วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยteerapotteerapotเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 13:37:01
แก้ไขโดย teerapot เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 14:10:12 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านทอนตรน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทำความเข้าใจการจัดทำรายงานปิดโครงการร่วมกับพี่เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : ค่าเดินทางและค่าที่พักกรณีเข้าร่วมประชุมกับสสส./สจรส.จัดขึ้น

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจในการทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 1 คน คณะทำงานโครงการจำนวน 1 คนและเจ้าหน้าที่การเงินจำนวน 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมทำความเข้าใจการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 1 คน
 • คณะทำงานโครงการจำนวน 1 คน
 • เจ้าหน้าที่การเงินจำนวน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมทบทวนรายงานค่าใช้จ่ายโครงการ
 • สรุปกิจกรรมโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • แกนนำทราบรายละเอียดการใช้จ่ายของโครงการ
 • ทราบถึงรายงานที่ต้องส่งเพื่อปิดโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยteerapotteerapotเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 14:17:33
แก้ไขโดย teerapot เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 14:20:40 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านทอนตรน »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำภาพถ่ายการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ

กิจกรรมหลัก : ค่าภาพถ่ายกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจในการทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 1 คน คณะทำงานโครงการจำนวน 1 คนและเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • จัดทำภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • มีภาพถ่ายกิจกรรม เพื่อประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยteerapotteerapotเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 14:25:08
แก้ไขโดย teerapot เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 14:27:20 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านทอนตรน »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง สสส.ประกอบการปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : ค่าจัดทำรายงานส่ง สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อทำตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลในระบบเวปไซต์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 1 คน คณะทำงานโครงการจำนวน 1 คนและเจ้าหน้าที่การเงินจำนวน 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้รับผิดชอบโครงตรวจสอบรายงานในระบบเว็ปไซต์ประกอบด้วย ส.1งวดที่ 2ส.2งวดที่2 ส.3 ส.4 ง.1งวดที่ 2 และง.2 อีกทั้งสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารและตรวจสอบเอกสารการเงินเพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 1 คน คณะทำงานโครงการจำนวน 1 คนและเจ้าหน้าที่การเงินจำนวน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • มีการตรวจสอบรายงานในระบบเว็ปไซต์ประกอบด้วย ส.1งวดที่ 2ส.2งวดที่2 ส.3 ส.4 ง.1งวดที่ 2 และง.2 
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • มีรายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง สสส.ประกอบการปิดโครงการ 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsomboonsomboonเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 21:22:00
Project trainer
แก้ไขโดย somboon เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 21:29:42 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมปลุกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค(ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยงนัดพื้นที่ตรวจเอกสารทางการเงิน เพื่อปิดงวดที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงโครงการและรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน เพื่อปิดงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน แะลตรวจสอบการบันทึกกิจกรรมลงระบบ พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำผูั้รับผิดชอบโครงการ  จำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พื้นที่นำเอกสารทางการเงินมาให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ เพื่อทำรายงานการปิดงวดที่ 1 พร้อมทั้งพี่เลี้ยงช่วยตรวจสอบการลงระบบและแก้ไขให้ถูกต้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้นำเอกสารมาให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ และได้แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกข้อมูลลงระบบ ซึ่งเอกสารทางการเงินที่พื้นที่จัดเก็บเอาไว้มีความแม่นยำค่อนข้างมากทำให้การตรวจเอกสารของโครงการเป็นไปด้วยตวามเรียบรอย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การลงข้อมูลในเวบ โดยเฉพาะการบันทึกหมวดของกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ มีความผิดพลาดมาก พี่เลี้ยงไม่สามารถจับหมวดหมู่ของค่าใช้จ่าย แจกแจงตามรายกิจกรรม เพื่อตรวจสอบให้ตรงกับยอดใหญ่ได้ พี่เลี้ยงจึงได้แก้ไขใหม่ให้ทั้งหมด พร้อมทั้งย้ายกิจกรรมที่บันทึกผิดหมวดหมู่ ให้ถูกต้อง และง่ายต่อการที่พื้นที่จะบันทึกข้อมูลให้ถูกหมวดหมู่ในภายหลัง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้พื้นที่ระมัดระวังในการบันทึกข้อมูลลงเวบ ให้ถูกหมวดหมู่ เพื่อค่าใช้จ่ายจะได้ไม่ต้องไปเบียดในงบในกิจกรรมอื่น

17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยteerapotteerapotเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 15:54:08
แก้ไขโดย teerapot เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 16:21:10 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านทอนตรน »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีคืนข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ขยะ , มอบประกาศครัวเรือนต้นแบบ , จัดบูธนำเสนอการดำเนินงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สรุปบทเรียนคืนข้อมูลให้กับชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อมอบประกาศเชิดชูครัวเรือนต้นแบบจากการประเมินการจัดการขยะของโครงการ  2. เพื่อมีครอบครัวต้นแทนของหมู่บ้านสู่ครัวเรือนอื่น 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการขยะ 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน  จำนวน  100  คน
 • แกนนำ  จำนวน  15  คน
 • ผู้บริหารของเทศบาล ต.คลองทรายขาว  จำนวน  5  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. มอบประกาศเกียรติบัตรแก่ครัวเรือนต้นแบบ
 2. จัดเวทีคืนข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน  จำนวน  100  คน
 • แกนนำ  จำนวน  15  คน
 • แกนนำนักเรียน  15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • กิจกรรมมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ครัวเรือนต้นแบบ
 • จัดเวทีคืนข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ขยะ
 • ขยายผลถึงครัวเรือนอื่นในชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ชุมชนมีการส่งเสริมให้เกิดการขยายผลให้เกิดไปสู่ครัวเรือนอื่นเป็นครัวเรือนต้นแบบ
 • ชุมชนเกิดความคิดในการพัฒนาชุมชนในการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง
 • ครัวเรือนที่ได้รับรางวัลสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนะนำให้กับครัวเรือนอื่นได้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 UnLock
17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17:30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsomboonsomboonเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 20:47:04
Project trainer
แก้ไขโดย somboon เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 20:53:01 น.

ชื่อโครงการ : รักษาสิ่งแวดล้อมและประมงชายฝั่งบ้านสามเสียม »

ชื่อกิจกรรม : นัดโครงการตรวจสอบเอกสารทางการเงิน

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ทำรายงานปิดงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำโครงการ นำเอกสาร และข้อมูลการทำกิจกรรมต่าง ๆ มาให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ เพื่อทำรายงานปิดงวดที่ 1

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยง และโครงการ ร่วมกันตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบการลงรายละเอียดกิจกรรม พร้อมแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำโครงการ จำนวน 3 คน นำเอกสารมาให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และการบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ลงระบบ และแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมให้ปรึกษาพี่เลี้ยงหลักในการแก้ไขกิจกรรมต่าง ๆ ที่ล่าช้า หรือลงหมวดผิด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

พี่เลี้ยงและผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ทำการตรวจสอบเอกสาร และแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องแล้ว หลังจากนั้น พี่เลี้ยงได้ให้โครงการ นำไปให้พี่เลี้ยงหลักตรวจสอบอีก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

มีบางกิจกรรมย่อยที่ทางโครงการ ลงปฏิทิน ผิดหมวดกิจกรรมใหญ่ พี่เลี้ยงได้แก้ไขให้บางส่วน และบางส่วนได้กำชับให้โครงการนำไปปรึกษาพี่เลี้ยงหลักในการแก้ไข

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยanunmaneeanunmaneeเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 13:28:14
แก้ไขโดย anunmanee เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 14:08:57 น.

ชื่อโครงการ : คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูล

กิจกรรมหลัก : จัดทำฐานข้อมูลสมุนไพร/แผนที่สมุนไพร

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่้อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีความรู้และเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-  คณะทำงานโครงการฯ  21  คน -  ปราชญ์  5  คน -  เยาวชน  24  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำแผนข้อมูลสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 51 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-  คณะทำงานโครงการ    19  คน -  ปราชญ์  5  คน -  เยาวชน    26  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-  ลงทะเบียน -  ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวต้อนรับ และพูดที่มาของโครงการ -  ปราชญ์พูดคุยเรื่องเวทีที่ผ่านมา -  ปราชญ์นำข้อมูลที่ได้จากเวทีที่ผ่านมามาวิเคราะห์ แยก วิธีการใช้สุมนไพร  วิธีการเก็บสมุนไพร  ประโยชน์ที่ได้รับ  โทษของสมุนไพรบางชนิด  สมุนไพรกับการทำอาหาร -  ปิดเวที 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีข้อมูลที่สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ของสมุนไพรที่เอื้อต่อสุขภาวะและนำใช้กับชีวิตประจำวันของคนในชมชน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.จุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 5,000.00 6,150.00 0.00 0.00 0.00 12,350.00 UnLock
16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.30-20.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยครูอะหมัดครูอะหมัดเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 22:48:52
แก้ไขโดย ครูอะหมัด เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 22:56:54 น.

ชื่อโครงการ : วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำแผนปฏิบัติงานกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ดูแล ปรับปรุงทัศนียภาพภายในชุมชน เป็นแกนนำในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ครูสอนศาสนา ผู้อาวุโสในชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำแผนปฏิบัติงานกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 29 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำชุมชน 15 คน ผู้สูงอายุ 6 คน เด็กและเยาวชน 8 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สมาชิกกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานของกลุ่ม โดยการร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกิจกรรมของกลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

แผนปฏิบัติงานกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการวิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 บ้านแคเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วิสัยทัศน์

กลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่คลอบคลุมทุกด้าน อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
 • ปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่คนในชุมชน

 • สมาชิกกลุ่มอาสาสมัครสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่คนในชุมชน

  ตัวชี้วัด

 • ชุมชนมีความสะอาดน่าอยู่ ปริมาณขยะลดลง

 • บริเวณถนน สถานที่สาธารณะมีทัศนียภาพที่สวยงาม

 • จำนวนบ่อหมักก๊าซชีวภาพมีเพิ่มขึ้น

  กิจกรรม

 • อบรมพัฒนาศักยภาพ

 • จัดทำแผนปฏิบัติงาน

 • กิจกรรมร่วมพัฒนาทัศนียภาพของชุมชนทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน

ใครทำ สมาชิกกลุ่มอาสาสมัคร

ที่ไหน บริเวณสถานที่สาธารณะในชุมชน

เมื่อไหร่ ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน

อย่างไร ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่สาธารณะในชุมชน

 • รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

ใครทำ สมาชิกกลุ่มอาสาสมัคร

ที่ไหน ในชุมชนบ้านแคเหนือ

อย่างไร เชิญชวน รณรงค์คนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ผ่านป้ายคำขวัญ และช่องทางอื่นๆ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 UnLock
16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจันทนา อานันจันทนา อานันเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 23:55:59
แก้ไขโดย จันทนา อานัน เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557 23:31:45 น.

ชื่อโครงการ : ความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา (ต่อยอดโครงการ 3 ออมฯ) »

ชื่อกิจกรรม : จัดศูนย์เรียนรู้ชุมชนพืชผัก 2 ระดับ ทั้งในระดับครัวเรือน และ ระดับชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สร้างศูนย์และสนับสนุนการปลูกผักในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนพืชผัก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 62 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วิทยากร 2 คน แกนนำในชุมชน ทั้งชุดเดิมและชุดใหม่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการเรียนรู้ การเก็บเมล็ดพันธุ์พืชสู่การขยายต่อในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เริ่มจากการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดทำศูนย์ เริ่มขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการจัดเตรียม แปลงดิน แปลงผัก ต่อจากนั่นก็จะปลูกผักไว้สำหรับวันเปิดศูนย์ในวันที่ 7 ธันวาคม 2557
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ggggggggg

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • เป็นดินแข็ง จำเป็นต้องใช้รถไถ มาไถดิน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- น.ส.อนัญญา แสะหลี , นางกัลยาทรรศน์ ติ้งหวัง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtanateptanatepเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 13:28:41
แก้ไขโดย tanatep เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 14:14:04 น.

ชื่อโครงการ : บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : สมาชิกร่วมกันทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้เองในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ทบทวนองค์ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ในกลุ่มสมาชิกเก่าและการให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ ดำเนินการเป็น 2 ส่วน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้้ประชาชนมีความตระหนักการลดการใช้สารเคมีในการเกษตร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 145 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกผู้ที่เข้าโครงการ และผู้ที่สนใจทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้เองในครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดให้ความรู้และสาธิตการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์แก่สมาชิกใหม่เพื่อลดการสารเคมีและลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตรให้แก่สมาชิกที่สนใจเพื่อสามารถกลับไปปฏิบัติเองที่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ คณะทำงาน คณะกรรมการหมู่่บ้าน ผู้นำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อใช้เองในชุมชน เตรียมวัสดุในการทำปุ๋ยหมัก ผักตบชวา ต้นกล้วย เศษพืชผักในครัวเรือน ขี้วัว พด. ๑ ปุ๋ยยูเรีย
- สับผักตบชวา สับต้นกล้วย และใบไม้ต่างๆ
- คลุกเคล้าให้เข้ากัน
- จัดเรียงวางกองปุ๋ย ขานด ๒*๔ เมตร จำนวน ๓ กอง ปริมาณปุ๋ยทั้งหมดประมาณ ๔ ตัน - คลุมกองปุ๋ยด้วยผ้าใบ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สมาชิกได้ความรู้ในเรื่องการทำปุ๋ยหมัก สมาชิกได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำปุ๋ยหมัก ได้ปุ๋ยหมักชีวภาพปริมาณปุ๋ยประมาณ ๔ ตัน เพื่อรอแบ่งให้กับสมาชิกนำไปใชในครัวเรือน เมื่อปุ๋ยหมักสามรถใช้ได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เกิดปัญหาฝนตกหนักมาก น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ ทำให้มีผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ตรงตามเป้าหมาย
แนวทางแก้ไข้จึงร่วมกิจกรรม๒กิจกรรมเข้าด้วยกัน คือกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ กับ กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

เกษตรประจำตำบลได้ให้คำแนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้เองในครัวเรือน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี/นายยุทธนา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 11,600.00 5,000.00 0.00 0.00 19,000.00 UnLock
16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmaimunah18maimunah18เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 13:52:40
แก้ไขโดย maimunah18 เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 14:03:59 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมู่ 18 บ้านโคกพยอม »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลสืบค้นรากเง้าประวัติศาสตร์ชุมชน บ้านโคกพยอม ครั้งที่ 4

กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่สอบถาม สัมภาษณ์ข้อมูลสืบค้นรากเหง้าประวัติศาสตร์บ้านโคกพยอม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเก็บรายละเอียดข้อมูลให้สมบูรณ์
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กลุ่มแม่บ้าน
 • อสม.
 • กลุ่มเยาวชน
 • กลุ่มสายใยรัก
 • กลุ่ม ชรบ.
 • กลุ่มผู้นำศาสนา
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
 • กลุ่มปุ๋ยหมัก
 • คนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เตรียมคณะทำงาน ทำความเข้าใจแบบสอบถาม แบ่งบทบาทหน้าที่
 • ลงพื้นที่ตามแผนงานที่วางไว้
 • ประชุมสรุปคณะทำงาน ข้อมูล ความรู้ที่ได้รับ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • กลุ่มแม่บ้าน 3 คน
 • อสม. 3 คน
 • กลุ่มเยาวชน 3 คน
 • กลุ่มสายใยรัก 4 คน
 • กลุ่ม ชรบ. 1 คน
 • กลุ่มผู้นำศาสนา 1 คน
 • กลุ่มผู้สูงอายุ 2 คน
 • กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 1 คน
 • กลุ่มปุ๋ยหมัก 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง


- เวลา 09.00 น. คณะทำงานทยอยเดินทางมายังศูนย์สามวัยสายใยรักบ้านโคกพยอม ครบ 20 คน เวลาประมาณ 09.45 น. - คณะทำงานพูดคุยทำความเข้าใจการลงเก็บข้อมูลครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด - คณะทำงานต่างแยกย้ายกันลงเก็บข้อมูลโดยครั้งนี้จะเน้นให้คณะทำงานเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุด - เวลาประมาณ 15.00 น. คณะทำงานต่างทยอยกลับมาที่ศุนย์สามวัยสายใยรักบ้านโคกพยอม - คณะทำงานนำข้อมูลมาพูดคุยกันและเห็นว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์แล้วก็นัด วันที่จะนำข้อมูลมาสังเคราะห์ร่วมกัน - คณะทำงานแยกย้ายกันกลับบ้าน เวลา 16.00 น. 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)


- ได้ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านโคกพยอมที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะนำมาสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข


- ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 6,000.00 UnLock
15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวิสาขะ อนันธวัชวิสาขะ อนันธวัชเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 13:09:58
Project trainer
แก้ไขโดย waraporn เมื่อ 29 ตุลาคม 2557 15:42:05 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด »

ชื่อกิจกรรม : หนุนเสริมและติดตามในพื้นที่ร่วมกับ สจรส

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ สสส

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดทำรายงานกิจกรรม รายงาน ส.1, ส.2 และ ง.1

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อจัดทำรายงานการทำกิจกรรม รายงาน ส.1, ส.2 และรายงาน ง.1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำจำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่จาก สสส. เพื่อจัดทำรายงานส่ง สสส.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานผลการดำเนินการทำกิจกรรม รายงาน ส.1, ส.2 และ ง.1

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะผู้ดำเนินโครงการสรุปรายงานความก้าวหน้าการทำกิจกรรม รายงานต่าง ๆ เพื่อส่งให้ สสส. รวมถึงระบุปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ และแนวทางการแก้ไข ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการพบว่ากลุ่มแกนนำได้รับความร่้วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี มีการร่วมแรงร่วมใจกันทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และร่วมกันจัดเตรียมวัสดุสำหรับการทำโครงการและการทำเรือนแพเป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

กลุ่มมีความสามัคคีในการดำเนินโครงการ แต่บางกิจกรรมยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เนื่องจากต้องรอให้ฝนหยุดตก พื้นดินแห้งจึงจำทำกิจกรรมได้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

การทำกิจกรรมจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่น เนื่องจากเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งต้องพึ่งพาความพร้อมของธรรมชาติ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ต้องการให้พี่เลี้ยงและ สจรส.มอ. แนะแนวทางในการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการอย่างละเอียด เพื่อให้แกนนำมีความเข้าใจ สามารถทำรายงานได้ด้วยตนเอง

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

การดำเนินโครงการควรให้เยาวชน คนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรม และเน้นให้เห็นถึงการทำกิจกรรมของคนในชุมชน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
วิสาข ะอนันธวัช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 UnLock
15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยawornawornเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557 11:26:55
แก้ไขโดย aworn เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 10:35:53 น.

ชื่อโครงการ : บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
ผู้ช่วยฯ 2 คน อบต. 2 คน อสม. 2 คน จนท.รพ.สต. 1 คน จนท.อบต. 1 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 3 คน ครู 1 คน คณะกรรมการโครงการ 5 คน ตัวแทนเยาวชน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานครังที่ผ่านมา  และวางแผนการดำเนินครั้งต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยฯ 2 คน แกนนำครัวครัว 3 คน อสม. 2 คนิจนท.รพ.สต. 1 คน จนท.อบต. 1 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 3 คน  คณะกรรมการโครงการ 5 คน ตัวแทนเยาวชน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานครังที่ผ่านมา  และวางแผนการดำเนินครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการโครงการได้ร่วมประชุม รับรู้ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคของกิจกรรมการคัดเลือกแกนนำเยาวชนโดยนำบุตรหลานของแกนนำชุมชน เช่น ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย อบต. อสม. แกนนำครัวเรือน จำนวน 30 คน เข้ามาร่วมทำกิจกรรมตามโครงการ เพื่อเรียนรู้การจัดทำข้อมูลชุมชน และการคัดเลือกครัวเรือนที่ทำกิจกรรมครัวตัวอย่างของชุมชนโดยหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมละเตรียมตัวจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

พี่เลี้ยงโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 UnLock
15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557 16:00:07
Project trainer
แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557 16:04:59 น.

ชื่อโครงการ : กระบวนการชุมชนเพื่อพัฒนาอ่าวทุ่งนุ้ยสู่การจัดการตนเองบ้านหลอมปืน หมู่14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : มาพบพี่เลี้ยงเพื่อดูเอกสารการเงินและรายงานข้อมูลในเวบไซค์ ครั้งที่ 3

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ของ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อมาลงข้อมูลในเวบไซค์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้ประสานงานโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มาลงข้อมูลในเวบไซค์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้ประสานงานโครงการ 1 คน
 • เจ้าหน้าที่ข้อมูล 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงอธิบายเรื่องการลงข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลของโครงการได้รับทราบและเริ่มคีย์ข้อมูลโดยผู้ประสานงานโครงการคอยให้รายละเอียดในแต่ละกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ได้คีย์ข้อมูลในเวบไซค์ให้ครบทุกกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาแล้ว
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
 • ให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องถ้าคณะทำงานไม่เข้าใจ
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง นางสาวอนัญญา แสะหลี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านบางวันบ้านบางวันเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 11:35:47
แก้ไขโดย บ้านบางวัน เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 13:40:12 น.

ชื่อโครงการ : สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลจากสมุดสำรวจข้อมูลชุมชน

 • photo เอ..เราจะทำได้ไหมเนี่ยเอ..เราจะทำได้ไหมเนี่ย
 • photo พวกเราภูมิใจที่ได้ช่วยกิจกรรมหมู่บ้านนะพวกเราภูมิใจที่ได้ช่วยกิจกรรมหมู่บ้านนะ
 • photo งงๆ แต่ก็เข้าใจ...ถ้าได้ลงมือทำคะงงๆ แต่ก็เข้าใจ...ถ้าได้ลงมือทำคะ
 • photo นี่คือความดีใน 8 ข้อที่พวกเรากำลังกระทำอยู่ใช่แน่เลยนี่คือความดีใน 8 ข้อที่พวกเรากำลังกระทำอยู่ใช่แน่เลย

กิจกรรมหลัก : ปฐมนิเทศน์โครงการ / ส่งเสริมและติดตามโครงการในพื้นที่ร่วมกับ สสส. สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมข้อมูลจากสมุดสำรวจครัวเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.คณะทำงาน 2.ตัวแทนชุมชน 3.ตัวแทนเยาวชน 4.ผู้นำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อจัดทำรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลครัวเรือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 11 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน จำนวน 8 คน มีดังนี้ 1.ด.ญ.กนิษฐา จันทำ 2.ด.ญ.ปทิตตา เนรมิตร 3.ด.ญ.จุฑามาศ โดยดี 4.ด.ญ.เบญญทิพย์ กลักดวงจิตร 5.ด.ญ.ปาริฉัตร เพ็ชรขาว 6.ด.ญ.สุดารัตน์ บุญเสริม 7.ด.ช.มนัส จันทร์เนตร 8.ด.ช.เชาว์เลิศ ขาวสุด 9.ด.ช.ธนพล พบด้วง 10.นายนิคม ลำจวน 11.นายสมใจ บุญเสริม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มดำเนินกิจกรรมเวลา 09.00 น. 1.ขั้นตอนอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเก็บข้อมูลหมู่บ้านให้เด็ก ๆ ได้รับทราบ 2.อธิบายแนวทางในการจดข้อมูลต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดมา 3.แบ่งกลุ่มเพื่อแยกออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 2 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผลของการดำเนินกิจกรรม มีดังนี้ 1.ได้ดำเนินการแบ่งกลุ่มเด็กออกเป็นกลุ่มละ 2 คน ดังนี้ กลุ่ม 1 ด.ญ.กนิษฐา จันทำ และด.ญ.ปทิตตา เนรมิตร กลุ่ม 2 ด.ญ.จุดี และด.ญ.เบญญทิพย์ กลักดวงจิตร กลุ่ม 3 ด.ญ.ปาริฉัตร เพ็ชรขาวและด.ญ.สุดารัตน์ บุญเสริม กลุ่ม 4 ด.ช.มนัส จันทร์เนตร ,ด.ช.เชาว์เลิศ ขาวสุดและด.ช.ธนพล พบด้วง 2.นำสมุดสำรวจครัวเรือนแยกตามจำนวนที่ได้รับมา แล้วให้แต่ละกลุ่มทั้งหมด 4 กลุ่ม 3.แจกแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลแต่ละครัวเรือน 4.เด็กบันทึกข้อมูลตามที่อธิบายและสามารถสอบถามข้อสงสัยได้ตลอดเวลา 5.สามารถบันทึกข้อมูลได้เสร็จเกือบ 80 เปอร์เซ็นตืเป็นบางกลุ่ม เนื่องจากจำนวนไม่เท่ากันของสมุดบันทึก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ปัญหาในการแยกแยะข้อมูลของเด็ก เนื่องจากเป็นเรื่องขอข้อมูลทำให้เด็กยังทำได้ช้า เพราะไม่เคยทำ  แต่เมื่อปฏิบัติไปสักพักก็สามารถที่จะเข้าใจและทำเองได้ 2.ผู้บันทึกข้อมูลลายมือบางส่วนอ่านไม่ออก เด็กไม่เข้าใจ  แก้ไขโดยให้ผู้ดูแลได้ช่วยอ่านให้ฟัง 3.ข้อมูลบางเล่มยังไม่สมบูรณ์ แก้ไขดดยให้แยกไว้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

นายศักดิ์ชาย เรืองศรีและนางสาวอุไรวรรณ ตัณฑอริยะ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศักดิ์ชาย เรืองศรีและนางสาวอุไรวรรณ ตัณฑอริยะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 UnLock
15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00-16.00 น น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsuwanneesuwanneeเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 14:23:32
แก้ไขโดย suwannee เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 14:39:34 น.

ชื่อโครงการ : คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ปรับปรุงพื้นที่

กิจกรรมหลัก : การจัดการขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดประโยชน์  2. เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 3. เพื่่อให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำคณะทำงาน เยาวชน ประชาชน จำนวน 80 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. นัดเวลา 09.00 น นัดแกนนำ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องรถแม็กโค พ่นหมอกควันที่พื้นที่ 6 จุด
 2. ประชาชน แกนนำครัวเรือน 40 ครัวเรือน เยาวช 40 คน  ที่ลานเทศบาลคอกช้าง
 3. ปรับปรุงพื้นที่ที่มีกองขยะอยู่ให้เกิดพื้นที่ใช้ประโยชน์
 4. พ่นหมอกควันบริเวณหมู่บ้านบ้านคอกช้าง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำปกครงส่วนท้องถิ่น เช่น นายกเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำครัวเรือน 40 ครัวเรือน เยาวช 40 คน  ที่ลานเทศบาลคอกช้าง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. นัดเวลา 09.00 น นัดแกนนำ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องรถแม็กโค พ่นหมอกควันที่พื้นที่ 6 จุด
 2. ประชาชน แกนนำครัวเรือน 40 ครัวเรือน เยาวช 40 คน  ที่ลานเทศบาลคอกช้าง
 3. ปรับปรุงพื้นที่ที่มีกองขยะอยู่ให้เกิดพื้นที่ใช้ประโยชน์
 4. พ่นหมอกควันบริเวณหมู่บ้านบ้านคอกช้าง
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. เิกิดพื้นที่ใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้
 2. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
 3. เกิดความสามัคคี
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 8,500.00 UnLock
15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmaimunah18maimunah18เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 13:30:22
แก้ไขโดย maimunah18 เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 14:04:48 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมู่ 18 บ้านโคกพยอม »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลสืบค้นรากเง้าประวัติศาสตร์ชุมชน บ้านโคกพยอม ครั้งที่ 3

กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่สอบถาม สัมภาษณ์ข้อมูลสืบค้นรากเหง้าประวัติศาสตร์บ้านโคกพยอม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กลุ่มแม่บ้าน
 • อสม.
 • กลุ่มเยาวชน
 • กลุ่มสายใยรัก
 • กลุ่ม ชรบ.
 • กลุ่มผู้นำศาสนา
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
 • กลุ่มปุ๋ยหมัก
 • คนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมทำความเข้าใจคณะทำงานในการลงเก็บข้อมูลครั้งที่ 3
 • คณะทำงานแยกย้ายกันลงเก็บข้อมูลจากผู้รู้
 • คณะทำงานนำแบบสอบถามมาเก็บรวบรวม
 • พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการลงเก็บข้อมูลครั้งที่ 4
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง


- คณะทำงานมารวมตัวกันเวลา 10.00 น. ที่ศูนย์สามวัยสายใยรักบ้านโคกพยอม - คณะทำงานต่างพุดคุยวางแผนการลงเก็บข้อมูลครั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ - คณะทำงานแยกย้ายกันไปตามสถานที่ต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านโคกพยอม - เมื่อคณะทำงานต่างเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็กลับมารวมตัวกัน ที่ศูนย์สามวัยสายใยรักบ้านโคกพยอม - คณะทำงานทั้ง 20 คนนำข้อมูลมาพุดคุยกัน และร่วมกันวางแผนการลงเก้บข้อมุลครั้งที่ 4
- ทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ได้ข้อมุลประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านโคกพยอม เรื่อง การตั้งถิ่นฐาน การต่อเรือ การทำเสื่อ การแสดงลิเกบก ประวัติหมู่บ้าน และเรื่องความเชื่อไสยศาสตร์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข


- ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.


- ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.


- ไม่มี 

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ


- ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 6,000.00 UnLock
14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmaimunah18maimunah18เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557 12:49:16
แก้ไขโดย maimunah18 เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557 16:45:46 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมู่ 18 บ้านโคกพยอม »

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำรายงานกิจกรรมและตรวจสอบเอกสารการเงิน

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมส่งเสริมติดตามการดำเนินโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำรายงานกิจกรรม
 • เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงิน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้ประสานงานโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ตรวจสอบเอกสารการเงิน
 • จัดทำรายงานกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้ประสานงานโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • พี่เลี้ยงได้ตรวจสอบเอกสารการเงินของทุกกิจกรรม
 • แก้ไขข้อมูลบางส่วนเพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ถูกต้องยิ่งขึ้น
 • ปรับปฏิทินโครงการ เพื่อให้ตรงกับวันที่ได้ปฏิบัติงานจริง
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ได้จัดทำเอกสารรายงานกิจกรรมที่ถูกต้องและเอกสารการเงิน
 • มีการบันทึกผลการดำเนินกิจกรรมครบถ้วนทุกกิจกรรม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ปัญหา คือ เอกสารการเงินบางกิจกรรมยังไม่ถูกต้อง
 • แนวทางการแก้ไข คือ จัดหาเอกสารการเงินเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
 • การจัดแจงเอกสารต้องให้มีความเป็นระเบียบ
 • เวลาใช้จ่ายเงินต้องเก็บเอกสารทางการเงินทุกครั้ง
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายตรา เหมโคกน้อย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยanunmaneeanunmaneeเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557 13:04:26
แก้ไขโดย anunmanee เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 13:22:06 น.

ชื่อโครงการ : คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ »

ชื่อกิจกรรม : เวทีถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชน

 • photo เวทีถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชนเวทีถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชน
 • photo เวทีถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชนเวทีถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชน
 • photo เวทีถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชนเวทีถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชน
 • photo เวทีถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชนเวทีถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชน

กิจกรรมหลัก : เวทีถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีความรู้และเห็นคุณค่าของสมุนไพร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เยาวชน
 • ผู้สูงอาย
 • คณะทำงาน
 • ท้องถิ่น
 • ผู้รู้
 • ตัวแทนครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 102 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-  ปราชญ์  2  คน -  คณะทำงาน  10  คน -  ท้องถิ่น  3  คน -  ตัวแทนครัวเรือน  14  คน -  เยาวชน  73  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-  ลงทะเบียน -  ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวต้อนรับและเล่าที่ไปที่มาของโครงการ -  ผู้ดำเนินรายการชวนคุยเรื่องสมุนไพรไกล้วตัว -  นายห้วน  จันรอดภัย เล่าเรื่องสุมนไพรไกล้ตัว สรรพคุณเพิ่มเติมจากเวทีที่ผ่านมา -  นายจรูญ  ชูมณีย์  พูดเรื่องสมุนไพรที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ที่อยู่ใกล้ตัว -  นายโกศล  พรมช่วย  พูดเรื่องวิธีการขยายพันธ์  และอนุรักษ์พันธ์สมุนไพร -  ปิดเวที

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-  เมื่อเราสำรวจสมุนไพร รู้ถึงสรรพคุณ วิธีการใช้ จะเห็นได้ว่าสมุนไพรใกล้ตัวเรามีหลากชนิดมาก ซึ่งเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นการทำอาหาร รักษาโรคต่างๆ บางครั้งสมุนไพรบางตัวที่เรากินเข้าไปเรายังไม่รู้ว่าเป็นสมุนไพรด้วยซ้ำ     ที่สำคัญการเก็บสมุนไพรจะต้องคำนึงถึงเวลา ซึ้งวิธีการนี้มีผู้รู้น้อยมาก (เก็บตอนเช้า - ตัวยาจะอยู่ที่ยอด) ( เก็บตอนเที่ยง - ตัวยาจะอยู่ที่ยอด) ( เก็บตอนค่ำ - ตัวยาจะอยู่ทีราก) -  ยาบางตัวต้านฤิทธฺ์กัน สามารถใช้แก้พิษได้
-  ชื่อยามีศัพย์เฉพาะ เช่น เบญจโลวิเชียร ( ใช้ได้ทั้งห้าส่วน มี ดอก ใบ ราก ลำต้น  ผล)
-  การจัดยาให้ถูกกับวัย เช่น ปัจฉิมวัย จะชอบรสยาขมๆ
-  จะต้องใช้ให้ถูกวิธี สมุนไพรบางชนิดใช้สดได้ บางชนิดนำมาบดแล้วทา บางชนิดต้องผสมกับเหล้า บางชนิดใช้ต้มกิน
-  สมุนไพรจะต้องใช้ให้ถูกส่วน สมุนไพรไม่ว่าจะเป็ ราก ดอก ใบ ลำต้น ผล จะมีฤทธิ์ไม่เท่ากัน ผลแก่ผลอ่อนจะมีฤทธ์ไม่เท่ากันจะต้องศึกษาวิธีการใช้ -  วิธีการขยายพันธุ์     1.  การขยายพันธุ์พืชโดยการนำเมล็ด ไปเพาะเป็นต้นกล้าให้เจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ต่อไป เช่น ฟักข้าว ทุเรียนน้ำ เป็นต้น     2.  การขยายพืชโดยการขยายพันธุ์พืชด้วยส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช เช่น กิ่ง หน่อ หัว ใบ เหง้า ไหล เป็นต้น โดยนำไปชำ ตอน แบ่งแยก ติดตา เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ให้เกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมาได้ ( การแยกหน่อ การปักชำ ) เช่น ไผ่ ดีปรีเชือก
     

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.จุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,100.00 500.00 13,500.00 300.00 0.00 0.00 18,400.00 UnLock
14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 20:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยครูอะหมัดครูอะหมัดเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557 08:37:16
แก้ไขโดย ครูอะหมัด เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557 08:44:48 น.

ชื่อโครงการ : วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มอาสาสมัคร ครั้งที่ 3

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มอาสาสมัคร เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัคร 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมหัวหน้ากลุ่มอาสาสมัคร เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 19 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัคร จำนวน 19 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัคร รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินการของกลุ่มในช่วงเดือนที่ผ่านมา และ นำเสนอแผนการจัดกิจกรรมที่จะจัดในเดือนถัดไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติด เตรียมการจัดทำแผนที่หมู่บ้าน และการทำข้อตกลงร่วมของคนในชุมชน โดยการเลือกตัวแทนจากโซนกลุ่มบ้าน มาออกข้อตกลง กลุ่มอาสาสมัครยุวดาอีย์ เตรียมการจัดทำจุลสารแจกฟรี และรายงานผลกิจกรรมเรียนรู้วิถีอิสลาม มีผู้เข้าร่วมมากขึ้นในแต่ละสัปดาห์ กลุ่มอาสาสมัครมัคคุเทศก์อาสา รายงานผลการจัดงาน "ของดีบ้านแคเหนือ" ว่า ได้รับการชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก และเตรียมจัดทำแผนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เตรียมการจัดทำยางยืดและไม้พลอง เพื่อมอบให้ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปที่สมัครเข้าร่วมโครงการ กลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดกิจกรรมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2557

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557 15:53:15
Project trainer
แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557 15:58:44 น.

ชื่อโครงการ : กระบวนการชุมชนเพื่อพัฒนาอ่าวทุ่งนุ้ยสู่การจัดการตนเองบ้านหลอมปืน หมู่14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงตรวจสอบรายละเอียดโครงการครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ของ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อดูเอกสสารการเงินโครงการและรายงานการประชุมแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ผู้ประสานงาน 2.ผู้จัดเก็บข้อมูล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มาพบพี่เลี้ยงเพื่อดูเอกสารการเงินและดูรายงานผ่านเวบไซค์โครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้ประสานงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ผู้ประสานงานโครงการมาชี้แจงการทำงานของพื้นที่แต่ละกิจกรรมที่ทำไปแล้วและทางพี่เลี้ยงได้อธิบายเรื่องการจัดการเอกสารการเงิน รายงานการประชุมแต่ละเวทีเพื่อลงข้อมูลในเวบไซค์
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ผู้ประสานงานโครงการมีความเข้าใจการทำเอกสารการเงินและได้มีการลงข้อมูลในเวบไซค์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ผู้ประสานงานโครงการไม่มีความชำนาญในการจัดการเอกสารการเงินและการลงข้อมูลในเวบไซค์

แนวทางแก้ไข

 • พี่เลี้ยงแนะนำให้คนที่สามรถทำการเงินแลลงข้อมูลได้มาลงข้อมูลให้ในวันถัดไป
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
 • เสนอให้ชักชวนคนทำงานมาเพิ่มเพื่อให้สามารถลงข้อมูลได้
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง นางสาวอนัญญา แสะหลี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 UnLock
14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยteerapotteerapotเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 11:44:05
แก้ไขโดย teerapot เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 12:02:51 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านทอนตรน »

ชื่อกิจกรรม : คณะกรรมการลงประเมินครัวเรือน

กิจกรรมหลัก : การประเมิน/ประกวดครัวเรือนนำร่อง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อประเมินครัวเรือนในการจัดการขยะของโครงการ  2. เพื่อค้นหาคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ จากการประเมินเป็นอย่างให้กับครัวเรือนในชุมชน 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะกรรมการ  จำนวน  15  คน
 • ครัวเรือนที่เข้ารับประเมิน  จำนวน  170  ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • สำรวจข้อมูลประเมินครัวเรือน ทั้งหมด 170  ครัวเรือน
 • คณะกรรมการ ลงประเมิน 2 วัน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำ จำนวน  15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • สำรวจครัวเรือนทั้งหมด เพื่อคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ ในการจัดการขยะ
 • รวบรวบข้อมูล จากคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • มีครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะของชุมชน
 • ครัวเรือนต้นแบบ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครัวเรือนอื่น ในการจัดการขยะได้
 • คณะกรรมการมีการส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • การปิดบ้านไม่มีคนอยู่ของครัวเรือน  ต้องไปประเมินซ้ำ
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,500.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 UnLock
14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2557 10:00:14
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2557 11:34:10 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : ทำความสะอาดมัสยิด

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์( สำหรับกิจกรรมทำสะอาดมัสยิด 48 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้ทำความสะอาดพร้อมใจกันออกมาทำความมัสยิดได้ร่วมกันคนละไม้คคนละมือเพื่อให้มัสยิดของหมู่บ้านสะอาดไรขยะเป็นชุมชนที่น่าอยู่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้ทำความสะอาดพร้อมใจกันออกมาทำความมัสยิดได้ร่วมกันคนละไม้คคนละมือเพื่อให้มัสยิดของหมู่บ้านสะอาดไรขยะเป็นชุมชนที่น่าอยู่ทุกคนมีความกระตือรือร้นในการทำความสะอาดมัสยิดเพื่อให้มัสยิดเกิดความสะอาดและมมีความภาคภูมิใจที่มีคนผ่านมาพบเห็นว่ามัสยิดของบ้านนากอฮูแตมีความสะอาด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้ทำความสะอาดพร้อมใจกันออกมาทำความมัสยิดได้ร่วมกันคนละไม้คคนละมือเพื่อให้มัสยิดของหมู่บ้านสะอาดไรขยะเป็นชุมชนที่น่าอยู่ทุกคนมีความสุขที่ได้ทำความสะอาดและทุกคนพร้อมเพียงกันทำความสะอาดเพื่อชุมชนและทุกคนก็ได้รับความสุขจากคนรอบข้างที่มาชื่นชมและผู้คนภายนอกที่ได้เข้ามาก็ได้เห็นถึงความสะอาดเรียบร้อยและได้มองเห็นถึงความสะอาดในชุมชนและอาจจะมีอาสาทำความสะอาดเพิ่มขึ้น จาก 10 คน ก็เิ่พิ้มขึ้น  20 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 UnLock
14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557 16:48:10
Project trainer
แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557 16:49:53 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชนขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและปิดงวดที่ 1 โครงการ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ของ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการทำงานของพื้นที่ในการทำโครงการ และแนะนำในการปิดงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้ประสานงานโครงการ
 • เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจสอบความเรียบร้อยการรายงานผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละกิจกรรมและเอกสารการเงินโครงการเพื่อปิดงวดที่ 1 โครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลี้ยงโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงดูรายละเอียดเอกสารการเงินและรายงานกิจกรรมทางเวบไซค์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สามารถสรุปปิดโครงการในงวดที่ 1 ได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • ในการเบิกเงินให้สอดคล้องกับกิจกรรม
13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557 17:56:45
Project trainer
แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557 18:03:31 น.

ชื่อโครงการ : กระบวนการชุมชนเพื่อพัฒนาอ่าวทุ่งนุ้ยสู่การจัดการตนเองบ้านหลอมปืน หมู่14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 4 เพื่อสรุปผลการจัดเวทีทบทวนข้อมูลต่างๆของชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรของชุมชนและออกแบบการลงจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานทั้ง 6 ฝ่าย จำนวน 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.กรรมการหมู่บ้าน 5 คน 2.เยาวชน 5 คน 3.กรรมการมัสยิด 3 คน
4.อสม.5 คน 5.กลุ่มราษฏร 5 คน 6.ชรบ.5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. เพื่อสรุปงานเวทีทบทวนข้อมูล เวทีออกแบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมกับการแลกเปลี่ยนร่วมกัน
 2. เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

โดยการ 1. ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย 2. ดำเนินงานการประชุม 3. สรุปผลการประชุม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 26 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 650.00 50.00 0.00 0.00 800.00 UnLock
13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpareenapareenaเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557 11:34:04
แก้ไขโดย pareena เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557 11:42:26 น.

ชื่อโครงการ : จากอาหารปลอดภัยสู่เมนูเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง สสส.

กิจกรรมหลัก : ค่าจัดทำรายงานสรุป

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 1 คน คณะทำงานโครงการจำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่การเงินจำนวน 1 คนและพี่เลี้ยงโครงการจำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์ที่ประกอบด้วย ส.1ส.2ส.3ส.4ง.1และง.2

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 1 คน คณะทำงานโครงการจำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่การเงินจำนวน 1 คนและพี่เลี้ยงโครงการจำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานโครงการนำเอกสารการเงินมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับพี่เลี้ยงประจำจังหวัด และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานในระบบเว็ปไซต์ในช่องขั้นตอนกระบวนการการจัดกิจกรรมและผลดที่เกิดขึ้นจริง ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม และรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทำรายงานในระบบเว็ปไซต์เพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของรายงานปิดโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงินร่วมกับพี่เลี้ยงประจำจังหวัด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ปิดโครงการทางผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบการรายงานผลในระบบเว็ปไซต์ให้สมบูรณ์ และตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ตรงกับเอกสารหลักฐานการเงิน เพื่อจะได้จัดทำรายงานการเงินทั้ง ง.1งวดที่ 2 และง.2 ประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.จุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpareenapareenaเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557 11:43:47
แก้ไขโดย pareena เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557 11:50:26 น.

ชื่อโครงการ : จากอาหารปลอดภัยสู่เมนูเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำภาพถ่ายกิจกรรมโครงการแนบรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : ค่าภาพถ่าย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมภาพถ่ายการจัดกิจกรรมโครงการฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำภาพถ่ายการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 1 คนและคณะทำงานโครงการจำนวน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรมโครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการรวบรวมภาพถ่ายการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการเพื่อประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์ปิดโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ทางผู้รับผิดชอบโครงการรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรมที่มีรายละเอียดตรงตามกิจกรรมของโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.จุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpareenapareenaเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557 11:51:45
แก้ไขโดย pareena เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557 11:56:50 น.

ชื่อโครงการ : จากอาหารปลอดภัยสู่เมนูเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามผลการดำเนินงานปิดโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงประจำจังหวัด

กิจกรรมหลัก : ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมที่ทาง สสส./สจรส.จัด

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการและตรวจสอบเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงินและคณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการและตรวจสอบเอกสารการเงินร่วมกับพี่เลี้ยงประจำจังหวัด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 1 คน คณะทำงานโครงการจำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่การเงินจำนวน 1 คนและพี่เลี้ยงประจำจังหวัดจำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงประจำจังหวัดทำความเข้าใจการจัดทำรายงานปิดโครงการและตรวจสอบเอกสารการเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มเติมในระบบเว็ปไซต์เพื่อความสมบูรณ์ของรายงานปิดโครงการและได้ตรวจสอบเอกสารการเงินตามยอดค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ทางผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายงานและเอกสารการเงินให้ ครบถ้วน สมบูรณ์ 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.จุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 UnLock
13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวันชัยวันชัยเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 13:21:59
แก้ไขโดย วันชัย เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 14:35:46 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ลงแขกเก็บขยะตามถนนสายหลักและรอง ครั้งที่ 4

 • photo ลงแขกเก็บขยะตามถนนสายหลักและสายรองลงแขกเก็บขยะตามถนนสายหลักและสายรอง
 • photo ลงแขกเก็บขยะตามถนนสายหลักและสายรองลงแขกเก็บขยะตามถนนสายหลักและสายรอง
 • photo ลงแขกเก็บขยะตามถนนสายหลักและสายรองลงแขกเก็บขยะตามถนนสายหลักและสายรอง
 • photo เก็บขยะตามบริเวณหมู่บ้านเก็บขยะตามบริเวณหมู่บ้าน
 • photo เก็บขยะตามที่สาธารณะเก็บขยะตามที่สาธารณะ
 • photo รวบรวมขยะที่เก็บขยะได้รวบรวมขยะที่เก็บขยะได้
 • photo รวบรวมขยะที่เก็บได้รวบรวมขยะที่เก็บได้
 • photo รวบรวมขยะที่เก็บได้ไปขายต่อไปรวบรวมขยะที่เก็บได้ไปขายต่อไป

กิจกรรมหลัก : จัดการขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อมลดโรค ลงแขกเก็บขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สภาพแวดล้อมของชุมชนบ้านนตรธรรมและถนนหนทางสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่อาศัยไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานจำนวน 30 คน ที่ประกอบด้วย อสม.จำนวน 12 คน จากผู้นำชุมชนจำนวน 8 คน จากอบต และภาคราชการในพื้นที่จำนวน 5 คน จากแกนนำเยาวฃนและนักเรียนจำนวน 5 คน 2.จากประชาชนทั้วไปจำนวน 15 คน 3. จากนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนครจำนวน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมคณะทำงานแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในถนนแต่ละสาย 2.ประสาน 3.จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน 4.ประชาสัมพันธ์ 5.ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.จากคณะทำงานจำนวน 25 คน ที่ประกอบด้วย อสม.จำนวน 10 คน จากผู้นำชุมชนจำนวน 7 คน จากอบต และภาคราชการในพื้นที่จำนวน 6 คน จากแกนนำเยาวฃนและนักเรียนจำนวน 5 คน 2.จากประชาชนทั้วไปจำนวน 10 คน 3. จากนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนครจำนวน 25 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆก่อนทำงาน 2.ประชุมคณะทำงานก่อนทำงานเพื่อแบ่งพื้นที่และหน้าที่รับผิดชอบ 3.หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาร่วมมือกันทำงาน เช่น นักเรียนช่วยกันเก็บขยะในสายถนนหน้าโรงเรียน 4.ทำงานกันไปและประชาสัมพันธ์กิจกรรมกันไป 5.ประเมินผลความสำเร็จจากขยะที่ร่วมกันคัดแยก และความสะอาดของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.มีกระบวนการทำงานเป็นเครือข่าย 2.มีการรวมกลุ่มกันทำงาน 3.ชุมชนสะอาดน่าอยู่ 4.เป็นแบบบอย่างให้แก่ชุมชนอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงโดยประเมินได้จากการมาร่วมกิจกรรมของตัวแทนจากชุมชนใกล้เคียง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ช่วงนี้เป็นฤดูฝนการเก็บขยะเป็นไปลำบาก เพราะสภาพอากาศไม่อำนวย

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้คณะทำงานแนะนำชาวบ้านว่า ขยะที่เป็นกะลามะพร้าวควรคว่ำเพราะถ้าน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของยุง เพราะช่วงนี้ฝนตก

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.สุวิทย์ หมาดอะดำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 5,900.00 UnLock
12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านจองถนนบ้านจองถนนเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557 12:55:30
แก้ไขโดย บ้านจองถนน เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557 14:52:31 น.

ชื่อโครงการ : คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินโครงการโดยพี่เลี้ยงประจำจังหวัด

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมประชุมคณะทำงานเเบ่งหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการร่วมกับคนในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจเอกสารบัญชีการเงินของโครงการ ในงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เหรัญญิก การเงิน ของโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำเอกสารการเงินของพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เเก้ไขรายละเอียดบัญชี การเงิน กรณีต้องเเก้ไขเพิ่มเติม ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานเเละการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เหรัญญิก การเงิน ของโครงการ  1  คน ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1  คน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เตรียมเอกสาร การเงินเเละบัญชีโครงการเพื่อตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารบัญชี กรณีเกิดความผิดพลาดของเอกสารการเงินของโครงการจะต้องเเก้ไขให้ถูกต้อง ตรวจสอบเอกสารเเละสรุปการเงิน บัญชีโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้ตรวจสอบรายละเอียดการเงินบัญชีโครงการ สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล  เสร็จเรียบร้อยเเล้วเเละผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบรายงานการปิดงวดที่ 1 ของโครงการเเละผู้รับผิดชอบโครงการเซ็นต์รับรอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

การตรวจสอบบัญชีโครงการในงวดที่ 1 ทำให้ทราบการดำเนินงานของการเงินของโครงการตั้งเเต่เริ่มได้รับงบสนับสนุน เเละในการตรวจสอบบัญชี เป็นการฝึกให้กับคณะทำงานด้านกาารเงิน มีความรอบคอบในรายละเอียดการเคลียร์ค่าใช้จ่ายในเเต่ละกิจกรรม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอุทุมพร รัตน์หิรัญ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 UnLock
12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านคลองขุด 57บ้านคลองขุด 57เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557 15:32:02
แก้ไขโดย Churee เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557 15:56:48 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด »

ชื่อกิจกรรม : ตรวจบัญชี ปิดงวดที่ 1

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมประชุมคณะทำงานโครงการ เพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่และสร้างความเข้าใจในคณะทำงานต่อโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจบัญชี การเงินของโครงการ ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เหรัญิกโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำเอกสารการเงินของโครงการมาตรวจสอบ เพื่อความถูกต้องของบัญชีเเละการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เหรัญญิกโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เตรียมเอกสารการเงินของโครงการเพื่อตรวจสอบ รายงานผ่านเว็ปไซด์ให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ตรวจสอบเอกสารการเงินของโครงการ ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด ถ้ามีการเเก้ไขเอกสาร การเงิน ก็สามารถเเก้เขได้เลย สรุปการตรวจบัญชีโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

การจัดทำรายงานเพื่อปิดงวดที่ 1 ทางผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องตรวจสอบเอกสารการเงิน ยอดเงินให้ตรงกับรายงานการเงินในระบบเว็ปไซต์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวเบญจวรรณ เพ็งหนู
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 UnLock
12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยChureeChureeเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557 16:16:22
Project trainer
แก้ไขโดย Churee เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557 16:21:25 น.

ชื่อโครงการ : คนสร้างคลอง คลองสร้างคนด้วยชุมชนคนบ้านกลาง »

ชื่อกิจกรรม : รายงานปิดงวดที่ 1

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมติดตามการดำเนินการในพื้นที่ของ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานปิดงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดรายงานปิดงวดที่ 1 ตรวจเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 1 คน
 • เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 คน
 • คณะทำงานโครงการจำนวน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงประจำจังหวัดแนะนำการจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการในระบบเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ในทุกกิจกรรมและตรวจสอบยอดเงินของกิจกรรมหลักให้ตรงกับกิจกรรมโครงการให้ตรงกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทำรายงานผลกิจกรรมในระบบเว็ปไซต์และตรวจสอบเอกสารการเงินได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้ผู้รับผิดชอบโครงการให้ลงรายละเอียดในใบสำคัญรับเงินให้ละเอียด สมบูรณ์และให้จัดลำดับเอกสารตามวันที่ที่จัดจริงเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.เบญจวรรณ เพ็งหนู
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 UnLock
12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:30-15.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsacksonsacksonเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557 18:43:22
แก้ไขโดย sackson เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557 22:25:25 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร »

ชื่อกิจกรรม : ตรวจ/ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร

 • photo พี่เลี้ยงให้คำแนะนำพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ
 • photo พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา
 • photo พี่เลี้ยงชี้แนะแนวทางการดำเนินงานพี่เลี้ยงชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจ/ติดตามให้คำแนะนำการดำเนินการโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจ/ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตรวจ/ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ตรวจ/ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสุวิทย์ หมาดอะดำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 560.00 UnLock
12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsuwanneesuwanneeเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 14:15:36
แก้ไขโดย suwannee เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 14:22:22 น.

ชื่อโครงการ : คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อประชุมคณะทำงานปรึกษาการจัดกิจกรรมปรัปพื้นที่ 
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำกลุ่มต่างๆ 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เวลา 13.30 น ประชุมเพื่อประกวด ขยะรีไซเคิล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำผู้นำชุชน เช่น นายกเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน อสม กลุ่มแม่บ้าน จำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เพื่อจัดประชุมจัดกิจกรรมปรัปพื้นที่ที่ไม่เกิดประโยชน์ สามารถทำให้เกิดประโยชน์ 2. เพื่อประชุมจัดหาเครื่องมือทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. นัดเวลา 09.000 น นัดเจอแกนนำ และเจ้าหน้าเทศบาลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโยธา เพื่อเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการปรับปรุงพื้นที่
 2. เตรียมเครื่องมือ เช่น รถแม็กโคร เคื่องพ่นหมอดกควัน รถขยะ เป็นต้น
 3. ขอความร่วมมือทุกท่านมาตรงเวลา
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. สภาพอากาศอาจมีปัญหา เช่น ฝนตกทำให้การทำกิจกรรมลำบาก
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 UnLock
11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpatpatเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 20:11:02
แก้ไขโดย pat เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 20:19:21 น.

ชื่อโครงการ : โรงเรียนชาวนาบ้านควนขี้แรด (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมชาวบ้าน

กิจกรรมหลัก : .ประชุมสภาหมู่บ้านเดือนละครั้งรวม 10 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ประชุมชาวบ้าน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชาวบ้านพร้อมภาคีเครือข่ายมีพนักงานเทศบาล มีเจ้าหน้าาที่เกษตรอำเภอกงหรา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมชี้แจงโครงการพร้อมกับประชุมวาระของหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 29 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีพนักงานเทศบาล มีเจ้าหน้าาที่เกษตรอำเภอกงหราและชาวบ้านในหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีวาระการประชุมของหมู่บ้าน โดยผู้ใหญ่บ้าและผู้ช่วยพร้อมคณะกรรมการหมู่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีวาระการประชุมของหมู่บ้าน โดยผู้ใหญ่บ้าและผู้ช่วยพร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านได้มาประชุมพร้อมกัน ได้รับข้อมูลกิจกรรมของหน่วยงานราชการของอ.กงหรามาเยี่ยมที่วัดควนขี้แรด โดยมีปิ่นโตสุขภาพถวายพระด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

พยามนำปิ่นโตสุขภาพ มีผักปลอดสารพิษ มีสมุนไพรเพื่อลดโรคในพระภิกษุสงฆ์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ประเทือง อมรวิริยะชัย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจันทนา อานันจันทนา อานันเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 23:11:31
แก้ไขโดย จันทนา อานัน เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 23:14:30 น.

ชื่อโครงการ : ความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา (ต่อยอดโครงการ 3 ออมฯ) »

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงตรวจสอบรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 1

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ของ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อดูรายละเอียดรายงานในเวปไซค์และเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้ประสานงานโครงการ
 • เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ดูรายละเอียดรายงานในเวบไซค์และเอกสารการเงินในการปิดงวดโครงการในงวดที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้ประสานงานโครงการ
 • เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ได้มีการตรวจสอบเอกสารการเงินหลังจากที่พื้นที่ได้ทำกิจกรรมและการคีย์ข้อมูลลงในเวบไซค์โครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

พื้นที่ได้เห็นข้อผิดพลาดในการทำงานและได้รับคำแนะนำจากพี่เลี้ยงเพื่อนำไปปรับเพื่อความถูกต้องต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้คำแนะนำเรื่องการจัดเก็บเอกสาร

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง นางสาวอนัญญา แสะหลี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Locked
11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยponpichaiponpichaiเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 14:25:45
แก้ไขโดย ponpichai เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 15:03:15 น.

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน ตามหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไสยง »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีนำเสนอ วิเคราะห์ จากการสำรวจถอดบทเรียน คืนข้อมูลสู่ชุมชนและจัดทำแผนชุมชนรวมกัน

กิจกรรมหลัก : จัดการประชุมคณะทำงานทุก 2เดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม.ผู้นำชุมชน นักเรียน ครู

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเวทีนำเสนอ  วิเคราะห์  จากการสำรวจถอดบทเรียน  คืนข้อมูลสู่ชุมชนและจัดทำแผนชุมชนรวมกัน เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ข้อมูลจากชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ปลัดอาวุธโส ปลัดอำเภอเขาพนม พัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม สำนำสหกรณ์บัญชีจังหวัดกระบี่  เกษตรอำเภอเขาพนม ปลัด อบต.สินปุน  นักพัฒนาชุมชน อบต.สินปุน ผู้นำชุมชน หมอเสนารักษ์(หมอทหาร)

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ แนะนำที่ไปที่มาของโครงการให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบ และให้หน่วยงานที่เข้ารวมโครงการได้แนะนำตัว ชีแจงรายละเอียดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชาชนได้รับรู้ถึงจุดยืนของโครงการว่าในการที่ให้นักเรียนนักศึกษา ไปสำรวจข้อมูลของแต่ละครัวเรื่อนนั้นจะนำมาสุปแล้วจะคืนให้กับชุมชนในวันที่ปิดโครงการอีกครั้ง เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลในหมู่ที่ 9 ตำบลสินปุนของเรามีรายได้เท่าไหรรายจ่ายและหนี้สินครับเพราะโครงการเป็นผลประโยชน์ต่อชุมชนของเรามากครับ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-ลงพื้นที่ติดตามในการจัดกิจกรรม/ผสานงาน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.จารุวรรณ วงค์เวษ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,300.00 0.00 5,000.00 500.00 500.00 0.00 4,305.00 UnLock
10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสรศักดี์ ช่วยชูสรศักดี์ ช่วยชูเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557 15:54:41
แก้ไขโดย สรศักดี์ ช่วยชู เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2557 13:13:15 น.

ชื่อโครงการ : บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด ) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพือติดตามประเมินผลและวางแผนในการทำงานในคร้งต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ 10 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 10 คน ร่วม 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมทีมคณะกรรมการ ก่อนและหลังทำกิจกรรม ทั้งหมด ทุกเดือน เพื่อเตรียมงานติดตามงานประเมินงาน และมอบหมายหน้าที่ ช่วยกันทำจากกรรมการทั้งหมด จำนวด 20 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีคณะกรรมการ 10 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 10 คน ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 3 คน ประชุม ปรึกษาหารือ เรื่องกิจกรรมต่อไป ในการเอาผักมาตรวจสารพิษ และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการใด้คุยเรื่อง บ้านพอเพียหลีกเลี่ยงสารเคมี เรื่องการประกวดผักปรอดสารพิษในกิจกรรมต่อไปในเดือน ธันวาคม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของแต่ละกลุ่มบ้านรับผิดชอบนำผักแต่ละกลุ่มบ้าน มาตรวจสารพิษในผักโดยมีรางวัล ปรอบใจเล็กน้อยจาก อบต. และคณะกรรมการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ใด้ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการ และตัวแทนกลุ่มบ้าน มอบหมายหน้าที่แบ่งงานกันทำ ในกิจกรรมต่อไป 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์ กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายเหมือนหมั้น สิทธิสักดิ์นายเหมือนหมั้น สิทธิสักดิ์เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557 16:26:34
แก้ไขโดย นายเหมือนหมั้น สิทธิสักดิ์ เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557 16:35:22 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมผู้ดูแลและผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาในการส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน

กิจกรรมหลัก : ประชุมเวทีถอดบทเรียน สรุปประเมินผลการดำเนินการ เดือนละครั้งเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

เพื่อผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเป็นจิตอาสาและมีอาชีพเสริม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำผู้ดูแลและผู้สูงอายุ เยาวชนวัยทำงาน และจิตอาสา จำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดอบรมผู้ดูแลและผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาในการประกอบอาชีพเสริมในครัวเรือน เช่น การผูกไม้กวาดดอกอ้อ ทำดอกไม้จันท์ และจักสาน ผลิตอุปกรณ์ของใช้ต่างๆด้วยเศษวัสดุเป็นของที่ระลึก โดยมีคณะกรรมการจัดการกลุ่มดูแลกิจกรรมกลุ่มมีการนำรายได้ที่มีการขายมอบให้กับผู้จัดทำอาชีพเสริมตามภาระงานที่ทำจำนวน 60%หักทุนไว้ เพื่อเป็นทุนต่อไป20%และค่าบริหารจัดการ20%

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำผู้ดูแลและผู้สูงอายุ เยาวชนวัยทำงาน และจิตอาสา จำนวน 50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพเสริมในครัวเรือนดังนี้การผูกไม้กวาดดอกอ้อ ทำดอกไม้จันท์ และจักสาน ผลิตอุปกรณ์ของใช้ต่างๆด้วยเศษวัสดุเป็นของที่ระลึก

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดอบรมผู้ดูแลและผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาในการประกอบอาชีพเสริมในครัวเรือน เช่น การผูกไม้กวาดดอกอ้อ ทำดอกไม้จันท์ และจักสาน ผลิตอุปกรณ์ของใช้ต่างๆด้วยเศษวัสดุเป็นของที่ระลึก โดยมีคณะกรรมการจัดการกลุ่มดูแลกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เกิดนำรายได้พร้อมทั้งตั้งกติกากลุ่มที่มีการขายมอบให้กับผู้จัดทำอาชีพเสริมตามภาระงานที่ทำจำนวน 60%หักทุนไว้ เพื่อเป็นทุนต่อไป20%และค่าบริหารจัดการ20% นอกจากนี้ผลผลิตที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ได้มีการจัดสรรและสั่งจองโดยสมาชิก  

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

พยายามเก็บภาพกิจกรรมไว้ทุกมุม  เพื่อนำเสนอผลงาน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ดัวงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 500.00 4,000.00 5,000.00 0.00 0.00 10,500.00 UnLock
10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557 17:44:59
Project trainer
แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557 17:55:29 น.

ชื่อโครงการ : กระบวนการชุมชนเพื่อพัฒนาอ่าวทุ่งนุ้ยสู่การจัดการตนเองบ้านหลอมปืน หมู่14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทบทวนข้อมูลทางด้านภูมิปัญญา ทรัพยากรและประวัติศาสตร์ชุมชน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานทั้ง 6 ฝ่าย จำนวน 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 41 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. กลุ่มเยาวชนรักษ์อ่าวทุ่งนุ้ยจำนวน 30 คน
 2. คณะทำงาน10 คน
 3. วิทยากร1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทบทวนข้อมูล(ภูมิปัญญา ทรัพยากร ประวัติศาสตร์ชุมชน ) และแนวทางจัดการหลักสูตร ของชุมชน

โดยการ 1. ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย 2. จัดเวทีทบทวนข้อมูล - ทำความเข้าใจโครงการ - นำเสนอข้อมูล - แลกเปลี่ยน - สรุป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง นางสาวอนัญญา แสะหลี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,700.00 0.00 5,200.00 625.00 0.00 0.00 7,525.00 UnLock
10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanplam_3banplam_3เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2557 20:29:33
แก้ไขโดย banplam_3 เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2557 20:40:13 น.

ชื่อโครงการ : ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีสะท้อนข้อมูลที่ประชุมสภาหมู่บ้าน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีสะท้อนข้อมูลในที่ประชุมสภาหมู่บ้านและร่วมกันหาแนวทางแก้ใขภาวะหนี้สิน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดเวทีสะท้อนข้อมูลที่ประชุมสภาหมู่บ้าน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.กลุ่มเยาวชน 5 คน 2.กลุ่มวัยทำงาน 40 คน 3.กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เวทีสะท้อนข้อมูลขึ้นมาในที่ประชุมสภาหมู่บ้าน และร่วมกันหาแนวทางแก้ใขภาวะหนี้สิน ในการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและร่วมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.กลุ่มเยาวชน 10 คน 2.กลุ่มวัยทำงาน 50 คน 3.กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ให้ชาวบ้านและผู้นำใช้เวทีนี้ในการสะท้อนข้อมูลขึ้นมาในที่ประชุมสภาหมู่บ้าน และร่วมกันหาแนวทางแก้ใขภาวะหนี้สิน ในการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้นำคือผู้ใหญ่บ้านหรือประธานโครงการฯ บอกเล่าและให้ชาวบ้านถาม ปรึกษาหารือกันในที่ประชุมสภาหมู่บ้าน และร่วมกันหาแนวทางแก้ใขภาวะหนี้สิน ในการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและร่วมกัน โดยการอบรม การประนอมหนี้ การเจรจา การทำบัญชีครัวเรือน การรู้จักแบบพอเพียงและการส่งต่อ เพื่อการแก้ไขระยะสั่ยและระยะยาว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การไม่เข้าใจในบัญชีครัวเรือน การไม่เป็นขั้นตอนของชาวบ้าน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

การนำเสนอที่เข้าใจอยากของผู้นำต่อชาวบ้าน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

วิทยากรการแนำนำและการอบรมทำบัญชีครัวเรือนหรือการทำกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้คำแนะนำทางไลน์ โทรศัพท์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
1.นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0.00 7,600.00 UnLock
10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchavaearbchavaearbเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557 14:21:08
แก้ไขโดย chavaearb เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 14:15:09 น.

ชื่อโครงการ : ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานระดับตำบล

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการประชุมคณะทำงานระดับตำบล จำนวน ๒ เดือนต่อครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดูงานและจัดทำแผนการจัดการขยะทั้ง 3 หมู่บ้าน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานระดับหมู่บ้าน 2.ตัวแทนครัวเรือนต้นแบบ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานระดับหมูบ้าน สรุปผลการดูงาน จัดทำแผนการจัดการขยะทั้ง 3 หมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 73 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.คณะทำงานระดับหมู่บ้านหมู่ที่ 3,6,8 2.ตัวแทนครัวเรือนต้นแบบทั้ง 3 หมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประชุมสรุปผลการดูงาน 2.จัดทำแผนการจัดการขยะทั้ง 3 หมู่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงานและตัวแทนครัวเรือนได้แนวทางในการดำเนินงานโครงการเรื่องการจัดการขยะจากครัวเรือนในระดับต้นทาง กลางและปลายทาง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 UnLock
9 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอารีย์ ติงหวังอารีย์ ติงหวังเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2557 17:38:18
แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557 17:40:26 น.

ชื่อโครงการ : กระบวนการชุมชนเพื่อพัฒนาอ่าวทุ่งนุ้ยสู่การจัดการตนเองบ้านหลอมปืน หมู่14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเยาวชนครั้งที่ 2 เพื่อวางแผนการทำงานกิจกรรมและเก็บขยะบริเวณอ่าวทุ่งนุ้ย

กิจกรรมหลัก : ประชุมกลุ่มเยาวชน (เดือนละ1 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. กลุ่มเยาวชนรักษ์อ่าวทุ่งนุ้ยจำนวน 30 คน
 2. คณะทำงาน10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเก็บขยะพื้นที่อ่าวทุ่งนุ้ย

โดยการ 1. ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย 2. ดำเนินงานการประชุม 3. สรุปผลการประชุม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 UnLock
9 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายเหมือนหมั้น สิทธิสักดิ์นายเหมือนหมั้น สิทธิสักดิ์เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557 16:20:17
แก้ไขโดย นายเหมือนหมั้น สิทธิสักดิ์ เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557 16:39:01 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมผู้ดูแลและผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาในการประกอบอาชีพเสริมในครัวเรือน

กิจกรรมหลัก : จัดอบรมผู้ดูแลและผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาในการประกอบอาชีพเสริมในครัวเรือน เช่น การผูกไม้กวาดดอกอ้อ ทำดอกไม้จันท์ และจักสาน ผลิตอุปกรณ์ของใช้ต่างๆด้วยเศษวัสดุเป็นของที่ระลึก โดยมีคณะกรรมการจัดการกลุ่มดูแลกิจกรรมกลุ่มมีการนำรายได้ที่มีการขายมอบให้กับผู้จัดทำอ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเป็นจิตอาสาและมีอาชีพเสริม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำผู้ดูแลและผู้สูงอายุ เยาวชนวัยทำงาน และจิตอาสา จำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดอบรมผู้ดูแลและผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาในการประกอบอาชีพเสริมในครัวเรือน เช่น การผูกไม้กวาดดอกอ้อ ทำดอกไม้จันท์ และจักสาน ผลิตอุปกรณ์ของใช้ต่างๆด้วยเศษวัสดุเป็นของที่ระลึก โดยมีคณะกรรมการจัดการกลุ่มดูแลกิจกรรมกลุ่มมีการนำรายได้ที่มีการขายมอบให้กับผู้จัดทำอาชีพเสริมตามภาระงานที่ทำจำนวน 60%หักทุนไว้ เพื่อเป็นทุนต่อไป20%และค่าบริหารจัดการ20%

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำผู้ดูแลและผู้สูงอายุ เยาวชนวัยทำงาน และจิตอาสา จำนวน 50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพเสริมในครัวเรือนดังนี้การผูกไม้กวาดดอกอ้อ ทำดอกไม้จันท์ และจักสาน ผลิตอุปกรณ์ของใช้ต่างๆด้วยเศษวัสดุเป็นของที่ระลึก

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดอบรมผู้ดูแลและผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาในการประกอบอาชีพเสริมในครัวเรือน เช่น การผูกไม้กวาดดอกอ้อ ทำดอกไม้จันท์ และจักสาน ผลิตอุปกรณ์ของใช้ต่างๆด้วยเศษวัสดุเป็นของที่ระลึก โดยมีคณะกรรมการจัดการกลุ่มดูแลกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เกิดนำรายได้พร้อมทั้งตั้งกติกากลุ่มที่มีการขายมอบให้กับผู้จัดทำอาชีพเสริมตามภาระงานที่ทำจำนวน 60%หักทุนไว้ เพื่อเป็นทุนต่อไป20%และค่าบริหารจัดการ20% นอกจากนี้ผลผลิตที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ได้มีการจัดสรรและสั่งจองโดยสมาชิก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้มีการรวมกลุ่มฟื้นฟูและขยายผลในชุมชนต่อไป

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ดัวงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 500.00 4,000.00 5,000.00 0.00 0.00 10,500.00 UnLock
8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยm5saijitm5saijitเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2557 22:24:04
แก้ไขโดย m5saijit เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2557 22:34:52 น.

ชื่อโครงการ : บ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้านหนองนกไข่ »

ชื่อกิจกรรม : ปฎิบัติการทำการเตรียมบ่อโดยการลงแขก

กิจกรรมหลัก : ปฏิบัติการทำการเตรียมบ่อโดยการลงแขก

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

บ่อกุ้งร้างเปลี่ยนเป็นพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ 20 ครัวเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เกษตรกร 20 ครัวเรือน เกษตรกร 20 ครัวเรือน ครัวละ 2 คน รวม 40 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปฏิบัติการทำการเตรียมบ่อโดยการลงแขกสภาเกษตร คณะกรรมการและหัวหน้าโซนเป็นคนนำทำวันละ 2 บ้านเช้า-บ่าย จำนวน 10 วันกำหนด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน กลุ่มเป้าหมาย ปราชญ์ท้องถิ่น อสม ประธานผู้สูงอายุ 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ปรับพื้นที่บ่อโดยการใช้ปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อในบ่อ 2.เอาน้ำเข้าในบ่อปรับสภาพน้ำโดยใช้น้ำหมักชีวภาพ
3.ทำการปล่อยปลาในบ่อ 4.ผลิตอาหารเองจากกากถั่วเหลืองรำข้าว 5.การปลูกผักปลอดสารพิษบนคันบ่อ โดยปรับสภาพดินบนคันบ่อให้เหมาะแก่การปลูกพืช ลดการใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ น้ำยาสมุนไพรไล่แมลง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มบ่อร้างปรับเปลี่ยนจากบ่อที่รกร้างมาเป็นบ่อเลี้ยงปลาโดยไม่ทิ้งไว้ให้บ่อเหล่านั้นรกร้างอยู่อย่างเดียวแต่กลับนำมาทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกได้อีกด้วย  ส่วนด้านคันบ่อที่รกร้างอยู่ก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นที่ปลูกพืชผักเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือนของสมาชิกเองอีกด้วยเหลือจากบริโภคก็สามารถนำไปจำหน่ายยังท้องตลาดได้อีกด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 UnLock
8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmahhmahhเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2557 16:49:03
แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 13:22:07 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชนขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีสังเคราะห์ข้อมูล

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บของทีม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวมรวมของคณะทำงานให้ได้จำนวนผู้ที่ต้องการใช้ปัญจิสิละในการแก้ปัญหาสุขภาพของตนเอง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-  คณะทำงานทีมสภาองค์กรชุมชนตำบลละงู

-  คนในชุมชนอายุ 30 ปีขึ้นไปที่สนใจออกกำลังกายโดยใช้ปัญจะสีละ

-  ครูภูมิปัญญาปัญจะสิละ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประสานคณะทำงาน
 • ชี้แจงทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมของคณะทำงานให้ได้จำนวนผู้ที่ต้องการใช้ปัญจะสิละในการแก้ปัญหาสุขภาพของตนเอง
 • วางแผนการทำงานเป็นกลุ่ม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 23 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.  โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัม
2.  กลุ่มผู้สูอายุ
3.  กลุ่มเยาวชน
4.  กลุ่มเสี่ยงของโรค

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • การวิเคราะห์ข้อมูลได้ทำการวิเคราะห์ในวันที่  8-10  พฤศจิกายน  2557  สภาองค์กรชุมชนตำบลละงู หมู่ที่  5    ตำบลละงู  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล
 • นางก่อเดียะ  นิ้วหลี  ผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมการสังเคราะห์ข้อมูลในวันนี้ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล  กับกลุ่มคนที่อายุ 30 ปีขึ้นไป เพื่อสำรวจความต้องการ  ปัญหา  สุขภาพ  ของชุมชน  และความต้องการจัดการปัญหาสุขภาพ โดยใช้ปัญจะสิละเป็นตัวขับเคลื่อนในการดูแลสุขภาพ
 • ด้านสุขภาพ    มีนางสาวอำร๊ะ  ยาแลหลา  ตำแหน่ง  อสม. เป็นหัวหน้ากลุ่มในการในการสังเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพ ได้สังเคราะห์ข้อมูลว่า ส่วนมากคนในชุมชนขาดการตรวจสุขภาพประจำปี  ซึ่งทำให้เกิดความเมินเฉย  ถือว่าไม่เจ็บ ไม่ไข้  กินยาก็หาย  โดยไม่ค่อยหาสาเหตุของการเจ็บป่วย ซึ่งบางคนที่ได้สังเคราะห์และการจัดเก็บข้อมูล  ทราบมาว่ากว่าจะรู้ว่าเป็นเบาหวาน  ก็มีอาการมากแล้ว หรือว่าน้ำตาลในเลือดมากขึ้นแล้ว  และที่สำคัญบางคนที่รู้ตัวแล้วว่าเป็นความดัน  หมอนัดแต่ไม่ปฏิบัติตามที่หมอสั่ง  บางคนหายามากินเองที่บ้าน  เช่นยาสมุนไพร  ซึ่งไม่มีปลอดภัย ในทางด้านความสะอาด  และบางคนกินแล้วอาการไม่ดีก็ยังไม่ไปหาหมอ  ซึ่งน่ากลัวมากในการปฏิบัติตัวของคนไข้เหล่านี้ จาการสังเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้  ดิฉันมีข้อเสนอว่า  ให้แต่ละคนมีวินัยการรักษาสุขภาพของตัวเอง  ทางด้านการกินต้องปรับพฤติกรรมของตัวเอง  อย่างเช่นว่า คนทีชอบกินเค็ม  หวาน  มัน  แกงกะทิ  เปลี่ยนมาเป็นกินแกงจืด  หรือว่าบางคนที่ไม่สามารถปรับพฤติกรรมได้ในขณะนั้น  ก็  ให้ค่อยปรับพฤติกรรมของตัวเอง  และทางด้านออกกำลังกาย  ก็จะมีท่าวิธีในการออกกำลังกาย
 • ด้านภูมิปัญญา  ซึ่งมีนายดน  ทองสีสัน  ตำแหน่งครูภูมิปัญญาปัญจะสิละเป็นหัวหน้ากลุ่มในการสังเคราะห์ มีหลายคนที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญในด้านภูมิปัญญาปัญจะสิละ  ต่อไปนี้จะนำภูมิปัญญา ปัญจะสิละมาเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย ในหมู่บ้าน  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นต่อไปได้รับรู้เกี่ยวกับกีฬาประเภทนี้ ในตอนนีบางคน ไม่ค่อยรู้ลึกซี้งในเรื่องปัจจะสีลาต ซักเท่าไร เห็นว่าเป็นแค่การแสดง การร่ายรำ ซึ่งปัญจะสีลาตในความเป็นจริงแล้ว มันเป็นการสร้างสมาธิในตัวเอง ให้เกิดความแน่วแน่ รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา รู้จักหาแนวทางในการดำรงชีวิต อีกทั้งยังเป็นการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะผู้มีอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ด้านประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน  ให้นายรอสาก หลีนุ่ม  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  เป็นหัวหน้ากลุ่มในการสังเคราะห์  ตอนนี้บางคนรู้สึกว่าวัฒนธรรมของบ้านเรา เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่ยังมีการสืบทอดกันอยู่อีก เช่น การลงแขก , การเข้าสุนัต , การจัดเมาลิต ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้ อยากให้มีการสืบทอดกันต่อ ๆ ไป เพื่อให้คงอยู่กับชุมชนบ้านเราตลอดไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • การสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาการเก็บของทีม ในวันที่  8-10 กันยายน  2557  ในหมู่ที่ 5  ตำบลละงู    อำเภอละงู  จังหวัดสตูล
 • ได้รับรู้ข้อมูลที่แท้จริง ทุก ๆ ข้อมูลในชุมชนได้รับรู้ว่าคนในบ้านมีโรคประจำตัวอะไรบ้าง เช่น
 • ทางด้านสุขภาพ  ซึ่งมีผู้ข้อเสนอแนะดังนี้
 • ชาวบ้านมีความต้องการใช้ปัญจะสิละเป็นกีฬาในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน ซึ่งเป็นความประสงค์ของผู้สูงอายุและกับเยาวชน คนต่างวัยได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความรัก ความสามัคคี่  ความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกัน
 • ทางด้านวัฒนธรรม
 • ประชาชนในหมู่บ้านอยากให้อยู่คู่ชุมชน  และเกิดความหวงแหนกัน
 • ทางด้านภูมิปัญญา
 • บัญชีครัวเรือน เช่นรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ข้อมูลบางอย่างไม่ตรงกับคำถาม
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • การลงข้อมูล
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
 • การบันทึกข้อมูลที่ได้จาการสำรวจข้อมูล
 • การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง นางสาวอนัญญา แสะหลี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 1,200.00 9,970.00 2,500.00 0.00 0.00 14,170.00 Locked
8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsomjaisomjaiเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2557 17:55:03
Project trainer
แก้ไขโดย somjai เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2557 18:07:17 น.

ชื่อโครงการ : บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมกิจกรรมทำดอกไม้

กิจกรรมหลัก : กลุ่มผู้ทำดอกไม้ใบยางพารา และการผูกผ้า

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้สูงอายุและเยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทำดอกไม้จากใบยางพาราและผ้าใยบัว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ประธานสภา ผู้นำกลุ่มต่าง ๆ  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้สูงอายุและเยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการจัดทำดอกไม้จากใบยางพาราโดยวิทยากรให้ความรู้เรื่องการคัดใบยางพารา ใบราชพฤษก์ ใบขนุน  วิธีการหมักใบไม้ การแปรง และการย้อมสี พร้อมทั้งสาธิตการทำดอกไม้และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันทำ           

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และสามารถทำดอกไม้ พร้อมทั้งมีการประสานการตลาดในการทำวัสถุดิบที่ทำจากใบไม้ และทำดอกไม้ให้กับกลุ่มเพื่อส่งขายต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ต้องแ่ต่งตั้งทีมการบริหารจัดการตลาดของกลุ่ม

8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางมะลิวรรณ  แสงจันทร์นางมะลิวรรณ แสงจันทร์เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2557 18:51:48
แก้ไขโดย นางมะลิวรรณ แสงจันทร์ เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2557 19:18:09 น.

ชื่อโครงการ : บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน »

ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการแก่สมาชิกผู้ทำดอกไม้ใบยางพารา และการผูกผ้า

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กลุ่มผู้ทำดอกไม้ใบยางพารา และการผูกผ้า

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุ และเยาวชนใด้ใช้เวลาว้างให้เกิดประโยชน์ 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกกลุ่มผู้ทำดอกไม้ใบยางพารา และการผูกผ้า

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมเชิงปฏิบัติการแก่สมาชิกผู้ทำดอกไม้ใบยางพารา และการผูกผ้า จำนวน 2 วัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำชุมชน แกนนำ ผู้สูงอายุและเยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สมาชิกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวิธีการทำวัสดุจากใบใม้จากใบยางพารา ใบขนุนและใบราชพฤษก์ การย้อมสี และการทำดอกไม้จากผ้าใยบัว ในวันแรก และวันที่สองอบรมการผูกผ้าไว้ใช้ตามงานพิธีต่าง ๆ ในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สมาชิกกลุ่มเมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำวัสถุดิบจากใบไม้ใกล้ตัวให้เกิดมูลค่า สามารถประดิษฐ์ดอกไม้จากใบยางพารา ใบขนุน ใบราชพฤษก์และผ้าใยบัว ได้ ตลอดจนการผูกผ้าเพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆ ของชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

แนะนำให้จัดตั้งกลุ่มย่อยในการจัดทำกลีบดอกจากใบไม้ส่งขายให้กับกลุ่มในการจัดทำดอกไม้ต่อไป

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 4,800.00 21,700.00 1,000.00 0.00 29,500.00 UnLock
8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsomsaksomsakเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2557 10:53:11
แก้ไขโดย somsak เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2557 11:26:37 น.

ชื่อโครงการ : ภูมิปัญญา สานสามัคคี (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมทำความเข้าใจ รับสมัครผู้ที่จะร่วมประกวดบ้านเศรษฐกิจพอเพียง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ปฐมนิเทศโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชาวบ้านรู้จักวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายของครอบครัวอยู่เสมอ 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชาวบ้านชุมชนบ้านทุ่งใหญ่หมู่ที่ 8 ทุกครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประกวดบ้านเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการสภาแกหราทุ่งใหญ่และชาวบ้านบ้านทุ่งใหญ่ ทุกครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมทำความเข้าใจชาวบ้านถึงคุณสมบัติของผู้สมัครว่า 1.จะต้องมีบ้านเรือนและทะเบียนบ้านอยู่ในชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ 2. จะต้องมีการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือนต่อเนื่องอย่างน้อย     เป็นเวลา 3 เดือน 3.เอกสารการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 1. มีการลดรายจ่ายจากสิ่งฟุ่มเฟือย ลดรายจ่ายจากเหล้า เบียร์ บุหรี่
น้ำอัดลม และการพนัน 2. จะต้องสามารถลดต้นทุนการผลิตสามารถเพิ่มรายได้ครัวเรือนได้ เช่น การปลูก ทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก บริเวณบ้านควรจะต้องมีการปลูก ตะไคร้ ขมิ้น พริก หรือผักที่ไม่ต้องซื้อจากตลาดเพื่อลดรายจ่าย 3. มีการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายของครอบครัวอยู่เสมอ (ดูจากการจัดทำบัญชีครัวเรือนต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นเวลา 3 เดือน) 4. ดูความสะอาดเรียบร้อยของบ้านและบริเวณบ้าน (เพื่อสุขภาพของคนในครอบครัว)ฯลฯ 5.ในครังเรือนจะต้องมีการออมจากรายได้อย่างน้อย 20 % ของรายได้ครัวเรือนต่อเดือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ได้ผู้สมัครเข้าประกวดบ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20 ครัวเรือน 2.ชาวบ้านชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ร้อยละ 60ของครัวเรือนในชุมชน มีการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาคือชาวบ้านส่วนใหญ่ขี้เกียจทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน จึงไม่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 6,000.00 1,500.00 0.00 0.00 10,500.00 UnLock
8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsomsaksomsakเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2557 11:29:40
แก้ไขโดย somsak เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2557 11:47:25 น.

ชื่อโครงการ : ภูมิปัญญา สานสามัคคี (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : สภาแกหราประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สภาแกหราประชุมร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านเดือนละครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรับทราบปัญหาของชุมชนและหาแนวทางแก้ไข

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาแกหรามีการร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกวันที่ 8 ของทุกเดือนเพื่อรับทราบปัญหาของชุมชนและหาแนวทางแก้ไข

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สภาแกหรามีการร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกวันที่ 8 ของทุกเดือนเพื่อรับทราบปัญหาของชุมชนและหาแนวทางแก้ไข โดยสภามีบทบาทดังนี้ 2.1. กำหนดนโยบายการส่งเสริม และการพัฒนาความเข้มแข็งแก่ชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ 2.2. เป็นกลไกลประสานงาน ระหว่างคณะผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านบ้านทุ่งใหญ่ 2.3.เสนอแนวทางการส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆให้แก่ชาวบ้านบ้านทุ่งใหญ่ 2.4. ไกล่เกลี่ยประณีประนอมข้อขัดแย้ง และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.5. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ 2.6.ให้ความคิดเห็นต่อข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลกระทบต่อชาวบ้าน บ้านทุ่งใหญ่ 2.7.กำหนดและชี้แจงแผนงานวิธีดำเนินโครงการในปีนี้ 2.8 กำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ไปสู่เศรฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการสภาแกหราทุ่งใหญ่ จำนวน 20 คน คือ 1. นายกลั้น บัวสาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ประธานกรรมการ 2. นายสงค์  มณีภาค ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ รองประธานกรรมการ
3.  นายสมศักดิ์  ยุจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ รองประธานกรรมการ 4. นายสมบูรณ์  นราจร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ รองประธานกรรมการ 5. นายนิพล  สุวรรณโณ สมาชิกสภา อบต. กรรมการ 6.  นายวีระ  หะหัส สมาชิกสภา อบต. กรรมการ 7.  นายพงค์  เพชรมุณี ผู้แทนฝ่ายศาสนา กรรมการ 8.  นายหีม นราจร ผู้แทนฝ่ายศาสนา กรรมการ 9.  นางสาวกฤษณี  ชื่นอารมณ์ ผู้แทนกลุ่มองค์กร/อาชีพ กรรมการ 10.  นางสาวธัญจิรา  ฮิ่นเซ่ง ผู้แทนกลุ่มองค์กร/อาชีพ กรรมการ 11. นางโสภิณ  บัวสาย ผู้แทนสตรี/อสม. กรรมการ 12.  นางมาซีเราะ  ชอบงาม ผู้แทนสตรี/อสม. กรรมการ 13.  นายวิชิต  ชุมประเสริฐ ผู้แทนเยาวชนชาย กรรมการ 14.  นางสาวจีรวรรณ  แก้วชูชื่น ผู้แทนเยาวชนหญิง กรรมการ 15.  นายคล่อง  ชื่นอารมณ์ ผู้แทนประเด็นด้านสุขภาพ กรรมการ 16.  นางสุจินดา  ชุมฤทธิ์ ผู้แทนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กรรมการ 17.  นายสมหมาย  ขะเรรัม ผู้แทนกลุ่มผู้พิการ กรรมการ 18.  นายพัชราวุธ  ชื่นอารมณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 19.  นายพิน  สุวรรณโณ ผู้แทนผู้สูงอายุ กรรมการ 20.  นายหนูเอียด  ยุจันทร์ ผู้แทนผู้สูงอายุ กรรมการ 21.  นางพรทิพย์  คอยอาสา ผู้แทนหน่วยงานรัฐ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 22.  นางสาวจุฑามาศ  จันทะโร บัณฑิตอาสา กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายกลั้น  บัวสาย  กล่าวเปิดประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.แจ้งเรื่องการขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินในพื้นที่บ้านทุ่งใหญ่ว่าหากใครมี ภทบ.5 ที่เคยเสียภาษีเมื่อปี 2545,2546 ให้นำมาแนบเอกสารการยื่นขอเแกสารสิทธิ์ในครั้งนี้ด้วย 2.ชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องการเข้าร่วมประกวดบ้านเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีหลักเกณฑ์อย่าไรและยื่นใบสมัครได้ที่ไหนภายในวันที่ เท่าไหร่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock