วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยphanuthatmusiphanuthatmusiเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557 14:45:05
แก้ไขโดย phanuthatmusi เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557 14:49:30 น.

ชื่อโครงการ : ป่าต้นน้ำบ้านห้วยยวนเหนือ »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามการจัดทำรายงาน

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมและติดตามในพื้นที่ร่วมกับ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลตามโครงการที่ผ่านมา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

หัวหน้าโครงการ และการเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามผลการรายงานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

หัวหน้าโครงการและการเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ติดตามผลต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ ส่งรายงานและรายละเอียดต่างๆของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ติดตามผลครบถ้วนและสามารถนำไปใช้ในการทำกิจกรรมต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

การจัดทำรายงานการเงิน รายงานกิจกรรมในระบบเว็ปไซต์ ต้องจัดทำทันทีหลังเสร็จกิจกรรม เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของเอกสารการเงิน/รายงาน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยanunmaneeanunmaneeเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2557 10:00:46
แก้ไขโดย anunmanee เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2557 10:30:16 น.

ชื่อโครงการ : คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 5

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมประชุมคณะทำงานโครงการฯ เดือนละครั้ง.. จำนวน 10 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนการจัดการพืชสมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-  แกนนำหมู่บ้าน  7  คน -  เยาวชน  2  คน -  ปราญช์  4  คน -  อสม.    4  คน -  ท้องที่  5  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-  ลงทะเบียน -  ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวต้อนรับและพูดถึงกิจกรรมที่ผ่านมา -  ปราญช์เสนอให้เยาวชนเพาะต้นกล้าสุมนไพรเพื่อเอาไว้ออกบู๊ทในงานประจำปีหากมีผู้สนใจซื้อหรือนำเอาพันธ์สมุนไพรต่างท้องถิ่นมาแลกได้ ทุกคนในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ -  ผู้รับผิดชอบโครงการขอความคิดเห็นคณะกรรมการเรื่องงานประจำปี ว่าจะออกบู๊ทอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเสนอให้ทุกคนไปคิดออกแบบการจัดบู๊ท ใครจะรับผิดชอบแล้วจะมาคยต่อเวทีประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป -  ปิดประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

การประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการออกบู๊ทงานประจำปีในครั้งนี้ ได้ความรู้เรื่องอาหารสมุนไพรเพิ่มขึ้นและรู้ว่าการเอาสมุนไพรมาทำอาหารนั้นสามารถทำได้หลายชนิด การให้เยาวชนเพาะชำต้นกล้าสมุนไพรเป็นการฝึกวินัยของเด็ก ให้รักและหวงแหนพันธ์สมุนไพร และทำให้เกิดรายได้กับเยาวชนซึ่งทำให้เด็กมีกำลังใจและสนุกกับการเพาะพันธ์ต้นกล้าสมุนไพร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.จุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 525.00 0.00 0.00 0.00 525.00 UnLock
24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านบางวันบ้านบางวันเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2557 16:15:36
แก้ไขโดย บ้านบางวัน เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2557 16:24:15 น.

ชื่อโครงการ : สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ »

ชื่อกิจกรรม : สอนธรรมะในโรงเรียน

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมธรรมะในโรงเรียนโดยการอบรมธรรมให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบางวันทุกวันจันทร์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสอนะรรมะให้กับเด็กในดรงเรียน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 94 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นักเรียนโรงเรียนบ้านบางวัน
1.ชั้นประถทศึกษาปี่ที่ 1 จำนวน  คน 2.ชั้นประถทศึกษาปี่ที่ 2 จำนวน  คน 3.ชั้นประถทศึกษาปี่ที่ 3 จำนวน  คน 4.ชั้นประถทศึกษาปี่ที่ 4 จำนวน  คน 5.ชั้นประถทศึกษาปี่ที่ 5 จำนวน  คน 6.ชั้นประถทศึกษาปี่ที่ 6 จำนวน  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เชิญวิทยากรมาสอนธรรมะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นักเรียนโรงเรียนบ้านบางวัน
1.ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 จำนวน  คน 2.ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 จำนวน  คน 3.ชั้นประถทศึกษาปี่ที่ 3 จำนวน  คน 4.ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 จำนวน  คน 5.ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 จำนวน  คน วิทยากร จำนวน 2 ท่าน คือ นายดำ ศรีประเสริฐ ,นายสถิตย์ ศรีฟ้า

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.กำหนดหัวข้อ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาที่พบ 1.จำนวนนักเรียนมาไม่ครบเนื่องจากขาด ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 สอบอยู่ 2.อากาศร้อน ทำให้เด็กไม่มีสมาธิ อาจต้องหาพัดลมมาช่วยในครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

1.ศักดิ์ชาย เรืองศรี 2.นางสาวอุไรวรรณ ตัณฑอริยะ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
1.ศักดิ์ชาย เรืองศรี 2.นางสาวอุไรวรรณ ตัณฑอริยะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 UnLock
24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2557 11:20:26
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2557 11:20:46 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : แสดงวัฒนธรรมดีเกฮูลู

กิจกรรมหลัก : จัดกีฬานากอฮูแตสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด( 4 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะดีเกฮูลูได้รับเชิญให้ไปทำงานแสดงต่างพื้นที่โดยที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นงานใหญ่ โดยมีการพบกลุ่มดีเกหลายคณะด้วยกันเพื่อมาทำการแสดงพร้อมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะดีเกฮูลูได้รับเชิญให้ไปทำงานแสดงต่างพื้นที่โดยที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นงานใหญ่ โดยมีการพบกลุ่มดีเกหลายคณะด้วยกันเพื่อมาทำการแสดงพร้อมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะดีเกฮูลูได้รับเชิญให้ไปทำงานแสดงต่างพื้นที่โดยที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นงานใหญ่ โดยมีการพบกลุ่มดีเกหลายคณะด้วยกันเพื่อมาทำการแสดงพร้อมกันคณะดีเกฮูลูของเรามีความสุขที่ได้นำเนื้อหาและเนื้อร้องเกี่ยวกับยาเสพติดไปให้บุคคลภายนอกได้รับฟังและให้ผู้ได้ฟังได้คิดและเตือนสะติเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดมากขึ้นและมีการร้องเพลงกลุ่มโดยให้แบ่งเป็นแต่ละอำเภอมาร้องเพื่อให้คนรอบข้างเกิดความสุขและมีความสมัคคีร่วมกัน และการได้ไปแสดงในครั้งนี้ทางอำเภอศรีสาครก็ได้ให้ค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆเพื่อให้รางวัลกับคณะดีเกฮูลูของเรา เพื่อให้กลุ่มดีเกฮูลูสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 UnLock
24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08:30-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchavaearbchavaearbเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2557 14:06:56
แก้ไขโดย chavaearb เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2557 14:12:00 น.

ชื่อโครงการ : ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง »

ชื่อกิจกรรม : เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการและติดตามครัวเรือนต้นแบบในการดำเนินกิจกรรม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจำนวน ๔ เดือนต่อครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติตตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานระดับหมู่บ้านหมู่ที่ 5,6,8

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมคณะทำงานระดับหมู่บ้านทั้งสามหมู่บ้านติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดการขยะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานระดับหมู่บ้านทั้งสามหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 5,6,8

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้ผลการดำเนินงานมาปรับและวางแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,600.00 500.00 0.00 0.00 4,100.00 UnLock
23 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpatchanan_maneepatchanan_maneeเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2557 15:47:19
แก้ไขโดย patchanan_manee เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2557 15:48:10 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามเยี่ยมการปฏิบัติงานตามบ้านกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 8 ครั้ง (6/8)

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 32 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มผู้ว่างงานและกลุ่มผู้สูงอายุ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามเยี่ยมการปฏิบัติโดยคณะกรรมการและปราชญ์ชุมชนทุกบ้าน แบ่งตามโซนพื้นที่ ในขณะที่ไปเยี่ยมก็จะนำวัสดุในชุมชนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ทบทวน ติดตาม ปัญหา นำมาพัฒนาพื้นที่ได้ต่อเนื่อง ปราชญ์ท้องถิ่น อดีตผู้ใหญ่จำเนียร พรหมเรืองนำทีมติดตาม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
23 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtanomtanomเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2557 19:15:23
แก้ไขโดย tanom เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2557 19:16:37 น.

ชื่อโครงการ : อนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย (พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : รายงานความก้าวหน้า/ตรวจเอกสารการเงินของโครงการแก่พี่เลี้ยงโครงการ

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจโครงการกับประชาชนในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รายงานความก้าวหน้า/ตรวจเอกสารการเงินเพื่อส่งรายงานงวดที่1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

รายงานความก้าวหน้า/ตรวจเอกสารการเงินเพื่อส่งรายงานงวดที่1

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รายงานความก้าวหน้า/ตรวจเอกสารการเงินเพื่อส่งรายงานงวดที่1

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

รายงานความก้าวหน้า/ตรวจเอกสารการเงินเพื่อส่งรายงานงวดที่1

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นาย ยุทธนา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 312.00 UnLock
23 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2557 14:27:04
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2557 11:20:22 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : แสดงวัฒนธรรมดีเกฮูลู

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมธำรงรักษาวัฒนธรรมดิเกฮูลูซรีนากอฮุแต(24 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะดีเกฮูลูได้รับเชิญให้ไปทำงานแสดงต่างพื้นที่โดยที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นงานใหญ่ โดยมีการพบกลุ่มดีเกหลายคณะด้วยกันเพื่อมาทำการแสดงพร้อมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะดีเกฮูลูได้รับเชิญให้ไปทำงานแสดงต่างพื้นที่โดยที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นงานใหญ่ โดยมีการพบกลุ่มดีเกหลายคณะด้วยกันเพื่อมาทำการแสดงพร้อมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะดีเกฮูลูได้รับเชิญให้ไปทำงานแสดงต่างพื้นที่โดยที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นงานใหญ่ โดยมีการพบกลุ่มดีเกหลายคณะด้วยกันเพื่อมาทำการแสดงพร้อมกันคณะดีเกฮูลูของเรามีความสุขที่ได้นำเนื้อหาและเนื้อร้องเกี่ยวกับยาเสพติดไปให้บุคคลภายนอกได้รับฟังและให้ผู้ได้ฟังได้คิดและเตือนสะติเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดมากขึ้นและมีการร้องเพลงกลุ่มโดยให้แบ่งเป็นแต่ละอำเภอมาร้องเพื่อให้คนรอบข้างเกิดความสุขและมีความสมัคคีร่วมกัน และการได้ไปแสดงในครั้งนี้ทางอำเภอศรีสาครก็ได้ให้ค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆเพื่อให้รางวัลกับคณะดีเกฮูลูของเรา เพื่อให้กลุ่มดีเกฮูลูสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 UnLock
22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtosaphorntosaphornเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557 15:42:45
แก้ไขโดย tosaphorn เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557 15:52:52 น.

ชื่อโครงการ : สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ลงแขกตามบ้าน

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ลงแขกตามบ้าน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

นำดินข้างถนนที่ช่วยกัยพัฒนามาเป็นดินปลูก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการ กลุ่มสมาชิก

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กลุ่มคนในชุมชน  กรรมการและกลุ่มจิตอาสาของชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการ สมาชิก เยาวชนและแกนนำในชุมชน  อสม.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำดินที่ได้จากการพัฒนาซอยมาเป็นดินปลูกและเดินช่วยตามบ้านแล้วแต่ความเหมาะสมร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการปลูกของแต่ล่ะบ้านเพื่อเพิ่มความรู้ให้สมาชิกในชุมชนด้วย  และส่งเสริมให้มีการปลูกผักหลากหลายชนิด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ไปช่วยบ้านป้านวลนำดินที่เก็บกวาดจากถนนมาเป็นดินปลูกมะละกอ  มะเขือสีม่วง  พริกขี้หนู  ผักโหม ได้รับฟังจากป้านวลว่าปลูกไว้เพื่อรับประทานในบ้านเมื่อก่อนขายขนมจีนที่บ้านก็ไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาดเพราะได้ใช้ผักที่ปลูกไว้มาเป็นผักเนาะบางส่วนเช่น ใบแมงลัก ใบโหระพา มะเขือ พริกขี้หนู ได้ให้ลูกค้ารับประทานผักปลอดสารพิษและลดต้นทุนได้ด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:00 ถึง 17.30 น น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2557 10:37:31
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2557 13:51:17 น.

