รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 58-00-2118
รหัสโครงการ 58-03826
ชื่อโครงการ สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลอง
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สมชาย ศรีใหม่
คณะทำงาน ? นางสาว ประไพ สิทธิรักษ์ , นาย สมชาย โมราศิลป์ , นางสาว จันตะนา คนทามาศ , นาย จักรกฤษณ์ อินทศร , นาง วรรณี สุภาพโรจน์
พี่เลี้ยงโครงการ น.ส.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณโครงการ 203,540.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 490
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก

ครัวเรือนในหมู่ที่ 6 บ้านตีนคลอง จำนวน 60 ครัวเรือน คนที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 6 บ้านตีนคลอง จำนวน 80 คน

กลุ่มเป้าหมายรอง

ครัวเรือนในชุมชน 46 ครัวเรือน คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านตีนคลอง จำนวน 300 คน คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงจำนวน 30 คน

พื้นที่ดำเนินการ บ้านตีนคลอง ม.6.ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • ปรียานาถ มาศมาลัยปรียานาถ มาศมาลัย (Owner)  
 • rachadapornrachadaporn (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 9 มี.ค. 2559 81,420.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 10 มี.ค. 2559 27 ต.ค. 2559 101,770.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,350.00
รวมงบประมาณ 203,540.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อให้ครัวเรือนมีความรู้ สามารถปลูกผักปลอดสารพิษ และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักของครอบครัว
 1. ครัวเรือนเป้าหมายอย่างน้อย 60 ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายในการซื้อพืชผักลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50
 2. ครัวเรือนอย่างน้อย 30 ครัวเรือนมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน
 3. ครัวเรือนอย่างน้อย 40 ครัวเรือนมีต้นทุนทางการเกษตร เช่น การใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ลดลง
 4. ครัวเรือนอย่างน้อย 60 ครัวเรือนปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนอย่างน้อย 10ชนิด
 5. มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรปลอดสารพิษ โทษของการใช้สารเคมีในการเกษตร รณรงค์การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
สองข้างทางของถนนในชุมชนมีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
 1. พื้นที่สองข้างทางของถนนอย่างน้อย 3,600ตร.ม. มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
 2. พื้นที่สองข้างทางมีการปลูกพืชผักอย่างน้อย 20 ชนิด

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
คนในชุมชนมีสารเคมีในเลือดอยู่ในระดับเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัยลดลง
 1. คนในชุมชนร้อยละ 60 มีสารเคมีในเลือดอยู่ในระดับเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัยลดลง
 2. คนในชุมชนอย่างน้อย 100 คนได้รับการตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือด
 3. คนในชุมชนอย่างน้อย 100 คนได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกทั้งต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสุขภาพ
เกิดสภาผู้นำชุมชนขับเคลื่อนการทำเกษตรปลอดสารพิษในชุมชน
 1. มีกลุ่มทำเกษตรปลอดสารพิษ (บ้านและสองข้างทางของถนน)ในชุมชน 1 กลุ่ม
 2. ครัวเรือนร้อยละ 60 มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทานในครัวเรือน
 3. เกิดสภาผู้นำชุมชน (ทางการและไม่เป็นทางการ) ในการขับเคลื่อนการทำเกษตรปลอดสารพิษ และพูดคุยเรื่องอื่นๆ ในชุมชน และร่วมบริหารจัดการการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน
 4. สภาผู้นำมีการประชุมทุกเดือน
 5. สมาชิกในสภาผู้นำอย่างน้อยร้อยละ 80 เข้าร่วมประชุมสภาผู้นำทุกเดือน
 6. เกิดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรปลอดสารพิษระหว่างกลุ่มต่างๆ ในชุมชนอย่างน้อย 1 ครั้ง
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม

 

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

 

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมชี้แจงโครงการ กิจกรรมโครงการ และที่มาของโครงการ 10,100.00 120 1 10,100.00 2 10,800.00
5 ม.ค. 59 ประชุมชี้แจงโครงการ กิจกรรมโครงการ และที่มาของงบประมาณ 120 - -
2 สำรวจชนิดและปริมาณการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี และต้นทุนการเพาะปลูกอื่นๆ รายรับจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 11,050.00 106 2 11,050.00 2 10,500.00
20-22 ธ.ค. 58 สำรวจชนิดเและปริมาณการใช้สารเคมี ต้นทุนการใช้สารเคมี 106 - -
14 ก.ย. 59 สำรวจชนิดและปริมาณการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี และต้นทุนการเพาะปลูกอื่นๆ รายรับจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 106 - -
3 ตรวจสารเคมีในเลือด และให้ความรู้เรื่องพิษภัยของการใช้สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การป้องกันสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 34,240.00 100 2 34,240.00 2 32,480.00
19 พ.ย. 58 ตรวจสารเคมีในเลือดและให้ความรู้เรื่องพิษของการใช้สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และการป้องกันสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 100 - -
18 ก.ย. 59 ตรวจสารเคมีในเลือด และให้ความรู้เรื่องพิษภัยของการใช้สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การป้องกันสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 106 - -
4 เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ น้ำยาไล่แมลง และรวมกลุ่มสองข้างทางสร้างรายได้ในชุมชน 32,000.00 100 2 32,000.00 2 36,508.00
8 ม.ค. 59 เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยหมัก นำ้หมักชีวภาพ น้ำยาไล่แมลง และรวมกลุ่มสองข้างทางสร้างรายได้บ้านตีนคลอง 100 - -
9 ก.ค. 59 รวมกลุ่่มชาวบ้านเพื่อฝึกทำน้ำหมัก ปุ๋ยหมัก น้ำยาไล่แมลง 100 - -
5 ทำบัญชีครัวเรือน 14,650.00 120 1 14,650.00 1 14,410.00
8 มี.ค. 59-8 มี.ค. 60 ทำบัญชีครัวเรือน 100 - -
6 ประชาสัมพันธ์โครงการ รณรงค์ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร และรณรงค์ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 2,500.00 330 1 2,500.00 1 2,500.00
20 ก.พ. 59 ประชาสัมพันธ์โครงการ รณรงค์ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร และรณรงค์ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 330 - -
7 เพาะพันธุ์พืชผัก 9,600.00 50 3 9,600.00 3 11,040.00
16 ก.ค. 59 เพาะพันธ์พืชผักครั้งที่ 1 40 - -
18 ก.ค. 59 เพาะพันธุ์พืชผักครั้งที่ 2 50 - -
30 ก.ค. 59 ย้ายพันธ์ผักไปพื้นที่ปลูก ครั้งที่ 2 50 - -
8 เตรียมพื้นที่บริเวณสองข้างทางภายในถนนในหมู่บ้านเพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชผัก และลงแขกปลูกพืชผัก 18,000.00 75 5 18,000.00 5 19,320.00
10 ก.พ. 59 ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางของถนนในหมู่บ้าน 75 - -
19 ก.ค. 59 เตรียมพื้นที่ครั้งที่ 1 75 - -
20 ก.ค. 59 เตรียมพื้นที่บริเวณสองข้างทางภายในถนนในหมู่บ้านเพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชผัก และลงแขกปลูกพืชผักครั้งที่ 1 75 - -
25 ก.ค. 59 ดูแลพืชผักให้พร้อมสำหรับเพาะปลูก 15 - -
28 ก.ค. 59 เตรียมพื้นที่ ครั้งที่ 3 75 - -
9 ดูแลพืชผักสองข้างทางของถนน 49,400.00 120 9 49,400.00 9 50,120.00
1 ส.ค. 59-12 ต.ค. 59 ดูแลพืชผักสองข้างทางของถนน 20 - -
13 ส.ค. 59 ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางของถนน 15 - -
23 ส.ค. 59 ตัดหญ้าสองข้างทางของถนน 15 - -
29 ส.ค. 59 ลงแขกตัดหญ้าสองข้างทางของถนน 15 - -
6 ก.ย. 59 ลงแขกตัดหญ้าเพื่อดูแลพืชผักสองข้างทางของถนน 15 - -
15 ก.ย. 59 ลงแขกตัดหญ้าสองข้างทางของถนน 40 - -
26 ก.ย. 59 ลงแขกตัดหญ้าสองข้างทางของถนน 40 - -
30 ก.ย. 59 ลงแขกตัดหญ้าสองข้างทางของถนน 15 - -
12 ต.ค. 59 ลงแขกตัดหญ้าสองข้างทางของถนน 15 - -
10 ประชุมแกนนำชุมชนเพื่อวางแผนการทำกิจกรรมในโครงการ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ และทบทวนผลการดำเนินงาน 9,000.00 20 8 9,000.00 8 9,350.00
8 มี.ค. 59 ประชุมแกนนำชุมชนเพื่อวางแผนการจัดทำบัญชีครัวเรือน 20 - -
4 พ.ค. 59 ประชุมแกนนำ 20 - -
7 มิ.ย. 59 ประชุมแกนนำ 20 - -
18 ก.ค. 59 ประชุมแกนนำ 20 - -
14 ส.ค. 59 ประชุมแกนนำ 20 - -
3 ก.ย. 59 ประชุมแกนนำชุมชนเพื่อวางแผนการทำกิจกรรมในโครงการ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ และทบทวนผลการดำเนินงาน 20 - -
28 ก.ย. 59 ประชุมแกนนำ 21 - -
8 ต.ค. 59 ประชุมแกนนำชุมชนเพื่อวางแผนการทำกิจกรรมในโครงการ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ และทบทวนผลการดำเนินงาน 21 - -
11 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 2 7 10,000.00 7 4,212.00
3-4 ต.ค. 58 ประชมครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศน์โครงการ 2 - -
6 ธ.ค. 58 ติดตามโครงการจาก สสส. 2 - -
13-14 ก.พ. 59 ติดตามสรุปรายงาน งวดที่ 1 2 - -
4 ก.ย. 59 ติดตามสรุปรายงาน งวดที่ 2 และการปิดโครงการ 2 - -
24 ก.ย. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 - -
3-5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ 2 - -
15 ต.ค. 59 ปิดงวด 2 และสรุปผลโครงการ และคืนเงินค่าเปิดบัญชี 500 2 - -
12 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2 2 3,000.00 2 2,800.00
4 ธ.ค. 58 ทำป้ายโครงการ ป้ายลด ละ เลิก บุหรี่ 2 - -
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน และล้างอัดภาพกิจกรรม 2 - -
รวม 203,540.00 1,145 43 203,540.00 44 204,040.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ปรียานาถ มาศมาลัย ปรียานาถ มาศมาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 21:51 น.