รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 57-00-0950
รหัสโครงการ 57-01440
ชื่อโครงการ ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ ร.ต.พิสิษฐ์ รักเล่ง
คณะทำงาน ? นาย ประกอบ มีเสน, นายเฉลียว อนุพงค์, นายบุญเสริม อักษรชู, นางพิกุล ไชยชนะ
พี่เลี้ยงโครงการ ว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณี
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณโครงการ 211,060.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 100
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้นำชุมชน
 • ตัวแทนครัวเรือน
 • ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรในชุมชนส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทุ่งแซะ หมู่ที่ 5 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
จังหวัด พัทลุง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • pisit76pisit76 (Owner)  
 • ChureeChuree (Trainer)  
 • อารีย์ สุวรรณชาตรีอารีย์ สุวรรณชาตรี (Trainer)  
 • ใบเฟริ์น สุวรรณมณีใบเฟริ์น สุวรรณมณี (Trainer)  
 • Nongluk_RNongluk_R (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 84,424.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 11 พ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 105,530.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 21,106.00
รวมงบประมาณ 211,060.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกการทำงานของชุมชน

เชิงปริมาณ

1.1 มีการประชุมคณะทำงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง

1.2 มีกฏ ระเบียบของชุมชนในการกำกับดูแลเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ฉบับ

เชิงคุณภาพ

1.1 คณะทำงานประกอบด้วยบุคคลจากหลายฝ่ายและมีการประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงาน การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องตลอดโครงการ

1.2 การกำกับดูแลในการในการให้ความร่วมมือ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของชุมชน ด้านการอนุรักพันธุ์สัตว์น้ำ

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดทำแผนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

เชิงปริมาณ

2.1 ตัวแทนครัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และระดมความคิดในการจัดทำแผนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

2.2 ตัวแทนครัวเรือนมีระดับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  หลังจากเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้


เชิงคุณภาพ

2.1 กลุ่มเป้าหมายในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลที่ถูกต้องและเหมาะสม

เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

3.1 ตัวแทนครัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ

3.2 มีบ้านปลาขนาดพื้นที่ 2 ไร่ ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยความร่วมมือของชุมชน

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยเน้นการบริโภคสัตว์น้ำในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

4.1 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง,เบาหวาน)มีจำนวนมื้อการบริโภคสัตว์น้ำในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เพื่อติดตามสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สสส สจรส และพี่เลี้ยง
 1. เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการ

 2. ติดตามสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สจรส และพี่เลี้ยง

 3. จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

 4. ป้ายปลอดบุหรี่

-

 

-

 

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมคณะทำงานและแกนนำประจำเดือน 10,000.00 10 10 10,000.00 10 10,000.00
13 ก.ค. 57 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 - -
6 ส.ค. 57 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 - -
14 ก.ย. 57 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 - -
15 ก.พ. 58 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 - -
28 ก.พ. 58 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 - -
5 มี.ค. 58 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 - -
16 มี.ค. 58 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 - -
22 มี.ค. 58 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 - -
17 เม.ย. 58 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 - -
28 เม.ย. 58 ประชุมแกนนำและคณะทำงาน 10 - -
2 ประชุมชี้แจงโครงการ 11,700.00 100 1 11,700.00 1 11,700.00
3 ก.ค. 57 ประชุมชี้แจงโครงการ 100 - -
3 สร้างกฎระเบียบในการกำกับดูแลเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ(ทำพร้อมกับเวทีคืนข้อมูล) 0.00 100 1 - 1 -
20 มี.ค. 58 สร้างกฎระเบียบในการกำกับดูแลเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ 100 - -
4 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเขต ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่เขตอนุรักษ์ 9,350.00 25 3 9,350.00 3 9,250.00
15 ก.พ. 58 ออกตรวจลาดตระเวณพื้นที่เขตอนุรักษ์ 25 - -
24 ก.พ. 58 ออกตรวจลาดตระเวณพื้นที่เขตอนุรักษ์ 25 - -
4 มี.ค. 58 ออกตรวจลาดตระเวณพื้นที่เขตอนุรักษ์ 25 - -
5 ประชุมสรุปปิดโครงการ 13,700.00 100 1 13,700.00 1 13,700.00
28 มิ.ย. 58 ประชุมสรุปปิดโครงการ 100 - -
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรสัตว์น้ำ 13,900.00 80 1 13,900.00 1 13,900.00
30 ก.ย. 57 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรสัตว์น้ำ 80 - -
7 การจัดทำแบบสำรวจการใช้ประโยชน์จากทะเลสาบ และแบบสำรวจพฤติกรรมการบริโภคสัตว์น้ำในท้องถิ่นของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 1,775.00 15 1 1,775.00 1 1,775.00
7 มี.ค. 58 การจัดทำแบบสำรวจการใช้ประโยชน์จากทะเลสาบ และแบบสำรวจพฤติกรรมการบริโภคสัตว์น้ำในท้องถิ่นของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 15 - -
8 การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทะเลสาบ และพฤติกรรมการบริโภคสัตว์น้ำในท้องถิ่นของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7,000.00 20 1 7,000.00 1 7,000.00
30 เม.ย. 58 การสำรวจข้อมูลการใช้ประโบชน์จากทะเลสาบ และพฤตกรรมการบริโภคสัตว์น้ำ 20 - -
9 คืนข้อมูลชุมชน 12,160.00 100 1 12,160.00 1 12,160.00
25 พ.ค. 58 คืนข้อมูลชุมชน 100 - -
10 ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเขตอนุรักษ์ 10,925.00 35 1 10,925.00 1 10,925.00
18 มี.ค. 58 ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเขตอนุรักษ์ 35 - -
11 ค่ายเด็กชายเลร่วมอนุรักษ์เลสาบ 40,600.00 80 1 40,600.00 1 40,600.00
20-21 เม.ย. 58 จัดค่ายเด็กชายเลร่วมอนุรักษ์เลสาบ 60 - -
12 ปิดอ่าว เปิดใจ ร่วมสร้างฝันไกลสู่อนาคต ที่ยั่งยืน 21,750.00 150 1 21,750.00 1 21,750.00
24 มิ.ย. 58 ปิดอ่าว เปิดใจ ร่วมสร้างฝันไกลสู่อนาคต ที่ยั่งยืน 150 - -
13 การจัดทำบ้านปลารอบที่ 1 16,900.00 10 1 16,900.00 1 16,900.00
21-23 ก.ย. 57 การจัดทำบ้านปลารอบที่ 1 ตัดไม้ไผ่ 10 - -
14 ส่งเสริมการบริโภคสัตว์น้ำของผู้ป่วยเรื้อรัง(ทำร่วมกับประชุมเชิงปฏิบัตรการแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรสัตว์น้ำ) 0.00 100 1 - 1 -
22 เม.ย. 58 ส่งเสริมการบริโภคสัตว์น้ำของผู้ป่วยเรื้อรัง 100 - -
15 ติดตามสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สสส สจรส และพี่เลี้ยงและจัดทำรายงานโครงการ 12,000.00 2 5 6,168.00 5 5,952.00
15 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศโครงการท้องถิ่นน่าอยู่ 2 - -
15 ก.ค. 57 คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร 1 - -
3 ต.ค. 57 ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับพี่เลี้ยง 2 - -
31 ต.ค. 57 จัดทำรายงานโครงการงวดที่ 1 2 - -
29 มิ.ย. 58 จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ 2 - -
16 ทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ 1,000.00 0 1 1,000.00 1 1,000.00
25 ก.ค. 57 จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ 1 - -
17 การจัดทำบ้านปลารอบที่ 2 19,500.00 50 1 19,500.00 1 19,500.00
19-21 ต.ค. 57 จัดทำบ้านปลารอบที่ 2 50 - -
18 การจัดทำบ้านปลารอบที่ 3 8,800.00 20 1 8,800.00 1 8,800.00
28-30 ต.ค. 57 จัดทำบ้านปลารอบที่ 3 20 - -
รวม 211,060.00 997 33 205,228.00 33 204,912.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (211,060.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (205,228.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 16:58 น.