รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "Yuttipong Kaewtong" (จำนวน 92 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 12 ปี2562PA - กิจกรรมทางกาย
- - -
2 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11 ปี2562PA - กิจกรรมทางกาย
- - -
3 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง ปี2562PA - กิจกรรมทางกาย
- - -
4 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562PA - กิจกรรมทางกาย
- - -
5 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ ปี2562PA - กิจกรรมทางกาย
- - -
6 ???
(โครงการ)ปี 2561
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดปัตตานีPA - กิจกรรมทางกาย
3 3 - 23 เม.ย. 61 11:56
7 ???
(โครงการ)ปี 2561
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลางPA - กิจกรรมทางกาย
16 16 - 13 พ.ย. 61 08:09
8 -
(โครงการ)ปี 2561
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลาPA - กิจกรรมทางกาย
21 20 - 17 พ.ค. 61 13:26
9 ???
(โครงการ)ปี 2561
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดนราธิวาสPA - กิจกรรมทางกาย
3 2 - 7 ก.พ. 61 11:09
10 61-01710
(โครงการ)ปี 2561
Admin_ae โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นโครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
8 8 - 8 พ.ย. 61 16:41
11 ???
(โครงการ)ปี 2561
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11PA - กิจกรรมทางกาย
23 23 - 3 ก.ค. 61 14:50
12 ???
(โครงการ)ปี 2561
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดยะลาPA - กิจกรรมทางกาย
1 1 - 22 ม.ค. 61 10:38
13 ???
(โครงการ)ปี 2561
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือPA - กิจกรรมทางกาย
22 19 - 13 พ.ย. 61 21:08
14 ???
(โครงการ)ปี 2561
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสตูลPA - กิจกรรมทางกาย
3 1 - 23 เม.ย. 61 11:21
15 ???
(โครงการ)ปี 2561
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือPA - กิจกรรมทางกาย
54 50 - #1 #1 26 พ.ย. 61 04:16
16 ???
(โครงการ)ปี 2560
Yuttipong Kaewtong โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทยโครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
58 58 - 3 พ.ค. 61 10:05
17 58-03969
(โครงการ)ปี 2558
นางสาวเจนวลี ปะดุกา หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียงหมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามู ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 32 6 #1#2 #1 30 ต.ค. 59 16:28
18 58-03904
(โครงการ)ปี 2558
นางสาวนริศรา  แกสมาน หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลงหมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 28 6 #1#2 #1 21 ต.ค. 59 10:32
19 58-03941
(โครงการ)ปี 2558
นายสุรชัย เกื้อหน่วย ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืนบ้านผัง 16,17,19,20 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 42 6 #1#2 #1 30 พ.ย. 59 14:02
20 58-00710
(โครงการ)ปี 2558
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ ปี 5814 จังหวัดภาคใต้โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
105 105 - #1 30 ธ.ค. 59 14:13
21 58-03819
(โครงการ)ปี 2558
บ้านปะโอ สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์บ้านปะโอ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 43 5 #1#2 #1 1 พ.ย. 59 20:56
22 58-03924
(โครงการ)ปี 2558
นางสาวอานุรี บินตาเอบ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุหมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 29 7 #1#2 #1 27 ต.ค. 59 15:22
23 57-01530
(โครงการ)ปี 2557
บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านต้นมะขามเทศ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
51 46 5 #1#2 #1#2 15 ส.ค. 58 20:52
24 57-01406
(โครงการ)ปี 2557
บ้านควนไสน รวมพลังสร้างสุขภาพ ปลูกและใช้สมุนไพรใกล้ตัวบ้านควนไสน หมู่ที่ 1 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
54 50 3 #1#2 #1 1 ก.ค. 58 14:48
25 57-01513
(โครงการ)ปี 2557
ทุ่งนางดำน่าอยู่ คู่ป่าชายเลนหมู่ที่ 5 บ้านทุ่งนางดำ ต.คุระ อ.คุระบุรีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 28 10 #1#2 #1#2 20 มิ.ย. 58 12:52
26 57-02576
(โครงการ)ปี 2557
บ้านดอนขี้เหล็กอุ่นใจ ห่างไกลภัยในชุมชนบ้านดอนขี้เหล็ก ม.5 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
24 22 2 #1#2 #1#2 20 พ.ย. 58 11:11
27 57-01458
(โครงการ)ปี 2557
โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชนขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ (ต่อยอด)หมู่ที่ 5 ตำบลละงู อำเภอละงู จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 30 4 #1#2 #1#2 14 ก.ย. 58 11:08
28 57-02595
(โครงการ)ปี 2557
ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง)บ้านน้ำเค็ม ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
52 49 3 #1#2 #1#2 19 พ.ย. 58 13:56
29 57-01488
(โครงการ)ปี 2557
หุ่นกระบอก ออกเดิน ที่บ้านสวนเทศ(ต่อเนื่อง)บ้านสวนเทศ 96 หมู่ที่ 5 ตำบล แป-ระ อำท่าแพ จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 45 1 #1#2 #1#2 3 ส.ค. 58 17:50
30 57-02547
(โครงการ)ปี 2557
บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียงบ้านนาปริก หมู่ที่ 9 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 33 6 #1#2 #1#2 7 พ.ย. 58 11:03
31 57-01413
(โครงการ)ปี 2557
สร้างคุณค่า พัฒนาแหล่งชุมชน จัดการขยะบ้านผังปาล์ม 1บ้านผังปาล์ม 1 หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 41 3 #1#2 #1#2#3#4 9 ก.ย. 58 15:46
32 57-02621
(โครงการ)ปี 2557
เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชนหมู่ที่5 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 41 3 #1#2 #1#2 9 พ.ย. 58 15:52
33 57-01493
(โครงการ)ปี 2557
สภาทุ่งพัก นำพาตามหลักพอเพียงหมู่บ้านทุ่งพัก หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
32 31 1 #1#2 #1#2 27 มิ.ย. 58 13:46
34 57-02564
(โครงการ)ปี 2557
สร้างคลอง สร้างฅน สร้างสุขภาวะชุมชนฅนหนองบัวชุมชนบ้านหนองบัว ม.5 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
32 30 1 #1#2 #1#2 29 เม.ย. 59 15:07
35 57-01452
(โครงการ)ปี 2557
ร้อยเรียงวิถีชุมชน ชุบชีวิตแบบยั่งยืน คืนชุมชนสู่ธรรมชาติชุมชน้านท่าข้ามควาย ตำบลนาทอน อำเภอทุ้งหว้าโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
52 50 2 #1#2 #1#2 3 ธ.ค. 58 09:42
36 57-01512
(โครงการ)ปี 2557
บ้านห้วยทรัพย์น่าอยู่ คู่พลับพลึงธาร ร่วมต้านโรคติดต่อบ้านห้วยทรัพย์ ม.6 ต.คุระ อ.คุระบุรีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 29 7 #1#2 #1 20 มิ.ย. 58 13:09
37 57-02574
(โครงการ)ปี 2557
ท่ามาลัยร่วมใจสานฝันครอบครัวอบอุ่น ตำบลปากน้ำบ้านท่ามาลัย หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงูโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
52 48 5 #1#2 #1#2 ½ ½ 24 พ.ย. 58 14:11
38 57-01457
(โครงการ)ปี 2557
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบ้านบากันเคยหมู่ที่ 3 บ้านบากันเคย ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 37 2 #1#2 #1#2#3 12 ก.ย. 58 13:02
39 57-01529
(โครงการ)ปี 2557
คนโคกสิเหรงกินดีอยู่ดี มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่บ้านโคกสิเหรง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
56 19 2 #1 #1 ½ 5 ธ.ค. 57 18:50
40 57-01405
(โครงการ)ปี 2557
ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3หมู่ 2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 45 3 #1#2 #1#2 7 ต.ค. 58 12:16
41 57-02592
(โครงการ)ปี 2557
บ้านปลักใหญ่ใจดี สานสัมพันธ์ เชิดชูผู้สูงวัย สู่สุขภาวะม.8 บ้านปลักใหญ่ใจดี ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
33 28 5 #1#2 #1#2 4 ธ.ค. 58 10:18
42 57-01487
(โครงการ)ปี 2557
รองแง็งเยาวชน ต่อลมหายใจป่าชายเลน บ้านท่าน้ำเค็มใต้บ้านท่าน้ำเค็มใต้ ม.1 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 35 1 #1#2 #1#2#3 21 มิ.ย. 58 13:33
43 57-02545
(โครงการ)ปี 2557
พัฒนาชุมชนราษฏร์บำรุงแบบเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนราษฎร์บำรุง 222/1 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
25 22 2 #1#2 #1#2 7 ก.พ. 59 00:15
44 57-01410
(โครงการ)ปี 2557
ฉีดวัคซีนต้านรายจ่าย เพิ่มรายได้ ชุมชนบ้านปาล์ม 2หมู่ที่ 4 บ้านผังปาล์ม 2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 37 3 #1#2 #1 3 ต.ค. 58 17:20
45 57-01528
(โครงการ)ปี 2557
แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง)ชุมชนป้อมหก 170/18 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
72 65 7 #1#2 #1#2 29 มิ.ย. 58 14:56
46 57-02600
(โครงการ)ปี 2557
พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเองบ้านบางหละ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
49 45 4 #1#2 #1#2 16 พ.ย. 58 14:27
47 57-01492
(โครงการ)ปี 2557
สภาซูรอเขาน้อยใต้ จัดสรรสิ่งที่ดีให้เยาวชนบ้านเขาน้อยใต้ หมู่ที่ 12 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 17 1 #1#2 #1#2 ½ ½ 28 มิ.ย. 58 13:49
48 57-02563
(โครงการ)ปี 2557
เด็กและเยาวชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านหาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโปหมู่ที่ 2 บ้านหาดทรายยาว ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 30 4 #1#2 #1#2 27 พ.ย. 58 11:36
49 57-01451
(โครงการ)ปี 2557
สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( ต่อยอด )หมู่ 4 ต.นาทอน อ. ทุ่งหว้า จ. สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
56 55 1 #1#2 #1#2#3 ½ ½ 27 ม.ค. 59 10:12
50 57-01511
(โครงการ)ปี 2557
สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพบ้านบางวัน หมู่ 1 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
73 66 7 #1#2 #1#2#3 16 ก.ย. 58 23:10
51 57-02573
(โครงการ)ปี 2557
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้้นบ้าน : บ้านคลองทรายหมู่ที่ 1 ตำบลคลองทราย อำเภอ นาทวีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
57 23 4 #1#2 #1 8 พ.ย. 58 10:22
52 57-01456
(โครงการ)ปี 2557
ความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา (ต่อยอดโครงการ 3 ออมฯ)213 หมู่ที่ 13 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 33 3 #1#2 #1#2 14 ก.ย. 58 10:58
53 57-00154
(โครงการ)ปี 2557
วินิจ ชุมนูรักษ์ โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และภูเก็ตโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
103 99 - 10 มิ.ย. 59 09:51
54 57-02540
(โครงการ)ปี 2557
ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 33 6 #1#2 #1#2 9 พ.ย. 58 16:54
55 57-01409
(โครงการ)ปี 2557
เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชุมชน คนปาล์มทองบ้านปาล์มทองพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 33 4 #1#2 #1#2 22 ก.ย. 58 16:57
56 57-01527
(โครงการ)ปี 2557
พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน บ้านไทรขึงบ้านไทรขึง หมู่ที่ 7 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
49 47 2 #1#2 #1#2 14 ก.ย. 58 18:58
57 57-02588
(โครงการ)ปี 2557
ชุมชนตันหยงโป หมู่ที่ 1 ร่วมใจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่งหมู่ที่ 1 บ้านตันหยงโป ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 36 3 #1#2 #1#2 27 พ.ย. 58 10:37
58 57-01461
(โครงการ)ปี 2557
สี่แยกวัดใจลูกหลาน ม.5 บ้านปลักแรดชุมชน หมู่ 5 ตำบล สาคร อำเภอ ท่าแพ จังหวัด สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 42 5 #1#2 #1#2#3 14 ก.ย. 58 10:20
