วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
17 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น.-15.00น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNittaya KBRNittaya KBRเมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 14:10:15
แก้ไขโดย Nittaya KBR เมื่อ 24 สิงหาคม 2558 15:16:45 น.

ชื่อโครงการ : พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง »

ชื่อกิจกรรม : รณรงค์ห้ามดื่มสุราและสูบบุหรี่ ตลอดเดือนรอมฎอน

 • photo ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo
 • photo จุดติดตั้งเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่จุดติดตั้งเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่

กิจกรรมหลัก : กำหนดมาตรการทางสังคมและกฏกติกาชุมชน ห้ามดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างกติกาชุมชน ห้ามสูบบุหรี่ สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ในเดือนรอมฏอน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ทำพิธีละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • รณรงค์ห้ามดื่มสุราและสูบบุหรี่ ตลอดเดือนรอมฎอน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 500 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ทำพิธีละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด 100 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประกาศเสียงตามสาย เพื่อรณรงค์
 2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามสุบบุหรี่ในที่สาธารณะ
 3. ประกาศในเดือนรอมฎอน ช่วงเวลาละหมาดตะละเวียะห์ (กลางคืน) ในช่วงตลอดเดือนรอมฎอน (17 มิ.ย.-16 ก.ค.58)
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ชุมชนมีกติการ่วมกัน กำหนดกติกาชุมชน ห้ามสูบบุหรี่ สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ตลอดเดือนรอมฏอน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • บางรายที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ แต่สามารถถือศีลอดได้ ตลอดทั้งวัน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
2 กันยายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchamlongchamlongเมื่อ 3 กันยายน 2558 07:14:50
แก้ไขโดย chamlong เมื่อ 3 กันยายน 2558 07:25:30 น.

ชื่อโครงการ : ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : พิธีกรรมบรรจุร่างน้องพีลงในสุสาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เด็ก/เยาวชนอาสาเพาะกล้าไม้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อนำร่างน้องพีบรรจุลงในสุสาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชุมชนคาทอลิกบ้านทับคริสต์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • 08.00  น. ขบวนญาติพี่น้องนำร่างน้องพีสู่โบสถ์
 • 09.00 - 12.00 น. พิธีกรรมทางศาสนา/ขบวนแห่สู่สุสาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่น้องชุมชนบ้านทับคริสต์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 08.00 - 09.00 น. ขบวนนำร่างสู่โบสถ์
 • 09.00 - 12.00 น. พิธีกรรมทางศาสนา/ขบวนแห่สู่สุสาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • นับตั้งแต่ด.ช.ภูวดล  อนุรา(น้องพี) ได้รับอุบัติเหตุจากรถบรรทุกปาล์มน้ำมันชนจักรยานที่ปั่นข้างถนนหลวงสายสุราษฎร์-ภูเก็ต บริเวณหน้าโบสถ์ประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันของกลุ่มเด็ก ๆ ที่เลิกเรียนแล้วจะเข้ามาที่ศูนย์ฯ เพื่อรดน้ำพืชผักที่พวกเขาปลูกไว้ จากนั้นจะปั่นจักรยานของศูนย์ฯ เล่น ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 58 เวลา 18.00 น.น้องพีได้เสียชีวิตทันทีจากอุบัติเหตุดังกล่าว
 • พิธีสวดเพื่อวอนขอพระเจ้ารับดวงวิญญาณของน้องพีมีพี่น้องในหมู่บ้านมาร่วมสวดส่งวิญญาณจำนวนมากทุกๆคืน ศูนย์ฯ ได้จัดทำไวนิล การร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ เช่น การเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมในโอกาสฉลองโบสถ์  การร่วมกิจกรรมวันเสาร์เพื่อให้เป็นความทรงจำที่ดีๆ เก็บไว้ในชุมชน และในพิธีกรรมปลงศพก็เช่นเดียวกัน มีพี่น้องในชุมชนมาร่วมส่งร่างของน้องพีลงบรรจุไว้ในสุสานของหมู่บ้านจำนวนมาก
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไ่ม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
30 สิงหาคม 2558 เวลา 13:00-16:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยadnanadnanเมื่อ 30 สิงหาคม 2558 19:36:03
แก้ไขโดย adnan เมื่อ 30 สิงหาคม 2558 20:01:16 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงโครงการ

 • photo ดูเหมือนเครียดแต่ไม่เครียดดูเหมือนเครียดแต่ไม่เครียด
 • photo พี่เลี้ยงเยอะพี่เลี้ยงเยอะ

กิจกรรมหลัก : เดินทางประชุมกับ สสส และ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรับคำแนะนำจากพี่เลี้ยงในการทำเอกสาร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เจ้าหน้าที่ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พบพี่เลี้ยงปรึกษาการทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เจ้าหน้าที่ข้อมูล 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13:00 พี่เลี้ยงตรวจเอกสาร 13:30 พี่เลี้ยงให้คำแนะนำในการจัดเอกสารการเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทำให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลเกิดความใจมากขึ้นในการทำเอกสาร ร่วมถึงการใช้คำในเอกสารได้อย่างถูกต้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-เอกสารไม่ครบ การเงินไม่ลงตัวกับเงินที่เหลืออยู่ -แก้ไขเอกสารเนื่องจากมีคนมาเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ได้เซ็นชื่อลงทะเบียน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายตรา เหมโคกน้อย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 UnLock
29 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchamlongchamlongเมื่อ 2 กันยายน 2558 11:52:12
แก้ไขโดย chamlong เมื่อ 2 กันยายน 2558 13:14:19 น.

ชื่อโครงการ : ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : เด็ก/ เยาวชนอาสาเยี่ยมตายาย ครั้งที่ 6

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เยาวชนอาสาเยี่ยมตายาย เดือนละ 1 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างวัยและทำงานร่วมกันระหว่างเด็กและผู้สูงอายุ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มยุวเกษตรกรจำนวน 50 คน ผู้สูงอายุจำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • พาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นร่วมกับ อสม.
 • นำต้นไม้ที่เพาะไว้ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นพืชสมุนไพร และผักสวนครัว ไปปลูกไว้ที่บ้านของผู้สูงอายุที่ลงเยี่ยม เพื่อให้เป็นอาหารในครัวเรือน
 • เยาวชนต้องหมั่นมาดูแลสวนผักที่ปลูกไว้ตามบ้านของผู้สูงอายุเป็นระยะๆ จะเป็นการเชื่อมความสัมพันฑ์ระหว่างวัยได้เป็อย่างดี
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • เด็กยุวเกษตรจำนวน 16 คน
 • ผู้สูงอายุ จำนวน 2 คน
 • อาสาสมัครจำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • พระวาจาพระเจ้า/เพลงสรรเสริญ
 • ลงแปลงผักตรวจสภาพพืชผักที่รับผิดชอบ
 • อาหารเที่ยง
 • เยี่ยมตายาย
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • เริ่มการสรรเสริญพระเจ้าด้วยการภาวนาจากใจของเด็ก เป็น่คำภาวนาง่าย ๆ ที่เด็กอยากจะขอบคุณอะไรให้พูดออกมา อยากจะขอพรพระประการใดให้เด็กพูดออกมาเพื่อให้เพื่อน ๆ ร่วมกันภาวนาตามไปด้วย
 • พระวาจาพระเจ้าประจำวันเสาร์ ได้นำสมณสาส์นใหม่ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ออกมาล่าสุดเรียกร้องให้ดูแลสิ่งแวดล้อม โดยได้ยกคำถามของท่านถามชาวโลกว่า "ท่านอยากจะมอบโลกแบบไหนให้กับลูกหลานของเรา? สิ่งสำคัญที่พระสันตะปาปาเน้นย้ำชีวิตคริสตชนที่สมบูรณ์ได้ต้องสร้างความสัมพันธ์กับพระ มนุษย์ และสิงสร้าง โดยอธิบายพระคัมภีร์บทที่ 1 ในหนังสือปฐมกาลบรรยากาศสวนเอเดนที่มนุษย์มีความสัมพันธ์กันระหว่างพระเจ้้า กับมนุษย์และกับสิ่งสร้าง แต่บาปทำให้มนุษย์ตัดความสัมพันธ์กับพระเจ้า ตัดความสัมพันธ์กับมนุษย์ และตัดความสัมพันธ์กับสิ่งสร้าง การฟื้นฟูความสัมพันธ์ในสามมิติเป็นสิ่งสำคัญ ทุกวันนี้มนุษย์ใช้สิ่งสร้างเพื่อบริโภคนิยมจนค่านิยมของการทิ้งขว้างจนกระทำชำเราสิ่งสร้างจนร่ำร้องด้วยความเจ็บปวด เด็ก ๆ จะมีส่วนร่วมในการฟื้นความสัมพันธ์ในสามมิตินี้อย่างไร?
 • เด็กคนหนึ่งบอกว่า"จะกินข้าวหมดจานไม่ให้เหลือ" "จะไม่เปิดน้ำทิ้ง" "การไม่ทิ้งขยะ"
 • จากนั้นเด็กๆได้ลงแปลงผักเพื่อดูแลต้นเลม่อนที่เด็กๆปลูกไว้เมื่อวันเสาร์ที่แล้ว ช่วยกันถอนหญ้าออกจากโรงเรือน
 • หลังรับประทานอาหารเที่ยง เด็ก ๆ ได้เดินทางออกเยี่ยมผู้สูงอายุคุณยายจรูญ อนุราซึ่งเป็นย่าของน้องพี พี่น้องของเราที่ได้เสียชีวิตเพื่อปลอบประโลมใจบิดาของน้องพี ตาบุญเลิศ และยายบังอร อนุรา ที่สูญเสียลูกชายคนเดียวกับอุบัติเหตุรถบรรทุกชนรถจักรยานที่น้องพีปั่นเล่นริมถนนหลวง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 UnLock
29 สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 - 20.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนูรีซันนูรีซันเมื่อ 4 กันยายน 2558 08:41:36
แก้ไขโดย นูรีซัน เมื่อ 4 กันยายน 2558 08:43:43 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบูเกะสูดอร่วมใจจัดการขยะ สร้างสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรม/สอนทักษะตามขนบธรรมเนียมชุมชน แก่เด็กและเยาวชนวัยเรียน ครั้งที่9

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรม/สอนทักษะด้านสันทนาการ แก่เด็กและเยาวชนวัยเรียน คนตามวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณี

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและขยะในชุมชนลดลง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชนจำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรม/สอนทักษะด้านสันทนาการ แก่เด็กและเยาวชนวัยเรียน คนตามวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณี โดยการนำข้อมูลสถานการณ์ขยะของชุมชน ผ่าน,อานาเซะ,ซาเยาะ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ (10 วัน)

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดกิจกรรม/สอนทักษะด้านสันทนาการ แก่เด็กและเยาวชนวัยเรียน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,625.00 0.00 0.00 0.00 1,625.00 UnLock
28 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 - 13.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอ.คอลดูนอ.คอลดูนเมื่อ 29 สิงหาคม 2558 20:16:23
แก้ไขโดย อ.คอลดูน เมื่อ 2 กันยายน 2558 20:59:53 น.

ชื่อโครงการ : ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง) »

ชื่อกิจกรรม : รวมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันในเรื่องสภาชูรอและเศรษฐกิจพอเพียง

 • photo ตชดได้เข้ามาประสานชุมชน พูดคุยเกี่ยวกับโครงการและสภาชูรอตชดได้เข้ามาประสานชุมชน พูดคุยเกี่ยวกับโครงการและสภาชูรอ
 • photo พูดคุยเรื่องสภาชูรอ,เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางสู่กำปงตักวาพูดคุยเรื่องสภาชูรอ,เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางสู่กำปงตักวา
 • photo ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
 • photo ประธานสภาชูรอและผู้ใหญ่บ้านร่วมกำหนดพิ้นที่กลางทำเศรษฐกิจพอเพียงประธานสภาชูรอและผู้ใหญ่บ้านร่วมกำหนดพิ้นที่กลางทำเศรษฐกิจพอเพียง
 • photo พื้นที่กลางในการทำเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่กลางในการทำเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมหลัก : ผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ผลักดันแผนสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้นำ โต๊ะอีหม่าม ผู้ใหญ่บ้าน สท ผู้นำศาสนา กรรมการสภาชูรอ ภาคีเครือข่าย ตชด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประสานแผนงานกับภาคีเครือข่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำศาสนา ผู้นำฝ่ายปกครอง ภาคีเครือข่ายตชด

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ปรึกษาหารือ ร่วมรับประทานอาหาร ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เกิดพื้นที่กลางในการทำกิจกรรมของชาวบ้านและการร่วมมือของผู้นำฝ่ายต่างๆและเกิดโอกาสในการส่งเสริมสภาชูรอให้เข็มแข็ง โดยมีภาคีเครือข่าย ตชด เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมผนึกกำลัง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้กำลังใจและมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนและจุดเด่นของโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อานัติ หวังกุหลำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
28 สิงหาคม 2558 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านโคกเคี่ยมบ้านโคกเคี่ยมเมื่อ 1 กันยายน 2558 13:10:32
แก้ไขโดย บ้านโคกเคี่ยม เมื่อ 1 กันยายน 2558 13:29:42 น.

ชื่อโครงการ : บ้านโคกเคี่ยมสะอาดถูกหลัก คนที่รักปลอดโรค »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการประกวดบ้านโคกเคี่ยมน่าอยู่ คนที่รักปลอดโรค

กิจกรรมหลัก : ประกวดบ้านโคกเคี่ยมสะอาดถูกหลัก คนที่รักปลอดโรค

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงการดำเนินงานการประกวดบ้านต้นแบบการจัดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการประกวดบ้าน จำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมแบ่งงานที่ได้รับมอบหมาย -ชี้แจงงบประมาณงบประมาณของกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดบ้านต้นแบบการจัดการขยะ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานหลักการ การจัดกิจกรรม
และชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดบ้านต้นแบบการจัดการขยะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการได้รับทราบหลักเกณฑ์การตัดสินประกวดบ้านต้นแบบการจัดการขยะ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 UnLock
27 สิงหาคม 2558 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwiliponwiliponเมื่อ 31 สิงหาคม 2558 11:24:30
แก้ไขโดย wilipon เมื่อ 31 สิงหาคม 2558 15:08:08 น.

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนายกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

พัฒนายกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ชาวบ้านในชุมชนครัวเรือนนำร้อง 15 ครัวเรือน จำนวน 30 คน -ชาวบ้านในชุมชนที่มาเรียกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พัฒนายกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนวิธีการพัฒนา 1 จุดเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ชาวบ้านในชุมชนครัวเรือนนำร้อง 15 ครัวเรือน จำนวน 30 คน
 • ชาวบ้านในชุมชนที่มาเรียกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลาประชุม 10.00 น.

            โดยวิทยากร นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ นายก อบต. นาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
                    ชันชีนาทอน นาทอนเกหราตนเอง ขบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเครื่องมือในการขับเคลื่อน                           - สมัชชาสุขภาพ                           - ธรรมนูญสุขภาพ                             - CHIA                           - ชันชีนาทอน                             - DHS
                    ขบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนในการขับเคลื่อนให้เกิดข้อตกลงกติกาในชุมชน มี 4 มิติ

                          1. องค์กรศาสนา                           2. องค์กรภาคประชาชน                           3. องค์กรท้องที่                           4. องค์กรท้องถิ่น

                      ขั้นตอนวิธีการจัดทำรัฐธรรมนูญ                             1. เวทีรับฟัง รับร่าง สมทบทุน 3 ครั้ง 9 หมู่บ้าน รวม 27 ครั้ง                             2. เวทีแต่งตั้งคณะกรรมการชันชีพลเมือง ระดับหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน 9 ครั้ง ลงพื้นที่ (รวม 18 ครั้ง) ได้ข้อเสนอเพิ่มเติมจากคณะกรรมการชันชีพลเมืองแต่ละหมู่บ้าน                             3. เวทีสาธารณะระดับหมู่บ้าน (กลับไปในหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง รวม 27 ครั้ง)                             4. เวทีถอดบทเรียนเชิงประเด็นระดับตำบล 1 ครั้ง แต่ละคนเสนอ รวม 120 ข้อ นำไปสังเคราะห์                             5. เวทีสาธารณะระดับตำบล 1 ครั้ง                             6. กองเลขานุการกิจรวบรวม

                      ได้ข้อเสนอชันชีนาทอนที่ผ่านการสังเคราะห์ได้ 36 ข้อ ซึ่งได้ 12 หมวด                               1. การศึกษา                               2. ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชนและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยกลุ่มออมทรัพย์กองทุนสวัสดิการ/ขยะมูลฝอย                               3. ว่าด้วยสาธารณูปโภค สาธารณปการ ว่าด้วยดูแลและบำรุงรักษาเส้นทาง/การสื่อสาร/ปรับปรุงการให้บริการ/และรับบริการ/แต่ละชุมชนกำหนดค่าประปาด้วยตนเอง                               4. ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการที่ดินทำกิน                               5. ชุด ชรป ว่าด้วยการป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความเรียบร้อยในชุมชน / ไม่ยิงปืนในงานศพ / รักษาความสงบในหมู่บ้าน / ยาเสพติด / การลักขโมย / ลักขี้ยาง / ร่วมสร้างค่านิยม จุ้จักสามัคคี เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อลดความขัดแย้งภายในชุมชน / สอดส่องดูแลร้านเกมส์                               6. ศรัทธาหลักคำสอนศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี                               7. ร่วมสร้างค่านิยม รู้จักรักสามัคคี                               8. ว่าด้วยการท่องเที่ยว                               9. ว่าด้วยสุขภาพและสาธารณะสุข ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการควบคุมโรคที่เป็นปัญหาของชุมชน / ความดัน เบาหวาน / โรคนิ่ว โรคอ้วน / ออกกำลังกาย / งดสูบบุหรี่ เสพส่งมึนเมาในที่สาธารณะ / ปลูกผักปลอดสารพิษ / รณรงค์ชุมชนโฆษณาเกินจริง                               10. จัดทำแผนหมู่บ้าน กำหนดการประชุมประจำเดือน / จัดทำแผนหมู่บ้าน                               11. การขับเคลื่อนชันชีนาทอน

เลิกประชุม เวลา 15.30 น.   

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

  โดยวิทยากร นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ นายก อบต. นาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
                    ชันชีนาทอน นาทอนเกหราตนเอง ขบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเครื่องมือในการขับเคลื่อน                           - สมัชชาสุขภาพ                           - ธรรมนูญสุขภาพ                             - CHIA                           - ชันชีนาทอน                             - DHS
                    ขบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนในการขับเคลื่อนให้เกิดข้อตกลงกติกาในชุมชน มี 4 มิติ

                          1. องค์กรศาสนา                           2. องค์กรภาคประชาชน                           3. องค์กรท้องที่                           4. องค์กรท้องถิ่น

                      ขั้นตอนวิธีการจัดทำรัฐธรรมนูญ                             1. เวทีรับฟัง รับร่าง สมทบทุน 3 ครั้ง 9 หมู่บ้าน รวม 27 ครั้ง                             2. เวทีแต่งตั้งคณะกรรมการชันชีพลเมือง ระดับหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน 9 ครั้ง ลงพื้นที่ (รวม 18 ครั้ง) ได้ข้อเสนอเพิ่มเติมจากคณะกรรมการชันชีพลเมืองแต่ละหมู่บ้าน                             3. เวทีสาธารณะระดับหมู่บ้าน (กลับไปในหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง รวม 27 ครั้ง)                             4. เวทีถอดบทเรียนเชิงประเด็นระดับตำบล 1 ครั้ง แต่ละคนเสนอ รวม 120 ข้อ นำไปสังเคราะห์                             5. เวทีสาธารณะระดับตำบล 1 ครั้ง                             6. กองเลขานุการกิจรวบรวม

                      ได้ข้อเสนอชันชีนาทอนที่ผ่านการสังเคราะห์ได้ 36 ข้อ ซึ่งได้ 12 หมวด                               1. การศึกษา                               2. ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชนและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยกลุ่มออมทรัพย์กองทุนสวัสดิการ/ขยะมูลฝอย                               3. ว่าด้วยสาธารณูปโภค สาธารณปการ ว่าด้วยดูแลและบำรุงรักษาเส้นทาง/การสื่อสาร/ปรับปรุงการให้บริการ/และรับบริการ/แต่ละชุมชนกำหนดค่าประปาด้วยตนเอง                               4. ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการที่ดินทำกิน                               5. ชุด ชรป ว่าด้วยการป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความเรียบร้อยในชุมชน / ไม่ยิงปืนในงานศพ / รักษาความสงบในหมู่บ้าน / ยาเสพติด / การลักขโมย / ลักขี้ยาง / ร่วมสร้างค่านิยม จุ้จักสามัคคี เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อลดความขัดแย้งภายในชุมชน / สอดส่องดูแลร้านเกมส์                               6. ศรัทธาหลักคำสอนศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี                               7. ร่วมสร้างค่านิยม รู้จักรักสามัคคี                               8. ว่าด้วยการท่องเที่ยว                               9. ว่าด้วยสุขภาพและสาธารณะสุข ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการควบคุมโรคที่เป็นปัญหาของชุมชน / ความดัน เบาหวาน / โรคนิ่ว โรคอ้วน / ออกกำลังกาย / งดสูบบุหรี่ เสพส่งมึนเมาในที่สาธารณะ / ปลูกผักปลอดสารพิษ / รณรงค์ชุมชนโฆษณาเกินจริง                               10. จัดทำแผนหมู่บ้าน กำหนดการประชุมประจำเดือน / จัดทำแผนหมู่บ้าน                               11. การขับเคลื่อนชันชีนาทอน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
25 สิงหาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnannza123nannza123เมื่อ 3 กันยายน 2558 07:40:29
แก้ไขโดย nannza123 เมื่อ 3 กันยายน 2558 08:06:04 น.

ชื่อโครงการ : คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 9

กิจกรรมหลัก : ประชุมติดตามโครงการร่วมกับ สสส. สจรส. และพี่เลี้ยงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ

2.เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการฯในช่วงต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน และคณะกรรมการชุมชน จำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานโครงการ คณะกรรมการชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการทำงาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการ และวางแผนการทำงานในโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการฯ จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะทำงานโครงการฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน 2.เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการฯในกิจกรรมต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ในการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 9 ณ.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานมีผู้ร่วมเข้าประชุม จำนวน 20 คน เริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. มีนางสาวจิตรลัดดาวงศ์ศิลป์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีเรื่องชี้แจงดังนี้

วาระการประชุมที่ 1 : รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมตามแผนงานที่ได้ดำเนินงานไปแล้ว เดือนสิงหาคม 2558

 • กิจกรรมที่1 : วันที่ 5 สิงหาคม 2558 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สมุนไพรในชุมชนครั้งที่ 4 :ทุกคนร่วมกันปลูกต้นมะขามกั้นเป็นรั้วตามริมถนน ต้นมะขามเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ ชุมชนมีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากใบมะขามมาทำเป็นลูกประคบสมุนไพร เพื่อใช้รักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อลูกประคบ

 • กิจกรรมที่2 : วันที่ 7 สิงหาคม 2558 กิจกรรมเสริมทักษะอาสาสมัครดูแลสุขภาพ :

  1.ครูภูมิปัญญาถ่ายทอดวิธีการทำลูกประคบเพื่อดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว

  2.ครูภูมิปัญญาสอนทักษะการนวดและการประคบสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคระบบกล้ามเนื้อ โดยนำผู้ที่ป่วยเป็นโรคจริงมาเป็นหุ่นในการสาธิต

 • กิจกรรมที่3 : วันที่ 22 สิงหาคม 2558 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ครั้งที่ 4 :อาสาสมัครดูแลสุขภาพและเยาวชนจิตอาสา จำนวน 20 คน ได้ร่วมกันทำชุดเยี่ยมบ้าน จำนวน 20 ชุด ซึ่ง 1 ชุดจะประกอบด้วยน้ำยาล้างจานสมุนไพรจำนวน 2 ขวด ยาหม่องสมุนไพรจำนวน 1 ขวดและยาดมสมุนไพรจำนวน 1 ขวด เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง เป็นการส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ

วาระการประชุมครั้งที่ 2 : วางแผนการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน เดือน กันยายน 2558

 • กิจกรรมที่1 : วันที่ 5 กันยายน 2558 - กิจกรรมเพิ่มพื้นที่การปลูกสมุนไพรครั้งที่ 5

 • กิจกรรมที่2 : วันที่ 7 กันยายน 2558 - กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนครั้งที่ 5

 • กิจกรรมที่3 : วันที่ 9 กันยายน 2558 - กิจกรรมจัดทำรายงาน

วาระการประชุมครั้งที่ 3 : กิจกรรมจัดนิทรรศกาลที่ มอ.สงขลา : เนื่องจากได้รับหนังสือจาก สสส. ให้ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศกาลที่ มอ.สงขลา ทางโครงการฯ ได้ส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 6 คน และนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปร่วมจัดนิทรรศกาล จำนวน 8 ชนิด โดยออกเดินทาง ในวันที่ 3 กันยายน 2558 และกลับ วันที่ 6 กันยายน 2558

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา : เนื่องจากในหมู่บ้านโดนขโมยตัดสายโทรศัพท์ ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ จำงทำให้ส่งรายงานล่าช้า
แนวทางแก้ไข : รอการแก้ไขปัญหาจาก TOT

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 200.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
25 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00-17.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNittaya KBRNittaya KBRเมื่อ 4 กันยายน 2558 20:38:13
แก้ไขโดย Nittaya KBR เมื่อ 4 กันยายน 2558 21:56:35 น.

ชื่อโครงการ : พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง »

ชื่อกิจกรรม : คณะกรรมการประกวดบ้านติดตามประเมินบ้านครั้งที่ 1

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมประกวดบ้านน่าอยู่ - ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหรือวันศุกร์โดยครูสอนศาสนา ร่วมกับอสม.และเยาวชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการประเมินประกวดบ้าน  ชุดที่ 1 จำนวน 3 คน บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดบ้าน  จำนวน 150  ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการประเมินการประกวดบ้านติดตามประกวดบ้านครั้งที่ 1 พร้อมมอบธงให้กับบ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เป้าหมาย 150 หลังคาเรือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 175 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มคณะกรรมการประเมินบ้านน่าอยู่ ชุดที่ 1

 1. นางสมใจบุญมาเลิศ ประธานอสม.รพ.สต.เตรียม

 2. นางอรุณลดาพรศรีแสง ประธาน อสม.หมู้ที่ 12 บ้านสวนใหม่

 3. นางสายใจวิเชียรสร้าง อสม.หมู่ที่ 3 บ้านหินลาด

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ติดตามประเมินบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดบ้านน่าอยู่

 2. ให้คะแนนประเมินบ้านโดยพิจารณาตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

 3. รวบรวมคะแนนและส่งรายงานให้คณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อทำการประเมินต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากผลการจัดกิจกรรมประกวดบ้านน่าอยู่ โดยมีคณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมิน พบว่า 1. มีบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 175 หลัง โดยมีหมู่บ้านคู่พันธมิตรคือ บ้านหินลาด ซึ่งเป็ู่นหมู่บ้านที่อยู่ติดกันซอยเดียวกันเข้าร่วมจำนวน 15 หลัง คิดเป็นร้อยละ 70.48ของจำนวนบ้านทั้งหมด227 หลัง
2.บ้านที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป จำนวน 29หลัง

3.เกิดกระแสการตกแต่งบ้าน จัดทำกระบอกไม้ไผ่ ออมสิน และการประยุกต์วัสดุเหลือใช้มารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ นชุมชน

4.มีสภาพแวดล้อมใฃที่ดีและสะอาดมากยิ่งขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. มีฝนตกต่อเนื่องหลายวัน ทำให้การประเมินล่าช้า แต่ก็สามารถดำเนินการได้โดยใช้เสื้อฝน ไฟฉาย สวมรองเท้าบู้ทนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 UnLock
22 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchamlongchamlongเมื่อ 22 สิงหาคม 2558 20:31:52
แก้ไขโดย chamlong เมื่อ 2 กันยายน 2558 11:42:38 น.

ชื่อโครงการ : ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : เด็ก/เยาวชนอาสาเพาะกล้าไม้ ครั้งที่ 20

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เด็ก/เยาวชนอาสาเพาะกล้าไม้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนากระบวนการกลุ่มและสานงานเกษตร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มยุวเกษตรกรจำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เยาวชนมีทักษะในการเพาะชำกล้าไม้ ปลูกผักสวนครัวเพิ่มขึ้น สามารถนำกลับไปทำเองที่บ้านได้
 • มีกล้าไม้ พืชสมุนไพรไว้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 28 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กยุวเกษตรจำนวน 25คน อาสาสมัครพี่เลี้ยงจำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • พระวาจาพระเจ้า ไตร่ตรองพระวาจาเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
 • เพลงตอบรับพระวาจาพระเจ้า
 • การเตรียมแปลงและปลูกเมล่อน -รับประทานอาหารเที่ยง
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • วันนี้เริ่มด้วยพระวาจาของพระเจ้าจากจดหมายของเปาโลถึงชาวเมืองโครินทร์ฉบับที่ 1 บทที่ 12 "แม้ร่างกายเป็นร่างกายเดียว แต่ก็มีอวัยวะหลายส่วน อวัยวะต่างๆเหล่านี้แม้จะมีหลายส่วนก็รวมเป็นร่างกายเดียวกันฉันใด พระคริสตเจ้าก็เป็นฉันนั้น ท่านทั้งหลายเป็นพระกายของพระคริสตเจ้าแต่ละคนต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้น  ถ้าอวัยวะหนึ่งเป็นทุกข์ อวัยวะอื่น ๆ ทุกส่วนก็ร่วมเป็นทุกข์ด้วย ถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติ อวัยวะอื่นๆ ทุกส่วนก็ร่วมยินดีด้วยเช่นเดียวกัน
 • คำถามที่ให้เด็กได้คิดไตร่ตรองคือ หากกลุ่มของเราเป็นเหมือนพระกายพระคริสตเจ้า อะไรเป็นสิ่งแสดงออกที่เห็นเป็นรูปธรรมมองเห็นได้? พระวาจาพระเจ้าสอนให้พวกเรามีความสามัคคีกัน แบ่งปันกันช่วยเหลือกัน ปลูกทำงานด้วยกัน ออกเยี่ยมผู้สูงอายุด้วยกัน จากนั้นเด็ก ๆ ได้ร่วมกันร้องเพลง"อยู่เพื่อพระคริสต์" มีเนื้อเพลงดังนี้ "น้องพี่ทั้งหลายเราร่วมพระกายเดียวกัน และในกายนั้นเรากอปรเป็นส่วนต่างกัน เมื่อไรสุขสมทุกคนชื่นชมร่วมกัน เมื่อไรมีทุกข์โศกศัลย์ส่วนต่างๆนั้นพากันจาบัลย์ กว้างใหญ่ไพศาลคือตลานข้าวเหลืองอร่าม ฝักรวงช่างงามเมื่อยามต้องแสงอุทัย คือผู้คนพร้อมรับความรักของพระเจ้า ให้เราเร่งรีบทำงานอีกไม่ช้านานพระองค์จะมา อยู่เพื่อพระคริสต์มอบชีวิตให้ จิตใจและกายถวายแด่องค์ทรงธรรม ให้พระทรงนำ ร่วมแรงร่วมวิญญาณกัน สู้ศัตรูโดยพลันไม่หวั่นไม่ไหวภัยของมาร อยู่เพื่อพระคริสต์มอบชีวิตให้ จิตใจและกายถวายแด่องค์ภูมี มอบพลีชีวีไม่มีวันหันคืนเปลี่ยนแปลง สุดแรงความรักภักดีตราบสิ้นชีวี แม้ท่านรอช้าเวลานี้คงสูญเปล่า หากคืนวันพ้นรวงข้าวอาจร่วงโรยรา จงเร่งบอกถึงรักแท้ของพระบิดา เข้ามาพบทางพระคริสต์ตลอดชั่วชีวิตไม่เปลี่ยนแปลง
 • พักรับประทานอาหารว่าง
 • รวมเด็กอธิบายการเตรียมวัสดุปลูกเมล่อน โดยให้เด็กจัดวางถุงใหม่เพิ่มเพราะมีเด็กมาเพิ่มอีกจึงได้ขยับระยะห่างของถุงเข้าและให้เด็กช่วยกันขนถุงที่บรรจุวัสดุปลูกใส่ในโรงเรือนแบ่งกันได้คนละ5 ถุงจากนั้นทำการรดน้ำวัสดุปลูกที่ประกอบด้วย ดิน ขุยมะพร้าว โดโลไมค์  ร็อคฟอสเฟต รองก้นหลุมด้วยปุ๋ย 13-13-21 หนึ่งกำมือคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นรดน้ำ นำเบี้ยเมล่อนสอนวิธีการปลูกให้เด็กได้เรียนรู้ฝึกฝน ปรากฎว่าเบี้ยเมล่อนไม่เพียงพอสำหรับเด็ก ๆ ได้ปลูกคนละ 2 ต้น และกำลังรอเมล็ดพันธุ์ที่เครือข่ายปลูกเมล่อนปี1 ที่ชอบกิจกรรมของเด็กจะส่งเมล็ดพันธุ์มากเพิ่มให้อีกจำนวน 100 เมล็ดและฝากบอกเด็ก ๆ ว่าให้เด็กๆปลูกให้เก่ง ๆ 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • เมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาไม่เพียงพอสำหรับให้เด็ก ๆ ได้ปลูกคนละ 5 ต้นตามเป้าหมายได้เพาะเมล็ดไว้จำนวน 90 เมล็ด เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ลงรูปเด็ก ๆ กำลังจัดวางถุงในโรงเรือน เพื่อน ๆ ในสมาชิกเครือข่ายกลุ่มปลูกเมล่อนปี1 ในfacebook ได้แจ้งประสงค์จะส่งเมล็ดพันธุ์เมล่อน F1 มาให้เด็กได้เรียนรู้เพิ่มเติมจำนวน 100 เมล็ด
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,940.00 0.00 0.00 0.00 2,940.00 UnLock
22 สิงหาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnannza123nannza123เมื่อ 24 สิงหาคม 2558 22:59:40
แก้ไขโดย nannza123 เมื่อ 3 กันยายน 2558 07:52:23 น.

ชื่อโครงการ : คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ครั้งที่ 4

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างเสริมการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
 2. เพื่อส่งเสริมอาสาสมัครดูและสุขภาพให้สามารถดูแลสุขภาพคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. อาสาสมัครดูแลสุขภาพ 10 คน
 2. เยาวชนอาสาดูแลสุขภาพ 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อาสาสมัครสาธารณะสุขและเยาวชนอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้น แนะนำการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. อาสาสมัครดูแลสุขภาพ 15 คน
 2. เยาวชนอาสาดูแลสุขภาพ 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ.ศูนย์ศาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 1 บ้านพรุกระแชง เวลา 09.00 น.-16.00 น.

กิจกรรมที่ 1: ทำชุดเยี่ยมบ้านด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร เช่น น้ำยาล้างจาน ยาหม่อง ยาดมสมุนไพร

กิจกรรมที่ 2: เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้องรังเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • อาสาสมัครดูแลสุขภาพและเยาวชนจิตอาสา จำนวน 20 คน ได้ร่วมกันทำชุดเยี่ยมบ้าน จำนวน 20 ชุด ซึ่ง 1 ชุดจะประกอบด้วยน้ำยาล้างจานสมุนไพรจำนวน 2 ขวด ยาหม่องสมุนไพรจำนวน 1 ขวดและยาดมสมุนไพรจำนวน 1 ขวด เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง เป็นการส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
 • หลังจากรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จ ได้ร่วมกันเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังฯ จำนวน 20 คน ดังนี้

  1.ตรวจสุขภาพทั่วไป วัดความดัน : เปรียบเทียบค่าความดันโลหิตในครั้งนี้และครั้งที่แล้ว

  2.ซักถามสภาพอาการปัจจุบัน : ประวัติความเจ็บป่วยปัจจุบัน เช่า ปวดเข่า ปวดหลัง ปวดไหล่หรือบ่า ปวดกล้ามเนื้อ

  3.วินิจฉัยโรค : โดยแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุกระแชง นางสาววิภารัตน์ชูแสง โดยทั่วไปผู้้ป่วยเรื้อรังมักจะมีปัญหามือเท้าชา ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเป็นภาวะแทรกซ้อน

  4.การรักษา : จ่ายยาสมุนไพรตามอาการปัจจุบัน หรือนวดเพื่อการรักษาโรค

  5.การส่งเสริมสุขภาพ : ให้คำแนะนำ กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดันความดันฯหรือน้ำตาลในเลือดได้ เช่นเรื่องอาหารและการออกกำลังกาย

 • สรุปผลการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้องรังฯ ผู้ป่วยกลุ่มวัยทำงานสามารถรักษาระดับความดันฯและระดับน้ำตาลได้ดีกว่าผู้ป่วยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุชอบอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม เป็นต้น ทั้งนี้นอกจากได้แนะนำผู้ป่วยเองแล้วได้กำชับให้ผู้ดูแลผู้ป่วยเช่น ลูก ญาติพี่น้อง ช่วยดูแลเรื่องอาหาร ให้ลด หวาน มัน เค็ม เน้นการเดินออกกำลังกาย และรับประทานยาทุกมื้อ ไปพบหมอตามนัดทุกครั้ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา : ผู้ป่วยเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอายุ ควบคุมระดับความดันฯและระดับน้ำตาลได้น้อย

การแก้ไขปัญหา : อบรมให้ความรู้ให้กับ "ผู้ดูแลผู้ป่วย" เพื่อช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนกับผู้ป่วยเรื้อรังฯ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ขอสนับสนุนโครงการต่อเนื่อง 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง/นางสาวรัตน ชูแสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 UnLock
21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtaksinataksinaเมื่อ 2 กันยายน 2558 15:47:00
แก้ไขโดย taksina เมื่อ 2 กันยายน 2558 16:22:51 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนตันหยงโป หมู่ที่ 1 ร่วมใจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง »

ชื่อกิจกรรม : ผลักดันพัฒนากลไกหมู่บ้านจัดการตนเอง วิธีการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ผลักดันพัฒนากลไกหมู่บ้านจัดการตนเอง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกลไกเป็นเครื่องมือในการกำหนดข้อตกลงร่วมกันให้คนในพื้นที่ได้ปฏิบัติร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1) คณะกรรมการหมู่บ้าน 5 คน 2) สมาชิกศูนย์เรียนรู้ทรัพยากรทางทะเล 5 คน 3) เยาวชน 20 คน 4) สมาชิกสภา อบต.ตันหยงโป 2 คน 5) เจ้าหน้าที่ จาก อบต.จำนวน 6 คน
ุ6) ผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน 10 คน 7) จนท.สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1)กำหนดพื้นที่ทำประมงชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และสงวนไว้สำหรับคนในชุมชนห่างจากฝั่ง 1,000 เมตร ตลอดแนว เขต อ่าวตันหยงโป ความยาว 3,500 เมตร 2)กำหนดการตรวจตราไม่ให้เรือประมงพานิชย์รุกล้ำเข้ามาทำการประมงในเขตอนุรักษ์ 3)กำหนดให้มีการปลูกป่าไม้ชายเลน เป็นประจำทุกปีๆละ 2 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1) คณะกรรมการหมู่บ้าน 5 คน 2) สมาชิกศูนย์เรียนรู้ทรัพยากรทางทะเล 5 คน 3) เยาวชน 20 คน 4) สมาชิกสภา อบต.ตันหยงโป 2 คน 5) เจ้าหน้าที่ จาก อบต.จำนวน 6 คน
ุ6) ผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน 10 คน 7) จนท.สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมแกนนำชุมชนจำนวน ๕๐ คน เพื่อพิจารณา 1)กำหนดพื้นที่ทำประมงชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และสงวนไว้สำหรับคนในชุมชนห่างจากฝั่ง 1,000 เมตร ตลอดแนว เขต อ่าวตันหยงโป ความยาว 3,500 เมตร 2)กำหนดการตรวจตราไม่ให้เรือประมงพานิชย์รุกล้ำเข้ามาทำการประมงในเขตอนุรักษ์ 3)กำหนดให้มีการปลูกป่าไม้ชายเลน เป็นประจำทุกปีๆละ 2 ครั้ง 4)กำหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปีละ 2 ครั้ง 5)จัดทำป้ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็น และลงมติตามที่ได้เสนอ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผลการประชุม ให้ประชาชนทุกท่านปฏิบัติตาม ในมติที่ประชุมดังต่อไปนี้ 1)กำหนดพื้นที่ทำประมงชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และสงวนไว้สำหรับคนในชุมชนห่างจากฝั่ง 1,000 เมตร ตลอดแนว เขต อ่าวตันหยงโป ความยาว 3,500 เมตร 2)กำหนดการตรวจตราไม่ให้เรือประมงพานิชย์รุกล้ำเข้ามาทำการประมงในเขตอนุรักษ์ 3)กำหนดให้มีการปลูกป่าไม้ชายเลน เป็นประจำทุกปีๆละ 2 ครั้ง 4)กำหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปีละ 2 ครั้ง 5)จัดทำป้ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง โดยให้นำเข้าเวทีบันทึกข้อตกลง ระหว่างประชาชนชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ (MOU)

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แกนนำร่างบันทึกข้อตกลงเสนอให้นำร่างดังกล่าว ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้รับทราบก่อนที่จะนำเสนอ ต่อเวทีบันทึกข้อตกลง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้ดำเนินกิจกรรม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามปฏิทินที่กำหนดไว้

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอนัญญา แสะอาหลี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 UnLock
18 สิงหาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwiliponwiliponเมื่อ 31 สิงหาคม 2558 10:30:17
แก้ไขโดย wilipon เมื่อ 31 สิงหาคม 2558 11:21:59 น.

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 9 เพื่อพัฒนายกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนายกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-ชาวบ้านในชุมชนครัวเรือนนำร้อง 15 ครัวเรือน จำนวน 30 คน -ชาวบ้านในชุมชนที่มาเรียกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พัฒนายกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนวิธีการพัฒนา 1 จุดเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 19 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ชาวบ้านในชุมชนครัวเรือนนำร้อง 15 ครัวเรือน จำนวน 30 คน
 • ชาวบ้านในชุมชนที่มาเรียกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มประชุม 13.00 น.

โดยนายกิตติโชติ ชนะหลวง ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวถึง

 1. การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (โดยการทำแบบแห้ง)

 2. สนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย 30 ครัวเรือน โดยมีผักเหรียง และมูลไก่

 3. มีวิทยากรที่อื่นมาให้ความรู้ เรื่องการผลิต การบริโภค อาหารที่ปลอดภัยและขบวนการกติกาทางตรงให้คู่กับชุมชน การประเมินสุขภาพ ของชุมชน

 4. แผนของการดูแลสุขภาพของครัวเรือน โดยมีการวัดความดัน ชั่งน้ำหนักทุกครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรม

 5. ว่าด้วยกิจกรรมยกร่างธรรมนูญชุมชน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 โดยวิทยากร เวลา 10.30 น.

 6. ทำอย่างไรที่จะยกระดับมาเป็นศูนย์เรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสุขภาพแผนงาน และทิศทาง

นายอดุลย์ หมวดสง กำนัน ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล แจ้งรายละเอียด

 1. กฏกติกาชาวบ้านโดยใช้วิธีใช้เวทีประชุม ประชาคมเป็นหลัก ซึ่งมีในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา16.00น. ซึ่งมีนายอำเภอ สามารถ สุวรรณมณี จะเข้ามาพบปะชาวบ้านหมู่ที่ 7 พร้อมด้วยส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น เกี่ยวกับนโยบายของอำเภอ

  1. แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน

  2. เรื่องลักเล็กขโมยในชุมชน

  3. เรื่องการพนัน

  4. การประชุมในหมู่บ้าน ทุกวันที่ 7 ของทุกเดือน เวลา 13.00 น.

  5. เรื่องทุนการศึกษา แต่ต้องมีกฏกติกา


นัดประชุมฌครงการ ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนหมู่ที่ 7 ครั้งต่อไป วันที่ 27 สิงหาคม 2558

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

โดยนายกิตติโชติ ชนะหลวง ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวถึง

 1. การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (โดยการทำแบบแห้ง)

 2. สนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย 30 ครัวเรือน โดยมีผักเหรียง และมูลไก่

 3. มีวิทยากรที่อื่นมาให้ความรู้ เรื่องการผลิต การบริโภค อาหารที่ปลอดภัยและขบวนการกติกาทางตรงให้คู่กับชุมชน การประเมินสุขภาพ ของชุมชน

 4. แผนของการดูแลสุขภาพของครัวเรือน โดยมีการวัดความดัน ชั่งน้ำหนักทุกครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรม

 5. ว่าด้วยกิจกรรมยกร่างธรรมนูญชุมชน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 โดยวิทยากร เวลา 10.30 น.

 6. ทำอย่างไรที่จะยกระดับมาเป็นศูนย์เรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสุขภาพแผนงาน และทิศทาง

นายอดุลย์ หมวดสง กำนัน ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล แจ้งรายละเอียด

 1. กฏกติกาชาวบ้านโดยใช้วิธีใช้เวทีประชุม ประชาคมเป็นหลัก ซึ่งมีในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา16.00น. ซึ่งมีนายอำเภอ สามารถ สุวรรณมณี จะเข้ามาพบปะชาวบ้านหมู่ที่ 7 พร้อมด้วยส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น
  เกี่ยวกับนโยบายของอำเภอ

 2. แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน

 3. เรื่องลักเล็กขโมยในชุมชน

 4. เรื่องการพนัน

 5. การประชุมในหมู่บ้าน ทุกวันที่ 7 ของทุกเดือน เวลา 13.00 น.

 6. เรื่องทุนการศึกษา แต่ต้องมีกฏกติกา

  นัดประชุมฌครงการ ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนหมู่ที่ 7 ครั้งต่อไป วันที่ 27 สิงหาคม 2558

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
17 สิงหาคม 2558 เวลา 10:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNittaya KBRNittaya KBRเมื่อ 17 สิงหาคม 2558 17:39:16
แก้ไขโดย Nittaya KBR เมื่อ 24 สิงหาคม 2558 14:48:53 น.

ชื่อโครงการ : พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทำความเข้าใจคณะกรรมการตัดสินการประกวดบ้านน่าอยู่

 • photo ทีม อสม.และคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดทีม อสม.และคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด
 • photo คำแนะนำเรื่องการลดการสร้างขยะคำแนะนำเรื่องการลดการสร้างขยะ
 • photo พิจารณาเกณฑ์ประเมินพิจารณาเกณฑ์ประเมิน
 • photo พิจารณาเกณฑ์ประเเมินพิจารณาเกณฑ์ประเเมิน
 • photo คุณครูวิุฒิชัย โรงเรียนบ้านหินลาดให้คำแนะนำคุณครูวิุฒิชัย โรงเรียนบ้านหินลาดให้คำแนะนำ
 • photo พี่เลี้ยงให้คำแนะนำเพิ่มเติมพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเพิ่มเติม
 • photo ร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกัน

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมประกวดบ้านน่าอยู่ - ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหรือวันศุกร์โดยครูสอนศาสนา ร่วมกับอสม.และเยาวชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการขยะ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. คณะกรรมการประกวดบ้านจำนวน 6 คน
 2. คณะกรรมการบริหารโครงการ 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมปรึกษาหารือ เกณฑ์การประกวดที่เหมาะสม

2.กำหนดวันออกประเมินบ้านครั้งที่ 1

3.สรุปผลการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.อสม.จำนวน 7 คน

2.ผู้นำศาสนาจำนวน1 คน

3.ครูโรงเรียนบ้านหินลาด จำนวน1 คน

4.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวน 1 คน

รวม 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ การดำเนินกิจกรรมประกวดบ้านน่าอยู่
 2. กำหนดแผนงานการประกวดบ้านครั้งที่ 1-2
 3. วิเคราะห์เกณฑ์การประเมินบ้าน 9 ข้อ
 4. รายงานผลความก้าวหน้า
 5. เสนอแนะ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรมมีการปรับเกณฑ์การประกวดให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งใช้เครื่องมือแบบประเมินบ้านน่าอยู่ จะแบ่งระดับการให้คะแนน เป็น 0-5-10 และข้อ 9 เป็น 20 คะแนน
รวมเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยรอบแรก คณะกรรมการซึ่งเป็นอสม.ในหมู่บ้านคู่พันธมิตรได้เป็นคณะกรรมการประเมินรอบที่ 1 ได้แก่

 1. นางสมใจบุญมาเลิศประธานชมรม อสม.รพ.สต.เตรียม เป็นประธานกรรมการชุดที่ 1
 2. นางอรุณศรีแสงประธานอสม.หมู่ที่ 12 บ้านสวนใหม่เป็นกรรมการชุดที่ 1
 3. นางสายใจวิเชียรสร้าง รองประธานอสม.หมู่ที่ 3 บ้านหินลาดเป็นกรรมการชุดที่ 1

และกรรมการประเมินชุดที่ 2 ได้แก่

 1. นายวุฒิชัยปุณณมีครูโรงเรียนบ้านหินลาดประธานกรรมการชุดที่ 2
 2. นายสันติโต๊ะหมีด ครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนสันติธรรมวิทยา เป็นกรรมการชุดที่ 2
 3. นายศักดิ์ชายเรืองศรีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตรียม เป็นกรรมการชุดที่ 2


  ตัวอย่าง แบบประเมินบ้านน่าอยู่ “โครงการพันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง” ปี 2558

รอบที่.......วันที่...เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ชื่อเจ้าของบ้าน............บ้านเลขที่....หมู่ที่..ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จ.พังงา

เกณฑ์การประเมิน
1.การกำจัดขยะมูลฝอยในบริเวณบ้าน ไม่มีการกำจัดขยะมีขยะรกรุงรังทั้งในและนอกบ้าน 0 คะแนน

มีการกำจัดขยะ คัดแยกขยะ แต่ไม่มีถังขยะประจำบ้าน 5 คะแนน

มีการกำจัดขยะ คัดแยกขยะ และมีถังขยะที่มีฝาปิดเรียบร้อย 10 คะแนน

วิธีการ: ตรวจดูบริเวณภายในและนอกบ้าน

2.การกำจัดน้ำเสียจากบ้านเรือน

ไม่มีการกำจัดน้ำเสียมีน้ำไหลเฉอะแฉะส่งกลิ่นเน่าเหม็น 0 คะแนน

ไม่มีการกำจัดน้ำเสียแต่ไม่มีน้ำเฉอะแฉะ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น 5 คะแนน

มีระบบการกำจัดน้ำเสียที่ดีไม่ทิ้งน้ำลงในแหล่งน้ำสาธารณะ10 คะแนน

วิธีการ:ตรวจดูการระบายน้ำเสียจากห้องน้ำและห้องครัว

3.การกำจัดมูลสัตว์

ไม่มีการแยกคอกสัตว์จากตัวบ้านมีมูลสัตว์ส่งกลิ่นเหม็น 0 คะแนน

มีการแยกคอกสัตว์จากตัวบ้านแต่ยังมีมูลสัตว์ในบริเวณบ้าน 5 คะแนน

มีการแยกคอกสัตว์ และไม่มีมูลสัตว์ในบริเวณบ้าน 10 คะแนน

วิธีการ: ตรวจจากคอกสัตว์และการกำจัดมูลสัตว์

4.การกำจัดสิ่งปฏิกูล

ไม่มีส้วมประจำบ้าน0 คะแนน

มีส้วมประจำบ้านแต่ไม่สะอาดไม่เพียงพอ และไม่ปลอดภัย 5 คะแนน

มีส้วมประจำบ้านสะอาดเพียงพอ และปลอดภัย 10 คะแนน

วิธีการ: ตรวจดูห้องส้วมสะอาด และปลอดภัยไม่ลงในแหล่งน้ำสาธารณะ

5.การสุขาภิบาลอาหาร

ห้องครัวไม่เป็นระเบียบปรุงอาหารไม่สะอาดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี อย. 0 คะแนน

ห้องครัวเป็นระเบียบ ปรุงอาหารสะอาดแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอย.5 คะแนน

ห้องครัวเป็นระเบียบ ปรุงอาหารสะอาดและใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี อย. 10 คะแนน

วิธีการ: ตรวจดูการจัดห้องครัวให้สะอาดเป็นระเบียบใช้ผลิตภัณฑ์ อย. เก็บช้อน/ภาชนะถูกต้อง

6.การป้องกันและควบคุมโรค

ไม่มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อพบลูกน้ำ แมลงวัน หนู แมลงสาบ 0 คะแนน

มีการป้องกันและควบคุมโรคแต่ยังพบลูกน้ำ หรือสัตว์นำโรค5 คะแนน

มีการป้องกันและควบคุมโรคไม่พบลูกน้ำและสัตว์นำโรคเลย 10 คะแนน

วิธีการ:ตรวจดูแหล่งรังโรคทั้งภายในและบริเวณนอกบ้านไม่พบลูกน้ำแมลงวัน/แมลงสาบ

7.การจัดหายาและสมุนไพรที่จำเป็นไว้ใช้ประจำบ้าน

ไม่มีการปลูกสมุนไพรหลัก 5 ชนิดและไม่มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน 0 คะแนน

มีการปลูกสมุนไพรหลัก 5 ชนิดหรือตู้ยาสามัญประจำบ้านเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 5 คะแนน

มีการปลูกสมุนไพรหลัก 5 ชนิดและมีตู้ยาสามัญประจำบ้าน 10 คะแนน

วิธีการ:มีสมุนไพรหลัก 5 ชนิด ฟ้าทะลายโจร/ชุมเห็ดเทศ/ขมิ้นชัน/ว่านหางจระเข้/เสลดพังพอน

8.การส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่มีการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค0คะแนน

มีการปลูกผักสวนครัว หรือเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 5 คะแนน

มีการปลูกผักสวนครัว/เลี้ยงสัตว์/การออม/ลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ ฯลฯ 10คะแนน

วิธีการ: ตรวจดูการปลูกผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค

9.การปรับภูมิทัศน์ที่พักอาศัย

ไม่มีการตกแต่งบริเวณบ้านให้ดูสวยงาม0 คะแนน

มีการตกแต่งบริเวณบ้านให้เป็นระเบียบดูสวยงาม 5 คะแนน

มีการตกแต่งบริเวณบ้านให้เป็นระเบียบดูสวยงามและมีรั้วบ้าน 10 คะแนน

มีการตกแต่งบริเวณบ้านให้เป็นระเบียบดูสวยงาม มีรั้วบ้านและมีป้ายชื่อหน้าบ้าน 15 คะแนน

มีการตกแต่งบริเวณบ้านสวยงาม/มีรั้ว/ป้ายชื่อและมีการประดับธงสัญลักษณ์ 20 คะแนน

วิธีการ : ตรวจดูบริเวณบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบดูสวยงาม มีรั้วบ้าน ป้ายชื่อหน้าบ้าน และมีการประดับประดาธงชาติและธงสัญลักษณ์ หน้าบ้านอย่างเหมาะสม

สรุปผลการประเมิน (รวมคะแนน) 100


หมายเหตุ
:
 ประเมินรอบที่ 1 ในช่วงเดือน สิงหาคม 2558 บ้านที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 จะได้รับธงสีเขียวสัญญลักษณ์บ้านน่าอยู่และบ้านที่ได้

คะแนนประเมินสูงสุด 10 อันดับแรกจะส่งเข้าประเมินในรอบที่สอง เพื่อมอบของรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่เจ้าของบ้านในเดือนกันยายน 2558

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • กิจกรรมตามแผนเดิมจะเริ่มทำตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 แต่เนื่องจากงบประมาณล่าช้าจึงเปลี่ยนกำหนดเป็นช่วงสิงหาคม-กันยายน58 แต่เนื่องจากฝนตกชุก อาจเป็นอุปสรรคในการเดินสำรวจและประเมิน จึงต้องใช้เวลาหลายวันในการทำการประเมินบ้านน่าอยู่
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

1.ให้ปรับเกณฑ์ประเมิน ข้อ 8เรื่องแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรเพิ่มหัวข้อเกี่ยวกับการนำวัสดุเหลือใข้มาใช้ การลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ การออม การทำบัญชีครัวเรือน รายรับรายจ่าย หรืออื่นๆ ซึ่งอาจใช้การสัมภาษณ์ สังเกตุ หรือการสอบถามเพ่ิมเติมได้

2.ควรจัดกิจกรรมที่สร้างกระแสการลดการสร้างปริมาณขยะมากกว่าการจัดเก็บขยะ (เพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิด สร้างขยะเพื่อเพิ่มรายได้) เช่น การใช้ปิ่นโตในงานอบรม กิจกรรม การใช้ถุงผ้า ตะกร้าจ่ายหลาด ซึ่งได้ทำมาในกิจกรรมอื่นๆแล้ว และควรทำให้ต่อเนื่องเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
16 สิงหาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยprickprickเมื่อ 18 สิงหาคม 2558 09:03:39
แก้ไขโดย prick เมื่อ 18 สิงหาคม 2558 09:23:42 น.

ชื่อโครงการ : พลังเยาวชนร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชน: คนบ้านปริก »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสวนครัวและสมุนไพร "ปลูกผักในแปลงรวมของชุมชน"

กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ต้นแบบ แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนตามปรัชญา ศก.พอเพียง วิถีคนบ้านปริก

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้่งกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนและเกิดสภาผู้นำในชุมชนที่เข้มแข็งที่เห็นความสำคัญเกิดความตระหนักในการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมชุมชนตามวิถีมุสลิมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ  15  คน เยาวชน                    30  คน แกนนำชุมชน            10  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ 2  ซอแรง  (การรวมกลุ่มการทำงานโดยสลับผัดเปลี่ยนและหมุนเวีนยกัน) ปลูกผักในแปลงรวมของชุมชน  โรงเรียน เดือนละ  1 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน  35  คน แกนนำโครงการ  10  คน แกนนำกลุ่มกิจกรรม  10  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กิจกรรมที่ 2  ซอแรง  (การรวมกลุ่มการทำงานโดยสลับผัดเปลี่ยนและหมุนเวีนยกัน) ปลูกผักในแปลงรวมของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

    กิจกรรมซอแรง เป็นอีกวิถีหนึ่งของคนปริกในสมัยก่อนที่ใช้ในการทำกิจกรรมหรือการทำงานต้องใช้แรงมาก เช่นการเผาปรน(วิธีการเตรียมพื้นที่สำหรับทำสวนยางและสวนผลไม้)
ดังนั้นการลงพื้นที่ของเยาวชนในกิจกรรม เป็นการเรียนรู้วิถีของชุมชนเกี่ยวกับการทำงานของคนในสมัยก่อนที่มีการถ้อยที่ถ้อยอาศัย โดยให้เยาวชนและทีมงานโครงการลงพื้นที่แปลงเกษตรพอเพียง ของ ดร.ตอเร็ท  อิสมาอีล  เพื่อเรียนรู้การดูแลพืชพันธุ์ไม้ ตลอดจนสมุนไพรหายาก เช่นต้นปลาไหลเผือก  กล้วยนำ  และพืชผักอื่นๆอีนอีกมากมาย โดยมีนายตอเร็จ  เป็นผู้แนะนำวิธีการดูแล และบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 2,250.00 300.00 0.00 0.00 3,150.00 UnLock
16 สิงหาคม 2558 เวลา 12:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpranee2557pranee2557เมื่อ 26 สิงหาคม 2558 00:28:29
แก้ไขโดย pranee2557 เมื่อ 26 สิงหาคม 2558 00:39:17 น.

ชื่อโครงการ : บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน (12 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

เพื่อครัวเรือนจะได้นำผลผลิตไปใช้ในการประกอบอาหาร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานและกรรมการหมู่บ้าน 5 คน คณะทำงานติดตามครัวเรือน ในการเลี้ยงไก่ไข่ ประชาชนบ้านดอนมะปราง 150 คน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเรียนรู้การเลี่ยงไก่จำนวน 80 ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานติดตามครัวเรือน ในการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะทำงานและกรรมการหมู่บ้าน 5 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน คณะทำงานและกรรมการหมู่บ้าน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. คณะทำงานได้ลงติดตามการเลี้ยงไก่ไข่ของสมาชิกในโครงการ
 2. ได้รับทราบถึงผลผลิต ปัญหา และอุปสรรคในการเลี้ยงไก่ไข่
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. มีสมาชิกในโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการได้รับผลิตจากไก่ไข่
 2. สมาชิกส่วนหนึ่งมีปัญหาเรื่องไก่ไม่ให้ผลผลิตอย่างเสมอ
 3. สมาชิกอีกส่วนหนึ่งมีปัญหาในเรื่องของตัวแม่พันธ์ตายโดยไม่มีสาเหตุ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
16 สิงหาคม 2558 เวลา 09:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmaimunah18maimunah18เมื่อ 30 สิงหาคม 2558 22:38:15
แก้ไขโดย maimunah18 เมื่อ 30 สิงหาคม 2558 22:46:46 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมู่ 18 บ้านโคกพยอม »

ชื่อกิจกรรม : เวทีนโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนประเด็นไปสู่สาธารณะชุมชน และทำข้อตกลงกับภาคีเครือข่ายพัฒนาในพื้นที่บ้านโคกพยอม

กิจกรรมหลัก : เวทีสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนประเด็นไปสู่นโยบายสาธารณะของชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อขับเคลื่อนประเด็นไปสู่สาธารณะชุมชน
 • เพื่อทำข้อตกลงกับภาคีเครือข่ายพัฒนาในพื้นที่บ้านโคกพยอม
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กลุ่มแม่บ้าน 20 คน
 • อสม. 10 คน
 • กลุ่มเยาวชน 10 คน
 • กลุ่มสายใยรัก 5 คน
 • กลุ่ม ชรบ. 5 คน
 • กลุ่มผู้นำศาสนา 3 คน
 • กลุ่มผู้สูงอายุ 7 คน
 • กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 5 คน
 • กลุ่มปุ๋ยหมัก 5 คน
 • คนในชุมชน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประสานงานคณะทำงาน
 • ประชุมสรุปถอดบทเรียน
 • สรุปการดำเนินงานและจัดทำรายงานโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • กลุ่มแม่บ้าน 20 คน
 • อสม. 10 คน
 • กลุ่มเยาวชน 10 คน
 • กลุ่มสายใยรัก 5 คน
 • กลุ่ม ชรบ. 5 คน
 • กลุ่มผู้นำศาสนา 3 คน
 • กลุ่มผู้สูงอายุ 7 คน
 • กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 5 คน
 • กลุ่มปุ๋ยหมัก 5 คน
 • คนในชุมชน 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา  09.30 น. ผู้เข้าร่วมเวที เริ่มทยอยเดินทางกันมาเพื่อจะลงทะเบียน  ซึ่งมีผู้รับผิดชอบในการที่จะลงทะเบียนและมีการเปิดเวทีโดยท่าน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละงู  นาย จำรัส ฮ่องสาย เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดงาน เมื่อถึงเวลา  10.00 น. นาง  ไมมู่นะ  หลีหาด (ผู้รับผิดชอบโครงการ) กล่าวตอนรับผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน และมีผู้เข้าร่วมประชุม จากพัฒนาชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพละงู พี่เลี้ยง ส.ส.ส. คณะครู ชาวบ้าน นักเรียน  ในงานมีการจัดบูทนิทรรศการ  เรื่องของลูกโร้ย  ลิเกบก  หลังจากท่านนายกกล่าวเปิดงานแล้ว  ก็มีการนำเสนอ ผลงานของเรื่องลูกโร้ย ได้นำเสนอในเรื่องข้อมูล และวิธีทำขนมลูกโร้ยด้วย  ทุกคนในเวทีได้กินขนมลูกโร้ยด้วย และในเรื่องของลิเกบก ก็ได้นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมานำเสนอ  และได้มีการแสดงลิเกบกด้วย  ในเวทีได้มีการแจกหนังสือเป็นรูปเล่ม ซึ่งได้จากเวทีสรุปถอดบทเรียน  และทุกคนก็ได้รับประทานอาหาร มีการเลี้ยงข้าวหมกไก่ด้วย จากนั้นก็ได้มีการพูดคุยระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม เลิกประชุมเวลา  14.30  น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • คนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลกิจกรรมโครงการโดยทั่วถึง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นายตรา เหมโคกน้อย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
20,500.00 0.00 17,000.00 500.00 500.00 0.00 38,500.00 UnLock
15 สิงหาคม 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtritongtritongเมื่อ 16 สิงหาคม 2558 02:43:09
แก้ไขโดย tritong เมื่อ 16 สิงหาคม 2558 03:17:37 น.

ชื่อโครงการ : อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี »

ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในครัวเรือน (ครั้งที่ 3)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการใช้ปลูกสมุนไพรในครัวเรือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชผักสมุนไพรเพื่อใช้สำหรับการบริโภคในครัวเรือนและเพาะขยายพันธ์เพื่อแจกจ่ายกับบุคคลอื่น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อาสาสมัครสุขภาพ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • อาสาสมัครสุขภาพที่นำพันธุ์พืชไปขยายพันธุ์ที่บ้าน นำต้นกล้ามาคืนที่โรงเรือน และแลกเปลี่ยนกันระหว่างครัวเรือน โดยรับเพิ่มไปอีก 2 ชนิด
 • มีเวทีการพูดคุยแลกเปลี่ยนการนำพันธุ์พืชสมุนไพรไปปลูก และการดูแลสุขภาพด้วยพืชอาหาร พืชสมุนไพร
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 67 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อาสาสมัครสุขภาพ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

อาสาสมัครสุขภาพที่นำพันธุ์พืชไปขยายพันธุ์ที่บ้าน นำต้นกล้ามาคืนที่โรงเรือน และแลกเปลี่ยนกันระหว่างครัวเรือน โดยรับเพิ่มไปอีก 2 ชนิด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่ ศสมช ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนพิชผักสมุนไพรที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งสำรวจความต้องการพันธ์พืชสมุนไพรที่ต้องการในครั้งนี้ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้และปรึกษาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ในการปลูกพืชผักสมุนไพรของแต่ละคนทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆในการดูแลรักษาต้นกล้าที่เคยได้รับไปในครั้งที่ 1 และได้นำมาเล่าสู่กันฟังโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีประสบการณ์ในการปลูกพืชผักสมุนไพรได้แนะนำแนวทางแก้ปัญหา โดยทุกคนต่างตั้งใจฟังและจะนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการดูแลรักษาและเพาะขยายพันธ์พืชผักสมุนไพรของตนเอง พักรับประทานอาหารร่วมกัน ช่วยกันตกแต่งโรงเรือนสมุนไพรโดยการถอนหญ้าที่ขึ้นในโรงเรือน และจัดเรียงต้นกล้าให้ดูเป็นระเบียบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับพันธ์พืชคนละ 2 ชนิดไปปลูกและเพาะขยายพันธ์ที่บ้านของตนเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

--

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง นางสาววาสนา สูน่าหู
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00 UnLock
15 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchamlongchamlongเมื่อ 17 สิงหาคม 2558 06:25:49
แก้ไขโดย chamlong เมื่อ 2 กันยายน 2558 11:38:10 น.

ชื่อโครงการ : ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : เด็ก/เยาวชนอาสาเพาะกล้าไม้ ครั้งที่ 19

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เด็ก/เยาวชนอาสาเพาะกล้าไม้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนากระบวนการกลุ่มและสืบสานงานเกษตร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มยุวเกษตรกรจำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เยาวชนมีทักษะในการเพาะชำกล้าไม้ ปลูกผักสวนครัวเพิ่มขึ้น สามารถนำกลับไปทำเองที่บ้านได้
 • มีกล้าไม้ พืชสมุนไพรไว้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กยุวเกษตรกรจำนวน 21 คน คณะทำงานจำนวน 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ไตร่ตรองพระดำรัสของพระสันตะปาปาฟรังซิส
 • ทบทวนและไตร่ตรองกิจกรรมที่เด็ก ๆ เข้าร่วมตลอดทั้งปี
 • รับประทานอาหารเที่ยง
 • แนะนำกระบวนการปลูกแคนตาลูป
 • จัดทำแปลงแคนลาลูป
 • อาบน้ำที่สระใหญ่หน้าโบสถ์
 • กลับบ้าน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • พระดำรัสของพระสันตะปาปาฟรังซิส ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ได้อ่านให้เด็ก ๆ ไตร่ตรองบทบาทการเป็นเยาวชนว่า "ท่านชื่นชมเยาวชนหลายคนที่กล้าสวนกระแสโลกและยอมสละความต้องการส่วนตัวเพื่อมาเป็นอาสาสมัครรับใช้เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ความรักความเมตตาและความเอาใจใส่ที่จับต้องได้ต่อผู้อื่น อาทิผู้ยากไร้ ผู้อ่อนแอที่สุดและผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือมากที่สุดจัดเป็นเครื่องหมายเด่นชัดของคริสตชน มันเป็นสิ่งสวยงามที่จะรับใช้ทุกคนโดยไม่หวังผลตอบแทนดังที่พระเยซูทรงสอน พระเยซูทรงรับใช้เราทุกคนและพระองค์ก็ไม่หวังสิ่งตอบแทนเลย เยาวชนที่รัก พ่อขอใหกำลังใจพวกเธอ ให้มีความกล้าในการสวนกระแสโลกที่คอยทำร้ายเรา ขอให้พวกเธอกล้าที่จะเป็นผู้นำสารของพระเยซูไปประกาศให้กับโลก
 • ได้ตั้งคำถามให้เด็กได้คิดถึงสิ่งใดที่แสดงออกในการรับใช้กันและกันของเด็ก ในกิจกรรมโครงการที่เราได้ทำตลอดทั้งปีมีสิ่งใดที่เด็กไ้ด้ทำและสิ่งที่ได้รับจากการทำกิจกรรม โดยให้เด็กได้หยุดคิดและเขียนลงในกระดาษเพื่อที่จะลองนำเสนอต่อหน้าเพื่อน ๆ และได้บันทึกเป็นไฟล์วิดีโอไว้สำหรับการตัดต่อสรุปเป็นภาพเคลื่อนไหวปิดโครงการ
 • หลังการรับประทานอาหารเที่ยงซึ่งเมนูในสัปดาห์นี้ข้าวเหนียว ลาบ ส้มตำ ไอศรีม ให้เด็กได้พักผ่อนด้วยการเล่นเกมส์บิงโก บางคนฝึกฝนอิเลคโทน
 • เมื่อแดดเริ่มอ่อนได้รวมเด็กบริเวณหน้าสำนักงานเพื่อให้เด็กได้เข้าใจกระบวนการผลิตแคนตาลูปแบบพืชไร้ดินชนิดใช้วัสดุปลูกซึ่งได้ผสมขุยมะพร้าวกับทรายหยาบผสมโดโลไมค์และร็อคฟอสเฟตไว้เพื่อให้เด็กได้กรอกใส่ถุงดำขนาด 8X14 นิ้วโดยอธิบายให้เด็กกรอกวัสดุปลูกเพียงแค่3 ใน 4 ของถุงดำจากนั้นให้เด็กกรอกวัสดุปลูกและลำเลียงเข้าวางในโรงเรือนโดยมีระยะห่างระหว่างต้น 1  เมตรได้จำนวน 90 ถุงและแบ่งให้เด็กได้รับผิดชอบดูแลคนละ 5 ต้น(ถุง) โดยมีข้อตกลงระหว่างกลุ่มดังนี้ เมื่อผลผลิตแคนตาลูปสามารถจำหน่ายได้ แบ่งเปอร์เซนต์ออกดังนี้ 50 %  เป็นรายได้ของเด็ก  25% เป็นกองทุนหมุนเวียน 25 % เป็นกองทุนสะสมกลุ่มเพื่อกิจกรรมส่วนรวมของกลุ่ม
 • เมื่อภารกิจเสร็จสิ้น เด็กได้ไปล้างตัวสนุกกับการเล่นน้ำที่สระใหญ่บริเวณโบสถ์จนถึงห้าโมงเย็น จึงนำเด็กส่งกลับบ้าน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,415.00 0.00 0.00 0.00 2,415.00 UnLock
15 สิงหาคม 2558 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอันวาบาเจาะอันวาบาเจาะเมื่อ 18 สิงหาคม 2558 13:38:27
แก้ไขโดย อันวาบาเจาะ เมื่อ 19 สิงหาคม 2558 15:05:16 น.

ชื่อโครงการ : ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านสะแตน่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรม สอนปัจจะสีลัตของชุมชน จัดกิจกรรมสอนทักษะปัจจะสีลัตของชุมชน(ครั้งที่5)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมสอนปัจจะสีลัตของชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน ประชาชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด 2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง4. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 49 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=25 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=24 คนรวมทั้งหมด จำนวน 49 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เป็นกิจกรรม สอนปัจจะสีลัตของชุมชน จัดกิจกรรมสอนทักษะปัจจะสีลัตของชุมชน แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=25 คนและกลุ่มติดสารเสพติด= 24 คน รวมทั้งหมด จำนวน 49 คน ทำการสอนทักษะโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนกลุ่มปัจจะสีลัตของชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 49 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=25 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=24 คนรวมทั้งหมด จำนวน 49 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ลงทะเบียน
2.ผู้ใหญ่บ้านพูดคุยพบปะเยาวชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • เยาวชนในหมู่บ้านและชาวบ้านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของตนเอง
 • ชาวบ้านมีความรักสามัคคีมากขึ้น
 • ส่งเสริมพลานามัยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
 • สิละคู่เพื่อแสดง ความสวยงามของท่าทางการต่อสู้
 • วิธีการป้องกันตัวเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 2,450.00 0.00 0.00 0.00 4,450.00 UnLock
15 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00-16:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtongyaitongyaiเมื่อ 27 สิงหาคม 2558 00:01:11
แก้ไขโดย tongyai เมื่อ 27 สิงหาคม 2558 00:16:44 น.

ชื่อโครงการ : คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ »

ชื่อกิจกรรม : เด็กและเยาวชนรวมกลุ่มถ่ายภาพ พูดคุย สังเกต โดยมีพี่เลี้ยงคอยดู ครั้งที่ 4

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำชุมชนเดือนละครั้งเพื่อรายงานความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 10 เด็กและเยาวชน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วิธีการ - เด็กเยาวชนรวมกลุ่มถ่ายภาพ พูดคุย สังเกตโดยมีพี่เลี้ยงคอยดูแล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 160 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ
เยาวชนอาสา พี่เลี้ยง ประชาชนผู้เข้าร่วม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วัน/เวลา กิจกรรม/เนื้อหา วันพุทธ ที่ 15 เดือน สิงหาคม 2558
08.00  - 08.30น. ลงทะเบียน 08.30  - 08.40น. ชี้แจงกำหนดการ 08.40  - 09.00 น. กล่าวต้อนรับ 09.00  - 10.45 น. ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม 10. 45  - 12.00น. ปั่นเพื่อแม่พร้อมกัน(รอบตลาด) 12. 00  - 13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน 13. 00  - 13.40น. ปลูกต้นไม้ร่วมกัน 13.40    - 14.55 น. รับประทานอาหารว่าง 14.55    - 16.10 น. ปั่นเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง 16.10    - 16.30 น. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สรุป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 8,550.00 500.00 0.00 0.00 9,050.00 UnLock
14 สิงหาคม 2558 เวลา 19:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbinyalimabinyalimaเมื่อ 9 สิงหาคม 2558 22:34:59
แก้ไขโดย binyalima เมื่อ 19 สิงหาคม 2558 23:29:29 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะและท้องถิ่นน่าอยู่บ้านต้นทุเรียน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการโครงการ

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการ สภาผู้นำชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลกิจกรรม"ส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนรู้จักการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์แบบเศษรฐกิจพอเพียง และร่วมกันว่างแผนเพื่อปฏิบัติงานในครั้งต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชน ผู้นำศาสนา และคณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พูดคุยแลกเปลียนร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาในชุมชนและทบทวนการทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการและผู้นำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1 ประกาศเรียกประชุมคณะกรรมการโครงการ 2 สรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนรู้จักการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์แบบเศษรฐกิจพอเพียง 3 เกริ่นนำวาระการประชุมในครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมา ว่าเป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์แก่ชาวบ้าน และเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริม
 • ที่ประชุมมีการเกริ่นนำวาระการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป ว่ามีอะไรบ้าง ในการประชุมครั้งต่อไป และการประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง และการจัดทำรายงานการปิดงวดที่ 2
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 UnLock
14 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbantoobanbantoobanเมื่อ 17 สิงหาคม 2558 11:32:19
แก้ไขโดย bantooban เมื่อ 17 สิงหาคม 2558 12:04:07 น.

ชื่อโครงการ : สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามความก้าวหน้าการทำบัญชีครัวเรือน ครั้งที่ 6

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรา้งความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มสตรีจำนวน50 คน เยาวชนในชุมชนจำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามความก้าวหน้าการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อสรา้งความตระหนักให้สตรีได้รู้ค่าใช้จ่าย ควบคุมการเงิน และเยาวชนได้ตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนและสามารถทำบัญชีครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง กลุ่มเป้าหมาย ให้ความสำคัญและตระหนักถึงข้อดีการทำบัญชีครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนและสามารถทำบัญชีครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง กลุ่มเป้าหมายให้ความสำคัญและตระหนักถึงข้อดีของการทำบัญชีครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และสามารถทำบัญชีครัวเรือนได้ถูกต้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,100.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00 UnLock
14 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00-17.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNittaya KBRNittaya KBRเมื่อ 17 สิงหาคม 2558 16:23:38
แก้ไขโดย Nittaya KBR เมื่อ 18 สิงหาคม 2558 16:49:03 น.

ชื่อโครงการ : พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการจัดการขยะ ครั้งที่ 9

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการจัดการขยะ 10 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการจัดการขยะ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการจัดการขยะเพื่อรายงานความก้าวหน้า

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว 10 คน แกนนำ อสม. 6 คน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.มีการประชุมหารือกัน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะโดยมีประธาน คือ ผู้ใหญ่สมชาย บุญเทียม

2.เลขาโดยคุณไกรวันบุญทวี บันทึกวาระการประชุม และรายงานผลงานที่ผ่านมาในแต่ละกิจกรรมและแผนงานในกิจกรรมต่อไป

3.นางนิตยา บุญเทียม ได้แจ้งเพิ่มเติมให้ประชาสัมพันธ์ในวันประชุมประจำเดือนทุกเดือนด้วย
4.ปิดประชุม 17.00 น. และประชุมคณะกรรมการขยะ เพื่อรายงานผลต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.จากการประชุมคณะกรรมการจัดการขยะ ในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมช่วยกันวางแผนการดำเนินงาน และคณะกรรมการบริหารโครงการโดยนางรุ่งนภาตุลา ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องกำหนดการจัดกิจกรรม " จัดทำจุดคัดแยกขยะป้อมยามซึ่งเป็นศูนย์กลางในชุมชน มัสยิด โรงเรียนสันติธรรมและที่พักริมทาง 1 แห่งปรับสถานที่และจุดคัดแยกขยะข้างป้อมยาม ปรับภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์สาธิตการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ บอร์ดความรู้การจัดการขยะอยางถูกวิธี ป้ายขยะแยกประเภทแปลงผักสาธิต และปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น จัดทำแผงลวดตาข่าย คัดแยกขยะประเภทต่างๆ บริเวณข้างป้อมยาม

2.ผลสรุปที่สำคัญคือ เกิดการมีส่วนร่วม ทั้งของชุมชน โรงเรียนและกรรมการหมู่บ้านฝ้ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างชุมชนให้น่าอยู่ โดยเฉพาะการร่วมแรงร่วมใจในการทำแปลงผักและการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ พันธ์ุแป้นพิจิตรซึ่งเป็นพันธุ้ไม่มีเมล็ด สามารถผลิดลูกได้มาก มีน้ำมาก ออกนอกฤดู เหมาะสำหรับชุมชนที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด และสะดวกในการดูแล และยังสามารถนำปุ๋ยที่ชาวบ้านได้จากการประกอบอาชีพ มาใส่เช่นเปลือกปู และน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพมารดได้ เป็นการลดการสร้างขยะ แปรรูปขยะ และนำมาใช้ในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

กิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
250.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
14 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอ.คอลดูนอ.คอลดูนเมื่อ 20 สิงหาคม 2558 07:27:56
แก้ไขโดย อ.คอลดูน เมื่อ 3 กันยายน 2558 11:51:18 น.

ชื่อโครงการ : ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง) »

ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรวิถีฮาลาลเพื่อสุขภาวะ (บทเรียนโมดูล)

 • photo ร่วมเรียนรู้ เกษตรกรรมยั่งยืนร่วมเรียนรู้ เกษตรกรรมยั่งยืน
 • photo วิทยากร/ผู้บันทึก/จัดการความรู้วิทยากร/ผู้บันทึก/จัดการความรู้
 • photo วิทยากรเศรษฐกิจพอเพียงวิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง
 • photo เรียนรู้กลุ่มบ้านเป๊าะเต๊ะเรียนรู้กลุ่มบ้านเป๊าะเต๊ะ
 • photo ความสุขจากกลุ่มบ้านเป๊าะเต๊ะความสุขจากกลุ่มบ้านเป๊าะเต๊ะ
 • photo กลุ่มบ้านมัสยิด (ผู้อาวุโส)กลุ่มบ้านมัสยิด (ผู้อาวุโส)
 • photo เอกสารการเรียนรู้เอกสารการเรียนรู้
 • photo เอกสารการเรียนรู้เอกสารการเรียนรู้
 • photo ลูกหลานในคุ้มมาร่วมกิจกรรมลูกหลานในคุ้มมาร่วมกิจกรรม
 • photo โต๊ะอีหม่ามสอนวิถีอิสลามกับความพอเพียงยั่งยืนโต๊ะอีหม่ามสอนวิถีอิสลามกับความพอเพียงยั่งยืน
 • photo ผู้เข้าเรียนรู้ผู้เข้าเรียนรู้
 • photo จัดกระบวนการเรียนรู้ชุมชนด้วยบทเรียนโมดูลจัดกระบวนการเรียนรู้ชุมชนด้วยบทเรียนโมดูล
 • photo เพิ่มความตระหนักเขตปลอดบุหรี่เพิ่มความตระหนักเขตปลอดบุหรี่
 • photo โต๊ะอีหม่ามพูดสรา้งความสามัคคีในชุมชนโต๊ะอีหม่ามพูดสรา้งความสามัคคีในชุมชน
 • photo สอดแทรกในคุตบะห์ทุกวันศุกร์สอดแทรกในคุตบะห์ทุกวันศุกร์
 • photo บรรยากาศกลุ่มบ้านทุ่งทองบรรยากาศกลุ่มบ้านทุ่งทอง

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : เรียนรู้แนวคิดและการดำเนินแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่่สอดคล้องวิถีอิสลาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชน โดยมีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางวิถีอิสลามให้เกิดเป็นรูปธรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เรียนรู้แนวคิดและการดำเนินแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาแก้ปัญหาชุมชน เรียนรู้การวางแผนชีวิต ตามแนวทางอิสลาม แผนการเงิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน กิจกรรมเสริมการเรียนรู้การปลูกยางพาราอินทรีย์ การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกยางพารา การลดต้นทุนในการพัฒนาสวนยางพารา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ในวันศุกร์ผู้นำสภาชูรอ โต๊ะอีหม่าม ได้สอนชาวบ้านให้อยู่บนหลักการศาสนา และดำรงตนอยู่อย่างพอเพียง
วันเสาร์และอาทิตย์ ลงพื้นที่กลุ่มที่ยังมีการรวมกลุ่มกันน้อยและมีปัญหาเช่นปัญหาครอบครัวปัญหาสิ่งแวดล้อมและไม่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวิทยากรแนะนำการเรียนรู้วิธีการบำรุงรักษาสวนยางพาราตามแนวทางวิถีอินทรีย์และการดำรงอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 75 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการสภาชูรอ กลุ่มบ้าน ครัวเรือนต้นแบบ และผู้สนใจจากกลุ่มบ้านที่ได้ขับเคลื่อน เช่นกลุ่มบ้าน เป๊าะเต๊ะ บาลายฮูลู ทุ่งทอง บาลายสะอารี อสม คณะกรรมการสภาชูรอ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่สนใจเข้าร่วมโดยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดี เพราะคือแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาครอบครัว และเป็นตัวเชื่อมสำคัญในการไปบอกต่อเพราะส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันศุกร์ สัปบุรุษที่มาละหมาดวันศุกร์ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ไปเยี่ยมครัวเรือนและและจัดกิจกรรมตามกลุ่มบ้านที่ยังมีการขับเคลื่อนได้น้อยเพื่อให้ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเพื่อนำมาพัฒนาต่อไปในอนาคต
วันจันทร์ ที่ศาลาประชาคม เป็นการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากร คุณ อำนวยดำช่วย ซึ่งเป็นวิทยากร มืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญในการสรา้งวิธีคิดให้ชุมชน ได้ปรับกระบวนทัศน์ วางแผนชีวิต ใหม่โดยยึดหลักเกษตรกรรมยั่งยืน ให้ความรู้การพัฒนาสวนยางอินทีรย์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชาชนมีความตระหนักในการดำรงตามแนวทางวิถีพอเพียงเพิ่มมากขึ้น และสนใจเรียนรู้ เกิดความเข้าใจว่าแผนชีวิตมีความสำคัญอย่างไรกับตนเอง บางครอบครัวมีการปรับวิถีชีวิตสู่วิถีพอเพียง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ดำเนินงานตามบริบทวัฒนธรรม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อานัติ หวังกุหลำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
13 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkanuangkanuangเมื่อ 15 สิงหาคม 2558 13:07:58
แก้ไขโดย kanuang เมื่อ 15 สิงหาคม 2558 13:47:02 น.

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2 »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชุมชนทั้งหมดร่วมกันลดควันดำและสารพิษ

 • photo ทีมงานทีมงาน
 • photo เสบียงเสบียง
 • photo ขวัญใจวัยลุ้นขวัญใจวัยลุ้น
 • photo ร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกัน

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้อย่างปลอดภัย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนร่วมกันลดควันดำและสารพิษ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 300 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ แกนนำชุมชน  เยาวชน  ประชาชนและพนักงานโรงงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชุมชนทั้งหมดร่วมกันลดควันดำและสารพิษด้วยการปลูกต้นไม้ใบหนาเพื่อการกลั่นกรองควันดำให้ลดน้อยลง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชน  แกนนำชุมชน  เยาวชน  ประชาชนและพนักงานโรงงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชาชน  แกนนำชุมชน  เยาวชน  ประชาชนและพนักงานโรงงานร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณริมถนนสายห้วยแก่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันปลูกต้นไม้ในสถานที่สาธารณะและในบ้านของตนเอง เพื่อต่อไปให้ใบของต้นไม้ช่วยลดสารพิษ ในควันดำจากโรงงานอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน โรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เกษตรอำเภอ พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าแซะ ฯลฯ) 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 UnLock
13 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยilmoo33ilmoo33เมื่อ 21 สิงหาคม 2558 18:19:34
แก้ไขโดย ilmoo33 เมื่อ 21 สิงหาคม 2558 18:32:37 น.

ชื่อโครงการ : ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ »

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้ทักษะการสื่อสาร และทำชุดความรู้บ้านตัวอย่าง ครั้งที่1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมปรชุมคณะทำงานสภาผู้นำชุมขน แกนนำกลุ่มวานีตา(5 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ชุมชนได้มีความรู้ และทักษะการสื่อสารเพื่อการนำมาถ่ายทอด
 • เพื่อให้สมาชิก "บ้านน่าอยู่ รั้วกินได้" ได้นำเสนอข้อมูลต้นไม้ให้กับคนภายนอก
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนนำกลุ่มวานีตา 15 คน
 • สมาชิกสภาคนรักต้นไม้วังกระบือ 15 คน
 • สมาชิกบ้านตัวอย่าง 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • อบรมให้ความรู้ด้านทักษะการสื่อสารโดยนำความรู้รอบบ้านทำเป็นสื่อ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • สมาชิกสภาคนรักต้นไม้
 • แกนนำกลุ่มวานีตา
 • ผู้นำชุมชน/ผู้สนใจจากชุมชนใกล้เคียง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • อบรมให้ความรู้การพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จากหน่วยงานททท.จังหวัดนราธิวาส
 • มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้นำชุมชน คือ ศุภโยค ลอดิง รองนายกเทศบาลบูเก๊ะตาในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์โละจูดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งตั้งอยู่ก่อนเข้าหมู่บ้านวังกระบือ
 • ชาวบ้านมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดแข็งจุดอ่อนของชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านวังกระบือเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในอนาคต
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • นายมูซา ยะโกะ วิทยากรจากหน่วยงานททท.จังหวัดนราธิวาส ได้ให้ความรู้การพัฒนาชุมชนตามหลังของ CDT อย่างง่ายๆ หรือการพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญคือ ชุมชนต้องเข้มแข็ง
 • ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดแข็งจุดอ่อนของชุมชนวังกระบือในการพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวได้แก่  จุดแข็ง ชุมชนวังกระบือ มีต้นสมุนไพรที่หลาก มีอาหารพื้นบ้านที่โดดเด่นแปลก มีสถานที่สมัยก่อนเรียกว่า "ลาตอรายอ" ซึ่งเป็นน้ำตกเล็กๆที่สมึยโบราณเป็นที่พักข้างทางของกษัตริย์อาณาจักรปัตตานี เป็นต้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • วิทยากรจากททท.ในการทำโครงการพัฒนาเป็นชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยจะมีการประสานงานเพื่อให้มีการศึกษาวิจัยต่อไป
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 1,000.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 UnLock
13 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnuwaphanuwaphaเมื่อ 28 สิงหาคม 2558 18:30:49
แก้ไขโดย nuwapha เมื่อ 28 สิงหาคม 2558 18:32:49 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนพิกุลทอง สุขภาพดี ด้วยสมุนไพรไทย »

ชื่อกิจกรรม : เปิดบัญชี

กิจกรรมหลัก : เปิดบัญชี

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ถอนเงินที่เปิดบัญชี

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • เหรัญญิก

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ไปธนาคาร ถอนเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้เงินที่เปิดบัญชี จำนวนเงิน500

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์สุวิทย์ หมาดอะดำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
13 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยasrinaasrinaเมื่อ 30 สิงหาคม 2558 13:48:31
แก้ไขโดย asrina เมื่อ 30 สิงหาคม 2558 13:56:47 น.

ชื่อโครงการ : ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : 1.กิจกรรมอบรมการวางแผนชีวิต โดยวิทยากรให้ความรู้เรื่องการวางแผนอนาคตชีวิต เพื่อพึ่งพาตนเองได้

 • photo อาหารเที่ยงอาหารเที่ยง
 • photo อาหารว่างอาหารว่าง
 • photo อาหารเที่ยงอาหารเที่ยง
 • photo วิทยากรมอบกระปุกออมสินโดยหยอดอย่างน้อยวันละ 1 บาทและเริ่มหยอดวันที่ 13 สิงหาคม 2558วิทยากรมอบกระปุกออมสินโดยหยอดอย่างน้อยวันละ 1 บาทและเริ่มหยอดวันที่ 13 สิงหาคม 2558
 • photo ทยากรมอบกระปุกออมสินโดยหยอดอย่างน้อยวันละ 1 บาทและเริ่มหยอดวันที่ 13 สิงหาคม 2558ทยากรมอบกระปุกออมสินโดยหยอดอย่างน้อยวันละ 1 บาทและเริ่มหยอดวันที่ 13 สิงหาคม 2558
 • photo กระปุกออมสินของทุกครัวเรือนกระปุกออมสินของทุกครัวเรือน
 • photo ชาวบ้านที่ร่วมกิจกรรมชาวบ้านที่ร่วมกิจกรรม
 • photo ชาวบ้านที่ร่วมกิจกรรมชาวบ้านที่ร่วมกิจกรรม
 • photo เยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม
 • photo กิจกรรมออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่บ้านจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนกิจกรรมออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่บ้านจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน
 • photo กิจกรรมออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่บ้านจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนกิจกรรมออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่บ้านจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน

กิจกรรมหลัก : 1.กิจกรรมอบรมการวางแผนชีวิต โดยวิทยากรให้ความรู้เรื่องการวางแผนอนาคตชีวิต เพื่อพึ่งพาตนเองได้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของการออม และเห็นความสำคัญของการเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 119 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือนหมู่ที่ 4 บ้านกลาง จำนวน 119 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วางแผนการออมเพื่ออนาคตที่ดีของคนในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 119 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือนหมู่ที่ 4 บ้านกลาง จำนวน 119 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.กิจกรรมอบรมการวางแผนชีวิต โดยวิทยากรให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตสามารถพึ่งพาตนเองได้ 2.กิจกรรมหยอดทุกครั้งเมื่อเงินเหลือ เพื่อให้ครัวเรือนรู้จักการออม โดยการทำกระปุกออมสินไม้ไผ่ หยอดอย่างน้อยวันละ 1 บาท และรณรงค์ให้มีการหยอดอย่างต่อเนื่อง โดยนายอิสเรศ สาริปา เป็นผู้รับผิดชอบ 3.ให้ตัวแทนครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของชุมชน โดยการฝากหุ้นเดือนละ 100 บาททำให้คนในชุมชนรู้จักการวางแผนชีวิตเพื่อให้รายจ่ายเพียงพอกับรายได้/บัญชี

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทุกครัวเรือนมีการวางแผนในการใช้จ่ายเพื่ออนาคตที่ดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสุทธิชาติ เมืองปาน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 21,600.00 0.00 0.00 0.00 21,600.00 UnLock
12 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchamlongchamlongเมื่อ 14 สิงหาคม 2558 19:38:11
แก้ไขโดย chamlong เมื่อ 14 สิงหาคม 2558 20:19:50 น.

ชื่อโครงการ : ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน ครั้งที่ 12

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมกระบวนการกลุ่มและผลิตผักปลอดภัยได้มาตรฐาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ครัวเรือนอาสาจำนวน 5 ครอบครัว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน/ติดตามการปลูกผักปลอดสารเคมีของกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกปลูกผักปลอดภัยได้มาตรฐานจำนวน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ออกเยี่ยมเยียนสมาชิก
 • ตรวจแปลงผัก 7 โรงเรือนของสมาชิกกลุ่ม
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ลงพื้นที่ตรวจแปลงโรงเรือนผักสลัด 3 โรงเรือนเป็นโรงเรือนสลัดเรดคอรัล กรีนคอรัลและกาดแก้วซึ่งอายุได้ 3 สัปดาห์พบว่าผักสลัดทั้งสามโรงเรือนเติบโตดีมากเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้ไม่ร้อนมากการรักษาค่าของน้ำซึ่งได้เติมกรดไนตริกจำนวน 5 ซีซีได้ค่าที่เหมาะสมสำหรับผักและการเพิ่มสารละลายธาตุอาหารจำนวน 50 ซีซีได้ค่า EC = 1.2 เพียงพอแล้ว ได้กำชับสมาชิกให้ค่อย ๆ ลดสารละลายธาตุอาหารเพราะว่าวันที่18 สิงหาคม ผักทั้งสามโรงเรือนจะครบเดือนซึ่งสามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายได้แล้ว
 • ผัก 1 โรงเรือนมีอายุได้ 2 สัปดาห์ซึ่งเป็นแปลงที่ให้เยาวชนได้ฝึกปฎิบัติทดลองลงแปลงปลูกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ทดสอบน้ำด้วยการเติมกรดไนตริก และติมสารละลายธาตุอาหารจำนวน100 ซีซี ผักเติบโตไดดีมาก
 • ผักอีก 2 โรงเรือนเป็นการเพาะเมล็ดของเยาวชนที่ขอมาฝึกปฎิบัติเรียนรู้ สมาชิกช่วยกันลงแปลงปลูกเรียบร้อย ได้ทำการตรวจความเป็นกรด- ด่างพบว่าสภาพน้ำมีความเป็นด่างสูงจึงได้ทำการเติมกรดไนตริก จำนวน 5 ซีซีและเติมสารละลายธาตุอาหารจำนวน 100 ซีซี 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
12 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkanuangkanuangเมื่อ 15 สิงหาคม 2558 12:54:43
แก้ไขโดย kanuang เมื่อ 15 สิงหาคม 2558 13:46:21 น.

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2 »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบ้านน่าอยู่น่ามองโดยชุมชนประกาศให้ประชาชนทุกครัวเรือนทำความสะอาดบ้านของตนเองในสัปดาห์ทำความสะอาดใหญ่ วันแม่ของแผ่นดิน

 • photo ผู้ใหญ่มอบต้นไม้ผู้ใหญ่มอบต้นไม้
 • photo พี่เลี้ยงพี่เลี้ยง
 • photo ส่วนหนึ่งของผู้รับต้นไม้ส่วนหนึ่งของผู้รับต้นไม้
 • photo อีกส่วนหนึ่งของผู้รับต้นไม้อีกส่วนหนึ่งของผู้รับต้นไม้

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้อย่างปลอดภัย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการปฏิบัติการตามแผนโครงการในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาดปลอดภัย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 205 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชาชนทุกครัวเรือนทำความสะอาดบ้านของตนเองในสัปดาห์ทำความสะอาดใหญ่ วันแม่ของแผ่นดิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชน แกนนำชุมชน ผุู้ใหญ่บ้าน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การจัดทำความสะอาดบ้านของแต่ละครัวเรือน ร่วมทำพิธีวันแม่ และแจกต้นไม้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชาชนแต่ละครัวเรือนร่วมกันทำความสะอาดบ้านของตนเองในวันแม่แห่งชาติ ร่วมกิจกรรมวันแม่และแจกต้นไม้ให้กับตัวแทนครัวเรือนเพื่อลดมลพิษควันดำในอากาศ โดยมีทีมแกนนำและพี่เลี้ยงโครงการเข้าร่วมกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ให้คำแนะนำ การจัดกิจกรรมและการทำรายงานที่ถูกต้อง

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

นำต้นไม้ไปปลูกแล้วต้องดูแลรักษาให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 UnLock
11 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยธนกฤตเพ็ชรรัตน์ธนกฤตเพ็ชรรัตน์เมื่อ 24 สิงหาคม 2558 14:45:28
แก้ไขโดย ธนกฤตเพ็ชรรัตน์ เมื่อ 24 สิงหาคม 2558 15:00:41 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี »

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแก้ไขปัญหาการปลูกผักสวนครัว ครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก : แลกแปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาในการปลูกผักสวนครัว โดยให้ครัวเรือนที่ปลูกได้ผลผลิตดี เล่าวิธีการ โดยร่วมแลกเปลี่ยน จำนวน 2 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินการการปลูกผักปลอดสารพิษของครัวเรือนที่ร่วมโครงการ และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปลูกผักปลอดสารพิษ ประเมิน หาปัญหาแนวทางแก้ไข และดำเนินการต่อไปไปต่อ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ ตัวแทนครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแก้ไขปัญหาการปลูกผักสวนครัว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ 15  คน ตัวแทนครัวเรือน  30  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  - แลกเปลี่ยนในเวทีที่ประชุม ถึงปัญหาและค้นหาทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ - ลงพื้นที่สมาชิกดูแปลง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

  - ในที่ประชุมได้เล่าประสบการณ์ในการปลูกผักปลอดสารพิษหรือปลอดสารเคมี ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมและความรู้ใหม่ ได้นำมาประยุกต์บูรณาการเข้าด้วยกันและนำไปปรับใช้กับแปลงผักของตนให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไป - หลังจากนั้นได้ลงแปลงผักของสมาชิกที่เป็นตัวแทนครัวเรือนที่ร่วมโครงการจำนวน 5 ราย ดูสภาพพื้นที่ในแปลงปลูกผักของแต่ละราย ได้แลกเปลี่ยนกันถึงถึงปัญหาอุปสรรคและความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ และจะได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับแปลงของตน   เป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนได้ในระดับหนึ่งและยังสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สนใจคนอื่นๆ ได้และชุมชนอื่นใกล้เคียงมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันได้ในอนาคต - ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะมายังคณะทำงานโครงการว่า ถ้าหากว่าได้ดำเนินการปลูกแบบกางมุ้งเป็นจุดสาธิตคงจะดีมาก ให้ได้สัก 5 จุดหรือแปลง สาเหตุเนื่องจากในพื้นที่บ้านบางไทรนนท์มีศัตรูพืชมากหลายชนิด ถ้าหากว่าได้ปลูกในระบบปิดผลผลิตที่ออกมาเป็นที่ต้องการของตลาด   และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคโดยทั่วไป ดังคำวลีที่ว่า "ผู้ผลิตปลอดโรค  ผู้บริโภคปลอดภัย" 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ใกล้จะหมดระยะเวลาตามโครงการแล้วให้เก็บรวบรวมหลักฐานเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบรายงานต่างๆตามกำนหด เพื่อจะได้ดำเนินการปิดงบประมาณโครงการต่อไป

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 UnLock
11 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนูรีซันนูรีซันเมื่อ 4 กันยายน 2558 08:34:58
แก้ไขโดย นูรีซัน เมื่อ 4 กันยายน 2558 08:37:45 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบูเกะสูดอร่วมใจจัดการขยะ สร้างสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมขบวนพาเหรดรณรงค์ลดการสร้างขยะในหมู่บ้านครั้งที่5

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมรณรงค์ลดการสร้างขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.แกนนำชุมชนจำนวน20 คน 2.แกนนำนักเรียน และเยาวชนจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมรณรงค์ลดการสร้างขยะ โดยให้นักเรียนจัดขบวนพาเหรดเดินรณรงค์ในหมู่บ้านกระตุ้นจิตสำนึกและการมีส่วนร่วม 6 ครั้ง เดือนเว้นเดือน โดยใช้จุดเริ่มต้นแล้วเดินรณรงค์ในชุมชนแล้วมาสิ้นสุดอีกครั้งที่ตลาดนัดในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 53 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.แกนนำชุมชนจำนวน10 คน 2.แกนนำนักเรียน และเยาวชนจำนวน 31 คน 3.กลุ่มประชาชนทั่วไป 2 คน

4.ผู้นำชุมชนจำนวน 10 คน
รวมทั้งหมด = 53 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รณรงค์ลดการสร้างขยะ โดยมีนักเรียนร่วมกับผู้นำชุมชนจัดขบวนพาเหรดเดินรณรงค์ในหมู่บ้านกระตุ้นจิตสำนึกและการมีส่วนร่วม  โดยใช้จุดเริ่มต้นแล้วเดินรณรงค์ในชุมชนแล้วมาสิ้นสุดอีกครั้งที่ตลาดนัดในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการดำเนินกิจกรรมได้รับความร่วมมือจาก เด็กนักเรียน ครูและแกนนำชุมชนทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะเป็นอย่างดี ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาด น่าอยู่ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีกันถ้วนหน้าโดยการจัดขบวนพาเหรดเดินรณรงค์ การลดขยะภายในตลาดนัดชุมชนและให้คนในชุมชนหันมารักษาสิ่งแวดล้อม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 UnLock
10 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยธนกฤตเพ็ชรรัตน์ธนกฤตเพ็ชรรัตน์เมื่อ 24 สิงหาคม 2558 14:34:16
แก้ไขโดย ธนกฤตเพ็ชรรัตน์ เมื่อ 24 สิงหาคม 2558 14:44:08 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 10 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุม สรุป ติดตาม ประเมินตามกิจกรรม  วางแผนการดำเนินกิจกรรมต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปผลดำเนินกิจกรรม วางแผนดำเนินการกิจกรรมต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ  15  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  - สรุปผลการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา - ปัญหา ทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ สรุปยอดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
- วางแผนในการดำเนินกิจกรรมต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

  - ประธานที่ประชุม ได้สรุปผลการดำเนินกิจกรรมให้ที่ประชุมรับทราบ และได้มีการแสดงความคิดเห็นกันเพื่อหาแนวทางและมติในการถือปฏิบัติกันต่อไป - การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาในการปลูกผักมีปัญหาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช และน้ำที่ใช้ในการรดผัก โรคระบาดที่เกิดขึ้นกับผักที่ปลูก  แนวทางที่สมาชิกได้ใช้คือใช้น้ำหมักสมุนที่ได้ทำขึ้นนำไปฉีดพ่นสามารถแก้ปัญหาได่ระดับหนึ่ง และมีข้อเสนอแนะว่าถ้าให้ดีต้องปลูกแบบกางมุ้ง   เป็นแปลงสาธิตก่อนสัก 5 แปลง - ทางผู้รับผิดชอบทางการเงินได้สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมให้ที่ประชุมทราบและที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใด - เหลือระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมของโครงการอีกประมาณ 2 เดือน ให้ใช้งบประมาณตามกิจกรรมที่ได้กำหนดเอาไว้ให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกสูงสุด และเป็นแนวทางในการขอสนับสนุนงบประมาณมาต่อยอดได้ในอนาคต 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
สุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
10 สิงหาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmaimunah18maimunah18เมื่อ 30 สิงหาคม 2558 22:27:39
แก้ไขโดย maimunah18 เมื่อ 30 สิงหาคม 2558 22:36:26 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมู่ 18 บ้านโคกพยอม »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทำความเข้าใจคณะทำงานครั้งที่ 12 เพื่อเตรียมงานถอดบทเรียน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเตรียมงานถอดบทเรียน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กลุ่มแม่บ้าน
 • อสม.
 • กลุ่มเยาวชน
 • กลุ่มสายใยรัก
 • กลุ่ม ชรบ.
 • กลุ่มผู้นำศาสนา
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
 • กลุ่มปุ๋ยหมัก
 • คนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมชี้คณะทำงาน
 • ชี้แจงราขละเอียดกิจกรรมแก่คณะทำงาน
 • ประชุมคณะทำงาน
 • สรุปการประชุม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงาน 25 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเวลา  13.00 น. โดยนาง  ไมมู่น๊ะ  หลีหาด (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ได้นัดกับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อที่จะได้พูดคุยกัน ในเรื่องการจัดเวทีต่อไป  ซึ่งเป็นเวทีสาธารณะ  เพื่อขับเคลื่อนประเด็นไปสู่นโยบายสาธารณะของชุมชน  ซึ่งนาง  ไมมู่น๊ะ  หลีหาด ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของเวทีนี้ว่า พวกเราต้องเอางานที่พวกเราทำกันมาแล้วทั้งหมด  มานำเสนอในเวที เพื่อประกาศให้เขารู้ว่า พวกเราได้ทำกันมาแล้วทุกเรื่อง และเพื่อทำข้อตกลงกับภาคีเครือข่ายพัฒนาในพื้นที่ เช่น อ.บ.ต. โรงเรียน  และหน่วยงานรัฐ พวกเราอยากให้เขารู้และรับทราบข้อมูล  และได้กำหนดวัน ในการจัดเวที ซึ่งจะจัดในวันที่ 16 สิงหาคม  2558 และได้แบ่งงานกันรับผิดชอบในแต่ละเรื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • เวลานัดหมายในการทำกิจกรรมเวทีสาธารณะเพื่อขับเคลือนประเด็นไปสู่นโยบายสาธารณะชุมชน คือวันที่ 16 สิงหารคม 2558
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นายตรา เหมโคกน้อย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 650.00 200.00 0.00 0.00 850.00 UnLock
8 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsomsaksomsakเมื่อ 10 สิงหาคม 2558 14:20:32
แก้ไขโดย somsak เมื่อ 15 สิงหาคม 2558 16:51:15 น.

ชื่อโครงการ : ภูมิปัญญา สานสามัคคี (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีเสวนาสภาแกหราว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างกับโครงการนี้

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีเสวนาสภาแกหรา

คุณภาพกิจกรรม : ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)
วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างกลไกลในการสร้างความเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจในการจัดการชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 200 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดเวทีเสวนาสภาแกหราว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างกับโครงการนี้ -มีประโยชน์อย่างไร ต้องปรับปรุงอะไร จะต่อยอดอย่างไร จะทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน -มีวิทยากรผู้ชำนาญการถอดบทเรียนมานำกระบวนการ -สรุปออกมาเป็นรายงานถอดบทเรียน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเวทีเสวนาสภาแกหราว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างกับโครงการนี้ -มีประโยชน์อย่างไร ต้องปรับปรุงอะไร จะต่อยอดอย่างไร จะทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน -มีวิทยากรผู้ชำนาญการถอดบทเรียนมานำกระบวนการ -สรุปออกมาเป็นรายงานถอดบทเรียน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชาวบ้านชุมชนบ้านท่งใหญ่จำนวน100 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดนิทรรศการ เปิดเวทีเสวนาเกี่ยวกับการจัดโครงการภูมิปัญญาสานสามัคคี(ต่อยอด) ว่าในปีที่ผ่านมาเราได้อะไรจากโครงการนี้บ้าง และรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆของคนในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ในรอบปีที่ผ่านมาสิ่งที่ได้จากโครงการภูมิปัญญาสานสามัคคี(ต่อยอด) 1. มีคณะกรรมการสภาแกหราบ้านทุ่งใหญ่ จำนวน 22  คน 2.ข้อขัดแย้งของคนในชุมชนลดลงเนื่องจากมีข้อชันชีตำบลเกิดขึ้น 3. ร้อยละ 70 ของครัวเรือนสามารถเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนจากกลุ่มอาชีพเสริม 4. คนในชุมชนร้อยละ 85 เข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่สามารถลกรายจ่ายด้าน บุหรี่ สุรา และการพนัน ของคนในชุมชนได้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 UnLock
8 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchamlongchamlongเมื่อ 11 สิงหาคม 2558 07:10:53
แก้ไขโดย chamlong เมื่อ 2 กันยายน 2558 11:35:21 น.

ชื่อโครงการ : ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : เด็ก/เยาวชนอาสาเพาะกล้าไม้ ครั้งที่ 18

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เด็ก/เยาวชนอาสาเพาะกล้าไม้

คุณภาพกิจกรรม : ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะงานเกษตรและกระบวนการทำงานกลุ่ม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มยุวเกษตรกรจำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เยาวชนมีทักษะในการเพาะชำกล้าไม้ ปลูกผักสวนครัวเพิ่มขึ้น สามารถนำกลับไปทำเองที่บ้านได้
 • มีกล้าไม้ พืชสมุนไพรไว้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กยุวเกษตรจำนวน 8คน คณะทำงานจำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • กิจกรรมวันเสาร์พบอุปสรรคใหญ่คือฝนตกตลอดทั้งสัปดาห์ทั้งกลางวันและกลางคืน ผู้ปกครองไม่สามารถมาส่งเด็กเข้าร่วมกิจกรรมได้
 • ในช่วงฝนหยุดประมาณ 15 นาทีในช่วงสายๆ จึงมีเด็กที่อยู่บริเวณใกล้ ๆ ศูนย์ฯ จำนวน 8 คนกางร่มเดินทางมาสำนักงาน
 • กิจกรรมที่วางแผนไว้สำหรับวันนี้ เป็นกิจกรรมในร่มคือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสอนเด็กให้รู้จักวิธีถนอมอาหารไว้คือการกวนทุเรียนและการทำท๊อฟฟี่ทุเรียน
 • การกวนทุเรียนเริ่มจากการก่อไฟด้วยถ่าน แกะทุเรียนหมอนทองที่สุกหล่นจากต้นเนื่องจากมีความมันหวานและสุกงอมไม่ต้องปรุงแต่งใดใด แกะทุเรียนใส่กะทะจากนั้นคั้นเอาเมล็ดออก   นำเนื้อทุเรียนล้วน ๆ ขึ้นเคี่ยวบนเตาไฟอ่อน ๆ ค่อย ๆ กวนอยู่ตลอดเวลา เพื่อระวังไม่ให้เนื้อทุเรียนติดก้นกะทะ ทำให้ก้นกะทะไหม้ก่อนทุเรียนจะแห้ง ซึ่งการกวนนี้แต่ละครั้งเพื่อจะได้ทุเรียนกวนอาจใช้เวลา 4 - 6 ชั่วโมง เด็ก ๆ จึงสลับกันเข้ามากวน คนหนึ่งจับหูกะทะเพื่อไม่ให้กะทะดิ้นออกจากเตาสองคนช่วยกันกวนเพื่อไม่ให้ทุเรียนไหม้
 • จากการสอบถามเด็ก ๆ เป็นประสบการณ์ครั้งแรกสำหรับการกวนทุเรียน รู้ถึงความยากและรู้ว่าทำไมทุเรียนกวนนั้นราคาถึงแพง
 • พักรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านก๊วยเตี๋ยวหน้าสำนักงานแล้ว
 • ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงเริ่มต้นนั่งกวนกันต่อ เมื่อทุเรียนเริ่มเหนียวจับกันเป็นก้อนร่อนไม่ติดก้นกะทะ น้ำมันที่ออกมาจากเนื้อทุเรียนทำให้ก้นกะทะเริ่มลื่นสามารถกลิ้งก้อนเนื้อทุเรียนเป็นก้อนเดียวกันและไม่ติดไม้กวนไม่ติดกะทะเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ ทิ้งไว้ให้เย็น
 • กระบวนการทำท๊อฟฟี่ทุเรียนกวน ใช้พลาสติกถนอมอาหารใส ๆ บาง ๆ ให้เด็กค่อย ๆ ดึงและตัดขนาดยาวเท่าฝ่ามือค่อย ๆ จับมาวางไว้บนจานจากนั้นตักเนื้อทุเรียนมาขนาดเท่าหนึ่งช้อนวางบนพลาสติกแล้วพันเข้าด้วยกันค่อย ๆ บีบหัวท้ายให้เนื้อทุเรียนเป็นก้อนกลมหมุนพลาสติกหัวท้ายเข้าด้วยกัน เด็ก ๆสามารถทำแบ่งกันนำไปรับประทานที่บ้านได้คนละ 12 ก้อน ได้แนะนำเด็ก ๆ ให้นำท๊อฟฟี่ทุเรียนแช่ในตู้เย็นสักหนึ่งคืนก่อนรับประทานทำให้ทุเรียนแข็งน่ารับประทานและสามารถเก็บถนอมอาหารไว้ได้เป็นปีในตู้เย็น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • สภาพอากาศที่ฝนตกทั้งวันและทั้งคืนทำให้จำนวนเด็กไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้เพราะส่วนใหญ่พ่อแม่เดินมาส่งด้วยมอเตอร์ไซด์ 
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
8 สิงหาคม 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอันวาบาเจาะอันวาบาเจาะเมื่อ 11 สิงหาคม 2558 10:19:54
แก้ไขโดย อันวาบาเจาะ เมื่อ 11 สิงหาคม 2558 11:06:26 น.

ชื่อโครงการ : ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านสะแตน่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมสันทนาการชุมชน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก่เด็กและเยาวชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมกีฬาสันทนาการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดสารเสพติด มีทักษะการเล่นกีฬา มีความสามัคคี รู้แพ้-รู้ชนะ รู้จักให้อภัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก/เยาวชน ทั้งกลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติและกลุ่มติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 75 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=30 คน กลุ่มผู้ปกครอง =10 คน และกลุ่มติดสารเสพติด=45คนรวมทั้งหมด จำนวน 75 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมสันทนาการชุมชน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=30คน กลุ่มผู้ปกครอง =10 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=45คนรวมทั้งหมด จำนวน 75 คนเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรัก ความสามัคคีของเด็กและเยาวชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 75 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=30 คน กลุ่มผู้ปกครอง =10 คน และกลุ่มติดสารเสพติด=45คนรวมทั้งหมด จำนวน 75 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประชุมคณะทำงาน เตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.ลงทะเบียน
3.เปิดงานโดยผู้ใหญ่บ้าน
4.จัดกิจกรรมประเภทกีฬา/กีฬาพื้นบ้าน เช่น ฟุตบอล,วอลเล่บอล
5.มอบของขวัญ/ของที่ระลึก แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.มีประชุมคณะทำงาน เตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.มีการลงทะเบียนผู้เขัาร่วมกิจกรรม แต่ไม่ครบทุกคน
3.ผู้ใหญ่บ้านกล่าวเปิดงานและพบปะพูดคุยกับเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพ ผู้ปกครองและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
4.เริ่มด้วย กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันฟุตบอล 5 คน เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพ จำนวน 10 คู่ กิจกรรมที่ 2 การแข่งวอลเล่บอลระหว่างของเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพ จำนวน 4 คู่ กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันชักเย่อระหว่างเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพ  จำนวน 2 คู่
5.เด็ก/เยาวชน ทั้งกลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติและกลุ่มติด ตลอดจนผู้ปกครองและผู้นำต่างๆในชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีมาก และชุมชนมีการยอมรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพมากขึ้นพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 UnLock
8 สิงหาคม 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtritongtritongเมื่อ 13 สิงหาคม 2558 17:50:12
แก้ไขโดย tritong เมื่อ 13 สิงหาคม 2558 18:14:24 น.

ชื่อโครงการ : อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชน คณะทำงานโครงการ ครั้งที่ 9

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำชุมชน คณะทำงานโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนการดำเนินงานของโครงการ ติดตามการดำเนินงาน อีกทั้งวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการฯ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมกำกับติดตามการดำเนินการที่ผ่านมา และสรุปปัญหาอุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 17 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เจ้าหน้าที รพ.สต.ไทรทอง 2 คน อสม. 14 คน ผู้นำชุมชน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สรุปผลการดำเนินการกิจกรรมที่ผ่านมา ปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชุมได้มีการพูดคุยถึงกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผัก ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ โดยฝากให้คณะกรรมการทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์ ถึงแม้จะเป็นกิจกรรมครั้งหลังสุด แต่ก็จะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง และกรรมการได้เสนอให้มีการทอดผ้าป่าสมุนไพรอีกครั้ง ในเดือน พฤศจิกายนนี้ เพื่อจัดให้มีการส่งเสริมและการสร้างจิตสำนึกในการปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรไว้บริโภคอย่างต่อเนื่อง - มีการแจ้งจากทางผู้รับผิดชอบโครงการถึงผลการประกวดหมู่บ้านต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับโซนใต้ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางหมู่บ้านควนสินชัยได้อันดับที่ 2 ของโซน ถือเป็นขวัญและกำลังใจในการขับเคลื่อนงานต่อไป - คณะกรรมการทุกคนต่างได้นำเสนอความคิดในการพัฒนาหมู่บ้านด้านสุขภาพโดยส่วนใหญ่ให้การเสนอว่าจะต้องมีการเชิญภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมกันในวันที่ 17 สิงหาคมนี้เพื่อรวบรวมปัญหาด้านสุขภาพของหมู่บ้านเพื่อที่จะได้หามาตรการและแนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่ทำมาที่เห็นผลดีชัดเจน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในหมู่บ้านให้ได้มากที่สุด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง นางสาววาสนา สูน่าหู
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 900.00 UnLock
8 สิงหาคม 2558 เวลา 07:00 -18.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbantoobanbantoobanเมื่อ 17 สิงหาคม 2558 11:51:19
แก้ไขโดย bantooban เมื่อ 17 สิงหาคม 2558 12:06:03 น.

ชื่อโครงการ : สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ศึกษาดูงานเรื่องเศรษกิจพอเพียง การปลูกมะนาวนนอกฤดูกาล และ การปลูกผักปลอดสารพิษ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่สตรีว่างงานภายในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มสตรี จำนวน 50คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ศึกษาดูงานเศรษกิจพอเพียง การปลูกมะนาวนนอกฤดูกาล และการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในชุมชนที่เป็นชุมชนต้นแบบ สตรีเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปรับแนวคิดให้พึ่งพาตนเองและอยู่ในพื้นที่ฐานความพอเพียง เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษและการปลูกมะนาวนอกฤดูกาล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มสตรีจำนวน 50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กลุ่มเป้สหมายได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษและการปลูกมะนาวนอกฤดูกาล

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มเป้สหมายได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษและการปลูกมะนาวนอกฤดูกาล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 19,400.00 0.00 0.00 0.00 19,400.00 UnLock
8 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpranee2557pranee2557เมื่อ 26 สิงหาคม 2558 00:20:42
แก้ไขโดย pranee2557 เมื่อ 26 สิงหาคม 2558 00:25:23 น.

ชื่อโครงการ : บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 9

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน (12 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะทำงานได้บริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามผลการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมคณะทำงาน 20 คน คณะทำงานประชุมตามแผนงานที่กำหนด ประชุมคณะทำงาน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานประชุมตามแผนงานที่กำหนด ประชุมคณะทำงานคณะกรรมการ 20 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานประชุมตามแผนงานที่กำหนด ประชุมคณะทำงาน 20 คน และสมาชิกในโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงานคณะกรรมการ 20 คน คณะทำงานประชุมตามแผนงานที่กำหนด คณะทำงาน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินโครงการโครงการ 50 คน
รายละเอียดกิจกรรมตามแผน คณะทำงานตามโครงการเข้าร่วมประชุมตามเวลาที่กำหนด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. คณะทำงานได้พูดคุย ปรึกษาหารือร่วมกัน 2.ได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการ 3.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน และตัวบุคคล และข้อมูลการพัฒนาในพื้นที่ 4.กระตุ้นให้คณะทำงานได้ร่วมมือกัน 5.ได้มีการพูดคุยวางแผนในการดำเนินกิจกรรมต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 UnLock
8 สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 - 20.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนูรีซันนูรีซันเมื่อ 4 กันยายน 2558 08:31:13
แก้ไขโดย นูรีซัน เมื่อ 4 กันยายน 2558 08:33:07 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบูเกะสูดอร่วมใจจัดการขยะ สร้างสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรม/สอนทักษะตามขนบธรรมเนียมชุมชน แก่เด็กและเยาวชนวัยเรียน ครั้งที่8

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรม/สอนทักษะด้านสันทนาการ แก่เด็กและเยาวชนวัยเรียน คนตามวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณี

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและขยะในชุมชนลดลง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชนจำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรม/สอนทักษะด้านสันทนาการ แก่เด็กและเยาวชนวัยเรียน คนตามวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณี โดยการนำข้อมูลสถานการณ์ขยะของชุมชน ผ่าน,อานาเซะ,ซาเยาะ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ (10 วัน)

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชนจำนวน 50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำข้อมูลสถานการณ์ขยะของชุมชน ผ่าน,อานาเซะ,ซาเยาะ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,625.00 0.00 0.00 0.00 1,625.00 UnLock
7 สิงหาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยasrinaasrinaเมื่อ 8 สิงหาคม 2558 14:47:28
แก้ไขโดย asrina เมื่อ 8 สิงหาคม 2558 14:55:18 น.

ชื่อโครงการ : ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 9

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำชุมชนทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อหารือกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 9 เดือนสิงหาคม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการโครงการฯ ผู้แทนกลุ่มสตรี ผู้แทนกลุ่มเยาวชน เข้าร่วมประชุมสภาผู้นำชุมชนเพื่อสรุปและหารือกิจกรรมวันฮารีรายา รายงานการเงินค่าใช้จ่ายต่างๆแก่สภาผู้นำฯ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เสียงตอบรับและข้อเสนอแนะจากชาวบ้าน เพื่อนำแก้ไขในการจัดกิจกรรมรอบต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทำให้ได้ข้อสรุปร่วมกันในการจัดกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ควรจัดกิจกรรมตามปฏิทิน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสุทธิชาติ เมืองปาน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
7 สิงหาคม 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnannza123nannza123เมื่อ 9 สิงหาคม 2558 18:42:14
แก้ไขโดย nannza123 เมื่อ 3 กันยายน 2558 07:51:49 น.

ชื่อโครงการ : คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเสริมทักษะอาสาสมัครดูแลสุขภาพ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเสริมทักษะอาสาสมัครดูแลสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรและแพทย์แผนไทย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน 25 คน
 2. อาสาสมัครและเยาวชนอาสา 25 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ครูภูมิปัญญาถ่ายทอดวิธีการทำลูกประคบเพื่อดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว
 2. ครูภูมิปัญญาสอนทักษะการนวดและการประคบสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคระบบกล้ามเนื้อ โดยนำผู้ที่ป่วยเป็นโรคจริงมาเป็นหุ่นในการสาธิต
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. ผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน 25 คน
 2. อาสาสมัครและเยาวชนอาสา 25 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านพรุกระแชง

เวลา 08.30 น. - ลงทะเบียน

เวลา 09.00 น. - ให้ความรู้เรื่อง "การนวดไทยเพื่อสุขภาพ"

เวลา 11.00 น. - การปฏิบัติการนวดไทยเพื่อสุขภาพ

เวลา 12.00 น. - พักรับประทานอาหารเที่ยง

เวลา 13.00 น. - ให้ความรู้เรื่อง "การทำลูกประคบสมุนไพร"

เวลา 15.00 น. - การปฏิบัติการประคบสมุนไพรเพื่อรักษาอาการปวดเบื้องต้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กิจกรรมเสริมทักษะการทำลูกประคบและการนวดประคบเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านพรุกระแชงมีผู้ลงชื่อเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน 25 คนและอาสาสมัครและเยาวชนอาสา 25 คน ต่อมาในเวลา 09.00 น. ผู้ใหญ่สมปอง วงศ์ศิลป์ ประธานโครงการฯ กล่าวเปิดการอบรมตามแผนงานโครงการฯดังนี้

1.ให้ความรู้เรื่อง "การนวดไทยเพื่อสุขภาพ" โดยนางสาววิภารัตน์ชูแสงแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุกระแชง

 • ประเภทการนวดไทย : การนวดไทย จะต้องให้บริการแก่ชนทุกระดับ จึงมีการพัฒนาวิชาการนวดขึ้น ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ซึ่งแบ่งกลุ่มเป้าหมายไว้เฉพาะ 2 กลุ่ม และแบ่งประเภทการนวดออกเป็น 2 แบบ เช่นกัน คือ

  1.การนวดแบบราชสำนัก

  2.การนวดแบบเชลยศักดิ์หรือทั่วไป

 • ประโยชน์ของการนวดไทย

  1.ช่วยผ่อนคลายทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ

  2.ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้คล่องแคล่ว ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

  3.ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

  4.ช่วยลดอาการบาดเจ็บ ปวดเมื่อยจากการออกกำลังกายหรือจากการทำงาน

  5.ช่วยให้ร่างกายและจิตใจเกิดความสมดุล ซึ่งเป็นผลดีต่อหน้าที่การงาน ครอบครัว และสังคม

  6.เชื่อกันว่าการนวดแผนไทย มีส่วนช่วยในการรักษาโรคหลายชนิด เช่น อาการปวดศีรษะ ไมเกรน ปวดข้อและกระดูก เป็นต้น ฯลฯ

2.การปฏิบัติการนวดไทยเพื่อสุขภาพ : ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือฝึกปฎิบัติจริง โดยให้จับคู่สลับกันเป็นผู้นวดและผู้ป่วย ครูภูมิปัญญากำหนดโรคเดียวกัน คือการนวดรักษาโรคลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 3 หลัง อาการของโรคนี้คือ ผู้ป่วยมีอาการปวดหลัง เสียวร้าวลงสะโพก มีอาการชาปลายเท้าร่วมด้วย โดยมีขั้นตอนการนวด ดังนี้

1.นวดพื้นฐานขานอกและขาใน

2.นวดสัญญาณ 123 ขานอก

3.นวดสัญญาณ 123 ขาใน

4.นวดพื้นฐานหลังท่านอน

5.นวดสัญญาณ 1 3 หลัง เน้น 3

หลังจากที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลองปฏิบัติจริง ได้มีการประเมินจากครูภูมิปัญญา ยังไม่มีผู้ที่ปฏิบัติได้ เนื่องจากการนวดต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้อย่างน้อยโรคละ 1 สัปดาห์ การนวดไทยนั้นจะต้องเรียนรู้หลักความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ ความรู้ด้านสรีรวิทยา และ ความรู้ทางด้านโรคภัยไข้เจ็บ

3.หลังจากรับประทานอาหารเที่ยง ได้ทำกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง "การทำลูกประคบสมุนไพร" โดยนางสาวจิตรลัดดาวงศ์ศิลป์ อสม.รพ.สต.บ้านพรุกระแชง : ลูกประคบสมุนไพร เป็นภูมิปัญญาไทยที่มีมาแต่โบราณ เป็นการนำสมุนไพรพื้นบ้านชนิดต่างๆ มาใช้ประโยชน์ทางการรักษาโรค ลูกประคบโดยทั่วไปมีพืชสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลัก อย่างน้อย 3 ชนิด ได้แก่ ไพล ขมิ้นชันและตะไคร้ อาจผสมสมุนไพรชนิดอื่นๆ เช่นผิวมะกรูด ใบมะขาม การบูร พิมเสน โดยนำสมุนไพรมาบดและห่อด้วยผ้าดิบหรือผ้าฝ้าย แล้วมัดให้แน่นเป็นลูกกลมๆ นำไปนึ่งให้อุ่นๆ วางประคบตามส่วนต่างๆของร่างกาย ช่วยคลายกล้ามเนื้อ ลดการปวดเมื่อย นอกจากนี้กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยในสมุนไพร การบูรและพิมเสน ช่วยทำให้รู้สึกสดชื่น ผ่อนคลายความเครียด ลูกประคบสมุนไพรมีอยู่ด้วยกันหลายสูตรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสรรพคุณที่ต้องการ โดยมีสูตร ดังนี้

1.ไพล 500 กรัม

2.ขมิ้นชัน 100 กรัม

3.ตะไคร้บ้าน 100 กรัม

4.ผิวมะกรูด 200 กรัม

5.ใบมะขาม 200 กรัม

6.ใบส้มป่อย 100 กรัม

7.การบูร 30 กรัม

8.พิมเสน 30 กรัม

9.เกลือ 20 กรัม หรือ 1ช้อนโต๊ะ

หลังจากได้ลูกประคบก็ให้จับคู่สลับกันประคบสมุนไพร จากการประเมินผู้เข้าอบรมสามารถใช้ลูกประคบได้ดี และถูกวิธี จากนั้นก้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิด ผู้เข้าอบรมสนใจที่จะปลูกสมุนไพรที่ใช้ทำลูกประคบ สังเกตุได้ว่าในตอนแรกที่มีการรณรงค์ให้ปลูกสมุนไพรทุกบ้านชาวบ้านยังสนใจในระดับหนึ่ง แต่เมื่อมีกิจกรรมต่างๆ ให้ทำอยู่ตลอด ชาวบ้านก็มีความสนใจ กระตือรือร้น ที่จะทำอยู่เสมอ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา : ระยะเวลาในการอบรมให้ความรู้การนวดไม่เพียงพอ

การแก้ไขปัญหา : หาช่วงเวลาที่เหมาะสมสอนเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง/นางสาวรัตน ชูแสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 UnLock
7 สิงหาคม 2558 เวลา 13:00 - 16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtaksinataksinaเมื่อ 13 สิงหาคม 2558 14:18:01
แก้ไขโดย taksina เมื่อ 2 กันยายน 2558 16:22:16 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนตันหยงโป หมู่ที่ 1 ร่วมใจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 9 เพื่อติดตามผลการทำงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 30 คน จำนวน 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนิงานกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง ครั้งที่ ๔

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่ จาก อบต.จำนวน 3 คน
ผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน 9 คน จนท.สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จำนวน 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาองค์กรชุมชนบ้านตันหยงโป เพื่อติดตามผลการดำเนิงานกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง ครั้งที่ ๔

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1) คณะกรรมการหมู่บ้าน 5 คน 2) สมาชิกศูนย์เรียนรู้ทรัพยากรทางทะเล 5 คน 3) เยาวชน 5 คน 4) สมาชิกสภา อบต.ตันหยงโป 2 คน 5) เจ้าหน้าที่ จาก อบต.จำนวน 3 คน
6) ผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน 9 คน 7) จนท.สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล จำนวน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เพื่อติดตามผลการดำเนิงานกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง ครั้งที่ ๔ ในวันวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีกิจกรรมดังนี้ ๑.ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. มีการรวมตัวของกลุมเป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน ณ มัสยิดหมู่ที่ ๑ (มัสยิดอิสลามียะห์) มีการให้ความรู้ โดยนายอุสมาน หมันยาหมีน ประธานคณะอนุกรรมการด้านการประมง สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เรื่องการแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่ง ซึ่งนับตั้งแต่ มีการกันแนวเขตห้ามทำการประมง ในระยะห่างจากฝั่ง ๓๐๐ เมตร มีปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ดังนั้น คนในชุมชนทุกคนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาไม่ให้คนภายนอกชุมชนเข้ามาทำการประมงในแนวเขตอนุรักษ์ทำการประมง ๓๐๐ เมตร
๒.ช่วงเช้าเวลา ๑๑.๐๐ น. มีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วยกุ้ง แชร์บ๋วย จำวนว ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านตัว และพันธุ์ปลากะพง จำวน ๑๐,๐๐๐ ตัวโดยโดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ กุ้ง และปลา จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดสตูล ๓.ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. มีการปลูกป่าชายเลน จำนวน ๑,๐๐๐ ต้นกล้า โดยได้รับความอนุเคราะห์กล้าพันธุ์จากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๓๕ เจ๊ะบิลัง สตูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สรุปผลการติดตามการดำเนิงานกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง ครั้งที่ ๔ ในวันวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  จะต้องให้ชาวประมงเป็นหูเป็นตา ในการที่จะช่วยกันดูแลไม่ให้คนใดคนหนึ่งเข้ามาทำการประมงภายในแนวเขตห่างจากฝั่ง ๓๐๐ เมตร ตลอดชายฝั่งอ่าวตันหยงโป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ขาดงบประมาณในการจัดทำ แนวเขตห้ามทำการประมงแบบทุ่นที่ติดกันตลอดแนว ๔,๐๐๐ เมตร

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

เสนอของบประมาณ เพื่อจัดทำทุ่น จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ขอให้สนับสนุนการของบประมาณ จาก สสส. ให้แก่กลุ่ม

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้ดำเนินกิจกรรมตามกรอบปฏิทินที่วางไว้

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอนัญญา แสะอาหลี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 UnLock
7 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbantoobanbantoobanเมื่อ 17 สิงหาคม 2558 11:23:19
แก้ไขโดย bantooban เมื่อ 17 สิงหาคม 2558 11:30:27 น.

ชื่อโครงการ : สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 8

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีสภาผู้นำที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวเศรษกิจพอเพียง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน  15  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพิ่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประชุมสภาผู้นำโดยการคัดเลือกจากแกนนำในชุมชนเช่น แกนนำทางการ แกนนำในกองทุนต่างๆ กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ออมทรัพย์และแกนนนำทางธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีการประชุมสภาผู้นำซึ่งเป้นคณะทำงานโครงการเดิอนละ 1 ครั้ง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

โครงการสามารถดำเนินกิจกรรมโครงการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และสามารถดำเนินกิจกรรมโครงการจนเสร็จสิ้น สภาผู้นำเป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

โครงการสามารถดำเนินกิจกรรมโครงการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และสามารถดำเนินกิจกรรมโครงการจนเสร็จสิ้น สภาผู้นำเป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,125.00 0.00 0.00 0.00 1,125.00 UnLock
7 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-14.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNittaya KBRNittaya KBRเมื่อ 17 สิงหาคม 2558 15:29:45
แก้ไขโดย Nittaya KBR เมื่อ 17 สิงหาคม 2558 15:44:46 น.

ชื่อโครงการ : พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการจัดการขยะ ครั้งที่ 8

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการจัดการขยะ 10 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการจัดการขยะ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการจัดการขยะเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว 10 คน แกนนำ อสม. 6 คน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการประชุมหารือกัน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะ และการดำเนินงานตามแผนที่ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และหาแนวทางแก้ไข เลขาโดยคุณไกรวันบุญทวี บันทึกวาระการประชุม และรายงานผลงานที่ผ่านมาในแต่ละกิจกรรมและแผนงานในกิจกรรมต่อไป และให้ประชาสัมพันธ์ในวันประชุมประจำเดือนทุกเดือนด้วย เรื่องอื่นๆ มีการประชุมของคณะกรรมการเครือข่ายและประชุมหมู่บ้านประจำเดือนสิงหาคม 2558 ตามวาระประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการประชุมคณะกรรมการจัดการขยะ ในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมช่วยกันวางแผนการดำเนินงาน เนื่องจากยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสสส.ของงวดที่ 2 และให้มีการประชุมต่อเนื่องกันทุกเดือน เพื่อรับทราบและวางแผนงานในการดำเนินงานการจัดการขยะต่อไป โดยที่ประชุมได้มีแนวทางในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 ด้วยการร่วมกันกับชาวบ้านและเด็กนักเรียนปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา 83 ต้น ซึ่งเป็นต้นเทียนทอง เป็นแนวรั้วในพื้นที่สาธารณะเพื่อความสวยงามและร่มรื่น นอกจากนี้ กรรมการทีเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านให้เข้าร่วมจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯและการเดินเทิดพระเกียรติในวันที่ 12 สิงหา ร่วมกันทั้งอำเภอ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ให้สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
250.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
7 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00-15.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNittaya KBRNittaya KBRเมื่อ 17 สิงหาคม 2558 15:42:49
แก้ไขโดย Nittaya KBR เมื่อ 17 สิงหาคม 2558 15:53:03 น.

ชื่อโครงการ : พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานและเครือข่ายครั้งที่ 7

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานและเครือข่ายในการบริหารโครงการ 10 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

ประชุมติดตามโครงการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเป็นสภาชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานและเครือข่าย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานและเครือข่ายประชุมติดตามโครงการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชุมคณะทำงานและเครือข่ายคณะกรรมการบริหารโครงการ 6 คน ตัวแทนจากท้องถิ้น 1 คน อสม.หมู่ 10 จำนวน  8 คน ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน 6 คน ตัวแทนกลุ่มอาชีพประมง  2 คน ผู้นำศาสนา  2 คน ตัวแทนจากเยาวชน  5 คน รวม 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

14.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมและการบริหารโครงการ ครั้งที่ 8
15.00 น.  ปิดการประชุม โดยผู้ใหญ่สมชาย  บุญเทียม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

14.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมและการบริหารโครงการ ครั้งที่ 8 โดยมีผู้ใหญ่สมชาย  บุญเทียมเป็นผู้เปิดประชุมและจากการประชุมคณะทำงานและเครือข่ายในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมช่วยกันวางแผนการดำเนินงาน เนื่องจากยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสสส.ของงวดที่ 2 และให้มีการประชุมต่อเนื่องกันทุกเดือน เพื่อรับทราบและวางแผนงานในการดำเนินงานโครงการ โดยที่ประชุมได้มีแนวทางในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 ด้วยการร่วมกันกับชาวบ้านและเด็กนักเรียนปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา 83 ต้น ซึ่งเป็นต้นเทียนทอง เป็นแนวรั้วในพื้นที่สาธารณะเพื่อความสวยงามและร่มรื่น นอกจากนี้ กรรมการทีเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านให้เข้าร่วมจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ  และการเดินเทิดพระเกียรติในวันที่ 12 สิงหา ร่วมกันทั้งอำเภอ นางนิตยา บุญเทียม ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมาให้คณะกรรมการฟังและแจ้งแนวทางการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป และวาระอื่นในหมู่บ้าน เช่น โครงการเด็กดีมีเงินออม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึ่งเป็นการเชื่อมโยงการทำงานของเด็กเยาวชนต้นกล้ากับการออมทรัพย์ในโครงการ ซึ่งหากสามารถมาทำร่วมกันในกิจกรรมกองทุนขยะก็จะสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะสรุปกันอีกครั้งเมื่อโครงการผ่านการอนุมัติงวด 2 และมีการดำเนินการถึงขั้นตอนนี้
15.00 น.  ปิดการประชุม โดยผู้ใหญ่สมชาย  บุญเทียม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศักดิ์ชายเรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 UnLock
7 สิงหาคม 2558 เวลา 13:00-16:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยadnanadnanเมื่อ 29 สิงหาคม 2558 14:45:19
แก้ไขโดย adnan เมื่อ 30 สิงหาคม 2558 19:50:25 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 8 สรุปผลการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนการทำงานในระยะถัดไป

 • photo เข้าแถวถ่ายรูปเข้าแถวถ่ายรูป
 • photo สวยหล่อครับสวยหล่อครับ
 • photo ถ่ายไกลไปไหมครับถ่ายไกลไปไหมครับ
 • photo พี่เลี้ยงพูดไปเรื่อยพี่เลี้ยงพูดไปเรื่อย

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินผลและชี้แจงข้อมูลที่ได้สำรวจจากกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เวทีประเมินผลโดยนำข้อมูลจาการสำรวจข้อมูลชุมชนเกี่ยวกับยาเสพติด มาร่วมกันประเมินผล และหาทางออกร่วมกัน เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในชุมชน 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00 :ลงทะเบียน 13.30 : ประธานกล่าววัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ 14.00: คณะทำงานร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ที่จะให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายทำกิจกรรมนอกสถานที่ร่วมถึงการรูปแบบในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ในครั้งนี้ด้วย 15.30 ประธานโครงการกล่าวสรุปมติรูปแบบการจัดกิจกรรม 16.00: ประธานโครงการกล่าวปิดการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงานมีการเสนอแนะรูปแบบการจัดกิจกรรมนอกสถานmujได้หลายรูปแบบ จึงต้องมีการโหวต ทำให้การทำงานร่วมกันมีทางเลือกในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่มากขึ้น และได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือของคณะทำงานมากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock