วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
19 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchamlongchamlongเมื่อ 19 ธันวาคม 2557 11:17:22
แก้ไขโดย chamlong เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 12:14:45 น.

ชื่อโครงการ : ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ครัวเรือนอาสาเก็บข้อมูลชุมชน ครั้งที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ครัวเรือนอาสาเก็บข้อมูลชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ติดตามครัวเรือนอาสาจัดทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ครัวเรือนอาสาจำนวน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนอาสาจัดทำบัญชีครัวเรือนเกี่ยวกับการบริโภคผักในชุมชน ชนิดผักที่บริโภคในแต่ละวันเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ให้เห็นถึงรายจ่ายที่สามารถลดได้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายครัวเรือนอาสา 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ออกเยี่ยมเยียนพูดคุยปรับความเข้าใจกระบวนการทำงานและติดตามการลงบันทึกรายการซื้อผักในแต่ละวันของกลุ่มเป้าหมาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

การออกเยี่ยมเยียนติดตามกลุ่มเป้าหมายไปที่ตลาดนัดเพื่อพบกับผู้ปกครองของน้องพีที่เป็นเด็กพิเศษเพราะได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์เข้ารักษาสมองซึ่งปกติแล้วเขาต้องเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 เมื่อได้รับการพักฟื้นแล้วผู้ปกครองเริ่มนำเด็กชายพีเข้าเรียนในระดับอนุบาล3 เมื่อปีที่แล้วและในปีนี้ให้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1แม่เด็กบอกว่าน้องพีให้แม่บันทึกอยู่แต่ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ จึงกำชับของร้องให้ทำเพื่อจะได้สามารถสรุปได้ เขามีความสนใจในการทำผักปลูกลงแปลงดินประเภทถั่วฝักยาว แตงกวาเพราะจะได้มาใช้ที่ร้านขนมจีนได้ ส่วนป้าเล็กได้ทำการบันทึกแล้วส่วนแปลงผักขอปรึกษากับลูก ๆ และสามีก่อน  ตาชูดยายนาได้มอบให้หลานสาวที่ซื้อผักเข้าบ้านช่วยบันทึกให้และสนใจผักไร้ดินตั้งไว้หน้าบ้าน  ยายกาญจน์ได้ทำการบันทึกตามที่ได้เข้าประชุมชี้แจงโครงการแล้วมีความสนใจการทำแปลงลงดิน ยายจรูญได้มอบหมายให้ลูกสาวที่ดูแลเป็นคนบันทึกให้เพราะเป็นคนจ่ายตลาดและสนใจผักไร้ดิน  จากนั้นได้เข้าประสานความร่วมมือขอครูโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมเข้ามาเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมวันเสาร์ของเด็ก ๆ และให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นที่ปรึกษาด้วย ซึ่งในช่วงปีการศึกษาที่ใกล้จะจบนี้จะเป็นลักษณะขอความร่วมมือจิตอาสาจากคุณครู และจะนำเข้าแผนในปีการศึกษา 2558 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมากขึ้น  ได้นำคณะทำงานเข้าประสานความร่วมกับบาทหลวงเจ้าอาวาสวัดที่ขอให้ช่วยจัดกิจกรรมปีครอบครัวในวันที่ 28ธันวาคม 57 และเริ่มกิจกรรมสภากาแฟหลังพิธีบูชาขอบพระคุณประจำวันอาทิตย์เพื่อให้ชุมชนสร้างความสัมพันธ์กันพูดคุยกันก่อนกลับบ้านซึ่งนอกเหนือกิจกรรมของโครงการ ได้เกิดแนวคิดความยั่งยืนคือการตั้งกล่องสนับสนุนสภากาแฟแก้วละ 1 บาท จากนั้นได้เข้าพบกับหัวหน้าแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลชุมชนเชื่อมโยงกิจกรรมปลูกสมุนไพรในครัวเรือนและเชื่อมประสานการทำศูนย์เรียนรู้สมุนไพรในชุมชนบริเวณหลังโรงพยาบาลโดยให้เด็กๆได้ทำปุ๋ยชีวภาพสำหรับปลูกสมุนไพร ทางโรงพยาบาลจะจัดเตรียมกล้าไม้ไว้ให้เด็กๆ ได้ร่วมกันปลูกและขอให้พวกเขาช่วยเป็นคณะทำงานเพิ่มอีกด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้สูงอายุและผู้ปกครองยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าการปลูกผักไร้ดินและลงแปลงดิน ประเภทไหนดูแลยากง่ายซึ่งแทบทุกบ้านพบกับคำถามนี้ แนวทางตอบคำถามเรามาเรียนรู้ร่วมกันใครสนใจอะไรลองทำร่วมกันกับคณะทำงานและเด็ก ๆ แล้วนำผลสรุปมาพูดคุยกันเรียนรู้ร่วมกัน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

การออกเยี่ยมเป็นทางการซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ได้ออกไปพูดคุยติดตามอย่างต่อเนื่อง

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 UnLock
19 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00-15.30น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsommitsommitเมื่อ 19 ธันวาคม 2557 17:18:56
แก้ไขโดย sommit เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 17:28:29 น.

ชื่อโครงการ : สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีประชาคม ซึ่งมีสภาผู้นำ คณะกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนครัวเรือน ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน พัฒนาเด็กและเยาวชน และการฟื้นฟูแหล่งน้ำประปาหมู่บ้าน โดยมีนักวิชาการ หรือวิทยากรดำเนินการสร้างกระบวนการ สร้างมาตรการทางสังคม แล

กิจกรรมหลัก : เวทีสร้างความเข้าใจกระบวนการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนต้องรับรู้และเห็นความสำคัญ ตระหนักและมีส่วนร่วมต่ิการเฝ้าระวัง ป้องกัน พัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์แหล่งน้ำ การดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลไก30คน เยาวชน 20คน ตัวแทนครัวเรือน 50คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สร้างมาตรการ่วมทางสังคม และประกาศใช้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 89 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำ/ปราชญ์/นักวิชาการ/สมาชิกโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

หัวหน้าโครงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนในชุมชนเข้าร่วมประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ที่ประชุมได้กำหนดระเบียบและมาตรการทางสังคมในการที่จะเฝ้าระวัง ป้องกัน พัฒนา แหล่งน้ำ ป่าไม้ สัตว์น้ำ และเยาวชนดังนี้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ควรเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินโครงการมาร่วมประชุมด้วย

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมนึก นุ่นด้วง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 UnLock
18 ธันวาคม 2557 เวลา 11:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยkannapat janthongkannapat janthongเมื่อ 19 ธันวาคม 2557 13:17:49
Project trainer
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 13:29:53 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรพอเพียงตามวิถีมุสลิมบ้านคลองยาง »

ชื่อกิจกรรม : เวทีชี้แจงโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เวทีประชุมชี้แจงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการและทำความเข้าใจร่วมกันให้กับแกนนำในชุมชน และการสร้างสภาผู้นำชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน
 • แกนนำชุมชน
 • ผู้สูงอายุ
 • คนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดการประชุมแกนนำชุมชน และประชาชนเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการและทำความเข้าใจร่วมกันให้กับแกนนำในชุมชน และการสร้างสภาผู้นำชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำชุมชน เช่น สมาชิก อบต.
 • คนในชุมชน
 • ครูโรงเรียนคลองยาง
 • เจ้าหน้าที่ อบต.
 • เจ้าหน้าที่จากหน่วยอนุรักษ์ป่าชายเลน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • จัดการประชุมแกนนำชุมชน และประชาชนเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการและทำความเข้าใจร่วมกันให้กับแกนนำในชุมชน และการสร้างสภาผู้นำชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • จากการที่ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสัมพันธ์ เกื้อชาติ ผู้ใหญ่บ้าน ชี้แจงที่มา รายละเอียดของโครงการ และพี่เลี้ยงโครงการได้ช่วยเต็มเต็มในส่วนของการได้มาซึ่งโครงการ โดยได้ฉายวีดีทัศน์ "ปฏิรูปประเทศไทย เพิ่มอำนาจให้ประชาชน" ให้คนในชุมชนดู ทำให้คนในชุมชนเข้าใจโครงการมากขึ้น รู้จัก สสส. หน่วยงานที่สนับสนุนทุน และเห็นความสำคัญของการจัดการชุมชนตนเองให้น่าอยู่ โดยในเวทีมีการช่วยกันกำหนดปฏิทินการทำงานให้ชัดเจน ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมด้วย
 • ชุมชนมีการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว เมื่อมีหน่วยงานมาสนับสนันงบประมาณ จะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • มีหน่วยอนุรักษ์ป่าชายเลนที่ 25 จ.กระบี่ เข้ามาร่วมชี้แจงโครงการ แนวทางการงานด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งดีที่จะทำใหชุมชนเกิดความตระหนักในการทรัพยากรของตนเอง
 • หลังจากจบการประชุม ได้มีการแจกต้นพริก ต้นมะเขือ ให้ผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมกลับไปปลูกที่บ้าน เพื่อส่งเสริมการปลูกผัก บริโภคผักปลอดภัยในชุมชน และร่วมกันเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

17 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnaithungnaithungเมื่อ 19 ธันวาคม 2557 19:10:19
แก้ไขโดย naithung เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 20:40:11 น.

ชื่อโครงการ : ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทุกเดือน

 • photo ประชุมทุกเดือนประชุมทุกเดือน
 • photo ประชุมทุกเดือนประชุมทุกเดือน
 • photo ประชุมทุกเดือนประชุมทุกเดือน
 • photo ประชุมทุกเดือนประชุมทุกเดือน

กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำชุมชน ประชุมทุกเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อคณะกรรมการร่วมกันติดตามและประเมินผลการจัดการขยะ ในที่ประชุมทุกครั้ง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือนทั้งหมด 50 ครัวเรือน ผู้นำชุมชน ผู้ร่วมจากภายนอก รวม 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1) “บอกเล่าบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมโครงการในการจัดการกับขยะ” 2) “บอกเล่าบทบาทหน้าที่ของผู้นำในการให้ความร่วมมือจัดการกับขยะ” 3) “ร่วมวิเคราะห์แนวทาง ที่จะทำกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ” 4)“ร่วมกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ร่วมโครงการและผู้นำในการจัดการกับขยะ”

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือนทั้งหมด 50 ครัวเรือน ผู้นำชุมชน 10 คน คือ ผู้ใหญ่ 1 อบต 2 อาจารย์ 5 ผู้นำศาสนา2  ผู้ร่วมจากภายนอก1 รวม 50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่15 ผู้ใหญ่บ้าน นายอามาตย์ ไทรทอง ได้ประกาศบนมัสยิดว่าในวันที่17 จะมีการประชุมกันที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 ในหัวข้อ โครงการข้างถนนกินได้ สร้างรายได้บ้านในถุ้ง และการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน และเมื่อมาถึงวันที่17 ธันวาคม เวลา9.00น. ผู้ร่วมโครงการและผู้นำชุมชนมารวมตัวกันที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ทางโครงการได้เลี้ยงขนมจีน และขนมรังต้อ ให้ผู้ประชุมทั้งหมดได้กินกัน หลังจากนั้นผู้ใหญ่ได้เปิดประชุม โดยเริ่มจากการบอกกล่าวสมาชิกทั้งหมดในที่ประชุมว่าโครงการ นี้ได้ทำมา2 ปีแล้ว สมาชิกผู้ร่วมประชุมทุกคนก็รับรู้กันดีเพราะได้ร่วมกันมาเมื่อปีก่อนแล้วจากนั้นผู้ใหญ่ได้ให้ประธานโครงการ ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดของโครงการ ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง ส่วนไหนที่ผู้ใหญ่ อบต จะช่วยเสริม หรือช่วยได้บ้าง ประธานได้แจกแจงว่า การหมักขยะมาทำปุ๋ยสมควรให้เด็กๆทั้งสองโรงเรียนเป็นคนขับเคลื่อน บัญชีครัวเรือนควรให้แม่บ้านเป็นคนขับเคลื่อน การปรับพื้นที่ควรทำร่วมกันทั้งหมดของคนในชุมชน ทั้งมนุษย์5วัยส่วนการปลูกต้นไม้ข้างถนนและในครัวเรือนให้ แต่ละครอบครัววางแผนกันเอง สุดท้ายผู้ใหญ่ได้พูดต่อในประเด็นการปลูกต้นไม้ข้างถนน ที่ประธานโครงการได้คุยไว้กับพี่เลี้ยง และขอข้อสรุปจากที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะปลูกต้นไม้หลักจากพ้นฤดูน้ำท่วม(มีนาคม) 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการประชุมในครั้งนี้ดีมาก มีข้อเสนอแนะ มีความสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการและตกลงกันว่าจะเข้าประชุมอีกในเดือนต่อไป 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.กำไล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
17 ธันวาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยTidaTidaเมื่อ 19 ธันวาคม 2557 19:24:17
Project trainer
แก้ไขโดย Tida เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 20:13:44 น.

ชื่อโครงการ : บ้านปลักใหญ่ใจดี สานสัมพันธ์ เชิดชูผู้สูงวัย สู่สุขภาวะ »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามการเปิดโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การติตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานแก่ชุมชน  และชี้แจงบทบาทการดำเนินงานของพี่เลี้ยงและการติดตามกิจกรรมของพื้นที่ตามแผนการดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนฝ่ายบริหาร  : ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการแบบทางการและไม่ทางการ จำนวน  20 คน ตัวแทนฝ่ายกลุ่มประชาชน  : มีผู้เข้าร่วมหลากหลายบทบาท  ประกอบด้วย  ปราชญ์หมู่บ้าน  ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน อสม.7 คน อาสาพัฒนาชุมชน สมาชิก อปพร. ผู้นำศาสนา  เยาวชน ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามการเปิดตัวโครงการ  การประชุมกับชุมชนทั้งชุมชม ของ หมู่ที่ 8  พร้อมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงาน ของ สสส  และสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ พร้อมเสริมหนุนให้กำลังใจ และร่วมตอบข้อคำถามในรายละเอียดของโครงการ ให้ชุมชนได้ทราบร่วมกับคณะกรรมการโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 65 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนฝ่ายบริหาร  : ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.  คณะกรรมการแบบทางการและไม่ทางการ
ตัวแทนฝ่ายกลุ่มประชาชน  : มีผู้เข้าร่วมหลากหลายบทบาท  ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ  ปราชญ์หมู่บ้าน  ผู้แทนกองทุนต่างๆ แกนนำสตรี  กลุ่มแม่บ้าน อสม.  เยาวชน ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตัวแทนครัวเรือน ตัวแทนเครือข่าย :  พัฒนากรอำเภอควนโดน  จนท.รพ.สต.ควนโดน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.การเตรียมการ 2.การดำเนินการ 3.การประเมินผลและ ติดตามผล

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. การเตรียมการ  : มีการประชุมทีมคณะกรรมการก่อนเพื่อมอบหมายการดำเนินงาน และมีการจัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อเปิดตัวโครงการ (โดยมีเลขานุการโครงการผู้จัดทำหนังสือและลงนามโดยท่านผู้ใหญ่บ้าน) ทีมงานมีการส่งหนังสือถึงครัวเรือน  และมอบหมายการชี้แจง ดังนี้  โดยเปิดเวที  (ท่านผู้ใหญ่บ้าน)  ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณในแต่ละกิจกรรม (หัวหน้าโครงการและเลขา) และสรุปผล แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ การอุดหนุนจาก สสส การติดตามและประเมินผล (พี่เลี่ยง)
 2. การดำเนินการ : จัดเวทีประชาคม ณ ศสมช.  เริ่มเวลา 13.30 น. (ฝนตกหนักมากและมีลมกรรโชก  แต่เห็นถึงความร่วมมือของชุมชนที่เดินกางร่ม และขับรถยนต์มาส่งร่วมกัน)  ลงทะเบียน โดย อสม. (กลุ่มเป้ามายในชุมชนเริ่มทยอยเข้าร่วมเวทีประชาคม) มีความหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ  เยาวชน ผู้นำ แกนนำ ประชาชน พิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ (เลขานุการ /คุณยุพา) เริ่มพูดคุย เวลา 14.00 น. เริ่มเวทีประชาคม โดยท่านผู้ใญ่บ้าน (นายชม  ใจรักษ์) พูด เปิดตัวโครงการ วัตถุประสงค์ การได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สสส  โดยภาพรวม บรรยากาศ สมาชิกชุมชนมีความตั้งใจฟัง เงียบ ยังมีคนเข้ามาร่วมเพิ่มขึ้น (ถึงแม้ฝนจะตก) ทางผู้รับผิดชอบโครงการ(คุณสงบ  รักงาม) ได้พูดต่อ ในรายละเอียด แนะนำคณะกรรมการทีมทำงาน  แนะนำพี่เลี่ยง ในพื้นที่  และแนะนำพัฒนากรอำเภอควนโดน และ จนท.รพ.สต.ควนโดน  เลขานุการ มีการชี้แจงรายละเอียด ปฏิทินการดำเนินงานต่อ และกิจกรรมย่อย รวมถึงชี้แจงงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรให้ชุมชนได้รับทราบในแต่ละงวด  และ พี่เลี้ยง ก็ สรุป พูด ถึง นโยบาย แนวทางการดำเนินงานของ สสส และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์ การสนับสนุนในโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ฯ เพื่อให้ ชุมชนได้ทราบขั้นตอน การขอรับการสนับสนุน และสรุปกิจกรรมโดยภาพรวมของโครงการ หมู่ที่ 8  ขอความร่วมมือชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ทางทีมทำงานโครงการจะได้ดำเนินการนับจากนี้ต่อไป  พร้อมทั้งเสริมสร้างกำลังใจให้กับทีมงาน ที่มีจิตอาสาในการทำงานพัฒนาชุมชน  และทางผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าโครงการ ได้เปิดโอกาส ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากชุมชน  มีสมาชิกในชุมชน 1 ท่าน มีข้อคำถาม การบริหารจัดการโครงการ ทำอย่างไร ทางพี่เลี้ยงและหัวหน้าโครงการได้อธิบายเพิ่มเติม ขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณ แนวทางการเบิกจ่าย  โดยส่วนใหญ่ เข้าใจ  ทางท่านพัฒนากรอำเภอควนโดน ได้กล่าวและพูดถึงการเชื่อมโยงการทำงานต่อในอนาคต และ สรุป ถึงการให้กำลังใจในการทำงาน  ปิดเวทีประชาคม เวลา 16.00 น
 3. การประเมินผล  : ด้านสถานที่  สะอาด ปลอดภัย ศูนย์รวมชุมชน มีการติดป้ายชื่อโครงการและป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่    ด้านคน  มีครบองค์ประกอบและเกินเป้าหมายที่วางไว้  มีการเสนอ ซักถาม ประเด็นข้อสงสัย  และมีภาคีเครือข่ายร่วม  ด้านการบริหารจัดการ : ตามวัน เวลา ที่กำหนด  ไม่มีการใช้งบประมาณแต่มีการสนับสนุนอาหารว่างโดย ทางองค์การบริหารส่วนตำบบลควนโดน  มีการชี้แจงแผนกิจกรรมและงบประมาณชัดเจน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

มู่ที่ 8 เป็นพื้นที่ห่างไกลตัวอำเภอควนโดน  ใช้ระยะเวลาเดินทาง ประมาณ 35 นาที มีภูเขา ทำให้การรับสัญญาณ Internet ไม่ได้ จึงทำให้ ไม่สะดวกในการรายงานหลังเสร็จกิจกรรมในวันต่อวัน จึงแนะนำทำการบันทึกลงสมุดบันทึกก่อน แล้วเดินทางค่อยออกมาลงรายงาน กิจกรรมผ่าน Website ที่รพ.สต.ควนโดน หรือร้านบริการอินเตอเนตในตัวเมือง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

1.การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงชุมชน
2.การเพิ่มช่องทางการรับรู้การทำกิจกรรมต่างๆให้ชุมชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งการสรุปการทำกิจกรรมให้ชุมชนทราบผ่านเวทีกลางของชุมชนร่วมด้วย

16 ธันวาคม 2557 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthungmapragthungmapragเมื่อ 17 ธันวาคม 2557 14:14:00
แก้ไขโดย Tida เมื่อ 17 ธันวาคม 2557 22:47:32 น.

ชื่อโครงการ : หมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี วิถีพอเพียง บ้านทุ่งมะปรัง »

ชื่อกิจกรรม : - เวทีเปิดโครงการฯ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนฉบับปฏิบัติการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อชี้แจงรายละเอียดตวามเป็นมาของโครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี  วิถึพอเพียงบ้านทุ่งมะปรัง ให้พี่น้องในชุมชนได้รับทราบทุกกลุ่มองค์กร
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
 2. ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน
 3. ตัวแทนกลุ่มสตรี
 4. ตัวแทนกลุ่มเยาวชน
 5. ตัวแทนผู้นำชุมชน
 6. ตัวแทนผู้นำท้องถิ่น
 7. ตัวแทนผู้นำศาสนา
 8. ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 9. ตัสแทนครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เวทีเปิดตัวโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ของ สสส.
 • รายละเอียดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
 • ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมเวทีเปิดดครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 66 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และผู้นำท้องถิ่น
 • แกนนำสตรี ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนครัวเรือน
 • กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
 • คณะกรรมการหมู่บ้าน  กรรมการมัสยิด
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมงานและคณะกรรมการ
 • บัณฑิตอาสาประจำหมู่บ้าน
 • ผู้อำนวยการ รพ.สต.วังประจัน
 • พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • จัดทำปฏิทินแผนกิจกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการของ สสส.ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 • ประชุมทีมงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์
 • ประชาสัมพันธ์โครงการในมัสยิดในวันศุกร์
 • แบ่งโซนรับผิดชอบใน อสม. 15 คน 15 เขต ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านเชิญชวนเข้าร่วมเวที
 • กำหนดวันเปิดโครงการของ สสส.ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2557
 • ผู้ใหญ่บ้านกล่าวต้อนรับ เปิดเวทีการประชุม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการแนะนำชื่อโครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แนะนทีมงาน คณะกรรมการ และแนะนำพี่เลั้ยงโครงการ
 • พี่เลี้ยงโครงการฯ แนะนำเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการ ระเบียบ แนวทางการปฏิบ้ตื ของ สสส. และเติมเต็มกับโครงการดังกล่าว
 • ผู้อำนวยการ รพ.สต.วังประจัน เติมเต็มให้ข้อเสนอแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ตามบทบาทหลักของแตาละคน
 • ข้อเสนอจากเวทีท่ีประชุม ประเด็นข้อซักถาม และปิดเวทีโดยท่านอิหม่าม
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ได้กระบวนการมีส่วนร่วมของุมชนทุกภาคส่วน  แกนนำชุมชน  ผู้นำชุมชน  ผู้นำท้องถิ่น สมาชิก อบต. ผู้นำศาสนา แกนนำสตรี อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตัวแทนครัวเรือนในชุมชน และหน่วยส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังประจัน นอกจากมีปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโสของชุนชน ได้รับทราบ รับรู้รายละเอียดกิจกรรมโครงการ ของ สสส.ท่ีได้สนับสนุนงบประมาณให้กับพื้นที่หมู่บ้าน ภายใต็โครงการ  หมู่บ้านจัดการสุขาภวะดี  วิถีพอเพียงบ้านทุ่งมะปรัง เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมการดูแลสุขภาพของตัวเอง  สมาชิกในครอบครัว  ตลอดจนถึงระดับชุมชนในภาพรวม
 • ผู้เข้าร่วเวทีเปิดโครกงการ หมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี  วิถีพอเพียงบ้านทุ่งมะปรัง ทุกคน มีความภูิมิใจที่ทาง สสส.ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชน  นับว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับชุมชน  ท่ีจะต้องเรียนรู้ด้วยกัน  ทำงานด้วยกัน  ประสานพลังแห่งความรักและความสามามัคคีกัน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมโครงการ  ตามแผนกิจกรรมท่ีได้วางไว้ 3 'งวด ระยะเวลา 1 ปี
 • ชุมชนให้ความสนใจ รับทราบถึงปัญหาของชุมชนเอง  จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรภายนอกเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมไปด้วยกัน บนพื้นฐานความเป็นพี่น้อง  ข้อมูลชุมชน  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมประเพณี และทุนทางสังคมท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ  ทีมงาน คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตลอดจนภาคีเครือข่ายในชุมชน ได้จุดประกาย เกิดพลังพร้อมท่ีเดินไปด้วยกัน ตามแผนกิจกรรมของโครงการดังกล่าว
 • ชุมชนทุกคนในวันนี่ได้รับทราบข้อมูลจากพี่เลี้ยงโครงการ ทำให้เกิดน้ำหนัก และพลัง อึอ ฮึด สู้ ต่อไป กับรายละเอียดกิจกรรมโครงการ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  แนวทางการดำเนินกิจกรรมท่ีเป็นไปตามแผนกิจกรรม โดยท่ีมีปฏิทินกิจกรรมเป็นเครื่องมือยืยยันว่าโครงการนี้จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเรื่องของระบบสุขภาพ ตลอดจนได้รับทราบถึงแนวทางการใช้จ่ายเงินท่ีแบ่งเป็นงวดๆ การทำรายงานการเงิน  การคีย์ข้อมูลท่ีต้องคีย์ข้อมูลผ่านเว็บไวต์ และการตืนข้อมูลให้กับชุมชนได้รับทราบเมื่อกิจกรรมโครงการได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย  และแนวทางการต่อยอดเพื่อขอรับการสนับสนุน จาก  สสส.ในปีต่อไป  หากชุมชนได้ดำเนิกิจกรรมโครงการเกิดประโยชน์ และมีความบริสุทธิ์ โปร่งใสและยุติธรรม
 • พี่เลี้ยงได้ชี้แจงเพิ่มเติม การทำรายงานประจำงวด  บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ และการนำปฏิทินแผนกิจกรรมทั้ง 50 กว่ากิจกรรมปิดประกาศที่สาธารระเพื่อให้ชุมชนได้รับทราบ แผนกิจกรรมใดท่ีชุมชนสนใจอย่างเข้าร่วมเป็นพิเศษ และอย่างมีส่วนร่วมกับโครงการดังกล่าว
 • นอกจากสิ่งท่ีชุมชนดังกล่าวข้างต้นแล้ส ชุมชนได้เกิดพลัง มีปัยหา มีข้อเสนอ ในเวทีดังกล่าว กิจกรรมคือะไร  เราจะเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างไร นับเว่าเป็นความสนใจอย่างแท้จริงท่ีมีประเด็นดังกล่าวในเวทีนี้
 • โดยสรุปในวันนี้ ชุมชนได้รู้จักโครงการในความรับผิดชอบ สสส.
 • ได้รับทรายรายละเอียดของแผนกิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ
 • ชุมชนได้เป็นเจ้าของโครงการดังกล่าวท้ังชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • วันนี้เป้าหมายที่วางไว้ 120 คน  แต่เนื่องจากระบบของธรรมชาติ ฝนตกท้ังวัน ชุมชนจึงมาได้เพียงครึ่งหนึ่ง  และอีกประการ วันนี้มีเวทีกิจกรรมการประชุมนอกพื้นท่ี ด้วยกัน 2 จุด อันเป็นภารกิจหลักของชุมชนในต้นปีงบประมาณ  ท่ีทางชุมชน  ผู้นำชุมชน  ต้องแบ่งสรรปันส่วนกลุ่มเป้าหมายไประชุม โครงการ  จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2558 จำนวน  12 คน  โครงการเครือข่ายไฟป่า จำนวน  15 คน  จึงทำให้วันนี้เป็าหมายที่วางไว้ไม่ได้ตามเป้า
 • แนวทางการแก้ปัญหา ใช้เวทีหลังละหมาดวันศุกร์ เป็นการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
 • สื่อบุคคลโดย อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แกนนำ  คณะกรรมการเล่าสู่กันฟัง  ร้านน้ำชา
 • ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ  เสียงตามสาย  แผ่นพับรายละเอียดโครงการฉบับสุป แจกจ่ายครัวเรือน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ด้านสื่อข้อมูล เอกสารแผ่นพับ แผ่นวีดีโอแนะ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • การดำเนินกืจกรรมโครงการให้เป็นไปตาแผนกิจกรรม
 • การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกิจจจะต้องไม่ล่าช้า
 • การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนกิจจกรรม และการทำบัญชีรายรับร่ายจ่าย
 • นำปฏิทินแผนการปฏิบัติงานท้ังหมดปิดประกาศท่ีสาธารณะให้ชุมชนได้รับทราบ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ  และคณะกรรมการผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ  และผู้ลงนามในสัญญา จะต้องมีความรอบคอบ และทำงานนเป็นทีม
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
16 ธันวาคม 2557 เวลา 20:00 - 22:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkunuraineekunuraineeเมื่อ 17 ธันวาคม 2557 14:35:07
แก้ไขโดย kunurainee เมื่อ 17 ธันวาคม 2557 16:27:42 น.

ชื่อโครงการ : มัสยิดกุนุงจนองสร้างสุข สู่สองวัยใส่ใจสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามกิจกรรม ร่วมกับคณะทำงาน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อชี้แจงโครงการให้คณะทำงานทราบ - เเจ้งบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล -เพื่อวางแผนและเตรียมการจัดเวทีประชุมชี้แจงโครงการแก่ชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมติดตามกิจกรรม ร่วมกับคณะทำงาน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมย่อยแต่ละเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จำนวกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 15 คน โดยแบ่งเป็นชาย 4 คน หญิง 11 คน ซึ่งประกอบด้วย ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการมัสยิด ตัวแทนครูตาดีกา สมาชิกเทศบาล และตัวเเทนเยาวชนจิตอาสา
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายอัสมี  ดาหะมิ 2. นายอุมา  บีฮิง 3. นายสะอารี  สะรี 4. นางสาวนูร์ไอณี  ฆอแด๊ะ 5. นางสาวสาลีฮ๊ะ  สะรี 6.  นางสาวซารีป๊ะ  ฆอแด๊ะ 7. นางสาวมารีญา  ฆอแด๊ะ 8. นางสาวกูนูรไอณี  พระพิทักษ์ 9. นางสาวกนกพร  ยาเมง 10. นางสาวซูฟีดา  ฆอแด๊ะ 11. นางสาวมาเรียนา  บีฮิง 12. นางสาวนูรห์อัยดา  สะรี 13. นายอับดุลวาฮับ  บาโง๊ะ 14.นางสาวซูฟีดา  ฆอแด๊ะ 15. นางสาวนาซอฟะห์  ฆอแด๊ะ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ชี้เเจ้งวาระการประชุม
 • ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้คณะทำงานทราบ
 • เเจ้งบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล
 • วางแผนและเตรียมการจัดเวทีประชุมชี้แจงโครงการแก่ชุมชนในวันที่ 21 ธันวาคม 2557
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • คณะทำงานทราบรายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในโครงการ
 • แต่บุคคลทราบบทบาทหน้าความรับผิดชอบของตนเองในโครงการ
 • สามารถวางแผนและเตรียมการจัดเวทีประชุมชี้แจงโครงการแก่ชุมชน วันที่ 21 ธันวาคม 2557
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจากฝนตกทำให้คณะทำงานไม่ค่อยสะดวกในการเดินทาง ทำให้การเริ่มประชุมล่าช้าเล็กน้อย

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 375.00 450.00 0.00 0.00 825.00 UnLock
16 ธันวาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยTidaTidaเมื่อ 17 ธันวาคม 2557 22:27:00
Project trainer
แก้ไขโดย Tida เมื่อ 17 ธันวาคม 2557 23:05:37 น.

ชื่อโครงการ : หมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี วิถีพอเพียง บ้านทุ่งมะปรัง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามการเปิดตัวโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรมการปฏิบัติการตามแผนชุมชนและแผนสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงาน ของ สสส  และสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 66 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. คณะกรรมการดำเนินงาน  2. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 3. ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน 4. ตัวแทนกลุ่มสตรี  5. ตัวแทนกลุ่มเยาวชน  6. ตัวแทนผู้นำชุมชน  7. ตัวแทนผู้นำท้องถิ่น 8. ตัวแทนผู้นำศาสนา  9. ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามการเปิดตัวโครงการ  การประชุมกับชุมชนทั้งชุมชม พร้อมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงาน ของ สสส  และสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ พร้อมเสริมหนุนให้กำลังใจ และร่วมตอบข้อคำถามในรายละเอียดของโครงการ ให้ชุมชนได้ทราบร่วมกับคณะกรรมการโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา  2. แกนนำสตรี  3. ปราชญ์ชาวบ้าน  4. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 5. ตัวแทนครัวเรือน  6. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 7. คณะกรรมการหมู่บ้าน  กรรมการมัสยิด  8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมงานและคณะกรรมการ  9. บัณฑิตอาสาและเครือข่าย จาก หมู่ที่ 9 บ้านนาปริก  10. ผู้อำนวยการ รพ.สต.วังประจัน  11. พี่เลี้ยงโครงการ  12. เครือข่ายผู้รับทุน สสส จาก หมู่ที่ 8 บ้านปลักใหญ่ใจดี

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. มีการประสานพี่เลี้ยงและกำหนดวันเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ 2.ประชาสัมพันธ์โครงการในมัสยิดในวันศุกร์
 2. ผู้ใหญ่บ้านกล่าวต้อนรับ เปิดเวทีการประชุม
 3. ผู้รับผิดชอบโครงการแนะนำชื่อโครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แนะนำทีมงาน คณะกรรมการ และแนะนำพี่เลี้ยงโครงการ
 4. ข้อเสนอจากเวทีท่ีประชุม ประเด็นข้อซักถาม 
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการเปิดตัวโครงการ มีการเตรียมความพร้อมก่อนล่วงน้า เพราะจากการซักถามผู้เข้าร่วมเวที ได้ข้อมูลว่ารับทราบจากการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ "อสม 1 คน บอกถึงครัว" และมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในมัสยิด  โดยดำเนินการเปิดตัวโครงการในวันที่ 16 ธค 57 (โดยดำเนินการร่วมกับกิจกรรมอื่นๆของชุมชน) ซึ่งในวันดังกล่าวในพื้นที่อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล มีฝนตกหนักทุกพื้นที่ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจจะลำบากเรื่องการเดินทางที่ไม่สะดวก ก่อนถึงเวลาเปิดตัวโครงการ ทางชุมชนได้มีการพุดคุยกิจกรรมอื่นๆของชุมชน เรื่อง เงินกู้ซ่อมแซมบ้าน เรื่องน้ำ  ทำให้เห็นรูปแบบการทำงานร่วมกันของชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะปรังเพิ่มมากขึ้น  เมื่อถึงเวลาเปิดเวที  ประมาณ 14.00 น ทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีการพูดคุย เปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นคนชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน  ซึ่งจากการสังเกตุการณ์และการร่วมเทีเปิดตัวในครั้งนี้  ผู้รับผิดชอบโครงการมีความตั้งใจสูง และมีความเครียดที่ผู้มาเข้าร่วมไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่ได้มีการพุดคุย "ว่าทางทีมงานจะ มีการชี้แจง อีกในครั้งต่อไป เนื่องจากวันนี้ ด้วยฝนตกนัก ทำใ้พี่น้องเรามาไม่สะดวก"  โดยผู้รับผิดชอบ ได้ชี้แจงในรายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ตรงตามแผนการดำเนินงานที่ทำสัญญาไว้กับทาง  สสส  (ขอชื่นชมทางผู้รับผิดชอบและทีมงานที่ทำการบ้านมาดี มีการชี้แจงลงในรายละเอียด เข้าใจง่าย" เมื่อผู้รับผิดชอบโครงการพูดเสร็จ  มีการเชิญพี่เลี้ยง (ซึ่งขณะนั้นทาง ภาคีเครือข่ายขอชุมชน คือ ผอ.รพ.สต วังประจัน เดินทางมาถึง) พี่เลี้ยงได้พูดคุยกับทุกคนในเวที ประชาสัมพันธ์ สสส ระเบียบขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณ และกิจกรรมสำคัญๆและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน ตามที่ทางทีงานมีความตั้งใจดี มุ่งมั่น และจิตอาสาเข้ามาช่วยกันพัฒนา  มีการเสริมหนุนการทำงาน ให้กำลังใจและขอความร่วมมือชุมชนในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยเสนอแนะพื้นที่ให้จัดทำปฏิทินกิจกรรม ใ้ห้ชุมชนได้รับทราบเพื่อการเตรียมความพร้อมและการร่วมตรวจสอบแลประเมินผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน  และเปิดเวทีในการซักถาม ข้อสงสัย ก็มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม 2 คำถาม โดยทางพี่เลี่ยงและผู้ัรับผิดชอบ เป็นคนตอบคำถาม  บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานที่มีการรติดป้ายโครงการและป้ายปลอดบุหรี่ ที่มีสัญลักษณ์ละโลโก้ สสส  ที่ถูกต้อง  เมื่อพี่เลี้ยงพูดเสร็จ ทางผู้อำนวยการ รพ.สต วังประจันไดพูดต่อ ในการจะสานต่อกิจกรรมหรือร่วมด้วยช่วยกันในการทำงานนี้  สรุป จบด้วยผู้นำศาสนา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. ในวันที่เปิดตัวโครงการ ฝนตกหนักมาก เป้าหมายมาน้อย จึงมีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และการชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติม ร่วมกับเวทีอื่นๆของชุมชนในครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 1. การจัดทำปฏิทินกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ในสถานที่ศูนย์รวมของชุมชน
 2. การลงรายงาน
16 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยumapornumapornเมื่อ 19 ธันวาคม 2557 01:56:19
Project trainer
แก้ไขโดย umaporn เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 02:31:38 น.

ชื่อโครงการ : เพื่อรมณีย์น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้าน »

ชื่อกิจกรรม : เดินรณรงค์ในชุมชน สำรวจพื้นที่ลานกีฬา

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน/สภาผู้นำชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเดินรณรงค์สร้างกระแสหมู่บ้านน่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้าน  และสำรวจพื้นที่ว่างในชุมชนเพื่อเป็นลานกีฬา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือน ครัวเรือนละ 1คน 50 ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

โดยการเดินรณรงค์ในชุมชน แยกตามซอย -ร่วมสำรวจพื้นที่ที่เป็นลานกีฬาในชุมชน และปรับปรุงให้พร้อมใช้ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมการออกกำลังกายนอกเหนือจากการออกกำลังกายที่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วัยรุ่น 11 เด็กวัยเรียน 10 วัยทำงาน 22 วัยสูงอายุ 12

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

หลังจากมีการชี้แจงในวันประชุมเปิดโครงการ ได้มีการนัดหมายเวลา สถานที่ โดยมีการเดินรณรงค์ในละแวก หรือซอยบ้านใกล้บ้านของตนเอง ซึ่งประกอบด้วย 3 ละแวก คือ บ้านบางกลาง บ้านบางจำ และบ้านบางคัน โดยเน้นความคุ้นเคยกับพื้นที่ ขณะเดินมีการสำรวจเกี่ยวกับพื้นที่ว่างของชุมชนที่น่าจะเป็นลานกีฬาได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีผู้เข้าร่วมเดินรณรงค์ประมาณ 55 คน ซอยบางกลาง ประมาณ 25 คน ซอยบางคันประมาณ 17 คน และซอยบางจำ 13 คน การเดินที่มีการเดินตั้งขบวนมีจุดเดียว คือ ซอยบางกลาง จุดอื่นเป็นการเดินและช่วยกันรณรงค์ในแต่ละหลังคาเรือน โดยเริ่มเดินเวลา 09.00 น.โดยประมาณ แต่ละครัวเรือนให้ความสนใจ และให้การตอบรับเป็นอย่างดี จุดสำรวจที่น่าจะเป็นลานกีฬาหมู่บ้านได้ คือ ลานหน้าบ่อนำ้พุร้อนรมณีย์และเป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชน ซึ่งเป็นลานกว้าง เหมาะกับการเล่นกีฬาได้หลายประเภท โดยกีฬาที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากการเล่นกีฬาทั่วไป คือ การรำไม้พลอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

เป็นกิจกรรมที่ดี และเป็นช่วงเวลาหลังจากเปิดโครงการ ทำให้ได้รับความสนใจจากชุมชนค่อนข้างดี 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางอุมาภรณ์ กำลังดี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 UnLock
15 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhuasapanlexhuasapanlexเมื่อ 15 ธันวาคม 2557 20:07:41
แก้ไขโดย huasapanlex เมื่อ 15 ธันวาคม 2557 20:28:59 น.

ชื่อโครงการ : เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการสุขภาพในชุมชนและป้องกันโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์3จุด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

  - 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ในมัสยิดซึ่งเป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีทางศาสนาและทางเข้าหมู่บ้านเพื่อเป็นที่รับรู้ของคนในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เพิ่มต้นทุนชีวิต  พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก และเป็นที่รับรู้ของคนในชุมชน เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญในการพิชิตโรคต่างๆในชุมชนเพื่อทำให้ชุมชนบ้านหัวสะพานเหล็กเป็นชุมชนที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  - 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  -

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พี่เลี้ยงจะให้คำแนะนำและวิธิการออกแบบในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ว่าทำอย่างไรลักษณะไหนถึงจะเป็นจุดเด่นและทุกคนจะให้ความสนใจ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
15 ธันวาคม 2557 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชญานี ไพนุสินชญานี ไพนุสินเมื่อ 15 ธันวาคม 2557 20:46:58
แก้ไขโดย ชญานี ไพนุสิน เมื่อ 15 ธันวาคม 2557 21:18:02 น.

ชื่อโครงการ : บ้านควนไสน รวมพลังสร้างสุขภาพ ปลูกและใช้สมุนไพรใกล้ตัว »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมทำงาน ครั้งที่ 4/12

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมทำงาน ทุกๆเดือน 12 ครั้ง (1เดือน/ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อชวนวางแผนปฏิทินทำงานเดือนมกราคม วางแผนเรื่องแนวทางปฏิบัติกิจกรรมต่อไป หารือหน้าที่รับผิดชอบของตัวแทนแต่ละคนในกิจกรรมต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • สมาชิกอบต. 3 คน
 • กำนัน 1 คน
 • ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
 • ผู้นำศาสนา 1 คน
 • ตัวแทนครู 1 คน
 • คณะทำงาน 6 คน
 • ตัวแทนแม่บ้าน 2 คน
 • ตัวแทนนักเรียนเยาวชน 1 คน
 • ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ 2 คน
 • ตัวแทนอสม. 2 คน
 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมทีมทำงาน ทุกๆเดือน เพื่อสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาถอดบทเรียนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมว่าบรรลุตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือไม่ และวางแผนกิจกรรมใหม่ 2.ประชุมแลกเปลี่ยน/ข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคการทำงานที่ผ่านมาเพื่อให้แผนงานเกิดความยั่งยืนสู่ชุมชนเข้มแข็ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • สมาชิกอบต. 2 คน
 • ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
 • กลุ่มแม่บ้าน 7 คน
 • บัณฑิตอาสา 1 คน
 • อสม. 9 คน
 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2 คน
 • ประชาชนทั่วไป 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 13.30 น. ประชุมที่มัสยิดบ้านควนไสน ทุกคนต่างทยอยกันมาลงทะเบียน เวลา 14.00 น. เริ่มจากเลขาโครงการ นางสาวชญานี ไพนุสินชวนคุยประเด็นเวรรับผิดชอบในแต่ละวันการดูแลแปลงศูนย์เรียนรู้สมุนไพร ทุกคนต่างให้ความร่วมมือในการดูแล ไม่พบปัญหาหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละวัน ทุกคนต่างช่วยกันมารดน้ำ ถอนหญ้า คนไหนไม่ว่างจะฝากคนที่มีเวรในวันเดียวกันดูแล ประเด็นที่สอง เลขาชวนหารือวางแผนกิจกรรมในเดือนมกราคม สรุปว่า วันที่ 5/1/2557 ทำกิจกรรมประชุมทีมครั้งที่ 5 เพื่อนัดประชุมมอบหมายหน้าที่แต่ละคนเรื่องสมุนไพร ทุกคนจะได้รับมอบหมายไปหาข้อมูลสมุนไพรที่ตนได้รับเพื่อมาจัดทำป้ายสมุนไพรและบอร์ดสมุนไพรในวันที่ 8/1/2557 จะจัดกิจกรรมที่มัสยิดบ้านควนไสน เวลา 13.00 น., วันที่ 26/1/2557 นัดประชุมทีมครั้งที่ 6 เพื่อสรุปกิจกรรมทที่ทำผ่านมาและชวนวางแผนกิจกรรมต่อไปร่วมด้วย, วันที่ 29/1/2557 นัดทำกิจกรรมทำยาปราบศัตรูพืช (น้ำหมัก) ที่ มัสยิดบ้านควนไสน หลังจากวางแผนทำกิจกรรมเดือนมกราคมเรียบร้อย หลังจากนั้นให้ทุกคนพักรับประทานอาหารว่าง 10 นาที,หลังจากนั้นเลขาโครงการชวนวางแผนกิจกรรมทำโรงเพาะชำกล้าไม้ ซึ่งจัดในวันที่ 22/12/2557 เวลา 09.00 น. มอบหมายหน้าที่สมาชิกองค์การบริหาร คือนายสีกีด สะอาและนายสะอาด หน่อยารับผิดชอบเรื่องอุปกรณ์และวัสดุประกอบการเพาะชำ ได้แก่ ดิน ถุงดำ พรั่ว เสาไม้ทำโรงเพาะชำ และตาข่ายทำหลังคาโรงเพาะชำ มอบหมายนางภัทรพร เหมนะและนางนพรัตน์ แบนกอยรับผิดชอบเรื่องอาหารว่างและอาหารกลางวัน, มอบหมายนางละออง เท่งทองรับผิดชอบเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน, มอบหมายนางสาวชญานี ไพนุสินและนายยงยุทธ สาเส็นมีหน้าที่ในการหาเมล็ดพันธ์และกิ่งพันธ์ไม้เพื่อมาเพาะชำเป็นต้นกล้า, หลังจากนั้นสรุปการประชุมโดยเลขาโครงการเป็นคนสรุปให้ผู้มาประชุมฟังอีกครั้งพร้อมทั้งมีการให้ทุกคนได้ซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถามเลยปิดการประชุม เมื่อเลิกจากการประชุมนางสาวชญานี ไพนุสิน เลขาโครงการชวนผู้เข้าร่วมประชุมลงแปลงศูนย์เรียนรู้สมุนไพร เพื่อช่วยกันรดน้ำ ถอนหญ้าและพรวนดินร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • เกิดแผนหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมต่อไป คือ วางแผนกิจกรรมทำโรงเพาะชำกล้าไม้ ซึ่งจัดในวันที่ 22/12/2557 เวลา 09.00 น. มอบหมายหน้าที่สมาชิกองค์การบริหาร คือนายสีกีด สะอาและนายสะอาด หน่อยารับผิดชอบเรื่องอุปกรณ์และวัสดุประกอบการเพาะชำ ได้แก่ ดิน ถุงดำ พรั่ว เสาไม้ทำโรงเพาะชำ และตาข่ายทำหลังคาโรงเพาะชำ มอบหมายนางภัทรพร เหมนะและนางนพรัตน์ แบนกอยรับผิดชอบเรื่องอาหารว่างและอาหารกลางวัน, มอบหมายนางละออง เท่งทองรับผิดชอบเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน, มอบหมายนางสาวชญานี ไพนุสินและนายยงยุทธ สาเส็นมีหน้าที่ในการหาเมล็ดพันธ์และกิ่งพันธ์ไม้เพื่อมาเพาะชำเป็นต้นกล้า
 • มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่อเนื่อง โดยมีการวางปฏิทินทำกิจกรรมเดือน มกราคม
 • กลุ่มสมาชิกโครงการมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ต่างช่วยกันวางแผนและมุ่งหมายมาประชุมพร้อมกัน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 UnLock
15 ธันวาคม 2557 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhuasapanlexhuasapanlexเมื่อ 15 ธันวาคม 2557 20:52:12
แก้ไขโดย huasapanlex เมื่อ 16 ธันวาคม 2557 00:01:21 น.

ชื่อโครงการ : เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการโครงการและเปิดตัวโครงการแก่ชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สร้างระบบฐานข้อมูลสุขภาวะชุมชน สร้างทีมเก็บข้อมูลชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ที่จะนำมาจัดกิจกรรมส่งเสริมและเฝ้าระวังได้อย่างคลอบคลุมและต่อเนื่อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะะทำงานประกอบด้วย - ผู้ใหญ่บ้าน - อสม - แกนนำชุมชนในหมู่บ้าน - ผู้นำศาสนา - อบต - ตัวแทนชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการในชุมชนและชี้แจงรายละเอียดโครงการ เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 68 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีผู้เข้าร่วมหลากหลายบทบาท ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการแบบทางการและไม่ทางการ จำนวน  20 คน ตัวแทนฝ่ายกลุ่มประชาชน ประกอบด้วย  ปราชญ์หมู่บ้าน  ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน  อสม.  อาสาพัฒนาชุมชน สมาชิก อปพร. รวม 48 คน ผู้นำศาสนา  เยาวชน ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.การเตรียมการ 2.การดำเนินการ 3.สรุปและติดตามประเมินผล

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. การเตรียมการ  : เริ่มจากการประชุมทีมคณะกรรมการก่อนเพื่อมอบหมายการดำเนินงาน โดยท่านประธานโครงการบอกกล่าวเชิญผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อเปิดตัวโครงการเพื่อเข้าร่วมในวันเวลา ดังกล่าว และมอบหมายการชี้แจง  โดยเปิดประเด็นรายละเอียดที่มาของการดำเนินการโครงการ และพูดคุยโครงการ การจัดสรรงบประมาณโดยภาพรวมโดนท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน (ท่านวิโรจน์  เทศอาเส็น)และชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ  ว่ามีกิจกกรรมหลักๆอะไรบ้าง และแต่ละกิจกรรมต้องมีการสรุปผลและพูดถึงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ และมีการติดตามการดำเนินงานโดยผ่านพี่เลี้ยงโครงการ(คุณธิดา เหมือนพะวงศ์)
 2. การดำเนินการ : มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อเปิดตัวโครงการ ณ .อาคารมัสยิดหมู่บ้าน เริ่มเวลา 14.00 น. ลงทะเบียน โดย เครือข่ายบัณฑิตอาสา กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีความหลากหลายมาก ทั้งเยาวชน ผู้นำ แกนนำ ประชาชน และผู้สูงอายุ โดยมีประธานโครงการเป็นผู้ดำเนินการ(นายมอฮัมหมาด  เทศอาเส็น) เวทีประชาคม โดยท่านผู้ใหญ่บ้าน(นายอับดลวาหาบ  หลีเส็น)และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน (นายวิโรจน์ เทศอาเส็น) พูด กล่าวต้อนคณะทีมงาน/คณะทำงาน และผู้เข้าร่วมโครงการโดยจะพูดในส่วนที่มาของโครงการและรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ การได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สสส บรรยากาศโดยภาพรวมทุกคนมีความตั้งใจฟัง เงียบ แต่ก็ยังมีคนเข้ามาร่วมเพิ่มขึ้นเรื่อยเกินเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ทางผู้รับผิดชอบโครงการ  และได้แนะนำคณะกรรมการและแนะนำพี่เลี่ยง(คุณธิดา เหมือนพะวงศ์)และมีการชี้แจงรายละเอียดได้พูดต่อ ในรายละเอียกิจกรรมย่อย ปฏิทินการดำเนินงานต่อ ใน 33 กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย รวมถึงชี้แจงงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรให้ชุมชนได้รับทราบในแต่ละงวด ร่วมพูดคุยและร่วมตอบข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม และสุดท้ายได้สรุปถึง นโยบาย แนวทางการดำเนินงานของ สสส และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์ การสนับสนุนในโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ฯ เพื่อให้ ชุมชนได้ทราบขั้นตอน การขอรับการสนับสนุน และสรุปกิจกรรมโดยภาพรวมของโครงการ หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหัวสะพานเหล็ก ขอความร่วมมือชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ทางทีมทำงานโครงการจะได้ดำเนินการนับจากนี้ต่อไป พร้อมทั้งเสริมสร้างกำลังใจให้กับทีมงาน ที่มีจิตอาสาในการทำงานพัฒนาชุมชน และทางผู้ใหญ่บ้าน  รองนายก และหัวหน้าโครงการ ได้เปิดโอกาส ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากชุมชน มีสมาชิกในชุมชน 1 ท่าน เสนอแนะในเรื่องของปฏิทินกิจกรรมการดำเนินการโครงการน่าจะติดปฏิทินกิจกรรมของโครงการไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอีกครั้ง เพื่อให้คนในชุมชนได้รับรู้ว่าเดือนจะดำเนินกิจกรรมอะไรบ้างได้รู้ล่วงหน้าจะได้ทำตัวให้ว่างและได้มาร่วมกิจกรรมทุกครั้ง โดยส่วนใหญ่ เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และพี่เลี้ยงได้ตอบคำถามเพิ่มเติมให้ชาวบ้านได้รับทราบอย่างชัดแจ้ง
 3. การประเมินผล  : ทุกคนในชุมชนให้การตอบรับกิจกรรมการเปิดตัวโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างดีทำให้ทีมงานทุกคนรู้สึกปลื้มปิติยินดีและมีกำลังใจมากขึ้นในการการที่ดำเนินการโครงการเพื่อชุมชนมากยิ่งขึ้น  ส่วนในด้านอาคารสถานที่  ก็มีความสะอาดและปลอดภัย  และมีการติดป้ายชื่อโครงการและป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่ตัวอักษรชัดเจน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ในเรื่องของเวลานัดประชุมต้องนัดในวันและเวลาที่ไม่มีพิธิกรรมทางศาสนาและไม่มีกิจกรรมของคนในชุมชน  และต้องนัดประชุมล่วงหน้าเพราะคนในชุมชนจะได้เคลียและจัดการกับภาระกิจของตัวเองให้เสร็จก่อน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมต่อๆไปเพื่อเพิ่มความมั่นใจและจะได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานเพื่อชุมชนต่อไป
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงชุมชน
 • เพิ่มช่องทางการรับรู้การทำกิจกรรมต่างๆให้ชุมชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
 • สรุปการทำกิจกรรมให้ชุมชนทราบผ่านเวทีกลางของชุมชนร่วมด้วย
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
15 ธันวาคม 2557 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยTidaTidaเมื่อ 15 ธันวาคม 2557 23:15:52
Project trainer
แก้ไขโดย Tida เมื่อ 16 ธันวาคม 2557 00:16:00 น.

ชื่อโครงการ : เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามการเปิดตัวโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สร้างระบบฐานข้อมูลสุขภาวะชุมชน สร้างทีมเก็บข้อมูลชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานแก่ชุมชน  ชี้แจงบทบาทการดำเนินงานของพี่เลี้ยงและการติดตามกิจกรรมของพื้นที่ตามแผนการดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ/ประชาชนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามการเปิดตัวโครงการ  การประชุมกับชุมชนทั้งชุมชม ของ หมู่ที่ 6  พร้อมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงาน ของ สสส  และสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ พร้อมเสริมหนุนให้กำลังใจ และร่วมตอบข้อคำถามในรายละเอียดของโครงการ ให้ชุมชนได้ทราบร่วมกับคณะกรรมการโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำทางการและไม่เป็นทางการ  ฝ่ายบริหาร: ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการ  ฝ่ายสนับสนุน: อสม.  อบต.ควนโดน เครือข่ายบัณฑิตอาสา  ฝ่ายทั่วไป: คนในชุมชนที่หลากหลายกลุ่ม ผู้สูงอายุ  เยาวชน กลุ่มป่วย กลุ่มทั่วไปที่เป็นตัวแทนครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

๑. การเตรียมการ ๒.การดำเนินการ ๓.การประเมินผลและติดตามผล

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

๑. การเตรียมการ : ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการประสานคณะกรรมการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม และมีการประชาสัมพันธืเชิญชวน โดยผ่านหอกระจายข่าวในมัสยิด ๒. การดำเนินการ : เริ่มเปิดเวที ประมาณ เวลา 14.00 น มีเครือข่ายบัณฑิตอาสา จากแต่ละหมู่บ้าน มาเข้าร่วมในการช่วยลงทะเบียน  ทางผู้ดำเนินรายการ คือ ผู้รับผิดชอบโครงการ (นามอฮัมหมาด เทสอาเส็น) ได้มีการพูดคุย ทักทายสมาชิกในชุมชน  และเชิญให้ทางผู้ใหญ่บ้านกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ ( ผู้ใหญ่ก็พูดแนะนำโครงการ และให้เรารู้สึกภูมิใจที่ได้รับโครงการสนับสนุน จาก สสส เพราะไม่ใช่ได้กันมาง่ายๆ) เมื่อผู้ใหญ่พูดเสร้๗ ก็มอบหมายให้ทางผู้รับผิดชอบโครงการ ได้พุดคุยแนะนำ กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนและงบประมาณ ทางผู้รับผิดชอบโครงการ แนะนำทีมงาน และได้พุดคุย แต่ไม่ได้ลงในรายละเอียดของกิจกรรม ทำให้ผู้ฟังเริ่มมีเสียงพูดคุย ซักถามกันเองในกลุ่มใกล้ๆ หลังจากนัั้น ก้เชิญทางพี่เลี้ยง ได้พูดคุยต่อ ซึ่งทางพี่เลี้ยง เห็็นสถานการณ์ ข้อสสัยในกลุ่มเล็กๆว่า ครงการทำกิจกรรมอะไรบ้าง และใช้จ่ายงบประมาณอย่างไร  จึ ให้ทางประธานโครงการ ได้ชี้แจงลงรายละเอีียด กิจกรรมลักและย่อย รวมถึงงบประมาณอีกครั้ง  ทางผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงแบบคร่าวๆ (สังเกตเห็นถึงความติ่นเต้น ประหม่าในการพูดและการเตรียมความพร้อมมาค่อนข้างน้อย ) พี่เลี้ยงจึงช่วยพุดคุยในรายละเอียด วัตถุประสงค์ ข้อตกลง  ขั้นตอนการทำสัญญาและอื่นๆ และมีข้อเสนอแนะให้ทางผู้รับผิดชอบได้จัดทำการประชาสัมพันธ์ ปฎิทินกิจกรรม ในแหล่งชุมชน หรือสถานที่ศูนย์รวมของชุมชนเพื่อการเข้าถึงข้อมูลแลการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ให้กำลังใจกับทีมงาน พร้อมทั้งสอบถามข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ มีสมาชิกในชุมชน มีตำแหน่งในชุมชนเป็น อสม. ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า โครงสร้างของคณะกรรมการโครงการมีใครบ้าง ทางผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้อธิบายและแนะนำเพิ่มเติม (ซึ่งจากการหาข้อมูลในเชิงลึก พบว่า มี อสม.บางคนไม่เข้าใจ คิดว่าเป็นใครงการที่ตัวเองเคยทำ แต่ทำไมไม่มีชื่อในคณะกรรมการ จึงมีการอธิบายเพิ่มเติมของทีมงานว่า วันก่อนไปประชุมที่ อบต.นาทอน เป็นการไปรับเรื่อง ในหลักกการ แนวคิดในการทำงาน แต่ ไม่กลับมาสานต่อ เลยพ้นระยะเวลาของการพิจารณาโครงการไป  หลังจากนั้นทางผู้รับผิดชอบโครงการได้รวมทีม เครือข่ายในชุมชน ที่เป็นตัวหลัก และเชิญชวน อสม.ที่มีจิตอาสา ไม่มีภารกิจ สามารถให้เวลาในการทำงานได้ เข้าร่วมในโครงการเพื่อเป็นตัวยุทธศาสตร์ในการช่วยขับเคลื่อนงานในพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งตอนนี้ อสม ทุกคนก้ร่วมเป็นทีมงาน  หลังจากนั้นทางผู้รับผิดชอบโครงการ ได้เชิญ ท่านรองนายก อบต.ควนโดน ได้พุดคุยเพิ่มเติม ท่านได้พูดถึง เป็นโครงการที่ดี ที่เราจะทำร่วมกัน ซึ่งจะผลักดันให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบและขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นๆและ อบต.จะสนับสนุนการทำงานเพิ่มเติม  และทางคณะกรรมการ คุณกอเร็น ล่านุ้ย ได้กล่าวให้กำลังใจกับทีมงาน และสรุปปิดเวทีโดยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ๓.การประเมินผลและติดตามผล : สถานที่  มีความพร้อม สะอาด ปลอดภัย เป็นศูนย์รวมชุมชน มีการติดป้ายผ้าประชาสัมพันธ์และป้ายสถานที่นี่ปลอดบุหรี่ ตามรูปแบบ ที่ สสส กำหนดอย่างถูกต้อง  กลุ่มเป้าหมาย: คนมีความหลากหลายทุกกลุ่ม แต่ควรกระตุ้นการมี่สวนร่วม  ผู้รับผิดชอบโครงการ เตรียมรายละเอียดในการชี้แจงไม่ลงในรายละเอียดกิจกรรม (แต่แนะนำให้ชี้แจงเพิ่มเติม)  ด้านการบริหารจัดการ: มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนกิจกรรมที่วางไว้ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ชี้แจงรายะเอียดย่อยในการทำกิจกรรม/ ให้ชี้แจงเพิ่มเติม และพี่เลี้ยงช่วยเพิ่มเติม เติมเต็มในส่วนที่ขาด 2.คณะกรรมการไม่เป็นทางการ ยังไม่ทราบบทบาทหน้าที่การทำงานของตนเอง/ ร่วมพูดคุย ชี้แจงเป็นรายกลุ่มเล็กๆเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ควรมีการจัดหลักสูตร นักสื่อสารชุมชน เพื่อการเรียนรู้การจัด  รูปแบบรประชาสัมพันธ์โครงการ โดยชุมชนเอง  หรือ การเขียนเรื่องเล่า เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 1. ทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลอด ระยะเวลา 1 ปี 2.ควรมีการร่วมพบปะทีมงานให้มากขึ้น 3.พัฒนาบุคลิกภาพในการพูด และเทคนิคการพูดในที่ชุมชน
15 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 - 12. 00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkannikakannikaเมื่อ 16 ธันวาคม 2557 10:59:35
แก้ไขโดย kannika เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 12:23:18 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในดอน »

ชื่อกิจกรรม : อบรมการทำสบู่สมุนไพร

กิจกรรมหลัก : อบรมการทำสบู่สมุนไพร

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนทำสบู่่สมุนไพรไว้ใช้เอง 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 53 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละคุ้มบ้านทั้ง 7 คุ้ม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมเกียวกับชั้นตอนการทำสบู่สมุนไพรโดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ ก่อนลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 53 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คนในโครงการ ทั้ง 7คุ้ม มีคุ้มนามะพร้าว คุ้มตลาดศุกร์์ คุ้มนาคลองควาย คุ้มในใส คุ้มน้ำขาว คุ้มฉลองรัฐ คุ้มพังมัด คุ้มละ 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่สมุนไพร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

นางสุดาพรเป็นวิทยากรมาให้ความรู้และสอนวิธีการทำสบูซึ่งเป็นปราชย์ในหมู่่บ้าน พร้อมกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะลงมือ กันทำ ขั้นตอนแรกก็นำเกล็ดสบู๋มากวนตั้งไฟให้ละลายจนเหลวและก็ใส่ขมิ้นชัน น้ำผึ้ง ลงไปคนให้เข้ากัน และก็ยกขึ้นจากไฟมา เตรียมพิมพ์ที่จะใส่สบู่ให้เป็นก้อนตามที่เราต้องการ และนำสบูมาเทลงในพิมพ์กว่าสบู่แข็ง และพร้อมที่จะนพไปใช้ได้  หลังจากที่สมาชิกทำกันเป็นแล้วก็บางคนก็เลยพูดกันง่ว่าทีนี้เราทำกันใช้เองโดยที่ไม่ต้องซื้อแล้ว ทำให้ประหยัดรายจ่าย และบางคนก็คิดการณ์ไกลว่าจะทำเป็นสินค้าโอท็อปและลงขายในทางเฟสบุ๊ค และในออนไลน์ต่างๆเพื่อที่จะทำให้มีรายได้เส ิมให้กับครอบครัว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมบูรณ์ ขวัญสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,360.00 1,280.00 0.00 0.00 7,640.00 UnLock
15 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30-12.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNittaya KBRNittaya KBRเมื่อ 16 ธันวาคม 2557 13:31:58
แก้ไขโดย Nittaya KBR เมื่อ 18 ธันวาคม 2557 08:20:22 น.

ชื่อโครงการ : พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านขยะและสิ่งแวดล้อม

 • photo ลงทะเบียนก่อนคะลงทะเบียนก่อนคะ
 • photo ลงทะเบียนก่อนครับลงทะเบียนก่อนครับ
 • photo ระหว่างรอเพื่อนๆระหว่างรอเพื่อนๆ
 • photo
 • photo ออกกำลังกายออกกำลังกาย
 • photo สันทนาการสันทนาการ
 • photo นั่งแยกเหมือนพี่เลี่ยงบอกจริงๆนั่งแยกเหมือนพี่เลี่ยงบอกจริงๆ
 • photo
 • photo เด็กๆ ตั้งใจฟังเด็กๆ ตั้งใจฟัง
 • photo พี่เลี้ยงช่วยหน่อยครับพี่เลี้ยงช่วยหน่อยครับ
 • photo แผนที่เส้น 4 Zoneแผนที่เส้น 4 Zone
 • photo คุณลิขิตมือ (ทำมือ)คุณลิขิตมือ (ทำมือ)
 • photo พี่เลี้่ยงช่วยๆ กันหน่อยค่ะพี่เลี้่ยงช่วยๆ กันหน่อยค่ะ
 • photo มาตรการ 9 ข้อ ที่นด็กๆ ช่วยกันเสนอมาตรการ 9 ข้อ ที่นด็กๆ ช่วยกันเสนอ
 • photo แบบสำรวจนี้ทำยังไงแบบสำรวจนี้ทำยังไง
 • photo ทีมงานช่วยกันตักน้ำมะตูมทีมงานช่วยกันตักน้ำมะตูม
 • photo คุณลิขิต ลงบันทึกในแบบสุรปฟลิปชาร์ทคุณลิขิต ลงบันทึกในแบบสุรปฟลิปชาร์ท
 • photo พี้เลี้ยงช่วยกันสรุปยอดรวมพี้เลี้ยงช่วยกันสรุปยอดรวม
 • photo วิทยากร คุณสมใจ บุญมาเลิศวิทยากร คุณสมใจ บุญมาเลิศ
 • photo กลุ่มแม่บ้านและอสม.กลุ่มแม่บ้านและอสม.
 • photo พักรับประทานอาหารว่างและน้ำสมุนไพร(น้ำมะตูม) แก้กระหายพักรับประทานอาหารว่างและน้ำสมุนไพร(น้ำมะตูม) แก้กระหาย

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านขยะและสิ่งแวดล้อม

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

มีมาตรการทางสังคมและกฏกติกาทางสังคมอย่างถูกต้อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ตัวแทนแม่บ้าน 20 คน 2.อสม.พี่เล้ี้ยง 5 คน 3.เยาวชนต้นกล้าตาวิเศษ 50 คน 4.สอบต. 2 คน 5.กม.หมู่บ้าน 10 คน 6.ผู้นำศาสนา 1 คน 7.ครู 1 คน 8.ตัวแทนกลุ่มประมง 2 คน 9.ตัวแทนกลุ่มอาชีพ  3 คน 10.ผู้ประกอบการ 1 คน รวมจำนวน  100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเวทีรวบรวมข้อมูลเรื่องขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 1.เพื่อให้ทราบปริมาณ ประเภท  สาเหตุ ฯลฯ 2.ร่วมกันวิเคราะห์เส้นทางขยะ (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ)
3.กำหนดมาตรการร่วมกัน เรื่อง การลดการสร้างขยะ การคัดแยก การทำลายและการนำไปใช้ประโยชน์ อย่างเป็นระบบ 4.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและแจ้งในที่ประชุมประจำเดือนเพื่อแจ้งและติดป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าจ่ายหลาด 5.การกำหนดมาตรการปรับผู้ทิ้งขยะไม่เป็นที่ และการใช้ถุงประจำร้านค้าที่จำหน่ายอาหารหน้าโรงเรียนและมัสยิด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 115 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.ตัวแทนแม่บ้าน 20 คน 2.อสม.พี่เลี้ยง 5 คน 3. เยาวชนต้นกล้าตาวิเศษ 50 คน 4. คณะกรรมการหมู่บ้าน 10 คน 5.ตัวแทนผู้สูงอายุ 5 คน 6.ครู 1 คน 7.ตัวแทนกลุ่มประมง  2 คน 8.ตัวแทนกลุ่มอาชีพ 3 คน 9.ผุ้ประกอบการ  1 คน รวม 100 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เริ่มจากการจัดเตรียมสถานที่โดยฝ่ายปฏิคม คือ นางสุวรรณี โต๊ะเซ้นและเพื่อนๆ ทีมงาน อสม.มาช่วยอีก 2-3 คน  ซึ่งได้ขออนุญาตจากโรงเรียนบ้านหินลาด โดยใช้ห้องประชุมใหญ่ของโรงเรียน และนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีก 20 คน จากเยาวชนต้นกล้า 50 คน รวมเป็น 70 คน โดยเริ่มละทะเบียน โดยมีนางนิตยา บุญเทียม (เลขาโครงการ) และทีมงาน รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เวลาประมาณ 08.30 น.
2.เตรียมพร้อมทีมงานและเตรียมเครืองเสียง วัสดุอุปกรณ์ ปากกาสี เคมี ฟลิปชาร์ท การตีเส้นตารางการจัดทำข้อมูลสำรวจ เพื่อใช้ในเวทีถอดบทเรียน และรวบรวมข้อมูล เครืองคิดเลข คอมพิวเตอร์โน็ตบุ้ค ฯลฯ
3.พิธีกร โดยนางไกรวัน บุญทวี และนางสาวรุ่งนภา ตุลา (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ได้อธิบายกำหนดกิจกรรมอย่างคร่าวๆ ก่อนถึงเวลา และพูดคุยกับเยาวชนนักเรียน เพื่อสร้างความเป็นกันเอง เพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้การรวบรวม ต้องใช้เวลามากและทำให้น่าเบือได้ จึงสลับกับการทำสันทนาการ เพื่อให้ผ่อนคลาย
4.เมื่อถึงกำหนดเวลา คุณครูวุฒิชัย ปุณณมี ได้เข้ามาพบปะและกล่าวชี้แนะให้เด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยดี ไม่ส่งเสียงดัง ตั้งใจเข้าเรียนรู้กิจกรรม และขออนุญาตไปสอนนักเรียนชั้นอื่นก่อน เนืองจาก คุณครูประจำวิชาติดภารกิจหลายท่าน แล้วจะมาพบปะอีกครั้ง 5.เริ่มกระบวนการโดยการนำข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ชุมชน สิ่งแวดล้อมรอบชุมชน และให้เยาวชนที่ไปสำรวจมาเล่าให้ฟัง ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนไปพร้อมๆ กัน จา่กนั้นวิทยากร โดย นางสาวอุสนา เจ๊ะแว ได้แนะนำตัวเองและช้ตารางการสรุปผลการสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะในครัวเรือนที่ไปสำรวจมา โดยนำข้อมูลสุ่มจาก Zone A มาประเมิน จำนวน 21 ชุด  เนื่องจากเห็นว่า หากทำทั้ง Zone  71 ชุด จะทำให้หมดเวลาก่อน อาจไม่เหมาะสมจึงปรับเปลี่ยน และมีการแบ่งการวางแผนแบบก้างปลา โดยกำหนดให้มี คุณโฆษก ด.ญ.นลณีย์  สวนแก้ว เป็นผู้อ่านแบบสำรวจ  คุณลิขิตมือ 1 ด.ช.ธนาวัฒน์  บุญเทียม  บันทึกลงแบบสรุปในกระดาษฟลิบชาร์ท  คุณลิขิต 2 ด.ญ.นัสมี  อารีย์  และคุณลิขิตคอมพิวเตอร์ โดย ด.ช.รามินทร์  โต๊ะนาย โดยมีทีมพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำทำความเข้าใจในกระบวนการ  เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ ได้นำข้อมูล Zone B C และ D (ที่ทำเสร็จเแล้ว) มาบันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ในแต่ละ Zone และ ภาพรวมทั้งชมุชน รวมถึงผลกระทบของขยะต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน 6.เขียนแผนที่เส้นทางขยะ ที่มาของขยะ แหล่งของขยะที่พบเห็น มาวิเคราะห์ วิธีการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะจากแบบประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิทยากร คุณสมใจ บุญมาเลิศ ประธานอสม.รพ.สต.เตรียม และทีมงาน ร่วมถอดบทเรียน เส้นทางขยะ และการกำหนดมาตรการทางสังคม หรือกติกาทางสังคม ที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชน โดยสร้างบรรยากาศให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอมาตรการที่คิดว่าน่าจะดีหรือเหมาะสมกับ ชุมชน และเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา ซึ่งมีทังหมด 9 มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการขยะ และต้องนำเสนอผู้นำชุมชน หรือประชาคมหมู่บ้าน ในวันประชุมประจำเดือนและประชาสัมพันธ์ในชุมชน 7.สรุปผลการรวบรวมข้อมูลและแนวทางการดำเนินงาน เสร็จกิจกรรมประมาณ 12.00 น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.การใช้สถานที่ห้องประชุมของโรงเรียนบ้านหินลาด และได้รับการสนับสนุนให้นักเรียนชั้น ม.3 เข้าร่วมเพิ่มเติมจากกลุ่มเป้าหมาย อีก 20 คน (การมีส่วนร่วมของโรงเรียน/ครู/นักเรียนร่วมกับชุมชน) 2.ก่ารจัดเตรียมคน เงิน สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ให้เหมาะสม 3.ใช้กระบวนการเรียนรู้ โดยการนำข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ชุมชน สิ่งแวดล้อมรอบชุมชน และให้เยาวชนที่ไปสำรวจมาเล่าให้ฟัง ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนไปพร้อมๆ กัน จา่กนั้นวิทยากร โดย นางสาวอุสนา เจ๊ะแว
ได้แนะนำตัวเองและใช้ตารางสรุปผลการสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะในครัวเรือนที่ไปสำรวจมา และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ในแต่ละ Zone และ ภาพรวมทั้งชมุชน รวมถึงผลกระทบของขยะต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน 4.เขียนแผนที่เส้นทางขยะ ที่มาของขยะ แหล่งของขยะที่พบเห็น มาวิเคราะห์ วิธีการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะจากแบบประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิทยากร คุณสมใจ บุญมาเลิศ ประธานอสม.รพ.สต.เตรียม และทีมงาน ร่วมถอดบทเรียน เส้นทางขยะ และการกำหนดมาตรการทางสังคม หรือกติกาทางสังคม ที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชน โดยสร้างบรรยากาศให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอมาตรการที่คิดว่าน่าจะดีหรือเหมาะสมกับชุมชน และเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา ซึ่งมีทังหมด 9 มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการขยะ และต้องนำเสนอผู้นำชุมชน หรือประชาคมหมู่บ้าน ในวันประชุมประจำเดือนและประชาสัมพันธ์ในชุมชน 5.สรุปผลการรวบรวมข้อมูลและแนวทางการดำเนินงาน เสร็จกิจกรรมประมาณ 12.00 น.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การบันทึกข้อมูลในแบบสรุปผลการสำรวจข้อมูลใช้เวลาค่อนข้างเยอะ ต้องทำความเข้าใจแบบให้ดีก่อน เวลาไม่เพียงพอ แนวทางการแก้ไข : ทำแบบประเมินไว้บางส่วนและคงเหลือให้เหมาะสมกับเวล่าที่ใช้ในการสรุป เพราะหากใช้เวลามากไป อาจทำให้เยาวชนนักเรียนเบื่อหน่ายและไม่อยากเข้าร่วม จึงสลับกับการทำสันทนาการ ปรบมือ ออกกำลังกาย เผื่อผ่อนคลาย

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการทำรายงาน ในระบบออนไลน์ การแทรกรูปภาพ สลับไปมา แก้ไขไม่เป็น

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.ต้องรบกวนพี่เลี้ยงช่วยแนะนำ และแก้ไขให้ค่ะ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

1.การจัดเวทีควรจัดให้เป็นรูปอื่นๆ บ้าง เช่นรูปวงกลม เพราะเห้นว่า กลุ่มแม่บ้านยังคงนั่งอยู่ด้านหลัง มาฟังเฉยๆ ไม่ค่อยได้มีส่วนร่วม แนะนำให้ปรับมานั่งข้างหน้า เพื่อเพิ่มความเป้นกันเอง และสะดวกในการพูดคุย สร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายลงได้ 2.ในภาพรวมมีการแบ่งบทบาทหน้าที่และการประสานงานที่ดี สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศักดิืชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 9,000.00 UnLock
14 ธันวาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwiliponwiliponเมื่อ 14 ธันวาคม 2557 14:17:27
แก้ไขโดย wilipon เมื่อ 16 ธันวาคม 2557 18:44:54 น.

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและการทำงานโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและการทำงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 20 คน ท้องที่ ท้องถิ่น อบต. อสม. ครัวเรือนนำรอง 15 ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานโครงการ จำนวน 12 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • 13 คน อบต. อสม. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้จัดเก็บข้อมูลโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. โดยนายกิตติโชติ ชนะหลวง ผู้ประสานงานโครงการ ชี้แจงวัตถุประสงค์การทำงานโครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา แนวทางการทำงานโครงการตาม PPT

การวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน

      จากการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนพบว่าปัญหาระบบสุขภาพของคนในชุมชนเป็นเรื่องสำคัญซึ่งส่งผลกระต่อระบบสุขภาพของคนในชุมชน เช่นอาการป่วยเรื้อรังจากสาเหตุของโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้สารพิษและสารเคมีต่างๆ ในการประกอบอาชีพการเกษตรและพฤติกรรมการบริโภคของคนในชุมชนซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการบริโภค จึงส่งผลทำให้คนส่วนใหญ่ในชุมชนได้รับผลกระด้านสุขภาพอย่างรุนแรง จึงเป็นเหตุผลทีนำมาสู่การดำเนินโครงการเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักของคนในชุมชนแล การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการพัฒนาระบบสุขภาพสุขภาวะของคนในชุมชนอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ภาพพึงประสงค์ของชุมชนน่าอยู่ที่อยากเห็น

      1.คนในชุมชนมีพืชผักที่ใช้ในการบริโภคที่เพียงพอ และปลอดจากสารเคมี

      2.คนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้นทั้งทางกาย และจิตใจ

      3.คนในชุมชนสามารถลดค่าครองชีพประจำวันได้

      4.เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ และลดมลพิษในชุมชน

      5.ระบบนิเวศน์ในชุมชนมีความสมบูรณ์มากขึ้น

      6.คนในชุมชนมีวิถีชีวิตแบบเดิมๆกลับมาเช่น การมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความรักความสามัคคีกัน ทำให้สังคมมี  ความอบอุ่น

      7.คนในชุมชนมีความตระหนัก และมีทัศนคติในการรักษาสิ่งแวดล้อม

      8.คนในชุมชนเป็นคนที่กล้าคิด กล้าทำ และคิดนอกกรอบในการที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา

วิธีการสำคัญในการดำเนินงาน

      1. การทำให้คนมีการลด ละ เลิก การบริโภค, การผลิตที่ไม่ปลอดภัย

      2.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการผลิตแบบพอเพียง

      3.ส่งเสริมการปลูกพืชผักกินเองแบบเศรษฐกิจพอเพียงและปลอดภัย

      4.การจัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพของคนในชุมชน

      5.หนุนเสริมให้ความรู้ผู้ประกอบการ

      6.สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นคุณค่าของของระบบเกษตรพอเพียง คือ ปลูกเอง กินเอง ปรุงเอง

      7.การจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์ยากร

      8.พัฒนาให้เกิดกลไกการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน

      9.ผลักดันให้เกิดการบูรนาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับมาแก้ปัญหาร่วมกัน

      10.การใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการให้ความรู้กับคนในชุมชนทุกด้านเช่น การตรวจสอบสินค้าที่ปลอดภัย


ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการฯ

    1. การเปลี่ยนของคนและกลุ่มคนในชุมชน - คนมีความรู้เข้าใจเรื่องการจัดการระบบสุขภาพ - มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต/บริโภค - ตระหนักคุณค่าของการบริโภคและโทษของสารเคมีและผลกระทบ

 1. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่
  • มีฐานข้อมูลด้านผลกระทบปัญหาสุขภาพ - ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ - มีการพัฒนาระบบการเกษตรพอเพียง - การจัดการ การใช้ทรัพยากร - เกิดกลไกการจัดการชุมชนพอเพียงแบบรอบด้าน - ผลักดันให้ท้องถิ่นกำหนดเป็นแผนและข้อปัญญัติท้องถิ่น

3 การเปลี่ยนแปลงของกลไกในชุมชน - เกิดกลไกร่วมของภาคส่วนในการแก้ปัญหาทุกมิติ - เกิดการกำหนดทิศทางในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน - มีการนำเสนอข้อมูลสู่ท้องถิ่น

มี 3 วัตถุประสงค์ คือ
      1. เพื่อให้มีสภาชุมชนที่เข้มแข็งและส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

              กิจกรรม

                1.ประชุมคณะทำงานโครงการ และสภาผู้นำชุมชนทุกเดือน

                2.จัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชน

                3.พัฒนาศักดิ์ภาพทีมทำงาน

                4. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชน

                5. สรุปวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชน

                6. เวทีคืนข้อมูล

      2. เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการบริโภคที่ปลอดภัย

              กิจกรรม

                1. เวทีพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้กระบวนการผลิตและการบริโภคที่ปลอดภัย

                2. ครัวเรือนเป้าหมายมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน

                3. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

                4. พัฒนายกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน

      3. เพื่อยกระดับให้เป็นนดยบายสาธารณะของหมู่บ้านและพัฒนาให้เป็นธรรมนูญหมู่บ้าน

              กิจกรรม

                1. ผลักดันให้มีกลไกแลทีมทำงานในระดับหมู่บ้าน

                2. พัฒนาร่างข้อเสนอและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอในระดับหมู่บ้าน

                3. เวทีประกาศนโยบายสาธารณะของหมู่บ้าน

                4. สรุปบทเรียนจากการทำงานโครงการ

      4. ติดตามสนับสนุนจาก สสส. สจรส. และพี่เลี้ยง

              กิจกรรม

                1. ติดตามสนับสนุนจาก สสส. สจรส. พี่เลี้ยง และจัดทำรายงานประจำงวด

                2. จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่

                3. สรุปปิดโครงการ

แนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน

      1.จะเกิดการพึ่งตนเองในเรื่อง "การดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้

      2.สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการและพัฒนาระบบชุมชนแบบมีส่วนร่วมเป็นต้นแบบได้

      3.คนในชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดอง

      4.เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้น

      5.เยาวชนตระหนักถึงโทษภัยยาเสพย์ติด


      พี่เลี้ยงโครงการ ชี้แจงความเป็นมาของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจในตัวโครงการมากขึ้น หลักการใช้จ่ายงบประมาณ เอกสารในการจัดประชุม ใบลงทะเบียน ใบสำคัญรับเงิน ต้องมีทุกครั้งในการประชุม ป้ายปลอดบุหรี่ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันแระกัน

เลิกประชุม เวลา 16.00 น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจเรื่องรายละเอียดโครงการการส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา ของ สสส. มากยิ่งขึ้น
 • คณะทำงานได้รู้หน้าที่ของตัวเอง
 • ได้แบ่งบทบาทของแต่ละคน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • สมาชิกเข้าประชุมน้อย เนื่องจากฝนตก
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 1. นางสาวอนัญญา  แสะหลี
 2. นางกัลยทรรศน์  ติ้งหวัง
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 475.00 200.00 0.00 0.00 875.00 UnLock
14 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30-16.00น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยumapornumapornเมื่อ 14 ธันวาคม 2557 23:21:56
Project trainer
แก้ไขโดย umaporn เมื่อ 14 ธันวาคม 2557 23:58:48 น.

ชื่อโครงการ : เพื่อรมณีย์น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้าน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเปิดโครงการและให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อรังในแต่ละครัวเรือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการและให้ความรู้เรื่องการจัดการโรคเรื้อรังในแต่ละครัวเรือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้คนในชุมชนรับทราบการดำเนินกิจกรรมของโครงการ  2.เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักใน เรื่อง การจัดการโรคเรื้อรัง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่ 80 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้ทุกครัวเรือนได้รับรู้ มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการขับเคลื่อนโครงการและร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ - ให้ความรู้เรื่องการจัดการโรคเรื้อรังให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ -การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ป่วยเรื้อรัง -การถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้สูงอายุในการจัดการโรคเรื้อรัง -การจัดทำเอกสารเรื่องโรคเรื้อรัง ฉบับคนรมณีย์ ให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการไว้เป็นคู่มือประจำครัวเรือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 82 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่ 80 คน ประกอบด้วย
วัยเด็กและวัยรุ่น 15 คน
วัยทำงาน 45 คน
วัยผู้สูงอายุ 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ส่งหนังสือเชิญล่วงหน้า1-3 วัน
- เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 น./แจกเอสารความรู้เรื่องโรคเรื้อรังประจำโครงการ - เปิดโครงการโดยมีนายก อบต.เป็นประธาน มีผู้ใหญ่ และผู้รับผิดชอบกล่าวรายงานที่มาโครงการ
-พี่เลี้ยงชี้แจงข้อมูลให้ชุมชนรับทราบเพิ่มเติม
- วิทยากรรับเชิญให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง และการปฏิบัติตนเพื่อให้กินอยู่อย่างปลอดภัย
-ทำกิจกรรมประเมินความรู้ ได้แก่ ตอบแบบสอบถาม ทำกิจกรรมกลุ่ม
- ผู้ป่วยเรื้อรังแลกเปลี่ยนประสบการณ์
- มอบรางวัลผู้เข้าประชุมและผู้ที่ได้คะแนนประเมินสูงสุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • กิจกรรมการส่งหนังสือเชิญโดยกรรมการทำให้ชุมชนเห็นความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการเพื่อรับทราบความเป็นมาและการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ทำให้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย
 • การชี้แจงให้รับทราบถึงที่มาโครงการทำให้ชุมชนเกิดความตระหนักและเข้าใจรูปแบบการดำเนินกิจกรรม มีความสนใจที่จะร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง ทราบได้จากความสมัครใจจากการสอบถามกลุ่ม
 • การให้ความรู้ของวิทยากร โดยมีชุดสาธิตอาหาร การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม เป็นการสร้างความรู้ที่ถูกต้อง ให้มีแนวทางการนำไปใช้ได้จริง และเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน และมีความรู้เพิ่มขึ้น โดยเห็นได้จากการทำกิจกรรมกลุ่มและคะแนนจากแบบสอบถาม
  -การให้ผู้ป่วยเรื้อรังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำให้ได้รับทราบว่า เมื่อเป็นโรคแล้วเกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ต้องมีการกินยา มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตัว และไม่อยากให้เพื่อนบ้านในชุมชนต้องเป็นเหมือนตนเอง ได้มีข้อเสนอแนะจากประสบการณ์ว่ากินผักเยอะ น้ำหนักลด นำ้ตาลลด ความดันลด ใช้จ่ายน้อยลง และมีการใช้ภูมิปัญญา เช่น ต้มว่านไหลปลาหมอลดนำ้ตาล กินเปรี้ยวล้างมันล้างเค็ม
  -ชุมชนมีความสนใจทำกิจกรรมผลิตอาหารปลอดภัยไว้ในชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่สามารถเริ่มกิจกรรมได้เวลา 08.30 น.เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายบางรายต้องกรีดยางเสร็จก่อน จึงรอจนพร้องกันเวลาประมาณ 09.00น.ถึงได้เริ่มโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

เป็นสิ่งดีที่มีกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการเปิดโครงการเพียงอย่างเดียว ชื่นชมที่มีภาคีมาหลายภาคส่วน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนหลักอยู่ร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางอุมาภรณ์ กำลังดี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 UnLock
14 ธันวาคม 2557 เวลา 19:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbinyalimabinyalimaเมื่อ 16 ธันวาคม 2557 09:40:07
แก้ไขโดย binyalima เมื่อ 16 ธันวาคม 2557 10:03:10 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะและท้องถิ่นน่าอยู่บ้านต้นทุเรียน »

ชื่อกิจกรรม : คัดเลือกผู้นำโดยวิธีสมัครใจเพื่อร่วมทำงานในโครงการ

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการ สภาผู้นำชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อคัดเลือกคณะทำงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชน ผู้นำศาสนาที่ได้รับการคัดเลือกร่วมกันทำงานในโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมขี้แจง และคัดเลือกคณะทำงานโครงการด้วยวิธีสมัครใจ ยกมือ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 27 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน. ผู้นำศาสนา. ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกคณะทำงานโครงการ ร่วมแสดงความคิดเห็นว่าใครเหมาะสมที่จะทำงานด้านอะไร ฝ่ายอะไร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

รายชื่อคณะทำงานโครงการ 1  นายอับดุเล๊าะ เฮ็งปิยา หัวหน้าโครงการ 2 นายอิมรอน จาหลง รองหัวหน้า 3 นายมูฮัมมะอูลวี เฮ็งปิยา เลขา 4 นางสาวนูรไอณี มูนอมาแนง การเงิน 5นายกอเซ็ง มะมิง ประชาสัมพันธ์ 6นายอารีฟีน มูนอมานิง ประชาสัมพันธ์ 7 นายนิแซ จาหลง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ทีมงานไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้ายกมือ  ต้องฝึกให้ทีมงานกล้าแสดงออกมีจิตอาสา

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 810.00 0.00 0.00 0.00 810.00 UnLock
14 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 16 ธันวาคม 2557 10:21:17
Project trainer
แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 16 ธันวาคม 2557 10:28:07 น.

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการทำงานโครงการของพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจการทำงานโครงการและวัตถุประสงค์โครงการให้กับพื้นที่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • นางกัลยทรรศน์  ติ้งหวัง
 • นางสาวอนัญญา  แสะหลี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานโครงการของพื้นที่ ม. 7 ต.นิคมพัฒนา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการทำงานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.โดยนายกิตติโชติ  ชนะหลง ผู้ประสานงานโครงการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมต่อด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์การทำงานโครงการและขั้นตอนการได้มาซึ่งชุดโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ และแนะนำทีมพี่เลี้ยงที่ลงมาหนุนเสริมข้อมูลโดยทั่วไปของของโครงการและการทำรายงานกิจกรรม รายงานการเงิน การทำงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้วย
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจการทำงานโครงการและได้รับทราบในส่วนของการทำงานในแต่ละกิจกรรม มีได้เคลียร์ข้อสงสัยในการทำงานโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ฝนตกหนักทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมาไม่ครบตามเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • ในการทำกิจกรรมของโครงการต้องตอบโจทย์วัตถุประสงค์
 • ให้ชักชวนคนที่เกี่ยวข้องในส่วนองค์กรภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานด้วย
14 ธันวาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยseneeseneeเมื่อ 17 ธันวาคม 2557 17:26:59
Project trainer
แก้ไขโดย senee เมื่อ 17 ธันวาคม 2557 17:36:55 น.

ชื่อโครงการ : บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมหมู่บ้านเพื่อเปิดโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ/แบ่งบทบาทหน้าที่กันทำตามความถนัดของแต่ละบุคคล/วางแผนและเตรียมการดำเนินงานช่วงเดือนแรกของโครงการ ปรับปฏิทินการทำงานให้ชัดเจน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการหมู่บ้าน/ผู้ใหญ่ฯผู้ช่วยฯ/อสม./กลุ่มออมทรัพย์/ตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน/ตัวแทนเด็กและเยาวชน /สท./กำนัน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ โดยมีตัวแทนกลุ่มและองค์กรต่างในหมู่บ้านเป็นกลุ่มเป้าหมาย/เพื่อรับสมัครครัวเรือนนำร่อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการหมู่บ้าน/ผู้ใหญ่ฯผู้ช่วยฯ/อสม./กลุ่มออมทรัพย์/ตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน/ตัวแทนเด็กและเยาวชน /สท./กำนัน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมประชุม ชี้แจงที่มาของโครงการ การดำเนินงานตามโครงการ การจัดการการเงิน การรายงานผล แก่กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนสหกรณ์ฯได้ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน และเปิดรับสมัครตัวแทนครัวเรือนนำร่อง รวมถึงการรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มเป้าหมายรู้ที่มาของโครงการ เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ การจัดการการเงิน การรายงานผล เข้าใจในการลงบันทึกบัญชีครัวเรือน มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการครบ 40 ครัวเรือน มีเด็กและเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการครบตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-ให้ปรับแผนการเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับระยะเวลา -ให้ปรับปฏิทินให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชน -ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ทั่วถึงในชุมชน

14 ธันวาคม 2557 เวลา 10:30 - 16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkiatisakkiatisakเมื่อ 18 ธันวาคม 2557 08:08:20
แก้ไขโดย kiatisak เมื่อ 18 ธันวาคม 2557 09:04:51 น.

