ฅนใต้สร้างสุข [The Southern Happyness Action Networks]

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประกาศแนวทางการสนับสนุนทุน โครงการ "ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่" พื้นที่ภาคใต้ (ที่มาของโครงการ) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกอบการทำงานได้ที่นี่ ดู สรุปภาพรวมโครงการ
กำลังโหลดแผนที่!!!!