ฅนใต้สร้างสุข [The Southern Happyness Action Networks]

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
2 มีนาคม 2558 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsuwanneesuwanneeเมื่อ 22 สิงหาคม 2557 16:57:30
แก้ไขโดย suwannee เมื่อ 22 สิงหาคม 2557 16:57:57 น.

ชื่อโครงการ : คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่จักดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำทีมคณะทำงาน จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. การขยายครัวเรือนต้อนแบบการจัดการขยะ 2. การประกวดครัวเรือนต้นแบบ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

30

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
31 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpanupanuเมื่อ 31 สิงหาคม 2557 16:10:24
แก้ไขโดย panu เมื่อ 31 สิงหาคม 2557 16:21:11 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง »

ชื่อกิจกรรม :

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปประเมินผลการดำเนินการ 1 ปี พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การต่อยอด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 UnLock
31 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยm7pichayam7pichayaเมื่อ 31 สิงหาคม 2557 19:20:02
แก้ไขโดย m7pichaya เมื่อ 31 สิงหาคม 2557 19:51:52 น.

ชื่อโครงการ : ปลุกพลังผู้สูงวัยบ้านลำคลอง »

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์พื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 33 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มผู้สูงอายุ คณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ 6 คน กลุ่มผู้สูงอายุและครอบครัว 29 คน กลุ่มเด็กและเยาวชน 8 คน เครือข่าย 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สมาชิกกลุ่มเป้าหมายเริ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู็้้้้้้้้้้้้้ที่ ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านหัวลำภูู โดยมีนางภูษณิศา แก้วเนิน เป็นผู้เล่าเรื่องบ้านหัวลำภู ทีี่มาของกิจกรรมสุขภาพดีวิถีพอเพียง มีนางมนธิรา แก้วเนิน วิทยากรท้องถิ่นนำทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น นางเตือนใจ คงกำไร วิทยากรท้องถิ่นเรื่องการทำขนมลาเพื่อสุขภาพ นายบุญธรรมสังผอม วิทยากรท้องถิ่นเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 คันรถ เริ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หัวลำภู
ฐานที่ 1 ศูนย์ประสานงานชุมชน มีนางภูษณิศา แก้วเนิน ต้อนรับ และเล่าเรื่องหัวลำภู ที่มาของกิจกรรมโครงการ ผลลัพท์ ผลกระทบ การบริการจัดการโครงการ และหลักกัลยาณมิตรในการทำงานร่วมกัน เพื่อร่วมกันนำไปปรับใช้กับบ้านลำคลองต่อไป สิ่งสำคัญ คือ การเปลี่ยนตนเองเป็นต้นแบบที่ดีก่อน แล้วชวนเพื่อนทำต่อ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ โดยกลุ่มเป้าหมายบ้านลำคลองทำสัญญาใจกับบ้านหัวลำภู ว่า จะเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะไม่ใช้สารเคมีในการปรุงอาหาร และไม่ใช้ถุงพลาสติกบรรจุข้าวเลี้ยงแขกในงานต่างๆ
ฐานที่ 2 ต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน บ้านนางมนธิรา แก้วเนิน นำทำน้ำมันมะพร้างสกัดเย็น โดยกลุ่มเป้าหมายร่วมทำอย่างสนุกสนาน บางคนไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีประโยชน์มากมาย และการใช้พื้นที่ว่างข้างบ้านให้เกิดประโยชน์ ทั้งที่ครอบครัวทำงานมีเงินเดือนประจำ แต่เวลาว่างจากงานประจำตอนเย็น ทำวิถีพอเพียงด้วยกัน เพราะนอกจากลดรายจ่ายในครัวเรือนได้แล้ว ยังมีความมั่นคงทางอาหารด้วย ไก่ที่เลี้ยงไว้จำนวน 10 ตัว มีไข่ให้ลูกๆกินทุกวัน มีผักทุกอย่าง เลี้ยงปลา กบ ด้วง ไม่ต้องซื้อ และที่สำคัญวิถีพอเพียง มีผลต่อสุขภาพของทุกคนด้วย ฐานที่ 3 ต้นแบบวัฒนธรรมท้องถิ่น บ้านนางเตือนใจ คงกำไร กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้การทำขนมลาเพื่อสุขภาพ ข้าวสารที่นำมาทำเป็นข้าวจากนาอินทรีย์ น้ำมันใช้น้ำมันจากมะพร้าวที่เคี่ยวเองในชุมชน ต่างก็ชิมขนมลากันอย่างเอร็ดอร่อย ฐานที่ 4 ต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน บ้านนายบุญธรรม สังผอม กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียง ใช้พื้นที่ที่มีทั้งหมดให้เกิดประโยชน์ การทำเกษตรกรรมแบบมีคารางสอนรายวิชา เรียนรู้การป้องกันกลไกด้านการตลาด เพื่อป้องกันภาวะขาดทุน เมื่อถึงเวลาเดินทางกลับกลุ่มเป้าหมายต่างบอกว่า อยากมาเรียนที่หัวลำภู ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน เพื่อจะได้ปฏิบัติจริง ผู้สูงอายุที่ท่องคำพรได้ ก็ให้พรทีมงานบ้านหัวลำภู อย่างเอ็นดูที่ทำได้จนถึงทุกวันนี้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 1,800.00 8,700.00 0.00 0.00 0.00 12,300.00 UnLock
31 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 1 กันยายน 2557 11:08:48
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 1 กันยายน 2557 11:13:34 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์( พัฒนาถนนสาธารณะ 12 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็ก เยาวชนและคนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ลงทะเบียนผู้อาสาร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนารอบหมู่บ้านนากอฮูแต  และนำทีมผู้อาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบหมู่บ้านนอกอฮูแตและเก็บขยะเพื่อให้ผุ้อาสาเกิดความสมัคคีและรักชุมชนยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็ก เยาวชนและคนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงทะเบียนผู้อาสาร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนารอบหมู่บ้านนากอฮูแต  และนำทีมผู้อาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบหมู่บ้านนอกอฮูแตและเก็บขยะเพื่อให้ผุ้อาสาเกิดความสมัคคีและรักชุมชนยิ่งขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มเยาวชนเกิดจิตอาสาสาธารณะรักชุมชน ชมชนน่าอยู่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 750.00 UnLock
30 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpapinpapinเมื่อ 31 สิงหาคม 2557 11:52:41
แก้ไขโดย papin เมื่อ 31 สิงหาคม 2557 13:46:35 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้าน:ชุมชนปลอดอบายมุข บ้านจัดสรรมีสุข »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานสรุปโครงการ

กิจกรรมหลัก : ค่าจัดทำรายงานส่ง สสส. และค่าภาพถ่ายกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปประเมินผลการดำเนินการ 1 ปี พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การต่อยอด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดทำรายงานประจำงวด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 10 คน เพื่อสรุปประเมินผลการดำเนินการ 1 ปี พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การต่อยอด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 10 คน เพื่อสรุปประเมินผลการดำเนินการ 1 ปี พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การต่อยอด

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 10 คน เพื่อสรุปประเมินผลการดำเนินการ 1 ปี พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การต่อยอด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปประเมินผลการดำเนินการ 1 ปี พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การต่อยอด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
30 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpanupanuเมื่อ 31 สิงหาคม 2557 16:36:11
แก้ไขโดย panu เมื่อ 31 สิงหาคม 2557 16:37:29 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง »

ชื่อกิจกรรม : ทำรายงาน ส่ง สสส. ถ่ายภาพกิจกรรม

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ค่าจัดทำรายงานส่ง สสส. ค่าภาพถ่ายกิจกรรม และค่าจัดทำป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปประเมินผลการดำเนินการ 1 ปี พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การต่อยอด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 15 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 15 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 UnLock
30 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 - 15.00น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสัณห์สินีสัณห์สินีเมื่อ 31 สิงหาคม 2557 22:34:05
แก้ไขโดย สัณห์สินี เมื่อ 1 กันยายน 2557 01:47:42 น.

ชื่อโครงการ : ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : เครือข่ายอาสาสมัครและแกนนำเยาวชนลงเยี่ยมบ้านครั้งที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 4 อบรมเสริมศักยภาพอาสาสมัครในการติดตามลงเยี่ยมบ้าน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อต้องการให้กลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครสามารถปฎิบัติลงเยี่ยมบ้านได้            2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อาสาสมัครรู้จักดูแลสุขภาพเยี่ยมบ้าน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมเก่า 30คน ทีมใหม่เด็กเยาวชนกลุ่มติดยาเสพติด 20 คน รวม 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มีอาสาสมัครทีมเดิมและทีมใหม่ 50 คน ตามกลุ่มเป้าหมายในการลงเยี่ยมผู้ป่วยทุกครั้ง จะมีสมุดในการลงไปเยี่ยมผู้ป่วยทั้ง 13 ตระกูล ทีมอาสาสมัครจะลงไปเยี่ยม 3 เดือนๆละ 1 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน มีคณะทำงานชุดเก่า และชุดใหม่ เช่น โต๊ะอีหม่าม อสม. ชรบ. กลุ่มสตรี กลุ่มทำขนม แกนนำเยาวชนชุดเก่าและชุดใหม่ เด็ก และคนในชุมชนหมู่ 2

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 2 ตระกูล จากการจับฉลาก และได้ประสานทีมคณะทำงานที่แบ่งกลุ่มแล้ว ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่แต่ละกลุ่มได้รับผิดชอบ ในการลงพื้นที่ครั้งที่ 1 นี้ เป็นการลงพื้นที่ เพื่อเอาข้อมูลแบบพื้นฐาน เพื่อต้องการรู้ว่าที่เราได้ทำแผนที่ผู้ป่วยที่เราต้องการลงไปเยี่ยม และต้องการรู้ว่าข้อมูลเรื่องโรคที่เราได้จากปีที่แล้ว เป็นข้อมูลจริงหรือไม่ จึงสรุปจากการลงไปเยี่ยมได้ว่า กลุ่มที่ 1. ตระกูล สันหมาด กับตระกูลปองแท้     ตระกูลปองแท้ บ้านเลขที่ 394  1. นางเพ็ญศรี กลิ่นเพชร อาย 52 ปี  น้ำหนัก 80 สูง 148 เป็นโรค เบาหวาน ความดัน หอบหืด มีอาการ วิงเวียนศรีษะ เป็นลมบ้างเป็นบางครั้ง /ช็อค สาเหตุที่เป็น คือ เครียด คิดมาก มีลูกเป็นคนที่ดูแล  การกินอาหาร จะกินอาหารรสอ่อน ปานกลาง และได้รักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลละงู  จะกินยาความดัน และฉีดยาเบาหวานเองทุกวัน และออกกำลังกายนานๆครั้ง 2. นายรอเหล็น ปองแท้ อายุ 58 ปี น้ำหนัก  70 ส่วนสูง 170 เป็นโรคฝีในสมอง และเหน็บชา อาการคือ มือเท้าใช้งานไม่ได้ ความรู้สึกช้ากว่าเดิม สมองควบคุมคำสั่งไม่ค่อยได้ สาเหตุที่เป็น ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมี ภรรยาเป็นคนดูแล จะให้ออกกำลังกาย และกินยาจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ สูบบุหรี่และกินกาแฟด้วย 3. นายวีระศักดิ์ ปองแท้  อายุ 22 ปี หนัก 80 สูง 153 เป็นโรคลิ้นหัใจรั่ว ความดัน มีอาการ เหนื่อยง่าย นอนไม่หลับ หอบ เป็นโรคทางพันธุกรรม มีแม่คอยดูแล  รักษาที่ มอ. หาดใหญ่ กนยาเป็นประจำทุกเดือน ออกกำลังกาย แต่ สูบุหรี่ กินเหล้า 4. สราวุฒิ ปองแท้  อายุ 26 ปี หนัก 75 สูง 167 เป็นโรคหอบและภูมแพ้ มีอาการเหนื่อยจากกรทำงาน แลเป็นภูมแพ้ในฤดูฝน เป็นเพราะ  เหนื่อย อากาศเย็น แพ้ฝุ่น มีพ่อแม่ดูแล รักษาที่ โรงพยาบาลละงู และสูบบุหรี่ 5. คอดีย๊ะ ปองแท้ อายุ 26 ปี น้ำหนัก 60 สูง 147 ไม่เป็นโรค   ตระกูลสาหมีด บ้านเลขที่ 39
1. นางฮาตีม๊ะ สาหมีด อายุ 59 ปี หนัก 60 สูง 148 เป็นโรคเหน็บชา โรคเก๋า อาการเหน็บชา เข็ดเมื่อยในข้อ สาเหตุจาก เหนื่อยจากการทำงาน และกินไก่มาก สามีดูแลโดยพาไปปรึกษาหมอ และกินยาตามหมอสั่ง และกินผักเขียว
2. นายเยน สาหมีด อายุ62 ปี  หนัก 53 สูง 160 เป็นโรคกระเพาะ กรดใหลย้อน มีอาการจุกเสียด แน่นอก เพราะกินอาหารไม่ตรงเวลา กินยาที่ อนามัย และแนะนำให้กินอาหารตรงเวลา 3. สุชาดา สาหมีด อายุ 20 ปี หนัก 40 สูง 159 เป็นโรคเลือด  มีอาการมึนหัว เป็นลม หน้ามืด สาเหตุ เพราะ เลือดผิดปกติ รักษาที่โรงพยาบาล  กินยาตามหมอสั่ง
4. ประพันธ์ สาหมีด อายุ 42 ปี หนัก 82 สูง 180 เป็นโรคริดสีดวง ไปฉีดยาที่คลีนิค ชอบทานอาหารมันมัน 5. นานสเปน สาหมีด อายุ 69 ปี หนัก 65 สูง 168  เป็นความดัน อัมพฤก เป็นมา 2 ปีครึ่ง กินยาที่หมอสั่ง มีอาการเส้นกระตุก เป็นตะคิว มึนหัว มีบุตรคอยดูแล
6. นางนับเส๊าะ สาหมีด หนัก 83 สูง 150 เป็นความดัน เบาหวาน รักษาที่โรงพยาบาล หลับไม่สนิท มีอาการมึนหัว เวียนหัว มีบุตรคอยดูแล และพาไปหาหมอบ่อยๆ และหมอนัดเอายา 2เดือน ครั้ง   2. ตระกูลเอ็มเล่ง+ม่าหมูด   ตระกูลเอ็มเล่ง บ้านเลขที่ 233 1. นายดนตรี เอ็มเล่ง อายุ 66 ปี  เป็นโรคความดัน มีอาการเวียนหัว ปวดเมื่อย มีลูกกับภรรยาคอยดูแล  และให้กินยาอย่างต่อเนื่องครบทุกเวลา 2. นางเขียว เอ็มเล่ง อายุ 64 ปี เป็นโรคความดันโลหิตสูง และโรคสะเก็ดเงิน มีอาการเวียนหัว อาเจียน ปวดท้อง แนะนำ อย่าทานอาหารรสจัด 3. นางสาวชนกานต์ เอ็มเล่ง อายุ 39 ปี เป็นโรคไต โดยไม่รู้สาเหตุ เกิดอาการบวม  และดูแลตัวเองแนะนำ อย่ากินอาหารรสจัด 4. นายธนงศักดิ์ เอ็มเล่ง อายุ 40 ปี เป็นโรคปวดท้องบ่อยๆ  แต่กลัวเข็มฉีดยาไม่กล้าไปหาหมอ มีพี่น้องคอยดูแล คำแนะนำ กินอาหารให้ตรงเวลา 5.นางจินดา หวีตันหยง อายุ 42 ปี เป็นโรคปวดท้องถ่ายเป็นเลือด มีอาการปวดท้อง สามีคอยดูแล พยายามรักษาทุกวิธีแต่ก็ไม่หาย   ตระกูลม่าหมูด บ้านเลขที่ 301 1. นายผล ม่าหมูด อายุ 74 ปี เป็นโรคหัวใจ มีอาการ กลัว ขวัญอ่อน ใจสั่น กินอะไรไม่ค่อยได้ กินยาที่โรงพยาบาล 2. นายยูสูบ ม่าหมูด อายุ 40 ปี  ประสบอุบัติเหตุ สมองได้รับความกระทบกระเทือน มีแม่คอยดูแล และกินยา 3. นางรอมหรี ม่าหมูด อายุ 73 ปี เป็นโรคชรา  มีอาการ เหนื่อย เพลีย ล้าตามวัย ดูแลตัวเอง และกินยาบ่อยๆ 4. นางอินตัน ม่าหมูด อายุ 56 ปี เป็นโรคผื่นแดง และถลอกเป็นแผ่นๆ มีอาการคันตามผิวหนังซื้อยามาทาเอง 5. นางกอหลัน เส็มสัน อายุ 48 ปี เป็นโรคความดัน มีอาการปวดศรีษะ เพราะเครียด ดูแลตัวเอง และควบคุมการกินอาหาร     3. ตระกูลบารา+อุรามา บ้านเลขที่ 275-112       ตระกูลบารา  บ้านเลขที่ 275-112 1. นายต่ายูเด็น บารา อายุ 62 ปี หนัก 65 สูง 172 เป็นโรค เหน็บชา เบาหวาน เป็นมาประมาณ 3 ปี มีอาการ ชามือ ชาเท้า อ่อนเพลีย สั่น เป็นเพาระ การสะสมของไขมันมีบุตรดูแล เรื่องการกินอาหารที่มีประโยชน์ 2. นางฮาลีม๊ะ บารา อายุ 55 ปี หนัก 55 สูง 145 เป็นโรคเบาหวาน 3 ปีแล้ว ชอบกินอาหารที่มีรสจัด 3. นางหาหวา บารา  อายุ 47 ปี หนัก 80 สูง 158 เป็นโรคความดันโลหิตสูง มีอาการมึนหัว ปวดท้ายทอย เป็นเพราะกินอาหารที่มีไขมันสูง พักผ่อนไม่พอ ดูแลตัวเอง เรื่องอาหาร และออกกำลังกาย แนะนำให้งดอาหารรสจัด
    ตระกูล อุรามา บ้านเลขที่ 231-224 1.นายสุอีป อุรามา อายุ 58 ปี หนัก 70 สูง 170 เป็นโรคความดัน ไขมัน เป็นมา 4 ปี มีอาการ มึนหัว เหนื่อยง่าย เป็นเพราะกินอาหารที่มีไขมันสูง มีบุตรดูแลเรื่องการกินอาหาร และเอาใจใส่ทั้งร่างกายและจตใจ และพาไปหาหมอตามนัด 2.นางฮานี่ย๊ะ อุรามา อายุ 59 ปี หนัก 45 สูง 147 เป็นโรค หอบ
3.นายยูหัน อุรามา เป็นโรคความดัน หัวใจ เก๋า ไทรอย หลอดเลือดหัวใจเกิน มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ปวดข้อ คอบวม เป็นเพราะ กล้ามเนื้อผิดปกติ ปวดข้อ ข้อเสื่อม มีบุตรดูแลเรื่องการกินอาหาร และพาไปพบแพทย์     4.ตระกูลสันหมาด+โชติมันต์     ตระกูลสันหมาด บ้านเลขที่ 206 1.นายบ่าวนุ้ย สันหมาด  อายุ 86 ปี เป็นโรคอ่อนข้อ มีอาการ ไม่มีแรง ปวดเมื่อยตามร่างกาย นอนไม่ค่อยหลับ เป็นเพราะ เมื่อก่อนทำงานหนัก มีภรรยาดูแล การกินอาหารและกินยาเป็นเวลา 2.นางรอกาย๊ะ สันหมาด เป็นโรคความดัน เบาหวานไขมันในเส้นเลือด หัวใจโต มีอาการหายใจลำบาก เวียนหัว แน่นหน้าอก เป็นเพราะ ความดันสูง ทำงานหนัก  ดูแลตัวเอง กินอาหารและยาเป็นเวลา แนะนำให้ควบคุม อาหาร     ตระกูลโชติมันต์ บ้านเลขที่ 299 1.นายดำ  โชติมันต์ อายุ 72 ปี หนัก 50 สูง 165 เป็นโรค หอบ ไอเรื้อรัง กระเพาะ มีอาการไอ พ่นยาตลอด หานใจเสียงดัง เพาระ เป็นหวัดบ่อย มีภรรยาดูแล 2.นางฮาซีร๊ะ โชติมันต์ อายุ 37 ปี เป็นโรคเบาหวาน หอบหืด ภูมิแพ้  มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เป็นเพราะ กินจุกจิก ชอบกินของหวาน ไม่ค่อยออกกำลังกาย ดูแลตัวเอง สามีและลูก พยายามออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร
  5. ตระกูลโสะตา+ทุมมาลี   ตระกูลโสะตา บ้านเลขที่ 178 1.นายดนอาหมาด โส๊ะตา อายุ 61 ปี เป็นโรค เลือดเลี้ยงสมองไม่พอ ความดัน มีอาการเป็นลมบ่อยๆ  เพราะไม่กินผัก มีภรรยาและลูกคอยดูแลไปหาหมอตามนัด กินยาตามหมอสั่ง สูบบุหรี่   ตระกูลทุมมาลี  บ้านเลขที่ 283 1.นายสาฝาก ทุมมาลี เป็นโรคหัวใจ มีอาการหัวใจสั่น เหนื่อย เจ็บหัวใจ เป็นเอง มีลูกดูแลพาไปหาหมอตามนัด  สูบบุหรี่ ควรลดอาหารที่มีรสจัด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีกลุ่มที่ลงพพื้นที่ 7 กลุ่ม กลุ่มละ 2 ตระกูล มีข้อมูที่ได้จากการลงไปเยี่ยมผู้ป่วย ดังนี้ 1. ตระกูล สันหมาด กับตระกูลปองแท้     ตระกูลปองแท้ บ้านเลขที่ 394  1. นางเพ็ญศรี กลิ่นเพชร อาย 52 ปี  น้ำหนัก 80 สูง 148 เป็นโรค เบาหวาน ความดัน หอบหืด มีอาการ วิงเวียนศรีษะ เป็นลมบ้างเป็นบางครั้ง /ช็อค สาเหตุที่เป็น คือ เครียด คิดมาก มีลูกเป็นคนที่ดูแล  การกินอาหาร จะกินอาหารรสอ่อน ปานกลาง และได้รักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลละงู  จะกินยาความดัน และฉีดยาเบาหวานเองทุกวัน และออกกำลังกายนานๆครั้ง 2. นายรอเหล็น ปองแท้ อายุ 58 ปี น้ำหนัก  70 ส่วนสูง 170 เป็นโรคฝีในสมอง และเหน็บชา อาการคือ มือเท้าใช้งานไม่ได้ ความรู้สึกช้ากว่าเดิม สมองควบคุมคำสั่งไม่ค่อยได้ สาเหตุที่เป็น ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมี ภรรยาเป็นคนดูแล จะให้ออกกำลังกาย และกินยาจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ สูบบุหรี่และกินกาแฟด้วย 3. นายวีระศักดิ์ ปองแท้  อายุ 22 ปี หนัก 80 สูง 153 เป็นโรคลิ้นหัใจรั่ว ความดัน มีอาการ เหนื่อยง่าย นอนไม่หลับ หอบ เป็นโรคทางพันธุกรรม มีแม่คอยดูแล  รักษาที่ มอ. หาดใหญ่ กนยาเป็นประจำทุกเดือน ออกกำลังกาย แต่ สูบุหรี่ กินเหล้า 4. สราวุฒิ ปองแท้  อายุ 26 ปี หนัก 75 สูง 167 เป็นโรคหอบและภูมแพ้ มีอาการเหนื่อยจากกรทำงาน แลเป็นภูมแพ้ในฤดูฝน เป็นเพราะ  เหนื่อย อากาศเย็น แพ้ฝุ่น มีพ่อแม่ดูแล รักษาที่ โรงพยาบาลละงู และสูบบุหรี่ 5. คอดีย๊ะ ปองแท้ อายุ 26 ปี น้ำหนัก 60 สูง 147 ไม่เป็นโรค   ตระกูลสาหมีด บ้านเลขที่ 39
1. นางฮาตีม๊ะ สาหมีด อายุ 59 ปี หนัก 60 สูง 148 เป็นโรคเหน็บชา โรคเก๋า อาการเหน็บชา เข็ดเมื่อยในข้อ สาเหตุจาก เหนื่อยจากการทำงาน และกินไก่มาก สามีดูแลโดยพาไปปรึกษาหมอ และกินยาตามหมอสั่ง และกินผักเขียว
2. นายเยน สาหมีด อายุ62 ปี  หนัก 53 สูง 160 เป็นโรคกระเพาะ กรดใหลย้อน มีอาการจุกเสียด แน่นอก เพราะกินอาหารไม่ตรงเวลา กินยาที่ อนามัย และแนะนำให้กินอาหารตรงเวลา 3. สุชาดา สาหมีด อายุ 20 ปี หนัก 40 สูง 159 เป็นโรคเลือด  มีอาการมึนหัว เป็นลม หน้ามืด สาเหตุ เพราะ เลือดผิดปกติ รักษาที่โรงพยาบาล  กินยาตามหมอสั่ง
4. ประพันธ์ สาหมีด อายุ 42 ปี หนัก 82 สูง 180 เป็นโรคริดสีดวง ไปฉีดยาที่คลีนิค ชอบทานอาหารมันมัน 5. นานสเปน สาหมีด อายุ 69 ปี หนัก 65 สูง 168  เป็นความดัน อัมพฤก เป็นมา 2 ปีครึ่ง กินยาที่หมอสั่ง มีอาการเส้นกระตุก เป็นตะคิว มึนหัว มีบุตรคอยดูแล
6. นางนับเส๊าะ สาหมีด หนัก 83 สูง 150 เป็นความดัน เบาหวาน รักษาที่โรงพยาบาล หลับไม่สนิท มีอาการมึนหัว เวียนหัว มีบุตรคอยดูแล และพาไปหาหมอบ่อยๆ และหมอนัดเอายา 2เดือน ครั้ง   2. ตระกูลเอ็มเล่ง+ม่าหมูด   ตระกูลเอ็มเล่ง บ้านเลขที่ 233 1. นายดนตรี เอ็มเล่ง อายุ 66 ปี  เป็นโรคความดัน มีอาการเวียนหัว ปวดเมื่อย มีลูกกับภรรยาคอยดูแล  และให้กินยาอย่างต่อเนื่องครบทุกเวลา 2. นางเขียว เอ็มเล่ง อายุ 64 ปี เป็นโรคความดันโลหิตสูง และโรคสะเก็ดเงิน มีอาการเวียนหัว อาเจียน ปวดท้อง แนะนำ อย่าทานอาหารรสจัด 3. นางสาวชนกานต์ เอ็มเล่ง อายุ 39 ปี เป็นโรคไต โดยไม่รู้สาเหตุ เกิดอาการบวม  และดูแลตัวเองแนะนำ อย่ากินอาหารรสจัด 4. นายธนงศักดิ์ เอ็มเล่ง อายุ 40 ปี เป็นโรคปวดท้องบ่อยๆ  แต่กลัวเข็มฉีดยาไม่กล้าไปหาหมอ มีพี่น้องคอยดูแล คำแนะนำ กินอาหารให้ตรงเวลา 5.นางจินดา หวีตันหยง อายุ 42 ปี เป็นโรคปวดท้องถ่ายเป็นเลือด มีอาการปวดท้อง สามีคอยดูแล พยายามรักษาทุกวิธีแต่ก็ไม่หาย   ตระกูลม่าหมูด บ้านเลขที่ 301 1. นายผล ม่าหมูด อายุ 74 ปี เป็นโรคหัวใจ มีอาการ กลัว ขวัญอ่อน ใจสั่น กินอะไรไม่ค่อยได้ กินยาที่โรงพยาบาล 2. นายยูสูบ ม่าหมูด อายุ 40 ปี  ประสบอุบัติเหตุ สมองได้รับความกระทบกระเทือน มีแม่คอยดูแล และกินยา 3. นางรอมหรี ม่าหมูด อายุ 73 ปี เป็นโรคชรา  มีอาการ เหนื่อย เพลีย ล้าตามวัย ดูแลตัวเอง และกินยาบ่อยๆ 4. นางอินตัน ม่าหมูด อายุ 56 ปี เป็นโรคผื่นแดง และถลอกเป็นแผ่นๆ มีอาการคันตามผิวหนังซื้อยามาทาเอง 5. นางกอหลัน เส็มสัน อายุ 48 ปี เป็นโรคความดัน มีอาการปวดศรีษะ เพราะเครียด ดูแลตัวเอง และควบคุมการกินอาหาร     3. ตระกูลบารา+อุรามา บ้านเลขที่ 275-112       ตระกูลบารา  บ้านเลขที่ 275-112 1. นายต่ายูเด็น บารา อายุ 62 ปี หนัก 65 สูง 172 เป็นโรค เหน็บชา เบาหวาน เป็นมาประมาณ 3 ปี มีอาการ ชามือ ชาเท้า อ่อนเพลีย สั่น เป็นเพาระ การสะสมของไขมันมีบุตรดูแล เรื่องการกินอาหารที่มีประโยชน์ 2. นางฮาลีม๊ะ บารา อายุ 55 ปี หนัก 55 สูง 145 เป็นโรคเบาหวาน 3 ปีแล้ว ชอบกินอาหารที่มีรสจัด 3. นางหาหวา บารา  อายุ 47 ปี หนัก 80 สูง 158 เป็นโรคความดันโลหิตสูง มีอาการมึนหัว ปวดท้ายทอย เป็นเพราะกินอาหารที่มีไขมันสูง พักผ่อนไม่พอ ดูแลตัวเอง เรื่องอาหาร และออกกำลังกาย แนะนำให้งดอาหารรสจัด
    ตระกูล อุรามา บ้านเลขที่ 231-224 1.นายสุอีป อุรามา อายุ 58 ปี หนัก 70 สูง 170 เป็นโรคความดัน ไขมัน เป็นมา 4 ปี มีอาการ มึนหัว เหนื่อยง่าย เป็นเพราะกินอาหารที่มีไขมันสูง มีบุตรดูแลเรื่องการกินอาหาร และเอาใจใส่ทั้งร่างกายและจตใจ และพาไปหาหมอตามนัด 2.นางฮานี่ย๊ะ อุรามา อายุ 59 ปี หนัก 45 สูง 147 เป็นโรค หอบ
3.นายยูหัน อุรามา เป็นโรคความดัน หัวใจ เก๋า ไทรอย หลอดเลือดหัวใจเกิน มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ปวดข้อ คอบวม เป็นเพราะ กล้ามเนื้อผิดปกติ ปวดข้อ ข้อเสื่อม มีบุตรดูแลเรื่องการกินอาหาร และพาไปพบแพทย์     4.ตระกูลสันหมาด+โชติมันต์     ตระกูลสันหมาด บ้านเลขที่ 206 1.นายบ่าวนุ้ย สันหมาด  อายุ 86 ปี เป็นโรคอ่อนข้อ มีอาการ ไม่มีแรง ปวดเมื่อยตามร่างกาย นอนไม่ค่อยหลับ เป็นเพราะ เมื่อก่อนทำงานหนัก มีภรรยาดูแล การกินอาหารและกินยาเป็นเวลา 2.นางรอกาย๊ะ สันหมาด เป็นโรคความดัน เบาหวานไขมันในเส้นเลือด หัวใจโต มีอาการหายใจลำบาก เวียนหัว แน่นหน้าอก เป็นเพราะ ความดันสูง ทำงานหนัก  ดูแลตัวเอง กินอาหารและยาเป็นเวลา แนะนำให้ควบคุม อาหาร     ตระกูลโชติมันต์ บ้านเลขที่ 299 1.นายดำ  โชติมันต์ อายุ 72 ปี หนัก 50 สูง 165 เป็นโรค หอบ ไอเรื้อรัง กระเพาะ มีอาการไอ พ่นยาตลอด หานใจเสียงดัง เพาระ เป็นหวัดบ่อย มีภรรยาดูแล 2.นางฮาซีร๊ะ โชติมันต์ อายุ 37 ปี เป็นโรคเบาหวาน หอบหืด ภูมิแพ้  มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เป็นเพราะ กินจุกจิก ชอบกินของหวาน ไม่ค่อยออกกำลังกาย ดูแลตัวเอง สามีและลูก พยายามออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร
  5. ตระกูลโสะตา+ทุมมาลี   ตระกูลโสะตา บ้านเลขที่ 178 1.นายดนอาหมาด โส๊ะตา อายุ 61 ปี เป็นโรค เลือดเลี้ยงสมองไม่พอ ความดัน มีอาการเป็นลมบ่อยๆ  เพราะไม่กินผัก มีภรรยาและลูกคอยดูแลไปหาหมอตามนัด กินยาตามหมอสั่ง สูบบุหรี่   ตระกูลทุมมาลี  บ้านเลขที่ 283 1.นายสาฝาก ทุมมาลี เป็นโรคหัวใจ มีอาการหัวใจสั่น เหนื่อย เจ็บหัวใจ เป็นเอง มีลูกดูแลพาไปหาหมอตามนัด  สูบบุหรี่ ควรลดอาหารที่มีรสจัด
  6.ตระกูล......   7.ตระกูล.......

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา แต่ละกลุ่มจะมีเวลาว่างในการลงพื้นที่ที่ไม่ตรงกัน แนวทางแก้ไข ปรึกษากันในกลุ่มว่า วันไหนที่มีเวลาที่ว่างพร้อมกัน เพื่อที่จะลงพื้นที่ได้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  1. อยากให้พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจอย่างต่อเนื่อง 2. ให้คำแนะนำหรือวิธีการที่ทำให้คณะทำงานได้พัฒนาศักยภาพตัวเองเพิ่มขึ้น

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

กัลยทรรศน์ ติ้งหวัง อนญญา แซะหลี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 7,500.00 3,290.00 0.00 0.00 10,790.00 UnLock
30 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00-21.00น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยRosakRosakเมื่อ 1 กันยายน 2557 07:28:58
แก้ไขโดย Rosak เมื่อ 1 กันยายน 2557 07:30:18 น.

ชื่อโครงการ : คืนเยาวชนคนดีสู่ชุมชนอาตะบือเระ »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมศาสนบำบัด/กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชน ครั้งที่ 4

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ชุมชนมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินงานโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนได้รับการบำบัดและดูแล  2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำหลักคำสอนของศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่องและสามารถเลิกสารเสพติดแล้วไม่กลับติดสารเสพติดซ้ำและสามารถกลับตัวเป็นคนดีของสังคมทำให้สังคม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชน 45 ราย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมศาสนบำบัด/กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชน โดยวิทยากร/โต๊ะครูและทีมงานจากคนนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ซึ่งจะสอนตามหลักสูตรที่ชุมชนได้กำหนดขึ้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 48 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

โต๊ะอีหม่ามกล่าวดูอาอ์เปิด ผู้ใหญ่บ้านพูดคุยพบปะเยาวชน  โต๊ะครูบรรยายให้ความรู้  และจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
30 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 1 กันยายน 2557 11:06:42
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 1 กันยายน 2557 11:07:40 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : จัดแสดงวัฒนธรรมดิเกฮูลู

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมธำรงรักษาวัฒนธรรมดิเกฮูลูซรีนากอฮุแต(24 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดการแสดงดีเกฮูลูภายในชุมชนบ้านนากอฮูแตเพื่อสร้างความสมัคคี และเพื่อเด็กและเยาวชใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหางไกลยาเสพติด  และได้ทำบทเพลงเพื่อชุมชนโดยเน้นในเรื่องโทษของสารเสพติดต่างๆ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดการแสดงดีเกฮูลูภายในชุมชนบ้านนากอฮูแตเพื่อสร้างความสมัคคี และเพื่อเด็กและเยาวชใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหางไกลยาเสพติด  และได้ทำบทเพลงเพื่อชุมชนโดยเน้นในเรื่องโทษของสารเสพติดต่างๆ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1เด็กและเยาวชนในชุมชนมีความรู้เรื่องยาเสพติดและหลักคำสอนของศาสนาว่าด้วยยาเสพติดและนำไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง ทำให้เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคมได้ ไม่พบการติดยารายใหม่ 2.เกิดกลุ่มเยาชนผลักดันและป้องยาเสพติดในชุมน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 750.00 UnLock
29 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 30 สิงหาคม 2557 12:06:42
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 30 สิงหาคม 2557 12:11:03 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : ทำความสะอาดมัสยิด

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์( สำหรับกิจกรรมทำสะอาดมัสยิด 48 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชนและคนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ลงทะเบียนเยาวชนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดมัสยิด  และทำความสะอาดรอบบริเวณมัสยิดให้สะอาด เพื่อให้แก่ผู้มาละหมาดรู้สึกถึงความสมัคคีในชุมชนมากขึ้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนและคนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงทะเบียนเยาวชนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดมัสยิด  และทำความสะอาดรอบบริเวณมัสยิดให้สะอาด เพื่อให้แก่ผู้มาละหมาดรู้สึกถึงความสมัคคีในชุมชนมากขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มเยาวชนเกิดจิตอาสาสาธารณะรักชุมชน ชมชนน่าอยู่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 UnLock
27 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสัณห์สินีสัณห์สินีเมื่อ 28 สิงหาคม 2557 09:51:23
แก้ไขโดย สัณห์สินี เมื่อ 28 สิงหาคม 2557 10:06:29 น.

ชื่อโครงการ : ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ปรับปฏิทินโครงการ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ของ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อต้องการให้กิจกรรมที่ทำได้มีแผนงานที่สมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยง อนัญญา แซะหลี สัณห์สินี บุหลงลี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มีการปรับเปลี่ยนปฏิทิน เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงของโครงการที่ทำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อนัญญา แซะหลี สัณห์สินี บุหลงลี

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการวางแผนก่อนที่ปรับเปลี่ยนปฏิทิน เพื่อต้องการให้การทำงานของโครงการในแต่ละกิจกรรมเป็นไปตามแผน และได้กำหนดแนงานที่ทำ รวมถึงการกำหนดแต่ละกิจกรรมจนสำเร็จ และให้การดำเนินกิจกรรมที่ทำตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้ปรับปฏิทินจนสำเร็จทุกกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม และได้รู้ว่าแต่ละกิจกรรมเราจะต้องวางแผนอย่างไรในการทำกิจกรรมทุกครั้ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

กัลยทรรศน์ ติ้งหวัง อนัญญา แซะหลี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
27 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 29 สิงหาคม 2557 11:34:42
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 29 สิงหาคม 2557 11:46:25 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : พบปะพูดคุยเพือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดให้มีกิจกรรมพบปะพูดคุยกันภายในชุมชนของสภาผู้นำตณะกรรมการมัสยิด และสภาชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเดือนละครั้ง(12ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ชุมชนปลอดภัยและเข้มแข็งและสร้างเสริมเครือข่ายชุมชนโดยชุมชร่วมแก้ปัญหายาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมหารือเรื่องโครงการต่างๆและประเมินโครงการแต่ละละโครงการที่ทำที่ผ่านมาว่ามีข้อพกพร่องสิ่งใดและควรแก้ไข สิ่งใดบ้าง พร้อมรวบรวมงบประมาณที่ใช้ไปเพื่อมาหักล้างกับงบของ สสส. ได้มอบเพื่อดำเนินโครงการและได้นำข้อมูลต่างๆลงในสมุดบัญชีรายรับรายจ่าย..ของสสส.  ต่อไป และได้รวบรวมข้อมูลโครงการที่ทำมาลงแฟ้มของโครงการเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบของแต่ละโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดประชุมหารือเรื่องโครงการต่างๆและประเมินโครงการแต่ละละโครงการที่ทำที่ผ่านมาว่ามีข้อพกพร่องสิ่งใดและควรแก้ไข สิ่งใดบ้าง พร้อมรวบรวมงบประมาณที่ใช้ไปเพื่อมาหักล้างกับงบของ สสส. ได้มอบเพื่อดำเนินโครงการและได้นำข้อมูลต่างๆลงในสมุดบัญชีรายรับรายจ่าย..ของสสส.  ต่อไป และได้รวบรวมข้อมูลโครงการที่ทำมาลงแฟ้มของโครงการเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบของแต่ละโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เกิดการร่วมคิดร่วมทำแก้ปัญหาชุมชนเพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 UnLock
26 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpanupanuเมื่อ 31 สิงหาคม 2557 10:48:21
แก้ไขโดย panu เมื่อ 31 สิงหาคม 2557 16:02:32 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก : ประชุมสรุปผลการดำเนินงานเป็นระยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ และผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 40 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการโครงการ และผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 40 คน ประชุมสรุปการจัดกิจกรรมโครงการและร่วมกันเสนอแนวทางการสรุปการต่อยอดครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการโครงการ ผู้สูงอายุในชุมชน ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงในชุมชน 40 คน คณะทำงานโครงการ 15 คน โดยมีนางทมิตา ชัยรัตนอุดมกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ชุมพร พี่เลี้ยง อสม. คัดกรองโรคเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน พร้อมทั้งแนะนำให้ออกกำลัง และรับประทานอาหาร ลด หวาน มัน เค็ม เช่น น้ำตาลไม่เกิน  6 - 8 ช้อนชา การสันทนาการโดยการออกกำลังประกอบเพลง ทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงในชุมชน มีความรู้ในเรื่องการรับประทานอาหาร และการทำกิจกรรมสันทนาการ ทำให้ผู้สูงอายุมีจิตใจเบิกบาน ประชุมสรุปการจัดกิจกรรมโครงการและร่วมกันเสนอแนวทางการสรุปการต่อยอดครั้งต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 UnLock
25 สิงหาคม 2557 เวลา 08:30-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchavaearbchavaearbเมื่อ 26 สิงหาคม 2557 11:04:52
แก้ไขโดย chavaearb เมื่อ 26 สิงหาคม 2557 11:08:39 น.

ชื่อโครงการ : ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการรับสมัครคณะทำงานระดับตำบล

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานระดับตำบลเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการเพื่อรับสมัครคณะทำงานระดับหมู่บ้าน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานโครงการฯ จำนวน 30 คน 2.ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 70 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมหมู่บ้าน เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ
เพื่อรับสมัครคณะทำงานระดับหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.คณะทำงานโครงการฯจำนวน 30 คน 2.ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้านจำนวน 70 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการและรับสมัครคณะทำงานระดับหมู่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้คณะทำงานระดับหมู่บ้าน ได้เข้าใจถึงการดำเนินงานของโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 3,100.00 1,500.00 0.00 0.00 7,600.00 UnLock
24 สิงหาคม 2557 เวลา 16:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยครูอะหมัดครูอะหมัดเมื่อ 25 สิงหาคม 2557 23:54:44
แก้ไขโดย ว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณี เมื่อ 26 สิงหาคม 2557 16:08:02 น.

ชื่อโครงการ : วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด เพื่อทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ด้านยาเสพติดของชุมชน กำหนดแผน และเป็นแกนนำในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติด ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด บทบาทของกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติด และแนวทางการทำงานของกลุ่ม ทักษะการสำรวจข้อมูล การจัดทำแผนที่แหล่งมั่วสุมและจุดเสี่ยงด้านยาเสพติด และการจัดทำฐานข้อมูลด้านยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ครูสอนศาสนา ผู้อาวุโสในชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติด เพื่อพัฒนาทักษะการสำรวจข้อมูล การจัดทำแผนที่แหล่งมั่วสุมและจุดเสี่ยงด้านยาเสพติด และการจัดทำฐานข้อมูลด้านยาเสพติด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 115 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ครูสอนศาสนา ผู้อาวุโสในชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน แม่บ้าน ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน 115 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. วิทยากรให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านการฉายวีดิทัศน์ที่ผลิตโดย ปปส. ชื่อเรื่อง สิ่งที่ซ่อมไม่ได้
 2. วิทยากรอธิบายบทบาทของกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติด และแนวทางการทำงานของกลุ่ม การสำรวจข้อมูล การจัดทำแผนที่แหล่งมั่วสุมและจุดเสี่ยงด้านยาเสพติด และการจัดทำฐานข้อมูลด้านยาเสพติดของชุมชน
 3. สมาชิกของกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดและผู้สนใจทั่วไป ร่วมกันนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านการชมวีดิทัศน์ที่ผลิตโดย ปปส. ชื่อเรื่อง สิ่งที่ซ่อมไม่ได้
 2. กลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดเข้าใจบทบาทของตนเอง และเข้าใจแนวทางการทำงานของกลุ่ม การสำรวจข้อมูล การจัดทำแผนที่แหล่งมั่วสุมและจุดเสี่ยงด้านยาเสพติด และการจัดทำฐานข้อมูลด้านยาเสพติดของชุมชน
 3. สมาชิกของกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดและผู้สนใจทั่วไป ร่วมกันนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่น่าสนใจ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 UnLock
24 สิงหาคม 2557 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchavaearbchavaearbเมื่อ 26 สิงหาคม 2557 10:54:42
แก้ไขโดย chavaearb เมื่อ 26 สิงหาคม 2557 10:58:41 น.

ชื่อโครงการ : ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง »

ชื่อกิจกรรม : ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมรวบรวมเรียบเรียงวิเคราะห์ข้อมูล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

รวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลขยะโดยคณะทำงานระดับตำบล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานฯระดับตำบล จำนวน 30 คน 2.เด็กและเยาวชน จำนวน 20 คน 3.ตัวแทนองค์กร/หน่วยงานจำนวน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลขยะโดยคณะทำงานระดับตำบล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.คณะทำงานระดับตำบลจำนวน 30 คน 2.เด็กและเยาวชนจำนวน 20 คน 3.ตัวแทนองค์กร/หน่วยงานจำนวน 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลขยะโดยคณะทำงานระดับตำบล

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้ข้อมูลเรื่องชนิดปริมาณ ผลกระทบจากขยะต่อคนต่อสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการขยะในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 7,700.00 500.00 0.00 0.00 10,200.00 UnLock
24 สิงหาคม 2557 เวลา 11:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณีว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณีเมื่อ 26 สิงหาคม 2557 16:06:23
Project trainer
แก้ไขโดย ว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณี เมื่อ 26 สิงหาคม 2557 16:33:37 น.

ชื่อโครงการ : วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดและถ่ายทำรายการสุขซินโดรม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมคณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดแผนและแนวทางในการดำเนินการโครงการ สรุปบทเรียนจากการดำเนินการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการและทีมสื่อของ สสส

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงโครงการ 1 คน สจรส 1 คน ทีมสื่อ 4 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมกิจกรรมถ่ายทำรายการสุขซินโดรม และกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 121 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ครูสอนศาสนา ผู้อาวุโสในชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน แม่บ้าน ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน 115 คน พี่เลี้ยงและ สจรส 2 คน ทีมสื่อ 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พบปะกับผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงททำความเข้าใจถึงรายละเอียดการถ่ายทำรายการสุขซินโดรม พร้อมถ่ายทำรายการและเข้ากิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติด โดยการฉายวีดีทัศน์ถึงโทษของยาเสพติดและให้โต๊ะอิหม่าม กำนัน และนายก อบต. อบรมให้ความรู้แก่อาสามัครและผู้ที่สนใจเข้ารวมกิจกรรม โดยการให้ผู้ที่หลงผิดและกลับใจได้ มาให้ความรู้แก่อาสามัคร รวมถึงเป็นแกนนำในการซักชวนกลุ่มเสี่ยงให้หันมานำหลักศาสนาเข้ามานำทางชีวิตในการปฏิบัตรให้ห่างไกลต่อยาเสพติด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

อบรมให้ความรู้แก้อาสามัครเฝ้าระวังยาเสพติด เพื่อเตรียมการสำรวจข้อมูลสถาณการณ์ยาเสพติดในชุมชน วิเคราะห์จุดเสี่ยงภายในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป้นท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำศาสนา เด็กและเยาวชน ผู้นำกลุ่มต่าง อีกด้วยเช่นกัน หลังจากที่ได้อบรมพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครแล้วทางชุมชนก็ได้ทำนูหรี รัปประทานอาหารร่วมกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

24 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอับดุลลาตีฟนายอับดุลลาตีฟเมื่อ 28 สิงหาคม 2557 07:04:47
แก้ไขโดย นายอับดุลลาตีฟ เมื่อ 28 สิงหาคม 2557 07:18:07 น.

ชื่อโครงการ : ครอบครัวสร้างสุขยี่งอน่าอยู่ด้วยกระบวนการสภาซูรอ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : (กิจกรรม6.3 ครั้งที่ 4) ศาสนบำบัดพร้อมปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน

กิจกรรมหลัก : ปฐมนิเทศโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพสารเสพติดในชุมชนได้รับการดูแลจากชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-เยาวชนกลุ่มเสี่ยง42 คน กลุ่มเสพ 18 คน รวม 60 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 76 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-เยาวชนกลุ่มเสี่ยง42 คน - กลุ่มเสพ 18 คน - เยาวชนทั่วไปทีสนใจ 16 คน รวม 76 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย 2. กำหนดวันดำเนินกิจกรรม 3. จัดทำกำหนดการดำเนินกิจกรรม 4.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,860.00 0.00 0.00 0.00 6,860.00 UnLock
24 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpapinpapinเมื่อ 31 สิงหาคม 2557 09:56:41
แก้ไขโดย papin เมื่อ 31 สิงหาคม 2557 10:33:37 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้าน:ชุมชนปลอดอบายมุข บ้านจัดสรรมีสุข »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีถอดบทเรียน สรุปประเมินผลการดำเนินการ.1 ปี

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีถอดบทเรียน สรุปประเมินผลการดำเนินการ.1 ปีพร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การต่อยอดและขยายผลการดำเนินงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปประเมินผลการดำเนินการ 1 ปี พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การต่อยอด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชน 150 คนร่วมกันจัดเวทีถอดบทเรียนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเวทีถอดบทเรียน สรุปประเมินผลการดำเนินการ.1 ปีพร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การต่อยอดและขยายผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการ สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการ สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม 120 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการ สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม 120 คน และได้เชิญ นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองชุมพร คณะทีมบริหาร
นางบุญเจือ เต็มศักดิ์ ที่ปรึกษานายกฯ มาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลที่มีเงินออม ได้ในระยะเวลา 3 เดือน ที่ทางโครงการกำหนด จำนวน 9 ท่าน มีดังนี้ 1) นายประวิทย์ จิตเจตน์ 2) นางเกษร เวชโพธิ์ 3) นางสุดารัตน์ ปิยะมุสิกุล 4) นางหนูแดง นวลศรีทอง 5) นางวรรณ สุทธิโยค 6) นางสาวภควดี งามเลิศภคัต
7) นางสาวปรานอม ปราบพล 8) นางธิราวรรณ ดีสมุทร 9) นางคำฝอย ศรีวรานนท์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ัที่ ลด ละ เลิก บ้านปลอดอบายมุขในชุมชนซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ มีดังนี้ 1) นายประวิทย์ จิตเจตน์ 2) นายวัชรินทร์ วิมล 3) นางสมเกียรติ์ ล่องวิไล 4) นางสมจิตร มนตลักษณ์ 5) นายหวน ปราบพล 6) นายมงคล เทพเจริญ หลังจากได้ทำกิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้น สรุปปิดโครงการ และมีการเสนอความคิดเห็นในส่วนของกิจกรรมที่ผ่านมา มีสมาชิกและกรรมการในการจัดโครงการเสนอแนวทางการทำกิจกรรมที่จะต่อยอด พร้อมกับสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดกิจรรมของโครงการ ได้เสนอให้โครงการจัดสมทบทุนรายได้ส่วนที่จัดทำดอกไม้โปรายทานและดอกไม้จันท์ เพื่อไว้เป็นทุนในการจัดกิจกรรมใน โครงการต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้เสนอโครงการเพื่อการต่อยอดโครงการปี 2 ในวันที่ประชุมคณะกรรมการชุมชน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 16,900.00 0.00 0.00 0.00 16,900.00 UnLock
23 สิงหาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkantiyakantiyaเมื่อ 23 สิงหาคม 2557 16:47:17
แก้ไขโดย kantiya เมื่อ 23 สิงหาคม 2557 17:02:43 น.

ชื่อโครงการ : สี่แยกวัดใจลูกหลาน ม.5 บ้านปลักแรด »

ชื่อกิจกรรม : เพื่อมาปรับปฎิทินแผนงานโครงการ

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจโครงการและวางแผนการทำงานของโครงการสู่สภาชุมชนบ้านปลักแรด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ประสารงานโครงการและเจ้าหน้าที่ข้อมูล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปรับปฏิทินโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

2

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ปรับปฏิทินโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ปรับปฏิทินโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่เข้าใจวิธีการทำงาน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1 อยากให้ช่วยเป็นพี่เลี้งทุกครั้งที่จัดกิจกรรม    2 อยากให้ช่วยเสนอแนะทุกครั้งที่สรุปงาน

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
23 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 -16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยปราณี บุญนะโชติปราณี บุญนะโชติเมื่อ 24 สิงหาคม 2557 09:10:52
แก้ไขโดย ปราณี บุญนะโชติ เมื่อ 24 สิงหาคม 2557 09:50:07 น.

ชื่อโครงการ : กลุ่มเยาวชนดนตรี ต้นกล้าแห่งหนองราโพธิ์ »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรม เยาวชน ร่วมกับ ครอบครัวและแกนนำ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผน ร่วมกัน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมชี้แจงโครงการด้านเด็กเยาวชนให้คนชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

อบรมแกนนำและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 112 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ประชาชน ม.6 บ้านหนองราโพธิ์  จำนวน  72 คน 2.ตัวแทนสภาเยาวชน  จำนวน 40  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรม เยาวชน ร่วมกับ ครอบครัวและแกนนำ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผน ร่วมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 หนองราโพธิ์ 2.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองราโพธิ์ 3.ส.อบต.หนองราโพธิ์ 4.คณะกรรมการโครงการ กลุ่มเยาวชนดนตรีต้นกล้าแห่งหนองราโพธิ์ 5.ประชาชน หนองราโพธิ์ 6.เยาวชน หนองราโพธิ์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • การหาจุดเด่นในตัวเรา
 • โครงสร้างของสภาเยาวชน
 • สร้งพลัง ( + ) จากตัวตนที่แท้จริง
 • การทำหัวใจ 5ดวง
 • ฐานความคิด
 • ระดมความคิดจากประชาชนและเยาวชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • การค้นพบจุดเด่นในตัวเอง
 • ได้โครงสร้าง สภาเยาวชนที่สมบูรณ์
 • สร้างทีมเยาวชนที่เข้มแข็ง
 • เรียนรู้หน้าที่ของตัวเอง
 • สร้างพลังสามัคคี ในกลุ่มเยาวชน
 • เกิดสายสัมพันธ์ ระหว่างคนในครอบครัว
 • เยาวชนกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

1.คุณ นภาภรณ์  แก้วเหมือน 2.คุณ นฤมล  ฮะอุรา 3.คุณ รุ่งศักดิ์  จอสกุล

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณ รุ่งศักดิ์ จอสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 13,620.00 940.00 0.00 0.00 17,560.00 UnLock
23 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยศุภกิจศุภกิจเมื่อ 25 สิงหาคม 2557 14:52:38
Project trainer
แก้ไขโดย ศุภกิจ เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 15:37:07 น.

ชื่อโครงการ : บ้านไม้มูกปลอดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ด้วยสมุนไพร »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สมุนไพรดับกลิ่นมูลสัตว์ที่ชุมชนอื่น

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สมุนไพรดับกลิ่นมูลสัตว์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สมุนไพรดับกลิ่นมูลสัตว์จากชุมชนอื่นที่มีประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการแก้ปัญหาของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชน 7 คน และตัวแทนกลุ่มบ้าน จำนวน 43 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แกนนำชุมชนและตัวแทนชาวบ้าน จำนวน 50 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สมุนไพรดับกลิ่นมูลสัตว์จากชุมชนอื่นที่มีประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการแก้ปัญหาของชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำชุมชน 7 คน ตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 43 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมโครงการได้เดินทางร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สมุนไพรดับกลิ่นมูลสัตว์จากชุมชนบ้านป่ายาง  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร การทำปุ๋ยชีวภาพ การทำแก๊สชีวมวล 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สมุนไพร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชุมชนในการใช้สมุนไพรดับกลิ่นจากมูลสัตว์ของชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

23 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 25 สิงหาคม 2557 15:31:22
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 15:41:03 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : จัดแสดงวัฒนธรรมดิเกฮูลู

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมธำรงรักษาวัฒนธรรมดิเกฮูลูซรีนากอฮุแต(24 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดการแสดงดีเกฮูลูภายในชุมชนบ้านนากอฮูแตเพื่อสร้างความสมัคคี และเพื่อเด็กและเยาวชใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหางไกลยาเสพติด  และได้ทำบทเพลงเพื่อชุมชนโดยเน้นในเรื่องโทษของสารเสพติดต่างๆ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดการแสดงดีเกฮูลูภายในชุมชนบ้านนากอฮูแตเพื่อสร้างความสมัคคี และเพื่อเด็กและเยาวชใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหางไกลยาเสพติด  และได้ทำบทเพลงเพื่อชุมชนโดยเน้นในเรื่องโทษของสารเสพติดต่างๆ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1เด็กและเยาวชนในชุมชนมีความรู้เรื่องยาเสพติดและหลักคำสอนของศาสนาว่าด้วยยาเสพติดและนำไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง ทำให้เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคมได้ ไม่พบการติดยารายใหม่ 2.เกิดกลุ่มเยาชนผลักดันและป้องยาเสพติดในชุมน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-การกระตุ้นให้เยาชนเข้ามาร่วมรักษาวัฒนธรรมดีเกฮูลูและบูรณาการการต้านภัยยาเสพติดในชุมชน โดยการด้วยการสอดแทรกเนื่อเกี่ยวกับยาเสฑติด การป้องกันยาเสพติดในชุมชนในการแต่งเพลงลิเกฮูลูและดำเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการแล้วไปพูดคุยเพื่อถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย การป้องกันยาเสพติด เกิดการ ละ ลดบุหรี่รวมถึงความสมัคคีของชุมชน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 750.00 UnLock
23 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสัณห์สินีสัณห์สินีเมื่อ 26 สิงหาคม 2557 23:23:48
แก้ไขโดย สัณห์สินี เมื่อ 1 กันยายน 2557 01:58:25 น.

ชื่อโครงการ : ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ทำความเข้าใจสังเคราะห์ข้อมูลในการปฏิบัติลงเยี่ยมบ้าน

 • photo
 • photo
 • photo แบ่งกลุ่มลงเยี่ยมบ้านแบ่งกลุ่มลงเยี่ยมบ้าน
 • photo แผนที่ผังผู้ป่วยแผนที่ผังผู้ป่วย
 • photo อบรมลงเยี่ยมบ้านอบรมลงเยี่ยมบ้าน
 • photo วางแผนการลงพื้นที่เป็นกลุ่มวางแผนการลงพื้นที่เป็นกลุ่ม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo สังเคราะห์ข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูล
 • photo
 • photo ลงทะเบียนลงทะเบียน

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 2 การจัดทำฐานข้อมูลแบบครบวงจร

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนทั้ง 13 ตระกูลรู้ว่าปัญหาของโรค และดูแลอย่างไร ใครช่วยดูแล และปฏิบัติอย่างไรกับญาติและกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมเก่า 30คน ทีมใหม่เด็กเยาวชนกลุ่มติดยาเสพติด 20 คน รวม 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคผู้ป่วยเรื้อรัง ทั้ง 13 ตระกูล ภาพ แผนที่ ผังผู้ป่วย ในการจัดทำการเชื่อมโยงในเรื่องสุขภาพได้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

60 คน ทีมคณะทำงานทีมเก่าและทีมใหม่ เช่น อสม. ชรบ.อบต. กลุ่มสตรี เด็ก กลุ่มแกนนำเยาวชนทีมเก่าและทีมใหม่

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลเดิมของปีที่แล้ว ของคน 13 ตระกูลจากการทำผังเครือญาติ และได้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เกิดกับ 13 ตระกูลนี้และเอาข้อมูลผู้ป่วยที่เป็นโรคมาชี้แจงโดยวิทยากรที่มีความรู้เรื่องโรค เพื่อมีข้อมูลในการลงไปเยี่ยมผู้ป่วยได้ แ
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อมีข้อมูลทั้ง 13 ตระกูลแล้ว เราก็จะรู้ว่าพื้นที่ไหนบ้างที่มีผู้ป่วยอยู่ ใน13 ตระกูละลนี้ ว่าอยู่ตรงไหนบ้างและเมื่อรู้พื้นที่แล้วก็จะมาร่วมวางแผน ในการช่วยกันทำแผนที่ผังผู้ป่วย เพื่อง่ายต่อการลงพื้นที่ ขั้นตอนที่ 4 การฝึกและการปฏิบัติเรื่องโรคในการลงเยี่pมว่าเราควรปฏิบัติกับผู้ป่วยอย่างไรอย่างถูกวิธี โดยมีวิทยากรที่เป็นหมอ มาให้ความรู้และให้คำแนะนำต่างๆในการลงเยี่ยม และการปฏิบัติตัวกับผู้ป่วยแต่ละโรคว่าควรปฏิบัติแบบไหน อย่างไร ในแต่ละโรค เราจะให้คำแนะนำและปฏิบัติไม่เหมือนกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีทีมคณะทำงานจำนวน 60 คนเข้าร่วมการประชุม มีข้อมูลผู้ป่วยเรื่องโรคของคนทั้ง 13ตระกูล และมีแผนที่ผังผู้ป่วย จึงทำให้คณะทำงานเกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องโรคต่างๆที่เกิดขึ้นใน หมู่ 2 เพื่อลงไปเยี่ยมผู้ป่วยได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา ทีมคณะทำงานชุดใหม่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ทำ แนวทางแก้ไข ให้ทีมเก่าที่ทำปีที่แล้วอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ทำจนเข้าใจ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

อยากให้พี่เลี้ยงมาช่วยสร้างขวัญและกำลังใจต่อไปเรื่อยๆ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

กัลทรรศย์ ติ้งหวัง อนัญญา แซะหลี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยทรรศย์ ติ้งหวัง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,400.00 0.00 22,500.00 1,545.00 0.00 0.00 27,445.00 UnLock
23 สิงหาคม 2557 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสรศักดี์ ช่วยชูสรศักดี์ ช่วยชูเมื่อ 27 สิงหาคม 2557 18:09:04
แก้ไขโดย สรศักดี์ ช่วยชู เมื่อ 30 สิงหาคม 2557 12:58:50 น.

ชื่อโครงการ : บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด ) »

ชื่อกิจกรรม : ปฎิบัติการจัดการขยะเป็นปุ๋ย

 • photo วันที่ 23วันที่ 23
 • photo วันที่ 23วันที่ 23
 • photo วันที่ 23วันที่ 23
 • photo วันที่ 23วันที่ 23
 • photo วันที่ 24วันที่ 24
 • photo วันที่ 24วันที่ 24
 • photo วันที่ 24วันที่ 24
 • photo วันที่ 24วันที่ 24

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชาวบ้านที่ปลูกผักปรอดสารพิษมาเรียนรู้เรื่องวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นํ้ายาสมุนไพรไล่แมลง และ นํ้าหมักชีวภาพพร้อม รณรงค์ให้เอาไปไช้ไส่ผักที่ปลูกเพื่อให้ปรอดสารพิษและให้ชาวบ้านได้ร่วมกัน ทำกิจกรรมเพื่อเบ็นประโยชน์ กับหมู่บ้านและชุมชน พร้อมกับการเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. วันที่ 23 ส.ค.57  มีคณะกรรมการ ตัวแทนกลุ่มบ้าน และตัวแทนเจ้าของบ้านตามกลุ่มบ้านเพิ่มเติมรวมแล้ว 80 คน เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและจัดตั้งกลุ้มปุ๋ย  2.วันที่ 24 ส.ค. 57 มีคณะกรรมการ ตัวแทนกลุ่มบ้านและชาวบ้านรวมแล้ว 80 คน เรียนรู้เรื่งการทำนํ้าหมักชีวภาพและ นํ้าสมุนไพรไล่แมลง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วัน ที่ 1.ให้ชาวบา้น ที่เข้ารว่ม กิจกรรม นำมูลวัว มูลหมูตามบา้นใก้ล เคียงมารวมกับวัสดุอื่นที่หามาได้ในหมู่บา้น ปฏิบัติรว่มกันที่ศาลาหมู่บา้น ชั่วยกันทำปุ๋ยหมัก และได้เชิญ วิทยากรจาก ก.ศ.น.มาสอนและบรรยาย และได้รั่วมทำไปพร้อมกันและแบ่งงานกันทำ วันที่ 2. เรียนรู้เรื่องนํ้าหมักชีวภาพและนํ้าสมุนไพรไล่แมลง โดยให้ชาวบ้านนำขยะเปียกมาจากบา้นนำเศษผักผลไม้และเศษอาหารในหมู่บ้านมารั่วมกันทำและเรียนไปดัวยมี หมอดินอาสามาสอน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วันที่ 23 ส.ค.57 มีผู้ใหญ่บา้นผู้ชั่วยผู้ใหญ่บา้นรวม 4.คนตัวแทนกลุ่มบา้นและกรรมการ 20.คนชาวบา้น 60.คนวิทยากร 1.คนนายก อ.บ.ต.1.คน ส.อ.บ.ต.2.คนได้รั่วมกันทำกิจกรรมในบริเวรศาลาหมู่บา้น วันที่ 24 ส.ค มีผู้ใหญ่บ้าน1 คน ผู้ช่วย 3คน คณะกรรมการกลุ่ม 20 คน และชาวบ้าน 60 คน วิทยากร 1 คน. ส.อ.บ.ต. 2 คนใด้ร่วมกันทำกิจกรรมในบริเวณศาลาหมูบ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 1  มีชาวบ้านร่วมกับ คณะกรรมการตัวแทนกลุ่มบ้านและชาวบ้าน 80 คนร่วมกันเอา มูลหมู มูลวัว และขยะที่ทำปุ๋ยได้มารวมกันที่ศาลาหมู่บ้านและฟังคำบรรยายเรื่องผลประโยชน์ของปู๋ยหมัก และวิธีใช้จากอาจารย์ วิทยาโชติกะเป็นอาจารย์จาก กศน. ตำบลไทยบุรีและใด้ร่วมกันทำปู๋ยหมักเพื่อเอาไปใว้ไช้ในการปลูกผักสวนครัวในชุมชนด้วย

วันที่ 2  มีชาวบ้านร่วมกับกรรมการกลุ่มตัวแทนกลุ่ม และผู้ใหญ่บ้าน รวม 80 คนใด้ร้วมกันฟังคำบรรยายเรื่องการเตรียมดินเพาะปลูกผักสวนครัว และเอาขยะเหลือใช้มาเป็นประโยชน์ในการปลูกและวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพและน้ำยาไล้ เเมลง จากหมอดินอาสาประจำหมู่ บ้านด้วย และได้ร่วมกันทำกิจกรรมคือน้ำหมัคชีวภาพเพื่อเอาไว้ใช้และได้ร่วมกันทำ แปลงผักสาทิตปรอดสารพิษไว้ในบริเวณศาลาหมู่บ้านเพื่อเป็นแปลงเพราะชำและเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1ชาวบ้านใด้้เรียนรู้เรื่งอการทำปู๋ยหมักชีวภาพและใด้เรียนรู้เรืองประโยชน์ของปุ๋ยหมักและวิธีใช้ 2 ชาวบ้านใด้เรียนรู้เรื่องวิทีการทำน้ำหมักชีวภาพและน้ำยาไล่เเมลงและประโยชน์ที่จะใด้รับ 3 ชาวบ้านใด้ ร่วมกันทำกิจกรรม ในหมู่บ้านและใด้เพิ่มความสามคีและใด้ร่วมกันทำแปลงผักปรอดสารพิษไว้ให้ในบริเวรในศาลาประจะหมู่บ้านเพื่อนเป็นแปลงเพาะชำและเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชน 4 ชาวบา้นได้เห็นผลประโยชน์ของขยะด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

อาจารย์ วิทยา โชติกะ  นายก อบต. ไทยบุรี นายการุณ พุธคุ้ม นายวิจิต ชำนาญ หมอดินอาสา

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์ กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 19,200.00 3,000.00 0.00 0.00 24,200.00 UnLock
23 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00-13.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยlamailamaiเมื่อ 27 สิงหาคม 2557 19:55:05
แก้ไขโดย lamai เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 20:35:29 น.

ชื่อโครงการ : บ้านไม้มูกปลอดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ด้วยสมุนไพร »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สมุนไพรดับกลิ่นมูลสัตว์ที่ชุมชนอื่น

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สมุนไพรดับกลิ่นมูลสัตว์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชาวบ้านมีความรุ้ความเข้าใจในการแก้ปัญหามลพิษทางกลิ่นจากมูลสัตว์ และนำความรู้ความเข้าใจมาช่วยกันแก้ปญหาเองในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชน 7 คน และตัวแทนกลุ่มบ้าน จำนวน 43 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แกนนำชุมชนและตัวแทนชาวบ้าน จำนวน 50 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สมุนไพรดับกลิ่นมูลสัตว์จากชุมชนอื่นที่มีประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการแก้ปัญหาของชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำชุมชน 7 คน และตัวแทนกลุ่มบ้าน จำนวน 43 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการแก้ปัญหา โดยการเชิญกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานเปิดเวทีเรียนรู้ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สะท้อนด้วยวาจาและเชิงปติบัติ โดยมีชาวบ้าน เจ้าของฟาร์ม ได้เข้าร่วมเพื่อรับรู้ไปพร้อมๆกันและร่วมช่วยกันแก้ปัญหาโดยการไปเรียนรู้การใช้สมุนไพรดับกลิ่มมูลสัตว์จากชุมชนศูนย์กสิรรมธรรมชาติวัดป่ายางที่มีความรู้และประสบการณ์  เพื่อนำความรู้มาแก้ปัญหาในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มแกนนำพร้อมด้วยตัวแทนบ้าน เจ้าของฟาร์ม ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการสาธิตนำสมุนไพรมาทำน้ำหมักชีวภาพและได้นำความรู้นี้มารวมกลุ่มทำน้ำหมักสมุนไพรดับกลิ่นขึ้น ในชุมชน อย่างเข้าใจและถูกวิธีพร้อมด้วยได้เรียนรู้เรื่องการทำแก็ซชีวมวล และปุ๋ยหมักจากมวลสัตว์ และสามารถนำมาจัดกลุ่มทำขึ้นในชุมชนได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

พี่เลี้ยงโครงการได้แนะนำให้แต่ละกลุ่มบ้านรับผิดชอบปลูกสมุนไพ แต่ละกลุ่มบ้าน ต่างชนิดกัน เท่าที่จำเป้นต้องใช้ตามสูตรสมุนไพรดับกลิ่น

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นาย ศุภกิจ กลับช่วย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 UnLock
23 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอับดุลลาตีฟนายอับดุลลาตีฟเมื่อ 28 สิงหาคม 2557 06:46:54
แก้ไขโดย นายอับดุลลาตีฟ เมื่อ 28 สิงหาคม 2557 07:03:32 น.

ชื่อโครงการ : ครอบครัวสร้างสุขยี่งอน่าอยู่ด้วยกระบวนการสภาซูรอ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : ปฐมนิเทศโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้สถาบันครอบครัวมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน 2.เพื่อศึกษาข้อมูลครอบครัว
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเยาวชนจิตอาสา25คน-แกนนำชุมชน6คน-ประธานกลุ่มบ้าน6คน-อสม3คน-ตัวแทนครอบครัว10คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำข้อมูลครอบครัวโดยสภาครอบครัวเพื่อ ใช้ข้อมูลที่ได้มาวางแผนการช่วยเหลือและออกแบบกิจกรรม จัดทำข้อตกลงร่วมเรื่่องยาเสพติดในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชนจิตอาสา25คน-แกนนำชุมชน6คน-ประธานกลุ่มบ้าน6คน-อสม3คน-ตัวแทนครอบครัว20คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เชิญคณะทำงานโครงการร่วมวางแผนวิธีการเก็บข้อมูลครอบครัว
 • ออกแบบเครืองมือในลักษณะแบบฟอร์มให้เขียนและสอบถาม
 • เยี่ยมบ้านแต่ละครอบครัวพร้อมกับจัดเก็บข้อมูล
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • เยียมบ้าน
 • ได้ข้อมูล
 • จดบันทึกในฐานข้อมูลชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
22 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 22 สิงหาคม 2557 09:15:23
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 22 สิงหาคม 2557 09:29:29 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : ทำความสะอาดมัสยิด

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์( สำหรับกิจกรรมทำสะอาดมัสยิด 48 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชนและคนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เวลา 8.00 - 9.00 น. รวบรวมเยาวชนและผู้ปกครองผู้อาสาทำความสะอาดมัสยิดจำนวน 10 คน 10.00 น. แบ่งหน้าที่ของแต่ละคน เพื่อไปปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้  13.00 น. ตรวจสอบความเรียบร้อย และเคลีย์พื้นที่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนและคนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 8.00 - 9.00 น. รวบรวมเยาวชนและผู้ปกครองผู้อาสาทำความสะอาดมัสยิดจำนวน 10 คน 10.00 น. แบ่งหน้าที่ของแต่ละคน เพื่อไปปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้  13.00 น. ตรวจสอบความเรียบร้อย และเคลีย์พื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มเยาวชนเกิดจิตอาสาสาธารณะรักชุมชน ชมชนน่าอยู่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมตามแผนโดย ให้กลุ่มเยาชนมีจิตอาสา ในการร่วมพัฒนาภนนสาธารร และสอบถามความพิงพอใจในกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในเยวชน และนำข้อมูลนำไปถอดบทเรียนในการประชุมพบปะพูดคุยในชุมชนในทีมคะกรรมการและสภาชุมชน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 UnLock
22 สิงหาคม 2557 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsuwanneesuwanneeเมื่อ 22 สิงหาคม 2557 13:49:43
แก้ไขโดย suwannee เมื่อ 22 สิงหาคม 2557 13:54:53 น.

ชื่อโครงการ : คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อหารือการจัดทำแนวทางการจัดทำอุปกรณ์คัดแยกขยะ 2. จัดหาผู้รับซื้อขยะที่ได้รับการคัดแยก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำและภาคีเครือข่าย จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมหารือเพื่อจัดทำแนวทางการจัดทำอุปกรณ์คัดแยกขยะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำและภาคีเครือข่าย จำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. เวลา 13.30 น นัดแกนนำทีมทำงานประชุม หารือเพื่อจัดทำแนวทางการจัดทำอุปกรณ์คัดแยกขยะ
 2. หารหาวิทยากร ให้ความรู้แก่ประชาชนในการผลิตวัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะในชุมชน
 3. จัดหาผู้รับซื้อขยะในชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
22 สิงหาคม 2557 เวลา 20:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยครูอะหมัดครูอะหมัดเมื่อ 23 สิงหาคม 2557 20:28:58
แก้ไขโดย ครูอะหมัด เมื่อ 23 สิงหาคม 2557 20:35:15 น.

ชื่อโครงการ : วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมคณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดแผนและแนวทางในการดำเนินการโครงการ สรุปบทเรียนจากการดำเนินการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดและเตรียมต้อนรับทีมสื่อจาก สสส.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ครูสอนศาสนา ผู้อาวุโสในชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการโครงการร่วมกันกำหนดแผนและแนวทางในการดำเนินการโครงการ สรุปบทเรียนจากการดำเนินการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 18 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ครูสอนศาสนา ผู้อาวุโสในชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 18 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดและเตรียมต้อนรับทีมสื่อจาก สสส. ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการดำเนินการโครงการมีมติจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บาลายทุ่งโพ บ้านแคเหนือ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดที่ได้สมัครไว้ และผู้สนใจทั่วไป โดยในวันดังกล่าวจะมีทีมสื่อจาก สสส. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 UnLock
22 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsungviansungvianเมื่อ 23 สิงหาคม 2557 20:57:04
แก้ไขโดย sungvian เมื่อ 23 สิงหาคม 2557 21:10:48 น.

ชื่อโครงการ : รวมพลัง สานสัมพันธ์สร้างสุขภาพคนเขาปูน »

ชื่อกิจกรรม : ปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : รวมกันปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีผักปลอดสารพิษเป็นอาหารของคนในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 95 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ  15 อสม  10  คน นักเรียน  30  คน ตัวแทนครัวเรือน  30  คน เยาวชน กลุ่มเสี่ยง  10  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ แบ่งกลุ่มรับผิดชอบการดูแล รักษาและบำรุงแปลงผัก กลุ่มละ 10 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 95 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรมมการ  15  คน อสม.  10  คน
นักเรียน  30  คน
ตัวแทนครัวเรือน 30  คน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 10  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

โครงการได้สั่งซื้อขี้ไก่แกลบมาเป็นปุ๋ยหมัก  ซื้อพันธ์ุผักมาให้  แบ่งกลุ่มคนคละกันทั้ง  5  พวกได้กลุ่มละจำนวน  10  แบ่งกันรับผิดชอบปลูกผัก  กลุ่มละ  1  ชนิด ซื้อท่อมาให้ต่อระบบรดน้ำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

โครงการได้สั่งซื้อขี้ไก่แกลบมาเป็นปุ๋ยหมัก  ซื้อพันธ์ุผักมาให้  แบ่งกลุ่มคนคละกันทั้ง  5  พวกได้กลุ่มละจำนวน  10  แบ่งกันรับผิดชอบปลูกผัก  กลุ่มละ  1  ชนิด ซื้อท่อมาให้ต่อระบบรดน้ำ  จากการร่วมกันทำปรากฎว่ามีคนมากจำเป็นต้องขยายแปลงปลูกผักออกไปอีก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 10,000.00 9,875.00 0.00 0.00 19,875.00 UnLock
22 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpraditkhanantaipraditkhanantaiเมื่อ 29 สิงหาคม 2557 05:03:58
แก้ไขโดย praditkhanantai เมื่อ 29 สิงหาคม 2557 05:46:26 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีนัดพบเครือญาติตามผังหลักสูตรเครือญาติ เพื่อกระชับสัมพันธ์ ผู้สูงอายุกับเยาวชน

กิจกรรมหลัก : เวทีนัดพบเครือญาติตามผังหลักสูตรเครือญาติ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพบปะและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 300 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน/ผู้ปกครอง/คณะกรรมการมัสยิด/ชมรมผู้สูงอายุ/อสม./คณะกรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน /เวทีนัดพบเครือญาติ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 220 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนและผู้ปกครอง/ผู้สูงอายุและลูกหลานใน4ตระกูลหล้ก/คณะกรรมการมัสยิด/คณะกรรมการหมู่บ้าน/ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น/ตัวแทนจาก สภ.คลองท่อม/กลุ่ม อสม.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

บันทึกการประชุมโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน ครั้งที่ 9 วันที่ 22 สิงหาคม    2557
          (กิจกรรมที่3.1 จัดเวทีนัดพบเครือญาติ ตามผังหลักสูตรเครือญาติ) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน)      ลงทะเบียน เวลา 8.00น มีเยาวชนและผู้ปกครองเข้าและลูกหลานในเครือญาติทั้ง 4ตระกลเข้าร่วม 215คน       เปิดเวทีด้วยการกล่าวต้อนรับประธานที่ประชุม(นายธนินท์ บุตรเลี่ยม รองนายก อบต.คลองท่อมใต้)และผู้เข้าร่วมกิจกรรม แนะนำโครงการฯและสรุปกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา โดยประธานโครงการ นายสมนึกขนานใต้ อดีตผู้ใหญ่บ้าน และแนะนำตัวผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน นายอภิสิทธิ์ ขนานใต้ ว่าที่ประธานโครงการฯ พร้อมที่จะสานต่อในกิจกรรมต่างๆ  หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม กล่าวชื่นชมโครงการว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ด้วยวิธีการการเรียนรู้ตัวเอง โดยเฉพาะเยาวชนที่ได้ผ่านการเรียนรู้หลักสูตรนี้ เป็นกลไกสำคัญที่จะนำความรู้จากผังเครือญาติไปสร้างความรักความผูกพันให้ชุมชนเกิดความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น  หลังจากนั้น เป็นการมอบกำลังใจแก่ผู้อวุโสสูงสุดในแต่ละตระกูลๆละ2ท่าน      ผู้อวุโสหญิง1ท่าน ผู้อวุโสชาย1ท่าน  ประกอบด้วย ตระกูลขนานใต้ นายเส็น ขนานใต้ อายุ89ปี  นางหริง ขนานใต้ อายุ ตระกูลเหร่เด็น นายหมี เหร่เด็น และนางแหม่หรา เหร่เด็น  ตระกูลหลีจิ นายชม หลีจิและนางแสะ หลีจิ ตระกูลศรีเกิด นายตาบ ศรีเกิดและนางม่าเลี้ย ศรีเกิด  หลังจากนั้นเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมดุอาขอพรเพื่อความสิริมงคลในการรวมญาติ
  ช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผังเครือญาติทั้ง4ตระกูล โดยรองประธานคณะกรรมการ ผอ.สวาสดิ์ ขนานใต้ และเป็นการแนะนำความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร โดย ดต.มิตร กิจวิจิตร จาก สภ.คลองท่อม และกล่าวสรุปกิจกรรม โดยพี่เลี้ยงโครงการ คุณจารุวรรณ ชุมเวศ บันทึกการประชุมโดย นายประดิษฐ์ ขนานใต้ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้นำเสนอผังเครือญาติที่เตรียมจัดทำเป็นหลักสูตร  ให้บรรดาญาติทั้ง4ตระกูลหลักในชุมชนได้รับทราบ และได้สรรหาผู้อวุโสสูงสุดในแต่ละตระกูลมาขึ้นเวทีเพื่อให้ลูกหลานได้เคารพและชื่นชม  ได้ร่วมกันขอพร(ดุอา)ตามพิธีศาสนาอิสลามและรับประทานอาหารร่วมกัน  ที่สำคัญได้หลักสูตรผังเครือญาติที่ได้ระบุที่มาและลำดับชั้นขึ้นไป4ชั้นอายุ(เหลน-ทวด)

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ยังมีบางครอบครัวในแต่ละตระกูลที่ยังไม่ได้ถูกจัดใว้ในผังเครือญาติฉบับนี้(ฉบับเริ่มต้น) /แนวทางแก้ไข ค่อยๆทะยอยเก็บข้อมูลเพื่อทำเป็นฉบับแก้ไขในโอกาสต่อไป

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ยังไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณจารุวรรณ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 3,000.00 31,000.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 UnLock
21 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยkannapat janthongkannapat janthongเมื่อ 21 สิงหาคม 2557 14:57:45
Project trainer
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 22 สิงหาคม 2557 10:40:57 น.

ชื่อโครงการ : บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกอาสาสมัคร

 • photo นายกเทศมนตรีบ้านนากล่าวเปิดงานนายกเทศมนตรีบ้านนากล่าวเปิดงาน
 • photo ผู้เขเ้าร่วมกิจกรรมผู้เขเ้าร่วมกิจกรรม
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงกิจกรรมผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงกิจกรรม
 • photo นายกเทศมนตรบ้านนาช่วยวาดแผนที่ชุมชนนายกเทศมนตรบ้านนาช่วยวาดแผนที่ชุมชน
 • photo แผนที่ชุมชน ฝีมือชาวบ้านเหนือแผนที่ชุมชน ฝีมือชาวบ้านเหนือ
 • photo ช่วยกันระดมวาดแผนที่ช่วยกันระดมวาดแผนที่
 • photo เติมข้อมูลสมาชิกเติมข้อมูลสมาชิก
 • photo
 • photo สมาชิก อบต. ช่วยวาดแผนที่สมาชิก อบต. ช่วยวาดแผนที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : รับสมัครแกนนำอาสาจัดการขยะชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพือคัดเลือกแกนนำในการกำกับดูแลสมาชิกในการดำเนินงานกิจกรรมด้านการจัดการขยะในครัวเรือน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน
 • แกนนำชุมชน
 • ตัวแทนชาวบ้าน
 • อสม.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมคณะทำงาน แกนนำชุมชน และกลุ่มอาสาสมัครเพื่อคัดเลือกแกนนำในการดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการขยะชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • แกนนำชุมชน 8 คน (ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. นายกเทศมนตรีบ้านนาเดิม รองนายกเทศมนตรี)
 • คณะทำงาน 10 คน
 • ตัวแทนชาวบ้าน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมกำหนดแกนนำจำนวน 10 คน เพื่อแบ่งโซนในการดูแล
 • ให้แกนนำระบุสมาชิกในกลุ่มที่ต้องดูแล
 • จัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อระบุตำแหน่งและพื้นที่ของแกนนำอาสาสมัครในการติดตาม กำกับดูแล
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ได้แผนที่ชุมชนที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากการช่วยกันวาดของทุกคนในชุมชน ซึ่งชุมชนมีแผนที่จะจัดทำแผนที่ดังกล่าวให้สมบูรณ์ และจัดทำลงไวนิลขยายใหญ่ เพื่อนำมาติดไว้ในศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน และใช้ในการประกอบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนต่อไป
 • ได้แกนนำอาสาสมัครในการกำกับ ติดตามดูแลเรื่องการจัดการขยะในชุมขนจำนวน 10 คน ซึ่งแต่ละคนได้แบ่งจำนวนครัวเรือนและกลุ่มเป้าหมายในการดูแล โดยช่วยกันระบุชื่อ และที่อยู่ให้ชัดเจน โดยมีการกำหนดสัญลักษณ์ประจำกลุ่มเป็นธงสีต่างๆ เช่น สีแดง สีเขียว สีเหลือง เพื่อให้แกนนำได้ใช้ป็นสัญลักษณ์ในการดูแล และง่ายต่อการกำกับติดตาม
 • ได้ข้อมูลข่าวสารที่สามารถให้แกนนำไปสื่อสารกับสมาชิก และคนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมให้รับทราบตรงกัน
 • มีการจัดหมายในการจัดกิจกรรมสำรวจขยะในสัปดาห์ต่อไป เพื่อให้เป็นการกระตุ้นการรับรู้ของคนในชุมชน
 • สิ่งที่สังเกตได้จากเวทีการประชุมในครั้งนี้ คือ การรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการและการมีส่วนร่วมในการทำงาน จะเห็นว่าผู้เข้าร่วมเวทีทุกคนจะพยายามช่วยกันวาดแผนที่ชุมชน พร้อมกับบอกว่าบ้านตนเองอยู่ส่วนใดในแผนที่ นอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุบางคนลุกจากที่นั่งเดินไปดูแผนที่เพื่อดูว่า มีการลงชื่อตนเอง กับครอบครัวลงในแผนที่แล้วหรือไม่ หรือในแผนที่ยังมีข้อมูลหรือครอบครัวใดที่ยังตกหล่น ไม่มีชื่ออยู่ในโครงการ ก็จะเสนอชื่อเข้ามา
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • คนเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะคนที่ได้รับการเสนอชื่อบางคน ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากต้องเข้าร่วมอบรมของโรงพยาบาลบ้านนาเดิมเรื่องยาเสพติด และมีการแข่งขันกีฬาตำบล จึงต้องนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมไปบอกเล่า ทำความเข้าใจอีกครั้ง
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • การดำเนินกิจกรรม ต้องเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้ช่วยกันคิด ช่วยกันแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ทุกคนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ
21 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsacksonsacksonเมื่อ 21 สิงหาคม 2557 22:34:25
แก้ไขโดย sackson เมื่อ 21 สิงหาคม 2557 22:40:35 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร »

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมเพื่อรับสมัครครัวเรือนต้นแบบ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะของชุมชนที่ผ่านมา

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการและประชาชนทั่วไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.จัดทำที่คัดแยกขยะโดยคนในชุมชนเพื่อขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เช่น ที่คัดแยกขยะในที่สาธารณะ ได้แก่ วัด โรงเรียน ร้านค้าชุมชน 2.ชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่  สมาชิกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการและประชาชนทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร 2.จัดทำที่คัดแยกขยะโดยคนในชุมชนเพื่อขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เช่น ที่คัดแยกขยะในที่สาธารณะ ได้แก่ วัด โรงเรียน ร้านค้าชุมชน 3.วางแผนดำเนินงานร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.ชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร 2.จัดทำที่คัดแยกขยะโดยคนในชุมชนเพื่อขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เช่น ที่คัดแยกขยะในที่สาธารณะ ได้แก่ วัด โรงเรียน ร้านค้าชุมชน 3.วางแผนดำเนินงานร่วมกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ประชาชนมาประชุมค่อนข้างน้อยและบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจ  แก้ไขโดยพยายามประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่เพื่อที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ต้องการให้ สสส.ร่วมดำเนินการกับประชาชนในชุมชน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนติดตามตลอดโครงการฯ

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

แนะนำช่วยเหลือด้านระบบรายงานต่างๆ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสุวิทย์ หมาดอะดำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 27,500.00 0.00 0.00 27,500.00 UnLock
21 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsacksonsacksonเมื่อ 21 สิงหาคม 2557 22:44:05
แก้ไขโดย sackson เมื่อ 21 สิงหาคม 2557 22:45:05 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร »

ชื่อกิจกรรม : เบิก-ถอนเงินจากบัญชีโครงการฯ

กิจกรรมหลัก : เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะของชุมชนที่ผ่านมา

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อนำไปใช้เป็นค่าดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดในโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพดำเนินการเบิก-ถอนเงินจากธนาคารฯ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพดำเนินการเบิก-ถอนเงินจากธนาคารฯ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพดำเนินการเบิก-ถอนเงินจากธนาคารฯ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพดำเนินการเบิก-ถอนเงินจากธนาคารฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการโครงการนักจัดการขยะและสุขภาพดำเนินการเบิก-ถอนเงินจากธนาคารฯ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสุวิทย์ หมาดอะดำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
21 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkobkulkobkulเมื่อ 29 สิงหาคม 2557 16:08:45
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 1 กันยายน 2557 10:24:12 น.

ชื่อโครงการ : บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : คัดเลือกอาสาสมัคร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : คณะทำงานซึ่งเป็นกลไกในการทำงาน จัดเวทีสร้างความรู้ในการจัดการขยะในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้เป็นแกนนำในการดำเนินกิจกรรมด้านจัดเก็บข้อมูลการจัดการขยะในชุมชน 
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชนในชุมชนบ้านเหนือ จำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกแกนนำในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะและสภาพแวดล้อม
 • คัดเลือก แบ่งกลุ่ม แบ่งโซนอบรมวิธีการจัดเก็บข้อมูลความรับผิดชอบ
 • ออกแบบวิธีการและแบบสำรวจที่จะนำไปใช้ในการเก็บข้อมูล
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชากรชุมชนบ้านเหนือ จำนวน 50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. คัดเลือกอาสาสมัคร
 2. ประชุมคณะทำงานในการดำเนินงานด้านจัดการขยะ
 3. แบ่งกลุ่มโซน เป็น 10 โซน โดยแบ่งกลุ่มสี 10 สี สีละ 10 คน รวม 100 ครัวเรือน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ได้แกนนำในการประสานงานในการจัดการขยะ 10 คน ได้แก่
 2. ได้แผนปฏิบัติการด้านจัดเก็บข้อมูลในชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
 • แนะนำการจัดทำเอกสาร การจัดเก็บในเป็นหมวดหมู่
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 UnLock
20 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 -16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสัณห์สินีสัณห์สินีเมื่อ 20 สิงหาคม 2557 23:50:43
แก้ไขโดย สัณห์สินี เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 12:34:41 น.

ชื่อโครงการ : ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 2เป็นการวางแผนการจัดทำฐานข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานในการทำกิจกรรมครั้งต่อไป

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 12 ครั้ง(เดือนละ 1 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้คนทั้ง 13 ตระกูลรู้ว่าปัญหาของโรค และดูแลอย่างไร และควรปฏิบัติอย่างไรกับญาติตัวเองได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ครู จำนวน 2 คน
 2. ผู้นำศาสนา จำนวน 3 คน
 3. รพ.สต. จำนวน 3 คน
 4. สอบต. จำนวน 2 คน 5.กลุ่มเยาวชน จำนวน 10 คน
 5. แกนนำในชุมชน เช่น อสม. จำนวน 10 คน
 6. กลุ่มกองทุน จำนวน 2 คน กลุ่มเย็บผ้า จำนวน 2 คน
 7. กลุ่มทำผ้าบาติก จำนวน 2 คน กลุ่มทำขนม จำนวน 2 คน กลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เป็นการประชุมคณะทำงานโครงการ ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการวางแผนการจัดทำฐานข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานในการทำกิจกรรมโดยคณะทำงานมาจาก อบต. อสม.เด็กเยาวชนกลุ่มสตรี ซึ่งคณะทำงานโครงการได้มีความเข้าใจแผนงานโครงการ  เพือต้องการให้การทำกิจกรรมต่อไป ได้มีความพร้อมในทีมคณะทำงานมากขึ้น ในการทำกิจกรรมต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

30

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ครู จำนวน 2 คน
 2. ผู้นำศาสนา จำนวน 3 คน
 3. รพ.สต. จำนวน 3 คน
 4. สอบต. จำนวน 2 คน 5.กลุ่มเยาวชน จำนวน 10 คน
 5. แกนนำในชุมชน เช่น อสม. จำนวน 10 คน
 6. กลุ่มกองทุน จำนวน 2 คน กลุ่มเย็บผ้า จำนวน 2 คน
 7. กลุ่มทำผ้าบาติก จำนวน 2 คน กลุ่มทำขนม จำนวน 2 คน กลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 คน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประสานทีมคณะทำงานชุดเก่าจำนวน 30 คน เพื่อมาร่วมกันวางแผนในการทำกิจกรรม และมีการปรึกษาหารือ และหาวิธีการในการที่จะทำกิจกรรมที่ 2 ให้เกิดความเข้าใจว่าเราต้องทำอะไรบ้าง ทำอย่างไร เพื่อให้เรามีความกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมที่เราสามารถทำได้ และเข้าใจ ก่อนทำกิจกรรมจริง จากการประชุมคณะทำงานในครั้งนี้ ทำให้คณะทำงานมีความเข้าใจในกิจกรรมและโครงการมากกว่าปีที่แล้ว และรู้สึกได้ว่าคณะทำงานทุกคนมีความตั้งใจในการทำกิจกรรมต่อยอดในครั้งนี้มากกว่าเดิมเพราะรู้สึกว่าทำแล้ว มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น คณะทำงานบางคนเมื่อทราบว่ามีการต่อยอดในการทำโครงการ ของปีนี้ ก็รู้สึกดีใจ และอยากทำต่อ เพราะเป็นโครงการที่ทำให้เราได้รู้ ในสิ่งที่เราไม่รู้ และยังมีทีมชุดใหม่ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมที่อยากทำโครงการ เพื่อต้องการให้ชุมชนหมู่ที่ 2 เป็นชุมชนที่น่าอยู่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา สถานที่ไม่เอื้อเพราะอยู่ในช่วงฤดูฝน จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน แนวทางแก้ไข จะเปลี่ยนสถานที่ที่สะดวก และเตรียมความพร้อมให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ให้พี่เลี้ยงลงพื้นที่ทุกครั้งในการทำกิจกรรมเพื่อให้กำลังใจแก่ทีมคณะทำงาน

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

กัลยทรรศน์ ติ้งหวัง อนัญญา แซะหลี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
50.00 0.00 741.00 0.00 0.00 0.00 791.00 UnLock
20 สิงหาคม 2557 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณีว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณีเมื่อ 22 สิงหาคม 2557 20:30:37
Project trainer
แก้ไขโดย ว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณี เมื่อ 22 สิงหาคม 2557 20:35:12 น.

ชื่อโครงการ : ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ »

ชื่อกิจกรรม : สจรส และพี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

กิจกรรมหลัก : ติดตามสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สสส สจรส และพี่เลี้ยง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สจรส มอหาดใหญ่ 4 ท่าน พี่เลี้ยงโครงการ 1 ท่าน  ผู้รับผิดชอบโครง 2ท่าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมโคางการ พร้อมตรวจสอบเอกสารการเงิน ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สจรส มอ หาดใหญ่ 4 ท่าน พี่เลี้ยงโครงการ 1 ท่าน  ผู้รับผิดชอบโครง 2ท่าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมโครงการ พร้อมตรวจสอบเอกสารการเงินของโครงการพร้อมทั้งแนะนำการแก้ไขเอกสารการเง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทางโครงการมีความเข้าใจในเรื่องของการจัดทำเอกสารการเงิน รวมถึงการดำเนินกิจกรรมโครงการในลำดับต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

แนะนำเรื่องการแก้ไขเอกสารการเงินให้ถูกต้องโดยการเพิ่มรายละเอียดการเขียนชี้แจงค่าใช้จ่ายในเอกสารการเงินของโครงการ

20 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpraditkhanantaipraditkhanantaiเมื่อ 28 สิงหาคม 2557 21:41:41
แก้ไขโดย praditkhanantai เมื่อ 28 สิงหาคม 2557 22:09:49 น.

ชื่อโครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน »

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เยาวชนในการทำเกษตรปลอดสารพิษ

กิจกรรมหลัก : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนและผู้ปกครองได้เรียนรู้และเข้าใจการทำเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชนในศูนย์อบรมเยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

บันทึกการประชุมโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน ครั้งที่ 8  วันที่ 20 สิงหาคม    2557                                                                            (กิจกรรมที่3.2จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ)                                                                  ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) ลงทะเบียน เวลา 8.00น มีเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมภาคทฤษฎี 60คน เปิดการประชุมเวลา 9.20น โดยนายสวาสดิ์ ขนานใต้ ประธานที่ประชุม แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน  จากการที่ได้เรียนรู้ในองค์ความรู้อาชีพหลักของคนในชุมชนคือการทำการเกษตร จากในอดีตถึงปัจจุบันทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของดิน  คือความอุดมสมบูรณ์ของดินลดน้อยลง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากความจำเป็นที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี ทดแทนธาตุอาหารในดินที่หมดไปพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน  เกษตรอินทรีย์หรือการทำเกษตรด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก จึงเป็นการลดต้นทุนการผลิตและคืนความสมบูรณ์ให้แก่ดิน ฉนั้นจึงมีความจำเป็นที่เยาวชนจะต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการและกระบวนการดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง จึงทำให้มีกิจกรรมนี้ขึ้นมา หลังจากนั้นจึงเข้าสู่การอบรมภาคทฤษฎีโดยมี คุณสิริมาน หม่อมนวล นักวิชาการจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากร ทั้งช่วงเช้าและบ่าย และจะเป็นการอบรมภาคปฏิบัติในวันต่อไป วันที่ 21 สิงหาคม    2557      อบรมภาคปฏิบัติ ช่วงเช้า อบรมภาคปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักด้วยทะลายปาล์ม ช่วงบ่ายอบรมภาคปฏิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาและผักผลไม้


กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนและผู้ปกครอง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

บันทึกการประชุมโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน ครั้งที่ 8  วันที่ 20 สิงหาคม    2557                                                                            (กิจกรรมที่3.2จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ)                                                                  ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) ลงทะเบียน เวลา 8.00น มีเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมภาคทฤษฎี 60คน เปิดการประชุมเวลา 9.20น โดยนายสวาสดิ์ ขนานใต้ ประธานที่ประชุม แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน  จากการที่ได้เรียนรู้ในองค์ความรู้อาชีพหลักของคนในชุมชนคือการทำการเกษตร จากในอดีตถึงปัจจุบันทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของดิน  คือความอุดมสมบูรณ์ของดินลดน้อยลง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากความจำเป็นที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี ทดแทนธาตุอาหารในดินที่หมดไปพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน  เกษตรอินทรีย์หรือการทำเกษตรด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก จึงเป็นการลดต้นทุนการผลิตและคืนความสมบูรณ์ให้แก่ดิน ฉนั้นจึงมีความจำเป็นที่เยาวชนจะต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการและกระบวนการดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง จึงทำให้มีกิจกรรมนี้ขึ้นมา หลังจากนั้นจึงเข้าสู่การอบรมภาคทฤษฎีโดยมี คุณสิริมาน หม่อมนวล นักวิชาการจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากร ทั้งช่วงเช้าและบ่าย และจะเป็นการอบรมภาคปฏิบัติในวันต่อไป วันที่ 21 สิงหาคม    2557      อบรมภาคปฏิบัติ ช่วงเช้า อบรมภาคปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักด้วยทะลายปาล์ม ช่วงบ่ายอบรมภาคปฏิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาและผักผลไม้


ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

บันทึกการประชุมโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน ครั้งที่ 8  วันที่ 20 สิงหาคม    2557                                                                            (กิจกรรมที่3.2จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ)                                                                  ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) ลงทะเบียน เวลา 8.00น มีเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมภาคทฤษฎี 60คน เปิดการประชุมเวลา 9.20น โดยนายสวาสดิ์ ขนานใต้ ประธานที่ประชุม แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน  จากการที่ได้เรียนรู้ในองค์ความรู้อาชีพหลักของคนในชุมชนคือการทำการเกษตร จากในอดีตถึงปัจจุบันทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของดิน  คือความอุดมสมบูรณ์ของดินลดน้อยลง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากความจำเป็นที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี ทดแทนธาตุอาหารในดินที่หมดไปพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน  เกษตรอินทรีย์หรือการทำเกษตรด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก จึงเป็นการลดต้นทุนการผลิตและคืนความสมบูรณ์ให้แก่ดิน ฉนั้นจึงมีความจำเป็นที่เยาวชนจะต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการและกระบวนการดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง จึงทำให้มีกิจกรรมนี้ขึ้นมา หลังจากนั้นจึงเข้าสู่การอบรมภาคทฤษฎีโดยมี คุณสิริมาน หม่อมนวล นักวิชาการจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากร ทั้งช่วงเช้าและบ่าย และจะเป็นการอบรมภาคปฏิบัติในวันต่อไป วันที่ 21 สิงหาคม    2557      อบรมภาคปฏิบัติ ช่วงเช้า อบรมภาคปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักด้วยทะลายปาล์ม ช่วงบ่ายอบรมภาคปฏิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาและผักผลไม้


ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

แนะนำให้จัดทำรายงาน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณจารุวรรณ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,500.00 0.00 32,900.00 0.00 0.00 0.00 35,400.00 UnLock
19 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยparriparriเมื่อ 19 สิงหาคม 2557 20:34:59
แก้ไขโดย parri เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 21:15:17 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเก็บขยะถูกที่ ดูดีต่อชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกับสมาชิกชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการโครงการร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อเตรียมนำเสนอสมาชิก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการโครงการร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  และเตรียมจัดกิจกรรมเวทีสรุปผลการดำเนินโครงการ เพื่อปิดโครงการ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการโครงการร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  ตรวจสอบกติกาชุมชน  เพื่อจัดทำเอกสารมอบใหทุกหลังคาเรือน  และเตรียมจัดเวทีสรุปผลโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบ็ญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 560.00 UnLock
17 สิงหาคม 2557 เวลา 09:30 - 15:00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยm11tepjoktongm11tepjoktongเมื่อ 17 สิงหาคม 2557 10:48:38
แก้ไขโดย m11tepjoktong เมื่อ 30 สิงหาคม 2557 12:17:15 น.

ชื่อโครงการ : คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้การเลี้ยง เป็ด ไก่ แบบธรรมชาติ 2/2

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เรียนรู้การเลี้ยงไก่ เป็ด แบบธรรมชาติ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อแนะนำกลุ่มเป้าหมายในการเลี้ยง เป็ด ไก่ แบบธรรมชาติ และอธิบายความรู้ในการปฏิบัติจริง  และปฏิบัติ การทำน้ำหมักจากหอยเชอรี่ เพื่อใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ ไว้กินในครัวเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ 10 คน คณะกรรมการ 10 คน นายสุเทพ  จอกทอง  (ประธาน) นางสาวกมลพรรณ  หวานอม  (เลขานุการ) นายสุรินทร์ บุญแก้วสุข  (เหรัญญิก) นายสมบูรณ์  คงนุ่น  (ประชาสัมพันธ์) นายสมคิด  ปานเมือง  (กรรมการ) นางสาววนัสสุภา  ทองนอก  (ผู้ช่วยเหรัญญิก) นางครื้น  ชุมเกลี้ยง  (กรรมการ) นายล้วน  เอียดแก้ว  (ฝ่ายจัดการสถานที่) นางบุญพา  หวานอม  (กรรมการ) นายสุทัสน์  พูลเสน  (ปราชญ์ชาวบ้าน) กลุ่มเกษตรสมัครใจ 20 คน รวม 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เรียนรู้การเลี้ยงไก่ เป็ด แบบธรรมชาติ โดยใช้กากมะพร้าว เป็นอาหารไก่ เลี้ยงไก่และเป็ดริมน้ำ
และ ปฏิบัติ การทำน้ำหมักจากหอยเชอรี่ เพื่อใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ ไว้กินในครัวเรือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. คณะกรรมการ 10 คน
 2. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
 3. กศน. 11 คน
 4. อบต. 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แจกคู่มือความรู้ พร้อมการอธิบายหลักการในการปฏิบัติ กระบวนการทำ 1 . มีวิทยากรณ์อธิบายการเลี้ยง เป็ด ไก่ และการทำน้ำหมักจากหอยเชอรี่ 2 .วัสดุ อุปกรณ์ - กากน้ำตาล - EM - พรด. 3 - หอยเชอรี่ - เศษอาหาร - ถังหมัก 150 ลิตร
3. ขั้นตอนการทำ - นำส่วนผสมทั้งหมด มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน - นำไปหมักไว้ในถังเป็นเวลา 15 วัน 4. วิธีใช้ - นำไปผสมกับน้ำ โดยใช้อัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดได้ในพื้นที่ 1 งาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมไปด้วยกัน ได้รับความรู้จากวิทยากรณ์และแลกเปลี่ยนความคิดและแนวทางต่างๆ ได้รับความรู้ การเลี้ยง เป็ด ไก่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงและดูและรักษา เป็ด ไก่ และ ได้รู้วิธีการทำน้ำหมักจากหอยเชอรี่ เพื่อนำไปปลูกผักปลอดสารพิษ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 UnLock
17 สิงหาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเมื่อ 18 สิงหาคม 2557 23:03:57
Project trainer
แก้ไขโดย กล้วยน้ำว้า เมื่อ 18 สิงหาคม 2557 23:09:26 น.

ชื่อโครงการ : เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม »

ชื่อกิจกรรม : สร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : 3. สร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือ เพื่อจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือน (210 ครัวเรือน)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนเกิดความตระหนักในผลกระทบของการใช้สารเคมีในการเกษตรเพื่อนำไปสู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมละเลิกการใช้สารเคมีในการเกษตร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน 35คน แกนนำ 20คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ชี้แจงการเก็บข้อมูล ตามคู่มือ และคำชี้แจงประกอบแบบ เด็กที่ต้องไปเก็บข้อมูล และคณะทำงาน จนเข้าใจในการใช้เครื่องมือ และวิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมทั้งแนวทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่คาดว่าน่าจะเกิดได้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน 35คน แกนนำ 20คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชี้แจงการเก็บข้อมูล ตามคู่มือ และคำชี้แจงประกอบแบบ เด็กที่ต้องไปเก็บข้อมูล และคณะทำงาน จนเข้าใจในการใช้เครื่องมือ และวิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมทั้งแนวทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่คาดว่าน่าจะเกิดได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เด้กเข้าใจการใช้เครื่องมือ และคณะทำงานเข้าใจถึงผลที่จะได้รับ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

เด้กๆ ให้ความสนใจมาก

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

17 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsomjaisomjaiเมื่อ 19 สิงหาคม 2557 08:14:53
Project trainer
แก้ไขโดย somjai เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 08:47:39 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้าน:ชุมชนปลอดอบายมุข บ้านจัดสรรมีสุข »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการครั้งที่๓

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการทุกเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมการประชุมสรุปบทเรียน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมการประชุมสรุปผลโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมงานและพี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1) การประชุมคณะทำงานพร้อมมอบหมายงาน ประชุมชี้แจงให้ประชาชนและผู้บริหารชุมชนทราบพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรม การจัดกลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่นำไปสู่การลดอบายมุข ประกอบด้วยทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ การเข้าวัดฟังธรรมะ การเยี่ยมชมบรรพบุรุษและวีรชนคนชุมพรที่พิพิทธภัณฑ์ชุมพร การทำดอกไม้โปรยทานและดอกไม้จันทร์มีการผลิตภัณฑ์ไปฝากจำหน่ายกับชุมชนบ้านในซังได้รายได้มา 2,200บาท การเยี่ยมผู้ป่วยและผุู้ด้อยโอกาส การจัดทำมาตรการชุมชนในการลด ละเลิกอบายมุข ที่มีป้ายห้มสูบบุหรี่ที่ปั๊มนำ้มันและที่สาธารณะ แกนนำเป็นแบบอย่าง ส่งเสริมบุคคลต้นแบบ ผู้สูงอายุร่วมกันทำสิ่งประดิษฐทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนและร่วมกิจกรรมที่วัดทุกวันพระใหญ่ และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอื่น ๆและวันสำคัญๆ ร่วมกับเทศบาลเมืองชุมพร 2)การตรวจสอบรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อบันทึกข้อมูลลงเว็บไซด์คนใต้สร้างสุข 3)การจัดเตรียมแผนงานพัฒนาต่อเนื่องขยายผลและเตรียมการสำหรับการประชุมสรุปผลในเวทีถอดบทเรียนและเสนอกับชุมชนในวันปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทีมงานได้ข้อมูลที่จะนำเข้าสู่เวทีการปิดโครงการตั้งแต่การเตรียมการ การจัดทำแผนงานต่อเนื่องและ การมอบคณะทำงานชี้แจงผลงานทั้งหมดต่อชุมชนเพื่อการต่อยอดโครงการและขยายผล 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

การจัดทำรายงานที่ครบถ้วนและถุกต้องเพื่อการตรวจสอบต่อไป

17 สิงหาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยawornawornเมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:29:04
แก้ไขโดย aworn เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 11:49:27 น.

ชื่อโครงการ : บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง »

ชื่อกิจกรรม : คัดเลือกแกนนำเยาวชนโดยนำบุตรหลานของแกนนำชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อคัดเลือกแกนนำเยาวชนเป็นแกนนำในการดำเนินงานของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 37 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ 7 คน แกนนำเยาวชน 30คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คัดเลือกแกนนำเยาวชนโดยนำบุตรหลานของแกนนำชุมชน เช่น ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย อบต. อสม. แกนนำครัวเรือน จำนวน 30 คน มาร่วมเรียนรู้
การจัดทำข้อมูลชุมชน การสำรวจชุมชน มีครัวเรือนที่ทำกิจกรรมครัวตัวอย่างของชุมชนโดยกำหนดให้ครัวตัวอย่างหลีกเลี่ยงสารเคมีของบ้านต้นกระท้อน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 86 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน 24 คน , คณะกรรมการโครงการ 7 คน , ชาวบ้านและแกนนำชุมชน 53 คน , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 คน , เจ้าหน้าที่ อบต.  1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการโครนงการได้เชิญตัวแทนชาวบ้านและเยาวชนมาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานของโครงการ  และไ้ด้คัดเลือกแกนนำเยาวชนโดยนำบุตรหลานของแกนนำชุมชน เช่น ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย อบต. อสม. แกนนำครัวเรือน จำนวน 30 คน เข้ามาร่วมทำกิจกรรมตามโครงการ เพื่อเรียนรู้การจัดทำข้อมูลชุมชน การสำรวจชุมชน มีครัวเรือนที่ทำกิจกรรมครัวตัวอย่างของชุมชนโดยกำหนดให้ครัวตัวอย่างหลีกเลี่ยงสารเคมีของบ้านต้นกระท้อน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีแกนนำเยวชนจำนวน 30 คน เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

พี่เลี้ยงโครงการได้แนะนำการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นกลุ่มพลังที่ช่วยผลักดันการดำเนินโครงการต่อไปในอนาคต

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศุภกิจ กลับช่วย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 10,800.00 3,000.00 0.00 0.00 13,800.00 UnLock
17 สิงหาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpairoakectchoopairoakectchooเมื่อ 19 สิงหาคม 2557 22:05:32
แก้ไขโดย pairoakectchoo เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 22:59:52 น.

ชื่อโครงการ : เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม »

ชื่อกิจกรรม : สร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : 3. สร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือ เพื่อจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือน (210 ครัวเรือน)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สร้างความเข้าใจแบบสำรวจ และวิธีการเก็บข้อมูล แก่ เด็กเยาวชน สภาผู้นำ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน 35คน แกนนำ 20คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ชี้แจงทำความเข้าใจเครื่องมือ และวิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน 17 คน  แกนนำ 20 คน  สท 4 คน แกนนำเยาวชนนาท่อม 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  คุณ ถาวร ได้จีแจงทำความเข้าใจ  ให้เด็กเยาวชน และแกนนำ ได้เข้าใจในแบบสำรวจข้อมูลการใช้สารเคมีในการเกษตรผลกระทบในการใช้สารเคมี รายละเอียดปลีกย่อยในแบบสรวจ และวิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เด็กเยาวชน และแกนนำ ได้เข้าใจในตัวแบบสำรวจสารเคมีและผลกระทบในการใช้สารเคมี และวิธีในการเก็บข้อมูล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมนึก นุ่นด้วง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 3,150.00 1,375.00 0.00 0.00 0.00 6,025.00 UnLock
17 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpapinpapinเมื่อ 21 สิงหาคม 2557 16:03:13
แก้ไขโดย papin เมื่อ 31 สิงหาคม 2557 09:49:02 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้าน:ชุมชนปลอดอบายมุข บ้านจัดสรรมีสุข »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการทุกเดือน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการทุกเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมเพื่อวางแผนการทำกิจกรรมต่อไปและสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการร่วมประชุมจำนวน 12 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานโครงการทุกเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมงานและพี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1) การประชุมคณะทำงานพร้อมมอบหมายงาน ประชุมชี้แจงให้ประชาชนและผู้บริหารชุมชนทราบพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรม การจัดกลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่นำไปสู่การลดอบายมุข ประกอบด้วยทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ การเข้าวัดฟังธรรมะ การเยี่ยมชมบรรพบุรุษและวีรชนคนชุมพรที่พิพิทธภัณฑ์ชุมพร การทำดอกไม้โปรยทานและดอกไม้จันทร์มีการผลิตภัณฑ์ไปฝากจำหน่ายกับชุมชนบ้านในซังได้รายได้มา 2,200บาท การเยี่ยมผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส การจัดทำมาตรการชุมชนในการลด ละเลิกอบายมุข ที่มีป้ายห้มสูบบุหรี่ที่ปั๊มน้ำมันและที่สาธารณะ แกนนำเป็นแบบอย่าง ส่งเสริมบุคคลต้นแบบ ผู้สูงอายุร่วมกันทำสิ่งประดิษฐทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนและร่วมกิจกรรมที่วัดทุกวันพระใหญ่ และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอื่น ๆและวันสำคัญๆ ร่วมกับเทศบาลเมืองชุมพร 2)การตรวจสอบรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อบันทึกข้อมูลลงเว็บไซด์คนใต้สร้างสุข 3)การจัดเตรียมแผนงานพัฒนาต่อเนื่องขยายผลและเตรียมการสำหรับการประชุมสรุปผลในเวทีถอดบทเรียนและเสนอกับชุมชนในวันปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการโครงการ ได้ข้อมูลที่จะนำเข้าสู่เวทีการปิดโครงการตั้งแต่การเตรียมการ การจัดทำแผนงานต่อเนื่อง  การมอบคณะทำงานชี้แจงผลงานทั้งหมดต่อชุมชนเพื่อการต่อยอดโครงการและขยายผล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้คณะกรรมการไปร่วมกันคิดและสรุปโครงการ เพื่อเตรียมการต่อยอดและขยายผลปี 2 ต่อไป

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 UnLock
17 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมชาย เนียมหวานสมชาย เนียมหวานเมื่อ 22 สิงหาคม 2557 15:00:16
แก้ไขโดย สมชาย เนียมหวาน เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 16:45:12 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โครงการ เยาวชนคนสร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : รณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย

 • photo ขึ้นป้าย เชิญชวน เตือนใจ เมื่อเห็นขึ้นป้าย เชิญชวน เตือนใจ เมื่อเห็น
 • photo ไม่บอก ไม่รู้ ว่าสารปนเปื้อน..น่ากลัวน่ะไม่บอก ไม่รู้ ว่าสารปนเปื้อน..น่ากลัวน่ะ
 • photo บันทึกยุงลาย...ไม่มีบันทึกยุงลาย...ไม่มี
 • photo ผู้ใหญ่.ชื่นชมผู้ใหญ่.ชื่นชม
 • photo สร้างสีสัน..นิดหน่อยสร้างสีสัน..นิดหน่อย
 • photo ลูกน้ำ เก็บไว้ให้ปลากัด อิอิลูกน้ำ เก็บไว้ให้ปลากัด อิอิ
 • photo ทีมนี้ใใปักป้ายทีมนี้ใใปักป้าย
 • photo หมอกุ้งมาเองหมอกุ้งมาเอง
 • photo ทีมแกนนำทีมแกนนำ
 • photo

กิจกรรมหลัก : มีกลุ่มอาสาเยาวชนคนอนามัย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเกิดกลุ่มแกนนำเยาวชน อาสา อสม.น้อย  ร่วมปฏิบัติงานกับ อสม.ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  20  คน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน กลุ่ม อสม.น้อย  อสม.  ผู้นำศาสนา  ครู นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เปิดโอกาสให้เยาวชน เข้าสมัครเป็นกลุ่ม อสม.น้อยประจำหมู่บ้านช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่อนามัย ในการปฏิบัติงานป้องการ กำจัดลูกน้ำยุงลาย เดินรณรงค์ ต่อต้าแหน่งกำเนิดลูกน้ำยุงลาย แจกแผ่นพับให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกโดย ผ่านภาคีเครือข่าย วิทยุชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 130 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชนอาสา อสม.น้อย  พี่เลี้ยง อสม. บ้านนาเกาะไทร  รพ.สต.บ้านคลองเสียด

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นัดประชุมเยาวชนคัดเลือกแกนนำกลุ่ม อสม.น้อย  ส่งหนังสือเชิญ เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ใช้อาคารหน้ามัสยิดบ้านนาเกาะไทร เป็นสถานที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ โดยมีผุู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้มาก จากที่กำหนดไว้ 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมแต่กลับมีคนเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง  130  คน  ที่ให้ความสนใจกับกิจกรรมที่จัดขึ้น มีเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย พี่เลี้ยง อสม.  เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. บ้านคลองเสียด แพทย์ประจำ แพทย์หน้าหน่วย อสม. ผอ.รพ.สต. บ้านคลองเสียด แพทย์หัวหน้ากลุ่มแพทย์แผนไทย ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยช่วงเช้าเป็น กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและ ภาหะนำโรค ลูกน้ำยุงลาย การกำจัด การป้องกัน  กิจกรรมที่ 2  ให้ความรุ้เกี่ยวกับการตรวจหาสารปนเปผปื้อนในอาหาร โดยเจ้าหน้าที่ได้ สาทิต การตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารที่เตรียมมาเพื่อสุ่มสตรวจให้เยาวชนได้เห็นและร่วมกันตรวจสารปนเปื้อน กิจกรรมที่ 3 เดินรณรงค์เคาะประตูทุกบ้านในชุมชนเพื่อตรวจหาและกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยให้เยาวชนแบ่งเป้นกลุ่มตามพี่เลี้ยง อสม. ให้ความรู้กับชาวบ้านแจกเอกสารแผ่นพับและให้ทายกำจัดลุกน้ำยุงลายทุกบ้าน พร้อมทั้งจดบันทึก ตามแบบบันทึกกาตรวจลุกน้ำยุงลายทุกบ้าน กิจกรรมที่ 4 ร่วมรณรงค์ติดป้ายป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดลุกน้ำยุงลาย จำนวน  3  แผ่นป้าย  3 จุด กลุ่มเสียงตามหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านร่วมกันตระหนักถึงปัญหาของโรคไข้เลือดออกอันมีสาเหตุมาจากยุงลาย  ใช้โปสเตอร์ติดข้างรถพร้อมแห่ไปทั่วหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันกำจัดลุกน้ำยุงลาย  กิจกรรมที่ 5  กลับมาสรุปกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติจรืงในวันนี้  ในวันนี้ได้ พบปัญอื่นที่มีในชุมชนอีกด้วย เพราะเยาวชนได้เคาะประตูบ้านทุกหลัง บางหลังกำลังตั้งวงกินน้ำกระท่อม 4x100 อยู่ ทำให้แตกตื่นกันทั้งหมูบ้าน และนำสิ่งที่พบเห็นมาทำความเข้าใจแลัแนะนำให้ความรุ้กับเยาวชนให้รุ้ถึงพิษภัยของยาเสพติดอีกรอบ.....วันนี้เกินคาดจริงๆ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทางโครงการเยาวชนคนสร้างสุขได้สรุปกิจกรรมที่จัดขึ้นพร้อมกันและทำแบบสอบถามความพึงพอใจของกิจกรรมในวันเดียวกัน สิ่งที่ได้รับคือ  1.  กลุ่มแกนนำ  อสม.น้อย    20  คน
                  2.  การทำงานร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่าย
                  3.  ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดลุกน้ำยุงลายให้ปลอดจากโรคไข้เลือดออก                   4.  การเลือกซื้ออาหารปลอดภัย จากสารปนเปื้อนในอาหาร                   5.  แผนปฏิบัติงาน การตรวจ และกำจัดลูกน้ำยุงลาย  12  เดือน                   6. ใบประกาศรับรอง การเป็น  อสม.น้อย จาก รพ.สต. บ้านคลองเสียด                   7.  แบบประเมินความพอใจในการจัดกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มีงบค่าอาหารหรือเครื่องดื่มกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพราะกิจกรรม จัดขึ้น ทั้งวันและต้องออกพื้นที่จริง  ทำให้ต้อง ช่วยกันออกเงินเป็นค่าอาหารในกิจกรรมครั้งนี้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
จารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 12,950.00 0.00 0.00 12,950.00 UnLock
17 สิงหาคม 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยศุภกิจศุภกิจเมื่อ 25 สิงหาคม 2557 14:16:54
Project trainer
แก้ไขโดย ศุภกิจ เมื่อ 25 สิงหาคม 2557 14:26:29 น.

ชื่อโครงการ : บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง »

ชื่อกิจกรรม : คัดเลือกแกนนำเยาวชนโดยนำบุตรหลานของแกนนำชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ชี้แจงรายละเอียดและคัดเลือกแกนนำเยาวชนเป็นแกนนำในการดำเนินงานของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 37 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ 7 คน แกนนำเยาวชน 30คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คัดเลือกแกนนำเยาวชนโดยนำบุตรหลานของแกนนำชุมชน เช่น ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย อบต. อสม. แกนนำครัวเรือน จำนวน 30 คน มาร่วมเรียนรู้
การจัดทำข้อมูลชุมชน การสำรวจชุมชน มีครัวเรือนที่ทำกิจกรรมครัวตัวอย่างของชุมชนโดยกำหนดให้ครัวตัวอย่างหลีกเลี่ยงสารเคมีของบ้านต้นกระท้อน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 86 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน 24 คน , คณะกรรมการโครงการ 7 คน , ชาวบ้านและแกนนำชุมชน 53 คน , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 คน , เจ้าหน้าที่ อบต.  1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการโครงการได้จัดประชุม โดยเชิญตัวแทนชาวบ้านและเยาวชนพื้นที่บ้านต้นกระท้อน มาร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานของโครงการโดยเชิญชวนเยาวชนในชุมชน มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในโครงการบ้านต้นกระท้อนหลีเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง  เพื่อเป็นการฝึกเยาวชนในการทำงานร่วมกับชุมชน ฝึกการเป็นผู้นำ ฝึกการเรียนรู้การมีส่วนร่วม เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนร่วมเรียนรู้แก้ไขปัญหากับชุมชน โดยมีลูกหลานของชุมชนเข้าร่วมเป็นแกนนำเยาวชนโ จำนวน 30 คน เข้ามาร่วมทำกิจกรรมตามโครงการ ได้มีการนัดหมายในแกนนำเยาวชนเข้าเรียนรู้การจัดทำข้อมูลชุมชน การสำรวจชุมชน เตรียมควมมพร้อมสำหรับการกิจกรรมตามโครงการต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีแกนนำเยวชนจำนวน 30 คน เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

17 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 - 16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยAlaweeAlaweeเมื่อ 26 สิงหาคม 2557 00:26:07
แก้ไขโดย Alawee เมื่อ 26 สิงหาคม 2557 01:55:17 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพเยาวชนและชุมชนบ้านลาแปให้น่าอยู่อย่างมีคุณธรรม »

ชื่อกิจกรรม : เปิดโครงการพร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องศาสนาอิสลามว่าด้วยยาเสพติด บทบาทของผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนา

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาวะเยาวชนด้านการป้องกันยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-เด็กและเยาวชน -เครื่อข่าย 4 เสาหลัก ประกอบด้วย อบต 2 คน ท้องที่ 8 คน ผู้นำศาสนา 12 คน ประธานเยาวชน 1 คน กรรมการหมู่บ้าน 25 คน และเยาวชน 12 คน ผู้ปกครองเด็กและเยาวชน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ชุมชนมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินงานโครงการ(เปิดโครงการ)พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องศาสนาอิสลามว่าด้วยยาเสพติด บทบาทของผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาในศาสนาอิสลามกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน บทบาทของสถาบันครอบครัวในศาสนาอิสลามกับการป้องกันยาเสพติดในครอบครัวแก่ผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/อบต. ผู้นำศาสนา/กรรมการมัสยิด ชรบ. อสม. กลุ่มสตรี/แม่บ้าน , ครูตาฎีกา/ข้าราชการในพื้นที่หรือตัวแทนของครัวเรือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม


ท้องที่ 8 คน ผู้นำศาสนา 7 คน ประธานเยาวชน 1 คน กรรมการหมู่บ้าน 9 คน และเด็กและเยาวชน 12 คน ผู้ปกครองเด็กและเยาวชน 63 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ชุมชนมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินงานโครงการ -เปิดโครงการ
-พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องศาสนาอิสลามว่าด้วยยาเสพติด บทบาทของผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาในศาสนาอิสลามกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน บทบาทของสถาบันครอบครัวในศาสนาอิสลามกับการป้องกันยาเสพติดในครอบครัวแก่ผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/ผู้นำศาสนา/กรรมการมัสยิด ชรบ. อสม. กลุ่มสตรี/แม่บ้านและครูตาฎีกา

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ชุมชนให้ความร่วมมือ และยินดีที่มีโครงการสนับสนุนให้เยาวชนเป็นคนดี โดยเริ่มตั้งแต่เด็กที่อยู่ในโรงเรียนตาดีกา
 • ทุกภาคส่วนยินดีให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะผู้นำศาสนา ครูตาดีกา
 • การบรรยายในเรื่องยาเสพติดโดยหยิบยกให้เป็นเรื่องเดียวกันในหลักการอิสลามที่จะต้องดูแลให้เยาวชนห่างใกลยาเสพติด ซึ่งครอบครัวสำคัญ โดยได้รับความร่วมือจากผู้นำศาสนา 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.การเปิดโครงการ องค์ประกอบ 4 เสาหลักไม่ครบ เช่น อบต. แก้ไขโดยให้ภรรยาร่วบรับฟัง 2.ผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่มารับฟังเป็นผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมโครงการ แนวทางแก้ไข ในครั้งต่อไปจะมีการเยี่ยมตามบ้านโดยผู้นำศาสนาในลักษณะการให้ความรู้ขึ้นบ้านลงบ้าน โดยเน้นวันที่ผู้ปกครองชายอยู้กับบ้า่น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

การจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกิจกรรม

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.การลงรายงานผ่านเวบค่อนข้างยากเนื่องจากพื้นที่ห่างไกลความเจริญอินเตอเนตล่มบ่อย ต้องการให้พี่เลี้ยงลงข้อมูลผ่านเวบ

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
 1. ร่วมเปิดโครงการและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการและความมุ่งมั่นที่สสส.สนับสนุนงบประมาณเะพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเพียงกานต์ เด่นดารา
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 13,000.00 UnLock
17 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 - 16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสิทธิศักดิ์ ไพชำนาญสิทธิศักดิ์ ไพชำนาญเมื่อ 28 สิงหาคม 2557 17:31:04
แก้ไขโดย สิทธิศักดิ์ ไพชำนาญ เมื่อ 28 สิงหาคม 2557 17:41:13 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนวัยใส ใส่ใจ ป้องกันภัยยาเสพติดบ้านหูเล่ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการใช้เครื่องมือแผนที่เดินดิน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรม สถานที่ปลอดยาเสพติด และเป็นจุดเรียนรู้เรื่องยาเสพติด -ประชุมกรรมการมัสยิดและแกนนำชุมชน กำหนดกฏกติการ่วมกันในการให้มัสยิดเป็นสถานที่ปลอดยาเสพติด -.ประกาศให้ประชาชนรับทราบร่วมกัน -จัดชุดนิทรรศการเรื่องยาเสพติดไว้ประจำที่มัสยิด

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เยาวชนและแกนนำในการใช้เครื่องมือแผนที่เดินดิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำ เด็กและเยาวชน จำนวน 35 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในวิธีการและความสำคัญของเครื่องมือและออกแบบการสำรวจข้อมูลที่มีรายละเอียดในเรื่องข้อมูลบ้าน/ข้อมูลสภาพแวดล้อมในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-แกนนำ จำนวน 5 คน -เด็กและเยาวชน 40 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ลงทะเบียน 2.จัดประชุม 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เยาวชน และแกนนำทำความเข้าใจในวิธีการและความสำคัญของเครื่องมือและออกแบบการสำรวจข้อมูลที่มีรายละเอียดในเรื่องข้อมูลบ้าน/ข้อมูลสภาพแวดล้อมในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา ผู้เข้าร่วมประชุมมาช้า แนวทางแก้ไข นัดล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

1.แนะนำให้เชิญกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เรื่องเวลา
2.สถานที่ประชุม ควรเสริมพัดลม เพราะอากาสร้อนมาก

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายประเทือง อมรวิริยะชัย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 7,000.00 UnLock