ฅนใต้สร้างสุข [The Southern Happyness Action Networks]

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
30 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwoottisakwoottisakเมื่อ 14 กรกฎาคม 2557 12:03:13
แก้ไขโดย woottisak เมื่อ 14 กรกฎาคม 2557 12:28:14 น.

ชื่อโครงการ : มังคุดผิวลายลดได้โดยใช้สารอินทรีย์ »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวธีถอดโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีเพื่อถอดบทเรียนโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อสรุปกิจกรรมโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำสมาชิกจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อสรุปกิจกรรมโครงการเพื่อวางแนวทางในการต่อยอดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำสมาชิกจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลูงโมย หมอดิน บอกว่าปุ๋ยใช้กับผักสวนครัวเห็นผลทันตา ต่างกับการใช้กับไม้ยืนต้น ซึ่งจะเห็นผลช้ากว่า ผู้ใหญ่เม็ง บอกว่าใช้น้ำหมักชีวภาพใส่ลงในบ่อเลี้ยงกบ ช่วยลดกลิ่นเหม็นของมูลกบ และทำให้ลดกลิ่นคาวในกบ และใช้ล้างบ่อก็ได้ นางนอม เสริมว่าใช้กับบ่อเลี้ยงปลาดุกก็ได้ผลเหมือนกัน และน้ำหมักยังสามารถเก็บไว้ต่อทำหัวเชื้อได้อีกด้วย ลุงเผี้ย พูดติดตลกว่าไปทำปุ๋ยเพิ่มใช้ในสวน ดูแลแล้วมังคุดผิวมันสวยงามดี แต่ผลแห้งเพราะขาดน้ำ ก็ขายไม่ได้ราคาอยู่ดี สมาชิกให้ความเห็นว่าจากกิจกรรมที่ผ่านมา มีความร่วมมือของสมาชิกดี และสือบเนื่องจากราคาผลผลิตมังคุดไม่แน่นอน และบางครั้งราคาตกมากดังเช่นปีนี้ ผู้ใหญ่เม็ง จึงให้คำแนะนำว่าเราน่าจะต่อยอดโครงการโดยการแปรรูปมังคุดเป็นผลิตภันท์ของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มังคุดให้มีราคาเพิ่มขึ้น และเสริมสร้างรายได้เอให้ชุมชนแข็มแข็งต่อไป และน่าจะเสริมสร้างอาชีพในการแปรรูป ผลไม้อื่นๆ ในท้องถินที่มีราคาตกต่ำเพื่อคนในชุมชนจะได้สามารถพึ่งพาตนเองได้และทำให้ชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น จากการร่วมมือกันในชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
จะจัดการประชุมเพื่อจัดหาทีมงานเพื่อต่อยอดกิจกรรมต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.กำไล สมรักษ์ , อ.สมบูรณ์ ขวัญสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 UnLock
25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยประมวล เพ็ญภักดีประมวล เพ็ญภักดีเมื่อ 25 มิถุนายน 2557 20:18:18
แก้ไขโดย ประมวล เพ็ญภักดี เมื่อ 16 กรกฎาคม 2557 22:24:28 น.

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน ป่าชายเลน ลำคลองและเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำชุมชนบ้านท่าจูด »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 12

กิจกรรมหลัก : ประชุมประจำเดือน 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
ชี้แจงและรายงานผลการดูแลเขตอนุรักษืพันธุ์สัตว์น้ำแก่ชาวบ้านหมู่บ้านท่าจูด
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 26 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการและชาวบ้านในหมู่บ้านท่าจูด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมชาวบ้านเพื่อให้ร่วมมือกันดูแลป่าชุมชนบ้านท่าจูดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและชี้แจงการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของป่าชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากชาวบ้านและองค์ภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความร่วมในโครง กำหนดแนวทางให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติเพื่อให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป เพื่อประโยชน์ชองสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้มีอาชีพและใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุขในระยะยาาว
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมชี้แจงผลการทำโครงการแก่คณะกรรมการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ประชุมชาวบ้านเพื่อให้ร่วมมือกันดูแลป่าชุมชนบ้านท่าจูดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและชี้แจงการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของป่าชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากชาวบ้านและองค์ภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความร่วมในโครง กำหนดแนวทางให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติเพื่อให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป เพื่อประโยชน์ชองสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้มีอาชีพและใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุขในระยะยาาว
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสุทธาทิพย์ ทวีกิจพัฒนภักดี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 625.00 500.00 500.00 0.00 1,625.00 UnLock
22 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-15.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpeedangpeedangเมื่อ 22 กรกฎาคม 2557 15:39:46
แก้ไขโดย peedang เมื่อ 22 กรกฎาคม 2557 16:00:02 น.

ชื่อโครงการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตความจน คนนาพร้าว (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมเปิดโครงการ ตัวแทนครัวเรือนชี้แจงเพื่อมาและวัตถุประสงค์โครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : 1.ประชุมคณะทำงาน -เพื่อคัดเลือกคณะทำงาน -ชี้แจงโครงการ -ออกแบบการเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
ประชาชนได้เรียนรู้ข้อมูลและมีความตระหนักในการแก้ปัญหา
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ ตัวแทนครู เยาวชน นักเรียน ตัวแทนวัดตัวแทนรพ.สต. -ตัวแทนกลุ่มองค์กร อาสาสมัครในพื้นที่/ตัวแทนครัวเรือน -พี่เลี้ยงประจำจังหวัด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมเปิดตัวโครงการตัวแทนครัวเรือนเพื่อชี้แจงที่มา วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมที่จะดำเนินการ - เปิดคลิปวีดีโอชุมชนไม้เรียงและชุมชนหนองกลางดงให้ดูเพื่อสร้างแรงจูงใจให้อยากพัฒนาไปสู่ความสำเร็จที่มีพื้นที่อื่นทำได้แล้ว - รับอาสาสมัครทำข้อมูลหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชาวบ้าน จำนวน คน เคืรือข่ายภาคี เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล สารวัตรกำนัน จำนวน คน คณะทำงาน จำนวน คน นักเรียนพร้อมคุณครู จำนวน คน อสม จำนวน 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ประชุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด เพื่อชี้แจงโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพิ่มอีก 14 คน ชี้แจงกิจกรรมทั้งหมด -รับสมัครอาสาสมัครทำข้อมูลครัวเรือนโดยให้เด็กเยาวฃนเป็นคนเก็บข้อมูล จำนวน 10 คน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
มีผู้มาเข้าร่วมประชุม ทั้งชาวบ้าน และองค์ภาคีเครือข่าย และทางพี่เลี้ยงโครงการได้ชี้แจงโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-ชี้แจงเรื่องวัตถุประสงค์ ของ สสส -ให้ชุมชนสามารถบริการจัดการข้อมูลเองได้ -ชุมชนสามารถจัดทำแผนเพื่อพัฒนาชุมชนตัวเองได้
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายประเทือง อมรวิริยะชัย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 13,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 16,000.00 UnLock
22 กรกฎาคม 2557 เวลา 13:30-16.30 น น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsuwanneesuwanneeเมื่อ 22 กรกฎาคม 2557 17:07:31
แก้ไขโดย suwannee เมื่อ 23 กรกฎาคม 2557 13:48:00 น.

ชื่อโครงการ : คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกลุ่ม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การจัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะประเภทต่าง ๆ ของชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ 2. กำหนดวันทำความสะอาด 3. เตรียมศึกษาดูงานสถานที่จริง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ แกนนำในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ช่วงบ่ายชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและปัญหาที่พบ 2.ประชุมกิจกรรมสืบเนื่อง 3.กำหนดวันทำความสะอาดของชุมชน 4.ปรึกษาวันที่จะศึกษาดูงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนกลุ่มองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน ตัวแทนครู ตัวแทนทีมสุขภาพในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1. ช่วงบ่ายเวลา 13.30 นัดแกนนำจำนวน 30 คน ประชุมทีมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาทีพบในการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนการทำกิจกรรมต่อๆไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
1. แกนนำคณะทำงานจำนวน 30 คน ประชุมหารือโดยกำหนดวันเก็บข้อมูลสถานการณ์ขยะ ตอนบ่าย และร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอ วันที่ 25 -26 กค57 โดยแกนนำนักเรียน คณะทำงาน และบ้านนำร่อง ทั้งหมด 80 คน 2. มีการทำความสะอาด โดยการเก็บขยะในชุมชนในตอนบ่ายวันที่ 26 กค 57 3. กำหนดวันศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะ แยกขยะ วันที 15 สค 57 ดูงานที่ จังหวัดสตูล
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
รถรับส่งต้องใช้หลายคัน เพราะต้องไปส่งแต่ละจุด(ตามถนนสายสำคัญ)
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
22 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00- 15.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยparriparriเมื่อ 22 กรกฎาคม 2557 20:39:29
แก้ไขโดย parri เมื่อ 23 กรกฎาคม 2557 17:39:35 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเก็บขยะถูกที่ ดูดีต่อชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำร่างข้อเสนอ/กติกาชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกับสมาชิกชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอ /กติกาชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ และกรรมการชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการชุมชนร่วมกันร่างข้อเสนอ/กติกาชุมชนเรื่องการจัดการขยะ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการโครงการ กรรมการชุมชน และผู้แทนละแวกในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กรรมการโครงการ กรรมการชุมชน และผู้แทนละแวกร่วมกันพิจารณาปัญหาของชุมชนด้านการจัดการขยะและร่วมกันร่างข้อเสนอ /กติในการจัดการขยะของชุมชน โดยมีคุณเบ็ญจา รัตนมณี พี่เลี้ยงโครงการร่วมให้ข้อเสนอแนะในการทำกติกาชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
กรรมการโครงการ กรรมการชุมชน ผู้แทนละแวกร่วมกันร่างข้อเสนอ / กติกาชุมชน จำนวน 6 ข้อคือ 1.ทุกหลังคาเรือนต้องรับผิดชอบพื้นที่ส่วนรวม เช่นพื้นที่ถนนสาธารณะหน้าบ้านหรือบริเวณบ้าน ไม่ให้มีขยะสกปรก รกรุงรัง 2. ทุกหลังคาเรือนต้องมีพื้นที่ หรือถังสำหรับทิ้งขยะเป็นของตนเอง โดยมีการแยกขยะเปียก ขยะแห้ง 3. ขยะชิ้นใหญ่ห้ามนำมาวางในที่สาธารณะ หรือที่ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต 4. ทุกหลังคาเรือนต้องมีการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง 5. หลังคาเรือนที่มีสัตว์เลี้ยงต้องปฏิบัติดังนี้ 5.1 ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่ให้สกปรกในที่สาธารณะ 5.2 สัตว์เลี้ยงต้องมีสัญญลักษณ์ แสดงความมีเจ้าของ หากไม่มีสัญญลักษณ์แสดงว่าเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของ 6. ทุกหลังคาเรือนควรมีป้าย " ปลอดขยะและสิ่งปฏิกูล"
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
พี่เลี้ยงช่วยให้ข้อเสนอแนะการทำกติกาชุมชน
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
พี่เลี้ยงให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำการทำกติกาชุมชน
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบ็ญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,000.00 750.00 0.00 0.00 4,750.00 UnLock
22 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-12.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยduenpenduenpenเมื่อ 23 กรกฎาคม 2557 17:54:32
แก้ไขโดย duenpen เมื่อ 23 กรกฎาคม 2557 17:57:42 น.

ชื่อโครงการ : สุขพอดีชีวิตพอเพียงกับเกษตรครัวเรือนผสมผสานวิถีชุมชนคนแพรกจูด »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกรรมการ

กิจกรรมหลัก : ประชุมกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อรวมกันสรุปผลและร่วมกันรายงาน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อรวมกันสรุปผลและร่วมกันรายงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเพื่อเตรียมการในการทำรายงานส่งทาง สสส
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ประชุมเพื่อเตรียมการในการทำรายงานส่งทาง สสส
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
สุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,925.00 0.00 0.00 0.00 1,925.00 UnLock
21 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchavaearbchavaearbเมื่อ 23 กรกฎาคม 2557 09:21:29
แก้ไขโดย chavaearb เมื่อ 23 กรกฎาคม 2557 09:46:24 น.

ชื่อโครงการ : ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานระดับตำบล

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานระดับตำบลเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ข้อมูลของชนิด ปริมาณมูลค่า ผลกระทบจากขยะที่มีต่อคนต่อสภาพแวดล้อมและจัดการในปัจจุบันทั้งระดับชุมชนและตำบลนำไปสู่การเห็นความสำคัญในการจัดการขยะร่วมกัน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมคณะทำงานระดับตำบลสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานระดับตำบล ตัวแทนหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมความเข้าใจในการดำเนินโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
คณะทำงานโครงการฯเข้าใจการดำเนินงานโครงการฯและร่วมมือกันบริหารจัดการโครงการฯ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสนี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 3,600.00 0.00 500.00 0.00 0.00 4,100.00 UnLock
21 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยญัตติพงศ์ แก้วทองญัตติพงศ์ แก้วทองเมื่อ 23 กรกฎาคม 2557 10:46:28
แก้ไขโดย ญัตติพงศ์ แก้วทอง เมื่อ 23 กรกฎาคม 2557 11:03:17 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาโครงการ รอบ 2 จ.ระนอง

 • photo อธิบายกระบวนการทำโครงการชุมชนท้องถิ่นอธิบายกระบวนการทำโครงการชุมชนท้องถิ่น
 • photo พี่เลี้ยง จ.ระนองพี่เลี้ยง จ.ระนอง
 • photo ชาวบ้านนำเสนอโครงการในพื้นที่ชาวบ้านนำเสนอโครงการในพื้นที่
 • photo พี่เลี้ยงโกแบค อธิบายการทำโครงการเพิ่มพี่เลี้ยงโกแบค อธิบายการทำโครงการเพิ่ม
 • photo กรอกข้อมูลโครงการผ่านเวบไซต์กรอกข้อมูลโครงการผ่านเวบไซต์
 • photo แผนภาพขั้นตอนการทำโครงการแผนภาพขั้นตอนการทำโครงการ

กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเปิดรับโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ รายใหม่ปี 2557

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนโครงการในพื้นที่ และปรับข้อเสนอโครงการให้มีความสอดคล้องมีเนื้อหาเชื่อมโยงด้วยกัน ก่อนเข้าสู่เวทีพิจารณาโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 23 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงจังหวัดระนอง ชุมชนผู้พัฒนาโครงการ และสจรส.มอ.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ 2. การมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ และพัฒนาโครงการในชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 23 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สจรส.มอ. 3 คน (ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ น.ส.ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ นายญัตติพงศ์ แก้วทอง) พี่เลี้ยงจังหวัดระนอง 3 คน (นายสุชีพ พัฒน์ทอง นางบุษกร อุ่ยเต็กเต่ง นายวุฒินันท์ พิทยาโรจนกุล) สำนักงานสภาเกษตร 2 คน (นายภัทร์พงศ์รวิญ สุวรรณสอง นายสนธยา จริตงาม) ผู้พัฒนาโครงการชุมชน 15 คน (ชุมชนบ้านระวิ (นางณัฐยาน์ สวัสดี) ชุมชนบ้านน้ำแดงนอก (นางวันดี สังฆธรรม นางจันทร์เพ็ญ ทันพิสิทธ์ นายจำเนียร ลือไชย นายสมจิตต์ ชีวภูนน) ชุมชนบ้านเขาฝาชี (น.ส.สุพัตรา พัฒน์ทอง) ชุมชนบ้านบางใหญ่เหนือ (นางโสภิดา สบายใจ นายมฤดินทร์ สบายใจ) ชุมชนบ้านบางใหญ่ล่าง (น.ส.วิภารัตน์ ฐิตะฐาน นางอรวรรณ ละออแช่ม) ชุมชนหาดส้มแป้น (นายนิเพชร บุญชูวงศ์ นายชาญชัย ช่วยชนะ) น.ส.ฐานิดา ประภา นายจรินทร์ ชัมกูทนะ และนายภิญโญ กันเฟือง)

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กิจกรรมเริ่มต้นด้วยผู้เข้าร่วมแนะนำตัว และ สจรส.มอ.ได้นำเสนอความเป็นมาโครงการท้องถิ่นน่าอยู่ นำเสนอวิดีโอต้นแบบชุมชนน่าอยู่ คือ ชุมชนไม้เรียงที่มีวิถีพึงตนเอง พอมี พอใช้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน โครงการท้องถิ่นน่าอยู่ได้ถอดกระบวนการชุมชน คือ ชุมชนมีการจัดการข้อมูลนำมาทำแผนปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาในชุมชน ซึ่งโครงการที่เข้าร่วมเรียนรู้และรับการสนับสนุนทุนจาก สสส. การเสนอโครงการควรประกอบด้วย 1. โครงการมีการจัดการข้อมูล 2. จากข้อมูลเอามาทำแผนกิจกรรม 3. มีการแก้ปัญหาจากกิจกรรม 4. เกิดกลไกในชุมชน เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งและชุมชนน่าอยู่ การนำเสนอโครงการจังหวัดระนองในครั้งนี้ มีเรื่องที่หลากหลายและเป็นประเด็นปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไขปัญหาในชุมชน เรื่องที่ชุมชนนำเสนอได้แก่ เกษตรผสมผสานปลูกพืชร่วมยางพารา การเพาะฟาร์มเห็ด การปลูกผักปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ยาเสพติดในชุมชน การแก้ปัญหานาร้าง ในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการข้อมูล โดยดูว่า สถานการณ์ฯเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างไร ขนาดปัญหามากหรือรุนแรง สาเหตุเกิดจากอะไร ต้องการแก้ปัญหาอย่างไร รายรับ รายจ่าย หนี้สิน คุณภาพชีวิตเป็นอย่างไร การมองความเชื่อมโยงของปัญหา “การมองคิดเขียนแบบเชื่อมโยง” คือ ทุกปัญหาและแนวทางการจัดการเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างเช่น ปัญหานาร้าง ปัญหายาเสพติด สามารถเชื่อมโยงแก้ปัญหาด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้ครัวเรือนมีรายได้ รายจ่ายลดลง หนี้สินลดลง นาร้างนำหลักใช้แนวทางเกษตรผสมผสานเกิดการปรับการดำรงชีวิต กระบวนการทั้งหมดหรือกิจกรรมที่ดำเนินการควรนำเยาวชนเข้ามาร่วมเรียนรู้กิจกรรมทุกกิจกรรมซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหายาเสพติดกับเยาวชนได้ จากนั้นร่วมกันคิดวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาแต่ละประเด็น ดังนี้ 1. “ประเด็นเรื่องยาเสพติด” ชุมชนได้นำเสนอโครงการให้เด็กเยาวชนเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิต เด็กเล่นกลองยาว เด็กทำกิจกรรมกับครอบครัว เพื่อสร้างความอบอุ่นในครอบครัว จากนั้น สจรส.และชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการโครงการท้องถิ่นน่าอยู่ (การจัดการข้อมูลชุมชน การวางแผน การปฏิบัติบริหารโครงการ) ซึ่งสรุปกิจกรรมโครงการนำเรื่องกระบวนการโดยเศรษฐกิจพอเพียง และมีปราชญ์ชาวบ้านช่วยสอนเด็ก และเด็กร่วมทำและร่วมวิเคราะห์กิจกรรมทุกกิจกรรม การจัดการข้อมูลชุมชน กิจกรรมพี่สอนน้อง สร้างอาชีพกลองยาวมีรายได้ มีหลักสูตรกลองยาวในโรงเรียน นำหลักภูมิปัญญาสร้างอาชีพ 2. “ประเด็นเรื่องเกษตรผสมผสาน” ได้แลกเปลี่ยนหมู่บ้านหนึ่ง มีการจัดการด้วยคุ้ม ซึ่งแต่ละคุ้มจะมีจุดเด่นและถนัด เช่น คุ้มเลี้ยงไก่ คุ้มเลี้ยงปลา คุ้มเลี้ยงกบ คุ้มเลี้ยงวัว คุ้มปลูกผัก เป็นต้น ซึ่งในหมู่บ้านจะมีการแลกเปลี่ยนผลผลิตกัน และนำของไปขายโดยใส่ตะกร้าหน้าจักรยานแล้วปั่นจักรยานขายไปตามหมู่บ้าน ซึ่งชุมชนนี้จะมีความมั่นคงด้านอาหารอยู่ตลอดเวลาและมีรายได้กับครอบครัวตนเอง นอกจากนี้คุ้มยังเปิดศูนย์การเรียนรู้ในแต่ละด้านการผลิตของคุ้มตนเองกับบุคคลภายนอกอีกด้วย ประเด็นเกษตรผสมผสานดังกล่าวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนที่ต้องการทำเรื่องปลูกพืชร่วมยางและชุมชนเพาะเห็ดจะนำแนวคิดเรื่องคุ้ม และแนวคิดเรื่องการจัดการข้อมูล การทำแผนชุมชน การปฏิบัติบริหารโครงการ โดยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ (เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มการออม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า และเอื้ออาทร) 3. “ประเด็นการทำนาร้าง” มี 5 หมู่บ้านที่ต้องการปัญหา ซึ่งการพูดคุยเบื้องต้นจะทำโครงการเดียวกันทั้งหมด แต่เมื่อได้พูดคุยวิเคราะห์ปัญหาจากน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี เมื่อปลูกข้าวแล้วมีหนูมากินข้าวทำลายนาข้าว การลงทุนปาล์มในพื้นที่ขาดความมั่นคงด้านอาหาร การแก้ปัญหาควรเป็นเชิงบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกันทั้งระบบนาร้าง โดยวิเคราะห์ถึงจุดเด่นของแต่ละชุมชน มีทุน วิเคราะห์ปัญหาเกิดจาก คน สภาพแวดล้อม และกลไก โดยการแก้ปัญหานาร้างทำกระบวนการในชุมชน การเก็บข้อมูลนาร้างควรเก็บอะไรบ้าง การมีวิทยากรมาอบรมเรื่องการเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูล การคืนข้อมูล การวางแผน การลงแขกปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวร่วมกัน ธนาคารพันธุ์ข้าว แลกเปลี่ยนชุมชนตัวอย่างปัญหาจากนากุ้งร้างดินเสียที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แก้ปัญหาโดยการทดลองเลี้ยงปลากะพง การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินโดยเป็ดจะขี้ในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นปุ๋ยในพื้นที่นั้นๆ แล้วจะย้ายการเลี้ยงเป็ดไปเรื่อยๆ มูลเป็ดจะเป็นปุ๋ยจนครบทุกพื้นที่ เมื่อร่วมกันวิเคราะห์สรุปประเด็นที่แต่ละชุมชนจะนำไปแก้ปัญหาเชิงบูรณาการโดยดึงจุดเด่นของแต่ละชุมชน ได้แก่ หมู่ 1 ใช้กระบวนการปลูกพืชผักเกษตรปลอดสารพิษและนาข้าวอินทรีย์ หมู่ 2 ใช้กระบวนการธนาคารพันธุ์ข้าว รวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมือง หมู่ 3 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเรื่องหนูกัดทำลายนาข้าว หมู่ 4 ใช้กระบวนการการจัดการระบบน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมนาข้าว หมู่ 5 ใช้กระบวนการ หมอดิน หมูหลุม ทำปุ๋ยอินทรีย์ โรงสี ซึ่งใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ จากนั้นช่วงบ่าย 13.00 น. ชุมชนผู้พัฒนาโครงการ พี่เลี้ยง และสจรส. ร่วมกันคิดและบันทึกรายละเอียดโครงการแต่ละข้อ โดย สจรส.ได้อธิบายแนะนำตั้งแต่ข้อ 1 เรื่องการตั้งชื่อ โดยการตั้งชื่อต้องมีชื่อหมู่บ้าน ระบุว่าทำเรื่องอะไร ชื่อชุมชนทำที่ไหน ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ การเปิดบัญชีมีการเซ็นชื่อร่วมกัน 3 คน บทบาทหน้าที่คนในโครงการ ระบุรายชื่อแกนนำในชุมชน ขั้นตอนวิธีการรวบรวมข้อมูล การดูแผนชุมขน การวิเคราะห์ทุนในชุมชน การระบุปัญหาในชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาจาก คน สภาพแวดล้อม และกลไก การเขียนวัตถุประสงค์ต้องให้ครอบคลุม วัตถุประสงค์ข้อ 1 มีการจัดการข้อมูลในชุมชน ตัวชี้วัดคือมีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การคืนข้อมูล วัตถุประสงค์ข้อ 2 มีการทำแผนปฏิบัติการชุมชน ตัวชี้วัดคือมีแผนปฏิบัติ วัตถุประสงค์ข้อ 3 การแก้ปัญหาของชุมชน เช่น การเพิ่มรายได้ (ตัวชี้วัดมีกลุ่มอาชีพ) การลดรายจ่าย (ตัวชี้วัดมีการใช้ผลิตภัณฑ์ในชุมชน) การเพิ่มการออม (ตัวชี้วัดเป็นสมาชิกกองทุน) การใช้ทุนทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (ตัวชี้วัดนาร้างมีการนำมาใช้ประโยชน์) จากวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดจะนำมาออกแบบกิจกรรมของโครงการอีกครั้ง จากนั้นได้แลกเปลี่ยนประเด็นที่ สสส.ไม่สนับสนุนในกิจกรรม เช่น การซื้อของแจก (แต่ซื้อมาสาธิตได้ ทดลองได้และไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์) การไปศึกษาดูงานที่ไม่สมเหตุผล เช่น การไปศึกษาที่ไกล ใช้งบประมาณเกิน 20 เปอร์เซ็นต์ของโครงการ ซื้อของเพื่อมาลงทุน เป็นต้น ซึ่งการสนับสนุนเฉพาะกระบวนการชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
1. ชุมชนได้เข้าใจและแลกเปลี่ยนแนวคิดการเสนอโครงการประกอบด้วย 1. โครงการมีการจัดการข้อมูล 2. จากข้อมูลเอามาทำแผนกิจกรรม 3. มีการแก้ปัญหาจากกิจกรรม 4. เกิดกลไกในชุมชน เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งและชุมชนน่าอยู่ 2. ชุมชนได้เข้าใจแนวคิด “การมองคิดเขียนแบบเชื่อมโยง” 3. ชุมชนได้เข้าใจแนวทางการเขียนพัฒนาข้อเสนอโครงการ 4. ได้โครงการ ในประเด็น เรื่องยาเสพติด เรื่องเกษตรผสมผสาน การทำนาร้าง ปลูกพืชผักเกษตรปลอดสารพิษและนาข้าวอินทรีย์ ธนาคารพันธุ์ข้าว การแก้ปัญหาเรื่องหนูกัดทำลายนาข้าว การจัดการระบบน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมนาข้าว เศรษฐกิจพอเพียง (หมอดิน หมูหลุม ทำปุ๋ยอินทรีย์ โรงสี ซึ่งใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้)
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
20 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยduenpenduenpenเมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 08:36:20
แก้ไขโดย duenpen เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 08:38:43 น.

ชื่อโครงการ : สุขพอดีชีวิตพอเพียงกับเกษตรครัวเรือนผสมผสานวิถีชุมชนคนแพรกจูด »

ชื่อกิจกรรม : คณะกรรมการร่มกันถอดบทเรียนโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
ถอดบทเรียนโครงการเพื่อเตรียมรายงานส่งทาง สสส
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ ตัวแทนครัวเรือนตัวอย่าง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานร่วมกันนำข้อมูลมาถอดบทเรียนจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ ตัวแทนครัวเรือนตัวอย่าง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานร่วมกันนำข้อมูลมาถอดบทเรียนจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการถอดบทเรียนโครงการเพื่อเตรียมรายงานส่งทาง สสส
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
คณะทำงานร่วมกันนำข้อมูลมาถอดบทเรียนจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการถอดบทเรียนโครงการเพื่อเตรียมรายงานส่งทาง สสส
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
สุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 UnLock
20 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยice603ice603เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 14:29:55
แก้ไขโดย paleerat เมื่อ 22 กรกฎาคม 2557 15:44:49 น.

ชื่อโครงการ : ชาววารีสวัสดิ์พัฒนา คนร่วมสร้างชุมชนสีเขียว »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผนกิจกรรมเปิดสวนหย่อมและประกวดต้นไม้ กระถาง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมกลุ่มคณะทำงานทุกเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อวางแผนกิจกรรมโครงการร่วมกัน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการโครงการ 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กรรมการนัดประชุมหาข้อสรุปกิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลลิตต้นไม้ กระถาง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการโครงการ 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประธานชวนผูรับผิดชอบประชุมปรึกษาหารือการเตรียมงานประกวดต้นไม้ กระถาง
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ผลสรุปดังนี้ 1. กรรมการมาร่วมประชุม 10 คน 2. พี่เลี้ยงพื้นที่เข้าร่วมประชุม 3. มติจัดกิจกรรมที่ 26 กรกฎาคม เวลา 09.00-16.00 โดยเชิญประธานชุมชนกล่าวรายงานและนายกเทศมนตรีมาเปิดงาน เชิญอ.นิเวศน์ วณคุณากร มาเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. เชืญสท.ขนุน แก้วปลายคลองมาร่วมแลกเปลี่ยน 5. มีกิจกรรมประกวด 4 ประเภท พร้อมรางวัล 6. จัดกิจกรรมถอดบทเรียน เลี้ยงอาหารกลางวันในช่วงบ่าย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00 UnLock
20 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยgoodhealthgoodhealthเมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 14:35:12
แก้ไขโดย goodhealth เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 15:08:08 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนต้นแบบสุขภาพดี ตามวิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการและผู้นำชุมชน

 • photo คณะกรรมการและผู้นำประชุมร่วมกันคณะกรรมการและผู้นำประชุมร่วมกัน
 • photo คณะกรรมการและผู้นำประชุมร่วมกันคณะกรรมการและผู้นำประชุมร่วมกัน
 • photo คณะกรรมการและผู้นำประชุมร่วมกันคณะกรรมการและผู้นำประชุมร่วมกัน
 • photo คณะกรรมการและผู้นำประชุมร่วมกันคณะกรรมการและผู้นำประชุมร่วมกัน
 • photo คณะกรรมการและผู้นำประชุมร่วมกันคณะกรรมการและผู้นำประชุมร่วมกัน

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการ 10 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
ประชุมผู้นำชุมชนเพื่อวิเคราะปัญหาร่วมกันและหาแนวทางแก้ใข
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการและผู้นำชุมชน มีผู้ใหญ่บ้าน สอบต. ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนเข้าร่วมประชุม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการและผู้นำชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ 6 คน ผู้นำชุมชน 4 คน แกนนำในชุมชนและชาวบ้านในชุมชน 10 คนประชุมร่วมกัน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการโครงการและผู้นำชุมชนชี้แจงในที่ประชุมให้รับรู้ถึงผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายมากแค้ใหน และจะดำเนินสรุปเรื่องการปิดโครงการว่าทำพันปรือมั่ง และจะนำมาขยายผลต่อไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
คณะกรรมการโครงการและผู้นำชุมชนใด้รับรู้ถึงผลการดำเนินการของกิจกรรมมากขึน และลงมติในที่ประชุมกันว่าจะรวมกลุ่มทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชนต่อไป
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นาย อภิวัฒน์ ใชยเดช
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 500.00 2,500.00 UnLock
20 กรกฎาคม 2557 เวลา 08:30 - 16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsommitsommitเมื่อ 22 กรกฎาคม 2557 17:20:30
แก้ไขโดย sommit เมื่อ 22 กรกฎาคม 2557 19:06:59 น.

ชื่อโครงการ : สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว »

ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้ดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเกษตรวิถีพุทธ(การจัดการป่ายางโดยระบบธรรมชาติ) การทำฝายชลอน้ำ และการจัดการธนาคารนำ้บ้านในโปะ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

 • photo หัวหน้าศูนย์เรียนรู้บรรยายการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงหัวหน้าศูนย์เรียนรู้บรรยายการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
 • photo แกนนำ และสมาชิกให้ความสนใจในการรับฟังการบรรยายแกนนำ และสมาชิกให้ความสนใจในการรับฟังการบรรยาย
 • photo หัวหน้าโครงการฯชี้แจงที่มาของโครงการและขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการฯหัวหน้าโครงการฯชี้แจงที่มาของโครงการและขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 • photo วิทยากรให้ความรู้การจัดการน้ำอย่างเป็นระบบวิทยากรให้ความรู้การจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 • photo แกนนำและสมาชิกรับฟังการบรรยายการจัดการป่ายางโดยระบบธรรมชาติแกนนำและสมาชิกรับฟังการบรรยายการจัดการป่ายางโดยระบบธรรมชาติ
 • photo

กิจกรรมหลัก : เวทีสร้างความเข้าใจกระบวนการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพือให้สภาแกนนำได้เรียนรู้วิธีการ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ การจัดการป่ายางโดยระบบธรรมชาติ และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับโครงการฯและกับชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาแกนนำ 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ได้เรียนรู้และเข้าใจหลักคิด วิธีการ แผนงาน กระบวนการ การทำฝายแม้ว(ธนาคารน้ำ) ดูงานการจัดการป่าชุมชน การทำเกษตรวิถีพุทธ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 47 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาแกนนำ 30 คน เยาวชน 9 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 5 คน อสม.3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 09.00 น.สภาแกนนำและผู้สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมออกเดินทางถึงศูนย์เรียนรู้ฯ เวลา10.00 น.โดยมีอาจารย์ คนึง สหัสสธารา เป็นวิทยากรในเรื่องการดำชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกผักกินเอง การนำสิ่งเหลือใช้นำมาประยุกต์ใช้ใหม่ และมี นาย สมเกียรติ บัญชาพัฒนศักดา (เม่น) เป็นวิทยากรในเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบ การสร้างฝ่ายชลอน้ำโดยใช้วัสดุในชุมชนจนถึงเวลา 12.00น. พักรับประทานอาหารเที่ยง เวลา13.00 น.ไปเรียนรู้การดูแลป่ายางโดยใช้ระบบธรรมชาติ โดยมีนายวิทูรย์ เป็นวิทยากรตลอดจนเยี่ยมชมสวนยางที่เป็นการดูแลด้วยระบบธรรมชาติที่มีความสมดุลย์ เวลา14.30น. ไปดูงานการสร้างฝ่ายชลอน้ำที่บ้านในโป๊ โดยมีนายเสริญ เป็นวิทยากรในการเยี่ยมชมฝ่ายชลอน้ำในพื้นที่จริงจนถึงเวลา 16.30 น.เดินทางกลับ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
แกนนำและสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจไปปรับใช้ในดำรงค์ชีวิตประจำวันเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนกับสิ่งที่พบเห็นตลอดถึงเกิดการตระหนักในการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ คน ป่า น้ำ ให้อยู่ในความพอดีกับการดำรงค์ชีพ และเกิดการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่แวดล้อมในการปลูกป่าร่วมยางหรือปลูกยางร่วมกับป่า
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
สมนึก นุ่นด้วง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,500.00 500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 UnLock
20 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางเกศินี   สุวรรณรัตน์นางเกศินี สุวรรณรัตน์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2557 17:19:56
แก้ไขโดย นางเกศินี สุวรรณรัตน์ เมื่อ 23 กรกฎาคม 2557 17:30:35 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น »

ชื่อกิจกรรม : อบรมการทำดอกไม้ผ้าใยบัวและการจัดดอกไม้สด

 • photo สมาชิกช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์สมาชิกช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์
 • photo วิทยากรให้ความรู้กับสมาชิกวิทยากรให้ความรู้กับสมาชิก
 • photo สมาชิกลงมือจัดดอกไม้สดด้วยตนเองสมาชิกลงมือจัดดอกไม้สดด้วยตนเอง
 • photo ผลงานของสมาชิก แบบที่ 1ผลงานของสมาชิก แบบที่ 1
 • photo วิทยากรสาธิตการจัดดอกไม้สดวิทยากรสาธิตการจัดดอกไม้สด
 • photo ผลงานของสมาชิก แบบที่ 2ผลงานของสมาชิก แบบที่ 2

กิจกรรมหลัก : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำดอกไม้ผ้าใยบัว และการจัดดอกไม้สดตามงานพิธีต่างๆ

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
เพื่อทราบถึงวิธีการจัดดอกไม้สดที่ใช้ตามงานพิธีต่างๆ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการทำดอกไม้ผ้าใยบัว และการจัดดอกไม้สดตามงานพิธีต่างๆ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงานพร้อมกับสมาชิกที่มาเข้าร่วมอบรม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.อบรมให้ความรู้เรื่องของการจัดดอกไม้สด 2.สาธิตให้สมาชิกดูเป็นตัวอย่างก่อนที่จะให้สมาชิกลงมือปฎิบัติจริง 3.ให้สมาชิกลงมือปฎิบัติจริง พร้อมกับมีวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด 4.ให้คำแนะนำกับสมาชิกในเรื่องของประโยชน์การจัดดอกไม้สด
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
1
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
1
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 1,600.00 7,200.00 0.00 200.00 10,000.00 UnLock
19 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-12.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยduenpenduenpenเมื่อ 19 กรกฎาคม 2557 13:35:14
แก้ไขโดย duenpen เมื่อ 19 กรกฎาคม 2557 13:37:53 น.

ชื่อโครงการ : สุขพอดีชีวิตพอเพียงกับเกษตรครัวเรือนผสมผสานวิถีชุมชนคนแพรกจูด »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกรรมการ

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
ประชุมเพื่อชี้แจงการทำกิจกรรมครั้งต่อไป
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเพื่อชี้แจงการทำกิจกรรมครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมชี้แจงการทำการทำกิจกรรมครั้งต่อไปและนำไปประชาสัมพันธ์ไห้กับชาวบ้านรู้
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ประชุมชี้แจงการทำการทำกิจกรรมครั้งต่อไปและนำไปประชาสัมพันธ์ไห้กับชาวบ้านรู้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
สุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,925.00 0.00 0.00 0.00 1,925.00 UnLock
19 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbangsabangsaเมื่อ 19 กรกฎาคม 2557 19:17:25
แก้ไขโดย bangsa เมื่อ 19 กรกฎาคม 2557 19:26:12 น.

ชื่อโครงการ : บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : เครือข่ายทั้ง 3 ร่วมประชุมต่อประชุมเดือนเพื่อหาข้อสรุปการจัดการสุขภาพชุมชน

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ร่วมกันรวบรวม สรุปข้อมูล สำหรับทำเอกสารความรู้การจัดการสุขภาพ(คัมภีร์สุขภาพ)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
รวบรวมข้อมูลสุขภาพของชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการโครงการและแกนนำเครือข่าย 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการโครงการและแกนนำเครือข่ายทั้ง 3 ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางและข้อสรุปการจัดการสุขภาพชุมชน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ 7 คนและแกนนำเครือข่าย 8 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ลงทะเบียน พูดคุยประเด็นปัญหาสุขภาพ รวบรวมข้อมูลของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
มีข้อมูลสุขภาพทั้งชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00 UnLock
19 กรกฎาคม 2557 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยpaleeratpaleeratเมื่อ 19 กรกฎาคม 2557 21:43:10
Project trainer
แก้ไขโดย paleerat เมื่อ 19 กรกฎาคม 2557 22:59:18 น.

ชื่อโครงการ : บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : ร่วมประชุมกรรมการเพื่อประสานงานและชี้แจงรายละเอียด

กิจกรรมหลัก : 1.พัฒนาเครือข่ายอสม. 2.พัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ 3.สร้างเครือข่ายกลุ่มโรคเดียวกันเพื่อนช่วยเพื่อน โดยการประชุมแกนนำทุกเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินติดตามโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ 7 คน กรรมการร่วม 8 คนและภาคีเครือข่ายอสม. 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมประชุมกรรมการเพื่อประสานงานและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทาง ระเบัยบด้านเอกสาร การเงิน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 7 คน กรรมการร่วม 8 คนและภาคีเครือข่ายอสม. 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ 7 คน กรรมการร่วม 8 คนและภาคีเครือข่ายอสม. 5 คนร่วมประชุมวางแผนงานโดย ณภัคร เครือแป้นได้ออกหนังสือเชิญผญ.วิเชียร สุวรรณสุทธื และผช.จำนวน 2 คน เครือข่ายอสม.จำนวน 5 คน และ อบต.พื้นที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมทั้งนางปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจโครงการบางสระสาน 6 อ ต่อเครือข่ายจัดการสุขภาพ ทั้งกิจกรรมและงบประมาณ และทบทวนกติกาข้อตกลงในปีที่ผ่านมาเพื่อมาดำเนินการต่อเนื่องในปีนี้
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ผลสรุป กรรมการและเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุมมีครบทั้ง ประชาชน อสม. และผู้สูงอายุ และมีส่วนร่วมทั้งภาคอบต.และสาธารณสุข ใช้อาคารชั้นบนสาถีอนามัยบางสระในการจัดประชุม สะดวกและสบาย ผลการประชุมมีมติดังนี้ 1. กรรมการประชุมทุกเดือน ประมาณกองเลขาโครงการจะทำหน้าที่เชิญเป็นหนังสือ ล่วงหน้า กรรมการที่ติดภาระกิจ ให้เซ็นรับทราบในสำเนารายงานประชุมและร่วมรับผิดชอบกิกรรมตามท่ีประชุมกำหนด 2. การแจ้งข่าวแก่ประชาชนให้ เครือข่าย อสม.ทำหน้าที่ประสานงานและแจ้งแก่กลุ่มย่อยของตน คนละ 7-10 คน 3. ภาคีเครือข่ายขอความร่วมมือเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 4. หารือ วางแผนกิจกรรม ประเมินสุขภาพ จัดกิจกรรมวันที่ 27 กค 57 ทั้งวัน โดยเอ๋ประสานงานพี่เลี้ยง ร่วมดำเนินรายการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ไม่มี
19 กรกฎาคม 2557 เวลา 20:00-21.30น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกะรีนากะรีนาเมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 10:08:06
แก้ไขโดย กะรีนา เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 10:23:18 น.

ชื่อโครงการ : คนโคกสิเหรงกินดีอยู่ดี มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะกรรมการโครงการฯ ในการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรท้องถิ่น

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการและคณะทำงานโครงการ "เสริมรายได้ ลดรายจ่ายของครัวเรือน สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง"

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนโครงการและการวางแผนงาน ขั้นตอนในการเข้าร่วมสมัครโครงการเพื่อให้คณะกรรมการรับทราบก่อนประชุมประชาชนในหมู่บ้านในขั้นตอนต่อไป
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-คณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมทีมคณะกรรมการประชุม จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อการขับเคลื่อนที่มีองค์ประกอบจาก 3 ภาคส่วน คือ ภาคประชาชน ท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐในพื้นที่ ในวางแผนดำเนินงาน ขั้นตอนและการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ"เสริมรายได้ ลดรายจ่าย สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง" ร่วมกันทำข้อตกลง กติกาการบริหารจัดการกลุ่ม ตั้งกลไกการติดตามงาน ประเมินผลงาน และการให้กำลังใจแนะนำและช่วยเหลือสมาชิก (ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน)
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน -กลุ่มสตรี 2 คน -อบต 1 คน -ครู 1 คน -ชรบ 3 คน -ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 7 คน -ผู้นำศาสนา 1 คน -ประชาชนทั่วไป 8 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เรียกกรรมการหมู่บ้านพร้อมสี่เสาหลักมาประชุมณ.ป้อมชรบ.บ้านโคกสิเหรงเพื่อชี้แจงความเป็นมาของโครงการและแบ่งหน้าที่การดำเนินงาน ขั้นตอนต่างๆและแผนในการดำเนินงานของโครงการและการประชาสัมพันธ์การลดสูบบุหรี่ให้ทราบ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
-คณะกรรมการหมู่บ้านมีความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนโครงการ -ประชาชนทั่วไปรับทราบถึงโครงการที่ลงสู่หมู่บ้าน -เกิดความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินกิจกรรม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
เนื่องจากช่วงนี่เป็นช่วงรอมฎอนทำให้การจัดกิจกรรมต้องเป็นช่วงเวลากลางคืน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
อยากให้สสส.ขยายเวลาในการทำกิจกรรมเพราะเดือนรอมฎอนชาวบ้านต้องถือศีลอดต้องอดอาหารจึงเป็นอุปสรรคน้อยๆในการประชุม
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
อยากให้พี่เลี้ยงลงพื้นที่และจัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอนด้วยกัน
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
แนะนำการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนรอมฎอน
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 UnLock
19 กรกฎาคม 2557 เวลา 08:30-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnisranisraเมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 22:10:46
แก้ไขโดย nisra เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 22:28:01 น.

ชื่อโครงการ : เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชุมชน คนปาล์มทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน

กิจกรรมหลัก : - ประชุมสภาหมู่บ้าน แกนนำหมู่บ้าน และแกนนำโครงการ เพื่อวางแผน ตั้งกติกาการทำงาน ในแต่ละกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
- ประชุมสภาผู้นำ และแกนนำโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 6คน ผู้นำท้องที่ จำนวน 2 คน ผู้นำท้องถิ่น จำนวน 2 คน แกนนำโครงการ จำนวน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เปิดเวทีปรึกษาหารือทิศทางการดำเนินโครง ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

- ผู้นำท้องที่ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยปกครอง 2 คน/ผรส.1 คน - ผู้นำท้องถื่น จำนวน 2 คน - แกนนำโครงการ จำนวน 7 คน - ครู จำนวน 1 คน - สตรี จำนวน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้ใหญ่บ้านเปิดประชุม และแจ้งรายละเอียดโครงการให้กับแกนนำ และสมาชิกคนอื่นๆ ทราบ ก่อนจะมอบหน้าที่ให้กับ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบ และดำเนินการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบให้กับแกนนำโครงการที่เข้าร่วมการประชุม และมอบหมายงาน สำหรับกิจกรรมแรกที่จัดขึ้นในวันตรุษอีดิลฟิตรี และวางแผนการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ได้คณะทำงาน จำนวน 1 คณะ และแบ่งหน้าที่การทำงานให้แก่คณะทำงานแต่ละคน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
- การดำเนินงานยังไม่ค่อยราบรื่นเนื่องจาก เป็นกิจกรรมที่เพิ่งดำเนินการเป็นครั้งแรก -
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
- อยากให้มีวิทยากรจากภายนอกมาช่วยเสริม ขวนการให้
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
แนะนำขบวนการจัดเวที
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นภาภรณ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 200.00 2,600.00 500.00 3,900.00 UnLock
19 กรกฎาคม 2557 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสมศักดิ์ สุขยูงสมศักดิ์ สุขยูงเมื่อ 21 กรกฎาคม 2557 09:09:05
แก้ไขโดย สมศักดิ์ สุขยูง เมื่อ 21 กรกฎาคม 2557 09:32:19 น.

ชื่อโครงการ : ป่าฟื้น คนฟื้น ที่บ้านทุ่งยูง »

ชื่อกิจกรรม : รับสมัครตัวแทนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม"รักษ์ป่ารักษ์บ้านเกิด"และสร้างความเข้าใจ วางแผนการดำเนินงานฯ

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจโครงการฯและแบ่งบทบาทหน้าที่

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ ประวัติความเป็นมา และรากเง้าของชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน จำนวน 15 คน เด็กและเยาวชน จำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รับสมัครตัวแทนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม"รักษ์ป่ารักษ์บ้านเกิด"และสร้างความเข้าใจ วางแผนการดำเนินงานฯ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชนจำนวน 30 คน คณะทำงาน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ให้เด็กและเยาวชนกรอกใบสมัครพร้อมความยินยอมของผู้ปกครอง ลงทะเบียน ชี้แจงกิจกรรมต่างๆของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
เกิดกระแสตอบรับจากผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน ที่จะร่วมกันเพื่อร่วมเรียนรู้ชุมชน มีวามเข้าใจการร่วมทำงานเป็นทีม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ต้องกำหนดปฏิทินของกิจกรรมที่สอดรับเอื้อต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เช่นต้องเป็นวันหยุดเรียน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,425.00 500.00 0.00 0.00 4,925.00 UnLock
19 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-12.00น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbankuanbankuanเมื่อ 21 กรกฎาคม 2557 14:53:54
แก้ไขโดย bankuan เมื่อ 21 กรกฎาคม 2557 15:09:54 น.

ชื่อโครงการ : สุไหงมาตี พลิกฟื้นชีวี ด้วยความพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแกนนำ1/10

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมแกนนำโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการและประชุมเตรียมงานประชาสัมพันธ์โครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- พี่เลี้ยงโครงการชี้แจงความเป็นมาของโครงการให้แกนนำทุกคนทราบ - ประชุมเพื่อจัดเตรียมประชาสัมพันธ์โครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำท้องถิ่น 4 คน ผู้นำศาสนา 2 คน ประธาน อสม. 1 คน ประธานกลุ่มสตรี 1 คน กลุ่มแม่บ้าน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

- พี่เลี้ยงโครงการชี้แจงความเป็นมาของโครงการให้แกนนำทุกคนทราบ - ประชุมเพื่อจัดเตรียมประชาสัมพันธ์โครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
- แกนนำทุกคนมีความเข้าใจในการดำเนินโครงการไปในทิศทางเดียวกัน - มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ขาดงบประมาณในการดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการในวันดังกล่าว เพราะส่งสัญญาคืน สสส.ล่าช้า
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ต้องการให้สสส.โอนงบประมาณหลังจากเอกสารสัญญาถึงสำนักงานภายใน 5 วัน
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ต้องการให้พี่เลี้ยงติดตามงานและเสนอแนะ ให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
พี่เลี้ยงให้ใช้เวทีกิจกรรมวันรายอ เป็นเวทีประชาสัมพันธ์โครงการ เนื่องจากว่าวันรายอเป็นวันที่มีการรวมตัวคนในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นฤมล ฮะอุรา
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
19 กรกฎาคม 2557 เวลา 17:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 22 กรกฎาคม 2557 11:20:38
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 23 กรกฎาคม 2557 10:09:06 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : เข้าค่ายอิฟดิคัฟ 10 วัน สุดท้ายของเดือนรอมฏอน

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเข้าค่าย อิฟติคัฟ 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฏอน(10 วัน)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

บิดามารดาของเด็กและเยาวชนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมเข้าค่าย อิฟติคัฟ 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฏอนโดย กลุ่มแกนนำเยวชนรักจริยธรรมและศาสนา เพื่อให้เยาชนในชุมชนมีจริยธรรมและจิตสำนึกที่มีศีลธรรมและปฏิบัติตามหลักการอิสลามในการชีวิต และชักชวนเยาชนมาร่วมปฏิบัติธรรมที่มัสยิดทุกวันโดยจัดเวรกลุ่มเยาชนในแต่ละวันเพื่อติดตามให้เยาวชนและผู้ปกครองมาละหมาดหัวค่ำร่วมกัน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

บิดามารดาของเด็กและเยาวชนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 16.00 น. ผู้ที่เข้าร่วมอิฟติคัฟ จำนวน 20 คน ร่วมกลุุ่มกันแยกกลุุมละ 5 คน เพื่อเดินตามหมู่บ้านเพื่อชักชวนเด็กและเยาวชนมาละศิลอดที่มัสยิดพร้อมกันและจะนำข้อมูลข่าวสารในการอิฟติคัฟและการละมาดในมัสยิดใหห้บิดามารดาและเยาวชนในชุมชนรุ็สึกถึงแรงจูงใจในการละมาดและเพื่อให่้มีจิตสำนึกและปฎิบัติหลักการอิสลามในการดำรงชีวิต เวลา 18.00 น.ละสีลอดพร้อมกันเด็กและเยาวชในชุมชน พร้อมละมหมาดมักริบและอีซอต่อด้วยการละหมาดตาราเว๊ะ เวลา 1.00 น. ละหมาดตะยุด และอ่านอัลกุลอ่านเพื่อขัดเกลาจิตผู้เข้าร่วมอิฟติคัฟ และกินสาโฮ พร้อมกันและฟังคำบรรยาจากโต๊ะอีมาน เรื่องศิลธรรมศาสนาอิสลาม แลัข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดว่ามีโทษต่อศาสนาอิสลามอย่างไร เวลา 5.30 ละมาดซูบฮี
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ยาชนในชุมชนมีจริยธรรมและจิตสำนึกที่มีศีลธรรมและปฏิบัติตามหลักการอิสลามในการชีวิต และมีสติในการดำเนินชีวิต โดยพบจำนวนเยาชนเขัาร่วมกิจกรรมทางศานาที่ที่มัสยิดไม่น้อยกว่า20คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 UnLock
19 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpapinpapinเมื่อ 23 กรกฎาคม 2557 07:26:14
แก้ไขโดย papin เมื่อ 23 กรกฎาคม 2557 07:32:13 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้าน:ชุมชนปลอดอบายมุข บ้านจัดสรรมีสุข »

ชื่อกิจกรรม : การเยี่ยมผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงครั้งที่๒

กิจกรรมหลัก : กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนมีศักยภาพในการให้ความรู้และดูแลเพื่อนได้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้แกนนำ ผู้สูงอายุ สมาชิกในชุมชน โดยเป็นกำลังในจและให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การเยี่ยมผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงทุกชนิด
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำ ผู้สูงอายุ สมาชิกในชุมชน ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง จำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงาน แกนนำ ผู้สูงอายุ สมาชิกในชุมชน ได้มีการจัดประชุม และมอบของเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงในชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
คณะทำงาน แกนนำ ผู้สูงอายุ สมาชิกในชุมชน ได้มีการจัดประชุม และมอบของเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงในชุมชน เพื่อเป็นกำลังใจ และให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันและดูแลรักษาตนเองในกลุ่มเสี่ียง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
19 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนางเกศินี   สุวรรณรัตน์นางเกศินี สุวรรณรัตน์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2557 15:43:20
แก้ไขโดย นางเกศินี สุวรรณรัตน์ เมื่อ 23 กรกฎาคม 2557 17:21:52 น.

ชื่อโครงการ : ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น »

ชื่อกิจกรรม : อบรมการทำดอกไม้ผ้าใยบัวและการจัดดอกไม้สด

 • photo วิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำดอกไม้ผ้าใยบัววิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำดอกไม้ผ้าใยบัว
 • photo สมาชิกจัดแจงอุปกรณ์เพื่อเริ่มหัดทำดอกไม้ผ้าใยบัวสมาชิกจัดแจงอุปกรณ์เพื่อเริ่มหัดทำดอกไม้ผ้าใยบัว
 • photo สมาชิกหัดทำดอกไม้ผ้าใยบัวสมาชิกหัดทำดอกไม้ผ้าใยบัว
 • photo วิทยากรให้คำแนะนำเพิ่มเติมให้กับสมาชิกวิทยากรให้คำแนะนำเพิ่มเติมให้กับสมาชิก
 • photo ผลงานของสมาชิกแต่ละคนผลงานของสมาชิกแต่ละคน

กิจกรรมหลัก : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำดอกไม้ผ้าใยบัว และการจัดดอกไม้สดตามงานพิธีต่างๆ

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ในเรื่องการทำดอกไม้ผ้าใยบัวและการจัดดอกไม้สด และสามารถเป็นรายได้เสริมให้กับในครอบครัวได้
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการทำดอกไม้ผ้าใยบัว
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงานพร้อมกับสมาชิกที่มาเข้าร่วมอบรม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1. อบรมให้ความรู้เรื่องการทำดอกไม้ผ้าใยบัว 2. ประดิษฐ์ดอกไม้ให้ดูเป็นตัวอย่างโดยวิทยากร 3. ให้ประชาชนที่เข้าร่วมอบรมทดลองทำด้วยตนเอง 4. ให้คำแนะนำพร้อมกับตรวจดูเป็นรายบุคคล
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
1.อบรมให้ความรู้เรื่องการทำดอกไม้ผ้าใยบัว มีรายละเอียดดังนี้ - ดอกไม้ผ้าใยบัวเหมาะกับการทำช่อดอกไม้รับปริญญา แจกันตั้งโต๊ะ กระเช้าตั้งโต๊ะ เป็นของขวัญให้ญาติผู้ใหญ่ งานมงคลต่างๆ - สามารถนำดอกไม้ผ้าใยบัวมาดัดแปลงเป็น ดอกไม้การะบูล ใช้สำหรับตั้งหน้ารถ ใส้ตู้เสื้อผ้า ห้องต่างๆ เพื่อดับกลิ่นอับ - ดอกไม้การะบูลสามารถนำมาทำเป็นของชำร่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนที่ว่างงาน 2. สอนทำดอกไม้ผ้าใยบัวโดยการให้หัดบิดลวด การเข้ากลีบดอก การหุ้มผ้า การทำใบ และการนำกลีบดอกมาเข้ารวมกันเป็นดอกพร้อมกับติดใบและพันก้าน 3.ให้สมาชิกที่เข้าร่วมอบรมหัดทำ พร้อมกับวิทยากรให้คำแนะนำไปพร้อมกับการสอน 4.สอนทำดอกไม้การะบูล โดยการทำนำลวดมาบิดให้เป็นสปริงแล้วยืดออก มาเข้าโครงให้เป็นกลีบดอก กุ้มด้วยผ้าใยบัว นำการะบูลมาห่อด้วยผ้าใยบัว และนำมาเข้าเป็นดอกพร้อมกับติดใบ พันก้านให้เรียบร้อย 5.วิทยากรให้คำแนะนำไปพร้อมกับการสอน 6.แนะนำถึงประโยชน์การทำดอกไม้ผ้าใยบัว
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ฝนตกหนักทำให้สมาชิกมาไม่ครบแต่วิทยากรมาสอนชดเชย โดยการนัดสมาชิกที่ไม่ได้มาในวันอบรมให้มาที่บ้านของวิทยากรเอง
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 1,600.00 7,600.00 0.00 200.00 10,400.00 UnLock
18 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยice603ice603เมื่อ 9 กรกฎาคม 2557 10:32:46
แก้ไขโดย ice603 เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 16:10:48 น.

ชื่อโครงการ : ชาววารีสวัสดิ์พัฒนา คนร่วมสร้างชุมชนสีเขียว »

ชื่อกิจกรรม : จิตอาสารวมพลังรักษาสวนหย่อม เก็บขยะริมน้ำ ครั้ง ที่ 7

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กลุ่มจิตอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ทำกิจกรรม สร้างสำนึกดีเด็กวารีรักสิ่งแวดล้อม ทุกเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
กลุ่มจิตอาสาช่วยกันเก็บขยะริมน้ำปากพนัง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จิตอาสา 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

รวมพลังจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อมโดยการโดยสลับสับเปลี่ยน สัปดาห์ละ 5-10 คน ช่วยกันเก็บขยะในแม่น้ำดูแลความสะอาดและดูแลรักษาแม่น้ำปากพนัง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชน และชาวบ้านริมแม้น้ำ จำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รวมพลังจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อมโดยการโดยสลับสับเปลี่ยนผลัดเปลี่ยนกันเก็บขยะในแม่น้ำ ริมน้ำ เดือนละ 2-3 ครั้ง สัปดาห์ละ 5-10 คน ช่วยกันเก็บขยะในแม่น้ำดูแลความสะอาดและดูแลรักษาแม่น้ำปากพนัง โดยประธานชุมชนประสานผ่านเทศบาลเมืองปากพนังขอเรือมาล่องเก็บขยะริมน้ำ ร่วมกับกลุ่มจิตอาสา คราวละ 5-10 คน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ผลสรุปการร่วมกันจัดการขยะเชิงอนุรักษ์แม่น้ำปากพนังได้ข้อสรุปดังนี้ 1. กลุ่มจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะ เดือนละ 2 ครั้ง 2. ประกาศให้ทุกคนร่วมกันไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ 3. สนับสนุนแนวคิดการเชิดชูผู้ทำความดีของชุมชน 4. การจัดเก็บขยะในกิจกรรมครั้งนี้ ทำจำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ 10-15 คน เนื่องจากมีเรือเก็บขยะเพียงลำเดียว ได้ขยะจำนวน 4 ถุงดำ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 UnLock
18 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 18 กรกฎาคม 2557 09:17:49
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 22 กรกฎาคม 2557 10:32:46 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : ทำความสะอาดมัสยิด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์( สำหรับกิจกรรมทำสะอาดมัสยิด 48 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็ก เยาวชนและคนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เวลา 8.00 - 9.00 น. รวบรวมเยาวชนและผู้ปกครองผู้อาสาทำความสะอาดมัสยิดจำนวน 10 คน เวลา 10.00 น. แบ่งหน้าที่ของแต่ละคน เพื่อไปปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้และ ตรวจสอบความเรียบร้อย เคลีย์พื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็ก เยาวชนและคนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา 8.00 - 9.00 น. รวบรวมเยาวชนและผู้ปกครองผู้อาสาทำความสะอาดมัสยิดจำนวน 10 คน 10.00 น. แบ่งหน้าที่ของแต่ละคน เพื่อไปปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้และ. ตรวจสอบความเรียบร้อย เคลีย์พื้นที่
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
กลุ่มเยาวชนเกิดจิตอาสาสาธารณะรักชุมชน ชมชนน่าอยู่
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 UnLock
18 กรกฎาคม 2557 เวลา 08:30-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanplam_2banplam_2เมื่อ 18 กรกฎาคม 2557 13:47:54
แก้ไขโดย banplam_2 เมื่อ 18 กรกฎาคม 2557 13:59:35 น.

ชื่อโครงการ : ฉีดวัคซีนต้านรายจ่าย เพิ่มรายได้ ชุมชนบ้านปาล์ม 2 »

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะทำงานให้ชัดเจน

 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ โดยแบ่งเป็น 2 ทีมทำงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
กำหนด บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำ 5 คน คณะทำงาน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม วันอีดอีดิลฟิตรี วางแผนการดำเนินกิจกรรม ในทุกด้าน - อาคาร สถานที่ - กิจกรรมบนเวที และพิธีเปิด - กิจกรรม การละเล่นต่างๆ - อาหาร อาหารว่าง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 16 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 5 คน ผู้นำท้องถิ่น จำนวน 2 คน ผู้นำสตรี จำนวน 5 คน คณะกรรมการโครงการ 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม วันอีดอีดิลฟิตรี วางแผนการดำเนินกิจกรรม ในทุกด้าน - อาคาร สถานที่ - กิจกรรมบนเวที และพิธีเปิด - กิจกรรม การละเล่นต่างๆ - อาหาร อาหารว่าง
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม วันอีดอีดิลฟิตรี วางแผนการดำเนินกิจกรรม ในทุกด้าน - อาคาร สถานที่ รับผิดชอบโดย นายนิคม ทอดยอด - กิจกรรมบนเวที และพิธีเปิด นายชิด ฤทธิ์บูรณ์ - กิจกรรม การละเล่นต่างๆ นางฮาหวา สินเจริญ - อาหาร อาหารว่าง นางสาวรอบีอ๊ะ ศิริเจริญ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
เป็นกิจกรรมใหม่ซึ่งไม่เคยมืในหมู่บ้าน ทำให้การประสานงานยังไม่ค่อยราบรื่น แต่ผ่านไปได้ด้วยดี แกนนำในหมู่บ้านให้ความร่วมมือ
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นภาภรณ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
18 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthawonr kongsrithawonr kongsriเมื่อ 19 กรกฎาคม 2557 10:18:11
Project trainer
แก้ไขโดย thawonr kongsri เมื่อ 19 กรกฎาคม 2557 10:42:18 น.

ชื่อโครงการ : งานสำนักงานกลาง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนงานช่วงเวลาที่เหลือก่อนปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมงานเวทีสาธารณะประเด็นปฎิรูปพลังงาน,เพื่อสรุปประเด็นปัญหาประเด็นการเงินและบัญชี
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่ทุกคน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-เตรียมงานเวทีสาธารณะ ประเด็นปฎิรูปพลังงาน -รายจ่ายที่จะเกิดขึ้น 2-3 เดือนข้างหน้ารายจ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายกับงบประมาณที่เหลือ -แผนปรึกษาหารือเขียนแผนการทำงานก่อนปิดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เจ้าหน้าที่

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผนเพื่อเป็นตุ๊กตาให้คณะผู้บริหารตัดสินใจ การใช้จ่ายในช่วงเวลาที่เหลือถึงเดือนกันยายน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
-ได้แผนเตรียมงานเวทีสาธารณะ ประเด็นพลังงาน -ได้แผนการดำเนินงานค่าใช้จ่ายกับงวดงานที่เหลือ -ได้แนวทางการลงบัญชี ในกรอบ 14 กิจกรรม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-ยังไม่มั่นใจในการดำเนินการ/ต้องร่วมสร้างความเข้าใจเพิ่ม -ปัญหาเจ้าหน้าที่/ทุกคนต้องผ่านการอบรม เรียนรู้ การทำงานโครงการ ทั้งการเงิน บัญชี การขับเคลื่อนงาน และต้องพัฒนาเป็นระยะ หลาย ๆ ครั้ง
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
18 กรกฎาคม 2557 เวลา 18:40 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยrizkeerizkeeเมื่อ 19 กรกฎาคม 2557 13:18:55
แก้ไขโดย rizkee เมื่อ 19 กรกฎาคม 2557 13:33:20 น.

ชื่อโครงการ : ศรีท่าน้ำสุขภาวะดี วิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเยาวชนรักษ์ศาสนาวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเยาวชนคนดีวิถีพอเพียง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
สร้างเยาวชนสุขภาพดี วิถีพอเพียง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน จำนวน 40 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ละศีลอดร่วมกัน ละหมาดตาราแวะห์ร่วมกัน เอียะติกาฟช่วง10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน รณรงค์งดสูบบุหรี่ในเขตศาสนสถาน การบรรยายธรรมหลังละหมาด
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน จำนวน 40 คน ผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ละศีลอดร่วมกัน ละหมาดตาราแวะห์ร่วมกัน เอียะติกาฟช่วง10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน งดสูบบุหรี่ในเขตศาสนสถาน รณรงค์เลิกการสูบบุหรี่ในเดือนรอมฎอน การบรรยายธรรมหลังละหมาด การอ่านอัลกุรอ่าน ในมัสยิดทุกครั้งหลังละหมาด
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
กิจกรรมเยาวชนรักษ์ศาสนาวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมให้เกิดเยาวชนที่ใส่ใจในศาสนาและวัฒนธรรม ลดการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข มุ่งสู่การปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดในเดือนอันประเสริฐ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.สุวิทย์ หมาดอะดำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 UnLock
17 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-12.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanplam_3banplam_3เมื่อ 17 กรกฎาคม 2557 11:21:21
แก้ไขโดย banplam_3 เมื่อ 17 กรกฎาคม 2557 12:19:14 น.

ชื่อโครงการ : ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 »

ชื่อกิจกรรม : ไปประชุมกับพี่เลี้ยงจังหวัด

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมจัดการดำเนินโครงการในพื้นที่ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
มารับฟังเตรียมความพร้อมในการทำรายงานส่งหน้าเว็บต่อ พี่เลี้ยงและสสส.
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ประสานโครงการฯ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มารับฟังรายละเอียดการทำโครงการฯที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นายอภิเชฐ อุมะระโห ผู้ประสานงานโครงการฯ จำนวน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รับฟังคำอธิบายจากพี่เลี้ยง ในการกรอกข้อมูลในปฏิทินต่อให้เสร็จ การทำกิจกรรม การกรอกข้อมูลส่งรายงาน การใส่ภาพ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
วันนี้ผู้ประสานงานโดรงการฯ มีความรู้เพิ่มมากขึ้นในการกรอกข้อมูล การทำกิจกรรม การส่งรายงานผล การส่งภาพ และสามารถไปขยายผลต่อให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการได้ เกิดความสนุกด้วย เพราะมีพี่เลี้ยงใจดีเป้นกันเอง เหมือนเป็นคนในครอบครัว
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
1.เอกสารการส่งงาน การเบิกจ่าย ตัวอย่างต่างๆ 2.ให้คำปรึกษาด้านการประสานงานต่างๆ
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
1.เอกสารการส่งงาน การเบิกจ่าย ตัวอย่างต่างๆ 2.ให้คำปรึกษาด้านการประสานงานต่างๆ
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
1.นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน 2.นางนฤมล ฮะอุรา 3.นายรุ่งศักดิ์ จอสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 UnLock
17 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-12.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยชญานี ไพนุสินชญานี ไพนุสินเมื่อ 17 กรกฎาคม 2557 11:21:24
แก้ไขโดย ชญานี ไพนุสิน เมื่อ 17 กรกฎาคม 2557 11:52:25 น.

ชื่อโครงการ : บ้านควนไสน รวมพลังสร้างสุขภาพ ปลูกและใช้สมุนไพรใกล้ตัว »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกับพี่เลี้ยงจังหวัด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ของ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อประชุมชี้แจง วางแผน การดำเนินงานโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ประสานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- พี่เลี้ยงชี้แจงคู่มือข้อตกลงดำเนินงานโครงการ - พี่เลี้ยงชี้แจงการลงข้อมูลในเว็บคนใต้สร้างสุข - พี่เลี้ยงชี้แจงการลงบันทึกเงินสด เอกสารที่เกี่ยวข้องการเบิกค่าใช้จ่าย - พี่เลี้ยงชี้แจงการลงพื้นที่ติดตามการจัดกิจกรรม - พี่เลี้ยงให้ผู้มาประชุมลงมือปฏิบัติจริงลงรายงานผลการประชุม
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

- ผู้ประสานงานโครงการ 1 คน เข้าร่วมการประชุม รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดจากพี่เลี้ยง ลงมือปฏิบัติการลงรายงายกิจกรรม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

- พี่เลี้ยงซักถามเอกสารที่ทางสสส.จัดส่งว่าโครงการใดยังไม่ได้รับ - พี่เลี้ยงชี้แจงคู่มือข้อตกลงดำเนินงานโครงการ ดูรายละเอียดการเบิกเงินในแต่ละงวดทั้ง 3 งวด - พี่เลี้ยงชี้แจงการลงข้อมูลในเว็บคนใต้สร้างสุข การลงปฏิทินโครงการ ลงรายงานผลการทำกิจกรรม - พี่เลี้ยงชี้แจงการลงบันทึกเงินสด เอกสารที่เกี่ยวข้องการเบิกค่าใช้จ่าย มีการแจกตัวอย่างการทำเอกสารค่าใช้จ่าย - พี่เลี้ยงชี้แจงการลงพื้นที่ติดตามการจัดกิจกรรม - พี่เลี้ยงให้ผู้มาประชุมลงมือปฏิบัติจริงลงรายงานผลการประชุม
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
- ได้ความรู้เรื่องการลงข้อมูลในเว็บ - ได้ตัวอย่างเอกสารการเบิกค่าใช้จ่าย - ได้รวมกลุ่ม พูดคุย ถึงปัญหาในแต่ละโครงการกับพี่เลี้ยง ระหว่างแต่ละโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
- พี่เลี้ยงให้คำแนะนำการลงกิจกรรมในปฏิทิน - พี่เลี้ยงให้คำแนะนำการลงรายงานผลกิจกรรม
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 UnLock
17 กรกฎาคม 2557 เวลา 07:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยgoodhealthgoodhealthเมื่อ 18 กรกฎาคม 2557 12:52:22
แก้ไขโดย goodhealth เมื่อ 18 กรกฎาคม 2557 13:48:54 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนต้นแบบสุขภาพดี ตามวิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพและให้ความรู้เบื้องต้น ตรวจวัดค่า BMI และคัดกรองความเสี่ยงในผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป

 • photo ชาวบ้านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมชาวบ้านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
 • photo ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม
 • photo ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม
 • photo ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม
 • photo ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม
 • photo ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม
 • photo ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมตรวจสุขภาพและให้ความรู้เบื้องต้น ตรวจวัดค่า BMI และ คัดกรองความเสี่ยงในผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบส่งเสริมสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ในกลุ่มเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ให้มีการออกกำลังกาย ลด ละ เลิกอบายมุขการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตรวจสุขภาพและให้ความรู้เบื้องต้น ตรวจวัดค่า BMI และคัดกรองความเสี่ยงประชาชนทั่วไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจสุขภาพและให้ความรุ้เบื้องต้น ตรวจวัดค่า BMI และคัดกรองความเสี่ยงประชาชนทั่วไป โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านไม้เรียงและ อสม.ในชุมชนให้การสนับสนุน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ ชาวบ้านในชุมชนและผู้นำในชุมชนจำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชาวบ้านในชุมชนร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยการให้บริการของกิจกรรมคือ -ลงทะเบียน ซักประวัติ -ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน วัดส่วนสูง วัดรอบเอว -ชาวบ้านในชุมชนใด้รับการตรวจวัดค่า BMI ตรวจเลือดหาน้ำตาลในเลือด -ประชาชนกลุ่มเสี่ยงใด้รับการตรวจเลือดหาน้ำตาลในเลือดทุกคน -ชาวบ้านใด้รับฟังผลการประเมินสุขภาพทันที พร้อมคำแนะนำดังนี้ โดยการหยิบยกการแก้ใขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญใด้แก่ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นปัญหาที่ชาวบ้านในชุมชนมีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่นการกินอาหารปริมาณมากเกินไป ขาดการออกกำลังกาย การที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีอาการผิดปรกติหรือป่วยเป็นโรค จึงไม่ใด้รับการรักษาที่เหมาะสม และรู้ตัวอีกทีเมื่อเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบและแตก โรคไตวายและตาบอด ซึ่งก่อให้เกิดการพิการหรือเสียชีวิตใด้ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยลดอัตราการป่วยและภาวะโรคแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง *เป้าหมายของารดำเนินกิจกรรม * -ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปใด้รับการบริการคัดกรองความดันเบาหวาน และใด้รับคำแนะนำ ความรู้ ในการดูแลสุขภาพตัวเอง และมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เหมาะสม -ผู้ที่ใด้รับการตรวจทุกคน ใด้รับการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมอย่างครบวงจร ทั้งการดูแลตนเอง (การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) การใด้รับการบริการ รวมทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออาทรต่อการดูแลสุขภาพ ใด้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ ตามหลัก 5 อ (อาหาร ออกกำลังกาย อารมย์) *ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง -อายุมากกว่า 35 ปี -ผุ้ที่มีพ่อแม่ ญาติพี่น้องคนใดคนหนึ่งเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง -ภาวะอ้วน ใขมันในเลือด กินผักผลไม้น้อย ขาดการออกกำลังกาย -กินอาหารมากเกินไป -ชอบกินอาหารหวาน มัน เค็ม -เครียดเรื้อรัง สูบบุหรี่ กินเหล้า *การใส่ใจ 3 อ บอกลา 2 สลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค* -อาหาร ลดอาหารรสจัด (หวาน มัน เค็ม) -และเพิ่มการกินผักและผลไม้ที่ไม่หวาน -ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยอย่างสมํ่าเสมอ -อารมย์ ทำจิตใจให้สบาย ฝึกหายใจช้าๆเพื่อคลายเครียด -งดดื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ -งดสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ชาวบ้านในชุมชนหันมาสนใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้น และจะนำไปขยายผลต่อไปแก่คนที่ไม่ใด้เข้าร่วมกิจกรรม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 UnLock
16 กรกฎาคม 2557 เวลา 13:00-16.00 น น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเมื่อ 16 กรกฎาคม 2557 21:30:47
Project trainer
แก้ไขโดย กล้วยน้ำว้า เมื่อ 16 กรกฎาคม 2557 22:08:29 น.

ชื่อโครงการ : เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม »

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมชี้แจง ข้อมูลพื้นฐาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน กิจกรรม และภารกิจอื่นๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนปิดโครงการ โดยพี่เลี้ยงและทีมผู้รับผิดชอบโครงการ ใช้เวลาครึ่งวัน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สมาชิกกลุ่มเด็กเยาวชนรักษ์โคกแย้ม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ข่าวจากโครงการ ทุกวันจันทร์ ศุกร์

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนเกิดความตระหนักในผลกระทบของการใช้สารเคมีในการเกษตรเพื่อนำไปสู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมละเลิกการใช้สารเคมีในการเกษตร
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 160 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. สภาผู้นำ 20คน 2. ประชาชน 140 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

. จัดประชุมชี้แจง ข้อมูลพื้นฐาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน กิจกรรม และภารกิจอื่นๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนปิดโครงการ โดยพี่เลี้ยงและทีมผู้รับผิดชอบโครงการ ใช้เวลาครึ่งวัน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 112 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำ 20 คน ประชาชน 92 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชี้แจงการพึ่งตนเองด้านอาหารปลอดภัยในชุมชน - พัฒนาที่ดินแนะนำการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเพาะปลูกพืชอาหารปลอดสารพิษ - คุณเสณี จ่าวิสูตร ทำความเข้าใจการพึ่งตนเองและการสร้างฐานทรัพยากรทางอาหรชุมชนให้พึ่งตนเองได้ทั้ง พืชผัก และอาหารโปตีน - พัฒนากร แนะนำเรื่องการทำเกษตรพอเพียง และพึ่งตนเอง - หัวหน้าโครงการ ชี้แจง ข้อมูลพื้นฐานการได้รับงบสนับสนุนจาก สสส จำนวน 193,730 บาท ชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน และกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการรับสมัครสมาชิกโครงการจำนวน 70 คน แบ่งเป็นครัวเรือนปฏิบัตการ 50 คน ครัวเรือนต้นแบบ 20 คน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
1. ประชาชนให้ความร่วมมือเข้าประชุม ครอบคลุมทุกพื้นของหมู่บ้าน 2. ประชาชนสนใจร่วมกิจกรรมครบ 70 ครัวเรือน 3. ประชาชนสนับสนุนพื้นที่นาสาธิต และสวนสาธิต 4. ประชาชนทุกกลุ่มอายุเข้าร่วมประชุม และสนใจการประชุมตลอดระยะเวลา 5. การประชุมมีภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม และรับว่าจะเข้าร่วมโครงการไปตลอด 6. ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมครัง้นี้ได้มีการประชุมคณะทำงาน และประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อน 3 วัน หลังประชุมก็มี การสุรป AAR
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ประชาชนหย่อมบ้านหลังวัดไม่ได้เข้าร่วมประชุม จากเหตุต้องช่วยซ่อมหลังคาบ้านของนายเจริญ พงค์ชู ที่ประสบวาตะภัย ถูกต้นไม้ล้มทับหลังบ้านเสียหาย
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ควรเพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่้วมประชุม และเตรียมความพร้อมสถานที่ เนื่องคนเข้าประชุมจนเต็มและล้นออกมานอกศาลา
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสมนึก นุ่นด้วง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 2,400.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 6,400.00 UnLock
16 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 - 14.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2557 10:48:01
Project trainer
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 23 กรกฎาคม 2557 11:42:37 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาโครงการรอบที่ 2 จ.สงขลา

 • photo พี่เลี้ยงนำเสนอโครงการในพื้นที่พี่เลี้ยงนำเสนอโครงการในพื้นที่
 • photo อ.พงค์เทพ อธิบายพร้อมเขียนภาพประกอบอ.พงค์เทพ อธิบายพร้อมเขียนภาพประกอบ
 • photo กระบวนการทำโครงการ 6 ช่องกระบวนการทำโครงการ 6 ช่อง

กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเปิดรับโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ รายใหม่ปี 2557

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนโครงการในพื้นที่ และปรับข้อเสนอโครงการให้มีความสอดคล้องมีเนื้อหาเชื่อมโยงด้วยกัน ก่อนเข้าสู่เวทีพิจารณาโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 8 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยง จ.สงขลา 2 คน พี่เลี้ยงภาคสนามโครงการบัณฑิตอาสา มอ. 1 คน และทีม สจรส.มอ. 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงนำเสนอโครงการในพื้นที่ และทาง อ.พงค์เทพ ทีม สจรส.มอ รวมทั้งพี่เลี้ยงที่เข้าร่วม ช่วยกันให้คำแนะนำเพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์ด้านกระบวนการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 9 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลี้ยง จ.สงขลา 2 คน พี่เลี้ยงภาคสนามโครงการบัณฑิตอาสา มอ. 1 คน ผู้เสนอโครงการบ้านหัวลำพู 1 คน และทีม สจรส.มอ. 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1. พี่เลี้ยงนำเสนอโครงการในพื้นที่ให้อาจารย์พงค์เทพ และผู้เข้าร่วม ถึงที่มาที่ไปของการทำโครงการ วิธีการ และตัวชี้วัดที่ตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเปิดโครงการในเวบไซต์คนใต้สร้างสุขให้ทุกคนได้ดูร่วมกัน มีการซักถามตลอดการนำเสนอ และมีการให้คำแนะนำจากอาจารย์และผู้เข้าร่วมประชุม ในวันนี้มีการนำเสนอจำนวน 5 โครงการ 2. วิธีการอธิบายให้คำแนะนำต่อการปรับโครงการ เริ่มจากการเปิดเวบไซต์เพื่อดูข้อมูลโครงการโดยพี่เลี้ยงนำเสนอไปพร้อมกัน เมื่อเสร็จอาจารย์จะซักถามและอธิบายโดยทบทวนการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาในชุมชน วิธีการเขียนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และแผนกิจกรรมให้มีความสอดคล้อง และสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการชุมชนท้องถิ่น คือ เกิดกระบวนการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ตามกรอบ 6 ช่อง คือ 1) การจัดการข้อมูล 2) การปฏิบัติการจัดทำแผน 3) การแก้ไขปัญหา 4) การฟื้นฟู 5) การป้องกัน และ 6) กลไก
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
1. สิ่งที่โครงการต้องปรับข้อมูลเพิ่มเติม คือ เนื้อหาด้านที่มาของสภาพปัญหา ลำดับความสำคัญของสถานการณ์ปัญหา 2. พี่เลี้ยงเข้าใจกระบวนการทำโครงการ ที่เน้นกระบวนการและข้อมูล รวมทั้งได้ทบทวนระดับความรุนแรงของปัญหา การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา สิ่งที่ชุมชนต้องการทำ และเกิดผลต่อเนื่องในระยะยาวของการทำโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
1. พี่เลี้ยงยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และการจัดการระบบความคิด 2. การเขียนตัวชี้วัดโครงการยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรม ทางอาจารย์ได้เขียนสรุปขั้นตอนการทำโครงการใน 6 ช่องตามประเด็นที่ทำ ทำให้พี่เลี้ยงมีความเข้าใจและนำไปใช้ในการปรับโครงการได้
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
15 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 - 12.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์เมื่อ 15 กรกฎาคม 2557 09:20:53
Project trainer
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 15 กรกฎาคม 2557 13:58:32 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาโครงการรอบ 2 จ.พัทลุง และ จ.ตรัง

 • photo ดำเนินการประชุมโดยพี่เสณีดำเนินการประชุมโดยพี่เสณี
 • photo คุณวิสุทธิ์ พี่เลี้ยงคนใหม่ จ.ตรังคุณวิสุทธิ์ พี่เลี้ยงคนใหม่ จ.ตรัง
 • photo คุณอมรพรรณ พี่เลี้ยง จ.ตรังคุณอมรพรรณ พี่เลี้ยง จ.ตรัง
 • photo อธิบายการเขียนโครงการอธิบายการเขียนโครงการ
 • photo ให้คำแนะนำกรอบการเขียนโครงการให้คำแนะนำกรอบการเขียนโครงการ

กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเปิดรับโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ รายใหม่ปี 2557

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนโครงการในพื้นที่ และปรับข้อเสนอโครงการให้มีความสอดคล้องมีเนื้อหาเชื่อมโยงด้วยกัน ก่อนเข้าสู่เวทีพิจารณาโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. พี่เลี้ยงพัฒนาโครงการ จ.พัทลุง 5 คน 2. พี่เลี้ยงพัฒนาโครงการ จ.ตรัง 2 คน 3. ทีม สจรส.มอ. 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. พี่เลี้ยงนำเสนอโครงการในพื้นที่ให้กับ อ.พงค์เทพ และทีมโครงการคนใต้สร้างสุข 2. อ.พงค์เทพให้คำแนะนำการปรับเนื้อหาเพิ่มเติมในโครงการ เพื่อให้พี่เลี้ยงไปคุยกับพื้นที่อีกครั้ง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1. พี่เลี้ยงพัฒนาโครงการ จ.พัทลุง 2 คน 2. พี่เลี้ยงพัฒนาโครงการ จ.ตรัง 2 คน 3. ทีม สจรส.มอ.โครงการคนใต้สร้างสุข 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1. พี่เสณีย์ พี่เลี้ยง จ.พัทลุง อธิบายเนื้อหา ประเด็นที่สำคัญในการเขียนข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มที่อยู่ในเวบไซต์ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันให้กับพี่เลี้ยงคนใหม่ของ จ.ตรัง มีการถามตอบเรื่องที่ไม่เข้าใจ โดยพี่เสณีย์อธิบายและเขียนแผนภาพประกอบ เน้นสร้างความเข้าใจการทำแผนชุมชนในโครงการ โดยเอาวัตถุประสงค์เป็นตัวตั้ง กำหนดกิจกรรม และสิ่งที่ต้องการทำให้บรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์ 2. อธิบายการเขียนโครงการตามประเด็น 2.1 กรณีโครงการประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ข้อมูลที่จะได้ คือ การเฝ้าระวัง การฟื้นฟูและการพัฒนา 2.2 หากเป็นประเด็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องมีข้อมูลที่สำคัญของรายจ่าย หนี้สิน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์นำไปสู่การทำแผนชุมชนในการทำโครงการร่วมกัน เป็นแผนปัจเจกที่นำไปสู่การลดรายจ่าย เกิดแผนระดับชุมชนที่มีการรวมกลุ่มกันทำ 2.3 ประเด็นขยะ เน้นข้อมูลที่นำไปสู่การลดการสร้างขยะ เน้นการจัดการขยะในชุมชน 2.4 ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร สิ่งแรกที่ต้องมี คือ ข้อมูล ประเด็นในการผลิตอาหาร เช่น ทำเรื่องป่าสาคู ข้อมูลที่ต้องมี คือ ข้อมูลปัญหาชุมชน และสาคูจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างไร หรือการรื้อฟท้นภูมิปัญญาของชุมชนในการผลิตอาหารจากป่าสาคู กิจกรรมที่ต้องทำ คือ ทำแผนที่ป่าสาคูให้เยาวชนเด็กในชุมชนเป็นคนทำ 2.5 ประเด็นสุขภาพ 3. นำเสนอโครงการในพื้นที่ โดยให้พี่เสณีย์ให้คแนะนำในการเขียนโครงการให้ชัดเจนและมีเนื้อหาที่ครอบคลุม โดยพี่เลี้ยงตรังซึ่งเป็นพี่เลี้ยงใหม่ จะซักถามในเรื่องที่ไม่เข้าใจ และมีการอธิบายพร้อมเขียนภาพประกอบ 4. หารือหารพัฒนาโครงการในพื้นที่ แลกเปลี่ยนซักถามและให้คำแนะนำต่อกัน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
พี่เลี้ยง จ.ตรัง ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงใหม่ มีความเข้าใจต่อการพัฒนาโครงการให้ได้ประเด็นครอบคลุมมากขึ้น โดยใช้แผนภาพที่พี่เสณีย์อธิบาย และได้หารือร่วมกันในการนำโครงการทั้งหมดที่มีข้อมูลครบแล้วมาดูและพิจารณาโครงการเพื่อปรับร่วมกันอีกครั้ง โดยจะเชิญทาง สจรส.ลงไปร่วมเวที
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
15 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยyongyutyongyutเมื่อ 15 กรกฎาคม 2557 13:52:44
Project trainer
แก้ไขโดย yongyut เมื่อ 15 กรกฎาคม 2557 13:53:02 น.

ชื่อโครงการ : ดอนโรงสร้างสุข ด้วยวิถีเกษตรพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยงติดตามและสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก : สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยจัดประชุมทีมงานต่อเนื่อง สมำ่เสมอ จำนวน 10 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสร้างฐานเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงติดตามผลการดำเนินงานและสรุปความก้าวหน้าของงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงติดตามงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ประชาชนได้มีความรู้เรื่องทำปุ๋ยหมัก เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักปลอดสารพิษ มีฐานเรียนรู้ในชุมชน มีการเรืยนรู้เรื่องดินและน้ำ มีครู ก และครู ข ในชุมชนเพิ่มขึ้น ได้เรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักใช้ในในครัวเรือน ประชาชนเกิดความสนใจ ได้เรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์ ได้เรียนรู้เห็นคุณค่าของเศษอาหาร โดยทำน้ำหมัก ปุ่ยหมัก รู้จักแบ่งปัน เกิดความรัก สามัคคี ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีการทำบัญชีครัวเรือนเพิ่มขึ้น นักเรียนได้เรียนรู้และมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น น้กเรียนได้รู้จักโทษ พิษภัยสารเคมี และเรียนรู้วิธีการลดสารเคมี ผู้สูงอายุ มีสุขภาพดีขึ้นเพราะได้ชวนกันออกกำลังกาย ชุมชนเกิดความเอื้ออาทร ประชาชนเกิดความตระหนัก ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น สภาพแวดล้อมรอบบ้านดีขึ้น ตัวเองเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีความสุขมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลง เพราะปลูกผักกินเอง สุขภาพจิตดีขึ้น ได้พูดคุยกัน สุขภาพกายดีขึ้น เพราะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีสัมพันธภาพที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น มีความรู้เพิ่มขี้น เปลี่ยนความคิด ในทิศทางที่ดีขึ้น มองเห็นประโยชน์กลุ่มมากกว่าตน การเปลี่ยแปลงในครอบครัว ครอบครัวมีความเข้าใจกันมากขึ้น ครอบครัวอบอุ่นขึ้น เพราะได้อยู่กันพร้อมหน้า สภาพแวดล้อมดีขึ้น มีรายได้เพิ่ม มีการลดรายจ่าย มีการเรียนรู้การทำบัญชีคร้วเรือน สามีสุขภาพดีขึ้น เพราะปรุงอาหารไม่ใช้สารเคมี สามีไม่หึงแล้ว เพราะทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน สามีเลิกสูบบุหรี่แล้ว หลายครอบครัวลดบุหรี่ได้แล้ว จากเดิมสูบบุหรี่บ้าง บางครอบครัวลดลง บางครอบครัวไม่สูบแล้ว การเปลี่ยนแปลงในชุมชน ชุมชนน่าอยู่ขึ้น เพราะทุกคนให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม สภาพแวดล้อมดีขึ้น เพราะขยะที่เผา ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยหมัก รู้จ้กแปรรูปของเศษผัก ผลไม้ที่เหลือมาให้เกิดประโยชน์ เช่น นำมาหมักเป็นน้ำส้มใส่ยาง มีการตกแต่งบ้านให้สวยงามแบบธรรมชาติ น่าอยู่อาศัย รู้จักออมในชุมชน มีกลุ่มระดมเงินออม เกิดสวัสดิการในหมู่บ้าน มีการมอบสวัสดิการให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน เกิดความเอื้ออาทรกันในชุมชน มีการบริหารงานที่โปร่งใส ทุกคนตรวจสอบได้ มีกองทุนออมทรัพย์ในหมู่บ้าน และมีการบริหารจัดการที่ดี โครงการนี้ดีหรือไม่ ดี เพราะ ได้มีเงินมาสนับสนุนในการพัฒนาหมู่บ้าน ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาให้ชุมชน หมู่บ้านน่าอยู่อาศัย ดีเพราะคนชุมชนได้ร่วมมือกันมาทำกิจกรรม เดิมทำคนเดียว แต่ตอนนี้ทำเป็นทีมงาน ทำเป็นฐานเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน คนทำเกษตรได้มีกำลังใจ และเห็นคุณค่าการพัฒนาทางด้านการเกษตร ประชาชนได้รู้เห็นโทษ พิษภัย สารเคมี มีการเรียนรู้ประโยชน์ด้านชีวภาพ สร้างคลังอาหารในชุมชน เพราะลดการใช้สารลดเคมี ทำให้ดิน น้ำ อุดมสมบูรณ์มากขึ้น ทำให้คนในหมู่บ้านหลายคนลด เลิกสูบบุหรี่ มากขึ้น ทำให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น มีการปรับสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน ลดการเผาขยะ ลดการสร้างควันพิษ ได้ออกกำลังกายมากขึ้น มีฐานเรียนรู้ชุมชน ปีนี้ต่อกิจกรรม เพราะอยากพัฒนาต่อเนื่อง ได้ร่วมกันพัฒนาสร้างชุมชนให้น่าอยู่ อยากให้มีแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเพิ่มขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ไม่มี
14 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 - 16.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์เมื่อ 14 กรกฎาคม 2557 10:56:54
Project trainer
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 22 กรกฎาคม 2557 16:09:35 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงการเขียนรายงาน และการทำการเงิน

 • photo บรรยากาศพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมอบรมบรรยากาศพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมอบรม
 • photo ชี้แจงการอบรมโดย อ.พงค์เทพชี้แจงการอบรมโดย อ.พงค์เทพ
 • photo พี่เลี้ยงแลกเปลี่ยนการติดตามพี่เลี้ยงแลกเปลี่ยนการติดตาม
 • photo ขั้นตอนสำคัญในการติดตามขั้นตอนสำคัญในการติดตาม
 • photo พี่เลี้ยงซักถามข้อสงสัยพี่เลี้ยงซักถามข้อสงสัย
 • photo พี่เลี้ยงเสนอแนวทางร่วมกันพี่เลี้ยงเสนอแนวทางร่วมกัน
 • photo ทบทวนการใช้เวบไซต์ทบทวนการใช้เวบไซต์
 • photo คุณปรีดารัตน์ ศรัทธานนท์กุล หรือพี่ตูน จาก สสส.คุณปรีดารัตน์ ศรัทธานนท์กุล หรือพี่ตูน จาก สสส.
 • photo พี่ตูนจาก สสส.อธิบายการเขียนรายงานติดตามโครงการพี่ตูนจาก สสส.อธิบายการเขียนรายงานติดตามโครงการ

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยง/ผู้ติดตาม 2 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการด้านการเขียนรายงาน การทำการเงินโครงการ การใช้เวบไซต์ และการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 52 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. ทีม สสส. จำนวน 2 คน 2. ทีม สจรส. จำนวน 5 คน 3. พี่เลี้ยงติดตามโครงการภาคใต้ จำนวน 45 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

09.00 - 10.00 น. ทบทวนบทบาทและศักยภาพของทีมสนับสนุน ติดตามประเมินผล และสังเคราะห์โครงการ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 10.00 – 12.00 น. ระบบติดตามเว็บไซต์คนใต้สร้างสุข สจรส.มอ. ประกอบด้วยเนื้อหา ขั้นตอนสาระสำคัญ/การเพิ่มเติมวิธีการใช้งาน ปัญหาที่พบ/การแก้ปัญหา และประเด็นการปรับปรุงระบบ และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลในระบบ โดย นายภาณุมาศ นนทพันธ์ นางสาวปรีดารัตน์ ศรัทธานนท์กุล และนางสาวนงลักษณ์ รักเล่ง 13.00 - 14.30 น. การเขียนรายงานผลการติดตามสนับสนุน โดย นางสาวปรีดารัตน์ ศรัทธานนท์กุล 14.30 - 16.00 น. การปฏิบัติการตามรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์ (ส.1-ส.4) รายงานการเงิน (ง.1-ง.2) โดย นางสาวนงลักษณ์ รักเล่ง และ นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส 16.00 - 17.00 น. สรุปผลและกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ในเรื่องดังนี้ แนวทาง/บทบาทการติดตามสนับสนุนโครงการ การเขียนและส่งรายงานผลการติดตาม การบันทึกข้อมูลที่ต้องการในรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ และการปรับปรุงระบบเว๊บไซด์คนใต้สร้างสุข โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 61 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1. ทีม สสส. 2 คน 2. ทีม สจรส.มอ. 5 คน 3. พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ 54 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1. ช่วงเช้า : ทบทวนการใช้เวบไซต์คนใต้สร้างสุข โดยคุณภานุมาศ นนทพันธ์ และคุณนงลักษณ์ รักเล่ง เริ่มจากการเข้าสู่หน้าเวบไซต์ การกรอกข้อมูลโครงการในช่องพัฒนาโครงการ การติดตามโครงการการทำรายงานและการเงินของโครงการและพี่เลี้ยง รวมทั้งอธิบายภาพรวมของการติดตามโครงการผ่านเวบไซต์ ในช่วงที่นำเสนอมีการแลกเปลี่ยนและปรับปรุงเนื้อหาในเวบไซต์โดยคุณปรีดารัตน์ ศรัทธานนท์กุล ผู้ประสานงานโครงการชุมชนท้องถิ่นของภาคใต้ จาก สสส.และพี่เลี้ยงติดตามประเมินโครงการของภาคใต้ ดังนี้ เรื่องการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการ ข้อสงสัยการใช้เวบไซต์ การล็อครายงานการเงินโดย สจรส.เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว การตัดกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยเพื่อป้องกันความสับสนในการคีย์ข้อมูล และทางพี่เลี้ยง จ.นครศรีฯ ได้นำเสนอวิธีการที่ใช้ในการติดตามผ่านเวบไซต์ ที่พี่เลี้ยงคนอื่นสามารถนำไปใช้ได้ 2. ช่วงบ่าย : เป็นการซักถามแลกเปลี่ยนข้อสงสัยและปัญหาที่พบในการติดตามโครงการผ่านเวบไซต์ โดยคุณปรีดารัตน์ ศรัทธานนท์กุล หรือพี่ตูนได้อธิบายระบบติดตามภาพรวมของ สสส.สำนัก 6 ให้กับพี่เลี้ยง และจะทำการเชื่อมโยงระบบติดตามโครงการออนไลน์ของ สสส.สำนัก 6 กับเวบไซต์คนใต้สร้างสุข ทางพี่ตูนได้สรุปจุดอ่อนของทีมติดตามภาคใต้ มีดังนี้ - ทำงานแยกเป็นจังหวัด ทำให้การพัฒนาพี่เลี้ยงทำได้ยาก และพี่เลี้ยงมีภาระงานเยอะ สิ่งที่อยากได้ คือ อยากได้โหนดจังหวัด - พี่เลี้ยงชอบพูดจาเหน็บแนม แต่จุดเด่นสิ่งที่ภาคใต้มีไม่เหมือนภาคอื่น คือ ภาคใต้มีจุดเด่นที่มีความคิดเป็นของตนเอง และคนภาคใต้เป็นคนใจอ่อน 3. พี่ตูนได้อธิบายการเขียนรายงานให้สอดคล้องกับ สสส. การทำรายงานการเงิน ให้กับพี่เลี้ยงเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
1. พี่เลี้ยงและทาง สสส.สำนัก 6 ได้เข้าใจการติดตามโครงการผ่านเวบไซต์ร่วมกัน มีการกำหนดข้อตกลงในการติดตามโครงการ การส่งรายงานงวดและรายงานปิดโครงการ รวมทั้งการปรับปรุงหน้าเวบไซต์และเนื้อหาเวบไซต์ ระหว่างทีม สสส. สจรส. คนพัฒนาโปรแกมเวบไซต์ และพี่เลี้ยงในภาคใต้ร่วมกัน ให้ข้อตดลงและความเข้าใจตรงกัน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
14 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-15.30น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsommitsommitเมื่อ 17 กรกฎาคม 2557 10:55:04
แก้ไขโดย sommit เมื่อ 17 กรกฎาคม 2557 11:44:41 น.

ชื่อโครงการ : สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทำความเข้าใจโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมการดำเนินงานโครงการกับคนในชุมชน จำนวน 217 คน

 • photo หัวหน้าโครงการแจ้งที่ประชุมทราบถึงความสำคัญในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมและแจ้งเรื่องทั่วไปของหมู่บ้านหัวหน้าโครงการแจ้งที่ประชุมทราบถึงความสำคัญในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมและแจ้งเรื่องทั่วไปของหมู่บ้าน
 • photo
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งรายละเอียดของโครงการให้ที่ประชุมทราบตลอดถึงแจ้งให้ทราบขั้นตอน วิธีการ และการดำเนินโครงการต่อไปผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งรายละเอียดของโครงการให้ที่ประชุมทราบตลอดถึงแจ้งให้ทราบขั้นตอน วิธีการ และการดำเนินโครงการต่อไป
 • photo พี่เลี้ยงในพื้นที่ชี้แจงความเป็นมาของโครงการและอธิบายถึงความสำคัญของการที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะรักษาให้คงไว้รุ่นลูกรุ่นหลานและยังชี้แจงถึงที่มาของงบประมาณที่ สสส. สนับสนุนมาให้อีกด้วยพี่เลี้ยงในพื้นที่ชี้แจงความเป็นมาของโครงการและอธิบายถึงความสำคัญของการที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะรักษาให้คงไว้รุ่นลูกรุ่นหลานและยังชี้แจงถึงที่มาของงบประมาณที่ สสส. สนับสนุนมาให้อีกด้วย
 • photo นักวิชาการสาธารณสุขเทศบาลตำบลโคกม่วงชี้แจงถึงปัญหาด้านสุขภาพที่มาจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่ไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกวิธีและยังชื่นชมยินดีกับตำบลโคกม่วงที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.ถึง 2 หมู่บ้าด้วยกันนักวิชาการสาธารณสุขเทศบาลตำบลโคกม่วงชี้แจงถึงปัญหาด้านสุขภาพที่มาจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่ไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกวิธีและยังชื่นชมยินดีกับตำบลโคกม่วงที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.ถึง 2 หมู่บ้าด้วยกัน

กิจกรรมหลัก : เวทีสร้างความเข้าใจกระบวนการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแกนนำหลัก ศึกษาแนวทางกิจกรรมของโครงการ และการดำเนินโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 217 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทำความเข้าใจโครงการ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมทำความเข้าใจโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมการดำเนินงานโครงการกับคนในชุมชน จำนวน 217 คน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 224 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำ 30คน ตัวแทนครัวเรือน 135 คน ผู้สุงอายุ 21 คน ปราช์ญในชุมชน 5 คน เยาวชน 30 คน ท้องถิ่น 3คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจถึงรายละเอียดของโครงการ และชี้แจงกระบวนการ วิธีการ การดำเนินโครงการและที่มาของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) ตลอดถึงการกระตุ้นให้ประชาชนให้มีความตระหนักในการมีส่วนร่วม ระวังป้องกัน พัฒนาฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม และการมีหน้าที่ที่จะรักษา ป้องกัน เฝ้าระวัง พัฒนาเหมือนกันทุกคน โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน นักวิชาการชำนาญการสาธารณะสุขเทศบาลตำบลโคกม่วง และพี่เลี้ยงในพื้นที่(สมนึก นุ่นด้วง) เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการและสร้างจิตสำนึกในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน และเกิดความรักสามัคคีขึ้นในชุมชน โดยจะเห็นได้จากการที่ทุกกลุ่มเป้าหมายในโครงการเข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากพอสมควร จึงมองได้ว่าในการทำกิจกรรมครั้งต่อไปจะมีผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอนไ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
1.อยากมีวิทยากรที่มาจากพี่เลี้ยงและสจรส. ม.อ.ทุกครั้งที่มีกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
สมนึก นุ่นด้วง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 500.00 10,850.00 1,500.00 0.00 0.00 14,850.00 UnLock
14 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-14.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยparriparriเมื่อ 22 กรกฎาคม 2557 22:34:19
แก้ไขโดย parri เมื่อ 22 กรกฎาคม 2557 22:54:12 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเก็บขยะถูกที่ ดูดีต่อชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกับสมาชิกชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กรรมการโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการโครงการร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเตรียมจัดกิจกรรมจัดทำร่างข้อเสนอ /กติกาชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
คณะกรรมการโครงการร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเตรียมการจัดกิจกรรมร่างข้อเสนอ /กติกาชุมชน กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 และประสานงานกับพี่เลี้ยงเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
พี่เลี้ยงร่วมกิจกรรมจัดทำร่างกติกาชุมชน
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบ็ญจา รัตนมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 560.00 UnLock
13 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยm11tepjoktongm11tepjoktongเมื่อ 13 กรกฎาคม 2557 12:22:09
แก้ไขโดย Nongluk_R เมื่อ 14 กรกฎาคม 2557 11:25:33 น.

ชื่อโครงการ : คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้การทำเกษตรดั้งเดิม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เรียนรู้การทำเกษตรดั้งเดิม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อเรียนรู้การทำเกษตรแบบดั้งเดิม และตั้งกลุ่มเป้าหมาย พร้อมดำเนินการปฎิบัติแต่ละบ้าน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ 10 คน กลุ่มเกษตรสมัครใจ 20 คน รวม 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การทำนาแบบดั้งเดิม ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ เรียนรู้ที่บ้านปราชญ์ นำโดย นายสุทัศน์ พูลเสน ผู้ใหญ่บ้าน อาจานย์ กศน.และคณะ พร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1. คณะกรรมการ 10 คน 2. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 3. กศน. 11 คน 4. อบต. 2 คน 5. ผู้ใหญ่ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

แจกคู่มือความรู้ พร้อมการอธิบายหลักการในการปฏิบัติ กระบวนการทำ 1. ส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมัก และขั้นตอนวิธีทำ 2.ขันตอนวิธีทำ ในการเสียบยอด และติดตา โดยการนำยอดมะนาว มาเสียบต้นขวิด หรือนำยอดมะนาว มาเสียบต้นมะกรูด หรืต้นอะไรก็ได้ ที่อยู่ในตระกูลเดียวกัน กิจกรรมปฏิบัติจริง 1. ทำปุ๋ยหมัก 2. นำยอดมะนาว มาเสียบต้นขวิด หรือนำยอดมะนาว มาเสียบต้นมะกรูด
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมไปด้วยกัน ได้รับความรู้จากวิทยากรณ์และแลกเปลนความคิดและแนวทางต่างๆ ได้รับความรู้ การทำปุ๋ยหมัก และการเสียบยอดต้นไม้ในตระกูลเดียวกัน เช่น มะนาว มะขวิด มะกลูด ส้ม และลงมือปฏิบัติจริง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ปัญหา ความรู้ยังน้อย จึงยังไม่ชำนานในการปฏิบัติจริง ยังไม่รู้เทคนิคที่ดีในการทำ แนวทางการแก้ไข ติดตามให้ความรู้ และเป็นพี่เลี้ยงที่ดี อย่างต่อเนื่อง พร้อมหาเทคนิค ใหม่ๆ มาเสริม
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ความรู้ยังน้อย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 6,250.00 0.00 0.00 0.00 7,250.00 UnLock
13 กรกฎาคม 2557 เวลา 13:00 - 17.30 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์เมื่อ 13 กรกฎาคม 2557 13:48:02
Project trainer
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 22 กรกฎาคม 2557 14:44:35 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาโครงการ รอบ 2 จ.ชุมพร จ.พังงา และ จ.ระนอง

 • photo บรรยากาศพี่เลี้ยงนำเสนอโครงการบรรยากาศพี่เลี้ยงนำเสนอโครงการ
 • photo พี่เลี้ยง จ.ชุมพรนำเสนอโครงการในพื้นที่พี่เลี้ยง จ.ชุมพรนำเสนอโครงการในพื้นที่
 • photo อ.พงค์เทพ อธิบายขั้นตอนกระบวนการเขียนโครงการอ.พงค์เทพ อธิบายขั้นตอนกระบวนการเขียนโครงการ
 • photo ิชี้แจงเป้าหมายการทำโครงการให้กับพี่เลี้ยง จ.ระนองิชี้แจงเป้าหมายการทำโครงการให้กับพี่เลี้ยง จ.ระนอง
 • photo พี่เลี้ยง จ.พังงา นำเสนอและ อ.ให้คำแนะนำพี่เลี้ยง จ.พังงา นำเสนอและ อ.ให้คำแนะนำ
 • photo พี่เลี้ยง จ.ระนอง ทบทวนกระบวนการที่สำคัญของการทำโครงการพี่เลี้ยง จ.ระนอง ทบทวนกระบวนการที่สำคัญของการทำโครงการ

กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเปิดรับโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ รายใหม่ปี 2557

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อปรับข้อเสนอโครงการให้มีความสมบูรณ์ก่อนเข้าสู่เวทีพิจารณาโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยง จ.ชุมพร 3 คน และพี่เลี้ยง จ.ระนอง 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมพี่เลี้ยง จ.ชุมพร และ จ.ระนอง โดยนำโครงการชุมชนมานำเสนอให้ทาง สจรส.มอ.พิจารณาโครงการและให้คำแนะนำปรับแก้โครงการให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 11 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลี้ยง จ. ชุมพร 3 คน พี่เลี้ยง จ.ระนอง 3 คน พี่เลี้ยง จ.พังงา 1 คน และทีม สจรส.มอ. 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1. พี่เลี้ยง จ.ชุมพร นำเสนอโครงการในพื้นที่ เป็นโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่ โดยมีอาจารย์พงค์เทพ และทีม สจรส.มอ. ช่วยให้คำแนะนำต่อการเขียนโครงการ ใช้วิธีการเขียนขึ้นกระดาษชาติ กรณีโครงการต่อเนื่องจะทบทวนกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่สิ่งที่อยากทำในปีที่ 2 ส่วนโครงการใหม่ จะนำเสนอสิ่งที่อยากทำเน้นวิธีดำเนินการแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ซึ่ง จ.ชุมพรมีโครงการที่นำเสนอทั้งโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่จำนวน 6 โครงการ 2. พี่เลี้ยง จ.พังงา นำเสนอ 3 โครงการ เป็นโครงการใหม่ประเด็นสิ่งแวดล้อม 3. วิธีการให้คำแนะนำต่อการปรับโครงการ ในช่วงแรกจะดูข้อมูลโครงการจากเวบไซต์ พร้อมกับการนำเสนอของพี่เลี้ยง โดยมีทีม สจรส.มอ.คอยให้คำแนะนำต่อการปรับกระบวนการทำโครงการให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับเป้าหมายของ สสส. โดยมีคำแนะนำให้กับพี่เลี้ยงต่อการปรับโครงการ คือ การเขียนวัตถุประสงค์ การเขียนตัวชี้วัด และการทำกิจกรรม ที่ครอบคลุมเรื่องการศึกษาข้อมูล การนำข้อมูลไปวิเคราะห์ การนำข้อมูลการวิเคราะห์ไปแก้ไขปัญหา และเกิดกลไกการจัดการของคนในชุมชน 4. ช่วงค่ำพี่เลี้ยง จ.ระนอง ได้เข้ามานำเสนอโครงการ แต่ยังไม่กรอกข้อมูลโครงการในเวบไซต์ และเป็นพี่เลี้ยงใหม่ ทางอาจารย์พงค์เทพ ได้อธิบายกระบวนการเขียนโครงการชุมชนท้องถิ่น เป็นการเขียนโครงการให้เชื่อมโยงกันด้าน คน สิ่งแวดล้อม และกลไก วัตถุประสงค์ที่สำคัญของโครงการชุมนท้องถิ่น คือ การทำกระบวนการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ต้องมี 3 องค์ประกอบ คือ ชุมชนสามารถจัดการข้อมูล มีการทำแผนปฏิบัติการ และดำเนินโครงการ บริหารจัดการโครงการได้ โดยทุกขั้นตอนเป็นการทำร่วมกัน ซึ่งสุดท้ายจะนำไปสู่สังคมสุขภาวะ และได้อธิบายกรอบการเขียนโครงการแต่ละประเด็นตามกรอบ 6 ช่อง ประกอบด้วย การทำข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การคืนข้อมูลให้ชุมชน การทำแผนปฏิบัติการ การทำกิจกรรม และการติดตามประเมินผล ซึ่งแต่ละช่องจะมีรายละเอียดที่ระบุกิจกรรมที่จะทำ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
1. โครงการที่นำเสนอ มี 3 ประเด็น คือ เรื่องเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ การเขียนโครงการให้ยึดกรอบ 6 ช่อง ทำให้พี่เลี้ยงเข้าใจขั้นตอนการเขียนโครงการ 2. พี่เลี้ยง จ.ชุมพร และ จ.ระนอง ได้ซักถามอาจารย์ต่อการเขียนโครงการในประเด็นสิ่งแวดล้อม และเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นพื้นที่ต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล เนื่องจากโครงการที่ทำเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบของโรงงานที่ปล่อยมลพิษทางอากาศ ทางอาจารย์ได้แนะนำให้ทำโครงการในช่วงแรกที่เน้นการศึกษาข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยให้เยาวชนในพื้นที่เป็นคนเก็บข้อมูล และจัดเวทีคืนข้อมูลสูุ่ชุมชนเพื่อหาแนวทางจัดการร่วมกัน โดยนำผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือกัน ส่วนในโครงการอื่น ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง และสุขภาพ เน้นเรื่องการทำข้อมูล โดยใช้เด็กในพื้นที่เป็นคนศึกษา และหาวิธีการที่น่าสนใจ เช่น รำมโนราห์ อนาชีด บอกเล่าเรื่องราวในช่วงคืนข้อมูล 3. พี่เลี้ยง จ.ระนอง เข้าใจเป้าหมายการทำโครงการชุมชนท้องถิ่น ได้นัดหารือกับทีม สจรส.มอ.เพื่อลงไปช่วยพัฒนาโครงการในพื้นที่ร่วมกันต่อไป โดยประสานกับพี่เลี้ยงอีกครั้ง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
พี่เลี้ยง ยังไม่เข้าใจขั้นตอนการเขียนโครงการให้เชื่อมโยงกัน ด้านวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และแผนฏิบัติการ โดยทุกส่วนเป็นเรื่องการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน หลายโครงกรยังพบว่าเป็นโคร การอบรมให้ความรู้กับชาวบ้าน ซึ่งไม่ใช่โครงการที่สร้างการเรียนรู้ของคนในชุมชน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
-
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
13 กรกฎาคม 2557 เวลา 11:00 - 13.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpisit76pisit76เมื่อ 13 กรกฎาคม 2557 14:04:25
แก้ไขโดย pisit76 เมื่อ 15 กรกฎาคม 2557 12:44:27 น.

ชื่อโครงการ : ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแกนนำและคณะทำงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานและแกนนำประจำเดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
- เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและร่วมสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดการดำเนินโครงการ - เพื่อร่วมกันกำหนดรายละเอียดการดำเนินงานและความพร้อมและจัดหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานให้กับคณะทำงานและแกนนำ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมแกนนำและคณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเพื่อเตรียมขับเคลื่อนโครงการในกิจกรรมต่อไป
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 11 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

- แกนนำ 5 คน - คณะทำงาน 5 คน - ตัวแทน สท. 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเพื่อเตรียมขับเคลื่อนโครงการในกิจกรรมต่อไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
- แกนนำและคณะทำงานทราบถึงแผนการดำเนินงาน - แกนนำและคณะทำงารู้หน้าที่ของแต่ละคนแต่ละฝ่าย - แกนนำและคณะทำงานร่มกันแสดงความคิดเห็นต่อโครงการอย่างหลากหลาย นำไปสู่การกำหนดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับภูมิอากาศและฤดูการ มากขึ้น
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ปัญหา - แผนการดำเนินงานบางกิจกรรม ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเวลาที่กำหนด แนวทางแก้ไข - จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวใบเฟริ์น สุวรรมณี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
13 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยduenpenduenpenเมื่อ 13 กรกฎาคม 2557 17:08:20
แก้ไขโดย duenpen เมื่อ 19 กรกฎาคม 2557 13:42:03 น.

ชื่อโครงการ : สุขพอดีชีวิตพอเพียงกับเกษตรครัวเรือนผสมผสานวิถีชุมชนคนแพรกจูด »

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานถอดแบบเรียนครัวเรือนต้นแบบ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการ และถอดบทเรียนในครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 10 ครัวเรือน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนต่อไป
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 47 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ ตัวแทนครัวเรือนตัวอย่าง นักวิชาการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการ และถอดบทเรียนในครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 10 ครัวเรือน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนต่อไป
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 47 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ ตัวแทนครัวเรือนตัวอย่าง นักวิชาการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการ และถอดบทเรียนในครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 10 ครัวเรือน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนต่อไปและมีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ทีเข้าร่วมกิกรรมและนำไปปฎิบัติได้เป็นอย่างดี
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการ และถอดบทเรียนในครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 10 ครัวเรือน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนต่อไปและมีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ทีเข้าร่วมกิกรรมและนำไปปฎิบัติได้เป็นอย่างดีและผู้ที่ได้รับนี้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อกับบ้านใกล้เรือนเคียงได้เป็นอย่างดี
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
สุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,240.00 0.00 0.00 0.00 6,240.00 UnLock
13 กรกฎาคม 2557 เวลา 16-18 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 14 กรกฎาคม 2557 10:54:21
Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 14 กรกฎาคม 2557 11:10:07 น.

ชื่อโครงการ : ขยะเป็นปุ๋ยเพิ่มผลผลิตลดสารเคมี »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการงวดที่สาม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : รวบรวมเอกสารจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์ ปิดงวด

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนการทำงาน วางแผนงาน สรุปผลงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบการขับเคลื่อนให้ได้ต่อเนื่อง พึ่งตนเองได้หลังหมดงบจาก สสส
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการ บ้านต้นแบบ สมาชิกกลุ่มปุ๋ย เจ้าหน้าที่จากเทศบาลโพธิ์เสด็จ กำนัน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปประเด็นการพัฒนา
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 28 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ บ้านต้นแบบ หมอดินอาสา ปราชญ์ชาวบ้าน พี่เลี้ยงโครงการ สมาชิกกลุ่ม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สรุปบทเรียนการทำงานทั้งปี ให้สมาชิกเล่าเหตุการณืและกิจกรรมที่ทำ ผลการดำเนินงาน ความประทับใจ และแนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง มีพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเป็นผู้สรุปประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
1. ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการคือ คนต้นแบบ และปราชญ์ในชุมชน หมอดินอาสา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนเกิดกลุ่มจัดการเรื่องปุ๋ยชีวภาพได้นำขยะจากถุงเห็ดมาแปรรูป ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดการใช้ยาฆ่าแมลง เกษตรกรได้ร่วมทำและใช้ปุ๋ยชีวภาพ น้ำยาสมุนไพรไล่แมลง น้ำหมักชีวภาพเร่งดอกและเร่งใบ (น้ำพ่อ น้ำแม่) จนเกิดผลให้ลดการใช้สารเคมีในวงกว้าง จนเกิดการพัฒนาเป็นการเลี้ยงผึ้งในสวนมังคุดได้ ถ้าสวนไหนที่ไม่ใช่สารเคมีก้สามารถเลี้ยงผึ้งได้ เพราะผึ้งจะอยู่ในสวนที่ไม่ใช้สารเคมี จึงเป็นสิ่งที่บอกว่าได้ลดการใช้สารเคมีกันแล้ว 2. ได้ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการเพื่อจัดทำรายงาน เนื่องจากมีผู้มาช่วยจัดทำรายงานน้อย พี่เลี้ยงได้ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ข้อมูลไปพร้อมๆ กัน และลงมติให้มีผู้จัดทำรายงาน และการบริหารโครงการเพิ่มเติมมากขึ้น โดยคณะกรรมการจะนำมติไปประชุมคณะทำงานหมู่บ้าน ในการประชุมหมู่บ้านอีกครั้ง และติดต่อพี่เลี้ยงเพื่อมาสรุปโครงการอีกครั้ง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ติดตามใกล้ชิดเรื่องการจัดทำรายงาน
13 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsareesareeเมื่อ 14 กรกฎาคม 2557 13:03:04
แก้ไขโดย saree เมื่อ 14 กรกฎาคม 2557 13:22:37 น.

ชื่อโครงการ : ขยะเป็นปุ๋ยเพิ่มผลผลิตลดสารเคมี »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีถอดบทเรียน เพื่อชี้แจงผลการดำเนินการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีถอดบทเรียน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อสรุปกิจกรรมประจำปี
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำและสมาชิก จำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อสรุปกิจกรรมที่ได้ทำในปีที่ผ่านมาและหาข้อมูลเรื่องการขอต่อยอดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำและสมาชิก จำนวน 50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นายสาคร เล่าว่าน้ำหมักน้ำพ่อน้ำแม่ บางคนนำไปใช้ไม่ถูกต้อง จึงทำให้ได้ผลไม่เต็มที่ เช่น น้ำแม่ใช้เร่งการเจริญเติบโต น้ำพ่อเร่งผล แต่นำไปใช้สลับกันจึงมาหาว่าไม่ได้ผล ทั้งที่ได้มีเอกสารให้ไปแล้วแต่ไม่ได้ดู นางสายัญ เสริมว่าคนที่มาทำน้ำหมักแล้วกัยแจกไปนั้น บางครั้งไม่ได้เป็นคนนำไปใช้เอง พอคนที่บ้านนำไปใช้จึงไม่ได้ผลเท่าที่ควร นายจำเรียง เสริมต่อไปว่ากิ่งพันธ์มะนาวที่สมาชิกได้รับแจกไปนั้นเราน่าจะต่อยอดโดยการขยายกิ่งพันธ์มะนาวต่อไปเพื่อให้คนในชุมชนไม่มีกิ่งพันธ์มะนาวกันทุกครัวเรือน เพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพื่อให้ได้มีพืชผักสวนครัวใว้เก็บกินในครัวเรือน เพราะมะนาวมีอายุยืนหากดูแลดีสามารถเก็บได้ตลอดและบางช่วงมะนาวแพงมากเมื่อถึงน่าร้อน แต่การปลูกในปล่องซีเมนต์ ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้ และเนื่องจากวันนี้มีเวลาไม่มากนักจึงคิดว่าจะมีการนัดประชุมกันใหม่อีกครั้งเพื่อให้ได้แนวทางการต่อยอดกิจกรรมโครงการที่ชัดเจน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
สามชิกมีความเห็นให้ต่อยอดกิจกรรมโครงการโดยจะมีการนัดประชุมอีกครั้ง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.กำไล สมรักษ์ , อ.สมบูรณ์ ขวัญสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 UnLock
13 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpenneepenneeเมื่อ 14 กรกฎาคม 2557 14:11:33
แก้ไขโดย pennee เมื่อ 16 กรกฎาคม 2557 13:20:18 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนคนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อต่อสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีถอดบทเรียน เพื่อชี้แจงผลการดำเนินการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดเวที ถอดบทเรียน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อสรุปกิจกรรมประจำปี
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกจำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อสรุปกิจกรรมโครงการประจำปี
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกจำนวน 50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้พูดกับสมาชิกว่าที่ได้ทำโครงการนี้ได้เล็งเห็นเรื่องสุขภาพของคนในชุมชนเป็นหลัก อยากให้มีสุขภาพที่ดี ตั้งแต่รุ่นผู้ใหญ่สืบไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน โดยการปลูกผักปลอดสารพิษใว้กินในครอบครัว จะได้ปลอดสารพิษ อย่างน้อย 60% ก็พอใจ ขอบคุณที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือ นำไปปฏิบัติต่อครัวเรือนกันเอง อ๊ากได้กล่าวถึงการเลี้ยงปลาดุกโดยการดัดแปลงอาหารลดต้นทุน โดยการใช้อาหารสุกรเล็ก และวัสดุในพื้นที่เป็นส่วนผสม และการทำปุ๋ยที่ใช้วัสดุอื่น เช่น รกหมู หรือหมูที่ตายโดยไม่เกิดจากโรค และยังได้สนใจในการทำปุ๋ยหมูหลุม ซึ่งได้ให้คำแนะนำว่าจะใช้เป็นโครงการต่อยอดโครงการได้ ลุงหมายพูดว่า ตอนนี้ในสวนไม่ได้ใช้สารเคมีแล้ว และที่สังเกตุจะเห็นได้ว่าในช่วงฤดูแล้ปุ๋ยจะมีความชุ่มชื่นช่วยในการอุ้มน้ำได้ดี และได้ทำโรงปุ๋ยไว้โดยเฉพาะ อ๊าก ยังได้เสริมว่าการทำหมูหลุมมีส่วนที่น่าสนใจอยู่เพราะว่าได้ทั้งหมูและปุ๋ย ลุงเขียด ได้พูดถึงการใช้น้ำจากบ่อส้วน บ่อที่ 2 (บ่อน้า) มาผสมกับน้ำหมักชีวภาพ ใช้รดพืชผัก 13 วันครั้ง แล้วก่อนเก็บ 7 วันให้รดด้วยน้ำปล่าว
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
สมาชิกให้ความเห็นว่าน่าจะทำการประชุมสมาชิกอีกครั้งเพื่อวางแนวทางว่าจะดำเนินการต่อยอดหรือไม่
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 UnLock
13 กรกฎาคม 2557 เวลา 14:00 - 15:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsomboonsomboonเมื่อ 19 กรกฎาคม 2557 14:17:25
Project trainer
แก้ไขโดย somboon เมื่อ 19 กรกฎาคม 2557 14:51:46 น.

ชื่อโครงการ : มังคุดผิวลายลดได้โดยใช้สารอินทรีย์ »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการ เพื่อประเมินผล และตรวจเอกสาร

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์
ติดตามการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำที่รับผิดชอบโครงการ จำนวน 5 คน หรือมากกว่า

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงลงพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบเอกสาร เพื่อเตรียมการปิดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำที่รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ในงวดสุดท้าย เพื่อเตรียมการปิดโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
พี่เลี้ยงพบแกนนำ เพื่อตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และความถูกต้องของข้อมูลการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ พบว่าเอกสารหลายชิ้นที่ไม่ถูกต้อง จึงให้ผู้รับผิดชอบโครงการนำกลับไปแก้ไข และนัดมาทำรายงานปิดโครงการ ในวันที่ 27 ก.ค. 57 ที่ ม. วลัยลักษณ์
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ทางโครงการได้ทำกิจกรรมสำเร็จแล้ว แต่เอกสารบางชิ้นมีข้อขาดตกบกพร่อง จึงได้กำชับให้กลับไปแก้ไข
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เตรียมการให้พื้นที่ ประชุมแกนนำและชาวบ้าน เพื่อหานวัตกรรม เพื่อการต่อยอดของโครงการในปีต่อไป
13 กรกฎาคม 2557 เวลา 15:30 - 17:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยsomboonsomboonเมื่อ 19 กรกฎาคม 2557 14:23:41
Project trainer
แก้ไขโดย somboon เมื่อ 19 กรกฎาคม 2557 14:28:51 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนคนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อต่อสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการ เพื่อประเมินผล และตรวจเอกสาร

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่สมาชิกรายเก่า + รายใหม่ จำนวน 50 ครัวเรือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
ติดตามการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำ ผู้รับผิดชอบโครงการ และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงลงพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบเอกสาร เพื่อเตรียมการปิดโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำที่รับผิดชอบโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงลงพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบเอกสาร เพื่อเตรียมการปิดโครงการ และได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะและชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ และการให้แนวความคิดในการคิดค้นนวัตกรรม เพื่อการต่อยอดโครงการ ชาวบ้านและแกนนำ ได้รับปากว่าจะเรียกประชุมหมู่บ้าน เพื่อหาข้อสรุปและฟังความคิดเห็นของชุมชนต่อไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ชุมชนมีความรู้ และความเข้าใจมากขึ้น จากการที่พี่เลี้ยงได้ลงพื้นที่ เพื่อชี้แจงผลได้ ผลเสียของการรับเงินจาก สสส. มาดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งในวันนั้น ได้ตอบข้อซักถาม และชี้แจงชุมชนในหลาย ๆ เรื่องเพื่อสร้างความกระจ่างในข้อข้องใจให้กับชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ชุมชนยังขาดการเชื่อมต่อและประสานงานกันในภาพรวม เนื่องจากหลายคนติดภาระกิจประจำวัน ไม่สามารถมาร่่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ ทางพี่เลี้ยง ก็ได้แนะนำต่อไปว่าหากมีการต่อยอดโครงการ แกนนำหรือกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมกันในปัจจุบัน ต้องสร้างความเข้าใจให้กับคนในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง เพราะผลประโยชน์จะตกอยูู่ที่ชุมชนเอง ไม่ได้หายไปไหน
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ให้พื้นที่ ช่วยประชาสัมพันธ์ โครงการของ สสส. เพื่อให้หมู่บ้านอื่นที่อยากเข้าร่วมโครงการ ได้มีแนวความคิดในการคิดโครงการเพื่อนำมาเสนอต่อไป
12 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยgoodhealthgoodhealthเมื่อ 12 กรกฎาคม 2557 10:36:28
แก้ไขโดย goodhealth เมื่อ 12 กรกฎาคม 2557 11:16:12 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนต้นแบบสุขภาพดี ตามวิถีพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมการทำเกษตร

 • photo ชาวบ้านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมชาวบ้านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
 • photo ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม
 • photo ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม
 • photo ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม
 • photo ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม
 • photo ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม
 • photo ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม
 • photo ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พืชผักปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญา ศก.พอเพียง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคของประชาชนทุกครัวเรือนให้อยู่บนวิถีพอเพียงและส่งผลกระทบน้อยที่สุด
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 156 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการโครงการ 6 คน ผู้นำชุมชน 4 คน แกนนำในชุมชน 10 คน และชาวบ้านในชุมชน 80 คนเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร้อยละ 80 ของชาวบ้านในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 55 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการ 6 คน ผู้นำชุมชน 4 คน แกนนำในชุมชน 10 คน และชาวบ้านในชุมชน 35 คนเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการโครงการและผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชนประชุมร่วมกันเรื่องกิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญาของในหลวง โดยใด้เชิญวิทยากรมาพูดถึงวิธีการการจัดทำแผนชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการทำแผนให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบันให้มากที่สุด และให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ชาวบ้านในชุมชนสนใจการจัดการการทำแผนชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมากและจะนำไปปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,470.00 0.00 0.00 0.00 6,470.00 UnLock
12 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00-12.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยduenpenduenpenเมื่อ 13 กรกฎาคม 2557 17:05:32
แก้ไขโดย duenpen เมื่อ 13 กรกฎาคม 2557 17:05:37 น.

ชื่อโครงการ : สุขพอดีชีวิตพอเพียงกับเกษตรครัวเรือนผสมผสานวิถีชุมชนคนแพรกจูด »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกรรมการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
ประชุมเพื่อชี้แจงกิจกรรมครั้งต่อไปและนำไปประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมเพื่อชี้แจงกิจกรรมครั้งต่อไปและนำไปประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเพื่อชี้แจงกิจกรรมครั้งต่อไปและนำไปประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเพื่อชี้แจงกิจกรรมครั้งต่อไปและนำไปประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ประชุมเพื่อชี้แจงกิจกรรมครั้งต่อไปและนำไปประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
สุดา ไพศาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,925.00 0.00 0.00 0.00 1,925.00 UnLock
12 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยjaree257jaree257เมื่อ 14 กรกฎาคม 2557 00:50:04
แก้ไขโดย jaree257 เมื่อ 14 กรกฎาคม 2557 01:02:44 น.

ชื่อโครงการ : สร้างคน สร้างชุมชนทองพูนตามรอยพ่อ »

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรุ้การจัดทำฐานเรียนรู้ กลุ่มเยาวชน ครั้งที่ 1

กิจกรรมหลัก : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำฐานเรียนรู้ จำนวน 2 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและขยายกิจกรรมไปยังกลุ่มเยาวชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 95 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเป้าหมาย 95 คน ได้แก่ ทีมงาน 30 คน ประชาชนทั่วไป 50 เยาวชน 15

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มนักเรียนและกลุ่มเยาวชน เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนา รวบรวมแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่แบบพอเพียง
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 95 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน ประชาชน คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การนำเสนอแนวทางตามเศรษฐกิจพอเพียง
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
ผลจากการปฏิบัติที่ได้รับ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
-
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
-
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
-
เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำ
การพึ่งตนเองลดการพึ่งพิง
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายมนูญ พลายชุม
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 11,400.00 0.00 0.00 0.00 11,400.00 UnLock