รายชื่อโครงการ จังหวัดกระบี่ ปี 2555 (จำนวน 2 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 55-01783
(โครงการ)ปี 2555
ทวีชัย อ่อนนวน โครงการชีวินทรีย์ เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อยบ้านอ่าวลึกน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
29 22 2 #1#2 #1#2#3 27 ต.ค. 56 10:04
2 55-01812
(โครงการ)ปี 2555
ทวีชัย อ่อนนวน โครงการปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก หมู่ที่3 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่หมู่ที่ 3 บ้านคลองหมาก (ท่าไร่) ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
30 28 4 #1#2 #1#2#3 26 ส.ค. 56 17:36
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