รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 58-00-1986
รหัสโครงการ 58-03941
ชื่อโครงการ ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สุรชัย เกื้อหน่วย
คณะทำงาน ? นาง จัด รัตนรงค์ , นาย วิชิต ชูน้อย , นาย สุรเชษฐ์ กลับวุ่น , นาย เชวงศักดิ์ จันทรัตน์ , นาย วรพล ชูน้อย
พี่เลี้ยงโครงการ นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณโครงการ 213,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 180
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก

เยาวชน

กลุ่มเป้าหมายรอง

เด็กและประชาชนในพื้นที่

พื้นที่ดำเนินการ บ้านผัง 16,17,19,20 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
จังหวัด สตูล
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • นภาภรณ์ สตูลนภาภรณ์ สตูล (Trainer)
 • Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong (Trainer)
 • นายสุรชัย เกื้อหน่วยนายสุรชัย เกื้อหน่วย (Owner)
 • นางพรทิพย์ สุประดิษฐ์นางพรทิพย์ สุประดิษฐ์ (Trainer)
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 85,200.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 พ.ย. 2559 106,500.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,300.00
รวมงบประมาณ 213,000.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและกลไกลชุมชนเข้มแข็ง
 1. เกิดแกนนำหมู่บ้านในการขับเคลื่อนให้เกิดสภาชุมชน เป้าหมาย จำนวน 20 คน
 2. มีสภาชุมชนโดยมีตัวแทนจากเยาวชน เกิดขึ้นในชุมชน
 3. สภาผู้นำชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายประสบผลสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 90
 4. เยาวชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแผนมากกว่าร้อยละ 60 ทุกกิจกรรม
 5. สภาชุมชนมีการประชุมทุกเดือน คิดเป็น ร้อยละ 100
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 1. ครัวเรือนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเพิ่มรายได้ขึ้นจากเดิม ร้อยละ 60ของครัวเรือน
 2. ครัวเรือนเยาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมลดรายจ่ายได้จากเดิม ร้อยละ 60 ของครัวเรือน
 3. เกิดกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเพื่อการเกษตร กลุ่มส่งเสริมอาชีพเสริม หรือกลุ่มที่ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านอย่างน้อย 1 กลุ่ม
 4. เกิดชุดข้อมูลรายจ่ายและรายได้มวลรวมของหมู่บ้าน
เพื่อให้เกิดพื้นที่สาธารณในการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนโดยเยาวชน
 1. เกิดเวทีพูดคุยระหว่างเยาวชน ผู้ปกครองและผู้นำชุมชน

 2. เกิดแกนนำเยาชน

 3. เกิดพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เช่น ลานกีฬา

เพื่อให้เกิดกติกาของเยาวชนในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า
 1. เกิดกติกาของเยาวชนในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า

 2. เกิดเยาวชนกลุ่มสร้างอาชีพ อย่างน้อย 1 กลุ่ม

 3. เกิดแผนการพัฒนาเยาชนของหมู่บ้าน1 แผน

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน 10,000.00 30 12 10,000.00 12 10,000.00
25 ก.ย. 58 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่1) 30 1000.00 1,000.00
10 ต.ค. 58 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่2) 30 800.00 800.00
9 พ.ย. 58 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่3) 30 800.00 800.00
9 ธ.ค. 58 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่4) 30 800.00 800.00
8 ม.ค. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่5) 30 800.00 800.00
5 ก.พ. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่6) 30 800.00 800.00
9 มี.ค. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่7) 30 800.00 800.00
8 เม.ย. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่8) 30 800.00 800.00
9 พ.ค. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่9) 30 800.00 800.00
10 มิ.ย. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่10) 30 800.00 800.00
11 ก.ค. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่11) 30 800.00 800.00
9 ส.ค. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่12) 30 1000.00 1,000.00
2 เปิดโครงการ สรรหาเยาวชน 15,500.00 100 1 15,500.00 1 15,500.00
15 ต.ค. 58 เปิดโครงการพร้อมคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ 100 15500.00 15,500.00
3 แกนนำเยาวชน ร่วมกันสร้างชุุมชน 29,500.00 40 5 29,500.00 5 29,500.00
25 ต.ค. 58 ประชุมแกนนำเยาวชน 40 1500.00 1,500.00
31 ต.ค. 58 แกนนำเยาวชน เก็บข้อมูลรายได้ รายจ่ายในครัวเรือน 40 3100.00 3,100.00
20 พ.ย. 58 แกนนำเยาวชนจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการรวมกลุ่ม 40 19100.00 19,100.00
24 พ.ย. 58 แกนนำเยาวชน ร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 40 1500.00 1,500.00
28 พ.ย. 58 แกนนำเยาวชน จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 40 4300.00 4,300.00
4 เยาวชน เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง 11,000.00 50 2 11,000.00 2 11,000.00
10 ธ.ค. 58 อบรมเด็กและเยาวชนการสร้างอาชีพและรายได้ 50 9250.00 9,250.00
16 ธ.ค. 58 เยาวชน เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง 50 1750.00 1,750.00
5 อบรมในการจัดทำบัญชีครัวรือน และการจัดตั้งกลุ่มกองทุนในชุมชน 10,250.00 50 1 10,250.00 1 10,250.00
23 ธ.ค. 58 อบรมในการจัดทำบัญชีครัวรือน และการจัดตั้งกลุ่มกองทุนในชุมชน 50 10250.00 10,250.00
6 เยาวชนนำความพอเพียง 32,750.00 50 2 32,750.00 2 32,750.00
20 ม.ค. 59 อบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ 50 10250.00 10,250.00
22 เม.ย. 59 อบรมการเพาะเห็ดและลงมือปฏิบัติ 50 22500.00 22,500.00
7 ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 9,750.00 50 1 9,750.00 1 9,750.00
19 ก.พ. 59 อบรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 50 9750.00 9,750.00
8 คืนความร่มรื่นลำคลองสะอาดสู่ชุมชน 14,250.00 50 3 14,250.00 3 14,250.00
16 มี.ค. 59 ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ 50 6250.00 6,250.00
26 เม.ย. 59 ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ 50 3750.00 3,750.00
20 พ.ค. 59 ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ 50 4250.00 4,250.00
9 สร้างความรู้สู่ครอบครัวอบอุ่น 16,500.00 100 1 16,500.00 1 16,500.00
16 มิ.ย. 59 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครอบครัว 100 16500.00 16,500.00
10 สานสัมพันธ์ครอบครัว สานสร้างพื้นที่ให้เยาวชน 15,000.00 100 1 15,000.00 1 15,000.00
20 ก.ค. 59 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว 100 15000.00 15,000.00
11 เยาวชนยุคใหม่ ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า 16,500.00 100 1 16,500.00 1 16,500.00
24 ส.ค. 59 ร่วมกันสร้างกฎกติกาของเยาวชน ในชุมชน 100 16500.00 16,500.00
12 กิจกรรมสรุปบทเรียน 19,000.00 100 1 19,000.00 1 19,000.00
26 ก.ย. 59 ร่วมกันสรุปกิจกรรมทั้งหมด 100 19000.00 19,000.00
13 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 2 8 10,000.00 8 7,832.00
7 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศ 2 1000.00 1,000.00
8 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศ 2 1000.00 0.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงาน 2 1000.00 500.00
11-12 ก.พ. 59 โครงการปิดงวด ที่ 1 2 2000.00 948.00
24 ก.พ. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 0.00 800.00
3-5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 2 3000.00 2,264.00
14 ต.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเกตโครงการปิดงวด2 7 2000.00 2,000.00
15 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 0.00 320.00
14 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2 3 3,000.00 3 2,620.00
15 ต.ค. 59 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรูปถ่าย 2 1000.00 810.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน 2 1000.00 810.00
รวม 213,000.00 824 42 213,000.00 42 210,452.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายสุรชัย เกื้อหน่วย นายสุรชัย เกื้อหน่วย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 22:51 น.