ชื่อโครงการสถานะ
1 ฝึกอบรมเทคนิคสร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 โครงการย่อย ส.ส.ส. ชมรมผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติกำพวน ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 โครงการขยายเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน" รุ่นที่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 ท่าจูดสดใส ผู้สูงวัยยิ้มได้ บ้านปักษ์ใต้พอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
6 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 โครงการประสานใจเพื่อพลานามัยผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
8 โครงการส่งเสริมชาวพุทธเข้าวัดปฎิบัติธรรม ดำเนินการเสร็จสิ้น
9 โครงการนวดและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
10 โครงการทำเครื่องแกงสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น