วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
2 มีนาคม 2558 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsuwanneesuwanneeเมื่อ 22 สิงหาคม 2557 16:57:30
แก้ไขโดย suwannee เมื่อ 22 สิงหาคม 2557 16:57:57 น.

ชื่อโครงการ : คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่จักดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำทีมคณะทำงาน จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. การขยายครัวเรือนต้อนแบบการจัดการขยะ 2. การประกวดครัวเรือนต้นแบบ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

30

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
15 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมิ่งขวัญมิ่งขวัญเมื่อ 16 กันยายน 2557 14:13:52
แก้ไขโดย มิ่งขวัญ เมื่อ 16 กันยายน 2557 14:19:36 น.

ชื่อโครงการ : สามวัยสานใจดูแลชุมชนสนามกีฬา »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนการทำงาน วางแผนงาน สรุปผลงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบการขับเคลื่อนให้ได้ตามวัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการ จำนวน 15 คน
-ชมรมผู้สูงอายุ -เยาวชน –เทศบาล อสม.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการชุมชน กรรมการโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเรื่องการทำหมอนต่อ ว่าต้องทำให้ทันงานเดือนสิบ กรรมการต้องช่วยกระตุ้นทำกัน งานเริ่ม 21 เราทำให้เสร็จ 20 ได้แบ่งงานกันไปกระตุ้นตามกลุ่ม ตามบ้าน ให้ช่วยกันทำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สรุปผลการประชุม คือ ให้ประธานชุมชน จ้วน ถั่ว นำอุปกรณ์และสินค้าออกจำหน่าย ที่เหลือให้ไปกระตุ้นกลุ่มมาทำต่อ ให้ได้ผลงาน เด็กและผู้สูงอายุที่ว่างต้องมาทำ ให้ไปทำเป็นกลุ่มที่บ้าน รวมกลุ่มกันข้างบ้านให้ช่วยทำ เช่น ป้าแดง หัวหน้ากลุ่มทำแล้วชวนเด็กมาทำ มีกรรมการติดตามเพิ่มเติม ทำต่อเนื่อง ตั้งเป้าหมายให้ทังานเดือนสิบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้นำผลผลิตมาให้ดูและเวนอแนะว่าทำให้แบบสวยๆ แปลกๆๆ จะช่วยให้ทำได้ดียิ่งขึ้น

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 525.00 0.00 0.00 0.00 525.00 UnLock
14 กันยายน 2557 เวลา 11:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpisit76pisit76เมื่อ 14 กันยายน 2557 13:33:39
แก้ไขโดย pisit76 เมื่อ 14 กันยายน 2557 15:59:52 น.

ชื่อโครงการ : ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแกนนำและคณะทำงาน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานและแกนนำประจำเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะทำงานทุกคน ร่วมรับทราบปัญหา และแก้ไขปัญหาร่วมกัน  รวมทั้งกำหนดต่อไปด้วยกัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมแกนนำและคณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในกิจกรรมที่ผ่านมา และเตรียมการดำเนินงานในกิจกรรมต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 9 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน จำนวน 9 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมหารือปัญหา/อุปสรรคในการทำงานที่ผ่านมา ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการประชุมครั้งนี้ ประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตรงตามกำหนดเวลา  เนื่องจากคณะทำงานส่วนใหญ่มีภาระกิจมากมาย บางคนมีหลายหน้าทีต้องรับผิดชอบ  วิธีการแก้ไขคือพยายามใช้เวลาในช่วงวันหยุดในการจัดกิจกรรม

และที่ประชุมได้กำหนดให้การทำบ้านปลาเริ่มดำเนินการได้ในวันที่ 18  กันยายน นี้ และกำหนดให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2557  ส่วนวัสดุที่ใช้ ให้เน้นสิ่งของที่มีอยุ๋ในพื้นที่ก่อน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตรงตามกำหนดเวลา    เนื่องจากคณะทำงานส่วนใหญ่มีภาระกิจมากมาย บางคนมีหลายหน้าทีต้องรับผิดชอบ  วิธีการแก้ไขคือพยายามใช้เวลาในช่วงวันหยุดในการจัดกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ว่าที่ ร.ต.หญิง ใบเฟิร์น สุวรรณมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
14 กันยายน 2557 เวลา 17:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยครูอะหมัดครูอะหมัดเมื่อ 14 กันยายน 2557 23:22:14
แก้ไขโดย ครูอะหมัด เมื่อ 14 กันยายน 2557 23:36:08 น.

ชื่อโครงการ : วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำแผนปฏิบัติงานกลุ่มอาสาสมัครมัคคุเทศน์อาสา

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครมัคคุเทศก์อาสา เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของชุมชน และทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้มาทัศนศึกษาดูงานในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานกลุ่มอาสาสมัครมัคคุเทศน์อาสา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มผู้นำชุมชน แม่บ้าน ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สมาชิกกลุ่มอาสาสมัครมัคคุเทศน์อาสาร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงาน โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวชี้ัวัด และกิจกรรมของกลุ่ม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน แม่บ้าน ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน จำนวน 60 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สมาชิกกลุ่มอาสาสมัครมัคคุเทศน์อาสาร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงาน โดย 1. ร่วมกันนำเสนอและกำหนดวิสัยทัศน์ของกลุ่ม 2. ร่วมกันนำเสนอและกำหนดเป้าหมายของกลุ่ม 3. ร่วมกันนำเสนอและกำหนดตัวชี้ัวัดของกลุ่ม 4. ร่วมกันนำเสนอและกำหนดกิจกรรมของกลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สมาชิกกลุ่มอาสาสมัครมัคคุเทศน์อาสาร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงาน โดย 1. กำหนดวิสัยทัศน์ของกลุ่ม คือ กลุ่มอาสาสมัครมัคคุเทศน์อาสา จะเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่สามารถจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่นได้ 2. กำหนดเป้าหมายของกลุ่ม คือ การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาชุมชนเพื่ิอรองรับนักท่องเที่ยว 3. กำหนดตัวชี้ัวัดของกลุ่ม คือ 1. เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาชุมชน ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ชุมชน 2. สมาชิกในกลุ่มมีทักษะในการจัดการท่องเที่ยว 4. กำหนดกิจกรรมของกลุ่ม คือ 1. สำรวจข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และภูมิปัญญา 2. จัดทำแผ่นพับ หนังสือ และป้ายไวนิล 3. จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชน จัดทำแบบจำลองและการจัดแสดง 4. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 จุด 5. จัดงาน “ของดีบ้านแคเหนือ”

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 UnLock
14 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 16 กันยายน 2557 12:08:19
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 16 กันยายน 2557 16:02:52 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมทีมเพื่อติดตามโครงการ

กิจกรรมหลัก : งบประมาณพื้นที่แต่ละโครงการ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อการบริหารจัดการและดำเนินผลจำนวนครั้งในการเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

3

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมติดตามโครงงานเพื่อมาเคลียเอกสารของโครงงานงวดที่ 1 ให้เสร็จสิ้นเนื่องจากจะทำข้อมูลของวด ที่2ต่อเพื่อจะได้ดำเนินงานต่อไปและสามารถรับรู้ถึงปัญหาที่ติดขัดกับโปรแกรมและการเขียนข้อมูลจริงและนำไปแก้ไข

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

3

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดประชุมติดตามโครงงานเพื่อมาเคลียเอกสารของโครงงานงวดที่ 1 ให้เสร็จสิ้นเนื่องจากจะทำข้อมูลของวด ที่2ต่อเพื่อจะได้ดำเนินงานต่อไปและสามารถรับรู้ถึงปัญหาที่ติดขัดกับโปรแกรมและการเขียนข้อมูลจริงและนำไปแก้ไข

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้ทำโครงการนี้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมีความเข้าใจในรายงานและข้อแก้ไขส่วนที่ผิดเพื่อไปแก้ไข้และเพื่อจะเตรียมส่งไห้สสส.ได้ตรวจสอบอีกครั้งและสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในโครงการต่อไป ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้นและสามารถร่วมกลุ่มกันและแก้ไขส่วนที่ผิดเพื่อให้ผ่านพ้นไปด้วยดีและทุกคนก็ได้ช่วยชุมชนเกิดความสงบ์เป็นชุมชนที่มีความแข็มแข็งอย่างสำเร็จ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

อาจมีปัญหากับระบบโปรแกรมคอมฯในเรื่องการลงข้อมูล  ข้อแก้ไขสอบถามพีเลี้ยงและผุ้จัดทำระบบโปรแกรมนี้เพื่อให้ผ่านไปด้วยดี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00 UnLock
13 กันยายน 2557 เวลา 09:30-15.30น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสัณห์สินีสัณห์สินีเมื่อ 14 กันยายน 2557 21:39:42
แก้ไขโดย สัณห์สินี เมื่อ 15 กันยายน 2557 23:38:27 น.

ชื่อโครงการ : ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : อบรมพัฒนาศักยภาพเสริมพลังผู้นำ 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่าศาสนา ฝ่ายผู้นำชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 3 เสริมพลังผู้นำ 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายศาสนา ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายผู้นำชุมชน 30คน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อหนุนเสริมให้ผู้นำทั้ง 4 ฝ่ายได้เข้าใจและยกระดับการขับเคลี่ยนขบวนการทำงานและรู้กลไกหมู่บ้านในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนติดยาเสพติดที่เป็นปัญหาหลักของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ครู จำนวน 2 คน
 2. ผู้นำศาสนา จำนวน 3 คน
 3. รพ.สต. จำนวน 3 คน
 4. สอบต. จำนวน 2 คน 5.กลุ่มเยาวชน จำนวน 10 คน
 5. แกนนำในชุมชน เช่น อสม. จำนวน 10 คน
 6. กลุ่มกองทุน จำนวน 2 คน กลุ่มเย็บผ้า จำนวน 2 คน
 7. กลุ่มทำผ้าบาติก จำนวน 2 คน กลุ่มทำขนม จำนวน 2 คน กลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 คน และกลุ่มตัดเย็บ กลุ่มทำขนม กรรมการมัสยิด 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อประสานงานผู้นำทั้ง 4 ฝ่ายเพื่อทำกิจกรรม 1. ประสานผู้นำ 4ฝ่าย 2. ทำความเข้าใจ แนวคิดและกระบวนการทำงานของชุมชนร่วมกันกับแกนนำเยาวชนและคณะทำงาน 3. เน้นให้ทุกกลุ่มเห็นความสำคัญร่วมผลักดันและพัฒนากลไกคณะทำงานการเสริมสร้างสุขภาพหมู่บ้าน 4. กำหนดให้มีแผนสุขภาพหมู่บ้านคณะงานการดูแลและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ 5.ยกระดับผู้นำ 4 ฝ่ายเป็นกลไกสภาผู้นำชุมชนและประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านปากละงูอย่างต่อเนื่องทุกเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 56 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำศาสนา
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อบต. /ชรบ.
กลุ่มสตรี กลุ่มตัดเย็บ กลุ่มทำขนม  ครู กรรมการมัสยิด เด็กและแกนนำเยาวชน รวมถึงประชาชนในหมู่ 2 รวมจำนวนทั้งหมด 56 คน เข้าร่วมประชุม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการประสานงานผู้นำทั้ง 4 ฝ่าย และทีมคณะทำงาน เพื่อมาประชุมร่วมกัน และสร้างความเข้าใจแนวคิดและกระบวนการทำงานร่วมกันของคนในชุมชน ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้นำได้รับรู้และช่วยกันแก้ปัญหา ว่าตอนนี้ สถานการณ์ในหมู่ 2 ที่เป็นปัญหา ก็คือ เรื่องสุขภาพ ของคน 14 ตระกูลและได้ชี้แจงว่า ได้มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ป่วย ทั้ง 14 ตระกูลแล้ว ซึ่งข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรคที่เป็น ว่าจริงๆแล้ว เขาเป็นโรคนั้น จริงหรือไม่ จึงต้องการให้ผู้นำได้รับทราบว่าเราควรปฏิบัติ และควรช่วยกันแก้ปัญหากันอย่างไร เพื่อต้องการลดโรคที่เกิดขึ้นในชุมชนหมู่ 2 และที่กำลังจะเกิด มีการพูดคุยซักถามกัน ในแต่ละกลุ่มที่ได้ลงพื้นที่ ว่าคนในชุมชนให้ความร่วมมือดีหรือไม่ และจะให้ทุกกลุ่มได้เล่าเหตุการณ์ตอนลงพื้นที่ว่า เมื่อเราได้ลงไปเยี่ยมคนป่วยแล้ว ทั้งเรา และเขามีความรู้สึกอย่างไร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ก็คือ เป็นเวทีผู้นำ 4 ฝ่าย ที่เข้ามาร่วมกันแก้ปัญหากับ ทีมคณะทำงานและให้ความร่วมมือในการร่วมแก้ปัญหาว่า สถานการณ์ในหมู่ 2 ที่เป็นปัญหา ก็คือ เรื่องสุขภาพ ของคน 14 ตระกูลและได้ชี้แจงว่า ได้มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ป่วย ทั้ง 14 ตระกูลแล้ว ซึ่งข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรคที่เป็น ว่าจริงๆแล้ว เขาเป็นโรคนั้น จริงหรือไม่ จึงต้องการให้ผู้นำได้รับทราบว่าเราควรปฏิบัติ และควรช่วยกันแก้ปัญหากันอย่างไร เพื่อต้องการลดโรคที่เกิดขึ้นในชุมชนหมู่ 2 และที่กำลังจะเกิด มีการพูดคุยซักถามกัน ในแต่ละกลุ่มที่ได้ลงพื้นที่ ว่าคนในชุมชนให้ความร่วมมือดีหรือไม่ และจะให้ทุกกลุ่มได้เล่าเหตุการณ์ตอนลงพื้นที่ว่า เมื่อเราได้ลงไปเยี่ยมคนป่วยแล้ว ทั้งเรา และเขามีความรู้สึกอย่างไร และทำให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยน และรู้ว่าเมื่อเราลงไปเยี่ยม เขาก็รู้สึกว่า ยังมีคนที่เป็นห่งเขา และทำให้เขามีกำลังใจ เพราะผู้ป่วยบางคนไม่มีใครดูแลและให้ความสนใจ จึงทำให้เขาดีใจที่มี ญาติพี่น้องที่ยังรักและเป็นห่วงเขาอยู่
    สรุปผลได้ว่า
-  ได้ความรู้เกียวกับเรื่องโรคต่างๆที่เกิดขึ้น -  ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกิน ว่าแต่ละวัน เราควรกินอาหารแบบไหน กินอย่างไร
-  ได้รู้เรื่องสุขภาพของแต่ละคน ว่า เราจะต้องปฏิบัติต่อตัวเองและญาติพี่น้องของเราอย่างไร -  คณะทำงานได้เกิดการพัฒนาตนเองมากขึ้น -  คณะทำงานกล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าที่จะทำ เช่น การเสนอผลจาการลงพื้นที่ของแต่ละกลุ่ม     และทุกคนได้ทั้งความรู้และวิธีการที่จะมาร่วมกันแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา สภาพแวดล้อมไม่อำนวยต่อการเดินทางมาประชุม(ฤดูฝน) แนวทางแก้ปัญหา จัดหาสถานที่ที่ใกล้เคียงให้กับผู้เข้าร่วมเพื่อสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • อยากให้พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเพิ่มเติมและให้กำลังใจในการทำงานมากขึ้น
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

กัลยทรรศน์ ติ้งหวัง อนัญญา แซะหลี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,700.00 0.00 8,400.00 1,300.00 0.00 0.00 11,400.00 UnLock
13 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 16 กันยายน 2557 12:05:14
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 16 กันยายน 2557 16:01:05 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : จัดแสดงวัฒนธรรมดิเกฮูลู

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมธำรงรักษาวัฒนธรรมดิเกฮูลูซรีนากอฮุแต(24 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดการแสดงดีเกฮูลูภายในชุมชนบ้านนากอฮูแตเพื่อสร้างความสมัคคี และเพื่อเด็กและเยาวชใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหางไกลยาเสพติด  และได้ทำบทเพลงเพื่อชุมชนโดยเน้นในเรื่องโทษของสารเสพติดต่างๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดการแสดงดีเกฮูลูภายในชุมชนบ้านนากอฮูแตเพื่อสร้างความสมัคคี และเพื่อเด็กและเยาวชใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหางไกลยาเสพติด  และได้ทำบทเพลงเพื่อชุมชนโดยเน้นในเรื่องโทษของสารเสพติดต่างๆ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1เด็กและเยาวชนในชุมชนมีความรู้เรื่องยาเสพติดและหลักคำสอนของศาสนาว่าด้วยยาเสพติดและนำไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง ทำให้เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคมได้ ไม่พบการติดยารายใหม่ 2.เกิดกลุ่มเยาชนผลักดันและป้องยาเสพติดในชุมชนและเด็กกับผู้ปกครองมีความผูกพันธ์กันมากขึ้นและสามารถกล้าแสดงออกในชุมชนทำให้ทุกคนมีความสุขและคนในชุมชนมีคนสนใจในกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นจากคนแค่ 30 ก็เพิ่มขึ้น อีก 30 ทำให้ตอนนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสมัคคีและทำให้ทุกคนรู้จักกันเพิ่มขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 750.00 UnLock
12 กันยายน 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 12 กันยายน 2557 22:55:28
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 13 กันยายน 2557 00:00:08 น.

