โครงการย่อย

ชื่อโครงการย่อยกิจกรรมบันทึกวันที่เริ่มติดตาม
1 การจัดการปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สารเสพติด 5 4 12 ต.ค. 2560
2 การจัดการภัยพิบัติ 4 3 12 ต.ค. 2560
3 เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ : สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว ธนาคารต้นไม้ ตำบลบูรณาการ ความมั่นคงทางอาหาร 4 4 12 ต.ค. 2560
4 ความมั่นคงทางสุขภาพและเขตสุขภาพ :กองทุนตำบล เขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน 3 3 14 ต.ค. 2560
5 ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้) 5 3 12 ต.ค. 2560
6 ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 7 7 12 ต.ค. 2560
7 สันติสุขภาวะชายแดนใต้ และการแพทย์พหุวัฒนธรรม 6 6 12 ต.ค. 2560
8 ห้องย่อยประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว 4 4 12 ต.ค. 2560

กิจกรรมโครงการ

รวมงบประมาณตามแผนงาน 0.00 บาท