รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 58-00-2247
รหัสโครงการ 58-03940
ชื่อโครงการ บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สนิท มณีอ่อน
คณะทำงาน ? นางสาว นิตษา ไกรสิทธิ์ , นาย อุทัย วิเชียร , นาย สำราญ ศรีชาย , นาย สนิท มณีอ่อน , นาย อำนาจ ไชยสะอาด
พี่เลี้ยงโครงการ kannapat janthong,aree kongjam
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณโครงการ 157,300.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 290
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก

 • คนในชุมชนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับสมุนไพรและพืชผักพื้นบ้าน อยากนำมาใช้ประโยชน์ ทั้ง 230 ครัวเรือน

กลุ่มเป้าหมายรอง

 • กลุ่มเยาวชน และผู้สนใจที่ต้องการสืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร
พื้นที่ดำเนินการ บ้านปากหาน ม.6 ตำบลคลองฉนวนอำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฏร์ธานี 84190
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • นายสนิท มณีอ่อนนายสนิท มณีอ่อน (Owner)  
 • kannapat janthongkannapat janthong (Trainer)  
 • aree kongjamaree kongjam (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 25 มี.ค. 2559 15 ก.ย. 2558 20 มี.ค. 2559 62,920.00
2 21 มี.ค. 2559 15 ส.ค. 2559 21 มี.ค. 2559 15 พ.ย. 2559 79,380.00
3 16 ส.ค. 2559 15 พ.ย. 2559 15,000.00
รวมงบประมาณ 157,300.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำที่มาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
 • มีการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ การดำเนินงานพัฒนาในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง
 • สภาผู้นำมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 • การประชุมทุกครั้งง มีการหารือเรื่องราวโครงการและเรื่องราวอื่นๆ ของชุมชน
เพื่อส่งเสริมการบริโภค การใช้ประโยชน์ และดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยภูมิปัญญาด้านสมุนไพรและผักพื้นบ้านที่มีในชุมชน
 1. เยาวชน คนในชุมชน เห็นประโยชน์ เห็นคุณค่าและมีการนำสมุนไพร ผักพื้นบ้านมาบริโภคเป็นอาหาร นำมาใช้ในการดูแลสุขภาพ เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 30 คน
 2. เกิดชุดข้อมูลความรู้ทะเบียนพืชพื้นบ้าน พืชสมุนไพรในท้องถิ่นที่เป็นอาหาร และตำรับพืชสมุนไพรใช้ในการบำบัดรักษาโรค
 3. มีองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนจากการถอดบทเรียนจำนวน 1 ฉบับ
 4. มีหลักสูตรการเรียนรู้พืชสมุนไพรในชุมชน จำนวน 2 ชุด โดยเป็นหลักสูตรสำหรับเยาวชน และหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการสืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรเป็นยา
 5. มีผลิตภัณท์ชุมชนที่ทำจากสมุนไพร พืชผักพื้นบ้านในท้องถิ่นนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) 11,700.00 25 12 11,700.00 12 12,445.00
30 ต.ค. 58 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 1 25 - -
16 พ.ย. 58 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 2 25 - -
10 ธ.ค. 58 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 3 25 - -
10 ม.ค. 59 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 4 25 - -
10 ก.พ. 59 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 5 25 - -
10 มี.ค. 59 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 6 25 - -
10 เม.ย. 59 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 7 25 - -
10 พ.ค. 59 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 8 25 - -
10 มิ.ย. 59 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 9 25 - -
10 ก.ค. 59 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 10 25 - -
10 ส.ค. 59 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 11 25 - -
9 ก.ย. 59 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 12 25 - -
2 เวทีชี้แจงโครงการบ้านปากหารสร้างสุขด้วยสมุนไพร 11,900.00 80 1 11,900.00 1 9,200.00
10 พ.ย. 58 เวทีชี้แจงโครงการบ้านปากหารสร้างสุขด้วยสมุนไพร 80 - -
3 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้พืชสมุนไพรในชุมชน 17,300.00 20 3 17,300.00 3 17,104.00
16 ก.ค. 59 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้พืชสมุนไพรในชุมชน (ประชุมออกแบบหลักสูตร) 20 - -
17 ก.ค. 59 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้พืชสมุนไพรในชุมชน (จัดทำหลักสูตร) 20 - -
18 ก.ค. 59 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้พืชสมุนไพรในชุมชน (ทดลองใช้หลักสูตร) 20 - -
4 ถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรจากหลักสูตรการเรียนรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม 14,000.00 70 2 14,000.00 1 6,100.00
20 ก.ค. 59 ถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรแก่เยาวชนในโรงเรียนบ้านปากหาน (ครั้งที่ 1) 40 - -
17 ต.ค. 59 อบรมอาสาสมัครสืบสานภูมิปัญญาด้านสมุนไพร จำนวน 30 คน (ครั้งที่ 2) 30 - -
5 สำรวจข้อมูลสมุนไพร และผักพื้นบ้านในชุมชนบ้านปากหาน 17,400.00 60 1 17,400.00 1 15,300.00
8-9 ต.ค. 59 สำรวจข้อมูลสมุนไพร และผักพื้นบ้านในชุมชนบ้านปากหาน 60 - -
6 ฟังคนเฒ่าคนแก่กินผักเป็นยา รู้จัก เรียนรู้ เรื่องสมุนไพร พืชผักพื้นบ้านในชุมชน 12,100.00 60 1 12,100.00 1 10,500.00
4 มี.ค. 59 ฟังคนเฒ่าคนแก่กินผักเป็นยา รู้จัก เรียนรู้ เรื่องสมุนไพร พืชผักพื้นบ้านในชุมชน 60 - -
7 ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพิ่มในชุมชน 2 ครั้ง 21,000.00 60 2 21,000.00 - -
30 ก.ย. 59 ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพิ่มในชุมชน (เยาวชนเพาะพันธุ์กล้าสมุนไพรให้ชุมชน) 60 - -
21 ต.ค. 59 ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพิ่มในชุมชน (เยาวชนปลูกสมุนไพรให้ชุมชน) 60 - -
8 ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในชุมชนเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ 9,800.00 40 1 9,800.00 - -
30 ต.ค. 59 ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในชุมชนเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ 40 - -
9 เวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ 11,700.00 60 1 11,700.00 - -
8 พ.ย. 59 เวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ 60 - -
10 เวทีสรุปการทำงานและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 17,400.00 80 1 17,400.00 - -
12 พ.ย. 59 เวทีสรุปการทำงานและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 80 - -
11 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 2 6 10,000.00 6 7,560.00
3-4 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ (ติดตาม ครั้งที่ 1) 2 - -
12 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงาน และการจัดทำเอกสารการเงิน (ติดตาม ครั้งที่ 2) 2 - -
5 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานปิดโครงการ งวดที่ 1 (ติดตาม ครั้งที่ 3) 2 - -
20 มี.ค. 59 จัดทำรายงานปิดโครงการ งวดที่ 1 2 - -
17 ก.ย. 59 จัดทำรายงานงวดที่ 2 (ติดตาม ครั้งที่ 4) 2 - -
3-5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 2559 3 - -
12 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2 2 3,000.00 2 2,220.06
17 พ.ย. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 - -
15 พ.ย. 59 จัดทำรายงานปิดโครงการ 2 - -
รวม 157,300.00 559 33 157,300.00 27 80,429.06

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายสนิท มณีอ่อน นายสนิท มณีอ่อน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 20:48 น.