ชื่อโครงการ : แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : หารือกลุมย่อย กลุ่มที่ 3

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เปิดเวทีเตรียมความพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนปีที่ 2

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ทีมงานรับทราบภาพรวมของโครงการ  2. ร่วมสร้างกติกาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม      3. เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่องสวัสดิการ กองทุนขยะสร้างสุข

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เนื่องจากบริบทชุมชนเมืองมีชาวบ้านทำงานที่หลากหลาย  มีเวลาที่ร่วมเข้าประชุมหารือไม่พร้อมกัน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดประชุมย่อยก่อนเปิดประชุมใหญ่นั่นเอง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อร่วมหารือปัญหาชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและประเด็นที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อร่วมหารือการจัดตั้งกองทุนขยะ กฎระเบียบ กองทุน
3.เพื่อเพื่อรณรงค์เรื่องการลดเหล้า บุหรี ในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วิธีการ สร้างกระบวนการแบบกลุ่มย่อย สู่ เวทีใหญ่ โดยมีวิธีการดังนี้ 1. เชิญชาวบ้านเข้าร่วมหารือ เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 15-20 คน จำนวน 5 ครั้งโดย กลุ่มประชาชน และ กลุ่มเยาวชนและเครื่อข่ายชุมชนเป้าหมาย เพื่อทำความเข้าใจ และรับฟังปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่เป้าหมายเดียวกัน

2.วางระเบียบ ข้อตกลง กติกาของกองทุนขยะ เพื่อนำไปสู่สวัสดิการของชุมชนและทีมงานในการขับเคลื่อนกองทุน

3.เปิดเวทีโครงการ ปีทีสอง โดยชี้แจง การใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เกิดขึ้นโดยชาวชุมชนซึ่งผ่านการหารือจากกลุ่มย่อยที่ผ่านมาบอกเล่าในกลุ่มใหญ่เพื่อหาแนวทางร่วมกัน

-เปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

-ชี้แจงการจัดตั้งกองทุนขยะผ่านธนาคารขยะ ประเด็น วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนขยะ สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกกองทุนจะได้รับ -ชี้แจงแนวทางการจัดการขยะโดยทีมปฏิบัติการจากธนาคารขยะ และบทบาทหน้าที่ ของชาวชุมชนเพื่อพัฒนาร่วมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 24 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมงาน  4  คน


ตัวแทนครัวเรือน  / จำนวน  20  ครัวเรือน


บัณฑิตอาสา มอ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1 ส่งจดหมายเชิญ  โดยการเคาะประตูบ้าน และ เดินประชาสัมพันธ์

2.จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ เพื่อ สร้างกระบวนการ

3.จัดประชุม ณ ลานสุข  ห้องประชุม  สร้างสุข

4.รวบรวมข้อมูลจากการประชุม

5.จัดประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

การประชุม รอบนี้เป็นการประชุมที่มีกลุ่มผู้เข้าประชุมอยากหลากหลาย  เนื่องจาก บริเวณดังกล่าวของชุมชนประกอบไปด้วยกลุ่มคนชาวไทย ที่ประกอบอาชีพค้าขายในตลาด  ชาวเขมร และ พม่า ที่เข้ามาใช้แรงงาน  ดังนั้น  ตัวแทนครัวเรือนที่ส่งเข้ามาประชุุมกันอย่างหลากหลาย

ความสามารถด้านภาษาของผู้นำเสนอข้อมูลอาจไม่ดีแต่  พยายามสื่อสารให้ เข้าใจ อย่างช้าๆ  ซึ่งในเวลา 13.30 น  ชาวบ้านที่ได้รับหนังสือเชิญได้ทยอยเข้ามาร่วมกิจกรรม แต่สิ่งที่เห็นในวันนี้ คือ คุณ สมพร  จันทวงศ์  ได้เดินถือ เครืองเสียงขนาดเล็ก  และไมโครโฟน  เดิน ประชาสัมพันธ์  เรียกชาวบ้าน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ซื่งปรกติ  ป้าพร  ไม่ค่อย ชอบพูดออกทางไมโครโฟนสักเท่าใดนัก  แต่ป้าบอกกับทีมงานว่า  ค่อยฝึกทีละนิด น่าจะดีเอง  วันนี้การใช้วิธีนี้เห็นทีว่า  จะดี และน่าสนใจทีเดียว  ตัวแทนชุมชนและชาวบ้านให้ความสนใจกันมากขี้น  เมื่อทุกคนพร้อมกันที่ ห้องประชุมสร้างสุข แล้ว  ก็ได้เริ่มในการนำเสนอ ข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยน  กัน  ทั้งด้านการจัดการขยะในปีที่ผ่านมา  อุปสรรค์ ปัญหาและสิ่งที่ต้องการ  การแก้ไข  จนกระทั้งนำคิดนำคุยสู่การสร้างกติการชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม  นางจำเนียร  อินเรน หนื่งในผู้เข้าร่วมประชุม กล่าวว่า  ต้องค่อยเป็น ค่อยไป  จะทำทีเดียวให้สำเร็จไม่ได้ต้องอาศัยเวลา เพราะชาวบ้าน แต่ละบ้านมีพฤติกรรมการรับรู้ที่แตกต่างกัน    บางคนทำได้ทันที  บางบ้าน ทำมาหากินเช้าค่ำ  ก็ค่อยๆ ปรับกันไป  บางบ้านมีผู้สูงอายุ อยู่ลำพัง  ลำบากในการยกขยะเข้าออกตามเวลา  ต้องรอลูกหลาน  ทางทีมงานชี้แจงถึงเรื่อง  กองทุนขยะ  หากต้องนำส่งขยะรีไซเคิล บ้านที่มีคนชรา  คนป่วย หรือ หญิงมีครรภ์ ในวันสมัคร หากให้ทีมรับด้วยรถซาเล้งพ่วงข้างขอให้แจ้ง  ทางทีมงานไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ บริการฟรี แต่สำหรับการจัดเก็บขยะทั้วไปนั้น ให้ชาวบ้านทิ้งในวันเวลาที่กำหนด  ซึ้่งทุกครัวเรือนต้องค้ดแยกขยะ  ก่อนทิ้งทุกครั้ง  และ ใส่ถุง มัดปากถุง และทิ้งในวันจันทร์ ห้าโมงเย็น  วันศุกร์ บ่าย สองโมง  อีกประการหนื่งที่กล่าวในประเด็น  กติกาสิ่งแวดล้อม คือ ห้ามทุกครีวเรือนเผาขยะเด็ดขาด เนื่องจาก  มีบังคับด้วยกฎเทศบัญญัติ  ห้ามเผาขยะในชุมชน  ฝ่าฝืน จับปรับตามกฎ

        เข้าสู้เรื่องที่สองในการประชุมกลุ่มนี้คือ กองทุนขยะสร้างสุข  ทีมงานได้ให้แนวทางและขอข้อเสนอแนะจากที่ประชุม จากสิทธิประโยชน์ที่กองทุนเสนอในฉบับร่าง ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุม รับทราบและแลกเปลื่ยนความคิดเห็นกันอย่างน่าสนใจ  ตัวแทนชาวพม่า ท่านหนึ่งที่พอจะสื่อสารภาษาไทยได้บ้าง  ได้ถามที่ประชุมว่า  พม่าทำได้หรือไม่  ทีมงานได้ตอบว่า  สามารถทำได้ เพราะกองทุนนี้เกิดขื้นโดยผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลคนในชุมชนด้วยกัน  ดังนั้น  สัญชาติ จึ่งไม่เกี่ยวข้อง หากพักอาศัยหลับนอนอยู่ในชุมชนนี้่ ไม่ว่าไทย พม่า เขมร  สามารถ ร่วมกิจกรรม กับทางกองทุนได้ทั้งสิ้น 


        ทีมงานได้เล่าแจ้งตารางการทำกิจกรรมชุมชนให้ที่ประชุมได้ทราบเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆร่วมกัน  และนัดวัน เปิด กองทุนขยะสร้างสุขเพื่อ รับสมัคร สมาชิกในวันศุกร์  ที่ 19 ตุลาคม  2557  เวลา 09.30น  ณ ลานสุขใจ ห้องประชุม สร้างสุข  โดยพร้อมเพรียงกัน


ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การประชาสัมพันธ์

การใช้หนังสือเชิญ อย่างเดียวยังไม่เพียงพอกันคนป้อมหก ต้องเดินเคาะประตูบ้านด้วยเมื่อใกล้ถึงเวลาประชุม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการเข้าร่วมการประชุม

วิธีแก้ไข  คุุณสมพร  จันทวงศ์  ใช้เครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่  เดินประกาศตามครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเรียกเข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 850.00 700.00 0.00 0.00 1,550.00 UnLock
12 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 14 กันยายน 2557 10:30:11
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 14 กันยายน 2557 10:53:18 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : ทำความสะอาดมัสยิด

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์( สำหรับกิจกรรมทำสะอาดมัสยิด 48 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทุกคนร่วมกลุ่มมาทำความสะอาด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชและคนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กลุ่มเยาวชได้แบ่งหน้าที่ทำความสะอาดมัสยิดและพร้อมเพียงกันออกมาพัฒนาเพื่อชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มเยาวชเกิดจิตอาสาสาธรณะรักชุมชนชุมชนที่น่าอยู่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 UnLock
11 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 12 กันยายน 2557 09:52:55
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 12 กันยายน 2557 10:07:49 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมไกล่เกลีย

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมไกล่เกลี่ยทีมติดตามร่วมคิดแลกเปลี่ยนจัดหาวิธีการไกล่เกลี่ยที่สอดคล้องในชุมชนมากขึ้น จัดทำทะเบียนการติดตามราย(4 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ชุมชนปลอดภัยและเข้มแข็ง และสร้างเสริมเครือข่ายชุมชนโดยชุมชน ร่วมแก้ปัญหายาเสพ ติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 13 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชนและบุคคลในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เกิดทีมไกล่เกลียและติดตามลดความรุนแรงครอบครัวเกิดครอบครัวอบอุ่น 100% ไม่พบครอบครัวแตกแยกอย่าร้าง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำชุมชนบุคคลในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดประชุมหารือเรื่องการไกล่เกลียและจัดทีมติดตามไกล่เกลียทีมละ 3 คนเพื่อแบ่งหน้าที่ติดตามและแบงโซนของแต่ละซอยเพื่อให้ทีมไกล่เกลียรับผิดชอบและติดตามทุกๆ 1 เดือนเขียนใบบันทึกเพื่อนำส่งข้อมูลว่ามีกี่เปอร์เซ็นที่มีปัญหาและสาเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรพร้อมให้สรุปข้อมูมมาสพอสังเขป  เพื่อให้ชุมชนสงบ์และมีความสมััคคีและเป็นชุมชนที่แข็มแข็งไม่พบครอบครัวแตกแยกอย่าร้าง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เกิดทีมไกล่เกลียและติดตามลดความรุนแรงครอบครัวเกิดครอบครัวอบอุ่น 100% ไม่พบครอบครัวแตกแยกอย่าร้าง  ผู้ที่ติดตามได้ทำใบบันทึกเพื่อติดตามข้อมูลและแบ่งซอยเพื่อใปดูแลให้ควบคลุ่มภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนเกิดความสงบ์และลดความรุนแรงในครอบครัวจะเกิดครอบครัวที่อบอุ่นมีความแข็มแข็งในชุมชนทุกคนในชุมชนเกิดความสมััคคี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00 UnLock
11 กันยายน 2557 เวลา 10.00 - 16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 13 กันยายน 2557 00:05:59
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 13 กันยายน 2557 00:48:49 น.

ชื่อโครงการ : แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : การเสนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เปิดเวทีเตรียมความพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนปีที่ 2

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. ร่วมร่างกติกาชุมชน    2 .  ร่างสวัสดิการกองทุนขยะสร้างสุข  3.  ชี้แจง- รับทราบ กิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เนื่องจากบริบทชุมชนเมืองมีชาวบ้านทำงานที่หลากหลาย  มีเวลาที่ร่วมเข้าประชุมหารือไม่พร้อมกัน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดประชุมย่อยก่อนเปิดประชุมใหญ่นั่นเอง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อร่วมหารือปัญหาชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและประเด็นที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อร่วมหารือการจัดตั้งกองทุนขยะ กฎระเบียบ กองทุน
3.เพื่อเพื่อรณรงค์เรื่องการลดเหล้า บุหรี ในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วิธีการ สร้างกระบวนการแบบกลุ่มย่อย สู่ เวทีใหญ่ โดยมีวิธีการดังนี้ 1. เชิญชาวบ้านเข้าร่วมหารือ เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 15-20 คน จำนวน 5 ครั้งโดย กลุ่มประชาชน และ กลุ่มเยาวชนและเครื่อข่ายชุมชนเป้าหมาย เพื่อทำความเข้าใจ และรับฟังปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่เป้าหมายเดียวกัน

2.วางระเบียบ ข้อตกลง กติกาของกองทุนขยะ เพื่อนำไปสู่สวัสดิการของชุมชนและทีมงานในการขับเคลื่อนกองทุน

3.เปิดเวทีโครงการ ปีทีสอง โดยชี้แจง การใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เกิดขึ้นโดยชาวชุมชนซึ่งผ่านการหารือจากกลุ่มย่อยที่ผ่านมาบอกเล่าในกลุ่มใหญ่เพื่อหาแนวทางร่วมกัน

-เปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

-ชี้แจงการจัดตั้งกองทุนขยะผ่านธนาคารขยะ ประเด็น วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนขยะ สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกกองทุนจะได้รับ -ชี้แจงแนวทางการจัดการขยะโดยทีมปฏิบัติการจากธนาคารขยะ และบทบาทหน้าที่ ของชาวชุมชนเพื่อพัฒนาร่วมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชาวบ้านที่อาศัยบนถนน ถัดอุทิศ ชุมชนป้อมหก อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. หารือ ออกแบบกิจกรรม กับบัณฑิตอาสาและทีมงาน
 2. ออกเอกสารประชาสัมพันธ์ กองทุนขยะสร้างสุข
 3. เดินประชาสัมพันธ์ แบบเชิงรุกเคาะประตูบ้านพร้อมทั้ง ขอข้อคิดเห็นประเด็น กติกาชุมชน กองทุนขยะสร้างสุข อธิบายตารางกิจกรรม 4.ค้นหาครัวเรือนต้นแบบพลังงานทดแทน  เพื่อ หารือต่อในรอบบ่าย
 4. หารือกับครัวเรือนต้นแบบพลังงานทด แทน 3-4 หลังคาเรือน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

    เนื่องจากถนนถัดอุทิศ เป็นย่านค้าขาย หอพัก และ ตลาด การนัดประชุมเพือ่รวมตัวกันนั้นค่อนข้างเป็นเรื่องไม่ง่ายสำหรับทีมงาน จึงใช้วิธีการขอความคิดเห็นจากประชาชน โดยการเข้าประชาสัมพันธ์แบบเคาะประตู - เล่าสู่กันฟัง  ซื่งจากการเข้าเยี่ยมบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ในถนน ถัดอุทิศ พบว่า  ผู้ที่อยู่ในบ้านคือ ผู้สูงอายุเป็นจำมาก ทีมงานและบัณฑิตอาสาจึงเข้าอธิบายให้ชาวบ้านฟังถึงกองทุนขยะสร้างสุข  ซึ่งได้ผลตอบรับค่อนข้างดีพอสมควร น้าเขียวซื่งเป็นชาวบ้านได้กล่าวชื่นชน ว่า เป็นโครงการที่ดี ส่วนมากขยะถูกในบ้านหากเป็นขยะรีไซเคิลมักจะทิ้งรวมกันกับขยะอื่นๆ เพราะคิดว่า น้อยชิ้น หากเก็บไม่ก็เกะกะเนื่องจากบ้านไม่มีพื้นที่มากนัก  หากพอมีบ้างเล็กน้อยก็ยกให้คนที่เค้าเก็บขายไป  จะขายก็ไม่น่าจะได้เงินมากมายอะไร  แต่ก็ไม่เคยมีที่ไหน ที่รับขยะไว้สะสม แล้วมีสวัสดิการต่างๆให้กับเรา  น่าสนใจพอสมควร  จากคำกล่าวของน้าเขียวทำให้ทีมงานและ บัณฑิตอาสามีกำลังใจในการทำงานในวันนี้และมุ่งมั่นตั้งใจจะทำกองทุนขยะอย่างเต็มที่ เพื่อบริการชาวบ้านของเรา  นอกจากนี้ ป้ารัตน์ ซึ่งมีอาชีพ ขายเครื่องดื่มหน้าโรงเรียนแต่พักอาศัยอยู่ในชุมชน กล่าวว่า ขวดที่ขายน้ำมีมากแต่ละวัน ไม่ตำกว่าสิบใบ  อยากรู้เหมือนกันว่า หากเข้ากองทุนจะเป็นเงินเท่าไหร  ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ  เพราะปรกติก็มีคนขายน้ำอ้อยมาซื้อขวดบ้าง ฝาบ้าง  แต่ป้าให้ซะมากกว่า  เห็นว่ามันเบาๆ  ไม่มาก  แต่ถ้ามันทำให้เกิดการออม มีเงินสะสม และสวัสดิการ ก็น่าจะส่งเข้ากองทุนดีกว่า  ส่วนน้าภูมิขายปลาเค็มในตลาด กล่าวว่า มีอะไรขอให้มาบอก น้าอาจไม่ได้เค้าร่วมประชุมด้วยแต่อะไรช่วยได้จะช่วย  เมื่อกล่าวถึงกองทุน  น้าภูมิสนใจ  ก็เห็นแต่กองทุนที่ส่งเงินสะสม นี่ส่งขยะ  ก็แปลกดีนะ  ไม่เคยพบที่ไหน ช่างคิดช่างทำนะ ดีเหมือนกันร้านจะได้ไม่รก  ทีมงานก็ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติม ก็ได้กำลังใจกลับมา

การเดินสำรวจครั้งนี้พบว่าหลายๆ บ้านก็ปิด รอเวลาเปิดขายสินค้าในตอนบ่ายสองโมงซึ่ง ถนนจะถูกเปลื่ยนเป็นตลาด  ทีมงานจึงเร่งสำรวจให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาตลาด  รวมถึงชวนคิดชวนคุยในประเด็น อื่นๆ  ที่น่าสนใจด้วย ซึ่งประเด็นที่ต้องสำรวจพร้อมๆ กันคือ เรื่องพลังงานทดแทน  ได้ครัวเรือนต้นแบบ สามถึงสี่ครัวเรือนจึงนัด คุย ในรอบบ่ายโมง ครึ่งในวันเดียวกัน


        ป้าเถียร  กล่าวว่าที่บ้านสนใจที่จะทำพลังงานทดแทนเรื่องแก็สชีวภาพ  เพราะพอจะมีพื้นที่ หลังบ้านที่กว้างพอจะวางถังหมักได้อีกอย่าง ร้านอาหารใกล้เคียงมักให้เศษอาหารมาเสมอ หมักทำน้ำหมักก็มาก  แต่ช่วงนี้แก็สมีราคาแพง จึงอยากทดลองทำแก็สชีวภาพ น่าสนใจ ลดค่าใช้จ่าย

        ป้ายุพา  หมัดโส๊ะ  กล่าวว่า  อยากเป็นครัวเรือนต้นแบบด้านพลังงานทดแทนเหมือนกัน เพราะลูกสาวมีร้านอาหารตามสั่งมีเศษอาหารทุกวัน น่าจะดีถ้านำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่มากกว่าส่งให้เทศบาลจัดเก็บไป อีกอย่างหลังบ้านก็ว่างพอจะวางถังได้  เอามาวางไว้ได้เลย เด็กๆจะได้เข้าไปดูตัวอย่างนี้


การเดินทางสำรวจครั้งนี้ ทำให้ทีมงานรู้สึกอิ่มใจมากที่ได้ใกล้ชิด พูดคุยกันแลกเปลืยนสิ่งดีๆ ต่อกัน  การทำงานเช่นนี้ก็ทำให้เข้าใจคำว่า  เข้าใจ  เข้าถึง พัฒนา  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราชัดเจนขึ้นนั่นเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

บ้านบางส่วนไม่มีคนอยู่
วิธีการแก้ปัญหา

ไปเดินเยี่ยมใหม่วันหน้า แนบเอกสารไว้ในตู้จดหมาย

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 850.00 700.00 0.00 0.00 1,550.00 UnLock
10 กันยายน 2557 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอารีย์ สุวรรณชาตรีอารีย์ สุวรรณชาตรีเมื่อ 10 กันยายน 2557 15:19:58
Project trainer
แก้ไขโดย อารีย์ สุวรรณชาตรี เมื่อ 10 กันยายน 2557 15:50:38 น.

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยพลังชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินโครงการโดยทีม สสส.และสจรส.มอ.หาดใหญ่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานปิดโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายงานที่จะต้องนำส่ง สสส. คือ รายงานการเงิน ง.1 งวดที่ 2 , ส.4,ส.3  ตลอดจนทำความเข้าใจกับการคืนเงินโครงการกลับไปยังกองทุน สสส.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ได้เข้ามาพบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจในการจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการและวิธีการคืนเงินกลับไปยังกองทุน สสส.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานการเงิน และรายงานฉบับสมบรูณ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดทำรายงานการเงิน และรายงานฉบับสมบรูณ์ ซึ่งพี่เลี้ยงได้อธิบายให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้เข้าใจ และจัดทำเอกสารได้อย่างถูกต้อง และนำส่งรายงานภายในเดือนกันยายน 2557

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

นส.อารีย์ สุวรรณชาตรี และนส.ใบเฟริ์น สุวรรณมณี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 UnLock
10 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsungviansungvianเมื่อ 11 กันยายน 2557 05:21:07
แก้ไขโดย sungvian เมื่อ 11 กันยายน 2557 05:45:09 น.

ชื่อโครงการ : รวมพลัง สานสัมพันธ์สร้างสุขภาพคนเขาปูน »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมหลัก : คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินผลให้ทราบว่าการดำเนินกิจกรรมของโครงการบรรลุไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการหรือไม่  มีปัญหาและอุปสรรคอะไร  มีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  15  คน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง  5  คน นักเรียน  5  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ  กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ  วิเคราะห์ข้อมูลทำสารสนเทศ  เปิดเวทีชาวบ้าน  จัดกิจกรรมเดินวิ่งและเสวนาเกี่ยวกับสุขภาพ  ปลูกผักปลอดสารพิษ  เลี้ยงปลาดุกเพื่อนำมาทำเป็นอาหารประเภทโปรตีน ประเมินความตระหนัก  การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  20  คน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง  5  คน นักเรียน  5  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมประเมินติดตามผลการดำเนินงานโครงการ  กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ  วิเคราะห์ข้อมูลทำสารสนเทศ  เปิดเวทีชาวบ้าน  จัดกิจกรรมเดินวิ่งและเสวนาเกี่ยวกับสุขภาพ  ปลูกผักปลอดสารพิษ  เลี้ยงปลาดุกเพื่อนำมาทำเป็นอาหารประเภทโปรตีน ประเมินความตระหนัก  การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย  สรุปผลจากที่ประชุมได้ว่าทุก  ๆ กิจกรรมดำเนินการผ่านตามเป้าหมาย ร้อยละ  97

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

  เกิดมีกลุ่มกิจกรรมเดินวิ่งและเสวนาเกี่ยวกับสุขภาพ  ปลูกผักปลอดสารพิษ  เลี้ยงปลาดุกเพื่อนำมาทำเป็นอาหารประเภทโปรตีน คนในชุมชนมีความตระหนัก  การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย  กิจกรรมของโครงการมีแนวโน้มเกิดความยั่งยืน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 UnLock
10 กันยายน 2557 เวลา 11:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยญัตติพงศ์ แก้วทองญัตติพงศ์ แก้วทองเมื่อ 11 กันยายน 2557 13:16:05
แก้ไขโดย ญัตติพงศ์ แก้วทอง เมื่อ 12 กันยายน 2557 13:25:10 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : สจรส.มอ.ประชุมทบทวนวางแผนการดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานทุก 3 เดือน ( 8 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมงาน สจรส.มอ. 4 คน 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ประชุมทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
 2. วางแผนการใช้จ่ายทางการเงิน
  3.วางแผนงานกิจกรรมลงปฏิทินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมงาน สจรส.มอ. 4 คน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประชุมทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
 2. วางแผนการใช้จ่ายทางการเงิน
 3. วางแผนงานกิจกรรมลงปฏิทินกิจกรรม
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ประชุมทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา เดือนธันวาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557
  ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา งวดที่ 1 ได้ดำเนินการในวัตถุประสงค์ที่ 1. พัฒนาศักยภาพทักษะผู้สนใจเสนอโครงการด้านการเขียนโครงการ  เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่  ที่มีความสมบูรณ์ตามกรอบทิศทางการสนับสนุนทุน และยกระดับคุณภาพโครงการให้ผู้รับทุนสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เรียบร้อย
  สรุปสถานการณ์ ปี 2557 รอบ 1 สามารถพัฒนาโครงการที่สมบูรณ์และชุมชนกำลังดำเนินโครงการจำนวน 119 โครงการ และได้ปฐมนิเทศเป็นทีเรียบร้อย ปี 2557 รอบ 2 ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. 73 โครงการ
  และกำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับแก้ข้อเสนอโครงการ รวมโครงการปี 2557 ทั้งหมด 192 โครงการ

 2. วางแผนการใช้จ่ายทางการเงิน
  ทบทวนค่าใช้จ่ายที่ผ่านมา การปิดงวดที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย และออกแบบการสร้างตาราง Excel ใหม่ เพื่อให้มองภาพรวมและรายละเอียดการใช้จ่ายการเงินได้มากขึ้น จากนั้นวางแผนค่าใช้จ่ายตามรายกิจกรรม นำไปสู่การกรอกค่าใช้จ่ายในแผนงานต่อไป

 3. วางแผนงานกิจกรรมลงปฏิทินกิจกรรม
  ได้ประชุมวางแผนงาน สรุปได้ดังนี้
  เสาร์ 25 – อาทิตย์ 26 ตุลาคม 2557 ปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ รุ่น 2 ทุกจังหวัด, เสาร์ 1 - อาทิตย์ 2 พฤศจิกายน 2557 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดงวด 1 ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด รุ่น 1  ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา พัทลุง สตูล และตรัง, จันทร์ 3 - อังคาร 4พฤศจิกายน  2557 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดงวด 1 ภาคใต้บน รุ่น 1 ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฏร์ธานี, เสาร์ 31 มกราคม - อาทิตย์ 1 กุมภาพันธ์ 2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการชุมชนน่าอยู่ ปิดงวด 1 รุ่น 2 ทุกจังหวัด, พฤหัสบดี 19 – จันทร์ 23  กุมภาพันธ์ 2558 พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง (ชุมชนน่าอยู่), อาทิตย์ 1 – อาทิตย์ 15 มีนาคม 2558 ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ทีมสจรส. กับทีมสังเคราะห์ลงพื้นที่ สังเคราะห์คุณค่าโครงการร่วมกับ ผู้รับผิดขอบโครงการและพี่เลี้ยง, เสาร์ 9 – เสาร์16 พฤษภาคม 2558 ประชุมสังเคราะห์ ชุมชนน่าอยู่พี่เลี้ยงทบทวนงานสังเคราะห์ของถนอม แยกตามรายจังหวัด, เสาร์ 27 - อาทิตย์ 28 มิถุนายน 2558 ปิดโครงการชุมชนน่าอยู่ รุ่น 1 ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา พัทลุง สตูล และตรัง, จันทร์ 29 - อังคาร 30 มิถุนายน 2558 ปิดโครงการชุมชนน่าอยู่ รุ่น 1 ใต้บน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฏร์ธานี, เสาร์ 11 – อาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2558 งานสร้างสุขชุมชนน่าอยู่ ภาคใต้, เสาร์ 22 – อาทิตย์ 23  สิงหาคม 2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปิดโครงการชุมชนน่าอยู่ รุ่น 2

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
10 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสรศักดี์ ช่วยชูสรศักดี์ ช่วยชูเมื่อ 12 กันยายน 2557 16:55:07
แก้ไขโดย สรศักดี์ ช่วยชู เมื่อ 13 กันยายน 2557 15:24:27 น.

ชื่อโครงการ : บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด ) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะกรรมการเป็นกลไกหลักในการทำงานและติดตามประเมินผลงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ 10 คนตัวแทนกลุ่มบา้น 10 คนประชุมประเมินผล และมอบหมายงานจากผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการ10 คน ตัวแทนกลุ่มยบ้าน 10 คนประชุมประเมินผลและมอบหมายงานจากผู้รับผิดชอบโครงการว่า่ในกิจกรรมครั้งต่อไปใครรับผิดชอบอะใรบา้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีครู กศน. ตำบลไทยบุรี 1 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน ผู้ช่วยผู้ไหญ่บ้าน 3 คน สอบต. 1 คน คณะกรรมการ 10 คน หัวหน้ากลุ่มบ้าน 10 คนและชาวบ้านร่วม 40 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีผู้รับผิดชอบโครงการ ประชุมทีมกรรมการ และ มอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มบ้าน รับผิดชอบงานในครังต่อไป และให้ชาวบ้าน นำวัสดุเหลือใช้ ที่เป็นวัสดุปลูกผักใด้ ให้เอามาร่วมทำกิจกรรมที่ศาลาหมู่บ้านในครั้งต่อไป และกิจกรรมในวันนี้มี กศน. อำเภอท่าศาลาใด้ให้งบประมาณ มาซื้อพันธุ์ไม้ไผ่หวาน 450 กิ่ง เป็นจำนวนเงิน 19000 บาทร่วมกันแจกให้ชาวบ้านเพื่อสนับสนุนโครงการ บ้านพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการใด้เข้าใจในกิจกรรมครั้งต่อไป ว่าจะทำอะไรกันบ้าง และชาวบ้านใด้รับพันธุ์ไม้ไผ่หวานเพื่อนเอาไปปลูก เกือบทุกครัวเรือนและใด้เข้าใจเรื่องประโยชน์ของผักปรอดสารพิษ และการกำจัดขยะ เพิ่มมากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

อาจารย์ กศน. ประจำตำบลไทยบุรี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์ กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
9 กันยายน 2557 เวลา 13:00-16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsiritonsiritonเมื่อ 10 กันยายน 2557 08:42:42
แก้ไขโดย siriton เมื่อ 10 กันยายน 2557 08:58:28 น.

ชื่อโครงการ : บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ »

ชื่อกิจกรรม : พื่อชี้แจงโครงการ -เพื่อจัดตั้งทีมแกนนำ โดยคัดเลือก จำนวน ๑๐ คน แกนนำที่ได้จะเป็นผู้ดำเนินการโครงการและเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้วย

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมคนในชุมชนโดยเข้าวาระการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญความตระหนักในผลกระทบโรคเรื้อรัง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน 2.ผู้นำชุมชน 5 คน 3.คณะทำงาน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ประชุมชี้แจ้งโครงการ - เพื่อจัดตั้งทีมแกนนำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน 2.ผู้นำชุมชน 5 คน 3.คณะทำงาน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ประชุมชี้แจงโครงการ ฯ - จัดตั้งทีมแกนนำ ดำเนินโครงการฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เป็นการประชุมชี้แจ้งโครงการ  ให้กับประชาชนในพื้นที่รับทราบ  วัตถุประสงค์  และดำเนินการรับสมัครประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ  พร้อมคัดเลือกทีมดำเนินงาน สิ่งที่เกิดขึ้นหลังดำเนินกิจกรรม - ประชาชน  คณะทำงานเข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน - ประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการ 60 คน - คัดเลือกคณะกรรมการดำเนินโครงการ 15 คน - ประชาชนทราบวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

อาจารย์ไพทูรย์ 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ิอาจารย์ไพทูรย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 2,000.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 UnLock
9 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsungviansungvianเมื่อ 11 กันยายน 2557 05:46:46
แก้ไขโดย sungvian เมื่อ 11 กันยายน 2557 05:59:29 น.

ชื่อโครงการ : รวมพลัง สานสัมพันธ์สร้างสุขภาพคนเขาปูน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรม ครั้งที่ 4

กิจกรรมหลัก : 1.ประชุมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมกันประเมินผลการดำเนินโครงการในระยะ 3  เดือน  นำเอาปัญ หาและข้อบกพร่องมาวางแผนแก้ไขต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 14 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการดำเนินการ 14  คน  ลากิจติดประชุมที่บ้านกำนัน 1 คน คือนายวิชัย  มุสิกโรจน์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการมาลงชื่อเข้าประชุม  ระมดความคิดเห็นการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ที่ประชุม เสนอให้เพิ่มการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิคด้วย ที่ประชุมเห็นด้วย สรุปผลการจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและคณะกรรมการมีความพึงพอใจสูงสุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการมาลงชื่อเข้าประชุม  ระมดความคิดเห็นการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ที่ประชุม เสนอให้เพิ่มการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิคด้วย ที่ประชุมเห็นด้วย สรุปผลการจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและคณะกรรมการมีความพึงพอใจสูงสุด  ระบุว่าบรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ 100

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไฝ่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
8 กันยายน 2557 เวลา 09:00 -15.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthammasunjohnthammasunjohnเมื่อ 8 กันยายน 2557 16:15:44
แก้ไขโดย thammasunjohn เมื่อ 8 กันยายน 2557 18:04:17 น.

ชื่อโครงการ : สร้างชุมชนอยู่ดีมีสุขที่บ้านเขาเพ-ลา »

ชื่อกิจกรรม : วงเสวนาหาทางออกบ้านเขาเพ-ลา ครั้งที่ 10

กิจกรรมหลัก : วงเสวนา "ทางออกบ้านเขาเพ-ลา (ทบทวนอดีต ค้นหาปัจจุบัน วาดฝันอนาคต) จำนวน 10 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อฟื้นควยามสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานจำนวน 20 คน คนในชุมชนจำนวน 40 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ใช้ช่วงเวลาวันพระใหญ๋(ขึ้น 15 ค่ำของทุกเดือน) เพื่อสร้างกระบวนการสร้างความเข้าใจร่วมกันของคนในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 10 ครั้ง
 • ชักชวนกันมาทำบุญในวันพระใหญ่ วันสำคัญทางศาสนา
 • หลังถวายเพล ให้เปิดเวทีพูดคุยเรื่องราวสถานการณ์ปัญหา ให้คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมหาทางออกในสถานการณ์ปัญหานั้นๆ ร่วมกันโดยวิะีการล้อมวงพูดคุยปัญหาความเข้าใจที่ไม่ตรงกันของคนในชุมชนโดยใช้สำนักสงฆ์ถ้ำเขาเพ-ลา เป็นศูนยบ์กลางในการพูดคุย
 • ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวัด เช่น ทำความสะอาดวัด ปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ให้อาหารสัตว์
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานจำนวน 20 คน คนในชุมชนจำนวน 40 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ช่วงเช้าปฏิบัติเหมือนเคยจทำมา คือไหว้พระสวดมนต์ ถวาตภัตราหารแด่พระภิกษุ
 • ร่วมสนทนาปัญหาชุมชน
 • รับประทานอาหารร่วมกัน
 • บ่ายร่วมกันพัฒนาทางขึ้นวัดด้านทิศตะวันตตก
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • มีคนเข้าวัดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
 • คนที่เข้ามาวัดมีคนใหม่ที่ไม่เคยขึ้นมาเลยร่วมด้วย
 • การพัฒนาเส้นทางเข้าวัด ทำให้คนด้านทิศตะวันตกของวัดสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมในวัดง่ายขึ้นและเพิ่มขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

--

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

--

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

--

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

--

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัทร จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 300.00 0.00 0.00 1,800.00 UnLock
8 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยanunmaneeanunmaneeเมื่อ 11 กันยายน 2557 14:15:46
แก้ไขโดย anunmanee เมื่อ 14 กันยายน 2557 16:04:14 น.

ชื่อโครงการ : คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ »

ชื่อกิจกรรม : เวทีเสวนาคุณค่าสมุนไพรด้วยภูมิปํญญาผู้สูงวัยบ้านเขาอ้อสภาพสมบูรณ์ของบ้านเขาอ้อชนิด ปริมาณสรรพคุณของสมุนไพรที่มีอย๋ในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : 3. เวทีเสวนาคุณค่าสมุนไพรด้วยภูมิปัญญาผู้สูงวัยบ้่านเขาอ้อ -สภาพความสมบูรณ์ของบ้านเขาอ้อในอดีต -เรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบันของบ้านเขาอ้อ -ชนิด ปริมาณ -สรรพคุณของสมุนไพรที่่มีอยู่ในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 1. เพิ่อให้เยาวชนได้รับความรู้เรื่องสมุนไพรจากการเสวนา  2. เพื่อให้เยาวชนได้เห็นถึงประโยชน์ของสมุนไพร 3.เพื่อให้เยาวชนได้อนุรักษ์สมุนไพรได้
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • หมอพื้นบ้าน
 • โหราศาสตร์ -  นักเรียน / อาจารย์ -  ผู้นำชุมชน -  ประชาชนบ้านเขาอ้อ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.  เสวนาคูณค่าสมุนไพรดวยภูมิปัญญาผู้สูงวัยบ้านเขาอ้อ     -  สภาพความสมบรูณ์ของบ้านเขาอ้อในอดีต - เรียนรู้ถึงสถานการปัจจุบันบ้านเขาอ้อ     -  ชนิด  ปริมาณ     -  สรรพคุณที่มีอยู่ในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 143 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

หมอพื้นบ้าน - โหราศาสตร์ -  นักเรียน / อาจารย์ -  ผู้นำชุมชน -  ประชาชนบ้านเขาอ้อ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.  เสวนาคูณค่าสมุนไพรดวยภูมิปัญญาผู้สูงวัยบ้านเขาอ้อ     -  สภาพความสมบรูณ์ของบ้านเขาอ้อในอดีต - เรียนรู้ถึงสถานการปัจจุบันบ้านเขาอ้อ     -  ชนิด  ปริมาณ     -  สรรพคุณที่มีอยู่ในชุมชน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

อาจารย์ ผู้นำชุมชน  ประชาชน นักเรียน ได้รู้ถึงคุณค่า / สรรพคุณสมุนไพรในชุมชน และรู้ถึงการอนุรักษ์สมุนไพรของชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญญหา  กลุ่มเป้าหมายเกินตามแผนงานที่ตั้งไว้ เพราะโรงเรียนบริเวณไกล้เคียงขอร่วมเรียนรู้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,100.00 500.00 12,900.00 500.00 0.00 0.00 15,000.00 UnLock
8 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkorawich_pkorawich_pเมื่อ 12 กันยายน 2557 13:44:51
แก้ไขโดย korawich_p เมื่อ 12 กันยายน 2557 15:34:30 น.

ชื่อโครงการ : บุโหลนเล ปลอดขยะ (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : เปิดเวทีชี้แจงโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หารือทีมงาน , ทีมที่ปรึกษา เพื่อร่วมออกแบบรูปแบบการเปิดเวทีที่เหมาะสม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นของแกนนำและกลุ่มต่างๆในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำโครงการ อบต. เจ้าของกิจการบนเกาะ และกลุ่มชาวบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิญหน่วยงานอบต.ปากน้ำ ,กลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่สนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีคิดเพื่อนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ -ปัญหาอุปสรรคของการจัดการขยะของชุมชนและแนวทางการแก้ไข -แกนนำประสานหน่วยงาน เพื่อช่วยการแก้ไขตามแนวทางที่ร่วมกันเสนอแนะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชนผู้ให้ความสนใจ
นักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจ จำนวน  1 คน ผู้ประกอบการ: ร้านค้าหรือร้านอาหาร,รีสอร์ท ,ร้านชำ ผู้นำท้องถิ่น : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกผู้แทนราษฎร

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ขั้นเตรียมการ   เขียนเรียนเชิญหน่วยงาน :องค์การบิหารส่วนตำบปากน้ำ , เชิญวิทยากร   เรียนเชิญผู้นำท้องถิ่น , ประชาชนชาวบ้านที่มีความสนใจ,ผู้ประกอบการร้านค้าบนเกาะ,ครูและนักเรียนบ้านเกาะบุโหลน ขั้นดำเนินการ   ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ   คณะผู้ดำเนินงานกล่าวเปิดเวที ชี้แจงโครงการ
  การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการนำขยะนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำมาใช้ประโยชน์  ค้นหาอุปสรรคของการจัดการขยะมูลฝอยแต่ละครัวเรือน เพื่อหาแนวทางการแก้ไข้ปัญหา     ระดมความคิดระหว่าง ประชาชนชาวบ้านผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานอบต.ปากน้ำ เพื่อหาแนวทางการลด แยกและการทำลายขยะของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทางคณะดำเนินโครงการค้นหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาการลด แยกและการทำลายขยะ หารือกับแกนนำในหน่วยงาน ท้องถิ่น เพื่อช่วยแก้ไขตามแนวทางที่เสนอแนะ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การขนส่งของ ขยะไม่สามรถดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้ เนื่องจากการขนส่งลำบากและไม่มีความคุ้มค่า คุ้มทุนกับการรับซื้อจากเกาะและนำไปขายได้ราคาถูก ทางคณะดำเนินโครงการมีอุปสรรคในการเดินทางของ วิทยากร พี่เลี้ยงของโครงการ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนและมรสุมจึงยากต่อ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
8 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkorawich_pkorawich_pเมื่อ 12 กันยายน 2557 15:23:14
แก้ไขโดย korawich_p เมื่อ 12 กันยายน 2557 15:35:03 น.

ชื่อโครงการ : บุโหลนเล ปลอดขยะ (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : เปิดเวทีชี้แจงโครงการ

กิจกรรมหลัก : หารือทีมงาน , ทีมที่ปรึกษา เพื่อร่วมออกแบบรูปแบบการเปิดเวทีที่เหมาะสม

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำโครงการ อบต. เจ้าของกิจการบนเกาะ และกลุ่มชาวบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิญหน่วยงานอบต.ปากน้ำ ,กลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่สนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีคิดเพื่อนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ -ปัญหาอุปสรรคของการจัดการขยะของชุมชนและแนวทางการแก้ไข -แกนนำประสานหน่วยงาน เพื่อช่วยการแก้ไขตามแนวทางที่ร่วมกันเสนอแนะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
7 กันยายน 2557 เวลา 09:00-15.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุกัญญา อ่าวน้ำสุกัญญา อ่าวน้ำเมื่อ 7 กันยายน 2557 17:45:06
แก้ไขโดย สุกัญญา อ่าวน้ำ เมื่อ 7 กันยายน 2557 21:58:50 น.

ชื่อโครงการ : บ้านห้วยทรัพย์น่าอยู่ คู่พลับพลึงธาร ร่วมต้านโรคติดต่อ »

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมคืนข้อมูลขยะในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การถอดบทเรียนและคืนข้อมูลให้ชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-แกนนำอสม. -ผู้นำท้องถิ่น -ประชาชนทั่วไปจำนวน 100

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มีข้อมูลขยะในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 107 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-แกนนำอสม. -ผู้นำท้องถิ่น -ประชาชนทั่วไปจำนวน 107 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้ใหญ่บ้านกล่าวเปิดประชุมชี้แจงพร้อมด้วยพี่เลี้ยง ได้เข้าร่วมชี้แจงคืนข้อมูลขยะในชุมชนให้ชาวบ้านได้รับทราบ สืบเนื่องมาจากการสำรวจข้อมูลขยะในชุมชนเมื่อในวันที่11สิงหาคม2557ที่ผ่านมาสรุปเป็นข้อมูลขยะเพื่อให้ชาวบ้านได้รับทราบและตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาขยะ ซึ่งในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของ"พลับพลึงธาร ราชินีแห่งสายน้ำ"ซึ่งเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวในการแวะเยี่ยมชมและเพื่อให้เกิดความสวยงามขึ้นในชุมชน และได้มีการเชิญชวนชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมประกวดบ้านสวยครัวสะอาด ปราศจากโรค เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดภายในครัวเรือน และชุมชนเกิดการพัฒนาลดปัญหาขยะในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ชาวบ้านเกิดความเข้าใจ และมีความตระหนักในการแก้ปัญหาขยะภายในชุมชน ให้จำนวนปริมาณขยะในชุมชนได้ลดลง และได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดบ้านสวยครัวสะอาดปราศจากโรค ซึงจะมีการประเมินและมอบของขวัญเป็นที่ระลึกในกิจกรรมครั้งต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

พี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำในการทำเกียวกับข้อมูลชี้แจงให้กับชุมชน และคอยเป็นกำลังใจให้กับคณะทำงานมือใหม่

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 UnLock
7 กันยายน 2557 เวลา 17:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยครูอะหมัดครูอะหมัดเมื่อ 8 กันยายน 2557 19:34:54
แก้ไขโดย ครูอะหมัด เมื่อ 8 กันยายน 2557 19:41:07 น.

ชื่อโครงการ : วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้สูงอายุแก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มผู้นำชุมชน และแม่บ้าน จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรู้ด้านจิตวิทยาในการดูแลผู้สูงอายุ และพัฒนาทักษะการดูแลผู้สูงอายุ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน และแม่บ้าน จำนวน 50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. วิทยากรให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ โดยการบรรยายและการฉายวีดิทัศน์ เรื่อง "ชุมชนอายุยืน"
 2. วิทยากรอธิบายบทบาทของกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และแนวทางการทำงานของกลุ่ม
 3. สมาชิกของกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกันนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 4. วิทยากรสาธิตการออกกำลังกายด้วยไม้พลอง
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. สมาชิกกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
 2. สมาชิกกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเข้าใจบทบาท และแนวทางการทำงานของกลุ่ม
 3. สมาชิกของกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ได้ร่วมกันนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 4. สมาชิกกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เรียนรู้การออกกำลังกายด้วยไม้พลอง และสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุในการออกกำลังกายด้วยไม้พลองได้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 UnLock
7 กันยายน 2557 เวลา 08:00 - 15.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมชาย เนียมหวานสมชาย เนียมหวานเมื่อ 11 กันยายน 2557 19:39:36
แก้ไขโดย สมชาย เนียมหวาน เมื่อ 11 กันยายน 2557 22:31:31 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โครงการ เยาวชนคนสร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : ศึกษาดูงานจากศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร นอกสถานที

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เยาวชนและผู้ปกครองศึกษาดูงาน นอกพื้นที่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อนำความรู้จากการดุงานมาปรับปรุงพัฒนาแปลงเกษตรเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชนในชุมชน ผู้ปกครอง ผู้สนใจตามแผน  30  คน มีกลุ่มเกษตรกรจากพื้นที่ดำเนินการในุมชนเข้าร่วมดูงานในครั้งนี้ หลายท่าน หลายกลุ่ม เช่นกลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีก กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มเลี้ยงผึ้ง กลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้าน  กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ จำนวนเกินกว่า  40  คนเข้าร่วม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ศึกษาดูงาน เพิ่มความรู้่การทำเกษตรแบบผสมสผานที่ทำให้เจ้าของพื้นที่มีรายได้จากแปลงเกษตรทั้งปี ก่อนทีเด็กและเยาวชนำความรู้ที่ได้มาทำกิจกรรมแปลงเกษตรปลอดภัยต่อไปในกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่ม เยาวชนร่วมศึกษาดูงานจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขากลม ของอาจารย์สงวน มงคลศรีพันธ์เลิศ และยังมีกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการไปเยี่ยมชมเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงอาชีพการทำเกษตรของตัวเองซึ่งต้องการเพิ่มผลผลิต ลดรายจ่าย และสามารถจำหน่ายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ ซึ่งได้รับคำแนะนำจากอาจารย์สงวน มงคลศรีพันธ์เลิศ ที่เป็นแนวคิดทำการเกษตรแบบกลับหัวหรือคิดสวนทาง ทำเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย ทำเกษตรได้โดยไม่ใช้ดิน  เกษตรกรและเยาวชนที่ไปรับความรู้ทั้งทฤษฎีและประสบการณ์จริงเช่น การตอนกิ่งที่ไม่ต้องใช้ดิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เมื่อถึงสถานที่เป้าหมาย อาจารย์มงคล ได้ให้ทุกคนรวมกันที่ศาลารวมพลซึ่ง จัดเป็นสถานที่อบรมภาคทฤษฎีและสาธิต เล่าถึงความเป้นมาของศูนย์การเรียนรู้ในที่นี้ โดยการนำแนวพระราชดำริ การทำเกษตรแบบพอเพียง พึงงพาตนเอง ก่อนพึ่งพาคนอื่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขากลม ของอาจารย์สงวน มงคลศรีพันธ์เลิศ ยังมีกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการไปเยี่ยมชมเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงอาชีพการทำเกษตรของตัวเองซึ่งต้องการเพิ่มผลผลิต ลดรายจ่าย และสามารถจำหน่ายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ ซึ่งได้รับคำแนะนำจากอาจารย์สงวน มงคลศรีพันธ์เลิศ ที่เป็นแนวคิดทำการเกษตรแบบกลับหัวหรือคิดสวนทาง ทำเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย ทำเกษตรได้โดยไม่ใช้ดิน หรือแม้กระทั่งนำเอาหลักการศาสนาอิสลามมาปรับใช้ในการทำเกษตร คือ การปลูกพืชแบบ ยะมะอ๊ะ หรือการปลูกพืช แบบ สุญูด  คือการปลูกแบบผสมรวมกันและปลูกแบบแนวราบกรากราบก่อนลกขึ้น การแกล้งพืชโดยการปลูกแบบไม่ขุดหลุมพืชต้องเอาตัวรอดให้ได้หลังจากนั้นค่อยมาเติมปุ๋ยให้น้ำ การเลี้ยงปลาในที่สูง ปลูกผักในที่ต่ำ น้ำที่ใช้เลี้ยงปลาต้องมาเป็นปุ๋ย ต้องมาเป็นน้ำรดต้นผัก เป็ด ไก่ แพะ ทำหน้าที่ผลิตแม่ปุ๋ย ให้กับพืชชนิดต่าง ๆ คือ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ควายเก็บไว้ใส่พืชกินใบ ส่วน ขี้ไก่ ใส่พืชกินผล อย่างเดียว ปลูกพืชสีเขียวที่กินได้ หากมีเหลือนำไปขายและแบ่งบันส่วนบัญชีจดบันทึกทุกวัน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เหลือเก็บออม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สรุปกิจกรรมศึกษาดูงานและนำกลับมาปรับปรุงแปลงเกษตรเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยครั้งนี้ มีคนเข้าร่วมกิจกรรม  46  คน  เกินเป้าหมาย ทุกคนได้ความรู้ได้แนวคิดที่จะนำมาปรับใช้และทำตาม ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน รับปากที่กลับไปทำที่บ้านตนเองทุกคน ทุกคนต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้อีกในโอกาสต่อไป หลายคนสามารถเข้าใจ หลักการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางของในหลวง ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ เหลือเก็บออม และแบ่งปัน เยาชนต้องการเข้าร่วมกลุ่มปฏิติการจริงกับโครงการปรงปรุงแปลงเกษตร อยากทำ อยากปลูก อยากมีผักที่ตนเองเป็นคนปลูก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

รายงานพี่เลี้ยงผ่าน ไลน์ พี่เลี้ยงแนะนำให้รีบลงบันทึกกิจกรรม เนื่องจากโครงการทำกิจกรรมล่าช้า ให้ทำหนังสือขยายเวลากับ สสส.

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
จารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 7,600.00 150.00 0.00 0.00 7,750.00 UnLock
7 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยameenohameenohเมื่อ 13 กันยายน 2557 17:27:15
แก้ไขโดย ameenoh เมื่อ 14 กันยายน 2557 14:53:25 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนตัวอย่าง ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : เปิดเวทีเสวนาโดยเยาวชนชายทั้งสองกลุ่มอาชีพ

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีเสวนาเยาวชนที่สองสายอาชีพภายใต้หัวข้อ เยาวชนดี มีงานทำ เมื่อชุมชนให้โอกาส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เสนอความคิดเห็นและบอกเล่าประสบการณ์การทำงานในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 132 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน คนในชุมชน และคณะทำงาน ตัวแทนจากทุกหลังคาเรือนรวม 132 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเวทีเสวนาโดยเยาวชนชายทั้งสองกลุ่มอาชีพภายใต้หัวข้อ “เยาวชนดี มีงานทำ เมื่อชุมชนให้โอกาส” พร้อมการแสดงของเยาวชนในชุมชนและประเมินสรุปโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 223 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

  ผู้ศาสนา,ผู้นำชุมชนและคณะ 20 คน ทหาร 8 นาย เยาวชน 26 คน ตัวแทนครัวเรือน 76คน  ครูสอนตาดีกา 6 คน นักเรียนตาดีกา 104 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มต้นกิจกรรมด้วยเวทีเสวนาที่ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ทหารและเยาวชน ร่วมกันพูดคุยเสวนาในประเด็นการให้โอกาสของชุมชนและการรวมกลุ่มเยาวชนที่ทำงานเพื่อชุมชนในนาม"กลุ่มเยาวชนอีงะกำปง" จากนั้นเป็นกิจกรรมกิฬาพื้นบ้านของน้องๆนักเรียนตาดีกาสลับกับกิจกรรมกิฬาพื้นบ้านของทีมผู้นำและเยาวน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-ชุมชนได้รับทราบถึงกิจกรรมที่โครงการได้ดำเนินการไปแล้ว -เกิดกลุ่มเยาวชนที่ทำงานเพื่อชุมชนในนาม"กลุ่มเยาวชนอีงะกำปง" -เกิดการละเล่นที่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหะมะ เจะโซะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 28,800.00 3,941.00 0.00 0.00 33,241.00 UnLock
7 กันยายน 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมศักดิ์ สุขยูงสมศักดิ์ สุขยูงเมื่อ 16 กันยายน 2557 11:55:33
แก้ไขโดย สมศักดิ์ สุขยูง เมื่อ 16 กันยายน 2557 11:59:55 น.

ชื่อโครงการ : ป่าฟื้น คนฟื้น ที่บ้านทุ่งยูง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมหมู่บ้านประจำเดือนเพื่อสร้างความเข้าใจและระดมความร่วมมือการจัดกิจกรรม ร่วมวางแผนตัดสินใจ รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจโครงการฯและแบ่งบทบาทหน้าที่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สร้างความเข้าใจและระดมความร่วมมือการจัดกิจกรรม  วางแผน  รับฟังการรายงานผลการดำเนินโครงการฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานจำนวน15 คน เด็กและเยาวชนจำนวน20 คน ประชาชนจำนวน85 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมหมู่บ้านประจำเดือนเพื่อสร้างความเข้าใจและระดมความร่วมมือการจัดกิจกรรม ร่วมวางแผนตัดสินใจ รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานจำนวน15 คน เด็กและเยาวชนจำนวน20 คน ประชาชนจำนวน85 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมหมู่บ้านประจำเดือนเพื่อสร้างความเข้าใจและระดมความร่วมมือการจัดกิจกรรม ร่วมวางแผนตัดสินใจ รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ระดมความร่วมมือการจัดกิจกรรม วางแผน รายยงานผลการดำเนินโครงการฯ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ขัั้นตอนการรายงานกิจกรรม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,660.00 UnLock
6 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุกัญญา อ่าวน้ำสุกัญญา อ่าวน้ำเมื่อ 6 กันยายน 2557 20:48:28
แก้ไขโดย สุกัญญา อ่าวน้ำ เมื่อ 7 กันยายน 2557 11:21:15 น.

ชื่อโครงการ : บ้านห้วยทรัพย์น่าอยู่ คู่พลับพลึงธาร ร่วมต้านโรคติดต่อ »

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมคณะกรรมการทุกคนให้รับทราบรายละเอียดของโครงการและมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรม

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการให้กับชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.แกนนำสุขภาพ อสม.10 คน 2.ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แกนนำและกรรมการ มีความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ เกิดการมีส่วนร่วมจากชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำสุขภาพ 10 คน ผูั้นำชุมชนผูั้นำท้องถิ่น 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป -กิจกรรมคืนข้อมูลเกี่ยวกับขยะในชุมชน -วิเคราะห์สถานการณ์ขยะในหมู่บ้านเพื่อชี้แจงให้กับชุมชนได้รับทราบ -วางแผนจัดกิจกรรมประกวดบ้านสวยครัวสะอาดปราศจากโรค

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-ณะทำงานมีความเข้าใจในรายละเอียดการจัดกิจกรรม -คณะทำงานเกิดความตระหนักในปัญหาและได้วางแผนในการทำงานร่วมกัน -ชาวบ้านบางส่วนได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรค -คณะทำงานเข้าร่วมประชุมไม่ครบเพราะบางคนมีธุระจำเป็นและเนื่องด้วยสภาพฝนฟ้าอากาศ มีมรสุมประจำทุกปี ทำให้คณะทำงานบางคนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แนวทางแก้ไข -ทางคณะทำงานได้ตกลงขอให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมระชุมได้ชี้แจงวาระการประชุมแก่คณะบุคคลที่ขาดการประชุมได้รับทราบกันครบทุกคน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-ขอให้พี่เลี้ยงช่วยติดตามและให้คำแนะนำกับการรายงานกิจกรรมโครงการผ่านช่องทางที่เราสมารถเข้าใจได้ง่าย

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับขยะในชุมชนและแนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
6 กันยายน 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnatabnatabเมื่อ 6 กันยายน 2557 23:40:28
แก้ไขโดย natab เมื่อ 6 กันยายน 2557 23:46:46 น.

ชื่อโครงการ : บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ »

ชื่อกิจกรรม : ทำบ้านปู

กิจกรรมหลัก : ทำบ้านปู (จำนวน 4 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ทำบ้านปู

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประมงชายฝั่ง 75 ออมทรัพย์มุสลิมะ 25 กองทุนไข่เค็ม 15 สตรี10 ออมทรัพย์วันละบาท 15 กลุ่มเยาวชน 10 รวม 150 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วิธีการทำในกิจกรรมครั้งที่ 1
1. ประชุมแกนนำและสมาชิกผู้ร่วมโครงการสรุปหาพื้นที่ในการทำบ้านปูคู่ชุมชมบ้านหน้าทับโดยจะเน้นพื้นที่ในทะเลอ่าวบ้านหน้าทับที่เราทำบ้านปลา 2.จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในบ้านปูมารวบรวมโดยจะให้ผู้เข้าร่วมโครงการและชาวบ้านที่สนใจจะรวมทำบ้านปูโดยนำกระชังมาคนละใบเพื่อสนับสนุนในการทำในครั้งนี้ ทำกระชังโดยเอาอวนของผู้ร่วมโครงการมาช่วยกันเย็บเป็นกระชัง วิธีการทำกิจกรรมครั้งที่ 2 วางกระชังลงในทะเลเรียงกันเป็นบ้านปู และเมื่อวางเสร็จแล้วโครงการจะรับบริจาคปูม้าไข่นอกกระดอง (ซึ่งเป็นไข่ท่ีเกาะติดบริเวณส่วนท้องและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน)ที่ติดมากับอวนหรือเครื่องมือประมงอื่น ๆ ของสมาชิกในชุมชน แล้วนำมาปล่อยในกระชังที่สร้างไว้ในทะเลบริเวณนอกชายฝั่งป่าชายเลนเพื่อให้แม่ปูม้าได้วางไข่ก่อนถูกนำไปขายหรือบริโภค

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตรี10 ออมทรัพย์วันละบาท 15 กลุ่มเยาวชน 10 รวม 136 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ธีการทำในกิจกรรมครั้งที่ 1
1. ประชุมแกนนำและสมาชิกผู้ร่วมโครงการสรุปหาพื้นที่ในการทำบ้านปูคู่ชุมชมบ้านหน้าทับโดยจะเน้นพื้นที่ในทะเลอ่าวบ้านหน้าทับที่เราทำบ้านปลา 2.จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในบ้านปูมารวบรวมโดยจะให้ผู้เข้าร่วมโครงการและชาวบ้านที่สนใจจะรวมทำบ้านปูโดยนำกระชังมาคนละใบเพื่อสนับสนุนในการทำในครั้งนี้ ทำกระชังโดยเอาอวนของผู้ร่วมโครงการมาช่วยกันเย็บเป็นกระชัง วิธีการทำกิจกรรมครั้งที่ 2 วางกระชังลงในทะเลเรียงกันเป็นบ้านปู และเมื่อวางเสร็จแล้วโครงการจะรับบริจาคปูม้าไข่นอกกระดอง (ซึ่งเป็นไข่ท่ีเกาะติดบริเวณส่วนท้องและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน)ที่ติดมากับอวนหรือเครื่องมือประมงอื่น ๆ ของสมาชิกในชุมชน แล้วนำมาปล่อยในกระชังที่สร้างไว้ในทะเลบริเวณนอกชายฝั่งป่าชายเลนเพื่อให้แม่ปูม้าได้วางไข่ก่อนถูกนำไปขายหรือบริโภค

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-  ได้พื้นที่ชัดเจนในการทำบ้านปูซึ่งมีพื้นที่ ที่ซ้อนกันกับ บ้านปลา เพื่อให้เกิดความหนาแน่น และขยายพื้นที่ได้มากขึ้น- ได้อุปกรณ์ บางส่วนที่ทางชาวบ้านได้จัดหามา กระชัง อวนเหลือใช้  กะละมัง แกลลอน เก็บน้ำทะเล  และ เครื่องทำออกซิเจน เพื่อเตรียมพร้อม - ชาวบ้านได้ร่วมกันนำอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้มา มาทดลง และวางแผนการใช้งาน ของอุปกรณ์ที่ช่วยกันระดมหากันมา - กำหนดทิศทางในการปักไม้ใผ่ วางแผนกันเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้สะดวกและรวดเร็ว  - กำหนดวันเวลาที่ชัดเจนโดยสังเกตระดับน้ำทะเล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 UnLock
6 กันยายน 2557 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมใจ บุญมาเลิศสมใจ บุญมาเลิศเมื่อ 7 กันยายน 2557 11:39:58
แก้ไขโดย สมใจ บุญมาเลิศ เมื่อ 7 กันยายน 2557 21:30:40 น.

ชื่อโครงการ : ทุ่งนางดำน่าอยู่ คู่ป่าชายเลน »

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลด เลิก นำขยะกลับมาใช้ใหม่ ขยะ และการจัดการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เช่น - กำหนดมาตการลดการสร้างขยะในชุมชน โดยการไม่นำวัสดุที่ย่อยสลายยากมาใช้ในชุมชน เช่น พลาสติก กล่องโฟม - ส่งเสริมการใช้ถุงผ้า ตะกร้าและปิ่นโตบรรจุอาหาร

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว แกนนำอสม ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น เยาวชนและประชาชนทั่วไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการการจัดการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง กำหนดมาตรการลดการสร้างขยะในชุมชนโดยการไม่นำวัสดุที่ย่อยสลายยากมาใช้ในชุมชนเช่นพลาสติกกล่องโฟม -ส่งเสริมการใช้ถุงผ้าตะกร้าและปิ่นโตบรรจุอาหาร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 44 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว แกนนำอสม ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น เยาวชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 44คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการการจัดการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง กำหนดมาตรการลดการสร้างขยะในชุมชนโดยการไม่นำวัสดุที่ย่อยสลายยากมาใช้ในชุมชนเช่นพลาสติกกล่องโฟม ส่งเสริมการใช้ถุงผ้าตะกร้าและปิ่นโตบรรจุอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องขยะในครัวเรือนและชุมชนทีต้องนำไปกำจัดลดลง เกิดรายได้จากการขายขยะ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหามีมรสุมในทุกปีมีฝนตกหนักเป็นอย่างมากทำให้ชาวบ้านบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

การคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 9,400.00 0.00 0.00 0.00 9,400.00 UnLock
6 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 8 กันยายน 2557 15:51:28
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 16 กันยายน 2557 12:06:24 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : จัดแสดงวัฒนธรรมดิเกฮูลู

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมธำรงรักษาวัฒนธรรมดิเกฮูลูซรีนากอฮุแต(24 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดการแสดงดีเกฮูลูภายในชุมชนบ้านนากอฮูแตเพื่อสร้างความสมัคคี และเพื่อเด็กและเยาวชใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหางไกลยาเสพติด  และได้ทำบทเพลงเพื่อชุมชนโดยเน้นในเรื่องโทษของสารเสพติดต่างๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดการแสดงดีเกฮูลูภายในชุมชนบ้านนากอฮูแตเพื่อสร้างความสมัคคี และเพื่อเด็กและเยาวชใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหางไกลยาเสพติด  และได้ทำบทเพลงเพื่อชุมชนโดยเน้นในเรื่องโทษของสารเสพติดต่างๆ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1เด็กและเยาวชนในชุมชนมีความรู้เรื่องยาเสพติดและหลักคำสอนของศาสนาว่าด้วยยาเสพติดและนำไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง ทำให้เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคมได้ ไม่พบการติดยารายใหม่ 2.เกิดกลุ่มเยาชนผลักดันและป้องยาเสพติดในชุมชนและเด็กกับผู้ปกครองมีความผูกพันธ์กันมากขึ้นและสามารถกล้าแสดงออกในชุมชนทำให้ทุกคนมีความสุขและคนในชุมชนมีคนสนใจในกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นจากคนแค่ 30 ก็เพิ่มขึ้น อีก 30 ทำให้ตอนนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสมัคคีและทำให้ทุกคนรู้จักกันเพิ่มขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 750.00 UnLock
6 กันยายน 2557 เวลา 08:00-15.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมชาย เนียมหวานสมชาย เนียมหวานเมื่อ 8 กันยายน 2557 15:53:28
แก้ไขโดย สมชาย เนียมหวาน เมื่อ 8 กันยายน 2557 20:27:14 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โครงการ เยาวชนคนสร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : อบรมทักษะผู้นำกล่มการพูดอย่างสร้างสรรค์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ฝึกทักษะเยาวชนแกนนำในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแกนนำเยาวชน กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำอย่างสร้างสรรค์ สามารถเป็นวิทยากรชุมชนในพื้นที่ได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 39 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กล่มแกนนำชุมชน แกนนำเยาวชน กลุ่มรักการอ่าน สมาชิกชมรมภาษาต่างประเทศ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เข้ารับการอบรมเทคนิคด้านการพูดในที่สาธาณะ เพื่อเป็น พิธีกร ผู้นำกล่าวรายงาน นักจัดการวิทยุชุมชน สามารถมีวิทยากรสำหรับบรรยายกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนได้อย่างเข้าใจ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 39 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อบรมทักษะการพูดอย่างสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารที่มีคุณภาพจากกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ และมีภาคีร่วมจาก สวท.กระบี่ให้ความรู้ด้านการสื่อสารที่ถูกต้อง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจริง หลังจากเรียนรู้ทักษะกันแล้วทดสอบนอกห้องปฏิบัติการแล้วทุกคนพร้อม เวลาออกอากาศพร้อม ดีเจ พิธิกร นักจัดรายการ ผู้ควบคุมเสียง และผู้ร่วมรายการพร้อม  การ ออนแอร์  ออกอากาศจากสถานีส่งสัญญาณระบบ FM สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ คลื่น 98.5 Mz ก็ออกอากาศส่งเสียงทั่วไทย ผ่านคลื่นออนไลน์ WWW.Radiokrabi.th
ในรายการ "คนกระบี่ชวนคิดชวนคุย" ดำเนินรายการโดย หนุ่มเสียงเล็กตัวใหญ่ ทวีชัย ออ่นนวล และผู้เข้าร่วมรายการจากโครงการเยาวชนคนสร้างสุข มีเยาวชนในโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ เลขาโครงการ ได้ร่วมกันพูดคุยเรื่องราวต่าง ๆ กิจกรรมดีๆ ที่ได้ทำมาแล้วโดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 6  และ สจรส.มอ. หาดใหญ่ ตัวแทนเยาวชนได้เข้าร่วมพูดคุยผ่านห้องส่งออกอากาศร่วมพูดคุยได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กๆทุกคน มีความตั้งใจ กระตือรือล้นที่จะพูดในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ทุกคนทำได้เป็นอย่างดี มีความสุข สนุก สร้างแรงบันดาลใจในการที่เป็นนักพูดหรือนักจัดรายการวิทยุที่ดีต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เยาวชนสามารถนำประสบการณ์จริงครั้งนี้ไปปฏิบัติใช้กับสถานการณ์ที่จะต้องพูดในที่สาธารณะ มีคนมากๆได้โดยมีขั้นตอนตามที่รับการอบรมมาแล้ว การสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ระหว่าง ผู้ส่งสาร สาร หรือข้อความ และผู้รับสาร ไม่จะเป็น งานกิจกรรมนักเรียน งานบุญ งานแต่งงาน วิทยากรบรรยายเรื่องราวชุมชน ผู้กล่าวรายงานต่อประธานพิธีการต่าง ๆ แนวคิดการต่อยอดกิจกรรม เด็กๆเยาวชนสามารถจัดทำห้องปฏิบัติการเสียงตามสายไว้พุูดคุยเรื่องราวต่างๆของชุมชนให้ชาวบ้านรับทราบโดยทั่วกัน เพราะในชุมชนไม่มีเสียงตามสายที่จะฝึกฝนทักษะการพูดคุยผ่านเสียงตามสายซึ่งจะเป็นกิจกรรมต่อยอดของชมรมภาษาต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นจากการก่อตั้งภายใต้โครงการเยาวชนคนสร้างสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแผนต่อยอดของชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ห้องส่งออกอากาศ แคบเด็กๆไม่สามารถเข้าได้พร้อมกัน    แนวทางแก้ไข แบ่งเยาวชนออกเป็นกลุ่มๆ พูดคุยตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 1. อยากให้ สสส . อนุมัติซื้อ วัสดุจำเป็น ที่มีประโยชน์ต่อโครงการได้ เช่น วัสดุประกอบะเสียงตามสาย
 2. นำเสนอผลงาน กิจกรรมดีๆ ที่ผู้รับทุนหรือโครงการจัดขึ้นเผยแพร่ต่อสาธารณะชนผ่าน สื่อโทรทัศน์ให้มากขึ้น
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ทำกิจกรรมแล้วให้ทำเอกสารประกอบรายงานให้เรียบร้อย ลงเว็บด้วย

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
จารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 6,630.00 0.00 1,000.00 0.00 9,630.00 UnLock
6 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmahhmahhเมื่อ 10 กันยายน 2557 10:22:49
แก้ไขโดย mahh เมื่อ 10 กันยายน 2557 10:39:12 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชนขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 1 เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานจำนวน 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ เพื่อมอบหมายภารกิจในการรับในการดำเนินการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ
 • วางแผนการทำงาน  และมอบหมายงานให้กับคณะทำงานแต่ละฝ่าย เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่วางที่ตั้งไว้  25 คน ดังนี้ คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนบ้านทุ่ง -คนในชุมชนหมู่ที่ 5 ต.ละงู
- ครูภูมิปัญญาปัญจะสิละ -นักเรียนในโรงเรียน - ผู้นำศาสนา - ผู้นำในท้องถิ่น - แกนนำชุมชน ได้มารับฟังมีความเข้าใจโครงการร่องรอยศิลปะของชุมชนขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่  (ต่อยอด ) เพื่อร่วมกันปฏิบัติตามกิจกรรมที่ได้วางไว้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนบ้านทุ่ง -คนในชุมชนหมู่ที่ 5 ต.ละงู
- ครูภูมิปัญญาปัญจะสิละ -นักเรียนในโรงเรียน - ผู้นำศาสนา - ผู้นำในท้องถิ่น - แกนนำชุมชน จำนวน  25  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • มีการชี้แจงโครงการโดยให้ นางก่อเดียะ  นิ้วหลี  ผู้รับผิดชอบโครงการ  เป็นคนชี้แจง โครงการร่องรอยศิบปะของชุมชนขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่  (ต่อยอด)
 • มีการแบ่งกลุ่มผู้รับผิดชอบงานของแต่ละฝ่่ายเพื่อที่ทำกิจกรรมสำหรับปีนี้ 
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  25  คน  ซึ่งผู้เข้าประชุมมีความดีใจและมีความภาคภูมิใจทีี่ได้รับงบประมาณในครั้งนี้  ซึ่งแต่ละฝ่่ายต่างมีความตั้งใจในการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 825.00 0.00 0.00 0.00 825.00 UnLock
6 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยยุทธนา รัตนมณียุทธนา รัตนมณีเมื่อ 16 กันยายน 2557 09:18:08
Project trainer
แก้ไขโดย ยุทธนา รัตนมณี เมื่อ 16 กันยายน 2557 17:34:02 น.

ชื่อโครงการ : บ้านคูน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง »

ชื่อกิจกรรม : อสม.น้อยปฏิบัติงานร่วมกับอสม.

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อสม.น้อยดูแลสุขภาพร่วมกับ อสม.

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการต่อยอดการทำงานในชุมชน สร้างเด็ก เยาวชนรุ่นใหม่ทำงานร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านด้านต่างๆทดแทนคนทำงานจากรุ่นสู่รุ่น เกิดการเชื่อมโยงการทำงานในชุมชนเพื่อพัฒนาสู่หมู่บ้านเข้มแข็งในอนาคต

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เครือข่ายเด็กเยาวชน/ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจำนวน 35 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เครือข่ายเด็กเยาวชนมีบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ/ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการดูแลสุขภาพ /ลูกเสือจราจรปฏิบัติหน้าที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคู/เยาวชนที่สนใจการเล่นดนตรี

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็ก เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำเครือข่าย เด็ก เยาวชน บ้านคูน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็งที่ผ่านการให้ความรู้ปฏิบัติงานร่วมกับกรรมการหมู่บ้าน/เจ้าหน้าที่ตำรวจ/ตชต.ครน/ครูโรงเรียนบ้านคู

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในการทำหน้าที่ตามความถนัดของและความรับผิดชอบต่อตนเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยุทธนา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 2,400.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 14,200.00 UnLock
5 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 13.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยm11tepjoktongm11tepjoktongเมื่อ 6 กันยายน 2557 12:50:59
แก้ไขโดย m11tepjoktong เมื่อ 6 กันยายน 2557 13:04:48 น.

ชื่อโครงการ : คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานทุกเดือน ครั้งที่ 4/12

 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานทุกเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดโครงการและวางแผนพร้อมมอบหมายหน้าที่ให้แก่ทุกคนดำเนินกิจกรรมร่วมกันต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 10 คน จากการรวมกลุ่มของผู้นำชุมชนปราชญ์และผู้มีจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานทุกเดือน เพื่อร่วมกันวางแผนงาน กำหนดปฏิทินการทำงาน มอบหมายงาน สรุปผลงานร่วมกัน 10 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ 10 คน นายสุเทพ  จอกทอง  (ประธาน) นางสาวกมลพรรณ  หวานอม  (เลขานุการ) นายสุรินทร์ บุญแก้วสุข  (เหรัญญิก) นายสมบูรณ์  คงนุ่น  (ประชาสัมพันธ์) นายสมคิด  ปานเมือง  (กรรมการ) นางสาววนัสสุภา  ทองนอก  (ผู้ช่วยเหรัญญิก) นางครื้น  ชุมเกลี้ยง  (กรรมการ) นายล้วน  เอียดแก้ว  (ฝ่ายจัดการสถานที่) นางบุญพา  หวานอม  (กรรมการ) นายสุทัสน์  พูลเสน  (ปราชญ์ชาวบ้าน)

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ขี้แจงรายละเอียดโครงการ ปฏิทินการดำเนินงาน กำหนดการทำกิจกรรม มอบหมายงานต่อคณะทำงาน และเพิ่มเติมการประสานงานในครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้รับความร่วมมือด้วยดี และร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆเป็นอย่างดี ทุกคนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
5 กันยายน 2557 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 6 กันยายน 2557 21:45:55
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 12 กันยายน 2557 23:03:48 น.

ชื่อโครงการ : แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : หารือกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

 • photo หารือกลุ่มย่อย รอบผู้นำชุมชนหารือกลุ่มย่อย รอบผู้นำชุมชน
 • photo ร่วมตั้งกติกาชุมชนร่วมตั้งกติกาชุมชน
 • photo แสดงความคิดเห็นสวัสดิการ กองทุนขยะสร้างสุขแสดงความคิดเห็นสวัสดิการ กองทุนขยะสร้างสุข
 • photo ภาพรวมโครงการภาพรวมโครงการ

กิจกรรมหลัก : เปิดเวทีเตรียมความพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนปีที่ 2

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ทีมงานรับทราบภาพรวมของโครงการ  2. ร่วมสร้างกติกาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม      3. เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่องสวัสดิการ กองทุนขยะสร้างสุข

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เนื่องจากบริบทชุมชนเมืองมีชาวบ้านทำงานที่หลากหลาย  มีเวลาที่ร่วมเข้าประชุมหารือไม่พร้อมกัน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดประชุมย่อยก่อนเปิดประชุมใหญ่นั่นเอง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อรณรงค์เรื่องการลดเหล้า บุหรี ในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ

2.เพื่อร่วมหารือปัญหาชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและประเด็นที่เกี่ยวข้อง

3.เพื่อร่วมหารือการจัดตั้งกองทุนขยะ กฎระเบียบ กองทุน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วิธีการ สร้างกระบวนการแบบกลุ่มย่อย สู่ เวทีใหญ่ โดยมีวิธีการดังนี้

 1. เชิญชาวบ้านเข้าร่วมหารือ เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 15-20 คน จำนวน 5 ครั้งโดย กลุ่มประชาชน และ กลุ่มเยาวชนและเครื่อข่ายชุมชนเป้าหมาย เพื่อทำความเข้าใจ และรับฟังปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่เป้าหมายเดียวกัน

2.วางระเบียบ ข้อตกลง กติกาของกองทุนขยะ เพื่อนำไปสู่สวัสดิการของชุมชนและทีมงานในการขับเคลื่อนกองทุน

3.เปิดเวทีโครงการ ปีทีสอง โดยชี้แจง การใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เกิดขึ้นโดยชาวชุมชนซึ่งผ่านการหารือจากกลุ่มย่อยที่ผ่านมาบอกเล่าในกลุ่มใหญ่เพื่อหาแนวทางร่วมกัน

-เปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

-ชี้แจงการจัดตั้งกองทุนขยะผ่านธนาคารขยะ ประเด็น วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนขยะ สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกกองทุนจะได้รับ -ชี้แจงแนวทางการจัดการขยะโดยทีมปฏิบัติการจากธนาคารขยะ และบทบาทหน้าที่ ของชาวชุมชนเพื่อพัฒนาร่วมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รอบผู้นำดังนี้

1  คุณ พรรณี บัวจีน  นักวิชาการสุขาภิบาล 8 ว.

 1. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  4  คน

 2. บัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัย  2 คน

 3. คุณ ณรงค์ชัย  ชูเรืองสุข  ประธานชุมชนป้อมหก

 4. ทีมงานโครงการ      จำนวน 7 คน

 5. คณะกรรมการชุมชน  จำนวน  7 คน

 6. อสม                      จำนวน 3  คน

 7. กลุ่มสตรี                  จำนวน  3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1 ส่งจดหมายเชิญ  โทรแจ้ง  แกนนำ อสม ทีมงานโครงการ คณะกรรมการชุมชน  และ กลุ่มสตรี ชุมชนป้อมหก

2.จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ เพื่อ สร้างกระบวนการ

3.จัดประชุม ณ ลานสุข  ห้องประชุม  สร้างสุข

4.รวบรวมข้อมูลจากการประชุม

5.  รายงานกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เวลา 13.30 น. ณ ลานสุขใจชุมชนป้อมหก  ทีมงาน  คณะกรรมการชุมชน อสม กลุ่มสตรี  ทยอยเข้าสู่ห้องประชุม สร้างสุข กันพร้อมหน้า
เปรมวดี ได้นำคิดนำคุยในประเด็นต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สาม ประเด็น ดังนี้

1 กติกาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

2 สวัสดิการกองทุนขยะสร้างสุข

 1. ภาพรวม โครงการปีสอง

สรุปเนื้อหาสาระที่ได้จากการหารือกลุ่มผู้นำเรื่อง กติกาชุมชน  ให้ความเข้มข้นกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้น  ทั้งด้านค้ดแยกจากจริงจัง และมีการประเมินจากภายในและภายนอก

ด้านการจัดสวัสดิการชุมชน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี้
สมาชิกต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ปีละ 100 บาท และนำขยะมาเข้ากองทุน  ทุกวันศุกร์ อย่างน้อยเดือนละ สามสิบบาท  ครบ สองเดือน สามรถเบิกถอนกับกองทุนได้ และสามารถร่วมรายการกับร้านค้าสร้างสุข เพื่อแลกเป็นสินค้า อุปโภค บริโภค ได้ โดยไม่ต้องใช้เงินใช้คูปอง ที่เบิกถอนจากกองทุนสร้างสุขแทนได้ สมาชิกที่ส่งขยะครบ หกเดือนจะได้รับสิทธิเงิน ฌาปณกิจศพ รายละ 3000 บาท นอกเหนือจากนี้ ทุกศุกร์แรกของสัปดาห์สมาชิกจะได้รับการตรวจสุขภาพ วัดความดัน และ คำแนะนำด้านสุขภาพจาก อสม  ฟรี  หลังจากนำขยะเข้ากองทุน เวลาเปิดบริการ  13.00 น ถึง 16.00 น.ในทุกวันศุกร์ตั้งแต่ตุลาคม เป็นต้นไป

      นอกจากนี้ยังได้มีการเลือกคณะกรรมการกองทุนขยะสร้างสุข  ดังนี้

คุณ ณรงค์ชัย  ชูเรืองสุข    ประธานกองทุน คุณ สัญญา    คงมา        รองประธานกองทุน คุณ การนต์สินี  คงมา      เลขานุการกองทุน คุณ สุกัญญา    วัฒนพรหม  ฝ่ายบัญชี
ร่วมกับคณะทำงานโครงการอีก 9 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 850.00 700.00 0.00 0.00 1,550.00 UnLock
5 กันยายน 2557 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยครูอะหมัดครูอะหมัดเมื่อ 6 กันยายน 2557 23:26:27
แก้ไขโดย ครูอะหมัด เมื่อ 6 กันยายน 2557 23:28:29 น.

ชื่อโครงการ : วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมกันพัฒนาทัศนียภาพภายในชุมชนทุกวันศุกร์แรกของเดือน

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ดูแล ปรับปรุงทัศนียภาพภายในชุมชน เป็นแกนนำในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทัศนียภาพภายในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ครูสอนศาสนา ผู้อาวุโสในชุมชน และปราชน์ชาวบ้าน จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมกันพัฒนาทัศนีภาพภายในชุมชน ทุกวันศุกร์แรกของเดือน 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ครูสอนศาสนา ผู้อาวุโสในชุมชน และปราชน์ชาวบ้าน จำนวน 25 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พัฒนาทัศนียภาพภายในชุมชน โดยการตัดหญ้า ตกแต่งกิ่งไม้ เก็บ กวาดขยะ ในสถานที่สาธารณะ และบริเวณถนนภายในหมู่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สถานที่สาธารณะ และบริเวณถนนภายในหมู่บ้านมีความสะอาด น่ามอง และมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
5 กันยายน 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsomsaksomsakเมื่อ 8 กันยายน 2557 12:34:16
แก้ไขโดย somsak เมื่อ 8 กันยายน 2557 13:28:21 น.

ชื่อโครงการ : ภูมิปัญญา สานสามัคคี (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : กลุ่มจักรสานจากต้นคลุ้ม จัดกิจกรรม วิเคราะห์ต้นทุน เพื่อเพิ่มรายได้ โดยการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มจักรสานจากต้นคลุ้ม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพสามารถลดต้นทุนการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มจักรสานจากต้นคลุ้ม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพสามารถลดต้นทุนการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มรายได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มจักรสานจากต้นคลุ้ม จัดกิจกรรม วิเคราะห์ต้นทุน เพื่อเพิ่มรายได้ โดยการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มจักรสานจากต้นคลุ้ม -โดยการสนับสนุนจากสนง.เกษตรอำเภอเข้ามาดูแลวิธีการการดำเนินงานโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นผู้ดำเนินงาน ให้ปราญช์ชุมชนเป็นวิทยากรดูแลการทำผลิตภัณฑ์ ซึ่งตอนนี้เกษตรอำเภอทุ่งหว้ากำลังผลักดันให้เป็นสินค้า otop ของชุมชนอยู่ โดยการส่งไปประกวดที่ เมืองทองธานี - เก็บข้อมูลจากกลุ่ม - ถอดบทเรียนรายกลุ่ม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กลุ่มจักรสานจากต้นคลุ้ม จัดกิจกรรม วิเคราะห์ต้นทุน เพื่อเพิ่มรายได้ โดยการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มจักรสานจากต้นคลุ้ม -โดยการสนับสนุนจากสนง.เกษตรอำเภอเข้ามาดูแลวิธีการการดำเนินงานโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นผู้ดำเนินงาน ให้ปราญช์ชุมชนเป็นวิทยากรดูแลการทำผลิตภัณฑ์ ซึ่งตอนนี้เกษตรอำเภอทุ่งหว้ากำลังผลักดันให้เป็นสินค้า otop ของชุมชนอยู่ โดยการส่งไปประกวดที่ เมืองทองธานี - เก็บข้อมูลจากกลุ่ม - ถอดบทเรียนรายกลุ่ม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชาวบ้านที่สนใจเรียนจักรสานทั้งคนชุมชนบ้านทุ่งใหญ่และหมู่บ้านใกล้เคียง  จำนวน 20 คน ดังนี้ 1.นางสาวมณฑา  นวลดำ 2. นางลัดดา ฉไนวงศ์ 3.นางกาญจนา พยัคฆ์วัลย์ 4.นายสุไลมาน แสงขาว 5.นางกฤษณี  ชื่นอารมณ์ 6.นางพรทิพย์  คอยอาสา 7.นางธัญจิรา  ฮิ่นเซง 8.นางผิว  เพชรมุณี 9.นางวรรณา  พริกแก้ว 10.นางอุดร  ยอดสุวรรณ 11.นางประไพ  ยอดสุวรรณ 12. นางคิด  ด้ามทอง 13.นางอรอนงค์  ด้ามทอง 14.นางอภิญญา  สุวรรณโณ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วิทยากรทบทวนการทำตะกร้าจากเส้นคลุ้มและฝาชี  เป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากเรียนจบแล้ว ชาวบ้านที่สนใจจะทำเป็นรายได้เสริมก็ยังทำอยู่ เป็นจำนวน 10 ครัวเรือน และออกบู๊ทจำหน่ายสินค้าตามงานต่างๆพร้อมทั้งนำส่งให้ขายที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนตำบลนาทอนที่ได้สร้างไว้เมื่อโครงการปีที่แล้ว

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • มีการจัดทบทวนการเรียนการสอน จำนวน 20 คน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากเรียนจบ มีครัวเรือนทีทำเป็นอาชีพเสริมอย่างจริงจัง จำนวน 10 ครัวเรือน ซึ่งมีสินค้าตลอด สามารถสั่งซื้อได้ และมีสินค้าพร้อมออกบูทจำหน่ายตลอดเวลา
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ชาวบ้านไม่มีทุนสำรองในการซื้อหวายเล็ก  และวัสดุอุปกรณ์ในการรูดเส้นคลุ้มมีน้อยจึงยากต่อการเดินทางมาทำที่บ้านวิทยากร  คนที่มีความตั้งใจจริงเท่านั้นจึงสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 1,400.00 600.00 0.00 0.00 5,000.00 UnLock
5 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 8 กันยายน 2557 15:49:02
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 10 กันยายน 2557 10:10:03 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : ทำความสะอาดมัสยิด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์( สำหรับกิจกรรมทำสะอาดมัสยิด 48 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชนและคนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ลงทะเบียนเยาวชนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดมัสยิด  และทำความสะอาดรอบบริเวณมัสยิดให้สะอาด เพื่อให้แก่ผู้มาละหมาดรู้สึกถึงความสมัคคีในชุมชนมากขึ้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนและคนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงทะเบียนเยาวชนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดมัสยิด  และทำความสะอาดรอบบริเวณมัสยิดให้สะอาด เพื่อให้แก่ผู้มาละหมาดรู้สึกถึงความสมัคคีในชุมชนมากขึ้น   

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มเยาวชนเกิดจิตอาสาสาธารณะรักชุมชน ชมชนน่าอยู่ และทุกคนมีความสุขที่ได้ทำความสะอาดสถานที่ทุกคนในชุมชนต้องมาทุกๆวันเพื่อมาละหมาดเพราะการรักษาความสะอาดเป็นอย่างหนึ่งของหลักศาสนาอิสลามเมื่อผู้คนที่ได้มาละหมาดได้พบเห็นก็รู้สึกถึงความสะอาดและมันใจมากขึ้นในการละหมาดและรู้สึงสบายตาเมื่อมัสยิดที่สะอาดปลอดจากขยะพร้อมทั้งผู้ที่ได้ทำความสะอาดก็มีความรู้สึกพอใจเนื่องจากในการทำความสะอาดมัสยิดเนั้นป็นบุญอีกอย่างหนึ่งสำหรับมุสลิมเรา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 UnLock
5 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpapinpapinเมื่อ 10 กันยายน 2557 12:35:46
แก้ไขโดย papin เมื่อ 10 กันยายน 2557 12:50:27 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้าน:ชุมชนปลอดอบายมุข บ้านจัดสรรมีสุข »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการทุกเดือน

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการทุกเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 8 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการประชุมร่วมกันจำนวน 8 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานโครงการทุกเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 8 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการประชุมร่วมกันจำนวน 8 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการประชุม  และผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 8 คน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงานโครงการประชุม  และผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 8 คน
ผู้รับผิดชอบโครงการได้ นำเสนอผลงานของโครงการทั้งหมดที่ผ่านมา สรุปได้ว่า ผลงานดีเด่นของชุมชน คือ 1) กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และดอกไม้โปรยทายน ซึ่งทำให้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายได้ทำกิจกรรมร่วมกันและมีรายได้เสริมจากการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และดอกไม้โปรยทาน จึงทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีกิจกรรมทำและไม่ทำห้เกิดโรคซึมเศร้าตามมา 2)กิจกรรมการรณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข จากการทำกิจกรรมในโครงการ ทำให้มีสมาชิกในชุมชนสามารถ ลด ละ เลิก อบายมุขได้เป็นบางส่วน ดังรายชื่อในการรับประกาศเกียรติบัตรในกิจกรรมที่ผ่านมา 3) กิจกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน การจัดทำบัญชีครัวเรือน ทำให้ทราบถึงรายรับ  รายจ่าย ของครัวเรือนได้มากขึ้น และได้นำมาสรุปเห็นได้ว่ารายจ่ายที่สูง ของครัวเรือน คือ ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารในครัวเรือน
ส่วนการเก็บออมยังมีน้อย และได้มีการสรุป เพื่อขยายผลโครงการต่อเนื่อง คณะกรรมการเห็นด้วยกับการขยายโครงการต่อเนื่อง และจะช่วยกันคิดกิจกรรมโครงการที่เห็นผลให้ชัดเจนมากขึ้น และสามารถจับต้องได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจากตอนนี้ในชุมชนได้เปลี่ยนประธานชุมชนคนใหม่ บางครั้งการจัดกิจกรรม มีการแบ่งแยกและไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม จึงเสนอให้ในการทำโครงการต่อเนื่อง ให้นำสมาชิกที่แบ่งแยกมารวม และมอบให้เป็นคณะทำงานของโครงการต่อไป

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

เสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการโครงการ รวมสมาชิกทั้งชุมชนมาเป็นคณะทำงานให้มากขึ้น

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 UnLock
5 กันยายน 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanplam_3banplam_3เมื่อ 14 กันยายน 2557 12:33:57
แก้ไขโดย banplam_3 เมื่อ 14 กันยายน 2557 12:43:02 น.

ชื่อโครงการ : ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจเชิงลึกสถานการณ์หนี้สินของประชาชน วันที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมและระดมกำลัง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สำรวจสถานการณ์หนี้สินของประชาชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเยาวชน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทีมงานและกลุ่มเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
- หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
- สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
- เก็บข้อมูล - นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชน 20 คน ประชาชนทั่วไป 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ให้เยาวชนสำรวจสภาวะหนี้สินของประชาชนทั่วไป โดยการถามและกรอกข้อมูลโดยตรงกับประชาชนที่มีหนี้สิน วันที่ 2 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชาชนตื่นตัวมากกับการให้ข้อมูลแก่เยาวชนในการถามและกรอกข้อมูลโดยตรงกับประชาชนของพวกเขา ที่มีหนี้สินอยู่ เพิ่มเติมอีก เพื่อช่วยในการแก้ไขต่อไป ได้ข้อมูลที่ทำให้ประชาชนเป็นหนี้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เอามาจากที่ไหน มีทั้งในและนอกระบบ บัตรเครดิต อื่นๆ และทราบถึงดอกเบี้ยที่จ่ายไปด้วยแก่เจ้าหนี้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ประชาชนยังสับสนในการสอบถามข้อมูล เพราะไม่เข้าใจว่าหนี้ของตนอยู่ในหรือนอกระบบ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

เวลาของเยาวชนจะว่างไม่ตรงกัน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

คำปรึกษาขณะการขับเคลื่อนโครงการ

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

คำปรึกษาและการอธิบายต่อประชาชนได้เยอะ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
1.นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 700.00 230.00 0.00 1,400.00 0.00 2,330.00 UnLock
4 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchaiyasitchaiyasitเมื่อ 6 กันยายน 2557 07:37:43
แก้ไขโดย chaiyasit เมื่อ 9 กันยายน 2557 20:33:46 น.

ชื่อโครงการ : รักษาสิ่งแวดล้อมและประมงชายฝั่งบ้านสามเสียม »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการโครงการ

กิจกรรมหลัก : การจัดประชุมชี้แจงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

คณะกรรมการโครงการร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมนำเสนอสมาชิกโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 8 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการโครงการร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมนำเสนอสมาชิกโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 8 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประธานโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการคณะทำงานและสมาชิกโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำเสนอกิจกรรมที่จะปฏิบัติในวันที่21กันยายน 2557สอบถามปัญหาและมอบหมายงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

นำเสนอกิจกรรมที่จะปฏิบัติในวันที่21กันยายน 2557สอบถามปัญหาและมอบหมายงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
4 กันยายน 2557 เวลา 08:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthawonr kongsrithawonr kongsriเมื่อ 7 กันยายน 2557 12:59:59
Project trainer
แก้ไขโดย thawonr kongsri เมื่อ 7 กันยายน 2557 13:23:29 น.

ชื่อโครงการ : งานสำนักงานกลาง »

ชื่อกิจกรรม : งานสมัชชา คนเมืองลุง โครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1 เพื่อสนับสนุนการสังเคราะห์ความรู้จากการปฏิบัติในการแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง-เฉพาะประเด็นสู่งานวิชาการที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและมีการนำใช้ในการขยายผลพื้นที่ดำเนินการ 2 เพื่อเสริมศักยภาพของผู้นำชุมชนท้องถิ่นให้มีสมรรถนะในการพัฒนา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 400 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเป้าหมาย  400 คน ภาคีหลัก ๑. สมาคมผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารจังหวัดพัทลุง ๒. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ๓.  เครือข่ายสินธุ์แพรทอง ๔.  เครือข่ายชุมชนคนรักษ์เขาบรรทัด ๕.  เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศรอบทะเลสาบสงขลา ๖.  สมาคมรักษ์ทะเลไทย ๗.  ชมรมสื่อและนักจัดรายการวิทยุคลื่นประชาคมพัทลุง ๘.  วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  มหาวิทยาลัยทักษิณ ๙.  สมาคมครอบครัวเข้มแข็ง ๑๐.  เครือข่ายเยาวชนรักษ์เมืองลุง ๑๑. เครือข่ายเกษตรทางเลือกเมืองลุง ๑๒. เครือข่ายสตรีรอบทะเลสาบ ๑๓. เครือข่ายชุมชนคนรักษ์ลุ่มน้ำ จังหวัดพัทลุง ๑๔. สมาพันธ์ชาวประมงทะเลสาบสงขลา

ภาคียุทธศาสตร์ 1.  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพัทลุง อาทิ สำนักงานจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ฯลฯ 2.  ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง สำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง เทศบาลตำบลทุกตำบลในจังหวัดพัทลุง องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลในจังหวัดพัทลุง 3.  ส่วนวิชาการที่เกี่ยวข้อง อาทิ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น

แหล่งปฎิบัติการในพื้นที่ที่โครงการเข้าไปหนุนเสริมทำกิจกรรมร่วม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กำหนดการ งานสมัชชา “คนเมืองลุง” โครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗       ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง(โรงแรมวังโนรา) ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร ๐๘.๔๕ – ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิด ๐๙.๑๕ – ๐๙.๒๐ น. ชม VTR ชุด “สานฝันเมืองลุงน่าอยู่” ๐๙.๒๐ – ๐๙.๒๕ น. ตีโพนเปิดงาน ๐๙.๒๕ – ๐๙.๓๕ น. ต้อนรับโดย นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ๐๙.๓๕ –  ๐๙.๔๕ น. กล่าวรายงาน โดย อาจารย์สมคิด ทองสง ประธานคณะทำงานสมัชชาสร้าง สุขคนเมืองลุง ครั้งที่ 2 ๐๙.๔๕ – ๑๐.๑๕ น. กล่าวเปิดงานโดย โดยคุณสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ กรรมการบริหารคณะที่ ๔
สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๕ น. ชมการแสดงมโนราห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ๑๐.๓๕ – ๑๐.๕๐ น. รับประทานอาหารว่าง ๑๐.๕๐ – ๑๑.๐๐ น. นำเสนอ VTR พื้นที่รูปธรรมความสำเร็จของโครงการเมืองลุงน่าอยู่ ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ปาฐกถา โดยอาจารย์ประสาท มีแต้ม เรื่อง “เมืองลุงจะน่าอยู่...ท่ามกลาง กระแสการพัฒนา”
๑๒.๐๐ – ๑๒.๔๕ น. รับประทานอาหารเที่ยง ๑๒.๔๕ – ๑๓.๐๐ น. ชมการแสดง “ดิเกฮูลู”
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. แบ่งกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม อภิปรายข้อเสนอเชิงนโยบาย • ห้องที่ ๑  นำเสนอเรื่องเกษตรยั่งยืน • ห้องที่ ๒ นำเสนอเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ • ห้องที่ ๓ นำเสนอเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดี ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. นำเสนอการแสดงทอล์คโชว์หนังตะลุง รับประทานอาหารว่าง ๑๔.๔๕ – ๑๕.๔๕ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมาถึงบริเวณการจัดงาน นำเสนอข้อเสนอทางนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ๑๖.๐๐ น. ปิดการประชุมด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมี

หมายเหตุ
• กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 316 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ภาคีหลัก ๑. สมาคมผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารจังหวัดพัทลุง ๒. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ๓.  เครือข่ายสินธุ์แพรทอง ๔.  เครือข่ายชุมชนคนรักษ์เขาบรรทัด ๕.  เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศรอบทะเลสาบสงขลา ๖.  สมาคมรักษ์ทะเลไทย ๗.  ชมรมสื่อและนักจัดรายการวิทยุคลื่นประชาคมพัทลุง ๘.  วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  มหาวิทยาลัยทักษิณ ๙.  สมาคมครอบครัวเข้มแข็ง ๑๐.  เครือข่ายเยาวชนรักษ์เมืองลุง ๑๑. เครือข่ายเกษตรทางเลือกเมืองลุง ๑๒. เครือข่ายสตรีรอบทะเลสาบ ๑๓. เครือข่ายชุมชนคนรักษ์ลุ่มน้ำ จังหวัดพัทลุง ๑๔. สมาพันธ์ชาวประมงทะเลสาบสงขลา

ภาคียุทธศาสตร์ 1.  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพัทลุง อาทิ สำนักงานจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ฯลฯ 2.  ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง สำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง เทศบาลตำบลทุกตำบลในจังหวัดพัทลุง องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลในจังหวัดพัทลุง 3.  ส่วนวิชาการที่เกี่ยวข้อง อาทิ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น

แหล่งปฎิบัติการในพื้นที่ที่โครงการเข้าไปหนุนเสริมทำกิจกรรมร่วม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร ๐๘.๔๕ – ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิด ๐๙.๑๕ – ๐๙.๒๐ น. ชม VTR ชุด “สานฝันเมืองลุงน่าอยู่” ๐๙.๒๐ – ๐๙.๒๕ น. ตีโพนเปิดงาน ๐๙.๒๕ – ๐๙.๓๕ น. ต้อนรับโดย นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ๐๙.๓๕ –  ๐๙.๔๕ น. กล่าวรายงาน โดย อาจารย์สมคิด ทองสง ประธานคณะทำงานสมัชชาสร้าง สุขคนเมืองลุง ครั้งที่ 2 ๐๙.๔๕ – ๑๐.๑๕ น. กล่าวเปิดงานโดย โดยคุณสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ กรรมการบริหารคณะที่ ๔
สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๕ น. ชมการแสดงมโนราห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ๑๐.๓๕ – ๑๐.๕๐ น. รับประทานอาหารว่าง ๑๐.๕๐ – ๑๑.๐๐ น. นำเสนอ VTR พื้นที่รูปธรรมความสำเร็จของโครงการเมืองลุงน่าอยู่ ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ปาฐกถา โดยอาจารย์ประสาท มีแต้ม เรื่อง “เมืองลุงจะน่าอยู่...ท่ามกลาง กระแสการพัฒนา”
๑๒.๐๐ – ๑๒.๔๕ น. รับประทานอาหารเที่ยง ๑๒.๔๕ – ๑๓.๐๐ น. ชมการแสดง “ดิเกฮูลู”
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. แบ่งกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม อภิปรายข้อเสนอเชิงนโยบาย • ห้องที่ ๑  นำเสนอเรื่องเกษตรยั่งยืน               ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาจังหวัดพัทลุงสู่เมืองเกษตรกรรมยั่งยืน
ขอให้ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมสนับสนุน ให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองเกษตรปลอดสารเคมี ๑. ให้สำนักงานเกษตรและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างเมืองผึ้ง (Land of honey) ๒. ให้สำนักงานเกษตรจังหวัด วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  องค์กรชาวนาในพื้นที่ทุกองค์กร ร่วมผลักดันให้นาข้าวในจังหวัดพัทลุงเป็นนาอินทรีย์ ๓.ให้ทุกองค์กรในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุสาหกรรม ดำเนินการให้ จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดผลิตอาหารปลอดเลี้ยงภายใต้ และเพื่อการส่องออก ๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง และทุกองค์กรในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการให้มีการสนับสนุนครอบครัวเกษตรกรที่ดำเนินการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ สามารถผลิตโดยต้นทุนที่ต่ำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ๕. ให้หน่วยงานสังกัดชลประทาน และองค์กรอื่น ๆ ที่ดูแลน้ำเปิดโอกาสให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ร่วมวางแผนในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นรูปธรรม
๖. ให้หน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนร่วมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม ๗. ให้สถานศึกษาทุกแห่ง ท้องถิ่นทุกแห่ง มีหลักสูตร หรือองค์ความรู้ เรื่องเกษตรก้าวหน้าและยั่งยืน ๘. ให้มีการจัดเขตพื้นที่(โซนนิ่ง) โดยกำหนดพื้นที่เกษตรปลอดสารพิษ ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาทุกรูปแบบ ตามระบบนิเวศน์ โดยแบ่งเขตพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อเป็นพื้นที่ผลิตอาหารในจังหวัดพัทลุง ๙. จัดตลาดรับรองผลผลิตเกษตรยั่งยืน เกษตรอินทรีย์และมีกระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ๑๐. ประกาศให้พัทลุงเป็นเมืองปลอดสารเคมี ทางการเกษตร ๑๑. จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนการปรับปรุง พัฒนาพันธุกรรม โดยกระบวนการสร้างองค์ความรู้จากเกษตรกร ๑๒. จัดตั้งกองทุนเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเกษตร ที่ทำการผลิตภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

• ห้องที่ ๒ นำเสนอเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์       ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาจังหวัดพัทลุงสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้จังหวัดพัทลุง ประกาศข้อกำหนดที่เป็นรูปธรรม ในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดย ๑. ให้สำนักงานการท่องเที่ยว ร่วมกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ร่วมวางแผนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นแผนของจังหวัดอย่างแท้จริง ๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร วางแผนการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบบูรณาการและประกาศเป็นแผนส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ๓. ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมวางแผนให้การจัดการท่องเที่ยว ในจังหวัดพัทลุงเอื้อต่อการเติบโตของครอบครัว และไม่มีผลกระทบทางตรงต่อเด็กและเยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ
๔. ให้สถานศึกษาและท้องถิ่นมีหลักสูตร “การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วม

• ห้องที่ ๓ นำเสนอเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดี           ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาจังหวัดพัทลุงสู่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้จังหวัดพัทลุง ร่วมกับทั้งถิ่นทุกท้องถิ่น องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร่วมกัน ในการสร้างจังหวัดพัทลุง ให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิต โดย ๑. ให้จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง และ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น แกนนำหลักร่วมกับผู้นำภาคีทุกภาคส่วน เป็นผู้ร่วมดำเนินงาน  พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวในจังหวัดพัทลุงภายใต้บริบทของชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ประกอบการสร้างสุขของชีวิต(สังคหะวัตถุ ๔ )

๒. ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานในจังหวัดพัทลุงมีมาตรการในการคุ้มครองครอบครัวและสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน ในทุกโครงการโดยเฉพาะกระทรวงอุสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงคมนาคม และองค์กรอื่น ๆ ทีทำงานด้านการพัฒนาโครงสร้างต่าง ๆ และการลงทุนทั้งของภาครัฐและเอกชน
๓. ให้จังหวัดพัทลุง มีแผนการดำเนินงาน อย่างเป็นรูปธรรมในการผลักดันให้ครอบครัวในจังหวัดพัทลุงมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสัยทัศน์ของจังหวัดอย่างแท้จริง
๓. ให้องค์กรด้านเด็ก สตรี คนพิการ คนชรา คนด้อยโอกาสและครอบครัวในจังหวัดพัทลุงได้มีโอกาสจัดสมัชชาเฉพาะประเด็นอย่างน้อยปีละครั้ง และในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดประสานหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีการสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ
๔. ให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งทุกสังกัด ร่วมกับท้องถิ่น ในการจัดการหลักสูตร กิจกรรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องตลอดปี
๕. ให้มีการบูรณาการแผนงานทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้างจังหวัดพัทลุงให้เป็นเมืองต้นแบบคุณภาพชีวิตที่ดี และเมืองน่าอยู่ระดับโลก โดยใช้ดัชนีของความสุขมาประเมินการดำเนินงาน
๖. ให้สำนักงานจังหวัด ดำเนินการประสานทุกภาคส่วนในจังหวัดพัทลุง ร่วมทำธรรมนูญสุขภาพจังหวัดเพื่อสร้างจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างแท้จริง
๗. ให้พลังงานจังหวัดประสาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานเกษตรจังหวัด และองค์กรอื่น ๆ ดำเนินการให้ครอบครัวในจังหวัดพัทลุงเป็นครอบครัว ใช้พลังงานหมุนเวียน และพลังงานชีวมวลที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยเฉพาะพลังงานแสงแดด พลังงานลม


๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. นำเสนอการแสดงทอล์คโชว์หนังตะลุง รับประทานอาหารว่าง ๑๔.๔๕ – ๑๕.๔๕ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมาถึงบริเวณการจัดงาน นำเสนอข้อเสนอทางนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ๑๖.๐๐ น. ปิดการประชุมด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมี

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้ข้อเสนอต่อ  นายสุรินทร์  เพชรสังข์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดดังนี้ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสุจิตต์ไตรพิทักษ์ คณะกรรมการบริหารสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว ,คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวนการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวและสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
4 กันยายน 2557 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชญานี ไพนุสินชญานี ไพนุสินเมื่อ 11 กันยายน 2557 20:30:48
แก้ไขโดย ชญานี ไพนุสิน เมื่อ 11 กันยายน 2557 21:44:34 น.

ชื่อโครงการ : บ้านควนไสน รวมพลังสร้างสุขภาพ ปลูกและใช้สมุนไพรใกล้ตัว »

ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการจาก 3 ภาคส่วน

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อรับทราบรายละเอียดของโครงการ ร่วมกันวางแผนพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน 6 คน
 • ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
 • ผู้นำศาสนา 1 คน
 • ตัวแทนอสม. 1 คน
 • ตัวแทนผู้สูงอายุ  1 คน
 • หมอพื้นบ้าน 1 คน
 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 5 คน
 • เจ้าหน้าที่ อบต. 1 คน
 • กำนัน 1 คน
 • ตัวแทนแม่บ้าน 1 คน
 • ตัวแทนครู 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชน ชี้แจงละเอียดโครงการให้คนในชุมชนรับรู้
 • รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งต้องมีเจตคติที่ต้องการทำงานร่วมและมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาให้บ้านควนไสน มีความเป็นอยู่พอเพียง กลายเป็นหมู่บ้านสุขภาวะ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงาน 6 คน
 • ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
 • กลุ่มอสม. จำนวน 15 คน
 • กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 4 คน
 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 คน
 • ประชาชนทั่วไป จำนวน 27 คน
 • บัณฑิตอาสา 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • คณะทำงานช่วยกันจัดสถานที่ในการประชุม
 • เวลา 13.00-14.00 น. เริ่มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
 • หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อย เริ่มพิธีเปิดโครงการ โดยนายสุพงศ์แสน ประทีปรัศมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 นายพีรพล หมาดเท่ง
 • หลังพิธีเปิด ตัวแทนคณะทำงานโครงการ นางสาวชญานี ไพนุสิน ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ในเรื่องที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมที่วางไว้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
 • พี่เลี้ยงโครงการชี้แจงถึงที่มาของงบประมาณที่สนันสนุนโครงการ การตรวจสอบที่โปร่งใส ชัดเจน การติดตามโดยพี่เลี้ยงทุกกิจกรรม เพื่อความเข้าใจมากขึ้น
 • คณะทำงานพาผู้เข้าร่วมประชุมพูดคุยการวางแผนการทำกิจกรรม การแบ่งกลุ่ม วางกฎระเบียบในการทำกิจกรรม
 • ผู้ใหญ่บ้านมีการพูดคุยกับผู้เข้าร่วมประชุมเรื่องขอให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาหมู่บ้านตนเอง
 • รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ จำนวน 27 คน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบถึงรายละเอียดโครงการ มีความเข้าใจมากขึ้น
 • ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันคิดวางแผนการทำงาน ร่วมกันวางกฎระเบียบในการทำงาน
 • เกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จำนวน 27 คน ถือว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ คณะทำงานจึงคิดหาวิธีในการชักนำผู้ที่สนใจโดยการลงชี้แจงรายละเอียดโครงการถึงที่บ้าน ทำให้มีผู้สนจัยเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 50 คน
 • ระยะเวลาเริ่มโครงการช้าไป ต้องเริ่ม 14.00 น.เนื่องจากจัดกิจกรรมช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมประชุมมาช้าเพราะต้องละหมาดก่อน จึงทำให้เริ่มโครงการจากที่วางไว้ 13.00 น.เป็น 14.00 น.
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
 • ปรึกษาเรื่องผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่ได้ตามเป้าหมาย พี่เลี้ยงจึงแนะนำลงชี้แจงรายละเอียดโครงการถึงบ้าน ชักชวนให้เข้าร่วมจึงได้จำนวนเพิ่มขึ้น
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวนภาภรณ์ แก้วเหมือน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
4 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยGB-BomNattasakGB-BomNattasakเมื่อ 14 กันยายน 2557 18:30:23
แก้ไขโดย GB-BomNattasak เมื่อ 14 กันยายน 2557 18:37:20 น.

ชื่อโครงการ : บ้านศาลาบางปู พัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพเพาะเห็ดสู่สวัสดิการชุมชน ( ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทำเชื้อเห็ด

กิจกรรมหลัก : ประชุมกรรมการ 20 คนเพื่อวางแผน ติดตาม สรุป และดำเนินงานอย่างต่อเนื่องก่อนทำกิจกรรม ครั้งที่ 1

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สมาชิกโครงการบ้านศาลาบางปู พัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพเพาะเห็ด สู่สวัสดิการชุมชน สามารถผลิตเชื้อเห็ดเองได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-กรรมการ 20 คน -ผู้ที่สนใจ 70 คน
รวม 90 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อร่วมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทำเชื้อเห็ด โดยเชิญวิทยากรมาสอนทำเป็นเวลา 3 วัน ในเรื่อง 1.เรียนรู้เพิ่มเติมการทำเชื้อเห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู เห็ดฮังการี และเห็ดแครง 2.เรียนรู้การทำเชื้อเห็ดเอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำเห็ดให้ได้ผลดี และทำอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ และกลับมาพัฒนากลุ่มของตัวเอง ให้ประสบความสำเร็จ จนกลุ่มมีความเข็มแข็งและยั่งยืน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-กรรมการ 20 คน -ผู้ที่สนใจ 70 คน
รวม 90 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานของกลุ่มได้เชิญ พันโทรณชิต โคตรคชเวช ซึ่งเคยสอนการทำเชื้อในค่ายทหารมาก่อน มาสอนการทำเชื้อ เห็ดนางฟ้า เห็ดฮังการี เห็ดแครง เห็ดหูหนู วันที่ 1

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สมาชิกของกลุ่มทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้การทำเชื้อ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 11,700.00 5,340.00 0.00 0.00 20,040.00 UnLock
3 กันยายน 2557 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านบางวันบ้านบางวันเมื่อ 4 กันยายน 2557 13:46:25
แก้ไขโดย บ้านบางวัน เมื่อ 4 กันยายน 2557 14:01:49 น.

ชื่อโครงการ : สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมร่วมกับคณะครูรร.บ้านบางวัน

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมธรรมะในโรงเรียนโดยการอบรมธรรมให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบางวันทุกวันจันทร์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดเตรียมหลักสูตรการสอนธรรมะและสมุดบันทึกความดี

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.คณะทำงาน จำนวน 5 คน 2.คณะครู  จำนวน 2 คน 3.คณะกรรมการสถานศึกษา รร.บ้านบางวัน จำนวน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบของการทำสมุดบันทึกความดี 2.ประชุมเพื่อกำหนดหลักสูตรในการอบรมเด็กนักเรียน 3.วางแผนการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 17 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.พระอาจารยืสมนึก กนตีดล เจ้าอาวาสวัดบางวัน
2.คณะกรรมการสถานศึกษา รร.บางวัน
3.คณะครู รร.บางวัน
4.คณะทำงาน จำนวน
5. ปราชญ์ชาวบ้าน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คุณกฤษ ศรีฟ้า ประธานคณะกรรมสถานศึกษา รร.บ้านบางวันกล่าวเปิดประชุม วาระที่ 1.เรื่องหลักสูตรในการสอนธรรมะใน รร.บางวัน วาระที่ 2 .รูปแบบของสมุดบันทึกความดี วาระที่ 3 อื่นๆ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.ทางคณะครูได้เสนอรูปแบบของหลักสูตรในการใช้สอนธรรมะใน รร. โดยการฉายสไลด์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณา โดยเนื้อหาและแนวทางในการดำเนินงานจะใช้สื่อมัลติมิเดีย เช่น ภาพยนต์ หนังโฆษณา เรื่องสั้น สปอร์ตโฆษณา วิดิโอ นำมาแายให้นักเรียนได้ดูและทำแบบรายงาน  ซึ่งทางผู้เข้้าร่วมประชุมจะนำไปพิจารณาอีกครั้ง 2.คุณกฤษ ได้นำเสนอรูปแบบของสมุดบันทึกความดี โดยจะสรุปอีกครั้ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

คุณทรงศักดิ์ คณอุไรวรรณ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณทรงศักดิ์ คุณอุไรวรรณ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
2 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 3 กันยายน 2557 09:31:02
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 12 กันยายน 2557 10:10:06 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดตามวิถีมุสลิมโดยใช้กระบวนการตามหลักศาสนาอิสลามผสมผสานกับข้อมูลยาเสพติด(4 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 111 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็ก เยาวชนและ ผู้ติดยาเสพติด 111 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ลงทะเบียนจัดอบรมเยาวชนในชุมชนที่มีแนวโน้มว่ามีสิทธิติดยาเสพติดมาให้ความรู้และบอกเกี่ยวยาเสพติดและได้สอบถามความคิดเห็นเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติดและให้โทษเป็นเช่นไรและทำความเข้าใจและแสดงความคิดเห็นในเรื่องยาเสพติด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 111 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็ก เยาวชนและ ผู้ติดยาเสพติด 111 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงทะเบียนจัดอบรมเยาวชนในชุมชนที่มีแนวโน้มว่ามีสิทธิติดยาเสพติดมาให้ความรู้และบอกเกี่ยวยาเสพติดและได้สอบถามความคิดเห็นเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติดและให้โทษเป็นเช่นไรและทำความเข้าใจและแสดงความคิดเห็นในเรื่องยาเสพติด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1เด็กและเยาวชนในชุมชนมีความรู้เรื่องยาเสพติดและหลักคำสอนของศาสนาว่าด้วยยาเสพติดและนำไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง ทำให้เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคมได้ ไม่พบการติดยารายใหม่ 2.เกิดกลุ่มเยาชนผลักดันและป้องยาเสพติดในชุมน
3.คนที่มาประชุมโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในเรื่องยาเสพติดมากขึ้นเพราะยาเสพติดต่างๆก็เป็นขอห้ามสำหรับศาสนาอิสลามเมื่อได้รับฟังก็รู้สึกถึงแรงจูงใจที่จะมาอบรมต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 2,775.00 0.00 2,775.00 UnLock
2 กันยายน 2557 เวลา 08:30-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchavaearbchavaearbเมื่อ 5 กันยายน 2557 11:18:40
แก้ไขโดย chavaearb เมื่อ 5 กันยายน 2557 11:22:20 น.

ชื่อโครงการ : ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมหมู่บ้าน เพื่อคืนข้อมูลและรับสมัครครัวเรือนต้นแบบ/สร้างกฏกติกาของครัวเรือนต้นแบบ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานระดับตำบลเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ประชุมหมู่บ้านเพื่อคืนข้อมูลและรับสมัครครัวเรือนต้นแบบ/สร้างกฏกติกาของครัวเรือนต้นแบบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชาวบ้านและคณะทำงานโครงการฯ จำนวน 150 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมหมู่บ้านเพื่อคืนข้อมูลและรับสมัครครัวเรือนต้นแบบ/สร้างกฏกติกาของครัวเรือนต้นแบบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชาวบ้านและคณะทำงานโครงการฯ จำนวน 150 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเพื่อคืนข้อมูลและรับสมัครครัวเรือนต้นแบบ/สร้างกฎกติกาของครัวเรือนต้นแบบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-มีกิจกรรมในการเรียนรู้ข้อมูลและตระหนักถึงความสำคัญและเกิดความร่วมมือกัน -ชุมชนได้เรียนรู้มาตรการการลดการนำเข้าขยะ การคัดแยก การใช้ประโยชน์จากขยะและระบบการจัดการระดับหมู่บ้านสามารนำมาปรับใช้ในพื้นที่ได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 4,350.00 2,000.00 0.00 0.00 9,350.00 UnLock
2 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยGB-BomNattasakGB-BomNattasakเมื่อ 14 กันยายน 2557 18:19:29
แก้ไขโดย GB-BomNattasak เมื่อ 14 กันยายน 2557 18:25:02 น.

ชื่อโครงการ : บ้านศาลาบางปู พัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพเพาะเห็ดสู่สวัสดิการชุมชน ( ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกรรมการ 20 คนเพื่อวางแผน ติดตาม สรุป และดำเนินงานอย่างต่อเนื่องก่อนทำกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : ประชุมกรรมการ 20 คนเพื่อวางแผน ติดตาม สรุป และดำเนินงานอย่างต่อเนื่องก่อนทำกิจกรรม ครั้งที่ 1

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนกิจกรรม ติดตาม สรุป และดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อวางแผน ติดตาม สรุป และดำเนินงานอย่างต่อเนื่องก่อนทำกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานของกลุ่มจำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุม ช่วยกันแสดงความคิดเห็น ในการทำกิจกรรมการทำเชื้อเห็ด และแบ่งหน้าที่กันไปทำ จัดเตรียมสถานที่และเอกสาร ที่จะใช้ในการฝึกอบรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงานของกลุ่มประชุมกันเสร็จ ก็ได้แบ่งหน้าที่การทำงานออกเป็น 3 กลุ่ม ไปรับผิดชอบ 1. จัดเตรียมสถานที่ โดยทำที่บ้านนางประภาพร ช้างนิล 2. รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร 3. รับผิดชอบในการไปเรียนเชิญวิทยากร โดยเชิญ ผู้พัน รณชิต โคตรคชเวช ซึ่งเป็นทหารเกษียณอายุราชการมาสอน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
1 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkobkulkobkulเมื่อ 16 กันยายน 2557 14:36:13
แก้ไขโดย kobkul เมื่อ 16 กันยายน 2557 14:51:07 น.

ชื่อโครงการ : บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจข้อมูลขยะ

 • photo ประชุมชี้แจงก่อนการออกสำรวจประชุมชี้แจงก่อนการออกสำรวจ
 • photo ประชุมชี้แจงก่อนการออกสำรวจประชุมชี้แจงก่อนการออกสำรวจ
 • photo ออกสำรวจออกสำรวจ
 • photo ออกสำรวจออกสำรวจ
 • photo ออกสำรวจออกสำรวจ
 • photo ออกสำรวจออกสำรวจ
 • photo ขยะที่สำรวจพบขยะที่สำรวจพบ
 • photo ขยะที่สำรวจพบขยะที่สำรวจพบ
 • photo ขยะที่สำรวจพบขยะที่สำรวจพบ
 • photo ขยะที่สำรวจพบขยะที่สำรวจพบ
 • photo ขยะที่สำรวจพบขยะที่สำรวจพบ
 • photo ขยะที่สำรวจพบขยะที่สำรวจพบ
 • photo แบบสำรวจขยะแบบสำรวจขยะ

กิจกรรมหลัก : รับสมัครแกนนำอาสาจัดการขยะชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สำรวจข้อมูลสถานการณ์ขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มแกนนำอาสา 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานและแกนนำอาสาสมัคร ลงพื้นที่ออกสำรวจพื้นที่ ที่มีปัญหาขยะ ตามโซนบ้านที่ได้รับมอบหมาย และนำแบบสำรวจไปใช้ในการเก็บข้อมูลขยะ ในชุมชน จำนวน 2 วัน คือวันที่ 1 และ 7 กันยายน 2557

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำอาสา จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานและแกนนำอาสาลงพื้นที่ออกสำรวจ พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ ตามโซนบ้านที่ได้รับมอบหมาย พร้อมถ่ายภาพประกอบ เพื่อใช้ในการทำงานงาน ข้อมูลที่ต้องการคือ วิธีการจัดการขยะในครัวเรือน และประเภทของขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีการสำรวจของอาสาสมัครตามเป้าหมาย 100 ครัวเรือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 10,200.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 UnLock
31 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยแต๋วดอนตาบ่าวแต๋วดอนตาบ่าวเมื่อ 21 สิงหาคม 2557 19:55:52
แก้ไขโดย แต๋วดอนตาบ่าว เมื่อ 5 กันยายน 2557 13:46:00 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : ถ่ายภาพกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : การจัดทำรายงาน ส่ง สสส., จัดทำรูปถ่ายกิจกรรมตลอดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ทำรายงานส่ง สสส.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 5 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 5 คน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 5 คน ได้ช่วยกันสรุปและจัดทำรายงานเพื่อสรุปโครงการส่ง สสส.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

แนะนำการให้จัดทำรายงานปิดโครงการและสรุปพร้อมทำรูปเล่มต่อไป

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock