ฅนใต้สร้างสุข [The Southern Happyness Action Networks]

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
18 เมษายน 2557 เวลา 10:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsriperm3sriperm3เมื่อ 18 เมษายน 2557 14:10:02
แก้ไขโดย sriperm3 เมื่อ 18 เมษายน 2557 15:09:49 น.

ชื่อโครงการ : ตู้เย็นข้างบ้านปลอดสารพิษภัย »

ชื่อกิจกรรม : พัฒาการทำนำ้หมักชีวภาพครัวเรือนต้นแบบ

 • photo พัฒาการทำนำ้หมักชีวภาพครัวเรือนต้นแบบพัฒาการทำนำ้หมักชีวภาพครัวเรือนต้นแบบ
 • photo พัฒาการทำนำ้หมักชีวภาพครัวเรือนต้นแบบพัฒาการทำนำ้หมักชีวภาพครัวเรือนต้นแบบ
 • photo พัฒาการทำนำ้หมักชีวภาพครัวเรือนต้นแบบพัฒาการทำนำ้หมักชีวภาพครัวเรือนต้นแบบ
 • photo พัฒาการทำนำ้หมักชีวภาพครัวเรือนต้นแบบพัฒาการทำนำ้หมักชีวภาพครัวเรือนต้นแบบ
 • photo พัฒาการทำนำ้หมักชีวภาพครัวเรือนต้นแบบพัฒาการทำนำ้หมักชีวภาพครัวเรือนต้นแบบ
 • photo พัฒาการทำนำ้หมักชีวภาพครัวเรือนต้นแบบพัฒาการทำนำ้หมักชีวภาพครัวเรือนต้นแบบ
 • photo พัฒาการทำนำ้หมักชีวภาพครัวเรือนต้นแบบพัฒาการทำนำ้หมักชีวภาพครัวเรือนต้นแบบ
 • photo พัฒาการทำนำ้หมักชีวภาพครัวเรือนต้นแบบพัฒาการทำนำ้หมักชีวภาพครัวเรือนต้นแบบ
 • photo พัฒาการทำนำ้หมักชีวภาพครัวเรือนต้นแบบพัฒาการทำนำ้หมักชีวภาพครัวเรือนต้นแบบ

กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยการทำน้ำหมักและปุ๋ยหมัก 2 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒาการทำนำ้หมักชีวภาพครัวเรือนต้นแบบ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 170 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชน 140 คน อสม. 16 ปราชญ์ชาวบ้าน 2 คน และ คณะกรรมการ 13 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 170 คน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 170 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชน 140 คน อสม. 16 ปราชญ์ชาวบ้าน 2 คน และ คณะกรรมการ 13 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วาระการประชุม เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. เมื่อที่ประชุมพร้อม นางสุภาพรศรีเพิ่ม ประธานโครงการ ตู้เย็นข้างบ้านปลอดสารพิษภัย แจ้งในที่ประชุมทราบ ครั้งนี้เป็นการทำกิจกรรมกระบวนการพัฒนาครั้งที่ 2 ซึ่งครั้งที่แล้วได้ทำน้ำหมักชีวภาพ ครั้งนี้การพัฒนานำน้ำหมักชีวภาพไปใช้รดพืชผักสมุนไพร โดยกำหนดแนวทางดังนี้ 1. กำหนดให้ครัวเรือนต้นแบบมีป้ายห้ามสูบบุหรี่และรณรงค์ลดสุรา 2. ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบให้มีการออกกำลังต่อเนื่อง เช่น โยคะ เดิน วิ่ง และเต้นแอร์โรบิก 3. ครัวเรือนต้นแบบทำบัญชี ครัวเรือนเปรียบเทียบการเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย เมื่อเข้าร่วมโครงการ 4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเพิ่มโดยสมัครใจ โดยผ่านทางอสม. ทำแผ่นพับ เพื่อกระจายให้ชาวบ้านทราบ ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวชุมชนโดยผู้ใหญ่บ้าน ผ่านทางวัด ในวันพระ วันสำคัญทางสาสนา 5. ในแต่ละกลุ่มแจกแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ผักไปปลูกตามบ้านที่เข้าร่วมโครงการหรืผู้ที่สนใจ โดยใช้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักจากครัวเรือน 6. เรียนรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ 7. เรียนรู้ถึงน้ำหมักชีวภาพใช้แล้วมีผลดีอะไรบ้างและติดตามเยี่ยมครัวเรือนต้นแบบที่แบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 20 คน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ประชาชน 140 คน อสม. 16 ปราชญ์ชาวบ้าน 2 คน และ คณะกรรมการ 13 คน ให้ความสนใจในการร่วมกลุ่ม มาประชุมในความพร้อมเพียงกัน ได้ร่วมทำกิจกรรมเป็นอย่างดี และเกิดนวัฒนวรรณกรรมใหม่ขึ้นมา เช่น การทำน้ำหมักไปใส่ในจอกยางแทนน้ำส้ม น้ำกรดฆ่ายาง ทำให้ยางแข็งตัวเร็วและเป็นปุ๋ยของต้นยาง และใช้กล้วยแทนกากน้ำตาลได้ เพราะกล้วยมีน้ำตาลมาก ไปย่อยสลายเศษผัก อาหาร ได้เร็วขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 20,400.00 0.00 0.00 0.00 20,400.00 UnLock
12 เมษายน 2557 เวลา 09:00 - 14.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยparriparriเมื่อ 11 เมษายน 2557 17:26:46
แก้ไขโดย parri เมื่อ 11 เมษายน 2557 21:30:27 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเก็บขยะถูกที่ ดูดีต่อชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : รณรงค์จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเนื่องในวันสำคัญๆ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกับสมาชิกชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อาศัยอยู่ในชุมชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด บ้านเรือนและที่สาธารณะ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

- สมาชิกในชุมชน จำนวน 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- ขอความร่วมมือเทศบาลเมือง จัดรถยนต์ประชาสัมพันธ์ - จัดทำไวนิล ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ - ทำความสะอาดบริเวณบ้านเรือน และที่สาธารณะ - มอบรางวัลบ้านสะอาดสวยงามสิ่งแวดล้อมดี
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกชุมชนเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 80 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชุมชนมีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมาชิกชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้ รถประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมือง มีป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหลังคาเรือนทำความสะอาดบริเวณบ้านตนเอง และที่สาธารณะ เช่นบริเวณถนน ประสานงานกับเทศบาลเมือง นำรถมาเก็บขยะ มอบรางวัลบ้านสะอาด สวยงามสิ่งแวดล้อมดี
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
คณะกรรมการ สมาชิกชุมชนร่วมกันทำความสะอาด บริเณบ้านพักของตนเอง และที่สาธารณะเช่นบริเวณถนน ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองชุมพรในการขนขยะ และได้รับความร่วมมือจากนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง หัวหน้าฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจ และมอบรางวัลบ้านสะอาดสวยงามสิ่งแวดล้อมดีทำให้งานประสบผลสำเร็จด้วยดี เป็นที่พอใจของสมาชิกชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบ็ญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
12 เมษายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkhwanriangkhwanriangเมื่อ 16 เมษายน 2557 18:56:39
แก้ไขโดย khwanriang เมื่อ 16 เมษายน 2557 19:06:25 น.

ชื่อโครงการ : สานสัมพันธ์คนสามวัยจัดการขยะชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมการแยกขยะนำขยะมารีไซเคิลมาทำปุ๋ยหมัก

 • photo ประชุมการแยกขยะนำขยะมารีไซเคิลมาทำปุ๋ยหมักประชุมการแยกขยะนำขยะมารีไซเคิลมาทำปุ๋ยหมัก
 • photo ประชุมการแยกขยะนำขยะมารีไซเคิลมาทำปุ๋ยหมักประชุมการแยกขยะนำขยะมารีไซเคิลมาทำปุ๋ยหมัก
 • photo ประชุมการแยกขยะนำขยะมารีไซเคิลมาทำปุ๋ยหมักประชุมการแยกขยะนำขยะมารีไซเคิลมาทำปุ๋ยหมัก
 • photo ประชุมการแยกขยะนำขยะมารีไซเคิลมาทำปุ๋ยหมักประชุมการแยกขยะนำขยะมารีไซเคิลมาทำปุ๋ยหมัก
 • photo ประชุมการแยกขยะนำขยะมารีไซเคิลมาทำปุ๋ยหมักประชุมการแยกขยะนำขยะมารีไซเคิลมาทำปุ๋ยหมัก
 • photo ประชุมการแยกขยะนำขยะมารีไซเคิลมาทำปุ๋ยหมักประชุมการแยกขยะนำขยะมารีไซเคิลมาทำปุ๋ยหมัก
 • photo ประชุมการแยกขยะนำขยะมารีไซเคิลมาทำปุ๋ยหมักประชุมการแยกขยะนำขยะมารีไซเคิลมาทำปุ๋ยหมัก
 • photo ประชุมการแยกขยะนำขยะมารีไซเคิลมาทำปุ๋ยหมักประชุมการแยกขยะนำขยะมารีไซเคิลมาทำปุ๋ยหมัก
 • photo ประชุมการแยกขยะนำขยะมารีไซเคิลมาทำปุ๋ยหมักประชุมการแยกขยะนำขยะมารีไซเคิลมาทำปุ๋ยหมัก

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อประชุมการแยกขยะและนำขยะมารีไซเคิลมาทำปุ๋ยหมัก
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำ เยาวชนและชาวบ้านในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.เชิญวิทยากรมาแนะนำเกี่ยวการรีไซเคิล 2.ชาวบ้านนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ออกมา 3.นำขยะที่ได้มารีไซเคิล
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 68 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำ เยาวชนและชาวบ้านในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แกนนำ กรรมการ ได้ให้ชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมนำที่จากบ้านที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ออกมาจากบ้าน จากนั้น มีวิทยาการแนำนะเกี่ยวกับการนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้มาใช้ประโยชน์ เช่น นำมาทำเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้าน นำมาใส่เป็นภาชนะในการปลูกพืชผักสวนครัว ในบ้านเรือน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมให้ความสนจัยเป็นอย่างมาก ทุกคนจึงนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางกำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,200.00 8,160.00 0.00 0.00 0.00 9,360.00 UnLock
12 เมษายน 2557 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtongtongเมื่อ 18 เมษายน 2557 20:21:41
แก้ไขโดย tong เมื่อ 18 เมษายน 2557 20:42:52 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ ปี2 »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรับฝากขยะ

 • photo กิจกรรมรับฝากขยะและเรียนรู้คุณค่าของขยะกิจกรรมรับฝากขยะและเรียนรู้คุณค่าของขยะ
 • photo กิจกรรมรับฝากขยะและเรียนรู้คุณค่าของขยะกิจกรรมรับฝากขยะและเรียนรู้คุณค่าของขยะ
 • photo กิจกรรมรับฝากขยะและเรียนรู้คุณค่าของขยะกิจกรรมรับฝากขยะและเรียนรู้คุณค่าของขยะ
 • photo กิจกรรมรับฝากขยะและเรียนรู้คุณค่าของขยะกิจกรรมรับฝากขยะและเรียนรู้คุณค่าของขยะ
 • photo กิจกรรมรับฝากขยะและเรียนรู้คุณค่าของขยะกิจกรรมรับฝากขยะและเรียนรู้คุณค่าของขยะ
 • photo กิจกรรมรับฝากขยะและเรียนรู้คุณค่าของขยะกิจกรรมรับฝากขยะและเรียนรู้คุณค่าของขยะ
 • photo กิจกรรมรับฝากขยะและเรียนรู้คุณค่าของขยะกิจกรรมรับฝากขยะและเรียนรู้คุณค่าของขยะ
 • photo กิจกรรมรับฝากขยะและเรียนรู้คุณค่าของขยะกิจกรรมรับฝากขยะและเรียนรู้คุณค่าของขยะ
 • photo กิจกรรมรับฝากขยะและเรียนรู้คุณค่าของขยะกิจกรรมรับฝากขยะและเรียนรู้คุณค่าของขยะ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมชีวิตที่ดีขึ้นจากขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
-ให้สมาชิกมาฝากขยะ-คณะทำงานเตรียมพร้อมที่จะบริการสมาชิก-ประชาสัมพันธ์ให้สมชิกทราบวันที่ธนาคารขยะรับฝาก
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อาสาสมัครเยวาชน คณะทำงาน อสม คณะกรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รับฝากขยะ/กิจกรรมรับฝากขยะและเรียนรู้คุณค่าของขยะ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อาสาสมัครเยวาชน คณะทำงาน อสม คณะกรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ให้เยาวชนและเครื่อเยาวชนที่ร่วมกันทำกิจกรรมให้รู้ถึงคุณค่าของขยะ -ศึกษาในการให้มีประสบการณ์ตรงจากวิทยากร -ให้รู้วิธีการคัดแยกขยะ -ให้ทราบถึงคูณค่าของขยะแต่ละชนิด
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ห้เยาวชนและเครื่อเยาวชนที่ร่วมกันทำกิจกรรมให้รู้ถึงคุณค่าของขยะ -ศึกษาในการให้มีประสบการณ์ตรงจากวิทยากร -ให้รู้วิธีการคัดแยกขยะ -ให้ทราบถึงคูณค่าของขยะแต่ละชนิด
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-ให้ใช้เวลาในการนำเสนอให้เยาวชนเรียนรู้ให้มากกว่านี้ -ให้นำผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนมาด้วย
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 8,400.00 0.00 500.00 0.00 10,900.00 UnLock
8 เมษายน 2557 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtongtongเมื่อ 18 เมษายน 2557 20:01:55
แก้ไขโดย tong เมื่อ 18 เมษายน 2557 20:20:19 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ ปี2 »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เก็บขยะบริเวณชายทะเลปากบางภูมิ

 • photo ลงพื้นที่ปฎิบัติการชุมชนของอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่ปฎิบัติการชุมชนของอาสาสมัครเยาวชน
 • photo ลงพื้นที่ปฎิบัติการชุมชนของอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่ปฎิบัติการชุมชนของอาสาสมัครเยาวชน
 • photo ลงพื้นที่ปฎิบัติการชุมชนของอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่ปฎิบัติการชุมชนของอาสาสมัครเยาวชน
 • photo ลงพื้นที่ปฎิบัติการชุมชนของอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่ปฎิบัติการชุมชนของอาสาสมัครเยาวชน
 • photo ลงพื้นที่ปฎิบัติการชุมชนของอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่ปฎิบัติการชุมชนของอาสาสมัครเยาวชน
 • photo ลงพื้นที่ปฎิบัติการชุมชนของอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่ปฎิบัติการชุมชนของอาสาสมัครเยาวชน
 • photo ลงพื้นที่ปฎิบัติการชุมชนของอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่ปฎิบัติการชุมชนของอาสาสมัครเยาวชน
 • photo ลงพื้นที่ปฎิบัติการชุมชนของอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่ปฎิบัติการชุมชนของอาสาสมัครเยาวชน
 • photo ลงพื้นที่ปฎิบัติการชุมชนของอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่ปฎิบัติการชุมชนของอาสาสมัครเยาวชน

กิจกรรมหลัก : ปฎิบัติชุมชนจัดการขยะในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
-เพื่อพัฒนารูปแบบจัดการขยะในครัวเรือนต้นแบบ 30ครัวเรือน-ให้รู้คุณค่าของขยะแต่ละชนิด
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ ,อาสาสมัครเยาวชน.อสม. คณะกรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ปฏิบัติการชุมชนจัดการขยะในชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ ,อาสาสมัครเยาวชน.อสม. คณะกรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ลงพื้นที่และพัฒนาเพื่อความเรียบร้อยในพื้นที่/ที่เป็นสาธารณะเช่น วัด โรงเรียน และที่อื่นๆ -เตรียมอุปกรณืที่สามารถใส่ขยะต่างๆได้ -ปฎิบัตืบัติการชุมชนไปและมีวิทยากรให้ความรู้แทรกเข้าไปในกิจกรรมนั่นๆ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
-ทำให้ผู้ที่ร่วมกิจกรรมทราบถึงความจำเป็นในการจัดการขยะ ทั้งที่บ้าน ในครัวเรือนเองและที่สาธารณะ -เด็กที่เป็นอาสาสมัครก็จะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีเครื่อข่ายในการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป -จะทำให้มีการขยายผลในชุมชนอืนๆต่อไปในการจัดการขยะที่เห็นว่าสามารถทำใด้ด้วยชุมชนเอง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-กิจกรรมควรจัดให้มีทุกเดือน -ขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆด้วย -ผลัดกันในการลงพื้นที่แต่ละแห่งให้มีความหลากหลาย
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 6,400.00 250.00 500.00 0.00 9,150.00 UnLock
5 เมษายน 2557 เวลา 10:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsriperm3sriperm3เมื่อ 17 เมษายน 2557 17:34:15
แก้ไขโดย sriperm3 เมื่อ 18 เมษายน 2557 14:06:14 น.

ชื่อโครงการ : ตู้เย็นข้างบ้านปลอดสารพิษภัย »

ชื่อกิจกรรม : เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยทีมทำงาน ครั้งที่ 8

 • photo เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยทีมทำงาน ครั้งที่ 8เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยทีมทำงาน ครั้งที่ 8
 • photo เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยทีมทำงาน ครั้งที่ 8เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยทีมทำงาน ครั้งที่ 8
 • photo เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยทีมทำงาน ครั้งที่ 8เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยทีมทำงาน ครั้งที่ 8
 • photo เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยทีมทำงาน ครั้งที่ 8เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยทีมทำงาน ครั้งที่ 8

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม จำนวน 10 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยทีมทำงาน ครั้งที่ 8
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมคณะทำงาน 30 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการ 13 คน อสม 15 คน และ ปราชญ์ชุมชน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานมีการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมและติดตามความก้าวหน้า ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากทีมงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมคณะทำงาน 30 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย กรรมการหมู่บ้าน ทีม อสม 15 คน ปราชญ์ชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม รายงานผลการดำเนินงาน และ และติดตามความก้าวหน้า กิจกรรมรับฟังข้อเสนอจากทีมงาน เวลา 9.00 น. ประชุมที่ฐานเกษตร โดยกำหนดดังนี้ 1. กำหนดให้ครัวเรือนต้นแบบมีป้ายห้ามสูบบุหรี่และรณรงค์ลดสุรา 2. กำหนดครัวเรือนต้นแบบสงเสริมให้มีการออกกำลังกายต่อนื่องในรูปต่างๆ 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพิ่มเติมและเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นตามสมัครใจโดยผ่านช่องทางดังนี้ - ผ่านทางวัดในวันพระ โดยการแจกแผ่นพับ - ผ่านทางหอกระจายข่าวชุมชนโดยผ่านทางผู้ใหญ่บ้านเป็นบทความ - ผ่านทางอสม. โดยทำเป็นแผ่นพับเพื่อกระจายให้ชาวบ้านทราบ - กลุ่มเป้าหมายแนะนำทำบัญชีครัวเรือนเรียบเทียบการเพิ่มรายได้การลดรายจ่ายเมื่อเข้าร่วมโครงการนี้ ปิดประชุม 14.30 น. ( นายสมนึก นิลกาญจน์ ) ผู้จดบันทึกการประชุม (นางสุภาพร ศรีเพิ่ม) ประธานโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ทีมคณะทำงาน 30 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการ 13 คน อสม 15 คน ปราชญ์ชุมชน 2 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 UnLock
2 เมษายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpraditkhanantaipraditkhanantaiเมื่อ 2 เมษายน 2557 11:37:27
แก้ไขโดย praditkhanantai เมื่อ 10 เมษายน 2557 12:04:58 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน »

ชื่อกิจกรรม : เยาวชนดำเนินการเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุและผู้รู้ในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เยาวชนดำเนินการเก็บข้อมูลในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและลดเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชนกลุ่มที่ 1 เก็บข้อมูลผังเครือญาติ 4 ตระกูล จากผู้สูงอายุ เยาวชนกลุ่มที่ 2 เก็บข้อมูลองค์กรศาสนา จากโต๊ะอีหม่าม เยาวชนกลุ่มที่ 3 เก็บข้อมูลจากร้านค้าปุ๋ยชุมชน ประธานคณะกรรมการชุมชน นายประดิษฐ์ ขนานใต้ เยาวชนกลุ่มที่ 4 อาชีพหลักของชุมชน นายแจ้ง ขนานใต้ ผู้รู้ในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เยาวชนเก็บข้อมูลภูมิปัญญาความรู้จากผู้รู้และผู้สูงอายุในชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนและคณะกรรมการมัสยิดชุมชน ชมรมผู้สูงอายุและ อสม. คณะกรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แบ่งคณะกรรมการออกเป็น 4 กลุ่มกิจกรรม 1. ศึกษาหาข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตรผังเครือญาติ 2. ศึกษาหาข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตรองค์กรศาสนา 3. ศึกษาหาข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตรร้านค้าปุ๋ยชุมชน 4. ศึกษาหาข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีพของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
1. ได้ข้อมูลกลุ่มเครือญาติ 4 ตระกูลหลัก ตระกูลขนานใต้ ตระกูลหีจิ ตระกูลเหร่เด็น ตระกูลศรีเกิด 2. ได้ข้อมูลประวัติมัสยิด ทำเนียบโต๊ะอีหม่าม และหลักพิธีกรรมทางศาสนา 3. การนำเนิงานร้านค้าปุ๋ยในหมู่บ้าน 4. ได้ข้อมูลอาชีพเดิมของคนในชุมชน วิถีชีวิต และความเปลี่ยนแปลงมาสู่ปัจจุบัน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
กลุ่มเครือญาติอยู่ห่างไกล วิธีแก้ปัญหา การแบ่งสายการทำงานสืบค้นข้อมูล วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนแปลงสู่งปัจจุบันเป็นเวลายาวนานหลายชั่วอายุคน วิธีแก้ปัญหา เก็บรวบรวมข้อมูลจากปแหล่งที่ได้มาและมีหลักฐานอ้างอิง
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 2. ควรมีวิทยากรในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
1. ต้องการให้พี่เลี้ยงมีการติดตามอย่างเข้มข้น
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณจารุวรรณ วงเวช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 7,500.00 18,000.00 500.00 500.00 0.00 26,500.00 UnLock
1 เมษายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยณวพลณวพลเมื่อ 27 มีนาคม 2557 23:48:48
แก้ไขโดย ณวพล เมื่อ 27 มีนาคม 2557 23:53:28 น.

ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง »

ชื่อกิจกรรม : เฝ้าระวังรักษาป่า

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีเสวนากลุ่มผู้สนใจและแกนนำอาสาสมัคร

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์
เพือ่ปลูกฝังความสำคัญของป่าให้ชาวบ้านมากขึ้น
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อบต ผู้นำ ผู้ใหญ่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อาสาสมัครลาดตระเวณรอบๆ ป่า
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ใหญ่ อบต ประชาชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดเวรยามลาดตระเวนพื้นที่ดดยรอบ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ประชาชนเข้าใจในเหตุที่ต้องการลาดตระเวน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
--
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 UnLock
1 เมษายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเกษมณี ชัยรัตนมโนกรเกษมณี ชัยรัตนมโนกรเมื่อ 7 เมษายน 2557 08:19:25
แก้ไขโดย เกษมณี ชัยรัตนมโนกร เมื่อ 7 เมษายน 2557 08:29:18 น.

ชื่อโครงการ : ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2) »

ชื่อกิจกรรม : ประสานงาน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพือให้การดำเนินกิจกรรมโครงการดำเนินไปด้วยความราบรื่น
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ ชาวชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 คณะกรรมการผู้ประกอบการตลาด เทศบาลเมืองปัตตานี ชมรมจ้าวสมุทร ฉก.ปัตตานี 23 ศูนย์แพทย์ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ ชาวชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 คณะกรรมการผู้ประกอบการตลาด เทศบาลเมืองปัตตานี ชมรมจ้าวสมุทร ฉก.ปัตตานี 23 ศูนย์แพทย์ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จากการประสานงานกับเครือข่ายต่าง ๆ ทำให้คณะทำงานชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายอย่างเต็มที่ สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น โดยประสานงานกับเทศบาลและผู้ประกอบการในตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม คือ กิจกรรมรณรงค์เรื่องความสะอาด และกิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล รวมทั้งกระตุ้นให้มีการจัดระเบียบแผงลอยในตลาดเพื่อความเป็นระเบียบ ประสานงานกับชมรมจ้าวสมุทร และ ฉก.ปัตตานี 23 เพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยในชุมชน และประสานงานกับศูนย์แพทย์ชุมชน โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี เพื่อเข้ามาดูแลเรื่องสุขภาพของคนในชุมชน และได้ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ข้างต้น เพื่อสรุปภาพรวมของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการการ ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
จากการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้การทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม คือกิจกรรมรณรงค์เรื่องความสะอาด และกิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล ได้รับการสนับสนุนจากชาวชุมชน และชาวตลาด ในส่วนกิจกรรมด้านความปลอดภัย ทำให้ชาวชุมชนเกิดความมั่นใจ และร่วมมือกันในกันดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของตนเอง และเพื่อนบ้าน และในส่วนของกิจกรรมนัดพบสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะทำให้ชาวชุมชนได้พบปะกัน ดูแลกัน ทำให้เกิดความรัก และสามัคคีกันในชุมชน และในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้คณะทำงานได้ภาพรวมของการดำเนินการโครงการ เพื่อใช้ในการสรุปการดำเนินโครงการนี้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
31 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthawonr kongsrithawonr kongsriเมื่อ 2 เมษายน 2557 16:13:11
Project trainer
แก้ไขโดย thawonr kongsri เมื่อ 2 เมษายน 2557 17:29:22 น.

ชื่อโครงการ : งานสำนักงานกลาง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อรับทราบและหาแนวทางปรับปรุงวิธีการทำงานด้านการเงินและกรอบงบประมาณ,แผนการดำเนินการงวดที่ 5
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-กรรมการบริหาร ผู้ร่วมฟังการประชุม 3 คน -เจ้าหน้าที่สำนักงาน 7 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อรับทราบผลของการตรวจสอบการเงินโครงการงวดที่ 4 -เพื่อเตรียมจัดทำกรอบการเงินและแผนการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 8 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-กรรมการบริหาร ผู้ร่วมฟังการประชุม 1 คน -เจ้าหน้าที่สำนักงาน 7 คน เป็นการประชุมที่พูดกันตามวาระการประชุม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วาระพูดคุย -ที่ประชุมแจ้งให้ทราบ ผลของการตรวจสอบบัญชีและการเงิน ข้อสังเกตุและสิ่งที่ต้องปรับแก้ -กรอบงบประมาณงวดที่ 6 ใช้เงินงวดที่ 5 -ทบทวนตัวชี้วัด เพื่อทบทวนการดำเนินงานโครงการ จากปีที่ 12 3 และในงวดที่ 6 เราควรดำเนินการอย่างไรเพื่อให้งานทันและโครงการสามารถตอบตัวชี้วัดได้ -รายละเอียดแผนกิจกรรมที่ต้องชัดเจนก่อนดำเนินการจะได้สะดวกในการลงปัญชี -ให้ทบทวนบทบาทเจ้าหน้าที่โครงการ สืบเนื่องจากโครงการย่างเข้ามาปีที่ 3 เห็นอะไรเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างแต่ยังไม่เรียบร้อยดังนั้นปีที่ 3 โครงการจะต้องเดินด้วยระบบกลไก ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ลงไปทำให้เองแต่ต้องผ่านการประชุมกรรมการโซนพื้นที่ให้ทราบทิศทางการดำเนินงานของกรรมการบริหารจากบทบาทของผู้ประสานโซน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
สรุปแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ คือ 1. ในงวอที่ ุ6 ต้องเตรียมตัวปิดโครงการ พื้นที่ต้องนิ่ง ชุดงานวิชาการต้องเกิดมาให้ครบทุกพื้นที่ ,พื้นที่ไหนยังไม่เกิดครบทั้ง 3 ประเด็น ต้องรวมตัวกันไปช่วยให้เกิดขึ้น ถอดบทเรียน ทำหลักสูตร ส่งให้ทัน 2. โครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ ที่ทำงานขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ จังหวัดพัทลุง ทำงานภายใต้ สามประเด็น ที่ดำเนินการ ปีที่ 1 เกิดคณะทำงาน 3 ประเด็น ,ปีที่ 2 ได้ขับเคลื่อนเป็นโซน 3 โซน ๆ ละ 3 ประเด็น ,ปีที่ 3 ต้องรวมคณะทำงานทั้ง 3 มารวมเป็นคณะทำงาน ชุดใหญ่ 3 ประเด็น 3. ผลการขับเคลื่อนโครงการเกิดกลไก คนทำงาน เต็มพื้นที่จังหวัด ซึ่งระบบกลไกนี้ ถือได้ว่าเป็น นวัตกรรมของโครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ ดังนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เพียงเป็นผู้ประสานที่มีคุณภาพงานต่าง ๆ ดำเนินไปเองได้แล้วดัวยระบบที่สร้างและพัฒนาขึ้นมา
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ข้อเสนอต่อกรรมการบริหาร ต้องเชื่อในระบบที่สร้างและพัฒนาขึ้นมา ต้องพัฒนาให้ทำงานได้ และผลงานออกมา นี้คือ นวตกรรมโครงการ
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
นายนพอนันต์ ยิ่งสมถวิล
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
31 มีนาคม 2557 เวลา 07:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยgoodhealthgoodhealthเมื่อ 3 เมษายน 2557 14:20:26
แก้ไขโดย goodhealth เมื่อ 3 เมษายน 2557 15:24:04 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนต้นแบบสุขภาพดี ตามวิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมการกีฬาในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อก้าวสู่การแข่งขันกีฬาตำบล

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมอื่น ๆ ตาม สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชาวบ้านในชุมชนร่วมใจกันเข้าร่วมเดินในขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกีฬา อบต. นาเรียง ในนาม (นาเรียงคัพ) โดยจัดติดต่อกันมาหลายปีแล้ว โดยมีการเดินขบวนพาเหรด โดยมีผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี อสม. อปปร. ผู้นำชุมชนและนักกีฬาร่วมในขบวนพาเหรด และมีกีฬาหลายประเภท เช่น วิ่ง เบตอง วอลเล่บอล ฟุตบอล และกีฬาพื้นบ้านเช่น วิ่งอุ้มแตงโม วิ่งซุปเป้อแมน วิ่งกระสอบ ฮูล่าฮูป วิ่งต้อหมาก เตะปี๊ป โดยใด้จัดเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 31-9 เมษายน 2557

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ต้องการให้กลุ่ม เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีความรู้รักสามัคคี เสียสละ ตรงต่อเวลา มีน้ำอดน้ำทน รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่เอารัดเอาเปรียบกันเอง และห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชาวบ้านในชุมชนโดยมี เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี แม่บา้น ผู้นำชุมชน อสม อปปร มาร่วมเดินในขบวนพาเหรดเพื่อร่วมกันในการแข่งขันกีฬาตำบล ภายใต้ชื่อกีฬา (นาเรียงคัพ) ซึงใด้จัดติดต่อกันมาหลายปีแล้ว โดยใช้สนามกีฬากลาง อบต นาเรียงเป็นที่แข่งขัน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชาวบ้านในชุมชนโดยมี เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม อปปร มาร่วมเดินขบวนพาเหรดเพื่อร่วมกันในการแข่งขันกีฬาตำบล ภายใต้ชื่อ (นาเรียงคัพ) ซึ่งใด้จัดติดต่อกันมาหลายปีแล้ว โดยใช้สนามกีฬากลาง อบต นาเรียงเป็นที่แข่งขัน โดยมีหลายประเภทกีฬาด้วยกัน เช่น วิ่ง ฟุตบอล วอลเล่บอล ตะกร้อ กีฬาประเภทพื้นบ้าน เช่น วิ่งอุ้มแตงโม วิ่งกระสอบ ฮูล่าฮูป วิ่งซุปเป้อแมน ปิดตาตีหม้อ เตะปี๋ป โดยจัดติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 31-9 เมษายน 2557
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ทำให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน การตรงต่อเวลา การรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีน้ำอดน้ำทน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นาย อภิวัฒน์ ใชยเดช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 UnLock
28 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยอารีย์ สุวรรณชาตรีอารีย์ สุวรรณชาตรีเมื่อ 28 มีนาคม 2557 16:11:10
Project trainer
แก้ไขโดย อารีย์ สุวรรณชาตรี เมื่อ 28 มีนาคม 2557 16:14:14 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ เยาวชนนักพัฒนา (ผลัดกันแลลูกเธอลูกฉัน) »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมโครงการในงวดที่2

กิจกรรมหลัก : ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการโดยทีม สสส.และสจรส.มอ.หาดใหญ่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมในงวดที่ 2
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 ท่าน พี่เลี้ยง 1 ท่าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาในงวดที่ 2 การลงบันทึกข้อมูลในเว๊ปไซค์
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 ท่าน พี่เลี้ยง 1 ท่าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลในเว๊ปไซค์ให้เป็นปัจจุบัน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ทางโครงการมีความเข้าใจในการปรับข้อมูลในเว๊ปไซค์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
-
28 มีนาคม 2557 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจินตหรา บัวหนูจินตหรา บัวหนูเมื่อ 28 มีนาคม 2557 16:37:43
แก้ไขโดย อารีย์ สุวรรณชาตรี เมื่อ 7 เมษายน 2557 23:09:57 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ เยาวชนนักพัฒนา (ผลัดกันแลลูกเธอลูกฉัน) »

ชื่อกิจกรรม : ทำรายงานปิดงบประมาณงวดที่ 2

กิจกรรมหลัก : ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการโดยทีม สสส.และสจรส.มอ.หาดใหญ่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อปิดงบประมาณ งวดที่ 2
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทำรายงานงบประมาณงวดที่ 2 ร่วมกับพี่เลี้ยง สจรส.
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ทำรายงานการปฏิบัติกิจกรรมทั้ง2 งวดเสร็จเรียบร้อย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
27 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยอารีย์ สุวรรณชาตรีอารีย์ สุวรรณชาตรีเมื่อ 27 มีนาคม 2557 12:19:49
Project trainer
แก้ไขโดย อารีย์ สุวรรณชาตรี เมื่อ 27 มีนาคม 2557 12:28:03 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ ปี2 »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ งวดที่2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ โดยทีมสสส.และสจรส.มอ.หาดใหญ่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการในงวดที่2
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ เพื่อจัดทำรายงานในงวดที่ 2
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ช่วยบันทึกข้อมูลจำนวน 3 ท่าน พี่เลี้ยงติดตามโครงการ 2 ท่าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงได้แนะนำเรื่องการปรับปฎิทินโครงการและการปรับข้อมูลในเว๊ปไซค์ที่ได้มีการปรับระบบใหม่ เพื่อเตรียมการทำรายงานโครงการในงวดที่2
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ทางโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการปรับข้อมูลในเว๊ปไซค์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเตรียมทำรายงานการดำเนินกิจกรรมในงวดที่ 2
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
-
27 มีนาคม 2557 เวลา 09:00-13:00น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtongtongเมื่อ 28 มีนาคม 2557 10:09:56
แก้ไขโดย tong เมื่อ 28 มีนาคม 2557 10:13:26 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ ปี2 »

ชื่อกิจกรรม : รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการงวดที2

กิจกรรมหลัก : ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ โดยทีมสสส.และสจรส.มอ.หาดใหญ่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการงวดที2
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานความก้าวหน้าโครงการ งวดที่ 2
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการงวดที2
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
สรุปงานที่ทำแต่ละเดือนของโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
27 มีนาคม 2557 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเกษมณี ชัยรัตนมโนกรเกษมณี ชัยรัตนมโนกรเมื่อ 28 มีนาคม 2557 16:14:10
แก้ไขโดย เกษมณี ชัยรัตนมโนกร เมื่อ 28 มีนาคม 2557 16:24:00 น.

ชื่อโครงการ : ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2) »

ชื่อกิจกรรม : จดหมายข่าว

 • photo จดหมายข่าวจดหมายข่าว

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ และแจ้งให้ชาวชุมชนรับทราบรายงานการประชุมคณะทำงานเดือนมีนาคม
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชาวชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 จำนวน 150 หลังคาเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ออกจดหมายข่าว แจ้งให้ชุมชนทราบกิจกรรมโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชาวชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 จำนวน 150 หลังคาเรือน ได้รับจดหมายข่าว จากคณะทำงานชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานชุมชนจัดทำและแจกจดหมายข่าวจำนวน 150 ฉบับ ให้กับชาวชุมชนทุกหลังคาเรือน เพื่อให้ชาวชุมชนได้ทราบปฏิทินกิจกรรมที่จะทำในเดือนมีนาคมและเมษายน ในจดหมายข่าวยังมีรายงานการประชุมคณะทำงานเดือนมีนาคมอยู่ด้วย ทำให้ชาวชุมชนรับทราบว่าปัจจุบันคณะทำงานกำลังดำเนินกิจกรรมอะไรบ้าง และมีผลการดำเนินการอย่างไร และมีกิจกรรมที่จะดำเนินการในอนาคต กิจกรรมเด่นของเดือนเมษายน คือ กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน 2557 นอกจากนี้ยังมีการชี้แจงเรื่องการพ่นยากำจัดยุงในชุมชน ซึ่งมีข้อตกลงกับเทศบาลเมืองปัตตานี ให้มีการพ่นยาฉีดยุงทุกวันพุธ เวลา 20.00-21.00 น. ทำให้ชาวชุมชนได้เตรียมตัวรับมือกับการพ่นยากำจัดยุง และมีการแจ้งเรื่องการล้างตลาดใหญ่ ซึ่งจะทำในวันพฤหัสบดี สัปดาห์สุดท้ายของเดือน และจะมีการล้างคูระบายน้ำรอบตลาด ในวันที่ 3 เมษายน 2557 นอกจากนี้ในจดหมายข่าวมีการเตือนเรื่องการดูแลถังดับเพลิงที่แต่ละบ้านมีอยู่ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ชาวชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 จำนวน 150 หลังคาเรือนได้รับจดหมายข่าว และรับทราบรายละเอียดที่แจ้งไว้ในจดหมายข่าว เป็นการให้ข้อมูลการดำเนินกิจกรรมโครงการแก่ชาวชุมชน ทำให้เกิดความเข้าใจ และความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนต่อไป เช่นในจดหมายข่าวมาการเตือนเรื่องการดูแลถังดับเพลิง คนในชุมชนเมื่อได้รับจดหมายข่าว ก็จะได้ดูแลถังดับเพลิงที่ตนเองมี เพื่อเป้นการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยการตรวจสอบเข็ม และกลับถังดับเพลิงเพื่อให้น้ำยาดับเพลิงในถังเคลื่อนไหว และมีการเตรียมหยุดจำหน่ายสินค้า หรือเปิดร้านค้าให้ช้าลงในวันที่มีการล้างตลาดใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลที่จะล้างตลาด การสื่อสารเป็นหัวใจหลักในการทำงานชุมชนอย่างหนึ่ง และการทำจดหมายข่าวก็เป็นช่องทางหนึ่งที่คณะทำงานจะสื่อสารให้กับชาวชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 465.00 0.00 0.00 0.00 465.00 UnLock
27 มีนาคม 2557 เวลา 16.00-19.00 น. น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 12 เมษายน 2557 15:09:36
Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 12 เมษายน 2557 15:33:10 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรปลอดสารพิษ ลดต้นทุนการผลิต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามผลงาน

 • photo พี่เลี้ยงลงพื้นที่เดินตามบ้านและติดตามผลงานในโครงการพี่เลี้ยงลงพื้นที่เดินตามบ้านและติดตามผลงานในโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงลงพื้นที่เดินตามบ้านและติดตามผลงานในโครงการพี่เลี้ยงลงพื้นที่เดินตามบ้านและติดตามผลงานในโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงลงพื้นที่เดินตามบ้านและติดตามผลงานในโครงการพี่เลี้ยงลงพื้นที่เดินตามบ้านและติดตามผลงานในโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงลงพื้นที่เดินตามบ้านและติดตามผลงานในโครงการพี่เลี้ยงลงพื้นที่เดินตามบ้านและติดตามผลงานในโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงลงพื้นที่เดินตามบ้านและติดตามผลงานในโครงการพี่เลี้ยงลงพื้นที่เดินตามบ้านและติดตามผลงานในโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงลงพื้นที่เดินตามบ้านและติดตามผลงานในโครงการพี่เลี้ยงลงพื้นที่เดินตามบ้านและติดตามผลงานในโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมประเมินผลการทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำกิจกรรม ทุกเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนการทำงาน วางแผนงาน สรุปผลงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบการขับเคลื่อนให้ได้ตามวัตถุประสงค์โครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงและแกนนำเดินตามบ้านเพื่อติดตามผลงานในโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงและแกนนำเดินตามบ้านเพื่อติดตามผลงานในโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 9 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และสมาชิกในกลุ่มบ้านในพื้นที่ดำเนินงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงร่วมกับคณะกรรมการเดินสำรวจผลการปฏิบัติในโครงการ ได้แก่ จุดทำปุ๋ย การเตรียมแปลงผัก คอกเลี้ยงสัตว์ บ่อเลี้ยงกบคอดโด พืชผัก ที่ใช้น้ำหมักและปุ๋ยหมัก สอบถามเพื่อบ้านใกล้เคียงเพื่อทราบความพึงพอใจ และกลับมาสอนการบันทึกข้อมูลให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลที่บ้านผู้รับผิดชอบโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
1. แกนนำปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ได้ดี เช่น การเลี้ยงไก่ให้กินอาหารธรรมชาติ การเลี้ยงกบคอนโด การเลี้ยงปลาดุกในปล้องซิเมนต์ การทำแปลงผักในกองดินปุ๋ย การรวมตัวเพื่อจัดการตนเองจนเกิดกลุ่มปุ๋ยในกลุ่มบ้าน สามารถใช้ทุนในชุมชน วัสดุที่มีอยู่มาเป็นส่วนประกอบต่อเนื่อง เป็นต้น 2. มีการประชุมกลุ่มทุกเดือนแม้ว่างบจาก สสส ยังไม่โอน แสดงให้เห็นความใส่ใจ จัดการได้ในชุมชน ช่วยกันออกงบกันเอง เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่อง 3. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คือบุตรสาวของผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งพึ่งกลับมาอยู่บ้าน ทำงานใกล้บ้าน เมื่อสอนให้บันทึกข้อมูล ก้สามารถทำได้ทันที อีกทั้งมีทักษะในการซักถามข้อมูลจากชาวบ้าน นำมาบันทึกเพิ่มเติมได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีลูกและหลานในละแวกบ้านเข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วย ทำให้เกิดการถ่ายทอดกิจกรรมที่ดีให้ลูกหลานได้ช่วยกันสืบสานต่อเนื่อง 4. เด็กและผู้บันทึกข้อมูลพึงพอใจ ที่ได้ช่วยคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ให้บันทึกข้อมูลการติดตามผลตามบ้านเพิ่มเติม โดยให้คณะกรรมการแบ่งสายกันเดินติดตามเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เก็บประเด็นสำคัญมาพูดคุยในที่ประชุมประจำเดือนเพื่อพัมนาต่อไป
26 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpatimohpatimohเมื่อ 1 เมษายน 2557 11:08:03
แก้ไขโดย patimoh เมื่อ 8 เมษายน 2557 18:22:40 น.

ชื่อโครงการ : ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง »

ชื่อกิจกรรม : เวทีรับรองกติกา กฎระเบียบชุมชน/มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ-ครอบครัวต้นแบบ/ปิดโครงการ

 • photo มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ
 • photo ประธานโครงการฯกล่าวเปิดงาน/ต้อนรับผู้มาร่วมงานประธานโครงการฯกล่าวเปิดงาน/ต้อนรับผู้มาร่วมงาน
 • photo ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีรับรองกติกา กฎระเบียบชุมชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีรับรองกติกา กฎระเบียบชุมชน
 • photo พัฒนาการอำเภอควนโดนมอบเกียรติบัตรแก้ครอบครัวต้นแบบพัฒนาการอำเภอควนโดนมอบเกียรติบัตรแก้ครอบครัวต้นแบบ
 • photo ชาวบ้านยกมือรับรองกฎระเบียบกติกาชุมชนชาวบ้านยกมือรับรองกฎระเบียบกติกาชุมชน
 • photo ลงทะเบียนผู้เข้าร้วมกิจกรรมเวทีรับรองกติกา กฎระเบียบชุมชนลงทะเบียนผู้เข้าร้วมกิจกรรมเวทีรับรองกติกา กฎระเบียบชุมชน
 • photo รองนายกอบต.มอบเกียรติบีตรแก่ผู้สูงอายุต้นแบบรองนายกอบต.มอบเกียรติบีตรแก่ผู้สูงอายุต้นแบบ
 • photo ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)มอบเกียรติบัตรแก่บุคคต้นแบบศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)มอบเกียรติบัตรแก่บุคคต้นแบบ
 • photo กิจกรรมเวทีรับรองกฎระเบียบกติกาชุมชนกิจกรรมเวทีรับรองกฎระเบียบกติกาชุมชน
 • photo ผู้รับผิดชอบเล่าถึงความเป็นมาโครงการร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทย ชุมชนบ้านกลางผู้รับผิดชอบเล่าถึงความเป็นมาโครงการร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทย ชุมชนบ้านกลาง
 • photo เจ้าหน้าที่ รับผักปลอดสารพิษเป็นของที่ระลึกเจ้าหน้าที่ รับผักปลอดสารพิษเป็นของที่ระลึก
 • photo ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกันผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกัน
 • photo น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • photo ผักปลอดสารพิษในชุมชนผักปลอดสารพิษในชุมชน
 • photo ไข้ต้มลดคอเลสเตอรอล ลดอ้วน คนละ 1 ฟองค่ะไข้ต้มลดคอเลสเตอรอล ลดอ้วน คนละ 1 ฟองค่ะ
 • photo ส่วนราชการที่มาร่วมกิจกรรมเวทีรับรองกฎระเบียบกติกาชุมชนส่วนราชการที่มาร่วมกิจกรรมเวทีรับรองกฎระเบียบกติกาชุมชน
 • photo อาหารกลางวันอาหารกลางวัน
 • photo อาหารกลางวัน-อาหารว่างอาหารกลางวัน-อาหารว่าง
 • photo ปลัดอำเภอมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤุติกรรมปลัดอำเภอมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤุติกรรม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนมีกฎระเบียบ/กติการ่วมกัน ในการดำเนินชีวิตร่วมกันในหมู่บ้าน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชาวบ้าน ผู้นำ หัวหน้าส่วนราชการ รวม 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.จัดเวทีรับรองกฎระเบียบ กติกาชุมชน 2.มอบเกียรติบัตรแด่บุคคลต้นแบบ ครอบครัวต้นแบบ ผู้สูงอายุต้นแบบในการดูแลสุขภาพ 3.เชิญหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ/ผู้นำชุมชนใกล้เคียง มาร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม 4.รับประทานอาหาร/อาหารว่างร่วมกัน 5.มอบผักปลอดสารพิษในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกลางให้กับผู้มาร่วมงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 110 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชาวบ้าน ผู้นำ หัวหน้าส่วนราชการ รวม 110 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.กล่าวต้อนรับ/เปิดพีธีโดยนายอิสเรศ สาริปา 2.กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบในชุมชน 2.1มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุต้นแบบ โดย นายกอบต.ควนสตอ 2.2มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบโดย เกษตรอำเภอควนโดน 2.3มอบเกียรติบัตรแก่ครอบครัวตันแบบโดย พัฒนาการอำเภอควนโดน 3.นางรอหวัน อุเจ๊ะ รองประธานโครงการ เล่าความเป็นมาของโครงการ 4.จัดเวทีรับรองกฎระเบียบกติกาชุมชนโดย นายอิสเรศ สาริปา และกฎระเบียบที่ได้รับการรับรอง 11 ข้อคือ 4.1 ปลูกผัก อย่างน้อย 5 ชนิดในครัวเรือน ขิง ข่า ตะไคร้ ขมิ้น พริก 4.2 ไม้ใส่ข้าวร้อนในถุงพลาสติกในงานบุญ 4.3 มีเมนูผักในงานบุญอย่างน้อย 1 เมนู 4.4งดน้ำอัดลมในวานบุญ รวมถึงเดือนถือศีลอดด้วย 4.5งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 4.6 ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์ อบายมุขและการพนันทุกชนิด 4.7 ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 4.8กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์ 4.9ใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการประกอบอาหาร 4.10 หากครอบครัวใดมีปัญหาเรื่องยาเสพติดต้องบอกผู้นำ 4.11 ให้สตรี อายุ 15 ปี ขึ้นไป ไม่ได้ทำงานประจำ ฟังการสอนเรื่องศาสนาจากผู้นำศาสนาบ่ายวันศุกร์ อย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง 4.มอบผักปลอดสารพิษแก่ผู้มาร่วมงาน 5.ปิดพิธีโดยผู้นำศาสนา
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จากตั้งไว้ 100 คน ก็มาเกินเป้าหมายคือ 110 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
สุทธิชาติ เมืองปาน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 10,000.00 2,175.00 0.00 4,200.00 16,375.00 UnLock
25 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkhwanriangkhwanriangเมื่อ 6 เมษายน 2557 11:53:11
แก้ไขโดย khwanriang เมื่อ 16 เมษายน 2557 19:31:02 น.

ชื่อโครงการ : สานสัมพันธ์คนสามวัยจัดการขยะชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามผลงานที่ในทำมาทั้งหมด

 • photo ติดตามผลงานที่ในทำมาทั้งหมดติดตามผลงานที่ในทำมาทั้งหมด
 • photo ติดตามผลงานที่ในทำมาทั้งหมดติดตามผลงานที่ในทำมาทั้งหมด
 • photo ติดตามผลงานที่ในทำมาทั้งหมดติดตามผลงานที่ในทำมาทั้งหมด
 • photo ติดตามผลงานที่ในทำมาทั้งหมดติดตามผลงานที่ในทำมาทั้งหมด
 • photo ติดตามผลงานที่ในทำมาทั้งหมดติดตามผลงานที่ในทำมาทั้งหมด
 • photo ติดตามผลงานที่ในทำมาทั้งหมดติดตามผลงานที่ในทำมาทั้งหมด

กิจกรรมหลัก : ติดตามผลงาน

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามผลที่ได้ทำมาทั้งเดือน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำ หัวหน้า กรรมการและชาวบ้านในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-แกนนำสำรวจภายในบริเวณที่ดูแล -นำปันหาที่ได้มาประชุม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 110 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำ หัวหน้า กรรมการและชาวบ้านในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แกนนำเดินสำรวจในแต่ละซอบในตนเองได้รับผิดชอบ และนำปันหาที่พบมาประชุมกัน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ในแต่ละซอยมีจำนวนขยะลดน้อยลง ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการติดป้ายขยะในชุมชนที่ขายได้ ชาวบ้านก็จะแยกให้แกนนำ นำมาขายเพื่อจะได้เป็นต้นทุนในการทำกิจกรรม ส่วนขยะที่ใช้ไม่ได้ คนในชุมชนก็จะนำในถุงพลาสติกมาทิ้งในถังขยะของเทศบาลที่จัดเตรียดไว้ แทนที่จะทิ้งลงใต้ถุนบ้าน หรือ ลงในแม่น้ำ ลำคลอง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางกำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 13,200.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00 UnLock
24 มีนาคม 2557 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเกษมณี ชัยรัตนมโนกรเกษมณี ชัยรัตนมโนกรเมื่อ 7 เมษายน 2557 08:05:05
แก้ไขโดย เกษมณี ชัยรัตนมโนกร เมื่อ 7 เมษายน 2557 08:15:41 น.

ชื่อโครงการ : ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2) »

ชื่อกิจกรรม : ทำแบบสอบถามประเมินผลการดำเนินการโครงการ

 • photo ทำแบบสอบถามประเมินผลการดำเนินการโครงการทำแบบสอบถามประเมินผลการดำเนินการโครงการ
 • photo ทำแบบสอบถามประเมินผลการดำเนินการโครงการทำแบบสอบถามประเมินผลการดำเนินการโครงการ
 • photo ทำแบบสอบถามประเมินผลการดำเนินการโครงการทำแบบสอบถามประเมินผลการดำเนินการโครงการ
 • photo ทำแบบสอบถามประเมินผลการดำเนินการโครงการทำแบบสอบถามประเมินผลการดำเนินการโครงการ
 • photo ทำแบบสอบถามประเมินผลการดำเนินการโครงการทำแบบสอบถามประเมินผลการดำเนินการโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
ประเมินการดำเนินการโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ร้อยละ 80 ของชาวชุมชนจาก 150 หลังคาเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แจกแบบสอบถามการประเมินผลการดำเนินการโครงการ และมีนำแบบสอบถาม มาวิเคราะห์และประเมินผล
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ช่าวชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 จำนวน 90 หลังคาเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 24 มีนาคม 2557 อาสาสมัครแจกแบบประเมินผลการดำเนินโครงการจำนวน 125 ชุด ให้กับชาวชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 ได้ผลตอบกลับมาจำนวน ฉบับ ในช่วงวันที่ 1-10 เมษายน 2557 คณะทำงานได้รวบรวมแบบประเมินผลการดำเนินโครงการคืน และทำข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และทำเป็นผลสรุปการประเมินการดำเนินโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
จากการทำกิจกรรมนี้ ทำให้คณะทำงานทราบว่าชาวชุมชนคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้อย่างไรบ้าง และต้องการให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปในทิศทางใด
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
มีผู้ในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกลับมาไม่ครบตามจำนวนที่แจกไป บางบ้านทำแบบประเมินหาย บางบ้านไม่อยู่ในช่วงที่อาสาสมัครแจกแบบประเมิน และบางบ้านก็ไม่เห็นความสำคัญของการทำแบบประเมิน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 225.00 0.00 0.00 0.00 1,225.00 UnLock
23 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 23 มีนาคม 2557 21:27:35
Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 23 มีนาคม 2557 21:49:36 น.

ชื่อโครงการ : สามประสานร่วมพัฒนาองค์ความรู้นำสู่การแลกเปลี่ยนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลการดำเนินงาน

 • photo สรุปผลการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานตามที่ทำข้อตกลงไว้กับ สสส
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการและผุู้นำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงร่วมประชุมประจำเดือนและสรุปโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำชุมชน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการโครงการ แกนนำกลุ่มสัจจะ สมาชิก อบต. ร่วมประชุม 12 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการดำเนินงานให้ทุกคนได้เสนอความคิดเห็น และชี้แจงการใช้จ่ายงบในโครงการ ลงมติการจัดกิจกรรมการเผยแพร่การดำเนินงานให้หมู่บ้านอื่นได้เรียนรุ้ในระดับตำบล ในการจัดงานระดับตำบล
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
คณะกรรมการโครงการ ปราชญ์ชาวบ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ส.อบต. ร่วมกันสรุปผลงานและการวางแผนต่อเนื่อง ดังนี้ 1. ชาวบ้านในหมู่บ้านมาร่วมเรียนรู้การพัฒนาอาชีพแบบสามประสานแล้วนำไปปฏิบัติ เกิดผลลัพธ์ที่ดีทำให้สมาชิกประสบความสำเร้จในการเลี้ยงปลานิล การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงไก่ และการปลูกพืชตามริมขอบบ่อนากุ้ง ได้ใช้พื้นที่ว่างเกิดประดยชน์ดีมาก 2. มีการรวมกลุ่มการเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงปลานิลจนได้เป็นแบบอย่างของตำบล เรื่องการพัฒนาความรู้ ทำเป็นความรู้ของหมู่บ้านได้ และมีกองทุนหมุนเวียนของหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานต่อเนื่องได้เอง ทำเป็นกิจกรรมประจำของหมู่บ้าน 3. เกิดเป็นแบบอย่างหมู่บ้านจัดการตนเองได้ มีกลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านสามารถเคลื่อนงานต่อเองได้แม้สิ้นสุดโครงการของ สสส 4. เกิดความร่วมมือ ความรัก สามัคคีของคนในหมู่บ้าน มีการสอนกลองยาวให้เด็ก และสามารถนำกลองยาวมาเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ การปฏิบัติ ขยายเครือข่าย ให้กับหมู่บ้านได้ 5. เกิดความภูมิใจของคนในหมู่บ้านและในตำบลที่มีเด็กและเยาวชนรวมตัวกันสืบทอดเรื่องการเล่นกลองยาวได้ เกิดความภูมิใจของปราชญ์ชุมชน ที่มีคนสืบทอด 6. ได้คิดพัฒนาต่อยอดกิจกรรมในโครงการต่อเนื่องได้เองโดยหมู่บ้านขับเคลื่อนงานเองได้ ที่ประชุมเสนอแนะและมอบหมายการพัฒนาต่อเนื่อง โดยให้ปราชญ์ชาวบ้าน (ลุงเด็จ คิดกลอนกลองยาว สอนเด็กให้เผยแพร่เรื่องดีดี ของหมู่บ้าน และส่งโครงการนี้เข้าสู่แผนงานของวันที่ 31 อบต. 7. นัดจัดกิจกรรมเผยแพร่โครงการในระดับตำบล ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ ลานกีฬาตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก มีคณะกรรมการนำเสนอผลงานในโครงการ และนำผลิตภัณฑ์ไปแสดง มีกลองยาวเด็กไปร่วมถ่ายทอดเรื่องราวการทำโครงการของ สสส ให้คนในตำบลใกล้เคียงได้ทราบ 8. เมื่อเสร็จกิจกรรมสุดท้าย ได้นัดแนะมาจัดทำรายงานพร้อมกันกับพี่เลี้ยง ณ ที่ประชุมหมู่บ้าน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
นำเสนอผลการดำเนินงานให้น่าสนใจ มีการฝึกซ้อมเสนอแบบวัฒนธรรมท้องถิ่นกลองยาว ให้หมู่้บานใกล้เคียงได้เรียนรู้ และชวนเพื่อบ้านมาเรียนรู้เพิ่มเติมให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
23 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยขนิษฐาขนิษฐาเมื่อ 27 มีนาคม 2557 00:22:24
แก้ไขโดย ขนิษฐา เมื่อ 27 มีนาคม 2557 01:13:32 น.

ชื่อโครงการ : ใกล้บ้านใกล้ใจ สร้างจิตสดใส สุขภาพแข็งแรง »

ชื่อกิจกรรม : จัดเก็บฐานข้อมูล ครั้งที่ 2

 • photo จัดเก็บฐานข้อมูล ครั้งที่ 2จัดเก็บฐานข้อมูล ครั้งที่ 2
 • photo จัดเก็บฐานข้อมูล ครั้งที่ 2จัดเก็บฐานข้อมูล ครั้งที่ 2
 • photo จัดเก็บฐานข้อมูล ครั้งที่ 2จัดเก็บฐานข้อมูล ครั้งที่ 2
 • photo จัดเก็บฐานข้อมูล ครั้งที่ 2จัดเก็บฐานข้อมูล ครั้งที่ 2
 • photo จัดเก็บฐานข้อมูล ครั้งที่ 2จัดเก็บฐานข้อมูล ครั้งที่ 2
 • photo จัดเก็บฐานข้อมูล ครั้งที่ 2จัดเก็บฐานข้อมูล ครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีชี้แจงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและสร้างจิตสำนึกในการออกกำลัง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนกลุ่ม จำนวน 10กลุ่มๆละ 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 เพื่อเป็นฐานข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการและพูดคุยถึงปัญหาในการจัดเก็บครั้งนี้
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนกลุ่ม10 กลุ่ม กลุ่มละ 1

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและสร้างจิตสำนึกในการออกกำลัง ให้ทุกคนตระหนักและรักตัวเองให้มาก
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ในการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพของแต่ละคน โดยตัวแทนกลุ่ม(หัวหน้ากลุ่มจะเป็นผู้สรุปการจัดเก็บ โดยจัดเก็บข้อมูลด้านการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกาย เน้นการรับประทานผักและผลไม้ทุกมื้อ รวมถึงการรวมกลุ่มออกกำลังกายด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้พร้อมกับการตรวจสุขภาพของแต่ละคนใในทุกๆ 3เดือนว่ามีการพัฒนาดีขึ้นหรือไม่ ในด้านการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหานำ้ตาลในเลือด(เบาหวาน) ตรวจไขมัน ซึงในการตรวจนี้ทางเทศบาลมีคลีนิคสุขภาพจะเป็นผู้ดูแลในเบื้องต้น ส่วนการวัดรอบเอว สะโพก ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง จะมี อาสาสมัครสาธารณสุขเป็นผู้ดูแล ปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 นี้ ไม่สามารถจัดเก็บได้ในบางส่วน เพราะมีผู้เข้าร่วมโครงการบางท่านไม่ได้อยู่ในชุมชน ได้ทำกิจกรรมด้านการเมืองที่กรุงเทพ แต่ได้แนะนำให้ปฎิบัติตนในการดูแลตัวเองแล้ว
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
- เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนได้ไปทำกิจกรรมทางการเมืองที่กรุงเทพ ทำให้ไม่ได้ดูแลสุขภาพของตัวเองในด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย ได้แนะนำให้มีการออกกำลังกายในระหว่างการร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับกำนันสุเทพโดย ให้ออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนวันละ200ครั้งขึ้นไป /ให้มีการเคลื่อนไหวยืดแขนขา (อย่านั่งนานๆ เดินออกกำลังกาย และเลือกรับประทานอาหาร
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
1. ไม่สามารถทำตามวันเวลาที่ระบุไว้ในแผน เนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้อยู่ในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่กรุงเทพกับลุงกำนันสุเทพ แต่ก็กระชับและทำให้ทันตามเวลาที่กำหนด 2. ไม่สามารถรายงานกิจกรรม(บันทึกข้อมูลได้ทันที เนื่องจากมีปัญหาด้านอินเตอร์เนต)แต่ได้แจ้งให้พี่เลี้ยงทราบ
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
พี่เลี้ยงโครงการได้ให้ความสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาและดูแลตลอด
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-ให้ลงรายการบันทึกทุกครังที่ทำกิจกรรม
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณบุษกร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
23 มีนาคม 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยขนิษฐาขนิษฐาเมื่อ 27 มีนาคม 2557 01:15:10
แก้ไขโดย ขนิษฐา เมื่อ 27 มีนาคม 2557 02:01:42 น.

ชื่อโครงการ : ใกล้บ้านใกล้ใจ สร้างจิตสดใส สุขภาพแข็งแรง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 1และครั้งที่ 2

 • photo ประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 1และครั้งที่ 2ประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 1และครั้งที่ 2
 • photo ประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 1และครั้งที่ 2ประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 1และครั้งที่ 2
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีชี้แจงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารและออกำลังกาย
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนกลุ่ม 10 กลุ่มๆละ 1 คน คณะกรรมการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 หาข้อสรุปจากการจัดเก็บข้อมูลทั้ง 2 ครั้ง เพื่อวางแผนว่าควรจะดำเนินการต่อเนื่องอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัแทนกลุ่ม 10 กลุ่มๆละ 1คน คณะกรรมการ อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการชุมชน ตัแทนแม่บ้าน และผู้เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการพูดคุยเรื่องการจัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 1และครั้งที่2 นำมาเปรียบเทียบวิเคราะห์หาผลที่ได้จัดเก็บ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ผลสรุปจากการเก็บข้อมูลทั้งสองครั้ง -การจัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 มีการรับประทานอาหารตามปกติ ไม่ได้ออกกำลังกายหรือออกำลังกายน้อย -การจัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 มีการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหาร เริ่มมีการรับประทานผักและผลไม้เพิ่มขึ้น ลดการบริโภคอาหารจำพวกกะทิลง และมีการจับกลุ่มออกกำลังกายเพิ่มขึ้น เล่นห่วงยาง เล่นแบดมินตัน กระบอง และรวมกลุ่มเดินออกกำลังกายในตอนเช้าและเย็นเพิ่มขึ้น รักตัวเองและดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
เนื่องจากผลของการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ ยังไม่มีความแตกต่างในด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายมากนัก ต้องจัดให้มีการรวมกลุ่มให้มากในการออกกำลังกาย โดยนำผลจากการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพของแต่ละคนมาแจ้งให้ทราบในที่ประชุม เพื่อจะได้ทราบและมีการพูดคุยและปฎิบัติตนให้แข็งแรงยิ่งขึ้น ความดัน เบาหวาน ไขมัน ลดลง งดการปริโภค หวาน มัน เค็ม ลง
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-ให้ความรู้ในการบริโภคกี่ยวกับการ ลด หวาน มัน เค็ม -ให้ลงบันทึกข้อมูลทุกครั้ง
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณบุษกร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 500.00 2,000.00 UnLock
23 มีนาคม 2557 เวลา 17:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยขนิษฐาขนิษฐาเมื่อ 27 มีนาคม 2557 02:14:30
แก้ไขโดย ขนิษฐา เมื่อ 27 มีนาคม 2557 02:54:37 น.

ชื่อโครงการ : ใกล้บ้านใกล้ใจ สร้างจิตสดใส สุขภาพแข็งแรง »

ชื่อกิจกรรม : รวมกลุ่มสร้างสานสัมพันธ์ ทำหมอนหลอดกาแฟ

 • photo รวมกลุ่มสร้างสานสัมพันธ์ ทำหมอนหลอดกาแฟรวมกลุ่มสร้างสานสัมพันธ์ ทำหมอนหลอดกาแฟ
 • photo รวมกลุ่มสร้างสานสัมพันธ์ ทำหมอนหลอดกาแฟรวมกลุ่มสร้างสานสัมพันธ์ ทำหมอนหลอดกาแฟ
 • photo รวมกลุ่มสร้างสานสัมพันธ์ ทำหมอนหลอดกาแฟรวมกลุ่มสร้างสานสัมพันธ์ ทำหมอนหลอดกาแฟ
 • photo รวมกลุ่มสร้างสานสัมพันธ์ ทำหมอนหลอดกาแฟรวมกลุ่มสร้างสานสัมพันธ์ ทำหมอนหลอดกาแฟ
 • photo รวมกลุ่มสร้างสานสัมพันธ์ ทำหมอนหลอดกาแฟรวมกลุ่มสร้างสานสัมพันธ์ ทำหมอนหลอดกาแฟ
 • photo รวมกลุ่มสร้างสานสัมพันธ์ ทำหมอนหลอดกาแฟรวมกลุ่มสร้างสานสัมพันธ์ ทำหมอนหลอดกาแฟ
 • photo รวมกลุ่มสร้างสานสัมพันธ์ ทำหมอนหลอดกาแฟรวมกลุ่มสร้างสานสัมพันธ์ ทำหมอนหลอดกาแฟ
 • photo รวมกลุ่มสร้างสานสัมพันธ์ ทำหมอนหลอดกาแฟรวมกลุ่มสร้างสานสัมพันธ์ ทำหมอนหลอดกาแฟ
 • photo รวมกลุ่มสร้างสานสัมพันธ์ ทำหมอนหลอดกาแฟรวมกลุ่มสร้างสานสัมพันธ์ ทำหมอนหลอดกาแฟ

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีชี้แจงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนทาง กาย จิต สังคม ปัญญา
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รวมกลุ่มทำหมอนหลอดกาแฟเพื่อสุขภาพ เป็นการฝึกสมาธิ และนำผลผลิตจากการทำหมอนการแฟมาใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการดูแลสุขภาพในการนอนโดยใช้หมอน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 53 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครสาธารณสุข ตัวแทนแม่บ้าน ตัวแทนร้านค้า

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จากการประชุม สมาชิกได้เสนอให้มีการรวมกลุ่มสร้างสานสัมพันธ์ ทำหมอนหลอดในเวลา 17.00 น เพราะเป็นเวลาว่างและผักผ่อมของผู้เข้าร่วมโครงการ ช่วงกลางวันอากาศร้อนมาก จึงได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาเป็นช่วงเย็น ในการทำหมอนหลอดการแฟ มีการจับและตัดหลอการแฟดังนี้ ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางคืบหลอดการแฟให้กลอดการแฟอยู่เสมอนิ่ว ส่วนนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วนางจับหลอดการแฟให้ต่ำลงมา ใช้กรรไกรตัดหลอดการแฟที่ด้านล่างที่นิ้วชี้กับนิ้วนางจับ ทำไปเรื่อยๆจะได้หลอดการแฟที่ตัดแล้วเสมอกันโดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วนางเป็นตัววัด
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ในการทำหมอนหลอดการแฟนี้ เป็นการพัฒนาการสั่งงานของสมอง ในการควบคุมการใช้นิ้ว การตัดกรรไกร การควบคุมสมาธิ ฝึกจิตใจ เพราะจากการที่ลองปฎิบัติทำกัน การควบคุมนิ้วในการทำจะช้ามาก บางคนทำไม่ได้ และบางคนมีอาการหงุดหงิดกับการตัดหลอดการแฟ บางรายตัดหลอดการแฟออกมาไม่เท่ากัน แต่ทุกคนก็ทำได้ตามสภาพของแต่ละคน ทำเสร็จแล้วใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของการนอนโดยใช้เป็นหมอน มีการพูดคุยหัวเราะ แนะนำในการทำ เป้นการสร้างสานสัมพันธ์ที่ดี และให้ทุกคนนำกลับไปทำต่อที่บ้านโดยมีการนัดแนะรวมกลุ่มกันทำ สอนกันทำ และจะนำผลที่ทำสำเร็จที่ได้มาพูดคุยกันอีกครั้ง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
- จากการทดลองทำ จะเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายรายทำได้ช้า สาเหตุมาจากการควบคุมการตัดหลอดกาแฟได้ไม่ดี การใช้มือไม่สัมพันธฺ์กัน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
- ให้บันทึกรายการทุกครั้ง - ให้กระชับกิจกรรมให้ทันตามแผนที่กำหนดไว้
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
บุษกร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,800.00 12,000.00 0.00 1,000.00 14,800.00 UnLock
23 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthawonr kongsrithawonr kongsriเมื่อ 5 เมษายน 2557 12:23:10
Project trainer
แก้ไขโดย thawonr kongsri เมื่อ 5 เมษายน 2557 12:38:06 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง »

ชื่อกิจกรรม : 3.3 ประชาสัมพันธ์โครงการครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อสื่อสารโครงการต่อสาธารณะชน,เพื่อสร้างความรู้ความตระหนักเรื่องชุมชนหูยานจัดการตนเอง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-สภาแกนนำ 21 คน -สมาชิกครัวเรือนต้นแบบ 19 คน -ผู้นำในชุมชน 10 คน -กลุมคน 3 วัย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ใช้วิทยุประชาสัมพันธ์,นางบุญ เรืองแสงจันทร์ วิทยากรโรงเรียนผึ้ง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโฆษกของหมู่บ้าน,เป็นคณะทำงาน ครม.น้อย ของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมกับกำนัน อนุชา เฉลาชัย เป็นผู้สื่อสารของชุมชน -พูดคุย อาหารกับการดูแลสุขภาพ ดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน และคุยเรื่องทั่วไปจาก วิทยากรในชุมชน,ตัวแทนกลุ่มผักโดยกำนัน -กลุ่มเด็กและเยาวชนเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกเรื่องการจัดการขยะ การนำขยะนำกลับมาใช้ใหม่,การนำผู้สูงอายุที่สุขภาพดีและปิ่นโตเข้าวัดเป็นการลดขยะและสืบทอดวัฒนธรรมสู่เด็ก ,ให้เด็กและเยาวชนเต้นเอโรบิกเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มคน 3 วัย -แกนนำ 21 คน -ครัวเรือนต้นแบบ -ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 1-8 -เทศบาลตำบลนาท่อม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตกแต่งขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์โครงการ,ใช้เด็ก,ผู้สูงอายุ,กลุ่มสวนผัก,กลุ่มผึ้ง,กลุ่มสินค้าทดแทน,และการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้รับรางวัลขบวนพาเหรดที่ 2 เนื่องจากความพร้อมจำนวนคนมาก,มีสื่อกิจกรรมจำนวนมาก
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
-ชุมชนหูยานมีความตื่นตัวและให้ความร่วมมือเป็นจำนวนมาก -คิดกิจกรรมนำเสนอให้คนรู้จักได้ด้วยวิธีการร่วมคิด ร่วมทำ สิ่งที่นำเสนอเป็นรูปธรรมทั้งสิ้น เช่น ขบวนพาเหรดผัก, ขบวนพาเหรดผู้สูงอายุสุขภาพดีและลดขยะ,ขบวนพาเหรดเด็กนำขยะมารีไซคเคิล ฯลฯ -ชุมชนอื่น รู้และเข้าใจโครงการหูยานจัดการตนเองเพิ่มมากขึ้นเมื่อกำนันอนุชา เฉลาชัยได้รับรางวัล กำนันแหนบทองคำ และมีโรงเรียนผึ้ง ที่เกิดจากโครงการนี้ ทำให้มีคนมาดูงานจำนวนมาก จนต้องบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โดยการกำหนดวันมาดู
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
จุรีย์ หนูผุด
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 0.00 6,500.00 500.00 500.00 0.00 9,000.00 UnLock
22 มีนาคม 2557 เวลา 09:00-15.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtongtongเมื่อ 26 มีนาคม 2557 20:37:20
แก้ไขโดย tong เมื่อ 27 มีนาคม 2557 13:04:31 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ ปี2 »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานอาสาสมัครเยาวชน

 • photo จัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ/พฤติกรรมด้านการจัดการขยะจัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ/พฤติกรรมด้านการจัดการขยะ
 • photo จัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ/พฤติกรรมด้านการจัดการขยะจัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ/พฤติกรรมด้านการจัดการขยะ
 • photo จัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ/พฤติกรรมด้านการจัดการขยะจัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ/พฤติกรรมด้านการจัดการขยะ
 • photo จัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ/พฤติกรรมด้านการจัดการขยะจัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ/พฤติกรรมด้านการจัดการขยะ
 • photo จัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ/พฤติกรรมด้านการจัดการขยะจัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ/พฤติกรรมด้านการจัดการขยะ
 • photo จัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ/พฤติกรรมด้านการจัดการขยะจัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ/พฤติกรรมด้านการจัดการขยะ
 • photo จัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ/พฤติกรรมด้านการจัดการขยะจัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ/พฤติกรรมด้านการจัดการขยะ
 • photo จัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ/พฤติกรรมด้านการจัดการขยะจัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ/พฤติกรรมด้านการจัดการขยะ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมชีวิตที่ดีขึ้นจากขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
พัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนจากขยะ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-คณะทำงานโครงการ12คน -อาสาสมัครเยาวชน10คน -อสม. คณะกรรมการหมู่บ้าน 8คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการ/อาสาสมัครเยาวชนเพื่อให้สมาชิกเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการจัดการขยะของชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-คณะทำงานโครงการ12คน -อาสาสมัครเยาวชน10คน -อสม. คณะกรรมการหมู่บ้าน 8คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ประขุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการ/อาสาสมัครเยาวชนเพื่่อให้สามาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านจัดการขยะของชุมชน -พัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยนำเอาเครื่องมือจากหลายๆแหล่งจากชุมชนที่เคยเก็บข้อมูลและการปรับแบบเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับพื้นที่ -มีการทดลองใช้ข้อมูล
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
-ทำให้คณะทำงานโครงการรู้จักรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย -อาสาสมัครเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง -ได้เครื่องมือที่จะทำให้การทำงานของชุมชนสะดวกมากยิ่งขึ้น -ได้มีบ้านตัวอย่างที่ใช้กับเครื่องมือเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-ใช้ฐานข้อมูลที่เก็บได้พัฒนา/หมู่บ้าน/ชุมชนในการจัดการขยะได้มีประสิทธิภาพ -จะเก็บข้อมูลให้ครบทุกครัวเรือนเพื่อได้พัฒนาต่อไปในอานาคต
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 2,000.00 3,200.00 0.00 500.00 0.00 6,700.00 UnLock
21 มีนาคม 2557 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเกษมณี ชัยรัตนมโนกรเกษมณี ชัยรัตนมโนกรเมื่อ 22 มีนาคม 2557 09:21:22
แก้ไขโดย เกษมณี ชัยรัตนมโนกร เมื่อ 22 มีนาคม 2557 09:46:32 น.

ชื่อโครงการ : ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประจำเดือน

 • photo ประชุมประจำเดือนประชุมประจำเดือน
 • photo ประชุมประจำเดือนประชุมประจำเดือน
 • photo ประชุมประจำเดือนประชุมประจำเดือน
 • photo ประชุมประจำเดือนประชุมประจำเดือน
 • photo ประชุมประจำเดือนประชุมประจำเดือน
 • photo ประชุมประจำเดือนประชุมประจำเดือน
 • photo ประชุมประจำเดือนประชุมประจำเดือน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้คณะทำงาน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการชุมชน และคณะทำงานโครงการรายงานกิจกรรมที่ทำผ่านมา และหารือกิจกรรมที่จะทำในเดือนถัดไป
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 8 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานชุมชนจำนวน 7 คน เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปัตตานี จำนวน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการรายงานกิจกรรมที่ทำผ่านในเดือนกุมภาพันธ์ และต้นเดือนมีนาคม ร่วมทั้งรายงานการเงินให้คณะทำงานชุมชนได้รับทราบ มีการชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม เช่นกิจกรรมนัดพบเพื่อสุขภาพ ซึ่งจากการประเมินสุขภาพจะเห็นได้ว่าคนชุมชนมีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงกันมาก เนื่องจากการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมรณรงค์ความสะอาดในตลาด กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล และการจัดทำสมุดโทรศัพท์ชุมชน และมีการหารือกิจกรรมที่จะทำในเดือนถัดไป ซึ่งมีข้อเสนอให้มีการจัดกิจกรรมในวันผู้สูงอายุ ในเดือนเมษายน ซึ่งจะจัดในรูปการเยี่ยมเยียนผู้สุงอายุในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการหารือร่วมกับตัวแทนจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปัตตานี เพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกัน ในการพัฒนาตลาดของเราให้เป็นตลาดสะอาด และน่าซื้อต่อไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
คณะทำงานได้มีการหารือกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และทำงานไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความร่วมมือกัน นอกจากนี้ยังมีการประสานงาน และทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลตลาดของเรา เพื่อเกิดความเข้าใจ และทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้การทำงานเป็นได้ด้วยความราบรื่น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้มีคณะทำงานหลายท่านติดภารกิจต้องเดินทางไปต่างจังหวัด จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล ติดภารกิจจัดกิจกรรมวัน อสม. ของเทศบาล จึงทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่มากนัก อย่างไรก็ดีหลังจากการประชุม คณะทำงานจะจัดทำรายงานการประชุม และจดหมายข่าว เพื่อแจ้งผลการประชุม ให้คณะทำงาน และชาวชุมชนรับทราบต่อไป
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
21 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpatimohpatimohเมื่อ 23 มีนาคม 2557 17:03:18
แก้ไขโดย patimoh เมื่อ 1 เมษายน 2557 16:17:38 น.

ชื่อโครงการ : ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง »

ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยงตรวจเอกสารความคืบหน้าการดำเนินโครงการ

 • photo พี่เลียงตรวจเอกสารความคืบหน้าการดำเนินโครงการพี่เลียงตรวจเอกสารความคืบหน้าการดำเนินโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงตรวจเอกสารความคืบหน้าการดำเนินโครงการพี่เลี้ยงตรวจเอกสารความคืบหน้าการดำเนินโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงตรวจเอกสารความคืบหน้าการดำเนินโครงการพี่เลี้ยงตรวจเอกสารความคืบหน้าการดำเนินโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อความถูกต้องในงานเอกสารของโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เดินทางไปสสจ.เพื่อให้นายสุทธิชาติ เมืองปาน พี่เลี้ยงโครงการตรวจเอกสารก่อนปิดงวดที่ 2
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ได้คำแนะนำเรื่องการบริหารงบประมาณ การจัดทำบัญชี
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
1.การบริหารงบประมาณ 2.การจัดทำบัญชี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสุทธิชาติ เมืองปาน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 UnLock
21 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthawonr kongsrithawonr kongsriเมื่อ 2 เมษายน 2557 15:51:51
Project trainer
แก้ไขโดย thawonr kongsri เมื่อ 19 เมษายน 2557 05:51:03 น.

ชื่อโครงการ : งานสำนักงานกลาง »

ชื่อกิจกรรม : ตรวจสอบบัญชีการเงินโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
ตรวจสอบการเงินโครงการงวดที่ 4
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ผู้ตรวจบัญชีการเงิน จำนวน 3 คน -เจ้าหน้าที่ 7 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ งวดที่ 4 จากบริษัท เอส พี พี คอนเซ๊พท์ แอคเค้าติ้ง จำกัด
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 8 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ตรวจบัญชี 3 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ตรวจแฟ้มข้อมูลการปฏิบัติงาน -ตรวจกระบวนการทำงาน ตรวจเอกสารประกอบ เช่น การบวนการอนุมัติจ่ายเงิน,รายงานการประชุมประกอบการส่งงาน, -ให้คำแนะนำในการลงบัญชี ต่อเจ้าหน้าที่โครงการ -รับฟังการสรุปการตรวจสอบการเงินและบัญชี
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
คำแนะนำจากผู้ตรวจสอบบัญชี -คำแนะนำการจ่ายค่าตอบแทนซ้ำซ้อน ที่มีให้เรียกคืน -การรับงานไปทำต้องเมื่อเบิกเงินโครงการไปแล้วให้ส่งผลงานประกอบด้วย -ต้องชี้แจงค่าใช้จ่ายส่วนที่แพงเกินจริง เช่น ค่าอาหารในพื้นที่หน้าเกาะรีสอทร์ -ต้องอนุมัติก่อนจ่ายเงิน ถ้าจ่ายทีหลังเป็นการรับทราบ -ตัองลงบัญต้องมีกรอบเงิน,กิจกรรม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดปัญหาการลงบัญชีโครงการ/แกไขโดยการจ้างคนลงบัญชี 1 ครั้งต่ออาทิตย์
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายถาวร คงศรี เลขาโครงการ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
20 มีนาคม 2557 เวลา 10:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsriperm3sriperm3เมื่อ 17 เมษายน 2557 10:30:58
แก้ไขโดย sriperm3 เมื่อ 17 เมษายน 2557 17:30:45 น.

ชื่อโครงการ : ตู้เย็นข้างบ้านปลอดสารพิษภัย »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน

 • photo ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
 • photo ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
 • photo ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
 • photo ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม จำนวน 10 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการทำน้ำหมักชีวภาพ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อสม. 16 คน คณะกรรมการ 12 คน และปราชญ์ชาวบ้าน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อสม. 16 คน คณะกรรมการ 12 คน และปราชญ์ชาวบ้าน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ณ ฐานวิถีเกษตร วันที่ 20 มีนาคม 2557 เริ่ม ประชุม 10.30 น. เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานโครงการตู้เย็นข้างบ้านปลอดสารพิษภัย ได้เปิดประชุม สรุปผลการดำเนินงาน การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยให้ข้อเสนอ สรุปผลดังนี้ 1. น้ำหมักชีวภาพที่ทำขึ้นได้ใช้กล้วยเป็นหลักในการหมัก เพราะกล้วยมีความหวานใช้แทนกากน้ำตาลได้ 2. น้ำหมักชีวภาพใช้หยอดในน้ำยางทำให้ขี้ยางแข็งตัวเร็วและได้น้ำหนักดีส่วนน้ำที่ตกลงโคนยางเป็นปุ๋ยได้ด้วย 3. น้ำหมักชีวภาพใช้ทาหน้ายางไม่ให้เป็นเชื้อรา ( ใช้เปลือกลูกเนียงหมักกับกากน้ำตาลหรือกล้วยสุก) 4. ในการทำน้ำหมักชีวภาพใช้ใบกระถิ่น (ตอแต) เพื่อเพิ่มโปรตีนให้กับพืชผักสมุนไพร ททำให้ใบผักสีเขียวดี ไม่มีแมลงมารบกวน 5. ขยะในครัวเรือนลดลงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกขยะมาทำน้ำหมักชีวภาพ ( สังเกตได้จากการทิ้งขยะตามถังขงยะมีพวก เศษผัก เศษอาหารลดลง ) 6. มีผู้สนใจนิยมใช้น้ำหมักชีวภาพมากขึ้น 7. กลุ่มเป้าหมายสนใจปลูกผักมากขึ้น ( สังเกตการณ์เยี่ยมเยือนครัวเรือน ) 8. ในขณะนี่ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายใช้น้ำหมักชีวภาพรดมังคุดซึ่งกำลังออกดอก ผลทำให้ผลดก มังคุดผิวสวย และทำให้ขั้วมังคุดเหนียว ลดการร่วงหล่นของมังคุด ปิดประชุม 14.30 น. ( นายสมนึก นิลกาญจน์ ) ผู้จดบันทึกการประชุม
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
อสม. 16 คน คณะกรรมการ 12 คน และปราชญ์ชาวบ้าน 2 คน ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกันและให้ความสนใจ ยังช่วยติดตามสมาชิกและให้เกิดเกร้ดความรู้การทำน้ำหมักชีวภาพรวมถึงการช่วยแนะนำการทำน้ำหมักชีวภาพและการนำไปใช้ สมาชิกให้ความสนใจมาก
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 UnLock
17 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 -15.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยparriparriเมื่อ 11 เมษายน 2557 16:17:05
แก้ไขโดย parri เมื่อ 11 เมษายน 2557 21:17:45 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเก็บขยะถูกที่ ดูดีต่อชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : จัดทีมประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะ (ประกวดบ้านสวยงามสิ่งแวดล้อมดี)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกับสมาชิกชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อประกวดบ้านสะอาด สวยงาม สิ่งแวดล้อมดี
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการฯ คัดเลือกบ้านเข้าประกวด ละแวกละ 1หลังคาเรือน รวม 10 หลังคาเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการตัดสินการประกวดลงพื้นที่ให้คะแนนบ้านสวยงาม สะอาด สิ่งแวดล้อมดี ละแวกละ 1 หลังคาเรือน แล้วให้คะแนนตามหลักเกณฑ์เพื่อจัดลำดับ ที่ 1 2 3 และรางวัลชมเชย 7 รางวัล
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการฯ คัดเลือกบ้านเข้าประกาดละแวกละ 1 หลังคาเรือน รวม 10 หลังคาเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการโครงการ ฯ จำนวน 7 คนเป็นคณะกรรมการประกวดบ้านสวยงาม สะอาด สิ่งแวดล้อมดี ลงให้คะแนนทุกหลังคาเรือน ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด เพื่อจัดลำดับ ที่ 1 - 3 และรางวัลชมเชย 7 หลังคาเรือน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
คณะกรรมการ ฯ ลงให้คะแนน 10 หลังคาเรือน ที่ส่งเข้าประกวดตามหลัเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อจัดลำดับ ที่ 1 - 3 และรางวัลชมเชย รางวัลที่ 1 บ้านเลขที่ รางวัลที่ 2 บ้านเลขที่ รางวัลที่ 3 บ้านเลขที่ คณะกรรมการกำหนดจัดทำพิธีมอบรางวัล ในวันจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะในชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบ็ญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 UnLock
16 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยaerusneeaerusneeเมื่อ 24 มีนาคม 2557 15:03:19
แก้ไขโดย aerusnee เมื่อ 24 มีนาคม 2557 15:10:18 น.

ชื่อโครงการ : โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่5บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีปี2(โรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนลดเสี่ยงบ้านโคกวัดอบอุ่น) »

ชื่อกิจกรรม : จัดการเรียนตามหลักสูตร

 • photo จัดการเรียนตามหลักสูตรจัดการเรียนตามหลักสูตร
 • photo จัดการเรียนตามหลักสูตรจัดการเรียนตามหลักสูตร
 • photo จัดการเรียนตามหลักสูตรจัดการเรียนตามหลักสูตร
 • photo จัดการเรียนตามหลักสูตรจัดการเรียนตามหลักสูตร
 • photo จัดการเรียนตามหลักสูตรจัดการเรียนตามหลักสูตร
 • photo จัดการเรียนตามหลักสูตรจัดการเรียนตามหลักสูตร
 • photo จัดการเรียนตามหลักสูตรจัดการเรียนตามหลักสูตร
 • photo จัดการเรียนตามหลักสูตรจัดการเรียนตามหลักสูตร
 • photo จัดการเรียนตามหลักสูตรจัดการเรียนตามหลักสูตร

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เยาวชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม (กับช่วงวัยและอาชีพในการลดโรคลดเสี่ยง มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็ก ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และเครือข่าย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วันนี้เรียนวิชากฎจราจร โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรหนองจิก ซึ่งคณะผู้จัดได้ขอความอนุเคราะห์ไปทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาบีให้ติดต่อขอวิทยากรให้
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็ก ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และเครือข่าย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนลดเสี่ยง ตามความต้องการของเด็กและกรรมการโรงเรียน ความสำคัญในการต้องเรียนรู้ในเรื่องของกฏจราจรเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน วิทยากรที่มาสอนในวันนี้เป็นสารวัตรและกลุ่มงานการจราจรโรงพักหนองจิกมาสอนให้ความรู้แก่เด็กและผู้ใหญ่
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
เด็กๆ ได้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร สัญลักษณ์ต่างๆ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางปาริชาติ แก้วทองประคำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
15 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเกษมณี ชัยรัตนมโนกรเกษมณี ชัยรัตนมโนกรเมื่อ 22 มีนาคม 2557 08:31:36
แก้ไขโดย เกษมณี ชัยรัตนมโนกร เมื่อ 22 มีนาคม 2557 08:39:05 น.

ชื่อโครงการ : ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2) »

ชื่อกิจกรรม : รับซื้อขยะรีไซเคิล

 • photo รับซื้อขยะรีไซเคิลรับซื้อขยะรีไซเคิล
 • photo รับซื้อขยะรีไซเคิลรับซื้อขยะรีไซเคิล
 • photo รับซื้อขยะรีไซเคิลรับซื้อขยะรีไซเคิล
 • photo รับซื้อขยะรีไซเคิลรับซื้อขยะรีไซเคิล
 • photo รับซื้อขยะรีไซเคิลรับซื้อขยะรีไซเคิล
 • photo รับซื้อขยะรีไซเคิลรับซื้อขยะรีไซเคิล
 • photo รับซื้อขยะรีไซเคิลรับซื้อขยะรีไซเคิล
 • photo รับซื้อขยะรีไซเคิลรับซื้อขยะรีไซเคิล

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการขยะ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชาวชุมชน และพ่อค้า แม่ค้า แผงลอยในตลาด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แกนนำเยาวชนรับซื้อขยะรีไซเคิลจากชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชาวชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 และพ่อค้า แม่ค้า แผงลอยในตลาดเทศวิวัฒน์ 1 จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานได้ชักชวนแกนนำเยาวชนออกรับซื้อขยะตามบ้านเรือนและร้านค้าในชุมชน ชาวชุมชนรู้จักการคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะรวม เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด ส่วนหนึ่งเก็บไว้ขายเอง และอีกส่วนหนึ่งนำมาทำกิจกรรมร่วมกับแกนนำเยาวชน จากการทำกิจกรรมนี้ ทำให้ชาวชุมชนมีทัศนคติที่ดีกับเยาวชนที่มาทำกิจกรรม เกิดความสนิทสนมกัน ส่วนใหญ่จะบริจาคขยะให้กับเยาวชนเพื่อใช้เป็นกองทุนเพื่อการศึกษาของเยาวชนในชุมชน และจากการรู้จักกันมากขึ้น ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้าใจกัน สร้างทัศนคติที่ดีระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก และทำให้ผู้ปกครอบของเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจที่เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเข้ามาร่วมทำประโยชน์ให้กับชุมชน (ใช้งบประมาณจากรางวัลโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา)
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม แกนนำเยาวชนได้ชักชวนเพื่อน ๆ ให้มาร่วมกิจกรรมรับซื้อขยะตั้งแต่ 8.00 น. ทำให้เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะ และคัดแยกขยะเป็น และสามารถนำความรู้กลับไปบอกให้คนที่บ้านได้เข้าใจ กิจกรรมนี้นอกจากเป็นการเรียนรู้การคัดแยกขยะ แล้ว เด็ก ๆ ยังได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน มีการแบ่งงานกันทำ เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ผู้ใหญ่ในชุมชนก็มีทัศนคติที่ดีกับเด็ก ๆ และโครงการ ทั้งยังให้เกิดความร่วมมือกันมากขึ้น ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ จะเห็นได้ว่ามีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น เนื่องจากเด็ก ที่มาช่วยทำกิจกรรมมากขึ้น เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดเทอม ที่เด็ก ๆ ไม่ต้องไปโรงเรียน และเรียนพิเศษ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
15 มีนาคม 2557 เวลา 0ึ7:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเกษมณี ชัยรัตนมโนกรเกษมณี ชัยรัตนมโนกรเมื่อ 22 มีนาคม 2557 08:49:48
แก้ไขโดย เกษมณี ชัยรัตนมโนกร เมื่อ 22 มีนาคม 2557 09:16:22 น.

ชื่อโครงการ : ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2) »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมนัดพบประเมินสุขภาพชุมชน

 • photo กิจกรรมนัดพบเพื่อสุขภาพกิจกรรมนัดพบเพื่อสุขภาพ
 • photo กิจกรรมนัดพบเพื่อสุขภาพกิจกรรมนัดพบเพื่อสุขภาพ
 • photo กิจกรรมนัดพบเพื่อสุขภาพกิจกรรมนัดพบเพื่อสุขภาพ
 • photo กิจกรรมนัดพบเพื่อสุขภาพกิจกรรมนัดพบเพื่อสุขภาพ
 • photo กิจกรรมนัดพบเพื่อสุขภาพกิจกรรมนัดพบเพื่อสุขภาพ
 • photo กิจกรรมนัดพบเพื่อสุขภาพกิจกรรมนัดพบเพื่อสุขภาพ
 • photo กิจกรรมนัดพบเพื่อสุขภาพกิจกรรมนัดพบเพื่อสุขภาพ
 • photo กิจกรรมนัดพบเพื่อสุขภาพกิจกรรมนัดพบเพื่อสุขภาพ
 • photo กิจกรรมนัดพบเพื่อสุขภาพกิจกรรมนัดพบเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรักและสามัคคีในชุมชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 180 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชาวชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 จำนวน 90 คน และพ่อค้า แม่ค้า แผงลอย จำนวน 90 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 ร่วมกับศูนย์แพทย์ชุมชน โรงพยาบาลปัตตานี และแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลปัตตานี จัดกิจกรรมนัดพบ เพื่อประเมินสุขภาพกาย และจิต ให้ชาวชุมชน และพ่อค้า แม่ค้าแผงลอย จำนวน 180 คน โดยมีการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิต ตรวจสุขภาพฟัน และตรวจสุขภาพ เพื่อประเมินสุขภาพของชาวชุมชน ให้ชาวชุมชนได้ทราบว่าตนเองมีสุขภาพเป็นอย่างไร และควรดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้าง ควรปรับพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างไร ภายในกิจกรรมชาวชุมชนยังมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกที่คณะทำงานจัดหามาจากสำนักงานการค้าภายใน (ธงฟ้า) เพื่อให้ช่าวชุมชนได้มีโอกาสในการพบปะกัน และพูดคุยกัน เพื่อสร้างความรัก และเข้าใจกันมากขึ้น
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 142 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชาวชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 จำนวน 96 คน และพ่อค้า แม่ค้าแผงลอยในตลาดเทศวิวัฒน์ 1 จำนวน 46 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ในช่วงเช้ามีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวชุมชน และพ่อค้า แม่ค้า แผงลอย ได้ทราบว่ามีกิจกรรมนัดพบสุขภาพ โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์แพทย์ชุมชน และแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลปัตตานี มาให้บริการคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง และตรวจสุขภาพฟัน เพื่อให้ชาวชุมชน และพ่อค้า แม่ค้า แผงลอย ได้รับความรู้ และรู้สุขภาพของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ซึ่งได้รับการสนับสนุนสินค้า จากสำนักงานการค้าภายใน นำสินค้ามาให้คณะทำงานจัดจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ชาวชุมชนให้ความสนใจมาก ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโอกาสไปตรวจเช็คร่างกาย เนื่องจากในบริเวณชุมชนยังไม่มี อสม. และส่วนใหญ่ทำอาชีพค้าขาย ซึ่งต้องทำงานตั้งแต่เช้า ถึงเย็น เมื่อมีเจ้าหน้าที่มาให้บริการถึงบริเวณใกล้บ้าน จึงได้ออกมารับบริการกันมาก และเป็นโอกาสอันดีที่ชาวชุมชนจะได้พบปะกัน ได้พูดคุยถามทุกข์ สุข กัน คนที่ไม่ค่อยได้ร่วมกิจกรรม ก็ออกมาตรวจสุขภาพ และซื้อสินค้าราคาถูก ชาวชุมชนมีทัศนคติที่ดีของการรวมตัวเป็นชุมชน เพราะจะได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐมากขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
เนื่องจากกิจกรรมนี้ต้องใช้พื้นที่มาก จึงจัดงานในวันที่ไม่มีตลาดนัด พ่อค้า แม่ค้า แผงลอยจึงมาร่วมกิจกรรมได้ไม่มากนัก เพราะส่วนใหญ่ยังคงขายของอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลอีกแห่งหนึ่ง และในช่วงสาย ๆ ยังมีฝนตกลงมา ทำให้คนที่มีร่วมกิจกรรมกลับบ้านเร็ว
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 UnLock
15 มีนาคม 2557 เวลา 09:00-15.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtongtongเมื่อ 25 มีนาคม 2557 18:46:53
แก้ไขโดย tong เมื่อ 27 มีนาคม 2557 13:06:14 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ ปี2 »

ชื่อกิจกรรม : ปฎิบัติการชุมชนจักการขยะในชุมชน

 • photo วิเคราะห์/ปฎิบัติการชุมชน/นำอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่วิเคราะห์/ปฎิบัติการชุมชน/นำอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่
 • photo วิเคราะห์/ปฎิบัติการชุมชน/นำอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่วิเคราะห์/ปฎิบัติการชุมชน/นำอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่
 • photo วิเคราะห์/ปฎิบัติการชุมชน/นำอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่วิเคราะห์/ปฎิบัติการชุมชน/นำอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่
 • photo วิเคราะห์/ปฎิบัติการชุมชน/นำอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่วิเคราะห์/ปฎิบัติการชุมชน/นำอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่
 • photo วิเคราะห์/ปฎิบัติการชุมชน/นำอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่วิเคราะห์/ปฎิบัติการชุมชน/นำอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่
 • photo วิเคราะห์/ปฎิบัติการชุมชน/นำอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่วิเคราะห์/ปฎิบัติการชุมชน/นำอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่
 • photo วิเคราะห์/ปฎิบัติการชุมชน/นำอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่วิเคราะห์/ปฎิบัติการชุมชน/นำอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่
 • photo วิเคราะห์/ปฎิบัติการชุมชน/นำอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่วิเคราะห์/ปฎิบัติการชุมชน/นำอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่
 • photo วิเคราะห์/ปฎิบัติการชุมชน/นำอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่วิเคราะห์/ปฎิบัติการชุมชน/นำอาสาสมัครเยาวชนลงพื้นที่

กิจกรรมหลัก : การเตรียมความพร้อมของร้านค้าเพื่อสวัสดิการชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
-เพื่อพัฒนารูปแบบจัดการขยะในครัวเรือนต้นแบบ 30ครัวเรือน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้นำชุมชน/อสม./อาสาสมัครเยาวชน/คณะกรรมการโครงการ/คณะกรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมปฎิบัติการชุมชนประจำทุกๆ เดือนเพื่อปฎิสัมพันธ์ที่ดีกันระหว่างคนในชุมชนเองและชุมชนไกล้เคียง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำชุมชน/อสม./อาสาสมัครเยาวชน/คณะกรรมการโครงการ/คณะกรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ลงพื้นที่ปฎิบัติการเครียพื้นที่เป้าหมาน -การมีส่วนร่วมของคนที่มีความตระหนักของการจัดการขยะ -ความสามัครคีในกลุ่มที่ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ลงพื้นที่ปฎิบัติการเครียพื้นที่เป้าหมาน -การมีส่วนร่วมของคนที่มีความตระหนักของการจัดการขยะ -ความสามัครคีในกลุ่มที่ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน -การรับผิดชอบการทำงานของคณะทำงานของโครงการ -ร่วมด้วยช่วยกันในความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-ควรลงปฏิบัติการชุมชนในส่วนรวมอย่างน้อยเดือนละ1ครั้ง -ควรมีสมาชิกปฏิบัติการชุมชนให้มากกว่านี้ -พื้นที่ปฏิบัติการชุมชนให้มีความหลากหลายเปลียนสถานที่ใหม่ฟทุกเดือน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
15 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยyaitikm14yaitikm14เมื่อ 27 มีนาคม 2557 17:59:01
แก้ไขโดย yaitikm14 เมื่อ 27 มีนาคม 2557 18:31:51 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรปลอดสารพิษ ลดต้นทุนการผลิต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมครัวเรือนต้นแบบครั้งที่ 4

 • photo ประชุมครัวเรือนต้นแบบครั้งที่ 4ประชุมครัวเรือนต้นแบบครั้งที่ 4
 • photo ประชุมครัวเรือนต้นแบบครั้งที่ 4ประชุมครัวเรือนต้นแบบครั้งที่ 4
 • photo ประชุมครัวเรือนต้นแบบครั้งที่ 4ประชุมครัวเรือนต้นแบบครั้งที่ 4

กิจกรรมหลัก : ประชุมครัวต้นแบบ 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนติดตามการทำงาน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการและครัวต้นแบบ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมครัวเรือนต้นแบบในการจัดโครงการ ทบทวนติดตาม ร่วมทำตลอดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการและครัวต้นแบบ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเพื่อแก้ปัญหาการเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบคอนโด และการเตรียมกิจกรรมการปลูกผัก
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
1. ถ้าเลี้ยงในฤดูร้อนจะทำให้ปลาตาย มอบหมายให้คุณดำรงศักดิ์ เป็นตัวแทนในการจัดหาลูกปลาทดแทนลูกปลาที่ตาย แนะนำวิธีการเลี้ยงที่ปลาไม่ตายจะต้องไม่ตั้งปล้องเลี้ยงไว้กลางแดด การให้อาหารเพื่อลดต้นทุน การให้อาหารเสริมเป็นบางครั้ง เช่น ไส้ไก่ เศษปลา เพื่อลดอาหารสำเร็จรูป 2. ปัญหากบตัวเล็กไม่มีขาย เพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อน คณะครัวต้นแบบได้จัดเตรียมสถานที่เลี้ยงไว้แล้ว เมื่อมีลูกกบสามารถนำมาเลี้ยงได้เลย 3. การเตรียมแปลงไว้ปลูกผักไว้ในวันที่ 3 เมษายน 2557 ให้ทุกครัวเตรียมพันธุ์ผักไว้ในถุงดำ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ให้เตรียมวางแผนการดำเนินงานตลอดโครงการในงวด 2 และงวด 3 ให้ได้ผลตามสัญญาและได้เกิดประโยชน์แก่หมู่บ้าน
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 UnLock
15 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยgoodhealthgoodhealthเมื่อ 3 เมษายน 2557 13:28:39
แก้ไขโดย goodhealth เมื่อ 3 เมษายน 2557 14:42:40 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนต้นแบบสุขภาพดี ตามวิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : เข้าวัดฟังธรรมส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตประจำวัน

 • photo คณะครูนักเรียนร่วมเข้าวัดฟังธรรมคณะครูนักเรียนร่วมเข้าวัดฟังธรรม
 • photo ชาวบ้านในชุมชนร่วมเข้าวัดฟังธรรมชาวบ้านในชุมชนร่วมเข้าวัดฟังธรรม
 • photo ชาวบ้านในชุมชนร่วมเข้าวัดฟังธรรมชาวบ้านในชุมชนร่วมเข้าวัดฟังธรรม
 • photo ชาวบ้านคณะครูนักเรียนร่วมเข้าวัดฟังธรรมชาวบ้านคณะครูนักเรียนร่วมเข้าวัดฟังธรรม
 • photo ชาวบ้านคณะครูนักเรียนร่วมเข้าวัดฟังธรรมชาวบ้านคณะครูนักเรียนร่วมเข้าวัดฟังธรรม
 • photo ชาวบ้านคณะครูนักเรียนร่วมเข้าวัดฟังธรรมชาวบ้านคณะครูนักเรียนร่วมเข้าวัดฟังธรรม
 • photo ชาวบ้านคณะครูนักเรียนร่วมเข้าวัดฟังธรรมชาวบ้านคณะครูนักเรียนร่วมเข้าวัดฟังธรรม
 • photo ชาวบ้านคณะครูนักเรียนร่วมเข้าวัดฟังธรรมชาวบ้านคณะครูนักเรียนร่วมเข้าวัดฟังธรรม
 • photo ชาวบ้านคณะครูนักเรียนร่วมเข้าวัดฟังธรรมชาวบ้านคณะครูนักเรียนร่วมเข้าวัดฟังธรรม
 • photo ชาวบ้านคณะครูรับประทานอาหารร่วมกันชาวบ้านคณะครูรับประทานอาหารร่วมกัน
 • photo ชาวบ้านคณะครูนักเรียนรับประทานอาหารร่วมกันชาวบ้านคณะครูนักเรียนรับประทานอาหารร่วมกัน
 • photo ชาวบ้านคณะครูนักเรียนรับประทานอาหารร่วมกันชาวบ้านคณะครูนักเรียนรับประทานอาหารร่วมกัน

กิจกรรมหลัก : เข้าวัดฟังธรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นหมู่บ้านส่งเสรีมศีลธรรม จริยะธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน และผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่และการดื่มสุราทุกวันพระ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการและผู้นำชุมชนร่วมใจกันเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันพระที่ 15 มีนาคม 2557 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากอำเภอพรหมคีรี ที่ใด้จัดโครงการอำเภอยิ้มในการเข้าวัดฟังธรรม โดยมีชาวบ้านในชุมชน คณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยชาวบ้าน คณะครู นักเรียนร่วมใจกันยกปิ่นโตมาถวายพระ และทางคณะกรรมการโครงการและผู้นำชุมชนใด้จัดทำอาหารเพื่อถวายพระด้วย และใด้ร่วมกันฟังการบรรยายพิเศษจากเจ้าอาวาสถึงพิษภัยของสุรายาสูบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป หลังจากรับฟังบรรยายพิเศษแล้วร่วมกันรัลสีลรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้ว ก็ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันจากปิ่นโตที่ใด้ยกกันมาและที่ใด้จัดทำขึ้นพร้อมกันอย่างมีความสุขทั่วหน้ากัน จากนั้นจึงแยกย้ายกันกลับบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร้อยละ 80 ของผู้ที่เ้ขาร่วมโครงการ มีการส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตประจำวัน และมีการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา และอบายมุขต่างๆ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการและผู้นำชุมชนร่วมใจกันเข้าวัดฟังธรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอพรหมคีรี ชาวบา้นในชุมชน คณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยชาวบ้านคณะครูนักเรียนร่วมกันยกปิ่นโตมาถวายพระ และทางคณะกรรมการโครงการและผู้นำชุมชนใด้จัดทำอาหารมาถวายพระด้วย และใด้ร่วมกันฟังบรรยายพิเศษจากเจ้าอาวาสถึงเรื่องพิษภัยของสุรายาสูบ และอบายมุขต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป หลังจากนั้น

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการโครงการและผู้นำชุมชนร่วมใจกันเข้าวัดฟังธรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอพรหมคีรี ชาวบา้นในชุมชน คณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยชาวบ้านคณะครูและนักเรียนร่วมกันยกปิ่นโตมาถวายพระ และทางคณะกรรมการโครงการและผู้นำชุมชนใด้จัดทำอาหารมาร่วมถวายพระด้วย และใด้ร่วมกันฟังบรรยายพิเศษจากเจ้าอาวาสถึงเรื่องพิษภัยของสุรายาสูบ และอบายมุขต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป หลังจากนั้นก็ใด้ร่วมกันรับศีลรับพรเพื่อเป้นสิริมงคลแก่ตัวเองและผู้ที่ใด้ร่วมรับฟัง และหลังจากนั้นก็ใด้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันจากปิ่นโตที่ใด้ร่วมยกกันมาและที่ใด้จัดทำขึ้น พร้อมกันอย่างมีความสุขทั่วหน้ากัน เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วใด้ร่วมกันทำความสะอาดวัด และแยกยา้ยกันกลับบ้านอย่างมีความสุข
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
คณะกรรมการโครงการและผู้นำชุมชน คณะครูนักเรียนจะนำความรู้ที่ใด้รับฟังมามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ และจะเข้าร่วมปฏิบัติตามกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะถึงจะเป็นหนึ่งวันในรอบหนึ่งเดือนที่มีความหมายสำหรับเด็กหลายๆคนที่ใด้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะเป็นวันที่ทำให้จิตใจของเด็กๆหลายคนสงบ และจะไม่หันหน้าไปหายาเสพติดและอบายมุขต่างๆ ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา และจะเป็นแบบอย่างที่ดี และจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ทำต่อไปให้ดีที่สุด
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นาย อภิวัฒน์ ใชยเดช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
15 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkhwanriangkhwanriangเมื่อ 16 เมษายน 2557 18:00:15
แก้ไขโดย khwanriang เมื่อ 16 เมษายน 2557 18:17:58 น.

ชื่อโครงการ : สานสัมพันธ์คนสามวัยจัดการขยะชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : สร้างกลุ่มเยาวชนเพื่อสำรวจความเป็นระเบียบของตรอกซฮยปราศจากขยะ

 • photo สร้างกลุ่มเยาวชนสำรวจความเป็นระเบียบของตรอกซฮยปราศจากขยะสร้างกลุ่มเยาวชนสำรวจความเป็นระเบียบของตรอกซฮยปราศจากขยะ
 • photo สร้างกลุ่มเยาวชนสำรวจความเป็นระเบียบของตรอกซฮยปราศจากขยะสร้างกลุ่มเยาวชนสำรวจความเป็นระเบียบของตรอกซฮยปราศจากขยะ
 • photo สร้างกลุ่มเยาวชนสำรวจความเป็นระเบียบของตรอกซฮยปราศจากขยะสร้างกลุ่มเยาวชนสำรวจความเป็นระเบียบของตรอกซฮยปราศจากขยะ
 • photo สร้างกลุ่มเยาวชนสำรวจความเป็นระเบียบของตรอกซฮยปราศจากขยะสร้างกลุ่มเยาวชนสำรวจความเป็นระเบียบของตรอกซฮยปราศจากขยะ
 • photo สร้างกลุ่มเยาวชนสำรวจความเป็นระเบียบของตรอกซฮยปราศจากขยะสร้างกลุ่มเยาวชนสำรวจความเป็นระเบียบของตรอกซฮยปราศจากขยะ
 • photo สร้างกลุ่มเยาวชนสำรวจความเป็นระเบียบของตรอกซฮยปราศจากขยะสร้างกลุ่มเยาวชนสำรวจความเป็นระเบียบของตรอกซฮยปราศจากขยะ
 • photo สร้างกลุ่มเยาวชนสำรวจความเป็นระเบียบของตรอกซฮยปราศจากขยะสร้างกลุ่มเยาวชนสำรวจความเป็นระเบียบของตรอกซฮยปราศจากขยะ

กิจกรรมหลัก : สร้างกลุ่มเยาวชนสำรวจความเป็นระเบียบของตรอกซอยปราศจากขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างกลุ่มเยาวชนสำรวจความเป็นระเบียบของตรอกซอยปราศจากขยะ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำ เยาวชน และชาวบ้านในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ให้กลุ่มเยาวชนสำรวจความเป็นระเบียบของตรอกซอยปราศจากขยะ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำ เยาวชน และชาวบ้านในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เยาวชนสำรวจบริเวณที่รับผิดชอบแล้วนำมาบอกกรรมการจากนั้นนำขยะออกจากซอย แยกขยะ และ จัดทำรายได้ของแกนนำที่ได้จากการนำขยะที่เก็บได้ไปขาย
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ขยะในชุมชนมีและบ้านตามเรื่อนมีจำนวนขยะลดน้อยลง และแกนนำมีรายได้จากการขายขยะ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางกำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 UnLock
14 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเกษมณี ชัยรัตนมโนกรเกษมณี ชัยรัตนมโนกรเมื่อ 22 มีนาคม 2557 08:40:50
แก้ไขโดย เกษมณี ชัยรัตนมโนกร เมื่อ 22 มีนาคม 2557 08:48:14 น.

ชื่อโครงการ : ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2) »

ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

 • photo ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
 • photo ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ชาวชุมชน และพ่อค้า แม่ค้าแผงลอยรับทราบกิจกรรมของชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 500 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พ่อค้า แม่ค้า แผงลอยในตลาด จำนวน 500 ราย และชาวชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 150 หลังคาเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย กิจกรรมที่จะทำในเดือนถัดไป และรณรงค์ให้พ่อค้า แม่ค้า ช่วยกันรักษาความสะอาดในตลาด
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 650 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พ่อค้า แม่ค้า แผงลอยในตลาด จำนวน 500 ราย และชาวชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 150 หลังคาเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

อาสาสมัครประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อรณรงค์ให้พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดช่วยกันรักษาความสะอาด และแจ้งให้พ่อค้า แม่ค้า และชาวชุมชนทราบกิจกรรมที่จะทำในเดือนถัดไป ซึ่งเน้นในเรื่องกิจกรรมนัดพบเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการรักษาสุขภาพ ของชาวชุมชน และพ่อค้า แม่ค้า ในตลาด
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
จากการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารข่าวสารต่าง ๆ ของชุมชน ให้กับพ่อค้า แม่ค้า แผงลอย และชาวชุมชนได้รับทราบ ทำให้เกิดความเข้าใจในการทำกิจกรรม มีการนัดหมายการทำกิจกรรม ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพของคณะทำงาน ในการทำงานร่วมกันระหว่างชาวชุมชน และพ่อค้า แม่ค้าแผงลอย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 600.00 UnLock
14 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 -14.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยparriparriเมื่อ 26 มีนาคม 2557 14:15:44
แก้ไขโดย parri เมื่อ 26 มีนาคม 2557 15:07:41 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเก็บขยะถูกที่ ดูดีต่อชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการโครงการ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกับสมาชิกชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานครั้งต่อไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการโครงการร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

- คณะกรรมการร่วมประสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา -คณะกรรมการร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

- คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา - ติดตามการเสนอรายชื่อบ้านสะอาดละแวกละ 1 หลังคาเรือนเพื่อส่งเข้าประกวด - วางแผนการปฏิบัติงานครั้งต่อไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
- คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา - ติดตามการเสนอรายชื่อบ้านสะอาด ละแวกละ 1 หลังคาเรือน เพื่อส่งเข้าประกวด - ชุมชนให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในการส่งรายชื่อเข้าประกวด - กำหนดวันลงตรวจสอบให้คะแนนประกวดบ้านสะอาด - คณะกรรมการร่วมกันวางแผนการดำเนินงานครั้งต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ควรจัดส่งงบประมาณตามเวลาที่กำหนด
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ช่วยประสานงานในการจัดส่งงบประมาณงวดที่ 2
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบ็ญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 560.00 UnLock
12 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthawonr kongsrithawonr kongsriเมื่อ 14 มีนาคม 2557 23:43:09
Project trainer
แก้ไขโดย thawonr kongsri เมื่อ 15 มีนาคม 2557 00:01:47 น.

ชื่อโครงการ : งานสำนักงานกลาง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกรรมการบริหาร

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
รายงานความก้าวหน้า ส.1และแนวทางการดำเนินงานในงวดที่ 5
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-กรรมการบริหาร -เจ้าหน้าที่ -สื่อหนังสือพิมพ์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ประชุมประจำเดือนมีนาคมตามวาระการประชุม,เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ,รับรองรายงานการประชุม,รายงานความก้าวหน้า ส 1งวดที่ 4 ต่อกรรมการบริหาร,รายงานการเงินให้กรรมการบริหารทราบ,แนวทางที่จะขับเคลื่อนในงวดที่ 5
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 18 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน ผู้เข้าร่วมประชุม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เรื่องที่ประชุมแจ้งให้ทราบ วันที่ 21 มีนาคม 57 ผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการมาตรวจบัญชี,รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา,รายงานความก้าวหน้างวดที่ 5 ,สรุปให้ผู้บริหารทราบ,เสนอแนวทางการดำเนินงานงวดที่ 5,กรอบการใช้เงินงวดที 5 เดือนมีนา-เมษา 57,และเรื่องอื่น ๆ 1.การเข้าร่วมโครงการพัทลุงพอเพียง 2.การเชื่อประสานกับเครือข่าย,ร่าง พรบ.จัดหวัดจัดการตนเอง,การจัดให้มีเวทีสาธารณะ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
-การทำรายงานความเข้าหน้าส่ง สสส.และการตรวจสอบรายงานทางการเงินวันที่ 21/3/57 -สรุปผู้บริหารรายงานความก้าวหน้างวดที่ 5 -กรอบการใช้เงินเดือนมีนาคม,เมษายน -กรอบทิศทางการดำเนินงานงวดที่ 5 คือ การเพิ่มคน ขยายพื้นที่ -การเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเมืองลุงพอเพียงที่สอดคล้องกับโครงการเมืองลุงน่าอยู่กับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด นายเสรี ศรีหะไกร -การเช่ื่อมประสานเครือข่าย สนับสนุน ร่างพรบ.จังหวัดจัดการตนเอง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
การสร้างความเข้าใจกับพื้นที่ใหม่ให้เป็นพื้นที่ขยายผล
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
12 มีนาคม 2557 เวลา 09:00-15.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtongtongเมื่อ 25 มีนาคม 2557 11:52:47
แก้ไขโดย tong เมื่อ 25 มีนาคม 2557 12:12:37 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ ปี2 »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมชีวิตที่ดีขึ้นจากขยะ(เวทีทำความเข้าใจหาข้อตกลงในการจัดการขยะ)

 • photo กิจกรรมชีวิตที่ดีขึ้นจากขยะ(เวทีทำความเข้าใจหาข้อตกลงในการจัดการขยะ)ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีกิจกรรมชีวิตที่ดีขึ้นจากขยะ(เวทีทำความเข้าใจหาข้อตกลงในการจัดการขยะ)ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี
 • photo กิจกรรมชีวิตที่ดีขึ้นจากขยะ(เวทีทำความเข้าใจหาข้อตกลงในการจัดการขยะ)ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีกิจกรรมชีวิตที่ดีขึ้นจากขยะ(เวทีทำความเข้าใจหาข้อตกลงในการจัดการขยะ)ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี
 • photo กิจกรรมชีวิตที่ดีขึ้นจากขยะ(เวทีทำความเข้าใจหาข้อตกลงในการจัดการขยะ)ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีกิจกรรมชีวิตที่ดีขึ้นจากขยะ(เวทีทำความเข้าใจหาข้อตกลงในการจัดการขยะ)ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี
 • photo กิจกรรมชีวิตที่ดีขึ้นจากขยะ(เวทีทำความเข้าใจหาข้อตกลงในการจัดการขยะ)ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีกิจกรรมชีวิตที่ดีขึ้นจากขยะ(เวทีทำความเข้าใจหาข้อตกลงในการจัดการขยะ)ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี
 • photo กิจกรรมชีวิตที่ดีขึ้นจากขยะ(เวทีทำความเข้าใจหาข้อตกลงในการจัดการขยะ)ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีกิจกรรมชีวิตที่ดีขึ้นจากขยะ(เวทีทำความเข้าใจหาข้อตกลงในการจัดการขยะ)ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี
 • photo กิจกรรมชีวิตที่ดีขึ้นจากขยะ(เวทีทำความเข้าใจหาข้อตกลงในการจัดการขยะ)ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีกิจกรรมชีวิตที่ดีขึ้นจากขยะ(เวทีทำความเข้าใจหาข้อตกลงในการจัดการขยะ)ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี
 • photo กิจกรรมชีวิตที่ดีขึ้นจากขยะ(เวทีทำความเข้าใจหาข้อตกลงในการจัดการขยะ)ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีกิจกรรมชีวิตที่ดีขึ้นจากขยะ(เวทีทำความเข้าใจหาข้อตกลงในการจัดการขยะ)ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี
 • photo กิจกรรมชีวิตที่ดีขึ้นจากขยะ(เวทีทำความเข้าใจหาข้อตกลงในการจัดการขยะ)ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีกิจกรรมชีวิตที่ดีขึ้นจากขยะ(เวทีทำความเข้าใจหาข้อตกลงในการจัดการขยะ)ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี

กิจกรรมหลัก : การเตรียมความพร้อมของร้านค้าเพื่อสวัสดิการชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
-เพื่อพัฒนารูปแบบจัดการขยะในครัวเรือนต้นแบบ 30ครัวเรือน-ให้รู้คุณค่าของขยะแต่ละชนิด
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 12คน -อาสาสมัครเยาวชน10 ครัวเรือนเป้าหมาย 15ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ชี้แจงภาพรวมโครงการพร้อมทำความเข้าใจร่วมกันกับชาวบ้าน ฝึกคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 32 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 12คน -อาสาสมัครเยาวชน10 ครัวเรือนเป้าหมาย 15ครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ศึกษาการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี -รู้คุณค่ของขยะแต่ละชนิด -ให้ครัวเรือนเป้าหมาย และอาสาสมัครเยาวชนได้มาจัดการขยะในชุมชนและครัวเรือนอย่างถูกต้อง -คณะกรรมการธนาคารขยะได้ศึกษาราคาของขยะแต่ชนิด
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
-ได้คณะทำงานของธนาคารขยะที่รู้กระบวนการ วิธีการคัดแยกขยะ ราคาขยะ ชนิดของขยะ -รู้ถึงการจัดการขยะแบบถาวรและยั่งยืนของครัวเรือน -ความสามัครคีในคณะทำงานแบบมีส่วนร่วมในชุมชนเดียวกัน -ตะหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของคนในชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-การแยกขยะควรให้รู้วิธีการแยกให้เหมาะสมกับแต่ละชนิดของขยะ -ควรมีเตาเผาขยะไว้ทุกครัวเรือน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 6,800.00 0.00 1,000.00 0.00 9,800.00 UnLock
10 มีนาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthawonr kongsrithawonr kongsriเมื่อ 11 มีนาคม 2557 06:24:56
Project trainer

ชื่อโครงการ : ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาแกนนำครั้งที่ 10

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้กับครัวเรือน แกนนำ จากกลุ่มบ้านโดยครอบคลุมทั่วถึง ประกอบด้วยกลุ่ม -กลุ่มสมาชิกแกนนำ -ครัวเรือนต้นแบบ -หัวหน้ากลุ่มผึ้ง,สินค้าทดแทน,กลุ่มผัก,อสม,บทบาทสตรี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือน มีนาคม -รายงานความก้าวหน้าโครงการ กิจกรรมที่แต่ละฝ่ายดำเนินการ -แจ้งกิจกรรมกลุ่มที่จะดำเนินการในวันที่ 19-23 มีนาคม 57 งานกีฬาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2557
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 38 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-กลุ่มสมาชิกแกนนำ ที่มาจากกลุ่มบ้านที่มีบทบาทหน้าที่ในการสื่อสารให้สมาชิกที่ไม่ได้มาร่วมประชุมทราบ เป็นการสื่อสารในระดับกลุ่ม -ครัวเรือนต้นแบบ ต้องเข้าร่วมประชุม ร่วมแลกเปลี่ยนรับรู้ข้อมูลข่าวสารใหม่ และสะท้อนปัญหาอุปสรรค์จากการดำเนินงาน เช่น การทำบัญชีครัวเรือน การมาจ่ายเงินสวัสดิการ,มาร่วมแลกเปลี่ยน -หัวหน้ากลุ่มผึ้ง,สินค้าทดแทน,กลุ่มผัก,อสม,บทบาทสตรี แต่ละกลุ่มเตรียมข้อมูลนำเสนอ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-นายวิเชียร สุวรรณจินดา สารวัตกำนัน แกนนำกลุ่มบ้านทำหน้าที่แทนกำนันอนุชา เฉลาชัย หัวหน้าโครงการ เปิดการประชุม แจ้งข้อมูลข่าวสารทางราชการให้ที่ประชุมทราบ และให้นางบุญเรือง แสงจันทร์ วิทยาการแหล่งเรียนรู้ผึ้งแสงจันทร์ ที่มีตำแหน่งเป็นประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน ตอนช่วงเช้าจะมีการรายงานข่าว หรือคุยให้ประชาชนในชุมชนได้รู้ข่าวสารเป็นผู้รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ , นางสุมาลี ศรีโดน แจ้งรายงานความก้าวหน้ากลุ่มสวนผักทราบถึง หน่วยงานราชการเกษตรสหกรการเกษตรเข้ามาช่วยเหลือในการอบรม เพื่มกิจกรรมให้กลุ่ม หนุนเสริมด้านความรู้เพิ่มกับกลุ่ม ช่วยมาวิเคราะห์ุชุมชนให้กับกลุ่มเพิ่ม,สำหรับนางจริญา ฮั่นพิพัฒ ครัวเรือนต้นแบบและเป็นประธานบทสตรีได้รายงานความก้าวหน้าบทบาทของตนเองต่อที่ประชุม หลังจากนั้นก็มีการปรึกษาหาหร์อเรื่องทั่วไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
-ชุมชนหูยานจัดการตนเองสามารถดำเนินการเปิดประชุมได้เองตามบาทที่ได้รับจากชุมชน -กลุ่มสวนผัก โดยการประสานงานของคุณสุมาลี ศรีโดน มีหน่วนงานราชการ เกษตรสหกรณ์การเกษตร เข้ามาช่วยหนุนเสริมกิจกรรม โดยเข้ามาสำรวจด้านอาชีพเสริม(เลี้ยงไก่,ปลาดุ) เสริมให้กลุ่มสวนผัก -กลุ่มผึ้ง โดยคุณบุญเรื่อง แสงจันทร์ ประธาน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประชาสัมพันธ์จังหวัด คอยประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ชุมชนเกิดความรู้เข้าใจกิจกรรมโครงการอยู่สมำ่เสมอ -นางจริญา ฮั่นพิพัฒน์ แกนนำกลุ่ม เป็นประธานบทบาทสตรัตำบลนาท่อม มีกิจกรรมเข้ามาช่วยเสริมหนุนให้ชุมชนมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนน่าอยู่ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กลุ่มเข้าร่วม -นายวิเชียร สุวรรณจินดา แกนนำกลุ่มบ้าน ทำหน้าที่แทนหัวหน้าโครงการเิปิดการประชุมและรายงานความก้าวหน้าและบอกกิจกรรมข้างหน้าให้ประชาชนเตรียมร่วมขายของงานกิฬา
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
การเข้าร่วมกิจกรรมสืบเนื่องจากชุมชนมีงาน บวช,งานแต่งาน มากทำให้การเข้าร่วมลดลง แนวทางแก้ปัญหา ทางชุมชนหูยานให้แกนนำในพื้นที่กลุ่มบ้าน,หอกระจายข่าว,การแบ่งปันที่เป็นกติกากลุ่ม คือ การเท่าเีทียมกัน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
10 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวันเพ็ญวันเพ็ญเมื่อ 10 เมษายน 2557 12:21:18
แก้ไขโดย วันเพ็ญ เมื่อ 10 เมษายน 2557 16:19:18 น.

ชื่อโครงการ : กลุ่มชุมชนพันวาลร่วมใจพัฒนาอาชีพ »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำทะเบียนผู้ที่ทำเกษตรอินทรีย์ และแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ในกลุ่ม

กิจกรรมหลัก : จัดทำทะเบียนผู้ที่ทำเกษตรอินทรีย์ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกชุมชนและคณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายคณะทำงานและสมาชิกรายละเอียดตามแผนจัดทำทะเบียนและแลกเปลียนเรียนรู้ในกลุ่มลงแปลงเกษตรของกลุ่ม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 36 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 13 คน สมาชิก 23 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 36 คน คณะทำงาน 13 คน สมาชิกกลุ่ม 23 คน จัดทำที่ท่ี่ทำการกลุ่มวิทยากรโดยปราชชาวบ้าน นายเฉลิม ตุ้มเมืองโดน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ว่ามีผลดีอย่างไรและได้นำสมาชิกลงแปลงเกษตรของกลุ่มและได้พูดถึงปัญหาที่ผ่านมาให้สมาชิกฟังการที่ทำการเกษตรไม่ได้ผลตามที่ต้องการเป็นเพราะภัยแหล้งที่พ่านมาฝนไม่ตกติดต่อกัน 4 เดือน ทำให้พืชผลตายสมาชิกที่ทำการเกษตรก็พูดเสียงเดียวกันการแก้ปัญหาก็ต้องหาแหล่งนำ้โดยการนำน้ำภูเขามาใช้และหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น ปลูกมะละกอ ข้าวโพด มะเขือ เป็นต้น คณะทำงานและสมาชิกของมีการแลกเปล่ี่ยนความคิดเห็นก็ทำให้ทราบถึงปัญหาการขาดทุนเพราะการลงทนทำให้เกิดภาวะหนี้สินเพิ่มขึ้นและประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องการการทำอาชีพเสริมมากขึ้น
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
คณะทำงานและสมาชิกได้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชนและมีการหาแนวทางแก้ไขร่วมกันและยังต้องการที่จะมีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้นอีก
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ภัยแหล้งฝนไม่ตก การแก้ไขปัญหา โดยการขุดสระเพื่อเก็บกักน้ำนำแหล่งน้ำภูเขามาใช้ ปัญหาพืชผลประจำปีไม่ได้ผลตามต้องการ กำรแก้ปัญหา สร้างอาชีพเสริมเพิ่มขึ้้นโดยการเลี้ยงสัตย์ เช่น ไก่ ปลา กบ จิ้งรีด เป็นต้น
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
อยากให้พี่เลี้ยงมาเห็นตอนที่แดดร้อนจัดที่ทำให้พืชผลเหี่ยวเฉาจะตาย จี้งรีดตัวเล็กๆจะตายอยากให้มาช้วยปั้มหัวใจของมันคะเอ้อ
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
400.00 0.00 1,480.00 0.00 0.00 0.00 1,880.00 UnLock
9 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยaerusneeaerusneeเมื่อ 24 มีนาคม 2557 14:55:47
แก้ไขโดย aerusnee เมื่อ 24 มีนาคม 2557 15:02:07 น.

ชื่อโครงการ : โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่5บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีปี2(โรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนลดเสี่ยงบ้านโคกวัดอบอุ่น) »

ชื่อกิจกรรม : จัดการเรียนตามหลักสูตร

 • photo จัดการเรียนตามหลักสูตรจัดการเรียนตามหลักสูตร
 • photo จัดการเรียนตามหลักสูตรจัดการเรียนตามหลักสูตร
 • photo จัดการเรียนตามหลักสูตรจัดการเรียนตามหลักสูตร
 • photo จัดการเรียนตามหลักสูตรจัดการเรียนตามหลักสูตร
 • photo จัดการเรียนตามหลักสูตรจัดการเรียนตามหลักสูตร
 • photo จัดการเรียนตามหลักสูตรจัดการเรียนตามหลักสูตร
 • photo จัดการเรียนตามหลักสูตรจัดการเรียนตามหลักสูตร
 • photo จัดการเรียนตามหลักสูตรจัดการเรียนตามหลักสูตร

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เยาวชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม (กับช่วงวัยและอาชีพในการลดโรคลดเสี่ยง มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็ก ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และเครือข่าย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วันนี้ เรียนเรื่องเวลา และมารยาทในสังคม ซึ่งได้ท่านเจ้าอาวาส และปราชญ์ในพื้นที่ มาเป็นวิทยากรให้กับเด็กๆในวันนี้
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็ก ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และเครือข่าย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา.., วันอาทิตย์ ที่ 9 มีนาคม 2557 หลังจากเสร็จจากการรดน้ำต้นไม้ เด็กๆนักเรียนในโรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนลดเสี่ยง พร้อมสำหรับการเรียนรู้ เจ้าอาวาสวัดยานิการาม สอนในเรื่องของ " เวลา" การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ กลางวัน ให้ทำงาน กลางคืนให้พักผ่อน ไม่ใช่สลับเวลากันกลางวันนอน กลางคืนไม่หลับไม่นอน จะทำให้เกิดปัญหาที่ตามมามากมาย เด็กๆตั้งใจฟังและพร้อมปฏิบัติเจ้าค่ะ ปราชญ์.... เสร็จจากการเรียนรู้จากพ่อท่าน ย้ายมาเรียนกันต่อที่ อาคารเอนกประสงค์ ลุงไมตรีและแม่อุบล มาช่วยสอน ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ที่ผ่านมา มารยาท การอยู่ร่วมกัน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
เด็กๆ ได้เรียนรู้เชิงปรัชญาจากท่านเจ้าอาวาส และปราชญ์ทั้งสองในวันนี้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางปาริชาติ แก้วทองประคำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
8 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 11 มีนาคม 2557 16:33:19
Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 11 มีนาคม 2557 16:44:40 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนคลายทุกข์ร่วมสร้างสุขคนปากเหมือง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี

 • photo ติดตามโครงการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีติดตามโครงการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี
 • photo ติดตามโครงการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีติดตามโครงการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี

กิจกรรมหลัก : อื่นๆ จาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามสรุปผลการดำเนินงานกับคณะกรรมการโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงติดตามสรุปผลการดำเนินงานกับคณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงติดตามสรุปผลการดำเนินงานกับคณะกรรมการโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ 3 คน พี่เลี้ยงติดตามสรุปผลการดำเนินงานกับคณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงและคณะกรรมการร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ 1 ประเมินคุณค่าโครงการ คิดกิจกรรมต่อยอดในปีที่ 2
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
มีคุณค่าของโครงการเกิดขึ้นเป็นเรื่องเด่นของพื้นที่ 2 เรื่อง ได้แก่ 1. มีคณะทำงานเรื่องนาข้าวอินทรีย์แล้ว คณะทำงานพร้อมที่จะขับเคลื่อนเรื่องการทำนาข้าวอินทรีย์เป็นแนวทางการลดสารเคมีในพื้นที่ มีปราชญ์ชาวบ้านคือ นายสมบัติ หนูหมาน เป็นวิทยากรเรื่องการทำนาอินทรีย์ได้ และสามารถต่อยอดเรื่องการวิจัยได้ มีความรู้เรื่องการทำข้าวให้เหมาะสมกับบ้านปากเหมือง คิดทำข้าวไลเบอรี่ ข้าวสังหยด ข้าวหอมมะลิอายุสั้น ข้าว 3 ชนิด มีการกำหนดห้วงเวลาการปลูกและการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ดินฟ้าอากาศ และหลบหลีกภัยธรรมชาติในบางฤดู 2. มีการสืบทอดหนังตะลุงโขนให้เด็กนักเรียน มีการฝึกซ้อมกันทุกสัปดาห์ เป็นเรื่องที่หมู่บ้านภูมิใจ เนื่องจากเรื่องการแสดงตะลุงโขนได้หายไปนานแล้ว เมื่อมีการฟื้นฟูขึ้นมา โดยนำเด็กมาเรียนกับผู้สูงอายุ ช่วยให้ชาวบ้านได้เห็นวิถีชีวิตของบ้านตนเอง เข้าใจวิถีชีวิตของคนปากเหมือง สมัยก่อน และอีกทั้งยังได้สืบสานภูมิปัญญาไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป จากนั้นคณะกรรมการจึงร่วมกันพัมนาโครงการต่อเนื่องในปีที่ 2
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ให้ลงพื้นที่สำรวจจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จะทำนาอินทรีย์ในปีต่อไป ขณะเดินสำรวจให้แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดกิจกรรมเพื่อลดการใช้สารเคมีไปพร้อมกัน
8 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthawonr kongsrithawonr kongsriเมื่อ 15 มีนาคม 2557 00:04:37
Project trainer
แก้ไขโดย thawonr kongsri เมื่อ 15 มีนาคม 2557 00:35:42 น.

ชื่อโครงการ : งานสำนักงานกลาง »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวพื้นที่โซนล่าง

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวโซนล่าง(เขา ป่า นาเล)
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการโซน,คณะทำงานในพื้นที่ปฏิบัติประเด็นท่องเที่ยว,เจ้าหน้าที่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวระดับโซนพื้นที่ตอนล่าง -เพื่อค้นหาศักยภาพของพื้นที่และจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ตอนล่าง -พื้นที่การจัดการป่าเชิงระบบนิเวศน์ อ.ตะโหมด พื้นที่ท่องเที่ยว อ.บางแก้ว, พื้นที่เรียนรู้กับการจัดการชายฝั่ง ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการบริหาร,คณะทำงานโซนล่าง,เจ้าหน้าที่,แกนนำในพื้ที่มีความชำนาญพื้นที่

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คุณสมชาติ นาควิโรจน์ กรรมการบริหารและคณะทำงานโซนล่าง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการทัวร์เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมร้อยการทำงานเส้นทางต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การทำงานที่มีความร่วมมือกันและกิจกรรมที่ดำเนินในการทำงานร่วมกันทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระบบนิเวศน์จากเขาถึงทะเลซึ่งหาได้ยากกับการร่วมกลุ่มเครื่อข่ายของคนเมืองลุง ประเด็นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่และพื้นที่ คือ 1. สิ่งที่ไ้รับจากการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวโซนล่าง 2.ข้อควรปรับปรุงและเสนอแนะการท่องเที่ยวในแต่เละพื้นที่ 3. ทิศทางแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของพื้นที่
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
-กรรมการบริหารร่วมสำรวจเส้นทางร่วมกับแกนพื้นที่และเจ้าหน้าที่แต่ละพื้นที่ได้เห็นจุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข,เห็นกระบวนการ วิธีการ เห็นความร่วมมือของคนในพื้นที่ ทุกพื้นที่
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
8 มีนาคม 2557 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtongtongเมื่อ 25 มีนาคม 2557 10:08:54
แก้ไขโดย tong เมื่อ 27 มีนาคม 2557 13:07:38 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ ปี2 »

ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาคู่มือการฝากขยะ

 • photo พัฒนาคู่มือการฝากขยะพัฒนาคู่มือการฝากขยะ
 • photo พัฒนาคู่มือการฝากขยะพัฒนาคู่มือการฝากขยะ
 • photo พัฒนาคู่มือการฝากขยะพัฒนาคู่มือการฝากขยะ
 • photo พัฒนาคู่มือการฝากขยะพัฒนาคู่มือการฝากขยะ
 • photo พัฒนาคู่มือการฝากขยะพัฒนาคู่มือการฝากขยะ
 • photo พัฒนาคู่มือการฝากขยะพัฒนาคู่มือการฝากขยะ
 • photo พัฒนาคู่มือการฝากขยะพัฒนาคู่มือการฝากขยะ

กิจกรรมหลัก : การเตรียมความพร้อมของร้านค้าเพื่อสวัสดิการชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
-ให้สมาชิกมาฝากขยะ-คณะทำงานเตรียมพร้อมที่จะบริการสมาชิก-ประชาสัมพันธ์ให้สมชิกทราบวันที่ธนาคารขยะรับฝาก
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ12คน -อาสาสมัครเยาวชน10คน -อสม. คณะกรรมการหมู่บ้าน 8คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง -สถานการณ์ปัญหาขยะในชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ12คน -อาสาสมัครเยาวชน10คน -อสม. คณะกรรมการหมู่บ้าน 8คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-พัฒนาคู่มือการฝากขยะที่ร้านสวัสดิการเพื่อสวัสดิการชุมชนจากขยะ -ประชุมระดมความคิคเห็นเพื่อออกแบบเนื้อหาและรูปแบบที่จะใส่ในสมุดฝาก -มอบหมายหน้าที่คณะทำงานไปดำเนินการในการพัฒนาคู่มือการฝากขยะของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
-ได้ปรับปรุงคู่มือการฝากของธนาคารขยะบ้านศาลาคงจันทร์ -สิ่งต่างๆที่จะต้องแก้ไขเอกสารของธนาคารขยะ -มีแนวทางในการจัดการร้านค้าเพื่อสวัสดิการเพื่อสวัสดิการชุมชนจากขยะ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-จัดที่ตั้งของอุปกรณ์ของธนาคารขยะ -จัดที่ใสขยะแต่ละประเภท -การคัดแยกขยะให้เป็นระบบและเป็นระเบียบ
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 6,000.00 6,200.00 0.00 0.00 0.00 14,200.00 UnLock
6 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวันเพ็ญวันเพ็ญเมื่อ 10 เมษายน 2557 09:51:55
แก้ไขโดย วันเพ็ญ เมื่อ 10 เมษายน 2557 12:19:40 น.

ชื่อโครงการ : กลุ่มชุมชนพันวาลร่วมใจพัฒนาอาชีพ »

ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งกลุ่มอาชีพ

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งกลุ่มอาชีพจากการขายผลผลิตจากจิ้งหรีดและเลี้ยง) และการเลี้ยงกบ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างอาชีพใหม่ให้สมาชีกและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกชุมชน แกนนำ และคณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จำนวนกล่มเเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนาน 60 คนรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานสมาชิกกล่มและประชาชนที่สนใจรายละเอียดกิจกรรมตามแผนประชุมคณะทำงานและสมาชิกแบ่งกลุ่มเลี้ยงกบและจิ้งรีดกลุ่มอาชีพจากการขายกบและจิ้งหรีดพร้อมทั้งขยายพันธ์ให้กับสมาชิกและชุมชนต่อไป
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 41 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ 13 คน สมาชิก 28 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริงจำนวน 41 คน ประกอบด้วยผู้ดำเนินโครงการ นางสาววันเพ็ญ ประการแก้ว พร้อมคณะกรรมการกลุ่มและสมาชิกรายเอียดของกิจกรรมผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานได้แบ่งสมาชิกออกเป็น 2กลุ่ม กลุ่มจิ้งรีดมีสมาชิก 20 คน ประทานกลุ่ม นางทองหล่อ ตุ้มเมืองโดน สมาชิกของกลุ่มจิ้งรีดได้ช้วยกันจับจิ้งรีดทั้งหมดได้ 10 กิโลกรัมได้นำออกขายตามหมู่บ้านได้เป็นเงิน 2000 บาท แต่ปัญหาของลูกจิ้งรีดที่ต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดส่งผลให้ลูกจิ้งรีดตาย ประทานกลุ่มคณะทำงานกลุ่มของจิ้รีดมีความเห็นพร้อมกันว่าจะนำเงินที่ขายจิ้งรีดได้ไปชื้อพันธ์จิ้งรีดมาใหม่ยังเลี้ยงเป็นกลุ่มเดิม กลุ่มเลี้ยงกบ ประทานกลุ่ม นายเฉลิม ตุ้เมืองโดนสมาชิก 20 คน สมาชิกได้ช้วยกันจับกบในบ่อเอาไปขาย 20 กิโลกรัม ได้เป็นเงิน 2000 บาท และได้แจกพันธ์กบให้กับสมาชิกไป 10ราย รายละ 12 ตัว และอีก 10 คนยังเลี้ยงกับกลุ่มเดิมส่วนเงินจำนวน 2000 บาทเอาไว้ซื้อหัวอาหารให้กับพ่อแม่พันธ์กบต่อไปเพื่อขยายพันธ์กบเพิ่มและกลุ่มสมาชิกเพิ่มด้วย
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
สิ่งที่ได้จากการนำผลผลิตของกลุ่มไปขายทำให้คณะทำงานและสมาชิกเห็นว่าการที่เรามีอาชีพเสริมทำให้ครอบครัวมีความหวังที่จะมีรายได้เพิ่มในครอบครัวของตัวเองและในหมู่บ้านพันวาลได้มีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้นอีก
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
อากาศร้อนจัดทำให้ลูกจิ้งรีดตายการแก้ไขเอารายได้จากการขายจิ้งรีดไปซื้อพันธ์ใหม่มาเลี้ยงอีก
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
อยากให้พี่เลี้ยงรองมาทานกบทอดกระเทียมพริกไทยและทอดจิ้งรีดรวมสมุรไพรของคนดอยดูคะ่ว่าแซบเวิ้อ
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,730.00 0.00 0.00 0.00 4,730.00 UnLock
5 มีนาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthawonr kongsrithawonr kongsriเมื่อ 17 มีนาคม 2557 18:10:08
Project trainer
แก้ไขโดย thawonr kongsri เมื่อ 17 มีนาคม 2557 18:19:37 น.

ชื่อโครงการ : งานสำนักงานกลาง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมข้อมูลรายงานประชุมกรรมการบริหาร
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 8 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่สำนักงาน หัวหน้าสำนักงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ประชุมเตรียมงานสรุปงวดที่ 4 วันที่ การเงินบัญชีวันที่ 10/3/57,รายงานงวดวันที่ 11 /3/57 -ประชุมกรรมการ บริหารวันที่ 12/3/57 เวลา 13.00 น.สถานที่ บริษัทโตโยต้า
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เจ้าหน้าที่,ผู้อำนวยการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-เรื่องที่แจ้งให้ทราบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารทางการเงินมาตรวจวันที่ 21/3/57 -ประชุมกรรมการบริหารวันที่ 12/3/57 -แจ้งให้ผู้ทำกิจกรรมส่งรายงานการดำเนินงานให้สำนักงานพร้อมเคลียเอกสาร -ให้ทำรายงานความก้าวหน้าส 1 เสร็จวันที่ 15/3/57 -เตรียมเอกสารประกอบการประชุม
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
-ได้รับทราบให้ทำรายงานความก้าวหน้าให้เสร็จวันที่ 15/3/57,และทำรายงานการเงินให้เสร็จให้ทัน,ได้เอกสารประกอบการประชุมกรรมการบริหาร,ให้ช่วยกันทำเอกสารให้พร้อมรับการตรวจวันที่ 21/3/57
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock