วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
3 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสง่า ทุ่มก๊กนายสง่า ทุ่มก๊กเมื่อ 13 ตุลาคม 2559 12:55:02
แก้ไขโดย นายสง่า ทุ่มก๊ก เมื่อ 13 ตุลาคม 2559 15:07:43 น.

ชื่อโครงการ : ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง »

ชื่อกิจกรรม : งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2559

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ร่วมงานคนใต้สร้างสุข เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การจัดทำรายงานงวดที่ 2 และรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. นายสง่า  ทุ่มก็ก  (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 2. นางสาคร  ถิ่นพิบูลย์ (ฝ่ายบันทึกข้อมูล)

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 3 ตุลาคม 2559

•พิธีเปิด การแสดงโขนโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย

•กล่าวต้อนรับโดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

•กล่าวเปิดโดย นายแพทย์วีระพันธ์สุพรรณไชยมาตร์ รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

•ปาฐกถา เรื่อง บทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน โดย นายอภิสิทธ์เวชชาชีวะ •รายงานสุขภาวะคนใต้และสรุปภาพรวมการดำเนินงานสร้างสุขภาคใต้ปีที่ผ่านมาบทบาทศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาคคนใต้ โดย ผศ.ดร.ภก.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ภาคใต้ -เสวนา มุมมองใหม่ในการพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคต โดยผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟิจะปะกียานายพงษ์ศักดิ์ยิ่งชนม์เจริญ นายทวีวัตร เครือสาย นายแพทย์ยอร์น จิระนคร ดำเนินรายการเสวนาโดย นายแพทย์ บัญชา พงษ์พานิช •ลานปัญญาสร้างสุข แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม โดย นายอานนท์ มีศรี และนายฮารีส มาศชาย
วันที่ 4 ตุลาคม 2559

•ลานสร้างสุขแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม •ประชุมห้องย่อย เข้าห้องประเด็นชุมชนน่าอยู่ เสวนาเรื่อง สานพลังชุมชนน่าอยู่สู่นโยบายสาธารณะ โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมที่บ้านทุ่งยาว ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงโดย คุณมนูญ สุขรัตน์ ผู้ใหย่บ้านทุ่งยาว คูณวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วงคูณจำเรียง นิธิกรกุลนักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุงดำเนินการเสวนาโดย คูทวีชัย อ่อนนวน การแสดงโขนคน ตอน เชิดพระอิศวรนำเสนอกรณีศึกษา ประเด็นการจัดการขยะโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึกจัดการขยะชุมชน ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยคุณ สมยศบรรดา และทีมงานโครงการ นำเสนอ กรณีศึกษา ประเด็นเด็กและเยาวชน โครงการปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย คุณ วณิชญา ฉันสำราญ และทีมงานโครงการ นำเสนอกรณีศึกษาประเด็น เศรษฐกิจพอเพียง โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจ ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรนำเสนอกรณีศึกษาประเด็นการจัดการทรัพยากรและการท่องเที่ยวโครงการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยคุณสมพร แทนสกุล และทีมงาน นำเสนอกรณีศึกษา ประเด็นการจัดการสุขภาพและอาหารปลอดภัยโครงการชุมชนหูยานบ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยนายอนุชาเฉลาชัย และทีมงาน ผู้ทรงคูณวุฒิให้คำแนะนำการขับเคลื่อนชุมชน สู่ข้อเสนอเชิงนโยบาบโดย คุณสุริยายีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปลีก คุณสัมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนายแพทย์ไพศาลเกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่สู่การยกระดับเชิงนโยบาย โดยคุณ กำไลสมรักษ์ สำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

•ลานปัญญาเสวนา •ลานสื่อ นำเสนอผลงานวิชาการของชุมชน เรื่องเล่า เร้าพลัง
วันที่ 5 ตุลาคม 2559

•ลานสร้างสุข แลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรม •กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานพลังเครือข่าย

•เสวนาเรื่อง การขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำภูมิภาคอาเซี่ยน โดย นายแพทย์ภักดิ์ชัยกาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดร. สุปรีดา อดุยยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นายพลากร วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุภาพแห่งชาติ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล รองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ไทย พี บี เอส ดำเนินการอภิปราย คุณณาตยา แวววีรคุปต์ •พิธีปิด โดยผู้ร่วมเสวนาทุกท่านและผู้เข้าร่วมทุกคน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• ผลผลิตผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายบันทึกข้อมูล จำนวน 2 คน ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ร่วมรับฟังปาฐกถา เรื่อง บทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน โดย นายอภิสิทธ์เวชชาชีวะ รับฟังรายงานสุขภาวะคนใต้และสรุปภาพรวมการดำเนินงานสร้างสุขภาคใต้ปีที่ผ่านมาบทบาทศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาคคนใต้ โดย ผศ.ดร.ภก.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ภาคใต้ฟังการเสวนาเรื่อง สานพลังชุมชนน่าอยู่สู่นโยบายสาธารณะ โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมที่บ้านทุ่งยาว ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ฟังเสนอกรณีศึกษา ประเด็นการจัดการขยะโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึกจัดการขยะชุมชน ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่กรณีศึกษา ประเด็นเด็กและเยาวชน โครงการปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีศึกษาประเด็น เศรษฐกิจพอเพียง โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจ ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรกรณีศึกษาประเด็นการจัดการทรัพยากรและการท่องเที่ยวโครงการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กรณีศึกษา ประเด็นการจัดการสุขภาพและอาหารปลอดภัยโครงการชุมชนหูยานบ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงผู้ทรงคูณวุฒิให้คำแนะนำการขับเคลื่อนชุมชน สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายโดย คุณสุริยายีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปลีก คุณสัมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนายแพทย์ไพศาลเกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่สู่การยกระดับเชิงนโยบาย โดยคุณ กำไลสมรักษ์ สำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลานปัญญาเสวนา ลานสื่อ นำเสนอผลงานวิชาการของชุมชน เรื่องเล่า เร้าพลัง ลานสร้างสุข แลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรมกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานพลังเครือข่ายเสวนาเรื่อง การขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำภูมิภาคอาเซี่ยน


• ผลลัพธ์

1.ได้รับความรู้ในการทำงานเพื่อสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ทั้งด้านแนวคิด และวิธีการ 2.ได้เรียนรู้นวัตกรรมต่าง ๆ ของโครงการที่มานำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเองได้ 3.ได้เรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานในภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ เช่น สสส./ สช./ สปสช. เป็นต้น 4.เกิดเครือข่ายในการทำงานเพื่อส่วนรวม สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม เกิดการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และกำลังใจให้แก่กันเมื่อเกิดอุปสรรคและปัญหา 5.มีความรู้สึกภาคภูมิใจ และมีกำลังใจในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ต่อไป 6.เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมพี่เลี้ยงของโครงการ และทีมงานในการจัดงานสร้างสุขภาคใต้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,920.00 0.00 0.00 0.00 4,920.00 UnLock
12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวนริศรา แกสมานนางสาวนริศรา แกสมานเมื่อ 21 ตุลาคม 2559 10:12:48
แก้ไขโดย นางสาวนริศรา แกสมาน เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 10:14:53 น.

ชื่อโครงการ : หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง »

ชื่อกิจกรรม : ปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจเอกสารทางการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ และเลขานุการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำเอกสาร ทางการเงิน ในการดำเนินโครงการแต่ละกิจกรรมให้ทาง สสส สจรส ตรวจ เพื่อปิดโครงการปี 59

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ และเลขานุการโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทาง สสส สจรส ตรวจเอกสารทางการเงิน และแนะนำการแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมส่ง สจรส ต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีเอกสารปิดโครงการ จำนวน 1 ชุด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 752.00 0.00 0.00 0.00 752.00 UnLock
10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายมาโนช สายทองนายมาโนช สายทองเมื่อ 12 ตุลาคม 2559 20:09:09
แก้ไขโดย นายมาโนช สายทอง เมื่อ 12 ตุลาคม 2559 20:40:32 น.

ชื่อโครงการ : สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง »

ชื่อกิจกรรม : ปิดงวด/จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมข้อมูลงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องและสรุปผลการทำงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.การเงิน 3.ไอที บัญชี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.รวบรวมข้อมูลโครงการเพื่อจัดข้อมูลและลำดับความคิด 2.จัดทำเนื้อหาในรายงาน ซึ่งประกอบด้วย ปก สารบัญ กิตติกรรมประกาศ  บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ รายละเอียดกระบวนการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ผลการทำ วิเคราะห์และสรุปผล 3.เสนอรายงาน 4.เข้าเล่มรายงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.นายมาโนช สายทอง  ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.นางสุรดา ทองเกลี้ยง การเงิน 3.นางจิตรสายทิพย์ กิจประสาน ไอที บัญชี

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.รับการตรวจสอบความถูกต้องของงาน 2.เรียบเรียงข้อมูล 3. 4.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม 2.มีรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 3.สามารถนำส่งรายงานได้ทันตามกำหนดเวลา 4.มีงานวิจัยที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยน.ส.ปัทมา เอียดดีน.ส.ปัทมา เอียดดีเมื่อ 13 ตุลาคม 2559 20:03:09
แก้ไขโดย น.ส.ปัทมา เอียดดี เมื่อ 13 ตุลาคม 2559 20:14:19 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนหมู่ 6 บ้านหัวทางร่วมใจอนุรักษ์คลองละงู »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน หรือ คณะกรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
27 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุลเมื่อ 17 กันยายน 2559 15:17:16
Project trainer
แก้ไขโดย กัลยา เอี่ยวสกุล เมื่อ 15 ตุลาคม 2559 16:35:51 น.

ชื่อโครงการ : โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา »

ชื่อกิจกรรม : ตรวจเอกสารรายงาน

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจเอกสารรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าทีการเงิน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ส่งปิดงวดโครงการเอกสารตรวจรายงานเพื่อ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เจ้าหน้าที่สจรส.นัดตรวจเอกสารานงานการเงิน ใบเสร็จรับเงิน เพท่อปิดโครงการ 2.นัดคณะทำงาน เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้รับผิดชอบโครงการตรวจเอกสารที่สจรส.มอ.ปัตตานี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลร่วมกับพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าสจรส.ตรวจเอกสารรายปิดงวดโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
27 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุลเมื่อ 17 กันยายน 2559 15:56:05
Project trainer
แก้ไขโดย กัลยา เอี่ยวสกุล เมื่อ 11 ตุลาคม 2559 21:52:34 น.

ชื่อโครงการ : โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพพบพี่เลี้ยงปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้พี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารและความก้าวหน้าโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน ประเมินผลตามกิจกรรม กำหนดทิศทางของโครงการ และสรุปโครงการร่วมกันเพื่อวางเป้าหมายโครงการในอนาคต

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นัดพี่เลี่ยงประสานเจ้าหน้าที่สจรสตรวจเอกสารส่งสสส.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เอกสารปิดโครงการ1เล่ม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,296.00 0.00 0.00 0.00 1,296.00 UnLock
27 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุลเมื่อ 21 กันยายน 2559 12:05:40
Project trainer
แก้ไขโดย กัลยา เอี่ยวสกุล เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 18:01:25 น.

ชื่อโครงการ : กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก »

ชื่อกิจกรรม : ตรวจเอกสารปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพร่วมกับพี่เลี้ยง สจรส.สสส.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้เาหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจเอกสารรายงานเพื่อปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.นัดคุยคณะทำงาน 2.จัดเตรียมเอกสารรายงานการเงิน 3.นัดพี่เลี้ยง 5.นัดเจ้าหน้าที่สจรส. ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงินนัดเจ้าหน้าที่สจรส.ตรวจเอกสารการเงินปิดโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงินนัดเจ้าหน้าที่สจรส.ตรวจเอกสารการเงินปิดโครงการ สามารถปิดโครงการได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,296.00 0.00 0.00 0.00 1,296.00 UnLock
27 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุลเมื่อ 21 กันยายน 2559 20:00:51
Project trainer
แก้ไขโดย กัลยา เอี่ยวสกุล เมื่อ 11 ตุลาคม 2559 20:15:24 น.

ชื่อโครงการ : สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) »

ชื่อกิจกรรม : ปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อปิดวงดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการตามโครงการจำนวน 8 คน สภาผู้นำ(อาซูรอเบอร์ซาตู)จำนวน 35 คน แกนนำชุมชนจำนวน 20 คน และภาคีเครือข่ายภาครัฐจำนวน 10

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเวทีโดยให้คณะกรรมการตามโครงการจำนวน 8 คน สภาผู้นำ(อาซูรอเบอร์ซาตู)จำนวน 35 คน แกนนำชุมชนจำนวน 20 คน และภาคีเครือข่ายภาครัฐจำนวน 10 คนรวม 73 คน เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน ประเมินผลตามกิจกรรม กำหนดทิศทางของโครงการ และสรุปโครงการร่วมกันเพื่อวางเป้าหมายโครงการในอนาคต

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครง เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.นัดพี่เลี้ยงร่วมกับสจรส.ตรวจเอกสารรายงานการเงิน ปิดโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอโครงการสามารถปิดเอกสารโครงการส่งงานสสส.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
27 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุลเมื่อ 11 ตุลาคม 2559 11:31:52
Project trainer
แก้ไขโดย นางจินดาพร คงตุก เมื่อ 18 ตุลาคม 2559 11:02:43 น.

ชื่อโครงการ : ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ »

ชื่อกิจกรรม : ส่งเอกสารรายงาน

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจเอกสารรายงานการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ส่งเอกสารรายงาน การเงินให้สจรสตรวจ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นัดทีมเจ้าหน้าที่สจรสตรวจรายงานเอกสารส่งสสส.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เจ้าหน้าที่สจรส.ตรวจเอกสารรายงานและบัญชีการเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,048.00 0.00 0.00 0.00 2,048.00 UnLock
27 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายแวนารง แปเฮาะอีเลนายแวนารง แปเฮาะอีเลเมื่อ 23 ตุลาคม 2559 07:38:39
แก้ไขโดย นายแวนารง แปเฮาะอีเล เมื่อ 23 ตุลาคม 2559 07:42:04 น.

ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา »

ชื่อกิจกรรม : ตรวจเอกสารรายงานเพื่อปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อตรวจเอกสารรายงานปิดโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าทีการเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ส่งเอกสารตรวจเอกสารายงานการเงิน ใบเสร็จรับเงิน เพื่อปิดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าทีการเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เจ้าหน้าที่ สจรส.นัดตรวจเอกสารายงานการเงิน ใบเสร็จรับเงิน เพื่อปิดโครงการ
 • นัดคณะทำงาน เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้รับผิดชอบโครงการตรวจเอกสารที่ สจรส.มอ.หาดใหญ่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน ร่วมกับพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ สจรส.ตรวจเอกสารรายงานปิดงวดโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 984.00 0.00 0.00 0.00 984.00 UnLock
26 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุลเมื่อ 23 ตุลาคม 2559 16:01:28
Project trainer
แก้ไขโดย กัลยา เอี่ยวสกุล เมื่อ 23 ตุลาคม 2559 16:03:46 น.

ชื่อโครงการ : สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน »

ชื่อกิจกรรม : ตรวจเอกสารปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจเอกสารรายงานส่งเจ้าหน้าที่สจรส.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ  เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจรายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.นัดพี่เลี้ยงในการประสานเจ้าหน้าทีสจรส.มอหาดใหญ่ 2.เตรียมเอกสารการเงินปิดโครงการ  ผู้รับผิดชอบโครงการ  เจ้าหน้าที่การเงินนำเอกสารการเงิน สมุดบัญชีธนาคารส่งเจ้าหน้าที่สจส.เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เอกสารการเงิน รายงานปิดโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,384.00 0.00 0.00 0.00 1,384.00 UnLock
23 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00-17.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยโกวิทย์ พรพันธ์โกวิทย์ พรพันธ์เมื่อ 13 ตุลาคม 2559 14:32:41
แก้ไขโดย นายอภิวัฒน์ ไชยเดช เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 07:48:06 น.

ชื่อโครงการ : บ้านคันเบ็ดปลอดสารพิษด้วยเศรษฐกิจพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม สรุปผลการจัดกิจกรรม ตรวจสอบรายงานเอกสารต่างๆทุกกิจกรรมร่วมกับพี่เลี้ยง พร้อมรายงานข้อมูลในเวปคนใต้สร้างสุข
 • ส่งเอกสารหลักฐานให้ทีม สจรส มอ ตรวจสอบ
 • ปรับแก้เพิ่มเติมที่ทาง ทีม สจรส มอ และพี่เลี้ยงแนะนำ
 • ปริ้นเอกสารส่ง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผล ผลิตคณะกรรมการจำนวน 2 คน ร่วมกันตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่วมกับพี่เลี้ยงปิดโครงการ ตรวจสอบความถูกต้องโดยทีม จาก สจรส มอ ปรับแก้เอกสารเพิ่มเติมโดยพี่เลี้ยงแนะนำ รายงานเสร็จสมบรูณ์
 • ผลลัพธ์ รายงานและกิจกรรมเสร็จทุกกิจกรรมสามารถปิดโครงการได้ และส่งรายงานฉบับสมบรูณ์ให้ สสส ตามกำหนด
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
23 ตุลาคม 2559 เวลา 18:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยnarumon Satunnarumon Satunเมื่อ 19 ตุลาคม 2559 10:25:42
Project trainer
แก้ไขโดย narumon Satun เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 16:34:45 น.

ชื่อโครงการ : ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย »

ชื่อกิจกรรม : เวทีสรุปบทเรียน

 • photo ทีมผู้ปกครองมาเชียร์และชื่นชมทีมผู้ปกครองมาเชียร์และชื่นชม
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการนำการสรุปบทเรียนผู้รับผิดชอบโครงการนำการสรุปบทเรียน
 • photo เยาวชนรับเกียรติบัตรเยาวชนรับเกียรติบัตร
 • photo เยาวชนตัวน้องแสดงการอาซานเยาวชนตัวน้องแสดงการอาซาน

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีสรุปบทเรียนโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อค้นหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้นโครงการและโอกาสพัฒนา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 95 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เยาวชน 10 คน
 • ชาวบ้าน 55 คน
 • สภาช๊จังตุงฮาตี 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเวทีรวมกลุ่มคนจากเครือข่ายต่างๆในชุมชนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 200 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • เยาวชน 100 คน
 • ชาวบ้าน 70 คน
 • สภาช๊จังตุงฮาตี 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ทางพื้นที่จัดเวทีร่วมกับการการแสดงของเยาวชนโรงเรียนตาดีกา ทำให้มีผู้มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ทุกคนที่มาได้รับรู้กิจกรรมและผลงานโครงการ
 • บุคคลที่ร่วมแลกเปลี่ยนสรุปบทเรียนโครงการ ได้แก่ ตัวแทนเยาวชน ผู้นำศาสนา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประสานโครงการ และผู้รับผิดชอบโครงการ
 • บทเรียนที่หมู่บ้านได้รับคือ 1) การมีส่วนร่วมในหมู่บ้านมีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 2)ความภาคภูมิใจที่สามารถบริหารจัดการได้ลุล่วงเป็นตัวอย่างให้กับหมู่บ้านอื่น 3) เกิดกลุ่มเยาวชนที่ทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง 4) ลดช่องว่างระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก 5) เกิดกลไกการชื่นชมและขยายความดีของคนรุ่นก่อน
 • ทุกคนเห็นร่วมกันว่า หมู่บ้านจะดำเนินกิจกรรมดีๆ ให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เกิดเวทีสาธารณะ ร่วมกันสรุปผลที่ได้จากการทำกิจกรรมที่ผ่านมา และที่สามารถจะต่อยอดได้
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เกิดเวทีสาธารณะ ร่วมกันสรุปผลที่ได้จากการทำกิจกรรมที่ผ่านมา และที่สามารถจะต่อยอดได้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

23 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnarumon Satunnarumon Satunเมื่อ 19 ตุลาคม 2559 20:45:06
Project trainer
แก้ไขโดย นายมีซัน อารีมาน เมื่อ 23 ตุลาคม 2559 11:44:40 น.

ชื่อโครงการ : ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีสรุปบทเรียนโครงการ

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีสรุปบทเรียนโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • จัดตั้งกลไกเพื่อสร้างสภาซีจันตงฮาตีมาดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ดำเนินการขับเคลื่อนการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในชุมชนในอันที่จะนำไปสู่เยาวชนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 95 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เยาวชน 10 คน
 • ชาวบ้าน 55 คน
 • สภาช๊จังตุงฮาตี 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ความรู้สึกของคนในชุมชนที่ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการมา 1 ปี
 • จัดเวทีชาวบ้าน เชิญสภาซีจันตุงฮาตี แกนนำชุมชน ประชาชน ปราชญ์ชุมชน เจ้าหน้าที่อบต. ผู้นำศาสนา อสม. ชมรมตารา คณะครูตาดีกาบ้านโคกทราย คณะครูศูนย์ฯเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านโคกทราย ตัวแทนครัวเรือน สภาซีจันตุงฮาตีมาร่วมถอดบทเรียนการทำกิจกรรมโครงการในปีที่ผ่านมาว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง มีปัญหาอุปสรรคอะไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร มีอะไรที่ควรทำต่อ และทำต่ออย่างไร
 • ภาคเช้า เป็นการเล่าประสบการณ์ความรู้สึกที่ได้ร่วมกิจกรรมโครงการของ สภาซีจันตุงฮาตี ตัวแทนเยาวชน ตัวแทนพ่อแม่ผู้ปกครอง
 • ภาคบ่าย แบ่งกลุ่มสรุปบทเรียนที่ได้ ข้อสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงระดับตัวบุคคลทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ระดับครอบครัว และระดับชุมชน และมอบรางวัลเยาวชนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม 10 คน โดยคณะทำงานเป็นผู้คัดเลือก
 • ฝ่ายข้อมูลวิชาการรับผิดชอบสรุปเป็นเอกสารส่งสภาซีจันตุงฮาตีต่อไป
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 95 คน ใช้เวลา 1 วัน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 95 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • เยาวชน 10 คน
 • ชาวบ้าน 55 คน
 • สภาช๊จังตุงฮาตี 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • มีการประชุมวางแผน เตรียมงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่เยาวชน
 • เริ่มลงทะเบียน ซึ่งได้มีทุกภาคส่วนอาทิ สภาซีจันตุงฮาตี แกนนำชุมชน ประชาชน ปราชญ์ชุมชน เจ้าหน้าที่อบต. ผู้นำศาสนา อสม. ชมรมตารา คณะครูตาดีกาบ้านโคกทราย คณะครูศูนย์ฯเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านโคกทรายและตัวแทนครัวเรือน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
 • เปิดกิจกรรมเวทีสาธารณะ ร่วมกันสรุปบทเรียนโครงการด้วยการอันเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกรุอ่านโดยเด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ หลังปูเต๊ะ
 • การแสดงของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านโคกทราย
 • การแสดงขับร้องอันนาชีดของศูนย์อิสลามศึกษาประจำมัสยิดตาดีกาบ้านโคกทราย
 • เป็นการถอดบทเรียน ข้อสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงระดับตัวบุคคลทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ระดับครอบครัว และระดับชุมชน โดยให้ตัวแทนในแต่ละระดับกล่าวความรู้สึกที่ได้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในตัวของเยาวชน ครอบครัว และชุมชนคือ นางสาวมุสลีนา ตะหวัน เป็นตัวแทนเยาวชน นายอับดุลรอศักดิ์ นาฮูดา เป็นตัวแทนผู้ปกครอง นายมีซัน อารีมาน ผู้รับผิดชอบโครงการ และนายมะหะหมาดซุกรี หวังผล เป็นตัวแทนชุมชน
 • มอบเกิยรติบัตรและเสื้อเชิดชูเกิยรติให้แก่เยาวชน
 • บรรยายธรรมหัวข้อ ครอบครัวสำคัญแค่ไหน โดยอาจารย์ดลฮาลิม หลงหัน
 • กล่าวปิดกิจกรรมเวทีสาธารณะ ร่วมกันสรุปบทเรียนโครงการโดยนายมีซัน อารีมาน ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เกิดเวทีสาธารณะ ร่วมกันสรุปผลที่ได้จากการทำกิจกรรมที่ผ่านมา และที่สามารถจะต่อยอดได้
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เกิดเวทีสาธารณะในชุมชน ร่วมกันสรุปผลที่ได้จากการทำกิจกรรมที่ผ่านมา
 • ทุกภาคส่วนอาทิ สภาซีจันตุงฮาตี แกนนำชุมชน ประชาชน ปราชญ์ชุมชน เจ้าหน้าที่อบต. ผู้นำศาสนา อสม. ชมรมตารา คณะครูตาดีกาบ้านโคกทราย คณะครูศูนย์ฯเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านโคกทรายและตัวแทนครัวเรือน เห็นพ้องกันว่าให้ชุมชนต่อยอดโครงการในครั้งหน้า
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 11,590.00 5,000.00 0.00 0.00 17,090.00 UnLock
23 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpairoakectchoopairoakectchooเมื่อ 23 ตุลาคม 2559 11:11:22
แก้ไขโดย นายสมนึก นุ่นด้วง เมื่อ 23 ตุลาคม 2559 19:18:29 น.

ชื่อโครงการ : ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงาน

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการเงินจัดทำรายงานให้ถูกต้องครบถ้วน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

งการมอบมผู้รับผิดชอบโครงการ การเงินโครงการ ผู้รายงานผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมจัดทำรายงานปิดโครงการ 58

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ การเงินโครงการ ผู้รายงานกกิจกรรมผ่านเว็ปไซส์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการเงินประกอบเป็นชุดกิจกรรม โดยมอบหมายให้นางสาวไพลินทิพย์สัง ที่อยู่จริงบ้านเลขที่ 111/1 หมู่ที่ 2 ตำบลนาท่อม เป็นผู้จัดทำรายงานทุกครั้งหลังจากเสร็จกิจกรรมตามดครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดในใบสำคัญรับเงิน บิลเงินสด รายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย เอกสารประกอบใบสำคับรับเงิน
 • ได้จัดทำเอกสารหลักฐานการเงินประกอบเป็นชุดกิจกรรม ทุกกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อย
 • ได้ตรวจสอบรายงานกิจกรรมผ่านเว็ปไซส์ มีความสมบรูณ์ของเนื้อหาสารที่สำคัญ มีภาพประกอบกิจกรรมทุกกิจกรรม
 • ได้ลงบันทึกรายงานผ่านเวบ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในทุกเนื้อหาสาระของกิจกรรม พร้อมสรุปสาระสำคัญ

โดย ผู้รับผิดชอบโครงการ มอบหมายให้นางสาวไพลินทิพย์สังข์ เป็นผู้รายงานกิจกรรมผ่านเว็ปไซส์ มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบรูณ์ พร้อมตรวจสอบ จาก พี้เสี้ยง สจรส. สสส.มอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ก่อนที่จะส่งตรวจสอบ กับทาง พี้เสี้ยงโครงการ สรจร. สสส. ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสมบรูณ์เรีบยร้อยของเอกสาร
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
22 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายดนหยาด สองเมืองนายดนหยาด สองเมืองเมื่อ 22 ตุลาคม 2559 13:04:08
แก้ไขโดย นายดนหยาด สองเมือง เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 13:27:11 น.

ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง »

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงโครงการในการทำเอกสารการเงิน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินและรายงานก่อนปิดงวดโครงการ งวดที่ 2
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • พบพี่เลี่ยงโครงการเพื่อตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการและตรวจสอบเอกสารการเงิน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • พบพี่เลี่ยงโครงการเพื่อตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการและตรวจสอบเอกสารการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ตรวจสอบเอกสารทางการเงินของโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอนัญญา แสะหลี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 UnLock
22 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยน.ส.กิ่งดาว เอ็กหลีน.ส.กิ่งดาว เอ็กหลีเมื่อ 22 ตุลาคม 2559 13:40:38
แก้ไขโดย น.ส.กิ่งดาว เอ็กหลี เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 13:41:59 น.

ชื่อโครงการ : บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร »

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี่ยงโครงการเพื่อตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการและตรวจสอบเอกสารการเงิน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินและรายงานก่อนปิดงวดโครงการ งวดที่ 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการ 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พบพี่เลี่ยงโครงการเพื่อตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการและตรวจสอบเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-พบพี่เลี่ยงโครงการเพื่อตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการและตรวจสอบเอกสารการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ตรวจสอบเอกสารทางการเงินของโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 UnLock
22 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายกิตติคุณ มาลัยสนั่นนายกิตติคุณ มาลัยสนั่นเมื่อ 22 ตุลาคม 2559 13:51:56
แก้ไขโดย นายกิตติคุณ มาลัยสนั่น เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 13:52:56 น.

ชื่อโครงการ : ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงเพื่อดำเนินการจัดทำรายงาน และจัดทำเอกสารการเงิน

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการจัดทำรายงาน และตรวจสอบเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 UnLock
22 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpairoakectchoopairoakectchooเมื่อ 23 ตุลาคม 2559 10:12:13
แก้ไขโดย นายสมนึก นุ่นด้วง เมื่อ 23 ตุลาคม 2559 19:21:51 น.

ชื่อโครงการ : ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ถ่ายภาพกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อภาพถ่ายประกอบการรายงานกิจกรรมเป็นรายงานที่สมบรูณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รายงานผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มีหน้าที่ ถ่ายภาพกิจกรรมโครงการในทุกกิจกรรม พร้มนำภาพมาลงในรายงานผ่านเวบจนเสร็จสิ้นโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รายงานกิจกรรมผ่านเว็ปไซส์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ถ่ายรูปภาพกิจกรรมโครงการประกอบการรายงานผ่านเว็ปไซส์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รูปภาพประกอบกิจกรรมโครงการในการรายงานกิจกรรรมผ่านเว็ปไซส์ครบถ้วนสมบรูณ์ในทุกกิจกรรมพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • พยายามถ่ายรูปภาพประกอบให้แสดงถึงกระบวนการดำเนินงาน ขั้นตอนในการทำกิจกรรมให้เด่นชัดครบทุกขั้นตอน หรือให้ภาพช่วยเล่าเรื่อง
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมนึก นุ่นด้วง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
21 ตุลาคม 2559 เวลา 16:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยแต๋วดอนตาบ่าวแต๋วดอนตาบ่าวเมื่อ 21 ตุลาคม 2559 18:15:05
แก้ไขโดย แต๋วดอนตาบ่าว เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 18:34:05 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2 »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานปิดโครงการและภาพถ่ายกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและตรวจสอบข้อมูลรายงานทางการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปกิจกรรม จัดทำรายงานและรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงานร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการทั้งหมดของรอบที่ 2 โดยมีพี่เลี้ยงโครงการเป็นผู้แนะนำและรวบรวมภาพถ่ายและตรวจสอบเอกสารการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทีมงานสรุปผลการจัดทำกิจกรรมทั้งหมดพร้อมทั้งให้ข้อมูลผลลัพธ์ของกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยการซักถามและถอดบทเรียนร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการ ซึ่งพบว่าชาวชุมชนมีความสามัคคีกันเพิ่มขึ้น ร่วมกิจกรรมที่จัดทุกครั้งจากเดิมที่เป็นชุมชนเมืองที่ต่างคนต่างอยู่ เกิดทีมงานกลองยาวที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นปราชญ์กลองยาวมาเป็นครูสอน รวมทั้งสามารถไปเปิดการแสดงที่อื่นได้ เป็นต้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

การสรุปกิจกรรมทุกอย่างต้องบันทึกลงรายงาน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
20 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายรอซาลี เลาะโอะนายรอซาลี เลาะโอะเมื่อ 26 กันยายน 2559 16:08:15
แก้ไขโดย นายรอซาลี เลาะโอะ เมื่อ 26 กันยายน 2559 16:13:16 น.

ชื่อโครงการ : คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก »

ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพึ่งตนเอง ด้วยการเลี้ยงปลาดุกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพึ่งตนเอง ด้วยการเลี้ยงปลาดุกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพิ่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการเล่นกีฬาแเละการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อห่างไกลยาเสพติด 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10600 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน ผู้ที่เสี่ยงติดยาเสพติด จำนวน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. คัดเลือกเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการเป็นแกนนำชุมชนเพื่อห่างไกลยาเสพติด ในหมู่บ้านจำนวน 10 รวมกลุ่มขุดบ่อเลี้ยงปลาดุกไว้บริโภคในครัวและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนคนอื่นๆ
 2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกและฝึกปฏิบัติการเลี้ยงปลาดุก
 3. จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาดุก
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1 ชี้แจงรายละเอียด ให้สมาฃิกทราบ
2 ดำเนินการอบรม สร้างความเข้าในวิธีการ ทำงานเป็นกลุ่ม
3 ดำเนินการซื้อ พันธ์ ปลาดุก ขนา  2 เซนติเมตร 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลุ่มตัวอย่างอาชีพเลี้ยงปลาดุกในเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เยาวชนมีความตั้งใจ ใจการทำงานเป็นกลุ่ม และมีการแบ่งหน้าที่ กันทำงาน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,600.00 UnLock
20 ตุลาคม 2559 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางจินดาพร คงตุกนางจินดาพร คงตุกเมื่อ 17 ตุลาคม 2559 16:50:32
แก้ไขโดย นางจินดาพร คงตุก เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 15:40:36 น.

ชื่อโครงการ : ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ »

ชื่อกิจกรรม : มาตรวจเอกสารรายงานการเงิน

 • photo นัดพี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงานการเงินศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานีนัดพี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงานการเงินศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี
 • photo นัดพี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงานการเงินศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานีนัดพี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงานการเงินศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี
 • photo นัดพี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงานการเงินศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานีนัดพี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงานการเงินศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดปัตตานี

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจเอกสารการบันทึกข้อมูลบนเว็บไซด์คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง สจรส.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นัดพี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงานบนเว็บไซด์คนใต้สร้างสุข

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดทำรายงานเอกสารรายงาน ประเมินการติดตามการจัดทำรายงานบนเว็บไซด์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 UnLock
20 ตุลาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpanupanuเมื่อ 20 ตุลาคม 2559 16:05:55
แก้ไขโดย panu เมื่อ 20 ตุลาคม 2559 16:18:01 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2 »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์(รายงานปิดโครงการ )พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม

 • photo ทีมงานและพี่เลี้ยงค่ะทีมงานและพี่เลี้ยงค่ะ
 • photo ผู้ตรวจรายงานการเงินผู้ตรวจรายงานการเงิน
 • photo อีกมุมหนึ่งค่ะอีกมุมหนึ่งค่ะ

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการทั้งหมดเตรียมส่งรายงานสสส.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงโครงการประชุมชี้แจงในการสรุปผลการดำเนินงานที่ยังไม่ลงรายงานในเรื่องรายงานกิจกรรม การลงรูปในผลการดำเนินงานในเว็ปไซด์ และตรวจสอบเอกสารการเงิน และเตรียมการถอดบทเรียนในการดำเนินงานทั้งหมด 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงานนำเอกสารให้ตรวจสอบพบว่ามีเอกสารต้องแก้ไขเล็กน้อยได้ปรับเปลี่ยนและเพิ่มภาพถ่ายในกิจกรรมให้ได้ 5 ภาพ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การจัดทำรายงานด้านการเงินและรายงานกิจกรรมเก็บไว้ให้เป็นฉบับเดียวกัน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
20 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsomjaisomjaiเมื่อ 21 ตุลาคม 2559 12:58:02
Project trainer
แก้ไขโดย somjai เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 13:16:12 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2 »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามเยี่ยมโครงการ

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรรายงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมงาน และประชาชนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามเยี่ยมโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารรายงานและกิจกรรมดำเนินงาน พร้อมทั้งตรวจหลักฐานทางการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมงานและประชาชนที่สนใจ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงและผู้ช่วยเข้าติดตามกิจกรรมโครงการที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเอกสารการเงินและการลงรายงานทางเว็ปไซด์ และถอดบทเรียนจากกิจกรรมโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการลงรายงานยังไม่สมบูรณ์ได้แนะนำให้ลงในกิจกรรมที่เหลืออยู่ เช่นการประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่การสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการสภาชุมชนที่ได้นำจุดแข็งที่มีการประชุมกันอย่างสมำเสมอและต่อเนื่องมีการบรรจุกิจกรรมของสสส.ในเวทีของชุมชนทั้งเวทีประชุมประจำเดือนและเวทีชมรมผู้สูงอายุที่ได้มีการนำข้อตกลงของชุมชนมาทบทวนและนำเสนอให้กับประชาชนทราบและยึดถือเป้นกติกาชุมชน การทำตนให้เป็นแบบอย่างในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุทั้งผู้ป่วยติดเตียงที่มีอยู่ ๘ คน และผู้สูงอายุติดบ้านรวมทั้งนำออกร่วมกิจกรรมชุมชน เป็นต้น มีการเชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนเพื่อการให้ความรู้ การดูแลสุขภาพ และการวนับสนุนด้านความเป็นอยู่และอาชีพเสริม เช่นกลุ่มดอกไม้จันทร์ที่ทำแล้วสามารถใช้ได้ทั้งในและนอกชุมชน มีการนำความสามารถของแกนนำชุมชนไปเป็นวิทยากรในเรื่องต่างๆ เช่น การทำดอกไม้จันทร์ เหรียญโปรยทาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีร่วมกันทำความสะอาด-ตัดหญ้า บริเวณถนนชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยชุมชนเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

เตรียมเอกสารและรายงานให้พร้อมเพื่อการครวจสอบและการติดตามของสจรส.มอ.ต่อไป

20 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอามินทร์ ดินเตบนายอามินทร์ ดินเตบเมื่อ 23 ตุลาคม 2559 19:52:58
แก้ไขโดย นายอามินทร์ ดินเตบ เมื่อ 23 ตุลาคม 2559 20:06:35 น.

ชื่อโครงการ : ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ »

ชื่อกิจกรรม : สรุปถอดบทเรียนการทำงานโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สรุปถอดบทเรียนการทำงานโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสรุปผลการทำงานโครงการที่ผ่านมา เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรค์ในการทำโครงการเพื่อนำไปแก้ไขปรับใช้ในโครงการครั้งต่อไป
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ -31 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนนำชุมชนและประชาชนในชุมชนจำนวน 31 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อสรุปผลการทำงานทั้งโครงการเพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค แนวทางการทำงานต่อไปในอนาคต
 • ประสานทีมคณะทำงานโครงการ
 • ประสานวิทยากร
 • เตรียมสถานที่วัสดุอุปกรณ์
 • สรุปผลการทำงานโดยภาครวมของโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 31 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำชุมชนและประชาชนในชุมชนจำนวน 31 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรค์ ในการทำโครงการแต่ละกิจกรรมที่ผ่านมา
 • รู้ปัญหา อุปสรรค์ในการทำงานร่วมกันของแกนนำและคนที่เข้าร่วมโครงการ
 • หาแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปปรับใช้ในโครงการครั้งต่อไปในอนาคต
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำโครงการมาถอดบมเรียนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค์แนวทางการแก้ไขในการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำโครงการมาถอดบทเรียนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค์ แนวทางแก้ไข ในการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ขาดประสบการณ์ในการทำโครงการ/ถ้าได้ทำต่อเนื่องอาจจะมีประสบการณ์มากขึ้น
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 0.00 3,720.00 1,000.00 0.00 0.00 6,220.00 UnLock
19 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00-16:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจรัสศรี เพ็ชรประพันธ์จรัสศรี เพ็ชรประพันธ์เมื่อ 10 ตุลาคม 2559 17:10:06
แก้ไขโดย จรัสศรี เพ็ชรประพันธ์ เมื่อ 14 ตุลาคม 2559 15:13:54 น.

ชื่อโครงการ : กล้วยไข่บานลดสารเคมีบ้านพิตำ »

ชื่อกิจกรรม :

กิจกรรมหลัก : เวทีสรุปผลสภาผู้นำขับเคลือนหมู่บ้านจัดการตนเอง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดสภาผู้นำเข้มแข็ง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กวัยเรียน 10 คน วัยทำงาน 65 คน ผู้สูงอายุ 5 คน คณะกรรมการ 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สภาผู้นำจัดเวทีสรุปข้อมูล และวางแผนการจัดการในปีต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กวัยเรียน 8 คน วัยทำงาน 68 คน ผู้สูงอายุ 4 คน คณะกรรมการ 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อวางแผนการจัดทำโครงการในปีต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดสภาผู้นำจัดการหมู่บ้านลดสารเคมี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ผลการดำเนินงานของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา ได้ปรับโครงสร้างสภาผู้นำ เพื่อได้เนินโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการดำเนินโครงการในปีถัดไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
18 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00-16:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจรัสศรี เพ็ชรประพันธ์จรัสศรี เพ็ชรประพันธ์เมื่อ 10 ตุลาคม 2559 17:00:32
แก้ไขโดย จรัสศรี เพ็ชรประพันธ์ เมื่อ 14 ตุลาคม 2559 15:13:09 น.

ชื่อโครงการ : กล้วยไข่บานลดสารเคมีบ้านพิตำ »

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียน 2

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ถอดบทเรียนครั้งที่ 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กวัยเรียน 5 คน วัยทำงาน 90 คน ผู้สูงอายุ 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ออกสำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลตามบ้าน ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กวัยเรียน 5 คน วัยทำงาน 70 คน ผู้สูงอายุ 5 คน คณะกรรมการโครงการ 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการดำเนินงาน และเด็กวัยเรียน ร่วมกันออกสำรวจข้อมูลการใช้สารเคมีในหมู่บ้าน เพื่อเป็นข้อมูลของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมและเล่าเรื่องราวการดำเนินงาน ความภูมิใจ ได้ร้อยละ 90

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ชุดข้อมูลการใช้สารเคมีในหมู่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
18 ตุลาคม 2559 เวลา 14:00-15.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายปรีชา ด่านกุลชัยนายปรีชา ด่านกุลชัยเมื่อ 19 ตุลาคม 2559 11:20:56
แก้ไขโดย นายปรีชา ด่านกุลชัย เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 11:30:41 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ (ครั้งที่ 8)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมคณะทำงานเยาวชนเพื่อสรุปงานและวางแผนกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-คณะทำงานโครงการ -แกนนำเยาวชน -สภาองค์กรชุมชนตำบลกะแดะ -กรรมการชุมชน -อสม.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ชี้แจง และแจ้งความก้าวหน้าของโครงการ
 • เชิญกรรมการชุมชน/กำนัน/คณะทำงานโครงการ/แกนนำเยาวชน ร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งกลไกสภาผู้นำรับผิดชอบภารกิจด้านต่างๆ
 • ปรึกษาหารือ/วางแผนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่
 • สรุปผลการประชุมนำเสนอในการประชุมหมู่บ้าน เดือนละครั้ง รวม 12 เดือน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 16 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-กลุ่มคนรุ่นใหม่ ใจอาสา (พี่เลี้ยงเยาวชน) -แกนนำเยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กลุ่มคนรุ่นใหม่ ใจอาสา พี่เลี้ยงแกนนำเยาวชนบ้านปากกะแดะ ได้ชักชวนให้เยาวชนสรุปผลการสำรวจสายน้ำคลองกะแดะ  โดยการวาดภาพแผนที่สายน้ำบริเวณชุมชนบ้านปากกะแดะ ม.7 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ และวาดภาพประกอบว่าในการสำรวจสายน้ำคลองกะแดะได้พบสัตว์น้ำขนาดเล็กอะไรบ้าง  โดยมีการแบ่งกลุ่มเยาวชนเป็นสามกลุ่ม เพื่อรับผิดชอบการวาดภาพในสามจุดที่มีการสำรวจ คือ 1.ศาลาท่าน้ำบ้านปากกะแดะ 2.ศาลเจ้าไหหลำปากกะแดะ 3.บริเวณท่าน้ำปลายแหลมปากกะแดะ ใกล้ร้านอาหารเคียงเลซีฟู้ด  ซึ่งจากการสำรวจที่ผ่านมา พบกุ้งฝอย กุ้งหนวดแดง หอยฝาเดียว ปลาขี้เกง ปลาบู่ทราย ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่อาศัยในน้ำค่อนข้างสะอาด และสามารถบริโภคได้  บ่งบอกถึงสภาพความสะอาดของสายน้ำบริเวณปากน้ำกะแดะ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ภาพอนาคตของชุมชนปากกะแดะน่าอยู่
 • กลไกประสานงาน และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่
 • แนวทางการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ในแต่ละช่วงเวลา/ประเด็น
 • ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนแต่ละยุทธศาสตร์/ภารกิจ
 • ข้อมูลนำเสนอที่ประชุมหมู่บ้าน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ป้ายผ้าแผนที่สายน้ำ ที่วาดโดยเยาวชน โดยระบุสถานที่ และสัตว์น้ำแต่ละชนิดที่พบในบริเวณนั้น เพื่อใช้ในการนำเสนอในเวทีเสวนาอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่ จำนวน 1 ผืน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,400.00 280.00 0.00 0.00 1,680.00 UnLock
17 ตุลาคม 2559 เวลา 11:30-14.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายปรีชา ด่านกุลชัยนายปรีชา ด่านกุลชัยเมื่อ 17 ตุลาคม 2559 19:12:17
แก้ไขโดย นายปรีชา ด่านกุลชัย เมื่อ 17 ตุลาคม 2559 19:33:04 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนคณะทำงานเยาวชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนการทำงาน 2 ครั้ง (ระหว่างดำเนินงาน และหลังดำเนินงานโครงการ)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อถอดบทเรียนการทำงาน และติดตามผลการปลูกป่าชายเลน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-แกนนำเยาวชน -คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ถอดบทเรียนการทำงานของเยาวชน
-ติดตามผลการปลูกป่าชายเลน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-แกนนำเยาวชน -คณะทำงานโครงการ -กลุ่มคนรุ่นใหม่ ใจอาสา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กลุ่มคนรุ่นใหม่ ใจอาสา ซึ่งเป็นทีมวิทยากรและพี่เลี้ยงเยาวชน ได้ชวนพูดคุยถึงการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดที่ผ่านมาที่เยาวชนได้เข้าร่วม ได้แก่ การปลูกป่าชายเลน และปฏิบัติการนักสืบสายน้ำ ซึ่งเยาวชนได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้รับจากการเรียนในโรงเรียน  การได้มาร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น ปลูกป่าชายเลน แม้จะทำเป็นประจำ เนื่องจากโรงเรียนบ้านปากกะแดะ และชุมชนดำเนินการร่วมกันมาตลอด แต่การมีพี่เลี้ยงจากนอกชุมชนมาร่วมให้ความรู้ และทำกิจกรรมสันทนาการก่อนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทำให้มีความสนุก ผ่อนคลาย และอยากมีส่วนร่วมกับหลายๆกิจกรรมของชุมชน ในส่วนของปฏิบัตการนักสืบสายน้ำทำให้เยาวชรนได้รู้จักสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นหลายประเภท กระบวนการเรียนรู้มีความสนุกสนาน ได้ปฏิบัติการจริงทั้งในชุมชนและนอกชุมชน เป็นประสบการณ์ใหม่ และอยากให้จัดขึ้นบ่อยๆ  จากนั้นได้เดินทางไปยังสะพานลิงเพื่อติดตามผลของป่าชายเลนที่มีการปลูกเมื่อเดือนมีนาคม 2559 พบว่า มีต้นโกงกางขึ้นใหม่จำนวนมาก จาก 1,000 ต้นที่ร่วมกันปลูกในครั้งนั้น  คาดว่าเกิดป่าใหม่จำนวน 80% ในพื้นที่ด้านในของอ่าวปากกะแดะ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. องค์ความรู้บทเรียนการทำงานแบบมีส่วนร่วม จำนวน 2 ชุด (ระหว่าง และก่อนปิดโครงการ)
 2. แนวทางการแก้ไขปัญหา
 3. แผนการขับเคลื่อนชุมชนในระยะยาว
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เยาวชนได้ทบทวนกระบวนการ และการเรียนรู้ที่ผ่านมา -เยาวชนได้ติดตามผลของการปลูกป่าชายเลน ที่มีไม้โกงกางขึ้นสูงประมาณ 100 เซนติเมตรจำนวนกว่า 80% ของที่ลงมือปลูก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 UnLock
17 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายดนหยาด สองเมืองนายดนหยาด สองเมืองเมื่อ 22 ตุลาคม 2559 13:02:26
แก้ไขโดย นายดนหยาด สองเมือง เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 13:27:30 น.

ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง »

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำรายงานเอกสารการเงิน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • พบพี่เลี่ยงโครงการเพื่อตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการและตรวจสอบเอกสารการเงิน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • พบพี่เลี่ยงโครงการเพื่อตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการและตรวจสอบเอกสารการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ตรวจสอบเอกสารทางการเงินของโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอนัญญา แสะหลี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 UnLock
17 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยน.ส.กิ่งดาว เอ็กหลีน.ส.กิ่งดาว เอ็กหลีเมื่อ 22 ตุลาคม 2559 13:36:20
แก้ไขโดย น.ส.กิ่งดาว เอ็กหลี เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 13:38:18 น.

ชื่อโครงการ : บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร »

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำรายงานเอกสารการเงิน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินและรายงานก่อนปิดงวดโครงการ งวดที่ 2
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • พบพี่เลี่ยงโครงการเพื่อตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการและตรวจสอบเอกสารการเงิน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • พบพี่เลี่ยงโครงการเพื่อตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการและตรวจสอบเอกสารการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ตรวจสอบเอกสารทางการเงินของโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 UnLock
16 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางร่อฝีย๊ะ หวันจินางร่อฝีย๊ะ หวันจิเมื่อ 16 ตุลาคม 2559 15:33:24
แก้ไขโดย นางร่อฝีย๊ะ หวันจิ เมื่อ 17 ตุลาคม 2559 16:12:16 น.

ชื่อโครงการ : โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว) »

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารทางการเงิน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบเอกสารโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารทางการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ จำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • วันที่ 16  ตุลาคม  2559  เวลา  13.00 น.  คณะทำงานโครงการเข้าพบพี่เลียงเข้าตรวจสอบเอกสารโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลียงได้ตรวจเอกสารโครงการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 UnLock
16 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสิดดิก เอียดดีนายสิดดิก เอียดดีเมื่อ 16 ตุลาคม 2559 20:03:09
แก้ไขโดย นายสิดดิก เอียดดี เมื่อ 17 ตุลาคม 2559 15:23:08 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู »

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสารทางการเงิน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อตรวจสอบเอกสารโครงการทางการเงิน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารทางการเงิน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • วันที่ 1ุุุ6ตุลาคม2559เวลา13.00 น.คณะทำงานโครงการเข้าพบพี่เลียงเข้าตรวจสอบเอกสารโครงการและรายละเอียดการเขียนรายงานว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • พี่เลียงได้ตรวจเอกสารโครงการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • แนะนำในการจัดทำเอกสาร
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- อนัญญาแสะหลี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 UnLock
16 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายกิตติคุณ มาลัยสนั่นนายกิตติคุณ มาลัยสนั่นเมื่อ 16 ตุลาคม 2559 21:50:06
แก้ไขโดย นายกิตติคุณ มาลัยสนั่น เมื่อ 16 ตุลาคม 2559 21:56:52 น.

ชื่อโครงการ : ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงเพื่อดำเนินการจัดทำรายงาน และจัดทำเอกสารการเงิน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานและตรวจสอบเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดทำรายงานและจัดทำเอกสารการเงิน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ได้ดำเนินการพบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อทำการตรวจสอบรายงานและเอกสารทางการเงิน พร้อมทั้งได้รับคำชี้แนะและเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ จากนั้นได้ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมให้รายงานเกิดความสมบูรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เกิดการจัดทำรายงานและเอกสารการเงิน
 • ได้ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
 • ได้รับคำชี้แนะจากพี่เลี้ยงโครงการ
 • เกิดการปรับปรุงรายงานและเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 UnLock
16 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยน.ส.กิ่งดาว เอ็กหลีน.ส.กิ่งดาว เอ็กหลีเมื่อ 17 ตุลาคม 2559 16:04:51
แก้ไขโดย น.ส.กิ่งดาว เอ็กหลี เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 11:56:30 น.

ชื่อโครงการ : บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร »

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสารทางการเงิน

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบเอกสารโครงการทางการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารทางการเงิน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการ จำนวน1คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • วันที่ 1ุุุ6ตุลาคม2559เวลา13.00 น.คณะทำงานโครงการเข้าพบพี่เลียงเข้าตรวจสอบเอกสารโครงการและรายละเอียดการเขียนรายงานว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • พี่เลียงได้ตรวจเอกสารโครงการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-  ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางสาวอนัญญาแสะหลี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 UnLock
16 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายดนหยาด สองเมืองนายดนหยาด สองเมืองเมื่อ 17 ตุลาคม 2559 16:21:23
แก้ไขโดย นายดนหยาด สองเมือง เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 13:26:26 น.

ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง »

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสารรายงานการเงินโครงการ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • พบพี่เลี่ยงโครงการเพื่อตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการและตรวจสอบเอกสารการเงิน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • พบพี่เลี่ยงโครงการเพื่อตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการและตรวจสอบเอกสารการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ตรวจสอบเอกสารทางการเงินของโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอนัญญา แสะหลี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 UnLock
16 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางอำสะ อุสมานางอำสะ อุสมาเมื่อ 20 ตุลาคม 2559 16:36:47
แก้ไขโดย นางอำสะ อุสมา เมื่อ 20 ตุลาคม 2559 16:47:35 น.

ชื่อโครงการ : มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย »

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสารทางการเงิน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อตรวจสอบเอกสารโครงการทางการเงิน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ตัวแทนคณะทำงานโครงการจำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดทำเอกสารการเงิน ให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ตัวแทนคณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • วันที่ 16 ตุลาคม 2559 ตัวแทนคณะทำงานโครงการได้ดำเนินการเข้าพบพี่เลียงเข้าตรวจสอบเอกสารโครงการทางการเงินและการเขียนรายงาน พร้อมทั้งได้รับคำชี้แนะและเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ จากนั้นได้ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมให้รายงานเกิดความสมบูรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้เอกสารการเงินที่ถูกต้อง
 • เกิดการจัดทำรายงานและเอกสารการเงิน
 • ได้ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
 • ได้รับคำชี้แนะจากพี่เลี้ยงโครงการ
 • เกิดการปรับปรุงรายงานและเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางสาวอนัญญา แสะหลี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 UnLock
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 - 16:00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมะอะฮูมือรี ยูนุ๊มะอะฮูมือรี ยูนุ๊เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 11:30:51
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:07 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำภาพถ่ายภาพกิจกรรม

 • photo คอเต็บประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณสุเหร่าลูโบ๊ะแปะคอเต็บประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณสุเหร่าลูโบ๊ะแปะ
 • photo รับมอบป้ายเขตปลอดบุหรี่โดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์รับมอบป้ายเขตปลอดบุหรี่โดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์
 • photo ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์
 • photo ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ถ่ายภาพกิจกรรมในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ถ่ายภาพกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประชาชนในชุมชนบ้านบาลา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำภาพถ่ายเขตปลอดบุหรี่ที่บริเวณศาสนสถาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมะอะฮูมือรี ยูนุ๊มะอะฮูมือรี ยูนุ๊เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 13:37:39
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 11:14:10 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะผู้จัดโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รวมภาพถ่ายและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปเล่มการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมติกา มาลารัตน์มติกา มาลารัตน์เมื่อ 9 ตุลาคม 2559 11:18:55
Project trainer
แก้ไขโดย มติกา มาลารัตน์ เมื่อ 9 ตุลาคม 2559 11:28:00 น.

ชื่อโครงการ : ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมประชุมปิดโครงการ กับสจรส มอ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมประชุมสรุปปิดโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงและ สจรส มอ.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 2คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปปิดงวดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการจำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1  ร่วมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโครงการพร้อมทั้งการลงบันทึกกิจกรรมใน เวปไวด์  สรุปยอดการเงิน กับพี่เลี้ยงโครงการ 2.ร่วมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโครงการพร้อมทั้งการลงบันทึกกิจกรรมใน เวปไวด์  สรุปยอดการเงิน อีกครั้งกับ จนท. สจรส.มอ.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1ได้ชุดโครงการที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมปิดโครงการเพื่อส่ง สสส.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 Locked
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 - 16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสายสุณี โอชตินสายสุณี โอชตินเมื่อ 9 ตุลาคม 2559 11:41:53
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 14 ตุลาคม 2559 18:22:10 น.

ชื่อโครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านทุ่งหล่อ »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปิดโครงการ

 • photo ร่วมประชุมจัดทำรายงานปิดโครงการร่วมประชุมจัดทำรายงานปิดโครงการ
 • photo ฟังข้อเสนอแนะจาก พี่เลี้ยงฟังข้อเสนอแนะจาก พี่เลี้ยง
 • photo บันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูล
 • photo หัวหน้าโครงการตรวจเอกสารหัวหน้าโครงการตรวจเอกสาร

กิจกรรมหลัก : รวบรวมเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดทำรายงานปิดโครงการบ้านทุ่งหล่อ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

หัวหน้าโครงการและแกนนำ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำเอกสารให้พี่เลี้ยงและสจรส.มอ. ตรวจแก้ไข

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

หัวหน้าโครงการและแกนนำ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

หัวหน้าโครงการนำเอกสารการจัดทำโครงการและรายงานการเงินให้พี่เลี้ยงตรวจทาน และตรวจสอบบันทึกกิจกรรมใน web คนใต้สร้างสุข จากนั้นนำเอกสารทั้งหมดไปให้ สจรส.มอ. ตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนพิมพ์รายงาน และจัดส่งให้ สสส.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ พร้อมสำหรับการทำรายงานส่ง สสส.
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รายงานการดำเนินกิจกรรมของโครงการบ้านทุ่งหล่อ พร้อมรายงานการเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 Locked
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมติกา มาลารัตน์มติกา มาลารัตน์เมื่อ 10 ตุลาคม 2559 11:47:57
Project trainer
แก้ไขโดย มติกา มาลารัตน์ เมื่อ 10 ตุลาคม 2559 11:53:05 น.

ชื่อโครงการ : กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บ้านหลาแขก »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบเอกสารความสมบูรณ์ของการสรุปกิจกรรม หลักฐานการเงิน ใบเสร็จรับเงิน รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง รูปถ่ายของแต่ละกิจกรรม และตรวจสอบงบประมาณที่ถูกต้อง ยืนยันกับยอดบัญชีในธนาคาร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมประชุมและสรุปปิดโครงการร่วมกับสจรส มอ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการตรวจสอบเอกสารความสมบูรณ์ของการสรุปกิจกรรม หลักฐานการเงิน ใบเสร็จรับเงิน รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง
2.เจ้าหน้าที่ จาก สจรส.มอ. ตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ของการสรุปกิจกรรม หลักฐานการเงิน ใบเสร็จรับเงิน รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีครั้งหนึ่ง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้เอกสารความสมบูรณ์ของการสรุปกิจกรรม หลักฐานการเงิน ใบเสร็จรับเงิน รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง รูปถ่ายของแต่ละกิจกรรม และตรวจสอบงบประมาณที่ถูกต้อง ยืนยันกับยอดบัญชีในธนาคาร พร้อมปิดงวดโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Locked
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยศิษธิพร ชุมมีศิษธิพร ชุมมีเมื่อ 13 ตุลาคม 2559 17:28:31
แก้ไขโดย ศิษธิพร ชุมมี เมื่อ 16 ตุลาคม 2559 03:09:02 น.

ชื่อโครงการ : ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเล »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุป จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสรุปผลกิจกรรมกับสจรส.มอ.คณะพี่เลี้ยงติดตาม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 3 คน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 3 คน ร่วมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ได้รายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อให้ สจรส.ม.อ.ตรวจปิดโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,056.00 0.00 0.00 0.00 1,056.00 UnLock
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยrachadapornrachadapornเมื่อ 13 ตุลาคม 2559 21:58:22
Project trainer
แก้ไขโดย rachadaporn เมื่อ 17 ตุลาคม 2559 19:27:50 น.

ชื่อโครงการ : สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลอง »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานและล้างอัดภาพกิจกรรม

 • photo

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการทำโครงการ และจัดทำรายงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและชาวบ้านจำนวน 10 คน ร่วมกันติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ถ่ายภาพ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ จัดทำรายงาน 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 6 คน ช่วยกันบันทึกภาพ ประเมินผลการทำกิจกรรม และจัดทำรายงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 6 คน ช่วยกันบันทึกภาพ ประเมินผลกิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูล ในแต่ละกิจกรรม
 2. ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 3 คน ร่วมกันจัดทำรายงาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต: ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 6 คน ช่วยกันบันทึกภาพ ประเมินผลการทำกิจกรรม และจัดทำรายงาน ผลผลิต: ผู้รับผิดชอบโครงการได้เรียนรู้การทำกิจกรรมก การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทำรายงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ภาพบางภาพถ่ายเฉพาะจุดทำให้ไม่เห็นกิจกรรมในภาพรวม แก้ไขโดยการปรับในกิจกรรมครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 14 ตุลาคม 2559 13:25:53
แก้ไขโดย maliwan เมื่อ 14 ตุลาคม 2559 13:28:56 น.

ชื่อโครงการ : ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2) »

ชื่อกิจกรรม : ถ่ายภาพกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการแสดงความชัดเจนในการทำโครงการโดยใช้ภาพประกอบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

2คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ภาพถ่ายต่างๆในแต่ละกิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

2คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆในการทำโครงการครั้งนี้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ภาพถ่ายในการทำโครงการแต่ละกิจกรรมเพื่อแสดงให้รู้ถึงกิจกรรมนั้นเป็นอย่างไรบ้าง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.


ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรุ่งไพลิน รอดบุญรุ่งไพลิน รอดบุญเมื่อ 14 ตุลาคม 2559 15:09:50
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 09:57:08 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างผลไม้อินทรีย์จากสวนสมรมบ้านห้วยพาน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดทำรายงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

3

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จัดทำรายงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำรางาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สามารถจัดเตรียมข้อมูลเพื่อปิดโครงการได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00 UnLock
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุชาติ จันทร์แก้วสุชาติ จันทร์แก้วเมื่อ 14 ตุลาคม 2559 23:27:47
แก้ไขโดย สุชาติ จันทร์แก้ว เมื่อ 20 ตุลาคม 2559 09:53:32 น.

ชื่อโครงการ : ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บ้านกาโห่ใต้ »

ชื่อกิจกรรม : การจัดทำเพื่อทำรายงาน งวดที่ 2 และรายงานปิดโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำเพื่อทำรายงาน งวดที่ 2 และรายงานปิดโครงการ   

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อติดตามการดำเนินเนินงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันนกิจกรรมวันนี้ได้มาจัดทำรายงานฉบับสมบูรณื เพื่อปิดโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,235.00 0.00 0.00 0.00 1,235.00 Locked
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมาโนช ทองประดับมาโนช ทองประดับเมื่อ 15 ตุลาคม 2559 11:56:45
แก้ไขโดย มาโนช ทองประดับ เมื่อ 15 ตุลาคม 2559 13:03:34 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

รวบรวมเอกสารทางด้านการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและจนท.คอมพิวเตอร์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปิดโครงการรวบรวมเอกสารทางด้านการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและจนท.คอมพิวเตอร์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตัวแทนโครงการเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์จัดทำเอกสารการเงินเเละลงรายละเอียดโครงการ รวบรวมเอกสารทางด้านการเงิน ตรวจเอกสารทางด้านการเงิน ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมกับทีมพี่เลี้ยง และ สจรส.มอ.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์จัดทำเอกสารการเงินเเละลงรายละเอียดโครงการ ร่วมกิจกรรมตามเวลาที่กำหนดเอกสารครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 Locked
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00-17.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยrachadapornrachadapornเมื่อ 15 ตุลาคม 2559 12:52:18
Project trainer
แก้ไขโดย rachadaporn เมื่อ 15 ตุลาคม 2559 20:49:42 น.

ชื่อโครงการ : สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลอง »

ชื่อกิจกรรม : ปิดงวด 2 และสรุปผลโครงการ และคืนเงินค่าเปิดบัญชี 500

 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานงวด 2 และสรุปโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปิดงวด 2 และสรุปโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการและีพี่เลี้ยงร่วมกันตรวจเอกสารการเงิน รูปถ่าย บันทึกกิจกรรม ปิดงวด 2 และสรุปโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต: ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน และพี่เลี้ยง ได้ส่งรายงานทางการเงิน และปิดงวดกิจกรรม ผลลัพธ์: ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าใจการทำเอกสารมากขึ้น 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 212.00 0.00 0.00 500.00 712.00 UnLock
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00-17.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยrachadapornrachadapornเมื่อ 15 ตุลาคม 2559 13:45:31
Project trainer
แก้ไขโดย rachadaporn เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 22:15:41 น.

ชื่อโครงการ : บ้านโปนปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิตพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : เพื่อจัดทำรายงานงวด 2 สรุปโครงการ และคืนเงินค่าเปิดบัญชี 500 บาท

 • photo

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานงวด 2 สรุปโครงการ และคืนเงินค่าเปิดบัญชี 500 บาท

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานปิดงวด 2 สรุปโครงการ และคืนเงินค่าเปิดบัญชี 500 บาท

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการและพี่เลี้ยงร่วมตรวจสอบกิจกรรม เอกสารการเงิน ภาพถ่ายกิจกรรม บันทึกลงในเวปไซด์ สรุปปิดโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต: ผู้รับผิดชอบโครงการและพี่เลี้ยง ได้ร่วมกับจัดทำรายงานงวด 2 บันทึกกิจกรรมลงในเว็ปไซด์ และสรุปปิดโครงการ
ผลลัพธ์: ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าใจเอกสารการเงิน การทำรายงานปิดงวด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งควรบันทึกทันที เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนทั้งกิจกรรม เอกสารและรูปภาพ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,750.00 0.00 0.00 500.00 3,250.00 UnLock