รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 58-00-2158
รหัสโครงการ 58-03884
ชื่อโครงการ โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ณรงค์ ประแจ
คณะทำงาน ? นางสาว ส้วย สกุณา , นายทนง ดิษฐรักษ์ , นางสุภาภรณ์ หนูเล็ก , นายสุชีพ ลอยมณี , นายศุภชัย เหล็งพั้ง
พี่เลี้ยงโครงการ นายสุธรรม แก้วประดิษฐ์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณโครงการ 195,900.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 100
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก

ตัวแทนเกษตรกร40คน เยาวชน20 คน

กลุ่มเป้าหมายรอง

ชาวบ้าน ท้องลานและศรีรักษา 40 ครัวเรือน

พื้นที่ดำเนินการ บ้านท้องลาน ม.5 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • suthamsutham (Trainer)
 • มานพ เขียวทองมานพ เขียวทอง (Owner)
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 78,360.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 97,950.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,590.00
รวมงบประมาณ 195,900.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการทำเกษตรอินทรีย์
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 ปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคเองและจำหน่าย
 2. ผู้เข้าร่วมโครงทุกคนทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง
 3. ครัวเรือน70% มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีรายจ่ายลดลง

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
เพื่อให้เกษตรกรปรับวิธีคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมโดยร่วมกันทำเกษตรอินทรีย์
 1. 70% ของเกษตรกรทำบัญชีครัวเรือนและมีแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจครัวเรือน
 2. มีศูนย์เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนบ้านท้องลานซึ่งเป็นโรงเรียนร้าง 1แห่ง
 3. มีกลุ่มพัฒนาโครงงานอาชีพ อย่างน้อย 5 กลุ่ม
เพื่อให้เกษตรกรปรับวิธีคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมโดยร่วมกันทำเกษตรอินทรีย์
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
เพื่อปรับสภาพแวดล้อมด้วยเกษตรอินทรีย์

ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในการทำนา 20%และปลูกผักแทนการใช้ปุ๋ยเคมี30%

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน
มีคณะกรรมการผู้นำเกิดขึ้นในชุมชนขับเคลื่อนสู่ชุมชนเข้มแข็ง
 1. ประชุมคณะกรรมการผู้นำทุกเดือนจำนวน 12เดือน
 2. ตัวแทนคณะกรรมการ ร่วมติดตามโครงการ และสนับสนุนตามแผน

กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมคณะกรรมการ 7,900.00 15 12 7,900.00 12 7,900.00
30 ก.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำ(ครั้งที่1) 15 1575.00 1,575.00
19 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำเพื่อเตรียมเปิดตัวโครงการ( ครั้งที่2) 15 575.00 575.00
20 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม แนวคิดการสร้างฐานการเรียนรู้ 1 ไร่1แสน(ครั้งที่3) 15 575.00 575.00
20 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม แนวคิดการสร้างฐานการเรียนรู้ การเลี้ยงสัตว์ (ครั้งที่4) 15 575.00 575.00
23 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำประชุมปรึกษาหารือในเรื่องการสร้างฐานเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ ( ครั้งที่5) 15 575.00 575.00
4 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการจัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์เพื่อสนับสนุนพันธ์ข้าวพันธ์ผักและพันธ์สัตว์แก่เกษตรกรที่ขาดต้นทุน (ครั้งที่ 6) 15 575.00 575.00
14 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำประชุมเตรียมความพร้อมในการสร้างฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารไล่แมลง ( ครั้งที่7) 15 575.00 575.00
6 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำเตรียมความพร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดกลุ่มทำน้ำเคยปลา (ครั้งที่ 8) 15 575.00 575.00
9 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ครั้งที่2(ครั้งที่ 11 ) 15 575.00 575.00
4 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างฐานการเรียนรู้การทำบํญชีครัวเรือน ( ครั้งที่9) 15 575.00 575.00
20 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำเตรียมความพร้อมเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละฐานและพัฒนาโครงงานอาชีพอย่างต่อเนื่อง ( ครั้งที่10) 15 575.00 575.00
5 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านท้องลาน (ครั้งที่12) 15 575.00 575.00
2 จัดเวทีระดมสมองเรื่องการฟื้นโรงเรียนร้าง สร้างสุขด้วยเกษตรอินทรีย์ 12,700.00 100 1 12,700.00 1 12,000.00
20 ต.ค. 58 จัดเวทีระดมสมองเรื่องการฟื้นโรงเรียนร้าง สร้างสุขด้วยเกษตรอินทรีย์ 100 12700.00 12,000.00
3 สร้างฐานเรียนรู้ที่ 1 (1ไร่ 1 แสนแบบเกษตรอินทรีย์) 2,800.00 15 1 2,800.00 1 2,805.00
28 พ.ย. 58 สร้างฐานเรียนรู้ที่ 1 (1ไร่ 1 แสนแบบเกษตรอินทรีย์) 15 2800.00 2,805.00
4 ร่วมแรงร่วมกัน สร้างฐานเรียนรู้ที่ 2 การเลี้ยงสัตว์ 2,800.00 15 1 2,800.00 1 2,800.00
26 ธ.ค. 58 ร่วมแรงร่วมกัน สร้างฐานเรียนรู้ที่ 2 การเลี้ยงสัตว์ 15 2800.00 2,800.00
5 สร้างฐานผักลดโรคในฐานเรียนรู้ที่ 3การปลูกผักปลอดสารพิษ 2,800.00 15 1 2,800.00 1 2,800.00
30 ม.ค. 59 สร้างฐานผักลดโรคในฐานเรียนรู้ที่ 3การปลูกผักปลอดสารพิษ 15 2800.00 2,800.00
6 สร้างฐานเรียนรู้ที่4 เป็นฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารไล่แมลง 2,800.00 15 1 2,800.00 1 2,800.00
20 ก.พ. 59 สร้างฐานเรียนรู้ที่4 เป็นฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารไล่แมลง 15 2800.00 2,800.00
7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดกลุ่มทำน้ำเคยปลา 16,200.00 60 1 16,200.00 1 16,200.00
12 มี.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดกลุ่มทำน้ำเคยปลา 60 16200.00 16,200.00
8 สร้างฐานเรียนรู้ที่ 5 เป็นฐานการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน 2,800.00 15 1 2,800.00 1 2,800.00
11 ส.ค. 59 สร้างฐานเรียนรู้ที่5 เป็นฐานการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน 15 2800.00 2,800.00
9 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละฐาน และพัฒนาโครงงานอาชีพ ต่อเนื่อง 42,000.00 60 5 42,000.00 5 42,000.00
26 ส.ค. 59 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละฐาน ฐาน1ไร่1แสน(ครั้งที่1) 60 8200.00 8,200.00
28 ส.ค. 59 9.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฐานปลูกผักลดโรค(ครั้งที่2) 60 8200.00 8,200.00
29 ส.ค. 59 9.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฐานน้ำหมักชีวภาพ(ครั้งที่3) 60 9200.00 9,200.00
30 ส.ค. 59 9.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละฐาน ฐานการทำบัญชีครัวเรือน(ครั้งที่4) 60 8200.00 8,200.00
1 ก.ย. 59 9.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละฐาน ฐานการเลี้ยงสัตว์(ครั้งที่5) 60 8200.00 8,200.00
10 จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์เพื่อสนับสนุนพันธ์ข้าวพันธ์ผักและพันธ์สัตย์แก่เกษตรกรที่ขาดต้นทุน 42,600.00 60 7 42,600.00 7 42,600.00
10 ก.พ. 59 จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์เพื่อสนับสนุนพันธ์ข้าวพันธ์ผักและพันธ์สัตย์แก่เกษตรกรที่ขาดต้นทุน 60 28200.00 28,200.00
10 ก.ค. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมของสมาชิก ครั้งที่ 1.1 60 2400.00 2,400.00
14 ก.ค. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมของสมาชิก ครั้งที่ 1.2 60 2400.00 2,400.00
18 ก.ค. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมของสมาชิก ครั้งที่ 1.3 60 2400.00 2,400.00
22 ก.ค. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมของสมาชิก ครั้งที่ 1.4 60 2400.00 2,400.00
26 ก.ค. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมของสมาชิก ครั้งที่ 1.5 60 2400.00 2,400.00
30 ก.ค. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมของสมาชิก ครั้งที่ 1.6 60 2400.00 2,400.00
11 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมเกษตรอินทรีย ครั้งที่ 2 เพื่อรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ 14,400.00 60 2 14,400.00 2 14,400.00
10 ก.ย. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมเกษตรอินทรีย์จำนวน 2ครั้ง 60 7200.00 7,200.00
17 ก.ย. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมเกษตรอินทรีย ครั้งที่ 2.1 60 7200.00 7,200.00
12 จัดเวทีเสวนา สรุปผลการดำเนินงานเวทีถอดบทเรียน 9,000.00 60 1 9,000.00 1 9,000.00
19 ก.ย. 59 จัดเวทีเสวนา สรุปผลการดำเนินงานเวทีถอดบทเรียน 60 9000.00 9,000.00
13 เปิดโรงเรียนบ้านท้องลานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 22,000.00 100 1 22,000.00 1 22,000.00
25 ก.ย. 59 เปิดโรงเรียนบ้านท้องลานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 100 22000.00 22,000.00
14 จัดทำรายงานสรุปโครงการรายงวด รายปี ฉบับสมบูรณ์ 2,100.00 5 1 2,100.00 1 2,100.00
26 ก.ย. 59 จัดทำรายงานสรุปโครงการรายงวด รายปี ฉบับสมบูรณ์ 5 2100.00 2,100.00
15 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 2 6 10,000.00 7 10,220.00
3-4 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ(ครั้งที่1) 2 2100.00 2,100.00
7 ธ.ค. 58 การติดตามจาก สจรส มอ. (ครั้งที่2) 2 800.00 800.00
13-14 ก.พ. 59 การประชุมจัดทำรายงานงวดที่1(ครั้งที่3) 2 800.00 800.00
26 มี.ค. 59 ประชุมถอดบทเรียนงวดที่ 1 กับ สจรส มอ. 2 800.00 800.00
3-4 ก.ย. 59 ประชุมร่วมกับ สจรส.มอ.ตรวจการเงินงวดที่2(ครั้งที่1) 2 3900.00 1,600.00
14-15 ต.ค. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1600.00 1,600.00
16 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2 2 3,000.00 2 3,000.00
18 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ และป้ายโครงการ 2 1000.00 1,700.00
13 ต.ค. 59 ถ่ายภาพและรวบรวมเอกสาร 3 2000.00 1,300.00
รวม 195,900.00 599 44 195,900.00 45 195,425.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย มานพ เขียวทอง มานพ เขียวทอง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 20:10 น.