วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
2 มีนาคม 2558 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsuwanneesuwanneeเมื่อ 22 สิงหาคม 2557 16:57:30
แก้ไขโดย suwannee เมื่อ 26 ตุลาคม 2557 16:31:07 น.

ชื่อโครงการ : คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่จักดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำทีมคณะทำงาน จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. การขยายครัวเรือนต้อนแบบการจัดการขยะ 2. การประกวดครัวเรือนต้นแบบ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

30

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 UnLock
15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวิสาขะ อนันธวัชวิสาขะ อนันธวัชเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 13:09:58
Project trainer
แก้ไขโดย waraporn เมื่อ 29 ตุลาคม 2557 15:42:05 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด »

ชื่อกิจกรรม : หนุนเสริมและติดตามในพื้นที่ร่วมกับ สจรส

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงโครงการให้กับแกนนำ ปราชญ์ของโครงการ และผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ สสส

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดทำรายงานกิจกรรม รายงาน ส.1, ส.2 และ ง.1

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อจัดทำรายงานการทำกิจกรรม รายงาน ส.1, ส.2 และรายงาน ง.1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำจำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่จาก สสส. เพื่อจัดทำรายงานส่ง สสส.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานผลการดำเนินการทำกิจกรรม รายงาน ส.1, ส.2 และ ง.1

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะผู้ดำเนินโครงการสรุปรายงานความก้าวหน้าการทำกิจกรรม รายงานต่าง ๆ เพื่อส่งให้ สสส. รวมถึงระบุปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ และแนวทางการแก้ไข ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการพบว่ากลุ่มแกนนำได้รับความร่้วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี มีการร่วมแรงร่วมใจกันทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และร่วมกันจัดเตรียมวัสดุสำหรับการทำโครงการและการทำเรือนแพเป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

กลุ่มมีความสามัคคีในการดำเนินโครงการ แต่บางกิจกรรมยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เนื่องจากต้องรอให้ฝนหยุดตก พื้นดินแห้งจึงจำทำกิจกรรมได้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

การทำกิจกรรมจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่น เนื่องจากเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งต้องพึ่งพาความพร้อมของธรรมชาติ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ต้องการให้พี่เลี้ยงและ สจรส.มอ. แนะแนวทางในการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการอย่างละเอียด เพื่อให้แกนนำมีความเข้าใจ สามารถทำรายงานได้ด้วยตนเอง

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

การดำเนินโครงการควรให้เยาวชน คนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรม และเน้นให้เห็นถึงการทำกิจกรรมของคนในชุมชน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
วิสาข ะอนันธวัช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 UnLock
9 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกะรีนากะรีนาเมื่อ 30 ตุลาคม 2557 23:36:26
แก้ไขโดย กะรีนา เมื่อ 30 ตุลาคม 2557 23:57:05 น.

ชื่อโครงการ : คนโคกสิเหรงกินดีอยู่ดี มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : วิเคราะห์ข้อมูลสรุปเป็นเอกสาร

กิจกรรมหลัก : หนึ่งบัญชี หนึ่งครัวเรือน คือ ส่วนหนึ่งของชีวิต

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้ให้เห็นสถานการณ์ด้านการเงินและการดำรงชีวิตของคนในชุมชนนำสู่การแก้ไขปัญหาและการปรับตัวในการดำรงชีวีตอย่างพอเพียง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-คณะกรรมการ 5 คน -เด็กและเยาวชน 5 คน -ประชาชนทั่วไป 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและช่วยกันสุปเป็นเอกสารเพื่อที่จะนำเสนอในเวทีประชุมประจำเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-คณะกรรมการ 5 คน -เด็กและเยาวชน 5 คน -ประชาชนทั่วไป 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 09.00 น ผู้รับผิดชอบโครงการ เยาวชนและกลุ่มมีรายได้น้อยบางส่วนได้มาปรึกษากันว่าจะแบ่งหน้าที่ให้ใครเป็นคนสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีครัวเรือนโดยให้นางกะรีนา สูกาเกาะ ผูรับผิดชอบโครงการเป็นผู้พิมพ์รายละเอียดในการสรุปเอกสารในคร้งนี้เพราะประชาชนส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นจึงมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ทำข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น
 2. สามารถทราบตัวเลขรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนอย่างชัดเจน
 3. เกิดความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานของโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจากในหมู่บ้านไม่มีอุปกรณ์ในการจัดทำเอกสารเลยต้องออกไปทำที่ร้านหริอที่ที่มีอุปกรณ์ในการทำเอกสาร

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
31 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkorawich_pkorawich_pเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 11:10:33
แก้ไขโดย korawich_p เมื่อ 28 ตุลาคม 2557 13:45:17 น.

ชื่อโครงการ : บุโหลนเล ปลอดขยะ (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หารือทีมงาน , ทีมที่ปรึกษา เพื่อร่วมออกแบบรูปแบบการเปิดเวทีที่เหมาะสม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นสัญลักษ์เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ดำเนินโครงการ นักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะบุโหลน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้ดำเนินโครงนำแผนป้ายที่เป็นสัญลักษ์ปลอดบุหรี่ เป็นสถานที่ทีห้ามสูบบหรี่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะบุโหลน จำนวน 4 คน ผู้ดำเนินโครงการ จำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้ดำเนินโครงจัดทำแผนป้ายที่เป็นสัญลักษ์ปลอดบุหรี่  ตามตราสัญลักษ์ของ สสส. นำไปติดในสถานที่ทีห้ามสูบบหรี่

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เมื่อนำแผ่นป้ายไปติด นักท่องเที่ยว ชาวบ้าน สามารถเห็นถึงความสำคัญในการดูสถานที่ที่เหมาะสมในการสูบบุหรี่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นภาภรณ์ แก้วเหมือน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
31 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านบางวันบ้านบางวันเมื่อ 22 ตุลาคม 2557 09:00:13
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 29 ตุลาคม 2557 15:36:56 น.

ชื่อโครงการ : สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการ งวดที่ 1

กิจกรรมหลัก : ปฐมนิเทศน์โครงการ / ส่งเสริมและติดตามโครงการในพื้นที่ร่วมกับ สสส. สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการชุดเดิม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการ และรายงานการเงินวงดที่ 1
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • จัดทำรายงานโครงการ
 • ตรวจสอบเอกสารการเงินโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • โครงการสามารถจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการงวดที่ 1 และรายงานการเงินโครงการ งวดที่ 1 ได้อย่างถูกต้อง มีความสมบูรณ์ และสามารถจัดส่งให้กับทาง สจรส. มอ. ได้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นายศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
30 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkobkulkobkulเมื่อ 30 ตุลาคม 2557 10:32:54
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 30 ตุลาคม 2557 11:27:24 น.

ชื่อโครงการ : บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ งวดที่ 1

 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมประชุมปฐมนิเทศ ประชุมติดตามโครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ / ค่าจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ / ค่าภาพถ่ายกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • คณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • รายงานสรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ งวดที่ 1
 • ตรวจสอบเอกสารการเงินโครงการ งวดที่ 1
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. นางกอบกุล ชุติมันต์  หัวหน้าโครงการ
 2. นางประไพศรี สุทธินวล เลขานุการ/เอกสาร
 3. นางเกษร ขวัญม่วง  การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตรวจสอบเอกสารการเงิน ในแต่ละครั้งให้สมบูรณ์
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • การรายงานผลการดำเนินงานทั้งเอกสารและเอกสารอิเล็คโทรนิคเป็นปัจจุบัน ตลอดจนงานเอกสารทางการเงินได้รับการตรวจติดตามจากพี่เลี้ยง ถูกต้อง สมบูรณ์
 • สามารถจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการ งวดที่ 1 รายงานการเงินโครงการ และรายงานการติดตามโครงการ ได้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมจัดให้ส่ง สจรส. ม.อ.
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
 • ช่วยตรวจสอบเอกสารการเงิน ปรับแก้รายงานการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ถูกต้อง สมบูรณ์มากขึ้น
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 UnLock
30 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยkannapat janthongkannapat janthongเมื่อ 30 ตุลาคม 2557 11:06:18
Project trainer
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 30 ตุลาคม 2557 11:10:36 น.

ชื่อโครงการ : บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการ

กิจกรรมหลัก : คณะทำงานซึ่งเป็นกลไกในการทำงาน จัดเวทีสร้างความรู้ในการจัดการขยะในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเขียนรายงาน
 • เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงิน และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • คณะทำงานโครงกา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • มาจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการ
 • ตรวจสอบเอกสารการเงิน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. นางกอบกุล ชุติมันต์  หัวหน้าโครงการ
 2. นางประไพศรี สุทธินวล เลขานุการ/เอกสาร
 3. นางเกษร ขวัญม่วง  การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • จัดทำข้อมูลรายงานเพิ่มเติม
 • ตรวจสอบเอกสารการเงิน รายงานการเงิน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ชุมชนบ้านเหนือสามารถทำรายงานความก้าวหน้าโครงการงวดที่ 1  รายงานการเงินโครงการงวดที่ 1 รายงานการติดตามโครงการ ได้เสร็จ สามารถจัดส่งให้ สจรส. และ สสส. เพื่อขอรับการเบิกจ่ายโครงการในงวดที่ 2
 • เอกสารการเงินครบถ้วน ถูกต้อง มีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผน านที่วางไว้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • การลงการเงินผิดช่อง ต้องปรับแก้ไขให้ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

30 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวันชัยวันชัยเมื่อ 30 ตุลาคม 2557 11:35:23
แก้ไขโดย วันชัย เมื่อ 30 ตุลาคม 2557 12:09:14 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ศึกษาดูงาน

 • photo รับฟังวิทยากรบรรยายเรื่องขยะรับฟังวิทยากรบรรยายเรื่องขยะ
 • photo ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
 • photo วิทยากรบรรยายเรื่องขยะวิทยากรบรรยายเรื่องขยะ
 • photo วิทยากรบรรยายเรื่องการทำงานของศูนย์เรียนรู้อำเภอควนโดนวิทยากรบรรยายเรื่องการทำงานของศูนย์เรียนรู้อำเภอควนโดน
 • photo ก๊าซที่ได้จากกาารหมักมูลสัตว์ก๊าซที่ได้จากกาารหมักมูลสัตว์
 • photo แผนผังแสดงขั้นตอนการหมักมูลสัตว์เพื่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพในแหล่งเรียนรู้อำเภอควนโดนแผนผังแสดงขั้นตอนการหมักมูลสัตว์เพื่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพในแหล่งเรียนรู้อำเภอควนโดน
 • photo ท่อลำเลียงก๊าซท่อลำเลียงก๊าซ
 • photo ร้านค้าศูนย์บาทที่ศูนย์เรียนรู้อำเภอควนโดนร้านค้าศูนย์บาทที่ศูนย์เรียนรู้อำเภอควนโดน
 • photo ขยะที่นำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆขยะที่นำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆ
 • photo ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาานเดินชมผลงานในแหล่งเรียนรู้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาานเดินชมผลงานในแหล่งเรียนรู้
 • photo บ่อหมักมูลสัตว์บ่อหมักมูลสัตว์
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนศึกษาดูงานสถานที่่จริงของแกนนำชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้เกิดต้นแบบการเรียนรู้กลไกและการจัดสวัสดิการชุมชนจากธนาคารขยะด้วยความร่วมมือของอบต.คีรีเขต

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้แทนฝ่ายการเมือง แกนนำนักเรียนและเยาวชน ครู เจ้าหน้าที่ รพ.สต.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสถานที่จริงของแกนนำชุมชนแล้วนำผลการศึกษาดูงานมาจัดพัฒนากลไกและสวัสดิการของธนาคารขยะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้แทนฝ่ายการเมือง แกนนำนักเรียนและเยาวชน ครู เจ้าหน้าที่ รพ.สต.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสถานที่จริงของแกนนำชุมชนแล้วนำผลการศึกษาดูงานมาจัดพัฒนากลไกและสวัสดิการของธนาคารขยะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้แทนฝ่ายการเมือง แกนนำนักเรียนและเยาวชน ครู เจ้าหน้าที่ รพ.สต.นำความรู้ที่ได้จากกการศึกษาดูงานในครั้งนี้มาจัดพัฒนากลไกและสวัสดิการของธนาคารขยะและร่วมกันสนับสนุนการจัดเป็นชุมชนต้นแบบในการเรียนรู้แก่ชุมชนอื่นต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.สุวิทย์ หมาดอะดำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 6,000.00 500.00 0.00 3,600.00 0.00 11,100.00 UnLock
30 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsommitsommitเมื่อ 30 ตุลาคม 2557 15:20:57
แก้ไขโดย sommit เมื่อ 30 ตุลาคม 2557 15:47:22 น.

ชื่อโครงการ : สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการร่วมกับพี่เลี้ยง

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เวทีสร้างความเข้าใจกระบวนการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจในการลงเวบไซร์ และการรายงานของผู้รับผิดชอบโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงแนะนำการลงรายละเอียดการรายงานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับรับผิดชอบโครงการ/คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แนะนำทำความเข้าใจการลงเวบไซร์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

พื้นที่ได้รับความรู้ในการลงรายงานของโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจากเป็นพื้นที่ใหม่จึงขาดความคล่องตัวในการใช้คอมพิวเตอร์ ควรให้มีการแนะนำบ่อยๆ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้ลงรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมให้มาก

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมนึก นุ่นด้วง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
30 ตุลาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยkannapat janthongkannapat janthongเมื่อ 30 ตุลาคม 2557 15:56:49
Project trainer
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 30 ตุลาคม 2557 15:59:17 น.

ชื่อโครงการ : พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการ งวดที่ 1

กิจกรรมหลัก : ปฐมนิเทศโครงการ ประชุมติดตามโครงการและหนุนเสริมโครงการร่วมกับ สสส. สจรส. มอ. และพี่เลี้ยงโครงการ / ค่าจัดทำไวนิลเขตปลอดบุหรี่ / ค่าจัดทำรายงานโครงการ / ค่าภาพถ่ายกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเขียนรายงาน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดทำรายงาน
 • ตรวจสอบเอกสารการเงิน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • นางสาวชยาพร สบู่มวง ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • นางสาวธัญวรัตน์ ฐิติโชติการ การเงินโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • จัดทำรายงาน บันทึกกิจกรรม
 • ตรวจสอบเอกสารการเงิน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการ งวดที่ 1 รายงานการเงินโครงการ และรายงานการติดตามโครงการได้อย่างถูกต้อง สามารถส่งรายงานมห้ สจรส. สสส. เพื่อขอเบิกจ่ายงบประมาณโครงการในงวดที่ 2 ได้
 • เอกสารการเงินโครงการครบถ้วน สมบูรณ์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • พยายามรายงานผลการจัดกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อไม่ให้มีภาระงานตกค้าง 
30 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยChayaporn sabumongChayaporn sabumongเมื่อ 30 ตุลาคม 2557 15:57:58
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 30 ตุลาคม 2557 18:26:24 น.

ชื่อโครงการ : พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ งวดที่ 1

กิจกรรมหลัก : ปฐมนิเทศโครงการ ประชุมติดตามโครงการและหนุนเสริมโครงการร่วมกับ สสส. สจรส. มอ. และพี่เลี้ยงโครงการ / ค่าจัดทำไวนิลเขตปลอดบุหรี่ / ค่าจัดทำรายงานโครงการ / ค่าภาพถ่ายกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ งวดที่ 1 (ส.1)
 • แบบรายงานการสนับสนุนโครงการ - รายงานการเงินงวด 1
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ งวดที่ 1
 • ตรวจสอบเอกสารการเงินโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • นางสาวชยาพร สบู่ม่วง ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • นางสาวธัญวรัตน์ ฐิตะโชติการ เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • จัดทำรายงานสรุปกิจกรรม สรุปรายงานการเงิน งวด 1 บันทึกข้อมูลลงเว็บไซด์
 • ตรวจสอบ ปรับแก้เอกสารการเงินโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • นำข้อมูลที่ได้จากการทำโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้น มาเรียบเรียงเขียนในรายงานเว็บไซด์ และรวบรวมรายงานการเงิน และวางแผนการทำกิจกรรมต่อไป
 • บันทึกปฏิทินโครงการเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์
 • จัดทำเอกสารการเงิน ปรับแก้เอกสารการเงินให้ถูกต้องตามคำแนะนำ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • เวลาในการดำเนินกิจกรรม ไม่พร้อมเพรียงกัน  มีการวางแผนแต่ละเดือน ต่อไป
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
 • แนะนำการสรุปรายงานกิจกรรม งวด 1
 • ตรวจเอกสารการเงินกิจกรรมงวด 1 
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 UnLock
30 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwiphawiphaเมื่อ 30 ตุลาคม 2557 19:02:10
แก้ไขโดย wipha เมื่อ 30 ตุลาคม 2557 19:57:11 น.

