โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สจรส.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง

  รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง

  จัดประชุมแกนนำระดับเขตและจังหวัดเขต ๓ เขต ๔ เขต ๕ และเขต ๖ รวม ๓๕ คน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงาน ๑) การยืนยันกองทุนที่เข้าร่วมโครงการ ๒) การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพแผนงานโครงการในแผนงานปัจจัยเสี่ยงและอาหารปลอดภัยผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์ ๓) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล ๔) การตกลงเรื่องการรายงานการดำเนินงานของพี่เลี้ยงในทุกระดับ นอกจากนั้นยังใช้โอกาสนี้ให้แต่ละพื้นที่พัฒนาปรับปรุงโครงการในแผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์ด้วย (หมายเหตุ ขาดแกนนำจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้)@08 ก.ค. 61 21:37
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง

  ประชุมแกนนำพี่เลี้ยงอำภอ วันที่ 8 ก.ค.2561 ณ โรงแรมแอทอยุธยา เรียนรู้การบันทึกข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เมนูการใช้งานในโปรแกรม http://happynetwork.org ทดลองการบันทึกข้อมูล การแก้ไขเมนูต่างๆ@08 ก.ค. 61 14:21
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง

  การประชุมมีคนเข้าร่วม เชิญวิทยากรมาสอนooo@08 ก.ค. 61 14:17
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง

  รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง

  ๑) การตรวจสอบและยืนยันจำนวนกองทุนสุขภาพตำบลของในแต่ละอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ ๒) ชี้แจงความสมบูรณ์และคุณภาพของแต่ละโครงการที่ขอรับงบประมาณจากแผนงานการส่งเสริมทางกาย ๓) ทำความเข้าใจเรื่องการติดตามและรายงานผลผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์ ๔) ทำความเข้าใจเรื่องการพัฒนาแผนงาน/โครงการปัจจัยเสี่ยง@22 มิ.ย. 61 20:24
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง

  ประชุมปรึกษาหารือในเรื่อง ๑) การสรุปผลการจัดเวทีร่วมกับ สอจร. เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๒) การเตรียมการประชุมแกนขับเคลื่อนระดับเขต/จังหวัด ๓) การตรวจสอบความสมบูรณ์และคุณภาพของโครงการที่ขอรับงบจากแผนงานปัจจัยเสี่ยง ซึ่งรวมไปถึงโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วย มีมติให้จัดประชุมกับแกนนำของจังหวัดนครสวรรค์ ในบ่ายวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑@14 มิ.ย. 61 19:22
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง

  าาาาาา@11 มิ.ย. 61 10:56