วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
2 มีนาคม 2558 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsuwanneesuwanneeเมื่อ 22 สิงหาคม 2557 16:57:30
แก้ไขโดย suwannee เมื่อ 22 สิงหาคม 2557 16:57:57 น.

ชื่อโครงการ : คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่จักดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำทีมคณะทำงาน จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. การขยายครัวเรือนต้อนแบบการจัดการขยะ 2. การประกวดครัวเรือนต้นแบบ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

30

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวิสาขะ อนันธวัชวิสาขะ อนันธวัชเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 13:09:58
Project trainer
แก้ไขโดย วิสาขะ อนันธวัช เมื่อ 18 ตุลาคม 2557 15:02:37 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด »

ชื่อกิจกรรม : หนุนเสริมและติดตามในพื้นที่ร่วมกับ สจรส

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงโครงการให้กับแกนนำ ปราชญ์ของโครงการ และผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ สสส

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดทำรายงานกิจกรรม รายงาน ส.1, ส.2 และ ง.1

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อจัดทำรายงานการทำกิจกรรม รายงาน ส.1, ส.2 และรายงาน ง.1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำจำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่จาก สสส. เพื่อจัดทำรายงานส่ง สสส.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานผลการดำเนินการทำกิจกรรม รายงาน ส.1, ส.2 และ ง.1

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะผู้ดำเนินโครงการสรุปรายงานความก้าวหน้าการทำกิจกรรม รายงานต่าง ๆ เพื่อส่งให้ สสส. รวมถึงระบุปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ และแนวทางการแก้ไข ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการพบว่ากลุ่มแกนนำได้รับความร่้วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี มีการร่วมแรงร่วมใจกันทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และร่วมกันจัดเตรียมวัสดุสำหรับการทำโครงการและการทำเรือนแพเป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

กลุ่มมีความสามัคคีในการดำเนินโครงการ แต่บางกิจกรรมยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เนื่องจากต้องรอให้ฝนหยุดตก พื้นดินแห้งจึงจำทำกิจกรรมได้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

การทำกิจกรรมจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่น เนื่องจากเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งต้องพึ่งพาความพร้อมของธรรมชาติ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ต้องการให้พี่เลี้ยงและ สจรส.มอ. แนะแนวทางในการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการอย่างละเอียด เพื่อให้แกนนำมีความเข้าใจ สามารถทำรายงานได้ด้วยตนเอง

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

การดำเนินโครงการควรให้เยาวชน คนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรม และเน้นให้เห็นถึงการทำกิจกรรมของคนในชุมชน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
วิสาข ะอนันธวัช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 UnLock
24 ตุลาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbangsabangsaเมื่อ 24 ตุลาคม 2557 08:46:15
แก้ไขโดย bangsa เมื่อ 25 ตุลาคม 2557 09:13:50 น.

ชื่อโครงการ : บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประจำเดือนต่อเครือข่าย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการและแกนนำโครงการประจำทุกเดือนเพื่อ1.พัฒนาเครือข่ายอสม. 2.พัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ 3.สร้างเครือข่ายกลุ่มโรคเดียวกันเพื่อนช่วยเพื่อน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เตรียมงานกิจกรรมเดือนพฤศจิกายนและร่วมกันทำเอกสารรายงานเพื่อส่งงานงวด1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการและแกนนำ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมประจำเดือน คุยรายละเอียดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน ทำรายงานงวด1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการและแกนนำ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงทะเบียนเข้าประชุมประจำเดือน ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งให้ทราบเรื่องไปร่วมประชุมกับพี่เลี้ยงจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 เพื่อตรวจเอกสารรายงานงวด 1 จากนั้นที่ประชุมคุยรายละเอียดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน แบ่งงานตามความถนัด ทำรายงานงวด ง1

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • สรุปวันทำกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน คือ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557
 • รายงานแล้วเสร็จประมาณ 90 % มีเรื่องที่ต้องแก้ไขเพิ่มเล็กน้อย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

มีปัญหาเรื่องเวลาทำกิจกรรม กรรมการโครงการหลายท่านติดภารกิจส่วนตัว จึงแก้ปัญหาโดยจัดประชุมประจำเดือนของกรรมการและเครือข่ายในวันเวลาเดียวกันเพื่อให้งานเสร็จทันตามแผน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้คำแนะนำเรื่องการทำรายงานงวด การกรอกรายการ ง1 ส1

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00 UnLock
24 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbangsabangsaเมื่อ 24 ตุลาคม 2557 09:30:52
แก้ไขโดย bangsa เมื่อ 24 ตุลาคม 2557 09:35:12 น.

ชื่อโครงการ : บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการโครงการและแกนนำประจำเดือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการและแกนนำโครงการประจำทุกเดือนเพื่อ1.พัฒนาเครือข่ายอสม. 2.พัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ 3.สร้างเครือข่ายกลุ่มโรคเดียวกันเพื่อนช่วยเพื่อน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เตรียมงานกิจกรรมเดือนพฤศจิกายนและร่วมกันทำเอกสารรายงานเพื่อส่งงานงวด1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการและแกนนำโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมประจำเดือน คุยรายละเอียดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน ทำรายงานงวด1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการและแกนนำ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงทะเบียนเข้าประชุมประจำเดือน ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งให้ทราบเรื่องไปร่วมประชุมกับพี่เลี้ยงจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 เพื่อตรวจเอกสารรายงานงวด 1 จากนั้นที่ประชุมคุยรายละเอียดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน แบ่งงานตามความถนัด ทำรายงานงวด ง1

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • สรุปวันทำกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน คือ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557
 • รายงานแล้วเสร็จประมาณ 90 % มีเรื่องที่ต้องแก้ไขเพิ่มเล็กน้อย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

มีปัญหาเรื่องเวลาทำกิจกรรม กรรมการโครงการหลายท่านติดภารกิจส่วนตัว จึงแก้ปัญหาโดยจัดประชุมประจำเดือนของกรรมการและเครือข่ายในวันเวลาเดียวกันเพื่อให้งานเสร็จทันตามแผน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้คำแนะนำเรื่องการทำรายงานงวด การกรอกรายการ ง1 ส1

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00 UnLock
24 ตุลาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpramwadepramwadeเมื่อ 24 ตุลาคม 2557 21:55:22
แก้ไขโดย pramwade เมื่อ 24 ตุลาคม 2557 23:05:11 น.

ชื่อโครงการ : แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : เปิดกองทุนขยะสร้างสุข ชุมชนป้อมหก

 • photo น้องๆนำขยะมาแลกขนมน้องๆนำขยะมาแลกขนม
 • photo ทีมงานใช้รถพ่วงชุมชนออกรับขยะของสมาชิกทีมงานใช้รถพ่วงชุมชนออกรับขยะของสมาชิก
 • photo สมาชิกขนของมาเองสมาชิกขนของมาเอง
 • photo ช่วยกันคัดแยกก่อนบันทึกช่วยกันคัดแยกก่อนบันทึก
 • photo สมาชิกรับทราบ ระเบียบกองทุนสมาชิกรับทราบ ระเบียบกองทุน
 • photo ช่วยกันชั่งและบันทึกช่วยกันชั่งและบันทึก
 • photo ช่วยกัน ดูเอกสาร และสรุปยอดช่วยกัน ดูเอกสาร และสรุปยอด
 • photo วงษ์พานิชคลองแหมารับขยะที่กองทุนวงษ์พานิชคลองแหมารับขยะที่กองทุน
 • photo ชั้ง ขนขึ้นรถชั้ง ขนขึ้นรถ
 • photo ศุกร์หน้าพบกันใหม่ศุกร์หน้าพบกันใหม่

กิจกรรมหลัก : เปิดเวทีเตรียมความพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนปีที่ 2

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิล

เพื่อให้เกิดสวัสดิการชุมชนผ่านการจัดการขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่กองทุนขยะสร้างสุข  4 คน

สมาชิกกองทุนขยะสร้างสุข จำนวน 19 คน

เจ้าหน้าที่จากวงษ์พานิช คลองแห  3 คน

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ 4 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

17 ตุลาคม 2557 ทำพิธีเปิดกองทุนขยะสร้างสุขและร้านค้าสร้างสุข ได้แจ้งให้ชาวบ้านและสมาชิก ทราบ ถึงการเปิดให้บริการกองทุนขยะ

23 ตุลาคม 2557  ประสานโรงงาน  ร้านวงศ์พานิชคลองแหเพื่อรับขยะรีไซเคิลจากกองทุนขยะสร้างสุข

24 ตุลาคม 2557  เวลา 08.00 น และ 12.45 น  ประชาสัมพันธ์ ชาวบ้านและ สมาชิกกองทุนขยะสร้างสุข ทราบ ถึงความพร้อมให้บริการกองทุนขยะสร้างสุข

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เจ้าหน้าที่กองทุนขยะสร้างสุข  4 คน

สมาชิกกองทุนขยะสร้างสุข จำนวน 19 คน

เจ้าหน้าที่จากวงษ์พานิช คลองแห  3 คน

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ 4 คน

เด็กและเยาวชน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วิธีการ เปิดตลาดนัดในพื้นที่ริมทางรถไฟ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อรับขยะจากชุมชนทั้งในรูปแบบซื้อจากสมาชิกในชุมชนผ่านธนาคารขยะและการขอบริจาคขยะจากสมาชิกในชุมชนป้อมหก,โรงพยาบาลหาดใหญ่,ตลาดสดเทศบาลนครหาดใหญ่และชุมชนใกล้เคียง เพื่อเข้าเป็นกองทุนขยะชุมชนป้อมหก เพื่อนำไปสู่สวัสดิการชุมชน เช่น ร้านค้าศูนย์บาท,ขยะแลกปุ๋ย,ขยะแลกผัก,ขยะแลกพันธุ์ไม้ ฯ


กระบวนการ 1.รับสมัครสมาชิกกองทุนขยะ

2.แจ้งข้อตกลงร่วมกัน โดยข้อตกลงมีดังนี้

 • สมาชิกจะต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนป้อมหกเท่านั้น

-สมาชิกจะต้องคัดแยกขยะจากครัวเรือนก่อนนำมาฝากธนาคารขยะหรือบริจาคให้กองทุนขยะชุมชนป้อมหก

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

หลังสิ้นเสียงประชาสัมพันธ์จากทีมงานโครงการ สมาชิกกองทุนขยะสร้างสุขก็ทยอยนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกจากครัวเรือนออกมายังที่ทำการกองทุนขยะสร้างสุขตามเวลาที่นัดหมายกันไว้ นั่นคือ 13.00 น ที่บ้านใกล้ก็หอบหิ้วกันมา ที่บ้านไกลก็ได้ใช้บริการรถพ่วงชุมชนขนขยะรีไซเคิลกันมาไม่ขาดสาย  เมื่อมาถึงยังที่ทำการ สมาชิกก็ได้ยื่นหนังสือกองทุนขยะสร้างสุขให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึก  ทีมงานกองทุน ก็คอยอำนวยความสะดวกเรื่องการคัดแยกอีกครั้งก่อนขึ้นตราชั่งเพื่อให้ได้เงินสะสมได้มากที่สุด  ทั้งทีมงานและสมาชิกคัดแยกไปด้วย อธิบายไปด้วย ส่วนเรื่องการเทียบราคาวันนี้ก่อนเริ่มกองทุนทีมงานได้ประสานเช็คราคา กับ ร้าน วงศ์พานิชคลองแห เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ส่วนน้ำมันพืชใช้แล้วยังคงอยู่ที่ ราคา 14 บาทเช่นเดิม  ระหว่างที่ชั่งขยะไป ทีมงานก็ให้ความรู้สวัสดิการกองทุนไปด้วย  มีคำถามหรือข่าวสารต่างๆ ก็นำมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน  นี่เป็นอีกช่องทางหนื่งที่ทำให้คนเมืองได้มีโอกาสพูดคุยกันบ้าง เพราะคนเมืองส่วนให้มักจะไปทำงาน กลับมาก็เข้าบ้านเปิดทีวี บางทีบ้านใกล้เรือนเคียงกันแต่ไม่เคยได้ทักทายพูดจาปราศัยกัน  แต่สำหรับที่นี่ นี่เป็นช่องหลังสำคัญที่ค่อย จูนคนเมืองให้ได้คุยกันมากขื้น แลกเปลี่ยนรอยยิ้ม กันมากขึ้น  ขยะนี่ก็มหัศจรรย์เป็นยารักษาโรคได้หลายอย่าง
แก้โรค อด  ลดโรคเครียด  สร้างสังคมเล็กๆให้มาเป็นมิตร  และ เพิ่มพื้นที่บ้านให้กว้างขึ้นเมื่อนำขยะไปเข้ากองทุน  สมาชิกหลายคนบอกว่า ดีเหมือนกันนะ  ได้เครียบ้านสัปดาห์ละครั้ง  แต่ทีมงานโครงการกลับบอกว่าดีได้เครียขยะออกจากชุมชน
ส่วนเด็กๆ ก็เดินเวียนเดินวนอยู่กับลังขนม  อยากกินหรอ  ไปเอาขยะมาแลกซิ  เพียงไม่ถึงห้านาที เดินกลับมาแล้วพร้อมถุงขยะรีไซเคิล 1 ถุง  ตามกำลังที่น้องพอจะถือมาได้  ทีมงานยิ้ม บางคนได้พลาสติกใสมา 1 กิโลกรัม ได้ สิบสี่บาท พอกับขนมสัก ห่อสองห่อ  แต่ตัวเล็กที่ถือมามีขวดน้ำพลาสติกใสมาสัก 7-8 ใบ ชั่งได้ 1 ขีด นี่สิ ทีมงานอมยิ้มแต่ต้องให้ขนมห่อเล็ก ราคา ห้า บาทไป  เพราะเห็นแก่ความตั้งใจของน้องๆไม่ได้  บางคนหอบหิ้วกระสอบกระเตงกันมาพะรุงพะรัง  พอมาถึง ได้ดื่มน้ำดื่มท่าพอสดชื่นก็เข้ามาคิดมาชั่งกัน  เป็นภาพประทับใจที่ทีมงานกองทุนอยากเห็นเป็นอย่างยิ่ง  จนเวลาล่วงเลยมาถึง  15.30 น  คุณสิทธิ์ วงษ์พานิชคลองแห ขับรถกระบะมาถึงพอดี  ก็ได้ทำคัดเทใส่กระสอบใหญ่ ขึ้นชั่ง  การทำงานแบบววันเดียวเบ็ดเสร็จแบบดี มีผลดีต่อทีมงาน คือ เช็คราคาวันต่อวัน  ไม่เปลืองสถานที่ ไม่เสี่ยงต่อการขึ้นลงของราคา สร้างความน่าเชื่อถือแก่สมาชิกอีกด้วย  คุณสิทธิและทีมงานอีกสองคน  แนะนำทีมงานไปด้วย ชั่งขยะไปด้วย  บอกกับทีมงานว่าหากต้องการให้มาอบรมเรื่องการเพิ่มมูลค่าให้ขยะรีไซเคิลก็ให้แจ้งมาได้ ทางทีมงานและคุณสิทธิ์  ยินดีให้ข้อมูล  ก่อนจากกันไปคุณสิทธิ์หันไปดูตะแกรงรับบริจาคขวดเพื่อสมทบ กิจกรรม Eco kids  ถึงกับกล่าวชื่นชม เพราะ ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน  แล้วรับปากว่า สัปดาห์หน้าจะมารับขวดไปให้เพราะเห็นว่ามันเต็มแล้วนั่นเอง    หลังจากนั้นทีมงานคุณสิทธิ์ก็เดินทางกลับ  ส่วนทีมงานเครียพื้นที่ก็ได้นั่งคุยกันเรื่องกองทุนขยะวันนี้ดีอย่างไร อะไรบ้างควรปรับปรุง  และ สรุปยอดฝากเข้ากองทุนของสมาชิก  ดังนี้

หมายเลขสมาชิก รายชื่อสมาชิก ยอดส่งขยะเข้ากองทุน   24/ตค/2557
001 คุณ วิชัย ลวงค์เพียร   ขาด
002 คุณ ชุน(ชลดา)กูกือ  พลพิโรจน์ 56
003 คุณ SAROEURT  ROEURN       ขาด
004 คุณ เปรมวดี ผอมเอียด           62.4
005 คุณ อำไพ  ทวีทอง           116.5
006 คุณ ยุพา  หมัดโส๊ะ               ขาด
007 คุณ รัตนาวดี  ทวีทอง        71
008 คุณ สุชาติ    ทวีทอง       229.35
009 คุณ ดวงเพ็ญ  ทองเจือ     44.3
010 คุณ ประไพ    มากพงษ์     31
011 คุณ สายใจ    นวลแก้ว       64.5
012 คุณ สมพร    จันทวงศ์       36.5
013 คุณ กานต์สินี  คงมา       221.8
014 คุณ ติเหมาะ  อิตกี           86
015 คุณ เกสร      อิสโร         30
016 คุณ จันตนา    ธรรมจง    84.6
017 คุณ ระเบียบ    คงมา      228.2
018 คุณ ศิริพร    ลักษณะกะชา 247.6
019 คุณ วรรณา  หนูแดง         281.2

รวมยอดเงินเข้ากองทุนขยะสร้างสุข วันนี้ เท่ากับ  1,890.95 บาท    ยอดสมัครสมาชิก  1,900 บาท  รวม 3790.95 บาท  ในวันพุธ ที่ 29 ตุลาคม 2557 นี้ คณะกรรมการกองทุนจะต้องเปืดบัญชีนำเงินจำนวนนี้ฝากไว้เพื่อความสร้างความเชื่อมั่นแก่กองทุนและ เพื่อความสบายใจของทีมงานทุกคนนั้นเอง

"      สำหรับกิจกรรมวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่หน้าภาคภูมิใจของ โครงการอย่างดียิ่ง  ตามคติพจน์ของร้านค้าและกองทุนสร้างสุข ที่ว่า " เพราะขยะ สามารถแก้ปัญหาชีวิตได้" นั่นเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 565.00 0.00 0.00 0.00 565.00 UnLock
24 ตุลาคม 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanplam_3banplam_3เมื่อ 25 ตุลาคม 2557 12:12:06
แก้ไขโดย banplam_3 เมื่อ 25 ตุลาคม 2557 12:13:08 น.

ชื่อโครงการ : ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจเชิงลึกสถานการณ์หนี้สินของประชาชน วันที่ 7

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ทีมงานและกลุ่มเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลหนี้สาเหตุที่มีหนี้สิน หาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ชวนคิด ชวนคุย และค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเยาวชน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทีมงานและกลุ่มเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
- หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
- สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
- เก็บข้อมูล - นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชน 20 คน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
1.หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
2. สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
3. เก็บข้อมูล 4.นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ใช้เวที่ประชุม โดยให้ทีมเยาวชน ได้มีการสำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
โดยการปรึกษาหารรายละเอียดด้วยการชวนคิด ชวนคุย โดยหาสาเหตุที่มีหนี้สิน การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ได้ผลการพูดคุยเป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่กล้าบอกความจริงต่อการเป็นหนี้นอกระบบและในระบบของตัวเอง ทาทั้งหมด 2.หาเวลามาพร้อมกันยากมาก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.กระบวนการทำงานยังไม่เป็นระบบมากนัก เพราะทำร่วมกับเยาวชน เลยทำให้ขาดการเก็บภาพ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.การกรอกข้อมูลที่ให้เก่งกว่านี้

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ได้ให้คำปรึกษาทางไลน์และโทรศัพท์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
1.นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 230.00 2,330.00 UnLock
23 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุกัญญา อ่าวน้ำสุกัญญา อ่าวน้ำเมื่อ 23 ตุลาคม 2557 21:04:35
แก้ไขโดย สุกัญญา อ่าวน้ำ เมื่อ 25 ตุลาคม 2557 13:28:59 น.

ชื่อโครงการ : บ้านห้วยทรัพย์น่าอยู่ คู่พลับพลึงธาร ร่วมต้านโรคติดต่อ »

ชื่อกิจกรรม : ประกาศกฎกติกาชุมชนให้ชุมชนได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยการประชาสัมพันธ์ในวาระประชุมของหมู่บ้าน และปิดป้ายในที่สาธารณะ

 • photo มีการแบ่งป้ายนำไปติดตามสถานที่ต่างๆมีการแบ่งป้ายนำไปติดตามสถานที่ต่างๆ
 • photo ติดประกาศกฎกติกาภายในที่ประชุมหมู่บ้านติดประกาศกฎกติกาภายในที่ประชุมหมู่บ้าน
 • photo ช่วยกันติดประกาศกฎกติกาในสถานที่สาธารณะของหมู่บ้านช่วยกันติดประกาศกฎกติกาในสถานที่สาธารณะของหมู่บ้าน
 • photo กฎกติกาชุมชนกฎกติกาชุมชน
 • photo มาร่วมกันเป็นสักขีพยานมาร่วมกันเป็นสักขีพยาน

กิจกรรมหลัก : การประกาศใช้กฏกติกาชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

มีมาตรการและกฏกติกาของชุมชนในการแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.แกนนำสุขภาพ อสม. 2.ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น
3.ประชาชนทั่วไป

จำนวน 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เกิดมาตรการทางสังคม กฏกติกาของชุมชนเพื่อยึดถือปฏิบัติร่วมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 52 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำอสม. ผู้นำชุมชน

ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • คณะทำงานมีการนัดแนะกับชาวบ้าน

 • เข้าร่วมด้วยช่วยกันทำป้ายกติกาชุมชนและเป็นสักขีพยาน ในกิจกรรมประกาศกฎกติกาชุมชน ตามสถานที่ต่างๆได้แก่ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทรัพย์ จุดชมพลับพลึงธาร และโรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-คณะทำงานพร้อมด้วยชาวบ้านบางส่วนร่วมด้วยช่วยกัน จัดทำป้ายกติกาชุมชน เพื่อติดประกาศในที่สาธารณะ ให้ชุมชนได้รับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรการกฎกติกาชุมชนในการแก้ ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-มีชาวบ้านเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้น้อยไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ออกไปประกอบอาชีพ ทำมาหากินกัน และเนื่องด้วยมีการประชาสัมพันธ์แล้วในวันที่ประชุมหมู่บ้าน ชาวบ้านได้รับทราบว่าจะมีการติดป้ายกติกาชุมชนและผู้ใหญ่บ้านได้บอกเชิญชวนกับชาวบ้านว่า ใครที่สามารถมาร่วมได้ ขอให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน แต่ถ้าใครมีภาระหน้าที่ ไม่จำเป็นต้องมาก็ได้ จึงมีชาวบ้านส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการทำรายงานโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายศักดิ์ชาย เรืองศรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 1,000.00 0.00 0.00 1,200.00 UnLock
23 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtosaphorntosaphornเมื่อ 24 ตุลาคม 2557 10:34:46
แก้ไขโดย tosaphorn เมื่อ 24 ตุลาคม 2557 10:43:21 น.

ชื่อโครงการ : สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ชี้แจงโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้รับทราบของดีของโครงการสาวนผักคนเมืองและนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการ สมาชิกในชุมชน  อาสาสมัครในชุมชน อสม.ในชุมชน กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

แนะนำเรื่องดีๆในโครงการให้กลุ่มคนในชุมชนได้รับทราบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการ สมาชิกในชุมชน  อาสาสมัครในชุมชน อสม.ในชุมชน กลุ่มปราชญ์ชาวบ้านที่ให้ความสนใจพร้อมทั้งมีการรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการชี้แจงให้คนในชุมชนรับฟังว่าวันต่อไปเราจะจัดกิจกรรมอะไรกันบ้างเพื่ออะไรและจัดที่ไหนพร้อมกับแยกงานกันรับผิดชอบในกิจกรรมต่อไปและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เนื่องจากวันนี้เป็นวันปิยะมหาราชเราได้จัดกิจกรรมการทำบุญและนิมนต์พระมาทำพิธีทางศาสนาพร้อมทั้งชี้แจงโครงการต่อไปว่าจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างมีการยกปิ่นโตมาเพื่อถวายพระและรับประทานอาหารร่วมกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 UnLock
23 ตุลาคม 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanplam_3banplam_3เมื่อ 25 ตุลาคม 2557 12:07:10
แก้ไขโดย banplam_3 เมื่อ 25 ตุลาคม 2557 12:12:49 น.

ชื่อโครงการ : ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจเชิงลึกสถานการณ์หนี้สินของประชาชน วันที่ 6

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ทีมงานและกลุ่มเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลหนี้สาเหตุที่มีหนี้สิน หาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ชวนคิด ชวนคุย และค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเยาวชน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทีมงานและกลุ่มเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
- หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
- สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
- เก็บข้อมูล - นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชน 20 คน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
1.หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
2. สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
3. เก็บข้อมูล 4.นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ใช้เวที่ประชุม โดยให้ทีมเยาวชน ได้มีการสำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
โดยการปรึกษาหารรายละเอียดด้วยการชวนคิด ชวนคุย โดยหาสาเหตุที่มีหนี้สิน การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ได้ผลการพูดคุยเป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่กล้าบอกความจริงต่อการเป็นหนี้นอกระบบและในระบบของตัวเองทั้งหมด

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.กระบวนการทำงานยังไม่เป็นระบบมากนัก เพราะทำร่วมกับเยาวชน เลยทำให้ขาดการเก็บภาพ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.การกรอกข้อมูลที่ให้เก่งกว่านี้

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ได้ให้คำปรึกษาทางไลน์และโทรศัพท์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
1.นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 230.00 4,030.00 UnLock
23 ตุลาคม 2557 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสรศักดี์ ช่วยชูสรศักดี์ ช่วยชูเมื่อ 25 ตุลาคม 2557 15:17:16
แก้ไขโดย สรศักดี์ ช่วยชู เมื่อ 25 ตุลาคม 2557 15:39:46 น.

ชื่อโครงการ : บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด ) »

ชื่อกิจกรรม : ลงแขกเตรียมพื้นที่วัสดุ ปลูกผักปลอดสารพิษ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพือให้ชาวบ้านและเยาวชนใด้ผึกเรียนรู้เรื่องการปลูกผักปรอดสารพิษและประโยชน์ที่ใด้รับ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ 10 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 10  คนและตัวแทนนเจ้าของบ้านเพิมเติม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ลงแขกเตรียมพื้นที่เครืองใช้วัสดุปลูกผักลงต้นกล้าผัก และ ผึกตามบ้าน จัดกลุ่มบ้าน 10 กลุ่มบ้าน ขยายผลจากเดิม 40 บ้านโดยให้เด็กและเยาวชนร่วมดำเนินการผึกทำกิจกรรมกลุ่ม และร่วมสืพทอดภูมิปัญยาพืชผักลดการใช้สารเคมีปลูกรางจืดลดสารเคมีในเลือด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีคณะกรรมการ 10 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 10 คนชาวบ้านแต่ละกลุ่มบ้าน กลุ่มละ 10 คน  ทั้งหมด 10  กลุ่มบ้านมี สอบต. 1 คน ผู้ใหญบ้าน 1 คนผู้ช่วยผู้ใหญบ้าน 2 คน ร่วมทำกิจกรรมตามบ้านช่วยเป็นพี่เลียง ร่วมทั้ง 10 กลุ่มบ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

โดยคณะกรรมการทั้ง 10 กลุ่มบ้านรวม 10 คน และตัวแทนกลุ่มบ้าน ทั้ง 10 คนและผู้ช่วยผู้ใหญบ้าน ใด้ร่วมกับชาวบ้าน และเยาวชน แต่ละกลุ่มบ้านลงพื้นที่ อบรมเยาวชนและร่วมกันช่วยเตรียมวัสดุ ขยะเหลือใช้ ในการปลูกผัก ร่วมกับชาวบ้าน ของแต่ละกลุ่ม ทั้งหมด 10 กลุ่มบ้าน และใด้อบรมเยาวชนในพื้นที่ให้เข้าใจปัญหา ของขยะในหมู่บ้านและการเปลียนขยะมาเป็นวัสดุ ในการปลูกผักปรอดสารพิษ และรวมถึงการใชปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก และ ประโยชน์ที่ใด้รับจากการปลูกผักกินเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1 ใด้มีการแลกเปรียนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มบ้าน 2 ใด้เเสดงความสามัคคีภายในกลุ่มบ้านและหมู่บ้าน 3 ใด้เป้นวิทยากรพร้อมฝึกเยาวชนให้เข้าใจปัญหาขยะและเข้าใจประโยชของผัปรอดสารพืษ 4 ใด้เห็นการปลูกฝักจริงของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ
5 ใด้นำวัสดุขยะมาเป็นวัสดุในการปลูกผัก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

พัฒนาชุมชน อบต. ไทยบุรี 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์ กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 UnLock
22 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 22 ตุลาคม 2557 16:52:54
Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 17:07:48 น.

ชื่อโครงการ : บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมสรุปผลงานจากการประชุมรวมของจังหวัดและทำงานต่อเนื่อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมสรุปกรรมการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสรุปผลงานจากการประชุมรวมของจังหวัดและทำงานต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการ ตัวแทนชาวประมงที่ช่วยดูแลบ้านปูบ้านปลา พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้ใหญ่บ้านแจ้งผลงานที่ได้ไปสรุปมา และมาถามเพิ่มเติมเรื่องผลงาน ให้ทุกคนช่วยกันสรุป มีพี่เลี้ยงลงมาติดตาม และเสนอความคิดเห็น และนำข้อคิดเห็นพร้อมแผนงานไปนำเสนอในที่ประชุมหมู่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สรุปผลการปล่อบปู 48 ตัว มีไข่ 1,980,000 ฟอง โดยประมาณ จำนวนไม้ไผ่ 670 ลำ ได้บ้านปลา 17 หลัง บ้านปู 3 ไร่ เรือเข้าร่วม 6 ลำ เพิ่มขึ้นมาจากโครงการ 4 ลำ รวม 10 ลำ ผลที่ได้รับคือ ชาวประมงและครอบครัวดีใจมาก ได้ร่วมอนุรักษ์ชายฝั่ง มีสัสตว์น้ำมาเพิ่ม ปูไข เปี้ยว ปลาดุก ปลากด เกิดแนวร่วมของชาวประมงพื้นที่ใกล้เคียงมากขึ้น เกิดการหวงแหนพื้นที่ ลดค่าใช้จ่ายได้มาก เพิ่มรายได้ให้กับหลายครอบครัว เกิดกลุ่มออมทรัพย์บ้านปูบ้านปลา มีเงิน 9,800 บาท เป็นกองทุนไว้ให้ช่วยเหลือกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้ขยายผลเพิ่มและชวนเพื่อนมาร่วม ให้ไปศึกษาภูมิปัญญาของหมู่บ้านมาพูดคุยเอาความรู้ก่อนทำเพิ่ม ให้มีระบบการดูแล

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 UnLock
22 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยanunmaneeanunmaneeเมื่อ 24 ตุลาคม 2557 19:22:10
แก้ไขโดย anunmanee เมื่อ 24 ตุลาคม 2557 19:25:52 น.

ชื่อโครงการ : คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ »

ชื่อกิจกรรม : รวบรวมสังเคราะห์เพื่อยกร่างข้อมูล

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : 4.3 รวบรวม สังเคราะห์เพื่อยกร่างข้อมูล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อเติมเต็มข้อมูล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เยาวชน
 • ผู้สูงอายุ
 • คณะทำงาน
 • หน่วยงานรัฐ
 • ปราชญ์
 • ท้องถิ่น

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รวบรวมสังเคราห์ข้อมูล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-เยาวชน -ผู้สูงอายุ -พระ -ท้องถิ่น -ผู้นำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ลงทะเบียน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้ข้อมูลเติมเต็มสามารถนำไปใช้ประโชนย์ได้จริง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 1,300.00 500.00 0.00 0.00 2,400.00 UnLock
22 ตุลาคม 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanplam_3banplam_3เมื่อ 25 ตุลาคม 2557 12:04:14
แก้ไขโดย banplam_3 เมื่อ 25 ตุลาคม 2557 12:05:27 น.

ชื่อโครงการ : ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจเชิงลึกสถานการณ์หนี้สินของประชาชน วันที่ 5

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ทีมงานและกลุ่มเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลหนี้สาเหตุที่มีหนี้สิน หาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ชวนคิด ชวนคุย และค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเยาวชน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทีมงานและกลุ่มเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
- หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
- สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
- เก็บข้อมูล - นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชน 20 คน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
1.หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
2. สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
3. เก็บข้อมูล 4.นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ใช้เวที่ประชุม โดยให้ทีมเยาวชน ได้มีการสำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
โดยการปรึกษาหารรายละเอียดด้วยการชวนคิด ชวนคุย โดยหาสาเหตุที่มีหนี้สิน การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ได้ผลการพูดคุยเป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่กล้าบอกความจริงต่อการเป็นหนี้นอกระบบและในระบบของตัวเอง ทาทั้งหมด 2.หาเวลามาพร้อมกันยากมาก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.กระบวนการทำงานยังไม่เป็นระบบมากนัก เพราะทำร่วมกับเยาวชน เลยทำให้ขาดการเก็บภาพ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.การกรอกข้อมูลที่ให้เก่งกว่านี้

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ได้ให้คำปรึกษาทางไลน์และโทรศัพท์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
1.นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 230.00 2,330.00 UnLock
22 ตุลาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจันทนา อานันจันทนา อานันเมื่อ 25 ตุลาคม 2557 16:01:22
แก้ไขโดย จันทนา อานัน เมื่อ 25 ตุลาคม 2557 16:01:22 น.

ชื่อโครงการ : ความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา (ต่อยอดโครงการ 3 ออมฯ) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 เพื่อดูผลข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์และวางแผนการจัดเวทีพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานจำนวน 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้นำชุมชน 6 คน ผู้นำธรรมชาติ 24 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อประชุมคณะทำงานในการวางแผนงานของกิจกรรมต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
21 ตุลาคม 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsubsuksubsukเมื่อ 13 ตุลาคม 2557 18:01:42
แก้ไขโดย subsuk เมื่อ 24 ตุลาคม 2557 15:50:19 น.

ชื่อโครงการ : สินสืบสุขร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งกองทุนออมธนาคารขยะ ในรูปแบบเงินกองทุนสะสม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ทำหนังสือเชิญประชุมชี้แจงโครงการต่อยอด

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-การจัดการขยะต่อเนื่องธนาคารขยะรีไซร์เคิล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • แกนนำชุมชน
 • อสม.
 • ครูโรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์
 • ชาวบ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ดำรงค์รูปแบบธนาคารขยะขยายวงสู่ชุมชนใกล้เคียง สร้างสำนึกหน้าที่พลเมืองในเยาวชน การสำรวจปัญหา การรวบร่วมข้อมูลของชุมชน  การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  จัดตั้งกองทุนเงินออมสะสม จัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ชาวบ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชาวบ้าน 50 คน นักเรียน 30 คน อสม. 10 คน แกนนำ 10 คน ครูโรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ 5 คน เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุข 3 คน นาง ปวลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
สท.เขต3 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนเรื่องการคัดแยกขยะทำให้ชุมชนมีระเบียบ มีความรักความสามัคคีทำให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้นและไม่มีพาหะนำโรค ชุนชนมีระเบียบมากขึ้น มีกฏกติกาชุมชนโดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขเทศบาลเมืองปากพนังเป็นคนนำเสวนา สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรักสิ่งแวดลล้อม ในการขัดแย้งขยะของโรงเรียนรวมกับชุมชนในการกำจัดขยะคัดแยกก่อนทิ้งลงถังขยะทุกครั้ง จัดกองทุนเงินออมธนาคารขยะสู้ชุมชนใกล้เคียงโดยใช้กระบวนการสร้างจิตสำนึกพลเมืองในเยาวชนโดยจัดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทำให้นักเรียนและชาวบ้านมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนและบ้าน มีความรู้ความเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดกระบวนการคิดการแก้ปัญหาก่อให้เกิดคุณลักษณะความพอประมาณ ความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดีอันเป็นคุณสมบัติของพลเมืองที่ดี ที่ตระหนักในความสำคัญรวมกันแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่และได้ทราบถึงรายรับราจ่ายของการทำบัญชีครัวเรือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

อยากลดเวลาให้สั้นลงอีกเพราะคนในชุมชนทำงานรับจ้างทำให้ชาวบ้านขาดรายได้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้มีการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่สวัสดิการชุมชน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นาง ปวลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 12,000.00 0.00 3,000.00 0.00 17,000.00 UnLock
21 ตุลาคม 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanplam_3banplam_3เมื่อ 25 ตุลาคม 2557 11:57:48
แก้ไขโดย banplam_3 เมื่อ 25 ตุลาคม 2557 12:08:36 น.

ชื่อโครงการ : ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจเชิงลึกสถานการณ์หนี้สินของประชาชน วันที่ 4

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ทีมงานและกลุ่มเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลหนี้สาเหตุที่มีหนี้สิน หาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ชวนคิด ชวนคุย และค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเยาวชน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทีมงานและกลุ่มเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
- หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
- สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
- เก็บข้อมูล - นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชน 20 คน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
1.หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
2. สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
3. เก็บข้อมูล 4.นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ใช้เวที่ประชุม โดยให้ทีมเยาวชน ได้มีการสำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
โดยการปรึกษาหารรายละเอียดด้วยการชวนคิด ชวนคุย โดยหาสาเหตุที่มีหนี้สิน การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ได้ผลการพูดคุยเป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่กล้าบอกความจริงต่อการเป็นหนี้นอกระบบและในระบบของตัวเอง ทาทั้งหมด

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.กระบวนการทำงานยังไม่เป็นระบบมากนัก เพราะทำร่วมกับเยาวชน เลยทำให้ขาดการเก็บภาพ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.การกรอกข้อมูลที่ให้เก่งกว่านี้

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ได้ให้คำปรึกษาทางไลน์และโทรศัพท์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
1.นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 230.00 4,030.00 UnLock
20 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านผังปาล์ม 1บ้านผังปาล์ม 1เมื่อ 19 ตุลาคม 2557 19:03:11
แก้ไขโดย บ้านผังปาล์ม 1 เมื่อ 21 ตุลาคม 2557 14:38:02 น.

ชื่อโครงการ : สร้างคุณค่า พัฒนาแหล่งชุมชน จัดการขยะบ้านผังปาล์ม 1 »

ชื่อกิจกรรม : จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องประเภทของขยะ การคัดแยกขยะ ขั้นตอนการจัดการขยะอย่างถูกต้องตามวิธีกระบวนการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องประเภทของขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดพฤิกรรมการจัดการขยะที่ถูกต้องและสนับสนุนกลไกชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 380 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 15 คน นักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1 จำนวน 80 คน กลุ่มแม่บ้าน(องค์กรสตรีหมู่บ้้าน)จำนวน 20 คน ประชาชนในชุมชนจำนวน 227 คน ส.อบต.จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวน 6 คน สมาชิกอสม.จำนวน 20 คน ผู้ประกอบการห้องเช่าจำนวน 10 คน

รวม 380 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ -มีความตระหนักถึงจำนวนปริมาณของขยะ และช่วยกันสอดส่องดูแล -คัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง -สามารถนำขยะมาเปลี่ยนเป็นเงิน จัดให้มีวิทยากรในการอบรมการคัดเเยกขยะเพื่อเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นให้กับชาวบ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 380 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 15 คน นักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 1 จำนวน 80 คน กลุ่มแม่บ้าน(องค์กรสตรีหมู่บ้้าน)จำนวน 20 คน ประชาชนในชุมชนจำนวน 227 คน ส.อบต.จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวน 6 คน สมาชิกอสม.จำนวน 20 คน ผู้ประกอบการห้องเช่าจำนวน 10 คน

รวม 380 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เปิดการอบรมเวลา 10.00 น. -นายอนุสรณ์  ตันโชติกุล นายอำเภอมะนัง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการคัดแยกขยะฯ  โดยได้พูดเรื่องการบ้านเมืองและเศรษฐิกิจของบ้านเมือง และการเป็นอยู่ของบ้านผังปาล์ม 1 ว่าในขณะนี้เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอมะนัง ซึ่งมีผู้คนสัญจรไไปมาอย่างมากมาย เป็นหน้าเป็นตาแก่อำเภมะนังอย่างยิ่งแต่เนื่องจากเป็นแหล่งเศรษฐกิขและผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก จึงทำให้จำนวนขยะมีเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นปัญหาหลักของหมมู่บ้าน จึงอยากหาทางแก้ไข ซึ่งท่านยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่างหมู่บ้านได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางสำนักงาน สสส.ซึ่งจะไดด้นำมาพัฒนาหมู่บ้านและถ้าประชาชนในหมู่บ้านรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องแล้วจะดียิ่งขึ้นเพราะได้นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบ้านเกิดและความสะอาดของหมู่บ้านยิ่งนัก -วิทยากรได้นำตัวอย่างของประเภทของขยะชนิดต่างๆ อย่างเช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะมีพิษ ขยะรีไซด์เคิ้ล และขยะที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์โดยการทำปุ๋ยหมักและได้อธิบายรายละเอียดต่างๆอย่างดียิ่ง และได้เสนอให้ประชุมในสภาหมู่บ้านในทุกๆเดือนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เนื่องจากในการประชุมในครั้งที่แล้วเมื่อววันที่ 6 ตุลาคม 2557 ได้ทำการแจกถุงดำให้กับชาวบ้านเพื่อค้นกาปริมาณที่แท้จริงของขยะในวันนี้ชาวบ้านจึงได้นำขยะที่ก็บจากครรัวเรือนมาในการอบรมครั้งนี้ด้วย ทางหมู่บ้านจึงได้ติดต่อกับทางพ่อค้าให้มารับซื่อขยะที่ชาวบ้านได้นำมา
ผลที่เกิดขึ้นจริงคือชาวบ้านสามรถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง ขยะจำพวกกระป๋อง ขวดต่างๆที่สามารถนำมาเพื่อจำหน่ายได้ ชาวบ้านก็จะนำมาจำหน่ายทำให้ชาวบ้านมีความกระตือรือล้ในการเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจากหมู่บ้านผังปาล์ม 1 ค่อนข้างเป็นชุมชนจึงมีปัยหาในเรื่องของการเผาขยะ จึงทำเกิดเกิดมภาวะทางอากาศ แวทางแก้ไขคือในการอบรมครั้งนี้ชาวบ้านได้เสนอให้แต่บะบ้านขุดหลุมขยะเพื่อฝังกลบ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

งบประมาณทางสสส.มาล่าช้าจึงทำให้การอบรมไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้ความรู้ความรู้เบื้องต้นและคำแนะนำในการคัดแยกประเภทของขยะและการบริหารจัดการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นภาภรณ์ แก้วเหมือน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,000.00 0.00 41,400.00 100.00 500.00 0.00 46,000.00 UnLock
20 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยm7pichayam7pichayaเมื่อ 20 ตุลาคม 2557 13:55:16
แก้ไขโดย m7pichaya เมื่อ 20 ตุลาคม 2557 14:20:12 น.

ชื่อโครงการ : ปลุกพลังผู้สูงวัยบ้านลำคลอง »

ชื่อกิจกรรม : จัดกระบวนการเรียนรู้เพิ่มรายได้

กิจกรรมหลัก : จัดกระบวนการเรียนรู้ เพิ่มรายได้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เรียนรู้เพิ่มรายได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 33 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

.ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายจำนวน33ครัวเรือน2.ครัวเรือนผู้สนใจผู้สูงอายุกลุ่มสวัสดิการจำนวน28ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกระบวนการเรียนรู้ เพิ่มรายได้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 38 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มแกนนำ11ครัวเรือน และผู้สูงอายุ  22ครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แกนนำและผู้สูงอายุร่วมกันเรียนรู้เพิ่มรายได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

นางพิชญา  หัวหน้าโครงการได้พูดถึงกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้เพิ่มรายได้ ที่ผ่านมาว่าใครบรรลุเป้าหมายไปถึงไหนแล้ว
นายอัมพร  ผู้นำชุมชนได้กล่าวชื่นชมกลุ่มเป้าหมายที่ลดการใช้สารเคมีในครัวเรือน ทำให้ลดต้รทุนการผลิต และได้แนะนำให้กลุ่มเป้าหมายทำบัญชีครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายหลายคนได้ถาม  ลุงเห้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทำน้ำหมัก
ปุ๋ยหมัก เพิ่มเติม  หัวหน้าโครงการได้วัดความดันให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อได้มีกำลังใจ ที่จะออกกำลังกาย ในแปลงผักของตน แกนนำ กลุ่มเป้าหมาย พอใจกับกิจกรรม ที่ได้ทำกันในวันนี้  ลุงเห้ง กล่าวขอบคุณและยินดี ที่จะให้ความรู้แก่ทุกคน เพื่อชุมชนของเรา จะได้เป็นชุมชน สีเขียว ตามที่ได้ตั้งใจไว้ ทั้งนี้ทุกคนได้ร่วมกันตั้งพุ่มกะฐินด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางกำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 UnLock
20 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสัณห์สินีสัณห์สินีเมื่อ 22 ตุลาคม 2557 00:59:06
แก้ไขโดย สัณห์สินี เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 01:45:33 น.

ชื่อโครงการ : ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 4 เพื่อทบทวนการทำงานโครงการที่ผ่านมาและวางแผนการทำงานในระยะต่อไป

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 12 ครั้ง(เดือนละ 1 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนและสรุปผลจากการลงพื้นที่ในครั้งที่ผ่านมาและวางร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในการทำกิจกรรมครั้งต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

50คน 1. ครู จำนวน 2 คน 2. ผู้นำศาสนา จำนวน 3 คน 3. รพ.สต. จำนวน 3 คน 4. สอบต. จำนวน 2 คน 5.กลุ่มเยาวชน จำนวน 10 คน
6. แกนนำในชุมชน เช่น อสม. จำนวน 10 คน 7. กลุ่มกองทุน จำนวน 2 คน กลุ่มเย็บผ้า จำนวน 2 คน 8. กลุ่มทำผ้าบาติก จำนวน 2 คน กลุ่มทำขนม จำนวน 2 คน กลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 คน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 20คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประสานทีมคณะทำงานทั้งชุดเก่าและชุดใหม่มาร่วมกันวางแผนการทำกิจกรรมต่อไป และทบทวนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่ได้ทำมา ได้มาร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำงานของคณะทำงานแต่ละคน และช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกันในทีมคณะทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. ครู จำนวน 2 คน
 2. ผู้นำศาสนา จำนวน 3 คน
 3. รพ.สต. จำนวน 3 คน
 4. สอบต. จำนวน 2 คน 5.กลุ่มเยาวชน จำนวน 10 คน
 5. แกนนำในชุมชน เช่น อสม. จำนวน 10 คน
 6. กลุ่มกองทุน จำนวน 2 คน กลุ่มเย็บผ้า จำนวน 2 คน
 7. กลุ่มทำผ้าบาติก จำนวน 2 คน กลุ่มทำขนม จำนวน 2 คน กลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 คน จำนวน 50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีทีมคณะทำงานมาเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน และมีการปรึกษาหารือและร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการที่จะทำกิจกรรมต่อไปว่า ควรทำอย่างไร และในการประชุมครั้งนี้ จะเป็นการปรึกษาร่วมกันเกี่ยวกับเรื่อง การลงพื้นที่ในครั้งที่ 3 ว่าเราต้องทำอย่างไร ที่จะสามารถทำให้คนในชุมชนของเราที่กำลังเป็นโรคอยู่ หรือมีวิธีไหนบ้างที่เราจะช่วยลดโรคที่ยังไม่เกิดกับคนในชุมชนได้ เพราะเรื่องสุขภาพในชุมชน หมู่ 2 ที่เป็นปัญหาที่เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกันให้ได้อย่างยั่งยืน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผลสรุป คือ  ให้เริ่มต้นจากกลุ่มแกนนำและทีมคณะทำงานได้เริ่มจากตัวเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร ว่าแต่ละวันเราควรกินอาหารแบบไหน อย่างไร เพราะเราได้ความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง จากกิจกรรมที่ผ่านมา ที่มีวิทยากรที่ให้คำแนะนำและให้ความรู้ และเราสามารถเอาความรู้ที่ได้นำไปปฏิบัติกับคนใกล้ตัว หรือญาติพี่น้องของเราเอง ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค และควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อชุมชนของเราจะได้มีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิม       ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งคณะทำงานของเราทุกคน ก็มาจาก 14 ตระกูลใหญ่ในชุมชน ที่เราต้องร่วมมือช่วยกัน เพื่อญาติพี่น้องของเราเองจะได้มีสุขภาพที่ดี ไม่มีโรค มีอายุที่ยั่งยืน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-    ให้พี่เลี้ยงลงพื้นที่บ่อยๆ -    ให้คำปรึกษาในเรื่องที่ไม่เข้าใจ

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

      กัลยทรรศน์ ติ้งหวัง     อนัญญา แซะหลี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 741.00 0.00 50.00 0.00 791.00 UnLock
20 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยkannapat janthongkannapat janthongเมื่อ 22 ตุลาคม 2557 09:32:16
Project trainer
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 10:10:00 น.

ชื่อโครงการ : พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมกิจกรรมนักวิจัยวัยทีน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมนักวิจัยวัยทีน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในชุมชนหัวแหลมพัฒนาสู่การเป็นนักวิจัย
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เยาวชนชุมชนหัวแหลมพัฒนา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • อบรมให้ความรู้และทักษะการทำงานเรื่อง “เทคนิค เครื่องมือ วิธีการจัดเก็บข้อมูลชุมชน” โดยเครื่องมือ ถ่ายภาพเล่าเรื่อง (Photo Novella) และเครื่องมือ 7 ชิ้นให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • เยาวชนชุมชนหัวแหลม 9 คน
 • เยาวชนเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 3 คน
 • กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ 2 คน
 • พี่เลี้ยงติดตามโครงการ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • อบรมให้ความรู้และทักษะการทำงานเรื่อง “เทคนิค เครื่องมือ วิธีการจัดเก็บข้อมูลชุมชน” โดยเครื่องมือ ถ่ายภาพเล่าเรื่อง (Photo Novella) และเครื่องมือ 7 ชิ้นให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
 • ปฏิบัติการจัดทำผังเครือญาติ แผนที่เดินดิน ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน
 • เยาวชนเป้าหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนโดยใช้ ถ่ายภาพเล่าเรื่อง
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • เยาวชนในชุมชนได้เรียนรู้เครื่องมือในการทำงานเพื่อเก็บข้อมูลชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ซึ่งประกอบด้วย
 1. แผนที่เดินดิน
 2. ผังเครือญาติ
 3. โครงสร้างองค์กรชุมชน
 4. ประวัติศาสตร์ชุมชน
 5. ปฏิทินชุมชน
 6. ระบบสุขภาพ
 7. ประวัติบุคคลสำคัญ
 • เยาวชนได้ลงมือเขียนผังเครือญาติของตนเอง เพื่อวิเคราะห์ที่มา โครงสร้างในครอบครัว ได้ช่วยกันวาดแผนที่เดินดิน แผนที่ชุมชน ซึ่งเมื่อมีแผนที่ส่วนใดไม่สามารถระบุได้ชัดเจน ก็มีการลงพื้นที่ไปสำรจ ไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้ได้แผนที่ชุมชนที่สมบูรณ์
 • เยาวชนมีการเก็บข้อมูลชุมชนเบื้องต้นไว้บ้างแล้ว จากกิจกรรม "รู้จักบ้านฉันผ่านการค้นหา" ทำให้พบของดีมากกมายในชุมชน ทั้งภูมิปัญญา การละเล่น อาหารการกิน ซึ่งทางวิทยากรในการอบรม คือ นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวรัตนา ชูแสง และนางสาวพจนีย์ แก้วเจริญ จากกลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ ได้ให้เยาวชนลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในวันต่อไป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ นำมาเขียนเป็นรายงานการศึกษาชุมชนต่อไป
 • เยาวชนมีความสุข สนุกสนานกับการลงพื้นที่พูดคุย เก็บข้อมูล และถ่ายภาพชุมชน มากกว่าการนั่งฟังการบรรยาย และลงมือช่วยกันวาดแผนที่ ระบายสีแผนที่ชุมชนจนสวยงาม สามารถนำมาใช้แทนแผนที่เดิมของชุมชนที่มีนักศึกษามาช่วยทำให้ตั้งแต่ปี 2545
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • เยาวชนเข้าร่วมเรียนรู้ได้น้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากบางส่วนเปิดเรียนแล้ว
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • จัดทำข้อมูลการศึกษาชุมชน ทั้งหมด ของดีชุมขน สิ่งที่ค้นพบในชุมชน เป็นรูปเล่มให้สวยงาม นำไปเก็บไว้ในห้องสมุดชุมชน เพื่อให้เยาวชนในชุมชนได้เรียนรู้ ได้รู้จักชุมชนของตนเอง
20 ตุลาคม 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanplam_3banplam_3เมื่อ 25 ตุลาคม 2557 11:40:12
แก้ไขโดย banplam_3 เมื่อ 25 ตุลาคม 2557 12:11:37 น.

ชื่อโครงการ : ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจเชิงลึกสถานการณ์หนี้สินของประชาชน วันที่ 3

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ทีมงานและกลุ่มเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลหนี้สาเหตุที่มีหนี้สิน หาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ชวนคิด ชวนคุย และค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเยาวชน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทีมงานและกลุ่มเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
- หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
- สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
- เก็บข้อมูล - นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชน 20 คน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมเยาวชน สำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
1.หาแนวร่วม "ชวนคิด ชวนคุย หนี้สินครัวเรือน"
2. สร้างแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ให้เห็นถึงสาเหตุที่มีหนี้สิน วิธีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
3. เก็บข้อมูล 4.นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ใช้เวที่ประชุม โดยให้ทีมเยาวชน ได้มีการสำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
โดยการปรึกษาหารรายละเอียดด้วยการชวนคิด ชวนคุย โดยหาสาเหตุที่มีหนี้สิน การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม
นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ได้ผลการพูดคุยเป็นอย่างดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่กล้าบอกความจริงต่อการเป็นหนี้นอกระบบและในระบบของตัวเอง ทาทั้งหมด 2.หาเวลามาพร้อมกันยากมาก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

1.กระบวนการทำงานยังไม่เป็นระบบมากนัก เพราะทำร่วมกับเยาวชน เลยทำให้ขาดการเก็บภาพ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.การกรอกข้อมูลที่ให้เก่งกว่านี้

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ได้ให้คำปรึกษาทางไลน์และโทรศัพท์

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
1.นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 230.00 2,330.00 UnLock
20 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยจันทนา อานันจันทนา อานันเมื่อ 25 ตุลาคม 2557 16:00:43
แก้ไขโดย จันทนา อานัน เมื่อ 25 ตุลาคม 2557 16:00:43 น.

ชื่อโครงการ : ความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา (ต่อยอดโครงการ 3 ออมฯ) »

ชื่อกิจกรรม : วิเคราะห์ข้อมูล โดยเชิญวิทยากรเข้าร่วมในการประชุม

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานจำนวน 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 16 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วิทยากร 1 คน คณะทำงาน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงเก็บข้อมูล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
19 ตุลาคม 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmaimunah18maimunah18เมื่อ 19 ตุลาคม 2557 14:47:09
แก้ไขโดย maimunah18 เมื่อ 19 ตุลาคม 2557 14:55:04 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมู่ 18 บ้านโคกพยอม »

ชื่อกิจกรรม : ตรวจเอกสารและการบันทึกกิจกรรมกับ สจรส.ม.อ.

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงินและการเขียนบันทึกรายงานผลกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจเอกสารการเงิน การบันทึกรายงานกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ตรวจสอบการลงข้อมูลโครงการบนเว็บไซต์
 • ตรวจเอกสารทางการเงิน
 • ตรวจการบันทึกรายงานผลกิจกรรม
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ได้เรียนรู้การจัดทำเอกสารทางการเงินที่ถูกต้องและการแยกประเภทหมวดค่าใช้จ่าย
 • มีการบันทึกผลการดำเนินกิจกรรมครบถ้วนทุกกิจกรรม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 UnLock
19 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsomsaksomsakเมื่อ 19 ตุลาคม 2557 14:50:56
แก้ไขโดย somsak เมื่อ 19 ตุลาคม 2557 14:56:07 น.

ชื่อโครงการ : ภูมิปัญญา สานสามัคคี (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : รับการตรวจเอกสารทางการเงิน ส.1 และ ง.1

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมการติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ ของ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อการบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

หัวหน้าโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สจรส.ลงพื้นที่มาติดตามการดำเนินโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

หัวหน้าโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รับการตรวจเอกสารทางการเงิน  การลงรายละเอียดในระบบ  ส.1  และ ง.1

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้รับการตรวจเอกสารทางการเงิน  การลงรายละเอียดในระบบ  ส.1  และ ง.1  พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำในการจัดเก็บเอกสารต่างๆที่ถูกต้อง  และการเขียนใบสำคัญรับเงินที่ถูกต้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

การลงรายละเอียดกิจกรรมแต่ละหัวข้อควรอย่างไร ให้ครอบคลุมและรัดกุม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสุทธิชาติ เมืองปาน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 500.00 700.00 Locked
19 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมิ่งขวัญมิ่งขวัญเมื่อ 19 ตุลาคม 2557 16:54:36
แก้ไขโดย มิ่งขวัญ เมื่อ 19 ตุลาคม 2557 17:02:52 น.

ชื่อโครงการ : สามวัยสานใจดูแลชุมชนสนามกีฬา »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนการทำงาน วางแผนงาน สรุปผลงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบการขับเคลื่อนให้ได้ตามวัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการ จำนวน 15 คน
-ชมรมผู้สูงอายุ -เยาวชน –เทศบาล อสม.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 96 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้สูงอายุ เด้ก ผู้ใหญ่

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กลัล้วนั่งประชุมเรื่องกิจกรรม ถอดบทเรียนการทำหมอน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

นายเจอ ตอบว่า หนุกดี ดีหวาอยู่บ้าน บางคนบอกว่าถ้าไม่มาไม่เห็นหน้าพี่เลี้ยง สร้างความสบายใจให้กับทุกคน ยังทำให้เหนียวแน่น เราต้องการให้คนสามวัยมาร่วมกันสร้างสัมพันธ์ เด็กก็ฉลาดขึ้น ชักชวนกันมา ถีบรถกันมาเป็นขบาน เสริมกำลังใจให้กรรมการมาก กรรมการก้ข้ากันได้ดี ผู้สูงอายุมีน้ำใจ สรุปทุกคนบอกว่าทำต่อ แม้เดินทางในฤดูฝนลำบาก ก็จะมา วันนี้แม้ติดงานวัดก็มากันเต็ม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

สร้างกำลังใจพื่อร้างสัมพันธ์ทีดีอย่างต่อเนื่อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 UnLock
19 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 20 ตุลาคม 2557 16:50:06
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 20 ตุลาคม 2557 16:55:18 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : อบรมเกี่ยวกับยาเสพติด

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดตามวิถีมุสลิมโดยใช้กระบวนการตามหลักศาสนาอิสลามผสมผสานกับข้อมูลยาเสพติด(4 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 111 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็ก เยาวชนและ ผู้ติดยาเสพติด 111 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดตามวิถีมุสลิมโดยใช้กระบวนการตามหลักศาสนาอิสลามผสมผสานกับข้อมูลยาเสพติด 2.1เรียกประชุมเยาวชนวัยรุ่นเพ่ือชี้แจงทำความเข้าใจและแสดงความคิดเห็นในเรื่องยาเสพติด 2.2อบรมเรื่องยาเสพติดในศาสนาอิสลาม 2.3อบรมเรื่องอันตรายยาเสพติด 2.4อบรมมารยาทที่ดีตามวิถีมุสลิม 2.5อบรมเรื่องโทษทางอาญาเพื่อสร้างข้อตกลงแนวทางการดำเนินงานให้เกิดกลุ่มและแต่งตั้งกลุ่มเกิดกลุ่ม 1 กลุ่มแนนำเยวชนรักกีฬา รักสุภาพ ดำรงรักษาวัฒนธรรมดีเกหูลูต้านยาเสพติดโดยผลิดเพลงดีเกฮูลูที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับยาเสพติดและศาสนา 2. กลุ่มแกนนำเยวชนรักจริยธรรมและศาสน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 130 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็ก เยาวชนและ ผู้ติดยาเสพติด 111 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดตามวิถีมุสลิมโดยใช้กระบวนการตามหลักศาสนาอิสลามผสมผสานกับข้อมูลยาเสพติด 2.1เรียกประชุมเยาวชนวัยรุ่นเพ่ือชี้แจงทำความเข้าใจและแสดงความคิดเห็นในเรื่องยาเสพติด 2.2อบรมเรื่องยาเสพติดในศาสนาอิสลาม 2.3อบรมเรื่องอันตรายยาเสพติด 2.4อบรมมารยาทที่ดีตามวิถีมุสลิม 2.5อบรมเรื่องโทษทางอาญาเพื่อสร้างข้อตกลงแนวทางการดำเนินงานให้เกิดกลุ่มและแต่งตั้งกลุ่มเกิดกลุ่ม 1 กลุ่มแนนำเยวชนรักกีฬา รักสุภาพ ดำรงรักษาวัฒนธรรมดีเกหูลูต้านยาเสพติดโดยผลิดเพลงดีเกฮูลูที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับยาเสพติดและศาสนา 2. กลุ่มแกนนำเยวชนรักจริยธรรมและศาสน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.เกิดความอบอุ่นและสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน และเกิดความสามัคคีในชุมชน

2.ธำรงรักษาวัฒนธรรมดิเกฮูลูซรีนากอฮุแต 3.สร้างรายได้ให้กับเยาชนและคนในชุมชน 4.ลดความรุนแรงมีความเข้าใจกันมากขึ้น 5เกิดความขัดแยงน้อยลงทุกคนมีความสมัคคีภายในชุมชนยิ่งขึ้น 6.ทุกคนเกิดความสุขสนุกกับการขับร้องเพลงดีเกฮูลูและให้แงคิดโดยเสริมเพลงเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อสร้างข้อคิดที่ดีสำหรับวัยรุ่น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,880.00 8,880.00 UnLock
19 ตุลาคม 2557 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpisit76pisit76เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 14:44:30
แก้ไขโดย pisit76 เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 15:12:21 น.

ชื่อโครงการ : ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำบ้านปลารอบที่ 2

กิจกรรมหลัก : การจัดทำบ้านปลารอบที่ 2

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มแกนนำและตัวแทนครัวเรือน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมลงมือปฏิบัติในการสร้างบ้านปลาขนาดพื้นที่ 2 ไร่บนพื้นที่ในเขตอนุรักษ์โดยการวางแนวเขตประมาณ100ไร่ในทะเลสาบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 53 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน  10  คน คนในชุมชน  36 คน เจ้าหน้า/พนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง  4 คน
สมาชิกสภาเทศบาล ต.จองถนน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันแรก  เตรียมอุปกรปักป้ายแนวเขต/ปักป้ายแนวเขต/ตัดกิ่งไม้เพื่อทำบ้านปลา วันที่สอง และวันที่สาม  ตัดกิ่งไม้เพื่อทำบ้านปลา/เตรียมหลักสำหรับทำบ้านปลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ชุมชนเห็นความสำคัญของการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
 • การทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย
 • ได้พื้นที่บ้านปลาเพิ่ม จาก 2 ไร่ เป็น 4 ไร่ เนื่องจากได้รับบริจาค วัสดุมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 19,500.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 UnLock
18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsungviansungvianเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 09:12:02
แก้ไขโดย sungvian เมื่อ 20 ตุลาคม 2557 15:23:17 น.

ชื่อโครงการ : รวมพลัง สานสัมพันธ์สร้างสุขภาพคนเขาปูน »

ชื่อกิจกรรม : เวทีเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงานงวดที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมและติดตามในพื้นท่ีร่วมกับสจรสและพี่เลี้ยง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการจัดกิจกรรม และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินกิจกรรมตามโครงการในงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สรุปผลการจัดกิจกรรม ของโครงการ และตรวจสอบเอกสารรายงานปิดโครงการงวดที่1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวทีเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงานงวดที่ 1
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมพวงชมพู สำนักงานสนับสนุนบริการสาธารณสุข เขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการจัดกิจกรรมในงวดที่1 และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอยนที่ 1 สรุปเอกสารรายงานเป็นรายครั้งที่ทำกิจกรรมประกอบด้วย
1.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกี่คน
1.2 หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
1.3 รูปภาพการทำกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 2 บันทึกกิจกรรมวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2557


2.1 ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการ
2.2 ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร 700 บาท
2.3 ค่าเดินทางจากพื้นที่ อำเภอพรหมคีรีมาสำนักงานสนับสนุนบริการสาธารณสุขเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางไป-กลับ 50 กิโลเมตร กิโลเมตรละ 4 บาท จำนวนคน 3 คน รวมเป็นเงิน 600 บาท

ขั้นตอนที่ 3 นำเอกสารให้พี่เลี้ยงโครงการเสนอแนะเพิ่มเติมและตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 4 นำเอกสารสรุปผลงานงวดที1ทุกกิจกรรม ให้อาจารย์กำไร สมรักษ์ และพี่เลี้ยงสุดา ไพศาล ตรวจสอบ เพื่อพริ้นรายงานส่ง สสส.ต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.สรุปผล ที่เกิดขึ้นในชุมชน จากการจัดกิจกรรมงวดที่ 1 ผลที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินโครงการเป็นเวลา 3 เดือนเศษ คนในชุมชนบ้านเขาปูนเกิดความตระหนักดูแลพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ  3  ประเด็นใหญ่ๆ คือ

1.1คนในชุมชนดูแลสุขภาพของตนเองโดยการออกกำลังกายในตอนเย็นทุกวัน  เริ่มต้นจากการเดินวิ่งรอบภูเขาปูนและเต้นแอร์โรบิกที่โรงเรียนวัดเขาปูน

1.2ร่วมกันปลูกผักกางมุ้ง เพื่อนำผักที่ปลอดสารพิษไปบริโภคในครัวเรือน และเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารกลางวันให้นักเรียนและเยาวชน  สามารถขยายผลให้คนชุมชนบ้านเขาปูนตระหนักและนำความรู้ไปใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษประกอบอาหารในครัวเรือน

1.3ผู้ป่วยดิดเตียงในชุมชน ได้รับการเยี่ยมดูแล ทำให้ ผู้ป่วยดังกล่าวมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

2.เอกสารรายงานครบถ้วนสมบรูณ์ พร้อมส่ง สจรส มอ  เพื่อปิดงวดที่ 1

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
 • ทำเอกสารการทำรายงานปิดโครงการ งวดที่ 1/2557
 • การจัดเอกสารรายงาน ส.1 , ส.2, ง.1
 • ภาพถ่ายกิจกรรม
 • การจัดรูปเล่มเอกสาร สถานที่การจัดส่งรายงาน
 • ให้คำแนะนำในกรณีมีปัญหารายละเอียดของการทำงานกับชุมชน
 • ให้คำแนะนำการใช้จ่ายเงินเกินกว่าเงินโอนจาก สสส.งวดแรกให้ส่งสำเนาการยืนเงินสำรองจ่ายจากกองทุน แนบไปด้วย
 • ให้คำแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม สสส.
 • ให้กำลังใจในการทำกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • เตรียมดำเนินกิจกรรมในงวดที่ 2
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 UnLock
18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสนานแก้ววิจิตรสนานแก้ววิจิตรเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 09:16:03
แก้ไขโดย suda เมื่อ 20 ตุลาคม 2557 13:00:14 น.

ชื่อโครงการ : พลังแห่งความรัก ถักทอสายใย สานใจชุมชนบ้านปากคลอง »

ชื่อกิจกรรม : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสรุปผลงานงวดที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมและติดตามโครงการในพื้นที่ร่วมกับ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปิดงวดโครงการงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการดำเนินงานงวดที1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ณ ห้องประชุมพวงชมพู สำนักงานสนับสนุนบริการสาธารณสุข เขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการจัดกิจกรรม ในงวดที่ 1 จัดทำเอกสารรายงานและตรวจสอบหลักฐานเอกสาร ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 สรุปเอกสารรายงานเป็นรายครั้งที่ทำกิจกรรมในงวดที่ 1 ประกอบด้วย

1.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกี่ คน

1.2 หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

1.3 รูปภาพการทำกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 2 บันทึกกิจกรรมวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2557

2.1 ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการ
2.2 ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร 700 บาท
2.3 ค่าเดินทางจากพื้นที่ อำภอปากพนังมาสำนักงานสนับสนุนบริการสาธารณสุขเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางไป-กลับ 100 กิโลเมตร กิโลเมตรละ 4 บาท จำนวนคน 5 คน รวมเป็นเงิน 2000บาท

ขั้นตอนที่ 3 นำเอกสารให้พี่เลี้ยงโครงการเสนอแนะตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 4 นำเอกสารสรุปผลงานงวด ที่ 1ทุกกิจกรรม ให้อาจารย์กำไร สมรักษ์ และพี่เลี้ยงสุดา ไพศาล ตรวจสอบ พริ้นรายงานส่ง สสส.

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทำรายงาน เพื่อปิดงวดที่1  ผลจากการดำเนินกิจกรรมในงวดที่ 1 สรุปผลที่เกิดขึ้นในชุมชน คือ คนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคี ร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ในเทศกาลต่างๆของชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกอาชีพในชุมชน เกิดกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มวัย ผู้งสูงอายุได้ร่วมกันทำกิจกรรม มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ทราบประวัติความเป็นมาของชุมชน และได้จัดทำเป็นสมุดประวัติชุมชนให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไป

2.เอกสารรายงานในงวดที่1ถูกต้องสมบรูณ์ ดำเนินการจัดส่ง สจสร มอ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
 • ทำเอกสารการทำรายงานปิดโครงการ งวดที่ 1/2557

 • การจัดเอกสารรายงาน ส.1 , ส.2, ง.1

 • การจัดรูปเล่มเอกสาร สถานที่การจัดส่งรายงาน

 • ให้คำแนะนำในกรณีมีปัญหารายละเอียดของการทำงานกับชุมชน

 • ให้คำแนะนำการใช้จ่ายเงินเกินกว่าเงินโอนจาก สสส.งวดแรก ให้แนบหลักฐานสำเนาสัญญายืมเงินสำรองจ่าย ที่ยืมมาจากกลุ่มออมทรัพย์ ให้ทาง  สสส ด้วย

 • ให้คำแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม สสส.

 • ให้กำลังใจในการทำกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย

สรุปผลในการดำเนินงานตามแผน  แนวทางการดำเนินงานในงวดต่อไป

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 UnLock
18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยvaneevaneeเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 09:45:12
แก้ไขโดย vanee เมื่อ 18 ตุลาคม 2557 10:02:29 น.

ชื่อโครงการ : บ้านอู่แก้วเป็นหมู่บ้านวิถีพอเพียง (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงาน และปิดงวดรายงาน งวดที่ 1

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมและติดตามในพื้นที่ ร่วมกับ สจรส.มอ.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับพี่เลี้ยงพื้นที่ และพี่เลี้ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานเข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงาน และปิดงวดรายงาน งวดที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานเข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงาน และปิดงวดรายงาน งวดที่ 1

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะทำงานเข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงาน และปิดงวดรายงาน งวดที่ 1 ดังนี้
1.ตรวจสอบเอกสาร  การดำเนินงาน พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และการบันทึกข้อมูลในเอกสาร โดยพี่เลี้ยง
2.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน และการเขียนใบเสร็จ โดยพี่เลี้ยง
3.ตรวจสอบการบันทึกข้อมุลในโปรแกรมออนไลน์ 4.ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือการเพิ่มเติมภาพถ่ายให้มากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ทีมงานตั้งใจทำงานดีมาก ขอให้ตั้งใจและร่วมมือทำงาน ช่วยปรับปรุงเรื่องการเพิ่มเติมภาพถ่าย

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยฝายมีชีวิตฝายมีชีวิตเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 10:05:24
แก้ไขโดย Apiwat chaidaj เมื่อ 24 ตุลาคม 2557 15:54:09 น.

ชื่อโครงการ : ฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด »

ชื่อกิจกรรม : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสรุปผลงาน งวดที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมและติดตามในพื้นที่ร่วมกับ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลกิจกรรมปิดโครงการงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.นายสมเดช คงเกื้อ ผู้รับผิดชอบโครงการ 2. นายพุฒิศักดิ์ ผกาศรี เหรัญญิกโครงการ 3. น.ส.ศิริพร เนาวาสน์ เลขาโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 1. ตรวจสอบเอกสารรายงานเป็นรายครั้งที่ทำกิจกรรมในงวดที่ 1 ประกอบด้วย       1.1 หลักฐานเบิกจ่ายเงิน       1.2 รูปภาพการทำกิจกรรม 2. บันทึกกิจกรรมวันที่ 18 ตุลาคม 2557 โดยมีหลักฐาน       2.1 ชื่อผู้เข้าประชุมในโครงการ       2.2 ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร 700 บาท       2.3 ค่าเดินทางจากอำเภอลานสกามาสำนักงานสนับสนุนบริการสาธารณสุข เขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปกลับ ระยะทาง 50 กิโล กิโลละ 4 บาท จำนวน 3 คน เป็นเงิน 600 บาท

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. เจ้าของโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด นายสมเดช  คงเกื้อ
 2. เหรัญญิกโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด นายพุฒิศักดิ์  ผกาศรี
 3. เลขาโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด  น.ส.ศิริพร  เนาวาสน์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวทีเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงานงวดที่ 1
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมพวงชมพู สำนักงานสนับสนุนบริการสาธารณสุข เขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ขั้นตอยนที่ 1 สรุปเอกสารรายงานเป็นรายครั้งที่ทำกิจกรรมประกอบด้วย                   1.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน                   1.2 หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน                   1.3 รูปภาพการทำกิจกรรม ขั้นตอนที่ 2 บันทึกกิจกรรมวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2557           2.1 ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการ                   2.2 ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร 700 บาท                   2.3 ค่าเดินทางจากพื้นที่ อำภอลานสกามาสำนักงานสนับสนุนบริการสาธารณสุขเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางไป-กลับ 50 กิโลเมตร กิโลเมตรละ 4 บาท
                          จำนวนคน 3 คน รวมเป็นเงิน 600 บาท ขั้นตอนที่ 3 นำเอกสารให้พี่เลี้ยงโครงการเสนอแนะ ขั้นตอนที่ 4 นำเอกสารสรุปผลงานงวด ที่ 1 กับอาจารย์กำไร สมรักษ์ และพี่เลี้ยงสุดา ไพศาล  พริ้นรายงานส่ง สสส.

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ขั้นตอยนที่ 1 สรุปเอกสารรายงานเป็นรายครั้งที่ทำกิจกรรมประกอบด้วย                   1.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน                   1.2 หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน                   1.3 รูปภาพการทำกิจกรรม ขั้นตอนที่ 2 บันทึกกิจกรรมวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2557           2.1 ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการ                   2.2 ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร 700 บาท                   2.3 ค่าเดินทางจากพื้นที่ อำภอลานสกามาสำนักงานสนับสนุนบริการสาธารณสุขเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางไป-กลับ 50 กิโลเมตร กิโลเมตรละ 4 บาท
                          จำนวนคน 3 คน รวมเป็นเงิน 600 บาท ขั้นตอนที่ 3 นำเอกสารให้พี่เลี้ยงโครงการเสนอแนะ ขั้นตอนที่ 4 นำเอกสารสรุปผลงานงวด ที่ 1 กับอาจารย์กำไร สมรักษ์ หรือพี่เลี้ยงสุดา ไพศาล  พริ้นรายงานส่ง สสส.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
 • ทำเอกสารการทำรายงานปิดโครงการ งวดที่ 1/2557
 • การจัดเอกสารรายงาน ส.1 , ส.2, ง.1
 • ภาพถ่ายกิจกรรม
 • การจัดรูปเล่มเอกสาร สถานที่การจัดส่งรายงาน
 • ให้คำแนะนำในกรณีมีปัญหารายละเอียดของการทำงานกับชุมชน
 • ให้คำแนะนำการใช้จ่ายเงินเกินกว่าเงินโอนจาก สสส.งวดแรก
 • ให้คำแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม สสส.
 • ให้กำลังใจในการทำกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอภิวัฒ ไชยเดช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 UnLock
18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsiwapornsusiwapornsuเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 10:23:30
แก้ไขโดย siwapornsu เมื่อ 18 ตุลาคม 2557 13:40:51 น.

ชื่อโครงการ : บ้านป่าไหม้ร่วมใจนำป่าสาคูสร้างสุข »

ชื่อกิจกรรม : เวทีเรียนรู้ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงาน งวดที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมติดตามผลโครงการในพื้นที่ร่วมกับ สสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา ในการปิดงวด 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปเอกสารรายงานเป็นรายครั้งที่ทำกิจกรรม  ประกอบด้วยรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลักฐานเบิกจ่ายเงิน และรูปภาพการทำกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มาประชุม  สรุปเอกสาร ทั้งหมด ของงวดที่ 1
เพื่อทำการปิดงวด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • จัดทำรายงานงวด 1 ส่งให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ
 • แก้ไข เอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 • บันทึกกิจกรรม ครบถ้วน
 • ได้ร่วมเรียนรู้ เข้าใจ และ ทำรายงานได้ถูกต้อง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ยังไม่ค่อยเข้าใจ  แต่พยายามปรึกษาพี่เลี้ยงเพื่อ ทำความเข้าใจ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
 • การลงบันทึกหน้าเว็บไซต์ และตัดจ่ายค่าเปิดบัญชี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์ สุธรรม แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 UnLock
18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkannikakannikaเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 10:27:36
แก้ไขโดย somboon เมื่อ 18 ตุลาคม 2557 13:08:07 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในดอน »

ชื่อกิจกรรม : สรุปเอกสารรายงานเป็นรยครั้งที่ทำกิจกรรม

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมและติดตามโครงการในพื้นที่ร่วมกับ สจรส.มอ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สรุปเอกสารรายงานเพื่อทำรายงานปิดงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมร่วมกับ ตัวแทน สจรส. มอ. และคณะพี่ลี้ยงโครงการ เพื่อทำรายงานปิดงวดที่ 1 ที่ศูนย์ สช. 11

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สรุปเอกสารรายงานป็นรายครั้งที่ทำกิจกรรม ประกอบด้วยรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 3คน ได้แก่
นางกรรณิการ์  อินทรสุวรรณ นางสุดาพร  ชูรัตน์ นายฉัตรสุวรรณ  ชูรัตน์ พร้อมทั้งบันทึกกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชุมร่วมกับ ตัวแทน สจรส. มอ. และคณะพี่ลี้ยงโครงการ เพื่อทำรายงานปิดงวดที่ 1 ที่ศูนย์ สช. 11 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมบูรณ์ ขวัญสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,860.00 0.00 0.00 0.00 3,860.00 UnLock
18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkorawich_pkorawich_pเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 10:37:25
แก้ไขโดย korawich_p เมื่อ 18 ตุลาคม 2557 10:41:17 น.

ชื่อโครงการ : บุโหลนเล ปลอดขยะ (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : คืนเงินเปิดบัญชี

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ของ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

คืนเงินเปิดบัญชี

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คืนเงินเปิดบัญชี

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คืนเงินเปิดบัญชี

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คืนเงินเปิดบัญชี

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คืนเงินเปิดบัญชี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 UnLock
18 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยenrich57enrich57เมื่อ 18 ตุลาคม 2557 10:44:08
แก้ไขโดย enrich57 เมื่อ 18 ตุลาคม 2557 14:25:51 น.

ชื่อโครงการ : สร้างงานสานรอยยิ้มบ้านบางไร่ »

ชื่อกิจกรรม : เวทีเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงานงวดที่1

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อื่นๆ จาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เรียนรู้ สรุปผลงาน งวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ เลขานุการ เหรัญญิก รวม 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ขั้นตอนที่ 1.สรุปเอกสารรายงานเป็นรายครั้งที่ทำกิจกรรม ประกอบด้วย รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลักฐานเบิกจ่าย และรูปภาพการทำกิจกรรม ขั้นตอนที่ 2. บันทึกกิจกรรมวันนี้โดยมีหลักฐานชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร 700 บาท จากที่ประชุมและค่าเดินทางของพื้นที่ ขั้นตอนที่ 3. นำเอกสารให้พี่เลี้ยงโครงการเสนอแนะ ขั้นตอนที่ 4. นำเอกสารมาสรุปผลงานงวดกับอาจารย์กำไล สมรักษ์ หรือพี่เลี้ยงสุดา ไพศาล พริ้นรายงานส่ง สสส.ได้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เลขานุการ เหรัญญิก

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ขั้นตอนที่ 1.สรุปเอกสารรายงานเป็นรายครั้งที่ทำกิจกรรม ประกอบด้วย รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลักฐานเบิกจ่าย และรูปภาพการทำกิจกรรม ขั้นตอนที่ 2. บันทึกกิจกรรมวันนี้โดยมีหลักฐานชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร 700 บาท จากที่ประชุมและค่าเดินทางของพื้นที่ ขั้นตอนที่ 3. นำเอกสารให้พี่เลี้ยงโครงการเสนอแนะ ขั้นตอนที่ 4. นำเอกสารมาสรุปผลงานงวดกับอาจารย์กำไล สมรักษ์ หรือพี่เลี้ยงสุดา ไพศาล พริ้นรายงานส่ง สสส.ได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สมาชิกโครงการมีการเรียนรู้ในการทำเกษตรพอเพียงในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้น  มีความความสามัคคีและร่วมมือกันในกลุ่ม มีการแบ่งปัน ร่วมกิจกรรมกันทุกครั้ง ได้อาชีพใหม่  สุขภาพดีขึ้นจากการออกกำลังกายและการกินผักปลอดสารพิษ มีการปลูกผักปลอดสารพิษในที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านสำหรับเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อแบ่งปันกันในกลุ่มและเครือข่าย จัดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน มีการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุในชุมชน มีการทำบัญชีครัวเรือน รู้รายรับ-รายจ่าย มีเงินออม มีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอร่วมกับเครือข่ายอสม.หมู่บ้าน ได้บ้านต้นแบบเกษตรพอเพียงในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ครัวเรือน 1.นายร่วง เอียดแก้ว 2.นายแก้ว ดำคำ 3.นางจุรี ดำขุนนุ้ย 4.นางถาวร แสงมณี 5.นางสาวอมรรัตน์ ทองเสน 6.นายจิต เอียดเอก 7.นายปริญญา เอียดแก้ว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไมมี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

แนะนำการจัดเตรียมเอกสาร ตรวจเอกสารเพื่อความถูกต้อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 560.00 700.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 UnLock
18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสรศักดี์ ช่วยชูสรศักดี์ ช่วยชูเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 10:59:08
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 13:59:04 น.

ชื่อโครงการ : บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด ) »

ชื่อกิจกรรม : มาร่วมประชุมเวทีเรียนรู้

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลงานเอกสารงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีคณะกรรมการเข้าประชุมสรุปโครงการงวดที่ 1  จำนวน 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มีคณะกรรม จำนวน 3 คน ร่วมประชุมสรุปโครงการตามข้ันตอน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้ 1.นายธีระชีย  ช่วยชู ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.นางศศิวรรณ  จันทร์สอน เลขาโครงการ 3.นายสมพงศ์  เชาวลิต  กรรมการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมปะชุมสรุปโครงการใน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 1.สรุปเอกสารงายงานเป็นรายคร้ังที่่ทำกิจกรรม 2. บันทึกกิจกรรมวันนี้ 3.นำเอกสารให้พี่เลี้ยงโครงการเสนอแนะ 4.นำเอสารสรุผลงานงวดกับอาจารย์ กำไล  สมรักษ์ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

คณะกรรมการท้ัง 3 คน ได้สรุปรายงานการทำกิจกรรมข้ันตอนที่ 1- 3 เสนออาจารย์กำไล  สมรักษ์ ให้คำแนะนำเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติในข้ันตอนต่อไป สรุปผลงานในงวดแรกได้ผลดี คือ คนมาร่วมเพิ่ม มาเรียนรู้เรื่องการปลุกผัก การทำปุ๋ยชีวภาพ และพูดคุยในวันประชุมทุกครั้งเรื่องการทำโครงการอย่างต่อเนื่อง มีผู้ใหญ่ มีเกษตร มีหมอดินอาสา และมีคณะกรรมการช่วยเพิ่มเติม จนได้มีการติดตามตามบ้าน แล้วมานำเสนอกัน มีพี่เลี้ยงลงมาติดตามเพื่อให้การดำเนนิโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ มีการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกของโครงการ ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ดีมาก ต้องช่วยกัน เพื่อลดการใช้สารเคมี ให้บ้านที่เป็นต้นแบบมาทำต มาสอน แล้วขยายผผลไปเรื่อยๆ นอกจากนี้และ้วยังมีหน่วยงานมาช่วย ได้แก่ กศน. เกษตร พัฒนาชุมชนได้ปุ๋ยหมักชีวภาพไปใช้ และมีการติดตามผลการใช้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

อาจารย์กำไล สมรักษ์ ให้สรุปผลงานท้ั้งหมดที่ทำลงสมุด และบันทึกวันนี้ ตรวจรายงาน ดูการเงิน แล้วสอนการทำรายงานปิดงวดส่ง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์ กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 UnLock
18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยphusanisa_kaewphusanisa_kaewเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 11:03:41
แก้ไขโดย phusanisa_kaew เมื่อ 19 ตุลาคม 2557 08:11:02 น.

ชื่อโครงการ : ปฏิรูปหัวลำภูสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : เวทีเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงานงวดที่1

 • photo คณะทำงานโครงการร่วมเรียนรู้คณะทำงานโครงการร่วมเรียนรู้
 • photo อาจารย์กำไล สมรักษ์ พี่เลี้ยงแนะนำกลุมเป้าหมายอาจารย์กำไล สมรักษ์ พี่เลี้ยงแนะนำกลุมเป้าหมาย
 • photo ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
 • photo ฝึกปฏิบัติเพื่อสรุปผลงานงวดที่ 1ฝึกปฏิบัติเพื่อสรุปผลงานงวดที่ 1

กิจกรรมหลัก : อื่นๆ จาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลงานงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปผลงานงวดที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ จำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวทีเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงานงวดที่ 1 คณะทำงานโครงการ ร่วมเวทีเรียนรู้กับทีมพีึ่เลี้ยง ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 สรุปเอกสารรายงานเป็นรายครั้งที่ทำกิจกรรม ประกอบด้วย รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน และรูปภาพการทำกิจกรรม ขั้นตอนที่ 2 บันทึกกิจกรรมวันนี้ โดยมีหลักฐาน ชื่อผู้เข้าร่วมในโครงการ ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร ๗๐๐ บาทจากที่ประชุม และค่าเดินทางของพื้นที่ ขั้นตอนที่ 3 นำเอกสารให้พี่เลี้ยงโครงการเสนอแนะ ขั้นตอนที่ 4 นำเอกสารมาสรุปผลงานงวดกับอาจารย์กำไล สมรักษ์ หรือพี่เลี้ยงสุดา ไพศาล พริ้นรายงานส่ง สสส ได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทำตามกิจกรรมได้ตามสัญญา และมีผลงาน คือ

1 หัวลำภู ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านรักษาศีล๕ ของกระทรวงวัฒนธรรม

2.หัวลำภู ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

3.หัวลำภู ได้รับเลือกเข้าร่วมกิจกรรม '' งานร้อยพลังสร้างสุข '' ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กทม.โดยจัดนิทรรศการน์ของดีบ้านฉัน และรำพรานโนราห์ ร่วมงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภูษณิศา แก้วเนิน ร่วมพิธีเปิด และปิด

4.หัวลำภู ได้รับเลือกร่วมกิจกรรม ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลหัวไทร

5.หัวลำภู มีกติกาชุมชนสีเขียว ร่วมกันเพื่อถือปฏิบัติ จำนวน 10 ข้อ 6.หัวลำภู มีกลุ่มอาชีพเพิ่มมากขึ้น กลุ่มเลี้ยงด้วง กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง กลุ่มปลูกผัก กลุ่มขนมท้องถิ่น

7.หัวลำภู มีกลุ่มวัฒนธรรมท้องถิ่นเกิดขึ้น จากผู้ปกครองและเด็กๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวลำภู

8.หัวลำภู มีโฮมสเตย์เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้มาเรียนไดพักอาศัยขณะเรียน จำนวน 15 หลัง

9.กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน มีแปลงนาอิทรีย์สาธิต เพื่อให้ผู้มาเรียนได้ฝึกปฏิบัติ

10.แผนพัฒนาหมู่บ้านและตำบล กำหนดชุมชนสุขภาวะและตำบลสุขภาวะ อยู่ในแผนพัฒนา

11.หัวลำภู ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้าน งดเหล้าเข้าพรรษา

12.หัวลำภู ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 ของพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร

13.การเงินโครงการงวดที่ 1รับเงินจากสสส. 71120 บาท ใช้ไปทั้งหมด 110160บาท  ติดลบ -38540  บาท เนื่องจากกำหนดการจัดกิจกรรมตามแผนงาน และการต่อเนื่องของกิจกรรม โดยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้สำรองจ่ายเงินสำหรับจัดกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

เรียนรู้การทำรายงานปิดโครงการ นำเสนอจุดเด่นของโครงการ ตรวจสอบรายงาน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 UnLock
18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยm11tepjoktongm11tepjoktongเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 11:03:43
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 18 ตุลาคม 2557 16:42:19 น.

ชื่อโครงการ : คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : เวทีเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปผลงานงวดที่ 1

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อื่นๆ จาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลงานงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานในโครงการ 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปผลงานงวดที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ จำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวทีเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงวดที่ 1 คณะทำงานโครงการ ร่วมเวทีเรียนรู้กับทีมพี่เลี้ยง ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 สรุปเอกสารรายงานเป็นรายครั้งที่ทำกิจกรรม ประกอบด้วย รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลักฐานเบิกจ่ายเงิน และรูปภาพการทำกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 2 บันทึกกิจกรรมวันนี้ โดยมีหลักฐาน ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการ ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร 700 บาทจากที่ประชุม และค่าเดินทางของพื้นที่
ขั้นตอนที่ 3 นำเอกสารให้พี่เลี้ยงโครงการเสนอแนะ ขั้นตอนที่ 4 นำเอกสารมาสรุปผลงานงวดกับอาจารย์กำไล สมรักษ์ หรือพี่เลี้ยง สุดา ไพศาล ปริ้นรายงานส่ง สสส ได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม และมีเกษรกรเข้าร่วมกิจกรรม ได้มีการชี้แจงและหาแนวทางในการเรียนรู้การทำเกษรดั้งเดิม โดยมีปราชชาวบ้านเป็นผู้สอนในเรื่องการทำเกษรตในด้านต่างๆ
1. นาข้าว
2. ปลูกผัก
3. การเลี้ยงเป็ด ไก่ และปลา ได้มีการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนากันแต่ละบ้านโดยการหันมาปลูกผัก ริมรั้ว (ผักปลอดสารพิษ) เพื่อสุขภาพไว้กินเอง และหันมาดูสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านกันมากขึ้น -ได้มีกลุ่มเป้าหมายคนหนึ่ง หันมาทำเกษรตดั้งเดิม โดยได้ขอเป็ดไก่มาเลี้ยง จาก 1คู่ (2ตัว) เพื่อเป็นพ่อพันธ์ แม่พันธ์ จนตอนนี้ได้มีเป็ดไก่มากขึ้น เป็นร้อยๆตัว ได้ฟักเป็ดไก่โดยวิธีธรรมชาติและได้มีการทำน้ำหมัดไว้รดพืชผัก เพื่อกำจัดศัตรูพืช และเป็นปุ๋ยเพื่อบำรุงพืชผักแทนสารเคมี ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตอนนี้ชาวบ้านในกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพดี การเงินโครงการงวดที่ 1 รับเงินจาก สสส. 59,180 บาท ใช้ไป 73,310 บาท คงค้างสำรองจ่าย 13,630 บาท

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

สอนการเขียนสรุปโครงการ ทำรายงาน ตรวจรายงาน ส่ง สสส

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์ กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 UnLock
18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยautchariyaautchariyaเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 11:15:52
แก้ไขโดย somboon เมื่อ 24 ตุลาคม 2557 17:04:50 น.

ชื่อโครงการ : บ้านเหนือทุ่งคลองสวยรวยสมุนไพร »

ชื่อกิจกรรม : สรุปเอกสารรายงานเป็นรายครั้งที่ทำกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมและติดตามโครงการในพื้นที่ร่วมกับ สจรส.มอ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทำรายงานปิดงวดที่ 1 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมร่วมกับตัวแทน สจรส.มอ และคณะพี่เลี้ยงโครงการเพื่อทำรายงานปิดงวดที่ 1 ที่ศูนย์ สช. 11

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน 3 คน คือ นายวัชนะ  งามขำ  นางพวงรัตน์  พุ่มหอ และ น.ส.ชลิตา  แซ่เยื้อง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมกับพี่เลี้ยงและทีมงานเพื่อทำรายงานผิดงวดที่ 1 ของโครงการ ที่ ศูนย์ สช. 11

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทำรายงานผิดงวดที่ 1 ร่วมกับทีมพี่เลี้ยงของโครงการ พี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสาร ร่วมกับการตรวจสอบข้อมูลในระบบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมบูรณ์ ขวัญสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,560.00 0.00 0.00 0.00 3,560.00 UnLock
18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยGB-BomNattasakGB-BomNattasakเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 11:40:20
แก้ไขโดย GB-BomNattasak เมื่อ 25 ตุลาคม 2557 19:50:30 น.

ชื่อโครงการ : บ้านศาลาบางปู พัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพเพาะเห็ดสู่สวัสดิการชุมชน ( ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : เวทีเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมกรรมการ 20 คนเพื่อวางแผน ติดตาม สรุป และดำเนินงานอย่างต่อเนื่องก่อนทำกิจกรรม ครั้งที่ 1

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลงานงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลของโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้นับผิดชอบโครงการ 2 คนมาประชุม สรุปเอกสารทั้งหมด ของงวดที 1 เพื่อทำการปิดงวด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้เข้าใจในการทำงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.สุธรรม แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 UnLock
18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยm7pichayam7pichayaเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 11:53:56
แก้ไขโดย m7pichaya เมื่อ 18 ตุลาคม 2557 15:02:22 น.

ชื่อโครงการ : ปลุกพลังผู้สูงวัยบ้านลำคลอง »

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลงานงวดที่ 1

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อื่นๆ จาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลงานงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานในโครงการ 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปผลงานงวดที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ จำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวทีเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงวดที่ 1 คณะทำงานโครงการ ร่วมเวทีเรียนรู้กับทีมพี่เลี้ยง ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สรุปเอกสารรายงานเป็นรายครั้งที่ทำกิจกรรม ประกอบด้วย รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลักฐานเบิกจ่ายเงิน และรูปภาพการทำกิจกรรม ขั้นตอนที่ 2 บันทึกกิจกรรมวันนี้ โดยมีหลักฐาน ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการ ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร 700 บาทจากที่ประชุม และค่าเดินทางของพื้นที่ ขั้นตอนที่ 3 นำเอกสารให้พี่เลี้ยงโครงการเสนอแนะ ขั้นตอนที่ 4 นำเอกสารมาสรุปผลงานงวดกับอาจารย์กำไล สมรักษ์ หรือพี่เลี้ยง สุดา ไพศาล ปริ้นรายงานส่ง สสส ได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทำตามกิจกรรมได้ตามสัญญา และมีผลงานคือ ผู้สูงอายุได้ปลูกผักข้างบ้าน มีความสุขมาก ปรับปรุงริมถนนให้เป็นแปลงปลูกพริก ได้ให้เพื่อนบ้านนำไปกิน สร้างความสำพันธ์อันดี ได้ออกกำลังกาย ได้กินผักปลอดสารพิษ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

แนะนำการทำรายงานและตรวจรายงานงวด สรุปรายงานงวดส่งได้

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์ กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 UnLock
18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnatabnatabเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 11:54:54
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 18:00:17 น.

ชื่อโครงการ : บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ »

ชื่อกิจกรรม : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงานงวดที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อื่นๆ จาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลงานงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประมงชายฝั่ง 75 ออมทรัพย์มุสลิมะ 25 กองทุนไข่เค็ม 15 สตรี10 ออมทรัพย์วันละบาท 15 กลุ่มเยาวชน 10 รวม  4 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ขั้นตอนที่ ๑ สรุปเอกสารรายงานเป็นรายครั้งที่ทำกิจกรรม ประกอบด้วย รายชื่อ ผู้เข้าร่วมกินกรรม หลักฐานเบิกจ่ายเงิน และรูปภาพการทำกิจกรรม ขั้นตอนที่ ๒. บันทึกกิจกรรมวันนี้ โดยมีหลักฐานชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในโคครงการใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร  700 บาท จากที่ประชุม และค่าเดินทางของพื้นที่ ขั้นตอนที่ ๓. นำเอกสารให้พี่เลี้ยงโครงการเสนอแนะ ขั้นตอนที่ ๔ นำเอกสารมาสรุปผลงานงวดกับอาจารย์กำไล สมรักษ์ หรือพี่เลี้ยงสุดา ไพศาลพริ้นรายงานส่ง สสส ได้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประธานโครงการ รองประธาน  เลขานุการกลุ่ม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ขั้นตอนที่ ๑ สรุปเอกสารรายงานเป็นรายครั้งที่ทำกิจกรรม ประกอบด้วย รายชื่อ ผู้เข้าร่วมกินกรรม หลักฐานเบิกจ่ายเงิน และรูปภาพการทำกิจกรรม ขั้นตอนที่ ๒. บันทึกกิจกรรมวันนี้ โดยมีหลักฐานชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในโคครงการใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร  700 บาท จากที่ประชุม และค่าเดินทางของพื้นที่ ขั้นตอนที่ ๓. นำเอกสารให้พี่เลี้ยงโครงการเสนอแนะ ขั้นตอนที่ ๔ นำเอกสารมาสรุปผลงานงวดกับอาจารย์กำไล สมรักษ์ หรือพี่เลี้ยงสุดา ไพศาลพริ้นรายงานส่ง สสส ได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการทำรายงานส่ง ส.ส.ส. เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบที่วางไว้ ได้รับความเรียบร้อย  ได้เรียนรู้ขั้นตอนในการจัดทำรายงาน  การจัดทำเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องตาม ส.ส.ส.  ได้รับทราบปัญหาและแนวทางในการดำเนินการแก้ไข จากผลการทำงานงวดแรก 1.มีบ้านปลาเกิดขึ้น15 หลัง 2.บ้านปู10. หลัง 3.สิ่งที่ได้ในการส่งเสริมจิตสำนึกของชาวบ้านในพื้นที่เกิดการอนุรักษ์และห่วงแหนพื้นที่ทำกิน และอาชีพของตนเองอย่างยั่งยืน และมีชาวบ้านที่เห็นประโยชน์เข้ามาร่วมกับโครงการโดยตั้งแต่เดิมไม่ได้เป็นสมาชิก 4.ชาวบ้านได้รับประโยชน์ปริมาณสัตว์นำ้เพิ่มขึ้นโดยชาวบ้านในพื้นที่ไดปริมาณสัตว์นำ้เพิ่มขึ้น 5. รายงานยอดปูที่ร่วมบริจาคกับโครงการ ปูม้ามีการบริจาค 36 ตัว. ได้ปริมาณจำนวนไข่โดยประมาณ.  1,400,000 ฟอง ปูดำหรือปูทะเล7 ตัว.  ได้ปริมาณจำนวนไข่โดยประมาณ.          420,000 ฟอง 6.มีปริมาณหอยแครงในบริเวณบ้านปูประมาณ 40,000 ตัว

7.ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากโครงการและเกิดเทคนิคใหม่ในการประกอบอาชีพประมงชายฝั่งเรือเล็กประหยัดค่าจ่ายเชื้อเพลิงในการประกอบอาชีพทำให้ต้นทุนลดลง ทำให้ชาวบ้านมีความสนใจที่จะมาร่วมกิจกรรมและมีอาสาสมัครเพิ่มขึ้นในการเข้าร่วมโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ตรวจรายงาน ให้เล่ากิจกรรมที่ทำและผลที่ได้รับ ให้นำไปพูดคุยในที่ประชุมต่อไป

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,660.00 0.00 0.00 0.00 1,660.00 UnLock
18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยm5saijitm5saijitเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 12:05:34
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 18 ตุลาคม 2557 16:24:04 น.

ชื่อโครงการ : บ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้านหนองนกไข่ »

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลงานงวดที่ 1

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อื่นๆ จาก สสส

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลงานงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานในโครงการ 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปผลงานงวดที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ จำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวทีเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงวดที่ 1 คณะทำงานโครงการ ร่วมเวทีเรียนรู้กับทีมพี่เลี้ยง ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สรุปเอกสารรายงานเป็นรายครั้งที่ทำกิจกรรม ประกอบด้วย รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลักฐานเบิกจ่ายเงิน และรูปภาพการทำกิจกรรม ขั้นตอนที่ 2 บันทึกกิจกรรมวันนี้ โดยมีหลักฐาน ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการ ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร 700 บาทจากที่ประชุม และค่าเดินทางของพื้นที่ ขั้นตอนที่ 3 นำเอกสารให้พี่เลี้ยงโครงการเสนอแนะ ขั้นตอนที่ 4 นำเอกสารมาสรุปผลงานงวดกับอาจารย์กำไล สมรักษ์ หรือพี่เลี้ยง สุดา ไพศาล ปริ้นรายงานส่ง สสส ได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากพื้นที่รกร้าง ปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่สำหรับปลูกผัก ไว้บริโภคในครัวเรือน มีหลายชนิด เช่นปลูกพลิก ปลุกมะเขือ ปลูกตะไค้ร และปลูกคน้า ในบ่อเริ่มมีการเล้ยงปลาไว้บริโภคสามารถปลับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ นำมาบริโภค ผักที่ปลูกกินเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และทำให้สมาชิกในโครงการมีสุขภาพดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ติดตามรายงาน เพิ่มเติม และสรุปผลรายงานส่ง สสส ทันเวลา

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 UnLock
18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpatchanan_maneepatchanan_maneeเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 12:11:48
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 18 ตุลาคม 2557 16:19:05 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง »

ชื่อกิจกรรม : เวทีเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงานงวดที่ 1

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลงานงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน และคณะทำงานโครงการ จำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เวทีเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงานงวดที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ จำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวทีเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงวดที่ 1 คณะทำงานโครงการ ร่วมเวทีเรียนรู้กับทีมพี่เลี้ยง ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สรุปเอกสารรายงานเป็นรายครั้งที่ทำกิจกรรม ประกอบด้วย รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลักฐานเบิกจ่ายเงิน และรูปภาพการทำกิจกรรม ขั้นตอนที่ 2 บันทึกกิจกรรมวันนี้ โดยมีหลักฐาน ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการ ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร 700 บาทจากที่ประชุม และค่าเดินทางของพื้นที่ ขั้นตอนที่ 3 นำเอกสารให้พี่เลี้ยงโครงการเสนอแนะ ขั้นตอนที่ 4 นำเอกสารมาสรุปผลงานงวดกับอาจารย์กำไล สมรักษ์ หรือพี่เลี้ยง สุดา ไพศาล ปริ้นรายงานส่ง สสส ได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สมาชิกทำผลิตภัณใช้เองได้ และสามารภลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และนำขายในหมู่บ้าน ตามตลาดนัด เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก ตัวอย่างเช่นการทำน้ำยาอเนกประสงค์ น้ำยาซักผ้า
ทำสบู่ ยาสระผม น้ำมันะพร้าวสกัดเย็น ทำตะกล้าพาสติก และใช้พื้นที่ว่างข้างบ้าน เพื่อเตรียมปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเอง และจัดตะกล้าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนัด เพื่อเพิ่มรายได้ การเงินโครงการงวดที่ 1 รับเงินจาก สสส. 61,000 บาท ใช้ไป 66,800 บาท คงค้างสำรองจ่าย 5,800 บาท

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ตรวจรายงาน และเพิ่มเติมให้รายงานเสร็จพร้อมส่ง สสส

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 UnLock
18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnisranisraเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 12:20:26
แก้ไขโดย nisra เมื่อ 18 ตุลาคม 2557 12:28:39 น.

ชื่อโครงการ : เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชุมชน คนปาล์มทอง »

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับสจรส.ม.อ. และสสส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจเอกสารหลักฐานการเงิน การจัดทำรายงานกิจกรรม การจัดทำรายงานการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผูัรับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงรายละเอียดกิจกรรมพร้อมงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ตรวจเอกสารหลักฐานการเงิน การจัดทำรายงานกิจกรรม การจัดทำรายงานการเงิน พร้อมเบิกเงินเปิดบัญชีโครงการคืนให้ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 500 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจในการบันทึกกิจกรรม การทำรายงาน การแยกหมวดรายการทางการเงิน การรวบรวมจัดเก็บเอกสารการเงิน และสามารถจัดทำรายงานความก้าวหน้าส่งได้ทันเวลา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เอกสารการเงินบางส่วนยังไม่เรียบร้อยครบถ้วน ต้องมีการเก็บเอกสารเพิ่มเติม เช่นสำเนาบัตรประชาชนของวิทยากร ซึ่งทางโครงการจะติดตามเพื่อแนบเอกสารทางการเงินให้ครบถ้วนต่อไป

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 500.00 900.00 UnLock
18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 - 15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbangsabangsaเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 13:20:46
แก้ไขโดย bangsa เมื่อ 23 ตุลาคม 2557 20:07:28 น.

ชื่อโครงการ : บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงานงวดที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ร่วมประชุม ร่วมกิจกรรมหนุนเสริมและติดตามในพื้นที่กับสจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ส่งเอกสารให้พี่เลี้ยงตรวจความถูกต้อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ขั้น 1  สรุปเอกสารรายงานเป็นรายครั้งที่ทำกิจกรรม  ประกอบด้้วยรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  หลักฐานเบิกจ่ายเงิน  และรูปภาพการทำกิจกรรม ขั้น 2  บันทึกกิจกรรมวันนี้โดยมีหลักฐานชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการ ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร ๗๐๐ บาท  จากที่ประชุม  และค่าเดินทางของพื้นที่ ขั้น 3  นำเอกสารให้พี่เลี้ยงโครงการเสนอแนะ ขั้น 4  นำเอกสารมาสรุปผลงานงวดกับอาจารย์กำไล  สมรักษ์  หรือพี่เลี้ยงสุดา  ไพศาล  ปริ้นท์รายงานส่ง สสส. ได้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ขั้น 1  สรุปเอกสารรายงานเป็นรายครั้งที่ทำกิจกรรม  ประกอบด้้วยรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  หลักฐานเบิกจ่ายเงิน  และรูปภาพการทำกิจกรรม ขั้น 2  บันทึกกิจกรรมวันนี้โดยมีหลักฐานชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการ ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร ๗๐๐ บาท  จากที่ประชุม  และค่าเดินทางของพื้นที่ ขั้น 3  นำเอกสารให้พี่เลี้ยงโครงการเสนอแนะ ขั้น 4  นำเอกสารมาสรุปผลงานงวดกับอาจารย์กำไล  สมรักษ์  หรือพี่เลี้ยงสุดา  ไพศาล  ปริ้นท์รายงานส่ง สสส. ได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีเครือข่ายสร้างสุขภาพวิถีบางสระร่วมกันส่งเสริมสุขภาพสมาชิกในชุมชนเพื่อลดอัตราป่วยและควบคุมโรคในกลุ่มโรค NCDs โครงการมีประชุมคณะกรรมการและแกนนำประจำทุกเดือน มีการประชุม 3 เครือข่าย คือ เครือข่ายอสม. เครือข่ายผู้สูงอายุและเครือข่ายกลุ่มโรคเดียวกันเพื่อร่วกันวางแผนการจัดกิจกรรม มีกิจกรรมจัดทำเวทีข้อมูลเสวนาแกนนำเครือข่ายระดมพลังบางสระสร้างสุขเปิดตัว ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ตรวจสุขภาพสมาชิกกโครงการ แบ่งกลุ่มย่อยในการทำกิจกรรมตามความสนใจและความเหมาะสม เรียนรู้การออกกำลังกายในแบบที่เหมาะกับสภาพร่างกายตนเอง ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีการประชุมพบปะสม่ำเสมอเพื่อประมวลผลกิจกรรมสาน 6 อ. ในแต่ละครัวเรือน มีการสนับสนุนด้านต่างๆในการดำเนินกิจกรรมจากคุณพิชัย เทอดธรรมปราการ และเจ้าหน้าที่ของรพ.สต.บ้านบางสระ รวมถึงผู้นำชุมชนผู้ใหญ่วิเชียร สุวรรณสุทธิ์ ให้เกียรติมาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แยกประเภทค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง  แก้ไขได้โดยได้รับคำแนะนำจากพี่เลี้ยง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้คำแนะนำเรื่องการแยกหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายและรูปแบบเอกสารการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,180.00 0.00 0.00 0.00 1,180.00 UnLock
18 ตุลาคม 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยวิสาขะ อนันธวัชวิสาขะ อนันธวัชเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 13:25:01
Project trainer
แก้ไขโดย วิสาขะ อนันธวัช เมื่อ 18 ตุลาคม 2557 13:29:23 น.

ชื่อโครงการ : เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด »

ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยงติดตามโครงการ พร้อมเจ้าหน้าที่ของ สวรส. และรายงานปิดงวดที่ 1

กิจกรรมหลัก : หนุนเสริมและติดตามพื้นที่ร่วมกับพี่เลี้ยง สสส. และ สวรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานการทำกิจกรรมของโครงการ รายงาน ส.1, ส.2 และ ง.1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มแกนนำโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการทำรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1  ร่วมกับพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ สสส. เพื่อจัดทำรายงาน  ส.1, ส.2  และ ง.1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มแกนนำ จำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานผลการทำกิจกรรม รายงาน ส.1, ส.2 และ ง.1

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จัดทำรายงานการทำกิจกรรม รายงานต่าง ๆ ส่ง สสส.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

กลุ่มแกนนำยังไม่ทราบวิธิการจัดทำรายงาน ทำให้การทำงานล่าช้า

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ควรหาแนวทางชี้แจงแนวทางในการเขียนรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • พื่นที่ต้องพยายามให้กลุ่มเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง และชี้ให้เห็นความสำคัญของการทำกิจกรรมร่วมกัน
18 ตุลาคม 2557 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsubsuksubsukเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 14:14:49
แก้ไขโดย subsuk เมื่อ 24 ตุลาคม 2557 15:53:04 น.

ชื่อโครงการ : สินสืบสุขร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้สรุปโครงการปิดงวด 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ทำหนังสือเชิญประชุมชี้แจงโครงการต่อยอด

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

สรุปโครงการปิดงวด1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • แกนนำ 2 คน นางสาว อรลักษณ์ พรหมชาติ นาง จิรา สิทธิ์รัตน์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปยอดงวดที่1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ปิดสรุปโครงการงวดที่1

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทำให้มีการจัดการขยะในครัวเรือนก่อนทิ้งทำให้ขยะมีค่าและนำกลับมาใช้ซ้ำและมีกลุ่มน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาล้างจาน น้ำหมักสุขภาพจากผลไม้ในชุมชนที่รกร้างว่างเปล่าเกาะกลางและสองข้างทางให้เกิดประโยชน์ และนำภาชนะที่เหลือใช้มาใช้ซ้ำปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกผักกินเอง เกิดผักสวนหย่อมกินได้จากชาวบ้านแบบรูปแบบสวนผักคนเมือง เกิดการทำบัญชีครัวเรือนในชุมชน จัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมผลิตภัณฑ์จากขยะสร้างรายได้ตั้งกลุ่มกองทุนเงินจากธนาคารขยะร่วมหุ้น สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมในเยาวชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

-แนะนำชี้แจงตามโครงการเอกสารจัดส่ง สสส.

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นาง ปวลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,640.00 1,640.00 UnLock
18 ตุลาคม 2557 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmaramamaramaเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 15:08:33
แก้ไขโดย marama เมื่อ 18 ตุลาคม 2557 16:14:33 น.

ชื่อโครงการ : รองแง็งเยาวชน ต่อลมหายใจป่าชายเลน บ้านท่าน้ำเค็มใต้ »

ชื่อกิจกรรม : ตรวจเอกสารการเงินและจัดทำรายงาน สรุปโครงการงวดที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ติดตามผลการดำเนินงานของ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการและปิดกิจกรรมงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการพร้อมคณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. ตรวจเอกสารการเงิน
 2. ตรวจเอกสารรายละเอียดกิจกรรม
 3. ตรวจการรายงานผ่านอินเตอร์เน็ต
 4. ส่งรายงานกิจกรรมตามโครงการงวดที่ 1
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการพร้อมคณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ตรวจเอกสารการเงิน 2.ตรวจเอกสารรายละเอียดกิจกรรม 3.ตรวจการรายงานผ่านอินเตอร์เน็ต 4.ส่งรายงานกิจกรรมตามโครงการงวดที่ 1

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้รายงานผลการดำเนินงานการทำกิจกรรมตามโครงการงวดที่ 1 และได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจาก สจรส. 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
 1. ให้คำแนะนำเรื่องการการทำกิจกรรมงวดที่ 2
 2. การทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับปฏิิทิน
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายฐานันดร สมจิตรอุตส่าห์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 500.00 700.00 UnLock
18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchodiwatchodiwatเมื่อ 18 ตุลาคม 2557 16:29:02
แก้ไขโดย chodiwat เมื่อ 18 ตุลาคม 2557 16:34:55 น.

ชื่อโครงการ : สภาทุ่งพัก นำพาตามหลักพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ชีแจงรายละเอียดสรุปค่าใช้จ่าย

กิจกรรมหลัก : ทำรายงานสรุปปิดโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ทำรายการสรุปค่าใช้จ่าย สรุปปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไข

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ดำเนินและรับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การทำรางานสรุปปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้รับความรู้ จากการแนะนำของเจ้าหน้าที่ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ

ให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ การสรุปปิดโครงการ

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 UnLock