ที่มาของโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง น่าอยู่ ปลอดภัย มีพัฒนาการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี และหากทุกชุมชน/ท้องถิ่นมุ่งมั่นดำเนินการอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยก็จะพัฒนาอย่างมีทิศทาง เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุด

ชุมชนจะเข้มแข็ง น่าอยู่ และพึ่งตนเองได้ ต้องอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำ ตลอดจนอาศัยความร่วมมือและข้อมูลทางวิชาการจากหน่วยงานในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการพึ่งตนเอง เป็นสังคมเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกันได้ และไม่ทอดทิ้งกัน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ตระหนักถึงความสำคัญข้างต้น จึงมีแผนงานเชิงรุกชุดโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เชิญชวนให้ชุมชน
ท้องถิ่นเสนอโครงการเพื่อร่วมสร้างสรรค์ชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่

สำหรับการขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และ
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) โดย สจรส.ม.อ ทำหน้าที่เป็นกลไก ประสานงานและจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจแก่แกนนำชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และเทศบาลในเรื่องการขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะด้วยกระบวนการทางสังคม การใช้ข้อมูลชุมชนในการทำแผนชุมชน และสามารถพัฒนาโครงการให้สามารถได้รับการสนับสนุนทุน ในการดำเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่

ในกระบวนการ ติดตาม สนับสนุน และประเมินผลโครงการ ฯ สจรส.ม.อ. มีบทบาทในการพัฒนาระบบและกลไกการติดตามโครงการและดูแลสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ติดตามให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ มีการพัฒนาศักยภาพและทักษะของผู้รับทุน ตลอดจนผู้ติดตามโครงการ ให้เข้าใจในการดำเนินงานและการติดตามโครงการ เพื่อลดความเสี่ยงและความล่าช้าโครงการสามารถดำเนินงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และลดความเสี่ยงของการสนับสนุนทุนโครงการได้อย่างทันการณ์ ตลอดจนการจัดการโครงการล่าช้า และคาดหวังจะได้โครงการตัวอย่างดีๆ เกิดชุดความรู้ เกิดนวัตกรรมในการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่จะสามารถนำไปขยายผลต่อไป