วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
13 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwarapornwarapornเมื่อ 15 เมษายน 2558 23:00:06
แก้ไขโดย waraporn เมื่อ 16 เมษายน 2558 12:39:57 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานเพื่อนำส่ง สสส.

กิจกรรมหลัก : จัดทำรายงานปิดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ทำรายงานรวบรวมกิจกรรมเพื่อส่งสสส.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำกลุ่มสตรีและเยาวชนและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 25 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แกนนำ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำข้อมูลเพื่อสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการทั้ง  25  คนมาร่วมประชุมช่วยทำรายงานเพื่อนำส่งสสส.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีกลุ่มสตรีเด็กเยาวชนรวมถึงคณะกรรมการ จำนวน  25  คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการช่วยกันทำเอกสารกิจกรรมต่างๆรวบรวมเพื่อส่งสสส.โดยนางวราภรณ์  อินทรสุวรรณผู้รับผิดชอบโครงการและนางภคพร  โฉมทองได้เข้าประชุมและส่งกับสสส.ต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.วิสาขะ อนันธวัช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 UnLock
7 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwarapornwarapornเมื่อ 15 เมษายน 2558 22:30:23
แก้ไขโดย waraporn เมื่อ 15 เมษายน 2558 22:57:00 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประจำเดือน

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมประจำเดือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำกลุ่มสตรีและเยาวชนและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 25 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แกนนำกลุ่มสตรีและเยาวชนมาร่วมประชุม เพื่อวางแผนงานและทบทวนงานได้อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มสตรีเด็กเยาวชนและผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน  25  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กลุ่มสตรีเด็กเยาวชน 25 คนเข้าร่วมประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

นางอำพัน  คิดดีกล่าวเปิดประชุมและขอบคุณทุกคนที่สามัคคีกันรวมตัวกันทำโครงการนี้ทำกิจกรรมถึงแม้ทำแล้วจะเกิดผลเสียหายจากน้ำท่วมเสียหายก็ไม่ท้อ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.วิสาขะ อนันธวัช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 UnLock
25 เมษายน 2558 เวลา 15:00 - 17.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtoomadultoomadulเมื่อ 26 เมษายน 2558 15:33:16
แก้ไขโดย toomadul เมื่อ 26 เมษายน 2558 15:53:21 น.

ชื่อโครงการ : ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง) »

ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้การทำแผนชุมชน (กลุ่มวานีต้า )

กิจกรรมหลัก : ยกร่างแผนพัฒนาชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เรียนรู้แผนชีวิต แผนชุมชน ความสำคัญของแผนที่มีต่อกลุ่ม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

  ตัวแทนครัวเรือน (กลุ่มผู้หญิง) 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประสานงาน เรียนรู้กระบวนการทำแผน ขั้นตอน ระดมความคิดเห็น และจูงใจให้ร่วมกิจกรรม ชี้แจงเกี่ยวกับความสำคัญของแผนชุมชนที่มีความเกี่ยวพันกับชีวิต เปิดเวทีการเรียนรู้สำหรับกลุ่มวานีต้า ซึ่งวานีต้าแปลว่าผู้หญิง 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยเป็นกลุ่มผู้หญิง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ขั้นตอนคือประสานงานเชิญชวน กลุ่มผู้หญิงในเขตพื้นที่ดำเนินโครงการที่สนใจ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแผนชีวืต แผนชุมชน และการรับฟังความคิดเห็นในการยกร่างแผนชุมชน โดยสรุปกลุ่มวานีต้าต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องทำมาหากิน การลดรายจ่าย อ. กิตติพงศ์ โชติรัตน์ อ.พิเศษวิทยาลัยชุมชนสงขลา ผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผนชุมชน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการระดมความคิดและสอดแทรกเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการเกษตร  การจัดการชีวิต การรับฟังปัญหาและการส่งเสริมการเรียนรู้ เปิดโอกาสซักถาม เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว มีการสอดแทรกประเด็นที่กลุ่มสนใจเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่งประเด็นการปลูกผักเ้ป็นประเด็นจูงใจให้กลุ่มวานีต้าได้รวมตัวกันในครั้งนี้ และทางกลุ่มต้องการให้มีการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษอย่างยั่งยืน ด้านอ.ได้สอนเกี่ยวกับการทำสารไล่แมลง จากวัสดุที่มีในท้องถิ่น ทางกลุ่มมีความสนใจมากเพราะจะสามารถทำได้เอง และต้องการบรรจุประเด็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชลงในแผนในครั้งนี้ จากการจัดกิจกรรมทำให้กลุ่มวานีต้ามีส่วนร่วมในการวางแผนชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มวานีต้าได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมกันตั้งปณิธานในการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เกิดกลุ่มวานีต้าที่ส่งเสริมการปลูกผักขึ้นในชุมชนจากที่ไม่เคยมีกลุ่มดังกล่าวมาก่อน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อานัติ หวังกุหลำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
25 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสุทิศา พรมชัยศรีนางสุทิศา พรมชัยศรีเมื่อ 27 เมษายน 2558 15:36:24
แก้ไขโดย นางสุทิศา พรมชัยศรี เมื่อ 27 เมษายน 2558 15:46:10 น.

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสรุปบทเรียน และผลการดำเนินงานโครงการให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในชุมชนทราบเพื่อหาแนวทางการต่อยอดการดำเนินงาน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นดังนี้1) แจ้งผลการที่ผ่านมา ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการ พร้อมจัดทำเอกสารเผยแพร่สู่ชุมชน และ อปท. 2) กิจกรรมที่

กิจกรรมหลัก : เข้าร่วมประชุมกับสสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมสรุปบทเรียน และผลการดำเนินงานโครงการให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในชุมชนทราบเพื่อหาแนวทางการต่อการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้รับผิดชอบเครือข่ายกลุ่มในชุมชนและประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งหมด 30คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

6.ประชุมสรุปบทเรียน และผลการดำเนินงานโครงการให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในชุมชนทราบเพื่อหาแนวทางการต่อยอดการดำเนินงาน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นดังนี้1) แจ้งผลการที่ผ่านมา ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการ พร้อมจัดทำเอกสารเผยแพร่สู่ชุมชน และ อปท. 2) กิจกรรมที่สามารถต่อยอดในปีถัดไป แหล่งทุนที่ควรจะเสนอ3)สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้านที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น กองทุนสสส.ใน หมู่บ้านมีจำนวนเงินมากขึ้น-การติดตามงานในระยะต่อไป• ระดมทุนจากการขายผลผลิตของกิจกรรมเลี้ยงไก่ ทำปุ๋ย ปลูกพืชผักและแปรรูปผลผลิตจากมะพร้าว- ของบประมาณจากสสส.(ต่อเนื่อง)-ของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ และอบต.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้รับผิดชอบเครือข่ายกลุ่มในชุมชนและประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งหมด 30คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประธานโครงการ แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดทำเอกสารเผยแพร่สู่ชุมชน สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน โดยมีการออมเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านหินเภาพัฒนา โดยมีการจัดตั้งกองทุนวันละบาทขึ้น เพื่อเป็นการออมให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน และประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยการกำหนดให้สมาชิกสามารถกู้เงินจากกองทุนวันละบาทได้ 3 เดือน/ครั้ง โดยการหมุนเวียนกันไป ซึ่งกำหนดดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 บาท/เดือน  ในวงเงินไม่เกิน  2,000.00 บาท/ครั้ง  ซึ่งมีกำหนดระยะการชำระหนี้ภายใน 3 เดือน (มีการนำส่งพร้อมกันทั้งต้นและดอก) และหมุนเวียนกันไปเเรื่อย ๆ โดยกองทุนวันละบาทนี้จะเริ่มวันที่ 2 พ.ค. 58 เพื่อเป็นทุนการศึกษาเล่าเรียนให้กับบุตรหลานของสมาชิก 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สมาชิกทุกคนรับทราบ และเห็นด้วยกับกิจกรรมกองทุนวันละบาท  และอยากจะต่อยอดโครงการต่อไป 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 UnLock
24 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtoomadultoomadulเมื่อ 25 เมษายน 2558 21:10:53
แก้ไขโดย toomadul เมื่อ 26 เมษายน 2558 22:46:35 น.

ชื่อโครงการ : ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง) »

ชื่อกิจกรรม : ยกร่างแผนพัฒนาชุมชน

กิจกรรมหลัก : ยกร่างแผนพัฒนาชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อแยกหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการนำมาใช้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการสภาชูรอ  คณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน  ตัวแทนครัวเรือน 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ดำเนินการแยกแผน การยกร่างแผน ด้วยการประชุมเพื่อนำเอาแผนงานกิจกรรมเข้าสู่แผนชุมชนใน 5 ด้าน

ด้านเศรษฐกิจ

-โครงการ/กิจกรรมที่สามารถเพิ่มรายได้-ลดรายจ่าย -การปรับใช้ปรัชญา ศ.กิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต -การประกอบอาชีพเสริมหลังจากทำอาชีพหลัก -การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลัก/เสริม

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการสร้างจิดสำนึกเปลี่ยนค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง -การลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย -การพึ่งพาตนเองมากกว่าพึ่งพาคนอื่น -การจัดการสวัสดิการของชุมชน -การก่อสร้างและซ่อมแซม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม -การปลูกป่าทดแทน(พืชร่วมยาง) -การคัดแยกและจัดการขยะ

ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

โครงการ/กิจกรรมด้าน -การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด -การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ -การสร้างและพัฒนาเครือข่าย -การตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัย

ด้านการบริหารจัดการ

-โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการสร้างกติกาของชุมชน -การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร -การติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน -โดยมีกิจกรรมแต่ละด้านจากการวิเคราะห์แต่ละด้านบรรจุไว้ในแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการสภาชูรอ  คณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน ตัวแทนครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รอบที่1 รอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนที่มีการใช้มัสยิดเป็นฐานในการพัฒนาชุมชน  ตามแนวทางวิถีอิสลามโดยเชิญโต๊ะอีหม่ามจากมัสยิดเป็นวิทยากรอื่นมาร่วมพูดคุยกับโต๊ะอีหม่ามของมัสยิดบ้านน้ำเค็ม ถอดบทเรียนซึ่งกันและกัน พูดคุยตามแนวทางชูรอกับการพัฒนาสังคม

รอบที่2 รอบสภาชูรอ

เริ่มการประชุมหลังละหมาดอีชา โดยประธานสภาชูรอกล่าวเปิดด้วยสูเราะฮ์ฟาติฮะ โดยมีวาระแรกให้ผู้รับผิดชอบโครงการนายอิบนีคอลดูน ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยใช้มัสยิดเป็นฐานในการพัฒนา ในขั้นตอนการยกร่าง โดยมีการชี้แจงรายละเอียด จากนั้นอธิบายกลไกการดำเนินงาน และเป้าหมาย เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสภาชูรอและสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น มีการถกเถียงและแสดงแนวทางการแก้ปัญหาชุมชนด้านต่างๆโดยมีประเด็นเร่งด่วนด้านการศึกษาและการดำเนินโครงการที่ผ่านมาและมรอนาคต เกี่ยงกับโครงการกองทุนไฟฟ้าและโครงการพนม พนพ หาทางออกในประเด็นปัญหาต่างๆ โดยมีการพักเบรครับประทานอาหารว่าง
ดำเนินการแยกแผน การยกร่างแผน ด้วยการประชุมเพื่อนำเอาแผนงานกิจกรรมเข้าสู่แผนชุมชนใน 5 ด้าน

ด้านเศรษฐกิจ -โครงการ/กิจกรรมที่สามารถเพิ่มรายได้-ลดรายจ่าย -การปรับใช้ปรัชญา ศ.กิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต -การประกอบอาชีพเสริมหลังจากทำอาชีพหลัก -การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลัก/เสริม

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการสร้างจิดสำนึกเปลี่ยนค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง -การลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย -การพึ่งพาตนเองมากกว่าพึ่งพาคนอื่น -การจัดการสวัสดิการของชุมชน -การก่อสร้างและซ่อมแซม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ/กิจกรรม -การปลูกป่าทดแทน(พืชร่วมยาง) -การคัดแยกและจัดการขยะ

ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย โครงการ/กิจกรรมด้าน -การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด -การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ -การสร้างและพัฒนาเครือข่าย -การตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัย

ด้านการบริหารจัดการ -โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการสร้างกติกาของชุมชน -การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร -การติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน -โดยมีกิจกรรมแต่ละด้านจากการวิเคราะห์แต่ละด้านบรรจุไว้ในแผน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เกิดเครือข่ายในการส่งเสริมพัฒนาชุมชนโดยใช้มัสยิดเป็นฐานในการพัฒนา และส่งเสริมประชาชนทำนุบำรุงประเพณีวัฒนาธรรมอันดีงาม คณะกรรมการสภาชูรอ คณะทำงานเกิดความตระหนักในการใช้ศาสนานำการพัฒนาชุมชนโดยมุ่งไปที่ความยั่งยืน

สภาชูรอเริ่มมีการดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ  ทุกคนให้ความสำคัญกับสภาชูรอ ที่เป็นเวทีเปิดกว้าง และเป็นเวทีสำรับผู้นำ เกิดทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน สร้างความเข้าใจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อานัติ หวังกุหลำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
24 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยyanatipyanatipเมื่อ 27 เมษายน 2558 06:45:08
แก้ไขโดย yanatip เมื่อ 27 เมษายน 2558 12:06:36 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนโครงการร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง

กิจกรรมหลัก : สร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์โครงการ/เป้าหมาย /กระบวนการจัดทำแผนชุมชนกับตัวแทนครัวเรือนมากกว่า 50 % ร่วมเรียนรู้จัดทำแผนชุมชน -ใช้วิทยากรให้ความรู้/ความสำคัญของแผนชุมชน กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งแรก

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

มีชุมความรู้การขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่บ้านยางงาม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการหมู่บ้าน 15 คน ผู้นำชุมชน  5 คน วิทยากร  1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เวทีถอดบทเรียนโครงการร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง เพื่อปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-สภาแกนนำ หรือ กรรมการหมู่บ้าน 5  คน -ผู้นำชุมชนอื่น 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวทีพูดคุยระหว่างสมาชิกสภาแกนนำและผู้นำชุมชนจากชุมชนอื่น ในการทำงานพัฒนาชุมชนบ้านยางงามด้วยแผนชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

          โครงการ  ร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ
2. เพื่อขับเคลือนแผนชุมชนให้เกิดรูปธรรมผลการดำเนินงาน
3. เพือพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนแผนชุมชนอย่างยั่งยืนโดยกรรมการหมู่บ้านหรือสภาแกนนำ

        - ผลการดำเนินงาน ชุมชนได้เรียนรู้กระบวนการทำแผนชุมชน 8 ขั้นตอน ตั้งแต่ การประชุมเตรียม การเก็บข้อมูลชุมชน  การรวบรวมวิเคราะห์วางแผน การยกร่างแผน  การประชาพิจารณ์แผน  การประสานแผน  การผลักดันแผนสู่่การปฎิบัติ และการประเมินแผน จากแผนชุมชนบ้านยางงามเดิมที่อยู่ที่เทศบาลและอำเภอโดยนำมาเรียนรู้อย่างจริงจัง โดยผ่านการประชุมของหมู่บ้านแต่ละครั้ง 1 ใน 8 ขั้นตอนนี้มีขั้นตอน การประชาพิจารณ์ การประสานแผน และการผลักดันแผนเกิดขึ้นจริงกับเทศบาลตำบลนาท่อมในการทำแผนประจำปี 2559 และทำให้ประชาชนรู้เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการทำแผนชุมชนจากการขับเคลื่อนโครงการ         - การขับเคลื่อนแผนชุุมชนให้เกิดรูปธรรม โดยครัวเรือนต้นแบบ 70 ครัวนั้น ครัวเรือนต้นแบบได้เรียนรู้ จนเข้าใจกระบวนการได้มาแผนชุมชนและเรียนรู้กิจกรรมจากแผน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ปัญหารายรับน้อยกว่ารายจ่าย จากการศึกษาดูงานจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 15 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบดูกิจกรรม ที่เป็นรูปธรรม และจากการเรียนรู้วิธีการ  หลักคิด จากเกษตรอำเภอบ้างแก้ว ในการการกำหนดเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับครัวเรือนในการแก้ปัญหาของครัวเรือนต้นแบบ เช่น การปลูกผัก 15  ชนิดเพื่อลดรายจ่าย การทำบัญชีครัวเรือนเพื่อรู้สถานะครอบครัว การทำสินค้าทดอแทนเพื่อลดรายจ่าย  การทำปุ๋ยใช้เองลดต้นทุนและมีอาหารปลอดภัย การออมทรัพย์เพื่อสร้างวินัยในการออกยกระดับคุณภาพชีวิติ การรวมกลุ่มทำกิจกิจกรรมที่เป็นรายได้ เช่นกลุ่มแปรรูปเครืองแกง และรวมกลุ่มสร้างตลาดสินค้าอาหารปลอดภัยในชุมชน ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ดึงมาจากกิจกรรมในแผนชุมชนที่ทุกคนได้นำเสนอทำร่วมกัน         - ส่วนการพัฒนากลไกเพื่อขับเคลือนชุมชนโดยใช้แผนชุมชนนั้น  ชุมชนบ้านยางงามได้พัฒนาแกนนำเป็นสภาแกนนำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากการประชุมหมู่บ้าน จำนวน 15  คน เป็นกลไกขับเคลือนแผนชุมชนนั้น ผลการดำเนินงานทำได้แค่ ที่ประชุมได้คัดเลือก 15 คนเป็นแกนและได้เรียนรู้กระบวนการทำแผนชุมชน ได้ศึกษาดูงาน ได้เรียนรู้การจัดทำโครงสร้างการทำงานของสภาแกนนำจากปลัดอำเภอซึ่งรับผิดชอบโดยตรง ยังได้เรียนรู้การกำหนดบทบาทหน้าที่ในการทำงานในแต่ละด้าน เนื่องจากผู้ใหญ่หัวหน้าโครงการซึ่งเป็นแกนนำหลัก ขาดความสนใจในการทำงานขับเคลื่อนโครงการ ส่งผลให้สภาแกนนำไม่มีพลังในการทำงานให้ชุมชนอย่างมีเป้าหมาย ทำให้โครงการต้องขอยุติในการขับเคลือน จากการขาดประชุมทุกเดือนไม่มีการพูดคุยอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้การกำหนดบทบาทหน้าที่่ไม่เกิดขึ้น  การสร้างกติกาในชุมชนไม่มี แนวทางในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ไม่เกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือ แกนนำที่ผ่านการคัดเลือก จากที่ประชุมหมู่บ้าน 15 คน จากเดิมไม่เคยมี และบุคคลเหล่านี้สามารถเป็นแกนนำหรือสภาแกนนำของชุมชนได้ แต่ต้องต้องทำงานในประเด็นอื่น และพัฒนาจากการเป็นสภาแกนนำสู่เป็นสภาผู้นำต่อไป           จากสถานการณ์ที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค์การดำเนินโครงการร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียงนั้นจากการทำงานยังเห็นช่องทางพัฒนาไปสู่การสร้างชุมชนน่าอยู่ได้โดยต้องใช้ประเด็นอื่นในการขับเคลือน เช่น ประเด็นคุณภาพผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนและร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องเชื่อไปสู่ประเด็นอื่นๆ

1.สิ่งดีที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการภายใต้งบประมาณงวดแรกที่ต้องการให้ชุมชนบ้านยางงามน่าอยู่

          -คนชุมชนบ้านยางงามเป็นคนดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อแบ่งปันเป็นทุนเดิม สามารถร่วมกันขับเคลื่อนเรียนรู้งานพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม คือ ได้เรียนรู้พื้นที่รูปธรรมจากการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง           -กลไกชุมชนเกิดกลุ่มสภาแกนนำหรือ กรรมการหมู่บ้านที่ทำงานขับเคลื่อนได้ระดับหนึ่ง เกิดจากที่ประชุมได้คัดเลือกกลุ่มคนจากกลุ่มบ้านต่าง ๆ และจากคนที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นกลุ่มคนสภาแกนนำทำหน้าที่เรียนรู้บทบาทหน้าที่แต่ยังไม่มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร แต่สามารถทำงานอื่น ๆได้ และได้เรียนรู้กระบวนการทำแผนจากแผนเดิมจนเข้าใจสมารถประปรุงจนสมบูรณ์นำไปสู่การประสานแผนโดยแกนนำ           -สถาแกนนำมีแผนชุมชนที่คนอื่นหรือหน่วยงานอื่นทำให้แต่สามารถเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมจนเข้าใจสามารถในไปใช้เป็น

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดปฏิทินการทำงาน เนื่องจากผู้นำที่มีบทบาทสำคัญหลักต้องไปทำงานอยู่นอกพื้นที่ ทำให้ไม่ต่อเนื่อง แนวทางแก้ไข ต้องสร้างความเข้าใจกับชุมชนถึงเรื่องประชาชนกับความเป็นเจ้าของพื้นที่
 2. สภาแกนนำหรือกรรมการหมู่บ้านชุดที่เกิดจากโครงการซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน จำเป็นอย่างยิ่งกับการเป็นหัวเรียวหัวแรงในการขับเคลื่อนเมื่อไม่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโดยใช้แผนชุมชนการขับเคลื่อนก็ไม่เกิดประสิทธิภาพ แนวทางแก้ไขสภาแกนนำยังทำงานได้อยู่แต่ให้เวลาชุมชนในการได้ปรับทัศนคติต่อผู้นำใหม่
 3. ปัญหาจากความเห็นยังแตกต่างระหว่างกลุ่มบ้านไม่สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้ยังต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจ และจำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ประเด็นอื่นในการทำงาน เช่น ประเด็นผู้สูงอายุหรือเด็กเยาวชนก่อนที่จะมาทำงานเรื่องแผน

แนวทางแก้ไข -ต้องยุติโครงการก่อน ให้สภาแกนนำชุดดังกล่าวเรียนรู้การพัฒนาชุมชนน่าอยู่มากกว่านี้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ช่วยในการสรุปเพื่อปิดโครงการก่อนกำหนด

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ร่วมถอดบทเรียนสะท้อนแลกเปลี่ยนในบริบทชุมชนด้วยการแนะนำกับคณะทำงาน ถ้าทำงานแล้วไม่มีความสุขก็ให้หยุดแล้วคืนเงินกลับเจ้าของแหล่งทุน เมื่อพร้อมค่อยทำกันใหม่ สิ่งดี ๆเกิดขึ้นหลายอย่าง เช่น - ได้เรียนรู้กระบวนการทำแผนชุมชน - ได้ดูงานกับพื้นที่สำเร็จจากการนำแผนชุมชนมาใช้ - เกิดกลุ่มสภาแกนนำ ได้เรียนรู้แผน บริหารแผน และผลัดดันแผนเข้าสู่แผนสามปีของเทศบาล -ได้เรียนรู้การบริหารจัดการในรูปแบบสภาแกนนำหรือกรรมการหมู่บ้าน โดยปลัดอำเภอเมือง คุณจริยา  จันทร์ดำ -ครัวเรือนต้นแบบและสภาแกนนำได้เรียนรู้หลักคิดแนวทางการปรับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรูปธรรมจาก เกษตรบางแก้ว  นายสมชาติ  นาคะวิโรจน์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ถาวร คงศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
23 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านจองถนนบ้านจองถนนเมื่อ 23 เมษายน 2558 13:12:13
แก้ไขโดย บ้านจองถนน เมื่อ 23 เมษายน 2558 13:31:33 น.

ชื่อโครงการ : คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปลูกป่าริมเล "สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล"

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมปลูกป่าริมเล "สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล" -ระยะทางในการปลูก 3 กิโลเมตรในพื้นที่ ม. 3 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง -จำนวนต้นไม้ที่ปลูกคือ ต้นลำพู ต้นจาก ต้นจิก ต้นปอ ต้นคุระ จำนวน 300 ต้น -ติดตามผลการเจริญเติบโตของพันธ์ไม้ เดือนละ 2 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่ป่าริมเลให้เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำวัยอ่อนของทะเลหน้าบ้านจงเก จ.พัทลุง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-เเกนนำชุมชนบ้านจงเก 10คน -เยาวชนในพื้นที่บ้านจงเก จำนวน คน 28 คน -คณะทำงานในพื้นที่ จำนวน 12 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นลำพูเเละต้นลาโพ เเบ่งบทบาทหน้าทีของคณะทำงานโครงการของกิจกรรมปลูกป่าริมเลให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 56 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เเกนนำคณะทำงานในพื้นที่ จำนวน 12 คน เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ปป่าทะเลหลวง จำนวน 20 คน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจองถนน จำนวน  5 คน เยาวชนในพื้นที่ จำนวน 13  คน เเกนนำที่มีความสนใจในพื้นที่  จำนวน  6 คน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อเตรียมพร้อมในการลงพื้นที่ปลูกป่า
เเบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมให้ลงเรืออย่างเหมาะสม เริ่มมีการปลูกป่าบริเวณหน้าบ้านจงเก
สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ปลูกป่าริมเล โดยคณะทำงานเเละผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. เกิดการมีส่วนร่วมจากการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่เเละคณะทำงานที่มีความร่วมมือกันด้วยดี
 2. เห็นภาคีความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานที่มีความช่วยเหลือกัน
 3. เกิดการเชื่อมร้อยการทำงานในพื้นที่
 4. มีการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบเเละสามารถร่วมกันจัดการระบบการทำงานของชุมชนได้เป็นอย่างดี
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

เห็นความร่วมมืออจากหน่วยงานในพื้นที่ที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบเเละร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามผลที่ต้องการของชุมชนในพื้นที่

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอุทุมพร รัตน์หิรัญ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 UnLock
23 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านคลองขุด 57บ้านคลองขุด 57เมื่อ 25 เมษายน 2558 14:53:45
แก้ไขโดย บ้านคลองขุด 57 เมื่อ 25 เมษายน 2558 15:04:39 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด »

ชื่อกิจกรรม : บันทึกการเติบโตของลำพู ครั้งที่ 2

 • photo ต้นเตยต้นเตย
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรม " ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า " -ระยะทางในการปลูก 2 กิโลเมตรของพื้นที่อ่าวทั้งหมด 120 ไร่ในพื้นที่ ม. 8 ต. หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง -จำนวนต้นไม้ที่ปลูกคือ ต้นลำพู ต้นแฝก ต้นลาโพ ต้นปอทะเล จำนวน 300 ต้น ลักษณะในการปลูก จะปลูกสลับฟันปลา เว้นระยะห่างต่อต้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

พัฒนากลไกการบริหารจัดการชุมชนแบบมส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 23 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการจำนวน  13 คน
 • ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ติดตามบันทึกความคืบหน้าการปลูกต้นลำพู 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง
 2. เฝ้าระวังในการดแลต้นลำพู
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 23 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการจำนวน  13 คน
 • ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ติดตามบันทึกความคืบหน้าการปลูกต้นลำพู 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง
 2. เฝ้าระวังในการดแลต้นลำพู และต้นลาโพ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผลจากการสำรวจต้นลำพูที่ได้ปลูกไป โดยต้นลำพูและต้นลำโพที่ปลูกไว้สามารถติดเจริญเติบโต  เมื่อกลับจากการติดตามผลของการปลูกต้นลำพูและต้นลาโพ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีที่ต้นลำพูตายว่าเกิดจากสาเหตุใด และจะมีวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ต้นลำพูและต้นลาโพมีอัตราการติดและเจริญเติบโตได้อย่างไร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นส เบญจวรรณ เพ็งหนู
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 2,300.00 3,800.00 UnLock
22 เมษายน 2558 เวลา 16:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านบางวันบ้านบางวันเมื่อ 24 เมษายน 2558 14:24:13
แก้ไขโดย บ้านบางวัน เมื่อ 25 เมษายน 2558 08:43:14 น.

ชื่อโครงการ : สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการโครงการ/ผู้นำชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมทุกๆ เดือนเพื่อติดตามกิจกรรมที่ทุกเครือข่ายได้ปฏิบัติ โดยตั้งคณะทำงานคอยติดตามกิจกรรมและรายงานในที่ประชุมทุกเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามและดำเนินกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.คณะกรรมการโครงการ 2.ผู้นำชุมชน 3.ประธานโซน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กำหนดกิจกรรมต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.นายนิคม ลำจวน (เลขานุการ) 2.นายก้อง ศรีฟ้า (ตัวแทนกลุ่ม 2) 3.นายประเทือง เพ็ชรขาว (เหรัญญิก) 4.นายสุชาติ แก้วไชยทอง (ตัวแทนกลุ่ม 4) 5.นายกฤษ ศรีฟ้า (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 6.น.ส.เมทนี สุขศรีนวล (เจ้าหน้าที่การเงิน) 7.นายรวย รอดประชุม (ผู้ใหญ่บ้าน) 8.นายอำนาจ เติมศักดิ์ (ตัวแทนกลุ่ม 3) 9.นายวรุฒ ใมมะมุด (ตัวแทนกลุ่ม 3) 10.นายสถิตย์ ศรีฟ้า (ปราชญ์ชาวบ้าน)

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มประชุม เวลา 17.00 น. นายกฤษ ศรีฟ้า กล่าวเปิดประชุม ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมประชุม เป็นการระชุมประจำเดือน เมษายน 2558 (เลื่อมาจาก 4 เมษายน 2558)

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา 1.กิจกรรมสอนธรรมะในโรงเรียนได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว โดยเด็กที่ได้คะแนนสูงสุด มี 4 คน และเด็กที่มีความตั้งใจในการเข้าเรียน มี 8 คน โดยต้องอขขอบคุณนายดำ ศรีประเสริฐ และนายสถิตยื ศรีฟ้า ปราชญ์ชาวบ้านด้านวัฒนธรรม 2.กิจกรรมการเก็บข้อมูลได้สรุปผลของบุคคลต้นแบบเรียบร้อยแล้ว โดยจะขอให้ที่ประชุมได้คัดเลือกพิจารณาคัดกรองอีกครั้งหนึ่ง ผลของการพิจราณา มีดังนี้ บุคคลต้นแบบ บ้านบางวัน ต้นแบบแต่ละด้าน กลุ่มที่1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 *1. ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง นางฉิ้ม  ปานเวช นางจารุ  รักบำรุง นายดำ  ชูพล นายเลี่ยม  อุปไชย *2. ต้นแบบความกตัญญู รู้คุณ นางวาสนา  ขาวสุด น้องเอ็กซ์ นายเสมา  ใมมะมุด นายจักรกฤษ  จันทำ *3. ต้นแบบความสุขในครัวเรือนและการสั่งสอนบุตร นางเผียน  อินทร์พรม นายวัฒโน  ไตรมาศ นายแอร์  ใมมะมุด นายอนันทยา  รัตนาคร *4. ต้นแบบมีจิตสาธารณะ นางจันจิรา  จันทร์เนตร นายสุทิน  หินเพ็ญ นายอำนาจ  เติมศักดิ์ นายอุดร  บุญเสริม *5. ต้นแบบเกษตรผสมผสาน นายวินัย  รักแต่งงาน นายเนาว์  นวลจันทร์ นายสถิตย์ ศรีฟ้า นายอิสรา  เครือพยัคย์ *6. ต้นแบบนำหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต นางปราณี  แก้วสะอาด นางหยอย  สวัสดี นางผิน  สังขาว นายดำ  ศรีประเสริฐ *7. ต้นแบบการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นางเบญจา  สุขภิมนตรี นายสมพร  คงหมุน นายรัตน์  รอดประชุม นายเสนอ  แก้วสะอาด *8. ต้นแบบความมุ่งมั่นอดทนขยันทำมาหากิน นายประเสริฐ  มากมูล นางนิตยา  นวลจันทร์ นางนิว นางสุวิมล  กิจไพโรจน์ *9. ต้นแบบความซื่อสัตย์สุจริต นางวาสนา  ขาวสุด นายถาวร  คงหมุน นายสุทัศน์  เพ็ชรขาว นายวัฒนา  เครือพยัคย์

3.ที่ประชุมจะจัดให้มีการประชุมบุคคลต้นแบบในวันที่ 1 พ.ค.2558 เวลา 17.00 น. เพื่อเรียนชี้แจงให้ทราบถึงผลการพิจารณาที่ได้รับคัดเลือกและกิจกรรมต่อไป 4.คุณกฤษ ศรีฟ้า จะประสานงานเกี่ยววิทยากรในการอบรมเกี่ยวเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะมาให้การอบรมกับบุคคลต้นแบบด้านต่างๆ โดยจะกำหนดในวันหลัง 5.ที่ประชุมมอบหมายให้นายประเทือง เพ็ชรขาว ประสานงานติดต่อสถานที่จะไปศึกษาดูงานเกี่ยวเศรษฐกิจพอเพียง 6.กำหนดกิจกรรมการรณรงค์ ลด ละ เลิกเหล้าและบุหรี่ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา  โดยประสานไปยังตัวแทนกลุ่ม 1-4 ให้ช่วยกันไปคิดรูปแแบของแต่ละกลุ่มในการรณรงค์ ซึ่งจะมาประชุมในครั้งต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณอุไรวรรณ ตัณฑอริยะ, คุณศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 1,800.00 UnLock
22 เมษายน 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจรุวัฒน์จรุวัฒน์เมื่อ 26 เมษายน 2558 13:44:47
แก้ไขโดย จรุวัฒน์ เมื่อ 27 เมษายน 2558 20:19:35 น.

ชื่อโครงการ : ปลุกพลังสังคมคนสวนใหม่ชุมชนในเกาะ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการและประเมินผล ครั้งที่ 10

กิจกรรมหลัก : คัดเลือกคณะทำงาน จำนวน 1 ชุด

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมและวางแผนการทำงาน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมชี้แจงควาก้าวหน้าโครงการ  สรุปและประเมินผล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
21 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านผังปาล์ม 4บ้านผังปาล์ม 4เมื่อ 23 เมษายน 2558 05:19:14
แก้ไขโดย บ้านผังปาล์ม 4 เมื่อ 23 เมษายน 2558 07:07:42 น.

ชื่อโครงการ : ศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ำ บ้านผังปาล์ม 4,5 »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาหมู่บ้าน 1/6

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาหมู่บ้าน แกนนำหมู่บ้านและแกนนำโครงการ(6 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกลุ่มรักษ์ต้นไม้โดยขับเคลื่อนผ่านสภาผู้นำชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.กลุ่มวัยเรียน  20 คน 2.กลุ่มวัยรุ่น/เยาวชน  30 คน 3.กลุ่มวัยทำงาน  20 คน 4.กลุ่มผู้สูงอายุ  20 คน 5.สภาผู้นำชุมชน  10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเพื่อวางแผน  ชี้แจงการปลูกไม้ยืนต้น  เพื่อรักษาความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและระบบนิเวศ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.กลุ่มวัยเรียน  20 คน 2.กลุ่มวัยรุ่นฝ/เยาวชน  30 คน 3.กลุ่มวัยทำงาน  20 คน 4.กลุ่มผู้สูงอายุ  20 คน 5.สภาผู้นำชุมชน  10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเพื่อวางแผน  ชี้แจงการปลูกไม้ยืนต้น ลงมติเลือกพันธ์ุไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและระบบนิเวศ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชุมเพื่อวางแผน  ชี้แจงการปลูกไม้ยืนต้น ลงมติเลือกพันธ์ุไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่  ทนแล้งได้ดี  ชาวชุมชนได้รับผลประโยชน์ สามารถนำไปประกอบอาหารได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 UnLock
21 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านคลองขุด 57บ้านคลองขุด 57เมื่อ 25 เมษายน 2558 13:22:42
แก้ไขโดย บ้านคลองขุด 57 เมื่อ 25 เมษายน 2558 14:50:09 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด »

ชื่อกิจกรรม : ปลูกลำพู ไม้ป่าริมเล ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรม " ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า " -ระยะทางในการปลูก 2 กิโลเมตรของพื้นที่อ่าวทั้งหมด 120 ไร่ในพื้นที่ ม. 8 ต. หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง -จำนวนต้นไม้ที่ปลูกคือ ต้นลำพู ต้นแฝก ต้นลาโพ ต้นปอทะเล จำนวน 300 ต้น ลักษณะในการปลูก จะปลูกสลับฟันปลา เว้นระยะห่างต่อต้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่ป่า พื้นที่ชุมชนบ้านคลองขุด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานในพืิ้นที่โครงการ จำนวน 13 คน เเกนนำในพื้นที่บ้านคลองขุด ประชาชนที่สนใจ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปลูกป่าริมเล ในพื้นที่บ้านคลองขุด ปลูกต้นลาโพในพื้นที่บริเวณพื้นที่เขตอนุรักษ์อ่าวคลองขุด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานในพืิ้นที่โครงการ จำนวน 13 คน เเกนนำในพื้นที่บ้านคลองขุด ประชาชนที่สนใจ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า
2.ชี้เเจงรายละเอียดกิจกรรมปลูกป่าให้เด็กนักเรียนนเเละผู้เข้าร่วมได้เข้าใจ
3.ชี้เเจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
4.นักเรียนเเละเเกนนำร่วมกันปลูกป่า
5.สรุปกิจกรรมปลูกป่า 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้กิจกรรมปลูกป่าริมเล ครั้งที่ 2 เเละเพื่อให้ผู้ร่วมได้เห็นการตระหนักในการร่วมอนุรักษ์ป่าริมเล เเกนนำในพื้นที่เกิดความสามัคคีกันมากยิ่งขึ้น ชุมชนมีความตระหนักในการดูเเลรักษาทะเลหน้าบ้าน ได้ป่าริมเล คือ ต้นลาโพเพิ่มมากขึ้น  1000  ต้น เพื่อเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำวัยอ่อน และเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากยิ่งขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

สภาพอากาศมีการแปรปรวน คือมีฝนตกลงมาในขณะปฏิบัติกิจกรรม ในครั้งต่อไปควรแนะนำให้เตรียมอุปรณ์ เช่น ร่ม หรือชุดกันฝน ติดตัวมาด้วย

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ควรเพาะพันธุ์ต้นกล้าให้มีความแข็งแรงมากขึ้น เพื่อลดการตายของกล้าไม้

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นส เบญจวรรณ เพ็งหนู
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 300.00 1,000.00 0.00 3,000.00 4,800.00 UnLock
20 เมษายน 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtritongtritongเมื่อ 21 เมษายน 2558 13:02:52
แก้ไขโดย tritong เมื่อ 24 เมษายน 2558 06:11:19 น.

ชื่อโครงการ : อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี »

ชื่อกิจกรรม : เปลี่ยนลานวัดเป็นลานกีฬา (จัดตั้งกรรมการดูแลลานกีฬา)

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เวทีชี้แจงและสร้างความเข้าใจโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 1. ประชาชนทั่วไป ร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน สงเสริมการดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3 อ 2 ส โดยใช้เยาวชนอาสา ในการดูแลลานวัดลานกีฬา 2. ประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการพบปะพูดคุยกัน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะกรรมการดูแลลานกีฬา
 • ตัวแทนเยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลอุปกรณ์กีฬา
 • มีการแบ่งเวรรับผิดชอบ เป็นวันต่อวัน ให้เยาวชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬานั้นๆ
 • กำหนดกติกาการใช้การยืมใช้อุปกรณ์กีฬา
 • มีการเก็บค่าบริการการใช้อุปกรณ์ครั้ง 5 บาท/วัน เพื่อเป็นต้นทุนไว้ซื้ออุปกรณ์กรณีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย โดยกรรมการจะเป็นคนทำบัญชี และสมุดยืมไว้ให้
 • มีการเก็บค่าบริการการใช้อุปกรณ์ครั้ง 5 บาท/วัน เพื่อเป็นต้นทุนไว้ซื้ออุปกรณ์กรณีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย โดยกรรมการจะเป็นคนทำบัญชี และสมุดยืมไว้ให้
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อสม. จำนวน 25 คน
ประชาชน จำนวน 15 คน ผู้นำชุมชน จำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ,มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลอุปกรณ์กีฬา
 • มีการแบ่งเวรรับผิดชอบ เป็นวันต่อวัน ให้เยาวชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬานั้นๆ
 • กำหนดกติกาการใช้การยืมใช้อุปกรณ์กีฬา
 • มีการเก็บค่าบริการการใช้อุปกรณ์ครั้ง 5 บาท/วัน เพื่อเป็นต้นทุนไว้ซื้ออุปกรณ์กรณีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย โดยกรรมการจะเป็นคนทำบัญชี และสมุดยืมไว้ให้
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง นางสาววาสนา สูน่าหู
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 UnLock
20 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpatchanan_maneepatchanan_maneeเมื่อ 21 เมษายน 2558 13:40:32
แก้ไขโดย patchanan_manee เมื่อ 22 เมษายน 2558 16:00:47 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง »

ชื่อกิจกรรม : 09:00 น. สรุปผลการดำเนินงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เกิดบ้านเกษตรผสมผสานเป็นตัวอย่าง 32 ครัวเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 32 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มผู้ว่างงานเรือนนและผู้สูงอายุจำนวน 32 ครัว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เวทีสรุป รายงานผล พัฒนาต่อเนื่องเรื่องเกษตรผสมผสาน จัดตั้งเป็นกองทุนกลุ่มเกษตรผสมผสานเพื่อดำเนินงาน เกิดการจัดการตนเองของหมู่บ้าน พึ่งกันเองได้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 32 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผุ้ว่างงานและผู้สูงอายุจำนวน 32 ครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผลจากการดำเนินโครงการ 1.เกิดการเปลี่ยนแปลงของคนแต่ละกลุ่มในชุมชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำเกษตรผสมผสาน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตพอเพียง บ้านปลอดสารเคมี 2.การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อชุมชน การบริหารจัดการพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.การเปลี่ยนแปลงกลไกในชุมชน มีกลุ่มเกษตรผสมผสาน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร ทำเกษตรอินทรีย์ จากการสำรวจข้อมูลในชุมชนที่ทำแผนชุมชนบ้านทะเลปัง พบว่า 1.ด้านสิ่งแวดล้อม มีปัญหาดินเสื่อมเนื่องจากการใช้สารเคมี น้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร 2.ด้านสุขภาพ พบปัญหาผู้สูงอายุเป็นโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน อีกทั้งขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และอาหารปลอดภัย 3.ด้านสังคม พบปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกปี จากการเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้าน ธกส กลุ่มสัจจะ และคนว่างงาน 4.ด้านปัญญา แกนนำไม่มีความรู้ในการดูแลสุขภาพการบริหารการจัดการ  ไม่มีความรู้เรื่องสมุนไพร ร่วมแก้ปัญหา -โดยให้คนว่างงาน และผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี โดยการทำเกษตรพอเพียง การเรียนรู้วิถีพอเพียง เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมความรู้สู่สุขภาพดี เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ในครัวเรือน  คนว่างงานกลับพึ่ง่ตนเองได้ โดยให้คนว่างงานและผู้สูงอายุทำกิจกรรม เกษตรผสมผสานปลอดสารเคมี ใช้พื้นที่ข้างบ้านและดันบ่อปลา ที่มีอยู่ทำให้เกิดประโยชน์ ขั้นตอน 1. เตรียมพื้นที่ 32 ครัวเรือน ช่วยกันเตรียมพื้นที่ของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการทำเกษตรผสมผสาน แบบครบวงจรปราชญ์ชุมชนให้ความรู้ เพื่อพัฒนาผลผลิตและลดต้นทุน โดยทำน้ำยาอเนกประสงค์ น้ำยาซักผ้า สบู่สมุนไพร น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
ขั้นตอน 2. ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย 32 ครัวเรือนเพื่อช่วยกันปรับปรุงเพื่มเติมให้กับครัวเรือนเป้าหมาย ให้ทำเกษตรผสมผสานให้เห็นเด่นชัดขึ้นและมีการให้คะแนนแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาประกวดสร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จัดประกวด "บ้านเกษตรผสมผสาน" เกิดการเรียนรู้ต้นแบบ 6 ด้าน 1.ต้นแบบปลอดสารพิษ 2.ต้นแบบน้ำยาเอนกประสงค์ 3.ต้นแบบไก่พื้นเมือง 4. ต้นแบบปลาวิถีพอเพียง 5.ต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน 6.ต้นแบบบ้านพอเเพียง ผลที่ได้รับ คนว่างงานได้ทำงาน ผู้สูงอายุได้ลดโรคเรื้อรัง เกิดตลาดนัดเคลื่อนที่ เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ลดหนี้สินในครัวเรือน สร้างความสามัคคีมีความเอื้ออาทรจากการทำกิจกรรม จัดการตนเองได้ สร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยคนในชุมชนเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เกิดกองทุนเกษตรผสมผสาน 1 กองทุน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,200.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 5,200.00 UnLock
20 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpisit76pisit76เมื่อ 22 เมษายน 2558 14:53:10
แก้ไขโดย pisit76 เมื่อ 22 เมษายน 2558 15:42:47 น.

ชื่อโครงการ : ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ »

ชื่อกิจกรรม : จัดค่ายเด็กชายเลร่วมอนุรักษ์เลสาบ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานและแกนนำประจำเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญท้องถิ่นของชุมชน ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน และพร้อมที่จะเป็นผู้สืบทอดในรุ่นต่อไป - เพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ริมฝั่งทะเลสาบ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำ 10 คน เยาวชนพี่เลี้ยง 10 คน เด็ก 10 - 14 ปี 20 คน ประชาชน/ผู้ปกครอง 20 คน ครู/เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/วิทยากร 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญท้องถิ่นของชุมชน ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน และพร้อมที่จะเป็นผู้สืบทอดในรุ่นต่อไป
 • เพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ริมฝั่งทะเลสาบ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 58 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน แกนนำ และประชาชน จำนวน 23 คน เด็กและเยาวชน  27 คน  ตัวแทนเทศบาล 1 คน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง 2  คน หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด 1 คน ข้าราชการบำนาญ  1 คน ปราชชาวบ้าน  1 คน ตัวแทน สจรส. มอ. 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา  08:30  ลงทะเบียน  09:00  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ทำแบบประเมินก่อนรับฟังบรรยาย  09:30  พิธีเปิด โดยร้อยตรีพิสิษฐ์  รักเล่ง  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดทำกิจกรรมโครงการ  ประธานในพิธีโดยนายจำจงค์  กลายเจริญ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลองกล่าวเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อแนวทางการอนุรักษ์  10:15 น  พักรับประทานอาหารว่าง  10:30  บรรยายหัวข้อ กฎหมายประมงและ พรบ.การอนุรักษ์  12:00 น  พักรับประทานอาหารกลางวัน  13:00 กิจกรรมสันทนาการ 13:30 นวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14:30  ร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียน  15:30  ทำแบบสอบถามหลังรับฟังบรรยาย  16:00 - 17:00  กิจกรรมสันทนาการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,800.00 2,100.00 31,400.00 4,300.00 0.00 0.00 40,600.00 UnLock
20 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านผังปาล์ม 4บ้านผังปาล์ม 4เมื่อ 23 เมษายน 2558 05:02:00
แก้ไขโดย บ้านผังปาล์ม 4 เมื่อ 23 เมษายน 2558 07:17:15 น.

ชื่อโครงการ : ศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ำ บ้านผังปาล์ม 4,5 »

ชื่อกิจกรรม : การปลูกไม้ยืนต้น 1/6 (ขุดลอกเขื่อน)

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ทีมเยาวชนแกนนำตาวิเศษ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและระบบนิเวศ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 130 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.วัยเรียน  20  คน 2.วัยรุ่น/เยาวชน 30  คน 3.วัยทำงาน 20  คน 4.ผู้สูงอายุ 30  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปลูกไม้ยืนต้น  ดูแลรักษา  ขุดลอกแหล่งนำ้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 130 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.วัยเรียน  40  คน 2.วัยรุ่น/เยาวชน 30  คน 3.วัยทำงาน 30  คน 4.ผู้สูงอายุ 30  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ขุดลอกแหล่งนำ้ ของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ชาวชุมชนช่วยกันขุดลอกแหล่งนำ้  เพื่อเตรียมกักเก็บนำ้ใช้  ลดการตื้นเขินของเขื่อน  การไหลของนำ้ก็ดี  และเตรียมการที่จะปลูกไม้ยืนต้นในกิจกรรมต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ชาวบ้านช่วยกันขุดลอกเขื่อน  ต้องทำการขุดลอกเป็นระยะเนื่องจากในช่วงที่ฝนตกนำ้จะพัดพาตะกอนมาด้วยจึงทำให้การไหลของนำ้ประปาไหลไม่ดี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 500.00 3,750.00 UnLock
20 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkobkulkobkulเมื่อ 25 เมษายน 2558 15:49:36
แก้ไขโดย kobkul เมื่อ 25 เมษายน 2558 16:09:06 น.

