ระบบติดตามโครงการหลัก สจรส

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมภาคีเครือข่ายต่างๆ เตรียมงานสร้างสุข ครั้งที่ 2

@14 ก.ย. 60 10.18

สจรส. ม.อ. เชิญภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 "สรัางคน สร้างงาน สร้างสุข" ครั้งที่ 2
(วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ. ห้องประชุม 1402  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ) กำหนดจัดงาน วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ. ศูนย์ประชุมฯ ม.อ. หาดใหญ่

หัวข้อข่าวทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • โครงการเครือข่ายนักติดตามประเมินผล

  โครงการเครือข่ายนักติดตามประเมินผล

  ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม@04 ธ.ค. 61 09:48
 • โครงการเครือข่ายนักติดตามประเมินผล

  โครงการเครือข่ายนักติดตามประเมินผล

  ผลการอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1@10 พ.ย. 61 22:42
 • โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  การประเมินเศรษฐศาสตร์ PA 1. ต้นทุนทางตรง - ตรง / ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ - ตรง / ค่าใช้จ่ายไม่ใช่ทางแพทย์ 2. ต้นทุนทางอ้อม / ผลิตภาพที่สูญเสีย จุดหมาย : เพิ่ม PA / ลดอ้วน > สถานการณ์ > จุดหมาย สถานการณ์ PA ในประเทศไทย เป้าหมายตั้งไว้ 80 % 1. PA ในเด็ก 64.8 % 2. PA ในวัยทำงาน 75.8 % 3. PA ในผู้สูงอายุ 68.5 % ยุทธศาสตร์ PA 1. เพิ่ม PA 3 ส่วน - เด็ก - วัยทำงาน - ผู้สูงอายุ เกิด PA / 4 setting - บ้าน - โรงเรียน - ที่ทำงาน - ชุมชน ลักษณะ PA 1. กิจวัตรประจำวัน : ลักษณะงาน 2. การเดินทาง : เดิน/จักรยาน 3. กิจกรรมนันทนาการ / กีฬา / ออกกำลังกาย : Active play , Excers , sport บางโครงการจัดแบบอีเว้น เช่น เต้น 2 วัน แล้วกลับไป โอกาสที่จะทำต่อมีน้อย เศรษฐศาสตร์ มี PA เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีมิติอื่นๆ เช่น ความมั่นคงทางอาหาร / เศรษฐกิจ Paper เด็ก > เพิ่ม outcome  เพิ่มความฉลาด  โรคอ้วน ในเด็ก อาจเสี่ยงเป็น NCD ในอนาคต BMI COST การรักษาเด็กอ้วน เข้ามาจัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม / กายภาพบำบัด หลังจากโครงการเสร็จสิ้นมีความต่อเนื่องไหม การพิจารณาโครงการ 1. มีประชากรกี่คน 2. มีความต่อเนื่อง Cost ที่ลด NCDs มีประมาณเท่าไร เมื่อเทียบกิจกรรมก่อนทำโครงการ ................................................................................................................................. การออกแบบระบบเว็บไซต์ 1. ชื่อโครงการ 2. ประเภทโครงการ 3. ผู้เสนอโครงการ 4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 5. ประเภทองค์กร 6. - กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ - ภาพรวมเนื้อหามาตรา 5 - ประเด็น 7. ความเป็นมา (สถานการณ์) 8. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัด / สถานการณ์ / เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย - 3 ช่วงวัย - 4 setting - ลักษณะทาง PA แนวทางและวิธีการสำคัญ วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งทุนอื่น ออกแบบเว็บ กราฟฟิก ดีไซน์@08 พ.ย. 61 16:41
 • โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  คู่มือพัฒนาโครงการ - ควรประกอบด้วยหลักการ 1. อยุ่ไหน :ที่มา/หลัก เหตุผล 2. จะไปไหน :วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 3. ไปอย่างไร :วิธีการ 4. ไปถึงหรือยัง : ผลการดำเนินการ / ผลที่คาดไว้ เว็บกองทุน - ใส่ข้อมูลพื้นฐานด้วย เช่น กองทุนมีจำนวนคนทั้งหมดกี่คน / ชายกี่คน / หญิงกี่คน / ช่วงอายุ วัยเด็ก วัยทำงาน วัยผู้สูงอายุ - นำข้อมูลมาคำนวณเว็บ ค่าร้อยละ PA@18 ต.ค. 61 15:12
 • โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  คู่มือพัฒนาโครงการ ตัวตน/ปัจเจกบุคคล - ความรู้/ความเข้าใจ - ตระหนัก - พฤติกรรม - กรรมพันธุ์ - ความเชื่อ/ความศรัทธา สภาพแวดล้อม - สิ่งแวดล้อม (กายภาพ/ชีวภาพ/เคมี) - ดิน/น้ำ/ลม/ไฟ (อากาศ/น้ำ) - สังคม วัฒนธรรม : ประเพณี สภาพแวดล้อม - นโยบาย/การเมือง : รัฐ/ท้องถิ่น - เศรษฐกิจ - การศึกษา - ระบบการศึกษา ระบบและกลไก - กลไก “กองทุน สปสช.” / ท้องถิ่น/รัฐ/เอกชน/สถาบันการศึกษา/กลไกพี่เลี้ยง - ระบบสนับสนุน ระบบการจัดการข้อมูล - กระบวนการเรียนรู้ / กระบวนการมีส่วนร่วม 2 วางแผนเวทีมหกรรมสุขภาพ - ภาคเหนือ 2-3 พ.ย.2561 - ภาคอีสาน 28-29 พ.ย.2561 รูปแบบห้องวิชาการ 1.ทำความเช้าใจเรื่องกิจกรรมทางกาย 2.แลกเปลี่ยนเครือข่ายสุขภาพ 3.โจทย์ให้เขาคิดต่อ 4.สสส.ขอเคสตัวอย่าง@18 ต.ค. 61 14:43
 • โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  คู่มือพัฒนาโครงการ ดูวัยทำงาน หรือ วัยผู้ใหญ่ แขวนท่ายกขวดน้ำในเว็บ สสส. โครงการ ดูโครงการดีๆ แล้วแต่งเพิ่ม / ดูโครงการในพื้นที่ และทำตัวอย่าง เว็บ PA ข้อ 10 ระบุกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นใครบ้าง จำนวนเท่าไร  มีวิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายอย่างไร หากมีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มควรระบุกลุ่มเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองด้วย พื้นที่ควรระบุ บ้าน โรงเรียน ชุมชน สถานที่ทำงาน/องค์กร ข้อ 11 “กิจกรรมการดำเนิน” ออก /ดูว่ากรอบวิธีการจาก สสส.ไหม ข้อ 13 วิธีการดำเนินงาน และงบประมาณ@18 ต.ค. 61 14:19