รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 58-00-2158
รหัสโครงการ 58-03884
ชื่อโครงการ โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ณรงค์ ประแจ
คณะทำงาน ? นางสาว ส้วย สกุณา , นายทนง ดิษฐรักษ์ , นางสุภาภรณ์ หนูเล็ก , นายสุชีพ ลอยมณี , นายศุภชัย เหล็งพั้ง
พี่เลี้ยงโครงการ นายสุธรรม แก้วประดิษฐ์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณโครงการ 195,900.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 100
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก

ตัวแทนเกษตรกร40คน เยาวชน20 คน

กลุ่มเป้าหมายรอง

ชาวบ้าน ท้องลานและศรีรักษา 40 ครัวเรือน

พื้นที่ดำเนินการ บ้านท้องลาน ม.5 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • มานพ เขียวทองมานพ เขียวทอง (Owner)  
 • suthamsutham (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 78,360.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 97,950.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,590.00
รวมงบประมาณ 195,900.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการทำเกษตรอินทรีย์
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 ปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคเองและจำหน่าย
 2. ผู้เข้าร่วมโครงทุกคนทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง
 3. ครัวเรือน70% มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีรายจ่ายลดลง

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
เพื่อให้เกษตรกรปรับวิธีคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมโดยร่วมกันทำเกษตรอินทรีย์
 1. 70% ของเกษตรกรทำบัญชีครัวเรือนและมีแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจครัวเรือน
 2. มีศูนย์เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนบ้านท้องลานซึ่งเป็นโรงเรียนร้าง 1แห่ง
 3. มีกลุ่มพัฒนาโครงงานอาชีพ อย่างน้อย 5 กลุ่ม
เพื่อให้เกษตรกรปรับวิธีคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมโดยร่วมกันทำเกษตรอินทรีย์
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
เพื่อปรับสภาพแวดล้อมด้วยเกษตรอินทรีย์

ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในการทำนา 20%และปลูกผักแทนการใช้ปุ๋ยเคมี30%

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน
มีคณะกรรมการผู้นำเกิดขึ้นในชุมชนขับเคลื่อนสู่ชุมชนเข้มแข็ง
 1. ประชุมคณะกรรมการผู้นำทุกเดือนจำนวน 12เดือน
 2. ตัวแทนคณะกรรมการ ร่วมติดตามโครงการ และสนับสนุนตามแผน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมคณะกรรมการ 7,900.00 15 12 7,900.00 12 7,900.00
30 ก.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำ(ครั้งที่1) 15 - -
19 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำเพื่อเตรียมเปิดตัวโครงการ( ครั้งที่2) 15 - -
20 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม แนวคิดการสร้างฐานการเรียนรู้ 1 ไร่1แสน(ครั้งที่3) 15 - -
20 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม แนวคิดการสร้างฐานการเรียนรู้ การเลี้ยงสัตว์ (ครั้งที่4) 15 - -
23 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำประชุมปรึกษาหารือในเรื่องการสร้างฐานเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ ( ครั้งที่5) 15 - -
4 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการจัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์เพื่อสนับสนุนพันธ์ข้าวพันธ์ผักและพันธ์สัตว์แก่เกษตรกรที่ขาดต้นทุน (ครั้งที่ 6) 15 - -
14 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำประชุมเตรียมความพร้อมในการสร้างฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารไล่แมลง ( ครั้งที่7) 15 - -
6 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำเตรียมความพร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดกลุ่มทำน้ำเคยปลา (ครั้งที่ 8) 15 - -
9 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ครั้งที่2(ครั้งที่ 11 ) 15 - -
4 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างฐานการเรียนรู้การทำบํญชีครัวเรือน ( ครั้งที่9) 15 - -
20 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำเตรียมความพร้อมเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละฐานและพัฒนาโครงงานอาชีพอย่างต่อเนื่อง ( ครั้งที่10) 15 - -
5 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านท้องลาน (ครั้งที่12) 15 - -
2 จัดเวทีระดมสมองเรื่องการฟื้นโรงเรียนร้าง สร้างสุขด้วยเกษตรอินทรีย์ 12,700.00 100 1 12,700.00 1 12,000.00
20 ต.ค. 58 จัดเวทีระดมสมองเรื่องการฟื้นโรงเรียนร้าง สร้างสุขด้วยเกษตรอินทรีย์ 100 - -
3 สร้างฐานเรียนรู้ที่ 1 (1ไร่ 1 แสนแบบเกษตรอินทรีย์) 2,800.00 15 1 2,800.00 1 2,805.00
28 พ.ย. 58 สร้างฐานเรียนรู้ที่ 1 (1ไร่ 1 แสนแบบเกษตรอินทรีย์) 15 - -
4 ร่วมแรงร่วมกัน สร้างฐานเรียนรู้ที่ 2 การเลี้ยงสัตว์ 2,800.00 15 1 2,800.00 1 2,800.00
26 ธ.ค. 58 ร่วมแรงร่วมกัน สร้างฐานเรียนรู้ที่ 2 การเลี้ยงสัตว์ 15 - -
5 สร้างฐานผักลดโรคในฐานเรียนรู้ที่ 3การปลูกผักปลอดสารพิษ 2,800.00 15 1 2,800.00 1 2,800.00
30 ม.ค. 59 สร้างฐานผักลดโรคในฐานเรียนรู้ที่ 3การปลูกผักปลอดสารพิษ 15 - -
6 สร้างฐานเรียนรู้ที่4 เป็นฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารไล่แมลง 2,800.00 15 1 2,800.00 1 2,800.00
20 ก.พ. 59 สร้างฐานเรียนรู้ที่4 เป็นฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารไล่แมลง 15 - -
7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดกลุ่มทำน้ำเคยปลา 16,200.00 60 1 16,200.00 1 16,200.00
12 มี.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดกลุ่มทำน้ำเคยปลา 60 - -
8 สร้างฐานเรียนรู้ที่ 5 เป็นฐานการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน 2,800.00 15 1 2,800.00 1 2,800.00
11 ส.ค. 59 สร้างฐานเรียนรู้ที่5 เป็นฐานการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน 15 - -
9 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละฐาน และพัฒนาโครงงานอาชีพ ต่อเนื่อง 42,000.00 60 5 42,000.00 5 42,000.00
26 ส.ค. 59 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละฐาน ฐาน1ไร่1แสน(ครั้งที่1) 60 - -
28 ส.ค. 59 9.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฐานปลูกผักลดโรค(ครั้งที่2) 60 - -
29 ส.ค. 59 9.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฐานน้ำหมักชีวภาพ(ครั้งที่3) 60 - -
30 ส.ค. 59 9.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละฐาน ฐานการทำบัญชีครัวเรือน(ครั้งที่4) 60 - -
1 ก.ย. 59 9.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละฐาน ฐานการเลี้ยงสัตว์(ครั้งที่5) 60 - -
10 จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์เพื่อสนับสนุนพันธ์ข้าวพันธ์ผักและพันธ์สัตย์แก่เกษตรกรที่ขาดต้นทุน 42,600.00 60 7 42,600.00 7 42,600.00
10 ก.พ. 59 จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์เพื่อสนับสนุนพันธ์ข้าวพันธ์ผักและพันธ์สัตย์แก่เกษตรกรที่ขาดต้นทุน 60 - -
10 ก.ค. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมของสมาชิก ครั้งที่ 1.1 60 - -
14 ก.ค. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมของสมาชิก ครั้งที่ 1.2 60 - -
18 ก.ค. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมของสมาชิก ครั้งที่ 1.3 60 - -
22 ก.ค. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมของสมาชิก ครั้งที่ 1.4 60 - -
26 ก.ค. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมของสมาชิก ครั้งที่ 1.5 60 - -
30 ก.ค. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมของสมาชิก ครั้งที่ 1.6 60 - -
11 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมเกษตรอินทรีย ครั้งที่ 2 เพื่อรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ 14,400.00 60 2 14,400.00 2 14,400.00
10 ก.ย. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมเกษตรอินทรีย์จำนวน 2ครั้ง 60 - -
17 ก.ย. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมเกษตรอินทรีย ครั้งที่ 2.1 60 - -
12 จัดเวทีเสวนา สรุปผลการดำเนินงานเวทีถอดบทเรียน 9,000.00 60 1 9,000.00 1 9,000.00
19 ก.ย. 59 จัดเวทีเสวนา สรุปผลการดำเนินงานเวทีถอดบทเรียน 60 - -
13 เปิดโรงเรียนบ้านท้องลานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 22,000.00 100 1 22,000.00 1 22,000.00
25 ก.ย. 59 เปิดโรงเรียนบ้านท้องลานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 100 - -
14 จัดทำรายงานสรุปโครงการรายงวด รายปี ฉบับสมบูรณ์ 2,100.00 5 1 2,100.00 1 2,100.00
26 ก.ย. 59 จัดทำรายงานสรุปโครงการรายงวด รายปี ฉบับสมบูรณ์ 5 - -
15 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 2 6 10,000.00 7 10,220.00
3-4 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ(ครั้งที่1) 2 - -
7 ธ.ค. 58 การติดตามจาก สจรส มอ. (ครั้งที่2) 2 - -
13-14 ก.พ. 59 การประชุมจัดทำรายงานงวดที่1(ครั้งที่3) 2 - -
26 มี.ค. 59 ประชุมถอดบทเรียนงวดที่ 1 กับ สจรส มอ. 2 - -
3-4 ก.ย. 59 ประชุมร่วมกับ สจรส.มอ.ตรวจการเงินงวดที่2(ครั้งที่1) 2 - -
14-15 ต.ค. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 - -
16 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2 2 3,000.00 2 3,000.00
18 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ และป้ายโครงการ 2 - -
13 ต.ค. 59 ถ่ายภาพและรวบรวมเอกสาร 3 - -
รวม 195,900.00 599 44 195,900.00 45 195,425.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย มานพ เขียวทอง มานพ เขียวทอง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 20:10 น.