วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
17 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น.15.00น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNittaya KBRNittaya KBRเมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 14:10:15
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 28 กรกฎาคม 2558 13:22:26 น.

ชื่อโครงการ : พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง »

ชื่อกิจกรรม : รณรงค์ห้ามดื่มสุราและสูบบุหรี่ ตลอดเดือนรอมฎอน

กิจกรรมหลัก : กำหนดมาตรการทางสังคมและกฏกติกาชุมชน ห้ามดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างกติกาชุมชน ห้ามสูบบุหร่ี่ สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ตลอดเดือนรอมฏอน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ทำพิธีละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • รณรงค์ห้ามดื่มสุราและสูบบุหรี่ ตลอดเดือนรอมฎอน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 500 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ทำพิธีละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด 100 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประกาศเสียงตามสาย เพื่อรณรงค์
 2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามสุบบุหรี่ในที่สาธารณะ
 3. ประกาศในเดือนรอมฎอน ช่วงเวลาละหมาดตะละเวียะห์ (กลางคืน) ในช่วงตลอดเดือนรอมฎอน (17 มิ.ย.-16 ก.ค.58)
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ชุมชนมีกติการ่วมกัน กำหนดกติกาชุมชน ห้ามสูบบุหรี่ สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ตลอดเดือนรอมฏอน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • บางรายที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ แต่สามารถถือศีลอดได้ ตลอดทั้งวัน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
27 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnannza123nannza123เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 19:55:50
แก้ไขโดย nannza123 เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 21:26:02 น.

ชื่อโครงการ : คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 8

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงโครงการและจัดตั้งคณะทำงานด้านการสร้าง เสริมสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงงการฯ

 2. เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการในช่วงต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน และคณะกรรมการชุมชน จำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานโครงการ คณะกรรมการชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการทำงาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการ และวางแผนการทำงานในโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน และคณะกรรมการชุมชน จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 27 กรกฎาคม  2558 ณ ศาลาประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านพรุกระแชง

วาระการประชุมที่ 1 : รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมตามแผนงานที่ได้ดำเนินงานไปแล้ว

 • กิจกรรมที่1 : วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สมุนไพรในชุมชนครั้งที่ 3 (เดิมวันที่ 5 กรกฎาคม 2558)
 • กิจกรรมที่2 : วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ครั้งที่ 2
 • กิจกรรมที่3 : วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ครั้งที่ 3

วาระการประชุมครั้งที่ 2 : วางแผนการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน เดือน สิงหาคม 2558

 • กิจกรรมที่1 : วันที่ 5 สิงหาคม 2558 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สมุนไพรในชุมชนครั้งที่
 • กิจกรรมที่2 : วันที่ 7 สิงหาคม 2558 กิจกรรมเสริมทักษะอาสาสมัครดูแลสุขภาพ
 • กิจกรรมที่3 : วันที่ 22 สิงหาคม 2558 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ครั้งที่ 4
 • กิจกรรมที่4 : วันที่ 25 สิงหาคม 2558 กิจกรรมประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 9
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงานโครงการฯ เข้าประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการฯ เดือน สิงหาคม และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ได้ทำไปแล้ว เพื่อวิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และ แนวทางการแก้ไขปัญหา

วาระการประชุมที่ 1 : รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมตามแผนงานที่ได้ดำเนินงานไปแล้ว

 • กิจกรรมที่ 1 : วันที่ 10กรกฏาคม 2558 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สมุนไพรในชุมชนครั้งที่ 3 : วึ่งเดิมกำหนดไว้วันที่ 5 กรกฏาคม 2558 แต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องฝนตกไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนได้จึงเลื่อนมาเป็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 แทน แต่ก็ยังประสบปัญหาเดิม จึงได้จัดกิจกรรมเสริมเรื่องการส่งเสริมให้คนในชุมชนหมักปุ๋ยชีวภาพใช้เองในครัวเรือน ซึ่งก็ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 • กิจกรรมที่ 2 : วันที่ 11กรกฎาคม2558กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนครั้งที่ 2 : อสม. และเยาวชนจิตอาสา ได้รวมกลุ่มแปรรูปสมุนไพรเพื่อใช้เป็นของเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เช่น น้ำยาล้างจานสมุนไพร ยาหม่องสมุนไพร และยาดมสมุนไพร ในวันที่ 11 กรกฎาคม2558 เริ่มเวลา 09.30 น. ณ.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 1 บ้านพรุกระแชง จำนวน 20 คน เป็น อสม. จำนวน 10 คน และเยาวชนจิตอาสา จำนวน 5 คน และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านพรุกระแชง 2 คน เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านส้องจำนวน 3 คน หลังจากนั้น และเวลา 13.00 น. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้องรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยการวัดความดันฯ และมอบถุงสุขภาพ เพื่อใช้ดูแลสุขภาพ
 • กิจกรรมที่ 3 : วันที่ 25กรกฎาคม2558กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนครั้งที่ 3 : จากการติดตามเยี่ยมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ากลุ่มภาคีเครืองข่ายต่างๆทั้งในและนอกชุมชนให้ความสนใจกลุ่มผู้ป่วยเริ้อรังเพิ่มขึ้น ในการลงเยี่ยมบ้านครั้งแรกจะมีแค่อสม.และเยาวชน ส่วนครั้งที่ 2 มีผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าจาก รพ.สต. และในครั้งที่ 3 ยังมีเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลยุพราชเวียงสระเข้าร่วมด้วย ในการเยี่ยมจึงลงรายละเอียดเพิ่มขึ้น

กิจกรรมเสริม - เป็นตัวแทนของตำบลบ้านส้อง จัดนิทรรศกาลหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะในชุมชน และการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร ตรงกับวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 จึงได้มีการทำเสื้อทีมมอบให้กับคณะทำงานโครงการฯ สนับสนุนโยกลึ่มสตรีแม่บ้าน เพื่อเข้าร่วมงาน ณ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

วาระการประชุมครั้งที่ 2 : วางแผนการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน เดือน กรกฎาคม 2558

 • กิจกรรมที่1 : วันที่ 5 สิงหาคม 2558 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สมุนไพรในชุมชนครั้งที่ 4
 • กิจกรรมที่2 : วันที่ 7 สิงหาคม 2558 กิจกรรมเสริมทักษะอาสาสมัครดูแลสุขภาพ
 • กิจกรรมที่3 : วันที่ 22 สิงหาคม 2558 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ครั้งที่ 4
 • กิจกรรมที่4 : วันที่ 25 สิงหาคม 2558 กิจกรรมประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 9
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง/นางสาวรัตน ชูแสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 200.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
26 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchamlongchamlongเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558 19:28:40
แก้ไขโดย chamlong เมื่อ 26 กรกฎาคม 2558 20:26:54 น.

ชื่อโครงการ : ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานและแกนนำชุมชน ครั้งที่ 7

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานและแกนนำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ติดตามผลการดำเนินโครงการและวางแผนการทำงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานและแกนนำชุมชนจำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
 • เพื่อวางแผนการทำงานโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 14 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการจำนวน 14 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เรื่องแจ้งให้ทราบ
 • เรื่องรับรองรายงานครั้งที่แล้ว
 • เรื่องสืบเนื่อง
 • เรื่องพิจารณา
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • นายจำลอง  บุญลา  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะทำงานและเริ่มด้วยการสวดภาวนา และได้รำพึงข้อคิดที่เป็นบทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่เป็นประธานในการเข้าเฝ้าของสัตบุรุษกว่า 95,000 คน ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกันว่า "คาทอลิกต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มของเราเอง อย่าแตกแยกและเห็นแก่ตัวเด็ดขาด ความเป็นหนึ่งเดียวกันมีพลังยิ่งใหญ่กว่าความแตกแยก เราต้องแสวงหาและทำงานหนักเพื่อสร้างเอกภาพในกลุ่มของเราคาทอลิกและยังต้องแสวงหาความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพี่น้องคริสตชนทุกนิกาย  การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระศาสนจักรหมายถึงการเอาชนะ ความต้องการส่วนตัวและความแตกแยกในกลุ่มของเรา เราต้องเข้าใจกันและกันให้มากขึ้น  พระศาสนจักรไม่ใช่องค์กรการกุศล ไม่ใช่องค์กรวัฒนธรรมหรือสถาบันการเมืองแต่พระศาสนจักรคือร่างกายที่มีชีวิตของพระคริสตเจ้า เราเดินและทำพันธกิจต่างๆบนหน้าประวัติศาสตร์ ประชากรในพระศาสนจักรคือพระกายของพระคริสตเจ้า เราถูกสร้างมาเพื่อเป็นร่างกายของพระคริสตเจ้า เราเป็นร่างกายเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ต่างกัน เพราะเราได้รับพระพรให้ทำประโยชน์ในหน้าที่แตกต่างกันไป พระศาสนจักรคือร่างกายที่มีชีวิต เรามีพระเยซูเป็นศีรษะที่คอยนำทางหล่อเลี้ยงและสนับสนุนเรา ดังนั้นขอให้เราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเจ้า ขอให้เราวางใจในพระองค์ ขอให้เราดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระองค์"
 • เรื่องแจ้งให้ทราบ : ในวันศุกร์ที่ผ่านมาได้รับหนังสือจากสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 7  ได้จัดส่งเอกสารผลการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรที่กลุ่มได้ส่งผักสลัด 3 ชนิดได้แก่ กรีนโอ๊ค  เรดโอ๊ค  กาดแก้ว ซึ่งผลการวิเคราะห์ทั้งสามชนิดผ่านตามมาตรฐาน MRL ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งยังขาดใบรับรองตัวQ ซึ่งในวันจันทร์จะดำเนินการสอบถามรายละเอียดจากสวพ.7 อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้นำมาวางแผนทำแพ็คกิ้งต่อไป
 • เรื่องสืบเนื่อง : นางนาฎศิลป์  นราชัย ฝ่ายการเงินได้แจ้งที่ประชุมกลุ่มทราบว่าในช่วงระหว่างเดือนได้นำเงินกลุ่มจัดซื้อปุ๋ยแห้งA/B จำนวน 50 ลิตร จำนวน 1,800 บาท เมล็ดพันธุ์ผักสลัดจำนวน 400 บาท
 • เรื่องพิจารณา : 1.เรื่องการอบรมสามเณรสำนักฝึกธรรมสุราษฎร์ธานี ได้รับการประสานงานจากบาทหลวงที่รับผิดชอบสามเณรสำนักฝึกธรรมขอนำสามเณรจำนวน 20 คนเข้ารับการเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และการทำแปลงปลูกผัก ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 ขอให้ที่ประชุมได้ช่วยเหลือแบ่งปันหัวข้อต่างๆ ในการฝึกอบรมสามเณรตั้งแต่กระบวนการแรก ที่ประชุมมีมติ แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 เรื่อง คือ เรื่องปุ๋ย A,B และการวัดค่าEC มอบหมายให้นายจำลอง  บุญลา  เป็นผู้บรรยาย  เรื่องการตรวจน้ำ วัดค่า PHของน้ำและการปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมกับการปลูกผัก  มอบหมายให้นายจำลอง  บุญลา เป็นผู้บรรยาย  เรื่องการเตรียมโรงเรือน การวางระบบน้ำ มอบหมายให้นางสาวนิรมล รอดธง เป็นผู้บรรยาย  เรื่องการเพาะเมล็ด การปลูกในแผ่นปลูก มอบหมายให้นางจำเรียง ติมนาค เป็นผู้บรรยาย ส่วนคนอื่น ๆ เข้าประกบนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อคอยแนะนำการเรียนรู้  ส่วนเรื่องการเยี่ยมสวนไม้ผล มีมติให้สามเณรเยี่ยมชมสวนมังคุดของครูบุญธรรม หนูจรเพชร และสวนไม้ผลผสมผสานของนางสาวเกษร กังก๋ง 2.กิจกรรมทัศนศึกษาธรรมชาติของกลุ่มยุวเกษตรกร ขอให้คณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติเขาสกในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 58 โดยรถจะออกจากหน้าบ้านพักพระสงฆ์เวลา 08.00 น.โดยมอบหมายให้คณะทำงานเข้าร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มของเด็กเพื่อคอยแนะนำการศึกษาธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติ เป็นกิจกรรมแสดงความขอบคุณที่เด็ก ได้มีส่วนช่วยเหลือเตรียมการฉลองโบสถ์มาตั้งแต่เปิดเทอม ไม่ว่าการเตรียมซ้อมเพลง การเตรียมเด็กช่วยจารีต มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 58  ที่ประชุมมีมติคณะทำงานที่สามารถเดินทางร่วมกิจกรรมได้จำนวน 6 คน 3.การเสนอโครงการปี 2 ต่อ สสส. ที่ประชุมได้นำเสนอหลายประเด็นเช่น ในปีนี้มุ่งเน้นกิจกรรมเด็กยุวเกษตรกรในการสืบสานงานเกษตรและเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชน ในปีนี้อยากเห็นการพัฒนากลุ่มคณะทำงานที่วัยใกล้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุและบางท่านอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุแล้ว จึงอยากเห็นกิจกรรมในลักษณะ Day Care Center โดยใช้สำนักงานเป็นศูนย์รวมพบปะกันของกลุ่มผู้ใหญ่ เป็นเวทีคุยกัน กิจกรรมออกกำลังกายเบา ๆ ในร่ม  การจัดวัดความดันของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การอบสมุนไพร เป็นการสร้างเสริมสุขภาพเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในชุมชนบ้านเรา และอยากให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาขับเคลื่อนด้วยเช่น ผู้นำท้องถิ่น มติที่ประชุมมีมติให้เสนอโครงการเสนอต่อสสส.ในปี 2 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

้ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 UnLock
26 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอันวาบาเจาะอันวาบาเจาะเมื่อ 28 กรกฎาคม 2558 10:04:36
แก้ไขโดย อันวาบาเจาะ เมื่อ 28 กรกฎาคม 2558 10:36:04 น.

ชื่อโครงการ : ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านสะแตน่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมศาสนบำบัด/กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน(ครั้งที่7)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมศาสนบำบัด

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนมีจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ตกเป็นทาสแห่งวัตถุด้วยความโลภและเห็นแก่ตัว 2.เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนเป็นผู้มีจิตใจเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=20คนและกลุ่มติดสารเสพติด=30คนรวมทั้งหมด จำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง โดยมีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม พร้อมปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันและจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาสิ่งสาธารณะประโยชน์ เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนากูโบร์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์พัฒนาสิ่งสาธารณะประโยชน์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.ลงทะเบียน
2.ผู้ใหญ่บ้านกล่าวเปิดการอบรม
3.วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักปฎิบัติ ตามหลักจริยธรรมของศาสนาอิสลามแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชน
4.ซักถามปัญหา
5.กล่าวปิดการอบรม
6.จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ลงทะเบียน
2.พิธีกรแนะนำและเชิญวิทยากร(โต๊ะครู)
3.วิทยากร(โต๊ะครู)บรรยายให้ความรู้เรื่องหลักปฎิบัติ หลักการปฎิบัติ(การบริจาคซะกาต) ตามหลักของศาสนาอิสลาม
4.ซักถามปัญหา
5.โต๊ะครูกล่าวดูอาอ์และปิดการอบรม 6.ปฎิบัติศาสนกิจร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดและกลุ่มเสี่ยงตั้งใจฟัง มีสมาธิ มีความอดทนและเสียสละมากขึ้น
2.เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดและกลุ่มเสี่ยงมีการซักถามปัญหา
3.เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดและกลุ่มเสี่ยงมีความรู้เรื่องหลักการปฎิบัติ(การบริจาคซะกาต) ตามหลักของศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง
4.เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดและกลุ่มเสี่ยง ปฎิบัติศาสนกิจร่วมกัน(ละหมาดร่วมกัน)
5.จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดและกลุ่มเสี่ยงหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมศาสนบำบัดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครั้งที่ 7 โดยรวมแล้วมีจิตใจเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 UnLock
25 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchamlongchamlongเมื่อ 25 กรกฎาคม 2558 19:06:01
แก้ไขโดย chamlong เมื่อ 25 กรกฎาคม 2558 20:36:38 น.

ชื่อโครงการ : ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : เด็ก/เยาวชนอาสาเพาะกล้าไม้ ครั้งที่ 15

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เด็ก/เยาวชนอาสาเพาะกล้าไม้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม ทำงานเป็นทีมและพัฒนาทักษะด้านงานเกษตร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มยุวเกษตรกรจำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เด็ก/เยาวชนมีทักษะในการเพาะชำกล้าไม้ ปลูกผักสวนครัวเพิ่มขึ้น สามารถนำกลับไปทำเองที่บ้านได้
 • มีกล้าไม้ พืชสมุนไพรไว้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 19 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กยุวเกษตรจำนวน 16 คน คณะทำงานจำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ภาคเช้าร่วมพิธีฝังศพ
 • อาหารเที่ยง
 • ไตร่ตรองส่วนตัวด้วยการเขียนเรียงความ
 • การแข่งขันจักรยาน
 • เล่นน้ำ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ภาคเช้านำเด็กเข้าร่วมพิธีฝังศพของเปโตรอัมพร จอมศรี
 • เวลา 11.00น. นำเด็กรับประทานอาหารเที่ยง เมนูวันนี้เป็นขนมจีน
 • หลังจากรับประทานอาหารเที่ยงแล้วให้เด็กๆ ได้พักผ่อน -เวลา 13.00 - 15.00 น.เชิญชวนให้เด็ก ๆ ได้ไตร่ตรองการเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มโครงการ ให้เด็ก ๆ ได้พูดแสดงออกมาจากนั้นได้แจกกระดาษให้เด็กได้เรียงความการมีส่วนในโครงการ
 • หนึ่งในบทเรียงความของเด็กชายสหรัฐ ลิขิตวรการกุล ชื่อเล่น อาร์ต อายุ 12 ปี เขียนบทความว่า"ผมได้ร่วมปลูกผักที่ศูนย์ร่วมกันพัฒนาชนบทและได้เรียนรู้เรื่องผักและได้รู้วิธีปลูกผักด้วย ผมได้ไเยี่ยมผู้สูงอายุ ได้สวดภาวนาให้กับปู่ย่าของเราเอง เราได้รู้ถึงความลำบากของพวรุ่นที่แล้ว พระวาจาของพระเจ้าสอนเราใหรู้ว่าเราต้องทำตามพระองค์และสอนเราใหรู้เรื่องว่าเราควรรักกันต่อไป อย่าทะเลาะกันและสอนใหเราได้รู้ว่าพระองค์เหนื่อยแค่ไหน เรารู้สึกภูมิใจที่ได้เดินนำหน้าพระสงฆ์ด้วยความตั้งใจและเป็นที่พอใจของพ่อและแม่ของเราว่าเราทำตามที่พ่อแม่เราเคยทำมาก่อนหน้านั้น พวกเราอยาให้มีกิจกรรมนี้ต่อไปเรื่อยและตลอดไป พวกเราได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นครอบครัว และเราได้รู้ผักเช่น ผักกวางตุ้ง คะน้า ผักกาดขาว สตรอเบอรี่ เพาะมะเขือใส่ดิน ได้รู้ความเหนื่อยและได้รับค่าตอบแทนคือ คำชม...ที่มีค่าและได้รู้ว่าอีกหลายปีข้างหน้า เราอาจจะไม่ได้อยู่ในสวนแห่งนี้และเราจะอยู่ที่นี่ไม่ไปไหน เราขอให้มีโครงการอย่างนี้ตลอดไป เราอยากให้ได้รับทุนนี้เผื่อเราจะได้มีโครงการผักสายสัมพันธ์สู่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียงนี้คือโครงการที่เราอยากให้มีตลอดทุกวันวันเสาร์และอยากให้มีวันอาทิตย์อีกวันหนึ่ง หรือไม่ก็มีทุกวันก็ได้ครับ และคนอื่นทุกคนก็เช่นกันอยากให้มีโครงการนี้อีกและเราขอทุน สสส.ใหทุนเราเผื่อเราจะได้มีโครงการที่ดีอย่างนี้อีก เราไม่อยากใหโครงการนี้สูญเปล่า เราอยากให้มีคนอื่นมาดูเราเป็นตัวอย่างที่ดีและคนอื่น ๆ อีกหลายคนที่อยากมีโครงการนี้ตลอดไปอีกยาวไปจนเราเติบโตได้นำแบบอย่างที่ดีของหมู่บ้านทับคริสต์ ขอบคุณโครงการสสส.ที่ได้ช่วยให้ทุนเรา ขอบคุณครับ..
 • ด.ญ.กฤติยาภรณ์ บรรเลงจิตร อายุ 10 ปี เธอเล่าว่า กิจกรรมวันเสาร์ที่หนูได้ทำคือ ปลูกผัก ทำแปลงผัก ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ อุปกรณ์ของปุ๋ยหมักชีวภาพได้แก่ ดิน ขุยมะพร้าว รำ แกลบ น้ำหมักชีวภาพ และกากน้ำตาล แล้วนำมาผสมกันจนได้ปุ๋ยชีวภาพค่ะ ปลูกผักมีผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักกาดขาว ฮ่องเต้ และได้เพาะมะเขือ ปลูกสตรอเบอรี่ ปลูกข้าวโพดและได้ความรู้จากการปลูกผัก การทำแปลง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพราะสามารถนำไใช้ในชีวิตประจำวันและได้สนุกกับมันและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โครงการนี้ชื่อ"โครงการผัก สายสัมพันธ์สู่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง"ค่ะ และได้เล่นน้ำ ได้สนุกกับเพื่อน ๆ ได้มีความรู้จากการทำกิจกรรมได้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุ เยี่ยมตายาย หนูรู้สึกภูมิใจที่ได้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุ และพระวาจากของพระในวันเสาร์สอนให้หนูมีความรักต่อผู้อื่นและสอนให้หนูมีความสามัคคีเพื่อให้ทำงานให้สำเร็จและได้ไปเข้าค่าย ได้เที่ยวกับเพื่อน ๆ อย่างสนุกสนาน และขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนหนูและเพื่อน ๆ พี่ๆ น้อง ๆ ของหนูทุกคน ที่ทำให้เด็กคาทอลิกได้มีความรู้เพิ่มขึ้น และได้สนุกกับเพื่อน ๆ ที่ได้เที่ยวกับเพื่อน ๆค่ะ หนูลืมไปว่าหนูได้ไปฉลองวัดพังงาได้ไปขับร้องเพลงฉลองวัด ได้ไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสก ได้ไปเที่ยวบ้านพรตะวันค่ะ และหนูอยากให้มีสิ่งดีดีแบบนี้อีกต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ
 • ด.ช.จิตริน รอดธง อายุ 14 ปี เขียนบอกเล่าความรู้สึกว่า" วันแรกที่ผมได้มาร่วมโครงการผัก สายสัมพันธ์ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง ผมรู้สึกได้มาทำบุญกับโครงการนี้ โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีกับเด็กๆ ทุกคน ตอนที่ผมได้มาอยู่โครงการนี้ผมได้ทำกิจกรรมหลายอย่างเช่น ทำสวนผัก ได้ปลูกผักหลายอย่างเช่น ปลูกผักบุ้ง ผักบุ้งจีน ผักกาดขาว เป็นต้น และผมได้ทำอย่างอื่นมากมายเช่น เยี่ยมผู้สูงอายุช่วยผู้สูงอายุทำสวนผัก ไปเยี่ยมผู้สูงอายุเป็นต้น กิจกรรมวันเสาร์ผมไดทำคือ การปลูกผัก ทำแปลง หมักปุ๋ยชีวภาพ และวันเสาร์ที่มาตอนเช้าต้องสวดพระวาจาของพระเจ้า ส่วนวันอาทิตย์ที่ผมได้มา ผมต้องมาโบสถ์ตอนเช้าเจ็ดโมงเช้าเพื่อมาช่วยมิสซาในวันอาทิตย์ ส่วนผู้หญิงต้องเป็นเด็กร้องเพลง กิจกรรมที่ผมชอบคือ การเขาไปในสวน ผมได้ไปปลูกข้าวโพดกับเพื่อน ๆ ปลูกได้ประมาณ 60 กว่าวันแล้วชวยกันเก็บข้าวโพด เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ผมชอบมากได้เล่นน้ำด้วยสนุกกันมาก เล่นกันหลายคนประมาณ 30 กว่าคน ผมมาอยู่โครงการผักมาประมาณหนึ่งปี ผมชอบกิจกรรมนี้มาก อยากมีกิจกรรมนี้อีกนาน ๆ ผมอยากให้มีกิจกรรมนี้ตลอดไป ผมได้ไปทำสวนที่บ้านเพื่อนด้วยครับ ผมชอบกิจกรรมนี้ทำให้เด็กไม่ต้องไปเล่นเกม เล่นอย่างอื่นมาช่วยกันปลูกผักสวนครัวดีกว่า ไม่ต้องไปทำอย่างอื่น
 • เวลา 15.00 - 16.00 น.นำเด็กไปบริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะการขี่จักรยาน แบ่งออกเป็นสองทีมแข่งขันปั่นจักรยานมาราธอนคนละสองรอบสนามผลัดเปลี่ยนจนหมด
 • เวลา16.00 - 17.00 น.นำเด็กพักผ่อนลงสระน้ำ เด็กๆที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นจำนวน 5 คนฝึกให้เด็กรู้จักลอยตัว การตีน้ำเพื่อให้เด็กมีทักษะสามารถว่ายน้ำช่วยเหลือตัวเองได้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,995.00 0.00 0.00 0.00 1,995.00 UnLock
25 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnannza123nannza123เมื่อ 26 กรกฎาคม 2558 22:56:17
แก้ไขโดย nannza123 เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 20:20:15 น.

ชื่อโครงการ : คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ครั้งที่ 3

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างเสริมการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
 2. เพื่อส่งเสริมอาสาสมัครดูและสุขภาพให้สามารถดูแลสุขภาพคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. อาสาสมัครดูแลสุขภาพ 10 คน
 2. เยาวชนอาสาดูแลสุขภาพ 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • อาสาสมัครสาธารณะสุขและเยาวชนอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้น แนะนำการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทย
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. อาสาสมัครดูแลสุขภาพ 10 คน
 2. เยาวชนอาสาดูแลสุขภาพ 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2558ณ.ศูนย์สาธารณมูลฐาน

 • เวลา 09.30 น. - 11.00 น. - ร่วมกันทำของขวัญเยี่ยมบ้านสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 • เวลา 13.00 น. - 15.00 น. - อสม.และเยาวชนจิตอาสา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังโรเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • อสม. และเยาวชนจิตอาสา ได้รวมกลุ่มแปรรูปสมุนไพรเพื่อใช้เป็นของเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เช่น น้ำยาล้างจานสมุนไพร ยาหม่องสมุนไพร และยาดมสมุนไพร ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 เริ่มเวลา 09.30 น. ณ.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 1 บ้านพรุกระแชง จำนวน 20 คน เป็น อสม. จำนวน 10 คน และเยาวชนจิตอาสา จำนวน 10 คน และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านพรุกระแชง 2 คน
 • หลังจากนั้น และเวลา 13.00 น. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้องรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยการวัดความดันฯ และมอบถุงสุขภาพ เพื่อใช้ดูแลสุขภาพ จำนวน 10 คน
 • จากการติดตามเยี่ยมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ากลุ่มภาคีเครืองข่ายต่างๆทั้งในและนอกชุมชนให้ความสนใจกลุ่มผู้ป่วยเริ้อรังเพิ่มขึ้น ในการลงเยี่ยมบ้านครั้งแรกจะมีแค่อสม.และเยาวชน ส่วนครั้งที่ 2 มีผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าจาก รพ.สต. และในครั้งที่ 3 ยังมีเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลยุพราชเวียงสระเข้าร่วมด้วย ในการเยี่ยมจึงลงรายละเอียดเพิ่มขึ้น เช่น
 1. ขอดูสมุดประจำตัวผู้ป่วย ดูประวัติการไปตามนัด ดูประวัติการปรับเพิ่มหรือลดยา : ทำให้ได้ทราบพฤติกรรมควบคุมระดับอาการของผู้ป่วย
 2. ตรวจเครื่องปรุงในครัว และแนะนำเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
 3. แพทย์แผนไทย ดูแลเรื่องการนวดเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากผู้ป่วยโรคนี้มักจะมีอาการเท้าช้า เป็นสาเหตุให้เกิดตาปลา ซึ่งรักษายากมาก เป็นแล้วหายช้าบางรายถึงกับต้องตัดเท้าทิ้งเพราะแผลติดเชื้อง่ายมาก การดูและรักษานั้นต้องนวดบริกเวรใต้ฝ่าเท้าบ่อยๆ หรือให้ใช้นวัตกรรมลานหินนวดฝ่าเท้า
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง/นางสาวรัตน ชูแสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 UnLock
20 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยasrinaasrinaเมื่อ 28 กรกฎาคม 2558 11:38:13
แก้ไขโดย asrina เมื่อ 28 กรกฎาคม 2558 11:44:43 น.

ชื่อโครงการ : ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : 1.พ่อแม่ปลูกลูกรักษา เป็นกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการใช้สารเคมีในผัก รณรงค์ให้ทุกครอบครัวมีแปลงผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเองที่บ้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พ่อแม่ปลูกลูกรักษา เป็นกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการใช้สารเคมีในผัก รณรงค์ให้ทุกครอบครัวมีแปลงผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเองที่บ้าน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 119 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือน หมู่ที่ 4 บ้านกลาง จำนวน 119 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.พ่อแม่ปลูกลูกรักษา เป็นกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการใช้สารเคมีในผัก รณรงค์ให้ทุกครอบครัวมีแปลงผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเองที่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 119 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือน หมู่ที่ 4 บ้านกลาง จำนวน 119 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนเรื่องอันตรายจากการใช้สารเคมีในผักและใช้น้ำหมักชีวภาพแทนการใช้สารเคมี  และรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนในชุมชนมีแปลงผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเองที่บ้าน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในครอบครัวและชุมชน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทุกครัวเรือนในชุมชนมีแปลงผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเองที่บ้าน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสุทธิชาติ เมืองปาน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 17,100.00 0.00 0.00 0.00 17,100.00 UnLock
19 กรกฎาคม 2558 เวลา 08:30-16:00น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkaremahkaremahเมื่อ 22 กรกฎาคม 2558 11:34:09
แก้ไขโดย karemah เมื่อ 22 กรกฎาคม 2558 12:35:25 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนธรมมะบ้านบางน้อยใส่ใจสุขภาพสูงวัย »

ชื่อกิจกรรม : เปิดโลกโภชนาการ

 • photo เครื่องปรุงข้าวยำเครื่องปรุงข้าวยำ
 • photo ลงทะเบียนลงทะเบียน
 • photo ดื่มน้ำสมุนไพรดื่มน้ำสมุนไพร
 • photo ชิมข้าวยำชิมข้าวยำ
 • photo เยาวชนชมนิทรรศการเยาวชนชมนิทรรศการ
 • photo คั่วมะพร้าวและปลาย่างคั่วมะพร้าวและปลาย่าง
 • photo พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo ผู้ปกครองและเยาวชนชมนิทรรศการผู้ปกครองและเยาวชนชมนิทรรศการ
 • photo ชมนิทรรศการชมนิทรรศการ
 • photo ร่วมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพร่วมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
 • photo ท่านเจ้าอาวาสชมนิทรรศการ และให้กำลังใจท่านเจ้าอาวาสชมนิทรรศการ และให้กำลังใจ
 • photo ช่วยกันตำใบไม้สมุนไพรเพื่อทำน้ำหุงข้าวยำช่วยกันตำใบไม้สมุนไพรเพื่อทำน้ำหุงข้าวยำ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมสานสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารด้านสุขภาพ2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและเหมาะสมกับผู้สูงวัย3.เพื่อให้กลุ่มเยาวชนธรรมะและผู้สูงวัยมีกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 120 คน เยาวชน50 คน ผู้สูงวัย 40 คน ผู้ปกครองและครูจิตอาสา 30 คน ภาคีเครือข่ายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตากใบ ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน สมาชิก อบต. ครูจิตอาสา และเยาวชน ผู้ปกครองนักเรียน 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 120 คน เยาวชน50 คน ผู้สูงวัย 40 คน ผู้ปกครองและครูจิตอาสา 30 คน รายละเอียดกิจกรรมตามแผน 1.ศึกษาแนวทางเพื่อกำหนดกรอบการทำงาน 2.ศึกษาเอกสาร สรุปรวบรวมความรู้ เกี่ยวกับโภชนาการสำหรับผู้สูงวัยจากวิทยากรที่ให้ความรู้ในกิจกรรมที่ผ่านมา 3.ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติและ จัดทำป้ายนิเทศ
4.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และประสานงาน ติดต่อวิทยากร ขอใช้สถานที่จัดงาน 5.แจ้งวันเวลาให้กลุ่มเป้สหมายทราบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 6.ดำเนินกิจกรรมตามแผนและแนวทางที่กำหนดไว้ 7.ประเมินผล สรุปรายงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 150 คน เยาวชน50 คน ผู้สูงวัย 40 คน ผู้ปกครองและครูจิตอาสา 60 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ก่อนดำเนินกิจกรรม 1.คณะทำงานศึกษาศึกษาแนวทางและกำหนดกรอบกิจกรรม 2.ศึกษาเอกสาร ความรู้ เกี่ยวกับโภชนาการของผู้สูงวัย สรุปรวบรวมความรู้จากวิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการจากกิจกรรมที่ผ่านมา
3.คณะทำงานประชุม เพื่อสรรหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การทำอาหารเพื่อสุขภาพในท้องถิ่น เช่น การทำน้ำสมุนไพร การปรุงอาหารจากสมุนไพรในท้องถิ่น การทำข้าวยำ เป็นต้น 4.ดำเนินการจัดทำป้ายนิเทศ เพื่อจัดนิทรรศการ 5.ดำเนินการจัดกิจกรรม เปิดโลกโภชนาการ ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 5.1สาธิตการทำข้าวยำท้องถิ่นตากใบ ใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่น โดยมีผู้สูงอายุในท้องถิ่น สรุปวิธีทำได้ดังนี้ ส่วนผสมสำหรับทำน้ำหุงข้าวยำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย 1.ใบไม้สมุนไพรที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ใบพันสะหมอ    ใบยอป่า ใบไม้เท้าพันยา ใบมะกรูด ใบมะนาว ฯลฯ 2.หัวกะเปราะ หัวกระชาย หัวกะทือ หัวขมิ้น
วิธีทำ 1.นำใบไม้สมุนไพรและหัวพืชสมุนไพรมาใส่ครกตำให้เข้ากัน 2.ใส่น้ำ แล้วคั้นและกรองเอาเฉพาะน้ำใส่ในข้าวสาร 3.ตั้งไฟ หุงเป็นข้าวสวย

แกล้มข้าวยำ ประกอบด้วย 1.ปลาย่างเอาแต่เนื้อ 2.มะพร้าวคั่ว 3.พริกไทยป่น 4.ผักในท้องถิ่นชนิดต่างๆหั่นซอย เช่น ดอกดาหลา      ใบกะเสม (จันทร์หอม) ใบมะกรูด ถั่วฝักยาว ถั่วงอก แตงกวา มะม่วงสับ ใบกะเปราะ ตะไคร้ เมล็ดกระถิน ยอดมะม่วงหินพานต์(แตรแหร) ยอดตาเป็ด ฯลฯ บูดู
1.บูดูสดไม่มีส่วนผสม 2.บูดูเคี่ยวประกอบด้วยส่วนผสมและวิธีทำดังนี้ บูดู ใบมะกรูด ตะไคร้ น้ำตาลแว่น วิธีทำ นำส่วนผสมทั้งหมดตั้งไฟนำเคี่ยวให้เดือด ปรุงรสตามความต้องการ

วิธีนำมารับประทาน นำข้าวสวยที่หุงด้วยใบไม้สมุนไพร ใส่ปลาย่าง มะพร้าวคั่ว กับแกล้มผัก ราดบูดู (ปรุงรสตามต้องการ) มาผสมคลุกเคล้าให้กัน เหมือนลักษณะการยำจึงเรียกว่า ข้าวยำสมุนไพร 5.2สาธิตการทำน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีน้ำกระเจี๊ยบ น้ำตะไคร้ น้ำใบบัวบก ผสมใบเตยและใบย่านาง


ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผลการจัดกิจกรรม 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ปรากฏในบันชีลงทะเบียน จำนวน 150 คน 2.ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริงประมาณ 300 คน(ไม่ได้ลงทะเบียน)
3.ประเมินผล โดยการสังเกต และสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า
3.1ผู้เข้วร่วมกิจกรรม ได้ทราบถึงประโยชน์ การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และได้เรียนรู้อาหารเพื่อสุขภาพจาก แผนภูมิ รูปภาพ ที่นำมาจัดนิทรรศการ 3.2มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสรรพคุณของพืชสมุนไพรใกล้ตัวและมีอยู่ในท้องถิ่น 3.3มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำข้าวยำและสรรพคุณจากพืชผักที่นำมาปรุงข้าวยำตามสูตรดั้งเดิมของท้องถิ่นตากใบ 3.4จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า 3.4.1มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการปรุงอาหารของท้องถิ่นที่รู้จักนำพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่อยู่ใกล้ตัว มาปรุงอาหารให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยใช่ส่วนผสมที่ได้สัดส่วนไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3.4.2ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสรับประทานอาหารและดื่มน้ำสมุนไพร และกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ต่อไปนี้ "เราจะไปทำดื่มที่บ้านบ้างไม่เห็นยากเลยและไม่ต้องลงทุน" 4.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจและเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ สรุปผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมอยู่ในระดับ 4 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,300.00 500.00 11,500.00 2,500.00 0.00 0.00 15,800.00 UnLock
17 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtritongtritongเมื่อ 18 กรกฎาคม 2558 19:31:41
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 24 กรกฎาคม 2558 17:02:51 น.

ชื่อโครงการ : อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี »

ชื่อกิจกรรม : ตลาดผักเพื่อสุขภาพ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ตลาดผักเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริมการบริโภคผักในครัวเรือน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คนในชุมชนบ้านควนสินชัย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดตั้งตลาดผักปลอดสารพิษ เพื่อให้ประชาชนได้นำผักที่เหลือจากครัวเรือนตนเอง มาแลกเปลี่ยน และค้าขายกันในราคาประหยัด
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • กลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวน 35 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
 2. จัดทำรายการผักต่างๆ ลงสมุดบันทึก
 3. จัดตั้งตลาดผักเพื่อสุขภาพ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 2. จัดทำรายการผักที่ชาวบ้านนำมาจำหน่ายและแลกเปลี่ยนกัน โดยมีผู้นำผักมาขาย แลกเปลี่ยนกัน ค่อนข้างหลากหลายชนิด ทางผู้รับผิดชอบโครงการได้ทำการจดบันทึกรายการผักต่างๆ เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไป
 3. เปิดตลาดผักเพื่อสุขภาพโดยท่านผู้ใหญ่บ้านโดยได้ตกลงกันว่า ตลาดนัดผักของเราจะเปิดทุก วันที่ 8 และวันที่ 15 ของทุกเดือน และฝากให้ชาวบ้านที่มีพืชผัก ผลไม้ได้นำมาขายแลกเปลี่ยนกันได้ โดยที่ทางโครงการจัไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ
 • หลังจากเปิดตลาดได้แค่เพียง 2 ชั่วโมง ผักจำนวน 114 กิโลกรัมก็ขายหมด มีชาวบ้านหลายคนที่เดินทางมาล่าช้าต่างก็บ่นเสียดายไปตามๆ กัน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

--

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง นางสาววาสนา สูน่าหู
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 1,500.00 2,500.00 0.00 0.00 5,000.00 UnLock
17 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbantoobanbantoobanเมื่อ 21 กรกฎาคม 2558 12:08:20
แก้ไขโดย bantooban เมื่อ 21 กรกฎาคม 2558 12:17:54 น.

ชื่อโครงการ : สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 7

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีสภาผู้นำที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวเศรษกิจพอเพียง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน  15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ประชุมสภาผู้นำโดยการคัดเลือกจากแกนนำในกองทุนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหม่ายที่ตั้งไว้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชุมสภาผู้นำโดยการคัดเลือกจากแกนนำในกองทุนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหม่ายที่ตั้งไว้

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมสภาผู้นำโดยการคัดเลือกจากแกนนำในกองทุนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหม่ายที่ตั้งไว้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงานมีความเข้าใจถึงโครงการที่ทำ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหม่ายที่ตั้งไว้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,125.00 0.00 0.00 0.00 1,125.00 UnLock
16 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านผังปาล์ม 4บ้านผังปาล์ม 4เมื่อ 21 กรกฎาคม 2558 05:09:47
แก้ไขโดย บ้านผังปาล์ม 4 เมื่อ 21 กรกฎาคม 2558 05:35:26 น.

ชื่อโครงการ : ศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ำ บ้านผังปาล์ม 4,5 »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำ 4/6

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกลุ่มรักษ์ต้นไม้โดยขับเคลื่อนผ่านสภาผู้นำชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.วัยเรียน  20  คน 2.วัยรุ่น/เยาวชน  40  คน 3.วัยทำงาน  20  คน 4.ผู้สูงอายุ  20  คน 5.ผู้นำชุมชน  10  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมกลุ่มรักษ์ต้นไม้โดยขับเคลื่อนผ่านสภาชุมชนประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.วัยเรียน  20  คน 2.วัยรุ่น/เยาวชน  40  คน 3.วัยทำงาน  20  คน 4.ผู้สูงอายุ  20  คน 5.ผู้นำชุมชน  10  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นายสมพร  เกลี้ยงกลม  กำนันตำบลปาล์มพัฒนา พร้อมด้วยสารวัตร ผู้ช่วย สมาชิก อบต. ผู้อำนวยการโรงเรียนผังปาล์ม 4 เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขอำเภอมะนัง คณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้าน และบัณฑิตอาสา ฯ ได้ประชุมกลุ่มรักษ์ต้นไม้โดยขับเคลื่อนผ่านสภาชุมชนประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558  ได้ชี้แจงผลการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการประชุมสภาหมู่บ้านได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้ ๑. เยาวชนแกนนำตาวิเศษจำนวน ๒๐  คน  เป็นเยาวชนในชุมชนเรียนที่โรงเรียนผังปาล์ม ๔ และโรงเรียนปาล์มพัฒนาวิทย์ ๒. ต้นไม้ยืนต้นที่ปลูกไปแล้วทั้งหมดจำนวน ๑๑๒  ต้น
๓. แหล่งเรียนรู้ชุมชน ๑ แห่ง คือสระน้ำสมใจ ๔. แผนที่ชุมชน ๒ แบบ คือแผนที่ทำมือและแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม ๕. ชาวชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น  เพราะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในทุกปี คือการประสบภัยธรรมชาติ แห้งแล้งในฤดูแล้งและดินสไลด์ในฤดูฝน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 UnLock
15 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsiritonsiritonเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558 16:23:01
แก้ไขโดย siriton เมื่อ 26 กรกฎาคม 2558 16:26:52 น.

ชื่อโครงการ : บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ »

ชื่อกิจกรรม : สรุปถอดบทเรียน

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมคนในชุมชนโดยเข้าวาระการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพิ่อได้มีการแลกเปลี่ยนผลการดำเนินที่สำเร็จ  นำไปปรับใช้ในปีต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ข้อมูลการเฝ้าระวังของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ -ข้อมูลการประกวดทำเมนูอาหารสุขภาพของกลุ่มต่างๆ -ข้อมูลการประกวดการออกกำลังกายสาธิตของกลุ่ม -ข้อมูลการประกวดหุ่นสวย -การแสดงของกลุ่ม เช่น การเต้นแอโรบิค รำไม้พลอง การเต้นฮูลาฮูป การเต้นใช้ยางยืดและลูกบอลประกอบเพลง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  ผู้นำชุมชน  ภาคีเครือข่าย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นัดสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้นำกิจกรรมที่ประสพความสำเร็จ  และเป็นปัญหาอุปสรรคมาปรับใช้ในปีต่อๆไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหา

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มีปัญหา

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.ไพทูรย์ ทองสม
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 10,300.00 0.00 0.00 0.00 12,300.00 UnLock
13 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 13 กรกฎาคม 2558 10:49:01
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558 10:53:33 น.

ชื่อโครงการ : อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชนถ้ำภูผาเพชร »

ชื่อกิจกรรม : ตรวจเอกสารปิดงวดที่ 2 ครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมติดตามกิจกรรมในพื้นที่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ทำเอกสารปิดงวดที่ 1 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทำเอกสารปิดงวดที่ 1 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทำเอกสารปิดงวดที่ 1 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทำเอกสารปิดงวดที่ 1 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทำเอกสารปิดงวดที่ 1 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 820.00 0.00 0.00 0.00 820.00 Locked
13 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpopapad1popapad1เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558 12:01:50
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 09:30:25 น.

