รายชื่อโครงการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2555 (จำนวน 7 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 55-01848
(โครงการ)ปี 2555
kannapat janthong โครงการชุมชนคนไทดำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชนไทดำไทรงาม ตำบลท่าข้าม,บ้านทับชัน ตำบลกรูด,บ้านท่าสะท้อน อำเภอพุนพินและตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 41 3 #1#2 #1#2 18 ก.ย. 56 15:29
2 55-01847
(โครงการ)ปี 2555
kannapat janthong โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก ด้วยผักพื้นบ้านชุมชนบ้านทรายขาว หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
25 26 3 #1#2 #1#2 18 ก.ย. 56 13:55
3 55-01904
(โครงการ)ปี 2555
kannapat janthong โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านนางกำบ้านนางกำ หมู่ที่ 10 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุุราษฎร์ธานี 84220โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 34 11 #1 #1#2 18 ก.ย. 56 11:41
4 55-01851
(โครงการ)ปี 2555
kannapat janthong โครงการชุมชนบ้านดอนหารเพื่อการจัดการทรัพยากรมะพร้าวชุมชนบ้านดอนหาร หมู่ที่2 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
26 26 5 #1#2 #1 18 ก.ย. 56 14:35
5 55-01850
(โครงการ)ปี 2555
kannapat janthong โครงการการจัดการป่าชุมชนบ้านควนยูงแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านควนยูง หมู่ที่4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 43 6 #1#2 #1#2 18 ก.ย. 56 14:24
6 54-01712
(โครงการ)ปี 2555
ควนเนียงน่าอยู่ โครงการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาบ้านควนเนียงอย่างยั่งยืนบ้านควนเนียง หมู่ 6 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงาน สช. จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
4 4 - 1 พ.ย. 55 20:20
7 55-01849
(โครงการ)ปี 2555
kannapat janthong โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านเหนือน้ำให้น่าอยู่หมู่ 4 บ้านเหนือน้ำ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
24 24 6 #1#2 #1#2 18 ก.ย. 56 13:56
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