วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
2 มีนาคม 2558 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsuwanneesuwanneeเมื่อ 22 สิงหาคม 2557 16:57:30
แก้ไขโดย suwannee เมื่อ 22 สิงหาคม 2557 16:57:57 น.

ชื่อโครงการ : คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่จักดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำทีมคณะทำงาน จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. การขยายครัวเรือนต้อนแบบการจัดการขยะ 2. การประกวดครัวเรือนต้นแบบ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

30

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
1 ตุลาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 1 ตุลาคม 2557 15:14:16
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 1 ตุลาคม 2557 15:28:13 น.

ชื่อโครงการ : แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงเพื่อ ติดตามโครงการ

กิจกรรมหลัก : การสนับสนุนติดตามโครงการโดยทีม สสส.,สจรส.มอ.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

รายงานการดำเนินงานระยะที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทีมงานเข้าหารือกับพี่เรื่อง

เรื่อง ปัญหาและอุปสรรค์การดำเนินงาน และ รายงานการดำเนินงานระยะที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นางสาว เปรมวดี ผอมเอียด ทีมงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมงานขอคำปรึกษาด้านการรายงานทางการเงิน  และ ปัญหาอุปสรรค์ต่างๆที่เกิดจากการดำเนินงานในงวดที่ 1

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทีมงานได้รับคำแนะนำจากพี่เลี้ยงโครงการ ด้านต่างๆ

อาทิ การรายงานผลการดำเนินกิจกรรม       การรายงานด้านการเงิน สำหรับงวดที่ 1       การเขียนรายงานผลการดำเนินงาน       การรณรงค์ พื้นงดสูบบุหรี่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

คุณ อารีย์ สุวรรณชาตรี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 UnLock
1 ตุลาคม 2557 เวลา 11:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยkannapat janthongkannapat janthongเมื่อ 2 ตุลาคม 2557 11:45:01
Project trainer
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 2 ตุลาคม 2557 14:57:33 น.

ชื่อโครงการ : สร้างชุมชนอยู่ดีมีสุขที่บ้านเขาเพ-ลา »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมเวทีถอดบทเรียนการทำงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในชุมชนและนอกชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพือสรุปบทเรียนการทำงาน และประเมินผลโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการ จำนวน 10 คน
 • แกนนำชุมชน จำนวน 10 คน
 • คนในชุมชน จำนวน 80 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมคณะทำงาน แกนนำชุมชน และผู้ที่มีส้่วนเกี่ยวข้อง ถอดประสบการณ์ บทเรียนการทำงาร และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการ จำนวน 30 คน
 • คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคลองสง จำนวน 70 คน
 • เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษืป่าไม้ จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมคณะทำงาน แกนนำชุมชน และผู้ที่มีส้่วนเกี่ยวข้อง ถอดประสบการณ์ บทเรียนการทำงาร และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
 • พูดคุย สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการในพื้นที่
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • จากกระบวนการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 - กันยายน 2558 สามารถสรุปการเรียนรู้ และผลการดำเนินงานโครงการ ได้ดังนี้
 1. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า

- ในส่วนของการเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การดำเนินงานโครงการสามารถทำให้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ เช่น กล้วยไม้ ต้นไม้ ลิง นก ค้างคาวแม่ไก่ เป็นต้น
- ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของคนทำงาน ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกลไกการทำงานที่มีอยู่เดิม ให้มีศักยภาพมีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการได้เอง แต่มีพระอาจารย์ชลธาร ทำหน้าที่เป็นแกนนำ คอยกำกับดูแลการทำงานแทนแกนนำชุมชน
- ในส่วนของการสร้างภาคเครือข่ายการทำาน พบว่า มีภาคีเครือข่ายการทำงานเพิ่มขึ้น มีคนสนใจเข้ามาทำกิจกรรมการเรียนรู้ และช่วยพัฒนาชุมชนเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เครือขายท่องเที่ยวชุมน จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนในเขจอำเภอท่าชนะ และอำเภอใกล้เคียง เป็นต้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • กลไกการทำงานพัฒนาในพื้นที่ยังไม่มีความเข้มแข็ง ยังไม่สามารถบริหารจัดการโครงการ หรืองานพัฒนาในชุมชนได้ เนื่องจากยังมีปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร จึงควรมีการประชุม พูดจา เพื่อจัดการกลไก คนทำงาน ที่สามารถทำงานได้จริง มีความรับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

30 กันยายน 2557 เวลา 09:00-15 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยparriparriเมื่อ 29 กันยายน 2557 10:08:21
แก้ไขโดย parri เมื่อ 29 กันยายน 2557 10:16:24 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเก็บขยะถูกที่ ดูดีต่อชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ค่าถ่ายภาพกิจกรรม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ค่าภาพถ่ายกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการโครงการมอบหมายให้มีผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพกิจกรรม  1  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กรรมการโครงการมอบหมายให้มีผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพกิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการตั้งแต่เริมโครงการ ถึง ปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการโครงการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการถ่ายภาพกิจกรรม 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กรรมการโครงการมอบหมายให้ นายพีรดนย์  พัฒราช ทำหน้าที่ถ่ายภาพกิจกรรม โครงการทุกกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

  กรรมการโครงการมอบหมายให้นายพีรดนย์  พัฒราช  ทำหน้าที่ถ่ายภาพกิจกรรมทุกกิจกรรม  ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปิดโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
30 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkobkulkobkulเมื่อ 30 กันยายน 2557 13:40:40
แก้ไขโดย kobkul เมื่อ 30 กันยายน 2557 14:02:56 น.

ชื่อโครงการ : บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : รับสมัครแกนนำอาสาจัดการขยะชุมชน (ประชุมทีมจัดทำฐานข้อมูลขยะ)

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : คณะทำงานซึ่งเป็นกลไกในการทำงาน จัดเวทีสร้างความรู้ในการจัดการขยะในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ และวิธีการในการจัดการขยะชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำอาสาสมัคร จำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมารวบรวมจัดทำข้อมูลในชุมชน และแผนปฏิบัติการในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำอาสาสมัคร จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ดำเนินการสำรวจข้อมูลในชุมชนบ้านเหนือ แล้วนำข้อมูลขยะที่ได้มา นำมารวบรวมและคัดแยกประภทของขยะ โดยแบ่งขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. ขยะอินทรีย์  เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น ใบไม้ เศษอาหาร         2.  ขยะแห้ง  เป็นขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ เช่น ขวดพลาสติก แก้ว กระป๋องเบียร์
        3.  ขยะมีพิษ  เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ         4.  ขยะทั่วไป เช่น กระดาษ ถุงพลาสติก

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการสำรวจและ คัดแยกประภทของขยะ สามารถสรุปข้อมูลขยะ รายครัวเรือน 100 ครัวเรือน ในเขตชุมชนบ้านเหนือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามการแบ่งประเภทของขยะ ดังนี้  1. ขยะอินทรีย์  คิดเป็นร้อยละ 60  โดยประมาณ         2.  ขยะแห้ง    คิดเป็นร้อยละ 35  โดยประมาณ         3.  ขยะมีพิษ    คิดเป็นร้อยละ  1  โดยประมาณ         4.  ขยะทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ  4  โดยประมาณ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 UnLock
30 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpraditkhanantaipraditkhanantaiเมื่อ 30 กันยายน 2557 14:43:30
แก้ไขโดย ญัตติพงศ์ แก้วทอง เมื่อ 30 กันยายน 2557 16:44:32 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : การจัดทำรายงานและการถ่ายภาพตลอดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานและจัดทำรูปถ่ายปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานส่งปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานและรูปภาพในการปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้จัดทำรายงานเพื่อเสนอ สสส.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
จารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
30 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsomjaisomjaiเมื่อ 30 กันยายน 2557 15:05:51
Project trainer
แก้ไขโดย somjai เมื่อ 30 กันยายน 2557 15:20:01 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : ประชุมเวทีถอดบทเรียน สรุปประเมินผลการดำเนินการ เดือนละครั้งเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 300 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน ผอ.รร.ทะเลทรัพย์ ประชาชน  อสม.และผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เข้าร่วมกิจกรรมสรุปผลการดำเนินโครงการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 300 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน ผอ.รร.ทะเลทรัพย์ ประชาชน  อสม. ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอำเภอปะทิว นายกเทศมนตรี กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านของตำบลทะเลทรัพย์ และประชาชนทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้าน และพิธีเปิดที่พักผู้สูงอายุไว้เป็นศูนย์รวมของการจัดกิจกรรมคนสามวัยในชุมชน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้านทั้งด้านอาหาร ดนตรีไทย และนำการประกอบอาชีพที่ได้ดำเนินการจากโครงการฯปีที่ ๑ นำมาแดงและจำหน่าย เช่นไม้กวาดดอกอ้อ นำ้ยาอนกประสงค์ พืชผักสวนครัวรั้วกิน เป็นต้นได้ที่เกิดจากชุมชนนำมาแสดงและจำหน่ายในราคาถูก รวมทั้งพิธีเปิดที่พักผู้สูงอายุ โดยมีคณะผู้ตรวจราชการเขต ๑๑ สุราษฏร์ธานีนายพทย์  ไกรวุฒิ  ก้วนหิ้นเป็นประธานในพิธี มีนายแพทญ์อุทัย  จินดาพลประธานเครือข่ายผู้สงอายุภาคใต้ เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการและสร้างเสริมสุขภาพพร้อมทั่้งมีพิธีเปืดบ้านพักสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่ให้ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย/เยาวชนร่วมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนและให้กลุ่มมีกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

มีความสามารถในการบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนได้ดีที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

30 กันยายน 2557 เวลา 09:00-12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkrangsakkrangsakเมื่อ 1 ตุลาคม 2557 13:25:14
แก้ไขโดย krangsak เมื่อ 1 ตุลาคม 2557 13:30:05 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านดอนรักร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : เข้าพบพี่เลี้ยงเพื่อทำเอกสาร

กิจกรรมหลัก : ติดตามโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงาน ตรวจสอบเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นายเกรียงศักดิ์  จกโป น.ส.กุลิสรา  วรรณ์แก้ว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำเอกสารต่างๆของกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นายเกรียงศักดิ์  จกโป น.ส.กุลิสรา  วรรณ์แก้ว

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำเอกสารและลงรายงานกิจกรรมโครงการ แก้ไขรายงานที่ไม่เรียบร้อย ตรวจสอบความเรียบร้อยของการลงรายงานในแต่ละกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

อกสารรายงานมีความถูกต้องและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น เข้าใจถึงขั้นตอนในการลงเอกสารรายงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

แนะนำให้รวบรวมเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อพร้อมในการตรวจสอบและจัดส่ง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
30 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมชาย เนียมหวานสมชาย เนียมหวานเมื่อ 1 ตุลาคม 2557 21:44:05
แก้ไขโดย สมชาย เนียมหวาน เมื่อ 2 ตุลาคม 2557 00:22:11 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โครงการ เยาวชนคนสร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานปิดโครงการ

 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบเอกสารรายงานกิจกรรมและบัญชีการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานดำเนินการเยาวชนคนสร้างสุข

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทำรายงานส่งสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการฝ่ายจำทำบัญชีและการเงินของโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รายงานหน้าเวป ตรวจสอนเอกสารการเงินกับพี่เลี้ยงโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

พบข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขทั้ง ตัวรายงานเอกสารการเงินของพื้นที่หรือของโครงการบางอย่างไม่ถูกต้อง สถานะการเงิน เงินสดในมือและเงินหน้าเวปไม่ตรงกัน ไม่เข้าใจการรายงานหน้าเวป ยอดเงินที่อุดหนุนจาก สสส. ตามสัญญา บางกิจกรรมไม่ตรงกันทำให้ยอดเงินเปรียบเทียบให้ตรงกันไม่ได้ การรายงานหน้าเวปล่าล่ามีผลต่อการปิดงวดงานเพราะระบบจะหยุดการรายงานหลังจากสิ้นงวดงาน ประสานพี่เลี้ยงและ สจรส.มอ.  เพื่อขอรายงานหน้าเวปได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่เข้าใจในการรายงานหน้าเวป บางหมวดหมู่คิดว่าไม่สำคัญหรือคิดว่าจะเสนอข้อมูลตามการรายงานกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
29 กันยายน 2557 เวลา 09:00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยparriparriเมื่อ 29 กันยายน 2557 09:11:15
แก้ไขโดย parri เมื่อ 29 กันยายน 2557 09:36:02 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเก็บขยะถูกที่ ดูดีต่อชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ทำรายงานโครงการ

กิจกรรมหลัก : ค่าจัดทำรายงานส่ง สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการโครงการได้มอบหมายให้มีผู้ทำหน้าที่ทำรายงานโครงการส่งสสส.1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการโครงการมอบหมายให้ นายพีรดนย์  พัฒราช  ทำหน้าที่จัดทำรายงานโครงการส่ง สสส.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กรรมการโครงการมอบหมายให้นายพีรดนย์  พัฒราช  จัดทำรายงานโครงการทุกกิจกรรมตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กรรมการโครงการมอบหมายให้ นายพีรดนย์  พัฒราช จัดทำรายงานโครงการทุกกิจกรรมตั้งแต่เริมโครงการจนถึงปิดโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
29 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 30 กันยายน 2557 10:59:14
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 30 กันยายน 2557 11:14:09 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : พบปะพูดคุยเพือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กิจกรรมหลัก : จัดให้มีกิจกรรมพบปะพูดคุยกันภายในชุมชนของสภาผู้นำตณะกรรมการมัสยิด และสภาชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเดือนละครั้ง(12ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ชุมชนปลอดภัยและเข้มแข็ง และสร้างเสริมเครือข่ายชุมชนโดยชุมชน ร่วมแก้ปัญหายาเสพ ติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดให้มีกิจกรรมพบปะพูดคุยกันภายในชุมชนของสภาผู้นำตณะกรรมการมัสยิด และสภาชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเดือนละครั้ง ติดตามโครงการกิจกรรมและหาแนวทางวิธ๊การประเมินผลร่วมกัน สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม และร่วมจัดทำแผนชุมชนค้นหาปัญหาและหาแนวทางกิจกรรมแก้ปัญหาตามข้อมูลชุมชนโดยมีเครื่อข่าย อบต ผู้ใหญ่บ้านมีส่วนร่วม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดให้มีกิจกรรมพบปะพูดคุยกันภายในชุมชนของสภาผู้นำตณะกรรมการมัสยิด และสภาชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเดือนละครั้ง ติดตามโครงการกิจกรรมและหาแนวทางวิธ๊การประเมินผลร่วมกัน สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม และร่วมจัดทำแผนชุมชนค้นหาปัญหาและหาแนวทางกิจกรรมแก้ปัญหาตามข้อมูลชุมชนโดยมีเครื่อข่าย อบต ผู้ใหญ่บ้านมีส่วนร่วม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เกิดการร่วมคิดร่วมทำแก้ปัญหาชุมชนเพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 UnLock
28 กันยายน 2557 เวลา 09:00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยparriparriเมื่อ 28 กันยายน 2557 13:50:55
แก้ไขโดย parri เมื่อ 1 ตุลาคม 2557 11:18:20 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเก็บขยะถูกที่ ดูดีต่อชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีสรุปปิดโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ/ประชาชนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการโครงการสรุปผลการดำเนินงานและชี้แจงแก่สมาชิกชุมชน/จัดทำรายงาน/สรุปปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 85 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ  ประชาชนในชุมชน  ผู้นำละแวก

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กรรมการโครงการ  ชี้แจงการดำเนินงานโครงการเก็บขยะถูกที่ดูดีต่อชุมชน  และสรุปผลการดำเนินงานให้สมาชิกชุมชนได้รับทราบ  และจัดทำแผ่นสติกเกอร์ กติกาชุมชนเพื่อมอบให้ทุกหลังคาเรือนเพื่อถือปฏิบิติ  พี่เลี้ยงให้คำแนะนำการจัดทำโครงการต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการโครงการสรุปผลการดำเนินโครงการเก็บขยะถูกที่ดูดีต่อชุมชนให้สมาชิกชุมชนได้รับทราบ มอบกติกาชุมชนให้กับทุกหลังคาเรือน เพือถือปฏิบัติร่วมกัน  และจัดสรรถังขยะที่ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองชุมพรให้กับละแวกต่างๆให้เพียงพอ  การดำเนินงานตลอด 1 ปีมีผู้ให้ความร่วมมือค่อนข้างดี  ทำให้ชุมชนมีการจัดการขยะดีขึ้น สรุปปิดโครงการ
     

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้คำแนะนำการจัดทำโครงการต่อเนื่อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 8,000.00 1,228.00 0.00 0.00 9,228.00 UnLock
28 กันยายน 2557 เวลา 12:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุกัญญา อ่าวน้ำสุกัญญา อ่าวน้ำเมื่อ 28 กันยายน 2557 19:14:51
แก้ไขโดย สุกัญญา อ่าวน้ำ เมื่อ 29 กันยายน 2557 19:49:24 น.

ชื่อโครงการ : บ้านห้วยทรัพย์น่าอยู่ คู่พลับพลึงธาร ร่วมต้านโรคติดต่อ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานแต่งตั้งคณะกรรมการออกประเมิณสำรวจบ้านที่เข้าร่วมประกวด

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการให้กับชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำอสมฺ.10คน ผู้นำชุมชน  10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานแต่งตั้งคณะกรรมการออกประเมินบ้านที่เข้าร่วมประกวด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำอสม.10คน ผู้นำชุมชน10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วาระในที่ประชุม วาระที่1 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการออกประเมินบ้าน -ในที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบให้มีคระกรรมการออกสำรวจบ้านเป็นสองชุด โดยชุดแรกมีคณะกรรมการออกสำรวจประเมินบ้านที่เข้าร่วมให้ผ่านเกณฑ์และส่งต่อให้กับคณะกรรมการชุดที่สองโดยมีผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ด้วย วาระที่2 เรื่องการจัดสรรของขวัญรางวัล -จัดทำประกาศณียบัตร เพื่อมอบเป็นเกียรติให้แก่บ้านที่เข้าร่วมชนะผ่านเกณฑ์โดยมีผู็ใหญ่บ้านเป็นผู้มอบ และได้มีการเพิ่มของรางวัลโดยมีผู้นำชุมชนรองนายกอบต.ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้สนับสนุนร่วมอีกด้วย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการทุกคนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงให้คำแนะนำและสนับสนุนให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
28 กันยายน 2557 เวลา 09:00-16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbankuanbankuanเมื่อ 30 กันยายน 2557 10:36:09
แก้ไขโดย bankuan เมื่อ 30 กันยายน 2557 14:15:34 น.

ชื่อโครงการ : สุไหงมาตี พลิกฟื้นชีวี ด้วยความพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : อบรมทำขนมพื้นเมือง 2/3

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สร้างรายได้จากทุนภูมิปัญญาในหมู่บ้าน(ขนมพื้นเมืองตามเทศกาล)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างรายได้ และลดรายจ่าย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • สตรี 30 คน
 • เด็กและเยาวชน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • รวบรวมสมาชิกผู้สนใจจัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตขนมพื้นบ้านตามเทศกาล
 • ประชุมปรึกษากันว่าจะผลิตขนมอะไร ช่วงเดือนไหน วางขายที่ไหน เป็นต้น
 • ติดต่อวิทยากรมาฝึกอบรม
 • ฝึกปฏิบัติทำขนมคุ๊กกี้ถั่ว และขนมกลีบลำดวน
 • ติดต่อหน่วยงานราชการที่จะช่วยเรื่องการวางจำหน่าย เพื่อคำนวณยอดการผลิต
 • จัดหาบรรจุภัณฑ์ สติกเกอร์เพื่อทำให้บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม ดึงดูดลูกค้า
 • จัดโครงสร้างกลุ่มเพื่อแบ่งหน้าที่การทำงาน ทำบัญชีของกลุ่ม
 • ครัวเรือนสมาชิกต้องนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ และจดบันทึกปริมาณที่ใช้ต่อเดือนเพื่อทำข้อมูลมูลค่าที่สามารถเพิ่มรายได้
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • สตรี 30 คน
 • เด็กและเยาวชน 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชาสัมพันธ์สมัครอบรมทำขนมตามเทศกาล
 • ประชุมปรึกษากันว่าจะผลิตขนมอะไร ช่วงเดือนไหน วางขายที่ไหน เป็นต้น
 • ติดต่อวิทยากรมาฝึกอบรมมาสอน
 • ฝึกปฏิบัติทำขนมบูหงาปูดะ และขนมบิสกิส
 • รวบรวมสมาชิกผู้สนใจจัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตขนมพื้นบ้านตามเท
 • ติดต่อหน่วยงานราชการที่จะช่วยเรื่องการวางจำหน่าย เพื่อคำนวณยอดการผลิต
 • จัดหาบรรจุภัณฑ์ สติกเกอร์เพื่อทำให้บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม ดึงดูดลูกค้า
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้มาทำเพื่อบริโภคในครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่าย
 2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้จัดตั้งกลุ่มเพื่อทำขนมจำหน่าย เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว
 3. สามารถสร้างความสัมพันพันธ์อันแน่นแฟ้น และมีความสามััคคีภายในชุมชนมากขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ประชาชนหลายคนสนใจ แต่ไม่สามารถมาได้ เพราะเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนาข้าว

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

นฤมล  ฮะอุรา

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นฤมล ฮะอุรา
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 5,300.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 UnLock
28 กันยายน 2557 เวลา 18:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยครูอะหมัดครูอะหมัดเมื่อ 1 ตุลาคม 2557 09:31:27
แก้ไขโดย ครูอะหมัด เมื่อ 1 ตุลาคม 2557 09:57:49 น.

ชื่อโครงการ : วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ดูแล ปรับปรุงทัศนียภาพภายในชุมชน เป็นแกนนำในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน บทบาทของกลุ่มอาสาสมัคร และแนวทางการทำงานของกลุ่ม 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ครูสอนศาสนา ผู้อาวุโสในชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ทักษะการรณรงค์และทักษะการสื่อสาร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • กลุ่มผู้นำชุมชน
 • ผู้นำศาสนา
 • ครูสอนศาสนา
 • ผู้อาวุโสในชุมชน
 • และปราชญ์ชาวบ้าน
 • จำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. วิทยากรให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน โดยการบรรยายและการฉายวีดิทัศน์ เรื่อง "การจัดการสิ่งแวดล้มในชุมชนปริก ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา"
 2. วิทยากรอธิบายบทบาทของกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแนวทางการทำงานของกลุ่ม
 3. สมาชิกของกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกันนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. สมาชิกของกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
 2. กลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าใจบทบาทและแนวทางการทำงานของกลุ่ม
 3. สมาชิกของกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกันนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 4. สมาชิกของกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความรู้และทักษะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ทักษะการรณรงค์ และทักษะการสื่อสารเพิ่มขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 UnLock
28 กันยายน 2557 เวลา 09:00-14.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkrangsakkrangsakเมื่อ 1 ตุลาคม 2557 11:40:09
แก้ไขโดย krangsak เมื่อ 1 ตุลาคม 2557 12:52:50 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านดอนรักร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมทีมงานเพื่อสรุปกิจกรรมโครงการที่ได้ดำเนินการมาแล้วทั้งหมด

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมงานและแกนนำชุมชนทุกเดือนในเวทีประชุมประจำเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเยาวชนและอาสากู้ชีพที่เข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปผลของกิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการ  การจัดทำรายงานการเงิน และสรุปค่าใช้จ่ายในส่วนค่าบริหารจัดการโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อาสากู้ชีพ 10 คน เยาวชน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทบทวนสรุปผลของการดำเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม สรุปผลการดำเนินการของกลุ่มอาสากู้ชีพที่มีผลต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ วางแผนกิจกรรมในครั้งต่อไปเพื่อการต่อยอดให้กับชุมชนโดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีส่วนร่วมของกิจกรรมที่จัดขึ้นในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สรุปผลของกิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการที่ได้ดำเนินการมาแล้วในเรื่องการเฝ้าระวังภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ การจัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อเฝ้าระวังอุบัติภัย  การอบรมหลักสูตรFRที่มีการเสียสละเป็นจิตอาสา การเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาล/การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างถูกวิธี แนวทางการจัดการภัยพิบัต การสื่อสาร อบรมศิลปวัฒนธรรมพร้อมทั้งจัดกลุ่มในการร่วมกิจกรรมในประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่น  กลุ่มกีฬาสัมพันธ์ และเชื่อมเครือข่ายกับเยาวชนต้นแบบการช่วยเหลือชุมชนเมื่อเกิดภัยพิบัต จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงา่นและเสริมพลังให้รางวัลกับเยาวชนต้นแบบ ประชุมทีมงานทุกเดือนพร้อมนำเสนอผลงานเพื่อหาจัดกิจกรรมดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มต่างๆในชุมชนต่อเนื่องในการวางแผนในการทำกิจกรรมในครั้งต่อไปโดยมุ่งเน้นไปยังคนในชุมชน ผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชนของตนเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

แนะนำให้คิดกิจกรรมที่จะทำเพื่อต่อยอดในชุมชนโดยเน้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นหลัก

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 2,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 3,000.00 UnLock
27 กันยายน 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยครูอะหมัดครูอะหมัดเมื่อ 27 กันยายน 2557 10:56:19
แก้ไขโดย อารีย์ สุวรรณชาตรี เมื่อ 27 กันยายน 2557 12:53:19 น.

ชื่อโครงการ : วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินการโครงการ และการจัดทำเอกสารรายงานและเอกสารการเงินของโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ติดตามสนับสนุนจาก สจรส. และพี่เลี้ยง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินการโครงการ และการจัดทำเอกสารรายงานและเอกสารการเงินของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามการดำเนินการโครงการ และการจัดทำเอกสารรายงานและเอกสารการเงินของโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงติดตามการดำเนินการโครงการ และให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารรายงานและเอกสารการเงินของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการทราบแนวทางในการดำเนินการโครงการและการจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าและเอกสารการเงินของโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

1.การจัดทำเอกสารการเงินโครงการ (ใบสำคัญรับเงิน) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ควรเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
27 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอารีย์ สุวรรณชาตรีอารีย์ สุวรรณชาตรีเมื่อ 27 กันยายน 2557 13:25:00
Project trainer
แก้ไขโดย อารีย์ สุวรรณชาตรี เมื่อ 27 กันยายน 2557 13:26:49 น.

ชื่อโครงการ : วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมคณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดแผนและแนวทางในการดำเนินการโครงการ สรุปบทเรียนจากการดำเนินการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

คืนเงินค่าเปิดบัญชีธนาคารออมสิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร 500 บาท

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 UnLock
27 กันยายน 2557 เวลา 09:00-15.00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยอารีย์ สุวรรณชาตรีอารีย์ สุวรรณชาตรีเมื่อ 27 กันยายน 2557 18:21:02
Project trainer
แก้ไขโดย อารีย์ สุวรรณชาตรี เมื่อ 27 กันยายน 2557 18:52:12 น.

ชื่อโครงการ : บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการโดยพี่เลี้ยงและทีม สจรส.

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การสนับสนุนติดตามการดำเนินโครงการ โดยทีม สสส.,สจรส.มอ.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการ และการแนะนำเอกสารโครงการ เช่น เอกสารการใช้จ่ายเงินโครงการฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับชอบโครงการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 10 คน จากจำนวน 5 โครงการ คือ

1.โครงการบ้านต้นมะขามเทศน่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัมนธรรมชุมชน

2.โครงการพื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน บ้านไทรขึง

3.วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง)

4.คนโคกสิเหรงกินดีอยู่ดี มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่

5.แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง)

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการโดยพี่เลี้ยงและทีม สจรส.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 4 คน จาก 2 โครงการ คือ

1.โครงการบ้านต้นมะขามเทศน่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน จำนวน 3 คน

2.วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) จำนวน 1 คน

3.พี่เลี้ยงติดตามโครงการ พื้นที่จังหวัดสงขลา และ เจ้าหน้าที่ สจรส.มอ. จำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชน โดยมีผู้ใหญ่บ้านมาเข้าร่วมและทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ ฯ ตามเงื่อนไขของ สสส. และสจรส.มอ. เพื่อให้การดำเนินงานมีความสำเร็จและเกิดประโยชน์ในพื้นที่ชุมชน -ทำความเข้าใจเอกสาร  คือ เอกสารข้อตกลงโครงการฯ ,แบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น ส.1, ส.2 ,ส.3 และเอกสารใบสำคัญรับเงินและบิลเงินสด -การรายงานข้อมูล และการบันทึกกิจกรรม ในเว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.ผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชน ใน 2 โครงการที่เข้าร่วม มีความเข้าใจ ในการดำเนินงานโครงการฯ

2.ผู้รับผิดชอบโครงการอื่น ๆ อีก 3 โครงการ ไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากติดภารกิจ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการนัดหมาย วันเวลาใหม่ เพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการฯ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ฝ่ายบันทึกข้อมูล โครงการบ้านต้นมะขามเทศน่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัมนธรรมชุมชนยังไม่คล่องในการบันทึกข้อมูล  ซึ่งทางพี่เลี้ยงจะมีการติดตามและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ผ่านการโทรศัพท์ หรือ การพบปะพูดคุย

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

27 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsaiyaisaiyaiเมื่อ 29 กันยายน 2557 10:44:44
แก้ไขโดย saiyai เมื่อ 29 กันยายน 2557 11:41:47 น.

ชื่อโครงการ : บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การสนับสนุนติดตามการดำเนินโครงการ โดยทีม สสส.,สจรส.มอ.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจในการรายงานหน้าเวปไซด์และการทำเล่มรายงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1.นายมานพ  คงสม

2.นานสุเทพ  เซ่งล่าย

3.นางสาวอารียา  คงสม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการฯ โดยทีม สสส.สจรส.มอ. และพี่เลี้ยงโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1.นายมานพ  คงสม

2.นานสุเทพ  เซ่งล่าย

3.นางสาวอารียา  คงสม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เจอพี่เลี้ยงคือพี่อารีย์  สุรรณชาตรี  พูดคุยทำความเข้าใจในการรายงานหน้าเวปไซด์และรายละเอียดข้อมูลในแต่ละหัวข้อว่าทำอย่างไร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและสามารถนำมาปฏิบัติได้ถูกต้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
27 กันยายน 2557 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbankuanbankuanเมื่อ 29 กันยายน 2557 14:42:36
แก้ไขโดย bankuan เมื่อ 30 กันยายน 2557 12:01:11 น.

ชื่อโครงการ : สุไหงมาตี พลิกฟื้นชีวี ด้วยความพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม :

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างรายได้ และลดรายจ่ายได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 40 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • รวบรวมสมาชิกผู้สนใจจัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตขนมพื้นบ้านตามเทศกาล
 • ประชุมปรึกษากันว่าจะผลิตขนมอะไร ช่วงเดือนไหน วางขายที่ไหน เป็นต้น
 • ติดต่อวิทยากรมาฝึกอบรม
 • ติดต่อหน่วยงานราชการที่จะช่วยเรื่องการวางจำหน่าย เพื่อคำนวณยอดการผลิต
 • จัดหาบรรจุภัณฑ์ สติกเกอร์เพื่อทำให้บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม ดึงดูดลูกค้า
 • จัดโครงสร้างกลุ่มเพื่อแบ่งหน้าที่การทำงาน ทำบัญชีของกลุ่ม
 • ครัวเรือนสมาชิกต้องนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ และจดบันทึกปริมาณที่ใช้ต่อเดือนเพื่อทำข้อมูลมูลค่าที่สามารถเพิ่มรายได้
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. สตรี 30 คน
 2. เด็กและเยาวชน 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชาสัมพันธ์สมัครอบรมทำขนมตามเทศกาล
 • ประชุมปรึกษากันว่าจะผลิตขนมอะไร ช่วงเดือนไหน วางขายที่ไหน เป็นต้น
 • ติดต่อวิทยากรมาฝึกอบรมมาสอน
 • ฝึกปฏิบัติทำขนมบูหงาปูดะ และขนมบิสกิส
 • รวบรวมสมาชิกผู้สนใจจัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตขนมพื้นบ้านตามเท
 • ติดต่อหน่วยงานราชการที่จะช่วยเรื่องการวางจำหน่าย เพื่อคำนวณยอดการผลิต
 • จัดหาบรรจุภัณฑ์ สติกเกอร์เพื่อทำให้บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม ดึงดูดลูกค้า
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้มาทำเพื่อบริโภคในครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่าย
 2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้จัดตั้งกลุ่มเพื่อทำขนมจำหน่าย เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว
 3. สามารถสร้างความสัมพันพันธ์อันแน่นแฟ้น และมีความสามััคคีภายในชุมชนมากขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ประชาชนหลายคนสนใจ แต่ไม่สามารถมาได้ เพราะเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนาข้าว

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

นฤมล  ฮะอุรา

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นฤมล ฮะอุรา
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 5,300.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 UnLock
27 กันยายน 2557 เวลา 20:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 29 กันยายน 2557 16:22:13
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 29 กันยายน 2557 16:22:54 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : จัดแสดงวัฒนธรรมดิเกฮูลู

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมธำรงรักษาวัฒนธรรมดิเกฮูลูซรีนากอฮุแต(24 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดการแสดงดีเกฮูลูภายในชุมชนบ้านนากอฮูแตเพื่อสร้างความสมัคคี และเพื่อเด็กและเยาวชใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหางไกลยาเสพติด  และได้ทำบทเพลงเพื่อชุมชนโดยเน้นในเรื่องโทษของสารเสพติดต่างๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดการแสดงดีเกฮูลูภายในชุมชนบ้านนากอฮูแตเพื่อสร้างความสมัคคี และเพื่อเด็กและเยาวชใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหางไกลยาเสพติด  และได้ทำบทเพลงเพื่อชุมชนโดยเน้นในเรื่องโทษของสารเสพติดต่างๆ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1เด็กและเยาวชนในชุมชนมีความรู้เรื่องยาเสพติดและหลักคำสอนของศาสนาว่าด้วยยาเสพติดและนำไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง ทำให้เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคมได้ ไม่พบการติดยารายใหม่ 2.เกิดกลุ่มเยาชนผลักดันและป้องยาเสพติดในชุมชนและเด็กกับผู้ปกครองมีความผูกพันธ์กันมากขึ้นและสามารถกล้าแสดงออกในชุมชนทำให้ทุกคนมีความสุขและคนในชุมชนมีคนสนใจในกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นจากคนแค่ 30 ก็เพิ่มขึ้น อีก 30 ทำให้ตอนนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสมัคคีและทำให้ทุกคนรู้จักกันเพิ่มขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 750.00 UnLock
27 กันยายน 2557 เวลา 09:00-16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbankuanbankuanเมื่อ 30 กันยายน 2557 10:31:16
แก้ไขโดย bankuan เมื่อ 30 กันยายน 2557 11:39:00 น.

ชื่อโครงการ : สุไหงมาตี พลิกฟื้นชีวี ด้วยความพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : อบรมทำขนมพื้นเมือง 1/3

กิจกรรมหลัก : สร้างรายได้จากทุนภูมิปัญญาในหมู่บ้าน(ขนมพื้นเมืองตามเทศกาล)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างรายได้ และลดรายจ่าย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • สตรี 30 บาท
 • เด็กและเยาวชน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • รวบรวมสมาชิกผู้สนใจจัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตขนมพื้นบ้านตามเทศกาล
 • ประชุมปรึกษากันว่าจะผลิตขนมอะไร ช่วงเดือนไหน วางขายที่ไหน เป็นต้น
 • ติดต่อวิทยากรมาฝึกอบรม
 • ติดต่อหน่วยงานราชการที่จะช่วยเรื่องการวางจำหน่าย เพื่อคำนวณยอดการผลิต
 • จัดหาบรรจุภัณฑ์ สติกเกอร์เพื่อทำให้บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม ดึงดูดลูกค้า
 • จัดโครงสร้างกลุ่มเพื่อแบ่งหน้าที่การทำงาน ทำบัญชีของกลุ่ม
 • ครัวเรือนสมาชิกต้องนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ และจดบันทึกปริมาณที่ใช้ต่อเดือนเพื่อทำข้อมูลมูลค่าที่สามารถเพิ่มรายได้
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

  -สตรี 30 คน -เด็กและเยาวชน 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • รวบรวมสมาชิกผู้สนใจจัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตขนมพื้นบ้านตามเทศกาล
 • ประชุมปรึกษากันว่าจะผลิตขนมอะไร ช่วงเดือนไหน วางขายที่ไหน เป็นต้น
 • ติดต่อวิทยากรมาฝึกอบรม
 • แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติทำขนมพื้นเมือง
 • ติดต่อหน่วยงานราชการที่จะช่วยเรื่องการวางจำหน่าย เพื่อคำนวณยอดการผลิต
 • จัดหาบรรจุภัณฑ์ สติกเกอร์เพื่อทำให้บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม ดึงดูดลูกค้า
 • จัดโครงสร้างกลุ่มเพื่อแบ่งหน้าที่การทำงาน ทำบัญชีของกลุ่ม
 • ครัวเรือนสมาชิกต้องนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ และจดบันทึกปริมาณที่ใช้ต่อเดือนเพื่อทำข้อมูลมูลค่าที่สามารถเพิ่มรายได้
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้มาทำเพื่อบริโภคในครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่าย
 2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้จัดตั้งกลุ่มเพื่อทำขนมจำหน่าย เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว
 3. สามารถสร้างความสัมพันพันธ์อันแน่นแฟ้น และมีความสามััคคีภายในชุมชนมากขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ติดตามและเสริมแรงในการทำงาน

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

นฤมล  ฮะอุรา

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นฤมล ฮะอุรา
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 5,300.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 UnLock
27 กันยายน 2557 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkorawich_pkorawich_pเมื่อ 30 กันยายน 2557 22:00:58
แก้ไขโดย korawich_p เมื่อ 1 ตุลาคม 2557 13:06:06 น.

ชื่อโครงการ : บุโหลนเล ปลอดขยะ (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้เชิงวิชาการเนื้อหา- สาทิตวิธีการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก รับสมัครสามาชิกเข้าร่วมโครงการเป็นตัวอย่างบุคคลที่ใช้ปุ๋ยหมักจากขยะเปียก

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หารือทีมงาน , ทีมที่ปรึกษา เพื่อร่วมออกแบบรูปแบบการเปิดเวทีที่เหมาะสม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสิมให้เกิดการมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นของแกนนำและกลุ่มต่างๆในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน ทีมงาน จำนวน 5 คน วิทยากร จำนวน 2 ท่าน แกนนำเยาวชน จำนวน 5 คน ผู้ประกอบกิจการหรือร้านค้า จำนวน 5 คน นักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

หลังจากการอบรมให้ความรู้เชิงทษฎีและวิธีการสาธิตการทำปุ๋ยหมักผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นต้นแบบในการใช้ประโยชน์จากขยะเปียกนำมาทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในครัวเรือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 31 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 1 คน วิทยากร 2 คน เยาวชน คณะดำเนินโครงการ  สมาชิกกลุ่มหรือประชาชนชาวบ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กิจกรรมการอบรมการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก
  - การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์จากขยะต่าง โดยเฉพาะขยะที่ใช้ในครัวเรือนที่เป็นขยะเปียก สามารถที่จะนำมาใช้ ทำให้เกิดประโยชน์ในชีวิติประจำวันได้  สามารถที่จะลด ขยะมูลฝอยขยะเปียกที่มีกลิ่นและลดการเก็บโรคระบาดที่มาจากขยะ เช่นแมลงวัน หนู แมลงสาป เป็นต้น หลังจากนั้นให้ความรู้ของประโยชน์จากการทำน้ำหมักชีวภาพ  และสาธิตวิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนการทำ รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ให้ปลอดภัยแลเหมาะสม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชาชนชาวบ้าน ผู้นำหมู่บ้านได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้จากการอบรมเชิงวิชาการ เนื้อหาและการสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกหรือขยะที่เกิดขึ้นบ่อยในครัวเรือน ที่บ่อยครั้งพบปัญหากลิ่นรบกวนยังรวมไปถึงการก่อให้เกิดพาหะนำโรคต่างๆที่มาจากสัตว์นำโรค อันได้แก่แมลงวัน แมลงสาป หนู เป็นต้น
    เมื่อชาวบ้านได้รับรู้ ความเสี่ยงจากขยะที่นำไปสู่การเกิดโรค จึงทำให้ชาวบ้านเกิดความตระหนัก จึงทำให้การจัดการขยะ ลดขยะจึงเห็นความสำคัญและให้ความสนใจมากขึ้น หลังจากวิทยากรอบรม และการสาธิตการทำปุ๋ยหมักแล้ว จัดให้ชาวบ้านแบ่งกลุมการทำปุ๋ยหมักโดยเตรียมอุปกรณ์เอง และผสมน้ำกับอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ เช่น กากน้ำตาล เชื้อจุลินทรีย์หรือ EM  หลังจากนั้นแจกพันธุ์ผักให้กับประชาชนชาวบ้านเพื่อนำไปปลูก และทดลองใช้ปุ๋ยที่ลงมือทำเอง
    ผู้ใหญ่บ้าน  คณะผู้ดำเนินโครงการ ได้ทำข้อตกลงให้ชาวบ้านปลูกผักและทดลองใช้น้ำหมักชีวภาพโดยจะมีการติดตามทุกเดือน และต่อไปนำไปขยายผลต่อโดยการ นำโยชน์จากการทำน้ำหมักชีวภาพ มาใช้กับผักเพื่อผลผลิตที่ดี เพื่อในอนคตสามารถเก็บเกี่ยวเป็นรายได้ให้กับครัวเรือนได้อีกด้วย          

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ประชาชนชาวบ้านบางส่วนยังไม่เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหา และการจัดการขยะที่ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

อยากให้เข้ามีส่วนร่วมกับประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

อยากได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการขนส่งขยะจากเกาะขึ้นสู่ฝั่ง

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

1.ให้คำแนะนำกระบวนการทำงานและการดำเนินโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,600.00 5,000.00 0.00 7,835.00 8,000.00 0.00 24,435.00 UnLock
27 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpairoakectchoopairoakectchooเมื่อ 1 ตุลาคม 2557 20:17:23
แก้ไขโดย pairoakectchoo เมื่อ 1 ตุลาคม 2557 21:36:50 น.

ชื่อโครงการ : เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม »

ชื่อกิจกรรม : ปฏิบัติการทำนาอินทรีย์ 4 ไร่ 4 แบบ- การทำนาหว่านน้ำตม- การทำนาดำ- การทำนาโยน- การทำนาต้นเดียว50x50ซมล้มตอซัง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : 14. ปฏิบัติการทำนาอินทรีย์ 4 ไร่ 4 แบบ- การทำนาหว่านน้ำตม- การทำนาดำ- การทำนาโยน- การทำนาต้นเดียว50x50ซมล้มตอซัง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

หนุนเสริมให้เกิดการเรียนรู้ควบบคู่การปฏิบัติและเกิดรูปธรรมในทำการเกษตรอิทรีย์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

การทำนาอินทรีย์ 4 ไร่ 4 แบบ- การทำนาหว่านน้ำตม- การทำนาดำ- การทำนาโยน- การทำนาต้นเดียว50x50ซมล้มตอซัง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปฏิบัติการทำนาอินทรีย์ 4 ไร่ 4 แบบ- การทำนาหว่านน้ำตม- การทำนาดำ- การทำนาโยน- การทำนาต้นเดียว50x50ซมล้มตอซัง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำ 20  นักเรียน35

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ที่ศาลากลางนา แกนนำ และ นักเรียน สามาชิกของโครงการร่วมกัน ฟังคำบรรยายการทำนา ทั้ง 4 แบบ แบบนาโยน โดย ผู้ใหญ่บ้าน นายถาวร  คงนิจ แบบนากล้าต้นเดียว คุณไพเราะ  เกตุชู  นาแบบหว่านน้ำตม - การทำนาดำ  คุณ หนูจันทร์ คงสุด  เตรียมต้นกล้าลงแปลงนา  แปลงแรกของของ ผู้ใหญ่ ถาวร คงนิจ  แกนนำ นักเรียน และสามาชิก ช่วยกันโยนกล้าลงนา  ต่อด้วยการดำนากล้าต้นเดียว  พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
โดยมีเมนู หอยเชอรีเป็นหลัก  จากเด็กๆ ช่วยกันเก็บหอยเชอรีที่แปลงนาสาธิต นำมาประกอบอาหาร โดยมีคุณ หมอสมนึก  นุ่นด้วง แนะนำการทำอาหารจากหอยเชอรี มีเมนู แกงกระทิหอยเชอรีกับใบชะพูล หอยเชอรีผัดตะไคร้พริกไทยดำ  หอยเชอรีพิงเกลือ  ช่วงบ่ายลงแปลงนาสาธติ การทำนาหว่านนาตม และ ทำนาแบบนาดำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

แกนนำ และ สามาชิกของโครงการ ได้เรียนรู้การทำนา ทั้ง 4 แบบ    เปรียบเทียบความแตกต่างการทำนา เด็กนักเรียนได้สัมผัสการทำนา วิธีการทำนาแบบต่างๆ  ได้เรียนรู้การทำอาหารจากหอยเชอรี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

พบหอยเชอรีกินกล้าข้าว แก้ปัญหาโดยการจับหอยเชอรีใส่ถังหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

การกำจัดหอยเชอรีโดยทำน้ำหมักและทำอาหาร

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมนึก นุ่นด้วง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00 UnLock
26 กันยายน 2557 เวลา 16:00 - 21.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 26 กันยายน 2557 10:51:43
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 1 ตุลาคม 2557 15:40:48 น.

ชื่อโครงการ : แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : เปิดเวทีเตรียมความพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนปีที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เปิดเวทีเตรียมความพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนปีที่ 2

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ชาวชุมชนป้อมหกร่วม ปฏิญานตน เรื่อง การจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน  2.  เพื่อชี้แจงโครงการปีที่สองให้ชาวชุมชนป้อมหกทราบ  3. เปิดรับสมัคร กองทุนขยะสร้างสุข
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 130 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่

 2. สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่  เขต 1

 3. ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 4. ที่ปรึกษาโครงการ  4    ท่าน

 5. คุณ พรรณี  บัวจีน    หัวหน้าส่วน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

 6. คุณ อารีย์ สุวรรณชาตรี  พี่เลี้ยงโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ ปีที่ 2

 7. คณะทำงานโครงการ  12 ท่าน

 8. คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการชุมชน  15  ท่าน

 9. อสม. ชุมชนป้อมหก

 10. ประชาชนชาวป้อมหก ทุกครัวเรือน

 11. เยาวชนชุมชนป้อมหกและเครือข่ายชุมชนสีเขียว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วิธีการ
สร้างกระบวนการแบบกลุ่มย่อย สู่ เวทีใหญ่ โดยมีวิธีการดังนี้ 1. เชิญชาวบ้านเข้าร่วมหารือ เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 15-20 คน จำนวน 5 ครั้งโดย กลุ่มประชาชน และ กลุ่มเยาวชนและเครื่อข่ายชุมชนเป้าหมาย เพื่อทำความเข้าใจ และรับฟังปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่เป้าหมายเดียวกัน

2.วางระเบียบ ข้อตกลง กติกาของกองทุนขยะ เพื่อนำไปสู่สวัสดิการของชุมชนและทีมงานในการขับเคลื่อนกองทุน

3.เปิดเวทีโครงการ ปีทีสอง
โดยชี้แจง การใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เกิดขึ้นโดยชาวชุมชนซึ่งผ่านการหารือจากกลุ่มย่อยที่ผ่านมาบอกเล่าในกลุ่มใหญ่เพื่อหาแนวทางร่วมกัน

-เปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

-ชี้แจงการจัดตั้งกองทุนขยะผ่านธนาคารขยะ ประเด็น วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนขยะ สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกกองทุนจะได้รับ

-ชี้แจงแนวทางการจัดการขยะโดยทีมปฏิบัติการจากธนาคารขยะ และบทบาทหน้าที่ ของชาวชุมชนเพื่อพัฒนาร่วมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 115 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.คุณ สัมฤทธิ์  บุญรัตน์        รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร หาดใหญ่

2.คุณ ไพศาล    ทองชูช่วย    พัฒนาชุมชน เขต 1

3.คุณ  ณัฐนันทร์  สังหันฤษี  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครหาดใหญ่

4.คุณ อาณัติ หวังกุหลำ ที่ปรึกษาโครงการ

5.เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครหาดใหญ่  5 ท่าน

6.นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์  2 ท่าน

7.เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานป้องกัน  (หมอ นก) ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว เทศบาลนครหาดใหญ่

8.นักศึกษาฝึกงาน 2 ท่าน

9.บัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10. อสม.ชุมชน ป้อมหก  จำนวน 4 ท่าน

 1. ทีมงาน 12 ท่าน

 2. เยาวชน 35 คน

 3. ชาวชุมชนป้อมหก  78  คน

 4. เครือข่ายชุมชนสีเขียว 3 ท่าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประชุมทีมงาน

2.ประชุมกลุ่มย่อย 5 ครั้ง

3.ออกแบบกิจกรรม เปิดโครงการ  รูปแบบ ที่ตั้ง  กิจกรรม กำหนดการ  กระบวนการ  วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรค์  วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์

4.ออกหนังสือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ออกแผ่นประชาสัมพันธ์ชาวบ้าน

5.จัดเตรียมเวที พื้นที่ อาหาร กิจกรรม ตามแผนที่วางไว้

6.ประชาสัมพันธ์อีกครั้ง ก่อน เริ่มกิจกรรม 2 ชั่วโมง ด้วย วิธี ขับรถสามล้อพ่วงประกาศ ทั่วชุมชน

ึ7.ดำเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรม เปิดโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กำหนดการ

กิจกรรม เปิดเวทีชี้แจงโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2:

ป้อมหก Eco  planet ปฏิบัติการชุมชนรักษ์โลก

วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2557

ณ  ทางเข้าชุมชนป้อมหก (ใกล้แพปลาลมเย็น)  อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา


………………………………………………………………………………………………………

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อชี้แจงภาพรวมโครงการปีที่ สอง

 2. เพื่อทำความเข้าใจกติกาชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

 3. เพื่อจัดตั้งกองทุนขยะสร้างสุขชุมชนป้อมหก

กลุ่มเป้าหมาย

 1. นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่

 2. สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่  เขต 1

 3. ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 4. ที่ปรึกษาโครงการ  4    ท่าน

 5. คุณ พรรณี  บัวจีน    หัวหน้าส่วน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

 6. คุณ อารีย์ สุวรรณชาตรี  พี่เลี้ยงโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ ปีที่ 2

 7. คณะทำงานโครงการ  12 ท่าน

 8. คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการชุมชน  15  ท่าน

 9. อสม. ชุมชนป้อมหก

 10. ประชาชนชาวป้อมหก ทุกครัวเรือน

 11. เยาวชนชุมชนป้อมหกและเครือข่ายชุมชนสีเขียว


เวลา กิจกรรม

17.00 น. -  18.30 น. ลงทะเบียน รับของที่ระลึก

        เข้ารับการบริการจาก หน่วยงานต่างๆ

        1 . เปิดรับสมัครกองทุนขยะสร้างสุขโดยชุมชนป้อมหก

        2. ตรวจสุขภาพโดย อสม. ชุมชนป้อมหก

        3.ฉีดวัคซีน สุนัข  แมวโดย เทศบาลนครหาดใหญ่

        4.สอยดาว&nbsp; มหาสนุก<br />

        5.รับประทานอาหาร

18.30 น.     การแสดงมโนราห์

18.50 น.       การกล่าวรายงานผ่านวีดีโอ จากใจปี 1 สู่ปี 2

ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และ ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง

        แนะนำโครงการปีสอง
 • กฎ กติกา ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

 • ทางเดินขยะชุมชนป้อมหก

 • กองทุนขยะสร้างสุข

 • ร้านค้า สร้างสุข

 • ภาพรวมกิจกรรมปีที่ สอง

19.30น. -  20.00 น. เปิดโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหก ให้น่าอยู่ปีที่ 2

        ป้อมหก Eco planet ปฏิบัติการชุมชนรักษ์โลก


-วีดีโอ รูปที่มีทุกบ้าน

          - กล่าว คำปฏิญาณ ตน

-ประธานกล่าวเปิดงานโดยเป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะผ่านสี่ แยกใส่ใจ  และรดน้ำต้นไม้

-ประธานกล่าวให้โอวาท

20.00 น. -  20.20น. แนะนำ บุคคลสำคัญของโครงการ

 • คณะที่ปรึกษาโครงการ

 • พี่เลี้ยงโครงการ

 • ทีมทำงานโครงการ

20.30 น. -การแสดงต้นไม้ของพ่อ โดย เยาวชน ชุมชนป้อมหก

20.40 น. -ร่วมร้องเพลง ศรัทธา ร่วมกัน

21.00 น.             เสร็จสิ้นการเปิดกิจกรรมโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2


          จากข้อมูลเบื้องต้น คือ กำนหดการตามแผน ซึ่งทีมงานก็ดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้


โดย เวลา 14.00 น.ฝ่ายสถานที่ ได้ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ติดป้ายต่าง ปัญหาและอุปสรรค์ที่พบในช่วงนี้ก็คือ ฝนตกหนักมาก  นาน กว่า ชั่วโมง จนไม่สามารถ จัดโต๊ะ และซุ้มต่างๆ ได้


ทำให้ทีมงานเริ่มหนักใจว่า หากฝนตกไม่หยุด จะทำให้งานไม่ประสบผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้ แต่เมื่อฝนเริ่มซาก็ทำให้ทีมงานใจชื้นขึ้น การจัดเตรียมพื้นที่ดำเนินการต่อทุกอย่างด้านสถานที่พร้อมการใช้


งาน หลังจากนี้ ซุ้มต่างๆ ก็ได้เข้ามาจัดเตรียมความพร้อม อาทิ ซุ้มลงทะเบียน ที่ แจกฟรีน้ำยาล้างจานสูตรมะนาวที่ ทำเองโดยทีมงานและน้องทราย ชาวชุมชนป้อมหก  โต๊ะบริการตรวจวัดความดันจาก


อสม ชุมชนป้อมหก  ซุ้มฉีดวัคซีน สุนัก แมว จาก หมอ นก งานป้องกัน จากเทศบาลนครหาดใหญ่  กองทุนขยะสร้างสุข ที่คอยให้บริการคำแนะนำ ด้านการรับสมัครกองทุน  อีกทั้งยังมีซุ้มสอยดาว และ


ซุ้มอาหาร ที่ บริการความหรรษา และอิ่มอร่อย ให้พี่น้อย ก็เตรียมความพร้อมรอรับพี่น้อง 


            ทีมงานอีกส่วนที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้นำซาเล้ง สามล้อพ่วงข้าง ได้ทำการประชาสัมพันธ์ทั่วชุมชน ให้ชาวบ้านได้เตรียมความพร้อมร่วมกิจกรรม ตามกำหนดการ วันนี้


17.30 น. ชาวชุมชนได้ทยอยเข้ามาลงทะเบียบและเข้ารับการบริการจากซุ้มต่างๆ  อย่างคึกคัก โดยเฉพาะสอยดาวมหาสนุก ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจาก ชาวชุมชน  รวมภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีน


สุนัข แมว วันนี้ เป็นไปอย่างคึกคัก  18.45 น  การแสดงชุดแรกมโนราห์ของนักเรียนสมานคุณ และ รำรีวิวประกอบเพลง คือหัตถาครองพิภพ ถูกใจท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง


            19.00น นายกเทศบาลนครหาดใหญ่ได้มอบหมายให้ คุณ สัมฤทธิ์  บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้


น่าอยู่ปีที่ สอง  โดยได้ร่วมชมวีดีทัศน์ จากใจปี 1 ถึง ปี สอง  และ พิธีกล่าวคำปฏิญานตนของชาวชุมชน ป้อมหก รวมถึงได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนต้นแบบ  ซึ่งทุนการศึกษาครั้งนี้ได้จากการ


จัดกิจกรรม ธนาคารขยะรีไซเคิล และตลาดนัด รีไซเคิล ได้มอบให้น้องตาล หรือ นายสถาพร ซึ่งเป็นเยาวชนที่ ทำงานส่งตนเองเรียน กศน และดูแลน้องสองคนที่อยู่ในวัยเรียน มีความกตัญญูต่อมารดา


และช่วยงานชุมชน ตามโอกาส  จากนั้นเป็นพิธีเปืดโครงการปีที่ 2 โดยท่านรองนายกได้ทำการสาธิตการคัดแยกขยะ กับ ชุด นวัตกรรม สี่แยกใส่ใจ และ ร่วมปลูกและรดน้ำต้นไม้


          หลังจากนั้นได้ให้โอวาทแก่โครงการ ท่านกล่าวขอบคุณชุมชนที่ได้ทำกิจกรรมดีๆ เพื่อเทศบาลนครหาดใหญ่ และชื่นชมที่ได้ทำอย่างต่อเนื่อง จนคิดริเริ่มจัดตั้งกองทุนเพื่อให้เกิดเป็นสวัสดิการแก่


คนในชุมชน  หลังจากให้โอวาทเสร็จ ได้ร่วมบันทึกภาพร่วมกับทีมงานโครงการบนเวที เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงานโครงการ

            ต่อมาการแสดงที่เยาวชนและชาวบ้านรอคอย ได้เริ่มขึ้น น้องๆ ได้แสดงจินตลีลาชุด ต้นไม้ของพ่อ  ได้อย่างงดงามสมกับการรอคอยเป็นอย่างยิ่ง  พ่อแม่ผู้ปกครองของเยาวชนที่มาชม ยิ้มด้วย

ความอิ่มใจที่บุตรหลานจอมซนของตนเมื่อถึงเวลาทำอะไรดีๆ  ก็สามารถ แสดงพลังออกมาได้อย่างดี

            เปรมวดี  ผอมเอียด ได้นำทุกท่านสู่กิจกรรมต่างๆในปีที่ สอง  ทุกคนนั่งฟังอย่างตั้งใจ บรรยากาศค่อนข้างเป็นกันเอง คุยแบบคนกันเอง กระเซ้าเย้าแหย่กันบ้างตามประสาคนบ้านใกล้เรือนเคียง

  หลายท่านได้คุ้นเคยกับเนื้อหาสาระของโครงการเพราะได้รับฟังในเวทีย่อย และ จากการทำงานเชิงรุกที่คณะทำงานได้เดินไปพบปะพูดคุยกันแล้วก่อนหน้านี้ วันนี้เป็นการสรุปสิ่งต่างๆจากเวทีย่อยมา

ทำความเข้าใจ รับรู้กันอีกครั้งนั้นเอง

            วันนี้บริษัท ดีเทค ได้มาแนะนำสิ่งดีๆ กิจกรรมดีๆ แก่สังคม ด้วยการมาแนะนำการใช้งานโทรศัพท์มือถือ ใน บริเวณงานด้วย สร้างสีสัน เพิ่มเติมให้ชาวป้อมหกอีกทางหนึ่ง

      กิจกรรมเสร็จสิ้นด้วยดี  ก่อนลากันไปได้ร่วมร้องเพลงด้วยกัน กับบทเพลง ศรัทธา เสียงร้องของเยาวชน และ พี่ๆที่ร้องได้ช่วยกันร้องเพลงอย่างสุดเสียง  เป็นกำลังใจให้ทีมงาน และ ชาวบ้านทุกคนเริ่ม

ต้นกันอีกครั้งในการ จัดการสิ่งแวดล้อมของเรา ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความศรัทธาในความดี นั่นเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

หน้าฝน  ฝนตกหนัก

วิธีแก้ปัญหา

 1. ฝ่ายสถานที่ปรับเปลี่ยน ใช้เต็นท์โค้ง และ จัดให้เวทีในเต้นท์

ผล สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องตามแผนแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 3,000.00 12,178.75 1,150.00 0.00 0.00 16,328.75 UnLock
26 กันยายน 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsaiyaisaiyaiเมื่อ 29 กันยายน 2557 14:35:49
แก้ไขโดย saiyai เมื่อ 29 กันยายน 2557 14:38:14 น.

ชื่อโครงการ : บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนในด้านกลองยาวครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์จัดประชุมแกนนำ ประชาชนและเยาวชนในชุมชน ในการทำความเข้าใจโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เด็กเยาวชน 30 คน
 • ปราญช์ชุมชน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านกลองยาว

วิธีการ -บรรยายให้ความประวัติความเป็นมาของกลองยาว

 • ฝึกทักษะการตีกลองยาว

 • บรรยายให้ความประวัติความเป็นมาของกลองยาว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • เด็กเยาวชน 30 คน
 • ปราญช์ชุมชน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านกลองยาว

วิธีการ -บรรยายให้ความประวัติความเป็นมาของกลองยาว

 • ฝึกทักษะการตีกลองยาว

 • บรรยายให้ความประวัติความเป็นมาของกลองยาว

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.นักเรียนมีความรู้  ทักษะด้านกลองยาว

2.เด็กเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตนเองและชุมชน

3.เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนและชุมชนที่มีความเอื้ออาทรแบ่งปัน

4.เด็ก  เยาวชนและคนในชุมชนได้รับประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆจากภูมิปัญญา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 2,550.00 UnLock
26 กันยายน 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsaiyaisaiyaiเมื่อ 29 กันยายน 2557 14:39:27
แก้ไขโดย saiyai เมื่อ 29 กันยายน 2557 14:41:35 น.

ชื่อโครงการ : บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนในด้านมโนราห์ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์จัดประชุมแกนนำ ประชาชนและเยาวชนในชุมชน ในการทำความเข้าใจโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-เด็กเยาวชน 20 คน

 • ปราญช์ชุมชน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านมโนราห์ วิธีการ -บรรยายให้ความรู้  โนราห์  คุณค่าและเอกลักษณ์นาฎศิลป์ทางภาคใต้

ฝึกทักษะการขับกลอนโนราหฺจากเรื่องราววิถีคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ฝึกท่ารำในท่วงท่าต่างๆของโนราห์  12  ท่า

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-เด็กเยาวชน 20 คน

 • ปราญช์ชุมชน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านโนราห์ วิธีการ -บรรยายให้ความรู้มโนราห์  คุณค่าและเอกลักษณ์นาฎศิลป์ทางภาคใต้ -ฝึกท่ารำในท่วงท่าต่างๆของโนราห์  12  ท่า

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.นักเรียนมีความรู้  ทักษะด้านมโนราห์

2.เด็กเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตนเองและชุมชน

3.เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนและชุมชนที่มีความเอื้ออาทรแบ่งปัน

4.เด็ก  เยาวชนและคนในชุมชนได้รับประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆจากภูมิปัญญา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 UnLock
26 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 29 กันยายน 2557 16:16:30
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 29 กันยายน 2557 16:21:39 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : ทำความสะอาดมัสยิด

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์( สำหรับกิจกรรมทำสะอาดมัสยิด 48 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้อาสาทำความสะอาดร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดมัสยิดโยแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนและเคลีย์พื้นที่ให้เรียบร้อย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้อาสาทำความสะอาดร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดมัสยิดโยแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนและเคลีย์พื้นที่ให้เรียบร้อย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มเยาวชเกิดจิตอาสาสาธรณะรักชุมชนชุมชนที่น่าอยู่ และทุกคนมีความสุขที่ได้ทำเพื่อชุมชนเกิดเป็นชุมชนที่น่าอยู่และรักความสะอาดจึงเกิดความสมัคคีทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีความร่วมมือกันมากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 UnLock
26 กันยายน 2557 เวลา 09:00-15.00 น. น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยwjar0206wjar0206เมื่อ 30 กันยายน 2557 09:03:22
Project trainer
แก้ไขโดย wjar0206 เมื่อ 30 กันยายน 2557 09:55:56 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน »

ชื่อกิจกรรม :

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งศุนย์การเรียนรู้/ประกาศใช้มาตรก่รในหลักสูตรชุมชนสู่หัวหน้าครอบครัวในหมู่บ้าน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้นำหมู่บ้าน/เยาวชน/ผู้นำศาสนา/อบต/อสม./คณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่/คณะกรรมการสถานศึกษา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดตั้งศุนย์การเรียนรู้/ประกาศใช้มาตรก่รในหลักสูตรชุมชนสู่หัวหน้าครอบครัวในหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำหมู่บ้าน/เยาวชน/ผู้นำศาสนา/อบต/อสม./คณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่/คณะกรรมการสถานศึกษา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำหนังสือแจ้งเวียนแก่หัวหน้าครอบครัว จำนวน 250 หลังคาเรือน เพื่อมาร่วมรับทราบการประกาศมาตรการ เริ่มด้วยการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาโดยนายสมนึก ขนานใต้ อดีตผู้ใหญ่บ้าน และนายประดิษฐ์ ขนานใต้ ผู้รับผิดชอบโครงการ
หลังจากนั้นโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิด ได้กล่าวประกาศมาตรการในการนำหลักศาสนามาเป็นแนวทางการพัฒนาเยาวชนในหมู่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการใน 1 ปีที่ผ่านมาตลอดจนมาตรการในการนำหลักศาสนามาเป็นแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจากในโครงการที่ได้รับอนุมัติมียอดรวมกิจกรรมมากกว่ารายการค่าใช้จ่าย จึงทำให้ยอดค่าใช้จ่ายจริงไม่ตรงกับยอดรวมทั้งหมดของโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

การแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายไม่ตรงกับยอดอนุมัติ

26 กันยายน 2557 เวลา 09:00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpraditkhanantaipraditkhanantaiเมื่อ 30 กันยายน 2557 13:53:10
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 1 ตุลาคม 2557 10:48:50 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน »

ชื่อกิจกรรม : ประกาศใช้มาตรการในหลักสูตรชุมนสู่หัวหน้าครอบครัวในชุมชน

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประกาศใช้มาตรการในหลักสูตรชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประกาศใช้มาตรการในหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้นำชุมชน ,ผูนำศาสนา ,หัวหน้าครอบครัว,คณกรรมการสถานศึกษา,คณะกรรมการหมู่บ้าน,กลุ่ม อสม.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

บันทึกการประชุมโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน ครั้งที่ 11 วันที่ 26 กันยายน    2557           (กิจกรรมที่4.1 ประกาศใช้มาตรการในหลักสูตรชุมชน สู่หัวหน้าครัวเรือน) ณ มัสยิดบ้านคลองขนาน         ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา หัวหน้าคัวเรือน คณะกรรมการหมู่บ้าน  กลุ่ม อสม. รวม92คน
        เปิดประชุมโดยประธานคณะกรรมการโครงการฯ และชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นถึงกิจกรรมสุดท้ายคือการประกาศใช้มาตรการในวันนี้  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและลดเยาวชนกลุ่มเสี่ยง  โดยจัดกิจกรรมให้เยาวชนได้พบปะผู้สูงอายุในชุมชน  เพื่อเสาะหาข้อมูลในชุดความรู้ทั้ง 4ชุด จากนั้นเลขานุการคณะกรรม  นำเสนอข้อมูลที่ได้บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนที่กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำเล่ม  ในชุดความรู้ที่1 ชุดผังเครือญาติ ได้บรรจุที่มาของแต่ตระกูลและผังเครือญาติ 4ลำดับชั้นของแต่ละตระกูลใน4ตระกูลหลักของชุมชน  ชุดที่2ชุดประวัติหมู่บ้านและอาชีพของคนในชุมชน  ได้บรรจุประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน อาณาเขต ของดีในชุมชน อาชีพและความเปลี่ยนแปลงของชุมชนจากในอดีตสู่ปัจจุบัน  ชุดที่3 ชุดองค์กรศาสนา ได้บรรจุความเป็นมาของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นที่นับถือของคนในชุมชนเกือบทั้งหมด  รวมถึงหลักการศาสนา ประเพณีและจุดอ่อน จุดแข็งของคนในชุมชนว่าด้วยเรื่องหลักการศาสนา ชุดที่4 ชุดความรู้ร้านค้าปุ๋ยชุมชนบ้านคลองขนาน ซึ่งเป็นองค์กรของชุมชน บริหารจัดการโดยชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และที่สำคัญหรือจุดเด่นคือ การบริหารการจัดการเพื่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  ที่ได้นำเอาจุดแข็งของชุมชนคือหลักการศาสนา  เข้ามาสอดแทรกไว้ในระเบียบข้อบังคับเพื่อเป็นการเรียนรู้  ในการใช้หลักการศาสนาแก้ปัญหาสังคม ถึงแม้การจัดตั้งร้านค้าฯและเวลาในการดำเนินการเพียงแค่8ปี ก็สามารถเห็นความต่างจากองค์กรสาธารณะอื่น ที่สามารถยืนหยัดการดำเนินการอยู่ได้  และที่สำคัญสามารถจัดสรรผลกำไรไปต่อยอดกิจกรรมอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น กิจกรรมสร้างโอกาสเด็กกำพร้ากับร้านค้าปุ๋ยชุมชน โดยสมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนร่วมกันบริจาค(ออกซากาตตามหลักการศาสนา)ร้อยละ2.5จากผลกำไรของทุกปี ให้แก่เด็กกำพร้าทุกคนในชุมชน และเด็กกำพร้าก็จะเอาเงินดังกล่าวลงหุ้นกับร้านค้าฯตามระเบียบข้อบังคับของร้านค้าฯ เป็นการสร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีโอกาสเท่าเทียมกัน คือเจ้าของร้านค้าปุ๋ยชุมชนด้วยการถือหุ้น  และอีกหนึ่งกิจกรรมต่อยอดของร้านค้าฯ คือการจัดสรรเงินจากผลกำไรร้อยละ 20 ไปจัดตั้งเป็นกองทุนสร้างคนด้วยความรัก ด้วยปณิธาณของคณะทำงานที่ว่า  “สร้างรักล้อมลูกเพื่อสร้างรั้วล้อมร้านล้อมชุม ด้วยสายใยรักและรักแห่งคุณธรรมจริยธรรม”  ด้วยกรรมวิธีการสร้างรัก 2วิธี คีอ 1สร้างจิตสำนึกด้วยคุณธรรมจริยธรรม โดยการนำคุณธรรมจริยธรรมแทรกเข้าไปในกิจกรรมสังคมผ่านระเบียบข้อบังคับในกิจกรรม  2 เปลี่ยนความรู้สึกด้วยการใส่เครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของเข้าไปในกิจกรรมสังคม  ในกองทุนความร่วมมือเพื่อคนรุ่นใหม่บ้านคลองขนาน     จากนั้นเป็นการนำเสนอสรุปผลการดำเนินการโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน  และประกาศใช้มาตรการในหลักสูตรกับโรงเรียนและศูนย์อบรมจริยธรรม  แต่เนื่องจากการจัดทำเล่มหลักสูตรยังแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ จึงยังไม่มีตัวอย่างเล่มหลักสูตรมานำเสนอในที่ประชุม     หลังจากนั้น ท่านอีหม่ามมัสยิดบ้านคลองขนาน และผู้อำนวยการศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด กล่าวชื่นชมหลักสูตรที่ส่งเสริมการใช้หลักการศาสนาแก้ปัญหาสังคม  และดุอาขอพรปิดการประชุม     นายประดิษฐ์ ขนานใต้  ผู้บันทึกการประชุม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 92 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

หัวหน้าครอบครัว,ผู้นำศาสนา,คณะกรรมการหมู่บ้าน ,กลุ่ม อสม.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดประชุมหัวหน้าครัวเรือนจากการนัดหมายด้วยหนังสือแจ้งเวียน ประธานคณะกรรมการชี้แจงการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการที่ผ่านมาจนถึงกิจกรมวันนี้  คือการประกาศใช้มาตรการในหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน ให้เยาวชนได้เรียนรู้ชุมชนตัวเองจากหลักสูตรในโรงเรียนและศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด


ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

บันทึกการประชุมโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน ครั้งที่ 11 วันที่ 26 กันยายน    2557           (กิจกรรมที่4.1 ประกาศใช้มาตรการในหลักสูตรชุมชน สู่หัวหน้าครัวเรือน) ณ มัสยิดบ้านคลองขนาน         ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา หัวหน้าคัวเรือน คณะกรรมการหมู่บ้าน  กลุ่ม อสม. รวม92คน
        เปิดประชุมโดยประธานคณะกรรมการโครงการฯ และชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นถึงกิจกรรมสุดท้ายคือการประกาศใช้มาตรการในวันนี้  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและลดเยาวชนกลุ่มเสี่ยง  โดยจัดกิจกรรมให้เยาวชนได้พบปะผู้สูงอายุในชุมชน  เพื่อเสาะหาข้อมูลในชุดความรู้ทั้ง 4ชุด จากนั้นเลขานุการคณะกรรม  นำเสนอข้อมูลที่ได้บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนที่กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำเล่ม  ในชุดความรู้ที่1 ชุดผังเครือญาติ ได้บรรจุที่มาของแต่ตระกูลและผังเครือญาติ 4ลำดับชั้นของแต่ละตระกูลใน4ตระกูลหลักของชุมชน  ชุดที่2ชุดประวัติหมู่บ้านและอาชีพของคนในชุมชน  ได้บรรจุประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน อาณาเขต ของดีในชุมชน อาชีพและความเปลี่ยนแปลงของชุมชนจากในอดีตสู่ปัจจุบัน  ชุดที่3 ชุดองค์กรศาสนา ได้บรรจุความเป็นมาของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นที่นับถือของคนในชุมชนเกือบทั้งหมด  รวมถึงหลักการศาสนา ประเพณีและจุดอ่อน จุดแข็งของคนในชุมชนว่าด้วยเรื่องหลักการศาสนา ชุดที่4 ชุดความรู้ร้านค้าปุ๋ยชุมชนบ้านคลองขนาน ซึ่งเป็นองค์กรของชุมชน บริหารจัดการโดยชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และที่สำคัญหรือจุดเด่นคือ การบริหารการจัดการเพื่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  ที่ได้นำเอาจุดแข็งของชุมชนคือหลักการศาสนา  เข้ามาสอดแทรกไว้ในระเบียบข้อบังคับเพื่อเป็นการเรียนรู้  ในการใช้หลักการศาสนาแก้ปัญหาสังคม ถึงแม้การจัดตั้งร้านค้าฯและเวลาในการดำเนินการเพียงแค่8ปี ก็สามารถเห็นความต่างจากองค์กรสาธารณะอื่น ที่สามารถยืนหยัดการดำเนินการอยู่ได้  และที่สำคัญสามารถจัดสรรผลกำไรไปต่อยอดกิจกรรมอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น กิจกรรมสร้างโอกาสเด็กกำพร้ากับร้านค้าปุ๋ยชุมชน โดยสมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนร่วมกันบริจาค(ออกซากาตตามหลักการศาสนา)ร้อยละ2.5จากผลกำไรของทุกปี ให้แก่เด็กกำพร้าทุกคนในชุมชน และเด็กกำพร้าก็จะเอาเงินดังกล่าวลงหุ้นกับร้านค้าฯตามระเบียบข้อบังคับของร้านค้าฯ เป็นการสร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีโอกาสเท่าเทียมกัน คือเจ้าของร้านค้าปุ๋ยชุมชนด้วยการถือหุ้น  และอีกหนึ่งกิจกรรมต่อยอดของร้านค้าฯ คือการจัดสรรเงินจากผลกำไรร้อยละ 20 ไปจัดตั้งเป็นกองทุนสร้างคนด้วยความรัก ด้วยปณิธาณของคณะทำงานที่ว่า  “สร้างรักล้อมลูกเพื่อสร้างรั้วล้อมร้านล้อมชุม ด้วยสายใยรักและรักแห่งคุณธรรมจริยธรรม”  ด้วยกรรมวิธีการสร้างรัก 2วิธี คีอ 1สร้างจิตสำนึกด้วยคุณธรรมจริยธรรม โดยการนำคุณธรรมจริยธรรมแทรกเข้าไปในกิจกรรมสังคมผ่านระเบียบข้อบังคับในกิจกรรม  2 เปลี่ยนความรู้สึกด้วยการใส่เครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของเข้าไปในกิจกรรมสังคม  ในกองทุนความร่วมมือเพื่อคนรุ่นใหม่บ้านคลองขนาน     จากนั้นเป็นการนำเสนอสรุปผลการดำเนินการโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน  และประกาศใช้มาตรการในหลักสูตรกับโรงเรียนและศูนย์อบรมจริยธรรม  แต่เนื่องจากการจัดทำเล่มหลักสูตรยังแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ จึงยังไม่มีตัวอย่างเล่มหลักสูตรมานำเสนอในที่ประชุม     หลังจากนั้น ท่านอีหม่ามมัสยิดบ้านคลองขนาน และผู้อำนวยการศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด กล่าวชื่นชมหลักสูตรที่ส่งเสริมการใช้หลักการศาสนาแก้ปัญหาสังคม  และดุอาขอพรปิดการประชุม     นายประดิษฐ์ ขนานใต้  ผู้บันทึกการประชุม


ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การจัดทำเล่มหลักสูตรยังไม่สมบูรณ์จึงไม่สามาถรนำมาเสนอในที่ประชุมได้  เนื่องจากผู้รับผิดชอบในการจัดทำเล่ม คือผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา53ติดภารกิจ /แก้ไขโดยรอโรงเรียนปิดเทอม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
จารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00 13,000.00 UnLock
25 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยwjar0206wjar0206เมื่อ 26 กันยายน 2557 10:19:08
Project trainer
แก้ไขโดย wjar0206 เมื่อ 26 กันยายน 2557 10:22:17 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โครงการ เยาวชนคนสร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงาน

 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามรายงานและตรวจสอบการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผุ้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงิน และการรายงานหน้าเวป สมุดบัญชี ทำรายงาน ส1  งวด2 รายงาน ง1 งวด2

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

รายละเอียดหลักฐานการเงินไม่ครบถ้วน ได้แนะนำการแก้ไข รายละเอียดในการบันทึกสมุดรายงานค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องบางรายการ จัดการแก้ไขและปรับให้เป็นยอดที่ถูกต้อง ก่อนสรุปรายงาน ส1 และง1 งวด 2

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

พื้นที่ไม่ทราบว่าต้องปิดงวดงาน2 ทำให้การรายงานล่าช้า แต่กิจกรรมทำอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ได้ประสานไปทางสจรส.มอ.ทราบว่ายังไม่ได้รับประสานการทวงรายงานจากส่วนกลาง ( พื้นที่ได้รับการทวงรายงานจากส่วนกลาง ) ทำให้พื้นที่เกิดความล่าช้าในการส่งรายงานตามงวด ดังนั้นทางสสส.ควรมีการแจ้งทางสจรส.ทราบในการดำเนินงานในพื้นที่ด้วย

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ควรสรุปปิดงวดงานตามกำหนดงวดให้ทันเวลา

25 กันยายน 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsaiyaisaiyaiเมื่อ 26 กันยายน 2557 12:59:49
แก้ไขโดย saiyai เมื่อ 29 กันยายน 2557 14:36:25 น.

ชื่อโครงการ : บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : จัดกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมชุมชน ในด้านกลองยาว ครั้งที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมชุมชน ใน 3 ด้าน (มโนราห์,กลองยาว,อาหารท้องถิ่น)

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 32 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เด็กเยาวชน 30 คน
 • ปราญช์ชุมชน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านกลองยาว

วิธีการ -บรรยายให้ความประวัติความเป็นมาของกลองยาว

 • ฝึกทักษะการตีกลองยาว

 • บรรยายให้ความประวัติความเป็นมาของกลองยาว

 • ฝึกทักษะการตีกลองยาว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • เด็กเยาวชน 30 คน
 • ปราญช์ชุมชน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-บรรยายให้ความประวัติความเป็นมาของกลองยาว

 • ฝึกทักษะการตีกลองยาว

 • บรรยายให้ความประวัติความเป็นมาของกลองยาว

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.นักเรียนมีความรู้  ทักษะด้านกลองยาว

2.เด็กเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตนเองและชุมชน

3.เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนและชุมชนที่มีความเอื้ออาทรแบ่งปัน

4.เด็ก  เยาวชนและคนในชุมชนได้รับประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆจากภูมิปัญญา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

นักเรียน  ยังขาดความรู้ความชำนาญ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 2,550.00 UnLock
25 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchaiyasitchaiyasitเมื่อ 26 กันยายน 2557 22:00:14
แก้ไขโดย chaiyasit เมื่อ 26 กันยายน 2557 22:03:26 น.

ชื่อโครงการ : รักษาสิ่งแวดล้อมและประมงชายฝั่งบ้านสามเสียม »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำป้ายประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อป้องกันการบุกรุก

กิจกรรมหลัก : การจัดประชุมชี้แจงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานโครงการจ้างร้านทำป้ายเมื่อติดตั้งเป็นแนวเขตป่าชายเลนป้องกันการถูกบุกรุก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนในชุมชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เพื่อให้คนในชุมชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

นางเบญจา  รัตนมณี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
25 กันยายน 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsaiyaisaiyaiเมื่อ 29 กันยายน 2557 11:23:05
แก้ไขโดย saiyai เมื่อ 29 กันยายน 2557 14:40:45 น.

ชื่อโครงการ : บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนเรียนรู้ด้านมโนราห์ครั้งที่1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมชุมชน ใน 3 ด้าน (มโนราห์,กลองยาว,อาหารท้องถิ่น)

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-เด็กเยาวชน 20 คน

 • ปราญช์ชุมชน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านมโนราห์ วิธีการ -บรรยายให้ความรู้  โนราห์  คุณค่าและเอกลักษณ์นาฎศิลป์ทางภาคใต้

ฝึกทักษะการขับกลอนโนราหฺจากเรื่องราววิถีคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ฝึกท่ารำในท่วงท่าต่างๆของโนราห์  12  ท่า

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-เด็กเยาวชน 20 คน

 • ปราญช์ชุมชน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านโนราห์ วิธีการ -บรรยายให้ความรู้มโนราห์  คุณค่าและเอกลักษณ์นาฎศิลป์ทางภาคใต้ -ฝึกท่ารำในท่วงท่าต่างๆของโนราห์  12  ท่า

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.นักเรียนมีความรู้  ทักษะด้านมโนราห์

2.เด็กเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตนเองและชุมชน

3.เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนและชุมชนที่มีความเอื้ออาทรแบ่งปัน

4.เด็ก  เยาวชนและคนในชุมชนได้รับประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆจากภูมิปัญญา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เด็ก  เยาวชน  ขาดความชำนาญ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 UnLock
24 กันยายน 2557 เวลา 20:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยครูอะหมัดครูอะหมัดเมื่อ 25 กันยายน 2557 14:10:59
แก้ไขโดย อารีย์ สุวรรณชาตรี เมื่อ 27 กันยายน 2557 13:00:03 น.

ชื่อโครงการ : วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมคณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดแผนและแนวทางในการดำเนินการโครงการ สรุปบทเรียนจากการดำเนินการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติด อาสาสมัครยุวดาอีย์ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และอาสาสมัครมัคคุเทศก์อาสา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มผู้นำชุมชน
ผู้นำศาสนา
ครูสอนศาสนา
ผู้อาวุโสในชุมชน
และปราชญ์ชาวบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการดำเนินการโครงการร่วมกันกำหนดแผนและแนวทางในการดำเนินการโครงการ สรุปบทเรียนจากการดำเนินการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน  คน

ผู้นำศาสนา  จำนวน คน

ครูสอนศาสนา จำนวน คน

ผู้อาวุโสในชุมชน จำนวน คน

และปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการร่วมกันนำเสนอปัญหา อุปสรรค และผลการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติด อาสาสมัครยุวดาอีย์ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และอาสาสมัครมัคคุเทศก์อาสา

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผลการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติด อาสาสมัครยุวดาอีย์ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และอาสาสมัครมัคคุเทศก์อาสาเป็นที่น่าพอใจมาก โดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้

 1. ทุกกลุ่มมีสมาชิกสมัครเข้าร่วมกลุ่มครบตามจำนวนที่รับสมัคร

 2. สมาชิกทุกกลุ่มเข้าใจบทบาทของกลุ่ม และพร้อมปฏิบัติงานร่วมกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 UnLock
24 กันยายน 2557 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสรศักดี์ ช่วยชูสรศักดี์ ช่วยชูเมื่อ 25 กันยายน 2557 17:09:02
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 28 กันยายน 2557 17:22:18 น.

ชื่อโครงการ : บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด ) »

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปลูกผัก

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดการประยุคใช้เศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาเป็นภาชนะในการปลูกผัก และการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ 10 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 10 คน และเจ้าของบ้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน รวมเป็น 80 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เป็นการแลกเปรี่ยนเรียนรู้ การปลูกผักข้างบ้าน จากวัสดุเหลือใช้ และการเก็บ รวมจากกองขยะ ใด้แก่ รองเท้าปูท แกลลอน ขวดน้ำใบใหญ ล้อรถยนต์ ถุง ถัง กะละมัง ตะกล้า และอุปกรณ์อื่นๆ นำมาเตรียมเพื่อใช้ในการ เพราะต้นกล้าร่วมกัน มาจัดกันที่ ศาลาหมู่บ้าน และนำไปดูแลตามกลุ่มบ้าน วันประชุมประจำเดือนให้นำมาแลกเปรียนเรียนรู้กัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 82 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน คณะ กรรมการ 10 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 10 คน พี่เลี้ยงโครงการ 1 คน ครู กศน. ประจำตำบล 1 คน ชาวบ้านผุ้เข้าร่วมโครงการ 60 คน รวมเข้าร่วมกันทำกิจกรรมที่ศาลาหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ใด้ฟังคำบรรยายจากพี่เลี้ยงโครงการ เรื่องผลประโยชน์ของผักปรอดสารพิษ และสารตกค้าง ที่เกิดจาก ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีย์ และการนำขยะรีไซเคิลร์ มาใช้ประโยชน์ในการปลุกผักข้างบ้าน และ ครู กศน. ประจำตำบลไทยบุรี อธิบาย เรื่องวิธีการเอาปุ๋ยหมักชีวภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และถูกวิธี คือให้เปิดกระสอบทิ้งไว้กอน 15 วัน เพราะ ฉนั้นถ้าเอาไปใช้เลยผักหรือต้นไม้จะตายหมด และผู้รับผิดชอบโครงการ ใด้อธิบายเรื่องโครงการ และให้ชาวบา้นช่วยกันทำกิจกรรมเพราะเป็นประโยชของตัวท่านเอง และชาวบ้านใด้ร่วมเสดงความคิดเห็น ในการปลูกผักในหน้าฝนนี้ ว่าจะปลูกอย่างไรให้ใด้รับผล โดยสรุปว่าต้องมุงหลังคา ก่อน และวันนี้ ชาวบ้านใด้ร่วมกันปลูกผักในแปรงสาทิต ที่อยูในศาลาหมู่บ้าน และใด้ร่วมกัน นำปุ๋ยหมักที่ทำเส็จแล้วในครั้งก่อน กลับบ้านไปใช้ใส่ผักเพื่อเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1 ชาวบ้านใด้เรืยนรู้เรื่องขยะรี ไซเคิลร์ หรือวัสดุเหลือใช้ นำมาทำประโยชน์
2 ชาวบ้านใด้ร่วมกันทดลองปลูกผักในแปรงสาทิตที่อยุ่ในบริเวรศาลาหมูบ้านร่วมกัน
3 ชาวบ้านใด้แลกเปรี่ยนเรียนรู้เรื่องการปลูกผักโดยไม่ใส่ปุ๋ยเคมีย์ และวิธีใช้ 4 ชาวบ้านใด้ร่วมกันนำปุ๋ยหมักที่ทำเส็จแล้วนำไปใช้ที่บ้าน เพื่อนเอาไปใส่ผักที่ปลูกไว้ในบ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

อาจารย์ วิทยา โชติกะ ครู กศน.ประจำตำบลไทยบุรี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์ กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 UnLock
24 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 28 กันยายน 2557 17:25:49
Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 28 กันยายน 2557 17:30:14 น.

ชื่อโครงการ : บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด ) »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามผลการดำเนินงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนการทำงาน วางแผนงาน สรุปผลงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบการขับเคลื่อนให้ได้ตามวัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการและกลุ่มเป้าหมาย ครัวเรือนปลุูกผัก

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ แกนนำครัวต้นแบบ เครือข่ายบ้านไม้มูก หมอดินอาสา 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการจัดเวทีเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ และติดตามผลการดำเเนินงานลดสารเคมีของบ้านต้นแบบ พี่เลี้ยงร่วมติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมวางแผนการดำเนินงานต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการและบ้านต้นแบบช่วยกันเล่าเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิา และการช่วยกันทำปุ๋ยหมัก เพื่อนำไปใช้ในการปลูกผัก นัดแนะกันติดตามผลและเล่าเรื่องดีดีในครั้งต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

24 กันยายน 2557 เวลา 13.30-15.00 น น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsuwanneesuwanneeเมื่อ 29 กันยายน 2557 15:48:34
แก้ไขโดย suwannee เมื่อ 29 กันยายน 2557 17:14:46 น.

ชื่อโครงการ : คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อบริหารจัดการขยะในชุมชน 2. เพื่อหารือการประกวดผลงานรีไซเคิล
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำทีมทำงานจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุม หารือรับผลงาน และการประกวดผลงานรีไซเคิล แกนนำคณะทำงานลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนนำร่องในการคัดแยกขยะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำคณะทำงาน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. นัดแกนนำคณะทำงานจัดประชุมหารือการจัดการขยะในครัวเรือนนำร่อง
 2. กำหนดกิจกรรมวันประชาสัมพันธ์การเปิดรับขยะรีไซเคิล
 3. กำหนดวันประกวดวัสดุจากขยะรีไซเคิล
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. กำหนดวันประชาสัมพันธ์การเปิดรับขยะรีไซเคิล
 2. กำหนดวันประกวดวัสดุจากขยะรีไซเคิล
 3. ครัวเรือนนำร่องสามารถแยกประเภทขยะแต่ละชนิด
 4. แกนนำคณะทำงานลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนนำร่อง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
23 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยไทรขึง จะนะไทรขึง จะนะเมื่อ 25 กันยายน 2557 07:53:48
แก้ไขโดย ไทรขึง จะนะ เมื่อ 25 กันยายน 2557 08:05:10 น.

ชื่อโครงการ : พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน บ้านไทรขึง »

ชื่อกิจกรรม : แห่หมรับ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมระดมความคิดเห็นแนวทางการสร้างชุมชนบ้านไทรขึงให้น่าอยู่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเยาวชนบ้านไทรขึงได้เรียนรู้ ตลอดจนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามประเพณีของท้องถิ่นและตระหนักที่จะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-เด็กและเยาวชน
-ผู้นำชุมชน -ผู้ปกครอง -ชาวบ้าน -ทีมทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมกันหมรับในช่วงประเพณีเดือนสิบ (ชิงเปรต) ในช่วงเดือนสิบของทุกๆปี จะมีประเพณีชิงเปรตและกิจกรรมที่ทุกคนจะมา ทำหมรับร่วมกันก่อนถึงวันชิงเปรต การทำหมรับจะต้องมีหมอขึ้นหมรับและทุกคนในบ้านก็จะมาทำร่วมกัน เอาขนมเดือนสิบมาร่วมกันทำหมรับ แต่ก่อนหน้านี้เเด็กยังไมีมีพื้นที่เรียนรู้เรื่องการทำหมรับอย่างแท้จริง จึงอยากจัดกิจกรรมให้เด้กเข้ามาร่วมเรียนรู้การทำหมรับกับผู้ใหญ่ด้วย  โดยมีตาทิพย์  คงหนู เป็นหมอขึ้นหมรับ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-เด็กและเยาวชน
-ผู้นำชุมชน -ผู้ปกครอง -ชาวบ้าน -ทีมทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กิจกรรมแห่หมรับ เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากวันที่ 22 กันยายน 2557  ที่เด็กๆได้ร่วมเรียนรู้และทำหมรับ  วันนี้ 23 กันยายน 2557 เป็นวันสาทรเดือนสิบของทางภาคใต้จึงมีการส่งตา ยาย เป็นพื้นที่เรียนรู้กิจรรมที่เด็กเกิดความสนใจ เมื่อเราทำหมรับกันแล้ว ก็ได้ฤกษ์ออกแห่หมรับตอน 9 โมงเช้า เดินทางไปยังวัดควนมีด ในขบวนมีหมรับ 3 หมรับ คือ หมรับเล็กของครูกอบกิต แก้วอรุณ  หมรับกลางเป็นของเด็กๆที่ร่วมกันทำเมื่อวานนี้ และหมรับใหญ่ที่เป็นของคนบ้านไทรขึงซึ่งทำกันทุกๆปี ขบวนกลองยาว สร้างสีสรรค์และสร้างความคลึกคลึ้นหระหว่างแห่หมรับ  จากนั้นก็เดินขบวนเข้าวัดควนมีดกัน เด็กๆสะท้อนความรู้สึกว่าเกิดความภูมิใจในกิจกรรมทุกๆวันที่ผ่านมามาก เกิดการยอมรับจากผู้ใหญ่ ดีใจและขอบคุณทีมทำงานที่คอยช่วยเหลือส่งเสริมกิจกรรมจนผลงานของเราออกมาดี  ผู้ใหญ่ในชุมชนก็สะท้อนว่าสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือ เด็กๆทำกิจกรรมในวันนี้ทำให้เห็นว่าชุมชนมีความสามัคคี

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-มีผลตอบรับจากชุมชนดีมาก

-ชุมชนมีความสามัคคีขึ้น

-เด็กมีพื้นที่แสดงออกอย่างถูกต้อง

-เด็กมีความสนุกสนานกับการเรียนรู้

-เกิดความภาคภูมิใจทั้งในตัวเด็กเอง พ่อแม่ผู้ปกครอง และคนในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
23 กันยายน 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยไทรขึง จะนะไทรขึง จะนะเมื่อ 25 กันยายน 2557 08:09:10
แก้ไขโดย ไทรขึง จะนะ เมื่อ 25 กันยายน 2557 08:18:47 น.

ชื่อโครงการ : พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน บ้านไทรขึง »

ชื่อกิจกรรม : แข่งกีฬาพื้นบ้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมระดมความคิดเห็นแนวทางการสร้างชุมชนบ้านไทรขึงให้น่าอยู่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเยาวชนบ้านไทรขึงมีพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัย ตระหนักที่จะทำกิจกรรมที่ถูกต้อง และสร้างความสามัคคีให้กับเด็กเยาวชนและคนในหมู่บ้าน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-เด็กเยาวชน

-ทีมทำงาน

-ผู้ปกครอง

-คนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมแข่งกีฬาพื้นบ้าน ให้เด็กๆได้สืบทอดวิถีชุมชน เพื่อให้เด็กเยาวชนบ้านไทรขึงมีพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัย ตระหนักที่จะทำกิจกรรมที่ถูกต้อง และสร้างความสามัคคีให้กับเด็กเยาวชนและคนในหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-เด็กเยาวชน

-ทีมทำงาน

-ผู้ปกครอง

-คนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เด็กๆมีความสนใจเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตามกฏ กติการที่วางไว้  ส่วนของกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านก็มีหลายกิจกรรมด้วยกัน  ทั้งแตะปี๊บ วิ่งเปรี้ยว ปิดตาตีปี๊บ แข่งฟุตบอล วอลเลย์บอล กินวิบาก โดยผู้ใหญ่และผู้ปกครองมาคอยเชียร์และเป็นกำลังใจ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-เด็กๆ รู้จักวางแผนทีม

 • มีการช่วยเหลือกัน

-เด็กๆมีความสนุกสนาน

-เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยในการทำกิจกรรม

-เด็กมีโอกาศได้คิดและแสดงออกเองได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

บางกิจกรรมยังมีความปลอดภัยน้อยไปอย่างปี๊บ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

การแก้ไข  ให้วัสดุอื่นที่มีความปลอดภัยกว่าแทน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
23 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมชาย เนียมหวานสมชาย เนียมหวานเมื่อ 1 ตุลาคม 2557 20:11:07
แก้ไขโดย สมชาย เนียมหวาน เมื่อ 1 ตุลาคม 2557 21:42:21 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โครงการ เยาวชนคนสร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการดำเดินงานครั้งที่ 3 เสร็จสิ้นโครงการ

 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการจัดทำโครงการเยาวชนสร้างสุข 7 คนทุก4 เดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการประชุมประจำงวดงาน ตรวจสอบกิจกรรมที่ตกค้างที่ยังไม่เรียบร้อย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยาวชนคนสร้างสุข และกรรมการมัสยิด กรรมการศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 7  คน  เกี่ยวกับการทำกิจกรรมจามแผนทั้งหมดและสรุปตัวเลขบัญชีให้ถูกต้องก่อนจะทำการสรุปรายงานกิจกรรมต่อพี่เลี้ยงโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 19 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทน คณะกรรมการมัสยิด แกนนำเยาวชน กรรมการดำเนินงาน ผู้นำศาสนา จำนวน  19  คนเข้าร่วมประชม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เนื่องจากเป็นการประชุมคณะกรรมการครั้งสุดท้ายเลยมีคนเข้าร่วมหลายฝ่ายติดตามการทำงานของโครงการเพื่อแสดงความคิดเห็นและรับฟังการสรุปยอดเงินของการทำกิจกรรมต่าง ๆตลอดโครงการ และมีแกนนำเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมและเสนอแผนของกลุ่มเยาวชนหากมีการเสนอโครงการในปีถัดไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สรุปรายงานกิจกรรมทั้งโครงการ ปรึกษพี่เลี้ยงโครงการปรับปรุงความถูกต้องของหน้าเวป เพื่อรายงาน ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี จัดเอกสารรายงานกิจกรรมกับประธานดำเนินงานโครงการก่อนนำไปตรวจสอบกับพี่เลี้ยงอีกครั้ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

พบข้อบกพร่องในการรายงานหน้าเวปเพราะยอดเงินการทำกิจกรรมกับหน้าเวปไม่ตรงกัน / ปรึกษาพี่เลี้ยง ตรวจสอบข้อมูลรายงาน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ขอยายเวลาการส่งรายงานของงวดงานที่2 ออกไป เพื่อตรวจสอบเอกสารการทำกิจกรรมกับหน้าเวปให้ตรงกัน

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
จารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 860.00 0.00 0.00 0.00 860.00 UnLock
22 กันยายน 2557 เวลา 09:00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpraditkhanantaipraditkhanantaiเมื่อ 22 กันยายน 2557 14:51:45
แก้ไขโดย wjar0206 เมื่อ 26 กันยายน 2557 09:01:13 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการติดตามสรุปกิจกรรมต่างๆ

 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมติดตามคณะทำงานทุก 3 เดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินการ และเตรียมการประกาศใช้มาตรการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการฯ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมติดตามผลการดำเนินการ สรุปการเงิน สรุปรายงานกิจกรรม เตรียมการจัดประกาศใช้มาตรการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการและผู้นำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สรุปผลการดำเนินการในกิจกรรม สรุปการเงิน ตรวจทานข้อมูลในหลักสูตร และเตรียมการจัดประชุมเพื่อประกาศใช้มาตรการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้ข้อสรุปในการเตรียมการประชุมประกาศใช้มาตรการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

การจัดทำรายงานกิจกรรมและตรวจสอบรายงานการเงิน /บัญชี ให้ถูกต้อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
จารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 UnLock
22 กันยายน 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsiritonsiritonเมื่อ 23 กันยายน 2557 10:55:31
แก้ไขโดย siriton เมื่อ 24 กันยายน 2557 14:00:32 น.

ชื่อโครงการ : บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษา

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมคนในชุมชนโดยเข้าวาระการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามและประเมินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามการดำเนินโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุม ติดตามการดำเนินโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เดือนกย.57 ได้มีการดำเนินกิจกรรม 4 กิจกรรมคือ
1.ประชุมชี้แจงโครงการ 2.ตรวจสุขภาพผู้เข้าร่วมโครงการ 3.วิเคราะห์ข้อมูล 4.คืนข้อมูลกลับสู่ชุมชน ปัญหาอุปสรรค  งบประมาณมาล่าช้า ปัญหาในการดำเนินงานไม่มี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.ไพทูรย์ ทองสม
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 600.00 UnLock
22 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยameenohameenohเมื่อ 23 กันยายน 2557 16:15:30
แก้ไขโดย ameenoh เมื่อ 23 กันยายน 2557 16:17:00 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนตัวอย่าง ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานส่ง สสส.

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงโครงการเพื่อให้คนในชุมชนรับทราบ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดทำรายงานส่งสสส.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการโครงการ 1คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานส่งสสส.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการ 1คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานส่งสสส.

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดทำรายงานส่งสสส.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหะมะ เจะโซะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
22 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยไทรขึง จะนะไทรขึง จะนะเมื่อ 25 กันยายน 2557 07:22:49
แก้ไขโดย ไทรขึง จะนะ เมื่อ 25 กันยายน 2557 08:08:26 น.

ชื่อโครงการ : พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน บ้านไทรขึง »

ชื่อกิจกรรม : ทำหมรับ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญา-วิถีชุมชน “วิถีบ้านเรา เราเรียนรู้”

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเยาวชนบ้านไทรขึงได้เรียนรู้ ตลอดจนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามประเพณีของท้องถิ่นและตระหนักที่จะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-เด็กและเยาวชน
-ผู้นำชุมชน -ผู้ปกครอง -ชาวบ้าน -ทีมทำงาน -ปราชญ์ชาวบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมกันหมรับในช่วงประเพณีเดือนสิบ (ชิงเปรต) ในช่วงเดือนสิบของทุกๆปี จะมีประเพณีชิงเปรตและกิจกรรมที่ทุกคนจะมา ทำหมรับร่วมกันก่อนถึงวันชิงเปรต การทำหมรับจะต้องมีหมอขึ้นหมรับและทุกคนในบ้านก็จะมาทำร่วมกัน เอาขนมเดือนสิบมาร่วมกันทำหมรับ แต่ก่อนหน้านี้เเด็กยังไมีมีพื้นที่เรียนรู้เรื่องการทำหมรับอย่างแท้จริง จึงอยากจัดกิจกรรมให้เด้กเข้ามาร่วมเรียนรู้การทำหมรับกับผู้ใหญ่ด้วย  โดยมีตาทิพย์  คงหนู เป็นหมอขึ้นหมรับ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-เด็กและเยาวชน
-ผู้นำชุมชน -ผู้ปกครอง -ชาวบ้าน -ทีมทำงาน -ปราชญ์ชาวบ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เด็กมาร่วมเรียนรู้การทำหมรับ วิธีการขึ้นหมรับ การคาดหมรับ โดยมีตาทิพย์  คงหนู เป็นครูภูมิปัญญาช่วยสอนและให้เด็กๆได้ลงมือทำพร้อมกับผู้ใหญ่ ในวันนี้บ้านไทรขึงมีหมรับ 2 หมรับ  เพราะนอกจากของผู้ใหญ่ที่เป็นหมรับใหญ่แล้ว ก็ยังมีหมรับเด็กที่เด็กๆได้ร่วมกันทำและเรียนรู้ขึ้นมา  ต่อเนื่องจากที่ทำขนมเดือน 10 แล้วก็เอาขนมที่ทำมาใส่ในหมรับด้วย เป็นการเรียนรู้ที่เด็กมีความสนใจ ให้ความร่วมมือทุกขั้นตอน ลงมือทำเองด้วยความตั้งใจ และเด็กๆยังสะท้อนกลับมาอีกว่ามีความสนุกสนาน และเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยทำ อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ในทุกๆปี  และเขาภูมิใจที่ผู้ใหญ่ยอมรับในความคิดของเด็กและร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือให้ความรู้จนหมรับเสร็จลง  ในส่วนของผู้ใหญ่และผู้ปกครองของเด็กๆ ก็มีความภูมิใจที่เด็กบ้านไทรขึงมีความสนใจและเห็นความสำคัญกับประเพณีพื้นบ้านแบบนี้  และก็อยากให้เขาเรียนรู้  จนนำไปปฏิบัติเองได้ในอนาคต  และขอบคุณทีมทำงานที่คิดวางแผนกิจกรรม และร่วมดูแลเด็กๆ  จนเสร็จกิจกรรม เป็นอีกกิจกรรมที่ทำให้คนไทรขึงและคนข้างนอกมองเห็นถึงความสามัคคีของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-มีผลตอบรับจากชุมชนดีมาก

-ชุมชนมีความสามัคคีขึ้น

-เด็กมีพื้นที่แสดงออกอย่างถูกต้อง

-เด็กมีความสนุกสนานกับการเรียนรู้ -เกิดความภาคภูมิใจทั้งในตัวเด็กเอง พ่อแม่ผู้ปกครอง และคนในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
22 กันยายน 2557 เวลา 13:30 น. น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยwjar0206wjar0206เมื่อ 26 กันยายน 2557 10:10:43
Project trainer
แก้ไขโดย wjar0206 เมื่อ 26 กันยายน 2557 10:15:52 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานและรายงาน

 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมติดตามคณะทำงานทุก 3 เดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ ,ผู้นำศาสนา,อสม,

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ ปัญหา อุปสรรค

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ ,ผู้นำศาสนา,อสม,

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงานและติดตามการรายงาน,รายงานการเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้ประชุมกับคณะทำงานและตรวจสอบรายงานการเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

พื้นที่ยังรายงานกิจกรรมไม่ครบถ้วน ยังขาดรายงานหน้าเวปและตรวจสอบรายงานการเงิน ในสมุดบัญชีและสมุดคุมรายการค่าใช้จ่าย

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้บันทึกกิจกรรมเป็นปัจจุบัน
ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกค่าใช้จ่ายในรายงานการเงิน

21 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยไทรขึง จะนะไทรขึง จะนะเมื่อ 21 กันยายน 2557 15:56:52
แก้ไขโดย ไทรขึง จะนะ เมื่อ 22 กันยายน 2557 21:53:25 น.

ชื่อโครงการ : พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน บ้านไทรขึง »

ชื่อกิจกรรม : ห้องเรียนบนผืนสาด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมระดมความคิดเห็นแนวทางการสร้างชุมชนบ้านไทรขึงให้น่าอยู่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตธรรมเนียมประเพณี และสืบทอดวิถีของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-เด็กเยาวชนบ้านไทรขึง -ทีมทำงาน -ผู้ปกครอง -ชาวบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กและผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ศิลปะ วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน ร่วมกันเรียนรู้  ร่วมกันสอน และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องวัฒนธรรม ให้กับคนรุ่นหลัง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-เด็กและเยาวชนบ้านไทรขึง และพื้นที่ใกล้เคียง -ทีมทำงาน -ผู้ปกครอง -ชาวบ้านที่สนใจ -ครูภูมิปัญญา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เด็กและเยาวชนร่วมออกแบบ การเรียนรู้ขนมพื้นบ้านและพื้นถิ่นตามประเพณีนิยม จึงได้ขอเสนอว่าเด็กและเยาวชนสนใจเรียนรู้การทำขนม ตามประเพณีวันสารท จึงออกแบบทำขนม เจาะหู ขนมเทียน ขนมต้ม โดยร่วมเรียนรู้ถึงขั้นตอนและวิธีการทำขนมแต่ละชนิดตลอดจนลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง  ตั้งแต่การทำแป้งขนาเจาะหู  โดยป้าชน  "นางสุชน  หนูแก้ว"  ครูภูมิปัญญาขนมพื้นบ้าน มาให้ความรู้ช่วยสอน และแนะนำวิธีการทำให้เด็กๆ พร้อมทั้งให้เด็กๆได้ปฏิบัตเองทุกคนตอน เพื่อเป็นการเรียนรู้ที่เข้าใจ  รวมถึงการทำขนมต้ม  ป้าสาว "นางกริ้ว  ขวัญแก้ว" เป็นครูภูมิปัญญาขนมพื้นบ้านช่วยสอนในเรื่องการผัดข้าวเหนียวต้ม  การห่อต้ม และการต้มต้ม จากนั้นน้องกิ๊กผู้มีประสบการการทำขนมเทียน ก็ลงมือสาธิตการละลายแป้งขนมเทียนพร้อมทั้งชวนเพื่อนๆ มาห่อด้วย  เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ได้ความรู้และเป็นทักษะชีวิตที่น้องๆ  จะได้นำเอาไปใช้ได้ในอนาคต  และเด็กๆยังเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันทำหมรับเดือน 10 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากวันนี้ด้วย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-เด็กและเยาวชนมีความตั้งใจและช่วยกันทำขนมและร่วมเรียนรู้กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและสร้างวินัยในตัวเองเกิดความสามัคคีในกลุ่ม

-เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถทำขนมได้

-ผู้ปกครองสนับสนุนกิจกรรมและให้ความสำคัญกับกิจกรรมในครั้งนี้ -เด็กมีกิจกรรมทำร่วมกันในวันหยุดแทนที่เขาจะใช้เวลานั้นไปโดยเปล่าประโยชน์กลับมาทำกิจกรรมที่สร้างสรรค

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ระยะเวลาการเตรียมการน้อยเกินไปจึงทำให้กิจกรรมออกมาไม่ดีเท่าที่ควร

-ด้วยความเป็นเด็กและเยาวชนจึงมีการเรียนรู้พร้อมด้วยการเล่นและซุกซนตามลักษณะนิสัยของเด็กทั่วๆไป ฉะนั้นแล้ว เราค่อยๆปลูกฝังจิตสำนึกในตัวเขาเองไปเรื่อยๆจนทำให้เด็กมีวินัยและไม่เห็นแก่ตัวเมื่อเขาโตขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
21 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยameenohameenohเมื่อ 23 กันยายน 2557 16:11:36
แก้ไขโดย ameenoh เมื่อ 25 กันยายน 2557 13:41:17 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนตัวอย่าง ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : ถ่ายภาพการดำเนินกิจกรรมตลอดโครงการ

กิจกรรมหลัก : การถ่ายภาพการดำเนินกิจกรรมตลอดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ถ่ายภาพการดำเนินกิจกรรมตลอดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการโครงการ 1คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ถ่ายภาพการดำเนินกิจกรรมตลอดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ถ่ายภาพกิจกรรมตลอดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ถ่ายภาพกิจกรรมตลอดโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหะมะ เจะโซะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
21 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchaiyasitchaiyasitเมื่อ 26 กันยายน 2557 21:22:51
แก้ไขโดย chaiyasit เมื่อ 26 กันยายน 2557 21:52:32 น.

ชื่อโครงการ : รักษาสิ่งแวดล้อมและประมงชายฝั่งบ้านสามเสียม »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมกันปลูกป่าชายเลนในพื้นที่โครงการ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมพื้นที่ถูกทำลายประมาณ 1 ไร่ และการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของประชาชนที่ชัดเจนทั้งพื้นที่ป่าชายเลนและการประมงชายฝั่ง

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 200 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ูผู้รับผิดชอบโครงการคณะดำเนินงานประชาชนในหมู่บ้านคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสามเสียม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมพื้นที่ถูกทำลายและการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของประชาชนที่ชัดเจนทั้งพื้นที่ป่าชายเลนและการประมงชายฝั่ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 170 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คนในชุมชนหมู่ที่ 5,8  เขตเทศบาลตำบลนาชะอัง,ครู ,นักเรียนโรงเรียนบ้านสามเสียม ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางจังหวัดชุมพร 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

09.00 น.ลงทะเบียน 10.00 น. ให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน 10.30 น.กลุ่มเป้าหมายรับกล้าไม้เพื่อปลูกป่าชายเลน 12.00 น. พักทานอาหารกลางวัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ชายฝั่งทะเลบ้านสามเสียมมีป่าชายเลนเพิ่มขึนโดยมีประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ดูแลและเป็นการขยายพันธ์ุและพักอาศัย/ หลบภัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน /สัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น ลูกปูม้า/ ลูกปลาหมึก และยังเป็นการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของคลื่นลมมรสุมได้อีกทางหนึ่งด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

คนขาดความรู้ความตระหนักในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและประมงชายฝั่ง ที่เป็นแหล่งพันธ์ุสัตว์น้ำทางทะเลที่คนส่วนใหญ่ใช้เป็นอาหาร แต่ไม่มีการวางแผนว่าทรัพยากรดังกล่าวที่มีอยู่ในปัจจุบันมีสถานการณ์เป็นเช่นไร มีมากน้อยเพียงใด ทุกคนต่างคิดเพียงว่าทำอย่างไรให้ตนเองและครอบครัวอยู่รอดโดยไม่ได้คิดถึงสภาพแวดล้อมรอบๆตนเองว่าเป็นเช่นไร หากมองถึงทรัพยากรมีแต่การใช้ไปในแต่ละวัน ไม่มีการเพิ่มจำนวนและพื้นที่ ซึ่งอาจจะหมดไปในอนาคตอันใกล้นี้ได้ และไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการจักกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

นางเบญจา  รัตนมณี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 185,000.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 UnLock