รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 57-01440
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 211,060.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ร.ต.พิสิษฐ์ รักเล่ง
พี่เลี้ยงโครงการ ว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทุ่งแซะ หมู่ที่ 5 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • pisit76pisit76 (Owner)  
  • ChureeChuree (Trainer)  
  • อารีย์ สุวรรณชาตรีอารีย์ สุวรรณชาตรี (Trainer)  
  • ใบเฟริ์น สุวรรณมณีใบเฟริ์น สุวรรณมณี (Trainer)  
  • Nongluk_RNongluk_R (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 84,424.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 11 พ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 105,530.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 21,106.00
รวมงบประมาณ 211,060.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกการทำงานของชุมชน

เชิงปริมาณ

1.1 มีการประชุมคณะทำงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง

1.2 มีกฏ ระเบียบของชุมชนในการกำกับดูแลเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ฉบับ

เชิงคุณภาพ

1.1 คณะทำงานประกอบด้วยบุคคลจากหลายฝ่ายและมีการประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงาน การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องตลอดโครงการ

1.2 การกำกับดูแลในการในการให้ความร่วมมือ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของชุมชน ด้านการอนุรักพันธุ์สัตว์น้ำ

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดทำแผนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

เชิงปริมาณ

2.1 ตัวแทนครัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และระดมความคิดในการจัดทำแผนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

2.2 ตัวแทนครัวเรือนมีระดับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  หลังจากเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้


เชิงคุณภาพ

2.1 กลุ่มเป้าหมายในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลที่ถูกต้องและเหมาะสม

เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

3.1 ตัวแทนครัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ

3.2 มีบ้านปลาขนาดพื้นที่ 2 ไร่ ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยความร่วมมือของชุมชน

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยเน้นการบริโภคสัตว์น้ำในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

4.1 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง,เบาหวาน)มีจำนวนมื้อการบริโภคสัตว์น้ำในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เพื่อติดตามสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สสส สจรส และพี่เลี้ยง
  1. เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการ

  2. ติดตามสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สจรส และพี่เลี้ยง

  3. จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

  4. ป้ายปลอดบุหรี่

-

 

-

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
15 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศโครงการท้องถิ่นน่าอยู่ 2 784.00 784.00
3 ก.ค. 57 ประชุมชี้แจงโครงการ 100 11,700.00 11,700.00
13 ก.ค. 57 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 1,000.00 1,000.00
15 ก.ค. 57 คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร 1 500.00 500.00
25 ก.ค. 57 จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ 1 1,000.00 1,000.00
6 ส.ค. 57 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 1,000.00 1,000.00
14 ก.ย. 57 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 1,000.00 1,000.00
21 - 23 ก.ย. 57 การจัดทำบ้านปลารอบที่ 1 ตัดไม้ไผ่ 10 16,900.00 16,900.00
30 ก.ย. 57 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรสัตว์น้ำ 80 13,900.00 13,900.00
3 ต.ค. 57 ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับพี่เลี้ยง 2 884.00 884.00
19 - 21 ต.ค. 57 จัดทำบ้านปลารอบที่ 2 50 19,500.00 19,500.00
28 - 30 ต.ค. 57 จัดทำบ้านปลารอบที่ 3 20 8,800.00 8,800.00
31 ต.ค. 57 จัดทำรายงานโครงการงวดที่ 1 2 1,000.00 1,000.00
15 ก.พ. 58 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 1,000.00 1,000.00
15 ก.พ. 58 ออกตรวจลาดตระเวณพื้นที่เขตอนุรักษ์ 25 7,350.00 7,250.00
24 ก.พ. 58 ออกตรวจลาดตระเวณพื้นที่เขตอนุรักษ์ 25 1,000.00 1,000.00
28 ก.พ. 58 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 1,000.00 1,000.00
4 มี.ค. 58 ออกตรวจลาดตระเวณพื้นที่เขตอนุรักษ์ 25 1,000.00 1,000.00
5 มี.ค. 58 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 1,000.00 1,000.00
7 มี.ค. 58 การจัดทำแบบสำรวจการใช้ประโยชน์จากทะเลสาบ และแบบสำรวจพฤติกรรมการบริโภคสัตว์น้ำในท้องถิ่นของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 15 1,775.00 1,775.00
16 มี.ค. 58 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 1,000.00 1,000.00
18 มี.ค. 58 ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเขตอนุรักษ์ 35 10,925.00 10,925.00
20 มี.ค. 58 สร้างกฎระเบียบในการกำกับดูแลเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ 100 0.00 0.00
22 มี.ค. 58 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 1,000.00 1,000.00
17 เม.ย. 58 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 1,000.00 1,000.00
20 - 21 เม.ย. 58 จัดค่ายเด็กชายเลร่วมอนุรักษ์เลสาบ 60 40,600.00 40,600.00
22 เม.ย. 58 ส่งเสริมการบริโภคสัตว์น้ำของผู้ป่วยเรื้อรัง 100 0.00 0.00
28 เม.ย. 58 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 1,000.00 1,000.00
30 เม.ย. 58 การสำรวจข้อมูลการใช้ประโบชน์จากทะเลสาบ และพฤตกรรมการบริโภคสัตว์น้ำ 20 7,000.00 7,000.00
25 พ.ค. 58 คืนข้อมูลชุมชน 100 12,160.00 12,160.00
24 มิ.ย. 58 ปิดอ่าว เปิดใจ ร่วมสร้างฝันไกลสู่อนาคต ที่ยั่งยืน 150 21,750.00 21,750.00
28 มิ.ย. 58 ประชุมสรุปปิดโครงการ 100 13,700.00 13,700.00
29 มิ.ย. 58 จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ 2 3,000.00 2,784.00
รวม 1,125 205,228.00 33 204,912.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 16:58 น.