รายชื่อโครงการ จังหวัดพังงา ปี 2555 (จำนวน 6 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 55-01795
(โครงการ)ปี 2555
สุทธาทิพย์ ทวีกิจพัฒนภักดี งานสร้างคน เพื่อ พัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงม.2 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
20 20 17 #1#2 #1#2 ½ ½ 22 ก.ย. 56 10:20
2 55-01923
(โครงการ)ปี 2555
สุทธาทิพย์ ทวีกิจพัฒนภักดี สร้างพลังด้วย 2 มือ เพื่อลดขยะชุมชนม.4 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
21 21 10 #1#2 #1#2#3 21 ก.ย. 56 12:09
3 55-01925
(โครงการ)ปี 2555
สุทธาทิพย์ ทวีกิจพัฒนภักดี สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นม.1 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
21 21 12 #1#2 #1#2 21 ก.ย. 56 16:40
4 55-01796
(โครงการ)ปี 2555
สุทธาทิพย์ ทวีกิจพัฒนภักดี สำนึกรักบ้านเกิดม.2 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
17 17 12 #1#2 #1#2#3 21 ก.ย. 56 14:11
5 55-01839
(โครงการ)ปี 2555
สุทธาทิพย์ ทวีกิจพัฒนภักดี ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าชุมชน ลำคลอง และเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำม.7 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
27 27 12 #1#2 #1#2 19 ก.ย. 56 15:18
6 54-00305
(โครงการ)ปี 2555
สุทธาทิพย์ ทวีกิจพัฒนภักดี ฝึกอบรมเทคนิคสร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
26 3 - #1 ½ 13 ม.ค. 56 14:34
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