ชื่อโครงการ : อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชนถ้ำภูผาเพชร »

ชื่อกิจกรรม : คืนเงินเปิดบัญชี

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมติดตามกิจกรรมในพื้นที่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

คืนเงินเปิดบัญชี

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คืนเงินเปดบัญชี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คืนเงินเปิดบัญชี

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คืนเงินเปิดบัญชี

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คืนเงินเปิดบัญชี

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คืนเงินเปิดบัญชี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 Locked
13 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเกษมณี ชัยรัตนมโนกรเกษมณี ชัยรัตนมโนกรเมื่อ 21 กรกฎาคม 2558 12:36:38
แก้ไขโดย เกษมณี ชัยรัตนมโนกร เมื่อ 21 กรกฎาคม 2558 13:14:26 น.

ชื่อโครงการ : รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : คัดแยกขยะ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : คัดแยกขยะ เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่และกิจกรรมธนาคารขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อคัดแยกขยะในชุมชน และทำกิจกรรมธนาคารขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชาวชุมชน พ่อค้าแม่ค้า จำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พ่อค้า แม่ค้าแผงลอยจำนวน 50 คน คัดแยกขยะก่อนทิ้ง  คัดขยะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ออกจากขยะร่วม  เช่น เศษผัก ถุงพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง นำมาขายกับธนาคารขยะ และคณะทำงานนำขยะที่คัดแยกได้ไปขาย เพื่อนำเงินมาเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาตลาด 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 51 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชาวชุมชน และพ่อค้า แม่ค้าแผงลอยในตลาดจำนวน 51 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 51 คน ร่วมกันคัดแยกขยะรีไซเคิล และนำมาขายให้กับคณะทำงาน เป็นขยะรีไซเคิลจำนวน 769.5 กิโลกรัม แบ่งเป็นพลาสติก จำนวน 66.5 กก กระดาษจำนวน  558.5 กก เศษแก้ว 83.5 กก  เหล็ก 28.5  กก สังกะสี 23.5 กก เชือก 5 กก และเครื่องไฟฟ้า 4 กก  ขายขยะได้เงินจำนวน  3,360  บาท  เงินที่ต้องจ่ายสมาชิกจำนวน  2,214 บาท  มีกำไร  1,14ุ6 บาท  ปัจจุบัน ธนาคารออมทรัพย์จากขยะ มีเงินจำนวน 10,354 บาท  นอกจากนี้ยังมีแม่ค้าแผงลอยคัดแยกเศษผักมาให้คณะทำงานทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 70 กก. รวมขยะที่คัดแยกออกมาจากขยะรวมจำนวน 839.5 กก.

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการทำกิจกรรมนี้ชาวชุมชนและพ่อค้า แม่ค้า แผงลอยมีการคัดแยกขยะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ออกมาจากขยะรวม เป็นการลดขยะ และมีเงินรายได้ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของกิจกรรม  นอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังเสริมสร้างจิตสาธารณะให้กับคนในชุมชน เนื่องจากชาวชุมชนเข้าใจจุดมุ่งหมายของการทำกิจกรรมนี้ เพื่อนำรายได้มาพัฒนาชุมชน ดังนั้นชาวชุมชนจึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  โดยปกติชาวชุมชนจะขายกระดาษลังให้กับซาเล้งทุกวัน  แต่ในวันที่ทำกิจกรรม ชาวชุมชนจะนำกระดาษลังมาขายให้กับคณะทำงาน  บางคนนำมาบริจาคให้ โดยไม่รับเงิน  ผลพลอยได้จากการทำกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งคือชาวชุมชนจัดบ้าน  นำของที่ไม่ใช้ แต่ไม่อยากทิ้ง เช่น เครื่องเล่นซีดีเก่า พัดลมเก่า หรือสังกะสีผุ ที่ใช้ไม่ได้แล้ว  มาขายเป็นทำความสะอาดบ้านตัวเอง กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองปัตตานี บริการรถรับขยะไปขายที่ร้านขายของเก่า

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,275.00 0.00 0.00 0.00 1,275.00 UnLock
12 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpatpatเมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 11:37:29
แก้ไขโดย pat เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 12:22:22 น.

ชื่อโครงการ : โรงเรียนชาวนาบ้านควนขี้แรด (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ทำรายงานฉบับสมบูรณ์

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมติดตามการดำเนินโครงการในฟื้นที่ สจรส,

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สรุปปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้จัดการโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. สรุปปิดโครงการมีการลงรายละเอียดกิจกรรมให้ครบถ้วน
  1. ตรวจเอกสารการเงิน
  2. ลงส4 ลงแบบประเมินคุณค่า
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จ้าหน้าที่การเงิน ผู้จัดการโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สรุปปิดโครงการมีการลงรายละเอียดกิจกรรมให้ครบถ้วน ตรวจเอกสารการเงิน ลงส4 ลงแบบประเมินคุณค่า

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้ทำสรุปปิดโครงการ เสร็จสิ้นสมบูรณ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้เก็บเอกสารไว้ให้เรียบร้อย

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ประเทือง อมรวิริยะชัย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
12 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpeedangpeedangเมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 16:19:37
แก้ไขโดย peedang เมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 16:24:03 น.

ชื่อโครงการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตความจน คนนาพร้าว (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สจ.รส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อปิดโครงการงวด 2

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีการตรวจเอกสารการเงิน  ตรวจรายงานการเงิน งวด 2  รายงาน ส.2  รายงาน ส.3  ทำแบบประเมินคุณค่าของโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แนะเรื่องเอกสารการเงิน เวลาเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องต้องเซ็นด้วยลายมือสด

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสนีย์จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
12 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยphanuthatmusiphanuthatmusiเมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 11:36:07
แก้ไขโดย Churee เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 16:48:22 น.

ชื่อโครงการ : ป่าต้นน้ำบ้านห้วยยวนเหนือ »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามรายงานปิดโครงการฯ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมและติดตามในพื้นที่ร่วมกับ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลและปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามรายงานปิดโครงการป่าต้นน้ำห้วยยวนเหนือ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินตัวแทนเยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำเพื่อปิดโครงการ และสรุปผลโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ปิดโครงการเพื่อสรุปผลของโครงการและกิจกรรมที่ผ่านมา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แนะนำการทำรายงาน เพื่อปิดโครงการฯ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,764.00 0.00 0.00 0.00 2,764.00 UnLock
12 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านคลองขุด 57บ้านคลองขุด 57เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 13:57:45
แก้ไขโดย บ้านคลองขุด 57 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 14:23:31 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด »

ชื่อกิจกรรม : ค่าจัดทำภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมหลัก : 4. กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการและภาพถ่ายกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดลำดับภาพถ่ายกิจกรรมของโครงการประกอบรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดลำดับภาพถ่ายกิจกรรมของโครงการ จำนวน 10 ภาพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินได้จัดลำดับภาพถ่ายกิจกรรมของโครงการจำนวน 10 ภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน ได้จัดลำดับภาพถ่ายกิจกรรมตามโครงการ ประกอบรายงานปิดโครงการได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไมมี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การจัดลำดับภาพถ่ายกิจกรรมของโครงการจะต้องเรียบเรียงภาพถ่ายให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ชุมชนดำเนินการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นส เบญจวรรณ เพ็งหนู
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
12 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านคลองขุด 57บ้านคลองขุด 57เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 15:50:37
แก้ไขโดย บ้านคลองขุด 57 เมื่อ 21 กรกฎาคม 2558 13:09:36 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำป้ายเหล็ก ปักเขตอนุรักษ์ในพื้นที่บ้านคลองขุด ป้ายที่ 3

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดทำป้ายรณรงค์ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ป้าย -บริเวณพื้นที่ปลูกป่าริมเล ม.8 บ้านคลองขุด

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานในโครงการ 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำป้ายเขตอนุรักษ์ ในพื้นที่บ้านคลองขุด จำนวน  3 ป้าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานในโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำป้ายเขตอนุรักษ์ ในพื้นที่บ้านคลองขุด เพิ่มจำนวน  1 ป้าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้ป้ายเขตอนุรักษ์จำนวน 3ป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเเละเพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของพื้นที่บ้านคลองขุด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-ในการจัดทำป้ายเขตอนุรักษ์ เพื่อเป็นการเเสดงพื้นที่อนุรักษ์ของพันธ์ุุสัตว์น้ำของชุมชน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-นางสาวเบญจวรรณ เพ็งหนู
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
12 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยChureeChureeเมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 16:03:51
Project trainer
แก้ไขโดย Nongluk_R เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 11:12:59 น.

ชื่อโครงการ : ป่าต้นน้ำบ้านห้วยยวนเหนือ »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง สสส.ประกอบการปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำเอกสารการทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำเอกสารการทำรายงานปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สามารถจัดทำเอกสารการรายงานการเงินเพื่อปิดโครงการได้เรียบร้อย สมบูรณ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
12 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยChureeChureeเมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 16:06:53
Project trainer
แก้ไขโดย Churee เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 16:20:08 น.

ชื่อโครงการ : ป่าต้นน้ำบ้านห้วยยวนเหนือ »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำภาพถ่ายกิจกรรมโครงการแนบรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : ค่าภาพถ่าย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อประกอบปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ภาพถ่ายประกอบปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ภาพถ่ายปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ภาพถ่ายปิดโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
12 กรกฎาคม 2558 เวลา 08:30-14:00น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkaremahkaremahเมื่อ 13 กรกฎาคม 2558 14:56:58
แก้ไขโดย karemah เมื่อ 22 กรกฎาคม 2558 11:24:38 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนธรมมะบ้านบางน้อยใส่ใจสุขภาพสูงวัย »

ชื่อกิจกรรม : ผู้สูงวัยถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เยาวชนครั้งที่3

 • photo ฝึกปฏิบัติ สรุปเปรียบเทียบผลงานการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น(ครั้งที่ 3)ฝึกปฏิบัติ สรุปเปรียบเทียบผลงานการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น(ครั้งที่ 3)
 • photo เยาวชนบันทึกสรุปผลการเรียนรู้การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเยาวชนบันทึกสรุปผลการเรียนรู้การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
 • photo ฝึกปฏิบัติการจักสานเสวียนหม้อโดยก้านใบจากเพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญฝึกปฏิบัติการจักสานเสวียนหม้อโดยก้านใบจากเพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญ
 • photo ฝึกปฏิบัติการพับกาบต้นหลาวโอนโดยมีผู้สูงอายุคอยให้คำแนะนำ ทีละขั้นตอนฝึกปฏิบัติการพับกาบต้นหลาวโอนโดยมีผู้สูงอายุคอยให้คำแนะนำ ทีละขั้นตอน
 • photo ฝึกปฏิบัติการจักสานฝึกปฏิบัติการจักสาน
 • photo ประธานกลุ่มแม่บ้านอธิบาย สาธิตการทำน้ำยาล้างห้องน้ำประธานกลุ่มแม่บ้านอธิบาย สาธิตการทำน้ำยาล้างห้องน้ำ
 • photo ฝึกปฏิบัติการทำน้ำยาล้างห้องน้ำฝึกปฏิบัติการทำน้ำยาล้างห้องน้ำ
 • photo รับฟังการอธิบายขั้นตอนการทำน้ำยาล้างห้องน้ำรับฟังการอธิบายขั้นตอนการทำน้ำยาล้างห้องน้ำ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมสานสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้สูงวัยในท้องถิ่นที่มีความรู้ความชำนาญในแต่ละสาขาถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่เยาวชน และครูจิตอาสา 2.เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน 50 คน ผู้ปกครองและผู้สูงวัย34 คน ครูจิตอาสา 6 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การดำเนินกิจกรรม วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 เวลา 08:30 -14:00 น.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 92 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน 50 คน ผู้ปกครองและผู้สูงอายุ36 คนครูจิตอาสา6 คนหมายเหตุ เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย คัดเลือกเฉพาะเยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ที่มีความพร้อมในการจักสาน การทำน้ำยาล้างห้องน้ำ(ครั้งที่ 1น้ำยาซักผ้า ครั้งที่ 2 น้ำยาล้างจาน) และน้ำมันมะพร้าว ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตากใบ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. อสม. ครูจิตอาสา สำนักเรียนพุทธศาสนาวัดธารากร และผู้ปกครองนักเรียน ลักษณะกิจกรรม 1.สาธิตการจักสาน การทำน้ำยา และการทำน้ำมันมะพร้าว โดยคณะวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ทีละขั้นตอน พร้อมตอบคำซักถามของเยาวชน 2.แบ่งกลุ่มเยาวชน และลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่วิทยากร ให้คำแนะนำ
3.ทุกกลุ่มเข้ารับฟังการสาธิตและลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนทุกกิจกรรม พร้อมทั้งจดบันทึกตามแบบบันทึกที่คณะทำงานได้จัดทำขึ้น

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ก่อนดำเนินกิจกรรม
- คณะทำงาน ศึกษาแนวทางและกำหนดกรอบการจัดกิจกรรม - ประสานงานติดต่อวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ - ประชุมชี้แจง คณะทำงาน คณะวิทยากร และมอบหมายงาน การจัดกิจกรรม - เวลา 08:30 น. ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมกิจกรรม และแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม
- ให้แต่ละกลุ่ม เข้าเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ตามฐานต่างๆทั้ง 3 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 จักสาน ฐานที่ 2 การทำน้ำยาล้างห้องน้ำ ฐานที่ 3 การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น - เมื่อแต่ละกลุ่ม ได้เรียนรู้ จนครบกระบวนการทุกขั้นตอน ให้เปลี่ยนฐาน จนได้เรียนรู้ครบทั้ง 3 ฐาน
ผลการจัดกิจกรรม - ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 92 คน
- ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม และการฝึกปฏิบัติ จากการสังเกต สรุปได้ดังนี้
1.ฐาน การจักสาน พบว่า เยาวชนสามารถเรียนรู้ และจักสานสำเร็จเป็นชิ้นงานได้ 2.ฐาน การทำน้ำยาล้างห้องน้ำ (ครั้งที่ 1 ทำน้ำยาซักผ้า)เยาวชน สามารถทำได้ แต่มีความจำเป็นต้องมีผู้แนะนำและควบคุม ในขั้นตอนต่างๆ ซึ่ง จะได้ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะและความชำนาญต่อไป
3.ฐาน การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น จากการสังเกต พบว่า เยาวชนสามารถทำได้ตามขั้นตอนที่คณะวิทยากรแนะนำ เมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติครั้งที่2 สังเกต พบว่าคุณภาพของน้ำมันมะพร้าว กลิ่นน้ำมันอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สรุปผลการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 โดยการสังเกตของคณะทำงาน พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และการปฏิบัติกิจกรรม เยาวชน ผู้ปกครอง และคณะครู ให้ความสนใจ และตั้งใจฝึกปฏิบัติอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
ทักษะในการจักสานของเยาวชน จากการตรวจผลงาน พบว่า ร้อยละ 40 อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ร้อยละ 50 อยูในระดับปานกลาง และ ร้อยละ 10 อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง ทั้งนี้เพราะ การจักสานนั้นเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะและการสังเกต เพราะฉะนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องฝึก อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และต้องมีผู้แนะนำ
สรุป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติกิจกรรม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ประเมินผลคุณภาพกิจกรรม อยู่ในระดับ 3

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 UnLock
12 กรกฎาคม 2558 เวลา 07:00-11.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsiritonsiritonเมื่อ 25 กรกฎาคม 2558 09:14:20
แก้ไขโดย siriton เมื่อ 25 กรกฎาคม 2558 09:19:15 น.

ชื่อโครงการ : บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ »

ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมคนในชุมชนโดยเข้าวาระการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ตรวจสุขภาพครั้งที่ 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้องรัง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง,วัดรอบเอว,ความดันโลหิต,เบาหวาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นัดสมาชิกโครงการตรวจสุขภาพครั้งที่ 2 ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สถานะสุขภาพของสมาชิกดีขึ้น  ทั้งรอบเอว  ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพทูรย์ ทองสม
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสิทธิศักดิ์ ไพชำนาญสิทธิศักดิ์ ไพชำนาญเมื่อ 2 กรกฎาคม 2558 14:36:46
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 16:57:29 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนวัยใส ใส่ใจ ป้องกันภัยยาเสพติดบ้านหูเล่ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดประชุมทำรายางนปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดทำรายงานการเงิน ง2 ส2 ส3 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายประเทือง อมริวิริยะชัย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 UnLock
11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpeedangpeedangเมื่อ 3 กรกฎาคม 2558 16:29:11
แก้ไขโดย peedang เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 10:18:45 น.

ชื่อโครงการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตความจน คนนาพร้าว (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามหนุนเสริมการทำงานในพื้นที่

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สจ.รส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ ปิดบัญชีงวด 3

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ  ผู้รับผิดชอบโครงการ  หัวหน้าโครงการ เจ้าหน้าการเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี่ยงติดตามการทำงานในพื้นที่การดำเนินงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลโครงการทั้งหมด ตรวจเอกสารการเงิน ตรวจการลงข้อมูลในเวปไซด์ สรุปปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

พี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลโครงการทั้งหมด ตรวจเอกสารการเงิน ตรวจการลงข้อมูลในเวปไซด์ สรุปปิดโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสนีย์จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 UnLock
11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00-15.00 น น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsupakonsupakonเมื่อ 6 กรกฎาคม 2558 02:54:08
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 16:54:11 น.

ชื่อโครงการ : สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่ »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานปิดโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สจ.รส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • จนท.การเงิน ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ดำเนินการจัดทำรายงานปิดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • จัดทำรายงานปิดโครงการ ที่ สจรส.มอ.
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ สสส.ต่อการทำรายงานปิดโครงการ ง1 ส2 ส3
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายประเทือง อมรวิริยะชัย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 Locked
11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00-15.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยlakklakkเมื่อ 7 กรกฎาคม 2558 06:04:59
แก้ไขโดย lakk เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 11:12:55 น.

ชื่อโครงการ : 180 วัน สลัดมันเอาอยู่ ชาวต้นประดู่สู้สู้ »

ชื่อกิจกรรม : ทำรายงานปิดโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ของ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานปิดโครงการ ตรวจสอบหลักฐานการเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดทำรายงานปิดโครงการ ง1 ง2 ส2 ส3

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ได้แนะนำการทำรายงานปิดโครงการ บนเวปไซต์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายประเทือง อมรวิริยะชัย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 UnLock
11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareeyammareeyamเมื่อ 8 กรกฎาคม 2558 11:31:36
แก้ไขโดย mareeyam เมื่อ 8 กรกฎาคม 2558 11:35:32 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนตัวอย่าง ร่วมสร้างชุมชนอุเปน่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สร้างจิตสาธารณะ ให้เยาวชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แบ่งตามกลุ่มอายุของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ช่วงอายุ เด็ก (6-14ปี) ช่วงอายุ วัยรุ่น (15-24)

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทำความสะอาดบริเวณสุสาน(กูโบร์)ปลูกต้นไม้บริเวณถนน พัฒนาบริเวณหมู่บ้านโดยการร่วมกันเก็บขยะและตัดหญ้าส่วนเยาวชนหญิงทำความสะอาดมัสยิด ปลูกดอกไม้และเก็บขยะพัฒนาบริเวณที่สาธารณะเป็นเวลา 1 วัน เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตลอดจนเกิดความสามัคคีกันในกลุ่มเยาวชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แบ่งตามกลุ่มอายุของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ช่วงอายุ เด็ก (6-14ปี) ช่วงอายุ วัยรุ่น (15-24)

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เยาวชนร่วมกันพัฒนาสถานที่ต่างๆในหมู่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มเยาวชนกับกลุ่มผู้นำในชุมชน
- เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างการทำงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสุวิทย์ หมาดอะดำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 UnLock
11 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthraiarmthraiarmเมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 13:27:44
แก้ไขโดย Churee เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 09:17:14 น.

ชื่อโครงการ : ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำภาพถ่ายกิจกรรมโครงการแนบรายงานปิดโครงการ

 • photo กิจกรรมประชุมคณะทำงานโครงการฯกิจกรรมประชุมคณะทำงานโครงการฯ
 • photo เด็กเยาวชนลงพื้นที่สำรวจเส้นทางแผนที่เดินดินเด็กเยาวชนลงพื้นที่สำรวจเส้นทางแผนที่เดินดิน
 • photo เด็กเยาวชนร่วมกันจัดทำแผนที่เดินดิน,แผนผังชุมชนเด็กเยาวชนร่วมกันจัดทำแผนที่เดินดิน,แผนผังชุมชน
 • photo แผนผังเครือญาติที่ผ่านการออกแบบและ จัดทำโดยเด็กเยาวชนแผนผังเครือญาติที่ผ่านการออกแบบและ จัดทำโดยเด็กเยาวชน
 • photo กิจกรรมเรียนรู้ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนกิจกรรมเรียนรู้ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน
 • photo กิจกรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้นำชุมชนกิจกรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้นำชุมชน
 • photo ผู้เฒ่าผู้แก่ให้พรแก่ลูกหลานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้เฒ่าผู้แก่ให้พรแก่ลูกหลานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
 • photo เด็กเยาวชนและคณะทำงานร่วมกันทำขนมเดือนสิบเด็กเยาวชนและคณะทำงานร่วมกันทำขนมเดือนสิบ
 • photo กิจกรรมการประกวดแห่หมรับเนื่องในวันสารทเดือนสิบกิจกรรมการประกวดแห่หมรับเนื่องในวันสารทเดือนสิบ
 • photo กิจกรรมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ/งานปิดโครงการกิจกรรมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ/งานปิดโครงการ
 • photo กิจกรรมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ/งานปิดโครงการกิจกรรมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ/งานปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และการล้างอัดขยายภาพ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจ้ดทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำภาพถ่ายกิจกรรมเพื่อแนบรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน
 • คณะทำงานโครงการ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดลำดับภาพถ่ายกิจกรรมตามโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดลำดับภาพถ่ายกิจกรรมตามโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การจัดลำดับภาพถ่ายกิจกรรมทางคณะทำงานจะต้องจัดลำดับภาพให้เห็นถึงการดำเนินงานของโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปิดโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.จุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
11 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthraiarmthraiarmเมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 13:30:01
แก้ไขโดย Churee เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 09:20:58 น.

ชื่อโครงการ : ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

 • photo เวทีสรุปปิดโครงการฯ ณ สจรส.มอ.หาดใหญ่ จ.สงขลาเวทีสรุปปิดโครงการฯ ณ สจรส.มอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการจากพื้นที่ต่างๆเข้าร่วมสรุปปิดโครงการฯและส่งมอบงานผู้รับผิดชอบโครงการจากพื้นที่ต่างๆเข้าร่วมสรุปปิดโครงการฯและส่งมอบงาน
 • photo แต่ละพื้นที่ขมักเขม่นอยู่กับการสรุปตัวโครงการและเอกสารการเงินแต่ละพื้นที่ขมักเขม่นอยู่กับการสรุปตัวโครงการและเอกสารการเงิน
 • photo ตรวจตราในส่วนที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมส่งมอบงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตัวโครงการทั้งหมดตรวจตราในส่วนที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมส่งมอบงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตัวโครงการทั้งหมด

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการจัดทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

  -  ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน -  คณะทำงานโครงการ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม จัดทำแบบประเมินคุณค่า แบบรายงาน ส.4

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินในแต่ละกิจกรรมซึ่งเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามแผนงาน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ผู้รับผิดชอบโครงการเองจะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบเว็ปไซต์ให้ครบทุกกิจกรรมและตรวจสอบ เติมเต็มให้สมบูรณ์ จนสามารถปิดโครงการได้

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.จุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthraiarmthraiarmเมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 13:33:09
แก้ไขโดย Churee เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 09:22:33 น.

ชื่อโครงการ : ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามผลการดำเนินงานปิดโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงและสจรส.มอ.

 • photo ทีมพี่เลี้ยงและ สจรส.มอ.ที่คอยให้คำปรึกษาและคำชี้แนะให้กับทุกพื้นที่โครงการฯทีมพี่เลี้ยงและ สจรส.มอ.ที่คอยให้คำปรึกษาและคำชี้แนะให้กับทุกพื้นที่โครงการฯ
 • photo ทุกพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารเพื่อสรุปและปิดโครงการฯโดยมีทีมพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิดทุกพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารเพื่อสรุปและปิดโครงการฯโดยมีทีมพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการและตัวแทนจากพื้นที่จากที่ต่างๆ เข้าร่วมปิดโครงการฯผู้รับผิดชอบโครงการและตัวแทนจากพื้นที่จากที่ต่างๆ เข้าร่วมปิดโครงการฯ
 • photo ตรวจตราแก้ไขเอกสารโครงการในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ให้ถูกต้องและชัดเจนตรวจตราแก้ไขเอกสารโครงการในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ให้ถูกต้องและชัดเจน

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ของสจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการและจัดทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน
 • เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับพี่เลี้ยงและสจรส.มอ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน
 • เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงและสจรส.มอ.เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการตรวจสอบเอกสารการเงินและตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงและสจรส.มอ.เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการตรวจสอบเอกสารการเงินและตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงินให้เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนและจะต้องเก็บรักษาไว้กับชุมชนไม่น้อยกว่า 5 ปี อีกทั้งการจัดทำรายงานผลการดำเนินงผ่านระบบเว็ปไซต์จะต้องตรวจสอบ เติมเต็มให้สมบูรณ์ จนสามารถปิดโครงการได้

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.จุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,360.00 0.00 0.00 0.00 3,360.00 UnLock
11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านกลางบ้านกลางเมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 09:31:03
แก้ไขโดย jimmai เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 13:08:28 น.

ชื่อโครงการ : คนสร้างคลอง คลองสร้างคนด้วยชุมชนคนบ้านกลาง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามหนุนเสริมร่วมกับพี่เลี้ยงและสจรส.

 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมติดตามการดำเนินการในพื้นที่ของ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปรายงานการเงินและรายงานการดำเนินกิจกรรมทั้งโครงการ พร้อมการจัดทำเอกสารสรุปที่ต้องส่ง สสส.เพื่อปิดโครงการ ประกอบด้วย1.รายงานความก้าวหน้า2 รายงานการใช้จ่ายเงินของโครงการ3.สำเนาหน้าบัญชัธนาคารและรายการปรับปรุงล่าสุด4.เอกสารอื่น ๆตามที่ สสส.ระบุไว้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน ผู้ทำรายงาน1 คน เจ้าหน้าที่การเงิน 1คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมติดตามหนุนเสริมร่วมกับพี่เลี้ยงและสจรส.เพื่อจัดทำเอกสารในการปิดโครงการ โดยมีการทบทวนและตรวจทานความเรียบร้อยสมบูรณ์ของเอกสารต่างๆ
ได้แก่ รายงาน การเงิน/รายงานการทำกิจกรรม/รายงานติดตามประเมินผล/รายงานประเมินคุณค่า/และการการปรับบัญชีการเงินที่เป็นปัจจุบัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จำนวนผู้เข้าร่วม3 คน คือ 1 ผู้รับผิดชอบโครงการ2 ฝ่ายบัญชี/การเงินโครงการ 3 ผู้จัดทำรายงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการทำความเข้าใจของกระบวนการการจัดเวทีในการปิดโครงการ โดย คุณเสนีย์ พี่เลี้ยง สจรส พัทลุง ในการจัดทำเอสารให้เรียบร้อย เพื่อปิดโครงการ โดยมีการทบทวนเอกสารในแต่ละชุดก่อนจะส่งให้ทางฝ่ายการเงินสจรส ตรวจ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงานของโครงการ มาครบตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้คือจำนวน 3 คน คือ 1 ผู้รับผิดชอบโครงการ2 ฝ่ายบัญชี/การเงินโครงการ 3 ผู้จัดทำรายงานโครงการ ได้ร่วมกันทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปิดโครงการเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ถูกต้องและสามารถปิดโครงการได้อย่างเสร็จสมบูรณ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ในช่วงแรกมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการจัดเรียงเอกสาร เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แต่ ได้มีการปรึกษา ถามความชัดเจนจากพี่เลี้ยง แล้นำมาปรับทำเอกสารที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

หากพื้นที่ได้มีการทบทวน จัดเรียงเอกสารเพื่อปิดโครงการ จะทำให้เอกสารสมบูรณ์ถูกต้อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.เบญจวรรณ เพ็งหนู
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,124.00 0.00 0.00 0.00 2,124.00 UnLock
11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 -17.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpairoakectchoopairoakectchooเมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 09:52:53
แก้ไขโดย pairoakectchoo เมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 22:20:43 น.

ชื่อโครงการ : เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม »

ชื่อกิจกรรม : ติดตุามหนุนเสริมครั้งที่ 4

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมติดตามการดำเนินการของ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ติดตามประเมินผล ความสมบรูณ์ของเอกสารความถูกต้องของการเงิน พร้อมปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้จัดการโครงการ  การเงิน  ผู้รายยงายผ่านเว็บ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจเอกสารรายงานการเงิน รายงานผ่านเว็บ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้จัดการโครงการ  การเงิน  ผู้รายยงายผ่านเว็บ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตรวจรายงานเอกสารการเงิน  ความเรียบร้อยการรายงานผ่านเว็บ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ตรวจรายงานด้านเงินเรียบร้อย การรายผ่านเว็บเสร็จสมบรูณ์ เอกสารครบถ้วน พร้อมปิดโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

รายระเอียดบางอย่างไม่ครบต้องเพิ่มรายละเอียดให้ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมศักดิ์ สุขยูงสมศักดิ์ สุขยูงเมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 10:36:30
แก้ไขโดย Churee เมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 18:01:08 น.

ชื่อโครงการ : ป่าฟื้น คนฟื้น ที่บ้านทุ่งยูง »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ร่วมจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1  คน ผู้รายงาน  1  คน การเงิน  1  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ  โดยคณะทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1  คน ผู้รายงาน  1  คน การเงิน  1  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ ป่าฟื้น คนฟื้นที่บ้านทุ่งยูง  ระหว่างวันที่  11 -12 กรกฏาคม  2558  ณ  สจรส.มอ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  เป็นเวลา  2  วัน  1  คืน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ ป้าฟื้น คนฟื้นที่บ้านทุ่งยูง    รวมทั้งจัดทำ ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานด้านการเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 UnLock
11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมศักดิ์ สุขยูงสมศักดิ์ สุขยูงเมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 10:48:43
แก้ไขโดย สมศักดิ์ สุขยูง เมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 10:59:52 น.

ชื่อโครงการ : ป่าฟื้น คนฟื้น ที่บ้านทุ่งยูง »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำภาพถ่ายกิจกรรม

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดทำป้าายเขตปลอดบุหรี่และการล้างอัดขยายภาพ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดทำภาพถ่ายกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1  คน ผู้รายงาน 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำภาพถ่ายกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1  คน ผู้รายงาน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำภาพถ่ายกิจกรรมโดยรวมของโครงกรารป่าฟื้น คนฟื้นที่บ้านทุ่งยูง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดทำภาพถ่ายกิจกรรมโดยรวมของโครงกรารป่าฟื้น คนฟื้นที่บ้านทุ่งยูง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านคลองขุด 57บ้านคลองขุด 57เมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 10:53:08
แก้ไขโดย บ้านคลองขุด 57 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 14:09:08 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามประมวลผลโดย สจรส จัดทำ เอกสารการเงินเพื่อปิดงบประมาณโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : 2. หนุนเสริมติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ กับ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปและรายงานติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการทั้งรายงานเอกสารการทำกิจกรรมและรายงานการเงิน เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์พร้อมที่จะปิดโครงการ  ในเดือนปลายเดือนมิถุนายน 58

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ฝ่ายบันทึกข้อมูล 1 คน ฝ่ายบัญชี1 คน ประธานโครงการ 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม และรายงานการเงินต่อเจ้าหน้าที่ รวมถึงรายงานทางอินเตอร์เน็ตร่วมด้วย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ฝ่ายบันทึกข้อมูล 1 คน ฝ่ายบัญชี1 คน ประธานโครงการ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1นำเสอนเอกสารแต่ละกิจกรรม ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจเพื่อความถูกต้องของโครงการ 2นำเสอนรายงานทางอินเตอร์ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจความถูกต้องของโครงการ 3รายงาน ส4  ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจความถูกต้องของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สรุปรายงการโครงการต่อเจ้าที่โครงการและพี่เลี้ยง ดั้งนี้ 1นำเสอนเอกสารแต่ละกิจกรรม ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจเพื่อความถูกต้องของโครงการ 2นำเสอนรายงานทางอินเตอร์ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจความถูกต้องของโครงการ 3รายงาน ส4  ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจความถูกต้องของโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การเดินทางล่าช้า แนวทางในการปัญหา ต้องเตรียมตัวให้เร็วการเดิมเลื่อนการเดินทางให้เร็วขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้ทบทวนเช็คเอกสารความถูกต้องให้เรียบร้อย ทั้งเอกสารการเงิน และบันทึกการรายงานการทำกิจกรรม ที่ต้องเข้าไปแก้ไขเติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นส เบญจวรรณ เพ้งหนู
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,568.00 1,180.00 0.00 0.00 0.00 2,748.00 UnLock
11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00-15.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsommitsommitเมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 11:10:12
แก้ไขโดย sommit เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 14:15:43 น.

ชื่อโครงการ : สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว »

ชื่อกิจกรรม : 11-12 กค. ติดตามโครงการกับพี่เลี้ยง

 • photo ติดตามการปิดโครงการจาก พี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ สจรส.ติดตามการปิดโครงการจาก พี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ สจรส.
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมการเข้าร่วมโครงการในพื้นที่ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อการประเมินผลโครงการและการบริหารจัดการโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ิหัวหน้าโครงการ/ผู้รบผิดชอบโครงการ/การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อติดตามการปิดโครงการ กับเจ้าหน้าที่ สจรส.และพี่เลี้ยง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ/การเงิน/บัญชี

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตรวจเอกสารและตรวจรายงานการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาในวันที่ 11 กค.58 ในวันที่ 12ก ค.58 เจ้าหน้าที่รับรองเอกสารการเงิน/บัญชี ถูกต้องแล้วผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อเป็นการเสร็จ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

พื้นที่ได้มีการเรียนรู้ในการลงบัญชีและการรายงานลงเวปไซด์อย่างถูกต้อง และสามารถตรวจดูได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมนึก นุ่นด้วง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,450.00 0.00 0.00 0.00 2,450.00 UnLock
11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยChureeChureeเมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 11:10:27
Project trainer
แก้ไขโดย Churee เมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 17:09:06 น.

ชื่อโครงการ : คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำภาพถ่ายกิจกรรมโครงการแนบรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : 4. กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เรีย เรียงภาพถ่ายที่ทำกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน คณะทำงานโครงการ
นายคล้อย  แก้วภักดี นางนงนุช  นิลพันธ์ นายน้อย  แก่นแท่น

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

gประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงและสจรส.มอ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รั ผิดชอโครงการ  นายคล้อย  แก้วภัคดี เจ้าหน้าที่การเงินุ    นางนงนุช  นิลพันธ์ เลขานุการ            นางสาวสุดีรัตน์  ทิพวารี คณะทำงาน          นายน้อย  แก่นแท่น

     

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เรียบเรียงข้อมูลกิจกรรมที่ทำมาทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมา สรุปปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ป่าชายเลนเป็นไม้หลายชนิด เช่น ต้น ลำพู ค้นราโพ ต้นแสม ฯ เป็นไม้ทื่มีรากหยั่งลึก กว้างขวางลักษณะเช่นนี้จะช่วยเป็นเกาะกำบังป้องกันลมพายุทางทะเล และเป็นที่ทำมาหากินของประชาชนและยังเป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำทะเลทั้งหลาย และจะมาเพาะพันธ์บริเวณชายฝั่้ง ตัวอ่อนจะอาศัยรากไม้ของป่าชายเลนเป็นเกาะคุ้มกันอันตราย และใช้เป็นแหล่งอาหาร จนกว่าตัวอ่อนจะเจริญเติบโตแข็งแรงพอที่จะออกสู่่ทะเลได้ เพืุ่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้มากขึ้น
เพื่อสร้า่งความรักสามัคคีและสืบสานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการเรียนรู้ในระบบนิเวศ เพื่อเป็นที่ขยายพันธ์และเพิ่มปริมาณของประชากรสัตว์น้ำ เพื่อมิให้คลื่นกัดเซาะชายฝั่ง
เพื่อใ้ห้ชุมชนมีความรู้มีความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้รู้จักแก้ปํญหาและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม


ปัญหา/แนวทางแก้ไข

็ปัญหาของโครงการไม่มี เพียงแต่การมาของคณะทำงานในครั้งนี้เพื่อรับทราบว่าเอกสารที่แนบมากับโครงการฯ มีความถูกต้องหรือไม่และให้เพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลที่ยังขาดอยู่ให้จัดการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความถูกต้องสมบุรณ์เช่น สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่รับเงินค่ากิจกรรมมิได้รับรองสำเนา และรายละเอียดบางรายการยังไม่สมบูรณ์ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

การที่ สสส. ได้ให้โอกาสกับชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนารับรู้และแก้ปัญหาของชุมชนด้วยคนในชุมชนนั้น เป็นการแก้ปัญหาทืได้ผลและตรงจุดของปัญหาในชุมชน โครงการที่ได้ดำเนินการมาแล้วนั้นถ้าหากไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในเรื่องของบุคลากรภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และชุมชนแล้วก็จะทำให้เกิดความสูญเปล่าทั้งในเรื่องงบประมาณและเรื่องของการปลูกจิตสำนึกของคนในชุมชน จึงขอเสนอแนะดังนี้ ๑ ให้ สสส.สนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง ๒ ให้ สสส. สนับสนุนงบประมาณโครงการให้เพียงพอและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpatpatเมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 11:16:03
แก้ไขโดย pat เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 10:38:38 น.

ชื่อโครงการ : โรงเรียนชาวนาบ้านควนขี้แรด (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ทำรายงานสรุปปิดโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการทำรายงานสรุปปิดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สรุปปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้จัดการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปการทำรายงานส2 ง2. ให้ถูกต้องลงแบบประเมินคุณค่า ลงส4 ตรวจหลักฐานการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้จัดการโครงการ1คน เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ให้ลงรายละเอียดกิจกรรมในเวปให้ชัดเจน ลงรายงานแบบประเมินคุณค่า ลงส4  ตรวจหลักฐานการเงินเอกสาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ให้ลงรายละเอียดกิจกรรมในเวปให้ชัดเจน ลงรายงานแบบประเมินคุณค่า ลงส4  ตรวจหลักฐานการเงินเอกสาร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้ลงรายลละเอียดกิจกรรมให้มากๆชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ประเทือง อมรวิริยะชัย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 UnLock
11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยChureeChureeเมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 12:36:49
Project trainer
แก้ไขโดย Churee เมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 12:50:20 น.

ชื่อโครงการ : คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามผลการดำเนินงานปิดโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงประจำจังหวัด

กิจกรรมหลัก : 2. หนุนเสริมติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ กับ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประเมินผล สรุปผลรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงและสจรส.มอ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน คณะทำงานโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ครบทุกขั้นตอน โดยมี รายละเอียดแบบประเมินคุณค่า รายงานฉบับสมบูรณ์ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารการเงิน ได้สมบูรณ์ ครบถ้วน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ทางผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินต้องปรับแก้เอกสารการเงินที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์เรียบร้อย เพื่อพร้อมในการตรวจสอบของ สทง.อีกครั้ง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอุทุมพร รัตน์หิรัญ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00-12.-00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchavaearbchavaearbเมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 12:53:36
แก้ไขโดย chavaearb เมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 12:58:35 น.

ชื่อโครงการ : ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำภาพถ่ายกิจกรรมโครงการควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำภาพถ่ายกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำภาพถ่ายกิจกรรมโครงการควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ภาพถ่ายกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchavaearbchavaearbเมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 12:59:45
แก้ไขโดย chavaearb เมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 13:04:10 น.

ชื่อโครงการ : ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการควนขนุนขยะท้องถิ่นปลอดถัง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการควนขนุนนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการควนขนุนขยะท้องถิ่นปลอดถัง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการควนขนุนนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการควนขนุนนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchavaearbchavaearbเมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 13:05:35
แก้ไขโดย chavaearb เมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 13:08:59 น.

ชื่อโครงการ : ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ สจสร.

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานระดับตำบลเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมติดตามโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทำรายงานการปิดโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงและสจรส.ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ไม่มี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 UnLock
11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยanunmaneeanunmaneeเมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 13:45:34
แก้ไขโดย anunmanee เมื่อ 25 กรกฎาคม 2558 19:02:53 น.

ชื่อโครงการ : คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามหนุนเสริม กับ สจรส.

 • photo ติดตามหนุนเสริมกับ สจรสติดตามหนุนเสริมกับ สจรส
 • photo ติดตามหนุนเสริมกับ สจรสติดตามหนุนเสริมกับ สจรส
 • photo ติดตามหนุนเสริมกับ สจรสติดตามหนุนเสริมกับ สจรส
 • photo ติดตามหนุนเสริมกับ สจรสติดตามหนุนเสริมกับ สจรส

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมติดตามกาำรดำเนินงานโครงการในพื้นที่กับ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบหลักฐานการเงินการบัญชี

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • ผู้ทำบัญชี
 • การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามประเมินผล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ
 • ผู้จัดทำบัญชี
 • การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตรวจสอบบัญชี รายงานการเงิน รายงานเว๊บไซด์ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เอกสารการเงิน / บัญชี / รายงานเว๊บไซด์ เรียบร้อยผ่านการตรวจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แนะนำการทำแบบประเมิน แนะนำการลงบัญชีในเว๊บไซด์ ส1 ส2 ง1 ง2

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.จุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,150.00 0.00 0.00 0.00 2,150.00 UnLock
11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 14:20:58
Project trainer
แก้ไขโดย ประเทือง เมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 14:21:40 น.

ชื่อโครงการ : โรงเรียนชาวนาบ้านควนขี้แรด (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ปิดโครงการ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมสอนลูกปลูกข้าวปลอดภัยและสรุปผลจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พั่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงทะเบียน จัดทำรายงานปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้รายงานปิดโครงการ รายงานการติดตาม รายงานประเมินคุณค่าโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 14:25:00
Project trainer
แก้ไขโดย ประเทือง เมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 14:25:33 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนวัยใส ใส่ใจ ป้องกันภัยยาเสพติดบ้านหูเล่ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ปิดโครงการ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมทำรายงานสรุปปิดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงทะเบียน จัดทำรายงานปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้รายงานปิดโครงการ รายงานติดตามรายงานประเมินคุณค่าโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 14:29:00
Project trainer
แก้ไขโดย ประเทือง เมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 14:29:21 น.

ชื่อโครงการ : 180 วัน สลัดมันเอาอยู่ ชาวต้นประดู่สู้สู้ »

ชื่อกิจกรรม : ปิดโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้รายงานปิดโครงการ รายงานติดตาม รายงานประเมินคุณค่าโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 14:32:28
Project trainer
แก้ไขโดย ประเทือง เมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 14:32:49 น.

ชื่อโครงการ : สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่ »

ชื่อกิจกรรม : ปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : การทำรายงายสรุปปิดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงทะเบียน จัดทำรายงานปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้รายงานปิดโครงการ รายงานติดตาม รายงานประเมินคุณค่าโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

11 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtidakoongrsatidakoongrsaเมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 14:41:29
แก้ไขโดย tidakoongrsa เมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 14:54:59 น.

ชื่อโครงการ : ข้าวพื้นเมืองคืนชีวิตชาวนาปะขอ »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : ค่าจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน และคณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงและสจรส.มอ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 คน คณะทำงานโครงการ จำนวน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานโครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโครงการประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์และทำการตรวจสอบเอกสารการเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้จัดทำรายงานผ่านเว็ปไซต์ในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุกกิจกรรม และจัดทำแบบประเมินคุณค่าในผลงานที่เกิดขึ้นจากโครงการ และได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเพื่อประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์
 • เจ้าหน้าที่การเงิน ได้นำเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินทุกกิจกรรมตามโครงการ  มีความเรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกกิจกรรมตามกรอบงบประมาณแผนโครงการที่กำหนดไว้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ เช่น ง.1 ง.2 แบบประเมินคุณค่า และรายงานฉบับสมบูรณ์
 • เอกสารหลักฐานการเงิน จะต้องจ้ดเก็บไว้กับชุมชนอย่างน้อย 5 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในตรวจสอบของ สทง.อีกครั้ง
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.จุฑาธิป ชูสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock