รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 58-00-1986
รหัสโครงการ 58-03941
ชื่อโครงการ ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สุรชัย เกื้อหน่วย
คณะทำงาน ? นาง จัด รัตนรงค์ , นาย วิชิต ชูน้อย , นาย สุรเชษฐ์ กลับวุ่น , นาย เชวงศักดิ์ จันทรัตน์ , นาย วรพล ชูน้อย
พี่เลี้ยงโครงการ นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณโครงการ 213,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 180
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก

เยาวชน

กลุ่มเป้าหมายรอง

เด็กและประชาชนในพื้นที่

พื้นที่ดำเนินการ บ้านผัง 16,17,19,20 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
จังหวัด สตูล
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • นายสุรชัย เกื้อหน่วยนายสุรชัย เกื้อหน่วย (Owner)  
 • นภาภรณ์ สตูลนภาภรณ์ สตูล (Trainer)  
 • Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong (Trainer)  
 • นางพรทิพย์ สุประดิษฐ์นางพรทิพย์ สุประดิษฐ์ (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 85,200.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 พ.ย. 2559 106,500.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,300.00
รวมงบประมาณ 213,000.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและกลไกลชุมชนเข้มแข็ง
 1. เกิดแกนนำหมู่บ้านในการขับเคลื่อนให้เกิดสภาชุมชน เป้าหมาย จำนวน 20 คน
 2. มีสภาชุมชนโดยมีตัวแทนจากเยาวชน เกิดขึ้นในชุมชน
 3. สภาผู้นำชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายประสบผลสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 90
 4. เยาวชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแผนมากกว่าร้อยละ 60 ทุกกิจกรรม
 5. สภาชุมชนมีการประชุมทุกเดือน คิดเป็น ร้อยละ 100
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 1. ครัวเรือนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเพิ่มรายได้ขึ้นจากเดิม ร้อยละ 60ของครัวเรือน
 2. ครัวเรือนเยาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมลดรายจ่ายได้จากเดิม ร้อยละ 60 ของครัวเรือน
 3. เกิดกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเพื่อการเกษตร กลุ่มส่งเสริมอาชีพเสริม หรือกลุ่มที่ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านอย่างน้อย 1 กลุ่ม
 4. เกิดชุดข้อมูลรายจ่ายและรายได้มวลรวมของหมู่บ้าน
เพื่อให้เกิดพื้นที่สาธารณในการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนโดยเยาวชน
 1. เกิดเวทีพูดคุยระหว่างเยาวชน ผู้ปกครองและผู้นำชุมชน

 2. เกิดแกนนำเยาชน

 3. เกิดพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เช่น ลานกีฬา

เพื่อให้เกิดกติกาของเยาวชนในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า
 1. เกิดกติกาของเยาวชนในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า

 2. เกิดเยาวชนกลุ่มสร้างอาชีพ อย่างน้อย 1 กลุ่ม

 3. เกิดแผนการพัฒนาเยาชนของหมู่บ้าน1 แผน

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน 10,000.00 30 12 10,000.00 12 10,000.00
25 ก.ย. 58 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่1) 30 - -
10 ต.ค. 58 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่2) 30 - -
9 พ.ย. 58 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่3) 30 - -
9 ธ.ค. 58 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่4) 30 - -
8 ม.ค. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่5) 30 - -
5 ก.พ. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่6) 30 - -
9 มี.ค. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่7) 30 - -
8 เม.ย. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่8) 30 - -
9 พ.ค. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่9) 30 - -
10 มิ.ย. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่10) 30 - -
11 ก.ค. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่11) 30 - -
9 ส.ค. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่12) 30 - -
2 เปิดโครงการ สรรหาเยาวชน 15,500.00 100 1 15,500.00 1 15,500.00
15 ต.ค. 58 เปิดโครงการพร้อมคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ 100 - -
3 แกนนำเยาวชน ร่วมกันสร้างชุุมชน 29,500.00 40 5 29,500.00 5 29,500.00
25 ต.ค. 58 ประชุมแกนนำเยาวชน 40 - -
31 ต.ค. 58 แกนนำเยาวชน เก็บข้อมูลรายได้ รายจ่ายในครัวเรือน 40 - -
20 พ.ย. 58 แกนนำเยาวชนจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการรวมกลุ่ม 40 - -
24 พ.ย. 58 แกนนำเยาวชน ร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 40 - -
28 พ.ย. 58 แกนนำเยาวชน จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 40 - -
4 เยาวชน เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง 11,000.00 50 2 11,000.00 2 11,000.00
10 ธ.ค. 58 อบรมเด็กและเยาวชนการสร้างอาชีพและรายได้ 50 - -
16 ธ.ค. 58 เยาวชน เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง 50 - -
5 อบรมในการจัดทำบัญชีครัวรือน และการจัดตั้งกลุ่มกองทุนในชุมชน 10,250.00 50 1 10,250.00 1 10,250.00
23 ธ.ค. 58 อบรมในการจัดทำบัญชีครัวรือน และการจัดตั้งกลุ่มกองทุนในชุมชน 50 - -
6 เยาวชนนำความพอเพียง 32,750.00 50 2 32,750.00 2 32,750.00
20 ม.ค. 59 อบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ 50 - -
22 เม.ย. 59 อบรมการเพาะเห็ดและลงมือปฏิบัติ 50 - -
7 ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 9,750.00 50 1 9,750.00 1 9,750.00
19 ก.พ. 59 อบรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 50 - -
8 คืนความร่มรื่นลำคลองสะอาดสู่ชุมชน 14,250.00 50 3 14,250.00 3 14,250.00
16 มี.ค. 59 ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ 50 - -
26 เม.ย. 59 ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ 50 - -
20 พ.ค. 59 ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ 50 - -
9 สร้างความรู้สู่ครอบครัวอบอุ่น 16,500.00 100 1 16,500.00 1 16,500.00
16 มิ.ย. 59 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครอบครัว 100 - -
10 สานสัมพันธ์ครอบครัว สานสร้างพื้นที่ให้เยาวชน 15,000.00 100 1 15,000.00 1 15,000.00
20 ก.ค. 59 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว 100 - -
11 เยาวชนยุคใหม่ ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า 16,500.00 100 1 16,500.00 1 16,500.00
24 ส.ค. 59 ร่วมกันสร้างกฎกติกาของเยาวชน ในชุมชน 100 - -
12 กิจกรรมสรุปบทเรียน 19,000.00 100 1 19,000.00 1 19,000.00
26 ก.ย. 59 ร่วมกันสรุปกิจกรรมทั้งหมด 100 - -
13 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 2 8 10,000.00 8 7,832.00
7 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศ 2 - -
8 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศ 2 - -
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงาน 2 - -
11-12 ก.พ. 59 โครงการปิดงวด ที่ 1 2 - -
24 ก.พ. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 - -
3-5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 2 - -
14 ต.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเกตโครงการปิดงวด2 7 - -
15 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 - -
14 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2 3 3,000.00 3 2,620.00
15 ต.ค. 59 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 - -
15 ต.ค. 59 จัดทำรูปถ่าย 2 - -
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน 2 - -
รวม 213,000.00 824 42 213,000.00 42 210,452.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายสุรชัย เกื้อหน่วย นายสุรชัย เกื้อหน่วย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 22:51 น.