รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 58-00-2118
รหัสโครงการ 58-03826
ชื่อโครงการ สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลอง
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สมชาย ศรีใหม่
คณะทำงาน ? นางสาว ประไพ สิทธิรักษ์ , นาย สมชาย โมราศิลป์ , นางสาว จันตะนา คนทามาศ , นาย จักรกฤษณ์ อินทศร , นาง วรรณี สุภาพโรจน์
พี่เลี้ยงโครงการ น.ส.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณโครงการ 203,540.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 490
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก

ครัวเรือนในหมู่ที่ 6 บ้านตีนคลอง จำนวน 60 ครัวเรือน คนที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 6 บ้านตีนคลอง จำนวน 80 คน

กลุ่มเป้าหมายรอง

ครัวเรือนในชุมชน 46 ครัวเรือน คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านตีนคลอง จำนวน 300 คน คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงจำนวน 30 คน

พื้นที่ดำเนินการ บ้านตีนคลอง ม.6.ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • rachadapornrachadaporn (Trainer)
 • ปรียานาถ มาศมาลัยปรียานาถ มาศมาลัย (Owner)
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 9 มี.ค. 2559 81,420.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 10 มี.ค. 2559 27 ต.ค. 2559 101,770.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,350.00
รวมงบประมาณ 203,540.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อให้ครัวเรือนมีความรู้ สามารถปลูกผักปลอดสารพิษ และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักของครอบครัว
 1. ครัวเรือนเป้าหมายอย่างน้อย 60 ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายในการซื้อพืชผักลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50
 2. ครัวเรือนอย่างน้อย 30 ครัวเรือนมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน
 3. ครัวเรือนอย่างน้อย 40 ครัวเรือนมีต้นทุนทางการเกษตร เช่น การใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ลดลง
 4. ครัวเรือนอย่างน้อย 60 ครัวเรือนปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนอย่างน้อย 10ชนิด
 5. มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรปลอดสารพิษ โทษของการใช้สารเคมีในการเกษตร รณรงค์การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
สองข้างทางของถนนในชุมชนมีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
 1. พื้นที่สองข้างทางของถนนอย่างน้อย 3,600ตร.ม. มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
 2. พื้นที่สองข้างทางมีการปลูกพืชผักอย่างน้อย 20 ชนิด

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
คนในชุมชนมีสารเคมีในเลือดอยู่ในระดับเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัยลดลง
 1. คนในชุมชนร้อยละ 60 มีสารเคมีในเลือดอยู่ในระดับเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัยลดลง
 2. คนในชุมชนอย่างน้อย 100 คนได้รับการตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือด
 3. คนในชุมชนอย่างน้อย 100 คนได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกทั้งต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสุขภาพ
เกิดสภาผู้นำชุมชนขับเคลื่อนการทำเกษตรปลอดสารพิษในชุมชน
 1. มีกลุ่มทำเกษตรปลอดสารพิษ (บ้านและสองข้างทางของถนน)ในชุมชน 1 กลุ่ม
 2. ครัวเรือนร้อยละ 60 มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทานในครัวเรือน
 3. เกิดสภาผู้นำชุมชน (ทางการและไม่เป็นทางการ) ในการขับเคลื่อนการทำเกษตรปลอดสารพิษ และพูดคุยเรื่องอื่นๆ ในชุมชน และร่วมบริหารจัดการการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน
 4. สภาผู้นำมีการประชุมทุกเดือน
 5. สมาชิกในสภาผู้นำอย่างน้อยร้อยละ 80 เข้าร่วมประชุมสภาผู้นำทุกเดือน
 6. เกิดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรปลอดสารพิษระหว่างกลุ่มต่างๆ ในชุมชนอย่างน้อย 1 ครั้ง
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม

 

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

 

กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมชี้แจงโครงการ กิจกรรมโครงการ และที่มาของโครงการ 10,100.00 120 1 10,100.00 2 10,800.00
5 ม.ค. 59 ประชุมชี้แจงโครงการ กิจกรรมโครงการ และที่มาของงบประมาณ 120 10100.00 10,800.00
2 สำรวจชนิดและปริมาณการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี และต้นทุนการเพาะปลูกอื่นๆ รายรับจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 11,050.00 106 2 11,050.00 2 10,500.00
20-22 ธ.ค. 58 สำรวจชนิดเและปริมาณการใช้สารเคมี ต้นทุนการใช้สารเคมี 106 5000.00 5,500.00
14 ก.ย. 59 สำรวจชนิดและปริมาณการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี และต้นทุนการเพาะปลูกอื่นๆ รายรับจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 106 6050.00 5,000.00
3 ตรวจสารเคมีในเลือด และให้ความรู้เรื่องพิษภัยของการใช้สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การป้องกันสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 34,240.00 100 2 34,240.00 2 32,480.00
19 พ.ย. 58 ตรวจสารเคมีในเลือดและให้ความรู้เรื่องพิษของการใช้สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และการป้องกันสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 100 11050.00 10,440.00
18 ก.ย. 59 ตรวจสารเคมีในเลือด และให้ความรู้เรื่องพิษภัยของการใช้สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การป้องกันสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 106 23190.00 22,040.00
4 เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ น้ำยาไล่แมลง และรวมกลุ่มสองข้างทางสร้างรายได้ในชุมชน 32,000.00 100 2 32,000.00 2 36,508.00
8 ม.ค. 59 เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยหมัก นำ้หมักชีวภาพ น้ำยาไล่แมลง และรวมกลุ่มสองข้างทางสร้างรายได้บ้านตีนคลอง 100 32000.00 20,530.00
9 ก.ค. 59 รวมกลุ่่มชาวบ้านเพื่อฝึกทำน้ำหมัก ปุ๋ยหมัก น้ำยาไล่แมลง 100 0.00 15,978.00
5 ทำบัญชีครัวเรือน 14,650.00 120 1 14,650.00 1 14,410.00
8 มี.ค. 59-8 มี.ค. 60 ทำบัญชีครัวเรือน 100 14650.00 14,410.00
6 ประชาสัมพันธ์โครงการ รณรงค์ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร และรณรงค์ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 2,500.00 330 1 2,500.00 1 2,500.00
20 ก.พ. 59 ประชาสัมพันธ์โครงการ รณรงค์ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร และรณรงค์ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 330 2500.00 2,500.00
7 เพาะพันธุ์พืชผัก 9,600.00 50 3 9,600.00 3 11,040.00
16 ก.ค. 59 เพาะพันธ์พืชผักครั้งที่ 1 40 4800.00 3,840.00
18 ก.ค. 59 เพาะพันธุ์พืชผักครั้งที่ 2 50 3000.00 3,000.00
30 ก.ค. 59 ย้ายพันธ์ผักไปพื้นที่ปลูก ครั้งที่ 2 50 1800.00 4,200.00
8 เตรียมพื้นที่บริเวณสองข้างทางภายในถนนในหมู่บ้านเพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชผัก และลงแขกปลูกพืชผัก 18,000.00 75 5 18,000.00 5 19,320.00
10 ก.พ. 59 ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางของถนนในหมู่บ้าน 75 18000.00 1,800.00
19 ก.ค. 59 เตรียมพื้นที่ครั้งที่ 1 75 0.00 4,200.00
20 ก.ค. 59 เตรียมพื้นที่บริเวณสองข้างทางภายในถนนในหมู่บ้านเพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชผัก และลงแขกปลูกพืชผักครั้งที่ 1 75 0.00 7,320.00
25 ก.ค. 59 ดูแลพืชผักให้พร้อมสำหรับเพาะปลูก 15 0.00 1,800.00
28 ก.ค. 59 เตรียมพื้นที่ ครั้งที่ 3 75 0.00 4,200.00
9 ดูแลพืชผักสองข้างทางของถนน 49,400.00 120 9 49,400.00 9 50,120.00
1 ส.ค. 59-12 ต.ค. 59 ดูแลพืชผักสองข้างทางของถนน 20 28000.00 27,720.00
13 ส.ค. 59 ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางของถนน 15 1800.00 2,800.00
23 ส.ค. 59 ตัดหญ้าสองข้างทางของถนน 15 2800.00 2,800.00
29 ส.ค. 59 ลงแขกตัดหญ้าสองข้างทางของถนน 15 2800.00 2,800.00
6 ก.ย. 59 ลงแขกตัดหญ้าเพื่อดูแลพืชผักสองข้างทางของถนน 15 2800.00 2,800.00
15 ก.ย. 59 ลงแขกตัดหญ้าสองข้างทางของถนน 40 2800.00 2,800.00
26 ก.ย. 59 ลงแขกตัดหญ้าสองข้างทางของถนน 40 2800.00 2,800.00
30 ก.ย. 59 ลงแขกตัดหญ้าสองข้างทางของถนน 15 2800.00 2,800.00
12 ต.ค. 59 ลงแขกตัดหญ้าสองข้างทางของถนน 15 2800.00 2,800.00
10 ประชุมแกนนำชุมชนเพื่อวางแผนการทำกิจกรรมในโครงการ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ และทบทวนผลการดำเนินงาน 9,000.00 20 8 9,000.00 8 9,350.00
8 มี.ค. 59 ประชุมแกนนำชุมชนเพื่อวางแผนการจัดทำบัญชีครัวเรือน 20 500.00 150.00
4 พ.ค. 59 ประชุมแกนนำ 20 1000.00 1,200.00
7 มิ.ย. 59 ประชุมแกนนำ 20 1000.00 1,200.00
18 ก.ค. 59 ประชุมแกนนำ 20 1500.00 1,500.00
14 ส.ค. 59 ประชุมแกนนำ 20 1000.00 1,200.00
3 ก.ย. 59 ประชุมแกนนำชุมชนเพื่อวางแผนการทำกิจกรรมในโครงการ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ และทบทวนผลการดำเนินงาน 20 1000.00 1,200.00
28 ก.ย. 59 ประชุมแกนนำ 21 1500.00 1,400.00
8 ต.ค. 59 ประชุมแกนนำชุมชนเพื่อวางแผนการทำกิจกรรมในโครงการ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ และทบทวนผลการดำเนินงาน 21 1500.00 1,500.00
11 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 2 7 10,000.00 7 4,212.00
3-4 ต.ค. 58 ประชมครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศน์โครงการ 2 1000.00 500.00
6 ธ.ค. 58 ติดตามโครงการจาก สสส. 2 250.00 250.00
13-14 ก.พ. 59 ติดตามสรุปรายงาน งวดที่ 1 2 3000.00 500.00
4 ก.ย. 59 ติดตามสรุปรายงาน งวดที่ 2 และการปิดโครงการ 2 500.00 250.00
24 ก.ย. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 0.00 0.00
3-5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ 2 5000.00 2,000.00
15 ต.ค. 59 ปิดงวด 2 และสรุปผลโครงการ และคืนเงินค่าเปิดบัญชี 500 2 250.00 712.00
12 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2 2 3,000.00 2 2,800.00
4 ธ.ค. 58 ทำป้ายโครงการ ป้ายลด ละ เลิก บุหรี่ 2 500.00 800.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน และล้างอัดภาพกิจกรรม 2 2500.00 2,000.00
รวม 203,540.00 1,145 43 203,540.00 44 204,040.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ปรียานาถ มาศมาลัย ปรียานาถ มาศมาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 21:51 น.