รายชื่อโครงการ จังหวัดยะลา ปี 2555 (จำนวน 3 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 55-01797
(โครงการ)ปี 2555
สุวิทย์ หมาดอะดำ การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางชุมชนบ้านพอเม็ง อ.รามัน จ.ยะลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
24 22 6 #1#2 #1#2 31 ต.ค. 56 11:29
2 55-01897
(โครงการ)ปี 2555
สุวิทย์ หมาดอะดำ ชุมชนบ้านนครธรรม นักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพชุมชนบ้านนครธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 39 2 #1#2 #1#2 10 ก.ย. 56 18:45
3 55-00227
(โครงการ)ปี 2555
พารีเด๊าะ โครงการองค์กรเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลวังพญา7 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7สำนักงาน สช. จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
11 11 1 #1 #5 ½ 25 เม.ย. 56 22:03
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