วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
29 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวรรณะ สังข์กรดวรรณะ สังข์กรดเมื่อ 26 สิงหาคม 2559 11:59:33
แก้ไขโดย วรรณะ สังข์กรด เมื่อ 26 สิงหาคม 2559 12:11:22 น.

ชื่อโครงการ : แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำป้าย

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีระบบการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมได้/ป้ายรณรงค์/ปลูกจิตสำนึกคนในชุมชน(เขตปลอดบุหรี่/อบายมุข)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชุมชนคนบ้านทรายเพชรหมู่ที่10 ต.ถ้ำพรรณราอ.ถ้ำพรรณราจ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทำป้ายรณรงค์/ปลูกจิตสำนึกคนในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-คณะกรรมการได้จัดทำป้าย(เขตปลอดบุหรี่/อบายมุข)เพื่อให้คนในชุมชนมีจิตใต้สำนึกในการเคารพสถานที่/ในที่ชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-มีติดไว้ในสถานที่ศาลาประชุมหมู่บ้านเพื่อให้คนในชุมชนมีจิตสำนึกรู้จักการเคารพสถานที่ไม่สูบบุหรี่ในที่ชุมชนตลอดจนอบายมุข

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 - 16:00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมะอะฮูมือรี ยูนุ๊มะอะฮูมือรี ยูนุ๊เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 11:30:51
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:07 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำภาพถ่ายภาพกิจกรรม

 • photo คอเต็บประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณสุเหร่าลูโบ๊ะแปะคอเต็บประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณสุเหร่าลูโบ๊ะแปะ
 • photo รับมอบป้ายเขตปลอดบุหรี่โดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์รับมอบป้ายเขตปลอดบุหรี่โดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์
 • photo ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์
 • photo ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถานโดยโต๊ะอิหม่ามมัสยิดราวฎอลตุลญันนะห์

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ถ่ายภาพกิจกรรมในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ถ่ายภาพกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประชาชนในชุมชนบ้านบาลา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำภาพถ่ายเขตปลอดบุหรี่ที่บริเวณศาสนสถาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณศาสนสถาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมะอะฮูมือรี ยูนุ๊มะอะฮูมือรี ยูนุ๊เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 13:37:39
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 11:14:10 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะผู้จัดโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รวมภาพถ่ายและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปเล่มการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
4 ตุลาคม 2559 เวลา 13:00-15.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวรรณะ สังข์กรดวรรณะ สังข์กรดเมื่อ 26 สิงหาคม 2559 11:46:49
แก้ไขโดย วรรณะ สังข์กรด เมื่อ 27 สิงหาคม 2559 09:30:45 น.

ชื่อโครงการ : แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม »

ชื่อกิจกรรม : สรุปปิดโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สรุปปิดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีระบบการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการฯ/ทีมงานอาสาภัยพิบัติ/สภาผู้นำ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปโครงการด้านผลลัพธ์โครงการ ด้านการเงิน เอกสาร การส่งข้อมูล แก่ สจรส. สสส.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการฯ/ทีมงานอาสาภัยพิบัติ/สภาผู้นำ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการโครงการฯ/ทีมงานอาสาภัยพิบัติ/สภาผู้นำ ผู้ใหญ่บ้าน-วันนี้เป็นการประชุม กิจกรรมสรุปปิดโครงการแก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วมไม่มีอะไรมากมายเพียงแต่ชี้แจงให้ทีมงานได้รับทราบจากการทำกิจกรรมของโครงการแก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วมตั้งแต่เริ่มดำเนินงานของโครงการตั้งแต่กิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดท้ายของโครงการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายงบประมาณแต่ละกิจกรรมส่วนรายละเอียดต่างก็เป็นหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติม...... ผู้รับผิดชอบโครงการ-ตามที่ผู้ใหญ่บ้านได้พูดคุยไปบ้างแล้วว่าเรามาประชุมวันนี้เป็นการประชุมปิดโครงการที่จริงแล้วตามขั้นตอนหรือตามปฎิทินยังไม่ถึงกำหนดเวลาก่อนแต่ทางส่วนที่รับผิดชอบให้สรุปงานให้เสร็จก่อนเราจำเป็นต้องรีบสรุปให้เร็วขึ้นประชุมติดต่อกันเกือบทุกวันบางทีเป็นการสร้างความเบื่อหน่ายให้กับคณะกรรมการในการทำภารกิจส่วนตัวและต้องขอขอบคุณที่สละเวลาวันนี้เป็นการชี้แจงเรื่องการปิดโครงการเกี่ยวกับด้านเอกสารการทำกิจกรรมตั้งแต่เริ่มกิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดท้ายจะเป็นการบันทึกการประชุมการสรุปรายการใช้เงินและอื่นๆ แยกเป็นรายแต่กิจกรรม และได้ สรุปโครงการด้านผลลัพธ์โครงการ ด้านการเงิน เอกสาร การส่งข้อมูล แก่ สจรส. สสส.ต่อไป.....วันนี้ก็มีเพียงแค่นี้และคิดว่าถ้ามีโครงการต่อเนื่องคงได้รับความร่วมมือกันอีกครั้งขอขอบคุณ..... ผู้ใหญ่บ้าน-ตามที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงไปแล้วและผมต้องขอขอบคุณในทีมงานทุกคนให้ความร่วมมือด้วยดีที่สละเวลาจนโครงการได้จบลงด้วยดีและคิดว่าถ้ามีโครงการมีต่อเนื่อง คงได้รับความร่วมมือกันอีกครั้งขอขอบคุณ.....

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีเอกสารสรุปโครงการ 1 เล่ม และข้อมูลส่ง สจรส. สสส.ตามเงื่อนไข

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-สรุปโครงการด้านผลลัพธ์โครงการ ด้านการเงิน เอกสาร การส่งข้อมูล แก่ สจรส. สสส.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 375.00 1,000.00 0.00 0.00 1,875.00 UnLock
1 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกาเมื่อ 26 สิงหาคม 2559 21:48:39
แก้ไขโดย นางสาวเจนวลี ปะดุกา เมื่อ 26 สิงหาคม 2559 21:51:22 น.

ชื่อโครงการ : หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ถ่ายภาพกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

รวบรวมภาพทั้งหมดของกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เลขาฯโครงการฯ ผู้บันทึกข้อมูล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รวบรวมภาพตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เลขาฯโครงการฯ ผู้บันทึกข้อมูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รวบรวมเอกสาร หลักฐานของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ผลการดำเนินโครงการทั้งหมด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 UnLock
24 กันยายน 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณเมื่อ 25 สิงหาคม 2559 19:33:56
แก้ไขโดย นายธนกร สุวรรณโณ เมื่อ 27 สิงหาคม 2559 16:44:58 น.

ชื่อโครงการ : สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 10

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงพัฒนาทัศนียภาพในชุมชน  เพื่อให้บ้านเรือนและสถานที่สาธารณในชุมชนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.รวมกลุ่มแกนนำในชุมชน มาพูดคุยทำความเข้าใจและแต่งตั้งเป็นสภาผู้นำชุมชน ซึ่งประกอบด้วย1.ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธาน2. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3 คน 3.สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2 คน 4.ตัวแทนผู้สูงอายุ จำนวน2คน5.ตัแทนเยาวชนจำนวน2คน6.อสม.จำนวน 2คน7. ตัวแทนคุ้มบ้านจำนวน 8 คน 2. เลือกตัวแทน 10 คน จากสภาผู้นำชุมชน เป็นคณะทำงาน 3. ประชุมคณะทำงานโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง รวมจำนวน 10 ครั้งตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อวางแผนกิจกรรม กำหนดแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม ค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข และติดตามความคืบหน้าของโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้สภาผู้นำชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชุมสภาผู้นำ แกนนำหลักเขตคุ้มบ้าน เด็กเล็ก เยาวชน และกลุ่มอาชีพ และผู้สูงอายุ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แบ่งครัวเรือน ๆ ละ 10 ครอบครัว และมีผู้นำ 1 คน ในการดูแล ควบคุม สิ่งแวดล้อม จากขยะ และภัยธรรมชาติ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีแผน และแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม
-นำเสนอปัญหา ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้นำที่อยู่ในเขตคุ้มบ้าน มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านสภาพแวดล้อมในชุมชน ทำให้แต่ละคุ้มบ้านช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะมีการจัดมอบครอบครัวที่ดูแลความสะอาด ดูแลเรื่องมลภาวะแวดล้อม ขยะ น้ำเสีย มีการปลูกต้นไม้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาของครัวเรือนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก แนวทางแก้ไข ในเขตคุ้มบ้าน ต้องให้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
24 กันยายน 2559 เวลา 13:00-15.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวรรณะ สังข์กรดวรรณะ สังข์กรดเมื่อ 26 สิงหาคม 2559 11:13:42
แก้ไขโดย วรรณะ สังข์กรด เมื่อ 26 สิงหาคม 2559 11:40:45 น.

ชื่อโครงการ : แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงาน

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีระบบการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สสส./สรจส./พี่เลี้ยงผู้ติดตาม/ชุมชนคนบ้านทรายเพชรหมู่ที่10ต.ถ้ำพรรณราอ.ถ้ำพรรณราจ.นครศรีธรรราช

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รายงานผลการทำโครงการฯ/ผลคาดหวังที่ได้รับหรือปัจจัยความสำเร็จ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการโครงการได้สรุปผลการดำเนินงานของโครงการผลที่เกิดจากการทำกิจกรรมรวมทั้งปัจจัยความสำเร็จและได้รายผลการดำเนินให้ทราบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  1.-เพื่อให้ชุมชนมีระบบการจัดการกับภัยพิบัติน้ำท่วมได้ ปัจจัยความสำเร็จ-มีแผนรับมือภัยพิบัติ(แผนปฏิบัติงาน-แผนพัฒนาการรับมือภัยพิบัติ-แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแก้มลิง) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  2.-เพื่อพัฒนาแก้มลิงหานหาดเขือ  แก้มลิงคลองน้ำผลุงและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เป็นพื้นที่รับน้ำ  ลดภาวะน้ำท่วมรุนแรง ปัจจัยความสำเร็จ  -ชุมชนร่วมมือกันพัฒนาแก้มลิงหานหาดเขือ  แก้มลิงคลองน้ำผลุง  สิ่งแวดล้อมในชุมชน  4  ครั้งใน  1  ปี วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  3.-เพื่อให้เกิดสภาผู้นำเป็นกลชุมชนในการจัดระบบการรับมือกับภัยพิบัติ ปัจจัยความสำเร็จ  -สภาผู้นำมีแผนการดำเนินงานต่อเนื่อง                         -มีการประชุมทุกเดือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
17 กันยายน 2559 เวลา 08:30-16.00ฯ น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมติกา มาลารัตน์มติกา มาลารัตน์เมื่อ 23 สิงหาคม 2559 15:06:38
Project trainer
แก้ไขโดย มติกา มาลารัตน์ เมื่อ 23 สิงหาคม 2559 15:35:09 น.

ชื่อโครงการ : กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บ้านหลาแขก »

ชื่อกิจกรรม : ทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มจัดการพื้นที่ และสร้างรายได้โดยการปลูกผักปลอดสารพิษแซมในร่องสวน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยทำงาน  40  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สอน สาธิต และให้กลุ่มสมาชิกทดลองทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และ การทำน้ำยาไล่แมลงจาก ใบสะเดา ใบย่านาง ผลเสาวรส ที่กลุ่มปุ๋ยในชุมชน โดยให้กลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มอาชีพเสริมปลูกพืช ผักแซมในร่องสวน จำนวน 30คนและเกษตรกรที่สน โดยปราชญ์ ในชุมชน คือนายร่มหลี กายแก้ว และเกษตรอำเภอ โดยเกษตรกรนำวัสดุอุปกรณ์มาจากบ้าน ร่วมกันทำแล้วนำผลลิตที่ได้ไปใช้ในครัวเรือน และมีการแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มๆละ 10 ครัวเรือน กระจายทั่งหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกของครัวเรือนในการทำกิจกรรมร่วมกันและเป็นฐานการเรียนรู้ของกลุ่ม จากนั้นให้มีการติดตามการปฏิบัติในครัวเรือนต่อเนื่องโดยแกนนำชุมชน ขับเคลื่อนและร่วมแก้ไชปัญหากลุ่ม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมาย หญิงวัยแรงงาน 25 คนและชายวัยแรงงาน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.นางมาริณี ทัศระเบียบ ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมก่อนเริ่มปฏิบัิกิจกรรม 2.นายร่มหลี กายแก้ว  ปราชญ์ชุมชนด้านการเกษตรอินทรีย์ สอนและแนะนำเรื่องการทำน้ำหมักนจากเศษพืชผักที่เหลือใชในครัวเรือ และซากสัตว์เช่นหัวปลา เครื่องในไก่ วัว แพะ ที่ไม่ใช้รับประทานแล้ว นำมาหมักในถังหมัก โดย1. สูตรใช้เศษผัก 1.เศษอาหาร/ผัก 3 ส่วน + กากน้ำตาล 1 ส่วน + น้ำสะอาด (ไร้คลอรีน) 3 ส่วน +น้ำอีเอ็ม 1/2 ส่วน  2.สูตรจากผลไม้กล้วยน้ำว้า 2 กิโล หรือ มะละกอสุก 2 กิโล หรือฟักทองแก่ 2 กิโล + น้ำสะอาด (ไม่มีคลอรีน) 10 ลิตร + น้ำอีเอ็ม 40ซีซี + กากน้ำตาล 40ซีซีแล้วใส่ในถังปิดฝาให้สนิท ทิ้งในที่ร่ม เปิดมาคนทุกๆ 3 วัน หรืออย่างน้อยทุกๆ 7 วัน เพื่อไล่ก๊าซด้วย คนเสร็จแล้วรีบปิดฝา  เมื่อครบ ระยะหมัก (อย่างน้อย 1 เดือน) ก็กรองเอาน้ำมาใช้ กรองใส่ขวด และการในไปใช้สัดส่วนผสมกับน้ำ ผสมน้ำ 10 ลิตร / น้ำหมัก 1-2 ช้อนชา (รดผัก) ผสมน้ำ 5 ลิตร / น้ำหมัก 1 ช้อนชา (รดต้นไม้ใหญ่)  และถ้าเราทำเล็กๆน้อย สามารถทำน้ำหมักในถังใบเล็กๆ หรือกล่องท็อปเปอร์แวร์ได้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลุ่มฐานเรียนรู้ทำปุ๋ยได้ต่อเนื่อง 3 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เกิดกลุ่มฐานเรียนรู้ทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพในชุมชุนบ้านหลาแขกได้ต่อเนื่อง 3 กลุ่มโดยการแบ่งตามโชนบ้าน -กลุ่มเกิดความรู้ ทักษะในการทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพจากเศษพืชผักที่เหลือใชในครัวเรือนและสามารถต่อยอดต่อไปสู่เพื่อนบ้านใกล้เคียง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,600.00 0.00 4,800.00 3,040.00 0.00 0.00 9,440.00 UnLock
17 กันยายน 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวรรณะ สังข์กรดวรรณะ สังข์กรดเมื่อ 25 สิงหาคม 2559 07:47:37
แก้ไขโดย วรรณะ สังข์กรด เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 10:45:59 น.

ชื่อโครงการ : แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโครงการครั้งที่ 12

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโครงการให้สามารถบริหารจัดการโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีระบบการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการฯ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.คณะกรรมการประชุมทำความเข้าใจรายละเอียดการดำเนินโครงการ ทั้งรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบงาน

2.แบ่งบทบาทหน้าที่(โครงสร้าง)ของคณะกรรมการชัดเจน

3.ประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ทุกครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการฯ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้ใหญ่บ้าน-วันนี้เป็นการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโครงการเป็นครั้งที่12เป็นการประชุมในรอบ1ปีของโครงการทั้งหมด12ครั้งตั้งแต่ดำเนินการในการทำกิจกรรมมาได้รับความร่วมมือจากทีมงานด้วยดีเสมอมาในการประชุมแต่ละครั้งและการจัดกิจกรรมอยากให้คณะกรรมการทุกคิดว่าการเข้ามาร่วมเป็นกรรมการในโครงการอะไรเกิดขึ้นกับหมู่บ้านและชุมชนหรือเกี่ยวกับอุปสรรคในการทำงานที่ผ่านมาเป็นบทเรียนที่จะต้องมาปรับปรุงแก้ไขในการทำครั้งต่อไปเพื่อให้การทำลุล่วงไปด้วยดีและผมคิดว่าถ้าโครงการมีขึ้นอีกจะได้รับความร่วมมือกันอีก....ขอขอบคุณ ผู้รับผิดชอบโครงการ-ครับตามที่ผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวให้ทุกคนได้รับทราบแล้วว่าเราได้ร่วมกันได้ทำกิจกรรมของโครงการมาด้วยดีตลอดและการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการครั้งที่12เป็นครั้งสุดท้ายของโครงการเป็นข้อคิดตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงการปิดโครงการว่าเป้าหมายหลักเราได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ตลอดจนปัจจัยความสำเร็จได้ตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรและความร่วมมือจากคณะกรรมการ/ทีมงานอาสาฯ/แกนนำชุมชน/ชาวบ้านให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใดและมีอุปสรรคมากน้อยเพียงใดเป็นสิ่งที่มาปรับปรุงแก้ไขในการทำงานครั้งต่อไป.... จากโครงการแก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วมเราก็ได้สรุปผลงานในการดำเนินงานและถอดบทเรียนออกมาแล้วผลที่เกิดขึ้นมาได้บรรลุตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์โดยทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งปัจจัยความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายและบางสิ่งบางอย่างตั้งแต่ความร่วมมือการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการ/แกนนำชุมชน/เยาวชน/ชาวบ้านตลอดจนชุมชน ในการทำงานแต่ละครั้งทำเฉพาะคณะกรรมการเป็นไปมิได้ต้องมีคนในชุมชนให้ความร่วมมือด้วยจะเกิดความสำเร็จก็เป็นข้อคิดให้คณะกรรมการทุกคนที่จะไปปรับปรุงแก้ไขในการทำงานครั้งต่อไปให้ดีขึ้นและเกิดความยั่งยืนสืบไป....และผมคิดว่าถ้าโครงการมีต่อไปคิดว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกคนทุกท่านอีกครั้ง ....ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้าน-ครับตามที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ(น้องนะ)ได้พูดไปเป็นข้อคิดที่จะร่วมมือกันอีกครั้งถ้ามีโครงการเกิดขึ้นไม่ว่าโครงการอะไรที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนผมคิดว่าเราต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำ.....ผมขอขอบคุณอีกครั้ง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีผลการติดตามการทำกิจกรรม และวาระการประชุมก่อนหลังทำกิจกรรมทุกครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการของโครงการได้รับทราบจากโครงการแก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วมเราก็ได้สรุปผลงานในการดำเนินงานและถอดบทเรียนออกมาแล้วผลที่เกิดขึ้นมาได้บรรลุตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์โดยทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งปัจจัยความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายและบางสิ่งบางอย่าง  ตั้งแต่ความร่วมมือการมีส่วนร่วม  จากคณะกรรมการ/แกนนำชุมชน/เยาวชน/ชาวบ้านตลอดจนชุมชน  ในการทำงานแต่ละครั้งทำเฉพาะคณะกรรมการเป็นไปมิได้ต้องมีคนในชุมชนให้ความร่วมมือด้วยจะเกิดความสำเร็จ        ก็เป้นข้อคิดให้คณะกรรมการทุกคนที่จะไปปรับปรุงแก้ไขในการทำงานครั้งต่อไปให้ดีขึ้นและเกิดความยั่งยืนสืบไป.......

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ไมมี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00 UnLock
15 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณเมื่อ 25 สิงหาคม 2559 19:30:45
แก้ไขโดย นายธนกร สุวรรณโณ เมื่อ 27 สิงหาคม 2559 16:47:10 น.

ชื่อโครงการ : สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ »

ชื่อกิจกรรม : ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงพัฒนาทัศนียภาพในชุมชน  เพื่อให้บ้านเรือนและสถานที่สาธารณในชุมชนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รายงานการทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 100.00 0.00 0.00 2,100.00 UnLock
11 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายยาลานิง อาบ๊ะนายยาลานิง อาบ๊ะเมื่อ 20 กรกฎาคม 2559 15:10:38
แก้ไขโดย นายยาลานิง อาบ๊ะ เมื่อ 20 กรกฎาคม 2559 15:17:32 น.

ชื่อโครงการ : ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : เสริมสร้างการร่วมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์บ้านทำนบ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างการร่วมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์บ้านทำนบ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

.เพื่อสร้างสามัคคีในชุมชนให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนและสร้างกลุ่มเยาวชนและสตรีจิตอาสาในชุมชน 2.สร้างชุมชนเศษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 110 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สรุปทบทวนการดำเนินงานของกิจกรรม วิธีการทำงาน ผลที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เป็นการทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีก ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งวิธีการที่ดีอยู่แล้ว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุม สภาผู้นำและคณะทำงาน (คณะกรรมการหมู่บ้าน) จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์บ้านทำนบ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์โดยจัดตั้งกฏกติกาชุมชนในการเบิกจ่ายแต่ละครัวเรือนเปิดบัญชีออมทรัพย์จัดเก็บเงินวันละบาท

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เกิดกลุ่มออมทรัพย์และคณะทำงานทำให้ชาวบ้านมีเงินออมเอาไว้เป็นรายได้เก็บในครอบครัวทำให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างเศษฐกิจพอเพียงในชุมชนสร้างกลุ่มจิตอาสาและกลุ่มเยาวชนทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าร่วมโครงการออมเงิน วันละบาท สร้างกฎกติกาในกลุ่ม มีสวัสดิการให้สมาชิก

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลุ่มออมทรัพย์คนในชุมชนเพื่อสร้างนิสัยและตระหนักถึงการออมทรัพย์ของครัวเรือน เกิดการร่วมคิด ของคนในชุมชนและมีกติกาของการออมทรัพย์ชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีกลุ่มออมทรัพย์ที่ชัดเจนทำให้คณะทำงานมีความสามัคคีเกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้เกิดเกลุ่มออมทรัพย์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 11,000.00 1,100.00 0.00 0.00 12,100.00 UnLock
10 กันยายน 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวรรณะ สังข์กรดวรรณะ สังข์กรดเมื่อ 24 สิงหาคม 2559 11:58:15
แก้ไขโดย วรรณะ สังข์กรด เมื่อ 28 สิงหาคม 2559 07:52:55 น.

ชื่อโครงการ : แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม »

ชื่อกิจกรรม : สภาผู้นำและทีมงานเก็บข้อมูลและสรุปถอดบทเรียนโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีระบบการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ /ทีมงานจัดการภัยพิบัติ /แกนนำกลุ่มบ้าน/ ประธานชมรมผู้สูงอายุ/ ตัวแทนเยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ผู้เข้าร่วมเวทีถอดบทเรียน คณะกรรมการ 15 คน ทีมงานการจัดการภัยพิบัติ แกนนำกลุ่มบ้าน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ตัวแทนเยาวชน 5 คน โดยวิทยากรถอดบทเรียนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

2.สรุปผลการถอดบทเรียน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ /ทีมงานจัดการภัยพิบัติ /แกนนำกลุ่มบ้าน/ ประธานชมรมผู้สูงอายุ/ ตัวแทนเยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

(เวทีที่1.)-คณะกรรมการโครงการ /ทีมงานจัดการภัยพิบัติ /แกนนำกลุ่มบ้าน/ ประธานชมรมผู้สูงอายุ/ ตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมประชุม ผู้ใหญ่บ้าน-วันนี้เป็นการประชุมกิจกรรมสำคัญของโครงการแก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วมเป็นการเก็บข้อมูลมาถอดบทเรียนของโครงการว่าจากการทำโครงการไปแล้วอะไรที่เกิดขึ้นกับโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่เกิดได้มากน้อยแค่ไหนและเกิดกับหมู่บ้านหรือไม่อย่างไรจากผลสรุปจากการประชุมสภาผู้นำที่ผ่านก็พอสรุปได้หลายประการและวันนี้ในประชุมใครมีความคิดเห็นเสนอแนะได้เพิ่มเติมจากครั้งที่ผ่านมา คือ -มีแผนการรับมือภัยพิบัติ(แผนปฏิบัติงาน/แผนพัฒนาการรับมือภัยพิบัติ/แผนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและแก้มลิงฯ) -ชุมชนมากกว่าร้อยละ50ของครัวเรือนทั้งหมด153ครัวเรือนมีการตื่นตัวในการรับมือภัยพิบัติ -ชุมชนมีการพัฒนาแก้มลิงฯและสิ่งแวดล้อมในชุมชนปีละ4ครั้ง -เกิดสภาผู้นำในหมู่บ้านมาจากทุกภาคส่วน ผมคิดว่าสรุปได้ชัดเจน ถึงแม้ว่าจะไม่ร้อยเปอรเซนต์แต่ก็เห็นรูปธรรมมากขึ้น ผมก็ขอพูดไว้เพียงแคนี้..... ผู้รับผิดชอบโครงการ-ตามที่ผู้ใหญ่ได้พูดคุยมาและตามที่สรุปผลการดำเนินงานจากโครงการหรือเป็นการสรุปถอดบทเรียนออกมาผมคิดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่เราจะคิดอย่างไรทำให้ดีกว่าเดิมทำให้เกิดความยั่งยืนสืบไปให้นานๆและคิดอย่างไรที่เราจะทำควบคู่ไปกับโครงการพัฒนาแก้มลิงฯให้ประใยชน์หลายๆทางหรือทางด้านอื่นๆด้วยและเกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน........ผมก็ขอพูดไว้เพียงแค่นี้ ขอขอบคุณ... ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้รับผิดชอบโครงการได้คุยไปเป็นข้อคิดทีดีเพื่อเป็นการวางแผนการทำงานในอนาคต ทำแล้วให้เกิดผล....ทำแล้วทำให้ยั่งยืน....ผมขอพูดไว้เพียงแค่นี้.....ขอขอบคุณ (เวทีที่2.)-เวทีสรุปถอดบทเรียนโครงการที่ศาลาหมู่ที่5บ้านนาพาตำบลถ้ำพรรณราอำเภอถ้ำพรรณราจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอาจารย์กำไลสมรักษ์/อาจารย์สิทธพรรณเรือนจันทร์พี่เลี้ยงติดตามโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ของอำเภอถ้ำพรรณรามีโครงการ(ม.5บ้านนาพา/ม.10บ้านทรายเพชร/ม.8บ้านปากท่าซอง/ตำบลคลองเส1โครงการ)

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ชุมชนมีบทเรียนจากการร่วมมือกันในการพัฒนาปรับปรุง ครัวเรือน และสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อเตรียมรับภัยพิบัติ
 2. มีแผนรับมือภัยพิบัติ(แผนปฏิบัติงาน –แผนพัฒนาการรับมือภัยพิบัติ –แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม และแก้มลิง)
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการสรุปในการถอดบทเรียนของโครงการฯ
      -มีแผนการรับมือภัยพิบัติ(แผนปฏิบัติงาน/แผนพัฒนาการรับมือภัยพิบัติ/แผนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและแก้มลิงฯ)       -ชุมชนมากกว่าร้อยละ  50  ของครัวเรือนทั้งหมด  153  ครัวเรือนมีการตื่นตัวในการรับมือภัยพิบัติ       -ชุมชนมีการพัฒนาแก้มลิงฯและสิ่งแวดล้อมในชุมชนปีละ  4  ครั้ง       -เกิดสภาผู้นำในหมู่บ้านมาจากทุกภาคส่วน       เป็นไปตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ในเปอรเซนต์ที่น่าพอใจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,475.00 0.00 0.00 0.00 1,475.00 UnLock
3 กันยายน 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวรรณะ สังข์กรดวรรณะ สังข์กรดเมื่อ 24 สิงหาคม 2559 10:57:49
แก้ไขโดย วรรณะ สังข์กรด เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 10:59:17 น.

ชื่อโครงการ : แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม »

ชื่อกิจกรรม : ครั้งที่ 9 ประชุมสภาผู้นำและทีมงานสรุปผลการดำเนินงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาให้เกิดสภาผู้นำ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีระบบการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการฯ/ทีมงานอาสาภัยพิบัติ/ผู้นำ/เยาวชน/ปราชญ์ชาวบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ผู้นำกลุ่มบ้าน อาสาภัยพิบัติ และแกนนำ หรือผู้นำ ร่วมกันเรียนรู้การจัดกิจกรรมในโครงการ และนโยบายอื่นๆของหน่วยงานราชการต่างๆ และพูดคุย วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดแนวทางช่วยเหลือ แก้ปัญหาในชุมชน 2. เป็นคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลในการจัดกิจกรรม เยี่ยมครัวเรือนในแต่ละกลุ่มบ้าน

3.เป็นคณะกรรมติดตามเยี่ยมครัวเรือน และประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครัวเรือนทุก 3 เดือน

4.มอบรางวัลแก่ครัวเรือนต้นแบบ ที่ปรับครัวเรือนเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างเหมาะสม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการฯ/ทีมงานอาสาภัยพิบัติ/ผู้นำ/เยาวชน/ปราชญ์ชาวบ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการโครงการฯ/ทีมงานอาสาภัยพิบัติ/ผู้นำ/เยาวชน/ปราชญ์ชาวบ้าน- ผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมการสรุปผลงานในการดำเนินการทำโครงการแก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม ผู้ใหญ่บ้าน-ได้พูดชี้แจงถึงการทำโครงการแก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วมในกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการโครงการและการทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้ผ่านมาได้เกิดอะไรกับหมู่บ้านเราบ้างกับงบประมาณซึ่งได้มาตามความคิดของผมที่ผมคิดว่าไม่ทราบจะตรงกับทีมงานคิดหรือไม่ เช่น -ความร่วมมือความสามัคคีของคนในชุมชน -คนในชุมชนได้เห็นว่าศูนย์การจัดการภัยพิบัติบ้านทรายเพชรเป็นรูปธรรมมากขึ้น -เกิดทีมงานอาสาสมัครภัยพิบัติผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมเพิ่มขึ้น นี้ที่ผมสรุปเห็นได้และอื่นๆหลายๆอย่างที่ผมพูดไม่ถึงหรือว่ามากกว่านี้ก็ขอให้แสดงความคิดเห็นได้ทุกคนข้อให้เสนอแนะได้ เพื่อเป็นการสรุปงานออกเป็นข้อๆได้รายงานส่วนกลางอีก และผมอยากให้เสนอแล้ววิเคราะห์แล้วให้ทางผู้รับผิดชอบโครงการได้สรุปให้ชัดเจนอีกทีและอยากให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯได้คุยต่อ...... ผู้รับผิดชอบโครงการฯ-ตามที่ผู่ใหญ่บ้านได้พูดคุยไปนั้นเพราะตอนนี้เรามาถึงกิจกรรมการสรุปผลงานในการดำเนินโครงการว่าทำไปแล้วได้อะไรขึ็นมาบ้างกับชุมชนของเราตามที่ผู้ใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นมานั้นก็เห็นได้ชัดและผมอยากสรุปอีกครั้งผมอยากให้ทุกคนเสนอแสดงควาคิดเห็นด้วยผลสรุปได้ดังนี้ -ความร่วมมือความสามัคคีของคนในชุมชน -คนในชุมชนได้เห็นว่าศูนย์การจัดการภัยพิบัติบ้านทรายเพชรเป็นรูปธรรมมากขึ้น -เกิดทีมงานอาสาสมัครภัยพิบัติผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมเพิ่มขึ้น -คนในชุมชนมีการตื่นตัวในการเตรียมการในการรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมเช่นการสร้างเรือ/การยกบ้านสูง/ฯลฯ -ศูนย์การจัดการภัยพิบัติมีข้อมูลประชากรตามครัวเรือน -คนในชุมชนได้เห็นคุณค่าของแก้มลิงฯ(หานหาดเขือ/คลองน้ำผลุง)มีประโยชน์กับชุมชนมากน้อยแค่ไหนและอื่นๆ ส่วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

โดยทางตรงคือ -มีแผนรับมือภัยพิบัติ(แผนปฎิบัติงาน/แผนการพัฒนารับมือภัยพิบัติ/แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแก้มลิงฯ) -ชุมชนมากกว่าร้อยละ50 ครัวเรือนมีการตื่นตัวเรื่องการรับมือภัยพิบัติ -ชุมชนร่วมมือในการพัฒนาแก้มลิงฯและสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านปีละ4ครั้ง -เกิดสภาผู้นำในหมู่บ้าน โดยทางอ้อม คือ -เกิดภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ภาคประชาชน -อื่นๆ ผู้ใหญ่บ้าน-ผมคิดว่าโครงการของเราจะมีการต่อยอดหรือทำต่อในปีต่อไปช่วยกันคิดเพื่อทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไป....ผมขอฝาก ผมขอคุยไว้เพียงแค่นี้....ขอขอบคุณ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.สภาผู้นำมีแผนการดำเนินงานต่อเนื่อง

2.มีการประชุมทุกเดือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามที่คณะกรรมการโครงการฯ/ทีมงานอาสาภัยพิบัติ/ผู้นำ/เยาวชน/ปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเป็นเพียงเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้ -ความร่วมมือความสามัคคีของคนในชุมชน -คนในชุมชนได้เห็นว่าศูนย์การจัดการภัยพิบัติบ้านทรายเพชรเป็นรูปธรรมมากขึ้น -เกิดทีมงานอาสาสมัครภัยพิบัติผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมเพิ่มขึ้น -คนในชุมชนมีการตื่นตัวในการเตรียมการในการรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมเช่นการสร้างเรือ/การยกบ้านสูง/ฯลฯ -ศูนย์การจัดการภัยพิบัติมีข้อมูลประชากรตามครัวเรือน -และอื่นๆ ส่วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯเป็นไปตามวัตถประสงค์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

โดยทางตรงคือ -มีแผนรับมือภัยพิบัติ(แผนปฎิบัติงาน/แผนการพัฒนารับมือภัยพิบัติ/แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแก้มลิงฯ) -ชุมชนมากกว่าร้อยละ50 ครัวเรือนมีการตื่นตัวเรื่องการรับมือภัยพิบัติ -ชุมชนร่วมมือในการพัฒนาแก้มลิงฯและสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านปีละ4ครั้ง -เกิดสภาผู้นำในหมู่บ้าน โดยทางอ้อม คือ -เกิดภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ภาคประชาชน -คนในชุมชนได้เห็นคุณค่าของแก้มลิงฯ(หานหาดเขือ/คลองน้ำผลุง)มีประโยชน์กับชุมชนมากน้อยแค่ไหนและอื่นๆ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00 UnLock
1 กันยายน 2559 เวลา 10.00-16.00น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวรรณะ สังข์กรดวรรณะ สังข์กรดเมื่อ 22 สิงหาคม 2559 15:00:09
แก้ไขโดย วรรณะ สังข์กรด เมื่อ 22 สิงหาคม 2559 15:37:52 น.

ชื่อโครงการ : แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม »

ชื่อกิจกรรม : ครั้งที่ 4 พัฒนา ปรับปรุง ขุดลอก แก้มลิงหานหาดเขือ คลองน้ำผลุง สิ่งแวดล้อม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ปฎิบัติการ พัฒนา ปรับปรุง ขุดลอกแก้มลิงหานหาดเขือ แก้มลิงคลองผลุงสิ่งแวดล้อม ในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแก้มลิงหานหาดเขือ  แก้มลิงคลองน้ำผลุงและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เป็นพื้นที่รับน้ำ  ลดภาวะน้ำท่วมรุนแรง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มที่ 1 ผู้นำ จำนวน 4 คน ท้องถิ่น จำนวน 2 คน ทีมงานอาสาสมัครภัยพิบัติ จำนวน 5 คน ปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 5 คนแกนนำกลุ่มองค์กรต่างๆ จำนวน 5 คน

กลุ่มที่ 2 ครัวเรือนเป้าหมาย 101 ครัวเรือน 101 คน

กลุ่มเป้าหมายรอง

เยาวชน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ทบทวนแผนพัฒนา ปรับปรุง แบ่งทีมพัฒนา เป็น 3 ทีม ทีมที่ 1 ทีมเคลียร์พื้นที่ริมถนนหมู่บ้าน และปลูกต้นไม้ริมถนน

ทีมที่ 2 ทีมพัฒนาร่องน้ำ คูน้ำเล็กๆ รอบหมู่บ้าน

ทีมที่ 3 ทีมพัฒนา ตกแต่ง แผ้วถาง ขุดลอก แก้มลิงหานหาดเขือ และแก้มลิงคลองน้ำผลุง ริมแม่น้ำตาปี

2.สรุปผลการพัฒนาแก้มลิงหานหาดเขือ แก้มลิงคลองผลุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน

3.วางแผนการพัฒนาครั้งต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มที่ 1 ผู้นำ จำนวน 4 คน ท้องถิ่น จำนวน 2 คน ทีมงานอาสาสมัครภัยพิบัติ จำนวน 5 คน ปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 5 คนแกนนำกลุ่มองค์กรต่างๆ จำนวน 5 คน

กลุ่มที่ 2 ครัวเรือนเป้าหมาย 101 ครัวเรือน 101 คน

กลุ่มเป้าหมายรอง

เยาวชน 50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มปฏิบัติการ  เวลา  10.00  น.-นำทีมผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน/ทีมงานอาสาสมัครภัยพิบัติ/เยาวชน/พร้อมด้วยชาวบ้าน  ผู้มีจิตอาสาร่วมปฏิบัติการหลังจากเสร็จภารกิจจากการตัดยาง  เป้าหมายหลัก  หานหาดเขือ/อาวุธประจำกาย  มีด  พร้า (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการ) เพื่อทำการแผ้วถางบริเวณหานหาดเขือเป็นหานขนาดใหญ่  เป้าหมายที่ฤดูน้ำไหลหลากจะผ่านหานหาดเขือ  ซึ่งเป็นหานที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำตาปี  ซึ่งเคยปฏิบัติมาและครั้งนี้เป็นครั้งที่  4  ของโครงการฯ  ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างในการแผ้วถางคือมีน้ำท่วมขังผลกระทบจากฝนตกเกือบทุกวัน  แต่ด้วยใจทีทมีจิตอาสาและด้วยความตั้งใจของคนในชุมชนและผู้นำ/คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการฯ  เสนอโครงการได้งบประมาณมาสนับสนุนได้ประชาคมลงประชามติเห็นชอบแล้วว่า  ผลประโยชน์ของหานหาดเขือและคลองน้ำผลุง  ที่สามารถกักเก็บน้ำเป็นแก้มลิงที่สามารถชะลอการน้ำท่วมของหมู่บ้านได้  จำเป็นต้องทำเพราะเป็นผลประโยชน์กับหมู่บ้านและกับชุมชนในการลดภัยพิบัติน้ำท่วมได้  ทำให้คนในชุมชนรู้จักแก้มลิงฯและเห็นคุณค่ามากขึ้น พวกเราแค่ทำได้ตามความสามารถของคนชนบทวิีชีวิตแบบชาวบ้าน  โดยไม่ใช้เครื่องจักรกลหนักเพราะไม่มีงบประมาณสนับสนุน  ไปมาจากการแผ้วถาง  ตามวิถีชีวิต  ตามความคิด  ตามความสามารถ  เพราะคนในชุมชนบ้านทรายเพชรอยู่กับธรรมชาติมาตลอด  เพียงแต่คิดเสียว่าเราอยู่เคียงข้างธรรมชาติ  อยู่เคียงภัยพิบัติน้ำท่วมและอยู่อย่างไรให้ปลอดภัย...........

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนร่วมมือกันพัฒนาแก้มลิงหานหาดเขือ แก้มลิงคลองผลุง สิ่งแวดล้อมในชุมชน 4 ครั้งใน 1 ปี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มที่ 1 ผู้นำ จำนวน 4 คน ท้องถิ่น จำนวน 2 คน ทีมงานอาสาสมัครภัยพิบัติ จำนวน 5 คน ปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 5 คนแกนนำกลุ่มองค์กรต่างๆ จำนวน 5 คน

กลุ่มที่ 2 ครัวเรือนเป้าหมาย 101 ครัวเรือน 101 คน

กลุ่มเป้าหมายรอง

เยาวชน 50 คน-       -คนในชุมชนได้รู้ว่า  ผลประโยชน์ของหานหาดเขือและคลองน้ำผลุง  ที่สามารถกักเก็บน้ำเป็นแก้มลิงที่สามารถชะลอการน้ำท่วมของหมู่บ้านได้  จำเป็นต้องทำเพราะเป็นผลประโยชน์กับหมู่บ้านและกับชุมชนในการลดภัยพิบัติน้ำท่วมได้  ทำให้คนในชุมชนรู้จักแก้มลิงฯและเห็นคุณค่ามากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 12,000.00 1,000.00 0.00 0.00 13,100.00 UnLock
30 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจิตติยา ระเมาะจิตติยา ระเมาะเมื่อ 30 สิงหาคม 2559 12:40:30
แก้ไขโดย จิตติยา ระเมาะ เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 12:55:48 น.

ชื่อโครงการ : สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร »

ชื่อกิจกรรม : เวทีกำหนดยุทธศาสตร์และกำหนดแผนการดำเนินงานด้านการสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

กิจกรรมหลัก : เวทีกำหนดยุทธศาสตร์และกำหนดแผนการดำเนินงานด้านการสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดทิศทางและรูปแบบในการทำงานและกำหนดอาชีพในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้แทนองค์กรณ์ท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรศาสนา องค์กรภาคประชาชน เยาวชน สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ผู้รับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์โครงการและประสานงานประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเวทีสร้างความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย จำนวน60คนทั้งผู้แทนองคืกรณ์ท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรศาสนา องค์กรภาคประชาชน เยาวชน สตรี เด็ก ผู้สูงอายุและอื่นๆในชุมชน -ติดต่อประสานงานวิทยากรที่มีความรู้ เข้าร่วมเวที -กำหนดสถานที่ วันเวลา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้ประการอาหารและเครื่องดื่ม เป้นต้น
-ดำเนินการประชุมตามกำหนดการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-กลุ่มสตรี -

-ผู้นำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-สอบถามผู้เข้าร่วมการประชุม อาชีพที่สนใจ -คัดเลือกอาชีพเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนเกิดแปลงสาธิต เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้กลุ่มอาชีพที่สามารถช่วยเหลือหรือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ เช่น กลุ่มอาชีพการทำขนมลากรอบ กลุ่มเลี้ยงวัว กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ปัญหาสถานที่ของผู้ประกอบอาชีพ เช่นกลุ่มเลี้ยงวัว  วึ่งต้องมีสถานที่เลี้ยงต้องกว้างขวาง ต้องมีแปลงปลูกหญ้าแต่กลุ่มผู้เลี้ยงต้องไปตัดหญ้าเอง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,200.00 0.00 8,200.00 0.00 0.00 0.00 10,400.00 UnLock
30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมาโนช ทองประดับมาโนช ทองประดับเมื่อ 30 สิงหาคม 2559 21:30:18
แก้ไขโดย มาโนช ทองประดับ เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 21:50:04 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ »

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดสภาผู้นำในชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนชุมชนสู่ชุมชนที่เข้มแข็งได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กวัยเรียน 20 คน วัยทำงาน 70 คน ผู้สูงอายุ 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมกันถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินกิจกรรมของโครงการและสุรปผลการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมสิ่งดีๆ ที่ขึ้นในชุมชนมีอะไร เกิดการเปลี่ยนแปลงในคน สภาพแวดล้อม กลไกของชุมชนอยางไรบ้าง และร่วมผลักดันให้ปัญหาของชุมชนอยู่ในแผนชุมชนเพื่อให้บรรจุอยู่ในแผนของชุมชนต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 96 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กวัยเรียน 20 คน วัยทำงาน 66 คน ผู้สูงอายุ 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ในกิจกรรมที่ได้ให้เยาวชนลงสำรวจได้รับรู้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน สุขภาพของคนในชุมชน โดยการที่ให้คนในชุมชนมาร่วมกิจกรรม เจาะเลือดหาสารพิษ ติดตามผล ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของสารเคมี ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรมอื่นๆก็รวมทีมกรรมการ 25 คนลงให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเอง รู้สึกว่าคนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จัดวิเคราะห์ให้คนในชุมชนทำบัญชีครัวเรือนเพื่อได้รับรู้ความเป็นอยู่การใช้จ่ายคนในชุมชนได้ทำตามและได้ข้อมูลการใช้จ่ายการเป็นอยู่ของคนในชุมชน วิเคราะห์แนะนำหาสาเหตุปัจจัยรายรับรายจ่ายภาระหนี้ การดำเนินชีวิต จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมทั้งรวมรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ทำแปลงผักปลอดสารพิษ มีครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 ครัวเรือน และได้เชิญปราชญ์ชุมชนร่วมถ่ายทอดความรู้ฝึกปฏิบัติ ให้ครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรมได้นำความรู้กลับไปทำที่ครัวเรือนตัวเอง หลังจา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน -เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยปลูกผักปลอดสารพิษ -คนในชุมชนได้ทำบัญชีครัวเรือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 UnLock
30 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสุภาพร สุทธินางสุภาพร สุทธิเมื่อ 30 สิงหาคม 2559 21:35:22
แก้ไขโดย นางสุภาพร สุทธิ เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 21:39:36 น.

ชื่อโครงการ : บ้านไสใหญ่รายได้ดีชีวีมีสุข »

ชื่อกิจกรรม : ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานและล้างภาพกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานและล้างภาพกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • คณะกรรมการ รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และจัดทำรายงานรูปเล่มฉบับสมบรูณ์ 
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต คณะกรรมการ จำนวน 3 คนรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และจัดทำรายงานรูปเล่มฉบับสมบรูณ์
 • ผลลัพธ์ มีรายงานฉบับสมบรูรณ์ พร้อมรับการตรวจสอบและจัดส่ง สสส หลังจัดกิจกรรมงานคนใต้สร้างสุข
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
29 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00-16.00น. น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยจารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวชเมื่อ 30 สิงหาคม 2559 14:08:39
Project trainer
แก้ไขโดย จารุวรรณ วงษ์เวช เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 11:41:08 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2) »

ชื่อกิจกรรม : รับการติดตามเยี่ยมสรุปถอดบทเรียนจากสจรส.มอ.

 • photo พูดคุยถอดบทเรียนพูดคุยถอดบทเรียน
 • photo พูดคุยถอดบทเรียนพูดคุยถอดบทเรียน
 • photo พูดคุยถอดบทเรียนพูดคุยถอดบทเรียน
 • photo พูดคุยถอดบทเรียนพูดคุยถอดบทเรียน
 • photo

กิจกรรมหลัก : ร่วมเวทีถอดบทเรียนสรุปโครงการเยาวชนคนสร้างสุขบ้านนาเกาะไทร ปี2

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ทีมงานสจรส.มอ. 5 คน
 2. พี่เลี้ยงโครงการ 1 คน
 3. คณะทำงานโครงการ 5 คน
 4. ผู้นำชุมชน 4 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. เนื่องจากได้รับแจ้งจากทีมงานสสส.ส่วนกลางว่า รองนายกฯจะมาเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสสส.ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และได้คัดเลือกโครงการเยาวชนคนสร้างสุขบ้านนาเกาะไทร เป็นพื้นที่นำเสนอผลการดำเนินงานของสสส.สำนัก 6 ในจังหวัดกระบี่
 2. ทีมงานสจรส.มอ.นำโดยผศ.ดร.ภก.พงษ์เทพ จึงนำทีมคณะทำงานมาถอดเรียนพื้นที่โครงการ
 3. มีการจัดเวทีพูดคุย 4 ประเด็น ได้แก่ ที่มาของปัญหา การดำเนินงาน ผลลัพธ์และผลผลิต ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
 4. นำเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินงานและศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมมัสยิดบ้านนาเกาะไทร
 5. สรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. ทีมงานสจรส.มอ. 5 คน
 2. พี่เลี้ยงโครงการ 1 คน
 3. คณะทำงานโครงการ 5 คน
 4. ผู้นำชุมชน 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. แนะนำทีมงานและผู้นำชุมชน 2.แนะนำทีมเยี่ยมและแจ้งวัตถุประสงค์การเยี่ยม
 2. พูดคุยเสวนาถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ
 3. วางแผนการเตรียมงานนำเสนอ
 4. สรุปผลการพูดคุย 6.เยี่ยมชมสถานที่และการจัดสถานที่เตรียมงาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

รายงานเอกสารผลการถอดบทเรียน  1 ชุด ไฟล์ VDO  1 สำหรับ ชุมชน  1 แผ่น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้าร่วมเวทีถอดเรียน จำนวน 15 คน
 2. ได้ชุดข้อมูลผลการถอดบบทเรียนโครงการฯ จำนวน 1 ชุด
 3. คณะทำงานโครงการและทีมงานมีความเข้าใจตรงกันในการดำเนินงานโครงการตามข้อมูลที่ได้รับ
 4. รับทราบสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในการจัดทำโครงการฯ
 5. ทีมงานพื้นที่มีความเข้าใจแนวทางการรับเยี่ยมจากภายนอก
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจากกำหนดการไม่ชัดเจนและไม่มีเอกสารแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทำให้ทางชุมชนไม่มั่นใจในการดำเนินงานตามที่วางไว้ เกรงจะมีการยกเลิกหรือเลื่อนไป

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ควรมีเอกสารแจ้งการเยี่ยมพื้นที่ เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ มีความมั่นใจในการดำเนินการและถือเป็นแนวปฏิบัติที่ตรงกัน

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 1. ควรมีการเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นเอกสารที่ชัดเจน และสามารถหยิบใช้ได้เมื่อต้องการ
 2. ควรมีการเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
28 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมศักดิ์ สุขยูงสมศักดิ์ สุขยูงเมื่อ 22 สิงหาคม 2559 14:16:15
แก้ไขโดย สมศักดิ์ สุขยูง เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 11:46:02 น.

ชื่อโครงการ : เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : เดินทางไปเรียนรู้สวนสมรม ณ สวนลุงทูนและการจัดการป่าต้นน้ำต้นแบบที่ตำบลตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

 • photo ฟังข้อตกลงก่อนเดินทางฟังข้อตกลงก่อนเดินทาง
 • photo
 • photo พร้อมเดินทางพร้อมเดินทาง
 • photo บรรยาการภายในรถบรรยาการภายในรถ
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการฯ แจ้งวัตถประงค์ของการศึกษาดูงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ แจ้งวัตถประงค์ของการศึกษาดูงาน
 • photo ลุงวิทูรให้ความรู้ลุงวิทูรให้ความรู้
 • photo เด็กๆเก็บเกี่ยวความรู้เด็กๆเก็บเกี่ยวความรู้
 • photo เล่นน้ำที่น้ำตกปากรางเล่นน้ำที่น้ำตกปากราง
 • photo บันทึกสมุดเยี่ยมบันทึกสมุดเยี่ยม
 • photo รับบริการเครื่องดื่มรับบริการเครื่องดื่ม
 • photo รอบๆบริเวณรอบๆบริเวณ
 • photo รอบๆบริเวณรอบๆบริเวณ
 • photo บริเวณผักสวนครัวบริเวณผักสวนครัว
 • photo ผักสวนครัวผักสวนครัว
 • photo พืชสมุนไพรพืชสมุนไพร
 • photo ผลไม้ผลไม้
 • photo เดินชมสวนเดินชมสวน
 • photo ถ่ายรูปร่วมกันถ่ายรูปร่วมกัน
 • photo ถ่านรูปร่วมกันถ่านรูปร่วมกัน
 • photo น้ำตกปากรางน้ำตกปากราง

กิจกรรมหลัก : เดินทางไปเรียนรู้สวนสมรม ณ สวนลุงทูนและการจัดการป่าต้นน้ำต้นแบบที่ตำบลตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เดินทางไปเรียนรู้สวนสมรมและการจัดการป่าต้นน้ำต้นแบบที่ตำบลตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กวัยเรียน 20 คน วัยทำงาน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เดินทางไปดูการทำสวนสมรมของปราชญ์ชาวบ้าน สวนลุงทูน ณ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุงและการจัดการป่าต้นน้ำ ณ สวนป่าตำบลตะะโหมด พัทลุง เพื่อนำความรู้ที่ได้นำมาขยายต่อในการเพิ่มพืชอาหารในสวนยางพาราในพื้นที่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กวัยเรียน 20 คน บุคคลทั่วไป 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ปฐมนิเทศ ชี้แจงข้อตกลงก่อนเดินทาง
 • เดินทางด้วยการเช่าเหมารถสองแถว จำนวน 3 คัน
 • รับประทานอาหารเที่ยงที่สวนลุงทูน
 • เดินทางเยี่ยมชมน้ำตกปากราง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ถึงการจัดการป่า การจัดการสวนแบบมีชีวิตไม่ทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ชี้แจงข้อตกลงในการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ ดังนี้     - เด็กวัยเรียนทุกคนต้องจดบันทึกความรู้ที่ได้รับ  จดบันทึกสิ่งที่เห็น  ส่งครูผู้รับผิดชอบ (นายดัสกร  แดงสิน)     - การเดินทางไป กลับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ     - ผู้ใหญ่ต้องดูแลเด็กๆ
 • เดินทางทางโดยรถสองแถง จำนวน 3 คันถึงสวนลุงทูนเวลาประมาณ 09.30 น. ได้รับการต้อนรับจากเจ้าของสถานที่เป็นอย่างดี ผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อเด็กกล้วยเถื่อน สร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง  บอกกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการมาศึกษาดูงานครั้งนี้  เจ้าของสถานที่(คุณวิทูร หนูเสน) ให้ความรู้ด้วยการบอกเล่าพร้อมกับนำของจริงมาให้สมาชิกดู จับต้อง พร้อมกันนั้นได้บริการเครื่องดื่ม (น้ำมะพร้างสด  น้ำระกำ) ที่ท่านได้ผลิดเองจากวัสดุที่มีในบริเวณสวน  ให้แก่สมาชิกที่มาศึกษาดูงาน  เปิดโอกาสให้สมาชิกได้สอบถามถึงความเป็นมาของสวนสมรม ขั้นตอน วิธีการในการจัดการสวน ท่านได้ให้ความกระจ่างและให้คำแนะนำต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ในการจัดการป่าต้นน้ำ  พร้อมกันนี้ สมาชิกยังได้ทราบความเป็นมา ขั้นตอนในการจัดตั้ง "ธนาคารต้นไม้" (ธตม.) จากเจ้าหน้าที่อีกด้วย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ เขียนบันทึกสมุดเยี่ยม
 • รับประทานอาหารเที่ยง
 • ลูงวิทูร พาเดินชมสวนสมรม พร้อมแนะนำพืชที่มีในสวน ไม่ว่าจะเป็นพืชใช้สอย พืชสมุนไพร ผลไม้ท้องถิ่น  ผักสวนครัว แหล่งน้ำ ฯลฯ
 • เดินทางไปเยี่ยมชมน้ำตกปากราง สมาชิกเล่นน้ำ อย่างสนุกสนาน จนได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับโดยสวสดิภาพ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,600.00 0.00 15,000.00 300.00 0.00 0.00 17,900.00 UnLock
28 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายประยงค์ พรหมประสงค์นายประยงค์ พรหมประสงค์เมื่อ 29 สิงหาคม 2559 10:06:26
แก้ไขโดย นายอภิวัฒน์ ไชยเดช เมื่อ 29 สิงหาคม 2559 21:49:58 น.

ชื่อโครงการ : สุขสวรรค์ ที่ บ้านควนสวรรค์ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุม ถอดบทเรียน สรุปผลโครงการ

กิจกรรมหลัก : ประชุม ถอดบทเรียน สรุปผลโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อถอดบทเรียน โครงการตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือนและคณะกรรมการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นัดตัวแทน 100ครัวเรือน ดำเนินการประชุม และจััดกิจกรรมถอดบทเรียน โครงการตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของโครงการ โดยการระดม ความเห็นทุกภาคส่วน มีการจดบันทึก และการตั้งประเด็นการพูดคุย การแดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือนและคณะกรรมการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • คณะกรรมการตัวแทนครัวเรือน ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน สรุปผลโครงการ
 • ร่วมพูดคุยสรุปผลจากการจัดกิจกรรมมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้าง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
 • คณะกรรมการร่วมกันสรุป และนำเสนอข้อมูลในภาพรวมทั้งโครงการ
 • ทีมงานเหรัญหิกและเลขาโครงการ ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในการจัดกิจกรรมให้ชุมชนรับทราบ และสิ้นสุดกิจกรรมพร้อมปิดโครงการในปีแรก
 • ร่วมพูดคุยวางแผนต่อยอดกิจกรรมในปีต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลสรุป การดำเนินงานตามโครงการสุขสวรรค์ ณ บ้านควนสวรรค์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต คณะกรรมการตัวแทนครัวเรือนจำนวน 100 คน ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน สรุปผลโครงการร่วมพูดคุยสรุปผลจากการจัดกิจกรรมมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้าง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคณะกรรมการร่วมกันสรุป และนำเสนอข้อมูลในภาพรวมทั้งโครงการทีมงานเหรัญหิกและเลขาโครงการ ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในการจัดกิจกรรมให้ชุมชนรับทราบ และสิ้นสุดกิจกรรมพร้อมปิดโครงการในปีแรกร่วมพูดคุยวางแผนต่อยอดกิจกรรมในปีต่อไป
 • ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดหลังจัดกิจกรรมครบทุกกิจกรรม

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานรูปแบบองค์กรสภาชุมชนตัวชี้วัดคือ

1.1. เกิดการประชุมทุกเดือน

1.2. มีผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง 97 %

1.3. เกิดกติกาชุมชน ในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 1 ฉบับ

1.4. เกิดการบริหารสภาชุมชนที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนแผนและกิจกรรมของชุมชนอย่างน้อย 1 ฉบับ( ยังไม่ชัด)

วัตถุประสงค์ข้อที่2. เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชนตัวชี้วัด

2.1. ร้อยละ 98 ของครัวเรือนมีการเรียนรู้เรื่อง การใช้สมุนไพรร่วมกัน

2.2. ร้อยละ 10ของครัวเรือนมีการใช้สมุนไพรในการแก้ปัญหาสุขภาพเบื้องต้น

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการตัวชี้วัด

3.1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของจำนวนครั้งที่จัด

3.2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม

3.3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม

3.4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อภิวัฒน์ไชยเดช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,600.00 UnLock
27 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณเมื่อ 25 สิงหาคม 2559 19:27:34
แก้ไขโดย นายธนกร สุวรรณโณ เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 19:27:41 น.

ชื่อโครงการ : สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 9

กิจกรรมหลัก : ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงพัฒนาทัศนียภาพในชุมชน  เพื่อให้บ้านเรือนและสถานที่สาธารณในชุมชนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.รวมกลุ่มแกนนำในชุมชน มาพูดคุยทำความเข้าใจและแต่งตั้งเป็นสภาผู้นำชุมชน ซึ่งประกอบด้วย1.ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธาน2. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3 คน 3.สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2 คน 4.ตัวแทนผู้สูงอายุ จำนวน2คน5.ตัแทนเยาวชนจำนวน2คน6.อสม.จำนวน 2คน7. ตัวแทนคุ้มบ้านจำนวน 8 คน 2. เลือกตัวแทน 10 คน จากสภาผู้นำชุมชน เป็นคณะทำงาน 3. ประชุมคณะทำงานโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง รวมจำนวน 10 ครั้งตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อวางแผนกิจกรรม กำหนดแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม ค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข และติดตามความคืบหน้าของโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้สภาผู้นำชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีแผน และแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม
-นำเสนอปัญหา ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
27 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายถาวร วิจิตรนายถาวร วิจิตรเมื่อ 26 สิงหาคม 2559 14:12:36
แก้ไขโดย นายถาวร วิจิตร เมื่อ 28 สิงหาคม 2559 17:07:28 น.

ชื่อโครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้บ้านทุ่งกระจูด »

ชื่อกิจกรรม : ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานราย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำชุมชนจำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานเอกสารโครงการ "เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้บ้านทุ่งกระจูด"

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำชุมชนจำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. จัดเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินในโครงการ
 2. จัดทำรายงานในเวป "คนใต้สร้างสุข" ในโครงการ "เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้บ้านทุ่งกระจูด"
 3. อ.สุดา ไพศาล พี่เลี้ยงโครงการ ฯ ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารพร้อมให้คำแนะนำ สำหรับกิจกรรมที่ยังไม่เรียบร้อย
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1 คณะกรรมการสภาผู้นำชุมชนจำนวน 2 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และ การบันทึกข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
27 สิงหาคม 2559 เวลา 08:30-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวสุดารัตน์ อินทร์จันทร์นางสาวสุดารัตน์ อินทร์จันทร์เมื่อ 27 สิงหาคม 2559 15:14:42
แก้ไขโดย นางสาวสุดารัตน์ อินทร์จันทร์ เมื่อ 27 สิงหาคม 2559 15:38:18 น.

ชื่อโครงการ : กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง »

ชื่อกิจกรรม : นำข้อมูลที่ได้จากการถอดบทเรียนมาเรียบเรียงเป็นองค์ความรู้ รับสมัครจิตอาสาในชุมชน และมอบรางวัลเกีรยติบัตร ให้ครัวเรือนต้นแบบ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : คืนข้อมูลสู่ชุมชนหลังจัดกิจกรรมครบตามแผน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำ ให้เกิดสภาผู้นำที่เข็มแข็ง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 126 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • นำข้อมูลที่ได้จากการถอดบทเรียนมมเรียบเรียงเป็นองค์ความรู้ และผลจากกิจกรรมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างทั้งคน สภาพแวดล้อม และกลไกของชุมชน นำเสนอให้ชุมชนได้รับทราบและร่วมกันหาแนวทางจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
 • รับสมัคร จิตอาสา ในชุมชน เพื่อร่วมกับสภาผู้นำในการเยี่ยมติดตามดูแล ผู้ด้อยโอกาศในชุมชน อย่างน้อย 10 คนซึ่งจะออกเยี่ยมติดตามให้คำปรึกษาให้กำลัง ให้การช่วยเหลือ ตามสามารถของกลุ่มโดยกำหนกกลุ่มที่จะออกเยี่ยมคือ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง โดยขอข้อมูล จาก อบต และรพ.สต มาร่วมวางแผนออกเยี่ยมติดตาม ทุกคนในชุมชน
 • มอบรางวัลเกีรยติบัตร ให้ครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 10 ครัว
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 126 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ลงทะเบียน
 • เจ้าของกิจการกล่าวเปิดประชุม และรับสมัครจิตอาสาในชุมชน
 • ออกเยียมติดตามให้คำปรึกษา ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง
 • รับประทานอาหาร
 • สรุปผลงานการดำเนินกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังการจัดกิจกรรม และเกิดความตระหลักที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อไป มีจิตอาสาในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต - ตัวแทนครัวเรือน 126 คน           - รับสมัครจิตอาสาออกเยียมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ           - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และซักถามปัญหา ผลลัพธ์ - ได้แผนงานการดำเนินกิจกรรม             - ผู้สูงอายุมีความสุข ที่มีคนไปเยียม             - ผู้ป่วยติดเตียงมีกำลังใจ             -วางแผนการดำเนินงานครั้งต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.สุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,500.00 0.00 12,600.00 1,000.00 0.00 0.00 19,100.00 UnLock
27 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00- 14.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสุภาพร สุทธินางสุภาพร สุทธิเมื่อ 28 สิงหาคม 2559 00:03:43
แก้ไขโดย นางสุภาพร สุทธิ เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 12:41:02 น.

ชื่อโครงการ : บ้านไสใหญ่รายได้ดีชีวีมีสุข »

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลปิดโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สรุปผลปิดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานและช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง และจัดเก็บเอกสารไว้เป็นระบบเพื่อรอการตรวจสอบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สภาผู้นำช่วยกันรวบรวมเอกสารหลักฐานและช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง และจัดเก็บเอกสารไว้เป็นระบบเพื่อรอการตรวจสอบพร้อมลงรายงานผ่านเวปปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • คณะกรรมการร่วมลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมสรุปปิดโครงการ
 • ร่วมกันรวบรวมเอกสารรายกิจกรรมพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
 • ช่วยกันเพิ่มเอกสารในส่วนที่ยังไม่สมบรูณ์
 • แยกเอกสารจัดเก็บเป็นชุดๆ
 • มอบหมายเลขาโครงการ ตรวจสอบรายงานในเวปให้เรียบร้อย
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

รายงาน สสส.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิตคณะกรรมการจำนวน 20 คน ร่วมกิจกรรมสรุปปิดโครงการร่วมกันรวบรวมเอกสารรายกิจกรรมพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง ช่วยกันเพิ่มเอกสารในส่วนที่ยังไม่สมบรูณ์ แยกเอกสารจัดเก็บเป็นชุดๆมอบหมายเลขาโครงการ ตรวจสอบรายงานในเวปให้เรียบร้อย
 • ผลลัพธ์ สรุปผลการจัดกิจกรรม ได้ครบทุกกิจกรรมตามที่ทาง สสส กำหนด
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

--

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
สุดาไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,400.00 500.00 0.00 0.00 2,900.00 UnLock
27 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00- 14.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางเสาวรส แป้นถนอมนางเสาวรส แป้นถนอมเมื่อ 28 สิงหาคม 2559 02:17:35
แก้ไขโดย นางเสาวรส แป้นถนอม เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 20:35:52 น.

ชื่อโครงการ : บ้านบางคุระพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี »

ชื่อกิจกรรม : คืนข้อมูลสู่ชุมชนหลังการดำเนินกิจกรรม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : คืนข้อมูลสู่ชุมชนหลังการดำเนินกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อนำผลที่ได้จากการถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ทุกกิจกรรมแจ้งให้ชุมชนทราบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 140 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำผลที่ได้จากการถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ทุกกิจกรรม ผลที่เกิดขึ้นในชุมชน มีเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทุกด้านตั้งแต่ด้าน คน สภาพแวดล้อมและกลไกของชุมชน ร่วมพูดคุยในชุมชนได้รับทราบ และร่วมกันดำเนินกิจกรรมอย่างเนื่อง และหา แนวทางต่อยอดโครงการในปีต่อไป มอบประกาศ ให้ครัวเรือนต้นแบบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 145 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ตัวแทนครัวเรือน ร่วมลงทะเบียนร่วมกิจกรรมคืนข้อมูลให้ชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนร่วมรับรู้เกิดความตระหนัก ร่วมทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต ตัวแทนครัวเรือนคณะกรรมการจำนวน145 คน ร่วมกิจกรรมคืนข้อมูลให้ชุมชน
 • ผลลัพธ์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 15,200.00 500.00 0.00 0.00 16,200.00 UnLock
27 สิงหาคม 2559 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpairoakectchoopairoakectchooเมื่อ 28 สิงหาคม 2559 11:14:53
แก้ไขโดย pairoakectchoo เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 11:50:43 น.

ชื่อโครงการ : ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : รวมพลคนรักษ์ข้าวอินทรีย์ มีธนาคารข้าว

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : รวมพลคนรักษ์ข้าวอินทรีย์ มีธนาคารเมล็ดพันธุ์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับสภาพแวดล้อนในชุมชนให้เอื้อต่อการส่งเสริมการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปข้าวอินทรีย์ชีวภาพ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเด็กเยาวชนและสามาชิกโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมร่วมระหว่างกลุ่มเยาวชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทำนาอินทรย์มาร่วมกันเรียนรู้การเก็บข้าวด้วยแกะเก็บข้าว ซึ่งเป็นการรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว และการสร้างเวทีรวบรวมพันธุ์ข้าว ในยุ้งข้าวรวมชุมชน และมีพิธีกรรมสมโภสแม่โพสพ เพื่อสร้างความเชื่อ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานสภาผู้นำชุมชน

สามาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์

กลุ่มเด็กเยาวชนบ้านโคกแย้ม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ลงทะเบียน

 • ผู้ใหญ่บ้าน ถาวรคงนิจ ชี้แจ้งการทำกิจกรรมรวมพลคนรักษ์ข้าวอินทรีย์ มีธนาคารเมล็ดพันธ์

 • วิทยากรบรรยายแนวทางการทำนาอินทรีย์ชีวภาพ

 • พักเที่ยง

 • วิทยากรเล่าประวัติความเป็นมาการทำพิธีขวัญข้าว

 • ทำพิธีสมโภสแม่โพสพ(การทำขวัญข้าว)

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้การเก็บเกี่ยว และเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ข้าว

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมรวมพลคนรักษืข้าวอินทรีย์ มีธนาคารเมล็ดพันธ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน มีกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านแย้ม สามาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ คณะทำงานและสภาผู้นำชุมชน ณ ที่ศาลาประจำหมู่บ้าน

 • ผู้ใหญ่ ถาวรคงนิล ชี้แจงการทำกิจกรรมรวมพลคนรักษ์ข้าวอินทรีย์ มีธนาคารเมล็ดพันธ์ข้าว หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวจากแปลงนาได้เมล็ดข้าวเปลือก กลุ่มทำนาอินทรีย์บ้านโคกแย้มได้นำเมล็ดพันธ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวด้วยแกะ เพื่อเป็นเมล็ดพันธ์ข้าวสายพันธ์ดั้งเดิม คือ ข้าวเล็บนก รวบรวมเป็นกองทุนรักษาเมล็ดพันธ์ไว้สำหรับการทำนาครั้งต่อไป และจะมีการทำพิธีกรรมสมโภสแม่โพพสเป็นศิริมงคลเมล็ดพันธ์ข้าวไว้เพาะปลูกแบ่งปันเมล็ดข้าวเข้ายุ้งเป็นธนาคารเมล็ดพันธ์ การทำพิธีทำขวัญข้าวเป็นการขอขมาพระแม่โพสพในช่วงตลอดฤดูกาลที่ทำนาและเป็นการขอบพระคุณแม่โพสพที่ให้ความอุดมสมบรูณ์ในแปลงนา การทำพิธีขวัญข้าวในครั้งนี้ อยากให้เด็กเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้การทำพิธีทำขวัญที่สืบทอดต่อกันมา

 • วิทยากรบรรยายการทำนาแบบอินทรีย์ชีวภาพ เป็นการทำนาแบบไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายอาศัยทุนที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นท้องนา เริ่มต้นการทำนาใช้ปุ๋ยที่มีอยู่แล้วในแปลงนา ก็คือ ฟางข้าวนั้นเองแค่ไม่เผาฟาง ปล่อยน้ำเข้าแปลงเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปเพื่อการย่อยสลายฟางข้าวช่วยปรัปสภาพดินให้ร่วนซุย ฟางข้าว 1 ไร่ เท่ากับปุ๋ย 1 กระสอบ การไถก็ง่ายขึ้นเพราะดินร่วน ในขั้นตอนการปลูกข้าวใช้วิธีเพาะกล้าและดำนา ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่านาหว่าน การเพาะกล้าและการใช้วิธีการทำนาแบบนาดำนั้นลดประมาณเมล็ดพันธ์ข้าวและการแตกกอข้าวจะดีกว่านาแแบบนาหว่าน นาดำใช้เมล็ดพันธ์ข้าว 4-5 กิโลกรัม ต่อ 1ไร่ นาหว่านใช้เมล็ดพันธ์ข้าว 10-15 กิโลกรัมการใช้ปุ๋ยก็เช่นกันใช้แบบปุ๋ยอินทรีย์สามารถทำเองทุกเรือนได้จาก ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก ขี้วัว ใบไผ่ แกลบ รำ เศษผักต่างๆ นำมาหมักรวมกับจุลินทรีย์ กลายเป็นปุ๋ยชั้นดีใช้ในแปลงนา ปัญหาแมลงศัตรูพืชและโรคข้าวก็สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาถ่านแทนการฉีดพ่นด้วยสารเคมี ช่วยไล่แมลงและทำให้ต้นข้าวแข็งแรงตั้งแต่กระบวนการปลูก การใช้ปุ๋ย การป้องกันแมลงศัตรูพืช วัสดุอุปกรณ์มีอยู่แล้วทั้งนั้นในท้องนาและท้องถิ่น ไม่จำเป็นต้องพึ่งสารเคมีแต่อย่างใด การลด ละ เลิก ใช้สารเคมีในแปลงนาสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือสภาพดินในแปลงนาจะร่วนซุย ไม่แข็งกระด้าง ไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาสุภาพผู้ทำนาเอง ไม่ต้องกลัวว่ามีสารตกค้างต่อผู้บริโภคด้วย การทำนาปัจจจุบันเน้นกระบวนการสะดวดรวดเร็วเห็นผลทันทีทันใด สิ่งที่สะนองตอบได้คือการใช้สารเคมีได้ผลดีในระยะสั้นแต่เป็นผลเสียในระยะยาวสำหรับพื้นที่นา สิงแวดล้อม สารตกค้าง ส่งต่อไปสู่บริโภคโดยตรง การทำแบบอินทรีย์เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับผู้ทำนาเอง ไม่เสียงต่อสารเคมี บริโภคข้าวได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ทำนาและผู้บริโภค

 • วิยากรเล่าประวัติความเป็นมาการทำพิธีขวัญข้าว การทำขวัญข้าวนั้น เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวนาให้รู้ว่า การทำนาปลูกข้าวของตนนั้น จะไม่สูญเปล่า เพราะพระแม่โพสพเป็นผู้ดูแล และเมื่อมีการเกี่ยวข้าวก็จะมาช่วยกันเกี่ยวข้าว เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี และที่สุดคือการร่วมสนุกสนานเมื่อทุกคนเหนื่อยยาก และประสบความสำเร็จด้วยดี ตามความเชื่อว่าแม่โพสพมีพระคุณจึงต้องทำขวัญเป็นการกล่าวขอขมาต่อต้นข้าวทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับข้าว ทั้งการเกิดเองตามธรรมชาติ และจากการที่มนุษย์จะกระทำอะไรก็ตามกับต้นข้าว เช่น เกี่ยวข้าว อีกทั้งเพื่อเป็นการขอบคุณและเอาใจแม่โพสพที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา และเพื่อขออภัยและเรียกขวัญแม่โพสพ เป็นสิริมงคลดลบันดาลให้มั่งมียิ่งขึ้น การทำขวัญข้าวจะทำกัน 2 ช่วง ช่วงแรกข้าวตั้งท้อง ช่วงที่สองตอนเก็บเกี่ยวข้าว เครื่องเซ่นจะไม่เหมือนกันแล้วแต่พื้นถิ่นนั้นๆ เครื่องเซ่นนี้ เรียกว่า เครื่องสิบสอง คือสํารับที่ ประกอบด้วยถ้วยตะไล 12 ใบ บรรจุของ 12 อย่าง สําหรับ เครื่องสิบสองในพิธีที่จัดขึ้น ประกอบด้วย ข้าวสุก ข้าวเหนียวโรยงา แกง ปลามีหัวมีหาง ขนมต้มขาว ขนมต้มแดง กล้วย อ้อย เหล้าขาว หมากพลูดอกไม้ธูปเทียน ด้าย 3 สี นอกจากพื้นที่ทําพิธีแล้ว ในที่นาข้าวก็มีการเอาต้นไม้ต่างๆ มารวมกันเป็นซุ้มเล็กๆ รวบเข้ากับกอข้าวเรียกว่า “รวบข้าว” ประกอบด้วยกิ่งไม้หลายชนิดรวบเข้าด้วยกัน ได้แก่ อ้อยระกํา บังใบ กําชํา หว้า ชุมเห็ด ชุมแสง และชาวนานำเลียงข้าวที่เก็บเกี่ยวเป็นเรียงนำมาร่วมพิธีทำขวัญข้าวนำกลับไปไว้ที่ยุ้งข้าวถือเป็นศิริมงคลและนําไปปลูกในการทํานาครั้งต่อไป

 • การทำกิจกรรรมรวมพลคนรักษ์ข้าวอินทรีย์ มีธนาคารเมล็ดพันธ์ ได้มีการรวบรวมเมล็ดพันธ์มาไว้รวมกันเป็นธนาคารเมล็ดพันธ์ไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันในการปลูกข้าวอินทรีย์ในฤดูกาลต่อไปและการทำพิธีกรรมสมโภสแม่โพสพ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้เด็กเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้เกิดจิตสำนึกอนุรักษ์สือทอดกันไป และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ทำนาด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมนึก นุ่นด้วง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 0.00 7,200.00 2,000.00 0.00 0.00 10,700.00 UnLock
27 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 28 สิงหาคม 2559 12:49:16
แก้ไขโดย นายสุวิทย์ หมาดเส็ม เมื่อ 28 สิงหาคม 2559 15:58:54 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ »

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมเชิงประปฎิบัติการเปิดตัวโครงการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน

 • photo ป้ายเปิดตัวโครงการธนาคารขยะป้ายเปิดตัวโครงการธนาคารขยะ
 • photo สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการ
 • photo สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการ
 • photo อาหารหรับเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมอาหารหรับเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo อาหารหรับเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมอาหารหรับเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo คณะทำงานคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก : 10.จัดประชุมเชิงประปฎิบัติการเปิดตัวโครงการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการปฏิบัติการในชุมชนในการจัดการขยะที่ถูกต้อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. เด็กและเยาวชน
 4. กรรมการมัสยิด
 5. กรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรียนรู้หลักการทำบัญชี รายรับรายจ่ายบัญชีขยะครัวเรือนร่วมกับสมาชิกในชุมชน เช่น ขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะขายได้ ขยะจะต้องทำลาย
2.จัดตั้งหลักกองทุนและการจัดสวัสดิการกองทุนขยะจากรายได้ขายขยะสวัสดิการให้เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส/พร้อมจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย พร้อมป้ายโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. คณะทำงาน
 2. คณะ อสม.
 3. เด็กและเยาวชน
 4. กรรมการมัสยิด
 5. กรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรียนรู้หลักการทำบัญชี รายรับรายจ่ายบัญชีขยะครัวเรือนร่วมกับสมาชิกในชุมชน เช่น ขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะขายได้ ขยะจะต้องทำลาย
2.จัดตั้งหลักกองทุนและการจัดสวัสดิการกองทุนขยะจากรายได้ขายขยะสวัสดิการให้เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส/พร้อมจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย พร้อมป้ายโครงการ 3. รับสมัครสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 4. เปิดรับฝากและรับซื้อขยะทุกวันเสาร์-อาทิตย์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สมาชิกกองทุนธนาคารขยะชุมชนเกิดขึ้นในชุมชนร้อยละ80%ของกลุ่มเป้าหมาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ชุมชนจำนวนมากกว่า 70 ครัวเรือนมีการทำบัญชีขยะครัวเรือน
 2. มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการขยะ 1 กองทุนพร้อมป้ายโครงการ
 3. รับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ฝากและขายขยะที่สมัครแล้วจำนวน 64 ครัวเรือน
 4. ประกาศวันรับซื้อทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และจุดรับซื้อบ้านนายสุชาติ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 500.00 12,200.00 800.00 0.00 0.00 14,000.00 UnLock
27 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00-17.00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 28 สิงหาคม 2559 16:24:27
Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 28 สิงหาคม 2559 16:33:34 น.

ชื่อโครงการ : กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2) »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินงานในโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงลงติดตามโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ และปราชญ์ชาวบ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการโครงการและพี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในบ้านตัวอย่าง 2 แบบ ได้แก่ การปลูกพืชผักในร่องสวนยางพารา และปราชญ์ชาวบ้านทำกระจาด(หมรับ)ในงานวันสาร์ทเดือนสิบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. พัฒนาผู้นำให้มีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหา จำนวน 30 คน
 2. การดำเนินโครงการเป็นไปตามตารางกิจกรรม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 1. ผู้นำชุมชนมีความร่วมมือกันดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการดี ทำกิจกรรมได้ตามแผนงานที่กำหนด 2. เกิดบ้านตัวอย่างเรื่องการพัฒนาพื้นที่ว่างระหว่างร่องสวนยางพารา ปลูกพืชผัก เพื่อสร้างรายได้ 3. ปราชญ์ชาวบ้านทำกระจาดเพื่อใช้ในประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ และได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ลูกหลาน 4. ได้นัดแนะการทำสื่อวีดีโอเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำกระจากที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อใช้ในงานสาร์เดือนสิบ เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอถ้ำพรรณรา 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้เตรียมความพร้อมเรื่องชุดความรู้การทำกระจาดจากปราชญ์ชาวบ้าน

27 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกัญญา สุทธิรักษ์กัญญา สุทธิรักษ์เมื่อ 28 สิงหาคม 2559 16:34:28
แก้ไขโดย กัญญา สุทธิรักษ์ เมื่อ 29 สิงหาคม 2559 19:23:11 น.

ชื่อโครงการ : ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขก »

ชื่อกิจกรรม : มหกรรมเกษตรอินทรีย์ที่บ้านแขกและมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแกนนำครัวเรือนเกษตรอินทรีย์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : มหกรรมเกษตรอินทรีย์ที่บ้านแขกและมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแกนนำครัวเรือนเกษตรอินทรีย์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดการทำเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ภูมิปัญญาการปลูกผักปัญญาอ่อน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กวัยเรียน 20 คน วัยทำงาน 100 คน ผู้สูงอายุ 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดมหกรรม นิทรรศการสร้างการเรียนรู้ในชุมชน เล่าเรื่องราวกิจกรรมของโครงการ สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการสร้างขวัญกำลังในให้คณะทำงาน และมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแกนนำครัวเรือนเกษตรอินทรีย์ที่เป็นต้นแบบ เป็นแบบอย่างในการถ่ายทอดแก่ครัวเรือนอื่นๆในชุมชนต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกในหมู่บ้านและหมู่บ้านไกล้เคียง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มเวลา 07.00น ทีมคณะทำงานมาช่วยกันเตรียมงาน08.00น ทีมผู้แข่งขันตำน้ำพริกและสมาชิกในชุมชนและหมู่บ้านไกล้เคียงเริ่มทยอยมาร่วมกิจกรรม09.00นเริ่มเปิดงานโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายบุญโชค แก้วแกม ได้ชี้แจงถึงโครงการที่ได้ทำกันมารวมถึงชักชวนหมู่บ้านไกล้เคียงที่สนใจที่จะร่วมโครงการในปีหน้าให่เตรียมจัดทีมงานที่จะเสนอโครงการก

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

แกนนำและครัวเรือนที่เข้าร่วมในการดำเนินโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เริ่ทเวลา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 2,000.00 18,000.00 3,000.00 0.00 0.00 29,000.00 UnLock
27 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 28 สิงหาคม 2559 21:02:38
Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 28 สิงหาคม 2559 21:11:56 น.

ชื่อโครงการ : ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเล »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามงานและถอดบทเรียนโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามโครงการและถอดบทเรียนโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเป้าหมายและคณะกรรมการโครงาการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายและคณะกรรมการโครงาการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายและคณะกรรมการโครงาการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำเกษตรกร และแกนนำเด็กและเยาวชน จากนั้นลงพื้นที่ติดตามผลในแปลงตัวอย่าง บ้านตัวอย่างการปลูกพืชผักในสวนยางพารา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดสภาผู้นำแข้มแข็ง ขับเคลื่อนโดยหมู่บ้านเองได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการดำเนนิงานได้ตามวัตถุประสงค์ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกิดการเรียนรู้เรื่องการจัดการพื้นที่ว่างในสวนยางพารา สร้างรายได้ ลดหนี้ ด้วยการปลูกพืชผักระหว่างร่องยางยางพารา ได้แก่่ ข้าวโพด พริก ตะไคร้ มะเขือ เป็นต้น 2. เกิดการรวมกลุ่มของชาวบ้านเพิ่มมากขึ้น พบว่าชาวบ้านได้ร่วมกันทำงานเพื่อหมู่บ้านมากขึ้น
3. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้กลยุทธ์การลงแขกตามละแวกบ้าน จัดสรรงบให้เจ้าของบ้านเป็นผู้จัดการดูแลให้เพื่อนบ้านได้เรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
4. มีผู้ใหญ่เป็นแกนนำสำคัญ และมีกำนันเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานในโครงการอย่างต่อเนื่อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

27 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 28 สิงหาคม 2559 21:32:28
Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 28 สิงหาคม 2559 21:38:11 น.

ชื่อโครงการ : โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2) »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินงานในโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มบ้านต้นแบบ และคณะกรรมการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงลงติดตามการดำเนนิงานที่บ้านต้นแบบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงาการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามดูบ้านตัวอย่าง ดูการเปลี่ยนแปลงของผลการจัดแผนผังครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง และพูดคุยสรุปผลการดำเนินงาน ปัจจัยสำเร็จของงานกับคณะกรรมการ ปราชญ์ชาวบ้าน และแกนนำหมู่บ้านใกล้เคียงที่เข้าร่วมเรียนรู้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผลการดำเนนิงาน ดังนี้ 1. เกิดการพัฒนาบ้านต้นแบบ เป็นแปลงสาธิตการปลูกข้าวในกะบะ เลี้ยงปลาหมอในนาข้าว การปลูกพืชผักในพื้นที่ว่างตามร่องสวนยางพารา
2. มีการพัฒนางานต่อเนื่องโดยการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3. เป็นตัวอย่างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ 4. มีผุ้สนใจมาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

27 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยโกวิทย์ พรพันธ์โกวิทย์ พรพันธ์เมื่อ 28 สิงหาคม 2559 21:45:24
แก้ไขโดย โกวิทย์ พรพันธ์ เมื่อ 29 สิงหาคม 2559 08:57:36 น.

ชื่อโครงการ : บ้านคันเบ็ดปลอดสารพิษด้วยเศรษฐกิจพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลและถอดบทเรียน การดำเนินงานตามโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สรุปผลและถอดบทเรียน การดำเนินงานตามโครงกาีร

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน การดำเนินงานตามโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปผลและถอดบทเรียน การดำเนินงานตามโครงการเพื่อเป็นการหาจุดเด่นของโครงการในการนำไปใช้ในพื้นที่อื่นต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • คณะกรรมการและตัวแทนครัวเรือน ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสรุปผลและถอดบทเรียน การดำเนินงานตามโครงการ
 • เจ้าของโครงการชี้แจงการจัดกิจกรรมสรุปผลและถอดบทเรียน การดำเนินงานตามโครงการ
 • ร่วมกันเสนอผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมตลอดโครงการว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลังจากการจักกิจกรรมในทุกด้าน
 • เลขาสรุปผลการจัดกิจกรรมพร้อมชี้แจงงบประมาณ รายจ่าย ให้ชุมชนรับทราบ
 • ผู้ใหญ่เน้นย้ำกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างเนื่องและมาตราการต่างๆที่ร่วมกันวางไว้ ยังคงใช้ต่อไปและขอบคุณทุกครัวเรือนที่ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อชุมชนสามารถจัดการตัวเองได้
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีชุดการสรุปผลและถอดบทเรียน  จำนวน 1  ชุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต คณะกรรมการตะวแทนครัวเรือน จำนวน 125 คน ร่วมกิจกรรมสรุปผลและถอดบทเรียน การดำเนินงานตามโครงการ เจ้าของโครงการชี้แจงการจัดกิจกรรมสรุปผลและถอดบทเรียน การดำเนินงานตามโครงการร่วมกันเสนอผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมตลอดโครงการว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลังจากการจักกิจกรรมในทุกด้าน เลขาสรุปผลการจัดกิจกรรมพร้อมชี้แจงงบประมาณ รายจ่าย ให้ชุมชนรับทราบผู้ใหญ่เน้นย้ำกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างเนื่องและมาตราการต่างๆที่ร่วมกันวางไว้ ยังคงใช้ต่อไปและขอบคุณทุกครัวเรือนที่ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อชุมชนสามารถจัดการตัวเองได้
 • ผลลัพธ์ การดำเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมผ่านตามตัวชี้วัดดังนี้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อภิวัฒน์ ไชยเดช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,700.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 13,700.00 UnLock
27 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสำราญ เดชารัตน์นายสำราญ เดชารัตน์เมื่อ 29 สิงหาคม 2559 09:55:41
แก้ไขโดย นายสำราญ เดชารัตน์ เมื่อ 29 สิงหาคม 2559 09:57:24 น.

ชื่อโครงการ : คนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลโครงการ

กิจกรรมหลัก : สรุปผลโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลโครงการหลังจากมีการถอดบทเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานคนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ ตัวแทนครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เชิญคณะกรรมการ ตัวแทนมาเพื่อทำการสรุปผลโครงการหลังจากมีการถอดบทเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานคนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง จำนวน 1 ชุด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการตัวแทนครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดการสรุปผลโครงการชุดความรู้เรื่องของคนปากเปียดจำนวน 1ชุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 UnLock
26 สิงหาคม 2559 เวลา 08:30 - 14.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวสุดารัตน์ อินทร์จันทร์นางสาวสุดารัตน์ อินทร์จันทร์เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 11:05:35
แก้ไขโดย นางสาวสุดารัตน์ อินทร์จันทร์ เมื่อ 27 สิงหาคม 2559 20:55:39 น.

ชื่อโครงการ : กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง »

ชื่อกิจกรรม : สภาผู้นำชุมชนร่วมกันถอดบทเรียน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำ ให้เกิดสภาผู้นำที่เข็มแข็ง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำ 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สภาผู้นำชุมชนร่วมกันถอดบทเรียน หลังจากการจัดกิจกรรมครบทุกกิจกรรมว่ามีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นบาง ร่วมกันสรุป ถอดเป็นองค์ความรู้ เพื่อเตีรยมคืนข้อมูลในคนในชุมชนได้รับทราบต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำ 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • สภาผู้นำลงทะเบียน
 • เจ้าของโครงการกล่าวเปิดประชุม
 • ถอดบทเรียน
 • รับประทานอาหาร
 • สรุปผล
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ทราบสิ่งดีๆที่เกิดขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต - สภาผู้นำ 20 คน - ร่วมกันถอดบทเรียน ผลลัพธ์ - ได้แผนงานและผลสรุปของการถอดบทเรียน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.สุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,400.00 500.00 0.00 0.00 2,900.00 UnLock
26 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00-13.00 น. น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยจารุวรรณ วงษ์เวชจารุวรรณ วงษ์เวชเมื่อ 26 สิงหาคม 2559 16:51:01
Project trainer
แก้ไขโดย จารุวรรณ วงษ์เวช เมื่อ 26 สิงหาคม 2559 16:59:13 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2) »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมกิจกรรมประกวดโซนบ้านสะอาดบ้านน่ามอง

 • photo ถ่ายภาพร่วมกับทีมงานถ่ายภาพร่วมกับทีมงาน
 • photo นายอำเภอคลองท่อมให้เกียรติเป็นประธานนายอำเภอคลองท่อมให้เกียรติเป็นประธาน
 • photo บรรยากาศผู้มาร่วมงานบรรยากาศผู้มาร่วมงาน
 • photo ถ่ายนายอำเภอให้เกียรติภาพร่วมกับผู้ผ่านประเมินถ่ายนายอำเภอให้เกียรติภาพร่วมกับผู้ผ่านประเมิน
 • photo นายอำเภอมอบเกียรติบัตรให้ตัวแทนบ้านผ่านประเมินนายอำเภอมอบเกียรติบัตรให้ตัวแทนบ้านผ่านประเมิน
 • photo นายอำเภอกล่าวชื่นชมกิจกรรมนายอำเภอกล่าวชื่นชมกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเชิดชูผู้ดำเนินกิจกรรมผ่านเกณฑ์บ้านสะอาด บ้านน่ามอง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. คณะทำงานโครงการ จำนวน 20 คน
 2. ผู้นำชุมชนและองค์การภายนอก จำนวน 30 คน
 3. ตัวแทนกลุ่มองค์กรในชุมชน จำนวน 50คน
 4. พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.นายอำเภอคลองท่อม 2.ผู้นำชุมชนและองค์การภายนอก จำนวน 30 คน 3. ตัวแทนกลุ่มองค์กรในชุมชน จำนวน 50คน 4. พี่เลี้ยงโครงกา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มกิจกรรมเวลา 09.00 น. โดยนายอภิสิทธิ์ ขนานใต้ ผู้ใหญ่บ้านคลองขนานกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานที่ทยอยมาลงทะเบียน เวลา 10.00 น. ประธานในพิธี นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอคลองท่อม เดินทางมาถึง เวลา 10.30 น. นายอภิสิทธิ์ ขนานใต้ ผู้ใหญ่บ้านคลองขนาน กล่าวรายงานความเป็นมากิจกรรม เวลา 10.45 น. พิธีมอบเกียรติบัติและรางวัลแก่ผู้ผ่านเกณฑ์การประกวดบ้านสะอาด บ้านน่ามอง จำนวน 11 ราย เวลา 11.30 น. นายอำเภอคลองท่อม กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนในการจัดงานและการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายอำเภอคลองท่อมสะอาด Klongtom Clean เพื่อสนับสนุนการเป็นเมืองสปาสุขภาพนำ้พุร้อน ของจังหวัดกระบี่ จึงต้องปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและภุมิทัศน์ในเขตอำเภอคลองท่อมให้สะอาด นอกจากนี้ยังลดการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชนอีกด้วย เวลา 12.15 น.  ถ่ายรูปร่วมกันกับผุ้ได้รับรางวัล เวลา 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน
 2. มีผู้ผ่านเกณฑ์การประกวดบ้านสะอาดบ้านน่ามอง จำวน 11 คน
 3. มีเวทีการเสริมพลังคนทำงานและกิจกรรมในชุมชน
 4. ผู้มาร่วมงานให้ความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมการจัดการขยะในชุมขน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจากมีฝนตกก่อนเวลาเปิดพิธี ทำให้สถานที่เปียกโคลน 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้มีการวางแผนสถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

26 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpaleeratpaleeratเมื่อ 27 สิงหาคม 2559 16:03:35
Project trainer
แก้ไขโดย paleerat เมื่อ 27 สิงหาคม 2559 16:08:29 น.

ชื่อโครงการ : ฝายกั้นขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก »

ชื่อกิจกรรม : กรรมการโครงการจัดประชุมชี้แจงโครงการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมครั้งที่11

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : 1.กรรมการโครงการจัดประชุมชี้แจงโครงการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามพื้นที่หารือและสรุปข้อยุติในการดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนองค์กรต่างๆในพื้นที่ กรรมการชุมชนและคณะทีมงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เชิญตัวแทนองค์กรต่างๆในพื้นที่ กรรมการชุมชน ร่วมประชุมชี้แจงโครงการ สร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนเพื่อจัดการแบ่งงาน และมอบหมายงานและบ้าน แต่ละโซนจัดคนรับผิดชอบ ติดตาม สนับสนุน และรายงานผลดำเนินการ และจัดทำปฏิทินประชุมร่วมสร้างชุมชนบางฉนากเดือนละครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนองค์กรต่างๆในพื้นที่ กรรมการชุมชนและคณะทีมงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เชิญตัวแทนองค์กรต่างๆในพื้นที่ กรรมการชุมชนและคณะทีมงานโครงการ ร่วมประชุมเพื่อติดตามพื้นที่หารือและสรุปข้อยุติในการดำเนินโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดสภาชุมชนบางฉนากน่าอยู่ มีแผนการประชุมและประชุมตามแผนทุกเดือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลสรุปการติดตามและข้อตกลงในการประชุม 1. กรรมการและทีมภาคีที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ปราาชญ์ชาวบ้าน สมาชิกสภาเทศบาล เขตพื้นที่ พี่เลี้ยงระดับจังหวัด อ.กำไล  สมรักษ์ และพี่เลี้ยงพื้นที่ นางปาลีรัตน์  แก้วประดิษฐ์ ร่วมกับกรรมการจำนวน 10 คน
2. ข้อสรุปมติกรรมการ คือ ขอขยายเวลาเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง จนถึงเดือน พฤศจิกายน 2559 3. ขอให้พี่เลี้ยงพื้นที่ช่วยเหลือในการวางแผนกิจกรรมร่วมกับกรรมการทุกครั้ง และควบคุมกำกับกิจกรรมและรายงานกิจกรรมและการเงิน 4. พี่เลี้ยงระดับจังหวัด ให้กำลังใจ และจะลงมาติดตามอย่างใกล้ชิด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การขาดภาวะผู้นำและการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ขอขยายเวลาตามหนังสือขอขยายเวลา

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ช่วยกันคนละไม้คนละมือ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
26 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายประยงค์ พรหมประสงค์นายประยงค์ พรหมประสงค์เมื่อ 27 สิงหาคม 2559 23:24:20
แก้ไขโดย นายอภิวัฒน์ ไชยเดช เมื่อ 29 สิงหาคม 2559 21:20:28 น.

ชื่อโครงการ : สุขสวรรค์ ที่ บ้านควนสวรรค์ »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมประกวดบ้าน ควนสวรรค์น่าอยู่ครั้งที่2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมประกวดบ้าน ควนสวรรค์น่าอยู่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนหันมาทำลายแหล่งเพาะพันธ์ และจัดรณรงค์ ประกวดคำขวัญ เรียงความ ค้นหานวตกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประกวดบ้านสะอาดเพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนหันมาทำลายแหล่งเพาะพันธ์ และจัดรณรงค์ ประกวดคำขวัญ เรียงความ ค้นหานวตกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก.ร่วมกับ อสม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เช่น จัดรณรงค์ ประกวดคำขวัญ เรียงความในการป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อสร้างความตระหนักให้คนในชุมชเกิดการป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโรคประจำถิ่นของชุมชนทุกปี

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • คณะกรรมการ ตัวแทนครัวเรือนร่วมลงทะเบียนร่วมกิจกรรมการประกวดบ้านครั้งที่2
 • ร่วมพูดคุยการประกวดบ้านควนสวรรค์ เพื่อคัดเลือกเป็นครัวเรือนตัวอย่างในการดูแลความสะอาดบ้านเรือนและการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ โดยการแบ่งทีมออกตรวจสอบครัวเรือนและพิจารณากันอีกรอบในการพูดคุยครั้งที่2 จากการออกตรวจเยี่ยมได้บ้านที่จะนำมาประกวดจำนวน 7 หลัง คัดเลือกให้เหลือ3 หลัง
 • ร่วมกันค้ดเลือกได้บ้านตัวอย่างจำนวน3 หลัง
 • มอบของขวํญและเกียรติบัตรแก่บ้านที่ชนะทั้ง3 หลัง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เด็กและผู้ใหญ่ปราศจากโรคไข้เลือดออก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต คณะกรรมการตัวแทนครัวเรือนจำนวน 25 คน ร่วมกิจกรรมการประกวดบ้านครั้งที่2ร่วมพูดคุยการประกวดบ้านควนสวรรค์ เพื่อคัดเลือกเป็นครัวเรือนตัวอย่างในการดูแลความสะอาดบ้านเรือนและการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ โดยการแบ่งทีมออกตรวจสอบครัวเรือนและพิจารณากันอีกรอบในการพูดคุยครั้งที่2 จากการออกตรวจเยี่ยมได้บ้านที่จะนำมาประกวดจำนวน 7 หลัง คัดเลือกให้เหลือ3 หลังร่วมกันค้ดเลือกได้บ้านตัวอย่างจำนวน3 หลังมอบของขวํญและเกียรติบัตรแก่บ้านที่ชนะทั้ง3 หลัง
 • ผลลัพธ์ มีครัวเรือนตัวอย่างในการดูแลความสะอาดบ้านเรือนและการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ จำนวน3 หลัง
 1. บ้านนางวนิดา พลูสวัสดิ์ บ้านเลขที่5 หมู่ที่8 ตำบลนาแว
 2. บ้านนายธวัช พลการ บ้านเลขที่51 หมู่ที่8 ตำบลนาแว
 3. บ้านนายชัยยศแก้วโชติ บ้านเลขที่215 หมู่ที่8 ตำบลนาแว
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อภิวัฒน์ไชยเดช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 UnLock
26 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสุวิทย์ หมาดเส็มนายสุวิทย์ หมาดเส็มเมื่อ 28 สิงหาคม 2559 12:30:14
แก้ไขโดย นายสุวิทย์ หมาดเส็ม เมื่อ 28 สิงหาคม 2559 15:54:04 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ »

ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินครั้งที่5

 • photo คณะทำงานร่วมประชุมคณะทำงานร่วมประชุม
 • photo คณะทำงานร่วมประชุมคณะทำงานร่วมประชุม
 • photo พาขยะไปขายพาขยะไปขาย
 • photo พาขยะไปขายพาขยะไปขาย
 • photo พาขยะไปขายพาขยะไปขาย
 • photo เยาวชนรับเงินจากการขายขยะเยาวชนรับเงินจากการขายขยะ

กิจกรรมหลัก : 1จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหินทุกเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการจัดการด้านการจัเการขยะอย่างยั่งยืน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.คณะทำงาน 2.ผุ้นำศาสนา 3.อสม. 4.ฝ่ายปกครอง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหิน 1.มีการนำเสนอเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วและกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการจากกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วมีความสำเร็จความร่วมมือมากน้อยแค่ไหน ชุมชนมีความเข้าใจในการลด/ละ/เลิกการจัดการขยะ การเพิ่มมูลค่าจากการแยกขยะอย่างต่อเนื่อง จากการนำเสนอในที่ประชุมมีครัวเรือนที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกร่วมกันจัดการขยะหลายครัวเรือน ดังตัวชี้วัดจากข้อมูลจุดรับซื้อขยะขายได้ ซึ่งทางฝ่ายธนาคารขยะนำขยะออกขายจำนวน 4 ครั้งรวมนำ้หนักทั้ง 4 ครั้งจำนวน 346 ซึ่งเป็นขยะที่กลายเป็นเงิน จำนวน 4581 บาท นี่คือผลผลิตที่ชุมชนร่วมกัน ลด/ละ/เลิก/และเก็บ/คัด/แยก สร้างกระบวนการแนวคิดเพิ่มรายได้เงินไม่ใช่น้อย และวันที่ 27 นี้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการจัดตั้งธนาคารขยะ กิจกรรมรายละเอียดการทำบัญชีขยะครัวเรือน การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการกองทุนขยะพร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ เปิดรับฝากและรับซื้อขยะทุกวันเสาร์อาทิตย์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.คณะทำงาน 2.ผุ้นำศาสนา 3.อสม.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดตั้งและประชุมสภาชุมชนในการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านหัวหิน 1.มีการนำเสนอเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วและกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการจากกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วมีความสำเร็จความร่วมมือมากน้อยแค่ไหน ชุมชนมีความเข้าใจในการลด/ละ/เลิกการจัดการขยะ การเพิ่มมูลค่าจากการแยกขยะอย่างต่อเนื่อง จากการนำเสนอในที่ประชุมมีครัวเรือนที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกร่วมกันจัดการขยะหลายครัวเรือน ดังตัวชี้วัดจากข้อมูลจุดรับซื้อขยะขายได้ ซึ่งทางฝ่ายธนาคารขยะนำขยะออกขายจำนวน 4 ครั้งรวมนำ้หนักทั้ง 4 ครั้งจำนวน 346 ซึ่งเป็นขยะที่กลายเป็นเงิน จำนวน 4581 บาท นี่คือผลผลิตที่ชุมชนร่วมกัน ลด/ละ/เลิก/และเก็บ/คัด/แยก สร้างกระบวนการแนวคิดเพิ่มรายได้เงินไม่ใช่น้อย และวันที่ 27 นี้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการจัดตั้งธนาคารขยะ กิจกรรมรายละเอียดการทำบัญชีขยะครัวเรือน การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการกองทุนขยะพร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ เปิดรับฝากและรับซื้อขยะทุกวันเสาร์อาทิตย์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำชุมชนดำเนินการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวหิน 40 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีคณะทำงาน/ผุ้นำศาสนา/อสม./ฝ่ายปกครอง
 2. มีข้อมูลจากกิจกรรมที่ผ่านมา เช่น ธนาคารขยะ นำขยะออกขาย จำนวน 346 กก. คิดเป็นเงิน 4,581 บาท
 3. ชุมชนเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกลด ละ เลิก ในด้านจัดการขยะมากกว่า 80 ครัวเรือน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
26 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายมาโนช สายทองนายมาโนช สายทองเมื่อ 28 สิงหาคม 2559 17:05:39
แก้ไขโดย นายมาโนช สายทอง เมื่อ 28 สิงหาคม 2559 18:10:52 น.

ชื่อโครงการ : สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามประเมินผลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน ครั้งที่ 4

 • photo ดูแลการบริโภคอาหารดูแลการบริโภคอาหาร
 • photo สอบถามสอบถาม
 • photo ติดตามอาการติดตามอาการ
 • photo ลงพื้นที่ปฏิบัติจริงลงพื้นที่ปฏิบัติจริง
 • photo เน้นคุณภาพอาหารลดหวานมันเค็มเน้นคุณภาพอาหารลดหวานมันเค็ม
 • photo บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ

กิจกรรมหลัก : ติดตามประเมินผลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามอาการผู้ป่วย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มสภาผู้นำ อสม. รพสต.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามประเมินผลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ดูแลสุขภาพ ว่ามีปัญหาหรือไม่ โดยการลงพื้นที่ติดตามประเมินผู้ป่วย ลดลงหรือไม่ลด ตามบันทึกสุขภาพ จำนวน 4 ครั้ง หลังจัดเวทีแลกเปลี่ยน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 28 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มสภาผู้นำ อสม. รพสต.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เวลา 13.00 น.กลุ่มสภาผู้นำ จนท.รพสต. อสม. คณะกรรมการ จำนวน 28 คน นัดหมายพบปะสรุปและทำความเข้าใจรายละเอียดการทำงาน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ในการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 2. 13.30 น. แบ่งกลุ่มลงพื้นที่เป็น 4 กลุ่ม เพื่อติดตามอาการผู้ป่วยและสอบถามปัญหาการดูแลสุขภาพว่าดีขึ้นหรือไม่หลังการติดตามในครั้งที่ 3 ตามบันทึกสุขภาพ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ได้อัตราข้อมูลผู้ป่วยทีชัดเจนตามสมุด บันทึกจำนวน 230 คนและนำไป เปรียบเทียบกับข้อมูลเดิม
 2. เป็นแบบอย่างให้บุคคลทั่วไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.กลุ่มเป้าหมายจำนวน28 คนมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ จากการประชุมและทำงานร่วมกัน 2.ได้อัตราข้อมูลผู้ป่วยไม่ชัดเจนตามสมุดบันทึก
3.ได้ข้อมูลที่จะจัดเก็บเกี่ยวกับปัญหาและสุขภาพผู้เป็นโรคเรื้อรัง 4.ผู้ป่วยที่ดูแลสุขภาพได้ดี เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป
5.มีการรวมกลุ่มติดตามประเมินผลผู้ป่วย อย่างต่อเนื่อง 6.มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการในทางที่ดีขึ้น
7.เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนของกลุ่มสภาผู้นำ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.การเก็บและการได้มาซึ่งรายละเอียดของข้อมูลไม่ค่อยชัดเจน
2.ผู้ปฏิบัติงานเริ่มแสดงออกถึงการเหนื่อยหน่าย การแก้ไขได้ให้กำลังใจและให้คำนึงถึงผลกระทบหากข้อมูลเกิดความผิดพลาด ไม่เที่ยง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ร่วมให้กำลังใจและสนับสนุนการทำงาน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 UnLock
26 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตราเมื่อ 29 สิงหาคม 2559 13:20:54
แก้ไขโดย นางสาวจีรนา อาดตันตรา เมื่อ 29 สิงหาคม 2559 13:21:37 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ »

ชื่อกิจกรรม : การสังเคราะห์โครงการ

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 สิงหาคม 2559 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายเสถียร ทิพย์ทองนายเสถียร ทิพย์ทองเมื่อ 29 สิงหาคม 2559 20:37:42
แก้ไขโดย นายเสถียร ทิพย์ทอง เมื่อ 29 สิงหาคม 2559 20:53:50 น.

ชื่อโครงการ : พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว »

ชื่อกิจกรรม : จัดทีมตรวจการณ์ป่าชายเลน ครั้งที่ 5

 • photo ทีมนั่งเรือออกตรวจป่าทีมนั่งเรือออกตรวจป่า
 • photo สภาพทางเดินชมป่าชายเลนที่ชำรุดสภาพทางเดินชมป่าชายเลนที่ชำรุด
 • photo สภาพไม้กองเกะกะควรรื้อออกสภาพไม้กองเกะกะควรรื้อออก
 • photo เข้าตรวจความสมบูรณ์ของต้นไม้เข้าตรวจความสมบูรณ์ของต้นไม้

กิจกรรมหลัก : เฝ้าระวังและตรวจการณ์ป้องกันการทำลายป่าชายเลน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกลุ่มร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลนในชุมชนและมีทีมเฝ้าระวังรักษาป่าชายเลนของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการป่าชายเลนชุมชน และกรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.จัดทีมออกตรวจพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อป้องกันการถูกลักลอบเข้าไปทำลายโดยให้คณะกรรมการป่าชายเลนชุมชน และกรรมการหมู่บ้านร่วมกันออกตรวจพื้นที่ครั้งละ 5 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการป่าชายเลนชุมชน และกรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 08.30 น ทีมตรวจป่าพร้อมออกเดินทาง นั่งเรือออกตรวจป่า
 • 09.00 น ทีมตรวจนั่งเรือออกตรวจป่า ตามแผนวันนี้คือนั่งเรือตรวจตามแนวคลองกะลาเสตลอดเขตป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว
 • 12.00 น เสร็จสิ้นภาระกิจ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีทีมเฝ้าระวังที่คอยดูแลการลักลอบเข้าไปทำลายป่าชายเลนของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต ตัวแทนกรรมการหมู่บ้านและแกนนำกลุ่มอนุรักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจป่าจำนวน 5 คน
 • ผลลัพธ์
  • แกนนำที่ออกตรวจป่าได้เห็นความสมบูรณ์ของป่า เพื่อนำข้อมูลกลับไปรายงานในที่ประชุมสภาผู้นำประจำเดือนต่อไป
  • ทีมตรวจป่าได้เข้าตรวจเส้นทางเดินชมป่าชายเลนที่เคยมีหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเคยสร้างเอาไว้ พบว่าสภาพชำรุดผุพังไม่สามารถใช้การได้ และพบว่าเศษไม้ที่ผุพัง กลายเป็นขยะอยู่ในป่าชายเลน ซึ่งอาจจะทำให้ไปกีดขวางการเจริญเติบโตของกล้าไม้ได้ โดยจะนำข้อมูลไปเสนอในที่ประชุมสภาผู้นำเพื่อประสานขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการรื้อถอน เก็บให้เป็นระเบียบได้หรือไม่
  • ชาวชุมชนที่เข้าร่วมกิจกกรรมได้มีความคิดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนมากขึ้น เมื่อได้้ออกไปเห็นสภาพป่าจากสถานที่จริง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 650.00 UnLock
26 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยออมสิน ศรีแก้วออมสิน ศรีแก้วเมื่อ 30 สิงหาคม 2559 07:55:31
แก้ไขโดย ออมสิน ศรีแก้ว เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 10:29:25 น.

ชื่อโครงการ : กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม์ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ บ้านทุ่งจูด »

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคของโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคของโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อได้รับทราบถึงการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนงาน  2.เพื่อได้ทราบปัญหาอุปสรรค  3. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 4. พบพี่เลี้ยง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการโครงการ กรรมการสภาผู้นำ กลุ่มองค์กร ตัวแทนจากกรรมการโครงการอื่นๆ 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.คณะกรรมการโครงการ สภาผู้นำ สรุปผลการทำกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด เตรียมนำเสนอในเวทีถอดบทเรียน

2.เวทีถอดบทเรียน โดย คัดเลือกผู้นำของแต่ละเขตบ้าน 5 เขต ตัวแทนเด็กเยาวชน ตัวแทนผู้สูงอายุ ตัวแทนปราชญ์ และกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยวิทยากรถอดบทเรียนจาก สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสาธารณสุขอำเภอ

3.จดบันทึกผลการสรุปบทเรียน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลี้ยง กรรมการโครงการ กรรมการสภาผู้นำ ตัวแทนกลุ่มองค์กร 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมประชุมได้ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อโครงการ และได้พูดถึงความภาคภูมิใจ และการทำกิจกรรมต่อไป กรรมการรายงานการทำงานได้รับทราบถึงการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนงาน  แต่ขาดการรายงานผล ได้ทราบปัญหาอุปสรรค การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้ทำแต่ไม่บันทึกกิจกรรม ผลการดำเนินงาน พบพี่เลี้ยง ได้รับฟังคณะกรรมการรายงานการดำเนินงาน เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการทำกิจกรรม ตัวแทนโครงการปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงคลองเล และตัวแทนโครงการโรงเรียนร้างสร้างชีวิต ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดวันที่ 8 กันยายน 2559 ทำกิจกรรมทำขนม วันที่ 28 กันยายน 2559 แห่กระจาดไปวัด วันที่ 30 กันยายน 2559 แห่กระจาดไปวัด 2 ตุลาคม 2559 แห่กระจาดไปวัด และอีก 1 วันที่มีการรวมตัวของกระจาดทุกหมู่บ้านที่ว่าการอำเภอถ้ำพรรณรา จะทำพิธีถวายกระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีข้อมูล ความสำเร็จ ความพึงพอใจ ของคนในหมู่บ้าน คนกลับมาร่วมกันจัดกิจกรรมมากขึ้น ไม่แบ่งฝ่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.งานไม่เดินไปตามแผนเล็กน้อย ได้รับการแนะนำจากพี่เลี้ยง ให้จัดกิจกรรมไปตามสถานะการณ์จริง 2.ได้รับคำแนะนำในการแก้ปัญหาอุปสรรค 3.ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ทำตามแผนแต่ขาดการบันทึกรายงาน สสส. 4.ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกรรมการดำเนินการโครงการอื่นๆ 5.ได้กำหนดวันทำกิจกรรมขนมคู่กระจาด กำหนดวันนำกระจาดไปฉลองที่วัด มี 3 วัด และ 1กิจกรรม ถวายสมเด็จพระเทพฯ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ขาดการบันทึกกิจกรรม ต้องให้นักเรียนมาช่วยจดบันทึก กรรมการเป็นผู้รวบรวม วิเคราะห์ แล้วสรุปเนื้อหาทั้งหมด ส่งพิมพ์

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 9,390.00 0.00 0.00 0.00 9,390.00 UnLock
26 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยธิดา เหมือนพะวงศ์ธิดา เหมือนพะวงศ์เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 22:34:18
Project trainer

ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ »

ชื่อกิจกรรม : สังเคราะห์โครงการ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 1 สร้างทีมสภาผู้นำชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีสภาผู้นำชุมชน จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นกลไก โครงสร้าง ด้านบุคคลของชุมชน 2.มีทีมงานจากคณะกรรมการหมู่บ้านและคัดเลือกผู้นำแบบไม่เป็นทางการชุดเดิมที่มีอยู่
3.สภาชุมชนมีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นของชุมชนทุก 1 เดือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

26 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.- 14.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthairath53thairath53เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 05:03:46
แก้ไขโดย จารุวรรณ วงษ์เวช เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 11:31:56 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2) »

ชื่อกิจกรรม : จัดประกวดบ้านสะอาดน่ามอง

 • photo กรรมการตรวจถ่ายรูปร่วมบ้านที่ผ่านการประเมินกรรมการตรวจถ่ายรูปร่วมบ้านที่ผ่านการประเมิน
 • photo กรรมการตรวจถ่ายรูปร่วมบ้านที่ผ่านการประเมินกรรมการตรวจถ่ายรูปร่วมบ้านที่ผ่านการประเมิน
 • photo กรรมการตรวจถ่ายรูปร่วมบ้านที่ผ่านการประเมินกรรมการตรวจถ่ายรูปร่วมบ้านที่ผ่านการประเมิน
 • photo กรรมการตรวจถ่ายรูปร่วมบ้านที่ผ่านการประเมินกรรมการตรวจถ่ายรูปร่วมบ้านที่ผ่านการประเมิน
 • photo นายอำเภอคลองท่อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนายอำเภอคลองท่อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo นายอำเภอคลองท่อมมอบเกียรติบัตรนายอำเภอคลองท่อมมอบเกียรติบัตร
 • photo นายอำเภอคลองท่อมมอบเกียรติบัตรนายอำเภอคลองท่อมมอบเกียรติบัตร
 • photo นายอำเภอคลองท่อมมอบเกียรติบัตรนายอำเภอคลองท่อมมอบเกียรติบัตร
 • photo นายอำเภอคลองท่อมมอบเกียรติบัตรนายอำเภอคลองท่อมมอบเกียรติบัตร
 • photo ถ่ายรูปร่วมกันถ่ายรูปร่วมกัน
 • photo ร่วมรับประทานอาหารร่วมรับประทานอาหาร
 • photo ร่วมรับประทานอาหารร่วมรับประทานอาหาร

กิจกรรมหลัก : 6.จัดประกวดโซนบ้านสะอาดหน้าบ้านน่ามอง

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อประกวดโซนบ้านสะอาด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กวัยเรียน 40 คน คนวัยทำงาน 40 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1ตั้งคณะกรรมการตัดสิน 2.กำหนดเกณฑ์การประกวดดั้งนี้(1.มีการทำงานเป็นทีม 2.บริเวณบ้านและบ้านสะอาด3.เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมูลค่าขยะ4.ตรวจไม่พบลูกน้ำยุงลายทั้งในและนอกบริเวณบ้าน) 3.ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบกิจกรรม 4.ดำเนินการประกวด 5.สรุปผล มอบรางวัล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 110 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

  กลุ่ม อสม. 29 คน  นักเรียน 20 คน ผู้ที่ผ่านประเมินโซนบ้านสะอาด 11 คน  พี้น้องชาวบ้านชุมชนบ้านคลองขนาน 50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กิจกรรมในวันพุธที่ 17สิงหาคม 2559คณะทำงานสมาชิกสภาผู้นำชุมชนที่ได้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดโซนบ้านสะอาดหน้ามอง จำนวน 4คนคือ นายก่อเกียรติขนานใต้ นางจันทิพย์ประชานางโอภาขนานใต้และนางนาทยา เด็นบาเส ได้ไปประชาสัมพันธ์ตามร้านกาแฟในชุมชนในช่วงเช้าทุกร้านเพื่อติดป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมและพูดคุยกับพี่น้องประชาชนหมู่ที่3 บ้านคลองขนานเกี่ยวกับกับรายละเอียดกิจกรรมว่า หลักเกณฑ์ในการประกวดโซนบ้านสะอาดคือ 1.มีการทำงานเป็นทีม(โซน)2.บริเวณโซนบ้านและบ้านเรือนสะอาด 3. มีการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมูลค่าขยะ4. ตรวจไม่พบลูกน้ำยุงลายทั้งในและบริเวณบ้าน ตลอดเวลาที่ได้ไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามร้านกาแฟจำนวน 4 ร้านมีผู้สนใจและโดยส่วนใหญ่จะสอบถามว่าสมัครที่ใคร และใครเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจโซนบ้านสะอาดน่ามองวันไหนจะลงพื้นที่ตรวจวันไหนจะได้ปรับปรุงบริเวณบ้านให้ได้ทันเวลาและตรงกับหลักเกณฑ์ที่วางไว้โดยนายก่อเกียรติ ขนานใต้ ได้บอกว่ากรรมการในการตรวจคือ มีผมและนางโอภา ขนานใต้นางจินตนาอ่อนนวนนางนาทยาเด็นบาเสนางจันทิพย์ประชาและนายอภิสิทธิ์ขนานใต้เป็นหัวหน้ากรรมการตรวจ เริ่มตรวจในวันที่ 22 สิงหาคม 2559และนางจันทิพย์ประชาได้กล่าวเสริมอีกว่า ผู้ที่ผ่านการประเมินจะรับเกียรติบัตรในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โดยในวันนั้นจะมีนายอำเภอคลอท่อมนายศรัทธา ทองคำ มาเป็นผู้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติกับผู้ที่ผ่านการประเมิน ต่อมาในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ที่มัสยิดบ้านคลองขนาน หลังเสร็จกิจกรรมละหมาดในวันศุกร์ นายอภิสิทธิ์ขนานใต้ ก็ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดโซนบ้านสะอาดน่ามองแก่ผู้ที่มาละหมาดในวันศุกร์เพราะว่ามี่พีน้องประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาละหมาดในวันศุกร์เป็นจำนนวนมากมากเลยเหมาะที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมในวันจันทร์ที่ 22สิงหาคม 2559ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการตรวจกิจกรรมโซนบ้านสะอาดน่ามองต้องลงพื้นที่ตามบ้านเรือนของพี้น้องชาวบ้านที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนบ้านคลองขนานหมู่ที่ 3โดยมีผู้ที่สมัครเข้าร่วมการประกวดมี จำนวน 83 หลังคาเรือนจากทั้งหมดจำนวน 361 หลังคาเรือน โดยคณะกรรมการตรวจพบว่าหลายหลังคาเรือนที่ไม่ผ่านการประเมินบริเวณบ้านมักจะมีขยะอยู่บางส่วนที่ยังไม่ได้เก็บให้เรียบร้อยและปรากฏว่ามีลูกน้ำยุงลายอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนเลยทำให้มีลูกน้ำยุงลายเยอะทางคณะกรรมการตรวจจึงได้แจกทรายอะเบทให้กับตามบ้านเรือนที่มีลูกน้ำยุงลายไปด้วย และหลังจากที่ได้ตรวจตามบ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม ก็ปรากฏว่ามีผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินถึง 11 หลังคาเรือน จากที่ตั้งไว้เพียง 10 หลังคาเรือนเท่านั้น โดยมีผู้ที่ผ่านการประเมินดังนี้คือ 1. นายเหยด ขนานใต้2.นายอนุกูลขนานใต้ 3.นายกริช ขนานใต้ 4.นายวิฑูรย์ หลีจิ5.นายอนันต์หรี่เด็น6.นายหมาดเส็นบุตรเลี่ยม7.นายอมรหวังสง่า8.นางละอุ่นร่าหีม9. นางกัลยาหวังสง่า10.นายอรัญเต็มทุ่งเสม็ด11.นางจินดาหวังสง่าโดยนายอภิสิทธิ์ขนานใต้ผู้รับผิดชอบโครงการและเป็นผู้หัวหน้าคณะกรรมการในการตรวจกิจกรรมการประกวดโซนบ้านสะอาดน่ามอง ได้สั่งให้นายสมเกียรติ ขนานใต้ให้เป็นผู้ทำเกียรติบัตรและนำเรียนให้นายอำเภอคลองท่อมรับทราบผลและลงชื่อเพื่อเป็นเกียรติของผู้ที่ผ่านการประเมิน กิจกรรมในวันศุกร์ที่ 26สิงหาคม2559เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นนายอภิสิทธิ์ขนานใต้ผู้รับผิดชอบโครงการได้เชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้ามานั่งในเต็น จากนั้นเวลา 09.30 น. นางสาววจารุวรรณวงษ์เวชพี่เลี้ยงโครงการได้เดินทางมาถึงและได้พูดคุยกับพี้น้องชาวบ้านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 110 คนจากนั้นเวลา 10.00 น. นายศรัทธาทองคำนายอำเภอคลองท่อมได้เดินทางมาถึงนายอภิสิทธิ์ ขนานใต้ได้กล่าวรายงานต่อนายอำเภอคลองท่อมและเชิญนายอำเภอคลองท่อม มอบเกียรติบัตรกับผู้ที่ผ่านการประเมิน หลังจากเสร็จสิ้นการมอบเกียรติบัตรนายอำเภอคลองท่อมนายศรัทธาทองคำ ได้กล่าวกับพี้น้องชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีใจความสำคัญขอให้พี้น้องชาวบ้านช่วยกันรักษาความสะอาดตามบ้านเรือนของตนเองและช่วยกันดูและสอดส่องตามสถานที่สาธารณะของชุมชน และกิจกรรมของชุมชนในวันนี้ที่สนับสนุนโดย สสส.เป็นกิจกรรมที่ดีที่สมควรให้พี้น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆ และตรงตามแนวทางที่ทางอำเภอวางนโยบายเกี่ยวกับกับการรักษาความสะอาดจากนั้นนายอำเภอคลองท่อมและพี้เลี้ยงโครงการ นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช ได้ถ่ายรูปร่วมกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหาร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีคณะกรรมการตัดสินการประกวดจำนวน 1 ชุด 2.มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 70%หลังคาเรือน 3.ผลการสำรวจลูกนำ้ยุงลายในบ้านเรือน=๐ 4.ไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 110 คน เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จาก 80 คน
 2. มีผู้ที่ผ่านการประเมิน 11 หลังคาเรือน เกินจากเป้าหมายเพียง10 หลังคาเรือน
 3. ได้รับเกียรติจากนายอำเภอคลองท่อม นายศรัทธาทองคำนายอำเภอคลองท่อมเป็นผู้มอบเกีบรติบัตร
 4. ชุมชนมีความภาคภูมิในใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
 5. ผลสำรวจลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือนไม่พบลูกนำ้ยุงลาย
 6. ไม่เกิดผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วงดำเนินกิจกรรม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 1. การเตรียมสถานที่ต้องมีการติดป้ายโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุกครั้ง
 2. ควรมีการแบ่งการทำงานให้ชัดเจน
 3. ควรมีการมอบหมายงานให้ชัดเจน
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 0.00 1,000.00 7,600.00 0.00 9,100.00 UnLock
25 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 - 15.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยส.อ.สุทิน หมูดเอียดส.อ.สุทิน หมูดเอียดเมื่อ 26 สิงหาคม 2559 00:17:36
แก้ไขโดย ส.อ.สุทิน หมูดเอียด เมื่อ 26 สิงหาคม 2559 01:01:22 น.

ชื่อโครงการ : บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน »

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมเยาวชนคนรักถิ่น

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมเยาวชนคนรักถิ่น

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อวางมาตรการในการเฝ้าระวัง และ เพื่อขอมติในที่ประชุมเพื่อประกติการในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 32 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กวัยเรียน 20 คน วัยทำงาน 2 คน อสม. 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการในการลดการนำเข้าขยะในชุมชน และร้านค้า1 ครั้ง
 • เพื่อยกร่างกฎกติกาของชุมชนขอมติ และประกาศใช้ในชุมชน
 • กำหนดให้ทีมคณะทำงานคอยเฝ้าระวัง การปฏิบัติตามกฏกติกาของชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 32 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
 • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 คน
 • สมาชิก อบต. 2 คน
 • คณะกรรมการหมู่บ้าน 2 คน
 • คณะกรรมการกองทุนแม่ 6 คน
 • ชรบ. 5 คน
 • บัณฑิตอาสา 1 คน
 • เยาวชน 8 คน
 • ประชาชนทั่วไป 2 คน
 • เจ้าของร้านค้า 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • วันที่ 25 สิงหาคม 2559 จัดประชุมเยาวชนคนรักถิ่น ณ. ศูนย์ข้อมูลบ้านนาข่าเหนือ ทางประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน นายอุทัย หมูดเอียด ได้แจกแจงเรื่อง การวางมาตรการในการลดขยะที่นำเข้ามาในชุมชน และได้ให้ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านร่วมกับเจ้าของร้านค้าช่วยกันเสนอแนวทางในการป้องกันการนำขยะเข้ามาในชุมชน มติในที่ประชุมออกมาดังนี้
 • 1.ให้ร้านค้าทุกร้านมีอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะวางไว้หน้าบ้าน เพื่อคัดแยกขยะ
 • 2.ให้ทุกคนลดการนำถุงพลาสติกเข้ามาในชุมชน ให้หันมาใช้ถุงผ้า หรือ ตะกร้าแทน ในการไปจ่ายตลาด
 • 3.ให้ทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน และ ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลภายในชุมชนและพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่รกร้าง
 • 4.ถ้าใครพบเห็นว่ามีใครทิ้งขยะไม่เป็นที่ให้มาแจ้งได้ที่ทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งแรก จะเรียกมาตักเตือน ครั้งที่สองเรียกมาปรับเป็นเงิน ตามความเหมาะสมในเมื่อได้เรียกตักเตือนไปแล้วในครั้งแรกเพื่อให้สำนึก
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีมาตรการในลดการนำเข้าขยะในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน และ ร้านค้าได้วางมาตรการในการลดขยะร่วมกัน
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน และ ร้านค้า ได้รับทราบกฎกติกาของชุมชนร่วมกัน เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรับทราโดยทั่วกันเพื่อให้เข้าใจตรงกัน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 3,040.00 300.00 0.00 0.00 3,840.00 UnLock
25 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมติกา มาลารัตน์มติกา มาลารัตน์เมื่อ 28 สิงหาคม 2559 22:02:22
Project trainer
แก้ไขโดย มติกา มาลารัตน์ เมื่อ 28 สิงหาคม 2559 22:14:48 น.

ชื่อโครงการ : ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ครั้งที่8

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และให้ชุมชนเป็นชุมชนปลอดสารเคมี

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ จำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรมมการ พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพื่อให้มีการรับทราบ ติดตาม ทบทวนการทำงาน ประเมินการทำงานและร่วมแก้ไขปัญหาต่อเนื่องสม่ำเสมอ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1 นายวิรัตน์  ดำเนินผล ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวขอบคุณคณะกรรมการโครงการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมด้วยดีเสมอมา พร้อมชี้แจงงบประมาณของโครงการที่จ่ายไป และยอดคงเหลือ 2คณะกรรมการโครงการ  ร่วมสรุปกิจกรรมที่ทำมาว่าได้รับความร่วมมือจากครัวเรือนกลู่มเป้าหมายเป็นอย่างดี 3 คณะกรรมการโครงการ  ร่วมวางแผนกิจกรรมต่อไปคือการกิจกรรมนำเสนอผลงานโครงการและมอบรางวัลครัวเรือน และแปลงสาะิตดีเด่นในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการโครงการได้ และขับเคลื่อนกิจกรรมได้ตามระยะเวลาทีกำหนดในปฏิทินโครงการโดยได้รับความร่วมมือจากครัวเรือนกลู่มเป้าหมายเป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
24 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวสุดารัตน์ อินทร์จันทร์นางสาวสุดารัตน์ อินทร์จันทร์เมื่อ 18 สิงหาคม 2559 19:29:41
แก้ไขโดย นางสาวสุดารัตน์ อินทร์จันทร์ เมื่อ 29 สิงหาคม 2559 20:40:30 น.

ชื่อโครงการ : กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมรณรงค์ วันบริโภคปลอดภัย จัดประกวดเมนูอาหาร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดรณรงค์ วันบริโภคปลอดภัย จัดประกวดเมนูอาหาร

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนมีพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายถูกต้องเหมาะสมและปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเอง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 140 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมรณรงค์ วันบริโภคปลอดภัย โดยให้กลุ่มครัวเรือนที่แบ่งกลุ่มไว้ จำนวน 10 ครัวเรือนต่อ 1 กลุ่มจำนวน 10 กลุ่มร่วมกันจัดกิจกรรม รณรงค์ โดยให้แต่ละกลุ่มนำอาหาร ที่มีในครัวเรือนมาจัดนิทรรศการ  และมาแลกเปลี่ยนกัน พร้อมทั้งทำเมนูอาหารอย่างน้อยกลุ่มละ 1 เมนูมาประกวด เชิญ จนท จาก รพ.สต พัฒนากร เกษตร  ครูโรงเรียนชุมชนใกล้เคียง มาช่วยเป็นคณะกรรมการ จัดกิจกรรมการแสดงของเยาวชน กินดีมีสุข ณ ชุมชนเกาะรุ้งพร้อมเชิญชวนคนในชุมชนใกล้เคียงและประสานครู นำนักเรียนมาร่วมกิจกรรมด้วย นำผลผลิตปลอดสารพิษในชุมชนมาจำหน่าย มอบของรางวัลแก่กลุ่มชนะการประกวด 1,2,3

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 140 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ตัวแทนครัวเรือน ลงทะเบียน พร้อมของที่จะทำอาหารที่นำมาจากบ้าน
 • เจ้าของโครงการกล่าวเปิดประชุม และ วัตถุประสงค์ของการทำอาหารเมนูปลอดภัย
 • แต่ละกลุ่มเริ่มทำเมนูอาหารปลอดภัย
 • ร่วมกันรับประทานอาหาร
 • ตัดสินเมนูอาหาร
 • สรุปผลจากการดำเนินกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา มีความตระหนักเห็นความสำคัญของการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต-ตัวแทนครัวเรือน 140 คน
-เมนูอาหารปลอดภัย 10 เมนู -สามัคคี ผลลัพธ์ - ได้เมนูอาหารปลอดภัย 10 เมนู และร่วมกันทำด้วยความรักและสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 • มอบรางวัลแก่กลุ่มชนะการประกวดเมนูอาหารปลอดภัย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 14,000.00 2,000.00 0.00 0.00 19,000.00 UnLock
24 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตราเมื่อ 25 สิงหาคม 2559 09:20:10
แก้ไขโดย นางสาวจีรนา อาดตันตรา เมื่อ 29 สิงหาคม 2559 13:22:22 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการถอดบทเรียนจัดทำแบบประเมิลความพึงพอใจของคนในชุมชนและสรุปแผนการดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมถอดบทเรียน/ประเมินผลการทำงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

  เพื่อประเมินผลลัพธ์ของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป  จำนวน  50  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. สภาผู้นำชุมชนเตรียมข้อมูลบทบาทหน้าที่การทำงานที่ผ่านมาในโครงการ
 2. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน
 3. .นำแบบประเมินมาสรุปก่อนล่วงหน้า เพื่อเป็นข้อมูลการทอดบทเรียนร่วมด้วย
 4. สภาผู้นำชุมชน และทีมเยาวชน ร่วมกระบวนการถอดบทเรียน
 5. สรุปสิ่งที่ได้จากถอดบทเรียน
 6. ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ด้านคนในชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างการทำงาน ว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร มีอะไรที่ควรทำต่อ และทำต่ออย่างไรเพื่อจะขยายผลต่อยอดในปีต่อไปในการต่อยอดการขยายผล ต่อในระยะ ปีที่ 2
 7. สรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวมภาวะหนี้สินเปรีบเทียบก่อน-หลังการดำเนินโครงการ ของคนในชุมชน
 8. จัดเตรียมเอกสารการใช้จายงบประมาณทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้อง
 9. นำเสนอกิจกรรมการประเมินผลแก่พี่เลี้ยงโครงการ
 10. สรุปรายงาน ส่ง สสส
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป  จำนวน  50  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

08.30 – 09.00 น. เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 09.30 – 10.30 น. ประชาสัมพันธ์ และประมวลผลภาพถ่ายกิจกรรม 10.30 – 12.00 น. ประชุมกลุ่มเป้าหมายและสรุปโครงการตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ 12.00 – 13.30  น.  พักรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมประกอบศาสนกิจ 13.30 -  15.00 น.  ประชุมกลุ่มเป้าหมายและสรุปโครงการตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ (ต่อ) 15.00 น.  ปิดประชุม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีชุดข้อมูลจากการถอดบทเรียนจำนวน1ชุด
2. มีแผนการดำเนินงานต่อยอดโครงการในปีต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดาเหมือนพะวงศ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 12,000.00 500.00 0.00 0.00 13,500.00 UnLock
24 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00-15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยส.อ.สุทิน หมูดเอียดส.อ.สุทิน หมูดเอียดเมื่อ 25 สิงหาคม 2559 22:03:11
แก้ไขโดย ส.อ.สุทิน หมูดเอียด เมื่อ 26 สิงหาคม 2559 00:19:53 น.

ชื่อโครงการ : บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน »

ชื่อกิจกรรม : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อรณรงค์ให้คนในชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยกันดูแลความสะอาดในชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชนและครอบครัว

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กวัยเรียน 20 คน อสม. 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
 • เก็บกวาดขยะในชุมชนให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาดไม่มีขยะตามที่สาธารณะ
 • รณรงค์การใช้ตะกร้าไปจ่ายตลาด
 • รณรงค์การคัดแยกขยะ -ร่วมปลูกต้นไม้กินได้ในที่สาธารณะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ฯลฯ
 • ใช้สื่อทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้านประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
 • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 คน
 • สมาชิก อบต. 2 คน
 • คณะกรรมการหมู่บ้าน 2 คน
 • นักเรียนโรงเรียนนาข่า 10 คน
 • บัณฑิตอาสา 1 คน
 • เยาวชน 8 คน
 • ประชาชนทั่วไป 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน ได้เชิญภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สถานีตำรวจภูธรตำบลเขาขาว สำนักงานเกษตรอำเภอละงู พัฒนาชุมชนอำเภอละงู และ โรงเรียนบ้านนาข่า มาร่วมกันรณรงค์ เรื่อง เก็บกวาดขยะในชุมชน รณรงค์รณรงค์การใช้ตะกร้าไปจ่ายตลาด รณรงค์การคัดแยกขยะ ร่วมปลูกต้นไม้กินได้ในที่สาธารณะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ฯลฯ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ภาคีเครือข่ายต่างๆได้มาช่วยกันรณรงค์
 • ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น ประชาชน เยาวชน เด็กนักเรียน ตำรวจ หัวหน้าเกษตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พัฒนาชุมชนอำเภอละงู และ โรงเรียนบ้านนาข่า เพื่อให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไมีมี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 UnLock
23 สิงหาคม 2559 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายเสถียร ทิพย์ทองนายเสถียร ทิพย์ทองเมื่อ 23 สิงหาคม 2559 19:28:35
แก้ไขโดย นายเสถียร ทิพย์ทอง เมื่อ 27 สิงหาคม 2559 20:02:17 น.

ชื่อโครงการ : พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว »

ชื่อกิจกรรม : เยาวชนลงพื้นที่ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9

 • photo เข้าแถวแบ่งกลุ่มเข้าชมสัตว์น้ำเข้าแถวแบ่งกลุ่มเข้าชมสัตว์น้ำ
 • photo เด็กๆตื่นเต้นกับปลาตัวใหญ่ๆเด็กๆตื่นเต้นกับปลาตัวใหญ่ๆ
 • photo วิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
 • photo กลุ่มนี้ตั้งใจจดบันทึกสิ่งที่ได้พบเห็นกลุ่มนี้ตั้งใจจดบันทึกสิ่งที่ได้พบเห็น
 • photo กลุ่มนี้ก็สนใจดี รวมทั้งวิทยากรด้วยกลุ่มนี้ก็สนใจดี รวมทั้งวิทยากรด้วย
 • photo ต่อด้วยชมโชว์แมวน้ำต่อด้วยชมโชว์แมวน้ำ

กิจกรรมหลัก : เยาวชนฝึกลงพื้นที่ปฏิบัติการฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และเกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าชายเลน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชนชั้น ป.4 - ป.6

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ครั้งที่ 9 ลงพื้นที่เรียนรู้พันธุ์สัตว์น้ำจากสถานที่จริง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 49 คน ทีมพี่เลี้ยงและวิทยากร จำนวน 6 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 09.30 น นัดทีมวิทยากรพร้อมกันที่ โรงเรียนบ้านบางค้างคาว แผนกิจกรรมวันนี้คือ นำเยาวชนทั้งหมดออกไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อให้เด็กๆได้เห็นสัตว์น้ำของจริงทั้งหมด และเพื่อสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมด
 • 10.30 น เดินทางถึง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยนายสะดัน รัญวาศรี คณะทำงานโครงการ สนับสนุนรถยนต์ให้อีก 1 คันเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไป
 • 10.45 น ทีมวิทยากรได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อให้ง่ายต่อการดูแล และเพื่อวิทยากรจะได้อธิบายให้ความรู้อย่างทั่วถึง โดยให้โจทย์คือ ให้แต่ละกลุ่มจดบันทึกสิ่งที่ได้พบเห็นในพิพิธภัณฑ์ให้ได้มากที่สุด ซึ่งข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะให้มานำเสนอในการจัดกิจกรรมในครั้งหน้า
 • 11.30 น พักรับประทานอาหารเที่ยง พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 14.30 น ทั้งหมดเข้าชมการแสดงโชว์แมวน้ำของทาง มทร.ศรีวิชัย
 • 15.30 น เดินทางกลับ จบกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เยาวชนและแกนนำในชุมชนได้ร่วมกันสำรวจปัญหา และร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลน ทำให้เกิดจิตสาธารณะ และร่วมกันสร้างชุมชนให้น่าอยู่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต เด็กเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 49 คน และวิทยากรพี้เลี้ยงจำนวน 6 คน รวม 55 คน
 • ผลลัพธ์
  • เด็กๆได้รับความรู้จากการได้เห็นของจริง โดยเฉพาะสัตว์น้ำต่างๆ ซึ่งบางอย่างไม่สามารถพบได้ในทะเลบ้านเรา เช่นปลาไหลมอเร่ย์ และสัตว์อื่นๆอีกมากมาย
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกตื่นเต้น และสนุกสนาน และให้ความสนใจเรียนรู้และได้จดบันทึกในสิ่งที่ได้พบเพื่อกลับไปเล่าให้เพื่อนๆคนอื่นและผู้ปกครองฟัง
  • เด็กๆมีความรู้สึกอยากให้ป่าชายเลนในบ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์เพื่อจะได้มีสัตว์น้ำหลากหลายขึ้น ซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืนต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายวิสุทธิ์ ทองย้อย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
900.00 0.00 4,125.00 0.00 0.00 0.00 5,025.00 UnLock