รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 58-03826
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลอง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 มกราคม 2558
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 203,540.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สมชาย ศรีใหม่
พี่เลี้ยงโครงการ น.ส.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านตีนคลอง ม.6.ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • ปรียานาถ มาศมาลัยปรียานาถ มาศมาลัย (Owner)  
 • rachadapornrachadaporn (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 9 มี.ค. 2559 81,420.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 10 มี.ค. 2559 27 ต.ค. 2559 101,770.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,350.00
รวมงบประมาณ 203,540.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
เพื่อให้ครัวเรือนมีความรู้ สามารถปลูกผักปลอดสารพิษ และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักของครอบครัว
 1. ครัวเรือนเป้าหมายอย่างน้อย 60 ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายในการซื้อพืชผักลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50
 2. ครัวเรือนอย่างน้อย 30 ครัวเรือนมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน
 3. ครัวเรือนอย่างน้อย 40 ครัวเรือนมีต้นทุนทางการเกษตร เช่น การใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ลดลง
 4. ครัวเรือนอย่างน้อย 60 ครัวเรือนปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนอย่างน้อย 10ชนิด
 5. มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรปลอดสารพิษ โทษของการใช้สารเคมีในการเกษตร รณรงค์การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
สองข้างทางของถนนในชุมชนมีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
 1. พื้นที่สองข้างทางของถนนอย่างน้อย 3,600ตร.ม. มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
 2. พื้นที่สองข้างทางมีการปลูกพืชผักอย่างน้อย 20 ชนิด
คนในชุมชนมีสารเคมีในเลือดอยู่ในระดับเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัยลดลง
 1. คนในชุมชนร้อยละ 60 มีสารเคมีในเลือดอยู่ในระดับเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัยลดลง
 2. คนในชุมชนอย่างน้อย 100 คนได้รับการตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือด
 3. คนในชุมชนอย่างน้อย 100 คนได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกทั้งต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสุขภาพ
เกิดสภาผู้นำชุมชนขับเคลื่อนการทำเกษตรปลอดสารพิษในชุมชน
 1. มีกลุ่มทำเกษตรปลอดสารพิษ (บ้านและสองข้างทางของถนน)ในชุมชน 1 กลุ่ม
 2. ครัวเรือนร้อยละ 60 มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทานในครัวเรือน
 3. เกิดสภาผู้นำชุมชน (ทางการและไม่เป็นทางการ) ในการขับเคลื่อนการทำเกษตรปลอดสารพิษ และพูดคุยเรื่องอื่นๆ ในชุมชน และร่วมบริหารจัดการการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน
 4. สภาผู้นำมีการประชุมทุกเดือน
 5. สมาชิกในสภาผู้นำอย่างน้อยร้อยละ 80 เข้าร่วมประชุมสภาผู้นำทุกเดือน
 6. เกิดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรปลอดสารพิษระหว่างกลุ่มต่างๆ ในชุมชนอย่างน้อย 1 ครั้ง

 

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 ต.ค. 58 ประชมครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศน์โครงการ 2 1,000.00 500.00
19 พ.ย. 58 ตรวจสารเคมีในเลือดและให้ความรู้เรื่องพิษของการใช้สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และการป้องกันสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 100 11,050.00 10,440.00
4 ธ.ค. 58 ทำป้ายโครงการ ป้ายลด ละ เลิก บุหรี่ 2 500.00 800.00
6 ธ.ค. 58 ติดตามโครงการจาก สสส. 2 250.00 250.00
20 - 22 ธ.ค. 58 สำรวจชนิดเและปริมาณการใช้สารเคมี ต้นทุนการใช้สารเคมี 106 5,000.00 5,500.00
5 ม.ค. 59 ประชุมชี้แจงโครงการ กิจกรรมโครงการ และที่มาของงบประมาณ 120 10,100.00 10,800.00
8 ม.ค. 59 เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยหมัก นำ้หมักชีวภาพ น้ำยาไล่แมลง และรวมกลุ่มสองข้างทางสร้างรายได้บ้านตีนคลอง 100 32,000.00 20,530.00
10 ก.พ. 59 ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางของถนนในหมู่บ้าน 75 18,000.00 1,800.00
13 - 14 ก.พ. 59 ติดตามสรุปรายงาน งวดที่ 1 2 3,000.00 500.00
20 ก.พ. 59 ประชาสัมพันธ์โครงการ รณรงค์ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร และรณรงค์ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 330 2,500.00 2,500.00
8 มี.ค. 59 ประชุมแกนนำชุมชนเพื่อวางแผนการจัดทำบัญชีครัวเรือน 20 500.00 150.00
8 มี.ค. 59 - 8 มี.ค. 60 ทำบัญชีครัวเรือน 100 14,650.00 14,410.00
4 พ.ค. 59 ประชุมแกนนำ 20 1,000.00 1,200.00
7 มิ.ย. 59 ประชุมแกนนำ 20 1,000.00 1,200.00
9 ก.ค. 59 รวมกลุ่่มชาวบ้านเพื่อฝึกทำน้ำหมัก ปุ๋ยหมัก น้ำยาไล่แมลง 100 0.00 15,978.00
16 ก.ค. 59 เพาะพันธ์พืชผักครั้งที่ 1 40 4,800.00 3,840.00
18 ก.ค. 59 เพาะพันธุ์พืชผักครั้งที่ 2 50 3,000.00 3,000.00
18 ก.ค. 59 ประชุมแกนนำ 20 1,500.00 1,500.00
19 ก.ค. 59 เตรียมพื้นที่ครั้งที่ 1 75 0.00 4,200.00
20 ก.ค. 59 เตรียมพื้นที่บริเวณสองข้างทางภายในถนนในหมู่บ้านเพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชผัก และลงแขกปลูกพืชผักครั้งที่ 1 75 0.00 7,320.00
25 ก.ค. 59 ดูแลพืชผักให้พร้อมสำหรับเพาะปลูก 15 0.00 1,800.00
28 ก.ค. 59 เตรียมพื้นที่ ครั้งที่ 3 75 0.00 4,200.00
30 ก.ค. 59 ย้ายพันธ์ผักไปพื้นที่ปลูก ครั้งที่ 2 50 1,800.00 4,200.00
1 ส.ค. 59 - 12 ต.ค. 59 ดูแลพืชผักสองข้างทางของถนน 20 28,000.00 27,720.00
13 ส.ค. 59 ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางของถนน 15 1,800.00 2,800.00
14 ส.ค. 59 ประชุมแกนนำ 20 1,000.00 1,200.00
23 ส.ค. 59 ตัดหญ้าสองข้างทางของถนน 15 2,800.00 2,800.00
29 ส.ค. 59 ลงแขกตัดหญ้าสองข้างทางของถนน 15 2,800.00 2,800.00
3 ก.ย. 59 ประชุมแกนนำชุมชนเพื่อวางแผนการทำกิจกรรมในโครงการ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ และทบทวนผลการดำเนินงาน 20 1,000.00 1,200.00
4 ก.ย. 59 ติดตามสรุปรายงาน งวดที่ 2 และการปิดโครงการ 2 500.00 250.00
6 ก.ย. 59 ลงแขกตัดหญ้าเพื่อดูแลพืชผักสองข้างทางของถนน 15 2,800.00 2,800.00
14 ก.ย. 59 สำรวจชนิดและปริมาณการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี และต้นทุนการเพาะปลูกอื่นๆ รายรับจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 106 6,050.00 5,000.00
15 ก.ย. 59 ลงแขกตัดหญ้าสองข้างทางของถนน 40 2,800.00 2,800.00
18 ก.ย. 59 ตรวจสารเคมีในเลือด และให้ความรู้เรื่องพิษภัยของการใช้สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การป้องกันสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 106 23,190.00 22,040.00
24 ก.ย. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 0.00 0.00
26 ก.ย. 59 ลงแขกตัดหญ้าสองข้างทางของถนน 40 2,800.00 2,800.00
28 ก.ย. 59 ประชุมแกนนำ 21 1,500.00 1,400.00
30 ก.ย. 59 ลงแขกตัดหญ้าสองข้างทางของถนน 15 2,800.00 2,800.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ 2 5,000.00 2,000.00
8 ต.ค. 59 ประชุมแกนนำชุมชนเพื่อวางแผนการทำกิจกรรมในโครงการ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ และทบทวนผลการดำเนินงาน 21 1,500.00 1,500.00
12 ต.ค. 59 ลงแขกตัดหญ้าสองข้างทางของถนน 15 2,800.00 2,800.00
15 ต.ค. 59 ปิดงวด 2 และสรุปผลโครงการ และคืนเงินค่าเปิดบัญชี 500 2 250.00 712.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน และล้างอัดภาพกิจกรรม 2 2,500.00 2,000.00
รวม 1,993 203,540.00 44 204,040.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ปรียานาถ มาศมาลัย ปรียานาถ มาศมาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 21:51 น.