59 57-02598
(โครงการ)ปี 2557
เยาวชนบางกล้วยนอกนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อชุมชนบ้านบางกล้วยนอก ต.นาคา อ.สุขสำราญโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 30 4 #1#2 #1 13 ม.ค. 59 13:26
60 57-01491
(โครงการ)ปี 2557
จากผืนนา สู่ผืนป่าชายเลนที่ควนโต๊ะเจ๊ะ (ต่อเนื่อง)บ้านควนโต๊ะเจ๊ะ หมูที่ 5 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 34 1 #1#2 #1 28 มิ.ย. 58 12:01
61 57-02560
(โครงการ)ปี 2557
อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดีบ้านควนสินชัย หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
33 30 4 #1#2 #1#2 7 พ.ย. 58 13:31
62 57-01450
(โครงการ)ปี 2557
สร้างสุขภาวะ ชุมชนน่าอยู่ สานสามัคคี หมู่ 2บ้านนาเปรีย หมู่ที่ 2 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
30 29 2 #1#2 #1#2 ½ ½ 7 มี.ค. 59 16:38
63 57-02774
(โครงการ)ปี 2557
เพื่อรมณีย์น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้านบ้านศรีราชา หมุ่ที่ 4 ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
24 7 - #1 #1 18 มี.ค. 58 04:49
64 57-01510
(โครงการ)ปี 2557
ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน ตามหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไสยงหมู่ที่ 9 บ้านไสยง ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
32 22 13 #1#2 #1#2#3 1 ก.ค. 58 13:56
65 57-02572
(โครงการ)ปี 2557
หมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี วิถีพอเพียง บ้านทุ่งมะปรังหมู่ท่ี 1 บ้านทุ่งมะปรัง ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
33 28 6 #1#2 #1#2 25 ม.ค. 59 20:35
66 57-01455
(โครงการ)ปี 2557
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมู่ 18 บ้านโคกพยอมบ้านโคกพยอม หมู่ที่ 18 ตำบล ละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 36 2 #1#2 #1#2#3 22 ก.ย. 58 14:10
67 57-02538
(โครงการ)ปี 2557
เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็กหมู่ที่6 บ้านหัวสะพานเหล็กโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 30 6 #1#2 #1#2 2 พ.ย. 58 23:42
68 57-01408
(โครงการ)ปี 2557
บุโหลนเล ปลอดขยะ (ต่อยอด)หมู่ที่ 3 ตำบล ปากน้ำ (เกาะบุโหลนเล)โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 36 3 #1#2 #1#2#3 5 พ.ย. 58 16:50
69 57-01526
(โครงการ)ปี 2557
วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง)บ้านแคเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
72 67 5 #1#2 #1 28 มิ.ย. 58 10:49
70 57-02584
(โครงการ)ปี 2557
ชีวินทรีย์เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อยม.3 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
26 25 1 #1#2 #1#2 24 มี.ค. 59 21:48
71 57-01460
(โครงการ)ปี 2557
กระบวนการชุมชนเพื่อพัฒนาอ่าวทุ่งนุ้ยสู่การจัดการตนเองบ้านหลอมปืน หมู่14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ต่อยอด)ชุมชนบ้านหลอมปืน หมู่ที่14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
66 62 2 #1#2 #1#2 17 ก.ย. 58 15:04
72 57-02596
(โครงการ)ปี 2557
ร่วมสร้างบ้านท่าพยอมให้น่าอยู่ (ต่อยอด)โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
73 57-01490
(โครงการ)ปี 2557
เด็กน้อยเกาะโตดนุ้ย เล่านิทานปูม้า ปูทะเล(ต่อเนื่อง)หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
29 28 1 #1#2 #1#2 9 ก.ย. 58 14:00
74 57-02559
(โครงการ)ปี 2557
ฟื้นชีวิตเล คืนวิถีชีวิตชุมชน บ้านหัวลำภูบ้านหัวลำภู หมู่ที่ 1 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
51 47 4 #1#2 #1 9 พ.ย. 58 14:40
75 57-01449
(โครงการ)ปี 2557
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชนถ้ำภูผาเพชรหมู่ที่ 9 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 33 1 #1#2 #1 ½ ½ 11 ก.พ. 59 14:34
76 57-02627
(โครงการ)ปี 2557
พลังเยาวชนร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชน: คนบ้านปริกตำบลแขวง ปริก อำเภอเขต สะเดา จังหวัด สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 41 4 #1#2 #1 4 ธ.ค. 58 11:22
77 57-01508
(โครงการ)ปี 2557
พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนาชุมชนหัวแหลมพัฒนา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 40 5 #1#2 #1#2 30 มิ.ย. 58 10:21
78 57-02569
(โครงการ)ปี 2557
ประกายฝันผู้สูงวัยบ้านควนโพธิ์หมู่ที่ 2 ตำบลควนโพธิ์โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
62 60 2 #1#2 #1#2 12 พ.ย. 58 16:43
79 57-01454
(โครงการ)ปี 2557
ชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม (ต่อยอด)บ้านวังเจริญราษฎร์ ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้าโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
32 30 2 #1#2 #1 13 ส.ค. 58 15:40
80 57-02534
(โครงการ)ปี 2557
คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหมู่ 1 บ้านพรุกระแชง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
49 46 3 #1#2 #1#2 11 พ.ย. 58 18:32
81 57-01407
(โครงการ)ปี 2557
กลุ่มเยาวชนดนตรี ต้นกล้าแห่งหนองราโพธิ์ม.6 บ้านหนองราโพธิ์ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
17 16 1 #1#2 #1#2#3#4 5 ก.ค. 58 09:10
82 57-01514
(โครงการ)ปี 2557
ปลุกพลังสังคมคนสวนใหม่ชุมชนในเกาะบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
52 36 16 #1#2 #1#2 17 พ.ย. 58 09:21
83 57-02582
(โครงการ)ปี 2557
คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ม. 5 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
30 30 4 #1#2 #1#2 19 พ.ย. 58 16:17
84 57-01459
(โครงการ)ปี 2557
ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด)ม.2 บ้านปากละงู ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 39 4 #1#2 #1#2#3 14 ก.ย. 58 10:24
85 57-02591
(โครงการ)ปี 2557
ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ปี 3 : ชุมชนจัดการตนเองตามวิถีพอเพียงบ้านศาลาคงจันทร์ ม.2 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
71 15 3 #1 #1#2 23 มี.ค. 58 12:25
86 57-01489
(โครงการ)ปี 2557
สุไหงมาตี พลิกฟื้นชีวี ด้วยความพอเพียงม.4 บ้านสุไหงมาตี ตำบลฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
30 29 1 #1#2 #1 11 ก.ย. 58 14:26
87 57-02548
(โครงการ)ปี 2557
ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียงทับคริสต์ หมู่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนมโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
81 78 4 #1#2 #1#2 1 พ.ย. 58 18:50
88 57-01411
(โครงการ)ปี 2557
ศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ำ บ้านผังปาล์ม 4,5หมู่ที่ 3 บ้านผังปาล์ม 4,5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 40 4 #1#2 #1#2 17 ก.พ. 59 18:06
89 57-02626
(โครงการ)ปี 2557
ตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ชุมชนบ้านสนี ปี 3 : ชุมชนท้องถิ่่นจัดการตนเองบ้านสนี หมู่ที่ 2 ตำบล ทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อยโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 38 3 #1#2 #1#2 16 ม.ค. 59 08:29
90 57-01507
(โครงการ)ปี 2557
บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนาชุมชนบ้านเหนือ ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 36 6 #1#2 #1#2 23 มิ.ย. 58 12:30
91 57-02567
(โครงการ)ปี 2557
ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด)หมู่ที่ 4 บ้าน กลาง ต.ควนสตอ อ.ควนโดนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 34 1 #1#2 #1 3 ธ.ค. 58 13:51
92 57-01453
(โครงการ)ปี 2557
ภูมิปัญญา สานสามัคคี (ต่อยอด)บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 38 3 #1#2 #1#2 10 พ.ย. 58 13:59
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 92 โครงการ