วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
1 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวินัยวินัยเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2558 11:22:01
แก้ไขโดย วินัย เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2558 17:03:37 น.

ชื่อโครงการ : หนังตะลุงโขนสดลดสารเคมีบ้านปากเหมือง(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

 • photo ประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
 • photo ประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
 • photo ประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
 • photo ประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
 • photo ประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
 • photo ประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
 • photo ประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
 • photo ประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
 • photo ประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

กิจกรรมหลัก : ประชุมประจำเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอโครงการที่ผ่านมา และโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและกรรมการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำ เข้ากิจกรรมการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและกรรมการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ออกไปพูดคุย และนำเสนอโครงการถึงสาเหตุที่ได้เริ่มต้นของโครงการและเล่าเรื่องราวของบริทบของชุมชนที่ผ่านมา ทำโครงการขับเคลื่อนโดยการแสดงหนังตะลุงโขนเพื่อดึงดูดให้คนสนใจและเข้ามาร่วมประชุมผู้รับผิดชอบโครงการจึงถือโอกาสถ่ายทอดความรู้ใส่เข้าไปในเรื่องของการรักษาสุขภาพให้ปลอดภัย ในการทำเกษตรกรรมของชุมชนและนำเอาผู้สูงอายุเข้ามาร่วม เล่นหนังตะลุงโขนแสดงถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ที่มีความสามารถมาช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มของผู้ขอทุนสนับสนุนโครงการ กลุ่มอื่นๆที่เข้าร่วมประชุม ได้ฟังการนำเสนอของโครงการหนังตะลุงโขนคนสดลดสารเคมีสามารถนำข้อดีข้อเสียในการนำเสนอ กลุ่มอื่นนำไปประยุคเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่มตัวเองได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.กำไร สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 UnLock
31 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวินัยวินัยเมื่อ 31 มกราคม 2558 22:04:58
แก้ไขโดย วินัย เมื่อ 31 มกราคม 2558 22:16:12 น.

ชื่อโครงการ : หนังตะลุงโขนสดลดสารเคมีบ้านปากเหมือง(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ

 • photo ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ
 • photo ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ
 • photo ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ
 • photo ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ
 • photo ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ
 • photo ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ
 • photo ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรมหลัก : ประชุมประจำเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนกิจกรรมครั้งต่อไปพร้อมกับแก้ไขปัญหา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

20 คน 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการนำประชุม มีเลขา เหรัญญิก คอยบันทึกและเก็บข้อมูลเพื่อปฏิบัติ ครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เเสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องระบบชลประทาน เรื่องปุ๋ย เรื่องยาปราบศัสตรูพืช เรื่องศิลปวัฒนธรรม เรื่องกองทุน สมาชิกนำเสนอให้มีการออมทรัพย์ในรูปของธนาคารชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.กำไร สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 UnLock
30 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtritongtritongเมื่อ 31 มกราคม 2558 21:00:37
แก้ไขโดย tritong เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2558 01:14:08 น.

ชื่อโครงการ : อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี »

ชื่อกิจกรรม : สวนสมุนไพรเพื่อชุมชน (รวมพลคนสร้างโรงเรือน) สวนสมุนไพร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สวนสมุนไพรเพื่อชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบสวนสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พืชและแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อาสาสมัครในหมู่บ้านจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อช่วยกันสร้างโรงเรือนสำหรับเพาะพันธ์กล้า

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 34 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

  ผู้ชาย 31 คน ผู้หญิง 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประชุมวางแผนการออกแบบโรงเรือน 2.แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่สำนักสงคบ้านควนสินชัย คณะกรรมการและประชาชนได้มีการประชุมและร่วมกันวางแผนและออกแบบโรงเรือน โดยแบ่งหน้าที่ ดังนี้ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่สำหรับทำโรงเรือน โดยทำการถากและถางหญ้า ให้พื้นที่โล่งเตียน  ฝ่ายออกแบบโครงสร้างโรงเรือน ขนาดกว้าง×ยาว 6×10 เมตร โดยยืนเสาทำโครงสร้างโรงเรือนและมุงหลังคาด้วยตาข่ายกรองแสงสีเขียวและสีดำ โดยประชาชนในหมู่บ้านมาช่วยออกแรงกันทำจนเสร็จ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาววกัญนภัส จันทร์ทอง นางสาววาสนา สูน่าหู
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 3,900.00 3,000.00 0.00 0.00 7,100.00 UnLock
29 มกราคม 2558 เวลา 09.30 - 14.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยladdawanladdawanเมื่อ 29 มกราคม 2558 15:31:37
แก้ไขโดย laddawan เมื่อ 30 มกราคม 2558 11:30:25 น.

ชื่อโครงการ : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบ้านบากันเคย »

ชื่อกิจกรรม : ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำและปลูกป่าชายแลน ครั้งที่ 2 เพื่อจร้างจิตสำนึกให้ประชานในชุมชนเกิดความตระหนึกในการอนุรักษ์ทรัพยารของชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อบรมและเตรียมทีมการจัดเก็บข้อมูล 1 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและพื้นที่ป่าชายเลนให้มากขึ้นและทดแทนสัตว์ที่ถูกจับไปและเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้รู้จักการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและใช้อย่างรู้คุณค่า

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1) คณะกรรมการหมู่บ้าน 5 คน 2) สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์กังตั๊กแตน 5คน 3) เยาวชน 14 คน 4) สมาชิกสภา อบต.ตันหยงโป 2คน 5) ประชาชนในชุมชนบ้านบากันเคย 20คน
6) สมาชิกกลุ่มประมงชายฝั่งจังหวัดสตูล 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำทะเลและปลูป่าชายเลน ครั้งที่ 2

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มอนุรักษ์ จำนวน  5 คน
ผู้นำชุมชนและกรรมการหมู่บ้าน จำนวน  10  คน ประชาชน 25  คน อสม 10 คน


รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 3 กลุ่ม     กลุ่มที่ 1 ทำหน้าที่หาพันธ์สัตว์น้ำเพื่อมาปล่อย และขนย้ายจากสถานที่ขอมายังสถานที่จัดกิจกรรม
          การขอพันธ์สัตว์น้ำได้ทำหนังสือขอพัธ์สัตว์น้ำจากสถานีเพาะพันธ์สัตว์น้ำสตูล อำเภอละงู ปลากะพงขาว จำนวน 500,000  ตัว กุ้งกุลาดำ จำนวน  500,000  ตัว
      กลุ่มที่ 2 ทำหน้าที่ทำซั่งบริเวณใต้สะพานบ้านบากันเคย ซึ่งเป็นจุดปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เพื้อเป็นที่พักชั่วคราวของกุ้ง ปลา ที่นำมาปล่อย     กลุ่มที่ 3 ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม
 2. สรุปผลการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ     - ปลากะพงขาว จำนวน 500,000  ตัว กุ้งกุลาดำ จำนวน  500,000  ตัว
      - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 55  คน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ได้ปล่อยพันธ์ปลากะพงขาว จำนวน 500,000  ตัว กุ้งกุลาดำ จำนวน  500,000  ตัว บริเวณสะพานท่าเทียบเรือบ้านบากันเคย
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยกรเพิ่มมากขึ้น
 3. ประชาชนมีจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
 4. ชุมชนเกิดมุมมองการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่กว้างขวางขึ้น ทั้งประเด็นชุมชนประมงพื้นบ้านกับการจัดการป่าชายเลนการจัดทำธนาคารกั้งชุมชน และการจัดการกั้งตั๊กแตน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมต้องรอระดับน้ำในทะเลเป็นหลักในบางครั้ง ทั้งนี้การดำเนินโครงการจึงต้องใช้ระยะเวลานาน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 UnLock
29 มกราคม 2558 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 30 มกราคม 2558 19:14:07
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 30 มกราคม 2558 19:31:49 น.

ชื่อโครงการ : แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ เก็บขยะอันตราย ที่กองทุนขยะป้อมหก

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ตลาดนัดขยะ สู่กองทุนขยะชุมชนป้อมหก

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิล และ เพื่อให้เกิดสวัสดิการชุมชนผ่านการจัดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ 5 คน

เจ้าหน้าที่กองทุน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทุกวันศุกร์ทางชุมชนเปิดกองทุนขยะสร้างสุข จะเปิดรับหลอดไฟแลก ไข่ไก่

เมื่อได้ปริมาณมากจึงแจ้งให้กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เข้ามา รับไปส่งโรงกำจัด ขยะของเสียอันตราย 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ 5 คน

เจ้าหน้าที่กองทุน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทุกวันศุกร์ทางชุมชนเปิดกองทุนขยะสร้างสุข จะเปิดรับหลอดไฟแลก ไข่ไก่

เมื่อได้ปริมาณมากจึงแจ้งให้กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เข้ามา รับไปส่งโรงกำจัด ขยะของเสียอันตราย 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ขยะอันตราย วันนี้

หลอดไฟ ยาว  53 หลอด

ซากอิเล็คทรอนิค 5 กก

ถ่านไฟฉาย 3 กก

หลอดไฟสป็อตไลท์  จำนวน 35 หลอด กระป๋อง สเปรย  45 ใบ

เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
28 มกราคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnannza123nannza123เมื่อ 28 มกราคม 2558 21:35:51
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 30 มกราคม 2558 17:08:01 น.

ชื่อโครงการ : คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย »

ชื่อกิจกรรม : สร้างอาสาสมัครรุ่นใหม่ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมสร้างเยาวชนอาสาสมัครดูแลสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างอาสาสมัครรุ่นใหม่ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เยาวชนในชุมชนและในโรงเรียนบ้านพรุกระแชง จำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. อสม. ประชุมร่วมกับครู และนักเรียนในโรงเรียนบ้านพรุกระแชง เพื่อจัดตั้งชมรมเยาวชนอาสาสมัครดูแลสุขภาพขึ้นในโรงเรียน โดยให้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพเพื่อนในโรงเรียน และร่วมดูแลสุขภาพคนในชุมชนร่วมกับ อสม. และ รพ.สต.
 2. สร้างกลไกในการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชนให้ชัดเจน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 72 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. เยาวชนในชุมชน จำนวน 5 คน
 2. นักเรียนชั้นป.4 และป.5 จำนวน 60 คน
 3. ครูประจำชั้น จำนวน 2 คน
 4. อสม. จำนวน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมครุ นักเรียน ชี้แจงการดำเนินงานโครงการ
 • รับสมัครเยาวชนอาสา
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

วันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น.-ประชุมครู อสม. ร่วมกับนักเรียนในโรงเรียนบ้านพรุกระแชง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 72 คน
ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งชมรมเยาวอาสาสมัครดูแลสุขภาพขึ้นในโรงเรียน
รวมถึงชี้แจงขั้นตอนการทำงานและกำหนดบทบาทหน้าที่  ดังนี้

1.เข้ารับการอบรมเสริมทักษะ

 • มีความรู้เบื้องต้นเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับชื่อและสรรพคุณของสมุนไพร
  วิธีใช้ โดยสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน
 • มีความรู้เบื้องต้นเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3อ. 2ส. นักเรียนสมารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และแนะนำสมาชิกในครอบครัว เพื่อนนักเรียนได้
 • มีความรู้และทักษะเรื่องการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับเพื่อนนักเรียน ครอบครัวและผู้ป่วยเรื้อรัง ในชุมชน
  นักเรียนมีความรู้และมีทักษะ การคำนวลดัชนีมวลกาย การตรวจวัดความดัน
 • มีความรู้และทักษะการรักษาอาการเจ็บเบื้องต้นด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ด้วยการนวด และประคบสมุนไพร
  นักเรียนสามารถรักษาโรคเบื้องต้นด้วยการนวดเพื่อสุขภาพในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ เป็นลม
  และสามารถใช้ลูกประคบ รักษาในผู้ป่วยที่มีอาการ เท้าเพลง กล้ามเนื้อแข็งเกร็งได้ 2.การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้องรัง ร่วมกับอสม.แบบ "เพื่อนช่วยเพื่อน" จิตอาสา โดยติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
  แนะนำและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสสุขภาพให้กับผู้ป่วยได้ 3.ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร โดยใช้เสียงตามสายในโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ ความรู้สมุนไพร กิจกรรมต่างๆของโครงการฯ 4.เพิ่มจำนวนสมุนไพร โดยการจัดทำสวนสมุนไพรในโรงเรียน โดยให้นักเรียนเพาะชำสมุนไพรเพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชน
  และครอบครัวนำไปปลูกและขยายพันธ์ุต่อไป 5.นักเรียนที่ได้รับผ่านการอบรม จะได้รับเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ

 • หลังจากการชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการฯ จึงได้รับสมัครเยาวชนอาสาสมัครดูแลสุขภาพ ปรากฎว่าได้ สมาชิกทั้งหมด จำนวน 30 คน และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ หากมีการจัดอบรมและกิจกรรมครั้งต่อไป ทางคณะทำงานโครงการฯ
  จะแจ้งให้ทราบ และขอเสนอในปีการศึกษาหน้า ให้โรงเรียนจัดตั้งชมรมสมุนไพร เป็นกิจกรรมหนึ่งวิชาชุมนุม  ก่อนปิดการประชุม
  ครูตัวแทนของโรงเรียนกล่าวขอบคุณที่ทางหมู่บ้าน และ สสส. นำสิ่งที่ดีมาให้กับนักเรียน และขอชุดสำหรับการดูแลสุขภาพ เช่น
  เครื่องวัดความดันฯ ปรอทวัดไข้ เพื่อใช้ดูแลสุขภาพครูและนักเรียนในโรงเรียน

 • จากการประชุมร่วมกับครู อสม.และนักเรียน โรงเรียนบ้านพรุกระแชง ได้เยาวชนอาสาสมัครดูแลสุขภาพจำนวน 30 คน
  ในขั้นตอนชี้การแจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมตามโครงการฯ ได้สาธิตการตรวจวัดความดันฯ ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี
  และให้นักเรียนลองปฎิบัติด้วย นักเรียนก็สามารถทำได้ และมีความสุข ตื่นเต้น กับสิ่งที่ได้ทำ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา:ตามที่ทางโรงเรียนได้ขอสนับสนุนเครื่องวัดความดันฯและปรอทวัดไข้ กับโครงการฯ แต่ทั้งนี้ตามแผนงาน/โครงการฯ ไม่มีงบประมาณในส่วนนี้

แนวทางแก้ไข:ขอแนวทางความเห็นจากพี่เลี้ยง สจรส.มอ.

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ขอแนวทางการแก้ไขปัญหาจากพี่เลี้ยง สจรส.มอ. เนื่องจากทางโรงเรียนได้ขอสนับสนุนเครื่องวัดความดันฯและปรอทวัดไข้
  กับโครงการฯ แต่ทั้งนี้ตามแผนงาน/โครงการฯ ไม่มีงบประมาณในส่วนนี้
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 2,250.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 6,250.00 UnLock
28 มกราคม 2558 เวลา 10.00-14.00น น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 28 มกราคม 2558 23:57:03
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 29 มกราคม 2558 00:44:33 น.

ชื่อโครงการ : แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : เปิดกองทุนขยะสร้างสุข

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ตลาดนัดขยะ สู่กองทุนขยะชุมชนป้อมหก

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิล และ เพื่อให้เกิดสวัสดิการชุมชนผ่านการจัดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้


เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 คน ทีมงาน 10 คน สมาชิกกองทุนขยะสร้างสุข จำนวน  15 คน
เจ้าหน้าที่จากวงษ์พานิช 4 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปิดตลาดนัดในพื้นที่ริมทางรถไฟ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อรับขยะจากชุมชนทั้งในรูปแบบซื้อจากสมาชิกในชุมชนผ่านธนาคารขยะและการขอบริจาคขยะจากสมาชิกในชุมชนป้อมหก,โรงพยาบาลหาดใหญ่,ตลาดสดเทศบาลนครหาดใหญ่และชุมชนใกล้เคียง เพื่อเข้าเป็นกองทุนขยะชุมชนป้อมหก เพื่อนำไปสู่สวัสดิการชุมชน เช่น ร้านค้าศูนย์บาท,ขยะแลกปุ๋ย,ขยะแลกผัก,ขยะแลกพันธุ์ไม้


วิธีการ
1.รับสมัครสมาชิกกองทุนขยะ 2.แจ้งข้อตกลงร่วมกัน โดยข้อตกลงมีดังนี้ - สมาชิกจะต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนป้อมหกเท่านั้น -สมาชิกจะต้องคัดแยกขยะจากครัวเรือนก่อนนำมาฝากธนาคารขยะหรือบริจาคให้กองทุนขยะชุมชนป้อมหก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 49 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกองช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ และ wwl จำนวน 15 คน เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 คน ทีมงาน 10 คน สมาชิกกองทุนขยะสร้างสุข จำนวน  15 คน
เจ้าหน้าที่จากวงษ์พานิช 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. นัดหมาย ทีมงาน สมาชิก เปิดบริการวันพุธเนื่องจาก wwl เข้ามาถ่ายวีดีโอ

2.  เช้าโทรเช็คราคาขยะรีไซเคิลกับโรงงาน

3.ประกาศแจ้งสมาชิกและ ชาวบ้าน  นำขยะมาฝาก ถอน กับกองทุน  พร้อมนำขยะอันตรายมาแลก ไข่ไก่

4.ให้บริการสมาชิกกองทุน  พร้อมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ โดยทีมงาน

5.15.00 น รถโรงงานมาพร้อม ทีมงาน มารับขยะรีไซเคิล

 1. ทีมงานเช็คความเรียบร้อยของสมุด บันทึกลงรายรับ จ่าย กองทุน

7.ทบทวนปัญหาและอุปสรรค์จากการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

    เนื่องจากทางโครงการได้ทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ในเรื่อง การเข้ามาถ่าย รายการ we love Hatyai  ในชุมชนป้อมหกซิ่ง อยากให้ชุมชนได้นำเสนอ เรื่องราวความเป็นชุมชน ด้านต่างๆ เกี่ยวกับการทำโครงการจัดการขยะโดยชุมชน รวมถึงกองทุนขยะสร้างสุขด้วย  ทางทีมงานก็ยินดีจึงจัดมินิคลีนนิ่งเล็กๆ และ ประกาศให้ชาวบ้านทราบเรื่อง การเข้ามาของคณะดังกล่าว และการเปิดให้บริการกองทุนขยะสร้างสุขเป็นวันพุธ ที่ 28 มกราคม 2558 ขึ้น เมื่อถึงวันและเวลาจริง ทีมงานรู้สึกประหม่าว่า ชาวบ้านจะ หลงวัน หรือ จะมีขยะมาเข้ากองทุนรึป่าว ปรากฎว่าเมื่อชาวบ้านรับทราบข้อมูลก็ได้นำขยะมาตามเวลาที่นัดหมาย เป็นภาพที่ทีมงานปราบปลื้มมาก  ที่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน นอกจากนี้วันนี้เรายังมีการจัดระบบ ระเบียบขั้นตอนการทำงาน ของกองทุนขยะสร้างสุขอีกด้วย โดยรับขยะด้านขวามือของกองทุนแบ่งโซนรับผิดชอบ รับสมาชิก 1 คน  แผนกชั่งบันทึก 1 คน เมื่อชั่งเสร็จก็ให้บิลกับลูกค้าเข้ามาในกองทุน ภายในกองทุนวันนี้มีพัดลมพลังงานแสงอาทิตย์ คอยบริการลูกค้า นั่งรอบนเก้าอี้ สบาย ๆ อย่างกับในธนาคาร ทั่วไป เจ้าหน้าที่มีป้ายแสดงราคาให้ลูกค้ามองเห็นเด่นชัด  บริการด้วยรอยยิ้มและไมตรี แม้ราคาสินค้าจะลดลงบ้างบางรายการก็ไม่ใช่อุปสรรค์ ป้าหวิน กล่าวว่า รู้อย่างนี้มาฝากกับที่นี่ตั้งนานแล้ว มัวแต่มองๆด้วยความสงสัย ไม่ได้เข้ามาจนของเต็มบ้านไปหมด น้ำมัน วันนี้ หลายกิโลเอาออกมาขายหมดแล้ว เพราะราคาดี นี่คือภาพที่ฝันไว้ถึงกองทุนขยะสร้างสุขของป้อมหก เมื่อ ปีที่แล้วหลังจากธนาคารขยะของเราถูกขอคืน ตั้งปฎิญานว่า จะต้อง ทำธนาคารขยะระบบใหม่ให้ดีให้ได้ เข้าไปแล้วมีความรู้สึกสบายใจ สุขใจ เป็นที่ยอมรับและไว้ใจได้จากชาวบ้าน วันนี้ความฝันเริ่มแจ่มชัดขึ้นมาบ้างแล้ว  ทางwwl ที่มาถ่ายทำวีดีโอ ก็กล่าวชื่นชอบการทำงานของกองทุน ว่า เข้ามานอกจากไม่เสียเที่ยวแล้วยังมีอะไร มากมายที่ประทับใจกลับไปอีกด้วย  เมื่อ ทางทีมงานเดินทางกลับ ชาวบ้านเรายังอยู่ก็ยังคงซื้อขายฝากถอนกันเรื่อยๆ อีกประการขยะอันตราย ที่แลกไข่วันนี้ก็เปิดให้บริการกันอย่างเต็มที วันนี้ทีมงานทุกคนถึงจะเหนื่อยแต่ก็ยังรู้สึกสนุกกับงาน และ สิ่งดีดี ที่เกิดขึ้น ตอนกลางวันได้รับประทานอาหารร่วมกัน กับพี่ๆกลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เพื่อสานสัมพันธ์น้องพี่ ที่ทำงานกันมาตลอด เวลา 15.00 น ถึง 17.00 น ได้นัดโรงงานมารับขยะรีไซเคิล  ซิ่งได้ปริมาณขยะ ดังนี้

กระดาษสี  31.2 kg กระดาษลัง 104  kg ขวดนมใส  12.2 kg กระป๋องนม  16.5 kg
กระป๋องอลูมิเนียม  6.2 kg อลูมิเนียมบาง  6.2  kg เหล็ก    12.5 kg พลาสติกรวม  46.8  kg พลาสติกใส    18.1 kg พลาสติกขุ่น  2.5 kg ปี๊บ    12.8 kg เหล็ก      12.6 kg ขวด      112.8 kg สังกะสี  7    kg มุ้งลวด  0.4  kg

ยอดเงินที่ได้รับจากโรงงาน  เท่ากับ 2,127 บาท รายได้จากการขายน้ำมันกับเทศบาล เท่ากับ 486 บาท

สิ่งดีๆที่ได้จากกองทุนขยะสร้างสุข วันนี้ คือ

แม้อดีตเราเคยถูกทำร้ายมามากเพียง ขอเพียงเรากล้าฝันและทำมันให้ดีที่สุด วันแห่งความฝันก็เป็นวันแห่งความจริง

อธิบาย  ความรู้สึกที่เราตั้งใจทำธนาคารขยะ ให้ดี แล้ว ถูกขอคืนอย่างกระทันหัน มันทำให้เรารู้สึกเสียกำลังใจ จนวาดฝันถึง ธนาคารขยะ แห่งใหม่ที่มีการจัดการที่ดี แม้วันนั้นเป็นเรื่อ่งของความฝัน แต่วันนี้เป็นความจริงแล้ว  ดีใจจัง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 565.00 0.00 0.00 0.00 565.00 UnLock
28 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 30 มกราคม 2558 19:37:35
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 30 มกราคม 2558 19:59:05 น.

ชื่อโครงการ : แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : we love Hatyai เข้าอัดวีดีโอ ชุมชนป้อมหก ชุมชนต้นแบบ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หน้าบ้าน น่ามอง ข้างถนนกินได้ ปรับเปลี่ยนชุมชนขยะ เป็นชุมชนสีเขียว วิถีแห่งความพอเพียง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายวีดีโอ การจัดการขยะและพื้นที่ป้อมหก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมงาน we love หาดใหญ่  15  คน ผู้บริหาร กองช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ทีมงานป้อมหก ชาวป้อมหก สมาชิกกองทุนขยะสร้างสุข

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1 ทีมงานได้รับการติดต่อมาจากทางกลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่เรื่องการเข้ามาอัดรายการ we love Hat yai ในวันที่ 28 มกราคม 2558 2 วางแผนร่วมกับทีมงาน
3 ต้อนรับคณะผู้มาเยือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมงาน we love หาดใหญ่  15  คน ผู้บริหาร กองช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ทีมงานป้อมหก ชาวป้อมหก สมาชิกกองทุนขยะสร้างสุข

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1 ทีมงานได้รับการติดต่อมาจากทางกลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่เรื่องการเข้ามาอัดรายการ we love Hat yai ในวันที่ 28 มกราคม 2558 2 วางแผนร่วมกับทีมงาน
3 ต้อนรับคณะผู้มาเยือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

      วันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น ทีมงานพร้อมที่กองทุนขยะสร้างสุขที่จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เรียบร้อย พร้อมกบการเข้าเยี่ยมชม ทีมงานเดินมาถึง ก็เริ่มถ่ายทำ บรรยากาศโดยรอบของชุมชน ต่อมา สัมภาษณ์ ความเป็นมาของชุมชนกับการทำโครงการที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ เริมได้อย่างไร จัดกิจกรรมอะไรมาบ้าง และ ปัจจุบันมีกิจกรรมใดบ้าง และขับเคลื่อนต่ออย่างไร  หลังจากนั้น จึงได้ถ่ายทำการทำกิจกรรมในกองทุนขยะสร้างสุข และ กระบวนการทำงานของกองทุนขยะ

  การทำงานของโซล่าเซลล์  แก๊สชีวภาพ และ การแลก ขยะอันตรายกับไข่ไก่ คุณ พรรณี  บัวจีน ได้ กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่ทีมงานและได้รับประทานอาหารร่วมกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
28 มกราคม 2558 เวลา 10:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเกษมณี ชัยรัตนมโนกรเกษมณี ชัยรัตนมโนกรเมื่อ 31 มกราคม 2558 04:55:09
แก้ไขโดย เกษมณี ชัยรัตนมโนกร เมื่อ 31 มกราคม 2558 05:22:48 น.

ชื่อโครงการ : รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางกติกาการจัดระเบียบตลาด และการจัดการขยะ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : ประชุมสร้างการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อวางกติกาการจัดระเบียบตลาด และการจัดการขยะ และสร้างความเข้าใจกับพ่อค้า แม่ค้า เพื่อดำเนินการต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พ่อค้า แม่ค้า กรรมการชุมชน กรรมการตลาด  และเทศบาลเมืองปัตตานี จำนวน 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการตลาด คณะกรรมการชุมชน และเทศบาลเมืองปัตตานี ทำข้อตกลงร่วมกันในการจัดระเบียบ และการจัดการขยะร่วมกัน เพื่อวางกติกาการจัดระเบียบตลาด และการจัดการขยะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 111 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการตลาดจำนวน 5 คน คณะทำงานชุมชน จำนวน 4 คน และพ่อค้า แม่ค้า จำนวน 102 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 10.30 น. เทศบาลเมืองปัตตานี คณะกรรมการตลาด คณะทำงานชุมชน และพ่อค้า แม่ค้า จำนวน 64 คน โดยมีการทยอยกันมา  ประชุมหารือการวางกติกาการจัดระเบียบตลาด และการจัดการขยะในตลาด โดยเริ่มจากแจ้งสาเหตุของการวางกติกาตลาดเนื่องจากตลาดเทศวิวัฒน์ 1 มีการณรงค์เรื่องการจัดระเบียบตลาด และการจัดการขยะมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากพ่อค้า แม่ค้า ในตลาด เนื่องจากไม่มีกติกาเพื่อให้ทุกคนปฏบัติ ทำให้ตลาดยังคงไม่มีระเบียบ และสกปรก  ดังนั้นจึงมีการหารือวางกติกาตลาด เพื่อความระเบียบ โดยมีข้อตกลงดังนี้ 1. ให้เว้นทางเดินระหว่างแผง สำหรับผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้า อย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งทางเทศบาลจะมาทำสัญลักษณ์ โดยก่อนแนวทางเดินสูงจากระดับปกติ 2. ห้ามแม่ค้า เทน้ำ หรือเศษอาหารบนพื้นถนน และใต้แผง 3. ให้แม่ค้าวางสินค้าในที่ที่เป็นแผงของตนเองเท่านั้น 4. ห้ามแม่ค้าวางสินค้ารุกล้ำทางเดิน 5. เมื่อจำหน่ายสินค้าเสร็๗แล้ส ให้แม่ค้า เก็บและกวาดขยะบริเวณแผงลอยของตยเองก่อนกลับบ้าน 6. ห้ามวางอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ถังแช่ของ ตระกร้า โฟม เป็นต้น ในตลาด 7. ห้ามต่อเติมหรือสร้างสิ่งอื่นใดบนแผงก่อนได้รับอนุญาตจากเทศบาล ในส่วนการกำกับดูแล มีข้อตกลงให้คณะกรรมการตลาดเป็นผู้ดูแล โดยสามารถให้ใบเหลือง ใบแดง กับแม่ค้าได้ เช่น ถ้าแม่ค้า รายใดไม่ช่วยกันดูแลความสะอาดบริเวณแผงของตนเอง คณะกรรมการตลาด สามารถตักเตือน 2 ครั้ง เป็นการให้ใบเหลือง ในครั้งที่ 3 เทศบาลจะขึ้นค่าแผงลอย จากเดิมวันละ 20 บาท เป็น 50 บาท  ในส่วนของการจัดระเบียบแผงลอย ก็จะมีการเตือน 2 ครั้ง เช่นกัน ในครั้งที่ 3 เทศบาลจะตัดสิทธิ์การขายของในตลาด แต่เนื่องจากการวางกติกาตลาดในครั้งนี้ มีแม่ค้าหลายคนเพียงนั้งฟังอยู่ด้านนอกห้องประชุม และมีแม่ค้าอีกหลายราย ไม่ได้เข้ามาร่วมประชุม ดังนั้นตัวแทนคณะกรรมการตลาด และคณะทำงานชุมชน จึงได้ออกไปทำความเข้าใจ เรื่องการวางกติกาตลาดภายหลัง กับแม่ค้าอีกจำนวน 47 คน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กิจกรรมนี้ทำให้เกิดกติกาตลาด อันเป็นที่ตกลงของพ่อค้า แม่ค้า ที่เข้ามาร่วมประชุม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก 3 ฝ่าย คือ คณะกรรมการตลาด คณะกรรมการชุมชน และเทศบาลเมืองปัตตานี  จำนวน 7 ข้อ เพื่อความเป็นระเบียบ และความสะอาดของตลาด  ซึ่งหากสามารถปฏิบัติตามกติกาตลาดได้ คาดว่าจะสามารถดังลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการของตลาดได้มากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจากมีแม่ค้าอีกจำนวนมากไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากไม่เห็นความสำคัญ และติดภารกิจในการขายของ คณะทำงานชุมชน และคณะกรรมการตลาด จะช่วยกันประชาสัมพันธ์รายละเอียดของการประชุมให้กับพ่อค้า แม่ค้า รายที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ นอกจากนี้จะมีการแจกแผ่นปลิว รายละเอียดที่สำคัญของการประชุม และติดไวนิลประชาสัมพันธ์กติกาตลาดต่อไป

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 UnLock
28 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthungmapragthungmapragเมื่อ 31 มกราคม 2558 15:20:57
แก้ไขโดย thungmaprag เมื่อ 31 มกราคม 2558 15:42:53 น.

ชื่อโครงการ : หมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี วิถีพอเพียง บ้านทุ่งมะปรัง »

ชื่อกิจกรรม : -ให้ความรู้เทคนิคการออแบบสอบถามเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนฉบับปฏิบัติการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ความรู้กระบวนการจัดเก็บข้อมูลจากเครื่องมือ เทคนิคการจัดเก็บข้อมูล 
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 33 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
 • ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน
 • ตัวแทนกลุ่มสตรี
 • ตัวแทนกลุ่มเยาวชน
 • ตัวแทนผู้นำชุมชน
 • ตัวแทนผู้นำท้องถิ่น
 • ตัวแทนผู้นำศาสนา
 • ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-  ประชุมทีมงานสร้างเครื่องมือและแบบสอบถาม -  ให้ความรู้เทคนิคการออแบบสอบถามเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาr -  แบ่งกลุ่มออกแบบเครื่องมือ แบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลที่ตรงกับสภาพความเป็นชุมชน -  นำเสนอผลงานการออกแบบเครื่องมือแบบสอบจากกิจกรรม -  ตรวจอบความถูกต้องของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ - คัดเลือกแบบสอบถามที่มีข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน 1 ชุด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 33 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. ทีมงานคณะทำงานและอาสาสมัคร  15 คน
 2. ตัวแทนชุมชนฝ่ายท้องที่และท้องถิ่น ผู้นำศาสนา  10  คน
 3. ตัวแทนกลุ่มสตรีและเยาวชน  10  คน 4.ภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง  2  คน
 4. ผู้เชี่ยวชาญและปราชญ์ชุมชน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ศึกษาข้อมมูลย้อนหลังของชุมชน วิถึชีวิต  วัฒนธรรมประเพณี  อาชีพ การศึกษา
 • วิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน และบบริบทชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ได้เทคนิคและกระบวนการ องค์ความรู้ การจัดการข้อมูล  การสอบถามข้อมูลจากเครื่องมือท่ีสาสามรถไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาของชุมชนได้  ตรงกับความต้องการของชุมชน  สอดคล้องกับปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา   1. ภารกิจกลุ่ม ทีมงานมีภารกิจซับซ้อนกับภารกิจหน่วยงานอื่นๆ   2. บุคคลกลุ่มเดิมๆ ท่ีทำงานด้านสังคม ก็กลุ่มน้ันแหละเป็นกลุ่มทำงาน แนวทางแก้ปัญหา   1.พยายามบูรณาการภารกิจที่อาจเหมือนกันกับหน่วยงานอื่นๆ   2.สร้างคนใหม่ ทายาททางสังคม สร้างแรงจูงใจ เปิดเวที ให้ความสำคัญกับรุ่นใหม่ในชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • การบันทึกข้อมูลอยากให้ทางระบบได้ชะลอความล่าช้าด้วยเนื่องจากหมู่บ้านบางพื้นที่ไม่ระบบเชื่อมโยงต้องออกมาในเมือง
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • การจัดทำข้อมูลที่เป็นไปในทางเดียวกัน  การเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานงดแต่ละงวด
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ดำเนินกิจกรรมไปตามแผน
 • ใช้จ่ายไปตามกิจกรรมจริง
 • บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซค์
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 UnLock
27 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 28 มกราคม 2558 15:42:01
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 28 มกราคม 2558 15:44:22 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : พบปะพูดคุยเพือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : จัดให้มีกิจกรรมพบปะพูดคุยกันภายในชุมชนของสภาผู้นำตณะกรรมการมัสยิด และสภาชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเดือนละครั้ง(12ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ชุมชนปลอดภัยและเข้มแข็งและสร้างเสริมเครือข่ายชุมชนโดยชุมชร่วมแก้ปัญหายาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มแกนนำ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมหารือและวางแผนการทำงานประเมินของกิจกรรมที่แล้วมาเพื่อจะได้นำข้อมูลไปเสนอต่อสจรส. ในวันที่ 2 ก.พ. 58 และเตรียมเอกสารที่ค้่งและงบการเงินเพื่อให้เรียบร้อยทั้งหมด..

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มแกนนำ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมหารือและวางแผนการทำงานประเมินของกิจกรรมที่แล้วมาเพื่อจะได้นำข้อมูลไปเสนอต่อสจรส. ในวันที่ 2 ก.พ. 58 และเตรียมเอกสารที่ค้่งและงบการเงินเพื่อให้เรียบร้อยทั้งหมด..

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชุมหารือและวางแผนการทำงานประเมินของกิจกรรมที่แล้วมาเพื่อจะได้นำข้อมูลไปเสนอต่อสจรส. ในวันที่ 2 ก.พ. 58 และเตรียมเอกสารที่ค้่งและงบการเงินเพื่อให้เรียบร้อยทั้งหมด..

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
27 มกราคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 28 มกราคม 2558 23:54:51
Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 29 มกราคม 2558 00:11:53 น.

ชื่อโครงการ : บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ตั้งกติกา ระเบียบ การดูแล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนการทำงาน วางแผนงาน สรุปผลงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบการขับเคลื่อนให้ได้ตามวัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเรือประมง คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการโครงการ 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการจัดกิจกรรมติดตามการดำเนนิงานตามกติกาการดูแลบ้านปลาบ้านปู พี่เลี้ยงร่วมติดตามและสรุปผลการดำเนินงานรายงวด และนัดแนะการถอดบทเรียนโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเรืออวนลาก กลุ่มเรื่อประมงชายฝั่ง คณะกรรมการโครงการ พี่เลี้ยง พัฒนาชุมชน ประชาชนหมู่บ้านใกล้เคียงเข้าร่วมเรียนรู้

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการโครงการและคณะกรรมการหมู่บ้าน ชี้แจงการดำเนินงาน และทบทวนการดำเนินงานตามกติกาของกลุ่มทำบ้านปลาบ้นปู เพื่ออนุรักษ์สัตว์ทะเลริมฝั่ง เล่าเรื่องประโยชน์ทีเกิดกับประชาชน การส้รางรายได้เพิ่มจากการจับสัตว์น้ำได้มากขึ้น และสรุปผลการจัดกิจกรรมการดูแลบ้านปลาบ้านปู เพิมเติมการทำบ้านปลาบ้านปู แบบใหม่ ที่มีความทนทานมากกว่าเดิม นัดแนะการดำเนินงานต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.  มีการขยายผลความรู้เรื่องการทำบ้านปลาบ้านปูไปให้หมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อร่วมทำเพิ่ม ช่วยเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำได้มากขึ้น เพิ่มเติมในหมู่ 6 และหมู่ 14
2. ได้ทบทวนการดำเนินงานตามกติกา พบว่าทุกคนได้ปฏิบัติตามกติกา ได้แก่ ผลัดเวรดุแลไม่ให้ใครมาทำลาย มีกลุ่มเรืออวนลากคอยเฝ้าระวังให้ ที่ผ่านมาไม่มีใครมาทำลายบ้านปลาบ้านปูที่ททำขึ้น 3. พบว่ามีสัตว์น้ำมาอยู่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ในโครงการ ได้แก่ 1) มีปูไข่เพิ่มมากขึ้นจากการจัดทำพื้นที่อนุบาลปู และมีกลุ่มประมงชายฝั่งนำปูตัวเล็กที่จับได้มาอนุบาลไว้ 2) มีหอยเพิ่มขึ้นมาก 3) มีปูเปี้ยวมากขึ้น จับได้ประมาณวันละ 100 กิโลกรัม 4. เกิดความรู้เพิ่มเพื่อพัฒนาการทำบ้านปลาบ้านปูให้มีความทนทานกว่าเดิม โดยใช้ท่อพีวีซีแทนไม่ไผ่ เมื่อถึงฤดูมรสุมยกออกมาเก็บได้ ไม่ต้องถูกทำลายโดยคลื่อนเหมือนไม้ไผ่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

27 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 29 มกราคม 2558 00:46:02
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 30 มกราคม 2558 16:44:07 น.

ชื่อโครงการ : แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : กองทุนขยะสร้างสุขมอบเงินช่วยเหลือแด่สมาชิกผู้ล่วงลับ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ตลาดนัดขยะ สู่กองทุนขยะชุมชนป้อมหก

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิล และ เพื่อให้เกิดสวัสดิการชุมชนผ่านการจัดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่กองทุนขยะสร้างสุข
ญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนขยะสร้างสุข เมื่อสมาชิกเสียชีวิตกองทุนขยะสร้างสุข ร่วมช่วยเหลือ 3000 บาท

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ญาติของผู้สมัครกองทุนขยะสร้างสุข

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนขยะสร้างสุข เมื่อสมาชิกเสียชีวิตกองทุนขยะสร้างสุข ร่วมช่วยเหลือ 3000 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

    เมื่อจันทร์ ที่ 26 มกราคม 2558 ทางกองทุนขยะสร้างสุขได้ทราบข่าวถึงอาการป่วยซึ่งไม่ค่อยจะสู้ดีของสมาชิกกองทุน ซึงรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลหาดใหญ่  เวลาประมาณ 20.00 น ทางเจ้าหน้าที่กองทุนได้เข้าไปเยี่ยม และพบว่า เธออาการทรุดหนักมาก หายใจแผ้วๆ ท่ามกลางบัณฑิตอาสาที่คอยอ่าน คำภีร์ให้เธอฟังข้างๆหู รอบๆเตียงของเธอเต็มไปด้วยญาติและคนที่รักเธอและคนที่เธอรัก คู่ชีวิตของเธอคอยให้กำลังใจไม่ห่างแม้สิ้นหวังเต็มที ฉันยืนมองภาพสามีที่ปรนนิบัติภรรยา ด้วยความหวัง สิ้นหวัง น้ำตาอาบน้องหน้า อย่างซึ้งใจ กลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลออกมาไม่ได้ เพียงสิ้นเสียงการอ่านคำภีร์ไม่นาน เธอก็หยุดหายใจ ใช่ เธอได้จากไปแล้วอย่างไม่มีวันหวนกลับ  ฉันไม่รู้จะช่วยเธอได้อย่างไร  หันไปดูเด็กสองคนที่วิ่งเข้ามากอดแม่ด้วยน้ำตาหลั่งเป็นสายแล้วเศร้า พยายามกลั้นน้ำตาไว้แล้วแต่ก็คงไหลออกมาอย่างอัตโนมัติ ฉันนึกถึงวันที่เด็กสองคนนี้ขาดแม่ผู้เป็นที่รักยิ่งไม่ออก ถ้าเป็นฉันคงทำใจรับได้ยากแน่  ขณะนั้นพยาบาลเข้ามาแจ้งข่าวร้ายแก่เรา ฉันต้องเดินออกไปเช็ดน้ำตา นอกห้อง แว๊บหนึ่งที่เกิดขื้นในสมอง คือ พี่เค้าเป็นสมาชิกกองทุนขยะสร้างสุข สิ่งนี้แหละอาจเป็นบางสิ่งที่ฉันช่วยเด็กๆ ทั้งสองได้  ฉันตั้งสติทบทวน แล้วโทรมาแจ้งป้าไพ ผู้ดูแลเรื่องบัญชีกองทุนขยะสร้างสุข ป้าจัดเตรียมเงินไว้ให้ด้วยความเต็มใจ แม้ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขิ้นก็ตาม แต่เมื่อเกิดแล้ว ก็ต้องทำตามสิทธิที่ได้ร่วมร่างกันไว้แต่ต้น

    เช้าวันอังคาร ที่  27 มกราคม 2558 ทีมงานไม่รอช้ารีบมาเพื่อแจ้งให้ญาติทราบและรับสิทธิ์  3000 บาท อย่างน้อย เงินที่มาจากการร่วมลงสมาชิกกองทุนขยะสร้างสุขได้ทำหน้าที่อย่างงดงาม เป็นประโยชน์ ในความเศร้าที่มีอยู่ แต่ก็รู้สึกภาคภูมิใจ ที่เราได้ร่วมกลุ่มกัน เพื่อช่วยเหลือ กัน เป็นเรื่องที่ดีมากของขยะที่หลายคนอาจมองว่ามันไร้ค่า  แต่วันนี้ เราทุกคนเชื่อว่า ขยะ มี คุณค่าในตัวเอง เมื่อตกอยู่กับบุคคลผู้เห็นคุณค่า นั่นเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnannza123nannza123เมื่อ 26 มกราคม 2558 21:06:40
แก้ไขโดย nannza123 เมื่อ 26 มกราคม 2558 22:08:23 น.

ชื่อโครงการ : คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 2ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 2
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 2ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 2
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 2ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน เดือนละ 1 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ 2.เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการฯในช่วงต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน และคณะกรรมการชุมชน จำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานโครงการ คณะกรรมการชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการทำงาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการ และวางแผนการทำงานในโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการฯ 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 26 มกราคม 2558

เวลา 13.00 น.- 13.15 น. ประธานโครงการฯนายสมปอง วงศ์ศิลป์ กล่าวเปิดประชุมและขอบคุณคณะทำงานที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนตามแนวทางของโครงการฯ โดยการส่งเสริมให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญและรู้จักปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพของตนเองตลอดจนสามารถควบคุมมูลเหตุปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ รวมถึงการสร้างสุขภาพแก่สมาชิกในชุมชนเพื่อช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
เวลา 13.15 น.- 14.30 น. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ นางสาวจิตรลัดดา  วงศ์ศิลป์ ชี้แจงวาระการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม ตามแผนงาน/กิจกรรม กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว เดือน มกราคม 2557
- กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทย จากการจัดจัดกิจกรรมที่ผ่านมา "คู่มื่อการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทยแผนไทยในชุมชน" ได้รับคำชื่นชม และเป็นที่ต้องการของเพื่อนบ้าน " และนายโสภณ ปรีชา หนึ่งในคณะทำงาน ได้เสนอว่า หน้าปกควารจะมีรูปการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาด้วย เพื่อสร้างความสะดุดตา และเป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้น - ขอเลื่อนกิจกรรมสร้างอาสาสมัครรุ่นใหม่ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุกระแชงไปศึกษาดูงาน
-ชี้แจงรายงานทางการเงิน 1.รายงานการเบิก-จ่ายเงิน ในกิจกรรมต่างๆ

2.รายงานยอดคงเหลือ-เงินสดในมือ

3.รางานยอดคงเหลือ-เงินฝากธนาคาร

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเพื่อดำเนินการ

  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ชี้แจงกิจกรรมตามแผนงานโครงการฯ กิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
- รณรงค์ให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้สมุนไพร ด้วยหอกระข่าวในชุมชน เวทีประชุมหมู่บ้าน ตามมติที่ประชุมได้เสนอในการจัดรายการทางหอกระจายข่าวในชุมชนให้มีการเชิญบุคคลตัวอย่างด้านสมุนไพรจากข้างนอกมาร่วมพูดคุยด้วย<br />
- จัดนิทรรศการกาลเผยแพร่ข้อมูลคุณค่า คุณประโยชน์ของสมุนไพรแต่ละชนิด ในส่วนของกิจกรรมสร้างลานนวตกรรมลานหินนวดฝ่าเท้านั้น ทางคณะทำงานมีปัญหาคือเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์และสื่อหนังสือพิมพ์ ไม่เคยเห็นของจริง จึงขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พาไปดูสถานที่จริง ดังนั้นจึงเสนอให้ไปดูที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงสระ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการทำ<br />

2.1 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สมุนไพรในชุมชน - ให้อสม.และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเพาะชำกล้าสมุนไพรที่มีประโยชน์ โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านพรุกระแชง และ รพ.สต.บ้านพรุกระแชงในการเพาะชำพันธุ์ไม้ ในกิจกรรมนี้คณะทำงานวิตกกังวลว่า เป็นกิจกรรมที่จัดทำในช่วงฤดูแล้ง กลัวเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตของพืชสมุนไพร เช่น เรื่องน้ำ และความร้อน

- รณรงค์ ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในครัวเรือน อย่างน้อยครัวเรือนละ 5 ชนิด และแนะนำการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

เวลา 15.00 น. ปิดการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงานโครงการฯ ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆที่จะทำในครั้งต่อไป ร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงานต่างๆ และต้องเลื่อนวันจัดกิจกรรมสร้างอาสาสมัครรุ่นใหม่ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน ออกไป จากวันที่ 23 มกราคม 2558 เป็นวันที่ 28 มกราคม 2558 เนื่องจากครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุกระแชง ไปศึกษาดูงาน และขอชี้แจงการถอนเงิน ครั้งนี้จำเป็นต้องถอนทั้ง 3 กิจกรรม 1.กิจกรรมประชุมคณะทำงาน 1,000 บาท 2.กิจกรรม สร้างเยาวชนจิตอาสา 6,250 บาท 3. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 21,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 28,250 บาท  จำเป็นต้องถอนในวันศุกร์ เนื่องจากกิจกรรมจัดในวันจันทร์ เป็นช่วงติดวันหยุดธนาคาร และในกิจกรรม อื่นๆ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ต้องซื้อในตัวเมือง ซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลและจำเป็นต้องซื้อล่วงหน้าก่อนวันถึงกิจกรรม เพราะคณะทำงานฯเข้าตัวเมืองในวันที่ 26-27 มกราคม 2558 เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และกิจกรรมสร้างนวัตกรรมลานนวดฝ่าเท้าต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก จึงจำเป็นต้องทำก่อนล่วงหน้า ในการถอนเงินครั้งนี้จึงมียอดเงินสดในมือเกินความจำเป็น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา:เนื่องจากตามแผนงานโครงการฯ ได้กำหนดให้วันที่ 23 มกราคม 2558 เป็นวันจัดกิจกรรมสร้างอาสาสมัครรุ่นใหม่ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน แต่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุกระแชง ไปศึกษาดูงาน
แนวทางแก้ไขปัญหา : เลื่อนเป็นวันที่ 28 มกราคม 2558 เนื่องจาก วันที่ 24-25 เป็นวันหยุด และวันที่ 26 มกราคม 2558 คณะทำงานฯ ส่วนใหญ่ ติดประชุมประจำเดือน อสม. และตรงกับวันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และยาทะยัก 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 100.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
26 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 28 มกราคม 2558 15:20:05
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 28 มกราคม 2558 15:23:49 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาถนนสาธารณะ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์( พัฒนาถนนสาธารณะ 12 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทุกคนออกมาพัฒนาทำความสะอาดบริวณริมถนนทางเดินและเก็บกวาดขยะในบริเวณรอบชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทุกคนออกมาพัฒนาทำความสะอาดบริวณริมถนนทางเดินและเก็บกวาดขยะในบริเวณรอบชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทุกคนออกมาพัฒนาทำความสะอาดบริวณริมถนนทางเดินและเก็บกวาดขยะในบริเวณรอบชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 UnLock
26 มกราคม 2558 เวลา 10:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเกษมณี ชัยรัตนมโนกรเกษมณี ชัยรัตนมโนกรเมื่อ 29 มกราคม 2558 21:41:21
แก้ไขโดย เกษมณี ชัยรัตนมโนกร เมื่อ 29 มกราคม 2558 22:29:59 น.

ชื่อโครงการ : รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมร่วมเพื่อดำเนินโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมสร้างการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการชุมชน 10 คน คณะกรรมการตลาด 10 คน เจ้าหน้าที่เทศบาล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สถานศึกษาในพื้นที่ และผู้สนใจ จำนวน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมหาแนวทางในการจัดระเบียบตลาด และการจัดการขยะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 26 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการชุมชน 6 คน เจ้าหน้าที่เทศบาลจำนวน 4 คน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่จากศูฯย์แพทย์ชุมชน 2 คน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปัตตานี จำนวน 2 คน และอาจารย์และนักศุึกษาจากมหาวิทยาลัยจำนวน 9 คน คณะกรรมการตลาดแจ้งว่าติดภารกิจกระทันหัน ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการชี้แจงรายละเอียดโครงการรูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะชุมชน (ต่อเนื่อง) ถึงหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด รายละเอียดการดำเนินโครงการ และงบประมาณการสนับสนุนจาก สสส. จำนวน 116,400 บาท ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ทำความเข้าใจ และตอบรับให้การสนับสนุนทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงานอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งยังให้ข้อคิด และข้อเสนอแนนะในการทำกิจกรรม แต่ละกิจกรรม ในกิจกรรมประชุมวางกติการการจัดระเบียบตลาด และการจัดการขยะ และกิจกรรมการจัดระเบียบตลาด  ทางเทศบาลเมืองสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะเป็นนโยบาลของเทศบาล พร้อมทั้งจะมีการประสานกับคณะกรรมการตลาดให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเร็วที่สุด  ซึ่งจะเริ่มด้วยการประชุมวางกติกาการจัดระเบียบตลาด และการจัดการขยะ จะทำกันในวันที่ 28 มกราคม 2558  : ในส่วนของกิจกรรมรณรงค์ลดขยะทางเทศบาลจะสนับสนุนถุงผ้าในการรณรงค์กับผู้บริโภค ให้ใช้ถุงผ้า หรือตระกร้ามาตลาด  และให้คำแนะนำในส่วนของการณรงค์กับชาวชุมชนให้ทำวัสดุที่จะใช้แทนกล่องโฟม หรือถุงพลาสติก ซึ่งจะนำไปใช้ในการรณรงค์กับพ่อค้า แม่ค้า นั้น ว่า ควรมีการสอบถามความคิดเห็นของพ่อค้า แม่ค้า ก่อนว่าต้องการภาชนะในลักษณะใด เพื่อให้ผลิตภาชนะให้ตรงตามความต้องการของพ่อค้า แม่ค้า  และสามารถนำมาใช้ได้จริง ในส่วนของวิทยากร ทางเทศบาลสามารถติดต่อมาให้ได้ : ในส่วนของกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสายได้รับสนับสนุนจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาให้ความรู้ และกระตุ้นให้ชาวตลาดช่วยกันลดขยะ : ในส่วนของกิจกรรมทำกองทุน เพื่อพัฒนาตลาด ทางเทศบาลพร้อมที่จะนำคณะทำงานไปศึกษารูปแบบธนาคารขยะในพื้นที่ใกล้เคียง และพร้อมสนับสนุนในการนำขยะรีไซเคิลส่งขาย เมื่อมีการคัดแยกเสร็จแล้ว ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปัตตานี สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนขยะ โดยการเชิญคณะทำงานชุมชนเข้าร่วมการอบรมการทำสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องธนาคารขยะกับวิทยากรที่มีความรู้ และประสบการณ์โดยตรง คือ คุณฉัตรศนัน มาสว่างไพโรจน์  ในวันที่ 23 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา : กิจกรรมเยาวชนลดขยะ ทาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปัตตานี สนับสนุนกิจกรรม และวิทยากร เรื่องการนำขยะโฟมมาทำประโยชน์ ในกิจกรรมครั้งที่ 1 ส่วนการทำแพงรณรงค์ลดขยะนั่น ทุกหน่วยงานจะเข้ามาร่วมสนับสนุนอย่างเต็มที่ : การพัฒนาพื้นที่ตลาดเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานทุกหน่วยงานจะเข้ามาช่วยสนับสนุน  : การประชุมถอดบทเรียน และประชุมคณะทำงาน ทุกหน่วยงานต่างจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการทำกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจเนื้อหาของโครงการ และทุกหน่วยงานพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ในส่วนต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เพื่อให้ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 สามารถจัดระเบียบ และจัดการขยะที่เกิดขึ้นได้ เพื่อให้เกิดสุขภาวะในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจาก๕ระกรรมการผู้ประกองการตลาดติดภารกิจกะทันหัน ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ทำให้การประชุมขาดหน่วยงานที่สำคัญในการดำเนินการโครงการ  แต่หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น คณะทำงานได้พบกับประธานคณะกรรมการตลาด และได้ทำความเข้าใจ ซึ่งทางประะานคณะกรรมการตลาดจะให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการนี้อย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าประชุมวางกติกาตลาดในวันที่ 28 มกราคม 2558 ซึ่งในวันนั้นก็จะมีการทำความเข้าใจกับคณะกรรมการตลาดอีกครั้งหนึ่ง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

เนื่องจากในวันจัดทำกิจกรรม พี่เลี้ยงโครงการติดภารกิจที่ต่างจังหวัดไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ได้แนะนำให้มีการเลื่อนกิจกรรม แต่เนื่องจากมีการติดต่อกับหลายฝ่าย จึงเลื่อนกิจกรรมค่อนข้างยาก พี่เลี้ยงโครงการจึงแนะนำให้ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเดิม โดยให้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการไปก่อน และพี่เลี้ยงจะเข้ามาช่วยในกิจกรรมครั้งต่อไป

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณกัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
25 มกราคม 2558 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยธนกฤตเพ็ชรรัตน์ธนกฤตเพ็ชรรัตน์เมื่อ 25 มกราคม 2558 13:19:41
แก้ไขโดย ธนกฤตเพ็ชรรัตน์ เมื่อ 29 มกราคม 2558 13:03:18 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีเรียนรู้ ผู้ป่วยเล่าประสบการณ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ให้กรณีตัวอย่าง ที่ใช้สารเคมีไม่ถูกวิธีและป่วยเป็นโรคในขณะนี้ เล่า และจัดกระบวนการกลุ่ม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงอันตรายจากการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกวิธีจากประสบการณ์จริง และให้เกษตรกรสามารถใช้อุปกรณ์ในการป้องกันสารเคมีในชีวิตประจำวัน 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 125 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะกรรมการ  15 คน  - ตัวแทนครัวเรือน 110 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้ป่วยเล่าประสบการณ์ สาธิตการใช้อุปกรณ์ป้องกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 123 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 15 คน  ตัวแทนครัวเรือน  108 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ลงทะเบียน
 • วิทยากรกล่าวเปิดประชุม
 • แชร์ประสบการณ์กรณีตัวอย่างที่ใช้สารเคมีไม่ถูกต้อง (แพ้สารเคมี)
 • สาธิตจำลองเหตุการณ์การรับสารเคมี (การแพร่กระจายของสารเคมี)
 • สาธิตการแต่งกายเมื่อทำงานเกี่ยวกับสารเคมี (ฉีดยาหญ้า ฉีดยาฆ่าแมลง)
 • แบ่งกลุ่มจัดโซนการติดตามเพื่อกระตุ้นการใช้อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • วิทยากรได้กล่าวเปิดเวทีการประชุมสัมมนา เกริ่นนำถึงสาเหตุของการได้รับสารเคมีทางร่างกายของเราว่าทางไหนบ้างเช่น ทางรูขุมขน การหายใจ การกิน การอุปโภคบริโภค เป็นต้น -  นางสาวอัญชลี  เรืองประพันธ์ ซึ่งเป็นเกษตรกรในหมู่บ้านที่เกิดอาการแพ้สารเคมีอย่างรุนแรงถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาล ได้มาเล่าแชร์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองถึงสาเหตุ อาการที่เกิดการแพ้จากการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ทำการป้องกัน และได้ให้ข้อคิดกับผู้เข้าร่วมประชุมได้ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการไม่ป้องกันในการใช้สารเคมี
 • ได้ทำการสาธิตถึงการแพร่กระจายของสารเคมีที่ผ่านเข้าร่างกายในช่องทางต่างๆ ได้รู้ว่าสารเคมีที่ตกค้างในร่างกายที่อยู่ในยาเคมีว่ามีอะไรบ้าง ที่จะทำให้เกิดโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ เช่น ความดันโลหิต เบาหวาน หัวใจ มะเร็ง ไต เป็นต้น
 • ได้ให้ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงที่ทำอาชีพเกี่ยวกับฉีดยาหญ้ารับจ้างมาสาธิตการแต่งกายที่ถูกวิธีในการใช้อุปกรณ์ป้องกัน คือ สวมเสื้อแขนยาว กางแกงขายาว แว่นตา แว่นตา ถุงเท้า รองเท้าบูท หมวกคลุมผม  และวิธีการฉีดให้อยู่เหนือลม ถ้าวันใดที่ลมพัดแรงไม่สมควรฉีด
 • จากนั้นได้ร่วมกันจัดกลุ่มแบ่งโซนรับผิดชอบให้คณะกรรมการได้ติดตามประเมิน เป็น ๔ สาย คือ  ๑.สายหลัง รพ.สต. มีนายเอนก  มุสิแดง รับผิดชอบ  ๒.สายบ้านหนองเกาะเสือ นายจรัญ  ทองคำ รับผิชอบ  ๓.สายถนนคอนกรีตไปทางทิศตะวันตก มีนางปรีดา  บุญที่สุด รับ  ๔.สายถนนหลักหมู่บ้านไปทางทิศตะวันออก มีนายพินิจ  สุวรรณเลิศ เป็นผู้รับผิดชอบ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหา สามารถดำเนินการไปได้ตามกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ได้ดำเนินการเป็นไปตามกิจกรรมที่ได้วางเอาไว้

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
สุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,400.00 0.00 12,500.00 3,000.00 0.00 0.00 16,900.00 UnLock
25 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 26 มกราคม 2558 09:52:47
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 26 มกราคม 2558 10:27:30 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมครั้ง ที่ 2 กับกลุ่มพี่เลี้ยงและสจรส.

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : งบประมาณพื้นที่แต่ละโครงการ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อการบริหารจักการและการดำเนินผลจำนวนครั้งในการที่เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเพื่อเรียกมาประเมินกิจกรรมและทดสอบการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำโครงการว่าผลที่ได้รับอะไรบ้าง และมีความเปลี่ยนแปลงอย่างใด และสิ่งที่คาดไว้ในอานาคต

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเพื่อเรียกมาประเมินกิจกรรมและทดสอบการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำโครงการว่าผลที่ได้รับอะไรบ้าง และมีความเปลี่ยนแปลงอย่างใด และสิ่งที่คาดไว้ในอานาคต

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เรียกประชุมเพื่อประเมินโครงการที่ได้ทำมาว่าผลที่ได้เป็นไง  และ แนวทางการพัฒนาต่อ เพื่อให้ผู้จัดทำโครงการได้เตรียมพร้อมเพื่อมาประเมินในวันที่ 2 ก.พ.  58 และเตรียมเอกสารและการทำบัญชีให้ครบถ้วน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 264.00 0.00 0.00 0.00 264.00 UnLock
25 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายมะรอซี นิกาเร็งนายมะรอซี นิกาเร็งเมื่อ 28 มกราคม 2558 13:21:54
แก้ไขโดย นายมะรอซี นิกาเร็ง เมื่อ 28 มกราคม 2558 13:25:07 น.

ชื่อโครงการ : โครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปี 2 ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : การติดตามจากพี่เลี้ยงในพื้นที่

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ของ สจ.รส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การติดตามจากพี่เลี้ยงในพื้นที่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 520.00 0.00 0.00 0.00 520.00 UnLock
25 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวินัยวินัยเมื่อ 31 มกราคม 2558 21:33:20
แก้ไขโดย วินัย เมื่อ 31 มกราคม 2558 22:01:47 น.

ชื่อโครงการ : หนังตะลุงโขนสดลดสารเคมีบ้านปากเหมือง(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : การวิจัยเก็บข้อมูลต้นข้าว ครั้งที่ 1

 • photo การวิจัยเก็บข้อมูลต้นข้าว ครั้งที่ 1การวิจัยเก็บข้อมูลต้นข้าว ครั้งที่ 1
 • photo การวิจัยเก็บข้อมูลต้นข้าว ครั้งที่ 1การวิจัยเก็บข้อมูลต้นข้าว ครั้งที่ 1
 • photo การวิจัยเก็บข้อมูลต้นข้าว ครั้งที่ 1การวิจัยเก็บข้อมูลต้นข้าว ครั้งที่ 1
 • photo การวิจัยเก็บข้อมูลต้นข้าว ครั้งที่ 1การวิจัยเก็บข้อมูลต้นข้าว ครั้งที่ 1
 • photo การวิจัยเก็บข้อมูลต้นข้าว ครั้งที่ 1การวิจัยเก็บข้อมูลต้นข้าว ครั้งที่ 1
 • photo การวิจัยเก็บข้อมูลต้นข้าว ครั้งที่ 1การวิจัยเก็บข้อมูลต้นข้าว ครั้งที่ 1
 • photo การวิจัยเก็บข้อมูลต้นข้าว ครั้งที่ 1การวิจัยเก็บข้อมูลต้นข้าว ครั้งที่ 1
 • photo การวิจัยเก็บข้อมูลต้นข้าว ครั้งที่ 1การวิจัยเก็บข้อมูลต้นข้าว ครั้งที่ 1
 • photo การวิจัยเก็บข้อมูลต้นข้าว ครั้งที่ 1การวิจัยเก็บข้อมูลต้นข้าว ครั้งที่ 1

กิจกรรมหลัก : การวิจัยเก็บข้อมูลต้นข้าว ทำ 3 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปลูกข้าวแบบใหม่ให้ได้ผลผลิตสูง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จากชาวบ้านหมู่ที่ 3

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มีผู้เข้าร่วมประชุม จากชาวบ้าน หมู่ที่ 3

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

50 คน จาก ชาวบ้านหมู่ที่ 3

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน ผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าวพูดคุยกับผู้ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีเกษตรกรทำนาจาก หมู่ที่ 3 ได้พูดคุยถึงเรื่องการทำนาในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งมีความแตกต่างกันกับในปัจจุบัน เพราะเดี๋ยวนี้เขาปลูกข้าวที่มีอายุสั้น เกษตรกรนำเสนอ ให้ชาวนาปลูกข้าวนาปีที่มีอายุยาว 120 วัน และทำนาเป็นข้าวอินทรีย์ แต่ต้องปรับสภาพดินของแปลงนาเสียก่อนเพราะเราใช่ปุ๋ยเคมีมานานทำให้ดินเสื่อมสภาพ นางเลื่อง ช่วยจันทร์ ได้พูดว่า เขาได้ทำวิธีดูแลแปลงข้าวที่เคยทำนาใช้ปุ๋ยเคมีปีที่แล้ว ได้ข้าว 7 กระสอบ และในปีนี้การดูแลแปลงนาข้าวเหมือนเดิม ลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จากการแนะนำของผู้รับผิดชอบโครงการ จากเดิมใช้ปุ๋ยเคมี และก็ได้เปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ลองดูก็ปรากฎว่าได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 10 กระสอบมากว่าการใช้ปุ๋ยเคมี เพิ่มขึ้น 3 กระสอบ นางปรีดา อุดมศิลป์ ได้นำเสนอการเตรียมแปลงนาข้าว ในการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ คือต้องใส่ก่อนแล้วจึงจะไถครบก่อนที่จะหว่านข้าวลงไป เพราะปุ๋ยอินทรีย์มันละลายช้ากว่าปุ๋ยเคมี มันก็พอดีกับการที่ข้าวงอกเพื่อนดูซึมเข้าไปเป็นอาหารต้นข้าว ต่อจากนั้นวิทยกรได้พูดถึงการเตรียมดิน ที่พื้นที่ต่างๆไม่เหมือนกัน บางแปลงมีกรดสูง บ้างแปลงเป็นด่าง สูงบ้าง ต่ำบ้าง วิทยากรได้พูดสลับคุยกันตลอด และเปิดโอกาศให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมซักถามทุกขั้นตอนจนเป็นที่พอใจของผู้เข้าร่วมประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ต้องปรับสภาพดินเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการปลูกข้าว เพราะดินเคยใช้ปุ๋ยเคมีมาก่อน จึงต้องปรับสภาพดินเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.กำไร สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 UnLock
24 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchamlongchamlongเมื่อ 25 มกราคม 2558 20:09:35
แก้ไขโดย chamlong เมื่อ 25 มกราคม 2558 20:54:26 น.

ชื่อโครงการ : ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยได้มาตรฐาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยได้มาตรฐาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยได้มาตรฐาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ครัวเรือนอาสาจำนวน 50 ครัวเรือนประกอบด้วยเด็ก พ่อแม่เด็ก

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ช่วงเช้า - เชิญผู้รู้ หรือปราชญ์ชุมชนด้านการผลิตผักปลอดภัย ผักปลอดสารพามาเล่าวิธีการ ถ่ายทอดความรู้ให้คนในชุมชน ช่วงบ่าย - พาไปดูตัวอย่างการผลิตผักปลอดภัยจากสารเคมีในสถานที่จริงในอยู่ในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 53 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ครัวเรือนอาสาจำนวน 53  ครัวเรือนประกอบด้วยเด็ก ผู้ปกครอง ตายายและตัวแทนคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต้นยวน เจ้าหน้าที่อนามัยโรงพยาบาลชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ภาคเช้าเวทีการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัย ประสบการณ์ที่ทดลองปฎิบัติกันมาเมื่อปีที่แล้วและช่วงบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฎิบัติการผลิตผักไร้ดินหรือผักไฮโดรโปนิกส์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ในภาคเช้าเป็นเวทีการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งเริ่มเวลา 10.00 น.ถึง12.00 น. โดยมีคุณลุงเกษม อนุรา คุณป้าวารินทร์ ฉัตรบรรยงค์ ได้เล่าประสบการณ์การปลูกผักบริโภคในครัวเรือนโดยทำบนดินซึ่งต่างประสบกับปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ โรคพืช จนไม่สามารถผลิตได้ตลอดทั้งปีแต่มีความสุขกับช่วงเวลาดูแลผัก ดูการเจริญเติบโตของผักและการเก็บบริโภคในครัวเรือนด้วยความมั่นใจว่าไม่มีสารพิษตกค้างในผักของเราเอง คุณครูสุนีย์ แซ่เล้าได้นำนักเรียนโรงเรียนต้นยวนมาเล่าประสบการณ์การปลูกผักชนิดต่างๆสำหรับอาหารกลางวันที่โรงเรียน การปลูกผักบุ้ง ถั่วฝักยาว คะน้า ข้าว กระเจี๊ยบแดง กวางตุ้ง โดยใช้มูลสัตว์จากไก่ไข่ สุกรนำมาทำปุ๋ยชีวภาพใช้ในแปลงผัก แต่ประสบปัญหากับโรคพืช ข้าวไม่มีรวงเพราะขาดน้ำ ผักเกิดโรคโคนเน่า ตายยกแปลงในช่วงฝนตกหนักต่อเนื่องกันเพราะทำในกลางแจ้งไม่มีพลาสติกคลุมแปลง เมื่อรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จ ช่วงบ่ายเป็นช่วงการอบรมเชิงปฎิบัติการผักไร้ดิน(ไฮโดรโปนิกส์)โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์พืชสวนสุราษฎร์ธานี มาแนะนำและฝึกปฎิบัติจริงตั้งแต่การเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก การเตรียมอุปกรณ์โรงเรือน การตรวจค่าPHของน้ำ การตรวจค่า EC ของปุ๋ย การผสมปุ๋ยสำหรับพืช การดูแลแปลงและการตอบปัญหาของผู้เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการจนถึงสี่โมงเย็น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้เข้าอบรมยังไม่มีประสบการณ์การผลิตผักไร้ดิน กระบวนการอบรมขับเคลื่อนไปได้อย่างช้าๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองทำในทุกขั้นตอนและมักมีคำถามเกี่ยวกับสารเคมีหรือปุ๋ยที่ใส่ผสมในน้ำสำหรับเลี้ยงผักตกค้างและส่งผลเป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่ ทางกลุ่ม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 1,200.00 6,125.00 0.00 0.00 0.00 7,825.00 UnLock
24 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnaprick01naprick01เมื่อ 26 มกราคม 2558 11:50:18
แก้ไขโดย naprick01 เมื่อ 26 มกราคม 2558 12:55:26 น.

ชื่อโครงการ : บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : เก็บข้อมูลในการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง /และสังเคราะห์ข้อมูล

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การเตรียมความพร้อมของคณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อมีระบบข้อมูลในการนำไปวางแผนการแก้ไขปัญหาในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมเก็บข้อมูล 20 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการ 5 คน/เยาวชน 5 คน  อสม.9 คน และบัณฑิตอาสา 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ได้ชุดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามที่ออกแบบ
2.ทีมเก็บข้อมูลจะแบ่งโซนในเก็บข้อมูลหมู่บ้านออกเป็น 5 กลุ่มย่อย จะเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจและรายได้ โดยกระบวนการสนทนากลุ่ม และจะมีแกนนำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ผู้นำศาสนา)ในการให้คำปรึกษาในการทำงานลงพื้นที่ในการหาข้อมุลในชุมชน ในการซักถามในปัญหาต่างๆ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละด้านทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงลึก นำชุดข้อมูลมาสังเคราะห์ โดยตรวจสอบผ่านผู้ทรงคุณวุติเพื่อการใช้ประโยชน์จริงดข้อมูล และจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ 5 คน เยาวชน 5 คน  อสม.9 คน และบัณฑิตอาสา 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.แบ่งโซนการเก็บ มีการนัดทีมเก็บข้อมูลชุมชนเข้าร่วมประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงาน โดยแบ่งออกเป็น 5 โซน โดยแบ่งกลุ่มละ 3 คน(อสม.เยาวชน)โดยแต่ละกลุ่มจะมีประธานกลุ่มเพื่อรับผิดชอบอยู่แล้วและมี(ผู้ใหญ่บ้าน อบต ผู้นำชุมชน)เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการทำงาน 2.นัดวันในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 3.ลงเก็บข้อมูล 4.นัดกันใหม่(ฝนตก) 5.นัดส่งข้อมูล โดยให้ประธานแต่ละกลุ่มรับผิดชอบในการมอบส่งงานให้แก่เลขานุการฯโครงการเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 6.นำข้อมูลมาวิเคราะห์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน เนื่องจากเป็นฤดูฝนทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน 2.ในการเก็บข้อมูล ยังขาดทักษะในการถามและการเก็บข้อมูล ทำให้บางโซนอาจได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
3.บางครัวเรือนทำงานนอกบ้าน ทีมเก็บข้อมูลต้องหาเวลาเพื่อสนทนาหาข้อมูลครัวเรือนนั้นๆ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ฝนตก ทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงาน ทำให้งานล่าช้า แนวทางแก้ไข นัดทีมงานใหม่เพื่อลงพื้นที่และสำรวจข้อมูล 2.บ้านไม่มีคนอยู่ แนวทางแก้ไข สอบถามครัวเรือนใกล้เคียงเพื่อหาวันว่างในการให้ข้อมูลแก่ทีมเก็บข้อมูล

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พี่เลี้ยงจะให้คำแนะนำในการออกแบบเครื่องมือให้กับชุมชน และให้แนวคิดในการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนให้มากที่สุด

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00 UnLock
24 มกราคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยhamkoknoihamkoknoiเมื่อ 30 มกราคม 2558 14:44:48
Project trainer
แก้ไขโดย hamkoknoi เมื่อ 30 มกราคม 2558 14:47:52 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามหนุนเสริมประชุมคณะทำงานโครงการเยาวชนบ้านไม่มัวเมายาเสพติด หมู่ที่ ๕

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานทีมกลไกในการขับเคลื่อนงานจำนวน 10 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแก่คณะทำงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 11 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

๑. พี่เลี้ยงโครงการ ๒. คณะทำงานโครงการฯจำนวน ๑๐ คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะงานโครงการเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการทำงานโครงการฯ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 11 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สร้างความเข้าใจโครงการฯ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดปฎิทินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงานมีความเข้าใจในโครงการ แผนงานกิจกรรมและ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-ไม่มี-

24 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtosaphorntosaphornเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2558 14:19:50
แก้ไขโดย tosaphorn เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2558 14:23:47 น.

ชื่อโครงการ : สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาซอย

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาซอย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกชุมชน กรรมการชุมชนอาสาสมัครชุมชน แกนนำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พัฒนาซอยเพื่อนำดินบริเวณที่ทำนำมาทำปุ๋ยในการปลูกผักตามบ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการและแกนนำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการพัฒนาตามริมฟุตบาทให้ดูสวยงาม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีการนัดแนะกันทำกิจกรรมการพัฒนาซอยตามบริเวณริมฟุตบาทเพื่อให้ชุมชนดูแล้วสวยงาม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล .สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 UnLock
23 มกราคม 2558 เวลา 09:00-12.00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุลเมื่อ 23 มกราคม 2558 13:03:03
Project trainer
แก้ไขโดย กัลยา เอี่ยวสกุล เมื่อ 23 มกราคม 2558 13:22:42 น.

ชื่อโครงการ : สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมชี้แจงเปิดโครงการ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีประชุมค้นหาปัญหา

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ /ประชาสัมพันธโครงการแก่หน่วยงานภาครัฐและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน กลุ่มองค์กรในพื้นที่เช่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน    เจ้าหน้าที่เกษตร  เจ้าหน้่ที กศน.  ผอ.โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข หน่วยเฉพาะในพื้นที่ ปลัดตำบลพิเทน สามชิกอบต.พิเทน เจ้าหน้าที่รพสต. และประชาชนตำบลพิเทนจำนวน 100คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจประชาสัมพันธ์โครงการแก่หน่วยงานภาครัฐและชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน กลุ่มองค์กรในพื้นที่เช่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน    เจ้าหน้าที่เกษตร  เจ้าหน้่ที กศน.  ผอ.โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข หน่วยเฉพาะในพื้นที่ ปลัดตำบลพิเทน สามชิกอบต.พิเทน เจ้าหน้าที่รพสต. และประชาชนตำบลพิเทนจำนวน 100คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ผุ้รับผิดชอบชี้แจงโครงการ 2.พี่เลี้ยงโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ ความเป็นของโครงการพร้อมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผลจากการดำเนินการเปิดโครงทำให้เกิดการมีส่วนรวมของชาวบ้านและหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบม.2 โดยเฉพาะหน่วยงานพัฒนาชุมชนมีการดำเนินการจัดทำแผนชุมชนโดนเฉพาะตำบลพิเทนซึ่งมีทุนเดิมคือศูนย์ศิลปาชีพมีกลุ่มทอผ้า กลุ่มปักผ้า กลุ่มจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างของโครงการราชดำริ มีหน่วยงานทหารเฉพาะกิจในการดำเนินการให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนม2 บ้านพิเทนเป็นหนึ่งในชุมชนเข้มแข็งของตำบลพิเทน ภูมิปัญญาและความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและชุมชนเป็นหมู่บ้านเป้าหมายอีกหนึ่งที่ในอำเภอทุ่งยางแดง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

1.การบรูณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 2.แนะนำนัดหมาย ประสานพัฒนาชุมชน เกษตร กศน.และอบต.ในการวิเคราะห์การจัดแผนชุมชนร่วมกันโดยใช้ข้อมูลในชุมชน

23 มกราคม 2558 เวลา 13.00 - 17.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtoomadultoomadulเมื่อ 23 มกราคม 2558 19:25:23
แก้ไขโดย toomadul เมื่อ 28 มกราคม 2558 22:10:37 น.

ชื่อโครงการ : ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง) »

ชื่อกิจกรรม : ศึกษาดูงานชูรอ ชุมชนต้นแบบการมีส่วนร่วม มิติใหม่แห่งการพัฒนาชุมชน

 • photo ชี้แจงวัตถุประสงค์       การมาดูงานชี้แจงวัตถุประสงค์ การมาดูงาน
 • photo เรียนรู้การจัดตั้งกองทุนแนวทางการพัฒนาตามวิถีอิสลามเรียนรู้การจัดตั้งกองทุนแนวทางการพัฒนาตามวิถีอิสลาม
 • photo รับฟังกระบวนการพัฒนาชุมชนรับฟังกระบวนการพัฒนาชุมชน
 • photo กลุ่มแม่บ้านพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนหมูบ้านกลุ่มแม่บ้านพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนหมูบ้าน
 • photo ทีมงานคณะดูงานมอบค่าใช้จ่ายการดูงานทีมงานคณะดูงานมอบค่าใช้จ่ายการดูงาน
 • photo ละหมาดร่วมกันละหมาดร่วมกัน
 • photo ขอพรและพูดคุยหลังละหมาดขอพรและพูดคุยหลังละหมาด
 • photo ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ
 • photo รับฟังการบรรยาสรุปรับฟังการบรรยาสรุป
 • photo ดูแหล่งเรียนรู้ดูแหล่งเรียนรู้

กิจกรรมหลัก : ศึกษาดูงาน -เพื่อดูกิจกรรมและกระบวนการทำแผนชุมชนสอดคล้องกับโครงการ -เพื่อนำมาปรับใช้ชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาผู้นำองค์กรและกลุ่มต่างๆในชุมชนเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานร่วมกับสภาผู้นำชูรอในการส่งเสริมขับเคลื่อนสร้างกระบวนการเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการสภาชูรอ 15 คน ( หรือแม่บ้านของคณะกรรมการสภาชูรอ) ครัวเรือนต้นแบบ 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วันที่ 23 มกราคม 2558 ศึกษาดูงานที่มัสยิดบ้านพลีใต้ อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์ -เพื่อดูกิจกรรมและกระบวงนการทำแผนชุมชนสอดคล้องกับโครงการ -เพื่อนำมาปรับใช้ในชุมชน

วิธีการ -ดูงานมัสยิดครบวงจร ด้านกระบวงนการทำแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน

(สร้างทีม,ประชุมสร้างความเข้าใจ,ออกแบบเก็บข้อมูล,คืนข้อมูล,ยกร่าง,ประชาพิจารณ์,ประสานแผน,ผลักดันแผน)

เพื่อนำความรู้  ประสบการณ์  แนวคิด วิธีการทำ ปัจจัยความสำเร็จ ล้มเหลว มาประยุกต์ใช้เพื่อทำแผนพัฒนาบ้านน้ำเค็ม

วันที่ 24 มกราคม 2558 ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยทุ่งโพ ตำบลแค อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์ -เพื่อดูกิจกรรมและกระบวนการทำแผนชุมชน กับโครงการ -เพื่อนำมาปรับใช้ในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการสภาชูรอ ครัวเรือนต้นแบบ กลุ่มแม่บ้าน ทีมงานชุมชนต้นแบบ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การวางแผน P

1.ประสานงานเตรียมเข้าชมการศึกษาดูงาน

2.ประสานงานรถตู้เพื่อเดินทาง

การดำเนินงาน D

1.13.00 -15.00น. พร้อมกันที่ มัสยิดบ้านพลีใต้ ฟังการบรรยายสรุป การดำเนินการพัฒนามัสยิดและพัฒนาชุมชน การจัดตั้งกองทุนต่างๆ

2.15.30 น. ร่วมละหมาดกับพี่น้องมัสยิดบ้านพลีใต้พูดคุยหลังละหมาด

3.รวมแลกเปลี่ยนข้อมูล การดำเนินการวางแผน และการแก้ปัญหาต่างๆในชุมชน ร่วมรับประทานอาหารว่าง

4.เยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลการจัดทำกองทุนต่างๆ

5.ร่วมรับประทานอาหาร

6.ร่วมวงสนทนากับโต๊ะอีหม่ามและทีมงานคณะทำงานสภาผู้นำชูรอในชุมชน ประชุมทีมงาน

สรุปบทเรียน C

1.สรุปบทเรียนคร่าวๆ

2.เดินทางกลับ

ทบทวนปรับปรุง A

1.เขียนรายงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. คณะกรรมการและคณะทำงานร่วมมีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชน เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างความตระหนัก เพื่อดำเนินการวางแผน
 2. ทราบเทคนิคใช้มัสยิดเป็นฐานในการพัฒนาการและแก้ปัญหาชุมชน
 3. ทราบเทคนิคการเชิญผู้อาวุโสในสังคมมาผสานรอยร้าวในการทำงานในชุมชน
 4. ทราบการจัดตั้งกองทุนต่างๆในการพัฒนาชุมชน 5.เกิดแนวทางในการทำแผนโดยใช้วิถีอิสลาม 6.ทราบถึงการสร้างความเชื่อมั่นของผู้นำ (หากชุมชนใดผู้นำบอดชุมชนดังกล่าวจะถูกลืมไปจากสังคม)
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

....

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
....
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,600.00 0.00 9,200.00 500.00 0.00 0.00 14,300.00 UnLock
23 มกราคม 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสรศักดี์ ช่วยชูสรศักดี์ ช่วยชูเมื่อ 24 มกราคม 2558 12:57:09
แก้ไขโดย สรศักดี์ ช่วยชู เมื่อ 24 มกราคม 2558 17:21:30 น.

ชื่อโครงการ : บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด ) »

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการทำแก็สชีวมวล

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

บ้านกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้การทำแก็สชีวมวลเพื่มเติม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ 10 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 10 คน ตัวแทนเจ้าของบ้าน 60 คน รวมแล้ว 80 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการทำแก็สชีวมวลตามกลุ่มบ้านเพื่มเติมเริ่มต้นปี่ที่ 1 ทำแล้ว 2 บ้าน ปีนี้จะทำเพื่มเติมอีก 4 บ้าน ทำในบ้านเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวและให้ วิทยากรในปีที่ 1 มาขยายผลในปีที่ 2 เป็นการสร้างวิทยากร ชุมชนใด้แก่ นางศศรีวรรณ จันทร์สอน เป็นแบบอย่างของการทำแก้สชีวมวล ใด้ผลดี และใด้ขายผลในปีที่ 2 ให้กับเพื่อนบ้านเพื่มเติมใด้ลองเอาไปใช้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีคณะกรรมการและตัวแทนกลุ่มบ้าน 20 คน มีผู้ใหญ่บ้าน 1 คน อาจารย์พี่เลี้ยงโครการ 1 คน และพี่เลี้ยงโครงการใด้นำนักศึกษาพยาบาล ม.วลัยลักษณ์ มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรีนรู้เรื่องการทำแก็สชีวมวล 8 คนและมีชาวบ้านตัวแทนเจ้าของบ้าน 50 คน รวมแล้ว 80 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้ารวมรับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการกลุ่มใด้ร่วมกันแจกเม็ลดพันธุ์ผักให้กับผู้เข้าร้วมโครงการ และใด้ช่วยกันจัดทำแปลงผักสาธิต ไว้ในศาลาหมู่บ้าน เพื่อเป็นศูนย์เรีนรู้ให้กับชุมชน
กิจกรรมที่ 2 นางศศิวรรณ จันทร์สอนใด้เป็นวิทยากร สอนบรรยายและสาธิตเรื่องการใช้แก็สชีวมวลและประโยชน์ของแก็สชีวมวลให้กับชาวบ้านและนักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ์รับฟังเกี่ยวกับประโยชน์ประยัด ปลอดภัย และกิจกรรมในครั้งนี้ ใด้ขยายใด้ 2 บ้านคือบ้าน นาย ธีระชัย ช่วยชู และบ้าน นาง กิ้มเพลียง ชำนาน โดยทั้ง 2 บ้านนี้เป็นบ้านเพื่มเติมปี 2

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผลที่ใด้รับคือการเข้าใจการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนคือ การปลูกผักกินเอง และปราษจากสารพิษ และลดการใช้จ่ายในครัวเรือน และ ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องแก็สหุงต้ม และใด้ใช้ขยะให้เกิดประโยชน์ และลดสารพิษในแก็สหุงต้มในครัวเรือน และปลอดภัย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์ กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 UnLock
23 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthungmapragthungmapragเมื่อ 24 มกราคม 2558 14:25:58
แก้ไขโดย thungmaprag เมื่อ 24 มกราคม 2558 15:44:41 น.

ชื่อโครงการ : หมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี วิถีพอเพียง บ้านทุ่งมะปรัง »

ชื่อกิจกรรม : - ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมงาน และคณะทำงานในการเก็บข้อมูล

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนฉบับปฏิบัติการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำข้อมูลและออกแบบและการสร้างเครื่องมือ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. แกนนำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา
 2. ตัวแทนครัวเรือนและแกนนำสุขภาพครัวเรือน ครัวเรือน
 3. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
 4. จนท.สาธารณสุข
 5. ตัวแทนสตรี
 6. ครูอนามัยโรงเรียน
 7. จนท.อบต.
 8. ตัวแทนเยาวชน
 9. ปราชญ์ชาวบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมงาน และคณะทำงานในการเก็บข้อมูล โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน และสภาพความเป็นจริง ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
 • ออกแบบเครื่องมือ แบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลที่ตรงกับสภาพความเป็นชุมชน
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมงาน และคณะทำงานการเก็บข้อมูล
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. แกนนำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา
 2. ตัวแทนครัวเรือนและแกนนำสุขภาพครัวเรือน ครัวเรือน
 3. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
 4. จนท.สาธารณสุข
 5. ตัวแทนสตรี
 6. ครูอนามัยโรงเรียน
 7. จนท.อบต.
 8. ตัวแทนเยาวชน
 9. ปราชญ์ชาวบ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  -กิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-ได้ชุดองค์ความรู้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1 สื่อ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1 สื่อ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-แผนกิจกรรม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 9,000.00 2,500.00 0.00 500.00 12,600.00 UnLock
23 มกราคม 2558 เวลา 19:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 26 มกราคม 2558 10:04:26
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 28 มกราคม 2558 15:22:36 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : แสดงดีเกฮูลู

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมธำรงรักษาวัฒนธรรมดิเกฮูลูซรีนากอฮุแต(24 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กลุ่มดีเกฮูลูได้ทำการซ้อมใหญ่ เพื่อความพร้อมเพียงของกลุ่มดีเกและได้เชิญนายกเทศบาลนายอัสแมรี  แวเด็ง เข้ามารับชมและประชาชนในชุมชมเพื่อให้ได้ติชมและเพื่อแก้ไข้ในจุดที่บกพร่อง แต่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนชมว่าดีแล้วแต่การชึ้นแสดงครั้งนี้เป็นการแสดงครั้งยิ่งใหญ่และออกสู่คนภายนอกและเป็นสังคมใหญ่กลุ่มดีเกจึงไม่ควรประมาณและจะทำการแสดงให้ดีที่สุด เพื่อนำความภาค๓ูมิใจให้กับชุมชนและให้ชุนได้มองเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมดีเกฮูลูเพือให้เด็กที่สนใจได้สานต่อต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กลุ่มดีเกฮูลูได้ทำการซ้อมใหญ่ เพื่อความพร้อมเพียงของกลุ่มดีเกและได้เชิญนายกเทศบาลนายอัสแมรี  แวเด็ง เข้ามารับชมและประชาชนในชุมชมเพื่อให้ได้ติชมและเพื่อแก้ไข้ในจุดที่บกพร่อง แต่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนชมว่าดีแล้วแต่การชึ้นแสดงครั้งนี้เป็นการแสดงครั้งยิ่งใหญ่และออกสู่คนภายนอกและเป็นสังคมใหญ่กลุ่มดีเกจึงไม่ควรประมาณและจะทำการแสดงให้ดีที่สุด เพื่อนำความภาค๓ูมิใจให้กับชุมชนและให้ชุนได้มองเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมดีเกฮูลูเพือให้เด็กที่สนใจได้สานต่อต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มดีเกฮูลูได้ทำการซ้อมใหญ่ เพื่อความพร้อมเพียงของกลุ่มดีเกและได้เชิญนายกเทศบาลนายอัสแมรี  แวเด็ง เข้ามารับชมและประชาชนในชุมชมเพื่อให้ได้ติชมและเพื่อแก้ไข้ในจุดที่บกพร่อง แต่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนชมว่าดีแล้วแต่การชึ้นแสดงครั้งนี้เป็นการแสดงครั้งยิ่งใหญ่และออกสู่คนภายนอกและเป็นสังคมใหญ่กลุ่มดีเกจึงไม่ควรประมาณและจะทำการแสดงให้ดีที่สุด เพื่อนำความภาค๓ูมิใจให้กับชุมชนและให้ชุนได้มองเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมดีเกฮูลูเพือให้เด็กที่สนใจได้สานต่อต่อไป และได้มีบทเพลงเกี่ยวกับยาเสพติดแสกเข้าในกลุ่มดีด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 UnLock
23 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 26 มกราคม 2558 10:29:15
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 26 มกราคม 2558 10:31:48 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : ทำความสะอาดมัสยิด

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์( สำหรับกิจกรรมทำสะอาดมัสยิด 48 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทุกคนร่วมกันทำความสะอาดมัสยิดและแต่ละคนได้ทำหน้าอย่างสมัครใจเพราะบางคนถางหญ้าและทำความสะอาดบริเวณรอบมัสยิดและได้เคลียพื้นที่ให้สะอาดเพื่อความสุขของชุมชนและบุคคลภายนอกที่ได้เข้ามาในมัสยิด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทุกคนร่วมกันทำความสะอาดมัสยิดและแต่ละคนได้ทำหน้าอย่างสมัครใจเพราะบางคนถางหญ้าและทำความสะอาดบริเวณรอบมัสยิดและได้เคลียพื้นที่ให้สะอาดเพื่อความสุขของชุมชนและบุคคลภายนอกที่ได้เข้ามาในมัสยิด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทุกคนร่วมกันทำความสะอาดมัสยิดและแต่ละคนได้ทำหน้าอย่างสมัครใจเพราะบางคนถางหญ้าและทำความสะอาดบริเวณรอบมัสยิดและได้เคลียพื้นที่ให้สะอาดเพื่อความสุขของชุมชนและบุคคลภายนอกที่ได้เข้ามาในมัสยิด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 UnLock
23 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 26 มกราคม 2558 11:42:08
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 26 มกราคม 2558 11:51:57 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมอาชีพ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมกลุ่มสตรีชุมชนนากอฮูแต เพื่อวางแนวทางสร้างเสริมอาชีพในกลุ่มสตรี นากอฮูแต และกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดสารเสพติด ( 6 วัน)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ชุมชนปลอดภัยและเข้มแข็ง และสร้างเสริมเครือข่ายชุมชนโดยชุมชน ร่วมแก้ปัญหายาเสพ ติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดสารเสพติด และกลุ่มสตรี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กลุ่มสตรีได้ไปดูสถานที่เลี้ยงนกกระทา และการทำกรงนกวีธีการเลี้ยง การให้อาหาร และการใช้ไฟสำรับนกเพื่อปรับสภาพนกและวิทยากรได้บอกถึงประโยชน์ของการเลี้ยงนกกระทาและทกคนได้มีความตั้งใจและมีความสมัครคีในการชมการเลี้ยงนกครั้งนี้เพื่อกลับไปปฏิบัติต่อชุนชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดสารเสพติด และกลุ่มสตรี

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กลุ่มสตรีได้ไปดูสถานที่เลี้ยงนกกระทา และการทำกรางนกวีธีการเลี้ยง การให้อาหาร และการใช้ไฟสำรับนกเพื่อปรับสภาพนกและวิทยากรได้บอกถึงประโยชน์ของการเลี้ยงนกกระทาและทกคนได้มีความตั้งใจและมีความสมัครคีในการชมนกครั้งนี้เพื่อกลับไปปฏิบัติต่อชุนชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มสตรีได้ไปดูสถานที่เลี้ยงนกกระทา และการทำกรงนกวีธีการเลี้ยง การให้อาหาร และการใช้ไฟสำรับนกเพื่อปรับสภาพนกและวิทยากรได้บอกถึงประโยชน์ของการเลี้ยงนกกระทาและทกคนได้มีความตั้งใจและมีความสมัครคีในการชมนกครั้งนี้เพื่อกลับไปปฏิบัติต่อชุนชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 UnLock
23 มกราคม 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbandonrakbandonrakเมื่อ 27 มกราคม 2558 10:55:54
แก้ไขโดย bandonrak เมื่อ 27 มกราคม 2558 10:58:36 น.

ชื่อโครงการ : สานฝันชุมชนสุขภาวะบ้านดอนรัก »

ชื่อกิจกรรม : 1 ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจแกนนำในหมู่บ้าน 2 รวบรวมข้อมูลในชุมชน ครั้งที่ 2

 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาหมู่บ้านร่วมกับภาคีเครือข่ายในหมู่บ้านและจัดทำแผนชุมชนและแผนปฎิบัติการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ชี้แจงข้อมูลที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้นำศาสนา 5 คน ผู้นำสตรี 5 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 5 คน เยาวชน 25 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ชี้แจงข้อมูลที่ได้จากการเก็บและรวบรวมข้อมูลในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำศาสนา 5 คน ผู้นำสตรี 5 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 5 คน เยาวชน 25 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมชี้แจง และรับฟังข้อเสนอแนะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางกัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
23 มกราคม 2558 เวลา 11:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtakamkwaytakamkwayเมื่อ 30 มกราคม 2558 04:39:52
แก้ไขโดย takamkway เมื่อ 30 มกราคม 2558 18:20:15 น.

ชื่อโครงการ : ร้อยเรียงวิถีชุมชน ชุบชีวิตแบบยั่งยืน คืนชุมชนสู่ธรรมชาติ »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามและประเมิณผลการปลูกป่ากงกางและจำนวนปริมาณปลา

 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อสรรหาคณะกรรมการสภาเพื่อให้คณะกรรมการ มาจากตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนจำนวน 25คนและมีการยกร่างกฎกติกาข้อบังคับในชุมชนโดยสภาและคนในชุมชน-มีการประชุมสภาเดือนละครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักจึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการหมู่บ้าน20คน -กรรมการสภา10คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ได้ทราบถึงปริมาณที่เพื่อขึ้นของป่ากงกางและจำนวนปริมาณปลา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 31 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการหมู่บ้าน20คน -กรรมการสภา10คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมการดำเนินกิจกรรมติดตามและประเมิณผลการปลูกป่ากงกางและจำนวนปริมาณปลาและให้สำรวจพื้นที่ที่มีขยะว่าอยู่ในพื้นที่ไดบ้างและสำรวจพื้นที่ว่างบ้านปลาหลังจากนั้นนำข้อมูลที่สำรวจมาสรุปการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีการชี้แจงรายละเอียนในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ให้ผู้เข้าร่มกิจกรรมทราบเพือเป็นแนวในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันผลการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ทราบว่ายังมีจำนวนขยำที่นำ้พัดพามาจากแหน่งชุมนที่อาศัยรอบบริเวณชายฝั่งขยะมีมากในพื้นที่ท้ายอ่าวไม้ขาว  หน้าเกาะสะบันและตามคลองต่างๆและการสำรวจพื้นที่ว่างบ้านปลาพบว่ามีปลาและสัตว์น้ำประเภทต่างๆอาศัยกันเป็นจำนวนมากคณะกรรมการการดำเนินงานเลยสรุปได้ว่าการดำเนินกิจกรรมสร้างบ้านปลาได้ผลน่าพอใจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 UnLock
22 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthungmapragthungmapragเมื่อ 24 มกราคม 2558 11:36:52
แก้ไขโดย thungmaprag เมื่อ 24 มกราคม 2558 13:16:45 น.

ชื่อโครงการ : หมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี วิถีพอเพียง บ้านทุ่งมะปรัง »

ชื่อกิจกรรม : - ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมงาน และคณะทำงานการเก็บข้อมูล

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนฉบับปฏิบัติการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. แกนนำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา
 2. ตัวแทนครัวเรือนและแกนนำสุขภาพครัวเรือน ครัวเรือน
 3. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
 4. จนท.สาธารณสุข
 5. ตัวแทนสตรี
 6. ครูอนามัยโรงเรียน
 7. จนท.อบต.
 8. ตัวแทนเยาวชน
 9. ปราชญ์ชาวบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-  การฝีกเขียนแผนปฏิบัติการ -  แบ่งกลุ่มวิเคราะห์บริบทชุมชน- สภาพปัญหา สาเหตุ ความต้องการ แนวทางแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-  แกนนำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา จำนวน  6 คน - ตัวแทนครัวเรือนและแกนนำสุขภาพครัวเรือน ครัวเรือน จำนวน 23 คน - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน  10  คน - จนท.สาธารณสุข จำนวน 2 คน - ตัวแทนสตรี จำนวน 8 คน - ครูอนามัยโรงเรียน จำนวน 1 คน - จนท.อบต. จำนวน 2 คน - ตัวแทนเยาวชน จำนวน  6 คน - ปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 6 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ชี้แจงความเป็นของของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างกันทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ การทำกิจกรรมกลุ่ม  การระดมความคิด  การผนึกกำลัง  การวิเคาระห์ปัญหา  แนวทางการแก้ปัญหา  โดยการนกำหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน  สอดคล้อดกับประเด็นปัญหา  พร้อมกับการกำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้มาเป็นแนวทางการแก้ปัญหารระบบสุขภาพของคนในชมชน  ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง  วิถึชุมชน  วัฒนธรรมประเพณี
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ปัญหา   - เวลาความพร้อมของทีมงาน   - ภาระหน้าที่การงานอาชีพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม   - ภาวะด้านเศรษฐกิจ   - เวลาของวิทยากรและค่าตอบแทน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • สนับสนุนวิทยากร
 • ค่าตอบแทนวิทยากรเป็นรายชั่วโมง
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • วิชาการที่เป็นรูปแบบ สื่อ ข้อมูลพื้นที่ตัวอย่าง
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ดำเนินไปตามแผนกิจกรรมจริง
 • การใช้จ่ายจัดทำบัญชีทุกครั้ง
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 UnLock
22 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsaraksarakเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2558 06:33:11
แก้ไขโดย sarak เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2558 06:33:30 น.

ชื่อโครงการ : บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ต่อเทียนครูภูมิปัญญา ครั้งที่ 3

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน (12 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสืบสานภูมิปัญญาด้านสมุนไพร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเป้าหมาย 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ครูภูมิปัญญา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ภูมิปัญญา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กลุ่มเป้าหมาย เรียนรู้การเพาะสมุนไพร 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มเป้าหมายเรียนรุ้สรรพคุณ และวิธีการขยายพันธ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 UnLock
21 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchamlongchamlongเมื่อ 25 มกราคม 2558 22:30:31
แก้ไขโดย chamlong เมื่อ 25 มกราคม 2558 22:42:15 น.

ชื่อโครงการ : ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ครัวเรือนอาสาเก็บข้อมูลชุมชน ครั้งที่ 4

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ครัวเรือนอาสาเก็บข้อมูลชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ออกเยี่ยมเยียนติดตามการจดบันทึกค่าใช้จ่ายการซื้อผักในครัวเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ครัวเรือนอาสาจำนวน 10 ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนอาสาจัดทำบัญชีครัวเรือนเกี่ยวกับการบริโภคผักในชุมชน ชนิดผักที่บริโภคในแต่ละวันเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ให้เห็นถึงรายจ่ายที่สามารถลดได้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ครอบครัวของเด็กจำนวน 10 ครัวเรือนส่วนใหญ่พูดคุยกับพ่อแม่ตายายที่อยู่ที่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มออกเยี่ยมช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

วันนี้ขึ้นไปเยี่ยมครอบครัวของเด็กที่อยู่ในเขต1 และ 2  เริ่มด้วยครอบครัวของตาหมื่นบ้านติดกับบ้านของคุณณรงค์ศักดิ์  ว่องประชานุกูลูเป็นคณะทำงานโครงการด้วย ได้มีโอกาสได้เยี่ยมแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ขนาดใหญ่ แลกเปลี่ยนกันกับสภาพในปัจจุบันที่ผู้บริโภคคิดว่าผักไร้ดินมีสารไนเตรตตกค้างทำให้เป็นมะเร็ง ผักที่ปลูกได้รับผลกระทบอย่างหนักจนต้องหยุดปลูกไประยะหนึ่ง จนได้มาเข้ากลุ่มเริ่มขยับกันอีกครั้ง จากนั้นมาเยี่ยมคุณลุงอำนวย ที่มีโรงเรือนผักไร้ดินจำนวนหนึ่งโรง ซึ่งเริ่มทำอีกครั้งหลังจากได้เข้ากลุ่มอยากปลูกสลัดแต่ยังหาเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ ขอให้ศูนย์ฯ เป็นตัวกลางจัดหาเมล็ดพันธุ์ให้ด้วย คนที่คุยสนุกเฮฮาตามประสาผู้สูงอายุเห็นจะเป็นตากี้ ที่มีหลาน ๆ เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเด็ก เป็นผู้สูงอายุรุ่นแรกที่เข้ามาบุกเบิกพื้นที่ถางพงถางป่าเหนื่อยยากอยากให้เด็ก ๆ ได้เห็นคุณค่าของแผ่นดินที่ได้รับมาและรักษาแผ่นดินให้ดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 UnLock
21 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางเกศินี   สุวรรณรัตน์นางเกศินี สุวรรณรัตน์เมื่อ 29 มกราคม 2558 17:27:12
แก้ไขโดย นางเกศินี สุวรรณรัตน์ เมื่อ 31 มกราคม 2558 12:38:44 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น »

ชื่อกิจกรรม : ทำปุ๋ยอินทรีย์

 • photo ส่วนผสมทำปุ๋ยอินทรีย์ส่วนผสมทำปุ๋ยอินทรีย์
 • photo ปุ๋ยยูเรียและกากน้ำตาลปุ๋ยยูเรียและกากน้ำตาล
 • photo ส่วนผสมทำปุ๋ยอินทรีย์ส่วนผสมทำปุ๋ยอินทรีย์
 • photo ลงมือทำปุ๋ยอินทรีย์ลงมือทำปุ๋ยอินทรีย์
 • photo ฟังบรรยายจากวิทยากรฟังบรรยายจากวิทยากร
 • photo ส่วนผสมปุ๋ยอินทรีย์ส่วนผสมปุ๋ยอินทรีย์
 • photo ลงมือทำปุ๋ยอินทรีย์ลงมือทำปุ๋ยอินทรีย์
 • photo ผสมเสร็จแล้วผสมเสร็จแล้ว

กิจกรรมหลัก : อบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยอินทรีย์แปลงสมุนไพร

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ประโยชน์ในแปลงสมุนไพร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกกลุ่มสมุนไพรและทำปุ๋ยอินทรีย์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ดำเนินการทำปุ๋ยในแปลงสาธิตสมาชิกกลุ่ม โดยวัสดุที่ใช้ทำปุ๋ยส่วนใหญ่เช่น มูลสัตว์ ขุยมะพร้าว เปลือกกาแฟ และซังปาล์มจะใช้จากที่มีอยู่ในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่มสมุนไพรแปรรูปสมุนไพรและแปรรูปปุ๋ยอินทรีย์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ฟังบรรยายถึงประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์และการทำปุ๋ยอินทรียืไว้ใช้ในแปลงจากวิทยากรในหมู่บ้าน 2.จัดหาอุปกรณ์เพื่อที่จะทำปุ๋ยอินทรีย์ 3.ลงมือทำปุ๋ยอินทรีย์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.ฟังบรรยายถึงประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์และการทำปุ๋ยอินทรียืไว้ใช้ในแปลงจากวิทยากรในหมู่บ้าน   - ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizer) คือ ปุ๋ยที่ได้จากอินทรีย์สารซึ่งผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีต่างๆ และจะเป็นประโยชน์ต่อพืชก็ต้องผ่านขบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางชีวภาพเสียก่อน มีวัตถุหลายประเภทที่สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้   - ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์         - ช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น โดยเฉพาะคุณสมบัติทางกายภาพของดิน เช่น ความโปร่ง ความร่วนซุย ความสามารถในการอุ้มน้ำ และการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน         - อยู่ในดินได้นานและค่อย ๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชอย่างช้า ๆ จึงมีโอกาสสูญเสียน้อยกว่าปุ๋ยเคมี       - เมื่อใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมี จะส่งเสริมปุ๋ยเคมีให้เป็นประโยชน์แก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพ มีธาตุอาหารรอง / เสริม อยู่เกือบครบถ้วนตามความต้องการของพืช         - ส่งเสริมให้จุลชีพในดินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงดินให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   -ข้อจำกัดของปุ๋ยอินทรีย์         - มีปริมาณธาตุอาหารพืชต่ำ         - ใช้เวลานานกว่าปุ๋ยเคมี ที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ให้แก่พืช         - ราคาแพงกว่าปุ๋ยเคมี เมื่อคิดเทียบในแง่ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารพืช         - หายาก พิจารณาในด้านเมื่อต้องการใช้เป็นปริมาณมาก         - ถ้าใส่สารอินทรีย์มากเกินไป เมื่อเกิดการชะล้างจะทำให้เกิดการสะสมของไนเตรท ในน้ำใต้ดินซึ่งเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคได้         - การใช้สารอินทรีย์ที่สลายตัวยาก เช่น ขี้เลื่อย เมื่อใช้วัสดุคลุมดิน ถ้าใช้ขี้เลื่อยสดใส่ทับถมกันแน่น จะทำให้เกิดการหมักในสภาพไร้ออกซิเจน ทำให้อุณหภูมิสูงมาก จนเกิดสารสีดำหรือน้ำตาล ในสภาพนี้ขี้เลื่อยจะอิ่มตัวไปด้วยสารพิษซึ่งเป็นกรดอินทรีย์ชนิดระเหยง่าย มีกลิ่นฉุนมาก และเกิดไอที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้เป็นอันตรายแก่พืชหลายชนิดได้ อย่างไรก็ตาม ขี้เลื่อย เปลือกไม้สามารถนำมาใช้ได้โดยใช้ในดินที่ไม่เป็นกรดจัดเกินไป และมีปุ๋ยไนโตรเจนเพียงพอ ควรเป็นขี้เลื่อยเก่าที่ย่อยแล้ว หรือปล่อยให้ตากแดดตากฝนระยะหนึ่ง การใช้ปูนขาวควบคู่ไปด้วยในปริมาณที่พอเหมาะ จะช่วยลดความเป็นพิษลงได้         - มูลสัตว์ที่ไม่ผ่านการหมักหรือการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนก่อนจะมีโรค แมลงศัตรูพืช และวัชพืชติดมาด้วย ทำให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดภายหลังได้         - ปุ๋ยอินทรีย์สลายตัวอยาก เช่น ขี้เลื่อย ซึ่งมีอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนสูง เมื่อใส่ในดินปลูกพืชจุลินทรีย์จะแย่งไนโตรเจนในดินไปใช้ในขบวนการย่อย มีผลทำให้พืชขาดไนโตรเจนชั่วคราว ถ้าไม่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนพืชจะขาดจนกว่าจุลินทรีย์เหล่านี้จะมีกิจกรรมลดลง จึงจะได้ไนโตรเจนกลับคืนสู่ดิน       - ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์และวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงาน ส่งกลิ่นเหม็นไม่เป็นที่จูงใจผู้ใช้และสกปรก         - การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากของเหลือทิ้งจากท่อระบายน้ำโสโครก ตามอาคารบ้านเรือนก่อให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักหลายชนิดที่เป็นพิษ เช่น ตะกั่ว ปรอท         - การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ยังสลายตัวไม่เต็มที่หรือยังอยู่ระหว่างการย่อยสลายจะทำให้เกิดความร้อน จากการย่อยสลาย เป็นอันตรายต่อรากพืช เช่น การใช้มูลสด ๆ ใส่ใกล้โคนปลูกพืช และการใช้มูลที่มีทั้งอุจจาระและปัสสาวะสัตว์ปน โดยไม่มีการเจือจาง จะทำให้ต้นพืชเหี่ยวเฉาได้เนื่องจากความเค็มของกรดในน้ำปัสสาวะ 2.จัดหาอุปกรณ์เพื่อที่จะทำปุ๋ยอินทรีย์   - อุปกรณ์ในการทำ         1. มูลสัตว์ ได้แก่ ขี้หมู , ขี้วัว         2. กากกาแฟ , กากปาล์ม , รำข้าวละเอียด         3. กากน้ำตาล         4. ปุ๋ยยูเรีย         5. พลั่ว         6. พลาสติกหรือผ้าใบ 3.ลงมือทำปุ๋ยอินทรีย์   - วิธีการทำ           1. หมักปุ๋ยโดยการใช้มูลสัตว์ตากแห้ง (ขี้หมู , ขี้วัว)และกากกาแฟ , กากปาล์ม ,และรำข้าวละเอียดมาผสมกับปุ๋ยยุเรีย แล้วใช้พลั่วเคล้าให้เข้ากัน           2. หลักจากคลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยให้นำกากน้ำตาลมาผสมให้เข้ากัน ขณะผสมให้เติมน้ำเพื่อเพิ่มความชื้น           3. ปริมาณความชื้นดังกล่าววัดได้โดยการนำมูลสัตว์ที่ผสมเรียบร้อยแล้ว นำมากำด้วยมือถ้าปล่อยมือออกมูลสัตว์ยังคงรุปได้แสดงว่าปุ๋ยมีความชื้นพอเหมาะ แต่ถ้ากำแล้วปล่อยก้อนมูลสัตว์ออกเป็นก้อนๆแสดงว่าปริมาณน้ำยังไม่พอ ให้เติมน้ำอีก           4. หลังจากที่ผสมคลุกเคล้าแล้วให้พลาสติกหรือผ้าใบมาคลุมเพื่อป้องกันฝนและไม่ให้ความชื้นระเหยออก           5. หลังจากนั้น 3 วันให้ทำการกลับกองปุ๋ยครั้งที่ 1 และถัดจากนั้น 3 วันนับไปอีก 7 วัน กลับกองปุ๋ยเป็นครั้งที่ 2 และครั้งต่อไปทุกๆ 7 วันจนกว่ากองปุ๋ยไม่มีความร้อน มีสีดำและร่วนซุย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 7,530.00 5,000.00 0.00 0.00 13,530.00 UnLock
21 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsaraksarakเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2558 06:28:28
แก้ไขโดย sarak เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2558 06:29:09 น.

ชื่อโครงการ : บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ต่อเทียนครูภูมิปัญญาครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน (12 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสืบสานภูมิปัญญาด้านสมุนไพร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเป้าหมาย 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ครูภูมิปัญญาโดยการสำรวจเส้นทางสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมาย เรียนรู้เส้นทางสมุนไพร

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กลุ่มเป้าหมายร่วมกันสำรวจสมุนไพร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สำรวจพบสมุนไพร 187 ชนิด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 UnLock
20 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnaprick01naprick01เมื่อ 20 มกราคม 2558 11:22:11
แก้ไขโดย naprick01 เมื่อ 20 มกราคม 2558 11:36:16 น.

ชื่อโครงการ : บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และประกาศในมัสยิด

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ สสส ของหมู่บ้าน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชนในพื้นที่บ้านนาปริก หมู่ที่ 9 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล และการดำเนินงานโครงการ สสส

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชนที่ไปละหมาดที่มัสยิด และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในพื้นที่ของหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ สสส ที่ดำเนินการไปแล้ว และกำลังจะดำเนินกิจกรรมต่อไป ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านอย่างพร้อมเพรียงกัน พร้อมมีการทำหนังสือเชิญอีกคร้้งหนึ่งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

นายเจ๊ะอิสมาแอน ปะดุกา ในฐานะผู้นำศาสนาและหนึ่งในคณะกรรมการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการตามเสียงตามสาย และประชาสัมพันธ์หลังละหมาด ในการดำเนินโครงการ สสส และกิจกรรมที่ประชาชนในหมู่บ้านจะได้รับและมีการประชาสัมพันธ์หลังละมาดวันศุกร์อีกครั้งหนึ่ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา เสียงตามสายไม่ค่อยทั่วถึง ทำให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความเข้าใจไม่ค่อยชัดเจน แนวทางแก้ไข ทำหนังสือเชิญครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการอีกครั้งหนึ่ง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • อยากให้หมู่บ้านมีหอกรจายข่าว เพราะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พี่เลี้ยงจะให้คำแนะนำในการทำงานร่วมกับชุมชน และพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คณะทำงานโครงการอยู่เสมอ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
20 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยanunmaneeanunmaneeเมื่อ 22 มกราคม 2558 13:51:38
แก้ไขโดย anunmanee เมื่อ 22 มกราคม 2558 14:37:07 น.

ชื่อโครงการ : คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเวทีเสวนาคุณค่าสมุนไพรท่ีจำเป็นในประจำวัน

กิจกรรมหลัก : กิจกรรม “วันสมุนไพรคืนป่า” เวทีเสวนาคุณค่าของพืชสมุนไพรที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน;

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เยาวชน / ประชาชนได้รับูรู้คุณค่าสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้รู้ถึงประโยนช์และการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงการเรียนรู้การอนุรักษ์สมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-เยาวชน -คณะทำงาน -ตัวแทนชุมชน -ภาคีร่วม -ปราชญ์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เวทีเสวนาสุมนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • เยาวชน  30  คน
 • คณะทำงาน  21  คน
 • ประชาชน 25 คน
 • ตัวแทนองค์กร 4  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

09.00 - 10.00    ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน 10.00 - 10.20    ประธานโครงการฯกล่าวเปิดเวทีเสวนา "คุณค่าของพืชสมุนไพรที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน" พร้อมทั้งกล่าวเชิญวิทยากรขึ้นเสวนา                         -  นายห้วน  เสวนาเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน                         -  นายจรูญ  ชูมณีย์  เสวนาเรื่องสมุนไพรในท้องถิ่นเขาอ้อที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันและการนำมาใช้ ประโยชน์ และการอนุรักษ์                         -  นายอ้วน    เสวนาเรื่องคุณค่าสมุนไพรที่ทุกคนนึกไม่ถึง 15.30              ประธานกล่าวสรุปเวที และปิดเวที

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-    อาจารย์ นักเรียน ประชาชน ผู้นำในชุมชนได้รับรู้ เรียนรุ้ เกี่ยวกับสมุนไพรที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้รู้ถึงคุณค่าอันมากมายที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน นำมาทำอาหารได้ ปรุงเป็นยารักษาโรค ได้หลายชนิด รวมไปถึงวิธีการปลูก การเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธี การรดูแลรักษารวมไปถึงการอนุรักษ์ และ วิทยากรให้นักเรียนแต่ละโรงเรียนบอกชนิดของสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่นักเรียนรู้มาให้ได้มากที่สุดเมื่อได้ข้อมูลแล้ววิทยากรนำมาบอกถึงวิธีการปลูก การเก็บเกียว การรักษา การอนุรักษ์สมุนไพรให้มีอยู่อย่างยั่งยืนและมีคุณค่าที่สุด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.จุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,800.00 500.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 15,200.00 UnLock
20 มกราคม 2558 เวลา 09:00 - 12.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์เมื่อ 23 มกราคม 2558 14:48:23
Project trainer
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 23 มกราคม 2558 18:05:08 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมกิจกรรมบวชป่าและฉลองฝายชะลอน้ำบ้านทุ่งยาว

กิจกรรมหลัก : สจรส.นิเทศติดตามในพื้นที่ ทุก 2 เดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมกิจกรรมในโครงการและให้คำแนะนำกับผู้รับผิดชอบโครงการและพี่เลี้ยง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านทุ่งยาว พี่เลี้ยงติดตามโครงการ จ.พัทลุง ทีม สจรส. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานที่ดิน และเทศบาลตำบลโคกม่วง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมกิจกรรมในโครงการฯ และพูดคุยร่วมกับคณะโครงการ ผู้มาร่วมกิจกรรม และหน่วยงานภาครัฐ เทศบาล ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การทำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกันในต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านทุ่งยาว พี่เลี้ยงติดตามโครงการ จ.พัทลุง ทีม สจรส. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานที่ดิน เทศบาลตำบลโคกม่วง อบจ.พัทลุง ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ทีมสื่อ สสส.พระสงฆ์ สำนักงานที่ดิน สกย. เกษตรอำเภอบางแก้ว และชาวบ้านในพื้นที่

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ อุดหนุนสินค้าจากร้านค้าของเครือข่ายโครงการ ร้านเสื้อและร้านเครื่องแกง
 • ประธานเปิดงานกล่าวทักทาย และเปิดงานโดยนายก อบจ.พัทลุง
 • พิธีสงฆ์ บวชป่า ให้พร และจัดทำเขตอภัยทาน
 • สจรส.กล่าวแนะนำการสนับสนุนทุนให้ชุมชนทำโครงการ จากแหล่งทุนของ สสส.
 • เกษตรอำเภอบางแก้ว กล่าวถึงการส่งเสริมชุมชนให้ทำเกษตรพอเพียงที่นำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน โดยเฉพาะสายคลองบ้านทุ่งยาว
 • ทำพิธีบวชป่าต้นแรก ปลูกต้นไม้ และปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาว หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และคนในชุมชนได้ร่วมกันเป็นพยาน และยอมรับกฏ กติกา ของชุมชน ด้านการฟื้นฟูริมคลอง และการดูแลทรัพยากรคลองให้สะอาดอยู่เสมอ ด้วยการไม่ตัดไม้ริมคลอง ไม่จับปลาในเขตอภัยทาน
 • ทางหน่วยงานได้รับทราบว่าชุมชนมีการทำโครงการที่ได้รับงบสนับสนุนจาก สสส. และเข้ามาหนุนเสริมต่อ เพื่อให้โครงการที่ทำมีความต่อเนื่องในต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
20 มกราคม 2558 เวลา 09:00-15.30น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนูรีซันนูรีซันเมื่อ 25 มกราคม 2558 01:14:06
แก้ไขโดย นูรีซัน เมื่อ 25 มกราคม 2558 12:10:33 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบูเกะสูดอร่วมใจจัดการขยะ สร้างสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำเอกสารประกอบการประชุมเพื่อใช้เป็นคู่มือครัวเรือนต้นแบบ

 • photo คุ่มือชุดความรู้เรื่องการจัดการขยะคุ่มือชุดความรู้เรื่องการจัดการขยะ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การคืนข้อมูลและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและขยะในชุมชนลดลง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 30 ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำเอกสารประกอบการประชุมเพื่อใช้เป็นคู่มือให้ครัวเรือนต้นแบบฯ เพื่อให้ชุมชนและครัวเรือนต้นแบบมีความรู้สามารถปฏิบัติการจัดการขยะได้ครบวงจร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 30 ครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เพื่อใช้เป็นคู่มือให้ครัวเรือนต้นแบบฯ เพื่อให้ชุมชนและครัวเรือนต้นแบบมีความรู้สามารถปฏิบัติการจัดการขยะได้ครบวงจร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและขยะ ในชุมชนลดลง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซ๊ะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
19 มกราคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 19 มกราคม 2558 23:18:09
Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 19 มกราคม 2558 23:32:38 น.

ชื่อโครงการ : ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมผู้นำชมุชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำชุมชน ประชุมทุกเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนการทำงาน วางแผนงาน สรุปผลงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบการขับเคลื่อนให้ได้ตามวัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมติดตามงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการชุมชน คระกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการโครงการ กลุ่มแม่บ้าน ครูสอนศาสนา ครูสอนบัญชีครัวเรือน หัวหน้าทีมจัดการขยะแบ่งตามถนน 3 สาย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ นำพูดคุยการดำเนนิกิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน ผลงานการทำน้ำหมัก การเตรียมปลูกผัก การจัดการขยะที่ทำในโครงการ และติดตามผลลัพธ์จากโครงการ นัดแนะการทำต่อเนื่อง แบ่งสายงานการจัดการขยะตามถนน 3 สาย มีผู้รับผิดชอบดูแลแต่ละสาย พี่เลี้ยงเพิ่มเติมการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย ให้กรรมการสรุปผลงานและวางแผนการดำเนินงานต่อเนื่อง นัดแนะการติดตามครั้งต่อไป 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. การจัดการทีม พบว่ามีกลุ่มแกนนำชุมชน ได้แบ่งหน้าที่ดำเนนิงานตามความถนัด มีครูสอนบัญชีครัวเรือน และมีผู้นำกลุ่มสตรีร่วมดำเนินงาน มีผู้ใหญ่บ้าน และทีมจาก อบต.ท่าศาลาร่วมด้วย
 2. ทีมมีเป้าหมายการดำเเนินงานตรงกับวัตถุประสงค์โครงการ เป็นปัญหาของหมู่บ้านที่ต้องร่วมกันแก้ปัญหาอยู่แล้ว ส่งผลให้การดำเนินงานตามโครงการสามารถทำได้ดี มีผู้เข้าร่วมหลากหลาย มีทุกวัย และมีหน่วยงานมาร่วมขับเคลื่่อน
 3. คณะกรรมการได้ทำข้อตกลงร่วม 4 เรื่อง (ดังภาพ) เพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านได้ร่วมกันทำ
 4. นัดแนะการติดตามครั้งต่อไป ต้องมีครัวเรือนตัวอย่าง การออม การทำบัญชีครัวเรือน การทำน้ำหมัก และปลูกผักริมทางเพิ่มอีก 2 สาย วางแผนประกวดครัวเรือนในปีต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้ดำเนินงานตามที่ทำข้อตกลงกันไว้ 

19 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnaprick01naprick01เมื่อ 20 มกราคม 2558 10:49:14
แก้ไขโดย naprick01 เมื่อ 20 มกราคม 2558 11:09:52 น.

ชื่อโครงการ : บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สสส

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานแก่ทีมเก็บข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผู้สนับสนุนโครงการ(สสส)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมเก็บข้อมูล 20 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการ เยาวชน อสม.และบัณฑิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชาสัมพันธ์ เสื้อทีมนักจัดเก็บข้อมูล พร้อมโลโก้ สสส จำนวน 20 คนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การทำงาน สสส ในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

  คณะกรรมการ เยาวชน อสม.และบัณฑิตอาสา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ได้กลุ่มเป้าหมายทีมงานเก็บข้อมุลในหมู่บ้าน จำนวน 20 คน เพื่อจัดทำเสื้อ สสส ประชาสัมพันธ์ให้แก่ทีมเก็บข้อมูลในการทำงานในหมู่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

หากลุ่มเป้าหมายทีมงานเก็บข้อมุลในหมู่บ้าน โดยให้คณะกรรมการและอาสามัครประจำหมู่บ้าน(อสม)ที่จิตอาสาในการทำงานร่วมกับหมู่บ้านเป็นแกนนำ และนำเยาวชนที่ว่างงานและกำลังศึกษาที่ต้องการช่วยเหลือหมู่บ้านมาร่วมเป็นทีมงานเก็บข้อมูลชุมชน เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริง โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์(เสื้อ)ให้แก่ทีมเก็บข้อมูล จำนวน 20 ตัว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้พี่เลี้ยงดำเนินการสั่งเสื้อให้แก่ทีมงานเก็บข้อมูล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 UnLock
19 มกราคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 30 มกราคม 2558 20:19:57
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 30 มกราคม 2558 22:33:13 น.

ชื่อโครงการ : แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : สสส สำนัก 7 ลงพื้นที่ เยี่ยมป้อมหก

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หน้าบ้าน น่ามอง ข้างถนนกินได้ ปรับเปลี่ยนชุมชนขยะ เป็นชุมชนสีเขียว วิถีแห่งความพอเพียง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าเยี่ยมชุมชนและ ประเมินโครงการบัณฑิตอาสา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. คณะผู้ทรงคุณวุฒิ สสส สำนัก 7  15 ท่าน
 2. คณะผู้ติดตาม 7 ท่าน
 3. คณะสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ 5 ท่าน
 4. บัณฑิตอาสา รุ่นสิบ 1 ท่าน 5.คณะกลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 5 ท่าน 6.ทีมงานโครงการ 8 คน 7.เจ้าหน้าที่จากกองกิจการนักศึกษา มอ 1 ท่าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ แจ้งการเข้าเยี่ยมป้อมหก และ ประเมินโครงการบัณฑิตอาสา
 2. ประชุมหารือ บอมอ  วพส
 3. หารือร่วม ทีมงาน เยาวชน ทีมทำงาน
 4. ออกแบบกิจกรรม
 5. เตรียมพื้นที่ ในชุมชน
 6. ออกหนังสือยืมอุปกรณ์ อาทิ โปรเจคเตอร์ จอ ไมล์
 7. เตรียมสถานที่ อาหารว่าง กระบวนการพร้อม
 8. ต้อนรับสสส
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. คณะผู้ทรงคุณวุฒิ สสส สำนัก 7  15 ท่าน
 2. คณะผู้ติดตาม 7 ท่าน
 3. คณะสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ 5 ท่าน
 4. บัณฑิตอาสา รุ่นสิบ 1 ท่าน 5.คณะกลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 5 ท่าน 6.ทีมงานโครงการ 8 คน 7.เจ้าหน้าที่จากกองกิจการนักศึกษา มอ 1 ท่าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ แจ้งการเข้าเยี่ยมป้อมหก และ ประเมินโครงการบัณฑิตอาสา
 2. ประชุมหารือ บอมอ  วพส
 3. หารือร่วม ทีมงาน เยาวชน ทีมทำงาน
 4. ออกแบบกิจกรรม
 5. เตรียมพื้นที่ ในชุมชน
 6. ออกหนังสือยืมอุปกรณ์ อาทิ โปรเจคเตอร์ จอ ไมล์ 
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

      วันนี้ทีมงานและบัณฑิตค่อนข้างตื่นเต้นเนื่องจาก สสส สำนัก 7 เข้ามาเยี่ยมทางป้อมหกรู้สึกว่าเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ที่ต้องต้อนรับเป็นอย่างดี  อีกทั้งทีมบัณฑิตอาสาก็ ตื่นเต้นไม่ใช่น้อย  เมื่อคุณอาณัติ  หวังกุหลำ โทรมาแจ้งทีมงานว่า ตอนนี้ถึง บิ๊กซีหาดใหญ่แล้ว ทีมงานประชาสัมพันธ์สมัครเล่นเลย สติกระเจิดกระเจิง ต้องทำการรวบรวมสมาธิตั้งสติ เป็นการใหญ่ พอรถตู้มาจอดหน้าทางเข้าชุมชน
คุณ ณรงค์ชัย  ชูเรืองสุข กล่าวต้อนรับทุกท่านผู้มาเยือน ด้วยความอบอุ่น คุณเปรมวดี ผอมเอียด วันนี้ขออนุญาติเป็นผู้แนะนำชุมชนในระหว่างเดินทางจากทางเข้าไปสู่โรงเรียนบ้านป้าพร  ผ่านบอร์ด ก็เล่าเรื่องการประชาสัมพันธ์ ผ่านแก๊สก็อธิบายการดำเนินการกับแก๊สชีวภาพ ขั้นต้น ผ่านต้นไม้ของเยาวชนก็เรามาเรื่อยๆ อากาศค่อนข้างร้อนแต่ทุกท่านดูเหมือนจะไม่ได้สนใจเรื่องความร้อนของแดดแม้แต่น้อย  มาถึงช่วงที่เด็กๆได้ ประดิษฐ์กะลา กระป๋องเพื่อปลูกต้นไม้ก็เล่าให้ฟัง จนถึง กองทุนขยะสร้างสุขก็ได้เล่ากระบวนการทำงานของกองทุนให้ฟัง รวมพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ได้นำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิก และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชาวชุมชนป้อมหก และ ผู้ที่สนใจ  ตรงกลางของกองทุนมีขยะรีไซเคิลที่ครูซาและเด็กๆช่วยกันประดิษฐ์ มาแสดงให้ท่านผู้ทรงได้ชม ใช้เวลาในกองทุนประมาณ 10 นาที ก็เดินเข้ามานำเสนอพัฒนาการของชุมชนป้อมหก โดยเริมรายงานจาก ความเป็นมาต่างๆของชุมชน ก่อน แล้ว เล่าถึงพัฒนาการของชุมชนหลังจากบัณฑิตอาสาเอามาทำงานจนถึงปัจจุบัน  ต่อด้วยบัณฑิตอาสา เล่าถึง กิจกรรมระหว่างบัณฑิตอาสากับ เยาวชน ในชุมชนป้อมหก และ
ความคิดเห็นจากเทศบาลด้านการพัฒนาของชุมชนและการช่วยเหลือของเทศบาลที่มีต่อชุมชน  หลังจากนั้นจึงได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดพูดคุยซักถามกันระยะหนึ่ง  ทางสสส สำนัก 7 ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับบัณฑิตอาสาว่า ต้องเป็นแสงแดด แสงแดดและเผาให้น้ำระเหย แล้วตกลงมาเป็นสายฝน แม้น้ำนั้นจะเป็นน้ำที่เน่าเสีย หรือ น้ำดีก็ต้องพยามทำน้ำนั้นให้ระเหยเป็นหยดน้ำฝนที่สะอาดใส ตกลงมายังพื้นดินให้ได้

                หลังจากนั้นจึงลา เพื่อเดินทางกลับ ระหว่างทางก็ได้พูดคุย กันจนถึงรถตู้  การเข้ามาเยียนครั้งนี้ทำให้ทีมงานเตรียมความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น วางแผนได้ดีขึ้น และแล้วทุกอย่างก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
18 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbandonrakbandonrakเมื่อ 19 มกราคม 2558 11:17:13
แก้ไขโดย bandonrak เมื่อ 19 มกราคม 2558 11:23:08 น.

ชื่อโครงการ : สานฝันชุมชนสุขภาวะบ้านดอนรัก »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ ครั้งที่ 3

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาหมู่บ้านร่วมกับภาคีเครือข่ายในหมู่บ้านและจัดทำแผนชุมชนและแผนปฎิบัติการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมชี้แจงความคืบหน้าข้อมูลโครงการให้กับคณะกรรมการสภาผู้นำ 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้นำศาสนาจำนวน 3 คน  อาสาสมัครหมู่บ้าน( อสม.) จำนวน 5 คน  ปราญช์ชาวบ้านจำนวน 2 คน ผุ้นำสตรีบ้านดอนรักจำนวน 3 คน ผู้นำเยาวชนจำนวน 4 คน ผู้นำตามธรรมชาติจำนวน 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมชี้แจง ข้อมูลที่ได้ในหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำศาสนาจำนวน 3 คน  อาสาสมัครหมู่บ้าน( อสม.) จำนวน 5 คน  ปราญช์ชาวบ้านจำนวน 3 คน ผุ้นำสตรีบ้านดอนรักจำนวน 1 คน ผู้นำเยาวชนจำนวน 3 คน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชี้แจงข้อมูลให้คณะกรรมการทราบ และเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประชุมต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

นางกัลยา  เอี่ยวสกุล

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
18 มกราคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNittaya KBRNittaya KBRเมื่อ 19 มกราคม 2558 15:55:30
แก้ไขโดย Nittaya KBR เมื่อ 22 มกราคม 2558 15:03:55 น.

ชื่อโครงการ : พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง »

ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวขยะและสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและโลกและการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

 • photo คุ่มือชุดความรู้เรื่องการจัดการขยะคุ่มือชุดความรู้เรื่องการจัดการขยะ
 • photo
 • photo ทยอยถือปิ่นโตมาแต่เช้าทยอยถือปิ่นโตมาแต่เช้า
 • photo ลงทะเบียนรับคุ่มือลงทะเบียนรับคุ่มือ
 • photo เรียงปิ่นโตเพื่อสุขภาพเรียงปิ่นโตเพื่อสุขภาพ
 • photo
 • photo ตะกร้าจ่ายหลาดตะกร้าจ่ายหลาด
 • photo เริ่มอบรมเริ่มอบรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo ท่านนายกและวิทยากรท่านนายกและวิทยากร
 • photo เริ่มเขียนMindmapเริ่มเขียนMindmap
 • photo เมื่อตกแต่งให้สวยงามเมื่อตกแต่งให้สวยงาม
 • photo มาตรการ 9 ข้อมาตรการ 9 ข้อ
 • photo ล้อมวงสนทนาล้อมวงสนทนา
 • photo
 • photo พักเบรคเครื่องดื่มสมุนไพรพักเบรคเครื่องดื่มสมุนไพร
 • photo จัดเรียงปิ่นโตอาหารเที่ยงจัดเรียงปิ่นโตอาหารเที่ยง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo น้ำพริกกะปิ และผักเหนาะน้ำพริกกะปิ และผักเหนาะ
 • photo มาทานข้าวกันมาทานข้าวกัน
 • photo น่าจะเผ็ดนะ...!!!น่าจะเผ็ดนะ...!!!
 • photo ปราชญ์ชุมชน นายวิรัช พืชชนปราชญ์ชุมชน นายวิรัช พืชชน
 • photo เริ่มสาธิตทำปุ๋ยเริ่มสาธิตทำปุ๋ย
 • photo หั่นๆ สับๆหั่นๆ สับๆ
 • photo เติมกากน้ำตาลเติมกากน้ำตาล
 • photo กวนๆให้เข้ากันกวนๆให้เข้ากัน
 • photo อย่าลืมมากวน 2 วัน/ครั้งนะครับอย่าลืมมากวน 2 วัน/ครั้งนะครับ
 • photo ปิดด้วยถุงหรือฝาปิดด้วยถุงหรือฝา
 • photo ถังต่อไปช่วยกันหน่อยถังต่อไปช่วยกันหน่อย
 • photo สำเร็จแล้วสำเร็จแล้ว
 • photo
 • photo ระบุวันทำและวันที่ใช้ได้ระบุวันทำและวันที่ใช้ได้

กิจกรรมหลัก : อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวขยะและสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและโลกและการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำแม่บ้าน 50  คน เด็กและเยาวชน 50 คน
แกนนำ อสม. 10 คน ผู้นำศาสนา  3 คน
กม. 10 คน ครู 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวขยะและสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและโลกและการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 125 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำแม่บ้าน 50 คน
เด็กเยาวชน 54 คน แกนนำอสม. 15 คน อสม.พันธมิตรหมู่ 3 จำนวน  5 คน ผู้นำศาสนา 3 คน กม.หมู่บ้าน 6 คน ครู 1 คน  รวมทั้งหมด  125 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มจากการจัดเตรียมสถานที่ ทำความสะอาด ติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายเขตปลอดบุหรี่ โดยฝ่ายปฏิคมและผุ้รับผิดชอบโครงการ และเริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30น. โดยนางนิตยา บุญเทียมและทีมงาน ซึ่งจะเห็นว่าชาวบ้านทยอยกันมาถือปิ่นโตอาหารเพื่อสุขภาพ มาเข้าร่วมประชุมกันเรื่อยๆ ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม เพราะเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ต้องห่อข้าวปิ่นโตมาประชุม หลังจากที่วัฒนธรรมนี้ห่างหายไปจากวิถีชีวิตของชาวบ้านมานาน เพื่อรณรงค์การลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก และมาเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน เมื่อเด็กๆ เยาวชนต้นกล้าซึ่งรออยู่ในห้องประชุมแล้ว ได้เวลาอันสมควร คุณไกรวัน  บุญทวี และคุณรุ่งนภา ตุลา ผุ้รับผิดชอบโครงการก็ได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ให้ทุกคนรับทราบและให้ทำแบบประเมินความรู้(Pretest) เรื่องการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ จากนั้นเมื่อวิทยากรมาถึงและทำความเข้าใจกับเนื้อหาสาระ เพื่อเตรียมตัวแล้ว ทีมงานจึงได้เชิญวิทยากร คือ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน นายทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์ และปราชญ์ชุมชน นายวิรัช พืชชน มาร่วมทักทายและดำเนินรายการตามขั้นตอน เริ่มเข้าสู่กระบวนการเวลา 09.30 น.ประเด็นการให้ความรู้เรื่องปัญหา ประเภท ผลกระทบของขยะต่อสิ่งแวดล้อม และหลักการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เช่นหลักการ3R, Reduce Reuse Recycle และนำผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นตะกร้าสานของกลุ่มอาชีพมาสาธิตและชื่นชมการทำงานของโครงการที่นำวัสดุในชุมชนมาประยุกต์ใช้ และยกตัวอย่างวัสดุที่มีในชุมชนเช่น การใช้ถุงผ้า การทำดอกไม้จากเศษถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ถุงน้ำยารีดผ้าฯลฯ ซึ่งสอดแทรกแนวคิดในการจัดการขยะในพื้นที่ตัวอย่าง คือ อบต.บางวัน ให้ชาวบ้านได้เห็นภาพมากขึ้น เช่น เรื่องมาตรการทางสังคมในอบต.บางวัน ห้ามนำกล่องโฟมใส่อาหารเข้ามาในสำนักงาน หรือห้ามทิิ้งขยะในพื้นที่เขต อบต.บางวัน เพราะมีนโยบายไม่มีรถขนขยะ ไม่มีถังขยะ จัดการขยะด้วยตนเองได้  ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุด คือให้ชาวบ้านได้รับทราบข้อมูล ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ หรือจุดประกายความคิดให้กับชาวบ้านได้มีแนวคิดในการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และหลังจากพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มสมุนไพร น้ำกระเจี้ยบและน้ำมะตูม แก้กระหายคลายร้อน จึงเริ่มกระบวนการระดมความคิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน โดยใช้คำถามปลายเปิดและร่วมกันแสดงข้อคิดเห็น เขียนเป็นแผนที่ความคิด (Mindmap) โดยเยาวชนต้นกล้าตาวิเศษ ซึ่งในเวทีมีการถามโต้ตอบกันและประเมินผลความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมร่วมกัน  ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ และหลายอย่างที่ชาวบ้าน หรือแม้แต่ผู้รับผิดชอบโครงการก็ไม่เคยได้รับรู้มาก่อน ซึ่งทุกคนก็ทำได้ดี จนทำให้เวลาล่วงเลยไปถึง 12.20 น. จึงพักรับประทานอาหารปิ่นโตสุขภาพร่วมกันอย่างเอร็ดอร่อย เพราะมีเมนูหลากหลายไม่น้อยกว่า 60-70 เมนู และใ่นช่วงบ่าย ปราชญ์ชุมชนโดยนายวิรัช  พืชชน ก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน เช่น เศษอาหาร เศษผักผลไม้ ปู ปลา เปลือกหอย ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่สามารถนำมาทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ได้หลายอย่าง ซึ่งสามารถทำเองได้ง่ายๆ ในครัวเรือน รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมัก จากใบไม้ หน่อกล้วย ซึ่งมีปริมาณของธาตุอาหารสูง โดยต่อมาจึงสาธิตการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ จากเศษอาหาร เปลือกหอยเปลือกปู จำนวน 5 ถัง อีก 1 ถังเพื่อรองน้ำและจะทำเพิ่มในวันถัดไป และเลิกกิจกรรมเวลา 16.00 น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กิจกรรมนี้ประสบผลสำเร็จเกินเป้าหมาย ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุุน คือ 1. กลุ่มเป้าหมายมาครบและมีเครือข่ายพันธมิตรในหมู่่บ้านมาร่วม ได้แก่ ม.3 บ้านหินลาด และนักเรียนโรงเรียนสันติธรรมวิทยา 2. ชาวบ้านได้รับการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตามมาตรการทางสังคมที่ได้ประกาศไว้ 9 ข้อ เช่น การนำปิ่นโตอาหารแทนกล่องโฟม หรือการใช้ตะกร้าและถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
3. ได้รับความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน
4. ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันและกำหนดแนวทางในการจัดการขยะอย่างเป็นระบบในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 5. สามารถคัดแยกขยะในครัวเรือน และนำมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพได้ 6. เยาวชนได้เห็นตัวอย่างการดำเนินงานและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน 7. ครัวเรือนมีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ดีมากแล้วค่ะ 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

เห็นว่ากิจกรรมนีี้เป็นเรื่องที่ดีมาก ชาวบ้านให้ความสำคัญ และมาเข้าร่วมกิจกรรมเยอะ เสนอแนะให้พยายามดึงคนที่เก่งๆ มาร่วมทำงานด้วยอีก จะดีมาก

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 6,000.00 19,600.00 4,800.00 0.00 0.00 32,800.00 UnLock
18 มกราคม 2558 เวลา 18.00-19.00 น. น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 19 มกราคม 2558 23:39:35
Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 19 มกราคม 2558 23:48:43 น.

ชื่อโครงการ : สามวัยสานใจดูแลชุมชนสนามกีฬา »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกรรมการ

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนการทำงาน วางแผนงาน สรุปผลงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบการขับเคลื่อนให้ได้ตามวัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ พี่เลี้ยง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมกรรมการร่วมกับพี่เลี้ยงติดตามโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 8 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ พี่เลี้ยง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา สรุปผลงานเพื่อวางแผนการดำเนนิงานต่อ เตรียมการจัดกิจกรรมสอนการทำโมบายปลาตะเพียน และกระตุ้นให้ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. การดำเนินงานที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติตามสัญญา คือ จัดกิจกรรมกลุ่มให้คนสามวัยได้มาร่วมเรียนรู้การทำหมอนสุขภาพและการทำโมบายปลาตะเพียน ได้เชิญนักเรียนอนุบาลพลพันธ์มาร่วมเพิ่ม
 2. ปรับการดำเนินให้มีการเรียนรู้เพิ่มในครอบครัวของคนในชุมชน โดยการติดตามในครอบครัวที่เข้ามาร่วม เน้นเด็กและเยาวชนในชุมชนให้มาร่วมทำกับผู้สูงอายุและแกนนำชุมชน ส่วนเด็กและเยาวชนท่ีมาร่วมเพิ่มจากชุมชนใกล้เคียงนั้น ให้มาเรียนรู้ร่วมกัน แต่ให้เด็กในชุมชนเป็นผู้สอน ได้พัฒนาเด็กให้สอนเพื่อนได้
 3. จัดกิจกรรมในวันหยุด เนื่องจากในวันหยุดเด็กและเยาวชนสามารถเข้าร่วมเรียนรู้กับผู้สูงอายุได้ ช่วยให้เกิดสายใยสัมพันธ์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ติดตามผลการจัดกิจกรรมเป็นรายครอบครัว จะประเมินผลงานได้ชัดเจน

18 มกราคม 2558 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkiatisakkiatisakเมื่อ 20 มกราคม 2558 11:39:45
แก้ไขโดย kiatisak เมื่อ 20 มกราคม 2558 12:45:50 น.

ชื่อโครงการ : บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : 2.1.3. อบรมการทำและใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ - ปลูกผัก สำหรับบริโภคในครัวเรือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : มีกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ระดับครัวเรือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ให้ครัวเรือนเป้าหมายมีความรู้ในการปลูกผักและผลิตปุ๋ยเพื่อใช้เอง เป็นการลดรายจ่าย และสามารถเพิ่มรายได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน
 • ครัวเรือนเป้าหมาย
 • วิทยากร

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • การเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในครัวเรือน จากก้อนเชื้อเห็ดเก่า
 • การเรียนรู้การผลิตก้อนเห็ด นางฟ้า นางรม 
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ครัวเรือนเป้าหมาย
 • คณะทำงาน
 • เยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • บ้านโคกไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 มีกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า นางรม ในหมู่บ้านโดยมีสมาชิกเริ่มต้น จำนวน 5 ครัวเรือน ซึ่งเห็นว่าสามรถนำมาเป็นอาหารเพื่อลดรายจ่าย และสามารถขายเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางนึง จึงสนับสนุให้ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการร่วมมาเรียนรู้การทำก้อนเห้ดเพื่อสามารถนำกลับไปเปิดดอกเองได้ในครัวเรือน
 • โดยวัตถุดิบที่มาใช้หลักๆ คือ - ขี้เลื้่อยไม้ยางพารา 100 กิโลกรัม - รำละเอียด 10 กิโลกรัม - ปูนขาว 1 กิโลกรัม - ยิปซั่ม 1 กิโลกรัม - ภูไมท์ซัลเฟส 1 กิโลกรัม -ดีเกลือ 2 ขีด กากน้ำตาล1 กิโลกรัม - น้ำสะอาด 80 ลิตร โดยนำส่วนผสมเข้าด้วยกัน และบรรจุใส่ถุง อัดก้อนให้แน่นใส่คอและจุกเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อ จากนั้นนำมาเขี่ยเชื้อเห็ด และบ่มก้อนเพื่อให้เชื้อเดิน 30 วัน เมื่อเชื้อเดินเต็มก้อนก็สามารถเปิดดอกนำดอกเห็ดมารับประทานได้
 • เมื่อก้อนเชื้อที่เปิดดอกจนหมดเชื้อเห็ดแล้ว สามารถแปรสภาพเป็นปุ๋ยเพื่อใส่ต้นไม้ได้ และยังสมารถทำเห็ดฟางได้ คือ นำก้อนเห็ดเก่ามาฉีกถุงออกตีให้แตกออก ผสมหยวกกล้วยหั่นเป็นแว่นๆ ใส่มูลสัตว์ ผสมให้เข้ากันรดน้ำให้เปียกชุ่ม จากนั้นโรยเชื้อเห้ดฟางบนกอง ใช้พลาสติดำปิดคุมใว้ 10 วัน จากนั้นเปิดพลาสติกแล้วพรมน้ำ แล้วปิดคุมไว้ 7 วันสามารถเก็บเห็ดฟางราับประทานได้ เมือ่หมดเห็ดฟาง กลับกองรดน้ำคุมพลาสติกหมักต่อกลายเป็นปุ๋ยหมักเอามาใช้บำรุงพืชได้ต่อไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า นางรม กรรมาวิธีการผสม การบรรจุถุง การอัดก้อน และการเขี่ยเชื้อเห็ดนางฟ้า นางรม
 • ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการเปิดดอกเห็ดเมื่อก้อนเชื้อเดินเต็มก้อนแล้ว มีเห็ดไว้รับประทานทุกครัวเรือน
 • ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง จากก้อนเชื้อเห็ดมี่หมดสภาพแล้ว และสามารถผลิตเห็ดฟาง จากก้อนเชื้อเห็ดเก่าได้
 • สามารถนำส่วนที่เหลือใช้จากการเพาะเลี้ยงเห็ดกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นสตรี ทำให้การเรียนรู้และลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้แรงงาน ทำให้เกิดความล้าช้าในการเตรียมส่วนผสมเห็ด แต่เมื่อสว่นผสมได้ที่ผู้หญิงก้อสามารถช่วยงานได้ และเรียนรู้ร่วมกันได้
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณเสณี จ่าวิสูตร คุณจุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 11,500.00 UnLock
18 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchamlongchamlongเมื่อ 21 มกราคม 2558 07:19:50
แก้ไขโดย chamlong เมื่อ 21 มกราคม 2558 07:31:53 น.

ชื่อโครงการ : ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : เด็ก/เยาวชนอาสาเพาะกล้าไม้แห่งคุณธรรม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เด็ก/เยาวชนอาสาเพาะกล้าไม้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมปลูกฝังความเชื่อความศรัทธาลงในจิตใจของเด็ก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กยุวเกษตรกรจำนวน 12 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

07.00 - 10.00 น. เดินทางโดยรถบัสโรงเรียน 10.00 - 12.00 น. พิธีกรรมทางศาสนา 12.00 - 13.00 น. อาหารเที่ยง 13.00 - 14.00 น. เดินเที่ยวหาดนพรัตน์ 14.00 - 16.00 น. เดินทางกลับบ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มยุวเกษตกรชายจำนวน 12 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

07.00 - 10.00 น. เดินทางโดยรถบัสโรงเรียน 10.00 - 12.00 น. พิธีกรรมทางศาสนา 12.00 - 13.00 น. อาหารเที่ยง 13.00 - 14.00 น. เดินเที่ยวหาดนพรัตน์ 14.00 - 16.00 น. เดินทางกลับบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

การเดินทางไปร่วมงานฉลองวัดนักบุญอักแนสที่เจ้าอาวาสวัดได้ขอให้เด็กยุวเกษตรกรไปช่วยเป็นกลุ่มผู้ช่วยจารีตในพิธีกรรมทางศาสนาจำนวน 12 คนซึ่งช่วยให้พิธีกรรมมีความสง่าโดยแบ่งหน้าที่เด็กให้รับผิดชอบในแต่ละส่วนของพิธีกรรมเช่น หน้าที่ถือกางเขนนำขบวนแห่ ถือกำยาน มดยอบสำหรับโยนเป็นควันถวายพระเจ้า หน้าที่ถือเทียนคู่สำหรับยืนข้างบาทหลวงในระหว่างอ่านพระวาจาพระเจ้า หน้าที่ถือน้ำและเหล้าองุ่น เก็บ/ส่งถ้วยกาลิกข์บนแท่นบูชา หน้าที่ถือไม้เท้าและหมวกพระสังฆราช เป็นต้น ซึ่งกลุ่มเด็กช่วยพิธีกรรมจะต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อให้รู้ลำดับพิธีกรรม วัดหรือโบสถ์ไหนที่ไม่ค่อยมีเด็กช่วยจารีตในพิธีกรรมจะต้องขอให้วัดที่ได้ฝึกฝนเด็กไปช่วยเช่น ที่กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต เป็นวัดมีที่สมาชิกจำนวนน้อย เวลามีงานฉลองโบสถ์ ที่มีพระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลเป็นประธาน จะขอให้กลุ่มเด็กเหล่านี้ไปช่วยเป็นเด็กช่วยจารีตในพิธีกรรมทางศาสนา เป็นเสมือนการปลูกฝังกล้าไม้คุณธรรมลงในจิตใจของเด็กๆทีละเล็กละน้อย เมื่อพวกเขาจบระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนต้น พวกเขามีความสนใจสมัครเข้ารับการฝึกฝนเป็นสามเณรเพื่อสืบสานงานพระศาสนจักรเป็นพระสงฆ์ นักบวชต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock