วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

พัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย
 • ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย
 • ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
 • ทีมทำงานที่เป็นพหุภาคี1 ทีม
 • ข้อมูล Mapping การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย1 ชุดข้อมูล
 • Road Map การขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย
 • ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกายนำไปสู่การปฏิบัติ
พัฒนาศักยภาพของโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้สอดคล้องกับข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย ดังนี้ • โครงการที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมกิจกรรมทางกายตลอดช่วงวัย (Life – Course Approach) ครอบคลุมกลุ่มเด็กปฐมวัย (แรกเกิด - ๕ ปี) วัยเด็ก (๖ – ๑๔ ปี) วัยรุ่น (๑๕ - ๒๔ ปี) วัยทำงาน (๒๕ - ๕๙ ปี) และวัยสูงอายุ (๖๐ ปี ขึ้นไป) ทั้งในด้านพัฒนางานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม เครื่องมือวัดผล รณรงค์สื่อสาร และการผลักดันนโยบาย • โครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในทุกกลุ่มวัยด้วยการสนับสนุนให้เกิดการเคลื่อนไหวระหว่างวัน ในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวัย และอาชีพ • โครงการผลักดันให้เกิดต้นแบบพื้นที่สุขภาวะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย • โครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะ • โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิ่งเพื่อสุขภาวะ
 • ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการสนับสนุนจากแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 100 โครงการ
 • กรอบในการพิจารณาสนับสนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายตลอดช่วงวัย (Life – Course Approach) (กลุ่มวัยเด็กเยาวชน วัยทำงานวัยสูงอายุ) การใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะ และการวิ่งเพื่อสุขภาวะ
 • ระบบการพัฒนาและติดตามประเมินผลโครงการ Online ผ่านทาง Website
 • เกิดภาคีเครือข่ายกิจกรรมทางกาย (พี่เลี้ยง)
วางระบบการติดตามประเมินผลโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
 • เอกสาร ชุดการสังเคราะห์ความรู้และประสบการณ์การขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
 • การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานผู้รับทุนสามารถส่งผลการดำเนินงานได้ตามแผน
 • เกิดพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
 • เกิดพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 การประชุมทีมทำงานที่เป็นพหุภาคี 0.00 0 12 - 12 -
2 ธ.ค. 59 ประชุมคณะทำงาน (การวางแผนงานโครงการพัฒนา-ข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะฯ) 10 - -
20 ม.ค. 60 ประชุมสร้างความร่วมกับองค์กรเอกชน 10 - -
1 มี.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน (ประชุมติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ) 10 - -
7 มี.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน (ประชุมติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ) 10 - -
14 มี.ค. 60 ประชุม การขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพกิจกรรมทางกาย 20 - -
15 มี.ค. 60 จัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2569) 30 - -
22 มี.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน (ประชุมติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ) 10 - -
5 เม.ย. 60 ประชุมคณะทำงาน (ประชุมติดตามความก้าวหน้ากรอบการสนับสนุนโครงการและวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ) 0 - -
17 พ.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน/องค์กร เครือข่ายผู้เสนอประเด็นนโยบาย เข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 0 - -
2 ส.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน 0 - -
16 ส.ค. 60 ประชุมวางแผนคณะทำงาน 0 - -
4 ก.ย. 60 ประชุมวางแผนคณะทำงานที่เป็นพหุภาคี 0 - -
2 การจัดทำ Mapping 0.00 0 3 - 3 -
4 ม.ค. 60 ประชุมการวางแผนจัดทำ Mapping ทบทวนเอกสารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 10 - -
13 ม.ค. 60 ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการทบทวนเอกสารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 10 - -
17 ม.ค. 60 ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการทบทวนเอกสารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 10 - -
3 ทีมทำงานแต่ละประเด็นทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย(ร่าง1 ) 0.00 0 1 - 1 -
5-12 ก.ย. 60 ประชุมคณะทำงานวิชาการ ครั้งที่ 1 สมัชชา PA (กลุ่มย่อย) พิจารณาปรับปรุงข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วย การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น (Physical Activity) 0 - -
4 การพิจารณาร่างข้อเสนอ (ร่าง 1 ) โดยภาคีที่เกี่ยวข้อง 0.00 0 1 - 1 -
25 ก.ย. 60 การพิจารณาร่างข้อเสนอ (ร่าง 1 ) โดยภาคีที่เกี่ยวข้อง 50 - -
5 ทีมทำงานนำความเห็นของร่างที่ 1 กลับมาทบทวน 0.00 0 1 - 1 -
2 ต.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างประธาน–เลขานุการคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็น และคณะอนุกรรมการวิชาการ เพื่อพิจารณา ร่าง เอกสารประกอบการการประชุมฯ 20 - -
6 การพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายร่างที่ 2 0.00 0 1 - 1 -
1-2 พ.ย. 60 เวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่าย สำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 1000 - -
7 การผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ 0.00 0 5 - 5 -
16 ต.ค. 60 ประชุมหารือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 10 - -
20-22 ธ.ค. 60 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 2000 - -
8 มี.ค. 61 ประชุมสรุป AAR PA ที่ สช.กรุงเทพ 0 - -
9 มี.ค. 61 การพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นแบบด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของเทศบาลตำบลชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 0 - -
29-30 มี.ค. 61 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปภาพรวมชุดความรู้และนวัตกรรมโครงการ พัฒนาข้อเสนอแนะและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ ภายในงานสร้างสุขภาคใต้ 0 - -
8 จัดทำกรอบในการพิจารณาสนับสนุนโครงการ 0.00 0 8 - 8 -
14 ก.พ. 60 ประชุมหารือยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกาย กับ PARC และ สำนัก 5 20 - -
27 ก.พ. 60 ประชุม PA Forum ประเด็น : Physical Activity Research Framework กับ PARC และ สำนัก 5 0 - -
20-21 เม.ย. 60 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน 0 - -
26-27 มิ.ย. 60 แผนปฏิบัติการ PA 3 ปี 0 - -
14 ส.ค. 60 Work Shop เดินวิ่งจักรยาน (ณ ปทุมวัน ) 0 - -
15-19 ก.ย. 60 Workshop PA เดิน-วิ่ง PA กีฬาไทยและจักรยาน 0 - -
5 ต.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการทำงาน (Road Map) กลุ่มงานพื้นที่สุขภาวะ แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 20 - -
13 ต.ค. 60 การประชุมการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร เครื่องมือ ตัวอย่างโครงการ และกระบวนการเรียนรู้ โครงการกิจกรรมทางกาย 50 - -
9 การพัฒนาระบบการพัฒนาและติดตามประเมินผลโครงการOnline 0.00 0 3 - 3 -
27 พ.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายและระบบการติดตามประเมินผลออนไลน์เว็บไซต์ 0 - -
21 ก.พ. 61 ประชุมเรื่องการติดตามโครงการด้วยระบบออนไลน์ สสส. 0 - -
22 มี.ค. 61 ประชุม Workshop PA สสส. 0 - -
10 การสร้างทีมพี่เลี้ยง 0.00 0 2 - 2 -
12 ม.ค. 61 การพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงทั้งการพัฒนาโครงการและการติดตามประเมินผล 0 - -
17-18 ม.ค. 61 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างทีมพี่เลี้ยงเพื่อการหนุนเสริมผู้เสนอโครงการ ทั้งในขั้นตอนการพัฒนาโครงการและการติดตามประเมินผล อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 60 - -
11 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 0.00 0 12 - 12 -
13 พ.ย. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ (โซนจังหวัดชุมพร) 0 - -
14 พ.ย. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ (โซนจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 0 - -
17 พ.ย. 60 การประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ (เขตภาคกลาง ภาคเหนือ และอีสาน) 0 - -
5-6 ธ.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ จ.ขอนแก่น 110 - -
7 ธ.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ เขตภาคใต้ จ.ยะลา 70 - -
8 ธ.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ เขตภาคใต้ จ.สตูล 0 - -
12 ธ.ค. 60 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ เขตภาคใต้ จ.ปัตตานี 0 - -
14-15 ธ.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ โซนภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 0 - -
16-17 ธ.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ โซนภาคกลาง จ.อยุธยา 0 - -
26-27 ธ.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ภาคใต้ จ.ชุมพร 0 - -
28-29 ธ.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ภาคใต้ จ.สุราษฏร์ธานี 0 - -
8 ม.ค. 61 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ภาคอีสาน จ.อุบลราชธานี 0 - -
12 การปรับปรุงข้อเสนอโครงการ โดยผู้เสนอโครงการร่วมกับพี่เลี้ยง 0.00 0 6 - 6 -
7 ก.พ. 61 การปรับปรุงข้อเสนอโครงการ เขตภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 17 - -
13 ก.พ. 61 ประชุมระบบรายงานพี่เลี้ยง และการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ จ.พิษณุโลก 0 - -
14 ก.พ. 61 ระบบรายงานติดตามพี่เลี้ยง จ.ปัตตานี 0 - -
4 มี.ค. 61 ประชุมระบบติดตามพี่เลี้ยงและปรับปรุงโครงการ ภาคกลาง 0 - -
5 มี.ค. 61 ประชุมระบบรายงานพี่เลี้ยง และการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ จ.ขอนแก่น 0 - -
23 มี.ค. 61 ประชุมติดตามกองทุนตำบลฯ ภาคอีสาน 0 - -
13 การพิจารณาโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 0.00 0 - - - -
14 ปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ 0.00 0 3 - 3 -
14 มี.ค. 61 ประชุมติดตามกองทุนตำบลฯ ประชุมติดตามกองทุนตำบลฯ ภาคเหนือ เชียงใหม่ 0 - -
19 มี.ค. 61 ประชุมติดตามกองทุนตำบลฯ ภาคใต้ 0 - -
21 มี.ค. 61 ประชุมติดตามกองทุนตำบลฯ ภาคกลาง 0 - -
15 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของผู้รับทุนในพื้นที่ 0.00 0 - - - -
16 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสรุปภาพรวม 0.00 0 - - - -
17 การสังเคราะห์ความรู้และประสบการณ์ 0.00 0 - - - -
รวม 0.00 0 58 0.00 58 0.00