ฅนใต้สร้างสุข [The Southern Happyness Action Networks]

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
2 มีนาคม 2558 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsuwanneesuwanneeเมื่อ 22 สิงหาคม 2557 16:57:30
แก้ไขโดย suwannee เมื่อ 22 สิงหาคม 2557 16:57:57 น.

ชื่อโครงการ : คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่จักดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำทีมคณะทำงาน จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. การขยายครัวเรือนต้อนแบบการจัดการขยะ 2. การประกวดครัวเรือนต้นแบบ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

30

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
25 สิงหาคม 2557 เวลา 08:30-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchavaearbchavaearbเมื่อ 26 สิงหาคม 2557 11:04:52
แก้ไขโดย chavaearb เมื่อ 26 สิงหาคม 2557 11:08:39 น.

ชื่อโครงการ : ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการรับสมัครคณะทำงานระดับตำบล

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานระดับตำบลเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการเพื่อรับสมัครคณะทำงานระดับหมู่บ้าน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานโครงการฯ จำนวน 30 คน 2.ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 70 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมหมู่บ้าน เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ
เพื่อรับสมัครคณะทำงานระดับหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.คณะทำงานโครงการฯจำนวน 30 คน 2.ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้านจำนวน 70 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการและรับสมัครคณะทำงานระดับหมู่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้คณะทำงานระดับหมู่บ้าน ได้เข้าใจถึงการดำเนินงานของโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 3,100.00 1,500.00 0.00 0.00 7,600.00 UnLock
24 สิงหาคม 2557 เวลา 16:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยครูอะหมัดครูอะหมัดเมื่อ 25 สิงหาคม 2557 23:54:44
แก้ไขโดย ว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณี เมื่อ 26 สิงหาคม 2557 16:08:02 น.

ชื่อโครงการ : วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด เพื่อทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ด้านยาเสพติดของชุมชน กำหนดแผน และเป็นแกนนำในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติด ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด บทบาทของกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติด และแนวทางการทำงานของกลุ่ม ทักษะการสำรวจข้อมูล การจัดทำแผนที่แหล่งมั่วสุมและจุดเสี่ยงด้านยาเสพติด และการจัดทำฐานข้อมูลด้านยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ครูสอนศาสนา ผู้อาวุโสในชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติด เพื่อพัฒนาทักษะการสำรวจข้อมูล การจัดทำแผนที่แหล่งมั่วสุมและจุดเสี่ยงด้านยาเสพติด และการจัดทำฐานข้อมูลด้านยาเสพติด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 115 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ครูสอนศาสนา ผู้อาวุโสในชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน แม่บ้าน ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน 115 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. วิทยากรให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านการฉายวีดิทัศน์ที่ผลิตโดย ปปส. ชื่อเรื่อง สิ่งที่ซ่อมไม่ได้
 2. วิทยากรอธิบายบทบาทของกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติด และแนวทางการทำงานของกลุ่ม การสำรวจข้อมูล การจัดทำแผนที่แหล่งมั่วสุมและจุดเสี่ยงด้านยาเสพติด และการจัดทำฐานข้อมูลด้านยาเสพติดของชุมชน
 3. สมาชิกของกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดและผู้สนใจทั่วไป ร่วมกันนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านการชมวีดิทัศน์ที่ผลิตโดย ปปส. ชื่อเรื่อง สิ่งที่ซ่อมไม่ได้
 2. กลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดเข้าใจบทบาทของตนเอง และเข้าใจแนวทางการทำงานของกลุ่ม การสำรวจข้อมูล การจัดทำแผนที่แหล่งมั่วสุมและจุดเสี่ยงด้านยาเสพติด และการจัดทำฐานข้อมูลด้านยาเสพติดของชุมชน
 3. สมาชิกของกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดและผู้สนใจทั่วไป ร่วมกันนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่น่าสนใจ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 UnLock
24 สิงหาคม 2557 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchavaearbchavaearbเมื่อ 26 สิงหาคม 2557 10:54:42
แก้ไขโดย chavaearb เมื่อ 26 สิงหาคม 2557 10:58:41 น.

ชื่อโครงการ : ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง »

ชื่อกิจกรรม : ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมรวบรวมเรียบเรียงวิเคราะห์ข้อมูล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

รวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลขยะโดยคณะทำงานระดับตำบล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานฯระดับตำบล จำนวน 30 คน 2.เด็กและเยาวชน จำนวน 20 คน 3.ตัวแทนองค์กร/หน่วยงานจำนวน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลขยะโดยคณะทำงานระดับตำบล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.คณะทำงานระดับตำบลจำนวน 30 คน 2.เด็กและเยาวชนจำนวน 20 คน 3.ตัวแทนองค์กร/หน่วยงานจำนวน 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลขยะโดยคณะทำงานระดับตำบล

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้ข้อมูลเรื่องชนิดปริมาณ ผลกระทบจากขยะต่อคนต่อสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการขยะในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 7,700.00 500.00 0.00 0.00 10,200.00 UnLock
24 สิงหาคม 2557 เวลา 11:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณีว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณีเมื่อ 26 สิงหาคม 2557 16:06:23
Project trainer
แก้ไขโดย ว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณี เมื่อ 26 สิงหาคม 2557 16:33:37 น.

ชื่อโครงการ : วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดและถ่ายทำรายการสุขซินโดรม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมคณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดแผนและแนวทางในการดำเนินการโครงการ สรุปบทเรียนจากการดำเนินการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการและทีมสื่อของ สสส

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงโครงการ 1 คน สจรส 1 คน ทีมสื่อ 4 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมกิจกรรมถ่ายทำรายการสุขซินโดรม และกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 121 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ครูสอนศาสนา ผู้อาวุโสในชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน แม่บ้าน ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน 115 คน พี่เลี้ยงและ สจรส 2 คน ทีมสื่อ 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พบปะกับผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงททำความเข้าใจถึงรายละเอียดการถ่ายทำรายการสุขซินโดรม พร้อมถ่ายทำรายการและเข้ากิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติด โดยการฉายวีดีทัศน์ถึงโทษของยาเสพติดและให้โต๊ะอิหม่าม กำนัน และนายก อบต. อบรมให้ความรู้แก่อาสามัครและผู้ที่สนใจเข้ารวมกิจกรรม โดยการให้ผู้ที่หลงผิดและกลับใจได้ มาให้ความรู้แก่อาสามัคร รวมถึงเป็นแกนนำในการซักชวนกลุ่มเสี่ยงให้หันมานำหลักศาสนาเข้ามานำทางชีวิตในการปฏิบัตรให้ห่างไกลต่อยาเสพติด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

อบรมให้ความรู้แก้อาสามัครเฝ้าระวังยาเสพติด เพื่อเตรียมการสำรวจข้อมูลสถาณการณ์ยาเสพติดในชุมชน วิเคราะห์จุดเสี่ยงภายในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป้นท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำศาสนา เด็กและเยาวชน ผู้นำกลุ่มต่าง อีกด้วยเช่นกัน หลังจากที่ได้อบรมพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครแล้วทางชุมชนก็ได้ทำนูหรี รัปประทานอาหารร่วมกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

23 สิงหาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkantiyakantiyaเมื่อ 23 สิงหาคม 2557 16:47:17
แก้ไขโดย kantiya เมื่อ 23 สิงหาคม 2557 17:02:43 น.

ชื่อโครงการ : สี่แยกวัดใจลูกหลาน ม.5 บ้านปลักแรด »

ชื่อกิจกรรม : เพื่อมาปรับปฎิทินแผนงานโครงการ

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจโครงการและวางแผนการทำงานของโครงการสู่สภาชุมชนบ้านปลักแรด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ประสารงานโครงการและเจ้าหน้าที่ข้อมูล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปรับปฏิทินโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

2

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ปรับปฏิทินโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ปรับปฏิทินโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่เข้าใจวิธีการทำงาน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1 อยากให้ช่วยเป็นพี่เลี้งทุกครั้งที่จัดกิจกรรม    2 อยากให้ช่วยเสนอแนะทุกครั้งที่สรุปงาน

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
23 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 -16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยปราณี บุญนะโชติปราณี บุญนะโชติเมื่อ 24 สิงหาคม 2557 09:10:52
แก้ไขโดย ปราณี บุญนะโชติ เมื่อ 24 สิงหาคม 2557 09:50:07 น.

ชื่อโครงการ : กลุ่มเยาวชนดนตรี ต้นกล้าแห่งหนองราโพธิ์ »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรม เยาวชน ร่วมกับ ครอบครัวและแกนนำ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผน ร่วมกัน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมชี้แจงโครงการด้านเด็กเยาวชนให้คนชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

อบรมแกนนำและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 112 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ประชาชน ม.6 บ้านหนองราโพธิ์  จำนวน  72 คน 2.ตัวแทนสภาเยาวชน  จำนวน 40  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรม เยาวชน ร่วมกับ ครอบครัวและแกนนำ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผน ร่วมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 หนองราโพธิ์ 2.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองราโพธิ์ 3.ส.อบต.หนองราโพธิ์ 4.คณะกรรมการโครงการ กลุ่มเยาวชนดนตรีต้นกล้าแห่งหนองราโพธิ์ 5.ประชาชน หนองราโพธิ์ 6.เยาวชน หนองราโพธิ์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • การหาจุดเด่นในตัวเรา
 • โครงสร้างของสภาเยาวชน
 • สร้งพลัง ( + ) จากตัวตนที่แท้จริง
 • การทำหัวใจ 5ดวง
 • ฐานความคิด
 • ระดมความคิดจากประชาชนและเยาวชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • การค้นพบจุดเด่นในตัวเอง
 • ได้โครงสร้าง สภาเยาวชนที่สมบูรณ์
 • สร้างทีมเยาวชนที่เข้มแข็ง
 • เรียนรู้หน้าที่ของตัวเอง
 • สร้างพลังสามัคคี ในกลุ่มเยาวชน
 • เกิดสายสัมพันธ์ ระหว่างคนในครอบครัว
 • เยาวชนกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

1.คุณ นภาภรณ์  แก้วเหมือน 2.คุณ นฤมล  ฮะอุรา 3.คุณ รุ่งศักดิ์  จอสกุล

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณ รุ่งศักดิ์ จอสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 13,620.00 940.00 0.00 0.00 17,560.00 UnLock
23 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยศุภกิจศุภกิจเมื่อ 25 สิงหาคม 2557 14:52:38
Project trainer
แก้ไขโดย ศุภกิจ เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 15:37:07 น.

ชื่อโครงการ : บ้านไม้มูกปลอดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ด้วยสมุนไพร »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สมุนไพรดับกลิ่นมูลสัตว์ที่ชุมชนอื่น

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สมุนไพรดับกลิ่นมูลสัตว์จากชุมชนอื่นที่มีประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการแก้ปัญหาของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชน 7 คน และตัวแทนกลุ่มบ้าน จำนวน 43 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แกนนำชุมชนและตัวแทนชาวบ้าน จำนวน 50 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สมุนไพรดับกลิ่นมูลสัตว์จากชุมชนอื่นที่มีประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการแก้ปัญหาของชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำชุมชน 7 คน ตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 43 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมโครงการได้เดินทางร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สมุนไพรดับกลิ่นมูลสัตว์จากชุมชนบ้านป่ายาง  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร การทำปุ๋ยชีวภาพ การทำแก๊สชีวมวล 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สมุนไพร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชุมชนในการใช้สมุนไพรดับกลิ่นจากมูลสัตว์ของชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

23 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 25 สิงหาคม 2557 15:31:22
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 15:41:03 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : จัดแสดงวัฒนธรรมดิเกฮูลู

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมธำรงรักษาวัฒนธรรมดิเกฮูลูซรีนากอฮุแต(24 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดการแสดงดีเกฮูลูภายในชุมชนบ้านนากอฮูแตเพื่อสร้างความสมัคคี และเพื่อเด็กและเยาวชใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหางไกลยาเสพติด  และได้ทำบทเพลงเพื่อชุมชนโดยเน้นในเรื่องโทษของสารเสพติดต่างๆ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดการแสดงดีเกฮูลูภายในชุมชนบ้านนากอฮูแตเพื่อสร้างความสมัคคี และเพื่อเด็กและเยาวชใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหางไกลยาเสพติด  และได้ทำบทเพลงเพื่อชุมชนโดยเน้นในเรื่องโทษของสารเสพติดต่างๆ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1เด็กและเยาวชนในชุมชนมีความรู้เรื่องยาเสพติดและหลักคำสอนของศาสนาว่าด้วยยาเสพติดและนำไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง ทำให้เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคมได้ ไม่พบการติดยารายใหม่ 2.เกิดกลุ่มเยาชนผลักดันและป้องยาเสพติดในชุมน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-การกระตุ้นให้เยาชนเข้ามาร่วมรักษาวัฒนธรรมดีเกฮูลูและบูรณาการการต้านภัยยาเสพติดในชุมชน โดยการด้วยการสอดแทรกเนื่อเกี่ยวกับยาเสฑติด การป้องกันยาเสพติดในชุมชนในการแต่งเพลงลิเกฮูลูและดำเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการแล้วไปพูดคุยเพื่อถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย การป้องกันยาเสพติด เกิดการ ละ ลดบุหรี่รวมถึงความสมัคคีของชุมชน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 750.00 UnLock
23 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสัณห์สินีสัณห์สินีเมื่อ 26 สิงหาคม 2557 23:23:48
แก้ไขโดย สัณห์สินี เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 13:23:15 น.

ชื่อโครงการ : ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ทำความเข้าใจสังเคราะห์ข้อมูลในการปฏิบัติลงเยี่ยมบ้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 2 การจัดทำฐานข้อมูลแบบครบวงจร

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนทั้ง 13 ตระกูลรู้ว่าปัญหาของโรค และดูแลอย่างไร ใครช่วยดูแล และปฏิบัติอย่างไรกับญาติและกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมเก่า 30คน ทีมใหม่เด็กเยาวชนกลุ่มติดยาเสพติด 20 คน รวม 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคผู้ป่วยเรื้อรัง ทั้ง 13 ตระกูล ภาพ แผนที่ ผังผู้ป่วย ในการจัดทำการเชื่อมโยงในเรื่องสุขภาพได้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

50 คน ทีมคณะทำงานทีมเก่าและทีมใหม่ เช่น อสม. ชรบ.อบต. กลุ่มสตรี เด็ก กลุ่มแกนนำเยาวชนทีมเก่าและทีมใหม่

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลเดิมของปีที่แล้ว ของคน 13 ตระกูลจากการทำผังเครือญาติ และได้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เกิดกับ 13 ตระกูลนี้และเอาข้อมูลผู้ป่วยที่เป็นโรคมาชี้แจงโดยวิทยากรที่มีความรู้เรื่องโรค เพื่อมีข้อมูลในการลงไปเยี่ยมผู้ป่วย
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อมีข้อมูลทั้ง 13 ตระกูลแล้ว เราก็จะรู้ว่าพื้นที่ไหนบ้างที่มีผู้ป่วยอยู่ ใน13 ตระกูลนี้ ว่าอยู่ตรงไหนบ้างและเมื่อรู้พื้นที่แล้วก็จะมาร่วมวางแผน ในการช่วยกันทำแผนที่ผังผู้ป่วย เพื่อง่ายต่อการลงพื้นที่ ขั้นตอนที่ 4 การฝึกและการปฏิบัติเรื่องโรคในการลงเยี่มว่าเราควรปฏิบัติกับผู้ป่วยอย่างไรอย่างถูกวิธี โดยมีวิทยากรที่เป็นหมอ มาให้ความรู้และให้คำแนะนำต่างๆในการลงเยี่ยม และการปฏิบัติตัวกับผู้ป่วยแต่ละโรคว่าควรปฏิบัติแบบไหน อย่างไร ในแต่ละโรค เราจะให้คำแนะนำและปฏิติไม่เหมือนกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีทีมคณะทำงานจำนวน 50 คนเข้าร่วมการประชุม มีข้อมูลผู้ป่วยเรื่องโรคของคนทั้ง 13ตระกูล และมีแผนที่ผังผู้ป่วย จึงทำให้คณะทำงานเกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องโรคต่างๆที่เกิดขึ้นใน หมู่ 2 เพื่อลงไปเยี่ยมผู้ป่วยได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา ทีมคณะทำงานชุดใหม่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ทำ แนวทางแก้ไข ให้ทีมเก่าที่ทำปีที่แล้วอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ทำจนเข้าใจ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

อยากให้พี่เลี้ยงมาช่วยสร้างขวัญและกำลังใจต่อไปเรื่อยๆ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

กัลทรรศย์ ติ้งหวัง อนัญญา แซะหลี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยทรรศย์ ติ้งหวัง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,400.00 0.00 22,500.00 1,545.00 0.00 0.00 27,445.00 UnLock
23 สิงหาคม 2557 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสรศักดี์ ช่วยชูสรศักดี์ ช่วยชูเมื่อ 27 สิงหาคม 2557 18:09:04
แก้ไขโดย สรศักดี์ ช่วยชู เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 19:16:36 น.

ชื่อโครงการ : บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด ) »

ชื่อกิจกรรม : ปฎิบัติการจัดการขยะเป็นปุ๋ย

 • photo วันที่ 23วันที่ 23
 • photo วันที่ 23วันที่ 23
 • photo วันที่ 23วันที่ 23
 • photo วันที่ 23วันที่ 23
 • photo วันที่ 24วันที่ 24
 • photo วันที่ 24วันที่ 24
 • photo วันที่ 24วันที่ 24
 • photo วันที่ 24วันที่ 24

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพือให้ชาวบ้านในชุมชนใด้เรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยหมัก และน้ำยาสมุนไพรไล้เเมล็งและวิธีการใช้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ ตัวแทนกลุ่มบ้าน และตัวแทนเจ้าของบ้านตามกลุ่มบ้านเพิ่มเติมรวม 80 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มีคณะกรรมการ 10 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 10 คนผู้ไหญบ้าน 1 คน วิทยากรบรรนยาย 1 คน ตัวแทนกลุมบ้านรวมกัน 80 คน มาร้วมทำกิจกรรมร้วมกันทำปุ๋ยหมักในบริเวณศาลาประชาคมประจำหมูบ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชาวบ้าน 80 คน ใด้เรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยหมัค และจัดหารกลุ่มปุ๋ยมีมัตติให้ชาวบ้านที่เลี้๋ยงหมูเลี้ยงวัว นำมูลวัวมูลหมูมารวมกันที่ศาลาหมูบ้าน และร่วมกันทำปุ๋ยและใด้เชินวิทยากรจาก กศน. มาสอนวิธีการทำปุ๋ยหมักและร้วมกันปฏิบัติ จริง และใด้ร้วมกันทำแบบพร้มๆกันด้วย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการ ตัวแทนกลุ่มบ้าน และตัวแทนเจ้าของบ้านตามกลุ่มบ้านเพิ่มเติม 80 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มเป้าหมายใด้เรียนรู้ การทำปุ๋ยหมัคชีวภาพและวิธีการใช้เพือไว้ใชในครัวเรือนและใด้เรียนรูเรืองกดกติกา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

อาจาร วิทยา โชติกะ  นายยก อบต. ไทยบุรี นายการุณ พุธคุ้ม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์ กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 19,200.00 3,000.00 0.00 0.00 24,200.00 UnLock
22 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 22 สิงหาคม 2557 09:15:23
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 22 สิงหาคม 2557 09:29:29 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : ทำความสะอาดมัสยิด

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์( สำหรับกิจกรรมทำสะอาดมัสยิด 48 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชนและคนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เวลา 8.00 - 9.00 น. รวบรวมเยาวชนและผู้ปกครองผู้อาสาทำความสะอาดมัสยิดจำนวน 10 คน 10.00 น. แบ่งหน้าที่ของแต่ละคน เพื่อไปปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้  13.00 น. ตรวจสอบความเรียบร้อย และเคลีย์พื้นที่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนและคนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 8.00 - 9.00 น. รวบรวมเยาวชนและผู้ปกครองผู้อาสาทำความสะอาดมัสยิดจำนวน 10 คน 10.00 น. แบ่งหน้าที่ของแต่ละคน เพื่อไปปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้  13.00 น. ตรวจสอบความเรียบร้อย และเคลีย์พื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มเยาวชนเกิดจิตอาสาสาธารณะรักชุมชน ชมชนน่าอยู่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมตามแผนโดย ให้กลุ่มเยาชนมีจิตอาสา ในการร่วมพัฒนาภนนสาธารร และสอบถามความพิงพอใจในกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในเยวชน และนำข้อมูลนำไปถอดบทเรียนในการประชุมพบปะพูดคุยในชุมชนในทีมคะกรรมการและสภาชุมชน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 UnLock
22 สิงหาคม 2557 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsuwanneesuwanneeเมื่อ 22 สิงหาคม 2557 13:49:43
แก้ไขโดย suwannee เมื่อ 22 สิงหาคม 2557 13:54:53 น.

ชื่อโครงการ : คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อหารือการจัดทำแนวทางการจัดทำอุปกรณ์คัดแยกขยะ 2. จัดหาผู้รับซื้อขยะที่ได้รับการคัดแยก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำและภาคีเครือข่าย จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมหารือเพื่อจัดทำแนวทางการจัดทำอุปกรณ์คัดแยกขยะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำและภาคีเครือข่าย จำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. เวลา 13.30 น นัดแกนนำทีมทำงานประชุม หารือเพื่อจัดทำแนวทางการจัดทำอุปกรณ์คัดแยกขยะ
 2. หารหาวิทยากร ให้ความรู้แก่ประชาชนในการผลิตวัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะในชุมชน
 3. จัดหาผู้รับซื้อขยะในชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
22 สิงหาคม 2557 เวลา 20:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยครูอะหมัดครูอะหมัดเมื่อ 23 สิงหาคม 2557 20:28:58
แก้ไขโดย ครูอะหมัด เมื่อ 23 สิงหาคม 2557 20:35:15 น.

ชื่อโครงการ : วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมคณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดแผนและแนวทางในการดำเนินการโครงการ สรุปบทเรียนจากการดำเนินการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดและเตรียมต้อนรับทีมสื่อจาก สสส.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ครูสอนศาสนา ผู้อาวุโสในชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการโครงการร่วมกันกำหนดแผนและแนวทางในการดำเนินการโครงการ สรุปบทเรียนจากการดำเนินการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 18 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ครูสอนศาสนา ผู้อาวุโสในชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 18 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดและเตรียมต้อนรับทีมสื่อจาก สสส. ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการดำเนินการโครงการมีมติจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บาลายทุ่งโพ บ้านแคเหนือ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดที่ได้สมัครไว้ และผู้สนใจทั่วไป โดยในวันดังกล่าวจะมีทีมสื่อจาก สสส. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 UnLock
22 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsungviansungvianเมื่อ 23 สิงหาคม 2557 20:57:04
แก้ไขโดย sungvian เมื่อ 23 สิงหาคม 2557 21:10:48 น.

ชื่อโครงการ : รวมพลัง สานสัมพันธ์สร้างสุขภาพคนเขาปูน »

ชื่อกิจกรรม : ปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : รวมกันปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีผักปลอดสารพิษเป็นอาหารของคนในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 95 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ  15 อสม  10  คน นักเรียน  30  คน ตัวแทนครัวเรือน  30  คน เยาวชน กลุ่มเสี่ยง  10  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ แบ่งกลุ่มรับผิดชอบการดูแล รักษาและบำรุงแปลงผัก กลุ่มละ 10 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 95 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรมมการ  15  คน อสม.  10  คน
นักเรียน  30  คน
ตัวแทนครัวเรือน 30  คน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 10  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

โครงการได้สั่งซื้อขี้ไก่แกลบมาเป็นปุ๋ยหมัก  ซื้อพันธ์ุผักมาให้  แบ่งกลุ่มคนคละกันทั้ง  5  พวกได้กลุ่มละจำนวน  10  แบ่งกันรับผิดชอบปลูกผัก  กลุ่มละ  1  ชนิด ซื้อท่อมาให้ต่อระบบรดน้ำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

โครงการได้สั่งซื้อขี้ไก่แกลบมาเป็นปุ๋ยหมัก  ซื้อพันธ์ุผักมาให้  แบ่งกลุ่มคนคละกันทั้ง  5  พวกได้กลุ่มละจำนวน  10  แบ่งกันรับผิดชอบปลูกผัก  กลุ่มละ  1  ชนิด ซื้อท่อมาให้ต่อระบบรดน้ำ  จากการร่วมกันทำปรากฎว่ามีคนมากจำเป็นต้องขยายแปลงปลูกผักออกไปอีก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 10,000.00 9,875.00 0.00 0.00 19,875.00 UnLock
21 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยkannapat janthongkannapat janthongเมื่อ 21 สิงหาคม 2557 14:57:45
Project trainer
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 22 สิงหาคม 2557 10:40:57 น.

ชื่อโครงการ : บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกอาสาสมัคร

 • photo นายกเทศมนตรีบ้านนากล่าวเปิดงานนายกเทศมนตรีบ้านนากล่าวเปิดงาน
 • photo ผู้เขเ้าร่วมกิจกรรมผู้เขเ้าร่วมกิจกรรม
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงกิจกรรมผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงกิจกรรม
 • photo นายกเทศมนตรบ้านนาช่วยวาดแผนที่ชุมชนนายกเทศมนตรบ้านนาช่วยวาดแผนที่ชุมชน
 • photo แผนที่ชุมชน ฝีมือชาวบ้านเหนือแผนที่ชุมชน ฝีมือชาวบ้านเหนือ
 • photo ช่วยกันระดมวาดแผนที่ช่วยกันระดมวาดแผนที่
 • photo เติมข้อมูลสมาชิกเติมข้อมูลสมาชิก
 • photo
 • photo สมาชิก อบต. ช่วยวาดแผนที่สมาชิก อบต. ช่วยวาดแผนที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : รับสมัครแกนนำอาสาจัดการขยะชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพือคัดเลือกแกนนำในการกำกับดูแลสมาชิกในการดำเนินงานกิจกรรมด้านการจัดการขยะในครัวเรือน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน
 • แกนนำชุมชน
 • ตัวแทนชาวบ้าน
 • อสม.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมคณะทำงาน แกนนำชุมชน และกลุ่มอาสาสมัครเพื่อคัดเลือกแกนนำในการดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการขยะชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำชุมชน 8 คน (ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. นายกเทศมนตรีบ้านนาเดิม รองนายกเทศมนตรี)
 • คณะทำงาน 10 คน
 • ตัวแทนชาวบ้าน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมกำหนดแกนนำจำนวน 10 คน เพื่อแบ่งโซนในการดูแล
 • ให้แกนนำระบุสมาชิกในกลุ่มที่ต้องดูแล
 • จัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อระบุตำแหน่งและพื้นที่ของแกนนำอาสาสมัครในการติดตาม กำกับดูแล
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ได้แผนที่ชุมชนที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากการช่วยกันวาดของทุกคนในชุมชน ซึ่งชุมชนมีแผนที่จะจัดทำแผนที่ดังกล่าวให้สมบูรณ์ และจัดทำลงไวนิลขยายใหญ่ เพื่อนำมาติดไว้ในศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน และใช้ในการประกอบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนต่อไป
 • ได้แกนนำอาสาสมัครในการกำกับ ติดตามดูแลเรื่องการจัดการขยะในชุมขนจำนวน 10 คน ซึ่งแต่ละคนได้แบ่งจำนวนครัวเรือนและกลุ่มเป้าหมายในการดูแล โดยช่วยกันระบุชื่อ และที่อยู่ให้ชัดเจน โดยมีการกำหนดสัญลักษณ์ประจำกลุ่มเป็นธงสีต่างๆ เช่น สีแดง สีเขียว สีเหลือง เพื่อให้แกนนำได้ใช้ป็นสัญลักษณ์ในการดูแล และง่ายต่อการกำกับติดตาม
 • ได้ข้อมูลข่าวสารที่สามารถให้แกนนำไปสื่อสารกับสมาชิก และคนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมให้รับทราบตรงกัน
 • มีการจัดหมายในการจัดกิจกรรมสำรวจขยะในสัปดาห์ต่อไป เพื่อให้เป็นการกระตุ้นการรับรู้ของคนในชุมชน
 • สิ่งที่สังเกตได้จากเวทีการประชุมในครั้งนี้ คือ การรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการและการมีส่วนร่วมในการทำงาน จะเห็นว่าผู้เข้าร่วมเวทีทุกคนจะพยายามช่วยกันวาดแผนที่ชุมชน พร้อมกับบอกว่าบ้านตนเองอยู่ส่วนใดในแผนที่ นอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุบางคนลุกจากที่นั่งเดินไปดูแผนที่เพื่อดูว่า มีการลงชื่อตนเอง กับครอบครัวลงในแผนที่แล้วหรือไม่ หรือในแผนที่ยังมีข้อมูลหรือครอบครัวใดที่ยังตกหล่น ไม่มีชื่ออยู่ในโครงการ ก็จะเสนอชื่อเข้ามา
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • คนเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะคนที่ได้รับการเสนอชื่อบางคน ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากต้องเข้าร่วมอบรมของโรงพยาบาลบ้านนาเดิมเรื่องยาเสพติด และมีการแข่งขันกีฬาตำบล จึงต้องนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมไปบอกเล่า ทำความเข้าใจอีกครั้ง
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • การดำเนินกิจกรรม ต้องเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้ช่วยกันคิด ช่วยกันแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ทุกคนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ
21 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsacksonsacksonเมื่อ 21 สิงหาคม 2557 22:34:25
แก้ไขโดย sackson เมื่อ 21 สิงหาคม 2557 22:40:35 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร »

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมเพื่อรับสมัครครัวเรือนต้นแบบ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะของชุมชนที่ผ่านมา

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการและประชาชนทั่วไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.จัดทำที่คัดแยกขยะโดยคนในชุมชนเพื่อขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เช่น ที่คัดแยกขยะในที่สาธารณะ ได้แก่ วัด โรงเรียน ร้านค้าชุมชน 2.ชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่  สมาชิกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการและประชาชนทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร 2.จัดทำที่คัดแยกขยะโดยคนในชุมชนเพื่อขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เช่น ที่คัดแยกขยะในที่สาธารณะ ได้แก่ วัด โรงเรียน ร้านค้าชุมชน 3.วางแผนดำเนินงานร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.ชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร 2.จัดทำที่คัดแยกขยะโดยคนในชุมชนเพื่อขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เช่น ที่คัดแยกขยะในที่สาธารณะ ได้แก่ วัด โรงเรียน ร้านค้าชุมชน 3.วางแผนดำเนินงานร่วมกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ประชาชนมาประชุมค่อนข้างน้อยและบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจ  แก้ไขโดยพยายามประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่เพื่อที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ต้องการให้ สสส.ร่วมดำเนินการกับประชาชนในชุมชน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนติดตามตลอดโครงการฯ

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

แนะนำช่วยเหลือด้านระบบรายงานต่างๆ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสุวิทย์ หมาดอะดำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 27,500.00 0.00 0.00 27,500.00 UnLock
21 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsacksonsacksonเมื่อ 21 สิงหาคม 2557 22:44:05
แก้ไขโดย sackson เมื่อ 21 สิงหาคม 2557 22:45:05 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร »

ชื่อกิจกรรม : เบิก-ถอนเงินจากบัญชีโครงการฯ

กิจกรรมหลัก : เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะของชุมชนที่ผ่านมา

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อนำไปใช้เป็นค่าดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดในโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพดำเนินการเบิก-ถอนเงินจากธนาคารฯ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพดำเนินการเบิก-ถอนเงินจากธนาคารฯ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพดำเนินการเบิก-ถอนเงินจากธนาคารฯ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพดำเนินการเบิก-ถอนเงินจากธนาคารฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพดำเนินการเบิก-ถอนเงินจากธนาคารฯ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสุวิทย์ หมาดอะดำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
20 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 -16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสัณห์สินีสัณห์สินีเมื่อ 20 สิงหาคม 2557 23:50:43
แก้ไขโดย สัณห์สินี เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 12:34:41 น.

ชื่อโครงการ : ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 2เป็นการวางแผนการจัดทำฐานข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานในการทำกิจกรรมครั้งต่อไป

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 12 ครั้ง(เดือนละ 1 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้คนทั้ง 13 ตระกูลรู้ว่าปัญหาของโรค และดูแลอย่างไร และควรปฏิบัติอย่างไรกับญาติตัวเองได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ครู จำนวน 2 คน
 2. ผู้นำศาสนา จำนวน 3 คน
 3. รพ.สต. จำนวน 3 คน
 4. สอบต. จำนวน 2 คน 5.กลุ่มเยาวชน จำนวน 10 คน
 5. แกนนำในชุมชน เช่น อสม. จำนวน 10 คน
 6. กลุ่มกองทุน จำนวน 2 คน กลุ่มเย็บผ้า จำนวน 2 คน
 7. กลุ่มทำผ้าบาติก จำนวน 2 คน กลุ่มทำขนม จำนวน 2 คน กลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เป็นการประชุมคณะทำงานโครงการ ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการวางแผนการจัดทำฐานข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานในการทำกิจกรรมโดยคณะทำงานมาจาก อบต. อสม.เด็กเยาวชนกลุ่มสตรี ซึ่งคณะทำงานโครงการได้มีความเข้าใจแผนงานโครงการ  เพือต้องการให้การทำกิจกรรมต่อไป ได้มีความพร้อมในทีมคณะทำงานมากขึ้น ในการทำกิจกรรมต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

30

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ครู จำนวน 2 คน
 2. ผู้นำศาสนา จำนวน 3 คน
 3. รพ.สต. จำนวน 3 คน
 4. สอบต. จำนวน 2 คน 5.กลุ่มเยาวชน จำนวน 10 คน
 5. แกนนำในชุมชน เช่น อสม. จำนวน 10 คน
 6. กลุ่มกองทุน จำนวน 2 คน กลุ่มเย็บผ้า จำนวน 2 คน
 7. กลุ่มทำผ้าบาติก จำนวน 2 คน กลุ่มทำขนม จำนวน 2 คน กลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 คน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประสานทีมคณะทำงานชุดเก่าจำนวน 30 คน เพื่อมาร่วมกันวางแผนในการทำกิจกรรม และมีการปรึกษาหารือ และหาวิธีการในการที่จะทำกิจกรรมที่ 2 ให้เกิดความเข้าใจว่าเราต้องทำอะไรบ้าง ทำอย่างไร เพื่อให้เรามีความกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมที่เราสามารถทำได้ และเข้าใจ ก่อนทำกิจกรรมจริง จากการประชุมคณะทำงานในครั้งนี้ ทำให้คณะทำงานมีความเข้าใจในกิจกรรมและโครงการมากกว่าปีที่แล้ว และรู้สึกได้ว่าคณะทำงานทุกคนมีความตั้งใจในการทำกิจกรรมต่อยอดในครั้งนี้มากกว่าเดิมเพราะรู้สึกว่าทำแล้ว มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น คณะทำงานบางคนเมื่อทราบว่ามีการต่อยอดในการทำโครงการ ของปีนี้ ก็รู้สึกดีใจ และอยากทำต่อ เพราะเป็นโครงการที่ทำให้เราได้รู้ ในสิ่งที่เราไม่รู้ และยังมีทีมชุดใหม่ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมที่อยากทำโครงการ เพื่อต้องการให้ชุมชนหมู่ที่ 2 เป็นชุมชนที่น่าอยู่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา สถานที่ไม่เอื้อเพราะอยู่ในช่วงฤดูฝน จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน แนวทางแก้ไข จะเปลี่ยนสถานที่ที่สะดวก และเตรียมความพร้อมให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ให้พี่เลี้ยงลงพื้นที่ทุกครั้งในการทำกิจกรรมเพื่อให้กำลังใจแก่ทีมคณะทำงาน

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

กัลยทรรศน์ ติ้งหวัง อนัญญา แซะหลี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
50.00 0.00 741.00 0.00 0.00 0.00 791.00 UnLock
20 สิงหาคม 2557 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณีว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณีเมื่อ 22 สิงหาคม 2557 20:30:37
Project trainer
แก้ไขโดย ว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณี เมื่อ 22 สิงหาคม 2557 20:35:12 น.

ชื่อโครงการ : ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ »

ชื่อกิจกรรม : สจรส และพี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

กิจกรรมหลัก : ติดตามสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สสส สจรส และพี่เลี้ยง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สจรส มอหาดใหญ่ 4 ท่าน พี่เลี้ยงโครงการ 1 ท่าน  ผู้รับผิดชอบโครง 2ท่าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมโคางการ พร้อมตรวจสอบเอกสารการเงิน ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สจรส มอ หาดใหญ่ 4 ท่าน พี่เลี้ยงโครงการ 1 ท่าน  ผู้รับผิดชอบโครง 2ท่าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมโครงการ พร้อมตรวจสอบเอกสารการเงินของโครงการพร้อมทั้งแนะนำการแก้ไขเอกสารการเง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทางโครงการมีความเข้าใจในเรื่องของการจัดทำเอกสารการเงิน รวมถึงการดำเนินกิจกรรมโครงการในลำดับต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

แนะนำเรื่องการแก้ไขเอกสารการเงินให้ถูกต้องโดยการเพิ่มรายละเอียดการเขียนชี้แจงค่าใช้จ่ายในเอกสารการเงินของโครงการ

19 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยparriparriเมื่อ 19 สิงหาคม 2557 20:34:59
แก้ไขโดย parri เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 21:15:17 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเก็บขยะถูกที่ ดูดีต่อชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกับสมาชิกชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการโครงการร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อเตรียมนำเสนอสมาชิก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการโครงการร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  และเตรียมจัดกิจกรรมเวทีสรุปผลการดำเนินโครงการ เพื่อปิดโครงการ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการโครงการร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  ตรวจสอบกติกาชุมชน  เพื่อจัดทำเอกสารมอบใหทุกหลังคาเรือน  และเตรียมจัดเวทีสรุปผลโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบ็ญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 560.00 UnLock
18 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpanupanuเมื่อ 21 สิงหาคม 2557 14:56:41
แก้ไขโดย panu เมื่อ 21 สิงหาคม 2557 14:58:53 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง »

ชื่อกิจกรรม : ทำรายงาน ส่ง สสส.

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ค่าจัดทำรายงานส่ง สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ทำรายงานส่ง สสส.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุป และจัดทำรายงานโครงการส่ง สสส.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการโครงการ 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ช่วยกันสรุป และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ส่ง สสส.

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ช่วยกันสรุป และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ส่ง สสส.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

แนะนำให้ส่งรายงานให้ครบถ้วนและตรวจสอบรายจ่ายของแต่ละกิจกรรม ให้ตรงกับวัตถุประสงค์หลัก

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
17 สิงหาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเมื่อ 18 สิงหาคม 2557 23:03:57
Project trainer
แก้ไขโดย กล้วยน้ำว้า เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 23:09:26 น.

ชื่อโครงการ : เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม »

ชื่อกิจกรรม : สร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : 3. สร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือ เพื่อจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือน (210 ครัวเรือน)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนเกิดความตระหนักในผลกระทบของการใช้สารเคมีในการเกษตรเพื่อนำไปสู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมละเลิกการใช้สารเคมีในการเกษตร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน 35คน แกนนำ 20คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ชี้แจงการเก็บข้อมูล ตามคู่มือ และคำชี้แจงประกอบแบบ เด็กที่ต้องไปเก็บข้อมูล และคณะทำงาน จนเข้าใจในการใช้เครื่องมือ และวิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมทั้งแนวทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่คาดว่าน่าจะเกิดได้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน 35คน แกนนำ 20คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชี้แจงการเก็บข้อมูล ตามคู่มือ และคำชี้แจงประกอบแบบ เด็กที่ต้องไปเก็บข้อมูล และคณะทำงาน จนเข้าใจในการใช้เครื่องมือ และวิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมทั้งแนวทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่คาดว่าน่าจะเกิดได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เด้กเข้าใจการใช้เครื่องมือ และคณะทำงานเข้าใจถึงผลที่จะได้รับ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

เด้กๆ ให้ความสนใจมาก

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

17 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsomjaisomjaiเมื่อ 19 สิงหาคม 2557 08:14:53
Project trainer
แก้ไขโดย somjai เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 08:47:39 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้าน:ชุมชนปลอดอบายมุข บ้านจัดสรรมีสุข »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการครั้งที่๓

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการทุกเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมการประชุมสรุปบทเรียน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมการประชุมสรุปผลโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมงานและพี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1) การประชุมคณะทำงานพร้อมมอบหมายงาน ประชุมชี้แจงให้ประชาชนและผู้บริหารชุมชนทราบพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรม การจัดกลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่นำไปสู่การลดอบายมุข ประกอบด้วยทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ การเข้าวัดฟังธรรมะ การเยี่ยมชมบรรพบุรุษและวีรชนคนชุมพรที่พิพิทธภัณฑ์ชุมพร การทำดอกไม้โปรยทานและดอกไม้จันทร์มีการผลิตภัณฑ์ไปฝากจำหน่ายกับชุมชนบ้านในซังได้รายได้มา 2,200บาท การเยี่ยมผู้ป่วยและผุู้ด้อยโอกาส การจัดทำมาตรการชุมชนในการลด ละเลิกอบายมุข ที่มีป้ายห้มสูบบุหรี่ที่ปั๊มนำ้มันและที่สาธารณะ แกนนำเป็นแบบอย่าง ส่งเสริมบุคคลต้นแบบ ผู้สูงอายุร่วมกันทำสิ่งประดิษฐทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนและร่วมกิจกรรมที่วัดทุกวันพระใหญ่ และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอื่น ๆและวันสำคัญๆ ร่วมกับเทศบาลเมืองชุมพร 2)การตรวจสอบรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อบันทึกข้อมูลลงเว็บไซด์คนใต้สร้างสุข 3)การจัดเตรียมแผนงานพัฒนาต่อเนื่องขยายผลและเตรียมการสำหรับการประชุมสรุปผลในเวทีถอดบทเรียนและเสนอกับชุมชนในวันปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทีมงานได้ข้อมูลที่จะนำเข้าสู่เวทีการปิดโครงการตั้งแต่การเตรียมการ การจัดทำแผนงานต่อเนื่องและ การมอบคณะทำงานชี้แจงผลงานทั้งหมดต่อชุมชนเพื่อการต่อยอดโครงการและขยายผล 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

การจัดทำรายงานที่ครบถ้วนและถุกต้องเพื่อการตรวจสอบต่อไป

17 สิงหาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยawornawornเมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:29:04
แก้ไขโดย aworn เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:49:27 น.

ชื่อโครงการ : บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง »

ชื่อกิจกรรม : คัดเลือกแกนนำเยาวชนโดยนำบุตรหลานของแกนนำชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อคัดเลือกแกนนำเยาวชนเป็นแกนนำในการดำเนินงานของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 37 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ 7 คน แกนนำเยาวชน 30คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คัดเลือกแกนนำเยาวชนโดยนำบุตรหลานของแกนนำชุมชน เช่น ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย อบต. อสม. แกนนำครัวเรือน จำนวน 30 คน มาร่วมเรียนรู้
การจัดทำข้อมูลชุมชน การสำรวจชุมชน มีครัวเรือนที่ทำกิจกรรมครัวตัวอย่างของชุมชนโดยกำหนดให้ครัวตัวอย่างหลีกเลี่ยงสารเคมีของบ้านต้นกระท้อน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 86 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน 24 คน , คณะกรรมการโครงการ 7 คน , ชาวบ้านและแกนนำชุมชน 53 คน , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 คน , เจ้าหน้าที่ อบต.  1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการโครนงการได้เชิญตัวแทนชาวบ้านและเยาวชนมาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานของโครงการ  และไ้ด้คัดเลือกแกนนำเยาวชนโดยนำบุตรหลานของแกนนำชุมชน เช่น ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย อบต. อสม. แกนนำครัวเรือน จำนวน 30 คน เข้ามาร่วมทำกิจกรรมตามโครงการ เพื่อเรียนรู้การจัดทำข้อมูลชุมชน การสำรวจชุมชน มีครัวเรือนที่ทำกิจกรรมครัวตัวอย่างของชุมชนโดยกำหนดให้ครัวตัวอย่างหลีกเลี่ยงสารเคมีของบ้านต้นกระท้อน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีแกนนำเยวชนจำนวน 30 คน เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

พี่เลี้ยงโครงการได้แนะนำการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นกลุ่มพลังที่ช่วยผลักดันการดำเนินโครงการต่อไปในอนาคต

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศุภกิจ กลับช่วย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 10,800.00 3,000.00 0.00 0.00 13,800.00 UnLock
17 สิงหาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpairoakectchoopairoakectchooเมื่อ 19 สิงหาคม 2557 22:05:32
แก้ไขโดย pairoakectchoo เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 22:59:52 น.

ชื่อโครงการ : เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม »

ชื่อกิจกรรม : สร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : 3. สร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือ เพื่อจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือน (210 ครัวเรือน)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สร้างความเข้าใจแบบสำรวจ และวิธีการเก็บข้อมูล แก่ เด็กเยาวชน สภาผู้นำ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน 35คน แกนนำ 20คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ชี้แจงทำความเข้าใจเครื่องมือ และวิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน 17 คน  แกนนำ 20 คน  สท 4 คน แกนนำเยาวชนนาท่อม 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  คุณ ถาวร ได้จีแจงทำความเข้าใจ  ให้เด็กเยาวชน และแกนนำ ได้เข้าใจในแบบสำรวจข้อมูลการใช้สารเคมีในการเกษตรผลกระทบในการใช้สารเคมี รายละเอียดปลีกย่อยในแบบสรวจ และวิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เด็กเยาวชน และแกนนำ ได้เข้าใจในตัวแบบสำรวจสารเคมีและผลกระทบในการใช้สารเคมี และวิธีในการเก็บข้อมูล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมนึก นุ่นด้วง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 3,150.00 1,375.00 0.00 0.00 0.00 6,025.00 UnLock
17 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpapinpapinเมื่อ 21 สิงหาคม 2557 16:03:13
แก้ไขโดย papin เมื่อ 21 สิงหาคม 2557 16:18:37 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้าน:ชุมชนปลอดอบายมุข บ้านจัดสรรมีสุข »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการทุกเดือน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการทุกเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมเพื่อวางแผนการทำกิจกรรมต่อไปและสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการร่วมประชุมจำนวน 12 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานโครงการทุกเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมงานและพี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1) การประชุมคณะทำงานพร้อมมอบหมายงาน ประชุมชี้แจงให้ประชาชนและผู้บริหารชุมชนทราบพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรม การจัดกลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่นำไปสู่การลดอบายมุข ประกอบด้วยทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ การเข้าวัดฟังธรรมะ การเยี่ยมชมบรรพบุรุษและวีรชนคนชุมพรที่พิพิทธภัณฑ์ชุมพร การทำดอกไม้โปรยทานและดอกไม้จันทร์มีการผลิตภัณฑ์ไปฝากจำหน่ายกับชุมชนบ้านในซังได้รายได้มา 2,200บาท การเยี่ยมผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส การจัดทำมาตรการชุมชนในการลด ละเลิกอบายมุข ที่มีป้ายห้มสูบบุหรี่ที่ปั๊มน้ำมันและที่สาธารณะ แกนนำเป็นแบบอย่าง ส่งเสริมบุคคลต้นแบบ ผู้สูงอายุร่วมกันทำสิ่งประดิษฐทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนและร่วมกิจกรรมที่วัดทุกวันพระใหญ่ และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอื่น ๆและวันสำคัญๆ ร่วมกับเทศบาลเมืองชุมพร 2)การตรวจสอบรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อบันทึกข้อมูลลงเว็บไซด์คนใต้สร้างสุข 3)การจัดเตรียมแผนงานพัฒนาต่อเนื่องขยายผลและเตรียมการสำหรับการประชุมสรุปผลในเวทีถอดบทเรียนและเสนอกับชุมชนในวันปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการโครงการ ได้ข้อมูลที่จะนำเข้าสู่เวทีการปิดโครงการตั้งแต่การเตรียมการ การจัดทำแผนงานต่อเนื่อง  การมอบคณะทำงานชี้แจงผลงานทั้งหมดต่อชุมชนเพื่อการต่อยอดโครงการและขยายผล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้คณะกรรมการไปร่วมกันคิดและสรุปโครงการ เพื่อเตรียมการต่อยอดและขยายผลปี 2 ต่อไป

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 UnLock
17 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมชาย เนียมหวานสมชาย เนียมหวานเมื่อ 22 สิงหาคม 2557 15:00:16
แก้ไขโดย สมชาย เนียมหวาน เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 16:45:12 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โครงการ เยาวชนคนสร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : รณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย

 • photo ขึ้นป้าย เชิญชวน เตือนใจ เมื่อเห็นขึ้นป้าย เชิญชวน เตือนใจ เมื่อเห็น
 • photo ไม่บอก ไม่รู้ ว่าสารปนเปื้อน..น่ากลัวน่ะไม่บอก ไม่รู้ ว่าสารปนเปื้อน..น่ากลัวน่ะ
 • photo บันทึกยุงลาย...ไม่มีบันทึกยุงลาย...ไม่มี
 • photo ผู้ใหญ่.ชื่นชมผู้ใหญ่.ชื่นชม
 • photo สร้างสีสัน..นิดหน่อยสร้างสีสัน..นิดหน่อย
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : มีกลุ่มอาสาเยาวชนคนอนามัย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเกิดกลุ่มแกนนำเยาวชน อาสา อสม.น้อย  ร่วมปฏิบัติงานกับ อสม.ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  20  คน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน กลุ่ม อสม.น้อย  อสม.  ผู้นำศาสนา  ครู นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เปิดโอกาสให้เยาวชน เข้าสมัครเป็นกลุ่ม อสม.น้อยประจำหมู่บ้านช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่อนามัย ในการปฏิบัติงานป้องการ กำจัดลูกน้ำยุงลาย เดินรณรงค์ ต่อต้าแหน่งกำเนิดลูกน้ำยุงลาย แจกแผ่นพับให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกโดย ผ่านภาคีเครือข่าย วิทยุชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 130 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชนอาสา อสม.น้อย  พี่เลี้ยง อสม. บ้านนาเกาะไทร  รพ.สต.บ้านคลองเสียด

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นัดประชุมเยาวชนคัดเลือกแกนนำกลุ่ม อสม.น้อย  ส่งหนังสือเชิญ เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ใช้อาคารหน้ามัสยิดบ้านนาเกาะไทร เป็นสถานที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ โดยมีผุู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้มาก จากที่กำหนดไว้ 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมแต่กลับมีคนเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง  130  คน  ที่ให้ความสนใจกับกิจกรรมที่จัดขึ้น มีเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย พี่เลี้ยง อสม.  เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. บ้านคลองเสียด แพทย์ประจำ แพทย์หน้าหน่วย อสม. ผอ.รพ.สต. บ้านคลองเสียด แพทย์หัวหน้ากลุ่มแพทย์แผนไทย ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยช่วงเช้าเป็น กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและ ภาหะนำโรค ลูกน้ำยุงลาย การกำจัด การป้องกัน  กิจกรรมที่ 2  ให้ความรุ้เกี่ยวกับการตรวจหาสารปนเปผปื้อนในอาหาร โดยเจ้าหน้าที่ได้ สาทิต การตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารที่เตรียมมาเพื่อสุ่มสตรวจให้เยาวชนได้เห็นและร่วมกันตรวจสารปนเปื้อน กิจกรรมที่ 3 เดินรณรงค์เคาะประตูทุกบ้านในชุมชนเพื่อตรวจหาและกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยให้เยาวชนแบ่งเป้นกลุ่มตามพี่เลี้ยง อสม. ให้ความรู้กับชาวบ้านแจกเอกสารแผ่นพับและให้ทายกำจัดลุกน้ำยุงลายทุกบ้าน พร้อมทั้งจดบันทึก ตามแบบบันทึกกาตรวจลุกน้ำยุงลายทุกบ้าน กิจกรรมที่ 4 ร่วมรณรงค์ติดป้ายป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดลุกน้ำยุงลาย จำนวน  3  แผ่นป้าย  3 จุด กลุ่มเสียงตามหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านร่วมกันตระหนักถึงปัญหาของโรคไข้เลือดออกอันมีสาเหตุมาจากยุงลาย  ใช้โปสเตอร์ติดข้างรถพร้อมแห่ไปทั่วหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันกำจัดลุกน้ำยุงลาย  กิจกรรมที่ 5  กลับมาสรุปกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติจรืงในวันนี้  ในวันนี้ได้ พบปัญอื่นที่มีในชุมชนอีกด้วย เพราะเยาวชนได้เคาะประตูบ้านทุกหลัง บางหลังกำลังตั้งวงกินน้ำกระท่อม 4x100 อยู่ ทำให้แตกตื่นกันทั้งหมูบ้าน และนำสิ่งที่พบเห็นมาทำความเข้าใจแลัแนะนำให้ความรุ้กับเยาวชนให้รุ้ถึงพิษภัยของยาเสพติดอีกรอบ.....วันนี้เกินคาดจริงๆ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทางโครงการเยาวชนคนสร้างสุขได้สรุปกิจกรรมที่จัดขึ้นพร้อมกันและทำแบบสอบถามความพึงพอใจของกิจกรรมในวันเดียวกัน สิ่งที่ได้รับคือ  1.  กลุ่มแกนนำ  อสม.น้อย    20  คน
                  2.  การทำงานร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่าย
                  3.  ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดลุกน้ำยุงลายให้ปลอดจากโรคไข้เลือดออก                   4.  การเลือกซื้ออาหารปลอดภัย จากสารปนเปื้อนในอาหาร                   5.  แผนปฏิบัติงาน การตรวจ และกำจัดลูกน้ำยุงลาย  12  เดือน                   6. ใบประกาศรับรอง การเป็น  อสม.น้อย จาก รพ.สต. บ้านคลองเสียด                   7.  แบบประเมินความพอใจในการจัดกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มีงบค่าอาหารหรือเครื่องดื่มกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพราะกิจกรรม จัดขึ้น ทั้งวันและต้องออกพื้นที่จริง  ทำให้ต้อง ช่วยกันออกเงินเป็นค่าอาหารในกิจกรรมครั้งนี้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
จารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 12,950.00 0.00 0.00 12,950.00 UnLock
17 สิงหาคม 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยศุภกิจศุภกิจเมื่อ 25 สิงหาคม 2557 14:16:54
Project trainer
แก้ไขโดย ศุภกิจ เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 14:26:29 น.

ชื่อโครงการ : บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง »

ชื่อกิจกรรม : คัดเลือกแกนนำเยาวชนโดยนำบุตรหลานของแกนนำชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ชี้แจงรายละเอียดและคัดเลือกแกนนำเยาวชนเป็นแกนนำในการดำเนินงานของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 37 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ 7 คน แกนนำเยาวชน 30คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คัดเลือกแกนนำเยาวชนโดยนำบุตรหลานของแกนนำชุมชน เช่น ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย อบต. อสม. แกนนำครัวเรือน จำนวน 30 คน มาร่วมเรียนรู้
การจัดทำข้อมูลชุมชน การสำรวจชุมชน มีครัวเรือนที่ทำกิจกรรมครัวตัวอย่างของชุมชนโดยกำหนดให้ครัวตัวอย่างหลีกเลี่ยงสารเคมีของบ้านต้นกระท้อน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 86 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน 24 คน , คณะกรรมการโครงการ 7 คน , ชาวบ้านและแกนนำชุมชน 53 คน , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 คน , เจ้าหน้าที่ อบต.  1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการโครงการได้จัดประชุม โดยเชิญตัวแทนชาวบ้านและเยาวชนพื้นที่บ้านต้นกระท้อน มาร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานของโครงการโดยเชิญชวนเยาวชนในชุมชน มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในโครงการบ้านต้นกระท้อนหลีเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง  เพื่อเป็นการฝึกเยาวชนในการทำงานร่วมกับชุมชน ฝึกการเป็นผู้นำ ฝึกการเรียนรู้การมีส่วนร่วม เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนร่วมเรียนรู้แก้ไขปัญหากับชุมชน โดยมีลูกหลานของชุมชนเข้าร่วมเป็นแกนนำเยาวชนโ จำนวน 30 คน เข้ามาร่วมทำกิจกรรมตามโครงการ ได้มีการนัดหมายในแกนนำเยาวชนเข้าเรียนรู้การจัดทำข้อมูลชุมชน การสำรวจชุมชน เตรียมควมมพร้อมสำหรับการกิจกรรมตามโครงการต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีแกนนำเยวชนจำนวน 30 คน เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

17 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 - 16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยAlaweeAlaweeเมื่อ 26 สิงหาคม 2557 00:26:07
แก้ไขโดย Alawee เมื่อ 26 สิงหาคม 2557 01:55:17 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพเยาวชนและชุมชนบ้านลาแปให้น่าอยู่อย่างมีคุณธรรม »

ชื่อกิจกรรม : เปิดโครงการพร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องศาสนาอิสลามว่าด้วยยาเสพติด บทบาทของผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนา

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาวะเยาวชนด้านการป้องกันยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-เด็กและเยาวชน -เครื่อข่าย 4 เสาหลัก ประกอบด้วย อบต 2 คน ท้องที่ 8 คน ผู้นำศาสนา 12 คน ประธานเยาวชน 1 คน กรรมการหมู่บ้าน 25 คน และเยาวชน 12 คน ผู้ปกครองเด็กและเยาวชน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ชุมชนมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินงานโครงการ(เปิดโครงการ)พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องศาสนาอิสลามว่าด้วยยาเสพติด บทบาทของผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาในศาสนาอิสลามกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน บทบาทของสถาบันครอบครัวในศาสนาอิสลามกับการป้องกันยาเสพติดในครอบครัวแก่ผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/อบต. ผู้นำศาสนา/กรรมการมัสยิด ชรบ. อสม. กลุ่มสตรี/แม่บ้าน , ครูตาฎีกา/ข้าราชการในพื้นที่หรือตัวแทนของครัวเรือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม


ท้องที่ 8 คน ผู้นำศาสนา 7 คน ประธานเยาวชน 1 คน กรรมการหมู่บ้าน 9 คน และเด็กและเยาวชน 12 คน ผู้ปกครองเด็กและเยาวชน 63 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ชุมชนมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินงานโครงการ -เปิดโครงการ
-พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องศาสนาอิสลามว่าด้วยยาเสพติด บทบาทของผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาในศาสนาอิสลามกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน บทบาทของสถาบันครอบครัวในศาสนาอิสลามกับการป้องกันยาเสพติดในครอบครัวแก่ผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/ผู้นำศาสนา/กรรมการมัสยิด ชรบ. อสม. กลุ่มสตรี/แม่บ้านและครูตาฎีกา

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ชุมชนให้ความร่วมมือ และยินดีที่มีโครงการสนับสนุนให้เยาวชนเป็นคนดี โดยเริ่มตั้งแต่เด็กที่อยู่ในโรงเรียนตาดีกา
 • ทุกภาคส่วนยินดีให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะผู้นำศาสนา ครูตาดีกา
 • การบรรยายในเรื่องยาเสพติดโดยหยิบยกให้เป็นเรื่องเดียวกันในหลักการอิสลามที่จะต้องดูแลให้เยาวชนห่างใกลยาเสพติด ซึ่งครอบครัวสำคัญ โดยได้รับความร่วมือจากผู้นำศาสนา 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.การเปิดโครงการ องค์ประกอบ 4 เสาหลักไม่ครบ เช่น อบต. แก้ไขโดยให้ภรรยาร่วบรับฟัง 2.ผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่มารับฟังเป็นผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมโครงการ แนวทางแก้ไข ในครั้งต่อไปจะมีการเยี่ยมตามบ้านโดยผู้นำศาสนาในลักษณะการให้ความรู้ขึ้นบ้านลงบ้าน โดยเน้นวันที่ผู้ปกครองชายอยู้กับบ้า่น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

การจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกิจกรรม

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.การลงรายงานผ่านเวบค่อนข้างยากเนื่องจากพื้นที่ห่างไกลความเจริญอินเตอเนตล่มบ่อย ต้องการให้พี่เลี้ยงลงข้อมูลผ่านเวบ

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
 1. ร่วมเปิดโครงการและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการและความมุ่งมั่นที่สสส.สนับสนุนงบประมาณเะพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเพียงกานต์ เด่นดารา
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 13,000.00 UnLock
16 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสุทิศา พรมชัยศรีนางสุทิศา พรมชัยศรีเมื่อ 5 สิงหาคม 2557 16:03:21
แก้ไขโดย นางสุทิศา พรมชัยศรี เมื่อ 20 สิงหาคม 2557 17:58:39 น.

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม :

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนการใข้ปุ๋ยเคมีเพราะใช้ปุ๋ยที่ผลิตเองมีผลผลิตมากขึ้น สร้างแกนนำเพิ่มเพื่อแผยแพร่สู่กลุ่มอื่น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำกลุ่มสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1 การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สมากชิกสนใจการทำปุ๋ยและนำหมักไว้ใช้มากขึ้นเพื่อลดต้นทุน ลดสารเคมี กินผักปลอดสารสุขภาพดี สร้างรายได้รอเวลาการจำหน่ายกลัวยหอมทองปลอดสาร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
16 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00-16.00น น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยปราณี บุญนะโชติปราณี บุญนะโชติเมื่อ 16 สิงหาคม 2557 16:09:04
แก้ไขโดย ปราณี บุญนะโชติ เมื่อ 26 สิงหาคม 2557 16:17:43 น.

ชื่อโครงการ : กลุ่มเยาวชนดนตรี ต้นกล้าแห่งหนองราโพธิ์ »

ชื่อกิจกรรม : ดำเนินการประชุมชี้แจงและอธิบายแนวทางที่จะดำเนินการโครงการเพื่อให้ชุมชนได้ร่วมรับทราบและขอความร่วมมือ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเด็กเยาวชนกลุ่มดนตรี ให้เป็นตัวชูเรื่อง

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมชี้แจงโครงการด้านเด็กเยาวชนให้คนชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีกลไก สร้างความเข้มแข็ง พลังขับเคลื่อนชุมชน จัดตั้งสภาเยาวชนเด็กและเยาวชนที่มีบทบาท เข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนเยาวชน ม. 6 จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ดำเนินการจัดตั้งสภาเยาวชน หนองราโพธิ์แบ่งบทบาทให้มีองค์ ประกอบดังนี้
- ประธานสภาเยาวชน, รองประธานและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เป็นต้น - นำเสนอรายชื่อองค์ประกอบของสภาเยาวชนต่อคณะทำงาน รวมทั้งทำข้อตกลงเรื่องเยาวชน - ประกาศให้ชุมชนรับทราบ - ประชาสัมพันธ์
- จัดหาสถานที่ จัดทำป้ายสภาเยาวชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 หนองราโพธิ์
 2. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หนองราโพธิ์
 3. ส.อบต หนองราโพธิ์
 4. คณะกรรมการ โครงการ กลุ่มเยาวชนดนตรี ต้นกล้าแห่งหนองราโพธิ์
 5. เยาวชนม.6 หนองราโพธิ์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    -  ผู้ใหญ่บ้านเปิดการประชุมชี้แจงการคัดเลือกตัวแทนสภาเยาวชน  ชี้แจงที่มาและโครงการ ของ สสส.ให้แก่เยาวชน   -  ให้แจ้งเป็นหนังสือทุก ๆ ครั้งที่มีการประชุมสภาเยาวชน   -  จัดให้มีทีมพี่เลี้ยงหลังการจัดตั้งสภาเยาวชน คอยให้คำปรึกษา   - ได้คณะทำงานสภาเยาวชน   - ได้มอบหมายหน้าที่แก่ คณะสภาเยาวชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ได้คณะสภาเยาวชน ดังนี้
 1. นาย หาญ อ่อนศรีแก้ว  ประธาน
 2. ด.ช. พนมกร บุญนะโชติ  รองประธาน
 3. ด.ช. สิทธิกร แซ่เจี่ย  รองประธาน
 4. ด.ญ. วิชชุดา  ผอมขำ เลขา
 5. ด.ญ. นิพิษฐา สิงห์อินทร์ เหรัญญิก

- ได้มอบหมายหน้าที่การทำงานให้แก่ทุกๆ คน - ได้สถานที่จัดตั้งสภาเยาวชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

1.คุณ นภาภรณ์ แก้วเหมือน 2.คุณ นฤมล ฮะอุรา 3.คุณ รุ่งศักดิ์ จอสกุล

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณ รุ่งศักดิ์ จอสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 7,800.00 2,000.00 0.00 0.00 9,800.00 UnLock
16 สิงหาคม 2557 เวลา 09:30 - 15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยm11tepjoktongm11tepjoktongเมื่อ 17 สิงหาคม 2557 10:06:19
แก้ไขโดย m11tepjoktong เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 10:50:37 น.

ชื่อโครงการ : คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้การเลี้ยง เป็ด ไก่ แบบธรรมชาติ 1/2

กิจกรรมหลัก : เรียนรู้การเลี้ยงไก่ เป็ด แบบธรรมชาติ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เื่พื่อแนะนำกลุ่มเป้าหมายในการเลี้ยง เป็ด ไก่ แบบธรรมชาติ และอธิบายความรู้ในการปฏิบัติจริง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ 10 คน คณะกรรมการ 10 คน นายสุเทพ  จอกทอง  (ประธาน) นางสาวกมลพรรณ  หวานอม  (เลขานุการ) นายสุรินทร์ บุญแก้วสุข  (เหรัญญิก) นายสมบูรณ์  คงนุ่น  (ประชาสัมพันธ์) นายสมคิด  ปานเมือง  (กรรมการ) นางสาววนัสสุภา  ทองนอก  (ผู้ช่วยเหรัญญิก) นางครื้น  ชุมเกลี้ยง  (กรรมการ) นายล้วน  เอียดแก้ว  (ฝ่ายจัดการสถานที่) นางบุญพา  หวานอม  (กรรมการ) นายสุทัสน์  พูลเสน  (ปราชญ์ชาวบ้าน) กลุ่มเกษตรสมัครใจ 20 คน รวม 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เรียนรู้การเลี้ยงไก่ เป็ด แบบธรรมชาติ โดยใช้กากมะพร้าว เป็นอาหารไก่ เลี้ยงไก่และเป็ดริมน้ำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. คณะกรรมการ 10 คน
 2. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
 3. กศน. 11 คน
 4. อบต. 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แจกคู่มือความรู้ พร้อมการอธิบายหลักการในการปฏิบัติ กระบวนการทำ 1 . มีวิทยากรณ์อธิบายการเลี้ยง เป็ด ไก่ และการดูแลรักษา เป็ด ไก่ 2 .ขันตอนวิธี
-การหาแม่พันธ์ และพ่อพันธ์ เพื่อนำมาขยายพันธ์ -การนำอาหารตามพื้นบ้านที่หาเองได้ เช่นกากมะพร้าว รำ ยวกกล้วย นำมาผสมกัน แล้วนำไปเป็นอาหาร เป็ด ไก่

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมไปด้วยกัน ได้รับความรู้จากวิทยากรณ์และแลกเปีลนความคิดและแนวทางต่างๆ ได้รับความรู้ การเลี้ยง เป็ด ไก่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงและดูและรักษา เป็ด ไก่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 UnLock
16 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 18 สิงหาคม 2557 10:26:48
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 15:40:58 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : จัดแสดงวัฒนธรรมดิเกฮูลู

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมธำรงรักษาวัฒนธรรมดิเกฮูลูซรีนากอฮุแต(24 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดการแสดงดีเกฮูลูภายในชุมชนบ้านนากอฮูแตเพื่อสร้างความสมัคคี และเพื่อเด็กและเยาวชใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหางไกลยาเสพติด  และได้ทำบทเพลงเพื่อชุมชนโดยเน้นในเรื่องโทษของสารเสพติดต่างๆ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดการแสดงดีเกฮูลูภายในชุมชนบ้านนากอฮูแตเพื่อสร้างความสมัคคี และเพื่อเด็กและเยาวชใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหางไกลยาเสพติด  และได้ทำบทเพลงเพื่อชุมชนโดยเน้นในเรื่องโทษของสารเสพติดต่างๆ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1เด็กและเยาวชนในชุมชนมีความรู้เรื่องยาเสพติดและหลักคำสอนของศาสนาว่าด้วยยาเสพติดและนำไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง ทำให้เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคมได้ ไม่พบการติดยารายใหม่ 2.เกิดกลุ่มเยาชนผลักดันและป้องยาเสพติดในชุมน 2 กลุ่ม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-การกระตุ้นให้เยาชนเข้ามาร่วมรักษาวัฒนธรรมดีเกฮูลูและบูรณาการการต้านภัยยาเสพติดในชุมชน โดยการด้วยการสอดแทรกเนื่อเกี่ยวกับยาเสฑติด การป้องกันยาเสพติดในชุมชนในการแต่งเพลงลิเกฮูลูและดำเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการแล้วไปพูดคุยเพื่อถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย การป้องกันยาเสพติด เกิดการ ละ ลดบุหรี่รวมถึงความสมัคคีของชุมชน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 750.00 UnLock
16 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเมื่อ 18 สิงหาคม 2557 22:52:51
Project trainer
แก้ไขโดย กล้วยน้ำว้า เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 23:02:23 น.

ชื่อโครงการ : เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแกนนำ20 คน เพื่อออกแบเครื่องมือสำรวจ

กิจกรรมหลัก : 2. ประชุมสภาผู้นำออกแบบเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ ปริมาณ ชนิด ประเภท ของสารเคมีที่ใช้ในชุมชน ข้อมูลผลกระทบต่อคน โซ่อาหาร และสำรวจภูมินิเวศ ของชุมชน ในครัวเรือน ในนา ในสวน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ศึกษาการใช้สารเคมีและผลกระทบจากสารเคมี

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลในพื้นที่โครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คระทำงาน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ช่วงเช้า นำเสนอสถานการทั่วไปของผลกระทบจากการใช้สารเคมี และสถานการณ์การใช้สารเคมีในภาพรวมของประเทศ จังหวัด ทั้งชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร
ช่วงบ่าย ร่วมกันออกแบบเครื่องมือเพื่อเก็บให้เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ ซึ่งเก็บข้อมูลโดยกลุ่มเด็กและเยาวชน ได้แบบเก็บข้อมูล 4 ตอน คือ ประเภทของการเกษตรกรรม  การใช้สารเคมีในการเกษตร  มูลค่สการใช้สารเคมีจำแนกประเภท  ความคิดเห็นต่อผลกระทบ และพฤติกรรมการใช้สารเคมี พร้อมคำชี้แจง และตัวอย่าง  พร้อมทั้งมอบหมายผู้จัดทำแบบจนเพียงพอ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้แบบสำรวจข้อมูลที่เหมาสมกับพื้นที่ และผู้จัดเก็บ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

16 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00-16:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมใจ บุญมาเลิศสมใจ บุญมาเลิศเมื่อ 19 สิงหาคม 2557 21:03:11
แก้ไขโดย สมใจ บุญมาเลิศ เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 21:42:58 น.

ชื่อโครงการ : ทุ่งนางดำน่าอยู่ คู่ป่าชายเลน »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำเสนอข้อมูลขยะในชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการกับปัญหาขยะในชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ผู้นำชุมชรผู้นำท้องถิ่นและ อสม. กำหนดมาตรการทางสังคม กฏกติกาของชุมชน -จัดทีมติดตามตรวจสอบและประเมินผล

กิจกรรมหลัก : ปฐมนิเทศโครงการ สนับสนุนและติดตามโครงการร่วมกับ สสส. สจรส. มอ. และพี่เลี้ยงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการกับปัญหาขยะในชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและ อสม. กำหนดมาตราการทางสังคม กฏกติกาของชุมชน -จัดทีมติดตามตรวจสอบและประเมินผล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว
  2.แกนนำอสม.
  3.ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น
  4.กลุ่มเด็กและเยาวชน 5.ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำเสนอข้อมูลขยะในชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการกับปัญหาขยะในชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ผู้นำชุมชรผู้นำท้องถิ่นและ อสม. กำหนดมาตรการทางสังคม กฏกติกาของชุมชน -จัดทีมติดตามตรวจสอบและประเมินผล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 48 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว -แกนนำ อสม. -ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น -เด็กและเยาชน -ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-นำเสนอข้อมูลขยะในชุมชน และกำหนดแนวทางในการจัดการกับปัญหาขยะในชุมชนร่วมกับผู้นำในชุมชน แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและอสม. ในการกำหนดมาตราการทางสังคม กฏกติกาของชุมชน -จัดทีมติดตามตรวจสอบและประเมินผล

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-มีแนวทางและกฏกติกาของชุมชนในการจัดการขยะ -มีทีมงานติดตามประเมินผล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการกับปัญหาขยะในชุมชนแก่ชาวบ้าน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นาย ศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 9,400.00 500.00 0.00 0.00 9,900.00 UnLock
16 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสุทิศา พรมชัยศรีนางสุทิศา พรมชัยศรีเมื่อ 20 สิงหาคม 2557 17:48:45
แก้ไขโดย นางสุทิศา พรมชัยศรี เมื่อ 20 สิงหาคม 2557 18:23:50 น.

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : 3.1อบรมให้ความรู้เรื่อง

 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมปฐมนิเทศ

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีสร้างอาชีพเพิ่มรายใด้ให้ครอบครัว

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วางแผนการส่งกล้วยหอมทองส่งปรเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกจากพื้นที่ต่างๆส่งตัวแทนมาจากกลุ่มที่เป็นพ่อแม่และใช้วิธีไปกระจายข่าวต่อๆๆ จำนวนที่เข้าร่วม50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีวิทยากรให้ความรูเรื่อง 1.การทำปุ๋ยใช้เองในครัวเรือน 2.แนวทางการสร้างอาชีพจากการปลูกกล้วยหอมทองและการบำรุงรักษาการตลาด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีวิทยากร2ท่านมาให้ความรู้เรื่อง 1.การทำปุ๋ยหมักใช้เอง 2.การทำนำหมักจากพืชที่เรามีอยู่ในบ้านใข้ในบ้านเราเอง 3.การเตรียมตัววางแผการดูแลการปลูกกล้วยหอมทองเป็นอาขีพสร้างรายได้แบบปลอดสารส่งประเทศญี่ปุ่นโดยวิทยากรจากสหกรณ์นิคมท่าแซะมาให้ความรู้และแนวทาง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

สมาชิกส่งตัวแทนในพื้นที่มาทำให้บางครั้งได้จำนวนไม่ครบ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 13,700.00 0.00 0.00 0.00 13,700.00 UnLock
16 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsungviansungvianเมื่อ 22 สิงหาคม 2557 10:12:09
แก้ไขโดย sungvian เมื่อ 22 สิงหาคม 2557 10:33:00 น.

ชื่อโครงการ : รวมพลัง สานสัมพันธ์สร้างสุขภาพคนเขาปูน »

ชื่อกิจกรรม : ปรับปรุงแปลงปลูกผัก

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ปรับพื้นที่เป็นแปลงผักสาธิต ปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดให้มีแปลงปลูกผักที่เป็นศูนย์กลางของส่วนรวม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 85 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ อสม. นักเรียน ตัวแทนครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปรับปรุงแปลงผัก ปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการ  15  คน  อสม  10 คน  นักเรียน  20  คน  ตัวแทนครัวเรือน  65  คน  กลุ่มเสี่ยง  10 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เหมือนกับวันที่  13  สิงหาคม  วันนี้เพิ่มการใส่ขี้ไกาแกลบ  40  กะสอบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กรรมการ  15  คน  อสม  10 คน  นักเรียน  20  คน  ตัวแทนครัวเรือน  65  คน  กลุ่มเสี่ยง  10 คนกิจกรรมเหมือนกับวันที่  13  สิงหาคม  วันนี้เพิ่มการใส่ขี้ไก่แกลบ เพื่อเป็นปุ๋ยหมัก 40  กะสอบ  คนมีความรู้  ความตระหนัก และความคาดหวังโครงการมากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสุด ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 10,625.00 0.00 0.00 0.00 10,625.00 UnLock
16 สิงหาคม 2557 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยphusanisa_kaewphusanisa_kaewเมื่อ 22 สิงหาคม 2557 21:06:55
แก้ไขโดย phusanisa_kaew เมื่อ 22 สิงหาคม 2557 21:13:51 น.

ชื่อโครงการ : ปฏิรูปหัวลำภูสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : เวทีปฏิรูปเกษตรกรรมยั่งยืน(2)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโดยให้เป็นเวทีเสวนาหาทางออกหัวลำภู เวทีย่อยเกษตรกรรมยั่งยืน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อขยายเครือข่ายด้านเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ต้นแบบขยายเครือข่าย1ต่อ5

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เวทีปฏิรูปเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 46 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลหัวไทร หมู่ที่ 4 และแกนนำกลุ่มผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่รพ.หัวไทร กลุ่มแกนนำอสม.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • กำหนดกติการ่วมกัน
 • บันทึกข้อตกลงร่วมกัน
 • สัญญาใจเริ่มปฏิรูป
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • กำหนดกติกากลุ่มร่วมกัน จำนวน 10 ข้อ 1.ใช้วิถีพอเพียง 2.ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตอาหาร 3. ไม่บริโภคแกงถุง 4.ไม่ใช้เครืองปรุงรส 5. ไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่อาหาร 6. ทำบัญชีครัวเรือน 7. ปลูกผักกินเองอย่างน้อย 5 ชนิด 8.การจัดการขยะอย่างถูกวิธี 9. ร่วมประชุม ตรวจสุขภาพ ทุกปี 10.ร่วมกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5
 • ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันแล้วนำไปปิดไว้ที่บ้านของตนเองเพื่อเป็นสัญญาต่อชุมชน
 • มีสัญญาใจต่อกันว่า จะร่วมกันปฏิรูปหัวลำภู ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 0.00 6,500.00 600.00 0.00 0.00 8,600.00 UnLock
16 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายมะรอซี นิกาเร็งนายมะรอซี นิกาเร็งเมื่อ 23 สิงหาคม 2557 15:48:09
แก้ไขโดย นายมะรอซี นิกาเร็ง เมื่อ 23 สิงหาคม 2557 15:57:46 น.

ชื่อโครงการ : โครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปี 2 ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาเด็กและเยาวชน

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมชี้แจงการต่อยอดโครงการด้านเด็กเยาวชนให้คนชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-เพื่อให้เกิดสภาเด็กและเยาวชนที่มีบทบาท เข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนของชุมชนฮูมูลานัส

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานต่อไป
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนฮูมอลานัส

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ประธานที่ประชุมแจ้งวาระการประชุม -การพบปะและข้อคิดจากพี่เลี้ยง -การติดตามผลการดำเนินงานผ่านเว็ปไซต์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทางสภาจะมีการทำกิจกรรมกุรบานสร้างสุข

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
15 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 15 สิงหาคม 2557 10:12:16
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 22 สิงหาคม 2557 09:29:19 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : ทำความสะอาดมัสยิด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์( สำหรับกิจกรรมทำสะอาดมัสยิด 48 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็ก เยาวชนและคนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เวลา 8.00 - 9.00 น. รวบรวมเยาวชนและผู้ปกครองผู้อาสาทำความสะอาดมัสยิดจำนวน 10 คน 10.00 น. แบ่งหน้าที่ของแต่ละคน เพื่อไปปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้  13.00 น. ตรวจสอบความเรียบร้อย และเคลีย์พื้นที่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนและคนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 8.00 - 9.00 น. รวบรวมเยาวชนและผู้ปกครองผู้อาสาทำความสะอาดมัสยิดจำนวน 10 คน 10.00 น. แบ่งหน้าที่ของแต่ละคน เพื่อไปปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้  13.00 น. ตรวจสอบความเรียบร้อย และเคลีย์พื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มเยาวชนเกิดจิตอาสาสาธารณะรักชุมชน ชมชนน่าอยู่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมตามแผนโดย ให้กลุ่มเยาชนมีจิตอาสา ในการร่วมพัฒนาภนนสาธารร และสอบถามความพิงพอใจในกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในเยวชน และนำข้อมูลนำไปถอดบทเรียนในการประชุมพบปะพูดคุยในชุมชนในทีมคะกรรมการและสภาชุมชน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 UnLock
15 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwiphawiphaเมื่อ 16 สิงหาคม 2557 07:15:42
แก้ไขโดย wipha เมื่อ 16 สิงหาคม 2557 11:09:07 น.

ชื่อโครงการ : บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอยู่ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเปิดโครงการสร้างความเข้าใจกิจกรรม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : -ประชุมเปิดโครงการสร้างความเข้าใจชี้แจงวัดถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการให้กรรมการหมู่บ้าน,กรรมการวัด พระ,โรงเรียน นักเรียน สภานักเรียนและครู

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการวัดนาท่อม สภานักเรียน โรงเรียนวัดนาท่อม สู่หลักคิด บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอบู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการ
กรรมหมู่บ้าน 15 กรรมการวัด 15 คน -โรงเรียนวัดนาท่อมและ ครู สภานักเรียน รวม 30 คน -ผู้เข้าร่วม เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ แกนนำกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน รวม 40 คน รวมท้้งสิ้น 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเปิดโครงการสร้างความเข้าใจชี้แจงวัดถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการให้กรรมการหมู่บ้าน,กรรมการวัด พระ,โรงเรียน นักเรียน สภานักเรียนและครู

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สภานักเรียน และตัวแทนนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาท่อม คณะกรรมการวัดนาท่อม คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชน ผู้สูงอายุ  แกนนำกลุ่มในหมู่บ้าน รวม 100 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-วิทยากรเกริ่นนำความสำคัญของการสร้างชุมชนน่าอยู่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ปัญหาของชุมชนบ้านนากวด โดยเฉพาะปัญหาการจัดการขยะ การสร้างแนวคิดการทำงานร่วมกันภายใต้ หลักคิด บวร คือบ้าน วัด โรงเรียน
-ผู้รับผิดชอบโครงการ เล่าถึงความเป็นมาของโครงการ ชมวิดีทัศน์ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้ทำมาในรอบที่แล้ว  และความสำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของการทำโครงการ บวณ ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอยู่
-ตัวแทนสภานักเรียน  ประธานคณะกรรมการวัดนาท่อม  คณะกรรมการสถานศึกษา  ตัวแทนหมู่บ้าน  ให้ความคิดเห็นการดำเนินงานตามโครงการ -พี่เลี้ยง สรุปหลักคิดบวร
-ผู้รับผิดชอบโครงการสรุป  และแจ้งกิจกรรมที่ต้องทำครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-ผู้เข้าร่วมเข้าใจหลักการทำงานภายใต้โครงการบวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวกน่าอยู่ -เกิดพลังจิตอาสาในการทำงาน พัฒนางานของส่วนรวม -สามารถรับรู้ได้คึงศักยภาพพื้นฐานของชุมชน วัด โรงเรียน -ชุมชน วัด โรงเรียน มีความพร้อมในการทำกิจกรรม  รู้บทบาทการเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ควรมีการสร้างสื่อในการนำเสนอให้น่าสนใจ และเข้าใจง่าย มากกว่านี้ เพราะผู้เข้าร่วมมีทั้งเด็ก เยาวชน ผูัสูงอายุ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายถาวร คงศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 12,500.00 500.00 2,000.00 0.00 500.00 16,500.00 UnLock
15 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpanupanuเมื่อ 17 สิงหาคม 2557 21:53:59
แก้ไขโดย panu เมื่อ 21 สิงหาคม 2557 14:19:25 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีถอดบทเรียน

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีถอดบทเรียน สรุป ประเมินผลการดำเนินการ 1 ปี

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปประเมินผลการดำเนินการ 1 ปี

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน/แกนนำเพื่อนช่วยเพื่อนทั้ง 3 กลุ่ม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเวทีถอดบทเรียน สรุปประเมินผลการดำเนินการ 1 ปี - เวทีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง - การจัดการสิ่งแวดล้อม - มัคคุเทศก์ในชุมชน - สรุปภาพรวมโครงการพร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การต่อและขยายผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน/แกนนำเพื่อนช่วยเพื่อนทั้ง 3 กลุ่ม จำนวน 45 คน จัดเวทีถอดบทเรียน สรุปประเมินผลการดำเนินการ 1 ปี - เวทีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง - การจัดการสิ่งแวดล้อม - มัคคุเทศก์ในชุมชน - สรุปภาพรวมโครงการพร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การต่อและขยายผลการดำเนินงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ณะทำงาน/แกนนำเพื่อนช่วยเพื่อนทั้ง 3 กลุ่ม  จำนวน 45 คน  และ นายสุพจน์ ขจรมาศบุศป์ นักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิชุมชน เทศบาลเมืองชุมพร เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมของโครงการ ในการจัดเวทีถอดบทเรียน สรุปประเมินผลการดำเนินการ 1 ปี  เช่น เวทีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, การจัดการสิ่งแวดล้อม, มัคคุเทศก์ในชุมชน ,สรุปภาพรวมโครงการพร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การต่อและขยายผลการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงาน/แกนนำเพื่อนช่วยเพื่อนทั้ง 3 กลุ่ม  จำนวน 45 คน  และ นายสุพจน์ ขจรมาศบุศป์ นักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิชุมชน เทศบาลเมืองชุมพร เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมของโครงการ ในการจัดเวทีถอดบทเรียน สรุปประเมินผลการดำเนินการ 1 ปี  เช่น เวทีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, การจัดการสิ่งแวดล้อม, มัคคุเทศก์ในชุมชน ,สรุปภาพรวมโครงการพร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การต่อและขยายผลการดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้คำแนะและสรุปประเมินผลการดำเนินการ 1 ปี เพื่อสรุปขยายผลการดำเนินงานในการต่อยอด

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 20,500.00 0.00 0.00 0.00 20,500.00 UnLock
15 สิงหาคม 2557 เวลา 17:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsomjaisomjaiเมื่อ 19 สิงหาคม 2557 06:55:38
Project trainer
แก้ไขโดย somjai เมื่อ 21 สิงหาคม 2557 17:41:10 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง »

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อจัดทำรายงาน ส่ง สสส.

 • photo ทีมงานและผู้ทรงคุณวุฒิทีมงานและผู้ทรงคุณวุฒิ
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมรับประทานอาหารร่วมกันผู้เข้าร่วมประชุมรับประทานอาหารร่วมกัน
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุม

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีถอดบทเรียน สรุป ประเมินผลการดำเนินการ 1 ปี

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการทั้งหมดและวิเคราะห์ชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมผู้รับผิดชอบโครงการ และแกนนำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการชุมชน ทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมสรุปผลงานเพื่อจัดเตรียมรายงานฉบับสมบูรณ์ ทบทวนกิจกรรมทั้งหมดให้สอดคล้องกับแผนงานในปฏิทิน แนะนำการลงบันทึกรายงานทางเว็ปไซด์ และจัดทำแผนการดำเนินโครงการในปีต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีการสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาตั้งแต่การประชุมชี้แจงโครงการที่มีนายกเทศบาลเมืองและทีมงานเข้าร่วมกิจกรรมด้วย สำรวจความสามารถผู้สูงอายุฐานแล้วจัำทำข้อมูลศักยภาพผู้สูงอายุ แบ่งกลุ่มให้เหมาะสม ๓ กลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมประกอบด้วย ๑) กลุ่มดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและพิการ มีการคัดกรองผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไ่ม่เกิดโรคแทรกซ้อน การเยี่ยมผู้สูงอายุเป็นเพื่อนช่วยเพื่อน ๒) กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีการให้ความรู้ จัดทำEM บอลด์และการทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะครัวขยะในครัวเรือน ๓) กลุ่มมัคคุเทศก์รุ่นใหญ่ในชุมชนมีความรู้ภาษาอังกฤษและพม่า เล่าประวัติชุมชน ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติในชุมชนได้ พร้อมทั้งคัดเลือกผู้สูงอายุที่ทำกิจกรรมดีเป็นแม่ดีเด่น และผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงที่เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนพัฒนาตามความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

คณะกรรมการทุกคนจัดทำการบ้าน จัดทำแผนการพัฒนาชุมชนต่อไปแล้วนำเสนอในที่ประชุมของชุมชนเพื่อการของบสนับสนุนจากสสส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

15 สิงหาคม 2557 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยawornawornเมื่อ 19 สิงหาคม 2557 12:08:55
แก้ไขโดย aworn เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 12:15:06 น.

ชื่อโครงการ : บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมเตรียมการคัดเลือกแกนนำเยาวชน 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
ผู้ช่วยฯ 2 คน อบต. 2 คน อสม. 2 คน จนท.รพ.สต. 1 คน จนท.อบต. 1 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 3 คน ครู 1 คน คณะกรรมการโครงการ 5 คน ตัวแทนเยาวชน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมทีมคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
ผู้ช่วยฯ 2 คน อบต. 2 คน อสม. 2 คน จนท.รพ.สต. 1 คน จนท.อบต. 1 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 3 คน ครู 1 คน คณะกรรมการโครงการ 5 คน ตัวแทนเยาวชน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สรุปปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการดำเนินกิจกรรมในการคัดเลือกตัวแทนเยาวชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สรุปปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการดำเนินกิ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

แนะนำการคัดเลือกแกนนำเยาวชน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศุภกิจ กลับช่วย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 UnLock
15 สิงหาคม 2557 เวลา 16:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsomsaksomsakเมื่อ 20 สิงหาคม 2557 13:10:12
แก้ไขโดย somsak เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 10:31:31 น.

ชื่อโครงการ : ภูมิปัญญา สานสามัคคี (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ปฐมนิเทศโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

พี่เลี้ยงติดตามการดำเนินงานโครงการในความรับผิดชอบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ สภาสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ ๑. นายกลั้น บัวสาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ประธานกรรมการ ๒. นายสงค์  มณีภาค ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ รองประธานกรรมการ
๓.  นายสมศักดิ์  ยุจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ รองประธานกรรมการ ๔. นายสมบูรณ์  นราจร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ รองประธานกรรมการ ๕. นายนิพล  สุวรรณโณ สมาชิกสภา อบต. กรรมการ ๖.  นายวีระ  หะหัส สมาชิกสภา อบต. กรรมการ ๗.  นายพงค์  เพชรมุณี ผู้แทนฝ่ายศาสนา กรรมการ ๘.  นายหีม นราจร ผู้แทนฝ่ายศาสนา กรรมการ ๙.  นางสาวกฤษณี  ชื่นอารมณ์ ผู้แทนกลุ่มองค์กร/อาชีพ กรรมการ ๑๐.  นางสาวธัญจิรา  ฮิ่นเซ่ง ผู้แทนกลุ่มองค์กร/อาชีพ กรรมการ ๑๑. นางโสภิณ  บัวสาย ผู้แทนสตรี/อสม. กรรมการ ๑๒.  นางมาซีเราะ  ชอบงาม ผู้แทนสตรี/อสม. กรรมการ ๑๓.  นายวิชิต  ชุมประเสริฐ ผู้แทนเยาวชนชาย กรรมการ ๑๔.  นางสาวจีรวรรณ  แก้วชูชื่น ผู้แทนเยาวชนหญิง กรรมการ ๑๕.  นายคล่อง  ชื่นอารมณ์ ผู้แทนประเด็นด้านสุขภาพ กรรมการ ๑๖.  นางสุจินดา  ชุมฤทธิ์ ผู้แทนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กรรมการ ๑๗.  นายสมหมาย  ขะเรรัม ผู้แทนกลุ่มผู้พิการ กรรมการ ๑๘.  นายพัชราวุธ  ชื่นอารมณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ๑๙.  นายพิน  สุวรรณโณ ผู้แทนผู้สูงอายุ กรรมการ ๒๐.  นายหนูเอียด  ยุจันทร์ ผู้แทนผู้สูงอายุ กรรมการ ๒๑.  นางพรทิพย์  คอยอาสา ผู้แทนหน่วยงานรัฐ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
๒๒.  นางสาวจุฑามาศ  จันทะโร บัณฑิตอาสา กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.พี่เลี้ยงชี้แจงเงินงบประมาณโครงการและการปรับปรุงปฏิทินโครงการ 2.พี่เลี้ยงแนะนำการลงกิจกรรมในเว็บฅนใต้สร้าสุข

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

๑. นายกลั้น บัวสาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ประธานกรรมการ ๒. นายสงค์  มณีภาค ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ รองประธานกรรมการ
๓.  นายสมศักดิ์  ยุจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ รองประธานกรรมการ ๔. นายสมบูรณ์  นราจร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ รองประธานกรรมการ ๕. นายนิพล  สุวรรณโณ สมาชิกสภา อบต. กรรมการ ๖.  นายวีระ  หะหัส สมาชิกสภา อบต. กรรมการ ๗.  นายพงค์  เพชรมุณี ผู้แทนฝ่ายศาสนา กรรมการ ๘.  นายหีม นราจร ผู้แทนฝ่ายศาสนา กรรมการ ๙.  นางสาวกฤษณี  ชื่นอารมณ์ ผู้แทนกลุ่มองค์กร/อาชีพ กรรมการ ๑๐.  นางสาวธัญจิรา  ฮิ่นเซ่ง ผู้แทนกลุ่มองค์กร/อาชีพ กรรมการ ๑๑. นางโสภิณ  บัวสาย ผู้แทนสตรี/อสม. กรรมการ ๑๒.  นางมาซีเราะ  ชอบงาม ผู้แทนสตรี/อสม. กรรมการ ๑๓.  นายวิชิต  ชุมประเสริฐ ผู้แทนเยาวชนชาย กรรมการ ๑๔.  นางสาวจีรวรรณ  แก้วชูชื่น ผู้แทนเยาวชนหญิง กรรมการ ๑๕.  นายคล่อง  ชื่นอารมณ์ ผู้แทนประเด็นด้านสุขภาพ กรรมการ ๑๖.  นางสุจินดา  ชุมฤทธิ์ ผู้แทนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กรรมการ ๑๗.  นายสมหมาย  ขะเรรัม ผู้แทนกลุ่มผู้พิการ กรรมการ ๑๘.  นายพัชราวุธ  ชื่นอารมณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ๑๙.  นายพิน  สุวรรณโณ ผู้แทนผู้สูงอายุ กรรมการ ๒๐.  นายหนูเอียด  ยุจันทร์ ผู้แทนผู้สูงอายุ กรรมการ ๒๑.  นางพรทิพย์  คอยอาสา ผู้แทนหน่วยงานรัฐ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
๒๒.  นางสาวจุฑามาศ  จันทะโร บัณฑิตอาสา กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงติดตามการดำเนินโครงการ พร้อมนัดหมายการลงติดตามครั้งต่อไปว่า บ้านนาเปรีย  วันที่ 13 กันยายน 2557 บ้านวังตง    วันที่ 14  กันยายน 2557 บ้านท่าข้ามควาย วันที่ 9  กันยายน 2557 บ้านทุ่งใหญ่ วันที่ 28  กันยายน 2557 บ้านวังเจริญราษฎร์ วันที่ 27  กันยายน 2557 2.ได้สอนกระบวนการการรายงานกิจกรรมลงเว็บไซด์ ฅนใต้สร้าสุข

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. แต่ละชุมชนได้รายงานการดำเนินกิจกรรมและปัญหาให้พี่เลี้ยงทราบ 2.พี่เลี้ยงได้นัดหมายการลงพื้นที่กับชุมชนแต่ละชุมชน 3.ชุมชนแต่ละชุมชนทราบว่าจะต้องรายงานทางเว็บไซด์ให้ใส่รายละเอียดให้เข้าใจและทราบผลสรุปของกิจกรรมให้ได้มากที่สุด
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาของแต่ละชุมชนคือยังไม่ได้รับสัญญา และเงินงบประมาณ  แต่ปฎิทินโครงการก้อเดินไปแล้ว วิธีการแก้ไขคือให้เลื่อนกิจกรรมในปฏิทินและให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 15  สิงหาคม 2557 นี้เป็นต้นไป

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

นายสุทธิชาติ เมืองปาน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสุทธิชาติ เมืองปาน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
15 สิงหาคม 2557 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยศุภกิจศุภกิจเมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:45:38
Project trainer
แก้ไขโดย ศุภกิจ เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 13:52:00 น.

ชื่อโครงการ : บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
ผู้ช่วยฯ 2 คน อบต. 2 คน อสม. 2 คน จนท.รพ.สต. 1 คน จนท.อบต. 1 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 3 คน ครู 1 คน คณะกรรมการโครงการ 5 คน ตัวแทนเยาวชน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมทีมคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยฯ 2 คน อบต. 2 คน อสม. 2 คน จนท.รพ.สต. 1 คน จนท.อบต. 1 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 3 คน ครู 1 คน คณะกรรมการโครงการ 5 คน ตัวแทนเยาวชน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการชี้แจงแผนการดำเนินงานของการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป โดยเป็นคัดเลือกแกนนำเยาวชนเพื่อเข้ามาร่วมโครงการ โดยมีการเสนอให้ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการโครงการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นัดหมายกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ตามโครงการ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เตรียมการเพื่อจัดประชุมจัดหาแกนนำเยาวชนในการเข้าร่วมโครงการ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

14 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยlamailamaiเมื่อ 15 สิงหาคม 2557 18:30:23
แก้ไขโดย lamai เมื่อ 15 สิงหาคม 2557 19:07:58 น.

ชื่อโครงการ : บ้านไม้มูกปลอดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ด้วยสมุนไพร »

ชื่อกิจกรรม : ประเมินงานกิจกรรม เพื่อนำมาเสนอในที่ประชุม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะกรรมการนำความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างคณะกรรมการ และคณะทำงาน มอบหมายหมายหน้าที่รับผิดชอบโดยแบ่งเป็นกลุ่มบ้าน มี 7 กลุ่มบ้าน รับผิดชอบ กลุ่มบ้านละ 10 ครัวเรือน รวม 70 ครัวเรือน นำความรู้ความเข้าใจมาแลกเปลี่ยนกัน 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
ผู้ช่วยฯ 2 คน อบต. 2 คน คณะกรรมการหมู่บ้าน 2 คน กลุ่มผู้สูงอายุ 1 คน กลุ่มแม่บ้าน 1 คน จนท.รพ.สต. 1 คน จนท.อบต. 1 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 7 คน ตัวแทนเยาวชน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมทีมคณะกรรมการของละแวกบ้านก่อนและหลังทำกิจกรรมทั้งหมดทุกเดือน เพื่อเตรียมงาน โดยคณะกรรมมีหน้าที่ติดตามงาน ประเมินงานกิจกรรม เพื่อนำมาเสนอในที่ประชุม หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้น และมอบหมายหน้าที่ ช่วยกันทำจากกรรมการทั้งหมด จำนวน 20 คน จำนวน 12 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
ผู้ช่วยฯ 2 คน อบต. 2 คน คณะกรรมการหมู่บ้าน 2 คน กลุ่มผู้สูงอายุ 1 คน กลุ่มแม่บ้าน 1 คน จนท.รพ.สต. 1 คน จนท.อบต. 1 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 7 คน ตัวแทนเยาวชน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชุมทีมคณะกรรมการของละแวกบ้านก่อนและหลังทำกิจกรรมทั้งหมดทุกเดือน เพื่อเตรียมงาน โดยคณะกรรมมีหน้าที่ติดตามงาน ประเมินงานกิจกรรม เพื่อนำมาเสนอในที่ประชุม หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้น และมอบหมายหน้าที่ ช่วยกันทำจากกรรมการทั้งหมด จำนวน 20 คน จำนวน 12 ครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงาน 20 คนได้เข้าใจโครงการที่ทำขึ้น และวิธีดำเนินงานว่าในเขตต่อไปจะดำเนินงานอย่างไร และรณรงค์ให้ชาวบ้านเข้าร่วมทำเพื่อประโยชน์ ของชุมชนตนเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

พี่เลี้ยงโครงการได้แนะนำให้กำหนดตัวแทนกลุ่มบ้านเพื่อเป็นแกนนำปลูกสมุนไพร และแบ่งหน้าที่กันช่วยเหลือโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นาย ศุภกิจ กลับช่วย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 825.00 0.00 0.00 0.00 825.00 UnLock
14 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยศุภกิจศุภกิจเมื่อ 25 สิงหาคม 2557 14:43:50
Project trainer
แก้ไขโดย ศุภกิจ เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 14:46:30 น.

ชื่อโครงการ : บ้านไม้มูกปลอดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ด้วยสมุนไพร »

ชื่อกิจกรรม : ประเมินงานกิจกรรม เพื่อนำมาเสนอในที่ประชุม

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะกรรมการนำความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างคณะกรรมการ และคณะทำงาน 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
ผู้ช่วยฯ 2 คน อบต. 2 คน คณะกรรมการหมู่บ้าน 2 คน กลุ่มผู้สูงอายุ 1 คน กลุ่มแม่บ้าน 1 คน จนท.รพ.สต. 1 คน จนท.อบต. 1 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 7 คน ตัวแทนเยาวชน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมทีมคณะกรรมการของละแวกบ้านก่อนและหลังทำกิจกรรมทั้งหมดทุกเดือน เพื่อเตรียมงาน โดยคณะกรรมมีหน้าที่ติดตามงาน ประเมินงานกิจกรรม เพื่อนำมาเสนอในที่ประชุม หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้น และมอบหมายหน้าที่ ช่วยกันทำจากกรรมการทั้งหมด จำนวน 20 คน จำนวน 12 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยฯ 2 คน อบต. 2 คน คณะกรรมการหมู่บ้าน 2 คน กลุ่มผู้สูงอายุ 1 คน กลุ่มแม่บ้าน 1 คน จนท.รพ.สต. 1 คน จนท.อบต. 1 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 7 คน ตัวแทนเยาวชน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะกรรมการ มอบหมายหมายหน้าที่เพื่อนัดปประชุมหาแกนนำครัวเรือนเพื่อแบ่งเขตรับผิดชอบโดยแบ่งเป็นกลุ่มบ้าน มี 7 กลุ่มบ้าน รับผิดชอบ กลุ่มบ้านละ 10 ครัวเรือน รวม 70 ครัวเรือน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการได้แบ่งงานกันในการนัดจัดเวทีประชุมครั้งต่อไปตามโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มึ

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

13 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsuthamsuthamเมื่อ 5 สิงหาคม 2557 16:26:42
Project trainer
แก้ไขโดย sutham เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 11:13:54 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมอนุรักษ์คลองบางไทร ล้อมรั้วด้วยใจ ถักทอสวนสายใยด้วยภูมิปัญญา นำพาสุขภาวะชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมกันจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อื่นๆ จาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการโครงการ และพี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รวบรวมเอกสาร ประชุมจัดทำเอกสารสมบูรณ์ เขียนและบันทึกรายงานให้ครบถ้วนตามกิจกรรมโครงการร่วมกันจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดการเก็บกวาดร่วมกันจัดสถานที่สวนภูมิปัญญา และ ช่วยกันรวบรวมเอกสาร ประชุมจัดทำเอกสารสมบูรณ์ เขียนและบันทึกรายงานให้ครบถ้วนตามกิจกรรมโครงการร่วมกันจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

รวบรวมเอกสาร ประชุมจัดทำเอกสารสมบูรณ์ เขียนและบันทึกรายงานให้ครบถ้วนตามกิจกรรมโครงการร่วมกันจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ มีการทำงานเป็นทีม ชุดกรรมการหลัก เป็นผุ้ตรวจสอบการเงิน และบัญชี รวบรวมกิจกรรมและภาพถ่าย ช่วยกันพิมพ์ รายงานแต่ละชุด พี่รวยจัดการเรื่องใบสำคัญต่างๆให้ถุกต้อง จัดรวบรวมรายชื่อรายการลงทะเบียน และรวบรวมเอกสารเข้าเล่ม โดยมีพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกาาโครงการ ดังนี้ 1. ผญ.มีชัย  ดีถนอม ตราวจสอบเรื่องบประมาร บัญชีรับจ่าย และผลสรุปภาพรวมโครงการ และให้ข้อมูลในรายงาน ว .3 ร่วมกับนายสุธรรม  แก้วประดิษฐ์ 2. นายดำรงค์ เลขาโครงการ ทำหน้าที่ รวบรวมบันทึกกิจกรรมให้ครบถ้วน และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรม และ ให้รวบรวมรางาน ส1
3. นส.เสาวณีย์  จนท.อบต. ให้ช่วยดูแลเรื่องงบดุลย์ การเงิน และการลงบัญชี และรายงาน ง.1 4. นายสุวิทย์  สุศรีนวล ดุแลเรื่อง ชุดภูมิปัญญาบางไทร และ การเขียนรายงานประกอบผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

รวบรวมและส่งรายงานภายใน วันที่  15 สค.57

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
สุธรรม แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 1,970.00 0.00 0.00 3,970.00 UnLock