วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 - 16:00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมะอะฮูมือรี ยูนุ๊มะอะฮูมือรี ยูนุ๊เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 11:30:51
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:07 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำภาพถ่ายภาพกิจกรรม

 • photo คอเต็บประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณสุเหร่าลูโบ๊ะแปะคอเต็บประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณสุเหร่าลูโบ๊ะแปะ
 • photo รับมอบป้ายเขตปลอดบุหรี่โดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์รับมอบป้ายเขตปลอดบุหรี่โดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์
 • photo ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์
 • photo ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ถ่ายภาพกิจกรรมในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ถ่ายภาพกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประชาชนในชุมชนบ้านบาลา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำภาพถ่ายเขตปลอดบุหรี่ที่บริเวณศาสนสถาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมะอะฮูมือรี ยูนุ๊มะอะฮูมือรี ยูนุ๊เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 13:37:39
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 11:14:10 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะผู้จัดโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รวมภาพถ่ายและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปเล่มการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
11 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายยาลานิง อาบ๊ะนายยาลานิง อาบ๊ะเมื่อ 20 กรกฎาคม 2559 15:10:38
แก้ไขโดย นายยาลานิง อาบ๊ะ เมื่อ 20 กรกฎาคม 2559 15:17:32 น.

ชื่อโครงการ : ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : เสริมสร้างการร่วมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์บ้านทำนบ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างการร่วมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์บ้านทำนบ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

.เพื่อสร้างสามัคคีในชุมชนให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนและสร้างกลุ่มเยาวชนและสตรีจิตอาสาในชุมชน 2.สร้างชุมชนเศษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 110 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สรุปทบทวนการดำเนินงานของกิจกรรม วิธีการทำงาน ผลที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เป็นการทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีก ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งวิธีการที่ดีอยู่แล้ว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุม สภาผู้นำและคณะทำงาน (คณะกรรมการหมู่บ้าน) จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์บ้านทำนบ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์โดยจัดตั้งกฏกติกาชุมชนในการเบิกจ่ายแต่ละครัวเรือนเปิดบัญชีออมทรัพย์จัดเก็บเงินวันละบาท

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เกิดกลุ่มออมทรัพย์และคณะทำงานทำให้ชาวบ้านมีเงินออมเอาไว้เป็นรายได้เก็บในครอบครัวทำให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างเศษฐกิจพอเพียงในชุมชนสร้างกลุ่มจิตอาสาและกลุ่มเยาวชนทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าร่วมโครงการออมเงิน วันละบาท สร้างกฎกติกาในกลุ่ม มีสวัสดิการให้สมาชิก

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลุ่มออมทรัพย์คนในชุมชนเพื่อสร้างนิสัยและตระหนักถึงการออมทรัพย์ของครัวเรือน เกิดการร่วมคิด ของคนในชุมชนและมีกติกาของการออมทรัพย์ชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีกลุ่มออมทรัพย์ที่ชัดเจนทำให้คณะทำงานมีความสามัคคีเกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้เกิดเกลุ่มออมทรัพย์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 11,000.00 1,100.00 0.00 0.00 12,100.00 UnLock
19 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจริยา เพ็ชรจำรัสจริยา เพ็ชรจำรัสเมื่อ 17 พฤษภาคม 2559 10:21:58
แก้ไขโดย จริยา เพ็ชรจำรัส เมื่อ 17 พฤษภาคม 2559 10:36:54 น.

ชื่อโครงการ : โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ - เวทีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ - นิทรรศการของดี ม.5 - ลานกิจกรรมทำขวัญข้าว - นิทรรศการแปลงนา - นิทรรศการแปลงยาง - ป้ายบทความ ข่าว ภาพ - ละครสะท้อนบทเรียนจากโครงการ - บูธถาม-ตอบปัญหาโดยโรงเรียน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ - เวทีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ - นิทรรศการของดี ม.5 - ลานกิจกรรมทำขวัญข้าว - นิทรรศการแปลงนา - นิทรรศการแปลงยาง - ป้ายบทความ ข่าว ภาพ - ละครสะท้อนบทเรียนจากโครงการ - บูธถาม-ตอบปัญหาโดยโรงเรียน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 320 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชาวบ้าน จำนวน 300 คน นักแสดงจำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ •เวทีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ •นิทรรศการของดี ม.5 •ลานกิจกรรมทำขวัญข้าว •นิทรรศการแปลงนา •นิทรรศการแปลงยาง •ป้ายบทความ ข่าว ภาพ •ละครสะท้อนบทเรียนจากโครงการ •บูธถาม-ตอบปัญหาโดยโรงเรียน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชาวบ้านได้เข้าร่วมจำนวน 320 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชาวบ้านได้มาร่วมพิธีพร้อมกัน และทุกคนต่างนำเรียงข้าวของตัวเองมา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

รายงานสถานการณ์ ผลงาน ผลสำเร็จจากโครงการ สู่ชุมชน คืนข้อมูลให้กับชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้มีการทําขวัญข้าว ถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการช่วยลดหรือบรรเทาความเครียดให้กับชาวนา เนื่องมาจากการทํานาในแต่ละครั้ง ต้องลงทุนลงแรงจํานวนมาก ชาวนาจึงเกิดความไม่มั่นใจและรู้สึกไม่มั่นคงทางจิตใจว่า การทํานาในครั้งนั้นๆ จะประสบความสําเร็จหรือไม่ จึงต้องอาศัยการทําขวัญข้าวเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับตนเอง เช่น - การทําพิธีตามความเชื่อเพื่อให้ข้าวเจริญงอกงามปลอดโรคจึงไม่มีความจําเป็น - ชาวนาต้องเร่งรีบทํานาให้ได้ ๓ ครั้งต่อปี จึงไม่มีเวลาประกอบพิธีทําขวัญข้าว - หาผู้ทําพิธี หรือหมอทําขวัญข้าวได้ยากขึ้นเนื่องจากไม่มีผู้สืบทอดความรู้ในการทําพิธีกรรมฯลฯ ชาวบ้่านมาร่วมกันจัดพิธีและมีนักเรียนเข้าร่วมด้วย ทำให้พิธีในวันนั้นเป็นไปด้วยความน่าเชื่อถือทุกคน ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,700.00 0.00 15,500.00 2,600.00 0.00 0.00 23,800.00 UnLock
28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุทธิพงษ์ สจรส.มอ.สุทธิพงษ์ สจรส.มอ.เมื่อ 28 กรกฎาคม 2559 15:46:06
แก้ไขโดย สุทธิพงษ์ สจรส.มอ. เมื่อ 28 กรกฎาคม 2559 15:52:06 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านคอหงส์ จัดการขยะชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ชี้แจงเปิดตัวโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ชี้แจงเปิดตัวโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ซี้แจงชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชุมชน ในหมู่บ้าน 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. เตรียมสถานที่ประชุม
 2. ประสานงานทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
 3. แจ้งประชาสัมพันธ์ชาวบ้านในชุมชน
 4. จัดเวทีเปิดตัวโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหิน
 5. จัดประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 127 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มดะวะฮ์20 คน กลุ่มอาชีพเสริมต่างๆ อสม. 60 กลุ่มนักเรียน 40 คน กลุ่มเครือข่ายต่างพื้นที่ 7 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

09.00 น.เริ่มลงทะเบียน
10.00 น.ประชุมกลุ่มต่างๆภายในชุมชน
11.00 น ชี้แจงกิจกรรมเปิดตัวโครงการช่วงบ่าย
13.00 น.นายพงษ์ศักดิ ค้ามาก ประธาน นางจารุวรรณ วงษ์เวช และคณะเดินทางมาถึง 13.30 น. นายอนุชา หลานเด็น กล่าวต้อนรับ 14.00 น.นางจารุวรรณ วงษ์เวช กล่าวชี้แจงรายละเอียดโครงการ ที่มาที่ไป และความเป็นมาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ต่อผู้เข้าร่วมประชุม 14.45 น.นายกิตติ จิงู กล่าวรายงานต่อประธานเปิดโครงการ 14.50น. นายพงษ์ศักดิ ค้ามาก ผอ.ร.ร.บ้านห้วยลึกกล่าวเปิดตัวโครงการ 15.30 น.นายพงษ์ศักดิ ค้ามากและนางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช ร่วมเปิดป้ายอาคารธนาคารขยะ บ้านห้วยลึก 16.00 น.ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ครัวเรือนในชุมชนรัยทราบยการดำเนินงานโครงการ มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกต้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ครัวเรือนในชุมชนรัยทราบยการดำเนินงานโครงการ มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกต้อง ข้อสรุปกิจกรรม

 • เกิดการแบ่งงานกันทำเป็นทีม จนทำให้งานเปิดเวทีโครงการในวันนี้ผ่านไปด้วยดี ซึ่งกิจกรรมชีแจงและเปิดตัวโครงร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึกจัดการขยะชุมชน เริ่มจากจัดสถานที่เสร็จเรีบยร้อยแล้ว เตรียมอาหารช่วงเช้า ฝ่ายทะเบียนได้จัดให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน เริ่มประชุมชี้แจงเฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในชุมชนเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครง
 • จัดกลุ่มแบ่งความรับผิดชอบของคณะทำงานออกเป็น 4 กลุ่มคือ 1 กลุ่มผู้บริหารโครงการ 2 กลุ่มอาชีพเสริมต่างๆ 3 กลุ่มนักเรียน 4 อสม. และดะวะฮ์ ให้กลุ่มที่รับผิดชอบไปแล้วนั้น มานำเสนอผลการดำเนินงานทุกๆเดือน
 • ผลของการจัดกิจกรรมวันนี้แกนนำทุกคนมีความตั้งใจที่จะนำข้อชี้แจงจากผู้รับผิดชอบโครงการและพี่เลี่ยงโครงการไปขยายผลต่อชุมชนมากขึ้น
 • กิจกรรมในวันนี้ได้เห็นความสามัคคีในชุมชนและชุมชนเครือข่ายมากกว่าเดิม
 • ได้มีทีมประเมินโครงการเกิดขึ้น ซึ่งจะนำเสนอในที่ประชุมสภาผู้นำทุกเดือน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เครือข่ายภายนอกยังไม่เข้าใจรายละเอียดและจุดประสงค์ของ สสส. แนวทางแก้คือ ให้กำนันซึ่งรับผิดชอบโครงเชิญพี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุมพบปะกับแกนนำชุมเครือข่ายภายนอกเพื่อทำความเข้าใจไปด้วยกัน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

การจัดทำป้ายและการทำรายงานกิจกรรม

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,500.00 7,300.00 800.00 200.00 0.00 9,800.00 UnLock
27 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุทธิพงษ์ สจรส.มอ.สุทธิพงษ์ สจรส.มอ.เมื่อ 28 กรกฎาคม 2559 14:32:06
แก้ไขโดย สุทธิพงษ์ สจรส.มอ. เมื่อ 28 กรกฎาคม 2559 14:35:23 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านคอหงส์ จัดการขยะชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแต่งตั้งและประชุมสภาผู้นำชุมชนโครงการ

 • photo กำนัน กล่าวชี้แจ้งกำนัน กล่าวชี้แจ้ง
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุม แต่งตั้งและประชุมสภาผู้นำชุมชนโครงการ ชุมชนปลอดขยะบ้านห้วยลึก

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยทำงาน 50 วัยเรียน 10 กลุ่มอาชีพเสริม 20

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการบ้านห้วยลึก
 2. คัดเลือกทีมงานที่มีความสามารถหลากหลายเช่น กลุ่มเยาวชน อสม. อช.ประชาชนแบ่งบทบาทและหน้าที่
 3. วางแผนในการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 105 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วัยทำงาน70 คน วัยเรียน 35คน กลุ่มอาชีพเสริม 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ทำหนังสือเชิญและประสานงานผู้นำเขตปกครอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยลึก กลุ่มต่างๆเข้าประชุม
 • เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.ประธานในที่ประชุมนายอนุชา หลานเด็น เปิดประชุม
 • แบ่งบทบาทและหน้าที่ เตรียมการในวันพิธีเปิดตัวโครงการ
 • วางแผนการดำเนินงานตลอดเวลา  1 ปี
 • ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการขยะในชุมชนบ้านห้วยลึก
 2. มีแผนการดำเนินงานกิจกรรม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการขยะในชุมชนบ้านห้วยลึก
 2. มีแผนการดำเนินงานกิจกรรม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 6,500.00 200.00 100.00 300.00 7,700.00 UnLock
27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายกิตติคุณ มาลัยสนั่นนายกิตติคุณ มาลัยสนั่นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2559 15:00:25
แก้ไขโดย นายกิตติคุณ มาลัยสนั่น เมื่อ 28 กรกฎาคม 2559 15:14:46 น.

ชื่อโครงการ : ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมครัวเรือนนำร่อง 60 ครัวเรือน

กิจกรรมหลัก : ประชุมครัวเรือนนำร่อง 60 ครัวเรือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมวางกฎกติกาของกลุ่มและชี้แจงกฎระเบียบต่างๆ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้ครัวเรือนนำร่อง 60 ครัวเรือน มาประชุมร่วมเพื่อวางกฏกติกาของกลุ่มในการเข้าร่วมโครงการโดยครัวเรือนที่เข้าร่วมต้องปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ในครัวเรือนอย่างน้อย 15 ชนิด
 • สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายกิตติคุณ มาลัยสนั่น ประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน ได้กล่าวเปิดการประชุม และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม  ในการจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ และเป็นครัวเรือนนำร่องในการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ที่หาง่ายในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและ ยังเป็นผักที่ปลอดสารพิษ ทำให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้  โดยจะให้ครัวเรือนนำร่องที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ได้ปลูกผัก ในครัวเรือนอย่างน้อย 15 ชนิด ในแต่ละครัวเรือน 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีครัวเรือนนำร่องในการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ จำนวน 60 ครัว มาร่วมวางกติกาการทำงานร่วมของกลุ่ม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ครัวเรือนนำร่องในการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ จำนวน 60 ครัวเรือน
 • ได้ทราบกฎกติการ่วมกัน และนำไปปฏิบัติในแต่ละครัวเรือน
 • เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 7,200.00 200.00 0.00 0.00 7,700.00 UnLock
26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายมาโนช สายทองนายมาโนช สายทองเมื่อ 27 กรกฎาคม 2559 10:27:42
แก้ไขโดย นายมาโนช สายทอง เมื่อ 27 กรกฎาคม 2559 12:17:01 น.

ชื่อโครงการ : สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามประเมินผลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน ครั้งที่ 3

 • photo ดุแลการบริโภคอาหารดุแลการบริโภคอาหาร
 • photo สอบถามปัญหาสุขภาพสอบถามปัญหาสุขภาพ
 • photo การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

กิจกรรมหลัก : ติดตามประเมินผลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามอาการผู้ป่วย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มสภาผู้นำ อสม. รพสต.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ดูแลสุขภาพ ว่ามีปัญหาหรือไม่ โดยการลงพื้นที่ติดตามประเมินผู้ป่วย ลดลงหรือไม่ลดตามบันทึกสุขภาพ จำนวน 4 ครั้ง หลังจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 26 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มสภาผู้นำ อสม. รพสต.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เวลา 13.00 น.กลุ่มสภาผู้นำ จนท.รพสต. อสม. คณะกรรมการ จำนวน 30 คน นัดหมายพบปะทำความเข้าใจรายละเอียดการทำงาน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ในการลงพื้นที่ ครั้งที่ 3 2. 13.30 น. แบ่งกลุ่มลงพื้นที่เป็น 4 กลุ่ม เพื่อติดตามอาการผู้ป่วยและสอบถามปัญหาการดูแลสุขภาพว่าดีขึ้นหรือไม่หลังการติดตามในครั้งที่ 2 ตามบันทึกสุขภาพ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ได้อัตราข้อมูลผู้ป่วยทีชัดเจนตามสมุด บันทึกจำนวน 230 คนและนำไป เปรียบเทียบกับข้อมูลเดิม
 2. เป็นแบบอย่างให้บุคคลทั่วไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.กลุ่มเป้าหมายจำนวน30 คนมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ จากการประชุมและทำงานร่วมกัน 2.ได้อัตราข้อมูลผู้ป่วยที่ชัดเจนตามสมุดบันทึก
3.ได้ข้อมูลที่จะจัดเก็บเกี่ยวกับปัญหาและสุขภาพผู้เป็นโรคเรื้อรังที่ชัดเจน 4.ผู้ป่วยที่ดูแลสุขภาพได้ดี เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป
5.มีการรวมกลุ่มติดตามประเมินผลผู้ป่วย อย่างต่อเนื่อง 6.มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการในทางที่ดีขึ้น คงที่
7.เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนของกลุ่มสภาผู้นำ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. ความร่วมของผู้ป่วยในการปฏิบัติตัว และการให้ข้อมูลที่เป็นจริง/อธิบาย ทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่ตามมา 2.การทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของคณะทำงานไม่สอดคล้องกัน/ทำตามมติที่ประชุม 3.ความรับผิดชอบของกลุ่มติดตามผู้ป่วยข้อมูลที่ได้ไม่สมบูรณ์ / พูดคุยทำความเข้าใจ
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ด้วยระยะเวลาในการทำงานที่ค่อนข้างยาวนานทำให้เกิดความเบื่อหน่าย หมดพลังทั้งคณะทำงานและชุมชน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 UnLock
24 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายประสิทธ์ ชูพันธ์นายประสิทธ์ ชูพันธ์เมื่อ 24 กรกฎาคม 2559 19:35:46
แก้ไขโดย นายประสิทธ์ ชูพันธ์ เมื่อ 24 กรกฎาคม 2559 19:53:44 น.

ชื่อโครงการ : มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามมัคคุเทศน้อยครั้งที่ 2

 • photo ลงทะเบียนลงทะเบียน
 • photo ทำความเข้าใจการปรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ทำความเข้าใจการปรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้
 • photo ผู้ติตามทำการประเมินผลการทำกิจกรรมผู้ติตามทำการประเมินผลการทำกิจกรรม
 • photo ผญ.ประสิทธิ์ให้กำลังใจในการทำกิจกรรมผญ.ประสิทธิ์ให้กำลังใจในการทำกิจกรรม
 • photo ผู้ประเมินชี้แจงผลการประเมินในวันนี้ผู้ประเมินชี้แจงผลการประเมินในวันนี้

กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำชุมชนติดตามการทำกิจกรรมของมัคคุเทศก์น้อย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดแกนนำเยาวชนต้นแบบในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยทำงาน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สภาผู้นำชุมชนติดตามการดำเนินกิจกรรมของเยาวชนเป็นระยะเพื่อประเมินผลศักยภาพของเยาวชนในชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วัยทำงาน 5 คน วัยเรียน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 2. พูดคุย สอบถาม ทดสอบความรู้ที่มีในเรื่องการท่องเที่ยว สถานที่ ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ ระยะทาง ที่พัก ฯลฯ
 3. จับฉลากนำเสนอความรู้ในเรื่องการท่องเที่ยว ตามหัวข้อต่างๆ เช่น ถ้านักท่องเที่ยวถามว่ามีที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างคุณจะเสนอสถานที่ใด  ฯลฯ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ทราบผลการดำเนินกิจกรรมของเยาวชนในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต วัยทำงาน 5 คน    วัยทำงาน 5 คน ผลลัพธ์ วันนี้เยาวชนไม่ได้ลงพื้นที่จริงในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แต่ได้ไปทำกิจกรรมที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตามที่ได้รับมอบหมายเป็นปกติ เพราะเนื่องจากวันนี้สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยฝนตกทั้งวัน เลยไม่มีนักท่องเที่ยว ผู้ติดตามการทำกิจกรรมของมัคคุเทศเลยปรับแก้สถานการณ์เป็นการพูดคุย สอบถาม และตั้งประเด็นปัญหาที่นักท่องเที่ยวมักจะต้องการความรู้โดยให้ช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาในกิจกรรมวันนี้คือ ฝนตกทั้งวัน  จึงทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยว  ผู้ติดตามจึงแก้วปัญหาโดยการตั้งตั้งประเด็นปัญหาที่นักท่องเที่ยวมักจะต้องการความรู้โดยให้ช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 UnLock
24 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุปรียา แสงสว่างสุปรียา แสงสว่างเมื่อ 26 กรกฎาคม 2559 10:39:20
แก้ไขโดย สุปรียา แสงสว่าง เมื่อ 28 กรกฎาคม 2559 10:27:46 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน »

ชื่อกิจกรรม : สมาชิกกลุ่ม เรียนรู้การออมเงินกับกลุ่มสัจจะ

 • photo สนับสนุนกลุ่มผักเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กลุ่มเป้าหมายสนับสนุนกลุ่มผักเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กลุ่มเป้าหมาย
 • photo สนับสนุนการเลี้ยงไก่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กลุ่มเป้าหมายสนับสนุนการเลี้ยงไก่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กลุ่มเป้าหมาย
 • photo ทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายถึงกิจกรรมต่อไปและทุกๆการสนับสนุนคณะทำงานจะประเมิณผลกับกิจกรรมที่ผ่านมาทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายถึงกิจกรรมต่อไปและทุกๆการสนับสนุนคณะทำงานจะประเมิณผลกับกิจกรรมที่ผ่านมา
 • photo ได้รับความรู้เรื่องการออมเงินกับกลุ่มสัจจะได้รับความรู้เรื่องการออมเงินกับกลุ่มสัจจะ
 • photo กลุ่มเป้าหมายยอมรับและตกลงตามมติที่ประชุมถึงการออมและวันที่นัดออมและบุคลากรที่ทำหน้าที่เก็บฝากเงินออมกลุ่มเป้าหมายยอมรับและตกลงตามมติที่ประชุมถึงการออมและวันที่นัดออมและบุคลากรที่ทำหน้าที่เก็บฝากเงินออม
 • photo คณะทำงานเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วครับคณะทำงานเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วครับ

กิจกรรมหลัก : สมาชิกกลุ่ม เรียนรู้การออมเงินกับกลุ่มสัจจะ จำนวน 100 คน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เรียนรู้กระบวนการจัดการการออมเงินกับกลุ่มสัจจะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกกลุ่ม จำนวน 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สมาชิกกลุ่ม จำนวน 100 คน เรียนรู้กระบวนการจัดการการออมเงินกับกลุ่มสัจจะ และมีการออมเงินกับกลุ่มสัจจะทุกเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม จำนวน 100 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • นายสมพร คงสง
 1. กล่าวเปิดการประชุม
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ โดยมีผู้รับผิดชอบในการฝากเงิน จำนวน 3 คน
 3. ขอความร่วมมือสมาชิกทุกคนช่วยกันสานต่อโครงการ มีการติดตามผลโครงการ

- นายชัยเลิศ รัตนรังษี 1. ขอเชิญชวนชาวบ้านให้มาร่วมงานฉลองศาลาการเปรียนวัดควนยวน วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ขอให้ช่วยกันทำอาหารเพื่อเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงาน 2. ขอให้สมาชิกโครงการเชิญชวนญาติพี่น้องมาเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน - นางสุปรียา แสงสว่าง 1. ชี้แจงการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ โดยมีเป้าหมาย 160 ครัวเรือน ให้ออมเดือนละ 50 บาท ออมทุกวันที่ 25 ของเดือน 2. อธิบายขั้นตอนการดูแลเห็ด ให้เห็ดเจริญเติบโต - นายเจริญศักดิ์ ชูสง กำนันตำบลโคกม่วง ให้ความรู้การลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจมาขึ้น และออกไปร่วมลงคะแนนประชามติ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ครัวเรือนมีวินัยในการออม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. กลุ่มการออมทรัพย์ 1 กลุ่ม
 2. สมาชิกมีวินัยในการออม
 3. สมาชิกมีเงินออมเพิ่มมากขึ้น
 4. สมาชิกของโครงการมีผักไว้ทานเอง ลดรายจ่ายให้การประกอบอาหารแต่ละมื้้อ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 2,000.00 0.00 500.00 2,500.00 0.00 6,000.00 UnLock
24 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายมีซัน อารีมานนายมีซัน อารีมานเมื่อ 26 กรกฎาคม 2559 10:54:30
แก้ไขโดย นายมีซัน อารีมาน เมื่อ 26 กรกฎาคม 2559 12:07:45 น.

ชื่อโครงการ : ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย »

ชื่อกิจกรรม : ศึกษาคุณธรรมผ่านสื่อ 1/2

 • photo วิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้คิอนางสาวอาลิสา สะอะวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้คิอนางสาวอาลิสา สะอะ
 • photo ผู้เข้าาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ให้ความสนใจอย่างมากผู้เข้าาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ให้ความสนใจอย่างมาก
 • photo วิทยากรเริ่มเกริ่นวิทยากรเริ่มเกริ่น
 • photo ตั้งใจฟัง พร้อมที่จะดูแล้วครับตั้งใจฟัง พร้อมที่จะดูแล้วครับ
 • photo ดูอย่างตั้งใจดูอย่างตั้งใจ
 • photo พระเอกของเราคือช่างเจ๊ก มนุษย์มหัศจรรย์ คนพันธ์ุชนะพระเอกของเราคือช่างเจ๊ก มนุษย์มหัศจรรย์ คนพันธ์ุชนะ
 • photo เสร็จสิ้นการดู วิทยากรเริ่มพูดคุยเสร็จสิ้นการดู วิทยากรเริ่มพูดคุย
 • photo ดูเรื่องราวที่มีสาระ กันบ้างดูเรื่องราวที่มีสาระ กันบ้าง
 • photo ตัวแทนแสดงความรู้สึกตัวแทนแสดงความรู้สึก
 • photo ได้อะไรบ้างจากการดูได้อะไรบ้างจากการดู
 • photo เป็นกำลังใจในการเล่าเรียนค่ะเป็นกำลังใจในการเล่าเรียนค่ะ
 • photo ฟังตัวแทนแสดงความรู้สึกฟังตัวแทนแสดงความรู้สึก
 • photo นายมูฮัมหมาดซกรี สมาอูน ได่พูดคุยปิดท้ายกับเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วยนายมูฮัมหมาดซกรี สมาอูน ได่พูดคุยปิดท้ายกับเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย
 • photo พักเบรกพักเบรก

กิจกรรมหลัก : ศึกษาคุณธรรมผ่านสื่อ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ดำเนินการขับเคลื่อนการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในชุมชนในอันที่จะนำไปสู่เยาวชนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 95 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ครูตาดีกาและคณะทำงาน 5 คน
 • เด็กและเยาวชน 90 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • สื่อรายการโทรทัศน์คนค้นคน นับว่าเป็นการให้ข้อคิดด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดี โดยจะได้ศึกษาจากชีวิตจริง ทำให้มีความน่าเชื่อถือ มีความรู้สึกที่รุนแรงมากระทบจิตใจ สามารถสร้างความเกรงกลัง หรือเจตคติที่ดีต่อการทำความดี
 • ศึกษาคุณธรรมผ่านสื่อครั้งที่ 1
 • โดยนำเยาวชนจำนวน 90 คน ดูเทปรายการคนค้นคน ตอนช่างเจ๊ก มนุษย์มหัศจรรย์ คนพันธ์ุชนะ จากนั้นวิทยากรนำพูดคุย วิเคราะห์เรื่องที่เกิดขึ้น ข้อคิดที่ได้ และเยาวชนรู้สึกอย่างไร จะไปทำอะไรต่อ
 • จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึกหลังดู มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นครูตาดีกา คณะทำงาน 5 คน เยาวชน 90 คน รวม 95 คน
 • คณะทำงานประชุมหลังกิจกรรมและวางแผนการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 95 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ครูตาดีกาและคณะทำงาน 5 คน
 • เด็กและเยาวชน 90 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • วิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้คิอนางสาวอาลิสา สะอะ นอกจากจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลวิชาการแล้วยังเป็นคุณครูสอนที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านโคกทรายและยังดำรงตำแหน่งฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์อีกด้วย มีความคลุกคลีกับเยาวชนและมีประสบการณ์ในด้านนี้พอสมควร
 • วิทยากรได้เกริ่นเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่เกิดมาล้วนต่างที่ ต่างสถานะ คนเราเลือกเกิดไม่ได้ บางคนเกิดมามีพร้อมทุกอย่าง บางคนเกิดมายากจน บางคนเกิดมาสมบูรณ์ทุกประการและบางคนเกิดมาไม่ครบ 32 แต่เราสามารถที่จะเลือกสู้เพื่อตนเองและคนอื่นได้ หลังจากนั้นให้เยาวชนดูเทปรายการคนค้นคน ตอนช่างเจ๊ก มนุษย์มหัศจรรย์ คนพันธ์ุชนะ
 • เยาวชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก กับเรื่องราวของช่างเจ๊ก ต่างคนต่างจับจ้องไปที่ทีวี
 • หลังจากนั้นจากวิทยากรได้พูดคุย วิเคราะห์เรื่องราวที่ได้ดู ให้ฟัง
 • พร้อมกันนั้นให้ตัวแทนออกมาแสดงความรู้สึกที่ได้รับชม ซึ่งเด็กได้กล่าวประมาณว่า ดูแล้วรู้สึกว่าตนเองไม่ลำบากเลย ยังมีคนอื่นที่ลำบากมากกว่าเราอีกเยอะ เป็นต้น
 • นายมูฮัมหมาดซกรี สมาอูน ได่พูดคุยปิดท้ายกับเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เด็กและเยาวชนได้ดูเทปโทรทัศน์ 2 เรื่อง
 • เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
 • เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิด ความรู้สึกในทางที่สร้างสรรค์ เป็นการแสดงความคิดให้ผู้ใหญ่ได้รับทราบ
 • คณะทำงานทราบปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาในกิจกรรมครั้งต่อไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เด็กและเยาวชนได้ดูเทปายการคนค้นคน ตอนช่างเจ๊ก มนุษย์มหัศจรรย์ คนพันธ์ุชนะ
 • เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
 • เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิด ความรู้สึกในทางที่สร้างสรรค์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนฤมล ฮะอุรา
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
23 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายเสถียร ทิพย์ทองนายเสถียร ทิพย์ทองเมื่อ 24 กรกฎาคม 2559 07:40:18
แก้ไขโดย นายเสถียร ทิพย์ทอง เมื่อ 24 กรกฎาคม 2559 08:07:04 น.

ชื่อโครงการ : พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมร่วมกับ สจรส.ม.อ.และพี้เลี้ยง ถอดบทเรียน

 • photo นายสะดัน เล่ารายละเอียดกิจกรรมโครงการให้พี่เลี้ยงและ เจ้าหน้าที่ สจรส.ฟังนายสะดัน เล่ารายละเอียดกิจกรรมโครงการให้พี่เลี้ยงและ เจ้าหน้าที่ สจรส.ฟัง
 • photo รับฟังคำแนะนำจาก สจรส.รับฟังคำแนะนำจาก สจรส.
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน พบพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่จาก สจรส.เพื่อถอดบทเรียนจุดเด่น ผลสำเร็จของโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเสถียร ทิพย์ทอง และนายสะดันรัญวาศรี เดินทางไปพบพี้เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ สจรส.เพื่อถอดบทเรียนโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

 • แรงบันดาลใจที่ให้เกิดโครงการ เกิดจากการที่คณะทำงานได้เข้าร่วมงานการอนุรักษ์ป่าชายเลนกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้คิดจัดตั้งองค์กรภายในชุมชนเองเพื่อช่วยกันดูแลทรัพยากรภายในชุมชนกันเอง
 • กิจกรรมหลักๆของโครงการ แบ่งเป็นกิจกรรมที่จัดกับคนทั่วไป เช่น
  • การช่วยกันฟื้นฟูป่าชายเลนในวันสำคัญ
  • การจัดตั้งทีมออกตรวจการณ์ป่าชายเลน
  • มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน และได้เพิ่มหัวข้อการอนุรักษ์ป่าชายเลนเข้าในวาระการประชุมด้วย
 • และจัดกับเยาวชน เช่น
  • กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ทั้งในห้องเรียน และลงพื้นที่ปฏิบัติจริง
  • กิจกรรมปั่นจักรยานสำรวจป่า
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 คน
 • ผลลัพธ์ คณะทำงานได้สรุปบทเรียนจากกิจกรรมที่ได้ทำ และได้รับฟังคำแนะนำแนวคิดจากพี้เลี้ยงและเจ้าหน้าที่จาก สจรส.เพื่อดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จตามที่วางไว้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,464.00 0.00 0.00 0.00 1,464.00 UnLock
23 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:00-22.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสุริยงค์ ด่วนข้องนายสุริยงค์ ด่วนข้องเมื่อ 25 กรกฎาคม 2559 08:41:23
แก้ไขโดย นายสุริยงค์ ด่วนข้อง เมื่อ 25 กรกฎาคม 2559 09:00:36 น.

ชื่อโครงการ : รวมใจ สานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ »

ชื่อกิจกรรม : ผูกเกลอ หาพี่น้องผ่านผังเครือญาติ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ผูกเกลอ หาพี่น้องผ่านผังเครือญาติ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

อบรมเยาวชนทีมผังเครือญาติ เรื่องวิธีการลงเก็บข้อมูล โดยให้ทำ family tree และ ความสามารถพิเศษ คุณค่าของบุคคลด้วย(เพื่อทำแผนที่ศักยภาพคน)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน 50 กรรมการโครงการ 10

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • กรรมการโครงการรับสมัครเยาวชนอาสาจากกลุ่มเป้าหมายโครงการที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มหัวโจกในหมู่บ้านมาเป็นทีมทำผังเครือญาติ จำนวน 50 คน
 • อบรมเยาวชนทีมผังเครือญาติ เรื่องวิธีการลงเก็บข้อมูล โดยให้ทำ family tree และ ความสามารถพิเศษ คุณค่าของบุคคลด้วย(เพื่อทำแผนที่ศักยภาพคน) ผู้เข้าร่วมเป็นกรรมการโครงการ 10 คน เยาวชน 50 คน
 • ลงพื้นที่เก็บข้อมูล กรรมการโครงการ 10 คนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เยาวชน 50 คนทำหน้าที่เก็บข้อมูล โดยมอบหมายให้ทำการเก็บข้อมูลคนละ 4-5 ครัวเรือน
 • ใช้เวลา 2 วัน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 65 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน 50 กรรมการ 15

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการทำงานและมอบหมายหน้ที่บผิดชอบ 2.ประชาสัมพันธ์เยาวชนตามเป้าหมาย 3.เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และร่วมกันปฏิบัติจริง 4.ประชุมสภาเยาวชนเพื่อทบทวนและวางแผนการติดตามงานพร้อมกิจกรรมต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้เยาวชนทีมงาน หาพี่น้องผ่านผังเครือญาติ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถบันทึกผังครอบครัวได้โดยผ่านเครื่องมือที่ได้ฝึกอบรม 2.เยาวชนเริ่มตระหนักถึงการทำกิจกรรมในหมู่บ้าน 3.ได้เยาวชนแกนนำที่มีความสนใจและพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา:การระบุวันเวลาในการนัดประชุม แก้ไข:เนื่องจากเยาวชนส่วนใหญ่อยู่ในวัยศึกษาจึงต้องบริหารเวลา  และบางครั้งตรงกับช่วงสอบบ้าง กิจกรรมโรงเรียนบ้าง  จึงต้องประชุมเพื่อตกลงวันเวลาให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 12,000.00 6,000.00 0.00 0.00 18,500.00 UnLock
23 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสำราญ เดชารัตน์นายสำราญ เดชารัตน์เมื่อ 27 กรกฎาคม 2559 09:22:41
แก้ไขโดย นายสำราญ เดชารัตน์ เมื่อ 27 กรกฎาคม 2559 09:25:32 น.

ชื่อโครงการ : คนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเกษตรอินทรีด้วยวิถีพอเพียง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้นำท้องที่ ท้องงถิ่น อสม. แกนนำกลุ่มองค์กรชุมขน จำนวน 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินแบบเกษตรอินทรีย์โดยการนำกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้ครัวเรือนหันมาดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อตอบโจทย์ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน และด้านเศรษฐกิจ ในการประหยัดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน เพราะครัวเรือนในชุมชนส่วนมากเป็นหนี้ด้วย ในกิจกรรม - การทำปุ๋ยชีวภาพ - การทำน้ำยาเอนกประสงค์ - การทำสารไล่แมลง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำท้องที่ ท้องงถิ่น อสม. แกนนำกลุ่มองค์กรชุมขน จำนวน 100 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
 • นายสมพงษ์  รอดรักษ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วามประชุม
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรพอเพียง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินแบบเศรษฐกิจพอเพียง - การทำปุ๋ยชีวภาพ - การทำน้ำยาเอนกประสงค์ - การทำสารไล่แมลง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 UnLock
23 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 28 กรกฎาคม 2559 09:40:14
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 28 กรกฎาคม 2559 17:39:48 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : ทีมชุมชนน่าอยู่ ประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการสนับสนุนโครงการชุมชนน่าอยู่ ปี 60-62

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีม สจรส.มอ. และรายงานผลดำเนินงานกับ สสส. และงานอื่นๆ ทั่วไป

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสนับสนุนชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ปี 2560-2562

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีม สจรส.มอ. และทีมพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่ 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน ซักถามเพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงาน - แลกเปลีย่นแนวคิด โครงการชุมชนน่าอยู่ และหน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ (กลไกพี่เลี้ยง) - แนวทางการดำเนินงานโครงการพื้นที่ - แนวทางการจัดการหน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ - กำหนดแผนดำเนินงาน ได้แก่ วันส่งข้อเสนอโครงการ วันพิจารณาโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีม สจรส.มอ. และทีมพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่ 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน ซักถามเพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงาน - แลกเปลีย่นแนวคิด โครงการชุมชนน่าอยู่ และหน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ (กลไกพี่เลี้ยง) - แนวทางการดำเนินงานโครงการพื้นที่ - แนวทางการจัดการหน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ - กำหนดแผนดำเนินงาน ได้แก่ วันส่งข้อเสนอโครงการ วันพิจารณาโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • โครงการปี 60-62 การสนับสนุนพื้นที่ต่อเนื่อง 3 ปี เน้นสภาผู้นำชุมชน

 • เครื่องมือกระบวนการ ได้แก่ แผนชุมชนพึ่งตนเอง, การประเมินผลเน้นการเรียนรู้และพัฒนาความเข้มแข็งชุมชน 9 มิติ ได้แก่ 1.การมีส่วนร่วม 2.ผู้นำชุมชน 3.โครงสร้างองค์กร 4.ความสามารถในการประเมินปัญหา 5.การระดมทรัพยากร 6.การเชื่อมโยงกับองค์กรชุมชนอื่น 7.การตั้งคำถามเพื่อการเรียนรู้ (การถามว่าทำไม) 8.ความสัมพันธ์กับตัวแทนองค์กรภายนอก 9.การบริหารจัดการโครงการ  , การประเมินเพื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนา (ARE) , การขัเบคลื่อนงานเชิงประเด็น

กระบวนการทำงาน สามารถแบ่งช่วงหลัก ดังนี้
- กระบวนพัฒนาโครงการ 6 เดือน พี่เลี้ยงร่วมทำแผนชุมชนและพัฒนาข้อเสนอโครงการ ส่ง สสส.พิจารณา และอนุมัติดำเนินงาน
- ปี 1 เกิดกลไกสภาผู้นำ เกิดความสำเร็จเชิงประเด็น 1 ประเด็น
- ปี 2 เกิดกลไกสภาผู้นำ เกิดความสำเร็จเชิงประเด็นอย่างน้อย 2 ประเด็น
- ปี 3 ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองได้ เกิดความสำเร็จเชิงประเด็นอย่างน้อย 3 ประเด็น และยกระดับเป็นพื้นที่การเรียนรู้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
23 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายกิตติคุณ มาลัยสนั่นนายกิตติคุณ มาลัยสนั่นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2559 14:43:32
แก้ไขโดย นายกิตติคุณ มาลัยสนั่น เมื่อ 28 กรกฎาคม 2559 14:53:14 น.

ชื่อโครงการ : ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

กิจกรรมหลัก : การสื่อสารประชาสัมพันธ์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพในด้านต่างๆ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อสม.ในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเสียงตามสายประจำหมู่บ้านในเรื่องสุขภาพ อาหารการกิน เพื่อให้คนในชุมชนทุกคนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นปัจจุบันและให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักเรื่องการป้องกัน ดูแล และรักษาตัวเองอย่างถูกวิธี โดยประชาสัมพันธ์เดือนละ 2 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อสม.ในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.30 น. นางวรรณดี  ตรีมีน ประธาน อสม. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ในเรื่องของสุขภาพ วันนี้มาในเรื่องของ การกินที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้ - วารสารทางโภชนาการและแพทย์ทางเลือกบอกถึงลักษณะการกินเอาไว้ว่า ควรจะกินให้น้อย ยกตัวอย่างคนอายุยืน สุขภาพดี บางคนถึง 100 ปีว่ามักกินอาหารไม่มาก บางคนกินมื้อเดียว เน้นที่ผักผลไม้ บางคนกินปลา บางคนกินโปรตีนจากพืช ช่วงเวลาที่กินให้กินช่วง 10 โมงถึงเที่ยง เวลานอนที่ควรนอนให้ได้ก็ตั้งแต่ 3 ทุ่มถึงตี 5 เชื่อว่าถ้านอนหัวค่ำจะมีการหลั่งฮอร์โมนที่ดีของร่างกาย เช่น Growth Hormone ซึ่งจะช่วยซ่อมแซมส่วนสึกหรอของอวัยวะต่างๆ ช่วงตี 5 ถึง 10 โมงเช้าเป็นช่วงเอา พิษออกจากร่างกาย เราจะปวดท้องถ่ายหนัก ถ่ายเบา ช่วงนี้ไม่ควรกินอาหารหนัก กินได้ แต่พวกพืช ผัก ผลไม้ และดื่มน้ำเปล่ามากๆ เพราะน้ำจะเร่งล้างเอาพิษออกจากร่างกาย หรือจะดื่มน้ำผลไม้คั้นก็ได้ ในช่วง 10 โมงถึง 12 โมง จึงให้กิน อาหารหลัก ในช่วงนี้อาหารที่กินก็ควรเป็นผักสด ผลไม้สด และโปรตีนที่ย่อยง่ายๆ เช่น ปลา ถ้ากินโปรตีนเนื้อสัตว์มากๆ จะเกิดการสะสมพิษทำให้ตับทำงานหนัก ซึ่งตับจะพิการได้ ผลเสียจะตามมาอีกมาก และควรงดแป้งขัดขาว ควรกินข้าวกล้อง จะดีกว่า น้ำตาลทรายขาวก็ควรเปลี่ยนเป็น น้ำตาลทรายแดงที่ไม่ฟอกสี แต่อย่ากินมาก ให้กินความหวานจากผักผลไม้จะดีกว่า ได้มีการแนะนำว่าหลังอาหารมื้อนี้ควรจะงีบสัก 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ก็จะดี ซึ่งปกติก็จะง่วงอยู่แล้ว เพราะมีฮอร์โมนหลั่ง ออกมาทำให้ง่วง ถ้าได้นอนจะยิ่งสดชื่นกันใหญ่ ถ้าคนกินอาหารหนักแล้วฝืนทำงานหนักหรือขับรถนานๆ ก็อันตราย ก่อนนอนไม่ควรกินอาหารหนักโดยเฉพาะ ของหวาน เพราะ Growth Hormone จะไม่หลั่ง คนกินของหวานก่อนนอนร่างกายจะเสื่อมเร็วมาก ภูมิต้านทานก็ต่ำ ควรกินผักผลไม้เท่านั้น เช่น น้ำส้มคั้นหรือกล้วยน้ำว้า 1-2 ลูก ในกล้วยมีกรดอะมิโนสูงมาก ทำให้หลับสบาย พวกทำงานกลางคืนนอนกลางวัน มักจะอายุสั้น สุขภาพไม่ดี เพราะ Growth Hormone จะหลั่งมากตอนกลางคืนเท่านั้น คนที่อยากกินมากๆ กินอาหาร แปลกๆ มักจะมีความเครียดมากกว่าคนอื่นๆ เพราะมักมีนิสัยอยากได้มากๆ ไม่เคยพอ ความเครียดทำให้สารความทุกข์หลั่งออกมา เกิดโรคภัยต่างๆ ได้มาก       นอกจากดูแลเรื่องการกินอาหารให้ถูกต้องแล้ว ควรดูแลตัวเองเรื่องการหายใจอากาศบริสุทธิ์ รักษาอารมณ์ไม่ให้ เครียด ออกกำลังกายแบบแอโรบิกเสมอๆ ถ่ายอุจจาระให้ได้ทุกวัน พักผ่อนให้เพียงพอ จะทำให้มีชีวิตอยู่ได้ยาวขึ้น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คนในชุมชนทุกคนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นปัจจุบันและเกิดความตระหนักเรื่องการป้องกันดูแล และรักษาตังเองอย่างถูกต้อง

 • คนในชุมชนทุกคนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน เกิดความตระหนักเรื่องการป้องกัน ดูแล และรักษาตัวเองอย่างถูกต้อง เดือนละ 2 ครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้คนในชุมชนทราบข้อมูลข่าวสาร
 • ได้รับทราบข้อมูลสุขภาพ ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องการบริโภคอาหาร การเข้านอนให้ตรงเวลา
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 480.00 UnLock
23 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 28 กรกฎาคม 2559 17:53:47
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 28 กรกฎาคม 2559 18:22:11 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : ทีม สจรส.ม.อ.ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมสังเคราะห์ลงพื้นที่สังเคราะห์ จ.ตรัง สงขลา นราธิวาส

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ทีม สจรส.ม.อ.ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมสังเคราะห์ลงพื้นที่สังเคราะห์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

การสังเคราะห์ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จ.ตรัง สงขลา นราธิวาส

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • โครงการชุมชนน่าอยู่ (3 โครงการ) จำนวน 6 คน
 • พี่เลี้ยง จ.ตรังจำนวน 1 คน
 • พี่เลี้ยง จ.สงขลาจำนวน 1 คน
 • พี่เลี้ยง จ.นราธิวาสจำนวน 1 คน
 • เจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ. และทีมสังเคาะห์ความรู้ จำนวน 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทีม สจรส.ม.อ.ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมสังเคราะห์ลงพื้นที่สังเคราะห์ จ.ตรัง สงขลา นราธิวาส

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 37 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • โครงการชุมชนน่าอยู่ (3 โครงการ) จำนวน 31 คน
 • พี่เลี้ยง จ.ตรังจำนวน 1 คน
 • พี่เลี้ยง จ.สงขลาจำนวน 1 คน
 • พี่เลี้ยง จ.นราธิวาสจำนวน 1 คน
 • เจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ. และทีมสังเคาะห์ความรู้ จำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ถอดบทเรียน ณ ห้อง 1405 ชั้น 14 ตึก LRC สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ปัจจัยความสำเร็จ กิจกรรมเด่นที่เป็นต้นแบบ เพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดให้ชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ถอดบทเรียน ณ ห้อง 1405 ชั้น 14 ตึก LRC สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ปัจจัยความสำเร็จ กิจกรรมเด่นที่เป็นต้นแบบ เพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดให้ชุมชน โดยมีพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยน ดังนี้

 1. ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง จ.สงขลา
 2. ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.นราธิวาส
 3. พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว

*** กำลังอยู่ในช่วงการบันทึกรายละเอียดการถอดบทเรียน***

รายละเอียดการถอดบทเรียนจะรวบรวมเป็นหนังสือชุดความรู้เผยแพร่ในครั้งต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

.

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

.

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
22 กรกฎาคม 2559 เวลา 19:00น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมะอะฮูมือรี ยูนุ๊มะอะฮูมือรี ยูนุ๊เมื่อ 22 กรกฎาคม 2559 18:58:28
แก้ไขโดย มะอะฮูมือรี ยูนุ๊ เมื่อ 22 กรกฎาคม 2559 19:03:41 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่8

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การสร้างผลงานนวัตกรรมจากขยะ

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อประดิษฐ์นวัตกรรมจากเศษผ้า

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดตั้งกลุ่มบ้านบาลาสร้างสรรค์ศิลป์ด้วยขยะ ผลิตและจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์ เข็มกลัดนกเงือก โมบายไล่ยุงเสริมพัฒนาการเด็ก กระเช้าดอกไม้โดยจัดกิจกรรมหลังปิดภาคเรียน 12 ครั้ง ปุ๋ยชีวภาพ และจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปโดยมีปราชญ์พื้นบ้านและนักวิชาการจากโรงเรียนในพื้นที่ผู้ให้ความรู้ โดยรับสมัครสมาชิกหลังการอบรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน 47 คน กลุ่มสตรี 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เวลา 19:00น.ถึง 22:00 น. โดยเยาวชน 47 คนและกลุ่มสตรี 3 คนดำเนินการเอง โดยมีนางนิซง วาหะเป็นผู้แนะนำ ตั้งแต่การตัดเศษผ้า เย็บผ้าให้ติดกัน ติดกาวทำกลีบดอก ติดเข็มกลัด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีรูปแบบของที่ระลึกเข็มกลัดนกเงือก โมบายไล่ยุงเสริมพัฒนาการเด็ก กระเช้าดอกไม้สร้างรายได้กับกลุ่มรวมถึง การสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลานในครอบครัวที่ประดิษฐ์หรือแปรรูปจากขยะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้ผลิตภัณฑ์เข็มกลัดคนละชิ้น 2.เยาวชนสนใจในการทำเข็มกลัดมาก ต้องการทำต่อไปอีกหลายๆแบบ 3.เยาวชนและกลุ่มสตรีสามารถถ่ายทอดวิธีการทำเองได้ 4.สามารถนำผลิตภัณฑ์เป็นของที่ระลึกได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ จึงเก็บไว้ที่ธนาคารขยะ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 UnLock
22 กรกฎาคม 2559 เวลา 19:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายมีซัน อารีมานนายมีซัน อารีมานเมื่อ 25 กรกฎาคม 2559 08:59:28
แก้ไขโดย นายมีซัน อารีมาน เมื่อ 25 กรกฎาคม 2559 09:52:30 น.

ชื่อโครงการ : ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี 9/10

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาซีจันตุงฮาตี

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมเพื่อพูดคุยติดตามปัญหาอุปสรรคการทำงาน การใช้จ่ายเงิน ผลลัพธ์การทำงาน ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้นำศาสนา 2 คน
 • ตัวแทนร้านค้าชุมชน 2 คน
 • ตัวแทนส่วนราชการ ได้แก่ สมาชิก อบต., อสม. 2 คน
 • ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 3 คน
 • ตัวแทนครูตาดีกาและศูนย์ฯเด็ก 4 คน
 • กรรมการหมู่บ้าน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคการทำงาน การใช้จ่ายเงิน ผลลัพธ์การทำงาน ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์
 • โดยนัดประชุมทีมทุกวันศุกร์ที่ 4 หลังละหมาดวันศุกร์ มีการรับประทานอาหารร่วมกันจำนวน 20 คน เดือนละ1 ครั้ง รวม 10 ครั้ง
 • วาระการประชุมมีดังนี้
  1. เรื่องแจ้งจากประธาน
  2. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
  3. เรื่องติดตาม : ผลการจัดกิจกรรมในเดือนก่อน, ชี้แจงรายรับ-รายจ่ายโครงการโดยการเงิน
  4. เรื่องเพื่อพิจารณา : กิจกรรมเดือนต่อไปมีอะไรบ้าง เตรียมการอย่างไร ใครทำหน้าที่อะไร จัดวันไหน สถานที่ใด
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้นำศาสนา 2 คน
 • ตัวแทนร้านค้าชุมชน 2 คน
 • ตัวแทนส่วนราชการ ได้แก่ สมาชิก อบต., อสม. 2 คน
 • ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 3 คน
 • ตัวแทนครูตาดีกาและศูนย์ฯเด็ก 4 คน
 • กรรมการหมู่บ้าน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • นายมะหะหมาดซุกรี หวังผล ประธานสภามอบหมายให้นายมีซัน อารีมาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
  1. เรื่องงบประมาณงวด 2 ซึ่งเข้าบัญชีของโครงการเมื่อ 7 กรกฎาคม 2559
  2. สรุปผลการกิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับครอบครัวและชุมชน ได้รับความร่วมมือจากเด็กและเยาวชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี
  3. กิจกรรมถัดไปคือ กิจกรรมศึกษาคุณธรรมผ่านสื่อ 1/2 ซึ่งเป็นการให้เด็กและเยาวชนได้ดูเทปรายการคนค้นคน ในตอน"ช่างเจ๊ก มนุษย์มหัศจรรย์ คนพันธ์ุชนะ" เป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีร่างกายพิการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสำนึก จิตอาสา และเป็นกำลังใจให้ตนเอง
  4. การทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ทำกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับครอบครัวและชุมชน โดยมอบหมายให้นางสาวอาลิสา สะอะ ฝ่ายข้อมูลวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ
  5. กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อม 2/4 สถานที่คือ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านโคกทราย โดยมอบหมายให้คณะทำงานไปดูสถานที่ล่วงหน้า
  6. กิจกรรมศึกษาคุณธรรมผ่านสื่อ 2/2 โดยมอบหมายให้นางสาวอาลิสา สะอะ ฝ่ายข้อมูลวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ
  7. กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อม 3/4 จัดที่ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด ตาดีกาบ้านโคกทราย
  8. กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อม 4/4 แถวคลองสายมำบัง ม.3 บ้านโคกทราย นายมีซัน อารีมาน เป็นผู้รับผิดชอบ
  9. กิจกรรมปลูกป่าร่วมกับครอบครัวและชุมชน คณะทำงานเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับสมาชิกสภา 10.จัดเวทีสรุปบทเรียนโครงการ ได้มอบหมายให้นายมูฮัมหมาดซุกรี สมาอูนเป็นผู้รับผิดชอบในการหาสถานที่ รายละเอียดกิจกรรมดังกล่าว 11.คณะทำงานประชุมเพื่อเลือกบุคคลตัวอย่างในชุมชนและแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ คณะทำงานเป็นผู้รับผิดชอบ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีรายงานการประชุม/รายงานกิจกรรมโครงการขึ้นเวปไซด์ 10 ครั้ง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบรายละเอียดทางการเงินงวด 2
 • สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการในเดือนถัดไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนฤมล ฮะอุรา
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 960.00 UnLock
22 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:00-13.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางอาภรณ์ ฉิมใหญ่นางอาภรณ์ ฉิมใหญ่เมื่อ 27 กรกฎาคม 2559 21:22:38
แก้ไขโดย นางอาภรณ์ ฉิมใหญ่ เมื่อ 27 กรกฎาคม 2559 21:33:05 น.

ชื่อโครงการ : บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ครั้งที่ 3

 • photo ร่วมเรียนรู็ขั้นตอนการปลูกพพืชผักปลอดสารพิษ ครั้งที่ 3ร่วมเรียนรู็ขั้นตอนการปลูกพพืชผักปลอดสารพิษ ครั้งที่ 3
 • photo ร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ครั้งที่ 3ร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ครั้งที่ 3
 • photo ร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ครั้งที่ 3ร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ครั้งที่ 3
 • photo ร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ครั้งที่ 3ร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ครั้งที่ 3
 • photo ร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ครั้งที่ 3ร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ครั้งที่ 3
 • photo ร่วมเรียนรู้ขั้้นตอนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ครั้งที่ 3ร่วมเรียนรู้ขั้้นตอนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ครั้งที่ 3

กิจกรรมหลัก : ร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ในการใช้สารเคมีและป้องกันตนเองจากสารเคมี เกิดกลุ่มเกษตรกร ลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยทำงาน 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกผักปลอดสารพิษโดยให้เกษตรกรที่มีพื้นที่ในร่องยางพารา หรือดำเนินการทำการปล ูกผักอยู่แล้วสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 ครัวเรือน กำหนดกติการ่วมกันเรื่มดำเนินกิจกรรมการลดการใช้สารเคมี และหันมาใช้สารอินทรีย์แทน นัดพบปะกัน 2ครั้งเพิ่อร่วมเรียนรู้ร่วมกันและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาหากมีปัญหา และให้ครัวเรือนที่ดำเนินการแล้วประสบผลสำเร็จได้ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทาง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วัยทำงาน 100 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อเริ่มกิจกรรม 2.ผู้นำชุมชนได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3.ใ้ห้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ไปดำเนินการปลูกพืชผักปลอดสารพิษได้มาพบปะกับผู้เข้าร่วมประชุม 4.เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรม 5.สรุปกิจกรรมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และการใช้น้ำหมักชีวภาพแทนการใช้สารเคมี ว่ามีผลอย่างไรบ้าง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิตคณะกรรมการสภาผู้นำชุมชนและตัวแทนครัวเรือน จำนวน 100 คนร่วมเรียนรู้ขั้นตอนของการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ มีการกำหนดข้อตกลงในการลดใช้สารเคมี - ผลลัพธ์ 1. คนในชุมชนได้มีความเข้าใจในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 2. คนในชุมชนได้มีความรู้ถึงโทษของการใช้สารเคมี 3. คนในชุมชนจะมีพฺืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน 4. คนในชุมชนลดการใช้สารเคมีหันมาใช้น้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยชีวภาพในการทำเกษตร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 UnLock
22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsrilai2557srilai2557เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 15:50:00
แก้ไขโดย srilai2557 เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 16:24:06 น.

ชื่อโครงการ : คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2) »

ชื่อกิจกรรม : ปรับสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ปรับสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อปรับจุดเสี่ยงภายในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 220 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน  ผู็นำชุมชน  เยาวชน นักเรียน อสม.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

7.ปรับสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง 7.1 ประชุมประชาชน เพื่อร่วมวิเคราะห์หาจุดเสี่ยงในพื้นที่บ้านปากคลองวัดแดง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 7.2 กำหนดรุปแบบแนวทาง การลดความเสี่ยง ทั้งในภาครัฐและประชาชน 7.3 การลดความเสี่ยงในประชาชน ขอความร่วมมือประชาชน โดยจัดทำเป็นแผ่นพับ และร่วมรณรงค์ ลดความเสี่ยง 7.4 ประสานหน่วยงานราชการ เพื่อขอความร่วมมือในการจัดการจุดเสี่ยง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 220 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน  ผู็นำชุมชน  เยาวชน นักเรียน อสม.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันนี้เป็นกิจกรรม ปรับสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง ทำทัมโดยคณะทำงาน  อสม.ม.6  และ อบต.เขาพระบาท  นักเรียนโรงเรียนวัดแดง  มาร่วมกันปรับสภาพแวดล้อม  กำจัดจุดเสี่ยง  ถนนภายในหมู่บ้าน  โดยมี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.ชุมชนให้ความร่วมมือในการลดพื้นที่เสีี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
2.อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง 3.มีภาคีเครือข่ายร่วมทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 220 คน 2.มีผู็เข้าร่วมกิจกรรม คืออสม.ม.6อบต.เขาพระบาทรพ.สต.เขาพระบาทผู้นำชุมชนนักเรียนโรงเรียนวัดแดง 3.ได้การกำจัดจุดเสี่ยง ที่เป็นอันตรายข้างถนน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
21 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมะอะฮูมือรี ยูนุ๊มะอะฮูมือรี ยูนุ๊เมื่อ 22 กรกฎาคม 2559 18:56:34
แก้ไขโดย มะอะฮูมือรี ยูนุ๊ เมื่อ 22 กรกฎาคม 2559 19:03:29 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่7

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การสร้างผลงานนวัตกรรมจากขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประดิษฐ์นวัตกรรมจากเศษผ้า

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดตั้งกลุ่มบ้านบาลาสร้างสรรค์ศิลป์ด้วยขยะ ผลิตและจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์ เข็มกลัดนกเงือก โมบายไล่ยุงเสริมพัฒนาการเด็ก กระเช้าดอกไม้โดยจัดกิจกรรมหลังปิดภาคเรียน 12 ครั้ง ปุ๋ยชีวภาพ และจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปโดยมีปราชญ์พื้นบ้านและนักวิชาการจากโรงเรียนในพื้นที่ผู้ให้ความรู้ โดยรับสมัครสมาชิกหลังการอบรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน 47 คน กลุ่มสตรี 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เวลา 19:00น.ถึง 22:00 น. โดยเยาวชน 47 คนและกลุ่มสตรี 3 คนดำเนินการเอง โดยมีนางนิซง วาหะเป็นผู้แนะนำ ตั้งแต่การตัดเศษผ้า เย็บผ้าให้ติดกัน ติดกาวทำกลีบดอก ติดเข็มกลัด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีรูปแบบของที่ระลึกเข็มกลัดนกเงือก โมบายไล่ยุงเสริมพัฒนาการเด็ก กระเช้าดอกไม้สร้างรายได้กับกลุ่มรวมถึง การสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลานในครอบครัวที่ประดิษฐ์หรือแปรรูปจากขยะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้ผลิตภัณฑ์เข็มกลัดคนละชิ้น 2.เยาวชนสนใจในการทำเข็มกลัดมาก ต้องการทำต่อไปอีกหลายๆแบบ 3.เยาวชนและกลุ่มสตรีสามารถถ่ายทอดวิธีการทำเองได้ 4.สามารถนำผลิตภัณฑ์เป็นของที่ระลึกได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ จึงเก็บไว้ที่ธนาคารขยะ และทำไม่เสร็จต้องเย็บต่อวันพรุ่งนี้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 UnLock
20 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์พิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 11:11:44
แก้ไขโดย พิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์ เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 11:44:38 น.

ชื่อโครงการ : สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง »

ชื่อกิจกรรม : ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ริมทาง

 • photo ให้คำแนะการจัเก็บขยะและคัดแยกขยะให้คำแนะการจัเก็บขยะและคัดแยกขยะ
 • photo ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
 • photo ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้
 • photo ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้

กิจกรรมหลัก : จัดรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะชุมชนในวันสำคัญๆ เช่น วันพ่อ วันสิ่งแวดล้อม และวันต้นไม้โลก เป็นต้น

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อความเป็นระเบียบสวยงาม น่ามอง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เก็บขยะ ทำความสะอาดริมถนน และปลูกต้นไม้ริมทาง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

150 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเพื่อกำหนดวันปลูก ประสานงานขอความอนุเคราะห์ต้นไม้จากหน่วยไฟป่า เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และดำเนินการปลูก โดยปลูกต้นไม้ เช่น ราชพฤกษ์ โกศล ฯลฯ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน150 คน ผลลัพธ์-ชุมชนมีต้นไม้ที่สร้างความร่มรื่น สะอาด ปลอดภัยและเกิดความสามัคคี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ม.5 ผลที่ได้รับได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ ทำให้ชุมชนน่าอยู่ น่ามอง สวยงาม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ต้องการให้พี่เลี้ยงดูแลและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 2,000.00 20,000.00 UnLock
20 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวรอบีดะ กระบี่วงศ์นางสาวรอบีดะ กระบี่วงศ์เมื่อ 20 กรกฎาคม 2559 17:43:20
แก้ไขโดย นางสาวรอบีดะ กระบี่วงศ์ เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 08:54:38 น.

ชื่อโครงการ : เศรษกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำส่งเสริมให้ครัวเรือนปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ กติกา มีกิจกรรมต้นแบบตามแนวเศษรฐกิจพอเพียงมีการทำบัญชีครัวเรีอนมีการออมภายในครัวเรีอนมีการปลูกผักสวนครัวกินเองจัดบ้านให้มีระเบียบถูกหลักอนามัย และลดภาระหนี้สินในครอบครัว

 • photo ทางกลุ่มผู้สูงอายุและตัวแทนกลุ่มแม่บ้านนำสินค้าของผู้สูงอายุมาจำห่นายทางกลุ่มผู้สูงอายุและตัวแทนกลุ่มแม่บ้านนำสินค้าของผู้สูงอายุมาจำห่นาย
 • photo นำเงินที่ได้มาเข้าชมรมผู้สูงอายุนำเงินที่ได้มาเข้าชมรมผู้สูงอายุ
 • photo เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้วยบัญชีครัวเรีอนบ้านท่าพรุเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้วยบัญชีครัวเรีอนบ้านท่าพรุ

กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำส่งเสริมให้ครัวเรือนปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ กติกา มีกิจกรรมต้นแบบตามแนวเศษรฐกิจพอเพียงมีการทำบัญชีครัวเรีอนมีการออมภายในครัวเรีอนมีการปลูกผักสวนครัวกินเองจัดบ้านให้มีระเบียบถูกหลักอนามัย และลดภาระหนี้สินในครอบครัว

คุณภาพกิจกรรม : ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)
วัตถุประสงค์

เพี่อให้สภาผู้นำตั้งกฏ  กติกา  และเลีอกครัวเรีอนที่เป็นแบบอย่างให้กับครัวเรีอนอี่นได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำ ครัวเรือน และประชาชนในพื้นที่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำหลักเกฑณ์ การประเมินเพื่อให้คะแนนครัวเรือนต้นแบบตามแนวเศษรฐกิจพิเพียง จัดทีมประเมินเพื่อคัดเลือกจัดลำดับการให้คะแนน จัดเวทีเชิดชู มอบรางวัล ครัวเรือนต้นแบบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่ม  ผุ้สุงอายุ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สภาผุ้นำได้จัดทำหลักเกณร์  ซึงมีข้อ  1มีการทำบัญชีครัวเรีอน  2  มีการออมวันละบาท    3  มีการปลูกผักกินเอง  4มีการจัดบ้านอยา่งมีระเบียบสะอาด 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ครัวเรือนต้นแบบตามเป้าหมาย 30 ครัว ที่สามารถขยายไปสู่ครัวเรือนอื่นๆต่อไปได้ในชุมชน เพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้มีอาชีพเสริมเกิดขึ้นในชุมชน ที่สามารถพึ่งตนเองได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้มีบ้านตัวอย่างเกิดขึ้นในชุมชน ได้มีแบบอย่าง ในครัวเรีอนมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้มีการปลูกผักกินเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ชาวบ้านบางคนน้อยใจที่ตัวเองไม่ได้ไปศึกษาดูงานเลยไม่เข้าประชุมในครั้งนี้ สวนบางคนมีญาติเสียชีวิตที่ตา่งจังหวัดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทีมสภาผู้นำได้ร่วมคุยกันว่าจะมีการนัดคุยกันอีกครั้งเพี้อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกัน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
20 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนารีรัตน์ เบ็ญสลาหมันนารีรัตน์ เบ็ญสลาหมันเมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 00:10:25
แก้ไขโดย นารีรัตน์ เบ็ญสลาหมัน เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 00:15:29 น.

ชื่อโครงการ : เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ »

ชื่อกิจกรรม : ตลาดนัดสีเขียวครั้งที่ 19

กิจกรรมหลัก : ตลาดนัดสีเขียว

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อนำผักปลอดสารพิษที่ชาวบ้านปลูกไปจำหน่าย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้สูงอายุแม่บ้านเกษตรกร จำนวน  5    คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้เกษตรกรได้นำผลผลิตปลอดสารพิษมาจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป ให้กลุ่มเครือข่ายต่างๆได้นำสินค้าที่กลุ่มผลิตขึ้นเองมาจำหน่าย

 • สภากาแฟห้วยน้ำดำรวบรวมผลผลิตว่ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง

 • แต่งตั้งตัวแทนไปจำหน่ายหน้าอบต.ควนกาหลงในวันตลาดนัดซอย 10 ซึ่งจะมีผู้คนออกมาจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมาก
 • ทำป้ายประชาสัมพันธ์ตลาดนัดสีเขียวจากห้วยน้ำดำ
 • มีลิเกฮูลูแสดงตามโอกาส
 • โครงการสนับสนุนวัสดุเพื่อการวางจำหน่าย เช่น โต๊ะ ตะกร้า สติกเกอร์ห้วยน้ำดำผักปลอดสาร
 • จัดทำแพคเกจจิ้งให้สะอาดสวยงาม ติดสติกเกอร์เพื่อจำหน่ายตามสถานที่ราชการ
 • ผู้ร่วมกิจกรรมขาย ครั้งละ 5 คน แต่ละครั้งใช้เวลา 1 วัน(ตั้งแต่ไปรับผลผลิต แพค ถึงจำหน่าย) จำหน่ายทุก 2 อาทิตย์ จำนวนทั้งหมด 20 ครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้สูงอายุแม่บ้านเกษตรกร จำนวน  5    คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

น้องเล็กได้รับผักจากเกษตรกรปลูกผักในหมู่บ้านมาวางจำหน่าย 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนได้บริโภคผักปลอดสารพิษ เด็ก เยาวชน ได้มีการแสดงออก ซึี่งวัฒนธรรมอันดีงาม ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วันนี้ มีผู้สนใจผักปลอดสารพิษ บ้านๆ เยอะ ขายหมดอีกแล้ว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00 125.00 UnLock
20 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 - 16.00 น น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุพิธท์ สาระมาศสุพิธท์ สาระมาศเมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 12:06:39
แก้ไขโดย sutham เมื่อ 23 กรกฎาคม 2559 20:07:07 น.

ชื่อโครงการ : คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ »

ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร ปลูกข้าว และผักสวนครัวตามแนวเกษตรอินทรีย์

 • photo พันโทสุพิทธ์ สาระมาศ พบเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายพันโทสุพิทธ์ สาระมาศ พบเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
 • photo อาจารย์สุธรรม แก้วประดิษฐ์พี่เลี้ยงประจำพื้นที่ชี้แจงทบทวนรายละเอียดโครงการอาจารย์สุธรรม แก้วประดิษฐ์พี่เลี้ยงประจำพื้นที่ชี้แจงทบทวนรายละเอียดโครงการ
 • photo เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายร่วมรับฟังคำชี้แจงการทำกิจกรรม อย่างตั้งใจเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายร่วมรับฟังคำชี้แจงการทำกิจกรรม อย่างตั้งใจ
 • photo ทีมวิทยากรให้ความรู้ และเล่าประสบการณ์การทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพทีมวิทยากรให้ความรู้ และเล่าประสบการณ์การทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ
 • photo ทำน้ำหมักชีวภาพทำน้ำหมักชีวภาพ
 • photo สาธิตการทำปุ๋ยหมักสาธิตการทำปุ๋ยหมัก
 • photo แจกเมล็ดพันธ์ุผักแจกเมล็ดพันธ์ุผัก
 • photo แจกเมล็ดพันธ์ุข้าวแจกเมล็ดพันธ์ุข้าว
 • photo ร่วมรับประทานอาหารร่วมรับประทานอาหาร
 • photo เกษตรกรรับเมล็ดพันธ์ุผักอย่างมีความสุขเกษตรกรรับเมล็ดพันธ์ุผักอย่างมีความสุข

กิจกรรมหลัก : 7.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร ปลูกข้าว และผักสวนครัวตามแนวเกษตรอินทรีย์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและรับรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ข้าว ปลา นา ผัก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร จำนวน 100 คน กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษจำนวน 80 คน กลุ่มทำนาข้าวจำนวน 20 คน เจ้าหน้าท่ีเกษตรอำเภอ จำนวน 2 คน วิทยากรจำนวน 1 คน ท่ีปรึกษาโครงการ จำนวนว 1 คน ภาคีเครือข่ายจำนวน 20 คน รวม สมาชิก จำนวน 125 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

7) ชวนคิดชวนคุย เกิดแนวคิด การสอนที่ดีที่สุดคือการทำให้ดู อยู่ให้เห็น ทำไมต้องปลูกข้าวปลอดสารพิษ และปลูกผักเกษตรอินทรีย์ คืนชีวีอยู่ดีมีสุข และประสานหน่วยงานเกษตรอำเภอเกษตรอำเภอเชียรใหญ่และจังหวัด รับพันธ์ข้าวและพันธ์ผักสวนครัว ส่วนหนึ่งสนับสนุนจากงบประมาณโครงการเพื่อให้เอื้อต่อการเริ่มต้นแก้ปัญหาการขาดต้นทุนในการผลิต โดยรายละเอียดเรื่องราวมีดังนี้ -เส้นทางของข้าวก่อนจะเป็นเม็ดข้าว เส้นทางของผักมาพักจำหน่ายที่ตลาดหัวอิฐ -คูณค่าทางอาหารและประโยชน์ของข้าว และผักที่เราปลูก -แนวโน้มความต้องการของตลาด - การดูแลรักษาข้าวและผักที่ปลูก -จัดกระบวนการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สอนวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผัก หรือจากหอยเชอรี่ - การทำปุ๋ยหมักจากเศษขยะอินทรีย์ -การทำสารกำจัดศัตรูพืชจากพืชในท้องถิ่น และทำเป็นจุดสาธิตที่ศูนย์เรียนรู้ และแบ่งปันนำไปใช้ -ประเมินผลโดยการนำเสนอด้วยวาจา ประเด็น ว่าได้อะไรบ้างในกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ - จากนั้น ทีมกรรมการโครงการลงติดตามพื้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง หมุนเวียนกันทุกพื้นที่ เพื่อให้ำลังใจ และติดตามต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ภาคีเครือข่าย จำนวน 25 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ภาคเช้า สมาชิกลงทะเบียน และร่วมรับประทานอาหารเช้า กิจกรรม 1 พันโทสุพิทธิ์ สาระมาศ พบปะกลุ่มเป้าหมาย ทบทวนกิจกรรมของโครงการท่ีผ่านมา พร้อมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมท่ีปฏิบัติ เพื่อให้กลุ่มเข้าใจ และตระหนักในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสูงสุด 2.อาจารย์สุธรรม พบสมาชิกทบทวนแนวทางในการทำกิจกรรมและผลประโยชน์ท่ีชุมชนได้รับ เพ่ือผลสำเร็จในการพัฒนาชุมชน 3.วิทยากรชื่อนายเชษฐ์ ชูเมือง จากอำเภอร่อนพิบูลมาสาธิต เรื่องการทำปุ๋ยหมักและนำ้หมักชีวภาพ พบกลุ่มเป้าหมายเล่าประสบการณ์และความสำเร็จในชุมชนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ สู่การสร้างเสริมสุขภาพท่ีแข็งแรง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี 4. ตัวแทนเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ เสริมข้อคิดและแนวทางช่วยเหลือของส่วนราชการ 5. นายเชษฐ์ ชูเมืองและคณะสาธิตการทำปุ๋ยหมัก ตามส่วนผสมดังนี้ มูลสัตว์ / เศษผัก 100 กระสอบ ขุยมะพร้าว 30 กระสอบ แกลบดำ20 กระสอบ นำ้หมักชีวภาพ 20 ลิตร กากนำ้ตาล 20 ลิตร สารเร่งซุปเปอร์ (พด 1) 5 ซอง 500 กรัม นำ้เปล่าพอประมาณ โดยชาวบ้านช่วยกันคลุกเคล้าส่นผสมให้เข้ากัน แล้วใช้ผ้ายางคลุมปิดไว้ และ เวียนกันมาพลิกกองปุ๋ย สัปดาห์ละ 1 คร้ัง จำนวน 10 สัปดาห์ พักรับประทานอาหารกลางวัน ภาคบ่าย 6. วิทยากรสาธิตการทำนำ้มักชีวภาพ และชาวบ้านร่วมทำนำ้หมัก จำนวน 3 ถัง ถังละ 200 ลิตร รวม 600 ลิตร โดยใช้ส่วนผสมตามสูตรดังนี้ เศษผัก จำนวน3กิโลกรัม กากนำ็ตาล 1กิโลกรัม นำ้เปล่า10ลิตร 7. แจกเมล็ดพันธุ์ผักกินใบ คนละ 1กระป๋อง ( 500 กรัม ) และเมล็ดผักกินผล คนละ 1ซอง จำนวน 80 คน 8. แจกเมล็ดพันธ์ุข้าวเปลือก คนละ 2 ถัง จำนวน 20 คน 9. วิทยากร และพันโทสุพิทธ์ สาระมาศ สรุปชวนคิดชวนคุยทำไมต้องทำเกษตรอินทรีย์ ทำไมต้องปลูกข้าวปลอดสารพิษ ทำไมต้องปลูกผักปลอดสารพิษ คุณค่าทางอาหาร และผักท่ีเราปลูก การปลูกผักที่ลดต้นทุน 10. ปิดประชุมเวลา 16.00น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ระบบนิเวศ ได้แก่ ข้าว ปลา นา ผัก ใช้เกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 80

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1.เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 1.1 รายละเอียดกิจกรรมและแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมให้เกิอผลสำเร็จ 1.2 แนวทางการดูแลสุขภาวะของตนเองและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 1.3 การทำปุ๋ยอินทรีย์ และ นำ้หมักชีวภาพ 2. ได้รับเมล็ดพันธ์ผักจำนวน 80 คน เมล็ดพันธ์ข้าวจำนวน 20 คน 3. เกษตรกรได้ร่วมทำปุ๋ยหมักและนำ้หมักชีวภาพ 4.ระบบนิเวศน์ได้แก่ ข้าว ปลา นา ผัก ใช้เกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 80 ผลลัพธ์ เกษตรกร ได้พันธ์ุเมล็ดผัก และ พันธ์ุเมล็ดข้าว พร้อมปุ๋ยหมักและนำ้หมักชีวภาพ ไปใช้ในการเพาะปลูก ในครอบครัว และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการผลิตปุ๋ยใช้เองจากวัตถุดิบในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาพ มีรายได้เพิ่มจากการลดต้นทุนไม่ใช้สารเคมี พัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็งต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาเกษตรกรประมาณ ร้อยละ20 ที่ยังคงติดกับการใช้สารเคมีเพราะความสะดวกในการใช้งาน แนวทางแก้ไข ต้องอาศัยเวลาในการทำให้ดู เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ได้รับ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

งบประมาณเพิ่ม

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ชื่นชมความสามารถในการรวมตัว แนะนำแนวทางในการปฏิบัติ ส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสาร แนะนำการจัดตั้งกลุ่มปุ๋ย และกลุม่เมล็ดพันธุ์ผักเพื่อจำหน่ายในชุมชน สู่การลดต้นทุนการผลิต

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสุธรรม แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 24,000.00 28,700.00 0.00 0.00 53,700.00 UnLock
20 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมะอะฮูมือรี ยูนุ๊มะอะฮูมือรี ยูนุ๊เมื่อ 22 กรกฎาคม 2559 18:52:22
แก้ไขโดย มะอะฮูมือรี ยูนุ๊ เมื่อ 22 กรกฎาคม 2559 19:01:37 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่6

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การสร้างผลงานนวัตกรรมจากขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประดิษฐ์นวัตกรรมจากเศษผ้า

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดตั้งกลุ่มบ้านบาลาสร้างสรรค์ศิลป์ด้วยขยะ ผลิตและจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์ เข็มกลัดนกเงือก โมบายไล่ยุงเสริมพัฒนาการเด็ก กระเช้าดอกไม้โดยจัดกิจกรรมหลังปิดภาคเรียน 12 ครั้ง ปุ๋ยชีวภาพ และจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปโดยมีปราชญ์พื้นบ้านและนักวิชาการจากโรงเรียนในพื้นที่ผู้ให้ความรู้ โดยรับสมัครสมาชิกหลังการอบรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน 47 คน กลุ่มสตรี 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เวลา 09:00น.ถึง 12:00 น. โดยเยาวชน 47 คนและกลุ่มสตรี 3 คนดำเนินการเอง โดยมีนางนิซง วาหะเป็นผู้แนะนำ ตั้งแต่การตัดเศษผ้า เย็บผ้าให้ติดกัน ติดกาวทำกลีบดอก ติดเข็มกลัด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีรูปแบบของที่ระลึกเข็มกลัดนกเงือก โมบายไล่ยุงเสริมพัฒนาการเด็ก กระเช้าดอกไม้สร้างรายได้กับกลุ่มรวมถึง การสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลานในครอบครัวที่ประดิษฐ์หรือแปรรูปจากขยะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้ผลิตภัณฑ์เข็มกลัดคนละชิ้น 2.เยาวชนสนใจในการทำเข็มกลัดมาก ต้องการทำต่อไปอีกหลายๆแบบ 3.เยาวชนและกลุ่มสตรีสามารถถ่ายทอดวิธีการทำเองได้ 4.สามารถนำผลิตภัณฑ์เป็นของที่ระลึกได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ จึงเก็บไว้ที่ธนาคารขยะ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 UnLock
20 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายฮาฎอรอมี สะตานายฮาฎอรอมี สะตาเมื่อ 22 กรกฎาคม 2559 20:47:04
แก้ไขโดย นายฮาฎอรอมี สะตา เมื่อ 22 กรกฎาคม 2559 20:49:05 น.

ชื่อโครงการ : สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) »

ชื่อกิจกรรม : สร้างยุวจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สร้างยุวจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 75 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนกลุ่มเยาวชนจำนวน15 คนและกลุ่มกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 8 คน แกนนำประชาชน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ให้เยาวชนและครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกันทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น พัฒนาสองข้างทาง ทำความสะอาดมัสยิด พัฒนากุโบร์ ปลูกป่า เป็นต้น
 • จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาทำความสะอาดถนน มัสยิด กูโบ 2เดือน/ครั้งจำนวน 3 ครั้ง แต่ละครั้งมีคนมาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านให้ตัวแทนกลุ่มเยาวชนจำนวน15 คนและกลุ่มกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 8 คน แกนนำประชาชน 50 คนรวม 73 คน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

กลุ่มจิตอาสาและประชาชน จำนวน 73คน ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนงานร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,475.00 1,000.00 0.00 0.00 5,475.00 UnLock
20 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00- 16.30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsuthamsuthamเมื่อ 23 กรกฎาคม 2559 19:54:50
Project trainer
แก้ไขโดย sutham เมื่อ 23 กรกฎาคม 2559 20:12:58 น.

ชื่อโครงการ : คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามโครงการครั้งที่2

 • photo กองทุนฟื้นฟูพบปะกองทุนฟื้นฟูพบปะ
 • photo ชี้แจงชี้แจง
 • photo สูตรน้ำหมักสูตรน้ำหมัก
 • photo เรื่องมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้
 • photo ลงแรงลงแรง
 • photo ผู้รับผิดชอบชี้แจงผู้รับผิดชอบชี้แจง
 • photo เมล็ดผักจ้าเมล็ดผักจ้า
 • photo พันธืข้าวพันธืข้าว

กิจกรรมหลัก : 7.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร ปลูกข้าว และผักสวนครัวตามแนวเกษตรอินทรีย์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและรับรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมข้าว ปลา นา ผัก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผุู้เข้าร่วมโครงการและภาคีเครือข่ายจำนวน100คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ชวนคิดชวนคุย เกิดแนวคิด การสอนที่ดีที่สุดคือการทำให้ดู อยู่ให้เห็น ทำไมต้องปลูกข้าวปลอดสารพิษ และปลูกผักเกษตรอินทรีย์ คืนชีวีอยู่ดีมีสุข และประสานหน่วยงานเกษตรอำเภอเกษตรอำเภอเชียรใหญ่และจังหวัด รับพันธ์ข้าวและพันธ์ผักสวนครัว ส่วนหนึ่งสนับสนุนจากงบประมาณโครงการเพื่อให้เอื้อต่อการเริ่มต้นแก้ปัญหาการขาดต้นทุนในการผลิต โดยรายละเอียดเรื่องราวมีดังนี้ -เส้นทางของข้าวก่อนจะเป็นเม็ดข้าว เส้นทางของผักมาพักจำหน่ายที่ตลาดหัวอิฐ -คูณค่าทางอาหารและประโยชน์ของข้าว และผักที่เราปลูก -แนวโน้มความต้องการของตลาด - การดูแลรักษาข้าวและผักที่ปลูก -จัดกระบวนการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สอนวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผัก หรือจากหอยเชอรี่ - การทำปุ๋ยหมักจากเศษขยะอินทรีย์ -การทำสารกำจัดศัตรูพืชจากพืชในท้องถิ่น และทำเป็นจุดสาธิตที่ศูนย์เรียนรู้ และแบ่งปันนำไปใช้ -ประเมินผลโดยการนำเสนอด้วยวาจา ประเด็น ว่าได้อะไรบ้างในกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ - จากนั้น ทีมกรรมการโครงการลงติดตามพื้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง หมุนเวียนกันทุกพื้นที่ เพื่อให้ำลังใจ และติดตามต่อเนื่อง กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 125 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร จำนวน 100 คน กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษจำนวน 80 คน กลุ่มทำนาข้าวจำนวน 20 คน เจ้าหน้าท่ีเกษตรอำเภอ จำนวน 2 คน วิทยากรจำนวน 1 คน ท่ีปรึกษาโครงการ จำนวนว 1 คน ภาคีเครือข่ายจำนวน 20 คน รวม สมาชิก จำนวน 125 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สมาชิกลงทะเบียน และร่วมรับประทานอาหารเช้า กิจกรรม 1 พันโทสุพิทธิ์ สาระมาศ พบปะกลุ่มเป้าหมาย ทบทวนกิจกรรมของโครงการท่ีผ่านมา พร้อมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมท่ีปฏิบัติ เพื่อให้กลุ่มเข้าใจ และตระหนักในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสูงสุด 2.อาจารย์สุธรรม  แก้วประดิษฐ์พบสมาชิกทบทวนแนวทางในการทำกิจกรรมและประโยชน์ท่ีชุมชนได้รับ เพ่ือผลสำเร็จในการพัฒนาชุมชน การถอดบทเรียนของโครงการให้กับนักเขียนของ สสส. ระเบียบการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ระบบนิเวศ ได้แก่ ข้าว ปลา นา ผัก ใช้เกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 80

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม


1 พันโทสุพิทธิ์ สาระมาศ พบปะกลุ่มเป้าหมาย ทบทวนกิจกรรมของโครงการท่ีผ่านมา พร้อมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมท่ีปฏิบัติ เพื่อให้กลุ่มเข้าใจ และตระหนักในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสูงสุด 2.อาจารย์สุธรรม  แก้วประดิษฐ์พบปะสมาชิกทบทวนแนวทางในการทำกิจกรรมและประโยชน์ท่ีชุมชนได้รับ เพ่ือผลสำเร็จในการพัฒนาชุมชนแจ้งเรื่อง การถอดบทเรียนของโครงการให้กับนักเขียนของ สสส. ระเบียบการเงิน 3.วิทยากรชื่อนายเชษฐ์ ชูเมือง จากอำเภอร่อนพิบูลมาสาธิต เรื่องการทำปุ๋ยหมักและนำ้หมักชีวภาพ พบกลุ่มเป้าหมายเล่าประสบการณ์และความสำเร็จในชุมชนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ สู่การสร้างเสริมสุขภาพท่ีแข็งแรง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี 4. ตัวแทนเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ เสริมข้อคิดและแนวทางช่วยเหลือของส่วนราชการ 5. นายเชษฐ์ ชูเมืองและคณะสาธิตการทำปุ๋ยหมัก นำ้าหมักชีวภาพ น้ำยาล้างจาน 6.พันโทสุพิทธ์ สาระมาศ สรุปชวนคิดชวนคุยทำไมต้องทำเกษตรอินทรีย์ ทำไมต้องปลูกข้าวปลอดสารพิษ ทำไมต้องปลูกผักปลอดสารพิษ คุณค่าทางอาหาร และผักท่ีเราปลูก การปลูกผักที่ลดต้นทุน 7.แจกพันธ์ผักแก่เกษตรกรจำนวน 80 คน พันธ์ข้าว 20คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

โครงการพยายามดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนกันยายน

20 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุมณฑา ทองนาคขาวสุมณฑา ทองนาคขาวเมื่อ 25 กรกฎาคม 2559 09:47:56
แก้ไขโดย สุมณฑา ทองนาคขาว เมื่อ 25 กรกฎาคม 2559 11:53:21 น.

ชื่อโครงการ : สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่ »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาหารปลอดภัย

กิจกรรมหลัก : จัดดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนผลิตอาหารปลอดภัย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการบริโภคและผลกระทบต่อการบริโภคอาหารในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาหารปลอดภัยและการทำสวนสมรมที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านควนกุฎ อ.เมืองและสวนผักสมรมบ้านลุงทูน อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นัดประชุมคณะทำงานกำหนดพื้นที่ที่จะไปดูงาน กำหนดวันเวลา มอบหน้าที่การประสานงาน จัดทำหนังสือส่งสมาชิก ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน จัดทำกิจกรรมประเมินผลและสรุปผลการศึกษาดูงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตอาหารปลอดภัยในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกผักสมรม เพื่อนำไปเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้มีการประสานงานที่ดี ทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนทางพื้นที่ก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มีการนำเสนอการดำเนอนกิจกรรมของแต่ละพื้นที่อย่างมีเนื้อหาสาระชัดเจน จุดแรกที่ไปคือบ้านของคุณทนงค์ แสงเกิด เป็นหมอดินอาสาดีเด่น อยู่ในพื้นที่ อ.ศรีบรรพต ซึ่งเป็นต้นแบบการดำเนินชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต มีการปลูกผักปลอดภัย โดยเน้นการทำปุ๋ยหมักใช้เอง มีการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ กินเองและเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับครอบครัวตลอดมา จุดที่ ๒ เป็นพื้นที่ของหมอดินอาสาอีกเช่นกัน บ้านคุณนิยม อรุณรัตน์ อยู่พื้นที่ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน ซึ่งมีลูกชายคือคุณประยุทธ อรุณรัตน์ อดีตเจ้าหน้าที่แบงค์ พลักผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรอย่างเต็มรูปแบบ มีการดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียงเช่นกัน จุดนี้ได้เรียนรู้ถึงการใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วที่เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ปลูกทุกอย่างที่กินโดยเน้นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ การทำอาชีพเสริมโดยการเลี้ยงผึ้ง และอาศัยการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อนำไปสู่การรู้ตนเอง รู้รายรับ รู้รายจ่าย และแนวทางการหารายได้เพิ่มในอนาคต จุดที่ 3 เป็นพื้นที่หมู่ที่ ๑๕ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน มีผู้ใหญ่วิโรจน์ เหตุทองเป็นคนนำเสนอ มีภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ พื้นที่นี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวใจหลักในการดำเนินกิจกรรม มีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การปลูกผักปลอดภัย การเลี้ยงหมูโดยหยวกหมัก การเลี้ยงไก่ไข่ การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา การเลี้ยงผึ้ง เป็นต้น ซึ่งจากการไปดูงานในครั้งนี้ สมาชิกได้ประเมินความพีงพอใจออกมา ผลอยู่ในระดับดีมาก เพราะ ๑. เป็นการได้ออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่นั้น สามารถนำมาเป็นแรงกระตุ้นให้มีการพัฒนาตัวเองและครอบครัวได้ ๒.ได้มีแนวคิดดีๆที่จะนำมาพัฒนาตัวเอง ครอบครัวและชุมชนได้ ๓.เป็นครั้งแรกของสมาชิกหลายๆคนที่มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานแบบนี้ เพราะได้ทั้งเนื้อหาสาระ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้ดูพื้นที่การปฏิบัติจริง จึงอยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีกอย่างต่อเนื่อง 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,500.00 0.00 22,200.00 500.00 0.00 0.00 27,200.00 UnLock
19 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายประสิทธ์ ชูพันธ์นายประสิทธ์ ชูพันธ์เมื่อ 20 กรกฎาคม 2559 11:09:00
แก้ไขโดย นายประสิทธ์ ชูพันธ์ เมื่อ 20 กรกฎาคม 2559 11:54:29 น.

ชื่อโครงการ : มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมณรงค์ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะในชุมชน

 • photo ร่วมทำบุญกับเทียนพรรษาร่วมทำบุญกับเทียนพรรษา
 • photo ซ้อมก่อนแห่ซ้อมก่อนแห่
 • photo จัดแถวเตรียมแห่จัดแถวเตรียมแห่
 • photo ขอสักภาพก่อนรวมพลังขอสักภาพก่อนรวมพลัง
 • photo ขบวนแห่เทียนพรรษาขบวนแห่เทียนพรรษา
 • photo ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
 • photo บรรยาศบนศาลาพิธีบรรยาศบนศาลาพิธี
 • photo เสื่่อมใสและตระหนักในศาสนาเสื่่อมใสและตระหนักในศาสนา
 • photo ผญ.ประสิทธิ์ถวายเทียนพรรษาผญ.ประสิทธิ์ถวายเทียนพรรษา
 • photo เยาวชนถวายเทียนพรรษาเยาวชนถวายเทียนพรรษา
 • photo กรวดน้ำกรวดน้ำ
 • photo ร่วมใจกันกวาดลานวัดร่วมใจกันกวาดลานวัด
 • photo แบ่งหน้าที่กันทำความสะกาดลานวัดเขาขุนพนมแบ่งหน้าที่กันทำความสะกาดลานวัดเขาขุนพนม
 • photo ไม่มีไม้กวาดหนู่เก็บก็ได้ไม่มีไม้กวาดหนู่เก็บก็ได้
 • photo ผญ.ประสิทธิ์นำทีมผญ.ประสิทธิ์นำทีม
 • photo ร่วมใจกันทำความดีทำความสะกาดร่วมใจกันทำความดีทำความสะกาด
 • photo ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำความดีทุ่มเทแรงกายแรงใจทำความดี
 • photo เสร็จแล้ว มีความสุขเสร็จแล้ว มีความสุข
 • photo ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน
 • photo อิ่มท้องอิ่มใจ ขอให้เจ้าภาพจงเจริญอิ่มท้องอิ่มใจ ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ

กิจกรรมหลัก : ร่วมณรงค์ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ในชุมชน โดยสภาผู้นำชุมชนและเยาวชนแกนำาต้นแบบ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดแกนนำเยาวชนต้นแบบในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำชุมชนและเยาวชนต้นแบบร่วมรณรงค์ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะในชุมชน วัด โรงเรียน ศาลาหมู่บ้าน ถนน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สภาผู้นำชุมชนและเยาวชนต้นแบบร่วมรณรงค์ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะในชุมชน วัด โรงเรียนศาลาหมู่บ้าน ถนน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • วัยเรียน30คน
 • วัยทำงาน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. นัดหมายเยาวชนมัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม และ ชาวบ้านในชุมชน พร้อมกันที่ หน้าบ้านผู้ใหญ่ประสิทธิ์ชูพันธ์
 2. ร่วมกันแห่เทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายยังวัดเขาขุนพนม
 3. ถวายเทียนพรรษา รับสีล รับพร เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิต และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย
 4. ร่วมกันพัฒนาวัดเขาขุนพนม และ ร่วมกันรับประทานอาหาร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำความดีเพื่อชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีดังนี้ - วัยเรียน30คน - วัยทำงาน 20 คน ผลลัพธ์ เยาวชนและชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความยินดีและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป เยาวชนเห็นความสำคัญของศาสนา วัฒนธรรมมีความตระหนักในความเป็นคนไทย และรู้จักใช้เวลาว่างใหเกิดประโยชน์โดยการทำความดีเพื่อชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 UnLock
19 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายยาลานิง อาบ๊ะนายยาลานิง อาบ๊ะเมื่อ 20 กรกฎาคม 2559 13:46:03
แก้ไขโดย นายยาลานิง อาบ๊ะ เมื่อ 20 กรกฎาคม 2559 15:06:47 น.

ชื่อโครงการ : ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 5

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงรายละเอียดการพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแบบพึ่งพาตนเอง (การเลี้ยงปลาดุก)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการหมุ่บ้าน (สภาชุมชน)

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ เพื่อถอดบทเรียนและร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ประชุมวิเคราะห์โครงการและกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ก่อนหลังทำกิจกรรม และประเมินโครงการเป็นระยะๆโดยวิธีการสนทนาเล่าเรื่อง ทุกเดือนๆละ 1ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนโครงการก่อนและหลังการทำกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการหมุ่บ้าน (สภาชุมชน)

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ผู้รับผิดชอบชี้แจงรายละะเอียดของการเลี้ยงปลาดุก 2.ให้ประชาสัมพันธ์ให้คนที่สนใจเข้าอบรมทักษะการเลี้ยงปลาดุก 3.และการการขนมหลักสูตรขนม (ตาแปฮูบี) แบบดั้งเดิมของหมู่บ้าน 4.การปลูกผักสวนครัวริมรั้ว เพื่อลดต้นทุนของครัวเรือน และสร้างรายได้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกิจกรรมและปัญหาเกิดประสิทธิภาพการทำงานของสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการจัดการเศรษฐกิจพอเพียง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการได้ประชาสัมพันธ์ภายในหมู้บ้านเข้าร่วมรับฟังและเป็นกลุ่มตัวอย่างของหมู่บ้าน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 0.00 625.00 UnLock
19 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายยาลานิง อาบ๊ะนายยาลานิง อาบ๊ะเมื่อ 20 กรกฎาคม 2559 14:55:20
แก้ไขโดย นายยาลานิง อาบ๊ะ เมื่อ 20 กรกฎาคม 2559 15:01:41 น.

ชื่อโครงการ : ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 6

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงและแบ่งคนในการะดมความร่วมมือ (การลงแขกสร้างอาชีพ)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน)

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ เพื่อถอดบทเรียนและร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ประชุมวิเคราะห์โครงการและกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ก่อนหลังทำกิจกรรม และประเมินโครงการเป็นระยะๆโดยวิธีการสนทนาเล่าเรื่อง ทุกเดือนๆละ 1ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนโครงการก่อนและหลังการทำกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผูเข้าร่วมโครงการ เลี้ยงปลาดุกบ่อซีเมนท์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชาวบ้านในชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการร่วมลงแขกในการสร้างบ่อปลาแต่ละบ้าน และ การทำขนมตาแปฮูบีกายู  และช่วยการปลูกผักริมรั้ว ผู้ใหญ่ได้เน้นให้กลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีและแกนนำในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมลงแขก ซึ่งได้ดำเนินการ 5 ครัวเรือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกิจกรรมและปัญหาเกิดประสิทธิภาพการทำงานของสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการจัดการเศรษฐกิจพอเพียง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิดกลุ่มสตรี หนึ่งกลุ่ม เกิดกลุ่มเยาวชนหนึ่งกลุ่มเกิดสภาผู้นำชุมชนสร้างเศรษฐกิจพอเพียง เกิดกลุ่มครัวเรือนที่มีอาชีพเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงไก่พี้นเมือง เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน เกิดกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนวันละบาทเพื่อสร้างนิสัยการออมทรัพย์ของครัวเรือนในชุมชนเกิดการร่วมคิดร่วมทำข้อตกลงของคนในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 0.00 625.00 UnLock
19 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตราเมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 10:52:15
แก้ไขโดย นางสาวจีรนา อาดตันตรา เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 10:53:50 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ »

ชื่อกิจกรรม : สภาผู้นำชุมชนออกติดตามการดำเนินกิจกรรม ในครัวเรือนและสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำชุมชนออกติดตามการดำเนินกิจกรรม ในครัวเรือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ติดตามการดำเนินกิจกรรมและรวบรวมข้อมูล  ประเมิลผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนแกนนำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. สภาผู้นำชุมชนออกติดตามการดำเนินกิจกรรม ในครัวเรือน เช่นการจัดทำบัญชีครัวเรือน การปลูกพืชผักในครัวเรือน การใช้ปุ๋ย ชีวภาพ จำนวน 3 ครั้ง
 2. รวบรวมข้อมูลประเมิลผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีบุคคลต้นแบบในการพัฒนาเพิ่มขึ้น 2.มีครัวเรือนต้นแบบในการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
19 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมะอะฮูมือรี ยูนุ๊มะอะฮูมือรี ยูนุ๊เมื่อ 22 กรกฎาคม 2559 18:48:20
แก้ไขโดย มะอะฮูมือรี ยูนุ๊ เมื่อ 22 กรกฎาคม 2559 18:55:13 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่5

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การสร้างผลงานนวัตกรรมจากขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประดิษฐ์นวัตกรรมจากเศษผ้า

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน 50 คนและกลุ่มสตรี 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดตั้งกลุ่มบ้านบาลาสร้างสรรค์ศิลป์ด้วยขยะ ผลิตและจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์ เข็มกลัดนกเงือก โมบายไล่ยุงเสริมพัฒนาการเด็ก กระเช้าดอกไม้โดยจัดกิจกรรมหลังปิดภาคเรียน 12 ครั้ง ปุ๋ยชีวภาพ และจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปโดยมีปราชญ์พื้นบ้านและนักวิชาการจากโรงเรียนในพื้นที่ผู้ให้ความรู้ โดยรับสมัครสมาชิกหลังการอบรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน 47 คนและกลุ่มสตรี 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เวลา 09:00น.ถึง 12:00 น. โดยเยาวชน 47 คนและกลุ่มสตรี 3 คนดำเนินการเอง โดยมีนางนิซง วาหะเป็นผู้แนะนำ ตั้งแต่การตัดเศษผ้า เย็บผ้าให้ติดกัน ติดกาวทำกลีบดอก ติดเข็มกลัด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีรูปแบบของที่ระลึกเข็มกลัดนกเงือก โมบายไล่ยุงเสริมพัฒนาการเด็ก กระเช้าดอกไม้สร้างรายได้กับกลุ่มรวมถึง การสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลานในครอบครัวที่ประดิษฐ์หรือแปรรูปจากขยะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้ผลิตภัณฑ์เข็มกลัดคนละชิ้น 2.เยาวชนสนใจในการทำเข็มกลัดมาก ต้องการทำต่อไปอีกหลายๆแบบ 3.เยาวชนและกลุ่มสตรีสามารถถ่ายทอดวิธีการทำเองได้ 4.สามารถนำผลิตภัณฑ์เป็นของที่ระลึกได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ จึงเก็บไว้ที่ธนาคารขยะ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 UnLock
18 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 - 12.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านปะโอบ้านปะโอเมื่อ 19 กรกฎาคม 2559 16:16:18
แก้ไขโดย บ้านปะโอ เมื่อ 19 กรกฎาคม 2559 17:17:12 น.

ชื่อโครงการ : สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 10

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อสรุปผลการปรับปรุงคลองชลประทานที่ชำรุด ตื้นเขิน มีวัชพืช โดยใช้เงินประชารัฐ จำนวน 144,200.- บาท  2.เพื่อสรุปผลโครงการปลูกพืชหลังนาแทนการทำนาปรังซึ่งใช้น้ำน้อยกว่า 3. การติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูก และการเลือกซื้อพืชผักปลอดสารพิษของสมาช

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กำนันรำพัน  อินทคง ประธานกรรมการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมจำนวน 21 คน และร่วมกันทำงานแก้ปัญหาการทำกินของกลุ่ม โดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ำที่ใช้ทางการเกษตร ซึ่งมีน้อยต้องขอบคุณสมาชิกที่ช่วยกันประหยัด ไม่ทำนาครั้งที่ 2 หรือนาปรังแต่หันมาปลูกพืชหลังนา ซึ่งได้ผล ใช้น้ำน้อย และสร้างรายได้แก่สมาชิกมากกว่าการทำนา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมหมู่บ้านในการจัดตั้งสภาผู้นำ โดยการกำหนดโครงสร้างของสภาผู้นำที่ประกอบไปด้วยกรรมการหมู่บ้าน 9 คน, กลุ่มอาชีพ5คน , กลุ่ม อสม.7คนรวมเป็น 21 คน

2.สภาผู้นำปรึกษาหารือ และเห็นว่าการทำโครงการเป็นเรื่องเร่งด่วน และได้มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ รวยสูงเนิน และทีมทำงาน เป็นคณะทำงานชุดหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแผน

3.มีการประชุมประจำเดือนเป็นประจำอยู่แล้วโดยให้มีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายของสภาผู้นำที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 21 คน ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการหมู่บ้าน 9 คน, กลุ่มอาชีพ 5 คน , กลุ่ม อสม.7 คนรวมเป็น 21 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มการประชุมโดยนายรำพัน  อินทคง ประธานสภาผู้นำ ได้กล่าวต้องรับสมาชิกและกล่าวขอบคุณที่ได้ร่วมกันทำงานเพื่อชุมชนมาตลอดปี ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามผลงาน โครงการต่าง ๆ ที่ร่วมกันทำ ได้แก่ 1.การปรับปรุงคลองชลประทานที่ชำรุด ตื้นเขินและมีวัชพืช ทางคณะกรรมการได้ใช้เงินประชารัฐจำนวน 144,200.-บาทจัดจ้าง บริษัท วรวุฒิการโยธา ทำการขุดลอก ตกแต่งใหม่ กำจัดวัชพืช ใช้เวลา 15 วัน ทำให้คลองชลประทานยาว 3 กิโลเมคร ลึก 2.5 เมตร กว้าง 3 เมตร ผลการดำเนินการทำให้น้ำไหลสะดวกเร็วขึ้น สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้มากขึ้น ทำให้มีปริมาณน้ำใช้ในการเกษตรของสมาชิกมากขึ้น 2.โครงการปลูกพืชหลังนา เมื่อปีที่ผ่านมาเเกษตรกรทำนาปรัง ทำให้น้ำที่ใช้มากไม่เพียงพอ ดังนั้นในปีนี้ทางกลุ่มจึงได้ประชุมแจ้งสมาชิกให้หยุดทำนาปรังหันมาร่วมโครงการปลูกพืชหลังนา มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 25 ราย บนเนื้อที่  200 ไร่ โดยปลูกแตงโม ฟักทอง ข้าวโพด แตงกวา ถั่วฝักยาวเป็นต้น โดยใช้ปุ่ยอินทรีย์ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ทไให้ผลผลิตมีคุณภาพ มีแม่ค้าในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านเข้ามารับซื้อหลายเจ้าให้ราคาสูงเป็นที่พอใจของเกษตรกร เช่นแตงโมขายได้ ก.ก.ละ 15 บาทเป็นต้น ซึ่งโครงการนี้ได้สร้างรายได้ให้เกษตรกรรายละ 3 - 4 หมื่นบาทในระยะเวลา 2 เดือน  3. ผลการดำเนินการรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และเลิกการใช้ยาฆ่าแมลง ทำให้เกษตรกรมีจิตสำนึกในเรื่องของสุขภาพมากขึ้น  นอกจากน้ีถ้าไปซื้อผักจากท้องตลาดก็รู้วิธีที่จำล้าง กำจัดสารพิษออกก่อนที่ปรุงเป็นอาหาร
ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าของโครงการ และจะร่วมมือกันรณรงค์ต่อไปอย่างยั่งยืน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-คณะทำงานมีการทำงานร่วมกัน

-เกิดการติดตาม กระตุ้นให้ปฏิบัติงานตามปฏิทินที่กำหนด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.สภาผู้นำได้ร่วมกันประชุทแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำที่จะนำมาใช้ในการเกษตร โดยการแต่งคลองชลประทานที่เก่าชำรุดให้ใช้งานได้ตามปกติ มีความจุที่เก็บน้ำได้มากขึ้น ปราศจากวัชพืชที่ขวางทางน้ำ ทำให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูก สัตว์ได้ดื่มกิน  เกิดความสามัคคีที่จะร่วมกันประหยัดน้ำ เห็นคุณค่าของน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้ค่า 2. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชหลังนาซึ่งใช้น้ำน้อย ทำให้มีรายได้มากกว่าการทำนาปรังในปีที่ผ่านมา และจะร่วมกันทำโครงการพืชหลังนาต่อไป 3.สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีจิตสำนึกในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และยาไล่แมลง แทนปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง  ใส่ใจในสุขภาพของตนเองและเพื่อนมนุษย์มากขึ้น 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 525.00 0.00 0.00 0.00 725.00 UnLock
18 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมะอะฮูมือรี ยูนุ๊มะอะฮูมือรี ยูนุ๊เมื่อ 22 กรกฎาคม 2559 18:36:42
แก้ไขโดย มะอะฮูมือรี ยูนุ๊ เมื่อ 22 กรกฎาคม 2559 22:25:28 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่4

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การสร้างผลงานนวัตกรรมจากขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประดิษฐ์นวัตกรรมจากเศษผ้า

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดตั้งกลุ่มบ้านบาลาสร้างสรรค์ศิลป์ด้วยขยะ ผลิตและจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์ เข็มกลัดนกเงือก โมบายไล่ยุงเสริมพัฒนาการเด็ก กระเช้าดอกไม้โดยจัดกิจกรรมหลังปิดภาคเรียน 12 ครั้ง ปุ๋ยชีวภาพ และจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปโดยมีปราชญ์พื้นบ้านและนักวิชาการจากโรงเรียนในพื้นที่ผู้ให้ความรู้ โดยรับสมัครสมาชิกหลังการอบรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน 50 คนและกลุ่มสตรี 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เวลา 09:00น.ถึง 12:00 น. โดยเยาวชน 50 คนและกลุ่มสตรี 3 คนดำเนินการเอง โดยมีนางนิซง วาหะเป็นผู้แนะนำ ตั้งแต่การตัดเศษผ้า เย็บผ้าให้ติดกัน ติดกาวทำกลีบดอก ติดเข็มกลัด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีรูปแบบของที่ระลึกเข็มกลัดนกเงือก โมบายไล่ยุงเสริมพัฒนาการเด็ก กระเช้าดอกไม้สร้างรายได้กับกลุ่มรวมถึง การสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลานในครอบครัวที่ประดิษฐ์หรือแปรรูปจากขยะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้ผลิตภัณฑ์เข็มกลัดคนละชิ้น 2.มีคนทำเสร็จ 20 คน ทำไม่เสร็จ 30 คน 3.เยาวชนสนใจในการทำเข็มกลัดมาก ต้องการทำต่อไปอีกหลายๆแบบ 4.เยาวชนและกลุ่มสตรีสามารถถ่ายทอดวิธีการทำเองได้ 5.สามารถนำผลิตภัณฑ์เป็นของที่ระลึกได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ จึงเก็บไว้ที่ธนาคารขยะ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,325.00 0.00 0.00 0.00 1,325.00 UnLock
17 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 17 กรกฎาคม 2559 16:25:20
Project trainer
แก้ไขโดย จิตติยา ระเมาะ เมื่อ 20 กรกฎาคม 2559 15:39:49 น.

ชื่อโครงการ : สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่6

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เวทีประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหาร กลุ่มอาชีพการเกษตรของเยาวชนในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการ-
 • เพื่อเป็นการปรึกษาหารือกับคณะทำงานให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามกิจกรรมที่วางไว้
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานจำนวน 20คนประกอบด้วย
 • ผู้นำชุมชน
 • สมาชิกสภา
 • ท้องถิ่น
 • สตรี
 • อสม.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมประจำเดือนของคณะทำงานเพื่อรายงานความก้าวหน้าในรอบเดือนการวางแผนงานการทำงานเพื่อความยั่งยืนและการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม องค์กรในการบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพ ของกองทุนหมุนเวียน และกองทุนสวัสดิการในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้ใหญ่บ้าน
 • สตรี
 • อสม.
 • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 • เยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รายงานประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านนาทอน ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
แจ้งเรื่องกิจกรรมยาเสพติดที่ได้ดำเนินการของพื้นที่ ม. 1 บ้านนาทอน มีการรณรงค์ลูกน้ำยุลายเนื่องจากสถานการณ์ปัญหาไข้เลือดออกที่มีการระบาดในช่วงนี้ และมีกรณีเสียชีวิตในพื้นที่ใกล้เคียง ข้อเสนอ : อยากให้มีเครื่องพ่นหมอกควันในพื้นที่เนื่องจากที่ผ่านมาเครื่องพ่นหมอกควันไม่ทั่วถึง พี่เลี้ยง : ทำความเข้าใจเรื่องสารเคมีที่ตกค้างจากการพ่นหมอกควันในพื้นที่ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่ได้รับหมอกควัน แต่แนวทางที่สามารถแก้ปัญหายุงลายได้ก็คือการทำบ้านเรือนให้สะอาดไม่มีน้ำขังในพื้นที่ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ปัญหาหลัก คือคนในชุมชนยังไม่ตระหนักยังไม่รู้ว่าการใช้ชีวิตประจำวันของเราเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดลูกน้ำยุงลายและยังไม่เข้าใจถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก ปัญหายาเสพติด เด็กรวมกลุ่มกันมั่วสุมเสพยาเสพติด
การรับงบประมาณโครงการประชารัฐจำนวน 200,000 บาท มาดำเนินการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ยังไม่รับรองให้ทางกองเลขาปรับปรุงเนื้อหารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  เรื่องกองทุนหมุนเวียนหมู่บ้านสัจจะวันละ 1 บาท ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน หลังจากการประชุมที่ผ่านมาก็ได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์มีครัวเรือนที่เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้น  กองทุนสวัสดิการเงินล้าน
 กิจกรรมโครงการ สสส.หลังจากที่มีการคืนข้อมูลก็ได้มีการชักชวนกลุ่มเป้าหมายหลักในการดำเนินงานมาร่วมกิจกรรม โดยให้ปราชญ์ชาวบ้านมาสอนกลุ่มเยาวชนในการปลูกผักได้ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  โครงการ สปสช.ทำเรื่องลดหวานมันเค็ม กับกลุ่มผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป ให้ความรู้เรื่องการกิน ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยให้ทางสาธารณสุขเป็นวิทยากร กิจกรรมวันที่ 23 กรกฎาคม 2559  ทบทวนวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดโครงการเพื่อให้คณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้านได้เข้าใจ นำไปสู่การขับเคลื่อนการทำงานของชุมชนต่อไปโดยกิจกรรมที่ยังต้องดำเนินการต่อคือ (ตามแผนงานกิจกรรมที่ปรับล่าสุด

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนมีการพัฒนา มีกลไกการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้านร่วมกันกำหนดแผนปฎิบัติงานของพื้นที่
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • คณะทำงานมาไม่ครบเนื่องจากติดภาระงานอื่นในพื้นที่
 • เยาวชนติดเข้าค่ายเยาวชน อบต.นาทอน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
17 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 18 กรกฎาคม 2559 13:25:23
Project trainer
แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 18 กรกฎาคม 2559 13:29:43 น.

ชื่อโครงการ : สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร »

ชื่อกิจกรรม : ลงหนุนเสริมการทำงานพื้นที่ ม. 1 ต.นาทอน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและคัดเลือกตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูลด้านอาชีพการเกษตรในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้พื้นที่ทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • พี่เลี้ยงโครงการจำนวน 2 คน
 • คณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ม. 1 ต.นาทอน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ลงหนุนเสริมการทำงานพื้นยที่ให้สามารถขับเคลื่อนงานต่อได้ตามแผนงานที่วางไว้
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • พี่เลี้ยงโครงการจำนวน 2 คน
 • คณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. โดยประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
แจ้งเรื่องกิจกรรมยาเสพติดที่ได้ดำเนินการของพื้นที่ ม. 1 บ้านนาทอน มีการรณรงค์ลูกน้ำยุลายเนื่องจากสถานการณ์ปัญหาไข้เลือดออกที่มีการระบาดในช่วงนี้ และมีกรณีเสียชีวิตในพื้นที่ใกล้เคียง ข้อเสนอ : อยากให้มีเครื่องพ่นหมอกควันในพื้นที่เนื่องจากที่ผ่านมาเครื่องพ่นหมอกควันไม่ทั่วถึง พี่เลี้ยง : ทำความเข้าใจเรื่องสารเคมีที่ตกค้างจากการพ่นหมอกควันในพื้นที่ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่ได้รับหมอกควัน แต่แนวทางที่สามารถแก้ปัญหายุงลายได้ก็คือการทำบ้านเรือนให้สะอาดไม่มีน้ำขังในพื้นที่ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ปัญหาหลัก คือคนในชุมชนยังไม่ตระหนักยังไม่รู้ว่าการใช้ชีวิตประจำวันของเราเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดลูกน้ำยุงลายและยังไม่เข้าใจถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก ปัญหายาเสพติด เด็กรวมกลุ่มกันมั่วสุมเสพยาเสพติด
การรับงบประมาณโครงการประชารัฐจำนวน 200,000 บาท มาดำเนินการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ยังไม่รับรองให้ทางกองเลขาปรับปรุงเนื้อหารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  เรื่องกองทุนหมุนเวียนหมู่บ้านสัจจะวันละ 1 บาท ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน หลังจากการประชุมที่ผ่านมาก็ได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์มีครัวเรือนที่เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้น  กองทุนสวัสดิการเงินล้าน
 กิจกรรมโครงการ สสส.หลังจากที่มีการคืนข้อมูลก็ได้มีการชักชวนกลุ่มเป้าหมายหลักในการดำเนินงานมาร่วมกิจกรรม โดยให้ปราชญ์ชาวบ้านมาสอนกลุ่มเยาวชนในการปลูกผักได้ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  โครงการ สปสช.ทำเรื่องลดหวานมันเค็ม กับกลุ่มผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป ให้ความรู้เรื่องการกิน ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยให้ทางสาธารณสุขเป็นวิทยากร กิจกรรมวันที่ 23 กรกฎาคม 2559  ทบทวนวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดโครงการเพื่อให้คณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้านได้เข้าใจ นำไปสู่การขับเคลื่อนการทำงานของชุมชนต่อไปโดยกิจกรรมที่ยังต้องดำเนินการต่อคือ (ตามแผนงานกิจกรรมที่ปรับล่าสุด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ประชาชนมีความเข้าใจในปัญหาด้านรายรับ รายจ่ายครัวเรือนในชุมชนและได้นักจัดการข้อมูลชุมชนด้านอาชีพการเกษตรในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทบทวนวัตถุประสงค์การทำงานโครงการเพื่อให้พื้นที่สามารถขยับงานต่อให้ตรงวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดโครงการ
 • คณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้านเข้าใจบทบาทของตนเองและการเขียนรายงานในเวบไซค์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • คณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้านมาไม่ครบตามจำนวนที่วางไว้
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • เรื่องการรายงานข้อมูลในเวบไซค์เชิงคุณภาพ
 • เรื่องการบันทึกการประชุมแต่ละครั้ง
 • แผนงานกิจกรรมโครงการเรื่องการดำเนินงานก่อนหลัง
17 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายประสิทธ์ ชูพันธ์นายประสิทธ์ ชูพันธ์เมื่อ 18 กรกฎาคม 2559 20:05:49
แก้ไขโดย นายประสิทธ์ ชูพันธ์ เมื่อ 18 กรกฎาคม 2559 20:21:40 น.

ชื่อโครงการ : มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามการทำกิจกรรมของมัคคุเทศก์น้อย 1

 • photo แนะนำตัวกับนักท่องเที่ยวแนะนำตัวกับนักท่องเที่ยว
 • photo แนะนำตัวเองและอธิบายประวัติความเป็นมาของวัดเขาขุนพนมแนะนำตัวเองและอธิบายประวัติความเป็นมาของวัดเขาขุนพนม
 • photo ตอบคำถามตอบคำถาม
 • photo นักท่องเที่ยวให้ความสนใจนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ
 • photo กำลังแนะนำนักท่องเที่ยวบริเวณหน้าลานสมเด็จพระเจ้าตากสินกำลังแนะนำนักท่องเที่ยวบริเวณหน้าลานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
 • photo ขอบคุณนักท่องเที่ยวขอบคุณนักท่องเที่ยว

กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำชุมชนติดตามการทำกิจกรรมของมัคคุเทศก์น้อย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดแกนนำเยาวชนต้นแบบในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยทำงาน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สภาผู้นำชุมชนออกติดตามการดำเนินกิจกรรมของเยาวชนเป็นระยะเพื่อประเมินผลศักยภาพของเยาวชนในชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการคัดเลือกเยาวชบต้นแบบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 11 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • วัยเรียน  8 คน
 • วัยทำงาน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เนื่องจากตามแผนที่วางไว้ สภาผู้ จะออกติดตามการทำกิจกรรมของมัคคุเทศน้อย จำนวน 3 ครั้ง แต่เมื่อปฏิบัติจริงมีข้อที่จะต้องปรับเพื่อให้เกิดผลดีที่สุดกับเยาวชน และ นักท่องเที่ยว เลยกำหนดให้มีพี่เลี้ยงช่วยเหลือเยาวชนมัคคุเทศน้อยด้วย จึงเพิ่มกิจกรรมเป็น 4 ครั้ง ทำให้มัคคุเทศเกิดความมั่นใจในการทำหน้าที่ของตนเองมากขึ้น นักท่องเที่ยวรู้สึกพึงพอใจและได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดเขาขุนพนมอารยธรรมแห่งประวัติศาสาตร์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ทราบผลการดำเนินกิจกรรมของเยาวชนในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

      ผลผลิต  - วัยเรียน  8 คน                 - วัยทำงาน 3 คน     ผลลัพธ์ มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนมมีความมั่นใจในการทำกิจกรรม  และ  ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว  นอกจากนี้มัคคุเทศมีความสุข มีความกระตือรื้อร้นในการทำกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ได้รับคำแนะนำจากนักท่องเที่ยวว่าควรมีแผ่นพับแนะนำการท่องเที่ยวด้วย  พี่เลี้ยงรับความเห็นมาและจะนำไปรายงานต่อไปที่ประชุมกรรมการสภาผู้นำในโอกาสต่อไป

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 UnLock
17 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุปรียา แสงสว่างสุปรียา แสงสว่างเมื่อ 18 กรกฎาคม 2559 20:26:37
แก้ไขโดย สุปรียา แสงสว่าง เมื่อ 18 กรกฎาคม 2559 20:35:59 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน »

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการสร้างกลุ่มอาชีพเสริม (การเลี้ยงไก่หรรษา)

 • photo สภาผู้นำพร้อมทั้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับฟังวิทยากรพร้อมพรึกสภาผู้นำพร้อมทั้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับฟังวิทยากรพร้อมพรึก
 • photo วิทยากรให้ความรู้เรื่องการเสี้ยงไก่วิทยากรให้ความรู้เรื่องการเสี้ยงไก่
 • photo ทุกคนมีความคิดและเห็นตรงกันทุกคนมีความคิดและเห็นตรงกัน
 • photo วิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกผักวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกผัก
 • photo ทุกคนได้รู้ถึงเรื่องราวการสนับสนุนการเลี้งไก่และการปลูกผักทุกคนได้รู้ถึงเรื่องราวการสนับสนุนการเลี้งไก่และการปลูกผัก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการสร้างกลุ่มอาชีพเสริม (การเลี้ยงไก่หรรษา)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เรียนรู้กระบวนการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตามรูปแบบการเลี้ยงไก่หรรษา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่หรรษา จำนวน 40 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่หรรษา จำนวน 40 คน ได้เรียนรู้กระบวนการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตามรูปแบบการเลี้ยงไก่หรรษา เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยง และมีการบันทึกต้นทุน ผลผลิตตลอดโครงการ และสนับสนุนวัสดุการเลี้ยงไก่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มชาวบ้านที่สนใจการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบลดต้นทุน จำนวน 40 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นายชัยเลิศ รัตนรังษี ประธานโครงการ ให้ความรู้ในการเลี้ยงไก่ หากเป็นการเลี้ยงเพื่อรับประทานในครัวเรือน ควรปล่อยให้ไก่หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ จะมีการให้อาหารเสริมบ้าง เช่น ปลายข้าวหรือข้าวเปลือก โปรยให้กินก่อนไก่เข้าโรงเรือน แต่สำหรับผู้เลี้ยงไก่ที่ต้องการให้ไก่เจริญเติบโตเร็ว ขายได้ราคาดี ควรให้อาหารที่มีคุณค่าครบถ้วนตามที่ไก่ต้องการ อาจใช้หัวอาหารผสมกับปลายข้าวและรำ ในอัตราส่วน 1 : 2 : 2

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลุ่มอาชีพการเลี้้ยงไก่พื้นเมืองแบบลดต้นทุน จำนวน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบลดต้นทุน
 • เกิดกลุ่มอาชีพการเลี้้ยงไก่พื้นเมืองแบบลดต้นทุน จำนวน 1 กลุ่ม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,500.00 0.00 0.00 4,000.00 4,800.00 0.00 11,300.00 UnLock
17 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุปรียา แสงสว่างสุปรียา แสงสว่างเมื่อ 18 กรกฎาคม 2559 20:37:13
แก้ไขโดย สุปรียา แสงสว่าง เมื่อ 18 กรกฎาคม 2559 20:49:34 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน »

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการสร้างกลุ่มอาชีพเสริม (การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ)

 • photo วิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูผักปลอดสารพิษวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูผักปลอดสารพิษ
 • photo ชี้แจงถึงวัฒถุประสงค์ของโครงการชี้แจงถึงวัฒถุประสงค์ของโครงการ
 • photo ผู้ใหญ่บ้านให้ความรู้เพิ่มเติมผู้ใหญ่บ้านให้ความรู้เพิ่มเติม
 • photo กลุ่มเป้าหมายที่พร้อมและร่วมโครงการกลุ่มเป้าหมายที่พร้อมและร่วมโครงการ
 • photo สภาผู้นำพร้อมให้ข้อมูลแค่กลุ่มเป้าหมายสภาผู้นำพร้อมให้ข้อมูลแค่กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการสร้างกลุ่มอาชีพเสริม (การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เรียนรู้กระบวนการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกกลุ่มปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ จำนวน 60 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สมาชิกกลุ่มปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ จำนวน 60 คน ได้เรียนรู้กระบวนการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ มีการบันทึกต้นทุน ผลผลิตตลอดโครงการ และสนับสนุนวัสดุการปลูก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชาวบ้านที่มีความสนใจและต้องการปลูกผักปลอดพิษไว้เป็นอาหารในครัวเรือน จำนวน 60 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นางสุปรียา แสงสว่าง ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ความรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยเน้นให้สมาชิกเริ่มปลูกผัก จำนวน 10 ชนิดก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มจำนวนขึ้นไป หากผลผลิตมีมาก ก็สามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้าน หรือนำไปจำหน่ายได้ 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลุ่มอาชีพการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ จำนวน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ชาวบ้านมีความเข้าใจแนวทางการปลูกผักปลอดสารพิษ
 • กลุ่มอาชีพการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ จำนวน 1 กลุ่ม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,100.00 0.00 0.00 3,000.00 7,200.00 0.00 11,300.00 UnLock
17 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายฮาฎอรอมี สะตานายฮาฎอรอมี สะตาเมื่อ 18 กรกฎาคม 2559 20:55:00
แก้ไขโดย นายฮาฎอรอมี สะตา เมื่อ 18 กรกฎาคม 2559 20:55:00 น.

ชื่อโครงการ : สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 9

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 28 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนประชาชนในขุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)กับคณะทำงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน  เดือนละ1ครั้งเพื่อร่วมเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแผนในการกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมคิดในการแก้ไขปัญหาในชุมชนตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมโครงการครั้งต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้มีการประชุมวางแผนกิจกรรมและประเมินผล จำนวน 10 ครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00 UnLock
17 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสิดดิก เอียดดีนายสิดดิก เอียดดีเมื่อ 20 กรกฎาคม 2559 20:54:53
แก้ไขโดย นายสิดดิก เอียดดี เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 17:41:56 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู »

ชื่อกิจกรรม : อบรมและลงมือปฏิบัติเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้จริง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อบรมและลงมือปฏิบัติเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้จริง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่ออบรมทำความเข้าใจการทำบัญชีครัวเรือนให้กับคนในชุมชนที่สามารถลดรายจ่ายได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ครัวเรือนต้นแบบ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้คนที่เข้าร่วมกลุ่มได้บันทึกเป็น ว่าก่อนเริ่มโครงการมีรายได้และรายจ่ายเป็นอย่างไรและสิ้นสุดโครงการเป็นอย่างไรโดยจะมีการประกวด ครัวเรือนต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์ด้วย
 • ประสานครัวเรือนต้นแบบเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน
 • ประสานวิทยากร
 • สมุดการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย 50 เล่ม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เกิดครัวเรือนต้นแบบสามารถให้ความรู้และทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,500.00 0.00 8,120.00 0.00 0.00 0.00 10,620.00 UnLock
17 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมะอะฮูมือรี ยูนุ๊มะอะฮูมือรี ยูนุ๊เมื่อ 22 กรกฎาคม 2559 18:28:04
แก้ไขโดย มะอะฮูมือรี ยูนุ๊ เมื่อ 22 กรกฎาคม 2559 18:54:59 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่3

 • photo

กิจกรรมหลัก : การสร้างผลงานนวัตกรรมจากขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประดิษฐ์นวัตกรรมจากขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดตั้งกลุ่มบ้านบาลาสร้างสรรค์ศิลป์ด้วยขยะ ผลิตและจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์ เข็มกลัดนกเงือก โมบายไล่ยุงเสริมพัฒนาการเด็ก กระเช้าดอกไม้โดยจัดกิจกรรมหลังปิดภาคเรียน 12 ครั้ง ปุ๋ยชีวภาพ และจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปโดยมีปราชญ์พื้นบ้านและนักวิชาการจากโรงเรียนในพื้นที่ผู้ให้ความรู้ โดยรับสมัครสมาชิกหลังการอบรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน 50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มตั้งแต่เวลา 09:00น. ถึง 12:00 น.เยาวชน 50 คน เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมในการทำนกเงือกเอง ทำเองตัดแต่งตัดขวดพลาสติก ติดกาว ทาสีเองโดยมีเด็กชายวีกี อีซอ และเด็กชายนิอาพีโซ ดอมะ และเพื่อนอีก 3 คนเป็นแกนนำ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีรูปแบบของที่ระลึกเข็มกลัดนกเงือก โมบายไล่ยุงเสริมพัฒนาการเด็ก กระเช้าดอกไม้สร้างรายได้กับกลุ่มรวมถึง การสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลานในครอบครัวที่ประดิษฐ์หรือแปรรูปจากขยะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เยาวชนสามารถดำเนินกิจกรรมเองได้ 2.เป็นแกนนำเป็นตัวแทนให้การถ่ายทอดวิธีการทำให้คนอื่นได้ด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 UnLock
17 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwangmaneewangmaneeเมื่อ 23 กรกฎาคม 2559 12:09:34
Project trainer
แก้ไขโดย wangmanee เมื่อ 23 กรกฎาคม 2559 14:02:17 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อมดี ที่บ้านพังสาย หมู่ 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา »

ชื่อกิจกรรม : เพื่อรณรงค์คนในชุมชน กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องส่วนร่วมการอนุรักษ์ฟื้นฟุสัตว์น้ำ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

 • photo คนในชุมชนร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านพังสายคนในชุมชนร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านพังสาย
 • photo เสร็จกิจกรรมถ่ายรูปพร้อมกันผู้ใหญ่ และเยาวชนจากโรงเรียนสทิงพระวิทยาเสร็จกิจกรรมถ่ายรูปพร้อมกันผู้ใหญ่ และเยาวชนจากโรงเรียนสทิงพระวิทยา

กิจกรรมหลัก : -การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรณรงค์คนในชุมชน กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมการอนุรักษ์ฟื้นฟุสัตว์น้ำ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน,แกนนำ,เครือข่ายประมงพื้นบ้าน,กลุ่มเยาวชน,สมาคมรักษ์ทะเลไทย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การรณรงค์ และเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมโครงการ ให้คนในชุมชนและกลุ่มคนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดความตระหนักเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และ สิ่งแวดล้อมในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 121 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-คณะทำงาน จำนวน 6 คน -เครือข่ายชาวประมง จำนวน 102 คน -เยาวชน จำนวน 12 คน -พี่เลี้ยงผู้ติดตาม จำนวน1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหม๊าด  มรรคโช  และคณะทำงาน ทำหน้าที่ตามความเหมาะสมของแต่ละคน เช่น ประสาน  บันทึก  ถ่ายรูปกิจกรรม  จัดเตรียมสถานที่  อาหารเที่ยง  กาแฟขนม  น้ำดื่ม ในวงพูดคุยตามอัธยาศัย เพราะสถานที่ประชุมคับแคบไม่สามารถเข้ามานั่งได้หลายๆ คน บางคนจึงนั่งคุยกันขนำริมหาด ยืนคุยกันบริเวณใกล้ๆบ้าง  คุยเสร็จโดยเฉพาะประเด็นสัตว์น้ำลดลง ส่งผลต่อการประกอบอาชีพทำการประมงอย่างรุนแรง  คุยแล้วก็ร่วมกันเก็บขยะริมหาดต่อไป 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-เกิดการรณรงค์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนจำนวน 1 ครั้ง -เกิดการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ การสร้างแรงจูงใจของคนในชุมชน สาธารณชนเกิดความตระหนัก และกลุ่มเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม ให้ความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ลักษณะกิกรรมผู้เข้าร่วมรับฟังการทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันนี้ และกิจกรรมโดยรวม เพื่อให้คนในชุมชนได้รับรู้ และได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมโครงการ  เพราะทุกกิจกรรมไม่ว่าเป็นเวทีประชุม หรือปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ล้วนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คือคนในชุมชน และที่เกี่ยวข้อง  โดยนายหม๋าด มรรคโช ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่าวันนี้ตนได้ประสานให้คนในชุมชนโดยเฉพาะชาวประมง กลุ่มเยาวชนโรงเรียนสทิงพระวิทยา จำนวน 12 คน เพื่อให้พวกเขาได้เข้ามามีส่วนร่วม ได้เรียนรู้  เพื่อเกิดความรักทรัพยากร สิ่งแวดล้อม  ท้องถิ่นของตน  และกลุ่มชาวประมงในละแวกใกล้เคียงที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในทะเล คือสัตว์น้ำ และใช้ประโยชน์จากบนพื้นดิน หาดทราย ได้มาร่วมกันทำความสะอาดชายหาดทะเลบ้านเรา เพื่อให้มีความสะอาด ทั้งหาดทราย  อากาศที่ดี  เมื่อสิ่งแวดล้อมดี สุขภาพจิต สุขภาพกายก็ดีตาม คนในชุมชนก็จะมีความสุข  ในวันนี้ในวงคุยเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการดำเนินงานโครงการชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวด่ล้อมดีที่บ้านพังสาย  ทุกคนจะได้รู้เข้าใจ และเข้ามาร่วมกับการดำเนินงานโครงการฯ ได้อย่างภาคภูมิใจ    ประเด็นหลักๆ ในชุมชนที่ต้องการให้ทุกคนช่วยกันคือ 1.การประกอบอาชีพ รายได้  ของชาวประมงลำบากมาก  เพราะตั้งแต่มีการขุดเจาะน้ำมันในทะเลหน้าบ้านตั้งแต่ปี 2551 สัตว์น้ำลดน้อยลงตามลำดับโดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน สัตว์น้ำลดลงอย่างรุนแรง ออกทำประมงมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 300-500 บาท แต่ต้นทุการทำประมงไม่ได้ลดน้อยลง แต่กลับยิ่งเพิ่มขึ้นจากชาวประมงต้องออกไปจากฝั่งไกลขึ้น  30-40 กิโลเมตร  ก็อยากให้ทุกคนได้ตระหนักในเรื่องนี้ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ 2.สิ่งแวดล้อมในชุมชน  อยากให้ทุกคนสร้างนิสัยการรักความสะอาด  ทิ้งขยะให้เป็นทีี  ชุมชนเราขยะมีตลอดบริเวณชายหาด บ้างก็เป็นขยะที่เกิดจากคนในชุมชน เกิดจากคนภายนอก หรือขยะที่ลอยมาจากทะเลบ้าง
วันที่เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 121 คน ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ คนหนุ่มสาว  กลุ่มเยาวชน ที่ทางผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ประสานไปยังโรงเรียนสทิงพระวิทยา เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าวกับผู้ใหญ่ การเก็บขยะชายหาด ตลอดแนวถนนริมทะเล ระยะทางไม่น้อยกว่า 200 เมตร  เกิดความสะอาดน่ามอง  นาอยู่
-จากกิจกรรมนี้สามารถต่อยอดเกิดกลุ่มเยาวชนที่ได้เข้ามาเรียนรู้ ร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อม  ต่อยอดกับกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นที่ละแวกใกล้เคียง โดยเฉพาะเครือข่ายประมงพื้นบ้าน 3 อำเภอ คือ อำเภอระโนด,อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร ที่สามารถร้อยเชื่อมทำงานร่วมกันได้ต่อเนื่อง  การทำงานต่อยอดกับองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมงอำเภอสทิงพระ , สมาคมรักษ์ทะเลไทย เป็นต้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 12,600.00 1,000.00 0.00 0.00 13,900.00 UnLock
17 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยwangmaneewangmaneeเมื่อ 23 กรกฎาคม 2559 13:46:51
Project trainer
แก้ไขโดย wangmanee เมื่อ 23 กรกฎาคม 2559 14:01:01 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อมดี ที่บ้านพังสาย หมู่ 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา »

ชื่อกิจกรรม : การรณรงค์ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและจัดการสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลัก : -การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สร้างการเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อมของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน แกนนำในชุมฃน เครือข่ายชาวประมง 3 อำเภอ ,สมาคมรักษ์ทะเลไทย, คณะกรรมการสมาชิกเครือข่ายสมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทย อ.สทิงพระ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชาสัมพันธ์รณรงค์ คนในชุมชนให้ความรู้การดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการเข้ามามีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และส่ิงแวดล้อมในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 121 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน,แกนนำในชุมชน ,ชาวประมงในพื้นที่และเครือข่ายประมงพื้นบ้าน 3 อำเภอ ,กลุ่มเยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กลุ่มเยาวชน โรงเรียนสทิงพระวิทยา จำนวน 12 คน
พี่เลี้ยงผู้ติดตาม จำนวน1 คน คณะทำงานโครงการฯ จำนวน 6 คน
ชาวประมงจำนวน 102 คน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-เกิดการรณรงค์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนจำนวน 1 ครั้ง -เกิดการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ การสร้างแรงจูงใจของคนในชุมชน สาธารณชนเกิดความตระหนัก และกลุ่มเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม ให้ความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เห็นถึงการเข้ามามีส่วนร่วมกับการดำเนินงานโครงการชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากรส่ิ่งแวดล้อมดีที่บ้านพังสาย  เกิดความสามัคคี ความร่วมมือกัน ไม่ว่าสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการให้เยาวชนได้มาเรียนรู้การทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ใหญ่ ที่เป็นเสาหลักสำคัญในการหารายได้ ให้พวกเขาได้เล่าเรียนกัน    ในส่วนของชาวประมงในพื้นที่หลายๆ กิจกรรมที่ผ่านมาพวกเขาได้เข้าร่วมบ้าง ไม่เข้าร่วมบ้าง ขึ้นอยู่กับข้อจำกัด หรือภารกิจของแต่ละคร  แต่กิจกรรมครั้งนี้ มีชาวประมงเข้าร่วมทั้งคนในบ้านพังสาย และหมู่บ้านละแวกใกล้เคียง ซึ่งพวกเขารู้จัก บ้างก็เป็นเครือญาติกัน  อย่างน้อยกิจกรรมในครั้งนี้ ก็จะเกิดการต่อยอดกิจกรรมอื่นได้ในอนาคต  เช่น การรวมตัวกันเป็นกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนกิจกรรมในและนอกพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหา ที่เกิดผลกระทบกับประมงพื้นบ้าน  ดังเช่น การเข้าชื่อเสนอกฏหมายประมงต่อภาครัฐ หรือการยื่นหนังสือการแก้ไขกฏหมายประมงที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นต้น  คิดว่าการทำกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้น มีอุดมการณ์ เจตนารมณ์  เป้าหมายร่วมกัน  มีการพัฒนาศักยภาพประมงพื้นบ้านอยู่ตลอดเวลา  ก็จะทำให้เกิดเป็นกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้านที่เข้มแข็ง ที่สามารถบริาหารจัดการทรัพยากรในชุมชนท้องถ่ินได้ตามความเหมาะสม ปัญหาความต้องการของชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

17 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 24 กรกฎาคม 2559 21:08:20
แก้ไขโดย นายสุวิทย์ หมาดเส็ม เมื่อ 24 กรกฎาคม 2559 23:18:46 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ »

ชื่อกิจกรรม : .จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตราการในการลดการนำเข้าขยะในชุมชนและร้านค้า

 • photo กำลังรับประธานอาหารกำลังรับประธานอาหาร
 • photo ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตราการในการลดขยะในชุมชนและร้านค้าประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตราการในการลดขยะในชุมชนและร้านค้า
 • photo อาหารมื้อเที่ยงอาหารมื้อเที่ยง
 • photo สรุปจากการเสวนาผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนมีการเสนอมาตราการลดขยะในชุมชน 7 มาตราการ 1. ทางอสม.เสนอให้มีถังแยกขยะบริเวรจุดท่องเที่ยว 2. มีป้ายประชาสัมพันธ์ ลด/ละ/เลิกทิ้งขยะเขตชุมชน 3. ประกาศมาตราการทำความสะอาดทุก 1 เดือน 4. มัสยิดประกาศเป็นมัสยิดสีขาวปลอดบุหรสรุปจากการเสวนาผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนมีการเสนอมาตราการลดขยะในชุมชน 7 มาตราการ 1. ทางอสม.เสนอให้มีถังแยกขยะบริเวรจุดท่องเที่ยว 2. มีป้ายประชาสัมพันธ์ ลด/ละ/เลิกทิ้งขยะเขตชุมชน 3. ประกาศมาตราการทำความสะอาดทุก 1 เดือน 4. มัสยิดประกาศเป็นมัสยิดสีขาวปลอดบุหร
 • photo พักรับประทานอาหารเที่ยงพักรับประทานอาหารเที่ยง
 • photo คณะทำงานคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก : 9.จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตราการในการลดการนำเข้าขยะในชุมชนและร้านค้า

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีการปฏิบัติการลดขยะทุกครัวเรือนอย่างถูกวิธี

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. คณะกรรมกรมัสยิด
 4. ตัวแทนร้านค้า

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.จัดประชุมประชาคมชาวบ้านเพื่อพิจารณาจัดทำมาตราการ กฎกติกาการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน
2.ประกาศมาตราการการจัดการขยะสู่ชุมชน
3.จัดทำป้ายประกาศมาตรการและติดตั้งในชุมชน
4.ขอความร่วมมือร้านค้าชุมชน ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. คณะกรรมกรมัสยิด

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.จัดประชุมประชาคมชาวบ้านเพื่อพิจารณาจัดทำมาตราการ กฎกติกาการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน
2.ประกาศมาตราการการจัดการขยะสู่ชุมชน
3.จัดทำป้ายประกาศมาตรการและติดตั้งในชุมชน
4.ขอความร่วมมือร้านค้าชุมชน ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดมาตราการการจัดการขยะชุมชนบ้านหัวหิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้จัดทำมาตรการและกฎกติกาในการจัดการขยะในชุมชนให้ทุกคนได้ทราบและได้ขอความร่วมมือกับร้านค้าในชุมชน เพื่อขอให้ลดปริมาณใช้ในการใช้ถุงพลาสติกสรุปจากเวทีประชุมมีการนำเสนอให้จัดตั้งมาตราการไว้ 7 ข้อ 1.ให้มีที่แยกขยะในเขตบริเวรชุมชนจุดนักท่องเที่ยว 2. มีป้ายประชาสัมพันธ์ ลด/ละ/เลิก/ห้ามทิ้งขยะ 3.จัดมาตราการทำความสะอาดทุก 1 เดือน 4.ประกาศมัสยิดสีขาว/ปลอดบุหรี่/มีการคัดแยกขยะ/รับบริจาคขยะ 5. ประกาศให้ทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ 6. ประกาศมาตราการโซนสะอาดบ้านน่ามอง 7. มาตราการร้านค้าลดขยะที่ต้นทางและให้มีที่แยกขยะ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 500.00 12,000.00 1,000.00 0.00 0.00 14,000.00 UnLock
16 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านปะโอบ้านปะโอเมื่อ 17 กรกฎาคม 2559 10:40:20
แก้ไขโดย บ้านปะโอ เมื่อ 17 กรกฎาคม 2559 13:54:05 น.

ชื่อโครงการ : สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ »

ชื่อกิจกรรม : เด็ก เยาวชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านปะโอ ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เด็ก เยาวชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านปะโอ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อทราบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของชุมชนที่เน้นสุขภาพมากขึ้น 2.เพื่อติดตามข้อมูลการนำความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 3.เพื่อทราบแนวคิดในการเลือกซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากท้องตลาดทั่วไป 4.เพื่อฝึกให้เยาวชนมีทักษะในการเก็บข้อมูลและ ได

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 51 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กนักเรียนและเยาวชนบ้านปะโอ  40 คน ครูและคณะกรรมการ 11 คน รวม 51 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือน หมู่ 1 บ้านปะโอ จำนวน 274 ครัวเรือน และร้านค้าในตลาดม่วงงาม โดยทีมเด็ก เยาวชนนักเรียนโรงเรียนวัดปะโอซึ่งมีคณะทำงานโครงการ ครู เป็นพี่เลี้ยงในการเก็บข้อมูลข้อมูลจะมีการเก็บ 2 ระยะ (ุ ระยะที่ 1 ในช่วง 3 เดือนแรกระยะที่ 2 ในช่วง 6 เดือนหลัง ) จำนวน 2 ครั้งๆละ 2 วัน

 2. คณะทำงานโครงการ /แกนนำชุมชน/ครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปเป็นเอกสาร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กนักเรียนและเยาชนบ้านปะโอ 40 คน และครู - กรรมการ 11 คนซึ่อยู่ในลักษณะของวัยทำงาน และผู้สูงอายุ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ครุผู้ควบคุมได้ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร จัดทำแบบสอบถาม จำนวน 274 ชุด จัดประชุมกลุ่ม 51 คนประกอบด้วยเด็ก 40 คนและที่ปรึกษา 11 คน แล้วออกสำรวจโดยใช้เอกสาร ครัวเรือน 274 ครัวเรือน ใช้เวลาสัมภาษณ์ 2 วัน  ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน แล้วเก็บข้อมูลมาทำการสรุป แนวคิดและทัศนคติของคนในชุมชนและข้างเคียง ในการลดการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงและรู้จักการเลือกบริโภค เลือกซื้ออาหาร ผักต่าง ๆ  เยาชนได้เรียนรู้มีทักษะ การจัดเก็บข้อมูลชุมชน และเรียนรู้วิถีชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-เด็ก เยาวชน มีทักษะในการเก็บข้อมูล

-เด็ก เยาวชน เรียนรู้วิถีของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางกลุ่มวิทยากรและครูผู้ควบคุม ได้ออกแบบสอบถาม จัดประชุมชี้แจงการใช้ข้อมูล เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเก็บข้อมูลจากชุมชน ให้ดำเนินการเก็บข้อมูล 2 วัน จากการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ประชาชนในชุมชนสำนึกในการดำรงค์วิถีชีวิตแบบเกษตรอินทรียทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตโดยใช้ปุ่ยอินทรีย์ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแต่จะใช้สารไล่แมลงที่ผลิตเอง ซึ่งได้ความรู้มาจากการอบรมของกลุ่มเอง การจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคแบบรับรองคุณภาพ เช่นผักและผลไม้จากบ้านปะโอที่ปลอดสารเคมี  หรือการเลือกซื้อพืชผักต่าง ๆ จากตลาดม่วงงาม มีการเลือกซื้อที่ปลอดสารพิษ รู้แหล่งผู้ผลิต รู้จักกับเจ้าของสวนเป็นต้น และเมื่อซื้อมาจะเรียนรู้วิธีการแช่ล้างสารพิษออกก่อนการนำไปปรุงบริโภค  เด็กนักเรียนที่เก็บข้อมูลจะเรียนรู้วิธีการและมีจิตสำนึกในการผลิต บริโภค และอินทรีย์ อย่างยั่งยืน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 11,060.00 0.00 0.00 0.00 11,060.00 UnLock
16 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:00น.-12.00น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์เมื่อ 18 กรกฎาคม 2559 23:59:55
แก้ไขโดย นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์ เมื่อ 19 กรกฎาคม 2559 00:21:19 น.

ชื่อโครงการ : ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ก.ค.59

กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำประชุมประจำเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

  เพื่อให้เกิดสภาชุมชนที่ผู้นำชุมชน มีภาวะความเป็นชุมชนเข้มแข็งและมีการปรึกษาหารรือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อบต.1 คน - อสม.2 คน - กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรควนเนียง 2 คน
- ปราชญ์ชุมชน 5 คน - ตัวแทนหมู่บ้าน 12 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 10 ครั้ง ในระยะเวลา 12 เดือนเพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • อสม.2 คน
 • กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรควนเนียง 2 คน
 • ปราชญ์ชุมชน 5 คน
 • ตัวแทนหมู่บ้าน 13 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เวลา 11.00-11.10 น.ลงทะเบียน สมาชิกสภาผู้นำชุมชน
 • เวลา 11.10-12.00 น. เริ่มเข้าสู่วาระที่ประชุม โดย น.ส.อมรรัตน์ธรรมรัตน์ ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการประชุมของ สสส.ผ่านสภาผู้น้ำมาแล้วทั้งหมด 9 ครั้งโดยมีการประชุม เดือนละ 1 ครั้ง เริมตั้งแต่ เดือน ตุลาคม2558-เดือน มิถุนายน 2559 และครั้งนี้ วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 เป็นครั้งที่ 10 โดยรายงานผลการประชุมทั้งหมด ได้ทำกิจกรรมไปเกือบจะถึงเป้าหมายปลายทาง แล้วโดย แจ้งกิจกรรมที่เหลือคื่อ
 1. กิจกรรมย้อนร้อยอตีดชุมชนชนคนปลักควาย ในส่วนขั้นตอนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
 2. กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง 3.ถอดบทเรียน
 3. คนใต้สร้างสุข มติที่ประชุม สมาชิกรับทราบและรับรองที่ประชุม

- วาระที่2 น.สอมรรัตน์แจ้งความคืบหน้า เกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืชสมุนไพร ผักปลอดสารพิษ ซื่งทางกระทรางเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา มีความสนใจเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ในการนำไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเครื่องแกง โดยมีการประสานงานกันโดยผ่าน กระทราวงวิทยาศาสตร์เป็นผู้ประสานงานที่กลุ่มสมาชิกเพื่อสะดวกในการประสานงานกันโดยมีรายละเอียดดังนี้้
ข้อมูลที่จะส่งให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค. 2559 1.ชื่อกลุ่ม ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
2.สมาชิก 9 คน 3.พื้นที่ 16 ไร่ 4.ชนิดของพืช
4.1 ตะใคร้ 1/2 ไร่(ประมาณ 1,000 กอ) อยู่ระหว่างการปลูก 4.2 ข่า 3 ไร่ แยก2 ชนิดข่า
- ขาตาแดง ใหญ่ 2 ไร่
- ข่าป่า 3 ไร่ 4.3 พริกไทยดำ 1 ไร่(อยู่ระหว่างการปลูก) 4.4 พริกสด 0 ไร่ 4.5 พืชเกษตรผสมผสาน – มะนาว 3 ไร่ (อยู่ระหว่างการปลูก)                       - ไพร 2ไร่(อยู่ระหว่างการปลูก)         - ดาหลา2 ไร่(กำลังรอต้นพันธุ์) 5. ฐานอินทรีย์เดิม
5.1 ทำปุ๋ยหมักใช้เอง โดยใช้จุลินทรีย์ ท้องถิ่นเป็นตัวย่อย มี 2 ชนิด
- ปุ๋ยหมักแห้ง สูตรปุ๋ยหมักเงินล้าน สูตร เอ็กชั่น - ปุ๋ยหมักสูตรน้ำ เช่น อาหารจานด่วนสูตรเอ็กซ์ตร้า และฮอร์โมนไข่ซุปเปอร์ 5.2 ไม่ใช้สารเคมี สำหรับพืช และดิน เช่น ยาฆ่าหญ้า และสารเคมีกำจัดแมลงและศัตรูพืช 6.สิ่งที่ต้องพัฒนาเพื่อให้ได้การรับรอง 6.1 แนวกันชน 6.2 สระเก็บน้ำ 6.3 การประสานงานในการเตรียมข้อมูลการขอรับรองเกษตรอินทรีย์ 7.เป้าหมาย 7.1 เชื่อมโยงกลุ่มเครื่องแกง                      ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

• เกิดการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม

• เกิดความเข้มแข็งของสภาผู้นำ

• เกิดผลลัพธ์เชิงประเด็น

• เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ทำให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอก และชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการประชุมประจำเดือน โดยมีสภาผู้นำ และคนในชุมชนเข้าร่วม ร้อยละ 80 โดยมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock