วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 - 16:00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมะอะฮูมือรี ยูนุ๊มะอะฮูมือรี ยูนุ๊เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 11:30:51
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:07 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำภาพถ่ายภาพกิจกรรม

 • photo คอเต็บประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณสุเหร่าลูโบ๊ะแปะคอเต็บประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณสุเหร่าลูโบ๊ะแปะ
 • photo รับมอบป้ายเขตปลอดบุหรี่โดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์รับมอบป้ายเขตปลอดบุหรี่โดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์
 • photo ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์
 • photo ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ถ่ายภาพกิจกรรมในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ถ่ายภาพกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประชาชนในชุมชนบ้านบาลา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำภาพถ่ายเขตปลอดบุหรี่ที่บริเวณศาสนสถาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมะอะฮูมือรี ยูนุ๊มะอะฮูมือรี ยูนุ๊เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 13:37:39
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 11:14:10 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะผู้จัดโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รวมภาพถ่ายและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปเล่มการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
19 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจริยา เพ็ชรจำรัสจริยา เพ็ชรจำรัสเมื่อ 17 พฤษภาคม 2559 10:21:58
แก้ไขโดย จริยา เพ็ชรจำรัส เมื่อ 17 พฤษภาคม 2559 10:36:54 น.

ชื่อโครงการ : โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ - เวทีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ - นิทรรศการของดี ม.5 - ลานกิจกรรมทำขวัญข้าว - นิทรรศการแปลงนา - นิทรรศการแปลงยาง - ป้ายบทความ ข่าว ภาพ - ละครสะท้อนบทเรียนจากโครงการ - บูธถาม-ตอบปัญหาโดยโรงเรียน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ - เวทีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ - นิทรรศการของดี ม.5 - ลานกิจกรรมทำขวัญข้าว - นิทรรศการแปลงนา - นิทรรศการแปลงยาง - ป้ายบทความ ข่าว ภาพ - ละครสะท้อนบทเรียนจากโครงการ - บูธถาม-ตอบปัญหาโดยโรงเรียน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 320 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชาวบ้าน จำนวน 300 คน นักแสดงจำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ •เวทีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ •นิทรรศการของดี ม.5 •ลานกิจกรรมทำขวัญข้าว •นิทรรศการแปลงนา •นิทรรศการแปลงยาง •ป้ายบทความ ข่าว ภาพ •ละครสะท้อนบทเรียนจากโครงการ •บูธถาม-ตอบปัญหาโดยโรงเรียน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชาวบ้านได้เข้าร่วมจำนวน 320 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชาวบ้านได้มาร่วมพิธีพร้อมกัน และทุกคนต่างนำเรียงข้าวของตัวเองมา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

รายงานสถานการณ์ ผลงาน ผลสำเร็จจากโครงการ สู่ชุมชน คืนข้อมูลให้กับชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้มีการทําขวัญข้าว ถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการช่วยลดหรือบรรเทาความเครียดให้กับชาวนา เนื่องมาจากการทํานาในแต่ละครั้ง ต้องลงทุนลงแรงจํานวนมาก ชาวนาจึงเกิดความไม่มั่นใจและรู้สึกไม่มั่นคงทางจิตใจว่า การทํานาในครั้งนั้นๆ จะประสบความสําเร็จหรือไม่ จึงต้องอาศัยการทําขวัญข้าวเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับตนเอง เช่น - การทําพิธีตามความเชื่อเพื่อให้ข้าวเจริญงอกงามปลอดโรคจึงไม่มีความจําเป็น - ชาวนาต้องเร่งรีบทํานาให้ได้ ๓ ครั้งต่อปี จึงไม่มีเวลาประกอบพิธีทําขวัญข้าว - หาผู้ทําพิธี หรือหมอทําขวัญข้าวได้ยากขึ้นเนื่องจากไม่มีผู้สืบทอดความรู้ในการทําพิธีกรรมฯลฯ ชาวบ้่านมาร่วมกันจัดพิธีและมีนักเรียนเข้าร่วมด้วย ทำให้พิธีในวันนั้นเป็นไปด้วยความน่าเชื่อถือทุกคน ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,700.00 0.00 15,500.00 2,600.00 0.00 0.00 23,800.00 UnLock
26 มิถุนายน 2559 เวลา 09:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายแวว ทับชุมนายแวว ทับชุมเมื่อ 26 มิถุนายน 2559 19:40:45
แก้ไขโดย นายแวว ทับชุม เมื่อ 26 มิถุนายน 2559 20:01:30 น.

ชื่อโครงการ : รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ย »

ชื่อกิจกรรม : สมาชิกโครงการ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ครัวเรือนปฏิบัติตามแผนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

กิจกรรมหลัก : สมาชิกโครงการ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ครัวเรือนปฏิบัติตามแผนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชาวบ้านทราบถึงรายรับ-รายจ่ายของตนเองเพื่อลดการเกิดหนี้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกโครงการ 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สมาชิกโครงการ 100 ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ครัวเรือนปฏิบัติตามแผนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยคณะทำงานทุกๆเดือน โดยจะเก็บข้อมูลติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีบัญชีครัวเรือนและลงบัญชีได้ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 UnLock
26 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายมาโนช สายทองนายมาโนช สายทองเมื่อ 27 มิถุนายน 2559 09:45:23
แก้ไขโดย นายมาโนช สายทอง เมื่อ 27 มิถุนายน 2559 10:52:08 น.

ชื่อโครงการ : สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามประเมินผลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน ครั้งที่ 2

 • photo สอบถาม ติดตามอาการผู้ป่วยสอบถาม ติดตามอาการผู้ป่วย
 • photo อาการดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลเดิมอาการดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลเดิม
 • photo นำ้หนักที่เคยชั่งไว้นำ้หนักที่เคยชั่งไว้
 • photo ตรวจสอบความดันตรวจสอบความดัน

กิจกรรมหลัก : ติดตามประเมินผลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามอาการผู้ป่วย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มสภาผู้นำ อสม. รพสต.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ดูแลสุขภาพว่ามีปัยหาหรือไม่ โดยการลงพื้นที่ติดตามประเมินผู้ป่วยลดลง หรือไม่ลด ตามบันทึกสุขภาพ จำนวน 4 ครั้งหลังจัดเวทีแลกเปลี่ยน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มสภาผู้นำ อสม. รพสต.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00-13.30 น. กลุ่มสภาผู้นำ จนท.รพสต. กลุ่มอสม. คณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน30 คน ร่วมประชุม ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจในรายละเอียดกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ  ในจำนวน 4 ครั้งและนัดหมายการทำกิจกรรมในวันต่อไป 13.30-16.00 น. กลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลแผนที่ชุมชนคนเป็นโรคเรื้อรัง แยกย้ายกันลงพื้นที่เป็น 4 กลุ่มเพื่อติดตามผู้ป่วย สอบถามปัญหาและการดูแลสุขภาพว่าดีขึ้นหรือไม่ตามบันทึกสุขภาพ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ได้อัตราข้อมูลผู้ป่วยทีชัดเจนตามสมุด บันทึกจำนวน 230 คนและนำไป เปรียบเทียบกับข้อมูลเดิม
 2. เป็นแบบอย่างให้บุคคลทั่วไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  1.กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ จากการประชุมร่วมกัน 2.ได้อัตราข้อมูลผู้ป่วยที่ชัดเจนตามสมุดบันทึก
3.ได้ข้อมูลที่จะจัดเก็บเกี่ยวกับปัญหาและสุขภาพผู้เป็นโรคเรื้อรังที่ชัดเจน 4.ผู้ป่วยที่ดูแลสุขภาพได้ดี เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป
5.มีการรวมกลุ่มติดตามประเมินผลผู้ป่วย อย่างต่อเนื่อง 6.มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ 7.เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนของกลุ่มสภาผู้นำ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1 ความร่วมของผู้ป่วยในการปฏิบัติตัว และการให้ข้อมูลที่เป็นจริง/อธิบาย ทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่ตามมา 2.การทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของคณะทำงานไม่สอดคล้องกัน/ทำตามมติที่ประชุม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 UnLock
26 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายธันวาคม หนูจันทร์นายธันวาคม หนูจันทร์เมื่อ 28 มิถุนายน 2559 09:00:27
แก้ไขโดย นายธันวาคม หนูจันทร์ เมื่อ 28 มิถุนายน 2559 09:20:58 น.

ชื่อโครงการ : ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา »

ชื่อกิจกรรม : ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรง เพื่อจุดประกายความสนใจ ต่อยอดความรู้ วิสัยทัศน์ มาประยุกต์ใช้กับตนเองและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 98 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มผู้สนใจในกิจกรรมเสริมอาชีพต่างๆในหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทัศนะศึกษา เรียนรู้ดูงานจากศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ สมาชิกเลือกกิจกรรมที่สนใจพิเศษ กิจกรรมที่เหมาะสมเป็นกลุ่มๆ จดจำบันทึกมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพสิ่งแวดล้อมและต้นทุนในชุมชน จำนวน 98 คน ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 102 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน 38 คน กลุ่มผู้สนใจ 64 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เดินทางไปดูงาน กิจกรรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียงค่ายเทพสตรีศรีสุนทร /มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้กิจกรรมอาชีพเสริมตามที่สนใจ จากต้นแบบ ได้เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปฏิบัติประยุกต์ใช้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับประสบการณ์ในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ เช่นการเลี้ยงกบ ปลา หมู ไก่ จิ้งหรีด การเพาะปลูกพืช การทำขนม การหัตกรรมประดิษฐ์  การบรรจุภัณฑ์ การจัดการเศรษฐกิจพอเพียง มีความกระตือรือร้นที่จะนำสิ่งสนใจมาทำที่บ้าน ชุมชนของตนเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  ควรจัดกลุ่มสนใจร่วมกันให้มีวิทยากรมาฝึกทักษะ/ความรู้ให้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 26,260.00 0.00 0.00 0.00 26,260.00 UnLock
25 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 27 มิถุนายน 2559 11:42:39
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 27 มิถุนายน 2559 16:47:07 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะทำงาน (ทีมวิชาการ และทีมสนับสนุนวิชาการ)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมคณะทำงาน ทุก 4 เดือน จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 1 วัน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการและออกแบบห้องเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2559

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผู้ติดตาม)
 • เจ้าหน้าที่ สจรส.มอ.
 • คณะทำงานวิขาการ 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. การคัดเลือกบทความวิชาการ (เรื่องเล่าเร้าพลังนำเสนอห้องย่อยชุมชนน่าอยู่)

 2. งานสร้างสุข

- สรุปการประชุมห้องย่อยชุมชนน่าอยู่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 ณ หนานมดแดง จ.พัทลุง
- ภาพรวมสรุปรูปแบบงานสร้างสุข เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมคริสตรัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา - การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่
1. การลงทะเบียนเครือข่ายชุมชนน่าอยู่ (วันที่ 3 ตุลาคม 2559 จำนวน 530 คน)
2. การจัดการเอกสารการเงิน (โครงการเก่า) 3. ผู้จัดการห้องย่อย
4. นิทรรศการ 30 บู๊ท (งบประมาณเบิกตามจริงไม่เกิน 3,000 บาท)
5. การจัดการอาหาร (เช่น ระบบคูปองจะแยกในห้องย่อย หรือการจัดการอย่างไร) 6. การจดบันทึก สรุปข้อมูล การประเมินผล
- ผู้เข้าร่วมงานเครือข่ายชุมชนน่าอยู่

 1. การหักภาษี ณ ที่จ่าย
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 41 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผู้ติดตาม)  36 คน
 • เจ้าหน้าที่ สจรส.มอ. 4 คน
 • ทีมวิขาการ  1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. การคัดเลือกบทความวิชาการ (เรื่องเล่าเร้าพลังนำเสนอห้องย่อยชุมชนน่าอยู่)

 2. งานสร้างสุข

- สรุปการประชุมห้องย่อยชุมชนน่าอยู่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 ณ หนานมดแดง จ.พัทลุง
- ภาพรวมสรุปรูปแบบงานสร้างสุข เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมคริสตรัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา - การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่
1. การลงทะเบียนเครือข่ายชุมชนน่าอยู่ (วันที่ 3 ตุลาคม 2559 จำนวน 530 คน)
2. การจัดการเอกสารการเงิน (โครงการเก่า) 3. ผู้จัดการห้องย่อย 4. นิทรรศการ 30 บู๊ท (งบประมาณเบิกตามจริงไม่เกิน 3,000 บาท)
5. การจัดการอาหาร (เช่น ระบบคูปองจะแยกในห้องย่อย หรือการจัดการอย่างไร) 6. การจดบันทึก สรุปข้อมูล การประเมินผล
- ผู้เข้าร่วมงานเครือข่ายชุมชนน่าอยู่


3. การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ออกแบบงานสร้างสุขชุมชนน่าอยู่

 • พิธีเปิดห้องชุมชนน่าอยู่ โครงการจากชุมชน หนังคน โขนคน เชิดพระอินศวร

 • เรื่องเล่าเร้าพลัง ปีนี้ทำอย่างไรให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วย “การขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่สู่การสร้างนโยบายระดับชุมชน” ได้แก่ บ้านทุ่งยาวทำห้วยการจัดการทรัพยากร นำ ธกส. ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน นายก อบต. เกษตรจังหวัด มาร่วมแลกเปลี่ยนงาน

 • เสนอการคัดเลือกโครงการที่จะนำมาเสนอในเชิงรูปแบบกึ่งวิชาการ ให้พี่เลี้ยงและโครงการเขียนโครงการส่ง มาที่ สจรส. เงื่อนไข ดังนี้

 1. เรื่องเล่าไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ
 2. เรื่องส่งทางเมลล์ ก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2559
 3. การเล่าที่หลากหลายเปิดฟรี ดีเด่นอย่างไร มีหัวข้อการส่งบทความ ดังนี้ (1) ชื่อโครงการ(2) เรื่องย่อ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม และคุณค่าของโครงการ (3) ที่มา (4) วัตถุประสงค์(5) วิธีการเช่น ทำอย่างไร(6) ผลการดำเนินงานและคุณค่าของโครงการ เช่น บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ คุณค่าของโครงการที่เกิดขึ้น นวัตกรรม เป็นต้น (7) การขยายผลสู่นโยบายสาธารณะ (8) ข้อเสนอแนะ (สำหรับผู้สนใจการทำโครงการในครั้งต่อไป หรือ/และการต่อยอดโครงการ)

 4. เชิญพื้นที่มาร่วมประชุมกับ สจรส.มอ.ด้วยเป็นวิชาการกลุ่มเล็ก

 • เบื้องต้น มีผู้สนใจเสนอบทความเรื่องเล่าเร้าพลัง ได้แก่
 1. การท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต (พี่เจี๊ยบ)
 2. สร้างบ้านสร้างป่าเขาบูโด จ.ปัตตานี (พี่ยา)
 3. หุ่นกระบอกออกเดินที่บ้านสวนเทศ จ.สตูล (พี่หนุ่ย)
 4. ครอบครัวอบอุ่นด้วยบัญชีครัเรือน จ.กระบี่ (พี่ทวีชัย)
 5. แหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง จ.ชุมพร (ป้าเบญ)
 • นิทรรศการ ปีนี้ชุมชนน่าอยู่จัดนิทรรศการจำนวน 30 บูท คือ โครงการ ปี 58 จำนวน 20 บูท และ โครงการปี 56-57 จำนวน 10 บูท เกณฑ์การจัดบูทชุมชนน่าอยู่ บูทควรมีป้ายชื่อโครงการ ป้ายไวนิล รายละเอียดเอกสารแจก ขายของได้จากผลผลิตโครงการตกแต่งบูทให้เสร็จก่อนเปิดงาน

 • การลงทะเบียน (พี่ยา พี่สุดา รับลงทะเบียน) แลกเปลี่ยนประเด็นการพูดคุย ดังนี้ จะมีระบบเว็บไซต์มาช่วย ระบบอิเล็กโทรนิค
  / กระเป๋าควรมีเกรดเดียว / ลงทะเบียนภายใน 15 กันยายน 59 / แบ่งผู้รับผิดชอบแต่ละเครือข่าย / รายละเอียดการลงทะเบียนจะพิมพ์เป็นแบบฟอร์ม/ แต่ละพื้นที่แจกรายชื่อมาก่อน / ตัวอย่างการลงทะเบียน มีบัตรอิเล็กโทรนิคทั้งอาหารและลงทะเบียน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
25 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายประสิทธ์ ชูพันธ์นายประสิทธ์ ชูพันธ์เมื่อ 27 มิถุนายน 2559 18:22:58
แก้ไขโดย นายประสิทธ์ ชูพันธ์ เมื่อ 27 มิถุนายน 2559 19:54:49 น.

ชื่อโครงการ : มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม »

ชื่อกิจกรรม : ขึ้นทะเบียนมัคคุเทศและจัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศในชุมชน

 • photo ลงทะเบียนลงทะเบียน
 • photo ผญ.ประสิทธิ์ ชี้แจงกิจกรรมผญ.ประสิทธิ์ ชี้แจงกิจกรรม
 • photo ตั้งใจฟังตั้งใจฟัง
 • photo กลุ่มเยาวชนที่มีแววเป็นมัคคุเทศก์กลุ่มเยาวชนที่มีแววเป็นมัคคุเทศก์
 • photo ร่วมกันแสดงความคิดเห็นคุณสมบัติของเยาวชนต้นแบบร่วมกันแสดงความคิดเห็นคุณสมบัติของเยาวชนต้นแบบ
 • photo ความตั้งใจของกลุ่มเยาวชนความตั้งใจของกลุ่มเยาวชน
 • photo บันทึกการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบบันทึกการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบ
 • photo อีกบรรยากาศในการทำกิจกรรมอีกบรรยากาศในการทำกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : ขอขึ้นทะเบียนมัคคุเทศและจัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดแกนนำเยาวชนต้นแบบในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • วัยเรียน  30 คน
 • วัยทำงาน  20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สภาผู้นำชุมชน มัคคุเทศก์รุ่นพี่ เยาวชน ร่วมกันรวบรวมเอกสาร ค้ดเลือกเยาวชนที่สามารถเป็นมัคคุเทศก์ได้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นมัคคุเทศและจัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศก์น้อยสภาผู้นำชุมชนและเยาวชนร่วมกันกำหนด กติกา คัดเลือกทีมงานมอบหมายบทบาทหน้าที่ วางแผนการปฏิบัติการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • วัยเรียน 30 คน
 • วัยทำงาน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ลงทะเบียน
 2. ผญ. ประสิทธิ์  ชูพันธ์ชี้แจงกิจกรรม
 3. รวบรวมเอกสารและแบบประเมินมัคคุเทศก์น้อยจากพี่เลี้ยง
 4. พี่เลี้ยง  สภาผู้นำ เยาวชน ร่วมกันกำหนดคุณสมบัติของมัคคุเทศก์น้อย
 5. ร่วมกันวางแผนเพื่อจัดกลุ่มมัคคุเทศก์ในการปฏิบัติกิจกรรมมัคคุเทศก์ในพื้นที่โดย แบ่งออกเป็น 3 ทีม และพี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มเป็นผู้ติดตามการปฏิบัติงานกลุ่มละ 1 ครั้ง  รวม  4 ครั้ง ดังนี้     กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 1.คุณอำภรณ์  คันธิก (พี่เลี้ยง ) 2.นางสาวพิมพิศา ยาวส่ง 3.กิตติชัย  สุทธิบูลย์ 4.อดิเทพ  ราชเวช 5.ปัทมาพร  เหมทิพย์ 6.ณัฐนิชา  อรุณแสง 7.มนัสนันท์  กันไพเราะ     กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย 1.คุณบุปผา  ชูพันธ์ (พี่เลี้ยง) 2.วราภรณ์  อินทรบุตร 3.ชติธร  คันธิก 4.สุพรรษา  อิทธิฤทธิ์ 5.รัชนก  สุทธิบูลย์ 6.พิมวดี  สุทธิบูลย์     กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย 1.คุณบูรณะ  อินทรบุตร (พี่เลี้ยง) 2.ภูธิป  คนธามาศ 3.วัชรากร  แก้วบัว 4.สุธินี  สมดังใจ 5.ชนันพร  พิมเสนา 6.สุภาธินี  ช่วยรอดหมด     กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย 1.จิตต์จะเนตร  เดชสุข (พี่เลี้ยง) 2.จิรนันท์  กรดกางกั้น 3.อมรรัตน์  เจียวก๊ก 4.ทรัพย์ศิริ  เจียวก๊ก 5.โชตกา  ไอยสุวรรณ 6.ณัฐวุฒิ  เลกากาญจน์ กลุ่มที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2559    กลุ่มที่ 2 วันที่ 2 กรกฏาคม 2559      กลุ่มที่ 3 วันที่ 3 กรกฏาคม 2559      กลุ่มที่ 4 วันที่ 9 กรกฏาคม 2559 
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดมัคคุเทศน้อยในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50คน ประกอบด้วย วัยเรียน 30 คน  วัยทำงาน 20 คน
 • ผลลัพธ์  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม และต่างก็รับทราบคุณสมบัติของมัคคุเทศก์ พร้อมทั้งการประเมินเพื่อคัดเลือกเยาวชนต้นแบบ             คุณสมบัติของมัคคุเทศก์ที่ใช้ในการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบที่ร่วมกันคิดมีดังนี้             1. พูดจาฉะฉาน             2. แต่งกายเหมาะสมเรียบร้อย             3. มีความรู้ในเรื่องต่างๆของชุมชนเป็นอย่างดี มีข้อมูล หลักฐานในการอ้างอิง             4. มีความรับผิดชอบ เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
              5. มีความกล้าในการแสดงออกที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน             6. มีบุุคคลิกภาพเป็นผู้นำที่ดี และสามารถแก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี                                 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ช่วงนี้เป็นช่วงที่นักเรียนเปิดภาคเรียน เยาวชนมีงานในเรื่องการเรียนมากจึงทำให้ในบางครั้งการทำกิจกรรมต้องรอเยาวชนให้มีความพร้อมค่อนข้างนาน เลยมีการปรับเปลี่ยนเวลาบ้างเล็กน้อย

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 6,000.00 200.00 0.00 300.00 7,000.00 UnLock
24 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายฮาฎอรอมี สะตานายฮาฎอรอมี สะตาเมื่อ 26 มิถุนายน 2559 10:06:49
แก้ไขโดย นายฮาฎอรอมี สะตา เมื่อ 26 มิถุนายน 2559 10:06:50 น.

ชื่อโครงการ : สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) »

ชื่อกิจกรรม : ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 9

กิจกรรมหลัก : ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน 20 คน หัวหน้าครอบครัว 30 คน ผู้สูงอายุ 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

หลังจากละหมาดยุมอัด(ละหมาดวันศุกร์) ให้ผู้นำศาสนาบรรยายเกี่ยวกับ การอยู่ร่วมกันในสังคมของยุคปัจจุบัน ให้เยาวชน 20 คน หัวหน้าครอบครัว 30 คน ผู้สูงอายุ 30 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เยาวชน ประชาชนผู้สูงอายุ มีความรู้ในเรื่องศาสนา เพื่อใช้ในการดำรงตน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
23 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 23 มิถุนายน 2559 10:21:50
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 27 มิถุนายน 2559 16:43:28 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : การสังเคราะห์ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จ.พัทลุง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ทีม สจรส.ม.อ.ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมสังเคราะห์ลงพื้นที่สังเคราะห์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

การสังเคราะห์ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จ.พัทลุง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 18 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • โครงการชุมชนน่าอยู่ (4 โครงการ) จำนวน 8 คน
 • พี่เลี้ยง จ.พัทลุง จำนวน 5 คน
 • เจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ. และทีมสังเคาะห์ความรู้ จำนวน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปภาพรวมชุดความรู้และนวัตกรรม และสกัดบทเรียน model การสร้างเสริมสุขภาพจากโครงการและกระบวนการปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายในโครงการ/คุณค่าโครงการ จำนวน 45 พื้นที่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • โครงการชุมชนน่าอยู่ (4 โครงการ) จำนวน 10 คน
 • พี่เลี้ยง จ.พัทลุง จำนวน 5 คน
 • เจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ. และทีมสังเคาะห์ความรู้ จำนวน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่ถอดบทเรียน ณ เทศบาลตำบลนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง โดยมี ชุมชนบ้านห้วยไม้ไผ่, บ้านหนองเพ็ง บ้านฝาละมี บ้านคลองลำหลิง ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ปัจจัยความสำเร็จ กิจกรรมเด่นที่เป็นต้นแบบ เพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดให้ชุมชนอื่นต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • โครงการสร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่ ที่อยู่ หมู่ 12 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โครงการได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหารที่ไม่ปลอดภัยและนำไปสู่การกินที่ปลอดภัย บ้านห้วยไม้ไผ่มีลักษณะหมู่บ้านล้อมรอบด้วยน้ำ ชุมชนสามารถเดินต่อด้วยตนเองโดยประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ สสส.เป็นฐานที่ให้เกิดการรวมกลุ่มกันในชุมชน ชุมชนมีคณะทำงานของ อสม.จิตอาสาเป็นหลัก

 • โครงการร่วมมือร่วมใจสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้านหนองเพ็ง ที่อยู่ หมู่ที่4 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็นโครงการที่มีการจัดการข้อมูลระบบอาหารปลอดภัยของชุมชน พัฒนาโรงเรียนบ้านท่าแคเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยเป็นอาหารกลางวันเด็กในโรงเรียน มีสื่อมโนราห์เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องอาหารปลอดภัยเป็นสื่อเฝ้าระวังขยายผล งานด้านสุขภาพของชุมชน
  เมื่อปี 2556 ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลทำเรื่องผักปลอดสารพิษ ลดความเสี่ยงจากสารเคมี และปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือน จำนวน 25 ครัวเรือน ผักที่ปลูก ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ตำลึง ผักกาด และมะเขือ ผลการตรวจเลือดก่อน-หลังกิจกรรมปัญหาเสี่ยงต่อโรคลดลง 10 เปอร์เซ็นต์
  ปี 2557 ทำปุ๋ยอินทรีย์ ปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ ทำบัญชีครัวเรือน กำหนดกติกา ออกกำลังกายและปลูกพืช อสม.เป็นการบริหารโครงการ ตั้งโรงปุ๋ยชีวภาพร่วมกับโรงเรียน มีระบบการเรียนการสอนทำหลักสูตรของโรงเรียน ได้แก่ หลักสูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์ หลักสูตรการปลูกผัก มีตลาดรองรับ ปลายทางจะเปิดตลาดทุกอาทิตย์ และมีเครือข่าย รพ.สต.มาหนุนเสริม

 • โครงการชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เป็นลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยวิถีเกษตรพอเพียง ปฏิบัติการสร้างเกษตรตามเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน พัฒนาศักยภาพผู้นำ เกิดสภาผู้นำที่เข้มแข็งในชุมชน

 • โครงการเกษตรสีเขียวบ้านคลองลำหลิง ที่อยู่ บ้านป่าพ้อหมู่ที่ 13 ตำบลตำนานอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง เป็นโครงการทำเกษตรอินทรีย์ ที่ทำปุ๋ยอินทรีย์ และสารสกัดธรรมชาติไล่แมลงทดแทนได้เอง ไม่ใช้เคมี 100 % เก็บลูกเมล็ดพันธุ์ใช้เอง และปลูกผักกินเองในรอบบ้าน

ข้อค้นพบ
- ปัจจัยความสำเร็จ โครงการเกิดจาก
1. ผู้นำมีความกระตือรือร้น 2. การสนับสนุนทุน สสส.มลทำให้เกิดการรวมกลุ่มขับเคลื่อนงานในพื้นที่ เกิดสภาผู้นำขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ 3. คนรุ่นเก่าได้ทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ได้ปฏิบัติตามในสิ่งดีๆ
4. มีทุนทรัพยากรชุมชนหนุนเสริมการดำเนินกิจกรรมในชุมชน เช่น มีคลองผ่านชุมชนซึ่งชุมชนได้จัดกิจกรรมล่องแก่งเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
5. ชุมชนมีภาคีเครือข่ายมาหนุนเสริม เช่น รพ.สต. เทศบาล
6. ชุมชนได้รับรู้สถานการณ์ข้อมูล เช่น รู้ว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อโรค ทำให้เกิดการกระตื้อรื้อร้นในการร่วมกิจกรรม

รายละเอียดการถอดบทเรียนจะรวบรวมเป็นหนังสือชุดความรู้เผยแพร่ในครั้งต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
23 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 27 มิถุนายน 2559 14:20:28
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 27 มิถุนายน 2559 14:39:46 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : การลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ. จ.พัทลุง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ.ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่มีแนวโน้มเสี่ยง เพื่อจัดการลดความเสี่ยงร่วมกับทีมสนับสนุนวิชาการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการการบริหารจัดการโครงการในพื้นที่ 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 11 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานโครงการ 7 คน
 • เจ้าหน้าที่ สจรส.มอ. 4 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สร้างกำลังใจให้กับการทำงานของพื้นที่ รวมถึงการแก้ปัญหาที่ไม่สามารถจัดการได้ โดยลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทาง หรือช่วยสรุปผลการดำเนินงาน/ตรวจสอบเอกสารทางการเงินของพื้นที่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 11 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานโครงการ 7 คน
 • เจ้าหน้าที่ สจรส.มอ. 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สร้างกำลังใจให้กับการทำงานของพื้นที่ รวมถึงการแก้ปัญหาที่ไม่สามารถจัดการได้ โดยลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทาง หรือช่วยสรุปผลการดำเนินงาน/ตรวจสอบเอกสารทางการเงินของพื้นที่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานได้เยี่ยมเยี่ยน บ้านปากหวะ หมู่ที่ 10 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่งได้ดำเนินโครงการ ฟื้นป่า รักษ์เคย ที่บ้านปากหวะ หมู่.10 ต.ลำปำ โครงการได้ดำเนินการจัดการทรัยากรในพื้นที่ ทาง สจรส.มอ.ได้แนะนำการเขียนผลการดำเนินงาน และการจัดการเอกสารการเงิน และวางแผนการบริหารจัดการโครงการในงวดที่ 2 ต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
22 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมชาย เนียมหวานสมชาย เนียมหวานเมื่อ 28 มิถุนายน 2559 00:22:00
แก้ไขโดย สมชาย เนียมหวาน เมื่อ 28 มิถุนายน 2559 00:30:24 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2) »

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงพื้นที่จังหวัดกระบี่

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปรายงาน กิจกรรมในพื้นี่ประจำงวดงานที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการผู้รับผิดชอบโครงการก  1 คน เลขานุการโครงการ  1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อสรุปรายงาน กิจกรรมในพื้นี่ประจำงวดงานที่ 1 และเสนอแผนการดำเนินงาน งวดงานที่ 2  เสนอปัญหาการทำงานและหารือข้ออุปสรรคในการทำงานและเตรียมแผนงานการทำงานในงวดงานที่ 2 พร้อมทั้งปรับแผนปฏิทินจากทำกิจกรรมล่าช้า เนื่องจากรอการสนับสุนเงินงบประมาณ จาก สสส. และประชุมสภาผู้นำรวมทั้งกรรมการดำเนินงานเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณมาดำเนินกิจกรรมต่อไป ตรวจทานเอกสารการเงินจากพี่เลี้ยงพื้นที่ปรับสมุดธนาคารให้เป็นปัจจุบันและลงบันทึกรายการในสมุดเงินสด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการดเนินงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เพื่อสรุปรายงาน กิจกรรมในพื้นี่ประจำงวดงานที่ 1 และเสนอแผนการดำเนินงาน งวดงานที่ 2  เสนอปัญหาการทำงานและหารือข้ออุปสรรคในการทำงานและเตรียมแผนงานการทำงานในงวดงานที่ 2 พร้อมทั้งปรับแผนปฏิทินจากทำกิจกรรมล่าช้า เนื่องจากรอการสนับสุนเงินงบประมาณ จาก สสส. และประชุมสภาผู้นำรวมทั้งกรรมการดำเนินงานเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณมาดำเนินกิจกรรมต่อไป 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สามารถสรุปรายงาน กิจกรรมในพื้นี่ประจำงวดงานที่ 1 และเสนอแผนการดำเนินงาน งวดงานที่ 2  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างโครงการและพื้นที่อื่นที่ได้รับทุนด้วยกัน พร้อมเสนอปัญหาการทำงานและหารือข้ออุปสรรคในการทำงานและเตรียมแผนงานการทำงานในงวดงานที่ 2 พร้อมทั้งปรับแผนปฏิทินจากทำกิจกรรมล่าช้า เนื่องจากรอการสนับสุนเงินงบประมาณ จาก สสส. และประชุมสภาผู้นำรวมทั้งกรรมการดำเนินงานเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณมาดำเนินกิจกรรมต่อไป 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 UnLock
20 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00-12.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkungynetkungynetเมื่อ 22 มิถุนายน 2559 05:11:50
แก้ไขโดย kungynet เมื่อ 22 มิถุนายน 2559 09:26:03 น.

ชื่อโครงการ : ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2) »

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำให้เรียนรู้การถอดบทเรียนการดำเนินงานและปฏิบัติการเขียนรายงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำเยาวชน จำนวน 30 คน คนทำงาน จำนวน 50 คน แกนนำเยาวชนรุ่นใหม่11 คน สถานศึกษา2 คน คณะทำงานโครงการ
ทีมติดตามหนุนเสริม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ให้กลุ่มที่ปฏิบัติการ 3 กลุ่ม ได้สัมภาษณ์กลุ่มที่เข้าร่วม ทั้งกลุ่มที่มาร่วมทุกครั้ง และกลุ่มที่มาเฉพาะวันที่นำเสนอชุดความรู้ นัดทั้งหมดมา 3 รอบ รอบละ 30 คน โดยนัดมาที่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มวัยสูงอายุ รววมกับปราชญ์และหน่วยงานที่มาร่วม จากนั้นนำข้อมูลของทุกกลุ่มมาสรุปและจัดทำเป็นเอกสารบทเรียนการดำเนินงานโครงการ นำไปให้หมู่บ้านและสภาผู้นำชุมชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ได้ต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 28 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำเยาวชนรุ่นใหม่
เยาวชนพี่เลี้ยง คณะทำงานโครงการ พี่เลี้ยงโครงการ สถานศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน ทีม สจรส .มอ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เป็นการเล่ารายละเอียดของกิจกรรมที่ทำในโครงการจากภาคส่วนต่างๆ เช่นสถานศึกษาแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ปราชญ์ชาวบ้านสถานศึกษาทีมเยาวชนพี่เลี้ยง ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงานถึงปัญหาอุปสรรค์ประวัติความเป็นมาของปันตง การดำเนินกิจกรรมกรรรมต่อโครงการการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆผลที่ได้จากการดำเนินโครงการ การต่อยอดโครงการสิ่งที่ค้นพบและกระบวนการดำเนินงานของโครงการแกนนำเยาวชน ร่วมกับพี่เลี้ยงพูดคุยถอดบทเรียนการดำเนินงานในงวดที่ 1 เพื่อสรุปกิจกรรมเด่น เป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้เอกสารถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนา ส่งมอบให้สภาผู้นำชุมชนขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เกิดชุดองค์ความรู้เรื่องปันตง จำนวน ๑ ชุด เพื่อทำการส่งมอบให้สถานศึกษาต่อไป - เกิดกลุ่มคน 3 วัย ขึ้นในชุมชนเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมดีๆและสร้างสรรค์กันต่อไป
- เกิดแกนนำสภาเยาวชนรุ่นใหม่ขึ้นจำนวน๑๑คนขึ้นเป็นกลุ่มที่จะสืบสานเรื่องการละเล่นปันตงและดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาดีๆของพื้นที่และของชุมชน - เกิดการบรรจุหลักสูตร ปันตงสร้างสุขขึ้นในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ ซึ่งบรรจุไว้ในฐานการเรียนรู้ของ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ -.เกิดการปรองดองระหว่างครอบครัว และชุมชน โดยผ่านกระบวนการของเครือข่าย โดยมีตัวเชื่อมความปรองดองที่สำคัญคือ ปันตง - -เกิดต้นแบบ พื้นที่เรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน การละเล่น "ปันตง" สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ มีพื้นที่ในการเรียนรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นเกิดขึ้นในชุมชน -เกิดแผนกำหนดการพัฒนางานต่อเนื่อง กำหนดการในการฝึกซ้อมและการเรียนรู้ปันตงของเด็กและเยาวชน ในช่วงระยะเวลาว่าง เสาร์-อาทิตย์
-เยาวชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 UnLock
19 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยประดับ กระจายโภชน์ประดับ กระจายโภชน์เมื่อ 19 มิถุนายน 2559 12:07:08
แก้ไขโดย ประดับ กระจายโภชน์ เมื่อ 22 มิถุนายน 2559 10:41:11 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นป่า รักษ์เคย ที่บ้านปากหวะ หมู่.10 ต.ลำปำ »

ชื่อกิจกรรม : เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพื้นที่เครือข่ายต้นแบบในการจัดการทรัพยากรนอกพื้นที่ ณ.บ้านช่องฟืน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพื้นที่เครือข่ายต้นแบบในการจัดการทรัพยากรนอกพื้นที่ ณ.บ้านโคกเมือง-ยางหัก ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา จำนวน 25 คน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพื้นที่เครือข่ายต้นแบบในการจัดการทรัพยากรนอกพื้นที่ ณ.ที่ทำการชุมชนย้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.นาง อนงค์ การทวี 2.นาง ประดับ กระจายโภชน์ 3.นาง สุรัตวดี จริงภราดร 4.น.ส.อิสวรรณ สุดสวาสดิ์ 5.นาง วิทูลย์ วงค์สมุทร 6.นาง หนูผล พุ่มแก้ว 7.นาง แดง ทุนกอง 8.นาง นืตยา กระจ่ายโภชน์ 9.นาย กิตติศักดิ์ วงค์ช่วย 10.นาง พรทิพย์ กระจ่ายโภชน์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพื้นที่เครือข่ายต้นแบบในการจัดการทรัพายากรนอกพื้นที่ ณ.ที่ทำการชุมชนย้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง โดยมีผู้รู้ที่มีประสบการณ์ มาร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน กรรมการ สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการจัดการดำเนิดงาน
.เรื่องเขตอนุรักษ์ .เรื่องของกฏกติกา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน

 2. แกนนำและผู้เข้าร่วมนำความู้จากการแลกเปลี่ยนมาปรับใช้วางแผนการทำงานได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน 2.แกนนำและผู้เข้าร่วมนำความรู้จากการแลกเปลี่ยนมาปรับใช้วางแผนการทำงานได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
19 มิถุนายน 2559 เวลา 08:00-14.30น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkungynetkungynetเมื่อ 22 มิถุนายน 2559 06:01:58
แก้ไขโดย kungynet เมื่อ 22 มิถุนายน 2559 06:29:32 น.

ชื่อโครงการ : ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2) »

ชื่อกิจกรรม : ฝึกซ้อมร้องปันตง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ฝึกซ้อมร้องปันตง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อดำรงและคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และการละเล่นพื้นบ้านของชุมชนบ้านสี่แยกวัดโหนด  เพื่อให้คนทุกวัยได้สืบสานการละเล่นปันตงให้เป็นสื่อที่สามารถเปิดพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์. เกิดครอบครัวสร้างสุข

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำเยาวชนพี่เลี้ยง แกนนำสภาผู้นำรุ่นใหม่ ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนคณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ฝึกการละเล่น“ปันตง” ในวันหยุดเดือนละ 4 ครั้ง จำนวน 2 เดือน โดยมีปราชน์สอนให้เยาวชนปฏิบัติ ใช้ชุดข้อมูลจากการสำรวจ และการเพิ่มเติมข้อมูลจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากข้อเสนอแนะของผู้ที่มาชม มาเชียร์ ถ้าหากว่าครอบครัวใดมีพ่อแม่และลูกมาร่วมทุกครั้ง มากันเป็นครอบครัว ก็จะได้เป็นครอบครัวตัวอย่าง ได้รับรางวัล ครอบครัวสร้างสุข

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนแกนนำรุ่นใหม่ จำนวน  11เยาวชนทีมพี่เลี้ยง จำนวน  7  คน คณะทำงานโครงการ จำนวน 2 คน ตัวแทนผู้ปกครอง 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทบทวนการฝึกซ้อมร้องเพลงปันตง  เพลงที่จำได้และเพลงที่ต้องการคัดเลือกเป็นเพลงประจำกลุ่ม - วางแผนวัน เวาลา และสถานที่ ที่จะไปแสดง - มอบหมายบทบาทหน้าที่ให้เยาวชนแกนนำรุ่นใหม่ -ซ้อมเพลงโปรดของแต่ละคนโดยเยาวชนทีมพี่เลี้ยง - มีการฝึกซ้อมนอกสถานที่เพื่อสร้างบรรยากาสผ่อนคลายให้กับเยาวชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดครอบครัวสรา้งสุข อย่างน้อย 10 ครัว

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้เพลงปันตง ซึ่งเป็นเพลงประจำกลุ่มจำนวน  3  เพลง
 • เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
 • เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน -เกิดการทำงานเป็นทีมที่เชื่อมโยงระหว่างทีมเยาวชนพี่เลี้ยงและทีมเยาวชนแกนนำรุ่นใหม่
  -เกิดความไว้วางใจของครอบครัว
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 UnLock
18 มิถุนายน 2559 เวลา 08:30 - 14.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวสุดารัตน์ อินทร์จันทร์นางสาวสุดารัตน์ อินทร์จันทร์เมื่อ 18 มิถุนายน 2559 21:16:19
แก้ไขโดย นางสาวสุดารัตน์ อินทร์จันทร์ เมื่อ 18 มิถุนายน 2559 22:06:47 น.

ชื่อโครงการ : กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 7

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพ สภาผู้นำชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 10 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ ให้เกิดสภาผู้นำที่เข็มแข็ง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำ 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียรู้ ในกลุ่มแกนนำและสภาผู้นำเดือนละ1ครั้งเพื่อ มอบหมายบทบาทหน้าที่ มีการทำงานด้วยกันเป็นทีมร่วมวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ และระดมทุนที่มีในชุมชน มาใช้ให้เกิดประเกิดประโยชน์ จัดทำแผนการจัดกิจกรรม การติดตามประเมินผลประเมินปัญหา รวมกันหาแนวทางแก้ไข และตัดสินใจร่วมกัน และสรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการจำนวน10ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  -  ลงทะเบียน -  เจ้าของโครงการกล่าวเปิดประชุม -  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ซักถามถึงปัญหา -  พักรับประทานอาหาร   - สรุป และวางแผนการดำเนินงานครั้งต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สภาผู้นำแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ ที่ชัดเจน สามารถวางแผนการจัดการงบประมาณ มีแผนกิจกรรมที่ชัดเจน สามารถเชื่อมโยงกับองค์กรภายนอกมาช่วยกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต- สภาผู้นำจำนวน 20 คน ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ และซักถามถึงปัญหาในการดำเนินงาน ผลลัพธ์- ได้รับรู้ถึงปัญหา และผลสรุปร่วมกัน - ได้แผนการดำเนินงานครั้งต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ. สุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
18 มิถุนายน 2559 เวลา 09:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 19 มิถุนายน 2559 09:51:24
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 25 มิถุนายน 2559 12:33:26 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : การสังเคราะห์ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จ.นครศรีธรรมราช

 • photo สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 18 มิ.ย. 59สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 18 มิ.ย. 59
 • photo สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 18 มิ.ย. 59สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 18 มิ.ย. 59
 • photo สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 18 มิ.ย. 59สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 18 มิ.ย. 59
 • photo สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 18 มิ.ย. 59สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 18 มิ.ย. 59
 • photo สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 19 มิ.ย. 59สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 19 มิ.ย. 59
 • photo สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 19 มิ.ย. 59สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 19 มิ.ย. 59
 • photo สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 19 มิ.ย. 59สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 19 มิ.ย. 59
 • photo สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 19 มิ.ย. 59สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 19 มิ.ย. 59
 • photo สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 20 มิ.ย. 59สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 20 มิ.ย. 59
 • photo สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 20 มิ.ย. 59สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 20 มิ.ย. 59
 • photo สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 20 มิ.ย. 59สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 20 มิ.ย. 59
 • photo สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 20 มิ.ย. 59สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 20 มิ.ย. 59
 • photo สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 20 มิ.ย. 59สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 20 มิ.ย. 59
 • photo สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 20 มิ.ย. 59สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 20 มิ.ย. 59
 • photo สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 20 มิ.ย. 59สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 20 มิ.ย. 59
 • photo สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 20 มิ.ย. 59สัมภาษณ์โครงการ วันที่ 20 มิ.ย. 59

กิจกรรมหลัก : ทีม สจรส.ม.อ.ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมสังเคราะห์ลงพื้นที่สังเคราะห์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

รวบรวมสังเคราะห์ความรู้ที่เกิดจากโครงการ ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนในด้านต่างๆ เช่น เกิดความรู้เชิงปฏิบัติการและนวัตกรรมชุมชนเป็นต้น ที่สามารถขยายผลและสร้างประโยชน์ต่อสังคมและนำไปเชื่อมโยง สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซด์ สื่อส

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 44 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • โครงการชุมชนน่าอยู่ (13 โครงการ) จำนวน 26 คน
 • พี่เลี้ยง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน13 คน
 • เจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ.และทีมสังเคาระห์ความรู้ จำนวน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปภาพรวมชุดความรู้และนวัตกรรม และสกัดบทเรียน model การสร้างเสริมสุขภาพจากโครงการและกระบวนการปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายในโครงการ/คุณค่าโครงการ จำนวน 45 พื้นที่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 46 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • โครงการชุมชนน่าอยู่ (13 โครงการ) จำนวน 29 คน
 • พี่เลี้ยง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 12 คน
 • เจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ. และทีมสังเคาะห์ความรู้ จำนวน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คุณถนอม ขุนเพ็ชร ได้สัมภาษณ์โครงการ กิจกรรมเด่น เรื่องเล่าเร้าพลังในชุมชน ชุดความรู้และนวัตกรรม และสกัดบทเรียน model การสร้างเสริมสุขภาพจากโครงการและกระบวนการปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การสังเคราะห์ความรู้และถอดบทเรียน
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2559 ณ ร้าน The bell อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 • มีโครงการเข้าร่วมสัมภาษณ์ถอดบทเรียนจำนวน 13 โครงการ ประเด็นเด่นที่สามารถสังเคราะห์ 3 ประเด็นได้แก่ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10 โครงการ เรื่องศิลปวัฒนธรรม 2 โครงการ เรื่องภัยพิบัติ 1 โครงการ

 • วันที่ 18 มิถุนายน 2559 สัมภาษณ์โครงการจำนวน 5 โครงการ ได้แก่

 1. ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล ประเด็นประเพณีกวนข้าวยาโค และประเพณีกวนข้าวอาซูรอ
 2. คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2) ประเด็นสร้างคลังอาหารด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
 3. สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลอง ประเด็นการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
 4. นำศาสตร์พระราชา สร้างสุขสู่บ้านบางไทร ประเด็นเกษตรทฤษฎีใหม่
 5. คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ ประเด็นลดและเลิกการใช้สารเคมีในการทำเกษตร
 • วันที่ 19 มิถุนายน 2559 สัมภาษณ์โครงการจำนวน 5 โครงการ ได้แก่
 1. ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ ประเด็นลดการใช้สารเคมีโดยใช้เกษตรอินทรีย์
 2. บ้านไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยการปลูกผักปลอดสารพิษ
 3. ความมั่นคงทางด้านอาหารวิถีบ้านท่าช้าง ( ต่อเนื่อง ) ประเด็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชน
 4. กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง ประเด็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกาย
 5. บ้านห้วยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นการเพิ่มรายได้มีการออม และลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร
 6. แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม ประเด็นการจัดการภัยพิบัติ
 • วันที่ 20 มิถุนายน 2559 สัมภาษณ์โครงการจำนวน 5 โครงการ ได้แก่
 1. บ้านท่าแห้งปลอดโรค ปลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียง ประเด็น การทำการเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
 2. ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2) ประเด็นวัฒนธรรมปันตง (คล้ายๆลิเก แต่ดำเนินตามวิถีภาคใต้)


  ข้อสังเกต ค้นพบ
 • การสัมภาษณ์โครงการทำให้ชุมชนมีความภาคภูมิใจในการทำงานชุมชนต่อไป
 • เกิดองค์ความรู้ ประสบการณ์ บทเรียน ปัจจัยความสำเร็จ ข้อพึงระวัง นำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ต่อไป
 • เกิดพื้นที่ต้นแบบ สามารถนำมาสังเคราะห์โมเดลการเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ต่อไปได้ในอนาคต
 • สังเกตเห็นได้ว่าโครงการส่วนใหญ่เน้นเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นสังคมคนใต้ที่มีภาคการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ การดำรงวิถีพึงพิงอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินวิถีเรียบง่ายตามวิถีเกษตรกรรม ทุกคนสามารถทำได้ ซึ่งในการพัฒนาโครงการ หรือการพัฒนาอื่นๆ ในพื้นที่ในอนาคตควรให้ความสำคัญกับผู้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ นั่นคือ ชุมชนท้องถิ่น
 • สภาผู้นำที่มีการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในพื้นที่ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น พื้นที่บ้านสี่แยกวัดโหนด พัฒนาหลักสูตรปันตง (การละเล่นวิถีภาคใต้) ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่กำลังสูญหายไปยังชุมชน การนำเนินการได้สร้างการมีส่วนร่วมกับครูภูมิปัญญาชุมชน ครูในสถานศึกษาโรงเรียน และชุมชน ขับเคลื่อนหลักสูตรบรรจุในโรงเรียนเพื่อให้ลูกหลานในชุมชนได้สืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืนและ สร้างกลุ่มเยาวชนห่างไกลอบายมุข ทำเรื่องดีๆ ในชุมชนต่อไปได้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

.

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

.

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
18 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 19 มิถุนายน 2559 13:35:15
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 27 มิถุนายน 2559 14:27:11 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : การลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ. จ.นครศรีธรรมราช

 • photo บ้านในหันบ้านในหัน
 • photo บ้านในหันบ้านในหัน
 • photo บ้านในหันบ้านในหัน
 • photo บ้านในหันบ้านในหัน
 • photo บ้านแขกบ้านแขก
 • photo บ้านแขกบ้านแขก
 • photo บ้านแขกบ้านแขก
 • photo บ้านแขกบ้านแขก
 • photo บ้านแขกบ้านแขก
 • photo บ้านแขกบ้านแขก
 • photo บ้านปลักจอกบ้านปลักจอก
 • photo บ้านปลักจอกบ้านปลักจอก
 • photo บ้านปลักจอกบ้านปลักจอก
 • photo บ้านปลักจอกบ้านปลักจอก

กิจกรรมหลัก : การติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ.ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่มีแนวโน้มเสี่ยง เพื่อจัดการลดความเสี่ยงร่วมกับทีมสนับสนุนวิชาการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เสริมสร้างสมรรถนะขีดความสามารถของผู้รับทุนด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการ ปฐมนิเทศ การอบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ/เสวนาแลกเปลี่ยน ศึกษาดูงานในพื้นที่ไปพร้อมกับกลไกการติดตามสนับสนุนและประเมินผลของทีมสนั

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • โครงการชุมชนน่าอยู่ 4 โครงการ จำนวน 20 คน
 • พี่เลี้ยงโครงการ 1 คน
 • เจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ. 4 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สร้างกำลังใจให้กับการทำงานของพื้นที่ รวมถึงการแก้ปัญหาที่ไม่สามารถจัดการได้ โดยลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทาง หรือช่วยสรุปผลการดำเนินงาน/ตรวจสอบเอกสารทางการเงินของพื้นที่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • โครงการชุมชนน่าอยู่ 4 โครงการ จำนวน 20 คน
 • พี่เลี้ยงโครงการ 1 คน
 • เจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ. 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สร้างกำลังใจให้กับการทำงานของพื้นที่ รวมถึงการแก้ปัญหาที่ไม่สามารถจัดการได้ โดยลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทาง หรือช่วยสรุปผลการดำเนินงาน/ตรวจสอบเอกสารทางการเงินของพื้นที่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

บ้านปลักจอก

 1. กิจกรรมตรวจหาสารพิษในเลือด
 2. กิจกรรมปลูกผัก
 3. กิจกรรมแบ่งกลุ่มปลูกผัก โดยสมาชิก 6 คน จำนวน 10 กลุ่ม คิดเป็นสมาชิก 60 คน แต่ละคนจะไปปลูกข้างบ้าน โดยมีหัวหน้ากลุ่มทำการตรวจ ผักที่ปลูกมีคะน้า ผักบุ้ง ถั่ว มีการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ ตามชนิดที่ต้องการปลูก ไม่ได้มีการกำหนดว่าแต่ละบ้านจะปลูกกี่ชนิดก็ได้
 4. กิจกรรมจัดทำบัญชีครัวเรือน มีการทำแล้ว 1 คน เริ่มทำมาแล้ว 1 เดือน โดยได้แจกจ่ายให้ทีมนำไปทำ แต่ไม่ได้ติดตาม ซึ่งมีอาจารย์มาอบรมให้แล้ว โดย 1 คน ที่ทำนั้นจะทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ยังไม่ได้นำมาสรุป
 5. กิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพ ทำผังรวมกันในหมู่บ้าน โดยปกติชาวบ้านจะใช้ปุ๋ยขี้วัว ขี้ไก่ แกลบเผา ในการนำมาทำปุ๋ยใส่ผัก การใส่ปุ๋ยแต่ละชนิดจะอยู่ที่ประเภทของผัก ซึ่งตรงนี้ยังไม่มีการใส่ข้อมูลในเว็บไซต์

- ชี้วัวหากได้เผาไฟจะดีที่สุด จะช่วยทำลายวัชพืช ขี้วัวที่ดีต้องเป็นขี้วัวที่หมักกองอยู่ในคอก และขี้วัวที่เผายังช่วยทำลายหนอนและเชื้อราให้ตาย

บ้านในหัน
หลังปิดงวดที่ 1 ทำกิจกรรมไปแล้ว 2 กิจกรรม
1. ทำบัญชีครัวเรือน นัดตรวจทุก 3 เดือน แจกไป 80 ครัวเรือน ส่วนใหญ่กรรมการทุกคนจะทำแต่ชาวบ้านมักไม่ค่อยทำเพราะบอกว่าทำไม่ถูก 2. สำรวจปัจจัยเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมี ส่วนใหญ่ผู้สำรวจเป็นโรคเรื้อรัง อาหารส่วนใหญ่ปรุงเอง 3. ตรวจเลือดโดย รพ.สต. มีผู้ตรวจ 82 คน ขอตัวแทนครัวเรือน ผลการตรวจ ปกติ 2คน ปลอดภัย 8 คน เสี่ยง 43 คน ไม่ปลอดภัย 30 คน / เป็นเด็ก(อายุ 9-12 ปี) 21 คน (เสี่ยง 16 คน ปลอดภัย 4 คน ไม่ปลอดภัย 1 คน) กิจกรรมต่อไป
1. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษตามบ้านเรือน
2. ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรียน จากเด็กนักเรียน 90 กว่าคน ซึ่งครูในโรงเรียนจะจัดทำแปลงสนับสนุนปลูกผักในโรงเรียน และได้ปรับอาหารกลางวัน เป็นการซึ่งผักในหมู่บ้าน แต่ไม่เพียงพอจึงต้องซื้อจากตลาด
3. กิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง
ส่งที่ สจรส.ม.อ. ต้องปรับปรุง
- การเขียนใบหักภาษี กรณีค่าใช้จ่ายที่ต้องหักภาษี
การตรวจสอบเอกสารการเงิน
- ฝ่ายการเงินสามารถทำเอกสารการเงินได้ถูกต้องดีขึ้นกว่าการทำการเงินงวด 1 ที่ผ่านมา

บ้านท่าขึ้น
กิจกรรมทำปุ๋ยชีวภาพ - สูตรในการทำปุ๋ยอยู่อายุและชนิดของพืช หากเป็นพืชหนักอายุมากต้องใช้มูลสัตว์เยอะ
- มีสมาชิกร่วมทำปุ๋ยจำนวน 60 คน แบ่งแจกจ่ายนำไปปลูกแต่ละบ้านและมีผู้สนใจอื่นเข้ามาขอในกลุ่มด้วย ทั้งปุ๋ยและเมล็ดพืช
- ผักที่ปลูกและเห็นผลมีพริก โหระพา ผักกาด
กิจกรรมต่อไป
- ส่งเสริมการเพาะพันธุ์พืชอายุสั้น
ข้อแนะนำ
- เพิ่มจำนวนคนที่มาขอปุ๋ยและผัก และจำนวนสมาชิกที่เพิ่มเข้ามาและมีรายชื่อของคนที่เข้ามา
- เมล็ดพันธุ์ที่มีการเก็บเพื่อทำเป็นพันธุกรรมต่อไป
การตรวจเอกสารการเงิน
- มีปรับแก้เอกสารเพิ่มเติม

บ้านในโคร๊ะ กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก
- กลุ่มเป้าหมาย 80 คน แบ่งออกเป็น 4 โซน ปลูกผักปลอดสารพิษเป็นผักสวนครัว มีการถามว่าแต่ละโซนจะต้องการปลูกผักอะไร ผักที่ปลูกได้แก่ บวบ ดีปลี ถั่ว แตงกวา

กิจกรรมเจาะเลือดหาเคมี ครั้งที่ 2

กิจกรรมปลูกผัก
- มีบ้านต้นแบบ มีการกระตุ้นให้ปลูกผัก ทำให้เกิดความตระหนัก มีการลงแขกและทำแปลงสาธิต และเกิดแปลงสาธิต

พฤติกรรมที่เปลี่ยน
- มีการปลูกผักกันเอง คนที่ซื้อผักในตลาดมีการลดการซื้อ - มีการนำผักที่ปลูกในแปลงมาใช้ในวันกินผักโลก

ข้อเสนอแนะ
- เพิ่มเติมข้อมูลในรายงาน ประเภทของผักที่นำมาใช้จัดงาน

การตรวจเอกสารการเงิน
- ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เริ่มหักภาษี 1 เปอร์เซ็นต์
การทำบัญชีครัวเรือน
- มีสมาชิกเข้าร่วมเรียนรู้ 80 คน ทางทีมจะติดตามผลการทำบัญชีในเดือนหน้า (กรกฎาคม 2559)


ข้อสังเกต ค้นพบ
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการ ระหว่าง ชุมชน พี่เลี้ยง และ สจรส.ม.อ. ได้แนะนำแนวทางการจัดทำโครงการให้ตอบผลลัพธ์และความสำเร็จของโครงการ และจุดเด่นที่มองเห็นในชุมชน เช่น ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำโครงการ ตัวอย่างเช่น ชุมชนปลักจอก พบว่าขี้วัวหากได้เผาไฟจะดีที่สุด จะช่วยทำลายวัชพืช ขี้วัวที่ดีต้องเป็นขี้วัวที่หมักกองอยู่ในคอก และขี้วัวที่เผายังช่วยทำลายหนอนและเชื้อราให้ตาย เป็นต้น - เกิดการกระตุ้นชุมชนมีพลังกำลังใจในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
- เอกสารการเงินโครงการมีรู้ความเข้าใจเอกสารการเงินมากขึ้น สามารถแก้ไขตามคำแนะนำจากการตรวจงวดที่แล้ว - เกิดการวางระบบการเกณฑ์ตัดสินใจการทำกิจกรรมต่อในอนาคตของโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
18 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpanupanuเมื่อ 19 มิถุนายน 2559 18:58:54
แก้ไขโดย panu เมื่อ 19 มิถุนายน 2559 19:12:36 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2 »

ชื่อกิจกรรม : จัดการสิ่งแวดล้อมและขยะอย่างครบวงจร ครั้งที่ 3

 • photo พี่เลี้ยงกับประธานชุมชนบ้านในซังพี่เลี้ยงกับประธานชุมชนบ้านในซัง
 • photo ส่วนหนึ่งของนักพัฒนาส่วนหนึ่งของนักพัฒนา
 • photo ผลงานผลงาน
 • photo กำลังดำเนินการกำลังดำเนินการ
 • photo หนุ่มเดียวที่อายุน้อยที่สุดหนุ่มเดียวที่อายุน้อยที่สุด
 • photo ขณะกำลังพัฒนาขณะกำลังพัฒนา

กิจกรรมหลัก : จัดการสิ่งแวดล้อมและขยะอย่างครบวงจร

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อรู้จักการคัดแยกขยะและนำขยะมาใช้ประโยชน์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

8.1ให้ความรู้ประชาชนในชุมชนในเรื่องความสะอาด การจัดการขยะของชุมชน ตั้งแต่การคัดแยกขยะการกำจัด และการนำไปใช้ประโยชน์
8.2 ร่วมกันจัดการขุดลอกคลองและทำความสะอาดด้วยการตัดต้นไม้ กิ่งไม้ และปลูกต้นไม้
ในวันสำคัญ เช่น วันพ่อ วันต้นไม้โลกและวันสิ่งแวดล้อมจำนวน 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชนในชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมพร

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประธานชุมชนกล่าวเปิดงาน มอบหมายหน้าที่ โดยให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของเทศบาลเมืองชุมพรตัดหญ้า (มีเครื่องตัดหญ้า 3 เครื่อง)ของชุมชนอีก 3 เครื่อง แยกเป็นซอยๆและริมถนนสายบ้านในซัง-คลองสามแก้ว ส่วนกลุ่มที่มีมีดช่วยกันถางป่าและตัดกิ่งไม้ ส่วนผู้หญิงให้กวาดใบไม้และเก็บขยะ หลังจากนั้นทุคนมานั่งรวมกันที่บ้านประธานชุมชน พี่เลี้ยงกล่าวสรุปผลการจัดกิจกรรมวันนี้และให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน และมีเจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมฯและประธานชุมชนหนองทองคำและชุมชนบ้านจัดสรรร่วมกิจกรรมและติดตามงานโครงการบ้านแสนสุขด้วย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ประชาชนในชุมชนมีความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและร่วมกันทำความสะอาดชุมชนของตน ผลลัพธ์-ชุมชนมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน กระตุ้นให้ประชาชนในแต่ละบ้านร่วมทำความสะอาดหน้าบ้านตนเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

กิจกรรมสามารถจัดได้หลายครั้งตามความเหมาะสมกับพื้นที่ ภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 UnLock
18 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายประสิทธ์ ชูพันธ์นายประสิทธ์ ชูพันธ์เมื่อ 19 มิถุนายน 2559 20:07:21
แก้ไขโดย นายประสิทธ์ ชูพันธ์ เมื่อ 22 มิถุนายน 2559 11:21:33 น.

ชื่อโครงการ : มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม »

ชื่อกิจกรรม : ฝึกปฏิบัติจริง 10

 • photo ลงทะเบียนลงทะเบียน
 • photo ผู้ใหญ่ประสิทธิ์ ชี้แจงกิจกรรมผู้ใหญ่ประสิทธิ์ ชี้แจงกิจกรรม
 • photo ฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างตั้งใจ
 • photo สนใจรับฟังคำชี้แจงสนใจรับฟังคำชี้แจง
 • photo แบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่ม
 • photo แบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่ม
 • photo พี่เลี้ยงผู้ประเมินพี่เลี้ยงผู้ประเมิน
 • photo นำเสนอนำเสนอ
 • photo นำเสนอนำเสนอ
 • photo นำเสนอนำเสนอ
 • photo นำเสนอนำเสนอ
 • photo นัดหมายครั้งต่อไปนัดหมายครั้งต่อไป
 • photo สรุปการประเมินมัคคุเทศก์สรุปการประเมินมัคคุเทศก์
 • photo ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo ฟังการนำเสนอข้อมูลฟังการนำเสนอข้อมูล
 • photo ฟังการนำเสนอข้อมูลฟังการนำเสนอข้อมูล

กิจกรรมหลัก : ร่วมกันสำรวจข้อมูล โดยเยาวชนและสภาผู้นำชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนรู้จักและสามารถเล่าเรื่องสถานที่สำคัญต่างๆได้อย่างมีระบบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • วัยเรียน 30 คน
 • วัยทำงาน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แบ่งกลุ่มพี่ 1 ต่อน้อง 6 คน จำนวน 5 กลุ่ม ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน 10 วัน พี่ทำการประเมินผลเป็นรายคนจนครบ 10 วัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • วัยเรียน 30 คน
 • วัยทำงาน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน
 2. ผู้ใหญ่ประสิทธิ์ ชูพันธ์ ชี้แจงกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในวันนี้
 3. เริ่มทำกิจกรรมกลุ่มตามแผนที่วางไว้
 4. มัคคุเทศก์นำเสนอข้อมูลตามแผนและหัวข้อที่กำหนดไว้ คือ กลุ่มที่ 1 เรื่องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐิกิจพอเพียงบ้านคุณบูรณะ อินทรบุตร กลุ่มที่ 2 เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น การประดิษฐ์ของเล่นโบราณบ้านลุงกระบวนเครื่องจักสานบ้านป้าน้อมศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งบ้านพร สวนสละ อิง อิง และ สวนสละน้องบ่าวกลุ่มที่ 3 เรื่องถ้ำและวัดเขาขุนพนม กลุ่มที่ 4 พระตำหนักเมืองนครกลุ่มที่ 5 สถานที่ท่องเที่ยว และ ที่พัก
 5. มัคคุเทศก์นำเสนอเป็นรายกลุ่ม
 6. พี่เลี้ยงและคณะกรรมการสภาผู้นำชุมชน ประเมิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เยาวชนและสภาผู้นำชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น เยาวชนเห็นคุณค่าของตนเอง เกิดความตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาของครอบครัวและชุมชน มีข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 35 คน ประกอบด้วย วัยเรียน 30 คนวัยทำงาน 5 คน
 • ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบและนำเสนอข้อมูลที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ข้อมูลที่นำเสนอมีความชัดเจน มีข้อมูลอ้างอิง พูดจาฉะฉาน สามารถเป็นมัคคุเทศก์ที่ดีได้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 3,500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 4,000.00 UnLock
18 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsomjaisomjaiเมื่อ 19 มิถุนายน 2559 20:32:29
Project trainer
แก้ไขโดย somjai เมื่อ 19 มิถุนายน 2559 20:45:56 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2 »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามเยี่ยมโครงการครั้งที่ ๔

 • photo สาวๆพร้อมอาวุธสาวๆพร้อมอาวุธ
 • photo อีกส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาอีกส่วนหนึ่งของทีมพัฒนา
 • photo ถนนในซัง-คลองสามแก้วถนนในซัง-คลองสามแก้ว
 • photo พี่เลี้ยงและทมพัฒนาพี่เลี้ยงและทมพัฒนา

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงโครงการเพื่อให้ประชาชนทราบ และคัดเลือกจากตัวแทนผู้สูงอายุ กลุ่มแกนนำต่าง ๆ เพิ่มเติมจากกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการและรับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประธานชุมชน สภาแกนนำชุมชน พัฒนาสังคมฯ และประชาชนทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมประชุมชี้แจงและทบทวนกิจกรรมโครงการปี๒ ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่สสส.จะให้เงินสนับสนุน ต่อไปในการพัฒนาที่ต่อเนื่องชุมชนควรจะขอจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ หรือเกี่ยวกับความมั่นคงของสังคมก็ขอได้จากพัฒนาสังคมฯ หรืออบจ.เป็นต้น ส่วนกิจกรรมที่ต้องดำเนินงานให้เสร็จตามที่กำหนดไว้ในแผนซึ่งต้องเสร็จสิ้นเดือนก.ย.๕๙ นี้และร่วมให้กำลังใจในการพัฒนาชุมชนด้านความสะอาดและความปลอดภัยของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-มีคณะกรรมการสภาชุมชนชุดใหม่จำนวน 25 คน ผลลัพธ์-แกนนำมีจิตอาสาเข้าร่วมพัฒนาชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีความรับผิดชอบและรักชุมชนเป็นอย่างดี ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างคุ้มค่าและพอเพียง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีน้อยเนื่องจากติดภาระกิจเรียนหนังสือ(พิเศษ) ประธานชุมชนจึงต้องขอแรงจากเทศบาลเมืองชุมพรมาช่วยตัดหญ้า

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

การทำกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะและสภาพของชุมชน

18 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยศุภกิจศุภกิจเมื่อ 21 มิถุนายน 2559 10:03:10
Project trainer
แก้ไขโดย ศุภกิจ เมื่อ 21 มิถุนายน 2559 23:50:20 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรอินทรีย์บ้านปลักจอกเสริมรายได้ »

ชื่อกิจกรรม : การติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ.ลงพื้นที่ติดตามโครงการ

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เสริมสร้างสมรรถนะขีดความสามารถของผู้รับผิดชอบโครงการและติดตามสนับสนุนประเมินผล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงลงพื้นที่เสริมสร้างสมรรถนะขีดความสามารถของผู้รับผิดชอบโครงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในพื้นที่ไปพร้อมกับกลไกการติดตามสนับสนุนและประเมินผล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ. 4 คน พี่เลี้ยงโครงการ 1 คน ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามโครงการเพื่อสนับสนุนวิชาการ สร้างกำลังใจให้กับการทำงานของพื้นที่ รวมถึงการแก้ปัญหาที่ทีมพี่เลี้ยงไม่สามารถจัดการได้ โดยลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทาง หรือช่วยสรุปผลการดำเนินงานและตรวจสอบเอกสารทางการเงินของพื้นที่ที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตัวแทนโครงการบ้านปลักปลักได้สรุปการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการที่ได้ดำเนินการมีกิจกรรมตรวจหาสารพิษในเลือด ซึ่งผลการตรวจพบว่าส่วนใหญ่เสี่ยงและไม่ปลอดภัย ทำให้ชาวบ้านมีความตื่นตัวและตระหนักถึงปัญหามากยิ่งชึ้น สำหรับกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษได้มีการแบ่งกลุ่มปลูกผัก โดยสมาชิก 6 คน จำนวน 10 กลุ่ม คิดเป็นสมาชิก 60 คน แต่ละคนจะไปปลูกข้างบ้าน โดยมีหัวหน้ากลุ่มทำการตรวจ ผักที่ปลูกมีคะน้า ผักบุ้ง ถั่ว มีการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ ตามชนิดที่ต้องการปลูก ไม่ได้มีการกำหนดว่าแต่ละบ้านจะปลูกกี่ชนิดก็ได้ กิจกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนได้มีการอบรมตัวแทนครัวเรือนไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้มีการติดตามการบันทึกบัญชีเพื่อสรุปการจัดทำบัญชีแต่พบว่ามี 1 ครัวเรือนที่ทำนั้นจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ มีการรวมกันในหมู่บ้าน โดยปกติชาวบ้านจะใช้ปุ๋ยขี้วัว ขี้ไก่ แกลบเผา ในการนำมาทำปุ๋ยใส่ผัก การใส่ปุ๋ยแต่ละชนิดจะอยู่ที่ประเภทของผัก ซึ่งตรงนี้ยังไม่มีการใส่ข้อมูลในเว็บไซต์ โดยได้รับคำแนะนำการการดำเนินกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่ สจรส.มอ. พร้อมทั้งไต้ตรวจสอบเอกสารใบลงทะเบียน เอกสารทางการเงินและได้แจ้งเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเดิมที่แจ้งว่าไม่ต้องหักภาษีให้ดำเนินการหักภาษีเหมือนเดิมจากนั้นตัวแทนโครงการได้นำเจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงลงพื้นที่ดูแปลงปลูกผักของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

โครงการมีการดำเนินกิจกรรม
1.กิจกรรมตรวจหาสารพิษในเลือด
2.กิจกรรมปลูกผัก
3.กิจกรรมแบ่งกลุ่มปลูกผัก โดยสมาชิก 6 คน จำนวน 10 กลุ่ม คิดเป็นสมาชิก 60 คน แต่ละคนจะไปปลูกข้างบ้าน โดยมีหัวหน้ากลุ่มทำการตรวจ ผักที่ปลูกมีคะน้า ผักบุ้ง ถั่ว มีการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ ตามชนิดที่ต้องการปลูก ไม่ได้มีการกำหนดว่าแต่ละบ้านจะปลูกกี่ชนิดก็ได้
4.กิจกรรมจัดทำบัญชีครัวเรือน มีการทำแล้ว 1 คน เริ่มทำมาแล้ว 1 เดือน โดยได้แจกจ่ายให้ทีมนำไปทำ แต่ไม่ได้ติดตาม ซึ่งมีอาจารย์มาอบรมให้แล้ว โดย 1 คน ที่ทำนั้นจะทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ยังไม่ได้นำมาสรุป
5.กิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพ ทำผังรวมกันในหมู่บ้าน โดยปกติชาวบ้านจะใช้ปุ๋ยขี้วัว ขี้ไก่ แกลบเผา ในการนำมาทำปุ๋ยใส่ผัก การใส่ปุ๋ยแต่ละชนิดจะอยู่ที่ประเภทของผัก ซึ่งตรงนี้ยังไม่มีการใส่ข้อมูลในเว็บไซต์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

เจ้าหน้าที่ได้แนะนำการจัดทำเอกสารหลักฐานและให้พื้นที่ดำเนินกิจกรรมที่เหลือให้เรียบร้อยตามปฏิทินโครงการ

18 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยศุภกิจศุภกิจเมื่อ 21 มิถุนายน 2559 23:11:34
Project trainer
แก้ไขโดย ศุภกิจ เมื่อ 21 มิถุนายน 2559 23:28:43 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน »

ชื่อกิจกรรม : เสริมสร้างสมรรถนะขีดความสามารถของผู้รับทุนด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการ ปฐมนิเทศ การอบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เสริมสร้างสมรรถนะขีดความสามารถของผู้รับผิดชอบโครงการและติดตามสนับสนุนประเมินผล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงลงพื้นที่เสริมสร้างสมรรถนะขีดความสามารถของผู้รับผิดชอบโครงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในพื้นที่ไปพร้อมกับกลไกการติดตามสนับสนุนและประเมินผล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ. 4 คน และพี่เลี้ยงโครงการ 1 คนลงพื้นที่เสริมสร้างสมรรถนะขีดความสามารถของผู้รับผิดชอบโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ  ที่ศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้านของหมู่ที่ 4 บ้านในหัน ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้รับผิดชอบโครงการได้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยหลังปิดงวดที่ 1 ทำกิจกรรมไปแล้ว 2 กิจกรรม จากการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านพบว่าการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนมีผู้เข้าร่วม 80 ครัวเรือน ได้มีการนัดตรวจทุก 3 เดือน จากการติดตามที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่กรรมการทุกคนจะทำแต่ชาวบ้านมักไม่ค่อยทำเพราะบอกว่าทำไม่ถูก  กิจกรรมการสำรวจปัจจัยเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมี ส่วนใหญ่ผู้สำรวจเป็นโรคเรื้อรัง อาหารส่วนใหญ่ปรุงเอง กิจกรรมการตรวจเลือดหาสารเคมีในเลือดแก่กลุ่มเสี่ยงโดยมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. มาช่วยดำเนินการตรวจคัดกรอง มีผู้ตรวจ 82 คน ขอตัวแทนครัวเรือน ผลการตรวจ ปกติ 2คน ปลอดภัย 8 คน เสี่ยง 43 คน ไม่ปลอดภัย 30 คน เป็นเด็ก(อายุ 9-12 ปี) 21 คน (เสี่ยง 16 คน ปลอดภัย 4 คน ไม่ปลอดภัย 1 คน) และกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปได้มีการประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษตามบ้านเรือน และส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรียน จากเด็กนักเรียน 90 กว่าคน ซึ่งครูในโรงเรียนจะจัดทำแปลงสนับสนุนปลูกผักในโรงเรียน และได้ปรับอาหารกลางวัน เป็นการซึ่งผักในหมู่บ้าน แต่ไม่เพียงพอจึงต้องซื้อจากตลาด ด้านการตรวจสอบเอกสารการตรวจสอบเอกสารการเงิน  ฝ่ายการเงินสามารถทำเอกสารการเงินได้ถูกต้องดีขึ้นกว่าการทำการเงินงวด 1 ที่ผ่านมา และสิ่งที่ สจรส.ม.อ. ต้องปรับปรุงคือการแจ้งเขียนใบหักภาษี กรณีค่าใช้จ่ายที่ต้องหักภาษี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

หลังปิดงวดที่ 1 ทำกิจกรรมไปแล้ว 2 กิจกรรม 1. ทำบัญชีครัวเรือน นัดตรวจทุก 3 เดือน แจกไป 80 ครัวเรือน ส่วนใหญ่กรรมการทุกคนจะทำแต่ชาวบ้านมักไม่ค่อยทำเพราะบอกว่าทำไม่ถูก
2. สำรวจปัจจัยเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมี ส่วนใหญ่ผู้สำรวจเป็นโรคเรื้อรัง อาหารส่วนใหญ่ปรุงเอง 3. ตรวจเลือดโดย รพ.สต. มีผู้ตรวจ 82 คน ขอตัวแทนครัวเรือน ผลการตรวจ ปกติ 2คน ปลอดภัย 8 คน เสี่ยง 43 คน ไม่ปลอดภัย 30 คน / เป็นเด็ก(อายุ 9-12 ปี) 21 คน (เสี่ยง 16 คน ปลอดภัย 4 คน ไม่ปลอดภัย 1 คน) กิจกรรมต่อไป 1. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษตามบ้านเรือน 2. ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรียน จากเด็กนักเรียน 90 กว่าคน ซึ่งครูในโรงเรียนจะจัดทำแปลงสนับสนุนปลูกผักในโรงเรียน และได้ปรับอาหารกลางวัน เป็นการซึ่งผักในหมู่บ้าน แต่ไม่เพียงพอจึงต้องซื้อจากตลาด 3. กิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง ส่งที่ สจรส.ม.อ. ต้องปรับปรุง - การเขียนใบหักภาษี กรณีค่าใช้จ่ายที่ต้องหักภาษี การตรวจสอบเอกสารการเงิน - ฝ่ายการเงินสามารถทำเอกสารการเงินได้ถูกต้องดีขึ้นกว่าการทำการเงินงวด 1 ที่ผ่านมา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

  การเขียนใบหักภาษี กรณีค่าใช้จ่ายที่ต้องหักภาษี

18 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยศุภกิจศุภกิจเมื่อ 21 มิถุนายน 2559 23:35:24
Project trainer
แก้ไขโดย ศุภกิจ เมื่อ 21 มิถุนายน 2559 23:44:32 น.

ชื่อโครงการ : ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขก »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เสริมสร้างสมรรถนะขีดความสามารถของผู้รับผิดชอบโครงการและติดตามสนับสนุนประเมินผล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงลงพื้นที่เสริมสร้างสมรรถนะขีดความสามารถของผู้รับผิดชอบโครงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในพื้นที่ไปพร้อมกับกลไกการติดตามสนับสนุนและประเมินผล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ. 4 คน พี่เลี้ยงโครงการ 1 คน ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามโครงการเพื่อสนับสนุนวิชาการ สร้างกำลังใจให้กับการทำงานของพื้นที่ โดยลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทางสรุปผลการดำเนินงานและตรวจสอบเอกสารทางการเงินของพื้นที่  ที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านแขก ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมพูดคุยสรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ได้ดำเนินเรียบร้อย มีกิจกรรมการทำปุ๋ยชีวภาพ  ในหมู่บ้านได้มีสูตรในการทำปุ๋ยอยู่อายุและชนิดของพืช หากเป็นพืชหนักอายุมากต้องใช้มูลสัตว์เยอะเพื่อปรับการใช้ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชที่เพาะปลูก  มีสมาชิกร่วมทำปุ๋ยจำนวน 60 คน แบ่งแจกจ่ายนำไปปลูกแต่ละบ้านและมีผู้สนใจอื่นเข้ามาขอในกลุ่มด้วย ทั้งปุ๋ยและเมล็ดพืช  ผักที่ปลูกและเห็นผลมีพริก โหระพา ผักกาด  โดยทางโครงการได้ส่งเสริมการเพาะพันธุ์พืชอายุสั้นมีรอบการให้ผลที่ผลิตที่เร็ว  โดยในการดำเนินกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษได้มีครัวเรือนอื่นที่สนใจและได้มีการนำต้นกล้าของพืชที่เพาะได้สนับสนุนเพิ่มเติมแก่ครัวเรือนที่สนใจเพิ่มเติมนอกเหนือกจากผู้เข้าร่วมโครงการ  ได้มีข้อแนะนำจากเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มจำนวนคนที่มาขอปุ๋ยและผัก และจำนวนสมาชิกที่เพิ่มเข้ามาและมีรายชื่อของคนที่เข้ามา เมล็ดพันธุ์ที่มีการเก็บเพื่อทำเป็นพันธุกรรมต่อไป การตรวจเอกสารการเงินได้ให้มีปรับแก้เอกสารเพิ่มเติม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมทำปุ๋ยชีวภาพ - สูตรในการทำปุ๋ยอยู่อายุและชนิดของพืช หากเป็นพืชหนักอายุมากต้องใช้มูลสัตว์เยอะ - มีสมาชิกร่วมทำปุ๋ยจำนวน 60 คน แบ่งแจกจ่ายนำไปปลูกแต่ละบ้านและมีผู้สนใจอื่นเข้ามาขอในกลุ่มด้วย ทั้งปุ๋ยและเมล็ดพืช - ผักที่ปลูกและเห็นผลมีพริก โหระพา ผักกาด กิจกรรมต่อไป - ส่งเสริมการเพาะพันธุ์พืชอายุสั้น ข้อแนะนำ - เพิ่มจำนวนคนที่มาขอปุ๋ยและผัก และจำนวนสมาชิกที่เพิ่มเข้ามาและมีรายชื่อของคนที่เข้ามา - เมล็ดพันธุ์ที่มีการเก็บเพื่อทำเป็นพันธุกรรมต่อไป การตรวจเอกสารการเงิน - มีปรับแก้เอกสารเพิ่มเติม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ได้มีข้อแนะนำจากเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มจำนวนคนที่มาขอปุ๋ยและผัก และจำนวนสมาชิกที่เพิ่มเข้ามาและมีรายชื่อของคนที่เข้ามา เมล็ดพันธุ์ที่มีการเก็บเพื่อทำเป็นพันธุกรรมต่อไป

18 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยศุภกิจศุภกิจเมื่อ 21 มิถุนายน 2559 23:48:38
Project trainer
แก้ไขโดย ศุภกิจ เมื่อ 21 มิถุนายน 2559 23:56:21 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ »

ชื่อกิจกรรม : การติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ.ลงพื้นที่ติดตามโครงการ

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เสริมสร้างสมรรถนะขีดความสามารถของผู้รับผิดชอบโครงการและติดตามสนับสนุนประเมินผล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการวจำนวน 7 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงลงพื้นที่เสริมสร้างสมรรถนะขีดความสามารถของผู้รับผิดชอบโครงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในพื้นที่ไปพร้อมกับกลไกการติดตามสนับสนุนและประเมินผล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ 12 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ. 4 คน พี่เลี้ยงโครงการ 1 คน ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามโครงการเพื่อสนับสนุนวิชาการ สร้างกำลังใจให้กับการทำงานของพื้นที่ รวมถึงการแก้ปัญหาที่ทีมพี่เลี้ยงไม่สามารถจัดการได้ โดยลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุยสรุปผลการดำเนินงานและตรวจสอบเอกสารของพื้นที่  ที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการโครงการได้ร่วมกันสรุปผลการดำเนินกิจกรรม พบว่าหลังจากปิดงวด 1 มีการดำเนินกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ  มีกลุ่มเป้าหมาย 80 คน แบ่งออกเป็น 4 โซน ปลูกผักปลอดสารพิษเป็นผักสวนครัว มีการถามว่าแต่ละโซนจะต้องการปลูกผักอะไร ผักที่ปลูกได้แก่ บวบ ดีปลี ถั่ว แตงกวา มีบ้านต้นแบบ มีการกระตุ้นให้ปลูกผัก ทำให้เกิดความตระหนัก มีการลงแขกและทำแปลงสาธิต และเกิดแปลงสาธิต กิจกรรมเจาะเลือดหาเคมี ครั้งที่ 2  พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปพบว่ามีการปลูกผักกันเอง คนที่ซื้อผักในตลาดมีการลดการซื้อ มีการนำผักที่ปลูกในแปลงมาใช้ในวันกินผักโลก  ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมข้อมูลในรายงาน ประเภทของผักที่นำมาใช้จัดงาน การตรวจเอกสารการเงิน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เริ่มหักภาษี 1 เปอร์เซ็นต์  ผลการทำบัญชีครัวเรือน มีสมาชิกเข้าร่วมเรียนรู้ 80 คน ทางทีมจะติดตามผลการทำบัญชีในเดือนหน้า (กรกฎาคม 2559) จากนั้นเจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงโครงการได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมครัวเรือนที่ได้มีการปลูกผักปลอดสารพิษ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • กลุ่มเป้าหมาย 80 คน แบ่งออกเป็น 4 โซน ปลูกผักปลอดสารพิษเป็นผักสวนครัว มีการถามว่าแต่ละโซนจะต้องการปลูกผักอะไร ผักที่ปลูกได้แก่ บวบ ดีปลี ถั่ว แตงกวา กิจกรรมเจาะเลือดหาเคมี ครั้งที่ 2 กิจกรรมปลูกผัก
 • มีบ้านต้นแบบ มีการกระตุ้นให้ปลูกผัก ทำให้เกิดความตระหนัก มีการลงแขกและทำแปลงสาธิต และเกิดแปลงสาธิต พฤติกรรมที่เปลี่ยน
 • มีการปลูกผักกันเอง คนที่ซื้อผักในตลาดมีการลดการซื้อ - มีการนำผักที่ปลูกในแปลงมาใช้ในวันกินผักโลก ข้อเสนอแนะ
 • เพิ่มเติมข้อมูลในรายงาน ประเภทของผักที่นำมาใช้จัดงาน การตรวจเอกสารการเงิน
 • ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เริ่มหักภาษี 1 เปอร์เซ็นต์ การทำบัญชีครัวเรือน
 • มีสมาชิกเข้าร่วมเรียนรู้ 80 คน ทางทีมจะติดตามผลการทำบัญชีในเดือนหน้า (กรกฎาคม 2559)
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้เพิ่มเติมข้อมูลในรายงานประเภทของผักที่นำมาใช้ในการกิจกรรม

18 มิถุนายน 2559 เวลา 12:00-19.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkungynetkungynetเมื่อ 22 มิถุนายน 2559 06:42:10
แก้ไขโดย kungynet เมื่อ 22 มิถุนายน 2559 06:57:12 น.

ชื่อโครงการ : ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2) »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนทุกวัยสืบสานการละเล่น “ ปันตง” ให้เป็นสื่อการจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เกิดครอบครัวสร้างสุข เกิดความสัมพันธ์ที่ดีลดการใช้สารเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำเยาวชน คณะทำงานโครงการ ผู้สูงอายุ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมแกนนำตัวแทนปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นสภาผู้นำครอบครัวสร้างสุขทุกเดือน เพื่อจัดทำข้อมูล ทบทวนงาน วางแผน มอบหมายงาน และติดตามการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ เยาวชนทีมพี่เลี้ยง คณะทำงานโครงการ ตัวแทนผู้ปกครอง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ในขั้นตอนแรกมีการพูดคุยถึงระบบการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสืบสานปันตงว่า ถ้าจะเป็นแกนนำได้ต้องมีทักษะด้านต่างๆ เช่น การทำงานเป็นทีม  การทำงานจิตอาสา  การช่วยเหลือสังคม  การพ฿ดและการวางตัวและฐานะที่เป็นแกนนำ  การแต่งกาย บทบาทของการเป็นผู้นำ  ที่สำคัญคือ การปกป้องและรักษาไว้ซึ่งดีๆของชุมชน การสื่อสารเรื่องราวดีๆของชุมชนผ่านสื่อต่างๆ ความไว้วางใจ  หลังจากนั้นมีการเรียนรู้จากการปฎิบัติจริงผ่านเกมต่างๆ ทั้งนี้เพื่อฝึกทักษะให้กับเยาวชนแกนนำสืบสานปันตงรุ่นใหม่ต่อไป  .โดยทีมวิทยากรกระบวนการพี่เลี้ยงจากยุวทัศน์ฯ..

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดแกนนำคนสามวัย 30 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เกิดการยอมรับของครอบครัวต่อการดำเนินงานของเครือข่าย
  -เกิดความไว้วางใจต่อทีมพี่เลี้ยง -เกิดทักษะของความเป็นผู้นำ -เกิดการสื่อสารเรื่องราวดีๆของชุมชนผ่านเยาวชนแกนนำรุ่นใหม่ชุดสืบสานปันตง -เกิดการทำงานเป็นทีม เกิดระบบพี่สอนน้อง -เกิดกลไกการดูแลและการคุ้มครองซึ่งกันและกัน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
17 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายฮาฎอรอมี สะตานายฮาฎอรอมี สะตาเมื่อ 26 มิถุนายน 2559 10:05:20
แก้ไขโดย นายฮาฎอรอมี สะตา เมื่อ 26 มิถุนายน 2559 10:08:04 น.

ชื่อโครงการ : สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) »

ชื่อกิจกรรม : ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 8

กิจกรรมหลัก : ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน 20 คน หัวหน้าครอบครัว 30 คน ผู้สูงอายุ 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

หลังจากละหมาดยุมอัด(ละหมาดวันศุกร์) ให้ผู้นำศาสนาบรรยายเกี่ยวกับ การอยู่ร่วมกันในสังคมของยุคปัจจุบัน ให้เยาวชน 20 คน หัวหน้าครอบครัว 30 คน ผู้สูงอายุ 30 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เยาวชน ประชาชนผู้สูงอายุ มีความรู้ในเรื่องศาสนา เพื่อใช้ในการดำรงตน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
16 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวรอบีดะ กระบี่วงศ์นางสาวรอบีดะ กระบี่วงศ์เมื่อ 16 มิถุนายน 2559 13:22:03
แก้ไขโดย นางสาวรอบีดะ กระบี่วงศ์ เมื่อ 28 มิถุนายน 2559 11:12:34 น.

ชื่อโครงการ : เศรษกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเกิดการปฏิบัติกับผู้เข้าร่วมประชุมในสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออมวันละบาทและกองทุนสวัสดิการชุมชน 3 ครั้ง

 • photo วิทยากรจากเกษรอำเภอและปตุสัตว์อำเภอให้ความรุ้กับผุ้เข้าประชุมวิทยากรจากเกษรอำเภอและปตุสัตว์อำเภอให้ความรุ้กับผุ้เข้าประชุม
 • photo การลงทะเบียนของผุ้เข้ารว่มประชุม ในกิจกรรมที่ 1การลงทะเบียนของผุ้เข้ารว่มประชุม ในกิจกรรมที่ 1
 • photo พี่เลี้ยงกล่าวถึงที่มาของโครงการพี่เลี้ยงกล่าวถึงที่มาของโครงการ
 • photo นักเรียนให้ความสนใจกับการประชุมในครั้งนี้นักเรียนให้ความสนใจกับการประชุมในครั้งนี้
 • photo ประธารโครงการเปิดการประชุมประธารโครงการเปิดการประชุม
 • photo กลุ่มนักเรียนออมวันละบาทกลุ่มนักเรียนออมวันละบาท
 • photo ลงทะเบียนอบรมให้ความรุ้กับการผสมดินและการปลุกผักต้นออ่นเมล็ดทานตะวันครั้งที่3ลงทะเบียนอบรมให้ความรุ้กับการผสมดินและการปลุกผักต้นออ่นเมล็ดทานตะวันครั้งที่3
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเกิดการปฏิบัติกับผู้เข้าร่วมประชุมในสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออมวันละบาทและกองทุนสวัสดิการชุมชน 3 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพี่อให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมให้กับครอบครัวและหันมาเพิงตนเองให้ได้มากที่สุด จะได้เป้นตัวอย่างให้กับบุตรหลานสร้างครอบครัวอบอุ่นลุกหลานห่างไกลยาเสพติด และอยุ่ด้วยกันอย่างมีความสุข

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 165 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทน แกนนำชุมชน และสมาชิกในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ในชุมชน เช่นการปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ การทำขนมพื้นบ้าน การทำน้ำหมักและปุ๋ยชีวภาพใช้เองในชุมชน สอนการทำใบกระพ้อ ส่งเสริมให้จัดตั้งกลุ่ม การออมวันละบาทและจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนให้เกิดขึ้นในชุมชนมีผุ้มีความรุ้ในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กนักเรียน36 คน ผุ้สุงอายุ5 คนแม่บ้าน10 คนอสม 5ตนครุ 1ตน

กรรมการหมุ่บ้าน7คน รวม64คนกิจกรรมที่ 2ผุ้เข้าร่วมประชุม53 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมวางแผนและชีแจงรายละเอียดกับกิจกรรมที่จะดำเนินการ มีตารางการทำกิจกรรมกิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรุ้เรีอ้งการเลี้ยงสัตวื 2 อบรมการออม และการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนกิจกรรมที 3 การทำปุ๋ยชีวภาพใช้เองในชุมชน,มีการประสานงานกับเกษรอำเภอ ปตุสัตว์ และครุ นักเรีอนเข้ามามีสว่นรว่มในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผู้เข้าอบรมได้มีครามรุุ้ในการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือนและชุมชน เช่นการปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ การทำขนมพื้นบ้าน การทำน้ำหมักและปุ๋ยชีวภาพใช้เองในชุมชน สอนการทำใบกระพ้อ เกิดกลุ่มอาชีพในชุมชน 3 กลุ่ม เกิดการออมเพิ่๋มขี้นทุกครัวเรือนได้มีการออม ทุกคัรวเรือนสามารถเพึ่งตนเองได้และนำไปสุ่ชุมชนที่มีความเข็มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เกิดกองทุนการออมและกองทุนสวัสดิการชุมชน 1 กองทุนในชุมชนจะได้อนุรักษ์การทำข้าวเหนียวด้วยใบกระพ้อซี้งเป็นพีชทีมีอยุ่ในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมที่1 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้ความรู้กระบวนการการเลี้ยงไก่พี้นบ้าน ได้มีกลุ่มเลี้ยงไก่พี้นบ้านโดยมี นาย สุนทร โหดสุวรรณเป็นประธานกลุ่มเลี้ยงไก่พี้นบ้าน มีเจ้าหน้าทีปศุสัตว์และเกษตรมาให้ความรู้ในการเลี้ยงไก่อย่างถูกวิธีพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มให้ทางกลุ่มเลี้ยงไก่ไป ขี้นทะเบียนวิสหกิจชุมชนให้ถูกต้องจะได้มีหน่วยงานอี่นเข้ามาช่วยเหลีอต่อไปในอนาคต มี สมาชิก10 คน 1.นาย สุนทรโหดสุวรรณประธาน
2.นาย อดินันลัดเลียรองประธาน 3.นาง อาอีฉ๊ีะวันศุกร์เลขา 4.นาย ดลอ่าเฉ็มวันศุกร์เหรัญญิก 5.นาย ดนหมานเกบุตร กรรมการ 6.นาง แดงช่างเรือกรรมการ 7.นาง ทัศนีย์ บุญมากกรรมการ 8.นาง อาบูบากาดศศิธรกรรมการ 9.นาง แซะย๊ะใจตรง กรรมการ 10.นาย อภิศักดิ์ดินแดง กรรมการ กิจกรรมที่2 อมรมให้ความรู้ในการออมเงินและสวัสดิการชุมชนวิทยากรให้ความรู้ความสำคัญของการออม 1.เป็นหลักประกันในอนาคตได้
2.ให้ฝึกการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล 3.ให้รู้คุณค่าของเงิน การจัดสวัสดิการมีด้วยกัน 2ส่วน 1.รัฐบาลจัดให้ 2.ชุมชนจัดการเอง สวัสดิการที่ชุมชนจัดเอง มีเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตในหมู่บ้าน ได้ดำเนินการมาประมาณ 30 ปีทางชุมชนได้มีมติให้เก็บเป็นรายบุคคลคนละ 20 บาท มีกองทุนเงินซากาตช่วยเหลือ 8 ประเภท
1.เด็กที่เรียนศาสนาอย่างเดียว
2.ผู้เข้ารับศาสนาใหม่ 3.ผู้พิการ 4.เด็กกำพร้า 5.หญิงหม้าย
6.คนเดินทาง 7.การลงทุนเพี่อศาสนา 8.ผู้สุงอายุ
ทางหมู่บ้านได้จัดตั้งมาพร้อมกับการจัดตั้งหมู่บ้านรวมเวลาเกีอบ60 ปี ทางสภาผู้นำต้องการให้เกิดขึ้นมีการออมทุกครัวเรีอนให้มีสวัสดิการเพิ่มขี้นมากกว่านี้จะได้มีการช่วยเหลือชาวบ้านและได้เป็นชุมชนน่าอยู่ในอนาคตลูกหลานจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด กิจกรรมที่3การผสมดินและการปลุกผักปลอดสารพิษวิยากรให้ความรู้ในความเป็นกรดเป็นด่างของดินได้เข้าใจและสามารถนำกลับไปใช้ในครัวเรือนและในกิจกรรมนี้ผลที่ได้เพิ่มขึ้นคือทางเรามีหมอดินอาสา 1คน คือ นายอดินัน ลัดเลียเป็นหมอดินอาสาหมุ่ 5บ้านท่าพรุส่วนในการปลุกต้นอ่อนได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงมือปฎิบัติลงดินในตะกร้าและเมล็ดพันธ์ุทานตะวันแล้วให้นำกลับไปดูแลรักษาที่บ้านเมี่อครบ6 วัน ให้นำผลผลิตมาส่งให้กับหมอดินอาสาในหมู่บ้านเพื่อดูผลว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดสามารถดูแลผลงานของตัวเองได้ดีสมบูรณ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การได้รับสนับสนุนเลยเวลาที่กำหนดทางทีสภาผุ้นำกลัวว่ากิจกรรมจะไม่แล้วเสร็จตามวันและเวลาตามแผนที่วางไว้จรึงจำเป้นจะต้องจัดกิจกรรมทั้งๆที่เป้นเดีอนถีอศีลอดของชุมชนมุสลิมในเดีอนนี้ฝนตกชาวบ้านยังมารว่มกิจกรรมได้น้อยสรุปภาพรวมในกิจกรรมนี้ที่มีการอบรมทั้ง3ครั้งชาวบ้านให้ความสนใจน้อยมากโดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานประกอบกับขาดการประชาสัมพันธืในการอบรมทั้ง3ครั้งบางคนลีมเวลานัดหมายสว่นบางคนลีมวันที่นัดหมายจรึงทำให้วัยทำงานเข้าอบรมน้อยกว่ากิจกรรมอี่น แนวทางในการดำเนินต่อไปต้องมีประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นจะใช้สถานที่ละหมาดวันศุกร์เป็นศุนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ทุกครั้ง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 16,875.00 0.00 0.00 0.00 17,875.00 UnLock
16 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์เมื่อ 19 มิถุนายน 2559 14:58:44
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 21 มิถุนายน 2559 16:25:19 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเตรียมงานสร้างสุข ออกแบบห้องย่อย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมการกำหนดเนื้อหาและวางรูปแบบการจัดงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมออกแบบงานสร้างสุขภาคใต้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ทีม สจรส.ม.อ. เครือข่าย สช. เครือข่าย สปสช. เครือข่ายประเด็น 4 ประเด็น ได้แก่ ความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพ ความมั่นคงทางมนุษย์ และความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมคณะทำงานสานงาน เสริมพลังภาคใต้ วันที่ 16 เดือนมิถุนายน  2559  ณ โรงแรมคริสตัส โฮเตล (ถนนกาญจนวานิช) อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

กำหนดการ - 09.00-09.30 น. ลงทะเบียน ฝ่ายจัดการ - 09.30-10.30 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ สรุปผลการประชุมที่ผ่านมา สถานการณ์ขับเคลื่อนสานงาน เสริมพลังในแต่ละประเด็น  มั่นคงอาหาร  มั่นคงของมนุษย์  มั่นคงทางสุขภาพ  มั่นคงทางทรัพยากรฯ ผู้แทนประเด็น - 10.30-11.30 น. แลกเปลี่ยนเป้าหมายและแนวทางร่วมในการสานงานเสริมพลังเพื่อรับ-รุก และสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภาคใต้ และแนวทางวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายให้เป็นจริงได้อย่างไร
- 11.00-12.20 น. ภารกิจสนับสนุนของ ศูนย์สนับสนุนวิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.) การสื่อสารสาธารณะในจังหวะหนุนเสริมพลเมืองใต้ โดย อ.พงเทพ สจรส.มอ. และคุณอานนท์ - 12.20 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- 13.00-14.30 น. เวทีสร้างสุขภาคใต้ ที่เสริมหนุนขบวนพลเมืองใต้ สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสุขภาวะภาคใต้ โดย อ.พงเทพ สจรส.มอ. ผู้เข้าร่วมเวที - 14.30 – 15.00 น.จังหวะก้าวก่อนถึงเวทีสร้างสุขภาคใต้ ใครจะทำอะไรอย่างไร? ผู้เข้าร่วมเวที - 15.00 – 15.30 น.สรุปผลการประชุม/นัดหมายภารกิจครั้งต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ทีม สจรส.ม.อ. เครือข่าย สช. เครือข่าย สปสช. เครือข่ายประเด็น 4 ประเด็น ได้แก่ ความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพ ความมั่นคงทางมนุษย์ และความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กำหนดการ - 09.00-09.30 น. ลงทะเบียน ฝ่ายจัดการ - 09.30-10.30 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ สรุปผลการประชุมที่ผ่านมา สถานการณ์ขับเคลื่อนสานงาน เสริมพลังในแต่ละประเด็น  มั่นคงอาหาร  มั่นคงของมนุษย์  มั่นคงทางสุขภาพ  มั่นคงทางทรัพยากรฯ ผู้แทนประเด็น - 10.30-11.30 น. แลกเปลี่ยนเป้าหมายและแนวทางร่วมในการสานงานเสริมพลังเพื่อรับ-รุก และสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภาคใต้ และแนวทางวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายให้เป็นจริงได้อย่างไร
- 11.00-12.20 น. ภารกิจสนับสนุนของ ศูนย์สนับสนุนวิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.) การสื่อสารสาธารณะในจังหวะหนุนเสริมพลเมืองใต้ โดย อ.พงเทพ สจรส.มอ. และคุณอานนท์ - 12.20 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- 13.00-14.30 น. เวทีสร้างสุขภาคใต้ ที่เสริมหนุนขบวนพลเมืองใต้ สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสุขภาวะภาคใต้ โดย อ.พงเทพ สจรส.มอ. ผู้เข้าร่วมเวที - 14.30 – 15.00 น.จังหวะก้าวก่อนถึงเวทีสร้างสุขภาคใต้ ใครจะทำอะไรอย่างไร? ผู้เข้าร่วมเวที - 15.00 – 15.30 น.สรุปผลการประชุม/นัดหมายภารกิจครั้งต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เป้าหมายของการจัดงานสร้างสุข มี 3 อย่าง คือ 1) กลไกระบบการจัดการด้าน ข้อมูล ความรู้ และการพัฒนาศักยภาพ 2) งานประชุมวิชาการหรืองานสร้างสุขภาคใต้ 3) คณะทำงานเสริมพลัง
 • การนำเสนอความก้าวหน้าของแต่ละประเด็น

1.ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ใช้ฐานงานสำนัก 6 เรื่องการส่งเสริมบริโภคผักในโรงเรียนและการผลิตผักในชุมชน โดยประสานงานร่วมกับวิทยาลัยภูมิปัญญา หลัก ๆ คือ ต้องมีข้อมูลที่บอกได้ถึงการเปลี่ยนแปลง

2.ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ เลือกพื้นที่ต้นแบบและใช้เครื่องมือของ สปสช.(กองทุนสุขภาพตำบล) เครื่องมือ HIA และเครื่องมือธรรมนูญชุมชน เพื่อขยับเข้าสู่งานวิชาการ

3.ประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ ทำ Mapping เครือข่ายแต่ละประเด็น ได้แก่ปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ ภัยพิบัติ การพนันและอุบัติเหตุ ของแต่ละจังหวัด โดยใช้กลไกงดเหล้า ความรุนแรงในเด็กและผู้หญิง และเอดส์ มีการเตรียมความพร้อมนักวิชาการเพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด สิ่งที่จะทำต่อไป คือ จัดเวทีวิชาการ 2 ครั้ง เพื่อระดมความคิดเห็นและพัฒนาสู่ข้อเสนอในเวทีระดมความคิดเห็นในโซนภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง สิ่งที่ยังขาดและต้องการสนับสนุน คือ ผู้ประสานงานใต้ล่างและงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ อ.จุฑารัตน์ จากคณะแพาย์จะเข้ามาร่วมสร้างกลไกในประเด็นเด็กและเยาวชนร่วมกัน โดยใช้กลไกเครื่องมือจาก ม.มหิดลเพื่อนำไปสู่การสร้างกลไกคุ้มครองเด็กและเยาวชน

4.งานสื่อ นำเสนอโดยพี่อานนท์ เน้นการสร้างบุคลากรในพื้นที่ "การสร้างคนผลิตสื่อ" อย่างง่ายด้วยมือถือ ข้อเสนอจากที่ประชุม ให้กำหนดคุณสมบัติของนักสื่อสาร เพื่อยกระดับการสื่อสาร และช่องทางที่จะเชื่อมไปยัง ThaiPBS

5.กลไกขับเคลื่อนภาคใต้ ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพ การสื่อสารสาธารณะ โดยจะใช้ระบบเวบไซต์ในการติดตามจัดทำชุดข้อมูล ให้แต่ละเครือข่ายไปหารือเพื่อใช้เวบไซต์ในการจัดทำข้อมูล

 • รูปแบบการจัดงานสร้างสุข

1.ยกระดับขับเคลื่อนในเชิงประเด็น มี 6 ห้องย่อย คือ ชุมชนน่าอยู่ ความมั่นคงทางอาหาร (ยุทธศาสตร์ข้าวและรูปแบบการจัดการอาหาร) ความมั่นคงทางมนุษย์ ความมั่นคงทางทรัพยากร (การท่องเที่ยว) กองทุนตำบลสุขภาพ และธรรมนูญสุขภาพ

2.งานยกระดับทางวิชาการ แบ่งออกเป็นบทความวิชาการ และการนำเสนอเรื่องเล่าเร้าพลัง เป็นการนำเสนองานสังเคราะห์นวัตกรรมเชิงพื้นที่ ทำเป็นเอกสารออกมา

3.งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่าย งานเสวนา นิทรรศการ และการสาธิตทางบูธ

 • การบริหารจัดการ ให้แต่ละเครือข่ายส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมมายัง สจรส.ก่อนวันงาน เพื่อจัดทำใบลงทะเบียนและเบิกจ่ายเงิน "หากไม่มีชื่อจะไม่เบิกเงินให้" การบริหารจัดการภาพรวมรับผิดชอบโดยพี่เลี้ยงโครงการชุมชนน่าอยู่ ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 25 มิถุนายน 2559
 • จัดทำ timeline ตลอดเวลางานอีก 3 เดือน
 • นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559 ณ สจรส.ม.อ.
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
16 มิถุนายน 2559 เวลา 13.:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมะอะฮูมือรี ยูนุ๊มะอะฮูมือรี ยูนุ๊เมื่อ 19 มิถุนายน 2559 16:07:31
แก้ไขโดย มะอะฮูมือรี ยูนุ๊ เมื่อ 19 มิถุนายน 2559 16:17:11 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 9

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อถอดบทเรียนและร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ประชุมวิเคราะห์โครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาผู้นำ(กรรมการหมู่บ้าน)และคณะทำงานโครงการเพื่อถอดบทเรียนและร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ประชุมวิเคราะห์โครงการและกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ก่อนหลังทำกิจกรรม และประเมินโครงการเป็นระยะๆโดยวิธีการสนทนาเล่าเรื่อง ทุกเดือนๆละ 1ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนโครงการก่อนและหลังการทำกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นายมะอะฮูมือรี  ยูนุ๊  ประธาน  นางสาวยุสนีรา  อูเซ็ง  และสภาผู้นำ รวม จำนวน 30 คน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 13.00  น. ลงทะเบียน เวลา 13.30 น. นายมะอะฮูมือรี    ยูนุ๊ ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม ได้ชี้แจงเรื่องขยะในหมู่บ้านมีจำนวนน้อยลง ทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่มีโครงการขยะเกิดขึ้น ทำให้ชาวบ้านตระหนักเรื่องขยะเพิ่มขึ้นและสามารถเพิมรายได้จากขยะให้กับครอบครัว และร่วมกันปรึกษาหารือความภายหน้าจะผลิตขยะรีไซเคิลชนิดไหนทำให้ตลาดต้องการสินค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าได้ เวลา 15.00 น. นายมะอะฮูมือรี    ยูนุ๊ ประธานได้กล่าวปิดการประชุม
เวลา 15.15  น. ได้ร่วมรับประทานอาหารว่างด้วยกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกิจกรรมและปัญหาเกิดประสิทธิภาพการทำงานของสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการจัดการขยะผ่านการประชุมร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สามารถเกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกิจกรรมและปัญหาเกิดประสิทธิภาพการทำงานของสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการจัดการขยะผ่านการประชุมร่วมกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 UnLock
15 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจริยา เพ็ชรจำรัสจริยา เพ็ชรจำรัสเมื่อ 19 พฤษภาคม 2559 11:06:01
แก้ไขโดย จริยา เพ็ชรจำรัส เมื่อ 19 พฤษภาคม 2559 11:15:32 น.

ชื่อโครงการ : โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนจากชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนจากชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลนำไปสู่การมีความสามารถจัดการตนเอง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำ  จำนวน 48 คน วิทยากร จำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-เชิญวิทยากรมาถอดบทเรียนให้กับชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชุมชนสามารถดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สมาชิกเข้าแลกเปลี่ยนประเด็น การเลิกใช้สารเคมีและ หามาตรการการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง หมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนเข้มแข็งสามารถทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมาชิกลดการใช้สารเคมีและเลิกการใช้สารเคมีในแปลงตัวอย่าง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 5,760.00 0.00 0.00 0.00 8,760.00 UnLock
15 มิถุนายน 2559 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 21 มิถุนายน 2559 09:53:20
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 21 มิถุนายน 2559 16:02:55 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามเรื่องร้องเรียนโครงการชุมชนน่าอยู่ จ.ชุมพร

กิจกรรมหลัก : การติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ.ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่มีแนวโน้มเสี่ยง เพื่อจัดการลดความเสี่ยงร่วมกับทีมสนับสนุนวิชาการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อการจัดการปัญหาที่เกิดจากข้อร้องเรียนภายในชุมชน และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 14 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะผู้ร้องเรียน 8 คน
 • คณะทำงานโครงการ 2 คน
 • พี่เลี้ยง จ.ชุมพร 1 คน
 • เจ้าหน้าที่ติดตามโครงการ สจรส.มอ. 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ลงพื้นที่รับฟังข้อร้องเรียน 2 ฝ่าย ภายในชุมชน เพื่อการจัดการปัญหาที่เกิดจากข้อร้องเรียนภายในชุมชน และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 14 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะผู้ร้องเรียน 8 คน
 • คณะทำงานโครงการ 2 คน
 • พี่เลี้ยง จ.ชุมพร 1 คน
 • เจ้าหน้าที่ติดตามโครงการ สจรส.มอ. 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่รับฟังข้อร้องเรียน 2 ฝ่าย ภายในชุมชน เพื่อการจัดการปัญหาที่เกิดจากข้อร้องเรียนภายในชุมชน และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ สจรส.มอ. รับฟังรับข้อเสนอการร้องเรียนในพื้นที่ และสอบถามข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ได้สรุปเอกสารการร้องเรียนและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปยัง สสส.

ข้อค้นพบ ข้อสังเกต - ระบบเว็บไซต์ทำให้ทั้งคนภายในชุมขนและภายนอกชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกิจกรรมและการใช้เงินในพื้นที่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
15 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายเสถียร ทิพย์ทองนายเสถียร ทิพย์ทองเมื่อ 21 มิถุนายน 2559 21:57:26
แก้ไขโดย นายเสถียร ทิพย์ทอง เมื่อ 21 มิถุนายน 2559 22:15:32 น.

ชื่อโครงการ : พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว »

ชื่อกิจกรรม : เสริมการเรียนรู้เรื่องการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน ครั้งที่ 7

 • photo ยืดเส้นยืดสายก่อนเริ่มทำกิจกรรมยืดเส้นยืดสายก่อนเริ่มทำกิจกรรม
 • photo วิทยากรชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมในวันนี้วิทยากรชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมในวันนี้
 • photo เริ่มเตรียมวัสดุสานชะลอมเริ่มเตรียมวัสดุสานชะลอม
 • photo เริ่มสานเริ่มสาน
 • photo ทีมพี่เลี้ยงและวิทยากรคอยให้คำแนะนำทีมพี่เลี้ยงและวิทยากรคอยให้คำแนะนำ
 • photo สรุปผลก่อนปิดกิจกรรมสรุปผลก่อนปิดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : เสริมการเรียนรู้เรื่องการฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และเกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าชายเลน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ครั้งที่ 7 เรียนรู้เรื่องการฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลนที่สามารถทำได้จริง 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นักเรียนจำนวน 50 คน ทีมพี้เลี้ยงและวิทยากรจำนวน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 14.00 น ทีมวิทยากรพร้อมกันที่โรงเรียนบ้านบางค้างคาว โดยวันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะได้รับแจกอุปกรณ์เครื่องเขียน สมุดและปากกาคนละ 1 ชุดเพื่อใช้จดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้
 • 14.15 น หัวหน้าทีมวิทยากรแจ้งรายละเอียดกิจกรรมวันนี้จะให้นักเรียนหัดสานชะลอมจากใบมะพร้าวเพื่อใช้เป็นถุงเพาะชำต้นกล้าไม้ จะมีประโยชน์คือเป็นวัสดุจากธรรมชาติ และสามารถย่อยสลายได้เองเมื่อนำไปปลูกลงดิน ไม่ต้องตัดถุงเพาะชำออก สะดวกสบาย และลดขยะด้วย
 • 14.30 น วิทยากรคุณสะหรี่ และทีมพี่เลี้ยงให้เด็กๆลงมือหัดสานชะลอมด้วยใบมะพร้าว จึงปรากฎว่ามีเด็กๆหลายคนที่สามารถทำได้จริง
 • 15.30 น วิทยากรกล่าวสรุปขั้นตอนการสานชะลอม และให้เด็กๆนำผลงานของตนเองออกมาโชว์หน้าชั้นเรียน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เยาวชนได้รับความรู้และมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต
  • เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน และทีมวิทยากรในชุมชน จำนวน 2 คน ทีมพี่เลี้ยงจำนวน 3 คน
 • ผลลัพธ์
  • เด็กๆได้เรียนรู้การนำวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกสนุกกับกิจกรรม และได้รับความรู้ที่สามารถนำไปประยุกษ์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 1,375.00 767.00 0.00 0.00 2,742.00 UnLock
15 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpairoakectchoopairoakectchooเมื่อ 27 มิถุนายน 2559 09:54:29
แก้ไขโดย pairoakectchoo เมื่อ 28 มิถุนายน 2559 11:02:54 น.

ชื่อโครงการ : ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่9

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนเพื่อการส่งเสริมและผลัดดันให้เกิดการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมของใขชุมชนอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานและสภาผู้นำผู้นำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาผู้นำ และคัดเลือกสมาชิกสภาแกนนำเพิ่ม ศักยภาพเป็คณะทำงานพัฒนานสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คระทำงานและสภาผู้นำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ลงทะเบียน
  • ประชุมวาระที่ 1 ประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องการยกร่างรัฐธรรมมูญ
  • วาระที 2  แจ้งเรื่องเงินงวดที่ 2 โครงการศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม
  • วาระที่ 3 จัดเตรียมดำเนินงานกิจกรรมตามแผนของโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. พัฒนาสภาผู้นำชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหา จำนวน 25 คน
 2. มีการกำกับติดตามให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามตารางกิจกรรม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 9 มีผู้เข้าร่วมประชุมจจำนวน 25 คน มีวาระการประชุม 3 วาระ 1. ประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องการยกร่างรัฐธรรมมูญ 2. แจ้งเรื่องเงินงวดที่ 2 โครงการศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม 3.จัดเตรียมดำเนินงานกิจกรรมตามแผนของโครงการ


วาระที่ 1 ประชุมสร้างคาวมเข้าใจการยกร่างรัฐธรรมมูญ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ในเวลา 13.00 น. ที่ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2จะมีวิทยากรจากอำเภอมาทำความเข้าใจ และความรู้ในเรื่องข้อบทกฎหมายในการยกร่างรัฐธรรมมูญ เป็นความรู้เบื้องต้น ในการลงประชามติยกร่างรัฐธรรมมูญ


วาระที่ 2 แจ้งเรื่องเงินงวดที่ 2 โครงการศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม ทาง สสส. ได้โอนเงินงวดที่ 2 มาแล้วใน วันที่ 19 พฤษภาคม2559เป็นเงินจำนวน 91,720 บาท เพื่อมาทำกิจกรรมในงวดที่ 2 มีประมาณ 20 กิจกรรม เนื่องจากงบประมาณงวดที่ 2 ล่าช้า เลยต้องปรับแผนการดำเนินงานและปรับปฏิทินในทันกับการปิดงวดครั้งที่ 2 ต่อไป


วาระที่ 3 จัดเตรียมแผนการดำเนินงานทำกิจกรรมของโครงการกิจกรรมต่อไปคณะทำงานและแกนนำชุมชน ได้ คิดเห็นกันว่าจะทำกิจกรรมจัดตั้งกลุ่มแปรรูผลิตภัณฑ์ เป็นลำดับต่อไป กำหนดวันที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. - 15.00 น. ณสถานที่ศาลาหมู่บ้าน มีการมอบหมายหน้าที่ประสานงาน ติดต่อวิทยากรจัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมเอกสารการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่องให้คนในชุมชนรับรู้ถึงข่าวการทำกิจกรรมให้ทั่วถึง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมนึก นุ่นด้วง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 UnLock
13 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 - 15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านปะโอบ้านปะโอเมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 10:59:28
แก้ไขโดย บ้านปะโอ เมื่อ 22 มิถุนายน 2559 13:24:30 น.

ชื่อโครงการ : สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ »

ชื่อกิจกรรม : ข้าวพื้นเมือง วิถีคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ข้าวพื้นเมือง วิถีคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้สมาชิกผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ 2.เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้พันธุ์ข้าวชนิดต่าง ๆที่สามารถปลูกได้ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 3.เพื่อพัฒนาพันธ์ุข้าวจากข้าวพื้นเมืองเป็นข้าวหอมมะลิและข้าวสังหยดซึ่งมีราคาแพงและนิยมรับประทานในชีวิตประจำ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยทำงาน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. เกษตรกร ทำนา 47 ครัวเรือน เรียนรู้วิธีการผลิตข้าวไร้สารพิษในแปลงนาตนเอง โดยการย่อยฟางและตอซังให้เป็นปุ๋ย โดยใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักแห้งสูตรมูลสัตว์ และการใช้ปอเทืองในฤดูนาปรัง

 2. เด็ก เยาวชน30 คน ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลระบบนิเวศในนาข้าวเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 3 เดือน
  -แมลงศัตรูพืช ,โรคพืช,ศัตรูธรรมชาติ ,สิ่งมีชีวิตอื่นๆและโรคพืช

 3. เด็ก เยาวชน สรุปข้อมูลชีวภาพในระบบนิเวศในนาข้าวโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำ เพื่อเป็นปัจจัยในการเปรียบเทียบการทำเกษตรแบบเคมี และการทำเกษตรแบบอินทรีย์ชีวภาพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วัยทำงาน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • วิทยากรจากสำนักงานเกษตร ได้มาให้ความรู้เรื่องพันธ์ุข้าวชนิดต่างๆให้กับสมาชิกได้ทราบ และสามารถนำมาปลูกได้ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวจากเดิมข้าวพื้นเมืองสามารถเปลี่ยนเป็นข้าวหอมมะลิและข้าวสังหยดได้ซึ่งผลผลิตที่ได้ทำให้มีราคาสูงกว่าข้าวพื้นเมือง และเป็นข้าวที่นิยมรับประทานกันมากขึ้นกว่าข้าวพื้นเมือง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-เกษตรกรที่ทำนาข้าวมีความรู้ ความตระหนักในการลดใช้สารเคมี และทำนาข้าวในรูปแบบเกษตรอินทรีย์

-คุณภาพดินดีขึ้น จากการปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทือง ,ถั่วเขียว,ตอซังข้าว

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ชาวเกษตรกรที่ทำนาข้าวได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากวิทยากร เกี่ยวกับเรื่องพันธุ์ข้าวต่างๆที่สามารถนำมาปลูกได้ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
 • ทำให้ชาวเกษตรกรได้ตระหนักถึงในการลดใช้สารเคมี และให้ทำนาข้าวในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์แทน
 • ทำให้ชาวเกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,500.00 0.00 2,850.00 0.00 0.00 0.00 5,350.00 UnLock
13 มิถุนายน 2559 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายเสถียร ทิพย์ทองนายเสถียร ทิพย์ทองเมื่อ 21 มิถุนายน 2559 20:44:27
แก้ไขโดย นายเสถียร ทิพย์ทอง เมื่อ 21 มิถุนายน 2559 21:22:52 น.

ชื่อโครงการ : พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว »

ชื่อกิจกรรม : เยาวชนลงพื้นที่ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6

 • photo วิทยากรคุณนิดา อธิบายป้ายนิทรรศการป่าชายเลนให้เด็กๆวิทยากรคุณนิดา อธิบายป้ายนิทรรศการป่าชายเลนให้เด็กๆ
 • photo ทีมวิทยากรและพี่เลี้ยงอธิบายหัวข้อการวาดภาพให้เด็กๆทีมวิทยากรและพี่เลี้ยงอธิบายหัวข้อการวาดภาพให้เด็กๆ
 • photo เริ่มกิจกรรมการวาดภาพโดยมีทีมวิทยากรคอยให้คำแนะนำเริ่มกิจกรรมการวาดภาพโดยมีทีมวิทยากรคอยให้คำแนะนำ
 • photo เด็กวาดภาพด้วยความตั้งใจเด็กวาดภาพด้วยความตั้งใจ
 • photo ผลงานใกล้เสร็จผลงานใกล้เสร็จ

กิจกรรมหลัก : เยาวชนฝึกลงพื้นที่ปฏิบัติการฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และเกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าชายเลน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 และทีมวิทยากรในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ครั้งที่ 7 สำรวจความสัมพันธ์ของระบบนิเวศในป่าชายเลนทั้งพืชและสัตว์ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 50 คน และพี้เลี้ยงและวิทยากรในชุมชน จำนวน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 08.30 น ทีมวิทยากรพร้อมกันที่โรงเรียนบ้านบางค้างคาว ซึ่งตามแผนที่วางไว้จะนำนักเรียนออกสำรวจความสัมพันธ์ของระบบนิเวศในป่าชายเลน
 • 09.00 น แบ่งกลุ่มเตรียมออกเดินทาง แต่มีฝนตกลงมาอย่างหนักทีมวิทยากรจึงเปลี่ยนแผนเป็นให้เด็กศึกษาระบบนิเวศจากป้ายนิทรรศการในบริเวณโรงเรียนก่อน
 • 11.30 น ฝนยังไม่หยุดตก ทางทีมวิทยากรเกรงว่าเด็กๆจะไม่ป่วยหากออกไปลงพื้นที่ จึงเป็นกิจกรรมเป็นให้วาดรูปใช้หัวข้อ ทำไมการอนุรักษ์ป่าชายเลนจึงมีความสำคัญกับชุมชนของฉัน
 • 12.00 น พักรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
 • 13.00 น ให้เด็กๆวาดรูปต่อจนเสร็จ แล้วเก็บรวบรวมเพื่อจะให้แต่ละคนเตรียมออกมานำเสนอในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนครั้งต่อไป
 • 15.00 น ปิดกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เยาวชนและแกนนำในชุมชนได้ร่วมกันสำรวจปัญหา และร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลน ทำให้เกิดจิตสาธารณะ และร่วมกันสร้างชุมชนให้น่าอยู่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต
  • นักเรียนและทีมพี้เลี้ยงได้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 55 คน
 • ผลลัพธ์
  • เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศในป่าชายเลนจากป้ายนิทรรศการ ถึงแม้จะไม่ได้ลงพื้นที่จริง แต่จาการที่มีทีมวิทยากรคอยอธิบายให้เข้าใจ ทำให้เด็กๆได้รับความรู้มากขีึ้น
  • เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างมีแนวคิดและมีจินตนาการในการที่จะช่วยอนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์ต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ปัญหาเรื่องฝนฟ้าอากาศที่เป็นอุปสรรคในการทำกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมกลางแจ้ง
 • แนวทางแก้ไข คือทางทีมงานต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาวะอากาศที่เกิดขึ้น เพื่อให้กิจกรรมที่จัดบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
900.00 0.00 4,125.00 0.00 0.00 0.00 5,025.00 UnLock
13 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยwangmaneewangmaneeเมื่อ 22 มิถุนายน 2559 13:26:08
Project trainer
แก้ไขโดย wangmanee เมื่อ 22 มิถุนายน 2559 13:44:36 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างสุขให้ชุมชน ด้วยการฟื้นเลบ้านคูขุด »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน สภาผู้นำชุมชน เดือนละครั้ง

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งสภาผู้นำชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมคณะทำงาน สภาผู้นำชุมชน เดือนละครั้ง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ, แกนนำในชุมชน,เครือข่ายสมาชิกแพปลาชุมชนบ้านคูขุด,สมาคมประมงทะเลสาบอำเภอสทิงพระ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงาน สภาผู้นำชุมชนอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโครงการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยงข้องกับชุมชน เพื่อได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา  วางแผนการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 13 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-คณะทำงาน  5 คน
-เครือข่ายสมาชิกแพปลาชุมชน,สมาคมประมงทะเลสาบอำเภอสทิงพระ จำนวน 6 คน -พี่เลี้ยงผู้ติดตามจำนวน 2 คน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ,คณะทำงาน,พี่เลี้ยงผู้ติดตาม นัดประสานวันเวลาประชุม  ,ผู้รับผิดชอบโครงการกำหนดประเด็นพูดคุย ,แลกเปลี่ยน,สรุปบันทึกข้อมูล,พร้อมถ่ายภาพกิจกรรม , จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดสภาผู้นำชุมชนเดือนละครั้ง มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และแต่ละครั้งหารือปัญหาในชุมชน

-เกิดแผนการดำเนินงานชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  มีการแบ่งหน้าที่การทำงานก่อนและหลังการประชุม คือ นายสมควร สุวรรณรัศมี กรรมการแพปลาชุมชน ทำหน้าที่ประสานผู้เข้าร่วม นายจรูญ สุวรรณวงศ์ คณะทำงาน ทำหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ประชุม นางสาวสุนิตย์ ชูแก้ว ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและถ่ายภาพ  นายนิทัศน์ แก้วศรี ผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงสถานการณ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับชุมชน    แลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการ เช็คยอดกิจกรรม  ยอดการใช้จ่ายเงิน ที่ทำแล้วเสร็จไปแล้วในงวดที่ 1 การช่วยกันหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน  การวางแผนทำกิจกรรมในงวดที่ 2 การใช้จ่ายเงินที่ได้รับการอนุมัติเมื่อต้นเดือนมิถุนายน ให้เหมาะสมถูกต้อง  ด้านพี่เลี้ยงผู้ติดตามเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดทำเอกสารรายงานกิจกรรม รายงานการเงิน  เอกสารบิลใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดเป็นปัญหาอย่างเช่น การจัดส่งเอกสารในงวดที่ 1 ที่ผ่านมา ที่มีการปรับแก้ไขเอกสารร่วมกับทางสจ.รส.มอ. ทำให้มีส่วนในการส่งรายงานให้กับสสส. การอนุมัติเบิกจ่ายในงวดถัดไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

คณะทำงานยังไม่มีความชำนาญด้านการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่ควร อาจเป็นเพระไม่มีความรู้พื้นฐานและการฝึกฝน เพราะมีภารกิจหน้าที่หลักเรื่องการประกอบอาชีพ หาเงิน ใช้จ่ายในครอบครัวเป็นหลัก แนวทางแก้ไข. หากคณะทำงานมีข้อจำกัดเบื้องต้น ต้องมีการให้บุตรหลานที่มีความรู้สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้เข้ามาหนุนเสริมต่อไป หรือ คณะทำงานมีใจรักมีการฝึกฝนทักษะความรู้การใช้ระบบคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

12 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 12 มิถุนายน 2559 10:29:25
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 13 มิถุนายน 2559 17:27:28 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมระดมข้อมูลเพื่อคัดเลือกกรณีศึกษา โครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ พื้นที่ภาคใต้ 2557-2559

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนวิชาการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อการค้นหา คัดกรอง โครงการที่มีนวัตกรรม ปี 2557-2559 เพื่อเป็นกรณีศึกษาและเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • สสส. สน.6 จำนวน 4 คน
 • พี่เลี้ยงโครงการชุมชนน่าอยู่ 8 คน
 • สจรส. 4 คน 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • 9.00 น. กล่าวต้อนรับโดย คุณอภิญญา ตันทวีวงศ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันว่าด้วยกรอบการพิจารณา "อะไรคือโครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ" วิทยากร คุณโอภาส เชฎฐากุล และคุณยุทธดนัย สัีดาหล้า

 • 10.00 แบ่งกลุ่มย่อย ระดมข้อมูลเพื่อการคัดเลือกกรณีศึกษา (รอบที่ 1)

 • 13.00 แบ่งกลุ่มย่อย ระดมข้อมูลโครงการ (รอบที่ 2)

 • 16.00 ประมวลผลและสรุปที่ได้จากการระดมข้อมูลโครงการ  สังเคาะห์มุมมอง "อะไรคือโครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ "

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • สสส. สน.6 จำนวน 4 คน
 • พี่เลี้ยงโครงการชุมชนน่าอยู่ 8 คน
 • สจรส. 4 คน
 • ผู็รับผิดชอบโครงการ 2 โครงการ 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 9.00 น. กล่าวต้อนรับโดย คุณอภิญญา ตันทวีวงศ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันว่าด้วยกรอบการพิจารณา "อะไรคือโครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ" วิทยากร คุณโอภาส เชฎฐากุล และคุณยุทธดนัย สัีดาหล้า

 • 10.00 แบ่งกลุ่มย่อย ระดมข้อมูลเพื่อการคัดเลือกกรณีศึกษา (รอบที่ 1)

 • 13.00 แบ่งกลุ่มย่อย ระดมข้อมูลโครงการ (รอบที่ 2)

 • 16.00 ประมวลผลและสรุปที่ได้จากการระดมข้อมูลโครงการสังเคาะห์มุมมอง "อะไรคือโครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ "

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • กล่าวต้อนรับโดย คุณอภิญญา ตันทวีวงศ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันว่าด้วยกรอบการพิจารณา "อะไรคือโครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ" วิทยากร คุณโอภาส เชฎฐากุล และคุณยุทธดนัย สัีดาหล้า โดยแลกเปลี่ยนเรื่อง นวัตกรรม จะมีลักษณะ 1. ความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนา 2. นำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาพัฒนาหรือปรับใช้ในชุมชนของตนเอง 3. ปรับกระบวนทัศน์ใหม่ หรือทำใหม่ด้วยวิธีใหม่แล้วใช้ได้ผล 4. รื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งนวัตกรรมที่เกิดมีคุณลักษณะเป็น 1.ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ในกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 2. กลไกการทำงานใหม่ๆ ของชุมชน 3. กระบวนการทำงานหรือจัดการใหม่ในชุมชน 4.โครงสร้างสังคมใหม่ของชมชน


 • แบ่งกลุ่มย่อย ระดมข้อมูลเพื่อการคัดเลือกกรณีศึกษา ได้เแก่
 1. การพัมนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน จ.กระบี่ จัดกระบวนการเพื่อทำหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชน เช่น ผังเครือญาติ 4 ชั่วคน ร้านค้าปุ๋ยของชุมชน เป็นต้น

 2. เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด จ.นครศรีธรรมราช นวัตกรรมที่พบ การทำนาและปลูกผักเกษตรอินทรีย์บนเรือนแพ
  เป็นการจุดประก่ายเริ่มต้น เอาเนื้อหาในชุมชนมาทำกันก่อน สิ่งประดิษฐ์เรือนแพยังไม่ยังยืนมาก เอาเรือนแพและใช้พื้นทีรกร้างเปลี่ยนมุมมองนำคนมาใช้เกษตรอินทรีย์ แต่ยังไม่ชัดตัวกลไกยังไม่ถูกขยับขยาย

 3. บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา จ.สุราษฏร์ธานี นวัตกรรมที่พบ แกนนำรวมตัวเป็น คณะกรรมการจัดการขยะชุมชน จัดการขยะชุมชนด้วยการแบ่งบ้านออกเป็น 10 โซน กระบวนการเริ่มจากการวาดแผนที่ชุมชนก่อน 110 ครัวเรือน แบ่งเขต อบต. เทศบาล หาอาสาสมัครมาจัดการ แบ่งบ้านตามความพอใจที่ตามความชอบบ้านที่ถูกคอคุยกันได้ด้วยใช้สี 10 สี ด้วยปากกาบ้านละสี และหาสัญลักษณ์สีแขวนไว้หน้าบ้านโดยใช้ธงสีเลือกสีกันเองทำธงปักหน้าบ้าน หัวหน้าจะเป็นธงใหญ่ ลูกบ้านธงสีเล็ก และติดตามแยกสีลงพื้นที่ เกิดการแข่งขันการจัดการขยะ เกิดการกระตุ้น เช่น ทำน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น ธงสีเกิดจากคิดกันเอง
  ?? เกิดการแข่งขันเชิงบวกได้อย่างไร ?? กิจกรรมเป็นเรื่องสนุก บวกกับเทศบาลขยะแลกไข่ การเชิญนายกเชิญไปนั่งที่บ้าน บ้านนั้นต้องสะอาด เป็นการยกย่องให้กำลังใจคนที่ทำดี ชุมชนเมืองเป็นกลางคนจนสูงอายุมีกำลังใจ เพื่อนๆข้างบ้านมาช่วย ??? โครงการกับหัวหน้าโซน??? กระตุ้นลูกทีม ประสานแกนต่างๆกิจกรรมประชุมคณะทำงานหัวหน้าโซนรวมคนทั้งหมดในชุมชน ชุมชนต้องได้รู้ข้อมูลเรียนรู้ไปเหมือนๆกัน จัดเวทีแต่ละครั้งมีนำหมักมาแลกกลับบ้านด้วย ?? การประเมิน ทำให้เกิดการกระตุ้นจัดการขยะ เกิดถนนกินได้ ภูมิทัศน์ดีขึ้น ส่งเข้าระดับจังหวัด ทำให้เกิดการรวมช่วยกันทั้งชุมชน สรุปสุดท้ายเกิดจาก 1. คนทำงานจิตอาสาอยากช่วย สามารถเชื่อมร้อยต่างๆ ได้ 2. กลไกการทำงาน คณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการสวนมะพร้าวนำขยะเปียกมาทำปุ๋ย 3. สภาพแวดล้อม เปลี่ยนนโยบายเทศบาลจัดการขยะต้นทางให้มากขึ้นปัจจุบันทำอยู่ยกระดับเป็นวิทยากรเป็นพื้นที่ตัวอย่างมีเทศบาลหนุนจัดวิทยากร ??? อะไรคือนวัตกรรม??? คือ ธงสร้างสุขเชื่อมความสัมพันธ์ ได้กระบวนการจัดการใหม่ด้วยใช้สีธงกลไกใหม่

 4. โรงเรียนร้างสร้างชีวิต จ.นครศรีธรรมราช นวัตกรรมที่พบ ฟื้นฟูโรงเรียนร้างให้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกันของชุมชน เกิดผลิตภัณฑ์เด่น คือ "เครื่องแกงชุมชน" แลกเปลี่ยน จุดเริ่มต้นจากพื้นที่โรงเรียนที่มีการยุบโรงเรียน 11 ปี เป็นที่มั่วสุ่มยาเสพติด ผู้นำได้คิดให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ ป็นที่ศูนย์รวมของชมชน โดยร่วมโครงการ โดยเอาปัญหาของชุมชนเข้ามาคุย ทำกิจกรรมชุมชนชวยกันคิดช่วยกันทำ ทำกิจกรรมในโรงเรียน ปลูกผักแปลงสาธิตทำปุ๋ยน้ำหมักปลูกผัก กิจกรรมปี 57 - 58 อบต.มองเห็นทิศทางเห็นความสามัคคี นำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาตั้งในโรงเรียน เกิดชีวิตขึ้นมาใหม่ ชุมชนได้พัฒนาคนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมได้เยอะมาก เกิดแผนพัฒนาชุมชน เอาปัญหาอุปสรรคมาคิดขยาย เริ่มจากศูนย์สาธิต ขยายไปตามครวัวเรือน ปลูกผักสวนครัว ชาวบ้านเริ่มได้รับประโยชน์จากปลูกผัก ได้กิน เหลือก็นำไปขา ย สามารถตอบโจทย์เศรษฐกิจตกต่ำ ชุมชนไม่เดือดร้อน สามารถขายผักได้ ตัวอย่าง ยายมีรายได้พันกว่าบาททอดกฐินเป็นหมื่นเอายายมาเป็นตัวอย่างทำแบบยายเศรษฐกิจพอเพียง / เกิดการคิดต่อว่าบ้านไม่มีนาไม่มีข้าวคิดต่อว่าข้าวสารมีเคมี เลยคิดปลุกข้าวสร้างโรงสีเพื่อสุขภาพ ทำให้คนคิดปลุกข้าวปลอดสารพิษดีกว่า โรงสีเมื่อสีแล้วได้รำจมูกข้าว นำไปเลี้ยงไก่ได้อีก จมูกข้าวมาทำกินกับน้ำร้อน / ทำปุ๋ย เขียนโครงการขอเครื่องจักรจากหน่วยงานรัฐก็ได้เครื่องมือ / หลังจากนั้นชุมชนให้ถนัดอะไรได้คิด ใหม่ๆนี้ได้เรียนรู้การทำหมอนยางพารา ทำให้ชุมชนได้มีงานทำสร้างโรงงานหมอนยางพารา เอาชุดความรู้ไปขยาย ลูกหลานได้งานทำ / ทดลองป,ุกข้าวในถุงพลาสติก เมื่อก่อนเลี้ยงปลาดุกน้ำสกปรกใส่ดิน ทำลองข้าวปลูกใส่ดินเพิ่มเอาปลามาเลี้ยงด้วย / งบ สสส.ได้พัฒนา คน แนวคิดในโรงเรียน / กระบวนการสร้างคน ทำอย่างไร เกิดจากผู้นำสภาขับเคลื่อน

 5. หนังตะลุงโขนลดสารเคมี จ.นครศรีธรรมราช นวัตกรรมที่พบ รื้อฟื้นการเล่นหนังตะลุงโขนมาเป็นสื่อชักชวนปลูกผักอินทรีย์ เมื่อก่อนสารเคมีเยอะ ได้ทำโครงการรณรงณ์เกี่ยวกับสุขภาพ บอกกล่าวจัดเวทีการเรียนรู้บอกกล่าวเวทีเรียนรู้ลดใช้สารเคมี ชุมชนได้ความรู้การปลูกผักที่ปลอดภย ความรู้เชิงเกษตรนอกระบบ ปี 1 ยังไม่ได้ทำตะลุงโขน ปี 2 ได้รื้อฟื้นสิ่งดีๆ มาทำโดยใช้คนแสดงเล่นรูปหนังตะลุง ได้พัฒนานวัตกรรมมาจากหนังตะลุงโขน ด้วยการเป็นสื่อลดสารเคมี น่าจะรื้อฟื้นเชื่อมโยงไปแสดงเทศกาลต่างๆ ในชุมชน ได้เชื่อมความสามัคคีได้ยิ้มหัวเราะ สร้างสุข / วิธีการหาตัวละคร เมื่อก่อนท้อแท้และพี่เลี้ยงช่วยหนุนเสริมให้กำลังใจ ก็ดำเนินการต่อเอาหนังตะลุงกลับมาเป็นตัวละครได้ / ผลที่ได้แปลงสารเคมีลดเป็นบางส่วน ลดลงเรื่อยๆ กระจายเป็นเป็นกลุ่ม / ต่อไปในอนาคตจะทำเคมีปลอด 100 เปอร์เซ็นต์ / ก่อนเริ่มโครงการเกษตรอินทรีย์ไม่มีเลย ตอนนี้เมื่อทำเกษตรอินทรีย์ ประมาณ 5-6 กลุ่มบ้าน กลุ่มหนึ่ง 10 กว่าครัวเรือนหรือ 60 ครัวเรือน ในหมู่บ้านมีทั้งหมด 300 ครัวเรือน หาตลาด / 5-6 กลุ่มแบ่งพื้นที่ทำ ในอนาคตจะลดได้ 100 เปอรเซ็นต์ และหาตลาดให้ชุมชนด้วยเพื่อนำไปขาย / เกษตรอินทรีย์มี พืชผักข้างบ้าน ข้าว บริโภคที่ปลอดภัย / เกิดการขยายไปยังหมู่อื่นๆ / เล่นหนังตะลุง เหมือนในที่ออกทีวีเผยแพร่รณรงค์ / การแสดงเป็นตัวละครมนต์รักลูกทุ่ง ให้เห็นผลร้ายยาฆ่าแมลง บรรยากาศในการไม่ใช้สารเคมี/ ตะลุงโขน เริ่มจากค้นหาคนรุ่นใหม่เยาวชนมาสืบทอดก่อน พอจบโครงการเกิดการจัดสันทนาการ กระบวนการหากระบวนการฝึกระหว่างทางได้เตรียมตะลุงโขน เล่นหลายเรื่องทั้งเรื่องยาเสพติด ผักอินทรีย์ ลดสารเคมี / ผูกโยงบริบทกับภาคใต้ เดือน 5 เดือน 10 ชักพระ และนายหนังเขียนกลอน เข้าไปในโรงเรียน เจอปัญหาหลายเรื่อง จึงนำมาแต่งตะลุงโขน / ในโรงเรียนเอาเด็กในโรงเรียนไปเล่น มาฝึกบ่อยๆ เครื่องดนตรีสด เด็กๆ มาช่วย ทำกิจกรรม มีปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยฝึก มีครูโรวเรียนมาช่วยฝึก ปราชญ์ชาวบ้านสอนให้คุณครู / เยาวชนมาฝึกมโนราห์เล่นที่ตลาดน้ำคลองแดน /เป็นนวัตกรรมทั้งสิ่งประดิษฐ์รื้อฟื้นที่หายไปแล้วผูกโยงเชิงกระบวนการให้รื้อฟื้นขึ้นมาด้วย/ การนำมาใช้กับไม่ใช้ตะลุงโขนต่างกันไหม เพราะปี 1 ไม่มีตะลุงโขน ปีที่ 2 หาจุดเด่นเพื่อการขับเคลื่อน คุ้มแบบชุมชนแบบภาพรวมคุ้มเยอะๆ ลงทุนลงแรงด้วยอาสาหนักแต่ผลที่ได้ ได้ทั้งหมู่บ้านข้างๆด้วย ขยายลดการสารเคมีกระจายไปทั่ว วิถีคนใต้ชอบดู / ตะลุงโขนสดทำให้เกิด การเล่นผูกเรื่องผูกกลอน /คนใต้มีความเชื่อและศรัทธาในตัวโบราณ เรียกความศรัทธา นวัตกรรมห่วงแหนฟื้นฟูของเก่า เรียกจิตวิญญาณ / เนื้อหาสื่อความบันเทิง และมีปัจจัยอื่นๆ เข้าไปด้วย / เกษตรอินทรีย์ทำยากต้องอาศัยเทคนิค

 6. บ้านป่าไม้ร่วมใจนำป่าสาคูสร้างสุข จ.นครศรีธรรมราช นวัตกรรมที่พบ อนุรักษ์ป่าสาคูด้วยการส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงด้วงสาคูร่วมกิจกรรมออมเงินกับ

 7. นาคารี คนสุขภาพดี จ.นครศรีธรรมราช นวัตกรรมที่พบ คือ คิดค้นวิธีการปลูกผักที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม จนสามารถปลุกผักกินเองได้ในครอบครัวและชุมชนใกล้เคียง

 8. แหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง จ.ชุมพร นวัตกรรมที่ค้นพบ ธนาคารสุขภาวะ ที่รับฝากเฉพาะเงินออมจากขยะและเงินที่ขายผักอินทรีย์

 9. บ้านอู่แก้วเป็นหมู่บ้านวิถีพอเพียง และบ้านดอนโรงสร้างสุขด้วยวิถีเกษตรอเพียง จ.นครศรีธรรมราช นวัตกรรมคือ การรณรงค์ให้ชาวบ้านให้ชาวบ้านลดโรคเรื้อรัง ด้วยการชวนทำ "ตู้เย็นข้างครัว" คือ การทำสวนผักไว้บริโภคเอง

 10. เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม จ.พัทลุง นวัตกรรมคือ ใช้แปลงนาสาธิต 4 แปลงเป็นพืน้ที่ทำกิจกรรมโดยดึงคนสามวัยให้มาร่วมทำกิจกรรม

 11. ญาติใคร ใครก็รัก บ้านปากละงู (ต่อยอด) จ.สตูล นวัตกรรมคือ ใช้ผังเครือญาติบอกโรค และใช้เครือญาติเป็นเครื่องมือคนในชุมชน

 12. แนวทางร่วมสร้างชุมชนบ้านป้อมหกให้น่าอยู่ ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฏิบัติการชุมชนรักษ์โลก นวัตกรรมคือ การเลือกคนที่ไม่ได้รับการยอมรับในชุมชนมาทำงานจนสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนได้

 13. คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ จ.สงขลา นวัตกรรมคือ กิจกรรม ภาพชีวิตลิขิตเรื่องราว เด็กเกิดความสร้างสรรค์ สร้างกระบวนการคิดเชื่อมโยง แก้ปัญหาในชุมชน

 14. ชุมชนนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ จ.ยะลา นวัตกรรมคือ คูปองจากการขายขยะ นำไปแลกสินค้า เกิดการจัดการขยะ สร้างจิตสำนึกโดยไม่ต้องใช้เงินตอบแทน

 15. นากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันสีขาว จ.นราธิวาส นวัตกรรมคือ ทีมไกล่เกลี่ย แก้ปัญหาในชุมชน


- โครงการอื่นๆ เพิ่มเติม
1. กองทุนน้ำชา เด็กๆ ร่วมกลุ่มกันทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สร้างพื้นที่ให้เด็ก มีฝึกภาษาอังกฤษ ปั่นจักรยาน แต่เด่นกองทุนน้ำชา ชุมชนให้เด็กเริ่มลงทุนให้เด็กทำมีรายได้ เด็กๆ เอาเงินที่ได้ทำกองทุนจัดการบริหารตั้งกติกา ช่วยเด็กด้อยโอกาส ทุนการศึกษา ช่วยกลุ่มเสี่ยงเข้ามาร่วมกลุ่มเป็นแกนในการทำกิจกรรม ทุนสามารถส่งเสริมในชุมชน เช่น ประกวดอัลกุรอานเอาทุนส่วนหนึ่งสนับสนุนค่ารถ ชนะการประกวด เป็นนวัตกรรมกองทุนชุมชน

 1. บ้านปูบ้านปลา เจอปัญหาทรัพยากรทางทะเล คิดอนุรักษ์ชายฝั่ง มีกลุ่มประมงชายฝั่งนอกฝั่งมาจับมือร่วมกัน สิ่งประดิษฐ์ คือบ้านปูบ้านปลามีไม้ไผ่ จัมสใส่ในบ้านปูบ้านปลาฟักทรัพยากรเป็นเรื่องของสัตว์น้ำกั้น เพิ่มทรัพยากรชายฝั่ง/ นวัตกรรมคือ คิดสิ่งใหม่จากภูมิปัญญาเพื่อให้ประกอบอาชีพได้ บ้านปูบ้านปลา(แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ) โดยการตั้งกติกาช่วยกัน ตกลงกันในหมู่บ้าน ถ้าจับตัวเล็กตัวน้อยมาใส่บริเวณนี้ และห้ามจับบริเวณนี้ / บริหารโดย 3 ภาคี ประมงชายฝั่งอกฝั่งกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่ง ต่อยอดเป็นอ่าวทองคำ / ช่วยในการแก้ปัญหา เมื่อก่อนจับสัตว์น้ำไม่ถึง 100 ตัว และเมื่อทำบ้านปูบ้านปลา ทำให้ัสัตว์น้ำมาอยู่มากขึ้น มีพื้นที่ปลอดภัยในเขตอนุรักษ์ ทำได้ต้องมีข้อตกลง / ทำแผนที่ทำกิน จากรายได้้ไม่พอจ่ายจากอาชีพนี้ หาวิธีการแก้บ้านปูบ้านปลา ทำไปจุดหนึ่ง ปลามาอยู่มากขึ้น ตัวที่ื้ท้องมาวางไข่/ เด่นให้กู้โดยไม่มีดอก มีเรือประมงหาเช้ากินค่ำ กู้ไปซื้อน้ำมันแล้วออกเรือ เมื่อจับปลาได้มาจ่ายค่าหนี้ / การบริหารจัดการ ผู้ใหญ่บ้านมีทีม 3 หน่วย กลุ่มคนบริหาร ดูแลกันเอง คงไว้บริหารจัดการกลุ่มข้อตกลงสลับกันมาซ่อมแซม ทุกคนเห็นประโยชน์ไม่ต้องเฝ้า ทุกคนรู้ว่าคือแหล่งอนุรักษ์/

 • ประมวลผลและสรุปที่ได้จากการระดมข้อมูลโครงการสังเคราะห์มุมมอง "อะไรคือโครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ "
 1. กลไก เกิดก่อน โครงสร้าง คือ กลไกเมื่อทำไปสักพักและเกิดเป็นโครงสร้าง กลไกเกิดจากกลุ่มคน โครงสร้างในเชิงกฏระเบียบกติกา

มีเพิ่มเติม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
12 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุปรียา แสงสว่างสุปรียา แสงสว่างเมื่อ 12 มิถุนายน 2559 13:36:05
แก้ไขโดย สุปรียา แสงสว่าง เมื่อ 12 มิถุนายน 2559 14:14:07 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำโครงการ ครั้งที่ 8

 • photo สภาผู้นำเข้าร่วมประชุมพร้อมกันสภาผู้นำเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน
 • photo ทำความเข้าใจและวางแผนกิจกรรมร่วมกันทำความเข้าใจและวางแผนกิจกรรมร่วมกัน
 • photo สภาผู้นำได้เห็นตรงกันว่าใช้ปิ่นโตมาเสวณาสภาผู้นำได้เห็นตรงกันว่าใช้ปิ่นโตมาเสวณา
 • photo ปิ่นโตผู้นำปิ่นโตผู้นำ
 • photo สภาผู้นำเข้าใจตรงกันสภาผู้นำเข้าใจตรงกัน

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สภาผู้นำ ประชุมหารือการดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำ 21 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สภาผู้นำ เข้าใจบทบาทในการวางแผน และกำหนดรูปแบบในการจัดประชุมประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจโครงการนี้แก่ประชาชนทั้งชุมชนรับทราบ และให้ความร่วมมือตลอดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำชุมชน จำนวน 21 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 09.00 น. นางสุปรียา แสงสว่าง ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวเปิดการประชุม โดยให้ชื่อว่า การเสวนาปิ่นโต ได้สรุปถึงการเรียนรู้ดูงานการสร้างอาชีพเสริมที่บ้านหูยาน ม.8 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง นั้น อยากให้สภาผู้นำชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกที่มาเข้าร่วมโครงการ ขอให้สภาผู้นำพัฒนาตัวเองก่อน ก่อนจะไปพัฒนาคนอื่น ขอให้ปลูกผักปลอดสารพิษ อย่างน้อย 10 อย่างต่อครัวเรือน ต่อมา นายสมพร คงสง ได้สอบถามความคืบหน้าของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทางสมาชิกโครงการดำเนินการบันทึกบัญชีแล้ว 12 วัน และได้หารือเรื่องเงินงวดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรจาก สสส. ว่ามีกิจกรรมไหนบ้างที่เราสามารถดำเนินการต่อได้ โดยตอนนี้มีการสำรองจ่ายเงินไปแล้วจำนวน 23,732.64 บาท และได้หารือเรื่องการไปเรียนรู้ดูงานการเลี้ยงไก่หรรษา ที่บ้านโงกน้ำ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งรอการประสานงานกับทางบ้านโงกน้ำว่าสามารถไปดูงานวันไหน ต่อมา นายชัยเลิศ รัตนรังษี ผู้ใหญ่บ้าน ขอความร่วมมือสมาชิกโครงการให้ช่วยกันทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อได้ทราบรายการค่าใช้จ่ายแต่ละวันของครัวเรือน เวลา 12.00 น. นายสมพร คงสง กล่าวปิดการเสวนาปิ่นโต และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สภาผู้นำ เข้าใจบทบาทในการวางแผน และกำหนดรูปแบบในการจัดประชุมประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจโครงการนี้แก่ประชาชนทั้งชุมชนรับทราบ และให้ความร่วมมือตลอดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทราบถึงความคืบหน้าการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน
 • ทราบถึงสถานะทางการเงินของโครงการ
 • ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานในกิจกรรมต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00 UnLock
12 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางจุไรวรรณ ทองแผ่นางจุไรวรรณ ทองแผ่เมื่อ 13 มิถุนายน 2559 17:12:29
แก้ไขโดย นางจุไรวรรณ ทองแผ่ เมื่อ 13 มิถุนายน 2559 17:21:02 น.

ชื่อโครงการ : บ้านห้วยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งกองทุนการออม

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งกองทุนการออม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีการออม และลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยทำงาน 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการออมร่วมทำกติกาการออมของครัวเรือน โดยกำหนดให้ครัวเรือน เก็บเงินฝากกลุ่มการออมวันละ 1 บาท ตั้งเป็นกองทุนการออมในชุมชนอย่างน้อย 100 ครัวเรือน แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารจัดการกลุ่มการออม และวางแผน จัดทำสวัสดิการกลุ่มวนโอกาศต่อไปเมื่อมีเงินทุนมาก และให้แต่ละครัวเรือนจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการออมโดยมีคณะกรรมการและกลุ่มเยาวชนในครัวเรือนออกติดตามและประเมินผลทุกสามเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วัยทำงาน 100 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออม ร่วมทำกติกาการออมของครัวเรือน เก็บเงินฝากกลุ่มการออม วันละ 1 บาท ตั้งเป็นกองทุนการออมในชุมชน อย่างน้อย 100 ครัวเรือน แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารจัดการกลุ่มการออม และวางแผน จัดทำสวัสดิการในโอกาสต่อไป วางแผนการติดตามและการประเมินผล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้แผนการออม เกิดกองทุนการออม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แผนการออม เกิดกองทุนการออมของชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การจัดเก็บข้อมูลทำได้ยาก ควรมีการจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่มีความพร้อมในด้านผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 10,000.00 500.00 0.00 0.00 11,000.00 UnLock
12 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายประสิทธ์ ชูพันธ์นายประสิทธ์ ชูพันธ์เมื่อ 15 มิถุนายน 2559 10:09:05
แก้ไขโดย นายประสิทธ์ ชูพันธ์ เมื่อ 19 มิถุนายน 2559 21:21:33 น.

ชื่อโครงการ : มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม »

ชื่อกิจกรรม : ฝึกปฏิบัติจริง 9

 • photo ลงทะเบียนลงทะเบียน
 • photo ลงทะเบียนลงทะเบียน
 • photo รวมตัวรวมตัว
 • photo ชี้แจงกิจกรรมชี้แจงกิจกรรม
 • photo คนพร้อม อุปกรณ์พร้อม ใจพร้อมคนพร้อม อุปกรณ์พร้อม ใจพร้อม
 • photo พร้อมเข้าถ้ำขอสักภาพพร้อมเข้าถ้ำขอสักภาพ
 • photo ฟังคำบรรยายจากต้นกล้าศูนย์วิทยาศาสตร์นครศรีธรรมราชฟังคำบรรยายจากต้นกล้าศูนย์วิทยาศาสตร์นครศรีธรรมราช
 • photo ภายในถ้ำเขาขุนพนมภายในถ้ำเขาขุนพนม
 • photo สนุกตื้นเต้น ตื่นตา กับความสวยงามภายในถ้ำสนุกตื้นเต้น ตื่นตา กับความสวยงามภายในถ้ำ
 • photo อีกจุดฟังคำบรรยายอีกจุดฟังคำบรรยาย
 • photo ความสวยงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติความสวยงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
 • photo หยุดพัก ณทางออกหยุดพัก ณทางออก
 • photo ทางออกจากถ้ำยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ทางออกจากถ้ำยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่
 • photo ออกจากถำ้เดินชมธรรมชาติสองข้างทางออกจากถำ้เดินชมธรรมชาติสองข้างทาง
 • photo ทางออกจากถ้ำช่วยกันดูแลเป็นอย่างดีทางออกจากถ้ำช่วยกันดูแลเป็นอย่างดี
 • photo ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

กิจกรรมหลัก : ร่วมกันสำรวจข้อมูล โดยเยาวชนและสภาผู้นำชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนรู้จักและสามารถเล่าเรื่องสถานที่สำคัญต่างๆ ได้อย่างมีระบบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • วัยเรียน 30 คน
 • วัยทำงาน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แบ่งกลุ่มพี่ 1 คนต่อน้อง6 คน จำนวน 5 กลุ่ม ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการเป็นมัคคุเทศ จำนวน10 วัน พี่ทำการประเมินผลการฝึกเป็นรายคนจนครบ10วัน ตามตารางที่วางแผนไว้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 37 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • วัยเรียน 30 คน
 • วัยทำงาน 7 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน
 2. ผู้ใหญ์ประสิทธิ์  ชูพันธ์ กล่าวต้อนรับและชี้แจงกิจกรรมที่จะต้องร่วมกันทำในวันนี้
 3. มัคคุเทศก์พี่เลี้ยงและตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเยาวชนในพื้นที่ชี้แจงแนวปฏิบัติในการทำกิจกรรม
 4. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศกาลตำบลพรหมโลกให้ยืมอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม
 5. เดินทางเข้าศึกษาถ้ำเขาขุนพนม
 6. ร่วมกันสรุปและรับประทานอาหารร่วมกัน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เยาวชนและสภาผู้นำชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น เยาวชนเห็นคุณค่าของตนเอง เกิดความตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาของครอบครัวและชุมชน มีข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 37 คน
ผลลัพธ์ มัคคุเทศก์น้อยและพี่เลี้ยง ร่วมทั้งผู้นำสภาชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมตรงเวลา โดยเฉพาะมัคคุเทศก์น้อยรู้สึกตื่นเต้นกับกิจกรรมที่จะต้องทำในวันนี้ และวันนี้ได้รับเกียรติจากต้นกล้าจากศูนย์วิทยาศาสตร์นครศรีธรรมราช และมัคคุเทศก์จากเทศบาลตำบลพรหมโลกเป็นผู้นำและอธิบายเมื่อเข้าไปศึกษาภายในถ้ำเขาขุนพนม และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การสำรวจถ้ำจากเทศบาลตำบลพรหมโลก จากนั้นก็มาสรุปสิ่งที่ได้รับรู้อีกครั้งในขณะที่รับประทานอาหาร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมบางคนต้องไปศึกษาต่อต่างจังหวัดจึงทำให้ต้องเปลี่ยน แต่คณะกรรมการสภาผู้นำได้หาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยรับสมัครเยาวชนใหม่เพื่อให้ครบตามแผนที่วางไว้เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 UnLock
12 มิถุนายน 2559 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตราเมื่อ 15 มิถุนายน 2559 14:38:28
แก้ไขโดย นางสาวจีรนา อาดตันตรา เมื่อ 15 มิถุนายน 2559 14:45:31 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 9มิย.

กิจกรรมหลัก : กิจกรรม สร้างทีมงานสภาผู้นำชุมชนกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สภาผู้นำชุมชน มีการติดตามและประเมินผลโครงการและมีการประชุมทุกเดือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการสภาผู้นำ  22  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. คัดเลือกและแต่งตั้ง สภาผู้นำชุมชนโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำแบบไม่เป็นทางการ ในชุมชนที่มีความหลากหลายกลุ่ม เช่น อสม กลุ่มกองทุน เยาวชน โดยคัดเลือกตัวแทนจาก 2 โซน เหนือและใต้ จำนวน 22 คน
 2. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 3. จัดทำแผนการประชุม ติดตามการดำเนินงานจำนวน10ครั้ง
 4. ทำคำสั่งแต่งตั้งทีมทำงาน
 5. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
 6. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10ครั้ง.
 7. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการและปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนทุกเดือน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการสภาผู้นำ  22  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำได้ทำการประชุมตามวาระดังนี้ 1. ประธานได้ทำการชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการและกิจกรรมที่ผ่านมา2. ประธานได้ร่วมหารือการดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไปของโครงการคือการอบรมเชิงปฎิบัติการและทำความเข้าใจด้านการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ 3. คณะทำงานได้สรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาถือว่าผลที่ออกมาประสบความสำเร็จด้วยดี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 3.การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน 2.มีการประชุมสภาผู้นำ แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80 3.การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดาเหมือนพะวงศ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 770.00 0.00 0.00 770.00 UnLock
12 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00 - 16.00 น น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายเสงี่ยม ศรีทวีนายเสงี่ยม ศรีทวีเมื่อ 19 มิถุนายน 2559 16:13:28
แก้ไขโดย นายเสงี่ยม ศรีทวี เมื่อ 19 มิถุนายน 2559 16:26:58 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 7

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมคณะกรรมการสภาชุมชนและประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินในกิจกรรม ต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน  30  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีการประชุมทุกเดือน เพื่อ - ทำความเข้าใจร่วมกัน
- เพื่อวางแผนกิจกรรม
- เพื่อขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
- เพื่อติดตามประเมินผล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการสภาชุมชน  จำนวน  20  คน ตัวแทนผู้สูงอายุ  10  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย
 2. จัดประชุม
 3. สรุปผลการประชุม
 4. รายงานผล
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.เกิดคณะกรรมการสภาชุมชน จำนวน 1 ชุด มีการประชุม อย่างน้อยเดือนละ 1ครั้งจำนวน 10ครั้ง

2.มีสภาชุมชน ที่ประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชนและตัวแทนจากกลุ่ม องค์กรต่างๆในชุมชน และเข้าร่วมประชุม อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของจำนวนสมาชิกสภาชุมชน
3 กลุ่มสภาผู้นำมีการทบทวน ติดตาม ประเมินผล และร่วมพัฒนากิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1ครั้งจำนวน 10ครั้ง

4.ชุมชนมีแผนปฏิบัติการของชุมชน และใช้แผนชุมชน นำมาแก้ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของชุมชนตามแนวคิด สุขภาพดี วิถีพอเพียง 1 แผนงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1 มีผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  30  คน 2. ผู้เข้าร่วมประชุม มีส่วนร่วมในการติดตาม การดำเนินงานตามโครงการ 3. ที่ประชุม กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการใน ครั้งต่อไป เรื่อง   - การประกวดบุคคล และครอบครัวต้นแบบ - การจัดงานมหกรรมสุขภาพเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพท์ 1 . ผุ้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. มีการกำหนดแผน และกิจกรรม ที่จำดำเนินการต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

คณะกรรมการบางรายติดงาน ภารกิจ แนวทางแก้ไข - ให้สมาชิกไปบอกกล่าว พูดคุยกับ เป้าหมายที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
12 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00-17.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkungynetkungynetเมื่อ 22 มิถุนายน 2559 08:29:35
แก้ไขโดย kungynet เมื่อ 23 มิถุนายน 2559 06:38:25 น.

ชื่อโครงการ : ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2) »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนทุกวัยสืบสานการละเล่น “ ปันตง” ให้เป็นสื่อการจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เกิดครอบครัวสร้างสุข เกิดความสัมพันธ์ที่ดีลดการใช้สารเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำเยาวชน คณะทำงานโครงการ ผู้สูงอายุ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมแกนนำตัวแทนปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นสภาผู้นำครอบครัวสร้างสุขทุกเดือน เพื่อจัดทำข้อมูล ทบทวนงาน วางแผน มอบหมายงาน และติดตามการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 16 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนแกนนำพี่เลี้ยง เยาวชนแกนนำรุ่นใหม่ ตัวแทนผู้ปกครอง คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชี้แจงรายละเอียดให้กับตัวแทนของผู้ปกครองทราบถึงกระบวนการทำกิจกรรมหลังจากที่ได้รับงบประมาณงวดที่ 2 ว่าโครงการได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว และยังมีกิจกรรมอะไรที่ต้องสานต่ออีก  รวมทั้งให้ตัวแทนผู้ปกครองเป็นสื่อช่วยสื่อสารเรื่องราวต่างๆไปยังกลุ่มผู้ปกครองที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย  อีกทั้งขอความคิดเห็นจากผู้ปกครองกรณีที่ต้องพาเยาวชนออกนอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เป็นเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดแกนนำคนสามวัย 30 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เกิดการติดตามประเมินผลจากดำเนินงานของเยาวชนจากผู้ปกครอง -การทำงานที่มีการรวมกลุ่มคน 3  วัยเข้าด้วยกัน -เกิดแผนงานที่ทำอย่างต่อเนื่อง -เกิดแกนนำเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นรุ่นใหม่ -เกิดครอบครัวสร้างสุข

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
12 มิถุนายน 2559 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายแวว ทับชุมนายแวว ทับชุมเมื่อ 26 มิถุนายน 2559 19:31:33
แก้ไขโดย นายแวว ทับชุม เมื่อ 26 มิถุนายน 2559 20:00:46 น.

ชื่อโครงการ : รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ย »

ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้ดูงานการจัดการสร้างอาชีพของชุมชนต้นแบบ

กิจกรรมหลัก : เรียนรู้ดูงานการจัดการสร้างอาชีพของชุมชนต้นแบบ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสามารถนำกลับมาใช้กับบ้านต้นเองและดูว่าเค้าทำกันยังไงเพื่อให้ตนเองอยู่รอด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 104 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำชุมชน คณะกรรมการทำงาน และสมาชิกโครงการจำนวน 104 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สภาผู้นำชุมชน คณะกรรมการทำงาน และสมาชิกโครงการไปศึกษาดูงานจากหมู่บ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจ่ายการเพิ่มรายได้ การทำปุ๋ยหมัก และการจัดการกลุ่ม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 105 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเลี้ยงผึ้งของตำบลนาท่อม จำนวน 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สภาผู้นำชุมชน คณะกรรมการทำงาน และสมาชิกโครงการจำนวน 104 คน ได้เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจ่ายการเพิ่มรายได้ การจัดการกลุ่ม จากหมู่บ้านที่ประสบผลสำเร็จแล้ว โดยจะไปศึกษาดูงานที่ (บ้านโงกน้ำ บ้านอาจารย์สุขุม ทองขุนดำ/บ้านท่าช้าง/บ้านนาท่อม)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 12,480.00 0.00 0.00 12,000.00 26,480.00 UnLock
11 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเสรี วิชชุไตรภพเสรี วิชชุไตรภพเมื่อ 15 มิถุนายน 2559 14:23:46
แก้ไขโดย เสรี วิชชุไตรภพ เมื่อ 15 มิถุนายน 2559 14:31:11 น.

ชื่อโครงการ : ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 10

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำบ้านยวนแหล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมคณะทำงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมวางแผนการทำงานประจำเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน กลุ่มเยาวชน ตัวแทน อสม. ตัวแทนอปพร. ตัวแทนผู้สูงอายุ รวมจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงาน โดยคุณเชษฐาได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบผลที่ได้ทำการประชาคมหมู่บ้าน โดยผู้ใหญ่บ้าน จากกรณีที่ทางรัฐบาลได้ให้งบประมาณ 2 แสนบาท ให้มาพัฒนาชุมชนนั้น ทางที่ประชุมประชาคมนั้นได้มีมติ ให้มีการทำถนน และวางท่อระบายน้ำในพื้นที่ซอย ใสเจริญ 1/1 โดยทางผู้ใหญ่บ้านได้ทำการเขียนโครงการเพื่อเสนอทางอำเภอแล้ว จากการที่ได้งบมาในพื้นที่ชุมชนในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากคนในชุมชนมีความสามัครคีทำให้มีการรวมตัวเพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆ เพื่อให้ได้มาในคนในชุมชน 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานมีการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 2.มีภาคีเครือข่ายร่วมทำงาน 3.มีสภาผู้นำชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ภาคีเครือข่าย กลุ่มเยาวชน ตัวแทน อสม. ตัวแทนอปพร. ตัวแทนผู้สูงอายุ เข้าร่วมจำรวมจำนวน 30 คน 2.ได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบถึงผลจากการประชาคมหมู่บ้านให้คนในชุมชนทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 UnLock
11 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายซัยฟุดดีน เจะฮะนายซัยฟุดดีน เจะฮะเมื่อ 22 มิถุนายน 2559 06:46:48
แก้ไขโดย นายซัยฟุดดีน เจะฮะ เมื่อ 23 มิถุนายน 2559 05:28:25 น.

ชื่อโครงการ : สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาดูงานต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้ฯ และจัดทำแผนทรัพยากรธรรมชาติและตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ(นกเงือก)กฏกติกา ของศูนย์

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาดูงานต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้ฯ และจัดทำแผนทรัพยากรธรรมชาติและตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ(นกเงือก)กฏกติกา ของศูนย์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าอาหารชุมชน ด้านป่ายาชุมขนและตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ(นกเงือก)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กวัยเรียน  20  คน
วัยทำงาน  20  คน
ผู้สูงอายุ    20  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • วันที่ 1จัดเวทีรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้ฯ ผ่านกระบวนการถอดบทเรียน ระหว่างคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการศูนย์จำนวน 60 คน
 • วันที่ 2 จัดเวที่ร่างแผน กฏกติกา ของศูนย์ฯ โดยนำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลและถอดบทเรียนนำไปสู่ การทำแผนของชุมชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรับรองแผนในวันเดียวกัน จำนวน 60 คน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 58 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มวัยเรียน
กลุ่มเยาวชน กลุ่มสูงอายุ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ครั้งที่ 1  มีการประชุมแลกเปลียนเรียนของคณะกรรมการที่ได้ไปศึกษาดูงาน โดยมีการถายทอดความรู้จากการเข้าร่วมการศึกษาดูงานที่ กลุ่มอนุรักษ์นกเงือกและทีมงานอนุรักษ์ทำให้ได้ข้อมูลหลากหลายที่จะมาแชร์กัน และเป็นการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากหลาย ๆ กิจกรรมที่ผ่านมา มาทำเป็นแผนการปฏิบัติงานของสภาในอนาคต โดยที่การประชุมครั้งนี้ได้จัดที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีแผนการปฏิบัติงาน และกฏกติกา การปฏิบัติงานของศูนย์เรียนรู้
 • รับรองแผนของศูนย์ฯ/ 60 คน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่ได้จาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้  (ครั้งที่ 1 ) - มีคณะทำงานที่เพิ่มขึ้น ชุมชนเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์เพิ่มขึ้น และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับคณะทำงานในการช่วยกันรณรงค์ อนุรักษ์ ป้องกันและพัฒนาชุมชนให้เป็ุนชุมชนน่าอยู่ต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การประชุมในช่วงเดือนรอมฎอนมีความลำบากในเรื่องของสถานทีและเวลา เพราะเป็นช่วงที่ต้องเตรียมการทำภาระกิจในเดือนการถือศิลอด ./ แก้ไขโดยการเลื่อนการประชุมออกไปหลังจากออกบวช 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 UnLock
11 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวกัญญา โตะประดู่นางสาวกัญญา โตะประดู่เมื่อ 25 มิถุนายน 2559 23:22:28
แก้ไขโดย นางสาวกัญญา โตะประดู่ เมื่อ 25 มิถุนายน 2559 23:24:53 น.

ชื่อโครงการ : ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมหลัก : นำแผนสู่การปฏิบัติ กิจกรรมแปรรูปขยะรีไซเคิล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

...

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

...

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. คณะทำงานศึกษาประเภทของขยะ ที่มีในชุมชน ที่จะนำมาเพิ่มมูลค่า เช่น พลาสติก และแก้ว
 2. ศึกษาผู้รู้ หรือ ชุมชนต้นแบบพื้นที่ใกล้เคียง ในการทำขยะรีไซเคิลในแต่ละประเภท
 3. รับสมัครกลุ่มแม่บ้าน เด็ก และผู้สนใจ เข้าเรียนรู้การจัดทำ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เหลือใช้ โดยนำมารีไซเคิลใหม่ เป็นอุปกรณ์ในรูปแบบต่างๆ โดยมีการเรียนรู้และการร่วมแลกเปลี่ยนจำนวน 2 วัน จำนวน 30คน
 4. นำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้ มาเป็นต้นแบบ และมารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่อในชุมชน
 5. นำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำ ประชาสัมพันธ์คนในชุมชนรับทราบ เพื่อการขยายผล
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

....

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

....

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากขยะในชุมชน จากพลาสติกและแก้ว

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

...

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
10 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางจินดาพร คงตุกนางจินดาพร คงตุกเมื่อ 10 มิถุนายน 2559 10:01:58
แก้ไขโดย นางจินดาพร คงตุก เมื่อ 10 มิถุนายน 2559 10:08:49 น.

ชื่อโครงการ : ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ »

ชื่อกิจกรรม : สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 9เดือนมิถุนายน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพ่อให้กลุ่มสภาผู้นำ ได้นำปัญหาต่าง ๆ มาร่วมกันคิดและแก้ไขร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)กับคณะทำงาน 45 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)กับคณะทำงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน กลุ่มเป้าหมาย 45 คน เดือนละ1ครั้งเพื่อร่วมเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแผนในการกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมคิดในการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมโครงการครั้งต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)กับคณะทำงาน 45 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงาน จำนวน 45 คน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาและความคิดเห็น และได้ร่วมกันวางแผนการกำหนดแนวทางแก้ไข โดยมีประธานโครงการได้ร่วมรับฟังและร่วมเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการ สามารถมองเห็นปัญหาในชุมชนและได้ร่วมกันวางแผนและแก้ปัญหาบางส่วนที่พอจะแก้ได้ และสามารถดำเนินการกิจกรรมต่อไปได้ในทิศทางตรงกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลุ่มสภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน มีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการและสามารถเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะทำงานตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มองเห็นปัญหาสามารถเดินเข้าไปแก้ปัญหาได้ถูกทิศทาง โดยความร่วมมือของคณะกรรมการมีกลุ่มสภาผู้นำสามารถนำปัญหามาวิเคราะห์ร่วมกันได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 1,125.00 0.00 1,125.00 UnLock
10 มิถุนายน 2559 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางจินดาพร คงตุกนางจินดาพร คงตุกเมื่อ 10 มิถุนายน 2559 13:24:56
แก้ไขโดย นางจินดาพร คงตุก เมื่อ 10 มิถุนายน 2559 13:28:42 น.

ชื่อโครงการ : ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ »

ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่9

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋อง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนรู้จักเก็บออม และมีเงินเก็บทุกครัวเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครอบครัว60คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เปิดรับสมัครสมาชิกโครงการ จำนวน 60 ครัวเรือน และให้ความรู้ถึงกติกาการออมของแต่ละครอบครัวมีการออมครอบครัวละ1 บาท/30 บาทต่อเดือน โดยการนำขวดพลาสติกหรือกระป๋องเหลือใช้มาเป็นที่ออมเงิน แล้วมาฝากไว้กับธนาคารทุกๆเดือน รวมจำนวน 12 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครอบครัว60คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประธานกลุ่มและคณะแกนนำชุมชนได้เปิดรับฝากเงินโดยมสมาชิกได้นำเงินที่เก็บวันละ 1 บาท ครบเดือนได้นำมาฝากทุกๆครัวเรือน เพื่อเป็นต้นแบบกับครัวเรือนอื่น ๆ และครัวเรือนของสมาชิกก็ได้มีเงินเก็บกันทุกครัวเรือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ครัวเรือนมีเงินออมตามกติกา 60 ครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมาชิกเก็บออมเงิน จำนวน 60 ครัวเรือน ได้มีเงินเก็บทุกครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 บาท / 30 บาทต่อเดือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 50.00 500.00 0.00 550.00 UnLock