โครงการย่อย

ชื่อโครงการย่อยวันที่เริ่มติดตาม
1 HIA RC 22 พ.ย. 2560
2 การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด 12 ต.ค. 2560
3 โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้ ปี55 19 ก.พ. 2556
4 โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย 27 พ.ย. 2560
5 โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ ปี 58 3 มิ.ย. 2558
6 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ 12 ต.ค. 2560
7 สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน (แผนงานกลาง สร้างสุข#10) 12 ต.ค. 2560

กิจกรรมโครงการ

รวมงบประมาณตามแผนงาน 0.00 บาท