ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2)

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 58-00-2045
รหัสโครงการ 58-03879
ชื่อโครงการ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2)
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง วิมล ส้มนิ่ม
คณะทำงาน ? นาง ต้อย ห่อทอง , นาง จิรนันท์ เศรษฐรักษา , นางสาว มลิวัลย์ ห่อทอง , นาง เมตตา จันทร์บุญแก้ว , นางสาว สุวิมล สืบสาย
พี่เลี้ยงโครงการ ไพฑูรย์ (พัทลุง)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณโครงการ 212,100.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 710
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก

แกนนำในชุมชนไม่น้อยกว่า 20 คน ครัวเรือนที่มีอาชีพทำนาในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 100 ครัวเรือน ประมาณ 300 คน

กลุ่มเป้าหมายรอง

ตัวแทนภาครัฐภาคท้องถิ่น รวม 20 คน กลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านจำนวน 20 คน กลุ่มผู้สูงอายุจำนวน 50 คน ประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า 300 คน

พื้นที่ดำเนินการ บ้านควนพัง หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • maliwanmaliwan (Owner)  
 • ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง) (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 21 ก.พ. 2559 84,840.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 22 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,050.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,210.00
รวมงบประมาณ 212,100.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีเศรษฐกิจครัวเรือนดีขึ้นด้วยวิถีการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร
 1. จำนวนครัวเรือนที่ปรับเปลี่ยนจากการทำสวยยาง สวนปาล์ม มาทำนาอินทรีย์ชีวภาพ ไม่น้อยกว่า 30 ครัวเรือน
 2. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้เฉลี่ยนก่อนเข้าร่วมโครงการ(ประมาณ 3,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน)
 3. เกิดศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร 1 ศูนย์

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร
 1. จำนวนจำนวนสมาชิกสภาผู้นำที่มาจากกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิก อบต. และตัวแทนชาวนา ร้อยละ 80
 2. จำนวนหลักสูตรการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร
 3. จำนวนครัวเรือนในชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ปรับพฤติกรรมโดยใช้สารเคมมีในการเกษตร (ประเมินโดยการสังเกตโดยคณะทำงานโครงการ ร่วมกับการสำรวจปริมาณการขายสารเคมีเพื่อการเกษตรของร้านค้าในชุมชน)
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
เพื่อปรับสภาพแวดล้อนในชุมชนให้เอื้อต่อการส่ง้สริมการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพ
 1. เกิดพื้นที่การผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์รวมของชุมชนเพื่อใช้เป็ยฐานในการสร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์และการส่งเสริมการบริโภค ไม่น้อยกว่า 10 ไร่
 2. มีการจัดตลาดนัดชุมชนเพื่อการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวสังข์ยหดอินทรีย์ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
 3. เกิดศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวสังข์หยดอินทรย์ชีวภาพครบวงจร 1 ศูนย์
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน
เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 1. เกิดสภาผู้นำร่วม 3 ฝ่ายประกอบด้วยภาครัฐภาคท้องถิ่น และตัวแทนจากหมู่บ้าน ในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตลาดกลาง และพื้นที่สาธารณะเพื่อการผลิตเมล็ดพันธ์
 2. เกิดข้อตกลงร่วมภายในหมู่บ้านเกี่ยวกับการร่วมกลุ่มการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพ

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชน 5,000.00 20 10 5,000.00 8 4,000.00
10 ต.ค. 58 ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนตุลาคม 20 - -
10 พ.ย. 58 ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนพฤศจิกายน 20 - -
10 ธ.ค. 58 ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนธันวาคม 20 - -
10 ม.ค. 59 ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนมกราคม 20 - -
10 ก.พ. 59 ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนกุมภาพันธ์ 20 - -
10 มี.ค. 59 ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนมีนาคม 20 - -
10 เม.ย. 59 ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนเมษายน 20 - -
10 พ.ค. 59 ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนพฤษภาคม 20 - -
10 มิ.ย. 59 ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนมิถุนายน 20 - -
10 ก.ค. 59 ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนกรกฎาคม 20 - -
2 สำรวจข้อมูลเพื่อทำแผนที่นิเวศท้องนา 5,400.00 40 1 5,400.00 1 5,400.00
11-18 ต.ค. 58 สำรวจข้อมูลเพื่อทำแผนที่นิเวศท้องนา 40 - -
3 เวทีคืนข้อมูลระบบนิเวศนาให้ชุมชน 11,500.00 100 1 11,500.00 1 12,200.00
21 ต.ค. 58 เวทีคืนข้อมูลระบบนิเวศนาให้ชุมชน 100 - -
4 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร 9,300.00 10 1 9,300.00 - -
15 ก.พ. 59 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการหลังเก็บเกี่ยว 20 - -
5 กิจกรรมลงแขกพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 6,000.00 50 1 6,000.00 1 6,000.00
5 ธ.ค. 58 กิจกรรมลงแขกพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 50 - -
6 กิจกรรมชวนน้องลงนา พัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อการผลิตข้าวชุมชน 10,600.00 40 2 10,600.00 1 10,600.00
26 ต.ค. 58 กิจกรรมชวนน้องลงนา พัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อการผลิตข้าวชุมชน 54 - -
31 ม.ค. 59 กิจกรรมชวนน้องลงนา พัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อการผลิตข้าวชุมชนครั้งที่2 40 - -
7 การสร้างกระบวนการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร 46,800.00 60 1 46,800.00 1 46,800.00
14 พ.ย. 58 สร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ ตั้งแต่ก่อยการปลูก การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว 60 - -
8 การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว 53,800.00 0 1 53,800.00 1 53,800.00
20 พ.ย. 58 สร้างกระบวนการเรียนรู้กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว 0 - -
9 กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ 10,800.00 80 1 10,800.00 1 10,800.00
2 พ.ค. 59 กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ 80 - -
10 รวมพลคนรักษ์ข้าวอินทรีย์ มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ 11,500.00 0 1 11,500.00 1 11,500.00
20 พ.ค. 59 รวมพลคนรักษ์ข้าวอินทรีย์ มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ 100 - -
11 สร้างกลไกการขับเคลื่อข้างสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร 8,100.00 60 1 8,100.00 1 8,600.00
6 มิ.ย. 59 สร้างกลไกการขับเคลื่อนข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร 60 - -
12 เวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ 15,500.00 0 1 15,500.00 1 15,500.00
15 ก.ค. 59 เวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ 150 - -
13 สรุปประเมินผลและจัดทำชุดความรู้ 4,800.00 0 1 4,800.00 1 4,800.00
10 ส.ค. 59 สรุปประเมินผลและจัดทำชุดความรู้ 30 - -
14 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 2 5 10,000.00 5 6,178.00
3-4 ต.ค. 58 กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ 2 - -
7 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2 - -
21 ก.พ. 59 จัดทำรายงานความก้าวหน้า งวด 1 2 - -
3-5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ 2 - -
15 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 - -
15 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2 3 3,000.00 3 2,500.00
9 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 10 - -
20-21 ส.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ งวด 2 2 - -
5 ก.ย. 59 จัดทำภาพกิจกรรม 2 - -
รวม 212,100.00 464 31 212,100.00 27 198,678.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย maliwan maliwan เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 10:26 น.