สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดระนองจัดอบรมสมาชิกกองทุนฯ

by โก้เบ็กซ์ @16 ก.ค. 52 21.36 ( IP : 118...215 )
  • photo  , 446x346 pixel , 173,632 bytes.
  • photo  , 500x375 pixel , 157,641 bytes.
  • photo  , 500x375 pixel , 145,154 bytes.
  • photo  , 500x375 pixel , 148,136 bytes.

วันที่ ๑๖ กรกฏาคม๒๕๕๒สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดระนองจัดฝึกอบรมการเขียนแผนงานโครงการของกลุ่ม ณ.โรงแรมไอเฟลอินน์ จังหวัดระนอง

"นายจอมภพ บุญธรรม "หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดระนองกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อท่านประธานเปิดการอบรม กราบเรียน - ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง, เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง,- ประธานคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร- หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระนอง,ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯจังหวัดระนอง,สื่อมวลชนทุกแขนง- และพี่น้องเกษตรกร ที่เคารพทุกท่านสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีภารกิจหลัก ๒ ด้าน ดังนี้

๑. สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่ม เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา โดยสนับสนุนเงินทุนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรต้องเสนอแผนและโครงการ เพื่อขอรับเงินสนับสนุน

๒. ช่วยจัดการหนี้ในระบบให้แก่เกษตรกร การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดระนองที่ผ่านมามีดังนี้

    ๑. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดระนอง รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร จำนวน ๒๖๗ องค์กร จำนวนสมาชิก ๒๒๒,๖๐๐ ราย

    ๒. ด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯจังหวัดระนอง มีเกษตรกรยื่นขอขึ้นทะเบียนหนี้ จำนวน ๑,๐๒๓ ราย และได้ดำเนินการชำระหนี้แทนเกษตรกรไปแล้ว ๖ ราย เป็นเงิน ๗๕๙,๖๕๗.๘๓ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) และหนี้ของเกษตรกรที่กำลังจะชำระแทนภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ นี้ จำนวน ๔๑ ราย มูลหนี้ ๕,๑๕๗,๗๗๙ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท) โดยเป็นลูกหนี้ของ สหกรณ์การเกษตรกะเปอร์ จำนวน ๓๙ ราย และธนาคาร ธกส. จำนวน ๒ ราย
๓. ด้านฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทำแผนแม่บทองค์กร จำนวน ๗ องค์กร เป็นเงิน ๒๖๑,๔๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาท) โดยรับมอบเงินอุดหนุนไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๔ องค์กร และอีก ๒ องค์กรเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐-บาท นอกจากนี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดระนอง ยังได้รับอนุมัติงบโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงโครงการวิจัย อีก ๑ องค์กร เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐-บาท การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการปฐมนิเทศองค์กรใหม่ โครงการฝึกอบรมการเขียนแผน/โครงการ และโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ปี ๒๕๕๒ โดยมีผู้นำองค์กรเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ รายวัตถุประสงค์การจัดงานมีดังนี้

    ๑. เพื่อให้องค์กรเกษตรกรที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูฯ ได้รับทราบถึงนโยบายและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

    ๒. เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแนวทางการบริหารองค์กรและเสนอแผน/โครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนและแผนกู้ยืมเงินลงทุน

    ๓.เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแนวทางการจัดการหนี้ของเกษตรกร และลดปัญหาความขัดแย้ง ความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างเกษตรกรและสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นปัญหาอย่างยิ่งในปัจจุบัน โดยได้เชิญ ท่านวิทยากร จากสำนักฟื้นฟูและพัฒนาองค์กรเกษตรกร สำนักงานใหญ่ ของกองทุนฟื้นฟูฯ มาให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องเกษตรกรที่ได้ผ่านการอบรมการเขียนแผน/โครงการเชิงปฏิบัติการในวันนี้ จะเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เป็นอย่างดี โดยสามารถยื่นเสนอแผน/โครงการได้ถูกต้อง อันจะทำให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาของให้เกษตรกรจังหวัดระนองได้ ต่อไปและในโอกาสนี้ กระผมนายจอมภพ บุญธรรม หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดระนอง ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดพิธี “การฝึกอบรมเขียนแผน/โครงการ ให้แก่องค์กรเกษตรกร” ขอกราบเรียนเชิญครับ

"นางสาวจิตตรา พรหมชุติมารองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง"กล่าวเปิดเวทีอบรมสัมมนา เรียน ...ประธานคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตร , หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระนอง, หัวหน้างานกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดระนอง , คณะวิทยากรประจำสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ , พี่น้องเกษตรกรจังหวัดระนอง , สื่อมวลชนทุกแขนงตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรบ้านเรามีศักยภาพมากมาย พี่น้องเกษตรกรจะต้องร่วมกันค้นหาศักยภาพของตนเองส่วนกองทุนฟื้นฟูฯ จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่มีภาระหนี้สินให้เข้มแข็งสามารถรวมกลุ่มกันและร่วมสร้างผลผลิตได้อีกครั้ง ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาตนเองและท้องถิ่นได้อย่างมั่นคงพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ประกาศใช้เมื่อปี ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายที่นำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกร โดยการรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกร และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและการฟื้นฟูอาชีพ เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลกันในสังคม การฝึกอบรมเขียนแผนและโครงการเชิงปฏิบัติการ โดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดระนองได้จัดขึ้นในวันนี้ นับเป็นโอกาสดีของพี่น้องเกษตรกรที่จะได้ร่วมกันศึกษา และร่วมกันเรียนรู้ ถึงศักยภาพองค์กรของเราว่าควรดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางใด เชื่อมั่นเหลือเกินว่า ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรได้หลุดพ้นภาวะการเป็นหนี้และจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ในไม่ช้า บัดนี้ ถึงเวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิดพิธีฝึกอบรมการเขียนแผนและโครงการเชิงปฏิบัติการ และขออวยพรให้ผู้นำองค์กรเกษตรกรที่รับการอบรมในวันนี้ จงนำความรู้กลับไปพัฒนาองค์กรของท่านและประสบความสำเร็จต่อไป .