วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
17 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น.-15.00น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNittaya KBRNittaya KBRเมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 14:10:15
แก้ไขโดย Nittaya KBR เมื่อ 5 ตุลาคม 2558 15:26:04 น.

ชื่อโครงการ : พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง »

ชื่อกิจกรรม : รณรงค์ห้ามดื่มสุราและสูบบุหรี่ ตลอดเดือนรอมฎอน

 • photo ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo ช่วงก่อนเข้าเวลาละศีลอดช่วงก่อนเข้าเวลาละศีลอด
 • photo จุดติดตั้งเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่จุดติดตั้งเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่

กิจกรรมหลัก : กำหนดมาตรการทางสังคมและกฏกติกาชุมชน ห้ามดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างกติกาชุมชน ห้ามสูบบุหรี่ สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ในเดือนรอมฏอน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ทำพิธีละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • รณรงค์ห้ามดื่มสุราและสูบบุหรี่ ตลอดเดือนรอมฎอน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 500 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ทำพิธีละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด 100 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประกาศเสียงตามสาย เพื่อรณรงค์
 2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามสุบบุหรี่ในที่สาธารณะ
 3. ประกาศในเดือนรอมฎอน ช่วงเวลาละหมาดตะละเวียะห์ (กลางคืน) ในช่วงตลอดเดือนรอมฎอน (17 มิ.ย.-16 ก.ค.58)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ชุมชนมีกติการ่วมกัน กำหนดกติกาชุมชน ห้ามสูบบุหรี่ สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ตลอดเดือนรอมฏอน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • บางรายที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ แต่สามารถถือศีลอดได้ ตลอดทั้งวัน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
4 กันยายน 2563 เวลา 09:00-20.00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsuthamsuthamเมื่อ 7 ตุลาคม 2558 22:50:00
Project trainer
แก้ไขโดย sutham เมื่อ 8 ตุลาคม 2558 07:52:52 น.

ชื่อโครงการ : เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมเวที สานงาน เพิ่มพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ ความมั่นคงทางสุขภาวะ วาระสร้างสุขของคนใต้ปี ๒๕๕๘

 • photo ซุ้มหลาดเกษตร มอ.ซุ้มหลาดเกษตร มอ.
 • photo เข็มกลัดทำมือกลุ่มเยาวชนเข็มกลัดทำมือกลุ่มเยาวชน
 • photo นี่หรือคือบ้าหอบฟางนี่หรือคือบ้าหอบฟาง
 • photo ลุงเท่งก็มาลุงเท่งก็มา

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมพัฒนาติดตามโครงการกับสสสและพี่เลี้ยงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้โครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง สสส.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวนโครงละ 2คน พร้อมพี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

๑.ผู้เข้าร่วม ๒ คน ๒.เข้าร่วมกิจกรรมตามตาราง เวลา
สรุปผล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การจัดนิทรรศการ การออกบู๋ทแสดงผลิตภัณฑ์จากทางกลุ่ม การจัดเสวนากลุ่มใหญ่-กลุ่มย่อย ของ สสส. สปสช. สช. พัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ปีนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือดียิ่งจากเครือข่าย พันธมิตรต่างๆ ทุกหน่วยงานที่มาแสดงนิทรรศการก็เลือกเฟ้นแต่สิ่งที่ดีๆมานำเสนอ ตลอด3วันในการจัดงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.เวลาทีใช้ในการจัดกิจกรรมทุกวันเลิกช้าคือเวลาประมาณ2ทุ่มทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมล้าในแต่ละวัน 2.ระบบการบริหารงานของ สจรส.มอ. เรื่องบางเรื่องน่าจะให้พี่เลี้ยงโครงการรับผิดชอบร่วมได้ในกลุ่มของพี่เลี้ยงเองเช่น กรณีการแจกจ่ายคูปองในแต่ละวัน การแจกเสื้อ การจ่ายค่าเดินทางไม่ใช่ไปออกันอยู่ในห้องๆเดียวเพื่อรอรับสิ่งเหล่านั้น 3.ในกรณีที่ให้นักศึกษามาช่วยงานอยู่ด้านหน้างานควรจะวางแผนหรือสอนงานให้เข้าใจในลักษณะงานที่ทำ 4.เนื้อหาการเสวนาบนเวทีใหญ่ ซ้ำซ้อนไม่หลากหลาย ตลอดเวลา3วันเนื้อหาเดียวเปลี่ยนแค่คนเสวนา 5..ในการเปลี่ยนกิจกรรมแต่ละครั้งบนเวทีใหญ่ ไม่มีกิจกรรมการแสดง ศิลปะวัฒนธรรม หรือดนตรีคั่นรายการบ้างเลย ุ6.ด้านอาหารที่จัดเตรียมไว้ไม่พอกับผู้ร่วมงานทุกวัน

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

22 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmr.nimit ammr.nimit amเมื่อ 16 ตุลาคม 2558 23:28:57
แก้ไขโดย mr.nimit am เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2558 14:45:32 น.

ชื่อโครงการ : บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ทำป้ายต่างๆ ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

 • photo ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
 • photo ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
 • photo ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
 • photo ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลดละเลิกบุหรี่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ป้ายปลอดบุหรี่ 5 แผ่น

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ดำเนินการจัดทำป้ายและเตรียมข้อมูลเพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ดำเนินการจัดทำป้ายและเตรียมข้อมูลเพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดทำป้ายสัญลักษณ์ปลอดบุหรี่ได้ป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่ 5 แผ่น และเตรียมจัดทำรายงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ชุมชนทำป้ายได้ตามขนาดที่กำหนด

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนฤมล ฮะอุรา
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
19 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมะอะฮูมือรี ยูนุ๊มะอะฮูมือรี ยูนุ๊เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 13:37:39
แก้ไขโดย มะอะฮูมือรี ยูนุ๊ เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558 11:15:10 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงาน

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะผู้จัดโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รวมภาพถ่ายและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปเล่มการดำเนินงานทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
5 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmr.nimit ammr.nimit amเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2558 15:03:41
แก้ไขโดย mr.nimit am เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2558 09:45:42 น.

ชื่อโครงการ : บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : อบรมนักจัดรายงาน การเขียนรายงานและการเงิน

กิจกรรมหลัก : ปฏิบัติการเก็บข้อมูล

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นักจัดการข้อมูล 50 คน เก็บข้อมูล 200 ครัวเรือน เก็บข้อมูลคนละ 4 ครัวเรือน ใช้เวลา 2 วัน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • นักจัดการข้อมูล 50 คน สภาฯ 10 คน(พี่เลี้ยง)ลงปฏิบัติงานในชุมชนจัดเก็บข้อมูลชุมชนด้านต่างๆตามแบบฟอร์มที่ออกแบบโดยคณะทำงานโครงการ
 • เก็บข้อมูล 200 ครัวเรือน ดังนั้นเก็บข้อมูลคนละ 4 ครัวเรือน
 • ใช้เวลา 2 วัน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ข้อมูลด้านต่างๆในชุมชนเพื่อนำไปสังเคราะห์และแก้ไขให้ตรงกับปัญหาต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางแวนูรียะห์  สาและนางแวนูรียะห์ สาและเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 11:43:19
แก้ไขโดย นางแวนูรียะห์ สาและ เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 12:50:28 น.

ชื่อโครงการ : หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข »

ชื่อกิจกรรม : อบรมการเขียนรายงานและการเงิน

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนางานด้านการเขียนรายงานกิจกรรมส่งเข้าระบบรายงานออนไลน์
 2. เพื่อเรียนรู้ ฝึกการเขียนเอกสารด้านการเงิน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 2 คน รายละเอียดกิจกรรมตามแผน 1.การเขียนรายงานปิดงวดเงินครั้งที่ 1
2.สอนเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 ค่าจ้าง ค่าวิทยากรค่าร้านVat
3.สอนเรื่องการจัดทำหนังสือรับอรงการหักภาษี ณ ที่จ่าย
4.สอนเรื่องใบแนบ ภงด3
5.การทำแบบสรุปการจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย ุ 6.การเก็บหลักฐานในการทำกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผู้รับผิดโครงการ 1 คนผู้รับชอบการเงิน 1คน รวม 2 คน รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง 08.30 - 09.00 น.ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 09.00 - 09.30 น.การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 09.30 - 10.00 น.การจัดเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง 10.30 - 11.00 น การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่
11.00 - 12.00 น.ซักถามแลกเปลี่ยน 13.00 - 16.00 น.แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง
16.00 - 16.30 น.สรุปถอดบทเรียนร่วมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานปิดงวดเงินครั้งที่ 1
 2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 ค่าจ้าง ค่าวิทยากรค่าร้านที่มี VAT
 3. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำหนังสือรับอรงการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 4. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องใบแนบ ภงด3
 5. มีความรู้ความเข้าใจในการทำแบบสรุปการจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย ุ
 6. มีความรู้ความเข้าใจในการเก็บหลักฐานในการทำกิจกรรม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,152.00 0.00 0.00 0.00 3,152.00 UnLock
24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจริยา เพ็ชรจำรัสจริยา เพ็ชรจำรัสเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558 11:06:57
แก้ไขโดย จริยา เพ็ชรจำรัส เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558 15:19:55 น.

ชื่อโครงการ : โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้การทำนาอินทรีย์แปลงรวมเพื่อการสาธิต 6 ไร่ และเก็บข้อมูลต้นทุนทุกขั้นตอนโดยการบันทึก เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม 3 ครั้งโดยการสำรวจรวบรวม (ปลูก- ข้าวเป็นสาว-ข้าวสุก) และร่วมกันเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

 • photo ไถนาพร้อมผสมแกลบดำไถนาพร้อมผสมแกลบดำ
 • photo ไถนาพร้อมผสมแกลบดำไถนาพร้อมผสมแกลบดำ
 • photo ไถนาพร้อมผสมแกลบดำไถนาพร้อมผสมแกลบดำ
 • photo การเตรียมนาไว้หว่านข้าวการเตรียมนาไว้หว่านข้าว
 • photo การเตรียมนาไว้หว่านข้าวการเตรียมนาไว้หว่านข้าว
 • photo การเตรียมนาไว้หว่านข้าวการเตรียมนาไว้หว่านข้าว
 • photo การเตรียมนาไว้หว่านข้าวการเตรียมนาไว้หว่านข้าว
 • photo ข้าวในแปลงสาธิตข้าวในแปลงสาธิต
 • photo ข้าวในแปลงสาธิตข้าวในแปลงสาธิต
 • photo นาที่ดำในแปลงสาธิตนาที่ดำในแปลงสาธิต
 • photo นาที่ดำในแปลงสาธิตนาที่ดำในแปลงสาธิต
 • photo ข้าวเปลือกเตรียมหว่านข้าวเปลือกเตรียมหว่าน
 • photo สมาชิกแบบหว่านข้าวสมาชิกแบบหว่านข้าว
 • photo สมาชิกเตรียมพร้อมสมาชิกเตรียมพร้อม
 • photo สมาชิกหว่านข้าวสมาชิกหว่านข้าว
 • photo สมาชิกหว่านข้าวสมาชิกหว่านข้าว
 • photo การเตรียมนาไว้หว่านข้าวการเตรียมนาไว้หว่านข้าว
 • photo การเตรียมนาไว้หว่านข้าวการเตรียมนาไว้หว่านข้าว
 • photo ข้าวในแปลงสาธิตข้าวในแปลงสาธิต
 • photo สมาชิกแบบหว่านข้าวสมาชิกแบบหว่านข้าว
 • photo สมาชิกหว่านข้าวสมาชิกหว่านข้าว
 • photo สมาชิกหว่านข้าวสมาชิกหว่านข้าว
 • photo สมาชิกหว่านข้าวสมาชิกหว่านข้าว

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้การทำนาอินทรีย์แปลงรวมเพื่อการสาธิต 6 ไร่ และเก็บข้อมูลต้นทุนทุกขั้นตอนโดยการบันทึก เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม 3 ครั้งโดยการสำรวจรวบรวม (ปลูก- ข้าวเป็นสาว-ข้าวสุก) และร่วมกันเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อหนุนเสริมให้คนในชุมชนและเด็กในโรงเรียนทำและใช้เกษตรอินทรีย์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เกษตรที่ทำนาอินทรีย์และสวนอินทรีย์  จำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้การทำนาอินทรีย์แปลงรวมเพื่อการสาธิต 6 ไร่ และเก็บข้อมูลต้นทุนทุกขั้นตอนโดยการบันทึก เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม 3 ครั้งโดยการสำรวจรวบรวม (ปลูก- ข้าวเป็นสาว-ข้าวสุก) และร่วมกันเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่น้องในชุมชนร่วมใจเดินทางมาประชุมที่ศาลาหมู่บ้าน จากการชักชวนของผู้ใหญ่และเพื่อนบ้าน มานั่งคุยคัดเลือกทีมงานสภาผู้นำชุมชน โดยมีเกณฑ์ความสามารถที่หลากหลาย และวางแผนการทำงานโครงการในอนาคต
พี่น้องร่วมกลุ่ม 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ได้เตรียมดินจำนวน9 ไร่ในการไถนาและหลังจากนั้นได้ผสมแกลบดำลงไปเพื่อการเตรียมดินสำหรับการหว่านข้าวและได้มีการปรับสภาพนาและมีการแต่งช่องน้ำเพื่อให้บิ้งนาแห้งพร้อมที่จะหว่าน
 • หลังจากนั้นทุกคนในกลุ่มได้ช่วยกันหว่านข่้าวโดยใช้ข้าว 4 กระสอบเป็นพันธุ์ข้าวสังหยดใช้เวลาในการหว่าน 2 ชั่วโมง
 • ประมาณ 8-9 วันข้าวก็จะงอกออกมาเป็นต้นกล้าแต่เนื่องจากเราไม่ได้ใช้สารเคมีก็จะมีวัชพืชและหญ้างอกขึ้นมาด้วยเราจึงมารวมตัวกันกำจัดวัชพืชโดยการถอน
 • ประมาณ 15 วันจะมีการใส่ขี้วัว ขี้ไก่ น้ำหมัก ลงไปในนาและหลังจากนั้น 2-3 วัน เราก็จะรวมตัวกันเพื่อมาซ่อมข้าวเพราะในนาแปลงหนึ่งข้าวจะงอกบ้างไม่งอกบ้างเราจึงต้องแบ่งข้าวในนาเพื่อมาซ่อมเมื่อเราซ่อมเสร็จแล้วจะมี หอย ปู มากินต้นกล้าที่เราซ่อมไว้เราจึงต้องซ่อมและติดตามดูแลเรื่อยๆ ตลอดถึงการดูแลช่องน้ำเพื่อไม่ให้มีรอยรั่วระหว่างบิ้งนาเพราะถ้าไม่มีน้ำการซ่อมข้าวก็จะทำไม่ได้
 • ประมาณ 5 เดือน ข้าวก็จะเริ่มออกรวง เหลืออร่ามสวยงามพร้อมที่จะตัดผลผลิต
 • ได้เอาข้าวที่เก็บได้มาตากเพื่อกำจัดความชื้น
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ข้อมูล ได้เรียนรู้ ได้วิเคราะห์ สรุปผลและรายงานต่อชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แปลงนาอินทรีย์ จำนวน 6 ไร่ เป็นข้าวสังห์หยด ข้าวออกมาสวยงาม ได้ข้าว 50 กระสอบ ได้กระจ่ายให้สมาชิก ไปไว้รับประทานคนละกระสอบ และได้แจกจ่ายสมาชิกเพื่อใช้เป็นพันธุ์ข้าวในการทำนาปีต่อไป โดยข้าวที่ได้เกิดจากการทำนาอินทรีย์ไม่มีสารเคมีในการทำ สมาชิกทุกคนเริ่มเปลี่ยนความคิดที่จะมาทำนาอิทรีย์แบบไร้สารพิษเพิ่มขึ้น 60 ครัวเรือน จากแต่ก่อน 20 ครัวเรือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • มีวัชพืชขึ้นมาก
 • มีหอยเชอรี่มาก
 • มีหนูมาก
 • มีนกกินข้าวมาก
 • มีฝนตกมากทำให้เมล็ดข้าวไม่งอก
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 7,200.00 19,020.00 0.00 0.00 26,220.00 UnLock
24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบัดสาระบัดสาระเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558 14:11:42
แก้ไขโดย บัดสาระ เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558 14:17:44 น.

ชื่อโครงการ : ท่ามาลัยร่วมใจสานฝันครอบครัวอบอุ่น ตำบลปากน้ำ »

ชื่อกิจกรรม : ไปพบ สจรส.

กิจกรรมหลัก : ค่าเดินทางประชุมร่วมกับ สสส.และสจรส.

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจเอกสารให้สมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบและสมาชิก

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ตรวจเอกสาร -แก้ไขเอกสาร -บรรทึกข้อมูลที่ตกข้าง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบและสมาชิก

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ตรวจเอกสาร -มีการแก้ไขเอกสาร -บรรทึกเอกสาร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับรู้ว่ายังมีเอกสารที่ยังไม่สมบูรณ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 1,120.00 Locked
23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายเสถียร ทิพย์ทองนายเสถียร ทิพย์ทองเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558 19:11:07
แก้ไขโดย นายเสถียร ทิพย์ทอง เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558 19:31:45 น.

ชื่อโครงการ : พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว »

ชื่อกิจกรรม : เสริมการเรียนรู้เรื่องการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน ครั้งที่ 1

 • photo คุณแจ่มใส กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมคุณแจ่มใส กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 • photo แบ่งกลุ่มวาดภาพป่าชายเลนของฉัน โดยครูประจำชั้นช่วยดูแลแบ่งกลุ่มวาดภาพป่าชายเลนของฉัน โดยครูประจำชั้นช่วยดูแล
 • photo เด็กๆเริ่มวาดภาพเด็กๆเริ่มวาดภาพ
 • photo วาดด้วยความตั้งใจวาดด้วยความตั้งใจ
 • photo ออกนำเสนอผลงานออกนำเสนอผลงาน
 • photo นำเสนอผลงานนำเสนอผลงาน
 • photo รอผลคะแนนจากกรรมการรอผลคะแนนจากกรรมการ
 • photo ทีมวิทยากรร่วมกันสรุปผลกิจกรรมทีมวิทยากรร่วมกันสรุปผลกิจกรรม
 • photo เสร็จกิจกรรมเข้าแถวรับน้ำกับขนมเสร็จกิจกรรมเข้าแถวรับน้ำกับขนม

กิจกรรมหลัก : เสริมการเรียนรู้เรื่องการฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกลุ่มเยาวชนร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลนในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นักเรียนชั้น ป.4-ป.6

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ครั้งที่ 1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ และให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับป่าชายเลน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 37 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นักเรียนชั้น ป.4- ป.6

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เวลา 13.00 น วิทยากรชุมชน คุณแจ่มใส และคุณนิดา กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
 • เวลา 13.15 น เริ่มกิจกรรม โดยแบ่งกลุ่มให้นักเรียนวาดภาพป่าชายเลนของฉัน ตามจินตนาการของนักเรียน
 • เวลา 14.00 น ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานของตนเอง และอธิบายเหตุผลประกอบ
 • เวลา 15.00 น วิทยากรสรุปผลของกิจกรรมวันนี้ และให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับป่าชายเลน
 • เวลา 15.30 น ปิดกิจกรรม และทีมวิทยากรประชุมประเมินผลการจัดกิจกรรมร่วมกับครูในโรงเรียน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เยาวชนได้รับความรู้และมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต     นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 67
 • ผลลัพธ์     นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เรื่องป่าชายเลนในบ้านของตนเองมากขึ้น และได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในชุมชน ทำให้เด็กได้สื่อสารในสิ่งตนเองคิดออกมา และความคาดหวังว่าป่าชายเลนในจินตนาการของตนเองเป็นอย่างไร และวิทยกรก็ได้ให้ข้อมูลเปรียบเทียบว่าในสถานะการที่เป็นจริงปัจุบันป่าชายเลนเป็นอย่างไร ทำให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจที่จะช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลนให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ปัญหา จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้ตามเป้า เนื่องจากตรงกับทางโรงเรียนเตรียมซ้อมกิจกรรมร่วมงานวันพ่อกับทาง อบต.
 • แนวทางแก้ไข ฝากให้ครูประจำชั้นไปสอนให้กับเด็กที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในคาบสิ่งแวดล้อมศึกษา
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 1,375.00 959.00 0.00 0.00 2,934.00 UnLock
23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางนิตยา นิลจันทร์นางนิตยา นิลจันทร์เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558 07:47:01
แก้ไขโดย นางนิตยา นิลจันทร์ เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558 07:51:31 น.

ชื่อโครงการ : Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิก »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมร่วมกับ พี่เลี้ยงผู้ติดตามในเรื่องก่ารจ่ายภาษีโครงการ

 • photo รับฟังจนท.สรรพภากรชี้แจงรายละเอียดการเสียภาษีรับฟังจนท.สรรพภากรชี้แจงรายละเอียดการเสียภาษี
 • photo ทีมร่วมฟังรายละเอียดทีมร่วมฟังรายละเอียด

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าใจรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่ายของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงและตัวแทนโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยง(คุณจารุวรรณ  วงษ์เวช) นิตยา  นิลจันทร์และคุณสมชายซึ่งเป็นตัวแทนโครงการจังหวัดกระบี่ ประสานงานกับสรรพพากรเพื่อศึกษารายละเอียดการเสียภาษีของโครงการสสส. 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลี้ยงและตัวแทนโครงการ ของกระบี่

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.พี่เลี้ยงประสานงานนัดสรรพากรเพื่ออธิบายรายละเอียดการเสียภาษี 2.ประสานงานตัวแทนเครือข่ายแต่ละโครงการให้มาร่วมรับฟังคำชี้แจง 3.นัดประชุมทีม ณ สรรพากรจังหวัดกระบี่ 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยง(คุณจารุวรรณ  วงษ์เวช) นิตยา  นิลจันทร์และคุณสมชายซึ่งเป็นตัวแทนโครงการจังหวัดกระบี่ ประสานงานกับสรรพพากรเพื่อศึกษารายละเอียดการเสียภาษีของโครงการสสส. จากการปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่สรรพากรได้แนะนำว่าให้ชะลอการจ่ายไว้ก่อน  รอความชัดเจนอีกครั้ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

รอประสานงานกับสจรส.เพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งหนึ่ง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 208.00 0.00 0.00 0.00 208.00 UnLock
22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจริยา เพ็ชรจำรัสจริยา เพ็ชรจำรัสเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2558 13:31:22
แก้ไขโดย จริยา เพ็ชรจำรัส เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558 15:45:38 น.

ชื่อโครงการ : โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : อบรมการเขียนรายงานและจัดการเอกสารการเงิน

 • photo อบรมการเขียนรายงานอบรมการเขียนรายงาน
 • photo อบรมการเขียนรายงานอบรมการเขียนรายงาน
 • photo อบรมการเขียนรายงานอบรมการเขียนรายงาน
 • photo อบรมการเขียนรายงานอบรมการเขียนรายงาน

กิจกรรมหลัก : ประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.มอ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีผู้เข้าร่วมประชุม 2 คน เป็นผู้ร่วมโครงการ 1 คน ผู้บันทึกข้อมูล 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ได้เรียนรู้เรื่องหลํกฐานการเงิน การหักภาษี และ ได้แลกเปลี่ยนปัญหา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีผู้เข้าร่วมประชุม 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ได้เรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงินต่างๆและแนวทางการหักภาษีต่างๆ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดรายงานโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทำรายงานการเงินได้ถูกต้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ประเทือง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 UnLock
22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุปรียา แสงสว่างสุปรียา แสงสว่างเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2558 13:57:12
แก้ไขโดย สุปรียา แสงสว่าง เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2558 15:15:46 น.

ชื่อโครงการ : พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน »

ชื่อกิจกรรม : อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เรียนรู้การเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ผู้รับผิดชอบการเงินในโครงการนี้
 3. ผู้บันทึกข้อมูล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน การหักภาษี ณ ที่จ่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. นางสุปรียา แสงสว่าง ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. นางรัชฏ์สุรางค์ บุญเพ็ง ผู้รับผิดชอบการเงินในโครงการนี้
 3. นางปิยะนุช พลายแสง ผู้บันทึกข้อมูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เรียนรู้การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
 • เรียนรู้การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
 • เรียนรู้การหักภาษีโครงการ
 • เรียนรู้การแยกประเภทหมวดค่าใช้จ่าย
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 1. ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 3 คน
 2. ชี้แจ้งแนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
 3. ชี้แจ้งการจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
 4. ชี้แจ้งการหักภาษีโครงการ
 5. อธิบายการแยกประเภทหมวดค่าใช้จ่าย

ผลลัพธ์

 1. ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ขั้นตอนการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
 2. ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
 3. ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การหักภาษีโครงการ
  3.1 วิธีการคิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยให้เริ่มดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% สำหรับค่าใช้จ่ายในหมวดค่าจ้าง, ค่าตอบแทน, ค่าเช่า ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 58 เป็นต้นไป 3.2 ขั้นตอนการเขียนหนังสือรับรองการหักภาษี
 4. ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การแยกประเภทหมวดค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 6 หมวด
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การความรู้ความเข้าใจเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย จึงต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม   

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 592.00 0.00 0.00 0.00 592.00 UnLock
22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายเสงี่ยม ศรีทวีนายเสงี่ยม ศรีทวีเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2558 14:02:42
แก้ไขโดย นายเสงี่ยม ศรีทวี เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2558 14:08:46 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารทางการเงิน

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม ของ คณะทำงาน  กรรมการสภาชุมชน  และผู้นำในชุมชน  ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน เจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน คณะทำงาน 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารทางการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1  คน เจ้าหน้าที่การเงิน โครงการ  1  คน คณะทำงาน  1  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ตรวจสอบการบันทึกกิจกรรม การจัดทำรายงานต่างๆ นัดหมาย การไปร่วมปประชุม เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ทีีกำหนด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  3  คน  ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำรายงานต่างๆ  เช่น การบันทึกกิจกรรม การจัดทำรายงานทางการเงิน การนำส่งหักภาษี ณ ที่จ่าย  การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และสอบถามปัญหาต่างๆ  การดำเนินงานตามโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้เข้าร่วมประชุม บางราย เป็นผู้สูงอายุ  หรือ มีประสบการณ์น้อย  การพูดคุบมีเวลาจำกัด อาจจะไม่เข้าใจ ในการจัดทำรายงาน การบันทึกกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ขยายระยะเวลา การให้ความรู้ การแนะนำ การดำเนินงาน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

การติดตามอย่างต่อเนื่อง

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายเสถียร ทิพย์ทองนายเสถียร ทิพย์ทองเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2558 20:26:36
แก้ไขโดย นายเสถียร ทิพย์ทอง เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2558 20:44:12 น.

ชื่อโครงการ : พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว »

ชื่อกิจกรรม : อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

 • photo ผู้เข้าร่วมอบรมผู้เข้าร่วมอบรม
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ด้านการทำรายงานต่างๆ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายการเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ให้ผู้รับทุนเข้าอบรมการทำเอกสารการเงิน และการเขียนรายงานลงในweb ได้ถูกต้อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายการเงินของโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เวลา 09.00 น ผู้เข้าอบรมพร้อมกันที่วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน จ.พัทลุง
 • เวลา 09.30 น พี้เลี้ยงโครงการ คุณเสนีย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และคุณฮามีด๊ะ จาก สจรส.ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม
 • เวลา 09.45 น อ.ไพฑูรย์ ชี้แจงการเขียนรายงาน และการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • เวลา 10.30 น คุณสุทธิพงษ์ ชี้แจงการใช้งานใน web และการทำเอกสารการเงิน
 • เวลา 13.30 น ฝ่ายการเงิน สจรส.ตรวจเอกสารการเงินของผู้รับทุน และให้คำแนะนำเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ 
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต     ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายการเงินของโครงการได้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 2 คน
 • ผลลัพท์     ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำรายงานเอกสารการเงิน และการใช้งานใน web มากขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ปัญหา ผู้รับทุนหลายพื้นที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการทำเอกสารต่างๆ ซึ่งจะเพิ่มความยุ่งยากให้กับผู้รับทุนมาก
 • แนวทางแก้ไข ควรจะหาวิธีการให้ดำเนินการให้ง่ายขึ้น ไม่ซับซ้อนจนเกินไป
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,272.00 0.00 0.00 0.00 1,272.00 UnLock
22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุมณฑา ทองนาคขาวสุมณฑา ทองนาคขาวเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2558 21:10:13
แก้ไขโดย สุมณฑา ทองนาคขาว เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2558 21:58:11 น.

ชื่อโครงการ : สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่ »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ดูแลการเงินโครงการและผู้เกี่ยวข้องด้านการประสานงานเรียนรู้การดำเนินโครงการผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ดูแลการเงินโครงการและผู้เกี่ยวข้องด้านการประสานงานเรียนรู้การดำเนินโครงการ
 • photo ผู้เข้าประชุมสนใจกระบวนการดำเนินงานและเรียนรูตามคำแนะนำของวิทยากรและพี่เลี้ยงโครงการผู้เข้าประชุมสนใจกระบวนการดำเนินงานและเรียนรูตามคำแนะนำของวิทยากรและพี่เลี้ยงโครงการ
 • photo วิทยากรตั้งใจบบรรยายวิทยากรตั้งใจบบรรยาย

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการบริหารจัดการโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ดูแลการเงินโครงการและผู้เกี่ยวข้อง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ดูแลการเงินโครงการและผู้เกี่ยวข้องด้านการประสานงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

หลังจากได้รับการประสานจากพี่เลี้ยงโครงการ ก็ได้ติดต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมการประชุม ซึ่งได้มีการจัดทีมงานเข้าร่วมจำนวน 3 คน โดยเช่าเหมารถยนต์ออกเดินทางตั้งแต่เช้ามาถึงวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนเวลา 09.00 น.การเข้าร่วมประชุมตลอดวันทำให้ได้ทราบถึงวิธีการดำเนินโครงการที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในด้านการจัดเก็บเอกสารการเงิน เช่นการหักภาษี ณ ที่จ่ายในหมวดค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าอาหาร ที่มีงบประมาณการจ่าย 1,000 บาทขึ้นไป การแนะนำการเขียนรายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรมทั้งในด้านผลิตและผลลัพธ์ รวมถึงการตรวจเอกสารการเงินในส่วนของโครงการที่ผ่านการดำเนินกิจกรรมมาแล้ว

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการเข้าร่วมประชุมตลอดวันทำให้ได้ทราบถึงวิธีการดำเนินโครงการที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในด้านการจัดเก็บเอกสารการเงิน เช่นการหักภาษี ณ ที่จ่ายในหมวดค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าอาหาร ที่มีงบประมาณการจ่าย 1,000 บาทขึ้นไป โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 และรวบรวมเงินที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่งสรรพากร ภายในวันที่ 1 - 7 ของทุกเดือน เริ่มส่งเดือน มกราคม 2559 สำหรับการแนะนำการเขียนรายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรมทั้งในด้านผลิตและผลลัพธ์ รวมถึงการตรวจเอกสารการเงินในส่วนของโครงการที่ผ่านการดำเนินกิจกรรมมาแล้วนั้น ได้ผ่านการตรวจเอกสารจากพี่เลี้ยง ผลเป็นที่น่าพอใจ ส่วนการกรอกข้อมูลรายงานผลในระบบก็ได้รับการสุ่มตรวจจากในที่ประชุมผลก็เป็นน่าพอใจและได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากวิทยากรในบางกิจกรรมที่สามารถนำไปปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์มากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

เพิ่มจุดสังเกตการกรอกเอกสารการเงินเพื่อให้ดูเด่นและชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการเน้นสีเอกสารในแบบสรุปรายงานการใช้เงิน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.จุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุดา นาคฤทธิ์สุดา นาคฤทธิ์เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558 19:36:16
แก้ไขโดย สุดา นาคฤทธิ์ เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558 19:42:31 น.

ชื่อโครงการ : ตำรับอาหารเป็นยา ณ บ้านนาพา »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อปรึกษาหารืในการทำกิจกรรมต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตาม ทบทวน ประเมินผลการทำกิจกรรม มีการประชุมก่อนและหลังการทำกิจกรรมทุกครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตาม ทบทวน ประเมินผลการทำกิจกรรม มีการประชุมก่อนและหลังการทำกิจกรรมทุกครั้ง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. น้ดคณะกรรมการโครงการมาประชุมชี้แจ้งและสรุปผลกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา
 2. ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมต่อไปที่จะทำ
 3. จัดทำแบสำรวจ เพื่อใช้ในกิจกรรมครั้งต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คณะกรรมการมีบันทึกการประชุมก่อนหลังทำกิจกรรม และสามารถบริหารจัดการโครงการได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตาม ทบทวน ประเมินผลการทำกิจกรรม มีการประชุมก่อนและหลังการทำกิจกรรมทุกครั้ง 2.  ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อปรึกษาหารืในการทำกิจกรรมต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 0.00 375.00 UnLock
22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายแวว ทับชุมนายแวว ทับชุมเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558 06:52:52
แก้ไขโดย นายแวว ทับชุม เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558 06:55:20 น.

ชื่อโครงการ : รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ย »

ชื่อกิจกรรม : อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมนึก นุ่นด้วง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.00 216.00 UnLock
22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwangmaneewangmaneeเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558 08:51:41
Project trainer
แก้ไขโดย wangmanee เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558 09:07:00 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างสุข ด้วยซั้งกอที่บ้านทะเลนอก »

ชื่อกิจกรรม : การรายงานกิจกรรม ,รายงานการเงิน

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ,ฝ่ายการเงิน และคณะทำงาน ในการเขียนรายงานกิจกรรม.รายงานการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ สสส.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
 2. ฝ่ายการเงินโครงการฯ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงานได้เข้าใจถึงหลักการ เขียนรายงานกิจกรรม รายงานการเงิน  ได้ถูกต้องตามระยะเวลาการรายงานแต่ละงวด เพื่อดำเนินการส่งถึงสสส.ได้ถูกต้อง 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.ฝ่ายการเงิน 2.ฝ่ายข้อมูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ฝ่ายการเงิน และฝ่ายข้อมูล โครงการ เข้าร่วมอบรมการเขียนรายงานกิจกรรม. รายงานการเงิน  การเสียภาษีสรรพากร 1%  และเอกสารบิลใบเสร็จที่ถูกต้อง กับหมวดค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม การทำความเข้าใจร่วมกันในหลักการระเบียบการบริหารจัดการของ สสส. เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติต่อการดำเนินงานโครงการ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 2 คนได้เรียนรู้ และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ถูกต้องในการดำเนินโครงการในพื้นที่ ดังนี้ 1. การให้ความรู้ความเข้าใจการเขียนรายงานกิจกรรม  การเงิน  เอกสารประกอบการรายงานที่ถูกต้อง 2.การแลกเปลี่ยนพูดคุยซักถามถึงข้อสงสัยที่ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือทีมทำงาน ไม่เข้าใจเพื่อได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง 3.การเสียภาษีสรรพากร ในหมวดของค่าใช้จ่าย เช่น  หมวดค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าจัดจ้าง, ค่าอาหาร หัก 1% ในกรณีค่าใช้จ่ายเกิน 1000 บาท

ซึ่งกรณีมีข้อสงสัยในการรายงานกิจกรรม  รายงานการเงิน  การเสียภาษี  ก็สามารถปรึกษาทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่ และทีม สจรส.ได้เสมอ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเสรี วิชชุไตรภพเสรี วิชชุไตรภพเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558 09:05:03
แก้ไขโดย เสรี วิชชุไตรภพ เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558 09:37:45 น.

ชื่อโครงการ : ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจข้อมูลครัวเรือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : 3.สำรวจข้อมูลในครัวเรือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สำรวจข้อมูลครัวเรือนชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะสำรวจข้อมูล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แบ่งคณะสำรวจเป็นกลุ่มๆ จำนวน 10 กลุ่มเพื่อสำรวจข้อมูล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุบ้านยวนแหล ตัวแทนกลุ่มเยาวชนหมู่ 4 โพธิ์เสด็จ ตัวแทน อสม. ตัวแทน อพปร. กรรมการหมู่บ้าน  จำนวน 50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ออกสำรวจข้อมูลครัวเรือนในชุมชน หมู่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือน 2.มีการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานราชการ 3.มีการสำรวข้อมูลเป็นทีม สร้างความสามัคคีในกลุ่ม 4.ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการสำรวจข้อมูลชุมชนร้อยละ 100

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แจกแบบสอบถามให้กลุ่มเยาวชนเป็นผู้ดำเนินการออกสอบถามตามมติของที่ประชุม เนื่องจากเล็งเห็นแล้วว่าคนในชุมชนจะให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลมากกว่า อีกทั้งกลุ่มเยาวชนมีความกระตีอรือร้นในการออกสำรวจ เนื่องจากมีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม ซึ่งจากที่เห็นบรรยากาศการรวมกลุ่มของเยาวชนนั้น บางคนรู้จักกันที่โรงเรียนแต่กลับไม่ทราบว่าบ้านอยู่ใกล้กัน เนื่องจากว่าผู้ปกครองต่างไปรับกันที่โรงเรียน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่ม่

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 12,700.00 0.00 0.00 0.00 12,700.00 UnLock
22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมชาย เนียมหวานสมชาย เนียมหวานเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558 10:38:32
แก้ไขโดย สมชาย เนียมหวาน เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558 12:08:22 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2) »

ชื่อกิจกรรม : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ ที่ได้รับทุนจาก สสส. และประกาศพื้นที่ปลอดบุหรี่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1500 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดทำป้ายเพื่อรณรงค์  ลดละเลิกการ การสูบบุหรี่ในชุมชนและสถานที่จัดกิจกรรมตลอดระยะเวลาดำเนินงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำป้ายเพื่อรณรงค์  ลดละเลิกการ การสูบบุหรี่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. เผยแพร่ให้ในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงทราบถึงกิจกรรมที่ทำขึ้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็ก เยาวชน ประชาชน ในชุมชน 100 ครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร ปี 2 และป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่จัดกิจกรรมและพื้นที่สาธารณะ โดยการประกาศผ่านเสียงตามสายและประชาสัมพันธ์แบบบอกกล่าวต่อกัน ตั้งแต่เด็กเยาวชนที่มาเรียนหรือมาปฏิบัติศาสนะกิจที่มัสยิดรวมถึงผู้ปกครองที่มาละหมาดกันในพื้นที่มัสยิดบ้านนาเกาะไทร รณรงค์ชักชวนโน้มน้าวให้เห็นโทษของการสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพและยังเป็นสิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลามนอกเหนือจากสิ่งอบายมุขอื่นๆด้วยเนื่องจากกรรมวิธีของการผลิตบุหรี่มีสิ่งต้องห้ามเจือปนในตัวบุหรี่เอง บุหรี่ ไม่มีเครื่องหมาย อย. ไม่มีเครื่องหมาย ฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรองนั้นแสดงให้เห็๋นว่า บุหรี่นั้นเป็นสิ่งต้องห้ามบริโภคตามหลักศาสนาเพราะเป็นสิ่งที่มาทำลายสุขภาพของคนที่สูบและคนรอบข้าง มีการกล่าว ตักเตือนกับพี่น้องมุสลิมที่มาร่วมละหมาดประจำวันศุกร์ว่าบุหรี่นั้นมีผลกระบต่อ ร่างกาย จิตใจ รายได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนรอบข้าง ถ้าเลิกได้ควรเลิกในทันที หรือ พยายามละ ลด เลิกไปในที่สุด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์นั้นเป็นการทำกิจกรรมตามแผนงานของโครงการที่กำหนดไว้ ซึ่งคณะทำงานเห็นว่าเป็นสิ่งเบื้องต้นในการช่วยกัน รณรงค์ ละ ลดเลิก การสูบบุหรี่ของคนในชุมชน

 1. มีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เยาวชนคนสร้างสุขบ้านนาเกาะไทร  เพื่อพัฒนาสุขภาวะของคนในชุมชนซึ่งได้รับการสนับสนุนทำกิจกรรม จาก สสส.
 2. ป้ายรณรงค์ เขตปลอดบุหรี่ ในพื้นที่าจัดกิจกรรม และ พื้นที่ สาธารณะของชุมชน
 3. เผยแพร่ กิจกรรม ด้านสุขภาพ ต่อไปยังพื้นที่ข้างเคียง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่ได้รับการ ขอสนับสนุนเอกสารเผยแพร่จาก สสส. ในช่วงจัดกิจกรรม

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คุณจารุวรรณ วงษ์เวช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุลเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2558 17:56:44
Project trainer
แก้ไขโดย กัลยา เอี่ยวสกุล เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2558 17:58:03 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนต้นแบบบ้านลาเกาะ ม.2 »

ชื่อกิจกรรม : ส่งรายงานสจรส.

กิจกรรมหลัก : ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงและ สจรส.มอ.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อปิดงวดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ส่งเอกสารรายงานสจรส.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นัดเจ้าหน้าที่สจรส.จรวจเอกสารปิดโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้องเอกสารง.1งวด2 ง.2 ส.4และส.3

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 - 17.30น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาววรกาญจน์ ปกฤตดำรงนางสาววรกาญจน์ ปกฤตดำรงเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 11:06:16
แก้ไขโดย นางสาววรกาญจน์ ปกฤตดำรง เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 13:58:57 น.

ชื่อโครงการ : บ้านปากบางจัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดสารพิษ »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง2.เพื่ออบรมเรื่องการเขียนรายงานในเวปไซด์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับทุน 1 คน ผู้นำชุมชน 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. การเขียนรายงานปิดงวดเงินครั้งที่ 1
 2. สอนเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1
 3. สอนเรื่องการจัดทำหนังสือรับอรงการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 4. สอนเรื่องใบแนบ ภงด3
 5. การทำแบบสรุปการจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับทุน 1 คน ผู้นำชุมชน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 09.00-09.30 น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 09.30 -10.00 น.  การจัดเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง 10.30 -11.00 น  การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ 11.00 -12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยน 13.00-16.00น.  แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง 16.00-16.30  น.  สรุปถอดบทเรียนร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต  1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวน 2 คน             2. ได้แนวทางในการจัดทำเอกสารการเงินและการหักภาษ๊ ณที่จ่าย จำนวน 1 ฉบับ ผลลัพธ์  1. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำเอกสารการเงินได้อย่างถูกต้องร้อยละ 100

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,986.00 0.00 0.00 0.00 2,986.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 - 17.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางรอคาย๊ะ แก้วสะบ้านางรอคาย๊ะ แก้วสะบ้าเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 11:11:44
แก้ไขโดย นางรอคาย๊ะ แก้วสะบ้า เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 14:03:32 น.

ชื่อโครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะ »

ชื่อกิจกรรม : 1.เตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประชุม 2.การจัดการเอกสารการเงินที่ถูกต้อง

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเตรียมความพร้อมเอกสารการเงินที่ถูกต้อง 2. เพื่ออบรมการเขียนรายงานของโครงการ 3. เพื่ออบรมการหักภาษีต่างๆ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้นำเสนอโครงการ 1 คน คณะทำงาน 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

09.00-09.30น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 09.30-10.00น. การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง 10.30-11.00น. การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ 11.00-12.00น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 13.00-16.00น. แบ่งกลุ่มปฎิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง 16.00-16.30น. สรุปและถอดบทเรียน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำเสนอโครงการ 1 คน คณะทำงาน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. 09.00-09.30น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
 2. 09.30-10.00น. การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
 3. 10.30-11.00น. การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่
 4. 11.00-12.00น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 5. 13.00-16.00น. แบ่งกลุ่มปฎิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง
 6. 16.00-16.30น. สรุปและถอดบทเรียน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1. 09.00-09.30น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 2. 09.30-10.00น. การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง 3. 10.30-11.00น. การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ 4. 11.00-12.00น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5. 13.00-16.00น. แบ่งกลุ่มปฎิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง 6. 16.00-16.30น. สรุปและถอดบทเรียน

ผลลัพธ์ 1. ได้รับความรู้ด้านการจัดการเอกสารเพิ่มขึ้น เพื่อนำความรู้ที่ได้มาบันทึกการจัดการเอกสารได้ถูกต้อง 2. ได้รู้ถึงวิธีการหักภาษีต่างๆในโครงการ เพื่อนำเอกสารที่หักภาษีแล้วไปจ่ายอย่างถูกต้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,096.00 0.00 0.00 0.00 1,096.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:30-17.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอาซีมาน อีแตอาซีมาน อีแตเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 11:29:42
แก้ไขโดย อาซีมาน อีแต เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 13:54:50 น.

ชื่อโครงการ : มัสยิดสร้าง เยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแต่น่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : อบรมจัดทำรายงานร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้รับทุนและพี่เลี้ยงในระหว่างการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงการร่วมกัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 2 คน
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์หปาแต น่าอยู่
 2. ผู้รับผิดชอบงานการเงินโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแต น่าอยู่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. 08.30 - 09.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
 2. 09.00 - 09.30 น.การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
 3. 09.30 - 10.00 น.การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
 4. 10.30 - 11.00 นการหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่
 5. 11.00 - 12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยน
 6. 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 7. 13.00 - 16.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง
 8. 16.00 - 16.30 น. สรุปและถอดบทเรียนร่วมกัน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 1 คน
 2. เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. 08.30 - 09.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
 2. 09.00 - 09.30 น.การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
 3. 09.30 - 10.00 น.การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
 4. 10.30 - 11.00 น.การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่
 5. 11.00 - 12.00 น.ซักถามแลกเปลี่ยน
 6. 12.00 - 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
 7. 13.00 - 16.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง
 8. 16.00 - 16.30 น. สรุปและถอดบทเรียนร่วมกัน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • กิจกรรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้รับทุนและพี่เลี้ยงในระหว่างการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงการร่วมกัน วันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้
 1. ด้านผลผลิต

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ จำนวน 2 ท่าน

 1. ด้านผลลัพท์

- สามารถเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ - สามารถจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินได้ถูกต้อง - สามารถเขียนและดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือรับรองหักที่จ่าย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,560.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 11:43:29
Project trainer
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 15:28:17 น.

ชื่อโครงการ : อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ »

ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูรับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมผู้รับทุนโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารวมประชุม 09.00 – 09.30 น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ โดย คุณญัตติพงค์ แก้วทอง : สจรส.มอ. 09.30 – 10.00 น. การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง โดย คุณนงลักษณ์ รักเล่ง และคุณเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส : สจรส.มอ. 10.30 – 11.00 น. การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ โดย คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 11.00 – 12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยน 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 16.00 น. แบงกลุมปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกตอง กลุ่ม 1 : คุณซูวารี มอซู กลุ่ม 2 : คุณอารีย สุวรรณชาตรี กลุ่ม 3 : คุณใบเฟริ์น สุวรรณมณี กลุ่ม 4 : คุณนงลักษณ รักเลง กลุ่ม 5 : คุณญัตติพงค แกวทอง กลุ่ม 6 : คุณเยาวลักษณ ศรีสุกใส กลุ่ม 7 : คุณฮามีดะ หวันนุรัตน กลุ่ม 8 : คุณจุรีย หนูผุด 16.00 – 16.30 น. สรุปและถอดบทเรียนรวมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับทุนโครงการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการการจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ และสามารถปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้องได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้พื้นที่รายงานผลการดำเนินการโครงการผ่านเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบเอกสารการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์

21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายรสเดช มะนายรสเดช มะเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 11:45:00
แก้ไขโดย นายรสเดช มะ เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 13:07:29 น.

ชื่อโครงการ : ชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด »

ชื่อกิจกรรม : อบรมการเขียนรายงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง2. เพื่ออบรมเรื่องการเขียนรายงานในเวปไซด์
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดโครงการ 1 คน  ผู้รับชอบการเงิน 1คน รวม 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.การเขียนรายงานปิดงวดเงินครั้งที่ 1 2.สอนเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 ค่าจ้าง ค่าวิทยากร  ค่าร้านVat 3.สอนเรื่องการจัดทำหนังสือรับอรงการหักภาษี ณ ที่จ่าย 4.สอนเรื่องใบแนบ ภงด3 5.การทำแบบสรุปการจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย ุ6. การเก็บหลักฐานในการทำกิจกรรม 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดโครงการ 1 คน  ผู้รับชอบการเงิน 1คน รวม 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
09.00-09.30 น.  การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
09.30 -10.00 น.  การจัดเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
10.30 -11.00 น  การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ 11.00 -12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยน
13.00-16.00น.  แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง 16.00-16.30  น.  สรุปถอดบทเรียนร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานปิดงวดเงินครั้งที่ 1 2มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 ค่าจ้าง ค่าวิทยากร  ค่าร้านVat 3.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำหนังสือรับอรงการหักภาษี ณ ที่จ่าย 4.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องใบแนบ ภงด3 5.มีความรู้ความเข้าใจในการทำแบบสรุปการจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย ุ6. มีความรู้ความเข้าใจในการเก็บหลักฐานในการทำกิจกรรม 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,952.00 0.00 0.00 0.00 2,952.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมะอะฮูมือรี ยูนุ๊มะอะฮูมือรี ยูนุ๊เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 12:22:27
แก้ไขโดย มะอะฮูมือรี ยูนุ๊ เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 22:37:37 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมการเรียนรู้เพื่อทำรายงานผู้รับผิดชอบโครงการ

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง 2. อบมรมเรื่องเวบไซต์
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ประชุมการเรียนรู้เพื่อทำรายงานผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. เรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1
 3. เรื่องการจัดทำหนังสือรับอรงการหักภาษี ณ ที่จ่าย
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 09.00-09.30 น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
09.30 -10.00 น.  การจัดเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
10.30 -11.00 น  การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่
11.00 -12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยน
13.00-16.00น.  แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง
16.00-16.30  น.  สรุปถอดบทเรียนร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจริง 2 คน
 2. ได้ความรู้เกี่ยวกับระบบการหักภาษี    ณ  ที่จ่าย
 3. ผู้จัดทำโครงการจะได้มีความรู้ในการทำเอกสารการเงินและการหักภาษีได้อย่างถูกต้อง 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,152.00 0.00 0.00 0.00 2,152.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-15.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายสมเพียร ขำมากนายสมเพียร ขำมากเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 12:57:04
แก้ไขโดย นายสมเพียร ขำมาก เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 13:03:10 น.

ชื่อโครงการ : ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วย »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เรียนรู้การทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการเขียนรายงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมสมาชิก

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. เรียนรู้ทำแบบรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 2. เรียนร้การทำบิลค่าใช้จ่ายและและหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
 3. เรียนรู้การเขียนรายงานโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เรียนรู้การเขียนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงทะเบียนที่ชั้น 14 สจรส.แล้วเข้าห้องประชุมเรียนรู้การทำหนังสือรับรองรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการเขียนรายงานโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ความรู้การทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการเขียนรายงานโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมะรอบี ยามิงมะรอบี ยามิงเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 12:59:15
แก้ไขโดย มะรอบี ยามิง เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 13:08:05 น.

ชื่อโครงการ : กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.มอ.หาดใหญ่ และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง2.เพื่ออบรมเรื่องการเขียนรายงานในเวปไซด์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับชอบโครงการ 1 คน เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การเขียนรายงานปิดงวดเงินครั้งที่ 1 สอนเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 สอนเรื่องการจัดทำหนังสือรับอรงการหักภาษี ณ ที่จ่าย สอนเรื่องใบแนบ ภงด3 การทำแบบสรุปการจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล 1คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 09.00-09.30 น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 09.30 -10.00 น.  การจัดเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง 10.30 -11.00 น  การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ 11.00 -12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยน 13.00-16.00น.  แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง 16.00-16.30  น.  สรุปถอดบทเรียนร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวน 2 คน 2. ได้แนวทางในการจัดทำเอกสารการเงินและการหักภาษ๊ ณที่จ่าย จำนวน 1 ฉบับ ผลลัพธ์1. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำเอกสารการเงินได้อย่างถูกต้องร้อยละ 100

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,296.00 0.00 0.00 0.00 1,296.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอูเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 13:11:28
แก้ไขโดย นายอัมรัง ยามาอู เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 13:23:09 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด »

ชื่อกิจกรรม : อบรมการเขียนรายงาน

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถลงข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมทำโครงการจำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมการจัดเอกสารการเงินการทำรายงาน และการหักภาษีที่ถูกต้อง พร้อมพูดคุยสรุปบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละจังหวัด

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

อบรมการพิมพ์รายงานการดำเนินงานตามโครงการโดยมี สจรส.ม.อ.และพี่เลี้ยงโครงการร่วมในการอบรมเพื่อทำความเข้าใจและพูดคุยแลกเปลี่ยนพร้อมแนะนำแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงาน สสส.ได้วางไว้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ศึกษาวิธีการรายงานผลการดำเนินงานตามเว็บไซต์ที่สำนักงาน สสส กำหนดไว้ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,050.00 0.00 0.00 0.00 2,050.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-17.00น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายแวนารง แปเฮาะอีเลนายแวนารง แปเฮาะอีเลเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 13:26:07
แก้ไขโดย นายแวนารง แปเฮาะอีเล เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 14:05:03 น.

ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา »

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงิน

 • photo เรียนรู้การเขียนรายงานกิจกรรมโครงการผ่านเว็บไซต์เรียนรู้การเขียนรายงานกิจกรรมโครงการผ่านเว็บไซต์
 • photo เรียนรู้การเขียนรายงานการเงินโครงการผ่านเว็บไซต์เรียนรู้การเขียนรายงานการเงินโครงการผ่านเว็บไซต์
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานกิจกรรมโครงการผ่านเว็บไซต์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานกิจกรรมโครงการผ่านเว็บไซต์
 • photo พี่เลี้ยง สจรส.ชี้แจงรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่ายพี่เลี้ยง สจรส.ชี้แจงรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง 2.เพื่ออบรมเรื่องการเขียนรายงานในเวปไซด์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • การเงินโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงินร่วมกับสสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • การเขียนรายงานปิดงวดเงินครั้งที่ 1
 • สอนเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1
 • สอนเรื่องการจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • สอนเรื่องใบแนบ ภงด3
 • การทำแบบสรุปการจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
09.00-09.30น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
09.30 -10.00น. การจัดเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
10.30 -11.00นการหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่
11.00 -12.00น. ซักถามแลกเปลี่ยน
13.00-16.30น.แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง
16.30-17.00น.สรุปถอดบทเรียนร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวน 2 คน
- ได้แนวทางในการจัดทำเอกสารการเงินและการหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 1 ฉบับ

ผลลัพธ์ - ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำเอกสารการเงินได้อย่างถูกต้องร้อยละ 100

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางกัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 984.00 0.00 0.00 0.00 984.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยdareehadareehaเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 13:39:41
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558 16:06:32 น.

ชื่อโครงการ : ความดันโลหิตสูง เบาหวาน บ้านสูแกเราเปลี่ยนได้ »

ชื่อกิจกรรม : ปิดโครงการงวด 2

 • photo

กิจกรรมหลัก : การร่วมประชุมกับ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนการทำรายงานร่วมกับ สจรส.ม.อ. และ สสส.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปิดโครงการปี 2557 งวด 2

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เข้าร่วมประชุมกับ สจรส.ม.อ. ทางพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ.ตรวจข้อมูลการรายงานผลการทำกิจกรรมในเวบไซต์ และทำการตรวจเอกสารการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ สสส.
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รับคำแนะนำการเขียนรายงานทางเวบไซต์ ข้อมูลที่เขียนมายังไม่วิเคราะห์ และจัดลำดับตัวอักษรให้สวยงาม
 • ได้รับคำแนะนำการจัดเอกสารการเงินให้เรียบร้อย ดูง่าย และลงวันที่ให้ตรงกับกิจกรรมที่ทำในเวบไซต์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,152.00 0.00 0.00 0.00 2,152.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:00-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวรอฮานะห์ อารีนางสาวรอฮานะห์ อารีเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 13:49:15
แก้ไขโดย นางสาวรอฮานะห์ อารี เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 14:34:27 น.

ชื่อโครงการ : โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว" »

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเอกสารและรายงานทางการเงิน

 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงินแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงิน
 • photo การเตรียมความพร้อมในการทำเอกสารการเงินการเตรียมความพร้อมในการทำเอกสารการเงิน
 • photo เรียนรู้การรายงานทางการเงินและการบันทึกรายงานในเวปไซด์เรียนรู้การรายงานทางการเงินและการบันทึกรายงานในเวปไซด์

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

1)เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารการเงิน 2)เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานทางการเงินและการบันทึกรายงานในเวปไซด์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1)ผู้รับผิดชอบโครงการ 2)ผู้รับผิดชอบการเงินของโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงินร่วมกับสสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 1)เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารการเงิน 2)การรายงานทางการเงิน และการบันทึกรายงานลงในเวปไซด์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 2 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 1)ผู้รับผิดชอบโครงการ 2)ผู้รับผิดชอบการเงินของโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมต่าสงๆ คือ -การทำเอกสาร -การรายงานทางการเงิน -การรายงานกิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ลงเวปไซค์ คนใต้สร้างสุข -การรับฟังคำชี้แจง -การจัดทำรายงานทางการเงิน -การเสียภาษี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงินร่วมกับสสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม กิจกรรมที่ดำเนินการ   1)เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารการเงิน   2)การรายงานทางการเงิน   3)การจัดทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง
  4)การายงานในเวปไซด์ ผลผลิต - เข้าร่วมกิจกรรม  2 คน ประกอบด้วย   1)ผู้รับผิดชอบโครงการ   2)ผู้รับผิดชอบการเงินของโครงการ ผลลัพธ์ คือ -ได้เรียนรู้และทราบแนวทางในการจัดทำเอกสารทางการเงิน ิ - การหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 1 ฉบับ

ผลผลิต
การรายงานทางการเงิน และการบันทึกรายงานลงในเวปไซด์ ผลลัพธ์ - ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบการเงินของโครงการสามารถจัดทำเอกสารการเงินได้อย่างถูกต้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมที่ถูกต้องตามระเบียบ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 984.00 0.00 0.00 0.00 984.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอุดม ฮิ่นเซ่งนายอุดม ฮิ่นเซ่งเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 13:51:38
แก้ไขโดย นายอุดม ฮิ่นเซ่ง เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 14:51:22 น.

ชื่อโครงการ : สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : การอบรมการเขียนรายงาน

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เรียนรู้การเขียนโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1 นายธานินทร์ แก้วรัตน์ ผุ้รับผิดชอบโครงการ 2 นางสาวศศิกาญจน์ นกแก้ว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมการการเขียนรายงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1 นายธานินทร์ แก้วรัตน์ ผุ้รับผิดชอบโครงการ 2 นางสาวศศิกาญจน์ นกแก้ว

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เรียนรู้กระบวนการดำเดินการชุมชนน่าอยู่โดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้
และการบันทึกข้อมูลในระบบเว็บไซต์ คนใต้สร้างสุข  และการจัดทำเอกสารทางการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

บันทึกปฏิทินแผนการดำเดินงานโครงการและจัดทำบันทึกกิจกรรมโครงการได้อย่างถูกต้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ในบางประเด็นของข้อมูลในระบบเว็บไซต์ยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากพี่เลี้ยง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-การบันทึกข้อมูลคนใต้สร้างสุข

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายยาลานิง อาบ๊ะนายยาลานิง อาบ๊ะเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 14:12:32
แก้ไขโดย นายยาลานิง อาบ๊ะ เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 14:30:08 น.

ชื่อโครงการ : ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมการทำรายงานผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่นยเรียนรู้กับ สจรส ม,อ.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเรียนรู้การจัดทำหลักการเสียภาษี โครงการ และร่วมร่วมฝึกประสบการณ์ในการคี่ข้อมูลลงระบบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ  2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เข้าร่วมประชุมและการทำรายงาน การทำหลักฐานรายงานที่ถูกต้อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รับรู้และเข้าใจการทำภาษีในเรื่องของค่าจ้าง ค่าวิทยากร และในกรณีการหักภาษีและเข้าใจการกรอกข้อมูลเข้าระบบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมนต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,592.00 0.00 0.00 0.00 2,592.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-15.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 14:32:04
แก้ไขโดย นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์ เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 14:47:41 น.

ชื่อโครงการ : ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : อบรมการเขียนรายงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการเขียนรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ในการทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของโครงการผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อบรมการเขียนรายงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมการเขียนรายงาน การจัดการเอกสารทางการเงิน การจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 4 จังหวัด ภาคใต้ คือ สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
 • รับฟังคำแนะนำการเขียนรายงานทางการเงิน และการยี่นเอกสารการเสียภาษี ตามข้อกำหนดของ สสส.
 • พี่เลี้ยงตรวจความถูกต้องของเอกสารและข้อมูลให้ตรงกับWeb Site ที่บันทึกข้อมูล พร้อมแนะนำวิธีการตรวจเช็คเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เกิดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลผ่าน Web site ของ สสส.
 • สามารถเข้าใจวิธีการรายงานทางการเงิน และการส่งเอกสารยื่นเสียภาษี
 • มีการ Up Date เอกสารที่ทันสมัย และเป็นปัจจุบันได้ตามแบบฟอร์มของเอกสาร
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมเอกสารที่ถูกต้องก่อนจะปิดงวดของแต่ละกิจกรรม เพื่อป้องกันปัญหาการเสียเวลาในการรวบรวมเอกสาร

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยฉลวย คงสมฉลวย คงสมเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 14:35:33
แก้ไขโดย ฉลวย คงสม เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 14:58:26 น.

ชื่อโครงการ : คนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร »

ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตามประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภายใต้ ปี 2558-2559

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ชี้แจงเกี่ยวกับการลงบันทึกการเงินและหักภาษี

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและการเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ชี้แจงเกี่ยวกับการลงบันทึกการเงินและหักภาษี

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบันทึกการเงินและหักภาษี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบันทึกการเงินและหักภาษี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยศิษธิพร ชุมมีศิษธิพร ชุมมีเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 14:49:39
แก้ไขโดย ศิษธิพร ชุมมี เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 15:09:30 น.

ชื่อโครงการ : ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเล »

ชื่อกิจกรรม : แบ่งโซนลงแขกปรับพื้นที่และปลูกพืชผัก และข้าวไร่ นาสวนผสม ครั้งที่ 4

 • photo ก่อนเก็บเกี่ยวก่อนเก็บเกี่ยว
 • photo กำลังเก็บเกี่ยวกำลังเก็บเกี่ยว
 • photo พักรับประทานอาหารเที่ยงพักรับประทานอาหารเที่ยง

กิจกรรมหลัก : ลงแขกปรับพื้นที่และปลูกพืชผัก

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ว่างในแปลงยางพาราและปาล์มน้ำมันให้เกิดประโยชน์ เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มทำข้าวไร่ 10 กลุ่มผู้สูงอายุ    5 คน กลุ่ม อสม.  2 คน  กลุ่มสภาเด็ก    5 คน    กลุ่มสตรี  8 คน ลงแขกเก็บข้าวไร่ของ นางสุภา ชุมไชยโย บ้านเลขที่ 216 หมู่ที่ 3 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปลูกข้าวไร่ในแปลงยางพารา จำนวน 4 ไร่ ข้าวเจ้าด้วยวิธีหว่าน 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดโซน ลงแขกปลูกสวนที่โค่นยาง รวม 40 ครัว จับคู่ คนที่โค่นกับที่ไม่โค่น รวมเรียนรู้ด้วยกัน (เจ้าของทำ10 ไร่ ให้เหลืออีก 10 ไร่มาทำร่วม) ใช้การเรียนรู้รวมกันหลังไปเรียนที่บ้านตัวอย่างมาแล้ว แบ่งกันทำเป็นแปลงเรียนรู้ ใช้กลุ่มเดิมที่เรียนรู้ 25 คนต่อกลุ่ม 4 กลุ่ม ทำรวม 20 ไร่ (อันนี้พูดคุยสรุปเจ้าของและเพื่อบ้านที่พร้อมร่วมเรียนรู้แล้ว ได้กำหนดกติกากันแล้ว เพื่อทำเป็นส่วนร่วมเรียนกันก่อน พอได้ผลแล้วค่อยไปขยายผลเอาเอง)

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มทำข้าวไร่ 10 กลุ่มผู้สูงอายุ    5 คน กลุ่ม อสม.  2 คน  กลุ่มสภาเด็ก    5 คน    กลุ่มสตรี  8 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มเวลา  09.30น  เริ่มเก็บพักรับประทานอาหารเที่ยง เวลา  13.00น เก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยเวลาประมาณ 15.30น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

พื้นที่ว่างในแปลงยางที่ปลูกใหม่ของกลุ่มเป้าหมายมีการปลูกพืชผัก ร้อยละ 80

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้าวไร่จำนวน 4 ไร่ ได้ผลผลิตประมาณ 92 ถัง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 15:28:10
Project trainer
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 15:28:29 น.

ชื่อโครงการ : สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพผูรับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูรับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับทุนโครงการ จำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมพัฒนาศักยภาพผูรับทุนโครงการ ดานการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับทุนโครงการ จำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารวมประชุม 09.00 – 09.30 น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ โดย คุณญัตติพงค์ แก้วทอง : สจรส.มอ. 09.30 – 10.00 น. การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง โดย คุณนงลักษณ์ รักเล่ง และคุณเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส : สจรส.มอ. 10.30 – 11.00 น. การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ โดย คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 11.00 – 12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยน 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 16.00 น. แบงกลุมปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกตอง กลุ่ม 1 : คุณซูวารี มอซู กลุ่ม 2 : คุณอารีย สุวรรณชาตรี กลุ่ม 3 : คุณใบเฟริ์น สุวรรณมณี กลุ่ม 4 : คุณนงลักษณ รักเลง กลุ่ม 5 : คุณญัตติพงค แกวทอง กลุ่ม 6 : คุณเยาวลักษณ ศรีสุกใส กลุ่ม 7 : คุณฮามีดะ หวันนุรัตน กลุ่ม 8 : คุณจุรีย หนูผุด 16.00 – 16.30 น. สรุปและถอดบทเรียนรวมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับทุนโครงการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ  การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ และสามารถปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้องได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้พื้นที่รายงานผลการดำเนินการโครงการผ่านเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบเอกสารการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์

21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 15:41:52
แก้ไขโดย นายธนกร สุวรรณโณ เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 15:50:10 น.

ชื่อโครงการ : สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ »

ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูรับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับทุนโครงการ 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน


จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้รับทุนโครงการ จำนวน 2 คน รายละเอียดกิจกรรมตามแผน อบรมพัฒนาศักยภาพผูรับทุนโครงการ ดานการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผู้รับทุนโครงการ จำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผู้รับทุนโครงการ จำนวน 2 คน รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารวมประชุม 09.00 – 09.30 น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ โดย คุณญัตติพงค์ แก้วทอง : สจรส.มอ. 09.30 – 10.00 น. การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง โดย คุณนงลักษณ์ รักเล่ง และคุณเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส : สจรส.มอ. 10.30 – 11.00 น. การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ โดย คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 11.00 – 12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยน 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 16.00 น. แบงกลุมปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกตอง กลุ่ม 1 : คุณซูวารี มอซู กลุ่ม 2 : คุณอารีย สุวรรณชาตรี กลุ่ม 3 : คุณใบเฟริ์น สุวรรณมณี กลุ่ม 4 : คุณนงลักษณ รักเลง กลุ่ม 5 : คุณญัตติพงค แกวทอง กลุ่ม 6 : คุณเยาวลักษณ ศรีสุกใส กลุ่ม 7 : คุณฮามีดะ หวันนุรัตน กลุ่ม 8 : คุณจุรีย หนูผุด 16.00 – 16.30 น. สรุปและถอดบทเรียนรวมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับทุนโครงการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ  การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ และสามารถปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้องได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 -15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwangmaneewangmaneeเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2558 09:55:41
Project trainer
แก้ไขโดย wangmanee เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558 10:15:15 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อมดี ที่บ้านพังสาย หมู่ 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานฯ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

คณะทำงาน แกนนำ ผู้นำชุมชน สรุปวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน  แกนนำชุมชน ผู้นำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-การประชุมคณะทำงาน สภาผู้นำชุมชน จำนวน 22 คน เดือนละครั้ง ณ.สมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทยอำเภอสทิงพระ เวลา 09.00- 15.00เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคและวางแผนการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ แกนนำ  ผู้นำชุมชน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีฝ่ายประสานงานผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะทำงานโครงการ, คณะกรรมการเครือข่ายสมาชิกสมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทยอำเภอสทิงพระแกนนำและคนในชุมชน จำนวน 22 คน . ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุม กำหนดประเด็น,ประชุม,ฝ่ายบันทึกสรุปเป็นเอกสาร พร้อมรายงานลงเวปไซด์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-เกิดสภาผู้นำชุมชน -เกิดแผนการดำเนินงานชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ที่ผ่านมากันยายน - พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้เข้าร่วม 22 คนผลสำเร็จปัญหาอุปสรรค และร่วมวางแผนการทำกิจกรรม โครงการในช่วงธันวาคม 2558 (ประชุมคณะทำงาน,การประเมินผล - มกราคม 2559 การพูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่สามารถเกิดผลสำเร็จร่วมกันกับโครงการชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อมดีที่บ้านพังสาย โดยกลุ่มเป้าหมายร่วมดำเนินงานที่หลากหลาย ทั้งคนในชุมชน เครือข่ายประมงพื้นบ้านที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่นภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำสู่เกิดความร่วมมือกันทำงานที่ต่อเนื่อง หนุนเสริมช่วยเหลือกันที่ยั่งยืน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthraiarmthraiarmเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2558 10:09:55
แก้ไขโดย thraiarm เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2558 14:51:38 น.

ชื่อโครงการ : นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : อบรมการเขียนรายงาน เอกสารการเงินและการบริหารจัดการ

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน คณะทำงานโครงการ 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมการเขียนรายงาน เอกสารการเงินและการบริหารจัดการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

อบรมการเขียนรายงาน เอกสารการเงินและการบริหารจัดการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงาน เอกสารการเงินและการบริหารจัดการมากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.จุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายฮาฎอรอมี สะตานายฮาฎอรอมี สะตาเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2558 10:10:55
แก้ไขโดย นายฮาฎอรอมี สะตา เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2558 20:24:01 น.

ชื่อโครงการ : สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) »

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเอกสารการเงิน

 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเอกสารการเงินแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเอกสารการเงิน
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานกิจกรรม ลงเว็ปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานกิจกรรม ลงเว็ป
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเอกสารภาษีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเอกสารภาษี

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมการทำเอกสารการเงิน  -  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกข้อมูลลงบนเว็บไซต์
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายไอที  ฝ่ายการเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ คือ
- การทำเอกสาร
- การรายงานทางการเงิน
- การรายงานกิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ลงเวปไซค์ คนใต้สร้างสุข
- การรับฟังคำชี้แจง
- การจัดทำรายงานทางการเงิน
- การเสียภาษี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงินร่วมกับสสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม กิจกรรมที่ดำเนินการ
1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารการเงิน 2) การรายงานทางการเงิน
3) การจัดทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง 4) การายงานในเวปไซด์ผลผลิต
- เข้าร่วมกิจกรรม3 คน ประกอบด้วย
1) ผู้รับผิดชอบโครงการ
2) ผู้รับผิดชอบการเงินของโครงการ
3) ผู้รับผิดชอบฝ่ายไอที ผลลัพธ์ คือ
- ได้เรียนรู้และทราบแนวทางในการจัดทำเอกสารทางการเงิน
- การหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 1 ฉบับ ผลผลิต - การรายงานทางการเงิน และการบันทึกรายงานลงในเวปไซด์
ผลลัพธ์
- ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบการเงินของโครงการสามารถจัดทำเอกสารการเงินได้อย่างถูกต้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมที่ถูกต้องตามระเบียบ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,296.00 0.00 0.00 0.00 1,296.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 - 16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยคำนึง คงศรีคำนึง คงศรีเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2558 17:17:18
แก้ไขโดย คำนึง คงศรี เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2558 22:47:53 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมมือร่วมใจสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้านหนองเพ็ง »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

 • photo บันทึกข้อมูลกิจกรรมของโครงการบันทึกข้อมูลกิจกรรมของโครงการ
 • photo เจ้าหน้าที่ สสส. สจรส.ม.อ ให้การบรรยายเจ้าหน้าที่ สสส. สจรส.ม.อ ให้การบรรยาย
 • photo เข้าอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงินโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558เข้าอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงินโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558
 • photo ฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ สสส. สจรส.ม.อ และพี่เลี้ยงผู้ติดตามฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ สสส. สจรส.ม.อ และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานและเอกสารการเงินโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนสภาแกนนำ 3 คน - ประธานโครงการ 1 คน - ฝ่ายการเงิน 1 คน - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงินโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558 ณ ห้องประชุม 100 ที่นั่ง (วิเชียร) วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน จ. พัทลุง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนสภาแกนนำ 3 คน - ประธานโครงการ 1 คน - ฝ่ายการเงิน 1 คน - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตัวแทนผู้เข้าอบรม  3 คน เข้าอบรม  ณ ห้องประชุม 100 ที่นั่ง (วิเชียร) วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน จ. พัทลุง โดยเจ้าหน้าที่จาก สสส. สจรส. ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ได้ให้การอบรมวิธีการเขียนรายงานและเอกสารการเงินของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตัวแทนผู้เข้าอบรม 3 คน ได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ในเรื่องการเขียนรายงาน,เอกสารการเงิน ,เอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย , ใบสำคัญรับเงินและวิธีการกรอกข้อมูล ซึ่งผลจากการเข้าอบรมในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานและเอกสารการเงินมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปแก้ไขปรับปรุงกับกิจกรรมของโครงการอื่นๆให้ถูกต้องและดียิ่งขึ้นต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายถาวร คงศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายซัยฟุดดีน เจะฮะนายซัยฟุดดีน เจะฮะเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558 10:06:19
แก้ไขโดย นายซัยฟุดดีน เจะฮะ เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558 12:03:51 น.

ชื่อโครงการ : สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมการทำเอกสารการเงิน  -  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกข้อมูลลงบนเว็บไซต์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1  คน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเอกสารการเงิน

    photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเอกสารการเงินแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเอกสารการเงิน photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานกิจกรรม ลงเว็ปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานกิจกรรม ลงเว็ป photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเอกสารภาษีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเอกสารภาษี


กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเอกสารการเงิน กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายไอที  ฝ่ายการเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ คือ - การทำเอกสาร - การรายงานทางการเงิน - การรายงานกิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ลงเวปไซค์ คนใต้สร้างสุข - การรับฟังคำชี้แจง - การจัดทำรายงานทางการเงิน - การเสียภาษี ผลลัพท์ที่ตั้งไว้


ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

- ปัญหา/แนวทางแก้ไข

- ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

- ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

    คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมที่ถูกต้องตามระเบียบ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

- ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าการเงินและไอที

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงินร่วมกับสสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม กิจกรรมที่ดำเนินการ 1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารการเงิน 2) การรายงานทางการเงิน 3) การจัดทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง 4) การายงานในเวปไซด์ผลผลิต - เข้าร่วมกิจกรรม3 คน ประกอบด้วย 1) ผู้รับผิดชอบโครงการ 2) ผู้รับผิดชอบการเงินของโครงการ 3) ผู้รับผิดชอบฝ่ายไอที ผลลัพธ์ คือ - ได้เรียนรู้และทราบแนวทางในการจัดทำเอกสารทางการเงิน - การหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 1 ฉบับ ผลผลิต - การรายงานทางการเงิน และการบันทึกรายงานลงในเวปไซด์ ผลลัพธ์ - ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบการเงินของโครงการสามารถจัดทำเอกสารการเงินได้อย่างถูกต้อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงินร่วมกับสสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม กิจกรรมที่ดำเนินการ 1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารการเงิน 2) การรายงานทางการเงิน 3) การจัดทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง 4) การายงานในเวปไซด์ผลผลิต - เข้าร่วมกิจกรรม3 คน ประกอบด้วย 1) ผู้รับผิดชอบโครงการ 2) ผู้รับผิดชอบการเงินของโครงการ 3) ผู้รับผิดชอบฝ่ายไอที ผลลัพธ์ คือ - ได้เรียนรู้และทราบแนวทางในการจัดทำเอกสารทางการเงิน - การหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 1 ฉบับ ผลผลิต - การรายงานทางการเงิน และการบันทึกรายงานลงในเวปไซด์ ผลลัพธ์ - ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบการเงินของโครงการสามารถจัดทำเอกสารการเงินได้อย่างถูกต้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,980.00 0.00 0.00 0.00 1,980.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบัดสาระบัดสาระเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558 22:19:06
แก้ไขโดย บัดสาระ เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558 15:05:25 น.

ชื่อโครงการ : ท่ามาลัยร่วมใจสานฝันครอบครัวอบอุ่น ตำบลปากน้ำ »

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงเพื่อดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจและให้ได้เอกสารที่สมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจเอกสาร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมทำงานทั้งหมด4คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-บรรทึกข้อมูลที่ยังไม่เสร็จ -ตรวจเอกสาร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เอกสารยังไม่สมบูรณ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 Locked
21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางร่อฝีย๊ะ หวันจินางร่อฝีย๊ะ หวันจิเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558 20:39:51
แก้ไขโดย นางร่อฝีย๊ะ หวันจิ เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558 21:43:25 น.

ชื่อโครงการ : โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว) »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและใส่แนวคิดการทำงานจิตอาสาการทำงานกับชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกอบต. อสม. กลุ่มสตรี 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและใส่แนวคิดการทำงานจิตอาสาการทำงานกับชุมชน
 • ประชุมเตรียมทีมงานในการจัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพทีมทำงาน
 • ประสานวิทยากรกระบวนการ
 • เตรียมสถานที่จัดอบรม
 • สรุปผลการจัดอบรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 19 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกอบต. อสม. กลุ่มสตรี 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 10.00 น. นายอับดุลเลาะห์  โส๊ะเต่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวเปิดเวทีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน โดยเชิญวิทยากรจำนวน 2 ท่านมาให้ความรู้ถ่ายทอดแนวทางการสร้างภาวะความเป็นผู้นำชุมชนและสร้างกระบวนการการละลายพฤติกรรมเสริมทักษะการเป็นผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง นายรอสัก  คงทอง ประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน ได้กล่าวถึงเป้าหมายทีมสภาผู้นำที่มาร่วมในวันนี้ จำนวน 30 คน แต่บางคนติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมได้ การมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ เพื่อให้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาเสริมทักษะในการเป็นผู้นำ นายปรีชา  หมีนคลาน ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ร่วมทีมสภาผู้นำ แนะนำวิทยากรทั้ง 2 ท่าน คือ 1. นายอุมัธ  สวาหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 2. นางสาวสุชดา  แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล การดำเนินกระบวนการตามกิจกรรมที่กำหนด โดยทีมสภาผู้นำรับฟังการบรรยายจากท่านวิทยากร นายอุมัธ สวาหลัง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เรื่องของการสร้างจิตอาสาการทำงานเป็นทีม และการเป็นผู้นำที่ดี คือการเป็นผู้นำตามสถานการณ์ การทำงานด้วยจิตอาสาเพื่อชุมชนของตนเองให้สามารถพึ่งตนเองได้  หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมการทำงานเป็นทีมผ่านเกมส์ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดยวิทยากรทั้งสองท่าน โดยการให้สมาชิกสภาทุกคนเขียนความคาดหวังที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ และแบ่งกลุ่มสภาผู้นำเป็น 2 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม เป็นการฦึกความกล้าแสดงออกในการเป็นผู้นำ การวางแผน การมีไหวพริบที่ดี มีความตั้งใจ การเป็นคนช่างสังเกตุ การเสริมทักษะการฟัง จดจำ และนำข้อมูลที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่ผู้อื่นที่ดีและได้รับประโยชน์สูงสุด มีการวางแผนเพื่อเป็นนักวางแผนที่ดี ผ่านกิจกรรมที่กำหนดขึ้น แต่ละกลุ่มแต่ละคนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าคิดกล้าทำ และปฏิบัติร่วมกันเป็นทีมงานสภาที่เข้มแข็งช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  หลังจากนั้นวิทยากรกำหนดกิจกรรมให้แต่ละทีมร่วมกันวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของหมู่บ้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างทางสังคม (วิถีชีวิต,วัฒนธรรม,ประเพณ๊) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทัศนียภาพ ซึ่งแต่ละทีมได้ร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างทางด้านต่างๆทั้งจุดเด่นจุดด้อยที่มีในหมู่บ้าน แล้วออกมานำเสนอให้ทุกคนร่วมรับฟังเพื่อนำมาร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาร่วมกัน จึงทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน หลังจากนั้นวิทยากรก็ได้สรุปผลการวิเคราะห์ "เมื่อรู้แล้ว - เราควรทำอย่างไร และมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราพึ่งตนเองได้ โดยจากข้อมูลที่แต่ละทีมร่วมกันวิเคราะห์สามารถนำจุดด้อยไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยผู้นำชุมชนหรือสมาชิกอบต. เพื่อมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีวิธีการพึ่งตนเอง การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการนำมาปฏิบัติแก่ตนเองและชุมชนให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ น.ส.สุชดา แซ่ตั้ง ได้พูดคุยเรื่องการทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้นำหมู่บ้านควรมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นและชุมชน ผู้นำควรมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คณะทำงานสามารถบริหารจัดการและมีแนวคิดการทำงานจิตอาสาการทำงานกับชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน เป็นกิจกรรมที่สามารถเสริมทักษะการสร้างภาวะการเป็นผู้นำที่ดี เปลี่ยนความคิดคนให้มีจิตอาสามากขึ้นการเข้าร่วมกิจกรรมและทำงานกันเป็นทีมมากขึ้น  ทีมสภาผู้นำที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ประสบการณ์เพื่อนำไปพัฒนาและร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับชุมชนต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,500.00 0.00 3,600.00 500.00 0.00 0.00 6,600.00 UnLock
20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุลเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2558 17:50:52
Project trainer
แก้ไขโดย กัลยา เอี่ยวสกุล เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2558 18:08:14 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนต้นแบบบ้านลาเกาะ ม.2 »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมหลัก : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อปิดงวดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/การเงิน พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำเอกสารปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/การเงิน พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ถ่ายเอกสารเพื่อจัดทำรูปเล่มส่งรายงานปิดโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดทำเอกสาร3.เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530.00 UnLock
20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkudaydklkudaydklเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558 11:09:49
แก้ไขโดย kudaydkl เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558 11:09:49 น.

ชื่อโครงการ : บ้านดอนขี้เหล็กอุ่นใจ ห่างไกลภัยในชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ถอนเงินเปิดบัญชี

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับสจรส.ม.อ.และพี่เลี้ยง/ผู้ติดตาม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

.

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

.

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

.

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 UnLock
20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkudaydklkudaydklเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558 11:10:13
แก้ไขโดย kudaydkl เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558 11:10:13 น.

ชื่อโครงการ : บ้านดอนขี้เหล็กอุ่นใจ ห่างไกลภัยในชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : การจัดทำรายงานส่งสสส.

กิจกรรมหลัก : การจัดทำรายงานส่งสสส./ถ่ายภาพกิจกรรม/ทำป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

.

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

.

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

.

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

.

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock