ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมภาคีเครือข่ายต่างๆ เตรียมงานสร้างสุข ครั้งที่ 2

@14 ก.ย. 60 10.18

สจรส. ม.อ. เชิญภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 "สรัางคน สร้างงาน สร้างสุข" ครั้งที่ 2
(วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ. ห้องประชุม 1402  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ) กำหนดจัดงาน วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ. ศูนย์ประชุมฯ ม.อ. หาดใหญ่

หัวข้อข่าวทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด

  การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด

  ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ รวมทั้งจะนำส่งรายชื่อทีมพี่เลี้ยงให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ@20 ก.พ. 61 09:57
 • โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย

  โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย

  จังหวัดที่ได้เข้าร่วม ได้แก่ จ.ลำพูน จ.แพร่ จ.เชียงใหม่ คณะทำงานพี่เลี้ยงสามารถใช้ระบบติดตามออนไลน์ได้ สามารถบันทึกกิจกรรมได้ สามารถลงงบประมาณค่าใช้จ่ายได้ สามารถบันทึกรูปภาพกิจกรรมได้ ซึ่งทุกกิจกรรมที่ทำต้องบันทึกเข้าไป โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย จากนั้นจะเข้าสู่ระบบรายงาน ได้แก่ รายงานฉบับสมบูรณ รายงานการเงิน พี่เลี้ยงสามารถใช้ระบบพัฒนาโครงการ และติดตามประเมินผล โครงการกิจกรรมทางกาย เกิดการปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้น แลกเปลี่ยน@07 ก.พ. 61 09:29
 • สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน (แผนงานกลาง สร้างสุข#10)

  สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน (แผนงานกลาง สร้างสุข#10)

  สรุปรูปแบบ และประเด็นขับเคลื่อนในงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561 (1) รูปแบบงานสร้างสุข 1. เสวนา – สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน 2. การขับเคลื่อนวิกฤตภาคใต้ 10 ประเด็น 3. การประชุมวิชาการ 4. งานวิชาการนโยบายสาธารณะ 4P-W 5. ลานเสวนา และนิทรรศการ 6. เวทีสื่อสารสาธารณะ - จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม 7. ห้องเรียนปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง ระบบการจัดการฐานข้อมูล และเครื่องมือธรรมนูญ HIA / ธรรมนูญสุขภาพ / 4PW 8. ก้าวข้ามสู่เครือข่ายสุขภาวะในอาเซี่ยน (2) ประเด็นขับเคลื่อนวิกฤตภาคใต้ มี 8 ประเด็น ประเด็น  ผู้รับผิดชอบ เวลา 1. เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ เรื่องอาหารและโภชนาการ อ.สมคิด ทองสม ห้อง 1-2 (เช้า-บ่าย) 2. การจัดการปัจจัยเสี่ยง นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ห้อง 7 (เช้า) 3.เรื่องเด็กเยาวชนและครอบครัว นายฮาริส มาศชาย ห้อง 3-4 (เช้า-บ่าย) 4. เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว นายเชภาดร จันทร์หอม ห้อง 5-6 (เช้า-บ่าย) 5. การจัดการภัยพิบัติ นายไมตรี จงไกรจักร ห้อง 8 (บ่าย) 6. ความมั่นคงทางสุขภาพ เรื่อง DHB/เขตสุขภาพเพื่อประชาชน /4PW ดร.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย นายจารึก ไชยรักษ์ 10-11 (เช้า-บ่าย) 7. จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม นายอานนท์ มีศรี ลานสร้างสุข 8. สันติสุขภาวะชายแดนใต้ และการแพทย์พหุวัฒนธรรม นายอิลฟาน ตอแลมา ห้อง 11 (เช้า) 9. ***ลานชุมชนน่าอยู่ นายไพฑูรย์ ทองสม/นางกำไล สมรักษ์ ลานสร้างสุข (3) กรอบการทำงาน (timeline) ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561) มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ทบทวนข้อเสนอจากงานสร้างสุขปี 59 2. วางแผนขับเคลื่อนในแต่ละประเด็น มีการเสริมพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่าย โดย สจรส.ม.อ. 3. ขับเคลื่อนงานตามประเด็น และใช้สื่อสารสาธารณะ 4. สังเคราะห์บทเรียน จัดทำเอกสารเผยแพร่ 5. แลกเปลี่ยนนำเสนอในงานสร้างสุขภาคใต้ (4) การสนับสนุนงบประมาณ - สนับสนุนห้องย่อยในวันงานสร้างสุขห้องย่อยละไม่เกิน 10,000 บาท - สนับสนุนกระบวนการทำข้อมูลประเด็นละไม่เกิน 100,000 บาท - เครือข่ายไหนก็สนับสนุนค่าเดินทางในแต่ละเครือข่าย@04 ก.พ. 61 20:29
 • โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย

  .@03 ก.พ. 61 21:37
 • โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย

  โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย

  .@21 ม.ค. 61 18:10
 • โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย

  เกิดแผนกิจกรรมทางกายในกองทุน อ.นาสาร จ.สุราษฏร์ธานีจำนวน 11 กองทุน ดังนี้ แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ลำพูน แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองปราบ แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เพิ่มพูนทรัพย์ แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพรุพี แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าชี แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนาสาร แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งเตาใหม่ แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.น้ำพุ แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนศรี แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ควนสุบรรณ แผนงานการเคลื่อนไหวทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งเตา@21 ม.ค. 61 17:58