รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03940
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 157,300.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สนิท มณีอ่อน
พี่เลี้ยงโครงการ kannapat janthong,aree kongjam
พื้นที่ดำเนินการ บ้านปากหาน ม.6 ตำบลคลองฉนวนอำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฏร์ธานี 84190
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 25 มี.ค. 2559 15 ก.ย. 2558 20 มี.ค. 2559 62,920.00
2 21 มี.ค. 2559 15 ส.ค. 2559 21 มี.ค. 2559 15 พ.ย. 2559 79,380.00
3 16 ส.ค. 2559 15 พ.ย. 2559 15,000.00
รวมงบประมาณ 157,300.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำที่มาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
 • มีการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ การดำเนินงานพัฒนาในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง
 • สภาผู้นำมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 • การประชุมทุกครั้งง มีการหารือเรื่องราวโครงการและเรื่องราวอื่นๆ ของชุมชน
2 เพื่อส่งเสริมการบริโภค การใช้ประโยชน์ และดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยภูมิปัญญาด้านสมุนไพรและผักพื้นบ้านที่มีในชุมชน
 1. เยาวชน คนในชุมชน เห็นประโยชน์ เห็นคุณค่าและมีการนำสมุนไพร ผักพื้นบ้านมาบริโภคเป็นอาหาร นำมาใช้ในการดูแลสุขภาพ เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 30 คน
 2. เกิดชุดข้อมูลความรู้ทะเบียนพืชพื้นบ้าน พืชสมุนไพรในท้องถิ่นที่เป็นอาหาร และตำรับพืชสมุนไพรใช้ในการบำบัดรักษาโรค
 3. มีองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนจากการถอดบทเรียนจำนวน 1 ฉบับ
 4. มีหลักสูตรการเรียนรู้พืชสมุนไพรในชุมชน จำนวน 2 ชุด โดยเป็นหลักสูตรสำหรับเยาวชน และหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการสืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรเป็นยา
 5. มีผลิตภัณท์ชุมชนที่ทำจากสมุนไพร พืชผักพื้นบ้านในท้องถิ่นนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ (ติดตาม ครั้งที่ 1) 2 2,000.00 1,640.00
30 ต.ค. 58 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 1 25 975.00 4,470.00
10 พ.ย. 58 เวทีชี้แจงโครงการบ้านปากหารสร้างสุขด้วยสมุนไพร 80 11,900.00 9,200.00
16 พ.ย. 58 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 2 25 975.00 725.00
17 พ.ย. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 160.00
10 ธ.ค. 58 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 3 25 975.00 725.00
12 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงาน และการจัดทำเอกสารการเงิน (ติดตาม ครั้งที่ 2) 2 1,000.00 680.00
10 ม.ค. 59 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 4 25 975.00 725.00
5 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานปิดโครงการ งวดที่ 1 (ติดตาม ครั้งที่ 3) 2 1,000.00 680.00
10 ก.พ. 59 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 5 25 975.00 725.00
4 มี.ค. 59 ฟังคนเฒ่าคนแก่กินผักเป็นยา รู้จัก เรียนรู้ เรื่องสมุนไพร พืชผักพื้นบ้านในชุมชน 60 12,100.00 10,500.00
10 มี.ค. 59 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 6 25 975.00 725.00
20 มี.ค. 59 จัดทำรายงานปิดโครงการ งวดที่ 1 2 0.00 680.00
10 เม.ย. 59 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 7 25 975.00 725.00
10 พ.ค. 59 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 8 25 975.00 725.00
10 มิ.ย. 59 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 9 25 975.00 725.00
10 ก.ค. 59 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 10 25 975.00 725.00
16 ก.ค. 59 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้พืชสมุนไพรในชุมชน (ประชุมออกแบบหลักสูตร) 20 5,100.00 5,100.00
17 ก.ค. 59 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้พืชสมุนไพรในชุมชน (จัดทำหลักสูตร) 20 5,100.00 5,100.00
18 ก.ค. 59 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้พืชสมุนไพรในชุมชน (ทดลองใช้หลักสูตร) 20 7,100.00 6,904.00
20 ก.ค. 59 ถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรแก่เยาวชนในโรงเรียนบ้านปากหาน (ครั้งที่ 1) 40 7,000.00 6,100.00
10 ส.ค. 59 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 11 25 975.00 725.00
9 ก.ย. 59 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 12 25 975.00 725.00
17 ก.ย. 59 จัดทำรายงานงวดที่ 2 (ติดตาม ครั้งที่ 4) 2 1,000.00 680.00
30 ก.ย. 59 ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพิ่มในชุมชน (เยาวชนเพาะพันธุ์กล้าสมุนไพรให้ชุมชน) 60 10,500.00 -
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 2559 3 5,000.00 3,200.00
8 - 9 ต.ค. 59 สำรวจข้อมูลสมุนไพร และผักพื้นบ้านในชุมชนบ้านปากหาน 60 17,400.00 15,300.00
17 ต.ค. 59 อบรมอาสาสมัครสืบสานภูมิปัญญาด้านสมุนไพร จำนวน 30 คน (ครั้งที่ 2) 30 7,000.00 -
21 ต.ค. 59 ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพิ่มในชุมชน (เยาวชนปลูกสมุนไพรให้ชุมชน) 60 10,500.00 -
30 ต.ค. 59 ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในชุมชนเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ 40 9,800.00 -
8 พ.ย. 59 เวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ 60 11,700.00 -
12 พ.ย. 59 เวทีสรุปการทำงานและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 80 17,400.00 -
15 พ.ย. 59 จัดทำรายงานปิดโครงการ 2 2,000.00 2,060.06
รวม 947 157,300.00 27 80,429.06
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายสนิท มณีอ่อน นายสนิท มณีอ่อน เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:48 น.