รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 57-02544
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สานฝันชุมชนสุขภาวะบ้านดอนรัก
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 19 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 196,500.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเจ๊ะมะฮูเซ็ง ช่วย
พี่เลี้ยงโครงการ น่างกัลยา เอี่ยวสกุล/นางปิยะจิตต์ ณนคร
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านดอนรัก
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • bandonrakbandonrak (Owner)  
  • กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล (Trainer)  
  • อารีย์ สุวรรณชาตรีอารีย์ สุวรรณชาตรี (Trainer)  
  • PEETOY-SSJPEETOY-SSJ (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 11 ก.ค. 2558 78,600.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 98,250.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 19,650.00
รวมงบประมาณ 196,500.00
สถานภาพโครงการ ยุติโครงการ

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายสถานการณ์ปัจจุบันความคาดหวังจำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน)
รวมกลุ่มเป้าหมาย 0

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาโดยตรง

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชนทั่วไปและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้เข้มแข็ง2. เพื่อเสริมสร้างครอบครัวชุมชนให้อบอุ่น3. เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริมในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง4. เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม5. เพื่อการบริหารจัดการโครงการ

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดสอดคล้อง
การจัดการความรู้ นวัตกรรมและสื่อ
พัฒนาขีดความสามารถของคนและเครือข่าย (Health Litercy - PA)
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่บ้าน
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่โรงเรียน
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่องค์กร
สร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ - ที่ชุมชน
ขับเคลื่อนนโยบาย PA ทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่
องค์กรกีฬาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายและเป็นองค์กรที่มีนโยบายปลอดเหล้าบุหรี่
อื่น ๆ

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 18:36 น.