รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 58-03884
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 มกราคม 2558
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 195,900.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ณรงค์ ประแจ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสุธรรม แก้วประดิษฐ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านท้องลาน ม.5 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • มานพ เขียวทองมานพ เขียวทอง (Owner)  
 • suthamsutham (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 78,360.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 97,950.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,590.00
รวมงบประมาณ 195,900.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการทำเกษตรอินทรีย์
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 ปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคเองและจำหน่าย
 2. ผู้เข้าร่วมโครงทุกคนทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง
 3. ครัวเรือน70% มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีรายจ่ายลดลง
เพื่อให้เกษตรกรปรับวิธีคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมโดยร่วมกันทำเกษตรอินทรีย์
 1. 70% ของเกษตรกรทำบัญชีครัวเรือนและมีแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจครัวเรือน
 2. มีศูนย์เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนบ้านท้องลานซึ่งเป็นโรงเรียนร้าง 1แห่ง
 3. มีกลุ่มพัฒนาโครงงานอาชีพ อย่างน้อย 5 กลุ่ม
เพื่อให้เกษตรกรปรับวิธีคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมโดยร่วมกันทำเกษตรอินทรีย์
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
เพื่อปรับสภาพแวดล้อมด้วยเกษตรอินทรีย์

ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในการทำนา 20%และปลูกผักแทนการใช้ปุ๋ยเคมี30%

มีคณะกรรมการผู้นำเกิดขึ้นในชุมชนขับเคลื่อนสู่ชุมชนเข้มแข็ง
 1. ประชุมคณะกรรมการผู้นำทุกเดือนจำนวน 12เดือน
 2. ตัวแทนคณะกรรมการ ร่วมติดตามโครงการ และสนับสนุนตามแผน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
30 ก.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำ(ครั้งที่1) 15 1,575.00 1,575.00
3 - 4 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ(ครั้งที่1) 2 2,100.00 2,100.00
18 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ และป้ายโครงการ 2 1,000.00 1,700.00
19 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำเพื่อเตรียมเปิดตัวโครงการ( ครั้งที่2) 15 575.00 575.00
20 ต.ค. 58 จัดเวทีระดมสมองเรื่องการฟื้นโรงเรียนร้าง สร้างสุขด้วยเกษตรอินทรีย์ 100 12,700.00 12,000.00
20 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม แนวคิดการสร้างฐานการเรียนรู้ 1 ไร่1แสน(ครั้งที่3) 15 575.00 575.00
28 พ.ย. 58 สร้างฐานเรียนรู้ที่ 1 (1ไร่ 1 แสนแบบเกษตรอินทรีย์) 15 2,800.00 2,805.00
7 ธ.ค. 58 การติดตามจาก สจรส มอ. (ครั้งที่2) 2 800.00 800.00
20 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม แนวคิดการสร้างฐานการเรียนรู้ การเลี้ยงสัตว์ (ครั้งที่4) 15 575.00 575.00
26 ธ.ค. 58 ร่วมแรงร่วมกัน สร้างฐานเรียนรู้ที่ 2 การเลี้ยงสัตว์ 15 2,800.00 2,800.00
23 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำประชุมปรึกษาหารือในเรื่องการสร้างฐานเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ ( ครั้งที่5) 15 575.00 575.00
30 ม.ค. 59 สร้างฐานผักลดโรคในฐานเรียนรู้ที่ 3การปลูกผักปลอดสารพิษ 15 2,800.00 2,800.00
4 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการจัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์เพื่อสนับสนุนพันธ์ข้าวพันธ์ผักและพันธ์สัตว์แก่เกษตรกรที่ขาดต้นทุน (ครั้งที่ 6) 15 575.00 575.00
10 ก.พ. 59 จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์เพื่อสนับสนุนพันธ์ข้าวพันธ์ผักและพันธ์สัตย์แก่เกษตรกรที่ขาดต้นทุน 60 28,200.00 28,200.00
13 - 14 ก.พ. 59 การประชุมจัดทำรายงานงวดที่1(ครั้งที่3) 2 800.00 800.00
14 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำประชุมเตรียมความพร้อมในการสร้างฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารไล่แมลง ( ครั้งที่7) 15 575.00 575.00
20 ก.พ. 59 สร้างฐานเรียนรู้ที่4 เป็นฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารไล่แมลง 15 2,800.00 2,800.00
6 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำเตรียมความพร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดกลุ่มทำน้ำเคยปลา (ครั้งที่ 8) 15 575.00 575.00
12 มี.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดกลุ่มทำน้ำเคยปลา 60 16,200.00 16,200.00
26 มี.ค. 59 ประชุมถอดบทเรียนงวดที่ 1 กับ สจรส มอ. 2 800.00 800.00
9 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ครั้งที่2(ครั้งที่ 11 ) 15 575.00 575.00
10 ก.ค. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมของสมาชิก ครั้งที่ 1.1 60 2,400.00 2,400.00
14 ก.ค. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมของสมาชิก ครั้งที่ 1.2 60 2,400.00 2,400.00
18 ก.ค. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมของสมาชิก ครั้งที่ 1.3 60 2,400.00 2,400.00
22 ก.ค. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมของสมาชิก ครั้งที่ 1.4 60 2,400.00 2,400.00
26 ก.ค. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมของสมาชิก ครั้งที่ 1.5 60 2,400.00 2,400.00
30 ก.ค. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมของสมาชิก ครั้งที่ 1.6 60 2,400.00 2,400.00
4 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างฐานการเรียนรู้การทำบํญชีครัวเรือน ( ครั้งที่9) 15 575.00 575.00
11 ส.ค. 59 สร้างฐานเรียนรู้ที่5 เป็นฐานการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน 15 2,800.00 2,800.00
20 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำเตรียมความพร้อมเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละฐานและพัฒนาโครงงานอาชีพอย่างต่อเนื่อง ( ครั้งที่10) 15 575.00 575.00
26 ส.ค. 59 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละฐาน ฐาน1ไร่1แสน(ครั้งที่1) 60 8,200.00 8,200.00
28 ส.ค. 59 9.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฐานปลูกผักลดโรค(ครั้งที่2) 60 8,200.00 8,200.00
29 ส.ค. 59 9.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฐานน้ำหมักชีวภาพ(ครั้งที่3) 60 9,200.00 9,200.00
30 ส.ค. 59 9.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละฐาน ฐานการทำบัญชีครัวเรือน(ครั้งที่4) 60 8,200.00 8,200.00
1 ก.ย. 59 9.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละฐาน ฐานการเลี้ยงสัตว์(ครั้งที่5) 60 8,200.00 8,200.00
3 - 4 ก.ย. 59 ประชุมร่วมกับ สจรส.มอ.ตรวจการเงินงวดที่2(ครั้งที่1) 2 3,900.00 1,600.00
5 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านท้องลาน (ครั้งที่12) 15 575.00 575.00
10 ก.ย. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมเกษตรอินทรีย์จำนวน 2ครั้ง 60 7,200.00 7,200.00
17 ก.ย. 59 ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมเกษตรอินทรีย ครั้งที่ 2.1 60 7,200.00 7,200.00
19 ก.ย. 59 จัดเวทีเสวนา สรุปผลการดำเนินงานเวทีถอดบทเรียน 60 9,000.00 9,000.00
25 ก.ย. 59 เปิดโรงเรียนบ้านท้องลานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 100 22,000.00 22,000.00
26 ก.ย. 59 จัดทำรายงานสรุปโครงการรายงวด รายปี ฉบับสมบูรณ์ 5 2,100.00 2,100.00
13 ต.ค. 59 ถ่ายภาพและรวบรวมเอกสาร 3 2,000.00 1,300.00
14 - 15 ต.ค. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,600.00 1,600.00
รวม 1,437 195,900.00 45 195,425.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย มานพ เขียวทอง มานพ เขียวทอง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 20:10 น.