รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 57-00-0950
รหัสโครงการ 57-01440
ชื่อโครงการ ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ ร.ต.พิสิษฐ์ รักเล่ง
คณะทำงาน ? นาย ประกอบ มีเสน, นายเฉลียว อนุพงค์, นายบุญเสริม อักษรชู, นางพิกุล ไชยชนะ
พี่เลี้ยงโครงการ ว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณี
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณโครงการ 211,060.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 100
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้นำชุมชน
 • ตัวแทนครัวเรือน
 • ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรในชุมชนส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทุ่งแซะ หมู่ที่ 5 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
จังหวัด พัทลุง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • ChureeChuree (Trainer)
 • อารีย์ สุวรรณชาตรีอารีย์ สุวรรณชาตรี (Trainer)
 • ใบเฟริ์น สุวรรณมณีใบเฟริ์น สุวรรณมณี (Trainer)
 • Nongluk_RNongluk_R (Trainer)
 • pisit76pisit76 (Owner)
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 84,424.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 11 พ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 105,530.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 21,106.00
รวมงบประมาณ 211,060.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกการทำงานของชุมชน

เชิงปริมาณ

1.1 มีการประชุมคณะทำงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง

1.2 มีกฏ ระเบียบของชุมชนในการกำกับดูแลเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ฉบับ

เชิงคุณภาพ

1.1 คณะทำงานประกอบด้วยบุคคลจากหลายฝ่ายและมีการประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงาน การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องตลอดโครงการ

1.2 การกำกับดูแลในการในการให้ความร่วมมือ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของชุมชน ด้านการอนุรักพันธุ์สัตว์น้ำ

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดทำแผนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

เชิงปริมาณ

2.1 ตัวแทนครัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และระดมความคิดในการจัดทำแผนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

2.2 ตัวแทนครัวเรือนมีระดับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  หลังจากเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้


เชิงคุณภาพ

2.1 กลุ่มเป้าหมายในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลที่ถูกต้องและเหมาะสม

เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

3.1 ตัวแทนครัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ

3.2 มีบ้านปลาขนาดพื้นที่ 2 ไร่ ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยความร่วมมือของชุมชน

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยเน้นการบริโภคสัตว์น้ำในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

4.1 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง,เบาหวาน)มีจำนวนมื้อการบริโภคสัตว์น้ำในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เพื่อติดตามสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สสส สจรส และพี่เลี้ยง
 1. เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการ

 2. ติดตามสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สจรส และพี่เลี้ยง

 3. จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

 4. ป้ายปลอดบุหรี่

-

 

-

 

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมคณะทำงานและแกนนำประจำเดือน 10,000.00 10 10 10,000.00 10 10,000.00
13 ก.ค. 57 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 1000.00 1,000.00
6 ส.ค. 57 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 1000.00 1,000.00
14 ก.ย. 57 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 1000.00 1,000.00
15 ก.พ. 58 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 1000.00 1,000.00
28 ก.พ. 58 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 1000.00 1,000.00
5 มี.ค. 58 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 1000.00 1,000.00
16 มี.ค. 58 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 1000.00 1,000.00
22 มี.ค. 58 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 1000.00 1,000.00
17 เม.ย. 58 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 1000.00 1,000.00
28 เม.ย. 58 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 1000.00 1,000.00
2 ประชุมชี้แจงโครงการ 11,700.00 100 1 11,700.00 1 11,700.00
3 ก.ค. 57 ประชุมชี้แจงโครงการ 100 11700.00 11,700.00
3 สร้างกฎระเบียบในการกำกับดูแลเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ(ทำพร้อมกับเวทีคืนข้อมูล) 0.00 100 1 - 1 -
20 มี.ค. 58 สร้างกฎระเบียบในการกำกับดูแลเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ 100 0.00 0.00
4 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเขต ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่เขตอนุรักษ์ 9,350.00 25 3 9,350.00 3 9,250.00
15 ก.พ. 58 ออกตรวจลาดตระเวณพื้นที่เขตอนุรักษ์ 25 7350.00 7,250.00
24 ก.พ. 58 ออกตรวจลาดตระเวณพื้นที่เขตอนุรักษ์ 25 1000.00 1,000.00
4 มี.ค. 58 ออกตรวจลาดตระเวณพื้นที่เขตอนุรักษ์ 25 1000.00 1,000.00
5 ประชุมสรุปปิดโครงการ 13,700.00 100 1 13,700.00 1 13,700.00
28 มิ.ย. 58 ประชุมสรุปปิดโครงการ 100 13700.00 13,700.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรสัตว์น้ำ 13,900.00 80 1 13,900.00 1 13,900.00
30 ก.ย. 57 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรสัตว์น้ำ 80 13900.00 13,900.00
7 การจัดทำแบบสำรวจการใช้ประโยชน์จากทะเลสาบ และแบบสำรวจพฤติกรรมการบริโภคสัตว์น้ำในท้องถิ่นของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 1,775.00 15 1 1,775.00 1 1,775.00
7 มี.ค. 58 การจัดทำแบบสำรวจการใช้ประโยชน์จากทะเลสาบ และแบบสำรวจพฤติกรรมการบริโภคสัตว์น้ำในท้องถิ่นของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 15 1775.00 1,775.00
8 การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทะเลสาบ และพฤติกรรมการบริโภคสัตว์น้ำในท้องถิ่นของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7,000.00 20 1 7,000.00 1 7,000.00
30 เม.ย. 58 การสำรวจข้อมูลการใช้ประโบชน์จากทะเลสาบ และพฤตกรรมการบริโภคสัตว์น้ำ 20 7000.00 7,000.00
9 คืนข้อมูลชุมชน 12,160.00 100 1 12,160.00 1 12,160.00
25 พ.ค. 58 คืนข้อมูลชุมชน 100 12160.00 12,160.00
10 ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเขตอนุรักษ์ 10,925.00 35 1 10,925.00 1 10,925.00
18 มี.ค. 58 ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเขตอนุรักษ์ 35 10925.00 10,925.00
11 ค่ายเด็กชายเลร่วมอนุรักษ์เลสาบ 40,600.00 80 1 40,600.00 1 40,600.00
20-21 เม.ย. 58 จัดค่ายเด็กชายเลร่วมอนุรักษ์เลสาบ 60 40600.00 40,600.00
12 ปิดอ่าว เปิดใจ ร่วมสร้างฝันไกลสู่อนาคต ที่ยั่งยืน 21,750.00 150 1 21,750.00 1 21,750.00
24 มิ.ย. 58 ปิดอ่าว เปิดใจ ร่วมสร้างฝันไกลสู่อนาคต ที่ยั่งยืน 150 21750.00 21,750.00
13 การจัดทำบ้านปลารอบที่ 1 16,900.00 10 1 16,900.00 1 16,900.00
21-23 ก.ย. 57 การจัดทำบ้านปลารอบที่ 1 ตัดไม้ไผ่ 10 16900.00 16,900.00
14 ส่งเสริมการบริโภคสัตว์น้ำของผู้ป่วยเรื้อรัง(ทำร่วมกับประชุมเชิงปฏิบัตรการแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรสัตว์น้ำ) 0.00 100 1 - 1 -
22 เม.ย. 58 ส่งเสริมการบริโภคสัตว์น้ำของผู้ป่วยเรื้อรัง 100 0.00 0.00
15 ติดตามสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สสส สจรส และพี่เลี้ยงและจัดทำรายงานโครงการ 12,000.00 2 5 6,168.00 5 5,952.00
15 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศโครงการท้องถิ่นน่าอยู่ 2 784.00 784.00
15 ก.ค. 57 คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร 1 500.00 500.00
3 ต.ค. 57 ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับพี่เลี้ยง 2 884.00 884.00
31 ต.ค. 57 จัดทำรายงานโครงการงวดที่ 1 2 1000.00 1,000.00
29 มิ.ย. 58 จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ 2 3000.00 2,784.00
16 ทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ 1,000.00 0 1 1,000.00 1 1,000.00
25 ก.ค. 57 จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ 1 1000.00 1,000.00
17 การจัดทำบ้านปลารอบที่ 2 19,500.00 50 1 19,500.00 1 19,500.00
19-21 ต.ค. 57 จัดทำบ้านปลารอบที่ 2 50 19500.00 19,500.00
18 การจัดทำบ้านปลารอบที่ 3 8,800.00 20 1 8,800.00 1 8,800.00
28-30 ต.ค. 57 จัดทำบ้านปลารอบที่ 3 20 8800.00 8,800.00
รวม 211,060.00 997 33 205,228.00 33 204,912.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (211,060.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (205,228.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 16:58 น.