ชื่อ-นามสกุลตำบลอำเภอจังหวัด
ภาณุมาศ นนทพันธ์ คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
พงค์เทพ สุธีรวุฒิ คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน คลองแห หาดใหญ่ สงขลา
นฤมล ฮะอุรา ท่าแพ ท่าแพ สตูล
ญัตติพงศ์ แก้วทอง คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
กัลยา เอี่ยวสกุล แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
จารุวรรณ วงษ์เวช คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
คชาพล นิ่มเดช ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
มันตรินี หนูฤทธิ์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
ภารดา อุทโท เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา
นิตยา นิลจันทร์ เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่
วิษณุ ทองแก้ว นาสัก สวี ชุมพร
วีรมลล์ แก้วน้อย คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
เชภาดร จันทร์หอม นาโยงใต้ เมืองตรัง ตรัง
สมใจ ด้วงพิบูลย์ วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
พิจาริน สมบูรณกุล ทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา
นัศรุดดีน เจะแน โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
ชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์ กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ กระบี่
นบ ศรีจันทร์ ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
น้ำทิพย์ ชินนาพันธ์ นาทวี นาทวี สงขลา
ชิดสุภางค์ ชำนาญ บางสน ปะทิว ชุมพร
มาฆฤกษ์ ชูช่วย ละมอ นาโยง ตรัง
นายธีรพจน์ กษิรวัฒน์ ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
ไบตุลมาลย์ อาแด เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
กอปรกมล. ศรีภิรมย์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
สวัสดิ์์ ไหลภาภรณ์ รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
อริสราวรรณ สุขเนาวรัตน์ เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา
จิรัชยา เจียวก๊ก รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
ชัยรัตน์ พัฒนราช บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
ขนิษฐา ทองเย็น บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
แวอามีเนาะห์ สุหลง คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
สุจิตรา ป้านวัน นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
มาริสา เกียรติศักดิ์โสภณ รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
ฐิตารัตน์ แก้วศรี ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
ณชพงศ จันจุฬา รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
กำธร ขันธรรม ตากแดด เมืองพังงา พังงา
มะดาโอะ ปูเตะ เขาตูม ยะรัง ปัตตานี
อมรภัค ณ นคร เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา
ชาตรี มูลสาร ตากแดด เมืองพังงา พังงา
อับดุลคอเล็ด เจะแต รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
ประพันธ์ สีสุข สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
เอกลักษณ์ ทวี กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
พัลลภา ระสุโส๊ะ ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
ชุติมา รอดเนียม ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ ยะลา เมืองยะลา ยะลา
วุฒิชัย ศรีช่วย โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
กนกวรรณ ไทยประดิษฐ ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
ยุทธนา สรวิเชียร ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร
สมชาย เนียมหวาน บ้านกลาง อ่าวลึก กระบี่
จรูญ สุดสาย ถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา พังงา
เชาวลิต ลิบน้อย ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
ปรีชา จตุราบัณฑิต นบปริง เมืองพังงา พังงา
พรพรหม เสียงสอน ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
ฮาฟีซู บินดาแมง จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
นภาภรณ์ แก้วเหมือน กำแพง ละงู สตูล
มีมีซูซีลียานา บินยูโซ๊ะ ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
ธนภัทร ตรีทัศน์ พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
อะหมัด หลีขาหรี แค จะนะ สงขลา
อรพรรณ คงศรีชาย โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
วุฒิพงษ์ รำเพย บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
อังสุมาลิณ ประดิษฐ์สุวรรณ เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา
สุทธิชาติ เมืองปาน คลองขุด เมืองสตูล สตูล
สุทธิมา ปอร์เตโร อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่
ประวิช ขุนนิคม อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่
ชัญญานุช พุ่มพวง สาคร ท่าแพ สตูล
คุณากร เตกฉัตร บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
รุ่งนภา คงชุม โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
อิบรอฮิม สารีมาแซ จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
ดุริยางค์ วาสนา พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
อมาวสี อัมพันศิรินรัตน์ บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
มงคล สองทิศ บ้านควน เมืองตรัง ตรัง
อิลฟาน ตอแลมา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
ธีรนันต์ ปราบราย บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
วิลายะตี นิเซ็ง โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
มาลัย กลายสุวรรณ สะพลี ปะทิว ชุมพร
นราธร หงษ์ทอง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
นัจมี หลีสหัด นาทวี นาทวี สงขลา
ฐิติชญาน์ บุญโสม ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่
วิชชุดา บำรุงสุข ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
ธีระยุทธ เกียรติธนภูษิต พิมาน เมืองสตูล สตูล
ปาริชาติ แก้วทองประคำ นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
เฟาซี ดำยูโซ๊ะ ควนโดน ควนโดน สตูล
เอกษา ลิ้มเวียงสิริวงศ์ นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
อรุณี จำรูญโรจน์ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
สัญญา เวียงนนท์ เขาทะลุ สวี ชุมพร
รดาณัฐ สินสมบุญ ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
ยุทธพงษ์ ตันทเสนีย์ คลองขุด เมืองสตูล สตูล
ศรินธร แก่นจันทร์ นาขา หลังสวน ชุมพร
นันทพงศ์ นาคฤทธิ์ อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบี่
พัชนี ตูเล๊ะ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
ยุทธนา หอมเกตุ ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
อุไรวรรณ ตันธอาริยะ ถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา พังงา
กฤษฎา รอดบุญคง ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร
วิเชียร สงอักษร สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
วิเชียร จิตต์พิศาล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา
แสงนภา หลีรัตนะ นาขา หลังสวน ชุมพร
ชญานิน เอกสุวรรณ วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
นิตยา ดวงสวัสดิ์ พ้อแดง หลังสวน ชุมพร
ฟาอีซะห์ แวเยะ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
อารีย์ สุวรรณชาตรี ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา
อัญชลี ทองคง คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
ทัศนีย์ วนศิริพงศ์ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
สมเจตน์ ถิรพุทธิพงศ์ หงาว เมืองระนอง ระนอง
เสงี่ยม ศรีทวี ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
ไชยา สุทธิโภชน์ ควนปริง เมืองตรัง ตรัง
มูฮัมมัตยูสรีย์ อิจิ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
ชูศักดิ์ โมลิโต บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
เฉลิมวงศ์ เพ็ชรรัตน์ บางริ้น เมืองระนอง ระนอง
ชนภัทร ณ วาโย ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล
ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
ชนัตศักดิ์ พิทักษ์มาตุภูมิ ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
สมนึก นุ่นด้วง นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง

ทั้งหมด 112 คน