วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 - 16:00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมะอะฮูมือรี ยูนุ๊มะอะฮูมือรี ยูนุ๊เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 11:30:51
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:07 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำภาพถ่ายภาพกิจกรรม

 • photo คอเต็บประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณสุเหร่าลูโบ๊ะแปะคอเต็บประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณสุเหร่าลูโบ๊ะแปะ
 • photo รับมอบป้ายเขตปลอดบุหรี่โดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์รับมอบป้ายเขตปลอดบุหรี่โดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์
 • photo ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์
 • photo ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ถ่ายภาพกิจกรรมในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ถ่ายภาพกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประชาชนในชุมชนบ้านบาลา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำภาพถ่ายเขตปลอดบุหรี่ที่บริเวณศาสนสถาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมะอะฮูมือรี ยูนุ๊มะอะฮูมือรี ยูนุ๊เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 13:37:39
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 11:14:10 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะผู้จัดโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รวมภาพถ่ายและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปเล่มการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
19 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจริยา เพ็ชรจำรัสจริยา เพ็ชรจำรัสเมื่อ 17 พฤษภาคม 2559 10:21:58
แก้ไขโดย จริยา เพ็ชรจำรัส เมื่อ 17 พฤษภาคม 2559 10:36:54 น.

ชื่อโครงการ : โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ - เวทีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ - นิทรรศการของดี ม.5 - ลานกิจกรรมทำขวัญข้าว - นิทรรศการแปลงนา - นิทรรศการแปลงยาง - ป้ายบทความ ข่าว ภาพ - ละครสะท้อนบทเรียนจากโครงการ - บูธถาม-ตอบปัญหาโดยโรงเรียน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ - เวทีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ - นิทรรศการของดี ม.5 - ลานกิจกรรมทำขวัญข้าว - นิทรรศการแปลงนา - นิทรรศการแปลงยาง - ป้ายบทความ ข่าว ภาพ - ละครสะท้อนบทเรียนจากโครงการ - บูธถาม-ตอบปัญหาโดยโรงเรียน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 320 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชาวบ้าน จำนวน 300 คน นักแสดงจำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ •เวทีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ •นิทรรศการของดี ม.5 •ลานกิจกรรมทำขวัญข้าว •นิทรรศการแปลงนา •นิทรรศการแปลงยาง •ป้ายบทความ ข่าว ภาพ •ละครสะท้อนบทเรียนจากโครงการ •บูธถาม-ตอบปัญหาโดยโรงเรียน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชาวบ้านได้เข้าร่วมจำนวน 320 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชาวบ้านได้มาร่วมพิธีพร้อมกัน และทุกคนต่างนำเรียงข้าวของตัวเองมา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

รายงานสถานการณ์ ผลงาน ผลสำเร็จจากโครงการ สู่ชุมชน คืนข้อมูลให้กับชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้มีการทําขวัญข้าว ถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการช่วยลดหรือบรรเทาความเครียดให้กับชาวนา เนื่องมาจากการทํานาในแต่ละครั้ง ต้องลงทุนลงแรงจํานวนมาก ชาวนาจึงเกิดความไม่มั่นใจและรู้สึกไม่มั่นคงทางจิตใจว่า การทํานาในครั้งนั้นๆ จะประสบความสําเร็จหรือไม่ จึงต้องอาศัยการทําขวัญข้าวเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับตนเอง เช่น - การทําพิธีตามความเชื่อเพื่อให้ข้าวเจริญงอกงามปลอดโรคจึงไม่มีความจําเป็น - ชาวนาต้องเร่งรีบทํานาให้ได้ ๓ ครั้งต่อปี จึงไม่มีเวลาประกอบพิธีทําขวัญข้าว - หาผู้ทําพิธี หรือหมอทําขวัญข้าวได้ยากขึ้นเนื่องจากไม่มีผู้สืบทอดความรู้ในการทําพิธีกรรมฯลฯ ชาวบ้่านมาร่วมกันจัดพิธีและมีนักเรียนเข้าร่วมด้วย ทำให้พิธีในวันนั้นเป็นไปด้วยความน่าเชื่อถือทุกคน ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,700.00 0.00 15,500.00 2,600.00 0.00 0.00 23,800.00 UnLock
15 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจริยา เพ็ชรจำรัสจริยา เพ็ชรจำรัสเมื่อ 19 พฤษภาคม 2559 11:06:01
แก้ไขโดย จริยา เพ็ชรจำรัส เมื่อ 19 พฤษภาคม 2559 11:15:32 น.

ชื่อโครงการ : โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนจากชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนจากชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลนำไปสู่การมีความสามารถจัดการตนเอง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำ  จำนวน 48 คน วิทยากร จำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-เชิญวิทยากรมาถอดบทเรียนให้กับชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชุมชนสามารถดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สมาชิกเข้าแลกเปลี่ยนประเด็น การเลิกใช้สารเคมีและ หามาตรการการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง หมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนเข้มแข็งสามารถทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมาชิกลดการใช้สารเคมีและเลิกการใช้สารเคมีในแปลงตัวอย่าง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 5,760.00 0.00 0.00 0.00 8,760.00 UnLock
27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจเร ขวัญราชจเร ขวัญราชเมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 17:39:38
แก้ไขโดย จเร ขวัญราช เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 18:52:49 น.

ชื่อโครงการ : บ้านตรังสร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ต้นแบบที่ดี

 • photo ดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่
 • photo กลุ่มเป้าหมายฟังวิทยากรบรรยายกลุ่มเป้าหมายฟังวิทยากรบรรยาย
 • photo วิทยากรบรรยายกี่ยวกับพื้นที่หนองใหญ่วิทยากรบรรยายกี่ยวกับพื้นที่หนองใหญ่
 • photo วิทยากรนำชมบ้านดินวิทยากรนำชมบ้านดิน

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยการจัดให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพึ่งตนเองได้

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมบทบาทสภาผู้นำชุมชนในการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อลดหนีสิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำจำนวน 10 คน,กลุ่มแม่บ้าน,สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมเดินทาง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสนใจเป็นอย่างดี

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำจำนวน 10 คน,กลุ่มแม่บ้าน,สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมเดินทาง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ฟังบรรยายความเป็นมาของหนองใหญ่ว่าเป็นมาอย่างไร หนองใหญ่เป็นเสมือนแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำฝน มีการขุดคลองหัววังพนังตัก เพื่อป้องกันน้ำท่วมเมืองชุมพร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินจำนวน 18 ล้านบาทในการขุดคลองหัววังพนังตัก พิธีกรบรรยายให้ฟังว่าคนที่มาทำงานในพี้นที่หนองใหญ่ไม่มีค่าแรงมาทำกันด้วยใจจริงๆ แนะนำให้กลุ่มสมาชิกที่ร่วมฟังทำบัญชีครัวเรือน การปลูกพืชเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงพอกิน เหลือจากกินแจกจ่าย หรือจำหน่าย มีการนำชมแปลงผัก,บ้านดิน บ่อเลี้ยงปลา ข้ามสพาะไม้เคี้ยมความยาวประมาณ 300 เมตร เพื่อดูสวนชมนกชมไม้จากการบอกของพิธีกร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ประชาชนเข้ารับความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 120 คน ผลลัพธ์-สมาชิกโครงการและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 60 และสามารถนำกลับไปปรับใช้ได้ร้อยละ 50

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นำความรู้ที่ได้จากการแนะนำของพิธีกรมาเป็นแบบอย่าง มีการรวมตัวของสมาชิกเพื่อตั้งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา คนพื้นที่ยังใช้สารเคมี  แนวทางแก้ไข รณรงค์ให้คนกลับมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.การสื่อสารในพื้นที่ไม่อำนวยทำให้การรายงานผลล่าช้า 2.ผู้คนในชุมชนเคยใช้สารเคมีมาเป็นเวลานานยากต่อการกลับมาใช้สารอินทรีย์จำพวกน้ำหมักชีวภาพ 3.เนื่องจากพื้นที่เป็นราบสูงบ้านแต่ละหลังอยู่ห่างไกลจึงไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร 4.เนื่องจากงบประมาณจำนวนน้อยทำให้ยากต่อการแก้ไขภายในระยะเวลาสั้นๆ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.รณรงค์ให้คนกลับมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 2.ลดการใช้สารเคมี 3.ชักชวนผู้คนในชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเอง

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,300.00 1,000.00 14,300.00 200.00 200.00 0.00 17,000.00 UnLock
25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายซัยฟุดดีน เจะฮะนายซัยฟุดดีน เจะฮะเมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 11:17:43
แก้ไขโดย นายซัยฟุดดีน เจะฮะ เมื่อ 26 พฤษภาคม 2559 05:38:35 น.

ชื่อโครงการ : สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน »

ชื่อกิจกรรม : รณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน "จากพื้นป่าสู่ห้องเรียน"

 • photo รวบรวมผลงานเพื่อคัดเลือกรวบรวมผลงานเพื่อคัดเลือก
 • photo กรรมการทำงานหนักเลยครับกรรมการทำงานหนักเลยครับ
 • photo คนนี้แหละที่ได้ที่ หนึ่งคนนี้แหละที่ได้ที่ หนึ่ง
 • photo นักเรียนร่วมกิจกรรมวาดภาพนักเรียนร่วมกิจกรรมวาดภาพ
 • photo ปราญช์นกเงือกให้ความรู้และอธิบายเพิ่มเติมก่อนจะให้นักเรียนร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีปราญช์นกเงือกให้ความรู้และอธิบายเพิ่มเติมก่อนจะให้นักเรียนร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสี
 • photo คณะทำงานคณะทำงาน
 • photo นักเรียนรับโอวาทจากท่าน ผอ.โรงเรียนนักเรียนรับโอวาทจากท่าน ผอ.โรงเรียน
 • photo นักเรียนจำนวน 30 คนโดยแยกดังนี้ ชั้นป. 4 - 6 ห้องละ 10 คนนักเรียนจำนวน 30 คนโดยแยกดังนี้ ชั้นป. 4 - 6 ห้องละ 10 คน
 • photo ผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดกิจกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดกิจกรรม "จากพื้นป่าสู่ห้องเรียน"
 • photo รางวัลที่ 1 ครับ มอบโดยนายซามุดิงซีบะรางวัลที่ 1 ครับ มอบโดยนายซามุดิงซีบะ
 • photo ิ้เสร็จสิ้นกิจกรรม ิ้เสร็จสิ้นกิจกรรม "จากพื้นป่าสู่ห้องเรียน"

กิจกรรมหลัก : รณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน "จากพื้นป่าสู่ห้องเรียน"

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าอาหารชุมชน ด้านป่า ยาชุมชน และตัวชี้วัดทรัพยากรธรรม(นกเงือก)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กวัยเรียน  30  คน
วัยทำงาน  20  คน
ผู้สูงอายุ  10  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ป่าของบ้านเจาะกะพ้อใน จำนวนและชนิดต้นไม้และชนิดพันธ์ุไม้ต่าง โดยมีปราช์ชาวบ้าน(ด้านนกเงือก)ทางด้านนกเงือกและอดีตพรานป่า มาเล่าประสบการณ์และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อมที่มีอยู่ในบ้านเรา
 • จัดกิจกรรม วาดภาพระบายสี
 • จัดกิจกรรม เขียนเรียงความ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นักเรีน  30  คน ทีมงาน  30  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เริมจัดสถานที่โดยใช้ห้องประชุมของโรงเรียน บ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์"
 • ประกาศให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่กำหนด  แนะนำคณะทำงานให้ทางโรงเรียนทราบ พร้อมกับเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายรอซารี  เจ๊ะอาลี  กล้าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม จากพื้นป่าสู่ห้องเรียน และให้โอวาทกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม
 • คณะทำงานได้จัดเตรียมเอกสารและสือที่ใช้ในการนำเสนอ ข้อมูลให้กับนักเรียน โดยใช้สือคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอและให้นักเรียนได้ออกมาแสดงความรู้สึก และตอบคำถามจากพี่ทีมงาน คณะทำงานของโครงการ ฯ
  และมีการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีนกเงือกที่นักเรียนมีความสนใจ และการเขียนเรียงความในหัวข้อ "บูโดที่รัก"  หลังจากนั้นให้เวลากับนักเรียนในการวาดภาพระบายสีตามอัธยาศัย และเก็บผลงานนักเรียนพร้อมกับประกาศผลรางวัล ภาพที่มีได้รางวัลทุนการศึกษา สามอันดับ และร่วมกันถ่ายรูป
   
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

นักเรียนมีความรู้ และรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเกิด นักเรียนมีความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนา / 60 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-จากการจัดกิจกรร จากพื้นป่าสู่ห้องเรียน ทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเสนอให้หลายๆองค์กรทราบ เพราะการทำงานของกลุ่มน้อย ๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านไม่สามารถที่จะป้องกันและช่วยกันรักษาได้ดี เท่ากับการสร้างพลังที่ได้จากนักเรียนโดยการปลูกจิตสำนึก ในการปกป้องพื้นที่ป่าที่อยู่ใกล้กับชุมชน และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะนกเงือก ในพื้นที่ นักเรียนมีความสุขที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโดยนักเรียนสามารถแสดงและให้ความร่วมมืออย่างมากในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และทางโรงเรียนก็ได้อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทำให้กิจกรรมในครั้งบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
900.00 0.00 4,500.00 900.00 0.00 0.00 6,300.00 UnLock
23 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายฮาฎอรอมี สะตานายฮาฎอรอมี สะตาเมื่อ 25 พฤษภาคม 2559 10:13:20
แก้ไขโดย นายฮาฎอรอมี สะตา เมื่อ 30 พฤษภาคม 2559 13:22:03 น.

ชื่อโครงการ : สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) »

ชื่อกิจกรรม : บูโบซูรอสุขภาพสัมพันธ์ตามวิถีมุสลิมเพื่อสุขภาพและส่งเสริมภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : บูโบซูรอสุขภาพสัมพันธ์ตามวิถีมุสลิมเพื่อสุขภาพและส่งเสริมภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 200 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนประชาชนในขุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ดให้ความรู้การจัดทำขนมบูโบซูรอ (การกวนข้าวอาซูรอ (ขนมอาซูรอ) เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คำว่า อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม การรวมกัน คือการนำสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกัน มีทั้งชนิดคาวและหวาน )
 • จัดประกวดอาหารสุขภาพ โดยปกติประชาชนจะทำอาหาร จะมีส่วนผสมจำพวกไขมันและคาร์โบไฮเครตสูงจะเป็นส่วนมาก ส่งผลต่อระบบสุขภาพของผู้รับประทานให้เกิดโรค ไขมัน ความดัน และเป็นผลเสียต่อร่างกาย โดยให้ประชาชนแต่ละโซนในหมู่บ้านส่งเข้าประกวดโซนละ 1เมนู
 • นำขนมบูโบซูรอจะแจกจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กกำพร้า ผู้สุงอายุ รับประทานร่วมกันกัน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนชาวบ้านในชุมชน อาทิ ผู้สูงอายุ เยาวชน กลุ่มสตรี เด็ก

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดเป็นอาหารเมนูสุขภาพ โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 UnLock
22 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านปะโอบ้านปะโอเมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 14:36:59
แก้ไขโดย บ้านปะโอ เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 14:48:22 น.