ชื่อโครงการ : แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : นำขยะเข้ากองทุนและเปิดร้านค้าสร้างสุข

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เปิดเวทีเตรียมความพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนปีที่ 2

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิล และ เพื่อให้เกิดสวัสดิการชุมชนผ่านการจัดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เปิดตลาดนัดในพื้นที่ริมทางรถไฟ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อรับขยะจากชุมชนทั้งในรูปแบบซื้อจากสมาชิกในชุมชนผ่านธนาคารขยะและการขอบริจาคขยะจากสมาชิกในชุมชนป้อมหก,โรงพยาบาลหาดใหญ่,ตลาดสดเทศบาลนครหาดใหญ่และชุมชนใกล้เคียง เพื่อเข้าเป็นกองทุนขยะชุมชนป้อมหก เพื่อนำไปสู่สวัสดิการชุมชน เช่น ร้านค้าศูนย์บาท,ขยะแลกปุ๋ย,ขยะแลกผัก,ขยะแลกพันธุ์ไม้ ฯ

วิธีการ
1.รับสมัครสมาชิกกองทุนขยะ 2.แจ้งข้อตกลงร่วมกัน โดยข้อตกลงมีดังนี้ - สมาชิกจะต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนป้อมหกเท่านั้น -สมาชิกจะต้องคัดแยกขยะจากครัวเรือนก่อนนำมาฝากธนาคารขยะหรือบริจาคให้กองทุนขยะชุมชนป้อมหก

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1 .สมาชิกกองทุนขยะสร้างสุข

 1. ทีมงาน

 2. บัณฑิตอาสา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ปิดตลาดนัดในพื้นที่ริมทางรถไฟ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อรับขยะจากชุมชนทั้งในรูปแบบซื้อจากสมาชิกในชุมชนผ่านธนาคารขยะและการขอบริจาคขยะจากสมาชิกในชุมชนป้อมหก,โรงพยาบาลหาดใหญ่,ตลาดสดเทศบาลนครหาดใหญ่และชุมชนใกล้เคียง เพื่อเข้าเป็นกองทุนขยะชุมชนป้อมหก เพื่อนำไปสู่สวัสดิการชุมชน เช่น ร้านค้าศูนย์บาท,ขยะแลกปุ๋ย,ขยะแลกผัก,ขยะแลกพันธุ์ไม้ ฯ

ทีมงาน  5 คน บัณฑิตอาสา  5 คน ทีมงานจากโรงงานวงษ์พานิช  คลองแห  6  คน สมาชิก กองทุนขยะสร้างสุข 22 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

. เวลา  08.00 น.และ 12.00 น.ประชาสัมพันธ์ ผ่านเสียงตามสาย ให้สมาชิกเข้ามารับบริการฝากขยะรีไซเคิล
2. เวลา  12.00 น. จัดเตรียมสถานที่  โทรเช็คราคาขยะรีไซเคิลกับวงษ์พานิชคลองแห 3. เวลา  13.00 น. เปิดให้บริการรับฝากขยะรีไซเคิล 4. เวลา  18.00 น. วงษ์พานิชคลองแห มารับขยะรีไซเคิลที่กองทุนขยะสร้างสุข

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

              ทีมงานได้รับการแจ้งข่าวจาก ทีมงานของวงษ์พานิชในวันนี้ว่า จะเข้ามารับขยะรีไซเคิลล่าช้าเนื่องจากติดรายการอีกหนึ่งที่จะเข้ามารับของกองทุนขยะสร้างสุขเมื่อ
เวลา 18.00-18.30 น.  ทำให้ทีมงานและบัณฑิตอาสา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คุยกันว่าในวันนี้จะให้เยาวชนได้นำขยะมาเข้ากองทุนด้วยเนื่องจาก กว่ารถจะมารับก็เป็นเวลาที่เยาวชนป้อมหกเลิกเรียนแล้ว  จึงได้ออกแบบว่า  ควรให้เยาวชนเป็นสมาชิกเพื่อรับสวัสดิการชุมชนเหมือนกับผู้ใหญ่ด้วย

            13.00 น เปิดรับขยะรีไซเคิลตามปกติ วันนี้พิเศษ คือ ทางร้านค้าสร้างสุขชุมชนป้อมหก  จัดรายการ นัดพบขยะอันตราย  วันนี้  มีกิจกรรม ขยะอันตรายแลกไข่ไก่  มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมและนำขยะอันตราย มา ณ กองทุนขยะควบคู่ ไปกับ การนำขยะรีไซเคิลมาเพื่อการออม  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เบิกบานใจอย่างต่อเนื่อง    เนื่องจากช่วงเช้าอบรมสวนผักสร้างสุข สมาชิกกองทุนและผู้สนใจเข้ามาร่วมอบรม  พอตอนบ่าย ดูเหมือนว่าดินแดนแห่งนี้ ขยะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันช่างมีความหมายเหลือเกินแม้แต่ขยะที่ไม่ควรไว้ในบ้านก็ยังนำมาแลกเป็นอาหารมื้อเย็นได้  ทำไมดินแดนนี้ช่างแสนสุขเหลือเกิน  พอตกเย็น เวลา 16.30 น น้องๆ เลิกเรียนก็ได้มาพบกันที่ศูนย์บ่มเพาะเยาวชนบ้านป้าพร  ครูซาร่าได้แจ้งน้องๆว่าให้ไปดูว่าที่บ้านของตัวเองนั้นมีขยะรีไซเคิลบ้างหรือไม่ เพื่อนำมาเปิดบัญชีกับกองทุนขยะสร้างสุข และรับสวัสดิการชุมชนร่วมกัน มีน้อง สามคนที่พร้อมจะนำขยะรีไซเคิลมาเปิดบัญชี  ส่วนคนอื่นๆ แจ้งครูว่า จะนำมาในวันศุกร์หน้า วันนี้ลองให้น้องจอยเข้ามามีบทบาทในการทำงานร่วมกับทีมงานหลัก  เพราะมองว่าวันหนึ่งเยาวชนเหล่านี้จะมีโอกาสมาทำหน้าที่แทนหรือ เปิดกลุ่มเล็กๆขึ้นบริหารจัดการกันเองตามแบบฉบับของเยาวชน

สรุปรายการ

พลาสติกใส                      12.8x13                                                    166.4

พลาสติกรวม                    13.4x8                                                    107.2

พลาสติกขุ่น                      5x22                                                        110.0

กระดาษสี                        18.7x2                                                        37.4

กระดาษลัง                        24.5x3.70                                                  88.8

เหล็ก                                9.6 x7                                                        16.6

เครื่องใช้ไฟฟ้า                      3x5                                                          15.0

อลูมิเนียม                          0.8x38                                                        30.4

กระป๋องเบียร์                      0.4x38                                                          15.2

ขวดบรรจุลัง                        1x9                                                              9.0

สังกะสี                                4.4 x4                                                          17.6

ขวดแก้ว                            120                                                              120

รวม                                                                                                    759.50


สิ่งดีๆ ที่ได้จากขยะวันนี้

                      ขยะ สอนให้เรารู้จักทำงานอย่างเป็นระบบ

ขยะสอนให้เรา คิดสิ่งที่สร้างสรรค์  ทำอะไรได้แปลกใหม่ โดยไม่ต้องสนใจว่า เราจะได้กำไรหรือ ขาดทุน

              เพราะเพียงแค่คิดและลงทำสิ่งดีๆ  นั่นก็คือ กำไร มหาศาล
เมื่อเยาวชนได้ทำกิจกรรมบ่อยๆ  ก็ย่อมห่างไกลจากสิ่งยั่วยุจากสังคมภายนอกนั่นเอง

            ทั้งหมดนี้เกิดจาก  คุณค่าของขยะ เพราะเชื่อว่า ขยะ คือสิ่งมหัศจรรย์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 565.00 0.00 0.00 0.00 565.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2557 12:40:24
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2557 13:26:50 น.

ชื่อโครงการ : แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฎิบัติการ สวนผักสร้างสุข

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หน้าบ้าน น่ามอง ข้างถนนกินได้ ปรับเปลี่ยนชุมชนขยะ เป็นชุมชนสีเขียว วิถีแห่งความพอเพียง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสภาพแวดล้อมของชุมชนสะอาด เรียบร้อย น่าอยู่ อาศัย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ครัวเรือนนำร่อง 20 ครัวเรือน

วิทยากร  1 ท่านจาก สำนักงาน เกษตรอำเภอ

ทีมงาน

บัณฑิตอาสา มอ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ึ7 พย  2557 เวลา 10.00 น ถึง 12.00 น  ประชุมทีมงาน เพื่อออกแบบกิจกรรม สวนผักสร้างสุข  และ ติดต่อวิทยากร

14 พย  2557  เวลา 10.00 น ถึง 12.30 น ออกเดินประชาสัมพันธ์ และสอบถามความต้องการเข้าอบรม และเข้าร่วม กิจกรรมสวนผักสร้างสุข

20 พย  2557  เวลา  14.00 น เดินทางไปรับก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ณ ดวงดาว ฟาร์มเห็ด  บ้านพรุ จังหวัดสงขลา
21 พย 2557  เวลา 10.00 น  ถึง 12.00 น  อบรม สวนผักสร้างสุข

นัดพบครั้งต่อไป  วันศุกร์ที่ 12 พย 2557    เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน และ อบรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์จากน้ำหมักสับปะรด และ การเก็บน้ำมันพืชจากครัวเรือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คุณครูจิ๋ม ศิริภรณ์ เหมมณี    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  อำเภอ หาดใหญ่

ครูซาร่า  นางสาว พารีซา ปาเซเลาะ  บัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณ โสภา เพ็ชรรัตน์  ประธานกลุ่มสตรีชุมชนป้อมหก

คุณ สุภาพร ศุภารัตน์  อสม ชุมชนป้อมหก

คุณ ดี  กัมพูชา  จิตอาสาชาวต่างชาติในชุมชนป้อมหก

ทีมงานโครงการ  6 ท่าน

ผู้เข้าอบรม 18 ท่าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ึ7 พย  2557 เวลา 10.00 น ถึง 12.00 น  ประชุมทีมงาน เพื่อออกแบบกิจกรรม สวนผักสร้างสุข  และ ติดต่อวิทยากร

14 พย  2557  เวลา 10.00 น ถึง 12.30 น ออกเดินประชาสัมพันธ์ และสอบถามความต้องการเข้าอบรม และเข้าร่วม กิจกรรมสวนผักสร้างสุข

20 พย  2557  เวลา  14.00 น เดินทางไปรับก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ณ ดวงดาว ฟาร์มเห็ด  บ้านพรุ จังหวัดสงขลา
21 พย 2557  เวลา 10.00 น  ถึง 12.00 น  อบรม สวนผักสร้างสุข

นัดพบครั้งต่อไป  วันศุกร์ที่ 12 พย 2557    เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน และ อบรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์จากน้ำหมักสับปะรด และ การเก็บน้ำมันพืชจากครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการเดินสำรวจในพื้นที่ชุมชน บริเวณ ณ ถัดอุทิศ ในวันที่ 14  พย 2557 พบว่า  ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บ้านช่วงเวลา 10.00 น ถึง  12.30 น ส่วนใหญ่คือ ผู้สูงอายุ  แม่บ้าน  ผู้ป่วย  ผู้ ประกอบกิจการในครัวเรือน  ทางทีมงาน และบัณฑิตอาสาจึงเข้าไปทำการประชาสัมพันธ์และสอบถามข้อมูลการปลูกพืชสวนครัวในครัวเรือน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ปลูกผักสวนครัวเล็กๆไว้บางส่วนของบ้าน เนื่องจาก สีเขียวทำให้รู้สึก สบายตา สบายใจ และ ได้เป็นอาหาร  หลายครัวเรือน ให้ข้อมูลว่า ชอบปลูกต้นไม้แต่ยังไม่กล้าปลูกผัก กินเองเพราะ ไม่ถนัด  เมื่อทางทีมงานสอบถามว่า สนใจเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ถั่วงอก  เห็ดนางฟ้า และ ผักสวนครัวบ้างมั้ย โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ก่อน และ กลับไปปลูก หลังจากนั้นมานัด กันคุย และเล่าว่า ที่เราได้ปลูกนั้น มีผลอย่างไรบ้าง  เมื่อชาวบ้านได้ทราบว่ามีการสอนก่อนทำ และติดตามผล  ก็เริ่มสนใจ  และ ได้สั่งอุปกรณ์การปลูก
          หลังจากเก็บข้อมูลเรียบร้อย ทีมงานได้นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อหาความสนใจของแต่ละครัวเรือน เพื่อให้ครัวเรือนนั้นๆ เป็นต้นแบบ ครัวเรือนของการปลูกสวนครัว ชนิดต่างๆ  เมื่อวันอบรมมาถึง  เวลา 10.05 นาที  เห็นครัวเรือนตัวเองเดินทางเข้ามาใกล้กองทุนขยะสร้างสุข  ทีมงานก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาทันที

            วิทยากรเดินทางมาถึง พร้อมอุปกรณ์สาธิต  คุณ เปรมวดี  ผอมเอียด ได้กล่าวทักทายผู้เข้าอบรม และแจ้งถึงวัตถุประสงค์ให้ทราบ และแนะนำวิทยากรให้กับที่ประชุมรู้จัก หลังจากนั้นก็ได้เรียนรู้ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง  เริ่มจาก  การเพาะถั่วงอกในขวด เรื่องง่ายๆ และเชื่อมโยงกับการจัดการขยะ  ในที่อบรม เต็มไปด้วยความอยากรู้ อยากเรียน และ เป็นคนต่างวัยก็ตาม บ้างก็เล่าประสบการณ์ที่สำเร็จ  บ้างก็ถามถึงสาเหตุของการความล้มเหลวที่ผ่านมา วิทยากรได้ขยายความและให้คำตอบจนหายข้องใจ  ต่อมาเรื่องการเพาะเห็ด  ซึ่ง อาจารย์ อุไรวรรณ โชติทอง ท่านเป็นข้าราชการเกษียรณ์ ครั้งนี้่ท่านได้สนใจ เข้าร่วมอบรมด้วยท่านสนใจเพาะเห็ดนางฟ้ามาก อยากทอลองเพาะเลี้ยง  ท่านมีบ้านไว้เป็นที่จอดรถ มีบริเวณ ครัว ที่ว่างมากพอที่จะจุเห็ด สอง สามร้อยก้อนแต่ท่าน อยากทำ 30 ก้อนนี้ให้เห็นผลก่อน เมื่อมีประสบการณ์ดีพอ ก็สามารถขยายเพิ่มได้ อีกท่านคือ ช่างพล  เป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซต์ อาศัยในซอยถัดอุทิศ  ไม่ค่อยว่างมาอบรม แต่ ก็นำล้อยางรถมอเตอร์ไซต์มากลับด้านแล้วใส่ดินปลูก ตะไคร้ไว้หน้าบ้าน  ก็ดูเขียวสดชื่นสบายตา  อีกแบบ  กลับมาที่การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน  ทีมงานได้แบ่งให้แต่ละท่านที่เข้าอบรมไปลองเพาะดู โดยวิทยากรให้ความรู้จนเห็นภาพ และจากแววตาของผู้เข้าอบรม น่าจะทำได้  สอบถาม แลกเปลี่ยนพูดคุยสักระยะ หนึ่งก็ ได้ทำการนัดวันดูผลงาน และ อบรมเรื่องการเก็บน้ำมันจากครัวเรือน การทำน้ำยาอเนกประสงค์ ในครั้งต่อไป วันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2557  สำหรับครั้งนี้ กลับบ้านไปอย่างมีไฟ  พร้อมที่จะเพาะ และ ปลูก ร่วมสร้างหน้าบ้านให้น่าอยู่ด้วยการเพิ่มสีเขียวที่กินได้ให้หน้าบ้านตัวเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2557 14:19:31
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2557 14:29:40 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : ทำความสะอาดมัสยิด

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์( สำหรับกิจกรรมทำสะอาดมัสยิด 48 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เวลา 8.00 น ผู้อาสาทำความสะอาดมัสยิดออกมาลงทะเบียนและแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนดำเนินการและเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 8.00 น ผู้อาสาทำความสะอาดมัสยิดออกมาลงทะเบียนและแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนดำเนินการและเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้อาสาทำความสะอาดมัสยิดพร้อมใจกันออกมาทำความสะอาดเพื่อมัสยิดของชุมชนเพื่อให้ชุมชนเกิดความสะอาดเมื่อบุคคลภายนอกเข้ามาในมัสยิดก็รู้สึกถึงความสะอาดเพราะมัสยิดของชุมชนจะมีชาวดะวะมาพักทุกๆเดือนและดะวะที่มาก็เป็นคนนอกพื้นที่ เช่น จากยะลา และปัตตานี เมื่อพวกเขาได้เข้ามาในมัสยิดก็รู้ถึงความสะอาดเรียบร้อยและรู้สึกจะมาบ่อยๆๆเพื่อให้ความรู้สำหรับชุมชนเรา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 UnLock
21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวันชัยวันชัยเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557 10:31:03
แก้ไขโดย วันชัย เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557 10:35:08 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานประเมิณผลการทำงาน ครั้งที่ 6

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งและประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อบริหารจัดการโตรงการและสรุปผลการทำงานที่ผ่านมา 2.เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงานในโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ผู้นำชุมชนและอสม จำนวน 15 คน 2.แกนนำนักเรียนและเยาวชน จำนวน 5 คน 3.ตัวแทนภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย จำนวน 5 คน 4.ตัวแทนภาคส่วนราชาการในพื้นที่ เช่นจาก อบต.เป็นต้น จำนวน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประสานงานแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมตามวันวลาและสถานที่ที่กำหนด 2.ผู่รับผิดชอบโครงการสรุปผลการทำงานที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งการใช้จ่ายเงินของโครงการ 3.กำหนดกิจกรรมที่จะทำต่อไป 4.ประเมินผลที่ได้จากการดำเนินงานในรอบ 1 เดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.ผู้นำชุมชนและอสม จำนวน 15 คน 2.แกนนำนักเรียนและเยาวชน จำนวน 5 คน 3.ตัวแทนภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย จำนวน 5 คน 4.ตัวแทนภาคส่วนราชาการในพื้นที่ เช่นจาก อบต.เป็นต้น จำนวน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประสานงานแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 ตุลาคม 2557  ณ รพ.สต.บ้านศรีนคร โดยคณะทำงานได้มาประชุมในเวา 9.00 น. มีนายโกศล ไตรสุวรรณ เป็นประธานการประชุม 2.สรุปผลการทำงานที่ผ่านมา ในงวดที่ 1 เพื่อเตรียมส่งรายงานงวดที่ 1 ในวันที่ 1 พ.ย.2557 โดยที่ประชุมให้ นายวันชัย บ่อเงิน ผู้รับผิดชอบโครงการ และนส.หูสนา เจะเตะ เจ้าหน้าที่การเงินของโครงการไปส่งรายงานงวด ส่วนคณะทำงานท่านอื่นๆนั้นติดภารกิจในการเตรียมงานทอดกฐินในวันที่ 2 พ.ย.2557 ที่วัดบ้านศรีนคร หมู่ที่ 6 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 3.กำหนดกิจกรรมที่จะทำต่อไป ได้แก่การไปศึกษาดูงาน การส่งรายงานงวด เป็นต้น 4.ประเมินผลที่ได้จากการทำกิจกรรม โดยนายวันชัย บ่อเงิน ผู้รับผิดชอบโครงการได้รายงานต่อที่ประชุม โดยมีข้อซักถามจากนางไพวรรณ ไกรดำ ซึ่งเป็นคณะทำงานถึงความยั่งยืนของโครงการ  และปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการยังพบว่าบางกิจกรรมต้องเลี่อนออกไปเช่นกิจกรรมการศึกษาดูงาน 2.ในส่วนของการใฃ้จ่ายงบประมาณตามโครงการพบว่าพบวบประมาณในงวดที่ 1 ได้้รับการสนับสนุนน้อสกว่างบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในการดำเนินกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ควรซักถามปัญหาอุปสรรคแต่ละครั้งเมื่อมีการประชุมคณะทำงาน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.สุวิทย์ หมาดอะดำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 UnLock
20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnaithungnaithungเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557 05:26:26
แก้ไขโดย naithung เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557 06:47:51 น.

ชื่อโครงการ : ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะ 2

 • photo ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะ 2ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะ 2
 • photo ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะ 2ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะ 2
 • photo ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะ 2ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะ 2
 • photo ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะ 2ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะ 2
 • photo ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะ 2ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะ 2
 • photo ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะ 2ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะ 2
 • photo ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะ 2ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะ 2
 • photo ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะ 2ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะ 2
 • photo ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะ 2ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะ 2
 • photo ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะ 2ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะ 2

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

มีการฝึกอบรม และผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถทำปุ๋ยหมักได้ถูกต้อง 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเป้าหมายเดิม(ข้างถนนทั้งหมด) 20 ครัวเรือน 60 คน ร้านขายอาหาร 5 ครัวเรือน 15 คน ครูโรงเรียนสอนศาสนา 5 ครัวเรือน 15 คน ชาวบ้านทั่วไป 20 ครัวเรือน 60 คน รวม 150 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ครั้งที่ 2 เข้าสู่กระบวนการหมัก - เตรียม ถังหมักมีฝาปิด ขนาดใดก็ได้แบ่งเป็น 10 ส่วน - เติมกากน้ำตาล 1 ส่วน - เติมจุลินทรีย์ 1 ส่วน แล้วคนให้เข้ากันก่อน - เติมน้ำ 2 ส่วน - เติมขยะที่ต้องการหมักลงไปเรื่อยๆ จนครบ 9 ส่วน - เหลือพื้นที่ว่างไว้ประมาณ 1 ส่วน -นำขยะที่ผ่านขบวนการหมักไว้ 21 วัน มาแยกส่วน -เนื้อขยะเอาไปให้สัตว์เลี้ยงและทำปุ๋ย -ส่วน ที่เป็นน้ำเก็บรวบรวมไว้ บรรจุใส่ขวดน้ำขนาดหนึ่งลิตร นำมาขายให้กับศูนย์เรียนรู้เมืองท่าหลาในราคาขวดละ 10 บาท หรือนำมาแลกพันธ์ไม้กับ ม. 12 ท่าขึ้น
โดยขอความร่วมมือผู้ร่วมโครงการดังนี้ -รณรงค์ให้ปลูกอ้อยบ้านละ 2 ต้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกากน้ำตาล - ให้ผู้ร่วมโครงการลงทุนครัวเรือนละ 100 บาท เพื่อซื้อถังหมักและอุปกรณ์ต่างๆในเบื้องต้น
-ให้แต่ละครัวเรือนที่มาฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้ไปทำจริงที่บ้าน หลังจากฝึกอบรมจนชำนานแล้ว

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายเดิม(ข้างถนนทั้งหมด) 20 ครัวเรือน 60 คน ร้านขายอาหาร 5 ครัวเรือน 15 คน ครูโรงเรียนบ้านในถุ้ง 5 ครัวเรือน 15 คน ผอ โรงเรียน วิทยากรจากศูนย์เรียนรู้เมืองท่าหลา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วิทยากรได้ให้ความรู้แก่ผู้ฝึกอบรมในการหมักปุ๋ยจากเศษขยะในครัวเรือน โดยวิทยากรได้นำเศษขยะต่างๆเช่น เปลือกกุ้ง ก้างปลา ข้าวเย็นที่เหลือจากการกิน และเปลือกผลไม้มาเป็นตัวอย่างในการหมักปุ๋ยขยะในครัวเรือนครั้งนี้ ประเด็นหลักที่วิทยากรบอกไว้ก็คือ การหมักปุ๋ยนั้นต้องหมักในภาชนะที่มิดชิด ไม่ให้ปุ๋ยส่งกลิ่นได้ และสิ่งที่สำคัญที่สุด ควรล้างเศษอาหารก่อนทุกครั้งที่จะนำมาหมัก เพราะในเศษอาหารอาจมีกรดต่างๆทำให้เกิดแรงดันข้างในภาชนะหมักได้ซึ่งอาจเป็นอันตรายในการระเบิดภายในครัวเรือน และได้ทำการแบ่งกลุ่มผู้ร่วมโครงการออกมาบอกถึงชนิดของขยะที่สามารถนำมาหมักได้ โดยส่งตัวแทนมากลุ่มละหนึ่งคน ส่วนใหญ่ผลการตอบของผู้ร่วมโครงการจะตอบไปทางเดียวกันว่าขยะที่นำมาหมักได้คือเศษอาหารที่กินเหลือในแต่ละวัน เช่นข้าว เปลือกหอย ก้างปลา เป็นต้น ส่วนสูตรการหมักมีดังนี้ - เตรียม ถังหมักมีฝาปิด ขนาดใดก็ได้แบ่งเป็น 10 ส่วน - เติมกากน้ำตาล 1 ส่วน - เติมจุลินทรีย์ 1 ส่วน แล้วคนให้เข้ากันก่อน - เติมน้ำ 2 ส่วน - เติมขยะที่ต้องการหมักลงไปเรื่อยๆ จนครบ 9 ส่วน - เหลือพื้นที่ว่างไว้ประมาณ 1 ส่วน -นำขยะที่ผ่านขบวนการหมักไว้ 21 วัน มาแยกส่วน -เนื้อขยะเอาไปให้สัตว์เลี้ยงและทำปุ๋ย และปิดท้ายประธานโครงการได้นัดผู้ร่วมกิจกรรม อีกครั้ง ในเดือนต่อไป เพื่อติดตามปุ๋ยขยะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้ร่วมโครงการมีความสนใจ ในการร่วมกิจกรรมดีมาก พร้อมทั้งคุณครูโรงเรียนบ้านในถุ้งก็เข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วย ผอโรงเรียนได้ขอถ่ายเอกสารโครงการหนึ่งชุดและบอกให้โครงการมาจัดกิจกรรมอีกถ้ามีโอกาส ผู็ร่วมโครงการ ดีใจที่ได้กลับไปหมักขยะกันเองที่บ้านพร้อมทั้งจะไปสอนสูตรการหมักให้กับผู้ปกครอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.กำไล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวันชัยวันชัยเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557 10:42:24
แก้ไขโดย วันชัย เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557 10:47:01 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ระดมความคิดทบทวนข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนธนาคารขยะ

 • photo

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพการจัดการธนาคารขยะของชุมชนบ้านนครธรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อระดมความคิดทบทวนข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนธนาคารขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชนจากท้องถิ่น คือ อบต.จากท้องที่คือกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำธรรมชาติตัวแทนจากกลุ่มภาคี เครือข่ายต่างๆ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ระดมความคิดทบทวนข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนธนาคารขยะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำชุมชนจากท้องถิ่น คือ อบต.จากท้องที่คือกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำธรรมชาติตัวแทนจากกลุ่มภาคี เครือข่ายต่างๆ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ระดมความคิดทบทวนข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนธนาคารขยะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนธนาคารขยะ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ควรเจาะประเด็นถึงปัญหาที่เกิดขึึ้นในการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนธนาคารขยะ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.สุวิทย์ หมาดอะดำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 7,300.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00 UnLock
19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยteerapotteerapotเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 13:37:01
แก้ไขโดย senee เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557 10:03:52 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านทอนตรน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทำความเข้าใจการจัดทำรายงานปิดโครงการร่วมกับพี่เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : ค่าเดินทางและค่าที่พักกรณีเข้าร่วมประชุมกับสสส./สจรส.จัดขึ้น

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจในการทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 1 คน คณะทำงานโครงการจำนวน 1 คนและเจ้าหน้าที่การเงินจำนวน 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมทำความเข้าใจการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 1 คน
 • เจ้าหน้าที่การเงินจำนวน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมทบทวนรายงานค่าใช้จ่ายโครงการ
 • สรุปกิจกรรมโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • แกนนำทราบรายละเอียดการใช้จ่ายของโครงการ
 • ทราบถึงรายงานที่ต้องส่งเพื่อปิดโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้คำแนะนำส่วนประกอบของรายงานปิดงวด ว่าต้องทำอะไรบ้าง ส.๑ ส.๒ ส.๓ ง.๑ ฯ และการถอนเงินในบัญชีที่เป็นส่วนขอวชุมชนที่สำรองจ่ายออกมาจากบัญช๊ และการจัดทำหลักฐานในส่วนค่าใช้จ่ายยอด 13,000 ซึ่งพื้นที่ยังคงทำไม่เสร็จ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยteerapotteerapotเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 14:17:33
แก้ไขโดย senee เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557 11:14:27 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านทอนตรน »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำภาพถ่ายการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ

กิจกรรมหลัก : ค่าภาพถ่ายกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจในการทำรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 1 คน คณะทำงานโครงการจำนวน 1 คนและเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • จัดทำภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • มีภาพถ่ายกิจกรรม เพื่อประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยteerapotteerapotเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 14:25:08
แก้ไขโดย senee เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557 11:13:11 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านทอนตรน »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง สสส.ประกอบการปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : ค่าจัดทำรายงานส่ง สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อทำตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลในระบบเวปไซต์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 1 คน คณะทำงานโครงการจำนวน 1 คนและเจ้าหน้าที่การเงินจำนวน 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้รับผิดชอบโครงตรวจสอบรายงานในระบบเว็ปไซต์ประกอบด้วย ส.1งวดที่ 2ส.2งวดที่2 ส.3 ส.4 ง.1งวดที่ 2 และง.2 อีกทั้งสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารและตรวจสอบเอกสารการเงินเพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 1 คน คณะทำงานโครงการจำนวน 1 คนและเจ้าหน้าที่การเงินจำนวน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • มีการตรวจสอบรายงานในระบบเว็ปไซต์ประกอบด้วย ส.1งวดที่ 2ส.2งวดที่2 ส.3 ส.4 ง.1งวดที่ 2 และง.2 
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • มีรายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง สสส.ประกอบการปิดโครงการ 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsomboonsomboonเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 21:22:00
Project trainer
แก้ไขโดย somboon เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 21:29:42 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมปลุกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค(ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยงนัดพื้นที่ตรวจเอกสารทางการเงิน เพื่อปิดงวดที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงโครงการและรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน เพื่อปิดงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน แะลตรวจสอบการบันทึกกิจกรรมลงระบบ พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำผูั้รับผิดชอบโครงการ  จำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พื้นที่นำเอกสารทางการเงินมาให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ เพื่อทำรายงานการปิดงวดที่ 1 พร้อมทั้งพี่เลี้ยงช่วยตรวจสอบการลงระบบและแก้ไขให้ถูกต้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้นำเอกสารมาให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ และได้แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกข้อมูลลงระบบ ซึ่งเอกสารทางการเงินที่พื้นที่จัดเก็บเอาไว้มีความแม่นยำค่อนข้างมากทำให้การตรวจเอกสารของโครงการเป็นไปด้วยตวามเรียบรอย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การลงข้อมูลในเวบ โดยเฉพาะการบันทึกหมวดของกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ มีความผิดพลาดมาก พี่เลี้ยงไม่สามารถจับหมวดหมู่ของค่าใช้จ่าย แจกแจงตามรายกิจกรรม เพื่อตรวจสอบให้ตรงกับยอดใหญ่ได้ พี่เลี้ยงจึงได้แก้ไขใหม่ให้ทั้งหมด พร้อมทั้งย้ายกิจกรรมที่บันทึกผิดหมวดหมู่ ให้ถูกต้อง และง่ายต่อการที่พื้นที่จะบันทึกข้อมูลให้ถูกหมวดหมู่ในภายหลัง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้พื้นที่ระมัดระวังในการบันทึกข้อมูลลงเวบ ให้ถูกหมวดหมู่ เพื่อค่าใช้จ่ายจะได้ไม่ต้องไปเบียดในงบในกิจกรรมอื่น

17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยteerapotteerapotเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 15:54:08
แก้ไขโดย teerapot เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 16:21:10 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านทอนตรน »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีคืนข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ขยะ , มอบประกาศครัวเรือนต้นแบบ , จัดบูธนำเสนอการดำเนินงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สรุปบทเรียนคืนข้อมูลให้กับชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อมอบประกาศเชิดชูครัวเรือนต้นแบบจากการประเมินการจัดการขยะของโครงการ  2. เพื่อมีครอบครัวต้นแทนของหมู่บ้านสู่ครัวเรือนอื่น 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการขยะ 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน  จำนวน  100  คน
 • แกนนำ  จำนวน  15  คน
 • ผู้บริหารของเทศบาล ต.คลองทรายขาว  จำนวน  5  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. มอบประกาศเกียรติบัตรแก่ครัวเรือนต้นแบบ
 2. จัดเวทีคืนข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน  จำนวน  100  คน
 • แกนนำ  จำนวน  15  คน
 • แกนนำนักเรียน  15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • กิจกรรมมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ครัวเรือนต้นแบบ
 • จัดเวทีคืนข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ขยะ
 • ขยายผลถึงครัวเรือนอื่นในชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ชุมชนมีการส่งเสริมให้เกิดการขยายผลให้เกิดไปสู่ครัวเรือนอื่นเป็นครัวเรือนต้นแบบ
 • ชุมชนเกิดความคิดในการพัฒนาชุมชนในการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง
 • ครัวเรือนที่ได้รับรางวัลสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนะนำให้กับครัวเรือนอื่นได้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 UnLock
17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17:30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsomboonsomboonเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 20:47:04
Project trainer
แก้ไขโดย somboon เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 20:53:01 น.

ชื่อโครงการ : รักษาสิ่งแวดล้อมและประมงชายฝั่งบ้านสามเสียม »

ชื่อกิจกรรม : นัดโครงการตรวจสอบเอกสารทางการเงิน

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดทำรายงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ทำรายงานปิดงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำโครงการ นำเอกสาร และข้อมูลการทำกิจกรรมต่าง ๆ มาให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ เพื่อทำรายงานปิดงวดที่ 1

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยง และโครงการ ร่วมกันตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และตรวจสอบการลงรายละเอียดกิจกรรม พร้อมแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำโครงการ จำนวน 3 คน นำเอกสารมาให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และการบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ลงระบบ และแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมให้ปรึกษาพี่เลี้ยงหลักในการแก้ไขกิจกรรมต่าง ๆ ที่ล่าช้า หรือลงหมวดผิด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

พี่เลี้ยงและผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ทำการตรวจสอบเอกสาร และแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องแล้ว หลังจากนั้น พี่เลี้ยงได้ให้โครงการ นำไปให้พี่เลี้ยงหลักตรวจสอบอีก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

มีบางกิจกรรมย่อยที่ทางโครงการ ลงปฏิทิน ผิดหมวดกิจกรรมใหญ่ พี่เลี้ยงได้แก้ไขให้บางส่วน และบางส่วนได้กำชับให้โครงการนำไปปรึกษาพี่เลี้ยงหลักในการแก้ไข

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยanunmaneeanunmaneeเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 13:28:14
แก้ไขโดย anunmanee เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 14:08:57 น.

ชื่อโครงการ : คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูล

กิจกรรมหลัก : จัดทำฐานข้อมูลสมุนไพร/แผนที่สมุนไพร

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่้อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีความรู้และเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-  คณะทำงานโครงการฯ  21  คน -  ปราชญ์  5  คน -  เยาวชน  24  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำแผนข้อมูลสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 51 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-  คณะทำงานโครงการ    19  คน -  ปราชญ์  5  คน -  เยาวชน    26  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-  ลงทะเบียน -  ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวต้อนรับ และพูดที่มาของโครงการ -  ปราชญ์พูดคุยเรื่องเวทีที่ผ่านมา -  ปราชญ์นำข้อมูลที่ได้จากเวทีที่ผ่านมามาวิเคราะห์ แยก วิธีการใช้สุมนไพร  วิธีการเก็บสมุนไพร  ประโยชน์ที่ได้รับ  โทษของสมุนไพรบางชนิด  สมุนไพรกับการทำอาหาร -  ปิดเวที 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีข้อมูลที่สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ของสมุนไพรที่เอื้อต่อสุขภาวะและนำใช้กับชีวิตประจำวันของคนในชมชน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.จุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 5,000.00 6,150.00 0.00 0.00 0.00 12,350.00 UnLock
16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.30-20.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยครูอะหมัดครูอะหมัดเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 22:48:52
แก้ไขโดย ครูอะหมัด เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 22:56:54 น.

ชื่อโครงการ : วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำแผนปฏิบัติงานกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ดูแล ปรับปรุงทัศนียภาพภายในชุมชน เป็นแกนนำในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ครูสอนศาสนา ผู้อาวุโสในชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำแผนปฏิบัติงานกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 29 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำชุมชน 15 คน ผู้สูงอายุ 6 คน เด็กและเยาวชน 8 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สมาชิกกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานของกลุ่ม โดยการร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกิจกรรมของกลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

แผนปฏิบัติงานกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการวิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 บ้านแคเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วิสัยทัศน์

กลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่คลอบคลุมทุกด้าน อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
 • ปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่คนในชุมชน

 • สมาชิกกลุ่มอาสาสมัครสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่คนในชุมชน

  ตัวชี้วัด

 • ชุมชนมีความสะอาดน่าอยู่ ปริมาณขยะลดลง

 • บริเวณถนน สถานที่สาธารณะมีทัศนียภาพที่สวยงาม

 • จำนวนบ่อหมักก๊าซชีวภาพมีเพิ่มขึ้น

  กิจกรรม

 • อบรมพัฒนาศักยภาพ

 • จัดทำแผนปฏิบัติงาน

 • กิจกรรมร่วมพัฒนาทัศนียภาพของชุมชนทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน

ใครทำ สมาชิกกลุ่มอาสาสมัคร

ที่ไหน บริเวณสถานที่สาธารณะในชุมชน

เมื่อไหร่ ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน

อย่างไร ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่สาธารณะในชุมชน

 • รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

ใครทำ สมาชิกกลุ่มอาสาสมัคร

ที่ไหน ในชุมชนบ้านแคเหนือ

อย่างไร เชิญชวน รณรงค์คนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ผ่านป้ายคำขวัญ และช่องทางอื่นๆ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 UnLock
16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจันทนา อานันจันทนา อานันเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 23:55:59
แก้ไขโดย จันทนา อานัน เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557 23:31:45 น.

ชื่อโครงการ : ความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา (ต่อยอดโครงการ 3 ออมฯ) »

ชื่อกิจกรรม : จัดศูนย์เรียนรู้ชุมชนพืชผัก 2 ระดับ ทั้งในระดับครัวเรือน และ ระดับชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สร้างศูนย์และสนับสนุนการปลูกผักในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนพืชผัก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 62 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วิทยากร 2 คน แกนนำในชุมชน ทั้งชุดเดิมและชุดใหม่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการเรียนรู้ การเก็บเมล็ดพันธุ์พืชสู่การขยายต่อในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เริ่มจากการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดทำศูนย์ เริ่มขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการจัดเตรียม แปลงดิน แปลงผัก ต่อจากนั่นก็จะปลูกผักไว้สำหรับวันเปิดศูนย์ในวันที่ 7 ธันวาคม 2557
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ggggggggg

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • เป็นดินแข็ง จำเป็นต้องใช้รถไถ มาไถดิน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- น.ส.อนัญญา แสะหลี , นางกัลยาทรรศน์ ติ้งหวัง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00-15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtanateptanatepเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 13:28:41
แก้ไขโดย tanatep เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2557 18:34:37 น.

ชื่อโครงการ : บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : สมาชิกร่วมกันทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้เองในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ทบทวนองค์ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ในกลุ่มสมาชิกเก่าและการให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ประชาชนมีความตระหนักการลดการใช้สารเคมีในการเกษตร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 145 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกผู้ที่เข้าโครงการ และผู้ที่สนใจทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้เองในครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดให้ความรู้และสาธิตการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์แก่สมาชิกใหม่เพื่อลดการสารเคมีและลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตรให้แก่สมาชิกที่สนใจเพื่อสามารถกลับไปปฏิบัติเองที่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ คณะทำงาน คณะกรรมการหมู่่บ้าน ผู้นำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อใช้เองในชุมชน เตรียมวัสดุในการทำปุ๋ยหมัก ผักตบชวา ต้นกล้วย เศษพืชผักในครัวเรือน ขี้วัว พด. ๑ ปุ๋ยยูเรีย
- สับผักตบชวา สับต้นกล้วย และใบไม้ต่างๆ
- คลุกเคล้าให้เข้ากัน
- จัดเรียงวางกองปุ๋ย ขานด ๒*๔ เมตร จำนวน ๓ กอง ปริมาณปุ๋ยทั้งหมดประมาณ ๔ ตัน - คลุมกองปุ๋ยด้วยผ้าใบ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สมาชิกได้ความรู้ในเรื่องการทำปุ๋ยหมัก สมาชิกได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำปุ๋ยหมัก ได้ปุ๋ยหมักชีวภาพปริมาณปุ๋ยประมาณ ๔ ตัน เพื่อรอแบ่งให้กับสมาชิกนำไปใชในครัวเรือน เมื่อปุ๋ยหมักสามรถใช้ได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เกิดปัญหาฝนตกหนักมาก น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ ทำให้มีผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ตรงตามเป้าหมาย
แนวทางแก้ไข้จึงร่วมกิจกรรม๒กิจกรรมเข้าด้วยกัน คือกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ กับ กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

เกษตรประจำตำบลได้ให้คำแนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้เองในครัวเรือน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี/นายยุทธนา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 11,600.00 5,000.00 0.00 0.00 16,600.00 UnLock
16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmaimunah18maimunah18เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 13:52:40
แก้ไขโดย maimunah18 เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2557 19:17:43 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมู่ 18 บ้านโคกพยอม »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลสืบค้นรากเง้าประวัติศาสตร์ชุมชน บ้านโคกพยอม ครั้งที่ 4

กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่สอบถาม สัมภาษณ์ข้อมูลสืบค้นรากเหง้าประวัติศาสตร์บ้านโคกพยอม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเก็บรายละเอียดข้อมูลให้สมบูรณ์
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กลุ่มแม่บ้าน
 • อสม.
 • กลุ่มเยาวชน
 • กลุ่มสายใยรัก
 • กลุ่ม ชรบ.
 • กลุ่มผู้นำศาสนา
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
 • กลุ่มปุ๋ยหมัก
 • คนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เตรียมคณะทำงาน ทำความเข้าใจแบบสอบถาม แบ่งบทบาทหน้าที่
 • ลงพื้นที่ตามแผนงานที่วางไว้
 • ประชุมสรุปคณะทำงาน ข้อมูล ความรู้ที่ได้รับ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • กลุ่มแม่บ้าน 3 คน
 • อสม. 3 คน
 • กลุ่มเยาวชน 3 คน
 • กลุ่มสายใยรัก 4 คน
 • กลุ่ม ชรบ. 1 คน
 • กลุ่มผู้นำศาสนา 1 คน
 • กลุ่มผู้สูงอายุ 2 คน
 • กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 1 คน
 • กลุ่มปุ๋ยหมัก 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เวลา 09.00 น. คณะทำงานทยอยเดินทางมายังศูนย์สามวัยสายใยรักบ้านโคกพยอม ครบ 20 คน เวลาประมาณ 09.45 น.

 • คณะทำงานพูดคุยทำความเข้าใจการลงเก็บข้อมูลครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด

 • คณะทำงานต่างแยกย้ายกันลงเก็บข้อมูลโดยครั้งนี้จะเน้นให้คณะทำงานเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุด

 • เวลาประมาณ 15.00 น. คณะทำงานต่างทยอยกลับมาที่ศุนย์สามวัยสายใยรักบ้านโคกพยอม

 • คณะทำงานนำข้อมูลมาพูดคุยกันและเห็นว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์แล้วก็นัด วันที่จะนำข้อมูลมาสังเคราะห์ร่วมกัน

 • คณะทำงานแยกย้ายกันกลับบ้าน เวลา 16.00 น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)


- ได้ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านโคกพยอมที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะนำมาสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข


- ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 6,000.00 UnLock
16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnaithungnaithungเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2557 22:01:14
แก้ไขโดย naithung เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557 05:10:15 น.

ชื่อโครงการ : ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะ 1

 • photo ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะครั้งที่1ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะครั้งที่1
 • photo ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะครั้งที่1ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะครั้งที่1
 • photo ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะครั้งที่1ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะครั้งที่1
 • photo ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะครั้งที่1ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะครั้งที่1
 • photo ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะครั้งที่1ฝึกอบรมในการคัดแยกขยะครั้งที่1

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

มีการฝึกอบรม และผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถทำปุ๋ยหมักได้ถูกต้อง 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเป้าหมายเดิม(ข้างถนนทั้งหมด) 20 ครัวเรือน 60 คน ร้านขายอาหาร 5 ครัวเรือน 15 คน ครูโรงเรียนสอนศาสนา 5 ครัวเรือน 15 คน ชาวบ้านทั่วไป 20 ครัวเรือน 60 คน รวม 150 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

บรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก แบบต่างๆ ทั้งผัก ผลไม้ สมุนไพร และเศษอาหาร พร้อมทั้งการสร้างรายได้โดยวิทยาการจาก กศน.
- แยกขยะที่สามารถนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ได้
-แยกขยะที่สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายเดิม(ข้างถนนทั้งหมด) 20 ครัวเรือน 60 คน ร้านขายอาหาร 5 ครัวเรือน 15 คน ครูโรงเรียนสอนศาสนา 5 ครัวเรือน 15 คน ชาวบ้านทั่วไป 20 ครัวเรือน 60 คน รวม 150 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้ร่วมโครงการได้ฟังการบรรยายจากวิทยากรจากโรงเรียนชาฎิอุ้ลอามาลบ้านในถุ้งดังนี้ บรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก แบบต่างๆ ทั้งผัก ผลไม้ สมุนไพร และเศษอาหาร ซึ่งวิทยากรได้กล่าวว่าผัก ผลไม้และสมุนไพรนั้นสามารถทำเป็นน้ำหมักเพื่อดื่มได้ ซึ่งได้ยกตัวอย่างถึงน้ำหมักป้าเช็ง และน้ำหมักที่คนในชุมชนทำอยู่ซึ่งก็คือ บ้านปะหมัด มะดะ และบ้านกะผ๊ะ ซึ่งปัจจุบันยังขายอยู่ขวดละ100 ส่วนเศษอาหารนั้นเเมื่อหมักแล้วให้นำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ และกากนั้นแยกไปทำเป็นอาหารสัตว์ได้ ในหัวข้อ ขยะหอม ที่วิทยากรได้จั่วหัวบอกผู้ร่วมโครงการไว้ ทำให้ ผู้ร่วมโครงการงงเป็นอย่างมาก และวิทยากรก็ได้บอกถึงวิธีการทำให้ขยะในครัวเรือนที่เหม็นและสกปรกกลายเป็นขยะหอม นั้นคือการนำมาหมักผ่านกระบวนการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้ร่วมโครงการเข้าใจประเภทของ พืช ผลไม้ ผัก แต่ละชนิดว่าสามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง และผู้ร่วมโครงการสนใจไปศึกษาดูงานจากบ้านตัวอย่างในชุมชนที่วิทยากรได้บอกไว้ และสนใจที่จะทำขยะหอมในครัวเรือนร่วมกันพร้อมทั้งนำหัวข้อขยะหอมไปบอกให้ผู้ปกครองรับทราบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.กำไล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 47,250.00 0.00 0.00 0.00 48,250.00 UnLock
15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวิสาขะ อนันธวัชวิสาขะ อนันธวัชเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 13:09:58
Project trainer
แก้ไขโดย waraporn เมื่อ 29 ตุลาคม 2557 15:42:05 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด »

ชื่อกิจกรรม : หนุนเสริมและติดตามในพื้นที่ร่วมกับ สจรส

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมและติดตามพื้นที่ร่วมกับพี่เลี้ยง สสส. และ สจรส.ม.อ.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ สสส

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดทำรายงานกิจกรรม รายงาน ส.1, ส.2 และ ง.1

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อจัดทำรายงานการทำกิจกรรม รายงาน ส.1, ส.2 และรายงาน ง.1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำจำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่จาก สสส. เพื่อจัดทำรายงานส่ง สสส.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานผลการดำเนินการทำกิจกรรม รายงาน ส.1, ส.2 และ ง.1

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะผู้ดำเนินโครงการสรุปรายงานความก้าวหน้าการทำกิจกรรม รายงานต่าง ๆ เพื่อส่งให้ สสส. รวมถึงระบุปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ และแนวทางการแก้ไข ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการพบว่ากลุ่มแกนนำได้รับความร่้วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี มีการร่วมแรงร่วมใจกันทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และร่วมกันจัดเตรียมวัสดุสำหรับการทำโครงการและการทำเรือนแพเป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

กลุ่มมีความสามัคคีในการดำเนินโครงการ แต่บางกิจกรรมยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เนื่องจากต้องรอให้ฝนหยุดตก พื้นดินแห้งจึงจำทำกิจกรรมได้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

การทำกิจกรรมจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่น เนื่องจากเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งต้องพึ่งพาความพร้อมของธรรมชาติ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ต้องการให้พี่เลี้ยงและ สจรส.มอ. แนะแนวทางในการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการอย่างละเอียด เพื่อให้แกนนำมีความเข้าใจ สามารถทำรายงานได้ด้วยตนเอง

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

การดำเนินโครงการควรให้เยาวชน คนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรม และเน้นให้เห็นถึงการทำกิจกรรมของคนในชุมชน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
วิสาข ะอนันธวัช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 UnLock
15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยawornawornเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557 11:26:55
แก้ไขโดย aworn เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 10:35:53 น.

ชื่อโครงการ : บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
ผู้ช่วยฯ 2 คน อบต. 2 คน อสม. 2 คน จนท.รพ.สต. 1 คน จนท.อบต. 1 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 3 คน ครู 1 คน คณะกรรมการโครงการ 5 คน ตัวแทนเยาวชน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานครังที่ผ่านมา  และวางแผนการดำเนินครั้งต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยฯ 2 คน แกนนำครัวครัว 3 คน อสม. 2 คนิจนท.รพ.สต. 1 คน จนท.อบต. 1 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 3 คน  คณะกรรมการโครงการ 5 คน ตัวแทนเยาวชน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานครังที่ผ่านมา  และวางแผนการดำเนินครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการโครงการได้ร่วมประชุม รับรู้ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคของกิจกรรมการคัดเลือกแกนนำเยาวชนโดยนำบุตรหลานของแกนนำชุมชน เช่น ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย อบต. อสม. แกนนำครัวเรือน จำนวน 30 คน เข้ามาร่วมทำกิจกรรมตามโครงการ เพื่อเรียนรู้การจัดทำข้อมูลชุมชน และการคัดเลือกครัวเรือนที่ทำกิจกรรมครัวตัวอย่างของชุมชนโดยหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมละเตรียมตัวจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

พี่เลี้ยงโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 UnLock
15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557 16:00:07
Project trainer
แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557 16:04:59 น.

ชื่อโครงการ : กระบวนการชุมชนเพื่อพัฒนาอ่าวทุ่งนุ้ยสู่การจัดการตนเองบ้านหลอมปืน หมู่14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : มาพบพี่เลี้ยงเพื่อดูเอกสารการเงินและรายงานข้อมูลในเวบไซค์ ครั้งที่ 3

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ของ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อมาลงข้อมูลในเวบไซค์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้ประสานงานโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มาลงข้อมูลในเวบไซค์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้ประสานงานโครงการ 1 คน
 • เจ้าหน้าที่ข้อมูล 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงอธิบายเรื่องการลงข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลของโครงการได้รับทราบและเริ่มคีย์ข้อมูลโดยผู้ประสานงานโครงการคอยให้รายละเอียดในแต่ละกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ได้คีย์ข้อมูลในเวบไซค์ให้ครบทุกกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาแล้ว
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
 • ให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องถ้าคณะทำงานไม่เข้าใจ
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง นางสาวอนัญญา แสะหลี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านบางวันบ้านบางวันเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 11:35:47
แก้ไขโดย บ้านบางวัน เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 13:40:12 น.

ชื่อโครงการ : สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลจากสมุดสำรวจข้อมูลชุมชน

 • photo เอ..เราจะทำได้ไหมเนี่ยเอ..เราจะทำได้ไหมเนี่ย
 • photo พวกเราภูมิใจที่ได้ช่วยกิจกรรมหมู่บ้านนะพวกเราภูมิใจที่ได้ช่วยกิจกรรมหมู่บ้านนะ
 • photo งงๆ แต่ก็เข้าใจ...ถ้าได้ลงมือทำคะงงๆ แต่ก็เข้าใจ...ถ้าได้ลงมือทำคะ
 • photo นี่คือความดีใน 8 ข้อที่พวกเรากำลังกระทำอยู่ใช่แน่เลยนี่คือความดีใน 8 ข้อที่พวกเรากำลังกระทำอยู่ใช่แน่เลย

กิจกรรมหลัก : ปฐมนิเทศน์โครงการ / ส่งเสริมและติดตามโครงการในพื้นที่ร่วมกับ สสส. สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมข้อมูลจากสมุดสำรวจครัวเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.คณะทำงาน 2.ตัวแทนชุมชน 3.ตัวแทนเยาวชน 4.ผู้นำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อจัดทำรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลครัวเรือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 11 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน จำนวน 8 คน มีดังนี้ 1.ด.ญ.กนิษฐา จันทำ 2.ด.ญ.ปทิตตา เนรมิตร 3.ด.ญ.จุฑามาศ โดยดี 4.ด.ญ.เบญญทิพย์ กลักดวงจิตร 5.ด.ญ.ปาริฉัตร เพ็ชรขาว 6.ด.ญ.สุดารัตน์ บุญเสริม 7.ด.ช.มนัส จันทร์เนตร 8.ด.ช.เชาว์เลิศ ขาวสุด 9.ด.ช.ธนพล พบด้วง 10.นายนิคม ลำจวน 11.นายสมใจ บุญเสริม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มดำเนินกิจกรรมเวลา 09.00 น. 1.ขั้นตอนอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเก็บข้อมูลหมู่บ้านให้เด็ก ๆ ได้รับทราบ 2.อธิบายแนวทางในการจดข้อมูลต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดมา 3.แบ่งกลุ่มเพื่อแยกออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 2 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผลของการดำเนินกิจกรรม มีดังนี้ 1.ได้ดำเนินการแบ่งกลุ่มเด็กออกเป็นกลุ่มละ 2 คน ดังนี้ กลุ่ม 1 ด.ญ.กนิษฐา จันทำ และด.ญ.ปทิตตา เนรมิตร กลุ่ม 2 ด.ญ.จุดี และด.ญ.เบญญทิพย์ กลักดวงจิตร กลุ่ม 3 ด.ญ.ปาริฉัตร เพ็ชรขาวและด.ญ.สุดารัตน์ บุญเสริม กลุ่ม 4 ด.ช.มนัส จันทร์เนตร ,ด.ช.เชาว์เลิศ ขาวสุดและด.ช.ธนพล พบด้วง 2.นำสมุดสำรวจครัวเรือนแยกตามจำนวนที่ได้รับมา แล้วให้แต่ละกลุ่มทั้งหมด 4 กลุ่ม 3.แจกแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลแต่ละครัวเรือน 4.เด็กบันทึกข้อมูลตามที่อธิบายและสามารถสอบถามข้อสงสัยได้ตลอดเวลา 5.สามารถบันทึกข้อมูลได้เสร็จเกือบ 80 เปอร์เซ็นตืเป็นบางกลุ่ม เนื่องจากจำนวนไม่เท่ากันของสมุดบันทึก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ปัญหาในการแยกแยะข้อมูลของเด็ก เนื่องจากเป็นเรื่องขอข้อมูลทำให้เด็กยังทำได้ช้า เพราะไม่เคยทำ  แต่เมื่อปฏิบัติไปสักพักก็สามารถที่จะเข้าใจและทำเองได้ 2.ผู้บันทึกข้อมูลลายมือบางส่วนอ่านไม่ออก เด็กไม่เข้าใจ  แก้ไขโดยให้ผู้ดูแลได้ช่วยอ่านให้ฟัง 3.ข้อมูลบางเล่มยังไม่สมบูรณ์ แก้ไขดดยให้แยกไว้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

นายศักดิ์ชาย เรืองศรีและนางสาวอุไรวรรณ ตัณฑอริยะ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศักดิ์ชาย เรืองศรีและนางสาวอุไรวรรณ ตัณฑอริยะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 UnLock
15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00-16.00 น น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsuwanneesuwanneeเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 14:23:32
แก้ไขโดย suwannee เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 14:39:34 น.

ชื่อโครงการ : คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ปรับปรุงพื้นที่

กิจกรรมหลัก : การจัดการขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดประโยชน์  2. เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 3. เพื่่อให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำคณะทำงาน เยาวชน ประชาชน จำนวน 80 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. นัดเวลา 09.00 น นัดแกนนำ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องรถแม็กโค พ่นหมอกควันที่พื้นที่ 6 จุด
 2. ประชาชน แกนนำครัวเรือน 40 ครัวเรือน เยาวช 40 คน  ที่ลานเทศบาลคอกช้าง
 3. ปรับปรุงพื้นที่ที่มีกองขยะอยู่ให้เกิดพื้นที่ใช้ประโยชน์
 4. พ่นหมอกควันบริเวณหมู่บ้านบ้านคอกช้าง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำปกครงส่วนท้องถิ่น เช่น นายกเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำครัวเรือน 40 ครัวเรือน เยาวช 40 คน  ที่ลานเทศบาลคอกช้าง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. นัดเวลา 09.00 น นัดแกนนำ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องรถแม็กโค พ่นหมอกควันที่พื้นที่ 6 จุด
 2. ประชาชน แกนนำครัวเรือน 40 ครัวเรือน เยาวช 40 คน  ที่ลานเทศบาลคอกช้าง
 3. ปรับปรุงพื้นที่ที่มีกองขยะอยู่ให้เกิดพื้นที่ใช้ประโยชน์
 4. พ่นหมอกควันบริเวณหมู่บ้านบ้านคอกช้าง
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. เิกิดพื้นที่ใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้
 2. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
 3. เกิดความสามัคคี
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 8,500.00 UnLock
15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmaimunah18maimunah18เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 13:30:22
แก้ไขโดย maimunah18 เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2557 19:23:05 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมู่ 18 บ้านโคกพยอม »

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลสืบค้นรากเง้าประวัติศาสตร์ชุมชน บ้านโคกพยอม ครั้งที่ 3

กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่สอบถาม สัมภาษณ์ข้อมูลสืบค้นรากเหง้าประวัติศาสตร์บ้านโคกพยอม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • กลุ่มแม่บ้าน
 • อสม.
 • กลุ่มเยาวชน
 • กลุ่มสายใยรัก
 • กลุ่ม ชรบ.
 • กลุ่มผู้นำศาสนา
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
 • กลุ่มปุ๋ยหมัก
 • คนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมทำความเข้าใจคณะทำงานในการลงเก็บข้อมูลครั้งที่ 3
 • คณะทำงานแยกย้ายกันลงเก็บข้อมูลจากผู้รู้
 • คณะทำงานนำแบบสอบถามมาเก็บรวบรวม
 • พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการลงเก็บข้อมูลครั้งที่ 4
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • กลุ่มแม่บ้าน 3 คน
 • อสม. 3 คน
 • กลุ่มเยาวชน 3 คน
 • กลุ่มสายใยรัก 4 คน
 • กลุ่ม ชรบ. 1 คน
 • กลุ่มผู้นำศาสนา 1 คน
 • กลุ่มผู้สูงอายุ 2 คน
 • กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 1 คน
 • กลุ่มปุ๋ยหมัก 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง


- คณะทำงานมารวมตัวกันเวลา 10.00 น. ที่ศูนย์สามวัยสายใยรักบ้านโคกพยอม - คณะทำงานต่างพุดคุยวางแผนการลงเก็บข้อมูลครั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ - คณะทำงานแยกย้ายกันไปตามสถานที่ต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านโคกพยอม - เมื่อคณะทำงานต่างเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็กลับมารวมตัวกัน ที่ศูนย์สามวัยสายใยรักบ้านโคกพยอม - คณะทำงานทั้ง 20 คนนำข้อมูลมาพุดคุยกัน และร่วมกันวางแผนการลงเก้บข้อมุลครั้งที่ 4
- ทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ได้ข้อมุลประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านโคกพยอม เรื่อง การตั้งถิ่นฐาน การต่อเรือ การทำเสื่อ การแสดงลิเกบก ประวัติหมู่บ้าน และเรื่องความเชื่อไสยศาสตร์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ปัญหา คือ คณะทำงานบุนทึกข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนตามที่ผู้ให้สัมภาษณ์เล่าให้ฟัง เนื่องจากเพลินกับการเล่าที่สนุกสนานของผู้ให้ข้อมูล
 • แนวทางการแก้ไข คือ ให้คณะทำงานหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.


- ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.


- ไม่มี 

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ


- ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 6,000.00 UnLock
15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnaithungnaithungเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2557 19:19:04
แก้ไขโดย naithung เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2557 21:58:32 น.

ชื่อโครงการ : ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเตรียมการชี้แจงโครงการทำกติกากลุ่ม

 • photo ประชุมเตรียมการชี้แจงโครงการทำกติกากลุ่มประชุมเตรียมการชี้แจงโครงการทำกติกากลุ่ม
 • photo ประชุมเตรียมการชี้แจงโครงการทำกติกากลุ่มประชุมเตรียมการชี้แจงโครงการทำกติกากลุ่ม
 • photo ประชุมเตรียมการชี้แจงโครงการทำกติกากลุ่มประชุมเตรียมการชี้แจงโครงการทำกติกากลุ่ม
 • photo ประชุมเตรียมการชี้แจงโครงการทำกติกากลุ่มประชุมเตรียมการชี้แจงโครงการทำกติกากลุ่ม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจการดำเนินงานในโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเป้าหมายเดิม(ข้างถนนทั้งหมด) 20 ครัวเรือน 60 คน ร้านขายอาหาร 5 ครัวเรือน 15 คน ครูโรงเรียนสอนศาสนา 5 ครัวเรือน 15 คน ชาวบ้านทั่วไป 20 ครัวเรือน 60 คน รวม 150 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเตรียมการชี้แจงโครงการทำกติกากลุ่ม
โดยบอกเขตและพื้นที่เป้าหมาย ของการทำกิจกรรมในโครงการนี้ 1.จัด ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการฯ ให้แก่ผู้นำชุมชน/แกนนำ ได้รับทราบ ถึงวัตถุประสงค์ และกระชับพื้นที่ดำเนินโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ
3. ประชุมระดมความคิด เพื่อกำหนดกติกาของผู้ร่วมกิจกรรม 1) มีความสมัครใจที่เข้าร่วมโครงการ 2) มีเวลาที่จะเข้าร่วมฝึกอบรม และทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 3.ให้ความร่วมมือกับโครงการในการเรียนรู้ ในทุกๆเรื่องที่โครงการได้เสนอแนะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายเดิม(ข้างถนนทั้งหมด) 20 ครัวเรือน 60 คน ร้านขายอาหาร 5 ครัวเรือน 15 คน ครูโรงเรียนสอนศาสนา 5 ครัวเรือน 15 คน ชาวบ้านทั่วไป 20 ครัวเรือน 60 คน รวม 150 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประธานโครงการได้มายังสถานที่จัดกิจกรรมและได้เชิญกลุ่มเป้าหมายนั่งประชุมร่วมกัน โดยมี นายมนิตย์ ใบเต้ โต๊ะอีมำ นางกรุณา มิตรกูล กลุ่มหัวหน้ามุสลีม๊ะ เป็นคนคอยประสานงานกับผู้ร่วมโครงการ
ประธานโครงการได้ให้นายมนิตย์ เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ โดยนายมนิตย์ ได้ชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการตามหัวข้อที่ได้ระบุไว้ในโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1.จัด ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการฯ ให้แก่ผู้นำชุมชน/แกนนำ ได้รับทราบ ถึงวัตถุประสงค์ และกระชับพื้นที่ดำเนินโครงการ
ผลของการประชุมในหัวข้อนี้คือ วัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้เป็นการต่อยอดโครงการจากครั้งที่แล้ว(ปี56) ซึ่งโครงการครั้งที่แล้วถือว่าประสบความสำเร็จในหลายด้านเช่น1. คนในชุมชนได้รู้จักการปลูกต้นไม้ข้างสองทางถนนที่คิดว่าไม่สามรถทำได้เนื่องจากพื้นที่เคยเกิดน้ำท่วม 2. ได้กำจัดแหล่งถึงขยะขนาดใหญ่ของชุมชนที่เคยทิ้งกันมาร่วม20 ปีแต่โครงการได้ทำให้ชาวบ้านเห็นถึงความร่วมมือที่จะพัฒนาชุมชนให้สะอาดจึงไม่เอาขยะมาทิ้งอีก 3. ถนนสายที่จัดกิจกรรมได้มีถังขยะจากหน่วยงาน อบต.ท่าศาลา ซึ่งรถเข้ามาจัดเก็บขยะในวันหัส ขยะที่จัดเก็บไปคือขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทั้งที่ก่อนหน้าจะมีโครงการเคยมีการรวมตัวของชาวบ้านไปขอถังจากหน่วยงานหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ ดังนั้นโครงการจึงมีส่วนสำคัญมากในการขอถังและรถเก็บขยะ
2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ
นางสุนิต้าได้เสนอให้ทำการประชาสัมพันธ์โดยให้โต๊ะอีมำประกาศทางมัสยิดหากมีการจัดกิจกรรม 3. ประชุมระดมความคิด เพื่อกำหนดกติกาของผู้ร่วมกิจกรรม 1) มีความสมัครใจที่เข้าร่วมโครงการ 2) มีเวลาที่จะเข้าร่วมฝึกอบรม และทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 3.)ให้ความร่วมมือกับโครงการในการเรียนรู้ ในทุกๆเรื่องที่โครงการได้เสนอแนะ ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงจะทำตามกติกา แต่มีข้อเสนอแนะว่าหากไม่มีเวลา หรือกิจกรรมบางกิจกรรมที่ไม่สะดวก อาจจะเข้าร่วมไม่ได้ก็จะส่งลูกหลานไปแทน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

การทำกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าได้รับความร่วมมือดีมากจากผู้ร่วมโครงการ ได้มีการวางแผนงานกันเป็นขั้นเป็นตอน ใช้เวลาได้เหมาะสมไม่ยืดเยื้อเหมือนปีก่อน และสิ่งที่สำคัญคือข้อตกลงร่วมกันที่ผู้ร่วมโครงการบอกว่า จะร่วมทำโครงการอย่างต่อเนื่อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้จัดกิจกรรมตามแผนงาน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.กำไล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 15,750.00 2,750.00 0.00 0.00 19,000.00 UnLock
15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtosaphorntosaphornเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557 16:00:26
แก้ไขโดย tosaphorn เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557 16:08:57 น.

ชื่อโครงการ : สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกรรมการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมการสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนผ่านกิจกรรมการทำสวนผักคนเมือง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการและสมาชิกในชุมชนประธานชุมชนและรองประธานชุมชนหัวหน้าซอยและโซนบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กรรมการและสมาชิกในชุมชนประธานชุมชนและรองประธานชุมชนหัวหน้าซอยและโซนบ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกในชุมชนประธานชุมชนและรองประธานชุมชนหัวหน้าซอยและโซนบ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมกรรมการและสมาชิกที่อยู่ใกล้ๆที่มีเวลาว่างเพราะจะได้ชี้แจงกรรมการและสมาชิกว่าเราได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างโดยผู้รับผิดชอบโครงการและได้เสนอการทำกิจกรรมในครั้งต่อไปว่าเราจะลงแขกตามบ้านอีกในอาทิตย์หน้าใครต้องการให้ไปช่วยก็ให้แจ้งและให้รับลงทะเบียนไว้ ป้านวลเสนอว่าให้มาช่วยที่บ้านป้านวล

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

วันนี้มีการประชุมกรรมการและสมาชิกที่อยู่ใกล้ๆที่มีเวลาว่างเพราะจะได้ชี้แจงกรรมการและสมาชิกว่าเราได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างโดยผู้รับผิดชอบโครงการและได้เสนอการทำกิจกรรมในครั้งต่อไปว่าเราจะลงแขกตามบ้านอีกในอาทิตย์หน้าใครต้องการให้ไปช่วยก็ให้แจ้งและให้รับลงทะเบียนไว้ ป้านวลเสนอว่าให้มาช่วยที่บ้านป้านวลในอาทิตย์หน้าเพื่อมาช่วยกันนำดินที่ได้มาใส่ต้นไม้ที่ลงดินไปแล้วบางส่วนได้เจริญสวยงาม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmaimunah18maimunah18เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557 12:49:16
แก้ไขโดย maimunah18 เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557 16:45:46 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมู่ 18 บ้านโคกพยอม »

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำรายงานกิจกรรมและตรวจสอบเอกสารการเงิน

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมส่งเสริมติดตามการดำเนินโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำรายงานกิจกรรม
 • เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงิน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้ประสานงานโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ตรวจสอบเอกสารการเงิน
 • จัดทำรายงานกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้ประสานงานโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • พี่เลี้ยงได้ตรวจสอบเอกสารการเงินของทุกกิจกรรม
 • แก้ไขข้อมูลบางส่วนเพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ถูกต้องยิ่งขึ้น
 • ปรับปฏิทินโครงการ เพื่อให้ตรงกับวันที่ได้ปฏิบัติงานจริง
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ได้จัดทำเอกสารรายงานกิจกรรมที่ถูกต้องและเอกสารการเงิน
 • มีการบันทึกผลการดำเนินกิจกรรมครบถ้วนทุกกิจกรรม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ปัญหา คือ เอกสารการเงินบางกิจกรรมยังไม่ถูกต้อง
 • แนวทางการแก้ไข คือ จัดหาเอกสารการเงินเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
 • การจัดแจงเอกสารต้องให้มีความเป็นระเบียบ
 • เวลาใช้จ่ายเงินต้องเก็บเอกสารทางการเงินทุกครั้ง
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายตรา เหมโคกน้อย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยanunmaneeanunmaneeเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557 13:04:26
แก้ไขโดย anunmanee เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 13:22:06 น.

ชื่อโครงการ : คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ »

ชื่อกิจกรรม : เวทีถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชน

 • photo เวทีถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชนเวทีถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชน
 • photo เวทีถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชนเวทีถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชน
 • photo เวทีถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชนเวทีถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชน
 • photo เวทีถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชนเวทีถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชน

กิจกรรมหลัก : เวทีถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีความรู้และเห็นคุณค่าของสมุนไพร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เยาวชน
 • ผู้สูงอาย
 • คณะทำงาน
 • ท้องถิ่น
 • ผู้รู้
 • ตัวแทนครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ถ่ายทอดข้อมูลให้กับชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 102 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-  ปราชญ์  2  คน -  คณะทำงาน  10  คน -  ท้องถิ่น  3  คน -  ตัวแทนครัวเรือน  14  คน -  เยาวชน  73  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-  ลงทะเบียน -  ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวต้อนรับและเล่าที่ไปที่มาของโครงการ -  ผู้ดำเนินรายการชวนคุยเรื่องสมุนไพรไกล้วตัว -  นายห้วน  จันรอดภัย เล่าเรื่องสุมนไพรไกล้ตัว สรรพคุณเพิ่มเติมจากเวทีที่ผ่านมา -  นายจรูญ  ชูมณีย์  พูดเรื่องสมุนไพรที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ที่อยู่ใกล้ตัว -  นายโกศล  พรมช่วย  พูดเรื่องวิธีการขยายพันธ์  และอนุรักษ์พันธ์สมุนไพร -  ปิดเวที

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-  เมื่อเราสำรวจสมุนไพร รู้ถึงสรรพคุณ วิธีการใช้ จะเห็นได้ว่าสมุนไพรใกล้ตัวเรามีหลากชนิดมาก ซึ่งเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นการทำอาหาร รักษาโรคต่างๆ บางครั้งสมุนไพรบางตัวที่เรากินเข้าไปเรายังไม่รู้ว่าเป็นสมุนไพรด้วยซ้ำ     ที่สำคัญการเก็บสมุนไพรจะต้องคำนึงถึงเวลา ซึ้งวิธีการนี้มีผู้รู้น้อยมาก (เก็บตอนเช้า - ตัวยาจะอยู่ที่ยอด) ( เก็บตอนเที่ยง - ตัวยาจะอยู่ที่ยอด) ( เก็บตอนค่ำ - ตัวยาจะอยู่ทีราก) -  ยาบางตัวต้านฤิทธฺ์กัน สามารถใช้แก้พิษได้
-  ชื่อยามีศัพย์เฉพาะ เช่น เบญจโลวิเชียร ( ใช้ได้ทั้งห้าส่วน มี ดอก ใบ ราก ลำต้น  ผล)
-  การจัดยาให้ถูกกับวัย เช่น ปัจฉิมวัย จะชอบรสยาขมๆ
-  จะต้องใช้ให้ถูกวิธี สมุนไพรบางชนิดใช้สดได้ บางชนิดนำมาบดแล้วทา บางชนิดต้องผสมกับเหล้า บางชนิดใช้ต้มกิน
-  สมุนไพรจะต้องใช้ให้ถูกส่วน สมุนไพรไม่ว่าจะเป็ ราก ดอก ใบ ลำต้น ผล จะมีฤทธิ์ไม่เท่ากัน ผลแก่ผลอ่อนจะมีฤทธ์ไม่เท่ากันจะต้องศึกษาวิธีการใช้ -  วิธีการขยายพันธุ์     1.  การขยายพันธุ์พืชโดยการนำเมล็ด ไปเพาะเป็นต้นกล้าให้เจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ต่อไป เช่น ฟักข้าว ทุเรียนน้ำ เป็นต้น     2.  การขยายพืชโดยการขยายพันธุ์พืชด้วยส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช เช่น กิ่ง หน่อ หัว ใบ เหง้า ไหล เป็นต้น โดยนำไปชำ ตอน แบ่งแยก ติดตา เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ให้เกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมาได้ ( การแยกหน่อ การปักชำ ) เช่น ไผ่ ดีปรีเชือก
     

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.จุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,100.00 500.00 13,500.00 300.00 0.00 0.00 18,400.00 UnLock
14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 20:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยครูอะหมัดครูอะหมัดเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557 08:37:16
แก้ไขโดย ครูอะหมัด เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557 08:44:48 น.

ชื่อโครงการ : วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มอาสาสมัคร ครั้งที่ 3

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มอาสาสมัคร เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัคร 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมหัวหน้ากลุ่มอาสาสมัคร เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 19 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัคร จำนวน 19 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัคร รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินการของกลุ่มในช่วงเดือนที่ผ่านมา และ นำเสนอแผนการจัดกิจกรรมที่จะจัดในเดือนถัดไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติด เตรียมการจัดทำแผนที่หมู่บ้าน และการทำข้อตกลงร่วมของคนในชุมชน โดยการเลือกตัวแทนจากโซนกลุ่มบ้าน มาออกข้อตกลง กลุ่มอาสาสมัครยุวดาอีย์ เตรียมการจัดทำจุลสารแจกฟรี และรายงานผลกิจกรรมเรียนรู้วิถีอิสลาม มีผู้เข้าร่วมมากขึ้นในแต่ละสัปดาห์ กลุ่มอาสาสมัครมัคคุเทศก์อาสา รายงานผลการจัดงาน "ของดีบ้านแคเหนือ" ว่า ได้รับการชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก และเตรียมจัดทำแผนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เตรียมการจัดทำยางยืดและไม้พลอง เพื่อมอบให้ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปที่สมัครเข้าร่วมโครงการ กลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดกิจกรรมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2557

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557 15:53:15
Project trainer
แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557 15:58:44 น.

ชื่อโครงการ : กระบวนการชุมชนเพื่อพัฒนาอ่าวทุ่งนุ้ยสู่การจัดการตนเองบ้านหลอมปืน หมู่14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : พบพี่เลี้ยงตรวจสอบรายละเอียดโครงการครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ของ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

เพื่อดูเอกสสารการเงินโครงการและรายงานการประชุมแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ผู้ประสานงาน 2.ผู้จัดเก็บข้อมูล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มาพบพี่เลี้ยงเพื่อดูเอกสารการเงินและดูรายงานผ่านเวบไซค์โครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้ประสานงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ผู้ประสานงานโครงการมาชี้แจงการทำงานของพื้นที่แต่ละกิจกรรมที่ทำไปแล้วและทางพี่เลี้ยงได้อธิบายเรื่องการจัดการเอกสารการเงิน รายงานการประชุมแต่ละเวทีเพื่อลงข้อมูลในเวบไซค์
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ผู้ประสานงานโครงการมีความเข้าใจการทำเอกสารการเงินและได้มีการลงข้อมูลในเวบไซค์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ผู้ประสานงานโครงการไม่มีความชำนาญในการจัดการเอกสารการเงินและการลงข้อมูลในเวบไซค์

แนวทางแก้ไข

 • พี่เลี้ยงแนะนำให้คนที่สามรถทำการเงินแลลงข้อมูลได้มาลงข้อมูลให้ในวันถัดไป
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
 • เสนอให้ชักชวนคนทำงานมาเพิ่มเพื่อให้สามารถลงข้อมูลได้
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง นางสาวอนัญญา แสะหลี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 UnLock
14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยteerapotteerapotเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 11:44:05
แก้ไขโดย teerapot เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 12:02:51 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านทอนตรน »

ชื่อกิจกรรม : คณะกรรมการลงประเมินครัวเรือน

กิจกรรมหลัก : การประเมิน/ประกวดครัวเรือนนำร่อง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อประเมินครัวเรือนในการจัดการขยะของโครงการ  2. เพื่อค้นหาคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ จากการประเมินเป็นอย่างให้กับครัวเรือนในชุมชน 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะกรรมการ  จำนวน  15  คน
 • ครัวเรือนที่เข้ารับประเมิน  จำนวน  170  ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • สำรวจข้อมูลประเมินครัวเรือน ทั้งหมด 170  ครัวเรือน
 • คณะกรรมการ ลงประเมิน 2 วัน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำ จำนวน  15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • สำรวจครัวเรือนทั้งหมด เพื่อคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ ในการจัดการขยะ
 • รวบรวบข้อมูล จากคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • มีครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะของชุมชน
 • ครัวเรือนต้นแบบ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครัวเรือนอื่น ในการจัดการขยะได้
 • คณะกรรมการมีการส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • การปิดบ้านไม่มีคนอยู่ของครัวเรือน  ต้องไปประเมินซ้ำ
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,500.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 UnLock
14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2557 10:00:14
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2557 14:20:20 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : ทำความสะอาดมัสยิด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์( สำหรับกิจกรรมทำสะอาดมัสยิด 48 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้ทำความสะอาดพร้อมใจกันออกมาทำความมัสยิดได้ร่วมกันคนละไม้คคนละมือเพื่อให้มัสยิดของหมู่บ้านสะอาดไรขยะเป็นชุมชนที่น่าอยู่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้ทำความสะอาดพร้อมใจกันออกมาทำความมัสยิดได้ร่วมกันคนละไม้คคนละมือเพื่อให้มัสยิดของหมู่บ้านสะอาดไรขยะเป็นชุมชนที่น่าอยู่ทุกคนมีความกระตือรือร้นในการทำความสะอาดมัสยิดเพื่อให้มัสยิดเกิดความสะอาดและมมีความภาคภูมิใจที่มีคนผ่านมาพบเห็นว่ามัสยิดของบ้านนากอฮูแตมีความสะอาด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้ทำความสะอาดพร้อมใจกันออกมาทำความมัสยิดได้ร่วมกันคนละไม้คคนละมือเพื่อให้มัสยิดของหมู่บ้านสะอาดไรขยะเป็นชุมชนที่น่าอยู่ทุกคนมีความสุขที่ได้ทำความสะอาดและทุกคนพร้อมเพียงกันทำความสะอาดเพื่อชุมชนและทุกคนก็ได้รับความสุขจากคนรอบข้างที่มาชื่นชมและผู้คนภายนอกที่ได้เข้ามาก็ได้เห็นถึงความสะอาดเรียบร้อยและได้มองเห็นถึงความสะอาดในชุมชนและอาจจะมีอาสาทำความสะอาดเพิ่มขึ้น จาก 10 คน ก็เิ่พิ้มขึ้น  20 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 UnLock
14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557 16:48:10
Project trainer
แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557 16:49:53 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชนขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและปิดงวดที่ 1 โครงการ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ของ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการทำงานของพื้นที่ในการทำโครงการ และแนะนำในการปิดงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้ประสานงานโครงการ
 • เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจสอบความเรียบร้อยการรายงานผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละกิจกรรมและเอกสารการเงินโครงการเพื่อปิดงวดที่ 1 โครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลี้ยงโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงดูรายละเอียดเอกสารการเงินและรายงานกิจกรรมทางเวบไซค์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สามารถสรุปปิดโครงการในงวดที่ 1 ได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • ในการเบิกเงินให้สอดคล้องกับกิจกรรม
14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-16.00น น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2557 10:06:48
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2557 11:07:44 น.

ชื่อโครงการ : แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : นำขยะรีไซเคิลเข้ากองทุน

กิจกรรมหลัก : เปิดเวทีเตรียมความพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนปีที่ 2

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิล และ เพื่อให้เกิดสวัสดิการชุมชนผ่านการจัดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1 .สมาชิกกองทุนขยะสร้างสุข

 1. ทีมงาน

 2. บัณฑิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เปิดตลาดนัดในพื้นที่ริมทางรถไฟ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อรับขยะจากชุมชนทั้งในรูปแบบซื้อจากสมาชิกในชุมชนผ่านธนาคารขยะและการขอบริจาคขยะจากสมาชิกในชุมชนป้อมหก,โรงพยาบาลหาดใหญ่,ตลาดสดเทศบาลนครหาดใหญ่และชุมชนใกล้เคียง เพื่อเข้าเป็นกองทุนขยะชุมชนป้อมหก เพื่อนำไปสู่สวัสดิการชุมชน เช่น ร้านค้าศูนย์บาท,ขยะแลกปุ๋ย,ขยะแลกผัก,ขยะแลกพันธุ์ไม้ ฯ

วิธีการ
1.รับสมัครสมาชิกกองทุนขยะ 2.แจ้งข้อตกลงร่วมกัน โดยข้อตกลงมีดังนี้ - สมาชิกจะต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนป้อมหกเท่านั้น -สมาชิกจะต้องคัดแยกขยะจากครัวเรือนก่อนนำมาฝากธนาคารขยะหรือบริจาคให้กองทุนขยะชุมชนป้อมหก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เปิดตลาดนัดในพื้นที่ริมทางรถไฟ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อรับขยะจากชุมชนทั้งในรูปแบบซื้อจากสมาชิกในชุมชนผ่านธนาคารขยะและการขอบริจาคขยะจากสมาชิกในชุมชนป้อมหก,โรงพยาบาลหาดใหญ่,ตลาดสดเทศบาลนครหาดใหญ่และชุมชนใกล้เคียง เพื่อเข้าเป็นกองทุนขยะชุมชนป้อมหก เพื่อนำไปสู่สวัสดิการชุมชน เช่น ร้านค้าศูนย์บาท,ขยะแลกปุ๋ย,ขยะแลกผัก,ขยะแลกพันธุ์ไม้ ฯ

ทีมงาน  5 คน บัณฑิตอาสา  5 คน ทีมงานจากโรงงานวงษ์พานิช  คลองแห  6  คน สมาชิก กองทุนขยะสร้างสุข 22 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. เวลา  08.00 น.และ 12.00 น.ประชาสัมพันธ์ ผ่านเสียงตามสาย ให้สมาชิกเข้ามารับบริการฝากขยะรีไซเคิล
 2. เวลา  12.00 น. จัดเตรียมสถานที่  โทรเช็คราคาขยะรีไซเคิลกับวงษ์พานิชคลองแห
 3. เวลา  13.00 น. เปิดให้บริการรับฝากขยะรีไซเคิล
 4. เวลา  18.00 น. วงษ์พานิชคลองแห มารับขยะรีไซเคิลที่กองทุนขยะสร้างสุข
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เมื่อสมาชิกได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ ก็ทำการเตรียมคัดแยกใส่ถุงย่อยๆตามประเภทขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะรีไซเคิล  เมื่อเวลา 13.00 น  ก็ได้ทยอยกันมายังกองทุนขยะสร้างสุข ซึ่งมีทีมงานรอให้บริการอยู่แล้ว การเรียนรู้การคัดแยกอย่างละเอียดเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อ มาถึงกองทุนขยะ  เพราะทีมงานได้แยกอีกครั้งและพูดอธิบายให้สมาชิกได้ฟังว่า  แยกอย่างไรถึงจะได้ราคาดี และ ประหยัดพื้นที่ของสมาชิก ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างสมาชิกและ ทีมงาน  บรรยากาศนี้นอกจากเป็นภาพที่สะท้อนออกมาของเรื่องราวของขยะแล้ว  ยังเป็นช่วงเวลาดีๆที่คนเมือง ได้มีโอกาสได้กระชับมิตร  ได้ออกมาพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน  ขยะนี่ก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์  เพราะทำให้คนที่ไม่เคยรู้จักกัน ได้มาคุยกัน  และทำให้คนที่รู้จักกันแล้ว ได้มาสร้างรอยยิ้มให้กัน  แม้มูลค่าของขยะในวันนี้อาจเพียงเล็กๆน้อยๆ  ไม่กี่สิบบาท  แต่สิ่งที่ได้กลับไปมากกว่าเงินที่ได้  อย่างน้อย ก็การพบปะในวันนี้ก็เกิดจากการคัดแยก ถือเป็นการจัดการขยะที่ต้นทาง ส่งผลมาสู่การออมของสมาชิกเอง อีกทั้งเป็นวงสนาเล็กๆที่ได้มาสร้างมิตรแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน ที่สำคัญ เกิดการลดความเครียด และสร้างความสุขแก่ชุมชน

สรุปยอดวันนี้  สมาชิกเกิดการออมร่วมกัน 1,317 .60บาท  ซึ่งประกอบด้วย การฝากขยะของสมาชิกกองทุนขยะสร้างสุข 989.60 บาท  และเกิดจากการจำหน่ายขวดแก้วที่ขอรับบริจาคจากชาวบ้านเพื่อสนับสนุนกิจกรรม eco kids จำนวน 328 .0 บาท  รวม 1,317.60 บาท ซิ่งยอดรวมการออม จากวันเปิดถึงวันนี้  มียอดรวม เท่ากับ 5,745.85 บาท
สรุปยอดรายการขยะที่รับวันนี้

รายการ                          จำนวนกิโลกรัม                                    จำนวนเงิน  บาท

พลาสติกใส                      12.1x13                                                    157.3

พลาสติกรวม                    12.6x8                                                    100.8

พลาสติกขุ่น                      3.6x22                                                      79.2

กระดาษสี                        38.4x2                                                        76.8

กระดาษลัง                        45.4x4                                                      181.6

pvc                                  5.4x9                                                        48.6

เหล็ก                                38x7                                                        266.0

เครื่องใช้ไฟฟ้า                      3x5                                                          15.0

อลูมิเนียม                          0.4x43                                                        17.2

กระป๋องเบียร์                      0.8x38                                                          30.4

ขวดบรรจุลัง                        1x9                                                              9.0

สังกะสี                              8.5x4                                                            34.0

รวม                                                                                                    1317.6


                          สิ่งดีๆ ที่ได้จากขยะวันนี้

                      ขยะสามารถ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เห็นคุณค่า  นั่นคือ

ขยะที่สมาชิกคัดแยก จะส่งผลต่อการออม การสร้างรายได้และ ลดรายจ่ายของครัวเรือน

ส่วนผู้ที่บริจาคขยะก็จะได้ความสุขใจที่ ได้เห็นเยาวชน ลูกหลานของชุมชน ได้ทำกิจกรรมต่างๆอย่างมีความสุข

เมื่อเยาวชนได้ทำกิจกรรมบ่อยๆ  ก็ย่อมห่างไกลจากสิ่งยั่วยุจากสังคมภายนอกนั่นเอง

            ทั้งหมดนี้เกิดจาก  คุณค่าของขยะ เพราะเชื่อว่า ขยะ คือสิ่งมหัศจรรย์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 565.00 0.00 0.00 0.00 565.00 UnLock
13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557 17:56:45
Project trainer
แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557 18:03:31 น.

ชื่อโครงการ : กระบวนการชุมชนเพื่อพัฒนาอ่าวทุ่งนุ้ยสู่การจัดการตนเองบ้านหลอมปืน หมู่14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 4 เพื่อสรุปผลการจัดเวทีทบทวนข้อมูลต่างๆของชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรของชุมชนและออกแบบการลงจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานทั้ง 6 ฝ่าย จำนวน 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.กรรมการหมู่บ้าน 5 คน 2.เยาวชน 5 คน 3.กรรมการมัสยิด 3 คน
4.อสม.5 คน 5.กลุ่มราษฏร 5 คน 6.ชรบ.5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. เพื่อสรุปงานเวทีทบทวนข้อมูล เวทีออกแบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมกับการแลกเปลี่ยนร่วมกัน
 2. เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

โดยการ 1. ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย 2. ดำเนินงานการประชุม 3. สรุปผลการประชุม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 26 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 650.00 50.00 0.00 0.00 800.00 UnLock
13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpareenapareenaเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557 11:34:04
แก้ไขโดย pareena เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557 11:42:26 น.

ชื่อโครงการ : จากอาหารปลอดภัยสู่เมนูเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง สสส.

กิจกรรมหลัก : ค่าจัดทำรายงานสรุป

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 1 คน คณะทำงานโครงการจำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่การเงินจำนวน 1 คนและพี่เลี้ยงโครงการจำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์ที่ประกอบด้วย ส.1ส.2ส.3ส.4ง.1และง.2

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 1 คน คณะทำงานโครงการจำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่การเงินจำนวน 1 คนและพี่เลี้ยงโครงการจำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานโครงการนำเอกสารการเงินมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับพี่เลี้ยงประจำจังหวัด และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานในระบบเว็ปไซต์ในช่องขั้นตอนกระบวนการการจัดกิจกรรมและผลดที่เกิดขึ้นจริง ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม และรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทำรายงานในระบบเว็ปไซต์เพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของรายงานปิดโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงินร่วมกับพี่เลี้ยงประจำจังหวัด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ปิดโครงการทางผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบการรายงานผลในระบบเว็ปไซต์ให้สมบูรณ์ และตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ตรงกับเอกสารหลักฐานการเงิน เพื่อจะได้จัดทำรายงานการเงินทั้ง ง.1งวดที่ 2 และง.2 ประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.จุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpareenapareenaเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557 11:43:47
แก้ไขโดย pareena เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557 11:50:26 น.

ชื่อโครงการ : จากอาหารปลอดภัยสู่เมนูเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำภาพถ่ายกิจกรรมโครงการแนบรายงานปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก : ค่าภาพถ่าย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมภาพถ่ายการจัดกิจกรรมโครงการฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำภาพถ่ายการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 1 คนและคณะทำงานโครงการจำนวน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรมโครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการรวบรวมภาพถ่ายการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการเพื่อประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์ปิดโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ทางผู้รับผิดชอบโครงการรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรมที่มีรายละเอียดตรงตามกิจกรรมของโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.จุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00-16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpareenapareenaเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557 11:51:45
แก้ไขโดย pareena เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557 11:56:50 น.

ชื่อโครงการ : จากอาหารปลอดภัยสู่เมนูเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามผลการดำเนินงานปิดโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงประจำจังหวัด

กิจกรรมหลัก : ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมที่ทาง สสส./สจรส.จัด

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการและตรวจสอบเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงินและคณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการและตรวจสอบเอกสารการเงินร่วมกับพี่เลี้ยงประจำจังหวัด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 1 คน คณะทำงานโครงการจำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่การเงินจำนวน 1 คนและพี่เลี้ยงประจำจังหวัดจำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงประจำจังหวัดทำความเข้าใจการจัดทำรายงานปิดโครงการและตรวจสอบเอกสารการเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มเติมในระบบเว็ปไซต์เพื่อความสมบูรณ์ของรายงานปิดโครงการและได้ตรวจสอบเอกสารการเงินตามยอดค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ทางผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายงานและเอกสารการเงินให้ ครบถ้วน สมบูรณ์ 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.จุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 UnLock
13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวันชัยวันชัยเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 13:21:59
แก้ไขโดย วันชัย เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 14:35:46 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ลงแขกเก็บขยะตามถนนสายหลักและรอง ครั้งที่ 4

 • photo ลงแขกเก็บขยะตามถนนสายหลักและสายรองลงแขกเก็บขยะตามถนนสายหลักและสายรอง
 • photo ลงแขกเก็บขยะตามถนนสายหลักและสายรองลงแขกเก็บขยะตามถนนสายหลักและสายรอง
 • photo ลงแขกเก็บขยะตามถนนสายหลักและสายรองลงแขกเก็บขยะตามถนนสายหลักและสายรอง
 • photo เก็บขยะตามบริเวณหมู่บ้านเก็บขยะตามบริเวณหมู่บ้าน
 • photo เก็บขยะตามที่สาธารณะเก็บขยะตามที่สาธารณะ
 • photo รวบรวมขยะที่เก็บขยะได้รวบรวมขยะที่เก็บขยะได้
 • photo รวบรวมขยะที่เก็บได้รวบรวมขยะที่เก็บได้
 • photo รวบรวมขยะที่เก็บได้ไปขายต่อไปรวบรวมขยะที่เก็บได้ไปขายต่อไป

กิจกรรมหลัก : จัดการขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อมลดโรค ลงแขกเก็บขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สภาพแวดล้อมของชุมชนบ้านนตรธรรมและถนนหนทางสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่อาศัยไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานจำนวน 30 คน ที่ประกอบด้วย อสม.จำนวน 12 คน จากผู้นำชุมชนจำนวน 8 คน จากอบต และภาคราชการในพื้นที่จำนวน 5 คน จากแกนนำเยาวฃนและนักเรียนจำนวน 5 คน 2.จากประชาชนทั้วไปจำนวน 15 คน 3. จากนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนครจำนวน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมคณะทำงานแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในถนนแต่ละสาย 2.ประสาน 3.จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน 4.ประชาสัมพันธ์ 5.ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.จากคณะทำงานจำนวน 25 คน ที่ประกอบด้วย อสม.จำนวน 10 คน จากผู้นำชุมชนจำนวน 7 คน จากอบต และภาคราชการในพื้นที่จำนวน 6 คน จากแกนนำเยาวฃนและนักเรียนจำนวน 5 คน 2.จากประชาชนทั้วไปจำนวน 10 คน 3. จากนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนครจำนวน 25 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆก่อนทำงาน 2.ประชุมคณะทำงานก่อนทำงานเพื่อแบ่งพื้นที่และหน้าที่รับผิดชอบ 3.หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาร่วมมือกันทำงาน เช่น นักเรียนช่วยกันเก็บขยะในสายถนนหน้าโรงเรียน 4.ทำงานกันไปและประชาสัมพันธ์กิจกรรมกันไป 5.ประเมินผลความสำเร็จจากขยะที่ร่วมกันคัดแยก และความสะอาดของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.มีกระบวนการทำงานเป็นเครือข่าย 2.มีการรวมกลุ่มกันทำงาน 3.ชุมชนสะอาดน่าอยู่ 4.เป็นแบบบอย่างให้แก่ชุมชนอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงโดยประเมินได้จากการมาร่วมกิจกรรมของตัวแทนจากชุมชนใกล้เคียง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ช่วงนี้เป็นฤดูฝนการเก็บขยะเป็นไปลำบาก เพราะสภาพอากาศไม่อำนวย

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้คณะทำงานแนะนำชาวบ้านว่า ขยะที่เป็นกะลามะพร้าวควรคว่ำเพราะถ้าน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของยุง เพราะช่วงนี้ฝนตก

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.สุวิทย์ หมาดอะดำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 5,900.00 UnLock
13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชญานี ไพนุสินชญานี ไพนุสินเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2557 21:26:33
แก้ไขโดย ชญานี ไพนุสิน เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2557 21:31:57 น.

ชื่อโครงการ : บ้านควนไสน รวมพลังสร้างสุขภาพ ปลูกและใช้สมุนไพรใกล้ตัว »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานความก้าวหน้าดำเนินโครงการงวดที่ 1

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เลขานุการโครงการ 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • จัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าดำเนินกิจกรรมโครงการ งวดที่ 1
 • ส่งเอกสารให้กับทาง สสส.
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • นางสาวชญานี ไพนุสิน เลขานุการโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ปริ้นเอกสารสีข้อมูลในเว็บคนใต้สร้างสุข ร้านใหม่การพิมพ์
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • เกิดแผนงานส่งรายงานงวดที่ 1
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 330.00 UnLock
13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชญานี ไพนุสินชญานี ไพนุสินเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2557 21:36:31
แก้ไขโดย ชญานี ไพนุสิน เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2557 21:40:13 น.

ชื่อโครงการ : บ้านควนไสน รวมพลังสร้างสุขภาพ ปลูกและใช้สมุนไพรใกล้ตัว »

ชื่อกิจกรรม : ล้างอัดภาพกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อล้างอัดภาพจัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ร้านล้างภาพโฟโต อ.ละงู จ.สตูล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ล้างอัดภาพกิจกรรมส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการงวดที่ 1
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • นางสาวชญานี ไพนุสิน เลขนุการโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • นำภาพถ่ายกิจกรรมไปล้างอัดภาพที่ร้าน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • เกิดแผนงานรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1 ประกอบด้วยภาพถ่ายจำนวน 10 รูป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 UnLock