ชื่อโครงการ : บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอยู่ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำเพื่อออกแบบสำรวจข้อมูลชุมชนบ้านนากวด

กิจกรรมหลัก : ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกำหนดกิจกรรมสร้างสุขบ้านนากวดน่าอยู่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนแผนชุมชนบ้านนากวด  เพื่อออกแบบชุมชนตามแนวทางหมู่บ้านที่บริหารโดยกรรมการหมู่บ้าน  ออกแบบกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในวัด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-กรรมการหมู่บ้าน 15 คน -สภานักเรียน 15 คน -กรรมการวัด 9 คน -วิทยากร 1 คน -วิทยากร 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-กระบวนการทบทวนแผนชุมชนบ้านนากวด,ออกแบบการจจัดเก็บข้อมูลโดยกรรมการ 3 ฝ่ายหรือ บวร,ประชุม วิเคราะห์ ข้อมูลโดยกรรมการหมู่บ้าน,ให้ที่ประชุมหมู่บ้านร่วมกันเติมเต็ม,ที่ประชุมรับรอง,การประสานแผนเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติ,การตรวจสอบและติดตามการดำเนิการ โดยกรรมการ บวร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ผอ.โรงเรียนวัดนาท่อม 1 คน -ประธานกรรมการวัด 15 คน -กรรมการหมู่บ้าน      25 คน -ผู้นำชุมชน  4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-นายสุรศักดิ์ ขิตตนคินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน  รายงานความก้าวหน้าโครงการและบอกกล่าวซ้ำโครงการให้คณะทำงานเข้าใจว่าโครงการทำ บวร  3 เรื่องหลัก  คือ โรงเรียนทำธนาคารขยะ  วัด ทำวัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน  ส่วนบ้านทำแหล่งเรียนรู้สืบชะตาคลองนาท่อม -ปลัดจริยา  จันทร์ดำ ให้ความรู้การออกแบบชุมชนในรูปแบบ หมู่บ้านที่บริหารโดยกรรมการหมู่บ้าน ที่มีการคัดเลือกกรรมการจากกลุ่มบ้านและหัวหน้ากลุ่มเพื่อร่วมกันสร้างสวัสดิ์ -นางวิภา  พรหมแทน ให้ความรู้กระบวนการทำแผนชุมชน 8 ขั้นตอน และหลักคิดโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม และการจัดกิจกรรมรณรงค์ -นายถาวร  คงศรี ได้สรูป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

กา

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ถาวร  คงศรี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
29 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 29 ตุลาคม 2557 21:23:43
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 29 ตุลาคม 2557 23:20:41 น.

ชื่อโครงการ : แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : อบรมการทำบัญชีครัวเรือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หน้าบ้าน น่ามอง ข้างถนนกินได้ ปรับเปลี่ยนชุมชนขยะ เป็นชุมชนสีเขียว วิถีแห่งความพอเพียง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักการบันทึกรายรับ รายจ่าย และจัดทำบ้ญชีในครัวเรือน  2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักการวางแผนใช้จ่ายซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์ทางการเงินดีขึ้น  3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชาวชุมชนป้อมหก 30 ครัวเรือนนำร่อง ทีมงาน 15 คน เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 6 ท่าน ชุมชนเครือข่าย 3คน วิทยากร 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เชิญวิทยากร เรื่องการทำบัญชีครัวเรือน วิทยากรจากมอ

เชิญ ชาวป้อมหก ทีมงาน เครือข่ายและเยาวชน ร่วมกิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน

ติดตามผล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 58 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 4 คน ทีมงาน 10 คน กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  6 คน ชาวชุมชนป้อมหก  30 คน
ชุมชนเครือข่าย 8 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

10 ตุลาคม 2557 ทางทีมงานส่งหนังสือเชิญวิทยากรผ่าน การแฟกซ์ เพื่อฝึกอบรมกลุ่มชาวบ้านนำร่องชุมชนป้อมหกในวันที่ 17 ตุลาคม 2557

16 ตุลาคม 2557 วิทยากรแจ้งขอเลื่อนการอบรมการทำบัญชีครัวเรือนออกไปเป็นวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557

24 ตุลาคม 2557 ทีมงานได้ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ผ่าน คุณพรรณีบัวจีน  หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

25-29 ตุลาคม 2557 ทีมงานได้เชิญชวนชาวชุมชนป้อมหกและเครือข่ายมาอบรมการทำบัญชีครัวเรือน ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ  ใบปลิว  เสียงตามสาย และ สถานีวิทยุ มอ 88

29 ตุลาคม 2557  อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน ณ ห้องประชุม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่

29 กุมภาพันธ์ 2558 นัดติดตามผล

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

      เมื่อเวลา 09.00 น ทีมงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพี่ๆ ทีมงานได้ทยอยกันมารอที่หอประชุม ด้วยความใจดีของป้าต้อย ป้าต้อยได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆมาพร้อมไม่ว่าจะเป็นจานช้อน กระติกน้ำร้อน พร้อมบริการ เมื่อทีมงานเดินทางมาถึงก็ได้ ช่วยกันบริการผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรเดินทางมาถึงห้องประชุมในเวลาที่นัดหมาย ก็ได้เก็บข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าอบรมในวันนี้  ทุกคนลุ้นกันอยู่ว่า  การทำบัญชีน่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับเรา เพราะขณะนี้เรายังไม่มีความเข้าใจ  มีแต่ความกลัว กลัวจะทำไม่ได้ ต่อมาวิทยากรได้เริ่มแจก หนังสือมาหนึ่งเล่ม พร้อมกระดาษมาอีก 2-3 แผ่น  แล้วค่อยๆเริ่มอธิบาย ความสำคัญของการทำบัญชีครัวเรือน แล้วค่อยๆ อธิบายแบบฟอร์ม  อย่างค่อยเป็นค่อยไป  สีหน้าอาการผู้เรียนดูเหมือนยังคงวิตกกังวล แต่เมื่อวิทยากรบอกว่า ไม่ต้องมองในสมุดบันทึกก่อนให้ดูที่สไลด์ก่อนจะได้เข้าใจแล้วจะมีโจทย์ตัวอย่างให้ฝึกหลังจากดูสไลด์นี้เสร็จ  ทุกคนทิ้งความกังวลไว้ที่สมุดบันทึกแล้วหันไปมองที่กระดาน ตอบคำถามบ้าง บางคนลืมแว่นตาต้องยายมุมมาใกล้ๆ จอ  ก็ส่วนใหญ่เพราะไม่บ่อยนักที่เราจะจัดกิจกรรมแบบเชิงวิชาการอย่างนี้ แต่ทุกคนก็ดุเริ่มจะสนใจมากขึ้น ฟังจากการตอบคำถาม ที่เริ่มดังขึ้น ดังขึ้น ไม่ขาดสาย  เมื่อวิทยากรบรรยายในส่วนของสไลด์จบก็ได้ให้ทุกคนได้ทดลองทำตามโจทย์และลงแบบฟอร์ม โดยวิทยากรทั้งสามท่านคอยให้การติดตาม เป็นคนต่อคน  เลย เป็นสิ่งที่ดีมากเลย  รู้สึกได้ถึงการเอาใจใส่และผู้อบรมก็สามารถสอบถามข้อกังวลใจได้อย่างใกล้ชิด อีกบรรยากาศหนึ่งที่เห็นแล้วยิ่งประทับใจนั่นคือ ภาพของเพื่อนแนะนำเพื่อน พี่แนะนำน้อง หรือ คนข้างๆช่วยดูช่วยแนะ  เห็นแล้วนึกถึงสมัยเรียนหนังสือไม่ได้  อาจารย์ กับลูกสิทธิ์ เพื่อนติวเพื่อนประมาณนี้  กำแพงความคิดเรื่องบัญชีค่อยๆถูกทะลายลงที่ละนิด ทีละนิดแล้ว เปลี่ยนเป็นความเข้าใจเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น มีเสียงหัวเราะกันบ้าง หาที่ลบคำผิดบ้าง หรือไม่ก็ เรียกหาเครื่องคิดเลขบ้าง  เป็นภาพของการทำบัญชีที่มีความสุข  นอกจากวิทยากรจะสอนอย่างเข้าใจง่ายและชาวบ้านอย่างเรา สามารถทำได้จริง แล้ว ก็ยังคงมีการทำบัญชีต้นทุน ซึ่งเหมาะกับผู้เข้าร่วมประชุมที่ประกอบอาชีพค้าขายอีกด้วย วิทยากรกล่าวชื่นชมผู้เรียนว่าส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้ได้เร็ว และ ให้ข้อคิดดีๆจากการทำบัญชีครัวเรือนว่านอกจากจะได้รู้ว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างแล้วนั้น ยังเป็นเครื่องเตือนความจำอีกด้วยเนื่องจากการบันทึกจะช่วยให้เราวิเคราะห์เหตุุการณ์ต่างๆ และ จะได้รู้คุณค่าของการใช้จ่ายเงิน และการหาวิธีเพิ่มรายได้  นั่นคงจะ หมายความถึง การลดรายจ่ายเพื่อ เพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน นั่นเอง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  คือ หลักเศรษฐกิจพอเพียง นั่นเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  -

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

--

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 4,750.00 0.00 0.00 0.00 5,750.00 UnLock
29 ตุลาคม 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanplam_3banplam_3เมื่อ 29 ตุลาคม 2557 23:26:58
แก้ไขโดย banplam_3 เมื่อ 29 ตุลาคม 2557 23:30:58 น.

ชื่อโครงการ : ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจเชิงลึกสถานการณ์หนี้สินของประชาชน วันที่ 12

 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมแกนนำหมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหารูปแบบแนวทางการเปิดเวที

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลหนี้สาเหตุที่มีหนี้สิน หาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ชวนคิด ชวนคุย และค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเยาวชน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทีมงานและกลุ่มเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
- หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
- สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
- เก็บข้อมูล - นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชน 20 คน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
1.หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
2. สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
3. เก็บข้อมูล 4.นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ใช้เวที่ประชุม โดยให้ทีมเยาวชน ได้มีการสำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
โดยการปรึกษาหารรายละเอียดด้วยการชวนคิด ชวนคุย โดยหาสาเหตุที่มีหนี้สิน การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ได้ผลการพูดคุยเป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่กล้าบอกความจริงต่อการเป็นหนี้นอกระบบและในระบบของตัวเอง ทาทั้งหมด 2.หาเวลามาพร้อมกันยากมาก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.กระบวนการทำงานยังไม่เป็นระบบมากนัก เพราะทำร่วมกับเยาวชน เลยทำให้ขาดการเก็บภาพ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.การกรอกข้อมูลที่ให้เก่งกว่านี้

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ได้ให้คำปรึกษาทางไลน์และโทรศัพท์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
1.นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 230.00 2,330.00 UnLock
28 ตุลาคม 2557 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpisit76pisit76เมื่อ 28 ตุลาคม 2557 10:15:32
แก้ไขโดย pisit76 เมื่อ 28 ตุลาคม 2557 12:47:03 น.

ชื่อโครงการ : ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำบ้านปลารอบที่ 3

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การจัดทำบ้านปลารอบที่ 3

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานและตัวแทนครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดหาขอนไม้/กิ่งไม้/และวัสดุอื่นๆใส่ลงในบ้านปลา ระยะเวลาดำเนินการ 3 วัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มชาวประมงในหมู่บ้าน  15  คณะทำงาน  10 คน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันแรกให้ชาวบ้านช่วยกันหากิ่งไม้จัดทำเป็นมัดๆ มารวมกัน

วันที่สองและสาม ช่วยกันขนกิ่งไม้ ขอนไม้ลงเรือไปปักในบ้านปลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ชุมชนเห็นความสำคัญของการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
 • การทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย
 • ได้พื้นที่บ้านปลาเพิ่ม จาก 2 ไร่ เป็น 4 ไร่ เนื่องจากได้รับบริจาค วัสดุมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00 UnLock
28 ตุลาคม 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanplam_3banplam_3เมื่อ 29 ตุลาคม 2557 22:04:18
แก้ไขโดย banplam_3 เมื่อ 29 ตุลาคม 2557 23:25:13 น.

ชื่อโครงการ : ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจเชิงลึกสถานการณ์หนี้สินของประชาชน วันที่ 11

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมแกนนำหมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหารูปแบบแนวทางการเปิดเวที

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลหนี้สาเหตุที่มีหนี้สิน หาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ชวนคิด ชวนคุย และค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเยาวชน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทีมงานและกลุ่มเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
- หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
- สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
- เก็บข้อมูล - นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชน 20 คน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
1.หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
2. สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
3. เก็บข้อมูล 4.นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ใช้เวที่ประชุม โดยให้ทีมเยาวชน ได้มีการสำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน รายบุคคลทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ โดยการปรึกษาหารรายละเอียดด้วยการชวนคิด ชวนคุย โดยหาสาเหตุที่มีหนี้สิน การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ได้ผลการพูดคุยเป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่กล้าบอกความจริงต่อการเป็นหนี้นอกระบบและในระบบของตัวเอง ทาทั้งหมด 2.หาเวลามาพร้อมกันยากมาก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.กระบวนการทำงานยังไม่เป็นระบบมากนัก เพราะทำร่วมกับเยาวชน เลยทำให้ขาดการเก็บภาพ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.การกรอกข้อมูลที่ให้เก่งกว่านี้

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ได้ให้คำปรึกษาทางไลน์และโทรศัพท์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
1.นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 230.00 4,030.00 UnLock
27 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวันชัยวันชัยเมื่อ 27 ตุลาคม 2557 14:19:45
แก้ไขโดย วันชัย เมื่อ 27 ตุลาคม 2557 14:37:21 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานประเมิณผลการทำงาน

 • photo ประชุมคณะทำงานประชุมคณะทำงาน
 • photo ประชุมคณะทำงานประชุมคณะทำงาน
 • photo ประชุมคณะทำงานประชุมคณะทำงาน
 • photo ประชุมคณะทำงานประชุมคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งและประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สรุปผลการทำงานที่ผ่านมา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำนักเรียน อสม. ชาวบ้าน ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประสานงานแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 2.สรุปผลการทำงานที่ผ่านมา 3.กำหนดกิจกรรมที่จะทำต่อไป 4.ประเมินผลที่ได้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.ผู้นำชุมชนและอสม จำนวน 15 คน 2.แกนนำนักเรียนและเยาวชน จำนวน 5 คน 3.ตัวแทนภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย จำนวน 5 คน 4.ตัวแทนภาคส่วนราชาการในพื้นที่ เช่นจาก อบต.เป็นต้น จำนวน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประสานงานแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 2.สรุปผลการทำงานที่ผ่านมา ในงวดที่ 1 3.กำหนดกิจกรรมที่จะทำต่อไป 4.ประเมินผลที่ได้จากการทำกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการยังพบว่าบางกิจกรรมต้องเลี่อนออกไปเช่นกิจกรรมการศึกษาดูงาน 2.ในส่วนของการใฃ้จ่ายงบประมาณตามโครงการพบว่าพบประมาณในงวดที่ 1 ได้้รับการสนับสนุนน้อสกว่างบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.สุวิทย์ หมาดอะดำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 900.00 UnLock
27 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00-12.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านบางวันบ้านบางวันเมื่อ 28 ตุลาคม 2557 08:33:45
แก้ไขโดย บ้านบางวัน เมื่อ 30 ตุลาคม 2557 21:15:30 น.

ชื่อโครงการ : สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการและตัวแทนเก็บข้อมูล

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการและแกนนำโซน เพื่อกำหนดแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน รวมทั้งวางแผนขั้นตอนการจัดเก็บ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อกำหนดหัวข้อการจัดเก็บข้อมูลและแนวทางในการเก็บข้อมูล
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. คณะทำงาน จำนวน  6 คน
 2. ตัวแทนโซนเก็บข้อมูล จำนวน 4 คน
 3. เยาวชนตัวเก็บข้อมูล จำนวน 8 คน
 4. ผู้นำชุมชน จำนวน 4 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการดำเนินงาน
 2. แนะนำตัวแทนเก็บข้อมูลให้ที่ประชุม
 3. ดำเนินการจัดประชุม เพื่อแก้ไขปรับปรุงหัวข้อต่างๆ
 4. แนวทางในการจัดเก็บข้อมูลและระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 8 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. ตัวแทนกลุ่ม ๆ ละ 2 คน จำนวน 8 คน มีดังนี้
 • กลุ่มที่ 1 นางจันจิรา จันทร์เนตร ,นางตรีชฎา ยงยุทธ ,
 • กลุ่มที่ 2 นางกชนิกร นวลจันทร์ ,นางสภาพร ศรีฟ้า ,
 • กลุ่มที่ 3 นางประไพพรรณ จันทรทวี ,นางสาวเจนจิรา ละลอย ,
 • กลุ่มที่ 4 นางอัมพร ศรีประเสริฐ ,นางสาสอรอุมา ดำด้วงโรม
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นายกฤษ ศรีฟ้า
 2. เลขานุการ คือ นายนิคม ลำจวน
 3. ผู้ช่วยเลขานุการ คือ นางอัมพร ศรีประเสริฐ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

 1. คุณกฤษ ศรีฟ้า กล่าวเปิดการประชุม กล่าวถึงความสำคัญของข้อมูลชุมชนว่า ทุกคนที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง
 2. นายนิคม ลำจวน กล่าวแนะนำตัวแทนกลุ่มทั้ง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นางจันจิรา จันทร์เนตร ,นางตรีชฎา ยงยุทธ ,กลุ่มที่ 2 นางกชนิกร นวลจันทร์ ,นางสภาพร ศรีฟ้า ,กลุ่มที่ 3 นางประไพพรรณ จันทรทวี ,นางสาวเจนจิรา ละลอย ,กลุ่มที่ 4 นางอัมพร ศรีประเสริฐ ,นางสาสอรอุมา ดำด้วงโรม
 3. พิจารณาแบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูล จนแล้วเสร็จ
 4. กำหนดเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
 5. ปิดประชุม
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้ กลุ่มที่ 1 นางจันจิรา จันทร์เนตร ,นางตรีชฎา ยงยุทธ ,กลุ่มที่ 2 นางกชนิกร นวลจันทร์ ,นางสภาพร ศรีฟ้า ,กลุ่มที่ 3 นางประไพพรรณ จันทรทวี ,นางสาวเจนจิรา ละลอย ,กลุ่มที่ 4 นางอัมพร ศรีประเสริฐ ,นางสาสอรอุมา ดำด้วงโรม
 2. สรุปแบบฟอร์มที่พิจารณาใหม่ได้ดังนี้

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐาน โครงการสร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบางวัน  อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คำชี้แจง
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนี้ใช้เพื่อเก็บข้อมูลครัวเรือนบุคลากรในครัวเรือนและชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้เพื่อวางแผนพัฒนาสถาบันครอบครัวและชุมชนต่อไป แบบสอบถามสำหรับบ้านเลขที่.....................หมู่ที่ 1 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
          อาศัยอยู่ในชุมชน กลุ่มที่        ⃝  1        ⃝  2        ⃝ 3        ⃝ 4 ชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม.....................................................................ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครอบครัว……………………………

1.รายได้ของครอบครัวของท่านมาจาก (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ เริ่มจากเลข 1 สำหรับรายได้หลัก)  รับราชการ  ค้าขาย         สวนยางพารา  สวนปาล์มน้ำมัน     สวนผลไม้  ประมง  ของป่า  งานบริการ     รับจ้าง  จากลูกหรือญาติส่งมาให้   บำเหน็จบำนาญ                                                                                          อื่นๆ ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………..

2.การถือครองที่ดิน              มี         ไม่มี  หากมีเป็นที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน...................................ไร่        ไม่มีเอกสารสิทธิ จำนวน .............................ไร่
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 1..........................................................................  จำนวน............................ไร่ 2. ........................................................................  จำนวน.............................ไร่ 3. .........................................................................  จำนวน............................ไร่

3.อาชีพประมง ปริมาณต่อสัปดาห์          ............................ กก.ต่อปี   อาชีพหาของป่า ปริมาณต่อสัปดาห์      1.พืช ............................ กก.ต่อปี  2.สัตว์...............................กก.ต่อปี

4.บ้านที่อยู่อาศัย              เป็นของตนเอง  เช่า       อาศัยกับผู้อื่นหรือญาติ

6.ทรัพย์สินอื่น        ⃝  รถยนต์ จำนวน..............คัน ⃝  มอเตอร์ไซด์ จำนวน..........................คัน     ⃝  เรือ จำนวน....................ลำ ⃝  จักรกลการเกษตร จำนวน...................คัน

7.กิจกรรมในครัวเรือนที่ทุกคนมีโอกาสทำร่วมกัน คือ 1.......................................................................................................... ความถี่............ครั้ง/ปี 2. ........................................................................................................ ความถี่............ครั้ง/ปี 3. ........................................................................................................ ความถี่............ครั้ง/ปี

8.กิจกรรมชุมชนที่ครอบครัวมีส่วนร่วม คือ
1. กิจกรรม................................................................................................... ..........ความถี่...........ครั้ง/ปี 2. กิจกรรม...............................................................................................................ความถี่..........ครั้ง/ปี 3. กิจกรรม.............................................................................................................. ความถี่..........ครั้ง/ปี

9.สมาชิกในครอบครัวของท่าน.....สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรใดในชุมชนบ้าง? 1. .......................................................................................................................................................... 2. ........................................................................................................................................................... 3. ..........................................................................................................................................................

10.ผู้วางแผน รายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนของท่าน คือ.................................................................................... โดย          ⃝  ใช้บัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน     ⃝  ใช้วิธีการจดจำ     ⃝  ใช้วิธีใช้ได้เท่าไรใช้ไปก่อน

11.ปัจจุบันหากในครัวเรือนของท่านมีภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นเร่งด่วน....ท่านสามารถหาจากที่ใด?   ⃝ ยืมกองทุนหมู่บ้าน   ⃝  ยืมญาติหรือเพื่อน     ⃝ กู้ธนาคาร       ⃝  ถอนเงินฝากจากธนาคาร   ⃝  หนี้นอกระบบ

12.ท่านมีรายจ่าย ค่าอาหารต่อเดือนสำหรับครอบครัว ประมาณ..............................บาท

13.ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาต่อเดือนสำหรับครอบครัว ประมาณ................................บาท

14.ค่าใช้จ่ายเหล้า/บุหรี่ ต่อเดือน ประมาณ...............................................บาท

15.พืชสวนครัวและพืชสมุนไพรที่ครอบครัวปลูกไว้และนำมาใช้ประโยชน์ได้บ่อย ๆ มีอะไรบ้าง...................... .......................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

 1. ท่านได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านไหนไปปฏิบัติบ้าง.............................................................................. ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

17.ท่านคิดว่าหลักคำสอนทางศาสนาข้อใด เหมาะสมที่จะนำมาใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวของท่าน ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

 1. ท่านคิดว่า  “ในชุมชนของท่าน ใครคือบุคคลต้นแบบในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้” 18.1 ต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1......................................................................   2..................................................................... 18.2 ด้านความกตัญญูรู้คุณ คือ 1......................................................................   2..................................................................... 18.3 ด้านความสุขในครัวเรือน และการดูแลสั่งสอนบุตร คือ 1......................................................................   2..................................................................... 18.4 ด้านการมีจิตสาธารณะ คือ 1......................................................................   2..................................................................... 18.5 ด้านเกษตรผสมผสาน คือ 1......................................................................   2..................................................................... 18.6 ด้านนำหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต คือ 1......................................................................   2..................................................................... 18.7 ด้านดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม คือ 1......................................................................   2..................................................................... 18.8 ด้านความมุ่งมั่นอดทนขยันทำมาหากิน คือ 1......................................................................   2.................................................................... 18.9 ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต คือ 1......................................................................   2.....................................................................
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมายคือ 21 คน

 1. หัวหน้ากลุ่มเข้าใจผิดว่า ประชุมเฉพาะตัวแทนในการเก็บข้อมูลเท่านั้น
 2. คณะทำงานติดภาระกิจสำคัญ

แนวทางในการแก้ไข ต้องสื่อสารให้ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

นายศักดิ์ชาย เรืองศรี,นางสาวอุไรวรรณ ตัณฑอาริยะ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 2,100.00 2,500.00 1,200.00 0.00 0.00 5,800.00 UnLock
27 ตุลาคม 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanplam_3banplam_3เมื่อ 29 ตุลาคม 2557 22:01:11
แก้ไขโดย banplam_3 เมื่อ 29 ตุลาคม 2557 22:03:07 น.

ชื่อโครงการ : ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจเชิงลึกสถานการณ์หนี้สินของประชาชน วันที่ 10

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมแกนนำหมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหารูปแบบแนวทางการเปิดเวที

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลหนี้สาเหตุที่มีหนี้สิน หาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ชวนคิด ชวนคุย และค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเยาวชน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทีมงานและกลุ่มเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
- หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
- สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
- เก็บข้อมูล - นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชน 20 คน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
1.หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
2. สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
3. เก็บข้อมูล 4.นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ใช้เวที่ประชุม โดยให้ทีมเยาวชน ได้มีการสำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
โดยการปรึกษาหารรายละเอียดด้วยการชวนคิด ชวนคุย โดยหาสาเหตุที่มีหนี้สิน การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ได้ผลการพูดคุยเป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่กล้าบอกความจริงต่อการเป็นหนี้นอกระบบและในระบบของตัวเอง ทาทั้งหมด 2.หาเวลามาพร้อมกันยากมาก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.กระบวนการทำงานยังไม่เป็นระบบมากนัก เพราะทำร่วมกับเยาวชน เลยทำให้ขาดการเก็บภาพ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

...

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ได้ให้คำปรึกษาทางไลน์และโทรศัพท์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
1.นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 230.00 2,330.00 UnLock
27 ตุลาคม 2557 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwiphawiphaเมื่อ 30 ตุลาคม 2557 18:37:06
แก้ไขโดย wipha เมื่อ 30 ตุลาคม 2557 18:58:27 น.

ชื่อโครงการ : บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอยู่ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแกนนำและคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก : -ประชุมเพื่อสร้างและพัฒนาข้อตกลงของชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมคณะทำงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการวัด 15 คน โรงเรียนโดย ผู้อำนวยการ ตัวแทนสภานักเรียน กรรมการบ้านนากวดและประชาชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ทบทวนหลักคิด กิจกรรมของโครงการทุกครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจและจะได้สื่อสารตรงกัน -ประชุมร่วมออกแบบกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทบ้านนากวด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน  ผอ.โรงเรียน กรรมการหมู่บ้าน -ออกแบบกิจกรรม โครงการโดยภาพรวมทั้งหมดว่าโครงการต้องการอะไร -ออกแบบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ วัดต้องทำกิจกรรมอะไรบ้าง ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ใช้ข้อมูลอะไรบ้าง,โรงเรียนทำธนาคารขยะ สร้างขบวนการอย่างไร ,โครงการสืบชะตาคลองนาท่อม ทำอย่างไร ออกแบบร่วมกับคณะทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรรมการหมู่บ้าน วัด และโรงเรียน เข้าใจกรอบการทำงาน หลักบวร ตาม ที่โครงการนำเสนอ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การสื่อสารกับชุมชนและคณะทำงาน  วิธีแก้ต้องมีการสือสารบ่อย ๆ จนคุ้นเคยกับโครงการและกิจกรรมที่ทำ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ระยะเริ่มต้นโครงการ ต้องค่อย ๆ สร้างความเข้าใจ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ถาวร คงศรี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsuwanneesuwanneeเมื่อ 26 ตุลาคม 2557 16:54:11
แก้ไขโดย suwannee เมื่อ 26 ตุลาคม 2557 20:22:41 น.

ชื่อโครงการ : คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมทอดกฐินลด ละ เลิก อบายมุข และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 • photo บริการตรวจสุขภาพโดยทีม อสม และเจ้าหน้าที่รพสตบ้านคอกช้าง เช่น วัดความดันโลหิตสูงบริการตรวจสุขภาพโดยทีม อสม และเจ้าหน้าที่รพสตบ้านคอกช้าง เช่น วัดความดันโลหิตสูง
 • photo ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ
 • photo รับประทานอาหารร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน
 • photo พ่นหมอกควันบริเวณโรงเรียนพ่นหมอกควันบริเวณโรงเรียน
 • photo ทอดกฐิน ลด ละ เลิก อบายมุขทอดกฐิน ลด ละ เลิก อบายมุข
 • photo ทอดกฐินลด ละเลิก อบายมุขทอดกฐินลด ละเลิก อบายมุข
 • photo การกการพ่นหมอกควันำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง และแมลง บริเวณฐานทหารการกการพ่นหมอกควันำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง และแมลง บริเวณฐานทหาร
 • photo การพ่นหมอกควันชุมชนตามบ้านเรือนการพ่นหมอกควันชุมชนตามบ้านเรือน
 • photo พ่นหมอกควันบริเวญวัดพ่นหมอกควันบริเวญวัด
 • photo พ่นหมอกควันบริเวณโรงเรียนพ่นหมอกควันบริเวณโรงเรียน
 • photo การพ่นหมอกควันชุมชนตามบ้านเรือนการพ่นหมอกควันชุมชนตามบ้านเรือน
 • photo การพ่นหมอกควันชุมชนตามบ้านเรือนการพ่นหมอกควันชุมชนตามบ้านเรือน
 • photo พ่นหมอกควันบริเวณโรงเรียนพ่นหมอกควันบริเวณโรงเรียน
 • photo พ่นหมอกควันบริเวณโรงเรียนพ่นหมอกควันบริเวณโรงเรียน

กิจกรรมหลัก : การจัดการขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ชุมชนสะอาด เรียบร้อย 2. สร้างความสามัคคี 3.สร้างจิตสำนึกของประชาชน 4. ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชนทั่วไปในชุมชนคอกช้าง 40 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชาชนร่วมกันทอดกฐินขยะ นำเงินจากการขายขยะทำบุญที่วัด
2. ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง และแมลงต่างๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชนทั่วไป พระพิกษุ ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำ ชรบ อรบ กลุ่มแม่บ้าน จำนวน 40 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประชาชนนำเงินที่มาจากการขายขยะ ร่วมทำบุญกัน
 2. กลุ่มเป้าหมายร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ พ่นหมอกควัน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. สร้างความสามัคคี
 2. ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงที่เป็นพาหะไข้เลือดออก และไข้มาลาเรีย
 3. สร้างจิตสำนึกของประชาชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtosaphorntosaphornเมื่อ 26 ตุลาคม 2557 18:56:21
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 26 ตุลาคม 2557 21:31:18 น.

ชื่อโครงการ : สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาชอย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาซอย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนมีความสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มคนในชุมชน  กรรมการและกลุ่มจิตอาสาของชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมกันพัฒนาซอยเพื่อนำดินและปุ๋ยมาปลูกผักไว้ทานในบ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการชุมชนประธานชุมชนและอาสาสมัครในชถมชนร่วมกับแกนนำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เด็กๆ นำดินจากซอยมารวมกันไว้ที่ทำการโครงการ ผุู้ใหญ่นำแผ่นพลาสติกมารองดิน และทุกคนมาช่วยนำของมารวมกันเพื่อทำปุ๋ย จากเศษดิน แกลบ ขุยพร้าว นำไป ปลูกผัก มีการรวมตัวกันผสมดินและขี้วัวแกลบเผาขุยมะพร้าวเพื่อนำมาใส่ปุ๋ยให้กับพืชผักที่บ้านให้สวยงามแลขี้วัวแกลบเผาขุยมะพร้าวเพื่อนำมาใส่ปุ๋ยให้กับพืชผักที่บ้านให้สวยงาม ประธานโครงการได้สอนเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ ตามบ้านที่มีที่จำกัด นำวัสดุเหลือใช้มาเป็นภาชนะปลูก นำดินที่ทำวันนี้ไปใช้ และมีการติดตามจากสมาชิกชุมชนถึงบ้าน ต่อไปช่วยลงแขกตามบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เด็กๆ นำดินจากซอยมารวมกันไว้ที่ทำการโครงการ ผุู้ใหญ่นำแผ่นพลาสติกมารองดิน และทุกคนมาช่วยนำของมารวมกันเพื่อทำปุ๋ย จากเศษดิน แกลบ ขุยพร้าว นำไป ปลูกผัก มีการรวมตัวกันผสมดินและขี้วัวแกลบเผาขุยมะพร้าวเพื่อนำมาใส่ปุ๋ยให้กับพืชผักที่บ้านให้สวยงามแลขี้วัวแกลบเผาขุยมะพร้าวเพื่อนำมาใส่ปุ๋ยให้กับพืชผักที่บ้านให้สวยงาม ประธานโครงการได้สอนเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ ตามบ้านที่มีที่จำกัด นำวัสดุเหลือใช้มาเป็นภาชนะปลูก นำดินที่ทำวันนี้ไปใช้ และมีการติดตามจากสมาชิกชุมชนถึงบ้าน ต่อไปช่วยลงแขกตามบ้านทำให้คนในชุมชนมีความสามัคคีและมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปบอดสารพิษซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในบ้านได้บางส่วนและทั้งยังได้รับประทานผักปลอดสารเคมีต่างๆด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานในปฏิทิน เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ชวนคนมาเพิ่ม และการตั้งกติกากลุ่มเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและมีความต่อเนื่อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 UnLock
26 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสัณห์สินีสัณห์สินีเมื่อ 26 ตุลาคม 2557 22:09:28
แก้ไขโดย สัณห์สินี เมื่อ 27 ตุลาคม 2557 21:14:24 น.

ชื่อโครงการ : ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : เครือข่ายอาสาสมัครและแกนนำเยาวชนลงเยี่ยมบ้าน ครั้งที่ 3

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อบรมเสริมศักยภาพอาสาสมัครในการติดตามลงเยี่ยมบ้าน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

1.  เพื่อต้องการให้กลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครสามารถปฎิบัติลงเยี่ยมบ้านได้ 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อาสาสมัครรู้จักดูแลสุขภาพเยี่ยมบ้าน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

50คน คนในชุมชน 13ตระกูลคนและกลุ่มเครือข่ายทั้ง 4ฝ่าย30คน1. ครู จำนวน 2 คน 2. ผู้นำศาสนา จำนวน 3 คน 3. รพ.สต. จำนวน 3 คน 4. สอบต. จำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

50คน ทีมเก่า 30คน ทีมใหม่เด็กเยาวชนกลุ่มติดยาเสพติด 20 คน รวม 50 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมคณะทำงานชุดเก่าและชุดใหม่ เช่น กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน กลุ่มตัดเย็บและกลุ่มทำขนม จำนวน 50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประสานงานทีมคณะทำงานชุดเก่าและชุดใหม่ เช่น กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน กลุ่มตัดเย็บและกลุ่มทำขนม จำนวน 50 คน เพื่อามประชุมชี้แจงในการลงเยี่ยม ครั้งที่ 3 และมีของไปฝากให้กับผู้ป่วย ทั้ง 14 ตระกูล เหมือนครั้งที่ 2 และในการลงเยี่ยมครั้งนี้ เจ้าของโครงการก็ได้ลงไปเยี่ยมกับทีมคณะทำงาน เพื่อที่จะต้องการให้คนในหมู่บ้านรู้สึก ว่ายังมีญาติพี่น้องที่ยังเป็นห่วงเขา เพราะทุกคนในหมู่ 2 ล้วนแล้วแต่ เป็นญาติพี่น้องกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีกลุ่มที่ลงพื้นที่ 7 กลุ่ม กลุ่มละ 2 ตระกูล มีข้อมูที่ได้จากการลงไปเยี่ยมผู้ป่วยในครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นข้อมูลการติดตามผลว่า ในการลงไปเยี่ยมครั้งที่ 1 และ 2  มีข้อมูลที่ได้จากการลงไปเยี่ยม ดังนี้   1.  ตระกูลสาหมีด กับ ปองแท้             ตระกูลสาหมีด

 1. นางฮาตีม๊ะ สาหมีด อายุ 59 ปี หนัก 60 สูง 148 เป็นโรคเหน็บชา โรคเก๋า อาการเหน็บชา เข็ดเมื่อยในข้อ สาเหตุจาก เหนื่อยจากการทำงาน และกินไก่มาก สามีดูแลโดยพาไปปรึกษาหมอ และกินยาตามหมอสั่ง และกินผักเขียว
  ครั้งที่3 เหมือนเดิม แต่เจ็บหัวเข่าเป็นบางครั้ง ดูแลเหมือนเดิมและกินยาฟ้าทะลายโจรด้วย

 2. นายเยน สาหมีด อายุ62 ปี  หนัก 53 สูง 160 เป็นโรคกระเพาะ กรดใหลย้อน มีอาการจุกเสียด แน่นอก เพราะกินอาหารไม่ตรงเวลา กินยาที่ อนามัย และแนะนำให้กินอาหารตรงเวลา ครั้งที่ 3 เหมือนเดิม

 3. สุชาดา สาหมีด อายุ 20 ปี หนัก 40 สูง 159 เป็นโรคเลือด  มีอาการมึนหัว เป็นลม หน้ามืด สาเหตุ เพราะ เลือดผิดปกติ รักษาที่โรงพยาบาล  กินยาตามหมอสั่ง ครั้งที่ 3 เหมือนเดิม

 4. ประพันธ์ สาหมีด อายุ 42 ปี หนัก 82 สูง 180 เป็นโรคริดสีดวง ไปฉีดยาที่คลีนิค ชอบทานอาหารมันมัน ครั้งที่ 3 เหมือนเดิม

 5. นานสเปน สาหมีด อายุ 69 ปี หนัก 65 สูง 168  เป็นความดัน อัมพฤก เป็นมา 2 ปีครึ่ง กินยาที่หมอสั่ง มีอาการเส้นกระตุก เป็นตะคิว มึนหัว มีบุตรคอยดูแล ครั้งที่ 3 เหมือนเดิม แต่หลับไม่ค่อยสนิท

 6. นางนับเส๊าะ สาหมีด หนัก 83 สูง 150 เป็นความดัน เบาหวาน รักษาที่โรงพยาบาล หลับไม่สนิท มีอาการมึนหัว เวียนหัว มีบุตรคอยดูแล และพาไปหาหมอบ่อยๆ และหมอนัดเอายา 2เดือน ครั้ง ครั้งที่ 3 เหมือนเดิม


              ตระกูลปองแท้


 7. นางเพ็ญศรี กลิ่นเพชร อาย 52 ปี  น้ำหนัก 80 สูง 148 เป็นโรค เบาหวาน ความดัน หอบหืด มีอาการ วิงเวียนศรีษะ เป็นลมบ้างเป็นบางครั้ง /ช็อค สาเหตุที่เป็น คือ เครียด คิดมาก มีลูกเป็นคนที่ดูแล  การกินอาหาร จะกินอาหารรสอ่อน ปานกลาง และได้รักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลละงู  จะกินยาความดัน และฉีดยาเบาหวานเองทุกวัน และออกกำลังกายนานๆครั้ง ครั้งที่ 3 เดือนนี้น้ำตาลลด กินยาลดความดัน และฉีดยาเองทุกวัน และออกกำลังกาย
 8. นายรอเหล็น ปองแท้ อายุ 58 ปี น้ำหนัก  70 ส่วนสูง 170 เป็นโรคฝีในสมอง และเหน็บชา อาการคือ มือเท้าใช้งานไม่ได้ ความรู้สึกช้ากว่าเดิม สมองควบคุมคำสั่งไม่ค่อยได้ สาเหตุที่เป็น ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมี ภรรยาเป็นคนดูแล จะให้ออกกำลังกาย และกินยาจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ สูบบุหรี่และกินกาแฟด้วย ครั้งที่ 3 เหมือนเดิม

 9. นายวีระศักดิ์ ปองแท้  อายุ 22 ปี หนัก 80 สูง 153 เป็นโรคลิ้นหัใจรั่ว ความดัน มีอาการ เหนื่อยง่าย นอนไม่หลับ หอบ เป็นโรคทางพันธุกรรม มีแม่คอยดูแล  รักษาที่ มอ. หาดใหญ่ กินยาเป็นประจำทุกเดือน ออกกำลังกาย แต่ สูบบุหรี่ กินเหล้า ครั้งที่ 3 เหมือนเดิม

 10. สราวุฒิ ปองแท้  อายุ 26 ปี หนัก 75 สูง 167 เป็นโรคหอบและภูมแพ้ มีอาการเหนื่อยจากการทำงาน แลเป็นภูมแพ้ในฤดูฝน เป็นเพราะ  เหนื่อย อากาศเย็น แพ้ฝุ่น มีพ่อแม่ดูแล รักษาที่ โรงพยาบาลละงู และสูบบุหรี่ ครั้งที่ 3 เหมือนเดิม

 11. คอดีย๊ะ ปองแท้ อายุ 26 ปี น้ำหนัก 60 สูง 147 ไม่เป็นโรค

        2. ตระกูลสันหมาด+โชติมันต์

        ตระกูลสันหมาด

1.นายบ่าวนุ้ย สันหมาด  อายุ 86 ปี เป็นโรคอ่อนข้อ มีอาการ ไม่มีแรง ปวดเมื่อยตามร่างกาย นอนไม่ค่อยหลับ เป็นเพราะ เมื่อก่อนทำงานหนัก มีภรรยาดูแล การกินอาหารและกินยาเป็นเวลา ครั้งที่ 3 อาการ เมื่อยตามตัว ไม่มีแรง มีภรรยาดูแล สิ่งที่เปลี่ยนแปลง คือ ลุกขึ้นนั่งได้ อาการดีขึ้นกว่าครั้งก่อน น่าตาแจ่มใสขึ้น พูดคุยรู้เรื่อง และผู้ป่วยเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

2.นางรอกาย๊ะ สันหมาด เป็นโรคความดัน เบาหวานไขมันในเส้นเลือด หัวใจโต มีอาการหายใจลำบาก เวียนหัว แน่นหน้าอก เป็นเพราะ ความดันสูง ทำงานหนัก  ดูแลตัวเอง กินอาหารและยาเป็นเวลา แนะนำให้ควบคุม อาหาร ครั้งที่ 3 ความดันปกติ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ  แข็งแรงขึ้น มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและไปหาหมอบ่อย หน้าตาสดชื่นแจ่มใสดี

        ตระกูลโชติมันต์

1.นายดำ  โชติมันต์ อายุ 72 ปี หนัก 50 สูง 165 เป็นโรค หอบ ไอเรื้อรัง กระเพาะ มีอาการไอ พ่นยาตลอด หายใจเสียงดัง เพาระ เป็นหวัดบ่อย มีภรรยาดูแล ครั้งที่ 3 อาการเหมือนเดิม แต่สนทนาพูดคุยเยอะกว่าครั้งก่อนที่ได้ลงพื้นที่ หน้าตาแจ่มใสขึ้น

2.นางฮาซีร๊ะ โชติมันต์ อายุ 37 ปี เป็นโรคเบาหวาน หอบหืด ภูมิแพ้  มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เป็นเพราะ กินจุกจิก ชอบกินของหวาน ไม่ค่อยออกกำลังกาย ดูแลตัวเอง สามีและลูก พยายามออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร ครั้งที่ 3 อาการเหมือนเดิมแต่ดีขึ้นนิดหน่อย และออกกำลังกายทุกวันตอนเย็น ควบคุมในเรื่องอาหารและเช็คน้ำตาลในเลือดอยู่บ่อยๆ

          3. ตระกูลเอ็มเล่ง กับ ม่าหมูด

        ตระกูลเอ็มเล่ง

 1. นายดนตรี เอ็มเล่ง อายุ 66 ปี  เป็นโรคความดัน มีอาการเวียนหัว ปวดเมื่อย มีลูกกับภรรยาคอยดูแล  และให้กินยาอย่างต่อเนื่องครบทุกเวลา ครั้งที่ 3 อาการดีขึ้น คนดูแลเหมือนเดิม และควบคุมอาหาร

 2. นางเขียว เอ็มเล่ง อายุ 64 ปี เป็นโรคความดันโลหิตสูง และโรคสะเก็ดเงิน มีอาการเวียนหัว อาเจียน ปวดท้อง แนะนำ อย่าทานอาหารรสจัด
  ครั้งที่ 3 อาการ วันที่ 5กันยา เริ่มเป็นอย่างรุนแรงแต่ตอนนี้ดีขึ้น ประมาณ 30% และควบคุมเรื่องอาหาร

 3. นางสาวชนกานต์ เอ็มเล่ง อายุ 39 ปี เป็นโรคไต โดยไม่รู้สาเหตุ เกิดอาการบวม  และดูแลตัวเองแนะนำ อย่ากินอาหารรสจัด ครั้งที่ 3 อาการดีขึ้น

 4. นายธนงศักดิ์ เอ็มเล่ง อายุ 40 ปี เป็นโรคปวดท้องบ่อยๆ  แต่กลัวเข็มฉีดยาไม่กล้าไปหาหมอ มีพี่น้องคอยดูแล คำแนะนำ กินอาหารให้ตรงเวลา ครั้งที่ 3 อาการดีขึ้น แต่เป็นคนกลัวหมอ

5.นางจินดา หวีตันหยง อายุ 42 ปี เป็นโรคปวดท้องถ่ายเป็นเลือด มีอาการปวดท้อง สามีคอยดูแล พยายามรักษาทุกวิธีแต่ก็ไม่หาย ครั้งที่ 3 อาการดีขึ้น

        ตระกูลม่าหมูด


1. นายผล ม่าหมูด อายุ 74 ปี เป็นโรคหัวใจ มีอาการ กลัว ขวัญอ่อน ใจสั่น กินอะไรไม่ค่อยได้ กินยาที่โรงพยาบาล ครั้งที่ 3 อาการเหทือนเดิม

 1. นายยูสูบ ม่าหมูด อายุ 40 ปี  ประสบอุบัติเหตุ สมองได้รับความกระทบกระเทือน มีแม่คอยดูแล และกินยา ครั้งที่ 3 เหมือนเดิม

 2. นางรอมหรี ม่าหมูด อายุ 73 ปี เป็นโรคชรา  มีอาการ เหนื่อย เพลีย ล้าตามวัย ดูแลตัวเอง และกินยาบ่อยๆ ครั้งที่ 3 กินอาหารได้เป็นปกติ

 3. นางอินตัน ม่าหมูด อายุ 56 ปี เป็นโรคผื่นแดง และถลอกเป็นแผ่นๆ มีอาการคันตามผิวหนังซื้อยามาทาเอง ครั้งที่ 3 หายแล้ว เป็นปกติ

 4. นางกอหลัน เส็มสัน อายุ 48 ปี เป็นโรคความดัน มีอาการปวดศรีษะ เพราะเครียด ดูแลตัวเอง และควบคุมการกินอาหาร ครั้งที่ 3 เหมือนเดิม

          4.ตระกูลบารา+อุรามา
            ตระกูลบารา

 1. นายต่ายูเด็น บารา อายุ 62 ปี หนัก 65 สูง 172 เป็นโรค เหน็บชา เบาหวาน เป็นมาประมาณ 3 ปี มีอาการ ชามือ ชาเท้า อ่อนเพลีย สั่น เป็นเพาระ การสะสมของไขมันมีบุตรดูแล เรื่องการกินอาหารที่มีประโยชน์ ครั้งที่ 3 อาการดีขึ้นกว่าครั้งก่อน แต่ยังไม่หายขาด ออกกำลังกายเป็นประจำ

 2. นางฮาลีม๊ะ บารา อายุ 55 ปี หนัก 55 สูง 145 เป็นโรคเบาหวาน 3 ปีแล้ว ชอบกินอาหารที่มีรสจัด ครั้งที่ 3 เหมือนเดิม

 3. นางหาหวา บารา  อายุ 47 ปี หนัก 80 สูง 158 เป็นโรคความดันโลหิตสูง มีอาการมึนหัว ปวดท้ายทอย เป็นเพราะกินอาหารที่มีไขมันสูง พักผ่อนไม่พอ ดูแลตัวเอง เรื่องอาหาร และออกกำลังกาย แนะนำให้งดอาหารรสจัด
  ครั้งที่ 3 อาการดีขึ้น ออกกำลังกายเป็นประจำ

            ตระกูล อุรามา

1.นายสุอีป อุรามา อายุ 58 ปี หนัก 70 สูง 170 เป็นโรคความดัน ไขมัน เป็นมา 4 ปี มีอาการ มึนหัว เหนื่อยง่าย เป็นเพราะกินอาหารที่มีไขมันสูง มีบุตรดูแลเรื่องการกินอาหาร และเอาใจใส่ทั้งร่างกายและจิตใจ และพาไปหาหมอตามนัด ครั้งที่ 3 ความดันปกติ รับประทานอาหารตามที่แนะนำ ออกกำลังกายเป็นประจำโดยการเดิน

2.นางฮานี่ย๊ะ อุรามา อายุ 59 ปี หนัก 45 สูง 147 เป็นโรค หอบ ครั้งที่ 3 เหมือนเดิม
3.นายยูหัน อุรามา เป็นโรคความดัน หัวใจ เก๋า ไทรอย หลอดเลือดหัวใจเกิน มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ปวดข้อ คอบวม เป็นเพราะ กล้ามเนื้อผิดปกติ ปวดข้อ ข้อเสื่อม มีบุตรดูแลเรื่องการกินอาหาร และพาไปพบแพทย์ ครั้งที่ 3 ความดันปกติ ออกกำลังกายโดยการเดิน

                5. ตระกูลตระกูลดินนุ้ย+นิละ

                ตระกูลดินนุ้ย


1.นายอำรัน ดินนุ้ย  เป็นโรคเข็ด แผลเรื้อรังบริเวณเท้า รักษาที่โรงพยาบาลละงู ครั้งที่ 3 อาการดีขึ้นมาก ดีใจที่มีญาติพี่น้องลงไปเยี่ยม

2.นางดาม๊ะ ดินนุ้ย หนัก 46 สูง 155 เป็นโรรคความดัน เบาหวาน  เก๋า หัวใจ ไต  รักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 3 อาการไม่ค่อยดีขึ้น มึนศรีษะ

3.นางบอระ ดินนุ้ย หนัก 40 สูง 170 เป็นโรคชรา ภูมิแพ้ เหน็บชา รักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 3 อาการแข็งแรงขึ้น ความรู้สึกของผู้ป่วย อยากให้มาเยี่ยมบ่อยๆ และรู้สึกมีความสุขที่มีคนมาเยี่ยม

4.นายหาบ ดินนุ้ย  หนัก 50สูง 158 เป็นโรคหอบ  รักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มีบุตรคอยดูและ ดินนุ้ย หนัก 40 สูง 170 เป็นโรคชรา ภูมิแพ้ เหน็บชา รักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 3 อาการคงที่ พูดคุย และสบายใจขึ้นที่มีคนมาเยี่ยม

5.นายอับดลรอสาก ดินนุ้ย หนัก 73 สูง 165 ไม่ระบุชัดเจน ครั้งที่ 3 เป็นโรคประสาท รักษาที่ มอ. อาการคงที่ หากมีการขาดยา มีอาการซึมเศร้า ไม่ค่อยพูด

                ตระกูลนิละ


1.นายปรัชญา นิละ อายุ 51 ปี หนัก 48 สูง 160 เป็นโรความดัน มีอาการปวดหัว ขาชา สาเหตุเครียด คิดมาก รักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 3 ดีขึ้นแนะนำให้ลดอาหาร รสจัด รู้สึกดีใจที่ติดตามมาดูแลอาการ

2.นางสาวรมหยัน นิละ หนัก 46 สูง 144 เป็นโรคความดัน เบาหวาน ชัก มีอาการเวียนหัว นอนไม่หลับ  เป็นเพราะ เป็นเริมที่ใต้ตา และชักจะเป็นขึ้นมาเอง รักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 3 ดีขึ้นบ้าง และลดอาหารตามคำแนะนำ

3.นางยม นิละ อายุ 60 ปี หนัก 78 สูง 159 เป็นโรคความดัน มีอาการเวียนหัว นอนไม่หลับ รักษาที่โรงพยาบาล ครั้งที่ 3 ปกติดี แนะนำให้ทานอาหารให้ครบ 5หมู่ และให้ทานผักผลไม้เยอะๆ

4.นายยาดี นิละ อายุ 70 ปี เป็นโรคปวดข้อ ปวดเอว มีอาการตะคิวชัก คันเพราะทำงานหนัก เส้นตึง รักษาที่คลีนิค ครั้งที่ 3 ดีขึ้น นอนหลับดี แนะนำให้ลดอาหารรสจัดและออกกำลังกาย
5. นางยำบี นิละ อายุ 61 ปี เป็นโรคความดัน เบาหวาน เก๋า มีอาการเวียนหัว ปวดหัวเข่า  นอนไท่ค่อยหลับ รักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 3 นอนไม่ค่อยหลับ เจ็บเข่า แนะนำให้ลดอาหารรสจัด


                    6.ตระกูลโสะตา+ทุมมาลี

                      ตระกูลโสะตา


1.นายดนอาหมาด โส๊ะตา อายุ 61 ปี เป็นโรค เลือดเลี้ยงสมองไม่พอ ความดัน มีอาการเป็นลมบ่อยๆ  เพราะไม่กินผัก มีภรรยาและลูกคอยดูแลไปหาหมอตามนัด กินยาตามหมอสั่ง สูบบุหรี่ ครั้งที่ 3 อาการดีขึ้นมาก ลดอาหารรสจัด และลดการกินกาแฟให้น้อยลง แนะนำให้ออกกำลังกาย และทานอาหารที่มีประโยชน์


                      ตระกูลทุมมาลี

  1.นายสาฝาก ทุมมาลี เป็นโรคหัวใจ มีอาการหัวใจสั่น เหนื่อย เจ็บหัวใจ เป็นเอง มีลูกดูแลพาไปหาหมอตามนัด  สูบบุหรี่ ควรลดอาหารที่มีรสจัด ครั้งที่ 3 อาการดีขึ้นและมีลูกกับภรรยาคอยเตือนให้กินยาเมื่อถึงเวลา แนะนำให้ออกกำลังกายบ่อยๆ และเรื่องอาหารการกิน

  2. นางสีด๊ะ ทุมมาลี  เป็นโรคไทรอย  ความดัน ต้อกระจก ครั้งที่ 3 อาการดีขึ้นมากแล้ว และลดอาหารรสจัด แนะนำให้ออกกำลังกาย และอย่าลืมกินยา

                  7.ตระกูลหมันหย่อง กับ สาสว่าง

                ตระกูลหมันหย่อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • อยากให้พี่เลี้ยงลงพื้นที่ และให้คำปรึกษา  แนะนำในบางเรื่องที่ยังไม่ค่อยเข้าใจ
 • ให้คำปรึกษาเรื่อยๆ
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

อยากให้พี่เลี้ยง ให้คำแนะนำในการลงเยี่ยมมากกว่านี้

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 7,500.00 195.00 500.00 0.00 8,195.00 UnLock
26 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 29 ตุลาคม 2557 11:59:02
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 29 ตุลาคม 2557 12:11:25 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : พบปะพูดคุยเพือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กิจกรรมหลัก : จัดให้มีกิจกรรมพบปะพูดคุยกันภายในชุมชนของสภาผู้นำตณะกรรมการมัสยิด และสภาชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเดือนละครั้ง(12ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ชุมชนปลอดภัยและเข้มแข็ง และสร้างเสริมเครือข่ายชุมชนโดยชุมชน ร่วมแก้ปัญหายาเสพ ติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พบปะพูดคุยกันภายในชุมชนของสภาผู้นำตณะกรรมการมัสยิด และสภาชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเดือนละครั้ง ติดตามโครงการกิจกรรมและหาแนวทางวิธ๊การประเมินผลร่วมกัน สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำป้ายข้อตกลงระหว่างชุมชนและหารือเกี่ยวกับการจัดดาวะทุกวันอังคานชรในมัสยิดเพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชนมีความรับผิดชอบและได้หลีกเลี่ยงต่อยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

หารือเกี่ยวกับการทำป้ายข้อตกลงระหว่างชุมชนโดยทำมา 3 ป้ายโดนติดตามร้านค้า มัสยิดตาดีกา  และล้านกีฬา โดยมีหัวข้อ 7 หัวข้อ ดังนี้ 1.ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ซื้อบุหรี 2.ห้ามสูบบุหรีต่อหน้าเด็กและคนชรา  3.ห้ามสูบบุหรีที่มัสยิด  4.ห้ามสูบบุหรีที่ลานกีฬา  5.ห้ามสูบบุหรีที่ตาดีกา  6.ห้ามขายบุหรีให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี  7.ห้ามสูบบุหรีต่อหน้าหญิงมีครรค์
และหารือเกี่ยวกับการจัดดาวะทุกวันอังคาร ในมัสยิด เพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีระเบียบต่อตัวเองและเป็นการฝึกให้เด็กและเยวชนได้หางไกลต่อยาเสพติด 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 UnLock
26 ตุลาคม 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanplam_3banplam_3เมื่อ 29 ตุลาคม 2557 21:43:07
แก้ไขโดย banplam_3 เมื่อ 29 ตุลาคม 2557 21:59:55 น.

ชื่อโครงการ : ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจเชิงลึกสถานการณ์หนี้สินของประชาชน วันที่ 9

 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมแกนนำหมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหารูปแบบแนวทางการเปิดเวที

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลหนี้สาเหตุที่มีหนี้สิน หาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ชวนคิด ชวนคุย และค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเยาวชน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทีมงานและกลุ่มเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
- หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
- สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
- เก็บข้อมูล - นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชน 10 คน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
1.หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
2. สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
3. เก็บข้อมูล 4.นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

โดยให้ทีมเยาวชน ได้มีการสำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สินรายบุคคลถึงบ้าน
โดยการปรึกษาหารรายละเอียดด้วยการชวนคิด ชวนคุย โดยหาสาเหตุที่มีหนี้สิน การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ได้ผลการพูดคุยเป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่กล้าบอกความจริงต่อการเป็นหนี้นอกระบบและในระบบของตัวเอง ทาทั้งหมด

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.กระบวนการทำงานยังไม่เป็นระบบมากนัก เพราะทำร่วมกับเยาวชน เลยทำให้ขาดการเก็บภาพ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.การกรอกข้อมูลที่ให้เก่งกว่านี้

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ได้ให้คำปรึกษาทางไลน์และโทรศัพท์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
1.นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00 230.00 2,130.00 UnLock
26 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpairoakectchoopairoakectchooเมื่อ 29 ตุลาคม 2557 22:12:40
แก้ไขโดย pairoakectchoo เมื่อ 30 ตุลาคม 2557 22:31:45 น.

ชื่อโครงการ : เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม »

ชื่อกิจกรรม : เวทีเรียนรู้สถานการณ์การใช้สารเคมี ฯลฯ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : 5. เวทีเรียนรู้สถานการณ์การใช้สารเคมี และผลกระทบจากสารเคมีในชุมชน โดยการทำนิทรรศการข้อมูล การตั้งวงชวนคุย และการร่วมกำหนดมาตรการชุมชน(ข้อมูลจากการสำรวจ) โดยที่ชุมชนสนับสนุนสถานที่ และร่วมกันจัดทำอาหาร หวาน คาว ภายใต้วงเงินที่ได้รับ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนเกิดความตระหนักในผลกระทบของการใช้สารเคมีในการเกษตรเพื่อนำไปสู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมละเลิกการใช้สารเคมีในการเกษตร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำ 20คน สมาชิก 50คน นักเรียน 35คน อสม.8 คน สท.3คนอื่นๆ 4คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เวทีเรียนรู้สถานการณ์การใช้สารเคมี และผลกระทบจากสารเคมีในชุมชน โดยการทำนิทรรศการข้อมูล การตั้งวงชวนคุย และการร่วมกำหนดมาตรการชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำ สามาชิก เด็กและเยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    จัดเวทีเรียนรู้สถานการณ์การใช้สารเคมี และผลกระทบจากการใช้สารเคมีในชุนชน ณ ที่ วัดโคกแย้ม มีแกนนำ สามาชิก และ เด็กเยาวชน ภาคีเครือข่าย ตั้งวงชวนคุย โดยมี วิทยากร คุณผ่อง  หนูทอง  คุณถาวร  คงศรี และผู้ร่วมวงชวนคุย อีก 5 ท่าน พูดคุย เรื่องการใช้สารเคมี และผลกระทบจากการใช้ สารเคมี ในชุนชน การ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในพื้นที่การทำเกษตร ปลูกผักปลอดสารพิษ  ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทำเกษตร  การทำนาอินทรีย์ ผลกระทบจากการใช้สารเคมีต่อสิงแวดล้อม การบริโภคพืชผักที่มีสารเคมีตกค้าง ส่งผลต่อสุขภาพ   ในเวทีมีการจัดทำป้ายนิทรรศการข้อมูล ที่เด็กเยาวชนได้ไปสำรวจการใช้สารเคมีและผลกระทบการใช้สารเคมีในชุนชน  เด็กเยาวชนได้อธิบาย ให้ข้อมูลกับผู้เยี่ยมชม เชิญชิมเมนูจากหอยเชอรี ที่นำมาประกอบเป็นอาหารสาธติ แกงเผ็ดหอยเชอรี  หอยเชอรีผัดตะไคร้พริกไทยดำ   มีการสนับสนุน ต้นกล้าพืชผักพื้นบ้าน แก่ สามาชิกทุกครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คนในชุนชนรู้ถึงสถานการณ์การใช้สารเคมี และ ผลกระทบจากการใช้สารเคมีในพื้นที่ ตระหนักถึงการ ลด ละ เลิก ใช้สารเคมี ปลูกพืชผักที่ปลอดสารพิษ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทำการเกษตร เด็กเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลการใช้สารเคมี ผลกระทบจากการใช้สารเคมีในชุนชน สามารถอธิบาย ถึงพิษภัยของการใช้สารเคมี  ผลกระทบที่มีต่อสิงแวดล้อมในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมนึก นุ่นด้วง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 14,400.00 1,500.00 0.00 0.00 17,900.00 UnLock
26 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthraiarmthraiarmเมื่อ 30 ตุลาคม 2557 14:14:47
แก้ไขโดย thraiarm เมื่อ 30 ตุลาคม 2557 14:40:17 น.

ชื่อโครงการ : ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมออกแบบสำรวจข้อมูลฯ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมศึกษาข้อมูลชุมชนเพื่อนำมาจัดทำแผนที่เดินดินและผังเครือญาติ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญวิถีชุมชนต่อการมีสุขภาวะที่ดี

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 28 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประกอบด้วย... - ตัวแทนคณะทำงานโครงการฯ จำนวน 6 คน -เด็กและเยาวชนจำนวน 20 คน -วิทยากร จำนวน 2 คน

จำนวน 28 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมออกแบบจัดทำและทำความเข้าใจแบบสำรวจข้อมูลฯ โดยมีเด็กเยาวชนร่วมเรียนรู้ในกระบวนการออกแบบ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 37 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการฯ จำนวน 13  คน
 • เด็กและเยาวชน จำนวน 11  คน
 • ตัวแทนกลุ่มองค์กร จำนวน 10 คน
 • วิทยากร  จำนวน  3  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วิทยากรตั้งโจทก์ร่วมกันพูดคุยโดยการจัดทำขั้นตอนการออกแบบสำรวจข้อมูลเริ่มจากมีการแบ่งกลุ่มบ้าน / แบ่งสายถนน / แบ่งกลุ่มเด็ก มีการจัดทำผังครัวเรือนของแต่ละครัวเรือนให้เด็กเยาวชน / คณะทำงานโครงการนำเสนอข้อมูลที่ต้องการจะทราบและจัดเก็บ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลชื่อเจ้าบ้าน จำนวนผู้อาศัย อาชีพ ลักษณะเด่นของหมู่บ้าน / ครัวเรือน ข้อมูลด้านสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ความดัน ไขมัน เบาหวาน และข้อมูลด้านเศรษฐกิจ รายรับ รายจ่าย หนี้สิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงานโครงการ / ตัวแทนกลุ่มองค์กรและเด็กเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในแบบสำรวจข้อมูล รวมไปถึงขั้นตอนในการจัดเก็บ มีการแบ่งกลุ่มบ้าน แบ่งกลุ่มเด็ก พี่เลี้ยงในการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแต่ละครัวเรือน จำนวน 138 ครัวเรือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
 • แนะนำเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดเก็บ
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส. จุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 3,000.00 840.00 0.00 300.00 0.00 4,140.00 UnLock
25 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtosaphorntosaphornเมื่อ 25 ตุลาคม 2557 22:57:04
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 26 ตุลาคม 2557 21:44:54 น.

ชื่อโครงการ : สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ลงแขกเตรียมที่ทำการโครงการให้เป็นแปลงสาธิตสวนผักคนเมือง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ลงแขกตามบ้าน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เตรียมสถานที่่ที่จะจัดกิจกรรมในครั้ที่จะจัดกิจกรรมในคร้งต่อไปเป็นที่เดียวกัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการ สมาชิกชุมชน เยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ให้คนในชุมชนมีความสามัคคีโดยได้นัดกันมาทำการเตรียมสถานที่ในการประชุมและทำกิจกรรมในทุกๆครั้งโดยได้รับความอนุเคราะห์จากป้าผุ้มในเรื่องสถานที่และได้รับความอนุเคราะห์จากคุณประจวบผู้รับผิดชอบโครงการเรื่องโรงเรือนที่สามารถขนย้ายมาได้จากบ้านเพื่อใช้นั่งประชุมและเสนอความคิดเห็นของโครงการในครั้งต่อๆไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการและแกนนำในแต่ล่ะซอยและสมาชิกในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ในการทำกิจกรรมในวันนี้มีความสามัคคีกันมากามัคคีกันมากมีทั้งเด็กเล็กเด็กใหญ่ให้ความร่วมมือกันดีเริ่มจาการถามร่วมมือกันดีเริ่มจาการถางหญ้าให้ดีแล้วก็มีเด็กและผู้ใหญ่ที่แข็งแรงมาช่วยกันเคลื่อนย้ายศาลาที่คุณประจวบอนุเคราะห์ให้มาทำกิจกรรมบนพื้นที่ป้าผุ้ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

หลังจากทำกิจกรรมแล้วมีความรู้สึกว่าทุกคนมีความร่วมมืิอกันอย่างดีสร้างความสามัคคีในชุมชนอย่างเห็นได้ชัดเจน ให้คนในชุมชนมีความสามัคคีโดยได้นัดกันมาทำการเตรียมสถานที่ในการประชุมและทำกิจกรรมในทุกๆครั้งโดยได้รับความอนุเคราะห์จากป้าผุ้มในเรื่องสถานที่และได้รับความอนุเคราะห์จากคุณประจวบผู้รับผิดชอบโครงการเรื่องโรงเรือนที่สามารถขนย้ายมาได้จากบ้านเพื่อใช้นั่งประชุมและเสนอความคิดเห็นของโครงการในครั้งต่อๆไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 UnLock
25 ตุลาคม 2557 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยไทรขึง จะนะไทรขึง จะนะเมื่อ 26 ตุลาคม 2557 19:47:35
แก้ไขโดย ไทรขึง จะนะ เมื่อ 26 ตุลาคม 2557 20:45:48 น.

ชื่อโครงการ : พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน บ้านไทรขึง »

ชื่อกิจกรรม : ”เรียนรู้การทำนา” ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมระดมความคิดเห็นแนวทางการสร้างชุมชนบ้านไทรขึงให้น่าอยู่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกในการสืบทอดวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-เด็กและเยาวชนบ้านไทรขึง

-เด็กและเยาวชนบ้านใกล้เคลียง

-ผู้ปกครอง

-ทีมทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้การทำนากับพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีการที่ปฏิบัติในการทำนาจากผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ลงร่วมเรียนรู้และปฏิบัติตั้งแต่การหว่านกล้าจนถึงการเก็บเกี่ยว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-เด็กและเยาวชนบ้านไทรขึง

-เด็กและเยาวชนบ้านใกล้เคลียง

-ผู้ปกครอง

-ทีมทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เด็กๆ  รวมตัวกัน  และวางแผนออกดำเนินกิจกรรมโดยการแบ่งหน้าที่ของแต่ละคน  การเรียนรู้นาข้าวในวันนี้มีโจทร์ร่วมกันว่า "เราจะออก ติดตามสำรวจผล การทำนาโยนเมื่อครั้งที่ 1 และดูแลวัชพืช ศัตรูพืช " แบ่งหน้าที่สำรวจทุ่งนาออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 สำรวจวิธีการทำนา ว่านาข้าวบ้านไทรขึงมีวิธีการทำกี่แบบ  แต่ละแบบแบบไหนข้าวสมบูรณ์กว่ากัน กลุ่มที่ 2 สำรวจดูแลวัชพืชและศัตรูพืช เช่น ปู หอยเชอรี่ รวมถึงเก็บทำลาย และนำมาให้เป็ดกิน


ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เด็กๆออกเรียนรู้ตามกลุ่มที่แบ่งไว้ - กลุ่มที่1. สำรวจว่าการทำนาที่บ้านไทรขึงมีทั้งหมด3แบบได้แก่ นาดำ นาโยน และนาหว่าน แต่ส่วนใหญ่แล้วการทำนาที่นิยมกันมากและปฎิบัติตามกันมาตั้งแต่ในอดีตคือการทำนาดำ แต่ในปัจจุบันมีความรู้และนวัตกรรมการทำนารูปแบบใหม่ คือนา            หว่านและนาโยนเพื่อประหยัดเวลาในการทำและลดต้นทุนในการผลิต - กลุ่มที่2. สำรวจตรวจเก็บสิ่งต่างๆที่ทำลายต้นข้าวอ่อน เพราะระยะแรกนี้ตันข้าวจะถูกกทำลายได้ง่าย ดังนั้นแล้วการจัดเก็บ วัชพืชและศัตรูพืช เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำและดูแลรักษาเป็นพิเศษ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
25 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 27 ตุลาคม 2557 22:34:13
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 27 ตุลาคม 2557 23:20:30 น.

ชื่อโครงการ : แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : จัดบอร์ด ประจำเดือน ตุลาคม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เปิดเวทีเตรียมความพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนปีที่ 2

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1 .เพื่อให้ฝิกการทำสื่อของเยาวชน
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ชาวชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน 30 คน

ทีมงาน 12 คน

บอ.มอ.

กศน.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนป้อมหก 15 คน ทีมงาน 3 คน ครูอาสาจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  หารือ ระหว่าง เยาวชน  ครูอาสา และทีมงานเรื่องข่าวที่น่าสนใจด้านสิ่งแวดล้อม แล้วนำมาจัดบอร์ดความรู้ให้ชาวบ้านได้รับทราบข่าวสาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ทีมงานและเยาวชนได้ทำการหารือว่า เราจะได้ข่าวสารที่น่าสนใจผ่านสื่อใดได้บ้าง น้องๆบอกว่าไม่ค่อยได้ดูทีวีแต่เรามีโทรศัพท์หรือ เฟส ที่เราเปิดดูทุกวัน  เอาข่าวจากเฟสได้หรือป่าว คำตอบคือได้  แต่ข่าวสารนั้นต้องเชื่อถือได้และ เกี่ยวข้องกับ การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  น้องๆจึงได้ช่วยกันหาข่าว แต่อย่างไรก็ตาม พี่บี และครูซาร่าก็ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้คำแนะนำในการบริโภคสื่อ  น้องๆได้ช่วยกันวิเคราะห์ว่า เราจะ นำมาจัดบอร์ดได้อย่างไร ถ้าพริ้นข่าวแล้วจัดในช่วงนี้น่าจะ เสียหายเนื่องจากเป็นหน้าฝน แม้ใช้พลาสติกคลุมก็เอาไม่อยู่ จึงให้คำแนะนำว่า เราใช้ไวนิลดีหรือไม่ แต่น้องๆต้องช่วยกันออกแบบไวนิลนะ

เรื่องแรกที่น่าสนใจ คือ กรมอนามัยเตือนภัย การใช้โฟมบรรจุอาหารเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม  แหล่งข่าวจาก คอลัมป์สุขภาพของสำนักข่าว เดอะเนชั่น

เรื่องทีสอง ระยะเวลากับการย่่อยสลายของขยะประเภทต่างๆ  จาก มูลนิธิการจัดการทรัพยากร อย่างยั่งยืน

เรื่องที่สาม เป็นเรื่อง เกี่ยวกับการความสุขจากการร่วมแรงร่วมใจจากชุมชน  แหล่งข่าวจาก หนังสือ sook creative happiness issue no.23 / october 2014

สามเรื่องของเดือนตุลาคมนี้น่าสนใจมาก ขณะนี้กำลังรอพี่ๆที่เอกอุดมปริ้นไวนิลมาให้จะกลับมาลงภาพใหม่อีกครั้ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 UnLock
25 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยanunmaneeanunmaneeเมื่อ 29 ตุลาคม 2557 09:42:39
แก้ไขโดย anunmanee เมื่อ 29 ตุลาคม 2557 10:02:20 น.

ชื่อโครงการ : คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานครั็งที่ 4

กิจกรรมหลัก : 13.กิจกรรมประชุมคณะทำงานโครงการฯ เดือนละครั้ง.. จำนวน 10 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

-เพื่อสุปงานทีผ่านมา  -เพื่อการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 17 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา  13.00 น.คณะทำงานลงทะเบียน -เวลา  13.00 น-13.30น.คณะทำงานพร้อมกันที่ห้องประชุม -ประธานโครงการคบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะชุมชนคนบ้านเขาอ้อกล่าวเปิดประชุม -ผู้เข้าร่วมประชุมมีการเสนอในที่ประชุม"การจัดกิจกรรมปฏิบัติการสำรวจข้อมูลสมุนไพรในพื้นที่"ควรจัดในฤดูแล้งเพราะการสำรวจสมุนไพรต้องนำเด็กขึ้นเขาช่วงฝนตกทางลื่นไม่สดวกในการเดินทาง สรุปมีกิจกรรมสำรวจสมุนไพรให้จัดฤดูแล้ง -ผู้เข้ารวมประชุม ตั้งข้อสังเกตุในการจัดกิจกรรมส่วนมากเด็กเยาวชนจะตั้งใจฟังและชอบซักถามชุมชนไม่ค่อยให้ความสำคัญ  มติที่ประชุมครั้งต่อไปต้องให้ชุมชนเป็นพี่เลี้ยงในการทำกิจกรรมตามอัตาส่วนของเยาวชนที่เข้าร่วม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

พบปัญหานำไปสู่การแก้ไข

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 525.00 0.00 0.00 0.00 525.00 UnLock
25 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 29 ตุลาคม 2557 11:50:10
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 29 ตุลาคม 2557 11:55:47 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : จัดแสดงวัฒนธรรมดิเกฮูลู

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมธำรงรักษาวัฒนธรรมดิเกฮูลูซรีนากอฮุแต(24 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมธำรงรักษาวัฒนธรรมดิเกฮูลูซรีนากอฮุแตโดยกลุ่มแกนนำเยวชนรักกีฬา รักสุภาพ รงรักษาวัฒนธรรมดีเกหูลูต้านยาเสพติดร่วมกับผู้ปกครองในชุมชนเพื่อความอบอุ่นและสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน และเกิดความสามัคคีในชุมชนโดยผลิดเพลงดีเกฮูลูที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับยาเสพติดและศาสนา และทำการละเล่นทุกคืนวันอาทิตย์ พร้อมกันซ้อมการแสดงเพื่อส่งแข็งขันดีเกฮูลูในงานและการแข็งขันที่ต่างๆเพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มเยาชนและสร้างกระแสการป้องกันยาเสพติ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดการแสดงดีเกฮูลูภายในชุมชนเพื่อให้เกิดความสมัคคีและอนุรักษ์วัฒธรรมพื้นบ้านของชาวใต้และเพื่อสร้างความสุขให้แก่ชุนชนลดความรุนแรงความอัดแย่งเกิดเป็นชุมชนที่มีแต่ความปรองดองสมัคคี

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.เกิดความอบอุ่นและสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน และเกิดความสามัคคีในชุมชน

2.ธำรงรักษาวัฒนธรรมดิเกฮูลูซรีนากอฮุแต 3.สร้างรายได้ให้กับเยาชนและคนในชุมชน 4.ลดความรุนแรงมีความเข้าใจกันมากขึ้น 5เกิดความขัดแยงน้อยลงทุกคนมีความสมัคคีภายในชุมชนยิ่งขึ้น 6.ทุกคนเกิดความสุขสนุกกับการขับร้องเพลงดีเกฮูลูและให้แงคิดโดยเสริมเพลงเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อสร้างข้อคิดที่ดีสำหรับวัยรุ่นและได้แต่งเพลงมา 3 เพลงเพื่อให้เยาวชนได้ขับร้องโดยมีชื่อเพลงดังนี้ 1. เพลงเยาวชนห่างไกลยาเสพติด  2.เพลงจอรอคือเราทุกคนไม่ยุ่งกับยาเสพติด 3.เพลงตูแกกาโระ คือยาเสพติดคือสัตรูของชาติ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 750.00 UnLock
25 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 - 15.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthraiarmthraiarmเมื่อ 29 ตุลาคม 2557 17:32:42
แก้ไขโดย thraiarm เมื่อ 30 ตุลาคม 2557 14:12:08 น.

ชื่อโครงการ : ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีเสวนาสืบโยดสาวย่านวิถีชุมชนบ้านไทรงาม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ลานเสวนาสืบโยดสาวย่านพาลูกหลานมาเรียนรู้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญวิถีชุมชนต่อการมีสุขภาวะที่ดี

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประกอบด้วย... - คณะทำงานโครงการฯจำนวน 15 คน - ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 50 คน - เด็กและเยาวชน จำนวน 20 คน - ผู้สูงอายุ จำนวน 5 คน - ครูโรงเรียนวัดไทรงามจำนวน 2 คน - เจ้าอาวาสวัดจำนวน 1 คนไทรงาม - ปราญ์ชชาวบ้าน/ผู้รุ้ จำนวน 5 คน -วิทยากร/พี่เลี้ยงโครงการฯประจำจังหวัดจำนวน 2 คน


จำนวน 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มีการประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อเตรียมออกแบบกระบวนการเวที จัดลานเสวนาสืบโยดสาวย่านวิถีชุมชนคนไทรงามและสรุปเติมเต็มถ่ายทอดองค์ความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 73 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานโครงการ จำนวน  14  คน
 • ตัวแทนครัวเรือน จำนวน  31  คน
 • เด็กและเยาวชน จำนวน  15  คน
 • วิทยากร  จำนวน  2    คน
 • ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้รู้ จำนวน  3  คน
 • ตัวแทนกลุ่มองค์กร จำนวน  8 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วิทยาการตั้งโจทก์ร่วมวงพูดคุยกับปราชญ์ผู้รู้โดยการบอกเล่าความเป็นมา ประวัติศาสตร์ชุมชนในสมัยก่อนตั้งแต่การมาตั้งรกรากในชุมชน สกุลเงินต่าง ๆ การดำรงชีวิต เงินตราที่ใช้จ่าย การประกอบอาชีพ การสัญจรไปมา การละเล่นของคนสมัยก่อน การรักษาไข้ การตั้งวัด ตั้งโรงเรียน ทำให้เด็กเยาวชนและคณะทำงานโครงการได้รู้ถึงโยดถึงย่านในสมัยก่อน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงานโครงการ / เด็กเยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ในเรื่องการสืบโยดสาวย่าน ประวัติศาสตร์ชุมชน ได้รับรู้ถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในสมัยก่อน เพราะสมัยก่อนไม่มีเทคโนโลยีใช้ การสัญจรไปมาหากันก็เดินเท้า เดินเรือ ประเพณีในสมัยก่อนบางอย่างก็ไม่ได้รับการอนุรักษ์จนเกือบจะสูญหายไป จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้คนในชุมชนเกิดความรู้หวงแหนและอยากรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่กับลูกหลานและสังคมตลอดไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
 • หนุนเสริมในเรื่องการบริหารจัดการตามกิจกรรม
 • จับประเด็นการพูดคุยต่าง ๆ 
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส. จุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,100.00 1,000.00 11,000.00 500.00 500.00 0.00 18,100.00 UnLock
25 ตุลาคม 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanplam_3banplam_3เมื่อ 29 ตุลาคม 2557 21:23:07
แก้ไขโดย banplam_3 เมื่อ 29 ตุลาคม 2557 21:45:53 น.

ชื่อโครงการ : ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจเชิงลึกสถานการณ์หนี้สินของประชาชน วันที่ 8

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมแกนนำหมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหารูปแบบแนวทางการเปิดเวที

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลหนี้สาเหตุที่มีหนี้สิน หาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ชวนคิด ชวนคุย และค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเยาวชน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทีมงานและกลุ่มเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
- หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
- สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
- เก็บข้อมูล - นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชน 20 คน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
1.หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
2. สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
3. เก็บข้อมูล 4.นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

โดยให้ทีมเยาวชน ได้มีการสำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สินเป็นรายบุคคลถึงบ้านชาวบ้าน โดยการปรึกษาหารรายละเอียดด้วยการชวนคิด ชวนคุย โดยหาสาเหตุที่มีหนี้สิน การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ได้ผลการพูดคุยเป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่กล้าบอกความจริงต่อการเป็นหนี้นอกระบบและในระบบของตัวเอง ทาทั้งหมด 2.หาเวลามาพร้อมกันยากมาก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.กระบวนการทำงานยังไม่เป็นระบบมากนัก เพราะทำร่วมกับเยาวชน เลยทำให้ขาดการเก็บภาพ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.การกรอกข้อมูลที่ให้เก่งกว่านี้

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ได้ให้คำปรึกษาทางไลน์และโทรศัพท์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
1.นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 230.00 2,330.00 UnLock
24 ตุลาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbangsabangsaเมื่อ 24 ตุลาคม 2557 08:46:15
แก้ไขโดย bangsa เมื่อ 27 ตุลาคม 2557 11:44:20 น.

ชื่อโครงการ : บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประจำเดือนต่อเครือข่าย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมต่อเครือข่าย ร่วมพลังชุมชนสร้างความพร้อมเพรียงและความสามัคคี(โดยการประชุมทุกเดือน)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เตรียมงานกิจกรรมเดือนพฤศจิกายนและร่วมกันทำเอกสารรายงานเพื่อส่งงานงวด1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ 8 คน กรรมการร่วมจากแกนนำชุมชน 8 คนและภาคีเครือข่าย 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมประจำเดือน คุยรายละเอียดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน ทำรายงานงวด1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ 8 คน กรรมการร่วมจากแกนนำชุมชน 8 คนและภาคีเครือข่าย 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงทะเบียนเข้าประชุมประจำเดือน ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งให้ทราบเรื่องไปร่วมประชุมกับพี่เลี้ยงจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 เพื่อตรวจเอกสารรายงานงวด 1 จากนั้นที่ประชุมคุยรายละเอียดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน แบ่งงานตามความถนัด ทำรายงานงวด ง1

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • สรุปวันทำกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน คือ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557
 • รายงานแล้วเสร็จประมาณ 90 % มีเรื่องที่ต้องแก้ไขเพิ่มเล็กน้อย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

มีปัญหาเรื่องเวลาทำกิจกรรม กรรมการโครงการหลายท่านติดภารกิจส่วนตัว จึงแก้ปัญหาโดยจัดประชุมประจำเดือนของกรรมการและเครือข่ายในวันเวลาเดียวกันเพื่อให้งานเสร็จทันตามแผน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้คำแนะนำเรื่องการทำรายงานงวด การกรอกรายการ ง1 ส1

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00 UnLock
24 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbangsabangsaเมื่อ 24 ตุลาคม 2557 09:30:52
แก้ไขโดย bangsa เมื่อ 27 ตุลาคม 2557 11:42:16 น.

ชื่อโครงการ : บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการโครงการและแกนนำประจำเดือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการและแกนนำโครงการประจำทุกเดือนเพื่อ1.พัฒนาเครือข่ายอสม. 2.พัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ 3.สร้างเครือข่ายกลุ่มโรคเดียวกันเพื่อนช่วยเพื่อน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เตรียมงานกิจกรรมเดือนพฤศจิกายนและร่วมกันทำเอกสารรายงานเพื่อส่งงานงวด1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ 8 คน กรรมการร่วมจากแกนนำชุมชน 8 คนและภาคีเครือข่าย 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมประจำเดือน คุยรายละเอียดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน ทำรายงานงวด1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ 8 คน กรรมการร่วมจากแกนนำชุมชน 8 คนและภาคีเครือข่าย 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงทะเบียนเข้าประชุมประจำเดือน ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งให้ทราบเรื่องไปร่วมประชุมกับพี่เลี้ยงจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 เพื่อตรวจเอกสารรายงานงวด 1 จากนั้นที่ประชุมคุยรายละเอียดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน แบ่งงานตามความถนัด ทำรายงานงวด ง1

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • สรุปวันทำกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน คือ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557
 • รายงานแล้วเสร็จประมาณ 90 % มีเรื่องที่ต้องแก้ไขเพิ่มเล็กน้อย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

มีปัญหาเรื่องเวลาทำกิจกรรม กรรมการโครงการหลายท่านติดภารกิจส่วนตัว จึงแก้ปัญหาโดยจัดประชุมประจำเดือนของกรรมการและเครือข่ายในวันเวลาเดียวกันเพื่อให้งานเสร็จทันตามแผน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้คำแนะนำเรื่องการทำรายงานงวด การกรอกรายการ ง1 ส1

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00 UnLock
24 ตุลาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 24 ตุลาคม 2557 21:55:22
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 24 ตุลาคม 2557 23:05:11 น.

ชื่อโครงการ : แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : เปิดกองทุนขยะสร้างสุข ชุมชนป้อมหก

 • photo น้องๆนำขยะมาแลกขนมน้องๆนำขยะมาแลกขนม
 • photo ทีมงานใช้รถพ่วงชุมชนออกรับขยะของสมาชิกทีมงานใช้รถพ่วงชุมชนออกรับขยะของสมาชิก
 • photo สมาชิกขนของมาเองสมาชิกขนของมาเอง
 • photo ช่วยกันคัดแยกก่อนบันทึกช่วยกันคัดแยกก่อนบันทึก
 • photo สมาชิกรับทราบ ระเบียบกองทุนสมาชิกรับทราบ ระเบียบกองทุน
 • photo ช่วยกันชั่งและบันทึกช่วยกันชั่งและบันทึก
 • photo ช่วยกัน ดูเอกสาร และสรุปยอดช่วยกัน ดูเอกสาร และสรุปยอด
 • photo วงษ์พานิชคลองแหมารับขยะที่กองทุนวงษ์พานิชคลองแหมารับขยะที่กองทุน
 • photo ชั้ง ขนขึ้นรถชั้ง ขนขึ้นรถ
 • photo ศุกร์หน้าพบกันใหม่ศุกร์หน้าพบกันใหม่

กิจกรรมหลัก : เปิดเวทีเตรียมความพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนปีที่ 2

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิล

เพื่อให้เกิดสวัสดิการชุมชนผ่านการจัดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่กองทุนขยะสร้างสุข  4 คน

สมาชิกกองทุนขยะสร้างสุข จำนวน 19 คน

เจ้าหน้าที่จากวงษ์พานิช คลองแห  3 คน

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ 4 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

17 ตุลาคม 2557 ทำพิธีเปิดกองทุนขยะสร้างสุขและร้านค้าสร้างสุข ได้แจ้งให้ชาวบ้านและสมาชิก ทราบ ถึงการเปิดให้บริการกองทุนขยะ

23 ตุลาคม 2557  ประสานโรงงาน  ร้านวงศ์พานิชคลองแหเพื่อรับขยะรีไซเคิลจากกองทุนขยะสร้างสุข

24 ตุลาคม 2557  เวลา 08.00 น และ 12.45 น  ประชาสัมพันธ์ ชาวบ้านและ สมาชิกกองทุนขยะสร้างสุข ทราบ ถึงความพร้อมให้บริการกองทุนขยะสร้างสุข

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เจ้าหน้าที่กองทุนขยะสร้างสุข  4 คน

สมาชิกกองทุนขยะสร้างสุข จำนวน 19 คน

เจ้าหน้าที่จากวงษ์พานิช คลองแห  3 คน

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ 4 คน

เด็กและเยาวชน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วิธีการ เปิดตลาดนัดในพื้นที่ริมทางรถไฟ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อรับขยะจากชุมชนทั้งในรูปแบบซื้อจากสมาชิกในชุมชนผ่านธนาคารขยะและการขอบริจาคขยะจากสมาชิกในชุมชนป้อมหก,โรงพยาบาลหาดใหญ่,ตลาดสดเทศบาลนครหาดใหญ่และชุมชนใกล้เคียง เพื่อเข้าเป็นกองทุนขยะชุมชนป้อมหก เพื่อนำไปสู่สวัสดิการชุมชน เช่น ร้านค้าศูนย์บาท,ขยะแลกปุ๋ย,ขยะแลกผัก,ขยะแลกพันธุ์ไม้ ฯ


กระบวนการ 1.รับสมัครสมาชิกกองทุนขยะ

2.แจ้งข้อตกลงร่วมกัน โดยข้อตกลงมีดังนี้

 • สมาชิกจะต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนป้อมหกเท่านั้น

-สมาชิกจะต้องคัดแยกขยะจากครัวเรือนก่อนนำมาฝากธนาคารขยะหรือบริจาคให้กองทุนขยะชุมชนป้อมหก

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

หลังสิ้นเสียงประชาสัมพันธ์จากทีมงานโครงการ สมาชิกกองทุนขยะสร้างสุขก็ทยอยนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกจากครัวเรือนออกมายังที่ทำการกองทุนขยะสร้างสุขตามเวลาที่นัดหมายกันไว้ นั่นคือ 13.00 น ที่บ้านใกล้ก็หอบหิ้วกันมา ที่บ้านไกลก็ได้ใช้บริการรถพ่วงชุมชนขนขยะรีไซเคิลกันมาไม่ขาดสาย  เมื่อมาถึงยังที่ทำการ สมาชิกก็ได้ยื่นหนังสือกองทุนขยะสร้างสุขให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึก  ทีมงานกองทุน ก็คอยอำนวยความสะดวกเรื่องการคัดแยกอีกครั้งก่อนขึ้นตราชั่งเพื่อให้ได้เงินสะสมได้มากที่สุด  ทั้งทีมงานและสมาชิกคัดแยกไปด้วย อธิบายไปด้วย ส่วนเรื่องการเทียบราคาวันนี้ก่อนเริ่มกองทุนทีมงานได้ประสานเช็คราคา กับ ร้าน วงศ์พานิชคลองแห เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ส่วนน้ำมันพืชใช้แล้วยังคงอยู่ที่ ราคา 14 บาทเช่นเดิม  ระหว่างที่ชั่งขยะไป ทีมงานก็ให้ความรู้สวัสดิการกองทุนไปด้วย  มีคำถามหรือข่าวสารต่างๆ ก็นำมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน  นี่เป็นอีกช่องทางหนื่งที่ทำให้คนเมืองได้มีโอกาสพูดคุยกันบ้าง เพราะคนเมืองส่วนให้มักจะไปทำงาน กลับมาก็เข้าบ้านเปิดทีวี บางทีบ้านใกล้เรือนเคียงกันแต่ไม่เคยได้ทักทายพูดจาปราศัยกัน  แต่สำหรับที่นี่ นี่เป็นช่องหลังสำคัญที่ค่อย จูนคนเมืองให้ได้คุยกันมากขื้น แลกเปลี่ยนรอยยิ้ม กันมากขึ้น  ขยะนี่ก็มหัศจรรย์เป็นยารักษาโรคได้หลายอย่าง
แก้โรค อด  ลดโรคเครียด  สร้างสังคมเล็กๆให้มาเป็นมิตร  และ เพิ่มพื้นที่บ้านให้กว้างขึ้นเมื่อนำขยะไปเข้ากองทุน  สมาชิกหลายคนบอกว่า ดีเหมือนกันนะ  ได้เครียบ้านสัปดาห์ละครั้ง  แต่ทีมงานโครงการกลับบอกว่าดีได้เครียขยะออกจากชุมชน
ส่วนเด็กๆ ก็เดินเวียนเดินวนอยู่กับลังขนม  อยากกินหรอ  ไปเอาขยะมาแลกซิ  เพียงไม่ถึงห้านาที เดินกลับมาแล้วพร้อมถุงขยะรีไซเคิล 1 ถุง  ตามกำลังที่น้องพอจะถือมาได้  ทีมงานยิ้ม บางคนได้พลาสติกใสมา 1 กิโลกรัม ได้ สิบสี่บาท พอกับขนมสัก ห่อสองห่อ  แต่ตัวเล็กที่ถือมามีขวดน้ำพลาสติกใสมาสัก 7-8 ใบ ชั่งได้ 1 ขีด นี่สิ ทีมงานอมยิ้มแต่ต้องให้ขนมห่อเล็ก ราคา ห้า บาทไป  เพราะเห็นแก่ความตั้งใจของน้องๆไม่ได้  บางคนหอบหิ้วกระสอบกระเตงกันมาพะรุงพะรัง  พอมาถึง ได้ดื่มน้ำดื่มท่าพอสดชื่นก็เข้ามาคิดมาชั่งกัน  เป็นภาพประทับใจที่ทีมงานกองทุนอยากเห็นเป็นอย่างยิ่ง  จนเวลาล่วงเลยมาถึง  15.30 น  คุณสิทธิ์ วงษ์พานิชคลองแห ขับรถกระบะมาถึงพอดี  ก็ได้ทำคัดเทใส่กระสอบใหญ่ ขึ้นชั่ง  การทำงานแบบววันเดียวเบ็ดเสร็จแบบดี มีผลดีต่อทีมงาน คือ เช็คราคาวันต่อวัน  ไม่เปลืองสถานที่ ไม่เสี่ยงต่อการขึ้นลงของราคา สร้างความน่าเชื่อถือแก่สมาชิกอีกด้วย  คุณสิทธิและทีมงานอีกสองคน  แนะนำทีมงานไปด้วย ชั่งขยะไปด้วย  บอกกับทีมงานว่าหากต้องการให้มาอบรมเรื่องการเพิ่มมูลค่าให้ขยะรีไซเคิลก็ให้แจ้งมาได้ ทางทีมงานและคุณสิทธิ์  ยินดีให้ข้อมูล  ก่อนจากกันไปคุณสิทธิ์หันไปดูตะแกรงรับบริจาคขวดเพื่อสมทบ กิจกรรม Eco kids  ถึงกับกล่าวชื่นชม เพราะ ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน  แล้วรับปากว่า สัปดาห์หน้าจะมารับขวดไปให้เพราะเห็นว่ามันเต็มแล้วนั่นเอง    หลังจากนั้นทีมงานคุณสิทธิ์ก็เดินทางกลับ  ส่วนทีมงานเครียพื้นที่ก็ได้นั่งคุยกันเรื่องกองทุนขยะวันนี้ดีอย่างไร อะไรบ้างควรปรับปรุง  และ สรุปยอดฝากเข้ากองทุนของสมาชิก  ดังนี้

หมายเลขสมาชิก รายชื่อสมาชิก ยอดส่งขยะเข้ากองทุน   24/ตค/2557
001 คุณ วิชัย ลวงค์เพียร   ขาด
002 คุณ ชุน(ชลดา)กูกือ  พลพิโรจน์ 56
003 คุณ SAROEURT  ROEURN       ขาด
004 คุณ เปรมวดี ผอมเอียด           62.4
005 คุณ อำไพ  ทวีทอง           116.5
006 คุณ ยุพา  หมัดโส๊ะ               ขาด
007 คุณ รัตนาวดี  ทวีทอง        71
008 คุณ สุชาติ    ทวีทอง       229.35
009 คุณ ดวงเพ็ญ  ทองเจือ     44.3
010 คุณ ประไพ    มากพงษ์     31
011 คุณ สายใจ    นวลแก้ว       64.5
012 คุณ สมพร    จันทวงศ์       36.5
013 คุณ กานต์สินี  คงมา       221.8
014 คุณ ติเหมาะ  อิตกี           86
015 คุณ เกสร      อิสโร         30
016 คุณ จันตนา    ธรรมจง    84.6
017 คุณ ระเบียบ    คงมา      228.2
018 คุณ ศิริพร    ลักษณะกะชา 247.6
019 คุณ วรรณา  หนูแดง         281.2

รวมยอดเงินเข้ากองทุนขยะสร้างสุข วันนี้ เท่ากับ  1,890.95 บาท    ยอดสมัครสมาชิก  1,900 บาท  รวม 3790.95 บาท  ในวันพุธ ที่ 29 ตุลาคม 2557 นี้ คณะกรรมการกองทุนจะต้องเปืดบัญชีนำเงินจำนวนนี้ฝากไว้เพื่อความสร้างความเชื่อมั่นแก่กองทุนและ เพื่อความสบายใจของทีมงานทุกคนนั้นเอง

"      สำหรับกิจกรรมวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่หน้าภาคภูมิใจของ โครงการอย่างดียิ่ง  ตามคติพจน์ของร้านค้าและกองทุนสร้างสุข ที่ว่า " เพราะขยะ สามารถแก้ปัญหาชีวิตได้" นั่นเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 565.00 0.00 0.00 0.00 565.00 UnLock
24 ตุลาคม 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanplam_3banplam_3เมื่อ 25 ตุลาคม 2557 12:12:06
แก้ไขโดย banplam_3 เมื่อ 29 ตุลาคม 2557 23:27:30 น.

ชื่อโครงการ : ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจเชิงลึกสถานการณ์หนี้สินของประชาชน วันที่ 7

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ทีมงานและกลุ่มเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลหนี้สาเหตุที่มีหนี้สิน หาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ชวนคิด ชวนคุย และค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเยาวชน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทีมงานและกลุ่มเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
- หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
- สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
- เก็บข้อมูล - นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชน 20 คน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
1.หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
2. สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
3. เก็บข้อมูล 4.นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ใช้เวที่ประชุม โดยให้ทีมเยาวชน ได้มีการสำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
โดยการปรึกษาหารรายละเอียดด้วยการชวนคิด ชวนคุย โดยหาสาเหตุที่มีหนี้สิน การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ได้ผลการพูดคุยเป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่กล้าบอกความจริงต่อการเป็นหนี้นอกระบบและในระบบของตัวเอง ทาทั้งหมด 2.หาเวลามาพร้อมกันยากมาก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.กระบวนการทำงานยังไม่เป็นระบบมากนัก เพราะทำร่วมกับเยาวชน เลยทำให้ขาดการเก็บภาพ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.การกรอกข้อมูลที่ให้เก่งกว่านี้

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ได้ให้คำปรึกษาทางไลน์และโทรศัพท์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
1.นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 230.00 2,330.00 UnLock
24 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtosaphorntosaphornเมื่อ 25 ตุลาคม 2557 22:37:48
แก้ไขโดย tosaphorn เมื่อ 25 ตุลาคม 2557 22:47:35 น.

ชื่อโครงการ : สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมการสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนผ่านกิจกรรมการทำสวนผักคนเมือง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการและสมาชิกในชุมชนประธานชุมชนและรองประธานชุมชนหัวหน้าซอยและโซนบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 19 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการและกลุ่มสมาชิกในชุมชนและแกนนำในชุมชสมาชิกในชุมชนและแกนนำในประจำซอย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการเตรียมงานที่จะต้องทำในวันพรุ่งนี้มีพี่จิตจัดการเตรียมอาหาร มีพี่วรช่วยจัดการเรื่องการช่วยซื้อหาวัตถุดิบมีป้าผุ้มและป้าใจเป็นลูกมือช่วยปรุงอาหารมีน้องเมย์และพี่เล็กพี่ศรีช่วยเดินบอกสมาชิกในชุมชนเพื่อมาเตถุดิบมีป้าผุ้มและป้าใจเป็นลูกมือช่วยปรุงอาหารมีน้องเมย์และพี่เล็กพี่ศรีช่วยเดินบอกสมาชิกในชุมชนเพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันแบ่งแยกหน้าที่กันทำงานได้ดีมีความสามัคคีเกิดขึ้นภายในชุมชนทำให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 UnLock
24 ตุลาคม 2557 เวลา 20:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยครูอะหมัดครูอะหมัดเมื่อ 27 ตุลาคม 2557 22:34:16
แก้ไขโดย ครูอะหมัด เมื่อ 27 ตุลาคม 2557 22:42:14 น.

ชื่อโครงการ : วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มอาสาสมัคร ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมคณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดแผนและแนวทางในการดำเนินการโครงการ สรุปบทเรียนจากการดำเนินการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "ของดีบ้านแคเหนือ"

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนอาสาสมัคร 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมหัวหน้ากลุ่มอาสาสมัคร เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 14 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 10 คน

เด็กและเยาวชน จำนวน 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม "ของดีบ้านแคเหนือ" 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ที่ประชุมมีมติ จัดกิจกรรม "ของดีบ้านแคเหนือ" ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ - การจัดนิทรรศการของดีบ้านแคเหนือ ประกอบด้วย การจัดการด้านพลังงานทดแทนโดยชุมชน นิทรรศการห้องเรียนส้มจุกพันธ์ุไม้ประจำถิ่น แปลงนาอินทรีย์สาธิต - การเปิดพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
- การแข่งขันรถจักรไถนาบังคับมือ - และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
24 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 29 ตุลาคม 2557 11:29:12
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 29 ตุลาคม 2557 12:14:53 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์( พัฒนาถนนสาธารณะ 12 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทุกคนร่วมกันออกมาพัฒนาชุมชนและแบ่งเขตหน้าที่รับผิดชอบงานและเคลียงานให้เรียบร้อย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา8.00น.ทุกคนร่วมออกมาลงทะเบียนเพื่อาสาพัฒนาชุมชนและแต่ละคนเตรียมทั้งจอบเสียมและขวานและอื่นๆที่ต้องใช้ในการพัฒนารอบบริเวณของชุมชนเพื่อให้ชุมชนน่าอยู่

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทุกคนพร้อมเพียงกันออกมาพัฒนาชุมชนกลุ่มเยาวชนเกิดจิตอาสาสาธารณะรักชุมชน ชมชนน่าอยู่ ทุกคนมีความสุขที่ได้พัฒนาชุมชนของตัวเองเพื่อให้เป็นชุนชนที่น่าอยู่ปลอดขยะและเป็นชุมชนที่สะอาด และทุกคนพร้อมใจกันออกมาเป็นจิตอาสาเพิ่มขึ้นและมีคนรักชุมชนเพิ่มขึ้นแต่ละคนที่ออกมาพัฒนาไม่มีใครขัดแย้งเพราะทุคคิดว่าการทำความสะอาดชุนชนไม่ได้ประโยชน์กับใครแต่ได้กับชุมชนของเราเมื่อมีคนผ่านมาก็ได้รับรู้ถึงความสะอาดและความสมัคคีในชุนชนและเป็นชุมชนที่เข็มแข็ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

อาจมีบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือแก้โดยให้ประธานโครงการไปชี้แจ้งเกี่ยวกับโครงการและชักชวนให้มาร่วมช่วยเหลือกันเพื่อชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

_

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

_

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

_

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยี นิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 750.00 UnLock
24 ตุลาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmaimunah18maimunah18เมื่อ 29 ตุลาคม 2557 14:59:05
แก้ไขโดย maimunah18 เมื่อ 29 ตุลาคม 2557 15:21:19 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมู่ 18 บ้านโคกพยอม »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 เพื่อออกแบบสอบถาม เรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนและวางแผนงานการลงพื้นที่แบ่งทีมรับผิดชอบในการทำงาน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อแบ่งทีมรับผิดชอบในการทำงาน - เพื่อร่วมกันออกแบบสอบถาม เรื่องประวัติศาสตร์ชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กลุ่มแม่บ้าน
 • อสม.
 • กลุ่มเยาวชน
 • กลุ่มสายใยรัก
 • กลุ่ม ชรบ.
 • กลุ่มผู้นำศาสนา
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
 • กลุ่มปุ๋ยหมัก
 • คนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมชี้แจงโครงการ
  -สร้างความเข้าใจแก่คณะทำงานเกี่ยวกับโครงการ -ออกแบบสอบถาม เรื่อง ประวัติศาสตร์ชุมชน -วางแผนงานในการลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลประวัติศาสตร์ในชุมชน -แบ่งทีมรับผิดชอบของคณะทำงานในการลงพื้นที่เพื่อสอบถาม สัมภาษณ์ข้อมูลประวัติศาสตร์ในชุมชน)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • กลุ่มแม่บ้าน 3 คน
 • อสม. 3 คน
 • กลุ่มเยาวชน 3 คน
 • กลุ่มสายใยรัก 4 คน
 • กลุ่ม ชรบ. 1 คน
 • กลุ่มผู้นำศาสนา 1 คน
 • กลุ่มผู้สูงอายุ 2 คน
 • กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 1 คน
 • กลุ่มปุ๋ยหมัก 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • คณะทำงานร่วมกันตั้งประเด็นที่อยากทราบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในชุมชน
 • คณะทำงานร่วมกันออกแบบสอบถาม
 • แบ่งทีมรับผิดชอบเพื่อลงเก็บข้อมูลตามประเด็นต่างๆ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • คณะทำงานแบ่งเป็นทีมเพื่อลงเก็บข้อมูลเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชน
 • ได้แบบสอบถามเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชน 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 150.00 300.00 0.00 850.00 UnLock
24 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านบางวันบ้านบางวันเมื่อ 30 ตุลาคม 2557 19:45:35
แก้ไขโดย บ้านบางวัน เมื่อ 30 ตุลาคม 2557 20:35:27 น.

ชื่อโครงการ : สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกลุ่ม 3 และกลุ่ม 1 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการและแกนนำโซน เพื่อกำหนดแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน รวมทั้งวางแผนขั้นตอนการจัดเก็บ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลและคัดเลือกคนเก็บข้อมูล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ตัวแทนครัวเรือนกลุ่ม 1 2.ตัวแทนครัวเรือนกลุ่ม 3 3.ประธานกลุ่ม 4.คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเพื่อชี้แจงกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลชุมชนและเลือกผู้จัดเก็บข้อมูล กลุ่มละ 2 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 29 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.นายทวีศักดิ์ ขาวสุด 2.นางแต๋ง ยงยุทธ 3.นายชัชวาลย์ สร้อยแสง 4.นางสาวประไพพรรณ จันทรวี

4.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.นายกฤษ ศรีฟ้า ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยชี้แจงถึงกิจกรรมที่ผ่านมา โดยให้นายนิคม ลำจวน เลขานุการโครงการได้ชี้แจงถึงกิจกรรมที่ผ่านมาว่า กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการแบ่งกลุ่ม ได้เสร็จสิ้นแล้ว ,กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาก็ลุล่วงไปด้วยดี ,กล่าวถึงกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสอนธรรมะในรร.บางวัน กำลังดำเนินการ,และกิจกรรมที่จะชี้แจงวันนี้คือกิจกรรมที่ 3 การเก็บข้อมูลชุมชน
2.ที่ประชุมได้รับฟังและแสดงความคิดเห็นกัน โดยที่ประชุมได้คัดเลือกตัวแทน 2 คน 3.กำหนดการประชุมตัวแทนเก็บข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.ผลการคัดเลือกตัวแทนกลุ่ม 2 คน ดังนี้
กลุ่ม 1 ได้แก่ นางจันจิรา เพ็ชรขาว และนางตรีชฎา ยงยุทธ
กลุ่ม 3 ได้แก่ นางประไพพรรณ จันทรทวี และ นส.เจนจิรา ละลอย โดยในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้รับค่าตอบแทน ครัวเรือนละ 30 บาท 2.กำหนดการประชุมตัวแทนเก็บข้อมูลทุกกลุ่ม ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ในการประชุมตัวแทนครัวเรือนมีจำนวนน้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้ เนื่องจาก ฝนตกหนัก  การเดินทางมาประชุมลำบาก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

นายศักดิ์ชาย เรืองศรีและนางสาวอุไรวรรณ ตัณฑอาริยะ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอดิศักด์ เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
23 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุกัญญา อ่าวน้ำสุกัญญา อ่าวน้ำเมื่อ 23 ตุลาคม 2557 21:04:35
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 28 ตุลาคม 2557 11:59:49 น.

ชื่อโครงการ : บ้านห้วยทรัพย์น่าอยู่ คู่พลับพลึงธาร ร่วมต้านโรคติดต่อ »

ชื่อกิจกรรม : ประกาศกฎกติกาชุมชนให้ชุมชนได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยการประชาสัมพันธ์ในวาระประชุมของหมู่บ้าน และปิดป้ายในที่สาธารณะ

 • photo มีการแบ่งป้ายนำไปติดตามสถานที่ต่างๆมีการแบ่งป้ายนำไปติดตามสถานที่ต่างๆ
 • photo ติดประกาศกฎกติกาภายในที่ประชุมหมู่บ้านติดประกาศกฎกติกาภายในที่ประชุมหมู่บ้าน
 • photo ช่วยกันติดประกาศกฎกติกาในสถานที่สาธารณะของหมู่บ้านช่วยกันติดประกาศกฎกติกาในสถานที่สาธารณะของหมู่บ้าน
 • photo กฎกติกาชุมชนกฎกติกาชุมชน
 • photo มาร่วมกันเป็นสักขีพยานมาร่วมกันเป็นสักขีพยาน

กิจกรรมหลัก : การประกาศใช้กฏกติกาชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
 • มีมาตรการและกฏกติกาของชุมชนในการแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. แกนนำสุขภาพ อสม.
 2. ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น
 3. ประชาชนทั่วไป

จำนวน 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เกิดมาตรการทางสังคม กฏกติกาของชุมชนเพื่อยึดถือปฏิบัติร่วมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำอสม. ผู้นำชุมชน

ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • คณะทำงานมีการนัดแนะกับชาวบ้าน

 • เข้าร่วมด้วยช่วยกันทำป้ายกติกาชุมชนและเป็นสักขีพยาน ในกิจกรรมประกาศกฎกติกาชุมชน ตามสถานที่ต่างๆได้แก่ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทรัพย์ จุดชมพลับพลึงธาร และโรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • คณะทำงานพร้อมด้วยชาวบ้านบางส่วนร่วมด้วยช่วยกัน จัดทำป้ายกติกาชุมชน เพื่อติดประกาศในที่สาธารณะ ให้ชุมชนได้รับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรการกฎกติกาชุมชนในการแก้ ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • มีชาวบ้านเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้น้อยไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ออกไปประกอบอาชีพ ทำมาหากินกัน และเนื่องด้วยมีการประชาสัมพันธ์แล้วในวันที่ประชุมหมู่บ้าน ชาวบ้านได้รับทราบว่าจะมีการติดป้ายกติกาชุมชนและผู้ใหญ่บ้านได้บอกเชิญชวนกับชาวบ้านว่า ใครที่สามารถมาร่วมได้ ขอให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน แต่ถ้าใครมีภาระหน้าที่ ไม่จำเป็นต้องมาก็ได้ จึงมีชาวบ้านส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการทำรายงานโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 1,000.00 0.00 0.00 1,200.00 UnLock
23 ตุลาคม 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanplam_3banplam_3เมื่อ 25 ตุลาคม 2557 12:07:10
แก้ไขโดย banplam_3 เมื่อ 25 ตุลาคม 2557 12:12:49 น.

ชื่อโครงการ : ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจเชิงลึกสถานการณ์หนี้สินของประชาชน วันที่ 6

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ทีมงานและกลุ่มเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลหนี้สาเหตุที่มีหนี้สิน หาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ชวนคิด ชวนคุย และค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเยาวชน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทีมงานและกลุ่มเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
- หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
- สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
- เก็บข้อมูล - นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชน 20 คน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
1.หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
2. สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
3. เก็บข้อมูล 4.นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ใช้เวที่ประชุม โดยให้ทีมเยาวชน ได้มีการสำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
โดยการปรึกษาหารรายละเอียดด้วยการชวนคิด ชวนคุย โดยหาสาเหตุที่มีหนี้สิน การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ได้ผลการพูดคุยเป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่กล้าบอกความจริงต่อการเป็นหนี้นอกระบบและในระบบของตัวเองทั้งหมด

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.กระบวนการทำงานยังไม่เป็นระบบมากนัก เพราะทำร่วมกับเยาวชน เลยทำให้ขาดการเก็บภาพ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.การกรอกข้อมูลที่ให้เก่งกว่านี้

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ได้ให้คำปรึกษาทางไลน์และโทรศัพท์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
1.นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 230.00 4,030.00 UnLock
23 ตุลาคม 2557 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสรศักดี์ ช่วยชูสรศักดี์ ช่วยชูเมื่อ 25 ตุลาคม 2557 15:17:16
แก้ไขโดย สรศักดี์ ช่วยชู เมื่อ 28 ตุลาคม 2557 12:27:20 น.

ชื่อโครงการ : บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด ) »

ชื่อกิจกรรม : ลงแขกเตรียมพื้นที่วัสดุ ปลูกผักปลอดสารพิษ

 • photo กลุ่มที่1 นางศศิวรรณ จันทร์สอนกลุ่มที่1 นางศศิวรรณ จันทร์สอน
 • photo กลุ่มที่2 นางศิรินันท์ ไชยยังกลุ่มที่2 นางศิรินันท์ ไชยยัง
 • photo กลุ่มที่3 นางเบญจวรรณ เมฆยงค์กลุ่มที่3 นางเบญจวรรณ เมฆยงค์
 • photo กลุ่มที่4 นายสมพงศ์ เชาวลิตกลุ่มที่4 นายสมพงศ์ เชาวลิต
 • photo กลุ่มที่5 นายสรยุทธ สั่งสอนกลุ่มที่5 นายสรยุทธ สั่งสอน
 • photo กลุ่มที่6 นางหนูวร การะนัดกลุ่มที่6 นางหนูวร การะนัด
 • photo กลุ่มที่7 นางจุรีย์ เพ็ญพงศ์กลุ่มที่7 นางจุรีย์ เพ็ญพงศ์
 • photo กลุ่มที่8 นางหนูเวียง ศักดิ์ศรีกลุ่มที่8 นางหนูเวียง ศักดิ์ศรี
 • photo กลุ่มที่9 นางวิเชียร คงศรีกลุ่มที่9 นางวิเชียร คงศรี
 • photo กลุ่มที่10 นางหนูวร พูลใหญ่กลุ่มที่10 นางหนูวร พูลใหญ่

กิจกรรมหลัก : ลงแขกเตรียมพื้นที่ เครื่องใช้ วัสดุปลูกผัก ลงต้นกล้าผัก และฝึกการติดตามผลตามบ้านจัดกลุ่มบ้าน 10 กลุ่มบ้าน ขยายผลจากเดิมเพิ่มเป็น 40 บ้าน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพือให้ชาวบ้านและเยาวชนใด้ผึกเรียนรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษและประโยชน์ที่ใด้รับ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ 10 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 10  คนและตัวแทนนเจ้าของบ้านเพิมเติม 60 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ลงแขกเตรียมพื้นที่เครืองใช้วัสดุปลูกผักลงต้นกล้าผัก และ ผึกตามบ้าน จัดกลุ่มบ้าน 10 กลุ่มบ้าน ขยายผลจากเดิม 40 บ้านโดยให้เด็กและเยาวชนร่วมดำเนินการผึกทำกิจกรรมกลุ่ม และร่วมสืบทอดภูมิปัญญาพืชผักลดการใช้สารเคมีปลูกรางจืดลดสารเคมีในเลือด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีคณะกรรมการ 10 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 10 คนชาวบ้านแต่ละกลุ่มบ้าน กลุ่มละ 10 คน  ทั้งหมด 10  กลุ่มบ้านมี สอบต. 1 คน ผู้ใหญบ้าน 1 คนผู้ช่วยผู้ใหญบ้าน 2 คน ร่วมทำกิจกรรมตามบ้านช่วยเป็นพี่เลียง ร่วมทั้ง 10 กลุ่มบ้าน รวมเยาวชนแล้ว ทุกกลุ่มบ้าน 92 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

โดยคณะกรรมการทั้ง 10 กลุ่มบ้านรวม 10 คน และตัวแทนกลุ่มบ้าน ทั้ง 10 คนและผู้ช่วยผู้ใหญบ้าน ใด้ร่วมกับชาวบ้าน และเยาวชน แต่ละกลุ่มบ้านลงพื้นที่ อบรมเยาวชนและร่วมกันช่วยเตรียมวัสดุ ขยะเหลือใช้ ในการปลูกผัก ร่วมกับชาวบ้าน ของแต่ละกลุ่ม ทั้งหมด 10 กลุ่มบ้าน และใด้อบรมเยาวชนในพื้นที่ให้เข้าใจปัญหา ของขยะในหมู่บ้านและการเปลียนขยะมาเป็นวัสดุ ในการปลูกผักปรอดสารพิษ และรวมถึงการใชปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก และ ประโยชน์ที่ใด้รับจากการปลูกผักกินเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1 ใด้มีการแลกเปรียนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มบ้าน 2 ใด้เเสดงความสามัคคีภายในกลุ่มบ้านและหมู่บ้าน 3 ใด้เป้็นวิทยากรพร้อมฝึกเยาวชนให้เข้าใจปัญหาขยะและเข้าใจประโยชของผัปรอดสารพืษ 4 ใด้เห็นการปลูกฝักจริงของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ
5 ใด้นำวัสดุขยะมาเป็นวัสดุในการปลูกผัก รายละเอียดตามกลุ่มบา้น 1 บ้านนางศศิวรรณ จันทร์สอน มีจุดเด่นเรื่องการปลูกบวบ ทำเป็ค้าง ผักสวนครัวมีครบ กลุ่มบ้านเลขที่2 นางศิรินันท์ ไชยยัง
ไปที่บ้านาง อารี เชาวลิต ปลูกพริกขี้หนู น้ำเต้า และผักสวนครัวอื่นๆ  กลุ่มที่3 นางเบญจวรรณ เมฆยงค์ ได้ปลูกถั่วฝักยาวในร่องสวน และผักสวนครัวอื่นๆ กลุ่มบ้านที่4 นายสมพงศ์ เชาวลิต
ไปบ้าน นางหนูจิน เพ็ญพงศ์ ปลูกตะไคร้ มะเขือ พริกเป็นต้น กลุ่มที่5 นายศรายุทร สั่งสอน ไปบ้านนางสมบูรณ์ คุ้มเดช ปลูกไส้ซิ้ม ผักกาด มะเขือเทศ พริก ไว้ในวัสดุเหลือใช้ กลุ่มที่6 นางหนูวร การะนัด ไปบ้าน นายสมทัศน์ สมสั่งข์ ปลูกพริกและผักสวนครัวไว้ในกระถาง กลุ่มบ้านที่7 นางจุรี เพ็ญพงศ์ ไปบ้าน น.ส จารี พรมจันทร์ ซึ่งได้ปลูกตะไคร้ ไว้ในร่องสวนยาง และปลูกผักสวนครัวไว้ในกระถาง กลุ่มบ้านที่8 นางหนูเวียง ศักดิ์ศรี ไปบ้าน นางชำเลือง ขวัญสง และบ้านนาง วรรณณา สุรพจน์ สองบ้านนี้ปลูกผักในกระถาง กลุ่มบ้านที่9 นางวิเชียร คงศรี ไปบ้าน นายวิจิตร ชำนาญ ได้ปลูกพริกขี้หนูหลังบ้าน และปลูกผักสวนครัวไว้ในกระถางด้วย กลุ่มบ้านที่10 นางหนูวร พูลใหญ่ ไปบ้าน นางอิ่ม นาคปน ปลูกผักสวนครัวไว้ในกระถาง และปลูกพริกไว้ในบริเวณบ้านด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

พัฒนาชุมชน อบต. ไทยบุรี ร่วมดำเนินงาน มีอาจารย์กำไล สมรักษ์ ให้คำปรึกษา และนัดสรุปโครงการงวด วันที่ 27 ตุลาคม 2557

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์ กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 UnLock
23 ตุลาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpatpatเมื่อ 26 ตุลาคม 2557 12:56:32
แก้ไขโดย pat เมื่อ 26 ตุลาคม 2557 13:00:54 น.

ชื่อโครงการ : โรงเรียนชาวนาบ้านควนขี้แรด (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน -กำหนดมาตรการที่สำคัญของชุมชน นำไปเสนอที่ประชุมการเรียนรู้ข้อมูลชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

กลไกในการบริหารจัดการโครงการของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน20คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงาน
-กำหนดมาตรการที่สำคัญของชุมชน นำไปเสนอที่ประชุมการเรียนรู้ข้อมูลชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานจำนวน20คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานจำนวน20คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงานมาพร้อมกันจำนวน20คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ประเทือง อมรวิริยะชัย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 200.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
23 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 26 ตุลาคม 2557 21:36:20
Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 26 ตุลาคม 2557 21:43:30 น.

ชื่อโครงการ : สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้สวนผักคนเมือง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสวนาความรู้ สวนผักคนเมือง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้สวนผักคนเมือง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการ สมาชิกในชุมชน  อาสาสมัครในชุมชน อสม.ในชุมชน กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แนะนำเรื่องดีๆในโครงการให้กลุ่มคนในชุมชนได้รับทราบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภากาแฟ สมาชิกชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประธานโครงการ ทีมงาน สมาชิก ปราชญ์ชุมชน นั่งรวมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนการปลูกผัก วางแผนการทำกิจกรรม ลงแขกบ้านใครก่อน ให้ไปบ้านใครบ้าง กำหนดตารางบ้าน และคนเข้าร่วม 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีการนำภาชนะเช่นถุงดำ มาปลูกต้น ปูเล่ สวยงามมาก ที่บ้านนายโพธิ์ยิน ทำเป็นตัวอย่างที่ดี และได้วัสดุที่แพปลาที่ทิ้งเป็นขยะ นำมาตัดแต่งให้เป็นภาชนะปลูก ขอมาจากแพปลา มาปลูกต้นหอม ผักชี ผักที่กินทุกวัน ใส่ปุ๋ยที่ทำเอง นำความรู้มาแลกเปลี่ยนได้ บ้านน้องไก่ มีกระถางจากถังสีที่ทิ้งแล้วหลายใบ ขอมาทำที่ใส่ปุ๋ย และผ่าซีกไว้ปลูกผักได้ ทุกคนเห็นด้วย และให้กำลังใจ ให้ทำกัน เพื่อเป้นตัวอย่าง แล้วได้ขยายผลให้บ้านเพื่อนต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้นำข้อมูลการพูดคุยมาบันทึกเพื่อติดตามครั้งต่อไป

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 UnLock
22 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 22 ตุลาคม 2557 16:52:54
Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 17:07:48 น.

ชื่อโครงการ : บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมสรุปผลงานจากการประชุมรวมของจังหวัดและทำงานต่อเนื่อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมสรุปกรรมการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสรุปผลงานจากการประชุมรวมของจังหวัดและทำงานต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการ ตัวแทนชาวประมงที่ช่วยดูแลบ้านปูบ้านปลา พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้ใหญ่บ้านแจ้งผลงานที่ได้ไปสรุปมา และมาถามเพิ่มเติมเรื่องผลงาน ให้ทุกคนช่วยกันสรุป มีพี่เลี้ยงลงมาติดตาม และเสนอความคิดเห็น และนำข้อคิดเห็นพร้อมแผนงานไปนำเสนอในที่ประชุมหมู่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สรุปผลการปล่อบปู 48 ตัว มีไข่ 1,980,000 ฟอง โดยประมาณ จำนวนไม้ไผ่ 670 ลำ ได้บ้านปลา 17 หลัง บ้านปู 3 ไร่ เรือเข้าร่วม 6 ลำ เพิ่มขึ้นมาจากโครงการ 4 ลำ รวม 10 ลำ ผลที่ได้รับคือ ชาวประมงและครอบครัวดีใจมาก ได้ร่วมอนุรักษ์ชายฝั่ง มีสัสตว์น้ำมาเพิ่ม ปูไข เปี้ยว ปลาดุก ปลากด เกิดแนวร่วมของชาวประมงพื้นที่ใกล้เคียงมากขึ้น เกิดการหวงแหนพื้นที่ ลดค่าใช้จ่ายได้มาก เพิ่มรายได้ให้กับหลายครอบครัว เกิดกลุ่มออมทรัพย์บ้านปูบ้านปลา มีเงิน 9,800 บาท เป็นกองทุนไว้ให้ช่วยเหลือกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้ขยายผลเพิ่มและชวนเพื่อนมาร่วม ให้ไปศึกษาภูมิปัญญาของหมู่บ้านมาพูดคุยเอาความรู้ก่อนทำเพิ่ม ให้มีระบบการดูแล

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 UnLock
22 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยanunmaneeanunmaneeเมื่อ 24 ตุลาคม 2557 19:22:10
แก้ไขโดย anunmanee เมื่อ 24 ตุลาคม 2557 19:25:52 น.

ชื่อโครงการ : คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ »

ชื่อกิจกรรม : รวบรวมสังเคราะห์เพื่อยกร่างข้อมูล

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : 4.3 รวบรวม สังเคราะห์เพื่อยกร่างข้อมูล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเติมเต็มข้อมูล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เยาวชน
 • ผู้สูงอายุ
 • คณะทำงาน
 • หน่วยงานรัฐ
 • ปราชญ์
 • ท้องถิ่น

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รวบรวมสังเคราห์ข้อมูล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-เยาวชน -ผู้สูงอายุ -พระ -ท้องถิ่น -ผู้นำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ลงทะเบียน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้ข้อมูลเติมเต็มสามารถนำไปใช้ประโชนย์ได้จริง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 1,300.00 500.00 0.00 0.00 2,400.00 UnLock