ชื่อโครงการ : สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ »

ชื่อกิจกรรม : เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์ ครั้งที่ 3

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สมาชิกรู้จักวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ให้มีความชำนาญขึ้น และนำปุ๋ยที่ผลิตมาใช้แทนปุ๋ยเคมี

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยทำงาน 80 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 80 คน แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่มๆละ 40 คน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมกันทำปุ๋ยหมักในรูปแบบกองทุนปุ๋ย เพื่อใช้ในครัวเรือน และจำหน่ายในชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะร่วมกันทำไม่น้อยกว่า 2,000-3,000 กก.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วัยทำงาน 80 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

หลังจากที่ได้ทำการทดลองการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่ได้จากครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  นั้นได้มีการนำไปใช้และวางจำหน่ายผลตอบรับดีมาก มีเกษตรกรนิยมใช้มากเพราะมีคุณภาพดี ทำให้ดินดี พืชผักเจริญงอกงาม จึงได้ร่วมกันผลิตเป็นครั้งที่ 2 ขึ้นโดยนำสมาชิกทั้ง 2 กลุ่มมาร่วมกันจำนวน 80 คน มีวิทยยากรพี่เลี้ยงจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลามาให้ความช่วยเหลือ สมาชิกได้ช่วยกันทำตามกระบวนการหมัก โดยใช้วัสดุมูลสัตว์ที่จัดเตรียมไว้มาหมักทำปุ๋ยอินทรีย์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-คนในชุมชนลดการใช้ปุ๋ยเคมี

-เกิดรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน

-เกิดกองทุนธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง 2 ครั้งของสมาชิก ทำให้สมาชิกมีความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยใช้เอง ปลอดสารพิษ มีการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรักใคร่ปรองดองกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยราคาแพง ได้ผลผลิตที่ปลอดภันต่อสุขภาพ สามารถจำหน่ายผลิตผลได้ราคาแพง ก่่อให้เกิดรายได้ประจำวัน ประจำเดือนและประจำปีอย่างยั่งยืน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 2,950.00 0.00 0.00 4,950.00 UnLock
21 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุปรียา แสงสว่างสุปรียา แสงสว่างเมื่อ 23 พฤษภาคม 2559 08:41:34
แก้ไขโดย สุปรียา แสงสว่าง เมื่อ 23 พฤษภาคม 2559 08:57:21 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 7

 • photo สภาผู้นำเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันสภาผู้นำเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน
 • photo สภาผู้นำร่วมกันวางแผนการเก็บข้อมูลรับจ่ายตามโครงการสภาผู้นำร่วมกันวางแผนการเก็บข้อมูลรับจ่ายตามโครงการ
 • photo สภาผู้นำร่วมกันวิเคราะแบบรับจ่ายที่จะเก็บข้อมูลแบบที่เข้าใจง่ายและทำได้จริงสภาผู้นำร่วมกันวิเคราะแบบรับจ่ายที่จะเก็บข้อมูลแบบที่เข้าใจง่ายและทำได้จริง
 • photo มีการร่วมกันสรุปงานในเรื่องของกิจกรรมที่ผ่านมามีการร่วมกันสรุปงานในเรื่องของกิจกรรมที่ผ่านมา
 • photo สภาผู้นำตกลงและมีความเห็นตรงกันกับแบบรับจ่ายที่จะเก็บข้อมูลในกิจกรรมต่อไปสภาผู้นำตกลงและมีความเห็นตรงกันกับแบบรับจ่ายที่จะเก็บข้อมูลในกิจกรรมต่อไป

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมสภาผู้นำชุมชน เพื่อหารือการดำเนินงานกิิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำ 21 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สภาผู้นำ เข้าใจบทบาทในการวางแผน และกำหนดรูปแบบในการจัดประชุมประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจโครงการนี้แก่ประชาชนทั้งชุมชนรับทราบ และให้ความร่วมมือตลอดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำชุมชน จำนวน 21 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. สภาผู้นำชุมชน ร่วมก้ันหารือการดำเนินกิจกรรมที่ 8 สมาชิกโครงการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน
 2. รวบรวมเอกสารทางการเงินของกิจกรรมที่ดำเนินการมาแล้ว
 3. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สภาผู้นำ เข้าใจบทบาทในการวางแผน และกำหนดรูปแบบในการจัดประชุมประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจโครงการนี้แก่ประชาชนทั้งชุมชนรับทราบ และให้ความร่วมมือตลอดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กำหนดการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน จำนวน 3 เดือน เริ่มทำวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 59

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00 UnLock
21 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายซัยฟุดดีน เจะฮะนายซัยฟุดดีน เจะฮะเมื่อ 26 พฤษภาคม 2559 05:49:09
แก้ไขโดย นายซัยฟุดดีน เจะฮะ เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 11:13:19 น.

ชื่อโครงการ : สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน »

ชื่อกิจกรรม : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครั้งที่ 1

 • photo มากันยังไม่หมดไม่รอแล้วครับ ..ถ่ายเท่าที่มาก่อนมากันยังไม่หมดไม่รอแล้วครับ ..ถ่ายเท่าที่มาก่อน
 • photo กิจกรรม ท่องเที่ยวฯ ครั้งที่ 1กิจกรรม ท่องเที่ยวฯ ครั้งที่ 1
 • photo
 • photo เย้ๆๆๆเย้ๆๆๆ
 • photo รังผึ้งที่อยู่ระหว่างเส้นที่ท่องเที่ยวรังผึ้งที่อยู่ระหว่างเส้นที่ท่องเที่ยว
 • photo นกกก 1ใน6 ชนิด ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบุโด-สุไหงปาดีนกกก 1ใน6 ชนิด ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบุโด-สุไหงปาดี
 • photo ต้นตะเคียนทอง หาดูได้ยากมากครับต้นตะเคียนทอง หาดูได้ยากมากครับ
 • photo เด็กๆก็มากับพวกเราหลายคนเหมือนกันน่ะครับเด็กๆก็มากับพวกเราหลายคนเหมือนกันน่ะครับ
 • photo รังนกน้อย(น้อย) ในเส้นทางเดินท่องเที่ยวรังนกน้อย(น้อย) ในเส้นทางเดินท่องเที่ยว
 • photo รังนกเงือก(นกกก) เป็นโพรงไม้ที่มีขนาดใหญ่ รังนี้เข้าไปแล้ว 2 เดือนครับรังนกเงือก(นกกก) เป็นโพรงไม้ที่มีขนาดใหญ่ รังนี้เข้าไปแล้ว 2 เดือนครับ
 • photo จุดพักจุดที่ 2 ก่อนที่จะเดินทางต่อไปอีกจุดพักจุดที่ 2 ก่อนที่จะเดินทางต่อไปอีก
 • photo ทุกคนสู้ๆทุกคนสู้ๆ
 • photo จุดชมวิวใกล้กับรังนก เห็นหมู่บ้านและแม่น้ำสายบุรีจุดชมวิวใกล้กับรังนก เห็นหมู่บ้านและแม่น้ำสายบุรี

กิจกรรมหลัก : เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าอาหารชุมชน ด้านป่ายาชุมขนและตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ(นกเงือก)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มวัยทำงาน  20  คน วัยเรียน  20  คน
กลุ่มสูงวัย 20  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดประชาชนในหมู่บ้านให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 • โดยแบ่งกลุ่มชุมชนในพื้นที่ออกเป็น 3 โซนที่จะเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมเดินเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้ ชาวบ้านกลุ่มละ 30 คน กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “กลุ่มชุมชนพาเที่ยวธรรมชาติดูนกเงือกในบ้านเรา” จำนวน 20 คน และเชิญหน่วยงานรัฐในพื้นที่เข้าร่วมในแต่ละครั้งตลอดจนโรงเรียนในพื้นที่ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 ครั้ง คือ 200 คน
 • การท่องเที่ยวแต่ละครั้งจะนำต้นกล้าไม้ขึ้นไปปลูกด้วย
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 56 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มวัยทำงาน  25  คน
กลุ่มสูงวัย 10  คน
กลุ่มวัยเรียน 21 คน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มรับลงทะเบียนเวลา 07.45 น. (นัดหมายออกเดินทาง 08.00 น.) คณะกรรมการสภาฯ และกลุ่มอนุรักษ์นกเงือกพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเจาะกะพ้อใน (บ้านแบเซ็งปราชญหมอดิน) ฝ่ายอาหารได้จัดเตรียมอาหารห่อพร้อมกับอาหารเบรก สำหรับในการเดินทางท่องเที่ยวในวันนี้ ทางทีมงานได้แนะนำและให้ความรู้เบื้องต้นก่อนจะมีการเดินทางขึ้นบนภูเขา โดยปราชญ์นกเงือกและอดีตพรานได้อธิบายขั้นตอนและวิถีปฏิบัติในขณะเดินทาง 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชาวบ้าน ได้สัมผัสธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเองและได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้เกิดความรักและอยากให้ป่าคงอยู่ไว้คู่กับลูกกับหลานต่อไป ตลอดจนองค์กรภายนอก หน่วยงานราชการในพี้นที่ได้เห็นถึงความสามัคคีของชุมชนและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในกลุ่มที่อยู่บริเวณอื่น ๆพื่้นที่ใกล้เคียง/ 200 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการเดินสำรวจนกเงือกและป่าอุทยานแห่งชาติ บูโด - สุไหงปาดี ทำให้ชาวบ้านและประชาชนที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่ร่วมกันระหว่างป่าและชุมชนต้องอยู่พึ่งพาอาศัยกัน และต้องอยู่ร่วมกันไม่เข้าไปทำลายตัดไม้หรือล่าสัตว์เพื่อการอาชีพ หากแต่เป็นการหาของป่าที่เป็นยา สมุนไพร หรืออาหารนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแต่อย่างใด และจากการเดินท่องเที่ยวในครั้งที่ 1 มีประเด็นข้อสรุปได้ดังนี้
1. สภาพป่าของเทือกเขาบูโดยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ 2. จำนวนนกเงือกที่เข้ารังในปีนี้ มีจำนวนน้อยลงจากปีที่แล้ว
3. สภาพร่างกายของผู้ร่วมเดินทางต้องมีการเช็คสุขภาพก่อน (เพราะเส้นทางที่เดินเป็นเส้นทางที่ลาดชั้น) 4. ต้องเตรียมอาหาร น้ำให้พอดีและต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนการเดินทาง 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ระยะเวลาในการเดิน และเส้นทางเดิน  /  แนะนำให้พรานใช้เส้นทางที่ไม่ลาดชันมากนัก 
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 300.00 6,300.00 UnLock
20 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthraiarmthraiarmเมื่อ 21 พฤษภาคม 2559 12:23:42
แก้ไขโดย thraiarm เมื่อ 21 พฤษภาคม 2559 12:29:27 น.

ชื่อโครงการ : นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ ครั้งที่ 3

กิจกรรมหลัก : ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์กินเอง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ เพื่อรายงานผล / สรุปผลการทำกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่มทำนาและสภาผู้นำชุมชน จำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ เพื่อรายงานผล / สรุปผลการทำกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

กลุ่มทำนามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานกันอย่างต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ สรุปได้ว่าข้าวของสมาชิกบางคนได้ผลผลิตน้อยมากเนื่องจากไม่ใช้สารเคมีใช้แต่ปุ๋ยชีวภาพทำให้การเจริญเติบโตขอต้นข้าวไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่ม่

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

เนื่องจากเป็นพื้นที่ผลิตข้าวอินทรีย์เป็นครั้งแรกทำให้ผลผลิตที่ได้น้อยไปสักนิด แต่ทุกคนก็มีความสุขที่ได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัย

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 UnLock
20 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 23 พฤษภาคม 2559 09:10:41
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 23 พฤษภาคม 2559 14:18:30 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะทำงานวิขาการ ทีมสนับสนุนวิขาการ และทีมสังเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจกรอบการสังเคราะห์ความรู้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานวิชาการ ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมสังเคราะห์เพื่อจัดทำความเข้าใจกรอบการสังเคราะห์ความรู้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมสังเคราะห์ความรู้ที่เกิดจากโครงการ ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น เกิดความรู้เชิงปฏิบัติการและนวัตกรรมชุมชนเป็นต้น ที่สามารถขยายผลและสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและนำไปเชื่อมโยง สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เวบไซต์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 65 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมวิชาการ ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผู้ติดตาม)  และทีมสังเคราะห์ 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานวิชาการ ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผู้ติดตาม) ประเมินผลโครงการ และทีมสังเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจกรอบการสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สังเคราะห์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 52 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ทีมวิชาการและทีมสังเคราะห์ 5 คน
 • ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผู้ติดตาม) 35 คน
 • เจ้าหน้าที่ สจรส.มอ. 8 คน
 • นักศีกษาปริญญาโท วิจัยชุมชนน่าอยู่3 คน
 • ทีมสื่อมวลชน 1 คน

รวมทั้งหมด 52 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำเสนองานวิจัยชุมชนน่าอยู่ โดย นักศึกษา สจรส.และ อ.กำไล สมรัก • โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพทีมประสานงานวิชาการในโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ กรณีศึกษา จ.นครศรีธรรมราช • การประเมินนวัตกรรมชุมชนของโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่โดยใช้ซิปโมเดล กรณีศึกษา จังหวัดยะลา • ความยั่งยืนที่คงอยู่ในโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ กรณีศึกษา 3 อำเภอ จังหวัดพัทลุง • โครงการชุมชนน่าอยู่พื้นที่ศึกษา อ.ปากพนัง และ อ.หัวไทรจ.นครศรีธรรมราช

การสนับสนุนติดตามโครงการชุมชนน่าอยู่ ถอดบทเรียนการสังเคราะห์โครงการชุมชนน่าอยู่ ปี 2558

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การสนับสนุนติดตามโครงการชุมชนน่าอยู่

ทบทวนการติดตามโครงการชุมชนน่าอยู่ การลงพื้นที่ของพี่เลี้ยง อย่างน้อยลงพื้นที่ 3 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ลงพื้นที่ชี้แจงโครงการ
ครั้งที่ 2 ก่อนปิดงวดที่ 1 ติดตามสนับสนุนการจัดทำรายงานผลดำเนินงานและเอกสารการเงิน
ครั้งที่ 3 ก่อนปิดงวดสุดท้ายโครงการ ติดตามสนับสนุนการจัดทำรายงานผลดำเนินงานและเอกสารการเงิน

ข้อพึงระวัง ปัญหาที่ค้นพบ การลงพื้นที่ติดตามและการแนะนำสนับสนุนโครงการ ตามที่ประชุมได้ติดตามโครงการรายโครงการให้พี่เลี้ยงลงบันทึกการติดตาม ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า พี่เลี้ยงได้ลงพื้นที่แต่ไม่บันทึกในกิจกรรมพี่เลี้ยง ซึ่งมีความเข้าใจว่าผู้รับผิดชอบโครงการได้บันทึกในกิจกรรมของโครงการแล้ว แต่เว็บไซต์ได้ออกแบบระบบรายงาน 2 ส่วน คือ รายงานของโครงการ และรายงานของผู้เลี้ยง และเว็บไซต์ทุกคนสามารถเข้ามาเปิดดูได้ อาจทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในเรื่องรายงานพี่เลี้ยง การรายงานผลดำเนินงานโครงการ พบปัญหารายงานจากพื้นที่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร และรายงานพี่เลี้ยงยังรายงานไม่ละเอียด และการนัดประชุมโครงการครั้งเดียวทั้งหมด จะทำให้การช่วยติดตามสนับสนุนรายโครงการไม่เต็มที่เท่าที่ควร และการส่งรายงานมีความล่าช้า และเมื่อ สจรส.ม.อ.มีการตรวจอีกครั้งยังพบความไม่เรียบร้อยของรายงาน

แนวทางแก้ไข
การรายงานผลดำเนินงานโครงการและพี่เลี้ยง - ไม่ควรนัดโครงการทั้งหมดการมาพบปรึกษาหารือพร้อมกัน ควรนัดแนะนำทีละรายโครงการ เพื่อประสิทธิภาพให้การปรึกษาและช่วยสนับสนุนโครงการได้อย่างเต็มที่ และได้ตามผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
- รายงานโครงการควรมีความเรียบร้อยตั้งแต่ผู้รับผิดชอบโครงการ พี่เลี้ยงควรตรวจและแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนถึงเวลาปิดงวด และ สจรส.ม.อ.ลงพื้นที่ตามโซนจังหวัดตรวจอีกครั้ง จะทำให้เอกสารมีผลลัพธ์และเอกสารการเงินมีความถูกต้อง สามารถส่งต่อไปยัง สสส.ได้อย่างทันตามเป้าหมาย - พี่เลี้ยงควรบันทึกรายงานของพี่เลี้ยงทุกครั้งที่มีการลงพื้นที่และแนะนำโครงการว่าได้ติดตามสนับสนุนเรื่องอะไรบ้าง ผลดำเนินการลงพื้นที่เกิดข้อสังเกต ผลการติดตามเป็นอย่างไรบ้าง


ถอดบทเรียนการสังเคราะห์โครงการชุมชนน่าอยู่ ปี 2558 คุณถนอม ขุนเพ็ชร์ ถอดบทเรียนปีนี้ ได้มีรูปแบบการนำเสนอ ดังนี้ 1) นิยายสำหรับเยาวชน 2) บุคคลต้นแบบ 14 กรณี 3) ชุมชน 45 กรณีศึกษา 4) การประชุมคุณค่าโครงการ การถอดบทเรียนควรสื่อสารถึงกลไกการทำงาน การสร้างนวัตกรรม หลักฐานการทำงานเชิงประจักษ์ชัดเจน
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองได้ คือ 1) ชุมชนสามารถจัดการข้อมูลจัดการความรู้ได้ 2) ชุมชนสามารถทำแผนชุมชนได้ 3) ชุมชนสามารถบริหารจัดการโครงการ เกิดการเรียนรู้เรื่อง คน สภาพแวดล้อม กลไก รวมถึงสามารถทำรายงานผลและเอกสารการเงินได้ 4) เกิดกลไกชุมชน การทำแผนชุมชนสามารถทำด้วย 4 คำถาม “อยู่ไหน จะไปไหน ไปอย่างไร ไปถึงแล้วยัง” คือ 1) อยู่ไหน สถานการณ์เป็นอย่างไร 2) จะไปไหน จุดหมายเป็นอย่างไร 3) ไปอย่างไร ยุทธศาสตร์นโยบาย ดูกระบวนการหลักคิดโครงการ ปัญหา ปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้อง 4) ไปถึงแล้วยัง ประเมินผล โดยมี“การนำทุนของชุมชนมาใช้” ซึ่งทุนได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา เศรษฐกิจคน กลุ่ม เครือข่าย
การประเมินผลจากการทำแผน “ปัจจัยนำเข้า” ได้แก่ ข้อมูล ทุนชุมชน คน ทรัพยากร“กระบวนการ” ได้แก่ แตกต่างจากกิจกรรมอย่างไร กระบวนการให้ความรู้คนอย่างไร “ผลการประเมิน” ได้แก่ ทำแล้วเกิดอะไรบ้าง Output Outcome Impact เช่น เกิดเครือข่ายคนทำงาน ผลกระทบอะไรบ้าง เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม องค์กรเครือข่าย มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์อะไรบ้าง

จากนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจการประเมินคุณค่า ได้แก่ 1.นวัตกรรมใหม่ 2.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3.การสร้างสภาพแวดล้อม 4.ผลกระทบเชิงบวก เกิดนโยบาย ธรรมนูญชุมชน 5. กระบวนการชุมชน 6. สุขภาวะทางปัญญา ความรู้ภูมิปัญญา 7.การสรุปบทคัดย่อ ได้แลกเปลี่ยนประเด็นว่า ทำอย่างไรเมื่อถอดบทเรียนเอาไปใช้ต่อได้จริง เกิดจุดเรียนรู้ที่มีการนำไปใช้ จะต่อยอดโครงการทำอย่างไร การยกระดับพื้นที่ทำอย่างไร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
20 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 23 พฤษภาคม 2559 10:55:10
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 16:05:37 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมเตรียมงานสร้างสุข (ทีมวิชาการ ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมสังเคราะห์)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การจัดประชุมเตรียมงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการประสานภาคีเชื่อมโยง กระบวนการปฏิบัติการในชุมชนไปสู่การยกระดับเป็นกระบวนการนโยบายและเกิดการเผยแพร่และเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องทุก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 65 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมวิชาการ ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผู้ติดตาม) และทีมสังเคราะห์ 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมเตรียมงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ร่วมออกแบบกระบวนการ
และการมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน อาทิเช่นผู้จัดการประจำห้องผู้ดูแลวิทยากร/ ผู้อภิปราย/ พิธีกร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 51 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ทีมวิชาการและทีมสังเคราะห์ 5 คน
 • ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผู้ติดตาม) 34 คน
 • เจ้าหน้าที่ สจรส.มอ. 8 คน
 • นักศีกษาปริญญาโท วิจัยชุมชนน่าอยู่3 คน
 • ทีมสื่อมวลชน 1 คน

รวมทั้งหมด 51 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ประเด็นห้องย่อยชุมชนน่าอยู่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยนออกแบบงาน ดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมหลากหลายเครือข่าย ได้แก่
- โครงการชุมชนน่าอยู่ 500 คน
- สช. 200 คน
- นนส. 120 คน - สปสช. 200 คน - กระทรวงสาธารณสุข 50-100 คน - นักวิชาการ 50 คน

งานสร้างสุขได้แบ่งกิจกรรมงาน 3 ประเภท ได้แก่
1) เวทีนำเสนอผลงานวิชาการ
2) ห้องย่อยแต่ละประเด็น
3) ลานเสวนา รายละเอียดดังนี้


1) เวทีนำเสนอผลงานวิชาการ ได้แบ่งเป็น 2 ห้องนำเสนอ
คือ 1.ห้องวิชาการ งานวิจัย 2. ห้อง KM เป็นเรื่องเล่าเสริมพลัง เล่าเรื่องดีๆในห้องประชุม
2) ลานเสวนา ในประเด็นที่นำของมาแลกเปลี่ยนการแสดงสาธิตนวัตกรรมต่างๆ 3) ห้องย่อยแต่ละประเด็น สามารถแบ่งได้ดังนี้

 1. ห้องกองทุนหลักประกันสุขภาพ ความมั่นคงของมนุษย์ (สปสช.ดูแลรับผิดชอบ)

  1. ห้องสมัชชา ธรรมนูญชุมชน HIA (สช.ดูแลรับผิดชอบ)
  2. ห้องอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
   4.ห้องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  3. การแพทย์วิถีพหุวิถีวัฒนธรรม (กระทรวงสาธารณสุข)
   6.ห้องเด็ก เยาวชน และครอบครัว
   7.ห้องสุขภาพ
   8.ห้องชุมชนน่าอยู่

  การออกแบบห้องย่อย ได้กำหนดรูปแบบนิทรรศการ เสนอรูปแบบลานเสวนาการเรียนรู้ทั้งหมด ลานเสริมพลังลานปัญญา ให้แต่ละประเด็นมีภาคีมีโหนดภาคี
  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่างๆระหว่างนักวิชาการ ชุมชน ผู้สนใจที่ร่วมงาน
  ซึ่งได้มอบหมายให้ทีมพี่เลี้ยงออกแบบนำมาเสนออีกครั้ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
19 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสุกิจ แก้วชื่นนายสุกิจ แก้วชื่นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2559 13:48:16
แก้ไขโดย นายสุกิจ แก้วชื่น เมื่อ 19 พฤษภาคม 2559 13:48:16 น.

ชื่อโครงการ : สร้างหมู่บ้านในฝัน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านลานไทร »

ชื่อกิจกรรม : คืนเงินเปิดบัญชี

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

คืนเงินเปิดบัญชี 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คืนเงินเปิดบัญชี 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คืนเงินเปิดบัญชี 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คืนเงินเปิดบัญชี 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คืนเงินเปิดบัญชี 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คืนเงินเปิดบัญชี 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 UnLock
19 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายเสถียร ทิพย์ทองนายเสถียร ทิพย์ทองเมื่อ 21 พฤษภาคม 2559 15:11:40
แก้ไขโดย นายเสถียร ทิพย์ทอง เมื่อ 21 พฤษภาคม 2559 15:24:20 น.

ชื่อโครงการ : พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว »

ชื่อกิจกรรม : เสริมการเรียนรู้เรื่องการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน ครั้งที่ 5

 • photo ล้อมวงแนะนำตัวล้อมวงแนะนำตัว
 • photo แนะนำสมาชิกใหม่แนะนำสมาชิกใหม่
 • photo ร่วมทานของว่าง(ข้าวเหนียวส้มตำ)ร่วมทานของว่าง(ข้าวเหนียวส้มตำ)
 • photo ทีมวิทยากรและพี่เลี้ยงจัดเตรียมของว่างทีมวิทยากรและพี่เลี้ยงจัดเตรียมของว่าง
 • photo แยกกลุ่มติวพิเศษเฉพาะสมาชิกใหม่แยกกลุ่มติวพิเศษเฉพาะสมาชิกใหม่

กิจกรรมหลัก : เสริมการเรียนรู้เรื่องการฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และเกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าชายเลน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 55 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ครั้งที่ 5 เรียนรู้ระบบนิเวศในป่าชายเลน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 50 คน ทีมวิทยากรและพี่เลี้ยงจำนวน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 13.00 น ทุกคนพร้อมกันที่ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศในป่าชายเลน โดยครั้งนี้มีสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมใหม่จำนวน 18 คน คือนักเรียนที่ขึ้นจากป.3 มา ป.4 ในปีนี้
 • 13.15 น ทีมวิทยากรให้เด็กๆนักล้อมเป็นวงกลม และให้แต่ละคนเล่าประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้เรื่องป่าชายเลนในเทอมที่แล้ว และถามความรู้สึกสมาชิกใหม่ที่เพิ่งจะเข้าร่วมกิจกรรมในเทอมนี้
 • วิทยากรให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับป่าชายเลน และความสำคัญของระบบนิเวศในป่าชายเลน
 • 15.30 น จบกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เยาวชนได้รับความรู้และมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต
  • เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน และทีมพี้เลี้ยงและวิทยากรอีก 5 คน
 • ผลลัพธ์
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างได้รับความรู้เรื่องป่าชายเลน และได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรก
  • เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมใหม่ รู้สึกตื่นเต้น และสนุกกับการเรียนรู้แบบใหม่ที่ไม่ต้องนั่งอยู่ในห้องเรียน และเข้าใจง่ายกับสิ่งที่เรียนรู้เนื่องวิทยากรเป็นคนในชุมชนเอง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 1,375.00 0.00 0.00 0.00 1,975.00 UnLock
19 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตราเมื่อ 23 พฤษภาคม 2559 15:10:14
แก้ไขโดย นางสาวจีรนา อาดตันตรา เมื่อ 25 พฤษภาคม 2559 15:47:34 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ฝึกอบรมครูชุมชนด้านอาชีพสรุปผลการดำเนินงานและขยายผลการสอนให้แก่สมาชิกในชุมชนที่สนใจ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนอื่นๆภายในชุมชนได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. สภาผู้นำชุมชนร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน ร่วมกำหนดรูปแบบ
 2. จัดหาสถานที่ศูนย์รวมของชุมชน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อเนื่อง
 3. ศึกษา ทุนชุมชน องค์ความรู้ ในชุมชนและสอบถามความต้องการการเรียนรู้ ฝึกอาชีพในด้านใดบ้าง
 4. คัดเลือก ครูชุมชน จำนวน30คนประสานวิทยากรทั้งภายนอกและปราชญ์ชาวบ้าน
 5. พัฒนาศักยภาพ ฝึกอบรมครูชุมชนด้านอาชีพ จำนวน 3 วัน ในกิจกรรมที่กลุ่มสนใจ เพื่อการเรียนรู้และเป็นครู ก เช่น การเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายปาล์มที่เหลือใช้ที่มีอยู่ในชุมชนโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติโดยแบ่งกลุ่ม 1.เพาะเห็ดฟาง 2.ทำน้ำยาล้างจาน
 6. น้ำหมักชีวภาพ
 7. หรือการปลูกผักตามที่สมาชิกสนใจ
 8. แบ่งกลุ่ม ออกเป็น 7 กลุ่ม คละโซน
 9. เรียนรู้ตามฐาน
 10. สรุปผลการดำเนินงาน
 11. ขยายผลสอนโดยให้สมาชิกในชุมชมที่สนใจเพิ่ม ประกอบด้วยสมาชิก 10-11 คนต่อกลุ่มพร้อมคัดเลือกประธานกลุ่ม สำหรับแนวทางการบริหารจัดการการดำเนินกิจกรรม โดยเน้นเพื่อผลิตบริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือจะจำหน่ายตามตลาด/ร้านอาหารในชุมชน เพื่อหารายได้เข้ากลุ่มเก็บไว้ทำทุนในการดำเนินการต่อไป
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ  จำนวน  30  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.เกิดวิทยากรครูชุมชนที่จะเป็นเครือข่ายในการต่อยอดและการเรียรู้ร่วมกันของชุมชน จำนวน 30 คน 2. มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน จำนวน1 แห่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดาเหมือนพะวงศ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,600.00 0.00 10,800.00 9,200.00 0.00 0.00 21,600.00 UnLock
19 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายฮาฎอรอมี สะตานายฮาฎอรอมี สะตาเมื่อ 25 พฤษภาคม 2559 10:10:55
แก้ไขโดย นายฮาฎอรอมี สะตา เมื่อ 25 พฤษภาคม 2559 16:10:30 น.

ชื่อโครงการ : สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) »

ชื่อกิจกรรม : พัฒาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

•เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง และ สจรส.ม.อ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน พี่เลี้ยง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทบทวนแผนปฏิบัติการโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประธานโครงการ 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้มีการประชุมวางแผนกิจกรรมและประเมินผล จำนวน 10 ครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 UnLock
18 พฤษภาคม 2559 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายเสถียร ทิพย์ทองนายเสถียร ทิพย์ทองเมื่อ 21 พฤษภาคม 2559 14:13:47
แก้ไขโดย นายเสถียร ทิพย์ทอง เมื่อ 21 พฤษภาคม 2559 14:41:53 น.

ชื่อโครงการ : พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว »

ชื่อกิจกรรม : เยาวชนลงพื้นที่ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5

 • photo แบ่งกลุ่มออกสำรวจป่าแบ่งกลุ่มออกสำรวจป่า
 • photo กลุ่มที่ 2 ออกสำรวจพันธุ์พืชกลุ่มที่ 2 ออกสำรวจพันธุ์พืช
 • photo กลุ่มที่ 3 สำรวจพันธุ์สัตว์กลุ่มที่ 3 สำรวจพันธุ์สัตว์
 • photo พักรับประทานอาหารเที่ยงพักรับประทานอาหารเที่ยง
 • photo ออกนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ออกนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้
 • photo บอกเล่าสิ่งที่ได้พบบอกเล่าสิ่งที่ได้พบ

กิจกรรมหลัก : เยาวชนฝึกลงพื้นที่ปฏิบัติการฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และเกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าชายเลน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นักเรียน ชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 55 คน และทีมวิทยากรในชุมชนจำนวน 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ครั้งที่ 5 ดูผลพื้นที่ป่าที่เคยทำการฟื้นฟูเบื้องต้น และแก้ไขเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้น 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นักเรียน จำนวน 50 คน ทีมพี่เลี้ยงและวิทยากร จำนวน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 08.30 น ทีมวิทยากรพร้อมกันที่โรงเรียนบ้านบางค้างคาว
 • 09.00 น แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อให้ง่ายต่อการดูแล โดยแต่ละกลุ่มมีนักเรียน 16 คน และวิทยากร 1 คน
 • 09.15 น ทุกทีมออกเดินทางไปป่าชายเลน โดยการเดินเท้าซึ่งระหว่างทางวิทยากรประจำกลุ่มจะคอยอธิบายพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่นักเรียนพบ
 • 09.45 น ทุกทีมเดินทางถึงป่าชายเลน โดยแต่ละกลุ่มจะแยกกันออกไปสำรวจพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และความสมบูรณ์ของป่าชายเลน
 • 11.30 น เดินทางไปมาพักเที่ยงที่ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศในป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว
 • 13.00 น ให้แต่ละกลุ่มสรุปผลสิ่งที่ได้เรียนรู้ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะบอกจำนวนพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ตรวจพบ
 • 14.45 น หัวหน้าทีมวิทยากร คุณเสถียร ได้กล่าวสรุปจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ และสอบถามถึงปัญหาและข้อเสนอแนะของเด็กๆในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้ข้อสรุปว่าเด็กๆทุกคนรู้สึกตื่นเต้น และสนุกกับกิจกรรม ไม่จำเจเหมือนเรียนอยู่ในห้องเรียน
 • 15.00 น จบกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เยาวชนและแกนนำในชุมชนได้ร่วมกันสำรวจปัญหา และร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลน ทำให้เกิดจิตสาธารณะ และร่วมกันสร้างชุมชนให้น่าอยู่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต
  • เด็กเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน และทีมวิทยากรและพี่เลี้ยงจำนวน 5 คน
 • ผลลัพธ์
  • เด็กๆได้รับความรู้เรื่องพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในป่าชายเลน จากการที่ได้สัมผัสกับของจริง
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์เป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อ
  • ทำให้เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในชุมชนของตนเองมากขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
900.00 0.00 4,125.00 0.00 0.00 0.00 5,025.00 UnLock
18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายฮาฎอรอมี สะตานายฮาฎอรอมี สะตาเมื่อ 25 พฤษภาคม 2559 10:05:05
แก้ไขโดย นายฮาฎอรอมี สะตา เมื่อ 25 พฤษภาคม 2559 10:06:08 น.

ชื่อโครงการ : สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพโดยปราชญ์ชุมชนพร้อมฝึกการทำปุ่ยหมักและน้ำหมัก ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพโดยปราชญ์ชุมชนพร้อมฝึกการทำปุ่ยหมักและน้ำหมัก

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนประชาชนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • สาธิตเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก โดยทุกคนที่มาเรียนนำวัสดุในการทำปุ๋ยมาแล้วร่วมกันทำตามขั้นตอนที่ปราชญ์แนะนำแล้วหมักปุ๋ยไว้เพื่อการเรียนรู้ที่ฐานการเรียนรู้ แล้วแต่ละกลุ่มก็กลับมาทดลองทำเองที่กลุ่มบ้านของตนเองต่อเพื่อไว้ใช้ในการเกษตรของตนโดยใช้วัสดุในชุมชน ผักตบ แกลบ ขุยมะพร้าว มูลสัตว์ มูลไก่ สารเร่ง EM ต่างๆทำเป็นกลุ่มๆในละแวกบ้านใกล้เคียง แล้วนำมาแลกเปลียนเรียนรู้กันในกลุ่มใหญ่จำนวน 1 วัน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้วิธีการทำปุ๋ย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 6,000.00 2,000.00 0.00 0.00 9,200.00 UnLock
17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายฮาฎอรอมี สะตานายฮาฎอรอมี สะตาเมื่อ 25 พฤษภาคม 2559 09:58:50
แก้ไขโดย นายฮาฎอรอมี สะตา เมื่อ 25 พฤษภาคม 2559 10:03:44 น.

ชื่อโครงการ : สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพโดยปราชญ์ชุมชนพร้อมฝึกการทำปุ่ยหมักและน้ำหมัก ครั้งที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพโดยปราชญ์ชุมชนพร้อมฝึกการทำปุ่ยหมักและน้ำหมัก

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนประชาชนในขุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • อบรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ตัวแทนกลุ่มครัวเรือนคัดเลือกมาจากโซนหมู่บ้าน โซนละ 15 คน จำนวน 4โซน รวม 60 คน การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพโดยปราชญ์ชุมชนพร้อมฝึกการทำปุ่ยหมักและน้ำหมัก จำนวน 1 วัน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้วิธีการทำปุ๋ย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 UnLock
17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยนภาภรณ์ สตูลนภาภรณ์ สตูลเมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 15:12:18
Project trainer
แก้ไขโดย นภาภรณ์ สตูล เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 15:17:09 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากร »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามกระตุ้นการดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพือติดตามการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำ 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ติดตามกระตุ้นให้ทำกิจกรรมตามแผน - ติดตามการรายงานหน้าเว็บและติดตามหลักฐานการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 28 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รั้บผิดชอบโครงาการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.นัดหมายวันเวลา สถานที่
2.แกนนำอธิบายถึงสถานการณ์การดำเนินโครงการ 3.ให้คำแนะนำจากพี่เลี้ยง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน  เพื่อประเมินผลการทำงาน และวางแนวทางการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.แกนนำเลื่อนวันที่นัดหมาย หลายครั้ง เนื่องจากภาระกิจส่วนตัว ทำให้สามารถพูดคุยให้คำแนะนำกันได้ทางโทรศัพท์เท่านั้น
2.แกนนำ 2 คนสามารถนัดหมายตรวจสอบเอกสารและการรายงานหน้าเว็บได้ 1 คร้้งแต่ขาดหลักฐานการเงินที่ถูกต้อง 3.พี่เลี้ยงแนะนำกระตุ้นการรายงานหน้าเว้บ และให้สรุปกิจกรรมให้เรียบร้อย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.เมื่อชุมชนขาดการทำงานเป็นทีม และขาดผู้นำในการทำกิจกรรมทำให้แผนต่างๆล่าช้า
2.การประสานงานติดต่อทำได้ยาก 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

16 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00-15.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวรรณะ สังข์กรดวรรณะ สังข์กรดเมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 14:37:29
แก้ไขโดย วรรณะ สังข์กรด เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 15:19:41 น.

ชื่อโครงการ : แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม »

ชื่อกิจกรรม : ครั้งที่ 2 ทีมงานพัฒนาพัฒนาศูนย์อาสาภัยพิบัติติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาศูนย์ฯ ตามแผน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศูนย์อาสาภัยพิบัติให้เป็น ศูนย์รวมข้อมูล การช่วยเหลือ และที่พักพิงเมื่อเกิดภัยพิบัติ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีระบบการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการฯ/ทีมงานอาสาภัยพิบัติ/สภาผู้นำ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.สภาผู้นำ ร่วมกับคณะกรรมการโครงการพูดคุย เพื่อวางแผน พัฒนา และจัดให้เป้นศูนย์ข้อมูล ศูนย์การช่วยเหลือ และที่พักพิงมีปัจจัยในการดำรงชีวิต

2.ดำเนินการ พัฒนา ปรับปรุง ด้านเอกสาร ข้อมูล วัสดุอุปกรณ์

3.ประชาสัมพันธ์ให้ทุกครัวเรือนในชุมชน และหน่วยงานต่างๆทราบถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ภัยพิบัติ

4.คณะทำงานของศูนย์ประชุมทุก 3 เดือน เพื่อปรับปรุง พัฒนาด้านข้อมูล เอกสาร และแผนการดำเนินการต่างๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการฯ/ทีมงานอาสาภัยพิบัติ/สภาผู้นำ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้ใหญ่บ้าน(ไพทูรย์)เราก็พึ่งประชุมแรกวันเสาร์ที่ผ่านได้พูดคุยเรื่องด้านงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทินหรือโปรแกรมที่ตั้งไว้และได้ปรึกษาหารือกันแล้วว่าเอากันแบบไหนตามมติในที่ประชุม  มาวันนี้ก้เป็นกิจกรรมการพัฒนาศูนย์การจัดการภัยพิบัติหรือที่พักพิงผู้อพยพในกรณีเกิดน้ำท่วม  เราต้องความพร้อมตั้แต่สถานที่  อุปกรณ์ต่างๆจะเป็นวิทยุสื่อสาร/เรือพร้อมเครื่องยนต์/รถยนต์และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นและขาดเสียไม่ได้คือทีมงานอาสาสมัครทุกคนต้องพร้อมรับสถานกาลที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา  ท่านก็ได้เห็นอยู่แล้วว่าตอนนี้ศูนย์ภัยพิบัติของเราได้ปรับปรุงยังไม่แล้วเสร็จแต่ด้วยกำลังใจที่ร่วมด้วยช่วยกันบวกกับสิ่งที่ได้มาหลายๆด้านผมคิดว่าคงสำเร็จตามเจตนาของทุกท่านที่ตั้งใจใว้ผมให้กำลังใจทุกคนที่มีใจอาสาที่ได้รับความร่วมมือด้วยดีตลอดมา  ขอขอบคุณ... ผู้รับผิดชอบโครงการฯ(วรรณะ)ผมขอขอบคุณอีกครั้งที่ทีมงานเข้าร่วมประชุมตามที่ท่านผู้ใหญ่ได้พูดคุยไปเราภูมิใจที่เราได้มาทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยความสมัครใจกันทั้งนั้  ที่มีความจริงใจ  รักในการการมีจิตอาสาช่วยเหลือสังควตามความรู้เชี่ยวชาญเฉพาด้านเป็นบุคคลไป  ที่ทำให้ศูนย์ที่ทำให้ศูนย์การจัดการภัยพิบัติของเราเกิดความเข้มแข็งเป็นที่รู้จักทั่วไปในทีมงานเครือข่ายเกือบทุกหน่วยงานก็ว่าได้เราน่าจะภูมิใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กเยาวชนรุ่นหลังได้มีการสืบทอดต่อไป.... และก่อนจะปิดการประชุมผมก็ขอย้ำเตือนในทีมงานทุกคนช่วยกันค้นคว้าเอกสาร  ข้อมูลต่างๆหรืออุปกรณ์เพื่อเป็นการเตือนความจำด้วยครับ  ขอขอบคุณ.....

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ศูนย์ผ่านการประเมินจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และจังหวัด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการโครงการฯ/ทีมงานอาสาภัยพิบัติ/สภาผู้นำได้รับทราบปัญหาและแสดงความคิดเห็นได้เตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย  จิตใจและอุปกรณ์ต่างๆในการพัฒนาศูนย์การจัดการภัยพิบัติในการรับสถานการณ์ในการรับมือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้ทันท่วงทีเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายถ้าเกิดเสียหายให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้......

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00 UnLock
15 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายกริยา แดงหลังนายกริยา แดงหลังเมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 15:08:23
แก้ไขโดย นายกริยา แดงหลัง เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 15:08:39 น.

ชื่อโครงการ : หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7บ้านนาข่าใต้ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8/10

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 10 ครั้งต่อปี

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอื่นๆจำนวน 30 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 UnLock
14 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00-15.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวรรณะ สังข์กรดวรรณะ สังข์กรดเมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 13:52:59
แก้ไขโดย วรรณะ สังข์กรด เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 14:36:07 น.

ชื่อโครงการ : แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโครงการครั้งที่ 8

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโครงการให้สามารถบริหารจัดการโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีระบบการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการฯ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.คณะกรรมการประชุมทำความเข้าใจรายละเอียดการดำเนินโครงการ ทั้งรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบงาน

2.แบ่งบทบาทหน้าที่(โครงสร้าง)ของคณะกรรมการชัดเจน

3.ประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ทุกครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการฯ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ไพทูรย์(ผู้ใหญ่บ้าน)เปิดการประชุมปรึกษาหารือเรื่องโครงการแก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม  วันนี้นั่งคุยซักถามคณะกรรมการ  แสดงความคิดเห็นถึงสถานกาลเหตุการณ์ตอนนี้เราก็ได้จัดกิจกรรมของโครงการฯมาหลายกิจกรรมแล้วผมยังกังวลเรื่องด้านงบประมาณในกิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมการแผ้วถางแก้มลิงครั้งที่2  หานหาดเขือกับคลองน้ำผลุงในไม่กี่วันข้างหน้าเราเพราะกิจกรรมที่ผ่านมากรรมการผู้รับผิดชอบโครงการก็ดีหรือจะเป็นผู้ใหญ่เองก็ดีได้ใช้งบประมาณสำรองจ่ายไปล่วงหน้าแล้วทำให้กิจกรรมเดินไปข้างหน้าได้ตามปฏิทินช้าไปบ้างตามกำลังของพวกเราผมก็ไม่มีอะไรมากมายอยากให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯน้องนะได้มาพูดคุยสักนิดแล้วให้ทีมงานได้ซักถามแสดงความคิดเห็น........... ผู้รับผิดชอบโครงการฯ(วรรณะ)ตามที่ผู้ใหญ่ได้พูดคุยไปแล้วนั้นเรื่องด้านงบประมาณผม2คนผู้ใหญ่ถูกเช็คพ๊อตบ่อยครั้งในการทำงานส่วนรวมพอช่วยได้ก็ต้องช่วยกันไปงบประมาณน้อยๆไม่มากจนเกินไปก็ไม่เป็นไรมากๆก็ค่อยว่ากันอีกที  ในครั้งนี้ก็เช่นโครงการฯกิจกรรมที่ใช้งบประมาณมากๆก็ว่ากันไปช้าบ้างไม่ว่ากัน...ผมก็ขอไม่พูดอะไรมากมายอยากให้คณะกรรมการช่วยซักถามแสดงความคิดเห็น.... ในที่ประชุม-ถ้าแบบนี้ได้ไม่เราช่วยออกค่าใช้เองเรื่องนำ้มันในเครื่องตัดหญ้าใส่นำ้มันมาคนละหนึ่งหม้อ/ส่วนเรื่องอาหารการกินช่วยกันคดข้าวห่อมากินกันแล้วเรื่องกาแฟ/น้ำกิน/อื่นๆพอจะช่วยได้ก็ช่วยกัน...ท่านผู้ใหญ่ว่าพรือ.. ผู้ใหญ่บ้าน  -นั้นแล้วแต่พรรคพวกจะได้คนมาแผ้วได้กี่คนก็ให้พรรคพวกชวนคนที่สมัครใจจริงๆ..................เดียวค่อยว่าอีกที..... ในที่ประชุม- เห็นชอบ ผู้ใหญ่บ้าน-ตามที่แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมค่อยว่ากันตามนี้อย่างไรเสียเราก็ต้องรอดูสถานกาลกันอีกทีเมื่อเข้าใจตามนี้ผมคิดว่าวันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้..........

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีผลการติดตามการทำกิจกรรม และวาระการประชุมก่อนหลังทำกิจกรรมทุกครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการโครงการฯได้รับทราบขั้นตอนต่างๆและได้แสดงความคิดเห็น  เสนอแนะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ไปในทิศทางเดียวกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แนวทางการแก้ไข-การประชุมแสดงความคิดเห็น  เสนอแนะเอามติที่ประชุม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00 UnLock
13 พฤษภาคม 2559 เวลา 11:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุปรียา แสงสว่างสุปรียา แสงสว่างเมื่อ 14 พฤษภาคม 2559 10:16:41
แก้ไขโดย สุปรียา แสงสว่าง เมื่อ 14 พฤษภาคม 2559 21:30:55 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน »

ชื่อกิจกรรม : คืนข้อมูลชุดความรู้สถานการณ์เศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชนพร้อมเสนอแผนลดรายจ่าย

 • photo คณะทำงานคืนข้อมูลสู่ชุมชนคณะทำงานคืนข้อมูลสู่ชุมชน
 • photo วิทยากรให้ความรู้สู่ชุมชนวิทยากรให้ความรู้สู่ชุมชน
 • photo ชุมชนให้ความสนใจข้อมูลของท่านวิทยากรชุมชนให้ความสนใจข้อมูลของท่านวิทยากร
 • photo วิทยากรให้ความรู้เพิ่มอาชีพลดการจ่ายวิทยากรให้ความรู้เพิ่มอาชีพลดการจ่าย
 • photo ชุมชนได้รับความรู้และแนวทางการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ด้วยวิธีการง่ายๆชุมชนได้รับความรู้และแนวทางการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ด้วยวิธีการง่ายๆ
 • photo เยาวชนสะท้อนภาพของชุมชนสู่ชุมชนเยาวชนสะท้อนภาพของชุมชนสู่ชุมชน
 • photo ความร่วมมือของชุมชนความร่วมมือของชุมชน
 • photo ประธารเปิดงานคืนข้อมูลสู่ชุมชนประธารเปิดงานคืนข้อมูลสู่ชุมชน

กิจกรรมหลัก : เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

คืนข้อมูลสถานะเศรษฐกิจครัวเรือนให้แก่ชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 160 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน ครัวเรือนต้นแบบ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คืนข้อมูลชุดความรู้สถานะเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชนพร้อมเสนอแผนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชนได้เรียนรู้ โดยอาศัยสื่อป้ายนิทรรศการ สื่อศิลปะท้องถิ่น การแสดงสะท้อนข้อมูลโดยเด็กและเยาวชน แก่ชุมชนโดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 160 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 160 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. ประชาชนในชุมชน จำนวน 160 คน
 2. สภาผู้นำชุมชน จำนวน 21 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เวลา 13:00 น. นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง กล่าวเปิดกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน โดยท่านได้ให้แนวคิดการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ปลูกพืชผักกินเอง
 • เวลา 13:20 น. นายสีนอง อำภัยฤทธิ์ บรรยายแนวทางการประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้
 • เวลา 13:40 น. สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโคกม่วง กล่าวลำนำ การกินอยู่อย่างพอเพียง ให้รู้จักประหยัด ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น
 • เวลา 14:00 น. นายมนูญ สุขรัตน์ บรรยายแนวทางการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
 • เวลา 14:30 น. นายชัยเลิศ รัตนรังษี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 พูดคุยกับชาวบ้าน ให้ชาวบ้านหันมาปลูกผักกินเอง ลดค่าใช้จ่าย
 • เวลา 15:00 น. นางสุปรียา แสงสว่าง กล่าวสรุปกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

แผนการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ประชาชนในชุมชน จำนวน 160 คนได้เรียนรู้สถานะเศรษฐกิจครัว

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ชาวบ้านให้ความสนใจการปลูกผักกินเองมากขึ้น
 2. ชาวบ้านมองเห็นแนวทางการประกอบอาชีพเสริม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,500.00 3,500.00 0.00 0.00 19,200.00 1,500.00 26,700.00 UnLock
12 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตราเมื่อ 12 พฤษภาคม 2559 09:49:23
แก้ไขโดย นางสาวจีรนา อาดตันตรา เมื่อ 23 พฤษภาคม 2559 15:15:55 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมงาน ครั้งที่8พ.ค.

กิจกรรมหลัก : กิจกรรม สร้างทีมงานสภาผู้นำชุมชนกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สภาผู้นำชุมชน มีการติดตามและประเมินผลโครงการและมีการประชุมทุกเดือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการสภาผู้นำ  22  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. คัดเลือกและแต่งตั้ง สภาผู้นำชุมชนโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำแบบไม่เป็นทางการ ในชุมชนที่มีความหลากหลายกลุ่ม เช่น อสม กลุ่มกองทุน เยาวชน โดยคัดเลือกตัวแทนจาก 2 โซน เหนือและใต้ จำนวน 22 คน
 2. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 3. จัดทำแผนการประชุม ติดตามการดำเนินงานจำนวน10ครั้ง
 4. ทำคำสั่งแต่งตั้งทีมทำงาน
 5. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
 6. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10ครั้ง.
 7. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการและปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนทุกเดือน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทีมงานสภาผู้นำชุมชน  จำนวน  22  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวางแผนการทำกิจกรรมครั้งต่อไปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 3.การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดาเหมือนพะวงศ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 770.00 0.00 0.00 770.00 UnLock
12 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายเสถียร ทิพย์ทองนายเสถียร ทิพย์ทองเมื่อ 12 พฤษภาคม 2559 21:21:01
แก้ไขโดย นายเสถียร ทิพย์ทอง เมื่อ 12 พฤษภาคม 2559 21:31:51 น.

ชื่อโครงการ : พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการ สภาผู้นำ ครั้งที่ 7

 • photo ผู้ใหญ่บ้านเปิดประชุมผู้ใหญ่บ้านเปิดประชุม
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo นายบุญภพรายงานกิจกรรมโครงการนายบุญภพรายงานกิจกรรมโครงการ
 • photo ทีมตรวจป่ารายงานข้อมูลทีมตรวจป่ารายงานข้อมูล
 • photo ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนปิดประชุมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนปิดประชุม

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการ ร่วมกับคณะกรรมการป่าชายเลนและแกนนำในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกลุ่มเยาวชน และแกนนำจากกลุ่มต่างในชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลนในชุมชนและมีทีมเฝ้าระวังรักษาป่าชายเลนของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการร่วมกับคณะกรรมการป่าชายเลนชุมชน และแกนนำในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ประชุมคณะทำงานโครงการร่วมกับคณะกรรมการป่าชายเลนชุมชน และแกนนำในชุมชน จำนวน 30 คน
 2. ที่ประชุมร่วมกันสรุปผลการดำเนินโครงการและร่วมกันประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ และแกนนำจากกลุ่มต่างๆ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 10.00 น ผู้ใหญ่บ้านกล่าวเปิดประชุม และแจ้งเรื่องจากที่ประชุมมาจากอำเภอ ให้ที่ประชุมรับทราบ
 • 10.30 น คุณบุญภพ แจ้งรายละเอียดกิจกรรมของโครงการของเดือนนี้ และเตรียมตัวจัดกิจกรรมกับเยาวชนในช่วงเปิดเทอม
 • 11.00 น คณะตรวจป่าชายเลนนำเสนอข้อมูลการตรวจป่าต่อที่ประชุม และปรึกษาหารือเรื่องที่ตรวจพบป่าที่มีต้นไม้ตายจากตลิ่งพัง
 • 12.00 น ปิดประชุม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คณะทำงานได้รับทราบผลการดำเนินโครงการและร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อบรรลุผลสำเร็จต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต
  • แกนนำจากกลุ่มต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน
 • ผลลัพธ์
  • ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข่าวสารต่างๆจากส่วนราชการ และข้อมูลป่าชายเลนจากทีมตรวจการณ์ ทำให้ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมรู้สึกมีส่วนร่วมที่จะช่วยกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 950.00 UnLock
12 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายเสงี่ยม ศรีทวีนายเสงี่ยม ศรีทวีเมื่อ 16 พฤษภาคม 2559 10:53:50
แก้ไขโดย นายเสงี่ยม ศรีทวี เมื่อ 16 พฤษภาคม 2559 10:59:36 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 6

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมคณะกรรมการสภาชุมชนและประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินในกิจกรรม ต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน  30  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีการประชุมทุกเดือน เพื่อ - ทำความเข้าใจร่วมกัน - เพื่อวางแผนกิจกรรม - เพื่อขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ - เพื่อติดตามประเมินผล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  5  คน กรรมการสภาชุมชน  25  คน ประชาชน ทั่วไป  5  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ชี้แจงผลการดำเนินที่ผ่านมา สอบถามปัญหาอุปสรรคการจัดกิจกรรม ชี้แจงกิจกรรมที่ จะดำเนินการต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.เกิดคณะกรรมการสภาชุมชน จำนวน 1 ชุด มีการประชุม อย่างน้อยเดือนละ 1ครั้งจำนวน 10ครั้ง

2.มีสภาชุมชน ที่ประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชนและตัวแทนจากกลุ่ม องค์กรต่างๆในชุมชน และเข้าร่วมประชุม อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของจำนวนสมาชิกสภาชุมชน
3 กลุ่มสภาผู้นำมีการทบทวน ติดตาม ประเมินผล และร่วมพัฒนากิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1ครั้งจำนวน 10ครั้ง

4.ชุมชนมีแผนปฏิบัติการของชุมชน และใช้แผนชุมชน นำมาแก้ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของชุมชนตามแนวคิด สุขภาพดี วิถีพอเพียง 1 แผนงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  35  คน ผุ้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในกิจกรรมตามโครงการ ได้แนวทาง การดำเนินงาน ต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00-12.00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 26 พฤษภาคม 2559 23:05:53
Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 26 พฤษภาคม 2559 23:19:19 น.

ชื่อโครงการ : โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2) »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการ

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนการทำงาน ติดตามผลงานและวางแผนการทำงานต่อเนื่อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามโครงากร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการร่วมกันสรุปผลงาน พี่เลี้ยงซักถามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นำข้อสรุปมาเขียนบันทึก 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. สภาผู้นำสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการได้สำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ
 2. เกิดผู้นำกลุ่มร่วมกับประชาชนพัฒนาพื้นที่ว่าง สร้างชุดความรู้และสร้างรายได้ จำนวน 30 คน
 3. มีการประชุมทบทวนข้อมูล พัฒนาข้อมูล ออกแบบงาน วางแผน ปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติต่อเนื่อง ทุกเดือน
 4. การประชุมทุกเดือนมีผู้นำกลุ่มเข้าร่วม ร้อยละ 80
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถสรุปผลงานได้ มีแนวทางในการดำเนินงานต่อเนื่อง โดยมีพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ สรุปการดำเนินงาน ดังนี้

 1. มีการพัฒนาผลผลิตเพิ่มเติมจากโครงการ นับว่าเป็นผลกระทบด้านดี คือ “หมอนยางพารา” เกิดจากการจุดประกายความคิดที่ว่า “ยางพาราราคาถูกถ้าได้แปรรูปเองในหมู่บ้านคงช่วยให้ชาวบ้านอยู่รอดได้มากขึ้น” ดังนั้นคณะกรรมการจึงชวนครูมาสอนการทำหมอนยางพารา ชาวบ้านให้ความร่วมมือ มาเรียนรู้กันมาก จนทำได้แล้ว ทำขึ้นเองในหมู่บ้านไม่ต้องไปที่อื่น มีการผลิตเพื่อทดลองใช้ เมื่อใช้แล้วพบว่าดีมาก คณะกรรมการจึงนัดแนะทำกันที่โรงเรียนร้างทุกสัปดาห์

 2. ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ และวิทยากรจากเกษตรอำเภอเพื่อการเรียนรู้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้แก่ นำพริก ขมิ้น ตะไคร้ ในโครงการมาแปรรูปเป็นเครื่องแกงสูตรของบ้านทุ่งหนองควาย การเพาะชำต้นไม้ เป็นต้น

 3. แกนนำมีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดีและต่อเนื่อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

11 พฤษภาคม 2559 เวลา 08:30-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมติกา มาลารัตน์มติกา มาลารัตน์เมื่อ 11 พฤษภาคม 2559 14:51:12
Project trainer
แก้ไขโดย มติกา มาลารัตน์ เมื่อ 11 พฤษภาคม 2559 15:17:05 น.

ชื่อโครงการ : ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง »

ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการทำอาชีพเสริมช่วงฤดูฝน ครั้งที่2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการทำอาชีพเสริมช่วงฤดูฝน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการทำอาชีพเสริมช่วงฤดูฝน ครั้งที่2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 85 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ตัวแทนครัวเรือนกลุ่มปลูกผักสวนครัว 50ครัวเรือน จำนวน50 คน 2.คณะกรรมการหมู่บ้าน/สภาผู้นำ 20 คน รวม 70 คน
กลุ่มเป้าหมายรอง (ถ้ามี) ได้แก่ 1.กลุ่มเกษตรกรอื่น 2. กลุ่มนักเรียน รร. บ้านท่าช้าง ม.1-ม.3 จำนวน 15

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.แบ่งกลุ่มเพื่อทำอาชีพเสริมที่ตัวเองถนัดการทำ เจ้ย ไม้กวาด ตะกร้าจากไม้ไผ่
2.ชักชวนเด็ก ออกจัดหารอุปกรณ์ ที่สามารถมาทำ เจ้ย ไม้กวาด ตะกร้า ได้แก่ เชือกรัดของที่เหลือใช้ ขวดน้ำพลาสติก และจัดเตรียมหาไม่ไผ่
3.เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการทำอาชีพเสริมช่วงฤดูฝน คือการทำ เจ้ย ไม้กวาด ตะกร้าจากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในชุมชน ฝึกทำ2วัน โดย นางปริง มาศเมฆ (อสม.) และนางเอียด มณีโชติ(ผู้ป่วยDMและพิการขา)

4 .แต่งตั้งทีมงานรวบรวม ต่อรองกะตลาดรับซื้อ สินค้า เพื่อส่งขาย ทำบัญชี และแจ้งรายรับรายจ่ายแก่ ที่ประชุมทุกเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 75 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.ตัวแทนครัวเรือนกลุ่มปลูกผักสวนครัว 50ครัวเรือน จำนวน50 คน 2.คณะกรรมการหมู่บ้าน/สภาผู้นำ 20 คน
กลุ่มเป้าหมายรอง (ถ้ามี) ได้แก่ 1.กลุ่มเกษตรกรอื่น 2. กลุ่มนักเรียน รร. บ้านท่าช้าง ม.1-ม.3 จำนวน 15 คน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เริ่มประชุมนายวานิช...................... ครูกศน. ต.ช้างซ้ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำอาชีพเสริมและการสร้างรายได้เสริมในครัวเรือนในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี เช่นการปลูกถั่วงอก การทำผลิตภัณฑ์สบู่ น้ำยาล้างจานใช้เองในครัวเรือน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ให้เป็นที่ต้องการของตลาด 2.มีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาก และแจกจ่ายแก่กลุ่มสมาชิก 3.วิทยากรนางห้วน ขันเพ็๙ร และนางปริง มาศเมฆ สอนการทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ต่อ 4.ช่วงบ่าย มีการแบ่งทีมแข่งขันนการทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ โดยมีทีมสมัครลงแข่งขัน 4 ทีมๆละ 4 คน โดยแต่ละทีมทำทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ 3 ชนิด คือ เข่งปลาทู2 ใบ ข้องใส่ปลา 1 ใบ และตะกร้า 1 ใบ ภายในเวลา2 ชม.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มในช่วงฤดูฝน อย่างน้อย 30 ครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.กลุ่มสมาชิกมีแนวทางและสามารถสร้างอาชีพเสริมรายได้ครัวเรือนได้ โดยการทำเครื่องจักสาน และลดค่าใช้จ่ายใน๕รัวเรือนโดยการทำน้ำยาล้างจาน และสบู่ใช้เองในกลุ่มสมาฃิกด้วยกัน 2.มีการต่อยอด และประสานงาน กับศูนย์ กศน อำเภอพระพรหม และสหกรณ์อำเภอพระพรหม เพื่อการรวมกลุ่ม และหาตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ของชุมชนบ้านท่าช้าง 3.เกิดการรวมกลุ่ม กลุ่มจักสานบ้านท่าช้างขึ้นมาใหม่ จากกลุ่มได้ศูนย์หายไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ปีนี้ม .5 บ้านท่าช้างไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน แต่ประสบปัญหาแล้งมาก ขาดน้ำ ทำการเกษตรและปลูกผัก จึงจัดกิจจกรรมสร้างอาชีพเสริมช่วงฤดูแล้ง

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 UnLock
11 พฤษภาคม 2559 เวลา 08:30-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพิทยา ทองหนูนุ้ยพิทยา ทองหนูนุ้ยเมื่อ 26 พฤษภาคม 2559 14:05:13
แก้ไขโดย พิทยา ทองหนูนุ้ย เมื่อ 26 พฤษภาคม 2559 14:20:50 น.

ชื่อโครงการ : กล้วยเภาร่วมใจจัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ประเมินครัวเรือนต้นแบบโดยคณะกรรมการ

กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่ประเมินครัวเรือนต้นแบบโดยคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อประเเมินครัวเรือนต้นแบบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการประเมิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ลงประเมินครัวเรือนต้นแบบที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

08.30 - 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการประเมิน

09.00 - 12.00 น. ลงพื้นที่ประเมิน

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.30 น. ลงพื้นที่ประเมินต่อ


ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ผลการประเมิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

1.ตรวจประเมินบ้านโดยคณะกรรมการจำนวน 70 หลังคาเรือน

ผลลัพธ์

1.มีครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะจำนวน 70 ครัวเรือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,800.00 6,000.00 0.00 0.00 7,800.00 UnLock
10 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmr.nimit ammr.nimit amเมื่อ 29 เมษายน 2559 10:34:58
แก้ไขโดย mr.nimit am เมื่อ 22 พฤษภาคม 2559 13:37:31 น.

ชื่อโครงการ : บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีเพื่อสร้างกติกาชุมชนทำกติกาหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง

 • photo สถานที่ต้องปลอดบุหรี่สถานที่ต้องปลอดบุหรี่
 • photo วิทยากรให้ความรู้วิทยากรให้ความรู้
 • photo วิทยากรวิทยากร
 • photo บรรยากาศรอบๆบรรยากาศรอบๆ
 • photo แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • photo เริ่มลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียน
 • photo ทุกคนตั้งใจฟังทุกคนตั้งใจฟัง
 • photo ทุกคนให้ความสนใจทุกคนให้ความสนใจ
 • photo อากาศร้อนเราก็สู้อากาศร้อนเราก็สู้
 • photo ท่านกอเส็ม พิชัยยุทธ ตากล้องของเราครับท่านกอเส็ม พิชัยยุทธ ตากล้องของเราครับ
 • photo เปิดกิจกรรมโดยท่านประเสริฐเปิดกิจกรรมโดยท่านประเสริฐ
 • photo ทุกคนตั้งใจฟังทุกคนตั้งใจฟัง
 • photo ผู้ใหญ่บ้านร่วมกิจกรรมผู้ใหญ่บ้านร่วมกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีเพื่อสร้างกติกาชุมชนทำกติกาหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกติกาชุมชนทำกติกาหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เพื่อให้เกิดข้อตกลงร่วมกันของหมู่บ้านในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและเพียงพอร่วมกันทั้งคน ทรัพยากรที่มีอยู่ และประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้เกิดข้อตกลงร่วมกันของหมู่บ้านในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและเพียงพอร่วมกันทั้งคน ทรัพยากรที่มีอยู่ และประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน

 • สภาฯประชุมร่วมกันร่างกติกาหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เวทีการประชุมประจำเดือนของกรรมการตามวาระปกติ

 • โดยกติกาครอบคลุมเรื่องการประหยัดและออม การดำรงชีวิตตามหลักศาสนา การปลูกผักสวนครัว 5 ชนิด การใช้สระน้ำสาธารณะอย่างรู้คุณค่า และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
 • นำร่างกติกาเสนอในที่ประชุมชาวบ้าน 2 เวที เวทีละ 50 คน เพื่อทบทวน ยืนยัน รับรองกติกาที่สภาฯร่างขึ้น
 • นำข้อเสนอที่ได้มาเรียบเรียงให้เรียบร้อย ทำเป็นคำสั่งหมู่บ้านเ อกสารประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลติดตามที่สำคัญของหมู่บ้าน
 • เมื่อสิ้นสุดโครงการ สภาฯทบทวนในวาระการประชุมถึงความสำเร็จของการกำหนดกติกา ว่าคนไร่ทอนให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด ข้อใดควรปรับและเพิ่มหรือตัดออก เพื่อกำหนดเป็นกติกาใหม่ต่อไป
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผุ้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มทะยอยกันลงทะเบียน พอถึงเวลาก็เริ่มเปิด ประชาคมโดยนายประเสริฐ ดำท่าคลอง หัวหน้าโครงการกล่าวเปิดโครงการแล้วมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการให้ความรู้โดยวิยากรนายบุญมา โดยพิล ทั้งผู้ใหญ่บ้าน นายดลรอเฉด เตบสันผุ้นำชุมชนประชาชน จนกระทั่งได้กฎิกาชุมชน หลายด่าน เช่น ด้านคลังปัญญา ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรนำ้ฯลฯ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้เกิดกติกา มาตรการทางสังคมของหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้คนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มทะยอยกันลงทะเบียน พอถึงเวลาก็เริ่มเปิด ประชาคมโดยนายประเสริฐ ดำท่าคลอง หัวหน้าโครงการกล่าวเปิดโครงการแล้วมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งผู้ใหญ่บ้านผุ้นำชุมชนประชาชน จนกระทั่งได้กฎิกาชุมชน หลายด่าน เช่น ด้านคลังปัญญา ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรนำ้ฯลฯ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
10 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสนิท มณีอ่อนนายสนิท มณีอ่อนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 13:22:13
แก้ไขโดย นายสนิท มณีอ่อน เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 13:58:04 น.

ชื่อโครงการ : บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 8

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ (สภาผู้นำชุมชน)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนากลไกสภาผู้นำ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กรรมการหมู่บ้าน
 • อสม.
 • กลุ่มแม่บ้าน
 • กลุ่มครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 • อบต.คลองฉนวน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดประชุมจัดตั้งเป็นสภาผู้นำชุมชน จำนวน 25 คน ที่มาจากกรรมการหมู่บ้านผู้นำชุมชนที่เป็นทางการ ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน
 • ทำความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ การทำงานของสภาผู้นำฯ พร้อมทั้งจัดตั้งและแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
 • จัดประชุมสภาผู้นำทุกเดือนวางแผน ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และขับเคลื่อนงานพัฒนาในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 เดือน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • กรรมการหมู่บ้าน
 • อสม.
 • กลุ่มแม่บ้าน
 • กลุ่มครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 • อบต.คลองฉนวน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       เรื่องที่1 การได้รับงบประมาณ 200,000 บาทจากรัฐบาล       เรื่องที่2 นำเสนอโครงการ ความต้องการของชาวบ้าน       เรื่องที่3 พิจรณาโครงการที่ชาวบ้านเห็นว่ามีความสำคัญ       เรื่องที่4 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้สภาผู้นำเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานในชุมมชน
 • สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมพูดคุยการดำเนินงานพัฒนาชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประธานในที่ประชุม แจ้งที่ประชุมรับทราบตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้       วาระที่1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องการได้รับงบประมาณ 200,000 บาทจากรัฐบาล       วาระที่2 นำเสนอโครงการความต้องการของชาวบ้านที่ร่วมเข้าประชุมทำประชาคม
            - นาย อำนาจ ไชยสะอาด ได้เสนอโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน อุปกรณ์หลายชิ้นที่ชำรุด เนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและส่งนำ้ไม่ค่อยเพียงพอ             - นาย ปรีชา ทองสุข เสนอโครงการปลูกป่าชุมชน เนื่องจากมีพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านที่ยังว่างเปล่าจำนวนหลายไร่ เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด             - นาย ธงชัย สิขิวัฒน์ เสนอโครงการเจาะบ่อบาดาล เนื่องจากพื้นที่ม.6มีพื้นที่จำนวนมาก การส่งนำ้ของระบบประปาไม่ค่อยทั่วถึงเท่าที่ควร
      วาระที่3 พิจรณาโครงการที่ชาวบ้านเห็นว่ามีความสำคัญตามลำดับ ผลการที่ได้คือ             ลำดับที่1 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน             ลำดับที่2 โครงการปลูกป่าชุมชน             ลำดับที่3 โครงการเจาะบ่อบาดาล
      วาระที่4 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ             ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง                   นาย อำนาจ ไชยสะอาด                   นาย ธงชัย สิขิวัฒน์                   นาย ยุทธกิจ บรรณาลังค์             ฝ่ายตรวจรับพัศดุ                   นาย สุวรรณรัตน์ จินา                   นาย วิชัย ศรีอรุณพรรนรา                   นาย สุธรรม สิขิวัฒน์             ฝายการเงินและบัญชี                   นาย อุทัย วิเชียร                   นางสาว นิตษา ไกรสิทธิ์                   นาย ประสาน ทิพย์สุวรรณ         วาระที่5 แจ้งให้คณะกรรมการที่ได้รับเลือกทุกท่านเริ่มมาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 625.00 0.00 0.00 0.00 725.00 UnLock
9 พฤษภาคม 2559 เวลา 12:30-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมติกา มาลารัตน์มติกา มาลารัตน์เมื่อ 11 พฤษภาคม 2559 14:11:09
Project trainer
แก้ไขโดย มติกา มาลารัตน์ เมื่อ 11 พฤษภาคม 2559 14:25:27 น.

ชื่อโครงการ : ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ครั้งที่4

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพื่อให้มีการรับทราบ ติดตาม ทบทวนการทำงาน ประเมินการทำงานและร่วมแก้ไขปัญหาต่อเนื่องสม่ำเสมอ และมีการวางแผนในการทำกิจกรรมตามปฏิทินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ จำวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรมมการ พัฒนาศักยภาพผู้นำเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพื่อให้มีการรับทราบ ติดตาม ทบทวนการทำงาน ประเมินการทำงานและร่วมแก้ไขปัญหาต่อเนื่องสม่ำเสมอ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการทั้งหมด

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. นายวิรัตน์ ดำเนินผล ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมสรุปกิจกรรมการสร้างรายได้เสริม ในช่วงฤดูแล้ง ที่ผ่านมา ว่าการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา มีกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ และกลุ่มเป้าหมายมีการตอบรับกิจกรรมเป็นอย่างดี 2.คณะกรรมการร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมการสร้างรายได้เสริม ในช่วงฤดูแล้ง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 พ.ค.2559 นี้ เวลา 09.00-16.00 น ณ ศาลาเอนกประสงค์ รพ.สต.บ้านท่าช้าง โดยการจัดกิจกรรมช่วงเช้าเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครื่อ กลุ่มอาชีพ  การทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ และช่วงบ่ายเป็นการประกวดการทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ โดยการประกวดเป็นทีม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

2.คณะกรรมการมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ รวมทั้งร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมการสร้างรายได้เสริม ในช่วงฤดูแล้ง เป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
8 พฤษภาคม 2559 เวลา 08:30-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมติกา มาลารัตน์มติกา มาลารัตน์เมื่อ 10 พฤษภาคม 2559 16:00:18
Project trainer
แก้ไขโดย มติกา มาลารัตน์ เมื่อ 10 พฤษภาคม 2559 16:27:11 น.

ชื่อโครงการ : ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง »

ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการทำอาชีพเสริมช่วงฤดูฝน ครั้งที่1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการทำอาชีพเสริมช่วงฤดูฝน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการทำอาชีพเสริมช่วงฤดูแล้ง ครั้งที่1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 85 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ตัวแทนครัวเรือนกลุ่มปลูกผักสวนครัว 50ครัวเรือน จำนวน50 คน 2.คณะกรรมการหมู่บ้าน/สภาผู้นำ 20 คน รวม 70 คน
กลุ่มเป้าหมายรอง (ถ้ามี) ได้แก่ 1.กลุ่มเกษตรกรอื่น จำนวน 50คน 2. กลุ่มนักเรียน รร. บ้านท่าช้าง ม.1-ม.3 จำนวน 15 คน รวม 65 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.แบ่งกลุ่มเพื่อทำอาชีพเสริมที่ตัวเองถนัดการทำ เจ้ย ไม้กวาด ตะกร้าจากไม้ไผ่
2.ชักชวนเด็ก ออกจัดหารอุปกรณ์ ที่สามารถมาทำ เจ้ย ไม้กวาด ตะกร้า ได้แก่ เชือกรัดของที่เหลือใช้ ขวดน้ำพลาสติก และจัดเตรียมหาไม่ไผ่
3.เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการทำอาชีพเสริมช่วงฤดูฝน คือการทำ เจ้ย ไม้กวาด ตะกร้าจากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในชุมชน ฝึกทำ2วัน โดย นางปริง มาศเมฆ (อสม.) และนางเอียด มณีโชติ(ผู้ป่วยDMและพิการขา)

4 .แต่งตั้งทีมงานรวบรวม ต่อรองกะตลาดรับซื้อ สินค้า เพื่อส่งขาย ทำบัญชี และแจ้งรายรับรายจ่ายแก่ ที่ประชุมทุกเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 85 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.ตัวแทนครัวเรือนกลุ่มปลูกผักสวนครัว 50ครัวเรือน จำนวน50 คน 2.คณะกรรมการหมู่บ้าน/สภาผู้นำ 20 คน
กลุ่มเป้าหมายรอง (ถ้ามี) ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรอื่น และ เยาวชนจำนวน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิรัตน์ ดำเนินผลชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมคือ เพื่อ ให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มในช่วงแล้งแทน ฤดูฝนตามที่เขีนยในโครงการ (ปีนี้แล้งมาก การทำการเกษตรไม่ได้ผล เพราะขาดน้ำ ยางพาราก้อตัดไม่ได้ผลผลิต ปาล์มน้ำมันไม่มีลูก และการปลูกพืชผัก ขาดน้ำตายหมด )และเพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการทำอาชีพเสริมช่วงฤดูแล้ง คือการทำ เจ้ย ไม้กวาด ตะกร้าจากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนบ้านท่าช้าง มาทำให้เกิดรายได้ และปลูกฝังการเรียนรู้และสืบทอดแก่เยาวชนในชุมชนด้วย 2.มีการแบ่งกลุ่มเรียนรู้ โดย กลุ่มที่1 กลุ่มทำ เข่งปลา ทู  มี นางห้วน      เป็นผู้สอน กลุ่มที่2 การทำ เจ้ย มี นางเอียด กายภูมิ เป็นผู้สอน และกลุ่มที่3 สอนทำข้อง ไซ มีนาง ปริง มาศเมฆ เป็นผู้สอน 3.มีการสรุปกิจกรรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มในช่วงฤดูฝน อย่างน้อย 30 ครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดปราญ์ชในชุมชนด้านการทำ เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ และสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้ 2.กลุ่มเกิดการเรียนรู้ และสามารถทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ใช้ในครัวเรือนเองได้ 3.เกิดนวตกรรมวิธีการเก็บไม้ไผ่ที่ตัดมาจากต้นแล้ว ให้สามารถนำมาใช้ทำเรื่องจักสานได้นานโดยไม่ผุ ไม่เปลี่ยนสี เนื้อไม้ไผ่คงสภาพเดิมคือ การตัดไม้ไผ่เป็นท่อนๆ โดยให้ติดข้อไม้และมีตาไม้ติดยู่ด้วย แล้วนำไปฝังดินพอมิด สามารถเก็บไม้ไว้ได้นาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปกติกิจกรรมนี้มีการวางแผนที่จะทำในช่วงฤดูฝน น้ำท่วม แต่ปีนี้ บ้านท่าช้าง ม .5 ฝนตกน้อย น้ำไม่ท่วม แต่เกิดแล้งมาก ฝนไม่ตก ผลผลิตการเกษตรไม่ได้ผล  เพราะขาดน้ำ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 9,000.00 3,000.00 0.00 0.00 13,200.00 UnLock
8 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmr.nimit ammr.nimit amเมื่อ 12 พฤษภาคม 2559 15:25:02
แก้ไขโดย mr.nimit am เมื่อ 22 พฤษภาคม 2559 12:40:45 น.

ชื่อโครงการ : บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : อนุรักษ์คลังปัญญาบ้านไร่ทอน

 • photo เยาวชนเริ่มลงมือทำเยาวชนเริ่มลงมือทำ
 • photo เยาวชนเริ่มลงมือทำเยาวชนเริ่มลงมือทำ
 • photo นักเรียนให้ความสนใจนักเรียนให้ความสนใจ
 • photo เยาวชนเริ่มลงมือทำเยาวชนเริ่มลงมือทำ
 • photo ขึ้นรูปวัสดุไม้ขึ้นรูปวัสดุไม้
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo วิทยากรงานไม้วิทยากรงานไม้
 • photo นักเรียนให้ความสนใจนักเรียนให้ความสนใจ
 • photo นักเรียนให้ความสนใจนักเรียนให้ความสนใจ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo เตรียมไม้เตรียมไม้
 • photo เตรียมอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อนุรักษ์คลังปัญญาบ้านไร่ทอน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

อนุรักษ์และส่งเสริมคลังปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่บ้านไร่ทอน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่บ้านไร่ทอน รวมกลุ่มเยาวชนประชาชนที่มีความสนใจจำนวน 35 คน(เยาวชน 18-25 ปี 20 คน ประชาชนทั่วไป/กรรมการโครงการ 10 คน)สอนภูมิปัญญา การหาและเตรียมวัสดุทีมีจากแหล่งธรรมชาติในหมูบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่บ้านไร่ทอนคนไร่ทอนเกิดความรัก หวงแหนพื้นถิ่นของตนเอง ภูมิปัญญาที่คนเฒ่าคนแก่มีมาแต่โบราณ

 • โดยการรวมกลุ่มเยาวชนประชาชนที่มีความสนใจจำนวน 35 คน(เยาวชน 18-25 ปี 20 คน ประชาชนทั่วไป/กรรมการโครงการ 10 คน)

 • ปราช์ญที่มีความรู้ด้านงานไม้ เช่น การทำกระต่ายขูดมะพร้าว ด้ามขวานเครื่องนวดฝ่าเท้าเป็นวิทยากร จำนวน 2 คน
 • รวมผู้ร่วมกิจกรรม 35 คน
 • ใช้เวลา 3 วัน โดยศึกษาเรื่องละ 1 วัน
 • โดยสอนภูมิปัญญา การหาและเตรียมวัสดุทีมีจากแหล่งธรรมชาติในหมูบ้าน นำวัสดุมาเหลาขึ้นรูปและตกแต่งให้สวยงาม
 • พยายามพลักดันให้ทำจำหน่าย
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

รับสมัคร เยาวชนประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รับสมัคร เยาวชนประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ช่วยกันหา และเตรียมอุปกรณ์ เกี่ยวกับงานไม้ มีการเรียนการสอนให้ทำ หลายอย่าง เช่น กระต่าย ขูดมาพร้าว เครื่องนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ด้ามขวาน ไม้เท้า ด้ามจอบ ฯลฯ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เกิดบุคคลที่มีความรู้ด้านภูมิปัญญาของหมู่บ้านไว้ให้ลูกให้หลานได้ศึกษาและเรียนรู้ต่อไป
 • ปราช์ญที่มีความรู้ด้านงานไม้ เช่น การทำกระต่ายขูดมะร้าว ด้ามขวาน เป็นวิทยากร จำนวน 5 คนผู้ร่วมกิจกรรม 35 คน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เยาวชนและประชาชานที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีความรู้ มีอาชีพ สร้างรายได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนฤมล ฮะอุรา
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
8 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายประพันธ์ ศศิเดโชนายประพันธ์ ศศิเดโชเมื่อ 23 พฤษภาคม 2559 14:11:24
แก้ไขโดย นายประพันธ์ ศศิเดโช เมื่อ 23 พฤษภาคม 2559 14:20:42 น.

ชื่อโครงการ : ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อพัฒนาสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 8

กิจกรรมหลัก : ประชุมเพื่อพัฒนาสภาผู้นำชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะกรรมการโครง
 • สภาผู้นำชุมชน
 • ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • พัฒนาสภาชุมชน และจัดประชุมทุกเดือน รวม 12 ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจรายละเอียดการดำเนินโครงการเพื่อสภาชุมชนได้ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชน โดยใช้การประชุมในเวทีหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะกรรมการโครง
 • สภาผู้นำชุมชน
 • ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 13.00 น. ลงทะเบียน
 • 13.20 น. ผู้ใหญ่แจ้งเรื่องราวต่างๆ ให้ชาวบ้านทราบ
 • 14.30 น. ปรึกษาเรื่องการดำเนินกิจกรรมของ สสส.
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีสภาชุมชนที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนน่าอยู่
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  ในกิจกรรมต่อไปจะมีการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่แล้งมาก ๆ จึงไม่เอื้ออำนวยในการไปดูเรื่องสมุนไพร จึงต้องเลื่อนการดูงานออกไปก่อน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
150.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 900.00 UnLock
8 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยปิยะนันท์ นกเพชรปิยะนันท์ นกเพชรเมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 14:43:49
แก้ไขโดย ปิยะนันท์ นกเพชร เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 14:53:52 น.

ชื่อโครงการ : บ้านไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการและแกนนำ เดือนพฤษภาคม

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการและแกนนำ ทุกเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนากระบวนการชุมชนสู่การสร้างองค์กรและสภาผู้นำชุมชม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

10

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการและแกนนำ 10 คน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 10 ครั้ง เพื่อร่วมกันเรียนรู้ วางแผนการดำเนินงาน ทบทวน ประเมินผล สรุปและมอบหมายงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ  ชาวบ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การประชุมคณะกรรมการครั้งนี้ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับการประชุมหมู่บ้าน หลังจากผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งเรื่องของผู้เสร็จผู้รับผิดชอบโครงการก็ได้แจ้งถึงความคืบหน้าของโครงการให้กรรมการและชาวบ้านทราบพร้อมกัน ว่าได้รับการแจ้งมากจากครูพี่เลี้ยงว่ารายงานได้ผ่านการตรวจจาก สจรส.มอ.แล้ว ส่วนกิจกรรมที่เหลือที่โครงการยังไม่ได้ดำเนินการต่อก็ต้องรอการโอนเงินสนับสนุน จาก สสส. ก่อน  หากได้รับการสนับสนุนจาก สสส.วันไหนก็จะดำเนินกิจกรรมต่ออย่างเร่งด่วนเพราะแต่ละกิจกรรมล่าช้าแล้ว และผู้รับผิดชอบโครงการก็ได้แจ้งถึงกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้กรรมการและชาวบ้านทราบอย่างคร่าวๆ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คณะกรรมการและแกนนำ เข้าใจรายละเอียดโครงการ
 • มีแผนการดำเนินงานตามเป้าหมาย
 • มีการดำเนินงานต่อเนื่อง โดยแบ่งหน้าที่กันดำเนินงาน
 • มีประชุมก่อน หลัง ดำเนินกิจกรรมทุกครั้ง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-กรรมการและชาวบ้านได้รับทราบถึงความคืบหน้าของโครงการและกิจกรรมที่โครงการจะดำเนินการต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 570.00 0.00 0.00 0.00 570.00 UnLock
8 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:00 - 23.00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยthawonr kongsrithawonr kongsriเมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 23:52:17
Project trainer
แก้ไขโดย thawonr kongsri เมื่อ 28 พฤษภาคม 2559 00:28:58 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3) »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมรณรงค์ออกบูทแสดงสินค้าอาหารปลอดภัยนอกชุมชน

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมรณรงค์ของวิสหกิจฯแสดงอาหารปลอดภัยด้วยกิจกรรมด้วยสื่อเอกสาร บูทนำเสนอครั้งที่ 3ในตลาดเขียวหรือตลาดภายนอกชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อรณรงค์และเผยแพร่(สื่อสาธารณะที่หลากหลาย)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาแกนนำและครัวเรือนต้นแบบ ออกบูทประชาสัมพันธ์ชุมชนจัดการตนเอง  ประชามสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสวนผัก และ ฝึกการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจากชุมชนหูยาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สภาแกนนำและสมาชิกครัวเรือนต้นแบบที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาผลิตอาหารปลอดภัยและปลูกพืชปลอดสารพิษ รวบรวมนำผลผลิตที่เหลือกินจากครัวเรือนในชุมชนนำมาขายเป็นรายได้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 8 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-สมาชิกสภาแกนนำ 6 คน -ตัวแทนเครือข่ายจาก รพ.พัทลุง และจากสาธารณะสุข 2  ท่าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. สมาชิกสภาแกนนำรวบรวมผลผลิตจากชุมชน ระบบรวมซื้อ รวมขาย
 2. จัดบูธกิจกรรมของชุมชนหูยานจัดการตนเองที่มีกิจกรรม  แสดงสินค้า และมีจำหน่าย เพื่อเป็นรายได้กลุ่ม
 3. 3 หน่วยงาน รพ.พัทลุง  สาธารณะสุข และเทศบาลตำบลนาท่อม โดยใช้นิทรรศการและใช้กิจกรรมเชื่อมร้อยหน่วยงาน
 4. เป็นเวที่ ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ขายสินค้าที่เหลือจาก
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน ครั้งที่ 3

 • เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ชุมชนสีเขียวผลิตอาหารปลอดภัยที่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้ประชาสัมพันธ์ ชุมชนหูยานจัดการตนเอง 10  วัน 10  คืน ทำให้คนนอกรู้จักชุมชนบ้านหูยานทั้งจังหวัด -ได้ทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน โรงพยาบาลพัทลุง  สาธารณะสุขจังหวัดพัทลุง  เทศบาทตำบลนาท่อม
-ได้บริหารจัดการสมาชิกที่จะมาฝึกนำเสนอพื้นที่ เรื่องการจัดการอาหารปลอดภัย  ด้วยสื่อที่หลากหลาย ได้แก่ ไวนิล  จำหน่ายอาหารปลอดภัยแปรรูป  เครื่องดื่มสมุนไพรแปรรูป - ได้รูัจักเครื่อข่ายเพิ่มจำนวนมาก เช่น หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่มาเยี่ยมชม -ได้ฝึกการบริหารคนบริหารเวลา และการจัดการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา - การบริหารจัดการคนและสินค้าที่ได้ในชุมชน เนื่องจาก ต้องการมากกว่าผลผลิตและระยะเวลานาน 10  วัน

แนวทางแก้ปัญหา -การคุยเตรียมงานเป็นระยะอย่างน้อย 1 ปี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

7 พฤษภาคม 2559 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายเสถียร ทิพย์ทองนายเสถียร ทิพย์ทองเมื่อ 7 พฤษภาคม 2559 21:07:51
แก้ไขโดย นายเสถียร ทิพย์ทอง เมื่อ 8 พฤษภาคม 2559 13:21:15 น.

ชื่อโครงการ : พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว »

ชื่อกิจกรรม : จัดทีมตรวจการณ์ป่าชายเลน ครั้งที่ 3

 • photo ทีมตรวจป่าพร้อมลงเรือทีมตรวจป่าพร้อมลงเรือ
 • photo นั่งเรือออกตรวจป่านั่งเรือออกตรวจป่า
 • photo ตรวจพบต้นไม้ตายริมคลองตรวจพบต้นไม้ตายริมคลอง
 • photo ช่วยกันปลูกเสริม จุดที่เสื่อมโทรมช่วยกันปลูกเสริม จุดที่เสื่อมโทรม

กิจกรรมหลัก : เฝ้าระวังและตรวจการณ์ป้องกันการทำลายป่าชายเลน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีทีมเฝ้าระวังรักษาป่าชายเลนของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการป่าชายเลนชุมชน และกรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.จัดทีมออกตรวจพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อป้องกันการถูกลักลอบเข้าไปทำลายโดยให้คณะกรรมการป่าชายเลนชุมชน และกรรมการหมู่บ้านร่วมกันออกตรวจพื้นที่ครั้งละ 5 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 08.00 น ทีมตรวจป่าพร้อมกันที่ท่าเรือไสไน
 • 08.15 น นั่งเรือออกตรวจป่าชายเลนในพื้นที่รับผิดชอบของบ้านบางค้างคาว
 • 11.30 น พักรับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.30 น ช่วยกันนำพันธุ์ฝักโกงกางใบเล็ก ไปปลูกในพื้นที่เสื่อมโทรมบ้านทุ่งเสม็ด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีทีมเฝ้าระวังที่คอยดูแลการลักลอบเข้าไปทำลายป่าชายเลนของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต   - ทีมตรวจการณ์ ได้เข้าร่วมออกตรวจป่า จำนวน 5 คน
 • ผลลัพธ์   - ทีมตรวจป่าได้ตรวจพบ จุดที่ป่าไม้ยืนต้นตาย สาเหตุการพังทลายของดิน ทำให้ต้นโปรงแดงตายประมาณ 20 ต้น ซึ่งทางทีมสำรวจจะต้องนำข้อมูล ที่ตรวจพบ เข้าที่ประชุมประจำเดือน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 650.00 UnLock
7 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00 - 16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพิทยา ทองหนูนุ้ยพิทยา ทองหนูนุ้ยเมื่อ 11 พฤษภาคม 2559 16:17:10
แก้ไขโดย พิทยา ทองหนูนุ้ย เมื่อ 11 พฤษภาคม 2559 16:24:27 น.

ชื่อโครงการ : กล้วยเภาร่วมใจจัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่8

กิจกรรมหลัก : ประชุมขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน โดยมีคณะทำงาน และที่ปรึกษา

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาผู้นำชุมชนให้เกิดการทำงานร่วมกัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกสภาผู้นำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กำหนดมาตรการที่สำคัญของชุมชน นำไปเสนอที่ประชุมการเรียนรู้ข้อมูลชุมชน กำหนดแผนการเฝ้าระวังในชุมชนในการจัดการขยะของชุมชน จัดทำแผนเพื่อขยายผลเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบล นำเสนอแผนงานเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่น มีกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการโดยชุมชน มีการประเมินผลระหว่างโครงการ มีการประเมินผลหลังการทำโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกสภาผู้นำชุมชนประกอบด้วยคณะทำงานฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายบริหาร ฝ่ายพัฒนา และฝ่ายเด็ก สตรีผู้สูงอายุ จำนวน 45 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00 -13.30 น. ลงทะเบียน

13.30 -14.00 น. ประธานสภาเปิดประชุมพร้อมพบปะสมาชิกสภาผู้นำชุมชน

14.00 - 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 - 16.30 น. ประชุมพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากสมาชิก

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีรายงานการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

มีแผนการดำเนินกิจกรรมของเดือนในหมู่บ้าน 1 แผนงาน


ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 810.00 0.00 0.00 0.00 810.00 UnLock
7 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00-15.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวรรณะ สังข์กรดวรรณะ สังข์กรดเมื่อ 13 พฤษภาคม 2559 10:21:57
แก้ไขโดย วรรณะ สังข์กรด เมื่อ 13 พฤษภาคม 2559 13:12:45 น.

ชื่อโครงการ : แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม »

ชื่อกิจกรรม : ครั้งที่ 5 ประชุมสภาผู้นำและทีมงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาให้เกิดสภาผู้นำ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีระบบการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการฯ/ทีมงานอาสาภัยพิบัติ/ผูนำ/เยาวชน/ปราชญ์ชาวบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ผู้นำกลุ่มบ้าน อาสาภัยพิบัติ และแกนนำ หรือผู้นำ ร่วมกันเรียนรู้การจัดกิจกรรมในโครงการ และนโยบายอื่นๆของหน่วยงานราชการต่างๆ และพูดคุย วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดแนวทางช่วยเหลือ แก้ปัญหาในชุมชน 2. เป็นคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลในการจัดกิจกรรม เยี่ยมครัวเรือนในแต่ละกลุ่มบ้าน

3.เป็นคณะกรรมติดตามเยี่ยมครัวเรือน และประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครัวเรือนทุก 3 เดือน

4.มอบรางวัลแก่ครัวเรือนต้นแบบ ที่ปรับครัวเรือนเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างเหมาะสม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-คณะกรรมการโครงการฯ/ทีมงานอาสาภัยพิบัติ/ผู้นำ/เยาวชน/ปราชญ์ชาวบ้าน -ตัวแทนครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้ใหญ่บ้าน(ไพทูรย์)ได้เปิดการประชุมกล่าวต้อนรับตัวแทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมมีท่านปลัดป้องกัน/ผอ.รพ.สต./ท่านกำนัน/แกนนำ/และตัวแทนครัวเรือน    ผูู้ใหญ่ได้กล่าวถึงการประชุมวันนี้เป็นกรณีพิเศษนอกจากโครงการแก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัตน้ำท่วมแล้วยัง  มีทีมจากอำเภอเข้าร่วมประชุมด้วยเป็นผลประโยชน์ของหมู่บ้านเกี่ยวกับโครงการประชารัฐหมู่บ้านละ  200,000  บาทเพื่อพัฒนาหมู่บ้านเพื่อให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นก็ให้ตัวแทนครัวเรือนเสนอโครงการว่าหมู่บ้านจะพัฒนาในด้านไหนและโครงการอะไรก่อนอื่นผมจะมาพูดเรื่องโครงการแก้มลิงฯก่อน  ก่อนจะถึงโครงการประชารัฐก็ใช้เวลาไม่มากครับ  โครงการแก้มลิงฯเราได้ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามปฏิทินมาตลอดเพื่อให้โครงการบรรลุตามเป้าหมาย2-3  กิจกรรมของเราจะมีการประชุมทีมงานและคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาศักยภาพพบปะพูดคุยในการทำกิจกรรมที่ผ่านมาและมีการเตรียมการเพื่อกิจกรรมใหญ่ในกิจกรรมต่อไปคือการพัฒนาแก้มลิงฯครั้งที่2  และครั้งที่1เราได้พัฒนาแผ้วถางแก้มลิงฯไปครั้งหนึ่งแล้วได้รับความร่วมมือจากทีมงานอาสาฯพ่อแม่พี่น้องกันเป็นอย่างดีและมีนักข่าวจากช่อง  3  SD  มาทำข่าวด้วยครั้งต่อไปผมก็ยังไม่ได้ประสานงานทีว่าจะได้มาไม่เพราะผมรู้ข่าวจากผู้รับผิดชอบโครงการฯว่าตอนนี้  มีปัญหาเรื่องงบประมาณงวด  2  ยังไม่ได้โอนเข้าปัญชีที  ผมคิดว่ากิจกรรมการพัฒนาแผ้ว  ถางแก้มลิงฯต้องชลอไปก่อนกว่าทางหน่วยเหนือที่รับผิดชอบงบประมาณจะโอนเข้ามาก่อนจะประชาสัมพันธ์ให้ทีมงานได้รับทราบต่อไป....ผมคิดว่าสำหรับผมมีเพียงเท่านี้ใครมีอะไรสงสัยให้ถามได้  ...ถ้าไม่มีผมขอพูดไว้เพียงแค่นี้ผู้รับผิดชอบโครงการมีอะไรบ้าง... ผู้รับผิดชอบโครงการฯ(วรรณะ)-ผมก็ไม่มีอะไรมากเพราะทางผู้ใหญ่ได้คุยไปแล้วเราจะติดขัดเรื่องการทำกิจกรรมในข้างหน้าก็ขึ้นอยู่ที่งบประมาณเพราะที่ผ่านมาเราก็ต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้ว  ถ้ามากไปกว่านี้กับเศรษฐกิจวันนี้ก็น่าเป็นห่วงอย่างไรเราจะทำกิจกรรมเล็กๆไปก่อนเหมือนกับวันนี้เพราะค่าใช้จ่ายไม่ได้มากมายครับผมก็ไม่มีอะไรมากอยากให้ท่านพบกับทีมงานมากจากอำเภอมาพูดขั้นตอนในการทำประชารัฐต่อไปครับขอขอบคุณ........... ท่านปลัด(สุรีพร  อินทอง)-  ได้ชี้แจงขั้นตอนในการทำประชาคมหรือเสนอโครงการ(คปช)เพื่อพัฒนาหมู่บ้านว่าโครงการไหนเข้าข่ายเสนอได้หรือไม่ได้และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการทำงานขึ้นมา  3  ฝ่ายหรือ  3  ชุดฝ่ายละ  3  คน 1.  มีฝ่ายการเบิกจ่ายและจัดทำบัญชี 2. ฝ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ฝ่ายตรวจรับพัสดุ ผลการเสนอโครงการเป็นมติในที่ประชุม  " โครงการซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน"และคณะกรรมการ  3  ฝ่าย 1.คณะกรรการผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและการจัดทำบัญชี  จำนวน  3  คน   -นายวรรณะ  สังข์กรด    ประธานกรรมการ   -นายอานนท์  ตรัยรัตน์    กรรมการ   -นายอรรถพล  ลิบน้อย    กรรมการ 2.คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง  จำนวน  3  คน   -นายวัชรพล  เพิ่ม    ประธานกรรมการ   -นายสุนทร  อัคคี      กรรมการ   -นายวีรพงษ์  ฤทธิกาญจน์  กรรมการ 3.คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตรวจพัสดุ  จำนวน  3  คน   -นายสุเทพ  กลิ่นหอม  ประธานกรรมการ   -นายวีระศํกดิ์  อุปฐาก  กรรมการ   -นายสนธยา    เขียวภักดี  กรรมการ เป็นการเสร็จสิ้นในขั้นตอนแล้วให้นำโครงการเสนอต่ออำเภอตามขั้นตอนต่อไป ผู้ใหญ่บ้าน(ไพทูรย์)วันนี้เราได้ประชุมได้ตามเป้าหมายทั้ง2  ประเด็นโครงการแก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วมและโครงการ(คปช.)หรือโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ  ได้เสร็จสิ้นลงเป็นเวลาอันสมควรผมขอปิดการประชุม....

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.สภาผู้นำมีแผนการดำเนินงานต่อเนื่อง

2.มีการประชุมทุกเดือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณะกรรมการโครงการฯ/ทีมงานอาสาภัยพิบัติ/ผู้นำ/เยาวชน/ปราชญ์ชาวบ้าน -ตัวแทนครัวเรือน ได้ความรู้ความเข้าในการทำกิจกรรมของโครงการแก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วมและโครงการ(คปช.)หรือโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ  มาหนุนเสริมเพื่อได้มาซึ่งงบประมาณ มาพัฒนาหมู่บ้านตามแนวความคิด  ตามความคิดเห็น เสนอแนะ  ตามเหตุผล  เพื่อผลประโยชน์ที่ได้รับคือคือประชาชนคนหมู่ที่  10  บ้านทรายเพชรในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวการรับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-อ.สิทธิพรรณเรือนจันทร์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00 UnLock
7 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมศักดิ์ สุขยูงสมศักดิ์ สุขยูงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2559 14:42:51
แก้ไขโดย สมศักดิ์ สุขยูง เมื่อ 15 พฤษภาคม 2559 14:58:19 น.

ชื่อโครงการ : เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนพฤศภาคม

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาหมู่บ้าน รวม 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมสภาพหมู่บ้าน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน
 • ตัวแทน อสม. ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งยูง
 • ตัวแทนกรรมการกองทุนหมู่บ้าน บ้านทุ่งยูง
 • ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน
 • ตัวแทนกลุ่มเครื่องแกงบ้านทุ่งยูง
 • ปราชญ์ชาวบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ครั้งแรกเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ และจัดตั้งสภาหมู่บ้านเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านหมู่บ้าน มีองค์ประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน 15 คน ตัวแทน อสม. ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์ ตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ปราชญ์ชาวบ้าน มีสมาชิกรวม 30 คน ประสานความร่วมมือที่ต้องการ ช่วยทีมงานดำเนินงานตามโครงการ รับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงาน
 • ตัวแทน อสม.
 • ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งยูง
 • ตัวแทนกรรมการกองทุนหมู่บ้าน บ้านทุ่งยูง
 • ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน
 • ตัวแทนกลุ่มเครื่องแกงบ้านทุ่งยูง
 • ปราชญ์ชาวบ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • สรุปผลการดำเนินการสร้างฝายมีชีวิต ที่บริเวณคลองเพรี๊ยะ
 • พิจารณาจำนวนกล้าไม้ที่พร้อมปลูก
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลไกในการบริหารจัดการชุมชนโดยรูปแบบสภาหมู่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • รับทราบ การสร้างฝาย แล้วเสร็จประมาณ  60 % รับทราบปัญหากำลังแรงงานมีเวลาไปร่วมน้อย เพราะต้องเอาเวลาไปรดนำสวนผลไม้
 • หารือถึงจำนวนกล้าไม้  ทั้งที่เด็กๆ นำไปดูแลที่บ้านในช่วงปิดเทอม และจำนวนที่มีในเรือนเพาะชำ  พบว่า กล้าไม้ที่เรือนเพาะชำ บางส่วนตายไป เพราะขาดน้ำ เนื่องจากมีน้ำไม่สม่ำเสมอ ส่วนใหญ่ไม่มีน้ำรด เพราะชาวบ้านใช้น้ำมากกว่าเวลาปกติ
 • กล้าไม้ที่เด็กๆนำไปดูแลที่บ้าน ตกลงว่า ให้เด็กนำมาไว้ที่เรือนเพาะชำ ในสัปดาห์แรกของการเปิดเทอม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 UnLock
7 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00-12.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมพร แทนสกุลสมพร แทนสกุลเมื่อ 20 พฤษภาคม 2559 17:54:18
แก้ไขโดย สมพร แทนสกุล เมื่อ 25 พฤษภาคม 2559 23:21:27 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 8

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำ เดือนละ 1 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและสามารถจัดการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 27 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยทำงาน จำนวน 25 คน วัยผู้สูงอายุ จำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมสภาผู้นำ ที่มาจาก กรรมการหมู่บ้าน 20 คน ผู้แทนกลุ่มองค์กร ปราชญ์ชุมชน ผู้แทนท้องถิ่น จำนวน 7 คน รวมทั้งหมด 27 คน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการทำงานเดือนละครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 27 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วัยทำงาน จำนวน 25 คน วัยผู้สูงอายุ จำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมกันกำหนดมาตรการ ข้อห้ามเขตปลอดบหรี-เหล้า เส้นทางการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย จำนวน 4 เส้นทาง โดยจะนัดหมายการประชุม พร้อมเตรียมขั้นตอนของกิจกรรมครั้งต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สภาผู้นำ ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานของโครงการ และกิจกรรมทุกครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การทำข้อตกลงร่วมกัน สร้างกติกา เพื่อประกาศใช้ในเขตพื้นที่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การช่วยกันสร้างความตระหนัก ปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางวารุณี ธารารัตนากุล-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 675.00 190.00 0.00 0.00 865.00 UnLock
7 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 - 12.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านปะโอบ้านปะโอเมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 16:10:59
แก้ไขโดย บ้านปะโอ เมื่อ 25 พฤษภาคม 2559 12:41:15 น.

ชื่อโครงการ : สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 8

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามและสรุปผลการปลูกพืชหลังนาของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่ร่วมโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำ ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน 9 คน,กลุ่ม อสม. 7 คนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 5 คน รวม 21 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมคณะกรรมการ สภาผู้นำของชุมชนบ้านปะโอ ที่ประกอบไปด้วยกรรมการหมู่บ้าน 9 คน, กลุ่มอาชีพ5คน , กลุ่ม อสม.7คนรวมเป็น 21 คน มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทาน จำนวน 5 คนมาร่วมสนับสนุนเรื่องน้ำที่ใช้เพาะปลูก

2.สภาผู้นำปรึกษาหารือเรื่องการติดตาม สรุปผลการดำเนินการปลูกพืชหลังนา แทนการปลูกข้าวนาปรัง และเห็นว่าการทำโครงการเป็นเรื่องเร่งด่วน และได้มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ รวยสูงเนิน และทีมทำงาน เป็นคณะทำงานชุดหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแผน

3.มีการประชุมประจำเดือนเป็นประจำอยู่แล้วโดยให้มีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกสภาผู้นำ 21 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน 9 คน,ตัวแทนกลุ่มอาชีพ 5 คน และ อสม. 7 ตน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วาระการประชุมที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ ประธานสภา นายรำพันอินทคง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางกลุ่มได้กำหนดและเชิญชวนให้สมาชิกเกษตรกร ได้เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกใหม่ในปีนี้ เนื่องมาจากฝนทิ้งช่วงนาน ทำให้มีน้ำน้อยจึงเชิญชวนให้ปลูกพืชผักชนิดอื่น ๆ แทน มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานจำนวน 5 คน เข้ามาร่วมสนันสนุนเรื่องน้ำ โดยเริมตั้งแต่เดือน มีนาคม เมษายน เป็นต้นมา และให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน วาระการประชุมที่ 2 เรื่องการติดตามผลโครงการ ประธานได้มอบหมายให้นายสวัสดิ์ รวยสูงเนิน ชี้แจงรายระเอียด และสรุปผลการติดตามให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 2.1 ชนิดของพืชผลที่เกษตรกรปลูก ได้แก่ แตงโม ประมาณ10 ไร่ ฟักทอง ประมาณ 5 ไร่ นอกจากนี้ก็มีพืชอื่น ๆ ปะปนหลากหลายเช่นข้าวโพด แตงกวา ถั่วฝักยาว แตงไทย อ้อย ผักบุ้ง โหรพา เป็นต้น 2.2 เรื่องการใช้ปุ๋ย เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการหมักแห้งและปุ๋ยน้ำหมัก ใช้สารไล่แมลงแทนยายาฆ่าแมลง ทำให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 2.3 คุณภาพของผลผลิต เนื่องจากเป็นดินนา ไม่มีการเผาตอซัง ใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด ทำให้ดินดี มีปุ๋ยในดินมาก จึงทำให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ มีรสหวาน(แตงโม) มีผลดก ได้ปริมาณมาก 2.4 การจำหน่าย ก่อนเริ่มโครงการคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องการนำไปจำหน่าย แต่เมื่อผลผลิตออกมีคุณภาพ แม่ค้าได้เข้ามาแย่งกันซื้อ ให้ราคาสูง เช่นแตงโม ซื้อจากแลง กิโลกรัมละ 15 บาทเป็นต้น 2.5 รายได้ของเกษตรกร ในระยเวลา 2 เดือนครึ่งเกษตรกรมีรายได้ ประมาณ 10,000.-40,000.-บาท ที่ประชุมรับทราบ ประธานได้เน้นว่าโครงการดังกล่าวน่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นในปีหน้าเพื่อส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร ต่อไปอย่างยั่งยืน วาระการประชุมอื่น ๆ ไม่มี ประธานปิดประชุม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-คณะทำงานมีการทำงานร่วมกัน

-เกิดการติดตาม กระตุ้นให้ปฏิบัติงานตามปฏิทินที่กำหนด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เนือหาสาระที่ประชุม ได้ร่วมกันวางแผนงานที่ก่อให้เกิดรายได้ประจำวัน รายได้ประจำเดือนแก่สมาชิกเกษตรกรชุมชนบ้านปะโอ ในการผลิตพืชผลที่ปลอดสารพิศ จำหน่ายโดยมีผู้เดินทางมาขอซื้อถึงแปลงโดยตรง และเป็นแบบอย่างของชุมชนอื่น ๆ ที่อยู่ข้างเคียงอย่างยั่งยืน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 525.00 0.00 0.00 0.00 725.00 UnLock
6 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthraiarmthraiarmเมื่อ 21 พฤษภาคม 2559 12:05:30
แก้ไขโดย thraiarm เมื่อ 21 พฤษภาคม 2559 12:09:34 น.

ชื่อโครงการ : นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 8

กิจกรรมหลัก : ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาสภาผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือนในชุมชน จำนวน 50 คน ตัวแทนกลุ่มองค์กรชุมชน / หน่วยงาน จำนวน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมหมู่บ้านเพื่อปรึกษาหารือขั้นตอนการทำงาน วางแผน และรายงานผลการติดตาม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 68 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 50 คน และกลุ่มอาชีพ จำนวน 18 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมหมู่บ้านเพื่อปรึกษาหารือขั้นตอนการทำงาน วางแผน และรายงานผลการติดตามร่วมกัน จำนวน 68 คน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการมีการวางแผนการดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตัวแทนครัวแรือน / สมาชิกกลุ่มทำนา / กลุ่มอาชีพและคณะทำงานโครงการมีการประชุมร่วมกันทุกเดือนเพื่อจะนำเสนอปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาแก้ปัญหาร่วมกัน และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่ม่

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
6 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthraiarmthraiarmเมื่อ 21 พฤษภาคม 2559 12:21:21
แก้ไขโดย thraiarm เมื่อ 21 พฤษภาคม 2559 12:22:25 น.

ชื่อโครงการ : นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 8

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาสภาผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 33 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีการประชุมประจำเดือนเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุกเดือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาผู้นำชุมชน เพื่อติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ ประจำทุกเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำชุมชน จำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมสภาผู้นำชุมชน เพื่อติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ ประจำทุกเดือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมประจำเดือนเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุกเดือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการประชุมสภาผู้นำชุมชน เพื่อติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ ประจำทุกเดือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 330.00 UnLock
5 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายมาโนช สายทองนายมาโนช สายทองเมื่อ 6 พฤษภาคม 2559 19:21:52
แก้ไขโดย นายมาโนช สายทอง เมื่อ 13 พฤษภาคม 2559 20:15:31 น.

ชื่อโครงการ : สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 8

 • photo ประธานเปิดการประชุมต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมประธานเปิดการประชุมต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo ชาวชุมชนไม้ขาวชาวชุมชนไม้ขาว

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำเดือนละ 1 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ  2.เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำและกลุ่มอาสาสมัครจำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. มีการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อวางแผนการทำกิจกรรมและสรุปผลการทำงานที่ผ่านมา
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 48 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  กลุ่มผู้สูงอายุ  เด็ก เยาวชน อสม. กรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

12.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13.00-14.00 น. ประธานเปิดการประชุม มีการแจ้งเรื่องต่างๆของชุมชน เช่น งานโครงการสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โครงการฝึกงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ การสำรวจอาชีพและรายได้ของพัฒนากร 14.00-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 15.00-16.00 น. ประธานสรุปการดำเนินกิจกรรมโครงการสานสายใยรัก ฯที่ผ่านมา และงบประมาณสนับสนุนในงวดที่ 2 วางแผนการทำกิจกรรมการติดตามประเมินผลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน
 2. แต่ละครั$งมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80%
 3. การประชุมทุกครั$ง มีการปรึกษาหารือ เรืองโครงการ และเรืองอืนๆของชุมชน
 4. มีรายงาน เอกสารการทำกิจกรรมทุกครั$ง
 5. มีเอกสารการเงินทีถูกต้อง
 6. ส่งรายงานความก้าวหน้าในเวลาที กำหนด
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 48 คน 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรู้การดำเนินกิจกรรมของโครงการ 3. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 4. ในการประชุมมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน 5. มีรายงานเอกสาร การทำกิจกรรม 6. มีเอกสารการเงินที่ถูกต้อง 7.ส่งรายงานความก้าวหน้าในเวลาที่กำหนด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 830.00 0.00 0.00 0.00 830.00 UnLock
5 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมศักดิ์ สุขยูงสมศักดิ์ สุขยูงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2559 14:25:07
แก้ไขโดย สมศักดิ์ สุขยูง เมื่อ 15 พฤษภาคม 2559 16:16:30 น.

ชื่อโครงการ : เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 8

 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo
 • photo แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมทีมคณะทำงาน เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของโครงการ และวางแผนเตรียมกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม จัดทำรายงาน รายงานผลฯต่อสภาหมู่บ้านต่อ สสส.ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม จัดทำรายงาน รายงานผลฯต่อสภาหมู่บ้านต่อ สสส.ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สามารถใช้วงนี้ในการวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม จัดทำรายงาน รายงานผลฯต่อสภาหมู่บ้านต่อ สสส.ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน คณะทำงาน 15 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานเพื่อ - จัดทำรายงานความก้าวหน้าการสร้างฝายบริเวณคลองเพรีียะ เพื่อเสนอต่อสภาหมู่บ้าน  สสส. และผู้เกี่ยวข้อง - รับทราบประมาณจำนวนกล้าไม้(ที่เด็กๆนำไปดูและที่บ้านในช่วงปิดเทอม)พร้อมปลูกเมื่อฝนตก และจำนวนกล้าไม้ที่เรือนเพาะชำ - วางแผนการเตรียมจัดกิจกรรม รวบรวมพันธุ์ไม้เพิ่มเติม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
5 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpanupanuเมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 05:28:03
แก้ไขโดย panu เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 06:12:27 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2 »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์

 • photo ทำกิจกรรมนันทนาการทำกิจกรรมนันทนาการ
 • photo ป้าใจ สู้ๆๆป้าใจ สู้ๆๆ
 • photo มอบรางวัลแด่คนเก่งมอบรางวัลแด่คนเก่ง
 • photo รวมกลุ่มเข้มแข็งรวมกลุ่มเข้มแข็ง
 • photo ป้าหนูชอบ นำมาขยายในชุมชนป้าหนูชอบ นำมาขยายในชุมชน
 • photo พี่เลี้ยงกะผู้ช่วย ขอสักภาพพี่เลี้ยงกะผู้ช่วย ขอสักภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัวให้ดีขึ้น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 140 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นำผู้สูงอายุและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม ให้ครัวเรือนจัดกิจกรรมที่กระทำร่วมกัน จำนวน 40 ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำผู้สูงอายุและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมโดยจัดในช่วงเย็นของวันหยุดราชการหลังจากทุกคนเสร็จภาระกิจประจำวันแล้ว ให้ครัวเรือนจัดกิจกรรมที่กระทำร่วมกัน เป็นต้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 140 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 40 ครัวเรือน 140 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำผู้สูงอายุและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมโดยจัดให้มีการทำกิจกรรมนอกสถานที่ โดยการนำสมาชิกในครัวเรือน จำนวน 40 ครัวเรือน มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยการนำเสนอสมาชิกในชุมชน ให้มีการทำกิจกรรมนอกพื้นที่ ได้เดินทางไปไหว้พระ วัดตาลเจ็ดยอด,เข้าชมตลาดน้ำสามพันนาม ชมอุทยานราชภักดิ์ ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ มีการทำกิจกรรมขณะอยู่บนรถ มีการร้องเพลง โดยใช้อุปกรณ์ส่งต่อไปเรื่อยๆ ผู้นำกระบวนการจะดูว่าอุปกรณ์ไปอยู่ที่ใคร ท่านนั่นก็ต้องร้องเพลงต่อ และมีการตอบคำถาม ร่วมกันของแต่ละคู่ที่เดินทาง และมอบรางวัลสำหรับคนเก่ง ขณะเดินทางกลับพี่เลี้ยงได้ชี้แจงและให้กำลังใจในคณะทำงานและผู้ร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งฝากข้อคิด ให้คณะทำงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อมาพูดคุยถึงความรู้และความรู้สึกที่ได้รับในครั้ง นำมาพูดคุยในการประชุมครั้งต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน จำนวน 40 ครัวเรือน ผลลัพธ์-ครอบครัวมีความรัก เอื้ออาทรต่อกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ครอบครัวมีความรัก ความเอื้ออาทรต่อกันและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนและนอกชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 UnLock