รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 58-04001
ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 มกราคม 2558
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 165,580.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง สุปรียา แสงสว่าง
พี่เลี้ยงโครงการ ถาวร คงศรี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านควนยวน หมู่ 9 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • สุปรียา แสงสว่างสุปรียา แสงสว่าง (Owner)  
 • thawonr kongsrithawonr kongsri (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 20 ก.พ. 2559 66,240.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 21 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 82,790.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 16,550.00
รวมงบประมาณ 165,580.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
เพื่อสร้างและพัฒนาสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง
 1. มีสภาผู้นำชุมชนที่มาจากการคัดเลือกของที่ประชุมหมู่บ้าน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมอย่างน้อย 20 คน
 2. มีการประชุมอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
 3. การประชุมแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
 4. การประชุมแต่ละครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชนด้วย
 5. มีการอบรมของสภาผู้นำชุมชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
เพื่อส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพเสริม เพิ่มการออมให้มีความต่อเนื่อง
 1. มีฐานข้อมูลชุมชนที่มีรายละเอียดเศรษฐกิจ ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สิน
 2. มีบัญชีรายรับ รายจ่าย หนี้สินของครัวเรือนและชุมชน
 3. มีกลุ่มอาชีพเสริมรายได้ เลี้ยงไก่ ปลูกผักปลอดสารพิษ
 4. มีแผนปฏิบัติการ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ครัวเรือน
 5. มีการคืนข้อมูลสู่ชุมชน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
29 - 30 ก.ย. 58 ปฐมนิเทศโครงการปี 2558 2 10,000.00 1,820.00
9 ต.ค. 58 ประชุมประชาชนในชุมชน 160 4,000.00 4,000.00
11 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 1 21 840.00 840.00
11 ต.ค. 58 ทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ 160 1,000.00 500.00
17 ต.ค. 58 เวทีสร้างความเข้าใจเปิดโครงการเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจโครงการ 160 23,700.00 23,700.00
9 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 2 21 840.00 840.00
22 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน 3 0.00 592.00
29 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชนเรียนรู้การออกแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล 21 3,820.00 3,820.00
9 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 3 21 840.00 840.00
9 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 4 21 840.00 840.00
20 - 21 ก.พ. 59 จัดทำรายงาน งวดที่ 1 3 0.00 664.00
9 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 5 21 840.00 840.00
28 มี.ค. 59 คณะทำงานตามโครงการเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลสถานะเศรษฐกิจครัวเรือน 21 3,200.00 3,200.00
6 เม.ย. 59 สภาผู้นำชุมชนเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลสถานะเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชน 21 3,020.00 3,020.00
21 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 6 21 840.00 840.00
13 พ.ค. 59 คืนข้อมูลชุดความรู้สถานการณ์เศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชนพร้อมเสนอแผนลดรายจ่าย 160 26,700.00 21,900.00
21 พ.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 7 21 840.00 840.00
31 พ.ค. 59 สภาผู้นำชุมชนและตัวแทนกลุ่มอาชีพ เรียนรู้ดูงานจากพื้นที่ต้นแบบการสร้างอาชีพเสริม 41 13,420.00 13,420.00
2 มิ.ย. 59 สมาชิกโครงการ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน 160 3,200.00 3,200.00
9 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 8 21 840.00 840.00
9 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 9 21 840.00 840.00
17 ก.ค. 59 สนับสนุนการสร้างกลุ่มอาชีพเสริม (การเลี้ยงไก่หรรษา) 40 11,300.00 6,500.00
17 ก.ค. 59 สนับสนุนการสร้างกลุ่มอาชีพเสริม (การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ) 60 11,300.00 11,300.00
24 ก.ค. 59 สมาชิกกลุ่ม เรียนรู้การออมเงินกับกลุ่มสัจจะ 100 6,000.00 6,000.00
9 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 10 21 840.00 840.00
14 ส.ค. 59 การพัฒนาสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง 21 5,140.00 5,140.00
21 ส.ค. 59 ติดตามการดำเนินงานของโครงการเตรียมปิดบัญชี 2 0.00 504.00
9 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 11 21 840.00 840.00
24 ก.ย. 59 ติดตามโครงการ 4 0.00 480.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ 2 0.00 3,400.00
6 ต.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 12 21 840.00 840.00
9 ต.ค. 59 สรุปบทเรียนสะท้อนผลลัพธ์การปฏิบัติงานตามโครงการ 160 27,700.00 27,700.00
14 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 การประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 58 2 0.00 500.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน 2 1,000.00 1,000.00
รวม 1,559 165,580.00 35 153,440.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุปรียา แสงสว่าง สุปรียา แสงสว่าง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 16:49 น.