วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
11 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบางสักบางสักเมื่อ 21 มีนาคม 2558 03:36:26
แก้ไขโดย ญัตติพงศ์ แก้วทอง เมื่อ 21 มีนาคม 2558 16:18:55 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านน้ำราบ »

ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรในชุมชนของตนเองรวมถึงความสำคัญของการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรและ สร้างแนวทางในการสืบสานกระบวนการในการจัดการทรัพยากรให้แก่คนรุ่นต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการกลุ่มประมงพื้นบ้านและกลุ่มธนาคารปูม้าไข่นอกกระดองและหญ้าทะเล จำนวน 10 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำราบ จำนวน 30 คน 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การบรรยายให้มีความรู้เกี่ยวกับการรักษา การฟื้นฟู การใช้ประโยชน์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การทดลองปฏิบัติการเพาะพันธุ์หญ้าทะเลและปูม้าไข่นอก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 44 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน จำนวน 35 คน
คณะทำงานกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านน้ำราบและกลุ่มเพาะพันธุ์ฯ จำนวน 9 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเตรียมกิจกรรม ประสานงานโรงเรียนบ้านน้ำราบ ประสานงานวิทยากร จัดกิจกรรมอบรม 1 วัน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชนและความสำคัญของการตัดการทรัพยากรฯ
 • เยาวชนได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านน้ำราบ
 • เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการในการเพาะพันธุ์หญ้าทะเลและการทำธนาคารปูม้าไข่นอกกระดอง
 • เกิดการสืบสานแนวทางการจัดการทรัพยากรไปยังคนในรุ่นต่อไป
 • กิจกรรมการนำเยาวชนไปศึกษาระบบนิเวศหญ้าทะเลในพื้นที่แนวหญ้าทะเลจริงๆเป็นกระบวนการที่กระตุ้นการเรียนรู้ของเยาวชนได้เป็นอย่างดี 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • การจัดกิจกรรมโดยใช้ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น เช่น 3 วัน 2 คืน จะสามารถสร้างความรู้รักและหวงแหนทรัพยากรให้แก่เยาวชนมากขึ้นและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้มากขึ้นด้วย
 • ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะทำให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากร การจัดการทรัพยากรแล้ว การใช้กระบวนการที่เหมาะสมจะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนได้เป็นอย่างดี
 • ควรส่งเสริมให้เยาวชนมีการรวมกลุ่มกันเพื่อเรียนรู้และสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มที่เยาวชนสามารถทำได้ เช่น กิจกรรมการทำศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมการดูแลปูไข่นอก หรือกิจกรรมการเพาะปลูกหญ้าทะเล เป็นต้น
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายวิสุทธิ์ ทองย้อย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,500.00 500.00 12,550.00 755.00 3,000.00 0.00 20,305.00 Locked
25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยveerayaveerayaเมื่อ 23 มีนาคม 2558 13:38:22
แก้ไขโดย veeraya เมื่อ 26 มีนาคม 2558 10:16:57 น.

ชื่อโครงการ : ประกายฝันผู้สูงวัยบ้านควนโพธิ์ »

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงตรวจสอบรายละเอียดโครงการปิดงวดที่ 1 และคืนเงินเปิดบัญชี

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเข้าร่วมประชุมกับ สสส และ สจรส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ประสานงานโครงการสามารถรู้ถึงรายละเอียดที่ต้องรายงานเพื่อปิดงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้ประสานงานโครงการ
 • เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มาพบพี่เลี้ยงเพื่อปิดโครงการงวดที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เรียนรู้การลงรายงานใน ส.1 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

รู้ถึงการคีย์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายตรา เหมโคกน้อย นางสาวอนัญญา แสะหลี นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 500.00 800.00 Locked
25 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhuasapanlexhuasapanlexเมื่อ 25 มีนาคม 2558 11:15:35
แก้ไขโดย ญัตติพงศ์ แก้วทอง เมื่อ 25 มีนาคม 2558 12:54:20 น.

ชื่อโครงการ : เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก »

ชื่อกิจกรรม : ตรวจเอกสาร รายงานผลดำเนินงาน เอกสารการเงิน และคืนเงินเปิดบัญชี

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ค่าเดินทางและค่าที่พัก ปฐมนิเทศน์และประชุมกับ สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ตรวจเอกสาร รายงานผลดำเนินงาน เอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจเอกสาร รายงานผลดำเนินงาน เอกสารการเงิน กับ สจรส.มอ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตรวจเอกสาร รายงานผลดำเนินงาน เอกสารการเงิน และคืนเงินเปิดบัญชี 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ตรวจเอกสาร รายงานผลดำเนินงาน เอกสารการเงิน และคืนเงินเปิดบัญชี 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 500.00 850.00 Locked
25 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 - 16:00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยadnanadnanเมื่อ 25 มีนาคม 2558 11:44:58
แก้ไขโดย Nongluk_R เมื่อ 25 มีนาคม 2558 17:33:34 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : มาพบพี่เลี้ยงเพื่อสรุปปิดโครงการงวดที่ 1

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจเอกสารการปิดงวดที่1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้ประสานงานโครงการ
 • เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มาพบพี่เลี้ยงเพื่อสรุปปิดโครงการงวดที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้ประสานงานโครงการ
 • เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

09:00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 10:00 ตรวจเอกสารการปิดงวดที่1(ตามคิว)

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • เกิดความเข้าใจในการทำงานโครงการมากขึ้น
 • ทำให้เข้าใจในการทำเอกสารการเงินมากขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-เอกสารไม่ครบ การเงินไม่ลงตัวกับเงินที่เหลืออยู่
- เน็ตช้ามาก เพราะคนใช้งานเยอะ - มีการลัดคิว คนมาช้าแต่เข้าตรวจก่อน บ้างคนมาแต่เช้าแต่ได้ตรวจตอนค่ำ เล่นเส้นกันเกินไป

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 UnLock
25 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnaprick01naprick01เมื่อ 26 มีนาคม 2558 12:04:32
แก้ไขโดย naprick01 เมื่อ 26 มีนาคม 2558 13:02:30 น.

ชื่อโครงการ : บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ตรวจเอกสาร รายงานผลการดำเนินงาน และการเดินทางไปพบพี่เลียงในการตรวจเอกสาร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ค่าเดินทางและค่าที่พัก ปฐมนิเทศน์และประชุมกับ สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • ตรวจเอกสาร รายงานผลดำเนินงาน เอกสารการเงิน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ นายก็หลัด บินหมาน
 • เลขนุการฯโครงการ นางสาวไหมยูรี บินหมาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการ งวดที่ 1  ส 1  และ ง 1 เอกสารทางการเงิน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ สรุปผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ นายก็หลัด บินหมาน
 • เลขานุการฯโครงการ นางสาวไหมยูรี บินหมาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • การเดินทางไปพบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสารภายในอำเภอควนโดน
 • คืนเงินเปิดบัญชีให้กับคณะกรรมการที่เปิดบัญชีโครงการ
 • นำเอกสารไปตรวจเอกสารทางการเงิน เพื่อปิดงวด 1
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ตรวจเอกสารทางเงิน เพื่อปิดการรายงานการเงินงวด 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การแนะนำในการแยกหมวดหมู่ทางการเงินให้ถูกต้อง และการส่งรายงาน การทำใบปะหน้าในการตรวจเอกสารให้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และรวมถึงการดำเนินแบบ ภาคีเครือข่าย ในการดำเนินโครงการเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายมากที่สุด
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ให้คำแนะนำในการตรวจทานเอกสารทางการเงินเบื้องต้น
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 100.00 650.00 UnLock
25 มีนาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnannza123nannza123เมื่อ 26 มีนาคม 2558 12:21:22
แก้ไขโดย nannza123 เมื่อ 26 มีนาคม 2558 13:34:48 น.

ชื่อโครงการ : คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน เดือนละ 1 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการฯในช่วงต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน และคณะกรรมการชุมชน จำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานโครงการ คณะกรรมการชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการทำงาน
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ และวางแผนการทำงานในโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน และคณะกรรมการชุมชน จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ลานนวัตกรรมนวดฝ่าเท้า มีผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4 จำนวน 20 คน
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ โดยนางสาวจิตรลัดดา  วงศ์ศิลป์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการฯ

 • กิจกรรม แปรรูปสมุนไพรใช้ประโยชน์

 • กิจกรรม งานวันสร้างเสริมสุขภาพชุมชน (ประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ)

 • กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาดำเนินการ กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการฯ เดือนเมษายน

 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรในพื้นที่ตัวอย่าง

 • กิจกรรมงานวันสร้างเสริมสุขภาพชุมชน (ประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ)

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผลการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4 เดือนมีนาคม ได้รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการฯ ให้คณะทำงานรับทราบ
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการฯ เดือนมีนาคม - กิจกรรม แปรรูปสมุนไพรใช้ประโยชน์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2558 ชาวบ้านได้รับความรู้จากครูภูมิปัญญาสมุนไพรและกลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกร เรื่องการแปรรูปสมุนไพรใช้ประโยชน์ ในวันนั้นได้ผลิตสมุนไพร จำนวน 3 รายการ

 1. ยาหม่องสมุนไพร จำนวน 120 ขวด  2. ยาดมสมุนไพร จำนวน 50 ขวด  3. น้ำยาล้างจานสมุนไพร จำนวน 55 ขวด ส่วนที่เหลือจากการแบ่งปันให้ชาวบ้านนำกลับไปใช้แล้ว นำวางขายที่ศูนย์ ศสมช. สร้างรายได้ให้กับศูนย์ เป็นเงินจำนวน 2,500 บาท เพื่อไว้เป็นค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และได้รับคำแนะนำจากหัวหน้างานพัฒนากรชุมชน ให้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า O-Top เพื่อจำหน่ายให้กับชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของการแปรรูปสมุนไพร งบประมาณที่ได้รับมานั้น เป็นจำนวนเงิน แค่ 3,000 บาท ใช้เป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการสาธิตเท่านั้น ในการที่จะใช้ลงทุนผลิตเพื่อจำหน่ายนั้น ต้องใช้งบลงทุนประมาณ 20,000 บาท ที่เพียงพอต่อการผลิตเพื่อจำหน่ายในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ต้องเสนอคณะกรรมการหมู่บ้าน และหน่วยงานอื่นเพื่อของบประมาณสบับสนุน
 • กิจกรรม  งานวันสร้างเสริมสุขภาพชุมชน (ประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ) ได้กำหนดกติกา ของรางวัล และวันเวลาสถานที่การประกวตไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 แต่ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านพรุกระแชง ในการตัดสินการให้คะแนนในวันที่ 10 เมษายน 2558 นั้น ต้องขอเลื่อนเป็นวันที่ 7 เมษายน 2558 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ติดภารกิจอยูร่เวรช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ตั้งแต่ วันที่ 9-16 เมษายน 2558

 • กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ มีการเปลี่ยนแปลง การตัดสินผลการประกวดนวัตกรรมสุขภาพ เดิมจากวันที่ 10 เมษายน 2558 เป็นวันที่ 7 เมษายน 2558 ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงวัน ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 • รายงานการเงิน เนื่องการปิดงวดบัญชี งวดที่ 1 ระหว่างรอการโอนเงินจาก สสส. ในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้น ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ขอสนับสนุนเงินยืมจากกลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการฯ  เมื่อได้รับเงินจาก สสส. จะจ่ายคืนให้

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาดำเนินการ กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการฯ เดือนเมษายน

 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรในพื้นที่ตัวอย่าง ในวันที่ 3 เมษายน 2558
 • จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในโรงพยาบาลที่ใช้แพทย์แผนไทยในการรักษา/บำบัดผู้ป่วย (โรงพยาบาลท่าฉาง หรือ รพ.สต.ตะเคียนทอง)
 1. กิจกรรมงานวันสร้างเสริมสุขภาพชุมชน (ประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ) ในวันที่ 11 เมษายน 2558
 • ประกาศผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และแสดงการใช้นวัตกรรมเพื่อสุขภาพอื่นๆ ที่มี โดยผลการตัดสินใช้วิธีการตัดสินจากคณะกรรมการ และผลการร่วมโหวตเลือกของคนในชุมชนและเยาวชน จำนวน 50 คน

 • จัดนิทรรศการสาธิตการดูแลสุขภาพ รักษาโรคด้วยแพทย์พื้นบ้าน ยาสมุนไพร

 • สาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. การแปรูปผลิตภัณฑ์ สมุนไพร เพื่อจำหน่าย ยังขาดงบประมาณลงทุน ในเบื้องต้นจะนำเรื่องเสนอที่ประชุมหมู่บ้าน เพื่อขอแนวทางการแก้ไขปัญหา ในส่วนของการใช้ในหมู่บ้านจะนำเงินส่วนที่เป็นรายได้ จำนวน 2,500 บาท ผลิตและแปรรูปเพื่อไว้ใช้ในชุมชน
 2. ในการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการฯ  ที่ได้จัดทำไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินโอนจาก สสส. ในการแก้ไขปัญหา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ขอสนับสนุนยืมเงินจากกลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกร เป็นค่าใช้ใช้จ่ายในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง/นางสาวรัตนา ชูแสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 200.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
24 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakulเมื่อ 24 มีนาคม 2558 10:33:20
แก้ไขโดย pra.patsorn intharasakul เมื่อ 24 มีนาคม 2558 10:40:48 น.

ชื่อโครงการ : กติกาชุมชนคนนาเกตุ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประชาชนในชุมชนบ้านนาเกตุ บ้านหัวควน ครั้งที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ/ประชุมร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจงโครงการและขอการสนับสนุนจากทุกฝ่าย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

คืนข้อมูลและจัดทำแผนสุขภาวะตามกติกาชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประุชุมคืนข้อมูลและจัดทำแผนสุขภาวะตามกติกาชุมชน 150 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมประชาชนในชุมชนบ้านนาเกตุ บ้านหัวควน จำนวน 150 คน ครั้งที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 87 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชนบ้านนาเกตุ และบ้านหัวควน จำนวน 87 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมประชาชนระดมความคิดเห็นปัญหาสุขภาวะ ครั้งที่ 1 และเริ่มกระบวนการทำแผนกติกาชุมชน แบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นกติกาชุมชนคนนาเกตุ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชาชนบ้านนาเกตุและบ้านหัวควน ช่วยกันระดมความคิดเห็นปัญหาสุขภาวะ ครั้งที่ 1 และเริ่มกระบวนการทำแผนกติกาชุมชน แบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นกติกาชุมชนคนนาเกตุที่เป็นความต้องการของชุมชนโดยแท้จริง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ประชาชนทยอยมาเรื่อย ๆ หลังเสร็จภาระกิจงานส่วนตัว

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ชื่นชมการทำงานของคณะทำงานและเครือข่ายสุขภาพที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาวะของตัวเอง และให้กำลังใจทุกคนช่วยกันทำกิจกรรมต่อไป

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางกัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 15,000.00 2,500.00 0.00 0.00 19,500.00 UnLock
23 มีนาคม 2558 เวลา 08:00 - 15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยadnanadnanเมื่อ 23 มีนาคม 2558 03:19:13
แก้ไขโดย Nongluk_R เมื่อ 25 มีนาคม 2558 17:42:14 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมปฎิบัติการทีมคณะทำงานและอาสาสมัครเยาวชนจำนวน 30 คนลงพื้นที่ปฎิบัติการทำการตรวจสุขภาพและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว

 • photo อย่ายืนมองสิครับอย่ายืนมองสิครับ
 • photo สีเขาไว้ทาสีเขาไว้ทา
 • photo จะขูดหาเบอเรอครับจะขูดหาเบอเรอครับ
 • photo ช่วยกันคนละมือช่วยกันคนละมือ
 • photo ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดี
 • photo ทำไรกันครับทำไรกันครับ
 • photo ผู้หญิงให้กำลังใจผู้หญิงให้กำลังใจ
 • photo ผู้ใหญ่ก็ช่วยผู้ใหญ่ก็ช่วย
 • photo ลงความเห็นกันหน่อยลงความเห็นกันหน่อย
 • photo ลงทะเบียนด้วยคนลงทะเบียนด้วยคน

กิจกรรมหลัก : เรียนรู้การการเอาใจใส่ต่อเยาวชน ร่วมทำกิจกรรมกับเยาวชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมทำกิจกรรมกับเยาวชน ทำให้เยาวชนเห็นคุณค่าของเวลา และเห็นคุณค่าของตัวเอง ร่วมถึงทำให้เยาวชนมีความคิดรับผิดชอบสังคม และการทำงานเพื่อสังคมอย่างแท้จริงด้วย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน10 คน เยาวชนกลุ่มอาสาสมัครสมัครใจ 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เล่นกีฬา พัฒนา สถานที่ท่องเที่ยว ทาสีสะพานทาสีกำแพงเป็นต้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน คณะทำงาน 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 08:00 ลงทะเบียน เวลา 09:00 ลงมือทำกิจกรรม เวลา 11:00 พักทานอาหาร เวลา 13:00 ลงมือทำกิจกรรมต่อ เวลา 15:00 ประธานโครงการฯ กล่าวขอบคุณเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ที่ร่วมกันทำกิจกรรม ให้แล้วเสร็จและสำเร็จ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ทำให้เยาวชนเกิดการใช้เวลาว่างไปในทางที่ดี
 2. ลดช่องว่างระหว่างเยาวชนกับคนชุมชนให้มีความคิดที่ดีต่อกัน
 3. เยาวชนเกิดการรวมกลุ่มกันเป็นหนึ่งเดียวจากการทำกิจกรรม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เยาวชนที่เป็นผู้หญิงมักให้ความสำคัญน้อยมาก การแก้ไขให้ผู้หญิงทำเท่าที่มีความสามารถ เพราะแดดร้อนมาก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,600.00 7,197.00 0.00 0.00 10,797.00 Locked
23 มีนาคม 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสรศักดี์ ช่วยชูสรศักดี์ ช่วยชูเมื่อ 27 มีนาคม 2558 14:31:34
แก้ไขโดย สรศักดี์ ช่วยชู เมื่อ 27 มีนาคม 2558 15:01:15 น.

ชื่อโครงการ : บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด ) »

ชื่อกิจกรรม : เลือกที่ ทำดีมาเป็นฐานเรียนรู้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพือให้เกิดการเรียนรู้ในถานบ้านพอเพียง ร่วมกันทุกกลุ่มทุกวัยช่วยให้เกิดการกระตุ้นให้ทำต่อเนืองเกิดความรู้ใหม เรืองลดสารเคมีลงในพืชฝักสวนครัว

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ 10 คน ตัวแทนเจ้าของบ้าน 10 คน และ ครู นักเรียน ร.ร. วักโคกเหล็กและเจ้าของบ้านตามกลุ่มบ้าน เพิมเติม รวม 80 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เลือกบ้านที่ทำดีมาเป็นฐานเรียนรู้ จำนวน 3 บ้าน เพือฝึกวิทยากร เยาว์ชนให้สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญา บ้านพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี ใด้เชิญ ครูนักเรียน ร.ร. วัดโคกเหล็ก มาเรียนรู้ที่บ้านตัวอย่างและให้เด็กนักเรียน บันทึกผลการเรียนรู้สงกรรมการเพือนำมาสรุปว่า ทำแล้วผลเป็นอย่างไรในที่ประชุมกรรมการ และที่ระชุมประจำเดิน 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีคณะกรรมการ 10 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 10 คน ผู้อำนวยการ รร บ้านโคกเหล็ก 1 คน อาจาร ร.ร. วัดโคกเหล็ก 7 คน ผู้ใหญบ้าน 1 คน ตัวแทนตามกลุ่มบ้าน 30 คน และ นักเรียน ร.ร. วัดโคกเหล็ก 25 คนใด้ร่วมกัน ศึกษาเรีนรู้ดูงานตมบ้านเป้าหมาย 3 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 บ้าน บ้านละ 1 วันรวม 3 วัน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ใด้เลือกบ้านที่ทำดีมาเป็นฐานเรียนรู้ จำ นวน 3 บ้านคือ 1 บ้าน นาง ศศิวรรณ จันทร์สอน  2 บ้านนาง อิ๋ม นาคปน 3 บ้านนาย หนูน้อยเ จ้ยน้อย โดยมเจ้าของบ้านแต่ะหลังมาเป็นวิทยากรด้วยและ มีท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเหล็ก ร่วมบรรนยายเรืองเศฐกิจพอเพียงปรัชญา ของ พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวให้ผู้เข้าร่วมดโครงการและนักเรีนร โรงเรียนบ้านโคกเหล็กรับฟังและ นาง ศศิวรรณ จันทร์สอน เจ้าของบ้านตัวอย่างมาสอนวิธีการปลูกผักปรอดสารพิษและการเพาะเห็ดฟางเห็ดหูหนูและใด้ร่วมกับอาจาร ลงดูงานการปัภิบัติ ทั้ง 3 บ้าน โดยมีท่าน ผอ. ร.ร. วัดโคกเหล็กและอาจาร ร.ร. วัดโคกเหล็กพร้อมนักเรียนร่วมด้วย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ใด้เกิดฐานเรียนรู้้ให้กับเด็กและเยาว์ชนสืบทอดภูมิปัญญาและกล้า แสดงออกใน ร.ร. เพือถ่ายทอดให้เพือและใด้ รณรงค์ให้ชาวบ้านใด้ร่วมกันปลูกผักปรอดสารพิษเพือสุขภาพของตนเอง และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์ กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 28,800.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 UnLock
22 มีนาคม 2558 เวลา 11:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpisit76pisit76เมื่อ 24 มีนาคม 2558 10:46:05
แก้ไขโดย pisit76 เมื่อ 24 มีนาคม 2558 11:09:28 น.

ชื่อโครงการ : ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแกนนำและคณะทำงาน

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานและแกนนำประจำเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมกันวางแผนในกิจกรรมต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมแกนนำและคณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและเตรียมความพร้อมในกิจกรรมต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 16 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานและแกนนำจำนวน 10 คน คณะกรรมการเขตอนุรักษ์ จำนวน 6 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำที่ประชุมเข้าสู่การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาดูงาน และวางแผนการดำเนินโครงการต่อไป และมีการเสนอกิจกรรมที่อยู่นองเหนือจากโครงการ เพื่อให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ที่ประชุมนำบทสรุปที่ได้จากการศึกษาดูงานมาวิเคราะห์ และร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่อไป โดยสรุปคณะสึกษาดูงานได้เห็นพ้องกันว่า จะต้องจัดการฟื้นฟูเขตอนุรักษ์ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์โดยเร็ว และตกลงกันว่าคณะทำงารโครงการและคณะกรรมการเขตอนรักษ์ จะต้องช่วยกันลงมือทำ และหาคนมาเพิ่อมเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือ และกำหนดให้มีการปลูกป่า/พืชน้ำในเขตอนุรักษ์เป็นประจำทุกเดือนทุกเดือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
22 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมใจ บุญมาเลิศสมใจ บุญมาเลิศเมื่อ 24 มีนาคม 2558 15:25:23
แก้ไขโดย สมใจ บุญมาเลิศ เมื่อ 26 มีนาคม 2558 12:03:42 น.

ชื่อโครงการ : ทุ่งนางดำน่าอยู่ คู่ป่าชายเลน »

ชื่อกิจกรรม : อบรมมัคคุเทศน์

กิจกรรมหลัก : ปฐมนิเทศโครงการ สนับสนุนและติดตามโครงการร่วมกับ สสส. สจรส. มอ. และพี่เลี้ยงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมสืบสารกันต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วันที่3 ได้พาลงพื้นที่ เพื่อศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว สำรวจสมุนไพรและทรัพยากรที่มีในพื้นที่จริง โดยเด็กช่วยกันบอกชื่อและสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดที่ตนเองรู้จักและเคยเห็นคนในครอบครัวนำมาใช้ เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งที่ได้ทำงานกับเด็กๆและมีผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมในวันนนี้ด้วย เมื่อทำกิจกรรมเสร็จในเวลา 16.00 น. ได้ให้เด็กๆลงเล่นน้ำที่ชายหาดและแยกย้ายกันกลับบ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 14 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่3 ได้พาลงพื้นที่ เพื่อศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว สำรวจสมุนไพรและทรัพยากรที่มีในพื้นที่จริง โดยเด็กช่วยกันบอกชื่อและสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดที่ตนเองรู้จักและเคยเห็นคนในครอบครัวนำมาใช้ เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งที่ได้ทำงานกับเด็กๆและมีผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมในวันนนี้ด้วย เมื่อทำกิจกรรมเสร็จในเวลา 16.00 น. ได้ให้เด็กๆลงเล่นน้ำที่ชายหาดและแยกย้ายกันกลับบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เด็กๆได้รู้จักเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน  เด็กสามรถจดจำชื่อของสมุนไพรชนิดต่างๆได้และสรรพคุณ วิธีการใช้และสามารถอธิบายผู้อื่นเกี่ยวกับสมุนไพรได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นาย ศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 UnLock
21 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkiatisakkiatisakเมื่อ 21 มีนาคม 2558 11:07:30
แก้ไขโดย kiatisak เมื่อ 21 มีนาคม 2558 11:44:50 น.

ชื่อโครงการ : บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจเอกสารส่งปิดงวดที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ค่าเดินทางและค่าที่พัก กรณีเข้าร่วมประชุมกับ สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ตรวจเอกสารรายงาน การเงิน เพื่อปิดงวดที่1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจเอกสาร รายงานปิดงวดที่ 1
 • ส่งเอกสาร ง.1 ส.1 เพื่อขอรับงบสนับสนุนงวดต่อไป
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • นายเกียรติศักดิ์ บุญมี
 • นางจุติพร กวางทะวาย
 • นายยุทธนนท์ กวางทะวาย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • นำเอกสารรายงานการเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำส่งเพื่อขอรับงบสนับสนุนดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการต่อไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ตรวจความถูกต้องของเอกสารการเงิน ใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จ ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตามกิจกรรมที่ผ่านมา
 • นำส่งเอกสารเพื่อพิจารณาขอรับงบสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่อไป ต่อ สจรส. และ สสส. 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • กิจกรรมไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ครบตามจำนวนงบประมาณที่สนับสนุนให้ เนื่องจากการเก็บข้อมูลครัวเรือนได้ไม่ครบถ้วน แต่เมื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชนก็สามารถดำเนินกิจกรรมได้ต่อไป
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งเพื่อพิจารณา
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ตรวจสอบเอกสาร แก้ไข เพื่อส่งเอกสารพิจารณา
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณเสณี จ่าวิสูตร คุณจุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 Locked
21 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkiatisakkiatisakเมื่อ 21 มีนาคม 2558 11:54:20
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 21 มีนาคม 2558 13:05:17 น.

ชื่อโครงการ : บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : คืนเงินค่าเปิดบัญชี

กิจกรรมหลัก : ค่าเดินทางและค่าที่พัก กรณีเข้าร่วมประชุมกับ สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • คืนเงินค่าเปิดบัญชี ปิดงวดที่ 1
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • คืนเงินค่าเปิดบัญชี
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คืนเงินค่าเปิดบัญชี 500 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เพื่อนำรายงานส่งพิจารณาสนับสนุนงบงวดต่อไป 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • เพื่อให้ปิดงวดที่ 1 สมบูรณ์
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณเสณี จ่าวิสูตร คุณจุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 Locked
21 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยlสุวัฒน์lสุวัฒน์เมื่อ 21 มีนาคม 2558 12:06:38
แก้ไขโดย lสุวัฒน์ เมื่อ 21 มีนาคม 2558 12:28:57 น.