ชื่อโครงการ : บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการจัดการขยะสู่ชุมชนและเยาวชน ครั้งที่ 6

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมสืบค้นภูมิปัญญาด้านการจัดการขยะในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดในชุมชน เพื่อส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาในการจัดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชากรในชุมชนบ้านเหนือ 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • นำภูมิปัญญาที่ได้จากการสืบค้น ค้นหา มาถ่ายทอดสู่คนในชุมชน เยาวชน โดยการประกาศให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมอุปกรณ์ที่เหลือใช้ เศษวัสดุ ขยะที่สามารถแปรรูปได้มาใช้เป็นวัสดุในการอบรมล่วงหน้า
 • เชิญวิทยากร ผู้รู้ในชุมชน มาถ่ายทอดภูมิปัญญาการแปรรูปขยะวัสดุเหลือใช้แก่เยาวชนและคนในชุมชนที่สนใจ
 • ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ วัสดุเหลือใช้ไว้ใช้เองในชุมชน
 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแปรรูปขยะให้คนในชุมชนทราบและส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาในการจัดการขยะในชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 32 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชากรในชุมชนบ้านเหนือ 32 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นางกอบกุล ชุติมันต์ หัวหน้าโครงการ เปิดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา ครั้งที่ 6  วิทยากร แก่นางสาววิภาสินี ชุติมันต์ และนางรมิตา ซีบังเกิด ซึ่งเป็นปราชญ์ในชุมชนถ่ายทอดการทำดอกไม้จากช้อนพลาสติก

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

วิทยากรซึ่งเป็นผู้รู้ในชุมชน คือ นางสาววิภาสินี ชุตินันต์ และนางรมิตา ซีบังเกิด ได้อธิบายขั้นตอนการทำดอกบัวจากช้อนพลาสติกโดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ ได้แก่ ช้อนไอศครีมพลาสติกคละสี
ปืนกาว แท่งกาว กระดาษย่นสองหน้าสีเขียว ลวดไม้ไหวเบอร์เล็ก เบอร์ใหญ่ แจกัน เศษโฟม เกสรสำเร็จรูป กรรไกร
คีมตัดลวด

วิธีทำ แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม  กลุ่มละ 7 - 8 คน  จากนั้นวิทยากรได้อธิบาย โดยตัดหางช้อนออก ใช้ปืนกาวยึดติดกับเกสร เป็นกลีบดอกบัวชั้นที่ 1  จำนวน 4 กลีบ จากนั้นชั้นที 2  ก็ติดสลับหว่าง  และทำชั้นต่อไปเรื่อยๆ ตามความต้องการขนาดของดอก
การทำใบบัว ตัดแบบเป็นรูปใบบัว ใช้ลวดไหวเบอร์เล็กเป็นโครงใบติดด้วยปืนกาว  จากนั้นก็นำมาประกอบ ตกแต่งให้สวยงามตามความต้องการ

ผลจากการอบรม ผู้เข้าร้่วมกิจกรรม ร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ และตั้งใจ ทำชิ้นงานในกลุ่มของตนเอง โดยแต่ละกลุ่มจะมีผลงานกลุ่มละ 1 ชิ่้นเป็นอย่างน้อย และให้ผู้อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลคลในครอบครัว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 UnLock
20 เมษายน 2558 เวลา 09:00-10.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจรุวัฒน์จรุวัฒน์เมื่อ 26 เมษายน 2558 13:41:53
แก้ไขโดย จรุวัฒน์ เมื่อ 26 เมษายน 2558 13:43:36 น.

ชื่อโครงการ : ปลุกพลังสังคมคนสวนใหม่ชุมชนในเกาะ »

ชื่อกิจกรรม : เก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมหลัก : คัดเลือกคณะทำงาน จำนวน 1 ชุด

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปรายงานผลความก้าวหน้าโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
20 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสุทิศา พรมชัยศรีนางสุทิศา พรมชัยศรีเมื่อ 27 เมษายน 2558 15:50:07
แก้ไขโดย นางสุทิศา พรมชัยศรี เมื่อ 27 เมษายน 2558 15:56:45 น.

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมการวางแผนการสรุปกิจกรรม การดำเนินงานที่ผ่านมา

กิจกรรมหลัก : เข้าร่วมประชุมกับสสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุม วางแผน เพื่อการดำเนินงานการสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 250 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้รับผิดชอบโครงการ 30 คน สมาชิกเครือข่ายกลุ่มองค์กรในชุมชน 4 กลุ่ม 30 คน และ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งหมด 250 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมชี้แจงโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 250 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้รับผิดชอบโครงการ 30 คน สมาชิกเครือข่ายกลุ่มองค์กรในชุมชน 4 กลุ่ม 30 คน และ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งหมด 250 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประธานได้แจ้งให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ และ เหตุผลในการจัดประชุมในวันนี้ว่า เนื่องจาก สสส. กำหนดให้ในวันที่ 30 เม.ย. 58 เป็นวันปิดสรุปโครงการ  และต้องนำส่งผลงานที่สมาชิกได้ร่วมกันจัดทำขึ้นมา และผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่สมาชิกทุกคนได้รับจากการทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และสิ่งที่เราสามารถนำมาทำเป็นกิจกรรมต่อยอดได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประธาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
19 เมษายน 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายเหมือนหมั้น สิทธิสักดิ์นายเหมือนหมั้น สิทธิสักดิ์เมื่อ 19 เมษายน 2558 23:18:35
แก้ไขโดย นายเหมือนหมั้น สิทธิสักดิ์ เมื่อ 24 เมษายน 2558 10:28:50 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเวทีถอดบทเรียน สรุปประเมินผลการดำเนินการ เดือนละครั้งเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมเวทีถอดบทเรียน สรุปประเมินผลการดำเนินการ เดือนละครั้งเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำเยาวชน ผู้สูงอายุ สมาชิกสามกลุ่ม คณะกรรมการและภาคีเครือข่าย และผู้รับผิดชอบโครงการ70คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเวทีถอดบทเรียน สรุปประเมินผลการดำเนินการ เดือนละครั้งเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำเยาวชน ผู้สูงอายุ สมาชิกสามกลุ่ม คณะกรรมการและภาคีเครือข่าย และผู้รับผิดชอบโครงการ70คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเวทีถอดบทเรียน สรุปประเมินผลการดำเนินการ เดือนละครั้งเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุผู้นำชุมชนและเยาวชนผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน ในการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนในครั้งนี้ มีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์  มีนายอำเภอปะทิว เป็นประธาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ดัวงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 UnLock
19 เมษายน 2558 เวลา 19:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยครูอะหมัดครูอะหมัดเมื่อ 20 เมษายน 2558 17:26:16
แก้ไขโดย ครูอะหมัด เมื่อ 20 เมษายน 2558 17:33:10 น.

ชื่อโครงการ : วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 9

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมคณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดแผนและแนวทางในการดำเนินการโครงการ สรุปบทเรียนจากการดำเนินการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัคร ครั้งที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ครูสอนศาสนา ผู้อาวุโสในชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการดำเนินการโครงการร่วมกันกำหนดแผนและแนวทางในการดำเนินการโครงการ สรุปบทเรียนจากการดำเนินการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 27 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน 27 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานร่วมกันนำเสนอ และอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางในการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัคร ครั้งที่ 1

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ที่ประชุมมีมติให้สำรวจแผนปฏิบัติงานของกลุ่มอาสาสมัคร เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติงานของเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัคร และสำรวจแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแค เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 UnLock
17 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpatchanan_maneepatchanan_maneeเมื่อ 17 เมษายน 2558 14:04:45
แก้ไขโดย patchanan_manee เมื่อ 19 เมษายน 2558 12:19:55 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง »

ชื่อกิจกรรม : 09:00 น. ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน 12

 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อปรึกษาวางแผนในการสรุปผลดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการทุกเดือนเพื่อการวางแผนสรุปผลดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตั้งแต่เริ่มทำจนสิ้นสุดโครงการโดยพิจารณาจากกิจกรรมที่ทำของแต่ละครัวเรือนว่าได้ดำเนินการไปในรูปแบบใด ได้มีการทำกิจกรรมและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น อย่างเช่น ประชาชนได้เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ลดรายจ่ายเพื่มรายได้ และพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณข้างบ้าน คันบ่อปลาได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทำเกษตรผสมผสาน ผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กรรมการได้วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเริ่มต้นการทำโครงการเพื่อนำข้อมูลที่ได้จาการทำกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อนำมาสรุปผล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
17 เมษายน 2558 เวลา 14.00 -16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtoomadultoomadulเมื่อ 17 เมษายน 2558 15:35:38
แก้ไขโดย toomadul เมื่อ 17 เมษายน 2558 15:43:31 น.

ชื่อโครงการ : ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง) »

ชื่อกิจกรรม : เปิดหลักสูตร โรงเรียนชีวิต เรียนรู้ แผนชีวิต แผนชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยั่งยืน วิถีฮาลาลเพื่อสุขภาวะ

กิจกรรมหลัก : เรียนรู้แนวคิดและการดำเนินแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่่สอดคล้องวิถีอิสลาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตตามแนวทางอิสลาม การดำเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพสู่ความพอเพียง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มผู้สนใจ ในการทำเกษตรอินทรีย์และกลุ่มปลูกผัก

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วิทยากรกระบวนการ เปิดเวทีเรียนรู้ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับความร่วมมือและการสร้างความเข้าใจ เริ่มเรียนรูู้วิถีอิสลาม การทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางวิถีอิสลาม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้สนใจในการเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง โดยการใช้หลักการศาสนานำ 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจ และเรียนรู้การปลูกผัก และการดำเนินชีวิตตามแนวทางวิถีอิสลาม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เกิดกลุ่มผู้สนใจและหลักสูตร โรงเรียนชีวิต วิถีอิสาลาม โดยมีการเรียนรู้ 3 มิติ โดยดำเนินการตามหลักของงานดะวะห์ 8 ชม. เพื่อ งานศาสนา 8 ชม.เพื่อการทำมาหากินบนโลกด้วยคุณธรรมจริยธรรม และ8 ชม.เพื่อการพักผ่อน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา ชาวบ้านยังให้ความร่วมมือน้อย แนวทางแก้ไข ค่อยๆทำให้เป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ค่อยๆๆทำ ค่อยเป็นค่อยไป

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พี่เลี้ยงแนะนำว่าให้ทำแบบค่อยเป็นค่อยไป

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อานัติ หวังกุหลำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
17 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpatimohpatimohเมื่อ 18 เมษายน 2558 17:14:18
แก้ไขโดย patimoh เมื่อ 18 เมษายน 2558 17:17:58 น.

ชื่อโครงการ : ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลีี้ยงโครงการเพื่อตรวจเอกสารปิดงวดที่1

กิจกรรมหลัก : ติดตามสนันสนุนจาก สสส. สจรส.เเละพี่เลี้ยงและจัดทำรายงานประจำงวด

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1เพื่อความถูกต้องของเอกสารการเงิน และการส่งงานทางเว็บไซด์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พบพี่เลีี้ยงโครงการเพื่อตรวจเอกสารปิดงวดที่1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เดินทางพบพี่เลี้ยงเพื่อขอคำแนะนำเรื่องความถูกต้องของเอกสารการเงิน และการส่งงานทางเว็บไซด์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สามารถแ้ก้งานที่ผิดพลาดได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้เ็ก็บใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงินโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสุทธิชาติ เมืองปาน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 890.00 0.00 0.00 0.00 890.00 UnLock
17 เมษายน 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnonghongnonghongเมื่อ 19 เมษายน 2558 12:51:56
แก้ไขโดย nonghong เมื่อ 19 เมษายน 2558 13:02:14 น.

ชื่อโครงการ : คนเขาแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่4

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เวทีชี้แจงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ชี้แจงถึงเงินงวดแรกที่ได้มาใช้ทำอะไรไปบ้างและคงเหลือเท่ารัย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นายกุศล คีรีรัตน์ นางละเอื้อน  คีรีรัตน์ นายสมน้อย หอยสังข์ นายสำราญ ช่วยธานี นางยุพิศ ชัยพล ตัวแทนชาวบ้าน 5คน อสม. 5 คน อบต 2 คน สท. 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเรื่องการปิดยอดเงินของโครงการ สสส โดยชี้แจงที่มาองเงินงวดแรกและใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ยอดคงเหลือเท่ารัยและคุยกันถึงปัญหาที่ต้นไม้ตายว่าจะทำการซ้อมแซมวันไหน.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นายกุศล คีรีรัตน์ นางละเอื้อน  คีรีรัตน์ นายสมน้อย หอยสังข์ นายสำราญ ช่วยธานี นางยุพิศ ชัยพล ตัวแทนชาวบ้าน 5คน อสม. 5 คน อบต 2 คน สท. 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กล่าวเปิดการประชุมโดย ผู้ใหญ่บ้าน และอธิบายถึงเงินงวดที่1ที่ได้มาจากโครงการใช้อะไรไปบ้าง และผู้ใหญ่บ้านได้เล่าถึงปัญหาต้นไม้บางส่วนที่ตายเนื่องจากเกิดจากภัยแล้งและได้ข้อสรุปว่าจะทำการซ่อมแซมในเดือนหน้า และทุกคนในที่ประชุมทุกคนก็ลงความเห็นกันว่า หน้าจะให้ตรงวันเสาร์หรืออาทิตย์เพราะจะได้ให้เด็กๆมาช่วยอีกแรง และผู้ช่วยผู้ใหญ่ก็กล่าวปิดการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชุมเรื่องการปิดยอดเงินของโครงการ สสส โดยชี้แจงที่มาองเงินงวดแรกและใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ยอดคงเหลือเท่ารัยและคุยกันถึงปัญหาที่ต้นไม้ตายว่าจะทำการซ้อมแซมวันไหน.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ต้นไม้ตายเพราะภัยแล้ง
แก้ไขโดยการซ่อมแซม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
17 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpisit76pisit76เมื่อ 21 เมษายน 2558 16:19:10
แก้ไขโดย pisit76 เมื่อ 21 เมษายน 2558 16:31:04 น.

ชื่อโครงการ : ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแกนนำและคณะทำงาน

 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานและแกนนำประจำเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในการจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนเด็กชายเลร่วมอนุรักษ์เลสาบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมแกนนำและคณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อเตรียมการดำเนินงานในครั้งต่อไปและสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำและคณะทำงาน 10 คณะกรรมการหมู่บ้าน 5

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แจ้งการดำเนินงานที่ผ่านมาให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ  อธิบายขั้นตอน และวิธีการการจัดค่ายเยาวชนฯ รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้เข้าร่วมประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานที่ผ่านมา และขั้นตอนวิธีการการจัดค่ายเยาวชนฯ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
17 เมษายน 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านจองถนนบ้านจองถนนเมื่อ 23 เมษายน 2558 13:03:03
แก้ไขโดย บ้านจองถนน เมื่อ 23 เมษายน 2558 13:07:23 น.

ชื่อโครงการ : คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน เดือน เม.ย 57

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานร่วมคิด/วางแผนการดำเนินโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการเเละวางแผนการทำงานโครงการต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ  จำนวน 12 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม เตรียมเนื้อหาในการประชุม เตรียมวางอแผนการดำเนินงานต่อของโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ จำนวน  7 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม สรุปผลการดำเนินงานโครงการ วางแผนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่บ้านจงเก สรุปผลการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงานมีเเนวทางในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่หน้าบ้านได้เป็นอย่างดี เเละจากการดำเนินงานที่ผ่านมา หลายๆกิจกรรมทำให้เห็นกระบวนการดำเนินงานของเด็ก เยาวชนในพื้นที่ที่ร่วมกันจัดการระบบการทำงานของทะเลหน้าบ้านของตนเองอย่างรับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 UnLock
17 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 24 เมษายน 2558 16:46:40
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 24 เมษายน 2558 16:52:49 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : ทำความสะอาดมัสยิด

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์( สำหรับกิจกรรมทำสะอาดมัสยิด 48 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทุกวันศุกร์ทุกคนร่วมใจกันออกมาทำความสะอาดมัสยิดเพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นมัยิดที่น่ามาทำการละหมาดและรู้สึกสบายใจเมื่อมัสยิดสะอาด ผู้ที่มาจากต่างพื้นที่ได้มาเห็นก็ประทับใจที่มีมัสยิดที่สะอาดและคนในชุมชนมีความสมัคคีกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 9.00 น  ทุกคนร่วมใจกันออกมาทำความสะอาดมัสยิดเพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นมัยิดที่น่ามาทำการละหมาดและรู้สึกสบายใจเมื่อมัสยิดสะอาด ผู้ที่มาจากต่างพื้นที่ได้มาเห็นก็ประทับใจที่มีมัสยิดที่สะอาดและคนในชุมชนมีความสมัคคีกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เวลา 9.00 น  ผู้ที่ทำความสะอาดแบ่งหน้าที่ ของแต่ละคนว่ามีหน้าที่ทำตรงไหนบ้าง  และพร้อมปฏิบัติด้วยความยิ้มแย้มและมีความสุขที่ได้ทำประโยชน์เพื่อศาสนา และเพื่อให้เกิดความสะอาดณ.สถานที่อันสักสิทธิ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 UnLock
16 เมษายน 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายเหมือนหมั้น สิทธิสักดิ์นายเหมือนหมั้น สิทธิสักดิ์เมื่อ 17 เมษายน 2558 16:00:23
แก้ไขโดย นายเหมือนหมั้น สิทธิสักดิ์ เมื่อ 17 เมษายน 2558 16:54:32 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเยาวชนและกลุ่มวัยต่าง ๆ ในชุมชนที่สนใจกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น การรำมโนราห์ประยุกต์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดอบรมเยาวชนและกลุ่มวัยต่างๆในชุมชนที่สนใจกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นภูมปัญญาท้องถิ่นเช่นการรำกลองยาว การพายเรือบก รำมโนราห์ประยุกต์เป็นกิจกรรมที่ต้องจัดอย่างต่อเนื่องใช้เวลาฝึกหลายวัน โดยจัดเป็นรุ่น จำนวน 3 รุ่นๆละ 2 สัปดาห์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุ แกนนำเยาวชน  ผู้มีจิตอาสาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ร่วมสร้างกิจกรรมเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำกลุ่มผู้สูงอายุแกนนำเยาวชน  ภาคีเครือข่าย  ผู้นำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดอบรมเยาวชนและกลุ่มวัยต่าง ๆ ในชุมชนที่สนใจกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรำมโนราห์    รำมโนราประยุกต์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำกลุ่มผู้สูงอายุจำนวน  30  คนแกนนำเยาวชน  จำนวน 20    ภาคีเครือข่าย  ผู้นำชุมชน จำนวน  10 คน   

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เชิญวิทยากรเป็นคุณครูในชุมชน  เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในศาลาเอนกประสงค์  และร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายของชุมชน  และเป็นวิทยากรการออกกำลังกายท่ารำม โนราห์ของกรมอนามัย  และ  การประยุกต์ท่ารำมโนราห์แบบพื้นบ้านมาใช้ในการออกกำลังกายในชุมชนต่อไป  กิจกรรมในตลอดทั้งวันเป็นการสอนเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลสู่การดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องและเป็นต้นแบบของชุมชนอื่นตอไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

วิทยากรเป็นผู้ที่มีประสบการในเรื่องการรำมโนราห์อยู่แล้วเมื่อนำท่าการรำมโนราห์ประยุกต์ของกรมอนามัยมาเพื่อเสริมให้ท่าการรำยรำและท่วงทำนองสอดคล้องกับท่ามโนราห์พื้นบ้าน  และสามารถควบคุมการสอน  มีกรอบแนวทางความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเหมาะสม  ลงตัวตามวัย  สอนท่าสลับการฝึก  ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อ  เป็นกิจกรรมที่ใช้เป็นทางเลือกที่ใช้ในการออกกำลังกายได้อย่างดี  เหมาะกับคนภาคใต้เพราะหลายคนมีพื้นฐานของการรำมโนราห์อยู่แล้ว  ทำให้กลู่มผู้สนใจมีส่วนร่วมในการคิดท่าร่ายรำมโนราห์  สอดแทรกอยู่เสมอ  จากการอบรมใน 1 วัน  ได้ท่าการออกกำลังกายรวม  14  ท่า  ใช้เวลาในการออกกำลังกาย รวม  30 นาที  และมีการนัดแนะเพื่อทำกิจกรรมต่อเนื่องสัปดาห์ละ  3  วัน  คือในวัน  จันทร์  พุธ  และศุกร์  และขอแสดงในงานพิธีต่างๆในชุมชนในโอกาสต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

เป็นกิจกรรมที่น่าให้การสนับสนุนต่อเนื่อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 2,000.00 4,300.00 4,000.00 0.00 0.00 11,300.00 UnLock
16 เมษายน 2558 เวลา 13:00 - 16:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยadnanadnanเมื่อ 19 เมษายน 2558 01:58:49
แก้ไขโดย adnan เมื่อ 19 เมษายน 2558 02:59:05 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามผลเยาวชนกลุ่มเป้าหมายตามบ้านโดยทีมอาสาสมัครท้องถิ่นในชุมชนเป็นผู้นำทีม ร่วมกันเสนอแนะ ร่วมกันแก้ปัญหา ติดขัดช่วยกันแก้ไข

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนรู้จักการอยู่รวมกันกับเพื่อนๆ และรู้จักการใช้เวลาว่างเหมาะสมอีกทั้งเป็นการได้รู้สภาพความเป็นอยู่ของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน10 คน เยาวชน กลุ่มอาสาสมัคหรืออ.ส.มในชุมชนสมัครใจ 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการและอาสาสมัครหรือ อ.ส.มและแกนนำกลุ่มบ้าน ร่วมติดตามการเยี่ยมเยียนผู้ปกครองเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ติดยาเสพติดไปแล้ว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน10 คน เยาวชน กลุ่มอาสาสมัคหรืออ.ส.มในชุมชนสมัครใจ 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 16 เมษายน  2558 13:00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ 13:30 ประธานกล่าวต้อนรับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ้13:45 ประธานกล่าวรายงานวาระการประชุมในกิจกรรมการลงพื้นที่ 14:00 แบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานในการลงพื้นที่หาข้อมูล 14:10 ลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายตามบ้านที่ได้ตั้งไว้ 15:10 ประชุมสรุปผลการลงพื้นที่และรายงานปัญหาที่ได้พบเจอในการลงพื้นที่ตามบ้านกลุ่มเป้าหมาย 15:40 พักรับประทานอาหาร 16:00 ประธานกล่าวปิดการประชุมกิจกรรมการลงพื้นที่ วันที่ 17 เมษายน  2558 13:00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ 13:30 ประธานกล่าวต้อนรับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 14:00 แบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานในการลงพื้นที่หาข้อมูล 15:10 ประชุมสรุปผลการลงพื้นที่และรายงานปัญหาที่ได้พบเจอในการลงพื้นที่ตามบ้านกลุ่มเป้าหมาย 15:30 พักรับประทานอาหาร 16:00 ประธานกล่าวปิดการประชุมกิจกรรมการลงพื้นที่ วันที่ 18 เมษายน  2558 13:00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ้13:45 ประธานกล่าวรายงานวาระการประชุมในกิจกรรมการลงพื้นที่ 14:00 แบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานในการลงพื้นที่หาข้อมูล 15:30 พักรับประทานอาหาร 16:00 ประธานกล่าวปิดการประชุมกิจกรรมการลงพื้นที่ วันที่ 19 เมษายน  2558 13:00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ้13:45 ประธานกล่าวรายงานวาระการประชุมในกิจกรรมการลงพื้นที่ 14:00 ลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายตามบ้านที่ได้ตั้งไว้ 15:30 พักรับประทานอาหาร 16:00 ประธานกล่าวปิดการประชุมกิจกรรมการลงพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.ทำให้ได้รับรู้สภาพการเป็นอยู่และการอยู่บ้านของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 2.ทำให้คณะทำงานได้รับรู้ปัญหาเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 3.ได้รับรู้ว่าเยาวชนกลุ่มเป้าหมายพร้อมหรือไม่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสาระและไม่ทำให้ใครเดือดร้อน 4.ทำให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกดีเมื่อคณะทำงานมาเยี่ยมเยียนที่บ้านตัวเองและมีกำลังใจในการใช้ชีวิตในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงจากยาเสพติด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

บ้านส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก จึงทำได้แค่เพียงถ่ายจากหน้าบ้าน เพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง แต่ก็ไม่ได้เป้นปัญหาในการลงพื้นที่หาข้อมูล ส่วนการไปสอบถามข้อมูลเป้นหน้าที่ของคณะทำงาน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายตรา เหมโคกน้อย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 33,750.00 0.00 0.00 0.00 33,750.00 UnLock
15 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุลเมื่อ 16 เมษายน 2558 17:58:40
Project trainer
แก้ไขโดย กัลยา เอี่ยวสกุล เมื่อ 16 เมษายน 2558 18:03:37 น.

ชื่อโครงการ : รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานเอกสารโครงการ

 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดทำรายงานส่งสสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำเอกสารรายงานปิดงวดที่1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน/ผู้บันทึกข้อมูล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำเอกสาร รางงานการเงิน /ตรวจเอกสารการเงินจัดทำเอกสารปิดโครงการงวดที่1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลี้ยงโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน/ผู้บันทึกข้อมูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นัดผู้รับผิดชอบโครงการโดยการนำสัญญาโครงการ บัญชีที่เป็นปัจจุนับ เอกสารการเงิรทั้งหมดที่ดำเนินกิจกรรมโครงการงวดที่1เพื่อตรวจและบันทึกข้อมูลลงแว็บไซด์คนใต้สร้างสุข

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

การตรวจเอกสารรายงานการเงิน สมุดบัญชีธนาคารเพื่อทราบการเคลื่อนไหวใรการดำเนินกิจกรรมโครงการสอดคล้องกับการใช้งบประมาณและการบันทึกเอกสารข้อมูลในแว็บคนใต้สร้างสุขจัดทำเอกสารรายงานสสส.เพื่อปิดวงดที่1

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

การจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งในการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมิใช่การใช้งบประมาณที่เหมือนกันทุกครั้งคนมากใช้งบเท่ากับคนน้อยทุกกิจกรรมถั่วเฉลี่ยได้

15 เมษายน 2558 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยyongyutyongyutเมื่อ 17 เมษายน 2558 00:02:01
Project trainer
แก้ไขโดย yongyut เมื่อ 17 เมษายน 2558 01:06:07 น.

ชื่อโครงการ : บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามการทำงานพื้นที่และติดตามรายงานงวดที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมและร่วมติดตามในพื้นที่ร่วมกับ พี่เลี้ยงจังหวัดและ สจรส.มอ.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและติตดามรายงานงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานและติดตามการรายงานงวดที่ 1 จำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงติดตามผลการดำเนินงานในกลุ่มเป้าหมาย และติดตามการรายงานงวดที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณทำงาน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันนี้พี่เลี้ยงได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับทีมงาน และติดตามความก้าวหน้าของการทำงาน โดยสอบถามกิจกรรมที่ดำเนินงาน 1.การสำรวจข้อมูลชุมชน พบว่าดำเนินการสำรวจไปแล้วประมาณร้อยละ 80 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เพราะประชาชนไม่อยู่บ้าน และบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือเพราะกลัว
2.การสำรวจข้อมูลด้านการเกษตรและการใช้สารเคมี พบว่าสำรวจได้ 80 คน และดำเนินการรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3.การทำบัญชีครัวเรือน ได้แนะนำเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากว่าหลายครัวเรือนมีประสบการณ์ในการทำบัญชีครัวเรือนต่างกัน มีหลายรูปแบบ จึงเปิดโอกาสให้ทุกครัวเรือนทำตามแบบที่ตนเองถนัด แต่สิ่งที่ตั้องการคือ อะไรคือรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือย มีแนวทางการลดรายจ่ายได้อย่างไร และมีวิธีการเพิ่มเงินออมอย่างไร 4.กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงนี้คือ การปลูกผัก เพราะเป็นช่วงหน้าแล้ง ต้องรอให้ฝนตก
5.กิจกรรมที่ทำไปบ้างแล้ว คือ การทำปุ่ยชีวภาพและน้ำหมีักชีวภาพ มีการทดลองใช้วัตถุดิบหลายๆ แบบที่สอดคล้องกัับพื้นที่ เช่นแกลบ ทลายปาล์ม

ปัญหาจากการดำเนินงาน 1.บัญชีครัวเรือน ไม่ทำทุกหลังคาเรือน และมีหลายครัวเรือนทำตามแบบที่ตนเองถนัด 2.การสำรวจข้อมูลยังไม่ครบทุกหลัง เพราะไม่อยู่บ้าน และบางครัวเรือนไม่ให้ข้อมูล 3.ชาวบ้านหลายครัวเรือนไม่เข้าใจกระบวนการพัฒนา ยังยึดติดระบบเดิมๆ กลัวการให้ข้อมูล 4.ชาวบ้านหลายคนอยากทำกิจกรรม แต่ไม่อยากเข้ากลุ่ม เพราะกลัวเหมือนในอดีต

วิธีแก้ปัญหา 1.เรื่องบัญชีครัวเรือน ให้ต่างคนต่างทำตามแบบที่ตนเองถนัด แต่ให้เขาสามารถวิเคราะห์และบอกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้ได้ 2.ขอ้มูลที่ไม่ครบ อนุญาตให้เก็บเพิ่มเติมได้เรื่อยๆ จนกว่าจะครบ ไม่ต้องไปเร่งจนเกินไป แล้วค่อยๆ พูดคุยให้ประชาชนเข้าใจ 3.ครัวเรือนที่มีปัญหา ฝากประสานงานผ่านทางผู้ใหญ่ และบางครัวเรือนพี่เลี้ยงยินดีเข้าไปคุยด้วย


ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.ได้เห็นกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมตามโครงการ 2.เห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของกลไก คือมีการประชุมกลุ่ม ก่อนที่จะดำเนินกิจกรรม 3.เห็นกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ มาร่วมแก้ปัญหา 4.มีรูปแบบการทำงานที่น่าสนใจ คือ ค่อยๆทำไปเรื่อยๆ ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ 5.คณะทำงานมีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ทุกคนคิดบวก 6.ผุู้นำชุมชนให้ความสำคัญมากกับกระบวนการพัฒนา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาส่วนใหญ่ เกิดจากความไม่เข้าใจและการยึดติดกับวิธีการเดิม ๆและกลัวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิม แก้ปัญหาโดยการประสานผ่านทางผู้ใหญ่ และพี่เลี้ยงลงไปช่วยเสริม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

การทำกิจกรรมที่ไหนที่มีปัญหาให้ปรึกษาผ่านผู้นำ และผ่านพี่เลี้ยงได้ตลอดเวลา

15 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpatchanan_maneepatchanan_maneeเมื่อ 17 เมษายน 2558 12:49:03
แก้ไขโดย patchanan_manee เมื่อ 21 เมษายน 2558 13:47:37 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง »

ชื่อกิจกรรม : 09:00 น. ถอดบทเรียนกิจกรรม ขยายผล

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนชุดความรู้บ้านทะเลปังสร้างสุข

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

บ้านตัวอย่างเข้าร่วมถอดบทเรียนร้อยละ 100

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 32 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มผู้ว่างงานและผู้สูงอายุจำนวน 32 ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ถอดบทเรียนชุดความรุ้บ้านทะเลปังสร้างสุข ด้วยเกษตรผสมผสาน ขยายผลสู่ชุมชน เช่น สรุปบัญชีครัวเรือนฉบับคนเลปัง สรุปสมุดสสุขภาพฉบับคนเลปัง และชวนเพื่อนมาทำต่อ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 32 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้ว่างงานและผู้สูงอายุจำนวน 32 ครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.จากการสรุปบัญชีครัวเรือน ส้งเกตุได้ว่า 1.1ก่อนทำโครงการได้ดูจากแผนชุมชนของบ้านทะเลปังมีดังนี้
-รายรับจะน้อยกว่ารายจ่ายเพราะคนว่างงานไม่มีงานทำ
-รายจ่ายจะได้มากกว่ารายได้ในแต่ละเดือน ต้องไปยืมจากกลุ่มออมทรัพย์และกองทุนหมู่บ้านหรือ ธกส
-หนี้สินซึ่งเห็นได้เด่นชัดจากกลุ่มออมทรัพย์และกองทุนหมู่บ้านหรือ ธกส -เงินออมส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ออมจึงจำเป็นต้องกู้เพิ่มเกือบทุกเดือน
1.2.ช่วงทำโครงการซึ่งสรุปจากการทำบัญชีครัวเรือนได้ด้งนี้
-ด้านรายรับ สรุปจากการทำบัญชีครัวเรือนจากผู้เข้าร่วมโครงการ จะเห็นได้ชัดว่ารายได้เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรม เช่นรายได้จากการขายผัก ปลา ไข่ และ ผลิตภัณฑ์ชุมชน -รายจ่าย จะเห็นได้ชัดว่า ผัก ปลา น้ำยาอเนกประสงค์ หลายครัวเรือนไม่ต้องซื้อ และ ลดต้นทุนในเรื่องปุ๋ยเพราะได้ทำปุ๋ยใช้เอง -เงินออมซึ่งทำ32่ครัวเรือนฝากเงินสัจจะกับกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนทุกเดือน เฉลี่ยประมาณ 300 บาทต่อเดือน แ่ละสามารถทำให้ชุมชนมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในชุมชนมากขึ้น 2.สรุปสมุดสุขภาพฉบับคนเลปัง 2.1 ก่อนทำโครงการ
-ข้อมูลแผนชุมชนบ้านทะเลปัง พบผู้สูงอายุเป็นโรคเรื้อรัง ความดัน และเบาหวานกันมาก 2.2 ช่วงทำโครงการ -กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลในเรื่องสุขภาพ โดยมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นทุกเดือนตอนประชุมหมู่บ้าน คือการวัดความดันโดย อสม. และได้แนะนำให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ -การทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ลดภาวะการเป็นโรคโดยให้ความรู้ความเข้าใจ แนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สอนหลานสอนลูกปลูกทุกอย่างไว้กิ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เกิดบ้านต้นแบบเป็นฐานเรียนรู้ ขยายผลสู่ชุมชนได้ 20 บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,200.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00 UnLock
15 เมษายน 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจรุวัฒน์จรุวัฒน์เมื่อ 26 เมษายน 2558 13:34:35
แก้ไขโดย จรุวัฒน์ เมื่อ 27 เมษายน 2558 20:17:23 น.

ชื่อโครงการ : ปลุกพลังสังคมคนสวนใหม่ชุมชนในเกาะ »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปีที่ศาลาหมู่บ้าน

กิจกรรมหลัก : คัดเลือกคณะทำงาน จำนวน 1 ชุด

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ครัวเรือนมีการร่วมกิจกรรมงานประเพณี

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปีที่ศาลาหมู่บ้าน จำนวน 150 คน -ไหว้พระสวดมนต์ ตักบาตร สรงน้ำพระ -รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ -ประกวดผู้สูงอายุต้นแบบ จำนวน 5 คน -มอบเงินสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ -เล่นน้ำสงกรานต์เพื่อความรักสามัคคี-ผูกข้อมือลูกหลานที่กลับมาอยู่ในหมู่บ้านเพื่อเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจ -ให้อภัยแก่กันโดยการขอขมากรรมซึ่งกันและกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปีที่ศาลาหมู่บ้าน จำนวน 120 คน -ไหว้พระสวดมนต์ ตักบาตร สรงน้ำพระ -รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ -ประกวดผู้สูงอายุต้นแบบ จำนวน 5 คน -มอบเงินสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ -เล่นน้ำสงกรานต์เพื่อความรักสามัคคี-ผูกข้อมือลูกหลานที่กลับมาอยู่ในหมู่บ้านเพื่อเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจ -ให้อภัยแก่กันโดยการขอขมากรรมซึ่งกันและกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 1,500.00 12,000.00 1,000.00 0.00 0.00 15,500.00 UnLock
14 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpranee2557pranee2557เมื่อ 3 เมษายน 2558 15:29:29
แก้ไขโดย Nongluk_R เมื่อ 21 เมษายน 2558 11:42:32 น.

ชื่อโครงการ : บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานและร่วมกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน (12 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทีมงานและประชุมอย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 200 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กลุ่มเป้าหมายคือคณะทำงานและประชาชนในพื้นที่ 200 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 200 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชนบ้านดอนมะปราง 200 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ผู้ใหญ่บ้้าน ได้พูดคุยให้ประชาชนได้รับทราบกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมของ สสส. กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไแล้วประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 การสำรวจข้อมูลครัวเรือน ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการสำรวจข้อมูลการใช้สารเคมี ได้ดำเนินการสรุปไปแล้ว
กิจกรรมทีี่จะดำเนินการต่อเนื่องคือ การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำน้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงปลาพื้นเมือง การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ซึ่งมีประชาชนหลายคร้วเรือนได้ดำเนินการรับสมัครแล้ว
กิจกรรมที่ดำเนินการแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน คือ การทำบัญชีครัวเรือน ขอความร่วมมือให้ทุกครัวเรือนช่วยกันจัดทำบันและช่วยบันทึกด้วย

วาระที่ 2 วันนี้ เป็นวันดี วันสงกรานต์ไทย ตรงกับวันที่ 14 เมษายน 2558 ทางบ้านเราได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ขอให้ทุกคนช่วยกันและขอพรจากผู้สูงอายุ และอวยพรให้ทุกคนมีความสุขทั่วหน้า

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ประชาชนได้รับทราบกระบวนการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดไว้
 2. ผู้นำชุมชนให้ความสำคัญ และลงมือดำเนินการเอง
 3. ประชาชนเกิดความสามัคคี โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การร่วมกิจกรรมของชุมชนทุกกิจกรรม มีการสอดแทรกกิจกรรมการพัฒนาตามโครงการไปด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
14 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านคลองขุด 57บ้านคลองขุด 57เมื่อ 24 เมษายน 2558 23:11:08
แก้ไขโดย บ้านคลองขุด 57 เมื่อ 26 เมษายน 2558 01:05:34 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมโยน EM บอล ครั้งที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมทำ EM บอล ปรับสภาพน้ำ จำนวน 2 ครั้งๆละ 1,000 ลูก บทเรียนจากบ้านช่องฟืนคือเมื่อใช้ อีเอ็มบอลปรับสภาพน้ำในทะเลสาบบริเวณอ่าวหน้าบ้าน ปราฏกว่ามีปริมาณของสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น จึงนำเอาบทเรียนนี้มาทดลองใช้ที่นี่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ปรับสภาพน้ำในอ่าวคลองขุดโดยผลิตอีเอ็ม บอล จำนวน 2000 ลูก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการจำนวน 13 คน รพ.สต.บ้านคลองขุด ประชาชนชนในพื้นที่ 30 คน


รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมทำ EM บอล ปรับสภาพน้ำ จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ10000 ลูก บทเรียนจากบ้านช่องฟืน คือ เมือใช้อีเอ็มบอลปรับสภาพ้ำในทะเลสาบบริเวณ อ่าวหน้าบ้าน ปรากฎว่ามีปริมาณสัตวืน้ำเพิ่มมากขึ้น จึงนำเอาบทเรียนนี้มทดลองใช้ที่นี่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการจำนวน 13 คน รพ.สต.บ้านคลองขุด อบต.หานโพธิ์ ประชาชนชนในพื้นที่ 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมมาพร้อมกัน  ณ ที่นัดหมาย
 2. แบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นกลุ่ม และกำหนดจุดให้แต่ละกลุ่มที่จะนำอีเอ็มบอลไปโยน
 3. นำอีเอ็มบอล ที่เตรียมไว้ลงเรือพร้อมผู้ร่วมกิจกรรมในแต่กลุ่ม
 4. เมื่อถึงยังจุดรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม ก็เริ่งโยนอีเอ็มบอล ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
 5. เดินทางกลับมายังจุดนัดหมายพร้อมเตรียมสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
 6. อภิปราย สรุปผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของแต่ละกลุ่ม ที่ได้ทำกิจกรรม
 7. นัดหมายการทำกิจกรรมครั้งต่อไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

่1. การโยนอีเอ็มบอลช่วยปรับสภาพน้ำ 2. เพิ่มออกซิเจนในน้ำ 3. ปรับสภาพดินในน้ำ 4. ลูกอีเอ็มบอลเป็นอาหารของปลาจึงทำให้ปลาเพิ่มขึ้น 5 ช่วยปรับระบบนิเวสให้สมบูรณ์ขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แนะนำให้ชาวประมงตื่นตัวในการอนุรักษ์สัตว์น้ำ ไม่บุกรุกเขตอนุรักษ์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นส เบญจวรรณ เพ็งหนู
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 0.00 3,750.00 1,000.00 5,000.00 10,950.00 UnLock
13 เมษายน 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtritongtritongเมื่อ 14 เมษายน 2558 20:00:40
แก้ไขโดย tritong เมื่อ 21 เมษายน 2558 13:11:08 น.

ชื่อโครงการ : อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี »

ชื่อกิจกรรม : lส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในครัวเรือน (ครั้งที่ 1)

 • photo อาสาสมัครสุขภาพมารับพันธุ์พืช เพื่อไปเพาะพันธ์ต่ออาสาสมัครสุขภาพมารับพันธุ์พืช เพื่อไปเพาะพันธ์ต่อ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการใช้ปลูกสมุนไพรในครัวเรือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการปลูกพืชผักสมุนไพรในครัวเรือนเพื่อใช้สำหรับบริโภคในครัวเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อาสาสมัครสุขภาพ จำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • แกนนำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกพืชสมุนไพรไว้กินในครัวเรือน
 • อาสาสมัครสุขภาพ จำนวน 48 คน มารับพันธุ์พืชที่โรงเรือน แล้วนำไปขยายพันธุ์ต่อตามที่บ้านโดยแจกบ้านละ 2 ชนิด
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อาสาสมัครสุขภาพ ประชาชนทั่วไปรวมทั้งหมด 48 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ลงทะเบียน -จัดทำบัญชีพืชผักสมุนไพร -ให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชผักสมุนไพรต่างๆ -รับมอบต้นกล้าพืชผักสมุนไพร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกันที่ ศสมช.บ้านควนสินชัย มีการสำรวจข้อมูลพืชสมุนไพรของแต่ละครอบครัวว่ามีอะไรบ้าง อย่างละประมาณกี่ต้น และต้องการรับอะไรจากโครงการไปปลูกเพิ่มเพื่อขยายพันธ์ต่อ โดยทางโครงการได้จัดทำสมุดบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อจะได้ใช้เป็นฐานข้อมูลของโครงการต่อไป และทางโครงการได้มีการให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชผักสมุนไพรต่างๆว่าควรดูแลอย่างไร ควรมีการดูแลบำรุงรักษาและขยายพันธ์แบบไหน ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความสนใจในการปลูกพืชผักสมุนไพรอย่างมาก และได้มีการปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่าลไรให้ทุกบ้านหันมาสนใจปลูกกันมากขึ้น โดยได้ข้อสรุปว่า จะมีการพูดคุยชักจูงกันในหมู่ของชาวบ้านเพื่อให้หมู่บ้านของเรามีพิชผักสมุนไพรไว้กินไว้ใช้ด้วยตัวเองอย่างเพียงพอ     และทางโครงการได้มอบพันธ์พืชผักสมุนไพรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตามที่ได้เสนอความต้องการมาคนละสองต้น และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ให้สัญญาว่าจะนำไปปลูกและดูแลอย่างดีเพื่อขยายพันธ์และนำกลับมาให้กับทางโครงการและแจกจ่ายเพื่อนบ้านข้างเคียงต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง นางสาววาสนา สูน่าหู
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00 UnLock
13 เมษายน 2558 เวลา 15.00-19.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnaithungnaithungเมื่อ 16 เมษายน 2558 11:46:47
แก้ไขโดย naithung เมื่อ 16 เมษายน 2558 11:56:14 น.

ชื่อโครงการ : ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : คัดแยกขยะ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำชุมชน ประชุมทุกเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพือให้หมู่บ้านปรอดขยะมีพิษในชุมชนและอยากให้ชาวบ้านมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ ผู้นำชุมชน เด็กและเยาวชน ประชาชนในซอย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คัดแยกขยะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ ผู้นำชุมชน เด็กและเยาวชน ประชาชนในซอย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทำกันที่ซอยหลังสุสาน ข้างร้าานน้ำยา ที่กรงนก มีคนมายืนดูมาก บ้านมีถังคัดแยก ที่ร้านขายของมาร่วม มาทำเป็นตัววอย่าง มีคนมาทำกันมากริมถนน มีคนมามุลดู คิดว่าเกิดเหตุ ไม่เคยมี คนไม่เคยเห็นว่าทำกันที่ชุมชน ก่อนนี้ไม่มีทำ ร่วมกันทำให้ทุกคนเห็น

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. เกิดจุดคัดแยกขยะ 4 จุด ในพื้นที่ ได้แก่ ซอยเครื่องแกง ปากซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่ ซอยหน้าบ้านโต๊ะอีหม่าม ซอยหลังสุสาน ทำให้เกิดการเรียนรู้
 2. ได้รู้เรื่องการจัดการขยะเพิ่มมากขึ้น ไม่ทิ้งขยะตกหล่นตามถนน มีคนมาเก็บขยะมาก
 3. เกิดรายได้ให้คนพิการ 3 คน เมื่อก่อนไม่เคยเก็บขยะ ตอนนี้มาเก็บขยะ พาถุงเินเก็บตามริมถนน รู้ว่าขยะแบบไหน คัดแยกอย่างไร นำไปไว้ที่ไหน พาถุงเดินเก็บทั่วหมู่บ้าน มาเก็บขยะจนมีเงิน ยิ่งคนหญิงจะเก่งมาก เดินรอบหมู่บ้าน รู้จักประหยัด เลี้ยงแม่ได้ 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้พัฒนาการจัดการขยะต่อเนื่อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 3,150.00 UnLock
12 เมษายน 2558 เวลา 13:00 - 16:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยadnanadnanเมื่อ 12 เมษายน 2558 17:15:04
แก้ไขโดย adnan เมื่อ 12 เมษายน 2558 17:35:12 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 4 เพื่อเตรียมเวทีติดตามผลเยาวชนในการลงพื้นที่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมาว่า การทำงานเป็นอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งประชุมนัดหมายและทำความเข้าใจในกิจกรรมในครั้งที่่จะถึง นั้นคือกิจกรรมติดตามลงเยี่ยมบ้าน จำนวน15 วัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13:00 ประธานกล่าวรายงานวาระการประชุมเพื่อจัดกิจกรรมติดตามผลกลุ่มเป้าหมาย 14:00 แบ่งภาระหน้าที่ในกิจกรรมติดตามผล 14:30 คณะทำงานสอบถามรายละเอียดกิจกรรม 15:30 คณะทำงานรับทราบหน้าที่ของตนเอง 1ุ6:00 ประธานกล่าวปิดประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทำให้กิจกรรมที่จะมาถึงมีความคืบหน้าไปมาก อีกทั้งทำให้คณะทำงานเข้าใจวิธีการทำงานในกิจกรรมมากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายตรา เหมโคกน้อย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
12 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtoomadultoomadulเมื่อ 15 เมษายน 2558 18:12:49
แก้ไขโดย toomadul เมื่อ 15 เมษายน 2558 18:15:42 น.

ชื่อโครงการ : ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง) »

ชื่อกิจกรรม : คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการสภาชูรอเพื่อสร้างความเข้าใจความสำคัญกระบวนการชูรอ สภาชูรอ วัตถุประสงค์ โครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คือเงินเปิดบัญชีธนาคารโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

2

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ถอนเงินเปิดบัญชี

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ถอนเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้ถอนเงินเปิดบัญชีออก

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อานัติ หวังกุหลำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
12 เมษายน 2558 เวลา 13:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwarapornwarapornเมื่อ 15 เมษายน 2558 20:19:16
แก้ไขโดย waraporn เมื่อ 19 เมษายน 2558 16:47:15 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีการนำเสนองานขยายผลให้ผู้สนใจประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานผลการทำกิจกรรมและขยายผลให้ผู้สนใจทั่วไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำกลุ่มสตรีและเยาวชนและผู้ทรงคุณวุฒิ และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเวทีนำเสนอผลงานของการดำเนินกิจกรรมมาตลอดทั้งปี เพื่อขยายผลต่อให้ผู้สนใจทั่วไปประชาสำพันธ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการและกลุ่มสตรีเด็กเยาวชนผู้สนใจทั่วไปจำนวน  100  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนและคณะกรรมการได้จัดเวทีประชุมเพื่อเสนองานให้ผู้สนใจทั่วไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการทั้งหมดโดยการนำของนางวราภรณ์  อินทรสุวรรณ ผู้รับผิดชอบโครงการได้มอบหมายให้นางสุนันทาและนางจิราวัลช่วยกันประสานกับชาวบ้านที่สนใจโครงการมาร่วมประชุม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.วิสาขะ อนันธวัช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 7,000.00 2,000.00 0.00 0.00 9,000.00 UnLock
12 เมษายน 2558 เวลา 15.00-19.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnaithungnaithungเมื่อ 16 เมษายน 2558 11:38:56
แก้ไขโดย naithung เมื่อ 16 เมษายน 2558 11:43:42 น.

ชื่อโครงการ : ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : คัดแยกขยะ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำชุมชน ประชุมทุกเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพือให้หมู่บ้านปรอดขยะมีพิษในชุมชนและอยากให้ชาวบ้านมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ ประชาชนในซอย เด็กและเยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมคัดแยกขยะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ ผู้นำชุมชน เด็กและเยาวชน ประชาชนในซอย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีคนมาร่วมและถามว่าทำอย่างไร กรรมการได้สาธิตให้เห็น แล้วให้คนที่มาร่วมทำ แต่ละซอยมาร่วมเพิ่ม วันนี้ทำที่หน้าบ้านโต๊ะอีหม่าม มีคนที่ขับรถผ่าน จอดรถมาดู และรวมกันช่วยทำ ลากถังขยะ คนที่มามัสยิด เข้ามาเพิ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. มีคนที่มามัสยิดมาช่วย ช่วยลากถังขยะมาร่วมกันคัดแยก บางคนไม่เคยเห็นว่าเขาแยกกันอย่างไร
 2. เมื่อก่อนวัยรุ่นไม่เคยมาแต่วันนี้มาร่วม ขับรถผ่านไปผ่าานมาจอดรถแล้วลงมาช่วย สนใจ ให้ความร่วมมมื อและได้รู้ ไปทำต่อที่บ้านได้
 3. ได้บอกจุดรับซื้อขยะ ให้ทุกคนไม่ทิ้งเพ่นพ่าน มีจุดรับซื้อที่หน้าซอยเครื่องแกง มาเกือบทุกวัน นำมารวมกันแล้วโทรบอก
 4. ทุกคนได้รู้เพิ่ม ว่าขยะไม่ทิ้ง นำมาคัดแยก อย่าทิ้งรวม แล้วช่วยเพิ่มรายได้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้เรียนเรื่องการทำขยะรีไซเคิลเพื่อมาสอนคนในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 UnLock
11 เมษายน 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtoomadultoomadulเมื่อ 11 เมษายน 2558 15:12:31
แก้ไขโดย toomadul เมื่อ 15 เมษายน 2558 17:46:03 น.

ชื่อโครงการ : ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง) »

ชื่อกิจกรรม : คืนข้อมูลให้ชุมชน

 • photo วิทยากรและคณะทำงานร่วมคืนข้อมูลวิทยากรและคณะทำงานร่วมคืนข้อมูล
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เวทีคืนข้อมูลให้ชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สภาชูรอและชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนชุมชน มีข้อมูลครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน กรรมการชูรอ อสม เด็กและเยาวชน ตัวแทนโซนบ้าน ครัวเรือนต้นแบบ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เวทีคืนข้อมูลที่ได้จากกระบวนการทำแผนให้ชุมชนช่วยเติมเต็ม แบบร่วมคิด เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุด เพื่อให้ชุมชนได้เติมเต็มส่วนที่ต้องการเพื่อความสมบูรณ์ของแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 110 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ครัวเรือนต้นแบบ เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ แกนนำโซนบ้าน กลุ่มแม่บ้านที่สนใจ   

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมแกนนำโซนบ้าน แกนนำโซนบ้านประชุมทีมงาน ประสานวิทยากร บุคคลภายนอก เชิญครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ จัดกิจกรรม เริ่มต้นเปิดสารคดีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ รายงานสรุปจากการเก็บข้อมูลที่ได้จากการสังเกต ศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ ทั้งแบบสอบถาม สนทนากลุ่ม พูดคุย วิทยากรคืนข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ ตัวแทนภาคเครือข่ายเล่าเรื่องเร้าพลังเพื่อให้เห็นแนวทางความสำเร็จ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชาชน ตัวแทนครัวเรือน มีความเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนชุมชนเพิ่มมากขึ้น เข้าใจสถานการณ์ในชุมชน สถานการณ์สุขภาพ สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา

ชาวบ้านบางส่วนยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมเพราะเบื่อหน่ายการประชุม และไม่อยากไปที่รวมคนมากๆ

แนวทางการแก้ปัญหา

หาสถานที่ในการส่งเสริมการพูดคุยให้ชาวบ้านสามารถพูดคุยมากขึ้น ให้กล้าแสดงออก  หาวิถีการในการให้ชาวบ้านแสดงความคิด ในกลุ่มต่างๆ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

.

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อานัติ หวังกุหลำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,300.00 0.00 12,000.00 500.00 0.00 0.00 15,800.00 UnLock
11 เมษายน 2558 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุลเมื่อ 11 เมษายน 2558 18:02:10
Project trainer
แก้ไขโดย กัลยา เอี่ยวสกุล เมื่อ 11 เมษายน 2558 18:08:15 น.

ชื่อโครงการ : เมล็ดพันธุ์สารวัน สานพลังสร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำเอกสารเพื่อปิดงวดโครงการ

กิจกรรมหลัก : จัดทำรายงานส่งสสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำเอกสารรายงานปิดงวดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำเอกสารรายงานการเงิน ตรวจเอกสารและการบันทึกข้อมูลเพื่อปิดงวดโครงการงวดที่1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นัดผู้รับชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงินตรวจเอกสารหลักฐานการเงิน การบันทึกข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ตวรเอกสารรายงานการเงินตามแผนกิจกรรมที่ดำเนินการงวดที่1  ตรวจการบันทึกข้อมูล การบันทึกเอกสารรายงานการตรงตามงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจัดทำเอกสารการบันทึกติดตามโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การทำเอกสารรายงานล่าช้าเนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าการเงินพร้อมทั้งชุมชนที่ดำเนินการมีเวลาที่ไม่ตรงตามแผนปฏิบัติจำเป็นต้องปรับ แนวทางก้ไขให้นำปัญหาเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับวันเวลาการดำเนินการให้ตรงกับแผนงานโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

11 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น.-16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnannza123nannza123เมื่อ 13 เมษายน 2558 13:03:03
แก้ไขโดย nannza123 เมื่อ 13 เมษายน 2558 14:15:11 น.

ชื่อโครงการ : คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมงานวันสร้างเสริมสุขภาพชุมชน (ประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมงานวันสร้างเสริมสุขภาพชุมชน (ประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ
 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการดูแลสุขภาพ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คนในชุมชน จำนวน 100 ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ประกาศผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และแสดงการใช้นวัตกรรมเพื่อสุขภาพอื่นๆ ที่มี โดยผลการตัดสินใช้วิธีการตัดสินจากคณะกรรมการ และผลการร่วมโหวตเลือกของคนในชุมชนและเยาวชน จำนวน 50 คน
 2. จัดนิทรรศการสาธิตการดูแลสุขภาพ รักษาโรคด้วยแพทย์พื้นบ้าน ยาสมุนไพร
 3. สาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
 4. บริการตรวจเบื้องต้น เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต วิเคราะห์ดัชนีมวลกาย
 5. สาธิตการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คนในชุมชน 100 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 11 เมษายน 2558

เวลา 08.30 น. - ลงทะเบียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ช่างน้ำหนัก ตรวจวัดความดันฯ ตรวจสุขภาพด้วยวิธีหัตถการด้านแพทย์แผนไทย โดย ทีมอสม. และแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านพรุกระแชง

เวลา 09.30 น.  - ชมนิทรรศการความรู้

 • เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย

 • ผลงานนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

 • สาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ และน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

เวลา 10.30 น. - ร่วมพิธีพระ

เวลา 12.00 น. - ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง

เวลา 13.00 น. - รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

เวลา 14.00 น. - ลงคะแนน โหวตนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

เวลา 15.00 น. - ประกาศผล การตัดสินการประกวดนวัตกรรมสุขภาพ

เวลา 16.30 น. - พิธีปิด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กิจกรรมงานวันสร้างเสริมสุขภาพชุมชน (ประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ) เพื่อสร้างนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการดูแลสุขภาพ ในวันที่ 11 เมษายน 2558

เวลา 08.30 น.ณ.ลานนวัตกรรมนวดฝ่าเท้า หมู่ 1 บ้านพรุกระแชง มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นประชาชนในชุมชน และภาคีเครือข่ายสุขภาพ เช่น

 • นากยกเทศบาลตำบลบ้านส้อง และทีม สท. จำนวน 5 คน

 • ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุรกระแชง จำนวน 1 คน

 • เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บ้านพรุกระแชง จำนวน 4 คน

 • ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย หมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 6 คน

  และเป็นคนในชุมชน จำนวน 84 คน หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ช่างน้ำหนัก ตรวจวัดความดันฯ โดย ทีมอาสาดูแลสุขภาพ อสม. มีผู้ใช้บริการ 42 คน และ ตรวจสุขภาพด้วยวิธีหัตถการด้านแพทย์แผนไทย โดย แพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านพรุกระแชง มีผู้ใช้บริการ 42 คน

  • ผลจาการตรวจสุขภาพ พบว่า

  1.ปกติ 32 คน : แนะนำการดูแลสุขภาพด้วย 3อ. 2ส.

  2.ความดันสูง 4 คน (มีประวัติเป็นดรคความดันดลหิตสูง) : แนะนำการดูแลสุขภาพด้วย 3อ. 2ส. โดยเน้น อาหารสุขภาพด้วยสมุนไพร ลดหวาน มัน เค็ม รับประทานยาให้ตรวเวลา ไปตามหมอนัด

  3.กลุ่มเสียง 6 คน : มีความเสี่ยงความดันสูง : แนะนำการดูแลสุขภาพด้วย 3อ. 2ส. โดยเน้น อาหารสุขภาพด้วยสมุนไพร ลดหวาน มัน เค็ม และการออกกำลังกาย นวด อาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อสุขภาพ

เวลา 09.30 น. - ชมนิทรรศกาลความรู้

 • เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
 1. การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แทนใช้ยาชุดมากินเอง

 2. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร เช่น ยาหม่องสมุนไพร ยาดมสมุนไพร และยาน้ำล้างจาน ที่จำหน่ายในราคาประหยัด ลดค่าใช้จ่าย ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้

 3. ชมและทดลองใช้นวัตกรรมสุขภาพ ที่ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ส่งผลงาน ในวันที่ 3 เมษายน 2558 และได้ตัดสินการประกวดเมื่อวันมี่ 7 เมษายน 2558

 • นวัตกรรม : เก้าอี้มหัศจรรย์ : ส่งผลงานโดย นายสมจิตร  จันทร์แก้ว โดยใช้แผ่นไม้ที่เหลือใช้ มาประกอบเป็นเก้าอี้ยืนเพื่อออกกำลังกาย สามารถปรับท่ายืนได้ 40 - 50 องศา ประโชยน์เพื่อยืดเส้นผ่อนคลายกล้ามเนื้อ บริเวณ น่องขา และหัวเข่า แก้อาการปวดเข่า

 • นวัตกรรม : พรหมนวดเท้าเพื่อสุขภาพ : ส่งผลงานโดย นางสาวนัยนา  บุญเรือง โดยใช้พรหมเช็ดเท้า และหิน เป็นลานนวดเท้าแบบพกพา วางในบ้านก็ได้ ประโยชน์เพื่อ นวดฝ่าเท้าลดอาการเท้าชา และยังสามารถลดอาการปวดศีรษะได้

 • นวัตกรรม : ปลดภัยเมื่อใช้ถุง ส่งผลงานโดย ชมรมผู้สูงอายุ โดยใช้ทราย หยาบ ประมาณ 1.2 กิโลกรัม บรรจุด้วยผ้าที่ตัดเย็บเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยนผื้นผ้า ประโยชน์ ใช้วางบนเท้า ทั้ง 2 ข้าง ขณะที่นั่งบนเก้าอี้เหรือดูทีวี โดยกระดกเท้าขึ้นลงด้วยจังหสะที่เท่ากัน ข้างละ 10 ครั้ง เพื่อลดอาการปวดเข่า

 1. ร่วมชมการสาธิตการทำเมณูอาหารเพื่อสุขภาพ
  • ข้าวยำสมุนไพร : ประกอบด้วยมุนไพรที่มีประโยชน์ ที่หาได้ในชุมชน เช่น ใบชะพลู ใบมะกรูด ตะไคร้ ถั่วพลู ถั่วฝักยาว เป็นต้น
  • น้ำสมุนไพร เช่น น้ำกระเจี๊ยบ น้ำเก๊กฮวย น้ำตะไคร้ เป็นต้น

เวลา 10.30 น. ร่วมพิธีทางศาสนา

เวลา 12.00 น. - ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง

เวลา 13.00 น. - รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดย รดนำ้ขอพรผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อศิริมงคล

เวลา 14.00 น. - ลงคะแนน โหวตนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ โดย คนในชุมชนและเยาวชน  จำนวน 50 คน ที่มาร่วมงาน

เวลา 15.00 น. - ประกาศผล การตัดสินการประกวดนวัตกรรมสุขภาพ : ประกาศผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และมอบเงินรางวัล

 • รางวัลที่ 3 "นวัตกรรมปลอดภัยเมื่อใช้ถุง" มอบเงินรางวัล จำนวน 500 บาท โดย ผอ.รพ.สต.บ้านพรุกระแชง

 • รางวัลที่ 2 "นวัตกรรมพรหมนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ" มอบเงินรางวัล จำนวน 1000 บาท โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุกระแชง

 • รางวัลที่ 1 "นวัตกรรมเก้าอี้มหัศจรรย์" มอบเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท โดย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านส้อง

 • และรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นวัตกรรม เก้าอีมหัศจรรย์  มอบเงินรางวัลจำนวนเงิน 500 บาท โดยผู้ใหย่บ้านหมู่ 1 บ้านพรุกระแชง

เวลา 16.30 น. - พิธีปิด โดยผู้รับผิดชอบโครงการฯ นางสาวจิตรลัดดา วงศ์ศิลป์ ได้กล่าวขอบคุณ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม และขอบคุณ  ท่านผู้ใหญ่ ที่ให้โอกาส ได้ร่วมจัดงานประกวดนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ขึ้นในวันเดียวกับวันรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นประเพณีของหมู่บ้าน และได้กำหนดให้วันนี้ของทุกปี เป็นวัน "วันสร้างเสริมสุขภาพชุมชน" ตามวัตถุประสงค์ของ สสส. ที่ร่วมส่งเสริมให้ชุมชนมีกิจกรรมดีๆ เกิดขึ้นในชุมชน ถึงแม้ว่าโครงการฯนี้จะสิ้นสุดลง พวกเราจะสืบทอดกิจกรรมนี้ต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง/นางสาวรัตน ชูแสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00 UnLock
11 เมษายน 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmaramamaramaเมื่อ 17 เมษายน 2558 00:55:45
แก้ไขโดย marama เมื่อ 21 เมษายน 2558 21:30:40 น.

ชื่อโครงการ : รองแง็งเยาวชน ต่อลมหายใจป่าชายเลน บ้านท่าน้ำเค็มใต้ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมชมรมเด็กเเละเยาวชน 9/10

กิจกรรมหลัก : ประชุมเตรียมงานประชาสัมพันธ์โครงการ

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนพบปะกัน และได้บำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาเยาวชน รวม60 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • มีการประชุมสภาเยาวชนทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
 • เพื่อสภาเยาวชนได้ทราบถึงผลการดำเนินกิจกรรม เเละวางเเผนการทำกิจกรรมครั้งต่อไป
 • หลังการประชุม เยาวชนร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทุกครั้ง เพื่อแสดงพลังด้านบวกของเยาวชน เช่น การเก็บกวาดมัสยิด เก็บขยะ/ตัดหญ้าที่สนามกีฬา การช่วยงานต่างๆของหมู่บ้าน การเยี่ยมผู้สูงอายุ เป็นต้น
 • ติดตามกิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง
 • สรุปข้อมูลในการทำกิจกรรมเเต่ละกิจกรรมเพื่อไปนำเสนอให้ชาวบ้านในชุมชนรับทราบในการประชุมหมู่บ้านประจำเดือน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 56 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แม่บ้าน 10 คน
 • บัณฑิตอาสา 1 คน
 • เยาวชน 33 คน
 • นักเรียน 2 คน
 • อ.ส.ม. 5 คน
 • ประธานกลุ่มสตรี 1 คน
 • ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
 • กรรมการมัสยิด 1 คน
 • พ.ล.ฯ 1 คน
 • ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • สมาชิกและคณะกรรมการของสภาเยาวชนมาเตรียมสถานที่ตั้งแต่ช่วงเช้า เพราะวันนี้ได้เชิญแม่บ้าน กลุ่มสตรี และผู้นำชุมชนเข้าร่วมด้วย เนื่องจากทางสภาได้เชิญอาจารย์ฮาสัน พลัดขำ ซึ่งเป็นวิทยากรที่ทีความชำนาญในการให้ความรู้แก่เยาวชน ท่านยังเป็นผู้มีจิตอาสาเป็นตัวอย่างของผู้ที่ทำงานรับใช้สังคม และมีเทคนิคในการการพูดได้เก่งมาก
 • ผู้เข้าร่วมได้มาพร้อมเพรียงประมาณบ่ายโมงครึ่ง
 • ลงทะเบียนและเข้าฝังการบรรยายจากวิทยากรในเรื่อง จริยธรรมร่วมสมัย ได้รับความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ไม่ว่าสมัยไหนย่อมทำให้จิตใจคนสูงส่งและขาดเสียไม่ได้ ท่านได้ให้ข้อคิด 7 ย. ที่ต้องปฏิบัติ เมื่อเราอยู่ร่วมกันในสังคม 1. ยิ้มแย้ม 2. ยกย่อง 3. เยี่ยมเยือน 4. หยิบยื่น 5. ยินยอม 6. ยืดหยุ่น 7. เยือกเย็น และ 7 ย. ที่ห้ามทำ 1. เยาะเย้ย  2. ยอกย้อน 3. เหยียดหยาม 4. ยอน 5. ยัดเหยียด 6. หยุมหยิม 7. ยับเยิน
 • ละหมาดร่วมกัน
 • ทำความสะอาดมัสยิดและสถานที่ประชุมร่วมกัน
 • จากกันด้วยความอบอุ่นและสามัคคีระหว่างผู้ใหญ่และเยาวชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 1,200.00 50.00 0.00 0.00 1,350.00 UnLock
11 เมษายน 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยdareehadareehaเมื่อ 18 เมษายน 2558 22:25:56
แก้ไขโดย dareeha เมื่อ 18 เมษายน 2558 23:34:47 น.

ชื่อโครงการ : ความดันโลหิตสูง เบาหวาน บ้านสูแกเราเปลี่ยนได้ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุม ให้ความรู้ เรื่องโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน กับกลุ่มเป้าหมาย ความดันโลหิตสูง เบาหวาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาสภาผู้นำชุมชน ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง และติดตาม สนับสนุนโดยพี่เลี้ยง สจรส.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทุกๆเดือนจะมีการประชุมคณะกรรมการผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการสภาสุขภาพเพื่อวิเคราะห์กิจกรรมที่ผ่านมา ว่ากิจกรรมสำเร็จมากแค่ไหนควรปรับแก้ในส่วนใด เพิ่มเติมในส่วนใด เพื่อนำความรู้จากการระดมความคิดนั้น มาปรับใช้ในกิจกรรมที่จะทำในอนาคต เพื่อตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 16 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ จำนวน 16 คน             1.  นายทุแวโซ๊ะ ทุแวโว๊ะ
            2. นายมาหามะ เจ๊ะอูมา
            3. นายมานิตย์ ยะแนสะแม               
            4. นายอับดุลรอเซะ อาแว                      5.นายสตอปา ยะแนสะแม
            6.นางสาวโรฮสลีนา อาซิ
            7.นายแวโซะ แวยูโซะ                            8.นายสะแลแม มามะ                            9.นายมาหามะซูล มะแซ
          10.นายนาวี บีเด็ง
          11.นายมะไซอีเด็ง ยูโซะ
          12.นายอภิเดช ยูโซะ
          13.นายอาซิ นาพี
          14.นายฮามะรุสแล ดือราแม           15.นายวีรชัย คาเร็ง           16.นางจินตนา เลาะนะ


รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.พีเลี้ยง สจรส. นำเสนอวิดีโอ "ฝีมือใคร"  "ไม้เรียง"  แล้วอธิบายสิ่งที่ทุกคนได้เรียนรู้จากวิดีโอโดยการให้คณะกรรมการแสดงความคิดเห็นออกมา 2.ให้คณะกรรมการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานในเดือนผ่านๆมา

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการมีความเข้าใจในรายละเอียดโครงการมากขึ้น และได้รับความรู้ที่ถูกต้องในกระบวนการทำงานชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เกิดการประสานงานผิดพลาดเพราะกลุ่มเป้าหมายความดันโลหิตสูง เบาหวาน มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในด้านหนึ่งก็ดีเพราะพวกเขาเข้าใจร่วมกัน แต่ในด้านของงบประมาณต้องจัดการใหพอกับจำนวนคน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

1.ให้ถ่ายเอกสารตารางกิจกรรมเพื่อให้คณะกรรมการทุกคนเขาใจร่วมกัน 2.ต้องประชุมคณะกรรมการอีกครั้งสำหรับการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป 3.ใหจัดกิจกรรมตามแผนและมีใบเสร็จในการใช้จ่ายทุกครั้ง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
พี่นิมล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 UnLock
10 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtritongtritongเมื่อ 10 เมษายน 2558 15:58:03
แก้ไขโดย tritong เมื่อ 10 เมษายน 2558 21:01:30 น.

ชื่อโครงการ : อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี »

ชื่อกิจกรรม : สวนสมุนไพรเพื่อชุมชน (รวมพลคนทำปุ๋ยหมัก)

 • photo รวบรวมเศษผักเข้าด้วยกันรวบรวมเศษผักเข้าด้วยกัน
 • photo ผสมเศษผักกับกากน้ำตาลผสมเศษผักกับกากน้ำตาล
 • photo นำไปใส่ในถัง เพื่อหมักทิ้งไว้นำไปใส่ในถัง เพื่อหมักทิ้งไว้
 • photo

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการใช้ปลูกสมุนไพรในครัวเรือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • คนในชุมชนมีความรู้ถึงประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ  - มีปุ๋ยหมัก น้ำหมักไว้ใช้ในการดูแลสวนสมุนไพร
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • กลุ่มเสี่ยง
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กรรมการชุมชนและแกนนำชุมชน
 • อสม.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ -รวบรวมเศษผักจากครัวเรือนมาใส่ถัง เพื่อทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้รดผักและพืชที่เพาะในแปลง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • กลุ่มผู้สูงอายุ 9 คน
 • กรรมการชุมชนและแกนนำชุมชน 28
 • อสม.15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  1.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2.พูดคุยซักถามทำความเข้าใจ เรื่องการปลูกพืช การใช้ปุ๋ย
3.ให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 4.สาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทางคณะทำงานได้ติดต่อวิทยากากรมาให้ความรู้เรื่อง การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ แทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อชาวบ้านได้มีการบริโภคพืชผักปลอดสารเคมีที่เป็นสารพิษต่อร่างกายโดยวิทยากรทั้งสองท่านคือ คุณชวนพิศ ด้วงช่วย และ คุณพรศักดิ์ แก้วคลำ้เป็นผ็มาถ่ายทอดวิธีการทำและประโยชน์ของปุ๋ยหมักชีวภาพ โดย มีวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมดังนี้  1. เศษพืชผัก ผลไม้ หรือเศษอาหารที่ยังไม่บูดเน่า  2. กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง  3. ถังสำหรับหมัก  4. มีด

วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ

 1. นำวัตถุดิบมาสับ บด โขลก หรือหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ

 2. บรรจุลงในภาชนะ

 3. เติมกากน้ำตาล หรือน้ำตาลทรายแดง และส่วนผสมอื่น ๆ ลงไป ตามอัตราส่วน

 4. คนหรือคลุกเคล้าให้เข้ากัน ปิดฝาภาชนะ หมักไว้ 7-15 วัน

 5. ครอบตามกำหนดปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพจะมีกลิ่นหอม

 6. สำหรับปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพถั่วเหลือง และปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพปลาสดหรือหอยเซลรี่ ควรหมักอย่างน้อย 1 เดือน จึงนำไปใช้ได้ และระหว่างหมักให้หมั่นคนส่วนผสมทุกวัน

 7. หากมีกลิ่นเหม็นหรือบูดเน่าให้เติมกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทราย แล้วคนให้เข้ากันทิ้งไว้ 3-7 วัน กลิ่นเหม็นหรือกลิ่นบูดเน่าจะหายไป

 8. การแยกกากและน้ำชีวภาพ โดยใช้ถุงอาหารสัตว์ ถุงปุ๋ยเคมี หรือมุ้งเขียว รองรับกากและน้ำชีวภาพจะไหลลงภาชนะที่เตรียมไว้ และกากที่เหลือนำไปคลุมโคนพืช หรือคลุมแปลงต่อไปได้อีก

    เคล็ดลับในการทำน้ำหมักให้ได้ผลดี

 1. ควรเลือกใช้เศษพืชผัก ผลไม้ หรือเศษอาหารที่ยังไม่บูดเน่า สับหรือบดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ในภาชนะที่มีปากกว้าง เช่นถังพลาสติกหรือโอ่ง หากมีน้ำหมักชีวภาพอยู่แล้วให้เทผสมลงไปแล้วลดปริมาณกากน้ำตาลลง ปิดฝาภาชนะทิ้งไว้จนได้เป็นน้ำหมักชีวภาพจากนั้นกรอกใส่ขวดปิดฝาให้สนิทรอการใช้งานต่อไป

 2. ในระหว่างการหมัก ห้ามปิดฝาภาชนะจนแน่นสนิทเพราะอาจทำให้ระเบิดได้เนื่องจากระหว่าง การหมักจะเกิดก๊าชต่างๆขึ้นเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนเป็นต้น

3.ไม่ควรเลือกพืชจำพวกเปลือกส้ม ใช้ทำน้ำหมัก เพราะมีน้ำมันที่ผิวเปลือกจะทำให้จุลินทรีย์ไม่ย่อยสลายการทำน้ำหมักชีวภาพ ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอาศัยเวลาและความอดทน ที่สำคัญน้ำหมักชีวภาพไม่มีสูตรที่ตายตัว เราสามารถทดลองทำปรับเปลี่ยนวัตถุดิบให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเรา เพราะสภาพแวดล้อมแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ต้นไม้แต่และถิ่นก็ต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน น้ำหมักชีวภาพจึงจำเป็นต้องมีความแตกต่างกันตามท้องถิ่น


การใช้ปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพมีค่า ความเข้มข้นของสารละลายสูง ( ค่า EC เกิน 4 Ds/m ) และเป็น กรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 3.6-4.5 ก่อนนำไปใช้กับพืชต้องปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างให้เป็นกลาง โดยเติมหินฟอสเฟต ปูนไดโลไมล์ ปูนขาว กระดูกป่น อย่างใดอย่างหนึ่ง อัตรา 5-10 กิโลกรัม/ปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ 100 ลิตร แล้วผสมปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ อัตรา 30-50 CC/น้ำ 20 ลิตร

 2. ปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ จะเป็นประโยชน์สูงสุด ต้องใช้เวลาในการหมัก จนแน่ใจว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรีย์สมบูรณ์แล้ว จึงนำไปใช้กับพืชได้

 3. ปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพแต่ละสูตรมี ธาตุอาหารเกือบทุกชนิด แต่มีในปริมาณต่ำ จึงควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด หรือปุ๋ยเคมีเสริม

 4. ปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพแต่ละสูตรมี ฮอร์โมนพืช ในระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาใช้ทำ ปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ มีฮอร์โมนในกลุ่ม อ๊อกซิน ได้แก่ อินโดลอะซิติกแอซิล (LAA) มีผลในการเร่งการเจริญเติบโตของยอด กระตุ้นการเกิดรากของกิ่งปักชำ ฮอร์โมนจิบเบอร์เรลลิน (GA3) ช่วยทำลายการฟักตัวของเมล็ด กระตุ้นการเจริญเติบโตของต้น ส่งเสริมการออกดอก และทำให้ช่อดอกยืดยาวขึ้น และฮอร์โมน กลุ่มไซโตโคนิน ได้แก่ เซติน (Zeatin) และไคเนติน (Kinetin) มีผลกระตุ้นการเกิดตา ช่วยเคลื่อนย้ายอาหารในต้นพืช และช่วยให้พืชผักมีความสดนานขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง นางสาววาสนา สูน่าหู
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,900.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 12,400.00 UnLock
10 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสรศักดี์ ช่วยชูสรศักดี์ ช่วยชูเมื่อ 12 เมษายน 2558 12:39:21
แก้ไขโดย สรศักดี์ ช่วยชู เมื่อ 12 เมษายน 2558 12:57:54 น.

ชื่อโครงการ : บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด ) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลและวางแผนในการทำงานในคร้งต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประชุมทีมคณะกรรมการ ก่อนและหลังทำกิจกรรม ทั้งหมด ทุกเดือน เพื่อเตรียมงานติดตามงานประเมินงาน และมอบหมายหน้าที่ ช่วยกันทำจากกรรมการทั้งหมด จำนวด 20 คน รายละเอียดกิจกรรมตามแผน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะกรรมการ 10 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 10 คน ร่วม 20 คน รายละเอียดกิจกรรมตามแผน ประชุมทีมคณะกรรมการ ก่อนและหลังทำกิจกรรม ทั้งหมด ทุกเดือน เพื่อเตรียมงานติดตามงานประเมินงาน และมอบหมายหน้าที่ ช่วยกันทำจากกรรมการทั้งหมด จำนวด 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประชุมทีมคณะกรรมการ ก่อนและหลังทำกิจกรรม ทั้งหมด ทุกเดือน เพื่อเตรียมงานติดตามงานประเมินงาน และมอบหมายหน้าที่ ช่วยกันทำจากกรรมการทั้งหมด จำนวด 20 คน รายละเอียดกิจกรรมตามแผน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะกรรมการ 10 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 10 คน ร่วม 20 คน รายละเอียดกิจกรรมตามแผน ประชุมทีมคณะกรรมการ ก่อนและหลังทำกิจกรรม ทั้งหมด ทุกเดือน เพื่อเตรียมงานติดตามงานประเมินงาน และมอบหมายหน้าที่ ช่วยกันทำจากกรรมการทั้งหมด จำนวด 20 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประชุมทีมคณะกรรมการ ก่อนและหลังทำกิจกรรม ทั้งหมด ทุกเดือน เพื่อเตรียมงานติดตามงานประเมินงาน และมอบหมายหน้าที่ ช่วยกันทำจากกรรมการทั้งหมด จำนวด 20 คน รายละเอียดกิจกรรมตามแผน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะกรรมการ 10 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 10 คน ร่วม 20 คน รายละเอียดกิจกรรมตามแผน ประชุมทีมคณะกรรมการ ก่อนและหลังทำกิจกรรม ทั้งหมด ทุกเดือน เพื่อเตรียมงานติดตามงานประเมินงาน และมอบหมายหน้าที่ ช่วยกันทำจากกรรมการทั้งหมด จำนวด 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมทีมคณะกรรมการก่อนทำกิจกรรมในวันที่ 23 เมษายนเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการจำนวล 20 คน ให้นำบุตรหลานมาอบรมเรียนรู้ และ ร่วมกันลง แขกตามกลุ่มบ้านเพื่อให้เด็กและเยาวชน ช่วยขยายผลสืบทอดภูมิปัญญานี้ และ ให้คณะกรรมการ นำเยาวชนจากกลุ่มบ้านมาอบรมเพิ่อมเติมเพราะช่วงนี้ โรงเรียนปิดเทอม ให้ใด้อย่างน้อย 30 คนมาอบรม จำนวล 5 ครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการ และตัวแทนกลุ่มบ้าน มอบหมายหน้าที่แบ่งงานกันทำ ในกิจกรรมต่อไปคณะกรรมการตัวแทนกลุ่มบ้าน และตัวแทนเจ้าของบ้านตามกลุ่มบ้านเพิ่มเติม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์ กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
10 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpatimohpatimohเมื่อ 14 เมษายน 2558 07:29:29
แก้ไขโดย patimoh เมื่อ 20 เมษายน 2558 14:24:09 น.

ชื่อโครงการ : ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม :

 • photo ชาวบ้านใช้พื้นที่นาข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยวปลูกข้าวโพดชาวบ้านใช้พื้นที่นาข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยวปลูกข้าวโพด
 • photo ครัวเรือนต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานในครัวเรือนครัวเรือนต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานในครัวเรือน
 • photo ครัวเรือนต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานในครัวเรือนครัวเรือนต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานในครัวเรือน
 • photo ครัวเรือนต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานในครัวเรือนครัวเรือนต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานในครัวเรือน
 • photo ครัวเรือนต้นแบบ ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ทำเกษตรผสมผสานครัวเรือนต้นแบบ ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ทำเกษตรผสมผสาน
 • photo ผักที่เหลือจากการกินนำมาขายเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวผักที่เหลือจากการกินนำมาขายเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
 • photo ครัวเรือนต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานในครัวเรือนครัวเรือนต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานในครัวเรือน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชน2.สร้างร้านขายผักปลอดสารพิษในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือน 119 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ให้ครัวเรือนมีการปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว เหลือจากการรับประทานก็สามารถนำมาวางขายที่ร้านค้าผักปลอดสารพิษของชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 119 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ครัวเรือนในชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านกลาง จำนวน 119 ครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดกระบวนการให้ความรู้เรื่องการทำเศรษฐกิจพอเพียงด้านต่างๆ คือการปลูกผักด้วยวิธีธรรมชาติ การเลี้ยงสัตว์พันธ์พื้นเมืองเช่น เป็ด ไก่ การเล้ยงปลาไว้รับประทานในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย
แล้วส่งเสริมให้ชาวบ้านนำมาปฏิบัติใช้จริงในครัวเรือน และสร้างความต่อเนื่องด้วยร้านขายผักปลอดสารพิษของชุมชน คือผักที่รับประทานไม่หมดสามารถเพิ่มมูลค่าโดยการนำมาวางขายในร้าน เพื่อให้คนในชุมชน และชุมชนไกล้เคียงซื้อ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสุทธิชาติ เมืองปาน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 UnLock