ฅนใต้สร้างสุข [The Southern Happyness Action Networks]

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
31 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpaleeratpaleeratเมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 14:19:38
Project trainer
แก้ไขโดย paleerat เมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 16:11:48 น.

ชื่อโครงการ : ชาววารีสวัสดิ์พัฒนา คนร่วมสร้างชุมชนสีเขียว »

ชื่อกิจกรรม : รวบรวมเอกสารจัดทำเล่มรายงานโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อื่น ๆ จาก สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวมรายงานงวด และรายงานฉบับสมบูรณ์
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการโครงการ พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กรรมการโครงการช่วยกันรวบรวมเอกสารและหลักฐานการเงินโครงการเพื่อเตรียมพร้อมปิดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กรรมการร่วมกันนำเอกสารการเงิน บันทึกกิจกรรม ตรวจสอบความถุกต้อง และจัดทำรายงาน ส1 ส2 ส 3 ส4
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
แก้ไข บันทึกกิจกรรม ตรวจสอบรายงาน การเงิน กัสมุดบัญชีธนาคาร ผลสรุปดังนี้ 1. รายงาน ง1 ยังไม่ถุกต้อง ให้เจ้าหน้าการเงืนตรวจสอบกับพี่เลี้ยง 2. รายงาน ส2 พี่เลี้ยงดำเนินการให้ 3. จัดทำเอกสารรายกืจกรรมแยกงบอื่นๆออกจากงบโครงการเพื่อตรวจสอบหมวดงบประมาณ 4. จัดทำรายงาน ง3 โดยนำผลการถอดบทเรียนจากวันที่ 27 มาเติม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
มีเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ แก้ไขโดยการปรับจำนวนกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เหลือ
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ขอใช้จ่ายงบประมาณในหมวดอื่นๆที่สสส.สนับสนุน ในส่วนกิจกรรมโครงการในการจัดทำรายงาน ป้าย ตามเหมาะสม
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
แนะนำการจัดทำรายงานต่างๆ ตามที่สสส.ระบุ
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ปาลีรัีตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 UnLock
30 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-15.30น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsommitsommitเมื่อ 31 กรกฎาคม 2557 09:27:10
แก้ไขโดย sommit เมื่อ 31 กรกฎาคม 2557 10:11:04 น.

ชื่อโครงการ : สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจเพื่อวางแผนการเฝ้าระวัง ระบุตำแหน่ง ชนิด ประเภท พื้นที่เสี่ยง ยาเสพติด และพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาต้นน้ำ ในลักษณะแผนที่เดินดิน โดยการแบ่งเป้นกลุ่มย่อย 4-5 กลุ่ม ต่อการเดินสำรวจ 1 วัน

กิจกรรมหลัก : เวทีสร้างความเข้าใจกระบวนการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพือให้สภาแกนนำได้วิเคราะห์เรียนรู้ภูมิเวศน์สภาพพื้นที่ของชุมชนที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ และการวางแผนงานโครงการที่จะดำเนินการต่อไป
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน20คน กลไก 30คน ปราชญ์ชุมชน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ลงรายละเอียดในภาพจากที่พบเห้น ปลุกสำนึก สร้างความรุ้สึกหวงแหน และนำข้อมูลมาทำแผนปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำ 30 คน ปราชญ์ 5 คน เยาวชน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

หลังจากการทำกิจกรรมเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ภูมิเวศน์ของชุมชนแล้วแกนนำได้กำหนดวันที่ 30 ก ค.57 จะสำรวจเพื่อที่จะเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงยาเสพติด และพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาต้นน้ำ ออกเดินทางตอนเช้าเวลา 09.00 น.ไปยังต้นน้ำห้วยสังแกโดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มและพักรับประทานอารหารเที่ยงที่ห้วยสังแก ตอนบ่ายลงกลับมายังหน้าทำนบเพื่ิอวิเคราะห์ระบุตำแหน่ง ชนิด ประเภท ในพื้นที่ยาเสพติด
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ในการออกสำรวจในวันนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พบว่าห้วยสังแกมีความยาวจากหน้าทำนบไปจนถึงต้นน้ำเป็นระยะทาง 6 กิโลเมตรและยังพบว่ามีลำธาร ร่องน้ำ น้อยใหญ่อยู่ประมาณ 7 สายด้วยกันในการเดินสำรวจในครั้งนี้ได้พบว่าห้วยสังแกยังความเป็นธรรมชาติอยู่พอสมควร เช่นพืชน้ำ ป่าไม้ริมห้วย สัตว์น้ำต่างๆยังคงหลงเหลืออยู่ซึ่งถ้าได้มีการอนุรักษ์สืบต่อไปคงจะมีสิ่งเหล่าไว้นี้ไว้ให้กับลูกหลานได้อย่างแน่นอน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
สมนึก นุ่นด้วง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 UnLock
28 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpenneepenneeเมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 14:23:29
แก้ไขโดย pennee เมื่อ 28 กรกฎาคม 2557 15:58:28 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนคนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อต่อสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานประจำเดือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อสรุปกิจกรรมที่ทำมาทั้งหมด
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำสมาชิจำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อสรุปกิจกรรมที่ทำมาทั้งโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำสมาชิกจำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ได้เชิญผู้ใหญ่บ้านกล่าวขอบคุณแกนนำสมาชิกที่ได้เห็นความสำคัของชุมชนและได้ร่วมมือกันช่วยให้ชุมชนมีความรักความสามัคคี และได้รับประโยชน์ความรู้เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และยังได้กล่าวอีกว่าถึงแม้โครงการนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วก็ยังอยากให้สมาชิกทุกคนได้ดำเนินการต่ออย่างเช่นเมล็ดพันผักที่เก็บได้ก็ใมรถนำมาแลกเปลี่ยซึ่งกันและกันได้ ปุ๋ยก็สามารถนำไปทำใช้เองในครัวเรือนได้เพื่อต้องการให้คนหมู่ที่ 5 มีสุขภาพดีขึ้นทุกคน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ได้สรุปแนวทางการดำเนินต่อไปในการวางกรรมการโครงการเพื่อดำเนินการต่อยอดโครงการต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.กำไล สมรักษ์ , อ.สมบูรณ์ ขวัญสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 UnLock
28 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-22:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmaramamaramaเมื่อ 28 กรกฎาคม 2557 23:30:37
แก้ไขโดย marama เมื่อ 30 กรกฎาคม 2557 20:40:13 น.

ชื่อโครงการ : รองแง็งเยาวชน ต่อลมหายใจป่าชายเลน บ้านท่าน้ำเค็มใต้ »

ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการ

 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมเตรียมงานประชาสัมพันธ์โครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
1.เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและแผนงานการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ชุมชนให้ได้รับรู้อย่างทั่วถึง 2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการแก้ปัญหาเยาวชน สิ่งแวดล้อม ยาเสพติด และการอนุรักษ์รองแง็ง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 200 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการเเละคนในชุมชน 200 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- จัดประชุมชาวบ้านเพื่อชี้แจงชาวบ้านเกี่ยวกับโครงการรายละเอียดกิจกรรมวัตถุประสงค์ ระยะเวลา งบประมาณ และมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการ - รับฟังข้อเสนอแนะ วิธีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์วัฒนธรรมรองแง็ง - ชวนคิดชวนคุยเรื่องการจัดตั้งชมรมเด็กเเละเยาวชน กลุ่มช่วงอายุของเด็กเเละเยาวชนที่ต้องการตั้งชมรม สถานที่ที่รวมตัวกันของกลุ่มเด็กเยาวชนหลังจากมีชมรมเกิดขึ้น เเนวทางการทำกิจกรรมของชมรมเด็กเเละเยาชน - ชวนคิดชวนคุยเรื่องการเเก้ไขปัญหาสิ่งเเวดล้อมเเละวัฒธรรมพื้นบ้าน พื้นที่ีที่ต้องการอนุรักษ์ เเนวทางการอนุรักษ์ สอบถามถึงชาวบ้านที่มีความสามารถเรื่องรองเเง็ง - เเจ้งกำหนดการรับสมัครสมาชิกเเละจำนวนชมรมเด็กเเละเยาวชน เเจ้งไปยังกลุ่มเด็กเเละเยาวชเเละผู้ปกครองให้ชักชวนบุตรหลานของตนเข้ารวมชมรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 229 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน 78 คน นักเรียนตาดีกา 54 คน ผู้ปกครอง 36 คน กรรมการมัสยิด3 คน ตำรวจ 1 คน ผู้ช่วยแพทย์ 1 คน แม่บ้าน 24 คน ครูสอนศาสนา 6 คน พ่อค้า 4 คน กำนัน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน สอบต. 2 คน อาวุโส 4 คน กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน 2 คน บัญฑิตอาสา 1 คน กลุ่มสตรี 3 คน อสม. 3 คน ประมงพื้นบ้าน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค์ ระยะเวลา งบประมาณ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำกิจกรรมของโครงการ 3. รับปรัทานอาหารและอาหารว่างร่วมกัน 4. รับฟังขอ้เสนอแนะจากชาวบ้านในเรื่องปัญหายาเสพติด สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมของชุมชน เพื่อการฟื้นฟูร่วมกัน 5. ประกาศกิจกรรมครั้งต่อไปของโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
แกนนำชุมชน เยาวชน และคนในชุมชนมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ทุกคนมีความสุขในงานี่ได้เจอกัน มีความสัมพันธ์ในชุมชนเพิ่มขึ้น ได้รับข้อเสนอแนะว่า ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้บ่อยและมากกว่านี้ ในการทำกิจกรรมต่างๆ ถ้าเป็นไปได้ให้ทำป้ายประกาศด้วย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
1. แนะนำวิธีการประชาสัมพันธ์ 2. สอนการบันทึกข้อมูล รายงานกิจกรรม 3. กล่าวเตือนคณะทำงานอย่าให้ล้าช้าในการส่งกิจกรรม
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ฐานันดร วิจิตอุตส่าห์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 19,000.00 2,000.00 0.00 0.00 21,500.00 UnLock
28 กรกฎาคม 2557 เวลา 08:30 - 16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnisranisraเมื่อ 30 กรกฎาคม 2557 22:00:40
แก้ไขโดย nisra เมื่อ 30 กรกฎาคม 2557 22:20:00 น.

ชื่อโครงการ : เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชุมชน คนปาล์มทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่นในวันตรุษอีดิลฟิตรีฮ์

กิจกรรมหลัก : - จัดกิจกรรมตามโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัว ลดช่องว่างระหว่างวัย และสร้างกิจกรรมให้ทำร่วมกันระหว่างเยาวชนและผู้ปกครอง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 400 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

- แกนนำโครงการจำนวน 10 คน - ประชาชนในพื้นที่จำนวน 100 คน - เยาวชนในพื้นที่ จำนวน 270 คน - บุคคลภายนอก จำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่นวันตรุษอีดิลฟิตรี โดยมีกิจกรรมการละเล่น เล่นกีฬาพื้นบ้าน เพื่อแจกของขวัญ ให้กับเยาวชน เพื่อให้เยาวชน และผู้ปกครองมีกิจกรรมทำร่วมกันระหว่างครอบครัว
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 480 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

- เยาวชน จำนวน - ผู้ปกครอง/ประชาชนทั่วไป จำนวน - บุคคลภายนอก จำนวน - ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

- 08.30 น รับลงทะเบียน และดำเนินโครงการ - 09.00 น เริ่มกิจกรรม การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน โดยเจ้าหน้าที่ กีฬา อำเภอมะนัง และบัณฑิตอาสาฯ อำเภอมะนัง จำนวน 17 คน ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ - 11.00 น พิธิเปิดโครงการ โดยการแสดงจาก โรงเรียนบ้านผังปาล์ม 2 และผู้ใหญ่บ้านปาล์มทอง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านผังปาล์ม 2 ร่วมเป็นประธานเปิดงาน - 11.30 น พักรับประทานอาหารกลางวัน จากงบประมาณของหมู่บ้าน - 13.00 น ดำเนินกิจกรรมตอ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
- ได้เห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือของแกนนำโครงการและแกนนำในหมู่บ้าน - ได้เห็นถึงความสมัคสมานสามัคคี ของชาวบ้านในหมุ่บ้าน และการมีส่วนร่วมของทุกคน - กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้เตรียมไว้สามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ปัญหาเรื่องการนัดหมาย ที่ยังมีความคลาดเคลื่อน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ให้คำแนะนำด้านการจัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้ และต้องเตรียมในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการ และการจัดทำเอกสารการเงิน
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวนภาภรณ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 10,000.00 2,000.00 0.00 0.00 18,000.00 UnLock
27 กรกฎาคม 2557 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsrilai2557srilai2557เมื่อ 25 กรกฎาคม 2557 20:10:26
แก้ไขโดย srilai2557 เมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 09:46:03 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ร่วมใจลดอุบัติเหตุ »

ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยง สจรส.มอ. พี่เลี้ยงนครศรีฯและพี่เลี้ยงโครงการสรุปรายงานและปิดงวดโครงการ

กิจกรรมหลัก : ประชุมร่วมกับ สสส.และสจรส.มอ.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดและปิดงวดโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยง สจรส.มอ.และพี่เลี้ยง นครศรีฯ พร้อมพี่เลี้ยงโครงการ ร่วมกันสรุปแนวทางการประเมินโครงการและปิดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยง สจรส.มอ.และพี่เลี้ยง นครศรีฯ พร้อมพี่เลี้ยงโครงการ ร่วมกันสรุปแนวทางการประเมินโครงการและปิดโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
พี่เลี้ยง สจรส.มอ.และพี่เลี้ยง นครศรีฯ พร้อมพี่เลี้ยงโครงการ ร่วมกันสรุปแนวทางการประเมินโครงการและปิดโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 UnLock
27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 - 16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnewhealthnewhealthเมื่อ 26 กรกฎาคม 2557 21:00:19
แก้ไขโดย newhealth เมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 22:42:26 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรแนวใหม่ สร้างพลังใจ พลังคนสู่ชุมชนที่สดใส »

ชื่อกิจกรรม : นัดเตรียมความพร้อมเพื่อปิดโครงการ

 • photo ประชุมชี้แจงรายละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมประชุมชี้แจงรายละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อม
 • photo การเตรียมเอกสารในการจัดเล่มเพื่อส่งสสส.การเตรียมเอกสารในการจัดเล่มเพื่อส่งสสส.

กิจกรรมหลัก : อื่นๆ จาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เตรียมพร้อมปิดโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นัดตรวจสอบความพร้อมเพื่อปิดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ดำเนินโครงการ กรรมการ ผู้ดำเนินงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมในการปิดโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ประชุมรับคำแนะนำเตรียมพร้อมเพื่อปิดโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
แนะนำ ช่วยเหลือเพื่อเตรียมได้ถูกต้องพร้อมที่จะปิดโครงการ
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
แนะนำ ช่วยเหลือ ดูแล เตรียมการได้ถูกต้องพร้อมที่จะปิดโครงการ
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ตรวจเอกสารเพื่อความถูกต้อง แนะนำ ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา แก้ไข เพื่อเตรียมพร้อมที่จะปิดโครงการ
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 579.00 0.00 0.00 0.00 579.00 UnLock
27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtaladsuktaladsukเมื่อ 26 กรกฎาคม 2557 22:20:46
แก้ไขโดย taladsuk เมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 13:01:01 น.

ชื่อโครงการ : หน้าบ้านน่ามองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นลดการใช้สารเคมีในสวนของเกษตรกร »

ชื่อกิจกรรม : เตรียมความพร้อมปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการโครงการร่วมกับ สสส./สจรส.มอ.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมปิดโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เตรียมความพร้อมปิดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตรวจสอบเอกสารและทำรายงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
จัดทำเอกสารได้ถูกต้องและได้จัดทำรายงานเสร็จสมบูรณ์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์อภิวัฒน์ ชัยเดช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 857.00 0.00 0.00 0.00 857.00 UnLock
27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยgoodhealthgoodhealthเมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 10:13:27
แก้ไขโดย goodhealth เมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 15:46:28 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนต้นแบบสุขภาพดี ตามวิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยงนัด ตรวจหลักฐานเอกสาร และรายงาน รวมทั้งแนวทางการสรุปโครงการ

 • photo เข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยงโครงการเข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยงโครงการ
 • photo เข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยงโครงการเข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยงโครงการ
 • photo เข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยงโครงการเข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยงโครงการ
 • photo เข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยงโครงการเข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยงโครงการ
 • photo เข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยงโครงการเข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยงโครงการ
 • photo เข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยงโครงการเข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยงโครงการ

กิจกรรมหลัก : การเข้าร่วมประชุมกับ สสส.และสจรส.มอ.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการและรายงานความก้าวหน้าโครงการแก่ทีม สสส. สจรส. มอ.
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงนัดมาตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายโครงการและตรวจรายงานทางเว็บไซส์
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รายงานความก้าวหน้าโครงการแก่ทีมสจรส.มอ.และสรุปรายงานปิดโครงการ และการนำเสนอโครงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในที่ที่พี่เลี้ยงนัดสรุปโครงการ โดยมีการนำเสนอในหัวข้อ 1.ตัวชี้วัดเป็นอย่างไร (ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลียนพฤติกรรมด้านสุขภาพและการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง -ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม -ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีการลดใช้สารเคมีในการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ -ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีสวนสมุนไพรทั้งในทอ้งถิ่นและนอกท้องถิ่นไว้ใช้ประโยชน์และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบทอดเผยแพร่เรื่องวิถีชีวิตพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้สมุนไพรในการส่งเสริมสุขภาพควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน -ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันดลหิตได้รับการตรวจสุขภาพและความรู้เบื้องต้นอย่างเหมาะสม -ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีการเข้าวัดฟังธรรมส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันในวันพระสุดท้ายของเดือน โดยมีคณะครู นักเรียน และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา -มีการประชุมคณะกรรมการโครงการและผู้นำชุมชนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในชุมชนและหาแนวทางแก้ใขร่วมกัน) 2. คนมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอย่างไร -ชาวบ้านในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพมากขึ้น เช่น ด้านการบริโภคและด้านการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง -ชาวบ้านในชุมชนมีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคเองในครัวเรือนแบบเกษตรอินทรีย์ -ได้เกิดแกนนำ เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง -ชาวบ้านในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดา้นสุขภาพ เช่นการบริโภคและการออกกำลังกาย -ชาวบ้านในชุมชนมีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคเองในครัวเรือนแบบเกษตรอินทรีย์ -ใด้เกิดแกนนำ เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง -ชาวบ้านในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้น -ชาวบ้านในชุมชนมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน -ชาวบ้านในชุมชนมีการเข้าวัดฟังธรรม ส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน และมีการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ใด้รู้ถึงการดำเนินงานของสสส. ถึงรายงานการสรุปการทำบัญชีและการรายงานทางเว็บไซส์ และใด้นำความรู้ไปปฏิบัติใช้ในกิจกรรมของโครงการต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ทำตามปฏิทินโครงการมห้เรียบร้อย
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นาย อภิวัฒน์ ไชยเดช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 UnLock
27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsriperm3sriperm3เมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 10:26:14
แก้ไขโดย sriperm3 เมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 15:10:06 น.

ชื่อโครงการ : ตู้เย็นข้างบ้านปลอดสารพิษภัย »

ชื่อกิจกรรม : ตรวจโครงการโดยพี่เลี้ยง สจรส.

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมร่วมกับ สสส.และสจรส.มอ.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อนำหลักฐานการจ่ายเงินและผลการดำเนินงานโครงการตู้เย็นข้างบ้านปลอดสารพิษภัยมาให้ตรวจ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประธานโครงการ 1 คน และ คณะกรรมการ 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจสอบความถูกต้อง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประธานโครงการ 1 คนและคณะกรรมการ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มประชุมตรวจโครงการและเรียนรู้การบันทึกข้อมูล ทำความเข้าใจการบันทึกและการส่งรายงานให้ถูกต้องโดยพี่เลี้ยง สจรส.แนะนำเพื่อให้รวดเร็วขึ้น
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
พี่เลี้ยง สจรส. ให้ความร่วมมือดีมาก
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
พี่เลี้ยง สจรส. 6 คน
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยduenpenduenpenเมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 10:28:13
แก้ไขโดย suda เมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 20:59:06 น.

ชื่อโครงการ : สุขพอดีชีวิตพอเพียงกับเกษตรครัวเรือนผสมผสานวิถีชุมชนคนแพรกจูด »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมกันปิดโครงการและถอนเงินเปิดบัญชี

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อื่น ๆ จาก ส.ส.ส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เตรียมปิดโครงการ ทำรายงานส่ง สสส
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมตรวจเอกสารกับคณะทำงานโครงการเพื่อปิดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมกับพี้เลี้ยงช่วยกันตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ที่ จะต้องจัดส่ง สสส มี รายงาน ส 2 รายงาน ส 3 รายงาน ส 4 รายงาน ง 1 งวด 2 รายงาน ง 2 สรุปทำรายงานและนำเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินกิจกรรม
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
คณะทำงานทราบว่าต้องจัดทำรายงานอะไรส่ง สสส บ้าง และยังมีรายงาน บางอย่างไม่สมบรูณ์ ต้องรีบดำเนินการให้เรียบร้อย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ให้จัดทำรายงาน ตามที่ สสส กำหนดให้ส่งหลังปิดโครงการให้เรียบร้อย
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
สุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 500.00 1,800.00 UnLock
27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00- 14.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchongdichongdiเมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 11:30:18
แก้ไขโดย suda เมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 18:18:14 น.

ชื่อโครงการ : ภูมิปัญญาเกษตรในครัวเรือนพัฒนาอาชีพรักษาสิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : พี่เเลี้ยงนัดตรวจเอกสารปิดโครงการและถอนเงินเปิดบัญชี

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อื่นๆ จาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจเอกสารในการจัดทำรายงานปิดโครงการให้ถูกต้องครบถ้วน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานและผู้บันทึกรายงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงนัดตรวจเอกสารปิดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานและผู้บันทึกรายงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงโครงการและทีมงานตรวจเอกสารและกิจกรรมต่างๆ พร้อมการลงรายงานโครงการเพื่อเตรียมปิดโครงการจัดทำรูปเล่มรายงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
เอกสารบางอย่างยังไม่สมบรูณ์ให้รีบดำเนินการปรับแก้ให้เรียบร้อย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
แนะนำการปรับแก้เอกสารรายงานต่างๆ ที่จะดำเนินการจัดส่งให้ สสส
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณกำไร สมรักษ์และคุณสุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 100.00 1,100.00 UnLock
27 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsareesareeเมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 12:29:20
แก้ไขโดย saree เมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 09:26:09 น.

ชื่อโครงการ : ขยะเป็นปุ๋ยเพิ่มผลผลิตลดสารเคมี »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามผลการใช้น้ำหมักไล่แมลง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ติดตามผลการใช้น้ำหมักไล่แมลง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
ติดตามผลการใช้น้ำหมักใล่แมลง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำสมาชิกจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามผลการใช้น้ำหมักไล่แมลง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำสมาชิกจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ได้สอบถามถึงผลจากการใช้น้ำหมักไล่แมลง ลุงเวทได้เล่าให้ฟังว่าน้ำหมักไล่แมลงที่ได้รับมาทดลองใช้นี้ดีมากเพราะว่าเมื่อฉีดพ่นแล้วนอกจากจะสามารถไล่แมลงได้แล้วนั้น ยังเปรียบเสมือนปุ๋ยที่สามารถทำให้ใบของพืชมีสีเขียวสด และดินก็มีความชุ่มชื้นดีด้วย ซึ่ง ลุงเวทให้ข้อสังเกตุว่าที่จริงอาจจะมีผลมาจาก กากน้ำตาน หรือ Em ก็เป็นได้
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
สมาชิกพอใจและมีหลายครัวเรือนที่ได้ดัดแปลงส่วนผสมเพื่อให้สามารถใช้ได้หลากหลายยิ่งขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.กำไล สมรักษ์ , อ.สมบูรณ์ ขวัญสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 UnLock
27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkhwanriangkhwanriangเมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 15:52:12
แก้ไขโดย khwanriang เมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 15:57:47 น.

ชื่อโครงการ : สานสัมพันธ์คนสามวัยจัดการขยะชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : เพื่อสรุปผลของโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อสรุปของโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยง หัวหน้ากลุ่มโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ได้มีการสอนการทำรูปเล่มของโครงการ การสรุปโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลี้ยง หัวหน้ากลุ่มโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ได้มีการสอนการทำรูปเล่มของโครงการ นำเสนอการทำโครงการของของแต่ละโครงการให้ทุกคนที่มาได้รับรู้และทำความเข้าใจ และได้มีการนำการทำโครงการที่ผ่านมาทั้งหมดมาสรุป
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
เข้าใจเกี่ยวกับการทำรูปเล่มของโครงการมากขึ้น ได้รู้เกี่ยวกับการทำโครงการของโครงการของคนอื่น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางกำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 730.00 0.00 0.00 500.00 1,230.00 UnLock
27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpaleeratpaleeratเมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 20:50:51
Project trainer
แก้ไขโดย paleerat เมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 21:11:49 น.

ชื่อโครงการ : ชาววารีสวัสดิ์พัฒนา คนร่วมสร้างชุมชนสีเขียว »

ชื่อกิจกรรม : รับการพัฒนาจากพี่เลี้ยง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อื่น ๆ จาก สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินติดตามโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมพัฒนาการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ถอดบทเรียน ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช แก้ไขปัญหาอุปสรรคโครงการร่วมกัน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ จนท.การเงิน เลขานุการ พี่เลี้ยง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมพัฒนาการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ส 3 l 4 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ถอดบทเรียน ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช แก้ไขปัญหาอุปสรรคโครงการร่วมกัน เรื่องรายงานการเงิน และการแก้ปัญหาการปิดงวด
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ผู้รับผิดชอบโครงการ เลขานุการ และเจ้าหน้าที่การเงิน ร่วมประชุมรับการพัฒนาจากพี่เลี้ยงโครงการร่วมกันทั้งจังหวัด ได้ผลสรุปดังนี้ 1. รับการฝึกการเขียนรายงานปิดงวด สอง และรายงานฉบับสมบูรณ์ 2. กิจกรรมดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน20 สคใ57 3. กรณีงบประมาณที่ได้รับ ไม่ตรงตาม TOR แจ้งสสส.แล้วและไม่ .มีปัญหาใดๆในการดำเนินการต่อเนื่อง 4. งบสบัยสนุนจาก สสส.จำนวน 13000 ให้แยกประเภทและบันทึกรายงานให้ครบถ้วน กรณีเงินเหลือต้องคืนสสส
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
การได้งบประมาณสนับสนุนไม่ตรงกับ TOR รายกิจกรรม แก้ไขโดยการแจ้งสสส.เพื่อปรับลดงบประมาณรายกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ รวบรวมเล่มสมบูรณ์ภายใน 20 สค57
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 UnLock
27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpaleeratpaleeratเมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 21:16:41
Project trainer
แก้ไขโดย paleerat เมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 21:23:25 น.

ชื่อโครงการ : นาควารีคนสุขภาพดีชุมชนสีเขียว »

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนร่วมกับโครงการอื่นในจ.นคร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : รับการติดตามโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินติดตามโครงการและรับการฝึกการเขียนรายงาน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผืดชอบโครงการ จนท.การเงิน และเลขานุการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมประชุมพูดคุยประเมินโครงการในการดำเนินงานที่ผ่านมา ข้อเด่น โอกาสพัฒนา
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผืดชอบโครงการ จนท.การเงิน และเลขานุการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงโครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ถอดบทเรียน ประเมินzลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ ฝึกทำรายงานการเงิน งวด 2 และ รายงานปิดงวด ส 3 ส4 บอกเล่า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการในจว.นครศรี
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
พี่เลี้ยงโครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการ พบว่า โครงการดำเนินการไปตามแผน และสามารถปิดงวด และจัดทำรายงานได้ ไม่มีความเสี่ยง ถอดบทเรียน ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ โดยตัวแทนโครงการออกไปรายงานผลลัพธ์ ความภูมิใจ ปัญหาอุปสรรค คุณค่าจากโครงการ ความประทับใจ และให้นำผลดังกล่าวเขียนในรยงาน ส3 ฝึกทำรายงานการเงิน งวด 2 และ รายงานปิดงวด ส 3 ส4 บอกเล่า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการในจว.นครศรี
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไมมี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
การเร่งปิดรายงานงวดและเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ควรเขียนในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะการเขียนเรียงความที่สละสลวย น่าอ่าน
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 UnLock
27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-16.30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsudasudaเมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 21:50:31
Project trainer
แก้ไขโดย suda เมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 21:58:02 น.

ชื่อโครงการ : สุขพอดีชีวิตพอเพียงกับเกษตรครัวเรือนผสมผสานวิถีชุมชนคนแพรกจูด »

ชื่อกิจกรรม : เตรียมความพร้อมปิดโครง

กิจกรรมหลัก : ประชุมกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความ ให้กับพื้นที่โครงการ ในการปิดโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยง ร่วมกับคณะ ช่วยกันตรวจสอบกิจกรรม และการลงรายงานแต่ละกิจกรรม พี่เลี้ยงแนะนำการจัดทำรายงานต่างๆในการปิดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงร่วมกับคณะกรรมการ ช่วยกันตรวจสอบกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินกิจกรรมไปแล้วพร้อมทั้งตรวจสอบหลักและแนะนำการจัดทำรายงานต่างๆในการปิดโครงการ พร้อมทั้งให้พื้นที่นำเสนอ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินกิจกรรมไปแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในด้านคน สิ่งแวดล้อมและกลไกของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
พื้นที่ สามารถทำรายงานปิดโครงการได้ และได้สิ่งที่เกิดขึ้นของแต่ละกิจกรรมในแต่ละโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ระบบรายงานในโปรแกรมยุ่งยากมาก เช่นรายงานการเงิน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไมมี
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ให้ตรวจสอบหลักฐานทุกกิจกรรมและลงรายงานให้สมบรูณ์โดยเฉพาะรายงานการเงิน
27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-15.30น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsommitsommitเมื่อ 28 กรกฎาคม 2557 17:00:03
แก้ไขโดย sommit เมื่อ 28 กรกฎาคม 2557 17:51:06 น.

ชื่อโครงการ : สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว »

ชื่อกิจกรรม : เวทีเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ภูมินิเวศ ในหมู่บ้านและสำรวจ ร่องน้ำ ลำธาร ในพื้นที่ต้นน้ำห้วยสังแก และเพื่อสำรวจพื้นที่เสี่ยง ต่อการมั่วสุมยาเสพติด

 • photo แกนนำ ปราชญ์ เยาวชนออกสำรวจในพื้นที่จริงแกนนำ ปราชญ์ เยาวชนออกสำรวจในพื้นที่จริง
 • photo แหล่งน้ำรอที่จะมีคนมาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำรอที่จะมีคนมาอนุรักษ์ฟื้นฟู
 • photo ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติยังมีเหลืออยู่ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติยังมีเหลืออยู่

กิจกรรมหลัก : เวทีสร้างความเข้าใจกระบวนการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
มีการหนุนเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อของชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน20คน สภาผู้นำ 30คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เรียนรู้ภูมิศาสตร์ ภูมินิเวศ ในหมู่บ้านและสำรวจ ร่องน้ำ ลำธาร ในพื้นที่ต้นน้ำห้วยสังแก และเพื่อสำรวจพื้นที่เสี่ยง ต่อการมั่วสุมยาเสพติด
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 47 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำ 30 คน เยาวชน 17 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา9.30 น แกนนำและเยาวชนประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของเยาวชนในชุมชนเพื่อที่จะกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการมั่วสุมยาเสพติด ในช่วงบ่ายแกนนำและเยาวชนกำหนดการเดินสำรวจพื้นที่ต้นน้ำห้วยสังแกและร่องน้ำ ลำธารที่มีความสำคัญต่อห้วยสังแก
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
แกนนำและเยาวชนได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการมั่วสุมกับยาเสพติดในชุมชน และสามารถได้ผลสรุปในการสร้างฝ่ายชลอน้ำในแหล่งต้นน้ำและร่องน้ำลำธาร และยังมองเห็นสถาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงการที่จะอนุรักษ์ และห่วงแหนในสิ่งเหล่านั้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
สมนึก นุ่นด้วง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,500.00 0.00 13,000.00 500.00 0.00 0.00 17,000.00 UnLock
27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-16.30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsudasudaเมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 19:25:43
Project trainer
แก้ไขโดย suda เมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 19:35:01 น.

ชื่อโครงการ : ภูมิปัญญาเกษตรในครัวเรือนพัฒนาอาชีพรักษาสิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : นัดพื้นที่ตรวจเอกสาร ปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : อื่นๆ จาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจเอกสารในการจัดทำรายงานปิดโครงการให้ถูกต้องครบถ้วน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจเอกสาร หลักฐานต่างๆปิดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน ผู้บันทึกข้อมูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงพร้อมคณะทำงานช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของรายงานแต่ละกิจกรรมพร้อมตรวจหลักฐานเอกสารรายงานการเงิน มีเอกสารบางอย่างยังไม่สมบรูณ์ พี่เลี้ยงช่วยสอนแนะให้ลงรายงานตา่งๆให้สมบรูณ์ และตรวจเอกสารที่ต้องจัดส่ง ให้ สสส หลังปิดโครงการ มี รายงานส2 รายงาน ส3 รายงาน ส4 รายงาน ง 1 งวด 2 รายงาน ง 2 สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปรับสมุดครั้งสุดท้าย ภาพถ่าย จำนวน 10 ติดลงกระดาษA 4
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
คณะทำงานทราบว่าเอกสาร ที่ต้องส่งมีอะไร บ้าง และยังมีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องปรับแก้ให้ถูกต้อง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ให้รีบดำเนินการในส่วนของเอกสารที่ต้องปรับแก้ให้เรียบร้อย และจ้ดส่ง สสส ต่อไป
26 กรกฎาคม 2557 เวลา 17:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsareesareeเมื่อ 26 กรกฎาคม 2557 12:17:35
แก้ไขโดย saree เมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 09:25:09 น.

ชื่อโครงการ : ขยะเป็นปุ๋ยเพิ่มผลผลิตลดสารเคมี »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ปุ๋ยหมัก

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประเมินผลจากการนำปุ๋ยไปใช้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
ติดตามผลจากการนำปุ๋ยหมักไปใช้
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกที่ได้รับการแจกปุ๋ยหมักชีวภาพจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามผลจากสมาชิกที่ได้รับการแจกปุ๋ยหมัก
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกที่ได้รับการแจกปุ๋ยหมักชีวภาพจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สมาชิกที่ได้รับการแจกปุ๋ยหมักชีวภาพได้แจงให้ทราบว่าลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ยเคมีลงไปมาก ใช้ได้ดีกับผักสวนครัว หากเป็นต้นไม้ใหญ่คงต้องใช้ปริมาณเยอะ แต่หากคิดให้ดีก็คิดว่าคุมทั้งด้านต้นทุนและสุขภาพร่างกายของเกษตรกรเอง
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
สมาชิกได้เริ่มมีการรวมกลุ่มช่วยกันทำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เองในสวนระหว่างกลุ่มพี่น้องด้วยกันเอง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.กำไล สมรักษ์ , อ.สมบูรณ์ ขวัญสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 UnLock
26 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 - 16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnewhealthnewhealthเมื่อ 26 กรกฎาคม 2557 20:40:27
แก้ไขโดย newhealth เมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 22:40:18 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรแนวใหม่ สร้างพลังใจ พลังคนสู่ชุมชนที่สดใส »

ชื่อกิจกรรม : ทำรูปเล่ม

 • photo ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบขั้นตอนการเข้าเล่มชี้แจงให้ที่ประชุมทราบขั้นตอนการเข้าเล่ม
 • photo เตรียมการการทำงานเตรียมการการทำงาน

กิจกรรมหลัก : อื่นๆ จาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปิดโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการดำเนินงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสรุปโครงการเสร็จแล้วจัดทำรูปเล่ม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและกลุ่มผู้ดำเนินงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมสรุปโครงการเสร็จแล้ว จัดการทำรูปเล่ม โดยรวบรวมกิจกรรมในโครงการ เอกสารสำคัญที่ต้องเสนอ รูปถ่ายประกอบกิจกรรม เย็บเล่มนำส่ง สสส. ต่อไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ผู้รับผิดชอบโครงการและกลุ่มผู้ดำเนินงานปะชุมสรุปโครงการเสร็จแล้ว รวบรวมเอกสารหลักฐานในการจัดกิจกรรมในโครงการตามลำดับพร้อมด้วยเอกสารที่ต้องนำส่ง พร้อมด้วยรูปถ่ายประกอบมาจัดเป็นรูปเล่ม เย็บเล่มเพื่อนำส่งต้นสังกัด (สสส.) ต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ความช่วยเหลือแนะนำดูแลเพื่อความถูกต้อง
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ให้คำปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือ แนะนำ ให้ถูกต้อง
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,400.00 2,900.00 0.00 0.00 5,300.00 UnLock
26 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยduenpenduenpenเมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 07:29:07
แก้ไขโดย duenpen เมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 13:36:26 น.

ชื่อโครงการ : สุขพอดีชีวิตพอเพียงกับเกษตรครัวเรือนผสมผสานวิถีชุมชนคนแพรกจูด »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมตรวจสอบรายงานกับพี่เลี้ยง

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อื่น ๆ จาก ส.ส.ส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อร่วมกันทำรายงานสรุปผลปิดโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจสอบรายงานกันพี่เลี้ยง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานร่วมตรวจสอบเอกสารและช่วยกันห้เสร็จสมบูรณ์แก้ไขข้อผิดพลาด
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
คณะทำงานร่วมตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดให้เสร็จสมบูรณ์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
สุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 UnLock
26 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwoottisakwoottisakเมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 11:15:44
แก้ไขโดย woottisak เมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 09:51:17 น.

ชื่อโครงการ : มังคุดผิวลายลดได้โดยใช้สารอินทรีย์ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมปิดโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สรุปโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อสรุปกิจกรรมโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำสาชิกจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อสรุปกิจกรรมโครงการที่ทำมาตลอดทั้งปี
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำสมาชิกจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ได้จัดเพระชุมสรุปกิจกรรมที่ทางกลุ่มได้ทำมาตลอดทั้งปี ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง ลุงโมย ได้พูดถึงเรื่องราควผลมังคุดตกต่ำว่าเนื่องจากตอนนี้ราคาจ้างเก็บแทบจะแพงกว่าราคาขาย ผู้ใหญ่แม็ง ได้เสนอว่าชุมชนเราน่าจะมีการศึกษาเรื่องการแปรรูปผลมังคุดให้เป็นผลิตภัณท์จากมังคุด นอกจากที่เราเห็นกันเป็นประจำเช่น มังคุดกวน หรือไวท์มังคุด เพราะเท่าที่สังเกตุดูพบว่าสินค้าเหล่านั้นไม่สามารถขายได้ในปริมาณที่เหมาะสมที่จะนำผลมังคุดมาทำในวันที่ราคาผลมังคุดตกต่ำ ซึ่งทางชุมชนของเราจะลองคิดหาวิธีการผลิตเครื่องสำอางค์ที่ใช้มังคุดเป็นส่วนผสมหลักดู คุณดวงดาวจึงได้เสนอว่าจะลองนำข้อมูลนี้ลองไปปรึกษากับทางพี่เลี้ยง สสส. ดู
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ได้แจงให้สมาชิกทราบถึงกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดตลอดปี
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.กำไล สมรักษ์ , อ.สมบูรณ์ ขวัญสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 UnLock
26 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsareesareeเมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 11:56:43
แก้ไขโดย saree เมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 08:58:12 น.

ชื่อโครงการ : ขยะเป็นปุ๋ยเพิ่มผลผลิตลดสารเคมี »

ชื่อกิจกรรม : รวบรวมข้อมูลการจัดทำเอกสาร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : รวบรวมเอกสารจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์ ปิดงวด

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำเอกสารปิดโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำสมาชิกจำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อจัดทำเอกสารปิดโครงากร
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำสมาชิกจำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเพื่อจัดทำเอกสารปิดโครงการ ได้ชี้แจงให้สมาชิกทราบถึงการปิดโครงการและได้คุยถึงกิจกรรมทั้งหมดที่ได้ทำมา นายจำเรียงได้พูดถึงว่าตอนนี้จากการทำกิจกรรมและได้ทดลองทำมาตลอดทั้งปีนั้นจะเห็นได้ว่าสภาพอากาศตอนนี้มีความสดชื่นมาก ใบไม้เขียวชะอุ่ม ดินมีความชื้นดี ถึงแม้ว่าบางช่วงจะมีภาวะแห้แล้งก็ตาม และจะสังเกตุเห็นว่าตอนนี้มีแมลงในพื้นที่ รวมทังผึ้งเยอะมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมดีมาก
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ได้จัดทำเอกสารปิดโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.กำไล สมรักษ์ , อ.สมบูรณ์ ขวัญสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 UnLock
26 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpenneepenneeเมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 12:45:37
แก้ไขโดย pennee เมื่อ 28 กรกฎาคม 2557 15:54:26 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนคนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อต่อสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำเอกสารโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : รวบรวมข้อมูลจัดทำเอกสารสรุปโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำเอกสารปิดโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำสมาชิกจำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อจัดทำเอกสารปิดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำสมาชิกจำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมรวบรวมเอกสารและเพื่อจัดทำเอกสารปิดโครงการดูและความเรียบร้อยและถูกต้องของเอกสาร
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ได้รวบรมเอกสารในการปิดโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.กำไล สมรักษ์ , อ.สมบูรณ์ ขวัญสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 UnLock
26 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsriperm3sriperm3เมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 15:14:51
แก้ไขโดย sriperm3 เมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 15:16:58 น.

ชื่อโครงการ : ตู้เย็นข้างบ้านปลอดสารพิษภัย »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานโครงการ

กิจกรรมหลัก : จัดทำรายงานโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานร่วมกันสรุปและจัดทำรายงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานร่วมกันสรุปและจ้ดทำรายงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานร่วมกันสรุปและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
คณะทำงานร่วมกันสรุปและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ รายงาน ง.1 รายงาน ง.2 รายงาน ส.2 รายงาน ส.3 และรายงาน ส.4
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 UnLock
26 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpaleeratpaleeratเมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 15:38:32
Project trainer
แก้ไขโดย paleerat เมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 15:51:20 น.

ชื่อโครงการ : ชาววารีสวัสดิ์พัฒนา คนร่วมสร้างชุมชนสีเขียว »

ชื่อกิจกรรม : จัดแสดงผลผลิตและผลลัพธ์ในโครงการแสดงนิทรรศการในชุมชน

กิจกรรมหลัก : งานประกวดและจัดแสดงผลผลิตโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างชุมชนสีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ พืชผัก สมุนไพร ในบริเวณบ้านและในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มจิตอาสาและแกนนำ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กลุ่มจิตอาสาและแกนนำร่วมจัดแสดงผลผลิตและผลลัพธ์ในโครงการแสดงนิทรรศการในชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการ ตัวแทนโครงการ ชาววารรีสดิ์ ภาคีเครือข่าย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดงานแสดงผลผลิตโครงการ โดยการติดตามถ่ายรูปครัวเรือนที่ปลูกต้นไม้ และทำกระถางประดิษฐ์ด้วยวัสดุต่างๆ มาแสดงแสดง และประกวดให้รางวัล พร้อมให้ของที่ระลึกผู้มาร่วมโครงการ แบ่งเป็นประเภทสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ ประหยัด มีพิธีเปิดสวนหย่อมคนเมือง ของชุมชนวารีสวัสดิ์ โดยผู้บริหารท้องถิ่น จากนั้น ในช่วงบ่ายจัดกิจกรรมถอดบทเรียน ประเมินผลโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
มีคนมาร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน ได้แก่ น ายก รองนายก และทีมกองสาสุข และกองช่าง ทีมครู อาจารย์ นักเรียน รร.นาควารี และตัวแทนชุมชนคงคาสวัสดิ์ ร่วมกิจกรรม พิธีเปิดสวนหย่อม ร่วมรับประทานอาหาร และ ถอดบทเรียน บรรยากาศดี เป็นกันเอง มีส่วนร่วม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 9,900.00 0.00 0.00 0.00 9,900.00 UnLock
26 กรกฎาคม 2557 เวลา 12:3014.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpaleeratpaleeratเมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 15:52:39
Project trainer
แก้ไขโดย paleerat เมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 15:57:34 น.

ชื่อโครงการ : ชาววารีสวัสดิ์พัฒนา คนร่วมสร้างชุมชนสีเขียว »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการชุมชนสีเขียว

กิจกรรมหลัก : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาต้นไม้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดูแลต้นไม่แบบชุมชนเมือง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนคนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ กรรมการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กรรมการโครงการ ชักชวน ตัวแทนคนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดต้นไม้ กระถาง และแสดงผลผลิตจากโครงการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวการดูแล จัดหา ปลูกทดแทนเพื่อให้ชุมชนมีต้นไม้ เพื่อเป็นชุมชนสีเขียว สร้างบรรยากาศที่ดี สดชื่น ลดโรค
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชาววารีสวัสดิ์ และกรรมการโครงการ วิทยากรแลกเปลี่ยน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เชิญปราชญ์ชุม น อ.นิเวส วนคุณากร อดีตผอ.รร.เทศบาลวัดนาควารี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แนวทางการปลูกดูแลต้นไม่ชุมชนเมอง ตามความรู้และประสบการณ์ และให้ชุมชนที่ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกันเพื่อบันทึกเป็นองค์ความรู้ หลักการ วิธีการของชุมชนวารีสวัสดิ์ในการร่วมกันดุแลต้นไม่ใชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
เกิดแนวทาง องค์ความรู้วิธีการดูแลต้นไม่ การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพตามแนวของชุมชน การปรับปรุงวัสดุมาใช้ประโยชน์เป็นต้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
26 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpaleeratpaleeratเมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 15:58:49
Project trainer
แก้ไขโดย paleerat เมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 16:12:09 น.

ชื่อโครงการ : ชาววารีสวัสดิ์พัฒนา คนร่วมสร้างชุมชนสีเขียว »

ชื่อกิจกรรม : ประเมินผลโครงการโดยการถอดบทเรียนร่วมกัน

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนชุมชนวารีสวัสดิ์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดูแลต้นไม่แบบชุมชนเมือง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการ และ กรรมการโครงการ พี่เลี้ยงโครงการ และภาคีเครือข่าย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประเมินผลโครงการโดยการถอดบทเรียนร่วมกัน โดยการ ชวนตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการ และ กรรมการโครงการ พี่เลี้ยงโครงการ และภาคีเครือข่าย บอก ผลที่ได้จากการทำโครงการในปีที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค จุดเด่น จุดพัฒนา
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมโครงการ กรรมการ พี่เลี้ยง เทศบาลเมืองปากพนัง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดกิจกรรมถอดบทเรียน โดยอ.นิเวส และพี่เลี้ยงโครงการ มาเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีสท.ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมคอยสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากนั้น บันทึกข้อเด่น ผลผลิต ตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการเชิงปริมาณ คุณภาพ เป็นต้น
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
จากการถอดบทเรียน พบว่าเกิดผลดังนี้ 1 ตัวชี้วัดตามโครงการ เชิงปริมาณได้ผล ร้อยละ 70 เช่นคนเข้าร่วม กลุ่มจิตอาสา มีกิจกรรมต่อเนื่อง เกิดสวนหย่อมคนเมือง เกิดกติกาข้อบัญญัติชุมชนคงคาและวารีสวัสดิ์ กรรมการมีการประชุมต่อเนื่องทุกเดือน เกิดนวตกรรมในการปลูกต้นไม้ในกระถาง สวนผักคนเมิอง เช่น กะลาปลูกต้นไม้ กระถางจากถังดองปลา กาบมะพร้าว 2.คนมีความตรหนักเพิ่มขึ้น ในการร่วมกันเก็บขยะทำความสะอาดในบ้าน และสวนหย่อม ในแม่น้ำ คนมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสา 30 คนโดยผลัดเปลี่ยนกันช่วยดูแล คนมีการปลูกต้นไม้ และช่วยกันดูแล ใส่ปุ๋ยรดน้ำต้นไม้ในชุมชน คนมีจิตใจร่วมด้วยช่วยกันโดยนำกระถาง ต้นไม้ ตนเอง มาแชรฺกับโครงการ มีการบริจาคต้นไม้ หนังสือ ลงในสวนหย่อม เพื่อไว้ให้คนในชุมชนได้แบ่งปัน 3. สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัด คือ มีกระถางและต้นไม้ประดับ ผัก สมุนไพร ในสองข้างถนน ตลอดแนวชุมชน ทั้ง สี่โซน และ เกิดสวนหย่อมคนเมือง ที่มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างชุมชนวารีสวัสดิ์และใกล้เคียง เกิดข้อบัญญัติในการร่วมกันใช้พี้นที่สาธารณะ เกิดผ่อนคลาย ความเครียด สร้างสุข เพิ่มปอดในเมือง 4.ความประทับใจ คนช่วยกันเป็นจิตอาสา พี่เลี้ยงดูแลใกล้ชิด มีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
การดูแลสวนหย่อมต่อเนื่อง ยั่งยืน
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 UnLock
26 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 28 กรกฎาคม 2557 21:43:14
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 28 กรกฎาคม 2557 21:46:22 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : ทำความสะอาดมัสยิด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์( สำหรับกิจกรรมทำสะอาดมัสยิด 48 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็ก เยาวชนและคนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทำความสะอาดมัสยิด โดยกลุ่มแกนนำเยาวชนรักจริยธรรมและศาสนาทุกวันศุกร์ เพื่อให้เยาชนมีจิตอาสารักชุมชนบ้านเกิดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยมีเครื่อข่าย อบต ผู้ใหญ่บ้านมีส่วนร่วม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็ก เยาวชนและคนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 8.00 - 9.00 น. รวบรวมเยาวชนและผู้ปกครองผู้อาสาทำความสะอาดมัสยิดจำนวน 10 คน 10.00 น. แบ่งหน้าที่ของแต่ละคน เพื่อไปปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ 13.00 น. ตรวจสอบความเรียบร้อย และเคลีย์พื้นที่
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
กลุ่มเยาวชนเกิดจิตอาสาสาธารณะรักชุมชน ชมชนน่าอยู่
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 UnLock
26 กรกฎาคม 2557 เวลา 08:30 - 16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnisranisraเมื่อ 30 กรกฎาคม 2557 21:21:05
แก้ไขโดย nisra เมื่อ 30 กรกฎาคม 2557 21:34:06 น.

ชื่อโครงการ : เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชุมชน คนปาล์มทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน จัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่นวันตรุษอีดิลฟิตรี และพีธีเปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : - ประชุมสภาหมู่บ้าน แกนนำหมู่บ้าน และแกนนำโครงการ เพื่อวางแผน ตั้งกติกาการทำงาน ในแต่ละกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดกิจกรรม ติดตามงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้นำหมู่บ้านจำนวน 10 คน คณะทำงาน จำนวน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการจัดโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทำในวันจัดโครงการ รายละเอียดปลึกย่อยเรื่องสถานที่จัดโครงการ วิทยากร วิทยากรเสริม ที่เข้ามาช่วยในการดำเนินโครงการผู้ร่วมงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

- ผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 5 คน - แกนนำโครงการจำนวน 10 คน - เยาวชน จำนวน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงาน จำนวน 20 คน เปิดประชุมและติดตามความคืบหน้าจากการเตรียมงานในครั้งแรก ตามบทบาทหน้าที่ๆ ได้วางไว้ - สถานที่ นายสมชาย สาริกา เป็นผู้จัดเตรียม ซึ่งได้มีการประสานงานเพื่อยืมเต้นท์จากหมู่บ้านใกล้เคียงเพือนำมาใช้ - กิจกรรมต่างๆ ได้เชิญเจ้าหน้าที่ กีฬา และนันทนาการ อำเภอมะนัง เป็นผู้เตรียมกิจกรรม และเกมส์สำหรับเด็กต่างๆ - กิจกรรมเปิดเวที และเปิดโครงการ นางฮาหวา สินเจริญ เป็นผู้ประสานการแสดงจากโรงเรียนบ้านผังปาล์ม 2 จำนวน 2 ชุดการแสดง - อาหาร เครื่องดื่ม และของรางวัล ให้ นางนิสรา ละมูลสุข เป็นผู้รับผิดชอบ โดยที่ประชุมมีมติให้จัดเลี้ยงเป็น ข้าวหมกไก่ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการหมู่บ้านและชรบ.หมู่บ้าน และหลังจากประชุมเสร็จก็ได้ดำเนินการติดตั้งเต้นท์ ซึ่งยืมมาจากหมู่บ้านใกล้เคียง
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
การเตรียมงานต่างๆ ผ่านได้อย่างเรียบและได้มีการประสานงานกันเป็นอย่างดี
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
เนื่องจากเป็นกิจกรรมแรก ทำให้การเตรียมงานต่างๆ มีปัญหาติดขัดบ้างเล็กน้อย เนื่องจากการสื่อสารที่ไม่ตรงกัน และความคิดที่แตกต่างกัน แต่สามารถผ่านไปได้ด้วยดี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
อยากให้ สสส. จัดทำคู่มือการจัดการกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (ภาคสนาม)
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
พี่่เลี้ยงให้คำแนะนำเป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
- ควรจัดตารางงานให้มีความเหมาะสมกัน ระหว่างคน กับงาน
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวนภาภรณ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 200.00 2,600.00 500.00 3,900.00 UnLock
25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยประมวล เพ็ญภักดีประมวล เพ็ญภักดีเมื่อ 25 มิถุนายน 2557 20:18:18
แก้ไขโดย ประมวล เพ็ญภักดี เมื่อ 16 กรกฎาคม 2557 22:24:28 น.

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน ป่าชายเลน ลำคลองและเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำชุมชนบ้านท่าจูด »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 12

กิจกรรมหลัก : ประชุมประจำเดือน 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
ชี้แจงและรายงานผลการดูแลเขตอนุรักษืพันธุ์สัตว์น้ำแก่ชาวบ้านหมู่บ้านท่าจูด
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 26 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการและชาวบ้านในหมู่บ้านท่าจูด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมชาวบ้านเพื่อให้ร่วมมือกันดูแลป่าชุมชนบ้านท่าจูดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและชี้แจงการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของป่าชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากชาวบ้านและองค์ภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความร่วมในโครง กำหนดแนวทางให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติเพื่อให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป เพื่อประโยชน์ชองสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้มีอาชีพและใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุขในระยะยาาว
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมชี้แจงผลการทำโครงการแก่คณะกรรมการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ประชุมชาวบ้านเพื่อให้ร่วมมือกันดูแลป่าชุมชนบ้านท่าจูดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและชี้แจงการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของป่าชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากชาวบ้านและองค์ภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความร่วมในโครง กำหนดแนวทางให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติเพื่อให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป เพื่อประโยชน์ชองสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้มีอาชีพและใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุขในระยะยาาว
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสุทธาทิพย์ ทวีกิจพัฒนภักดี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 625.00 500.00 500.00 0.00 1,625.00 UnLock
25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยyongyutyongyutเมื่อ 25 กรกฎาคม 2557 15:00:39
Project trainer
แก้ไขโดย yongyut เมื่อ 26 กรกฎาคม 2557 22:21:13 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ร่วมใจลดอุบัติเหตุ »

ชื่อกิจกรรม : เพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงานตามกิจกรรม

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนในการปรับปรุงและลดอุบัติเหตุในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เชิญคณะทำงานและกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน ตามโครงการ 150 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ถอดบทเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมจากกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงาน 150 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมถอดบทเรียนผลการดำเนินงานตามโครงการที่ผ่านมา ในระยะเวลา 1 ปี
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ถอดบทเรียน บ้านปากคลองวัดแดง ร่วมใจลดอุบัติเหตุ วันนี้ข้าพเจ้าในฐานะพี่เลี้ยงโครงการ ได้พูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ซึ่งบัดนี้โครงการได้ดำเนินการมาถึงวันนี้ ถือว่าสิ้นสุดโครงการแล้ว อยากจะให้ทุกคนได้ร่วมกันพูดคุยและบอกให้ได้ว่า ตลอดเวลาที่ทำโครงการมีอะไรที่บ้างที่เปลี่ยนแปลง อะไรบ้างที่เกิดขึ้น กลุ่มเป้าหมายวันนี้ประกอบด้วย สภ.การะเกด ผู้รับผิดชอบโครงการ อบต.เขาพระบาท และรพ.สต.เขาพระบาท ทุกคนมีส่วนร่วมใจกิจกรรม ดังนี้ สารวัตรจักรินทร์ สภ.การะเกด ได้เล่าให้ฟังว่า กิจกรรมที่ผ่านมาทำกันด้วยดี ทั้งประชาชน อนามัยและตำรวจ มีกิจกรรมร่วมกัน มีบ้างที่บางครั้งสื่อสารกันผิด แต่ก็มีการปรับกันเป็นระยะๆ ทำให้กิจกรรมสำเร็จด้วย สารวัตรเล่าให้ฟังว่า หมวกกันนั้น มีการทำมานาน ผมทำตั้งแต่มีการตั้งด่าน การแจกหมวก ต่อมาก็เลิกเพราะไม่ได้ผล ปีถัดมาก็ปรับโครงสร้างใหม่ ออกมาตรการปรับ 300 บาท ที่แถวการะเกด ชาวบ้านร้องเรียน ชาวบ้านเดือดร้อนมาก การตอบรับไม่ดี ตำรวจมีผลกระทบเยอะไม่ไหว เลยหยุดไป ต่อมาแก้กฎระเบียบใหม่ปรับ 50 บาท เพราะเข้าใจสภาพปัญหาว่าคนที่นี่เศรษฐกิจไม่ดี ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ปีถัดไปก็เปลี่ยนไปอบรให้ความรู้กับเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ อบรมผู้นำชุมชน เพื่อจะได้เผยแพร่ความรู้ และการบังคับใช้ตามกฎหมาย ผลปรากฏว่าไม่ได้ผล ไม่สามารถลดอุบัติเหตุได้ เป้าหมายของตำรวจคือการลดการตาย การถูกยิงก็ตาย รถชนก็ตาย แต่จากสถิติพบว่า คนถูกรถชนตาย มากกว่าถูกยิงตาย ตำรวจเราพยายามลดการตายให้ได้ แต่ที่ทำมาก็ยังไม่ได้ผล พอมาเจอโครงการนี้ คิดว่าน่าจะมีอะไรใหม่ๆ ที่จะลดการตายได้ ในการตั้งด่านจับหมวก ไม่ใช่สิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่เกิดผลเสีย เช่น มีการสาปแช่งตามหลัง ประชาชนเสียเวลา เสียความรู้สึก บางคนบอกว่าไม่มีประโยชน์ เรื่องหมวกกันน้อค ต้องปลูกจิตสำนึกและใช้เวลาพอสมควร ในการทำกิจกรรมถ้าคนบางส่วนไม่ยอมรับ คนส่วนใหญ่ทำและปฏิบัติ คนที่ดื้อก็ต้องทำ การเริ่มต้นอาจจะโดนด่า ผมโดนด่าทางเฟสบุค บางคนก็ประจานเป็นเรื่องปกติ แต่พวกเราทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ ถ้าทำแล้วลดอุบัติเหตุได้ ผมว่าเป็นสิ่งที่ดี โครงการนี้เริ่มก้าวเดิน อยากให้ก้าวเดินต่อไป เราอาจจะมาช่วยกันแก้ปัญหาวันต่อวัน สเตปต่อสเตป แก้แล้วอาจจะดีขึ้นหรือเหมือนเดิม ก็ต้องปรับกันไป การตัดสินใจในการทำงานเราไม่ได้ทำคนเดียว เราต้องใช้ทีมในการตัดสินใจ โครงการนี้เป็นการทำดี แม้ว่าทำได้ส่วนหนึ่ง ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี บางครั้งในการทำงานเราอาจจะต้องใช้ความรุนแรงของอุบัติเหตุมาช่วยด้วย ในระดับชุมชนถ้าทุกชุมชนช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ไข ก็จะง่ายในการแก้ปัญหาหรือต่อยอดกิจกรรม ผมคิดเหมือนกัน ถ้าตำรวจทัก ชาวบ้านไม่พอใจ ตอนนี้ผมอยากให้ชาวบ้านช่วยกันทักชาวบ้าน ซึ่งโครงการนี้ก็ทำให้เห็นแล้ว อยากให้ผมช่วยอะไรบอกได้แม้ว่าโครงการจะปิดไปแล้วก็ตาม ทำกิจกรรมนี้แล้วได้ประโยชน์อะไรบ้าง 1.ชุมชนได้ร่วมกันเข้ามาแก้ปัญหา 2.ภูมิใจที่ลูกหลานได้หันมาสวมหมวกกันน้อค 3.เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกลูกหลานในการลดอุบัติเหตุ 4.ทำให้คนในชุมชนเกิดความสุข ลดอุบัติเหตุในชุมชนได้ 5.ลดค่าใช้จ่ายในการลดค่ารักษาพยาบาล 6.คนยอมรับ ตอบรับด้วยดี ปฏิบัติมากขึ้น 7.ไม่มีการขับย้อนศร 8.ดีใจ เป็นแกนนำ ได้ทำเป็นตัวอย่าง เดิมไม่ค่อยใส่แม้จะขับรถใกล้หรือไกล ตอนนี้ขับไปไหนก็ต้องสวม 9.เป็นการฝึกความรับผิดชอบ 10.ใส่หมวกแล้วปลอดภัย ป้องกันอันตรายจากการเสียชีวิตได้จริง 11.โครงการนี้ดีมาก อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาล 12.ได้มีการปรับพื้นที่ของท้องถนนไม่เป็นหลุม เป็นบ่อ 13.มีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ ผลลัพธ์ที่เกิด 1.สภาพแวดล้อมเปลี่ยน ตอนนี้ถนนโล่ง ไม่มีขยะหน้าบ้าน หรือริมถนน 2.สิ่งก่อสร้างที่กีดขวาง เช่น ร้านค้าริมถนน ก็ถูกจัดระเบียบ ไม่ให้ชิดถนนมากเกินไป 3.มีการติดแผ่นป้ายไวนิล อย่างเป็นระเบียบ ไม่เกะเกะ 4.การขับรถย้อนศร น้อยลง 5.ทางข้ามที่เป็นแผ่นซีเมนต์ที่เป็นทางตัดผ่านระหว่างถนนใหญ่ ลดน้อยลง 6.อุบัติเหตุลดลงมาก 7.มีป้ายเตือน ป้ายรณรงค์ ติดไว้ตลอดเวลา เป็นการเตือนสติ 8.เป็นการสร้างจิตสำนึก 9.หลายครอบครัว หลายคนเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนวิธีปฏิบัติ จากเดิมเคยต่อต้าน ปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรม 10.การที่ชุมชนได้ร่วมกันหาทางลดอุบัติเหตุ ทำให้หลายหน่วยงานไม่เดือดร้อน เช่น ตำรวจได้มีเวลาพักผ่อนบ้าง เพราะเกิดเหตุต้องเสียเวลา ทางโรงพยาบาลไม่ต้องเดือดร้อนในการนำส่งผู้ป่วย 11.เป็นสิ่งที่ดี เป็นกิจกรรมที่สร้างให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม 12.ตอนนี้เรื่องสุขภาพบนท้องถนนดีขึ้นเยอะมาก ได้แก่ สวมหมวก ไม่ขับซ้อนกันหลายคน ไม่ย้อนศร มีหลายหน่วยงานมาช่วย ไม่มีรถซิ่ง 13.กิจกรรมนี้ทำเฉพาะบ้านปากคลอง แต่ได้ผลงานทั้งตำบล เพราะทุกหมู่ต้องผ่านที่สี่แยกปากคลอง เพราะเป็นศูนย์กลางชุมชน 14.คนในชุมชนตอนทำใหม่ๆ ต่อต้าน ไม่ยอมรับ ต่อว่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรง พอผ่านไปสักระยะ เขาเห็นทำกิจกรรมจริง ก็เข้าร่วมกิจกรรม ระยะหลังเห็นด้วยไม่ต่อต้าน 15.คนยอมรับมากขึ้น สิ่งที่ประชาชนมองว่าไม่ดีจากกิจกรรมนี้ 1.ตัวเองเสียเวลา เพราะขับรถแล้วต้องมาหยุดตรวจ 2.ต้องเสียความรู้สึก เพราะเป็นคนรู้จักกัน 3.เป็นหน้าที่ของตำรวจ อสม.และชาวบ้านต้องมาทำ กันทำไม 4.ไม่สนใจ ไม่มีความตระหนัก ตำรวจจะปรับก็ให้ปรับไป ฉันไม่สวมหมวกเด็ดขาด 5.หลายคนรู้ แต่ไม่ทำ ไม่ปฏิบัติ การต่อยอดปีต่อไป ทุกคนได้ร่วมกันคิดเสนอแนวทาง การต่อยอดควรทำดังนี้ 1.การจูงลูกจูงหลานเข้าร่วมกิจกรรม เพราะเด็กเตือนผู้ใหญ่ดีที่สุด 2.อบรมให้ความรู้กับเยาวชนเพิ่มขึ้น 3.ใช้แนวคิดหมวกกันน้อคต้องพกให้ติดตัวเหมือนกับมือถือ 4.การมีศูนย์ข้อมูลด้านอุบัติเหตุ 5.ให้มีการเปรียบเทียบ โดยนำเอาคดีอุบัติเหตุมาเสนอ ว่าคดีนี้ใครผิด ผิดเพราะอะไร แล้วเปรียบเทียบกันปี 57 กับ 58 อุบัติเหตุลดลงหรือไม่ 6.กิจกรรมเรียนรู้จราจรวันละ 5 นาที 7.กลุ่มเยาวชนนอกระบบควรเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรม 8.เน้นการประชาสัมพันธ์ที่เป็นข้อมูลด้านลบ 9.การสร้างภาพลักษณ์ในปีถัดไป ให้เอาภาพจริง ข้อมูลจริงและภาพการสื่อสารความเสี่ยง มาเสนอ เพราะในปีนี้เสนอภาพที่ดี คนไม่ค่อยสนใจ 10.เขียนคำขวัญหรือป้ายที่สะกิดใจ เช่น อยากอยู่พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัวทุกปี ต้องปฏิบัติตามกฎจราจร หรือ ปีนี้อยู่กัน5คน ปีหน้าจะให้เหลือ 4 คน หรือ 11.ให้ทำกิจกรรมโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จ สารวัตร สภ.การะเกด ได้สรุปว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จของพื้นที่คือ 1.ผู้นำท้องถิ่น ให้ความร่วมมือมีความเข้มแข็ง 2.มีการปรับสภาพพื้นที่ ทำให้พื้นที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน 3.มีการตั้งเป้าหมายไว้ชัดคือ ลดการสูญเสีย ลดการตาย และสามารถเดินไปตามทางฝันได้ 4.โครงการนี้ดีเพราะขยายไปพื้นที่อื่นๆได้ 5.ไม่คิดเฉพาะพื้นที่ตนเอง คิดแทนให้กับหลายพื้นที่ และมีการเปลี่ยนวิธีคิด 6.เป็นมิติใหม่ที่พื้นที่ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และทำได้ 7.พื้นที่ได้ร่วมกันจัดการความเสี่ยงด้านจราจรไปแล้ว ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนทัศนคติของคนในการขับขี่ 8.โอกาสประสบความสำเร็จได้สูงในปีต่อไป ถ้ามีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 9.อะไรผิดพลาดมีการประสานทันที ทำให้แก้ไขโครงการ กิจกรรมได้ทัน 10.ไม่คิดเฉพาะถนนหลัก แต่มีการดำเนินการในถนนสายรองด้วย สิ่งที่ยังเป็นปัญหา 1.นักเรียนที่ขับผ่านถนนเส้นนี้ มาจากหลายหมู่บ้าน หลายอำเภอ ทำให้ยากต่อการตักเตือน จำเป็นต้องประสานทางโรงเรียนและใช้มาตรการทางกฎหมาย 2.หลายคนบ่น เพราะไม่พอใจ แต่การเริ่มต้นก็มีปัญหา ทางแก้คือ ให้ใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการยอมรับ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ปัญหาที่พบในการดำเนินโครงการคือ รถที่ขับผ่านมีทั้งคนในตำบลเขาพระบาท ต่างอำเภอ ต่างจังหวัด ได้เสนอแนะกับทาง สภ.การะเกด ให้จัดตั้งด่านตักเตือน บนถนนทั้ง 2 ฝั่ง
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
กิจกรรมตามโครงการเป็นกิจกรรมที่ดี มีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นคือ โครงสร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคีอย่างชัดเจน และเกิดกติกาในชุมชนเอง เห็นควรสนับสนุนต่อยอดในปีถัดไป
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ไม่มี
25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsrilai2557srilai2557เมื่อ 25 กรกฎาคม 2557 17:23:04
แก้ไขโดย srilai2557 เมื่อ 26 กรกฎาคม 2557 21:53:15 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ร่วมใจลดอุบัติเหตุ »

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนการพัฒนาโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนในการปรับปรุงและลดอุบัติเหตุในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินการตามโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย -ผู้ปกครอง 200 คน -ประชาชน 150 คน -อสม 27 คน -คณะทำงาน 30 คน -เยาวชน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ถอดบทเรียนการพัฒนากิจกรรมตามโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงาน 150 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมถอดบทเรียนผลการดำเนินงานตามโครงการที่ผ่านมา ระยะเวลา 1 ปี
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ถอดบทเรียนโดยพี่เลี้ยงพูดคุยว่าผลการดำเนินงานแต่ละครั้งของโครงการเป็นอย่างไรบ้างและสรุปผล และคุยเรื่องการต่อยอดโครงการต่อไป. ฝ่ายตำรวจมาคุยผลของการตั้งด่านตรวจ มาสรุปว่า 3 วันที่ตั้งด่านตรวจมีปัญหาการสื่อสารนิดหน่อยแต่ผลของการดำเนินการไปได้ด้วยดี ครูพี่เลี้ยงมาพูดผลผลของการตั้งด่านตรวจก็มีผลกระทบบ้าง คือ โดนประชาชนว่า แม่ค้าที่สามแยกบ่นว่าขายของไม่ได้ ไม่ชอบกับการใช้หมวกกันน็อก และขอบคุณ สภ.การะเกด ร.ร. วัดแดง นายกอบต.เขาพระบาท อบต.เขาพระบาท อสม.เขาพระบาท ประชาชน ต.เขาพระบาท บ้านทองพูน ไกรไทย ที่ให้ความร่วมมือในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ผลของการคาดหวังในโครงการต่อยอดจะมีการตั้งด่านตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุเพิ่ม และมีจุดตักเตือนเพิ่มขึ้น การตั้งด่านตรวจ 3 วัน มีการลงทะเบียนรายชื่อใส่หมวกกันน็อกจะได้ใบเขียว คือใบชื่นชมความดีและเขียนบัตรส่งชิงโชค เพื่อรับรางวัล หมวกกันน็อกในวันที่ 25 ก.ค. 57 โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนจับรางวัลชิงโชค ทางด้านสารวัตรสรุปผลการดำเนินงาน ลดอุบัติเหตุ ในช่วงแรก รณรงค์แจกหมวกกันน็อก แต่ก็ยังไม่พอในโครงการ เลยเป็นการตรวจจับหมวกกันน็อก ค่าปรับ 300 และอบรมเรื่องอุบัติเหตุในสถานศึกษาแต่ผลออกมาไม่ดี จนมีโครงการของ สสส. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ โครงการจะทำให้คนปลูกจิตสำนึกในการใส่หมวกกันน็อกมากขึ้น. แต่ถ้าผลตอบรับยังไม่ดีขึ้นก็จะต้องใช้ มาตรการ ปรับ ตั้งแต่ 20- ข้อกำหนดสูงสุด เพื่อจะให้ใส่หมวกกันน็อกมากขึ้น ถ้าสามารถทำให้ดีขึ้นจะเอาไปใช้ในเขตพื้นที่การะเกดต่อไป 1ส.ค. นี้ จะมีการเสวนา กับ ผู้นำชุมชนคุยกันเรื่องดีๆในชุมชนเขาพระบาท สรุปโครงการ (มุ่งอะไรจากโครงการนี้) ทำให้ชุมชนรู้จักการใช้หมวกกันน็อกมากขึ้น ภูมิใจที่ลุกหลานหันมาใส่หมวกกันน็อกกันมากขึ้น ปลูกฝังให้ลูกหลานหันมาใส่หมวกกันน็อกกันมากขึ้น ประชาชนมีสุขภาที่ดีขึ้น ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพกันมาขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
รถที่ขับขี่บนถนน ทั้งคนในชุมชน และนอกพื้นที่ ได้เสนอแนวคิดให้จัดตั้งด่านตักเตือนบนถนน เพื่อลดการเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งสองฝั่ง
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
โครงสร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคีอย่างชัดเจนและทำให้เกิดกฎกติกาในชุมชน เห็นสมควรจะต่อโครงการไปในปีหน้า
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ประชาชนในพื้นที่สวมหมวกกันน็อคมากขึ้นและได้ตระหนักเมือเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดความเสียหายหลายๆๆด้าน ทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้มีความตระหนักมากยิ่งขึ้น
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 21,400.00 0.00 0.00 0.00 21,400.00 UnLock
25 กรกฎาคม 2557 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsrilai2557srilai2557เมื่อ 25 กรกฎาคม 2557 17:53:45
แก้ไขโดย srilai2557 เมื่อ 25 กรกฎาคม 2557 19:29:39 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ร่วมใจลดอุบัติเหตุ »

ชื่อกิจกรรม : มอบรางวัลคนต้นแบบในการสวมหมวกกันน้อค

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนในการปรับปรุงและลดอุบัติเหตุในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดอุบัติเหตุในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จับรางวัลคนต้นแบบในการสวมหมวกกันน้อค 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วันนี้ืทีมงานได้จับรางวัลและมอบรางวัลคนต้นแบบในการสวมหมวกกันน้อค 5 รางวัล
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มอบรางวัลแก่คนที่เป้นต้นแบบที่ดีในชุมชนที่สวมหมวกกันน้อคเวลาขับขี่รถ 5 รางวัล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.จับรางวัลแก่คนที่เป็นต้นบบแที่ดีในชุมชน 2.มอบรางวัล คนที่ได้ใบเขียว (คนต้นบบ) โดยหยิบสลากรายชื่อในกล่องชิงโชค
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรางวัล 5 รางวัลในวันนี้คือ คนที่ 1 นายเจริญ ไขแก้ว เลขที่ 271 หมู่ที่ 6 ต.เขาพระบาท โทร 084-0571516 คนที่ 2 นายจีรพจน์ ทองใสพร เลขทคี่ 22 หมู่ที่ 7 ต.เขาพระบาท โทร 082-4146755 คนที่ 3 นายสมใจ บุญแก้ว เลขที่ 228 หมู่ที่ 6 ต.เขาพระบาท โทร 085-8856447 คนที่ 4 นายสาย กรรมแต่ง เลขที่ 119 หมู่ที่ 6 ต.เขาพระบาท คนที่ 5 นยอำนาจ ชูเงิน เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 6 ต.เขาพระบาท โทร 086-6872607 ได้เชิญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพระบาท มอบ 1 รางวัล คณะทำงาน มอบ 2 รางวัล สำหรับอีก 2 รางวัล แจ้งความประสงค์รับรางวัลในวันถัดไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsrilai2557srilai2557เมื่อ 25 กรกฎาคม 2557 18:11:24
แก้ไขโดย srilai2557 เมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 09:48:36 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ร่วมใจลดอุบัติเหตุ »

ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยงนครศรีฯ ประชุมชี้แจงการทำรายงานและทำรายงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดทำรายงานโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดและความก้าวหน้าโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมสรุปโครงการ 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงนครศรีฯ พร้อมพี่เลี้ยงโครงการ ร่วมกันสรุปแนวทางการประเมินโครงการและปิดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมสรุปปิดโครงการ 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยง นครศรีฯ พร้อมพี่เลี้ยงโครงการ ร่วมกันสรุปแนวทางการประเมินโครงการและปิดโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
1.ทีมงานร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าตามโครงการ 2.ตรวจการบันทึกข้อมูลออนไลน์ตามโปรแกรม 3.จัดทำสรุปรายงน ส.1 ส.2 และส.3 พร้อมทั้ง ส่ง ส.4 ึค่าใช้จ่ายมี 2 รายการคือ ค่าจัดทำรายงาน 2000 บาท ค่าเปิดสมุดบัญชี 300 บาท รวมเป็นเงิน 2300 บาท
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 2,300.00 UnLock
25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpisit76pisit76เมื่อ 26 กรกฎาคม 2557 11:58:00
แก้ไขโดย pisit76 เมื่อ 26 กรกฎาคม 2557 17:07:30 น.

ชื่อโครงการ : ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานและแกนนำประจำเดือน

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
เพื่อรนณรงค์การเลิกสูบบุหรีของคนในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

บุคคลทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สั่งทำไวนิล นำไวนิลติด ณ ที่ศาลาหมู่บ้าน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
เพื่อรนณรงค์การเลิกสูบบุหรีของคนในชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsareesareeเมื่อ 26 กรกฎาคม 2557 13:03:02
แก้ไขโดย saree เมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 11:41:46 น.

ชื่อโครงการ : ขยะเป็นปุ๋ยเพิ่มผลผลิตลดสารเคมี »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมเอกสารข้อมูลเพื่อปิดงบ สสส. งวด 2
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำสมาชิกจำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อจัดเตรียมเอกสารในการไปประชุมปิดงวด 2 กับ สสส.
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำสามชิกจำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ได้ขอข้อมูลการทำงานของสมาชิกและขอให้สมาชิกช่วยกันตรวจสอบเอกสารถึงความถูกต้อง ในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบเรื่องบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก็ให้ตรวจสอบให้ถูกต้องที่สุดเพื่อเตรียมตัวสำหรับการไปประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการในวันที่ 27/7/2557 และได้ทำความเข้าใจในเอกสารเพื่อไดให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อประชุมปิดงวดรอบ 2 กับ สสส.
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ได้จัดเตียมข้อมูลและเอกสารเสร็จเรียบร้อย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 UnLock
25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยgoodhealthgoodhealthเมื่อ 26 กรกฎาคม 2557 14:51:52
แก้ไขโดย goodhealth เมื่อ 30 กรกฎาคม 2557 11:59:41 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนต้นแบบสุขภาพดี ตามวิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการและจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

 • photo คณะกรรมการโครงการและผู้นำชุมชนประชุมร่วมกันคณะกรรมการโครงการและผู้นำชุมชนประชุมร่วมกัน
 • photo คณะกรรมการโครงการและผู้นำชุมชนประชุมร่วมกันคณะกรรมการโครงการและผู้นำชุมชนประชุมร่วมกัน
 • photo คณะกรรมการโครงการและผุ้นำชุมชนประชุมร่วมกันคณะกรรมการโครงการและผุ้นำชุมชนประชุมร่วมกัน

กิจกรรมหลัก : การเข้าร่วมประชุมกับ สสส.และสจรส.มอ.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
ประชุมคณะกรรมการและจัดทำรายงานปิดโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนเข้าร่วมสรุปปิดรายงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการโครงการ ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนและชาวบ้านบางส่วนเข้าร่วมสรุปปิดโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
คณะกรรมการใด้รับรู้ถึงการสรุปปิดโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ตรวจหลักฐานการเงินให้เรียบร้อย และการวิเคราะห์หาจุดแข็งของโครงการ
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นาย อภิวัฒน์ ไชยเดช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 2,500.00 7,300.00 UnLock
25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-16.30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยApiwat chaidajApiwat chaidajเมื่อ 26 กรกฎาคม 2557 15:42:57
Project trainer
แก้ไขโดย Apiwat chaidaj เมื่อ 26 กรกฎาคม 2557 15:46:07 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรแนวใหม่ สร้างพลังใจ พลังคนสู่ชุมชนที่สดใส »

ชื่อกิจกรรม : ติดโครงการในพื้นที่

กิจกรรมหลัก : อื่นๆ จาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปิดโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตาม ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อเตรียมปิดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการและพี่เลี้ยง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เดินทางมาที่บ้านผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ตรวจเอกสาร รายงาน ค่าใช้่จ่ายและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินงาน เพื่อสรุปผลโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
เอกสารการเงินรายละเอียดกิจกรรม ต้องมีการแก้ไขบ้างให้ตรงตามการจ่ายจริง ได้บอกแนวทางการแก้ไข และแนวทางการสรุปรายงานเพื่อเตรียมปิดโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ไม่มี
25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwoottisakwoottisakเมื่อ 26 กรกฎาคม 2557 19:38:18
แก้ไขโดย woottisak เมื่อ 26 กรกฎาคม 2557 19:43:31 น.

ชื่อโครงการ : มังคุดผิวลายลดได้โดยใช้สารอินทรีย์ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน แกนนำของกลุ่มเป้าหมาย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมกัย สสส.
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำสมาชิกจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อไปประชุมกับ สสส.
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำสมาชิกจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมกับสมาชิกเพื่อตรวจดูความเรียมร้อยเรื่องเอกสารและข้อมูลเพื่อไปประชุมกับ สสส. ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 ได้จัดสรรค์ให้คนที่มีความรู้เรื่องเอกสาร และคอมพิวเตอร์ได้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณืที่สุด
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อประชุมร่วมกับ สสส.
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.กำไล สมรักษ์ , อ.สมบูรณ์ ขวัญสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,850.00 0.00 0.00 0.00 2,850.00 UnLock
25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 - 16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnewhealthnewhealthเมื่อ 26 กรกฎาคม 2557 20:06:34
แก้ไขโดย newhealth เมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 15:46:32 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรแนวใหม่ สร้างพลังใจ พลังคนสู่ชุมชนที่สดใส »

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลโครงการ

 • photo รับฟังการบรรยายสรุปรับฟังการบรรยายสรุป
 • photo ฟังการอภิปรายฟังการอภิปราย

กิจกรรมหลัก : อื่นๆ จาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปิดโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ กลุ่มผู้นำ และผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำเสนอผลการดำเนินงานต่อพี่เลี้ยง และสรุปผลเป็นเอกสาร เพื่อส่งรายงาน สสส ต่อไป
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มแกนนำ คณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน ฟังรายละเอียดในการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการทั้งหมด 2. สรุปผลสัมฤทธิ์ของแต่ละโครงการ เน้นถึงผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัว /ชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 3. ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด /และผลพลอยได้ /งบประมาณ 4. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
1.กลุ่มแกนทำมีการวางแผนก่อนการทำงาน รู้จักทำงานแบบกลุ่ม มีเครือข่าย รู้จักวิเคราะห์ก่อนแก้ปัญหาและสรุป 2.คนในชุมชนมีความรู้สามารถวิเคราะห์รายได้ รายจ่าย รายจ่ายที่ไม่จำเป็น ลดรายจ่ายในครัวเรือนและมีเงินออมเพิ่มขึ้น 3.ชุมชนเข้าใจ มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีพืชผักที่ปลอดสารพิษไว้ใช้เองและจำหน่ายเพื่อนบ้านต่างถิ่น มีความรักความห่วงสิ่งแวดล้อมและมีสิ่งแวดล้อมในบริเวณครัวเรือนของตนเองดีขึ้น 4.รู้จักใช้เวลาว่างและพื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ ทำของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันขึ้นใช้เองเช่นน้ำยาอเนกประสงค์ น้ำยาผ้านุ่ม ปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋หมักแห้ง เพาะถั่วงอ ฯลฯ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับครัวเรือนของตนอย่างอัตโนมัติ 5.รวบรวมเอกสารหลักฐานจากการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำรูปเล่ม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
แนะนำ แก้ไขข้อบกพร่อง และวิธีการเข้าล่ม
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ช่วยเหลือ แนะนำ แก้ไขข้อบกพร่อง
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,400.00 321.00 0.00 0.00 2,721.00 UnLock
25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtaladsuktaladsukเมื่อ 26 กรกฎาคม 2557 22:16:47
แก้ไขโดย taladsuk เมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 00:23:40 น.

ชื่อโครงการ : หน้าบ้านน่ามองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นลดการใช้สารเคมีในสวนของเกษตรกร »

ชื่อกิจกรรม : สรุปทำรูปเล่มรายงาน

กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการโครงการร่วมกับ สสส./สจรส.มอ.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อสรุปจัดทำรายงาน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือน 30 ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปทำรูปเล่มรายงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือน 30 ครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันทำรูปเล่มรายงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
-
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์อภิวัฒน์ ชัยเดช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 1,000.00 3,600.00 2,500.00 0.00 0.00 8,100.00 UnLock
25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยduenpenduenpenเมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 06:57:36
แก้ไขโดย duenpen เมื่อ 30 กรกฎาคม 2557 16:25:48 น.

ชื่อโครงการ : สุขพอดีชีวิตพอเพียงกับเกษตรครัวเรือนผสมผสานวิถีชุมชนคนแพรกจูด »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำเอกสาร รายงานสรุปปิดโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อื่น ๆ จาก ส.ส.ส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อร่วมกันทำรายงานสรุปผลปิดโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 24 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงกันสรุปผลทำรายงานปิดโครงการานช่วย
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 24 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานร่วมตรวจสอบเอกสารและช่วยกันห้เสร็จสมบูรณ์แก้ไขข้อผิดพลาด
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
คณะทำงานร่วมตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดให้เสร็จสมบูรณ์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
บอกแนวทางในการทำรายงาน
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
สุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,880.00 0.00 0.00 0.00 4,880.00 UnLock
25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchongdichongdiเมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 11:08:18
แก้ไขโดย suda เมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 18:31:25 น.

ชื่อโครงการ : ภูมิปัญญาเกษตรในครัวเรือนพัฒนาอาชีพรักษาสิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : สรุปจัดทำรายงานปิดโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อื่นๆ จาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อนำผลการดำเนินงานจัดทำสรุปรายงานปิดโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 14 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานจำนวน 12 คน ผู้บันทึกรายงานและพี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานปิดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานผู้บันทึกรายงานและพี่เลี้ยง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สรุปรายละเอียดขั้นตอนการจัดทำรายงาน เตรียมเข้ารูปเล่มรายงานและเลือกกิจกรรมภาพถ่ายเพื่อรายงานให้กับสจรส. ตรวจสอบรายงานที่ต้องจัดส่ง สสส หลังปิดโครงการ มีรายงานดังนี้ 1.ส 2งวด 2 2.รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบรูณ์(ส 3.) 3.แบบรายงานเมื่อสรุปเมื่อสิ้นสุดโครงการ(ส4) 4.รายงานการเงินงวดที่2 (ง 1 )พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร 5.รายงานสรุปการเงินเพื่อปิดโครงการ( ง 2)
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
คณะทำงานทราบรายละเอียดเอกสารรายงานที่ต้องนำส่ง หลังปิดโครงการ และรายงานบางส่วนยังไม่สมบรูณ์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ให้คณะทำงาน ช่วยกันจัดทำรายงานให้ครบและถูกต้องสมบรูณ์ ตามที่ สสส กำหนด
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณสุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 UnLock
25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-15.30น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsommitsommitเมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 11:54:54
แก้ไขโดย กล้วยน้ำว้า เมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 17:54:22 น.

ชื่อโครงการ : สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว »

ชื่อกิจกรรม : เวทีสร้างความเข้าใจ แผนงาน กระบวนการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย แผนงาน และการดำเนินการสู่เป้าหมาย ของโครงการต่อแตัวแทนครัวเรือน 70 คน

 • photo ประชุมสร้างความเข้าใจต่อตัวแทนครัวเรือนถึงเป้าหมายและแผนงานโครงการประชุมสร้างความเข้าใจต่อตัวแทนครัวเรือนถึงเป้าหมายและแผนงานโครงการ
 • photo ทีประชุมเห็นชอบและรับหลักการในการดำเนินโครงการสู่เป้าหมายทีประชุมเห็นชอบและรับหลักการในการดำเนินโครงการสู่เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก : เวทีสร้างความเข้าใจกระบวนการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้าใจ แผนงาน กระบวนการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย แผนงาน และการดำเนินการสู่เป้าหมาย ของโครงการต่อแตัวแทนครัวเรือน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำและตัวแทนครัวเรือนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตัวแทนครัวเรือนรับรู้ เข้าใจ มีส่วนร่วม ในการปฏิบัติการตามแผนงานของโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 113 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำ 30 คน ตัวแทนครัวเรือน 73 คน กลุ่มองค์กร 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แกนนำประชาสัมพันธ์เชิญชวนตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมประชุมโดยแบ่งโซนการรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงการดำเนินโครงการต่อตัวแทนครัวเรือน และเน้นย้ำในการทำกิจกรรมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ทุกครั้ง
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ตัวแทนครัวเรือนได้รับรู้รายละเอียดโครงการ และได้ซักถามถึงขั้นตอนวิธีการของโครงการอย่างทั่วถึง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
สมนึก นุ่นด้วง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 500.00 3,000.00 500.00 0.00 0.00 5,500.00 UnLock
25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpaleeratpaleeratเมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 21:39:32
Project trainer
แก้ไขโดย paleerat เมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 22:12:47 น.

ชื่อโครงการ : นาควารีคนสุขภาพดีชุมชนสีเขียว »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินโครงการและถอดบทเรียนโดยการติดตามในพื้นที่

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานและถอดบทเรียน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการให้ชุมชนและเครือข่ายทราบ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการ และประเมินผลโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนโครงการ 30 คน กรรมการ ชุมชน 20 คน ภาคีเครือข่าย 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชุมชนนัดตัวแทนโครงการ 30 คน กรรมการ ชุมชน 20 คน ภาคีเครือข่าย 30 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันประชุม อสม.ของเทศบาลเมืองปากพนัง เพื่อ่รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนต่างๆในอำเภอปากพนัง ที่ร่วมโครงการกับสสส. โดยมีเทศบาลเมืองจัดร่วมกับชุมชนที่เตรียมนำเสนอผลการดำเนินโครงการ ได้แก้ ชุมชนวารีสวัสดิ์พัฒนา และชุมชนนาควารีเข้าร่วม โดยมีพี่เลี้ยงโครงการเข้าร่วมด้วย
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
สรุปผลการดำเนินโครงการนาควารีคนุขภาพดีชุมชนสีเขียว มีดังนี้ 1. ผลผลิตที่สำคัญของโครงการตามตัวชี้วัด คือ เกิดกลุ่มครัวเรือนที่ร่วมกันปลูกผัก และเลี้ยงปลาในชุมชน ร้อยละ 70 และ มีผลลัพธ์ตามเป้าหมายได้ร้อยละ 50 ในส่วนของการเลี้ยงปลาในท่อซีเมนต์ ส่วน การปลูกผักได้ถึงร้อยละ 80 2. ผลกระทบที่สำคัญของโครงการ คือ ชุมชนเริ่มให้ความสนใจปลูกผักกินเองมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านกลไก คือ ข้อตกลงการเปิดตลาดผักปลานาควารี ทุกเดือน โดยทำความตกลงกับเทศบาลในการใช้พื้นที่ริมทางบริเวณหน้าชุมชนเปิดตลาดนัดยามเย็น นำผักปลาออกมาวางแผงขาย แบ่งปันกัน 3. ครัวเรือนสามารถลดรายจ่ายได้ สับปดาห์ละ เฉลี่ย 200 บาท ในการซื้อกับข้าว แต่พบว่าการทำบัญชีครัวเรือนไม่ปะสบผลสำเร็จ ทำได้เฉพาะในกลุ่มคนที่ทำอยู่ก่อนแล้ว จำนวน 10 ราย และในกรรมการโครงการ ที่เป็นต้นแบบ จำนวน 10 ราย รวม 20 ราย และผลการทำบัญชีครัวเรือนไม่สามารถสะท้อนรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ เช่นรายจ่ายซื้อหวย เล่นการพนัน ซื้อบุหรี่ เนื่องจากไม่กล้าเขียนตามความจริง 4.การประชุมกรรมการและกิจกรรมชุมชนมีสม่ำเสมอต่อเนือง เกิิดความสัมพันธ์อันดีมากขึ้น 5.กรรมการโครงการมีทักษะในกรพูด การทำงานร่วมกัน การประสานงาน และการเขียนรายงานเพิ่มขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ปาสีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 UnLock
25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 28 กรกฎาคม 2557 21:21:41
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 28 กรกฎาคม 2557 21:31:48 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาถนนสาธารณะ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์( พัฒนาถนนสาธารณะ 12 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็ก เยาวชนและคนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เช่นพัฒนาถนนสาธารณะโดยกลุ่มแกนนำเยาวชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็ก เยาวชนและคนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 8.00 -9.00 น. ลงทะเบียนผู้อาสาพัฒนาสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน จำนวน 30 คน และแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบของแต่ละคน..เพื่อไปปฏิบัติตามหน้าที่ของแต่ละคน เวลา 14.00 น. เคลีย์พื้นที่..และตรวจสอบความเรียบร้อย
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
กลุ่มเยาวชนเกิดจิตอาสาสาธารณะรักชุมชน ชมชนน่าอยู่
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 750.00 UnLock
24 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 - 16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnewhealthnewhealthเมื่อ 24 กรกฎาคม 2557 21:41:22
แก้ไขโดย newhealth เมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 21:31:11 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรแนวใหม่ สร้างพลังใจ พลังคนสู่ชุมชนที่สดใส »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสรุปโครงการ

 • photo ฟังการสรุปโครงการฟังการสรุปโครงการ
 • photo กลุ่มปลูกผักกลุ่มปลูกผัก
 • photo ช่วยกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันแสดงความคิดเห็น
 • photo ผักปลอดสารพิษผักปลอดสารพิษ
 • photo ทำน้ำยาอเนกประสงค์ทำน้ำยาอเนกประสงค์
 • photo ทำปุ๋ยหมักแห้งทำปุ๋ยหมักแห้ง
 • photo กลุ่มปลูกผักกลุ่มปลูกผัก
 • photo ที่ประชุมช่วยกันสรุปโครงการที่ประชุมช่วยกันสรุปโครงการ
 • photo เพาะถั่วงอกเพาะถั่วงอก
 • photo สารไล่แมลงจาพืชสมุนไพรสารไล่แมลงจาพืชสมุนไพร
 • photo กลุ่มปลูกผักกลุ่มปลูกผัก
 • photo ป้ายจัดกิจกรรมป้ายจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : สรุปผลโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
ครัวเรือนเกิดองค์ความรู้ในการใช้จ่ายอย่างประหยัดและหันมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับครอบครัวโดยใช้แนวทางเศษรฐกิจพอเพียง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 89 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิก 89 คนเข้าร่วมประชุมเพื่อถอดบทเรียนแก้หนี้แก้จน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเพื่อถอดบทเรียนโครงการแก้หนี้แก้จนบ้านเกาะบน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 89 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติมาแล้วและเลือกเพียงกิจกรรมเดียวที่ตนเองเห็นว่าเหมาะที่จะปฏิบัติต่อไปเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนของตนและเป็นการเพิ่มเงินออม เพิ่มรายได้ เป็นการเริ่มต้นการแก้หนี้แก้จน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1. วิทยากรทบทวนกิจกรรมที่ปฏิบัติมาแล้วแต่ละกิจกรรมตั้งแต่ต้นมาถึงปัจจุบันโดยให้สมาชิกร่วมกันสดงความคิดเห็น 2. ให้สมาชิกทุกคนคัดเลือกกิจกรรมที่ตนเองคิดว่าเหมาะสมที่จะนำมาปฏิบ้ติต่อไปเพื่อครัวเรือนของตนเองจะได้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเพิ่มเงินออม 3. สมาชิกทุกคนจึงได้กิจกรรม 1 - 2 กิจกรรมที่ได้ถอดบทเรียนมาเพื่อปฏิบัติในครัวเรือนของตนต่อไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
1. สมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมทุกกิจกรรมมากขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตระจำวันได้มากขึ้น 2. สมาชิกมีความเข้าใจถึงกระบวนการ /วิธีการ และการดำเนินการกิจกรรมได้ดีมากขึ้น 3. แต่ละครัวเรือนสามารถถอดบทเรียนได้อย่างน้อย 1 กิจกรรม เพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมั่นคง และยั่งยืน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ติดตามผล ให้คำแนะนำ แก้ไขข้อบกพร่อง
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 10,680.00 0.00 0.00 0.00 11,680.00 UnLock
24 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsrilai2557srilai2557เมื่อ 25 กรกฎาคม 2557 14:30:31
แก้ไขโดย srilai2557 เมื่อ 25 กรกฎาคม 2557 21:18:33 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ร่วมใจลดอุบัติเหตุ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ครั้งที่ 5

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประุชุมคณะกรรมการบริหารโครงการและภาคีเครือข่าย จำนวน 5 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างสรุปผลรายงานผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ 55 คน ประกอบด้วย (1)กรรมการหมู่บ้าน10คน (2)สอบต.2 คน (3)ตัวแทน รพสต. 2คน (4)ตัวแทนตำรวจ 5 คน (5)ตัวแทนครู 2 คน (6)แกนนำเยาวชน 5 คน (7)ทีมกู้ชีพฉุกเฉิน 2 คน (8)อสม.27 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ เพื่อระดมความคิดในการขับเคลื่อนกิจกรรมลดอุบัติเหตุในชุมชน มอบหมายหน้าที่การทำงาน ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ 55 คน ประกอบด้วย (1)กรรมการหมู่บ้าน10คน (2)สอบต.2 คน (3)ตัวแทน รพสต. 2คน (4)ตัวแทนตำรวจ 5 คน (5)ตัวแทนครู 2 คน (6)แกนนำเยาวชน 5 คน (7)ทีมกู้ชีพฉุกเฉิน 2 คน (8)อสม.27 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดประชุมปรึกษา ระดมความคิด ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน โดยมีคณะกรรมการบริหารงานเสนอแนวทางเพื่อลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่ในชุมชน แจกเอกสาร โดยขอความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆในการจัดตั้งจุดตักเตือน จับปรับ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
วาระที่ 1 สรุปวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมา กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว 1.การประชุมคณะกรรมการบริหาร ประชุมไปแล้ว 4 ครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 (ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้) 2.ตอบขอบคุณที่ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน้อค เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 -สภ.การะเกด เอื้ออำนวยความสะดวก และนำขบวน และสารวัตรกล่าวมอบนโยบาย -โรงเรียนวัดแดง เอื้ออำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่จัดกิจกรรม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดการรณรงค์ คุณครูช่วยจัดนิทรรศการ และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแดง กล่าวรายงาน -นายก อบต.เขาพระบาท เอื้ออำนวยการจัดกิจกรรม กล่าวเปิดและปล่อยขบวนรณรงค์ กล่าวนำมอบมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุ -อบต.เขาพระบาท นำทีมงานจาก อบต.เขาพระบาท เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ -อสม.ตำบลเขาพระบาท เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ และเต้นแอร์โรบิกเปิดสนาม -ประชาชนบ้านปากคลองวัดแดง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ -บ้านทองพูน ดอนโรง ไกรไทย นำนิทรรศการมาร่วมเผยแพร่ -รพ.สต.เขาพระบาท เอื้ออำนวยสถานที่และช่วยบริหารจัดการในกิจกรรมรณรงค์ -กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาพระบาท ให้การสนับสนุนงบประมาณ -ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ให้ความร่วมมือเข้าร่วมรณรงค์ -สสส. ขอบคุณ อ.พงศ์เทพ ที่มากล่าวมอบนโยบายและพบปะกับประชาชน -สสอ.เชียรใหญ่ กล่าวมอบนโยบายในการลดอุบัติเหตุ -ปลัดอำเภอเชียรใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วาระที่ 2 กิจกรรมที่กำลังดำเนินการ 1.จุดตักเตือน เดือนกรกฎาคม 2557 ดำเนินการจัดตั้งด่านตักเตือนในการสวมหมวกกันน้อค จากผลการดำเนินงานพบว่า การตั้งจุดตักเตือนครั้งที่ 1 มีผู้ที่ขับรถผ่านไม่สวมหมวกกันน้อค 54 คน ครั้งที่ 2 จำนวน 19 คน ครั้งที่ 3 จำนวน 12 คน โดยจัดตั้งจุดสกัดเวลา 14.00 – 17.00 น. กิจกรรมมี ดังนี้ -คนที่ขับรถแล้วสวมหมวก จะได้ใบเขียว เป็นใบชื่นชมความดี และให้เขียนบัตรชิงโชค เพื่อรับรางวัลหมวกกันน้อค ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 -คนที่ไม่สวมหมวกกันน้อค จะได้ใบเหลืองตักเตือน เพื่อให้รณรงค์สวมหมวกกันน้อค โดยกำหนดตักเตือน 3 ครั้ง ถ้าเกิน 3 ครั้ง บังคับใช้ตามกฎหมาย พร้อมแจกแผ่นพับรณรงค์ 2.จากการสุ่มนับคนที่สวมหมวกกันน้อค หลังจากมีการรรณรงค์ มีผู้สวมหมวกกกันน้อค เพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 18 เดือนมิถุนายน 57 เพิ่มเป็นร้อยละ 32 และจะสุ่มนับอีกครั้งในเดือนนี้ วาระที่ 3 การสรุปโครงการ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 จะปิดโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงของ นครศรีฯ โดยให้ทุกคนร่วมกันพูดคุยถอดบทเรียน ในวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2557 ให้เรียบร้อย หัวข้อในการพูดคุย ประกอบด้วย -ทำไมต้องทำโครงการนี้ -มุ่งอะไรจากโครงการนี้ -โครงการนี้ทำแล้วได้อะไรบ้าง (กลุ่มคน สภาพแวดล้อม กลไก) -โครงการนี้ใครมาช่วยบ้าง -โครงการนี้แบ่งหน้าที่กันอย่างไร -โครงการเกิดผลลัพธ์อะไรบ้าง -อะไรที่เกิดขึ้นเกินความคาดหวัง -อะไรที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งดี -อะไรที่เกิดขึ้นแล้วต้องปรับปรุงต่อ -อะไรที่ไม่ควรทำ -บทเรียน/ ข้อคิดที่ได้รับจากโครงการนี้ -จะต่อยอดอย่างไรจากโครงการนี้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ได้แนวคิดในการปรับภูมิทัศน์ ในเขตชุมชนได้มีสภาพท่ีน่าอยู่ไม่มีการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มมาตราการในการลดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 UnLock