วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
17 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น.-15.00น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNittaya KBRNittaya KBRเมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 14:10:15
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 1 ตุลาคม 2558 10:55:24 น.

ชื่อโครงการ : พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง »

ชื่อกิจกรรม : รณรงค์ห้ามดื่มสุราและสูบบุหรี่ ตลอดเดือนรอมฎอน

 • photo ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo
 • photo จุดติดตั้งเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่จุดติดตั้งเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่

กิจกรรมหลัก : กำหนดมาตรการทางสังคมและกฏกติกาชุมชน ห้ามดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างกติกาชุมชน ห้ามสูบบุหรี่ สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ในเดือนรอมฏอน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ทำพิธีละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • รณรงค์ห้ามดื่มสุราและสูบบุหรี่ ตลอดเดือนรอมฎอน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 500 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ทำพิธีละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด 100 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประกาศเสียงตามสาย เพื่อรณรงค์
 2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามสุบบุหรี่ในที่สาธารณะ
 3. ประกาศในเดือนรอมฎอน ช่วงเวลาละหมาดตะละเวียะห์ (กลางคืน) ในช่วงตลอดเดือนรอมฎอน (17 มิ.ย.-16 ก.ค.58)
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ชุมชนมีกติการ่วมกัน กำหนดกติกาชุมชน ห้ามสูบบุหรี่ สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ตลอดเดือนรอมฏอน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • บางรายที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ แต่สามารถถือศีลอดได้ ตลอดทั้งวัน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยyana55yana55เมื่อ 29 กันยายน 2558 13:52:18
แก้ไขโดย yana55 เมื่อ 29 กันยายน 2558 14:06:45 น.

ชื่อโครงการ : สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ดูงานพื้นที่ต้นแบบธรรมนูญตำบลชะแล้อ.สิงหนคร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ดูงานพื้นที่ต้นแบบ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-เพื่อศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแแบนำมาปรับใช้ในหมู่บ้าน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำ คณะกรรมการสภาผู้นำและคนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประสานพื้นที่ดูงาน2.ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะกรรมการโครงการ 7คน
 • ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 33 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • จัดประชุมคณะกรรมโครงกาฯรเกี่ยวกับกิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ
 • ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯรับทราบพร้อมลงทะเบียน
 • ประสานสถานที่ดูงานและวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
 • ประสานบริษัทรถทัวร์เพื่อให้การบริการในการเดินทาง
 • ดำเนินตามแผน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • นายสมาน ปาเก ประธานโครงการฯ/ุ้ผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ บ้านพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผรส. ชรบ. ชาวบ้านร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันทร์ ตำบลจะโหน่ง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามโครงการสุขภาวะบ้านพิเทนในวิถีชีวิตพอเพียง โดยมีนายคำนึง นวลมณี ประธานศูนย์เรียนรู้ฯเป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ปลูกผักอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดี ที่มีคุณภาพ ราคาสูง การแปรรูป การปลูกพืชแซมในสวนยางพารา รวมถึงสรรพคุณของพืชผักต่างๆ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และประสบการณ์นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและครอบครัวและเพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 16,800.00 0.00 0.00 0.00 16,800.00 UnLock
4 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00-00:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยadnanadnanเมื่อ 27 กันยายน 2558 11:36:30
แก้ไขโดย adnan เมื่อ 3 ตุลาคม 2558 00:28:32 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : เวทีสร้างกำลังใจจัดให้มีการประกวดต้นแบบผู้ปกครองดีเด่น

 • photo อนาชีดก็เต็มอนาชีดก็เต็ม
 • photo รางวัลก็เพียบรางวัลก็เพียบ
 • photo การละเล่นปิดตาแต่งหน้าการละเล่นปิดตาแต่งหน้า
 • photo ร้อนไปนะร้อนไปนะ
 • photo ละครสะท้อนสังคมละครสะท้อนสังคม
 • photo ระวังเข้าจมูกนะระวังเข้าจมูกนะ
 • photo ผู้คนล้นหลามผู้คนล้นหลาม
 • photo ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเป้าหมายผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก : เวทีสร้างกำลังใจแก่กลุ่มเป้าหมาย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้กำลังใจครอบครัวเยาวชนกลุ่มเป้าหมายและเป็นครอบครัวต้นแบบต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการจำนวน 10 คน
 • กลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไปจำนวน 80 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดงานประกวดครอบครัวผู้ปกครองต้นแบบ ครอบครัวปลอดยาเสพติด ซึ่งมีคนในชุมชนมาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากหมายเพราะวันที่เราจัดกิจกรรมตรงกับวันฮารียาอีดิลอัฏฮา ซึ่งเราได้จัดกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งในการจัดกิจกรรมทางเรามีรางวัลมากหมายเพื่อจูงใจให้คนชุมชนเข้าร่วมให้มากที่สุด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 128 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการจำนวน 10 คน
 • กลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไปจำนวน 118 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00: ลงทะเบียน 13.30 : ประธานโครงการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้ง 15.30 ร่วมละหมาดอัสรีพร้อมกัน 16.00: ประธานโครงการกล่าวเปิดกิจกรรม 17.00 : เยาวชนละเล่นกิจกรรมพื้นบ้าน 18.45: ละหมาดมักริบพร้อมกัน 19.00: พี่เลี้ยงโครงการกล่าวเปิดกิจกรรมภาคกลางคืน โดยนายตรา เหมโคกน้อย 19.20:ชมการละเล่นลิเกฮูลู 20.30 :ประธานโครงการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในภาคกลางคืน 21:00 : ชมการแข่งขันขับร้องอนาเชด 21:30 : ชมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ 22:30 : ชมการแข่งขันอาซาน 23:00 : ชมการเล่นละคร 00.00: ประธานโครงการกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกล่าวปิดกิจกรรมเวทีสร้างกำลังใจ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทำให้คนในชุมชนกิดความสามัคคีจาการร่วมตัวกันของเยาวชนและคนในชุมชนอีกทั้งเป็นการลดความแตกแยกของคนในชุมชน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายตรา เหมโคกน้อย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 15,360.00 0.00 0.00 0.00 15,360.00 UnLock
4 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsantisantiเมื่อ 4 ตุลาคม 2558 11:10:41
แก้ไขโดย santi เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 11:14:18 น.

ชื่อโครงการ : โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2) »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามครั้งที่ 1

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้การจัดกิจกรรมและเตรียมการจัดกิจกรรมชี้แจงโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชนร่วมประชุมปฐมนิเทศ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปฐมนิเทศโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและกรรมการจัดทำข้อมูล 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รับฟังการปฐมนิเทศเรื่องการวางแผนการทำกิจกรรม การจัดกิจกรรม การบริหารจัดการโครงการ การจัดทำรายงานการเงิน และลงบันทึกรายในในเวป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้กำหนดปฏิทินรายกิจกรรมครบ เพื่อนำไปชี้แจงต่อกลุ่มเป้าหมายได้ ได้ฝึกการบันทึกข้อมููลในเวปได้ พี่เลี้ยงตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

สอนการบันทึกรายงาน ร่วมวางแผนการทำงานทั้งปี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,810.00 0.00 0.00 0.00 1,810.00 UnLock
4 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-13.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtaksinataksinaเมื่อ 4 ตุลาคม 2558 12:45:42
แก้ไขโดย taksina เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 12:51:11 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนตันหยงโป หมู่ที่ 1 ร่วมใจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง »

ชื่อกิจกรรม : ล้างอัดขยายภาพ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมจัดหาป้ายเขตปลอดบุหรี่และการล้างอัดขยายภาพ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อล้าง อัด และขยายภาพ กิจกรรมของโครงการทั้งหมด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ประสานงานโครงการ นายสอาด กาดีโลน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ล้างอัดขยายภาพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นายสอาดกาดีโลน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ดำเนินการล้างอัด ขยาย ภาพทั้งหมด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้ภาพกิจกรรมทั้งหมด 200 ภาพ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอนัญญา แสะอาหลี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
4 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtaksinataksinaเมื่อ 4 ตุลาคม 2558 12:52:32
แก้ไขโดย taksina เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 13:04:57 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนตันหยงโป หมู่ที่ 1 ร่วมใจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นายสอาด กาดีโลน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ จำนวน 10 เล่ม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นายสอาด กาดีโลน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำสรุปปิดโครงการจำนวน 10 เล่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้หนังสือสรุปปิดโครงการจำนวน 10 เล่ม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอนัญญา แสะอาหลี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
4 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsaardsaardเมื่อ 4 ตุลาคม 2558 13:37:09
แก้ไขโดย saard เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 13:41:16 น.

ชื่อโครงการ : เด็กและเยาวชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านหาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานสรุปผลปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปผลปิดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานผลการปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

น.ส.อุไมกัลโซม หมัดหลง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานสรุปผลปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

น.ส.อุไมกัลโซม หมัดหลง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดจ้างให้ร้านทำเล่มรายงานผลจำนวน 10 เล่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้รูปเล่มรายงานผลการปิดโครงการ จำนวน 10 เล่ม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอนัญญา แสะอาหลี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายประสิทธ์ ชูพันธ์นายประสิทธ์ ชูพันธ์เมื่อ 3 ตุลาคม 2558 16:22:28
แก้ไขโดย นายประสิทธ์ ชูพันธ์ เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 10:24:57 น.

ชื่อโครงการ : มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม »

ชื่อกิจกรรม : การปฐมนิเทศโครงการ

 • photo อ.กำไล บรรยายการดำเนินกิจกรรมอ.กำไล บรรยายการดำเนินกิจกรรม
 • photo ผู้เข้าร่วมโครงการผู้เข้าร่วมโครงการ
 • photo รับฟังคำชี้แจงและปฎิบัติจริงรับฟังคำชี้แจงและปฎิบัติจริง

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการ2.เพื่อเรียนรู้ในการจัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆ3.เพื่อเรียนรู้การกรอกข้อมูลตามโปรแกรมของ สสส.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 2.ผู้รับผิดชอบการเงินของโครงการ 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ฟังคำบรรยาย 2.ปฎิบัติ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

บรรยายและแนะนำขั้นตอนในการลงกิจกรรมของโครงการ การปรับตัวชี้วัดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ปรับกิจกรรมให้ตอบตัวชี้วัด กิจกรรมที่จะต้องลงมีดังต่อไปนี้ กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมชี้แจงชุมชนในการดำเนินงานทุกครั้งต้องแนบรายงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนและพี่เลี้ยงในลงไปช่วยในการปิดงวดแต่ละครั้ง พร้อมทั้งตัวแทนจะ สจรส.มอ. ไปช่วยตรวจสอบความถูกต้องหลังจากทำงานไป 2 เดือน ต่อจากนั้นจะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย สสส. เป็นผู้จัด อ.กำไล ชี้แจงกิจกรรมที่จะต้องทำ เช่น เตรียมทีม เตรียมกิจกรรม เตียมคนช่วยงาน เพื่อเริ่มต้นการทำงานให้สำเร็จ อ.สุดา ชี้แจงเรียนการเงินการลงรายละเอียดและเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่าย และแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพที่ดี แนะนำชี้แจงการลงข้อมูลในโปรแกรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เข้าใจและสามารถปฎิบัติได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. มีผู้ลงข้อมูลเป็นเพียงคนเดียว
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ให้คำปรึกษาที่ดีต่อผู้รับผิดชอบโครงการ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แนะนำการลงรายงานการลงโปรแกรม 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.สุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอุดมเกียรติ ไสยรินทร์นายอุดมเกียรติ ไสยรินทร์เมื่อ 3 ตุลาคม 2558 16:23:31
แก้ไขโดย นายอุดมเกียรติ ไสยรินทร์ เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 11:34:48 น.

ชื่อโครงการ : สวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลง »

ชื่อกิจกรรม : การปฐมนิเทศ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อรับทราบการทำรายงานผ่านเว็บไซต์ รายงานการเงิน และเรียนรู้การบันทึกรายงานตามกิจกรรม
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้ดำเนินโครงการ
 • คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • แกนนำชุมชนมาประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สจรส.มอ. ที่ ม.วลัยลักษณ์
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. นายนิรันดร์ วงศ์กลาง ผู้ดำเนินโครงการ
 2. นางวาสนา วงศ์กลาง คณะทำงาน
 3. นางสาวศรินยาวงศ์กลาง คณะทำงาน
 4. นางสาวสุชลีสวัสดี คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • วันที่ 3 ตุลาคม 2558
  • 12.30 – 13.00 น. โครงการชุมชนน่าอยู่ลงทะเบียน
  • 13.00 – 13.45 น. กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. ทีมสนับสนุนวิชาการ
   (พี่เลี้ยง) และผู้รับผิดชอบโครงการ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • 13.45 - 14.15 น. การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ โดย คุณถนอม ขุนเพ็ชร์
  • 14.15 – 14.30 น. รับประทานอาหารว่าง
  • 14.30 - 16.30 น. การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้าง www.happynetwork.org โดย คุณภานุมาศ นนทพันธ์ และคุณสุทธิพงษ์ อุสาหพงษ์สิน
  • 16.30 - 18.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการลงในเว็บไซต์ รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ)
   แผนภาพเชิงระบบโครงการ กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี รายงานผู้รับผิดชอบ
  • 18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
  • 19.00 – 20.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการ ลงในเว็บไซต์ รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ) แผนภาพเชิงระบบโครงการ กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปีรายงานผู้รับผิดชอบ
 • วันที่ 4 ตุลาคม 2558
  • 08.30 – 10.00 น. การบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเว็บไซต์ การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน (การเก็บหลักฐาน และเอกสารการเงิน) โดย อ.กำไล สมรักษ์ และนางสุดา ไพศาล
  • 10.00 – 12.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการ ลงในเว็บไซต์ (ต่อ) รายงานผู้รับผิดชอบ
   ทำรายงานบันทึกกิจกรรมประชุมปฐมนิเทศโครงการ
  • 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  • 13.00 – 14.00 น. สรุปกิจกรรมและแผนการทำงานร่วมกับ สจรส.ม.อ. และทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง)
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

    - ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชี้แจงกระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง) และผู้รับผิดชอบโครงการ
  มีสาระสำคัญ คือ  ภาระกิจของ สสส คือ ชุมชนมีสุขภาพดี มี การเก็บภาษี จากเหล้าและบุหรี่ 100 ละ 2 เปอร์เซ็น มาเป็นกองทุนเพื่อนำมาพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง จัดการตนเองได้  และพัฒนาสุขภาวะของชุมชน ทำให้ชุมชนน่าอยู่   - อ.กำไล สมรักษ์ และนางสุดา ไพศาล สอนการบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเว็บไซต์ การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน (การเก็บหลักฐาน และเอกสารการเงิน)
  มีสาระสำคัญ คือ  การอธิบายการส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์ การเข้าสู่ระบบ ของ สสส ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงเว็บไวต์ ต่างๆ การปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การบริหารจัดการโครงการให้ประสมความสำเร็จ รายงานการเงิน การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในกรณีต่างๆ การเก็บเอกสารใบเสร็จการเงินต่างๆ   - คุณถนอม ขุนเพ็ชร์ แนะนำการสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้
  มีเนื้อหาสำคัญ คือ  การบริหารจัดการโครงการสู่ความสำเร็จ
                            - ก่อนทำกิจกรรม
                            - การเตรียมทีมงาน
                            - เตรียมกิจกรรมที่จะทำ                           การเตรียมภาพถ่ายประกอบ ทุกครั้ง
  - 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ต้องการให้ระบบ Internet สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

สอนการบันทึกข้อมูล

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอารีย์ คงแจ่ม
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,320.00 0.00 0.00 0.00 2,320.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsomjaisomjaiเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 16:24:55
Project trainer
แก้ไขโดย ขวัญดาว เหมือนพิมพ์ เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 11:11:15 น.

ชื่อโครงการ : อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2 »

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาที่มา วัตถุประสงค์โครงการชุมชนน่าอยู่และเรียนรู้วิธีการจัดทำรายงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เรียนรู้วิธีการจัดทำรายงานทางเว๊ปไซด์คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมงานสจรส.มอ. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ วิธีการจัดทำรายงาน และการลงรายงานทางเว๊ปไซด์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้เรียนรู้จาก อ.พงษ์เทพ และทีมงาน กล่าวถึง ๑) ที่มาของโครงการและการบริหารจัดการของสสส.สำนัก 6 ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ๒) การจัดทำรายงานการเงินและบัญชีพร้อมทั้งแนะนำแบบฟอร์มการลงทะเบียน วิธีการเขียนใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จและเอกสารทางการเงินต่าง ๆ ๓) การลงข้อมูลรายกิจกรรมและการจัดทำรายงานทางเว๊ปไซด์คนใต้สร้างสุข ในการวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการและการเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้จัดทำกิจกรรมพร้อมทั้งการจัดทำรายงานให้ตรงกับที่ลงรายละเอียดไว้ในปฏิทินกิจกรรม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,980.00 0.00 0.00 0.00 1,980.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวิสาขะ อนันธวัชวิสาขะ อนันธวัชเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 16:27:58
Project trainer
แก้ไขโดย วิสาขะ อนันธวัช เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 10:33:00 น.

ชื่อโครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านทุ่งหล่อ »

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศโครงการ

 • photo ประชุม ม.วลัยลักษณ์ประชุม ม.วลัยลักษณ์
 • photo เรียนรู้การบันทึกกิจกรรมเรียนรู้การบันทึกกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้การดำเนินโครงการ และการบันทึกกิจกรรมของโครงการใน website คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ และ เจ้าหน้าที่ Information Technology

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง สจรส.มอ. และ สสส. เพื่อเรียนรู้การทำโครงการ การวางแผนกิจกรรม และการบันทึกการดำเนินกิจกรรมใน web คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

หัวหน้าโครงการและเจ้าหน้าที่ IT

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

หัวหน้าโครงการและเจ้าหน้าที่ IT เรียนรู้การทำโครงการ การบันทึกกิจกรรม เอกสารที่จำเป็นต้องจัดเก็บ การบันทึกกิจกรรมใน website คนใต้สร้างสุข ของ สจรส. ที่อาคารวิชาการ 5 ห้อง 301 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

โครงการได้เรียนรู้ วางแผนการดำเนินกิจกรรม การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในระบบออนไลน์ของ สจรส. ร่วมกับพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ สจรส.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การใช้คอมพิวเตอร์ในระบบออนไลน์ของ สจรส. ยังไม่คล่อง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

โครงการต้องบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตามแผนกิจกรรมที่วางไว้

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
วิสาขะ อนันธวัช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,170.00 0.00 0.00 0.00 1,170.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpaleeratpaleeratเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 16:56:52
Project trainer
แก้ไขโดย paleerat เมื่อ 3 ตุลาคม 2558 17:18:01 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตร่วมคิดร่วมทำ »

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศร่วมกับสจรส.มอ.และพี่เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้จัดทำข้อมูลคอมพิวเตอร์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กรรมการผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลคอมพิวเตอร์ร่วมรับฟังการแนะนำการทำปฏิทินของโครงการพร้อมทั้งรับฟังเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมพี่เลี้ยงจังหวัดและทีมสจรส.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กรรมการผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลคอมพิวเตอร์ร่วมรับฟังการชี้แจงระเบียบวิธีการดำเนินโครงการ ระเบียบการเงินโครงการ การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และดำแนะนำการทำปฏิทินของโครงการพร้อมทั้งรับฟังเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการการเงิน  การฝึกการลงปฎิทินโครงการ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการมาฝึกลงข้อมูลจริงบนเวบคนใต้สร้างสุข ทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจ ในระเบียบ ข้อตกลงของการทำโครงการสสส. พอสมควร ส่วนการบันทึกข่้อมู ผู้รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูลบนเวบ เข้าใจ และสามารถทำได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ยังไม่เข้าใจวิธีการบันทึก และปรึกษาพี่เลี้ยงโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ควรจัดระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้มีคุณภาพกว่านี้ 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไวไฟ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้ผู้รับผิดชอบโครงการไปบันทึกกิจกรรมตามชุดกิจกรรมหลักและย่อยให้เสร็จครบถ้วนตามแผนการดำเนินโครงการ 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,300.00 200.00 0.00 500.00 2,000.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอภิวัฒน์ ไชยเดชนายอภิวัฒน์ ไชยเดชเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 17:29:34
Project trainer
แก้ไขโดย โกวิทย์ พรพันธ์ เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 10:50:34 น.

ชื่อโครงการ : บ้านคันเบ็ดปลอดสารพิษด้วยเศรษฐกิจพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศน์โครงการ ครั้งที่ 1

 • photo การปฐมนิเทศ ที่ ม. วลัยลักษณ์การปฐมนิเทศ ที่ ม. วลัยลักษณ์
 • photo การปฐมนิเทศ ที่ ม. วลัยลักษณ์การปฐมนิเทศ ที่ ม. วลัยลักษณ์
 • photo การปฐมนิเทศ ที่ ม. วลัยลักษณ์การปฐมนิเทศ ที่ ม. วลัยลักษณ์
 • photo การปฐมนิเทศ ที่ ม. วลัยลักษณ์การปฐมนิเทศ ที่ ม. วลัยลักษณ์

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมร่วมกับ สจรส.มอ และพี่เลี้ยงโครงการ เรื่อง การบริหารจัดการโครงการให้ประสบผลสำเร็จ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ/คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ สจรส.มอและพี่เลี้ยงโครงการ เรื่องการดำเนินงานและการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ การดำเนินงานการจ่ายเงิน หลักฐานการเบิกจ่ายเงินโครงการ การถอดบมเรียน และการลงรายงานตามระบบการติดตามเวปไซด์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เกิดความเข้าใจในการดำเนินงานของโครงการ และสามารถปฏิบัติได้ ดำเนินการประสานงานกับพี่เลี้ยง ซักถามจนเกิดความเข้าใจในกิจกรรมที่ทาง สจรส และพี่เลี้ยงช่วยกันบอกกล่าว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การดำเนินงานโครงการ การลงรายงานตามเวปไซด์ การจัดทำหลักฐานทางการเงินของโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายไกรสิทธ์ เหมรัตนานนท์นายไกรสิทธ์ เหมรัตนานนท์เมื่อ 3 ตุลาคม 2558 17:29:50
แก้ไขโดย นายอภิวัฒน์ ไชยเดช เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 11:23:52 น.

ชื่อโครงการ : บ้านท่าแห้งปลอดโรค ปลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม (ครั้งที่ 1)

 • photo บรรยากาศในห้องประชุมบรรยากาศในห้องประชุม
 • photo พี่เลี้ยงให้ความรู้เพิ่มเติมพี่เลี้ยงให้ความรู้เพิ่มเติม
 • photo ตั้งใจฟังอย่างนี้ โครงการผ่านฉลุยแน่นอนตั้งใจฟังอย่างนี้ โครงการผ่านฉลุยแน่นอน

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเรียนรวม 5 อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการ 1 คน (รวม 2 คน)

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การปฐมนิเทศโครงการร่วมกับคณะทำงานจาก สำนักงานกองทุนเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) และคณะพี่เลี้ยงที่น่ารัก...

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1) นายไกรสิทธิ์ เหมรัตนานนท์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 2) นายกันตภณ ถาวะราภรณ์ (คณะกรรมการ)

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ขั้นตอน และรายละเอียดเนื้อหาการประชุม
1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สสส. / รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมที่ผู้เข้าประชุมต้องดำเนินการ
2) การบริหารจัดการโครงการสู่ความสำเร็จ
3) การใช้งาน Website happynetwork.org และการบันทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับ "ระบบติดตามและการประเมินผล"
4) การจัดทำหลักฐานเกี่ยวกับการเบิก/จ่ายงบประมาณในโครงการ 5) การสังเคราะห์บทเรียนที่ได้จากโครงการ 6) แยกห้องตามพื้นที่รับผิดชอบของพี่เลี้ยง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1) ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานกองทุนเสริมสร้างสุขภาพ 2) รับทราบรายละเอียดของเนื้อหาและเป้าหมายในการประชุม 3) ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการสู่ความสำเร็จ 4) ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหลักฐานการเบิก-จ่ายงบประมาณ 5) ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสังเคราะห์บทเรียนจากโครงการ 6) ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลใน Website 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1) ระบบ Internet ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าประชุม 2) ระยะเวลาในการประชุมน้อยเกินไป จึงทำให้วิทยากรต้องรีบบรรยาย 3) บางช่วงของการบรรยาย น่าจะมีเอกสารประกอบการประชุม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ได้มีการแยกห้องตามพื้้นที่รับผิดชอบของพี่เลี้ยง (ห้อง M207) และมีการฝึกปฏิบัติบันทึกข้อมูลจริงตามกิจกรรมของแต่ละโครงการใน Website

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,559.00 0.00 0.00 0.00 1,559.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางอาภรณ์ ฉิมใหญ่นางอาภรณ์ ฉิมใหญ่เมื่อ 3 ตุลาคม 2558 17:32:07
แก้ไขโดย นางอาภรณ์ ฉิมใหญ่ เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 12:37:07 น.

ชื่อโครงการ : บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : การร่วมประชุมปฐมนิเทศ กับ สสส. สจรส.ม.อ. ครั้งที่ 1

 • photo ปฐมนิเทศ ครั้งที่ 1ร่วมกับ สจรส.สม.อ. และสส.ปฐมนิเทศ ครั้งที่ 1ร่วมกับ สจรส.สม.อ. และสส.
 • photo ปฐมนิเทศ ครั้งที่ 1 ร่วมกับ สจรสปฐมนิเทศ ครั้งที่ 1 ร่วมกับ สจรส
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนรับทราบถึงโครงการที่จะดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมร่วมกับ สจรส.มอ.และพี่เลี้ยงโครงการ เรื่อง บริหารจัดการโครงการให้ประสบผลสำเร็จ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

2

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมฟังแนวทางและจุดมุ่งหมายพัฒนาขีดความสามารถของคนในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-รู้จักการใช้ขอมูล -มีกลไกในการขับเคลื่อนชุมชน -มีธรรมมาภิบาล โปร่งใส่ ตรวจสอบได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

นำแนวทางที่ปฐมนิเทศในวันนี้เพื่อนำไปปรับใช้ในชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การดำเนินงานโครงการ การลงรายงานในเว็บไซค์ การจัดทำหลักฐานทางการเงินของโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาว สุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,419.00 0.00 0.00 0.00 2,419.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 - 20.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวีระพล คงทองวีระพล คงทองเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 17:33:01
แก้ไขโดย วีระพล คงทอง เมื่อ 3 ตุลาคม 2558 17:45:41 น.

ชื่อโครงการ : ร้านค้าคุณธรรมนำวิถีเดิมลดสารเคมีบ้านปากลง »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม (ครั้งที่ 1)

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เรียนรู้ก่อนทำกิจกรรมและเรียนรู้การบันทึกรายงานตามกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แกนนำชุมชนมาประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สจรส.มอ. ที่ ม.วลัยลักษณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำชุมชนจำนวน 5 คน เข้าร่วมประชุม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.สจรส.มอ. ชี้แจงโครงการ 2.พี่เลี้ยงโครงการพูดถึงการบริหารจัดการโครงการ 3.แนะนำการใช้สื่อ 4.สอนการบันทึก การดำเนินการในเว็บ คนใต้สร้างสุข

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้เรียนรู้ การบันทึก การดำเนินการในเว็บ คนใต้สร้างสุข สามารถใช้สื่อได้ถูกต้องเหมาะสม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ต้อการให้รบบ Internet สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

สอนการบันทึกข้อมูล

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสนิท มณีอ่อนนายสนิท มณีอ่อนเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 17:33:02
แก้ไขโดย นายสนิท มณีอ่อน เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 11:53:43 น.

ชื่อโครงการ : บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร »

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศ(คร้งที่1)

 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เรียนรู้การใช้งานเว็ปไซด์ ลงข้อมูลการทำกิจกรรม การเงิน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. นาย สนิท มณีอ่อน ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. นาย ไวเจริญ ชูไกรไทย
 3. นาย อุทัย วิเชียร

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 3 ตุลาคม 2558

 • 12.30 – 13.00 น. โครงการชุมชนน่าอยู่ลงทะเบียน
 • 13.00 – 13.45 น. กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง) และผู้รับผิดชอบโครงการ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 13.45 - 14.15 น.การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ โดย คุณถนอม ขุนเพ็ชร์
 • 14.15 – 14.30 รับประทานอาหารว่าง
 • 14.30 - 16.30 น. การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้าง www.happynetwork.org โดย คุณภานุมาศ นนทพันธ์ และคุณสุทธิพงษ์ อุสาหพงษ์สิน
 • 16.30 - 18.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการลงในเว็บไซต์ รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ) แผนภาพเชิงระบบโครงการ กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี รายงานผู้รับผิดชอบ 18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 19.00 – 20.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการ ลงในเว็บไซต์ รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ) แผนภาพเชิงระบบโครงการ กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี รายงานผู้รับผิดชอบ

วันที่ 4 ตุลาคม 2558

 • 08.30 – 10.00 น. การบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเว็บไซต์ การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน (การเก็บหลักฐาน และเอกสารการเงิน) โดย อ.กำไล สมรักษ์ และนางสุดา ไพศาล
 • 10.00 – 12.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการ ลงในเว็บไซต์ (ต่อ) รายงานผู้รับผิดชอบ ทำรายงานบันทึกกิจกรรมประชุมปฐมนิเทศโครงการ
 • 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 – 14.00 น. สรุปกิจกรรมและแผนการทำงานร่วมกับ สจรส.ม.อ. และทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง)
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชี้แจงกระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง) และผู้รับผิดชอบโครงการ มีสาระสำคัญ คือ ภาระกิจของ สสส คือ ชุมชนมีสุขภาพดี มี การเก็บภาษี จากเหล้าและบุหรี่ 100 ละ 2 เปอร์เซ็น มาเป็นกองทุนเพื่อนำมาพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง จัดการตนเองได้และพัฒนาสุขภาวะของชุมชน ทำให้ชุมชนน่าอยู่
 • อ.กำไล สมรักษ์ และนางสุดา ไพศาล สอนการบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเว็บไซต์ การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน (การเก็บหลักฐาน และเอกสารการเงิน) มีสาระสำคัญ คือการอธิบายการส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์ การเข้าสู่ระบบ ของ สสส ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงเว็บไวต์ ต่างๆ การปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การบริหารจัดการโครงการให้ประสมความสำเร็จ รายงานการเงิน การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในกรณีต่างๆ การเก็บเอกสารใบเสร็จการเงินต่างๆ
 • คุณถนอม ขุนเพ็ชร์ แนะนำการสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ มีเนื้อหาสำคัญ คือการบริหารจัดการโครงการสู่ความสำเร็จ

  • ก่อนทำกิจกรรม
  • การเตรียมทีมงาน
  • เตรียมกิจกรรมที่จะทำ
  • การเตรียมภาพถ่ายประกอบ ทุกครั้ง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,640.00 0.00 0.00 0.00 1,640.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายนิพนธ์ นวลวัฒน์นายนิพนธ์ นวลวัฒน์เมื่อ 3 ตุลาคม 2558 17:38:36
แก้ไขโดย นายนิพนธ์ นวลวัฒน์ เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 11:38:20 น.

ชื่อโครงการ : วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก »

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศโครงการ ครั้งที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อรับทราบการทำรายงานผ่านเว็บไซด์ เรียนรู้การทำกิจกรรมและเรียนรู้การบันทึกรายการกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานมาประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สจรส.มอ. ณ ม.วลัยลักษณ์
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. นายนิพนธ์ นวลวัฒน์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. นางสาว มณีนุช นวลวัฒน์
 3. นางสาว ผ่องศรี นวลวัฒน์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 3 ตุลาคม 2558

 • 12.30 – 13.00 น. โครงการชุมชนน่าอยู่ลงทะเบียน
 • 13.00 – 13.45 น. กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง) และผู้รับผิดชอบโครงการ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 13.45 - 14.15 น.การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ โดย คุณถนอม ขุนเพ็ชร์
 • 14.15 – 14.30 รับประทานอาหารว่าง
 • 14.30 - 16.30 น. การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้าง www.happynetwork.org โดย คุณภานุมาศ นนทพันธ์ และคุณสุทธิพงษ์ อุสาหพงษ์สิน
 • 16.30 - 18.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการลงในเว็บไซต์

  • รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ)
  • แผนภาพเชิงระบบโครงการ
  • กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี
  • รายงานผู้รับผิดชอบ
 • 18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

 • 19.00 – 20.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการ ลงในเว็บไซต์

  • รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ)
  • แผนภาพเชิงระบบโครงการ
  • กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี
  • รายงานผู้รับผิดชอบ

วันที่ 4 ตุลาคม 2558

 • 08.30 – 10.00 น. การบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเว็บไซต์ การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน (การเก็บหลักฐาน และเอกสารการเงิน) โดย อ.กำไล สมรักษ์ และนางสุดา ไพศาล
 • 10.00 – 12.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการ ลงในเว็บไซต์ (ต่อ)

  • รายงานผู้รับผิดชอบ
  • ทำรายงานบันทึกกิจกรรมประชุมปฐมนิเทศโครงการ
 • 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 • 13.00 – 14.00 น. สรุปกิจกรรมและแผนการทำงานร่วมกับ สจรส.ม.อ. และทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง)
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชี้แจงกระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง) และผู้รับผิดชอบโครงการ มีสาระสำคัญ คือ

 • ภาระกิจของ สสส คือ ชุมชนมีสุขภาพดี มี การเก็บภาษี จากเหล้าและบุหรี่ 100 ละ 2 เปอร์เซ็น มาเป็นกองทุนเพื่อนำมาพัฒนาชุมชน
  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง จัดการตนเองได้
  และพัฒนาสุขภาวะของชุมชน ทำให้ชุมชนน่าอยู่

อ.กำไล สมรักษ์ และนางสุดา ไพศาล สอนการบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเว็บไซต์ การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน (การเก็บหลักฐาน และเอกสารการเงิน) มีสาระสำคัญ คือ

 • การอธิบายการส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์ การเข้าสู่ระบบ ของ สสส ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงเว็บไวต์ ต่างๆ การปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การบริหารจัดการโครงการให้ประสมความสำเร็จ รายงานการเงิน การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในกรณีต่างๆ การเก็บเอกสารใบเสร็จการเงินต่างๆ

คุณถนอม ขุนเพ็ชร์ แนะนำการสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ มีเนื้อหาสำคัญ คือ

 • การบริหารจัดการโครงการสู่ความสำเร็จ
  ก่อนทำกิจกรรม -การเตรียมทีมงาน -เตรียมกิจกรรมที่จะทำ
  การเตรียมภาพถ่ายประกอบ ทุกครั้ง


ได้เรียนรู้ การบันทึก การดำเนินการในเว็บ คนใต้สร้างสุข สามารถใช้สื่อได้ถูกต้องเหมาะสม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

• ต้องการให้ระบบ Internet สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.กัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,496.00 0.00 0.00 0.00 1,496.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 o น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุพิธท์ สาระมาศสุพิธท์ สาระมาศเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 17:38:58
แก้ไขโดย สุพิธท์ สาระมาศ เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 12:06:38 น.

ชื่อโครงการ : คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมร่วมกับ สส. สจรส มอ.และพี่เลี้ยง

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อการบริหารจัดการโครงการสู่ความสำเร็จ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ประชุมร่วมกับ สจรส. มอ.
 2. ลงข้อมูลในเวปไซต์
 3. ปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
 4. ปรับกิจกรรมให้ตอบสนองตัวชี้วัด
 5. รับฟังแนวการบริหารจัดการโครงการสู่ความสำเร็จ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.  เริ่ม บ่ายโมง  วิทยากร ( อ.พงษ์เทพ) กล่าวเกี่ยวกับที่มาที่ไป สสส
และกิจกรรมที่ต้องทำในวันนี้ ลงข้อมูลใน เวป  (ระบบติดตามประเมินผล) ๑  ปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๒  ปรับกิจกรรมให้ตอบตัวชี้วัด ๓ กิจกรรมที่ต้องลงคือ ๓.๑    ปฐมนิเทศ วันนี้ ๓.๒  การประชุมชี้แจงชุมชน พี่เลี้ยงลงครั้งที่ ๑ ๓.๓    ต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับที่ประชุม จากกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน  และการปิดงวดแต่ละครั้งต้องแนบรายงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ๓.๔  การลงของพี่เลี้ยงอีกอย่างน้อย ๒  ครั้ง
- ปิดงวด
-สังเคราะห์ /ทำรายงาน ๓.๕  การให้ สจรส ตรวจสอบ
๓.๖  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (อย่างน้อย สามครั้ง) -  การทำเอกสารการเงิน = ๒ เดือน (อย่างน้อย สองเดือนครั้ง) -  การปิดงวด ๑ (เชิญพวกเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ) -  การปิดโครงการ (ฝึกวิธีการสังเคราะห์เกี่ยวกับโครงการ) อาจมีงานสุดท้ายคืองานสร้างสุขเพื่อสรุปและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงการที่ทำ

การบริหารจัดการโครงการสู่ความสำเร็จ (อ.กำไร)  (ก่อนการทำ  ขณะทำ  หลังทำ (กิจกรรม) (พูดเกี่ยวกับเชิงเทคนิค ในการทำโครงการ ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทีม  จัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาวะ  กลไกการจัดการ  เพื่อให้เกิดการจัดการตนเองได้  ชุมชนเข้มแข็ง)

การถอดบทเรียน  (สังเคราะห์บทเรียน) (เทคนิคการถ่ายรูป ควรมีลักษณะการเคลื่อนไหวในภาพ  ตัวอย่างภาพ เต้นไม้พลอง มีชีวิตชีวา  ภาพต้องเล่าเรื่องได้ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เริ่ม บ่ายโมง  วิทยากร ( อ.พงษ์เทพ) กล่าวเกี่ยวกับที่มาที่ไป สสส
ที่มาที่ไปจากการนำภาษีของมาใช้ เช่นภาษีเหล้า บุหรี่ เช่น เก็บ 100 แต่เก็บมา 102 นำ  ๒ บาท มาใช้ใน สสส

ชุมชนน่าอยู่  ผลที่อยากได้จากการที่โครงการสำเร็จ คือ ชุมชนเข้มแข็งขึ้น  ชุมชนจัดการตนเองได้  รู้จักใช้ข้อมูล  วางแผนทำงานเป็นขั้นตอน    บริหารคน  มีกลไกการขับเคลื่อนชุมชน  มีธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้  ถ้าปีนี้แสดงให้ สสส เห็นได้  ว่ามีสิ่งเหล่านี้  ปีหน้าก็ได้รับการสนับสนุนอีก

สจรส มอ. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พี่เลี้ยงระดับจังหวัด  หนุนเสริม  ช่วย  ตัวช่วย  ไม่ใช่ตรวจสอบ

กิจกรรมวันนี้ ลงข้อมูลใน เวป  (ระบบติดตามประเมินผล) ๑  ปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๒  ปรับกิจกรรมให้ตอบตัวชี้วัด ๓ กิจกรรมที่ต้องลงคือ ๓.๑    ปฐมนิเทศ วันนี้ ๓.๒  การประชุมชี้แจงชุมชน พี่เลี้ยงลงครั้งที่ ๑ ๓.๓    ต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับที่ประชุม จากกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน  และการปิดงวดแต่ละครั้งต้องแนบรายงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ๓.๔  การลงของพี่เลี้ยงอีกอย่างน้อย ๒  ครั้ง
- ปิดงวด
-สังเคราะห์ /ทำรายงาน ๓.๕  การให้ สจรส ตรวจสอบ
๓.๖  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (อย่างน้อย สามครั้ง) -  การทำเอกสารการเงิน = ๒ เดือน (อย่างน้อย สองเดือนครั้ง) -  การปิดงวด ๑ (เชิญพวกเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ) -  การปิดโครงการ (ฝึกวิธีการสังเคราะห์เกี่ยวกับโครงการ) อาจมีงานสุดท้ายคืองานสร้างสุขเพื่อสรุปและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงการที่ทำ

การบริหารจัดการโครงการสู่ความสำเร็จ (อ.กำไร)  (ก่อนการทำ  ขณะทำ  หลังทำ (กิจกรรม) (พูดเกี่ยวกับเชิงเทคนิค ในการทำโครงการ ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทีม  จัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาวะ  กลไกการจัดการ  เพื่อให้เกิดการจัดการตนเองได้  ชุมชนเข้มแข็ง) ๑ เตรียม - ทีมผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมร่วมทั้งหมด (ยังอยู่ครบเจ็ดคนมั้ย) เน้น ที่ผู้ใหญ่บ้านต้องรับทราบ และ (ควรมีผู้จดบันทึกการทำกิจกรรมต่างๆ ในโครงการด้วย เพื่อนำมาลงข้อมูลในเวป  ต้องมีผู้ทำเกี่ยวกับการเงิน    ผู้ถ่ายรูป - ข้อมูลในโครงการ แผนงานในหมู่บ้าน (ดูสิว่าโครงการของเราที่เขียนไปต้องมีการปรับมั้ย  ) พื้นที่ในโครงการ นอกโครงการ ๒ ปฏิบัติ  (เทคนิคที่ใช้ในการทำที่ดีที่สุด คือ การบอกปากต่อปาก    การทำปฏิทินเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรู้) ประชุม ทีม(ทำความเข้าใจในโครงการ ทีมนำ ทีมทำ ทีมร่วม ทีมหนุนเสริม) บันทึกงาน หลักฐานการเงิน รายครั้ง ๓ ทบทวนทำต่อ บันทึกสรุปรายงานงวด  หลักฐานการเงินงวด


การประกอบการเบิกจ่าย  .ใบสำคัญรับเงิน ต้องมีสามลายเซ็น
ยกตัวอย่าง  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ค่าประสานงาน  ค่าเดินทาง
การเบิกเงิน  จะเบิกเงินเท่าไรยอดเงินดูจากการทำกิจกรรมในแต่ละเดือน  รวมกัน  แต่ต้องถือเงินในมือไม่เกิน ๕๐๐๐ บาท

การถอดบทเรียน  (สังเคราะห์บทเรียน) คือ  การทำหนังสือหนึ่งเล่มเมื่อทำโครงการแล้วปีละเล่ม เป็นการทบทวนครุ่นคิดอย่างสร้างสรรค์ ในสิ่งที่ทำ (เทคนิคการถ่ายรูป ควรมีลักษณะการเคลื่อนไหวในภาพ  ตัวอย่างภาพ เต้นไม้พลอง มีชีวิตชีวา  ภาพต้องเล่าเรื่องได้                          มีชีวิตชีวา  รูปที่ถ่ายยืนเรียงกัน  รวมกลุ่มเหมือนเช็คชื่อไม่ควรมีมาก)


ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1 อินเตอร์เน็ตช้า 2 ห้องน้ำไม่สะดวก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ควรมีห้องประชุมที่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสะดวกในการลงข้อมูล

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ต้องการให้ระบบ internet สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางเสาวรส แป้นถนอมนางเสาวรส แป้นถนอมเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 17:55:54
แก้ไขโดย นางเสาวรส แป้นถนอม เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 11:32:04 น.

ชื่อโครงการ : บ้านบางคุระพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี »

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศโครงการ

 • photo รายงานผลทางเว็บไซด์รายงานผลทางเว็บไซด์
 • photo กรอกข้อมูลทางเว็บไซด์กรอกข้อมูลทางเว็บไซด์

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรับทราบการดำเนินการของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมร่วมกับ สจรสมอ. และพี่เลี้ยงโครงการดำเนินการและบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จการดำเนินการจ่ายเงินหลักฐานการจ่ายเงินในโครงการ การถอดแบบตามบทเรียนและลงรายงานตามระบบเว็บไซด์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประธานโครงการ เลขานุการ/มีคอมพิวเตอร์ ทีมพี่เลี้ยง สจรส.มอ. ทีม สสส.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รับฟังแนวทางการบริหารจัดการโครงการจาก ผส.ดร.พงเทพษ์ และทีมงานของคนใต้สร้างสุข

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1ออกใบเสร็จรับเงินได้ถูกต้อง 2ทำใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ถูกต้อง 3รายงานทางเว็บไซด์ได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์ สุดา
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,179.00 0.00 0.00 0.00 1,179.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายปรีชา ด่านกุลชัยนายปรีชา ด่านกุลชัยเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 18:11:02
แก้ไขโดย นายปรีชา ด่านกุลชัย เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 11:26:38 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมปฐมนิเทศน์โครงร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม (ครั้งที่ 1)

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทราบแนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปฐมนิเทศน์โครงการร่วมกับ สจรส.ม.อ. 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นายปรีชา ด่านกุลชัย ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภัทรียา กลิ่นคล้าย คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ -สังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ โดยคุณถนอม ขุนเพ็ชร์ -การเข้าใช้ระบบเวบไซต์คนใต้สร้างสุข www.happynetwork.org โดย คุณภานุมาศ นนทพันธ์ และคุณสุทธิพงษ์ อุสาหพงษ์สิน -ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการลงในเว็บไซต์รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ) แผนภาพเชิงระบบโครงการกำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี รายงานผู้รับผิดชอบ -การบริหารจัดการโครงการการรายงานผลผ่านเว็บไซต์ การทำรายงานโครงการและรายงานการเงิน โดย อ.กำไล สมรักษ และนางสุดา ไพศาล -ทำรายงานบันทึกกิจกรรมประชุมปฐมนิเทศโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สสส. = สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ ภาษีเหล้าบุหรี่= 100 + 2% จุดมุ่งหมาย= พัฒนาขีดความสามารถของคน

ความสามารถของชุมชน

ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองได้

สุขภาวะของชุมชน ชุมชนน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนจัดการตนเองได้ • รู้จักใช้ข้อมูล • รู้จักวางแผนการทำงานเป็นขั้นตอน • รู้จักบริหารจัดการงาน/คน/เงิน • มีกลไกในการขับเคลื่อนชุมชน มีกลุ่มที่กระตือรือร้นที่จะจัดการกับงาน • มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ สจรส.มอ. = สถาบันการจัดการระบบสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พี่เลี้ยงระดับจังหวัด= หนุนเสริม ช่วย = ตัวช่วย ไม่ตรวจสอบ

กิจกรรมที่ต้องลงใน website - ปฐมนิเทศ วันนี้3-4 ตุลาคม 58 อาคารเรียนรวม 5 ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีฯ ใช้เงินไปเท่าไร - การประชุมชี้แจงชุมชน (พี่เลี้ยงลงครั้งที่1 ) - ต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานกับที่ประชุม คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน และการปิดงวดแต่ละครั้งต้องแนบรายงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ถ้าไม่มีรายงานจะไม่ปิดงวดให้ - การลงของพี่เลี้ยงอีกอย่างน้อย 2 ครั้ง - ปิดงวด - สังเคราะห์ / ทำรายงาน - (การให้ สจรส. ตรวจสอบ) - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ • การทำเอกสารการเงินอย่างน้อย 2 เดือน • การปิดงวด 1 • การปิดโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-20.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจรัสศรี เพ็ชรประพันธ์จรัสศรี เพ็ชรประพันธ์เมื่อ 3 ตุลาคม 2558 18:22:05
แก้ไขโดย จรัสศรี เพ็ชรประพันธ์ เมื่อ 3 ตุลาคม 2558 18:30:11 น.

ชื่อโครงการ : กล้วยไข่บานลดสารเคมีบ้านพิตำ »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม(ครั้งที่1)

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมชี้แจงโครงการ โดย สจรส.มอ.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-สจรส.มอ.ชี้แจงรายละเอียดโครงการ -สอนวิธีการบันทึกข้อมูล รายละเอียดกิจกรรม -สอนวิธีการใช้สื่อ ประชาสัมพันธ์ -สอนวิธีการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ Internet ของเว็บ คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-เรียนรู้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่อย่างถูกต้องเหมาะสม -ฝึกบันทึกข้อมูลกิจกรรม -เรียนรู้การป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ Internet

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-สามารถใช้สื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม -บันทึกข้อมูลกิจกรรมได้ -ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ Internet ได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-ระบบ Internet ใช้งานไม่ค่อยได้

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 11:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพัชรีย์ วงษ์สมพัชรีย์ วงษ์สมเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 18:50:33
แก้ไขโดย พัชรีย์ วงษ์สม เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 10:44:07 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2 »

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศโครงการ ร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ครั้งที่ 1

 • photo รายงานผลทางเว็บไซด์รายงานผลทางเว็บไซด์
 • photo กรอกข้อมูลลงเว็ปไซด์กรอกข้อมูลลงเว็ปไซด์
 • photo ปฐมนิเทศวันที่สองปฐมนิเทศวันที่สอง
 • photo ตรวจสอบข้อมูลรายงานผลทางเว็ปไซด์ตรวจสอบข้อมูลรายงานผลทางเว็ปไซด์

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ปฐมนิเทศโครงการ รายงานผลทางเว็ปไซด์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ประธานโครงการ
 • เลขานุการ/มือคอมพิวเตอร์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ปฐมนิเทศโครงการ
 • ฝึกรายงานการดำเนินกิจกรรมทางเว็ปไซด์
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ประธารโครงการ
 • เลขานุการ/มือคอมพิวเตอร์
 • ทีมพี่เลี้ยง สจรส.มอ.
 • ทีม สสส.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ปฐมนิเทศโครงการ
 • ชี้แจงการลงทะเบียนกิจกรรม
 • ชี้แจงการออกใบเสร็จรับเงิน
 • ฝึกรายงานการดำเนินกิจกรรมทางเว็ปไซด์
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ออกใบเสร็จรับเงินได้ถูกต้อง
 • ทำใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ถูกต้อง
 • รายงานทางเว็บไซด์ได้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การเดินทางมามหาวิทยาวลัยลักษณ์หลงทางหาทางได้ถามนักศึกษาจึงมาถึงห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 ได้ทันเวลา

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.วิสาขะ อนันธวัช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 1,840.00 0.00 0.00 0.00 2,340.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยรุ่งไพลิน รอดบุญรุ่งไพลิน รอดบุญเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 18:54:03
แก้ไขโดย รุ่งไพลิน รอดบุญ เมื่อ 3 ตุลาคม 2558 18:58:44 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างผลไม้อินทรีย์จากสวนสมรมบ้านห้วยพาน »

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศน์โครงการ

 • photo ปฐมนิเทศปฐมนิเทศ
 • photo ปฐมนิเทศปฐมนิเทศ

กิจกรรมหลัก : ชี้แจงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้การจัดทำโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ชี้แจงรายละเอียดโครงการ เรียนรู้การบันทึกข้อมูลกิจกรรม การใช้สื่อประชาสัมพันธ์โครงการที่ถูกต้องเหมาะสม การบันทึกรายละเอียดข้อมูลในระบบ Internet ของเว็บ คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำหมู่บ้านร่วมประชุมปฐมนิเทศ 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รับฟังและฝึกปฏิบัติการจัดทำรายงานกิจกรรมในโครงการ จาก สจรส.มอ. ทีมพี่เลี้ยง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำรายงานในเวป ได้เรียนรู้การจัดการโครงการ การเตรียมความพร้อมก่อนทำกิจกรรมและการจัดทำรายงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

สอนการจัดการทำรายงาน นัดแนะการลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnoothongnoothongเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 19:15:30
แก้ไขโดย noothong เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 10:53:34 น.

ชื่อโครงการ : คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2) »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อปฐมนิเทศโครงการใหม่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สจรส.มอ.รวมกับพี่เลี้ยงจังหวัดนครศรึีธรรมราช จัดปฐมนิเทศโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันนี้ สจรส.มอ.ได้จัดปฐมนิเทศโครงการใหม่ โดย อ.พงศ์เทพ ได้ชี้แจงแนวทางการทำโครงการ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
อ.กำไล ได้แนะนำแนวคิดการทำโครงการ และขั้นตอนการทำโครง3 ระยะ ช่วงก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานและหลังดำเนินงาน อ.สุดา ได้แนะนำเรือ่งเกี่ยวกับเอกสารเงิน
อ.ถนอม ได้แนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมุลลงในเวปไซด์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

วันนี้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 1.เรียนรู้วิธีการดำเนินงานตามโครงการ 2.เรียนรู้วิธีการตรวจสอบเอกสารโครงการ 3.เรียนรู้วิธีดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 4.ได้วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 5.ได้เรียนรู้ความเสี่ยง ต่อการดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่ม่ี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายมนูญ พลายชุม
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเสรี วิชชุไตรภพเสรี วิชชุไตรภพเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 19:16:51
แก้ไขโดย yongyut เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 11:08:08 น.

ชื่อโครงการ : ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล »

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศโครงการใหม่ ร่วมกับ สจรส.มอ.

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อปฐมนิเทศโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้นำโครงการและผู้ที่มีส่วมร่วมในโครงการ และทักษะในการดำเนินงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปฐมนิเทศโครงการ ศึกษาถึงวิธีการในการทำกิจกรรมและรายงานให้กับ สสส. โดยผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความเข้าใจทีดีในการทำกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำสมาชิก 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันนี้ สจรส.มอ.ได้จัดปฐมนิเทศโครงการใหม่ โดย อ.พงศ์เทพ ได้ชี้แจงแนวทางการทำโครงการ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
อ.กำไล ได้แนะนำแนวคิดการทำโครงการ และขั้นตอนการทำโครง3 ระยะ ช่วงก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานและหลังดำเนินงาน อ.สุดา ได้แนะนำเรือ่งเกี่ยวกับเอกสารเงิน
อ.ถนอม ได้แนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมุลลงในเวปไซด์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

วันนี้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 1.เรียนรู้วิธีการดำเนินงานตามโครงการ 2.เรียนรู้วิธีการตรวจสอบเอกสารโครงการ 3.เรียนรู้วิธีดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 4.ได้วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 5.ได้เรียนรู้ความเสี่ยง ต่อการดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
yongyut (Trainer)
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจเร ขวัญราชจเร ขวัญราชเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 20:19:18
แก้ไขโดย จเร ขวัญราช เมื่อ 3 ตุลาคม 2558 21:48:18 น.

ชื่อโครงการ : บ้านตรังสร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศโครงการ

 • photo ฝึกการลงข้อมูลฝึกการลงข้อมูล
 • photo ลงข้อมูลโครงการวันที่ 2ลงข้อมูลโครงการวันที่ 2
 • photo ลงข้อมูลโครงการวันที่2ลงข้อมูลโครงการวันที่2

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้รับทราบการบริหารจัดการบันทึกข้อมูลโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บันทึกข้อมูล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บันทึกข้อมูลโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บันทึกโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำจาก สจรส.และอาจารย์ท่านอื่น ๆ เรื่องการเงิน การทำโครงการ และ การลงบันทึกโครงการที่ถูกต้อง แลกเปลี่ยนการเรียนรู้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำจาก สจรส.และอาจารย์ท่านอื่น ๆ เรื่องการเงิน การทำโครงการ และ การลงบันทึกโครงการที่ถูกต้อง แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ระบบอินเตอร์เนตต์ล่าช้าไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.คำแนะนำจากพี่เลี้ยงและการถ่ายทอดสารสนเทศ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,080.00 0.00 0.00 0.00 3,080.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุวรรณดี เทียมทันสุวรรณดี เทียมทันเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 20:19:49
แก้ไขโดย สุวรรณดี เทียมทัน เมื่อ 3 ตุลาคม 2558 21:46:24 น.

ชื่อโครงการ : ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมร่วมและการปฐมนิเทศ สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ครั้ง ที่ 1

 • photo ทดลองคีย์ข้อมูลทางเวปไวซ์ของวันแรกทดลองคีย์ข้อมูลทางเวปไวซ์ของวันแรก
 • photo พบปะพี่เลี้ยงพบปะพี่เลี้ยง
 • photo วันที่ สอง นำความรู้ที่ได้จากวันที่หนึ่งมาลงมือปฎิบัติวันที่ สอง นำความรู้ที่ได้จากวันที่หนึ่งมาลงมือปฎิบัติ
 • photo ลงมือปฎิบัติลงลงมือปฎิบัติลง
 • photo พบปะพี่เลี้ยงพบปะพี่เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรับทราบการบริหารจัดการโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บันทึกข้อมูล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมปฐมนิเทศ ลงมือปฎิบัติการบันทึกข้อมูล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บันทึกข้อมูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ได้รับคำแนะนำจาก สจรส.พี่เลี้ยง และ อาจารย์ได้ให้ความรู้เรื่องการทำโครงการที่ถูกต้อง เกี่ยวกับเอกสารทางการเงิน การจัดเก็บข้อมูล การลงบันทึกโครงการทางเวปไซด์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เข้าใจแนวทางในการลงโปรแกรม และสามารถบันทึกรายงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ระบบของอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,080.00 0.00 0.00 0.00 3,080.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนิรนุช เกิดกุญชรนิรนุช เกิดกุญชรเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 20:27:49
แก้ไขโดย manoon เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 11:02:09 น.

ชื่อโครงการ : สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ »

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อปฐมนิเทศโครงการใหม่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สจรส.มอ.ปฐมนิเทศโครงการใหม่ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันนี้ สจรส.มอ.ได้จัดปฐมนิเทศโครงการใหม่ โดย อ.พงศ์เทพ ได้ชี้แจงแนวทางการทำโครงการ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
อ.กำไล ได้แนะนำแนวคิดการทำโครงการ และขั้นตอนการทำโครง3 ระยะ ช่วงก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานและหลังดำเนินงาน อ.สุดา ได้แนะนำเรือ่งเกี่ยวกับเอกสารเงิน
อ.ถนอม ได้แนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมุลลงในเวปไซด์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

วันนี้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 1.เรียนรู้วิธีการดำเนินงานตามโครงการ 2.เรียนรู้วิธีการตรวจสอบเอกสารโครงการ 3.เรียนรู้วิธีดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 4.ได้วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 5.ได้เรียนรู้ความเสี่ยง ต่อการดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มึ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พี่เลี้ยงแนะนำการบันทึกเวปไซด์ต่อเนื่องทุกครั้งที่ทำกิจกรรม และเก็บภาพถ่าย เอกสารให้ถูกต้อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายมนูญ พลายชุม
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยปิยะนันท์ นกเพชรปิยะนันท์ นกเพชรเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 20:52:50
แก้ไขโดย ปิยะนันท์ นกเพชร เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 10:14:16 น.

ชื่อโครงการ : บ้านไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ

 • photo ปรึกษาทีมวิชาการปรึกษาทีมวิชาการ
 • photo ลงบันทึกกิจกรรมลงบันทึกกิจกรรม
 • photo ตรวจสอบความถูกต้องตรวจสอบความถูกต้อง

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อทราบแนวทางการดำเนินโครงการ และวิธีการในการจัดทำรายงานต่าง ๆ ผ่านระบบเวบไซด์ฅนใต้สร้างสุข

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้แทนคณะทำงานโครงการจำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เข้าร่วมรับฟังแนวคิดการดำเนินโครงการ รวมถึงการจัดทำรายงานต่าง ๆ ผ่านระบบเว็บไซด์ คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนคณะทำงานจำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รับฟังแนวทางการบริหารจัดการโครงการจาก ผศ.ดร.พงเทพษ์ และทีมงานของ สจรส.มอ ลงมือปฏิบัติการเกี่ยวกับการรายงานผลต่างๆ ผ่านเว็บไซด์คนใต้สร้างสุข

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ และการจัดทำรายงานต่างๆ ผ่านระบบเว็บไซด์ คนใต้สร้างสุข ซึ่งสามารถนำไปขยายผลและนำไปใช้ในการดำเนินโครงการได้เป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ผู้แทนโครงการยังขาดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สถานที่ไม่อำนวยความสะดวก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

การจัดสถานที่ในการปฐมนิเทศควรดีกว่านี้

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,170.00 0.00 0.00 0.00 1,170.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุทัศน์ ปานจีนสุทัศน์ ปานจีนเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 21:02:57
แก้ไขโดย สุทัศน์ ปานจีน เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 19:55:11 น.

ชื่อโครงการ : บ้านห้วยแหยง สืบสานภูมิปัญญา »

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศโครงการใหม่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อปฐมนิเทศโครงการใหม่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สจรส.มอ.รวมกับพี่เลี้ยงจังหวัดนครศรึีธรรมราช จัดปฐมนิเทศโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 2คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันนี้ สจรส.มอ.ได้จัดปฐมนิเทศโครงการใหม่ โดย อ.พงศ์เทพ ได้ชี้แจงแนวทางการทำโครงการ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
อ.กำไล ได้แนะนำแนวคิดการทำโครงการ และขั้นตอนการทำโครง3 ระยะ ช่วงก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานและหลังดำเนินงาน อ.สุดา ได้แนะนำเรือ่งเกี่ยวกับเอกสารเงิน
อ.ถนอม ได้แนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมุลลงในเวปไซด์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

วันนี้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 1.เรียนรู้วิธีการดำเนินงานตามโครงการ 2.เรียนรู้วิธีการตรวจสอบเอกสารโครงการ 3.เรียนรู้วิธีดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 4.ได้วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 5.ได้เรียนรู้ความเสี่ยง ต่อการดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พี่เลี้ยงแนะนำการบันทึกเวปไซด์ต่อเนื่องทุกครั้งที่ทำกิจกรรม และเก็บภาพถ่าย เอกสารให้ถูกต้อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,998.00 0.00 0.00 0.00 1,998.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmaliwanmaliwanเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 21:03:16
แก้ไขโดย maliwan เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 10:32:25 น.

ชื่อโครงการ : ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2) »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทราบแนวทางการดำเนินโครงการ และวิธีการในการจัดทำรายงานต่าง ๆ ผ่านระบบเว็บไซด์ตนใต้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

หัวหน้าโครงการและคณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการและการจัดบันทึกข้อมูลรายละเอียดผ่านระบบเวปไซด์ คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนคณะทำงานจำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รับฟังแนวทางการบริหารจัดการโครงการจาก ผศ.ดร.พงเทพษ์ และทีมงานของ สจรส.มอ ลงมือปฏิบัติการเกี่ยวกับการรายงานผลต่างๆ ผ่านเว็บไซด์คนใต้สร้างสุข

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ และการจัดทำรายงานต่างๆ ผ่านระบบเว็บไซด์ คนใต้สร้างสุข ซึ่งสามารถนำไปขยายผลและนำไปใช้ในการดำเนินโครงการได้เป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ผู้แทนโครงการยังขาดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพทูรย์ ทองสม
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,090.00 0.00 0.00 0.00 1,090.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางเกศินี   สุวรรณรัตน์นางเกศินี สุวรรณรัตน์เมื่อ 3 ตุลาคม 2558 21:19:20
แก้ไขโดย นางเกศินี สุวรรณรัตน์ เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 12:19:35 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2 »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม(ครั้งที่1)

 • photo ฟังการบรรยายการปฐมนิเทศโครงการฟังการบรรยายการปฐมนิเทศโครงการ
 • photo ฝึกการลงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ฝึกการลงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายการปฐมนิเทศโครงการจาก สจรส.มอ. พร้อมฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลการติดตามโครงการผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายการปฐมนิเทศโครงการจาก สจรส.มอ. พร้อมฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลการติดตามโครงการผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโรงการ/คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายการปฐมนิเทศโครงการจาก สจรส.มอ. พร้อมฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลการติดตามโครงการผ่านระบบออนไลน์ที่ ม.วลัยลักษณ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผผิดชอบโครงการมีความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการ พร้อมฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลการติดตามโครงการผ่านระบบออนไลน์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การลงข้อมูลในช่วงการบรรยายไม่ได้เนื่องจากไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตต้องมาลงข้อมูลในที่พัก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ควรจัดระบบหาระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตรองรับในช่วงการบรรยายการลงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

การฝึกสอนให้กับคณะผู้รับผิดชอบโครงการทุกคน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การหมั่นฝึกการลงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางรัชนู มีชนะนางรัชนู มีชนะเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 21:33:06
แก้ไขโดย manoon เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 11:05:07 น.

ชื่อโครงการ : บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศโครงการใหม่

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อปฐมนิเทศโครงการใหม่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สจรส.มอ.รวมกับพี่เลี้ยงจังหวัดนครศรึีธรรมราช จัดปฐมนิเทศโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันนี้ สจรส.มอ.ได้จัดปฐมนิเทศโครงการใหม่ โดย อ.พงศ์เทพ ได้ชี้แจงแนวทางการทำโครงการ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
อ.กำไล ได้แนะนำแนวคิดการทำโครงการ และขั้นตอนการทำโครง3 ระยะ ช่วงก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานและหลังดำเนินงาน อ.สุดา ได้แนะนำเรือ่งเกี่ยวกับเอกสารเงิน
อ.ถนอม ได้แนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมุลลงในเวปไซด์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

วันนี้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 1.เรียนรู้วิธีการดำเนินงานตามโครงการ 2.เรียนรู้วิธีการตรวจสอบเอกสารโครงการ 3.เรียนรู้วิธีดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 4.ได้วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 5.ได้เรียนรู้ความเสี่ยง ต่อการดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พี่เลี้ยงแนะนำการบันทึกเวปไซด์ต่อเนื่องทุกครั้งที่ทำกิจกรรม และเก็บภาพถ่าย เอกสารให้ถูกต้อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsriperm3sriperm3เมื่อ 3 ตุลาคม 2558 21:41:16
แก้ไขโดย yongyut เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 11:09:02 น.

ชื่อโครงการ : ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2) »

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศโครงการใหม่

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อปฐมนิเทศโครงการใหม่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สจรส.มอ.รวมกับพี่เลี้ยงจังหวัดนครศรึีธรรมราช จัดปฐมนิเทศโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 2 คน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันนี้ สจรส.มอ.ได้จัดปฐมนิเทศโครงการใหม่ โดย อ.พงศ์เทพ ได้ชี้แจงแนวทางการทำโครงการ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
อ.กำไล ได้แนะนำแนวคิดการทำโครงการ และขั้นตอนการทำโครง3 ระยะ ช่วงก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานและหลังดำเนินงาน อ.สุดา ได้แนะนำเรือ่งเกี่ยวกับเอกสารเงิน
อ.ถนอม ได้แนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมุลลงในเวปไซด์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

วันนี้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 1.เรียนรู้วิธีการดำเนินงานตามโครงการ 2.เรียนรู้วิธีการตรวจสอบเอกสารโครงการ 3.เรียนรู้วิธีดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 4.ได้วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 5.ได้เรียนรู้ความเสี่ยง ต่อการดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พี่เลี้ยงแนะนำการบันทึกเวปไซด์ต่อเนื่องทุกครั้งที่ทำกิจกรรม และเก็บภาพถ่าย เอกสารให้ถูกต้อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุชาติ จันทร์แก้วสุชาติ จันทร์แก้วเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 21:42:17
แก้ไขโดย yongyut เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 11:07:17 น.

ชื่อโครงการ : ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บ้านกาโห่ใต้ »

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศนิเทศโครงการใหม่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อปฐมนิเทศโครงการใหม่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สจรส.มอ.รวมกับพี่เลี้ยงจังหวัดนครศรึธรรมราช จัดปฐมนิเทศโครงการใหม่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันนี้ สจรส.มอ.ได้จัดปฐมนิเทศโครงการใหม่ โดย อ.พงศ์เทพ ได้ชี้แจงแนวทางการทำโครงการ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
อ.กำไล ได้แนะนำแนวคิดการทำโครงการ และขั้นตอนการทำโครง 3 ระยะ ช่วงก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานและหลังดำเนินงาน อ.สุดา ได้แนะนำเรือ่งเกี่ยวกับเอกสารเงิน
อ.ถนอม ได้แนะนำเกี่ยวกับการถ่ายภาพในการทำโครงการ พี่หมี ได้แนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมุลลงในเวปไซด์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

วันนี้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 1.เรียนรู้วิธีการดำเนินงานตามโครงการ 2.เรียนรู้วิธีการตรวจสอบเอกสารโครงการ 3.เรียนรู้วิธีดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 4.ได้วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 5.ได้เรียนรู้ความเสี่ยง ต่อการดำเนินงาน 6.ได้เรียนรู้การถ่ายภาพในการทำกิจกรรมต่างๆ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พี่เลี้ยงแนะนำการบันทึกเวปไซด์ต่อเนื่องทุกครั้งที่ทำกิจกรรม และเก็บภาพถ่าย เอกสารให้ถูกต้อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยคำรณ แสงสิริคำรณ แสงสิริเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 22:10:01
แก้ไขโดย คำรณ แสงสิริ เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 08:49:21 น.

ชื่อโครงการ : ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมปฐมนิเทศร่วมกับ สจรส.มอ และพี่และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ครั้งที่ 1

 • photo ปฐมนิเทศโครงการคีย์ข้อมูลลงเว็ปไซด์ปฐมนิเทศโครงการคีย์ข้อมูลลงเว็ปไซด์
 • photo คีย์ข้อมูลลงเว็ปไซด์คีย์ข้อมูลลงเว็ปไซด์
 • photo ร่วมกับพี่เลี้งลงข้อมูลเว็ปไซด์ร่วมกับพี่เลี้งลงข้อมูลเว็ปไซด์

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ปฐมนิเทศโครงการใหม่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ร่วมดำเนินโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การเข้าร่วมประชุมกับ สสส. สจรส.มอ. และพี่เลี้ยงโครงการ เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดการบริหารจัดการโครงการ การเงิน การจัดทำรายงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ร่วมดำเนินโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สจรส.มอ.ได้จัดปฐมนิเทศโครงการใหม่ โดย อ.พงศ์เทพ ได้ชี้แจงแนวทางการทำโครงการ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน อ.กำไล ได้แนะนำแนวคิดการทำโครงการ และขั้นตอนการทำโครง3 ระยะ ช่วงก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานและหลังดำเนินงาน อ.สุดา ได้แนะนำเรือ่งเกี่ยวกับเอกสารเงิน อ.ถนอม ได้แนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมุลลงในเวปไซด์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.เรียนรู้วิธีการดำเนินงานตามโครงการ 2.เรียนรู้วิธีการตรวจสอบเอกสารโครงการ 3.เรียนรู้วิธีดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 4.ได้วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 5.ได้เรียนรู้ความเสี่ยง ต่อการดำเนินงานสามารถลงรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ลงในเว็บไซต์คนใต้สร้างสุขได้ ,ทำความรู้จักแบบฟอร์มต่าง ๆ ของสสส. การลงปฏิทินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ระบบอินเตอร์เน็ต

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้คำแนะนำในการลงรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการในปฏิทินงานตามโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,080.00 0.00 0.00 0.00 3,080.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจรา เกตุแก้วจรา เกตุแก้วเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 22:13:28
แก้ไขโดย manoon เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 11:02:45 น.

ชื่อโครงการ : บ้านสหกรณ์ เรียนรู้วิธีลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศโครงการใหม่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อปฐมนิเทศโครงการใหม่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สจรส.มอ.รวมกับพี่เลี้ยงจังหวัดนครศรึีธรรมราช จัดปฐมนิเทศโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 2 คน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันนี้ สจรส.มอ.ได้จัดปฐมนิเทศโครงการใหม่ โดย อ.พงศ์เทพ ได้ชี้แจงแนวทางการทำโครงการ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
อ.กำไล ได้แนะนำแนวคิดการทำโครงการ และขั้นตอนการทำโครง3 ระยะ ช่วงก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานและหลังดำเนินงาน อ.สุดา ได้แนะนำเรือ่งเกี่ยวกับเอกสารเงิน
อ.ถนอม ได้แนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมุลลงในเวปไซด์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

วันนี้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 1.เรียนรู้วิธีการดำเนินงานตามโครงการ 2.เรียนรู้วิธีการตรวจสอบเอกสารโครงการ 3.เรียนรู้วิธีดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 4.ได้วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 5.ได้เรียนรู้ความเสี่ยง ต่อการดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พี่เลี้ยงแนะนำการบันทึกเวปไซด์ต่อเนื่องทุกครั้งที่ทำกิจกรรม และเก็บภาพถ่าย เอกสารให้ถูกต้อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายมนูญ พลายชุม
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยdadchaneedadchaneeเมื่อ 3 ตุลาคม 2558 22:20:49
แก้ไขโดย manoon เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 11:05:59 น.

ชื่อโครงการ : ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2) »

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศโครงการใหม่

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อปฐมนิเทศโครงการใหม่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สจรส.มอ.รวมกับพี่เลี้ยงจังหวัดนครศรึีธรรมราช จัดปฐมนิเทศโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันนี้ สจรส.มอ.ได้จัดปฐมนิเทศโครงการใหม่ โดย อ.พงศ์เทพ ได้ชี้แจงแนวทางการทำโครงการ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
อ.กำไล ได้แนะนำแนวคิดการทำโครงการ และขั้นตอนการทำโครง3 ระยะ ช่วงก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานและหลังดำเนินงาน อ.สุดา ได้แนะนำเรือ่งเกี่ยวกับเอกสารเงิน
อ.ถนอม ได้แนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมุลลงในเวปไซด์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

วันนี้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 1.เรียนรู้วิธีการดำเนินงานตามโครงการ 2.เรียนรู้วิธีการตรวจสอบเอกสารโครงการ 3.เรียนรู้วิธีดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 4.ได้วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 5.ได้เรียนรู้ความเสี่ยง ต่อการดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พี่เลี้ยงแนะนำการบันทึกเวปไซด์ต่อเนื่องทุกครั้งที่ทำกิจกรรม และเก็บภาพถ่าย เอกสารให้ถูกต้อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายมนูญ พลายชุม
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยณัฐชยา รัตนพันธ์ณัฐชยา รัตนพันธ์เมื่อ 3 ตุลาคม 2558 22:26:45
แก้ไขโดย yongyut เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 11:40:49 น.

ชื่อโครงการ : ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว »

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศโครงการใหม่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อปฐมนิเทศโครงการใหม่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วันนี้ปฐมนิเทศโครงการใหม่ โดย สจรส.มอ. ร่วมกับพี่เลี้ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันนี้ สจรส.มอ.ได้จัดปฐมนิเทศโครงการใหม่ โดย อ.พงศ์เทพ ได้ชี้แจงแนวทางการทำโครงการ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
อ.กำไล ได้แนะนำแนวคิดการทำโครงการ และขั้นตอนการทำโครง3 ระยะ ช่วงก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานและหลังดำเนินงาน อ.สุดา ได้แนะนำเรือ่งเกี่ยวกับเอกสารเงิน
อ.ถนอม ได้แนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมุลลงในเวปไซด์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

วันนี้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 1.เรียนรู้วิธีการดำเนินงานตามโครงการ 2.เรียนรู้วิธีการตรวจสอบเอกสารโครงการ 3.เรียนรู้วิธีดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 4.ได้วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 5.ได้เรียนรู้ความเสี่ยง ต่อการดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มึ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พี่เลี้ยงแนะนำการบันทึกเวปไซด์ต่อเนื่องทุกครั้งที่ทำกิจกรรม และเก็บภาพถ่าย เอกสารให้ถูกต้อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 - 16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยศิริพร ผลพานิชศิริพร ผลพานิชเมื่อ 4 ตุลาคม 2558 00:23:36
แก้ไขโดย ศิริพร ผลพานิช เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 10:07:08 น.

ชื่อโครงการ : บ้านนาเหนือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมปฐมนิเทศร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ.

 • photo ปรับแก้โครงการบ้านนาเหนือปรับแก้โครงการบ้านนาเหนือ
 • photo นางศิริพร ผลพานิช และนายปฎิพงษ์ ผลทรัพย์ ได้ร่วมปฐมนิเทศโครงการนางศิริพร ผลพานิช และนายปฎิพงษ์ ผลทรัพย์ ได้ร่วมปฐมนิเทศโครงการ
 • photo พี่เลี้ยงช่วยปรับแก้โครงการพี่เลี้ยงช่วยปรับแก้โครงการ
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อปฐมนิเทศโครงการใหม่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เข้ารับการปฐมนิเทศโครงการใหม่ โดย สจรส.มอ. ร่วมกับพี่เลี้ยงจังหวัดชุมพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันนี้ สจรส.มอ.ได้จัดปฐมนิเทศโครงการใหม่ โดย อ.พงศ์เทพ ได้ชี้้แจงแนวทางการทำโครงการ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน โดยอาจารย์แนะนำการลงข้อมูลในเวปไซด์ ให้ปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ปรับกิจกรรมให้ตอบตัวชี้วัด และจะต้องลงกิจกรรมที่มาปฐมนิเทศวันนี้ และหลังจากกลับไปดำเนินการในพื้นที่ต้องมีการประชุมชี้แจงโครงการในชุมชนร่วมกับพี่เลี้ยงต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานกับที่ประชุม คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน และการปิดงวดแต่ละครั้งต้องแนบรายงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน พี่เลี้ยงต้องลงมาร่วมกิจกรรมในชุมชนอย่างน้อย 2 ครั้ง อาจมีการให้ สจรส.ลงตรวจสอบในแต่ละพื้นที่ และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละจังหวัด อ.กำไล ได้แนะนำแนวคิดการทำโครงการ และขั้นตอนการทำโครงการ 3 ระยะ ช่วงก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานและหลังดำเนินงาน อ.สุดา ได้แนะนำเรื่องเกี่ยวกับเอกสารเงิน อ.ถนอม ได้แนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในเวปไซด์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

วันนี้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 1.เรียนรู้วิธีการดำเนินงานตามโครงการ 2.เรียนรู้วิธีการตรวจสอบเอกสารโครงการ 3.เรียนรู้วิธีดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 4.ได้วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 5.ได้เรียนรู้ความเสี่ยง ต่อการดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีความล่าช้า ทำให้การบันทึกข้อมูลไม่สะดวกรวดเร็ว ต้องเชื่อมต่อโดยใช้สัญญาณจากโทรศัพท์มือถือ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พี่เลี้ยงแนะนำการบันทึกเวปไซด์ให้ต่อเนื่องทุกครั้งที่ทำกิจกรรม และเก็บภาพถ่ายในการทำกิจกรรมทุกครั้ง การบันทึกข้อมูลและรวบรวมเอกสารให้ถูกต้อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนฏฐวรรณ รอดดารา
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,320.00 0.00 0.00 0.00 3,320.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpanupanuเมื่อ 4 ตุลาคม 2558 06:42:03
แก้ไขโดย panu เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 06:51:38 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2 »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ครั้งที่ 1

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาที่มา วัตถุประสงค์โครงการชุมชนน่าอยู่และเรียนรู้วิธีการจัดทำรายงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน 2 คน คือ 1) นางประพิทธ์ แซ่บาง 2)นางอารินทร์ นุกูลรักษ์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมงานสจรส.มอ. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ วิธีการจัดทำรายงาน และการลงรายงานทางเว๊ปไซด์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้เรียนรู้จาก อ.พงษ์เทพ และทีมงาน ชี้แจงถึง 1) ที่มาของโครงการและการบริหารจัดการของสสส.สำนัก 6 ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 2) การจัดทำรายงานการเงินและบัญชีพร้อมทั้งแนะนำแบบฟอร์มการลงทะเบียน วิธีการเขียนใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จและเอกสารทางการเงินต่าง ๆ 3) การลงข้อมูลรายกิจกรรมและการจัดทำรายงานทางเว๊ปไซด์คนใต้สร้างสุข ในการวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการและการเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ให้จัดทำกิจกรรมพร้อมทั้งการจัดทำรายงานให้ตรงกับที่ลงรายละเอียดไว้ในปฏิทินกิจกรรม

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtangmotangmoเมื่อ 4 ตุลาคม 2558 06:45:42
Project trainer
แก้ไขโดย อนันต์ นาคสังข์ เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 10:26:37 น.

ชื่อโครงการ : บ้านวังทองน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

 • photo ฝึกการลงข้อมูลในเวปไซด์ฝึกการลงข้อมูลในเวปไซด์
 • photo ลงข้อมูลกิจกรรมครับลงข้อมูลกิจกรรมครับ

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อปฐมนิเทศโครงการใหม่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบและกรรมการ รวม 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เข้ารับการปฐมนิเทศโครงการโดยสจรส.มอ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ และกรรมการ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันนี้ สจรส.มอ.ได้จัดปฐมนิเทศโครงการใหม่ โดย อ.พงศ์เทพ ได้ชี้แจงแนวทางการทำโครงการ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน อ.กำไล ได้แนะนำแนวคิดการทำโครงการ และขั้นตอนการทำโครงการ 3 ระยะ ช่วงก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานและหลังดำเนินงาน อ.สุดา ได้แนะนำเรื่องเกี่ยวกับเอกสารเงิน อ.ถนอม ได้แนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในเวปไซด์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

อ.พงศ์เทพได้พูดถึง การลงข้อมูลใน Web site
1.ปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 2.ปรับกิจกรรมให้ตอบตัวชี้วัด 3.กิจกรรมที่ต้องลง ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศ การประชุมชี้แจงชุมชน ซึ่งควรมีกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วมด้วย และต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานกับที่ประชุมและต้องแนบรายงานของคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชน
4.การลงร่วมกิจกรรมของพี่เลี้ยงการปิดงวดแรกและการสังเคราะห์กิจกรรมโครงการ รวมถึงการทำรายงาน 5.การให้ สจรส.ช่วยตรวจสอบหลักฐานการเงิน 6.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พี่เลี้ยงแนะนำเรื่องการลงข้อมูลหลังการทำกิจกรรมทุกครั้งการลงรายงานและการจัดทำรวมถึงการเก็บหลักฐานการเงินให้ถูกต้อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางอรวรรณ นาคเกษม
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,320.00 0.00 0.00 0.00 3,320.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพิเชษฐ์ ศรีสดใสพิเชษฐ์ ศรีสดใสเมื่อ 4 ตุลาคม 2558 06:57:22
แก้ไขโดย พิเชษฐ์ ศรีสดใส เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 08:15:24 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนเขาเจดีย์-ตลาดใน ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีพอเพียง ปี2 »

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ รับฟังรายละเอียดการจัดทำโครงการ การบริหารจัดการโครงการ การทำรายงานการเงิน และรายงานงวดโครงการ

 • photo รับฟังการบรรยายจากวิทยากร สจรส.มอ.รับฟังการบรรยายจากวิทยากร สจรส.มอ.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเข้ารับฟังทำความเข้าในรายละเอียดการบริหารจัดการโครงการร่วมกับ สสส.สจรส.มอ.และพี่เลี้ยงโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ร่วมดำเนินโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การเข้าร่วมประชุมกับ สสส. สจรส.มอ. และพี่เลี้ยงโครงการ เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดการบริหารจัดการโครงการ การเงิน การจัดทำรายงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ร่วมทำโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายจาก เจ้าหน้าที่ สจรส.มอ. ในการลงรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินโครงการในเว็บไซด์คนใต้สร้างสุข การทำความเข้าใจเรื่องการทำรายงาน แบบฟอร์มต่าง ๆ และการจัดการการเงินอย่างโปร่งใส

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สามารถลงรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ลงในเว็บไซต์คนใต้สร้างสุขได้ ,ทำความรู้จักแบบฟอร์มต่าง ๆ ของสสส. การลงปฏิทินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ควรทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ของระบบให้สามารถลงได้อย่างง่าย เพื่อความสะดวกในการลงรายการต่าง ๆ และสามารถแก้ไขได้อย่างง่าย

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ให้คำแนะนำในบางเรื่องที่ทางโครงการมีปัญหาติดขัด ในกรณีการจัดทำรายงานแต่ละกิจกรรม

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้คำแนะนำในการลงรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการในปฏิทินงานตามโครงการ
พี่เลี้ยงจะไปชี้แจงทำความเข้าใจในชุมชนร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
สมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 4,600.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkrangsakkrangsakเมื่อ 4 ตุลาคม 2558 08:05:17
แก้ไขโดย krangsak เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 08:32:26 น.

ชื่อโครงการ : บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2 »

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศโครงการใหม่ (ครั้งที่ 1 )

 • photo นั้งฟังการบรรยายนั้งฟังการบรรยาย
 • photo ดูวิธีลงข้อมูลดูวิธีลงข้อมูล
 • photo นำข้อมูลลงเว็บนำข้อมูลลงเว็บ
 • photo ปฐมนิเทศวันที่ 4/ต.ค./58ปฐมนิเทศวันที่ 4/ต.ค./58
 • photo ปฐมนิเทศวันที่ 4/ต.ค./58ปฐมนิเทศวันที่ 4/ต.ค./58

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาที่มา วัตถุประสงค์โครงการชุมชนน่าอยู่และเรียนรู้วิธีการจัดทำรายงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผูัรับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมงานสจรส.มอ. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ วิธีการจัดทำรายงาน และการลงรายงานทางเว๊ปไซด์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้เรียนรู้จาก อ.พงษ์เทพ และทีมงาน ชี้แจงถึง 1) ที่มาของโครงการและการบริหารจัดการของสสส.สำนัก 6 ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 2) การจัดทำรายงานการเงินและบัญชีพร้อมทั้งแนะนำแบบฟอร์มการลงทะเบียน วิธีการเขียนใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จและเอกสารทางการเงินต่าง ๆ 3) การลงข้อมูลรายกิจกรรมและการจัดทำรายงานทางเว๊ปไซด์คนใต้สร้างสุข ในการวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการและการเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ระบบอินเตอร์เนต

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยทวีจิตร สุดจิตรทวีจิตร สุดจิตรเมื่อ 4 ตุลาคม 2558 08:44:33
แก้ไขโดย ทวีจิตร สุดจิตร เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 10:53:33 น.

ชื่อโครงการ : ตลาดร่วมใจปากท่าซอง »

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศโครงการกับสจรส ม.อ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจและจัดทำปฏิทินของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดทำปฏิทินของโครงการเสร็จ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมปฐมนิเทศโครงการกับสจรสม.อ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำปฏิทินโครงการในรอบระยะในการดำเนินงานของโครงการในเสร็จสมบูรณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการกับสจรสม.อ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำปฏิทินโครงการในรอบระยะในการดำเนินงานของโครงการในเสร็จสมบูรณ์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการกับสจรสม.อ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 2 คน จัดทำปฏิทินโครงการในรอบระยะการดำเนิน 1 ปี

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดทำปฏิทินกิจกรรมของโครงการทั้งหมดในรอบระยะเวลา 1 ปี เพื่อนำเสนอกับสจรสม.อ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การกำหนดวันและเวลาที่จะไม่ซ้ำซ้อนในการจัดทำกิจกรรมเพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมให้สำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสิทธิ คงเรืองนายสิทธิ คงเรืองเมื่อ 4 ตุลาคม 2558 08:49:00
แก้ไขโดย นายสิทธิ คงเรือง เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 12:04:50 น.

ชื่อโครงการ : สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ครั้งที่ 1

 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพตณะทำงาน และหนุนเสริมติดตามโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้รับผอดชอบโครงการ
 • คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ป้อนลายละเอียดโครงการสัญญา
 • จัดทำปฏิทินชุดกิจกรรม
 • บันทึกกิจกรรมในการปฐมนิเทศ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. นางสาวิตรี ตุ๊กสุวรรณ
 2. นางสาครดำใส
 3. นางละวรรณสงดำ
 4. นางปฤษณาร่มนวน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 3 ตุลาคม 2558

 • 12.30 – 13.00 น. โครงการชุมชนน่าอยู่ลงทะเบียน
 • 13.00 – 13.45 น. กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง) และผู้รับผิดชอบโครงการ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 13.45 - 14.15 น.การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ โดย คุณถนอม ขุนเพ็ชร์ 14.15 – 14.30 รับประทานอาหารว่าง 14.30 - 16.30 น. การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้าง www.happynetwork.org โดย คุณภานุมาศ นนทพันธ์ และคุณสุทธิพงษ์ อุสาหพงษ์สิน 16.30 - 18.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการลงในเว็บไซต์ รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ) แผนภาพเชิงระบบโครงการ กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี รายงานผู้รับผิดชอบ 18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 19.00 – 20.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการ ลงในเว็บไซต์ รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ) แผนภาพเชิงระบบโครงการ กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี รายงานผู้รับผิดชอบ วันที่ 4 ตุลาคม 2558 08.30 – 10.00 น. การบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเว็บไซต์ การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน (การเก็บหลักฐาน และเอกสารการเงิน) โดย อ.กำไล สมรักษ์ และนางสุดา ไพศาล 10.00 – 12.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการ ลงในเว็บไซต์ (ต่อ) รายงานผู้รับผิดชอบ ทำรายงานบันทึกกิจกรรมประชุมปฐมนิเทศโครงการ 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.00 น. สรุปกิจกรรมและแผนการทำงานร่วมกับ สจรส.ม.อ. และทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง)
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง) และผู้รับผิดชอบโครงการ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สรุปได้ว่า
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยcherdsak.chamnancherdsak.chamnanเมื่อ 4 ตุลาคม 2558 08:59:09
แก้ไขโดย cherdsak.chamnan เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 09:06:46 น.

ชื่อโครงการ : กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3 »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ

 • photo
 • photo ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่
 • photo
 • photo เจ้าหน้าที่ชี้แจงการลงเว็บไซต์คนใต้สร้างสุขเจ้าหน้าที่ชี้แจงการลงเว็บไซต์คนใต้สร้างสุข
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรับฟังการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ สจรส.มอ. และพี่เลี้ยงโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ร่วมทำโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปฐมนิเทศโครงการ รับฟังรายละเอียดการบริหารจัดการโครงการ การจัดการการเงิน การจัดทำเอกสารรายงาน เอกสารการเงิน
ลงปฏิทินโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน)

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ สจรส.เรื่องการบริหารจัดการโครงการ ,การลงปฏิทิน กิจกรรมตามรายละเอียดในโครงการ เรียนรู้การทำงานอย่างมีส่วนร่วม  รู้จักตนเอง และจัดการโครงการเป็น

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สามารถลงข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ปฏิทินกิจกรรม ผลการดำเนินงาน และรายงานกิจกรรมตามโครงการ ผ่านทางเว็บไซต์คนใต้สร้างสุขได้อย่างถูกต้อง และแก้ไขได้เมื่อมีการบันทึกผิดพลาด 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขการลงรายงานผิดพลาดได้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่ควรทำแบบฟอร์มที่ยุ่งยากไปเพื่อความสะดวกของชุมชนในการบันทึกรายงาน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

เป็นพี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษาเมื่อมีปัญหาในการดำเนินโครงการ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แนะนำการลงข้อมูลในเว็บไซต์คนใต้สร้างสุข 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
สมใจ ด้วงพิบุูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 4,600.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวสุดารัตน์ อินทร์จันทร์นางสาวสุดารัตน์ อินทร์จันทร์เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 09:19:51
แก้ไขโดย นางสาวสุดารัตน์ อินทร์จันทร์ เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 11:32:17 น.

ชื่อโครงการ : กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง »

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศโครงการ ครั้งที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำ 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ สจรส และพี่เลี้ยงโครงการ ดำเนินการและบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ การดำเนินงาน การจ่ายเงิน หลักฐานการจ่ายเงินโครงการ การถอดตามบทเรียน และการลงรายงานตามระบบแว็บไซต์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รับฟังการบรรยายแนงทางการบริหารจัดการโครงการและการจัดทำรายงานต่างผ่านเว็บไซต์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้ความรู้เพิ่มเติมในการทำโครงการและแผนการดำเินงาน การเบิกจ่ายเงินและการทำงานในเว็บไซต์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.สุดา
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,139.00 0.00 0.00 0.00 1,139.00 UnLock
3 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุดา นาคฤทธิ์สุดา นาคฤทธิ์เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 09:56:04
แก้ไขโดย สุดา นาคฤทธิ์ เมื่อ 4 ตุลาคม 2558 10:01:56 น.

ชื่อโครงการ : ตำรับอาหารเป็นยา ณ บ้านนาพา »

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับแว็ปไซค์ ในการจัดทำโครงการ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้แว็ปไซค์ ในการดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปฐมนิเทศโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับแว็ปไซค์ ในการจัดทำโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ จำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เรียนรู้การใช้แว็ปไซค์ 2.การทำปฏิทินโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แว็ปไซค์
 2. มีปฎิทินโครงการเกิดขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 UnLock