ชื่อโครงการ : บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : 1.2.1. ประชุมชาวบ้านเพื่อรับทราบ เข้าใจโครงการ และคัดเลือกครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ 80 คน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ/แบ่งบทบาทหน้าที่กันทำตามความถนัดของแต่ละบุคคล/วางแผนและเตรียมการดำเนินงานช่วงเดือนแรกของโครงการ ปรับปฏิทินการทำงานให้ชัดเจน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของชุมชนในการเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-  ตัวแทนครัวเรือน -  เยาวชน -  คณะทำงาน - วิทยากร

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชาชนในหมู่บ้านเข้าใจและรับทรายโครงการ ได้รายชื่อตัวแทนครัวเรีอน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 113 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงาน
 • เด็กและเยาวชน
 • ตัวแทนครัวเรือน
 • วิทยากร
 • พี่เลี้ยง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. เมื่อคณะทำงานและตัวแทนครัวเรือนมาเข้าร่วมประชุมกันพร้อมเพรียงกันแล้ว เข้าสู่พิธีเปิดโครงการโดยได้รับเกียรติจากนายชลธี ตะหมัง กำนันตำบลนาบินหลามาเป็นประธานในการเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดยนายณัฐพงศ์ นาทุ่งนุ้ย ผู้ใหญ่บ้านและประธานโครงการ
 2. คุณเสณี จ่าวิสูตร (พี่เลี้ยง) ทำความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องของหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ สสส./สจรส.มอ. ที่ไปที่มาของการได้มาของงบประมาณในการมาดำเนินโครงการ และเป้าหมายของหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ
 3. คุณเสณี จ่าวิสูตร (พี่เลี้ยง) ชวนชาวบ้านร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็นเกียวกับปัญหาของครัวเรือนที่เกิดขึ้น รายจ่ายครัวเรือน รายรับครัวเรือน เงินขาดมือไม่พอจ่าย การเป็นหนี้เป็นสิน และเชื้อเชิญครัวเรือนให้มาศึกษาครัวเรือนตนเองโดยผ่านการทำบัญชีครัวเรือน
 4. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ตรัง ทำความรู้จักหน่วยงานตรวจบัญชีสหกณ์ มาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรือ่งการจัดทำบัญชีครัวเรือน ร่วมกันบันทึกบัญชีครัวเรือนตัวอย่างในแบบฝึกสอนที่เตรียมมา ให้ครัวเรือได้มีความรู้ความเข้าใจในการลงตัวเลขต่างๆก่อนจะเริ่มลงบันทึกข้อมูลครัวเรือนในสมุดจริง
 5. รับสมัครครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมกับโครงการเพื่อเป็นครัวเรือนหลักในการขับเคลื่องงานตามแผนโครงการต่อไป
 6. กำหนดแผนงานในการดำเนินโครงการครั้งต่อไปเพื่อให้ทันกันช่วงเวลาที่กำหนดตามแผนฌครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ชาวบ้านให้การร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม และมีความสนใจในการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยมีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเบื้องต้น 60 ครัวเรือน
 • ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆที่วิทยากรถาม มีการถาม ตอบในที่ประชุม ปัญหาหลักเน้นเรื่องการรู้จักครัวเรือนตนเองผ่านการบันทึกข้อมูลครัวเรือน
 • กลุ่มผู้นำต่างๆในชุมชน เช่น อสม. สมาชิกอบต.ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย ให้ความสำคัญในการดำเนินโครงการ ซึ่งถือเป็นการร่วมกันสร้างชุมชนน่าอยู่ต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • การเรียนรู้เรื่องการลงข้อมูลบัญชีครัวเรือน เรียนรู้ได้ไม่ดีนักเนื่องจากเวทีประชุมแบบแถวนั่งไม่มีโต๊ะให้เขียน ทำให้ลำบากในการกรอบข้อมูล อาจเชิญวิทยากรมาทำความเข้าใจเพิ่มเฉพาะครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไมมี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • การปรับปฏิทินงานเพิ่อให้มีความสอดคล้องตามแผนงานกิจกรรม เพื่อให้ทันการรายงานงวดในเดือนมีนาคม 2558
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- เสณี จ่าวิสูตร/จุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,200.00 600.00 8,000.00 500.00 0.00 0.00 11,300.00 UnLock
14 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkiatisakkiatisakเมื่อ 18 ธันวาคม 2557 09:06:09
แก้ไขโดย kiatisak เมื่อ 18 ธันวาคม 2557 11:04:36 น.

ชื่อโครงการ : บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ โดยมีตราสัญลักษณ์ สสส.

กิจกรรมหลัก : ค่าจัดทำป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ โดยมีตราสัญลักษณ์ สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

รณรงค์การงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เป็นเขตห้ามสูบบุหรี่ของชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนในชุมชน ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เป็นพื้นที่งดสูบบุหรี่ 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตามแผนงาน สสส. เพื่อรณรงค์ให้คนในชุมชนงดสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่แสดงป้าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ป้ายแสดงการงดสูบบุหรี่เพื่อเป็นไปตามแผนงาน สสส. และให้ประชาชนในหมู่บ้านปฏิบัติร่วมกันไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่แสดงป้าย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- คุณเสณี จ่าวิสูตร - คุณจุรี หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
13 ธันวาคม 2557 เวลา 09:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยrardbamrungrardbamrungเมื่อ 13 ธันวาคม 2557 11:18:23
แก้ไขโดย rardbamrung เมื่อ 13 ธันวาคม 2557 17:48:13 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาชุมชนราษฏร์บำรุงแบบเศรษฐกิจพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : -ประชุมชี้แจงโครงการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่ครัวเรือนในชุมชนและกรรมการให้รับทราบ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับความเป็นมา ของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 250 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1เยาวชน(15-20ปี) 50คน นอกโรงเรียน

2วัยทำงาน120คน

3.ผู้พิการ 7 คน

4.ผู้สูงอายุ20คน

5 อสม. 53 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมชี้แจงโครงการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่ครัวเรือนในชุมชนและกรรมการให้รับทราบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 250 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1เยาวชน(15-20ปี) 50คน นอกโรงเรียน

2วัยทำงาน120คน

3.ผู้พิการ 7 คน

4.ผู้สูงอายุ20คน

5 อสม. 53 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เรื่มจากการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

2.ประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงโครงการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่ครัวเรือน

3..ให้ความรู้ชี้เเจงโครงการให้แกนนำได้รับทราบ

-ชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

-แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน

-เรื่องการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่

-พูดถึงปัญหาของชุมชน

3.พักรับประทานอาหารกลางวัน

4.ชี้แจงกิจกรรมการทำขนม

5.รับประทานอาหารว่าง

6.ปิดการประชุมโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

แกนนำชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการสำหรับเวทีชี้แจงได้มีการบอกกล่าวถึงที่มาที่ไปของโครงการโดยประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ แกนนำให้ความสนใจในการประชุม ให้ความร่วมมือ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.มีการเปลี่ยนแปลงวันที่ทำกิจกรรมจากวันที่ 10 ธันวาคม 2557 มาเป็นวันที่ 13 ธันวาคม 2557 กลุ่มเป้าหมายบางคนไม่ทราบ การเลื่อนกิจกรรมครั้งนี้

2.คณะทำงานต้องมานั่งปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

1.

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอุไรวรรณ ตันฑอาริยะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00 27,500.00 UnLock
13 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยTidaTidaเมื่อ 14 ธันวาคม 2557 16:43:31
Project trainer
แก้ไขโดย Tida เมื่อ 14 ธันวาคม 2557 20:10:39 น.

ชื่อโครงการ : บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามการเปิดโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การเตรียมความพร้อมของคณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานแก่ชุมชน  ชี้แจงบทบาทการดำเนินงานของพี่เลี้ยงและการติดตามกิจกรรมของพื้นที่ตามแผนการดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชนในุชมชน คณะกรรมการและ พี่เลี้ยงพื้นที่  จำนวน  1  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามการเปิดตัวโครงการ  การประชุมกับชุมชนทั้งชุมชม ของ หมู่ที่ 9 บ้านนาปริก พร้อมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงาน ของ สสส  และสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ พร้อมเสริมหนุนให้กำลังใจ และร่วมตอบข้อคำถามในรายละเอียดของโครงการ ให้ชุมชนได้ทราบร่วมกับคณะกรรมการโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 110 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนฝ่ายบริหาร  : ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการแบบทางการและไม่ทางการ จำนวน  20 คน
ตัวแทนฝ่ายกลุ่มประชาชน  : มีผู้เข้าร่วมหลากหลายบทบาท  ประกอบด้วย  ปราชญ์หมู่บ้าน  ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน ครูโรงเรียนตาดีกาในหมู่บ้าน 1 คน  อสม. 12 คน อาสาพัฒนาชุมชน สมาชิก อปพร.
ผู้นำศาสนา  เยาวชน ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. การเตรียมการ 2.การดำเนินการ 3.การประเมินผลและ ติดตามผล
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. การเตรียมการ  : มีการประชุมทีมคณะกรรมการก่อนเพื่อมอบหมายการดำเนินงาน และมีการจัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อเปิดตัวโครงการ (โดยมีเลขานุการโครงการผู้จัดทำหนังสือและลงนามโดยท่านผู้ใหญ่บ้าน) ทีมงานมีการส่งหนังสือถึงครัวเรือน  และมอบหมายการชี้แจง ดังนี้  โดยเปิดเวที และพูดคุยโครงการ การจัดสรรงบประมาณโดยภาพรวม (ท่านผู้ใหญ่บ้าน)  ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณในแต่ละกิจกรรม (หัวหน้าโครงการและเลขา) และสรุปผล แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ การอุดหนุนจาก สสส การติดตามและประเมินผล (พี่เลี่ยง)
 2. การดำเนินการ : จัดเวทีประชาคม ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน  เริ่มเวลา 13.00 น.  ลงทะเบียน โดย เครือข่ายบัณฑิตอาสา  (กลุ่มเป้ามายในชุมชนเริ่มทยอยเข้าร่วมเวทีประชาคม) มีความหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก  เยาวชน ผู้นำ แกนนำ ประชาชน และผู้สูงอายุ  พิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ (เลขานุการ /คุณไหมยูรี) เริ่มพูดคุย เวลา 14.00 น. เริ่มเวทีประชาคม โดยท่านผู้ใญ่บ้าน (นายหยัน ปะดุกา) พูด เปิดตัวโครงการ วัตถุประสงค์ การได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สสส  โดยภาพรวม บรรยากาศ สมาชิกชุมชนมีความตั้งใจฟัง เงียบ ยังมีคนเข้ามาร่วมเพิ่มขึ้น  ทางผู้รับผิดชอบโครงการ(คุณก้หลัด บินหมาน) ได้พูดต่อ ในรายละเอียด แนะนำคณะกรรมการทีมทำงาน  แนะนำพี่เลี่ยง ในพื้นที่ ( ทาง อบต.ควนโดน โดยท่าน รองนายกวิโรจน์ เทศอาเส็น เดินทางมาถึง เป็นเกียรติ ร่วมเวทีประชาคมร่วมด้วย)  เลขานุการ มีการชี้แจงรายละเอียด ปฏิทินการดำเนินงานต่อ ใน 23 กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย รวมถึงชี้แจงงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรให้ชุมชนได้รับทราบในแต่ละงวด  และ พี่เลี้ยง ก็ สรุป พูด ถึง นโยบาย แนวทางการดำเนินงานของ สสส และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์ การสนับสนุนในโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ฯ เพื่อให้ ชุมชนได้ทราบขั้นตอน การขอรับการสนับสนุน และสรุปกิจกรรมโดยภาพรวมของโครงการ หมู่ที่ 9 บ้านนาปริก ขอความร่วมมือชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ทางทีมทำงานโครงการจะได้ดำเนินการนับจากนี้ต่อไป  พร้อมทั้งเสริมสร้างกำลังใจให้กับทีมงาน ที่มีจิตอาสาในการทำงานพัฒนาชุมชน  และทางผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าโครงการ ได้เปิดโอกาส ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากชุมชน  มีสมาชิกในชุมชน 2 ท่าน มีข้อคำถาม ขอให้พูดกิจกรรมอีกทีว่าจะทำอะไร (จากการสังเกต สมาชิกดังกล่าวเพิ่งจะเข้ามา) ทางเลขานุการ จึงชีแจงซ้ำอีกครั้งและจะติดปฏิทินกิจกรรมของโครงการไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์อีกครั้ง  และมีสมาชิกชุมชนอีกท่าน สอบถามว่า"กิจกรรมทำอะไรได้งบมาป็นแสนๆ" ซึ่งจากการที่พี่เลี้ยงนั่งสังเกตการณ์และร่วมกิจกรรมมาตั้งแต่ต้น สมาชิกบางท่าน อาจไม่เข้าใจในความหมายของคำว่ากิจกรรม จึงอธิบายเพิ่มว่า สิ่งที่ทางทีมงานจะทำให้กับชุมชน และงบประมาณแบ่งงวดกันโอนเป็น 3 งวด ไม่ใช่โอนเงินทั้งก้อนทีเดียว (ต้องสรุปรายงานกิจกรรมและประเมินผลการทำงานก่อน ถ้าผ่านการประเมิน ถึงจะได้รับการจัดสรรต่อในงวดถัดไป) ซึ่งก็มีการสอบถามเพิ่มเติมอีกครั้งว่าสมาชิกมีข้อสงสัยอย่างไรอีกบ้าง โดยส่วนใหญ่ เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางท่านผู้นำศาสนา กล่าวปิดท้าย สรุป ถึงการให้กำลังใจในการทำงาน  "คนเราต่อให้มีเงินล้าน หากสุขภาพไม่ดี ก็ไม่มีประโยชน์อะไร" และนำคำสอนของทางศาสนาอิสลาม มาให้ข้อคิด และกำลังใจร่วมกันในการพัฒนาชุมชน  บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปิดเวทีประชาคม เวลา 16.00 น
 3. การประเมินผล  : ด้านสถานที่  สะอาด ปลอดภัย ศูนย์รวมชุมชน มีการติดป้ายชื่อโครงการและป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่    ด้านคน  มีครบองค์ประกอบและเกินเป้าหมายที่วางไว้  มีการเสนอ ซักถาม ประเด็นข้อสงสัย  และมีภาคีเครือข่ายร่วม  ด้านการบริหารจัดการ : ตามวัน เวลา ที่กำหนด  ไม่มีการใช้งบประมาณแต่มีการสนับสนุนอาหารว่างโดย ทางองค์การบริหารส่วนตำบบลควนโดน  มีการชี้แจงแผนกิจกรรมและงบประมาณชัดเจน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ควรมีการจัดทำสื่อและสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ 

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงชุมชน และการเพิ่มช่องทางการรับรู้การทำกิจกรรมต่างๆให้ชุมชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งการสรุปการทำกิจกรรมให้ชุมชนทราบผ่านเวทีกลางของชุมชนร่วมด้วย

13 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 -16. 00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkannikakannikaเมื่อ 14 ธันวาคม 2557 21:21:06
แก้ไขโดย kannika เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 12:32:58 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในดอน »

ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฎิบัติการ การทำน้ำยาเอนกประสงค์

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำน้ำยาอเนกประสงค์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ทำน้ำยาเอนกประสงค์์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 53 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละคุ้มบ้านทั้ง 7 คุ้ม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์พร้อมปฎิบัติ โดยมีวิทยากรมาอธิบายและให้ความรู้ในวิธีการทำ ก่อนลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 53 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 53 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีวิทยากรในหมู่บ้านมาให้ความรู้ในการทำน้ำยาเอนกประสงค์พร้อมปฏิบัติ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

นางจินตนา เป็นวิทยากรซึ่งเป็นปราชย์ในหมู่บ้านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำยาเอนกประสงค์พร้อมปฏิบัติให้คนในโครงการดูและลงมือทำกัน  และทางโครงการได้จัดวัสดุอุปกรณ์ในการทำน้ำยาเอนกประสงค์ให้กับคนในโครงการได้ลงมือร่วมกันทำ และในการทำกิจกรรมครั้งนี้ได้มี พัฒนากรอำเภอเข้ามาร่วมด้วย คือนางสารภี และคิดว่าจะจดเป็นสินค้า otop ของบ้านในดอน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมบูรณ์ ขวัญสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 6,360.00 2,500.00 0.00 0.00 9,460.00 UnLock
13 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยธนกฤตเพ็ชรรัตน์ธนกฤตเพ็ชรรัตน์เมื่อ 15 ธันวาคม 2557 15:45:04
แก้ไขโดย ธนกฤตเพ็ชรรัตน์ เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 11:33:49 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีชี้แจงกิจกรรมโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีชี้แจงกิจกรรมของโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงความเป็นมาของโครงการ, มารู้จัก สสส.ผู้สนับสนุนงบประมาณ , ปฏิทินการปฏิการตามโครงการ,  แนะนำคณะทำงานโครงการ, พี่เลี้ยงโครงการ, คณะที่ปรึกษาคณะทำงาน 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 125 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ 15 คน  - ตัวแทนครัวเรือน 110 คน ผู้เข้าร่วมประชุมตามเป้าหมายที่วางเอาไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมชี้แจงความเป็นมาของโครงการ งบประมาณที่ใช้ในการทำกิจกรรมร่วมกันของโครงการ ปฏิทินการปฏิการตามโครงการ,  แนะนำคณะทำงานโครงการ, พี่เลี้ยงโครงการ, คณะที่ปรึกษาโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 122 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานและที่ปรึกษา 15 คน  ตัวเทนครัวเรือนที่เข้าร่วมประชุม 107  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ลงทะเบียน,
 • ผู้ดำเนินเวทีการประชุมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ละลายพฤติกรรมผู้เข้าร่วมประชุมเล็กๆน้อยๆ,
 • แนะนำคณะทำงานโครงการและที่ปรึกษา,  - เกริ่นนำที่มาของโครงการพอสังเขป
 • แนะนำพี่เลี้ยงและให้พี่เลี้ยงอธิบายถึงที่มาของโครงการและ สสส.
 • ผู้ดำเนินการได้ให้กำนันตำบลบ้านใหม่พบพี่น้องประชาชนเล่าประสบการณ์การดำเนินการโครงการของหมู่ที่ 1 ซึ่งเป็นหมู่บ้านของกำนันเอง
 • ผู้ดำเนินการเวทีประชุมเริ่มอธิบายถึงการดำเนินการตามโครงการโดยลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติการตามโครงการปฏิทินการดำเนินการตามโครงการ ที่ไปที่มาของปัญหาของชุมชนหมู่บ้านที่มีความจำเป็นในการของบประมาณมาเพื่อพัฒนาสุขภาวะของหมู่บ้านให้ทุกคได้มีสุขภาพที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นต้น
 • รับประทานอาหารเที่ยง
 • พบหน่วยงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนังที่รับผิดชอบในหมู่บ้านถึงแนวทางการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน
 • พบนายก อบต.บ้านใหม่ ได้พูดถึงการพัฒนาร่วมกันระหว่างหมู่บ้านและ อบต.ทำดีมีงบประมาณอุดหนุนให้บ้างในเรื่องการประกอบอาชีพของประชาชนในหมู่บ้าน
 • ที่ปรึกษาได้ให้ข้อคิดกับประชาชนให้ทุกคนร่วมมือกันดำเนินการโครงการนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และกิจกรรมของโครงการเพื่อให้ชุมชนหมู่บ้านได้มีสุขภาวะที่ดี ชุมชนเข้มแข็งให้เกิดความยั่งยืน
 • ผู้เข้าร่วมประชุมได้เขียนใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการตามเอกสารที่ได้จัดทำขึ้น
 • ผู้ดำเนินการเวทีประชุมได้กล่าวเน้นย้ำโครงการนี้เป็นโครงการของทุกนในหมู่บ้านไม่ได้เป็นโครงการกิจกรรมของคณะทำงาน
 • ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาร่วมประชุม และขอบคุณชาวบ้านทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้
 • ปิดเวทีประชุมเวลา 15.10 น.
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ผู้ดำเนินเวทีการประชุมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ละลายพฤติกรรมผู้เข้าร่วมประชุมเล็กๆน้อยๆ
 • แนะนำคณะทำงานโครงการและที่ปรึกษา
 • เกริ่นนำที่มาของโครงการพอสังเขป
 • แนะนำพี่เลี้ยงและให้พี่เลี้ยงอธิบายถึงที่มาของโครงการและ สสส.
 • ผู้ดำเนินการได้ให้กำนันตำบลบ้านใหม่พบพี่น้องประชาชนเล่าประสบการณ์การดำเนินการโครงการของหมู่ที่ 1 ซึ่งเป็นหมู่บ้านของกำนันเอง
 • ผู้ดำเนินการเวทีประชุมเริ่มอธิบายถึงการดำเนินการตามโครงการโดยลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติการตามโครงการปฏิทินการดำเนินการตามโครงการ ที่ไปที่มาของปัญหาของชุมชนหมู่บ้านที่มีความจำเป็นในการของบประมาณมาเพื่อพัฒนาสุขภาวะของหมู่บ้านให้ทุกคได้มีสุขภาพที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นต้น
 • พบหน่วยงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนังที่รับผิดชอบในหมู่บ้านถึงแนวทางการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน
 • พบนายก อบต.บ้านใหม่ ได้พูดถึงการพัฒนาร่วมกันระหว่างหมู่บ้านและ อบต.ทำดีมีงบประมาณอุดหนุนให้บ้างในเรื่องการประกอบอาชีพของประชาชนในหมู่บ้าน
 • ที่ปรึกษาได้ให้ข้อคิดกับประชาชนให้ทุกคนร่วมมือกันดำเนินการโครงการนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และกิจกรรมของโครงการเพื่อให้ชุมชนหมู่บ้านได้มีสุขภาวะที่ดี ชุมชนเข้มแข็งให้เกิดความยั่งยืน
 • ผู้เข้าร่วมประชุมได้เขียนใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการตามเอกสารที่ได้จัดทำขึ้น - ผู้ดำเนินการเวทีประชุมได้กล่าวเน้นย้ำโครงการนี้เป็นโครงการของทุกนในหมู่บ้านไม่ได้เป็นโครงการกิจกรรมของคณะทำงาน
 • ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาร่วมประชุม และขอบคุณชาวบ้านทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้
 • ปิดเวทีประชุมเวลา 15.10 น.
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ดำเนินการได้ดีเป็นไปตามกรอบแผนงานที่วางเอาไว้  - คณะทำงานมีความพร้อมที่จะทำงาน
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
สุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00 1,000.00 14,000.00 UnLock
13 ธันวาคม 2557 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnaprick01naprick01เมื่อ 15 ธันวาคม 2557 17:29:38
แก้ไขโดย naprick01 เมื่อ 15 ธันวาคม 2557 22:19:54 น.

ชื่อโครงการ : บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : เปิดตัวโครงการแก่ชุมชน/ประชุมคณะกรรมการโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การเตรียมความพร้อมของคณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานแก่ชุมชน ชี้แจงบทบาทการดำเนินงานของพี่เลี้ยงและการติดตามกิจกรรมของพื้นที่ตามแผนการดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานจำนวน 1 ชุด จำนวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนแบบทางการและไม่ทางการ ผู้นำศาสนา อสม. และสมาชิกในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมทีมคณะกรรมการประชุม จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อการขับเคลื่อนที่มีองค์ประกอบจาก 3 ภาคส่วน คือ ภาคประชาชน ท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐในพื้นที่ ในวางแผนดำเนินงาน ขั้นตอนและการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ร่วมกันทำข้อตกลง กติกาการบริหารจัดการกลุ่ม ตั้งกลไกการติดตามงาน ประเมินผลงาน  พร้อมทั้งชี้แจงการจัดทำโครงการแก่ชุมชนให้ชุมชนได้รับทราบ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 110 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประกอบด้วยสภาผู้นำทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.การเตรียมการ 2.การดำเนินการ 3.สรุปและติดตามประเมินผล

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.การเตรียมการ :
-ทำหนังสือเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อเปิดตัวโครงการ -ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณในแต่ละกิจกรรม
2.การดำเนินการ : - จัดเวทีประชาคมเพื่อเปิดตัวโครงการ ณ ศาลาเอนกประสงค์มัสยิดฟัตหุเราะห์มาน เริ่มเวลา 13.00 น. ลงทะเบียน โดย เครือข่ายบัณฑิตอาสา เวลา 14.00 น. -เวทีประชาคม โดยท่านผู้ใหญ่บ้าน (นายหยัน โต๊ะประดู่)
-ผู้รับผิดชอบโครงการ(คุณก้หลัด บินหมาน)แนะนำคณะกรรมการทีมทำงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แนะนำพี่เลี่ยง(คุณธิดา เหมือนพะวงศ์) ชี้แจงรายละเอียด ปฏิทินการดำเนินงานต่อ ใน 23 กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย รวมถึงชี้แจงงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรให้ชุมชนได้รับทราบในแต่ละงวด
-พี่เลี้ยง(คุณธิดา เหมือนพะวงศ์)ในการพูดคุย/ข้อซักถามเพิ่มเติม และสรุปถึง นโยบาย แนวทางการดำเนินงานของ สสส และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์ การสนับสนุนในโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ฯ เพื่อให้ ชุมชนได้ทราบขั้นตอน การขอรับการสนับสนุน และสรุปกิจกรรมโดยภาพรวมของโครงการ หมู่ที่ 9 บ้านนาปริก ขอความร่วมมือชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งเสริมสร้างกำลังใจให้กับทีมงาน ที่มีจิตอาสาในการทำงานพัฒนาชุมชน
-ทางผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าโครงการ ได้เปิดโอกาส ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากชุมชน
-ผู้นำศาสนา(นายเจ๊ะอิสมาแอน ปะดุกา) กล่าวปิดท้าย สรุป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การลงข้อมูลเว็บไซต์ล่าช้า เนื่องจากไม่มีอินเตอร์เน็ตต้องออกมาทำงานนอกพื้นที่ แนวทางแก้ปัญหาคือ ออกมาเช่าร้านเน็ตเพื่ออัพโหลด และลงรายงานข้อมูลโครงการส่ง สสส

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ขอสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดโครงการ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

การสนับสนุนและให้คำแนะนำ ซึ่งปัจจุบันพี่เลี้ยงก็ทำดีอยู่แล้ว และอยากให้มีการติดตามของพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

1.ในการทำงานร่วมกันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน 2.การเพิ่มช่องทางการรับรู้การทำกิจกรรมต่างๆให้ชุมชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง เช่น การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์
3.ให้คำปรึกษาและให้กำลังใจกับทีมงานในการทำงานในโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 UnLock
13 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. -16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNittaya KBRNittaya KBRเมื่อ 16 ธันวาคม 2557 09:32:40
แก้ไขโดย Nittaya KBR เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 15:20:23 น.

ชื่อโครงการ : พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจข้อมูลเส้นทางขยะ

 • photo เจอที่ไหน เก็บที่นั่นเจอที่ไหน เก็บที่นั่น
 • photo ขยะข้างมัสยิดขยะข้างมัสยิด
 • photo ประวัติมัสยิดประวัติมัสยิด
 • photo เส้นทางลำเลียงแร่ดีบุกเส้นทางลำเลียงแร่ดีบุก
 • photo แบบสำรวจ/สัมภาษณ์แบบสำรวจ/สัมภาษณ์
 • photo เล่าประวัติศาสตร์ชุมชนเล่าประวัติศาสตร์ชุมชน
 • photo ประวัติคลองบางหละประวัติคลองบางหละ
 • photo รวมตัวในเหมืองรวมตัวในเหมือง
 • photo นี่หรือเส้นทางหมื่นล้านนี่หรือเส้นทางหมื่นล้าน
 • photo ชาวบ้านปลดปู มีเปลือกหอยเปลือกปูมากชาวบ้านปลดปู มีเปลือกหอยเปลือกปูมาก
 • photo เด็กๆ ฟังอย่างตั้งใจเด็กๆ ฟังอย่างตั้งใจ
 • photo รถพร้อมแล้วค่ะเด็กๆรถพร้อมแล้วค่ะเด็กๆ
 • photo เขตกั้นแนวป่าชายเลนเขตกั้นแนวป่าชายเลน
 • photo ขยะที่พบเห็นข้างทางขยะที่พบเห็นข้างทาง
 • photo พาเข้าป่าพาเข้าป่า
 • photo ลงทะเล สนับสนุนเรือโดยผู้ใหญ่ใจดีลงทะเล สนับสนุนเรือโดยผู้ใหญ่ใจดี
 • photo ถ่ายก่อนไปเที่ยวจ้าถ่ายก่อนไปเที่ยวจ้า
 • photo ตักๆ เข้า ฝนตก ถุงดำช่วยได้ตักๆ เข้า ฝนตก ถุงดำช่วยได้
 • photo ป่าชายเลนบ้านเราป่าชายเลนบ้านเรา
 • photo สมุดบันทึกเยาวชนต้นกล้าสมุดบันทึกเยาวชนต้นกล้า
 • photo แบบสำรวจข้อมูลขยะแบบสำรวจข้อมูลขยะ

กิจกรรมหลัก : สำรวจข้อมูลเส้นทางขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.เยาวชนต้นกล้าตาวิเศษ จำนวน 50 คน 2.อสม.พี่เลี้ยงจำนวน  8 คน 3.ปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 2 คน รวม 60 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.สำรวจข้อมูลเส้นทางขยะในชุมชน ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ในครัวเรือนและในชุมชน 2.สรุปและบันทึกลงสุุมุดประจำตัว 3.ถอดบทเรียน.แกนนำสุขภาพครอบครัว แกนนำอสม. ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 65 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.เยาวชนต้นกล้าตาวิเศษ จำนวน 50 คน 2.อสม.พี่เลี้ยงจำนวน  8 คน 3.ปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 2 คน รวม 60 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เริ่มจากการสำรวจข้อมูลขยะในครัวเรือน โดยใช้แบบสำรวจ/สัมภาษณ์ จำนวน  230 ครัวเรือน โดยตัวแทนกลุ่มเยาวชนต้นกล้า ในแต่ละโซน ซึ่งแบ่งเป็น 4 Zone  คือ A ฺB C และ D และพี่เลี้ยงอสม.คอยให้คำแนะนำเรื่องการสัมภาษณ์และลงบันทึกแบบสำรวจให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการนำมารวบรวมข้อมูลด้านขยะในครัวเรือน เกี่ยวกับวิธีการ เช่น ปริมาณ สาเหตุ และการจัดการขยะในครัวเรือน แล้วนำมาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้นำเข้าไปสู่เวทีรวบรวมข้อมูลได้สะดวกขึ้น 2.ประสานงานด้านรถ เรือ วัสดุอุปกรณ์ พี่เลี้ยง อสม. ปราชญ์ชุมชน  ครูสอนศาสนาโรงเรียนสันติธรรมวิทยา การขออนุญาตออกนอกสถานที่ และการทำข้อตกลงในการเดินทางเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย เจอขยะที่ไหน เก็บที่นั่น สังเกตุ สำรวจและให้บันทึกลงในสมุดบันทึกต้นกล้าตาวิเศษ เกี่ยวกับข้อมูลขยะสิ่งแวดล้อม สิ่งที่พบเห้น ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน ได้แก่ เหมืองสุทัศน์(เหมืองแร่ดีบุก)  เส้นทางคลองสุเหร่าจนถึงแพปลาคุระบุรี  คลองบางหละและมัสยิดบางหละ และจัดเก็บขยะ เพื่อสำรวจเส้นทางขยะ (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) และบันทึกลงสมุดทุกครั้ง 3.อสม.พี่เลี้ยง และ ปราชญ์ชุมชน  แบ่งการทำงานเป็น 5 ทีม ต้องมีพี่เลี้ยงอย่างน้อย 2 คนต่อทีม เพื่อคอยดูแลเด็กๆ และตอบข้อซักถาม โดยมีผู้ใหญ่บ้าน สมชาย บุญเทียม คอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้ 4.นำต้นกล้าตาวิเศษไปยังแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทั้ง 3 จุด และบันทึกความรู้ที่ได้รับลงสมุดบันทึก และจัดเก็บขยะ 5.รับประทานอาหารเที่ยง น้ำดื่มและอาหารว่าง คัดแยกขยะ 6.กลับถึงโรงเรียน เวลา 16.30 น. และให้ไปตรวจทานสมุดบันทึกให้เรียบร้อย แล้วนำมาส่งในวันอาทิตย์ เพื่อตรวจและรวบรวมเพื่อนำไปวิเคราะห์ในเวทีต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.มีข้อมูลจากสำรวจข้อมูลขยะในครัวเรือน โดยใช้แบบสำรวจ/สัมภาษณ์ จำนวน  230 ครัวเรือน โดยตัวแทนกลุ่มเยาวชนต้นกล้า ในแต่ละโซน ซึ่งแบ่งเป็น 4 Zone  คือ A ฺB C และ D และพี่เลี้ยงอสม.คอยให้คำแนะนำเรื่องการสัมภาษณ์และลงบันทึกแบบสำรวจให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการนำมารวบรวมข้อมูลด้านขยะในครัวเรือน เกี่ยวกับวิธีการ เช่น ปริมาณ สาเหตุ และการจัดการขยะในครัวเรือน แล้วนำมาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้นำเข้าไปสู่เวทีรวบรวมข้อมูลได้สะดวกขึ้น 2.ประสานงานด้านรถ เรือ วัสดุอุปกรณ์ พี่เลี้ยง อสม. ปราชญ์ชุมชน  ครูสอนศาสนาโรงเรียนสันติธรรมวิทยา การขออนุญาตออกนอกสถานที่ และการทำข้อตกลงในการเดินทางเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย เจอขยะที่ไหน เก็บที่นั่น สังเกตุ สำรวจและให้บันทึกลงในสมุดบันทึกต้นกล้าตาวิเศษ เกี่ยวกับข้อมูลขยะสิ่งแวดล้อม สิ่งที่พบเห้น ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน ได้แก่ เหมืองสุทัศน์(เหมืองแร่ดีบุก)  เส้นทางคลองสุเหร่าจนถึงแพปลาคุระบุรี  คลองบางหละและมัสยิดบางหละ และจัดเก็บขยะ เพื่อสำรวจเส้นทางขยะ (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) และบันทึกลงสมุดทุกครั้ง 3.อสม.พี่เลี้ยง และ ปราชญ์ชุมชน  แบ่งการทำงานเป็น 5 ทีม ต้องมีพี่เลี้ยงอย่างน้อย 2 คนต่อทีม เพื่อคอยดูแลเด็กๆ และตอบข้อซักถาม โดยมีผู้ใหญ่บ้าน สมชาย บุญเทียม คอยดูแลและอำนวยความสะดวกและทีมผู้ช่วยผุ้ใหญ่บ้านนายธีระยุทธ  บุญพิา สนับสนุนเรือหัวโทงในการสำรวจ 1 ลำ เพื่อนำเด็กๆ เยาวชน สำรวจลำคลองสุเหร่า จนถึงปากทางหัวถนน แพปลาคุระบุรี (การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมในชุมชน) 4.เยาชนต้นกล้าตาวิเศษ มีความสนุกสนานและตื่นเต้น เพราะไม่เคยทราบประวัติศาสตร์ที่มาของชุมชนของตัวเองมาก่อน ได้เรียนรู้นอกสถานที่ที่ไม่ใช่ห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างสำนึกรักชุมชนขนาด 25 ตัวกง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา : เยาวชนที่เริ่มโต (เข้าสู่วัยรุ่น) เดินห่างจากกลุ่ม คุยกัน
แนวทางแก้ไข : 1. อสม.พี่เลี้ยงต้องคอยดูแลและแนะนำให้ดูแลน้องๆ ต้นกล้าตาวิเศษ ซึ่งอายุน้อยกว่า เพราะวิ่งซน อาจเกิดอุบัติเหตุอื่นๆ ได้
                    2. กระตุ้นให้เยาวชนต้นกล้าตาวิเศษฟัง สังเกตุ และบันทึก ไว้ เพราะจะมีการตรวจสมุดบันทึก และให้คะแนนด้วย บางเล่มจะคัดเลือกเป็นตัวอย่างที่ดีในการบันทึกและให้การชื่นชม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้ดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศักดิืชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,135.00 0.00 11,000.00 4,135.00 0.00 0.00 16,270.00 UnLock
13 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยApiwat chaidajApiwat chaidajเมื่อ 16 ธันวาคม 2557 20:18:15
Project trainer
แก้ไขโดย Apiwat chaidaj เมื่อ 16 ธันวาคม 2557 20:33:20 น.

ชื่อโครงการ : สืบสานวิถีชีวิตคนต้นน้ำบ้านขุนคีรี »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : ปฐมนิเทศโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ และติดตามสอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการจากผู้รับทุน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ


รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พร้อมด้วยนางสุดา  ไพศาล นัดคณะกรรมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการจากปฏิทินการดำเนินงานโครงการ  ณ ที่ทำการศูนย์ข้อมูลของหมู่ที่ 9 บ้านขุนคีรี พบนายวิรัตน์ ตรีโชติ ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการ  2 คน ได้ตรวจสอบเอกสารการดำเนินงานของโครงการและรายงานการเงิน เพื่อดำเนินการปิดโครงการงวดที่ 1 เพราะเวลาได้ล่วงเลยมามากแล้ว ปรากฏว่าการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการได้ลุล่วงแล้วเสร็จตามเป้าหมาย การใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนถูกต้อ ยังคลาดเคลื่อนในหมวดของรายจ่ายบ้าง ได้แนะนำและบอกกว่าวไปเพื่อทำการแก้ไขให้ตรงกับกิจกรรมที่ทำไปแล้ว

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

โครงการได้ดำเนินการไปแล้วครบตามกิจกรรมในงวดที่ 1 ผลการดำเนินงานและการตรวเอกสารหลักฐานทางการเงินถูกต้องครบถ้วน คลาดเคลื่อนหมวดรายจ่าย เช่นค่าใช้สอย นำไปไว้ผิดหมวด ได้แนะนำและผู้รับผิดชอบโครงการได้ทำการแก้ไข นัดแนะส่งโครงการในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

โครงการนี้เป็นโครงการที่ล่าช้ากว่ากำหนดเพราะแผนการดำเนินงานไปตรงกับฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตของชุมชน หากให้ชุมชนกำหนดแผนการดำเนินงานเองได้จะเป็นการแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่ง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

โครงการนี้เป็นโครงการที่ล่าช้ากว่ากำหนด เพราะติดขัดเรื่องการดำเนินงาน กิจกรรมในงวดที่ 1 ดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ และเร่งรัดให้สรุปรายงานงวดที่ 1 เพื่อรายงานต่ อสจรส และสสส ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ดำเนินแก้ไขหมวดรายจ่ายให้ตรงตามหมวดเงินในรายงานผลการดำเนินงาน

13 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchamlongchamlongเมื่อ 18 ธันวาคม 2557 22:25:45
แก้ไขโดย chamlong เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 06:48:03 น.

ชื่อโครงการ : ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกลุ่มเด็ก/เยาวชน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมกลุ่มเยาวชน

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มยุวเกษตรกรจำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมสำหรับการดำเนินการของกลุ่มเด็ก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มนักเรียนชายและหญิงจำนวน 35 คนและตัวแทนแกนนำจำนวน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กำหนดการจัดประชุม 09.00 - 10.00 น.ลงทะเบียน 10.00 - 11.30 น. แนะนำกระบวนการทำงานกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 11.30 - 12.00 น. จับกลุ่มสมาชิกจำนวน 5 กลุ่ม 12.00 - 13.00 น. อาหารเที่ยง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เมื่อกลุ่มนักเรียนได้ลงทะเบียนแล้วเสร็จ นายจำลอง  บุญลา ผู้รับผิดชอบโครงการได้แนะนำตัวแทนคณะทำงานให้เด็กนักเรียนได้ทราบจากนั้นนำเด็กได้เข้าสู่บรรยากาศร้องเพลงสรรเสริ่ญพระเจ้า อ่านพระวาจา และเป็นการชี้แจงโครงการที่เด็ก ๆจะมาทำกิจกรรมร่วมกันในวันเสาร์ ในภาคเช้าเด็ก ๆ จะได้รับการปลูกความรักในพระวาจาของพระเจ้า การร้องเพลงสรรเสริญพระ การอบรมจิตใจด้านจิตอาสา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การออกเยี่ยมตายาย ช่วงภาคบ่ายเป็นการลงแปลงผักตามกลุ่มโดยจะจัดเตรียมโรงเรือนไว้จำนวน 5 โรงเรือนเมื่อผักได้เก็บเกียวนำไปวางจำหน่ายที่ร้านเกษตรในคริสต์ได้เงินมาให้นำไปเปิดบัญชีกับเครดิตยูเนี่ยนสะสมเงินออมจนกว่านักเรียนจะจบการศึกษาที่โรงเรียน ในส่วนที่บ้านเด็กร่วมมือกับพ่อแม่ทำแปลงผักตามความสนใจเช่นผักไร้ดิน ผักกระถาง ฯลฯ พร้อมกับการเก็บข้อมูลครัวเรือนในการซื้อผักแต่ละวัน และกลุ่มเด็ก ๆที่รวมกันในแต่ละกลุมให้แบ่งตามเขตเพื่อให้เป็นกระบวนการเดียวกันกับงานวิถีชุมชนวัด เพื่อง่ายต่อการพบกันกับผู้สูงอายุ จากนั้นแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มโดยใช้ผ้าพันคอผูกเป็นสัญลักษณ์กลุ่มนำเด็กสู่กิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จากนั้นร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมน้อย ซึ่งเป็นการอ่อนประชาสัมพันธ์หรือไม่อยากจะมีส่วนในกิจกรรม เรื่องนี้จะติดตามพูดคุยในช่วงออกเยี่ยมติดตามเก็บข้อมูลครัวเรือน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 UnLock
12 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbandonrakbandonrakเมื่อ 12 ธันวาคม 2557 18:53:25
แก้ไขโดย bandonrak เมื่อ 15 ธันวาคม 2557 11:33:53 น.

ชื่อโครงการ : สานฝันชุมชนสุขภาวะบ้านดอนรัก »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านศาสนะธรรมนำชีวิต

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานที่ประกอบพีธีกรรมทางศาสนาของผู้นับถือศาสนาอิสลามมีความสะอาด และปลอดภัย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านดอนรัก 15 คน เยาวชน 15 คน ผู้นำศาสนา 5 คน ปราชย์ชาวบ้าน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมวางแผน และมอบหมายงานให้คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านดอนรัก  เยาวชน ผู้นำศาสนา และ ปราชย์ชาวบ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการหมู่บ้าน 15 คน เยาวชน 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ล้างห้องน้ำมิสยิด และเก็บขยะเพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยและปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทำให้มิสยิดเกิดความสะอาดเรียบร้อยและปลอดภัย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

นางกัลยา  เอี่ยวสกุล

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
12 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhuasapanlexhuasapanlexเมื่อ 12 ธันวาคม 2557 21:04:46
แก้ไขโดย huasapanlex เมื่อ 12 ธันวาคม 2557 21:17:36 น.

ชื่อโครงการ : เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่

 • photo

กิจกรรมหลัก : ค่าจัดทำป้ายปลอดบุหรี่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และสร้างความตระหนักให้กับคนในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดทำป้ายปลอดบุหรี่  จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ในหมู่บ้านเพื่อให้คนในชุมชนตระหนักเเละเห็นความสำคัญของเขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีป้ายเขตปลอดบุหรี่ จำนวน 1 ป้าย ตามเกณฑ์ที่ สสส กำหนด 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการออกแบบ ป้ายปลอดบุหรี่ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดของ สสส ให้ร้านดำเนินการให้ตามแบบ นำป้ายมาติดในการทำกิจกรรมและสถานที่ศูนย์รวมของชุมชน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

  มีสถานที่ปลอดบุหรี่และมีป้ายประชาสัมพันธ์เขตปลอดบุหรี่ให้คนในชุมชนเห็นชัดเจน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  -

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  -

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  -

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

รูปแบบ และเกณฑ์มาตรฐาน การจัดทำป้ายปลอดบุหรี่ ของ สสส

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
12 ธันวาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 12 ธันวาคม 2557 22:47:40
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 13 ธันวาคม 2557 20:10:46 น.

ชื่อโครงการ : แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : เปิดร้านค้าสร้างสุข และกองทุนขยะสร้างสุข

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ตลาดนัดขยะ สู่กองทุนขยะชุมชนป้อมหก

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิล และ เพื่อให้เกิดสวัสดิการชุมชนผ่านการจัดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมงานกองทุนขยะสร้างสุข สมาชิกกองทุนขยะสร้างสุข บัณฑิตอาสา มอ ทีมงานวงษ์พาณิชย์ คลองแห

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตลาดนัดขยะ สู่กองทุนขยะชุมชนป้อมหก วิธีการ เปิดตลาดนัดในพื้นที่ริมทางรถไฟ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อรับขยะจากชุมชนทั้งในรูปแบบซื้อจากสมาชิกในชุมชนผ่านธนาคารขยะและการขอบริจาคขยะจากสมาชิกในชุมชนป้อมหก,โรงพยาบาลหาดใหญ่,ตลาดสดเทศบาลนครหาดใหญ่และชุมชนใกล้เคียง เพื่อเข้าเป็นกองทุนขยะชุมชนป้อมหก เพื่อนำไปสู่สวัสดิการชุมชน เช่น ร้านค้าศูนย์บาท,ขยะแลกปุ๋ย,ขยะแลกผัก,ขยะแลกพันธุ์ไม้


วิธีการ
1.รับสมัครสมาชิกกองทุนขยะ 2.แจ้งข้อตกลงร่วมกัน โดยข้อตกลงมีดังนี้ - สมาชิกจะต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนป้อมหกเท่านั้น -สมาชิกจะต้องคัดแยกขยะจากครัวเรือนก่อนนำมาฝากธนาคารขยะหรือบริจาคให้กองทุนขยะชุมชนป้อมหก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมงานกองทุนขยะสร้างสุข สมาชิกกองทุนขยะสร้างสุข บัณฑิตอาสา มอ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. นัดหมาย ทีมงาน สมาชิก เปิดบริการทุกวันศุกร์

 2. เมื่อถึงวันศุกร์ บ่ายโมง  โทรเช็คราคาขยะรีไซเคิลกับโรงงาน

3.ประกาศแจ้งสมาชิกและ ชาวบ้าน  นำขยะมาฝาก ถอน กับกองทุน  พร้อมนำขยะอันตรายมาแลก ไข่ไก่

4.ให้บริการสมาชิกกองทุน  พร้อมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ โดยทีมงาน

5.18.00 น รถโรงงานมาพร้อม ทีมงาน มารับขยะรีไซเคิล

 1. ทีมงานเช็คความเรียบร้อยของสมุด บันทึกลงรายรับ จ่าย กองทุน

7.ทบทวนปัญหาและอุปสรรค์จากการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

                วันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2557  พี่บี และครูซาร่าทำหน้าที่โทรเช็คราคาขยะ วันนี้ราคา เหล็ก ลดลง แต่กระดาษลังกลับได้ราคาเพิ่มขี้น อีก เป็น 4.50 บาท สร้างแรงจูงใจให้สมาชิก

ด้านอลูมิเนียมกระป๋องโค๊ก  ราคา พุ่ง  40 บาท  น่าสนใจอย่างยิ่ง  วันนี้กองทุนขยะคึกคักกันเป็นพิเศษ เนื่องจาก ได้ประกาศนำขยะอันตรายแลกไข่ไก่  ชาวบ้านกระตือรือร้นที่จะนำมาแลกที่กองทุนเนื่องจากหากพลาดโอกาสวันนี้ต้องรองแลกอีกที วันที่ 26 ธันวาคม 2557  เมื่อชาวบ้านทยอยกันนำมาฝากบ้าง  ขายบ้าง  การเงินวันนี้สะพัดมาก  แต่สิ่งที่ได้เห็นพฤติกรรมชาวบ้านวันนี้ คือ ขวดเริ่มเป็นขุมทรัพย์ทองคำของแต่ละครัวเรือน  คือ ขวดน้ำปลา น้ำส้มจากเคยทิ้งเกลื่อนกลาด แทบเป็นของหายาก เพราะ ตั้งแต่ประกาศจากโรงงานกิโลละบาท ถึงกับตาลุกตาวาว เป็นคุณค่ากันที่เดียว  วันนี้ พี่พร ได้กากเพชรมาจาก บ้านผู้กอง  รองเท้าใหม่ผู้กองให้  กระเป๋าแบรนด์เนม ที่คุณนายใช้เบื่อ มีให้เห็นจากบ้านผู้กอง  ที่พี่พรพูด ไม่ใช่ตำรวจที่ไหน แต่แกหมายถึง กองขยะที่พี่พรไปหามานั่งเอง  ตอนนี้พี่พรบอกว่า พี่มีเงินเก็บแล้ว จากที่ เคยเวียนหัวหน้ามืดตาลายกับการเลี้ยงลูกวัยซนเพียงลำพังสองคน อาการลมชัก คือ ชักหน้าไม่ถึงหลัง ที่เคยบ่นดูเหมือนโรคนี้กำลังหายไป  ด้วย วิธีการขยะบำบัด ของกองทุนขยะป้อมหกนี่เอง พี่พรมีเงินฝากกับกองทุน ไม่ต่ำกว่า 1,450 บาท ณ ปัจจุบัน นี่เบิกไปใช้จ่ายบ้างแล้ว ประมาณ 700 บาท ไม่หน้าเชื่อแต่ต้องเชื่อ สองทุ่มเศษ พี่พร กับโบ๊ต  พาสามล้อพ่วงไปแป๊บเดียวเท่านั้น  กลับมาเต็มรถเลย  น่าชื่นชม ส่วนป้าพร  บ่น  เราฝากเบี้ยนะ วันนี้ ขยะบ้านเราไม่มีเลย  ทีมงานหัวเราะ  แล้วไม่มีก็ดีแสดงว่าเราไม่สร้างขยะเลยน่าสนใจ ต้องเรียนรู้กันบ้างแล้วว่าป้าพรใช้ชีวิตอย่างไร ขยะถึงเหลือศูนย์

รายงานปริมาณขยะรีไซเคิลวันนี้
    รายการ                                                ราคา          ปริมาณ              รวมเป็นเงิน

ขวดแก้ว                                                      1                349.4                  349.4

พลาสติกใส                                                  13                25.4                  330.2

พลาสติกรวม                                                  8                  50.3                  402.4

กระป๋องเบียร์                                                40                  7.6                    304

กระป๋องเหล็ก                                              4.5                19.1                    85.95

ขวดเบียร์บรรจุลัง                                            9                  14                        126

เหล็ก                                                          6.5                  90.1                  585.65

เครื่องใช้ไฟฟ้า                                              5                      6.6                      33

จักรยาน                                                      6.5                      7.2                      46.8

พลาสติกขุ่น                                                  22                      4.2                    92.4

สังกะสี                                                        4.50                    22.6                    101.7

กระดาษสี                                                        2                        44.7                    89.4

กระดาษ ขาว ดำ                                            6.5                          5                        32.5

กระดาษ ลัง                                                    4.50                      79                    355.5

อลูมิเนียมบาง                                                    43                      0.6                      25.8

ท่อ พีวีซี                                                            9                        2.2                    19.8

รวม                                                                                                                      3,329.9  รับ  3,330.- บาท


สิ่งดีดีที่ได้จากขยะวันนี้

รอบยิ้ม แววตา แห่งความหวัง

ป้าเนียน แววตาของป้าเศร้า  ป้านั่งเศร้าทุกวันเหมือนอมทุกข์ หรือตกอยู่ในภาวะความเครียด

ป้ารื้อของในบ้านที่ป้าพอจะหาได้  สังกะสี พลาสติกรวม  กระป๋อง ขวดน้ำพลาสติก  แววตาป้าเริ่มมีความหวังเมื่อเข็มกระดิก ดูป้าลุ้นๆ ตอนพี่บีเขียนรายการให้ สายตาแง้มๆ ดูราคาต่อกิโล

แต่ป้ากลับยิ้มอย่างมีความสุข เมื่อ กิจกรรมเสร็จสิ้น  วันนี้ของเหลือๆ ที่ป้าหามาได้จากในครัวเรือน มันทำให้ป้ายิ้มได้  ทีมงานก็ยิ้ม  ยิ้มดีใจยิ่งกว่าเมื่อป้าเดินไปตลาด  แล้วบอกทีมงานว่า

ได้แล้ว กับข้าว สองสามมื้อ  ขยะ แก้ปัญหาชีวิตได้  ขยะ สร้างยิ้ม  กองทุนขยะ สร้างสุข ให้ชุมชนป้อมหกได้อย่างแท้จริง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 565.00 0.00 0.00 0.00 565.00 UnLock
12 ธันวาคม 2557 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอันวาบาเจาะอันวาบาเจาะเมื่อ 13 ธันวาคม 2557 13:07:09
แก้ไขโดย อันวาบาเจาะ เมื่อ 13 ธันวาคม 2557 13:19:24 น.

ชื่อโครงการ : ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านสะแตน่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ชุมชนมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินงานโครงการ(เปิดโครงการ)พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องศาสนาอิสลามว่าด้วยยาเสพติด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาวะเยาวชนด้านการป้องกันยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้นำชุมชน=8คน/กรรมการหมู่บ้าน=10คน,ทต.=2คน, ผู้นำศาสนา=3คนกรรมการมัสยิด =12คน, ชรบ.=30คน , อสม. =10คน, กลุ่มสตรี=3คน , ครูตาดีกา/ข้าราชการในพื้นที่=8คนตัวแทนของครัวเรือน =22 คนรวมทั้งหมดจำนวน 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ชุมชนมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินงานโครงการ(เปิดโครงการ)พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องศาสนาอิสลามว่าด้วยยาเสพติด,บทบาทของผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาในศาสนาอิสลามกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน,บทบาทของสถาบันครอบครัวในศาสนาอิสลามกับการป้องกันยาเสพติดในครอบครัวแก่ผู้นำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 104 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำชุมชน=8คน/กรรมการหมู่บ้าน=10คน,ทต.=4คน, ผู้นำศาสนา=3คนกรรมการมัสยิด =12คน, ชรบ.=30คน , อสม. =10คน, กลุ่มสตรี=3คน , ครูตาดีกา/ข้าราชการในพื้นที่=8คนตัวแทนของครัวเรือน =24 คนรวมทั้งหมดจำนวน 104 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ชุมชนมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินงานโครงการ
 • เปิดโครงการโดยนายดัลนียา  สาแม (โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านสะแต) พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องศาสนาอิสลามว่าด้วยยาเสพติด บทบาทของผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาในศาสนาอิสลามกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน บทบาทของสถาบันครอบครัวในศาสนาอิสลามกับการป้องกันยาเสพติดในครอบครัวแก่ผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/ผู้นำศาสนา/กรรมการมัสยิด ชรบ. อสม. กลุ่มสตรี/และครูตาดีกา
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ชุมชน และทุกภาคส่วนยินดีให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะผู้นำศาสนา ครูตาดีกา เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนเป็นคนดี โดยเริ่มตั้งแต่เด็กที่อยู่ในโรงเรียนตาดีกา
 • การบรรยายในเรื่องยาเสพติดโดยหยิบยกให้เป็นเรื่องเดียวกันในหลักการอิสลามที่จะต้องดูแลให้เยาวชนห่างใกลยาเสพติด ซึ่งครอบครัวสำคัญ โดยได้รับความร่วมือจากผู้นำศาสนา
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • บางครัวเรือนไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจนอกชุมชนทำให้ยังไม่รับรู้แผนงานโครงการ พัฒนาศักยภาพเยาวชนและชุมชนบ้านลาแปให้น่าอยู่อย่างมีคุณธรรม  แก้ไข โดยการ ประชาสัมพันธ์ ในวันละหมาดยุมอะห์วันศุกร์ทุกสัปดาห์
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 UnLock
12 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwiratwiratเมื่อ 13 ธันวาคม 2557 16:25:43
แก้ไขโดย wirat เมื่อ 13 ธันวาคม 2557 16:33:36 น.

ชื่อโครงการ : สืบสานวิถีชีวิตคนต้นน้ำบ้านขุนคีรี »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่5

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรม รณรงค์ทำความสะอาด สองฝั่งคลองครั้งที่ 3 พร้อมมอบหมายภาระกิจ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการจัดการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 16 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน  ครู แกนนำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงทะเบียน ร่วมประชุม วางแผนการดำเนินกิจกรรม การทำความสะอาดสองฝั่งคลอง ครั้งที่ 3 โดยแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุม กลุ่มเป้าที่แบ่งเป็นกลุ่ม  และมอบหมายเรื่องการจัดเตรียมอาหาร และเตรียมเอกสารการลงทะเบียน ซึ่งการรรรงค์ครั้งที่ 3 ที่วางแผนไว้จะดำเนินการในวันที่ 13 ธันวาคม 2557 แต่เกิดข้อกำจัดในคณะทีมงานไม่พร้อม จึงลงมติเลื่อนไปเป็นวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ทุกคนรับทราบภาระกิจ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เปลี่ยนกิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดคลอง ครั้งที่ 3 เป็นวันที่ 19  ธันวาคม 2557 คณะทำงานรับทราบ และเตรียมดำเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ ในการเลื่อนกิจกรรม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอภิวัฒน์ ไขยเดข
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 600.00 UnLock
12 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยilmoo33ilmoo33เมื่อ 14 ธันวาคม 2557 10:14:08
แก้ไขโดย ilmoo33 เมื่อ 14 ธันวาคม 2557 10:22:45 น.

ชื่อโครงการ : ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดทำประชุมเพื่อสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายฯ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมปรชุมคณะทำงานสภาผู้นำชุมขน แกนนำกลุ่มวานีตา(5 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

-  เพื่อสร้างกระบวนทักษะการพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานกลุ่มวานีตา
 • สมาชิกสภาชุมชน
 • เยาวชนและแกนนำชุมชนวังกระบือ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชนวังกระบือ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 58 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำกลุ่มวานีตา จำนวน 12 คน
 • ตัวแทนแกนนำชุมชน จาก 3 หมู่บ้านที่เข้าร่วมละหมาดวันศุกร์ จำนวน 46 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ชี้แจงการดำเนินโครงการ
 • นายมาหามะ เจ๊ะอูมา ตัวแทนจากประธานอสม.ตำบลโละจูดเข้าร่วมให้ข้อมูลกิจกรรมสสส.เพื่อให้ชุมชนได้รับรู้การดำเนินกิจกรรมให้เข้าใจมากขึ้น
 • นายมะยาลี  มะดาโอ๊ะ  กำนันตำบลโละจูด ประธานชุมชนวังกระบือที่เข้าร่วมโครงการได้กล่าวการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ชี้แจงความสำคัญของชุมชนวังกระบือที่มีภุมิปัญญาทางด้านการใช้พืชสมุนไพรมาเข้าสู่โครงการเพื่ออนุรักษ์ให้กับลูกหลาน
 • กิจกรรมในโครงการจะเป็นการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ โดยให้ทุกชุมชนเข้าร่วมในโครงการในแต่ละกิจกรรมให้มีความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนในอนาคต
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • การชี้แจงในวันศุกร์ ขาดสมาชิกกลุ่มสตรี มีเพียงแกนนำกลุ่มวานีตาที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นที่เข้าร่วม จึงให้ผู้ชายที่ได้เข้าร่วงประชุมไปชี้แจงแก่สมาชิกในบ้านที่เป็นผู้หญิงให้เข้าร่วมต่อไป
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,000.00 1,000.00 0.00 0.00 5,000.00 UnLock
12 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNittaya KBRNittaya KBRเมื่อ 15 ธันวาคม 2557 15:13:59
แก้ไขโดย Nittaya KBR เมื่อ 15 ธันวาคม 2557 15:31:23 น.

ชื่อโครงการ : พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง »

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมคณะกรรมการและเครือข่ายครั้งที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานและเครือข่ายในการบริหารโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมติดตามโครงการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเป็นสภาชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.คณะกรรมการบริหารโครงการ 6 คน 2.ตัวแทนจากท้องถิ้น 1คน 3.อสม.หมู่ 10 จำนวน  8 คน 4.ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน5 คน 5.ตัวแทนกลุ่มอาชีพประมง  2 คน 6.ผู้นำศาสนา  2 คน 7.ตัวแทนจากเยาวชน  5 คน รวม 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานและเครือข่ายในการบริหารโครงการ โดยใช้หลักการการบริหาร PDCA เริ่มจาก Plan การวางแผนงาน Do การลงมือปฏบัติ Check การตรวจสอบประเมินผล  Act การแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม เพือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเพิ่มเติมข้อเสนอแนะ
นำไปสู่การจัดการความรู้ และถ่ายทอดบทเรียนไปสู่ชุมชน และเผยแพร่ไปยังชุมชนใกล้เคียงและเชื่อมโยงเครือข่ายในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.คณะกรรมการบริหารโครงการ 6 คน 2.ตัวแทนจากท้องถิ้น 1คน 3.อสม.หมู่ 10 จำนวน  8 คน 4.ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน5 คน 5.ตัวแทนกลุ่มอาชีพประมง  2 คน 6.ผู้นำศาสนา  2 คน 7.ตัวแทนจากเยาวชน  5 คน รวม 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมและการบริหารโครงการ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ โดยใช้กระบวนการบริหาร PDCA  โดยผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรุ่งนภา ตุลา และทีมงาน และเครือข่าย เริ่มตั้งแต่การวางแผนเริ่มจาก Plan การวางแผนงาน Do การลงมือปฏบัติ
Check การตรวจสอบประเมินผล  Act การแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม เพือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเพิ่มเติมข้อเสนอแนะ นำไปสู่การจัดการความรู้ และถ่ายทอดบทเรียนไปสู่ชุมชน และเผยแพร่ไปยังชุมชน ใกล้เคียงและเชื่อมโยงเครือข่ายในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ้มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมครบต่ามจำนวน และได้มีการประชุมและวางแผนงาน รวมถึงเขียนปฏิทินการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการเพื่อให้ทราบกำหนดช่วงกิจกรรม ตามวันเวลาที่เหมาะสม ซึ่งหากไม่ตรงหรือมีการปรับเปลี่ยน ก็สามารถทำได้ ทำให้แผนเกิดความยืดหยุ่นและเข้ากับบริบทในชุมชน ซึ่งในครั้งหน้าอาจเปลี่ยนแปลงที่ประชุม เช่น ในหมู่บ้าน บ้านผู้นำชุมชน หรืออื่นๆ ได้ตามเหมาะสม และได้จัดตั้งทีมประเมินติดตามผลทั้งก่อนและหลังโครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

เข้าร่วมกิจกรรมด้วยทุกครั้ง

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศักดิืชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,550.00 0.00 0.00 0.00 1,550.00 UnLock
12 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00-15.00น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยanunmaneeanunmaneeเมื่อ 16 ธันวาคม 2557 17:05:56
แก้ไขโดย anunmanee เมื่อ 17 ธันวาคม 2557 12:31:45 น.

ชื่อโครงการ : คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ »

ชื่อกิจกรรม : การจัดทำแหล่งเรียนรู้สวนสมุไพรชุมชน / ทำทะเบียนและป้ายชื่อสมุนไพร

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจโครงการและแบ่งบทบาทหน้าที่ฯ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสมุนไพรให้ฃุมฃนได้เรียนรู้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-เยาวชน -คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทำป้ายทะเบียนชื่อสุมนไพรและสรรพคุณ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 29 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวฃน 18 คน คณะทำงาน 11 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน ผู้รับผิดฃอบโครงการฃี้แจงขบวนการในการปฏิบัติปักป้ายฃื่อสมุนไพร ให้คณะทำงานเป็นพี่เลี้ยงเยาวฃนในการปักป้ายฃื่อสมุนไพรแต่ละฃนิด เวลา15.00น.สรุปทำป้ายทะเบียนครั้งต่อไปผู้รับผิดฃอบจะนัดหมายอีกที แยกย้ายกลับบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เยาวฃนได้ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรที่มีในพื้นที่ เกิดมีแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.สจุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 9,000.00 750.00 8,500.00 0.00 0.00 18,250.00 UnLock
12 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 19 ธันวาคม 2557 09:41:46
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 10:40:40 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : ทำความสะอาดมัสยิด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์( สำหรับกิจกรรมทำสะอาดมัสยิด 48 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทุกคนร่วมกันออกมาทำความสะอาดด้วยความสมัครใจและร่วมใจกันทำเพื่อมัสยิดเพื่อให้มัสยิดเกิดความสะอาด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทุกคนร่วมกันออกมาทำความสะอาดด้วยความสมัครใจและร่วมใจกันทำเพื่อมัสยิดเพื่อให้มัสยิดเกิดความสะอาด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มื่อถึงเวลาทุกๆๆวันศุกร์ทุกคนพร้อมใจกันออกมาทำความสะอาดมัสยิดด้วยความสมัครใจและมีอุปกรณ์ในการทำความสะอาดติดมื้อเพือความสมัคคีในชุมชนและได้แบ่งหน้าที่แต่ละส่วนของแต่ละคนบางคนทำหน้าที่รับผิดชอบบริเวณทางเข้ามัสยิดและบางกลุ่มหลังมัสยิดเพื่อถางหญ้าที่ขึ้นเต็ม.ข้างหลังอาจไม่ปลอดภัยต่อเด็กและผู้เข้ามาในมัสยิดเพื่อไปรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองเพราะการทำความสะอาดทำให้เกิดความแข็มแข็งในชุมแล้วยังทำให้เกิดมัสยิดที่สะอาดเป็นชุมชนที่น่าอยู่ทุกคนมีความร่วมมือกันมากขึ้น และหมู่บ้านเราได้รับเป็นหมู่บ้านสะอาดซึ่งมีกรมทหารพรานที่4612 กรมทหารพรานที่ 46 ได้มอบไว้นิวให้เป็นชุมชนที่สะอาดทำให้คนในชุมชนประทับใจและจะรักษาความสะอาดอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 UnLock
12 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnaithungnaithungเมื่อ 19 ธันวาคม 2557 20:15:49
แก้ไขโดย naithung เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 20:29:23 น.

ชื่อโครงการ : ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้เรื่องการทำและประเมินผลการจัดทำบัญชีครัวเรือนครอบครัวแบบใหม่ 3

กิจกรรมหลัก : เรียนรู้เรื่องการทำและประเมินผลการจัดทำบัญชีครัวเรือนครอบครัวแบบใหม่ สโลแกนว่า ขยะช่วยลดหนี้ในครัวเรือน ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนละ ครั้ง (10 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ผู้ร่วมโครงการลดความเครียดเมื่อได้มาปรึกษาและพบปะกัน และได้เรียนรู้ความคืบหน้าของการทำบัญชีครัวเรือนของตัวเองและคนอื่น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือนทั้งหมด 50 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน รวม 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เรียนรู้เรื่องการทำและประเมินผลการจัดทำบัญชีครัวเรือนครอบครัวแบบใหม่ สโลแกนว่า ขยะช่วยลดหนี้ในครัวเรือน ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนละ ครั้ง (10 ครั้ง) โดยมีบุคคลต้นแบบในชุมชน (นางฮารีดะ ใบเต้) มานำเสนอ และร่วมกันแก้ไขปัญหาของแต่ละครัว ว่าใครมีปัญหาอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สิน หรือเรื่องการกำจัดขยะ กิจกรรมนี้ เป็นการสร้างความเข้าอกเข้าใจของผู้ร่วมโครงการเพื่อที่จะสานต่อโครงการให้มีความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือนทั้งหมด 50 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน รวม 50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้ร่วมประชุมร่วมกันเล่าประสบการณ์การออมและการทำบัญชีครัวเรือนของตัวเองและลูกหลาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าใครได้ทำไปถึงไหนแล้วสำหรับบางคนที่ทำบ้างลืมทำ หรือทำบ้างไม่ทำบ้างก็ได้มาเก็บตกกันในที่ประชุมครั้งนี้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้ร่วมโครงการได้ปรับทำบัญชีครัวเรือนของตนเองให้เป็นปัจจุบัน และได้และเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.กำไล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
11 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsudasudaเมื่อ 11 ธันวาคม 2557 14:14:03
Project trainer
แก้ไขโดย suda เมื่อ 11 ธันวาคม 2557 14:26:24 น.

ชื่อโครงการ : ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการครั้งที่1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำชุมชนทีมคณะกรรมการ จำนวน 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมชี้แจงโครงการแก่คณะกรรมการ และร่วมวางแผนจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมงาน ติดตามงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เจ้าของโครงการชี้แจงงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส และชี้แจงการวางแผนการจัดทำปฏิทินโครงการที่ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นในวันปฐมนิเทศ ที่ประชุมเห็นด้วยตามแผนที่วางไว้ และมอบหมายงานพร้อมวางแผนจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป มอบหมายให้ทีมงานประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ และให้เลขาโครงการจัดเตรียมเอกสวารให้พร้อมเช่นใบลงทะเบียน และติดต่อประสานงานจัดเตรียมอาหารในวันจัดกิจกรรมให้เหมาะสม ทุกคนรับทราบภาระกิจและพร้อมจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการและรับทราบภาระกิจพร้อมดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แบ่งบทบาทหน้าที่ให้จัดเชน จัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมและดำเนินการให้เสร็จจัดเก็บให้เป็นระบบ เบิกเงินตามจำนวนที่จะใช้ตามแผน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 UnLock
11 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอันวาบาเจาะอันวาบาเจาะเมื่อ 13 ธันวาคม 2557 13:34:24
แก้ไขโดย อันวาบาเจาะ เมื่อ 13 ธันวาคม 2557 13:46:12 น.

ชื่อโครงการ : ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านสะแตน่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : ทำป้ายไวนิลห้ามสูบบหรี่

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ค่าภาพถ่าย ค่าป้ายปลอดบุหรี่ ค่าจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อรณรงค์ให้ลดปริมาณผู้สูบบุหรี่และสุราในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ประชาชนทั่วไปจำนวน 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ในชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ประชาชนทั่วไปจำนวน 100 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่
 • นำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่มาติดไว้ในที่ประชุมหมู่บ้าน
 • ผู้ใหญ่บ้านเชิญชวนให้ชาวบ้านมีการงดสูบบุหรี่ในที่ประชุมหมู่บ้าน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • จัดทำป้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้นำป้ายมาติดไว้ในสถานที่สาธารณะชุมชนของหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้มีการลด ละเลิกสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
 • ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือ ไม่มีการสูบบุหรี่ในที่สถานที่สาธารณะเช่น ในบริเวณโรงเรียน ในพื้นที่ที่มีการประชุม และสถานที่จัดการอบรมต่างๆ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
10 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยyameela_samohyameela_samohเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2557 00:51:18
แก้ไขโดย yameela_samoh เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 09:04:30 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรพอเพียงตามวิถีมุสลิมบ้านคลองยาง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานและแกนนำชุมชน ครั้งที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานและแกนนำชุมชน(สภาผู้นำ) 10 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมให้คนในชุมชนดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิถีอิสลามเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานโครงการ
 • แกนนำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 • เตรียมความพร้อมในการทำงาน และวางแผนการทำงาน
 • กำกับ ติดตาม ดูแลการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. นายไพศาล  หวันด้าเหร่
 2. นางฉันทนา  หมัดเหย่
 3. นางเล็ก  ควนใต้
 4. วรรณฑา อิสลามนุกูล
 5. สุนา  เวลาดี
 6. ร่อหิม  มาดสม
 7. สุมนตรา  ปาไหน
 8. ศศิมา  สุภาพ
 9. สมพงค์  มาดสม
 10. จำรูญ  ควนใต้
 11. ดลหมีด  โกงกาง
 12. สาทิต  รวดเร็ว
 13. สัมพันธ์  เกื้อชาติ
 14. อดุลย์  ข้าวงาม
 15. เจริญ  หมัดเหย่
 16. องอาจ  ปาไหน
 17. นพดล  หวังเสล่
 18. เหร็ม  อุหยัน
 19. สัน  น้ำใส
 20. ประภา  หวันด้าเหร่
 21. ไชยพร  ลูกหยี
 22. วัฒนา  สุทธยาคม
 23. วไลภรณ์  ปาไหน
 24. ร่อผิก  อาดิลีย์
 25. เจ๊ะหมีด  สันสะถ้าน
 26. สมิง  สามารถ
 27. วิภา  พลาสิน
 28. โกศล  จำปาดะ
 29. ชัยยศ  ช่วยรอด
 30. ยามีลา  สาเม๊าะ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • จัดเวทีประชุมพูดคุยกับคณะทำงานโครงการและแกนนำชุมชน
 • ชี้แจงกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการให้คณะทำงานและแกนนำชุมชนได้ทราบ
 • ชี้แจงผลจากการปฐมนิเทศที่ สจรส.มอ.ให้กับคณะทำงานและแกนนำชุมชนให้ได้รับรู้ถึงการทำงานกับ สสส.
 • ร่วมกันเสนอและวางแผนการทำงานของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานในครั้งต่อไป
 • สรุปผลการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • คณะทำงานโครงการและแกนนำชุมชนได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมของโครงการ
 • ได้เสนอพืชผัก สมุนไพรที่ต้องการปลูกตามกิจกรรมของโครงการ ซึ่งทั้งหมดมี 32ชนิด ได้แก่ 1.กระถิน 2.มะรุม 3.ดอกแค 4.ตำลึง 5.แมงลัก 6.พริก 7.มะม่วงหิมพานต์ 8.ข่า 9.ตะไคร้ 10.ชะอม 11.ขมิ้น 12.บัวบก 13.กระเพรา 14.ขิง 15.มะเขือพวง 16.ผักหวาน 17.กระเจี๊ยบแดง 18.มะละกอ 19.เอาะ 20.บวบ 21.ถั่วพลู 22.ชะพลู 23.โหระพา 24.ขมิ้นขาว 25.กระทือ 26.ยอดหนุ่ย 27.ผักกาดนกเขา 28.ขลู่ 29.เผือก 30.ผักชีฝรั่ง 31.สาระแหน่ 32.ผักชีล้อม 33.ผักบุ้ง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานรวมถึงแกนนำชุมชนทุกคนร่วมกันวางแผนการทำงานโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้เข้าร่วมประชุมเกินกว่าจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด จึงต้องเตรียมอาหารมากขึ้นกว่าที่ระบุตามแผนโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ติดตามและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดการทำกิจกรรม

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 UnLock
10 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNadeeyahNadeeyahเมื่อ 10 ธันวาคม 2557 22:09:02
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 11:13:29 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนบางกล้วยนอกนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ »

ชื่อกิจกรรม : เวทีชี้เเจงโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เวทีชี้เเจงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อชี้เเจงการทำงานของโครงการกับเยาวชนเเละคนในชุมชนทราบ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนนำชุมชน
 • เยาวชน
 • คนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดเวทีประชุมเพื่อชี้เเจงการทำงานของโครงการกับเยาวชนเเละคนในชุมชน
 • รายงานผลการศึกษาความเป็นมาปัญหาโครงการให้คนในชุมชนทราบ
 • รับสมัครเยาวชนอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติ จำนวน 50 คน
 • ทำความเข้าใจเเนวทางการดำเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 95 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้ใญ่บ้าน
 • เเกนนำเยาวชน
 • กลุ่ม อสม.
 • หัวหน้าชมรมผู้สูงอายุ
 • พี่เลี้ยง สสส.
 • อาจารย์ มอ.สุราฎร์ธานี
 • บัณฑิตอาสา
 • ทีมงานโครงการ
 • หน่วยทหาร
 • สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา
 • คนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • จัดเวทีประชุมเพื่อชี้แจงการทำงานของโครงการกับเยาวชนและคนในชุมชน
 • รายงานผลการศึกษาความเป็นมาปัญหาโครงการให้คนในชุมชนทราบ
 • รับสมัครเยาวชนอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติ จำนวน 50 คน
 • ทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์
 • ทหารร่วมชี้แจงแนวทางการทำงานร่วมกัน และการช่วยเหลือคนไทยพลัดถิ่น ผู้ด้อยโอกาส
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ผู้ใหญ่บ้านกล่าวทักทาย และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจเรื่องการทำงานในชุมชน
 • นายดลก็อเส็ม ผดุงชาติ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงการดำเนินงานโครงการเยาวชนบางกล้วยนอกนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนญาน 3 วงล้อ ซึ่งได้รับงบประมาณโครงการ จำนวน 189,800 บาท จาก สสส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและเยาวชนในการทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และเพื่อศึกษาการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากร 3 วงล้อของชุมชนบางกล้วยนอก โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การอนุรักษ์ป่าชายเลน การปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ การปลูกป่าเพิ่มเติม เป็นต้น ทำให้คนชุมชนเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการและที่มาของโครงการพร้อมงบประมาณทั้งหมดในการดำเนินโครงการ
 • ได้เยาวชนอาสาในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่กรอกใบสมัครแล้ว จำนวน 13 คน ส่วนที่เหลือจะจัดหาให้ครบตามจำนวน เนื่องจากเยาวชนบางส่วนเดินทางไปแข่งขันวิชาการของโรงเรียน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 1. นางสาว จริญา สาลี อายุ 16 ปี
 2. ด.ญ.มณีรัตน์ ถนอมจิตร อายุ 14 ปี
 3. ด.ญ.อุมาพร ชายเขาทอง อายุ 12 ปี
 4. ด.ญ.อัสมา ทอดทิ้ง อายุ 13 ปี
 5. นางสาว สุดารัตน์ หาญจิตร อายุ 15 ปี
 6. นางสาว มารีหยำ ชิดเอื่อ อายุ 17 ปี
 7. นางสาว ลีนาทิพย์ สาลี อายุ 15 ปี
 8. นาย ณภัทร ปราบปราม อายุ  15 ปี
 9. ด.ช.ฮาดีรีน มาโนชน์ อายุ 15 ปี
 10. ด.ช. ซิกดิก ผดุงชาติ อายุ 15 ปี
 11. ด.ช. วายุ เกียวสด อายุ 13 ปี
 12. ด.ช. มุสตอฟา คงยศ อายุ 14 ปี
 13. ด.ช. ธนายุทธ  อินตัน อายุ 12 ปี
 • มีเครือข่ายการทำงานด้านการอนุรักษ์เพิ่มขึ้น โดยหน่วยงานทหารที่อยู่ในพื้นที่ ยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการอนุรัก๋ืป่า เนื่องจากเป็นภาระกิจหลักของทหารอยู่แล้ว โดยจะสนับสนุนรถสำหรับการขนส่งเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ตามที่ชุมชนขอ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • เป็นการจัดประชุมแบบกระทันหัน เนื่องจากมีหน่วยงานทหารเข้ามาร่วมประชุมด้วย ทำให้ไม่สามารถประสานงานผู้เข้าร่วมได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ -ไม่มีการเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ไว้ล่วงหน้า
 • บทบาทหน้าที่ในการทำงานไม่ชัดเจน/ขาดการวางแผน
 • ขาดการบันทึกข้อมูลในเวที
 • อาหารว่างไม่มีความพร้อมล่วงหน้า
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ติดตาม ให้คำแนะนำการทำงานอย่างใกล้ชิด
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • แนะนำเรื่องการเขียนรายงานกิจกรรม ว่าทุกครั้งควรมีการสรุป และจัดทำรายงานทันที
 • ในการจัดกิจกรรม ควรมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงานให้ชัดเจน ว่าใครรับผิดชอบเรื่องลงทะเบียน ถ่ายรูป อารหารว่าง บันทึกการประชุม เพื่อให้ภาระงานไม่อยู่มีใครคนใดคนหนึ่ง
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 10,990.00 1,760.00 0.00 0.00 13,250.00 UnLock
10 ธันวาคม 2557 เวลา 16:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsomboonsomboonเมื่อ 11 ธันวาคม 2557 09:16:48
Project trainer
แก้ไขโดย somboon เมื่อ 11 ธันวาคม 2557 09:28:09 น.

ชื่อโครงการ : คนคลองลาดร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : เพื่อตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและการรายงานกิจกรรมของโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมและติดตามในพื้นที่ร่วมกับ สจรส.มอ.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและการรายงานกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำโครงการนำเอกสารรายงานการเงินและรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ในงวด 1/2557 มาให้ตรวจสอบความถูกต้อง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงและแกนนำโครงการ ร่วมกันตรวจสอบเอกสารและความถูกต้องของการลงรายงานกิจกรรม เพื่อทำการปิดงวด 1/2557

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำเอกสารมาให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารทางการเงิน ระหว่างวันที่ 13 มิ.ย.57 - 31 ต.ค. 57 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อทำการปิดการดำเนินกิจกรรมในงวด 1/2557 เพื่อรอรับเงินงวด 2 จาก สสส.

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

พี่เลี้ยงและโครงการ ได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสาร ครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรกพี่เลี้ยงได้ให้โครงการกลับไปแก้ไขข้อมูลทางการเงิน และการรายงานกิจกรรมบน website แล้ว ซึ่งในวันนี้ทางโครงการได้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว พี่เลี้ยงจึงแจ้งให้โครงการไปหาพี่เลี้ยงหลัก เพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานกิจกรรม ในขั้นตอนสุดท้าย หากพี่เลี้ยงหลักไม่แก้ไขข้อมูล ก็สามารถสั่ง print รายงาน ส.1 ส.2 และ ง.1 พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุไว้ในสัญญา พร้อมลงนาม และจัดส่งให้ สจรส.มอ. เพื่อรอรับเงินงวดที่ 2 จาก สสส. ต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 1. เอกสารทางการเงิน บางรายการ (ใบเสร็จ) มีปัญหาบางประการ เนื่องจากวันที่ในใบเสร็จ เป็นวันที่หลังจากวันจัดกิจกรรม ไปหลายวัน สอบถามโครงการ พบว่า ในใบเสร็จที่มีปัญหานั้น เนื่องจาก ได้มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบไปซื้อของมา แต่บางครั้งลืมขอใบเสร็จ และ บางครั้งได้ใบเสร็จมาแล้วทำหาย และผ่านวันมาหลายวันแล้ว จึงไปขอทางร้านให้ออกใหม่ให้  แต่เนื่องจากว่าทางร้านไม่สามารถออกย้อนไปวันที่ซื้อได้ จึงได้ออกใหม่ให้ ในวันที่ไปขอ ดังนั้นจึงทำให้วันที่ใบเสร็จไม่ตรงกับวันที่ทำกิจกรรม ทางพี่เลี้ยงจังหวัด จึงแจ้งโครงการว่าให้รอบคอบในการบริหารจัดการหลักฐานทางการเงินให้เข้มงวดมากกว่านี้
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ทางโครงการได้ให้ผู้เข้าร่วมลงชื่อในสมุดลงชื่อ ทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรม และตั้งใจจะเก็บเอาไว้เป็นเล่ม จนจบโครงการ แต่เนื่องจากการเบิกเงินทางพี่เลี้ยงจะต้องดูจำนวนคนเข้าร่วมว่าถูกต้อง ตรงกับจำนวนเงินหรือไม่ ทางโครงการจึงได้ถ่ายเอกสารรายชื่อแนบมากับใบสำคัญรับเงิน และพี่เลี้ยงได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พี่เลี้ยงได้กำชับให้โครงการเก็บสมุดรายชื่อเอาไว้ให้ดี อย่าให้หาย เนื่องจากจะต้องจัดเก็บควบคู่กันไปตลอดโครงการ
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

10 ธันวาคม 2557 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnaprick01naprick01เมื่อ 12 ธันวาคม 2557 18:02:21
แก้ไขโดย naprick01 เมื่อ 12 ธันวาคม 2557 19:01:07 น.

ชื่อโครงการ : บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ทำป้ายเขตปลอดบุหรี่(สสส)

 • photo

กิจกรรมหลัก : ค่าจัดทำป้ายปลอดบุหรี่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และสร้างความตระหนักให้คนในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อประชาสัมพันธ์เขตปลอดบุหรีภายในหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีป้ายเขตปลอดบุหรี่ จำนวน 1 ป้าย ตามเกณฑ์ที่ สสส กำหนด รายละเอียดกิจกรรมตามแผน จัดทำป้ายปลอดบุหรี่ จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการออกแบบ ป้ายปลอดบุหรี่ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดของ สสส ให้ร้านดำเนินการให้ตามแบบ นำป้ายมาติดในการทำกิจกรรมและสถานที่ศูนย์รวมของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีสถานที่ และป้ายปลอดบุหรี่เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์ในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

รูปแบบ และเกณฑ์มาตรฐาน การจัดทำป้ายปลอดบุหรี่ ของ สสส

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
10 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสรศักดี์ ช่วยชูสรศักดี์ ช่วยชูเมื่อ 14 ธันวาคม 2557 12:11:46
แก้ไขโดย สรศักดี์ ช่วยชู เมื่อ 14 ธันวาคม 2557 15:54:59 น.

ชื่อโครงการ : บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด ) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลและวางแผนในการทำงานในคร้งต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมทีมคณะกรรมการ ก่อนและหลังทำกิจกรรม ทั้งหมด ทุกเดือน เพื่อเตรียมงานติดตามงานประเมินงาน และมอบหมายหน้าที่ ช่วยกันทำจากกรรมการทั้งหมด จำนวด 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะกรรมการ 10 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 10 คน ร่วม 20 คน รายละเอียดกิจกรรมตามแผน ประชุมทีมคณะกรรมการ ก่อนและหลังทำกิจกรรม ทั้งหมด ทุกเดือน เพื่อเตรียมงานติดตามงานประเมินงาน และมอบหมายหน้าที่ ช่วยกันทำจากกรรมการทั้งหมด จำนวด 20 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ 10 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 10 คน และผู้ใหญ่บา้น 1 คน เข้ารว่มประชุม ที่ศาลาหมู่บา้น เพื่อวางแผนงานในกิจกรรมต่อไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม มีคณะกรรมการ 10 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 10 คน ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน  ประชุม ปรึกษาหารือ เรื่องกิจกรรมต่อไป ในการเอาผักมาตรวจสารพิษ และมอบหมายให้คณะกรรมการของแต่ละกลุ่มนำผักมาตรวจสารพิษ และในกิจกรรตอ่ไป จะมีการตรวจสารพิษในเลือด ด้วย และจะมีการประกวดบา้นพอเพียงด้วย และจะมอบหมายให้แต่ละคนรับผิดชอบ ขอแต่ละกลุ่มบ้าน จะมีรางวัลปลอบใจ จากกรรมมการและ อ.บ.ต.ด้วย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ใด้ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการ และตัวแทนกลุ่มบ้าน มอบหมายหน้าที่แบ่งงานกันทำ ในกิจกรรมต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์ กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
10 ธันวาคม 2557 เวลา 11:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยkannapat janthongkannapat janthongเมื่อ 19 ธันวาคม 2557 11:26:20
Project trainer
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 12:12:12 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนบางกล้วยนอกนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ »

ชื่อกิจกรรม : เวทีชี้แจงโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เวทีชี้เเจงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการ การบริหารจัดการโครงการ ให้คนในชุมชนทราบ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน
 • แกนนำชุมชน
 • คนในชุมชน
 • เยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดเวทีประชุมเพื่อชี้แจงการทำงานของโครงการกับเยาวชนและคนในชุมชน
 • รายงานผลการศึกษาความเป็นมาปัญหาโครงการให้คนในชุมชนทราบ
 • รับสมัครเยาวชนอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติ จำนวน 50 คน
 • ทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงาน
 • แกนนำชุมชน
 • คนในชุมชน
 • เยาวชน
 • อาจารย์จาก มอ.สุราษฎร์ธานี 2 คน
 • หน่วยงานทหารในพื้นที่ 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • จัดเวทีประชุมเพื่อชี้แจงการทำงานของโครงการกับเยาวชนและคนในชุมชน
 • รับสมัครเยาวชนอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติ จำนวน 50 คน
 • ทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์
 • หน่วยงานทหารร่วมชี้แจงการทำงานพัฒนาร่วมกับชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • จากการที่ผู้รับผิดชอบโครงการ นายดลก้อเส็ม ผดุงชาติ ชี้แจงที่มา รายละเอียดของโครงการ และพี่เลี้ยงโครงการได้ช่วยเต็มเต็มในส่วนของการได้มาซึ่งโครงการ โดยได้ฉายวีดีทัศน์ "ปฏิรูปประเทศไทย เพิ่มอำนาจให้ประชาชน" ให้คนในชุมชนดู ทำให้คนในชุมชนเข้าใจโครงการมากขึ้น รู้จัก สสส. หน่วยงานที่สนับสนุนทุน และเห็นความสำคัญของการจัดการชุมชนตนเองให้น่าอยู่
 • ในเวทีมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย ประมาณ 5 คน เน่ืองจากเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่จะรับสมัครเป้นเยาวชนนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ติดแข่งขันวิชาการของโรงเรียน จึงแนะนำให้คณะทำงาน และเยาวชนที่มา นำแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ ไปให้กับทางโรงเรียน และติดตามกลุ่มเยาวชนถึงบ้านพัก เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ที่ต้องการเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 50 คน
 • ชุมชนมีภาคีเครือข่ายการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มขึ้น โดยหน่วยงานทหารในพื้นที่เต็มใจสนับสนุนกิจกรรม โดยสามารถหนุนเสริมเรื่องพาหนะในการเดินทางได้ ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • เป็นการแจ้งการจัดการประชุมแบบกระทันหัน ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ชุมชนต้องมีการวางแผนการทำงานล่วงหน้า
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • ให้มีการจัดทำปฏิทินการทำงานให้เรียบร้อย เพื่อให้คนในชุมชนทราบแผนการทำงานล่วงหน้า
 • ควรมีการแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน โดยสารมารถมอบความรับผิดชอบในงานด้านต่างๆ ให้เยาวชนทำได้ เช่น การลงทะเบียน การถ่ายภาพ การบันทึกการประชุม การดูแลเรื่องอาหารว่างในการประชุม เป็นต้น
9 ธันวาคม 2557 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthungmapragthungmapragเมื่อ 9 ธันวาคม 2557 20:23:20
แก้ไขโดย thungmaprag เมื่อ 9 ธันวาคม 2557 21:30:53 น.

ชื่อโครงการ : หมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี วิถีพอเพียง บ้านทุ่งมะปรัง »

ชื่อกิจกรรม : - ประชุมทีมงานและอาสาสมัครฯ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนฉบับปฏิบัติการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างความเข้าใจคณะทำงาน และอาสาสสมัครจัดเก็บข้อมูล
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
 2. ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน
 3. ตัวแทนกลุ่มสตรี
 4. ตัวแทนกลุ่มเยาวชน
 5. ตัวแทนผู้นำชุมชน
 6. ตัวแทนผู้นำท้องถิ่น
 7. ตัวแทนผู้นำศาสนา
 8. ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมทีมงานและคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลในชุมชน
 • ชี้แจงความเป็นมาโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 38 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 15 คน
 • อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล สครี 15 คน
 • ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน  5 คน
 • เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  2 คน
 • ผู้อำนวยการ รพ.สต.วังประจัน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • แนะนำทีมงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • ความเป็นมาของโครงการ  การพัฒนาโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการ
 • แนะนำให้รู้จักกับหน่วยงายที่สนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ - 
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ได้ทีมงานและอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในชุมชน
 • ได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการของ สสส.ตามแผนกิจกรรมโครงการ
 • อาสาสมัครจัดเก็บข้อมู,พื้นฐานชุมชน  ทีมงานและทำงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ มีความเข้าใจไปในในแนวทางเดียวกัน
 • แกนนำชุมชน  ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของโครงกาาร พร้อมท่ีจะเดินไปด้วยกัน  และขับเคลื่อนกิจกรรมไปด้วยกันให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ได้วางไว้ - 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • สื่อและเอกสาร
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • สื่อและเอกสาร
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • การทำานเป็นทีม
 • มีข้อมูลที่ถูกต้องสารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
9 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยplugjiadeeplugjiadeeเมื่อ 10 ธันวาคม 2557 19:57:36
แก้ไขโดย plugjiadee เมื่อ 10 ธันวาคม 2557 20:03:13 น.

ชื่อโครงการ : บ้านปลักใหญ่ใจดี สานสัมพันธ์ เชิดชูผู้สูงวัย สู่สุขภาวะ »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำป้ายปลอดบุหรี่

 • photo

กิจกรรมหลัก : ค่าจัดทำป้ายสถานที่นี่ปลอดบุหรี่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และสร้างความตระหนักให้คนในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1 ป้าย  ตามเกณฑ์ที่ สสส กำหนด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำป้ายปลอดบุหรี่  จำนวน 1 ป้าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการออกแบบ ป้ายปลอดบุหรี่ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดของ สสส ให้ร้านดำเนินการให้ตามแบบ นำป้ายมาติดในการทำกิจกรรมและสถานที่ศูนย์รวมของชุมชน


ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีสถานที่ แลป้ายปลอดบุหรี่เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์ในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

--

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

รูปแบบ และเกณฑ์มาตรฐาน การจัดทำป้ายปลอดบุหรี่ ของ สสส

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock