วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
5 มีนาคม 2558 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยyana55yana55เมื่อ 5 มีนาคม 2558 22:11:02
แก้ไขโดย yana55 เมื่อ 5 มีนาคม 2558 22:37:15 น.

ชื่อโครงการ : สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : การสาธิตทำปุ๋ยชีวภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดเวทีประชุมค้นหาปัญหา

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

1 เพื่ิอให้ชุมชนได้มีความรู้ถึงวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 2 เพื่อให้ชุมชนได้นำเศษอาหารที่เหลือใช้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 3 เพื่อให้ชุมชนใด้นำความรู้ไปปฏิบิติจริง4 เพื่อให้ชุมชนได้ประหยัดมีเงินออม 5 เพื่อให้ชุมชนได้บริโภคอาหารปลอดสารพิษ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำครัวเรือน อาสาสมัคร

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประสานวิทยากร2.จัดหาวัสดุอุปกรณ์การทำปุ๋ย 3.ลงมือปฏิบัติการทำปุ๋ยชีวภาพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

๑ . เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ จำนวน ๒ คน  ๒. คณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน ๗ คน ๓. เจ้าหน้าที่รพสต จำนวน ๒ คน ๔.หน่วยงานราชการเช่นปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลพิเทนและเจ้าหน้าที่ปกครองจำนวน ๒ คน และประชาชนในชุมชนจำนวน๓๗ คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เมือผู้เข้าร่วมโครงการมาถึงแล้วได้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย ได้มีการกลาวพิธีเปิดโดยนายสมาน  ปาเกประธานโครงการพร้อมได้อบรมการใช้ชีวิตในวิถีพิเพียงโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและได้มีการสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้พร้อมได้นำความรู้มาใช้ในการทำการเกษตร เพื่อลดการใช้จ่าย และได้นำสิ่งที่เหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ชุมชนได้รับความรู้ในการทำกิจกรรม การทำปุ๋ยหมักในครั้งนี้ พร้อมได้ร่วมการสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และได้ความรู้ไปใช้ในการทำการเกษตรในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ประชาชนขาดวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 1,000.00 9,000.00 UnLock
5 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนูรีซันนูรีซันเมื่อ 6 มีนาคม 2558 13:47:32
แก้ไขโดย นูรีซัน เมื่อ 6 มีนาคม 2558 13:51:28 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบูเกะสูดอร่วมใจจัดการขยะ สร้างสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : ทำป้ายปลอดบุหรี่

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และการล้างอัดขยายภาพ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรณรงค์การลด เลิก บุหรี่ น้อยลง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดแผ่นป้ายปลอดบุหรี่ในหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชน หมู่บ้านบูเกะสูดอ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ติดป้ายโครงการในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้าน ละ ละ เลิก บุหรี่

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชาชนในหมู่บ้านสนใจกิจกรรม ลด ละ เลิก บุหรี่ และช่วยกันสอดส่องลูกหลานในหมู่บ้านเพื่อป้องกันลูกหลานยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซ๊ะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
2 มีนาคม 2558 เวลา 09:00- 12.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนูรีซันนูรีซันเมื่อ 5 มีนาคม 2558 10:27:32
แก้ไขโดย นูรีซัน เมื่อ 5 มีนาคม 2558 10:40:25 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบูเกะสูดอร่วมใจจัดการขยะ สร้างสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีประชาคมเพื่อรับข้อเสนอ/เสนอแนะเพิ่มเติม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สภาชุมชนมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่่อให้เกิดสภาชุมชนมาผลักดันการจัดการขยะในชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้นำชุมชน=8คน/กรรมการหมู่บ้าน=10คน, อบต.=2 คน, ผู้นำศาสนา=3คน กรรมการมัสยิด =12คน, อสม. =10 คน, กลุ่มสตรี=5 คน ทั้งหมดจำนวน 50 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเวทีประชาคมเพื่อรับข้อเสนอ/เสนอแนะเพิ่มเติมกติกาชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำชุมชน=8คน/กรรมการหมู่บ้าน=10คน, อบต.=2 คน, ผู้นำศาสนา=3คน กรรมการมัสยิด =12คน, อสม. =10 คน, กลุ่มสตรี=5 คน ทั้งหมดจำนวน 50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดเวทีประชาคมเพื่อรับข้อเสนอ/เสนอแนะเพิ่มเติม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

โดยการจัดเวทีเสวนาในกลุ่มสภาผู้นำ กลุ่มธนาคารขยะทำร่างข้อเสนอกติกาชุมชนด้านการจัดการขยะ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซ๊ะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 UnLock
1 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhuasapanlexhuasapanlexเมื่อ 1 มีนาคม 2558 20:24:34
แก้ไขโดย huasapanlex เมื่อ 5 มีนาคม 2558 09:59:15 น.

ชื่อโครงการ : เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก »

ชื่อกิจกรรม : คืนข้อมูลให้ชุมชนโดยผ่านเวทีประชุมหมู่บ้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : คืนข้อมูลสู่ชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการข้อมูลเรื่องสุขภาวะชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คืนข้อมูลให้ชุมชนโดยผ่านเวทีประชุมหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 85 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

• คณะทำงานการวางแผนร่วมพูดคุยกิจกรรมคืนข้อมูลกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินมาชุมชน • เลขานุการโครงการได้เตรียมข้อมูล ในการคืนข้อมูลให้ชุมชน • คณะทำงานนำเสนอคืนข้อมูลกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินมาให้ชุมชน • ข้อซักถามจากชุมชน • พี่เลี้ยงร่วมพูดคุย • สรุปกิจกรรมคืนข้อมูล • ปิดการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เวลา 13.00 น. คณะทำงานที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้าน เมื่อที่ประชุมพร้อมประธานโครงการ(คุณมอฮัมหมัด  เทศอาเส็น) ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอขอบคุณที่ได้เสียสละมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และพูดคุยรายละเอียดที่มาของกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ หลังจากนั้นประธานเชิญผู้ใหญ่บ้าน(คุณอับดุลวาหาบ  หลีเส็น)กล่าวเปิดประชุม และร่วมพูดคุยในโครงการที่หมู่บ้านได้รับการสนับสนุนจาก สสส.หลังจากนั้นประธานก็เชิญรองนายก อบต.ควนโดน (คุณวิโรจน์  เทศอาเส็น) ร่วมพูดคุยโครงการที่หมู่บ้านได้รับการสนับสนุน ซึ่งจะมีความแตกต่างจากงบประมาณที่หมู่บ้านเคยได้รับ ซึ่งโครงการจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งทำให้คนในชุมชนมีสุขภาวะดี หลังจากนั้นคุณ(คุณกอเร็น  ล่านุ้ย) คณะทำงานโครงการสสส. ร่วมนำเสนอกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินงานมาดำเนินการกิจกรรมอะไรไปแล้วบ้างและแต่ละกิจกรรมเกิดผลลัพธ์อย่างไรและเกิดผลประโยชน์กับชุมชนอย่างไรบ้าง  และหลังจากนั้นก็จะเชิญตัวแทนคณะทีมงานที่ลงไปสำรวจข้อมูลในชุมชน2 ท่านคือ(คุณสันติพงศ์  เทศอาเส็น)และ(คุณสมาน  พฤกสุวรรณ) มาเล่าประสบการณ์ในการลงไปสำรวจข้อมูลว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างชุมชน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่ตัวแทนสำรวจข้อมูลมาร่วมพูดคุยก็คือไปสำรวจแล้วไม่มีใครอยู่บ้านก็ต้องไปซ้ำอีกหลายครั้ง  แต่ทีมงานก็ไม่ย่อท้อเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง  หลังจากนั้นทางประธานก็เชิญพี่เลี้ยงโครงการที่คอยให้คำแนะนำกับชุมชนตลอดมา(คุณธิดา เหมือนพะวงศ์) ร่วมพูดคุยและให้กำลังใจทีมทำงานทุกๆคน  ที่มีความตั้งใจอยากให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพที่ดีขึ้น  หลังจากนั้นเลขาโครงการ(นางวีรียา  มาลินี)ร่วมพูดคุยในเรื่องผลการวิเคราะห์ข้อมูล ใน4ประเด็นคือ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ถูกสัมภาษณ์  ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  ความรู้และพฤติกรรมการออกกำลังกายและความรู้และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จากผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้งหมด275 คน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง  พบว่าส่วนใหญ่จะมีความรู้และเข้าใจผิดในส่วนของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการออกกำลังกาย  หลังจากนั้นก็จะดำเนินการกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น  และทางเลขาโครงการก็ร่วมพูดคุยต่อในส่วนกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนฟังอย่างตั้งใจมากไม่มีข้อซักถาม ประธานสรุปและปิดการประชุมเวลา 17.00 น.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

  - 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดึงภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วมร่วม และการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมให้กำลังใจแก่คณะทำงานของหมู่บ้านที่มีความตั้งใจอยากให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 5,000.00 2,500.00 1,000.00 0.00 0.00 8,500.00 UnLock
1 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอันวาบาเจาะอันวาบาเจาะเมื่อ 3 มีนาคม 2558 10:22:36
แก้ไขโดย อันวาบาเจาะ เมื่อ 3 มีนาคม 2558 10:23:01 น.

ชื่อโครงการ : ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านสะแตน่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมศาสนบำบัด/กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน(ครั้งที่3)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมศาสนบำบัด

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชน มีความเข้าใจและเกิดความศรัทธาในหลักศรัทธาที่ถูกต้อง เกิดความยำเกรง สามารถกลับใจเป็นคนดีได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนและเยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำชุมชน=8คน ,สมาชิก ทต.=10คน, ผู้นำศาสนา=4คน , อสม.=7คน, เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=10คน และกลุ่มติดสารเสพติด=6คน  รวมทั้งหมด จำนวน 45 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ลงทะเบียน 2.ผู้ใหญ่บ้านพูดคุยพบปะเยาวชน 3.พิธีกรแนะนำและเรียนเชิญวิทยากร(โต๊ะครู) 4.วิทยากร(โต๊ะครู)บรรยายให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธา 6 ประการในศาสนาอิสลาม(หลักศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตต่าง ๆ  ,ศรัทธาต่อวันสิ้นสุดท้าย และศรัทธาต่อกฎสภาวะ สิ่งที่เป็นการกำหนด และเงื่อนไขการกำหนดจากพระผู้เป็นเจ้า)แก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชน 4.ซักถามปัญหา 5.โต๊ะครูกล่าวดูอาอ์และปิดการบรรยาย 6.จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดส่วนใหญ่ตั้งใจฟัง 2.เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดมีการซักถามเล็กน้อย 3.เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติด ปฎิบัติศาสนกิจร่วมกัน(ละหมาดร่วมกัน) 4.เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดมีความกระตือรือร้นในการปฎิบัติศาสนกิจและมีการอ่านซิกรุลลอฮหลังละหมาด 5.เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดพัฒนาความสะอาดสองข้างเข้าไปมัสยิด 6.พฤติกรรมการเสพยาของเด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป เดิมเสพยาแบบเปิดเผยเป็นกลุ่มใหญ่ มาเป็นแบบหลบๆซ่อนๆและเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 2-4 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 UnLock
1 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 6 มีนาคม 2558 09:27:38
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 6 มีนาคม 2558 10:00:35 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกลุ่มสตรีชุมชนบ้านนากอฮูแต

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมกลุ่มสตรีชุมชนนากอฮูแต เพื่อวางแนวทางสร้างเสริมอาชีพในกลุ่มสตรี นากอฮูแต และกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดสารเสพติด ( 6 วัน)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ชุมชนปลอดภัยและเข้มแข็ง และสร้างเสริมเครือข่ายชุมชนโดยชุมชน ร่วมแก้ปัญหายาเสพ ติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มสตรีและเยาวชนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มีการจัดประชุมกลุ่มสตรีและเชิญวิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงนกกระทามาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงและการทำรังที่อยู่ของนกว่าต้องใช้แสงขนาดไหนและให้ความรู้ถึงประโยชน์การเลี้ยงนกกระทา และยังสร้างรายได้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มสตรีและเยาวชนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการจัดประชุมกลุ่มสตรีและเชิญวิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงนกกระทามาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงและการทำรังที่อยู่ของนกว่าต้องใช้แสงขนาดไหนและให้ความรู้ถึงประโยชน์การเลี้ยงนกกระทา และยังสร้างรายได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีการจัดประชุมกลุ่มสตรีและเชิญวิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงนกกระทามาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงและการทำรังที่อยู่ของนกว่าต้องใช้แสงขนาดไหนและให้ความรู้ถึงประโยชน์การเลี้ยงนกกระทา และยังสร้างรายได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 UnLock
28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchamlongchamlongเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2558 19:45:38
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 1 มีนาคม 2558 16:06:37 น.

ชื่อโครงการ : ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานและแกนนำชุมชน ครั้งที่ 4

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานและแกนนำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการผลิตผักปลอดภัยและติดตามการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงานและแกนนำชุมชนจำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
 • เพื่อวางแผนการทำงานโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงาน แกนนำชุมชน จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 09.00 - 10.30 น. เพลงสรรเสริญ พระวาจาพระเจ้า การอธิบายพระวาจาโดยบาทหลวงแทรี่ตาไปย์
 • 10.30 - 11.00 น. พัก/อาหารว่าง
 • 11.00 - 12.00 น. เวทีแลกเปลี่ยนการทำงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • การประชุมเริ่มด้วยบทเพลงสรรเสริญ เป็นบทเพลงสนุกจังหวะเร็ว ร้องเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่ง รวมถึงชีวิตของเรา เราในฐานะสิ่งสร้างของพระองค์จะต้องสรรเสริญองค์พระผู้สร้างของเรา ประกอบด้วย 2 เพลง เพลงเรานำเสียงสรรเสริญ " เรานำเสียงการสรรเสริญ มายังวิหารของพระองค์ เรานำเสียงการสรรเสริญ มายังวิหารของพระองค์ เราถวายคำโมทนาเป็นเครื่องบูชาแด่พระผู้เป็นเจ้า เราถวายคำสดุดี เป็นเครื่องบูชาของพระองค์ " และเพลงเราจะยินดี " เราจะยินดีและเราจะเปรมปรีดิ์ เราจะสดุดีสรรเสริญนามพระองค์ เพราะพระองค์ทรงนำเราไปทุกวันทุกเวลา เราจะยินดีและเราจะเปรมปรีดิ์
 • เพลงนมัสการ เป็นการร้องเพลงแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณในพระพรที่พระองค์ประทานให้กับเราในแต่ละวัน ความรักที่พระองค์มอบให้กับมนุษย์โดยส่งพระเยซูลงมาเพื่อนำเรากลับไปหาพระบิดาอีกครั้งหนึ่ง ในที่ประชุมร้องเพลง"ทุกวันเวลา" ทุกวันเวลาข้าฯสาธุการ ด้วยวิญญาณและความจริง ทุกสิ่งมอบถวายแด่พระองค์ พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ข้าฯก้มกราบบาทา เทิดทูนบูชาพระนามด้วยความยินดี ให้เราสรรเสริญเทิดทูน พระองค์ร่วมกันชั่วนิจนิรันดร์ พระคุณอนันต์ให้เราพากันชื่นมในวันยินดี ให้เราสรรเสริญเทิดทูนพระองค์ร่วมกันชั่วนิจนิรันดร์ ให้เราพากันชื่นชมในวันยินดี และบทเพลง"พระเยซูเราน้อมรับพระองค์" พระเยซูเราน้อมรับพระองค์ ประกาศพระองค์เป็นราชา สถิตที่นี่อยู่ท่ามกลางพวกเรา เรายกพระองค์นมัสการ  นมัสการเป็นบัลลังก์พระองค์ นมัสการเป็นบัลลังก์พระองค์ นมัสการเป็นบัลลังก์พระองค์ เชิญพระเยซูประทับที่นี่
 • พระวาจาของพระเจ้า จากจดหมายของเปาโลถึงชาวเมืองฟิลิปปี บทที่3 ข้อ 12 - 16 : ข้าพเจ้ายังไม่บรรลุเป้าหมายหรือยังทำไม่สำเร็จ ข้าพเจ้ายังมุ่งหน้าวิ่งต่อไปเพื่อจะช่วงชิงรางวัลใหได้ดังที่พระคริสตเยซูทรงช่วงชิงข้าพเจ้าไว้ได้แล้ว พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่คิดว่า ข้าพเจ้าชนะแล้ว ข้าพเจ้าทำเพียงอย่างเดียวคือ ลืมสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง มุ่งสู่เบื้องหน้าอย่างสุดกำลัง ข้าพเจ้ากำลังวิ่งเข้าสู่เส้นชัยไปหารางวัลที่พระเจ้าทรงเรียกจากสวรรค์ให้ข้าพเจ้าเข้าไปรับในพระคริสตเยซู ดังนั้นเราทุกคนที่บรรลุวัฒิภาวะแล้ว จงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้และถ้าท่านทั้งหลายยังคิดเป็นเรื่องอื่น พระเจ้าก็จะทรงเปิดเผยเรื่องนี้แก่ท่าน ดังนันเมื่อเราก้าวหน้าถึงที่ใดแล้ว จงก้าวหน้าต่อปในทิศทางเดียวกัน
 • บาทหลวงแทรี่ ตาไปย์ ได้ให้ข้อเตือนใจว่า นักกีฬาจะชนะไไม่ใช่ทางการเรียนการสอนด้านทฤษฎี ดูหนัง อ่านหนังสือ แต่นักกีฬาจะชนะเมื่อลงในสนามและตั้งใจที่จะชนะ ชัยชนะจะมาได้มีความจำเป็นต้องมีโค้ชที่ดี โ่ค้ชคือองค์พระเยซู ผู้ที่มาในโลกนี้เพื่อให้ชีวิตและมีชีวิตอย่างสมบูรณ์ หากเราต้องการบรรลุเป้าหมายต้องยึดองค์พระเยซูเป็นแบบอย่าง ลืมสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง มุ่งสู่เบื้องหน้าอย่างสุดกำลัง ซึ่งปกติหากคนเราติดอยู่แต่อดีต เกิดผลเสียหายมากมายกับชีวิตในปัจจุบัน และธรรมดามนุษย์เรา ต่างดูอดีต อยู่กับปัจจุบันและมองอนาคต แต่ผู้มีความเชื่อจะมุ่งสู่อนาคต ทำปัจจุบันและอดีต  เราไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้แต่เราสามารถเปลี่ยนความหมายของมันได้(ฮิบรู 10:17) ฝึกวินัยปฎิบัติกติกาเพื่อชัยชนะ เป็นลักษณะของผู้บรรลุวุฒิภาวะ
 • เวลา 10.30 น. พักอาหารว่าง
 • เวลา 11.00 น.เริ่มเข้าวาระการประชุม โดยนายจำลอง  บุญลา ผู้รับผิดชอบโครงการได้สรุปการออกเยี่ยมเยียนสมาชิกที่ได้รับโรงเรือนผักจำนวน  10 ครัวเรือนเมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยให้สมาชิกจัดทำโรงเรือนรองรับรางปลูก และติดตั้งระบบน้ำหมุนเวียน ให้แผ่นปลูกและเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ บ้านนายบุญธรรม  บ้านนางบุญมี  บ้านนายจักรกฤต บ้านยายกาญจน์  บ้านตาชูด  บ้านนางญาณี  บ้านนางจำเรียง  บ้านนางดรุณี  บ้านนางสาวสายใจ  บ้านนางสาวนิรมล จากนั้นที่ประชุมได้ประเมินผลการศึกษาดูงานที่ชิณวงศ์ฟาร์ม อ.ลานสะกา จ.นครศรีธรรมราช เป็นฟาร์มระบบโรงเรือนพลาสติก กางมุ้ง ปลูกบนแปลงดิน ที่ประชุมมีความเห็นว่าเป็นการลงทุนที่สูงและใช้บริเวณพื้นที่มาก จะต้องเตรียมวัสดุปลูกและต้องรบกับหญ้า ใช้แรงงานสูงในการจัดการ ส่วนที่เกาะลำภู อ.เมือง สุราษฎร์ธานี เป็นระบบปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ ใช้พื้นที่น้อย ดูแลง่าย สะดวกเหมาะกับพื้นที่ที่บ้านทับคริสต์ การส่งเสริมปลูกผักในทับคริสต์น่าจะใช้ระบบไร้ดินเหมาะสมที่สุด การจัดอบรมผักไฮโดรโปนิกส์จากศูนย์พืชสวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้เข้าใจระบบการดูแลผัก การเพาะเมล็ด และการผสมปุ๋ยน้ำและมีพี่เลี้ยงในการออกตรวจน้ำ ตรวจปุ๋ยในถังอย่างต่อเนื่องจะทำให้การปลูกสำเร็จได้
 • ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • โรงเรือนนายบุญธรรม ที่เพาะเมล็ดในฟองน้ำแล้วไม่ขึ้น ได้สอบถามสาเหตุมาจากปัญหาสายตาของครูบุญธรรมที่มองเมล็ดผักไม่เห็นให้ลูกสะไภ้ที่ไม่ได้ผ่านการอบรมหยอดเมล็ดให้ลึกเกินไปจึงไม่งอก จึงได้แก้ไขโดยให้เด็กนักเรียนช่วยเพาะเมล็ดคะน้าให้ใหม่
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง/นางสาวรัตนา ชูแสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 800.00 Locked
28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbandonrakbandonrakเมื่อ 2 มีนาคม 2558 10:31:09
แก้ไขโดย bandonrak เมื่อ 2 มีนาคม 2558 10:33:24 น.

ชื่อโครงการ : สานฝันชุมชนสุขภาวะบ้านดอนรัก »

ชื่อกิจกรรม : อบรบเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งที่ 1

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาหมู่บ้านร่วมกับภาคีเครือข่ายในหมู่บ้านและจัดทำแผนชุมชนและแผนปฎิบัติการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ชี้แจงอบรบเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการหมู่บ้าน 10 เยาวชน 25 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1 ชี้แจงการอบรมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล 2 เก็บข้อมูล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการหมู่บ้าน 10 เยาวชน 25 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประธานเปิดประชุมชี้แจงเพื่อรับทราบปัญหา 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางกัลยา เอี่ยวสกุล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkaremahkaremahเมื่อ 2 มีนาคม 2558 16:00:55
แก้ไขโดย karemah เมื่อ 2 มีนาคม 2558 16:03:52 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนธรมมะบ้านบางน้อยใส่ใจสุขภาพสูงวัย »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจิตแจ่มใสด้วยการนั่งสมาธิ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมจิตแจ่มใสด้วยการสมาธิ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเยาวชนและผู้สูงวันรวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้มาเรียนรู้ด้วยการนั่งสมาธิ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชนธรรมะ 50 คน/ผู้สูงวัย 50 คน/ผู้ปกครองเด็กและผู้ดูแลผู้สูงวัย/ครูจิตอาสา 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ลงทะเบียน เข้าสู่กิจกรรมการนั่งสมาธิ และการบรรยายของเจ้าโอวาท สรุปกิจกรรม ประธานกล่าวปิดกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 127 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พระสงค์ 3 รูป แกนนำชุมชน ได้แก่ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ปรศ.และกลุ่มอสม. รวมถึงนายกอบต.และคณะครูจิตอาสา รวมถึงคณะทำงานประธานโครงการและทีมงาน โรงพยาบาลตากใบ และเด็กเยาวชนธรรม ผู้ปกครองเด็ก/และผู้ดูแลเด็ก 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รับการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประธานโครงการกล่าวสวัสดีและกล่าวเปิดกิจกรรม บัณฑิตอาสาชี้แจงกำหนดการกิจกรรมวันนี้ เริ่มเข้าสู่กิจกรรมการกล่าวบทสวดทางพระพุทธศาสนา และการสวดบทกล่าวต่างๆตามพระพุทธศาสนาโดยพระสงฆ์ 3 รูปเป็นผู้นำกล่าวบทสวดและหลังจากนั้นเข้าสู่การกราบไว้ตามพระพุทธศาสนา ต่อด้วยการนั่งสมาธิ แล้วพักรับประทานอาหารว่าง เข้าสู่การบรรยายโดยพระสงฆ์เรื่องการปฎิบัติธรรมและการนั่งสมาธิเบื้องต้นเพื่อจิตใจสงบสุขและเข้าสู่การปฎิบัติการนั่งสมาธิ และหลังจากนั้นพักรับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายโมงกิจกรรมนั้นทนาการ แล้วหลังจากนั้นได้แยกเด็กออกไปนั่งสมาธิข้างนอกเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศส่วนในห้องของผู้สูงวัยเป็นการเดินจงกรม และหลังจากนั้นได้ให้เด็กและผู้สูงวัยมาทำกิจกรรมร่วมกัน และสรุปกิจกรรม ประธานโครงการกล่าวปิดกิจกรรมพร้อมชี้แจงกิจกรรมครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

กิจกรรมในวันนี้ เด็กเยาวชนธรรมะและผู้สูงวัยได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากพร้อมให้ความสำคัญกับกิจกรรมในวันนี้มาก ทั้งผู้สูงวัยและผู้ปกครองต่างก็มาร่วมกิจกรรมและทำกิจกรรมทุกๆกิจกรรมพร้อมกับลูกหลานทำให้ได้เห็นภาพที่อบอุ่นรวมถึงเป็นการปฎิบัติธรรมตามศาสนาของพระพุทฑศาสนาด้วย โดยสรุปภาพรวมแล้วกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ชุมชนชื่นชอบมากค่ะ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 6 มีนาคม 2558 09:15:31
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 6 มีนาคม 2558 09:18:42 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาถนนสาธารณะ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์( พัฒนาถนนสาธารณะ 12 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทุกๆสิ้นเดือนคนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจิตอาสาพัฒนาสาธารณะ ตามถนน ของชุมชนมีการเก็บขยะ กวาด ถ้างหญ้า และจัดระเบียบทางเดินให้ดูสะอาด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทุกๆสิ้นเดือนคนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจิตอาสาพัฒนาสาธารณะ ตามถนน ของชุมชนมีการเก็บขยะ กวาด ถ้างหญ้า และจัดระเบียบทางเดินให้ดูสะอาด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทุกๆสิ้นเดือนคนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจิตอาสาพัฒนาสาธารณะ ตามถนน ของชุมชนมีการเก็บขยะ กวาด ถ้างหญ้า และจัดระเบียบทางเดินให้ดูสะอาด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 UnLock
28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 6 มีนาคม 2558 09:22:02
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 6 มีนาคม 2558 09:37:31 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมอาชีพ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมกลุ่มสตรีชุมชนนากอฮูแต เพื่อวางแนวทางสร้างเสริมอาชีพในกลุ่มสตรี นากอฮูแต และกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดสารเสพติด ( 6 วัน)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ชุมชนปลอดภัยและเข้มแข็ง และสร้างเสริมเครือข่ายชุมชนโดยชุมชน ร่วมแก้ปัญหายาเสพ ติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มสตรีและเยาวชนในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มีการจัดประชุมกลุ่มสตรีและเชิญวิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงนกกระทามาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงและการทำรังที่อยู่ของนกว่าต้องใช้แสงขนาดไหนและให้ความรู้ถึงประโยชน์การเลี้ยงนกกระทา และยังสร้างรายได้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มสตรีและเยาวชนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการจัดประชุมกลุ่มสตรีและเชิญวิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงนกกระทามาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงและการทำรังที่อยู่ของนกว่าต้องใช้แสงขนาดไหนและให้ความรู้ถึงประโยชน์การเลี้ยงนกกระทา และยังสร้างรายได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีการจัดประชุมกลุ่มสตรีและเชิญวิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงนกกระทามาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงและการทำรังที่อยู่ของนกว่าต้องใช้แสงขนาดไหนและให้ความรู้ถึงประโยชน์การเลี้ยงนกกระทา และยังสร้างรายได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 2,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 UnLock
27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวันชัยวันชัยเมื่อ 5 มีนาคม 2558 11:51:15
แก้ไขโดย วันชัย เมื่อ 5 มีนาคม 2558 11:52:50 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งและประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อบริหารการจัดการการทำงานสรุปผลการทำงานที่ผ่านมา 2.เพ่ื่อขับเตลื่อนกิจกรรมตรั้งต่ิไปตามแผนงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ผู้นำชุมชน จำนวน 8 คน อสม จำนวน 10 คน 2.แกนนำนักเรียนและเยาวชน จำนวน 4 คน 3.ตัวแทนภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย จำนวน 5 คน 4.ตัวแทนภาคส่วนราชาการในพื้นที่ เช่นจาก อบต.เป็นต้น จำนวน 4 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.ผู้นำชุมชน เข่าร่วมจำนวน 8 คน อสม จำนวน 10 คน 2.แกนนำนักเรียนและเยาวชนจำนวน 5 คน 3.ตัวแทนภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายจำนวน ภ คน 4.ตัวแทนภาคส่วนราชาการในพื้นที่ เช่นจาก อบต.เป็นต้น จำนวน 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.คณะทำงานได้ประสานงานแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมในเวลา 9.00 นง 2.ให้ผู้ประชุมลงทะเบียน 3.การประชุมได้เริ้มขั้นในเวลา 9.00 น ผู้รับผิดชอบโครงการได้สรุปผลการทำงานที่ผ่านมาได้ประเด็นต่างๆดังนี้1.การจัดกิจกรรมต่างๆสามารถบรรลุตามแผนงานที่วางไว้2.กิจกรรมที่จะทำตรั้งต่อไป 4.กำหนดกิจกรรมที่จะทำต่อไป 5.ประเมินผลที่ได้ ความสำเร็จของกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษ่ามีผู้เข่าร่วมตามที่กำหนดไว้

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการเพื่อนำไปแก้ไขต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ควรหาเวลาที่สมาชิกทุกคนสะดวกมาประชุม

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.สุวิทย์ หมาดอะดำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 UnLock
27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยummulquraummulquraเมื่อ 5 มีนาคม 2558 21:06:50
แก้ไขโดย ummulqura เมื่อ 5 มีนาคม 2558 21:15:58 น.

ชื่อโครงการ : นำคุณธรรม ลดอบายมุข คืนสันติสุขสู่บ้านตันหยง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำประจำเดือน ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินและติดตามการดำเนินการของโครงการ และผลตอบรับจากชาวบ้านจากกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.ผู้นำชุมชน 1 คน 2.กรรมการหมู่บ้าน 2 คน 3.อบต. 2 คน 4.ผู้นำศาสนา 3 คน 5.ชรบ. 2 คน ุ6.อสม. 2 คน ึ7.กลุ่มสตรี/แม่บ้าน 2 คน 8.ครูตาดีกา/ข้าราชการ 3 คน 9.กลุ่มผู้ปกครองในพื้นที่ 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเรื่องการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนตาดีกาและกีรออาตีจำนวน 80 คน ว่าตรงตามตัวชี้วัดโครงการหรือไม่ และส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อชุมชน กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.ผู้นำชุมชน 1 คน 2.กรรมการหมู่บ้าน 12 คน 3.ผู้นำศาสนา 3 คน 4.กลุ่มสตรี. 2 คน 5.ครูตาดีกา 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประธานสภาผู้นำเปิดการประชุมด้วยการกล่าวดุอาเปิดการประชุม
 2. ชี้แจงการดำเนินกิจกรรมในชุมชนที่ผ่านมาพร้อมบทสรุปของกิจกรรม
 3. มีการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ชาวบ้านมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดอบรมครั้งนี้
 2. ได้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในการพาบุตรหลานเข้าร่วมอบรมเพื่อจะให้บุตรหลานรู้เท่าทันอบายมุขต่างๆ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเพียงกานต์ เด่นดารา
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 UnLock
27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 05.30-07.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 6 มีนาคม 2558 09:02:41
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 6 มีนาคม 2558 09:48:19 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : ทำความสะอาดมัสยิด

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์( สำหรับกิจกรรมทำสะอาดมัสยิด 48 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้อาสาร่วมกันออกมาทำความสะอาดมัสยิดโดยแบ่งหน้าที่ของแต่ละคน และทุกคนทำด้วยใจและมีความสมัคคีซึ่งกันและช่วยเหลือกันเพื่อจะทำให้มัสยิดของชุมชนน่าอยู่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้อาสาร่วมกันออกมาทำความสะอาดมัสยิดโดยแบ่งหน้าที่ของแต่ละคน และทุกคนทำด้วยใจและมีความสมัคคีซึ่งกันและช่วยเหลือกันเพื่อจะทำให้มัสยิดของชุมชนน่าอยู่

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้อาสาร่วมกันออกมาทำความสะอาดมัสยิดโดยแบ่งหน้าที่ของแต่ละคน และทุกคนทำด้วยใจและมีความสมัคคีซึ่งกันและช่วยเหลือกันเพื่อจะทำให้มัสยิดของชุมชนน่าอยู่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 UnLock
27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 6 มีนาคม 2558 09:06:45
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 6 มีนาคม 2558 09:11:33 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : พบปะพูดคุยเพือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดให้มีกิจกรรมพบปะพูดคุยกันภายในชุมชนของสภาผู้นำตณะกรรมการมัสยิด และสภาชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเดือนละครั้ง(12ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ชุมชนปลอดภัยและเข้มแข็ง และสร้างเสริมเครือข่ายชุมชนโดยชุมชน ร่วมแก้ปัญหายาเสพ ติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มแกนนำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมพบปะแกนนำชุมชนและผู้ทำโครงการหารือเกี่ยวกับโครงการและการจัดอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีและเยาวชนที่ว่างงานให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยเน้นในเรื่องการทำกรงนกกระทาและการทำรายได้เข้าสู้ชุมชนเพื่อให้กลุ่มเยาวชนได้คำนึงเห็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงนกกระทา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มแกนนำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมพบปะแกนนำชุมชนและผู้ทำโครงการหารือเกี่ยวกับโครงการและการจัดอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีและเยาวชนที่ว่างงานให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยเน้นในเรื่องการทำกรงนกกระทาและการทำรายได้เข้าสู้ชุมชนเพื่อให้กลุ่มเยาวชนได้คำนึงเห็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงนกกระทา

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ประชุมพบปะแกนนำชุมชนและผู้ทำโครงการหารือเกี่ยวกับโครงการและการจัดอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีและเยาวชนที่ว่างงานให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยเน้นในเรื่องการทำกรงนกกระทาและการทำรายได้เข้าสู้ชุมชนเพื่อให้กลุ่มเยาวชนได้คำนึงเห็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงนกกระทา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 UnLock
26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkannapat janthongkannapat janthongเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558 14:32:34
Project trainer
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 1 มีนาคม 2558 16:14:57 น.

ชื่อโครงการ : อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ค่าเดินทางและค่าที่พักกรณีเข้าร่วมประชุมกับ สสส. สจรส และพี่เลี้ยงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ 
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่
 • สังเคราะห์ ประเมินคุณค่าโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
 • 09.00-09.30 น. พูดคุยแนวทางการถอดบทเรียน และเครื่องมือแบบประเมินคุณค่า6ด้าน
 • 09.30-12.00 น. เล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00-16.30 น. เล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินคุณค่า 6 ด้าน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • นายพิศิษฐ์ ชีวะ
 • นางสาวพิยกุล หนูอุ่น

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • เล่าประสบการณ์การทำงานโครงการในพื้นที่
 • สังเคราะห์คุณค่าโครงการ 6 ด้าน

การสังเคราะห์คุณค่าโครงการ 6 ด้าน ดังนี้

 1. การเกิดความรู้หรือนวัตกรรมชุมชน
 2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
 3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
 4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอือต่อสุขภาพ
 5. เกิดกระบวนการชุมชน
 6. มิติสุขภาวะปัญญา/สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • คุณถนอม ขุนเพ็ชร ได้พูดคุย ชวนคิดแนวทางการถอดบทเรียน ประสบการณ์ อุปสรรค ความเสร็จในการดำเนินโครงการในชุมชน ได้เล่าประสบการณ์จากการลงพื้้นที่ต่าง ๆ เพื่อจัดทำสื่อ ประสบการณ์การเขียนหนังสือจากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การลงพื้นที่และเครื่องมือแบบประเมินคุณค่า  6 ด้าน
 • คุณกัญนภัส จันทร์ทอง พี่เลี้ยงได้ชวนคุยต่อจากคุณถนอม ที่ต้องนำตัวแทนโครงการออกไปสัมภาษณ์นอกห้องประชุม ในที่ประชุมได้เล่าสู่กันฟังประสบการณ์การทำงาน การสังเคราะห์คุณค่าโครงการ 6 ด้าน ดังนี้
 1. การเกิดความรู้หรือนวัตกรรมชุมชน  โดยจะดูได้จากการที่การดำเนินงานโครงการได้ก่อให้เกิดความรู้ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน และก่อให้เกิดนวัตกรรมที่แปลกใหม่และมีประโยชน์ต่อชุมชนโดยโครงการอยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดีได้ก่อให้เกิดการมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตามหลักวิถีไทย
 2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ  ในขณะดำเนินการโครงการประชาชนได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อภาวะสุขภาพหรือไม่ มีผลดีเช่นไร และจะสามารถพัฒนาต่อได้อย่างไร โดยโครงการอยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดีได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่างๆ ส่งผลให้ทุกคนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และสามารถชี้แนะแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับบุคคลอื่นได้
 3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ  การดำเนินการโครงการมีการจัดการสภาพแวดล้อมอย่างไร โครงการอยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี ได้จัดให้มีสวนสมุนไพรชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รู้จักปลูกพืชผักสมุนไพรทุกครัวเรือนแนะนำการใช้สมุนไพรอย่างถูกวิธีและลดการใช้ยาปฏิชีวนะให้น้อยลง
 4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอือต่อสุขภาพ มีการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพในระดับตำบล และมีการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพในระยะยาวเพื่อการมีสุขดีแบบยั่งยืนของคนในชุมชน
 5. เกิดกระบวนการชุมชน โดยมีการช่วยคิดช่วยทำ ของประชาชนในพื้นที่ มีการระดมทรัพยากรด้านต่างๆและการร่วมมือกันของกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆในชุมชนเพื่อให้ทุกภาคส่วนมองเห็นถึงความสำคัญของการทำงานเพื่อชุมชน
 6. มิติสุขภาวะปัญญา/สุขภาวะทางจิตวิญญา มีการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองเป็นหลัก
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • แนะนำการจัดทำเอกสารการเงิน
 • ตรวจสอบเอกสารการเงิน
 • แนะนำการปรับแก้รายงานโครงการ
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง / นางสาววาสนา สูน่าหู
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,240.00 0.00 0.00 0.00 1,240.00 UnLock
26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchamlongchamlongเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558 19:35:27
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2558 09:48:34 น.

ชื่อโครงการ : ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ภาคใต้

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อถอดบทเรียน ประสบการณ์สิ่งดีๆ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยใช้เครื่องมือแบบประเมินคุณค่า 6 ด้าน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานฝ่ายการเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
 • 09.00-09.30 น. พูดคุยแนวทางการถอดบทเรียน และเครื่องมือแบบประเมินคุณค่า6ด้าน
 • 09.30-12.00 น. เล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00-16.30 น. เล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินคุณค่า 6 ด้าน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • นายจำลอง บุญทา ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • นางนาฎศิลป์ นราราช คณะทำงานด้านการเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
 • 09.00-09.30 น. พูดคุยแนวทางการถอดบทเรียน
 • 09.30-12.00 น. เล่าสู่กันฟัง
 • 12.00-13.00 น. อาหารเที่ยง
 • 13.00-16.30 น. แลกเปลี่ยนแบบประเมินคุณค่า
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • คุณถนอม ขุนเพ็ชร ได้พูดคุย ชวนคิดแนวทางการถอดบทเรียน ประสบการณ์ อุปสรรค ความเสร็จในการดำเนินโครงการในชุมชน ได้เล่าประสบการณ์จากการลงพื้้นที่ต่าง ๆ เพื่อจัดทำสื่อ ประสบการณ์การเขียนหนังสือจากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การลงพื้นที่และเครื่องมือแบบประเมินคุณค่า  6 ด้าน
 • ่คุณกัญนภัส จันทร์ทอง พี่เลี้ยงได้ชวนคุยต่อจากคุณถนอม ที่ต้องนำตัวแทนโครงการออกไปสัมภาษณ์นอกห้องประชุม ในที่ประชุมได้เล่าสู่กันฟังประสบการณ์การทำงานเริ่มจากโครงการผักสายสัมพันธ์สู่ทับคริสต์วิถีชีวิตทีพอเพียง
 • คุณจำลอง  บุญลา ผู้รับผิดชอบโครงการเล่าลักษณะโครงการคือการปลูกผัก เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ด้วยการนำคุณค่าทางศาสนามาปฎิบัติในชีวิตประจำวัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนคาทอลิกจำนวน 40 กว่าคน คณะทำงานจำนวน 20 คน ผู้สูงอายุจำนวน 50 คน ภาพความสำเร็จที่ผ่านการดำเนินโครงการมาได้ 6 เดือนคือ เด็กมีพื้นที่แสดงออกและได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพระวาจาของพระเจ้า มีส่วนร่วมในพิธีทางศาสนาไม่ว่าเป็นนักขับร้องในโบสถ์ การเป็นผู้ช่วยจารีตในพิธีศาสนา ได้รับการฝึกชีวภาพ การเพาะผัก การปลูกผักไร้ดิน คณะทำงานสามารถทำงานเป็นทีมและแบ่งหน้าที่ในการดูแลเด็ก และได้รับการเรียนรู้ด้านการปลูกผักบริโภคในครัวเรือน ผู้สูงอายุได้มีโอกาสได้เล่าถึงความหลังเมื่อครั้นอพยพมาอยู่ที่นี่ ความยากลำบากในการทำมาหากิน สอนเด็กๆในการปลูกผัก ชุมชนเริ่มเข้าใจบทบาทของศูนย์ฯและให้ความร่วมมือในการส่งเด็กๆร่วมกิจกรรม  สื่อจากสจรส.ม.อ.ที่ลงพื้นที่สัมภาษณ์และถ่ายทำรายการได้รับความสนใจในชุมชน
 • ในช่วงบ่ายได้ประเมินคุณค่าโครงการ 6 ด้าน ดังนี้
 1. การเกิดความรู้หรือนวัตกรรมชุมชน :  การสร้างความสัมพันธ์ชุมชนด้วยการนำคุณค่าทางศาสนามาขับเคลื่อนให้เป็นจริงในชีวิตประจำวันเป็นวิถีชุมชนวัดคาทอลิกที่สามารถนำรูปแบบเป็นโมเดลไปใช้ในชุมชนคาทอลิกอื่น ๆ ซึ่งในทับคริสต์ เราใช้ผักเป็นเครื่องมือ แต่ในชุมชนวัดคาทอลิกอื่น ๆ หรือวัดพุทธ มัสยิดสามารถนำกระบวนการสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยคุณค่าทางศาสนาขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชนได้โดยเริ่มจากการค้นหาศักยภาพชุมชน ความต้องการของชุมชนที่จะให้เกิดขึ้นในชุมชนแล้ว กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายหล่อเลี้ยงคุณค่าทางศาสนาให้เกิดเป็นภาคปฎิบัติในกิจกรรมต่างๆ
 2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ : โครงการได้สร้างความตระหนักรู้ถึงสภาพผักปนเปื้อนสารเคมีหรือสารพิษเช่น ฟอร์มาลีน ยาฆ่าแมลงประเภทดูดซึมที่ฉีดในผักคะน้า กะหล่ำปลี ถั่วฝักยาว แตงกวา ที่นำมาขายที่ตลาดนัด และประสบการณ์ที่ศูนย์ฯได้ทดลองปลูกผักเพื่อการค้าสำหรับส่งตลาดได้ทำให้เกิดกลุ่มปลูกผักปลอดภัยได้มาตรฐานจำนวน 20 ครัวเรือนเข้ามาเป็นคณะทำงาน เรียนรู้จากการอบรมเชิงปฎิบัติการจากสำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์พืชสวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการศึกษาดูงานแหล่งผลิตผักปลอดสารเคมี ลดการซื้อผักจากตลาดหันมาซื้อผักจากสมาชิกที่ปลูกในพื้นที่ในชุมชนมากขึ้นโดยศูนย์ฯได้เปิดตลาดนัดผักปลอดสารที่ร้านเกษตรในคริสต์ทุกวันจันทร์และศุกร์
 3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ : ทางกายภาพ ในชุมชนเริ่มหันมาสนใจการปลูกผักไร้ดินข้างบ้านพัก เด็กและผู้สูงอายุได้จับคู่ในการดูแลผัก เป็นผักบำบัดสำหรับผู้สูงอายุได้พักผ่อน เดินชมผักและดูแลผักโดยไม่ต้องก้มๆ เงย ๆ เพียงเดินรอบ ๆ โต๊ะปลูกดูแลผัก มีความสุขนับวันถอนผักบริโภค ทางสังคม: เด็ก ๆ มีพื้นที่ให้พวกเขาแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งกับผู้สูงอายุ เป็นสื่อสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันลดช่องว่างระหว่างวัยได้  สมาชิกได้แลกเปลี่ยนผักปลอดภัยบริโภคผ่านตลาดนัดผักปลอดสาร ได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
 4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอือต่อสุขภาพ : กระบวนการทำงานสร้างความสัมพันธ์ด้วยคุณค่าทางศาสนาของทับคริสต์ กลายเป็นโมเดลวิถีชุมชนวัดคาทอลิกในภาคใต้ จากสื่อที่ออกไปในผู้จัดการออนไลน์ ในยูทูปที่ทางทีมสื่อสจรส.ม.อ.ได้ลงมาทำรายการทำให้เป็นประเด็นพูดคุยในสภาพระสงฆ์ในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีขับเคลื่อนกระบวนการทำงานสู่ชุมชนวัดคาทอลิกซึ่งในแต่ละวัดอาจมีเครื่องมือขับเคลื่อนที่แตกต่างกัน
 5. เกิดกระบวนการชุมชน : โครงการเกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างองค์กรศาสนา องค์กรรัฐ องค์กรเอกชน ปราชญ์ชุมชน แม้ว่าโครงการจะเป็นกระบวนการสร้างวิถีชุมชนวัดคาทอลิกแต่ได้เชื่อมประสานขอความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  องค์กรเอกชนเช่น ชิณวงศ์ฟาร์ม จังหวัดนครศรีธรรมราช  องค์กรศาสนา เช่น ศูนย์สังคมพัฒนา ตะกั่วป่า พังงา  และจากประสบการณ์ในการทำงานด้านการปลูกผักปลอดสาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ บ้านพักเด็กจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นสถานที่พักให้แก่กลุ่มโรฮิงญา และให้การอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพให้กลุ่มเด็กและเยาวชนชุมชนกระเหรี่ยงคาทอลิกที่ป่าละอู หัวหิน
 6. มิติสุขภาวะปัญญา/สุขภาวะทางจิตวิญญาณ : โครงการสร้างสุขทางจิตวิญญาณเพราะนำคุณค่าทางศาสนามาหล่อเลี้ยงชีวิต จิตใจและจิตวิญญาณในเด็ก คณะทำงานและผู้สูงอายุ สร้างความสัมพันธ์โดยนำคุณค่าของพระวาจาพระเจ้ามาปฎิบัติในชีวิตประจำวัน ไม่แยกความเชื่อ ศาสนาออกจากการทำมาหากิน แต่นำคุณค่าทางศาสนามาขับเคลื่อนในงานพัฒนาชุมชนที่สามารถแตะต้องได้ กินได้ในแต่ละวัน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • อยากเห็นกระบวนการทำงานเช่นนี้มีคุณค่ามาก
 • การแลกเปลี่ยนพูดคุยกันทำให้โครงการเติบโตและเห็นทิศทางการก้าวเดินไปข้างหน้า
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง และนางสาวรัตนา ชูแสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 960.00 Locked
26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnannza123nannza123เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558 21:52:07
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2558 10:10:50 น.

ชื่อโครงการ : คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้รับทุน โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ภาคใต้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมติดตามโครงการร่วมกับ สสส. สจรส. และพี่เลี้ยงโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อถอดบทเรียนโครงการปี 2557 และทำแบบประเมินคุณค่า 6 ประเด็น
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 1 คน
 2. คณะทำงานโครงการฯ 1 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. พูดคุยแนวทางการถอดบทเรียน และเครื่องมือแบบประเมินคุณค่า 6 ด้าน
 2. เล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 3. ประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ 6 ด้าน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 1 คน
 2. คณะทำงานโครงการฯ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ช่วงเช้า

 1. คุณถนอม  ขุนเพ็ชร ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเวทีประชุมแลกเปลีั่ยนเรียนรู้โครงการฯ
 2. ทีมสื่อจาก สสส.ทำการพูดคุยสัมภาษณ์ อัดวิดีโอ เพื่อบันทึกภาพและเสียง

ช่วงบ่าย

 1. เล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้น
 2. ประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ 6 ด้าน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้รับทุน โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ภาคใต้

 • คุณถนอม  ขุนเพ็ชร ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเวทีประชุมแลกเปลีั่ยนเรียนรู้โครงการฯ และแนวทางการถอดบทเรียน คุณค่าที่เกิดขึ้นในโครงการ 6 ด้าน ในการดำเนินโครงการในชุมชน ได้เล่าประสบการณ์จากการลงพื้้นที่ต่าง ๆ เพื่อจัดทำสื่อ ประสบการณ์การเขียนหนังสือจากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การลงพื้นที่และเครื่องมือแบบประเมินคุณค่า  6 ด้าน

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ ความรู้ การะบวนการ วีธีการทำงาน ที่เกิดขึ้นใหม่
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ พฤติกรรมการบริโภค การออกกำลังกาย หรือหลักการดูแลสุขภาพด้วย 3อ. 2ส.
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ กาย ใจ สังคม และเศรษฐกิจ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน กฎ ข้อตกลง มาตรการของชุมชน
  • กระบวนการชุมชน การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวัญญาณ ความภาคภูมิใจ  ความเอื้ออาทร เสียสละ และการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา
 • ทีมสื่อจาก สสส.ทำการพูดคุยสัมภาษณ์ อัดวิดีโอ เพื่อบันทึกภาพและเสียง โดยพี่ถนอม ขุนเพ็ชร ทำการสัมภาษณ์พูดคุย เรื่องราวที่เด่นที่เกิดขึ้นในช่วงทำโครงการฯ

 • เล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้น โดยผู้รับทุน โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2557 จำนวน 7 โครงการ

  • โครงการอยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โครงการผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โครงการคนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โครงการบ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน ตามหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไสยง จังหวัดกระบี่
  • โครงการปรับพฤติกรรมการกิน สร้างสุขคนควนทัง จังหวัดชุมพร
 • ประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ 6 ด้าน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง/นางสาวรัตนา ชูแสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 UnLock
26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08:30-12.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkunuraineekunuraineeเมื่อ 3 มีนาคม 2558 01:31:37
แก้ไขโดย kunurainee เมื่อ 3 มีนาคม 2558 02:07:38 น.

ชื่อโครงการ : มัสยิดกุนุงจนองสร้างสุข สู่สองวัยใส่ใจสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : จัดการเรียนแบบฮาลาเกาะฮฺ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกลุ่มเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุ ในการจัดการเรียนแบบฮาลาเกาะฮ. (การเรียนแบบกลุ่มย่อย)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดการรวมตัวของผู้สูงอายุ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 81 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 81 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกลุ่มเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุ จะเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ รวมตัวกันโดยใช้มัสยิดเป็นสถานที่หลัก ในการจัดการเรียนแบบฮาลาเกาะฮฺ (การเรียนแบบกลุ่มย่อย) โดยมีอีหม่ามและโตะครู(ผู้มีความรู้) ในชุมชนเป็นผู้ทำหน้าที่กระตุ้นการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยน โดยจะจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์สุดท้ายของทุกเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้สูงอายุ และชาวบ้านผู้สนใจรวมทั้งหมด 90 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย(ฮาลาเกาะฮ) ครั้งที่1ในผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการมัสยิดกุนุงจนองสร้างสุขสู่สองวัยใส่ใจสุขภาพ โดยมีนางวรรณา โต๊ะมัน ผอ.ศูนย์บริการสาธารณสุข กม.3 ซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ประจำพื้นที่ของนนส. ได้เข้าร่วมสังเกต โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประมาณ 90 คน โดยมีโตะครู(ผู้มีความรู้) ในชุมชนกุนุงจนองเป็นผู้ทำหน้าที่กระตุ้นการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนในประเด็นการอาบน้ำละหมาด 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ในกิจกรรมครั้งมีการเเลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประเด็นการอาบน้ำละหมาด ซึ่งจะเเบ่งกลุ่มการเรียนรู้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุชาย และ กลุ่มผู้สูงอายุหญิง โดยผู้สูงอายุชายจะใช้พื้นที่มัสยิดนูรูลอิห์ซานในการร่วมเเลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และฝ่ายผู็สุงอายุหญิงจะใช้พื้นที่โรงเรียนตาดีกานูรูลอิห์ซานในการร่วมเเลกเปลี่ยนการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการพูดคุยแต่ละกลุ่มย่อยเลือกหัวข้อประเด็นในการเตรียมความพร้อม เพื่อการจัดฮาราเกาะฮ ในครั้งต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 0.00 15,750.00 0.00 0.00 0.00 17,250.00 UnLock
26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00-15.30 น. น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยwjar0206wjar0206เมื่อ 5 มีนาคม 2558 15:10:21
Project trainer
แก้ไขโดย wjar0206 เมื่อ 5 มีนาคม 2558 15:15:29 น.

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน ตามหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไสยง »

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนการดำเนินงานในพื้นที่

 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดการประชุมคณะทำงานทุก 2เดือน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อถอดบทเรียน ประสบการณ์ สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น หรือปัญหาอุปสรรคที่ชุมชนช่วยกันแก้ไขนำมาสู่การเล่ากันฟัง โดยมีเครื่องมือแบบประเมินคุณค่า 6 ด้าน 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการคนใต้สร้างสุขในพื้นที่ จ.กระบี่ ,สุราษฏร์ธานี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ ปัญหาอุปสรรค การแก้ไขปัญหา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.ผู้รับผิดชอบโครงการคนใต้สร้างสุขในพื้นที่ จ.กระบี่ ,สุราษฏร์ธานี จำนวน 20 คน 2.ทีมทำงานด้านสื่อ สุขซินโดรม จำนวน 5 คน 3. ทีมงานจากสจรส.มอ. จำนวน 3 คน 4.พี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 3 คน 5. ผุ้ถอดบทเรียน คุณถนอม ขุนเพ็ชร

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 2. ทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบในพื้นที่เกี่ยวกับ เครื่องมือแบบประเมินคุณค่า 6 ด้าน
 3. พูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อถอดบทเรียน ประสบการณ์ สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น หรือปัญหาอุปสรรคที่ชุมชนช่วยกันแก้ไขนำมาสู่การเล่ากันฟัง
 4. สอบถามประเด็นอื่นๆเพิ่มเติม
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. มีการล้อมวงพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อถอดบทเรียน ประสบการณ์ สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น หรือปัญหาอุปสรรคที่ชุมชนช่วยกันแก้ไข
 2. นำมาสู่การเล่ากันฟัง โดยมีเครื่องมือแบบประเมินคุณค่า 6 ด้าน
 3. ซักถามข้อสงสัย/ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ
 4. ให้สัมภาษณ์เพื่อจับประเด็นนำไปสู่การเขียนหนังสือ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนื่องจากพื้นที่มีอุปสรรค ไม่สามารถเดินทางมาร่วมได้ 2 โครงการคือบ้านนาเกาะไทร และบ้านคลองขนาน จากการเจ็บป่วยกระทันหัน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ต้องการให้ลงถอดบทเรียนในพื้นที่จริง เพื่อการเห็นภาพ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยilmoo33ilmoo33เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2558 13:02:49
แก้ไขโดย ilmoo33 เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2558 13:37:50 น.

ชื่อโครงการ : ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจัดตั้งธนาคารต้นไม้ (สรุปการดำเนินงานตั้งแต่ตค.-กพ.)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมธนาคารต้นไม้ จัดตั้งธนาคารต้นไม้1แห่ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสำรวจและรวบรวมพันธุ์กรรมพืชสมุนไพรที่หายากมาปลูกและเพาะขยายพันธุ์
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • มีคณะกรรมกลุ่มวานีตา เข้าร่วม 15 คน
 • มีคณะกรรมสภาชุมชนคนรักต้นไม้ 15 คน
 • แกนนำชุมชนวังกระบือ ผุู้นำเยาวชน และคนในชุมชนวังกระบือ 70 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • มีการจัดตั้งป้ายธนาคารต้นไม้ที่ศาลาวังกระบือ 2 ข้างถนนในหมู่บ้านวังกระบือเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ
 • นำพันธุ์พืชสมุนไพรที่เป็นอาหารและยามาเพาะขยายพันธุ์ โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิตต้นไม้ในธนาคาร
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • คณะทำงานกลุ่มวานีตา 10 คน
 • แกนนำชุมชนาสภาคนรักต้นไม้ และคนในชุมชนวังกระบือ 70 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • จัดทำป้ายธนาคารฯเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
 • ได้นำชนิดต้นไม้ที่ผ่านการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์พืชซึ่งบางต้นสามารถเพะาขยายพันธุ์โดยการเพาะขยายกิ่งตามความรู้ที่มีการอบรมมาจัดไว้ในธนาคาร
 • มีการผลิตต้นไม้เพื่อเป็นไม้ประดับแจกชาวบ้าน เช่น ดอกทานตะวัน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนได้สนใจเข้าร่วมปลูกต้นไม้
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • มีการติดป้ายธนาคารต้นไม้ที่ศาลาของหมู่บ้านติดริมถนนใหญ่เพื่อให้คนได้รับรู้ แต่ไม่มีพื้นที่เลยมีการนำต้นไม้มาจัดเป็นธนาคารที่ศาลาหน้ามัสยิดแทน
 • ธนาคารมีการรวบรวมต้นไม้ 2 ส่วน คือ ในส่วนของบ้านอาสาสมัครและบริเวณธนาคารข้างศาลา
 • ธนาคารต้นไม้มีการผลิตต้นไม้ที่เป็นพันธุ์ไม้หายากและไม้ประดับแจกให้กับคนในชุมชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ธนาคารต้นไม้ฯ ต้องประสบปัญหาเรื่องน้ำในการดูแลต้นไม้จึงต้องมีการเก็บต้นไม้ไว้บ้านอาสาสมัครและข้างธนาคารฯ เพื่อจัดแสดงเป็นแหล่งเรียนรู้
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 UnLock
25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnannza123nannza123เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2558 23:17:01
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2558 10:10:59 น.

ชื่อโครงการ : คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3

 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 3ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 3
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 3ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 3
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 3ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 3

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน เดือนละ 1 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ
 • เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการฯในช่วงต่อไป
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • คณะทำงาน และคณะกรรมการชุมชน จำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมคณะทำงานโครงการ คณะกรรมการชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการทำงาน
 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการ และวางแผนการทำงานในโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

 1. รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการฯ
 • กิจกรรมสร้างอาสาสมัครรุ่นใหม่ดูแลสุขภาพ
 • กิจกรรมส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อทำ "อาหารเพื่อสุขภาพ"
 • กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของสมุนไพรในการดูแลสุขภาพครั้งที่ 1
 • กิจกรรมตรวจสอบเอกสารทางการเงิน

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาดำเนินการ กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการฯ เดือนมีนาคม

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ โดยนางสาวจิตรลัดดา  วงศ์ศิลป์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการฯ

1.1 กิจกรรมสร้างอาสาสมัครรุ่นใหม่ดูแลสุขภาพ 1.2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อทำ "อาหารเพื่อสุขภาพ" 1.3 กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของสมุนไพรในการดูแลสุขภาพครั้งที่ 1 1.4 กิจกรรมตรวจสอบเอกสารทางการเงิน

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาดำเนินการ กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการฯ เดือนมีนาคม

 • 2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการฯได้ชี้แจง รายละเอียดการทำรายงานและส่งรายงาน เพื่อปิดบัญชีงวดที่ 1 และรายงานความเคลื่อไหวทางการเงิน
 • 2.2 กิจกรรมงานวันสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
เนื่องจากเวลาเดิมที่กำหนดไว้ เวลา 13.00 น. ซึ่งตรงกับการประชุมประจำเดือนของอสม. ผู้รับผิดชอบโครงการฯจึงขอเลื่อนเวลาประชุมเป็น 16.00 น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน ในครั้งนี้ได้เปลี่ยนสถานที่ประชุม เป็นที่ลานหินนวดฝ่าเท้า ประธานในที่ประชุม นายสมปอง  วงศ์ศิลป์ ประธานโครงการฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม

เวลา 16.15 น. วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ โดยนางสาวจิตรลัดดา  วงศ์ศิลป์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ตรมแผนงาน/โครงการฯ

1.1 กิจกรรมสร้างอาสาสมัครรุ่นใหม่ดูแลสุขภาพ

 • เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมจัดตั้งชมรมอาสาสมัครดูแลสุขภาพคนในชุมชน ได้เยาวชนจิตอาสา จำนวน 30 คน ซึ่งตามแผนงาน จะต้องจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และกิจกรรมเสริมทักษะอาสาสมัครดูแลสุขภาพ ตามมติที่ประชุมเห็นสมควรให้จัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากตามแผนเดิมที่กำหนดไว้เดือนเมษายน ตรงกับช่วงปิดภาคเรียน

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อทำ "อาหารเพื่อสุขภาพ"

 • หลังจากได้ความรู้เรื่องการทำอาหารเพื่อสุขภาพแล้ว ในวันนี้หลังจบการประชุม คณะทำงานโครงการฯ ได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกันด้วยเมณูที่ได้ อบรมและชมการสาธิตมา พร้อมด้วยน้ำดื่มสมุนไพร เพื่อสุขภาพ น้ำมะขามหวานเย็น แก้กระหายครายร้อน และ แก้โรคท้องผูก

1.3 กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของสมุนไพรในการดูแลสุขภาพครั้งที่ 1

 • ผลการจากดำเนินงานให้บริการฟรี ด้วยการนวดและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชน ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ที่ศูนย์ ศสมช. มีผู้มารับบริการ ตั้งแต่วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 45 คน เป็นคนในเขตชุมชนหมู่ 1 บ้านพรุกระแชง 40 คน และนอกเขต 5 คน มีรายได้จากการให้บริการ จำนวนเงิน 1,800 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ผู้มารับบริการให้เพื่อช่วยเหลือเป็น ค่าน้ำ ค่าไฟ
 • ผลจากการดำเนินงานเปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในศูนย์ ศสมช. ตามกิจกรรมแผนงานโครงการฯ ที่ได้รับสนับสนุนจากสสส. ทำให้นายสมจิตร  จันทร์แก้ว ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนอสม.ดีเด่น สาขา การบริการใน ศสมช. เพื่อส่งเป็นตัวแทนส่งเข้าประกวดในระดับอำเภอ
 • จากการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ให้มีโครงการคนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ที่มีกระบวนการทำงานร่วมกันด้วยภาคีเครือข่าย ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้รับเชิญร่วมเข้าประชุมกับสาธารณสุขอำเภอเวียงสระ เพื่อรับฟังแผนการรับนิเทศและเยี่ยมชม การดำเนินงานจากทีมงานด้านการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามกำหนด ในวันที่ 13 มีนาคม 2558
 • และทางหมู่บ้านได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านตัวแทนเข้าประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่บนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อแข่งขันในระดับอำเภอ ประจำปี 2558

1.4 กิจกรรมตรวจสอบเอกสารทางการเงิน

 • เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้นำเอกสารทางการเงิน ไปตรวจสอบกับพี่เลี้ยง สจรส .ม.อ. ที่มอ.สุราษฎร์ธานี ได้รับคำแนะนำในเรื่องการจัดทำรายงานทางการเงิน และการแยกหมวดหมู่ ค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาดำเนินการ กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการฯ เดือนมีนาคม

 • 2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการฯได้ชี้แจง รายละเอียดการทำรายงานและส่งรายงาน เพื่อปิดบัญชีงวดที่ 1 และรายงานความเคลื่อไหวทางการเงิน งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนในงวดที่ 1 จำนวน 82,560 บาท ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานโครงการฯ ทั้งหมด 74,820 บาท คงเหลือในสมุดบัญชี จำนวนเงิน 7,740 บาท

 • 2.2 กิจกรรมงานวันสร้างเสริมสุขภาพชุมชน : ที่กำหนดไว้เดือน สิงหาคม 2558 เนื่องจากทางหมู่บ้านได้จัดงานประเพณีประจำหมู่บ้าน งานอาบน้ำขอพรผู้สูงอายุ ผู้รับผิดชอบโครงการฯจึงขอเสนอให้จัดกิจกรรมวันสร้างเสริมสุขภาพให้ตรงกับวันนี้ เพื่อได้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนด้วย ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบโครงการฯจะต้องปรึกษากับทีมพี่เลี้ยง และจะรายงานผลให้ทางคณะทำงานโครงการฯ ทราบ

เวลา 18.00 น. ประธานฯ กล่าวขอบคุณคณะทำงานโครงการฯ  และทุกคนที่ได้สละเวลา แรงกาย แรงใจ สิ่งของ ในการดำเนินงานครั้งนี้ผ่านได้ด้วยดี โดยอาศัยพลังสามัครคี เพื่อให้คนในชุมชน หมู่ 1 บ้านพรุกระแชง มีสุขภาพทีดี สามรถดูแลสุขภาพตนเองได้ ด้วยภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน ประกอบด้วย บุคคลากร สมุนไพร สถานที่ สิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ และหวังอย่างยิ่งว่าการนำเอา องค์ความรู้ จากกิจกรรมต่างๆ ที่พี่น้องในชุมชนได้รับ นำไปปรับปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์มากที่สุดด้วยการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ สสส. สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ และพี่เลี้ยงทีมงานที่คอยให้คำแนะนำปรึกษา ทำให้เกิดโครงการฯ

 • จากการพูดคุยการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ผ่านมา และปรึกษาหาแนวทางในการดำเนินครั้งต่อไป นำเอาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาปรับปรุง หาแนวทางแก้ไข เพื่อการพัฒนา และหลังจากได้แจ้งข่าว เรื่องที่หมู่บ้านได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประกวดในกิจกรรมต่างๆ คณะทำงานโครงการฯ มีความดีใจ และภาคภูมิใจ มีแรงผลักดันและมีแนวคิดใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ และที่ขาดไม่ได้เลย เรื่องเล่าจาก คณะทำงานโครงการฯ มีข้อเสนอแนะในเวที ดังนี้
 1. นายนิยม วงษ์ศิลป์ ได้เสนอให้ทุกวันอาทิตย์ ตอนเย็น ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน และจะต้องเป็นเมณูเพื่อสุขภาพเท่านั้น และทุกคนก็นเห็นด้วย
 2. นางสุนันทา  จันทร์แก้ว บอกว่าแปลงดอกไม้หน้าบ้าน ที่รื้อถอนไป ได้นำผักมาปลูก ตามหลัก "กินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นยา" จากแปลงดอกไม้เป็นแปลงผักกาดปลอดสารพิษ ในเนื้อที่ไมีกี่ตารางเมตร มีผักสดกินทุกวัน และได้แบ่งให้เพื่อนบ้านกินด้วย  แล้วนางจินตนา วงษ์ศิลป์ ก็บอกว่า ที่บ้านจากแปลงดอกไม้ก็เป็นแปลงผักคะน้า ทำอาหารกินทุกวันประหยัดค่าผักไปหลายบาท
 3. นายอำพล ถิ่นพิบูลย์ บอกว่า ตอนนี้น้ำหนักขึ้น 2 กิโลแล้ว กินข้าวได้เยอะขึ้น ไม่ปวดหัวเหมือนแต่ก่อน หลังจากที่ได้เลิกดื่มเหล้า มาเป็นเวลา 2 เดือน และตอนนี้ลด บุหรี่ด้วยแล้ว เหลือตังติดกระเป๋าเยอะขึ้น
 4. นายสมพร ตรีศรี ที่ได้รับการตรวจความดันฯ ในกิจกรรมตรวจสุขภาพก่อนประชุม ซึ่งนายสมพร ตรีศรี มีระดับความดันฯ สูงถึง 166/102 และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลัก 3 อ. และ3 ส. อยู่เสมอ ปัจจุบัน ลดลง 146/74
 • จะเห็นได้ว่า จากเดิมที่คนในชุมชนไม่ค่อยสนใจเรื่องสุขภาพ แต่หลังจากมีโครงการฯ เกิดขึ้น ประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามแผนงานโครงการฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยตัวเองได้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง/นางสาวรัตนา ชูแสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 UnLock
25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsaiyaisaiyaiเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558 09:09:24
แก้ไขโดย saiyai เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558 09:16:31 น.

ชื่อโครงการ : บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : เด็กและเยาวชนเรียนรู้การทำอาหารท้องถิ่นครั้งที่6

กิจกรรมหลัก : จัดกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมชุมชน ด้านอาหารท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน 10 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็ก เยาวชน และปราชญ์ชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เด็ก เยาวชน และปราชญ์ชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็ก เยาวชน และปราชญ์ชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วิทยากรได้สอนการทำยำสมุนไพร  สมุนไพรไทยขึ้นชื่อในเรื่องของสรรพคุณทางยาเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะความร้อนแรงนั้นมีส่วนในระบบการคลายความอืดแน่นเฟ้อได้อย่างดี บำรุงธาตุต่างๆ อีกทั้งแต่ละชนิดยังอุดมด้วยเส้นใยอาหารที่ให้ผลดีต่อระบบทางเดินอาหาร ลองนำสมุนไพรต่างๆ มาปรุงรวมมิตรกันในรสชาติที่ชอบ วันนี้นำเสนอยำสมุนไพร ส่วนผสม
หอมแดง                  80 กรัม
ขิง                          80 กรัม
ตะไคร้                    50 กรัม
ถั่วทอด                    50 กรัม
กระชายซอยทอด      50 กรัม
ใบมะกรูดทอด          10 กรัม
กุ้งแห้งทอด              30 กรัม
หมูสับรวนให้สุก        30 กรัม
ต้นหอมซอย            10 กรัม
พริกขี้หนูซอย          10 กรัม
มะนาว                      2 ช้อนโต๊ะ
น้ำปลา                    2 ช้อนโต๊ะ


วิธีทำ - หั่นหอมแดง ขิง ตะไคร้ เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆ - นำมาคลุกเล้าเข้ากับเครื่องปรุง คือ มะนาว น้ำปลา พริก ต้นหอมซอย - ใส่ถั่ว กุ้งแห้ง และสมุนไพรทอดที่เหลืออื่นๆ ลงคลุกเคล้ารวมกันอีกครั้ง แล้วจัดเสิร์ฟ เคล็ดลับ

เครื่องปรุงที่ต้องทอด ให้ทอดในน้ำมันร้อนจัด แล้วรีบตักขึ้นพักไว้ให้เย็น การคลุกเคล้าให้คลุกเคล้าแต่เบามือเพื่อไม่ให้สมุนไพรที่ทอดไว้ช้ำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำกลับไปทำกินที่บ้านได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 0.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 3,300.00 UnLock
25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 19:00-22.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkudaydklkudaydklเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558 17:18:55
แก้ไขโดย kudaydkl เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558 17:25:52 น.

ชื่อโครงการ : บ้านดอนขี้เหล็กอุ่นใจ ห่างไกลภัยในชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมแกนนำและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : แกนนำอาสาเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้คนในชุมชนในการร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-แกนนำจำนวน90คน -กรรมการจำนวน10คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมแกนนำและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งกลุ่มแกนนำชุมชนทั้ง 3 ด้าน ด้านละ30 คน ได้แก่ - แกนนำด้านสุขภาพ - แกนนำด้านความปลอดภัย - แกนนำเยาวชนต้านสารเสพติด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-แกนนำจำนวน90คน -กรรมการจำนวน10คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมแกนนำและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งกลุ่มแกนนำชุมชนทั้ง 3 ด้าน ด้านละ30 คน ได้แก่ - แกนนำด้านสุขภาพ - แกนนำด้านความปลอดภัย - แกนนำเยาวชนต้านสารเสพติด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้มีการชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่และแบ่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้จัดทำแผนงานการดำงานต่อไปและจะมีการจัดให้ความรู้กับกลุ่มแกนนำทั้ง3 ด้านอีกครั้ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอานัต หวังกุหลำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 500.00 4,500.00 UnLock
25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkaremahkaremahเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2558 15:45:24
แก้ไขโดย karemah เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2558 15:50:43 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนธรมมะบ้านบางน้อยใส่ใจสุขภาพสูงวัย »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมงานในวันที่ 28 นี้ กิจกรรมจิตแจ่มใสด้วยการนั่งสมาธิ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงกิจกรรมก่อนจัดกิจกรรม และประชุมคณะทำงาน/ทีมงานสรุปกิจกรรมร่วมกับแกนนำชุมชน/คณะทำงานและทีมงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะทำงาน/และทีมงานทุกคนได้รับทราบกิจกรรมรวมถึงได้ทราบถึงบทหน้าทีของตน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชน/คณะและทีมงาน /อสม.และครูจิตอาสา 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประธานกล่าวแจ้งให้คณะเข้าประชุมทุกคนให้รับทราบถึงรายละเอียดกิจกรรมที่ผ่านมารวมถึงแจ้งรายละเอียดงบประมานและการแจ้งให้ทราบบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้รับทราบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 11 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำชุมชน/คณะทำงาน/ประธานโครงการ/อสม.และครูจิตอาสา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประธานโครงการได้กล่าวสวัสดีและพูดคุยกับทีมงานถามข่าวคราวและการทำงานกิจกรรมที่ผ่านมาพร้อมให้แต่ละคนเสนอแนะมาพร้อมมีการแสดงความคิดเห็นการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาและกิจกรรมครั้งต่อไปด้วย

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

การประชุมคณะทำงานในวันนี้เป็นการประชุมคณะทำงานและทีมงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม พูดคุยเรื่องเนื้อหาการประชุมและภาพรวมกิจกรรมที่ผ่านมาด้วย
และหลังจากนั้นเป็นการวางแผนกิจกรรมที่จะจัดในวันที่ 28 นี้ด้วยเพื่อเป็นการแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยanunmaneeanunmaneeเมื่อ 1 มีนาคม 2558 11:58:58
แก้ไขโดย anunmanee เมื่อ 1 มีนาคม 2558 12:26:06 น.

ชื่อโครงการ : คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 8

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมประชุมคณะทำงานโครงการฯ เดือนละครั้ง.. จำนวน 10 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลกิจกรรมที่ผ่านมาและกำหนดการทำกิจกรรมครั็งต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน 3 คน
แกนนำหมู่บ้าน  17  คน ปราชญ์  2 คน ท้องที่ท้องถิ่น  3  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

09.00  น.  ลงทะเบียน 09.30  น.  ประธานกล่าวเปิดเวที และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเนื่องจากความร่วมมือของทุกคนที่ปฎิบัติงานเป็นอย่างดีในงานประจำปี 10.00  น.  ผู้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรื่องกิจกรรมที่ผ่านมาและร่วมกันกำหนดกิจกรรมครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ได้ผลสรุปของกิจกรรมที่ผ่านมา โดยเฉพาะงานประจำปี มีความสำเร็จเกือยร้อยเปอร์เซ็นต์ คนในชุมชนสามัคคีกันดูจากการทำหน้าที่ของแต่ละคน โดยเฉพาะการนำสมุนไพรมาร่วมในงาน การต้อนรับ การทำอาหาร การทำขนมสมุนไพร เป็นต้นและเกิดแผนงานเวทีครั้งต่อไป กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ในวันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2557  และมอบหน้าที่ประธานโครงการฯ เชิญหม้อพื้นบ้าน ปราชญ์ในหมู่บ้านมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในเวทีครั้งต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.จุรีย์ หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 525.00 0.00 0.00 0.00 525.00 UnLock
25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวันชัยวันชัยเมื่อ 5 มีนาคม 2558 11:42:02
แก้ไขโดย วันชัย เมื่อ 5 มีนาคม 2558 11:45:32 น.

ชื่อโครงการ : ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : ปรับปรุงระบบการจัเก็บและการขนส่ง

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการดำเนินงานของธนาคารขยะชุมชนบ้านนครธรรม

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงระบบการจัดเก็บและการขนส่งให้เป็นระบบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.แกนนำชุมชน จำนวน 10 คน 2.ตัวแทนภาตประชาชนจำนวน 11 คน 3.ตัวแทนจากส่วนราชการจำนวน 10 คน 4.ตัวแทนกลุ่ม อสม จำนวน 7 คน 5.กลุ่มแม่บ้านจำนวน 3 คน 6.กลุ่มนักเรียนและเยาวชนจำนวน 6 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปรับปรุงสถานที่จัดเก็บขยะที่รับซื้อจากชาวบ้านได้จากการลงแขกเก็บขยะและได้จากการรับบริจาคจากชาวบ้านพร้อมทีั้งชี้แจงทุนที่รับซื้อและขายขยะทุกครั้งที่ขายให้สมาชิกรับทราบโดยทั่วกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.แกนนำชุมชน จำนวน 10 คน 2.ตัวแทนภาตประชาชนจำนวน 11 คน 3.ตัวแทนจากส่วนราชการจำนวน 10 คน 4.ตัวแทนกลุ่ม อสม จำนวน 7 คน 5.กลุ่มแม่บ้านจำนวน 3 คน 6.กลุ่มนักเรียนและเยาวชนจำนวน 6 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ปรับปรุงสถานที่จัดเก็บขยะที่รับซื้อจากชาวบ้านได้จากการลงแขกเก็บขยะและได้จากการรับบริจาคจากชาวบ้านพร้อมทีั้งชี้แจงทุนที่รับซื้อและขายขยะทุกครั้งที่ขายให้สมาชิกรับทราบโดยทั่วกัน ทำความสะอาดสถานที่ จัดเก็บอุปกรณ์รับซื้อให้เป็นระเบียบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

สมาชิกหรือคณะทำงานร่วมกันจัดสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รับทราบสถานะเงินทุนรับซื้อยอดเงินขณะปัจจุบัน คงเหลือกี่บาท

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

วันและเวลาที่เรียกมาทำกิจกรรมควรเป็นเวลาที่สมาชิกสะดวกมาทำกิจกรรมเช่น หลังจากทำงาน

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อ.สุวิทย์ หมาดอะดำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านจองถนนบ้านจองถนนเมื่อ 5 มีนาคม 2558 14:42:18
แก้ไขโดย บ้านจองถนน เมื่อ 5 มีนาคม 2558 15:14:50 น.

ชื่อโครงการ : คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล »

ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมวิทยุเฝ้าระวังในพื้นที่ ต.จองถนน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมประชุมคณะทำงานเเบ่งหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการร่วมกับคนในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อฝึกทักษะการใช้วิทยุสื่อสารเฝ้าระวังในพื้นที่ี

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ประกอบอาชีพประมงที่มีความสนใจในการใช้เครื่องมือวิทยุสื่อสาร CB  จำนวน 5 เครื่อง ในพื้นที่ ม. 1 เเละ ม. 3 ต.จองถถนน จ.พัทลุง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประสานผู้เข้าร่วมเเละผู้สนใจอบรมวิทยุเฝ้าระวัง เตรียมวิทยุสื่อสารเฝ้าระวังในพื้นที่ สำหรับการฝึกใช้เครื่องวิทยุ CB

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ประกอบอาชีพประมง ในพื้นที่ ม. 1,3 ต.จองถนน จ.พัทลุง

เเกนนำในพื้นที่ ม. 1 จำนวน  2 คน
เเกนนำในพื้นที่ ม. 3  จำนวน  2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม เเลกเปลี่ยนการใช้วิทยุของเครือข่ายสมาคมวิทยุเฝ้าระวังในพื้นที่ ประโยชน์ของการใช้วิทยุเฝ้าระวังในพื้นที่ ต้นน้ำ กลางน้ำ  ปลายน้ำ ฝึกการใช้วิทยุเฝ้าระวังของเครือข่าย สรุปเเละปิดการประชุม


ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้เข้าร่วมเข้าใจเเละรู้เเนวทางการใช้เครื่องมือวิทยุสื่อสารเฝ้าระวังในพื้นที่  โดยสามารถใชในการออกตรวจตราในทะเลสาบ ระหว่างที่ทำการประมง

สามารถใช้วิทยุสื่อสารเฝ้าระวังในทางที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถเป็นสื่อในการติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายวิทยุอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

ได้เพิ่มทักษะการใช้วิทยุให้เกิดความชำนาญในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การใช้วิทยุสื่อสารเฝ้าระวังจะช่วยให้เราเกิดความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร เช่น นา้ำท่วม วาตภัย เป็นการใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าเเละมีประโยชน์สำหรับพี่น้องที่ประกอบอาชีพประมงในการตรวจตราเเละดูเเล

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอุทุมพร รัตน์หิรัญ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยanatanatเมื่อ 5 มีนาคม 2558 23:02:25
แก้ไขโดย anat เมื่อ 5 มีนาคม 2558 23:42:21 น.

ชื่อโครงการ : คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคระกรรมการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำชุมชนเดือนละครั้งเพื่อรายงานความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรค

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-คณะกรรมการ 15 คน
-เยาวชน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-จัดประชุมกลุ่ม/เครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ทุก 3 เดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-คณะกรรมการ 20 คน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย นางผุสดี นพชัยยา
 2. กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมโดย นางสาวณฐกานต์ เพชรสุวรรณ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 3. สรุปกิจกรรมทั้งหมด ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา โดย บัณฑิตอาสา
  4.สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมทั้งหมด ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา โดยให้คณะกรรมการทั้งหมดสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรรม
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

การประชุมในวันนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
จากการสอบถามถึงการดำเนินงานที่ ผ่านมาทั้งข้อดีข้อเสีย จะเห็นได้ว่าจะมีทั้งสองส่วน ในส่วนข้อดี คือการที่ทุกคนได้มีเวลามารวมตัว รวมกลุ่มกัน
และข้อเสียคือ มีงานเพิ่มขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ในส่วนของคณะกรรม ในวันนี้คณะกรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากติดภารกิจ แนวทางแก้ไข..หากมีกิจกรรมหลังจากนี้ควรที่จะสอบถามวันและเวลาที่ทุกคนว่างพร้อมกัน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอานัติ หวังกุหลำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00 UnLock
24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยanatanatเมื่อ 5 มีนาคม 2558 23:36:53
แก้ไขโดย anat เมื่อ 5 มีนาคม 2558 23:43:19 น.

ชื่อโครงการ : คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ครั้งที่ 3

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำชุมชนเดือนละครั้งเพื่อรายงานความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงาน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-คณะกรรมการ 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการ 19 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย นางผุสดี นพชัยยา
 2. กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมโดย นางสาวณฐกานต์ เพชรสุวรรณ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 3. ชี้แจงเรื่องแผนกิจกรรมในอบรมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในวันที่ 14- 15 มีนาคม 2558 โดย บัณฑิตอาสา
  4.สรุปกิจกรรม
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

การประชุมในวันนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์  บรรลุ
เนื่องจากว่าผู้เข้าร่วมประชุม เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งแผนงานในครั้งนี้ บัณฑิตได้วางไว้ ก็จะมีดังนี้ คือ วันแรกจะให้มีการอบรม และวันที่สอง จะให้ลงสถานที่จริง โดยวันแรกบัณฑิตได้ออกแบบกิจกรรม ดังนี้ วิธีการที่หนึ่ง 1.รู้จักคน โดยการแนะนำตัว ซึ่งก็จะให้แนะนำทั้งเด็ก พี่เลี้ยง และผู้นำชุมชน เพื่อให้รู้จักกันมากขึ้น 2. คือรู้จักชุมชน โดยให้เล่าถึงความประวัติศาสตร์ชุมชน อาณาเขต ภูมิศาสตร์ เรื่องเล่า สถานที่สำคัญ และประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น วิธีการที่ 2 ฝึกทักษะการเก็บข้อมูล โดยการวาดแผนที่ และวิธีการที่ 3 คือ อบรมให้ความรู้ และสอนทักษะการเก็บข้อมูลในชุมชน ส่วนวันที่ 2 ก็จะนำน้องลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยเก็บภาพ พูดคุย สังเกต และรวมกันเล่าเรื่องราวที่ได้พบเจอในวันนี้ และสุดท้ายสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นผลการประชุมก็ยังได้ข้อเสนอแนะจากทีมโครงการบัณฑิตอาสาในเรื่องการใช้วิธีการโดยการเล่นเกมส์ ซึ่งมีชื่อว่าวิตามิน A

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ในส่วนของคณะกรรม ในวันนี้คณะกรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากติดภารกิจ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอานัติ หวังกุหลำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 500.00 0.00 0.00 2,000.00 UnLock
23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsaiyaisaiyaiเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2558 10:30:32
แก้ไขโดย saiyai เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2558 10:36:25 น.

ชื่อโครงการ : บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : เด็ก เยาวชน ฝึกรำมโนราห์ ครั้งที่ 8-10

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมชุมชน ด้านมโนราห์ จำนวน 10 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็ก เยาวชน และปราชญ์ชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาและความสนใจและความถนัด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็ก เยาวชน และปราชญ์ชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโนราห์ได้รับความสนใจจากคนในชุมชนและได้ออกงานต่างๆมากมาย  ซึ่งทุกคนมีความชำนาญในท่ารำมโนราห์ท่าต่างๆจนเกิดความชำนาญ  และสามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้กับผู้ชมได้รับชมอย่างมีความสุขอีกทั้งช่วยสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 UnLock
23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpatimohpatimohเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2558 22:35:54
แก้ไขโดย patimoh เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2558 14:51:11 น.

ชื่อโครงการ : ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด) »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมลดรายจ่ายจากวัสดุที่มีในชุมชนโดย การสาธิตการทำน้ำยาล้างจานจากมะกรูดและสมุนไพรไล่ยุงจากวัสดุธรรมชาติ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมลดรายจ่ายจากวัสดุที่มีในชุมชนโดย การสาธิต

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เราได้ประสบปัญหากันนั้น หลายท่านคงทราบว่า ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ดิ่งตัวลงอย่างน่าตกใจนั้นได้ส่งผลต่อราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคในตลาดได้ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้เหล่าพ่อค้าและประชาชนต้องประสบปัญหาสินค้าแพง 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 119 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนบ้านกลาง ม.4 จำนวน  119 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมลดรายจ่ายจากวัสดุที่มีในชุมชนโดย การสาธิต 1.ทำสมุนไพรไล่ยุงจากวัสดุที่มีในชุมชน -เพื่อต้องการทำสมุนไพรไล่ยุง โดยใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติหาได้จากชุมชน -ได้รู้จักนำสมุนไพรไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด -ประหยัดและปลอดภัยจากสารพิษ รับผิดชอบกิจกรรมโดยกลุ่ม อสม.บ้านกลาง 2.การสาธิตวิธีการทำน้ำยาล้างจานด้วยมะกรูดและใบเตย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนบ้านกลาง ม.4 จำนวน  119 คนสดุ – อุปกรณ์

1.มะกรูด 10 ลูก                                                                                                                           


 2.น้ำเปล่า                                                                                                                                           3.กะละมัง หม้อ มีด เขียง ไม้พาย ตะกร้าที่มีรูเล็กๆ                                                                              

4.เตาถ่าน ถ่าน

5.ขวดพลาสติก

6.ผ้าขาวบาง (หากไม่มีใช้ผ้าอะไรก็ได้แต่ต้องบาง)

 1. N70 1/2 กิโลกรัม         

8.เกลือแกง 1 มัด                                                                                                                                           

9.ขี้เถ้า                                                                                                                                                              

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน

1.นำขี้เถ้ามาร่อนให้เหลือแต่ผงที่ไม่มีเศษถ่าน                                                                                                     2.เมื่อร่อนเสร็จแล้วให้นำน้ำมาเทใส่ทิ้งไว้ 7 วันแล้วขี้เถ้าจะตกตะกอนจนเป็นน้ำใสๆเรียกว่า “น้ำด่าง”              3.เมื่อครบกำหนด 7 วัน ให้นำมะกรูดมาล้างให้สะอาดแล้วผ่าครึ่งเป็น 2 ซีก เสร็จแล้วนำไปต้มด้วยน้ำเดือด                                                        4.เมื่อต้มเสร็จแล้วให้เทมะกรูดใส่กะละมังที่เตรียมไว้รอจนกว่ามะกรูดจะเย็น                                                                5.เมื่อมะกรูดเย็น ให้บีบน้ำออกจากลูกมะกรูด จากนั้นนำตะกร้ามากรองเอาเม็ดออกเมื่อกรองเสร็จ ให้นำผ้าบางๆมากรองอีก 1 รอบ                                                                                                                                                    6.เท N70 ใส่กะละมัง แล้วกวนให้ไปทางเดียวกันเป็นเวลา 5 นาที                                                                                          7.เมื่อครบ 5 นาทีให้ค่อยๆใส่เกลือ น้ำด่าง และน้ำมะกรูดลงไปแล้วคนให้เข้ากันจนกว่าจะหมด                                          8.ใส่สีผสมอาหารแล้วกวนให้เข้ากัน รวมเป็นเวลา 30 นาที แล้วหยุดกวน                                                                            9.จากนั้นทิ้งไว้ 6 ชั่วโมง เพื่อให้ฟองหมด                                                                                                                       10.หลังจากฟองหมดให้ตักใส่ขวดพลาสติกให้เรียบร้อยและสามารถนำไปใช้ได้เลย

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

          สมุนไพรนอกจากจะไม่ทำให้สภาพแวดล้อมเป็นพิษ ยังอ่อนโยนต่อมือของผู้ใช้อีกด้วย ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีแรงๆ ยิ่งไปกว่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสังเคราะห์ส่วนใหญ่จะใส่ขี้ผึ้ง สารขจัดคราบและซิลิโคนเข้าไปมากเกินไป ทำให้ไม่สามารถล้างออกหมด ส่วนสารสกัดจากดอกไม้และพืช เช่น มะกรูด สามารถขจัดคราบ ดับกลิ่นคาวและสามารถล้างออกได้ง่าย

          เมื่อนำเอาน้ำยาล้างจานมะกรูด ที่เราได้ผลิตขึ้นนั้น ไปล้างจานชามที่เราใช่บรรจุอาหารแล้ว ผลปรากฏว่าจานชามที่มีสิ่งสกปรกติดอยู่สะอาดขึ้นไม่มีคราบมัน และไม่มีกลิ่นคาว ซึ่งเป็นผลที่น่าพอใจอย่างมาก

อภิปรายและสรุปผล

          จากการที่เราได้ศึกษาและได้ทำการผลิตน้ำยาล้างจานจากมะกรูดออกมาใช้นั้น น้ายาล้างจานมะกรูดมีประสิทธิภาพในการชำระสิ่งสกปรก ซึ่งน้ำยาล้างจานมะกรูดของเรานั้นมีส่วนผสมของน้ำด่าง(น้ำขี้เถ้า)ซึ่งมีฤทธิ์เป็นเบส ช่วยในการชำระล้างสิ่งสกปรก ส่วนมะกรูดนั้นมีฤทธิ์เป็นกรดซึ่งทำปฏิกิริยากับไขมัน จึงช่วยขจัดคราบมันและกลิ่นคาว เกลือช่วยขจัดสิ่งสกปรก ส่วนหัวเชื้อ N70 ช่วยให้น้าล้างจานของเรามีฟองน่าใช้ ดังนั้นน้ำยาล้างจานมะกรูดที่เราผลิตขึ้นนี้จึงเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทางเลือกใหม่ที่ดีอีกทางหนึ่ง ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายและทำจากสมุนไพร

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชาชนชาวม4 บ้านกลาง
1.ได้ดู/รับฟังวิทยากรสาธิตการทำน้ำยาล้างจานจากมะกรูด
2.วิทยากรสาธิตการทำสมุนไพรไล่ยุงจากวัสดุท้องถิ่น

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ชาวบ้านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ลดรายจ่ายในชีวิตประจำวันได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสุทธิชาติ เมืองปาน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 UnLock
23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสรศักดี์ ช่วยชูสรศักดี์ ช่วยชูเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2558 16:45:18
แก้ไขโดย สรศักดี์ ช่วยชู เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2558 17:41:12 น.

ชื่อโครงการ : บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด ) »

ชื่อกิจกรรม : ขยายผลการทำหลุมขยะจัดเก็บขยะมีพิษเพิ่มเติม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะกรรมการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีหลุมเก็บขยะมีพิษเพิ่มเติมและให้ชาวบ้านรู้จักแยกขยะ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการตัวแทนกลุ่มบ้าน และตัวแทนเจ้าของบ้านตามกลุ่มบ้านเพิ่มเติมรวม 80 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ขยายผลการทำหลุมขยะมีพิษเพิ่มเติมเนื่องจากปีที่่ 1 ทำใด้ 2 ปล้อง ขยะนี้เกือบเต็มแล้วเพราะเมื่อชาวบ้านรู้ถึงผลกระทบของการทิ้งขยะมีพิษไม่เป็นที่ จึงเก็บมาใสหลุมขยะมีพิษในวันระชุมประจำเดือนและมีการแลกเปรี่ยนกันต่อยอดความรู้ใด้เรื่อยๆจึงต้องเพิ่มอีก 2 ปล้องจึงจะเพียงพอ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีหัวหน้า รพสต. บ้านหาร 1 คน อาจารย์ กศน. ประจำตำบลไทยบุรี 1 คนคณะกรรมการกลุ่มบ้าน 10 คน ตัวแทนกลุ่มบ้าน 10 คน ตัวแทนเจ้าของบ้าน 60 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีคณะกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่มบ้านและตัวแทนเจ้าของบ้านนำขยะมีพิษ มาจากบ้าน มาเก็บไว้ในที่จัดเก็บ ที่บริเวณ ศาลาหมู่บ้าน เส้จแล้วผู้รับผิดชอบโครงการ ใด้เปิดประชุม และ ใด้ให้ คุณหมอ ศุภกิจ กลับช่วย ซื่งเป็นวิทยากรในวันนี้ ใด้อธิบาย ถึงพิษภัยของขยะมีพิษให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ใด้รู้ถึงพิษภัยและวิธีจัดเก็บ และ อันตรายที่มาจากขยะ เมื่อเส็จแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการใด้เชิญ วิทยากร คนที่ 2 คือ อาจารย์วิทยาโชติกะ อาจารย์ กศน ประจำตำบลไทยบุรีใด้ อธิบายเรื่อง เศฐกิจพอเพียงให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจ เรื่อง แนวทางเศฐกิจพอเพียง เมื่อจบแล้ว  ใด้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เอาขยะ มีพิษ ไปเก็บไวในหลุ่มเก็บ ให้มิดชิด

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ชาวบ้านใด้ช่วยกันเก้บขยะมีพิษ ที่อยู่ที่บ้าน มาเก็บไว้ในที่ปรอดภัยและใด้เข้าใจถึง พิษภัยของขยะมีพิษและใด้ช่วยกันกำจัดขยะในบ้าน และใด้เรียนรู้ เรื่องหลักเศฐกิจพอเพียงอย่างเข้าใจ จากวิทยากรทั้ง 2 ท่าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาจารย์ กำไล สมรักษ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 9,600.00 5,000.00 0.00 0.00 16,600.00 UnLock
23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthungmapragthungmapragเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2558 10:28:25
แก้ไขโดย thungmaprag เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2558 11:37:20 น.

ชื่อโครงการ : หมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี วิถีพอเพียง บ้านทุ่งมะปรัง »

ชื่อกิจกรรม : - กิจกรรมทดลองเก็บข้อมู,ฯ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนฉบับปฏิบัติการ

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อนำเครื่องมือแบบสอบถามที่ผ่านจากการตรวจสอบเก็บข้อมูลรอบที่สองของครัวเรือนเป้าหมาย
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 33 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล
 • ทีมงานและคณะทำงาน
 • ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูล ครั้งที่ 3
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 33 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ทีมงานอาสาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จำนวน  15 คน
 • ทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน  10 คน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะทำงาน เลขานุการ และเหรัญญิก จำนวน 7 คน
 • ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 1 คน - 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ชี้แจงทำความเข้าใจกับทีมงานในการจัดเก็บข้อมูล วิธิเก็บ วิธีสัมภาษณ์
 • แจกจ่ายเครื่องมือแบบสอบถามตามจำนวนครัวเรือนเป้าหมายในการทดสอบเครื่องมือในครั้งนี้
 • แบ่งโซนเขตรับผิดชอบครัวเรือนการจัดเก็บข้อมูล
 • ลงพื้นที่ปฎิบัติการจัดเก็บข้อมูลตามภารกิจที่ได้มอบหมายให้
 • รวบรวมข้อมข้อมูล
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

  จากการทำความเข้าใจทีมงานอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ทำให้ทีงานอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล ชุมชน ครัวเรือน ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะทำงาน  เลขานุการ  และเหรัญญิก ผลจากการจัดเก็บข้อมูลโยเครื่องมือแบบสอบถามนครั้งนี้ทำให้มีข้อมูลที่สารถนำไปจัดทำแผนปฎิบัติการได้ โดยผ่านกระบวนการรวบรวบบรวมข้อมูล สรุปข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะหฺให้ออกเป็นด้านๆ และเป็นประเด็น  จากข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา 1. การดำเนินอาจมีความล่าช้าบางกิจกรรมเนื่องจากภารกิจในชุมชนกับกิจกรรมของหลายๆหน่วยงานที่มีมาก 2. ทีมงานยังขาดความั่นใจกับกิจกรรมบางกิจกรรมเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่และมีรายละเอียดมากในการรายงานผลทางแว็บไซค์ 3. การรายงานกิจกรรมมีความล่าช้าเนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ตในชุมชนไม่เสถียรภาพ แนวทางการแก้ปัญหา 1. ลดกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณและควรจะบูรณาการกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆที่มีความสอดคล้องกัน 2. สร้างทีมงาน สร้างคนในชุมชนให้มีความหลากหลาย 3. แบ่งหน้าที่และบทบาทให้ชัดเจนกับทีมงานทุกคน และให้กำลังใจกับทีมงาน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 1. อยากจะให้ชะลอการรายงานผลโครงการแต่ละกิจกรรมที่ผ่านแว็บไซค์กรณีมีความล่าช้าเพราะระบบ
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 1. ความรู้และความเข้าใจต่อการบริหารการจัดการโครงการ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • การดำเนินกรรมใดที่มีปัญหาให้ปรึกษาพี่เลี้ยงโครงการ
 • กิจกรรมที่มีความสำคัญให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ
 • ให้โครงการทุกโครงการได้ดำเนินกิจกรรมไปตามแผนกิจกรรม และตามปฎิทินกิจกรรมที่ได้วางไว้
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 825.00 0.00 0.00 0.00 825.00 UnLock
23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านจองถนนบ้านจองถนนเมื่อ 5 มีนาคม 2558 15:18:09
แก้ไขโดย บ้านจองถนน เมื่อ 5 มีนาคม 2558 15:34:31 น.

ชื่อโครงการ : คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล »

ชื่อกิจกรรม : โยน EM Ball ครั้งที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมประชุมคณะทำงานเเบ่งหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการร่วมกับคนในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อปรับสภาพน้ำในพื้นที่ทะเลสาบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานในพื้นที่โครงการ สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล  12 คน เเกนนำในพื้นที่บ้านจงเก  จำนวน  10 คน เยาวชนในพื้นที่บ้านจงเก  จำนวน  8  คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประสานผู้เข้าร่วม ติดต่อวิทยากรในการบรรยายอบรมเรื่องของ EM บอล อบรมการทำ EM บอล เพื่อโยนปรับสภาพน้ำในทะเลสาบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานในพื้นที่บ้านจงเก  จำนวน                คน เเกนนำในพื้นที่บ้านจงเก จำนวน                      คน เยาวชนในพื้นที่บ้านจงเก  จำนวน                    คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมในพื้นที่บ้านจงเก ชี้เเจงรายละเอียดของการโยนEM บอล สอนทักษะการโยน EM บอล คณะทำงานเเละเยาวชนในพื้นที่ร่วมกันปั้น EM บอลในพื้นที่เพื่อโยนในทะเลสาบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้เข้าร่วมได้ทราบความจำเป็นในการปรับสภาพน้ำของทะเลสาบในพื้นที่ทะเลสาบ สามารถฝึกทำ EM บอลเพื่อปรับสภาพน้ำในพื้นที่ได้เอง เพื่อสามารถฝึกเยาวชนให้ปั้น EM บอลเเละสามารถนำไปโยนในทะเลสาบเพื่อปรับสภาพน้ำได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอุทุมพร รัตน์หิรัญ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhuasapanlexhuasapanlexเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2558 22:53:20
แก้ไขโดย huasapanlex เมื่อ 5 มีนาคม 2558 09:31:20 น.

ชื่อโครงการ : เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก »

ชื่อกิจกรรม : นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูล

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการข้อมูลเรื่องสุขภาวะชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ข้อมูลทีได้จากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์  เพื่อทราบแนวโน้มของประชาชนด้านการออกกำลังกาย การบริโภคอาหาร กินผัก ผลไม้สด  เพื่อนำมาเป็นข้อมูลใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผลสรุปแบบสอบถามในพื้นที่หมู่ที่6 บ้านหัวสะพานเหล็ก โดยสัมภาษณ์ทุกครัวเรือน  และประชากรที่มีอายุ 15ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง เครื่องมือที่ใช้ในการเฝ้าระวังพฤติกรรม คือ แบบสัมภาษณ์การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เก็บข้อมูล ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ทำการวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ตอนที่1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 1.1 คุณลักษณะประชากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ58.54 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ41.46โดยมีอายุอยู่ระหว่าง 45-59 ปี ร้อยละ37.09 รองลงมา มีอายุอยู่ระหว่าง 30-44 ปี ร้อยละ36.36 กลุ่มตัวอย่าง นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ99.61 และการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ58.90 รองลงมาคือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ28.00 1.2 สถานะสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง จากกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 275 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เจ็บป่วยทั้งหมด 77 คิดเป็นร้อยละ28.00  มีจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 37 คน คิดเป็นร้อยละ13.45 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยตรวจสุขภาพ161 คนคิดเป็นร้อยละ58.54 เมื่อจำแนกการเจ็บป่วยของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนมาก เจ็บป่วยด้วยความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ2.54 เจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ4.36 โรคไขมันในเลือดสูง คิดเป็นร้อยละ2.18 โรคหัวใจและหลอดเลือด คิดเป็นร้อยละ2.18
1.3 ปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 1.3.1 การปลูกและการบริโภคผัก ผลไม้สดปลอดสารพิษ พบว่าในภาพรวม ชุมชนที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่มีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในชุมชน ร้อยละ43.63 และกลุ่มตัวอย่างมีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเอง ร้อยละ52.36 แต่เมื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของผักที่ใช้บริโภคในครัวเรือนในภาพรวม พบว่ากลุ่มตัวอย่าง จะเลือกซื้อผักที่ปลอดสารพิษมาบริโภค คิดเป็นร้อยละ60.36 รองลงมาเลือกซื้อผักที่มีรูพรุนมาบริโภค คิดเป็นร้อยละ19.63 และเลือกซื้อผักที่มีใบสวยมาบริโภค คิดเป็นร้อยละ2.18
1.3.2 สถานที่ อุปกรณ์ และผู้นำการออกกำลังกาย พบว่าชุมชนมีการจัดสถานที่สำหรับการออกกำลังกายให้กับประชาชน คิดเป็นร้อยละ70.90 โดยมีอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย คิดเป็นร้อยละ54.54 เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรม/รูปแบบการออกกำลังกายของชุมชน พบว่า มีความนิยมออกกำลังกายโดยการขี่จักรยาน คิดเป็นร้อยละ65.00 รองลงมาจะใช้วิธีการวิ่ง คิดเป็นร้อยละ30.00
ส่วนที่2 ความรู้ และการบริโภคอาหาร 2.1 ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกต้องในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างเมื่อจำแนกแล้ว พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่อง ควรกินผัก ผลไม้สดวันละครึ่งกิโลกรัมต่อคน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ36.8 นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่อง กินผักหลายๆชนิด คิดเป็นร้อยละ 25.6  และกินผลไม้สด คิดเป็นร้อยละ 28.8 การกินอาหารทอดด้วยน้ำมันซ้ำๆมีผลทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง คิดเป็นร้อยละ8.8 ตาม 2.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารคือกินอาหารหรือของหวานที่ปรุงด้วยกะทิ เช่น แกงเผ็ด กล้วยบวดชี คิดเป็นร้อยละ50.00 และ มีพฤติกรรม กินผักผลไม้หลายชนิด คิดเป็นร้อยละ 30.25 และกินอาหารรสเค็มจัด  คิดเป็นร้อยละ10.10
ส่วนที่3 ความรู้ และพฤติกรรมการออกกำลังกาย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกต้องในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่อง มีการหยืดเหยียดหลังออกกำลังกาย คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาออกแรง/ออกกำลังกายต้องอบอุ่น ร่างกาย คิดเป็นร้อยละ35.20 รองลงมาคือออกแรงอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 วันๆละ 30 นาที ป้องกันโรคได้ คิดเป็นร้อยละ 26.36 ตามลำดับ 3.2 พฤติกรรมการออกกำลังกาย พฤติกรรมการออกกำลังกายที่ถูกต้องในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อจำแนกแล้ว พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิค เช่นเดินเร็ว วิ่ง ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ หากทำเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาทีต่อเนื่องกันจะทำให้หัวใจและปอดแข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 46.72 รองลงมาคือยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 5-10 นาที ทุกครั้งหลังการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ช่วยลดการเกิดการบาดเจ็บ คิดเป็นร้อยละ 38.00 และการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ สามารถควบคุมความดันโลหิตสุงได้ คิดเป็นร้อยละ 15.18 ตามลำดับ
ส่วนที่4 ความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ในเรื่องของการอยู่ในบริเวณที่มีควันบุหรี่เป็นประจำนานๆมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง คิดเป็นร้อยละ 43.63 รองลงมาคือการที่คนในบ้านสูบบุหรี่ขณะอุ้มเด็ก ป้อนอาหาร หรือกินอาหารร่วมกับเด็ก ทำให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคทางเดินทางหายใจมากกว่าเด็กทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 36.36 และคนที่มีประวัติสูบบุหรี่เป็นประจำมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงและโรคมะเร็งปอด  คิดเป็นร้อยละ 14.54 ตามลำดับ พฤติกรรมสูบบุหรี่ สูบบุหรี่  53 คนคิดเป็นร้อยละ 19.27 ไม่สูบบุหรี่  222 คนคิดเป็นร้อยละ 80.72 ส่วนใหญ่สูบมานานระยะเวลา 40 ปี  แต่ละวันสูบส่วนใหญ่ 20 มวน  ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ทันทีหลังกินข้าวอิ่ม คิดเป็นร้อยละ 38.18 รองลงมาสูบเพื่อคลายเครียด คิดเป็นร้อยละ 26.36 สูบบุหรี่ระหว่างขับถ่ายคิดเป็นร้อยละ 18.18 ตามลำดับ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

หลังจากที่ทราบสาเหตุและปัญหาของการเกิดโรคเรื้อรังส่วนใหญ่เกิดจาก2 พฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังแล้วหลังจากนั้นก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ให้คำแนะนำในการวิเคราะห์ข้อมูลควรจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchamlongchamlongเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2558 20:55:07
แก้ไขโดย chamlong เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2558 20:52:31 น.

ชื่อโครงการ : ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : เด็ก/เยาวชนเพาะกล้าไม้คุณธรรม

 • photo การขับร้องเพลงในพิธีศาสนาการขับร้องเพลงในพิธีศาสนา
 • photo ทีมเด็กช่วยจารีตในพิธีกรรมทีมเด็กช่วยจารีตในพิธีกรรม
 • photo พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล กำลังเทศน์สอนบนพระแท่นพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล กำลังเทศน์สอนบนพระแท่น
 • photo คณะสงฆ์ร่วมงานฉลองโบสถ์คณะสงฆ์ร่วมงานฉลองโบสถ์
 • photo สนุกสนานกับน้ำทะเลชาดหาดบางสักสนุกสนานกับน้ำทะเลชาดหาดบางสัก
 • photo โต้คลื่นยามเช้าชายหาดบางสักพื้นที่ที่สึนามิถล่มเมื่อสิบปีที่แล้วโต้คลื่นยามเช้าชายหาดบางสักพื้นที่ที่สึนามิถล่มเมื่อสิบปีที่แล้ว
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : เด็ก/เยาวชนอาสาเพาะกล้าไม้

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อปลูกฝังความเชื่อและคุณค่าทางศาสนา
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เด็กยุวธรรมทูต ยุวเกษตรกร คณะทำงาน จำนวน 25 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • นักขับร้องและผู้ช่วยจารีตในพิธีทางศาสนาในโอกาสฉลองโบสถ์ตะกั่วป่า
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • เด็กจำนวน 20 คน
 • คณะทำงานจำนวน 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558

 • 13.00 น.  เด็กขึ้นรถตู้จากสำนักงาน
 • 16.00 น.  เดินทางถึงอำเภอตะกั่วป่า
 • 17.00 - 18.00 น. ซ้อมเพลง1
 • 18.00 - 19.00 น. อาหารค่ำ
 • 20.00 - 21.00 น. ซ้อมเพลง 2

วันอาทิตย์ที่ 22  กุมภาพันธ์ 2558

 • 07.00 - 08.00 น. เล่นน้ำทะเล
 • 08.00 - 09.00 น. อาหารเช้า/เตรียมตัวเข้าโบสถ์
 • 09.00 - 09.30 น. ซ้อมขบวนแห่ผู้ช่วยจารีต
 • 10.00 - 12.00 น. พิธีฉลองโบสถ์ โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
 • 12.00 - 13.00 น. อาหารเที่ยง
 • 13.00  น.            เดินทางกลับพนม
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ ได้รับการประสานจากเลขานุการของ ผศ.พงษ์เทพ ให้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงแรมทวินโลตัส ช่วงเย็นได้ประชุมด่วนคณะทำงานเพื่อแบ่งภาระกิจในวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานการเงินไปร่วมประชุมที่โรงแรมทวินโลตัส  มอบหมายให้คณะทำงานอีก 3 คนนำเด็กเดินทางไปอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
 • ในวันเสาร์เวลา 13.00 น. เด็กได้มารวมตัวกันที่สำนักงานและออกเดินทางไปที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เมื่อถึงบ้านพรตะวัน อำเภอตะกั่วป่าเวลา 16.00 น.ปล่อยให้เด็ก ๆ ได้พักผ่อน
 • เวลา 17.00 - 18.00 น.เด็กเริ่มซ้อมเพลงเพื่อให้เข้ากับนักดนตรีที่เล่นกีตาร์ คีย์บอร์ด ไวโอลิน เพราะเด็ก ๆ ไม่เคยได้ซ้อมเพลงร่วมกันกับทีมนักดนตรีของโรงแรมเขาหลักเลย   และเริ่มซ้อมครั้งที่ 2 อีกครั้งในช่วงเวลา 20.00 - 21.00 น.ร่วมกับครูจำลอง ผู้รับผิดชอบโครงการที่เดินทางจากนครศรีธรรมราชในช่วงเที่ยงมาถึงตะกั่วป่าช่วงเวลา 19.00 น.เพื่อเป็น่ผู้ควบคุมทีมนักขับร้องและนักดนตรี
 • ในเช้าวันอาทิตย์ ได้นำเด็ก ๆ เที่ยวทะเล อาบน้ำทะเลยามเช้าจนถึง 08.00 น.กลับมาอาบน้ำ แต่งตัวและเตรียมตัวเข้าโบสถ์
 • ในช่วงเวลา 09.00 - 09.30 น.นำเด็กชายจำนวน 9 คนเตรียมซักซ้อมขบวนแห่และพิธีกรรมทางศาสนาในฐานะเป็นผู้ช่วยจารีต แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบเช่น คนถือกางเขนนำขบวนแห่ ถือกำยาน ถือมดยอบ  ถือเทียน  ถือไม้เท้าพระสังฆราช ถือหมวกพระสังฆราช ถือหนังสือให้ประธานอ่าน
 • เมื่อพิธีศาสนาเสร็จแล้ว หลังรับประทานอาหารเที่ยง เด็กๆ เดินทางกลับพนม
 • ในช่วงเย็น ๆ ได้นำเด็กเลี้ยงแทนคำขอบคุณที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำให้งานฉลองโบสถ์สำเร็จไปด้วยดี เนื่องจากบาทหลวงสุวัฒน์ เหลืองสอาด ได้มอบเงินจำนวน 1.000 บาทไว้สมทบสำหรับเลี้ยงเด็ก ๆ บรรยากาศเต็มด้วยความสนุกสนาน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง/นางสาวรัตนา ชูแสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,520.00 0.00 0.00 0.00 2,520.00 Locked
22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwiliponwiliponเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2558 17:00:09
แก้ไขโดย wilipon เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2558 20:46:50 น.

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพทีมทำงานเพื่อให้สามารถฝึกในการตั้งคำถามและรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามได้

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทีมทำงานสามารถฝึกในการตั้งคำถามและรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานที่คัดกลองแล้วจำนวน 6 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พัฒนาศักยภาพทีมทำงานเพื่อให้สามารถฝึกในการตั้งคำถามและรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามได้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กำนัน ผู้ช่วย สารวัต อสม. อบต. สามาชิกในหมู่บ้าน คนรับผิดชอบโครงการ คนเก็บข้อมูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น โดยนายกิตติโชติ ชนะหลวง ได้เริ่มอธิบายเรื่อง

        - สมัชชาพลเมือง/งานปฏิรูปที่ได้ไปอบรมที่สงขลา
        - บูรณาการแผนทั้ง ภาค/ท้องที่/ท้องถิ่น/เพื่อเป็นสมัชชาปฎิรูปพลเมือง
        - ผลกระทบต่อการเปิดรับอาเซียน

        - ทางเกษตร

        - แรงงาน


วิธีการในการจัดเก็บข้อมูล
        - ประชุมคณะทำงานและทีมที่จะลงเก็บข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องข้อดีของการได้มาซึ่งข้อมูล และร่วมกันออกแบบสำรวจที่จะลงเก็บข้อมูล

        - ประสานทีมคณะทำงานและลงเก็บข้อมูล

        - ประสานวิทยากรที่จะมาช่วยออกแบบ แบบสำรวจข้อมูลเพื่อสร้างความเช้าใจตรงกัน


สุขภาวะ หมู่ที่ 7
  - คัดเลือกครัวเรื่อนเป้าหมาย = คัดเลือกเฉพาะครัวเรื่อนที่จะเข้าร่วมโครงการ

  - จัดเก็บข้อมูล = ผู้ที่เก็บข้อมูลต้องรู้ว่าจะเก็บข้อมูลอะไร ในครัวเรือน

  - วิเคราะห์ข้อมูล  = นำข้อมูลที่ได้เก็บมาวิเคราะห์ว่าในแต่ละครัวเรือนมีปัญหาไรบ้าง

  - กิจกรรมแก้ปัญหา = เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ก็เอามาแก้ปัญหาในครํวเรือน

  - ออกธรรมนูญหมู่บ้าน = เอาปัญหาที่แก้มาออกธรรมนูญให้คนในชุมชนเข้าใจ


ข้อตกลง

  - อสม. เป็นคนเก็บข้อมูล 20 บาท ต่อชุด

  - นัด อสม. ประชุม นอกรอบ

**ประชุมครั้งต่อไป วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา บ่าย 2 โมง เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดให้คนในชุมชนได้รับทราบ เนื่องจากตรงกับชุมประจำเดือนหมู่บ้าน


ปิดประชุม 12.30 น

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • จะมีโล้หรือรางวัลให้แต่ละครอบครัวที่ปลอดยาเสพติด ปลอดอบายมุข
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 2,560.00 0.00 0.00 0.00 3,560.00 UnLock
22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkudaydklkudaydklเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558 16:53:44
แก้ไขโดย kudaydkl เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558 17:07:41 น.

ชื่อโครงการ : บ้านดอนขี้เหล็กอุ่นใจ ห่างไกลภัยในชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่เยาวชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันปัญหา

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

  เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้คนในชุมชนในการร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 200 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เยาวชน จำนวน 200 คน 200 ครัวเรือน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน และเยาวชนทั่วไป โดยการเชิญวิทยากร ผู้รู้ในชุมชน ผู้นำทางศาสนา มาบอกเล่าถึงพิษภัยของปัญหา (ความปลอดภัยของชุมชน ภัยด้านสุขภาพและด้านสารเสพติด) ที่เกิดขึ้นในชุมชน และแนวทางการป้องกันปัญหา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • เยาวชน จำนวน 200 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน และเยาวชนทั่วไป โดยการเชิญวิทยากร ผู้รู้ในชุมชน ผู้นำทางศาสนา มาบอกเล่าถึงพิษภัยของปัญหา (ความปลอดภัยของชุมชน ภัยด้านสุขภาพและด้านสารเสพติด) ที่เกิดขึ้นในชุมชน และแนวทางการป้องกันปัญหา

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องชุมชนมากขึ้น เยาวชนในชุมชนตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติดและช่วยกันป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นในชุมชน เกิดการรวมกลุ่มของกลุ่มเยาวชนในชุมชนและมีความสามัคคีกันมากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การจัดกิจกรรมของเยาวชนไม่สามารถดำเนินการตามเวลาที่กำหนดได้เนื่องจากเยาวชนติดเรื่องของการเรียนเลยต้องหาเวลาที่กลุ่มเยาวชนว่างเป็นจำนวนมาก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอานัต หวังกุหลำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 500.00 9,500.00 UnLock
22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยplugjiadeeplugjiadeeเมื่อ 3 มีนาคม 2558 20:13:33
แก้ไขโดย plugjiadee เมื่อ 3 มีนาคม 2558 21:29:22 น.

ชื่อโครงการ : บ้านปลักใหญ่ใจดี สานสัมพันธ์ เชิดชูผู้สูงวัย สู่สุขภาวะ »

ชื่อกิจกรรม : เวทีประชาคม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : .การจัดตั้งสภาสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด เครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จำนวน  100 ค น

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คืนข้อมูลให้ชุมชนโดยผ่านเวทีประชุมหมู่บ้าน เพื่อการรับรู้ปัญหาและประเมินผลกิจกรรมเพื่อปรับแนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำชุมชน จำนวน 30คน (อบต. อสม.ผู้ใหญ่บ้านปราชญ์ชุมชน)

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00-16.00 น น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmareeyammareeyamเมื่อ 5 มีนาคม 2558 21:38:05
แก้ไขโดย mareeyam เมื่อ 5 มีนาคม 2558 22:17:26 น.

ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนตัวอย่าง ร่วมสร้างชุมชนอุเปน่าอยู่ »

ชื่อกิจกรรม : 1จัดกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว ด้วยการจัดอบรมให้กับผู้เป็นแม่และพ่อ ได้เข้าใจถึงหลักการดูแลลูกให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และเพื่อให้รู้ถึงการเฝ้าระวังเกี่ยวกับการเสพสารเสพติด

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว ด้วยการจัดอบรมให้กับผู้เป็นแม่และพ่อ ได้เข้าใจถึงหลักการดูแลลูกให้อยู่ในศีลธรรมอันดี

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

้เพื่อส่งเสริมให้ตัวแทนครัวเรือน 100 คนได้เข้าใจถึงหลักการการครอบครัวที่อบอุ่น มีสายใยรักแห่งครอบครัว ความผูกพัน มีสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างครอบครัว ห่างไกลปัญหาครอบครัว ความขัดแย้ง แตกแยก ทะเลาะเบาะแว้ง ซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญจะนำมาให้สังคมมีค

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือน 100 คน ประมาณ 40 ครัวเรือน (เพื่อนำร่อง)

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว ด้วยการจัดอบรมให้กับผู้เป็นแม่และพ่อ ได้เข้าใจถึงหลักการดูแลลูกให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และเพื่อให้รู้ถึงการเฝ้าระวังเกี่ยวกับการเสพสารเสพติ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือน 100 คน ประมาณ 40 ครัวเรือน (เพื่อนำร่อง)

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

08.00-08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 08.30-09.00 น. คณะทำงานชี้แจงถึงวัตุประสงค์ของการจัดกิจกกรม 09.00-09.30 น. เปิดพิธีโครงการโดยการอ่านกรุอาน 09.30-10.30 น. พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกในปัจจุบัน 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45-11.00 น. แนะนำวิทยากร 11.00-12.00 น. ฟังบรรยายจากวิทยากร 12.00- 13.30 น.พักรับระทานอาหารกลางวัน และละหมาดซุฮรี 13.30 -15.00 น. ฟังบรรยายจากวิทยากร 15.00-15.30 น  พักรับประทานอาหารว่าง 15.30-16.00 น กลุ่มเป้าหมาย และวิทยากรแลกเปลี่ยนพูดคุยร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 1. ตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำสิ่วที่ได้จากกิจกรรม มาเป็นแนวทางทำให้เกิดเกิดครอบครัวที่อบอุ่น
 2. มีสายใยรักแห่งครอบครัว ความผูกพัน มีสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างครอบครัว 3 เยาวชนในหมู่บ้านห่างไกลปัญหาครอบครัว ความขัดแย้ง แตกแยก ทะเลาะเบาะแว้ง เกิดเป็นกลุ่มเยาวชนต้านยาเสพติด ซึ่งจะนำมาสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญจะนำมาให้สังคมมีความสุขได้ ในที่สุด
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ในกรทำกิจกรรมกับตัวแทนครัวเรือน จำเป็นอยางยิ่งที่วิทยากร คณะทำงานจะต้องทราบถึงสภาพ ปัญหาจากกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง เพื่อที่จะนำมาซึ๋งการให้คำแนะนำ แนวทาง เพื่อที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำให้เกิดครอบครัวที่อบอ่นได้ต่อไป

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ในกรทำกิจกรรมกับตัวแทนครัวเรือน จำเป็นอยางยิ่งที่วิทยากร คณะทำงานจะต้องทราบถึงสภาพ ปัญหาจากกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง เพื่อที่จะนำมาซึ๋งการให้คำแนะนำ แนวทาง เพื่อที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำให้เกิดครอบครัวที่อบอ่นได้ต่อไป

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

สื่อวีดีทัศน์ หรือต้นแบบครอบครัวที่อบอุ่น เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่กลุ่มเป้าหมาย

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

  คณะทำงานจะต้องทราบถึงสภาพ ปัญหาจากกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง เพื่อที่จะนำมาซึ๋งการให้คำแนะนำ แนวทาง เพื่อที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำให้เกิดครอบครัวที่อบอ่นได้ต่อไป

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายสุวิทย์ หมาดอะดำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 29,000.00 UnLock
21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-17.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhuasapanlexhuasapanlexเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2558 23:40:10
แก้ไขโดย huasapanlex เมื่อ 5 มีนาคม 2558 09:29:27 น.

ชื่อโครงการ : เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก »

ชื่อกิจกรรม : สนทนากลุ่ม เชิงลึกผู้ป่วยเรื้อรัง.

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : สนทนากลุ่ม เชิงลึกผู้ป่วยเรื้อรัง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการข้อมูลเรื่องสุขภาวะชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำชุมชน จำนวน10 คนและผู้ป่วยเรื้อรัง15คนรวม25 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เก็บข้อมูลเชิงลึกในกลุ่มผู้ป้วยเรื้อรัง โดยกระบวนการสนทนากลุ่ม จากตัวแทน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำชุมชนจำนวน 5 อสม จำนวน5 คนและผู้ป่วยเรื้อรัง15คนรวม25 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สัมภาษณ์ผู้ป่วยเรื้อรัง จำนวน 15 คนแบบเชิงลึกถึงพฤติกรรมด้านต่างๆเพื่อหาสาเหตุของการเป็นโรคเรื้อรังของแต่ละบุคคล - พฤติกรรมการการบริโภคอาหาร ยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ - พฤติกรรมการออกกำลังกาย - พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน - ความรู้ ความเชื่่อ ทัศนคติ และวิสัยทัศน์

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้ป่วยเรื้อรังที่ร่วมให้สัมภาษณ์ข้อมูลแบบเชิงลึก 15 คนคือ 1. นายยาโกบ  แดงโฉมงาม  อายุ 73 ปี โรคประจำตัว เบาหวาน  เป็นมา …7…..ปี
2.นายสาร๊ะ  หาบยูโซ๊ะ  อายุ 57 ปี  โรคประจำตัว ความดัน เบาหวาน และไขมันในเลือด เป็นมา 10 ปี 3.นายเปน  เทศอาเส็น อายุ64 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เป็นมา 5 ปี
4.นายสะอีด ลัสมาน  อายุ 79 ปีโรค ประจำตัว ความดันโลหิตสูง  ไขมันในเลือด โรคประจำตัว  เป็นมา 6 ปี
5.นายตอเฝก เทศอาเส็น อายุ 67  ปี  โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูงและไขมัน  เป็นมา …10…..ปี
6.นางสาแอร๊ะ  ปังหลีเส็น อายุ53 ปี  โรคประจำตัว  เบาหวาน  เป็นมา …5..ปี  . 7. นายหรา เทศอาเส็น อายุ66 ปี  โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูงและไขมัน เก๊าท์  ไต หอบ เป็น 10 ปี 8.นางซีด๊ะ  เบญหิน  อายุ 62 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง อัมพฤกษ์ เป็นมา …8…..ปี  . 9.นางอ๊ะ  เทศอาเส็น  อายุ 65ปี  โรคประจำตัว  ความดัน เบาหวาน เป็นมา …6…..ปี
10.นางฉ๊ะ  แดงคง  อายุ 75 ปี โรคประจำตัว  ความดัน เบาหวาน ไขมันในเลือด เป็นมา …8…..ปี
11.นางมานี  เทศอาเส็น  อายุ 63 ปี  โรคประจำตัว ไขมันในเส้นเลือด ความดันโลหิตสูง  เป็นมา …10…..ปี
12.นางกอหนี  หลังยาหน่าย  อายุ…64ปี  โรคประจำตัว ความดัน  เป็นมา …4…..ปี
13.นายดนตาเหลบ  เทศอาเส็น    อายุ…62  ปี  โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง  เป็นมา …5..ปี
14.นางยั้น  เทศอาเส็น  อายุ 70. ปี  โรคประจำตัว เบาหวาน  เป็นมา …10..ปี
15.นางฝาตีม๊ะ  เทศอาเส็น  อายุ 74. ปี  โรคประจำตัว เบาหวาน  เป็นมา …10..ปี
  จากผลการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ป่วยเรื้อรังที่ร่วมให้เราสัมภาษณ์ส่วนใหญ่อายุ 60 กว่าปีและระยะการป่วย5 – 10  ปี ส่วนใหญ่รับยาจากโรงพยาบาลควนโดนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโดน และรับยาอย่างต่อเนื่อง  แต่บางคนกินไม่ต่อเนื่องเนื่องลืมเนื่องจากบางคนต้องไปกรีดยางตั้งแต่หัวรุ่งทำให้ยาที่กินในตอนเช้าจะไม่ได้กินกัน  และมีบางคนที่กินยาสมุนไพรร่วมด้วย คือหัวไหลเผือก  ใบบัวบก  กระเจี๊ยบ
• หัวไหลเผือก(เอามาจากภูเขา) เอามาล้างให้สะอาดแล้วนำมารับประทาน • ใบบัวบก    เอามาต้มแล้วนำน้ำมารับประทาน • กระเจี๊ยบ  เอาลูกกระเจี๊ยบมาต้มแล้วนำน้ำมารับประทาน และจะมีบางคนที่ซื้อยาสมุนไพรตามร้านที่ฉลุง และลูกๆซื้อมาฝาก แต่ไม่ไดกินต่อเนื่อง ตอนที่กินรู้สึกว่าดีขึ้นไม่มึนและไม่วิงเวียนศรีษะ  การออกกำลังกายที่ดำเนินการอยู่ก็คือเดินและปั่นจักรยาน รอบๆๆหมู่บ้านถ้ารู้สึกเหนื่อยก็จะนั่งหยุด พักและเดิน ปั่นจักรยานต่อ และอาหารที่ยังรับประทานกันอยู่ส่วนใหญ่จะจะเป็นอาหารมันๆๆ  กะทิ ทอด ซึ่งส่วนใหญ่บอกว่าภรรยาและลูกๆเป็นคนทำกับข้าวให้ทาน และเวลามีงานเลี้ยงที่บ้านส่วนใหญ่ก็จะมีแกงกะทิทั้งนั้นและของมันๆๆก็ต้องกินกัน  และบางคนมีเรื่องเครียดเข้ามาด้วย เรื่องเงินๆๆทอง เพราะช่วงนี้ราคายางถูก ค่าใช่จ่าย  ต้องส่งลูกเรียนหนังสือ  ค่าผ่อนของใช้ที่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาที่พบเจอ ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่สัมภาษณ์  พบว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหา • เครียด  เรื่องค่าใช่จ่ายไม่พอ • อาหาร  ไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทาน ชอบกินอาหารมันๆเช่นแกงกะทิ • ออกกำลัง  ไม่สม่ำเสมอและไม่ต่อเนื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอาหาร  ออกกำลังกาย ที่ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

  - 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

  - 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • พี่เลี้ยงจะให้คำแนะนำที่ดี่ๆและกำลังใจในการทำงานกับพื้นที่  เพราะบางครั้งอาจจะมีบ้างที่ท้อพี่เลี้ยงให้อดทนและทำงานเพื่อชุมชน
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 625.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 UnLock
21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยchamlongchamlongเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2558 20:07:59
แก้ไขโดย kannapat janthong เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2558 16:15:12 น.

ชื่อโครงการ : ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง »

ชื่อกิจกรรม : สังเคราะห์องค์ความรู้โครงการ

 • photo การสร้างความเข้าใจในแนวทางสังเคราะห์องค์ความรู้การสร้างความเข้าใจในแนวทางสังเคราะห์องค์ความรู้
 • photo นายจำลอง บุญลา แบ่งปันการดำเนินกิจกรรมโครงการนายจำลอง บุญลา แบ่งปันการดำเนินกิจกรรมโครงการ
 • photo การแลกเปลี่ยนแนวคิดในการต่อยอดกิจกรรมให้มีคุณค่ามากขึ้นการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการต่อยอดกิจกรรมให้มีคุณค่ามากขึ้น

กิจกรรมหลัก : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สจรส.

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์องค์ความรู้โครงการสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ภาคใต้
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการและตัวแทนคณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • เวทีสังเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโครงการสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • คณะทำงานฝ่ายการเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • 09.00 - 12.00 น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ
 • 12.00 - 13.00 น. อาหารเที่ยง
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • เริ่มเวทีสังเคราะห์องค์ความรู้โครงการโดยทีม ผศ.พงษ์เทพ สันติกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะไม่สามารถอยู่ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดทั้งวันเนื่องจากในวันเสาร์ - วันอาทิตย์มีกิจกรรมที่ต้องนำเด็กไปร่วมพิธีฉลองโบสถ์แม่พระแจกจ่ายพระหรรษทานที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
 • เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการให้เล่าถึงลักษณะโครงการที่ดำเนินการ  วัตถุประสงค์ ผู้รับประโยชน์และภาพความสำเร็จ ซึ่งโครงการผักสายสัมพันธ์สู่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง
 • นายจำลอง บุญลา ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดถึงลักษณะโครงการเป็นโครงการส่งเสริมการปลูกผักในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำคุณค่าทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน มีเด็กจำนวน 44 คน สมาชิกกลุ่มส่งเสริมปลูกผักจำนวน 20 ครัวเรือนและผู้สูงอายุจำนวน 50 คนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์
 • ภาพของความสำเร็จ ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากเพิ่งดำเนินกิจกรรมโครงการเพียง 6 เดือน เห็นว่า ภาพความร่วมมือของเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชนเกิดจากความน่าเชื่อถือของผู้รับผิดชอบโครงการ  การเชื่อมประสานองค์ความรู้จากองค์กรเครือข่ายเช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์พืชสวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  แรงกระเพื่อมจากสื่อที่เข้ามาถ่ายทำกิจกรรมเด็กของ"ทีมสงขลามหาชน ที่ออกในยูทูป และ บทสัมภาษณ์ที่ลงในผู้จัดการออนไลน์
 • สิ่งที่อาจารย์พงษ์เทพ แนะนำคือ การให้เด็กได้เขียนความรู้สึกในแต่ละครั้ง ฝึกฝนให้เด็กได้เขียน และมีพื้นที่ให้เด็กได้แสดงออก อยากให้แปะในลิงค์ของเว็บไซด์"คนใต้สร้างสุข"
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • การประสานงานที่กระชัดชิดและไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมาก รู้เพียงว่าให้มาประชุมที่โรงแรมทวิน โลตัส เวลา 09.00 น.เท่านั้น   และให้เตรียมรายงานผลการดำเนินงานมาด้วยเท่านั้น
 • หัวข้อการแลกเปลี่ยนทราบในห้องประชุมโดยการตั้งคำถามจากอาจารย์พงษ์เทพ
 • เดินทางไปถึงโรงแรมทวินโลตัส ไม่ทราบว่าประชุมห้องไหน สอบถามประชาสัมพันธ์ไม่ทราบว่าโครงการสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ อยู่ห้องไหน ? ไม่มีใครทราบเลย
     
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • เป็นเวทีที่ดีมาก เป็นการทบทวน ไตร่ตรองประเมินโครงการที่ได้ทำมาระยะ 6 เดือนอยากให้มีเวทีลักษณะอย่างนี้อย่างน้อย  6 เดือนหรือก่อนปิดโครงการจะดีมาก ๆ ทำให้ได้ประเมินโครงการของตนเองและจะก้าวไปในทิศทางไหนในปีต่อไป
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง/นางสาวรัตนา ชูแสง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Locked
21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00- 15:40 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอับดุลลาตีฟนายอับดุลลาตีฟเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2558 09:42:37
แก้ไขโดย นายอับดุลลาตีฟ เมื่อ 3 มีนาคม 2558 11:49:04 น.

ชื่อโครงการ : ครอบครัวสร้างสุขยี่งอน่าอยู่ด้วยกระบวนการสภาซูรอ (ต่อเนื่อง) »

ชื่อกิจกรรม : (กิจกรรม6.2ครั้งที่2)เสริมสร้างจิตสำนึกฯ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องยาเสพติดและหลักคำสอนของศาสนา

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้สถาบันครอบครัวมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ผู้นำสี่เสาหลัก 4 คน - คณะกรรมการหมู่บ้าน 12 คน - คณะกรรมการมัสยิดยาเมร์ยี่งอ 12 คน - สท.ต.ยี่งอ 2 คน - ผู้สูงอายุ 13 คน - วัยทำงาน 15 คน -ตัวแทนกลุ่มสตรี 13 คน - เยาวชนจิตอาสา 10 คน - ตัวแทนครอบครัว 35 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • สมาชิกสภาซูรอช่วยประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
 • นายอับดุลอาซิซ อีหม่ามประจำมัสยิดยาเมร์ยี่งอกล่าวต้อนรับพร้อมเปิดกิจกรรมโดยการอ่านอัลกุรอานเพื่อเป็นสิริมงคล
 • ผู้ใหญ่บ้านหมู่7กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาสสร้างจิตสำนึกให้ครอบครัว/ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาชุมชน
 • ร่วมแลกเปลี่ยน ถาม-ตอบประเด็นไม่เข้าใจ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • ผู้นำสี่เสาหลัก 3 คน - คณะกรรมการหมู่บ้าน 13 คน - คณะกรรมการมัสยิดยาเมร์ยี่งอ 10 คน - สท.ต.ยี่งอ 2 คน - ผู้สูงอายุ 15 คน - วัยทำงาน 15 คน -ตัวแทนกลุ่มสตรี 13 คน - เยาวชนจิตอาสา 10 คน - ตัวแทนครอบครัว 35 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • สมาชิกสภาซูรอกำหนดสถานที่ณ.ศูนย์พัฒนาสถาบันครอบครัวเพื่อดำเนินกิจกรรมแล้วประชาสัมพันธ์/ประสานกับกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
 • ประชุมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ผู้ใหญ่บ้านนายสัญญา อาบูบากาเป็นประธานในพิธีพร้อมกับกล่าวต้อนรับและให้โอวาส
 • นายอับดุลลาตีฟ ขาวสะอาดนำเสนอองค์ความรู้การดูแลเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกประเภท
 • กลุ่มแม่บ้านอาสาจัดการเรื่องอาหารและเครืองดืม
 • ชมรมจักรยานยี่งอรับอาสาจัดซื้อผลไม้
ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)
 • กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ณ.ศูนย์พัฒนาสถาบันครอบครัวจำนวน 100 คน
 • ผู้ใหญ่บ้านนายสัญญา อาบูบากาเป็นประธานในพิธีพร้อมกับกล่าวต้อนรับและให้โอวาส
 • นายอับดุลลาตีฟ ขาวสะอาดนำเสนอองค์ความรู้การดูแลเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกประเภท
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกประเภท
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดตั้งสมาคมครอบครัวสร้างสุข
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดทำฝายน้ำล้นที่แหล่งน้ำจาเราะกาแร หมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจะโซะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 UnLock
21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkaremahkaremahเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2558 15:21:19
แก้ไขโดย karemah เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2558 15:55:22 น.

ชื่อโครงการ : เยาวชนธรมมะบ้านบางน้อยใส่ใจสุขภาพสูงวัย »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมนั่งสมาธิและการบรรยายทางศาสนาพุทธศาสนา(กิจกรรมพุทธมามกะ)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดตั้งกลุ่มเยาวชนธรรมะใส่ใจสุขภาพสูงวัย

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มาแสดงตนทางพระพุทธศาสนา และได้ให้ความสำคัญกับศาสนามากขึ้น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 115 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้สูงวัย 40 คน เยาวชนธรรมะ 50 คน ผู้ดูแล/ผู้ปกครอง/ครูจิตอาสา 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ลงทะเบียน กล่าวเปิดพิธี และมีการกล่าวทางพระพุทธสาสนา และมีการทำพิธีทางศาสนาพุทธ และหลังจากนั้นเป็นการบรรยายให้นึกถึงบรรพบุรุษ และมีการนันทนาการสร้างความสัมพันธ์และการเคารพผู้ใหญ่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 165 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วม ผู้สูงวัยในพื้นที่ทั้งหมด 74 คน และเยาวชนธรรมะ 51 คน และคณะทำงานร่วมผู้ดูแล/ผู้ปกครองเด็ก ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 40 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีการลงทะเบียน ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และมีการถวายอาหารให้กับพระสังฆ์
และหลังจากนั้นเป็นการฟังบรรยายจากเจ้าโอวาทและพระสังฆ์ 5 องค์ มีกาให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วย เป็นการให้เยาวชนธรรมะและผ้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงความเป็นมาของสาสนาด้วย ช่วงท้ายกิจกรรมเป็นการแบ่งกลุ่มโดยให้เยาวชนธรมมะมาออกนอกอาคารโดยให้แบ่งกลุ่มเพื่อเป็นการเรียนรู้ถึงโทษและประเภทของยาเสพติดด้วย พร้อมมานำเสนอให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้รับฟัง ท้ายกิจกรรมเป็นการสรุปกิจกรรม พร้อมให้ผู้ใหญ่บ้านกล่าวปิดกิจกรรมด้วยค่ะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาเกินเป้าและให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้มากเนื่องจากกิจกรรมนี้นานแล้วทางชุมชนไม่ได้จัดเมื่อได้จัดแล้วเป็นที่ยินดีสำหรับชุมชนและชุมชนข้างเคียงด้วยค่ะ ได้เห็นถึงความตั้งใจและความร่วมมือของผู้เข้าร่วมทุกคนด้วยค่ะ โดยเฉพาะกิจกรรมการแสดงตนเป็นรวมถึงการให้ศีล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นิมลต์ หะยีนิมะ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยummulquraummulquraเมื่อ 4 มีนาคม 2558 23:40:13
แก้ไขโดย ummulqura เมื่อ 4 มีนาคม 2558 23:45:30 น.

ชื่อโครงการ : นำคุณธรรม ลดอบายมุข คืนสันติสุขสู่บ้านตันหยง »

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : อบรมเรื่องยาเสพติด

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนมีความรู้เรื่องยาเสพติดและหลักคำสอนของศาสนาว่าด้วยยาเสพติดและนำไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง ทำให้เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคมได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชนที่เรียน ตาดีกาและกีรออาตี 80 ราย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดตามหลักสูตรการแก้ปัญหาในชุมชน ครอบคลุมหลักคำสอนของศาสนาเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้องและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท จัด 2 วัน โดยวันแรกดป็นวิชาการ และวันที่ 2 เป็นสันทนาการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กตาดีกา 80 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ลงทะเบียน 2.พิธีกรเชิญโต๊ะอีหม่ามกล่าวดูอาอ์เปิด 3.โต๊ะครูบรรยายให้ความรู้ศาสนาว่าด้วยเรื่องยาเสพติด 4.พักรับประทานอาหารกลางวันและละหมาดซุห์รีร่วมกัน 5.ฝ่ายสาธารณสุขบรรยายเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด 6.จัดกลุ่มออกกำลังกาย 7.โต๊ะอีหม่ามกล่าวดูอาอ์ปิดการอบรม 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

1.เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดส่วนใหญ่ตั้งใจฟัง
2.เด็กและเยาวชนมีการซักถามปัญหา 3.เด็กและเยาวชนทราบถึงถานการณ์ยาเสพติดและได้รับความรู้เรื่องยาเสพติด,ศาสนาว่าด้วยเรื่องยาเสพติด ,กฎหมายว่าด้วยเรื่องยาเสพติดและโทษและพิษภัยของยาเสพติด 4.เด็กและเยาวชนมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและกล้าแสดงออกมากขึ้น
5.มีกลุ่มนำออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเพียงกานต์ เด่นดารา
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 3,000.00 0.00 12,000.00 0.00 16,000.00 UnLock
21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านจองถนนบ้านจองถนนเมื่อ 5 มีนาคม 2558 15:35:47
แก้ไขโดย บ้านจองถนน เมื่อ 5 มีนาคม 2558 16:03:03 น.

ชื่อโครงการ : คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล »

ชื่อกิจกรรม : อบรมการทำ EM บอล

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมประชุมคณะทำงานเเบ่งหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการร่วมกับคนในชุมชน

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อฝึกอบรมการทำ EM บอล ปรับสภาพน้ำในพื้นที่ทะเลสาบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานในพื้นที่ จำนวน 12 คน เเกนนำในพื้นที่บ้านจงเก จำนวน  20 คน เยาวชนในพื้นที่บ้านจงเก  จำนวน 18 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประสานวิทยากรในการอบรมการทำ EM บอลในพื้นที่ ประสานเเกนนำในพื้นที่เพื่อมาร่วมกันฝึกอบรม EM บอลในพื้นที่ ฝึกอบรมการทำ EM บอล เพื่อปรับสภาพน้ำในทะเลสาบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เเกนนำในพื้นที่บ้านจงเก จำนวน                  คน คณะทำงานในพื้นที่บ้านจงเก จำนวน            คน เยาวชนในพื้นที่บ้านจงเก  จำนวน                คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประสานงานวิทยากรในการฝึกอบรม จำนวน 2 คน ประสานเเกนนำ เยาวชน เเละคณะทำงานในพื้นที่ เริ่มฝึกอบรมในการทำ EM บอลในพื้นที่บ้านจงเก

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เเกนนำในพื้นที่รวมทั้งผู้เข้าร่วมสามารถฝึกทำ EM บอลเองได้

เพิ่มทักษะการทำ EM บอลให้เยาวชนในพื้นที่ได้ฝึกทำเองที่บ้าน

ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรในบ้านของตนเองได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การอบรม  EM บอลในพื้นที่ เพื่อปรับสภาพน้ำในพื้นที่ เป็นการช่วยเพิ่มเเหล่งอาหารให้กับสัตว์น้ำวัยอ่อนในพื้นที่ทะเลสาบ 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางสาวอุทุมพร รัตน์หิรัญ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยanunmaneeanunmaneeเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2558 09:53:10
แก้ไขโดย anunmanee เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2558 10:54:11 น.

ชื่อโครงการ : คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมทัวร์สมุนไพรพื้นที่วัดเขาอ้อครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก : .กิจกรรมทัวร์สมุนไพร เดินป่าในพื้นที่วัดเขาอ้อของสมุนไพร

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจสมุนไพในพื้นที่เขาอ้อรและถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเยาวชนนำมาให้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-เยาวชน -ผู้สูงอายุ -หมอพื้นบ้าน -คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สำรวจสมุนไพรในพื้นที่วัดเขาอ้อ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เย่่าวชน    16 ปราชญ์ 3
คณะทำงาน  6

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

09.00    ลงทะเบียน 09.30  ประธานกล่าวเปิดเวที แนะนำปราชญ์ผู้นำทัวร์
10.00    ปราชญ์แนะนำพื้นที่สำหรับการทัวร์ และกติกาในการทัวร์เพื่อความปลอดภัย 11.00    ทัวร์ 14.30    นำข้อมูลที่ได้มารวบรวม แยกประเภทสมุนไพร  บอกคุณสมบัติ  วิธีการใช้ วิธีปลูก  ขยายพันธ์ และโทษของสมุนไพร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-  กิจกรรมทัวร์สมุนไพรนำโดยหมอพื้นบ้านซึ่งมีเยาวชนเป็นผู้สำรวจ สอบถามข้อมูลของสุมนไพรจากหมอพื้นบ้านถึง คุณค่าสมุนไพร วิธีการปลุูก การดูแลรักษา ให้โทษอย่างไร  คุณค่าสมุนไพรที่เหมือนกันมีชนิดไหนบ้าง จากการสำรวจทำให้รู้ว่าสมุนไพรในบริเวณเขาอ้อลดไปมากบางชนิดสูญหายไป จำเป็นต้องมาเรียนรู้เรื่องการขยายพันธ์สมุนไพรเพื่อนำไปปลูกทดแทนในส่วนที่สูญเสียไป หรือตายไป -  ได้แผนที่สมุนไพรพื้นที่เขาอ้อ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
น.ส.จุรีย์หนูผุด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 0.00 3,750.00 500.00 0.00 0.00 6,050.00 UnLock
20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยwiliponwiliponเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2558 17:36:08
แก้ไขโดย wilipon เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2558 20:52:56 น.

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมคณะทำงานและทีมลงเก็บข้อมูล

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 12 ครั้ง

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

ประชุมทีมคณะทำงานและทีมลงเก็บข้อมูล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน 20 คน- อาสาสมัคร- อสม- คณะครูอาจารย์-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมทีมคณะทำงานและทีมลงเก็บข้อมูล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กำนัน ผู้ช่วย สารวัต อสม. อบต. สามาชิกในหมู่บ้าน คนรับผิดชอบโครงการ คนเก็บข้อมูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เริ่มเปิดประชุม เวลา 10.00 น. โดยนายกิตติโชติ ชนะหลวง ได้กล่าวชี้แจ้งวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วัตถุประสงค์  -  เพื่อรวบรวมข้อมูลระดับหมู่บ้านให้สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็งในเรื่องของสุขภาวะ

          -  เพื่อบูรณาการด้านข้อมูลทุกเรื่องให้อยู่ที่เดียวกัน

          - เพื่อจะได้กำหนดทิศทางความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านให้มีสุขภาวะที่ปลอดจากโรคภัย


หมู่บ้านจัดเก็บข้อมูล  -  คัดเลือกคณะตัวแทนของทีม คณะกรรมการและคนทำงานมาพัฒนาศักยภาพลงทำข้อมูล ทำให้เห็นเป้าหมายชัดเจนและออกแบบแก้ไขปัญหาได้รวมทั้งหมด 5 ส่วน

          ส่วนที่ 1 ข้อมูลในครัวเรื่อน

          ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ,สังคม,วัฒนธรรมและประเพณี

          ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและพฤติกรรมเสี่ยง

          ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสุขภาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม

          ส่วนที่ 5 ข้อมูลทางด้านความสัมพันธ์ในครัวเรือนและชุมชน


ผลการขับเคลื่อนงาน  - เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ และนำไปวิเคราะห์

                  - เพื่อใช้ในการประกอบทำงาน

                  - เพื่อใช้ในการประกอบแผนเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนต่อไป


ปิดการประชุม 12.30 น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 • ไม่มี
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 • ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ไม่มี
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
- ไม่มี
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 UnLock
20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmasanusimasanusiเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2558 09:56:31
แก้ไขโดย masanusi เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2558 10:20:49 น.

ชื่อโครงการ : โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว »

ชื่อกิจกรรม : ทำความสะอาดมัสยิด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์( สำหรับกิจกรรมทำสะอาดมัสยิด 48 ครั้ง)

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทุกคนช่วยกันทำความสะอาดมัสยิดและแบ่งกันกว้าดขยะหน้าลานมัสยิดและถนนทางเข้ามัสยิดเพื่อความสะอาดและปลอดภัย...

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทุกคนช่วยกันทำความสะอาดมัสยิดและแบ่งกันกว้าดขยะหน้าลานมัสยิดและถนนทางเข้ามัสยิดเพื่อความสะอาดและปลอดภัย...

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

เวลา 9.00 น ทุกคนแบ่งหน้าที่ทำความสะอาด เช่นการกว้าดหน้าลานมัสยิด  การถ้างหญ้าทางเข้ามัสยิด และพื้นทีข้างในมัสยิดเพื่อจะได้ทั่วถึงและสะอาดผู้ที่มาละมาดวันศุกร์ก็รู้สึกสบายตาที่มีมัสยิดที่สะอาดและมีผู้คนเข้ามาในมัสยิดเพิ่มมาากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 UnLock