Proejct Management

โครงการย่อย

ชื่อโครงการย่อยกิจกรรมบันทึกวันที่เริ่มติดตาม
1 โครงการขยายเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน" รุ่นที่ 2 22 17 2 พ.ย. 2555
2 โครงการทำเครื่องแกงสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ 11 6 1 พ.ย. 2555
3 โครงการนวดและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 17 8 1 พ.ย. 2555
4 โครงการประสานใจเพื่อพลานามัยผู้สูงอายุ 87 69 1 พ.ย. 2555
5 โครงการย่อย ส.ส.ส. ชมรมผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติกำพวน 164 162 31 ต.ค. 2555
6 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเศรษฐกิจพอเพียง 16 15 31 ต.ค. 2555
7 โครงการส่งเสริมชาวพุทธเข้าวัดปฎิบัติธรรม 27 25 1 พ.ย. 2555
8 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) 35 29 1 พ.ย. 2555
9 ท่าจูดสดใส ผู้สูงวัยยิ้มได้ บ้านปักษ์ใต้พอเพียง 31 ต.ค. 2555
10 ฝึกอบรมเทคนิคสร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพ 26 3 31 ต.ค. 2555

กิจกรรมโครงการ

This is not a project