วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
12 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยAdmin_aeAdmin_aeเมื่อ 14 ตุลาคม 2560 17:07:34
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 14 ตุลาคม 2560 17:15:22 น.

ชื่อโครงการ : บริหารงาน เว็บไซต์ เครือข่ายฅนสร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : เตรียม หน้าย่อยสร้างสุข61

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ปรับปรุงระบบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • สร้างโครงการย่อย ในชุดโครงการสร้างสุข 9 ประเด็น
 • เพิ่มผู้รับผิดชอบโครงการ (ยังไม่ครบ)
 • สร้าง หน้าเว็บย่อย แยกpaper/2
 • สร้างที่เก็บเอกสารแยกใหม่paper/3242
 • ปรับแบบ ฟอร์มใหม่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อัพเดท หน้าเว็บ รองรับเครือข่าย ใช้รายงาน ความก้าวหน้าการเตรียมงานสร้างสุข

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
16 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยTH BuddyTH Buddyเมื่อ 12 ตุลาคม 2560 11:45:29
แก้ไขโดย TH Buddy เมื่อ 12 ตุลาคม 2560 11:48:16 น.

ชื่อโครงการ : สสส. สนับสนุนงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 »

ชื่อกิจกรรม : จัดการประชุมอัพเดทงาน ครั้งที่ 1

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเตรียมงานและการจัดกระบวนการงานเวทีฯ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkannapat janthongkannapat janthongเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 22:37:00
Project trainer
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 18:08:29 น.

ชื่อโครงการ : วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก »

ชื่อกิจกรรม : การจัดทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ - เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการงวดที่ 3
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง สสส.
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • การเงินโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เข้าพบพี่เลี้ยงที่ ม.อ. เพื่อให้ช่วยตรวจสอบรายงานกิจกรรม เอกสารการเงินโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • พี่เลี้ยงโครงการช่วยตรวจสอบการบันทึกข้อมูลรายงานกิจกรรมในเว็บไซด์ โดยมีการปรับแก้เนื้อหารายงานเพิ่มขึ้นจากเดิม
 • พี่เลี้ยงช่วยตรวจเอกสารการเงินโครงการ และแนะนำการปรับแก้รายงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การใช้เงิน
 • สามารถพิมพ์เอกสารรายงานทั้งหมดส่งให้ สจรส. มอ. ได้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 -12.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkannapat janthongkannapat janthongเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 10:32:38
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 10 ธันวาคม 2559 15:04:10 น.

ชื่อโครงการ : วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก »

ชื่อกิจกรรม : เวทีจัดทำกำหนดกติกาการสืบสานประเพณี/วัฒนธรรมในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำกติกาในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน 
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กลุ่มคนในชุมชนเป็นเด็กวัยเรียน จำนวน 10 คน
 • วัยทำงาน 30 คน
 • ผู้สูงอายุอีก 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • คณะกรรมการวัฒนธรรมชุมชนเพื่อกำหนดกติกาในการร่วมกิจกรรมในชุมชน กิจกรรมทางประเพณี ศาสนา ให้เอื้อต่อสุขภาพของคนในชุมชน และพระสงฆ์ เช่น การกำหนดเมนูสุขภาพ การกำหนดกิจกรรมงานบุญในชุมชนให้เป็นกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้เครื่องดื่มสมุนไพรในงานบุญ เป็นต้น
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการ
 • มโนราห์เยาวชน
 • ครูภูมิปัญญามโนราห์
 • นักดนตรีมโนราห์
 • นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 • ทีมวิทยากร

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เชิญวิทยากรจากมูลนิธิสัมมาชีพ นางสาวอารีย์ คงแจ่ม มาช่วยในการจัดทำกติกาชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ก่อนเปิดเวทีพูดคุย ได้มีการโชว์การแสดงมโนราห์ 2 ชุด คือ ชุดยุวชน และชุดเยาวชน พร้อมกับโชว์การออกนายพรานของคุณยายมาลี นวลวัฒน์
 • ปัจจุบันครูภูมิปัญญา นางผ่องศรี นวลวัฒน์ ได้นำมโนราห์ไปถ่ายให้กับนักเรียนในโรงเรียนบ้านกงตากในชั่วโมง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อให้เยาวชนได้สืบสานวัฒนธรรมการรำมโนราห์ต่อไป
 • มีการระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างเป็นกติกาของกลุ่มในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของคนในชุมชนกงตาก โดยมีข้อเสนอดังนี้
 1. ให้มีการการแต่งกายด้วยผ้าไทยในงานบุญ งานวัดของชุมชน
 2. ให้มีการแสดงมโนราห์ของเยาวชนในงานบุญงานวัดในชุมชน
 3. สนุบสนุนให้เยาวชนได้มีเวทีในการแสดงมโนราห์
 4. ให้มีการซ้อมมโนราห์ และดนตรีในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ ที่โรงมโนราห์คณะผ่องศรีอำนวย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkannapat janthongkannapat janthongเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 10:36:12
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 10 ธันวาคม 2559 15:04:53 น.

ชื่อโครงการ : วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก »

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อถอดบทเรียนการทำงาน และหาแนวทางการดำเนินงานโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กลุ่มคนในชุมชนเป็นเด็กวัยเรียน 15 คน
 • วัยทำงาน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เชิญวิทยากรมาช่วยถอดบทเรียน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการ
 • มโนราห์เยาวชน
 • ครูภูมิปัญญามโนราห์
 • นักดนตรีมโนราห์
 • นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 • ทีมวิทยากรและพี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เชิญวิทยากร คือ คุณเกียววะลี มีสิทธิ์ จากกลุ่มยุวชนสร้างสรรค์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคุณอารีย์ คงแจ่ม จากมูลนิธิสัมมาชีพ มาเป็นวิทยากรถอดบทเรียนในการทำงานโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ก่อนการพูดคุย มีการโชว์ชุดที่ใช้ในการรำมโนราห์ ที่ครูภูมิปัญญา นางผ่องศรี นวลวัฒน์ ได้ซื้อลูกปัดมาทำเองเพื่อใช้ในการแสดงของเยาวชน เนื่องจากชุดมโนราห์มีราคาแพง 7000 - 10000 บาท และยังสามารถถ่ายทอดให้เยาวชนร้อยลูกปัดเพื่อจัดทำชุดมโนราห์ของตัวเองด้วย โดยมีน้องนักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ที่ลงพื้นที่มาศึกษาชุมชน และมโนราห์กิ๊ฟ มโนราห์ตัวน้อย ลูกสาวของนายนิพนธ์ นวลวัฒน์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และนางผ่องศรี นวลวัฒน์ ครูภูมิปัญญามโนราห์เป็นนนางแบบให้

ผลการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการวัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก มีดังนี้

 • กิจกรรมที่ได้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
 1. การชวนเยาวชนไปบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด 4 ครั้ง ทั้งกวาดขยะ ล้างห้องน้ำวัด ตกแต่งต้นไม้กิ่งไม้ เก็บขยะ (ร่วมสร้างวัดให้น่าอยู่ น่ามอง)
 2. ชวนลูกหลานเข้าวัดทำบุญ 3 ครั้ง
 3. รณรงค์แต่งกายชุดไทย เข้าวัด งานลอยกระทงตอนปี 58
 4. งานแห่ผ้าห่มหลวงพ่อชาญ
 5. การทำขนมพื้นบ้าน ทั้งข้าวต้มมัด ขนมลา และขนมต้มใบพ้อ
 6. การสืบสานศิลปะการรำมโนราห์
 • ผลสำเร็จที่ได้จากการทำงาน
 1. เกิดคณะมโนราห์ ชื่อ คณะผ่องศรีอำนวยศิลป์ ที่มีมโนราห์ 3 รุ่นคือ รุ่นยุวชน (เด็กน้อยอนุบาล)รุ่นเยาวชน (ประถม มัธยม) และรุ่นครูภูมิปัญญา ที่เป็นทั้งนางรำและนักดนตรี ช่วยกันทำหน้าที่สืบสานการรำมโนราห์และถ่ายทอดสู่เยาชนคนอื่นๆ ทั้งเยาวชนในชุมชน และเยาวชนในโรงเรียน ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 2. เกิดโรงมโนราห์ที่ใช้สำหรับการซ้อมของเด็กๆ และทำพิธีกรรมทางศาสนา
 3. เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคน 3 วัย ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ผ่านกิจกรรมมโนราห์ ทำให้คนในชุมชนสามัคคีกันมากขึ้น
 4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวลูกมาซ้อมรำ พ่อแม่ต้องมาส่ง ลูกได้แสดง พ่อแม่ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง ตามไปดู ไปให้กำลังใจ
 5. เป็นการสืบสานภูมิปัญญา วัฒนธรรมไม่ให้สูญหาย
 6. ส่งเสริมการออกกำลังกายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ให้มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 • ภาคีเครือข่ายการทำงาน องค์กรที่หนุนเสริม
 1. พี่น้องในชุมชนใกล้เคียงที่ทราบข่าวว่ามีมโนราห์เด็ก ก็จะรับไปแสดง เช่น หมู่ 4 หมู่ 7 หมู่ 12
 2. วัดกงตาก ให้เยาวชนได้แสดงในงานวัดแห่ผ้าหลวงพ่อชาน วัดหัวหมาก ให้แสดงในงานวัด
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกงตาก
 4. เทศบาลตำบลช้างซ้าย
 5. ชมรมผู้สูงอายุตำบลช้างซ้าย
 6. เพื่อนบ้านต่างอำเภอ เช่น อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา
 • แนวทางการขยายผลการดำเนินงานโครงการ
 1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์มโนราห์ของบ้านกงตากให้เป็นที่รู้จัก โดยน้องๆ นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน ปี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี รับปากจะช่วยทำเว็บเพจประชาสัมพันธ์ให้ และจะเขียนโครงการพัฒนามาต่อยอดเรื่องมโนราห์
 2. การจัดทำชุดมโนราห์เพิ่มให้ครบตามาจำนวนนักแสดง ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 6 ชุด ถ้าต้องแสดงเต็มวง ต้องเช่าชุดแสดง ชุดละ 200 บาท
 3. พัฒนาทักษะมโนราห์ในเรื่องการขับกลอน เพราะตอนนี้รำได้อย่างเดียว
 4. ถ่ายทอดทักษะการร้อยลูกปัด ทำชุดมโนราห์ให้กับเยาวชน หรือผู้ที่สนใจ เพราะสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนที่ทำเป็นได้
 5. พัฒนามโนราห์ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้
 • ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน
 1. เรื่องเทคโนโลยี การใช้คอมพิวเตอร์ ยังไม่สามารถทำได้ ต้องให้เยาวชนช่วยทำ แต่ทุกคนก็ติดงาน ต้องทำงาน ทำให้รายงานมักล่าช้า
 2. ทีมงานที่มียังต้องหากำลังเสริมมาช่วยทำงานเพิ่มขึ้น
 • ความรู้สึกของคนในชุมชน
 1. ครูภูมิปัญญารู้สึกดีใจ ภูมิใจที่ฝึกลูกหลานจนสามารถออกแสดงมโนราห์ สร้างรายได้ต่อครั้งต่อคน ไม่ต่ำกว่า 1000 บาท
 2. ผู้ปกครองดีใจที่เห็นลูกหลานรำมโนราห์ได้ ตามไปให้กำลังใจทุกครั้งที่แสดง ถึงแม้จะอยู่คนละอำเภอก็ตาม ดีใจที่เห็นเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดีกว่าไปขับรถเล่น
 3. เยาวชนชอบมโนราห์ มาฝึกทุกวัน ได้ฝึก ได้รำ กลายเป็นความชอบ หลังเลิกเรียนตอนเย็น หรือเสาร์อาทิตย์ ต้องมารอซ้อมรำมโนราห์
 4. เยาวชนชอบเข้าวัด เพราะกิจกรรมสนุก ได้ทำความสะอาดวัด ได้เล่น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ระหว่างจัดเวที ฝนตกหนัก โรงมโนราห์เล็ก พอเพียงพอกับจำนวนคน ต้องหาผ้าเต้นท์มากางเป็นพื้นที่นั่งพูดคุย 
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00-13.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายนิพนธ์ นวลวัฒน์นายนิพนธ์ นวลวัฒน์เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 19:07:09
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 10 ธันวาคม 2559 15:05:55 น.

ชื่อโครงการ : วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก »

ชื่อกิจกรรม : ชวนลูกหลานเข้าวัดทำบุญ ครั้งที่ 3

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนโดยใช้ประเพณีและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมรวมใจ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เด็กและเยาวชน จำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ในวันสำคัญทางศาสนา ให้คนเฒ่าคนแก่ในชุมชน พ่อแม่ ชวนลูกหลานไปวัด ทำบุญ โดยเตรียมเมนูอาหารที่เป็นอาหารพื้นบ้าน อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับพระภิกษุสงฆ์ และอธิบายพิธีกรรมทางศาสนาให้เยาวชนเข้าใจถึงหลักธรรมคำสอน และวิธีการต่างๆ เช่น การจุดธูป เทียน การจัดพิธีกรรมในวันสำคัญต่างๆ เช่น การวางร้านเปรต เป็นต้น
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • เด็ก 30 คน
 • วัยทำงาน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ให้ผู้สูงอายุ และเด็กๆ นำปิ่นโตมาวัด ทำบุญร่วมกัน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • วันนี้ช่วงเช้า ได้มีการเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ พ่อแม่ผู้ปกครอง ชวนลูกหลานหิ้วปิ่นโตมาถวายเพลพระที่วัดกงตาก โดยเด็กๆ ที่ไม่ได้มากับผู้ปกครอง ให้เตรียมปิ่นโตมา ทางโครงการจะจัดหาอาหารสำหรับถวายเพลพระให้ เพื่อที่ทุกคนจะได้มีอาหารถวายพระ และรับประทานร่วมกันตอนเที่ยง
 • มีการปฏิบัติ พิธีกรรมทางศาสนา จุดธูปเทียนบูชาพระ สวดมนต์ ฟังธรรมร่วมกัน โดยพระสิทธิโชค มหาวีโร ให้เกียรติพูดคุย สั่งสอนเยาวชนให้เข้าใจหลักศาสนา เป็นการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เยาวชนได้ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป
 • หลังพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จสิ้น ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งอาหารที่ทุกคนหิ้วปิ่นโตมาถวายพระ และอาหารที่ทางโครงการจัดให้เด็กๆ ได้ถวายพระ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนสองวัยด้วย
 • เด็กๆ มีความร่วมมือ ร่วมใจ ในการเข้าวัด ทำบุญ เยาวชนได้เรียนรู้ ถึงกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนา
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 - 16 .00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายนิพนธ์ นวลวัฒน์นายนิพนธ์ นวลวัฒน์เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 19:37:21
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 22:49:46 น.

ชื่อโครงการ : วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมสร้างวัดให้น่าอยู่ น่าเข้า ครั้งที่ 4

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนโดยใช้ประเพณีและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมรวมใจ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เด็กวัยเรียน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ชวนลูกหลาน คนในชุมชน ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด ก่อนถึงเทศกาลสำคัญๆ ในชุมชน ด้วยการกวาดลานวัด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ทำความสะอาดศาลาการเปรียญ ล้างห้องน้ำวัด เป็นต้น

ครั้งที่ 1 วันขึ้นปีใหม่

ครั้งที่ 2 วันสงกรานต์

ครั้งที่ 3 ประเพณีเดือน 6

ครั้งที่ 4 ประเพณีวันสารทเดือน 10

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • เด็ก 30 คน
 • วัยทำงาน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • แจกถุงดำ ให้ทุกคนช่วยกันเก็บขยะในริเวณวัดให้สะอาด แจกไม้กวาดให้ทุกคนช่วยกันวาดลานวัด กวาดใบไม้ในวัด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • หลังจากรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันเรียบร้อยแล้ว ก็ให้เด็กๆ เยาวชนที่มาวัดในวันนี้ ช่วยกันทำความดีถวายพ่อ ด้วยการช่วยกันทำความสะอาดวัด โดยใครที่มีไม้กวาด ก็ให้ช่วยกันทำความสะอาดวัด กวาดใบไม้ ใครไม่มีก็ให้ถือถุงดำเดินเก็บขยะ ภายในรอบๆ บริเวณวัด เสร็จแล้วก็รับประทานอาหารว่างร่วมกัน
 • หลังจากทำความดีกันเรียบร้อยแล้ว ก็ไดให้ทุกคนได้เรียนพุทธศาสนา ด้วยการมานั่งฟังธรรม เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำให้เยาวชน และคนในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของประเพณีพื้นบ้าน ประเพณีทางศาสนาในชุมชน และเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้น
 • เด็กๆ รู้สึกดีใจ เมื่อ รับประทาน อาหารแล้ว ก็ช่วยกัน ทำความสะอาดวัด กวาดใบไม้ และเก็บขยะ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkannapat janthongkannapat janthongเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2559 20:46:14
Project trainer
แก้ไขโดย นางสาวสุกัญญา เชาว์พรหม เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 17:14:25 น.

ชื่อโครงการ : สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานปิดโครงการ / ค่าภาพถ่ายโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ 
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ตรวจสอบเอกสารการเงิน รายงานกิจกรรม รายงานการเงิน
 • ปริ้นเอกสารส่ง สจรส.มอ.
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • พี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงิน รายงานการเงิน ง.1 งวด 2 ง.2
 • ตรวจสอบรายงานกิจกรรม รายงาน ส.3
 • ปริ้นเอกสารรายงานส่ง สจรส. มอ. 
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เอกสารการเงิน รายงานผลการดำเนินงาน ได้รับการตรวจสอบปรับแก้จนสมบูรณ์ สามารถจัดส่งให้ สจรส.มอ.ได้
 • ปริ้นเอกสารตามสัญญาโครงการ ส.3 ง.1 งวด 2 ง.2 ส.4 จัดส่งให้ สจรส.มอ. ได้ตามกำหนดเวลา
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยkannapat janthongkannapat janthongเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 15:33:30
Project trainer
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 15:44:18 น.

ชื่อโครงการ : สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมเวทีรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เด็กวัยเรียน 10 คน
 • ผู้สูงอายุ 20 คน
 • แรงงาน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดเวทีรายงานผลการดำเนินงานโครงการตลอดทั้งปี พร้อมรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณให้คนในชุมชนทราบ
 • จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
 • มอบรางวัลแด่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่สามารถดูแลสุขภาพได้ดี
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้สูงอายุ
 • เด็กและเยาวชน
 • คณะทำงานโครงการ
 • อสม.
 • เจ้าหน้าที่จากศูนย์สาธารณสุขชุมชนตลาดดอนนก
 • นักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี
 • นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และทีมงาน
 • เจ้าหน้าที่จากธนาคารไทยพาณิชย์
 • สโมสรไลออนส์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • จัดเวทีรายงานผลการดำเนินงานโครงการตลอดทั้งปี พร้อมรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณให้คนในชุมชนทราบ โดยนางสาวสุวรรณา อภิญญานันท์
 • จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ผลการดำเนินงานโครงการ ภาพกิจกรรมตลอดทั้งปี
 • นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีมาเปิดงาน
 • รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน
 • พี่เลี้ยงโครงการช่วยชี้แจงการทำงาน
 • เจ้าหน้าที่จากศูนย์สาธารณสุขชุมชนตลาดดอนนกและนักศึกษาพยาบาลมาคัดกรองโรค ตรวจสุขภาพ
 • เจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์มาให้ความรู้เรื่องการออม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คนในชุมชนให้ความสนใจในกิจกรรมการตรวจสุขภาพ คัดกรองโรค เดินทางมาให้บริการกันมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง
 • เห็นภาคีการทำงานที่หลากหลาย ที่สนใจเข้ามาสนับสนุนการทำงานของชุมชน
 • ชุมชนสนใจเรื่องราวของตนเอง อยากกได้หนังสือถอดบทเรียนโครงการที่ทาง สจรส.มอ. จัดพิมพ์แจกในงานสร้างสุข เนื่องจากเป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ
 • คนในชุมชนเข้าใจการทำงานของ สสส. มากขึ้น เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความสามารถในการสนับสนุนของ สสส. ในการทำงานพัฒนาชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวสุกัญญา เชาว์พรหมนางสาวสุกัญญา เชาว์พรหมเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 17:14:14
แก้ไขโดย นางสาวสุกัญญา เชาว์พรหม เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 21:22:46 น.

ชื่อโครงการ : สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง »

ชื่อกิจกรรม : เวทีรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo มอบหนังสือที่ได้พิมพ์โครงการฯให้ท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี 2 เล่มมอบหนังสือที่ได้พิมพ์โครงการฯให้ท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี 2 เล่ม
 • photo น.ส.สุภาวดี พลศิริ วิทยากรการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรน.ส.สุภาวดี พลศิริ วิทยากรการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน
 • อสม. 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดเวทีรายงานผลการดำเนินงานโครงการตลอดทั้งปี พร้อมรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณให้คนในชุมชนทราบ
 • จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
 • มอบรางวัลแด่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่สามารถดูแลสุขภาพได้ดี
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 93 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้สูงอายุ
 • เด็กและเยาวชน
 • คณะทำงานโครงการ
 • อสม.
 • เจ้าหน้าที่จากศูนย์สาธารณสุขชุมชนตลาดดอนนก
 • นักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี
 • นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และทีมงาน
 • เจ้าหน้าที่จากธนาคารไทยพาณิชย์
 • สโมสรไลออนส์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • จัดเวทีรายงานผลการดำเนินงานโครงการตลอดทั้งปี พร้อมรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณให้คนในชุมชนทราบ โดยนางสาวสุวรรณา อภิญญานันท์
 • จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ผลการดำเนินงานโครงการ ภาพกิจกรรมตลอดทั้งปี
 • นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีมาเปิดงาน
 • รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน
 • พี่เลี้ยงโครงการช่วยชี้แจงการทำงาน
 • เจ้าหน้าที่จากศูนย์สาธารณสุขชุมชนตลาดดอนนกและนักศึกษาพยาบาลมาคัดกรองโรค ตรวจสุขภาพ
 • เจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์มาให้ความรู้เรื่องการออม
 • สมาคมไลน์ออนศรีธานีนำน้ำยาล้างผักล้างผลไม้มาแจกและก็ให้ความรู้วิธีการล้างผักผลไม้ให้ทราบ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • นางสาวสุวรรณา อภิญญานันท์ ผู้รับผิดชอบโครงการได้เล่าการทำงานกิจกรรมตามโครงการฯให้ท่านประธานในพิธีให้และเจ้าหน้าที่ สสส.คุณกัญนภัส จันทร์ทองพร้อมกับประชาชนในชุมชนทราบที่มาที่ไปตามประมวลภาพโครงการฯการทำงานแบบที่มาที่ไปพร้อมกับการเงินที่ ทาง สสส.มอบเงินให้ทำกิจกรรมตามโครงการตามวัสถุประสงค์จากที่ได้ทำตามโครงการแล้วยังได้เพิ่มงานที่เป็นรูปธรรมคือได้ลานสุขภาพ(ลานอเนกประสงค์ขึ้นในชุมชนเกี่ยวสืบเนื่องจากที่ได้โครงการจาก สสส.มาเป็นการต่อยอดเสริมซึ่งได้มาจากการร่วมแรง ร่วมใจจากภาคีเครื่อข่าย จากคณะกรรมการ อสม. และชุมชน เราได้ลานสุขภาพมาเพื่อชุมชน ซึ่งได้จากผู้ใหญ่ใจดี เจ้าของที่ คุณธเนศ คงเมือง ทำสัญญาให้ใช้สิทธ์เหนือแผ่นดินในการทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ผลที่ได้มาซึ่งลานนี้ เราได้ใช้ประโยชน์ในชุมชนพอสมควร ยกตัวอย่างเช่น ใช้เป็นที่คัดกรองสุขภาพของชุมชนโดยทางเจ้าหน้าที่พยาบาลฯร่วมกับ อสมชุมชนเสม็ดเรียง. ใด้ให้เด็กในชุมชนได้เล่นกัฬา ออกกำลังกาย ผู้สูงอายุได้เดินออกกำลังโดยไม่ต้องเดินทางไปไกล
 • จำนวนผู้เข้าร่วมจริงการเข้าออกในที่ประชุมและที่ร่วมนั่งประชุม จำนวน ประมาณ 93 คน และทางสุวรรณา อภิญญานันท์ใด้มอบหนังสือ 2 เล่ม ให้กับ ท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะเป็นหนังสือที่ทาง สสส.คุณ ถนอม ขุนเพชร มาสัมภาษณ์ ผู้เขียนและลงมาเยียมชมโครงการฯที่ได้ทำไป โครงการฯของเสม็ดเรียง ได้ลงในหนังสือ ของ สสส.2 เล่มด้วยกันคือ "ปักษ์ใต้ ดอกไม้บาน"45บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559 โครงการฯของเสม็ดเรียงอยู่ใน ลำดับ 46 ในหน้าสารบัญ ส่วนเล่มที่ สอง "ดอกไม้ใต้ชุมชน"บทเรียนแนวคิดบริหารจัดการ จากคนทำงานโครงการการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ ในลำดับที่ 14 ของเล่ม
 • ท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายธีรกิจ หวังมุธิตากุล ได้มาเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธีโครงการสร้างสุขสภาวะภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง ท่านได้ยินดีและชื่นชมกับโครงการฯนี้ด้วยและท่านกล่าวต่อว่า การทำงานเดินแบบอย่างรอยเบื้องพระยุคลบาท(รอยเท้าพ่อ) ซึ่งเมื่อได้ยินคำนี้ สุวรรณา อภิญญานันท์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯมีความปลื้มยินดีและดีใจในใจแบบบอกไม่ถูก น้ำตาเออล้นคลอเบ้าตา ซึ้งในใจมาก อย่างน้อยเราทุกคนเป็นลูกพ่อได้มีส่วนร่วมทำความดีเจริญรอยตามเท้าพ่อสืบเนื่องจากได้โครงการฯของ สสส.ซึ่งเหมือนได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงซึงการทำงาน และได้โอกาสทำงานตามรอยพ่อวันนี้ สุวรรณา อภิญญานันท์ในนามผู้รับผิดชอบโครงการฯและเราทุกคนคณะกรรมการพร้อมด้วยภาคีเคื่อข่าย ชุมชนที่ร่วมทำงาน ขอกล่าวคำขอบคุณ มายัง สสส.มา ณ.โอกาศนี้ด้วยค่ะ
 • ท่านรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฏร์ธานี นายสุฟ้าง แซ่หว่องเป็นคณะกรรมการ และที่ปรึกษาโครงการฯได้ช่วยเหลือในทุกงานที่ขอคำปรึกษา
 • ผู้ติดตามท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีสองท่าน
 • ผู้ติดตามท่านรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี หนึ่งท่าน
 • ประธานชุมชนเสม็ดเรียง นางสุกัญญา ถา วรพร
 • ประธานชุมชนเสรีไทนายนัฎวุฒิปิยทัศ ได้ช่วยเหลือในโครงการในบางเรื่อง
 • คณะกรรมการหลักโครงการ 7 ท่าน(มา 5 ท่าน ติดภาระกิจเนื่องด้วยราชการ)ทุกท่านร่วมทำกิจกรรมในโครงการฯ
 • ทีมหัวหน้าศูนย์คุณ บรรจง มณีน้อย และเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการร่วมกับนักศึกษาพยาบาลพระบรมราชชนนี ศูนย์สุขภาพเมืองตลาดดอนนกมาร่วมช่วยกิจกรรมเรื่องการคัดกรองสุขภาพคนในชุชน จากที่ได้ ตรวจสุขภาพคนในชุมชนแล้ว ยังได้เสริมการใช้สิทธิ์ของคนในชุมชน ในการทำบัตรทองใช้สิทธิ์ในการรักษา
 • เจ้าหน้าที่สสส(พี่เลี้ยงโครงการฯ) คุณกัญนภัส จันทร์ทอง รายงานการเงินในการทำกิจกรรรมในโครงการให้ผู้เข้าร่วมทราบแบบที่มาที่ไปและการจ่ายเงินของ สสส.ในการทำกิจกรรมโครงการฯให้ชุมชนทราบพร้อมกับสร้างสีสรรค์การออกกำลังให้ผู้เข้าร่วมเล่นแบบฝึกสมอง
 • ทีมอสม.เสม็ดเรียง 13 ท่าน ร่วช่วยกิจกรรมทั้งทางด้านอาคารสถานที่(ขาดบางท่านติดภาระกิจไม่ได้เข้าร่วม)
 • สมาคมไลออนส์ศรีธานีได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนและได้แจกน้ำยาล้างผักผลไม้พร้อมกับแจกแพ็กกิ่งโซดาให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมได้อธิบายเรื่องการเป็นโรคเบาหวานให้กับชุมชนได้ทราบ
 • เจ้าหน้าที่กายภาพบำบัด ศสม.ดอนนนก น.ส.สุภาวดี พลศิริ กับคุณเสตมป์ เป็นวิทยากรในเรื่องกายภาพบำบัด การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร การดูแลตัวเองด้วยสมุนไพร พร้อมกับช่วยในเรื่องการใช้เครื่องโปรเจ๊คเตอร์ในการฉายภาพประมวลภาพการทำงานโครงการฯตั้งแต่เริ่มโครงการฯจนถึงปัจจุบันให้คนที่มาร่วมกิจกรรมได้ชม
 • เจ้าหน้าที่ประกันชุวิตไทยพาณิชย์ประกันภัย(SCB) ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อที่จะได้ให้ชุมชนได้รู้จักการออมเงินเพื่อสุขภาพป้องกันความเสียง
 • มุมส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าเป้ให้ชุมชนให้ใช้เองและเป็นอาชีพเสริมในชุมชนด้วยโดย อสม.เสม็ดเรียงเป็นผู้ไปศีกษาเรียนมาเพื่อที่จะมาสร้างเสริมพัฒนาให้ความรู้แก่ชมชนให้ได้มีอาชีพเสริมในชุมชนเนื่องด้วยกระเป๋าเป้จากที่สืบทราบราคาขายตามท้องตลาดต่อใบราคาขายเป็นหลักพัน ซึ่งเป็นเรื่องที่หน้าสนใจหากนำมาซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชุมชนได้
 • มุมอาหารซึ่งได้เหมาจ่ายให้มาทำผัดไทย ทาน ข้าวอาหารคราวหวาน
 • มุมขนมกาแฟ โอวัลติน ทานพักเบรค และหลังจากที่คนในชุมชนเจาะเลือด ตรวจสุขภาพเสร็จ
 • มุมปากกาดอกไม้เป็นมุนที่เป็นผลิตขึ้นมาเพื่อหารายได้เสริมที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในลานเพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬาและเป็นค่าใช้จ่ายในลานที่ขอช่วยชาวบ้านตัดหญ้าเป็นค่าอาหารน้ำดื่ม และส่วนหนึ่งเป็นการตั้งใจที่จะแนะนำเสริมเพื่อให้ชาวบ้านทำเป็นอาชีพอย่างหนึ่งในการหารายได้เสริมให้กับชาวบ้านผู้ที่ว่างงานอยู่บ้านเฝ้าบ้านดูแลบ้านอยู่กับบ้านเลี้ยงน้องหรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านยามที่ว่างจากการทำภาระกิจต่างๆๆก็เอาเวลามานั่งทำเพื่อหารายได้เสริมได้ฆ่าเวลาแบบมีรายได้เสริม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ปัญหามีเล็กน้อยเรื่องการรอคอยเวลา เนื่องด้วยประธานในพิธีมาช้าเล็กน้อยเลยทำให้ผู้ที่มาร่วมรับฟังในกิจกรรมเดินทางกลับกันไปบ้างส่วนเล็กน้อยบ้างท่านก็กลับมาใหม่
 • แนวทางแก้ไข ให้กำลังในการรอคอยเชิญดื่มน้ำ ทานอาหารว่าง อาหารหนัก เพื่อฆ่าเวลาไปและบ้างท่านก็ให้แนะนำพูดปรึกษาเรื่องสุขภาพร่างกายของตัวเองหรือบุคคลที่บ้านที่คนรักกับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หรือนั่งคุ่ยเรื่องสุขภาพกับ นักศึกษาพยาบาลได้เป็นแบบกันเอง
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายปราโมทย์ เพชรแก้วนายปราโมทย์ เพชรแก้วเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2559 14:11:03
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 12:55:56 น.

ชื่อโครงการ : ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง »

ชื่อกิจกรรม : เวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

 • photo ประธานกลุ่มดาวเรือง นายวัชรินทร์ นาคบำรุง กล่าวเปิดประชุมประธานกลุ่มดาวเรือง นายวัชรินทร์ นาคบำรุง กล่าวเปิดประชุม
 • photo
 • photo แนะนำสมาชิคกลุ่มดาวเรืองแนะนำสมาชิคกลุ่มดาวเรือง
 • photo รองนายก นายวีระเกียรติ พบปะพูดคุยกับชาวบ้านรองนายก นายวีระเกียรติ พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน
 • photo ปลัด อบต.ต้นยวนกล่าวขอบคุณโครงการของ สสส.ปลัด อบต.ต้นยวนกล่าวขอบคุณโครงการของ สสส.
 • photo นายก อบต.ต้นยวน นายนบภา โสภา กล่าวปิดโครงการของ สสส.นายก อบต.ต้นยวน นายนบภา โสภา กล่าวปิดโครงการของ สสส.
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสรุปผลโครงการของกลุ่มดาวเรืองที่ผ่านมา
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เจ้าหน้าที่ 10 คน
 • ชาวบ้าน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • คณะทำงาน แกนนำสมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์การทำงานที่ผ่าน
 • ถอดบทเรียนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการในปีต่อไป
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. นายเชิดพงศ์ จันทร์สว่าง
 2. นายสราวุธ สัมพันธ์
 3. น.ส.จิรา สาคร
 4. นายบุญเขียน ชื่นชม
 5. นายคารม หนูสุข
 6. นายวัชรินทร์ นาคบำรุง
 7. นายสุวิช แดงกุล
 8. นายปราโมทย์ เพชรแก้ว
 9. นายศรพล สัมพันธ์
 10. นางราตรี กุลจู้
 11. นายสุธรรม สุขเวช
 12. นายประเสริฐ สุขเวช
 13. นายสมมาศ แสงตาขุน
 14. นางอนงรัตน์ คชโกศัย
 15. นางจารุวรรณ์ สุทิน
 16. นางผ่องศรี สาคร
 17. นางสาวศิริลักษณ์ นาคนิลวงศ์
 18. นายกิตติพงษ์ สองวิหค
 19. นางกมลทิพย์ ทับทิมเพียร
 20. นางสาวศิริพรรณ สุขเวช
 21. นายสมบัติ หนูสุข
 22. นางสุอาลัยพร น้อมเกตุ
 23. นางฉัตรชฎา นาคบำรุง
 24. นางบุษบา เพชรแก้ว
 25. นาง อารีย์ กุลจู้
 26. ส.อ.สมศักดิ์ บุญรักษ์
 27. นายวินิต สุทิน
 28. นายการุณ นาคบำรุง
 29. นายจารึก ถาพร
 30. นายสวัสดิ์ สาคร
 31. นางธนภรณ์ ประดาพล
 32. นางสร้อยประดับ แย้มมณี
 33. นายโสภณ ศรีนิล
 34. นางวันเพ็ญ ปล้องนิราศ
 35. นางอุมาพร แสงเดช
 36. นางคณิตา พรหมมา
 37. นายกิตติพงค์ สองวิหค
 38. นายสัญชัย สาคร
 39. นางบุญรอง สาคร
 40. นายสุธรรม สุขเวช

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประธานกลุ่มดาวเรือง นายวัชรินทร์ นาคบำรุง กล่าวเปิดประชุม กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม
 • ปลัด อบต.ต้นยวน นายสมศักดิ์ กล่าวขอบคุณกลุ่มดาวเรืองที่เป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มอาชีพอื่นๆ
 • รองนายก อบต.ต้นยวน นายวีรเกียรติ กล่าวขอบคุณโครงการของ สสส. ที่ให้งบประมาณ
 • นายก อบต.ต้นยวน นายนบภา โสภา กล่าวปิดโครงการดาวเรืองที่สนับสนุนโดย สสส.
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ประธานกลุ่มดาวเรือง นายวัชรินทร์ นาคบำรุง กล่าวเปิดประชุม กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมในวันนี้ ที่ผ่านมาทางกลุ่มได้สร้างความสามัคคี สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและองค์กรต่างๆ เช่นทางโรงเรียน เขื่อนรัชชประภา ทำให้มีอาชีพเสริมสร้างความสุขให้แก่หมู่บ้าน มีความสุขที่พ่อ แม่ ลูก ช่วยกันรดน้ำต้นดาวเรือง ลดช่องว่างระหว่างครอบครัว
 • ปลัด อบต.ต้นยวน นายสมศักดิ์ กล่าวขอบคุณกลุ่มดาวเรืองที่เป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มอาชีพอื่นๆ เพราะไม่มากนักที่จะมีกลุ่มที่เข้มแข็งแบบนี้ เป็นอาชีพที่เหมาะสมเป็นอาชีพเสริม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างรายได้ สามารถดำรงชีพได้มีความสุขเพราะได้อยู่กับดอกไม้ ในกลุ่มสามารถขยาย การจำหน่าย ไปยังเขื่อน พุนพิน และที่อื่นๆ ถือว่าตลาดกว้างขึ้น ทาง อบต.ต้นยวนก็เป็นที่รู้จักมากขึ้น
 • รองนายก อบต.ต้นยวน นายวีรเกียรติ กล่าวขอบคุณโครงการของ สสส.ที่ให้งบประมาณแก่กลุ่มดาวเรืองซึ่งตั้งกลุ่มมาเป็นเวลายาวนานและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ขอแสดงความยินดีที่มาถึงจุดนี้ได้
 • นายก อบต.ต้นยวน นายนบภา โสภา กล่าวปิดโครงการดาวเรืองที่สนับสนุนโดย สสส.รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เป็นกลุ่มที่กระจายความรู้ให้แก่ชาวบ้าน นักเรียน ในฐานะนายกอยู่คู่กับกลุ่มดาวเรืองมาเป็นเวลายาวนาน มีรายได้ ลดรายจ่าย ส่วนนายกเองก็ปลูกที่บ้านเองด้วย ทั้งนี้กลุ่มดาวเรืองยังทำให้ อบต.ต้นยวนเป็นที่รู้จัก เพราะมีกลุ่มมาศึกษาดูงานและได้เชิญทางกลุ่มมาอธิบายให้ความรู้อีกด้วย
 • ชาวบ้านมีความภูมิใจที่มีกลุ่มดาวเรืองคอยให้ความรู้เรื่องการปลูกดาวเรือง
 • ชาวบ้านกล่าวขอบคุณโครงการของ สสส.ที่ช่วยสนับสนุนให้ชาวบ้านได้รับความรู้
 • ชาวบ้านมีทั้งรายได้เสริมและมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkannapat janthongkannapat janthongเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 14:45:23
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 10 ธันวาคม 2559 18:11:33 น.

ชื่อโครงการ : สวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลง »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานปิดโครงการ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ
 • เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการงวดที่ 3
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดทำรายงาน ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • นางวาสนา วงศ์กลาง
 • คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เข้าพบพี่เลี้ยงโครงการ เพื่อตรวจการเขียนรายงาน ตรวจเอกสารการเงิน
 • จัดพิมพ์รายงานส่ง สจรส.มอ.
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • รายงานผลการจัดกิจกรรม มีการบันทึกเพิ่มเติม เพื่อให้ครบทุกกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานไปแล้วตามแผนการดำเนินงานโครงการ โดยพี่เลี้ยงช่วยปรับแก้เนื้อหารายงานให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
 • รายงานการเงิน มีการตรวจสอบเอกสารการเงิน แนะนำการปรับแก้ และลงบันทึกการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง
 • สามารถพิมพ์เอกสาร ง.1 งวด 2 ง.2 ส.3 และ ส.4 ส่งให้ทาง สจรส.มอ. เพื่อขอนุมัติเบิกงบประมาณโครงการ งวดที่ 3 ได้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkannapat janthongkannapat janthongเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 16:07:37
Project trainer
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 18:38:37 น.

ชื่อโครงการ : สวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลง »

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนและจัดทำรายงานสรุป การดำเนินงานโครงการ

 • photo น้องเก๋ กำลังถอดบทเรียนน้องเก๋ กำลังถอดบทเรียน
 • photo ผู้เข้าร่วมถอดบทเรียนผู้เข้าร่วมถอดบทเรียน
 • photo นั่งคุยกันนั่งคุยกัน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าชุมชนสู่การเรียนรู้ด้านการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการบริโภคผักพื้นบ้าน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • วัยเรียน 5 คน
 • วัยทำงาน 40 คน
 • ผู้สูงอายุ 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ถอดบทเรียน เรื่อง แหล่งเรียนรู้สวนป่า เพื่อการปลูกพืชผักผสมผสาน
 • จัดทำเอกสารบทเรียน เรื่อง แหล่งเรียนรู้สวนป่า เพื่อการปลูกพืชผักผสมผสาน
 • จัดทำรายงานสรุปการดำเนินโครงการ
 • เพื่อวางแผนการทำงานต่อของชุมชนในปีต่อไป
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการ
 • แกนนำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เชิญวิทยากร นางสาวอารีย์ คงแจ่ม จากมูลนิธิสัมมาชีพ และนางสาวเกียววลี มีสิทธิ์ จากกลุ่มยุวชนสร้างสรรค์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาถอดบทเรียนการทำงานโครงการ
 • ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอในการดำเนินงานโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการถอดบทเรียน พบว่า

 • กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้โครงการคือ
 1. ประชุมคณะทำงาน คณะกรรมการสวนป่าชุมชนบ้านโกงเหลง เพื่อทำความเข้าใจโครงการและออกแบบรายละเอียดกิจกรรมร่วมกัน
 2. สำรวจพันธ์ไม้ในสวนป่าชุมชนผลที่ได้ในการสำรวจพื้นที่ 23ไร่พบพันธ์ไม้ที่สามารถระบุชื่อทางวิทยาศาสตร์ได้ถึง 80 ชนิดและมีบางชนิดที่ชาวบ้านรู้จักและรู้ประโยชน์ของตันไม้แต่ละชนิดแต่ไม่เป็นที่รู้จักของทั่วไป
 3. ทำป้ายชื่อต้นไม้เมื่อพบพันธุ์ไม้และค้นหารายละเอียดต่างๆครบแล้ว มีการทำป้ายรายละเอียดของต้นไม้
 4. อบรมและทดลองการทำปุ๋ยหมักเพื่อนำปุ๋ยหมักมาใช้ในสวนป่าและใช้ในครัวเรือนของประชาชนในชุมชน
 5. สร้างความเข้าใจในชุมชน ผ่านที่ประชุมหมู่บ้านและทำความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากสวนป่าการสร้างกฎ กติการ่วมกัน ก่อให้เกิดจิตสำนึกในการดูแลและความหวงแหนสวนป่า
 6. สร้างกฎ กติกา การใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงของคนในชุมชน
 7. ปลูกต้นไม่เพิ่มเติมในสวนป่าทั้งรูปแบบของการปลูกผ่านการจัดกิจกรรมในวันสำคัญและการปลูกตามความสนใจของสมาชิกในหมู่บ้าน
 8. กิจกรรมเมนูอาหารพื้นบ้านร่วมกันคิดเมนูอาหารจากผลผลิตในชุมชนและทดลองทำ จัดประกวดเมนูอาหารพื้นบ้านในชุมชน
 9. การประชุมประจำเดือนเพื่อสรุปการดำเนินกิจกรรมและการวางแผนกิจกรรมในระยะต่อไป
 10. การถอดบทเรียนเพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินกิจกรรมและการพัฒนาสวนป่าต่อไป

สิ่งที่ได้จากการทำงาน

1.คณะทำงาน

 • ได้ทำงานร่วมกัน
 • ได้ให้กำลังใจกันและกัน
 • ได้ให้คำชม/คำติ เพื่อพัฒนาการทำงาน
 • เกิดเครือข่ายตามธรรมชาติ
 • ปัญหา อุปสรรค เงื่อนไขของเวลาในการทำงานพร้อมกัน บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานในชุมชนมีมากกว่าหนึ่ง
 • ส่ิงที่อยากทำต่อ คือ ต้องการการพัฒนาศักยภาพของคณะทำงานด้านคอมพิวเตอร์

2.สวนป่า

 • ทราบปริมาณพันธุ์ไม้
 • ขยายความรู้ไปสู่เยาวชน
 • สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและขยายไปสู่เด็กและเยาวชน
 • เกิดผลผลิตจากต้นไม้ในสวนป่าให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งสมุนไพรในชุมชนในการดูแลสุขภาพ
 • ชุมชนเกิดความหวงแหนในสวนป่า
 • ปัญหา อุปสรรค คือ ปรับระบบการปลูกต้นไม้ให้ตรงตาฤดูกาลเพื่อลดภาระการดูแลและเพิ่มปริมาณการรอดของต้นไม้
 • สิ่งที่อยากทำต่อ คือ

  • ทำข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ
  • ปัจจุบันสวนป่ามีที่ว่างที่สามารถใช้ปลูกต้นไม้เพิ่มได้ประมาณ 8 ไร่
  • ทำกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประดิษฐานไว้หน้าสวนป่า
  • ปลูกพันธุ์ไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง
  • ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มเติม
  • จัดประกวดเมนูอาหาร เพื่อรวบรวมเมนูอาหารพื้นบ้านเพื่อเป็นองค์ความรู้ที่เผยแพร่ได้

สิ่งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม

 1. ทีมทำงานเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในชุมชนที่มีใจอาสามากยิ่งขึ้น
 2. สวนป่าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกชุมชน
 3. คณะทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนสุบรรณ เพื่อจัดรณรงค์ให้คนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผ่านกิจกรรม ประกวดเมนูผักสดประกวดปิ่นโตสุขภาพ
 4. โครงการนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อร่วมฝึกอบรมนวัตกร มาให้ความรู้ในชุมชน
 5. กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้โครงการทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชน
 6. การได้รับรองมาตรฐานแปลงผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ แปลงผักกูด
 7. ได้รับความร่วมมือของคนทั้งไหนและนอกชุมชน
 8. เชื่อมร้อยเครือข่าย ทั้งในระดับในประเทศและนอกประเทศโดยที่ผ่านมามีหมอจากสหรัฐอเมริการ่วมสมทบทุนสร้างห้องน้ำในสวนป่า
 9. เป็นจุดรวมของคนในชุมชนในการทำกิจกรรมต่างๆ
 10. ขยายองค์ความรู้ในเรื่องด้านสมุนไพรและพันธุ์ไม้ไปสู่ชุมชนอื่นๆ
 11. มีองค์กรภาคีต่างๆมาร่วมดูแลเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข้ามาสนับสนุนในการสอนทำปุ๋ยหมักให้คนในชุมชนเพื่อนำไปใช้ในครัวเรือน

ปัญหา / อุปสรรค

 1. การใช้เวลาในการดำเนินกิจกรรมของคณะทำงานไม่พร้อมกันบ้าง เนื่องจากคณะทำงานมีภารกิจในบทบาทการทำงานในชุมชนมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง
 2. กิจกรรมที่จัดวางไว้มากเกินกำลังในการดำเนินกิจกรรมของคณะทำงาน
 3. ความไม่ชำนาญในด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของคณะทำงาน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง / นางสาวอารีย์ คงแจ่ม
15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์พิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 17:30:16
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2559 20:19:44 น.

ชื่อโครงการ : สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงาน และภาพถ่าย

 • photo ภาพถ่ายภาพถ่าย
 • photo เลขา-พี่เลี้ยง-เหรัญญิกฯเลขา-พี่เลี้ยง-เหรัญญิกฯ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรปผลการดำเนินงานทั้งหมดจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งสสส.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำชุมชนและผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมทีมงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด และรวบรวมเอกสารทั้งหลักฐานทางการเงินและรายงานการเงิน รวมทั้งรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการเก็บรวบรวมรายงานทั้งหมดในรอบที่สองของการตรวจสอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkannapat janthongkannapat janthongเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2559 16:51:37
Project trainer
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 20:54:53 น.

ชื่อโครงการ : ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานปิดโครงการ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ 
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดทำรายงานปิดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เข้าพบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงิน
 • จัดส่งเอการส่งให้ สจรส. มอ.
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • พี่เลี้ยงโครงการช่วยปรับแก้เนื้อหารายงานผลการดำเนินงานโครงการ รายงานการเงิน และเอกสารการเงินจนถูกต้อง เสร็จสมบูรณ์
 • สามารถปริ้นเอกสาร ส.3 ส.4 ง.1 งวด 2 และ ง.2 ส่งให้ สจรส.มอ. ได้ 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkannapat janthongkannapat janthongเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 22:10:33
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2560 09:47:57 น.

ชื่อโครงการ : บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานปิดโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ - เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการงวดที่ 3
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • บันทึกข้อมูลการจัดกิจกรรมในเว็บ
 • ตรวจเอกสารการเงิน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • การเงินโครงการ
 • ฝ่ายบันทึกข้อมูลโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • บันทึกรายงานผลการจัดกิจกรรมในเว็บไซด์คนใต้สร้างสุข
 • พี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงิน ตรวจสอบรายงาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สามารถบันทึกรายงานกิจกรรมลงเว็บไซด์คนใต้สร้างสุขให้เป็นปัจจุบัน
 • พี่เลี้ยงโครงการตรวจสอบเนื้อหารายงาน พร้อมปรับแก้ให้ ตรวจสอบเอกสารการเงิน พบจุดผิดพลาด แนะนำให้ไปปรับแก้ไขให้ถูกต้อง
 • คณะทำงานโครงการ ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ทัน ถึงแม้จะได้มีการขยายเวลาในการดำเนินงานไปแล้ว 1 เดือนก็ตาม จึงขอจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะที่จัดไปแล้ว และขอยุติการดำเนินงานโครงการตามระยะเวลาสัญญา แล้วคืนเงินกิจกรรมในส่วนที่เหลือให้กับ สสส. ต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ภาระกิจในชุมชนที่มีเป็นจำนวนมาก ร่วมสร้างภาระงานของภาคีเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายที่จะร่วมกิจกรรมด้วย  ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ตามแผน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkannapat janthongkannapat janthongเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 21:26:38
Project trainer
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 12:05:46 น.

ชื่อโครงการ : ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานปิดโครงการ และภาพถ่ายกิจกรรม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ
 • เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการงวดที่ 3
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • พบพี่เลี้ยงโครงการ ตรวจเอกสารการเงิน ตรวจรายงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • การเงินโครงการ
 • ฝ่ายบันทึกข้อมูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 • ตรวจสอบเอกสารการเงิน และรายงานการเงิน
 • จัดพิมพ์รายงานส่ง สจรส. มอ.
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ รายงานการเงินที่ถูกต้อง เอกสารการเงินได้รับการตรวจสอบ แนะนำในการปรับแก้ให้ถูกต้อง
 • สามารถจัดส่งเอกสารรายงาน ส.3 ส.4 ง.1 งวด 2 และ ง.2 ให้ สจรส. มอ. ได้ 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยkannapat janthongkannapat janthongเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2559 19:24:25
Project trainer
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2559 19:39:30 น.

ชื่อโครงการ : สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง »

ชื่อกิจกรรม : เวทีถอดบทเรียนการทำงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อถอดบทเรียนการทำงาน และวางแผนการต่อยอดโคงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • คณะทำงาน
 • แกนนำชุมชน
 • อสม. 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดเวทีถอดบทเรียนการทำงาน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • คณะทำงาน
 • แกนนำชุมชน
 • อสม. 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เชิญวิทยากรมาจัดกระบวนการทบทวนการทำงาน ถอดปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลการถอดบทเรียน พบว่า เกิดผลลัพธ์ที่นอกเหนือจากผลการดำเนินงานโครงการที่ตั้งไว้ คือ เกิดลานกีฬาชุมชน ที่ได้รับการอนุเคราะห์ที่ดิน จำนวน 168 ตารางวาจากเอกชนมาทำเป็นที่ออกกำลังกาย โดยสามารถประสานขอความร่วมมือจากเทศบาลในการปรับพื้นที่ นักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีมาช่วยในการออกแบบต ตกแต่งลานกีฬา เจ้าหน้าที่เกษตรอำภอมาช่วยจัดการปลูกพืชสมุนไพร ทำให้เห็นถงความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
 • กิจกรรมโครงการเกิดผลลัพธ์ที่ดี แต่มีความล่าช้าในการดำเนินงาน มีการขยายเวลาแล้ว 1 เดือน แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินงานได้เรียบร้อย ต้องทำงานแบบเร่งรีบ ทำให้กิจกรรมอาจไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • เวทีมีคนนอกชุมชนที่ไม่ไดเกี่ยวข้องกับโครงการเข้าร่วม ทำให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ 
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวสุกัญญา เชาว์พรหมนางสาวสุกัญญา เชาว์พรหมเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2559 23:32:24
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 19:11:18 น.

ชื่อโครงการ : สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง »

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการสร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อนำเสนอผลการประเมิน รวบรวมสถานการณ์ และการจัดการความรู้ด้านระบบสุขภาพของภาคใต้ สู่ภาคีเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย
 • เพื่อสร้างกลไกระดับภาค การเชื่อมประสาน บรูณาการงานและขยายเครื่อข่ายภาคีพันธมิตรสร้างเสริมสุขภาพในภ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กลุ่มประชาชนในชุมชนเสม็ดเรียง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ถอดบทเรียนหลังเสร็จโครงการเดือน ที่ 12 สรุปการทำโครงการที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 1 ปี ทบทวนการทำงานที่เกิดปัญหาเพื่อต่อ ยอดไปในปีที่ 2
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • จำนวนผู้เข้าร่วม 42 ท่าน
 • คนในชุมชนเสม็ดเรียงจำนวนหนึ่ง
 • ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนหนึ่งเป็นทั้งภาคีเครือข่าย อสม. ชาวบ้านด้วย และมีผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 • นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
 • รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เริ่มต้นโดยทาง คุณกัญนภัส จันทร์ทอง ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงโครงการฯ พร้อมด้วย คุณเกียววาลี ลีสิทธ์ เป็นวิทยากร ได้เชิญให้ คุณสุวรรณา อภิญญานันท์ เจ้าของโครงการฯ มาเล่าความเป็นมาของลานสุขภาพที่ได้มา
 • วิทยากรชวนคนในวงร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ
 • รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน


ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • การเข้าร่วม มีคนในชุมชนเสม็ดเรียงจำนวนหนึ่งชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนหนึ่งเป็นทั้งภาคีเครื่อข่าย อสม. ชาวบ้านด้วย และมีผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่ทำน้ำสุขภาพมาเลีียงผู้ที่เข้ามารับบริการรักษาของศูนย์ดอนนกมาร่วมรับฟังด้วย ด้วยทางคณะกรรมการโครงการฯใด้ใช้สถานที่ ของศูนย์ สุขภาพชุมชนเมืองตลาดดดอนนกเป็นเวที่ถอดบทเรียนในครั้งนี้ด้วยเหตุสถานที่ที่ชุมชนในเสม็ดเรียนไม่ว่าง ประจวบเหมาะการจัดถอดบทเรียนชนกับประเพณีสืบสานกันมาคือการทอดกฐินและเป็นวันสุดท้ายทอดการทอดกฐินและอีกส่วนหนึ่งจำนวนชาวบ้านและคณะกรรมบางท่านไปถวายความอาลัยแด่พระในบรมโกศ ณ.มหาราชวังในกรุงเทพฯ พร้อมทั้งนี้ได้มี น.ศ.พยาบาลร่วมรับฟังด้วยเพราะส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่พยาบาลฯและนักศึกษาพยาบาลก็เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นที่ปรึกษาโครงการฯและเป็นพี่เลี้ยงของโครงการด้วย

ผลการถอดบทเรียนใครั้งนี้

 • เริ่มต้นโดยทาง คุณกัญนภัส จันทร์ทอง ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงโครงการฯ พร้อมด้วย คุณเกียววาลี ลีสิทธ์ เป็นวิทยากร ได้เชิญให้ คุณสุวรรณา อภิญญานันท์ เป็นเจ้าของโครงการฯ มาเล่าความเป็นมาของลานสุขภาพที่ได้มาซึ่งให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกาย ใช้ประโยขน์ตั้งเป็นสถานที่คัดกรองสุขภาพของคนในชุมชนด้วย
 • คุณสุวรรณาก็เล่าจากการได้มาซึ่งที่ดินที่ทำเป็นลานสุขภาพของชุมชนเสม็ดเรียง ซึ่งได้มาจากที่ ผู้ใหญ่ใจดีเจ้าของที่ดิน คุณธเนศคงเมืองให้ใช้พื้นที่ในการทำเป็นลานสุขภาพ ในการให้ใช้สิทธ์นี้ก็ได้ทำสัญญาการใช้สิทธิ์เหนือแผ่นดินที่ถูกต้อง โดยที่ทางคนธเนศให้บุตรชาย มาทำหน้าที่แทนเพราะที่ดินพื้นนี้คุณธเนศแจ้งว่าได้ยกที่ดินแปลกนี้ให้แก่น้องกั๊ก คุณสิทธิพร คงเมือง (บุตร) ไว้แล้ว ก็อยากให้บุตรชายตัดสินใจในการจัดการ
 • จากการได้มาแล้วก็มีการปรับพื้นที่ซึ่งมี หลายฝ่ายที่ช่วยกันจัดการทำสถานที่ เช่นมี ท่านรอง สุฟ้าง แซ่หว่อง กับ ส.ท จรวย คงท่าเรือ ช่วยกันปรับพื้นที่จากเป็นป่ามาเป็นพื้นที่เป็นลานที่เป็นประโยชน์ต่อการออกกำลังกาย และมีทางด้านเอกชนก็ ร้าน มุมเมืองซุปเปอร์แม็ก กับประธานชุมชนเสรีไทช่วยเรือง ล้อยาง ส่วนอุกปรำกรณ์กีฬาบางชิ้นก็ได้มาจากคณะกรรมการที่ช่วยกันสมทบทุนซื้อให้กับชุมชน และได้มี อสม. เสม็ดเรียงทั้ง 13 คนและประชาชน ได้ช่วยเหลือเรื่อง กำลังแรง และกำลังความคิด สำหรับทางด้าน น.ศ. วิทยาลัยเทคนิคช่วยกันพัฒนาลานให้ดูสวยงามโดยการทาสีล้อยาง นำทีมโดย อ.จ.สมปราชญ์ พร้อมเพื่อน อ.จ ด้วยกัน ฯลฯ
 • จาการถอดบทเรียนที่โครงการที่ได้ทำกิจกรรมตามโครงฯมาแล้ว สรุปได้อะไรให้กับชุมชนบ้าง ชุมชนได้อะไรจากโครการบ้างและทางคุณ กัญนภัส ได้ถามประชาชนที่เข้าร่วมว่าจากการที่ทำโครงการนี้เข้ามา ทางหมู่บ้าน ทั้งบริบทและต่อบุคคกันได้อะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปรงที่เห็นเด่นชัดบ้าง บางท่านตอบ
 1. มีลานสุขภาพขึ้นมา ให้เด็กได้เเล่นกีฬา
 2. ได้มีสถานที่คัดกรองเห็นเป็นรูปธรรมขึันมาแม้จะได้มาซึ่งชั่วคราวก็ตามแต่ แต่นั้นก็ส่งผลให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง แม้จะได้ใช้สถานที่แม้จะเป็นเวลาที่สั้น หรือจะยาวก็ตามแต่ แต่นั้นมาซึ่งผลประโยขน์กับประชาชน ได้มีต้นกล้า อสม.นำกิ๊ฟเซ็ทลงพื้นที่เยียมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียง
 3. ได้มีสถามที่ออกกำลังกาย ของ ชุมชน
 4. ได้ลานกีฬาของชุมชนขึ้นมา
 5. ได้เป็นที่พักผ่อนแก่เด็กๆ มานั่งเล่นดินเอาเสื้อมาปูนั่งยามเย็นนั่งเล่น แม่มานั่งป้อนข้าวให้ลูกทาน

ข้อสรุปที่ทาง วิทยากรได้เขียนและสรุปให้

1.เดินหน้าต่อไปมีอะไรเพิ่ม ให้มีกระบวนการเพิ่ม

 • การใช้พื้นที่ 100%และต่อเนื่องของลานกีฬา
 • เสนอให้มีการคัดกรองสุขภาพทุกๆ 6 เดือนในชุมชน

2.มีใครร่วมใครช่วยทำบ้าง

 • วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
 • ทีม อสม.เสม็ดเรียง
 • เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 • ศูนย๋สุขภาพชุมชนเมืองตลาดดดอนนก
 • ห้างฯทองประกาย(ที่ดินให้ใช้สิทธิ์เหนือแผ่นดิน)
 • เกษตรอำเภอ
 • ประชาชนในหมู่บ้าน

3.ผลที่เกิดขึ้นในชุมชน

 • ลานอเนกประสงค์(ลานสุขภาพ)
 • ต้นกล้า อสม

 • ผลที่เกิดขึ้นจริง ได้ลานสุขภาพ ได้ อสม.ต้อนกล้า

 • ผลิต ผลิตคนในชุมชนให้มีสุขภาพดีขึ้น ผลิตเด็กและทุกคน ให้มีความชอบในการออกกำลังกาย (แม้จะได้บางส่วนที่เกิดขึ้น) และกีฬา
 • ผลลัพธ์ ได้สร้างคนให้แข็งแรง ได้สร้างต้นกล้าเม็ดใหม่ขึ้นมาช่วยงานด้านจิตสาธารณะขึ้นในชุมชน ผลสรุปได้ผลเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งจากโครงการฯที่ได้ทำมา
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ปัญหาเดิมๆ ในบางกลุ่มบางคน ในหมู่บ้าน ที่มองทางลบในบางเรื่องและดูเหมือนจะเป็นการขัดแย้งทั้งด้านความคิดและการกระทำในบางโอกาส
 • แนวทางแก้ไขเวลา อาจจะช่วยได้ จากการที่ทางเราทำงานแบบต่อเนื่องให้เขาเห็นเด่นชัดว่าเราทำจริงๆไม่ได้สร้างภาพแบบที่เขาเข้าใจ และที่ทำคือเพื่อส่วนรวมต่อชุมชนไม่ได้เป็นใครคนใดคนหนึ่ง
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • เพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและกลุ่มเสียงที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:00 น. - 15.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายประพันธ์ ศศิเดโชนายประพันธ์ ศศิเดโชเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 14:33:10
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 20:15:58 น.

ชื่อโครงการ : ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมวันรักษ์สมุนไพร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะกรรมการโครงการ
 • สภาผู้นำชุมชน
 • ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดเวทีรายงานผลการดำเนินงานโครงการโดยสภาชุมชน
 • จัดนิทรรศการการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร
 • สาธิต จำหน่ายเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 105 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะกรรมการโครงการ
 • สภาผู้นำชุมชน
 • ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 10.00 น. ลงทะเบียน
 • 10.30 น. รายงานผลการดำเนินโครงการ โดย ผู้รับผิดชอบโครงการ (นายประพันธ์  ศะศิเดโช)
 • 12.00 น. พักรับประทานอาหาร
 • 13.00 น. ชี้แจงในส่วนของประโยชน์ของการอบสมุนไพร โดยนายประพันธ์  ศะศิเดโช
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ในการจัดกิจกรรมวันรักษ์สมุนไพรในครั้งนี้ มีผ้เข้าร่วม 105 คน มีคณะกรรมการโครงการ สภาผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป
 • นายประพันธ์ศะศิเดโช ทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน และผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ชี้แจงถึงการดำเนินโครงการ ตลอดเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากจากชาวบ้านทุกครั้ง แต่ละกิจกรรมก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตอนนี้หมู่บ้านของเรา มีตู้อบสมุนไพรเพื่อให้ชาวบ้านไปใช้บริการ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการใด ๆในการอบสมุนไพรมีประโยชน์มากมาย ดังนี้

การอบสมุนไพรทำให้ร่างกายสดชื่น ผิวพรรณสดใส คลายความเมื่อยล้าแต่ก็มีข้อควรระวังสำหรับผู้มีปัญหาทางสุขภาพ

ประโยชน์ของการอบสมุนไพร

 1. ทำให้ร่างกายสดชื่น ผิวพรรณสดใส
 2. คลายความเมื่อยล้า และบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
 3. ช่วยให้ขับเหงื่อ และสามารถลดน้ำหนักได้ดีหากอบสมุนไพร ติดต่อกันภายในระยะเวลา 1 เดือน
 4. กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
 5. ช่วยบรรเทาอาการเวียนศีรษะ
 6. ระบบทางเดินหายใจสดชื่น ลดการระคายเคืองในลำคอ
 7. ช่วยละลายเสมหะ

ข้อห้ามและข้อควรระวังของการอบสมุนไพร

 1. ผู้ที่มีไข้สูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต โรคปอดโรคลมบ้าหมู อยู่ในภาวะตกเลือด และผู้ที่มีอาการท้องร่วงขั้นรุนแรง
 2. หากมีอาการอึดอัด หายใจไม่สะดวกในขณะอบสมุนไพรควรออกจากห้องอบทันที
 3. (ไม่ควรใช้เวลาอบนานเกิน 10 – 15 นาที) ควรเข้าอบ 5 นาที และออกมาพัก 5 นาทีจึงกลับเข้าไปอบใหม่อีกครั้งประมาณ 10 นาที
 4. เมื่อออกจากห้องอบ ไม่ควรตากลมหรืออาบน้ำทันที ควรนั่งพักประมาณ 30 นาที
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์เมื่อ 30 ธันวาคม 2559 14:13:33
Project trainer
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 30 ธันวาคม 2559 14:13:55 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสรุปภาพรวมการจัดทำโครงการฯ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมพี่เลี้ยงทุก 4 เดือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ จำนวน 45 คน และทีม สจรส.ม.อ.จำนวน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุม สจรส.ม.อ.ชั้น 14 13.00 – 15.00 น. การปิดโครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ
โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้
o การจัดทำรายงานหรือปิดโครงการย่อย o การจัดทำรายงานพี่เลี้ยง o การสรุปผลการทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพสนับสนุนวิชาการ
โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้  รูปธรรมผลสำเร็จของโครงการ  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 15.00 – 16.00 น. แนวทางการจัดการเรื่องการจัดเก็บภาษีโครงการย่อย ปี 2553 - 2557 17.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พบปะสรรสังค์พี่เลี้ยงร่วมกัน
ที่ห้องอาหารโรงแรมหาดใหญ่โกเด้นคราวน์

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุม สจรส.ม.อ.ชั้น 14 09.00 – 12.00 น. การสรุปงานสร้างสุขภาคใต้ และแนวทางจัดงานสร้างสุขในปีถัดไป 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลี้ยงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ทีม สจรส.ม.อ. และ สสส.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุม สจรส.ม.อ.ชั้น 14 13.00 – 15.00 น. การปิดโครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ
โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้
o การจัดทำรายงานหรือปิดโครงการย่อย o การจัดทำรายงานพี่เลี้ยง o การสรุปผลการทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพสนับสนุนวิชาการ
โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้  รูปธรรมผลสำเร็จของโครงการ  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 15.00 – 16.00 น. แนวทางการจัดการเรื่องการจัดเก็บภาษีโครงการย่อย ปี 2553 - 2557 17.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พบปะสรรสังค์พี่เลี้ยงร่วมกัน
ที่ห้องอาหารโรงแรมหาดใหญ่โกเด้นคราวน์

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุม สจรส.ม.อ.ชั้น 14 09.00 – 12.00 น. การสรุปงานสร้างสุขภาคใต้ และแนวทางจัดงานสร้างสุขในปีถัดไป 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วาระที่ 1 แนวทางการจัดการเรื่องการจัดเก็บภาษีโครงการย่อย ปี 2553 – 2557 - จากกรณีที่ทางสรรพากร จ.พัทลุง และ จ.สงขลา เรียกเก็บภาษีย้อนหลังโครงการย่อยปี 2557 ทำให้ทางพี่เลี้ยง (คุณสมนึก นุ่นด้วง) ต้องเข้าไปเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร และทางสรรพากรมีข้อเสนอให้ ทำหนังสือชี้แจงถึงสรรพากรแต่ละจังหวัด เพื่อจะได้รายงานและให้ความเห็นตามลำดับชั้นเหนือขึ้นไป และหาทางยุติการเก็บภาษี และสรรพากรจะลงพื้นที่ตรวจสอบ        จ.สงขลา จ.พัทลุง และ จ.สตูล ในวันที่ 14 – 16 พ.ย.59 - สิ่งที่ต้องทำเมื่อทางสรรพากรมีหนังสือถึงโครงการให้เข้าพบและเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ทางโครงการไม่ต้องทำอะไร ให้เฉย ๆ ยอมรับ และไม่ต้องจ่ายเงินค่าอากรแสตมตามที่สรรพากรเรียก หากมีปัญหาให้โทรปรึกษากับฝ่ายภาษี สสส. คุณปุ๋ย ที่เบอร์โทร 086-3755940 และทาง สจรส.ม.อ.รวบรวมโครงการที่โดนสรรพากรเรียก ส่งไปยัง สสส. ซึ่งก่อนหน้าที่ได้ส่งไปแล้วรอบนึง - ทั้งนี้ โครงการที่ดำเนินการอยู่ในปี 2558 – 2559 ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1 เปอร์เซ็นต์ ตามระเบียบการจ่ายภาษี วาระที่ 2 การจัดทำรายงานหรือปิดโครงการย่อย - โครงการพัฒนาศักยภาพฯ (โครงการ สจรส.ม.อ.) กำหนดส่งรายงานเพื่อปิดโครงการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 - โครงการย่อยจำนวน 198 โครงการ ซึ่งกำหนดส่ง สสส.เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ทาง สจรส.ม.อ.ตรวจสอบรายงานก่อนส่งให้ สสส. และยังมีโครงการอีก 20 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่เรียบร้อย และเอกสารยังไม่ส่งมายัง สจรส.ม.อ. จึงมีข้อตกลงร่วมกัน ว่า o โครงการย่อยต้องส่งให้ สสส.ภายในวันที่ 25 พ.ย.59 หากเลยกำหนดทาง สสส.จะเป็นผู้ติดตามโครงการกับพี่เลี้ยงเอง o รายงานพี่เลี้ยง บันทึกติดตามครั้งที่ 2 และ 3 และแบบประเมินคุณค่า ต้องทำเสร็จภายในวันที่ 20 พ.ย.59 หากไม่เสร็จทาง สจรส.ม.อ. จะไม่จ่ายค่าตอบแทนพี่เลี้ยงในงวดที่ 3 วาระที่ 3  สรุปงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2559 - จุดเด่น ลักษณะการจัดงานสร้างสุขในปีนี้จัดได้เทียบเท่าระดับชาติ เห็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายตระกูล ส. (สสส./สช./สปสช.สธ.) มีจุดเด่นตรงข้อเสนอเชิงนโยบายในแต่ละห้องย่อย และมีเอกสารเชิงวิชาการหลายชิ้นงาน โดยเฉพาะงานชุมชนน่าอยู่ มีการผลิตหนังสือออกมาจำนวน 6 เล่ม - จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง คือ เวลาการนำเสนอของบางห้องย่อยมีเวลาน้อย คือให้เวลาแค่ครึ่งวัน ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมของคนที่มาร่วมฟังการเสวนาในห้องย่อย รวมทั้งบางห้องย่อยเช่น ห้องความมั่นคงทางอาหารมีวิทยากรมาคุยเยอะไป ทำให้ขาดการแลกเปลี่ยนของคนที่มาเข้าร่วมฟัง
- ห้องชุมชนน่าอยู่ มีข้อปรับปรุงหลายด้าน คือ การเตรียมการนำเสนอขาดการตรวจสอบความพร้อม โน้ตบุคที่ใช้แบตเตอรี่หมด ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไมล์ให้พิธีกร ไม่มีคนคุมเวที และไม่ได้ประสานกับคนที่คุมเครื่องเสียงของศูนย์ประชุม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชุมไม่เต็มใจให้บริการ ทำให้งานออกมาแบบไม่พร้อม ข้อแก้ไข เรื่องเครื่องเสียงของศูนย์ประชุม คือ ทาง สจรส.ม.อ. จะทำหนังสือไปยังรองอธิการบดี เพื่อแจ้งจุดบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่ต้องปรับปรุงในงานครั้งต่อไป วาระที่ 4 อื่นๆ การจัดเวทีแลกเปลี่ยน Node ภาคใต้ มีการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง รับผิดชอบหลักโดย สสส. จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ - เรื่องที่ 1 การพัฒนาศักยภาพชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ รับผิดชอบโดยทีม Node ภาคใต้ตอนบน (คุณกำไล สมรักษ์) มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน เป็นพี่เลี้ยงโครงการชุมชนน่าอยู่ พี่เลี้ยงโครงการเมนูอย่างง่าย และพี่เลี้ยงโครงการเปิดรับทั่วไป มีหลักสูตร 3 เรื่อง ดังนี้ o การขึ้นรูปโครงการ / การพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย เรื่องการจัดการข้อมูล และการจัดทำแผนชุมชน เป็นต้น o การติดตามประเมินผล ประกอบด้วย เรื่องเทคนิคกลยุทธ์การเสริมพลังในพื้นที่ และ การเกิดนวัตกรรม o การจัดทำรายงานผลโครงการ - เรื่องที่ 2 การสังเคราะห์/การจัดการความรู้ รับผิดชอบโดย Node จังหวัดพัทลุง (คุณามนึก นุ่นด้วง) และทีมพี่เลี้ยง จ.ชุมพร (คุณสมใจ) ทำการสังเคราะห์โครงการชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ มี 3 ประเด็น คือ o เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพื้นที่ต่าง ๆ
o การผลิตสื่อ โดยมีทีมลงไปสังเคราะห์ เพื่อถอดเรื่องราวดี ๆ ออกมาเป็นหนังสือ และสื่อต่าง ๆ
o การพัฒนาพี่เลี้ยงในพื้นที่ให้สามารถสังเคราะห์เรื่องราวดี ๆ ในพื้นที่ออกมาได้ - เรื่องที่ 3 การประสานงานเรียนรู้แลกเปลี่ยนระดับภาค รับผิดชอบโดยทีมพี่เลี้ยง จ.สตูล (คุณนฤมล อุโหยบ) o เชื่อมประสานงานให้เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนในจังหวัดภาคใต้ เชื่อมโยงเครือข่ายพี่เลี้ยงโครงการชุมชนน่าอยู่ พี่เลี้ยงโครงการเปิดรับทั่วไป และเชื่อมโยงกับคณะทำงาน พอช.สช.สปสช.และ สสส. โดยมีกำหนดนัดประชุมทีมคณะทำงานเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามผลการทำโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละ 2 ครั้ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์เมื่อ 30 ธันวาคม 2559 11:39:08
Project trainer
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 30 ธันวาคม 2559 11:48:08 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.ภูเก็ต

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนในระหว่างการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 4 โครงการ โครงการละ 2 คน
 • พี่เลี้ยงและผู้ช่วยพี่เลี้ยง จ.ภูเก็ต 2 คน
 • ทีม สจรส.ม.อ.จำนวน 4 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมจัดทำรายงานปิดงวด 2 จ.ภูเก็ต

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 11 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 4 โครงการ จำนวน 7 คน ทีม สจรส.ม.อ.จำนวน 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • นัดประชุมผู้รับทุนโครงการชุมชนน่าอยู่ จ.ภูเก็ต จำนวน 4 โครงการ เวลา 09.00 น. ณ อบต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
 • แบ่งกลุ่มตรวจเอกสารการเงิน และการรายงานกิจกรรมในเว็บไซต์ ออกเป็น 4 กลุ่ม
 • ทีม สจรส.ให้คำแนะนำต่อผู้รับทุน เมื่อพบเอกสารการเงินที่เขียนไม่ถูกต้อง และการเพิ่มเติมข้อมูลรายงานในเว็บไซต์
 • เวลา 14.00 น. ปิดประชุม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลการตรวจเอกสารการเงินและรายงานผลในเว็บไซต์ของโครงการชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พบว่า โครงการบ้านไม้ขาว และโครงการบ้านท่าฉัตรไชย เอกสารการเงินถูกต้อง ทางคณะทำงานได้จัดทำเอกสารได้เรียบร้อย เป็นระเบียบ และมีเอกสารหลักฐานที่สำคัญครบถ้วน รวมทั้งได้รายงานผลกิจกรรมในเว็บไซต์ มีเนื้อหาครบถ้วน จึงสามารถส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ สจรส.ได้
 • ส่วนโครงการบ้านพรุสมภาร เอกสารการเงินเรียบร้อย แต่รายงานในเว็บไซต์ยังขาดรูปภาพในบางกิจกรรม และวันนี้มาเฉพาะเจ้าหน้าที่การเงิน ทางโครงการขอเวลาส่งเอกสารรายงานมาให้ สจรส.อีก 1 อาทิตย์
 • ส่วนโครงการบ้านยามู มีเงินคงเหลือต้องคืน สสส.จำนวน 16,000 กว่าบาท ทางโครงการขอดำเนินการคืนเงินให้เรียบร้อย และจะจัดส่งเอกสารรายงานมาให้ สจรส.ได้อีกประมาณ 1 อาทิตย์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 11 ธันวาคม 2559 12:02:59
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 11 ธันวาคม 2559 12:04:05 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.กระบี่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

แลกเปลียนเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าโครงการ และจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • พี่เลี้ยง จ.กระบี่ จำนวน คน น
 • โครงการ จ.กระบี่ ( โครงการ) จำนวนคน
 • สจรส.มอ. จำนวน 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การจัดทำรายงานปิดโครงการเป็นการตรวจสอบการจัดทำรายงานปิดโครงการ การรายงานผลการดำเนินงาน ให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และการจัดทำรายงานการเงินปิดโครงการให้มีความถูกต้อง รวมถึงการสังเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น ผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ คุณค่าโครงการ โครงการเด่น นวัตกรรมโครงการ ชุดความรู้เชิงปฎิบัติงาน เป็นต้น ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับทุนในการเรียนรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • พี่เลี้ยง จ.กระบี่ จำนวน คน น
 • โครงการ จ.กระบี่ ( โครงการ) จำนวนคน
 • สจรส.มอ. จำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การจัดทำรายงานปิดโครงการเป็นการตรวจสอบการจัดทำรายงานปิดโครงการ การรายงานผลการดำเนินงาน ให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และการจัดทำรายงานการเงินปิดโครงการให้มีความถูกต้อง รวมถึงการสังเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น ผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ คุณค่าโครงการ โครงการเด่น นวัตกรรมโครงการ ชุดความรู้เชิงปฎิบัติงาน เป็นต้น ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับทุนในการเรียนรู้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์เมื่อ 30 ธันวาคม 2559 11:25:18
Project trainer
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 30 ธันวาคม 2559 11:35:33 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.ตรัง

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนในระหว่างการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จ.ตรัง จำนวน 3 โครงการ โครงการละ 2 คน

พี่เลี้ยง จ.ตรัง 1 คน

ทีม สจรส.ม.อ. จำนวน 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมปิดงวดจัดทำรายงานงวดที่ 2 จ.ตรัง ร่วมกับพี่เลี้ยงและผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 11 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านบาตู และบ้านบางค้างคาว จำนวน 6 คน

พี่เลี้ยง จ.ตรัง จำนวน 1 คน

ทีม สจรส.ม.อ. จำนวน 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เดินทางถึงมูลนิธิอันดามัน อ.กันตัน จ.ตรัง เวลา 14.30 น.
 • ชี้แจงการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดทำรายงานพี่เลี้ยง และการโอนเงินงวด 3 จาก สสส.
 • แบ่งกลุ่มตรวจเอกสารการเงินโครงการออกเป็น 2 กลุ่ม คือ โครงการบ้านบาตู และ โครงการบ้านบางค้างคาว ส่วนอีกโครงการบ้านหน้าเขา ได้จัดส่งรายงานให้ สจรส.แล้ว
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลการตรวจสอบเอกสารการเงิน และรายงานผลกิจกรรมในเว็บไซต์ พบว่า ทั้ง 2 โครงการ หลักฐานการเงินเบิกจ่ายถูกต้อง และรายงานผลกิจกรรมในเว็บไซต์เสร็จทุกกิจกรรม มีเนื้อหาครบทุกกิจกรรม จึงสามารถส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ สจรส.ได้ในวันนี้ 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์พิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 16:36:27
แก้ไขโดย somjai เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 08:58:42 น.

ชื่อโครงการ : สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน

 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวการดำเนินงานโครงการผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวการดำเนินงานโครงการ
 • photo เด็กนักเรียนกับประชาชนร่วมกันมาฟังการดำเนินงานเด็กนักเรียนกับประชาชนร่วมกันมาฟังการดำเนินงาน
 • photo กำนันกล่าวปิดโครงการกำนันกล่าวปิดโครงการ
 • photo ลงชื่ือเข้าร่วมประชุมลงชื่ือเข้าร่วมประชุม
 • photo พี่เลี้ยงมาร่วมกิจกรรมพี่เลี้ยงมาร่วมกิจกรรม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กวัยเรียน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 250 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กำนันตำบลทรัพย์อนันต์  นายกอบต.ทรัพย์อนันต์ ปลัดตำบลทรัพย์อนันต์ พี่เลี้ยงโครงการ คณะกรรมสภาผู้นำชุมชน เยาวชนและประชาชนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กำนันพิมล  จุลมูลแจ้งเรื่องนายอำเภอนัรบ ณ ถลางย้ายไปอำเภอเมืองชุมพร และนายอำเภอท่าแซะคนใหม่มาจากอำเภอละแมชื่อนายวัดพงษ์  นิ่งน้อย และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ การสวดพระอภิธรรมให้ในหลวงวันที่7-14 พ.ย. ที่วัดคุริง ยกระดับหมู่บ้านโครงการประชารัฐ 250,000บาท และกล่าวถึงที่มาของโครงการสภาพแวดล้อมดีที่บ้านนาโครงช้างที่ได้ร่วมมือกันทำผ่านมาแล้วจะครบ 1 ปี จึงพี่เลี้ยงชี้แจงว่าเงินที่ทำโครงการได้มาจากภาษีบาปจากเหล้าและบุหรี่ นำมาให้ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับสุขภาพใช้ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณแต่เป็นเงินของประชาชน โครงการนี้ได้จากการร่วมวิเคราะห์ส่วนขาดของชุมชนเมื่อ10 เดือนที่แล้ว และจะมีการเสนอโครงการในปีต่อไปในเดิอนธันวาคม2559 ซึ่โครงการสามารถต่อยอดได้แต่ต้องมีผู้รับผิบเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบโครงการได้สรุปผลการดำเนินงานประกอบด้วย การประชุมของคณะกรรมการ 10ครั้ง การให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การพัฒนาชุมชนในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมการสอนวิธีการนำสิ่งของเหลือใช้มาทำกระเป๋าถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน/ใช้กระดาษที่ใช้แล้วทำเฟอร์นิเจอร์ครัวเรือน สาธิตวิธิการทำปุ๋ยหมัก การจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน การประเมินหน้าบ้านน่ามอง ไปร่วมประชุมวิชาการที่มอ.และพบพี่เลี้ยง หลังจากนั้นกำนันเชิญนายกอบต.ทรัพย์อนันต์กล่าวปิดโครงการและขอบคุณสสส.ที่ให้งบประมาณมาดำเนินการ พร้อมทั้งมอบเกียรติให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมทราบและรับกติกาชุมชน และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลหน้าบ้านน่ามองจำนวน 5 รายดังนี้นางอมรใยบัวทอง นางสุพัตราภัยวิมุต นางสาวกิรวรา กิตยาการ นางสุจิตต์ กิตยาการและนางสาวกานต์ชนก กิตยาการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-นางสมใจด้วงพิบูลย์
5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์พิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 17:24:40
แก้ไขโดย somjai เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 09:56:20 น.

ชื่อโครงการ : สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการโครงการและจัดทำเอกสารเผยแพร่ระเบียบชุมชนและประชาสัมพันธ์

 • photo ป้ายกติกาป้ายกติกา
 • photo ผลผลิตจากขยะผลผลิตจากขยะ
 • photo คัดแยกขยะคัดแยกขยะ
 • photo คณะกรรมการธนาคารขยะคณะกรรมการธนาคารขยะ
 • photo ครัวเรือนต้นแบบครัวเรือนต้นแบบ
 • photo กำนันมอบรางวัลหน้าบ้านน่ามองกำนันมอบรางวัลหน้าบ้านน่ามอง

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่กิจกรรมโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมคณะกรรมการและจัดทำกติกาชุมชนเพื่อจัดเวทีประชาคเผยแพร่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 388 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำชุมชนและประชาชนทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคระกรรมการดครงการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำเอกสารแผ่นพับ 250 ชุดและป้ายกติกาชุมชน 1ป้ายพร้อมเสา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อความในแผ่นพับประกอบด้วย ความเป็นมาของ โครงการฯเกิดขึ้นจาก ความตระหนักถึงปัญหาสภาพเเวดล้อมที่เป็นปัยหาต่อชุมชน ภายได้การนำของกำนันพิมล จุลมูล ร่วมกับคณะกรรมการหมูบ้านเเละองค์กรภาคีเครือข่าย ได้เเก่ อบต. รพ สต รร อสม ชุมชนบ้านนาโคครงช้างเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ประกอบด้วย โรงเรียน วัด รพ สต. ตลาดอ่างทอง บ้านเรือน ประชาชน เละมีโรงงานตั้งอยู่รอบชุมชน มีผลกระทบกับสภาพเเวดล้อมของชุมชน เช่นปริมาณขยะชุมชนมีมากขึ้นก่อให้เกิด กลิ่น เเละเเมลงรบกวน โรคติดต่อ เเกล่งน้ำปนเปื้อน มีกลิ่นควัน เเละฝุ่นจากโรงงาน ในส่วนปัญหาความเจ็บป่วยของสมาชิกส่วนหนึ่งเกิดจากสารพิษสารเคมี เป็นเบาหวาน ความดันโลหิต ไขมันในเลือดสูง เเละขาดการออกกำลังกาย การพัฒนาคนให้มีจิตสำนึก เเละมีความรู้เรื่องการเเก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ จะสามารถทำให้ชุมชนน่าอยู่ เเละสมาชิกมีความสุขกาย สบายใจตลอดไป วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1.เพื่อให้สมาชิกมีสุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี 2.เพื่อลดปัญหาขยะชุมชน ลดภาวะโลกร้อน ด้วยการเรยนรู้เรื่อง การจัดการขยะชุมชน 3.สร้างจิตสำนึกที่ดีในเยาวชน การรักาาสภาพเเวดล้อมชุมชน 4.พัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้สามารถเเก้ไขปัญหาชุมชนได้ วิธีดำเนินงาน 1.ประชุมเเกนนำเเละเยาวชนพร้อมประชาชนในหมู่บ้าน จัดตั้งสภาผู้นำ 2.สำรวจข้อมูลเเละกำหนดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 3.พัฒนาคนในชุมชนโดยการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะชุมชนเเละศึกษาดูงานนอกสถานที่ 4.พัฒนาสภาพเเวดล้อมชุมชนโดยการปลูกต้นไม้ เก็บขยะชุมชน ซ่อมเเซมถนนหนทาง ทำน่าบ้านน่ามอง 5.สร้างความสามัคคีในชุมชน จัดกิจกรรมในวันพ่อวันเเม่ 6.จัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียนเพื่อปลูกจิตสำนึกของเยาวชน ทำปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ 7.จัดตั้งกติกาชุมชนเเละประกาศใช้ 8.มีถังเเยกขยะ ผลที่คาดเดาจะได้รับ 1.สมาชิกในชุมชนเเละเยาวชนมีจิตสำนึกมากขึ้น 2.สมาชิกในชุมชนมีความรักความสามัคคีมากขึ้น มีจิตอาสามากขึ้น 3.สามชิกในชุมชนมีอาหารปลอดภัยเเละเพียงพอป้ายคัดกรองขยะ และกติกาชุมชนประกอบด้วย1.ขาวชุมชนคนหมู่5 ทรัพย์อนันต์ร่วมกันรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ 2.ทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในจัดการขยะ ทุกวันสำคัญฯที่ชุมชนจัดขึ้น 3.สมาชิกในครัวเรียนสามารถคัดเเยกขยะได้ ขยะเปียก ขยะเเห้ง เเละของอันตราย 4.สามชิกทุกคนรู้ค่าขยะเเละสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำปุ๋ย ขายได้ หรือหลือทิ้ง 5.สามชิกต้องนำขยะที่คัดเเยกเเล้ว นำไปทิ้งลงถังที่ อบต. จัดไว้อย่างถูกต้อง 6.สมาชิกทุกครัวเรือนต้องทำให้บ้านตนเองมีความสะอาด เเบบหน้าบ้านน่ามอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsomjaisomjaiเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 05:07:57
Project trainer
แก้ไขโดย somjai เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 05:32:00 น.

ชื่อโครงการ : สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการครั้งที่ ๔

 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน
 • photo ครัวเรือนต้นแบบทั้งหมดครัวเรือนต้นแบบทั้งหมด
 • photo กำนันมอบเกียรติบัตรกำนันมอบเกียรติบัตร

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามกิจกรรมโครงการและทีมงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการสภาผู้นำชุมชนและทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามโครงการในการสรุปแลปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นายกอบต.ทรัพย์อนันต์ กำนันตำบลทรัพย์อนันต์ ปลัดตำบลฯ สอบต. ครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านคุริง แกนนำชุมชนและประชาชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กำนันพิมลกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม แจ้งเรื่องจากการประชุมเวทีหัวหน้าส่วนราขการ/อำเภอในเรื่องการต้อนรับนายอำเภอคนใหม่ กองทุนประชารัฐ อื่นๆและที่มาของโครงการโดยให้พี่เลี่ยงแจ้งต่อถึงโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุขที่นาโครงช้างและประชาสัมพันธ์โครงการปี 2560ที่จะเปิดรับสมัครทั้งโครงการใหม่และต่อยอด และผู้รับผิดชอบโครงการได้สรุปผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมาในการประชุมคณะทำงาน การให้ความรู้เรื่องคัดแยกขยะ-ทำปุ๋ย-นำกลับมาใช้ประโยชน์-ขาย-ที่เหลือทิ้งในถังขยะอบต. การศึกษาดูงานธนาคารขยะที่มาบอำมฤต/บ้านนายอำเภอนักรบ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม/เก็บขยะชุมชน การคัดเลือกบ้านต้นแบบหน้าบ้านน่ามอง และเล่าถึงความประทับใจ-ความรู้ที่ได้รับจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการที่หาดใหญ่ว่ามีประโยชน์จะนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กันชุมชนบ้านนาโครงช้าง เป็นต้น และเรียนเชิญนายกสนอง  สร้างเกตุมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีประชาชนเข้าร่วมปิดกิจกรรมจำนวนพอสมควร โดยเฉพาะโรงเรียนที่นำนักเรียนกลุ่มธนาคารขยะเข้าร่วมกิจกรรม แสดงให้เห็นว่าชุมชนมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี มีการพบปะพูดคุยและซักถามกันอย่างกัลยาณมิตร มีเกียรติที่มอบให้กับบุคคลตัวแทนครัวเรือนต้นแบบที่มีการจัดบ้านให้น่าอยู่ มีการคัดแยกขยะและการจัดการ -ทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้ในกลุ่มด้วยกันเอง ทำบัญชีครัวเรือน ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสาร เป็นต้น จำนวน 5 ครัวเรือนจาก 10ครัวเรือนที่ถูกเสนอชื่อให้ทีมประเมินตรวจสอบ และทีมงานมีการเล่าสรุปผลการร่วมกิจกรรมในวันประชุมวิชาการที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ.หาดใหญ่ในวันที่ 3-5 พ.ย.59 ที่ผ่านมา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้จัดเตรียมเอกสารที่ยังไม่เรียบร้อยจากที่ทีมสจรส.มอ.ตรวจสอบแล้ว ให้พี่เลี้ยงดูเพื่อรายงานความถูกต้องอีกครั้งพร้อมทั้งลงรายงานในเว็ปไซด์ให้ถูกต้อง

5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:00 น. - 15.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายประพันธ์ ศศิเดโชนายประพันธ์ ศศิเดโชเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559 16:56:57
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 20:16:54 น.

ชื่อโครงการ : ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน »

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อถอดบทเรียนทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะกรรมการโครงการ
 • สภาผู้นำชุมชน
 • ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดประชุมคณะทำงาน สภาชุมชน เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ ข้อขัดข้องในการดำเนินงาน เพื่อวางแผนจัดทำแผนชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมขอรับงบประมาณในปีต่อไป
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 52 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะกรรมการโครงการ
 • สภาผู้นำชุมชน
 • ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 10.00 น. ลงทะเบียน
 • 10.30 น. ชี้แจงรายละเอียดของการจัดกิจกรรม ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา
 • 12.30 น. พักรับประทานอาหาร
 • 13.30 น. ถอดบทเรียน โดย ปลัดเสาวภา  รัตนพันธุ์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ในกิจกรรมถอดบทเรียน และรายงานสรุปผลการดำเนินงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 52 คน
 • ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานของโครงการตลอดเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดย นายประพันธ์ ศะศิเดโช (ผู้รับผิดชอบโครงการ) มีสาระสำคัญดังนี้

 • หมู่บ้านเขาปูน ได้รับงบประมาณจาก สสส. ในการจัดกิจกรรม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 - เดือน พฤศจิกายน 2559 จำนวนเงิน 155,750 บาท มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 32 ครั้ง ดังนี้

  1. ประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันของแต่ละเดือน
  2. จัดเวทีประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจโครงการ ผัก สมุนไพร เชื่อมใยรักคนเขาปูน
  3. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องพืชสมุนไพร
  4. แกนนำชุมชน และกลุ่มเป้าหมายเพาะพันธ์กล้าสมุนไพร จำนวน 2 ครั้ง
  5. สำรวจ รวบรวม ข้อมูลสมุนไพรที่มีในชุมชน
  6. สาธิติการแปรรูป (เมนูเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ)
  7. แปรรูปสมุนไพรเพื่อเป็นอาชีพเสริม จำนวน 2 ครั้ง
  8. ธนาคารสมุนไพรเพื่อชุมชน
  9. ศูนย์เรียนรู้แปลงสาธิต สมุนไพรเพื่อชุมชน
  10. เวทีจัดทำกติกาชุมชน
  11. ศึกษาดูงานพื้นต้นแบบการใช้สมุนไพร
  12. ถอดบทเรียนเพื่อสรุปการดำเนินงาน
  13. กิจกรรมวันรักษ์สมุนไพร
  14. ประชุมร่วมกับ พี่เลี้ยงโครงการ และ สจรส. มอ. จำนวน 5 ครั้ง ในแต่ละครั้งของการจัดกิจกรรม ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้เรื่องสมุนไพรมากขึ้น และในการสาธิตการแปรรูปสมุนไพร บางคนก็สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้ มีอุปสรรคบ้าง แต่ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยดี
 • จากการประเมินผลจากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา สามารถถอดบทเรียนได้ดังนี้

  1. ร้อยละ 80 ของครัวเรือน ปลูกสมุนไพรไว้ใช้เอง หรือแลกเปลี่ยนกัน
  2. มีการแปรรูปสมุนไพรเพื่อเป็นอาชีพเสริม
  3. มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกิดการปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนมากขึ้น
  4. เด็ก เยาวชน ใช้เวลาว่างในการปลูกสมุนไพร ลดปัญหายาเสพติด
  5. คนในชุมชนเห็นคุณค่าของสมุนไพรและรู้จักการนำมาใช้ประโยชน์มากขึ้น
  6. คนในชุมชนสามารถนำสมุนไพรมาใช้รักษาโรคเบื้องต้นได้
  7. ทุกครัวเรือนใช้หลักการ การมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อนำไปสู๋การแก้ปัญหาของชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 - 16 .00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายนิพนธ์ นวลวัฒน์นายนิพนธ์ นวลวัฒน์เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 13:40:37
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 10 ธันวาคม 2559 15:08:24 น.

ชื่อโครงการ : วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกรรมการ คณะทำงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนากลไกสภาผู้ชุมชนมาทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมคณะกรรมการหมูบ้าน คณะทำงานโครงการ กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ที่มีในชุมชน เพื่อมาคัดเลือกเป็นตัวแทนในสภาผู้นำชุมชน
 • จัดทำรายชื่อสภาผู้นำชุมชน แต่งตั้ง และแจ้งให้คนในชุมชนทราบถึงบทบาทหน้าที่ จำนวน 25 คน
 • จัดประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง เพื่อรายงานความก้าวหน้า ติดตามการดำเนินงานโครงการ และวางแผนการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง เพื่อให้การจัดกิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรมมีความต่อเนื่อง และแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในชุมชนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 67 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คนวัยทำงาน 37 คน
 • ผู้สูงอายุ 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • จัดประชุมสภาผู้นำชุมชน เพื่อรายงานความก้าวหน้า ติดตามการดำเนินงานโครงการ และวางแผนการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง ตามระเบียบวาระ ดังนี้

  • วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  • วาระที่ 2 สำนักงาน ส.ป.ก. ลงมาตรวจสอบ
  • วาระที่ 3 เรื่องวัฒนธรรมนำสุขบ้านกงตาก
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการประชุม คือ

 • วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบการถือปฏิบัติเพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทางอำเภอขอแจ้งปฏิบัติอันเกี่ยวตามที่สำนึกนายกรัฐมนตรีแจ้ง ดังนี้

  • 1.1 ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
  • 1.2 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี โดยติดโบว์สีดำที่แขนเสื้อ สำหรับประชาชนทั่วไปตามความเหมาะสม และจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาตามประเพณีของศาสนาตามความเหมาะสม
  • 1.3 จัดสมุดลงนามถวายความอาลัย ตกแต่งสถานที่ด้วยผ้าขาวดำ ให้สมพระเกียรติ และขอความร่วมมือภาคเอกชน และสถานที่บริการงดการแสดง และความบันเทิง เป็นเวลา 30 วัน
 • วาระที่ 2 ด้วยสำนักงาน ส.ป.ก. จะลงมาตรวจสอบ การถือครองที่ดินทำกิน ว่ายังมีการทำประโยชน์ในที่ดินทำกินอยู่หรือไม่ โดยให้นำเอกสิทธิ์ผู้ถือครองมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ 11 พ.ย. ณ ศาลาหมู่บ้าน

  • 2.2 ขอเชิญชาวบ้านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 17 พ.ย. 59 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. รพ.สต.บ้านกงตาก
  • 2.3 ตามที่รัฐบาลได้มอบโครงการประชารัฐที่ประชุม มีมติจัดทำโครงการ ซ่อมแซ่มปรับปรุงถนนสายต้นบก ความยาวประมาณ 1300 ม-1500 ม ความหนา 10ซม.
 • วาระที่ 3 เรื่องโครงการวัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก ซึ่งเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมของหมู่บ้าน ใกล้จะปิดโครงการแล้ว แต่กิจกรรมยังเหลืออยู่บ้าง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวบ้าน ให้พาเด็กๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอูเมื่อ 30 ตุลาคม 2559 11:08:19
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 14:27:11 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด »

ชื่อกิจกรรม : ปิดโครงการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อนำส่งเอกสารและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเยาชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับ สจ.รส.มอ.
 • รวบรวมเอกสารในการดำเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมเพื่อสรุปผลและส่่งรายงานเอกสารจากการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูิิคุ้มกันยาเสพติด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้สรุปผลการดำเนินงานการดำเนินงานตามโครงการ่วมกับพี่เลี้ยงและนำส่งรายงานให้กับ สจ.รส.มอ.
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 15:41:31
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 12 ธันวาคม 2559 18:12:37 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.ยะลา นราธิวาส สตูล

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

แลกเปลียนเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าโครงการ และจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • พี่เลี้ยง จ.นราธิวาส จำนวน 3 คน
 • พี่เลี้ยง จ.ยะลา จำนวน คน
 • พี่เลี้ยง จ.สตูล จำนวนคน
 • โครงการ จ.นราธิวาส ( โครงการ) จำนวนคน
 • โครงการ จ.ยะลา ( โครงการ) จำนวน คน
 • โครงการ จ.สตูล ( โครงการ) จำนวนคน
 • สจรส.มอ. จำนวน 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การจัดทำรายงานปิดโครงการเป็นการตรวจสอบการจัดทำรายงานปิดโครงการ การรายงานผลการดำเนินงาน ให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และการจัดทำรายงานการเงินปิดโครงการให้มีความถูกต้อง รวมถึงการสังเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น ผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ คุณค่าโครงการ โครงการเด่น นวัตกรรมโครงการ ชุดความรู้เชิงปฎิบัติงาน เป็นต้น ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับทุนในการเรียนรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • พี่เลี้ยง จ.นราธิวาส จำนวนคน
 • พี่เลี้ยง จ.ยะลา จำนวนคน
 • พี่เลี้ยง จ.สตูล จำนวนคน
 • โครงการ จ.นราธิวาส ( โครงการ) จำนวนคน
 • โครงการ จ.ยะลา ( โครงการ) จำนวนคน
 • โครงการ จ.สตูล ( โครงการ) จำนวนคน
 • สจรส.มอ. จำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การจัดทำรายงานปิดโครงการเป็นการตรวจสอบการจัดทำรายงานปิดโครงการ การรายงานผลการดำเนินงาน ให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และการจัดทำรายงานการเงินปิดโครงการให้มีความถูกต้อง รวมถึงการสังเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น ผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ คุณค่าโครงการ โครงการเด่น นวัตกรรมโครงการ ชุดความรู้เชิงปฎิบัติงาน เป็นต้น ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับทุนในการเรียนรู้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 11:37:07
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 15:43:37 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.ชุมพร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

แลกเปลียนเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าโครงการ และจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • พี่เลี้ยง จ.ชุมพร จำนวน 2 คน
 • โครงการ จ.ชุมพร (ุ13 โครงการ) จำนวน 26 คน
 • สจรส.มอ. จำนวน 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การจัดทำรายงานปิดโครงการเป็นการตรวจสอบการจัดทำรายงานปิดโครงการ การรายงานผลการดำเนินงาน ให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และการจัดทำรายงานการเงินปิดโครงการให้มีความถูกต้อง รวมถึงการสังเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น ผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ คุณค่าโครงการ โครงการเด่น นวัตกรรมโครงการ ชุดความรู้เชิงปฎิบัติงาน เป็นต้น ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับทุนในการเรียนรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • พี่เลี้ยง จ.ชุมพร จำนวน 2 คน
 • โครงการ จ.ชุมพร (ุ11 โครงการ) จำนวน คน
 • สจรส.มอ. จำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การจัดทำรายงานปิดโครงการเป็นการตรวจสอบการจัดทำรายงานปิดโครงการ การรายงานผลการดำเนินงาน ให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และการจัดทำรายงานการเงินปิดโครงการให้มีความถูกต้อง รวมถึงการสังเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น ผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ คุณค่าโครงการ โครงการเด่น นวัตกรรมโครงการ ชุดความรู้เชิงปฎิบัติงาน เป็นต้น ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับทุนในการเรียนรู้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สถานที่จัดประชุม ณ เทศบาลตำบลวังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร
 • โครงการได้รับการตรวจเอกสารทางการเงินและผลดำเนินงานจำนวน 11 โครงการ ฝากเอกสารให้ตรวจที่ สจรส.มอ. 1 โครงการและนัดตรวจอีกครั้งที่ สจรส.มอ. 1 โครงการ
 • ภาพรวมการตรวจการใช้จ่ายเป็นไปตามสัญญาโครงการ มีแนะนำปรับแก้ไขรายละเอียดการเขียนใบเสร็จที่ถูกต้อง และการเขียนผลดำเนินงานเพิ่มเติม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ช่วงเช้าไฟฟ้าดับ เนื่องจากเสาไฟฟ้าหล่นทับรถในถนนสายที่ประชุม จึงย้ายสถานที่มาที่อีกแห่งของเทศบาลวังไผ่ เนื่องจากใช้เวลาซ่อมแซมนาน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์พิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 15:52:20
แก้ไขโดย พิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์ เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 17:48:09 น.

ชื่อโครงการ : สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง »

ชื่อกิจกรรม : การให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการสาธิตการทำปู๋ย

 • photo ร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกัน
 • photo เทกากน้ำตาลเพื่อผสมน้ำหมักเทกากน้ำตาลเพื่อผสมน้ำหมัก
 • photo ร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกัน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ครัวเรือนมีความรู้ในการคัดแยกขยะมาทำปุ๋ย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชนและนักเรียน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมเรื่องการคัดแยกขยะและการนำกลับมาใช้ประโยชน์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนในโรงเรียน ประชาชน และแกนนำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วิทยากรให้ความรู้เรื่องขยะ ที่ประกอบด้วยขยะครัวเรือนนำมาปุ๋ย  ขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ขยะขายได้และขยะเหลือทิ้ง พร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ประกอบด้วย เศษผัก-กล้วย-มะละกอ-สัปะรด-ตะไคร้หอม รวม40กก. กากน้ำตาล 10กก.เชื้อจุลินทรีย์ พด.2 จำนวน1ซอง น้ำสะอาด10ลิตร โดยใช้ถังหมักขนาด120ลิตรวิธีการทำ1.ผสมพค.2 จำนวน1ซองในน้ำ10ลิตร คนให้ละลาย 5-10นาที 2.ละลายกากน้ำตาล10กก.ในน้ำพด.2 3.เทผสมขยะอินทรีย์ลงในถัง แล้วคนให้เข้ากัน 4.ปิดฝาทิ้งไว้7-10วัน แล้วคนปุ๋นทุกวันเพื่อระบายแก๊ส การนำไปใฃ้ประโยชน์ประกอบด้วย1.สังเกตจากน้ำหนักมีฟองอากาศลดลง มีกลิ่นเปรี้ยวไม่เหม็น 2.กรองเอาน้ำหมักเก็บไว้ในถังหรือขวด ไม่ต้องปิดฝาให้แน่น3.ผสมน้ำหมัก500CC/น้ำ200-250ลิตรหรือ4ช้อนโต๊ะ /น้ำ20ลิตรฉีดพ่นผัก-ผลไม้ทุก7วัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แกนนำและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำปุ๋ยอินทรีย์ และพร้อมที่จะไปทำที่บ้านตนเองต่อไป ซึ่งการสาธิตครั้งนำไปใช้ในแปลงผักของโรงเรียนชุมชนบ้านคุริงต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-นางสใจ ด้วงพิบูลย์
1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์พิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 16:14:02
แก้ไขโดย พิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์ เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 17:48:26 น.

ชื่อโครงการ : สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง »

ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียนชุมชนบ้านคุริง

 • photo ธนาคารขยะในโรงเรียนธนาคารขยะในโรงเรียน
 • photo จัดกิจกรรมอาหารกลางวันจัดกิจกรรมอาหารกลางวัน
 • photo เด็กนำขยะมาขายเด็กนำขยะมาขาย
 • photo แยกขยะแต่ละประเภทแยกขยะแต่ละประเภท
 • photo แกนนำพบปะพูดคุยกับเด็กเรื่องการจัดการขยะแกนนำพบปะพูดคุยกับเด็กเรื่องการจัดการขยะ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งธนาคารให้เป็นศูนย์รวมของการจัดเก็บขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำเยาวชนในโรงเรียน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดตั้งธนาคารขยะและจัดอบรมแกนนำธนาคารขยะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำนักเรียน ครูและทีมงานงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วิทยากร ให้ความรู้แก่ทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปและวิธีดำเนินการตั้งแต่การคัดเลือกคณะกรรมการออกเป็นฝ่าย โดยมีการมอบหมายความรับรับผิดชอบ แบ่งเป็นฝ่าย ๆดังนี้1.ฝ่ายรับซื้อขยะ2.ฝ่ายคัดแยกขยะ3.ฝ่ายขาย4.จัดทำบัญชี และมีครูที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งมีการเสนอให้1.จัดหาสมุดแยกแลกเงิน แลกคะแนน2.จัดให้มีการซื้อขายขยะทุกวันศุกร์หลังอาหารเที่ยง3.จัดหาถังขยะเพื่อฝึกการคัดแยกขยะให้กับนักเรียน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมประกอบด้วย1. ดช.ธนากร  จันทร์เรือง ประธานโครงการ 2.ฝ่ายจัดซื้อมีคณะทำงานประกอบด้วย ด.ญ.เจนจิรา  โพพิทักษ์ ด.ญ.เพ็ญศิริ เนตฐา  ด.ญ.พลอยจันทร์  ด้วงศักดิ์ ด.ญ.สุชานาถ  หนูสม 3.ฝ่ายคัดแยก-จัดเก็บ ประกอบด้วย ด.ช.นพดล  พรหมภากร ด.ช.ไชยภัทร  เพชรใหญ่ ด.ช.อรรถพล อินทนา ด.ช.ศุภณัฐ ชุมดี ด.ช. สิทธิศักดิ์ จุลรักษ์ ด.ช.ณัฐพล ผันพล  3.ฝ่ายขาย ด.ช.อำนาจ ประจันทสี ด.ญ.นภัสสร มุงกระโทก ด.ญ.จีราวรรณ พรหมภากร ด.ช.ณัฐกิตติ์ จันเรือง  4.ฝ่ายทำบัญชี ด.ญ.ธิดาพร เนตรสุวรรณ ด.ญ.พลอยจันทร์ ด้วงศักดี  5. คุณครูผู้ให้คำเเนะนำ คุณครู สุพัตรา ภัยวิมุติ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-นางสมใจด้วงพิบูลย์
1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. - 15.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายประพันธ์ ศศิเดโชนายประพันธ์ ศศิเดโชเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2559 12:10:22
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 7 ธันวาคม 2559 10:55:46 น.

ชื่อโครงการ : ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน »

ชื่อกิจกรรม : ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ และแปรรูปสมุนไพร ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการใช้สมุนไพร
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะกรรมการโครงการ
 • สภาผู้นำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • นำแกนนำ ครัวเรือนอาสา ไปศึกษาอบรมเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบที่ใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรดูแลสุขภาพ และการสร้างรายได้เสริมจากพืชสมุนไพร
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะกรรมการโครงการ 5 คน
 • สภาผู้นำชุมชน 12 คน
 • อสม. 12 คน
 • เยาวชน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 08.30 น. ออกเดินทางจากบ้านเขาปูน โดยรถตู้ จำนวน 2 คัน
 • 10.00 น. ถึงบ้านคุณหนูเรียง ม. 8 ต.ต้นยวน อ.พนม
 • 10.30 น. ร่วมฟังการบรรยายของวิทยากร โดยคุณหนูเรียง  จีนจูด
 • 12.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.00 น. ฟังวิทยากรบรรยายต่อ
 • 15.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 30 คน โดยมีคณะกรรมการโครงการ 5 คนสภาผู้นำชุมชน 15 คนอสม. 9 คน และเยาวชนอีก 1 คน ออกเดินทางจากบ้านเขาปูน โดยรถตู้ 15 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ถึงบ้านคุณหนูเรียง จีนจูด ประธานศูนย์ นางไพร บ้านเขานาใน ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เวลา 10.00 น. ร่วมฟังบรรยายของวิทยากร โดยคุณหนูเรียงจีนจูด มีรายละเอียดดังนี้

  • ประวัติการตั้งกลุ่มทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร เริ่มทำเมื่อ ปี 2545 ปลูกสมุนไพร 5 ไร่ ปลูกแบบผสมเพื่อทำลูกประคบรักษาโรคอัมพาต ได้รับความรู้จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน สมุนไพรที่ใช้ทำลูกประคบมีทั้งหมด 4 ชิด คือ หัวไพร ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน ลูกมะกรูด ต่อมามีคนสนใจมากขึ้น จำนวนสมาชิกในกลุ่มมากชึ้น ก็เลยจดทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปชืื่อ "นางไพร" ในปี 2550 ได้จดวิสาหกิจ เพราะได้รับเงินสนับสนุนมาก ในการแปรรูปสมุนไพรก็ต้องมีสมุนไพรที่อบแห้ง ไม่เป็นเชื้อรา แต่เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้อต่อการตากสมุนไพรเพราะมีฝนตกมาก ก็เลยทำให้เกิดปัญหาคือ วุัตถุดิบไม่สามารถนำมาแปรรูปได้ ต่อมามีหน่วยงานพลังงานของจังหวัดมอบตู้อบสมุนไพรด้วยพลังงานให้ที่หมู่บ้าน การแปรรูปสมุนไพรก็ทำได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันสมาชิกในกลุ่มที่ร่วมกันทำสมุนไพรมีทั้งหมด 65 คน มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรหลายชนิด เช่น น้ำมันนวดคลายเส้น ยาหม่อง ขมิ้นชันแคปซูน ต่อมาทางหมู่บ้านได้รับการส่งเสริมให้ปลูกสมุนไพร 500 ไร่ ส่งเสริมตั้งแต่ การปลูก การผลิต การส่งออก และต้นทุน ส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอูเมื่อ 30 ตุลาคม 2559 13:45:57
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 1 ธันวาคม 2559 00:21:50 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด »

ชื่อกิจกรรม : ถอนเงินเปิดบัญชี

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ถอนเงินค่าเปิดบัญชี

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ถอนเงินค่าเปิดบัญชีคืนให้ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สามารถจัดทำรายงานการเงินได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2559 12:01:40
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 11:41:38 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.สตูล (ครั้งที่ 2)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

แลกเปลียนเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าโครงการ และจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • พี่เลี้ยง จ.สตูล จำนวน 2 คน
 • โครงการ จ.สตูล (ุ12 โครงการ) จำนวน 24 คน
 • สจรส.มอ. จำนวน 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การจัดทำรายงานปิดโครงการเป็นการตรวจสอบการจัดทำรายงานปิดโครงการ การรายงานผลการดำเนินงาน ให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และการจัดทำรายงานการเงินปิดโครงการให้มีความถูกต้อง รวมถึงการสังเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น ผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ คุณค่าโครงการ โครงการเด่น นวัตกรรมโครงการ ชุดความรู้เชิงปฎิบัติงาน เป็นต้น ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับทุนในการเรียนรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • พี่เลี้ยง จ.สตูล จำนวน 2 คน
 • โครงการ จ.สตูล (ุ12 โครงการ) จำนวน 24 คน
 • สจรส.มอ. จำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การจัดทำรายงานปิดโครงการเป็นการตรวจสอบการจัดทำรายงานปิดโครงการ การรายงานผลการดำเนินงาน ให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และการจัดทำรายงานการเงินปิดโครงการให้มีความถูกต้อง รวมถึงการสังเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น ผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ คุณค่าโครงการ โครงการเด่น นวัตกรรมโครงการ ชุดความรู้เชิงปฎิบัติงาน เป็นต้น ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับทุนในการเรียนรู้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สถานที่ประชุมศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
 • โครงการได้รับการตรวจเอกสารจำนวน 10 โครงการ ยังมีอีก 5 โครงการนัดมาอีกครั้งวันที่ 6 พ.ย.2559
 • ภาพรวมการตรวจเอกสารมีความเรียบร้อยโดยส่วนใหญ่ มีการใช้จ่ายถูกต้องตามหลักการและดำเนินการได้ผลตามสัญญาโครงการ บางโครงการมีการปรับแก้รายละเอียดใบเสร็จให้ถูกต้อง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
31 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-15.30 น น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายปรีชา ด่านกุลชัยนายปรีชา ด่านกุลชัยเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 14:49:58
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559 15:13:23 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำแผนพัฒนาชุมชนโดยเยาวชน

 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อร่างแผนงานการจัดการชุมชนโดยเยาวชนเสนอต่อกรรมการชุมชนบ้านปากกะแดะ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการ
 • แกนนำเยาวชน
 • กรรมการชุมชน
 • กลุ่มคนรุ่นใหม่ ใจอาสา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เชิญกรรมการชุมชน/กำนัน/คณะทำงานโครงการ/แกนนำเยาวชน ร่วมประชุม
 • ปรึกษาหารือ/วางแผนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่โดยเยาวชน
 • สรุปแผนงานเยาวชนเพื่อผนวกกับแผนงานชุมชนเพื่อเสนอกรรมการชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 32 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการ
 • แกนนำเยาวชน
 • กลุ่มประมงชายฝั่ง
 • กลุ่มคนรุ่นใหม่ ใจอาสา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • กลุ่มคนรุ่นใหม่ ใจอาสา จัดกระบวนการให้เยาวชนได้เสนอแผนงานที่ต้องการดำเนินงานในอนาคตร่วมกับชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • กลุ่มคนรุ่นใหม่ ใจอาสา จัดกระบวนการให้เยาวชนได้เสนอแผนงานที่ต้องการดำเนินงานในอนาคตร่วมกับชุมชน มีดังนี้
 1. ละครสร้างปัญญาเกี่ยวกับปัญหาขยะในลำคลอง
 2. ปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม
 • แผนงานของชุมชน ได้แก่
 1. จัดทำแนวเขตป่าเลนชุมชน
 2. การจัดการปัญหาขยะริมคลองกะแดะ
 3. การปลูกป่าชายเลนเสริมตลอดแนวอ่าว
 4. การจัดทำพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำวัยอ่อนบ้านปลาบ้านหอยเพิ่มเติมในปี 2560
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
31 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2559 09:17:29
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2559 13:21:43 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.สตูล (ครั้งที่ 1)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

แลกเปลียนเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าโครงการ และจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • พี่เลี้ยง จ.สตูล จำนวน 2 คน
 • โครงการ จ.สตูล (ุ12 โครงการ) จำนวน 24 คน
 • สจรส.มอ. จำนวน 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การจัดทำรายงานปิดโครงการเป็นการตรวจสอบการจัดทำรายงานปิดโครงการ การรายงานผลการดำเนินงาน ให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และการจัดทำรายงานการเงินปิดโครงการให้มีความถูกต้อง รวมถึงการสังเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น ผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ คุณค่าโครงการ โครงการเด่น นวัตกรรมโครงการ ชุดความรู้เชิงปฎิบัติงาน เป็นต้น ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับทุนในการเรียนรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • พี่เลี้ยง จ.สตูล จำนวน 2 คน (นฤมล, นราภรณ์)
 • โครงการ จ.สตูล (ุ11 โครงการ) จำนวนคน
 • สจรส.มอ. จำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การจัดทำรายงานปิดโครงการเป็นการตรวจสอบการจัดทำรายงานปิดโครงการ การรายงานผลการดำเนินงาน ให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และการจัดทำรายงานการเงินปิดโครงการให้มีความถูกต้อง รวมถึงการสังเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น ผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ คุณค่าโครงการ โครงการเด่น นวัตกรรมโครงการ ชุดความรู้เชิงปฎิบัติงาน เป็นต้น ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับทุนในการเรียนรู้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สถานที่จัดประชุม ณ ห้องประชุม อิงธารารีสอร์ท อ.ท่าแพ จ.สตูล
 • โครงการเข้ารับการตรวจสอบเอกสารของโครงการจำนวน 11 โครงการ อีก 1 โครงการจะนัดมาตรวจอกีครั้ง
 • ภาพรวมการตรวจเอกสารมีการจัดเรียงลำดับค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมเรียบร้อย ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามสัญญาโครงการ มีบางส่วนแนะนำการเขียนรายละเอียดในใบสำคัญรับเงินให้เรียบร้อย และผลการดำเนินงานเป็นไปตามสัญญาโครงการไม่มีโครงการใดขอขยายเวลา
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
31 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnatokunnatokunเมื่อ 30 ตุลาคม 2559 18:53:51
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 16:55:39 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2) »

ชื่อกิจกรรม : ถ่ายภาพกิจกรรม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานให้ก่ผู้ติดตามโครงการ ของ สจรส. มอ.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ล้างรูปถ่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เลือกรูปถ่าย
 • พาไปร้านเพื่อล้างรูป ให้ทำรูปลงกระดาษโฟโต้และทำลงซีดี
 • จ่ายเงินมัดจำ
 • นัดวันรับรูปถ่าย -ไปรับรูปตามวันนัด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รูปถ่ายที่ต้องการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
31 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnatokunnatokunเมื่อ 30 ตุลาคม 2559 19:16:20
แก้ไขโดย narumon Satun เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559 18:33:49 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2) »

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์โครงการปิดงวดที่ 2

 • photo ขึ้นเขียงขึ้นเขียง
 • photo รอตรวจรอตรวจ
 • photo เคีรยดกันจังเคีรยดกันจัง

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบเอกสารรายงาน และทำการปิดงวด 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำโครงการ 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เจ้าหน้าที่สจรส. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารการเงินและเอกสารอื่นๆ
 • เจ้าหน้าที่สจรส. ตรวจสอบการรายงานหน้าเวปไซต์
 • เจ้าหน้าที่สจรส. ให้คำแนะนำเพิ่มเติม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำโครงการ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เจ้าหน้าที่สจรส. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารการเงินและเอกสารอื่นๆ
 • เจ้าหน้าที่สจรส. ตรวจสอบการรายงานหน้าเวปไซต์
 • เจ้าหน้าที่สจรส. ให้คำแนะนำเพิ่มเติม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารการเงิน และหน้าเวป -ทำ ง.1 ง.2 ส.3  ส.4  บนหน้าเวป -ส่งเอกสาร ทำการปิดงวด 2

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
31 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnatokunnatokunเมื่อ 30 ตุลาคม 2559 19:10:33
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2559 13:37:33 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2) »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงาน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดในโครงการรายงานแก่ผู้ติดตามและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อทำรายงานสรุปโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ตรวจสอบเอกสารแต่ละกิจกรรม
 • ปรับปรุงแก้ไข จัดทำรูปเล่ม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ -ได้แนวทางในกาต่อยอดโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
30 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอูเมื่อ 30 ตุลาคม 2559 11:05:08
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 1 ธันวาคม 2559 00:22:11 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงาน

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมเอกสารที่ใช้ในการจัดทำโครงการเยาวชนต้นตาล สุขภาพดีมีภูมิคุ้มกันยาสเพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเตรียมข้อมูลทำรายงานรูปเล่น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการทำโครงการ
 • เตรียมความพร้อมในการส่งรายงาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เอกสารและสรุปการดำเนินงานตามโครงการทั้งหมด สามารถส่งรายงานให้ สสส.ได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
30 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยthawonr kongsrithawonr kongsriเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 05:58:34
Project trainer
แก้ไขโดย thawonr kongsri เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559 06:18:22 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3) »

ชื่อกิจกรรม : ส่งรายงานการเงินและรายงานฉบับสมบูรณ์

 • photo การเงินและผู้รับผิดชอบโครงการการเงินและผู้รับผิดชอบโครงการ
 • photo ตรวจรายงานการเงินปิดโครงการตรวจรายงานการเงินปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งรายงานการเงินปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่การเงินโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ส่งรายงานการเงินและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ สจรส.ตรวจ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เจ้าหน้าที่การเงินและผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจเอกสารของเจ้าหน้าที่ จาก สจรส.มอ
2.ส่งเอกสารพร้อมตรวจให้เจ้าหน้าที่ สจรส ตรวจตามลำดับคิว

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เอกสารการเงิน โครงการ ชุมชนหูยานบ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง ต่อเนื่องปี 3  ได้รับการตรวจเอกสารการเงินปิดโครงการ โดย เจ้าหน้าที่การเงินและผู้รับผิดชอบโครงการ จากเจ้าหน้าที่ สจรส.มอ ผู้ตรวจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้เพิ่มรูปในรายงานผ่านเว็บ และเติมรายละเอียดในใบเสร็จรับเงิน

29 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยthawonr kongsrithawonr kongsriเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 13:38:39
Project trainer
แก้ไขโดย thawonr kongsri เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 13:46:21 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน »

ชื่อกิจกรรม : ตรวจรายงานการเงินฉบับสมบูรณ์

 • photo ตรวจเอกสารการเงินและรายงานฉบับสมบูรณ์ตรวจเอกสารการเงินและรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจหลักฐานการเงินและรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ปิดโครงการ ตรวจรายงานฉบับสมบูรณ์ บุคคลผู้เข้าร่วม -การเงินโครงการ -ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ตรวจรายงานการเงินและการบันทึกรายงานผ่านเว็ปไซต์ที่เรียบเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 3 คนประกอบด้วย การเงินโครงการ  ผู้รับผิดชอบโครงการ และ คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  - ฟังการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีจาก สจรส.มอถึงขั้นตอนการตรวจ - ความสมบูรณ์ของเอกสารที่ผ่านการตรวจของพี่เลี้ยงมาก่อน 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณะทำงานโครงการมีความพร้อมในเรื่องเอกสารที่จะให้ตรวจและ ได้บันทึกรายงานผ่านเว็ปและเอกสารการเงินเรียบร้อย สามารถปิดรายงานการเงินได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ต้องมีการแก้ไขเล็กน้อยจากผู้ตรวจสอบของ เจ้าหน้าที่ สจรส. แนวทางแก้ไข เอาไปปรับปรุงแล้วนำมาส่งเจ้าหน้าที่ในวันรุ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

การทำกิจกรรมแต่ละครั้งต้องมีการบันทึกบัญชีเลยถ้ามีปัญหาอะไรให้ขอคำแนะนำจากพี่เลี้ยง

29 ตุลาคม 2559 เวลา 10:00-15.00 น น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายปรีชา ด่านกุลชัยนายปรีชา ด่านกุลชัยเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 14:44:53
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559 15:13:33 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : การจัดทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสรุปการเงินและรายงานปิดโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการ
 • กลุ่มคนรุ่นใหม่ ใจอาสา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • สรุปรายงานกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน
 • ตรวจทานรายงานการเงินแต่ละกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการ
 • กลุ่มคนรุ่นใหม่ ใจอาสา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ตรวจทานเอกสารการเงินแต่ละกิจกรรม
 • แก้ไขรายละเอียดใบสำคัญรับเงินให้ตรงกับที่จ่ายจริง
 • บันทึกข้อูลลงในเว็บไซต์
 • ติดตามลายเซ็นใบสำคัญและใบลงทะเบียนที่ไม่เรียบร้อย
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีการตรวจสอบการเงิน และใบสำคัญรับเงินทุกกิจกรรม ว่าขาดตกบกพร่องในส่วนใด รวมถึงติดตามบิลค่าใช้จ่ายต่างๆให้ครบถ้วน
 • บันทึกผลการจัดกิจกรรมลงสู่เว็บไซต์คนใต้สร้างสุข
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • หลายกิจกรรมใช้เงินไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ในแผนงานโครงการ เนื่องจากค่าใช้จ่ายจริงถูกกว่าประมาณการ และบางกิจกรรมมีคนมาร่วมน้อยกว่าที่กำหนด ทำให้มีเงินเหลือคืน สสส.และไม่เบิกงวดที่ 3
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
29 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2559 10:00:20
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2559 10:54:26 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.พัทลุง (นครศรีธรรมราช ตรัง บางส่วน)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

แลกเปลียนเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าโครงการ และจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • พี่เลี้ยง จ.พัทลุง จำนวน 8 คน
 • โครงการ จ.พัทลุง (ุ21 โครงการ) จำนวน 42 คน
 • โครงการ จ.นครศรีธรรมราช (ุ 5 โครงการ) จำนวน 10 คน
 • โครงการ จ.ตรัง (ุ3 โครงการ) จำนวน 6 คน
 • สจรส.มอ. จำนวน 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การจัดทำรายงานปิดโครงการเป็นการตรวจสอบการจัดทำรายงานปิดโครงการ การรายงานผลการดำเนินงาน ให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และการจัดทำรายงานการเงินปิดโครงการให้มีความถูกต้อง รวมถึงการสังเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น ผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ คุณค่าโครงการ โครงการเด่น นวัตกรรมโครงการ ชุดความรู้เชิงปฎิบัติงาน เป็นต้น ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับทุนในการเรียนรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • พี่เลี้ยง จ.พัทลุง จำนวน 8 คน
 • โครงการ จ.พัทลุง (ุ20 โครงการ) จำนวน 51 คน
 • โครงการ จ.นครศรีธรรมราช (ุ 3 โครงการ) จำนวน 8 คน
 • โครงการ จ.ตรัง (ุ1 โครงการ) จำนวน 2 คน
 • สจรส.มอ. จำนวน 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การจัดทำรายงานปิดโครงการเป็นการตรวจสอบการจัดทำรายงานปิดโครงการ การรายงานผลการดำเนินงาน ให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และการจัดทำรายงานการเงินปิดโครงการให้มีความถูกต้อง รวมถึงการสังเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น ผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ คุณค่าโครงการ โครงการเด่น นวัตกรรมโครงการ ชุดความรู้เชิงปฎิบัติงาน เป็นต้น ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับทุนในการเรียนรู้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • การประชุมปิดงวด 2 จัด 2 วัน วันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 สถานที่ ณ วิทยาลัยภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 • โครงการพัทลุงเข้าร่วมส่งเอกสารให้ทาง สจรส.ตรวจสอบจำนวน 20 โครงการ ขาด 1 โครงการ นัดส่งเอกสารตรวจสอบอีกครั้ง
 • โครงการนครศรีธรรมราช มีทีมพี่เลี้ยงจ.พัทลุง ติดตามสนับสนุน จำนวน 3 โครงการ เข้าร่วมตรวจเอกสาร มีจำนวน 1 โครงการที่นัดตรวจเอกสารอีกครั้ง
 • โครงการตรัง เข้าร่วมการตรวจเอกสารทางกาเงิน จำนวน 1 โครงการ อีก 3 โครงการนัดตรวจที่จังหวัดตรังอีกครั้ง

 • ภาพรวมการตรวจเอกสาร ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนสัญญาโครงการ บางส่วนมีการปรับแก้ไขรายละเอียดการเขียนใบสำคัญรับเงินให้ถูกต้อง ผลการดำเนินงานตามแผนไม่มีโครงการขอขยายเวลา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
28 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์พิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 15:39:09
แก้ไขโดย somjai เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 08:58:35 น.

ชื่อโครงการ : สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตาม ประเมินครัวเรือนหน้าบ้านน่ามอง

 • photo พบปะบ้านแกนนำพบปะบ้านแกนนำ
 • photo ดูการคัดแยกขยะดูการคัดแยกขยะ
 • photo บ้านสะอาดตา สวยงามบ้านสะอาดตา สวยงาม
 • photo บริเวณบ้านสวยบริเวณบ้านสวย
 • photo รอบรั่วกินได้รอบรั่วกินได้
 • photo มีการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่มีการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชน ในครัวเรือนของสมาชิกชุมชนบ้านนาโครงช้าง ที่เข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตาม ประเมินครัวเรือนหน้าบ้านน่ามอง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 9 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กำนันตำบลทรัพย์อนันต์ อบต.กรรมการโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ประเมินครัวเรือนเข้าตรวจประเมิน ครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม10 ครัวและได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 ครัวเรือน ตามคุณสมบัติที่กำหนดประกอบด้วย ครัวเรือนมีการใช้บัญชีครัวเรือน ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เลี้ยงสัตว์ คัดแยกขยะ แปรรูปขยะ ทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้เอง บ้านสะอาดเป็นระเบียบสวยงาม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการได้ตรวจประเมินครัว 5 ครัวเรือนประกอบด้วย นางอมรใยบัวทอง นางสุพัตราภัยวิมุต นางสาวกิรวรา กิตยาการ นางสุจิตต์ กิตยาการและนางสาวกานต์ชนก กิตยาการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-นางสมใจด้วงพิบูลย์
28 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00-14.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายปรีชา ด่านกุลชัยนายปรีชา ด่านกุลชัยเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 14:39:08
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2559 10:26:15 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ (ครั้งที่ 10)

 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อวางแผนการจัดทำรายงานเพื่อปิดโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการ
 • แกนนำเยาวชน
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลกะแดะ
 • กรรมการชุมชน
 • อสม.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • สรุปผลการดำเนินงานและเอกสารการเงิน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการ
 • กลุ่มประมงชายฝั่งจากสองฝั่งคลอง
 • กลุ่มคนรุ่นใหม่ ใจอาสา (พี่เลี้ยงเยาวชน)

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องวางแผนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ในอนาคต
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทีมงานและผู้ที่เกียวข้องวางแผนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ในอนาคต
 1. การบรรจุแผนงานชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์โดยได้รับการแจ้งจากผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ว่าได้นำแผนของชุมชนเข้าสู่การพิจารณาแล้ว เนื่องจากไม่ทันในแผนงบประมาณ 2560 แต่จะบรรจุในแผนปี 2561 อย่างแน่นอน
 2. พัฒนาชุมชนต่อในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และจัดทำป่าเลชุมชน
 3. พัฒนาเรื่องการจัดการขยะริมคลอง
 • แผนงานที่จัดทำเพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์, สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4, สภาองค์ชุมชนตำบลกะแดะ และโรงเรียนบ้านปากกะแดะ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
28 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยpiangkarnpiangkarnเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 16:18:03
Project trainer
แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 21:50:00 น.

ชื่อโครงการ : หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข »

ชื่อกิจกรรม : คืนข้อมูลให้ชุมชน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อคืนข้อมูลให้ชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ ทีมงาน ชาวบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คืนข้อมูลสู่ชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

•ทีมงาน ผู้นำศาสนา ผุ้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัย (ชรบ.) อสม. เจ้าหน้าที่ของรัฐ และชาวบ้านจำนวน 50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประธานสรุปผลกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานโครงการตั้งแต่เริ่มต้นและจะสิ้นสุดโครงการในวันนี้ โดยจะยังดำเนินกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป และมีการคืนข้อมูลให้ชุมชน ในเรื่องปัญหาสิงแวดล้อมต่าง ๆ ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชน อาชีพ รายได้ ปัญหาสุขภาพ โรคเรื้อรัง โรคฟันผุในกลุ่มต่างๆ เหงือกอักเสบ ในส่วนของปัญหาอื่นๆที่ทาง ทันตบุคลากรไม่สามารถแก้เองได้ เราได้ประสานงานให้ทาง ผู้ใหญ่บ้านและ อบต. หาแนวทางช่วยเหลือ ผู้ใหญ่บ้านออกมาสรุป ว่าอยากให้ชาวบ้านดูแลสุขภาพตนเอง  ไม่สูบบหรี่ และปฏิบัติตามกฎระเบียนที่ร่วมกันตั้งไว้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดกฏกติการ่วมกัน (ฮูกมปากัติ) ในการจัดตั้งร้านค้าปลอดอาหารขยะ และปลอดน้ำอัดลมในโรงเรียนตาดีกา ชุมชนและคณะทำงานได้มีการประชุม และลงมติขึ้นให้ ชุมชนมีการวางกฏระเบียบ กติกาในการอยู่ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาโรคในช่องปากที่มีผลที่ประชนชนในทางลบ โดบมีการกำหนดกติกา ดังนี้ 1.ห้ามร้านค้าในโรงเรียนจัดจำหน่ายอาหารขยะ และเครื่องดื่มรสหวาน น้ำอัดลม 2.นักเรียนต้องแปรงฟันทุกครั้งก่อนอาบน้ำละหมาด โดยแปรงฟันอย่างน้อย 2 นาทีใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • เมื่อสิ้นสุดโครงการ ความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมจะลดลง แนวทางแก้ไข ให้ชุมชนยึดหลีกกฎกติกาที่ได้ตกลงร่วมกัน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-