รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 58-00-1908
รหัสโครงการ 58-04001
ชื่อโครงการ พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง สุปรียา แสงสว่าง
คณะทำงาน ? นาง รัชฎ์สุรางค์ บุญเพ็ง , นาย สุชาติ สงรอด , นาย สมพร คงสง , นาง พินภิมณ อินทรนก , นาง ปิยะนุช พลายแสง
พี่เลี้ยงโครงการ ถาวร คงศรี
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณโครงการ 165,580.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 160
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก

สมาชิกโครงการ
- วัยทำงาน 40 คน - นักเรียน เยาวชน 20 คน - ผู้สูงอายุ 20 คน

กลุ่มเป้าหมายรอง

กลุ่มคนได้ร่วมเรียนรู้ หัวหน้าครัวเรือนอื่นๆในหมู่บ้าน 40 คน                 แกนนำกลุ่มองค์กร อสม. 10 คน                 ผู้สูงอายุ  10 คน                 นักเรียน  20 คน

พื้นที่ดำเนินการ บ้านควนยวน หมู่ 9 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
จังหวัด พัทลุง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • สุปรียา แสงสว่างสุปรียา แสงสว่าง (Owner)  
 • thawonr kongsrithawonr kongsri (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 20 ก.พ. 2559 66,240.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 21 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 82,790.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 16,550.00
รวมงบประมาณ 165,580.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อสร้างและพัฒนาสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง
 1. มีสภาผู้นำชุมชนที่มาจากการคัดเลือกของที่ประชุมหมู่บ้าน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมอย่างน้อย 20 คน
 2. มีการประชุมอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
 3. การประชุมแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
 4. การประชุมแต่ละครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชนด้วย
 5. มีการอบรมของสภาผู้นำชุมชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
เพื่อส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพเสริม เพิ่มการออมให้มีความต่อเนื่อง
 1. มีฐานข้อมูลชุมชนที่มีรายละเอียดเศรษฐกิจ ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สิน
 2. มีบัญชีรายรับ รายจ่าย หนี้สินของครัวเรือนและชุมชน
 3. มีกลุ่มอาชีพเสริมรายได้ เลี้ยงไก่ ปลูกผักปลอดสารพิษ
 4. มีแผนปฏิบัติการ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ครัวเรือน
 5. มีการคืนข้อมูลสู่ชุมชน

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมประชาชนในชุมชน 4,000.00 0 1 4,000.00 1 4,000.00
9 ต.ค. 58 ประชุมประชาชนในชุมชน 160 - -
2 ประชุมสภาผู้นำเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจโครงการ 10,080.00 0 12 10,080.00 12 10,080.00
11 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 1 21 - -
9 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 2 21 - -
9 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 3 21 - -
9 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 4 21 - -
9 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 5 21 - -
21 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 6 21 - -
21 พ.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 7 21 - -
9 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 8 21 - -
9 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 9 21 - -
9 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 10 21 - -
9 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 11 21 - -
6 ต.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 12 21 - -
3 เวทีสร้างความเข้าใจ (เปิดโครงการ) เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจโครงการ 23,700.00 160 1 23,700.00 1 23,700.00
17 ต.ค. 58 เวทีสร้างความเข้าใจเปิดโครงการเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจโครงการ 160 - -
4 ประชุมสภาผู้นำชุมชนเรียนรู้การออกแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล 3,820.00 60 1 3,820.00 1 3,820.00
29 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชนเรียนรู้การออกแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล 21 - -
5 คณะทำงานตามโครงการเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลสถานะเศรษฐกิจครัวเรือน 3,200.00 0 1 3,200.00 1 3,200.00
28 มี.ค. 59 คณะทำงานตามโครงการเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลสถานะเศรษฐกิจครัวเรือน 21 - -
6 สภาผู้นำชุมชนเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลสถานะเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชน 3,020.00 20 1 3,020.00 1 3,020.00
6 เม.ย. 59 สภาผู้นำชุมชนเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลสถานะเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชน 21 - -
7 เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 26,700.00 60 1 26,700.00 1 21,900.00
13 พ.ค. 59 คืนข้อมูลชุดความรู้สถานการณ์เศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชนพร้อมเสนอแผนลดรายจ่าย 160 - -
8 สมาชิกโครงการ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน 3,200.00 0 1 3,200.00 1 3,200.00
2 มิ.ย. 59 สมาชิกโครงการ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน 160 - -
9 สภาผู้นำชุมชนและตัวแทนกลุ่มอาชีพ เรียนรู้ดูงานจากพื้นที่ต้นแบบการสร้างอาชีพเสริม 13,420.00 10 1 13,420.00 1 13,420.00
31 พ.ค. 59 สภาผู้นำชุมชนและตัวแทนกลุ่มอาชีพ เรียนรู้ดูงานจากพื้นที่ต้นแบบการสร้างอาชีพเสริม 41 - -
10 สนับสนุนการสร้างกลุ่มอาชีพเสริม (การเลี้ยงไก่หรรษา) 11,300.00 160 1 11,300.00 1 6,500.00
17 ก.ค. 59 สนับสนุนการสร้างกลุ่มอาชีพเสริม (การเลี้ยงไก่หรรษา) 40 - -
11 สนับสนุนการสร้างกลุ่มอาชีพเสริม (การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ) 11,300.00 80 1 11,300.00 1 11,300.00
17 ก.ค. 59 สนับสนุนการสร้างกลุ่มอาชีพเสริม (การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ) 60 - -
12 สมาชิกกลุ่ม เรียนรู้การออมเงินกับกลุ่มสัจจะ จำนวน 100 คน 6,000.00 20 1 6,000.00 1 6,000.00
24 ก.ค. 59 สมาชิกกลุ่ม เรียนรู้การออมเงินกับกลุ่มสัจจะ 100 - -
13 การพัฒนาสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง 5,140.00 20 1 5,140.00 1 5,140.00
14 ส.ค. 59 การพัฒนาสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง 21 - -
14 สรุปบทเรียนสะท้อนผลลัพธ์การปฏิบัติงานตามโครงการ 27,700.00 20 1 27,700.00 1 27,700.00
9 ต.ค. 59 สรุปบทเรียนสะท้อนผลลัพธ์การปฏิบัติงานตามโครงการ 160 - -
15 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 2 7 10,000.00 7 7,960.00
29-30 ก.ย. 58 ปฐมนิเทศโครงการปี 2558 2 - -
22 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน 3 - -
20-21 ก.พ. 59 จัดทำรายงาน งวดที่ 1 3 - -
21 ส.ค. 59 ติดตามการดำเนินงานของโครงการเตรียมปิดบัญชี 2 - -
24 ก.ย. 59 ติดตามโครงการ 4 - -
3-5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ 2 - -
15 ต.ค. 59 การประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 58 2 - -
16 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2 3 3,000.00 3 2,500.00
11 ต.ค. 58 ทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ 160 - -
14 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 2 - -
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน 2 - -
รวม 165,580.00 614 35 165,580.00 35 153,440.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุปรียา แสงสว่าง สุปรียา แสงสว่าง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 16:49 น.