รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 58-00-0104
รหัสโครงการ 57-02544
ชื่อโครงการ สานฝันชุมชนสุขภาวะบ้านดอนรัก
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเจ๊ะมะฮูเซ็ง ช่วย
คณะทำงาน ? นายเจ๊ะมะฮูเซ็ง ช่วย, นายหะมะ เจะเหมาะ, อับดุลรอแม อาแว นางปาตีเมาะ สุหลง นายสอและ ยายอ นายมะยะโก๊ะ เจ๊ะปิ นางสาวฮันนี อาแว นายดอรอแม ดามา นางสาว เตือนใจ ศรีหรัญ
พี่เลี้ยงโครงการ น่างกัลยา เอี่ยวสกุล/นางปิยะจิตต์ ณนคร
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณโครงการ 196,500.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 89
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 • วัยรุ่น ในโรงเรียน จำนวน 5 คน
 • เยาวชนในโรงเรียนจำนวน 10 คน เยาวชนนอกโรงเรียนจำนวน 20 คน  วัยทำงานจำนวน 10 คน ประชากรกลุ่มเฉพาะเป็นมุสลิมจำนวน 25 คน ประชากรกลุ่มเฉพาะเป็นไทยพุทธจำนวน 10 คน
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านดอนรัก
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล (Trainer)
 • อารีย์ สุวรรณชาตรีอารีย์ สุวรรณชาตรี (Trainer)
 • PEETOY-SSJPEETOY-SSJ (Trainer)
 • bandonrakbandonrak (Owner)
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 11 ก.ค. 2558 78,600.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 98,250.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 19,650.00
รวมงบประมาณ 196,500.00
สถานภาพโครงการ ยุติโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชนทั่วไปและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้เข้มแข็ง
 1. เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน จำนวน 15 คน และเยาวชนทั่วไป จำนวน 25 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
 2. มีกลุ่มเยาวชนเข้มแข็ง
เพื่อเสริมสร้างครอบครัวชุมชนให้อบอุ่น
 • ร้อยละ 90 ของจำนวน 35 ครัวเรือนของกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและทั่วไป มีความสุขและอบอุ่น ไม่มีเยาวชนติดยาเสพติด
เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริมในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 • ร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมายทั้ง 35 ครัวเรือนนำหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นวิถีปฏิบัติ
เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม
 • ร้อยละ80ของผู้แทนกลุ่มเครือข่าย 3 ภาคส่วนเข้าร่วมเวทีสมัชชาประชาชน
 • มีกลไกระดับชุมชน ประเด็นนโยบายสาธารณะ
เพื่อการบริหารจัดการโครงการ

เกิดแบบแผนหมู่บ้านสุขภาวะบ้านดอนรัก

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาหมู่บ้านร่วมกับภาคีเครือข่ายในหมู่บ้านและจัดทำแผนชุมชนและแผนปฎิบัติการ 35,300.00 50 5 40,828.00 3 40,687.00
21 พ.ย. 57 จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาหมู่บ้านและภาคีเครือข่ายในหมู่บ้านและจัดทำแผนชุมชน ครั้งที่ 1 40 15000.00 11,387.00
23 ม.ค. 58 จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาหมู่บ้านและภาคีเครือข่ายในหมู่บ้านและจัดทำแผนชุมชน ครั้งที่ 2 40 10150.00 15,000.00
8 เม.ย. 58 จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาหมู่บ้านร่วมกับภาคีเครือข่ายในหมู่บ้านและจัดทำแผนชุมชน ครั้งที่ 3 40 10150.00 14,300.00
3 ส.ค. 58 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล 35 5500.00 -
6 ส.ค. 58 ดูงานพื้นที่ต้นแบบธรรมนูญชุมชน 30 28.00 -
2 จัดการประชุมประจำเดือน คณะกรรมการสภาผู้นำ 9,000.00 20 10 9,000.00 8 7,200.00
20 พ.ย. 57 คัดเลือกคณะกรรมการสภาผู้นำ ครั้งที่ 1 20 900.00 900.00
21 ธ.ค. 57 ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำ ครั้งที่ 2 20 900.00 900.00
18 ม.ค. 58 วางแผนการดำเนินงานของสภาผู้นำ ครั้งที่ 3 20 900.00 900.00
15 ก.พ. 58 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ ครั้งที่ 4 20 900.00 900.00
29 มี.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ ครั้งที่ 5 20 900.00 900.00
26 เม.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ ครั้งที่ 6 20 900.00 900.00
24 พ.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ ครั้งที่ 7 20 900.00 900.00
28 มิ.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ ครั้งที่ 8 20 900.00 900.00
26 ก.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ ครั้งที่ 9 20 900.00 -
23 ส.ค. 58 ประชุมคระกรรมการสภาผู้นำ ครั้งที่ 10 20 900.00 -
3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านศาสนะธรรมนำชีวิต 36,000.00 30 5 36,000.00 5 32,325.00
12 ธ.ค. 57 พัฒนาศักยภาพเยาวชนและบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่1 40 6000.00 1,500.00
10 เม.ย. 58 พัฒนาศักยภาพเยาวชนและบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่2 40 7000.00 7,800.00
8 พ.ค. 58 พัฒนาศักยภาพเยาวชนและบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่3 40 8000.00 8,025.00
22 พ.ค. 58 พัฒนาศักยภาพเยาวชนและบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่4 40 7000.00 7,000.00
12 มิ.ย. 58 พัฒนาศักยภาพเยาวชนและบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่ 5 40 8000.00 8,000.00
4 อบรมครอบครัวอบอุ่นในวิถีพอเพียง 26,500.00 35 1 26,500.00 - -
21-22 ส.ค. 58 อบรมครอบครัวอบอุ่นวีถีพอเพียง 35 26500.00 -
5 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง 23,000.00 35 2 17,500.00 2 10,375.00
6 เม.ย. 58 สำรวจข้อมูลความต้องการในอาชีพประชาชน 35 12000.00 4,400.00
11 พ.ค. 58 ให้ความสาธิตและฝึกอบรม 35 5500.00 5,975.00
6 เวทีสมัชชาสุขภาพ 2 ครั้ง 28,975.00 60 2 28,080.00 2 20,500.00
25 มี.ค. 58 จัดเวทีสมัชชาประชาชนชี้แจงประชุมการกำหนดกติกาชุมชน ครั้งที่ 1 60 14480.00 7,400.00
17 พ.ค. 58 จัดเวที่สมัชชาสุขภาพร่วมกันวางแผนกาติกาชุมชน 90 13600.00 13,100.00
7 ดูงานพื้นที่ต้นแบบ 13,600.00 30 - - - -
8 ประชุมร่วมกับสจรส.และพี่เลี้ยง 10,000.00 2 1 10,000.00 1 928.00
29-30 พ.ย. 57 ประชุมร่วมกับสจรส.และพี่เลี้ยง 2 10000.00 928.00
9 จัดทำป้ายสถานที่ปลอดบุหรี 1,000.00 1 1 1,000.00 1 1,000.00
19 พ.ย. 57 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ปลอดบุหรี 3 1000.00 1,000.00
10 ค่าภาพกิจกรรม 1,000.00 1 1 1,000.00 1 1,000.00
18 มิ.ย. 58 บันทึกภาพภ่ายกิจกรรม 2 1000.00 1,000.00
11 จัดทำรายงานส่งสสส. 1,000.00 1 2 1.00 1 2,428.00
9 เม.ย. 58 จัดทำรายงานปิดโครงการ งวด 1 2 1.00 2,428.00
6 พ.ย. 58 จัดทำรายงานส่ง สสส. 2 0.00 -
12 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ 5,000.00 40 - - - -
13 การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 6,125.00 35 - - - -
รวม 196,500.00 340 30 169,909.00 24 116,443.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (196,500.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (169,909.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 18:36 น.