เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข


ระบบติดตามโครงการ

ระบบติดตามโครงการ ศอ.บต.


ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสร้างสุขภาคใต้ 64

@6 มี.ค. 64 16.48

งานสร้างสุขภาคใต้ 64 #12  (ภาคใต้แห่งความสุข ในวิถี new normal) (งานสร้างสุขภาคใต้  ครั้งที่ 12)
อัพเดท กำหนดการจัดงาน

                       
 
     

 


 
     

 


 
     

 


 
                   
จังหวัดรายละเอียดวันจัดงานผู้ประสานงานลิ้งค์ เข้าร่วมงาน
กระบี่
ชื่องาน “กระบี่อยู่เย็นเป็นสุข” สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน ทั้งเข้าร่วมในเวทีและประชุมผ่าน Zoom
ยังไม่กำหนด 
นายทวีชัย อ่อนนวล และสมัชชาจังหวัดกระบี่ 
  รออัพเดทลิ้งค์
ชุมพร
ชื่องาน “สร้างสุขชุมพรมหานครสุขภาวะ” ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
5 – 6 พ.ค.64 
  นายทวีวัตร เครือสาย และสมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร
  รออัพเดทลิ้งค์
ระนอง
ชื่องาน “สร้างสุขระนอง เมืองปลอดโควิด” สถานที่จัดงาน : วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน
  23 เมษายน 64
นางสาวสุพัตรา พัฒน์ทอง
รออัพเดทลิ้งค์
สุราษฎร์ธานี
ชื่องาน “สร้างสุขสุราษฎร์ธานี การจัดการวิกฤตโควิด-19” สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรานี กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน
7 พฤษภาคม 64
ดร.ปรเมษฐ์ จินา
  รออัพเดทลิ้งค์ 
นครศรีธรรมราช
ชื่องาน “นครศรีอยู่ดีมีสุข” สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน
5 พฤษภาคม 64 
ผศ.กำไล สมรักษ์ นายอานนท์ มีศรี
  รออัพเดทลิ้งค์ 
พัทลุง
ชื่องาน “สร้างสุขพัทลุง well being หิ้วชั้นมาชัญชี” พัทลุงเมืองแห่งความสุข พัทลุง Go Green สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยเขตพัทลุง กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน
6 พฤษภาคม 64
อ.บุญเรือง ขาวนวล และทีมสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง
  รออัพเดทลิ้งค์ 
ตรัง
ชื่องาน “สร้างสุขตรัง กระบวนการสุขภาวะตรัง” สถานที่ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
ยังไม่กำหนด
น.ส.สุวณี ณ พัทลุง
  รออัพเดทลิ้งค์ 
พังงา
ชื่องาน “สร้างสุขพังงา บทเรียน Covid-19 สู่การขับเคลื่อนงานพังงาแห่งความสุข” สถานที่จัดงาน : โรงแรมภูงา กลุ่มเป้าหมาย 200 คน เข้าร่วมประชุมในเวทีและออนไลน์
6 พฤษภาคม 64
นายไมตรี จงไกรจักร์
  รออัพเดทลิ้งค์ 
ภูเก็ต
ชื่องาน “สร้างสุขภูเก็ต Phuket at New Normal” สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน
ยังไม่กำหนด
นายสุพจน์ สงวนกิตตพันธุ์
  รออัพเดทลิ้งค์ 
สงขลา
ชื่องาน “สงขลาแห่งความสุข Sonfkhla New normal” สถานที่จัดงาน : สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มเป้าหมาย 200 คน (100 คน เข้าร่วมในเวที และ 100 หรือมากกว่า เข้าร่วมทางออนไลน์)
6 พฤษภาคม 64
  ดร.เพ็ญ สุขมาก
  รออัพเดทลิ้งค์ 
สตูล
ชื่องาน “สตูลแห่งความสุข ยุค New Normal” สถานที่จัดงาน : วิทยาลัยชุมชนสตูล กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
ยังไม่กำหนด
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
  รออัพเดทลิ้งค์ 
ปัตตานี
ชื่องาน “สร้างสุขปัตตานี ก้าวข้าม Covid-19 สู่ New Normal” สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กลุ่มเป้าหมาย 200 คน เข้าร่วมในเวทีและออนไลน์
ยังไม่กำหนด
นางกัลยา เอี่ยวสกุล และสมัชชาจังหวัดปัตตานี
  รออัพเดทลิ้งค์ 
ยะลา
ชื่องาน “ยะลาแห่งความสุข” สถานที่จัดงาน : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
วันที่ 21-22 พ.ค.64
นายรอซีดี เลิศอริยพงษ์
  รออัพเดทลิ้งค์ 
นราธิวาส
ชื่องาน “สร้างสุขนราธิวาส ก้าวข้ามโควิด 19” สถานที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กลุ่มเป้าหมาย 200 คน เข้าร่วมประชุมในเวที และออนไลน์
ยังไม่กำหนด
  นพ.มาหามะ เมาะมูลา
  รออัพเดทลิ้งค์ 

หัวข้อข่าวทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูกผักอินทรีย์กับชุมชนบ้านต๊ะโล๊ะ

ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูกผักอินทรีย์กับชุมชนบ้านต๊ะโล๊ะ

เกิดการผลิตผักปลอดภัย ไร้สารเคมี และเกิดช่องทางการจัดจำหน่าย@20 เม.ย. 64 14:54
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วพัฒนาวิทยา

ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วพัฒนาวิทยา

อุบัติเหตุลดลงอย่างเห็นได้ชัด@20 เม.ย. 64 13:51

ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตำบลธารโต

ได้เดินทางไปดูงาน ณ ที่ทำการหมู่บ้านโกตาบารู  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และมีการลงพื้นที่ดูจุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข@20 เม.ย. 64 13:41

ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตำบลธารโต

ได้รับโครงการ แล้วนำมาดำเนินกิจกรรม@20 เม.ย. 64 13:33
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านควนคง

ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านควนคง

ตัวแทนครัวเรือนปฏิบัติการ 40 ครัวเรือน  ได้เรียนรู้การ ขยายพันธุ์ การปลูก แบบการตอนกิ่ง  การปักชำควบแน่น  การดูแลรักษา ตามกติกา@20 เม.ย. 64 12:29

จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต. สะเตงนอก

คณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลที่สำรวจ - ผลการสำรวจประชาชนใส่เครื่องป้องกันขณะขับขี่ ไม่ค่อยแตกต่างหลังปรับจุดเสี่ยง - ผลการสำรวจประชาชนขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกินกำหนดตามกฏหมาย ดีขึ้นหลังปรับจุดเสี่ยง@20 เม.ย. 64 12:16

จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต. สะเตงนอก

1.หน่วยงานในพื้นที่และประชาชนรับรู้ผลจากการจัดทำโครงการฯ ส่งผลให้อุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง 2.ประชาชนตระหนักเรื่องกติกาชุมชนมากขึ้นเพื่อให้อุบัติเหตุลดลง 3.มีสถิติเปรียบเทียบอุบัติเหตุ ก่อนและครั้งดำเนินโครงการ@20 เม.ย. 64 12:05

จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต. สะเตงนอก

นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อเป็น Model ในภาพจังหวัด@20 เม.ย. 64 12:03

จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต. สะเตงนอก

หน่วยงานในพื้นที่ตั้งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ผู้นำศาสนา ผู้ใหญ่บ้าน อสม ในพื้นที่ รพ.สต.สะเตงนอก เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โดยแต่ละส่วนเมื่อฟังข้อมูลจากการคืนข้อมูลแล้ว เสนอให้แต่ละหน่วยงานแบ่งหน้าที่ดูแล และสานต่อเพื่อให้โครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์และยั่งยืน ดังนี้ 1.เทศบาลเมืองสะเตงนอก ปรับปรุงเส้นทางจราจร ปิดป้ายสัญลักษณ์แบบถาวร รอเข้าแผนงบเทศบาลเมืองสะเตงนอก 2.ผู้นำศาสนา ผู้ใหญ่บ้าน อสม สอดส่งดูแล ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านกฎจราจร และรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ 3.รพ.สต. ส่งแผนอบรมฟื้นฟูกฎหมายจราจร การปฐมพยาบาล และรณรงค์การสวมหมวกกันน็อค โดยของบประมาณจาก งบกองทุนฯ เทศบาลเมืองสะเตงนอก      เมื่อมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว นำข้อมูลที่ได้ไปนำเสนอในเวทีสภาสันติสุขอีกครั้ง@20 เม.ย. 64 12:02
จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต. สะเตงนอก

จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต. สะเตงนอก

ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และข้อแนะนำในการปรับปรุง แก้ไขกิจกรรม@20 เม.ย. 64 11:53

จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต. สะเตงนอก

งวดที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้ 1.คีย์รายงานการดำเนินกิจกรรมในระบบติดตามความก้าวหน้าออนไลน์ครบถ้วนทุกกิจรรมในงวดที่ 1 2.จัดทำรายงานต่างๆตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบในระบบรายงานออนไลน์ 2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 1 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2.2 รายงานการอบรมคณะกรรมการโครงการฯ 2.3 รายงานการประชุมติดตามงานของคณะกรรมการ ครั้งที่ 3 งวดที่ 2,3 มีรายละเอียดดังนี้ 1.พิมพ์รายงานการดำเนินกิจกรรมในระบบติดตามความก้าวหน้าออนไลน์ครบถ้วนทุกกิจรรมในงวดที่ 2,3 2.จัดทำรายงานต่างๆตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบในระบบรายงานออนไลน์ 2.1 รายงานสถิติอุบัติเหตุบริเวณที่ได้รับการแก้ไข 2.2 รายงานสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่รพ.สต.สะเตงนอก 2.3 สื่อนำเสนอในเวทีติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ARE@20 เม.ย. 64 11:50

จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต. สะเตงนอก

จากการดำเนินงานโครงการอุบัติเหตุ ต้องมีหน่วยงานต่างๆหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อความยังยื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดยะลา@20 เม.ย. 64 11:44