557 - 19 มิถุนายน 2558
งบประมาณโครงการ 212,260.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 100
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ครัวเรือนต้นแบบ ๑๐๐ ครัวเรือน

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๕,๖,๘ ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
จังหวัด พัทลุง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • chavaearbchavaearb (Owner)  
  • เสณี จ่าวิสูตรเสณี จ่าวิสูตร (Trainer)  
  • ChureeChuree (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 พ.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 20 พ.ค. 2557 6 พ.ย. 2557 84,904.00
2 16 ต.ค. 2557 15 พ.ค. 2558 7 พ.ย. 2557 12 ก.ค. 2558 106,130.00
3 16 พ.ค. 2558 19 มิ.ย. 2558 21,226.00
รวมงบประมาณ 212,260.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ข้อมูลของชนิดปริมาณ มูลค่า ผลกระทบจากขยะที่มีต่อคนต่อสภาพแวดล้อมและการจัดการในปัจจุบันทั้งระดับชุมชนและตำบลนำไปสู่การเห็นความสำคัญในการจัดการขยะร่วมกัน

๑.มีชุดข้อมูลเรื่องขยะ จำนวน ๑ ชุด ๒.มีการคืนข้อมูลแก่หมู่บ้านต้นแบบ ครัวเรือนต้นแบบ ๓.มีการเรียนรู้รูปธรรมความสำเร็จในการจัดการขยะโดยชุมชน เพื่อนำมาปรับใช้ ๑ครั้ง

เพื่อหนุนเสริมปฏิบัติการการจัดการขยะของหมู่บ้านต้นแบบและครัวเรือนต้นแบบ

หทุ1 มีครัวเ้รือนต้นแบบจำนวน ๑๐๐ ครัวเรือน ในพืนที่ ๓ ในพื้นที่ ๓ หมู่บ้าน ๒.มีกฏกติกาของครัวเรือนต้นแบบและของหมู่บ้าน ๓.ครัวเรือนต้นแบบมีความรู้เรื่องการจัดการขยะครบวงจร ๔.มีระบบการจัดการวมของหมู่บ้าน

เพื่อสร้างระบบความร่วมมือระหว่างอบต.และหมู่บ้านในการแก้ปัญหาขยะ

คณะทำงานระดับตำบลมีหน้าที่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการหนุนเสริมการดำเนินงานของหมู่บ้านให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการบรรลุวัตถุประสงค์

เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส.และ สจรส.

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมคณะทำงานระดับตำบลเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ 4,100.00 30 2 5,000.00 2 5,000.00
25 มิ.ย. 57 ประชุมคณะทำงานระดับตำบล 30 - -
11-12 ก.ค. 58 ประชุมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ สจสร. 2 - -
2 ประชุมหมู่บ้าน ๓ หมู่บ้าน ๓ ครั้ง เพื่อชี้แจงโครงการและรับสมัครคณะทำงาน 22,800.00 100 3 22,800.00 3 22,800.00
22 ก.ค. 57 ประมชุมคณะทำงาน 3 หมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการและรับสมัครคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 100 - -
23 ก.ค. 57 เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการและรับสมัครคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 100 - -
24 ก.ค. 57 เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการและรับสมัครคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 100 - -
3 สำรวจข้อมูลขยะ 13,060.00 30 1 13,060.00 1 13,060.00
9-23 ส.ค. 57 ออกแบบสำรวจข้อมูลขยะและสำรวจข้อมูล 30 - -
4 กิจกรรมรวบรวมเรียบเรียงวิเคราะห์ข้อมูล 10,200.00 0 1 10,200.00 1 10,200.00
24 ส.ค. 57 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 60 - -
5 ประชุมหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน จำนวน 3 ครั้ง เพื่อคืนข้อมูลและรับสมัครครัวเรือน 28,050.00 150 3 28,050.00 3 28,050.00
25 ส.ค. 57 ประชุมหมู่บ้าน เพื่อคืนข้อมูลและรับสมัครครัวเรือนต้นแบบ/สร้างกฏกติกาของครัวเรือนต้นแบบ 150 - -
28 ส.ค. 57 ประชุมเพื่อคืนข้อมูลและรับสมัครกฏกติกาของครัวเรือนต้นแบบ 150 - -
2 ก.ย. 57 ประชุมหมู่บ้าน เพื่อคืนข้อมูลและรับสมัครครัวเรือนต้นแบบ/สร้างกฏกติกาของครัวเรือนต้นแบบ 150 - -
6 ศึกษาดุงาน 31,600.00 100 1 31,600.00 1 31,600.00
18 ก.ย. 57 ศึกษาดูงานได้เรียนรู้วิธีการกำจัดขยะ 100 - -
7 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเก็บขยะหมุนเวียน 13,800.00 100 1 4,600.00 1 13,800.00
2-4 ธ.ค. 57 กิจกรรมการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์การเก็บขยะทั้ง 3 หมู่บ้าน 100 - -
8 กิจกรรมการประชุมคณะทำงานระดับตำบล จำนวน ๒ เดือนต่อครั้ง 7,500.00 30 6 7,500.00 6 6,750.00
24 พ.ย. 57 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการและติดตามครัวเรือนต้นแบบในการดำเนินกิจกรรม 30 - -
16 ธ.ค. 57 ประชุมคณะทำงานระดับตำบล 30 - -
10 ก.พ. 58 ติดตามผลระหว่างการดำเนินงานตามโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ 2 - -
11 ก.พ. 58 ประชุมคณะทำงานระดับตำบล 30 - -
8 มี.ค. 58 ประชุมคณะทำงานระดับตำบล 30 - -
29 เม.ย. 58 ประชุมคณะทำงานระดับตำบล 30 - -
9 กิจกรรมประชุมคณะทำงานระดับหมู่บ้านจำนวน 10 ครั้ง จำนวน 3 หมู่บ้าน 20,250.00 15 10 20,250.00 10 19,485.00
13 พ.ย. 57 ประชุมคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 45 - -
18 ธ.ค. 57 ประชุมคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 45 - -
8 ม.ค. 58 ประชุมคณะทำงานหมู่บ้่าน 45 - -
7 ก.พ. 58 ประชุมคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 45 - -
7 มี.ค. 58 ประชุมคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 10 - -
10 มี.ค. 58 ประชุมคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 30 - -
10 เม.ย. 58 ประชุมคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 45 - -
1 พ.ค. 58 ประชุมคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 30 - -
26 พ.ค. 58 ประชุมคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 45 - -
3 มิ.ย. 58 ประชุมคณะทำงานระดับหมู่บ้าน 15 - -
10 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจำนวน ๔ เดือนต่อครั้ง 12,300.00 30 3 12,300.00 3 12,300.00
10 พ.ย. 57 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการทุก ๆ 4 เดือนต่อครั้ง 30 - -
20 ก.พ. 58 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจำนวน 4 เดือนต่อครั้ง 30 - -
25 มี.ค. 58 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจำนวน 4 เดือนต่อครั้ง 30 - -
11 สรุปผลการดำเนินงานและประกวดครัวเรือนต้นแบบ 28,600.00 150 1 28,600.00 1 28,600.00
12 มิ.ย. 58 สรุปผลการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงาน 150 - -
12 ปฐมนิเทศโครงการ 2,000.00 2 1 2,000.00 1 1,970.00
15 มิ.ย. 57 ประชุมปฐมนิเทศโครงการ 2 - -
13 กิจกรรมหนุนเสริมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ สจรส. 8,000.00 3 5 5,800.00 5 4,100.00
7 ส.ค. 57 ประชุมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ สจสร. 2 - -
5 พ.ย. 57 ถอนเงินคืนบัญชี 1 - -
5-6 พ.ย. 57 ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปิดงวดที่ 1 2 - -
21 พ.ค. 58 ประชุมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ สจสร. 2 - -
30 มิ.ย. 58 จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการปิดโครงการ 2 - -
14 กิจกรรมทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และการล้างอัดขยายภาพ 2,000.00 0 1 1,000.00 1 1,000.00
8 ส.ค. 57 ทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และการล้างอัดขยายภาพ 0 - -
15 กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ 1,000.00 0 1 1,000.00 1 1,000.00
30 มิ.ย. 58 จัดทำภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ 1 - -
16 จัดซื้อถุงผ้าลดโลกร้อน 7,000.00 100 1 7,000.00 1 7,000.00
22 เม.ย. 58 จัดซื้อถุงผ้าลดโลกร้อน 100 - -
รวม 212,260.00 840 41 200,760.00 41 206,715.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (212,260.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (200,760.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 16:58 น.