วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
23 เมษายน 2515 เวลา 09.00-12.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยannopannopเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558 13:17:03
แก้ไขโดย annop เมื่อ 20 พฤษภาคม 2558 16:12:41 น.

ชื่อโครงการ : สร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านทุ่งทวย »

ชื่อกิจกรรม : วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เก็บสำรวจ และออกแบบขบวนการสะท้อนข้อมูล

กิจกรรมหลัก : เยาวชนและคนในชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมกันคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เก็บสำรวจ และออกแบบขบวนการสะท้อนข้อมูล

คุณภาพกิจกรรม : ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)
วัตถุประสงค์

วิเคราะห์สถานการณ์การทำฝายและพันธ์ุไม้ที่ผ่านมา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • อาสาสมัครเยาวชนและคนในชุมชน และคณะทำงาน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อได้ชุดความความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำและพันธุ์ไม้พื้นบ้าน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คนในชุมชนวัยทำงาน 54 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมงานโครงการได้เชิญคณะทำงานและตัวแทนทุกครัวเรือน เข้าร่วมประชุมและหารือ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง "ทรัพยากรน้ำและพันธุ์ไม้พื้นบ้าน" ซึ่งเคยเข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมปลุกต้นไม้ว วิเคราะห์และแนวทางขับเคลื่อนเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นบ้านและการหารือการทำฝายกันน้ำในครั้งต่อไป 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผลการประชุมชน คนในชุมชนมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ผ่านมาในการสรา้งฝายกั้นน้ำเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 และสร้างความเขา้ในครั้นี้ได้ผลตอบรับที่ดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา -คณะทำงานไม่มีความเข้าใจในกระบวนการจัดเก็บข้อมูล การสำรวจที่เป็นระบบที่ถูกต้อง การสรา้งแบบฟอร์มการสำรวจ ใช้เพียงการพูด คุย และแสดงความคิดเห็นเท่านั้น แนวทางแก้ไข -หานักวิชาการ ปรึกษาพี่เลี้ยงในการช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษาการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

การทำแบบฟอร์มการสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูล

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,510.00 0.00 0.00 0.00 4,510.00 UnLock
24 มิถุนายน 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtanateptanatepเมื่อ 19 พฤษภาคม 2558 12:06:57
แก้ไขโดย tanatep เมื่อ 19 พฤษภาคม 2558 12:14:40 น.

ชื่อโครงการ : บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอสมาชิกชุมชนเพื่อปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีสรุปบทเรียนและนำเสนอผลงานประจำปี เพื่อปิดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน/คณะกรรมการหมู่บ้าน/สมาชิกชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานจัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานและสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน/คณะกรรมการหมู่บ้าน/สมาชิกชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดเวทีประชุมสรุปผลการทำงาน พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการ และมอบรางวัลให้แก่สมาชิกที่จัดทำบัญชีครัวเรือนได้ดี สามารถลดปลดหนี้ได้ และหาแนวทางต่อยอดการดำเนินโครงการต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สามชิกในชุมชนรับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงานโครง และมอบรางวัลให้แก่สมาชิกที่จัดทำบัญชีรัวเรือนดีเด่น จำนวน 20 ราย สมาชิกในชุมชนร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งร่วมการหาแนวทางต่อยอดโครงการในปีต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 12,000.00 1,500.00 3,000.00 0.00 16,500.00 UnLock
26 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwiratwiratเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 13:49:28
แก้ไขโดย wirat เมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 14:05:11 น.

ชื่อโครงการ : สืบสานวิถีชีวิตคนต้นน้ำบ้านขุนคีรี »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่12

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานครั้งต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ  5  อสม. 2  ตัวแทนครู  1  ตัวแทนภาคส่วนราชการในพื้นที่  2

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการโครงการชี้แจงผลการทำงานที่ผ่านมาบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ทั้งหมดและร่วมกันกำหนดกิจกรรมในการปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ    5    อสม.2    ตัวแทนครู  1    ตัวแทนภาคส่วนราชการในพื้นที่    2

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทำหนังสือ  ประชุม  โทรศัพท์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทุกภาคส่วนได้รับรู้รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการและร่วมกันกำหนดกิจกรรมที่จะปิดโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 600.00 UnLock
25 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanplam_3banplam_3เมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 20:09:53
แก้ไขโดย banplam_3 เมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 21:39:40 น.

ชื่อโครงการ : ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 »

ชื่อกิจกรรม : หามาตรการชุมชนในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาหมุ่บ้านหามาตรการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ชุมชนที่เหมาะสม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

หามาตรการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ชุมชนที่เหมาะสมกับหมู่บ้าน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 198 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน 10 คน วัยทำงาน 178 คน ผู้สูงอายุ 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาหมุ่บ้านหามาตรการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ชุมชนที่เหมาะสมกับหมู่บ้านและแนวทางที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต อาชีพของคนในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 200 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน 10 คน วัยทำงาน 178 คน ผู้สูงอายุ 12 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดประชุมสภาหมุ่บ้านหามาตรการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  โดยการเปิดประชุมของผู้ใหญ่บ้านในช่วงเช้า  เพื่อเป็นการแตกความคิดให้กับสมาชิกหรือชาวบ้านได้คิดตามไป ทั้งเรื่องในการบริหารจัดการในครัวเรือนและนอกครัวเรือน  โดยเฉพาะรายได้และรายจ่ายที่ไม่สมดุลกันตั้งแต่เสนอมาตั้งแรกตอนเปิดโครงการ จนถึงการอบรมทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงการได้และจ่ายที่เกิดความสมดุลกัน จนมีเหลือเก็บออม และในช่วงบ่าย ได้แบ่งสมาชิกชาวบ้านให้มีการเสนอวิธีการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพิ่มเติมการทำบัญชีครัวเรือน และการเสนอมาตราการชุมชนที่เหมาะสมกับหมู่บ้าน  ในการดำเนินชีวิตและอาชีพของคนในชุมชน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทางคณะขับเคลื่อนโครงการฯ ได้แบ่งสมาชิกหรือชาวบ้านให้มีการเสนอวิธีการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และการเสนอมาตราการชุมชนที่เหมาะสมกับหมู่บ้าน  ในการดำเนินชีวิตและอาชีพของคนในชุมชน เป็นกลุ่มๆ โดยชาวบ้านได้เสนอ โดยมีวิทยากรช่วยจดและแตกความคิดให้   วิธีลดรายจ่ายมาหลายด้าน ดังนี้
1.ด้านบริโภคอุปโภคในครัวเรือน เช่น การประหยัดน้ำ ดื่มน้ำฝนแทนน้ำขวด 2.ด้านสื่อสาร เช่น การเติมเงินโทรศัพท์ โทรเฉพาะที่จำเป็น 3.ด้านการทำการเกษตร เช่น การใส่ปุ๋ยชีวภาพแทนใช่้ปุ๋ยเคมี
4.ด้านการซื้อสินค้า เช่น การซื้อในสิ่งที่จำเป็นและไว้ได้นาน
5.ด้านการประหยัดพลังงานและหาพลังงานทดแทน เช่น การปิดไฟทุกครั้งหลังใช้ การใช้ไม่ฟื้นแทนแก๊ส
6.ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนตัวของสามีภรรยา เช่น งดการดื่มเหล้า เที่ยวกลางคืน เครื่องสำอาง 7.ด้านการอบรมลูกหรือหลานในการใช้จ่ายเงินให้ถูกวิธี เช่น การเล่นอินเตอร์เน็ต การใชโทรศัพท์   วิธีการเพิ่มรายจ่าย ดังนี้
1.ด้านการปลูกผักสวนครัวไว้ข้างบ้าน 2.ด้านการทำอาชีพเสริม ขายขนม หัดงานฝีมือ 3.ด้านการเกษตร เช่น การปลูกพืชที่ขายได้ไว้ระหว่างกลางสวนปาล์ม ยาง 4.ด้านการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด วัว
  มาตราการ ในการเป็นสมาชิกกลุ่ม 1.ทุกครัวเรือนต้องเข้าร่วมประชุมเวทีของกลุ่มหรือหมู่บ้านไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง/ต่อปี
2.ทุกครัวเรือนที่เข้าร่วมกลุ่ม ต้องมีการทำบัญชีครัวเรือนด้วย 3.ทุกครัวเรือนต้องปลูกผักสวนครัวไว้ข้างบ้าน อย่างน้อย 2-3 ชนิด 4.ทุกครัวเรือนต้องเลี้ยงสัตว์ไว้กินเองบ้าง 5.ทุกครัวเรือนต้องมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 6.ทุกครัวเรือนต้องมีการออมอย่างน้อยเดือนละ 100 บาท 7.ทุกครัวเรือนต้องมีเวลาให้ลูกหลานในการทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 วันเต็ม เช่น วันอาทิตย์ 8.ทุกครัวเรือนต้องมีการออกกำลังกายบ้าง 9.คณะกรรมการต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 10.ทุกครัวเรือนต้องออกมามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของหมู่บ้านเดือนละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 11.ทุกคนต้องยิ้มให้ต่อกันเสมอ

ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรี ได้พูดผ่านทีวี ในรายการของ คสช. เพื่อให้ชาวบ้านหรือประชาชน ได้มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงรายรับและรายจ่าย พร้อมทั้งให้สมาชิในบ้านได้รับรู้ด้วย ซึ่งตรงกับการขับเคลื่อนโครงการของหมู่บ้านนี้พอดี ในการตอบสนองนโยบายภาครัฐและตอบสนอง สสส. ในการปรับสภาพจิตใจ ให้คนในสังคมมีส่วนร่วมและไม่เครียดกับการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน ให้มีสุขภาพจิตที่ดีและแจ่มใสอยู่เสมอ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.การไม่เข้าใจในการจัดกระบวนการกลุ่มของชาวบ้าน ต้องแยกย่อยเป็นกลุ่มเล็กๆ  ออกจากกลุ่มใหญ่ เสียงก็ดัง 2.การคิดตามไม่ทัน ในการเสนอแนวความคิดต่อวิทยากร

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.ชาวบ้านอยากให้มีโครงการต่ออีก

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากๆ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
23 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmaramamaramaเมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 10:17:37
แก้ไขโดย marama เมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 10:22:31 น.

ชื่อโครงการ : รองแง็งเยาวชน ต่อลมหายใจป่าชายเลน บ้านท่าน้ำเค็มใต้ »

ชื่อกิจกรรม : สภาเยาวชนถอดบทเรียน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สภาเยาวชนถอดบทเรียน

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 52 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาเยาชน 60 คน วิทยากร 2 ท่าน รวม 62 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-จัดเวทีเสวนาเยาวชนว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างกับโครงการนี้ -มีประโยชน์อย่างไร ต้องปรับปรุงอะไร จะต่อยอดอย่างไร จะทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน -มีวิทยากรผู้ชำนาญการถอดบทเรียนมานำกระบวนการ -สรุปออกมาเป็นรายงานถอดบทเรียน -ตัวแทนเยาวชนนำไปเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้นำชุมชน -เพื่อให้เยาวชนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และหาวิธีการต่อยอดให้ยั่งยืน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
23 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsungviansungvianเมื่อ 18 พฤษภาคม 2558 21:48:49
แก้ไขโดย suda เมื่อ 20 พฤษภาคม 2558 11:13:31 น.

ชื่อโครงการ : รวมพลัง สานสัมพันธ์สร้างสุขภาพคนเขาปูน »

ชื่อกิจกรรม : คืนข้อมูลสู่ชุมชน

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมและติดตามในพื้นท่ีร่วมกับสจรสและพี่เลี้ยง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ และทำปฏิญญาสานต่อนโยบายสุขภาพของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานแกนชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมจัดเตรียมเอกสารเพื่อทำรูปเล่ม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงทะเบียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สรุป รายงานโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไมีมี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,850.00 0.00 0.00 0.00 4,850.00 UnLock
21 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมศักดิ์ สุขยูงสมศักดิ์ สุขยูงเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2558 10:14:13
แก้ไขโดย สมศักดิ์ สุขยูง เมื่อ 22 พฤษภาคม 2558 13:57:08 น.

ชื่อโครงการ : ป่าฟื้น คนฟื้น ที่บ้านทุ่งยูง »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ -ป้ายแสดงเขตป่าอนุรักษ์โดยชุมชน จำนวน 1 ป้าย -ป้ายรณรงค์ในหมู่บ้าน จำนวน 1 ป้าย -ป้ายแผนที่ป่า จำนวน 2 ป้าย -ใช้หอกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ รายงานความก้าวหน้า รายงานสรุปผลตามโ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชาสัมพันธ์ โดยใช้หอกระจายข่าว รายงานความเคลื่อนไหวของโครงการฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนคณะทำงาน  จำนวน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชาสัมพันธ์ โดยใช้หอกระจายข่าว รายงานความเคลื่อนไหวของโครงการฯและจัดทำป้ายแผนที่ป่าอนุรักษ์ โดยการจัดการของชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนคณะทำงาน  จำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประชาสัมพันธ์ โดยใช้หอกระจายข่าว รายงานความเคลื่อนไหวของโครงการฯ  ตามโอกาสในช่วงเช้า (เวลาประมาณ 06.00 น.)
 2. จัดทำป้ายรณรงค์เขตอนุรักษ์ป่าและแผนที่ป่า  จำนวน  2  ป้าย  พร้อมติดตั้ง
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • แจ้งความเคลื่อนไหวและการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ให้บุคคลท ั่วไปรับทราบ
 • ติดตั้งป้ายเขตอนุรักษ์ป่าชุมชน จำนวน 1ป้าย ทิศเหนือ จด ต. เกาะเต่า  ทิศใต้ จด หมู่ที่ 3  ต.เขาปู่  ทิศตะวันออก จด พื้นที่ทำกินของราษฎร หมู่ที่ 4  ทิศตะวันตก จด แนวเขต  อ. เมือง จ.ตรัง
 • ติดตั้งป้ายแผนที่ป่าเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไป ทราบถึงพื้นที่สำรวจและฟื้นฟูสภาพป่า
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 5,000.00 UnLock
21 พฤษภาคม 2558 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสุทิศา พรมชัยศรีนางสุทิศา พรมชัยศรีเมื่อ 13 พฤษภาคม 2558 17:51:26
แก้ไขโดย นางสุทิศา พรมชัยศรี เมื่อ 22 พฤษภาคม 2558 17:39:20 น.

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : คณะทำงานจัดทำรายงานเสนอพี่เลี้ยง

 • photo แปลงกล้วยหอมทองแปลงกล้วยหอมทอง
 • photo แปลงมะละกอแปลงมะละกอ
 • photo ช่อดอกมะละกอช่อดอกมะละกอ
 • photo แปลงกล้วยของสมาชิกแปลงกล้วยของสมาชิก

กิจกรรมหลัก : การจัดทำรายงานส่ง สจรส.ภาพถ่ายและป้ายเขตปลอดบุหรี่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินการและจัดทำรายงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการกลุ่มและคณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการและทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะกรรมการและทีมงานในการสรุปผลการดำเนินการทั้งหมดเพื่อเสนอให้พี่เลี้ยงโครงการตรวจสอบและจัดทำรายงานฉบับสมบรูณ์เพื่อส่งสจรส.มอและสสส.ต่อไป ติดตามผลการปลูกมะละกอและกล้วยหอมในแปลงสาธิต

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงานสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด ติดตามดูแปลงกล้วยและมะละกอ ถ่ายภาพกิจกรรม การจัดทำรายงานการเงินและบัญชี พร้อมทั้งการรายงานทางเว็บไซด์คนใต้สร้างสุข พร้อมทั้งมอบหมายให้ทีมงานตรวจสอบ นำเสนอพี่เลี้ยงโครงการตรวจสอบ เพื่อที่จัดทำรายงานเป็นฉบับสมบูรณ์ส่งสจรส.มอ.ต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

รายงานทางเว็บไซด์ล่าช้าเนื่องจากไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตต้องขออนุญาติใช้ที่ทำงานของพี่เลี้ยง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การลงรายงานต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งกลุ่มคน การเงินและกิจกรรม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 3,000.00 900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 UnLock
21 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpairoakectchoopairoakectchooเมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 10:39:25
แก้ไขโดย pairoakectchoo เมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 18:53:43 น.

ชื่อโครงการ : เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม »

ชื่อกิจกรรม : จัดเตรียมเอกสารปิดงวดที่ 2

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมติดตามการดำเนินการของ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดเตรียมเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้รายงานผ่านเว็ป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเตรียมเอกสารปิดงวดที่2

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รายงานผ่านเว็บ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดเตรียมเอกสาร ตรวจเอกสาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เอกสารเตรียมเรียบร้อยพร้อมตรวจ การรายงานเป็นปัจจุบัน ปิดงวด2

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมนึก นุ่นด้วง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 470.00 0.00 0.00 0.00 470.00 UnLock
21 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยanunmaneeanunmaneeเมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 11:22:07
แก้ไขโดย anunmanee เมื่อ 22 พฤษภาคม 2558 16:40:15 น.

ชื่อโครงการ : คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามหนุนเสริมกับ สจรสครั้งที่ 4

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมติดตามกาำรดำเนินงานโครงการในพื้นที่กับ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-  ผู้รับผิดชอบโครงการ -  บุคคลจัดทำเอกสาร 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามประเมิลผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-  ผู้รับผิดชอบโครงการ -  บุคคลจัดทำเอกสาร 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตรวจสอบหลักฐานการเงิน ตรวสอบบัญชี เรียนรู้รายงานในระบบเว๊บไซต์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทางโครงการสามารถเรียนรู้การทำแบบประเมิน และสามารถจัดทำรายงานการเงิน / บัญชี / ระบบเว๊บไซ ได้ถูกต้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.จุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 1,050.00 20.00 0.00 0.00 1,570.00 UnLock
21 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านกลางบ้านกลางเมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 11:37:00
แก้ไขโดย บ้านกลาง เมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 11:42:35 น.

ชื่อโครงการ : คนสร้างคลอง คลองสร้างคนด้วยชุมชนคนบ้านกลาง »

ชื่อกิจกรรม : ตรวจเอกสารรายงานและการเงิน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมติดตามการดำเนินการในพื้นที่ของ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ตรวจเอกสารรายงานและการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เอกสารรายงานและการเงินเสร็จเรียบร้อย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจเอกสารรายงานและการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 3 คน
พี่เลี้ยง 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทบทวนติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตรวจสอบเอกสารรายงานและการเงินของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

รายงานและเอกสารทางการเงินของทุกกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.เบญจวรรณ เพ็งหนู
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 UnLock
21 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00-15.30น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsommitsommitเมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 13:48:32
แก้ไขโดย sommit เมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 14:02:28 น.

ชื่อโครงการ : สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามผลกับพี่เลี้ยง

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เวทีสร้างความเข้าใจกระบวนการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อการประเมินผลโครงการและการบริหารจัดการโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ/บัญชี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อติดตามประเมินผลการรายงานลงเวปไซด์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ/บัญชี

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 09.00น.-12.00 น. ฟังคำชี้แจง อธิบายการลงรายงานลงเวปไซด์จากพี่เลี้ยงในพื้นที่ เวลา 13.00 พี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการเงิน/ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

พื้นที่มีความเข้าใจในการลงรายงานในเวบไซด์ได้ถูกต้องและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่อื่นๆอีกด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มีสัญญานอินเตอร์เน็ต

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมนึก นุ่นด้วง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0.00 1,550.00 UnLock
20 พฤษภาคม 2558 เวลา 20:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยครูอะหมัดครูอะหมัดเมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 14:15:30
แก้ไขโดย ครูอะหมัด เมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 14:31:34 น.

ชื่อโครงการ : วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มอาสาสมัคร ครั้งที่ 5

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มอาสาสมัคร เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัคร 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมหัวหน้ากลุ่มอาสาสมัคร เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัคร 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครนำเสนอกิจกรรมที่ดำเนินการผ่านมาในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา

 2. ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครนำเสนอปัญหาอุปสรรคที่พบ และร่วมกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 3. ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครนำเสนอกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. กลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด ได้ดำเนินการกิจกรรมผู้นำเยี่ยมบ้าน โดยมีอิหม่ามมัสยิดมะวาย์เป็นแกนนำในการลงพื้นที่ แต่ยังขาดการมีส่วนร่วมจากฝ่ายท้องที่ และท้องถิ่น จึงเสนอให้ฝ่ายท้องที่โดยท่านกำนัน และฝ่ายท้องถิ่นโดยท่านนายก อบต. จัดทำแผนเพื่อดำเนินการร่วมกับฝ่ายศาสนา

 2. กลุ่มอาสาสมัครมัคคุเทศก์อาสา ได้ดำเนินการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยวและกำลังรอการประกาศผล และกำลังเตรียมการปลูกต้นปอเทืองในพื้นที่ทุ่งคำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีการปลูกต้นไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่บาลายทุ่งโพ และพบว่าในระยะหลังสมาชิกของกลุ่มขาดการทำกิจกรรมร่วมกัน

 3. กลุ่มอาสาสมัครยุวดาอีย์ ได้ดำเนินการกิจกรรมเรียนรู้วิถ๊อิสลามอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีเยาวชนบางส่วนไม่เข้าร่วมกิจกรรม จึงเสนอให้มีกิจกรรมรณรงค์ในกลุ่มเยาวชนเพิ่มมากขึ้น

 4. กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกายในกลุ่มผู้สูอายุ แต่ยังไม่ครอบคลุมผู้สูงอายุทั้งหมด และผู้สูงอายุบางส่วนไม่เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายแม้ได้รับแจกไปแล้ว จึงเสนอให้มีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพให้หลากหลายเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้สูงอายุ

5.  กลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดทำถังคัดเเยกขยะ โดยได้จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้ว แต่ยังขาดผู้ที่มีทักษะในงานเชื่อม จึงขออาสาสมัครที่สามารถเชื่อมเหล็กได้มาช่วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
19 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านคลองโชนบ้านคลองโชนเมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 08:13:05
แก้ไขโดย nattawan เมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 11:01:33 น.

ชื่อโครงการ : คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนดี สู่วิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเรียนรู้การทำจริงจากลุงนิล

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สร้างการมีส่วนร่วมในการลดภาระหนี้สินของประชาชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการลดภาระหนี้สิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกโครงการ จำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเรียนรู้การทำจริงจากลุงนิล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกโครงการ กลุ่มสตรี กลุ่มเห็ดฟาง เยาวชน จำนวน 50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ(ลุงนิล) ให้ความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเรียนรู้การทำจริงจากสวนลุงนิล  เช่นการปลูกผักปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยชีวภาพ การเลี้ยงสัตว์พื้นเมือง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สมาชิกได้นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริงกันที่บ้าน ทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สิน และทำไว้ใช้เองในครัวเรือนเป็นการประหยัดรายจ่าย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00 UnLock
18 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpaleeratpaleeratเมื่อ 18 พฤษภาคม 2558 16:21:33
Project trainer
แก้ไขโดย paleerat เมื่อ 19 พฤษภาคม 2558 15:15:03 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนหอยราก สืบสานตำนานขนมลาสร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมกลุ่มคณะกรรมการโครงการและเครือข่ายชุมชนต่อเนื่อง

 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมกลุ่มคณะกรรมการโครงการและเครือข่ายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมกันจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดประชุมกลุ่มคณะกรรมการโครงการและเครือข่ายชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมกลุ่มคณะกรรมการโครงการและเครือข่ายชุมชน เพื่อร่วมกันตรวจเอกสาร การเงิน ของโครงการตั้งแต่เรื่มดำเนินการ หลักฐานการเงิน และเอกสารฉบับสมบูรณ์เพื่อรวบรวมส่งสสส.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จัดประชุมกลุ่มคณะกรรมการโครงการและเครือข่ายชุมชน และพี่เลี้ยง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการโครงการและเครือข่ายชุมชน และพี่เลี้ยง  จำนวน 12 คน ร่วมประชุม และช่วยกันจัดทำเอกสารรายงานและเล่มฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งช่วยกันเก็บรวบรวมหลักฐานการเงินให้ครบถ้วน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการโครงการและเครือข่ายชุมชน และพี่เลี้ยง ช่วยกันจัดทำเอกสารรายงานและเล่มฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งช่วยกันเก็บรวบรวมหลักฐานการเงินให้ครบถ้วน ผลการตรวจสอบพบว่า โครงการยังเบิกเงินโครงการไปดำเนินการไม่ตรงกับที่จ่ายจิง จึงให้ผู้รับผิดชอบการเงินเบิกถอนเงินจากธนาคารเพื่อนำมาเบิกจ่ายตามแผนงาน
รายงานที่จัดทำสำเร็จได้แก่ ส 1 ส2 ส 3 ส4 ส่วน รายงานการเงินยังไม่เรียบร้อย โดยพี่เลี้ยงดำเนินการให้บนเวบ และจ้างให้ร้านในชุมชนจัดพิมเอกสารเพื่อส่ง พร้อมภาพถ่าย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การเก็บรายงานเอกสารหลักฐานให้เป็นปัจจุบัน พร้อมกับการตรวจสอบเสมอ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การรวบรวมเอกสารหลักฐานแต่ละกิจกรรมควรมี 1 รายงานการประชุม หรือรายงานผลการจัดกิจกรรม ซึ่งอาจพริ้นมาจากเวบ หรือ จากสมุดบันทึกการประชุม 2. ใบสำคัญรับเงิน หรือบิลใบเสร็จค่าใช้จ่ายตามจิง 3. รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง อย่างน้อย 70 % 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 UnLock
18 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:00 - 16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkannikakannikaเมื่อ 18 พฤษภาคม 2558 19:25:21
แก้ไขโดย kannika เมื่อ 18 พฤษภาคม 2558 20:01:14 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในดอน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสรุปและสังเคราะห์บทเรียนที่ได้จากโครงการ

 • photo ประชุมสรุปโครงการประชุมสรุปโครงการ

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมและติดตามโครงการในพื้นที่ร่วมกับ สจรส.มอ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมสรุปและสังเคราะห์บทเรียนที่ได้จากโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ปราชย์ชาวบ้านและผู้นำชุมชน จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสรุปสังเคราะห์บทเรียนโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ปราชย์ชาวบ้านและผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นางกรรณิการ์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าวเปิดประชุม และได้สรุปรายละเอียดของกิจกรรมที่ทำในโครงการและได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ หลังจากนั้นได้มีผู้นำชุมชนได้เสนอกับผู้รับผิดชอบโครงการให้มีการรับซื้อผักจากผู้เข้าร่วมโครงการ เพี่อสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน ( หากว่าผักที่ปลูกได้รับผลผลิตแล้ว ) ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยทุกคน ส่วนเรื่องการต่อยอดจะทำเป็นการจัดตั้งธนาคารหมู่บ้าน เพื่อที่จะให้คนในชุมชนมีเงินออมจากการขายผลผลิตแล้วนำมาฝากที่ธนาคารหมู่บ้าน ซึ่งจะมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นคนที่สมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เป็นที่ยอมรับ และได้ข้อสรุปในเรื่องของการต่อยอดโครงการต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้ลองจัดตั้งกลุ่มกันดูว่ามีคนสนใจมากน้อยแค่ไหน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมบูรณ์ ขวัญสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 UnLock
17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpatchanan_maneepatchanan_maneeเมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 10:13:10
แก้ไขโดย patchanan_manee เมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 11:07:18 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง »

ชื่อกิจกรรม : ชื่อกิจกรรม : เวทีเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงานงวดที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อื่นๆ จาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลงานงวดที่ 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน และคณะทำงานโครงการ จำนวน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เวทีเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงานงวดที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวทีเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงวดที่ 2 คณะทำงานโครงการ ร่วมเวทีเรียนรู้กับทีมพี่เลี้ยง ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 สรุปเอกสารรายงานเป็นรายครั้งที่ทำกิจกรรม ประกอบด้วย รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลักฐานเบิกจ่ายเงิน และรูปภาพการทำกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 2 บันทึกกิจกรรมวันนี้ โดยมีหลักฐาน ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการ ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร 750 บาทจากที่ประชุม และค่าเดินทางของพื้นที่
ขั้นตอนที่ 3 นำเอกสารให้พี่เลี้ยงโครงการเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 4 นำเอกสารมาสรุปผลงานงวดกับอาจารย์กำไล สมรักษ์  ปริ้นรายงานส่ง สสส ได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สมาชิกทำผลิตภัณใช้เองได้ และสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และนำขายในหมู่บ้าน ตามตลาดนัด เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก ตัวอย่างเช่นการทำน้ำยาอเนกประสงค์ น้ำยาซักผ้า ทำสบู่ ยาสระผม น้ำมันะพร้าวสกัดเย็น ทำตะกล้าพาสติก และใช้พื้นที่ว่างข้างบ้าน เพื่อเตรียมปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเอง และจัดตะกล้าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนัด เพื่อเพิ่มรายได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

สอนการเขียนสรุปผลงาน ตรวจเอกสาร และให้นำเสนอผลงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,390.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 3,140.00 UnLock
17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยpaleeratpaleeratเมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 10:13:59
Project trainer
แก้ไขโดย paleerat เมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 10:52:34 น.

ชื่อโครงการ : บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : เตรียมนำเสนอ ร่วมสรุปกิจกรรมติดตามโครงการงวด 2 กับพี่เลี้ยงจังหวัด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ร่วมประชุม ร่วมกิจกรรมหนุนเสริมและติดตามในพื้นที่กับสจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรุรียนรู้ผลสรุปโครงการและปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการรวบรวมข้อมูล รายงานประจำงวดที่ 2 และจัดทำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปคุณค่าจากการประเมินโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการ นำเสนอผลการถอดบทเรียนร่วมกับโครงการอื่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในจังหวัด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 2 พี่เลี้ยงโครงการ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 2 ร่วมกับ พี่เลี้ยงโครงการ ได้มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอผลสรุปบทเรียนจากการดำเนินโครงการ โดยได้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องหลักฐาน เอกสาร จากบันทึกกิจกรรม และ ภาพประกอบการทำกิจกรรม จากนั้นร่วมกันสรุปผลลัพธ์ บทเรียนจากการทำโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

  พบว่า มีบทเรียนสำคัญในเรื่องคุณค่า จากการทำกิจกรรมแตกต่างในเรื่องเจตคติและพฤติกรรมต่อการออกกำลังกายในรายบุคคลและครอบครัว พบว่าเกิดภาพความกระตือรือร้นในการออกกำลังกายตามความชอบของแต่ละกลุ่ม และเกิดผลลัพธ์ต่อสุขภาพจากการสังเกตสีหน้าสดชื่น และมุ่งมั่น และพบว่าหลายคนได้นำแผนการออกกำลังกายเข้าสู่แผนชีวิต  2) เกิดค่านิยมเรื่องการปลูกผักกินเองอย่างน้อย ครึ่งนึงของครัวเรือน ทั้งหมด 3) เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนใหม่คือนางเบญจวรรณ คงเอียด นำทีมเยาวชนครรุ่นใหม่สร้างทีมออกกำลังกาย และช่วยนำไม้พลองในกลุ่มไม้พลอง 4) เกิดผลลัพธ์สุขภาพที่ดีในกลุ่มเรื้อรัง พบว่า คนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ป่วยได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการตนเองที่บ้านเพื่อคุมเบาหวาน ความดัน ซึ่งสะท้อนจากข้อมูลผป.ที่มารับบริการที่รพ.สต.อย่างเห็นได้ชัด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsomboonsomboonเมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 10:21:44
Project trainer
แก้ไขโดย somboon เมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 10:33:19 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในดอน »

ชื่อกิจกรรม : ทำรายงานปิดงวด และสรุปผลการดำเนินโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมและติดตามโครงการในพื้นที่ร่วมกับ สจรส.มอ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานสำหรับการปิดงวดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงนัดโครงการมาทำรายงานปิดงวด พร้อมสรุปผลการดำเนินโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กนนำได้นำเอกสารรายงานการเบิกค่าใช้จ่ายและการดำเนินกิจกรรมมาร่วมตรวจสอบกับพี่เลี้ยง เพื่อพร้อมสำหรับการปิดงวดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำได้นำเอกสารนายงานทางการเงิน และการายงานกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมา เพื่อร่วมตรวจสอบกับพี่เลี้ยง เพื่อพร้อมสำหรับการสรุปและประมวลผล เป็ฯรายงานการปิดโครงการที่สมบูรณ์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสาร แกนนำ ได้อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมหลัก ๆ ที่จะเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ในการสานต่อโครงการต่อไป และผลสัมฤทธิ์ของโครงการแต่ละด้านเพื่อวิเคราาะห์และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

พี่เลี้ยงได้ตรวจสอบรายงาน และหลักฐานทางการเงิน มีความถูกต้อง และสามารถสรุปผลการดำเนินกิจกรรมแต่ละด้านได้เป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมบูรณ์ ขวัญสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 UnLock
17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsomboonsomboonเมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 10:46:49
Project trainer
แก้ไขโดย somboon เมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 10:49:36 น.

ชื่อโครงการ : บ้านเหนือทุ่งคลองสวยรวยสมุนไพร »

ชื่อกิจกรรม : ทำรายงานเพื่อปิดงวดโครงการ

 • photo

กิจกรรมหลัก : รายงานสรุปโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดทำรายงานเพื่อสรุปปิดงวดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำนำเอกสารมาให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ เพื่อพร้อมสำหรับการทำรายงานเพื่อปิดโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารทางการเงิน การทำกิจกรรม และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานในระบบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำของโครงการ จำนวน 2 คน นำเอกสารมาร่วมตรวจสอบกับพี่เลี้ยง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แกนนำได้นำเอกสาร ทั้งหมด มาให้พี่เลี้ยงร่วมตรวจสอบ เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และเพื่อให้สามารถสรุปปิดงวดโครงการได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

แกนนำ นำเอกสารมาให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ เพื่อความถูกต้องของข้อมูล เพื่อความพร้อมในการทำรายงาน เพื่อสรุปข้อมูลปิดงวดของโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมบูรณ์ ขวัญสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 UnLock
17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsomboonsomboonเมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 11:34:28
Project trainer
แก้ไขโดย somboon เมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 11:35:25 น.

ชื่อโครงการ : บ้านเหนือทุ่งคลองสวยรวยสมุนไพร »

ชื่อกิจกรรม : ค่าล้างและอัดรูปประกอบรายงานปิดงวด

กิจกรรมหลัก : ค่าฟิล์มและค่าล้างอัดรูปทำรายงานส่ง สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ทำรายงานปิดงวดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำโครงการ จำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรางาน และล้างอัดรูปเพื่อประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำมาร่วมทำรายงานปิดงวดโครงการ จำนวน 2 คน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ล้าง อัดรูป เพื่อประกอบรายงานปืดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

แกนนำได้นำเอกสารมาตรวจสอบ เพื่อทำรายงานปิดโครงการ พร้อมล้างและอัดรูปแนบรายงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมบูรณ์ ขวัญสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 - 15.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsiwapornsusiwapornsuเมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 11:43:02
แก้ไขโดย sutham เมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 17:06:37 น.

ชื่อโครงการ : บ้านป่าไหม้ร่วมใจนำป่าสาคูสร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : รับการติดตามตรวจสอบเอกสารเเละปิดโครงการจาก สสส.

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมติดตามผลโครงการในพื้นที่ร่วมกับ สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อมาตรวจสอบเรื่องการงดเเละตรวจสอบกิจกรรมให้ตรงตามวัตถุประสงคืของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิวพร สุภาผล เจ้าหน้าที่การเงิน นางเตือนใจ พุ่มจันทร์ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคอม นางสาวกัญญารัตน์ สุภาผล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มาสรุปปิดงวดโครงการครั้งที่ 2 เเละมานำเสนอข้อมูลที่เราได้จัดทำมา เช่น สิ่งที่เราได้รู้ ปัญหา การแก้ปัญหา ผลจากโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิวพร สุภาผล เจ้าหน้าที่การเงิน นางเตือนใจ พุ่มจันทร์ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคอม นางสาวกัญญารัตน์ สุภาผล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มาสรุปงวดโครงการครั้งที่2  มาพูดคุยเเลกเปลี่ยนความรู้กันในการทำโครงการ มานำเสนอสิ่งที่ได้จากการทำโครงการมาพูดปะพูดคุยกันกับกลุ่มต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

พี่เลี้ยงโครงการได้ตรวจสอบระบบการเงินค่าใช้จ่ายของโครงการ เเละตวรจสมุดบัญชีธนาคารซึ่งได้เป็นไปถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการเเละตัวแทนของผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเสนอของภาพรวมในมิติของหัวข้อดังนี้ 1.ได้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการเพาะด้วงสาคู 2.จุดเด่นจของโครงการ 3.ได้เกิดแกนนำใหม่ 4.สภาพเเวดล้อม 5.ด้านสุขภาพ 6.มีการเอื้อเฝื้อเผื่อเเผ่ให้กับชุมชนใกล้เคียง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การตวรจสอบเอกสารรายงานหลักฐานการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์สุธรรม แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 1,000.00 0.00 0.00 3,000.00 UnLock
17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsubsuksubsukเมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 11:46:10
แก้ไขโดย subsuk เมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 13:37:19 น.

ชื่อโครงการ : สินสืบสุขร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : เตรียมนำเสนอ ร่วมสรุปกิจกรรมติดตามงวด 2 กับพี่เลี้ยงจังหวัด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : รวบรวมเอกสารสรุปรายงานและ ปิดโครงการรายงวด และจัดทำรายงานฉบัสมบูรณ์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดของโครงการและปรับปรุงแก่ไข้บ้างกิจกรรมให้สมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-แกนนำ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้รับผิดชอบและตัวแทนโครงการและพี่เลี้ยงรวบรวมข้อมูลสรุปกิจกรรมรายงานประจำงวดที่ 2 เพื่อเตรียมเนื้อหาที่ชัดเจน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-แกนนำ -ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงทะเบียน เข้าห้องประชุม พี่เลี้ยงอธิบายกิจกรรมของแต่ละโครงให้เสร็จสมบูรณ์ ของงวด 2 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

รวมประชุมสรุปรายงานและแนวทางปิดโครงการร่วมกับพี่เลี้ยง งวด2

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นาง ปวรีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 1,330.00 0.00 0.00 0.00 4,330.00 UnLock
17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsrisomboonsrisomboonเมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 12:29:18
แก้ไขโดย paleerat เมื่อ 19 พฤษภาคม 2558 14:13:59 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนหอยราก สืบสานตำนานขนมลาสร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : รับการติดตามโครงการจากสสส

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกับ สจรส. และพี่เลี้ยง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมสรุปรายงานและแนวทางปิดโครงการร่วมกับพี่เลี้ยง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ 4 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการ 4 คนทีมผุ้รับผิดชอบโครงการจำนวน 4 คน นำเอกสารหลักฐานโครงการรับการตรวจสอบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ร่วมประชุมสรุปรายงานและแนวทางปิดโครงการ ร่วมกับพี่เลี้ยง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงจังหวัด ชี้แจงขั้นตอนการจัดทำสรุปรายงานการปิดโครงการ โดยมีพี่เลี้ยงพื้นที่ร่วมให้การแนะนำ ดำเนินการสรุปรายงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เพื่อให้การจัดทำรายงานการปิดโครงการสมบูรณ์เรียบร้อยตามที่ สสส.กำหนด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหา

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

การดำเนินการเรียบร้อยดี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการเงินเพิ่มเติมให้ครบถ้วนถูกต้อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 UnLock
17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยphusanisa_kaewphusanisa_kaewเมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 12:49:44
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 18 พฤษภาคม 2558 20:19:10 น.

ชื่อโครงการ : ปฏิรูปหัวลำภูสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : เวทีเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปงวด 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อื่นๆ จาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลงานงวดที่ 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รายงานกิจกรรม สรุปผลการดำเนินงาน รายงานเวปไซค์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สรุปผลการดำเนินงาน งวด 2

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานโครงการ รายงานกิจกรรม รายงานการเงิน ผลสรุปของโครงการ รายงานเวปไซค์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

สอนการเขียนสรุป การบันทึกเพื่อปิดโครงการ ตรวจสอบรายงานและหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์ กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,310.00 0.00 0.00 0.00 1,310.00 UnLock
17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยenrich57enrich57เมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 13:29:53
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 19 พฤษภาคม 2558 23:20:51 น.

ชื่อโครงการ : สร้างงานสานรอยยิ้มบ้านบางไร่ »

ชื่อกิจกรรม : เวทีเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปงานปิดงวด 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อื่นๆ จาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปิดงวด 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปผลการดำเนินงาน ปิดงวด 2

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ร่วมกันสรุปและรายงานผลกิจกรรม บันทึกรายงานทางเวปไซค์ เอกสารการเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

สอนการสรุปผลงาน การทำรายงาน และบอกวิธีรวมเอกสารส่งให้ สสส

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์ กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 - 14.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยm11tepjoktongm11tepjoktongเมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 13:45:21
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 17:23:16 น.

ชื่อโครงการ : คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลการดำเนินงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ค่าเดินทางและค่าที่พัก เข้าร่วมประชุมกับ สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลงานงวดที่ 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปผลการดำเนินงาน รายงานกิจกรรม ปิดงวด 2

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโรและคณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สรุปผลการดำเนินงาน รายงานกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงาน รายงานกิจกรรม รายงานการเงิน ปิดงวด 2

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ีไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์ กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 UnLock
17 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวินัยวินัยเมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 13:45:56
แก้ไขโดย วินัย เมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 14:42:35 น.

ชื่อโครงการ : หนังตะลุงโขนสดลดสารเคมีบ้านปากเหมือง(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียน

 • photo ถอดบทเรียนถอดบทเรียน
 • photo ถอดบทเรียนถอดบทเรียน
 • photo ถอดบทเรียนถอดบทเรียน
 • photo ถอดบทเรียนถอดบทเรียน
 • photo ถอดบทเรียนถอดบทเรียน
 • photo ถอดบทเรียนถอดบทเรียน

กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สรุปผลโครงการที่ปฎิบัติมาตามระยะเวลา ของโครงการที่ได้ดำเนินการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

หัวหน้าโครงการ  สมาชิกโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ได้สรุปผลของโครงการตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สจรส. 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

อาจารย์พี่เลี้ยงได้กล่าวพูดคุยในเรื่องของการแนะนำหลักสูตรในการปฏิบัติเชิงลึก ของข้อมมูลในการปิดงวดของแต่ละครั้ง คือปิดโครงการนั้นเอง ให้ทุกคนมาเพื่อสรุปจัดทำข้อมูล ซึ่งมีเนื้อหาใหญ่ๆ อยู่ 2 ส่วนคือสรุปผลงานรวม ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปิดโครงการและเมื่อทุกคนเข้าใจให้ทุกโครงการทำสรุปถอดบทเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

หัวหน้าโครงการ และสมาชิกโครงการ ได้สรุปถอดบทเรียนที่ผ่านมาทั้งหมด สรุปดังนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ประชุมส่วนใหญ่ เกษตรกรที่ทำนาและปลูกผัก เป็นส่วนมาก สามารถเข้าใจที่ทำอย่างไรให้เกิดการประหยัดและปลอดภัยไม่กระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์เผยแพรข้อมูลในลักษณะของการแสดงหนังตะลุงโขนคนสด ซึ่งพอสรุปตัวชี้วัดได้ดังนี้ 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 70 สามารถเข้าใจว่าวัตถุที่เป็นสารเคมีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของตัวเอง เช่นเมื่อก่อนใช้สารเคมีในการฉีดยาฆ่าหญ้า เมื่อหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมจากฉีดยามาเป็นตัดหญ้าแทนการใช้สารเคมี 2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าใจ กระบวนการ การทำปุ๋ยอินทรีย์ และสามารถทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองแทนปุ๋ยเคมีได้ทำให้มรการลดต้นทุน 3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 70 ปลูกผักข้างบ้านไว้กินเองเพื่อสุขภาพในครัวเรื่อนที่ปลอดสารพิษจากการใช้สารเคมี 4.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจในกระบวนการทำนาอินทรีย์ เริ่มตั้งแต่ การเตรียมดิน เตรียมเมล็ดพันธุ์ และการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรอบ ฤดูการต่อไป 5.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาแรกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของพืชผัก เรื่องข้าวและสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เป็นห่วงโซ่อากหารที่เกื้อกุนต่อกันที่สมดุลตามธรรมชาติ ุ6.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 7.มีกลุ่มผลิตข้าวสารอินทรีย์ที่ปลอดสารเคมีทำเป็นผลิตภันฑ์จำหน่ายในตลาดชุมชนและส่งร้านค้าขายปลีก 8.ชุมชนมีส่วนน่วมในการตั้งกฎกติกาเกี่ยวกับการบริหารน้ำ ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 9.ได้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นการแสดงหนังตะลุงโขนคนสดและสืบทอดลูกหลานไว้แสดงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ในงานเทศกาลต่างๆ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,030.00 0.00 0.00 0.00 2,030.00 UnLock
17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสนานแก้ววิจิตรสนานแก้ววิจิตรเมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 14:45:09
แก้ไขโดย สนานแก้ววิจิตร เมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 14:52:31 น.

ชื่อโครงการ : พลังแห่งความรัก ถักทอสายใย สานใจชุมชนบ้านปากคลอง »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมและติดตามโครงการในพื้นที่ร่วมกับ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รับฟังการชี้แจงการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ และการจัดทำเอกสารรายงานต่างๆพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การจัดทำรูปเล่ม 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้เข้ารับการอบรม  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานโครงการ  ทำสรุปรายงานพร้อมจัดทำรูปเล่ม  ตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการทำงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง  วึ่งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการทั้งสามคนสามารถจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานรูปเล่มได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในแต่ละกิจกรรมและเก็บหลักฐานไว้เป็นชุดๆในแต่ละกิจกรรมเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 UnLock
17 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยyongyutyongyutเมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 15:30:02
Project trainer
แก้ไขโดย yongyut เมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 15:31:45 น.

ชื่อโครงการ : บ้านอู่แก้วเป็นหมู่บ้านวิถีพอเพียง (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : เพื่อติดตามสรุปผลการดำเนินงานและเรียนรู้วิธีปิดโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมและติดตามในพื้นที่ ร่วมกับ สจรส.มอ.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานและเรียนรู้วิธีปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานจากชุมชนบ้านอู่แก้วและหมู่ใกล้เคียง 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเรียนรู้วิธีการปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนคณะทำงาน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันนี้ อ.กำไล ได้แนะนำวิธีการสรุปโครงการ เพราะที่ผ่านมา มีการทำกิจกรรมเยอะมาก แต่ยังขาดวิธีการสรุป ให้พวกเราไปดูที่สรุปกิจกรรมที่ทำแต่ละครั้ง ไม่ต้องไปหาใหม่ เพราะกิจกรรมเหล่านี้เป็นข้อมูลการพัฒนาหมู่บ้าน เป็นข้อมูลของเราเอง ทั้งผู้นำ ทีมงานและประชาชน ได้เข้าใจและร่วมพัฒนาให้ชัด กิจกรรมแต่ละครั้ง ที่ทำไป บางครั้งไม่ใช้กิจกรรมในพื้นที่แล้ว แต่บางอย่างเป็นของภาคใต้ไปแล้ว เช่น ตะลุงโขน เมื่อสืบสาวราวเรื่อง มีแห่งเดียวในภาคใต้  การสรุปนำมาจากข้อมูลดิบ จากข้อสรุปนำไปใส่ในรายงานพี่เลี้ยง ในช่องแบบประเมิน  แล้วนำไปเติมในบทคัดย่อ มี 2 ส่วน คือ ส่วนแรกวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ส่วนที่สอง สรุปผลงานโดยรวม (ต้องเห็นการเปลี่ยนแปลง เห็นตัวละคร เห็นลีลาการทำงาน)

เอกสารที่ต้องสรุปส่ง 1.รายงาน ส.4 2.รายงาน ส.2  (มีเฉพาะ 2 งวดเท่านั้น) เริ่มจากวันที่เราส่งรายงาน จนถึงวันที่ปิดโครง พี่เลี้ยงคุยอะไรให้เติมไปด้วย ไม่ครบทุกช่องก็ไม่เป็นไร
3.รายงาน ง.1  งวด 2    (การบันทึกรายจ่าย ค่าจ้างไม่มี ค่าตอบแทนมีได้  ค่าใช้สอย) น้องจาก สจรส.เสนอว่าค่าไวนิล ให้ใส่ในค่าจ้าง    ค่าประสานงาน  เขียนเป็นค่าตอบแทนประสานงาน  รอบนี้ไม่ต้องใส่สาธารณูปโภค  สำหรับเงินเหลือยกมาจากยอด งวดที่ 1ให้ไปดูรายงานงวดที่ 1 และการบันทึกรายรับต้องดูจากยอดสมุดบัญชี (ดอกเบี้ยให้ดูจากรอบที่ 2 หลังจากที่โอนมาแล้ว)
4.รายงาน ง.2  เป็นรายงานการเงินตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ
5.รายงาน ส.3  เป็นการสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด ถ้าเติมข้อมูลสมบูรณ์ สามารถออกรายงาน ส3 ได้เลย

วันนี้มีการสรุปผลงานโครงการบ้านอู่แก้ววิถีพอเพียง  สรุปผลงานโดยรวมพบว่า ชุมชนบ้านอู่แก้ว คนได้ปรับวิธีคิด มีการปฏิบัติการร่วมกัน ใช้ทุนในชุมชน เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ช่วยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายได้ ดังนี้
1.เกิดข้อบัญญัติชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางการสร้างสุขภาพและวิถีพอเพียง 11 ข้อ ผลการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ พบว่า ครัวเรือนปฏิบัติครบทุกข้อ จำนวน&nbsp; 15&nbsp; ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.20 รองลงมา ครัวเรือนปฏิบัติได้ 8-10 ข้อ จำนวน 132 ครัว คิดเป็นร้อย 89.80<br />

  2.เกิดการรวมตัวเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ (แปลงสาธิตข้างบ้านผู้ใหญ่) จากการร่วมแรงร่วมใจกันช่วยในการทำแปลงสาธิต แปลงผักพื้นที่สีเขียว ของหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน และเมื่อได้ผลผลิต ก็จะมีการแบ่งปันกันในชุมชน ซึ่งคนในชุมชนสามารถมาเก็บเกี่ยวผลผลิตไปได้ 3.มีการปรับวิถีชีวิตประจำวัน โดยการทำบัญชีครัวเรือน (ได้เรียนรู้วิธีการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้)  เรียนรู้วิธีการลดต้นทุนการผลิตโดยทำน้ำยาเอนกประสงค์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ  น้ำหมักชีวภาพ  ในการทำกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายนำวัสดุมาจากบ้าน เช่น  มะนาว  กระเจี๊ยบ  อัญชัญ  มาเป็นส่วนผสมของน้ำยาเอนกประสงค์ลดการใช้สารเคมี ส่วนการทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพกลุ่มเป้าหมายนำขี้วัว  แกลบ  ฟางข้าว ขยะที่เหลือจากครัวเรือนมาเป็นส่วนผสม ทำให้ขยะครัวเรือนลดลง หนูลดลง
4.จัดตั้งกลุ่มปุ๋ยชุมชน  เดิมไม่มีกลุ่ม มีการทำปุ๋ยไว้ใช้เอง ปัจจุบันร่วมกันจัดตั้งกลุ่มชื่อ กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านอู่แก้ว เน้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม สมัครเป็นสมาชิก เสียค่าสมาชิกคนละ 100  เพื่อเป็นต้นทุน  และให้สมาชิกนำวัสดุที่มีอยู่ในบ้านของตนมาเป็นวัตถุดิบ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย สมาชิกมีการแบ่งหน้าที่ในการทำปุ๋ยอย่างชัดเจน และก็จะมีเงินปันผลให้กับสมาชิกในกลุ่ม 5.เกิดกลุ่มสวัสดิการออมเงิน โดยการรู้วิธีลดรายจ่าย และเพิ่มเงินออม เน้นให้มีการผลิตใช้เองในครัวเรือน เช่น น้ำยาเอนกประสงค์ ลดรายจ่ายได้ครัวเรือนละ 50 บาทต่อครัวเรือน ผลิตปุ๋ยใช้เอง ลดค่าใช้จ่ายได้ 3000 บาทต่อปี ลดการใช้เครื่องปรุงรสลดค่าใช้จ่าย 100 บาทต่อครัวเรือน มีการนำสมุนไพรเป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ เพื่อทดแทนการที่ใช้สารเคมี และมีการระดมเงินสวัสดิการให้มีการฝากเงินออมเพิ่มขึ้น ครัวละ 500 บาท 7.เกิดทีมติดตามประเมินงานแบบพี่ช่วยน้อง  โดยมีตัวแทนจากทุกหมู่บ้านหมู่ละ  1 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และบางคนผ่านการทำโครงการจาก สจรส.มาแล้ว ทำให้เกิดกลไกการติดตามในชุมชน มีการสอนงานระหว่างโครงการเก่าและโครงการใหม่ ทั้งด้านวิธีปฏิบัติและการบันทึกกิจกรรม 8.เกิดกลยุทธ์การติดตามแบบใหม่เพิ่มการเรียนรู้มากกว่าเดิม เมื่อก่อนติดตามดูอย่างเดียว ไม่ได้เสนอแนะ ปัจจุบันได้พูดคุย เสนอแนะเพิ่มเติม โดยคณะทำงาน ร่วมกับปราชญ์ชุมชน ติดตามผลที่บ้านผู้เข้าร่วมโรงการ เกิดการเรียนรู้ระหว่างบ้านใกล้เคียง นำข้อมูลจากการติดตามมาร่วมเรียนรู้ในที่ประชุมของหมู่บ้าน
9.เกิดครัวเรือนต้นแบบทำการเกษตรผสมผสาน 10 ครัวเรือน  ซึ่งครัวเรือนที่ทำการเกษตรผสมผสาน ผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักใช้เอง ปลูกผักปลอดสารพิษ ทำน้ำยาเอนกประสงค์ เลี้ยงไก่บ้าน  เลี้ยงปลา ทำบัญชีครัวเรือน เพาะเห็ดนางฟ้าและร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการดำเนินงานโครงการบ้านอู่แก้ว เกิดผลลัพธ์ดังนี้ 1.เกิดข้อบัญญัติชุมชน
2.เกิดการรวมตัวเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ 3.มีการปรับวิถีชีวิตประจำวัน
4.จัดตั้งกลุ่มปุ๋ยชุมชน 5.เกิดกลุ่มสวัสดิการออมเงิน 6.เกิดทีมติดตามประเมินงานแบบพี่ช่วยน้อง 7.เกิดกลยุทธ์การติดตามแบบใหม่
8.เกิดครัวเรือนต้นแบบทำการเกษตรผสมผสาน

กลไกการขับเคลื่อนของบ้านอู่แก้ว ใช้ข้อบัญญัติชุมชน เป็นกลไกหมุนให้เกิดกิจกรรมในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

เกิดกระบวนการทำงานชัดเจน มีหลายประเด็นเกิดนวัตกรรมใหม่ สามารถนำไปใช้ต่อยอดในปีถัดไปได้

17 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:30 - 16.30 น น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยyongyutyongyutเมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 15:52:31
Project trainer
แก้ไขโดย yongyut เมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 15:56:46 น.

ชื่อโครงการ : บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามประเมินผลโครงการและเรียนรุ้วิธีการปิดโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมและติดตามในพื้นที่ ร่วมกับ สจรส.มอ.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานและเรียนรู้วิธีปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนคณะทำงาน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตัวแทนโครงการ สรุปผลตามโครงการและปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและเรียนรู้วิธีปิดโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันนี้ อ.กำไล ได้แนะนำวิธีการสรุปโครงการ เพราะที่ผ่านมา มีการทำกิจกรรมเยอะมาก แต่ยังขาดวิธีการสรุป ให้พวกเราไปดูที่สรุปกิจกรรมที่ทำแต่ละครั้ง ไม่ต้องไปหาใหม่ เพราะกิจกรรมเหล่านี้เป็นข้อมูลการพัฒนาหมู่บ้าน เป็นข้อมูลของเราเอง ทั้งผู้นำ ทีมงานและประชาชน ได้เข้าใจและร่วมพัฒนาให้ชัด กิจกรรมแต่ละครั้ง ที่ทำไป บางครั้งไม่ใช้กิจกรรมในพื้นที่แล้ว แต่บางอย่างเป็นของภาคใต้ไปแล้ว เช่น ตะลุงโขน เมื่อสืบสาวราวเรื่อง มีแห่งเดียวในภาคใต้  การสรุปนำมาจากข้อมูลดิบ จากข้อสรุปนำไปใส่ในรายงานพี่เลี้ยง ในช่องแบบประเมิน  แล้วนำไปเติมในบทคัดย่อ มี 2 ส่วน คือ ส่วนแรกวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ส่วนที่สอง สรุปผลงานโดยรวม (ต้องเห็นการเปลี่ยนแปลง เห็นตัวละคร เห็นลีลาการทำงาน)

เอกสารที่ต้องสรุปส่ง 1.รายงาน ส.4 2.รายงาน ส.2  (มีเฉพาะ 2 งวดเท่านั้น) เริ่มจากวันที่เราส่งรายงาน จนถึงวันที่ปิดโครง พี่เลี้ยงคุยอะไรให้เติมไปด้วย ไม่ครบทุกช่องก็ไม่เป็นไร
3.รายงาน ง.1  งวด 2    (การบันทึกรายจ่าย ค่าจ้างไม่มี ค่าตอบแทนมีได้  ค่าใช้สอย) น้องจาก สจรส.เสนอว่าค่าไวนิล ให้ใส่ในค่าจ้าง    ค่าประสานงาน  เขียนเป็นค่าตอบแทนประสานงาน  รอบนี้ไม่ต้องใส่สาธารณูปโภค  สำหรับเงินเหลือยกมาจากยอด งวดที่ 1ให้ไปดูรายงานงวดที่ 1 และการบันทึกรายรับต้องดูจากยอดสมุดบัญชี (ดอกเบี้ยให้ดูจากรอบที่ 2 หลังจากที่โอนมาแล้ว)
4.รายงาน ง.2  เป็นรายงานการเงินตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ
5.รายงาน ส.3  เป็นการสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด ถ้าเติมข้อมูลสมบูรณ์ สามารถออกรายงาน ส3 ได้เลย
สรุปผลงานโดยรวมพบว่า คนบ้านหนองชีพูน มีการปรับวิธีคิด  การทำงานแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น นำทุนชุมชนมาใช้เกิดประโยชน์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมชุมชน มีกติกากลุ่มร่วมกัน ดังนี้ 1.สร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ มีการทำดอกไม้จันทน์ การจัดดอกไม้สด โดยนำวัสดุในชุมชนมาจัดตกแต่งดอกไม้ ผู้สูงอายุได้สอนคนในชุมชนและเด็กๆ ทำให้มีความสุข สุขภาพจิตที่ดีขึ้น มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 2.เปลี่ยนแนวคิดในการดูแลสุขภาพตนเอง จากเดิมซื้อข้าวสารจากร้านค้า เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม  ครัวเรือนได้เรียนรู้ประโยชน์ข้าวกล้อง หันมากินข้าวกล้อง เป็นข้าวที่สีเองในชุมชน จากเดิมไม่ครกสีข้าวในชุมชน ตอนนี้มีเป็นของชุมชน โดยการระดมเงินซื้อไว้เป็นกองกลาง 1 ชุด  ทำให้มีกาปลูกข้าวเอง สีข้าวกล้องไว้กินเอง
3. คนในครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมองเห็นคุณค่าขยะในครัวเรือน  เดิมทุกคนทิ้งขยะโดยไม่สนใจ เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้เรียนรู้ประโยชน์ของขยะ นำเศษขยะมาเป็นปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ สามารถลดค่าปุ๋ยได้ ครั้งละ 1,000 บาท ปีละ 3,000 บาทต่อครัวเรือน
4.ร่วมกันเรียนรู้ลดสารเคมีในชีวิตประจำวัน โดยการทำน้ำยาเอนกประสงค์ น้ำยาล้างจานสูตรสมุนไพรใส่มะกรูด มะนาว ทำสบู่เหลวผสมขมิ้นกับมะขาม  และเรียนรู้วิธีการลดเครื่องปรุงรสในครัวเรือน  สามารถลดค่าใช้จ่ายประมาณ 100 บาทต่อครัวเรือน ปีละ 12,000 บาท 5.ปรับเปลี่ยนวิถีดำรงชีวิตในครัวเรือน ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักไว้กินเอง ใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ปลอดสารเคมี ทุกครัวเรือนสามารถลดค่าซื้อผัก วันละ 50 บาท ลดได้เดือนละ 1,500 บาท การปลูกผักเป็นการสร้างความรัก ความผูกพันให้เกิดขึ้นในครัวเรือน เพราะต้องช่วยกัน เป็นการสอนบทบาทหน้าที่ให้เกิดกับลูกหลาน
6.เกิดความเอื้ออาทรและความสามัคคีในชุมชน ในการทำกิจกรรมจะนำวัสดุจากบ้าน เช่น การทำปุ๋ยหมัก ทุกคนจะนำเศษผัก มีด น้ำหมัก มูลสัตว์ จากบ้านมาร่วมทำกิจกรรม ทำให้เกิดความเข้าใจกัน มีการพูดคุยกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น 7.เกิดระบบการแบ่งปันที่ยุติธรรม ทุกครั้งที่ทำกิจกรรม ชุมชนจะนำวัสดุมาสมทบ เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้ว มอบหมายให้ทุกคนไปทดลอง เรียนรู้ต่อที่บ้าน โดยแบ่งปันให้เท่ากันทุกคน เช่น ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก น้ำยาอเนกประสงค์ สบู่ เป็นต้น 8.เกิดกลไกในการติดตามงาน มีการทำงานร่วมกันทุกหมู่บ้าน ตัวแทนหมู่บ้านละ 1 คน มาร่วมติดตามงาน เพื่อช่วยกระตุ้น ให้กำลังใจ และเรียนรู้งานไปพร้อมกัน
9.มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโครงการเก่า และโครงการใหม่ ในชุมชน โครงการเก่าได้สอนแนะนำโครงการใหม่ ทำให้เกิดการสอนงานซึ่งกันระหว่างโครงการเก่ากับโครงการใหม่ เป็นการช่วยเหลือด้านความรู้ ด้านวิชาการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการการดำเนินงาน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้แก่
1.สร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุโดยการทำดอกไม้จันทน์และสอนกลุ่มเยาชน 2.เปลี่ยนแนวคิดในการดูแลสุขภาพตนเอง จากเดิมซื้อข้าวสาร ปัจจุบันผลิตข้าวกล้อง 3. คนในครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมองเห็นคุณค่าขยะในครัวเรือน 4.ร่วมกันเรียนรู้ลดสารเคมีในชีวิตประจำวัน
5.ปรับเปลี่ยนวิถีดำรงชีวิตในครัวเรือนโดยปลูกผักไว้กินเอง
6.เกิดความเอื้ออาทรและความสามัคคีในชุมชน
7.เกิดระบบการแบ่งปันที่ยุติธรรม
8.เกิดกลไกในการติดตามงาน
9.มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโครงการเก่า และโครงการใหม่ในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

สามารถต่อยอดในปีถัดไปได้

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ผลลัพธ์การทำงาน ทำให้เห็นกระบวนการทำงาน การเคลื่อนกิจกรรม ให้สรุปและนำไปต่อยอดในปีถัดไป

17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยyongyutyongyutเมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 16:19:41
Project trainer
แก้ไขโดย yongyut เมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 16:28:04 น.

ชื่อโครงการ : บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามประผลโครงการและเรียนรุ้วิธีปิดโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมและติดตามในพื้นที่ ร่วมกับ สจรส.มอ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานและเรียนรู้วิธีปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานตามโครงการ 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตัวแทนโครงการเข้าร่วมกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานและสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 5 คน เรียนรู้วิธีปิดโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันนี้ อ.กำไล ได้แนะนำวิธีการสรุปโครงการ เพราะที่ผ่านมา มีการทำกิจกรรมเยอะมาก แต่ยังขาดวิธีการสรุป ให้พวกเราไปดูที่สรุปกิจกรรมที่ทำแต่ละครั้ง ไม่ต้องไปหาใหม่ เพราะกิจกรรมเหล่านี้เป็นข้อมูลการพัฒนาหมู่บ้าน เป็นข้อมูลของเราเอง ทั้งผู้นำ ทีมงานและประชาชน ได้เข้าใจและร่วมพัฒนาให้ชัด กิจกรรมแต่ละครั้ง ที่ทำไป บางครั้งไม่ใช้กิจกรรมในพื้นที่แล้ว แต่บางอย่างเป็นของภาคใต้ไปแล้ว เช่น ตะลุงโขน เมื่อสืบสาวราวเรื่อง มีแห่งเดียวในภาคใต้  การสรุปนำมาจากข้อมูลดิบ จากข้อสรุปนำไปใส่ในรายงานพี่เลี้ยง ในช่องแบบประเมิน  แล้วนำไปเติมในบทคัดย่อ มี 2 ส่วน คือ ส่วนแรกวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ส่วนที่สอง สรุปผลงานโดยรวม (ต้องเห็นการเปลี่ยนแปลง เห็นตัวละคร เห็นลีลาการทำงาน)

เอกสารที่ต้องสรุปส่ง 1.รายงาน ส.4 2.รายงาน ส.2  (มีเฉพาะ 2 งวดเท่านั้น) เริ่มจากวันที่เราส่งรายงาน จนถึงวันที่ปิดโครง พี่เลี้ยงคุยอะไรให้เติมไปด้วย ไม่ครบทุกช่องก็ไม่เป็นไร
3.รายงาน ง.1  งวด 2    (การบันทึกรายจ่าย ค่าจ้างไม่มี ค่าตอบแทนมีได้  ค่าใช้สอย) น้องจาก สจรส.เสนอว่าค่าไวนิล ให้ใส่ในค่าจ้าง    ค่าประสานงาน  เขียนเป็นค่าตอบแทนประสานงาน  รอบนี้ไม่ต้องใส่สาธารณูปโภค  สำหรับเงินเหลือยกมาจากยอด งวดที่ 1ให้ไปดูรายงานงวดที่ 1 และการบันทึกรายรับต้องดูจากยอดสมุดบัญชี (ดอกเบี้ยให้ดูจากรอบที่ 2 หลังจากที่โอนมาแล้ว)
4.รายงาน ง.2  เป็นรายงานการเงินตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ
5.รายงาน ส.3  เป็นการสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด ถ้าเติมข้อมูลสมบูรณ์ สามารถออกรายงาน ส3 ได้เลย


สรุปผลงานโดยรวมพบว่า คนบ้านไกรไทย มีการปรับวิธีคิด  มีส่วนร่วมในการกิจกรรมเพิ่มขึ้น นำทุนของชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของชุมชน และมีกฎการทำงานกลุ่มร่วมกัน ดังนี้ 1. มีกรณีผู้ป่วยตัวอย่างใช้สมุนไพรรักษาโรคระยะสุดท้ายของชีวิต (แพทย์ให้ความเห็นว่าให้เสียชีวิตที่บ้าน) ผลพบว่ากรณีตัวอย่างได้ใช้สมุนไพรจนหายจากโรค และมีการขยายผล  คนในชุมชนรวมตัวกันใช้สมุนไพร มาต้มเป็นยาอายุวัฒนะ ดื่มน้ำสมุนไพรสดต้มทุกเช้า มีส่วนผสม 17 ชนิด จากเดิมกินกาแฟนตอนเช้า ตอนนี้กินยาต้มสมุนไพรแทน โดยเริ่มจากกลุ่มผู้สูงอายุ แล้วขยายไปกลุ่มทำงาน ขยายไปกลุ่มพระ และขยายเพิ่มไปอีก 4 หมู่บ้าน สรรพคุณช่วยลดอาการเข็ดเมื่อย เป็นยาเลือด เป็นยาอายุวัฒนะ ขับถ่ายดี ซึ่งทุกคนเห็นผลเมื่อทดลองใช้  และมีการดื่มใบย่านาง เพื่อล้างพิษ
2. เกิดความเอื้ออาทร ความสามัคคี ทุกครั้งที่ทำกิจกรรม มีการพัฒนาสถานที่ไปด้วย นำอุปกรณ์หรือวัสดุจากบ้านไปร่วมสมทบ นำสมุนไพรไปปลูกในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน
3.มีการจัดตั้งกลุ่ม ชื่อ กลุ่มสมุนไพรบ้านไกรไทย และมีกติกาของกลุ่ม แบ่งหน้าที่ในการทำงาน โดยมาทำลูกประคบ ชุดอบสมุนไพร ชาชงสมุนไพร และนำไปจำหน่ายในชุมชน รพ.สต.เขาพระบาท หรือสั่งซื้อทางโทรศัพท์ เฉลี่ยการสั่งซื้อเดือนละ 50 ถุง ต่อเดือน
4. ปรับเปลี่ยนให้มีการประคบ อบสมุนไพร เดิมกำหนดเวลาเปิด ปิด แต่ประชาชนไม่สะดวก จึงปรับเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนสะดวก โดยการโทรแจ้งล่วงหน้า ทำให้เกิดความสบายกันทุกฝ่ายที่ทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่รู้สึกว่าแบกภาระมากเกินไป
5. มีห้องเรียนชุมชน จากเดิมคนในชุมชนไม่ค่อยรู้จักสมุนไพร ตอนนี้มีการเรียนรู้สมุนไพรบนภูเขาพระบาทและสำรวจเพิ่มได้ 87 ชนิด ทำให้ทราบว่าสมุนไพรที่เยอะสุดบนภูเขาพระบาทคือ ดีปลีเชือก และยังพบบัวสรรค์ ปราชญ์ชุมชนให้ข้อมูลว่า พื้นที่บ้านไกรไทยยังอุดมสมบูรณ์ และชุ่มชื้น จึงพบบัวสรรค์  (บัวสรรค์เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่) 6. ลดรายจ่ายของครัวเรือนในการรักษาโรค จากเดิมไปหาหมอทุกเดือน ตอนนี้ลดเหลือ 2 - 3 เดือนต่อครั้ง
ลดค่ารถ 100 บาทต่อครั้ง เฉลี่ยปีละ 400 - 500 บาท
7.เกิดกลไกในการติดตามงาน มีการทำงานร่วมกันทุกหมู่บ้าน ตัวแทนหมู่บ้านละ 1 คน มาร่วมติดตามงาน เพื่อช่วยกระตุ้น ให้กำลังใจ และเรียนรู้งานไปพร้อมกัน
8.มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโครงการเก่า และโครงการใหม่ ในชุมชน โครงการเก่าได้สอนแนะนำโครงการใหม่ ทำให้เกิดการสอนงานซึ่งกันระหว่างโครงการเก่ากับโครงการใหม่ เป็นการช่วยเหลือด้านความรู้ ด้านวิชาการ 9.มีการพัฒนาต่อยอดเป็นหลักสูตรการเรียน การสอนในโรงเรียนวัดพระบาท โดยครูจัดทำเป็นหลักสูตรสอนนักเรียนในการทำดอกไม้สมุนไพรจากต้นกระถิน หญ้าแฝก  กาบกล้วย
10.จากผลที่มีการใช้สมุนไพรทำให้คนเกิดความตระหนัก หันมาเลิกบุหรี่ 3 คน เลิกกาแฟ 20 คน เลิกกินกระท่อม 5 คน หันมาดื่มชาสมุนไพร ดื่มสมุนไพรสดแทน 40 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามโครงการ ดังนี้
สรุปผลงานโดยรวมพบว่า คนบ้านไกรไทย มีการปรับวิธีคิด  มีส่วนร่วมในการกิจกรรมเพิ่มขึ้น นำทุนของชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของชุมชน และมีกฎการทำงานกลุ่มร่วมกัน ดังนี้ 1. มีกรณีผู้ป่วยตัวอย่างใช้สมุนไพรรักษาโรคระยะสุดท้ายของชีวิต (แพทย์ให้ความเห็นว่าให้เสียชีวิตที่บ้าน) ผลพบว่ากรณีตัวอย่างได้ใช้สมุนไพรจนหายจากโรค และมีการขยายผลต่อในชุมชน 2. เกิดความเอื้ออาทร ความสามัคคีในชุมชน 3.มีกลุ่มสมุนไพรบ้านไกรไทย มีกติกาของกลุ่ม แบ่งหน้าที่ในการทำงาน
4.ปรับเปลี่ยนวิธีการประคบ อบสมุนไพร เดิมกำหนดเวลาเปิด ปิด ปรับเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนสะดวก
5.มีห้องเรียนชุมชน มีการสำรวจสมุนไพรบนภูเขาพระบาทและเรียนรู้เพิ่มเติม 6.ลดรายจ่ายของครัวเรือนในการรักษาโรค
7.เกิดกลไกในการติดตามงาน มีการทำงานร่วมกันทุกหมู่บ้าน
8.มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโครงการเก่า และโครงการใหม่ ในชุมชน 9.พัฒนาต่อยอดเป็นหลักสูตรการเรียน การสอนในโรงเรียนวัดพระบาท 10.จากผลที่มีการใช้สมุนไพรทำให้คนเกิดความตระหนัก หันมาเลิกบุหรี่ เลิกกาแฟ เลิกกินกระท่อม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

มีผลลัพธ์ มีกระบวนการชัดเจน เสนอแนะต่อยอดโครงการได้

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

กิจกรรมที่ดำเนินงานเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน สามารถบอกผลที่เกิดขึ้นได้ แนะนำให้ทำต่อไปแม้จะหมดกิจกรรมตามโครงการ

17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยyongyutyongyutเมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 16:31:22
Project trainer
แก้ไขโดย yongyut เมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 17:27:23 น.

ชื่อโครงการ : คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามประเมินผลโครงการและเรียนรู้วิธีปิดโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมและติดตามในพื้นที่ ร่วมกับ สจรส.มอ.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานและเรียนรู้วิธีปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนคณะทำงาน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตัวแทนคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงานและเรียนรู้วิธีการปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนคณะทำงาน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันนี้ อ.กำไล ได้แนะนำวิธีการสรุปโครงการ เพราะที่ผ่านมา มีการทำกิจกรรมเยอะมาก แต่ยังขาดวิธีการสรุป ให้พวกเราไปดูที่สรุปกิจกรรมที่ทำแต่ละครั้ง ไม่ต้องไปหาใหม่ เพราะกิจกรรมเหล่านี้เป็นข้อมูลการพัฒนาหมู่บ้าน เป็นข้อมูลของเราเอง ทั้งผู้นำ ทีมงานและประชาชน ได้เข้าใจและร่วมพัฒนาให้ชัด กิจกรรมแต่ละครั้ง ที่ทำไป บางครั้งไม่ใช้กิจกรรมในพื้นที่แล้ว แต่บางอย่างเป็นของภาคใต้ไปแล้ว เช่น ตะลุงโขน เมื่อสืบสาวราวเรื่อง มีแห่งเดียวในภาคใต้  การสรุปนำมาจากข้อมูลดิบ จากข้อสรุปนำไปใส่ในรายงานพี่เลี้ยง ในช่องแบบประเมิน  แล้วนำไปเติมในบทคัดย่อ มี 2 ส่วน คือ ส่วนแรกวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ส่วนที่สอง สรุปผลงานโดยรวม (ต้องเห็นการเปลี่ยนแปลง เห็นตัวละคร เห็นลีลาการทำงาน)

เอกสารที่ต้องสรุปส่ง 1.รายงาน ส.4 2.รายงาน ส.2  (มีเฉพาะ 2 งวดเท่านั้น) เริ่มจากวันที่เราส่งรายงาน จนถึงวันที่ปิดโครง พี่เลี้ยงคุยอะไรให้เติมไปด้วย ไม่ครบทุกช่องก็ไม่เป็นไร
3.รายงาน ง.1  งวด 2    (การบันทึกรายจ่าย ค่าจ้างไม่มี ค่าตอบแทนมีได้  ค่าใช้สอย) น้องจาก สจรส.เสนอว่าค่าไวนิล ให้ใส่ในค่าจ้าง    ค่าประสานงาน  เขียนเป็นค่าตอบแทนประสานงาน  รอบนี้ไม่ต้องใส่สาธารณูปโภค  สำหรับเงินเหลือยกมาจากยอด งวดที่ 1ให้ไปดูรายงานงวดที่ 1 และการบันทึกรายรับต้องดูจากยอดสมุดบัญชี (ดอกเบี้ยให้ดูจากรอบที่ 2 หลังจากที่โอนมาแล้ว)
4.รายงาน ง.2  เป็นรายงานการเงินตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ
5.รายงาน ส.3  เป็นการสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด ถ้าเติมข้อมูลสมบูรณ์ สามารถออกรายงาน ส3 ได้เลย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

11

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

เห็นควรต่อยอดโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยpaleeratpaleeratเมื่อ 18 พฤษภาคม 2558 09:24:56
Project trainer
แก้ไขโดย paleerat เมื่อ 18 พฤษภาคม 2558 09:31:25 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนหอยราก สืบสานตำนานขนมลาสร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการงวด 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกับ สจรส. และพี่เลี้ยง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินผลโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนอื่นในจังหวัด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการรวบรวมข้อมูล รายงานประจำงวดที่ 2 และจัดทำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปคุณค่าจากการประเมินโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการ นำเสนอผลการถอดบทเรียนร่วมกับโครงการอื่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในจังหวัด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการรวบรวมข้อมูล รายงานประจำงวดที่ 2 และจัดทำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปคุณค่าจากการประเมินโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการ นำเสนอผลการถอดบทเรียนร่วมกับโครงการอื่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในจังหวัด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการติดตาม ตรวจสอบเอกสารโครงการ พบว่า โครงการยังจัดเก็บเอกสารไม่ครบถ้วน บางกิจกรรมยังขาดเอกสารหลักฐานการเงิน ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงว่า กิจกรรมโครงการหลายกิจกรรมรอทำช่วงปิดเทอมนักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย ทำให้ ช่วง กพ 58-เมษายน 58 ได้ทำกิจกรรมน้อย กิจกรรมส่วนใหญ่มาเร่งทำในเดือนพฤษภาคม 58 ทำให้เอกสารบางอย่างยังไม่ครบ จะจัดการให้เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ ตามที่เจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงได้แนะนำ
จากการดูบันทึกกิจกรรมรายงานผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการจัดทำรายงานและบันทึกกิจกรรมครบ ซึ่งบางส่วน พี่เลี้ยงโครงการได้แนะนำและชาวยแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน เนือ่งจากผู้บันทึกกิจกรรมเป็นกลุ่มเยาวชนที่อาสามาร่วมทำการบันทึกแทนผุ้รับผิดชอบคนเก่าที่ย้ายไปปฎิบัติงานต่างจังหวัด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เอกสารการเงินไม่ครบถ้วน แนะนำจัดเอกสาร ใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ช่วยกันตรวจสอบรายชื่อ เอกสารต่างๆ

17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00-17.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยฝายมีชีวิตฝายมีชีวิตเมื่อ 18 พฤษภาคม 2558 09:54:45
แก้ไขโดย ฝายมีชีวิต เมื่อ 20 พฤษภาคม 2558 11:30:09 น.

ชื่อโครงการ : ฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเสวนาถอดบทเรียน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมและติดตามในพื้นที่ร่วมกับ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

จัดทำเอกสารสรุปปิดงวดที่ 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมและนำเสนอการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ผู้รับผิดชอบโครงการ -เลขาโครงการ -เหรัญญิกโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-สรุปโครงการ -รายงาน ส 2 -รายงาน ส.3 -รายงาน ง 2 -การเซนต์ชื่อในเอกสาร -การปิดงวดโครงการ -เอกสารการจ่ายเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-สรุปโครงการ -รายงาน ส 2 -รายงาน ส.3 -รายงาน ง 2 -การเซนต์ชื่อในเอกสาร -การปิดงวดโครงการ -เอกสารการจ่ายเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 UnLock
17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsomboonsomboonเมื่อ 18 พฤษภาคม 2558 19:09:17
Project trainer
แก้ไขโดย Nongluk_R เมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 18:58:39 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด »

ชื่อกิจกรรม : ทำรายงานเพื่อสรุปปิดโครงการ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ การถ่ายภาพทุกกิจกรรมตลอดโครงการ และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อการตรวงจสอบเอกสาร และการลงข้อมูลในระบบ เพื่อทำรายงานปิดโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทำรายงานกับพี่เลี้ยงพื้นที่ เพื่อปิดโครงการประจำปี

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

2  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการนางวราภรณ์  อินทรสุวรรณและน.ส ธัญญาภร  เต็งทองได้เข้าร่วมประชุมปิดโครงการที่ศ.ช จ.นครศรีธรรมราชเพื่อตรวจเอกสาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

การประชุมผ่านไปด้วยดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.วิสาขะ อนันธวัช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 UnLock
17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpairoakectchoopairoakectchooเมื่อ 18 พฤษภาคม 2558 19:42:46
แก้ไขโดย pairoakectchoo เมื่อ 20 พฤษภาคม 2558 20:33:01 น.

ชื่อโครงการ : เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม »

ชื่อกิจกรรม : ปฏิบัติการทำสวนอินทรีย์ 4 ไร่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : 15. ปฏิบัติการทำสวนอินทรีย์ 4 ไร่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

หนุนเสริมให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติและเกิดรูปธรรมในการทำเกษตรอินทรีย์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำ  นักเรียน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปฏิบัติการทำสวนอินทรีย์ 4 ไร่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำ 20 คน นักเรียน35 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการตัดหญ้าในสวนเกษตรอินทรีย์สาธิตทั้ง 4 ไร่ นำกล้าไม้ที่เพาะจำไว้มาปลูกเสริมในแปลงสวนสาธิต นำปุ๋ยอินทรีย์ที่ร่วมกันทำใส่ต้นกล้าไม้ที่ปลูก

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เกิดการเรียนรู้ทางด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมนึก นุ่นด้วง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 2,000.00 4,000.00 0.00 0.00 6,500.00 UnLock
17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsungviansungvianเมื่อ 18 พฤษภาคม 2558 21:34:14
แก้ไขโดย sungvian เมื่อ 19 พฤษภาคม 2558 14:31:24 น.

ชื่อโครงการ : รวมพลัง สานสัมพันธ์สร้างสุขภาพคนเขาปูน »

ชื่อกิจกรรม : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสรุปปิดโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมและติดตามในพื้นท่ีร่วมกับสจรสและพี่เลี้ยง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนการและรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะปิดโครงการ  และจะดำเนินงานโครงการต่อยอดในอนาคต

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

3  คน  1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  2. เลขานุการโครงการ  3.  เหรัญญิกของโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดทำเอกสารรายงานโครงการต่อผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

หัวหน้าโครงการ  เลขานุการโครงการ  เหรัญญิก

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงทะเบียน  รับฟังคำชี้แจงจากหัวหน้าของพี่เลี้ยง  พี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่จากสจรส.มอ.  ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงจัดทำเอกสารและรายงานจนแล้วเสร็จ นำผลงานและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่จาสจรส.  พี่เลี้ยงตรวจรับรองความถูกต้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการนำเอาคำแนะนำ  การดูตัวอย่างของโครงการชุมชนอื่น ๆ  ผู้รับผิดชอบโครงการ  เลขานุการโครงการ และเหรัญญิกได้ช่วยกัน ตรวจสอบจัดลำดับเหตุการณ์ของเอกสาร  เขียนรายงานรายละเอียดของกิจกรรม พี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่จากสจรส.มอ.  มีความเห็นว่าให้กลับไปเพิ่มเติมในบางหัวข้อ บางข้อความเอกสารรายงานต่าง ๆ ก็จะถูกต้องสมบูรณ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ได้แนะนำหลายเรื่องแต่ที่สำคัญ 1. เอกสารการเงินจัดหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ  แนะนำว่าการใช้งบประมาณบางรายการน่าจะล้างหนี้ด้วยใบเสร็จไม่ใช่ใบสำคัญรับเงิน 2. การเขียนบรรยายรายละเอียดกิจกรรมที่พิมพ์เข้าไปในเว็บของสสส.  ควรเขียนบรรยายให้ละเอียดกว่านี้ไม่ใช่ใส่แต่หัวข้อน่าจะอธิบายรายละเอียดให้คนอื่นอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 UnLock
17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00- 16.30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsuthamsuthamเมื่อ 18 พฤษภาคม 2558 21:49:33
Project trainer
แก้ไขโดย sutham เมื่อ 19 พฤษภาคม 2558 13:39:30 น.

ชื่อโครงการ : บ้านป่าไหม้ร่วมใจนำป่าสาคูสร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : รับการติดตามตรวจสอบเอกสารเเละปิดโครงการจาก สสส.

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมติดตามผลโครงการในพื้นที่ร่วมกับ สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และผู้สนับสนุนทางด้านวิชาการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มาสรุปปิดงวดโครงการครั้งที่ 2 เเละมานำเสนอข้อมูลที่เราได้จัดทำมา เช่น สิ่งที่เราได้รู้ ปัญหา การแก้ปัญหา ผลจากโครงการ การตรวจสอบการเงิน ใบสำคํญรับเงิน การหาคุณค่าหลักของโครงการ รายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน และทีมผู้สนับสนุนทางด้านวิชาการอธิบายและมอบหมายงานที่แต่ละโครงการจะต้องทำในวันนี้เช่น สิ่งที่เราได้รู้ ปัญหา การแก้ปัญหา ผลจากโครงการ การตรวจสอบการเงิน ใบสำคํญรับเงิน การหาคุณค่าหลักของโครงการ รายงานฉบับสมบูรณ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

แต่ละโครงการจะต้องบันทึกกิจกรรมต่างที่ทำมาแล้วพร้อมลงรูป และบันทึกความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน กระบวนการชุมชน มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และให้ทีมจาก สจรส.ตรวจสอบเอกสารทางด้านการเงิน กลุ่มไหนทำกิจกรรมต่างครบให้ปริ้นงานพร้อมนำส่ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00- 16.30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsuthamsuthamเมื่อ 19 พฤษภาคม 2558 13:45:01
Project trainer
แก้ไขโดย sutham เมื่อ 19 พฤษภาคม 2558 13:59:41 น.

ชื่อโครงการ : บ้านป่าไหม้ร่วมใจนำป่าสาคูสร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : รับการติดตามตรวจสอบเอกสารเเละปิดโครงการจาก สสส.

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมติดตามผลโครงการในพื้นที่ร่วมกับ สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มาสรุปปิดงวดโครงการครั้งที่ 2 เเละมานำเสนอข้อมูลที่เราได้จัดทำมา เช่น สิ่งที่เราได้เรียนรู้ ปัญหา การแก้ปัญหา ผลจากโครงการ คูณค่าหลักของโครงการ เอกสารทางด้านการเงิน การสรุปปิดงวดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมผู้สนับสนุนทางวิชาการชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำในวันนี้ เช่นแต่ละกลุ่มจะต้องจัดทำมา เช่น สิ่งที่เราได้เรียนรู้ ปัญหา การแก้ปัญหา ผลจากโครงการ คูณค่าหลักของโครงการ เอกสารทางด้านการเงิน การสรุปปิดงวดโครงการพร้อมที่จะรอรับการครวจสอบจาก สจรส. และทาง สสส.ในโอกาสต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

แต่ละโครงการจะต้องบันทึกกิจกรรมต่างๆที่ทำมาแล้วพร้อมลงรูป และบันทึกความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน กระบวนการชุมชน  การสรุปปิดงวดโครงการพร้อมที่จะรอรับการครวจสอบจาก สจรส. และทาง สสส.ในโอกาสต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยm7pichayam7pichayaเมื่อ 19 พฤษภาคม 2558 19:05:40
แก้ไขโดย m7pichaya เมื่อ 19 พฤษภาคม 2558 19:08:20 น.

ชื่อโครงการ : ปลุกพลังผู้สูงวัยบ้านลำคลอง »

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลกิจกรรม ปิดงวด 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อื่นๆ จาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปิดงวด 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปผลการดำเนินงาน รายงานกิจกรรม ปิดงวด  2

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สรุปผลการดำเนินงาน บันทีกกิจกรรม ปิดงวด 2

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน และพี่เลี้ยง ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานโครงการ บันทึกรายงานกิจกรรม รายการการเงิน และการเตรียมเอกสารการเงินที่เกี่ยวข้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,310.00 0.00 0.00 0.00 1,310.00 UnLock
17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยm5saijitm5saijitเมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 12:27:26
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 21:50:39 น.

ชื่อโครงการ : บ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้านหนองนกไข่ »

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลการดำเนินงาน ปิดงวด 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อื่นๆ จาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปิดงวด 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ ปิดงวด 2

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ปิดงวด 2

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน และพี่เลี้ยง ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานโครงการ บันทึกรายงานกิจกรรม รายงานการเงิน และรวบรวมเอกสารการเงินที่เกี่ยวข้อง ให้คณะทีมเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารการเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

สอนการจัดทำรายงานสรุปผลงานทั้งหมด การรวมเอกสารส่ง สสส การสรุปผลงานอย่างเป็นระบบ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,310.00 0.00 0.00 500.00 1,810.00 UnLock
16 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwarapornwarapornเมื่อ 12 พฤษภาคม 2558 16:02:09
แก้ไขโดย waraporn เมื่อ 20 พฤษภาคม 2558 18:02:39 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด »

ชื่อกิจกรรม : นำผลิตผลไปแสดงในงานเทศกาลของหมู่บ้าน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

นำผลิตผลมาทำอาหารเพื่อสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำกลุ่มสตรีและเยาวชนและผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำผลิตผลจากการทำเกษตรอินทรีย์ มาทำเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ หรือขายสด ให้แก่ผู้บริโภค

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนและชาวบ้านผู้สนใจ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการร่วมกับกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนจำนวน  50  คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มสตรีและเยาวชนช่วยกันเก็บผักมาประกอบอาหารและจำหน่ายปลีกส่ง โดยมีเยาวชนนำโดย วริศรา นางโสภาไปขายและส่งในตลาดทุกวันเสาร์หลังจากที่เหลือจากการบริโภคแล้ว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.วิสาขะ อนันธวัช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
16 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpairoakectchoopairoakectchooเมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 10:28:44
แก้ไขโดย pairoakectchoo เมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 10:50:13 น.

ชื่อโครงการ : เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมประจำเดือน ติดตามประเมินผลรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : 17.การประชุมประจำเดือน/ติดตามประเมินผลเพื่อรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

พัฒนาการกลไกเพื่อจัดการลดผล กระทบต่อสุขภาพจากการเคมีและกระบวนการสร้างมาตรการทางสังคมเพื่อการลดการใช้สารเคมี ลดสารเคมีตกค้าง ในห่วงโซ่อาหาร และในคน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมประจำเดือน ติดตามประเมินผลรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการจัดประชุมแกนนำ เพื่อจัดเตรียมแผนนงานทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของโครงการ การประเมินผลงานของกิจกรรม และรวบรวมข้อมูลกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดเตรียมแผนงานทำกิจกรรม รับทราบข้อมูลติดตามประเมินผลเพื่อรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรม รับรู้ถึงปัญหา ปรึกษาแก้ไข

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมนึก นุ่นด้วง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 UnLock
16 พฤษภาคม 2558 เวลา 10:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านจองถนนบ้านจองถนนเมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 08:23:22
แก้ไขโดย บ้านจองถนน เมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 08:32:14 น.

ชื่อโครงการ : คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามความคืบหน้าการปลูกลำพู ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมติดตามประเมินผล 4 เดือน / 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความคืบหน้าการปลูกต้นลำพูในพื้นที่ ต.จองถนน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานในพื้นที่ จำนวน 12 คน

เยาวชนในพื้นที่  จำนวน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมกันลงพื้นที่ ติดตามประเมอนการเจริญเติบโตของต้นลำพู ติดตามการปลูกลำพูจำนวน 3 ครั้ง สรุปผลการติตามการปลูกลำพู

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 17 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ จำนวน 6 คน เยาวชนในพื้นที่ จำนวน 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประสานผู้เข้าร่วมในการติดตามการเจริญเติบโตของลำพู ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำความเข้าใจกับเเกนนำเเละเยาวชน ถึงวัตถุประสงค์ของการติดตามการเจริญเติบโตของต้นลำพู สรุปเเละประเมินผลการติดตามการปลูกลำพูในพื้นที่ บ้านจงเก

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ในการลงพื้นที่ติดตามการเจริญเติบโตของต้นลำพู พบว่า ต้นลำพูที่เพาะพันธ์ไว้ มีการล้มตายบ้าง เนื่องจากสภาพอากาศเเละการดูเเลที่ไม่ค่อยทั่วถึง จึงต้องมีการปลูกซ่อมเเซม เพื่อให้ได้จำนวนต้นลำพูที่เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ต้นลำพูที่ทำการเพาะปลูกจะต้องมีขนาดที่เหมาะสม ดังนั้นการเลือกต้นลำพูในการเพาะจึงมีความสำคัญอย่างมากในการนำมาปลูก 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ในการเพาะปลูกลำพู ไม่จำเป็นว่าจะต้องปลูกที่ใดที่หนึ่ง เเกนนำเเละเยาวชนสามารถนำมาเพาะปลูกเองได้ที่บ้านซึ่งง่ายต่อการดูเเล

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอุทุมพร รัตน์หิรัญ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 UnLock
16 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpatpatเมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 16:14:10
แก้ไขโดย pat เมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 16:17:00 น.

ชื่อโครงการ : โรงเรียนชาวนาบ้านควนขี้แรด (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานครั้งที่12

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อตดตามกิจกรรมโครงการและสรุปกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อติดตามการทำงานประเมินผลกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานได้รับทราบผลกิจกรรมที่ทำมาทั้งหมดและที่ได้รับจากโครงการสสส.ที่ทำมาทั้งหมด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงานได้รับทราบผลกิจกรรมที่ทำมาทั้งหมดและที่ได้รับจากโครงการสสส.ที่ทำมาทั้งหมด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ประเทือง อมรวิริยะชัย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
400.00 0.00 400.00 200.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
16 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมศักดิ์ สุขยูงสมศักดิ์ สุขยูงเมื่อ 22 พฤษภาคม 2558 13:28:44
แก้ไขโดย สมศักดิ์ สุขยูง เมื่อ 22 พฤษภาคม 2558 13:32:31 น.

ชื่อโครงการ : ป่าฟื้น คนฟื้น ที่บ้านทุ่งยูง »

ชื่อกิจกรรม : เฝ้าระวัง/ดูแลพันธ์ไม้โดยชุดลาดตระเวน

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเฝ้าระวัง/ดูแลพันธ์ไม้โดยชุดลาดตระเวน เดือนละครั้ง จำนวน 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เฝ้าระวัง/ดูแลพันธ์ไม้โดยชุดลาดตระเวน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน -เด็กและเยาวชน ชุดละ 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เฝ้าระวัง/ดูแลพันธ์ไม้โดยชุดลาดตระเวน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 13 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 7 คน -เด็กและเยาวชน ชุดละ 6 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เฝ้าระวัง/ดูแลพันธ์ไม้โดยชุดลาดตระเวน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ชุดลาดตระเวณ พบว่า ไม้ปลูกใหม่ ไม้ทั่วไป อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
16 พฤษภาคม 2558 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอันวาบาเจาะอันวาบาเจาะเมื่อ 22 พฤษภาคม 2558 14:09:52
แก้ไขโดย อันวาบาเจาะ เมื่อ 22 พฤษภาคม 2558 15:05:36 น.

ชื่อโครงการ : ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านสะแตน่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านอาชีพ แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดสารเสพติด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านอาชีพ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องการเลี้ยวนกกระทา 2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีอาชีพและรายได้ 3.เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายแก่ครอบครัว

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=25 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=20คนรวมทั้งหมด จำนวน 45 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านอาชีพ แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=25 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=20 คนรวมทั้งหมด จำนวน 45 คน ในกิจกรรมการเลี้ยวนกกระทาในชุมชนโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=25 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=20คนรวมทั้งหมด จำนวน 45 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ลงทะเบียน
2.พิธีกรแนะนำและเชิญวิทยากร(เลี้ยวนกกระทา)
3.ขั้นตอนแรก การให้อาหารและน้ำ โดยน้ำจะให้ไว้ในรางตลอด ส่วนอาหารจะให้วันละ 2 ครั้งคือ ตอนสาย ๆ และบ่าย ๆ อาหารที่ให้จะเป็นอาหารที่ใช้เลี้ยงนกกระทาโดยเฉพาะก็ได้หรืออาจจะเป็นสูตรอาหารที่คิดขึ้นเองโดยเน้นโปรตีนเป็นหลัก 4.ขั้นตอนที่สอง การทำความสะอาดรางน้ำและกรงนก ถ้าหากกรงนกไม่เปื้อนอาหารนั้นก็จะไม่สกปรกมากจึงไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดประจำ แต่รางน้ำจำเป็นต้องทำความสะอาดทุกวัน เพราะถ้าสกปรก อาจทำให้นกเป็นโรคและติดเชื้อได้ง่าย การทำความสะอาดอาจติดตั้งเป็นระบบปั๊มน้ำไว้ แล้วเปิดน้ำไปตามรางใช้แปรงถูรางน้ำ ปล่อยน้ำล้างให้สะอาด วิธีนี้ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาถอดรางน้ำออกมาล้าง ส่วนตาข่ายที่ใช้ทำกรงต้องถอดออกไปทำความสะอาดนำไปขัดล้างแค่เพียง 2 ปีต่อครั้ง 5.ขั้นตอนสุดท้าย การเก็บไข่เวลาที่ใช้เก็บไข่ควรเก็บช่วงเย็นประมาณ 18.30 - 19.00 น. แล้วเตรียมใส่ถุงส่งให้ลูกค้าในวันรุ่งขึ้น หากมีไข่หลังจากเก็บไปแล้วก็จะนำไปรวมกันวันต่อไป ควรออกแบบกรงให้สะดวกต่อการเก็บไข่โดยให้ไข่ไหลเทออกมาที่รางด้านนอกกรง ถ้าหากมีไข่ติดอยู่ใต้กรงให้ใช้ไม้เขี่ยออกมาเบา ๆ ไข่ที่เก็บได้แล้วต้องรีบนำไปขาย เพราะอายุของไข่นกสด ๆ อยู่ได้ประมาณ 10 วันเท่านั้น นก 7 ตัว ควรจะให้ไข่ 4 - 5 ฟอง หากให้ต่ำกว่านี้ ต้องพยายามตรวจสอบว่านกตัวไหนไม่ให้ไข่ จะจับแยกออกมาเลี้ยงเป็นนกเนื้อแทน ปกตินกจะให้ไข่ประมาณ 8 - 9 เดือน และจะให้ไข่น้อยลงจนไม่ให้ไข่เลยเมื่ออายุ 10 - 12 เดือน จึงต้องปลดขายเป็นนกเนื้อ และทยอยเลี้ยงรุ่นใหม่หมุนเวียนกันไปตลอด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

นำข้อมูลที่ได้มาปฏิบัติและให้ผู้รู้ทางด้านการเลี้ยงนกกระทาได้มาดูว่าการทำกรงถูกต้องหรือเปล่าและพื้นที่เหมาะสมในการเลี้ยงนกหรือไม่  และตอนนี้ทางชุมชนบ้านสะแตได้เลี้ยงนกกระทา  เกียบ 40 กว่าตัวและมีการออกไข่แต่ละวันได้เกินกว่า 90-100 ลูก ลูกค้าที่ซื้อไข่ส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชนและบุคคลภายนอกที่มีอาชีพ ค้าขาย  และบางที่ก็มีลูกค้ามาซื้อมูล นกเพื่อทำปุ๋ย  และตอนนี้ทางชุมชนก็มีรายได้ส่วนนี้ เพื่อเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดสารเสพติดที่ขาดรายได้ก็ได้มีรายได้ส่วนนีมาช่วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 10,000.00 13,405.00 0.00 0.00 25,405.00 UnLock
15 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtritongtritongเมื่อ 15 พฤษภาคม 2558 20:45:55
แก้ไขโดย tritong เมื่อ 16 พฤษภาคม 2558 02:40:04 น.

ชื่อโครงการ : อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี »

ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในครัวเรือน (ครั้งที่ 2)

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการใช้ปลูกสมุนไพรในครัวเรือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชผักสมุนไพรเพื่อใช้สำหรับการบริโภคในครัวเรือนและเพาะขยายพันธ์เพื่อแจกจ่ายกับบุคคลอื่น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อาสาสมัครสุขภาพ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • อาสาสมัครสุขภาพที่นำพันธุ์พืชไปขยายพันธุ์ที่บ้าน นำต้นกล้ามาคืนที่โรงเรือน และแลกเปลี่ยนกันระหว่างครัวเรือน โดยรับเพิ่มไปอีก 2 ชนิด
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อาสาสมัครสุขภาพ จำนวน 50คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2.บันทึกข้อมูลชนิดของพืชผักสมุนไพรที่ทางอาสาสมัครนำมอบให้กับทางโครงการ 3.สำรวจข้อมูลความต้องการต้นกล้าสมุนไพรที่ทางอาสาสมัครต้องการนำกลับไปปลูกที่บ้าน 4.ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและรับฟังปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสมุนไพร 5.แจกต้นกล้าพันพืชสมุนไพรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่  ศสมช ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนพิชผักสมุนไพรที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งสำรวจความต้องการพันธ์พืชสมุนไพรที่ต้องการในครั้งนี้ 2.ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้และปรึกษาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ในการปลูกพืชผักสมุนไพรของแต่ละคนทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆในการดูแลรักษาต้นกล้าที่เคยได้รับไปในครั้งที่ 1 และได้นำมาเล่าสู่กันฟังโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีประสบการณ์ในการปลูกพืชผักสมุนไพรได้แนะนำแนวทางแก้ปัญหา โดยทุกคนต่างตั้งใจฟังและจะนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการดูแลรักษาและเพาะขยายพันธ์พืชผักสมุนไพรของตนเอง 3.พักรับประทานอาหารร่วมกัน 4.ช่วยกันตกแต่งโรงเรือนสมุนไพรโดยการถอนหญ้าที่ขึ้นในโรงเรือน และจัดเรียงต้นกล้าให้ดูเป็นระเบียบ 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับพันธ์พืชคนละ 2 ชนิดไปปลูกและเพาะขยายพันธ์ที่บ้านของตนเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

--

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง นางสาววาสนา สูน่าหู
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00 UnLock
15 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnatabnatabเมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 00:01:11
แก้ไขโดย natab เมื่อ 17 พฤษภาคม 2558 00:36:58 น.

ชื่อโครงการ : บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ »

ชื่อกิจกรรม : สรุปโครงการ

 • photo ชุมชมร่วมรับฟังการสรุปโครงการชุมชมร่วมรับฟังการสรุปโครงการ
 • photo ชุมชมร่วมรับฟังการสรุปโครงการชุมชมร่วมรับฟังการสรุปโครงการ
 • photo ชุมชมร่วมรับฟังการสรุปโครงการชุมชมร่วมรับฟังการสรุปโครงการ
 • photo ชุมชมร่วมรับฟังการสรุปโครงการชุมชมร่วมรับฟังการสรุปโครงการ
 • photo ชุมชมร่วมรับฟังการสรุปโครงการชุมชมร่วมรับฟังการสรุปโครงการ
 • photo ชุมชมร่วมรับฟังการสรุปโครงการชุมชมร่วมรับฟังการสรุปโครงการ

กิจกรรมหลัก : สรุปโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สรุปโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำกลุ่มเป้าหมาย ประมงชายฝั่ง 20 ออมทรัพย์มุสลิมะ 10 กองทุนไข่เค็ม5 สตรี5 ออมทรัพย์วันละบาท 5 กลุ่มเยาวชน 5 รวม 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปโครงการ - ประชุมร่วมกลุ่มแกนนำและผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด150 คน เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา -ส่งตัวแทนให้แกนนำแต่ละกลุ่มย่อยออกมานำเสนอผลงานเกี่ยวกับการเพิ่มรายได้อย่างไรบ้าง และสามารถชำระหนี้นอกระบบหมดหรือยังพร้อมทั้งมีเงินออมพียงใด -ส่งตัวแทนบอกกล่าว ถึงอุปสรรคของการทำงานตลอดโครงการ -ส่งตัวแทนบอกกล่าว ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ - สรุปผลการดำเนินโครงการ ด้วยประธานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 114 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-กลุ่มประมงชายฝั่งบ้านหน้าทับ -กลุ่มมุสลีมะฮ์แม่บ้านหน้ทับ -กลุ่มเครื่องแกงบ้านแหลมโฮมสเตย์ -กลุ่มแกนนำศาสนาประจำมัสยิดดารุ้ลอามานบ้านหน้าทับ -กลุ่มเยาวชนฟัรดูอีนบ้านหน้าทับ -กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านหน้าทับ -กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านหน้าทับ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กลุ่มประมงชายฝั่งบ้านหน้าทกลุ่มประมงชายฝั่งบ้านหน้าทับ ดูแลการใช้เครื่องมือของเรือประมงชายฝั่ง  การจับปลาโดยไม่ใช้ยา -กลุ่มมุสลีมะฮ์แม่บ้านหน้ทับห ดูแลเตรียมการจัดทำอาหารต้อนรับนักท่องเที่ยวต -กลุ่มเครื่องแกงบ้านแหลมโฮมสเตย์ เตรียมการต้อนรับเรื่องอาหารและสถานที่ -กลุ่มแกนนำศาสนาประจำมัสยิดดารุ้ลอามานบ้านหน้าทับ สร้างความเข้าใจของคนในชุมชน -กลุ่มเยาวชนฟัรดูอีนบ้านหน้าทับก ดูแเรื่องความสะอาดและรณรงค์เก็บขยะทุกเสาร์-อาทิตย์ -กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านหน้าทับ ดูแลการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์ -กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านหน้าทับ ร่วมทำความสะอาดพื้นที่ป่าชายเลน และเส้นทางรอบ ชุมชน ตรวจตราสอดส่องการทิ้งขยะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ สร้างบ้านให้ปูสร้างที่อยู่ให้ปลาลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ ทางกลุ่มได้มีการดำเนินการเพื่อให้เกิดต่อชุมชนและเป็นการ สร้างรายได้ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรได้ดังนี้

1.การร่วมบริจาค ปูไข่ จำนวน 45 ตัว เป็นไข่ปูประมาณ 2700000 ฟอง 2.เพิ่มพันธ์หอยแครงตามธรรมชาติ ประมาณ 3000000 3.ร่วมจัดการบริหารการจัดการขยะภายในชุมชนเกลุ่มประมงชายฝั่งบ้านหน้าทับ 4.สร้างรายได้ให้กับชุมชน     -  บริการนำเที่ยวโดยไกด์ท้องถิ่น     -  บริการเรือนำเที่ยวป่าชายเลนและป่าโกงกาง ดูวิธีการสร้างบ้านให้ปูที่อยู่ให้ปลา   -  บริการจัดทำอาหารให้กับนักท่องเทียว     -  สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลได้เพิ่มขึ้นอย่ 5สร้างความตระหนักรู้ ตระหนักคิด วิเคราะห์เพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 6.กลุ่มแกนนำผู้นำทางศาสนาให้การยเึอมรับ และสนับสนุนกิจกรรมซึ่งจะทำให้ชุมชนมีความสุขและมีเวลาในการทำศาสนกิจทางด้านศาสนาเพิ่มขึ้น 7.มีผลิตภัณฑ์สินค้า โื่อทอป  เครื่องแกง  กะปิบ้านแหลม 8.เกิดการสำนึกในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการหาปลา ทีดี เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลให้มีความยั่งยืน 9.เยาวชนให้ความสำคัญและเข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับทางกลุ่มมากขึ้น

-กลุ่มเครื่องแกงบ้านแหลมโฮมสเตย์ -กลุ่มแกนนำศาสนาประจำมัสยิดดารุ้ลอามานบ้านหน้าทับ -กลุ่มเยาวชนฟัรดูอีนบ้านหน้าทับ -กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านหน้าทับ -กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านหน้าทับ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 11,970.00 0.00 0.00 0.00 11,970.00 UnLock