วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 - 16:00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมะอะฮูมือรี ยูนุ๊มะอะฮูมือรี ยูนุ๊เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 11:30:51
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:07 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำภาพถ่ายภาพกิจกรรม

 • photo คอเต็บประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณสุเหร่าลูโบ๊ะแปะคอเต็บประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณสุเหร่าลูโบ๊ะแปะ
 • photo รับมอบป้ายเขตปลอดบุหรี่โดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์รับมอบป้ายเขตปลอดบุหรี่โดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์
 • photo ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์
 • photo ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ถ่ายภาพกิจกรรมในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ถ่ายภาพกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประชาชนในชุมชนบ้านบาลา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำภาพถ่ายเขตปลอดบุหรี่ที่บริเวณศาสนสถาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมะอะฮูมือรี ยูนุ๊มะอะฮูมือรี ยูนุ๊เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 13:37:39
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 11:14:10 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะผู้จัดโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รวมภาพถ่ายและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปเล่มการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยkannapat janthongkannapat janthongเมื่อ 4 พฤษภาคม 2559 09:04:04
Project trainer
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 4 พฤษภาคม 2559 09:13:40 น.

ชื่อโครงการ : สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ลงพื้นที่ เยี่ยม พูดคุย สอบถามข้อมูล ความก้าวหน้าการทำงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงาน
 • ภาคเครือข่ายการทำงาน เช่น เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทคนิคสุราษฎร์ธานี ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • สัมภาษณ์ พูดคุย สอบถามการทำงาน
 • ดูพื้นที่จริง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้เห็นความก้าวหน้าของโครงการ ที่เป็นผลลัพธ์สำคัญที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และภาคีเครือข่ายการทำงานอย่างชัดเจน คือ สนามเอนกประสงค์ของชุมชน ที่มีการขอใช้ประโยชน์จากที่ดินของเอกชนโดยมีการทำสัญญาขอใช้สิทธิในพื้นที่เป็นเวลา 3 ปี เพื่อให้คนในชุมชนนำที่ดินขนาด 160 ตารางวา มาทำเป็นสนามกีฬาของชุมชน ที่มีการวางแผนไว้ว่า จะมีการสร้างสนามเปตอง สนามแบตมินตัน แอโรบิค และรอบๆ สนามจะมีการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อสร้างการเรียนรู้ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดสร้างสนามจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทคนิคสุราษฎร์ธานี ที่นำกำลังนักเรียนมาช่วยปรับพื้นที่ จััดทำขอบสนามด้วยล้อยาง มีเกษตรอำเภอลงพื้นที่เพื่อดูศึกษาความต้องการการปลูกสมุนไพร มีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมาใช้เเป็นพื้นที่ในการคัดกรองโรค มีการระดมทุนจากคนในชุมชนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
 • สนามที่เกิดขึ้น เป็นสนามของการรวมคน รวมแรงใจ แรงกาย ของคนในชุมชนอย่างแท้จริง และคนในชุมชนทุกคน สามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

1 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมติกา มาลารัตน์มติกา มาลารัตน์เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 13:55:22
Project trainer
แก้ไขโดย มติกา มาลารัตน์ เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 14:19:51 น.

ชื่อโครงการ : ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ครั้งที่3

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ (ครั้งที่3) ให้มีการรับทราบ ติดตาม ทบทวนการทำงาน ประเมินการทำงานและร่วมแก้ไขปัญหาต่อเนื่องสม่ำเสมอ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรมมการ พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพื่อให้มีการรับทราบ ติดตาม ทบทวนการทำงาน ประเมินการทำงานและร่วมแก้ไขปัญหาต่อเนื่องสม่ำเสมอ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม เวลา 13.00 น.และพบปะพี่เลี้ยง นาง มติกา  มาลารัตน์
2. นายวิรัตน์ ดำเนินผล ผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจ้งกิจกรรมที่ทำไปแล้ว ผลลัพธื ปัญหาของการทำกิจกรรมในชุมชน 3.นายณรงค์  อุราโรจน์ / นายวิรัตน์ ดำเนินผล ร่วมชี้แจงงบประมาณรายรับ รายจ่าย การเงินงวดที่1 4.คณะกรรมการโครงการ/พี่เลี้ยง ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาของการทำกิจกรรมที่ผ่านมา เช่น การสร้างความเข้าใจของชุมชน การขอความร่วมมือ ของครัวเรือน  การปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่มสมสชิก 5.คณะกรรมการโครงการ/พี่เลี้ยง ร่วมวางแผนการทำกิจกรรม สร้างอาชีพเสริมในช่วงฤดูแล้ง  (ปีนี้ไม่มีนำ้ท่วมในฟดูฝน แต่เกิดฝนแล้งมาก) กำหนดวันทำกิจกรรม วันที่ 8 พ.ค.2559

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1คณะกรรมการโครงการ ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาและมีแนวทางของการทำกิจกรรมที่ผ่านมา เช่น การสร้างความเข้าใจของชุมชน การขอความร่วมมือ ของครัวเรือน  การปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่มสมาชิกโดยให้คณะกรรมการ โครงการ 1คน รับผดชอบในการดูแลกลุ่มสมาชิก 5ครัวเรือน 2คณะกรรมการโครงการรับทราบข้อมูลและเข้าใจตรงกันในเรื่องงบประมาณรายรับ รายจ่าย การเงินงวดที่1 5.มีการวางแผนการทำกิจกรรม สร้างอาชีพเสริมในช่วงฤดูแล้ง  (ปีนี้ไม่มีนำท่วมในฤดูฝน แต่เกิดฝนแล้งมาก) กำหนดวันทำกิจกรรม วันที่ 8 พ.ค.2559

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
1 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00-16.30 น. น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยมติกา มาลารัตน์มติกา มาลารัตน์เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 14:30:59
Project trainer
แก้ไขโดย มติกา มาลารัตน์ เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 14:41:40 น.

ชื่อโครงการ : ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง »

ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมประชุมและติดตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการครั้งที่3

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เข้าร่วมประชุมและติดตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการครั้งที่3

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ จำนวน 20คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ร่วมรับฟัง การชี้แจง การทำกิจกรรมตามโครงการ ปัญหา อุปสรร  รายรับ -รายจ่าย จากคณะกรรมการโครงการและร่วมหาข้อแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมต่ในงวดที่2 2.ร่วมวางแผนในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป วันที่8 พ.ค.2559 คือกิจกรรมสร้างรายได้ในช่วงฤดูฝนแต่ปีนี้ฝนแล้งมาก เปลียนเป็นการจัดกิจกรรมสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้งแทน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการโครงการมีความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำ และสามารถร่วมหาข้อแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมในงวดที่2ต่อไปได้ด้วยดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ปีนี้ฝนแล้งมาก เปลียนเป็นการจัดกิจกรรมสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้งแทน

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

30 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายฮาฎอรอมี สะตานายฮาฎอรอมี สะตาเมื่อ 30 เมษายน 2559 09:23:38
แก้ไขโดย นายฮาฎอรอมี สะตา เมื่อ 1 พฤษภาคม 2559 11:47:33 น.

ชื่อโครงการ : สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) »

ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้ความสัมพันธ์ของชุมชนเพื่อสร้างความเอกภาพของชุมชนด้วยเครื่องมือผังเครือญาติ ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เรียนรู้ความสัมพันธ์ของชุมชนเพื่อสร้างความเอกภาพของชุมชนด้วยเครื่องมือผังเครือญาติ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนเยาวชนในขุมชน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมเยาวชนทีมผังเครือญาติ ความสามารถพิเศษ คุณค่าของบุคคลด้วย ผู้เข้าร่วมเป็นกรรมการโครงการ  50 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เยาวชนเกิดการเรียนรู้ความสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
29 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายฮาฎอรอมี สะตานายฮาฎอรอมี สะตาเมื่อ 30 เมษายน 2559 09:25:35
แก้ไขโดย นายฮาฎอรอมี สะตา เมื่อ 30 เมษายน 2559 09:25:36 น.

ชื่อโครงการ : สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) »

ชื่อกิจกรรม : ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 6

กิจกรรมหลัก : ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน 20 คนเด็ก 30 คนประชาชนทั่วไป 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สอนกุรอ่านโดยให้ผู้นำศาสนาสอนการอ่านกุรอ่านซึ่งเป็นข้อบัญญัติของศาสนาอิสลามให้กับเยาวชน 20 คนเด็ก 30 คนประชาชนทั่วไป 30 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เยาวชน ประชาชนผู้สูงอายุ มีความรู้ในเรื่องศาสนา เพื่อใช้ในการดำรงตน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
28 เมษายน 2559 เวลา 19.00 - 20.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยasmabinriemasmabinriemเมื่อ 29 เมษายน 2559 14:22:44
แก้ไขโดย anatwangkulam เมื่อ 1 พฤษภาคม 2559 05:47:19 น.

ชื่อโครงการ : สร้างคลอง สร้างฅน สร้างสุขภาวะชุมชนฅนหนองบัว »

ชื่อกิจกรรม : เวทีถอดบทเรียนการทำงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เวทีถอดบทเรียนกาารทำงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เกิดธนาคารความดี (ธนาคารขยะ) 1 แห่ง

 2. ครัวเรือนสามารถจัดการปัญหาขยะทำให้ขยะในครัวเรือนลดลง อย่างน้อย 20 ครัวเรือน

 3. สามารถลดปริมาณขยะโดยการแปลงขยะเป้นปุ๋ยเพื่อใช้ในการปลูกบริโภคในครัวเรือนได้ อย่างน้อย 20 ครัวเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. เด็กและเยาวชน 60 คน
 2. แกนนำและประชาชน 40 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. จัดประชุมชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. สรุปบทเรียนการทำงานที่ผ่านมาเพื่อปรับใช้
 3. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนะแนะจากคนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 98 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน 43 คน

แกนนำและประชาชน 55 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้ใหญ่บ้าน (นายสุรเชษ บิลสัน) พบปะผู้เข้าร่วมและพูดคุยประเด็นในเรื่องการทำโครงการในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องของโครงการนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีในการปลูกฝังจิตใต้สำนึกเด็กให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสร้างจิตใจให้รักษ์บ้านเกิดมากยิ่งขึ้นอีกด้วยและอื่นๆ หลังจากนั้นแกนนำเยาวชนได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ โดยให้เด็กๆร่วมกับประชาชนช่วยกันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนทำโครงการและเทียบกับหลังทำโครงการ และรับข้อเสนอแนะจากประชาชนในหลายๆประเด็นที่เห็นควรให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปและเห็นควรบางประเด็นหรือบางกิจกรรมที่ต้องมีการปรับปรุงกันต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงออกเป็นสองหัวข้อใหญ่คือ การเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังทำโครงการในระดับชุมชน และในระดับตัวเอง โดยภาพรวมในระดับชุมชน คือ ชุมชนมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น ระบบนิเวศคลอเกิดความสมบูรณ์และทรัพยากรในคลองเริ่มมีเยอะขึ้น อีกทั้งคนในชุมชนรู้จักการคัดแยกขยะในครัวเรือน ให้ความสำคัญกับเรื่องขยะมากและเห็นมาปลูกผักกินเองในการช่วยให้สุขภาพดีขึ้น
โดยภาพรวมในระดับตัวเอง คือ ทำให้ตนเองมีความรับผิดชอบ มีจิตใรักสิ่งแวดล้อมในชุมชน รักษ์บ้านเกิด ช่วยใจกันรักษาคลองสายต้นตะเคียนพร้อมทั้งได้สร้างพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและการทำกิจกรรมต่างๆได้ฝึกหรือพัฒนาตัวเองให้มีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น
ซึ่งในการกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชนที่ร่วมกันแนะนำสิ่งดีๆของโครงการนี้และเป็นที่น่าชื่นชนของคนในชุมชนที่มีกิจกรรมดีๆที่พัฒนาให้คนในชุมชนหันมาเห็นความสำคัญของขยะและอนุรักษ์คลองในชุมชนของตัวเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

กิจกรรมได้จัดในกลางคืน เพราะเนื่องตอนกลางวันคนในชุมชนติดภารกิจและทำมาหากินในบางส่วนเลยเห็นด้วยในการจักกิจกรรมครั้งในเวลาดังกล่าวเพื่อความพร้อมของผู้เข้าร่วมและเกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 2,808.00 10,692.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 UnLock
28 เมษายน 2559 เวลา 21.00 - 22.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยasmabinriemasmabinriemเมื่อ 29 เมษายน 2559 15:07:40
แก้ไขโดย asmabinriem เมื่อ 29 เมษายน 2559 15:40:43 น.

ชื่อโครงการ : สร้างคลอง สร้างฅน สร้างสุขภาวะชุมชนฅนหนองบัว »

ชื่อกิจกรรม : จัดงานนิทรรศการเสนอผลงานของโครงการต่อ อบต.ท่าข้าม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดงานนิทรรศการเสนอผลงานของโครงการต่อ อบต.ท่าข้าม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เกิดธนาคารความดี (ธนาคารขยะ) 1 แห่ง

 2. ครัวเรือนสามารถจัดการปัญหาขยะทำให้ขยะในครัวเรือนลดลง อย่างน้อย 20 ครัวเรือน

 3. สามารถลดปริมาณขยะโดยการแปลงขยะเป้นปุ๋ยเพื่อใช้ในการปลูกบริโภคในครัวเรือนได้ อย่างน้อย 20 ครัวเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 200 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. เด็กและเยาวชน 60 คน
 2. แกนนำและประชาชน 140 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. แกนนำเสนอผลงาน
 2. รับฟังความคิดเห็นจากคนทั้งตำบลท่าข้าม เพื่อพัฒนาโครงการต่อไปอย่างยั่งยืน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 186 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. เด็กและเยาวชน 61 คน
 2. แกนนำประชาชน 125 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แกนนำโครงการได้เสนอผลงานการจัดกิจกรรมโครงการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการต่อไปอย่างยั่งยืน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เด็กและเยาวชนปละประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นผลประโยชน์และส่งนำความรู้มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ได้ข้อเสนอแนะจากผู้หลักผู้ใหญ่ในหลายๆประเด็นและได้คำชื่นชมของการทำงานของทีมงานในการทำงานในสิ่งดีๆเพื่อชุมชน และสังคม และกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดีตาม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่ตรงวัน เวลา ตามแบบแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากผู้ดำเนินการเป็นนักศึกษาซึ่งติดภาระกิจของมหาวิทยาลัยและเหตุผลอื่นที่เป็นความจริง จึงไม่สามารถจัดได้ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้นจึงได้เลื่อนมาจัดในวันที่ 28 เมษายน 2559 เพื่อความสะดวกและของความพร้อมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
25 เมษายน 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวรรณะ สังข์กรดวรรณะ สังข์กรดเมื่อ 27 เมษายน 2559 11:03:38
แก้ไขโดย วรรณะ สังข์กรด เมื่อ 27 เมษายน 2559 11:48:06 น.

ชื่อโครงการ : แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโครงการครั้งที่7

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโครงการให้สามารถบริหารจัดการโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีระบบการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการฯ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.คณะกรรมการประชุมทำความเข้าใจรายละเอียดการดำเนินโครงการ ทั้งรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบงาน

2.แบ่งบทบาทหน้าที่(โครงสร้าง)ของคณะกรรมการชัดเจน

3.ประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ทุกครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ/แกนนำชุมชน/ทีมงานอาสาภัยพิบัติ/ผู้นำชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

.คณะกรรมการประชุมทำความเข้าใจรายละเอียดการดำเนินโครงการ ทั้งรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบงาน

2.แบ่งบทบาทหน้าที่(โครงสร้าง)ของคณะกรรมการชัดเจน

3.ประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ทุกครั้ง   ผู้ใหญ่บ้าน(ไพทูรย์)-วันนี้เราได้มานั่งพบประพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องกิจกรรมโครงการที่ผ่านมาเราก็ได้ดำเนินการมาตลอดหลายกิจกรรมแล้วและกิจกรรมที่ผ่านมาเราได้ให้ชาวบ้านได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผนที่ทำมือหรือเดินดินสามารถรู้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆในหมู่บ้านได้มากขึ้นและสามารถมโนภาพได้เป็นอย่างดีและชัดเจนมากยิ่งขึ้น   เรื่องบทบาทหน้าที่ทุกก็ได้ทราบแล้วกันทุกคนและเรื่องอื่นๆ  ส่วนกิจกรรมของโครงการก็ดำเนินการไปได้ดีจะขัดก็อยู่ที่งบประมาณล่าช้าไปต้องใช้เงินสำรองจ่ายไปก่อนในการจัดกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทิน....สำหรับผมมีเพียงแค่นี้ ผู้รับผิดชอบโครงการ(วรรณะ)-ก่อนจะปิดการประชุมผมขอย้ำคณะกรรมการทุกคนช่วยกันเปิดดูโครงการบ้างเพื่อเป็นการช่วยเตือนกันลืมว่าเดื่อนต่อไป/ครั้งต่อไปเราจัดกิจกรรมอะไรบ้าง......

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีผลการติดตามการทำกิจกรรม และวาระการประชุมก่อนหลังทำกิจกรรมทุกครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการ/ผู้นำ/และทีมงานได้รับรู้ถึงการดำเนินกิจกรรมที่ดำเนินการที่ผ่านมามีอะไรที่ผิดพลาดหรืออุปสรรคในการทำงานที่จะต้องมาปรับปรุงแก้ไขต่อไปรวมถึงบทบาทหน้าที่ตนเองที่รับผิดชอบ.....

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไมมี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00 UnLock
24 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายเอาตัด มะแซนายเอาตัด มะแซเมื่อ 19 เมษายน 2559 21:09:24
แก้ไขโดย นายเอาตัด มะแซ เมื่อ 22 เมษายน 2559 23:19:40 น.

ชื่อโครงการ : ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อชุมชนสามารถจัดการข้อมูลชุมชนบ้านตะโละแน็งอามาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเยาวชน สตรี และ อสม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมคนในชุมชนเกี่ยวกับหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงทำบัญชีครัวเรือนจำนวน 50 ครัวเรือนกำหนดกลุ่มบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้รับรู้รายรับรายจ่ายวิเคราะห์ข้อมูลตนเอง การลงบัญชี ของบัญชีครัวเรือนการทำข้อมูลละออกแบบเครื่องมือการจัดเก็บด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้ รายจ่าย หนี้สิน สาเหตุการเกิดเพื่อให้เกิดกลุ่มเยาวชนละสตรีนำเศรษฐกิจพอเพียงละเกิดกลุ่มบ้านทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

100 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้ใหญ่มีการประชาสำพันให้บุคคลแต่ในแต่ละครัวเรือนมาเรียนรู้ในการทำบันชีรายรับรายจ่ายในแต่หล่ะวันว่ามีรายรับและรายจ่ายวันหล่ะเท่าไหร่เพื่อจะได้วางแผนในการใช้จ่ายในแต่วันเช่น ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ ค่าศึกษาบุตร อื่นๆ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลุ่มเยาวชนละสตรีนำเศรษฐกิจพอเพียงละเกิดกลุ่มบ้านทำบัญชีครัวเรือนเกิดเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทำให้ชาวบ้านได้รู้จักวางแผนในการจับจ่ายใช้สอยรู้จักประมาณในการใช้จ่าย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 7,500.00 0.00 10,500.00 UnLock
23 เมษายน 2559 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายเสถียร ทิพย์ทองนายเสถียร ทิพย์ทองเมื่อ 1 พฤษภาคม 2559 13:42:30
แก้ไขโดย นายเสถียร ทิพย์ทอง เมื่อ 1 พฤษภาคม 2559 14:05:27 น.

ชื่อโครงการ : พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว »

ชื่อกิจกรรม : เยาวชนลงพื้นที่ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4

 • photo คุณบุญนำ กล่าวชี้แจงกำหนดการของกิจกรรมคุณบุญนำ กล่าวชี้แจงกำหนดการของกิจกรรม
 • photo แบ่งกลุ่มเรียนรู้เรื่องความสำคัญของป่าชายเลนแบ่งกลุ่มเรียนรู้เรื่องความสำคัญของป่าชายเลน
 • photo เรียนเรื่องประวัติชุมชนเรียนเรื่องประวัติชุมชน
 • photo ฝึกปฏิบัติศาสนกิจฝึกปฏิบัติศาสนกิจ
 • photo เรียนรู้เรื่องการอาบน้ำละหมาดเรียนรู้เรื่องการอาบน้ำละหมาด
 • photo เดินดูพันธุ์ไม้ก่อนจบกิจกรรมเดินดูพันธุ์ไม้ก่อนจบกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : เยาวชนฝึกลงพื้นที่ปฏิบัติการฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกลุ่มเยาวชน และแกนนำจากกลุ่มต่างในชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลนในชุมชนและมีทีมเฝ้าระวังรักษาป่าชายเลนของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นักเรียน ชั้น ป.4 - ป.6 และทีมพี้เลี้ยงในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ครั้งที่ 4 ออกรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้กับครัวเรือนที่อยู่ติดกับป่าชายเลน 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 58 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นักเรียน ชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 50 คน และทีมพี้เลี้ยงในชุมชนจำนวน 8 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 08.30 น นักเรียนกลุ่มเป้าและทีมวิทยากรพร้อมกันที่มัสยิดบ้านบางค้างคาว
 • 08.45 น หัวหน้าชุดวิทยากร คุณบุญนำ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และรายละเอียดของกิจกรรมในวันนี้
 • 09.00 น แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่องประวัติชุมชนจากทีมวิทยากร
 • กลุ่มที่ 1 เรียนเรื่องประวัติชุมชน
 • กลุ่มที่ 2 เรื่องความสำคัญของป่าชายเลน
 • กลุ่มที่ 3 เรื่องความสำคัญของการนับถือศาสนา
 • 11.30 น พักรับประทานอาหารเที่ยง
 • 12.30 น ฝึกปฏิบัติศาสนกิจประจำวัน
 • 13.30 น ลงพื้นที่เก็บขยะ และศึกษาพันธุ์ไม้
 • 15.00 น จบกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เยาวชนและแกนนำในชุมชนได้ร่วมกันสำรวจปัญหา และร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลน ทำให้เกิดจิตสาธารณะ และร่วมกันสร้างชุมชนให้น่าอยู่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต
  • เด็กเยาวชนได้เข้าร่วมกิจจำนวน 50 คน และพี่เลี้ยงและวิทยากรในชุมชนอีก 8 คน รวมเป็น 58 คน
 • ผลลัพธ์
  • เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์
  • เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เรื่องป่าชายเลน และได้ฝึกการปฏิบัติศาสนกิจประจำวันด้วย ทำให้เด็กๆยึดมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดี
  • ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีกับการให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรม เพราะนอกจากจะให้ความรู้เรื่องป่าชายเลนแล้วยังให้ความรู้ด้านศาสนาควบคู่ไปด้วย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจากช่วงเวลาการจัดกิจกรรมเป็นช่วงปิดเทอม การประสานงานให้เด็กๆมารวมตัวกันค่อนข้างยาก คณะทำงานทุกคนต้องช่วยกันไปติดตามเด็กๆตามบ้านเรือน และให้ทางผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของหมู่บ้าน เพื่อให้เด็กๆ และผู้ปกครองรับทราบถึงการจัดกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
900.00 0.00 4,125.00 0.00 0.00 0.00 5,025.00 UnLock
22 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายฮาฎอรอมี สะตานายฮาฎอรอมี สะตาเมื่อ 30 เมษายน 2559 09:22:23
แก้ไขโดย นายฮาฎอรอมี สะตา เมื่อ 30 เมษายน 2559 09:22:24 น.

ชื่อโครงการ : สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) »

ชื่อกิจกรรม : ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 5

กิจกรรมหลัก : ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน 20 คนเด็ก 30 คนประชาชนทั่วไป 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สอนกุรอ่านโดยให้ผู้นำศาสนาสอนการอ่านกุรอ่านซึ่งเป็นข้อบัญญัติของศาสนาอิสลามให้กับเยาวชน 20 คนเด็ก 30 คนประชาชนทั่วไป 30 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เยาวชน ประชาชนผู้สูงอายุ มีความรู้ในเรื่องศาสนา เพื่อใช้ในการดำรงตน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
21 เมษายน 2559 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุปรียา แสงสว่างสุปรียา แสงสว่างเมื่อ 22 เมษายน 2559 14:00:39
แก้ไขโดย สุปรียา แสงสว่าง เมื่อ 3 พฤษภาคม 2559 15:08:00 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 6

 • photo สภาผู้นำเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังวิทยากรให้ข้อมูลของการสรุปผลการสำรวจสภาผู้นำเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังวิทยากรให้ข้อมูลของการสรุปผลการสำรวจ
 • photo สภาผู้นำเข้าใจผลการสรุปจากวิทยากรสภาผู้นำเข้าใจผลการสรุปจากวิทยากร
 • photo สภาผู้นำร่วมกันหาทางแก้ปัญหาต่อหลังจากที่เห็นบทสรุปที่ชัดเจนสภาผู้นำร่วมกันหาทางแก้ปัญหาต่อหลังจากที่เห็นบทสรุปที่ชัดเจน
 • photo สภาผู้นำร่วมวางแผนการคืนข้อมูลสู่ชุมชนสภาผู้นำร่วมวางแผนการคืนข้อมูลสู่ชุมชน
 • photo สภาผู้นำได้ข้อตกลงที่ตรงกันถึงกำหนดการคืนข้อมูลสู่ชุมชนสภาผู้นำได้ข้อตกลงที่ตรงกันถึงกำหนดการคืนข้อมูลสู่ชุมชน

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สภาผู้นำประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำ จำนวน 21 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สภาผู้นำ เข้าใจบทบาทในการวางแผน และกำหนดรูปแบบในการจัดประชุมประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจโครงการนี้แก่ประชาชนทั้งชุมชนรับทราบ และให้ความร่วมมือตลอดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำ จำนวน 21 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. สรุปผลการสำรวจข้อมูลครัวเรือน จากการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือนในหมู่บ้าน จำนวน 160 ครัวเรือน สรุปเป็นได้ดังนี้

- ข้อที่ 1 ข้อมูลของครัวเรือน ร้อยละประชากรแยกตามเพศ เป็นชายร้อยละ 47 เป็นหญิงร้อยละ 53 แยกตามสภาวะการมีงานทำ เป็นผู้มีงานทำ ร้อยละ 60 ว่างงาน ร้อยละ 12 และกำลังศึกษา ร้อยละ 28 แยกตามอาชีพ เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 75 ค้าขาย ร้อยละ 10 รับจ้าง ร้อยละ 8 รับราชการ ร้อยละ 6 และก่อสร้าง ร้อยละ 1

 • ข้อที่ 2 ปริมาณรายได้ต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ประชากรร้อยละ 52 มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
 • ข้อที่ 3 ภาวะหนี้สินในปัจจุบัน ประชากรมีการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ ดังนี้ สหกรณ์ ร้อยละ 15 ธ.ก.ส. ร้อยละ 25 ธนาคารออมสิน ร้อยละ 12 ธนาคารพาณิชย์ ร้อยละ 1 กองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 32 ญาติพี่น้อง ร้อยละ 4 เพื่อนบ้าน ร้อยละ 5 นายทุนในพื้นที่ ร้อยละ 1 นายทุนนอกพื้นที่ ร้อยละ 1 อื่นๆ ร้อยละ 4
 • ข้อที่ 4 ความต้องการสินเชื่อเพิ่มเติม ประชากรร้อยละ 65 ไม่ต้องการสินเชื่อเพิ่มเติม
 • ข้อที่ 5 การออมของครัวเรือน ประชากรร้อยละ 72 มีการออมเงิน โดยแหล่งเงินออม ดังนี้ สหกรณ์ ร้อยละ 23 ธ.ก.ส. ร้อยละ 17 ธนาคารออมสิน ร้อยละ 7 ธนาคารพาณิชย์ ร้อยละ 7 กองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 46
 • ข้อที่ 6 การเป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มออมทรัพย์ ประชากรร้อยละ 57 ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มออมทรัพย์
 • ข้อที่ 7 การเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ ประชากรร้อยละ 83 ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ
 1. วางแผนการดำเนินงานในกิจกรรมการคืนข้อมูลสู่ชุมชน ในวันที่ 13 พ.ค. 59 โดยมีการเชิญวิทยากร จำนวน 2 ท่าน มาให้ความรู้กับชาวบ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สภาผู้นำ เข้าใจบทบาทในการวางแผน และกำหนดรูปแบบในการจัดประชุมประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจโครงการนี้แก่ประชาชนทั้งชุมชนรับทราบ และให้ความร่วมมือตลอดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน
 • กำหนดการการดำเนินงานกิจกรรมการคืนข้อมูลสู่ชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00 UnLock
20 เมษายน 2559 เวลา 09:00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวรรณะ สังข์กรดวรรณะ สังข์กรดเมื่อ 21 เมษายน 2559 10:03:37
แก้ไขโดย วรรณะ สังข์กรด เมื่อ 21 เมษายน 2559 12:01:03 น.

ชื่อโครงการ : แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม »

ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้แก้มลิงหานหาดเขือ แก้มลิงคลองผลุง และ สิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศบ้านทรายเพชร นำสู่แผน พัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เรีนรู้แก้มลิง และภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม เพื่อลดภัยพิบีติน้ำท่วม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแก้มลิงหานหาดเขือ  แก้มลิงคลองน้ำผลุงและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เป็นพื้นที่รับน้ำ  ลดภาวะน้ำท่วมรุนแรง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ/ผู้นำชุมชน/แกนนำชุมชน/ทีมงานอาสาภัยพิบัติ/ปราชญ์ชาวบ้าน 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.พูดคุย ทำแผนที่ทำมือ ตามกลุ่มบ้าน 3 กลุ่มบ้าน พร้อมทั้ง ชี้จุดเสี่ยง ชี้เส้นทางอพยพ ชี้จุดเปราะบาง(กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวลำบาก) สัตว์เลี้ยงทั้งบนบก และในกระชัง เส้นทางขวางการไหลของน้ำ และแหล่งช่วยระบายน้ำจากชุมชน หรือจุดที่ช่วยชะลอการไหลของน้ำ และเส้นทางของน้ำสู่แก้มลิงหานหาดเขือ แก้มลิงคลองน้ำผลุง

2.ลงพื้นที่สำรวจชุมชน ตามแผนที่ทำมือ ทั่วทั้งหมู่บ้าน แก้มลิงหานหาดเขือ แก้มลิงคลองน้ำผลุง

3.จัดทำแผนพัฒนา ปรับปรุงแก้มลิงหานหาดเขือ แก้มลิงคลองน้ำผลุงสิ่งแวดล้อม ถนนหนทาง

4.แบ่งหน้าที่ กำหนดผู้รับผิดชอบ การพัฒนาแก้มลิงหานหาดเขือ แก้มลิงคลองน้ำผลุง และสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ณะกรรมการโครงการ/ผู้นำชุมชน/แกนนำชุมชน/ทีมงานอาสาภัยพิบัติ/ปราชญ์ชาวบ้าน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้ใหญ่บ้าน(ไพทูรย์)-เปิดการประชุมวันนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ภูมิประเทศบ้านเราเกี่ยวกับเส้นทางสิ่งแวดล้อมทั่วไปในหมู่บ้านของเราจะเป็นเส้นทางอพยพที่เป็นทางปลอดภัยในการอพยยพผู้คนในหมู่บ้านโดยเฉพาะจุดเปราะบาง(กลุ่มผู้สูงอายุ/กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงหรือกลุ่มคนที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวลำบาก)ทีมงานอาสาทุกคนและพร้อมทีมงานเราจะต้องให้ความสำคัญตรงจุดนี้ให้มากเพื่อไม่เกิดความสูญเสียหรือการเสียชีวิตเกิดขึ้น   ในครั้งนี้เรามีโครงการนี้เกิดขึ้นทำให้เรามีการพัฒนาเรียนรู้หลายๆอย่างเป็นผลประโยชน์เกิดกับทีมงานอาสาฯเองและหมู่บ้านของเราด้วย      จากประสบการณ์เกิดภัยน้ำท่วมที่ผ่านมาที่เราพบมาและทีมงานได้รับการอบรมหรือจากการเรียนรู้จากภาคีเครือข่ายได้มาเรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหลายๆเครือข่ายหรือหลายๆหน่วยงานอีกประการหนึ่งหมู่บ้านของเรามีความพร้อมในด้านการจัดการรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม  จะเป็นด้านอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น    สถานที่อพยพ  / เรือ  /เครื่องยนต์ /เชือก/ชูชีพ/วิทยุสื่อสาร/อื่นๆและที่ขาดเสียมิได้คือบุคคลากรหรือทีมงานอาสาภัยพิบัติที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญงานเฉพาะด้านที่จะค่อยเฝ้าระวังช่วยเหลือ     ที่กล่าวที่ผ่านมานอกเหนือจากอุปกรณ์เราจะต้องมีข้อมูลครัวเรือนที่ได้สำรวจไว้เป็นข้อมูลที่สามารถมาวิเคราะห์และสามารถรู้ข้อมูลตั้งแต่  บุคคล  ทรัพย์สิน  และอื่นๆ  และสามารถช่วยเหลือหรือข้นย้ายได้ทันตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นและเราต้องมาเรียนรู้ถึงแผนที่ทำมือหรือแผนที่ในหมู่บ้านก็ขอให้เป็นบุคลากรในทีมงานมาอธิบายเพื่อทำความเข้าใจต่อไป.................   -ผู้รับผิดชอบโครงการ(วรรณะ)-เราจะมาเรียนเรื่องแผนที่ทำมือหรือแผนที่หมู่บ้าน  ท่านสามารถรู้ได้ว่าบ้านหรือครัวในหมู่บ้านทรายเพชร  ม.10  มีกี่ครัวเรือนท่านได้เห็นจากแผนที่นี้และบ้านของท่านอยู่จุดไหนและได้เห็นพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่อันตรายหรือพื้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่หรือสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านเราก็รู้อยู่แล้วสามารถจะมองเห็นและนึกได้ว่าจุดไหนพื้นที่เสี่ยงตรงไหนพื้นที่ปลอดภัยแต่พอเรามาเรียนรู้ได้เห็นกับแผนที่มีความละเอียดเพิ่มขึ้นแต่ละท่านสามารถชี้จุดต่างๆได้ผมขอให้ทุกท่านได้ศึกษาดูแผนที่มีอะไรผิดพลาดอยากรู้หรือเสนอแนะได้................และผมอยากให้ทีมงานในการวางแผนงานในการสำรวจและพัฒนาแก้มลิงในครั้งต่อได้วย........... คณะกรรมการ/อาสาภัยพิบัติ(โจ๊ก)-ท่านได้เรียนรู้เรื่องแผนทีแล้วการสำรวจพื้นที่และสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านเรื่องข้อมูลได้ทำไปแล้วและการสำรวจที่จะมีการพัฒนาแก้มลิงที่หานหาดเขือและที่คลองน้ำผลุงท่านก็ไดเห็นแล้วจากการพัฒนาครั้งแรกก็มีต้นไม้หญ้าและวัชชพืชมากพอสมควรแล้วเราทำการแผ้วถางไปครั้งหนึ่งครั้งต่อไปเราจะพัฒนากันในเดือนพฤษภาคม(ครั้งที่  2  )ตามปฏิทินของโครงการขอให้ทุกคนเตรียมกายเตรียมใจและทีมงานให้พร้อมแล้วจะแจ้งทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง.......... ผู้ใหญ่บ้าน(ไพทูรย์)-วันนี้เราได้มาเรียนรู้เรื่องภูมิประเทศบ้านทรายเพชรและสิ่งแวดล้อมภายใหมู่บ้านโดยการเรียนรู้จากแผนที่และมีวิธีการดำเนินงานตามขั้นตอน  ตามกติกาที่ได้วางแผนไว้และปฏิบัติงานเป็นไปตามปฏิทินของโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการเตรียมการับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องทุกคนทุกท่าน  และเราไม่สามารถหนีภัยธรรมชาติเกี่ยวกับภัยพิบัติได้เราจะอยู่เคียงคู่กับภัยพิบัติ  รับมือกับภัยบัติให้อยู่รอดและปลอดภัย....... ั ้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีแผนที่ทำมือ เรียนรู้จุดเสี่ยงภัย/จุดปลอดภัย

2.มีแผนพัฒนา ปรับปรุง แก้มลิงหานหาดเขือ แก้มลิงคลองน้ำผลุง สิ่งแวดล้อมในชุมชน ที่มีผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาการพัฒนาชัดเจน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีแผนที่ทำมือ เรียนรู้จุดเสี่ยงภัย/จุดปลอดภัย

2.มีแผนพัฒนา ปรับปรุง แก้มลิงหานหาดเขือ แก้มลิงคลองน้ำผลุง สิ่งแวดล้อมในชุมชน ที่มีผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาการพัฒนาชัดเจน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,000.00 300.00 0.00 0.00 6,300.00 UnLock
19 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายฮาฎอรอมี สะตานายฮาฎอรอมี สะตาเมื่อ 30 เมษายน 2559 09:20:29
แก้ไขโดย นายฮาฎอรอมี สะตา เมื่อ 30 เมษายน 2559 09:20:29 น.

ชื่อโครงการ : สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) »

ชื่อกิจกรรม : วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนประชาชนในขุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • อาสาสมัคร แกนนำ หน่วยงานรัฐท้องถิ่น นำข้อมูลจากสถานการณ์จากการสังเคราะห์และคืนแก่ชุมชนเพื่อจัดการวางเป้าหมาย/ภาพอนาคตจัดทำการตั้งเป้าหมายและทำร่างแผนที่เห็นในการกำหนดแผนสภาผู้นำ(อาซูรอเบอร์ซาตู)เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาสร้างความสัมพันธ์ของประชาชนในหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดข้อมูลทั้ง 4ด้าน ในการจัดทำแผนหมู่บ้าน
 2. เกิดแผนสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู) นำกลับไปใช้ประโยชน์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
18 เมษายน 2559 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางร่อฝีย๊ะ หวันจินางร่อฝีย๊ะ หวันจิเมื่อ 25 เมษายน 2559 22:59:10
แก้ไขโดย นางร่อฝีย๊ะ หวันจิ เมื่อ 25 เมษายน 2559 23:57:59 น.

ชื่อโครงการ : โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที 6 เดือนเมษายน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 10 ครั้งต่อปี

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการ
 • ผู้ใหญ่บ้าน
 • คณะกรรมการหมู่บ้าน
 • สมาชิกอบต.
 • อสม.
 • กลุ่มสตรี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้ง ที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการ
 • ผู้ใหญ่บ้าน
 • คณะกรรมการหมู่บ้าน
 • สมาชิกอบต.
 • อสม.
 • กลุ่มสตรี
 • กองทุนหมู่บ้าน
 • ผู้นำศาสนา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เริ่มประชุมเวลา14.00 น. ณ อาคารโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ต.ละงู อ.ละงู จังหวัดสตูล เพื่อประชุมทีมสภาในการวางแผนทำกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลชุมชน 100 คน
 • กำหนดหน้าทีความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมในการคืนข้อมูลให้กับคนในชุมชน
 • แบ่งหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมเวที่คืนข้อมูลมาร่วมเวทีให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
 • ชี้แจงการวางแผนการจัดทำศูนย์เรียนรู้ชุมชน
 • การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆภายในพื้นที่หมู่บ้านและข่าวสารทางราชการให้ที่ประชุมรับทราบ
 • ประธาน อสม. ให้ความรู้เรื่อง "กินอย่างไรให้ห่างไกลมะเร็ง" ปัจจัยสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็ง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและปฏิบัติตน เพื่อปรับสมดุลให้ร่างกายสามารถเอาชนะเซลส์ร้ายที่อยู่ในร่างกายของเราได้
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 1 สภา ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน จำนวน 30 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาเข้าร่วมประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6 ณ อาคารโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าวจำนวน 30 คนมีการชี้แจงการทำกิจกรรมต่างๆ
  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้านเป็นอย่างดี
 • ทีมสภาได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการเตรียมจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
 • ผู้นำภาคีเครือข่ายต่างๆผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกอบต. อสม. กลุ่มสตรี ผู้นำศาสนาและกองทุนหมู่บ้าน แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
 • ทีมสภาผู้นำได้รับความรู้เรื่อง "กินอย่างไรให้ห่างไกลมะเร็ง" เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและปฏิบัติตนให้ถูกต้องในชีวิตประจำวันได้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 950.00 UnLock
17 เมษายน 2559 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายมาโนช สายทองนายมาโนช สายทองเมื่อ 17 เมษายน 2559 14:45:46
แก้ไขโดย นายมาโนช สายทอง เมื่อ 24 เมษายน 2559 18:49:20 น.

ชื่อโครงการ : สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง »

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 • photo ค่าตอบแทนเงินรางวัลค่าตอบแทนเงินรางวัล
 • photo เกียรติบัตรเกียรติบัตร
 • photo การประกวดบุคคลดีเด่นด้านสุขภาพการประกวดบุคคลดีเด่นด้านสุขภาพ
 • photo ประกวดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพประกวดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
 • photo การนำเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวทีของเยาวชนการนำเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวทีของเยาวชน
 • photo ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo ประกวดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพประกวดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
 • photo เด็ก/เยาวชนแกนนำแสดงละครโทษการกิน หวาน มัน เค็มเด็ก/เยาวชนแกนนำแสดงละครโทษการกิน หวาน มัน เค็ม
 • photo ป้ายรณรงค์ลดหวาน มัน เค็มป้ายรณรงค์ลดหวาน มัน เค็ม
 • photo ผอ.รพสต.คณะกรรมการตัดสินการประกวดผอ.รพสต.คณะกรรมการตัดสินการประกวด
 • photo คุณหมอพัชราภรณ์ โกมุทผลคณะกรรมการตัดสินคุณหมอพัชราภรณ์ โกมุทผลคณะกรรมการตัดสิน

กิจกรรมหลัก : แลกเปลียนเรียนรู้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อค้นหาบุคคลดีเด่นด้านสุขภาพ 2. เพื่อให้เกิดกลุ่มเยาววชนอาสาสมัครบ้านไม้ขาวในการจัดการโรคเรื้อรัง3.เพื่อให้เกิดกติกาชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 200 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.เด็กวัยเรียน 150 คน
2.คนวัยทำงาน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.จัดเวทีประกวดสุขภาพ มีการมอบรางวัล เกียรติบัตร ให้แก่ผู้ที่ดูแลตัวเองได้ดี
2. กลุ่มเด็ก เยาวชน นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวที 3.เด็ก เยาวชนแสดงละครโทษของการกิน หวาน มัน เค็ม 4. การประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ 5.จัดป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. กลุ่มเด็ก เยาวชน  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มอสม. เจ้าหน้าที่รพสต.  ผู้นำศาสนา  กลุ่มอาชีพต่างๆ    ปราชญ์ชุมชน  กลุ่มแม่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

07.00 น.-7.30  น.  รับลงทะเบียน 07.30 น.-9.30  น.  ตวรจสุขภาพ  ตรวจเลือด  ชั่งนำ้าหนัก วัดความดัน วัดระดับความหวาน มัน เค็ม 09.30 น.-09.45 น.  พิธีเปิดโดยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4  นายมาโนช  สายทอง
09.45 น.-10.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 10.00 น.-10.30  น.กลุ่มเด็ก เยาวชน นำเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวที่ 10.30 น.- 11.00 น. การนำเสนอละครบนเวทีของกลุ่มเด็ก เยาวชน 11.00 น.- 11.30 น. การประกวดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ 11.30 น.-12.00  น. ประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและปิดงาน 12.00 น.เป็นต้นไป    พักรับประทานอาหารกลางวัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ผู้ที่ได้รับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจ

 2. เกิดกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครบ้านไม้ขาว เพือการจัดการโรคเรื$อรัง

 3. เกิดกติกาชุมชนในการดูแลสุขภาพของ คนในชุมชน
 4. เมนูอาหารเพือสุขภาพ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้ที่ได้รับรางวัล เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไปในเรื่องการกินอาหาร 2. เกิดกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครบ้านไม้ขาว เพื่อการจัดการโรคเรื้อรัง 3. เกิดกติกาชุมชนในการดูแลสุขภาพ 4.เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ได้แง่คิดหลายมุมมองและการพัฒนาสติปัญญา 5.ได้ประสบการณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชิวิตประจำวัน 6.ได้ข้อสรุป ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 6.1 ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ความพึงพอใจ เฉลี่ย ร้อยละ 74 6.2 ความเหมาะสมของวัน เวลาในการจัดกิจกรรม ความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 75 6.3 ความเหมาะสมของสถานที่ ความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 88 6.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม ความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 83 6.5 คุณภาพการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม ความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 75 6.6 ความต้องการให้จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้อีก ความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 69 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของชุมชน ต้องการให้มีกิจกรรมต่อเนื่อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 16,500.00 800.00 0.00 0.00 18,300.00 UnLock
17 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวสุกัญญา เชาว์พรหมนางสาวสุกัญญา เชาว์พรหมเมื่อ 18 เมษายน 2559 21:17:31
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 27 เมษายน 2559 11:55:27 น.

ชื่อโครงการ : สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนากลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาในชุมชน (สภาผู้นำ) ประจำเดือน เมษายน 2559

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนากลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาในชุมชน (สภาผู้นำ)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างกลไกสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในชุมชน (สภาผู้นำ) - เพื่อให้เกิดกลไกการแก้ไขปัญหาในชุม่ชนอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • วัยทำงานจำนวน 25 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • มีการประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งคณะสภาผู้นำชุมชนเสม็ดเรียงที่ประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน อสม. แกนนำเยาวชน แกนนำชุมชน คณะกรรมภาคีเครือข่าย ผู้นำตามธรรมชาติ แกนนำสตรี และชมรมผู้สูงอายุ มิตรภาพบำบัด (อสมบ.)
 • จัดทำรายชื่อสภาผู้นำชุมชนที่มาจากคนทุกกลุ่มเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน อย่างน้อย 20 คน
 • มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 12 เดือน เดือนละ ครั้ง 1 ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนงานโครงการ และขับเคลื่อนงานพัฒนาอื่นๆ ในชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 24 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฏร์ธานี คุณสุฟ้าง แซ่หว่อง ประธานที่ปรึกษาของโครงการสร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง
 2. อดีตเกษตรอำเภอปากพนัง คุณสุคนธ์ กาญจนามัย เรียนเชิญให้เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ (เข้าร่วมประชุมครั้งที่สาม)
 3. นางบรรจง มณีน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้า ศสม.ตลาดดอนนก ที่ปรึกษาของโครงการฯ
 4. นางบุญศิริ วงค์ประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศสม.ตลาดดอนนก ที่ปรึกษาเป็นคณะกรรมการของโครงการฯ
 5. นางสาวสุวรรณา อภิญญานันท์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯและประธานโครงการฯ
 6. นางสุกัญญา ถาวรพร ประธานชุมชนเสม็ดเรียงคณะกรรมการ โครงการฯ
 7. นายสมปราชญ์ ชัยสุตานนท์ อ.จ วิทยาลัยเทคนิคบทบาทหน้าที่่ รับผิดชอบด้าน ข้อมูลวิชาการ
 8. นางสาวสุกานดา อภิญญานันท์ ความรับผิดชอบโครงการฯ ประสานงาน
 9. นางสุนีย์ ตพนุกาพิทักษ์ ความรับผิดชอบในโครงการฯ ฝ่ายกิจกรรม 10.นางสาวสุฝา อภิญญานันท์ ความรับผิดชอบใน โครงการฯ การเงิน 11.นางเกษมศรีพยัคฆ์ฤทธิ์ ขอเข้ามาร่วมฟังกับคณะกรรมการเรื่องการดำเนินงานและเพื่อจะมีส่วนร่วมที่จะช่วยเหลือต่อชุมชนอะไรได้บ้าง
  12.นายภูษิต ขุนนาม คณะกรรมการโครงการฯ 13.นางสุภาวดีจารุจารีด เข้ามาร่วมรับฟังการดำเนินงานของคณะการการเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยในกิกรรมของโครงการได้บ้าง 14.นางสุปราณี แซ่ลิ้ม คณะกรรมการ 15.นางสุปราณีจันทร์ดำคณะกรรมการ 16.นางยินดี ประจิตร
  17.พวงแก้ว มณีรัชชนรเชียวุฒิ
  18.วิโนต คนซื่อ คณะกรรมการโครงการฯ 19.นางเยาวนารถขุนนาม 20.นายสายัญ จันทรฺดำ คณะกรรมการ 21.นางเนาวรัตน์ จันทร์ดำ คณะกรรมการ 22.วันเพ็ญ นุ้ยสุวรรณ คณะกรรมการ 23.นางกุศล อินทรสุรัช คณะกรรมกา 24.นาย ณรงค์นุ้ยสุวรรณ ผู้นำทางศานา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รับเกียรติจากท่านรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฏร์ธานี คุณสุฟ้าง แซ่หว่อง และในหนึ่งท่านเป็นประธานที่ปรึกษาของโครงการฯด้วยได้มาร่วมประชุมและให้ข้อแนะนำและข้อคิดในการทำงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายให้เร็วขึ้น.ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ถึงเรื่องลานอเนกประสงค์ของชุมชนที่จะใช้ประโยชน์ต่อชุมชนต่อส่วนร่วมและต่อโครงการฯในด้านสุขภาวะท่ีจะขับเคลื่อให่บรรลุจุดประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้และท่านได้แนะนำถึงการกำเนินการว่าควรจะรีบทำเรืองใดก่อนที่จะให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ก่อน แล้วก็ให้มีการพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆๆให้เป็นรูปธรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เกิดสภาผู้นำชุมชนเสม็ดเรียงที่จะมาแก้ไขปัญหาในสชุมชน จำนวน 20 คน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดสภาผู้นำชุมชนเสม็ดเรียงที่จะมาแก้ไขปัญหาในชุมชนจำนวน25 คน มีภาคีร่วมสนันสนุน ภาคี มี 1. เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี โดยท่านรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฏร์ธานี คุณ สุฟ้าง แซ่หว่อง เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฯ 2. สมาชิกสภาเทศบาลฯ โดย ท่าน ส.ท จรวย คงท่าเรือ 3. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตลาดดอนนก (ศสม.ตลาดดอนก) 4. ภาคเอกชน ก็มีบริษัท เปาโลห้างฯทองประกาย และประชาชนในชุมชนส่วนหนึ่งที่เป็นจิตอาสา 5. อสม.ในพื้นที่ชุมชนเสม็ดเรียง วิธีการสนันสนุน 1. เทศบาลนครฯ โดยท่านรอง สุฟ้าง แซ่หว่อง ท่านช่วยสนันสุนในเรื่องอำนวยเรื่องรถ เจซีบีรถดัม รถบดเต้นท์โต๊ะเก้าอี เวลามีงานในชุมชนหรือกิจกรรมต่างๆๆ 2. สมาชิกสภาเทศบาลฯ โดยท่าน ส.ท จรวย ช่วยสนันสุน ในเรื่องดินเรื่องหิน เรื่องการตัดต้นไม้ 3. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตลาดดอนนก (ศสม.ตลาดดดอนก)ซึ่งเป็นเคลื่อข่ายของ ร.พ.สุราษฏร์ธานี ช่วยสนันสุนในเรื่องการดูแล ลงเยียม และลงคัดกรองสุขภาพคนในชุมชนในเรื่องโรคไม่ติดต่อ โรคเรื่้อรัง โรคไข้เลือดออก คนไข้ติดบ้าน ติดเตียง และอบรม ให้ความรู้แก่ต้นกล้า อสม.ในโครงการฯ ในเรื่อง การใช้เครื่องมือแพทย์ แบบพื้นฐาน ฯลฯ 4. ภาคเอกชนให้ความช่วยเหลือ สนันสุนน ในเรื่องทุนเล็กๆๆน้อยๆๆ และ ให้ความสนับสนุนในเรื่องพิ้นที่ที่ใช้เป็นลานอเนกประสงค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนชุมชน
5. อสม.ในพื้นที่เสม็ดเรียง ช่วยเหลือในด้านแรงกาย และแรงใจ และร่วมคิดร่วมทำ ร่วมลงพื้นที่ ร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชนเป้นพี่เลี้ยง อสม.ต้นกล้า แนะนำ ให้แนวคิดจากความรู้ที่ได้อบรมมา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ปัญหาก็ยังเป็นปัญหาเดิมๆ ที่คนในชุมชนกลุ่มหนึ่งที่ยังมองโครงการฯ ในแง่ลบ และกระจายข่าวในสิ่งไม่ดีออกไป แตะยังมีขัดดีเพิ่มขึ้นมาคือคนในกลุ่มที่มองโครงการฯในแง่ไม่ดีกลับใจมองในแง่ดีเข้ามาร่วมฟังประชุมและมีความรู้สึกดีๆๆต่อโครงการฯ
 • แนวทางแก้ไข ให้คนในหมู่บ้าน หรือคนนอกหมู่บ้านแต่ที่กลุ่มนั้นเกรงใจและเป็นที่เชื่อถือของเขา จากที่ได้กระทำมาจากที่ผ่านๆ มา ก็มีความรู้สึกว่า แรงเสียดทานเงียบลงไปบ้าง ผลกระทบ ก็ซาลง แต่จะเงียบหรือซาลงแบบไหนก็ต้องขอใช้เวลาดูการกระทำของคนกลุ่มๆ นี้ เพราะมีคนในกลุ่มๆ นี้บางคนมีความรู้สึกดีกับโครงการฯ บ้างแล้ว ผลคือดูจากการที่เขามาเข้าร่วมในกิจกรรมของโครงการฯ
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • เมื่อมีปัญหาหรือไม่เข้าใจในเรื่องใดก็จะขอคำแนะนำจากพี่เลี้ยง
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
17 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายฮาฎอรอมี สะตานายฮาฎอรอมี สะตาเมื่อ 30 เมษายน 2559 09:19:33
แก้ไขโดย นายฮาฎอรอมี สะตา เมื่อ 30 เมษายน 2559 09:19:34 น.

ชื่อโครงการ : สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) »

ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้ความสัมพันธ์ของชุมชนเพื่อสร้างความเอกภาพของชุมชนด้วยเครื่องมือผังเครือญาติ ครั้งที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เรียนรู้ความสัมพันธ์ของชุมชนเพื่อสร้างความเอกภาพของชุมชนด้วยเครื่องมือผังเครือญาติ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มหัวโจกในหมู่บ้านมาเป็นทีมทำผังเครือญาติ จำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กรรมการโครงการรับสมัครเยาวชนอาสาจากกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหัวโจกในหมู่บ้านมาเป็นทีมทำผังเครือญาติ จำนวน 50 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เยาวชนเกิดการเรียนรู้ความสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
16 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตราเมื่อ 29 เมษายน 2559 09:40:53
แก้ไขโดย นางสาวจีรนา อาดตันตรา เมื่อ 29 เมษายน 2559 09:57:03 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 7 เมย

กิจกรรมหลัก : กิจกรรม สร้างทีมงานสภาผู้นำชุมชนกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สภาผู้นำชุมชน มีการติดตามและประเมินผลโครงการและมีการประชุมทุกเดือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการสภาผู้นำ  22  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. คัดเลือกและแต่งตั้ง สภาผู้นำชุมชนโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำแบบไม่เป็นทางการ ในชุมชนที่มีความหลากหลายกลุ่ม เช่น อสม กลุ่มกองทุน เยาวชน โดยคัดเลือกตัวแทนจาก 2 โซน เหนือและใต้ จำนวน 22 คน
 2. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 3. จัดทำแผนการประชุม ติดตามการดำเนินงานจำนวน10ครั้ง
 4. ทำคำสั่งแต่งตั้งทีมทำงาน
 5. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
 6. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10ครั้ง.
 7. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการและปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนทุกเดือน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการสภาผู้นำชุมชน22 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวางแผนการทำกิจกรรมครั้งต่อไปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 3.การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 770.00 0.00 0.00 770.00 UnLock
15 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpanupanuเมื่อ 16 เมษายน 2559 11:54:23
แก้ไขโดย panu เมื่อ 16 เมษายน 2559 12:19:58 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2 »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6

 • photo ทีมงานทีมงาน
 • photo ร่วมวงสนทนาร่วมวงสนทนา
 • photo พักผ่อนพักผ่อน

กิจกรรมหลัก : จัดทำข้อเสนอผลักดันให้เป็นเชิงนโยบายสู่สาธารณะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ประจำเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประธานแจ้งให้ทราบเรื่องสืบเนื่องจากติดตามของพี่เลี้ยงโครงการเรื่องการบันทึกรายงานให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งการจัดทำรายงานการเงินให้โปร่งใสตรวจสอบได้อย่าให้เหมือนกับที่อื่น ๆ ที่มีการร้องเรียน/ตรวจสอบ เป็นต้น พร้อมทั้งแจ้งเรื่องกองทุนสวัสดิการที่มีเงินกองกลางโดยให้สมาชิกที่ความเดือดร้อนสามารถกู้ได้รายละ 30,000บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท และจากการประชุมจากพัฒนาสังคมฯ ให้เขียนโครงการเพื่อขอเงินโครงการครอบครัวแสนสุข จำนวน 40,000บาทและนัดประชาชนให้ประชุมอีกครั้งในวันที่19เม.ย.59 และนัดหมาย มอบหมายงานให้นายสงัด ผลพฤษาและนายฉลวย  ศรีอุทัยไปทำกำหนดการเพื่อจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ุ ซึ่งจะจัดในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-มีข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผ่านการรับรองของประชาชนทั้งหมด 140คน ผลลัพธ์-ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานต่อไปเพื่อความสุข และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน และจะส่งมอบต่อเทศบาลต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการรับทราบถือว่าเป็นบทเรียนของชุมชนบ้านในซัง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนตนเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

การจัดทำกิจกรรมต้องมีความสัมพันธ์กับพื้นฐานของชุมชน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 0.00 625.00 UnLock
15 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายฮาฎอรอมี สะตานายฮาฎอรอมี สะตาเมื่อ 22 เมษายน 2559 12:06:56
แก้ไขโดย นายฮาฎอรอมี สะตา เมื่อ 22 เมษายน 2559 12:06:57 น.

ชื่อโครงการ : สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) »

ชื่อกิจกรรม : ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 4

กิจกรรมหลัก : ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน 20 คนเด็ก 30 คนประชาชนทั่วไป 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • สอนกุรอ่านโดยให้ผู้นำศาสนาสอนการอ่านกุรอ่านซึ่งเป็นข้อบัญญัติของศาสนาอิสลามให้กับเยาวชน 20 คนเด็ก 30 คนประชาชนทั่วไป 30 คน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เยาวชน ประชาชนผู้สูงอายุ มีความรู้ในเรื่องศาสนา เพื่อใช้ในการดำรงตน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
10 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอูเมื่อ 10 เมษายน 2559 16:25:54
แก้ไขโดย นายอัมรัง ยามาอู เมื่อ 13 เมษายน 2559 01:04:15 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 3

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : 4.ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวนที่เป็นนักเรียนตาดีกา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวนที่เป็นนักเรียนตาดีกา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ทางอุซตาสได้ให้นักเรียนตอบคำถามเพื่อทบทวนเนื้อหาความรู้ในเรื่องยาเสพติดที่เคยสอน 2.อุซตาสได้สอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้เรื่องยาเสพติดและสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน 3.ให้นักเรียนได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นพร้อมออกมานำเสนอหน้าเพื่อนๆ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.นักเรียนได้รับความรู้เรื่องยาเสพติดเพิ่มขึ้น 2.มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น 3.ได้มีการทบทวนความรู้ที่ผ่านมา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 UnLock
10 เมษายน 2559 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsomjaisomjaiเมื่อ 15 เมษายน 2559 17:19:40
Project trainer
แก้ไขโดย somjai เมื่อ 15 เมษายน 2559 17:25:26 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2 »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามเยี่ยมโครงการ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามเยี่ยมโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผุ้รับผิดชอบโครงการและเหรัญญิก

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตรวจสอบผลการจัดทำรายงานและติดตามผลการจัดกิจกรรมโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รายงานการเงินและรายงานกิจกรรมลงไม่ชัดเจน ได้แนะนำและลงรายละเอียดกิจกรรมบางส่วนให้เนื่องจากทีมงานที่ลงรายงานมีภาระกิจไม่สามารถลงรายงานให้เป็นปัจจุบันได้จึงแนะนำผู้รับผิดชอบโครงการให้ลงรายงานด้วยตนเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

สามารถทำกิจกรรมไปก่อนได้ตามรายละเอียดกิจกรรมไปก่อนด้วยการทดลองจ่าย ค่อยเบิกจ่ายเมื่อมีงบประมาณโอนมาให้

10 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsomjaisomjaiเมื่อ 15 เมษายน 2559 17:49:03
Project trainer
แก้ไขโดย somjai เมื่อ 15 เมษายน 2559 17:54:42 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2 »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามเยี่ยมโครงการ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การคัดเลือกทีมสภาผู้นำ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามผลการดำเนินโครงการและการลงรายงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผุ้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ติดตามเยี่ยมทีมงานเพื่อสอบถามความก้าวหน้าและทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานพบว่าการลงรายงานล่าช้าเนื่องจากผู้รับผิดชอบลงรายงานมีภาระกิจจำเป็นไม่สามารถลงรายงานได้ พี่เลี้ยงแนะนำวิธีการลงรายงานกับทีมงานที่เหลือ ที่จะลงรายงานในส่วนของการพบพี่เลี้ยง การประชุมกรรมการชุมชนและการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ในวันต่อไปเนื่องจากไม่มีอินเตอร์เน็ต

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คนได้คัดเลือกทีมสภาผู้นำ ที่มีภาคีหลากหลายจำนวน 25 คน ผลลัพธ์-มีทีมสภาผู้นำที่ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบการลงรายงานขอนำไปจัดทำที่บ้านของตนเอง 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

สามารถติดต่อพี่เลี้ยงเพื่อการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ตลอดเวลา

10 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยแต๋วดอนตาบ่าวแต๋วดอนตาบ่าวเมื่อ 16 เมษายน 2559 17:58:31
แก้ไขโดย แต๋วดอนตาบ่าว เมื่อ 18 เมษายน 2559 16:52:07 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2 »

ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยงติดตามโครงการ

 • photo อีกมุมหนึ่งของทีมอีกมุมหนึ่งของทีม
 • photo พี่เลี้ยงและทีมผู้รับผิดชอบโครงการพี่เลี้ยงและทีมผู้รับผิดชอบโครงการ

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามผลดการดำเนินงานและการลงรายงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พีเลี้ยงติดตามเยี่ยมโครงการ ในการจัดทำรายงานแนะนำวิธีการจัดทำรายงาน และติดตามงบประมาณที่ยังไม่ได้รับทำให้กิจกรรมต้องเลื่อนไป ประกอบด้วยจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชนในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมจัดเวทีวิชาการการจัดการขยะด้วยการจัดประกวดเมนูอาหารสุขภาพชุมชนดอนตาบ่าวและจัดทำกติกาชุมชน รวมทั้งสร้างความสัมพันธภาพของคนสามวัยด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 59 - 15 มี.ค. 59 ต้องเลื่อนเป็นวันที่ 18 เม.ย.59 ถึงวันที่ 10 พฬค. 59 รวม 20 วัน เป็นต้น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทีมงานเข้าใจและร่วมกันกำหนดแผนการทำงานใหม่ให้สอดคล้องกับงบประมาณและเวลาของชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ให้ความช่วยเหลือและแนะนำการจัดทำรายงาน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
10 เมษายน 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสิดดิก เอียดดีนายสิดดิก เอียดดีเมื่อ 17 เมษายน 2559 09:27:49
แก้ไขโดย นายสิดดิก เอียดดี เมื่อ 17 เมษายน 2559 09:44:17 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 10 ครั้งต่อปี

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ  สี่เสาหลัก  อสม.  กลุ่มกองทุนต่างๆ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อเป็นกลไกในการทำงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานทีมสภา  ประกอบด้วย  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สอบต.  อสม.  ตัวแทนกลุ่มต่างๆ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เริ่มประชุมเวลา13.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านในใสหมู่15ต.ละงูอ.ละงูจังหวัดสตูล เพื่อประชุมทีมสภาในการวางแผนทำกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลชุมชน100คน กำหนดหน้าทีความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมในการคืนข้อมูลให้กับคนในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีสภาหมู่บ้าน จำนวน 1 สภาประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน 30 คน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทีมสภาแต่ละคนได้รับหน้าที่ที่มอบหมายจากทีม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 UnLock
10 เมษายน 2559 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายเสถียร ทิพย์ทองนายเสถียร ทิพย์ทองเมื่อ 19 เมษายน 2559 21:42:56
แก้ไขโดย นายเสถียร ทิพย์ทอง เมื่อ 19 เมษายน 2559 22:08:52 น.

ชื่อโครงการ : พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการ สภาผู้นำ ครั้งที่ 6

 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน
 • photo วิทยากรจากพัฒนาชุมชน บรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงวิทยากรจากพัฒนาชุมชน บรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo คุณสมนึก แลกเปลี่ยนเรื่องการทำอาชีพเสริมคุณสมนึก แลกเปลี่ยนเรื่องการทำอาชีพเสริม
 • photo แผ่นภาพการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนแผ่นภาพการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการ ร่วมกับคณะกรรมการป่าชายเลนและแกนนำในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกลุ่มเยาวชน และแกนนำจากกลุ่มต่างในชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลนในชุมชนและมีทีมเฝ้าระวังรักษาป่าชายเลนของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการร่วมกับคณะกรรมการป่าชายเลนชุมชน และแกนนำในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ประชุมคณะทำงานโครงการร่วมกับคณะกรรมการป่าชายเลนชุมชน และแกนนำในชุมชน จำนวน 30 คน
 2. ที่ประชุมร่วมกันสรุปผลการดำเนินโครงการและร่วมกันประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 38 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มแกนนำจากกลุ่มต่างๆ กรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เริ่มประชุม เวลา 09.00น
 • 09.00 น ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยในวันนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากพัฒนาชุมชนมาให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพเสริม
 • 09.10 น เกษตรกรตัวอย่าง คุณ สมนึก ตกจีนต้อง ได้กล่าวให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรแบบพอเพียง และการลดรายจ่ายจากการทำอาชีพเสริม
 • 10.30 น คุณก้อง พัฒนาชุมชนของอำเภอสิเกา ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอแนวทางการทำอาชีพเสริมในชุมชน
 • 11.30 น คุณเสถียร ผู้รับผิดชอบโครงการพลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว แจ้งแผนกิจกรรมต่างๆของโครงการ จะต้องมีการปรับใหม่ เนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณงวดที่ 2
  ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ จึงต้องปรับเลื่อนไปก่อน ยกเว้นการประชุมสภาผู้นำที่ต้องประชุมกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ชาวชุมชนได้รับทราบข่าวสารต่างๆ
 • 12.00 น ปิดประชุม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คณะทำงานได้รับทราบผลการดำเนินโครงการและร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อบรรลุผลสำเร็จต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 38 คน
 • ผลลัพธ์
  • ชาวชุมชนได้รับรู้ข่าวสารต่าง และเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
 • ชาวชุมชนได้มีความรู้เรื่องการทำอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน
 • ชาวชุมชนที่เข้าร่วมประชุมได้นำแนวคิดเรื่องการทำอาชีพเสริมไปประยุกษ์ใช้กับชีวิตประจำวัน เพื่อให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0.00 950.00 UnLock
10 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายฮาฎอรอมี สะตานายฮาฎอรอมี สะตาเมื่อ 22 เมษายน 2559 12:05:40
แก้ไขโดย นายฮาฎอรอมี สะตา เมื่อ 22 เมษายน 2559 12:05:40 น.

ชื่อโครงการ : สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 6

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 28 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนประชาชนในขุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)กับคณะทำงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน  เดือนละ1ครั้งเพื่อร่วมเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแผนในการกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมคิดในการแก้ไขปัญหาในชุมชนตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมโครงการครั้งต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้มีการประชุมวางแผนกิจกรรมและประเมินผล จำนวน 10 ครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
9 เมษายน 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสายสุณี โอชตินสายสุณี โอชตินเมื่อ 9 เมษายน 2559 16:45:19
แก้ไขโดย สายสุณี โอชติน เมื่อ 9 เมษายน 2559 16:53:05 น.

ชื่อโครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านทุ่งหล่อ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7

กิจกรรมหลัก : ประชุมประจำเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 7

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยทำงาน 7 คน ผู้สูงอายุ 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมคณะกรรมการ 7 คน และแกนนำ 3 คน ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน เพื่อมอบหมายบทบาทหน้าที่ ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม วางแผนการดำเนินงาน การติดตามประเมินผล ประเมินปัญหาร่วมกัน หาแนวทางแก้ไข และตัดสินใจร่วมกัน สรุปการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ผ่านมาที่ศาลาวัดทุ่งหล่อ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วัยทำงาน 7 คน ผู้สูงอายุ 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

หัวหน้าโครงการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การทำกิจกรรมต่อไปยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากยังไม่รับงบประมาณงวดที่ 2 จาก สสส. แต่ได้เตรียมการบางส่วนไว้บ้างแล้ว

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คณะกรรมการ และแกนนำเข้าใจรายละเอียดโครงการ สามารถบริหารจัดการโครงการและร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีระเบียบ/ข้อตกลงร่วมกันกันในการบริหารจัดการและการดำเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
 • มีกลไกการติดตาม ประเมินให้การดำเนินงานของชุมชนมีประสิทธิภาพ และแบ่งหน้าที่กันดำเนินงาน
 • มีประชุมก่อน หลัง ดำเนินกิจกรรมทุกครั้ง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการและแกนนำเข้าสถานการณ์ของโครงการ และพร้อมให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมครั้งต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

จำเป็นต้องเลือนวันที่ทำกิจกรรมออกไปก่อน 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 670.00 0.00 0.00 0.00 670.00 UnLock
9 เมษายน 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวรรณะ สังข์กรดวรรณะ สังข์กรดเมื่อ 10 เมษายน 2559 13:51:28
แก้ไขโดย วรรณะ สังข์กรด เมื่อ 10 เมษายน 2559 14:59:48 น.

ชื่อโครงการ : แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม »

ชื่อกิจกรรม : ครั้งที่ 4 ประชุมสภาผู้นำและทีมงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาให้เกิดสภาผู้นำ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีระบบการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการฯ/ทีมงานอาสาภัยพิบัติ/ผู้นำ/เยาวชน/ปราชญ์ชาวบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ผู้นำกลุ่มบ้าน อาสาภัยพิบัติ และแกนนำ หรือผู้นำ ร่วมกันเรียนรู้การจัดกิจกรรมในโครงการ และนโยบายอื่นๆของหน่วยงานราชการต่างๆ และพูดคุย วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดแนวทางช่วยเหลือ แก้ปัญหาในชุมชน 2. เป็นคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลในการจัดกิจกรรม เยี่ยมครัวเรือนในแต่ละกลุ่มบ้าน

3.เป็นคณะกรรมติดตามเยี่ยมครัวเรือน และประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครัวเรือนทุก 3 เดือน

4.มอบรางวัลแก่ครัวเรือนต้นแบบ ที่ปรับครัวเรือนเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างเหมาะสม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการฯ/ทีมงานอาสาภัยพิบัติ/ผู้นำ/เยาวชน/ปราชญ์ชาวบ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ผู้ใหญ่บ้าน(ไพทูรย์)-เปิดประชุมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ/ผู้นำชุมชน/แกนนำชุมชน/ทีมงานอาสาฯ/ชาวบ้านด้วยที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมและต้อนรับเจ้าหน้าที่มาจากองค์การอนามัยโลกที่มาเยี่ยมเยือนศูนย์การจัดการภัยพิบัติโดยการนำของ  ดร.พิจิตร  รัตตกุล  ประธานอนุกรรมการ/ดร.ลีวู  ผู้แทนองค์การอนามัยโลก/นพ.ภูมินทร์  ศิลาพันธ์  รองเลขาธิการ(สพฉ.)และคณะทีมงาน  โดย  รต.สุภาพร  ปราบราย(สพม.จว.นคร/ผู้ทรงคุณวุฒิสภาองค์กรชุมชนตำบลถ้ำพรรณรา)เป็นผู้ประสานงาน  และเป็นเกียรติอย่างสูงกับหมู่ที่10 บ้านทรายเพชรและภาพรวมอำเภอถ้ำพรรณราและโครงการแก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วมการมาเยี่ยม    วัตถุประสงค์  ในโครงการชุมชนจัดการตนเองได้/หมู่บ้านเข้มแข็งในการรับมือภัยพิบัติ  เป็นหมู่บ้านที่ดีอีกระดับหนึ่ง  ผมคิดว่าในฐานะเราเป็นผู้นำ  คนถ้ำพรรณรา/คนทรายเพชรน่าจะรักษาความดีและมีการพัฒนาหมู่บ้านให้ดีตลอดไปและมีการพัฒนาศักยภาพตนเองและศูนย์การจัดการภัยพิบัติให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นการประชุมสภาผู้นำและทีมงานเป็นครั้งที่  4  ในประเด็น   1.ผู้นำกลุ่มบ้าน อาสาภัยพิบัติ และแกนนำ หรือผู้นำ ร่วมกันเรียนรู้การจัดกิจกรรมในโครงการ และนโยบายอื่นๆของหน่วยงานราชการต่างๆ และพูดคุย วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดแนวทางช่วยเหลือ แก้ปัญหาในชุมชน 2. เป็นคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลในการจัดกิจกรรม เยี่ยมครัวเรือนในแต่ละกลุ่มบ้าน

3.เป็นคณะกรรมติดตามเยี่ยมครัวเรือน และประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครัวเรือนทุก 3 เดือน

4.มอบรางวัลแก่ครัวเรือนต้นแบบ ที่ปรับครัวเรือนเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างเหมาะสม โครงการของเราก็ก้าวมาครึ่งทางแล้ว  ในโครงการแก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม  กิจกรรมที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  แม้กิจกรรมบางกิจกรรมมีการสดุดบ้างถือว่าไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคมากมายเราสมารถแก้ไขได้  ใครมีปัญหาอะไรบ้างก็ขอให้ซักถามได้แล้วจะได้พบกับน้องนะต่อจะได้ชี้แจงจะทำกิจกรรมอะไรต่อไป  ขอขอบคุณ............ ผู้รับผิดชอบโครงการ(วรรณะ)  -ตามที่ผู้ใหญ่ได้กล่าวข้างต้นไปแล้วนั้นว่าทีมงานจากองค์การอนามัยโลกมาเยี่ยมถึงหมู่บ้านเราเป็นเกียรติอย่างสูง  ผมคิดว่าจะยกความดีให้กับทุกคน  ที่ให้ความร่วมมือ  ทำสิ่งที่ดีดีเกิดกับหมู่บ้านและขาดเสียมิได้คือผู้ประสานงานคือ พี่หมี(รต.สุภาพร  ปราบราย  สพม.จว.)  ผมคิดว่าเราเตรียมการรับมือภัยพิบัติตามหน้าที่โดยตรงของเราอยู่แล้วและขาดเสียมิได้ในโอกาสต่อไปคือการต้อนรับผู้คนและทีมคณะผู้มาเยี่ยมเยือนผมคิดว่าน่าจะมีมาอีกแน่นอน   ก่อนจะจบการประชุมวันนี้  ผมอยากให้คณะกรรมการ/ผู้นำ/ทีมงานอาสา/ผู้มาประชุมในวันนี้ช่วยหยิบหนังสือสัญญาหรือหนังสือโครงการมาอ่านดูบ้างว่า  กิจกรรมต่อไปเราจะทำอะไรหรือกิจกรรมอะไรเพื่อกันลืมและได้มีการเตรียมการจะทำกิจกรรมต่อไปและผมจะเรียนให้ทุกท่านทราบว่า  กิจกรรมต่อไปเราจะทำกิจกรรมการ"การเรียนรู้  แก้มลิงหานหาดเขือ/คลองน้ำผลุงและสิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศบ้านทรายเพชร  นำสู่การพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน"รายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่ทำมือ/การสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย/ปลอดภัย/การอพยพคนไข้ติดเตียง,กลุ่มเปราะบาง(ผู้สูงอายุ)เป็นต้น............ผมขอฝากให้ท่านไปศึกษาแล้วมาพูดคุยในเวทีต่อไป..ใครไม่มีปัญหาอะไรก็ขอถือโอกาสปิดการประชุม...ขอขอบคุณ/

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.สภาผู้นำมีแผนการดำเนินงานต่อเนื่อง

2.มีการประชุมทุกเดือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการโครงการฯ/ทีมงานอาสาภัยพิบัติ/ผู้นำ/เยาวชน/ปราชญ์ชาวบ้าน    -ได้เรียนรู้และได้รับทราบข้อมูลและผลงานการทำงานครั้งที่ผ่านมาและสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ผิดพลาดที่สมควรมาปรับปรุงแก้ไขและมีการพัฒนาทั้งในด้านบุคคล/ด้านอุปกรณ์/ด้านเอกสารและด้านอื่นๆ ให้ดีกว่าเดิมเพื่อจะทำในกิจกรรมต่อไป....

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00 UnLock
9 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอูเมื่อ 13 เมษายน 2559 00:05:31
แก้ไขโดย นายอัมรัง ยามาอู เมื่อ 13 เมษายน 2559 01:02:48 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 6

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงโครงการและตั้งสภาชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพูดคุยและสอบถามกิจกรรมต่างๆที่กำลังดำเนินงานในหมู่บ้านและความคืบหน้าของการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และกรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.เพื่อให้กลุ่มผู้นำได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมทั้งหมดในหมู่บ้าน 2.เพื่อให้กลุ่มผู้นำที่เป็นแกนนำหลักในการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดได้ชี้แจงความคืบหน้าและร่วมกันเสนอแนะเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินการในช่วงต่อไป 3.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของเยาวชนในหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และกรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ผู้ใหญ่บ้านกล่าวเปิดประชุมพร้อมพูดถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา 2.มีการรายงานความคืบหน้าถึงผลการดำเนินงานของโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี 3.เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พูดคุยเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในช่วงต่อไป 4.ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของเยาวชนหลังจากที่ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.1- ต้องได้สภาชุมชนและกติกาชุมชน (ฮูกมปากัต)ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

1.2 ได้แนวทางการและแบบสำรวจสถานการณ์ยาเสพติดที่มีรายละเอียดมากขึ้น

1.3 ชาวบ้านและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันและมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดมากขึ้นโดยใช้วิธีการอบรม ตามหลักของศาสนาอิสลามโดยอาศัยความร่วมมือของผู้นำศาสนาในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ที่ประชุมได้ทราบถึงการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด ซึ่งที่ผ่านได้มีกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนและกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยเพิ่มหลักสูตรการสอนในเรื่องของโทษ พิษภัยของยาเสพติดให้กับนักเรียนในโรงเรียนตาดีกาโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางอุสตาส
 • ได้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมต่างๆในช่วงต่อไปซึ่งยังต้องอาศัยผู้นำหมู่บ้านและผู้นำศาสนาเป็นแกนนำหลักในการดำเนินกิจกรรม
 • ที่ประชุมได้กำชับในเรื่องของการดูแลบุตรหลานในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องปัญหายาเสพติด แต่ที่ผ่านมาจากการดำเนินงานตามโครงการมีเยาวชนที่อยู่ในวัยเสี่ยงก็ได้ร่วมโครงการทำให้เยาวชนมีโอกาสได้ใกล้ชิดผู้ใหญ่มากขึ้น อยู่ในสายตาผู้ใหญ่มากขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00 UnLock
8 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsomjaisomjaiเมื่อ 15 เมษายน 2559 16:44:24
Project trainer
แก้ไขโดย somjai เมื่อ 15 เมษายน 2559 16:58:30 น.

ชื่อโครงการ : บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2 »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการ

 • photo ผู้ใหญ่บ้านและพี่เลี้ยงผู้ใหญ่บ้านและพี่เลี้ยง
 • photo แกนนำผุ้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนแกนนำผุ้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน
 • photo แกนนำผุ้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนแกนนำผุ้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชนและเครือข่าย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามผลการดำเนินการ และทบทวนแผนงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กำนันตำบลสองพี่น้อง ทหารและนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผุ้ใหญ่บ้าน และแกนนำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประธานในที่ประชุม(กำนัน)ชี้แจงผลสืบเนื่องจากการประชุมที่อำเภอเรื่องนโยบายในการทำงานที่โปร่งใส มีธรรมมาภิบาล และการมีส่วนร่วมในการอ่านร่างกม.รัฐธรรมนูญ การจัดทำโครงการฝายชะลอน้ำแบบมีชีวิต และทบทวนแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แกนนำชุมชนร่วมกันปรับแผนงานใหม่ และปรับทีมงานเพื่อช่วยให้กิจกรรมเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การจัดเก็บเอกสารรายงานล่าช้า เสนอให้ผู้ใหญ่บ้านติดตามเอกสารและรายงานที่สูญหาย

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

จัดทีมตรวจสอบและติดตามประเมินผลโครงการใหม่

8 เมษายน 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายประพันธ์ ศศิเดโชนายประพันธ์ ศศิเดโชเมื่อ 18 เมษายน 2559 11:43:37
แก้ไขโดย นายประพันธ์ ศศิเดโช เมื่อ 18 เมษายน 2559 12:04:48 น.

ชื่อโครงการ : ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อพัฒนาสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 7

กิจกรรมหลัก : ประชุมเพื่อพัฒนาสภาผู้นำชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการและสภาผู้นำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • พัฒนาสภาชุมชน และจัดประชุมทุกเดือน รวม 12 ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจรายละเอียดการดำเนินโครงการเพื่อสภาชุมชนได้ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชน โดยใช้การประชุมในเวทีหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะกรรมการโครงการ
 • สภาผู้นำชุมชน
 • ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 13.00 น. ลงทะเบียน
 • 13.20 น. ผู้ใหญ่แจ้งเรื่องการทำแผนประชาคมของเทศบาล , แจ้งเรื่องการเตรียมงานในวันสงกรานต์ และชี้แจงเตรียมการของกิจกรรมที่จะทำในครั้งต่อไป
 • 15.30 น. ปิดประชุม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีสภาชุมชนที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนน่าอยู่
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน  แจ้งเรื่องการทำแผนประชาคมของเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปี เพืื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น
 • แจ้งเรื่องการเตรียมงานในวันสงกรานต์ จะมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้าของวันที่ 13 เมษายน  2559  และจะมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เวลา 12.00 น. ขอให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมด้วย และจะมีการแจกเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ให้ผู้สูงอายุทุกคน
 • แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปของโครงการ "ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน" กิจกรรมต่อไปคือ เพาะพันธ์กล้าสมุนไพร ครั้งที่ 2 จะมีขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2559
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
150.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 900.00 UnLock
8 เมษายน 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายฮาฎอรอมี สะตานายฮาฎอรอมี สะตาเมื่อ 22 เมษายน 2559 12:04:26
แก้ไขโดย นายฮาฎอรอมี สะตา เมื่อ 22 เมษายน 2559 12:04:27 น.

ชื่อโครงการ : สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) »

ชื่อกิจกรรม : ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 3

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน 20 คน หัวหน้าครอบครัว 30 คน ผู้สูงอายุ 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

หลังจากละหมาดยุมอัด(ละหมาดวันศุกร์) ให้ผู้นำศาสนาบรรยายเกี่ยวกับ การอยู่ร่วมกันในสังคมของยุคปัจจุบัน ให้เยาวชน 20 คน หัวหน้าครอบครัว 30 คน ผู้สูงอายุ 30 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เยาวชน ประชาชนผู้สูงอายุ มีความรู้ในเรื่องศาสนา เพื่อใช้ในการดำรงตน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
7 เมษายน 2559 เวลา 18:00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอูเมื่อ 13 เมษายน 2559 01:48:54
แก้ไขโดย นายอัมรัง ยามาอู เมื่อ 13 เมษายน 2559 01:51:59 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 9

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : 4.ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนมีจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติดและ เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีจิตใจเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้ปกครองเยาวชนและเยาวชน จำนวน 120 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง โดยมีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม พร้อมปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้ปกครองเยาวชนและเยาวชน จำนวน 120 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ให้ความรู้เรื่องโทษ พิษภัยของยาเสพติด
 • จัดกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เด็กและเยาวชนมีสมาธิ ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยมากขึ้น 2.เด็กและเยาวชนสามารถปฎิบัติการละหมาด 5 เวลาได้ถูกต้องและการเตรียมตัวก่อนละหมาด เช่น การอาบน้ำละหมาดได้ถูกต้อง 4.เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติด ปฎิบัติศาสนกิจร่วมกัน(ละหมาดร่วมกัน)กับผู้นำและผู้ปกครอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 UnLock
7 เมษายน 2559 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsomjaisomjaiเมื่อ 15 เมษายน 2559 15:57:33
Project trainer
แก้ไขโดย somjai เมื่อ 15 เมษายน 2559 16:20:47 น.

ชื่อโครงการ : อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2 »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการ

 • photo แกนนำชุมชนแกนนำชุมชน
 • photo พี่เลี้ยงและทีมงานพี่เลี้ยงและทีมงาน
 • photo บุคคลต้นแบบและอ.ถนอมบุคคลต้นแบบและอ.ถนอม
 • photo ผุ้เข้าร่วมกิจกรรมผุ้เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo เยาวชนเยาวชน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำชุมชนและเครือข่าย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามเยี่ยมชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ปลัดอำเภอท่าแซะ กำนันตำบลท่าแซะ นายกอบต.ท่าแซะ ทีมสภาผู้นำชุมชน ทีมมักคุเทศก์น้อย ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงและทีมงานถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่จากสสส.และสจรส.มอ.เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนชุมชนและสำรวจป่าชุมชน สัมภาษณ์แกนนำชุมชนทุกคน ประกอบด้วยปลัดอำเภอท่าแซะ กำนันตำบลท่าแซะ นายกอบต.ท่าแซะ  ทีมมักคุเทศก์น้อยที่มีเยาวชนหลากหลายอายุตั้งแต่ 8 ขวบถึง 15 ปี ที่มีความสามารถในการนำเสนอผลการสำรวจป่าชุมชน รู้จักพรรณไม้และสมุนไพร ปราชญ์ชาวบ้านที่ให้ความรู้และคำแนะนำแก่เยาวชนและคนที่เข้าร่วมสำรวจป่าทั้งในเรื่องของประโยชน์ของต้นไม้และสมุนไพรแต่ละชนิด เช่น ไม้ยางนา  ต้นปล้าว กระทิง มักเม๊า หงอนยูง นมโรย กระเรียน สะเดา ส้มกุ้ง กระเรียนน้ำ ฟ้าทะลายโจร ทอบแทบ  ตาลขโมย ไพล และเพรสังฆาต เป็นต้น 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เยาวชนมีความตระหนักในความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและมีความรู้เรื่องป่า  ดีใจที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาถ่ายทำวิดิทัศน์และภาคภูมิใจที่ตนเองได้แสดงออกด้วยการเล่าเรื่องราวของประโยชน์ของต้นไม้ /สมุนไพร มีการตั้งความหวังที่จะทำให้ป่าสะอาดและให้ประชาชนคนอื่น ๆในชุมชนและบุคคลภายนอกเข้ามาเรียนรู้เรื่องป่าของชุมชนตนเอง และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

คัดเลือกเยาวชนที่มีความตั้งใจใฝ่รู้เรื่องป่าชุมชนเข้ารับการอบรมและเพิ่มความรู้ให้มากขึ้นโดยประสานความร่วมมือจากอำเภอและท้องถิ่นในการขอสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับเยาวชน

6 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุปรียา แสงสว่างสุปรียา แสงสว่างเมื่อ 6 เมษายน 2559 21:30:27
แก้ไขโดย สุปรียา แสงสว่าง เมื่อ 6 เมษายน 2559 21:36:46 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน »

ชื่อกิจกรรม : สภาผู้นำชุมชนเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลสถานะเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชน

 • photo สภาผู้นำเข้าร่วมประชุมพร้อมกันสภาผู้นำเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน
 • photo ทำความเข้าใจแบบสำรวจทำความเข้าใจแบบสำรวจ
 • photo
 • photo สภาผู้นำร่วมกันสรุปแบบสำรวจสภาผู้นำร่วมกันสรุปแบบสำรวจ
 • photo

กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำชุมชนเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลสถานะเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สภาผู้นำชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลสถานะเศรษฐกิจครัวเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำชุมชน จำนวน 21 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สภาผู้นำชุมชน จำนวน 21 คน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถานะเศรษฐกิจครัวเรือน และสร้างข้อมูลความรู้สถานะเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชน 1 ชุด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำชุมชน จำนวน 21 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งเพื่อทราบ เรื่องการไถ่ถอนที่ดินของหมู่บ้าน, เรื่องโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์ ที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่ - สภาผู้นำชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจที่ไปเก็บข้อมูลมา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ข้อมูลความรู้สถานะเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชน 1 ชุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ข้อมูลสถานะเศรษฐกิจของครัวเรือน จำนวน 1 ชุด
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 500.00 2,520.00 0.00 3,020.00 UnLock
5 เมษายน 2559 เวลา 12.00-14.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางอาภรณ์ ฉิมใหญ่นางอาภรณ์ ฉิมใหญ่เมื่อ 7 เมษายน 2559 12:46:02
แก้ไขโดย นางอาภรณ์ ฉิมใหญ่ เมื่อ 7 เมษายน 2559 12:54:46 น.

ชื่อโครงการ : บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7

 • photo ประชุมกรรมการครั้งที่ 7ประชุมกรรมการครั้งที่ 7
 • photo ประชุมกรรมการครั้งที่ 7ประชุมกรรมการครั้งที่ 7
 • photo ประชุมกรรมการครั้งที่ 7ประชุมกรรมการครั้งที่ 7
 • photo ประชุมกรรมการครั้งที่ 7ประชุมกรรมการครั้งที่ 7

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนจำนวน 10 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อนัดชี้แจงคณะกรรมการเพื่อร่วมกันเรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนตลอดระยะเวลาในการทำงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะสภาผู้นำชุมชน จำนวน 20คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนในการทำงาน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 10 ครั้ง เพื่อร่วมกันเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนตลอดระยะเวลาและเป็นแกนนำในการหาแนวทางแก้ไข ร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม โดยให้กรรมการเข้าใจตรงกัน มีทิศทางการทำงานเป็นแนวทางเดียวกัน มีการรายงานผลดำเนินงานทุกกิจกรรม ตลอดจนกรรมการร่วมกันติดตามความก้าวหน้าของโครงการ รับฟังข้อเสนอแนะทีมงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนากิจกรรมครั้งถัดไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะสภาผู้นำชุมชนจำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-คณะสภาผู้นำชุมชนจำนวน20 คน ลงทะเบียน -ร่วมพูดคุยถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา -วิเคราห์ปัญหาและการแก้ไขถึงงานที่ผ่านมา -ร่วมกันพูดคุยถึงกฏกติกาที่ชุมชนสร้างร่วมกันในการคัดเลือกครัวเรือนตัวอย่างในการทำเกษตรปลอดสารพิษ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดสภาผู้นำชุมชนที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนและวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชนได้มีแผนการดำเนินงานตามเป้าหมาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต -ได้มีการวางแนวทางให้กับคณะสภาผู้นำชุมชนในการดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน ผลลัพธ์ -มีกฏกติกาสำหรับชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
5 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายมาโนช สายทองนายมาโนช สายทองเมื่อ 7 เมษายน 2559 14:35:42
แก้ไขโดย นายมาโนช สายทอง เมื่อ 8 เมษายน 2559 20:15:54 น.

ชื่อโครงการ : สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำครั้งที่ 7

 • photo ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้สูงอายุ
 • photo ประธานการประชุมประธานการประชุม

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำเดือนละ 1 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรม 2. เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำเด็ก เยาวชน อสม. คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะทำงานในโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมปรึกษาหารือเรื่องงานโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 52 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้สูงอายุ เยาวชน นักเรียน อสม. คนวัยทำงาน กลุ่มแม่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13.30-16.00 น.ผู้รับผิดชอบโครงการเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้
วาระที่1 แจ้งเพื่อทราบ ประธานแจ้งกำหนดการจัดประเพณีสวดกลางบ้านของชุมชน ในวันที่8 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 มีการนิมนต์พระมาสวดเพื่อขับไล่เสนียดจัญไร ภูติผี โรคภัยไข้เจ็บ ความชั่วร้าย และเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการสร้างความสามัคคีคีและการ
พบปะสังสรรค์ รุ่งขึ้น นิมนต์พระมาสวดมนต์และฉันภัตตาหาร และรับประทาน
อาหารร่วมกัน วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม วาระที่ 3 ประธานติดตามงานโครงการสานสายใยรักฯกิจกรรมสายใยรักสานสัมพันธ์ครอบครัว ที่ยังค้างส่งงาน ให้รายงานการดำเนินงานให้ทราบและกำหนดการส่งงาน 17 เมษายน นี้ วาระที่ 4 เสนอพิจารณาวางแผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ
วาระที่ 5ประธาน แจ้งการเยี่ยมชมหมู่บ้านของหน่วยงานต่างๆ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน
 2. แต่ละครั$งมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80%
 3. การประชุมทุกครั$ง มีการปรึกษาหารือ เรืองโครงการ และเรืองอืนๆของชุมชน
 4. มีรายงาน เอกสารการทำกิจกรรมทุกครั$ง
 5. มีเอกสารการเงินทีถูกต้อง
 6. ส่งรายงานความก้าวหน้าในเวลาที กำหนด
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  1.มีการประชุมประจำเดือน เมษายน 2559 2.ในการประชุมมีผู้เข้าร่วม100% 3. ในการประชุมได้มีการปรึกษาหารือเรื่องของโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน 4. มีการจัดทำรายงานเอกสารการทำกิจกรรม 5. มีเอกสารการเงินถูกต้อง 6. ส่งรายงานความก้าวหน้าในเวลาที่กำหนด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0.00 950.00 UnLock
5 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์พิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์เมื่อ 22 เมษายน 2559 14:01:20
แก้ไขโดย พิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์ เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 19:01:57 น.

ชื่อโครงการ : สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการและสภาชุมชนครั้งที่ 5

 • photo กรรมการและภาชุมชนเข้าร่วมประชุมกรรมการและภาชุมชนเข้าร่วมประชุม

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบรวมทั้งมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการให้กรรมการและสภาชุมชนทราบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ สภาชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเรื่องขยะและสิ่งแวดล้อมติดตามความ ก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

50

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมทบทวนแผนงานและตารางการดำเนินโครงการต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-คณะดำเนินงานจำนวน 50 คนมีการประชุมอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้ง/ปี เพื่อการดำเนินการ ติดตาม แก้ไขปัญหาและสรุปผลโครงการ ผลลัพธ์-คณะกรรมการเป็นตัวแทนครัวเรือนสามารถตัดสินใจ ดำเนินจัดการเรื่องขยะได้ตามแผนที่กำหนดจนบรรลุเป้าหมายของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมรับทราบผลการดำเนินโครงการ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและพร้อมที่จะปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

เป็นพี่เลี้ยงช่วยแนะนำและสอนงานอย่างต่อเนื่อง

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 UnLock
5 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwangmaneewangmaneeเมื่อ 23 เมษายน 2559 14:43:11
Project trainer
แก้ไขโดย wangmanee เมื่อ 23 เมษายน 2559 14:55:23 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างสุขให้ชุมชน ด้วยการฟื้นเลบ้านคูขุด »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำชุมชน

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งสภาผู้นำชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมสภาผู้นำชุมชนคณะทำงานเดือนละครั้ง เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และร่วมกันวางแผนดำเนินงานข้างหน้าร่วมกัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน,แกนนำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงาน สภาผู้นำชุมชนเดือนละครั้ง สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ  งานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู  การติดตามพรก.ประมง 2558  และวางแผนการดำเนินงานในช่วงด่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน  และแกนนำในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ประสานคณะทำงาน แกนนำในชุมชนที่เกี่ยวข้อง  นั่งวงคุยกันถึงผลการดำเนินงานโครงการ ว่าได้ทำไปแล้วกี่กิจกรรม  มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อได้ร่วมวางแผนกิจกรรมข้างหน้าร่วมกัน  รวมถึงการพูดคุยงานกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือโครงการ เช่น  การพัฒนาธุรกิจแพปลาชุมชนบ้านคูขุด  เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ  การส่งเสริมให้ประมงพื้นบ้านผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์  การสร้างมูลค่าทางผลผลิตให้กับประมงพื้นบ้าน และการพัฒนาแกนนำ  คณะทำงาน ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และร่วมกับเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดสภาผู้นำชุมชนเดือนละครั้ง มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และแต่ละครั้งหารือปัญหาในชุมชน

-เกิดแผนการดำเนินงานชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การดำเนินงาน กิจกรรมโครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินการ มาถึงปัจจุบัน จำนวน 17 ครั้ง/กิจกรรม  การได้ร่วมกันประเมินผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และร่วมกันวางแผนกิจกรรมในโครงการที่เหลือ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินโครงการ คณะทำ งานได้รับรู้ถึงการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละหมวดกิจกรรม ที่ถูกต้อง และงบประมาณคงเหลือในจากงวดที่ 1 ที่สามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่อง กับการอนุมัติงบประมาณเข้ามาในงวดที่ 2  ผลลัพธ์วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งต้องตอบโจทย์ที่วางไว้ในโครงการ  เช่น เรื่องของชุดข้อมูลเอกสาร  รูปกิจกรรม  การรายงานกิจกรรม  การเงิน  ประกอบการจัดส่งรายงานงวดสุดท้าย เป็นต้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
2 เมษายน 2559 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายชำนิ ยอดแก้วเรืองนายชำนิ ยอดแก้วเรืองเมื่อ 4 เมษายน 2559 10:34:54
แก้ไขโดย นายชำนิ ยอดแก้วเรือง เมื่อ 4 เมษายน 2559 10:54:15 น.

ชื่อโครงการ : รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต ที่บ้านเขาปู่ »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสรรหา / เพาะชำ กล้าไม้ใช้สอยพืชอาหาร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมสรรหา / เพาะชำ กล้าไม้ใช้สอยพืชอาหาร จำนวน 1,500 ต้น

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกิจกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรป่าต้นน้ำ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คน 3 วัย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ขอรับการสนับสนุนกล้าไม้จากศูนย์เพาะพัน์กล้าไม้ป่าพะยอม 2. รวบรวมพัน์ไม้จากอาสาสมัครรักษ์ป่า
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาปู่ จำนวน 60 คน/ ม.ทักษิณ 50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แบ่งกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมและแจกแจงกระบวนการ รวมทั้งวิธีการเพาะชำกล้าไม้พื้นถิ่นร่วมกับม.ทักษิณและโรงเรียนบ้านเขาปู่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดความร่วมมือระหว่างคน 3 วัยในการร่วมกันจัดหาพันธ์ไม้ มีพันธ์ไม้พื้นเมืองที่พร้อมสำหรับการนำไปปลูกเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า จำนวน 1500 ต้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เยาวชนได้รับความรู้และทักษะการเพาะชำกล้าไม้ รวมทั้งวิธีการดูแลรักษาพันธ์ุกล้าไม้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เยาวชนจะได้เรียนรู้ว่าพันธ์ุไม้พื้นถิ่นแต่ละชนิดเหมาะที่จะปลูกบริเวณไหน ต้องการแสงเท่าไหร่ ปลูกอย่างไร

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
จุรีย์-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 2,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 7,300.00 UnLock
2 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสิดดิก เอียดดีนายสิดดิก เอียดดีเมื่อ 5 เมษายน 2559 20:44:24
แก้ไขโดย นายสิดดิก เอียดดี เมื่อ 5 เมษายน 2559 22:40:18 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู »

ชื่อกิจกรรม : สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สิน

กิจกรรมหลัก : สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สิน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปหนี้สินของคนในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ  สี่เสาหลัก  อสม.  กลุ่มกองทุนต่างๆ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์แล้วนำไปคืนข้อมูลสู่ชุมชน
 • นัดทีมที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจำนวน 10 คนและทีมวิชาการจำนวน 10 คนนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับวิทยากรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์ให้เข้าใจง่ายที่สามารถนำไปสู่เวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน
 • ประสานวิทยากรจำนวน 1 คนนำกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลให้ได้ข้อมูลทางวิชาการ
 • สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการจำนวน  20  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  อาคารเอนกประสงค์บ้านในใส  หมู่  ๑๕  ต.ละงู  อ.ละงู  จ.สตูล  โดยมีนายชะดีน  ยังดี  ผู้รับผิดชอบโครง  และคณะทำงานโครงการรวมทั้งสิืนจำนวน  ๒๐  คน  เพื่อสรุปวิเคราะห์  สังเคราะหฺฺ์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินโดยนำแบบสำรวจหนี้สินที่ได้สำรวจข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้รับทราบรายรับและหนี้สินของคนในชุมชน  ข้อมูลประชากร  ข้อมูลการศึกษา  อาชีพหลักของคนในชุมชน  อาชีพรองของคนในชุมชน  รายได้รวมของคนในชุมชนและรายจ่ายรวมของคนในชุมชน  ภาระหนี้สินของคนในครัวเรือนหนี้ในระบบคือหนี้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  หนี้จากธนาคารออมสิน  หนี้จากสหกรณ์  หนี้จากกองทุนหมู่บ้าน  ภาระหนี้สินของครัวเรือนนอกระบบคือหนี้จากนายทุนเงินกู้  หนี้จากญาติหรือเพื่อนร่วมงาน  โดยให้คณะทำงานแต่ละคนแบ่งหน้าที่กันเพื่อสรุปข้อมูลดังกล่าวข้องต้นเพื่อใช้ในการประเมินและนำไปสู่เวทีคืนข้อมูลชุมชนจำนวน  ๑๐๐  คน  ต่อไป  โดยใช้เวลาในการสรุปจำนวน  ๑  วัน  ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น.
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ข้อมูลหนี้สิน และครอบครัวที่ผ่านการวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น
 • ได้ข้อมูลหนี้สินครอบครัวจำนวน 1 ชุด
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานมีความร่วมมือกันในการวิเคราะหฺ์สรุปหนี้สินโดยแบ้งหน้าที่กันในการสรุปแบบสอบถามหนี้สินแต่ละหัวข้อของแต่ละครัวเรือนซึ่งครัวเรือนทั้งหมดมี  ๒๖๐  ครัวเรือน
 • ได้ผลสรุปเป็นตัวเลขเพื่อนำไปคืนเวที  ๑๐๐  คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • การใช้เวลาในการสรุปหนี้สินซึ่งในกิจกรรมจะใช้เวลา  ๑  วัน  แต่ทำจริงใช้เวลาในการสรุป  ๒  วัน
 • ควรขยายเวลาเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อนัญญาแสะหลี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 3,620.00 300.00 0.00 0.00 4,920.00 UnLock
2 เมษายน 2559 เวลา 09:00-14:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเกษตรภูมิปัญญาเกษตรภูมิปัญญาเมื่อ 6 เมษายน 2559 22:18:21
แก้ไขโดย เกษตรภูมิปัญญา เมื่อ 6 เมษายน 2559 22:46:00 น.

ชื่อโครงการ : ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2) »

ชื่อกิจกรรม : คลองลำแซงชวนเที่ยว

กิจกรรมหลัก : คลองลำแซงชวนเที่ยว

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งในและนอกพิ้นที่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมท่องเที่ยวฟรี โดยเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้คนที่สนใจทั่วไปมาร่วมเปิดโลกสำรวจพื้นที่สวนเกษตรอินทรีย์ พร้อมกับเดินทางไปสำรวจพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยทริปการท่องเที่ยวครั้งนี้ ฟรีทุกค่าใช้จ่าย เพื่อที่จะให้เป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชนจากในพื้นที่และนอกพื้นที่ กลุ่มนักศึกษาปริญญาโท

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันแรก - รวมตัว เตรียมความพร้อม โดยมีการแนะนำตัว ทำความรู้จัก และชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม - จัดกลุ่มแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ - ติดป้าย - ทำตัวอักษร - พักรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน - เริ่มออกเดินทางสู่น้ำตกโตนหน้าผี - ทีมงานส่วนนึงนำนักท่องเที่ยวเดินสำรวจสถานที่น่าสนใจไกล้ๆบริเวณที่พักแรม - ทีมงานที่เหลือจัดเตรียมที่พักและเตรียมอาหารค่ำ - รับประทานอาหารค่ำพร้อมกันจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย - มีการพูดคุยติชมเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมาในวันนั้น วันที่ 2 - รับประทานอาหารเช้า พักผ่อน เล่นน้ำตามอัธยาศัย - เดินทางกลับ - ระหว่างทาง พรานได้มีการแนะนำให้รู้จักพันธ์ุไม้และบอกถึงสรรพคุณต่างๆ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ท่องเที่ยวและเรียนรู้กระบวนการทำเกษตรแบบอินทรีย์และสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการทำเกษตรแบบอินทรีย์ได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • นักท่องเที่ยวที่มาจากหลากหลายสถานที่ได้รับทราบถึงจุดประสงค์ของกิจกรรม และได้ทำความรู้จักกัน
 • สถานที่ท่องเที่ยวดูมีสีสันเพิ่มมากขึ้น
 • นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจกับการมาเที่ยวในครั้งนี้ 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,500.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 UnLock
2 เมษายน 2559 เวลา 09:00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวรรณะ สังข์กรดวรรณะ สังข์กรดเมื่อ 9 เมษายน 2559 07:39:19
แก้ไขโดย วรรณะ สังข์กรด เมื่อ 9 เมษายน 2559 09:45:58 น.

ชื่อโครงการ : แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม »

ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้ ความรู้ ทักษะ รับมือภัยพิบัติในระดับครัวเรือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เรียนรู้ ความรู้ ทักษะ รับมือภัยพิบัติในระดับครัวเรือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีระบบการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มที่ 1 ผู้นำ จำนวน 4 คน ท้องถิ่น จำนวน 2 คน ทีมงานอาสาสมัครภัยพิบัติ จำนวน 5 คน ปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 5 คนแกนนำกลุ่มองค์กรต่างๆ จำนวน 5 คน

กลุ่มที่ 2 ครัวเรือนเป้าหมาย 101 ครัวเรือน 101 คน

กลุ่มเป้าหมายรอง

เยาวชน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.เรียนรู้ ความรู้ ทักษะ ของครัวเรือนในการเตรียมรับก่อนเกิด ขณะเกิด และการฟื้นฟูหลังเกิด เมื่อภัยพิบัติมาถึง โดย ทีมอาสาภัยพิบัติ และเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมกับภัยพิบัติน้ำท่วม โดย วิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม และอาสาภัยพิบัติ

2.เรียนรู้ ความรู้ ทักษะ การประยุกต์ วัสดุ อุปกรณ์ ในท้องถิ่นที่มีอยู่ และการต่อเรือ ภูมิปัญญาบ้านทรายเพชร โดยทีมอาสาภัยพิบัติ และปราชญ์ด้านการต่อเรือ 2 คนโดย

ช่วงเช้า ทีมอาสาชักชวนเด็กเตรียมอุปกรณ์ ที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่ ขวดน้ำเปล่า ถังน้ำไม่ใช้แล้วต้นกล้วย ฯลฯ

ช่วงบ่าย ฝึกปฏิบัติการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มที่ 1 ผู้นำ จำนวน 4 คน ท้องถิ่น จำนวน 2 คน ทีมงานอาสาสมัครภัยพิบัติ จำนวน 5 คน ปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 5 คนแกนนำกลุ่มองค์กรต่างๆ จำนวน 5 คน

กลุ่มที่ 2 ครัวเรือนเป้าหมาย 101 ครัวเรือน 101 คน

กลุ่มเป้าหมายรอง

เยาวชน 50 คน(มีทีมงานองค์การอนามัยโลกมาเยี่ยมชมด้วย)นำโดยดร.พิจิตร  รัตตกุลประธานอนุกรรมการ/พร้อมทีมงาน/มูลนิธิประชาร่วมใจ/มูลนิธิสยาม/มูลนิธิมังกรถ้ำพรรณรา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นายวัชรพล  เพิ่ม  แกนนำชุมชน-  ได้กล่าวต้อนรับทีมงานและคณะได้เล่าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านพอเป็นสังเขป ผู้ใหญ่ไพทูรย์  เกลี้ยงกลมผญบ.ม.10บ้านได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องอดีตที่ผ่านมาเรื่องการเกิดภัยพิบัติหรือประวัติศาสตร์ภัยพิบัติชุมชนโดยเฉพาะหมู่ที่10บ้านทรายเพชรอาศัยประสบการณืเกิดภัยน้ำท่วมในพื้นที่ที่เกิดทุกปีในเรื่องการจัดการตนเองมาเกิดศูนย์การจัดการภัยพิบัติหมู่บ้านเพียงอาสาสมัครในหมู่บ้านไม่กี่คนเข้ามาจัดการภัยพิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ในหมู่บ้านของตนเองและหมู่บ้านใกล้เคียง  การขนย้ายคน  ทรัพย์สิน  เข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยซึ่งใช้ศาลาหมู่บ้านบ้างรวมถึงเพื่อนบ้านที่ไม่ประสบภัยน้ำท่วม ต่อมาหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำหลงฤดูเมื่่อ  วันที่  27  มีนาคม  2554  บทบาทหน้าที่อาสาภัยพิบัติมีมากขึ้นและมีการขับเคลื่อนของศูนย์การจัดการภัยพิบัติมากขึ้นในการบริหารจัดการเต็มรูปแบบและเป็นรูปธรรมมีผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นและแกนนำชุมชนมีการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายมีการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาภัยพิบัติและในกลุ่มลุ่มน้ำตาปีอีก  6  ตำบลมี  ตำบลดุสิต/บางูป/นาเขลียง/นาแว/สวนขัน/ยางค้อมเพื่อช่วยเหลือและสื่อสารข้อมูลเพื่อจัดการภัยพิบัติร่วมกันโดยมีโครงการ  คิดดี  ทำดี เพื่อเมืองนคร  เป็นหนึ่งภาคีร่วมสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมในการจัดตั้งศูนย์การจัดการภัยพิบัติระดับตำบลและเครือข่าย  เพื่อรวมตัวกันเป็นเฉพาะกิจการจัดการกับปัญหาในพื้นที่ทำให้เห็นศักยภาพของคนทำงาน  ของอาสาสมัคร  ทุนเดิมในการทำงานช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยและความพร้อมของพื้นที่ในการลุกขึ้นมาจัดการตัวเองของชุมชนผนวกกับการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของโครงการขับเคลื่อนเมืองนครสู่จังหวัดน่าอยู่  ทำให้แนวคิดการจัดตั้งศูนย์การภัยพิบัติในตำบลชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีส่วนร่วมของ  4  ส่วนหลัก  องค์กรภาคประชาชน /องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา/ส่วนท้องที/ภาคีส่วนราชการ และโครงการแก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน/แกนนำชุมชน/ชาวบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้มลิงหานหาดเขือและคลองน้ำผลุงเพื่อชลอน้ำในฤดููน้ำหลากและเป็นที่รองรับน้ำหรือกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในฤดูหน้าแล้งในการอุปโภคและบริโภค....... นายวรรณะ  สังข์กรด(อาสาสมัครภัยพิบัติ)  ผู้รับผิดชอบโครงการได้บรรยายชี้แจงเรื่องการเรียนรู้  ทักษะในการเตรียมการรับมือ  ก่อนเกิดภัย  ระหว่างเกิดภัย  หลังเกิดภัย/ระบบสุขภาพและการแพทย์ฉุกเฉิน/แผนที่ทำมือ/ฯลฯและการต่อเรือ/การเย็บเสื้อชูชีพด้วยวัสดุ(กระป๋องน้ำโพลาลีส)  

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ครัวเรือนนำความรู้ไปปรับปรุงบ้านตนเอง ร้อยละ 70

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ชาวบ้านคนในชุมชนได้เรียนรู้เรื่องในอดีต/เรื่องแผนที่ทำมือ  พื้ทีเสี่ยงภัย/พื้นที่ปลอดภัยและได้รู้ระบบการบริหารการจัดการในการทำงานและการช่วยเหลือในการรับมือภัยพิบัติและทำชาวบ้านมีการตื่นตัว  มีการเตรียมการ  ไม่ตระหนกไม่กังวลในยามเกิดภัยพิบัติ -มีการเรียนรู้ในการช่วยเหลือตนเองในการใช้วัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น -มีความสามัคคี  มีจิตอาสา  มีจิตในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆมากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 24,000.00 2,000.00 0.00 0.00 29,000.00 UnLock
1 เมษายน 2559 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวดวงเดือน เหมือนพิมพ์นางสาวดวงเดือน เหมือนพิมพ์เมื่อ 4 เมษายน 2559 16:05:19
แก้ไขโดย somjai เมื่อ 29 เมษายน 2559 12:33:42 น.

ชื่อโครงการ : อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2 »

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนป่าต้นน้ำ อำเภอพะโต๊ะ

 • photo ผู้ศึกษาเรียนรู้ป่าต้นน้ำพะโต๊ะผู้ศึกษาเรียนรู้ป่าต้นน้ำพะโต๊ะ
 • photo เยาวชนนั่งฟังอย่างตั้งใจเยาวชนนั่งฟังอย่างตั้งใจ

กิจกรรมหลัก : 6.จัดกิจกรรมร่วมกันของทีมกลุ่มอนุรักษ์และมัคคุเทศก์น้อยเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนในชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อต้นไม้และระบบนิเวศของป่า

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้สูงอายุ วัยแรงงาน และเด็ก/เยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่ป่าต้นน้ำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ,เยาวชนและประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน,อสม.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชาชนและเยาวชนได้ฟังการแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำพะโต๊ะ,เจ้าหน้าที่ได้พาเยาวชนและชาวบ้านเดินออกสำรวจระบบนิเวศของป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์และได้แนะนำให้ทุกคนได้รู้จักต้นไม้ที่หายากและให้ดูดอกบัวผุดที่หาดูได้ยาก,ทีมเจ้าหน้าที่ได้พาไปศึกษาดูโครงการเศรฐกิจพอเพียงของชาวบ้านใกล้เคียงดูการทำบ่อก๊าสชีวภาพของคุณราตรี หนูนุ้ย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-เยาวชน วัยทำงานและผู้สูงอายุเข้าร่วมทัวร์ป่ากับภาคีเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกพื้นที่จำนวน 50 คน ผลลัพธ์-ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบนิเวศน์ของป่าไม้ รู้สรรพคุณ/คุณสมบัติ มีความรักผืนป่า เกิดความสำนึกที่ดีและสามารถอธิบายถ่ายทอดสู่บุคคลอื่น ๆได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทำให้เยาวชนได้เห็นการดูแลรักษาป่าและต้นน้ำของหน่วยงานราชการที่มีการจัดการระบบดูแลอย่างถูกต้อง, ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลในการดูแลรักษาป่านำมาปรับใช้กับการอนุรักษ์ป่าของชุมชน จากการที่ได้ไปศึกษาดูงานทำให้เยาวชนมีการตื่นตัวและมีใจที่จะมามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าของตนเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 10,000.00 200.00 500.00 0.00 0.00 12,700.00 UnLock
1 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายฮาฎอรอมี สะตานายฮาฎอรอมี สะตาเมื่อ 22 เมษายน 2559 12:03:24
แก้ไขโดย นายฮาฎอรอมี สะตา เมื่อ 22 เมษายน 2559 12:03:24 น.

ชื่อโครงการ : สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) »

ชื่อกิจกรรม : ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก : ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน 20 คนเด็ก 30 คนประชาชนทั่วไป 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สอนกุรอ่านโดยให้ผู้นำศาสนาสอนการอ่านกุรอ่านซึ่งเป็นข้อบัญญัติของศาสนาอิสลามให้กับเยาวชน 20 คนเด็ก 30 คนประชาชนทั่วไป 30 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เยาวชน ประชาชนผู้สูงอายุ มีความรู้ในเรื่องศาสนา เพื่อใช้ในการดำรงตน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
31 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 -16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร วิจิตรนายถาวร วิจิตรเมื่อ 2 เมษายน 2559 11:03:11
แก้ไขโดย นายถาวร วิจิตร เมื่อ 3 เมษายน 2559 09:13:23 น.

ชื่อโครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้บ้านทุ่งกระจูด »

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน ครั้งที่ 1 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูล

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กวัยเรียน 10 คน วัยทำงาน 90 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เข้ารับการเรียนรู้เรื่องการทำบัญชีครัวเรือน โดยเชิญวิทยากรจากนักพัฒนาชุมชน ตำบลนาแว มาบรรยายแนวคิดและความสำคัญในการจัดทำบัญชีครัวเรือน

 • กลุ่มเป้าหมายฝึกทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้เข้าใจวิธีการลงบัญชีและนำไปใช้ในการบันทึกค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของตนเองได้และสามารถ ประเมินรายรับรายจ่ายในครัวเรือนของตนเองได้

 • นัดพบแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือนจำนวน 2ครั้ง โดยครั้งแรกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูล ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำบัญชีครัวเรือนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องโดยการจับคู่กันตรวจสอบ และร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กวัยเรียน 10 คน วัยทำงาน 90 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน
 2. นายถาวรวิจิตร ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ
 3. นางสาวสุภาวดีเกลา และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ชวนคิดชวนคุยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคของการลงข้อมูลการจัดทำบัญชีครัวเรือน
 4. สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดการพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาชุมชนร่วมเป็นวิทยากร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 UnLock