ชื่อโครงการ : รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอย »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามผลดำเนินงาน เพื่อปิดรอบที่ 1

 • photo ประชุมกับพี่เลี้ยงประชุมกับพี่เลี้ยง
 • photo ประชุมกับพี่เลี้ยงประชุมกับพี่เลี้ยง
 • photo ประชุมกับพี่เลี้ยงประชุมกับพี่เลี้ยง
 • photo ประชุมกับพี่เลี้ยงประชุมกับพี่เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : เดินทางเข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยง/สจรส/สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อปิดรอบครั้งที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการทำงานโครงการ 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รายงานความก้าวหน้า ตรวจสอบบัญชีการเงิน ติดตามผล ปรับเปลี่ยนข้อมูล เพื่อดำเนินโครงการให้เสร็จลุล่วง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม นายสุวัฒน์ ชูเกิด นายนิพนธ์ ขำถนอม นางชฎารัตน์ ขำถนอม นางสายสุณี มากนุ่น นางสาวนิศานาถ ชูเกิด รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง นำเอกสารรายงานการเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขรายละเอียดของโครงการตามคำแนะนำของพี่เลี้ยงโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ตรวจความถูกต้องของเอกสารการเงิน ใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จ ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตามกิจกรรมที่ผ่านมา นำส่งเอกสารเพื่อตรวจพิจารณา และแก้ไขปรับเปลียนข้อมูลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

กิจกรรมไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ครบตามจำนวนงบประมาณที่สนับสนุนให้ และปฏิทินยังไม่เสร็จตามแผนกิจกรรม ควรทำปฏิทินล่วงหน้าแต่ละกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ควรทำปฏิไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้ดูกิจกรรมตามแผล วันที่สามารถปรับเปลี่ยนตอนหลังได้ กิจกรรมแต่ละอย่างควรมีการแจกแจงรายละเอียดให้ชัดและครบถ้วน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 UnLock
21 มีนาคม 2558 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnonghongnonghongเมื่อ 21 มีนาคม 2558 12:14:19
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 25 มีนาคม 2558 13:51:08 น.

ชื่อโครงการ : คนเขาแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมกิจกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อทำรายงานปิดงวดที่1

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เวทีชี้แจงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำรายงานปิดยอดงวดที่1
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประธานโครงการ นายกุศล คีรีรัตน์ ฝ่ายการเงินโครงการ นางละเอื้อน คีรีรัตน์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ตรวจสอบความถูกต้องของ ส.1
 • ตรวจสอบความถูกต้องของ ส.2
 • ตรวจสอบความถูกต้องของ ง.1
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประธานโครงการ นายกุศล คีรีรัตน์ ฝ่ายการเงินโครงการ นางละเอื้อน คีรีรัตน์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสาร - ด้านการเงิน
- ด้านรายงานความก้าวหน้าผลดำำเนินกิจกรรมของโครงการงวดที่1 - ด้านแบบรายงานการติดตามสนับสนุนโครงการบันทึกโดยผู้ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ตรวจสอบเอกสาร - ด้านการเงิน
- ด้านรายงานความก้าวหน้าผลดำำเนินกิจกรรมของโครงการงวดที่1 - ด้านแบบรายงานการติดตามสนับสนุนโครงการบันทึกโดยผู้ผู้รับผิดชอบโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ให้คำแนะนำช่วยปรับแก้วัตถุประสงค์

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ปรับใบสำคัญรับเงินให้ถูกต้อง
 • เพิ่มข้อมูลในรายงานให้ชัดเจน
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร และ ฮามีดะ หวันนุรัตน์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 Locked
21 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์เมื่อ 21 มีนาคม 2558 12:18:03
Project trainer
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 21 มีนาคม 2558 12:20:34 น.

ชื่อโครงการ : สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำส่งรายงานงวดที่ 1

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานงวดที่ 1 ประกอบก้วย ง 1งวด1 ส1 ส 2

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ตรวจการเขียนรายงานในเวบไซต์
 • ตรวจใบเสร็จรับเงิน
 • ตรวจสอบรายงานงวดที่ 1
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ได้เรียนรู้การลงหมวดค่าใช้จ่ายในเวบไซต์
 • เรียนรู้การเขียนผลที่เกิดขึ้นจริง
 • ส่งรายงานทันเวลา
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,560.00 0.00 0.00 0.00 1,560.00 UnLock
21 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยlสุวัฒน์lสุวัฒน์เมื่อ 21 มีนาคม 2558 12:57:09
แก้ไขโดย lสุวัฒน์ เมื่อ 25 มีนาคม 2558 11:41:39 น.

ชื่อโครงการ : รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอย »

ชื่อกิจกรรม : คืนเงินค่าเปิดบัญชี 500 บาท

กิจกรรมหลัก : คืนเงินค่าเปิดบัญชี

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อคืนเงินค่าเปิดบัญชี ในการเปิดบัญชีครั้งแรก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นายสุวัฒน์ ชูเกิด
นายจรูญศักดิ์ สงขำ นางสายสุณี มากนุ่น

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คืนเงินค่าเปิดบัญชี 500 บาท ชื่อบัญชี รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอย ธนาคารกรุงไทย สาขาชะอวด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

3

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คืนเงินค่าเปิดบัญชี 500 บาท แก่นายสุวัฒน์ ชูเกิด แทนเงินที่เสียไปตอนเปิดบัญชีครั้งแรก

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คืนเงินค่าเปิดบัญชี ปิดงวดที่ 1 ก่อนที่งบเงินจะถูกปิด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การเปิดบัญชีแต่ละที่อาจต้องมีเงินที่ใช้ในการเปิด แต่ละที่ไม่มี หากการเปิดบัญชีต้องใช้เงินส่วนตัวในการเปิดควรมีการคืนเงินกลับ เพื่อเงินภายในบัญชีจะได้ลงตัว

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 UnLock
21 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 - 16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยyana55yana55เมื่อ 21 มีนาคม 2558 13:16:03
แก้ไขโดย Nongluk_R เมื่อ 21 มีนาคม 2558 15:42:04 น.

ชื่อโครงการ : สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อทำรายงานงวดที่1

กิจกรรมหลัก : ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงและสจรส.มอ.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องขอรายงานงวดที่1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการจำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อประชุมทำรายงานงวดที่1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ 3 คน บัณฑิตอาสา 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมประชุมกับพี่เลี้ยง สจรส.เพื่อทำรายงานงวดที่1 โดยพี่เลี้ยงสจรส.มอ.คณะกรรมการโครงการ 3 คน บัณฑิตอาสา 2 คน พี่เลี้ยงสจรส.ได้ตรวจสอบการงบประมาณที่ใช้ว่าตรงกันหรือไม่ ตรวจสอบรายละเอียดรายงานโครงการโดยให้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในกิจกรรมที่ทำให้เห็นภาพตามความเป็นจริงเพื่อให้ผู้ที่อ่านได้เข้าใจและสามารถนำประโยชน์จากการอ่านไปปฏิบัติได้ มีการตรวจสอบเอกสารต่างๆพร้อมทั้งแนะนำวิธีเขียนรายละเอียดในใบรายงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทำให้เข้าใจกระจ่างมากขึ้นถึงวิธีการทำรายงานที่ถูกต้อง รวมทั้งเอกสารต่างๆที่ต้องนำไปแก้ไข สามารถนำไปแก้ไขได้เพื่อให้เอกสารและรายงานมีความถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ได้เบิกคืนเงินเปิดบัญชีของโครงการแล้วจำนวน 500 บาท

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การลงรายงานและเอกสารยังไม่สมบูรณ์ ยังมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้อง แนวทางแก้ไข นำรายงานและเอกสารกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,240.00 0.00 0.00 500.00 1,740.00 UnLock
21 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยannopannopเมื่อ 21 มีนาคม 2558 13:22:43
แก้ไขโดย annop เมื่อ 21 มีนาคม 2558 13:28:45 น.

ชื่อโครงการ : สร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านทุ่งทวย »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานงวดที่ ๅ

กิจกรรมหลัก : ติดตามสนับสนุน จากสสส สจรส พี่เลี้ยง

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปิดงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานเพื่อปิดงวด 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินเข้าร่วมเวทีติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการเพื่อจัดทำรายงานปิดงวดที่ 1 และได้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทำรายงานในระบบเว็บไซต์อย่างเข้าใจและสมบูรณ์ เอกสารการเงินถูกต้อง ครบถ้วน แต่ยังขาดรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในใบสำคัญรับเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ทางโครงการยังดำเนินกิจกรรมไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณที่ได้รับ จึงไม่สามารถป้ดงวดที่ 1 ได้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ยังค้างอยู่ เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 UnLock
21 มีนาคม 2558 เวลา 10:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsukmeesukmeeเมื่อ 22 มีนาคม 2558 10:10:37
แก้ไขโดย ญัตติพงศ์ แก้วทอง เมื่อ 27 มีนาคม 2558 10:12:55 น.

ชื่อโครงการ : อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้้นบ้าน : บ้านคลองทราย »

ชื่อกิจกรรม : นำพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย การทำน้ำมันเหลืองจากไพล,,การทำยาหม่องสมุนไพร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : แปรรูปสมุนไพรใกล้ตัว

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้การแปรรูปสมุนไพรใกล้ตัวมาใช้ประโยชน์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.สภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ จำนวน 20 คน

2.เด็กและเยาวชน จำนวน 15 คน

3.ปราชญ์ชุมชน จำนวน 5 คน

4.ผู้สูงอายุ  จำนวน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เรียนรู้วิธีการแปรรูปสมุนไพรเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพและสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสมุนไพรใกล้ตัวที่มีอยู่ในพื้นที่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีผู้เจ้าร่วมกิจกรรมรวม 55 คน ประกอบด้วย

1.สภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ จำนวน 12 คน

2.เยาวชน  1 คน

3.ปราชญ์ชาวบ้าน 2 คน

4.ผู้สูงอายุและชาวบ้านทั่วไป 40 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 10.30 น.ผู้เข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมกันแปรรูปสมุนไพร พร้อมเพรียงกันที่ศาลาเอนกประสงค์ของชุมชน หมู่ 1 ซึ่งใช้เป็นที่ฝึกอบรม วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสมุนไพรมาใช้ประโยขน์ในขีวิตประจำวัน โดยนำเอาสมุนไพร คือไพรและขมิ้น มาแปรรูปเป็นน้ำมันหม่องสมุนไพรสูตรไพร และน้ำมันนวดสูตรไพรผสมขมิ้น ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความสนใจและร่วมกันทำกิจกรรม จนแล้วเสร็จประมาณ 16.30 น. ได้ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ ยาหม่องสมุนไพรสูตรไพร และน้ำมันนวดสูตรไพรและขมิ้น ซึ่งหลังจากเสร็จแล้วก็ได้แจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้ามาเรียนรู้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-ประฃาชนในพื้นที่ หมู่ 1 ได้ความรู้เกี่ยวกับสมุน เช่น ประโยชน์ของสมุนไพร ,การนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน,การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

-ได้ยาหม่องไพล จำนวน 150 ขวด ขนาดขวดละ 0.5 ออนซ์

-ได้น้ำมันไพลสำหรับนวดขวดละ 8 ซีซี จำนวน  200  ขวด

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่ได้ และมีมติร่วมกันว่าจะตั้งเป็นกลุ่มอาชีพและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยใช้ชื่อ "ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรบ้านคลองทรายหมู่ที่ 1"

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 5,775.00 0.00 0.00 0.00 8,775.00 Locked
21 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมใจ บุญมาเลิศสมใจ บุญมาเลิศเมื่อ 24 มีนาคม 2558 15:09:45
แก้ไขโดย สมใจ บุญมาเลิศ เมื่อ 24 มีนาคม 2558 15:45:03 น.

ชื่อโครงการ : ทุ่งนางดำน่าอยู่ คู่ป่าชายเลน »

ชื่อกิจกรรม : อบรมมัคคุเทศน์

กิจกรรมหลัก : ปฐมนิเทศโครงการ สนับสนุนและติดตามโครงการร่วมกับ สสส. สจรส. มอ. และพี่เลี้ยงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมสืบสารกันต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วันที่2 บอกให้รู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่และช่วยกันรักษา อย่างเช่นสมุนไพรและวิธีรักษา ได้เล่าถึงประวัติของต้นไม้ในป่าชายเลน นับเป็นภูมิปัญยาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยผ่านทางวิทยากร นาย ศรชัย หมัดสอหมัด กับ นางสาว ปวีณา สีลาทอง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 14 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่2 บอกให้รู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่และช่วยกันรักษา อย่างเช่นสมุนไพรและวิธีรักษา ได้เล่าถึงประวัติของต้นไม้ในป่าชายเลน นับเป็นภูมิปัญยาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยผ่านทางวิทยากร นาย ศรชัย หมัดสอหมัด กับ นางสาว ปวีณา สีลาทอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เด็กได้รู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้ได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นาย ศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 UnLock
20 มีนาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยadnanadnanเมื่อ 16 มีนาคม 2558 18:07:05
แก้ไขโดย Nongluk_R เมื่อ 25 มีนาคม 2558 17:43:18 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 3 เพื่อสรุปเวทีที่ผ่านมาและวางแผนการทำงานในกิจกรรมต่อไป

 • photo เครียดไปหรือเปล่าครับเครียดไปหรือเปล่าครับ
 • photo เด็กขอฟังด้วยคนเด็กขอฟังด้วยคน
 • photo ถึงคนจะน้อย แต่มากด้วยคุณภาพถึงคนจะน้อย แต่มากด้วยคุณภาพ

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินงานในกิจกรรมที่ผ่านมาและความคืบหน้าในการจัดกิจกรรมในวันที่ 22 มีนาคม 2558 ที่จะถึง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานทีมกลไกในการขับเคลื่อนฯ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 12 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 15:00 – 18:00 น นายสอีด เพ็ชร์เนียม กล่าวรายงานที่ประชุมถึงสาเหตุการประชุมเร่งด่วน เนื่องจากงบประมาณที่ทางโครงการได้รับจาก สสส. ทางเราได้ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้ว ไม่ถึงครึ่ง ทางเราจึงจำเป็นต้องประชุมเร่งด่วนเพื่อเลื่อนการจัดกิจกรรมให้เร็วขึ้น เพื่อทำการปิดงวดที่1 ให้ทันก่อนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2558 เพราะว่าทาง สสส. จะมาตรวจเอกสารการปิดงวดที่1  ในวันดังกล่าว

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. มีการแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน
 2. ทางคณะทำงานมีความเข้าใจในการทำงานในกิจกรรมที่จะถึง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจากการประชุมเร่งด่วนมาก ทำให้คณะทำงานบางคนยังไม่รู้และลืมไปว่ามีการประชุม ทำให้คณะทำงานมากันแค่ 9 คน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 Locked
20 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsuwanneesuwanneeเมื่อ 20 มีนาคม 2558 12:57:50
แก้ไขโดย suwannee เมื่อ 20 มีนาคม 2558 13:06:52 น.

ชื่อโครงการ : คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทีมทำงาน

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อประชุมคณะทำงาน 2. เพื่อประชุมการจัดกิจกรรมประกวดครัวเรือนต้นแบบและประกวดขยะรีไซเคิล 3. เพื่อติดตามดครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นายกเทศบาล สมมาชิกเทศบาล ตัวแทนครู อสม ผู้ใหญ่บ้าน ครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เวลา 13.30 น ทุกคนพร้อมกันที่ห้องประชุม รพสต ประชุมเรื่อง การจัดกิจกรรมประกวดครัวเรือนต้นแบบ ชี้แจงรายละเอียดการประกวดผลงานขยะรีไวเคิล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นายกเทศบาล สมมาชิกเทศบาล ตัวแทนครู อสม ผู้ใหญ่บ้าน ครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เวลา 13.30 น ทุกคนพร้อมกันที่ห้องประชุม รพสต 2. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงกิจกรรมที่ได้ทำไปแล้วที่ผ่านมา 3. แกนนำรับฟัง และหารือแนวทางการจัดกิจกรรม ประกวดครัวเรือนต้นแบบ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในที่ประชุม 4. ชี้แจงรายละเอียดการประกวดผลงานขยะรีไวเคิล โดยทุกคนสามารถส่งผลงานได้ ไม่จำกัด ชิ้นงานที่ชนะเลิศมีรางวัลให้ พร้อมเกียติบัตร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-1.เวลา 13.30 น ทุกคนพร้อมกันที่ห้องประชุม รพสต 2. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงกิจกรรมที่ได้ทำไปแล้วที่ผ่านมา 3. แกนนำรับฟัง และหารือแนวทางการจัดกิจกรรม ประกวดครัวเรือนต้นแบบ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในที่ประชุม ตือ ครัวเรือนต้องมีการแยกประเภทขยะ จัดบ้านให้สะอาด ร่มรื่น  มีตะแกรงแยกขยะ 4. ชี้แจงรายละเอียดการประกวดผลงานขยะรีไวเคิล โดยทุกคนสามารถส่งผลงานได้ ไม่จำกัด ชิ้นงานที่ชนะเลิศมีรางวัลให้ พร้อมเกียติบัต

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 UnLock
20 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยveerayaveerayaเมื่อ 20 มีนาคม 2558 13:40:50
แก้ไขโดย veeraya เมื่อ 26 มีนาคม 2558 14:19:08 น.

ชื่อโครงการ : ประกายฝันผู้สูงวัยบ้านควนโพธิ์ »

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงตรวจสอบรายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเข้าร่วมประชุมกับ สสส และ สจรส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ประสานงานสามารถรู้ถึงการคีย์ข้อมูลตามหัวข้อต่าง ๆ 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้ประสานงานโครงการ
 • เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มาพบพี่เลี้ยงเพื่อดูรายละเอีดการเงินโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 คน
 • เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ จำนวน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คีย์ข้อมูลการเงินลงในรายงานการเงินต่าง ๆ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้รู้ถึงการคีย์ข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • พี่เลี้ยงได้ชี้แนวทางการเขียนรายงานความก้าวหน้าโครงการที่ถูกต้อง
 • พี่เลี้ยงได้ชี้แจงการเขียนบันทึกเงินสดประจำวัน
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายตรา เหมโคกน้อย นางสาวอนัญญา แสะหลี นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 Locked
20 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkitsana-patuekitsana-patueเมื่อ 20 มีนาคม 2558 13:45:40
แก้ไขโดย kitsana-patue เมื่อ 20 มีนาคม 2558 13:46:11 น.

ชื่อโครงการ : สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2) »

ชื่อกิจกรรม : ตรวจเอกสารโครงการ การเงิน จัดทำรายงาน ปิดงวดที่ 1

กิจกรรมหลัก : สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการชุนชนให้น่าอยู่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ตรวจเอกสารโครงการ การเงิน จัดทำรายงาน ปิดงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจเอกสารโครงการ การเงิน จัดทำรายงาน ปิดงวดที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตรวจเอกสารโครงการ การเงิน จัดทำรายงาน ปิดงวดที่ 1

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ตรวจเอกสารโครงการ การเงิน จัดทำรายงาน ปิดงวดที่ 1

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
20 มีนาคม 2558 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsomjaisomjaiเมื่อ 20 มีนาคม 2558 16:57:19
Project trainer
แก้ไขโดย somjai เมื่อ 20 มีนาคม 2558 17:32:12 น.

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2 »

ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยงติดตามโครงการครั้งที่๒

กิจกรรมหลัก : จัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชน แกนนำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 75 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นายกอบต.ทรัพย์อนันต์ เกตรอำเภอท่าแซะ พัฒนาการอำเภอท่าแซะ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปลัด/อบต.ทรัพย์อนันต์ ตัวแทนบริษัทวิจิตรภัณฑ์ ผจก.บริษัทไบโอแมส และประชาชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การชี้แจงผลการสำรวจแบบสอบถามของโครงการ  การจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาที่รวบรวมได้  และการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงผลการดำเนินงานทั้งหมด ปัญหาอุปสรรคการเก็บข้อมูล ประกาศผลการสร้างมาตรการ การให้คำแนะนำในเรื่องเศราฐกิจพอเพียงโดยเกษตรอำเภอ  แนวทางการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องโดยพัฒนาการอำเภอ และตัวอย่างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตำบลหงษ์เจริญ และการจัดทำการตลาดโดยปลัดอบต.ทรัพย์อนันต์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

การขอสนับสนุนงบประมาณและกำลังคนจากโรงงานอุ๖สาหกรรมทั้งสองในการจัดกิจกรรม

20 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkanuangkanuangเมื่อ 20 มีนาคม 2558 22:00:11
แก้ไขโดย kanuang เมื่อ 20 มีนาคม 2558 22:16:39 น.

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2 »

ชื่อกิจกรรม : ทบทวนร่างมาตรการครั้งที่ ๒

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สร้างมาตรการชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนการจัดทำมาตรการชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการชุมชน ผู้นำท้องถิ่น แกนนำในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตัวแทนโรงงานและทีมนักวิชาการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทบทวนการร่างมาตรการครั้งที่๒ เพื่อจัดทำเป็นร่างมาตรการฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 69 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการชุมชน ผู้นำท้องถิ่น แกนนำในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตัวแทนโรงงานและทีมนักวิชาการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทบทวนการร่างมาตรการครั้งที่๒ เพื่อจัดทำเป็นร่างมาตรการฉบับสมบูรณ์ พร้อมประกาศใช้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการและผู้นำชุมชนโดยท่านนายกอบต.สนอง สร้างเกตุ กล่าวถึงทีี่มาของโครงการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พี่เลี้ยงชี้แจงผลการดำเนินงานและการตรวจสอบกิจกรรม มีการให้ความรู้เพิ่มเติมโดยนายสว่าง โกดี เกษตรอำเภอท่าแซะ ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การลอรายจ่ายเพิ่มรายได้ด้วยการบริโภคทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน ไม่ต้องซีื้อผักจากภายนอกรวมทั้งการปลูกพิืชเศรษฐกิิจเช่นปาล์ม ยางพาราโดยใช้ปู่ยอินทรีย์ที่ทำเอง เป็นการประหยัดรายจ่ายและได้ผลผลิตเพิ่ม นางตวงพร ลิ้มสวัสดิ์ พัฒนาอำเภอกล่าวถึงการจัดทำข้อมูลชุมชนโดยเน้นยำ้ให้ประชาชนบอกข้อมุูลตามเป็นจริงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ทีมงานสรุปมาตรการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้เพื่อนำไปประกาศใช้เป้นมาตรการชุมชนบ้านทรัพย์อนันต์ที่สมบูรณ์ในการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งเปิดศูนย์เรียนรู้อย่างไม่เป็นเป็นทางการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การจัดทำรายงานที่ถูกต้องและเป้นปัจจุบัน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 5,520.00 0.00 0.00 0.00 5,520.00 UnLock
20 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpatchanan_maneepatchanan_maneeเมื่อ 22 มีนาคม 2558 14:00:38
แก้ไขโดย patchanan_manee เมื่อ 22 มีนาคม 2558 14:47:58 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามผลทุกเดือน 3/4

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ติดตามผลทุกเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการเรียนรู้ และเยี่ยมบ้าน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 32 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มผู้ว่างงานและผู้สูงอายุจำนวน 32 ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เริ่มเห็นกิจกรรมการผลิต  โดยเฉพาะในภาคการเกษตรที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม แต่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างคุ้มค่า ด้วยการหมุนเวียนทุน ธรรมชาติภายในพื้นที่และด้วยวิธี การทำเกษตรที่เน้นปลูกเพื่อกินเองก่อน และการทำกิจกรรมที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม    เช่น  การทำปุ๋ยชีวภาพ  การปลูกผักและข้าวที่ปลอดสารพิษ การทำสวนสมุนไพรของชุมชน การคิดค้นสารไล่แมลงสมุนไพร  การทำถ่านชีวภาพ  การรวมกลุ่มขยายพันธุ์ปลา การแปรรูปผลผลิตและการทำเกษตรผสมผสาน เป็นต้น 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน กลุ่มผู้ว่างงาน และกลุ่มผู้สูงอายุรวมจำนวน 32 คนได้ปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำหมวกกระดาษ สานตะกร้า และทำน้ำยาเอนกประสงค์ การทำปุ๋ยหมัก สมุนไพรฆ่าแมลง ปุ๋ยน้ำโดยไม่มีสารเคมีใช้เอง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ติดตามผลการปฏิบัติโดยคณะกรรมการและปราชญ์ชาวบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของผู้เข้าร่วมโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6 ด้าน เช่นต้นแบบผักปลอดสารพิษ ต้นแบบน้ำยาเอนกประสงค์ ต้นแบบบ้านไก่พื้นเมือง ต้นแบบเลี้ยงปลาวิถีพอเพียง ต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้นแบบเกษตรกรรมผสมผสาน ที่เห็นเด่นชัดขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 UnLock
20 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsaardsaardเมื่อ 22 มีนาคม 2558 15:30:39
แก้ไขโดย ญัตติพงศ์ แก้วทอง เมื่อ 25 มีนาคม 2558 16:59:56 น.

ชื่อโครงการ : เด็กและเยาวชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านหาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป »

ชื่อกิจกรรม : สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม

 • photo

กิจกรรมหลัก : สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชน เด็ก เยาวชน ผู้นำศาสนา และผู้นำด้านต่างๆ ภายในชุมชน ตัวแทนส่วนราชการ และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชาชนรับทราบรายละเอียดของโครงการและมีส่วนร่วมในกิจกรรม,เปิดรับสมาชิกโครงการที่เป็นเด็ก และเยาวชน จำนวน 100 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำชุมชน เด็ก เยาวชน ผู้นำศาสนา และผู้นำด้านต่างๆ ภายในชุมชน ตัวแทนส่วนราชการ และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 100 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.มีเด็ก และเยาวชน สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว 2.ชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้เด็ก และเยาวชน ทราบถึงแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.ได้เด็ก และเยาวชน สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว 2.เด็ก และเยาวชนได้ทราบรายละเอียดของโครงการให้เด็ก และเยาวชน ทราบถึงแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้ดำเนินกิจกรรมตามกรอบปฏิทินกิจกรรม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 UnLock
20 มีนาคม 2558 เวลา 12:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpisit76pisit76เมื่อ 24 มีนาคม 2558 09:04:20
แก้ไขโดย pisit76 เมื่อ 24 มีนาคม 2558 09:30:29 น.

ชื่อโครงการ : ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ »

ชื่อกิจกรรม : สร้างกฎระเบียบในการกำกับดูแลเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สร้างกฎระเบียบในการกำกับดูแลเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ(ทำพร้อมกับเวทีคืนข้อมูล)

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีกฏระเบียบในการบริหารจัดการเข๖อนุรักษ์ฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือนและกลุ่มแกนนำ 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมกันสร้างกฎระเบียบในการกำกับดูแลเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ  โดยการระดมความคิดจากตัวแทนครัวเรือนและร่วมลงมติด้วยตัวแทนครัวเรือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือนและแกนนำกลุ่มต่างๆ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการเขตนำร่างกฏระเบียบการบริหารจัดการเขตเสนอในเวทีประชุมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ประกาศใช้กฏระเบียบดังกล่าว 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการเขตนำร่างกฏระเบียบการบริหารจัดการเขตเสนอในเวทีประชุมการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลจองถนน ซึ่งจัดขึ้นภายในหมู่บ้าน  ในที่ประชุมคณะกรรมการได้นำเสนอร่างกฏระเบียบการบริหารจัดการเขตฯ ก่อนที่จะมีการประชุมจัดทำแผนตำบล โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ  พร้อมทั้งเสนอแนะให้จัดทำป้ายประกาศกฏระเบียบ และป้ายทำเนียบคณะกรรมการ ปิดประกาศให้ชัดเจน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
20 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 24 มีนาคม 2558 10:08:38
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 24 มีนาคม 2558 10:12:04 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : ทำความสะอาดมัสยิด

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์( สำหรับกิจกรรมทำสะอาดมัสยิด 48 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทุกวันศุกร์ทุกคนที่ว่างจากการทำงานในตอนเช้าได้ร่วมมือกันทำความสะอาดในมัสยิดและช่วยกันถางยางริมทางเดินของมัสยิดเพื่อให้ผู้คนที่เข้ามาทำการละมาดวันศุกร์ได้รู้สึกถึงความสะอาดและเป็นมัสยิดที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทุกวันศุกร์ทุกคนที่ว่างจากการทำงานในตอนเช้าได้ร่วมมือกันทำความสะอาดในมัสยิดและช่วยกันถางยางริมทางเดินของมัสยิดเพื่อให้ผู้คนที่เข้ามาทำการละมาดวันศุกร์ได้รู้สึกถึงความสะอาดและเป็นมัสยิดที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทุกวันศุกร์ทุกคนที่ว่างจากการทำงานในตอนเช้าได้ร่วมมือกันทำความสะอาดในมัสยิดและช่วยกันถางยางริมทางเดินของมัสยิดเพื่อให้ผู้คนที่เข้ามาทำการละมาดวันศุกร์ได้รู้สึกถึงความสะอาดและเป็นมัสยิดที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 UnLock
20 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมใจ บุญมาเลิศสมใจ บุญมาเลิศเมื่อ 24 มีนาคม 2558 11:15:03
แก้ไขโดย สมใจ บุญมาเลิศ เมื่อ 24 มีนาคม 2558 15:40:27 น.

ชื่อโครงการ : ทุ่งนางดำน่าอยู่ คู่ป่าชายเลน »

ชื่อกิจกรรม : อบรยุวมัคคุเทศก์

กิจกรรมหลัก : ปฐมนิเทศโครงการ สนับสนุนและติดตามโครงการร่วมกับ สสส. สจรส. มอ. และพี่เลี้ยงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมสืบสารกันต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เปิดอบรมโดยเจ้าของโครงการ นาง สมใจ บุญมาเลิศ เรื่องวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในการอบรมครั้งนี้  แนะนำทีมวิทยากรจำนวน4คน 1 นาย ศรชัย หมัดสอหมัด  2 นางสาว ปวีณา สีลาทอง  3 นาง สุกัญญา อ่าวน้ำ  4 นางสาว สุปราณี หมัดสอหมัด วันที่1 พูดเรื่อง บทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศ โดยให้แนะนำตัวและทักทายเป็นภาษาอังกฤษ บรรยากาศครึกครื้นมาก ได้เห็นความสามารถของเด็ก ความสำคัญและคุณสมบัติ ต้องอดทน มีใจรัก มีบุคลิกภาพที่ดี มีทัศนคติที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 14 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เปิดอบรมโดยเจ้าของโครงการ นาง สมใจ บุญมาเลิศ เรื่องวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในการอบรมครั้งนี้  แนะนำทีมวิทยากรจำนวน4คน 1 นาย ศรชัย หมัดสอหมัด  2 นางสาว ปวีณา สีลาทอง  3 นาง สุกัญญา อ่าวน้ำ  4 นางสาว สุปราณี หมัดสอหมัด วันที่1 พูดเรื่อง บทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศ โดยให้แนะนำตัวและทักทายเป็นภาษาอังกฤษ บรรยากาศครึกครื้นมาก ได้เห็นความสามารถของเด็ก ความสำคัญและคุณสมบัติ ต้องอดทน มีใจรัก มีบุคลิกภาพที่ดี มีทัศนคติที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เด็กได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศน์ เช่น ต้องอดทน มีใจรัก มีบุคลิกภาพที่ดี ตรงต่อเวลา เเก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นาย ศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 3,900.00 UnLock
20 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยilmoo33ilmoo33เมื่อ 26 มีนาคม 2558 11:48:15
แก้ไขโดย ilmoo33 เมื่อ 26 มีนาคม 2558 12:15:20 น.

ชื่อโครงการ : ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ »

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อบรมให้ความรู้การสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยเอกลัษณ์ "ชุมชนรอบป่า"

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน - เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานในระดับชุมชนของพื้นที่ชุมนรักป่าบ้านวังกระบือ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนนำกลุ่มวานีตา 15 คน
 • คณะคณะทำงานสภาชุมชนคนรักต้นไม้ 20 คน
 • เยาวชน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • อบรมให้ความรู้นิเวศวิทยาป่าเบื้องต้น
 • ลงพื้นที่สำรวจป่าและแลกเปลี่ยนความรู้อยู่กับป่าจากชุมชนจุฬาภรณ์ 12
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 52 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำกลุ่มวานีตา 5 คน  -แกนนำวานีตาวังกระบือ 10 ึคน
 • สมาชิกสภาคนรักต้นไม้ /ผู้นำชุมชน/เจ้าหน้าที่อบต./เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จำนวน 37 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • มีการชี้แจงโครงการจากพี่เลี้ยงของสจ.รส. คือ คุณ
 • มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา
 • มีการซักถามเรื่องแนวเขตป่า การแลกเปลี่ยนความรู้การใช้ประโยชน์จากป่า ในด้านการใช้ประโยชน์ของป่าจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้
 • มีการนำแผนที่ทำมือของชุมชนเพื่อเรียนรู้แนวเขตป่า
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • การชี้แจงของพี่เลี้ยงสจ.รส.ทำให้ชาวบ้านมีการตั้งคำถามประเด็นที่ชุมชนไม่มีพื้นที่ในการผลิตต้นไม้ที่ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งที่ประชุมมีการหารือโดยใช้แนวทางแก้ไขการใช้พื้นที่ระเบียงของสมาชิกของชาวบ้านในการวางต้นไม้ เป็นต้น จึงทำให้เห็นว่าพี่เลี้ยงสจ.รส.ได้ชี้แจงโครงการทำให้ชาวบ้านเข้าใจและเห็นภาพการทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในชุมชน และไม่ควรคิดการทำพื้นที่ตรงกลางให้ใหญ่แต่ให้เริ่มเล็กที่ทุกคนร่วมกันทำก็จะทำให้เป็นภาพขนาดใหญ่ที่มั่นคงกว่า เป็นต้น
 • การอบรมความรู้เกี่ยวกับป่าจาก เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ทำให้ชาวบ้านมีความเข้าใจประเด็นต่างๆได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องอาศัยหลักวิชาการมากนัก เช่น ชาวบ้านมีการตั้งคำถามว่าทำไมหมูในป่ามาทำลายสวนของชาวบ้าน จึงทำให้รู้ว่าเลยว่าป่าที่มีการบุกรุกจนทำให้ห่วงโซ่อาหารเช่น เสือ ตายไป 1 ตัว จะทำให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะ เสือ 1 ตัว จะกินหมูทั้งปี 52 ตัว ดังนั้น เมื่อเสือ 1 ตัวหายจึงทำให้หมู 52 จึงแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมาก นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ยังแนะนำให้ชาวบ้านร่วมการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่กำลังจะหมดจากป่า เช่น ตะเคียนทอง ตะเคียนชันตาแมว ซึ่งแต่เดิมเคยมีอยู่เยอะมากในป่าบริเวณแห่งนี้ และเป็นต้นไม้ที่เหมาะสมกับสภาพอากาส และสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแม้จะต้องใช้เวลา 30 ปี จึงได้เสนอให้เจ้าหน้าที่เขตนำต้นตะเคียนให้ชาวบ้านที่สนใจปลูกแซมในสวน โดยได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,160.00 0.00 0.00 0.00 4,160.00 UnLock
19 มีนาคม 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยumapornumapornเมื่อ 18 มีนาคม 2558 04:49:18
Project trainer
แก้ไขโดย Nongluk_R เมื่อ 19 มีนาคม 2558 11:11:02 น.

ชื่อโครงการ : เพื่อรมณีย์น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้าน »

ชื่อกิจกรรม : สรุปโครงการครั้งที่ 1

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน/สภาผู้นำชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปการดำเนินกิจกรรมตามโครงการและสรุปการใช้งบประมาณประจำงวด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประธานโครงการ 1 คน เหรัญญิกโครงการ 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสรุปการดำเนินกิจกรรมตามโครงการและการสรุปการใช้งบประมาณประจำงวด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประธานโครงการ 1 คน เหรัญญิกโครงการ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สรุปการดำเนินกิจกรรมตามโครงการและการสรุปการใช้งบประมาณประจำงวด ส่งรายงานประจำงวดต่างๆ
1.เอกสารการเงิน ใบเสร็จ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ, ใบลงทะเบียนแต่ละกิจกรรม 2. ส.2 แบบติดตามการสนับสนุนโครงการ
3. ง.1 งวด 1 รายงานการเงินโครงการ
4. สมุดบัญชีธนาคาร
5. ส.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เนื่องจากโครงการมีปัญหาภายในของคณะทำงาน ชุมชนไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามโครงการ จึงยุติโครงการก่อน และการประชุมในครั้งนี้จึงเป็นการสรุปเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่
1. สัญญาโครงการ 2. เอกสารการเงิน ใบเสร็จ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ, ใบลงทะเบียนแต่ละกิจกรรม 3. ส.2 แบบติดตามการสนับสนุนโครงการ เซ็นรับรองมี 1 จุด 4. ง.1 งวด 1 รายงานการเงินโครงการ เซ็นรับรองมี 3 จุด
5. สมุดบัญชีธนาคาร ต้องอัปเดทปรับสมุดให้เป็นปัจจุบัน และถ่ายสำเนาทุกหน้าและเซ็นรับรองทุกหน้า
6. ส.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการ
7.หนังสือยุติโครงการ เซ็นรับรอง 8. หลักฐานการโอนเงิน ใบโอนเงิน (เงินที่เหลือจากการจัดกิจกรรม)

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 UnLock
19 มีนาคม 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยorathainusongorathainusongเมื่อ 18 มีนาคม 2558 19:03:00
แก้ไขโดย อารีย์ สุวรรณชาตรี เมื่อ 23 มีนาคม 2558 14:04:01 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นชีวิตเล คืนวิถีชีวิตชุมชน บ้านหัวลำภู »

ชื่อกิจกรรม : ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการชายฝั่งกรณี การจัดการเขตอนุรักษ์ พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ศึกษาดูงานภายนอก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ชุมชนกับการจัดการชายฝั่งกรณี การจัดการเขตอนุรักษ์ของพื้นที่บ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการทำงานของชุมชน ที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ ที่มีการดำเนินงานและประสบความสำเร็จ 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-สภาผู้นำ 10 คน

-สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง(ฟาร์มทะเล) = 5 คน

-ประชาชนที่สนใจทั่วไป = 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการชายฝั่งกรณี การจัดการเขตอนุรักษ์ของพื้นที่บ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง แล้วนำมาถอดบทเรียน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-สภาผู้นำ 5 คน

-สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง(ฟาร์มทะเล) = 10 คน

-ประชาชนที่สนใจทั่วไป = 10 คน

-เยาวชน = 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จากที่มีแผนจะไปศึกษาดูงานในพื้นที่ปากพะยูน  แต่ทางกลุ่มมีภารกิจและไม่สะดวกในช่วงเดือนมีนาคม  ดังนั้นทางคณะทำงานโครงการจึงได้มีการปรึกษาหารือ และสรุปที่จะศึกษาดูงานของกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  ซึ่งมีชุมชนที่ทำงานด้านอนุรักษ์ อยู่ 2  พื้นที่  คือ ชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา และสมาพันธ์องค์กรคนรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะยอ อ.สิงหนคร จังหวัดสงขลา

เวลา.9.00 น. - 13.00 น. ได้ไปเรียนรู้ ศึกษาดูงานของกลุ่มอนุรักษ์ชุมชน.บ้านโคกเมือง  ในนเรื่อง.การจัดการบริหารชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่เพิ่งตัวเอง โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

เวลา.14.00 น. - 16.00 น. ได้ไปเรียนรู้ ศึกษาดูงานของกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนบ้านโคกเปี้ยว ในเรื่อง การใช้จุลินทรีย์ในการปรับสภาพน้ำ EM บอล และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1 .พื้นที่ที่ 1 ศึกษาดูงานบ้านโคกเมือง  ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา     สิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงาน

      -  การบริหารจัดการองค์กร  เช่น  สภาผู้นำ  กลไกการทำงานของกลุ่มในชุมชน

      -  การนำเอาหลักปราชญ์เศรษฐพอเพียงมาใช้ในชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพ และการพึ่งตนเองของคนในชุมชน ลดรายจ่ายในครัวเรือน

      -  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชุมชน

2.พื้นที่ที่  2 ศึกษาดูงาน สมาพันธ์องค์กรคนรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะยอ อ.สิงหนคร จังหวัดสงขลา       สิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงาน

        - การน้ำเอาจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การปรับสภาพน้ำ , น้ำยาล้างจาน, ตัวเร่งผลไม้ เป็นต้น
        - สมาชิกชุมชนได้ฝึกการทำ EM บอล  มีความรู้เกี่ยวกับ em บอล  ซึ่งสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์สามารถนำมาปรับใช้กับกิจกรรมการทำ EM บอลในแผนงานโครงการในระยะต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,000.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 Locked
19 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยyameela_samohyameela_samohเมื่อ 19 มีนาคม 2558 10:50:13
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 24 มีนาคม 2558 09:46:55 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรพอเพียงตามวิถีมุสลิมบ้านคลองยาง »

ชื่อกิจกรรม : ตรวจเอกสาร จัดทำรายงานปิดงวดที่ 1

กิจกรรมหลัก : ประชุมร่วมกับ สสส. และ สจรส. มอ.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำรายงานโครงการ ปิดงวด 1
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดทำรายงานโครงการ รายงานการเงิน ปิดงวด 1
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • นายสัมพันธ์ เกื้อชาติ ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • นายไพศาล ดลด้าแหร่ การเงินโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ร่วมกับ ทีมงาน สจรส. มอ. ตรวจสอบรายงาน ตรวจสอบโครงการ จัดทำรายงานปิดงวด 1
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • สามารถจัดทำรายงานโครงการ จนสามารถปิดรายงาน งวด 1 ได้
 • รายงานการเงินถูกต้อง มีเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 UnLock
19 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยrardbamrungrardbamrungเมื่อ 19 มีนาคม 2558 12:33:08
แก้ไขโดย ญัตติพงศ์ แก้วทอง เมื่อ 19 มีนาคม 2558 14:49:31 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาชุมชนราษฏร์บำรุงแบบเศรษฐกิจพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสรุปบทเรียนครั้งที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : 1 ค่าเดินทางและค่าที่พักกรณีเข้าร่วมประชุมกับ สสส. สจรส และพี่เลี้ยงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปการดำเนินกิจกรรมตามโครงการและสรุปการใช้งบประมาณประจำงวด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

3คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประธานโครงการ 1 คน
ประชุมสรุปการดำเนินกิจกรรมตามโครงการและการสรุปการใช้งบประมาณประจำงวด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประธานโครงการ 1 คน  กรรมการ 1คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สรุปการดำเนินกิจกรรมตามโครงการและการสรุปการใช้งบประมาณประจำงวด ส่งรายงานประจำงวดต่างๆ

1.เอกสารการเงิน ใบเสร็จ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใบลงทะเบียนแต่ละกิจกรรม

 1. ส.2 แบบติดตามการสนับสนุนโครงการ

 2. ง.1 งวด 1 รายงานการเงินโครงการ

 3. สมุดบัญชีธนาคาร

 4. ส.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้แก่
1. สัญญาโครงการ

 1. เอกสารการเงิน ใบเสร็จ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ, ใบลงทะเบียนแต่ละกิจกรรม

 2. ส.2 แบบติดตามการสนับสนุนโครงการ เซ็นรับรองมี 1 จุด

 3. ง.1 งวด 1 รายงานการเงินโครงการ เซ็นรับรองมี 3 จุด

 4. สมุดบัญชีธนาคาร ต้องอัปเดทปรับสมุดให้เป็นปัจจุบัน และถ่ายสำเนาทุกหน้าและเซ็นรับรองทุกหน้า

 5. ส.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 Locked
19 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpatchanan_maneepatchanan_maneeเมื่อ 22 มีนาคม 2558 14:51:32
แก้ไขโดย patchanan_manee เมื่อ 22 มีนาคม 2558 15:08:18 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน 10

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมติดตามผลหลังการทำเกษตรผสมผสาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ 10 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่ ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่มสตรี ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามผลการปฏิบัติโดยคณะกรรมการและปราชญ์ชาวบ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีกรรมการจำนวน 10 คนมาร่วมประชุมเพื่อร่วมวางแผนในการดำเนินงานในเดือนต่อไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของผู้เข้าร่วมโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6 ด้าน เริ่มเห็นต้นแบบเกษตรผสมผสานอย่างชัดเจนขึ้น จะการติดตามผลครั้งนี้เริ่มเห็นครัวเรือนต้นแบบเด่นชัดขึ้นจากการทำกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้เข้าร่วมโครงการมีการตื่นตัว โดยมีแรงจูงใจการการประการต้นแบบจากการทำกิจกรรม 6 ด้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
19 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยladdawanladdawanเมื่อ 23 มีนาคม 2558 14:42:45
แก้ไขโดย laddawan เมื่อ 23 มีนาคม 2558 15:42:36 น.

ชื่อโครงการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบ้านบากันเคย »

ชื่อกิจกรรม : ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำและปลูกป่าชายแลน ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และเพิ่มจำนวนทรัพยากรชายฝั่งและพื้นที่ป่าชายเลน โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

กิจกรรมหลัก : อบรมและเตรียมทีมการจัดเก็บข้อมูล 1 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและพื้นที่ป่าชายเลนให้มากขึ้นและทดแทนสัตว์ที่ถูกจับไปและเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้รู้จักการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและใช้อย่างรู้คุณค่า

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1) คณะกรรมการหมู่บ้าน 5 คน 2) สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์กังตั๊กแตน 5คน 3) เยาวชน 14 คน 4) สมาชิกสภา อบต.ตันหยงโป 2คน 5) ประชาชนในชุมชนบ้านบากันเคย 20คน
6) สมาชิกกลุ่มประมงชายฝั่งจังหวัดสตูล 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำและปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 3
1. ติดต่อประสานงานขอรับพันธ์สัตว์น้ำและพันธืไม้โกงกาง จากสถานีพัฒนาป่าช่ยเลนที่ 35 สตูล     - ปูดำ จำนวน  2,000  ตัว
    - พันธ์ไม้โกงกาง จำนวน 1,000  ต้น
2. จัดหาสถานที่ปล่อยพันธ์ปูดำ และปลูกป่าชายเลน
    - สถานที่ปล่อยพันธ์ปูดำ บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่
    - สถานที่ปลูกไม้โกงกาง บริเวณที่หน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ 3
3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 35 สตูล  จำนวน 1 คน
 2. รพ.สต. ตันหยงโป  จำนวน 2 คน
 3. อบต.  จำนวน  5 คน
 4. โรงเรียนบ้านตันหยงโป    10  คน
 5. ประชาชน  42  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการ 1. แบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงาน       1.1 เตรีนมสถานที่ปล่อยพันธ์สัตว์และปลูกป่าชายเลน โดยกันอวนและไม้ไฝ่สำหรับเป็นที่เพาะพันธ์ปู       1.2 ติดต่อขอรับพันธ์ไม้และพันธ์ปู       1.3 ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนบากันเคย เตรียมพันธฺปูม้า จำนวน 60 ล้านตัว สำหรับปล่อยลงทะเล       1.4 ฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม กิจกรรมที่ปฏิบัติ 1. ปล่อยพันธ์ปูดำจำนวน 2,000 ตัว โดยขอรับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 35 สตูล 2. ปลูกพพันธ์ไม้โกงกางจำนวน 1,000  ต้น
3. ปล่อยพันธ์ปูม้า จำนวน 60 ล้านตัว จากถังที่ได้เพาะพันธ์ไว้ของกลุ่มอนุรักษ์บ้านบากันเคย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการทำกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำและปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 3 ทำให้ประชาชนในชุมชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมกับการอนุรักทรัพยากรมากขึ้น เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรและการมีส่วนร่วม จึงทำให้เกิดกลุ่มอนุรักษ์พันธ์ปูม้าบากันเคย โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำร่องในการทำและมีชาวบ้านจำนวน 3-5 คน เป็นแกนนำในการก่อตั้งกลุ่ม และกิจกรรมครั้งนี้ได้เพิ่มการปล่อยพันธ์ปูดำ ในป่าชายเลนที่ได้เตรีียมไว้โดยล้อมด้วยอวน สำหรับเพราะพันธ์ปูดำและเพื่อขยายนพันธ์ต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การเสียสละของคนในชุมชนมีน้อย 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 UnLock
18 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยadnanadnanเมื่อ 18 มีนาคม 2558 15:30:29
แก้ไขโดย Nongluk_R เมื่อ 25 มีนาคม 2558 17:50:22 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : เดินทางมาพบพี่เลี้ยงเคลียร์เอกสารการเงินเพื่อปิดงวดที่ 1

 • photo กินน้ำก่อนไมกินน้ำก่อนไม

กิจกรรมหลัก : เดินทางประชุมกับ สสส และ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อมาสรุปเอกสารการเงินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้ประสานงานโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ข้อมูล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เดินทางพบพี่เลี้ยงเพื่อดูรายละเอียดการทำรายงานและเอกสารการเงินโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เจ้าหน้าที่ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มาทำความเข้าใจการทำเอกสารโครงการ จัดการเอกสารการเงิน และรับคำแนะนำจากพี่เลี้ยง จำนวน 2 วัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สามารถแก้ไขเอกสาร และรายงานให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์มากขึ้น และเข้าใจหลักการทำเอกสารทางการเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 UnLock
18 มีนาคม 2558 เวลา 20:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยorathainusongorathainusongเมื่อ 18 มีนาคม 2558 18:32:16
แก้ไขโดย อารีย์ สุวรรณชาตรี เมื่อ 23 มีนาคม 2558 14:59:39 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นชีวิตเล คืนวิถีชีวิตชุมชน บ้านหัวลำภู »

ชื่อกิจกรรม : อาสาสมัครชุมชน ออกตรวจลาดตระเวณพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ (ครั้งที่ 21-30)

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อาสาสมัคชุมชน ออกตรวจลาดตระเวณ ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ ครั้งละ 4 คน อย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 วัน (96 ครั้ง ในช่วงระยะเวลา 10 เดือน)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-เพื่อป้องกันการลักลอบการทำประมงในเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 34 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-สภาผู้นำชุมชน 19 คน

-สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง(ฟาร์มทะเล) = 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อาสาสมัครชุมชน ออกตรวจลาดตระเวณเพื่อสอดส่องดูแล และป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายในเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำของชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-สภาผู้นำชุมชน 5 คน

-สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง(ฟาร์มทะเล) = 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 19.00 น. อาสาสมัครกลุ่มอนุนักษ์ รวมกันที่จุดนัดพบบ้านรองประธานกลุ่ม ... เพื่อลงเรือออกตรวจรอบพื้นที่เขตอนุรักษ์สัตว์น้ำบ้านหัวลำพู  และพักที่ศาลาเฝ้าระวังหมู่ที่ 1 (ในทะเลสาบ) เฝ้าสังเกตเหตุการณ์ เป็นเวลาประมาณ 3-4ชั่วโมง (ดูว่าไม่มีอะไรผิดสังเกตุ) กลับเข้าสู่ฝั่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-เพื่อให้กลุ่มที่มาลักลอบจับปลาในเขตอนุรักษ์ได้รู้ว่ามีการเฝ้าระวัง และคอยตักให้รู้ว่าเป็นเขตห่วงห้าม

-สร้างความเข้าในการจับสัตว์น้ำในเขตอนุรักษ์

-เกิดความสามัคคีของกลุ่มสมาชิกในกลุ่มอนุรักษ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ยังมีการรุกล้ำเข้ามาจับสัตว์น้ำในเขตอนุรักษ์  ของชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง

-แนวทางแก้ไขควรจะให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ออกมาลาดตระเวณร่วมกับอาสาสมัครของชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Locked
18 มีนาคม 2558 เวลา 17:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkiatisakkiatisakเมื่อ 18 มีนาคม 2558 21:56:32
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 21 มีนาคม 2558 13:04:45 น.

ชื่อโครงการ : บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : 3.2.2. ประชุมคณะทำงานประจำเดือน ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานประจำเดือนๆละครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • สรุปรับทราบผลการดำเนินงาน งวดที่ 1
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสรุปรวบรวมข้อมูลรายงานส่งงวดที่ 1
 • เตรียมคน เอกสาร เพื่อเข้าร่วมประชุมกับ สจรส.สงขลา
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงาน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์การดำเนินงานของกิจกรรมตามแผนงานโครงการ สรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคจาการดำเนินงาน และการรวบรวมเอกสารเพื่อสรุปรายงานส่ง งวดที่ 1 คัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมกับ สจรส.ในวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2558 ณ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 • ร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงกิจกรรมของหมู่บ้านในอนาคต ทั้งในส่วนของการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ และกิจกรรมอื่นๆที่หมู่บ้านและการเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • คณะทำงานได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ ที่ผ่านมา และร่วมออกแบบแผนการดำเนินกิจกรรมในอนาคต
 • ร่วมพูดคุยถึงการดำเนินงาน ผลที่ได้ จุดแข็ง จุดอ่อนของการดำเนินงาน ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และร่วมกันวางแนวทางในการแก้ใขปัญหาร่วมกัน
 • กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมกับ สจรส. คือ นายเกียรติศักดิ์ บุญมี และ นายยุทธนนนท์ กวางทะวาย 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • การดำเนินงานที่หยุดชะงักที่ผ่านมาเนื่องจากรอผลการลงเก็บข้อมูลพื้นที่ของเด็กและเยาวชนซึ่งเกิดความล้าช้าทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนกิจกรรมต่างๆของโครงการต่อได้ จึงให้กลุ่มเยาวชนที่ดำเนินงานเสร็จแล้วเข้าช่วยเหลือกลุ่มที่ยังดำเนินงานยังไม่เสร็จ
 • เวทีการประชุมซึ่งกำหนดวันประชุมตรงกับการมีงานต่างๆในชุมชน จึงทำให้การเข้าร่วมประชุมไม่พร้อมเพรียงกัน ครั้งต่อไปการกำหนดวันประชุมต้องไม่ตรงกันงานหรือเทศกาล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ข้อเสนอแนะในการสรุปรายงานเพื่อส่งงวดที่ 1 เนื่องจากพื้นที่รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.ครั้งแรก
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • เร่งจัดกิจกรรมเพื่อให้ทันสรุปรายงานงวดที่ 1 และสรุปรวบรวมเอกสารเพื่อส่งรายงานเพื่อรับงบสนับสนุนงวดต่อไป
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณเสณี จ่าวิสูตร คุณจุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 200.00 0.00 0.00 2,200.00 Locked
18 มีนาคม 2558 เวลา 07.00-12.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยveerayaveerayaเมื่อ 19 มีนาคม 2558 11:25:13
แก้ไขโดย veeraya เมื่อ 26 มีนาคม 2558 14:07:22 น.

ชื่อโครงการ : ประกายฝันผู้สูงวัยบ้านควนโพธิ์ »

ชื่อกิจกรรม : ตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพและตรวจกลุ่มเสี่ยงแก่ผู้สูงอายุ

 • photo เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ตรวจคัดกรองความเสียงสุขภาพและตรวจกลุ่มเสี่ยงแก่ผู้สูงอายุ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพพลานามัยที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 267 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เด็กและเยาวชนจำนวน 17 คน
 • ผู้สูงอายุ 100 คน
 • ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้นำชุมชน  150 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

  - เจ้าหน้าที่จาก รพ สต บ้านใหม่ ร่วมกับ อสม. ประจำหมู่บ้าน และคณะกรรมการ ช่วยกันสำรวจผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีแนวโน้มว่า้จะเิกิดกลุ่มเสี่ยงกับโรค ความดัน เบาหวาน
- อสม.ประจำหมู่บ้าน จะรับผิดชอบ ผู็สูงอายุ 10 คน/คน และช่วยกันสำรวจตามที่ได้รับมอบหมาย - หลังจากได้ข้อมูลมานัดผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีความเสี่ยงกับโรค ความดัน เบาหวาน โดยการอดอาหารเช้ามาตรวจตั้งแต่เวลา 08.00 - 10.00 น. - เจ้าหน้าที่ รพ สต บ้านใหม่ นำข้อมูลที่ได้ของแต่ละคน จากการวัดความดัน และเจาะเลือด เก็บข้อมูลไว้เพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 213 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  140 คน
 • ผู้สูงอายุ 73 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เจ้าหน้าที่จาก รพ สต บ้านใหม่ ร่วมกับ อสม. ประจำหมู่บ้าน และคณะกรรมการ ช่วยกันสำรวจผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีแนวโน้มว่า้จะเิกิดกลุ่มเสี่ยงกับโรค ความดัน เบาหวาน
  • อสม.ประจำหมู่บ้าน จะรับผิดชอบ ผู็สูงอายุ 10 คน/คน และช่วยกันสำรวจตามที่ได้รับมอบหมาย
  • หลังจากได้ข้อมูลมานัดผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีความเสี่ยงกับโรค ความดัน เบาหวาน โดยการอดอาหารเช้ามาตรวจตั้งแต่เวลา 08.00 - 10.00 น.
  • เจ้าหน้าที่ รพ สต บ้านใหม่ นำข้อมูลที่ได้ของแต่ละคน จากการวัดความดัน และเจาะเลือด เก็บข้อมูลไว้เพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ผู้สูงอายุบางส่วนมีความสุขเพราะได้เจอกันกับเพื่อน
 • เจ้าหน้าที่ รพ สต บ้านใหม่ มีข้อมูลการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ และสามารถหาวิธีการแก้ไขเพื่อช่วยกันรักษาอย่างต่อเนื่อง
 • จากการสำรวจตรวจพบว่า  ปกติจำนวน 116 คน  แฝง/เสี่ยง จำนวน  54  คน  สงสัยเป็นโรค จำนวน 43  คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายตรา เหมโคกน้อย นางสาวอนัญญา แสะหลี นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 5,700.00 0.00 0.00 6,200.00 Locked
18 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpisit76pisit76เมื่อ 19 มีนาคม 2558 12:41:55
แก้ไขโดย pisit76 เมื่อ 19 มีนาคม 2558 14:14:24 น.

ชื่อโครงการ : ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ »

ชื่อกิจกรรม : ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเขตอนุรักษ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเขตอนุรักษ์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะทำงาน แกนนำ และกรรมการเขตอนุรักษ์ฯ ได้มีการเรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่เขตอนุรักษ์ฯของชุมชนอย่างมีประสิทธฺภาพและประสิทธิผล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการจำนวน 25คน แกนนำชุมชน 10 คน รวม 35 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำคณะกรรมการจำนวน 25คน แกนนำชุมชน 10 คน รวม 35 คนศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเขตอนุรักษ์ บ้านช่องฟืน ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการจำนวน 25คน แกนนำชุมชน 8 สมาชิกสภาท้องถิ่น  2 คน รวม 35 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 09:30 ได้นำคณะทั้งหมดออกเดินทางไปยัง บ้านโคกเมือง หมู่ที่  12 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  11:00 น. เดินทางถึงที่หมาย  วิทยากรได้นำเยี่ยมชมพื้นที่พร้อมบรรยายถึงความเป็นมาของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 12:00 พักรับประทานอาหาร (วัฒนะธรรม อาหารร้อยอย่าง) เวลา 13;00 -15:00  ฟังบรรยายการบิหารจัดการชุมชนในภาพรวมของหมู่บ้าน โดย นายอุดม  ฮิ้นเซ่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  12 ตำบลบางเหรียง  เวลา16:30  เดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้ร่วมคณะศึกษาดูงานได้รับการเรียนรู้กระบวนการคิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทะธิภาพของชุมชนบ้านโคกเมืองในด้านต่างมากมาย  ทั้งในเรื่องการทำฟาร์มทะเล จากที่ไม่เคยมีป่า สัตว์น้ำลดน้อยลง กลับมาเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าชายเลนและสัตว์น้ำ รวมถึงระบบนิเวศชายฝั่ง  โดยการร่วมคิดร่วมทำของคนในชุมชน  และนำไปสู่การบริหารจัดการชุมชนอื่นๆอีกมากมาย เช่นการจัดตั้งกลุ่มน้ำยางสด กลุ่มนายไฟฟ้า กลุ่มนายขยะเป็นต้น * สรุปบทเรียนจากการศึษาดูงาน  ดังนี้
- ผู้ร่วมคณะเกิดความกระตือรือล้นที่จะกลับมาทำในพื้นที่ชุมชนของตัวเอง ดดยเห้นพ้องกันว่า เราจะต้องกลับมาเพิ่มจำนวนบ้านปลาของเราให้เพิ่มขึ้น  จะเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้มากขึ้น ถึงแม้จะจบโครงการแล้วก็ตามและกำหนดกันเองว่าจะร่วมกันปลูกป่าและสร้างบ้านปลาอย่างน้อยเดือนละครั้ง - ร่วมกันวิเคราห์เปรียบเทียบศักยภาพโดยรวม ระหว่างสองพื้นที่  สรุป พื้นที่เราเองไม่ได้ด้อยกว่าเขาเลย  สิ่งที่ขาดไปคือ  1 คน(ความร่วมมือในชุมชนยังมีน้อย) , 2 ขาดการทำงานอย่างต่อเนื่อง(ทำงานไม่ได้ตามแผนที่วางไว้) * การแก้ไข
- ให้คณะกรรมการเขตทุกคนร่วมกันร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนาเขตอย่างเป็นระบบอีกครั้ง - ให้คณะกรรมการเขตประชุมกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ใบเฟิร์น สุวรรณมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,700.00 5,000.00 3,725.00 500.00 0.00 0.00 10,925.00 UnLock
18 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpra.patsorn intharasakulpra.patsorn intharasakulเมื่อ 19 มีนาคม 2558 16:21:34
แก้ไขโดย pra.patsorn intharasakul เมื่อ 19 มีนาคม 2558 16:29:42 น.

ชื่อโครงการ : กติกาชุมชนคนนาเกตุ »

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการพูดและการเสริมพลังชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ/ประชุมร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจงโครงการและขอการสนับสนุนจากทุกฝ่าย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

คณะทำงานสภาชุมชนมีทักษะในการจัดทำแผนสุขภาวะตามกติกาชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานสภาชุมชนจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการพูดและการเสริมพลังชุมชนแก่ชุมชน เรียนรู้ทักษะการสื่อสารสาธารณะ เป็นการเพิ่มศักยภาพให้คณะทำงานของสภาชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 37 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานสภาชุมชนจำนวน 37 คน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการพูดและการเสริมพลังชุมชนแก่ชุมชนจำนวน 33 คน เพื่อเรียนรู้ทักษะสื่อสารสาธารณะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้คณะทำงานของสภาชุมชน มีแกนนำสุขภาพที่อยู่หมู่ที่ 4 เข้าร่วมด้วยเพื่อต้องการศึกษาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาโครงการอื่นต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการพูดและการเสริมพลังชุมชนแก่ชุมชนหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 จำนวน 33 คน และ มีแกนนำสุขภาพที่อยู่หมู่ที่ 4 เข้าร่วมด้วยเพื่อต้องการศึกษาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 9 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อเรียนรู้ทักษะสื่อสารสาธารณะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้คณะทำงานของสภาชุมชนไปพัฒนาโครงการอื่นต่อ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่ากลุ่มเป้าหมาย ต้องจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มเพิ่ม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

  ในการจัดประชุมครั้งที่ 2 ต้องแจ้งจำนวนเป้าหมายให้เข้าร่วมตามจำนวน หรือไม่ก็ให้ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยต้องแจ้งจำนวนล่วงหน้าเพื่อการดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่มได้ครบทุกคน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางกัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 UnLock
18 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยTidaTidaเมื่อ 20 มีนาคม 2558 21:39:40
Project trainer
แก้ไขโดย Tida เมื่อ 23 มีนาคม 2558 20:13:50 น.

ชื่อโครงการ : หมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี วิถีพอเพียง บ้านทุ่งมะปรัง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามความก้าวหน้าโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน แต่ละกิจกรรมเพื่อหาข้อบกพร่อง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

.เพื่อติดตามกิจกรรมของพื้นที่ตามแผนการดำเนินโครงการ2.เพื่อติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 และการจัดทำรายงานการเงิน3.เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและประเมินผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพและการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการหลักและผู้ร่วมดำเนินงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประสานพื้นที่/ผู้รับผิดชอบโครงการในการนัดหมายลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินงานแบบกัลยาณมิตร 2.พื้นที่นัดหมายจัดทำแผนร่วมกันในการติดตาม 3.ผู้รับผิดชอบโครงการ/เลขานุการ ชี้แจงกิจกรรมและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในงวด ที่ 1 4.คณะกรรมการหลักร่วมพูดคุย ประเมินผลการทำงาน 5.ร่วมพูดคุย สอบถาม การดำเนินงานในแต่ะกิจกรรมเพื่อประเมินเชิงคุณภาพ 6.ร่วมวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ทำ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 7.สอบถาม การลงรายงานผู้รับผิดชอบ ส1 ส2 ง1 และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน 8.แนะนำการลงรายงาน เอกสารการเงิน 9.ประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้านเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 10. จัดทำแผนในการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  เลขานุการทีมคณะกรรมการและผู้ร่วมดำเนินงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประสานพื้นที่/ผู้รับผิดชอบโครงการในการนัดหมายลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินงานแบบกัลยาณมิตร โดยนัดครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 มีค 58 แต่ทางพื้นที่ไม่สะดวก เนื่องจากติดภารกิจชุมชนเลยเลื่อนนัด เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2558 2.ร่วมพูดคุยการดำเนินงาน โดยพี่เลี้ยงมีการจัดเตรียมเอกสาร รายงาน ส 1 ส 2 ง 1 ร่วมด้วย และร่วมพูดคุย ซักถาม กับทีมทำงานที่ผ่านมา 3.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงกิจกรรมและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในงวด ที่ 1  4.คณะกรรมการหลักร่วมพูดคุย ประเมินผลการทำงาน 5.ร่วมพูดคุย สอบถาม การดำเนินงานในแต่ะกิจกรรมเพื่อประเมินเชิงคุณภาพ 6.ร่วมวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ทำ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 7.แนะนำการลงรายงานผู้รับผิดชอบ ส1 ส2 ง1 และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน 8.แนะนำการลงรายงาน เอกสารการเงินในแต่ละหมวด  9.ประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้านเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 10. หารือแนวทางการแก้ไขปัญหา เนื่องจากกิจกรรมมีความล่าช้ามาก

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.ด้านกิจกรรมการดำเนินงาน :โดยกิจกรรมมีการจัดทำป้ายปลอดบุหรี่ที่ได้มาตราฐานและมีการติดไว้ในที่ชัดเจนในการทำกิจกรรมและแหล่งศูนย์รวมของชุมชน  มีการประชุมทีมงานและอาสาสมัคร มีการให้ความรู้เทคนิคการออกแบบเครื่องมือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ(การใช้เครื่องมือผนวกควบคู่กับ จปฐ.) มีการทดสอบเครื่องมือ ซึ่งวิธีการดำเนินงานอาจใช้รูปแบบที่ไม่เหมาะสมนัก ประชุมการทำข้อมูลและนำเสนอปัญหา แต่ขาดการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ  มีการจัดทำเสื้อและโลโก้ สสส  เป็นสื่อประชาสัมพันธ์และขวัญกำลังใจทีมงาน มีการทดลองเก็บข้อมูล โดยกระบวนการอาจต้องปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย และมีการเบิกค่าภาพถ่ายส่ง สสส  2.ด้านการบริหารจัดการ คณะกรรมการยังขาดความเข้าใจที่ดีในการทำงาน โดยส่วนใหญ่ผู้รับผิดชอบโครงการ จะเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งสิ้น ร่วมกันแนะนำเพิ่มการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น  3. การเบิกจ่าย งบประมาณ มีการเบิกจ่ายในกิจกรรมตามแผน แต่เบิกและถือเงินสดในมือมากเกินเกณฑ์ที่กำหนด (เนื่องจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่เข้าใจการบริหารจัดการ)  กิจกรรมมีความล่าช้ามาก  จากการพูดคุย พบปัญหา ว่า ช่วงเวลาดังกล่าวมีกิจกรรมของชุมชนค่อนข้างเยอะ ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ก็มีบทบาทในการทำงานของชุมชนร่วมด้วย จึงทำให้กิจกรรมต้องเลื่อนออกไปเรื่อยๆ การลงรายงาน มีความล่าช้าเนื่องจากอุปสรรคระบบอินเตอร์เนต ทำให้เกิดรายงานความล่าช้า แต่ก็มีการลงและทำกิจกรรมตามแผน  การจัดทำเอกสารการเงิน มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการเงิน-บัญชี  จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย  แต่ไม่เป็นปัจจุบันเอกสาร หลักฐาน ใบเสร็จ ที่ต้องมีเลขผู้เสียภาษี (แนะนำแก้ไข) และเพิ่มเติมการจัดเก็บเอกสารการเงินเป็นหมวดหมู่แต่ละกิจกรรมตามแผนงาน 3. การลงรายงาน ง 1 ส1 ส2 ยังไม่ถูกต้อง ให้นำเงืนสดในมือ ที่ยังไม่ได้ทำกิจกรรมจริงตามแผน (เนื่องจากมีการเลื่อนแผนเพราะมีกิจกรรมของชุมชนและคณะกรรมการมีภารกิจร่วมด้วย) นำไปฝากคืนในบัญชีก่อน แล้วให้จัดทำแผนการแก้ไขปัญหา โดยเชิญทีมทำงานทั้งหมด ร่วมวางแผน และร่วมทำกิจกรรมที่เหลือ โดยให้แจ้งแผนการดำเนินงานต่อพี่เลี้ยง เพื่อการติดตามอย่างใกล้ชิด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. การมีส่วนร่วมของทีมงานยังน้อย แนะนำร่วมพูดคุย ชี้แจงการดำเนินงานตามแผนและควรพบปะกันแบบเป็นทางการและไม่เป้นทางการ พร้อมทั้งสรุปในการทำกิจกรรมให้รับทราบทั่วกัน
 2. การเบิก จ่าย แนะนำการบริหารจัดการด้านการเงิน
 3. ความล่าช้าในการดำเนินงานตามแผน ให้จัดทำแผนและเชิญคณะกรรมการมีส่วนร่วม
 4. การควบคุม กำกับและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 1. การทำงานร่วมกันเป็นทีมและการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
 2. การบริหารจัดการควรมีการแจ้งทีมงาน ตรวจสอบ โปร่งใส เพื่อความเข้าใจที่ดีต่อกัน
 3. ควรมีการจัดการ  การบริหารเวลาที่ดี เพื่อการดำเนินกิจกรรมได้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้
18 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยFateemah LortehFateemah Lortehเมื่อ 21 มีนาคม 2558 20:29:41
แก้ไขโดย Fateemah Lorteh เมื่อ 21 มีนาคม 2558 20:57:40 น.

ชื่อโครงการ : ตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ชุมชนบ้านสนี ปี 3 : ชุมชนท้องถิ่่นจัดการตนเอง »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่บ้านสนี เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน 3เดือน/ครั้ง จำนวน 3 ครั้ง ุ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ระหว่างครอบครัวและชุมชน ทำให้เกิดความใกล้ชิด การดุแล ผูกพัน ระหว่างเด็ก เยาวชน ในครอบครัว และชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

.เพื่อสร้างทักษะให้เยาวชนในทางสร้างสรรค์ เยาวชนสามารถเบี่ยงเบนพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านลบ เป็นพฤติกรรมด้านบวก สามารถดำเนินชีวิตตามศีลธรรม จริยธรรม วิถีมุสลิม และนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิต

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.สภาผู้นำฯ 30 คน 2.ประชาชนในชุมชน จำนวน 20 คน 3.เด็กเยาวชนกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่บ้านสนี เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน 3เดือน/ครั้ง จำนวน 3 ครั้ง  ครั้งที่ 1 ชุมชนร่วมใจปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน ณฝ่ายกั้นน้ำชลประทานชุมชนบ้านสนี หมู่ที่ 2

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 94 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.สภาผู้นำฯ 18 คน 2.ประชาชนในชุมชน จำนวน 14 คน 3.เด็กเยาวชนกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงจำนวน 60 คน 4.ภาคีเครือข่าย 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กิจกรรมช่วงเช้า  เจ้าหน้าที่ที่ดินอำเภอเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ วิธีการปลูก การดูแลต้นกล้าหญ้าแฝก และสาธิตการปลูกหญ้าแฝกให้้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ดู ช่วงบ่าย คณะสภาผู้นำ, ตัวแทน ขก.ตชด.,  ประชาชนบ้านสนี,และกลุ่มเยาวชน ร่วมใจกันปลูกต้นหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดิน สองข้างทางบริเวณฝายกั้นน้ำ ชุมชนบ้านสนี

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คนในชุมชนมีความผูกพันกันมากขึ้น ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์

-คนในชุมชนมีความรัก มีการแบ่งปัน เป็นชุมชนที่เอื้ออาหาร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนและแล้งทำให้หน้าดินแข็งและแห้งมาก ยากต่อการขุดหน้าดิน แนวทางแก้ไข-- จัดเวรผู้ดุแลรดน้ำอย่างน้อย 3 วัน/ครั้ง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

เรื่องการจัดการคนให้ถูกกับงาน  การแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจน  การเก็บข้อมูล  ภาพ  เอกสารต่างๆให้ชัดเจน เรียบร้อย

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 6,100.00 UnLock
18 มีนาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 25 มีนาคม 2558 11:58:09
Project trainer
แก้ไขโดย wilipon เมื่อ 26 มีนาคม 2558 19:47:59 น.

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 5 เพื่อวางแผนการจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนการจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คนในชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. รวมจำนวน  20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วางแผนการจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กำนัน ผู้ช่วย สารวัต อสม. อบต. สามาชิกในหมู่บ้าน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้เก็บข้อมูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มประชุม 10.00 น.

      โดย นายกิตติโชติ ชนะหลวง ผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดการประชุมในครั้งนี้ ชี้แจงวัตถุประสงค์

      วิธีการจัดเก็บข้อมูล

          1. ประชุมทีม คณะทำงาน ทีมจัดเก็บสำรวจข้อมูล

          2. ประสานทีม คณะทำงาน/ทีมจัดเก็บสำรวจข้อมูล

          3. วิทยากรช่วย

          4. คัดเลือกเป้าหมายครัวเรือน

          5. จัดเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์

          6. เกิดกิจกรรม / ปัญหา

          7. ออกรัฐธรรมนุญหมู่บ้าน


      เป้าหมาย  ของโครงการจะทำให้เกิด

          1. ธรรมนูญชุมชน

          2. เกิดสภาผู้นำ

          3. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน


      กลุ่มเป้าหมายครัวเรือน รวม 30 ครัวเรือน ซึ่งจะต้องมาจาก ครัวที่ปลูกผัก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และจะต้องมีความสมัครใจในการร่วมโครงการนี้ด้วย       ทางโครงการจะเชิญ กลุ่มเป้าหมาย มาในวันที่  25 มีนาคม 2558 นี้


      ทีมพี่เลี้ยง สสส. นางสาวกัลยาทรรศน์ ติ้งหวัง มาเป็นพี่เลี้ยงให้เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 นั้น เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลรายครัวเรือน มีปัญหาในเรื่องใดบ้าง เช่น กลุ่มเป้าหมายกับโครงการต้องชัดเจน ตอนลงเก็บข้อมูลต้องเจาะลึกให้มาก ถึงคำถามทั้ง 5 ส่วนนั้นสู่ไปถึงเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ผักปลอกสารพิษ การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำยาไล่แมลงใช้เองจากสูตรธรรมชาติ นำไปสู่ชุมชน ให้มีสุขภาพดี สุขภาวะที่ดี เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมา บริโภค หันมาใส่ใจ สุขภาพ โครงการ กินผักปลอดสารพิษและปลูกกินเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทราบรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้ลงสำเร็จข้อมูลนี้มาจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน และคนในชุมชน   โดย นายกิตติโชติ ชนะหลวง ผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดการประชุมในครั้งนี้ ชี้แจงวัตถุประสงค์

      วิธีการจัดเก็บข้อมูล

          1. ประชุมทีม คณะทำงาน ทีมจัดเก็บสำรวจข้อมูล

          2. ประสานทีม คณะทำงาน/ทีมจัดเก็บสำรวจข้อมูล

          3. วิทยากรช่วย

          4. คัดเลือกเป้าหมายครัวเรือน

          5. จัดเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์

          6. เกิดกิจกรรม / ปัญหา

          7. ออกรัฐธรรมนุญหมู่บ้าน


      เป้าหมาย  ของโครงการจะทำให้เกิด

          1. ธรรมนูญชุมชน

          2. เกิดสภาผู้นำ

          3. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน


      กลุ่มเป้าหมายครัวเรือน รวม 30 ครัวเรือน ซึ่งจะต้องมาจาก ครัวที่ปลูกผัก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และจะต้องมีความสมัครใจในการร่วมโครงการนี้ด้วย       ทางโครงการจะเชิญ กลุ่มเป้าหมาย มาในวันที่  25 มีนาคม 2558 นี้


      ทีมพี่เลี้ยง สสส. นางสาวกัลยาทรรศน์ ติ้งหวัง มาเป็นพี่เลี้ยงให้เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 นั้น เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลรายครัวเรือน มีปัญหาในเรื่องใดบ้าง เช่น กลุ่มเป้าหมายกับโครงการต้องชัดเจน ตอนลงเก็บข้อมูลต้องเจาะลึกให้มาก ถึงคำถามทั้ง 5 ส่วนนั้นสู่ไปถึงเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ผักปลอกสารพิษ การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำยาไล่แมลงใช้เองจากสูตรธรรมชาติ นำไปสู่ชุมชน ให้มีสุขภาพดี สุขภาวะที่ดี เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมา บริโภค หันมาใส่ใจ สุขภาพ โครงการ กินผักปลอดสารพิษและปลูกกินเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • กลุุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทเป็น อสม.ติดภาระกิจงานเร่งด่วนที่ต้องทำร่วมกับรพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งในกรณีต่อไปอาจต้องเลื่อนเวลาการประชุมออกไปเพื่อให้ครบองค์ประชุม
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 Locked
18 มีนาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 25 มีนาคม 2558 16:22:08
Project trainer
แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 25 มีนาคม 2558 16:22:10 น.

ชื่อโครงการ : ท่ามาลัยร่วมใจสานฝันครอบครัวอบอุ่น ตำบลปากน้ำ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 5 เพื่อเตรียมการ ประสานกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการโครงการ จำนวน 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • อสม.
 • เยาวชน
 • กลุ่มสตรี
 • ผู้นำศาสนา
 • อบต.
 • รพ.สต.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานเตรียมการ ประสานกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางสาวอนัญญา แสะหลี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 Locked
17 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยorathainusongorathainusongเมื่อ 16 มีนาคม 2558 16:02:50
แก้ไขโดย อารีย์ สุวรรณชาตรี เมื่อ 23 มีนาคม 2558 15:11:21 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นชีวิตเล คืนวิถีชีวิตชุมชน บ้านหัวลำภู »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีทำความเข้าใจขั้นตอนการเตรียมปลูกต้นลำพู ต้นจาก ต้นลำภู รวมทั้งการซ่อมแซมซั้งบ้านปลา

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo สมาชิกกลุ่มและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันตัดไม้ เพื่อใช้ทำซั้งบ้านปลาสมาชิกกลุ่มและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันตัดไม้ เพื่อใช้ทำซั้งบ้านปลา
 • photo บรรทุกไม้ที่ตัด เพื่อนำไปวางในพื้นที่ทะเลสาบบรรทุกไม้ที่ตัด เพื่อนำไปวางในพื้นที่ทะเลสาบ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo บรรทุกลงเรือ ไปวางในเขตอนุรักษ์บรรทุกลงเรือ ไปวางในเขตอนุรักษ์
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo ไม้เสม็ดที่ตัดเสร็จแล้วเตรียมไปใช้ทำซั้งบ้านปลาไม้เสม็ดที่ตัดเสร็จแล้วเตรียมไปใช้ทำซั้งบ้านปลา
 • photo ลักษณะซั้งบ้านปลาที่วางเสร็จแล้วในทะเลสาบลักษณะซั้งบ้านปลาที่วางเสร็จแล้วในทะเลสาบ
 • photo
 • photo สมาชิกลงการวางซั้งบ้านปลาในทะเลสาบสมาชิกลงการวางซั้งบ้านปลาในทะเลสาบ
 • photo สมาชิกร่วมกันวางซั้งในทะเลสาบสมาชิกร่วมกันวางซั้งในทะเลสาบ
 • photo
 • photo
 • photo ลักษณะของซั้งที่วางเป็นจุดๆ ในเขตอนุรักษ์ เพื่อใช้เป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำ ซึ่งจะทำโดยใช้ภูมิปัญญาของชุมชนที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ สู่รุ่นลูก หลาน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น ไม้เสม็ดลักษณะของซั้งที่วางเป็นจุดๆ ในเขตอนุรักษ์ เพื่อใช้เป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำ ซึ่งจะทำโดยใช้ภูมิปัญญาของชุมชนที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ สู่รุ่นลูก หลาน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น ไม้เสม็ด

กิจกรรมหลัก : เวทีทำความเข้าใจเตรียมปลูกต้นลำพู ต้นจาก ต้นลำภู รวมทั้งการซ่อมแซมซั้งบ้านปลา -จัดหาพันธุ์ต้นไม้ริมเล จำนวน 3 ชนิด จำนวน 500 ต้น (ต้นลำพู ต้นจาก ต้นโกงกาง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจให้กับสมาชิกกลุ่มฟื้นฟูวิถีเล เพื่อให้กลุ่มเห็นความสำคัญของไม้ชายเลน และการซ่อมแซมซั้งบ้านปลา  เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำวัยอ่อนในเขตชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านป่าขาด จำนวน  375 ไร่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 94 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-สภาผู้นำชุมชน 19 คน

-สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง(ฟาร์มทะเล) = 15 คน

-เด็ก เยาวชนในระบบโรงเรียน = 30 คน

-ประชาชนทั่วไป = 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.จัดเวทีทำความเข้าใจขั้นตอนการเตรียมปลูกต้นลำพู ต้นจาก ต้นลำภู รวมทั้งการซ่อมแซมซั้งบ้านปลา

2.จัดหาพันธุ์ต้นไม้ริมเล จำนวน 3 ชนิด จำนวน 500 ต้น  โดยมีต้นลำพู ต้นจาก ต้นโกงกาง(จากงานวิจัยพบว่าพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คือต้นลำพู ต้นจาก และต้นโกงกาง ตามลำดับ) ชุมชนจึงเลือกปลูกพืชป่าชายเลน 3 ชนิดนี้

-ต้นลำพู จำนวน 200 ต้น

-ต้นจาก จำนวน 100 ต้น

-ต้นโกงกาง จำนวน 200 ต้น

-จัดทีมติดตามผลการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ เดือนละ 2 ครั้ง

3.ซ่อมแซม "ซั้ง" บ้านปลา จำนวน 30 ลูก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-สภาผู้นำชุมชน จำนวน =  2  คน

-สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง (ฟาร์มทะเล)  จำนวน =    10 คน

-เด็ก เยาวชนในระบบโรงเรียน จำนวน =    8    คน

-ประชาชนทั่วไป  จำนวน =  5  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-เวลา 09.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน  ,กลุ่มอนุรักษ์ และประชาชน ได้ร่วมกันทำซั้งบ้านปลา จำนวน 30 ลูก
ขั้นตอนในการทำ ซั้งบ้านปลา
1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำซั้ง เช่น ไม้โครงในการทำเขต , เชือกไนเอ็น
2. ตัดไม้ตามที่รกร้าง และกิ่งกาฝากตามต้นตาลโตนด เพื่อนำมาปักรวมๆ กันในโครงซั้งบ้านปลาที่เตรียมไว้ในเขตอนุรักษ์ 3. ขนไม้ที่ตัดมาไว้ที่จุดรวม (ที่ท่าวัดป่าขาด)
4. ขนไม้ลงเรือ ลำเลียงออกจากท่า เพื่อนำมาปักรวมๆ กันในโครงซั้งบ้านปลาที่เตรียมไว้ในเขตอนุรักษ์ ในเขต 3,000 เมตร

-ในระหว่างพักเที่ยง ถึงบ่ายโมง ทางกลุ่มได้ชวนคุยการเตรียมพันธุ์ไม้ที่จะปลูกในพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา
-บ่ายสองโมง หลังจากที่สมาชิกเตรียมอุปกรณ์เพื่อทำซั้ง เสร็จแล้ว ก็ได้ ชวนกันไปปักซั้งในเขตอนุรักษ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-ชาวบ้านต่างให้ความสำคัญกับการจัดการเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำของชุมชน ในกิจกรรมซ่อมแซมซั้งบ้านปลา กอปกับอยู่ในช่วงปิดเทอมของนักเรียน เยาวชนในหมู่บ้าน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม มากขึ้น ชุมชนมีปฎิสัมพันธ์ที่ดี ลงช่องว่างระหว่างวัย ทั้งนี้กิจกรรมมีความมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้เห็นความสำคัญ ของภูมิปัญญาของชุมชน และสามารถสืบทอดให้รุ่นต่อไปได้

-ปักซั้งในเขตอนุรักษ์ ได้จำนวน 30 ลูก เพื่อใช้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านป่าขาด

-คนในชุมชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร

-คนในชุมชนเกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา

-ช่วงเวลาในการทำกิจกรรมของชุมชน ไม่ตรงกัน เนื่องจาก สมาชิกในชุมชนประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน คือ วิถีโหนด วิถีนา วิถีเล จึงทำให้มีข้อกำจัดในการทำกิจกรรมในพื้นที่

แนวทางแก้ไข
- พยายามหาเวลาที่ตรงกันของสมาชิกในชุมชน เพื่อทำกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,800.00 11,200.00 0.00 0.00 15,000.00 Locked