รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 57-02544
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สานฝันชุมชนสุขภาวะบ้านดอนรัก
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 196,500.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเจ๊ะมะฮูเซ็ง ช่วย
พี่เลี้ยงโครงการ น่างกัลยา เอี่ยวสกุล/นางปิยะจิตต์ ณนคร
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านดอนรัก
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • bandonrakbandonrak (Owner)  
  • กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล (Trainer)  
  • อารีย์ สุวรรณชาตรีอารีย์ สุวรรณชาตรี (Trainer)  
  • PEETOY-SSJPEETOY-SSJ (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 11 ก.ค. 2558 78,600.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 98,250.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 19,650.00
รวมงบประมาณ 196,500.00
สถานภาพโครงการ ยุติโครงการ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชนทั่วไปและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้เข้มแข็ง
  1. เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน จำนวน 15 คน และเยาวชนทั่วไป จำนวน 25 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
  2. มีกลุ่มเยาวชนเข้มแข็ง
เพื่อเสริมสร้างครอบครัวชุมชนให้อบอุ่น
  • ร้อยละ 90 ของจำนวน 35 ครัวเรือนของกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและทั่วไป มีความสุขและอบอุ่น ไม่มีเยาวชนติดยาเสพติด
เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริมในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
  • ร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมายทั้ง 35 ครัวเรือนนำหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นวิถีปฏิบัติ
เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม
  • ร้อยละ80ของผู้แทนกลุ่มเครือข่าย 3 ภาคส่วนเข้าร่วมเวทีสมัชชาประชาชน
  • มีกลไกระดับชุมชน ประเด็นนโยบายสาธารณะ
เพื่อการบริหารจัดการโครงการ

เกิดแบบแผนหมู่บ้านสุขภาวะบ้านดอนรัก

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
19 พ.ย. 57 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ปลอดบุหรี 3 1,000.00 1,000.00
20 พ.ย. 57 คัดเลือกคณะกรรมการสภาผู้นำ ครั้งที่ 1 20 900.00 900.00
21 พ.ย. 57 จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาหมู่บ้านและภาคีเครือข่ายในหมู่บ้านและจัดทำแผนชุมชน ครั้งที่ 1 40 15,000.00 11,387.00
29 - 30 พ.ย. 57 ประชุมร่วมกับสจรส.และพี่เลี้ยง 2 10,000.00 928.00
12 ธ.ค. 57 พัฒนาศักยภาพเยาวชนและบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่1 40 6,000.00 1,500.00
21 ธ.ค. 57 ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำ ครั้งที่ 2 20 900.00 900.00
18 ม.ค. 58 วางแผนการดำเนินงานของสภาผู้นำ ครั้งที่ 3 20 900.00 900.00
23 ม.ค. 58 จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาหมู่บ้านและภาคีเครือข่ายในหมู่บ้านและจัดทำแผนชุมชน ครั้งที่ 2 40 10,150.00 15,000.00
15 ก.พ. 58 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ ครั้งที่ 4 20 900.00 900.00
25 มี.ค. 58 จัดเวทีสมัชชาประชาชนชี้แจงประชุมการกำหนดกติกาชุมชน ครั้งที่ 1 60 14,480.00 7,400.00
29 มี.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ ครั้งที่ 5 20 900.00 900.00
6 เม.ย. 58 สำรวจข้อมูลความต้องการในอาชีพประชาชน 35 12,000.00 4,400.00
8 เม.ย. 58 จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาหมู่บ้านร่วมกับภาคีเครือข่ายในหมู่บ้านและจัดทำแผนชุมชน ครั้งที่ 3 40 10,150.00 14,300.00
9 เม.ย. 58 จัดทำรายงานปิดโครงการ งวด 1 2 1.00 2,428.00
10 เม.ย. 58 พัฒนาศักยภาพเยาวชนและบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่2 40 7,000.00 7,800.00
26 เม.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ ครั้งที่ 6 20 900.00 900.00
8 พ.ค. 58 พัฒนาศักยภาพเยาวชนและบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่3 40 8,000.00 8,025.00
11 พ.ค. 58 ให้ความสาธิตและฝึกอบรม 35 5,500.00 5,975.00
17 พ.ค. 58 จัดเวที่สมัชชาสุขภาพร่วมกันวางแผนกาติกาชุมชน 90 13,600.00 13,100.00
22 พ.ค. 58 พัฒนาศักยภาพเยาวชนและบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่4 40 7,000.00 7,000.00
24 พ.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ ครั้งที่ 7 20 900.00 900.00
12 มิ.ย. 58 พัฒนาศักยภาพเยาวชนและบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่ 5 40 8,000.00 8,000.00
18 มิ.ย. 58 บันทึกภาพภ่ายกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
28 มิ.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ ครั้งที่ 8 20 900.00 900.00
26 ก.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ ครั้งที่ 9 20 900.00 -
3 ส.ค. 58 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล 35 5,500.00 -
6 ส.ค. 58 ดูงานพื้นที่ต้นแบบธรรมนูญชุมชน 30 28.00 -
21 - 22 ส.ค. 58 อบรมครอบครัวอบอุ่นวีถีพอเพียง 35 26,500.00 -
23 ส.ค. 58 ประชุมคระกรรมการสภาผู้นำ ครั้งที่ 10 20 900.00 -
6 พ.ย. 58 จัดทำรายงานส่ง สสส. 2 0.00 -
รวม 851 169,909.00 24 116,443.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 18:36 น.